Samsung | RS21DCSW | Samsung RS21KLAL Наръчник за потребителя

DA99-01011C (BG3)-0.2
11/6/06 5:32 PM
Page 1
êöäéÇéÑëíÇé çÄ èéíêÖÅàíÖãü -ÅöãÉÄêëäà
ëöÑöêÜÄçàÖ
èêÖÑìèêÖÜÑÖçàü ...........................................................................................2
àçëíêìäñàà áÄ ìèéíêÖÅÄ
ÇäãûóÇÄçÖ çÄ ïãÄÑàãçàäÄ........................................................................ 4
éëçéÇçà îìçäñàà ............................................................................................4
äéçíêéãÖç èÄçÖã .............................................................................................5
ÑàÉàíÄãÖç ÑàëèãÖâ .......................................................................................7
íÖêåéêÖÉìãÄíéê . ............................................................................................8
ÉÖçÖêÄíéê áÄ ëíìÑÖçÄ ÇéÑÄ à ãÖÑ ..........................................................8
àáèéãáÇÄçÖ çÄ ÉÖçÖêÄíéêÄ áÄ ëíìÑÖçÄ ÇéÑÄ (ÓÔˆËfl) ....................9
êÄîíéÇÖ à äìíàà..............................................................................................11
ìäÄáÄçàü áÄ ëöïêÄçÖçàÖ çÄ ïêÄçà .....................................................12
ìäÄáÄçàü áÄ COOLSELECT ZONETM ...........................................................14
àáÇÄÜÑÄçÖ çÄ ÄäëÖëéÄêàíÖ çÄ îêàáÖêÄ ...........................................16
àáÇÄÜÑÄçÖ çÄ ÄäëÖëéÄêàíÖ çÄ ïãÄÑàãçàäÄ...................................16
åàçàÅÄê (ÓÔˆËfl).................................................................................................16
ÄäëÖëéÄêà áÄ èéóàëíÇÄçÖ........................................................................17
ëåüçÄ çÄ ãÄåèÄíÄ ..........................................................................................18
ÇéÑÖç îàãíöê...................................................................................................19
ÇêÄíà .....................................................................................................................19
àçëíêìäñàà áÄ åéçíÄÜ
åéçíÄÜ çÄ ïãÄÑàãçàäÄ ..............................................................................20
ÑÖåéçíàêÄçÖ çÄ äÄèÄäÄ çÄ èêÖÑçàíÖ äêÄóÖíÄ..............................21
ÑÖåéçíàêÄçÖ çÄ ÇêÄíàíÖ çÄ ïãÄÑàãçàäÄ.........................................22
åéçíàêÄçÖ çÄ ÇêÄíàíÖ çÄ ïãÄÑàãçàäÄ ..............................................24
êÖÉìãàêÄçÖ çÄ ïãÄÅàçÄíÄ åÖÜÑì ÇêÄíàíÖ.......................................27
èêéÇÖêäÄ çÄ íêöÅéèêéÇéÑÄ çÄ ÉÖçÖêÄíéêÄ áÄ ëíìÑÖçÄ ÇéÑÄ ............29
åéçíàêÄçÖ çÄ íêöÅéèêéÇéÑÄ çÄ ÉÖçÖêÄíéêÄ áÄ ëíìÑÖçÄ ÇéÑÄ .........30
éíëíêÄçüÇÄçÖ çÄ çÖàáèêÄÇçéëíà.........................................................35
DA99-01011C REV(0.0)
BULGARIA
ïãÄÑàãçàä
DA99-01011C (BG3)-0.2
11/6/06 5:32 PM
Page 2
èêÖÑìèêÖÜÑÖçàü
• èÂ‰Ë ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Û‰‡, ÔÓ˜ÂÚÂÚ ‚ÌËχÚÂÎÌÓ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ë „Ó Á‡Ô‡ÁÂÚ Á‡ ·˙‰Â˘Ë ÒÔ‡‚ÍË.
• í˙È Í‡ÚÓ Ì‡ÒÚÓfl˘ËÚ ËÌÒÚÛ͈ËË Á‡ ÛÔÓÚ·‡ Ò ÓÚ̇ÒflÚ Á‡ ‡Á΢ÌË ÏÓ‰ÂÎË,
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍËÚ ̇ ‚‡¯Ëfl ı·‰ËÎÌËÍ ÏÓÊ χÎÍÓ ‰‡ Ò ‡Á΢‡‚‡Ú ÓÚ ÓÔËÒ‡ÌËÚ ‚ ÚÓ‚‡ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
• ì‰˙Ú Ì  Ô‰̇Á̇˜ÂÌ Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ÓÚ ‰Âˆ‡ ËÎË ËÌ‚‡ÎË‰Ë ·ÂÁ ̇‰ÁÓ.
èêÖÑìèêÖÜÑÖçàü • ç Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ‰ÓÔÛÒ͇ Ò Û‰‡ ‰‡ ÒË Ë„‡flÚ ‰Âˆ‡.
• R600a ËÎË R134a Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ ͇ÚÓ ı·‰ËÎÂÌ ‡„ÂÌÚ. èÓ‚ÂÂÚ ÂÚËÍÂÚ‡ ̇ ÍÓÏÔÂÒÓ‡ ̇
„˙·‡ ̇ Û‰‡ Ë ÂÚËÍÂÚ‡ ‚ ı·‰ËÎÌË͇, Á‡ ‰‡ ‡Á·ÂÂÚ ͇Í˙‚ ı·‰ËÎÂÌ ‡„ÂÌÚ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡
Á‡ ‚‡¯Ëfl ı·‰ËÎÌËÍ.
• ᇠÚÓÁË ı·‰ËÎÌËÍ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ò‡ÏÓ „ÂÌÂ‡ÚÓË Á‡ Ή ̇ Samsung Electronics.
• ÉÂÌÂ‡ÚÓËÚ Á‡ Ή Ò ÏÓÌÚË‡Ú Ò‡ÏÓ ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl ËÎË ÓÚ Ì„ӂËfl ÓÚÓËÁË‡Ì ÒÂ‚ËÁ.
ÇçàåÄçàÖ/àáèéãáÇÄçàèêÖÑìèêÖÑ
àíÖãçà ëàåÇéãà
ÑêìÉà ëàåÇéãà
ᇷ‡Ì‡
éÔ‡ÒÌÓÒÚ ÓÚ ÚÂÊÍÓ Ì‡‡Ìfl‚‡ÌÂ
ËÎË ÒÏ˙Ú.
ç ‡Á„ÎÓ·fl‚‡ÈÚÂ.
EEÖÑIEEÖÜÑÖÇÀÖ
ç ÔËÔ‡ÈÚÂ.
ëΉ‚‡ÈÚ ËÌÒÚÛ͈ËËÚÂ.
ÇÇÀÅÄÇÀÖ
éÔ‡ÒÌÓÒÚ ÓÚ ÚÂÎÂÒÌË ÔÓ‚‰Ë
Ë Ï‡ÚÂˇÎÌË ˘ÂÚË.
àÁÍβ˜ÂÚ ͇·Â· ÓÚ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒ͇ڇ ÏÂʇ.
á‡ÁÂÏÂÚÂ, Á‡ ‰‡ Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ ÚÓÍÓ‚ Û‰‡.
èêÖÑìèêÖÜÑÖçàü
é·˙ÌÂÚ Ò Í˙Ï ÒÂ‚ËÁÂÌ ÚÂıÌËÍ.
ç‰ÂÈÚ ‰‡ ‡Á„ÎÓ·fl‚‡Ú ËÎË ‰‡ ÔÓÔ‡‚flÚ ҇ÏË
ı·‰ËÎÌË͇.
• ë˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ËÒÍ ÓÚ ÔÓʇ, ÔÓ‚Â‰Ë Ë/ËÎË Ì‡‡Ìfl‚‡ÌÂ.
ç ‚Íβ˜‚‡ÈÚ ÌflÍÓÎÍÓ Û‰‡ Í˙Ï Â‰ËÌ Ë Ò˙˘Ë
‡ÁÍÎÓÌËÚÂÎ.
• íÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó Ô„fl‚‡ÌÂ Ë ÔÓʇ.
ì‚ÂÂÚ ÒÂ, ˜Â ˘ÂÔÒÂÎ˙Ú Ì  ÔËÚËÒÌ‡Ú ËÎË ÔÓ‚‰ÂÌ
ÓÚ Á‡‰Ì‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ı·‰ËÎÌË͇.
• èÓ‚‰ÂÌËflÚ ˘ÂÔÒÂÎ ÏÓÊ ‰‡ Ô„ÂÂ Ë ‰‡ Ô˘ËÌË ÔÓʇ.
ç ӄ˙‚‡ÈÚ ÔÂÍÓÏÂÌÓ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl ͇·ÂÎ Ë ÌÂ
ÔÓÒÚ‡‚flÈÚ ÚÂÊÍË Ô‰ÏÂÚË ‚˙ıÛ Ì„Ó.
• ë˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÓÚ ÔÓʇ. ÄÍÓ Á‡ı‡Ì‚‡˘ËflÚ
͇·ÂÎ Â ÔÓ‚‰ÂÌ, ÚÓÈ ÌÂÁ‡·‡‚ÌÓ Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ÒÏÂÌË
ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl ËÎË ÓÚ Ì„ӂ ÓÚÓËÁË‡Ì ÒÂ‚ËÁ.
ç ÏÓÍÂÚ ı·‰ËÎÌË͇ ‰ËÂÍÚÌÓ ÓÚ‚˙Ú ËÎË ÓÚ‚˙Ì.
• ë˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÓÚ ÔÓʇ ËÎË ÓÚ ÚÓÍÓ‚ Û‰‡.
ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ Á‡Ô‡ÎËÏË „‡ÁÓ‚Â ·ÎËÁÓ ‰Ó ı·‰ËÎÌË͇.
• ë˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÓÚ ÂÍÒÔÎÓÁËfl ËÎË ÔÓʇ.
èÂ‰Ë ‰‡ ÒÏÂÌËÚ ·ÏÔ‡Ú‡ ̇ ı·‰ËÎÌË͇,
ËÁÍβ˜ÂÚ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl ͇·ÂÎ ÓÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡.
• Ç ÔÓÚË‚ÂÌ ÒÎÛ˜‡È Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÓÚ ÚÓÍÓ‚ Û‰‡.
éÚÒÚ‡ÌÂÚ ‚‡ÚËÚÂ Ë ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂÚÓ, ÔÂ‰Ë ‰‡
ËÁı‚˙ÎËÚ ı·‰ËÎÌË͇/ÙËÁÂ‡.
• íÓ‚‡ Ò Ô‡‚Ë Ò ˆÂÎ ‰‡ Ò Ô‰ÓÚ‚‡ÚË Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÌÓ
ÔÓÔ‡‰‡Ì ̇ ‰ÂÚ ‚˙ÚÂ.
ï·‰ËÎÌËÍ˙Ú Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â Á‡ÁÂÏÂÌ.
• á‡ÁÂÏÂÚ ı·‰ËÎÌË͇, Á‡ ‰‡ Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ ÛÚ˜ÍË Ì‡
ÚÓÍ ËÎË ÚÓÍÓ‚Ë Û‰‡Ë.
çËÍÓ„‡ Ì ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ Á‡ Á‡ÁÂÏËÚÂÎË „‡ÁÓ‚Ë Ú˙·Ë,
ÚÂÎÂÙÓÌÌË ÎËÌËË ËÎË ‰Û„Ë ÔÓÚÂ̈ˇÎÌË
ÔÓ‚Ó‰ÌËˆË Ì‡ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÚ‚Ó.
• ìÔÓÚ·‡Ú‡ ̇ ÔÓ„¯ÌË Á‡ÁÂÏËÚÂÎË ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰Â
‰Ó ÚÓÍÓ‚ Û‰‡.
ç ‚Íβ˜‚‡ÈÚ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl ͇·ÂÎ Ò ÏÓÍË ˙ˆÂ.
• åÓÊ ‰‡ ‚Ë ı‚‡Ì ÚÓÍ.
ç ÔÓÒÚ‡‚flÈÚ Ò˙‰Ó‚Â Ò ‚Ó‰‡ ‚˙ıÛ ı·‰ËÎÌË͇.
• ÄÍÓ Ò ‡ÁÎÂflÚ, Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÓÚ ÔÓʇ ËÎË ÓÚ ÚÓÍÓ‚ Û‰‡.
ç ÔÓÒÚ‡‚flÈÚ ı·‰ËÎÌË͇ ̇ ‚·ÊÌÓ ÏflÒÚÓ ËÎË Ì‡
ÏflÒÚÓ, ̇ ÍÓÂÚÓ ÏÓÊ ‰‡ ‚ÎÂÁ ‚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò ‚Ó‰‡.
• ãÓ¯‡Ú‡ ËÁÓ·ˆËfl ̇ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÚ ˜‡ÒÚË ÏÓÊ ‰‡
Ô˘ËÌË ÚÓÍÓ‚ Û‰‡ ËÎË ÔÓʇ.
ç Ò˙ı‡Ìfl‚‡ÈÚ ÎÂÚÎË‚Ë ËÎË Á‡Ô‡ÎËÏË ‚¢ÂÒÚ‚‡ ‚
ı·‰ËÎÌË͇.
• ë˙ı‡ÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ·ÂÌÁÓÎ, ‡Á‰ËÚÂÎ, ‡ÎÍÓıÓÎ, ÂÚÂ,
Ú˜ÂÌ ÔÓÔ‡Ì Ë ‰Û„Ë ÔÓ‰Ó·ÌË ‚¢ÂÒÚ‚‡ ÏÓÊ ‰‡
Ô˘ËÌË ÂÍÒÔÎÓÁËË.
èêÖÑìèêÖÜÑÖçàü
• ç ÔÂÔ˜‚‡ÈÚ ‚ÂÌÚË·ˆËÓÌÌËÚ ÓÚ‚ÓË ‚ Û‰‡.
• ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÏÂı‡Ì˘ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ËÎË ‰Û„Ë
Ò‰ÒÚ‚‡, Á‡ ‰‡ ÛÒÍÓËÚ ÔÓˆÂÒ‡ ̇ ‡ÁÏ‡Áfl‚‡ÌÂ,
ÓÒ‚ÂÌ ÔÂÔÓ˙˜‡ÌËÚ ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl.
• ç ̇Û¯‡‚‡ÈÚ ÔÓÚÓ͇ ̇ ı·‰ËÎÌËfl ‡„ÂÌÚ.
• ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË ÛÂ‰Ë ‚
ı·‰ËÎÌË͇/ÙËÁÂ‡ ÓÒ‚ÂÌ ‡ÍÓ Ì ҇ ÓÚ ÚËÔ‡,
ÔÂÔÓ˙˜‡Ì ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl.
2
11/6/06 5:32 PM
Page 3
ÇçàåÄçàÖ
ç ÔÂÔ˙΂‡ÈÚ ı·‰ËÎÌË͇ Ò ı‡Ì‡.
• èË ÓÚ‚‡flÌ ̇ ‚‡Ú‡Ú‡ ÌÂ˘Ó ÏÓÊ ‰‡ Ô‡‰ÌÂ
ÓÚ‚˙ÚÂ Ë ‰‡ Ô˘ËÌË Ì‡‡Ìfl‚‡ÌËfl ËÎË Ï‡ÚÂˇÎÌË
˘ÂÚË.
ç ÔÓÒÚ‡‚flÈÚ ·ÛÚËÎÍË ËÎË ÒÚ˙ÍÎÂÌË Ò˙‰Ó‚ ‚˙‚
ÙËÁÂ‡.
• äÓ„‡ÚÓ Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ ËÏ Á‡Ï˙ÁÌÂ, ÒÚ˙ÍÎÓÚÓ ÏÓÊ ‰‡
Ò ҘÛÔË Ë ‰‡ Ô˘ËÌË Ì‡‡Ìfl‚‡ÌÂ.
ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÏÓÍ‡ ËÎË ‚·Ê̇ Í˙Ô‡ Á‡
ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ ˘ÂÔÒ·. èÓ˜ËÒÚÂÚ Ô‡ı‡ Ë
‰Û„ËÚ Á‡Ï˙Òfl‚‡ÌËfl ÓÚ ˘ËÙÚÓ‚ÂÚÂ.
• Ç ÔÓÚË‚ÂÌ ÒÎÛ˜‡È Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÓÚ
ÂÍÒÔÎÓÁËfl ËÎË ÔÓʇ.
• ëΉ ͇ÚÓ ËÁÍβ˜ËÚ ı·‰ËÎÌË͇ ÓÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡,
ËÁ˜‡Í‡ÈÚ ÔÓÌ 5 ÏËÌÛÚË, ÔÂ‰Ë ‰‡ „Ó
‚Íβ˜ËÚ ÓÚÌÓ‚Ó.
ÄÍÓ ÍÓÌÚ‡ÍÚ˙Ú Â ÌÂÒÚ‡·ËÎÂÌ, Ì ‚Íβ˜‚‡ÈÚÂ
Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl ͇·ÂÎ ‚ Ì„Ó.
• ë˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÓÚ ÔÓʇ ËÎË ÓÚ ÚÓÍÓ‚ Û‰‡.
ç ËÁÍβ˜‚‡ÈÚ ˘ÂÔÒ· ÓÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡, ͇ÚÓ
‰˙Ô‡Ú ͇·Â·.
• ÄÍÓ Á‡ı‡Ì‚‡˘ËflÚ Í‡·ÂÎ Ò ÔÓ‚‰Ë, ÚÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡
Ô˘ËÌË Í˙ÒÓ Ò˙‰ËÌÂÌËÂ, ÔÓʇ Ë/ËÎË ÚÓÍÓ‚ Û‰‡.
• ÄÍÓ Á‡ı‡Ì‚‡˘ËflÚ Í‡·ÂÎ Ò ÔÓ‚‰Ë, ÚÓÈ Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â
ÒÏÂÌÂÌ ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl, Ì„ӂ ÓÚÓËÁË‡Ì ÒÂ‚ËÁ ËÎË
Í‚‡ÎËÙˈË‡Ì ÔÂÒÓ̇Î.
ç ‰˙ÊÚ Ô‰ÏÂÚË ‚˙ıÛ Û‰‡.
• èË ÓÚ‚‡flÌÂ Ë Á‡Ú‚‡flÌ ̇ ‚‡Ú‡Ú‡ Ú ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ô‡‰Ì‡Ú
Ë ‰‡ Ô˘ËÌflÚ Ì‡‡Ìfl‚‡ÌËfl ËÎË Ï‡ÚÂˇÎÌË ˘ÂÚË.
ÄÍÓ ı·‰ËÎÌËÍ˙Ú Ìflχ ‰‡ Ò ÔÓÎÁ‚‡ ‰˙΄Ó
‚ÂÏÂ, Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ËÁÍβ˜Ë ÓÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡.
• ç‡Û¯ÂÌË ‚ ËÁÓ·ˆËflÚ‡ ÏÓÊ ‰‡ Ô˘ËÌË ÔÓʇ.
ì‰˙Ú Ì  Ô‰̇Á̇˜ÂÌ Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ÓÚ
χÎÍË ‰Âˆ‡ ËÎË ËÌ‚‡ÎË‰Ë ·ÂÁ ̇‰ÁÓ. çÂ
Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ‰ÓÔÛÒ͇ Ò Û‰‡ ‰‡ ÒË Ë„‡flÚ
‰Âˆ‡.
ç Ò˙ı‡Ìfl‚‡ÈÚ هχˆÂ‚Ú˘ÌË ÔÓ‰ÛÍÚË,
̇ۘÌËχÚÂˇÎË ËÎË ÚÂÏÓ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌË
ÔÓ‰ÛÍÚË ‚ ı·‰ËÎÌË͇.
• èÓ‰ÛÍÚË, ÍÓËÚÓ ËÁËÒÍ‚‡Ú ÒÚËÍÚÌÓ ÒΉÂÌ ̇
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ- ‡Ú‡ ËÏ, Ì Úfl·‚‡ ‰‡ Ò Ò˙ı‡Ìfl‚‡Ú ‚
ı·‰ËÎÌË͇.
ç ËÁ·„‡ÈÚ Û‰‡ ̇ Ôfl͇ ÒÎ˙̘‚‡ Ò‚ÂÚÎË̇.
ì‰˙Ú Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ÔÓÒÚ‡‚Ë Ú‡Í‡, ˜Â ÍÓÌÚ‡ÍÚ˙Ú
‰‡ ·˙‰Â ‰ÓÒÚ˙ÔÂÌ.
ç ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ÈÚ ̇ ‰Âˆ‡ ‰‡ Ò ۂËÒ‚‡Ú ̇
‚‡Ú‡Ú‡. Ç ÔÓÚË‚ÂÌ ÒÎÛ˜‡È ÏÓÊ ‰‡ Ò ̇‡ÌflÚ
ÒÂËÓÁÌÓ. ÄÍÓ ‚Ë Á‡ÏË˯ ̇ ÎÂ͇ÒÚ‚‡ ËÎË
‰ËÏ, ÌÂÁ‡·‡‚ÌÓ ËÁÍβ˜ÂÚ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl ͇·ÂÎ Ë
Ò ҂˙ÊÂÚÂ Ò ÏÂÒÚÌËfl ÒÂ‚ËÁÂÌ ˆÂÌÚ˙ ̇ SAMSUNG Electronics.
ÄÍÓ Á‡ı‡Ì‚‡˘ËflÚ Í‡·ÂÎ Ò ÔÓ‚‰Ë, ÚÓÈ Úfl·‚‡
‰‡ ·˙‰Â ÒÏÂÌÂÌ ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl, Ì„ӂ
ÓÚÓËÁË‡Ì ÒÂ‚ËÁ ËÎË Í‚‡ÎËÙˈË‡Ì ÔÂÒÓ̇Î.
ç ÔËÔ‡ÈÚÂ Ò ÏÓÍË ˙ˆÂ ‚˙Ú¯ÌËÚ ÒÚÂÌË Ì‡
ÙËÁÂ‡ ËÎË ÔÓ‰ÛÍÚËÚÂ, Ò˙ı‡Ìfl‚‡ÌË ‚ Ì„Ó.
• íÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ Ô˘ËÌË Ì‡‡Ìfl‚‡ÌÂ.
íÓÁË Û‰ Ò˙‰˙ʇ χÎÍÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó
ı·‰ËÎÂÌ ‡„ÂÌÚ ËÁÓ·ÛÚ‡Ì (R600a) - ÔËÓ‰ÂÌ
„‡Á Ò ‚ËÒÓ͇ Ò˙‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚ Ò˙Ò Ò‰‡Ú‡,
ÍÓÈÚÓ Ó·‡˜Â ‚ÒÂ Ô‡Í Â Á‡Ô‡ÎËÏ. èË Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂ
Ë ÏÓÌÚ‡Ê Ì‡ Û‰‡ Ò ÔÓ„ËÊÂÚ ‰‡ Ì Ò ÔÓ‚‰Ë
ÌflÍÓfl ÓÚ ˜‡ÒÚËÚ ̇ ı·‰ËÎ̇ڇ ÒËÒÚÂχ.
ç Ô˙ı‡ÈÚ ˙ˆÂÚ ÒË ÔÓ‰ Û‰‡.
• éÒÚËÚ ˙·Ó‚ ÏÓÊ ‰‡ Ô˘ËÌflÚ Ì‡‡Ìfl‚‡ÌÂ.
ÄÍÓ ı·‰ËÎÌËflÚ ‡„ÂÌÚ ËÁÎÂÁ ÓÚ Ú˙·ËÚÂ, ÚÓÈ ÏÓÊÂ
‰‡ Ò ‚˙ÁÔ·ÏÂÌË ËÎË ‰‡ ̇‡ÌË Ó˜ËÚÂ. ÄÍÓ Ëχ
ËÁÚ˘‡ÌÂ, Ô‡ÁÂÚ Ò ÓÚ Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÌË Ô·Ï˙ˆË ËÎË
ÔÓÚÂ̈ˇÎÌË ËÁÚÓ˜ÌËˆË Ì‡ ‚˙ÁÔ·ÏÂÌfl‚‡Ì Ë
ÔÓ‚ÂÚÂÚ ÒÚ‡flÚ‡ Á‡ ÌflÍÓÎÍÓ ÏËÌÛÚË.
• ᇠ‰‡ Ò ËÁ·Â„Ì ӷ‡ÁÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Á‡Ô‡ÎËχ ÒÏÂÒ ÓÚ
„‡Á Ë ‚˙Á‰Ûı ÔË ËÁÚ˘‡ÌÂ, ÍÓ΢ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËfl ı·‰ËÎÂÌ ‡„ÂÌÚ Úfl·‚‡ ‰‡ Ò Ò˙Ó·‡ÁË Ò
‡ÁÏÂ‡ ̇ ÒÚ‡flÚ‡, ‚ ÍÓflÚÓ Ò ̇ÏË‡ Û‰˙Ú. ç‡ ‚ÒÂÍË
8 „ ı·‰ËÎÂÌ ‡„ÂÌÚ R600a Úfl·‚‡ ‰‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡ 1 Ï3
ÓÚ ÒÚ‡flÚ‡. äÓ΢ÂÒÚ‚ÓÚÓ ı·‰ËÎÂÌ ‡„ÂÌÚ ‚˙‚ ‚‡¯Ëfl
Û‰  ÔÓÒÓ˜ÂÌÓ Ì‡ ˉÂÌÚËÙË͇ˆËÓÌ̇ڇ Ú‡·ÂÎ͇ ‚
Ì„Ó.
• çËÍÓ„‡ Ì ‚Íβ˜‚‡ÈÚ Û‰, ÍÓÈÚÓ ËÁ„ÎÂʉ‡ ÔÓ‚‰ÂÌ.
ÄÍÓ ËχÚ Ò˙ÏÌÂÌËfl, Ò ÍÓÌÒÛÎÚË‡ÈÚÂ Ò ‚‡¯Ëfl ‰ËÎ˙.
çËÍÓ„‡ Ì Ô˙ı‡ÈÚ Ô˙ÒÚËÚ ËÎË ‰Û„Ë Ô‰ÏÂÚË
‚ ÓÚ‚Ó‡ ̇ „ÂÌÂ‡ÚÓ‡ Á‡ Ή ËÎË ‚ ͇̇· Á‡
Ή. íÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ Ô˘ËÌË Ì‡‡Ìfl‚‡ÌËfl ËÎË
χÚÂˇÎÌË ˘ÂÚË.
àÁÔÓÎÁ‚‡ÌËflÚ ı·‰ËÎÂÌ ‡„ÂÌÚ Â R600a ËÎË R134a.
èÓ‚ÂÂÚ ÂÚËÍÂÚ‡ ̇ ÍÓÏÔÂÒÓ‡ ̇ „˙·‡ ̇ Û‰‡ Ë
ÂÚËÍÂÚ‡ ‚ ı·‰ËÎÌË͇, Á‡ ‰‡ ‡Á·ÂÂÚ ͇Í˙‚ ı·‰ËÎÂÌ
‡„ÂÌÚ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ‚‡¯Ëfl ı·‰ËÎÌËÍ.
ÇçàåÄçàÖ
ï·‰ËÎÌËflÚ ‡„ÂÌÚ, ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ‚ ı·‰ËÎÌË͇/ÙËÁÂ‡, Ë
„‡ÁÓ‚ÂÚ ‚ ËÁÓ·ˆËÓÌÌËfl χÚÂˇΠÚfl·‚‡ ‰‡ ÒÂ
ËÁı‚˙ÎflÚ ÔÓ ÒÔˆˇÎÂÌ Ì‡˜ËÌ. èÂ‰Ë ËÁı‚˙ÎflÌÂÚÓ ÒÂ
Û‚ÂÂÚÂ, ˜Â ÌËÚÓ Â‰Ì‡ ÓÚ Ú˙·ËÚ ̇ „˙·‡ ̇ Û‰‡ Ì Â
ÔÓ‚‰Â̇.
3
èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ
DA99-01011C (BG3)-0.2
DA99-01011C (BG3)-0.2
11/6/06 5:32 PM
Page 4
ÇäãûóÇÄçÖ çÄ ïãÄÑàãçàäÄ
ëΉ ͇ÚÓ ËÁ‚˙¯ËÚ ÒΉÌËÚ ÒÚ˙ÔÍË, ı·‰ËÎÌËÍ˙Ú ‚Ë Â „ÓÚÓ‚ Á‡ ÛÔÓÚ·‡. ÄÍÓ ı·‰ËÎÌËÍ˙Ú ÌÂ
‡·ÓÚË, ÔÓ‚ÂÂÚ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ Ë ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍËfl ËÁÚÓ˜ÌËÍ. ÄÍÓ ËχÚ ‚˙ÔÓÒË, Ò ҂˙ÊÂÚ Ò˙Ò
ÒÂ‚ËÁÌËfl ˆÂÌÚ˙ ̇ SAMSUNG.
ç‡ÒÚÓÈÚ ÚÂÏÓ„Û·ÚÓ‡ ̇ ̇È-ÌËÒ͇ڇ
ÒÚÂÔÂÌ Ë ËÁ˜‡Í‡ÈÚ 1 ˜‡Ò. îËÁÂ˙Ú ˘Â
Á‡Ï˙ÁÌ ÎÂÍÓ Ë ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎflÚ ˘Â
Á‡‡·ÓÚË.
èÓÒÚ‡‚ÂÚ ı·‰ËÎÌË͇ ̇ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Ó
ÏflÒÚÓ, ͇ÚÓ ÓÒÚ‡‚ËÚ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ
‡ÁÒÚÓflÌË ÏÂÊ‰Û ÒÚÂ̇ڇ Ë Ì„Ó. (ÇËÊÚÂ
ËÌÒÚÛ͈ËËÚ Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê ‚ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ)
ëΉ ͇ÚÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ̇ ı·‰ËÎÌË͇
Ô‡‰Ì ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ, ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÒÎÓÊËÚ ı‡Ì‡
‚ Ì„Ó. ëΉ ‚Íβ˜‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ı·‰ËÎÌË͇ Ò‡
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË ÌflÍÓÎÍÓ ˜‡Ò‡ Á‡ ‰ÓÒÚË„‡Ì ̇
ÔÓ‰ıÓ‰fl˘‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡.
äÓ„‡ÚÓ ı·‰ËÎÌËÍ˙Ú Â ‚Íβ˜ÂÌ, ·ÏÔ‡Ú‡
Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ‚Íβ˜‚‡ ÔË ÓÚ‚‡flÌ ̇
‚‡ÚËÚÂ.
éëçéÇçà îìçäñàà
ÔÓÎÁ‚‡Ú ˜ÂÒÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚ ı‡ÌË ‚
‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓÚÓ ı·‰ËÎÌÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ. íÓ‚‡
ÒÔÂÒÚfl‚‡ ‚ÂÏÂ Ë Ô‡Ë.
Ñ‚ÓÈ̇ Óı·ʉ‡˘‡ ÒËÒÚÂχ
• ï·‰ËÎÌËÍ˙Ú Ë ÙËÁÂ˙Ú ËÏ‡Ú ‰‚‡ ËÁÔ‡ËÚÂÎfl.
Å·„Ó‰‡ÂÌË ̇ Ú‡ÁË ÌÂÁ‡‚ËÒËχ ÒËÒÚÂχ, ÙËÁÂ˙Ú Ë
ı·‰ËÎÌËÍ˙Ú Ò Óı·ʉ‡Ú ÓÚ‰ÂÎÌÓ Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ Ò‡ ÔÓÂÙÂÍÚË‚ÌË. åËËÁχڇ ̇ ı‡Ì‡ ‚ ı·‰ËÎÌË͇ Ì ‚ÎËflÂ
‚˙ıÛ ı‡Ì‡Ú‡ ‚˙‚ ÙËÁÂ‡, ·Î‡„Ó‰‡ÂÌË ̇
ˆËÍÛ·ˆËflÚ‡ ̇ ÓÚ‰ÂÎÂÌ ‚˙Á‰Û- ¯ÂÌ ÔÓÚÓÍ.
éÒ‚ÂÊËÚÂÎ (ÓÔˆËfl)
• ëÏÂÌflÂÏËflÚ ÓÒ‚ÂÊËÚÂÎ ÔÓ‰‰˙ʇ ‚˙Á‰Ûı‡ ‚ ı·‰ËÎÌË͇
Ò‚ÂÊ Ë ˜ËÒÚ.
åÌÓ„ÓÔÓÚӘ̇ ÒËÒÚÂχ Á‡ ˆËÍÛ·ˆËfl
• ëÚÛ‰ÂÌËflÚ ‚˙Á‰Ûı ˆËÍÛÎË‡ ÔÂÁ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÓÚ‚ÓË Ì‡
‚ÒÂÍË ‡ÙÚ. íÓ‚‡ ÓÒË„Ûfl‚‡ ‡‚ÌÓÏÂÌÓ ‡ÁÔ‰ÂÎÂÌËÂ
̇ Óı·ʉ‡ÌÂÚÓ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌËflÚ‡ Ë Á‡Ô‡Á‚‡ ı‡Ì‡Ú‡ ÔÓ‰˙΄Ó.
äÓÌÚÂÈÌÂ CoolSelect
ZoneTM (ÓÔˆËfl)
• åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
ÏÂÊ‰Û Quick Cool (Å˙ÁÓ
Óı·ʉ‡ÌÂ), Thaw
(ê‡ÁÏ‡Áfl‚‡ÌÂ) Ë Select
(àÁ·Ó) Á‡ ·˙ÁÓ ËÁÒÚÛ‰fl‚‡ÌÂ, ‡ÁÏ‡Áfl‚‡Ì Ë
Óı·ʉ‡Ì ̇ ÔÓ‰ÛÍÚË.
àÁ·ÂÂÚ Soft Freeze
(ãÂÍÓ Á‡Ï‡Áfl‚‡ÌÂ), Cool
(éı·ʉ‡ÌÂ) ËÎË Chill
(àÁÒÚÛ‰fl‚‡ÌÂ), Á‡ ‰‡
„ÛÎË‡Ú ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ̇ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡.
á‚ÛÍÓ‚ Ò˄̇Π̇ ‚‡Ú‡Ú‡
• á‚ÛÍÓ‚ËflÚ Ò˄̇Π‚Ë Ì‡ÔÓÏÌfl, ‡ÍÓ ÒÚ ÓÒÚ‡‚ËÎË ‚‡Ú‡Ú‡
ÓÚ‚ÓÂ̇.
ÇËÒÓ͇ ‚·ÊÌÓÒÚ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡
• ï‡Ì‡Ú‡, ÔÎÓ‰Ó‚ÂÚÂ Ë ÁÂÎÂ̘ۈËÚ Ò Á‡Ô‡Á‚‡Ú ÔÂÒÌË ÔÓ‰˙΄Ó, Ú˙È Í‡ÚÓ ı·‰ËÎÌËÍ˙Ú ÓÒË„Ûfl‚‡ ÒÚÛ‰ÂÌ ‚˙Á‰Ûı Ò
‚ËÒÓ͇ ‚·ÊÌÓÒÚ. íÓ‚‡ „Ó Ô‡‚Ë ˜ÂÚËË-ÔÂÚ Ô˙ÚË ÔÓÂÙÂÍÚË‚ÂÌ ÓÚ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌËÚ ı·‰ËÎÌˈË.
àÍÓÌÓÏ˘ÂÌ ı·‰ËÎÌËÍ/ÙËÁÂ
• äÓÌÒÛχˆËflÚ‡ ̇ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒ͇ ÂÌÂ„Ëfl  ҂‰Â̇ ‰Ó
ÏËÌËÏÛÏ, ·Î‡„Ó‰‡ÂÌË ̇ ÓÚ‰ÂÎÌÓÚÓ ‡ÁÔ‰ÂÎÂÌË ̇
ÒÚÛ‰ÂÌ ‚˙Á‰Ûı ÏÂÊ‰Û ı·‰ËÎÌË͇ Ë ÙËÁÂ‡.
èÓ-·˙ÁÓ Óı·ʉ‡ÌÂ
• îÛÌ͈ËflÚ‡ Á‡ ·˙ÁÓ Á‡Ï‡Áfl‚‡Ì ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ÔÓ- ·˙ÁÓÚÓ
Á‡Ï‡Áfl‚‡Ì ̇ ı‡Ì‡Ú‡.
èÓÒÚÓflÌÌÓ Ò̇·‰fl‚‡ÌÂ Ò Î‰ Ë ÒÚÛ‰Â̇ ‚Ó‰‡
• ÉÂÌÂ‡ÚÓ˙Ú Á‡ Ή Ë ‚Ó‰‡ ÓÒË„Ûfl‚‡ Ή Ë ÒÚÛ‰Â̇ ‚Ó‰‡
ÔÓ ‚ÒflÍÓ ‚ÂÏÂ.
åËÌË·‡ (ÓÔˆËfl)
• ç Ò ̇·„‡ ‰‡ ÓÚ‚‡flÚ ÓÒÌӂ̇ڇ ‚‡Ú‡, Á‡ ‰‡
íÂÁË ËÌÒÚÛ͈ËË Á‡ ÛÔÓÚ·‡ ÒÂ
ÓÚ̇ÒflÚ Á‡ ‡Á΢ÌË ÏÓ‰ÂÎË.
áÄÅÖãÖÜäÄ ï‡‡ÍÚÂËÒÚËÍËÚ ̇ ‚‡¯Ëfl Û‰ ÏÓÊÂ
‰‡ Ò ‡Á΢‡‚‡Ú ÎÂÍÓ ÓÚ ÓÔËÒ‡ÌËÚ ‚
ÚÓ‚‡ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó.
4
DA99-01011C (BG3)-0.2
11/6/06 5:32 PM
Page 5
äéçíêéãÖç èÄçÖã
àçëíêìäñàà áÄ ìèéíêÖÅÄ
ŇÁÓ‚ ÏÓ‰ÂÎ
åÓ‰ÂÎ Ò „ÂÌÂ‡ÚÓ
íÖêåéêÖÉìãÄíéê çÄ ïãÄÑàãçàäÄ
ᇠ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ̇ ı·‰ËÎÌË͇,
̇ÚËÒÌÂÚ ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ ÚÓÁË ·ÛÚÓÌ, ͇ÚÓ
ÒÚÓÈÌÓÒÚËÚ ˘Â Ò ÔÓÏÂÌflÚ ÔÓÒΉӂ‡ÚÂÎÌÓ ÓÚ
7° C ‰Ó 1° C
íÖêåéêÖÉìãÄíéê çÄ îêàáÖêÄ
ᇠ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ̇ ÙËÁÂ‡, ̇ÚËÒÌÂÚÂ
ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ ÚÓÁË ·ÛÚÓÌ, ͇ÚÓ ÒÚÓÈÌÓÒÚËÚ ˘Â ÒÂ
ÔÓÏÂÌflÚ ÔÓÒΉӂ‡ÚÂÎÌÓ ÓÚ -14 °C ‰Ó -25 °C
Åìíéç áÄ Åöêáé
áÄåêÄáüÇÄçÖ
ìÒÍÓfl‚‡ Á‡Ï‡Áfl‚‡ÌÂÚÓ
‚˙‚ ÙËÁÂ‡.
Åìíéç áÄ àáÅéê çÄ ÇàÑ ãÖÑ
Åìíéç áÄ Åöêáé
éïãÄÜÑÄçÖ
åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ‚ˉ Ή
(̇ ÍÛ·˜ÂÚ‡ ËÎË Ì‡ÚÓ¯ÂÌ)
ËÎË ‰‡ ËÁÍβ˜ËÚ ÙÛÌ͈ËflÚ‡.
ìÒÍÓfl‚‡ Óı·ʉ‡ÌÂÚÓ ‚ ı·‰ËÎÌË͇.
Åìíéç áÄ áÄôàíÄ çÄ ÑÖñÄ
äÓ„‡ÚÓ ·ÛÚÓÌ˙Ú Á‡ Á‡˘ËÚ‡ ̇ ‰Âˆ‡ Ò ̇ÚËÒÌÂ Ë Á‡‰˙ÊË Á‡ 3 ÒÂÍ., Ë̉Ë͇ÚÓ˙Ú Á‡ Á‡˘ËÚ‡ ̇ ‰Âˆ‡ ÒÂ
‚Íβ˜‚‡, ÔˉÛÊÂÌ ÓÚ Á‚ÛÍÓ‚ Ò˄̇Î; ÔË ‚Íβ˜Â̇ Á‡˘ËÚ‡ ‡·ÓÚË Ò‡ÏÓ ·ÛÚÓÌ˙Ú Á‡ ËÁ·Ó ̇ ‚ˉ Ή. í‡ÁË
ÙÛÌ͈Ëfl Ô‰ÓÚ‚‡Úfl‚‡ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ Á‡‰ÂÈÒÚ‚‡Ì ̇ ̇ÒÚÓÈÍË ÓÚ ‰Âˆ‡ ËÎË ‰Óχ¯ÌË Î˛·ËψË. ᇠ‰‡ ÓÚÏÂÌËÚÂ
Á‡˘ËÚ‡Ú‡, ̇ÚËÒÌÂÚ ÓÚÌÓ‚Ó Ò˙˘Ëfl ·ÛÚÓÌ Á‡ 3 ÒÂÍ. ÅÛÚÓÌ˙Ú Ëχ Ë ‰Û„‡ ÙÛÌ͈Ëfl. äÓ„‡ÚÓ ·ÛÚÓÌ˙Ú Ò ̇ÚËÒÌÂ
Á‡ 3 ÒÂÍ. (Ò‚ÂÚÎËÌÌËflÚ Ë̉Ë͇ÚÓ Ò ‚Íβ˜‚‡), ̇„‚‡ÚÂÎflÚ Á‡ ÍÓÌÚÓΠ̇ ‚·„‡Ú‡ Ò ËÁÍβ˜‚‡. ÄÍÓ Ò ÔÓfl‚Ë
‚·„‡ ÔÓ Í‡Ô‡Í‡ ̇ „ÂÌÂ‡ÚÓ‡ ËÎË ÏËÌË·‡‡, ̇ÚËÒÌÂÚ ÓÚÌÓ‚Ó ·ÛÚÓ̇ Á‡ 3 ÒÂÍ. - Ò‚ÂÚÎËÌÌËflÚ Ë̉Ë͇ÚÓ ˘Â
Û„‡ÒÌÂ Ë ÙÛÌ͈ËflÚ‡ Á‡ ÍÓÌÚÓΠ̇ ‚·„‡Ú‡ ˘Â Ò Á‡‰ÂÈÒÚ‚‡, ͇ÚÓ Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò ÚÓ‚‡ ˘Â Ò ÓÚÍβ˜‡Ú ‚Ò˘ÍË
·ÛÚÓÌË.
5
DA99-01011C (BG3)-0.2
11/6/06 5:32 PM
Page 6
äéçíêéãÖç èÄçÖã
ŇÁÓ‚ ÏÓ‰ÂÎ (ë CoolSelect ZoneTM)
Cool Select zone
åÓ‰ÂÎ Ò „ÂÌÂ‡ÚÓ (ë CoolSelect ZoneTM)
Cool Select zone
6
DA99-01011C (BG3)-0.2
11/6/06 5:32 PM
Page 7
ÑàÉàíÄãÖç ÑàëèãÖâ
Å˙ÁÓ
‡ÁÏ‡Áfl‚‡ÌÂ
• íÓÁË Ë̉Ë͇ÚÓ Ò‚ÂÚË, ÍÓ„‡ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Power Freeze (Å˙ÁÓ ‡ÁÏ‡Áfl‚‡ÌÂ).
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÚÓÁË ·ÛÚÓÌ, Á‡ ‰‡ ‚˙ÌÂÚ ·˙ÁÓ ÙËÁÂ‡ Í˙Ï Á‡‰‡‰Â̇ڇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡.
• ÄÍÓ ‚Ë Úfl·‚‡ ÏÌÓ„Ó Î‰, ÏÓÊÂÚ ‰‡ „Ó Ì‡Ô‡‚ËÚ ·˙ÁÓ.
• ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ÓÚÌÓ‚Ó, Á‡ ‰‡ ËÁÎÂÁÂÚ ÓÚ ÂÊËχ ̇ ·˙ÁÓ ‡ÁÏ‡Áfl‚‡ÌÂ.
Å˙ÁÓ Óı·ʉ‡ÌÂ
• íÓÁË Ë̉Ë͇ÚÓ Ò‚ÂÚË, ÍÓ„‡ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Power Cool (Å˙ÁÓ Óı·ʉ‡ÌÂ).
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÚÓÁË ·ÛÚÓÌ, Á‡ ‰‡ ‚˙ÌÂÚ ·˙ÁÓ ı·‰ËÎÌË͇ Í˙Ï Á‡‰‡‰Â̇ڇ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡.
• ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ÓÚÌÓ‚Ó, Á‡ ‰‡ ËÁÎÂÁÂÚ ÓÚ ÂÊËχ ̇ ·˙ÁÓ Óı·ʉ‡ÌÂ.
éÒ‚ÂÊËÚÂÎ
• íÓÁË Ë̉Ë͇ÚÓ ÔÓ͇Á‚‡, ˜Â ÒËÒÚÂχڇ Á‡ Ô˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ ÏËËÁÏËÚ ‡·ÓÚË.
• ëÏÂÌflÈÚ ¯ÂÚ˙˜Ì‡Ú‡ ͇ÒÂÚ‡ ‚‰Ì˙Ê ËÎË ‰‚‡ Ô˙ÚË „Ӊ˯ÌÓ (‚ËÊÚ ‡Á‰ÂÎ
“èÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ ‡ÍÒÂÒÓ‡ËÚ”)
ç‡ ÍÛ·˜ÂÚ‡, ç‡ÚÓ¯ÂÌ, àÁÍÎ
Çˉ Ή
ç‡ ÍÛ·˜ÂÚ‡
à̉Ë͇ÚÓ ̇
ÙËÎÚ˙‡
ç‡ÚÓ¯ÂÌ
• ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Ice Type (Çˉ Ή) ÔÓÒΉӂ‡ÚÂÎÌÓ,
Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ Cubed Ice (ç‡ ÍÛ·˜ÂÚ‡), Crushed Ice
(ç‡ÚÓ¯ÂÌ) ËÎË Ice Off (àÁÍÎ.).
• éÒ‚ÂÚfl‚‡ Ò ËÍÓ̇ڇ ̇ ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÙÛÌ͈Ëfl.
àÁÍÎ
• äÓ„‡ÚÓ ÁÂÎÂ̇ڇ Ò‚ÂÚÎË̇ Òڇ̠Ó‡ÌÊ‚‡,  ‚ÂÏ Á‡ ÒÏfl̇ ̇ ‚Ó‰ÌËfl ÙËÎÚ˙.
ÄÍÓ Ë̉Ë͇ÚÓ˙Ú Ò‚ÂÚË ‚ ˜Â‚ÂÌÓ,  ̇ÎÓÊËÚÂÎ̇ ·˙Á‡ ÒÏfl̇.
• ëΉ ͇ÚÓ ÒÏÂÌËÚ ‚Ó‰ÌËfl ÙËÎÚ˙, ‚˙ÌÂÚ Ë̉Ë͇ÚÓ‡ ‚ ̇˜‡ÎÌÓ Ò˙ÒÚÓflÌËÂ, ͇ÚÓ
‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌËÚ Ice Type (Çˉ Ή) Ë Child Lock (ᇢËÚ‡ ̇ ‰Âˆ‡)
Á‡ 3 ÒÂÍ.
• ᇠ‰‡ ËÁÍβ˜ËÚ Ë̉Ë͇ÚÓ‡, ̇ÚËÒÌÂÚ ‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ·ÛÚÓÌËÚ Ice Type (Çˉ Ή)
Ë Child Lock (ᇢËÚ‡ ̇ ‰Âˆ‡) Á‡ 5 ÒÂÍ.
7
àçëíêìäñàà áÄ ìèéíêÖÅÄ
Freezer Temp. ÔÓ͇Á‚‡ ÚÂÍÛ˘‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚˙‚ ÙËÁÂ‡.
Fridge Temp. ÔÓ͇Á‚‡ ÚÂÍÛ˘‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚ ı·‰ËÎÌË͇.
Quick Cool (Å˙ÁÓ Óı·ʉ‡ÌÂ), Thaw (ê‡ÁÏ‡Áfl‚‡ÌÂ) Ë Select (àÁ·Ó) ÔÓ͇Á‚‡Ú ÒÚ‡ÚÛÒ‡ ̇ CoolSelect ZoneTM
DA99-01011C (BG3)-0.2
11/6/06 5:33 PM
Page 8
íÖêåéêÖÉìãÄíéê
îËÁÂ
ïãÄÑàãçàä
• íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ̇ ÙËÁÂ‡ ÏÓÊ ‰‡ Ò ̇ÒÚÓË ÏÂÊ‰Û -14° C Ë -25° C.
• ç‡ÚËÒÌÂÚ ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ ·ÛÚÓ̇ Freezer Temp. (íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ̇
ÙËÁÂ‡), ‰Ó͇ÚÓ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂfl Ò ÔÓ͇Ê Ê·̇ڇ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡.
• íÂÏÔÂ‡ÚÛÌËÚ ÒÚÓÈÌÓÒÚË Ì‡ ‰ËÒÔÎÂfl Ò ÒÏÂÌflÚ ÓÚ - 14° C
‰Ó -25° C. äÓ„‡ÚÓ ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ ‰ÓÒÚË„Ì -14°C, Ò ‚˙˘‡
Ó·‡ÚÌÓ Ì‡ -25°C.
• ëΉ 5 ÒÂÍ. ‰ËÒÔÎÂflÚ Ò ‚˙˘‡ Í˙Ï ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ̇ڇ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ̇ ÙËÁÂ‡. îËÁÂ˙Ú Á‡ÔÓ˜‚‡ ‡·ÓÚ‡ Á‡
‰ÓÒÚË„‡Ì ‰Ó ÌÓ‚‡Ú‡ Ê·̇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡.
• íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ̇ ı·‰ËÎÌË͇ ÏÓÊ ‰‡ Ò ̇ÒÚÓË
ÏÂÊ‰Û 7° C Ë 1° C.
• ç‡ÚËÒÌÂÚ ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ ·ÛÚÓ̇ Fridge Temp.
íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ̇ ı·‰ËÎÌË͇), ‰Ó͇ÚÓ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂfl ÒÂ
ÔÓ͇Ê Ê·̇ڇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡.
• íÂÏÔÂ‡ÚÛÌËÚ ÒÚÓÈÌÓÒÚË Ì‡ ‰ËÒÔÎÂfl Ò ÒÏÂÌflÚ
ÔÓÒΉӂ‡ÚÂÎÌÓ Ë Ò Ô‚˙Ú‡Ú ÔÓ Ò˙˘Ëfl ̇˜ËÌ Í‡ÍÚÓ
ÔË ÙËÁÂ‡.
èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ
• äÓ„‡ÚÓ ‚˙‚ ÙËÁÂ‡ Ò Ò˙ı‡Ìfl‚‡ Ò·‰ÓΉ ÔË Ì‡‰ -15° C, ÚÓÈ ÏÓÊ ‰‡ Ò ‡ÁÚÓÔË.
• íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ‚˙‚ ÙËÁÂ‡ Ë ‚ ı·‰ËÎÌË͇ Ò ÔÓ͇˜‚‡ ÔË ˜ÂÒÚÓ ÓÚ‚‡flÌÂ, ÔË ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ë ÔË ÔÓÒÚ‡‚flÌ ̇
ÚÓÔ· ı‡Ì‡. íÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ ͇̇‡ ‰Ë„ËÚ‡ÎÌËfl ‰ËÒÔÎÂÈ ‰‡ ÔÂÏË„‚‡. ÑËÒÔÎÂflÚ ˘Â ÒÔ ‰‡ ÏË„‡, ÍÓ„‡ÚÓ ÙËÁÂ˙Ú Ë
ı·‰ËÎÌËÍ˙Ú Ò ‚˙Ì‡Ú Í˙Ï ÌÓχÎ̇ڇ ÒË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡.
ÉÖçÖêÄíéê áÄ ãÖÑ à ëíìÑÖçÄ ÇéÑÄ
ÉÂÌÂ‡ÚÓ Á‡ Ή (ŇÁÓ‚ ÏÓ‰ÂÎ)
• àÁ‚‡‰ÂÚ ڇ‚‡Ú‡ Á‡ Ή.
• ÑÓ·‡‚ÂÚ ‚Ó‰‡ ‰Ó ‰ÓÒÚË„‡Ì ̇ Û͇Á‡ÌÓÚÓ ÓÚ
Ë̉Ë͇ÚÓ‡ ÌË‚Ó.
• Ç˙ÌÂÚ ڇ‚‡Ú‡ ̇ ÏflÒÚÓÚÓ.
ÉÂÌÂ‡ÚÓ Á‡ Ή
ÉÂÌÂ‡ÚÓ Á‡ ÒÚÛ‰Â̇ ‚Ó‰‡
ÉÂÌÂ‡ÚÓ˙Ú Á‡ Ή ÔÓËÁ‚Âʉ‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ 10 ÍÛ·˜ÂÚ‡
̇‚‰Ì˙Ê Ë ÓÍÓÎÓ 120 ÍÛ·˜ÂÚ‡ ̇ ‰ÂÌ. äÓ΢ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÏÓÊÂ
‰‡ Ò ÔÓ‚ÎËfl ÓÚ Ù‡ÍÚÓË Í‡ÚÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ‚˙‚ ÙËÁÂ‡,
ÙÛÌ͈ËflÚ‡ Å˙ÁÓ ‡ÁÏ‡Áfl‚‡ÌÂ Ë ˜ÂÒÚÓÚ‡Ú‡ ̇ ÓÚ‚‡flÌ ̇
‚‡Ú‡Ú‡. äÓ„‡ÚÓ ı·‰ËÎÌËÍ˙Ú Ò ‚Íβ˜Ë, ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÒÂ
ËÁ·Ë‡ ÂÊËÏ˙Ú ã‰ ̇ ÍÛ·˜ÂÚ‡.
ä‡Ô‡ˆËÚÂÚ˙Ú Ì‡ ÂÁÂ‚Ó‡‡ Á‡ ‚Ó‰‡  ÓÍÓÎÓ 1,2 Î.
ëÚÛ‰Â̇ ‚Ó‰‡
• èÓ‰ÔÂÚÂ Ò ˜‡¯‡ ÎÓÒÚ˜ÂÚÓ Ì‡ „ÂÌÂ‡ÚÓ‡ Á‡ ‚Ó‰‡.
• ÄÍÓ ÚÓÍÛ-˘Ó ÒÚ ÏÓÌÚË‡ÎË ı·‰ËÎÌË͇, ËÁı‚˙ÎÂÚÂ
Ô˙‚ËÚ 6 ˜‡¯Ë ‚Ó‰‡, Á‡ ‰‡ ÔÓ˜ËÒÚËÚ ÒËÒÚÂχڇ Á‡
ÔÓ‰‡‚‡Ì ̇ ‚Ó‰‡.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Ice Type (Çˉ Ή), Á‡ ‰‡
ËÁ·ÂÂÚ‚ˉ‡ Ή:
• ㉠̇ ÍÛ·˜ÂÚ‡
• ç‡ÚÓ¯ÂÌ Î‰
ç‡ÚËÒÌÂÚÂ
No Ice
• àÁÍÎ.
áÄÅÖãÖÜäÄ
ÄÍÓ Î‰˙Ú ÓÒڇ̠‚˙‚ ÙÓχڇ Á‡ Ή,
Ò ÔÓÎÛ˜‡‚‡ Ή ̇ ÍÛ·˜ÂÚ‡.
èÓ‰ÔÂÚÂ Ò ˜‡¯‡ ÎÓÒÚ˜ÂÚÓ Ì‡ „ÂÌÂ‡ÚÓ‡ Á‡ Ή.
ÇÇÀÅÄÇÀÖ
• èÓÒÚ‡‚ÂÚ ˜‡¯‡Ú‡ ڇ͇, ˜Â Ή˙Ú ‰‡ Ì ԇ‰Ì ËÁ‚˙Ì ÌÂfl.
ç‡ÚËÒÌÂÚÂ
EEÖÑIEEÖÜÑÖÇÀÖ
8
ÄÍÓ ÒÚ ̇ ‰˙΄‡ ‚‡Í‡ÌˆËfl ËÎË
·ËÁÌÂÒ Ô˙ÚÛ‚‡ÌÂ Ë Ìflχ ‰‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú „ÂÌÂ‡ÚÓËÚ Á‡ Ή
ËÎË ‚Ó‰‡, Á‡Ú‚ÓÂÚ ‚Ó‰ÌËfl Í·ԇÌ.
Ç ÔÓÚË‚ÂÌ ÒÎÛ˜‡È ‚Ó‰‡Ú‡ ÏÓÊ ‰‡
ËÁÚ˜Â.
çËÍÓ„‡ Ì Ò·„‡ÈÚ Ô˙ÒÚËÚ ÒË ËÎË
‰Û„Ë Ô‰ÏÂÚË ‚ ÓÚ‚ÓËÚ ̇
„ÂÌÂ‡ÚÓ‡. íÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ Ô˘ËÌË
̇‡Ìfl‚‡ÌÂ.
DA99-01011C (BG3)-0.2
11/6/06 5:33 PM
Page 9
àáèéãáÇÄçÖ çÄ ÉÖçÖêÄíéêÄ áÄ ëíìÑÖçÄ ÇéÑÄ (ÓÔˆËfl)
ë „ÂÌÂ‡ÚÓ‡ Á‡ ÒÚÛ‰Â̇ ‚Ó‰‡ ÏÓÊÂÚ ÎÂÒÌÓ ‰‡ ÔÓÎÛ˜ËÚ ÒÚÛ‰Â̇ ‚Ó‰‡, ·ÂÁ ‰‡ ÓÚ‚‡flÚ ‚‡Ú‡Ú‡ ̇
ı·‰ËÎÌË͇. í‡Í‡ ÒÔÂÒÚfl‚‡ÚÂ Ë ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÚ‚Ó, ͇ÚÓ Ì‡Ï‡Îfl‚‡Ú ˜ÂÒÚÓÚ‡Ú‡ ̇ ÓÚ‚‡flÌ ̇ ‚‡Ú‡Ú‡
Ò Ôӂ˜ ÓÚ 30%.
è„Ή
ãÓÒÚ˜Â
ÅÎÓÍË‡˘Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
ä‡Ô‡˜Í‡ ̇ ÂÁÂ‚Ó‡‡ Á‡ ‚Ó‰‡
êÂÁÂ‚Ó‡ Á‡ ‚Ó‰‡
äéÉÄíé çÖ àáèéãáÇÄíÖ ÉÖçÖêÄíéêÄ áÄ ëíìÑÖçÄ ÇéÑÄ, ëÖ èêÖèéêöóÇÄ ëãÖÑçéíé
èÓÒÚ‡‚ÂÚ Í‡Ì˜ÂÚÓ ÒÚ‡·ËÎÌÓ ‚ ÓÚ‚Ó‡.
• Ç‡Ú‡Ú‡ Ìflχ ‰‡ Ò Á‡Ú‚‡fl ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ, ÍÓ„‡ÚÓ Í‡Ì˜ÂÚÓ Â
ËÁ‚‡‰ÂÌÓ Á‡ ‰˙Î„Ó ‚ÂÏÂ, Ú˙È Í‡ÚÓ ˘Â Ëχ ËÁÚ˘‡Ì ̇ ÒÚÛ‰ÂÌ
‚˙Á‰Ûı.
èÓÒÚ‡‚ÂÚ ·ÎÓÍË‡˘ÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ì‡ ÔÓÁˈËfl “LOCK”
(áÄäãûóÖçé).
• äÓ„‡ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ PUSH (çÄíàëçÖíÖ) Ë Í‡Ì˜ÂÚÓ Â ‚ ÓÚ‚Ó‡,
‡ ·ÎÓÍË‡˘ÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Â Ì‡ ÔÓÁˈËfl “OPEN” (éíÇéêÖçé),
Í‡Ì˜ÂÚÓ ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁ‚‡‰Ë ÓÚ ÓÚ‚Ó‡ Ë ‰‡ ËÁÚ˜ ÒÚÛ‰ÂÌ ‚˙Á‰Ûı.
áÄÅÖãÖÜäÄ
ᇠÁ‡˘ËÚ‡ ̇ ‰Âˆ‡ ÔÓÒÚ‡‚ÂÚ ·ÎÓÍË‡˘ÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ì‡ ÔÓÁˈËfl “LOCK” (áÄäãûóÖçé).
èöãçÖçÖ çÄ êÖáÖêÇéÄêÄ áÄ ÇéÑÄ
éÚ‚ÓÂÚ ÂÁÂ‚Ó‡‡ Á‡ ‚Ó‰‡, ͇ÚÓ Ï‡ıÌÂÚ Í˙„·ڇ
͇ԇ˜Í‡, Ë „Ó Ì‡Ô˙ÎÌÂÚÂ Ò ÔËÚÂÈ̇ ‚Ó‰‡.
• ç‡Ô˙ÎÌÂÚ ÂÁÂ‚Ó‡‡ ‰Ó„Ó (χÎÍÓ Ì‡‰ 4,2 Î).
ëÎÓÊÂÚ ӷ‡ÚÌÓ Í˙„·ڇ ͇ԇ˜Í‡, ͇ÚÓ fl ̇ÚËÒÌÂÚ ̇‰ÓÎÛ, ‰Ó͇ÚÓ
Ò ÙËÍÒË‡.
9
àçëíêìäñàà áÄ ìèéíêÖÅÄ
ä‡Ì˜Â
DA99-01011C (BG3)-0.2
11/6/06 5:33 PM
Page 10
èéëíÄÇüçÖ çÄ éÅàäçéÇÖçÄ ÅìíàãäÄ
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÙËÍÒË‡˘ÓÚÓ ÎÓÒÚ˜Â, ÔÓ‚‰Ë„ÌÂÚ ÂÁÂ‚Ó‡‡ Á‡
‚Ó‰‡ ̇„ÓÂ Ë „Ó ËÁ‚‡‰ÂÚÂ.
àÁ‚‡‰ÂÚ Í‡Ì˜ÂÚÓ ÓÚ ÂÁÂ‚Ó‡‡, ÔÓÒÚ‡‚ÂÚ „Ó Ì‡ ·ÛÚËÎ͇ Ò
ÏËÌÂ‡Î̇ ‚Ó‰‡ ËÎË Ò ‰Û„‡ ̇ÔËÚ͇ Ë „Ó Á‡‚ËÈÚÂ.
é·˙ÌÂÚ ·ÛÚËÎ͇ڇ Ë ÔÓÒÚ‡‚ÂÚ Í‡Ì˜ÂÚÓ ‚ ÓÚ‚Ó‡.
áÄÅÖãÖÜäÄ
• äÓ„‡ÚÓ ‚ ÂÁÂ‚Ó‡‡ ‚ÎËÁ‡ ‚˙Á‰Ûı ÓÚ ·ÛÚËÎ͇, ÏÓÊ ‰‡ Ò ˜Û ·˙ηÛ͇ÌÂ.
• Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‡ÁÏÂ‡ ËÏ ÌflÍÓË ·ÛÚËÎÍË ÏÓÊ ‰‡ Ì ҇ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Ë Á‡ Í‡Ì˜ÂÚÓ.
• ÄÍÓ ‚Ó‰‡Ú‡ Ì ËÁÚ˘‡ ‰Ó· ÔË Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ “PUSH”, ̇ÚËÒÌÂÚ „Ó ÓÚÌÓ‚Ó.
• ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ·ÛÚËÎÍË ÔÓ‰ ̇Îfl„‡Ì ͇ÚÓ ·ÛÚËÎÍË Ò ÍÓ·, ҇ȉÂ ËÎË ÒÓ‰‡. èË
̇ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ ̇ÔËÚ͇ڇ ÏÓÊ ‰‡ ËÁ·ÎËÍÌ ÔÓ‡‰Ë ̇Îfl„‡ÌÂÚÓ Ì‡
‚˙„ÎÂÓ‰‡, ‡ÍÛÏÛÎË‡Ì ‚ „Ó̇ڇ ˜‡ÒÚ Ì‡ ·ÛÚËÎ͇ڇ.
• àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ·ÛÚËÎË‡Ì‡ ÏËÌÂ‡Î̇ ‚Ó‰‡ ËÎË Ô‚‡Â̇ ‚Ó‰‡ ÓÚ ˜Â¯Ï‡Ú‡ ·ÂÁ
Ò˙‰˙ʇÌË ̇ ˜‡ÒÚˈË.
êÂÁÂ‚Ó‡ Á‡ ‚Ó‰‡/ä‡Ì˜Â
àÁÚ„ÎÂÚ ̇„ÓÂ Ë ‡ÁÚ‚ÓÂÚ ÒÍÓ·ËÚ ÓÚ ‰‚ÂÚÂ
ÒÚ‡ÌË Ì‡ „ÓÎflχڇ ͇ԇ˜Í‡.
éÚ‚ËÈÚ Í‡Ì˜ÂÚÓ, ͇ÚÓ „Ó Á‡‚˙ÚËÚ ÔÓ ÔÓÒÓ͇ ̇
ÒÚÂÎ͇ڇ,Ë „Ó Ï‡ıÌÂÚÂ.
èÓ˜ËÒÚÂÚ „ÓÎflχڇ ͇ԇ˜Í‡ Ë ÂÁÂ‚Ó‡‡ Á‡ ‚Ó‰‡ Ò
ÚÓÔ· ‚Ó‰‡ Ë ÔÂÔ‡‡Ú.
• ÌÂÚ ͇ԇ˜Í‡Ú‡ Ë fl ËÁ‰˙Ô‡ÈÚ ̇„ÓÂ, Á‡ ‰‡ fl
χıÌÂÚÂ. èÓ˜ËÒÚÂÚ ͇ԇ˜Í‡Ú‡ Ë ÔËÍÂÔÂÌËfl Í˙Ï ÌÂfl
ÙËÎÚ˙ Ò ÏÂ͇ ˜ÂÚ͇.
ëΉ ͇ÚÓ ÔÓ˜ËÒÚËÚ Í‡Ì˜ÂÚÓ Ò ÏÂ͇ ˜ÂÚ͇,
̇ÚËÒÌÂÚÂÎÓÒÚ˜ÂÚÓ Ë „Ó ËÁÔ·ÍÌÂÚÂ Ò Ú˜‡˘‡ ‚Ó‰‡.
èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ
• èÓ˜ËÒÚ‚‡ÈÚ ˜ÂÒÚÓ ÂÁÂ‚Ó‡‡, ‡ÍÓ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ˜‡È ËÎË ÔÓ‰Ó·ÌË Ì‡ÔËÚÍË.
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ҇ÏÓ Ôˆ‰ÂÌ ˜‡È. ᇠÔÓ-‰Ó·‡ ıË„ËÂ̇ Ì Ò ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ú
̇ÔËÚÍË Ò ‚ËÒÓÍÓ Ò˙‰˙ʇÌË ̇ Á‡ı‡ (ÒÓÍ, ·ÂÁ‡ÎÍÓıÓÎÌË Ì‡ÔËÚÍË).
• ç‡Ò·„‚‡ÌËflÚ‡ ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÓ˜ËÒÚflÚ, ͇ÚÓ ÂÁÂ‚Ó‡˙Ú Ò ËÁ·˙¯Â Ò Í˙Ô‡,
̇ÚÓÔÂ̇ ‚ ÓˆÂÚ ËÎË ÒÓÎÂ̇ ‚Ó‰‡.
• ì‚ÂÂÚ ÒÂ, ˜Â „ÛÏÂÌÓÚÓ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌË ̇ Í‡Ì˜ÂÚÓ Ì  ԇ‰Ì‡ÎÓ ËÎË Ì Â
ÔÓ‚‰ÂÌÓ. Ç ÔÓÚË‚ÂÌ ÒÎÛ˜‡È ÚÓ ÏÓÊ ‰‡ ÔÓÔÛÒ͇.
10
DA99-01011C (BG3)-0.2
11/6/06 5:33 PM
Page 11
êÄîíéÇÖ à äìíàà
îËÁÂ
äÛÚËfl ̇ ‚‡Ú‡Ú‡
ÉÂÌÂ‡ÚÓ
Á‡ Ή
ã‡ÏÔ‡
ä‡Ì‡Î Á‡ Ή
ê‡ÙÚ
äÓÌÚÂÈÌÂ
ä‡Ô‡Í Á‡ Ô‰ÌËÚ Í‡˜ÂÚ‡
ŇÁÓ‚ ÏÓ‰ÂÎ
åÓ‰ÂÎ Ò „ÂÌÂ‡ÚÓ Á‡ Ή Ë ÒÚÛ‰Â̇ ‚Ó‰‡
ïãÄÑàãçàä
éÚ‰ÂÎÂÌË Á‡ ÏΘÌË ÔÓ‰ÛÍÚË
ë‚ÂÚÎËÌÌË Ë̉Ë͇ÚÓË
èÓÒÚ‡‚͇ Á‡ ‚ËÌÓ (ÓÔˆËfl)
êÂÁÂ‚Ó‡ Á‡ ‚Ó‰‡
äÛÚËfl ̇ ‚‡Ú‡Ú‡
åËÌË·‡
ë„˙‚‡ÂÏ ‡ÙÚ (ÓÔˆËfl)
éÒ‚ÂÊËÚÂÎ (ÓÔˆËfl)
ë˙‰ Á‡ flȈ‡
äÓÌÚÂÈÌÂ CoolSelect
ZoneTM (ÓÔˆËfl)
äÓÌÚÂÈÌÂ Á‡ ÔÎÓ‰Ó‚Â
Ë ÁÂÎÂ̘ۈË
äÛÚËË Ì‡ ‚‡Ú‡Ú‡
11
àçëíêìäñàà áÄ ìèéíêÖÅÄ
Ç˙Úfl˘ „ÂÌÂ‡ÚÓ Á‡ Ή
퇂‡ Á‡ Ή
DA99-01011C (BG3)-0.2
11/6/06 5:33 PM
Page 12
ìäÄáÄçàü áÄ ëöïêÄçÖçàÖ çÄ ïêÄçà
åÓÊÂÚ ‰‡ χıÌÂÚ ÍÓÌÚÂÈÌÂËÚ Ë
„ÂÌÂ‡ÚÓ‡ Á‡ Ή, Á‡ ‰‡ ËχÚ Ôӂ˜Â
ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó Á‡ Ò˙ı‡ÌÂÌË ̇ ı‡ÌË.
ëöïêÄçÖçàÖ çÄ ïêÄçà ÇöÇ îêàáÖêÄ
ê‡ÙÚ ÓÚ Á‡Í‡ÎÂÌÓ ÒÚ˙ÍÎÓ
• åÓÊ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ Ò˙ı‡ÌÂÌË ̇ ‚Ò˘ÍË ‚ˉӂÂ
Á‡Ï‡ÁÂÌË ı‡ÌË.
äÛÚËfl ̇ ‚‡Ú‡Ú‡
• åÓÊ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ χÎÍË ‡ÁÙ‡ÒÓ‚ÍË Á‡Ï‡ÁÂ̇ ı‡Ì‡.
è·ÒÚχÒÓ‚ ÍÓÌÚÂÈÌÂ
• åÓÊ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ Ò˙ı‡ÌÂÌË ̇ ÏÂÒÓ Ë ÒÛıË ı‡ÌË.
ï‡Ì‡Ú‡ Úfl·‚‡ ‰‡ Ò Ò˙ı‡Ìfl‚‡ ‚˙‚ ÙÓÎËÓ ËÎË ‰Û„ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘
χÚÂˇΠËÎË Ò˙‰.
ä‡Ì‡Î Á‡ Ή (ÓÔˆËfl)
èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ
ç Ô˙ı‡ÈÚ Ô˙ÒÚËÚ ÒË, ˙ˆÂÚ ÒË ËÎË ‰Û„Ë Ô‰ÏÂÚË ‚ ͇̇· ËÎË ÙÓχڇ Á‡
Ή. íÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ Ô˘ËÌË Ì‡‡Ìfl‚‡ÌËfl ËÎË Ï‡ÚÂˇÎÌË ˘ÂÚË.
12
DA99-01011C (BG3)-0.2
11/6/06 5:33 PM
Page 13
ìäÄáÄçàü áÄ ëöïêÄçÖçàÖ çÄ ïêÄçà
ëöïêÄçÖçàÖ çÄ ïêÄçà Ç ïãÄÑàãçàäÄ
ê‡ÙÚ ÓÚ Á‡Í‡ÎÂÌÓ ÒÚ˙ÍÎÓ
• åÓÊ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ Ò˙ı‡ÌÂÌË ̇ ‚Ò˘ÍË ‚ˉӂ ÒÚÛ‰ÂÌË
ı‡ÌË.
• ç‡Ô‡‚ÂÌÓ ÓÚ ÛÒÚÓȘ˂ Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÂÌ Ï‡ÚÂˇÎ.
• ä˙„ÎËÚ ÒÎÂ‰Ë ‚˙ıÛ ÒÚ˙ÍÎÓÚÓ Ò‡ ÌÂ˘Ó Ó·Ë˜‡ÈÌÓ.
ë„˙‚‡ÂÏ ‡ÙÚ (ÓÔˆËfl)
• éÒË„Ûfl‚‡ ÔÓ-„ÓÎflχ ‚ËÒÓ˜Ë̇ Á‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ. èÓ‚‰Ë„ÌÂÚ ÎÂÍÓ Ô‰̇ڇ ˜‡ÒÚ
̇ ‡ÙÚ‡ Ë fl Ò„˙ÌÂÚ ̇ÔÓÎÓ‚Ë̇. í‡ÁË ÔÓÁˈËfl ̇ ‡ÙÚ‡ ‰‡‚‡ Ôӂ˜Â
ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó Ì‡ ‚ËÒÓ˜Ë̇.
äÓÌÚÂÈÌÂ Á‡ ÔÎÓ‰Ó‚Â Ë ÁÂÎÂÌ˜ÛˆË („ÓÂÌ Ë ‰ÓÎÂÌ)
• ëÎÛÊË Á‡ Ò˙ı‡ÌÂÌË ̇ ÔÎÓ‰Ó‚Â Ë ÁÂÎÂ̘ۈË.
• äÓÌÚÂÈÌÂ˙Ú Ò Á‡Ú‚‡fl ıÂÏÂÚ˘ÂÒÍË. éÔÚËÏËÁË‡ÌËflÚ ‰ËÁ‡ÈÌ Á‡
ÍÓÌÚÓΠ̇ ‚·„‡Ú‡ ÔÓχ„‡ ‰‡ Ò Á‡Ô‡ÁË Ò‚ÂÊÂÒÚÚ‡ ̇ Ò˙ı‡Ìfl‚‡ÌËÚÂ
ÔÎÓ‰Ó‚Â Ë ÁÂÎÂ̘ۈË.
àçëíêìäñàà áÄ ìèéíêÖÅÄ
éÚ‰ÂÎÂÌË Á‡ ÏΘÌË ÔÓ‰ÛÍÚË
• åÓÊ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ Ò˙ı‡ÌÂÌË ̇ χÒÎÓ ËÎË Ï‡„‡ËÌ.
éÚ‰ÂÎÂÌË Á‡ ÏΘÌË ÔÓ‰ÛÍÚË
• åÓÊ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ Ò˙ı‡ÌÂÌË ̇ χÒÎÓ ËÎË Ï‡„‡ËÌ.
äÛÚËË Ì‡ ‚‡Ú‡Ú‡
• åÓÊ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ Ò˙ı‡ÌÂÌË ̇ χÎÍË ‡ÁÙ‡ÒÓ‚ÍË
ı‡Ì‡ ͇ÚÓ ÍËÒÂÎÓ Ë ÔflÒÌÓ ÏÎflÍÓ.
åËÌË·‡ (ÓÔˆËfl)
• åÓÊ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ Ò˙ı‡ÌÂÌË ̇ ˜ÂÒÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ÔÓ‰ÛÍÚË
͇ÚÓ Ì‡ÔËÚÍË ‚ ÍÛÚËÈÍË Ë Á‡ÍÛÒÍË Ë Ì Ò ̇·„‡ ‰‡ Ò ÓÚ‚‡fl ‚‡Ú‡Ú‡
̇ ı·‰ËÎÌË͇.
EEÖÑIEEÖÜÑÖÇÀÖ
ÅÛÚËÎÍËÚ Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ÔÓÒÚ‡‚flÚ ·ÎËÁÓ Â‰Ì‡ ‰Ó ‰Û„‡, Á‡
‰‡ Ì ԇ‰Ì‡Ú.
ë˙‰ Á‡ flȈ‡
• èÓÒÚ‡‚ÂÚ flȈ‡Ú‡ ‚ Ò˙‰‡ Ë „Ó ÒÎÓÊÂÚ ̇ ‡ÙÚ‡.
èÓÒÚ‡‚͇ Á‡ ‚ËÌÓ (ÓÔˆËfl)
• ëÎÓÊÂÚ ‚ËÌÓÚÓ ‚˙ıÛ ÔÓÒÚ‡‚͇ڇ, Á‡ ‰‡ Á‡Ô‡ÁËÚ ‚ÍÛÒ‡ ÏÛ.
EEÖÑIEEÖÜÑÖÇÀÖ
• ÄÍÓ ÓÚË‚‡Ú ̇ ‰˙΄‡ ‚‡Í‡ÌˆËfl, ËÁÔ‡ÁÌÂÚ ı·‰ËÎÌË͇
Ë „Ó ËÁÍβ˜ÂÚÂ. èÓÔËÈÚ ‚·„‡Ú‡ ‚˙ÚÂ Ë ÓÒÚ‡‚ÂÚÂ
‚‡ÚËÚ ÓÚ‚ÓÂÌË. Ç ÔÓÚË‚ÂÌ ÒÎÛ˜‡È ÏÓÊ ‰‡ ÒÂ
ÔÓfl‚flÚ ÏËËÁÏË Ë ÔÎÂÒÂÌ.
• ÄÍÓ ÏÓ‰ÂÎ˙Ú ‡ÁÔÓ·„‡ Ò CoolSelect ZoneTM, ÌÂ
Ò·„‡ÈÚ ‡ÙÚ Ì‡ Ú‡ÁË ÂÎÒ‡, Ú˙È Í‡ÚÓ ‡ÙÚ˙Ú ÏÓÊ ‰‡
Ò ԇ‰Ì ‚˙ıÛ Í‡Ô‡Í‡ ̇ ÏËÌË·‡‡ Ë ‰‡ „Ó Ò˜ÛÔË.
13
í‡ÁË ÂÎÒ‡ Ì Úfl·‚‡ ‰‡
Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔË ÏӉ· Ò
CoolSelect ZoneTM
DA99-01011C (BG3)-0.2
11/6/06 5:33 PM
Page 14
ì͇Á‡ÌËfl Á‡ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ CoolSelect ZoneTM
ÅÛÚÓÌ Á‡ ËÁ·Ó (ÓÔˆËfl)
ãÂÍÓ Á‡Ï‡Áfl‚‡ÌÂ
• äÓ„‡ÚÓ Â ËÁ·‡Ì‡ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ ãÂÍÓ Á‡Ï‡Áfl‚‡ÌÂ,
‰Ë„ËÚ‡ÎÌËflÚ ‰ËÒÔÎÂÈ ÔÓ͇Á‚‡ -5 °C, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ
Á‡‰‡‰Â̇ڇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ̇ ı·‰ËÎÌË͇.
• íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ÔË ÙÛÌ͈ËflÚ‡ ãÂÍÓ Á‡Ï‡Áfl‚‡ÌÂ
Á‡Ô‡Á‚‡ ÏÂÒÓÚÓ Ë Ë·‡Ú‡ Ò‚ÂÊË ÔÓ-‰˙΄Ó.
• åÂÒÓÚÓ Ò ÂÊ ÎÂÒÌÓ Ë Ì ͇ÔÂ.
àÁÒÚÛ‰fl‚‡ÌÂ
• äÓ„‡ÚÓ Â ËÁ·‡Ì‡ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ àÁÒÚÛ‰fl‚‡ÌÂ,
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ‚ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ CoolSelect ZoneTM ÓÒÚ‡‚‡ 1°C, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ Á‡‰‡‰Â̇ڇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ̇
ı·‰ËÎÌË͇.
• íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ÔË ÙÛÌ͈ËflÚ‡ àÁÒÚÛ‰fl‚‡Ì Á‡Ô‡Á‚‡
ÏÂÒÓÚÓ Ë Ë·‡Ú‡ Ò‚ÂÊË ÔÓ-‰˙΄Ó.
éı·ʉ‡ÌÂ
• äÓ„‡ÚÓ Â ËÁ·‡Ì‡ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ éı·ʉ‡ÌÂ,
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ÓÒÚ‡‚‡ Ò˙˘‡Ú‡ ͇ÚÓ Á‡‰‡‰Â̇ڇ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ̇ ı·‰ËÎÌË͇. ÑË„ËÚ‡ÎÌËflÚ ‰ËÒÔÎÂÈ
ÔÓ͇Á‚‡ Ò˙˘‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ͇ÚÓ Ú‡ÁË Ì‡ ԇ̷.
• äÓÌÚÂÈÌÂ˙Ú CoolSelect ZoneTM ÓÒË„Ûfl‚‡
‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó.
14
DA99-01011C (BG3)-0.2
11/6/06 5:33 PM
Page 15
ì͇Á‡ÌËfl Á‡ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ CoolSelect ZoneTM
ÅÛÚÓÌ Á‡ ·˙ÁÓ Óı·ʉ‡ÌÂ
• îÛÌ͈ËflÚ‡ Å˙ÁÓ Óı·ʉ‡Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ò CoolSelect ZoneTM.
• îÛÌ͈ËflÚ‡ Å˙ÁÓ Óı·ʉ‡Ì ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ 1-3 ̇ÔËÚÍË ‚ ÍÛÚËÈÍË ‰‡ ÒÂ
ËÁÒÚÛ‰flÚ Á‡ 1 ˜‡Ò.
• ᇠ‰‡ ËÁÎÂÁÂÚ ÓÚ ÂÊËχ, ̇ÚËÒÌÂÚ ÓÚÌÓ‚Ó ·ÛÚÓ̇ Quick Cool. CoolSelect
ZoneTM Ò ‚˙˘‡ Í˙Ï Ô‰˯̇ڇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡.
• äÓ„‡ÚÓ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ Å˙ÁÓ Óı·ʉ‡Ì Ò ËÁÍβ˜Ë, ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ò ‚˙˘‡
Í˙Ï Ì‡ÒÚÓÈ͇ڇ éı·ʉ‡ÌÂ.
áÄÅÖãÖÜäÄ
Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‡ÁÏÂ‡ Ë ‰Â·ÂÎË̇ڇ ̇ Ô‡˜ÂÚ‡Ú‡ ÏÂÒÓ Ë
Ë·‡, ‚ÂÏÂÚÓ Á‡ ‡ÁÏ‡Áfl‚‡Ì  ‡Á΢ÌÓ.
• ᇠ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÙÛÌ͈ËflÚ‡ Å˙ÁÓ Óı·ʉ‡ÌÂ, ı‡Ì‡Ú‡
‚ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ CoolSelect ZoneTM Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ËÁ‚‡‰Ë.
àçëíêìäñàà áÄ ìèéíêÖÅÄ
èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ
ÅÛÚÓÌ Á‡ ‡ÁÏ‡Áfl‚‡ÌÂ
• ë‚ÂÊÂÒÚÚ‡ ̇ ÏÂÒÓÚÓ Á‡‚ËÒË ÓÚ Á‡Ô‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÓ˜ÌÓÒÚÚ‡ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÏÛ.
• ëΉ ͇ÚÓ ËÁ·ÂÂÚ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ Thaw (ê‡ÁÏ‡Áfl‚‡ÌÂ), ‚ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡
CoolSelect ZoneTM Ò ‰ۂ‡Ú ÚÓÔ˙Î Ë ÒÚÛ‰ÂÌ ‚˙Á‰Ûı.
• Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Ú„ÎÓÚÓ Ì‡ ÏÂÒÓÚÓ, ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·Ë‡Ú ÏÂÊ‰Û 4, 6, 10 Ë
12 ˜‡Ò‡ ‚ÂÏ Á‡ ‡ÁÏ‡Áfl‚‡ÌÂ.
• äÓ„‡ÚÓ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ ê‡ÁÏ‡Áfl‚‡Ì Ò ËÁÍβ˜Ë, ‰ËÒÔÎÂflÚ Ì‡ CoolSelect
ZoneTM Ò ‚˙˘‡ Í˙Ï ÔÓ͇Á‡ÌËÂÚÓ àÁÒÚÛ‰fl‚‡ÌÂ.
• äÓ„‡ÚÓ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ ê‡ÁÏ‡Áfl‚‡Ì Ò ËÁÍβ˜Ë, Ìflχ ÒÓÒ ‚ ÏÂÒÓÚÓ Ë ÚÓ
 ÔÓÎÛ- ‡ÁÏ‡ÁÂÌÓ Ë ÎÂÒÌÓ Á‡ ̇flÁ‚‡ÌÂ.
• ᇠ‰‡ ËÁÎÂÁÂÚ ÓÚ ÂÊËχ, ÏÓÊÂÚ ‰‡ ̇ÚËÒÌÂÚ ‚ÒÂÍË Â‰ËÌ ·ÛÚÓÌ ·ÂÁ
Thaw (ê‡ÁÏ‡Áfl‚‡ÌÂ).
• èÓ-‰ÓÎÛ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌÓÚÓ ‚ÂÏ Á‡ ‡ÁÏ‡Áfl‚‡Ì ̇ ÏÂÒÓ Ë
Ë·‡. (èË ‰Â·ÂÎË̇ ÓÍÓÎÓ 2,5 ÒÏ)
ÇÂÏ Á‡
‡ÁÏ‡Áfl‚‡ÌÂ
4 ˜‡Ò‡
6 ˜‡Ò‡
10 ˜‡Ò‡
12 ˜‡Ò‡
í„ÎÓ
400 „
600 „
800 „
1000 „
áÄÅÖãÖÜäÄ
èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ
Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Ì‡ÔËÚÍËÚÂ, ‚ÂÏÂÚÓ Á‡ ËÁÒÚÛ‰fl‚‡Ì  ‡Á΢ÌÓ.
í„ÎÓÚÓ ÔÓ-„Ó Ô‰ÒÚ‡‚Îfl‚‡ Ó·˘ÓÚÓ Ú„ÎÓ Ì‡ ı‡Ì‡Ú‡ ‚ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡
CoolSelect ZonÂTM. ç‡ÔËÏÂ: é·˘ÓÚÓ ‚ÂÏ Á‡ ‡ÁÏ‡Áfl‚‡Ì ̇ 400 „
Á‡Ï‡ÁÂÌÓ „Ó‚ÂÊ‰Ó Ë 600 „ Á‡Ï‡ÁÂÌÓ ÔËίÍÓ Â 10 ˜‡Ò‡.
• ᇠ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÙÛÌ͈ËflÚ‡ ê‡ÁÏ‡Áfl‚‡ÌÂ, ı‡Ì‡Ú‡ ‚ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡
CoolSelect ZoneTM Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ËÁ‚‡‰Ë.
15
DA99-01011C (BG3)-0.2
11/6/06 5:34 PM
Page 16
àáÇÄÜÑÄçÖ çÄ ÄäëÖëéÄêàíÖ çÄ îêàáÖêÄ
ê‡ÙÚ ÓÚ Á‡Í‡ÎÂÌÓ ÒÚ˙ÍÎÓ
îÓχ Á‡ Ή (ÓÔˆËfl)
• àÁ‰˙Ô‡ÈÚ ‡ÙÚ‡.
• àÁ‚‡‰ÂÚ ÙÓχڇ, ͇ÚÓ fl ÔÓ‚‰Ë„ÌÂÚ Ë
èÓ‚‰Ë„ÌÂÚ „Ó Ë „Ó ËÁ‚‡‰ÂÚÂ.
ËÁ‰˙Ô‡ÚÂ.
äÛÚËË Ì‡ ‚‡Ú‡Ú‡
ä‡Ô‡Í ̇ Ô‰ÌËÚ Í‡˜ÂÚ‡
• ÌÂÚ ÍÛÚËflÚ‡ ̇ ‚‡Ú‡Ú‡ Ò
• éÚ‚ÓÂÚ ‚‡ÚËÚ ̇ ÙËÁÂ‡ Ë
‰‚ ˙ˆÂ Ë fl ÔÓ‚‰Ë„ÌÂÚÂ.
ı·‰ËÎÌË͇, ÓÚ‚ËÈÚ ÚËÚÂ
‚ËÌÚ‡ Ë Ò‚‡ÎÂÚ ͇ԇ͇.
• ᇠ‰‡ ÒÎÓÊËÚ ͇ԇ͇, ‚˙ÌÂÚÂ
„Ó Ì‡ ÏflÒÚÓÚÓ ÏÛ Ë Á‡‚ËÈÚ ‚ËÌÚÓ‚ÂÚÂ.
äÓÌÚÂÈÌÂË
• àÁ‚‡‰ÂÚ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡, ͇ÚÓ
‚ÌËχÚÂÎÌÓ „Ó ËÁ‰˙Ô‡Ú Ë
ÔÓ‚‰Ë„ÌÂÚÂ.
❈ ç ҂‡ÎflÈÚ ͇ԇ͇, ‡ÍÓ Ì‡ËÒÚË̇ Ì ÒÂ
̇·„‡.
ÉÂÌÂ‡ÚÓ Á‡ Ή Ë Ú‡‚‡
• àÁ‚‡‰ÂÚ ڇ‚‡Ú‡ Á‡ Ή, ͇ÚÓ
• ç ÛÔÓÚ·fl‚‡ÈÚ ÒË·, ÍÓ„‡ÚÓ
fl ËÁ‰˙Ô‡Ú Í˙Ï Ò· ÒË.
ëΉ ÚÓ‚‡ ËÁ‚‡‰ÂÚÂ
„ÂÌÂ‡ÚÓ‡ Á‡ Ή (Ò‡ÏÓ Á‡
·‡ÁÓ‚Ëfl ÏÓ‰ÂÎ).
áÄÅÖãÖÜäÄ
Ò‚‡ÎflÚ ͇ԇ͇. åÓÊ ‰‡ „Ó
Ò˜ÛÔËÚÂ.
àáÇÄÜÑÄçÖ çÄ ÄäëÖëéÄêàíÖ çÄ ïãÄÑàãçàäÄ
ê‡ÙÚ ÓÚ Á‡Í‡ÎÂÌÓ ÒÚ˙ÍÎÓ
äÓÌÚÂÈÌÂ Á‡ ÔÂÒÌË ÔÎÓ‰Ó‚Â Ë ÁÂÎÂ̘ۈË
Ë Í‡Ô‡Í
• àÁ‰˙Ô‡ÈÚ ‡ÙÚ‡. èÓ‚‰Ë„ÌÂÚ „Ó Ë „Ó ËÁ‚‡‰ÂÚÂ.
• àÁ‚‡‰ÂÚ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡, ͇ÚÓ „Ó ı‚‡ÌÂÚ Á‡
‰˙Ê͇ڇ, ËÁ‰˙Ô‡Ú „Ó Í˙Ï Ò· ÒË Ë „Ó
ÔÓ‚‰Ë„ÌÂÚ ÎÂÍÓ.
• 낇ÎÂÚ ͇ԇ͇, ͇ÚÓ „Ó ËÁ‰˙Ô‡Ú Í˙Ï Ò· ÒË.
äÛÚËË Ì‡ ‚‡Ú‡Ú‡
• ÌÂÚ ÍÛÚËflÚ‡ Ò ‰‚ ˙ˆÂ Ë fl ÔÓ‚‰Ë„ÌÂÚÂ, Á‡ ‰‡
fl ËÁ‚‡‰ÂÚÂ.
èÓÒÚ‡‚͇ Á‡ ‚ËÌÓ (ÓÔˆËfl)
• ÌÂÚ ‡ÙÚ‡ Ë „Ó ËÁ‰˙Ô‡ÈÚ Í˙Ï Ò· ÒË.
åËÌË·‡ (ÓÔˆËfl)
ᇠ‰‡ ÓÚ‚ÓËÚ ‚‡Ú‡Ú‡ ̇ ÏËÌË·‡‡,
̇ÚËÒÌÂÚ ‰˙Ê͇ڇ ̇‰ÓÎÛ.
èÂÔÓ˙˜‚‡ Ò ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
ÏËÌË·‡‡ Á‡ Ò˙ı‡ÌÂÌË ̇ ˜ÂÒÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ÔÓ‰ÛÍÚË Í‡ÚÓ Ì‡ÔËÚÍË.
• åËÌË·‡˙Ú ‚Ë ÓÒË„Ûfl‚‡
‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ Û‰Ó·ÒÚ‚Ó, Ú˙È Í‡ÚÓ ÌÂ
Ò ̇·„‡ ‰‡ ÓÚ‚‡flÚ ‚‡Ú‡Ú‡ ̇
ı·‰ËÎÌË͇. éÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ ÒÔÂÒÚfl‚‡ÚÂ
ÚÓÍ.
äÓ„‡ÚÓ ‚‡Ú‡Ú‡  ÓÚ‚ÓÂ̇, Úfl ÏÓÊÂ
‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ÔÓÒÚ‡‚͇ ̇
·ÛÚËÎÍË Ë ˜‡¯Ë.
• ç ̇‰‡ÒÍ‚‡ÈÚ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ ̇
‚‡Ú‡Ú‡.
èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ
• èÂ‰Ë ‰‡ ËÁ‚‡‰ËÚ ‡ÍÒÂÒÓ‡ËÚ ÓÚ ÙËÁÂ‡ Ë ı·‰ËÎÌË͇, ÔÂÏÂÒÚÂÚ ı‡ÌËÚ ̇ ‰Û„Ó
ÏflÒÚÓ.
• Ç‡Ú‡Ú‡ ̇ ÏËÌË·‡‡ ÌËÍÓ„‡ Ì Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ҂‡Îfl.
åËÌË·‡˙Ú Ì ÏÓÊ ‰‡ ÙÛÌ͈ËÓÌË‡ ·ÂÁ ‚‡Ú‡Ú‡.
• äÓ„‡ÚÓ Á‡Ú‚‡flÚ ‚‡Ú‡Ú‡ ̇ ÏËÌË·‡‡, ‚ÌËχ‚‡ÈÚ ‰‡ Ì ÔˢËÔÂÚ ˙ˆÂÚ ËÎË Ô˙ÒÚËÚ ÒË.
• ÄÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚‡Ú‡Ú‡ ͇ÚÓ ÔÓÒÚ‡‚͇, ̉ÂÈÚ ‰‡ ÔÓÒÚ‡‚flÚ ÚÂÊÍË Ô‰ÏÂÚË ‚˙ıÛ ÌÂfl.
• ç ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ÈÚ ̇ ‰Âˆ‡ ‰‡ Ò ۂËÒ‚‡Ú ̇ ‚‡Ú‡Ú‡, Ú˙È Í‡ÚÓ ÏÓÊ ‰‡ Ò ̇‡ÌflÚ ËÎË ‰‡ fl
aÔÓ‚‰flÚ.
16
DA99-01011C (BG3)-0.2
11/6/06 5:34 PM
Page 17
èéóàëíÇÄçÖ çÄ ÄäëÖëéÄêàíÖ
éÚ‚˙ÚÂ
• èÓ˜ËÒÚÂÚ ‡ÍÒÂÒÓ‡ËÚÂ Ò ÏÂÍ ÔÂÔ‡‡Ú. àÁ·˙¯ÂÚ „Ë Ò˙Ò ÒÛı‡
Í˙Ô‡.
• ëΉ ͇ÚÓ ÔÓ˜ËÒÚËÚ ‡ÍÒÂÒÓ‡ËÚÂ, Û‚ÂÂÚ ÒÂ, ˜Â Ò‡ ÒÛıË, Ô‰Ë
‰‡ „Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÓÚÌÓ‚Ó.
éÚ‚˙Ì
• àÁ·˙¯ÂÚ Ô‰ÌËfl ÍÓÌÚÓÎÂÌ Ô‡ÌÂÎ Ò ˜ËÒÚ‡ Í˙Ô‡.
• Ç‡ÚËÚÂ Ë ‰˙ÊÍËÚ ËÏ Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ú Ò ÏÂÍ ÔÂÔ‡‡Ú Ë
Í˙Ô‡. èÓ‰ÒÛ¯ÂÚ „Ë Ò ˜ËÒÚ‡ Í˙Ô‡.
• ì‰˙Ú Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ ÓÚ‚˙Ì ‚‰Ì˙Ê ËÎË ‰‚‡ Ô˙ÚË
„Ӊ˯ÌÓ.
éÚÁ‡‰
• ljÌ˙Ê ËÎË ‰‚‡ Ô˙ÚË „Ӊ˯ÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ Ô‡ıÓÒÏÛ͇˜Í‡, Á‡ ‰‡
Ò˙·ÂÂÚ Ô‡ı‡.
• èÓ˜ËÒÚÂÚ „ÂÌÂ‡ÚÓËÚ Á‡ Ή Ë ÒÚÛ‰Â̇ ‚Ó‰‡ Ò ‚·Ê̇ Í˙Ô‡.
àÁ·˙¯ÂÚ „Ë Ò˙Ò ÒÛı‡ Í˙Ô‡.
èÓ‰‰˙ʇÈÚ „ÂÌÂ‡ÚÓËÚ Á‡ Ή Ë ÒÚÛ‰Â̇ ‚Ó‰‡ Ë ¯ÂÚ͇ Á‡
ÓÚÚ˘‡Ì ÒÛıË
åËÌË·‡ (ÓÔˆËfl)
• èÓ˜ËÒÚÂÚ ÏËÌË·‡‡ Ò ‚·Ê̇ Í˙Ô‡. àÁ·˙¯ÂÚ „Ó Ò˙Ò ÒÛı‡
Í˙Ô‡.
ÉÛÏÂÌÓ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌË ̇ ‚‡ÚËÚÂ
• ÄÍÓ „ÛÏÂÌÓÚÓ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌË ̇ ‚‡ÚËÚ Ò Á‡Ï˙ÒË, Ú Ìflχ ‰‡ Ò Á‡Ú‚‡flÚ ‰Ó· Ë
ı·‰ËÎÌËÍ˙Ú Ë ÙËÁÂ˙Ú Ìflχ ‰‡ ÙÛÌ͈ËÓÌË‡Ú ÂÙË͇ÒÌÓ. èÓ˜ËÒÚÂÚ „Ó Ò ÏÂÍ
ÔÂÔ‡‡Ú Ë ‚·Ê̇ Í˙Ô‡. àÁ·˙¯ÂÚ „Ë Ò˙Ò ÒÛı‡ Í˙Ô‡.
• äÓ„‡ÚÓ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ú Û‰‡ ËÎË Ìflχ ‰‡ „Ó ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‰˙Î„Ó ‚ÂÏÂ, ËÁÍβ˜ÂÚÂ
áÄÅÖãÖÜäÄ
Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl ͇·ÂÎ, ÓÒÚ‡‚ÂÚ ‚‡ÚËÚ ÓÚ‚ÓÂÌË Ë Û‰‡ ÔÓ‰ÒÛ¯ÂÌ.
• ç „Ó ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÈÚÂ, ͇ÚÓ „Ó Ô˙Ò͇ÚÂ Ò ‚Ó‰‡.
• ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ·ÂÌÁÓÎ, ‡ÁÚ‚ÓËÚÂÎ ËÎË ÔÂÔ‡‡Ú Á‡ ÍÓÎË.
17
àçëíêìäñàà áÄ ìèéíêÖÅÄ
ÉÂÌÂ‡ÚÓË Á‡ Ή Ë ÒÚÛ‰Â̇ ‚Ó‰‡ Ë ¯ÂÚ͇ Á‡ ÓÚÚ˘‡ÌÂ
(ÓÔˆËfl)
DA99-01011C (BG3)-0.2
11/6/06 5:34 PM
Page 18
èéóàëíÇÄçÖ çÄ ÄäëÖëéÄêàíÖ
éÒ‚ÂÊËÚÂÎ (ÓÔˆËfl)
• 낇ÎÂÚ ͇ԇ͇ Ò ÔÎÓÒ͇ ÓÚ‚ÂÚ͇, ͇ÍÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ.
• àÁ‚‡‰ÂÚ ͇ÒÂÚ‡Ú‡ Ë fl ÔÓÚÓÔÂÚ ‚ ˜ËÒÚ‡ ÚÓÔ· ‚Ó‰‡ Á‡ ÔÓÌ 4 ˜‡Ò‡;
ËÁÒÛ¯ÂÚ fl ̇Ô˙ÎÌÓ Ì‡ ÒÎ˙̈ ̇ ÓÚÍËÚÓ (ÔÓÌ 8 ˜‡Ò‡).
• è‡‚ÂÚ ÚÓ‚‡ ‚‰Ì˙Ê ËÎË ‰‚‡ Ô˙ÚË „Ӊ˯ÌÓ.
åÓ‰ÂÎ Ò CoolSelect ZoneTM
åÓ‰ÂÎ ·ÂÁ CoolSelect ZoneTM
ä‡ÒÂÚ‡
áÄÅÖãÖÜäÄ
• ÄÍÓ Ò ÒÛ¯Ë ‚ Á‡Ú‚ÓÂÌÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó, ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÓfl‚Ë
ÏËËÁχ.
• ÇÌËχ‚‡ÈÚ ‰Âˆ‡Ú‡ ‰‡ Ì ÔËflÚ ÓÚ Ï˙Ò̇ڇ ‚Ó‰‡.
ëåüçÄ çÄ ãÄåèÄíÄ
èÂ‰Ë ‰‡ ÒÏÂÌËÚ ·ÏÔ‡Ú‡, ËÁÍβ˜ÂÚ Û‰‡ ÓÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡. ÄÍÓ ËχÚ ÔÓ·ÎÂÏ Ò˙Ò
ÒÏfl̇ڇ ̇ ÍÛ- ¯Í‡Ú‡, Ò ҂˙ÊÂÚ Ò˙Ò ÒÂ‚ËÁÌËfl ˆÂÌÚ˙.
èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ
ãÄåèÄ çÄ îêàáÖêÄ (ëÄåé áÄ ÅÄáéÇàü åéÑÖã)/ïãÄÑàãçàäÄ
èÓÒÚ‡‚ÂÚ ÔÎÓÒ͇ ÓÚ‚ÂÚ͇
ÔÓ‰ ÒÍÓ·ËÚ ̇ ͇ԇ͇ ̇
·ÏÔ‡Ú‡ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÔÓ
ÔÓÒÓ͇ ̇ ÒÚÂÎ͇ڇ.
àÁ‰˙Ô‡ÈÚ ͇ԇ͇ ÔÓ
ÔÓÒÓ͇ ̇ ÒÚÂÎ͇ڇ.
ëΉ ͇ÚÓ ÒÏÂÌËÚ Íۯ͇ڇ, ‚˙ÌÂÚ ͇ԇ͇ ̇
ÏflÒÚÓÚÓ ÏÛ.
ãÄåèÄ çÄ îêàáÖêÄ (åéÑÖã ë ÉÖçÖêÄíéêà áÄ ãÖÑ à ëíìÑÖçÄ ÇéÑÄ)
èÓ‚‰Ë„ÌÂÚÂ Ë ËÁ‰˙Ô‡ÈÚ ͇ԇ͇ ̇ „ÂÌÂ‡ÚÓ‡ Á‡ Ή (➀).
➀
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÓÚ‚ÂÚ͇, Á‡ ‰‡ χıÌÂÚ ͇ԇ͇ ̇ ·ÏÔ‡Ú‡ (➁).
ëÏÂÌÂÚ Íۯ͇ڇ (➂) Ë ‚˙ÌÂÚ ͇ԇ͇ ̇ ÏflÒÚÓÚÓ ÏÛ Ò
ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇ ÓÚ‚ÂÚ͇ڇ.
➂
ëÎÓÊÂÚ ӷ‡ÚÌÓ Í‡Ô‡Í‡ ̇ „ÂÌÂ‡ÚÓ‡ Á‡ Ή.
➁
18
DA99-01011C (BG3)-0.2
11/6/06 5:34 PM
Page 19
ÇéÑÖç îàãíöê
à̉Ë͇ÚÓ ̇ ‚Ó‰ÌËfl ÙËÎÚ˙
• ë‚ÂÚÎËÌÌËflÚ Ë̉Ë͇ÚÓ ̇ ‚Ó‰ÌËfl ÙËÎÚ˙ ‚Ë Ì‡ÔÓÏÌfl ÍÓ„‡ ‰‡ ÔÓ‰ÏÂÌËÚ ͇ÒÂÚ‡Ú‡ ̇
ÙËÎÚ˙‡. ë‚ÂÚÎË̇ڇ ˘Â Òڇ̠ÓÚ ÁÂÎÂ̇ Ó‡ÌÊ‚‡. í‡Í‡ ‡Á·Ë‡Ú ÍÓ„‡ ‰‡ ÒÏÂÌËÚÂ
̇ÒÚÓfl˘‡Ú‡ ͇ÒÂÚ‡.
äÓ„‡ÚÓ Ò‚ÂÚÎË̇ڇ Òڇ̠˜Â‚Â̇, ͇ÒÂÚ‡Ú‡ Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ÒÏÂÌË.
(ᇠÔӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl ‚ËÊÚ “åÓÌÚË‡Ì ̇ ‚Ó‰ÌËfl ÙËÎÚ˙”)
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ „ÂÌÂ‡ÚÓ‡ ·ÂÁ ‚Ó‰ÂÌ ÙËÎÚ˙
• ÉÂÌÂ‡ÚÓËÚ Á‡ Ή Ë ÒÚÛ‰Â̇ ‚Ó‰‡ Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÂÁ ͇ÒÂÚ‡ Á‡ ‚Ó‰ÂÌ
ÙËÎÚ˙ ÔÓ‡‰Ë ÍÓÌÒÚÛ͈ËflÚ‡ ̇ ÒËÒÚÂχڇ Á‡ ‚Ó‰‡.
ÇêÄíà
Ç‡ÚËÚ ̇ ı·‰ËÎÌË͇ Ò ÓÚ‚‡flÚ Ë Á‡Ú‚‡flÚ ÔÓ ÒÔˆˇÎÂÌ Ì‡˜ËÌ, Á‡ Ò ÓÒË„ÛË
ÔÎ˙ÚÌÓÚÓ ËÏ Á‡Ú‚‡flÌÂ.
Ç‡Ú‡Ú‡ Ò ÓÚ‚‡fl ‰Ó ÓÔ‰ÂÎÂ̇ ÚӘ͇. ëΉ ‰ÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ È ‚‡Ú‡Ú‡ ÓÒÚ‡‚‡ ÓÚ‚ÓÂ̇.
äÓ„‡ÚÓ ‚‡Ú‡Ú‡  ˜‡ÒÚ˘ÌÓ ÓÚ‚ÓÂ̇, Úfl ˘Â Ò Á‡Ú‚ÓË ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ.
19
àçëíêìäñàà áÄ ìèéíêÖÅÄ
èÓ˙˜Í‡ ̇ ÂÁÂ‚ÌË ÙËÎÚË
• ᇠ‰‡ ÔÓ˙˜‡Ú Ӣ ͇ÒÂÚË Á‡ ‚Ó‰ÌËfl ÙËÎÚ˙, Ò ҂˙ÊÂÚÂ Ò ÓÚÓËÁË‡ÌËfl ‰ËÎ˙ ̇
Samsung.
DA99-01011C (BG3)-0.2
11/6/06 5:34 PM
Page 20
åéçíÄÜ çÄ ïãÄÑàãçàäÄ
ê‡ÁÏÂË Ì‡ ‚˙̯̇ڇ ‚‡Ú‡
áÄÅÖãÖÜäÄ
• èÓ‚ÂÂÚ ‡ÁÏÂ‡ ̇ ‚˙̯̇ڇ ‚‡Ú‡, Á‡ ‰‡ ‚ˉËÚ ‰‡ÎË ı·‰ËÎÌËÍ˙Ú ˘Â
ÏËÌÂ ÔÂÁ ÌÂfl.
• ÄÍÓ ‰˙ηӘË̇ڇ ËÎË ¯ËÓ˜Ë̇ڇ ̇ ı·‰ËÎÌË͇ Ò‡ ÔÓ-„ÓÎÂÏË, Ò‚‡ÎÂÚÂ
‚‡ÚËÚ ̇ ı·‰ËÎÌË͇.
àÁ·Ó ̇ ÏflÒÚÓ Á‡ ı·‰ËÎÌË͇
• àÁ·ÂÂÚ ÏflÒÚÓ Ò ÎÂÒÂÌ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡ ‚Ó‰‡.
• àÁ·ÂÂÚ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÔÓÒÚÓÌÓ Á‡ ı·‰ËÎÌË͇ ÏflÒÚÓ.
• àÁ·ÂÂÚ ÏflÒÚÓ, ÍÓÂÚÓ Ì  ËÁÎÓÊÂÌÓ Ì‡ Ôfl͇ ÒÎ˙̘‚‡ Ò‚ÂÚÎË̇.
ÇçàåÄçàÖ
• èÂ‰Ë ‰‡ Ò‚‡ÎËÚ ‚‡Ú‡Ú‡ ̇ ÙËÁÂ‡, ÚÓÈ Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ËÁÍβ˜Ë ÓÚ
‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰‡.
(Ç ÔÓÚË‚ÂÌ ÒÎÛ˜‡È ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰˙Ú ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÓ‚‰Ë.)
• ÇËÊÚ “éÚ‰ÂÎflÌ ̇ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰‡ ÓÚ ı·‰ËÎÌË͇” ̇ ÒΉ‚‡˘‡Ú‡ ÒÚ‡Ìˈ‡.
éÒË„ÛÂÚ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó, ڇ͇ ˜Â ı·‰ËÎÌËÍ˙Ú ‰‡  ̇ ‡‚̇
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ.
• ÄÍÓ ı·‰ËÎÌËÍ˙Ú Ì  ÌË‚ÂÎË‡Ì, ‚˙Ú¯̇ڇ Óı·‰ËÚÂÎ̇ ÒËÒÚÂχ ÏÓÊ ‰‡ ÌÂ
‡·ÓÚË Ô‡‚ËÎÌÓ.
10 Cm
10 Cm
1 Cm
áÄÅÖãÖÜäÄ
äÓ„‡ÚÓ ÏÓÌÚË‡Ú ı·‰ËÎÌË͇, Ò ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ‰‡ Ò ÓÒÚ‡‚Ë ÏflÒÚÓ, ͇ÍÚÓ Â
ÔÓ͇Á‡ÌÓ ÔÓ-„ÓÂ.
ÄÍÓ Ìflχ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó, ÓÒÚ‡‚ÂÚ ÔÓÌ 5 ÒÏ ÓÚÁ‡‰.
20
DA99-01011C (BG3)-0.2
11/6/06 5:34 PM
Page 21
ÑÖåéçíàêÄçÖ çÄ äÄèÄäÄ çÄ èêÖÑçàíÖ äêÄóÖíÄ
ÑÂÏÓÌÚË‡Ì ̇ ͇ԇ͇ ̇ Ô‰ÌËÚ Í‡˜ÂÚ‡ (ÓÔˆËfl)
éÚ‚ÓÂÚ ‚‡ÚËÚ ̇ ı·‰ËÎÌË͇ Ë Ì‡ ÙËÁÂ‡ Ë Ò‚‡ÎÂÚ ͇ԇ͇ ̇ Ô‰ÌËÚ Í‡˜ÂÚ‡, ͇ÚÓ ÓÚ‚ËÂÚÂ
ÚËÚ ‚ËÌÚ‡ Ó·‡ÚÌÓ Ì‡ ˜‡ÒÓ‚ÌËÍÓ‚‡Ú‡ ÒÚÂÎ͇.
ä‡Ô‡Í Á‡ Ô‰ÌËÚÂ
Í‡˜ÂÚ‡
a
Çàçí
éÚ‰ÂÎflÌ ̇ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰‡ ÓÚ ı·‰ËÎÌË͇ (ÓÔˆËfl)
a
ç ÂÊÂÚ χÍÛ˜‡, ‡ „Ó ÓÚ‰ÂÎÂÚ ÓÚ Ò˙‰ËÌËÚÂÎfl.
èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ
21
àçëíêìäñàà áÄ åéçíÄÜ
1) å‡ıÌÂÚ ‚ËÌÚ‡ ÓÚ ÒÍÓ·‡Ú‡ (a).
2) éÚÒÚ‡ÌÂÚ χÍÛ˜‡, ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ Ò˙‰ËÌËÚÂÎfl (➁) Ë ËÁ‚‡‰ËÚ χÍÛ˜‡ (➀).
DA99-01011C (BG3)-0.2
11/6/06 5:34 PM
Page 22
ÑÖåéçíàêÄçÖ çÄ ÇêÄíàíÖ çÄ ïãÄÑàãçàäÄ
áÄÅÖãÖÜäÄ
• èÓ‚‰Ë„ÌÂÚ ‚‡Ú‡Ú‡ Ô‡‚Ó Ì‡„ÓÂ.
• ÇÌËχ‚‡ÈÚ ‰‡ Ì ÔˢËÔÂÚ χÍÛ˜‡ Ë Í‡·ÂÎËÚ ̇ ‚‡Ú‡Ú‡.
• èÓÒÚ‡‚ÂÚ ‚‡ÚËÚ ‚˙ıÛ ÒÚ‡·ËÎ̇ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ.
ÑÂÏÓÌÚË‡Ì ̇ ‚‡Ú‡Ú‡ ̇ ÙËÁÂ‡
1) èË Á‡Ú‚ÓÂ̇ ‚‡Ú‡ Ò‚‡ÎÂÚÂ Ò ÓÚ‚ÂÚ͇ ͇ԇ͇ ̇ „Ó̇ڇ Ô‡ÌÚ‡ (➀) Ë ‡Á͇˜ÂÚ ͇·ÂÎËÚ (➁).
2) éÚ‚ËÈÚ ‚ËÌÚÓ‚ÂÚ ̇ Ô‡ÌÚËÚ (➂) Ë ‚ËÌÚ‡ (➃) Ó·‡ÚÌÓ Ì‡ ˜‡ÒÓ‚ÌËÍÓ‚‡Ú‡ ÒÚÂÎ͇ Ë Ò‚‡ÎÂÚÂ
„Ó̇ڇ Ô‡ÌÚ‡ (➄) ÔÓ ÔÓÒÓ͇ ÒÚÂÎ͇ڇ (➅). ÇÌËχ‚‡ÈÚ ‚‡Ú‡Ú‡ ‰‡ Ì ԇ‰Ì ‚˙ıÛ ‚‡Ò.
3) èÓ‚‰Ë„ÌÂÚ ‚ÌËχÚÂÎÌÓ ‚‡Ú‡Ú‡ (⑦) Ë fl
Ò‚‡ÎÂÚ ÓÚ ‰ÓÎ̇ڇ Ô‡ÌÚ‡ (➇).
4) 낇ÎÂÚ ‰ÓÎ̇ڇ Ô‡ÌÚ‡ (➈) Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇
ÓÚ‚ÂÚ͇ .
22
DA99-01011C (BG3)-0.2
11/6/06 5:34 PM
Page 23
ÑÖåéçíàêÄçÖ çÄ ÇêÄíàíÖ çÄ ïãÄÑàãçàäÄ
ÑÂÏÓÌÚË‡Ì ̇ ‚‡Ú‡Ú‡ ̇ ı·‰ËÎÌË͇
1) 1) èË Á‡Ú‚ÓÂ̇ ‚‡Ú‡ Ò‚‡ÎÂÚÂ Ò ÓÚ‚ÂÚ͇ ͇ԇ͇ ̇ „Ó̇ڇ Ô‡ÌÚ‡ (➀) Ë ‡Á͇˜ÂÚ ͇·ÂÎËÚ (➁).
2) éÚ‚ËÈÚ ‚ËÌÚÓ‚ÂÚ ̇ Ô‡ÌÚËÚ (➂) Ë ‚ËÌÚ‡ (➃) Ó·‡ÚÌÓ Ì‡ ˜‡ÒÓ‚ÌËÍÓ‚‡Ú‡ ÒÚÂÎ͇ Ë Ò‚‡ÎÂÚ „Ó̇ڇ
Ô‡ÌÚ‡ (➄) ÔÓ ÔÓÒÓ͇ ÒÚÂÎ͇ڇ (➅). ÇÌËχ‚‡ÈÚ ‚‡Ú‡Ú‡ ‰‡ Ì ԇ‰Ì ‚˙ıÛ ‚‡Ò.
4) 낇ÎÂÚ ‰ÓÎ̇ڇ Ô‡ÌÚ‡ (➈) ÓÚ ÒÍÓ·‡Ú‡ (➉)
ÔÓ‚‰Ë„‡ÈÍË ÒÍÓ·‡Ú‡ (➈) ÔÓ ÔÓÒÓ͇ ̇
ÒÚÂÎ͇ڇ.
àçëíêìäñàà áÄ åéçíÄÜ
3) èÓ‚‰Ë„ÌÂÚ ‚‡Ú‡Ú‡ (⑦) Ë fl Ò‚‡ÎÂÚ ÓÚ ‰ÓÎ̇ڇ
Ô‡ÌÚ‡ (➇).
áÄÅÖãÖÜäÄ
• ëΉ ͇ÚÓ ‰ÂÏÓÌÚË‡Ú ‚‡Ú‡Ú‡ ̇ ÙËÁÂ‡/ı·‰ËÎÌË͇, fl ÔÓÒÚ‡‚ÂÚ ̇ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Ó
ÏflÒÚÓ; ÒΉ ÚÓ‚‡ Úfl·‚‡ ‰‡ fl ÏÓÌÚË‡Ú ÓÚÌÓ‚Ó.
23
DA99-01011C (BG3)-0.2
11/6/06 5:34 PM
Page 24
åéçíàêÄçÖ çÄ ÇêÄíàíÖ çÄ ïãÄÑàãçàäÄ
åÓÌÚË‡Ì ̇ ‚‡Ú‡Ú‡ ̇ ÙËÁÂ‡
1) èÓÒÚ‡‚ÂÚ ÓÚÌÓ‚Ó ‰ÓÎ̇ڇ Ô‡ÌÚ‡ (➀) Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡
̇ ÓÚ‚ÂÚ͇ .
2) á‡Í‡˜ÂÚ ‚‡Ú‡Ú‡ ̇ ÙËÁÂ‡, ͇ÚÓ
‚͇‡Ú χÍÛ˜‡ (➁) ‚ ÓÚ‚Ó‡ ̇ ‰ÓÎ̇ڇ
Ô‡ÌÚ‡ ‚ ‰ÓÎ̇ڇ ˜‡ÒÚ Ì‡ ‚‡Ú‡Ú‡ (➂) Ë
ËÁ‰˙Ô‡Ú χÍÛ˜‡ ̇‰ÓÎÛ.
3) Ç͇‡ÈÚ ÓÒÚ‡ ̇ „Ó̇ڇ Ô‡ÌÚ‡ (➃) ‚ ÓÚ‚Ó‡ (➄). àÁ‡‚ÌÂÚ „ÓÌËfl ÓÚ‚Ó ̇ Ô‡ÌÚ‡Ú‡ (➅)
Ò ÓÒÌÓ‚ÌËfl ÓÚ‚Ó (➆). ëÎÓÊÂÚ ·ÓÎÚÓ‚ÂÚ (➇) Ë „Ë Á‡‚ËÈÚ (➈) ÔÓ ˜‡ÒÓ‚ÌËÍÓ‚‡Ú‡ ÒÚÂÎ͇.
4) ë‚˙ÊÂÚ ͇·ÂÎËÚÂ.
5) á‡ÔÓ˜ÌÂÚ ÏÓÌڇʇ, ͇ÚÓ ÔÓÒÚ‡‚ËÚÂ
Ô‰̇ڇ ˜‡ÒÚ Ì‡ ͇ԇ͇ ̇ „Ó̇ڇ Ô‡ÌÚ‡
( 10 ) ‚˙ıÛ ÌÂfl ( 11 ).
24
DA99-01011C (BG3)-0.2
11/6/06 5:34 PM
Page 25
åéçíàêÄçÖ çÄ ÇêÄíàíÖ çÄ ïãÄÑàãçàäÄ
åÓÌÚË‡Ì ̇ ‚‡Ú‡Ú‡ ̇ ı·‰ËÎÌË͇
1) Ç͇‡ÈÚ ‰ÓÎ̇ڇ Ô‡ÌÚ‡ (➀) ‚ ÓÔÓ‡Ú‡ È (➁).
2) á‡Ò˜ÂÚ ÓÚ‚Ó‡ ̇ ‚‡Ú‡Ú‡ ̇
ı·‰ËÎÌË͇ (➂) Ò ‰ÓÎ̇ڇ Ô‡ÌÚ‡ (➃).
3) Ç͇‡ÈÚ ÓÒÚ‡ ̇ „Ó̇ڇ Ô‡ÌÚ‡ (➄) ‚ ÓÚ‚Ó‡ (➅). àÁ‡‚ÌÂÚ „ÓÌËfl ÓÚ‚Ó ̇
Ô‡ÌÚ‡Ú‡ (➆) Ò ÓÒÌÓ‚ÌËfl ÓÚ‚Ó (➇). ëÎÓÊÂÚ ·ÓÎÚÓ‚ÂÚ ̇ Ô‡ÌÚ‡Ú‡ (➈) Ë „Ë Á‡‚ËÈÚÂ
(➉) ÔÓ ˜‡ÒÓ‚ÌËÍÓ‚‡Ú‡ ÒÚÂÎ͇.
5) á‡ÔÓ˜ÌÂÚ ÏÓÌڇʇ, ͇ÚÓ ÔÓÒÚ‡‚ËÚÂ
Ô‰̇ڇ ˜‡ÒÚ Ì‡ ͇ԇ͇ ̇ „Ó̇ڇ
Ô‡ÌÚ‡ ( 11 ) ‚˙ıÛ ÌÂfl ( 12 ).
àçëíêìäñàà áÄ åéçíÄÜ
4) ë‚˙ÊÂÚ ͇·ÂÎËÚÂ.
25
DA99-01011C (BG3)-0.2
11/6/06 5:34 PM
Page 26
åéçíàêÄçÖ çÄ ÇêÄíàíÖ çÄ ïãÄÑàãçàäÄ
åÓÌÚË‡Ì ̇ χÍÛ˜‡ (ÓÔˆËfl)
1) ä‡ÚÓ ÔËÚËÒ͇Ú Ô‰̇ڇ ˜‡ÒÚ Ì‡ Ò˙‰ËÌËÚÂÎfl (➀), ‚͇‡ÈÚ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰‡ (➁) ‚
Ò˙‰ËÌËÚÂÎfl.
2) ᇂËÈÚ ‚ËÌÚ‡ ̇ ÒÍÓ·‡Ú‡ (a).
åÓÌÚË‡Ì ̇ ͇ԇ͇ ̇ Ô‰ÌËÚ Í‡˜ÂÚ‡ (ÓÔˆËfl)
èÓÒÚ‡‚ÂÚ ͇ԇ͇ ̇ Ô‰ÌËÚ Í‡˜ÂÚ‡, ͇ÚÓ Á‡‚ËÂÚ ÚËÚ ‚ËÌÚ‡ ÔÓ ˜‡ÒÓ‚ÌËÍÓ‚‡Ú‡ ÒÚÂÎ͇,
͇ÍÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ÙË„Û‡Ú‡.
ä‡Ô‡Í Á‡ Ô‰ÌËÚ Í‡˜ÂÚ‡
Çàçí
26
DA99-01011C (BG3)-0.2
11/6/06 5:35 PM
Page 27
êÖÉìãàêÄçÖ çÄ ïãÄÅàçÄíÄ åÖÜÑì ÇêÄíàíÖ
è˙‚Ó ÌË‚ÂÎË‡ÈÚ ı·‰ËÎÌË͇.
Ç‡ÚËÚ Ìflχ ‰‡ ·˙‰‡Ú ̇ ‰ÌÓ ÌË‚Ó, ‡ÍÓ ı·‰ËÎÌËÍ˙Ú Ì  ÌË‚ÂÎË‡Ì.
èÓÒÚ‡‚ÂÚ Ô‡‚‡ ÓÚ‚ÂÚ͇ (-) (➀) ‚
„ÌÂÁ‰ÓÚÓ Ì‡ „Û·ÚÓ‡ Á‡ ‚ËÒÓ˜Ë̇ (➁) Ë
fl Á‡‚˙ÚÂÚ ÔÓ ˜‡ÒÓ‚ÌËÍÓ‚‡Ú‡ ÒÚÂÎ͇, Á‡
‰‡ ÌË‚ÂÎË‡Ú ı·‰ËÎÌË͇.
êÄáãàäÄ ÇöÇ ÇàëéóàçÄíÄ
ëÎÛ˜‡È 1) Ç‡Ú‡Ú‡ ̇ ÙËÁÂ‡  ÔÓ-ÌËÒÍÓ
ÓÚ ‚‡Ú‡Ú‡ ̇ ı·‰ËÎÌË͇
➀ éíÇÖêíäÄ(-)
êÄáãàäÄ ÇöÇ ÇàëéóàçÄíÄ
➀ CSAVARHÚZÓ(-)
➁ ÁLLÍTHATÓ LÁB
áÄÅÖãÖÜäÄ
ç Ô‡‚ÂÚ χÎÍË „ÛÎËÓ‚ÍË, ͇ÚÓ ‚˙ÚËÚ „Û·ÚÓ‡ Á‡ ‚ËÒÓ˜Ë̇; ‚ËÊÚÂ
ÒΉ‚‡˘‡Ú‡ ÒÚ‡Ìˈ‡.
27
àçëíêìäñàà áÄ åéçíÄÜ
➁ êÖÉìãÄíéê áÄ ÇàëéóàçÄ
èÓÒÚ‡‚ÂÚ Ô‡‚‡ ÓÚ‚ÂÚ͇ (-) (➀) ‚ „ÌÂÁ‰ÓÚÓ
̇ „Û·ÚÓ‡ Á‡ ‚ËÒÓ˜Ë̇ (➁) Ë fl Á‡‚˙ÚÂÚÂ
ÔÓ ˜‡ÒÓ‚ÌËÍÓ‚‡Ú‡ ÒÚÂÎ͇, Á‡ ‰‡ ÌË‚ÂÎË‡ÚÂ
ı·‰ËÎÌË͇.
ëÎÛ˜‡È 2) Ç‡Ú‡Ú‡ ̇ ÙËÁÂ‡
 ÔÓ- ‚ËÒÓÍÓ ÓÚ ‚‡Ú‡Ú‡ ̇
ı·‰ËÎÌË͇
DA99-01011C (BG3)-0.2
11/6/06 5:35 PM
Page 28
êÖÉìãàêÄçÖ çÄ ïãÄÅàçÄíÄ åÖÜÑì ÇêÄíàíÖ
å‡ÎÍË „ÛÎËÓ‚ÍË ÏÂÊ‰Û ‚‡ÚËÚÂ
ÄÍÓ ‚‡Ú‡Ú‡ ̇ ÙËÁÂ‡  ÔÓ-‚ËÒÓÍÓ ÓÚ Ú‡ÁË Ì‡ ı·‰ËÎÌË͇
éÚ‚ÓÂÚ ‚‡ÚËÚÂ Ë „Ë „ÛÎË‡ÈÚÂ, ͇ÍÚÓ ÒΉ‚‡:
1) éÚ‚ËÈÚ „‡È͇ڇ (①) ̇ ·ÓÎÚ‡ ̇ ‰ÓÎ̇ڇ Ô‡ÌÚ‡ ‰Ó Ô˙ÎÌËfl ÏÛ
ıÓ‰ (➁).
áÄÅÖãÖÜäÄ
äÓ„‡ÚÓ ÓÚ‚Ë‚‡Ú „‡È͇ڇ (①), ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÔËÎÓÊÂÌËfl „‡Â˜ÂÌ Íβ˜
(➂), Á‡ ‰‡ ‡Á‚˙ÚËÚ ·ÓÎÚ‡ (➁) Ó·‡ÚÌÓ Ì‡ ˜‡ÒÓ‚ÌËÍÓ‚‡Ú‡ ÒÚÂÎ͇,
Ë ‰Ó‡Á‚ËÈÚ ˙˜ÌÓ „‡È͇ڇ (①).
åflÒÚÓ Ì‡ „ÛÎËӂ͇
➂ ÉÄÖóÖç äãûó
2) ê„ÛÎË‡ÈÚ ‡ÁÎË͇ڇ ‚˙‚ ‚ËÒÓ˜Ë̇ڇ ÏÂÊ‰Û ‚‡ÚËÚÂ, ͇ÚÓ
Á‡‚˙ÚËÚ ·ÓÎÚ‡ (➁) ÔÓ ˜‡ÒÓ‚ÌËÍÓ‚‡Ú‡ ÒÚÂÎ͇ (
) ËÎË
Ó·‡ÚÌÓ Ì‡ ÌÂfl (
).
áÄÅÖãÖÜäÄ
➀ ÉÄâäÄ
äÓ„‡ÚÓ ‚˙ÚËÚ ÔÓ ˜‡ÒÓ‚ÌËÍÓ‚‡Ú‡ ÒÚÂÎ͇ (
ÔÓ‚‰Ë„‡.
), ‚‡Ú‡Ú‡ ÒÂ
➁ Åéãí
➂ ÉÄÖóÖç äãûó
3) ëΉ ͇ÚÓ „ÛÎË‡Ú ‚‡ÚËÚÂ, Á‡‚˙ÚÂÚ „‡È͇ڇ (①) ÔÓ
˜‡ÒÓ‚ÌËÍÓ‚‡Ú‡ ÒÚÂÎ͇ (
) ‰Ó Ô˙ÎÌËfl ıÓ‰ ̇ ·ÓÎÚ‡, ÒΉ
ÚÓ‚‡ ÔËÚ„ÌÂÚ ·ÓÎÚ‡ Ò „‡Â˜ÌËfl Íβ˜ (➂), Á‡ ‰‡ ÙËÍÒË‡ÚÂ
„‡È͇ڇ (①).
➁ Åéãí
➂ ÉÄÖóÖç äãûó
ÄÍÓ Ì Á‡Ú„ÌÂÚ „‡È͇ڇ ‰Ó· (①), ·ÓÎÚ˙Ú (➁) ÏÓÊ ‰‡ Ò ‡Á‚ËÂ.
áÄÅÖãÖÜäÄ
➀ ÉÄâäÄ
➁ Åéãí
28
DA99-01011C (BG3)-0.2
11/6/06 5:35 PM
Page 29
èêéÇÖêäÄ çÄ íêöÅéèêéÇéÑÄ çÄ ÉÖçÖêÄíéêÄ áÄ ëíìÑÖçÄ ÇéÑÄ (éèñàü)
1) ᇠ‰‡ ‡·ÓÚË Ô‡‚ËÎÌÓ „ÂÌÂ‡ÚÓ˙Ú Á‡ Ή, ̇Îfl„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ Úfl·‚‡ ‰‡  1,4-10
Í„Ò/ÒÏ2. Ç ÚÓÁË ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ˜‡¯‡ ÓÚ 100 ÏÎ ÏÓÊ ‰‡ Ò ̇Ô˙ÎÌË Á‡ 10 ÒÂÍ.
2) ÇÓ‰ÌËflÚ ÙËÎÚ˙ ÒÎÛÊË Á‡ Ô˜ËÒÚ‚‡ÌÂ. íÓÈ Ì ÒÚÂËÎËÁË‡ ‚Ó‰‡Ú‡ Ë Ì ÛÌˢÓʇ‚‡
ÏËÍÓÓ„‡ÌËÁÏËÚÂ.
3) ÄÍÓ ı·‰ËÎÌËÍ˙Ú Â ÏÓÌÚË‡Ì ‚ ÁÓ̇ Ò ÌËÒÍÓ ‚Ó‰ÌÓ Ì‡Îfl„‡Ì (ÔÓ‰ 1,4 Í„Ò/ÒÏ2), Úfl·‚‡
‰‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡Ú ÔÓÏÔ‡ ÚËÔ ◊·Ë·Ó“, Á‡ ‰‡ ÍÓÏÔÂÌÒË‡Ú ÌËÒÍÓÚÓ Ì‡Îfl„‡ÌÂ.
4) ì‚ÂÂÚ ÒÂ, ˜Â ÂÁÂ‚Ó‡˙Ú Á‡ ‚Ó‰‡ ‚ ı·‰ËÎÌË͇  Ô˙‚Ó̇˜‡ÎÌÓ ‰Ó· ̇Ô˙ÎÌÂÌ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÎÓÒÚ˜ÂÚÓ Ì‡ „ÂÌÂ‡ÚÓ‡ Á‡ ÒÚÛ‰Â̇ ‚Ó‰‡, ‰Ó͇ÚÓ ÔÓÚ˜ ‚Ó‰‡.
áÄÅÖãÖÜäÄ
åÓÊÂÚ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ‰‡ Á‡ÍÛÔËÚ ÛÌË‚ÂÒ‡ÎÂÌ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰ÂÌ ÍÓÏÔÎÂÍÚ
ÓÚ ‰ËÎ˙‡. èÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎflÚ Ì‡ ı·‰ËÎÌË͇
ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÏÔÎÂÍÚ Ò Ï‰ÌË Ú˙·Ë.
èÓ‚Â͇ ̇ ˜‡ÒÚËÚÂ
ïËÏ˘ÂÌ ÙËÎÚ˙
ìÔÎ˙ÚÌËÚÂÎ̇
ÎÂÌÚ‡
ëÍÓ·‡ A x 8EA
ëÍÓ·‡ Á‡
ıËÏ˘ÌËfl ÙËÎÚ˙
ÇÓ‰ÓÔÓ‚Ó‰
Ç˙Á͇
ïËÏ˘ÂÌ ÙËÎÚ˙
(Ç˙̯ÂÌ ÏÓ‰ÂÎ)
29
àçëíêìäñàà áÄ åéçíÄÜ
ÇËÌÚ x 12EA
DA99-01011C (BG3)-0.2
11/6/06 5:35 PM
Page 30
åéçíàêÄçÖ çÄ íêöÅéèêéÇéÑÄ çÄ ÉÖçÖêÄíéêÄ áÄ ëíìÑÖçÄ ÇéÑÄ
ᇠ‚˙Ú¯ÌËfl ÏÓ‰ÂÎ
(ëÎÛ˜‡È 1)
ë‚˙Á‚‡Ì Í˙Ï ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰‡
1. í˙·ÓÔÓ‚Ó‰ Á‡ ÒÚÛ‰Â̇ ‚Ó‰‡
2. ëÍÓ·‡ Á‡ Ú˙·‡
3. å‰ÂÌ (ËÎË Ô·ÒÚχÒÓ‚) Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰
4. ò·̄
5. åÛ̉˘ÛÍ
6. àÁÔÛÒ͇ÚÂÎÂÌ Í·ԇÌ
7. çËÔÂÎ
- àÁÍβ˜ÂÚ „·‚ÌËfl ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰ Ë
„ÂÌÂ‡ÚÓ‡ Á‡ Ή.
- ç‡ÏÂÂÚ ̇È-·ÎËÁÍËfl ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰ Á‡
ÒÚÛ‰Â̇ ÔËÚÂÈ̇ ‚Ó‰‡.
- ëΉ‚‡ÈÚ ËÌÒÚÛ͈ËËÚ ÓÚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡
Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê Ì‡ „ÂÌÂ‡ÚÓ‡ Á‡ Ή.
ë‚˙ÊÂÚ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰‡ Í˙Ï ı·‰ËÎÌË͇
- èÎ˙ÁÌÂÚ ¯Î‡Ì„‡ Ë Ô·ÒÚχÒÓ‚‡Ú‡ ‚ÚÛÎ͇ ÔÂÁ
Ô·ÒÚχÒÓ‚‡Ú‡ Ú˙·‡.
- ëΉ ͇ÚÓ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ ÏÛ̉˘Û͇, ÔËÚ„ÌÂÚ ¯Î‡Ì„‡
Í˙Ï 1/4” ˘ÛˆÂ.
áÄÅÖãÖÜäÄ
ò·̄
ÇÚÛÎ͇
ÇÚÛÎ͇
ç ÔÂ̇Úfl„‡ÈÚ ¯Î‡Ì„‡.
ôÛˆÂ
- èÎ˙ÁÌÂÚ ‚ÚÛÎ͇ڇ Ë ¯Î‡Ì„‡ ÔÓ Ï‰̇ڇ
(ËÎË Ô·ÒÚχÒÓ‚‡Ú‡) Ú˙·‡.
èËÚ„ÌÂÚ ¯Î‡Ì„‡ Í˙Ï ˘ÛˆÂ‡.
- èÛÒÌÂÚ ‚Ó‰‡Ú‡ Ë ÔÓ‚ÂÂÚ Á‡ Ú˜ӂÂ.
áÄÅÖãÖÜäÄ
ÇÚÛÎ͇
ò·̄
ÇÓ‰ÓÔÓ‚Ó‰˙Ú Úfl·‚‡ ‰‡  ҂˙Á‡Ì Ò‡ÏÓ Í˙Ï ÔËÚÂÈ̇ ‚Ó‰‡
(ëÎÛ˜‡È 2)
èÓ‚ÂÂÚ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰‡
ë‚˙ÊÂÚ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰‡ Ò˙Ò Ò˙‰ËÌËÚÂÎ Í˙Ï Í‡Ì˜ÂÚÓ.
- á‡Ú‚ÓÂÚ „·‚ÌËfl Í‡Ì Á‡ ‚Ó‰‡.
- ë‚˙ÊÂÚ Ò˙‰ËÌËÚÂÎfl “A” Í˙Ï Í‡Ì‡.
- ÇÒfl͇ ‚˙Á͇ Úfl·‚‡ ‰‡  ÓÒË„ÛÂ̇ Ò ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎ̇ ÎÂÌÚ‡.
àçîéêåÄñàü áÄ ÉÄêÄçñàüíÄ
åÓÌÚ‡Ê˙Ú Ì‡ ÚÓÁË ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰ Ì Ò ÔÓÍË‚‡ ÓÚ
„‡‡ÌˆËflÚ‡ ̇ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl ̇ ı·‰ËÎÌË͇ ËÎË
„ÂÌÂ‡ÚÓ‡ Á‡ Ή. ëΉ‚‡ÈÚ ‚ÌËχÚÂÎÌÓ ËÌÒÚÛ͈ËËÚÂ, Á‡ ‰‡
̇χÎËÚ ËÒ͇ ÓÚ ÔÓ‚Â‰Ë Ë ‡ÁıÓ‰Ë ÔÓ ÓÚÒÚ‡Ìfl‚‡ÌÂÚÓ ËÏ.
ÇçàåÄçàÖ
ÇÓ‰ÓÔÓ‚Ó‰˙Ú Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ҂˙Ê Ò
Ú˙·‡Ú‡ Á‡ ÒÚÛ‰Â̇ ‚Ó‰‡. ÄÍÓ ÒÂ
Ò‚˙Ê Í˙Ï Ú˙·‡Ú‡ Á‡ ÚÓÔ· ‚Ó‰‡,
ÏÓÊ ‰‡ Ò ÒÚË„Ì ‰Ó ÔÓ‚‰‡ ̇
ıËÏ˘ÌËfl ÙËÎÚ˙.
ëöÖÑàçàíÖã “A”
ᇷÂÎÂÊ͇
ÄÍÓ Ò˙‰ËÌËÚÂÎflÚ Ì Ò˙‚Ô‡‰‡ Ò Í‡Ì˜ÂÚÓ, Á‡ÍÛÔÂÚÂ
ÌÓ‚ ÓÚ ÓÚÓËÁË‡Ì ‰ËÎ˙.
äêÄçóÖ
30
DA99-01011C (BG3)-0.2
11/6/06 5:35 PM
Page 31
åéçíàêÄçÖ çÄ íêöÅéèêéÇéÑÄ çÄ ÉÖçÖêÄíéêÄ áÄ ëíìÑÖçÄ ÇéÑÄ
ë‚˙ÊÂÚ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰‡ Í˙Ï ı·‰ËÎÌË͇.
ÇéÑéèêéÇéÑ
- å‡ıÌÂÚ ͇ԇ͇ ̇ ÍÓÏÔÂÒÓ‡ ̇ ı·‰ËÎÌË͇.
- ë‚˙ÊÂÚ Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰‡ Í˙Ï Í·ԇ̇, ͇ÍÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ
̇ ÙË„Û‡Ú‡.
- ëΉ Ò‚˙Á‚‡ÌÂÚÓ ÔÓ‚ÂÂÚ Á‡ Ú˜ӂÂ.
ÄÍÓ Ëχ Ú˜ӂÂ, ÔËÚ„ÌÂÚ ‚˙Á͇ڇ.
- èÓÒÚ‡‚ÂÚ ͇ԇ͇ ̇ ÍÓÏÔÂÒÓ‡ ̇ ı·‰ËÎÌË͇.
ôìñÖê
äÄèÄä çÄ äéåèêÖëéêÄ
çÄ ïãÄÑàãçàäÄ
é·ÂÁÓÔ‡ÒÂÚ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰‡.
- ë˙Ò ÒÍÓ·‡ ”A” ÙËÍÒË‡ÈÚ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰‡ Í˙Ï ÒÚÂ̇ڇ („˙·˙Ú Ì‡
ı·‰ËÎÌË͇).
- ëΉ ͇ÚÓ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰˙Ú ·˙‰Â Ó·ÂÁÓÔ‡ÒÂÌ, ÔÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË ÚÓÈ Ì Â
ËÁ‚ËÚ, ÔˢËÔ‡Ì ËÎË Òχ˜Í‡Ì. ᇂ˙¯ÂÚ ÏÓÌڇʇ ̇ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰‡.
- ÇÍβ˜ÂÚ ı·‰ËÎÌË͇ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÎÓÒÚ‡ ‚‰flÒÌÓ Ì‡ „ÂÌÂ‡ÚÓ‡ Á‡ ÒÚÛ‰Â̇ ‚Ó‰‡, ‰Ó͇ÚÓ ‚Ó‰‡Ú‡ ÔÓÚ˜ ÔÓ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰‡ Ë ËÁ͇‡ ‚Ò˘ÍËfl
‚˙Á‰Ûı.
- 넇 ÔÓ‚ÂÂÚ Á‡ Ú˜ӂ ÔË ‚˙Á͇ڇ.
ëΉ ͇ÚÓ Ó·ÂÁÓÔ‡ÒËÚ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰‡, ÔÂÏÂÒÚÂÚ ı·‰ËÎÌË͇ ̇
Ê·ÌÓÚÓ ÏflÒÚÓ. ëΉ ͇ÚÓ ÒÎÓÊËÚ ı·‰ËÎÌË͇ ̇ ÏflÒÚÓÚÓ ÏÛ, ÔÓ
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Ì „Ó ÏÂÒÚÂÚ Ôӂ˜Â.
ëäéÅÄ A
ÇéÑéèêéÇéÑ
åÓÌÚË‡Ì ̇ ‚Ó‰ÌËfl ÙËÎÚ˙
èéäêàâíÖ îàãíöêÄ
ëÇÄãüçÖ çÄ
óÖêÇÖçÄíÄ
äÄèÄóäÄ
ëãéÜÖíÖ åÄêäàêéÇäÄíÄ
çÄ èéáàñàü
ëíàäÖê (åÖëÖñ)
ÇçàåÄçàÖ
èÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË Ï‡ÍËӂ͇ڇ  ̇ ÔÓÁˈËfl.
31
àçëíêìäñàà áÄ åéçíÄÜ
- ä‡ÍÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ , ÓÚÎÂÔÂÚ ÒÚËÍÂ‡ , ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ ‚ ı·‰ËÎÌË͇
àÁ‚‡‰ÂÚ ‚Ó‰ÌËfl ÙËÎÚ˙ ÓÚ ÍÛÚËflÚ‡ Ë ÔÓÒÚ‡‚ÂÚ ÒÚËÍÂ Ò Ë̉Ë͇ÚÓ Á‡
ÏÂÒˆ‡, ͇ÍÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ.
- á‡Ô˯ÂÚ ÏÂÒˆ‡ ̇ ÏÓÌÚË‡Ì ̇ ÙËÎÚ˙‡.
ç‡ÔËÏÂ: ÄÍÓ ÙËÎÚ˙˙Ú Â ÏÓÌÚË‡Ì ÔÂÁ χÚ, Á‡Ô˯ÂÚ “åÄêí”.
- 낇ÎÂÚ Á‡˘ËÚ̇ڇ ͇ԇ˜Í‡ Ë ÔÓÒÚ‡‚ÂÚ ÙËÎÚ˙‡, ͇ÍÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ.
- Ň‚ÌÓ Á‡‚˙ÚÂÚ ‚Ó‰ÌËfl ÙËÎÚ˙ ÔÓ ˜‡ÒÓ‚ÌËÍÓ‚‡Ú‡ ÒÚÂÎ͇ ̇ 90, Á‡ ‰‡ ÒÂ
ËÁ‡‚ÌË Ò Ï‡ÍËӂ͇ڇ ̇ ͇ԇ͇ Ë ‰‡ Ò ÙËÍÒË‡. ç ÔÂ̇Úfl„‡ÈÚÂ.
DA99-01011C (BG3)-0.2
11/6/06 5:35 PM
Page 32
åéçíàêÄçÖ çÄ íêöÅéèêéÇéÑÄ çÄ ÉÖçÖêÄíéêÄ áÄ ëíìÑÖçÄ ÇéÑÄ
ᇠ‚˙̯ÌËfl ÏÓ‰ÂÎ
ë‚˙Á‚‡Ì Í˙Ï ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰‡
ë‚˙ÊÂÚ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰‡ Ò˙Ò Ò˙‰ËÌËÚÂÎ Í˙Ï Í‡Ì˜ÂÚÓ.
- á‡Ú‚ÓÂÚ „·‚ÌËfl Í‡Ì Á‡ ‚Ó‰‡.
- ë‚˙ÊÂÚ Ò˙‰ËÌËÚÂÎfl “A” Í˙Ï Í‡Ì‡.
- ÇÒfl͇ ‚˙Á͇ Úfl·‚‡ ‰‡  ÓÒË„ÛÂ̇ Ò ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎ̇ ÎÂÌÚ‡.
ÇçàåÄçàÖ
ÇÓ‰ÓÔÓ‚Ó‰˙Ú Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ҂˙Ê Ò
Ú˙·‡Ú‡ Á‡ ÒÚÛ‰Â̇ ‚Ó‰‡. ÄÍÓ ÒÂ
Ò‚˙Ê Í˙Ï Ú˙·‡Ú‡ Á‡ ÚÓÔ· ‚Ó‰‡,
ÏÓÊ ‰‡ Ò ÒÚË„Ì ‰Ó ÔÓ‚‰‡ ̇
ıËÏ˘ÌËfl ÙËÎÚ˙.
àçîéêåÄñàü áÄ ÉÄêÄçñàüíÄ
åÓÌÚ‡Ê˙Ú Ì‡ ÚÓÁË ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰ Ì Ò ÔÓÍË‚‡ ÓÚ
„‡‡ÌˆËflÚ‡ ̇ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl ̇ ı·‰ËÎÌË͇ ËÎË
„ÂÌÂ‡ÚÓ‡ Á‡ Ή. ëΉ‚‡ÈÚ ‚ÌËχÚÂÎÌÓ ËÌÒÚÛ͈ËËÚÂ,
Á‡ ‰‡ ̇χÎËÚ ËÒ͇ ÓÚ ÔÓ‚Â‰Ë Ë ‡ÁıÓ‰Ë ÔÓ
ÓÚÒÚ‡Ìfl‚‡ÌÂÚÓ ËÏ.
ëöÖÑàçàíÖã “A”
ᇷÂÎÂÊ͇
ÄÍÓ Ò˙‰ËÌËÚÂÎflÚ Ì Ò˙‚Ô‡‰‡ Ò Í‡Ì˜ÂÚÓ,
Á‡ÍÛÔÂÚ ÌÓ‚ ÓÚ ÓÚÓËÁË‡Ì ‰ËÎ˙.
äêÄçóÖ
àÁ·ÂÂÚ ÏflÒÚÓ Á‡ ÏÓÌÚË‡Ì ̇ ıËÏ˘ÌËfl ÙËÎÚ˙. (åÓ‰ÂÎ Ò ıËÏ˘ÂÌ ÙËÎÚ˙)
àáïéÑüô
íêöÅéèêéÇéÑ
- ëÂÊÂÚ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰‡ ̇ ıËÏ˘ÌËfl
ÙËÎÚ˙ ̇ ÚÓ˜ÌÓÚÓ ÏflÒÚÓ, ÒΉ ͇ÚÓ
ËÁÏÂËÚ ‡ÁÒÚÓflÌËÂÚÓ ÏÂÊ‰Û ıËÏ˘ÌËfl
ÙËÎÚ˙ Ë Í‡Ì˜ÂÚÓ Á‡ ÒÚÛ‰Â̇ ‚Ó‰‡.
ÉéêçÄ óÄëí çÄ
90 „‡‰ÛÒ‡
ïàåàóçàü
îàãíöê
- ÄÍÓ ËÒ͇Ú ‰‡ Ò‚˙ÊÂÚ ÓÚÌÓ‚Ó ‚ıÓ‰fl˘‡Ú‡
Ë ËÁıÓ‰fl˘‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ ̇ ıËÏ˘ÌËfl ÙËÎÚ˙
ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ÏÓÌڇʇ ÏÛ, ‚ËÊÚ ÙË„Û‡Ú‡.
èÓ˜ËÒÚÂÚ ıËÏ˘ÌËfl ÙËÎÚ˙. (åÓ‰ÂÎ Ò
ıËÏ˘ÂÌ ÙËÎÚ˙)
- éÚ‚ÓÂÚ „·‚ÌÓÚÓ Í‡Ì˜Â Á‡ ÒÚÛ‰Â̇
‚Ó‰‡, Á‡ ‰‡ ÔÓ‚ÂËÚ ‰‡ÎË ‚Ó‰‡Ú‡ Ú˜Â
ÔÂÁ ‚ıÓ‰fl˘‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ ̇ ıËÏ˘ÌËfl
ÙËÎÚ˙.
ÇéÑÄ éí ïàåàóçàü îàãíöê
ÇïéÑüôÄ ëíêÄçÄ
çÄ ïàåàóçàü
îàãíöê
- ÄÍÓ Ì Ú˜ ‚Ó‰‡, ÔÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË
Í‡Ì˜ÂÚÓ Â ÓÚ‚ÓÂÌÓ.
ìäÄáÄçàÖ
ëöÖÑàçàíÖã
àáïéÑüôÄ
ëíêÄçÄ çÄ ïàåàóçàü îàãíöê
- éÒÚ‡‚ÂÚ Í‡Ì˜ÂÚÓ ÓÚ‚ÓÂÌÓ, ‰Ó͇ÚÓ ÌÂ
ÔÓÚ˜ ˜ËÒÚ‡ ‚Ó‰‡ Ë Ì ·˙‰‡Ú ÓÚÒÚ‡ÌÂÌË
‚Ò˘ÍË ÓÚÔ‡‰˙ˆË, Ó·‡ÁÛ‚‡ÌË ÔÓ ‚ÂÏ ̇
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ.
ïàåàóÖç
îàãíöê
ÇéÑéèêéÇéÑ
ÇéÑÄ
32
DA99-01011C (BG3)-0.2
11/6/06 5:35 PM
Page 33
åéçíàêÄçÖ çÄ íêöÅéèêéÇéÑÄ çÄ ÉÖçÖêÄíéêÄ áÄ ëíìÑÖçÄ ÇéÑÄ
ÑÇÖ ëäéÅà áÄ
ïàåàóçàü îàãíöê
á‡Í‡˜ÂÚ ÒÍÓ·ËÚ ̇ ıËÏ˘ÌËfl ÙËÎÚ˙.
- èÓÒÚ‡‚ÂÚ ÒÍÓ·ËÚ ̇ ıËÏ˘ÌËfl ÙËÎÚ˙ ̇
ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Ó ÏflÒÚÓ (̇ÔËÏÂ ÔÓ‰ Ï˂͇ڇ) Ë „Ë
ÔËÚËÒÌÂÚ Á‰‡‚Ó Í˙Ï ÏflÒÚÓÚÓ, ̇ ÍÓÂÚÓ ˘Â „Ë
Á‡‚ËÂÚÂ.
ÑÇÖ ëäéÅà áÄ
ïàåàóçàü îàãíöê
íêöÅéèêéÇéÑ
á‡ÍÂÔÂÚ ıËÏ˘ÌËfl ÙËÎÚ˙.
- á‡ÍÂÔÂÚ ıËÏ˘ÌËfl ÙËÎÚ˙, ͇ÍÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ
̇ ÙË„Û‡Ú‡ ‚‰flÒÌÓ.
ïàåàóÖç
îàãíöê
ëäéÅà áÄ ïàåàóçàü
îàãíöê
ÇêöáäÄ
ë‚˙ÊÂÚ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰‡ Í˙Ï ı·‰ËÎÌË͇.
- å‡ıÌÂÚ ͇ԇ͇ ̇ ÍÓÏÔÂÒÓ‡ ̇ ı·‰ËÎÌË͇.
- ë‚˙ÊÂÚ Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰‡ Í˙Ï Í·ԇ̇, ͇ÍÚÓ Â
ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ÙË„Û‡Ú‡.
- ëΉ Ò‚˙Á‚‡ÌÂÚÓ ÔÓ‚ÂÂÚ Á‡ Ú˜ӂÂ.
ÄÍÓ Ëχ Ú˜ӂÂ, ÔËÚ„ÌÂÚ ‚˙Á͇ڇ.
- èÓÒÚ‡‚ÂÚ ͇ԇ͇ ̇ ÍÓÏÔÂÒÓ‡ ̇
ı·‰ËÎÌË͇.
äÄèÄä çÄ äéåèêÖëéêÄ
çÄ ïãÄÑàãçàäÄ
é·ÂÁÓÔ‡ÒÂÚ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰‡.
ëäéÅÄ A
- ë˙Ò ÒÍÓ·‡ ”A” ÙËÍÒË‡ÈÚ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰‡ Í˙Ï
ÒÚÂ̇ڇ („˙·‡ ̇ ı·‰ËÎÌË͇).
- ëΉ ͇ÚÓ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰˙Ú ·˙‰Â Ó·ÂÁÓÔ‡ÒÂÌ,
ÔÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË Ì  ËÁ‚ËÚ, ÔˢËÔ‡Ì ËÎË
Òχ˜Í‡Ì.
ÇéÑéèêéÇéÑ
33
àçëíêìäñàà áÄ åéçíÄÜ
ôìñÖê
ÇéÑéèêéÇéÑ
DA99-01011C (BG3)-0.2
11/6/06 5:35 PM
Page 34
åéçíàêÄçÖ çÄ íêöÅéèêéÇéÑÄ çÄ ÉÖçÖêÄíéêÄ áÄ ëíìÑÖçÄ ÇéÑÄ
éÚÒÚ‡ÌÂÚ ÓÒÚ‡Ú˙ˆËÚ ÓÚ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰‡
1) èÛÒÌÂÚ „·‚ÌËfl ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰ Ë ÓÚ‚ÓÂÚ ËÁÔÛÒ͇ÚÂÎÌËfl
Í·ԇÌ.
2) éÒÚ‡‚ÂÚ ‚Ó‰‡Ú‡ ‰‡ Ú˜ ÔÂÁ „ÂÌÂ‡ÚÓ‡, ‰Ó͇ÚÓ Ì ÔÓÚ˜Â
˜ËÒÚ‡ (6-7 ÏËÌÛÚË). í‡Í‡ ˘Â ÔÓ˜ËÒÚËÚ ÒËÒÚÂχڇ Á‡ ‚Ó‰‡ Ë ˘Â
Ó·ÂÁ‚˙Á‰Û¯ËÚ Ú˙·ËÚÂ.
3) èÓÌflÍÓ„‡  ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ.
4) éÚ‚ÓÂÚ ‚‡Ú‡Ú‡ ̇ ı·‰ËÎÌË͇ Ë ÔÓ‚ÂÂÚ Á‡ Ú˜ӂ ÓÍÓÎÓ
‚Ó‰ÌËfl ÙËÎÚ˙.
áÄÅÖãÖÜäÄ
ÇéÑÄ
ãÖÑ
• çÓ‚ÓËÌÒÚ‡ÎË‡Ì‡Ú‡ ͇ÒÂÚ‡ ̇ ‚Ó‰ÌËfl ÙËÎÚ˙ ÏÓÊ ‰‡ Ô˘ËÌË ËÁÔ˙ÒÍ‚‡Ì ̇
‚Ó‰‡ ÓÚ „ÂÌÂ‡ÚÓ‡.
• èÂ‰Ë ‰‡ ÏÓÌÚË‡Ú ÓÚÌÓ‚Ó ‚Ó‰ÌËfl ÙËÎÚ˙, ËÁ‚‡‰ÂÚ ÔÓÒÚ‡‚͇ڇ Á‡ ‚ËÌÓ.
èÓ‚ÂÂÚÂ Í‡Í‚Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰‡ ÓÚË‚‡ Í˙Ï Ú‡‚‡Ú‡ Á‡ Ή.
1) èÓ‚‰Ë„ÌÂÚ (①) Ë ËÁ‚‡‰ÂÚ (➁) ÙÓχڇ Á‡ Ή
ÓÚ ÙËÁÂ‡.
2) èË Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ÚÂÒÚ ·ÛÚÓ̇
ÍÓÌÚÂÈÌÂ˙Ú Á‡ Ή ̇ ÍÛ·˜ÂÚ‡ ÒÂ
̇Ô˙΂‡ Ò ‚Ó‰‡ ÓÚ Í‡Ì˜ÂÚÓ.
èÓ‚ÂÂÚ ÍÓ΢ÂÒÚ‚ÓÚÓ ‚Ó‰‡
(‚ËÊÚ ÙË„Û‡Ú‡ ÔÓ-‰ÓÎÛ). ÄÍÓ
‚Ó‰‡Ú‡  ڂ˙‰Â χÎÍÓ, ÍÛ·˜ÂÚ‡Ú‡
Ò˙˘Ó ˘Â Ò‡ χÎÍË.íÓÁË ˜ÂÒÚÓ
Ò¢‡Ì ÔÓ·ÎÂÏ Ì ˉ‚‡ ÓÚ
„ÂÌÂ‡ÚÓ‡ Á‡ Ή, ‡ ÓÚ Ì‡Îfl„‡ÌÂÚÓ
‚ Ú˙·‡Ú‡. ÄÍÓ ÔÓ·ÎÂÏ˙Ú ÒÂ ÔÓfl‚Ë,
ÒÂ Ò‚˙ÊÂÚÂ Ò˙Ò ÒÎÛÊ·‡Ú‡ ÔÓ
‚Ó‰ÓÒ̇·‰fl‚‡ÌÂ.
ÉÖçÖêÄíéê áÄ ãÖÑ
èêéÇÖêÖíÖ çàÇéíé
çÄ ÇéÑÄíÄ
íÖëí Åìíéç
íÇöêÑÖ Çàëéäé
éèíàåÄãçé
íÇöêÑÖ çàëäé
34
DA99-01011C (BG3)-0.2
11/6/06 5:35 PM
Page 35
éíëíêÄçüÇÄçÖ çÄ çÖàáèêÄÇçéëíà
ï‡Ì‡Ú‡ ‚ ı·‰ËÎÌË͇  Á‡Ï˙Á̇·
• ç‡ÒÚÓÂÌ ÎË Â ÚÂÏÓ„Û·ÚÓ˙Ú Ì‡ ԇ̷ ̇
ÚӘ̇ڇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡? éÔËÚ‡ÈÚ ‰‡ „Ó Ì‡ÒÚÓËÚ ̇
ÔÓ-‚ËÒÓ͇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡.
• í‚˙‰Â ÌËÒ͇ ÎË Â ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ‚ ÒÚ‡flÚ‡?
• ëÎÓÊËÎË ÎË ÒÚ ı‡Ì‡ Ò ‚ËÒÓÍÓ ‚Ó‰ÌÓ
Ò˙‰˙ʇÌË ‚ ̇È-ÒÚÛ‰Â̇ڇ ˜‡ÒÚ Ì‡ ı·‰ËÎÌË͇.
óÛ‚‡ Ò ÌÂӷ˘‡ÂÌ ¯ÛÏ ËÎË Á‚ÛˆË
• èÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË ÔÓ‰˙Ú Â ‡‚ÂÌ Ë ÒÚ‡·ËÎÂÌ.
• í‚˙‰Â ·ÎËÁÓ ÎË Â „˙·˙Ú Ì‡ ı·‰ËÎÌË͇ ‰Ó ÒÚÂ̇ڇ?
• àχ ÎË ÌÂ˘Ó ËÁÔÛÒ̇ÚÓ Á‡‰ ËÎË ÔÓ‰ ı·‰ËÎÌË͇?
• éÚ ‚˙Ú¯ÌÓÒÚÚ‡ ̇ ı·‰ËÎÌË͇ ÏÓÊ ‰‡ Ò ˜Û‚‡
“ÚËÍڇ͇Ì”, ÌÓ ÚÓ‚‡  ÌÓχÎÌÓ. Ñ˙ÎÊË Ò ̇
ÏÌÓÊÂÒÚ‚ÓÚÓ ‡Á΢ÌË ‡ÍÒÂÒÓ‡Ë.
è‰ÌËÚ ˙„ÎË Ë ÒÚ‡ÌËÚ ̇ Û‰‡ Ò‡ „Ó¢Ë;
Ó·‡ÁÛ‚‡ Ò ÍÓ̉ÂÌÁ‡ˆËfl.
• Ç Ô‰ÌËÚ ˙„ÎË Ì‡ ı·‰ËÎÌË͇ Ò‡ ÏÓÌÚË‡ÌË
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÒÂ˘Û ÍÓ̉ÂÌÁ‡ˆËfl.
• äÓ̉ÂÌÁ‡ˆËfl ÏÓÊ ‰‡ ‚˙ÁÌËÍÌÂ, ÍÓ„‡ÚÓ ÓÒÚ‡‚ËÚÂ
‚‡Ú‡Ú‡ ÓÚ‚ÓÂ̇ Á‡ ‰˙Î„Ó ‚ÂÏÂ.
ç ËÁÎËÁ‡ Ή
• ÇÍβ˜ËÎË ÎË ÒÚ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ Á‡ „ÂÌÂË‡Ì ̇ Ή?
• àχ ÎË Î‰ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂÚÓ Á‡ Ò˙ı‡ÌÂÌË ̇ Ή?
• ë‚˙Á‡Ì ÎË Â ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰˙Ú Ë ÓÚ‚ÓÂÌ ÎË Â ËÁÔÛÒ͇ÚÂÎÌËflÚ Í·ԇÌ?
• ÑÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÌËÒ͇ ÎË Â ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ̇
ÙËÁÂ‡? (ç‡Ï‡ÎÂÚ fl.)
• àÁ˜‡Í‡ıÚ ÎË ‰‡ ÏËÌ‡Ú 12 ˜‡Ò‡ ÓÚ ÏÓÌÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡
‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰‡, ÔÂ‰Ë ‰‡ Ò ÓÔËÚ‚‡Ú ‰‡ Ô‡‚ËڠΉ?
óÛ‚‡ Ò ·˙ηÛ͇Ì ̇ ‚Ó‰‡ ‚ ı·‰ËÎÌË͇
• Å˙ηÛ͇ÌÂÚÓ Ò ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ÔË ˆËÍÛ·ˆËflÚ‡ ̇
ı·‰ËÎÌËfl ‡„ÂÌÚ ‚ ı·‰ËÎÌË͇ Ë Â ÌÂ˘Ó Ó·Ë˜‡ÈÌÓ.
ï·‰ËÎÌËÍ˙Ú ÏË˯ ÎÓ¯Ó
• ì‚ËÈÚ ‰Ó· ı‡Ì‡Ú‡ Ò ÔÓ-ÒËÎ̇ ÏËËÁχ.
àÁı‚˙ÎÂÚ ‡Á‚‡ÎÂ̇ڇ ı‡Ì‡.
ëÚÂÌËÚ ̇ ÙËÁÂ‡ Ò Á‡ÒÍÂʇ‚‡Ú
• ÅÎÓÍË‡Ì ÎË Â ‚ÂÌÚË·ˆËÓÌÌËflÚ ÓÚ‚Ó?
• ᇠ‰Ó·‡ ˆËÍÛ·ˆËfl ̇ ‚˙Á‰Ûı‡ ÓÒÚ‡‚ÂÚÂ
‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÏflÒÚÓ ÏÂÊ‰Û Ò˙ı‡Ìfl‚‡ÌËÚ ı‡ÌË.
• ÑÓ· ÎË Â Á‡Ú‚ÓÂ̇ ‚‡Ú‡Ú‡?
çflχ ‚Ó‰‡
• ë‚˙Á‡Ì ÎË Â ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰˙Ú Ë ÓÚ‚ÓÂÌ ÎË Â ËÁÔÛÒ͇ÚÂÎÌËflÚ Í·ԇÌ?
• ÇÓ‰ÓÔÓ‚Ó‰˙Ú ‚ ËÁÔ‡‚ÌÓ Ò˙ÒÚÓflÌË ÎË Â?
• ÑÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ‚ËÒÓ͇ ÎË Â ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡, ڇ͇ ˜Â
ÂÁÂ‚Ó‡˙Ú Á‡ ‚Ó‰‡ ‰‡ Ì Á‡Ï˙Á‚‡? ì‚Â΢ÂÚÂ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡.
àçëíêìäñàà áÄ åéçíÄÜ
ï·‰ËÎÌËÍ˙Ú ËÁÓ·˘Ó Ì ‡·ÓÚË ËÎË Ì Óı·ʉ‡
‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ
• èÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË Á‡ı‡Ì‚‡˘ËflÚ Í‡·ÂÎ Â Ô‡‚ËÎÌÓ
Ò‚˙Á‡Ì.
• ç‡ÒÚÓÂÌ ÎË Â ÚÂÏÓ„Û·ÚÓ˙Ú Ì‡ ԇ̷ ̇
ÚӘ̇ڇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡? éÔËÚ‡ÈÚ ‰‡ „Ó Ì‡ÒÚÓËÚ ̇
ÔÓ-ÌËÒ͇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡.
• ï·‰ËÎÌËÍ˙Ú ËÁÎÓÊÂÌ ÎË Â Ì‡ Ôfl͇ ÒÎ˙̘‚‡
Ò‚ÂÚÎË̇, ËÎË Ì‡ ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡ ÚÓÔÎË̇?
• í‚˙‰Â ·ÎËÁÓ ÎË Â „˙·˙Ú Ì‡ ı·‰ËÎÌË͇ ‰Ó ÒÚÂ̇ڇ?
35
DA99-01011C (BG3)-0.2
11/6/06 5:35 PM
Page 36
ê‡ÏÍË Ì‡ ÒÚ‡È̇ڇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
ï·‰ËÎÌËÍ˙Ú/ÙËÁÂ˙Ú Â Ò˙Á‰‡‰ÂÌ Á‡ ‡·ÓÚ‡ ‚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌË ‡ÏÍË, ÔÓÒÓ˜ÂÌË ‚
χÍËӂ͇ڇ Á‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌËfl ÍÎ‡Ò Ì‡ ÂÚËÍÂÚ‡.
íÂÏÔÂ‡ÚÛÂÌ Í·Ò
ëËÏ‚ÓÎ
éÍÓÎ̇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
å‡ÍÒËχÎ̇
åËÌËχÎ̇
ìÏÂÂÌ 1
SN
32 °C (90 °F)
10 °C (50 °F)
ìÏÂÂÌ 2
N
32 °C (90 °F)
16 °C (61 °F)
ëÛ·ÚÓÔ˘ÂÌ
ST
38 °C (100 °F)
18 °C (64 °F)
T
43 °C (109 °F)
18 °C (64 °F)
íÓÔ˘ÂÌ
áÄÅÖãÖÜäÄ : Ç˙Ú¯̇ڇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÓ‚ÎËfl ÓÚ Ù‡ÍÚÓË Í‡ÚÓ
‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ı·‰ËÎÌË͇/ÙËÁÂ‡, ÓÍÓÎ̇ڇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ë ˜ÂÒÚÓÚ‡Ú‡
̇ ÓÚ‚‡flÌ ̇ ‚‡Ú‡Ú‡. ç‡ÒÚÓÈÚ ÚӘ̇ڇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡, Á‡ ‰‡
ÍÓÏÔÂÌÒË‡Ú ÚÂÁË Ù‡ÍÚÓË.
Bulgaria
íÓ‚‡ Ó·ÓÁ̇˜ÂÌË ̇ ÔÓ‰ÛÍÚ‡ ËÎË Ò˙Ô˙ÚÒÚ‚‡˘ËÚ „Ó Ï‡ÚÂˇÎË
ÓÁ̇˜‡‚‡, ˜Â ÚÓÈ Ì ·Ë‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ËÁı‚˙ÎflÌ Á‡Â‰ÌÓ Ò ‰Û„ËÚ ·ËÚÓ‚Ë
ÓÚÔ‡‰˙ˆË ÒΉ Í‡fl ̇ ÔÓÎÂÁÌËfl ÏÛ ÊË‚ÓÚ. ᇠ‰‡ Ò Ô‰ÓÚ‚‡ÚË
‚˙ÁÏÓÊÌÓ Û‚Âʉ‡Ì ̇ ÓÍÓÎ̇ڇ Ò‰‡ ËÎË ˜Ó‚¯ÍË ÊË‚ÓÚ ÓÚ
·ÂÁÍÓÌÚÓÎÌÓÚÓ ËÁı‚˙ÎflÌ ̇ ÓÚÔ‡‰˙ˆË, ÏÓÎfl, ÓÚ‰ÂÎflÈÚ ڇÍË‚‡
ÔÓ‰ÛÍÚË ÓÚ ‰Û„ËÚ ‚ˉӂ ÓÚÔ‡‰˙ˆË Ë „Ó ˆËÍÎË‡ÈÚÂ,
‰ÂÏÓÌÒÚË‡ÈÍË ÓÚ„Ó‚ÓÌÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË Í˙Ï Ì‡Ò˙˜‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÛÒÚÓȘ˂‡ ÏÌÓ„ÓÍ‡Ú̇ ÛÔÓÚ·‡ ̇ χÚÂˇÎÌË ÂÒÛÒË.
èË ÛÔÓÚ·‡ Á‡ ·ËÚÓ‚Ë ÌÛÊ‰Ë Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ҂˙ÊÂÚÂ Ò ÔÓ‰‡‚‡˜‡ ̇
‰·ÌÓ, ÓÚ ÍÓ„ÓÚÓ ÒÚ Á‡ÍÛÔËÎË ÔÓ‰ÛÍÚ‡ ËÎË Ò ÏÂÒÚÌËÚ ‚·ÒÚË Á‡
ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚË ÓÚÌÓÒÌÓ ÚÓ‚‡ Í˙‰Â Ë Í‡Í ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ô‰‡‰ÂÚ ÔÓ‰ÛÍÚ‡
Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ ˆËÍÎË‡ÌÂ.
èË ÛÔÓÚ·‡ Á‡ ÒÚÓÔ‡ÌÒÍË ÌÛÊ‰Ë Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ҂˙ÊÂÚÂ Ò ‰ÓÒÚ‡‚˜Ë͇
ÒË Ë ‰‡ ÔÓ‚ÂËÚ ‰‡ Ë ÛÒÎÓ‚ËflÚ‡ ‚ ‰Ó„Ó‚Ó‡ Á‡ Á‡ÍÛÔÛ‚‡ÌÂ. íÓÁË
ÔÓ‰ÛÍÚ Ì Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ÒÏÂÒ‚‡ Ò ‰Û„Ë ÓÚÔ‡‰˙ˆË ̇ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ÏflÒÚÓ.
36
Download PDF

advertising