Samsung | AR12NXFPEWQN | Samsung AR09NXFPEWQN Наръчник за потребителя

Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот
(Изхвърляне на Електрическо и Електронно Оборудване)
(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)
Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и
принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите
битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и
ги предавайте за рециклиране.Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате
околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци.Освен това, подобно
отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси.
Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със
съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези
устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.
Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка.
Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на търговското
предприятие.
Правилно изхвърляне на батериите в този продукт
Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се
изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg,
Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕC.
За информация относно грижите на Samsung за околната среда и специфичните за продукта нормативни задължения,
напр. REACH, WEEE, батерии, посетете: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_
corner.html
Климатик
Ръководство за потребителя
AR∗∗NXFP∗∗∗
•• Благодарим ви, че закупихте този климатик на Samsung.
•• Преди работа с този уред, моля, прочетете внимателно това ръководство за потребителя и го
запазете за бъдещи справки.
Български 2

Съдържание
Информация за безопасност 3
Информация за безопасност
3
Общ преглед
12
Работа с дистанционното управление
Поставяне на батериите • Режими на работа • Контрол на температурата •
12
Контрол на скоростта на вентилатора • Контрол на посоката на въздушния поток
Интелигентни функции за мощност
14
Работа в режим на охлаждане
Режим Cool • Функция за охлаждане 2-Step
14
Работа в режим на изсушаване
Режим Dry
15
Работа в режим на отопление
Режим Heat
15
Лесни интелигентни функции
Режим Auto • Режим Fan • Функция Fast • Функция Comfort •
16
Функция Звуков сигнал • Функция Quiet
Функции за пестене на енергия
18
Работа с пестене на енергия
Функция Single user • Функция за включване/изключване с таймер •
Функция good’sleep
18
Почистване и поддръжка
20
Бързо почистване
20
Отстраняване на неизправности
22
Информация за хладилен агент
24
2 Български
Информация за безопасност
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасности или небезопасни практики, които могат да доведат до тежко
физическо нараняване или смърт.
ВНИМАНИЕ
Опасности или небезопасни практики, които могат да доведат до леко
физическо нараняване или щета на имущество.
Следвайте указанията.
НЕ правете това.
У верете се, че уредът е заземен, за да се предотврати токов удар.
И
зключете захранването от
НЕ разглобявайте.
електрическия контакт.
ЗА МОНТАЖА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Използвайте захранващ кабел с електрическите спецификации
на този продукт или по-високи и използвайте захранващия кабел
само с този уред. Наред с това не използвайте удължителен кабел.
•• Удължаването на захранващия кабел може да доведе до токов удар или
пожар.
•• Не използвайте електрически преобразувател. Това може да доведе до
токов удар или пожар.
•• Ако напрежението/честотата/номиналният ток се различават, това
може да предизвика пожар.
Български 3
Информация за безопасност
Преди да използвате вашия нов климатик, моля, прочетете внимателно
това ръководство, за да сте сигурни, че знаете как да работите безопасно и
ефективно с богатия набор от функции и настройки на вашия нов уред.
Тъй като инструкциите за работа по-долу се отнасят за няколко модела,
характеристиките на вашия климатик може малко да се различават от
описаните в това ръководство. Ако имате някакви въпроси, обадете се
в най-близкия център за контакт или потърсете помощ и информация
онлайн на адрес www.samsung.com.
Информация за безопасност
Информация за безопасност
Монтирането на този уред трябва да се извършва от квалифициран
техник или сервизна фирма.
•• В противен случай може да възникне токов удар, пожар, експлозия,
проблеми с продукта или физическо нараняване и също така това може
да анулира гаранцията на монтирания продукт.
Монтирайте превключвател за изключване близо до климатика
(но не върху панелите на климатика) и електрически прекъсвач,
предназначен конкретно за климатика.
•• В противен случай може да възникне токов удар или пожар.
Монтирайте външното тяло стабилно, така че електрическата част
на външното тяло да не е открита.
•• В противен случай може да възникне токов удар, пожар, експлозия или
проблеми с продукта.
Не монтирайте този уред в близост до нагревател или запалим
материал. Не монтирайте този уред в близост до влажно, омазнено
или прашно място и място, изложено на пряка слънчева светлина
и вода (или дъжд). Не монтирайте този уред на място, където може
да има изтичане на газ.
•• Това може да доведе до токов удар или пожар.
Никога не монтирайте външното тяло на място, подобно на висока
външна стена, откъдето уредът може да падне.
•• Ако външното тяло падне, това може да причини физическо
нараняване, смърт или имуществени щети.
Този уред трябва да е правилно заземен. Не заземявайте уреда
към тръба за газ, пластмасова тръба за вода или телефонна линия.
•• В противен случай може да възникне токов удар, пожар и експлозия.
•• Уверете се, че използвате електрически контакт със заземяване.
4 Български
Покрийте климатика с ПОЛИЕТИЛЕНОВ ПЛИК след монтажа и
махнете плика, когато започнете да използвате климатика.
Монтирайте уреда върху равен и твърд под, който може да поеме
тежестта му.
•• В противен случай може да възникнат прекомерни вибрации, шум или
проблеми с продукта.
Монтирайте дренажния маркуч по подходящ начин, така че водата
да се източва правилно.
•• В противен случай може да възникне преливане на вода и имуществени
щети. Избягвайте да отвеждате дренирането към канализационни
тръби, тъй като в последствие може да се появи лош мирис.
Продуктът трябва да се съхранява в помещение без никакви
източници на запалване (например открит пламък, газови уреди,
електрически нагреватели и т.н.).
•• Обърнете внимание, че хладилният агент няма мирис.
Когато монтирате външното тяло, се уверете, че свързвате
дренажния маркуч така, че дренирането да се извършва правилно.
•• Водата, генерирана по време на отопление от външното тяло, може да
прелее и да причини имуществени щети.
И по-конкретно, през зимата, ако парче лед падне, може да причини
физическо нараняване, смърт или имуществени щети.
Български 5
Информация за безопасност
ВНИМАНИЕ
Информация за безопасност
Информация за безопасност
ЗА ЗАХРАНВАНЕТО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когато електрическият прекъсвач е повреден, свържете се с найблизкия сервизен център.
Не дърпайте и не огъвайте прекомерно захранващия кабел.
Не усуквайте и не връзвайте на възел захранващия кабел. Не
окачвайте захранващия кабел на метален предмет, не поставяйте
тежки предмети върху него, не го пъхайте между предмети и не го
натискайте в пространството зад уреда.
•• Това може да доведе до токов удар или пожар.
ВНИМАНИЕ
Когато климатикът няма да се използва за дълъг период от време
или по време на гръмотевична буря, изключете захранването чрез
електрическия прекъсвач.
•• В противен случай може да възникне токов удар или пожар.
ЗА УПОТРЕБАТА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако уредът е наводнен, моля, свържете се с най-близкия сервизен
център.
•• В противен случай може да възникне токов удар или пожар.
Ако уредът генерира странен шум, мирис на изгоряло или пушек,
изключете захранването незабавно и се свържете с най-близкия
сервизен център.
•• В противен случай може да възникне токов удар или пожар.
6 Български
В случай на изтичане на газ (например пропан, втечнен нефтен газ
(LPG – пропан-бутан) и др.) проветрете незабавно, без да докосвате
захранващия кабел. Не докосвайте уреда или захранващия кабел.
•• Не използвайте вентилатор.
•• Искра може да доведе до експлозия или пожар.
За да монтирате отново климатика, моля, обърнете се към найблизкия сервизен център.
•• В противен случай може да възникнат проблеми с продукта, изтичане
на вода, токов удар или пожар.
•• Не се предлага услуга по доставка на продукта. Ако монтирате
отново продукта на друго място, ще трябва да заплатите разходите за
допълнителна конструкция и таксата за монтаж.
•• Особено когато желаете да монтирате продукта на необичайно място,
като например в индустриална зона или в близост до морския бряг,
където продуктът е изложен на въздействието на солните изпарения
във въздуха, моля, свържете се с най-близкия сервизен център.
Не докосвайте електрическия прекъсвач с мокри ръце.
•• Това може да доведе до токов удар.
Не изключвайте климатика чрез електрическия прекъсвач, докато
климатикът работи.
•• Изключването и след това включването на климатика чрез
електрическия прекъсвач може да причини възникване на искра и в
резултат на това да доведе до токов удар или пожар.
След като разопаковате климатика, приберете всички опаковъчни
материали далеч от досега на деца, тъй като тези материали може
да са опасни за децата.
•• Ако дете постави плик/торба на главата си, може да се задуши.
Български 7
Информация за безопасност
В случай на неизправност, незабавно спрете работата на климатика
и изключете цялата системата от захранващата мрежа. След това
се консултирайте с оторизиран сервизен персонал.
Информация за безопасност
Информация за безопасност
Не докосвайте перката на въздушния поток с ръце или пръсти по
време на отопление.
•• Това може да доведе до токов удар или изгаряне.
Не поставяйте пръстите си или други чужди предмети във входа/
изхода за въздух на климатика.
•• Бъдете особено внимателни, за да не допуснете деца да се наранят, като
слагат пръстите си в продукта.
Не удряйте и не дърпайте климатика с прекомерна сила.
•• Това може да доведе до пожар, физическо нараняване или проблеми с
продукта.
Не поставяйте близо до външното тяло предмет, който позволява
деца да се качват върху уреда.
•• Това може да доведе до сериозно физическо нараняване на деца.
Не използвайте този климатик за дълги периоди от време в лошо
проветрени помещения или в близост до немощни хора.
•• Тъй като това може да е опасно поради липса на кислород, отваряйте
прозореца поне веднъж на всеки час.
Ако чужда субстанция, като например вода, е проникнала в уреда,
изключете захранването и се свържете с най-близкия сервизен
център.
•• В противен случай може да възникне токов удар или пожар.
Не се опитвайте да ремонтирате, разглобявате или модифицирате
уреда сами.
•• Не използвайте електрически предпазител (например с медeн,
стоманен проводник и др.), различен от стандартния електрически
предпазител.
•• В противен случай може да възникне токов удар, пожар, проблеми с
продукта или физическо нараняване.
8 Български
Не поставяйте предмети или устройства под вътрешното тяло
•• Вода, капеща от вътрешното тяло, може да доведе до пожар или
имуществени щети.
Проверявайте монтажната рамка на външното тяло за повреда
поне веднъж годишно.
•• В противен случай може да възникне физическо нараняване, смърт или
имуществени щети.
•• За да предотвратите физическо нараняване, уверете се, че сменяте
посоките на жалузите за хоризонтален въздушен поток, след като сте
спрели движението на жалуза за вертикален въздушен поток.
Максималният електрически ток е измерен съгласно стандарта IEC за
безопасност и електрическият ток е измерен съгласно стандарта ISO
за енергийна ефективност.
Когато климатикът не охлажда или не отопля правилно, е възможно
да има изтичане на хладилен агент. В случай на теч спрете работата
на климатика, проветрете помещението и се свържете незабавно с
Вашия търговец с оглед презареждане на хладилния агент.
Хладилният агент не е вреден. Но ако влезе в контакт с огън, може да
се образуват вредни газове и има опасност от пожар.
При транспортиране на вътрешното тяло тръбите трябва да бъдат
покрити със скоби за защита. Не премествайте продукта, държейки
тръбите.
•• Това може да доведе до изтичане на газ.
Не се качвайте върху уреда и не поставяйте предмети върху него
(например пране, запалени свещи, запалени цигари, домакински
съдове, химични препарати (химикали), метални предмети и др.).
•• Това може да причини токов удар, пожар, проблеми с продукта или
физическо нараняване.
Български 9
Информация за безопасност
ВНИМАНИЕ
Информация за безопасност
Информация за безопасност
Не докосвайте уреда с мокри ръце.
•• Това може да доведе до токов удар.
Не пръскайте летливи субстанции, като например инсектициди,
върху повърхността на уреда.
•• Освен че са вредни за човешкото здраве, те може да предизвикат токов
удар, пожар или проблеми с продукта.
Не пийте водата от климатика.
•• Тя може да е вредна за човешкото здраве.
Не подлагайте дистанционното управление на силен удар и не го
разглобявайте.
Не докосвайте тръбите, свързани към продукта.
•• Това може да доведе до изгаряне или физическо нараняване.
Не режете и не горете контейнера за хладилния агент или тръбите.
Не насочвайте посоката на въздуха към камина или нагревател.
Не използвайте този климатик за съхранение на прецизна
апаратура, храна, животни, растения или козметика или за други
необичайни цели.
•• Това може да доведе до имуществени щети.
Избягвайте прякото излагане на хора, животни или растения на
въздействието на въздушния поток от климатика за дълги периоди
от време.
•• Това може да доведе до увреждане на хора, животни или растения.
Този уред не е предназначен за използване от хора (включително
деца) с намалени физически, сетивни или умствени възможности
или с липса на опит и знания, без да бъдат наблюдавани или
инструктирани относно използването на уреда от човек, отговорен
за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да
се гарантира, че не играят с уреда.
10 Български
ЗА ПОЧИСТВАНЕТО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не почиствайте уреда, като пръскате вода директно върху него.
Не използвайте бензол, разтворител или алкохол, за да почиствате
уреда.
•• Това може да доведе до обезцветяване, деформация, повреда, токов
удар или пожар.
Преди почистване или поддръжка на уреда изключете
захранването и изчакайте, докато вентилаторът спре.
•• В противен случай може да възникне токов удар или пожар.
ВНИМАНИЕ
Бъдете внимателни при почистване на повърхността на
топлообменника на външното тяло, защото той има остри ръбове.
•• Това трябва да се извършва от квалифициран техник. Моля, свържете се
с монтажника или със сервизен център.
Не почиствайте вътрешността на климатика сами.
•• За почистване на вътрешността на уреда се свържете с най-близкия
сервизен център.
•• При почистване на филтъра вижте описанията в раздела „Бързо
почистване“.
•• В противен случай може да възникне повреда, токов удар или пожар.
•• Бъдете внимателни, за да предотвратите нараняване от острите ръбове
на повърхността, когато боравите с топлообменника.
Български 11
Информация за безопасност
За използване в Европа: Този уред може да се използва от деца
на възраст 8 години и по-големи и лица с намалени физически,
сетивни или умствени възможности или с недостатъчен опит и
познания, ако се наблюдават или са им дадени инструкции относно
безопасното използване на уреда и разбират съответните рискове.
Децата не бива да си играят с уреда. Почистването и поддръжката
от потребителя не трябва да се правят от деца без наблюдение.
Работа с дистанционното управление
Можете лесно да използвате климатика, като изберете режим и след това контролирате температурата, скоростта на
вентилатора и посоката на въздушния поток. За управляващите бутони, свързани с всяка операция, вижте страниците в
началото на това ръководство.
Поставяне на батериите
1
Контрол на температурата
Можете да контролирате температурата във всеки
режим, както следва:
Общ преглед
Режим
Auto/
Cool/
Heat
две1.5V
батерии
тип AAA
1,5V
two
AAA type
batteries
Dry
ЗАБЕЛЕЖКА
•
Описанията в това ръководство са базирани основно на
бутоните на дистанционното управление.
•
Въпреки че Ionizer ( ) / d'light Cool / Usage /
Filter Reset / Display се извежда на дисплея на
дистанционното управление, този режим не е достъпен
за този модел.
•
Fan
12 Български
Настройте в диапазона от 18 °C до 30 °C
през стъпка от 1 °C.
Не можете да контролирате
температурата.
ЗАБЕЛЕЖКА
Режим
Температура
на закрито
Температура
на открито
Cool
16 °C до
32 °C
-10 °C до
46 °C
80% или
Влажност на
по-ниска
закрито
относителна
влажност
Режими на работа
Можете да променяте текущия режим, като избирате
между Auto, Cool, Dry, Fan, и Heat чрез натискане на
бутона
.
Настройте в диапазона от 16 °C до 30 °C
през стъпка от 1 °C.
Можете да използвате режимите Cool, Dry и Heat при
следните условия:
При мулти системите, на дисплея на дистанционното
управление се показват функциите Ionizer ( ) / d'light
Cool / Single user / Usage / Filter Reset / Display, но те не
са достъпни.
1
Контрол на температурата
Dry
Heat
18 °C до
32 °C
-10 °C до
46 °C
27 °C или
по-малко
_
_
-15 °C до
24 °C
•
Ако климатикът работи в среда с висока влажност
в режим Cool за дълъг период от време, може да се
образува конденз.
•
Ако температурата на открито падне до -15 °C,
капацитетът за отопление може да намалее и да е 60%
до 70% от капацитета по спецификации.
•
За повече информация относно външната температура
при мулти системите вижте ръководството за мулти
системата.
1
Контрол на скоростта на
вентилатора
1
Можете да изберете следните скорости на вентилатора
във всеки режим:
Режим
Достъпни скорости на вентилатора
(Автоматична)
Cool/Heat
(Автоматична), (Ниска),
(Висока),
(Турбо)
Fan
(Ниска),
(Турбо)
(Умерена),
Вертикален въздушен поток
Поддържайте постоянна посока на вертикалния
въздушен поток, като спрете движенията на жалуза за
вертикален въздушен поток.
(Умерена),
По време на работа
(Висока),
▶
ЗАБЕЛЕЖКА
•
Ако настроите ръчно жалуза за вертикален въздушен
поток, той може да не се затвори напълно, когато
изключите климатика.
•
Можете да контролирате посоката на вертикалния
въздушен поток, когато функцията good'sleep работи в
режим Heat, но не и в режим Cool.
Хоризонтален въздушен поток (ръчно)
Поддържайте постоянна посока на хоризонталния
въздушен поток, като променяте посоките на жалузите
за хоризонтален въздушен поток ръчно.
Български 13
Общ преглед
Auto/Dry
Контрол на посоката на
въздушния поток
Работа в режим на охлаждане
Интелигентните и мощни функции за охлаждане на климатика Samsung поддържат затвореното пространство хладно и
комфортно.
2
Режим Cool
3
Използвайте режим Cool, за да ви е прохладно, когато
времето е горещо.
▶
▶
Изберете Cool.
Използвайте функцията за охлаждане 2-Step, за да
постигнете бързо зададената температура. Климатикът
автоматично настройва скоростта на вентилатора и
посоката на въздушния поток. Можете да изберете тази
функция само когато климатикът работи в режим Cool.
ЗАБЕЛЕЖКА
•
•
В режим Cool
За комфорт поддържайте разлика от 5 °C между
стойностите на температурата на закрито и на открито
в режим Cool.
Интелигентни функции за мощност
След като изберете режим Cool, изберете функция,
температура и скорост на вентилатора, които желаете
да приложите.
–– За да охладите помещението бързо, изберете ниска
температура и висока скорост на вентилатора.
–– За да спестите енергия, изберете висока
температура и ниска скорост на вентилатора.
–– Когато температурата на закрито се доближи до
зададената температура, компресорът ще работи на
ниска скорост, за да спести енергия.
14 Български
Функция за охлаждане 2-Step
▶
Изберете 2-Step.
▶

▶
ЗАБЕЛЕЖКА
•
Ако изберете функция 2-Step cooling (2-етапно
охлаждане), докато действат функции, като Fast,
Comfort, Quiet, Single user или good'sleep, то тези
функции се отменят.
▶
Работа в режим на изсушаване
Функцията за изсушаване на климатика Samsung поддържа затвореното пространство сухо и комфортно.
4
Режим Dry
ЗАБЕЛЕЖКА
Използвайте режим Dry в дъждовно или влажно време.
▶
▶
Изберете Dry.
• Колкото по-ниска е зададената температура, толкова
по-голям е капацитетът за изсушаване. Когато текущата
влажност е висока, задайте ниска температура.
• Не можете да използвате режим Dry за отопление.
Предназначението на режима Dry е да постига
охлаждащ страничен ефект.
Функциите за отопление на климатика Samsung поддържат затвореното пространство топло и комфортно.
5
Режим Heat
Използвайте режим Heat, за да сте на топло.
▶
▶
Изберете Heat.
ЗАБЕЛЕЖКА
• Докато климатикът загрява, вентилаторът може да
не работи за около 3 до 5 минути в началото, за да
предотврати студена струя въздух.
• Ако климатикът не отоплява достатъчно, използвайте
допълнителен отоплителен уред в комбинация с
климатика.
• Когато функцията за обезскрежаване работи, от
вътрешното тяло не излиза въздух, за да се предотврати
навлизането на студен въздух. Когато функцията за
обезскрежаване приключи, след малко започва да
излиза топъл въздух.
• Цикълът на функцията за обезскрежаване може да е покъс в зависимост от количеството скреж по външното
тяло.
• Цикълът на функцията за обезскрежаване може да е
по-къс също и в зависимост от влажността при дъжд
или сняг.
• Когато функцията за обезскрежаване работи, не можете
да избирате други функции чрез дистанционното
управление. Изберете ги, след като функцията за
обезскрежаване приключи.
• Когато температурата на открито е ниска и влажността
е висока в режим „Отопление“, по външния
топлообменник може да се образува скреж. Това също
така може да намали ефективността на отопление.
Ако това се случи, климатикът активира функцията
за обезскрежаване за 5 до 12 минути, за да отстрани
скрежа от външния топлообменник.
Български 15
Интелигентни функции за мощност
Работа в режим на отопление
Лесни интелигентни функции
Достъпен е богат набор от допълнителни функции, предоставени от климатика Samsung.
6
Режим Auto
Използвайте режим Auto, когато желаете климатикът
автоматично да управлява действието си. Климатикът
ще осигурява възможно най-комфортната среда според
възможностите си.
▶
▶
8
Използвайте функцията Fast, за да охладите или
затоплите бързо помещението. Тази функция е
най-мощната функция за охлаждане или затопляне,
предлагана от климатика. Можете да изберете тази
функция както в режим Cool, така и в режим Heat.
Изберете Auto.
В режим Cool или Heat

ЗАБЕЛЕЖКА
•
Интелигентни функции за мощност
Ако температурата на закрито е по-висока или по-ниска
от зададената стойност, климатикът автоматично
генерира или охладен въздух, за да понижи
температурата на закрито, или топъл въздух, за да
повиши температурата на закрито.
7
Режим Fan
Използвайте режим Fan, за да накарате климатика
да работи като обикновен вентилатор. Климатикът
осигурява естествен бриз.
▶
▶
Изберете Fan.
ЗАБЕЛЕЖКА
•
Ако климатикът няма да се използва за дълъг период
от време, подсушете го, като го оставите да работи в
режим Fan в продължение на 3 или 4 часа.
•
Външното тяло е проектирано да не работи в режим
Fan, за да се предотврати проникването на студен
въздух през уреда. Това е нормална работа и не е
повреда на климатика.
16 Български
Функция Fast
▶
▶
Изберете Fast.
▶
▶
ЗАБЕЛЕЖКА
•
Можете да промените посоката на въздушния поток.
•
Не можете да променяте зададената температура и
скоростта на вентилатора.
•
Когато изберете функцията Fast в режим Heat, няма да
можете да увеличавате скоростта на вентилатора, за да
се предотврати вдухването на студен въздух.
•
Ако изберете функцията Fast, докато действат функции,
като 2-Step в режим на охлаждане, Comfort, Single user,
Quiet или good'sleep, то тези функции се отменят.
9
Функция Comfort
10
Използвайте функцията Comfort, когато усещате, че
текущото охлаждане или затопляне е твърде силно.
Климатикът осигурява леко охлаждане или затопляне.
Можете да изберете тази функция както в режим Cool,
така и в режим Heat.
В режим Cool или Heat

•
•
•
Изберете
Comfort.
▶
▶
ЗАБЕЛЕЖКА
Вие променяте зададената температура и посоката на
въздушния поток.
Не можете да променяте скоростта на вентилатора.
Ако усещате, че охлаждащият или затоплящият ефект
на функцията Comfort е слаб, отменете функцията
Comfort.
Ако изберете функцията Comfort, докато действат
функции, като 2-Step в режим на охлаждане, Fast, Single
user, Quiet или good'sleep, то тези функции се отменят.
Използвайте функцията Звуков сигнал, за да
включвате или изключвате звуковия сигнал, който
се възпроизвежда, когато натиснете бутон на
дистанционното управление.
▶

▶
Изберете Beep.
▶
11
Функция Quiet
Използвайте функцията Quiet, за да намалите работния
шум. Можете да изберете тази функция както в режим Cool,
така и в режим Heat.
В режим Cool или Heat

•
•
•
▶
▶
Изберете Quiet.
▶
▶
ЗАБЕЛЕЖКА
Вие променяте зададената температура и посоката на
въздушния поток.
Не можете да променяте скоростта на вентилатора.
Ако изберете функция Quiet, докато действат функции,
като 2-Step в режим на охлаждане, Fast, Comfort, Single
user или good'sleep, то тези функции се отменят.
Български 17
Интелигентни функции за мощност
•
▶
▶
Функция Звуков сигнал
Работа с пестене на енергия
Интелигентните функции за пестене на енергия на климатика Samsung намаляват консумацията на енергия.
12
Функция Single user
13
При мулти системите тази функция не се поддържа.
Използвайте функцията Single user, за да намалите
консумацията на енергия, като същевременно се
поддържа достатъчно хладна или топла среда. Можете
да изберете тази функция режим Cool и в режим Heat.
Функция за включване/
изключване с таймер
Използвайте функцията за включване/изключване с
таймер, за да настройвате включване или изключване на
климатика след предварително зададено от вас време.
(Изберете „Вкл.“ или „Изкл.“ измежду
„Вкл.“, „Изкл.“ и .)
(Задайте времето
за включване/
изключване.)

В режим Cool или Heat
•
▶
ЗАБЕЛЕЖКА
Когато се стартира функцията Single user, символът
се извежда на дистанционното управление
за няколко секунди и автоматично започва вертикално
насочване на въздушния поток.
Функции за пестене на енергия
•
След като изберете функцията Single user, можете да
променяте зададената температура (от 24 °C до 30 °C в
режим Cool, от 16 °C до 30 °C в режим Heat), скоростта
на вентилатора и посоката на вертикалния въздушен
поток.
•
Когато функцията Single user е включена в режим
Cool и зададената температура е по-ниска от 24 °C, тя
автоматично се повишава до 24 °C. Но ако зададената
температура е между 25 °C и 30 °C, тя остава същата.
•
Дори след като изключите функцията Single user,
вертикалното насочване на въздушния поток
продължава, докато го изключите чрез бутона за
вертикално насочване на въздушния поток ( ).
•
•
Ако изберете функцията Single user, докато действат
функции, като 2-Step в режим на охлаждане, Fast,
Comfort, Quiet или good'sleep, то тези режими се
отменят.
Можете да стартирате функцията Single user и с натискане
на бутона Options (
).
В режим Cool или Heat

18 Български
▶
▶
▶
▶
• Натиснете бутона
(Таймер), за да промените
текущата функция, като изберете измежду On, Off и
(good’sleep).
(good’sleep) се извежда само в
режимите Cool и Heat.
ЗАБЕЛЕЖКА
• След като стартирате функцията за включвате/
изключване с таймер, индикаторът за таймер ( ) се
извежда на дисплея на вътрешното тяло.
• Можете да настройвате времето в диапазона между 0,5
и 24 часа. Настройте времевия интервал на 0,0, за да
отмените функцията за включване/изключване с таймер.
• След като стартирате функцията за включване с таймер,
можете да променяте режима и зададената температура.
Не можете да променяте зададената температура,
докато режимът Fan работи.
• Не можете да задавате едно и също време за включване
с таймер и изключване с таймер.
Комбиниране на включване с таймер и
изключване с таймер
Когато
климатикът
е изключен
▶
Изберете Single
user.
▶
Когато
климатикът
е включен
пример) Включване с таймер: 3 часа,
Изключване с таймер: 5 часа
Климатикът се включва след 3 часа,
считано от момента, в който стартирате
функцията за включване/изключване с
таймер, остава включен 2 часа и след това
се изключва автоматично.
пример) Включване с таймер: 3 часа,
Изключване с таймер: 1 час
Климатикът се изключва след 1 час,
считано от момента, в който стартирате
функцията за включване/изключване с
таймер, след това се включва 2 часа след
момента, в който се е изключил.
14
•
Функция good’sleep
Използвайте функцията good'sleep, за да спите добре
през нощта и да спестите енергия. Можете да изберете
тази функция както в режим Cool, така и в режим Heat.
В режим Cool
или Heat
(Изберете
измежду „Вкл.“,
„Изкл.“ и
.)
▶

(Задайте времето за
работа.)
▶
▶
• Натиснете бутона
(Таймер), за да промените
текущата функция, като изберете измежду On, Off и
(good’sleep).
•
•
•
Можете да настройвате времето за работа в диапазона
между 0,5 и 12 часа. Настройте времето за работа на
0,0, за да отмените функцията good’sleep.
Времето за работа по подразбиране за функцията
good’sleep в режим Cool е 8 часа. Ако времето за работа
е настроено на над 5 часа, функцията за събуждане
започва 1 час преди зададеното време. Климатикът
спира автоматично, когато времето за работа изтече.
Когато функциите за включване с таймер, изключване с
таймер и good'sleep се застъпят, климатикът управлява
таймера си само според функцията, която сте
стартирали най-скоро.
Ако изберете функция good'sleep, докато действат
функции, като 2-Step в режим на охлаждане, Fast,
Comfort, Quiet или Single user, то тези функции се
отменят.
ЗАБЕЛЕЖКА
•
•
Режим
Препоръчителна
зададена
температура
Оптимална
зададена
температура
Cool
25 °C до 27 °C
26 °C
Heat
21 °C до 23 °C
22 °C
Функции за пестене на енергия
•
След като стартирате функцията good’sleep,
индикаторът за таймер
( ) се извежда на дисплея на вътрешното тяло.
Можете да настроите зададената температура през
стъпка от 1 °C в диапазона от 16 °C до 30 °C.
Препоръчителната и оптималната зададени
температури в режим good’sleep са, както следва:
Български 19
Бързо почистване
Изпълнение на автоматично почистване

Продължителност на
почистването (минути)
Auto (Cool), Cool, Dry
30
Auto (Heat), Heat, Fan
15
Дисплей
вътрешното
Indoorнаunit
displayтяло
ЗАБЕЛЕЖКА
•
•
•
Когато настроите таймера за автоматично почистване, индикацията Clean примигва на дисплея на дистанционното
управление и след това се скрива.
Индикаторът на таймера ( ) също се появява на дисплея на вътрешното тяло.
Когато климатикът е изключен, функцията за автоматично почистване стартира веднага след като я изберете. Когато
климатикът е включен, функцията за автоматично почистване стартира веднага след като климатикът спре да работи.
По време на автоматично почистване вентилаторът на вътрешното тяло продължава да работи и жалузите за въздушен
поток остават отворени, за да отвеждат околния въздух.
Почистване на външната повърхност на вътрешното тяло и топлообменника на
външното тяло
Мека четка
Кърпа, навлажнена с хладка вода
Почистване и поддръжка
Преди почистване не забравяйте да изключите оборудването и
да извадите щепсела на захранващия кабел от електрическия
контакт.
20 Български
Напръскайте с вода, за да почистите прахта.
ВНИМАНИЕ
•
Не почиствайте дисплея, използвайки алкален почистващ препарат.
•
Не използвайте сярна киселина, хлороводородна киселина или органични разтворители (например разтворители за
боя, керосин и ацетон), за да почиствате повърхностите. Не поставяйте стикери върху климатика, тъй като това може да
повреди повърхността му.
•
Когато почиствате и преглеждате топлообменника на външното тяло, свържете се с местния сервизен център за помощ.
Почистване на филтъра

Прахосмукачка
Мека четка
30 минути
Мек почистващ препарат
ВНИМАНИЕ
•
Не търкайте въздушния филтър с четка или друго средство за почистване. Това може да повреди филтъра.
•
Не излагайте въздушния филтър на пряка слънчева светлина, когато го подсушавате.
•
Почиствайте въздушния филтър на всеки две седмици. Времевият интервал на почистване може да се различава в
зависимост от употребата и околните условия.
•
Ако въздушният филтър съхне във влажна среда, може да се появи неприятна миризма. Почистете го отново и го
подсушете в добре вентилирана зона.
ЗАБЕЛЕЖКА
Почистване и поддръжка
Български 21
Отстраняване на неизправности
Ако климатикът работи необичайно, направете справка с таблицата по-долу, за да спестите време и ненужни
разходи.
Неизправност
Климатикът не работи
изобщо.
Не мога да контролирам
температурата.
Решение
•
Проверете състоянието на захранването, след това включете климатика отново.
•
Включете електрическия прекъсвач, свържете захранващия кабел и след това
задействайте климатика отново.
•
Уверете се, че превключвателят е включен.
•
Проверете дали функцията Timed off (нераб. време) е активна. Задействайте
климатика отново, като натиснете бутона за захранването.
•
Проверете дали не климатикът работи в режим Fan или режим Fast. В тези режими
климатикът контролира зададената температура автоматично и вие не можете да
я променяте.
•
Проверете дали зададената температура не е по-висока в режим Cool или пониска в режим Heat от текущата температура. Натиснете бутона за температурата
на дистанционното управление, за да промените зададената температура.
•
Проверете дали въздушният филтър не е запушен от замърсявания. Ако
въздушният филтър е запушен, капацитетът на охлаждане или отопление може да
се понижи. Отстранявайте редовно замърсяванията.
•
Проверете дали външното тяло не е покрито или монтирано близо до
препятствия. Отстранете покриващите го предмети или препятствията.
•
Проверете дали климатикът не работи във функция на размразяване. Когато през
зимата се образува лед или температурата на открито е твърде ниска, климатикът
автоматично активира функцията на размразяване. Докато тази функция работи,
вентилаторът на вътрешното тяло спира и от климатика не излиза топъл въздух.
•
Проверете дали вратите или прозорците не са отворени. Това може да предизвика
лошо охлаждане или отопление. Затворете вратите и прозорците.
•
Проверете дали климатикът не е включен веднага след като е спряло охлаждането
или отоплението. В този случай работи само вентилаторът, за да предпази
компресора на външното тяло.
•
Проверете дали тръбата не е прекалено дълга. Когато дължината на тръбата
надвишава максималната дължина, капацитетът на охлаждане и отопление може
да се понижи.
•
Проверете дали не работи функцията good'sleep. Докато тази функция работи,
не можете да контролирате посоката на въздушния поток. (Но можете да
контролирате посоката на въздушния поток, ако тази функция работи в режим
Heat.)
•
Когато е включен режим Auto, Dry или Fast, или когато работи функцията
good'sleep в режим Cool, климатикът контролира скоростта на вентилатора
автоматично и вие не можете да я променяте.
От климатика не излиза
хладен или топъл въздух.
Почистване и поддръжка
Не мога да променя посоката
на въздушния поток.
Не мога да променя
скоростта на вентилатора.
22 Български
Неизправност
Дистанционното управление
не работи.
Функцията за включване/
изключване с таймер не
работи.
Индикаторът мига
непрекъснато.
Решение
•
Сменете батериите в дистанционното управление с нови.
•
Уверете се, че нищо не блокира сензора на дистанционното управление.
•
Проверете дали няма силно осветително тяло в близост до климатика. Силната
светлина от флуоресцентна лампа или неонова табела може да причини смущения
в електрическите вълни.
•
Проверете дали сте натиснали бутона НАСТРОЙКА на дистанционното
управление, след като сте задали времето.
•
Натиснете бутона за захранването, за да изключите климатика, или изключете
захранващия кабел от електрическия контакт. Ако индикаторът все още мига,
свържете се със сервизния център.
•
Проверете дали климатикът не работи в задимена среда. Проветрете
помещението или активирайте режим Fan на климатика за 3 до 4 часа. (В
климатика няма използвани компоненти, които да излъчват силен мирис.)
•
Проверете дали дренажните линии са чисти. Почиствайте ги редовно.
•
Ако индикаторът на вътрешното тяло мига, свържете се с най-близкия сервизен
център. Не забравяйте да съобщите кода за грешка на сервизния център.
•
При промяна на потока на хладилния агент може да се генерира шум в зависимост
от състоянието на климатика. Това е нормална работа.
•
Ако не е причинено от пожар, това може да е пара, генерирана от топлообменника
на външното тяло, докато работи функцията за размразяване в режим Heat през
зимата.
•
Когато промените в околната температура са големи, може да се образува
конденз. Това е нормална работа.
В помещението прониква
мирис по време на работа.
Появило се е обозначение
за грешка.
Генерира се шум.
От външното тяло излиза
дим.
Капе вода от тръбните
връзки на външното тяло.
Български 23
Почистване и поддръжка
За да изпълнява своята антимикробна функция, този продукт е третиран с биоцидното вещество сребърноцинков зеолит.
Информация за хладилен агент
Важна информация: регулаторна информация за използвания хладилен агент.
Този продукт съдържа флуорирани парникови газове. Не отвеждайте газовете в атмосферата.
ВНИМАНИЕ
Ако системата съдържа 5 tCO2e или повече флуорирани парникови газове, тя трябва да бъде проверявана за течове
най-малко веднъж на всеки 12 месеца в съответствие с Регламент № 517/2014. Тази дейност трябва да се извършва само
от квалифициран персонал. В ситуацията по-горе монтажникът (или упълномощеното лице, отговорно за окончателната
проверка) трябва да предостави документация за поддръжката с цялата записана информация в съответствие с РЕГЛАМЕНТ
(ЕС) № 517/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 април 2014 г. за флуорираните парникови газове.
Това вътрешно тяло може да бъде свързано към външно тяло с R-32 или R-410A.
Тип хладилен агент
R-32
675
R-410A
2088
• GWP: Потенциал на глобално затопляне
• Калкулиране на tCO2e : kg x GWP/1000
Почистване и поддръжка
24 Български
Стойност на GWP (Потенциал за
глобално затопляне)
Бележки
Почистване и поддръжка
Български 25
Download PDF

advertising