Samsung | SAMSUNG ES15 | Samsung ES15 Наръчник за потребителя

ǰȕșȚȘțȒȞȐȐ
ǯȈȗȖȏȕȈȊȈȕȍ ș ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ
ǰȏȗȖȓȏȊȈȑȚȍ ȚȖȏȐ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚ Ȋ șȓȍȌȕȐȧ ȘȍȌ.
ǵȈșȚȘȖȑȊȈȕȍ ȕȈ
șȖȜȚțȍȘȕȖȚȖ ȗȘȐȓȖȎȍȕȐȍ
ǷȘȍȌȐ ȌȈ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ș
ȒȖȔȗȦȚȢȘ, ȐȕșȚȈȓȐȘȈȑȚȍ șȖȜȚțȍȘȕȖȚȖ
ȗȘȐȓȖȎȍȕȐȍ. ǹȓȍȌ ȒȈȚȖ ȋȖ ȕȈȗȘȈȊȐȚȍ,
șȢȝȘȈȕȍȕȐȚȍ ȊȢȊ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ șȕȐȔȒȐ ȡȍ
ȔȖȎȍ ȌȈ ȉȢȌȈȚ ȗȘȍȔȍșȚȍȕȐ ȕȈ ȒȖȔȗȦȚȢȘȈ
Ȑ ȘȍȌȈȒȚȐȘȈȕȐ ȟȘȍȏ ȗȘȖȋȘȈȔȈ ȏȈ
ȘȍȌȈȒȚȐȘȈȕȍ ȕȈ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ. (șȚȘ. 84).
ǯȈșȕȍȔȈȕȍ ȕȈ
șȕȐȔȒȈ
ǯȈșȕȍȔȍȚȍ șȕȐȔȒȈ (șȚȘ. 19).
ǹȊȢȘȏȊȈȕȍ ȕȈ USB
ȒȈȉȍȓȈ
ǹȊȢȘȎȍȚȍ ȗȘȐȓȖȎȍȕȐȧ USB
ȒȈȉȍȓ ȒȢȔ USB ȗȖȘȚȈ ȕȈ
șȢȖȚȊȍȚȕȐȧ ȒȖȔȗȦȚȢȘ Ȑ ȒȢȔ
USB ȐȏȝȖȌȈ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ
(șȚȘ. 86).
ǷȘȖȊȍȘȒȈ ȕȈ ȏȈȝȘȈȕȊȈȕȍȚȖ ǷȘȖȊȍȘȍȚȍ ȏȈȝȘȈȕȊȈȕȍȚȖ
ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ. ǨȒȖ ȍ
ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ
ȐȏȒȓȦȟȍȕȖ, ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ
ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ, ȏȈ ȌȈ ȋȖ
ȊȒȓȦȟȐȚȍ
ǷȘȖȊȍȘȒȈ ȕȈ [Removable ǶȚȊȖȘȍȚȍ Windows Explorer Ȑ
ȗȖȚȢȘșȍȚȍ ȏȈ [Removable Disk]
Disk] (ǹȔȍȕȧȍȔ ȌȐșȒ)
(ǹȔȍȕȧȍȔ ȌȐșȒ) (șȚȘ. 87).
ǩȓȈȋȖȌȈȘȐȔ ȊȐ, ȟȍ ȐȏȉȘȈȝȚȍ ȌȈ ȏȈȒțȗȐȚȍ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚ ȕȈ Samsung!
ǷȘȍȌȐ ȌȈ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȚȖȏȐ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚ, ȗȢȘȊȖ
ȊȕȐȔȈȚȍȓȕȖ ȗȘȖȟȍȚȍȚȍ ȘȢȒȖȊȖȌșȚȊȖȚȖ ȏȈ ȗȖȚȘȍȉȐȚȍȓȧ.
ǨȒȖ ȐȏȐșȒȈȚȍ ȋȈȘȈȕȞȐȖȕȕȖ ȖȉșȓțȎȊȈȕȍ, ȊȏȍȔȍȚȍ șȢș șȍȉȍ
șȐ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ Ȑ șȢȖȚȊȍȚȕȈȚȈ ȗȘȐȟȐȕȈ ȏȈ ȕȍȐȏȗȘȈȊȕȖșȚȚȈ
(ȒȈȚȖ ȕȈȗȘȐȔȍȘ ȉȈȚȍȘȐȧȚȈ, ȒȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ Ȑ ȌȘ.), ȏȈ ȌȈ
ȋȐ ȗȘȍȌȖșȚȈȊȐȚȍ ȕȈ ȞȍȕȚȢȘȈ ȏȈ ȋȈȘȈȕȞȐȖȕȕȖ ȖȉșȓțȎȊȈȕȍ.
ǷȘȍȌȐ ȌȈ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ, ȗȘȖȊȍȘȍȚȍ ȌȈȓȐ ȚȖȑ
ȘȈȉȖȚȐ ȗȘȈȊȐȓȕȖ (ȕȈȗȘȐȔȍȘ ȏȈ ȗȢȚțȊȈȕȍ ȐȓȐ ȌȘțȋȖ ȊȈȎȕȖ
șȢȉȐȚȐȍ), ȏȈ ȌȈ ȗȘȍȌȖȚȊȘȈȚȐȚȍ ȍȊȍȕȚțȈȓȕȐ ȗȘȖȉȓȍȔȐ.
Samsung ȕȍ ȕȖșȐ ȖȚȋȖȊȖȘȕȖșȚ ȗȘȐ ȏȈȋțȉȐ ȐȓȐ ȡȍȚȐ, ȒȖȐȚȖ
șȈ ȗȘȐȟȐȕȍȕȐ ȖȚ ȕȍȐȏȗȘȈȊȕȖșȚ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ.
ǹȢȝȘȈȕȧȊȈȑȚȍ ȚȖȊȈ ȘȢȒȖȊȖȌșȚȊȖ ȕȈ ȉȍȏȖȗȈșȕȖ ȔȧșȚȖ.
ǨȒȖ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȟȍȚȍȞ ȏȈ ȒȈȘȚȐ, ȏȈ ȌȈ ȒȖȗȐȘȈȚȍ
șȕȐȔȒȐȚȍ ȖȚ ȒȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ ȕȈ ȒȖȔȗȦȚȢȘ, șȕȐȔȒȐȚȍ
ȔȖȎȍ ȌȈ șȍ ȗȖȊȘȍȌȧȚ. ǷȘȐ ȗȘȍȝȊȢȘȓȧȕȍ ȕȈ ȏȈșȕȍȚȐȚȍ
ș ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ șȕȐȔȒȐ ȕȈ ȒȖȔȗȦȚȢȘȈ, șȍ țȊȍȘȍȚȍ, ȟȍ
ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȗȘȐȓȖȎȍȕȐȧ USB ȒȈȉȍȓ ȏȈ șȊȢȘȏȊȈȕȍ ȕȈ
ȌȊȍȚȍ țșȚȘȖȑșȚȊȈ. ǰȔȈȑȚȍ ȗȘȍȌȊȐȌ, ȟȍ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȧȚ
ȕȍ ȕȖșȐ ȖȚȋȖȊȖȘȕȖșȚ ȏȈ ȏȈȋțȉȐ ȐȓȐ ȗȖȊȘȍȌȐ ȕȈ
șȕȐȔȒȐ ȖȚ ȒȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ, ȒȖȐȚȖ șȈ ȗȘȐȟȐȕȍȕȐ ȖȚ
ȐȏȗȖȓȏȊȈȕȍȚȖ ȕȈ ȟȍȚȍȞ ȕȈ ȒȈȘȚȐ.
ǹȢȌȢȘȎȈȕȐȍȚȖ Ȑ ȐȓȦșȚȘȈȞȐȐȚȍ Ȋ ȚȖȊȈ ȘȢȒȖȊȖȌșȚȊȖ ȔȖȎȍ
ȌȈ ȉȢȌȈȚ ȗȘȖȔȍȕȧȕȐ ȉȍȏ ȗȘȍȌȊȈȘȐȚȍȓȕȖ țȊȍȌȖȔȧȊȈȕȍ ȏȈ
ȕȈȌșȚȘȖȑȒȈ ȕȈ ȜțȕȒȞȐȐȚȍ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ.
Ä Microsoft, Windows Ȑ ȍȔȉȓȍȔȈȚȈ ȕȈ Windows șȈ
ȘȍȋȐșȚȘȐȘȈȕȐ ȚȢȘȋȖȊșȒȐ ȔȈȘȒȐ ȕȈ Microsoft Corporation
Ȋ ǹǨȁ Ȑ/ȐȓȐ Ȋ ȌȘțȋȐ șȚȘȈȕȐ.
Ä Adobe Ȑ Reader șȈ ȚȢȘȋȖȊșȒȐ ȔȈȘȒȐ ȐȓȐ ȘȍȋȐșȚȘȐȘȈȕȐ
ȚȢȘȋȖȊșȒȐ ȔȈȘȒȐ Ȋ ǹȢȍȌȐȕȍȕȐȚȍ ȡȈȚȐ Ȑ/ȐȓȐ ȌȘțȋȐ ȌȢȘȎȈȊȐ.
Ä ǪșȐȟȒȐ ȐȔȍȕȈ ȕȈ ȔȈȘȒȐ Ȑ ȗȘȖȌțȒȚȐ Ȋ ȚȖȊȈ ȘȢȒȖȊȖȌșȚȊȖ șȈ
ȘȍȋȐșȚȘȐȘȈȕȐ ȚȢȘȋȖȊșȒȐ ȔȈȘȒȐ ȕȈ șȢȖȚȊȍȚȕȐȚȍ ȐȔ ȜȐȘȔȐ.
1
ǶȗȈșȕȖșȚ!
ǷȘȍȌțȗȘȍȎȌȍȕȐȍ!
ǺȍȒșȚȢȚ “ǶǷǨǹǵǶǹǺ!” ȗȘȍȌțȗȘȍȎȌȈȊȈ ȏȈ ȘȐșȒȖȊȈ
șȐȚțȈȞȐȧ, ȒȖȧȚȖ, ȈȒȖ ȕȍ ȉȢȌȍ ȖȚșȚȘȈȕȍȕȈ, ȔȖȎȍ ȌȈ
ȌȖȊȍȌȍ ȌȖ șȔȢȘȚ, șȍȘȐȖȏȕȐ ȕȈȘȈȕȧȊȈȕȐȧ ȐȓȐ ȗȖȊȘȍȌȐ.
ǵȍ șȍ ȖȗȐȚȊȈȑȚȍ ȌȈ ȔȖȌȐȜȐȞȐȘȈȚȍ ȚȖȏȐ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚ
ȗȖ ȕȐȒȈȒȢȊ ȕȈȟȐȕ. ǺȈȒȈ ȔȖȎȍ ȌȈ ȗȘȍȌȐȏȊȐȒȈȚȍ ȗȖȎȈȘ,
ȗȖȊȘȍȌȈ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȐȓȐ ȚȖȒȖȊ țȌȈȘ, ȒȈȒȚȖ Ȑ ȌȈ
șȍ ȕȈȘȈȕȐȚȍ. ǺȍȝȕȐȟȍșȒȐȚȍ ȗȘȍȋȓȍȌȐ, ȗȖȌȌȘȢȎȒȈȚȈ Ȑ
ȗȖȗȘȈȊȒȐȚȍ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȚȘȧȉȊȈ ȌȈ șȍ ȐȏȊȢȘȠȊȈȚ
șȈȔȖ ȖȚ ȊȈȠȐȧ ȚȢȘȋȖȊȍȞ ȐȓȐ ȖȚ ȞȍȕȚȢȘȈ ȏȈ ȖȉșȓțȎȊȈȕȍ
ȏȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȐ Samsung.
ǵȍ ȐȏȗȖȓȏȊȈȑȚȍ ȚȖȏȐ ȗȘȖȌțȒȚ Ȋ ȉȓȐȏȖșȚ ȌȖ
ȓȍșȕȖȏȈȗȈȓȐȔȐ ȐȓȐ ȍȒșȗȓȖȏȐȊȕȐ ȊȍȡȍșȚȊȈ, ȚȢȑ ȒȈȚȖ
ȚȖȊȈ ȔȖȎȍ ȌȈ ȌȖȊȍȌȍ ȌȖ ȘȐșȒ ȖȚ ȍȒșȗȓȖȏȐȧ.
ǵȍ ȏȈȓȐȊȈȑȚȍ ș ȚȍȟȕȖșȚ Ȑ ȕȍ ȗȖșȚȈȊȧȑȚȍ ȌȘțȋȐ
ȗȘȍȌȔȍȚȐ ȊȢȊ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ. ǰȏȒȓȦȟȍȚȍ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ,
șȓȍȌ ȒȖȍȚȖ ȐȏȊȈȌȍȚȍ ȏȈȝȘȈȕȊȈȡȐȧ ȒȈȉȍȓ ȖȚ ȒȖȕȚȈȒȚȈ.
ǺȘȧȉȊȈ ȌȈ șȍ șȊȢȘȎȍȚȍ ș ȊȈȠȐȧ ȚȢȘȋȖȊȍȞ ȐȓȐ ș ȞȍȕȚȢȘȈ
ȏȈ ȖȉșȓțȎȊȈȕȍ ȏȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȐ ȕȈ Samsung. ǵȍ
ȗȘȖȌȢȓȎȈȊȈȑȚȍ ȌȈ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ, ȚȢȑ ȒȈȚȖ
ȚȖȊȈ ȔȖȎȍ ȌȈ ȌȖȊȍȌȍ ȌȖ ȗȖȎȈȘ ȐȓȐ ȍȓȍȒȚȘȐȟȍșȒȐ țȌȈȘ.
ǵȍ ȗȖșȚȈȊȧȑȚȍ Ȑ ȕȍ ȗțșȒȈȑȚȍ ȔȍȚȈȓȕȐ ȐȓȐ
ȓȍșȕȖȏȈȗȈȓȐȔȐ ȊȢȕȠȕȐ ȗȘȍȌȔȍȚȐ Ȋ ȚȖȟȒȐȚȍ ȕȈ ȌȖșȚȢȗ
ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ (ȕȈȗȘȐȔȍȘ, Ȋ ȋȕȍȏȌȖȚȖ ȏȈ ȒȈȘȚȈ
ș ȗȈȔȍȚ ȐȓȐ ȋȕȍȏȌȖȚȖ ȏȈ ȉȈȚȍȘȐȐ). ǺȖȊȈ ȔȖȎȍ ȌȈ
ȗȘȐȟȐȕȐ ȗȖȎȈȘ ȐȓȐ ȍȓȍȒȚȘȐȟȍșȒȐ țȌȈȘ.
ǵȍ ȌȖȒȖșȊȈȑȚȍ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ș ȔȖȒȘȐ ȘȢȞȍ. ǺȖȊȈ ȔȖȎȍ
ȌȈ ȌȖȊȍȌȍ ȌȖ ȍȓȍȒȚȘȐȟȍșȒȐ țȌȈȘ.
ǺȍȒșȚȢȚ “ǷǸǭǬǻǷǸǭǮǬǭǵǰǭ!” ȗȘȍȌțȗȘȍȎȌȈȊȈ ȏȈ ȘȐșȒȖȊȈ
șȐȚțȈȞȐȧ, ȒȖȧȚȖ, ȈȒȖ ȕȍ ȉȢȌȍ ȖȚșȚȘȈȕȍȕȈ, ȔȖȎȍ ȌȈ
ȌȖȊȍȌȍ ȌȖ șȔȢȘȚ, șȍȘȐȖȏȕȐ ȕȈȘȈȕȧȊȈȕȐȧ ȐȓȐ ȗȖȊȘȍȌȐ.
ǵȍ ȐȏȗȖȓȏȊȈȑȚȍ șȊȍȚȒȈȊȐȞȈȚȈ Ȋ ȗȘȧȒȈ ȉȓȐȏȖșȚ ȌȖ ȝȖȘȈ
ȐȓȐ ȎȐȊȖȚȕȐ. ǷȖșȚȈȊȧȕȍȚȖ ȕȈ șȊȍȚȒȈȊȐȞȈȚȈ ȚȊȢȘȌȍ
ȉȓȐȏȖ ȌȖ ȖȟȐȚȍ ȕȈ șȕȐȔȈȕȐȧ ȖȉȍȒȚ ȔȖȎȍ ȌȈ ȌȖȊȍȌȍ ȌȖ
țȊȘȍȎȌȈȕȍ ȕȈ ȏȘȍȕȐȍȚȖ.
ǶȚ șȢȖȉȘȈȎȍȕȐȍ ȏȈ șȐȋțȘȕȖșȚ ȗȈȏȍȚȍ ȚȖȏȐ ȗȘȖȌțȒȚ
Ȑ ȈȒșȍșȖȈȘȐȚȍ Ȕț ȌȈȓȍȟ ȖȚ ȌȍȞȈ ȐȓȐ ȎȐȊȖȚȕȐ, ȏȈ ȌȈ
ȗȘȍȌȖȚȊȘȈȚȐȚȍ ȕȍȎȍȓȈȕȐ ȐȕȞȐȌȍȕȚȐ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ:
- ǷȖȋȓȢȡȈȕȍ ȕȈ ȉȈȚȍȘȐȧ ȐȓȐ ȌȘțȋ ȔȈȓȢȒ ȈȒșȍșȖȈȘ ȕȈ
ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ. ǨȒȖ ȊȢȏȕȐȒȕȍ ȏȓȖȗȖȓțȒȈ, ȕȍȏȈȉȈȊȕȖ șȍ
ȒȖȕșțȓȚȐȘȈȑȚȍ ș ȓȍȒȈȘ.
- ǰȔȈ ȖȗȈșȕȖșȚ ȖȚ ȗȖȊȘȍȌȈ ȕȈ ȗȖȌȊȐȎȕȐȚȍ ȟȈșȚȐ ȕȈ
ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ.
ǩȈȚȍȘȐȧȚȈ Ȑ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȢȚ ȔȖȎȍ ȌȈ șȍ ȏȈȋȘȍȧȚ ȗȘȐ
ȗȖ-ȗȘȖȌȢȓȎȐȚȍȓȕȈ țȗȖȚȘȍȉȈ, Ȉ ȚȖȊȈ ȔȖȎȍ ȌȈ ȌȖȊȍȌȍ
ȌȖ ȕȍȐȏȗȘȈȊȕȖșȚ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ. ǨȒȖ ȚȖȊȈ șȍ șȓțȟȐ,
ȕȍ ȘȈȉȖȚȍȚȍ ș ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ Ȋ ȗȘȖȌȢȓȎȍȕȐȍ ȕȈ ȕȧȒȖȓȒȖ
ȔȐȕțȚȐ, ȏȈ ȌȈ ȔȖȎȍ ȚȖȑ ȌȈ ȐȏșȚȐȕȍ.
ǵȍ ȖșȚȈȊȧȑȚȍ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȕȈ ȔȍșȚȈ ș ȔȕȖȋȖ ȊȐșȖȒȈ
ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ ȒȈȚȖ ȏȈȚȊȖȘȍȕȖ ȗȘȍȊȖȏȕȖ șȘȍȌșȚȊȖ, ȕȈ
ȌȐȘȍȒȚȕȈ șȓȢȕȟȍȊȈ șȊȍȚȓȐȕȈ ȐȓȐ ȌȘțȋȐ ȔȍșȚȈ ș ȊȐșȖȒȈ
ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ. ǰȏȓȈȋȈȕȍȚȖ ȕȈ ȊȐșȖȒȐ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȐ ȔȖȎȍ
ȌȈ ȏȈșȍȋȕȍ ȊȢȚȘȍȠȕȐȚȍ ȒȖȔȗȖȕȍȕȚȐ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ Ȑ
ȌȈ ȗȘȐȟȐȕȐ ȗȖȎȈȘ.
ǷȘȐ țȗȖȚȘȍȉȈ, ȕȍ ȗȖȒȘȐȊȈȑȚȍ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȐȓȐ
ȏȈȘȧȌȕȖȚȖ țșȚȘȖȑșȚȊȖ. ǺȈȒȈ ȒȖȘȗțșȢȚ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ
ȔȖȎȍ ȌȈ șȍ ȕȈȋȖȘȍȡȐ Ȑ ȌȈ șȍ ȐȏȒȘȐȊȐ ȐȓȐ ȌȈ
ȗȘȍȌȐȏȊȐȒȈ ȗȖȎȈȘ. ǰȏȗȖȓȏȊȈȑȚȍ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ Ȑ
ȈȒșȍșȖȈȘȐȚȍ Ȕț șȈȔȖ ȕȈ ȌȖȉȘȍ ȗȘȖȊȍȚȘȍȕȐ ȔȍșȚȈ.
2
ǪȕȐȔȈȕȐȍ!
ǺȍȒșȚȢȚ “ǪǵǰǴǨǵǰǭ!” ȗȘȍȌțȗȘȍȎȌȈȊȈ ȏȈ ȘȐșȒȖȊȈ șȐȚțȈȞȐȧ, ȒȖȧȚȖ,
ȈȒȖ ȕȍ ȉȢȌȍ ȖȚșȚȘȈȕȍȕȈ, ȔȖȎȍ ȌȈ ȌȖȊȍȌȍ ȌȖ ȔȈȓȒȐ ȐȓȐ ȋȖȓȍȔȐ
ȗȖȊȘȍȌȐ ȐȓȐ ȕȈȘȈȕȧȊȈȕȐȧ.
ǷȘȖȗțșȒȈȕȍȚȖ ȕȈ ȒȐșȍȓȐȕȈ, ȗȘȍȋȘȧȊȈȕȍȚȖ ȐȓȐ ȗȖȊȘȍȎȌȈȕȍȚȖ ȕȈ
ȉȈȚȍȘȐȧ ȔȖȎȍ ȌȈ ȗȘȐȟȐȕȐ ȗȖȎȈȘ ȐȓȐ ȡȍȚȐ.
- ǰȏȗȖȓȏȊȈȑȚȍ ȉȈȚȍȘȐȧ, ȖȚȋȖȊȈȘȧȡȈ ȕȈ șȗȍȞȐȜȐȒȈȞȐȐȚȍ ȏȈ
ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ.
- ǵȍ șȢȍȌȐȕȧȊȈȑȚȍ ȕȈȒȢșȖ, ȕȈȋȘȧȊȈȑȚȍ Ȑ ȕȍ ȐȏȓȈȋȈȑȚȍ ȉȈȚȍȘȐȧȚȈ
ȕȈ ȖȋȢȕ.
- ǵȍ ȗȖșȚȈȊȧȑȚȍ ȉȈȚȍȘȐȧȚȈ ș ȖȉȢȘȕȈȚ ȗȖȓȧȘȐȚȍȚ.
ǰȏȊȈȎȌȈȑȚȍ ȉȈȚȍȘȐȧȚȈ, ȈȒȖ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȢȚ ȕȧȔȈ ȌȈ șȍ ȐȏȗȖȓȏȊȈ ȏȈ
ȗȘȖȌȢȓȎȐȚȍȓȍȕ ȗȍȘȐȖȌ ȖȚ ȊȘȍȔȍ. Ǫ ȗȘȖȚȐȊȍȕ șȓțȟȈȑ ȖȚ ȉȈȚȍȘȐȧȚȈ
ȔȖȎȍ ȌȈ ȐȏȚȍȟȍ ȒȖȘȖȏȐȊȍȕ ȍȓȍȒȚȘȖȓȐȚ Ȑ ȚȖȊȈ ȌȈ ȗȖȊȘȍȌȐ ȚȘȈȑȕȖ
ȒȖȔȗȖȕȍȕȚȐȚȍ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ.
ǵȍ ȐȏȗȖȓȏȊȈȑȚȍ șȊȍȚȒȈȊȐȞȈȚȈ, ȌȖȒȈȚȖ ȍ Ȋ ȒȖȕȚȈȒȚ ș ȘȢȞȍ ȐȓȐ
ȗȘȍȌȔȍȚȐ. ǵȍ ȌȖȒȖșȊȈȑȚȍ șȊȍȚȒȈȊȐȞȈȚȈ șȓȍȌ ȗȘȖȌȢȓȎȐȚȍȓȕȖ
ȐȏȗȖȓȏȊȈȕȍ. ǴȖȎȍ ȌȈ ȗȘȐȟȐȕȐ ȐȏȋȈȘȧȕȐȧ.
ǵȍ ȌȊȐȎȍȚȍ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ, ȌȖȒȈȚȖ ȍ ȊȒȓȦȟȍȕ, ȈȒȖ ȕȍ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ
ȗȘȖȔȍȕȓȐȊȖȚȖȒȖȊ ȈȌȈȗȚȍȘ. ǹȓȍȌ țȗȖȚȘȍȉȈ ȊȐȕȈȋȐ ȐȏȒȓȦȟȊȈȑȚȍ
ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ, ȗȘȍȌȐ ȌȈ ȐȏȊȈȌȐȚȍ ȒȈȉȍȓȈ ȖȚ ȍȓȍȒȚȘȐȟȍșȒȐȧ
ȒȖȕȚȈȒȚ. ǹȓȍȌ ȒȖȍȚȖ șȍ țȊȍȘȍȚȍ, ȟȍ ȗȘȍȌȐ ȗȘȍȔȍșȚȊȈȕȍ ȕȈ
ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȊșȐȟȒȐ ȒȈȉȍȓȐ ȏȈ ȌȘțȋȐ țșȚȘȖȑșȚȊȈ șȈ ȐȏȊȈȌȍȕȐ
ȖȚ ȕȍȋȖ. ǨȒȖ ȕȍ ȋȖ ȕȈȗȘȈȊȐȚȍ, ȔȖȎȍ ȌȈ ȗȖȊȘȍȌȐȚȍ ȒȈȉȍȓȐȚȍ Ȑ ȌȈ
ȗȘȍȌȐȏȊȐȒȈȚȍ ȗȖȎȈȘ ȐȓȐ ȍȓȍȒȚȘȐȟȍșȒȐ țȌȈȘ.
ǵȍ ȌȖȒȖșȊȈȑȚȍ ȖȉȍȒȚȐȊȈ ȐȓȐ ȒȈȗȈȒȈ ȕȈ ȖȉȍȒȚȐȊȈ.ǺȈȒȈ ȡȍ
ȗȘȍȌȖȚȊȘȈȚȐȚȍ ȗȘȈȊȍȕȍȚȖ ȕȈ ȘȈȏȔȈȏȈȕȐ șȕȐȔȒȐ Ȑ ȊȍȘȖȧȚȕȐ
ȗȘȖȉȓȍȔȐ ș ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ.
ǰȏȉȧȋȊȈȑȚȍ ȌȈ ȏȈȒȘȐȊȈȚȍ ȖȉȍȒȚȐȊȈ ȐȓȐ șȊȍȚȒȈȊȐȞȈȚȈ ȗȘȐ ȗȘȈȊȍȕȍ
ȕȈ șȕȐȔȒȐ.
ǨȒȖ ȖșȚȈȊȐȚȍ ȒȘȍȌȐȚȕȈ ȒȈȘȚȈ ȉȓȐȏȖ ȌȖ ȒȈȓȢȜȈ ȏȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ,
ȒȈȘȚȈȚȈ ȔȖȎȍ ȌȈ șȍ ȘȈȏȔȈȋȕȐȚȐ. ǵȍ ȖșȚȈȊȧȑȚȍ ȔȈȋȕȐȚȕȐ ȒȈȘȚȐ
ȉȓȐȏȖ ȌȖ ȒȈȓȢȜȈ.
ǷȘȐ ȐȏȗȖȓȏȊȈȕȍ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȗȘȐ ȕȐșȒȐ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȐ ȔȖȎȍ ȌȈ
ȊȢȏȕȐȒȕȈȚ șȓȍȌȕȐȚȍ șȢșȚȖȧȕȐȧ. Ǻȍ ȕȍ șȈ ȗȖȊȘȍȌȐ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ Ȑ
ȖȉȐȒȕȖȊȍȕȖ șȍ ȊȢȏșȚȈȕȖȊȧȊȈȚ ȗȘȐ ȕȖȘȔȈȓȕȐ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȕȐ țșȓȖȊȐȧ.
- ǪȢȏȔȖȎȕȖ ȍ ȌȈ ȖȚȕȍȔȍ ȗȖȊȍȟȍ ȊȘȍȔȍ ȕȈ LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ ȌȈ șȍ
ȊȒȓȦȟȐ, Ȉ șȢȡȖ ȚȈȒȈ ȞȊȍȚȖȊȍȚȍ ȔȖȎȍ ȌȈ șȈ ȘȈȏȓȐȟȕȐ ȖȚ ȚȍȏȐ ȕȈ
șȈȔȐȧ ȖȉȍȒȚ.
- ǷȘȐ ȗȘȖȔȧȕȈ ȕȈ ȒȖȔȗȖȏȐȞȐȧȚȈ ȍ ȊȢȏȔȖȎȕȖ ȕȈ LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ ȌȈ
șȍ ȗȖȒȈȏȊȈ ȗȘȍȌȐȠȕȈ șȕȐȔȒȈ.
ǴȕȖȋȖ ȊȍȘȖȧȚȕȖ ȍ ȕȍȗȘȈȊȐȓȕȖ ȜțȕȒȞȐȖȕȐȘȈȕȍ ȕȈ ȒȖȔȗȦȚȢȘȈ ȗȘȐ
șȊȢȘȏȊȈȕȍ ȕȈ ȒȖȕȍȒȚȖȘȈ ș 20 ȐȏȊȖȌȈ ȒȢȔ ȒȖȔȗȦȚȢȘȍȕ USB ȗȖȘȚ.
ǵȐȒȖȋȈ ȕȍ șȊȢȘȏȊȈȑȚȍ ȒȖȕȍȒȚȖȘȈ ș 20 ȐȏȊȖȌȈ ȒȢȔ ȒȖȔȗȦȚȢȘȍȕ USB
ȗȖȘȚ.
ǰȏȗȖȓȏȊȈȕȍȚȖ ȕȈ ȗȘȖȔȍȕȓȐȊȖȚȖȒȖȊ ȈȌȈȗȚȍȘ, ȒȖȑȚȖ ȕȍ ȖȚȋȖȊȈȘȧ
ȕȈ șȗȍȞȐȜȐȒȈȞȐȐȚȍ, ȔȖȎȍ ȌȈ ȌȖȊȍȌȍ ȌȖ ȕȍȐȏȗȘȈȊȕȖșȚȐ ȕȈ
ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ. ǷȘȍȗȖȘȢȟȊȈȔȍ ȐȏȗȖȓȏȊȈȕȍȚȖ ȕȈ ȗȘȍȌȖșȚȈȊȍȕȈȚȈ ș
ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȉȈȚȍȘȐȧ ȐȓȐ șȗȍȞȐȈȓȕȈ ȗȘȍȏȈȘȍȎȌȈȡȈ șȍ ȉȈȚȍȘȐȧ.
Ä ǵȈȓȐȟȍȕ ȗȘȖȔȍȕȓȐȊȖȚȖȒȖȊ ȈȌȈȗȚȍȘ :
ǵȈȗȘȍȎȍȕȐȍ: 3,3 V; ǨȔȗȍȘȈ: 2,0 A; ǬȐȈȔȍȚȢ:
2,35
ǹȓȍȌ ȊȒȓȦȟȊȈȕȍ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȗȘȖȊȍȘȍȚȍ ȌȈȓȐ ȚȐȗȢȚ ȕȈ
ȉȈȚȍȘȐȧȚȈ ȍ șȢȡȐȧȚ ȒȈȚȖ ȏȈȌȈȌȍȕȈȚȈ Ȋ ȔȍȕȦȚȖ [Settings]
(ǵȈșȚȘȖȑȒȐ) > [Battery Type] (ǺȐȗ ȉȈȚȍȘȐȧ) ȕȈșȚȘȖȑȒȈ ȕȈ
ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ. (șȚȘ. 52)
3
ǹȢȌȢȘȎȈȕȐȍ
ǷȂǸǪǰ ǹǺȂǷDzǰ 007 ǹȐșȚȍȔȕȈ șȝȍȔȈ
007
ǹȢȌȢȘȎȈȕȐȍ ȕȈ ȖȗȈȒȖȊȒȈȚȈ
007
ǷȘȖȌȈȊȈ șȍ ȖȚȌȍȓȕȖ
008 ǰȌȍȕȚȐȜȐȒȈȞȐȧ ȕȈ ȜțȕȒȞȐȐȚȍ
008
ǶȚȗȘȍȌ Ȑ ȖȚȋȖȘȍ
009
ǶȚȏȈȌ
010
ǶȚȌȖȓț
010
ǩțȚȖȕ ș 5 ȜțȕȒȞȐȐ
011
ǰȕȌȐȒȈȚȖȘ ȏȈ șȈȔȖșȕȐȔȈȟȒȈȚȈ
011
ǰȕȌȐȒȈȚȖȘ ȏȈ șȢșȚȖȧȕȐȍ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ
011
ǰȒȖȕȈ ȕȈ ȘȍȎȐȔȈ
012 ǹȊȢȘȏȊȈȕȍ ȒȢȔ ȐȏȚȖȟȕȐȒ ȕȈ
ȏȈȝȘȈȕȊȈȕȍ
013 ǷȖșȚȈȊȧȕȍ ȕȈ ȒȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ
014 ǰȕșȚȘțȒȞȐȐ ȏȈ ȐȏȗȖȓȏȊȈȕȍ ȕȈ
ȒȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ
016 ǰȏȗȖȓȏȊȈȕȍ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ
ȏȈ ȗȢȘȊȐ ȗȢȚ
ǯǨǹǵǭǴǨǵǭ 017 ǰȕȌȐȒȈȚȖȘ ȏȈ LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ
018 ǰȏȗȖȓȏȊȈȕȍ ȕȈ ȔȍȕȦȚȈȚȈ
019 ǹȚȈȘȚȐȘȈȕȍ ȕȈ ȘȍȎȐȔȈ ȏȈ
ȏȈșȕȍȔȈȕȍ
019
ǰȏȉȐȘȈȕȍ ȕȈ ȘȍȎȐȔȐ
019
ǰȏȗȖȓȏȊȈȕȍ ȕȈ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȕȐȧ ȘȍȎȐȔ
020
ǰȏȗȖȓȏȊȈȕȍ ȕȈ ȘȍȎȐȔȈ ȏȈ
ȗȘȖȋȘȈȔȐȘȈȕȍ
020
ǰȏȗȖȓȏȊȈȕȍ ȕȈ ȘȍȎȐȔȈ DIS
4
021
022
023
023
023
024
025
025
025
025
027
027
029
029
031
033
033
033
034
034
035
036
ǰȏȗȖȓȏȊȈȕȍ ȕȈ ȗȖȔȖȡȕȐȧ ȘȍȎȐȔ
ȏȈ ȜȐȓȔȐȘȈȕȍ
ǰȏȗȖȓȏȊȈȕȍ ȕȈ ȘȍȎȐȔȈ ȏȈ șȞȍȕȈ
ǰȏȗȖȓȏȊȈȕȍ ȕȈ ȘȍȎȐȔȈ ȏȈ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ
ǯȈșȕȍȔȈȕȍ ȕȈ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ ȉȍȏ ȏȊțȒ
ǷȈțȏȈ ȗȘȐ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ ȕȈ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ
(ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȕȖ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ)
ǪȈȎȕȐ ȕȍȡȈ ȗȘȐ ȗȘȈȊȍȕȍȚȖ ȕȈ șȕȐȔȒȐ
ǰȏȗȖȓȏȊȈȕȍ ȕȈ ȉțȚȖȕȐȚȍ ȏȈ
ȕȈșȚȘȖȑȊȈȕȍ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ
ǩțȚȖȕ ȏȈ ȊȒȓȦȟȊȈȕȍ/
ȐȏȒȓȦȟȊȈȕȍ
ǩțȚȖȕ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ
ǩțȚȖȕ ȏȈ ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ
ǩțȚȖȕ ȏȈ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ (DISP) /
ȕȈȋȖȘȍ
ǩțȚȖȕ ȏȈ ȔȈȒȘȖ / ȕȈȌȖȓț
ǻșȚȈȕȖȊȧȊȈȕȍ ȕȈ ȜȖȒțșȈ
ǩțȚȖȕ ȏȈ șȊȍȚȒȈȊȐȞȈ / ȕȈȓȧȊȖ
ǩțȚȖȕ ȏȈ șȈȔȖșȕȐȔȈȟȒȈ / ȕȈȌȧșȕȖ
ǩțȚȖȕ MENU
ǩțȚȖȕ OK
ǼțȕȒȞȐȐ
DzȈȒ șȍ ȘȈȏȘȍȠȈȊȈȚ ȜțȕȒȞȐȐ ș
ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȔȍȕȦȚȖ
DzȖȔȗȍȕșȐȘȈȕȍ ȕȈ ȍȒșȗȖȕȈȞȐȧȚȈ
ǩȈȓȈȕș ȕȈ ȉȍȓȐȧ ȞȊȧȚ
ISO
ǹȢȌȢȘȎȈȕȐȍ
036
038
038
038
039
039
040
040
041
042
043
043
044
ǶȚȒȘȐȊȈȕȍ ȕȈ ȓȐȞȍ
ǺȖȕ ȕȈ ȓȐȞȍȚȖ
ǸȍȚțȠȐȘȈȕȍ ȕȈ ȓȐȞȍȚȖ
ǸȈȏȔȍȘ ȕȈ șȕȐȔȒȈȚȈ
DzȈȟȍșȚȊȖ / șȒȖȘȖșȚ ȕȈ ȒȈȌȘȐȚȍ
ǰȏȔȍȘȊȈȕȍ
ǸȈȉȖȚȍȕ ȘȍȎȐȔ
ǺȐȗ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ ȜȖȒțșȐȘȈȕȍ
ǹȍȓȍȒȚȖȘ ȏȈ șȚȐȓȈ ȕȈ șȕȐȔȒȈȚȈ
ǵȈșȚȘȖȑȒȈ ȕȈ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍȚȖ
ǫȓȈșȖȊȈ ȉȍȓȍȎȒȈ
ǯȈȗȐș ȕȈ ȋȓȈș
ǯȈșȕȍȔȈȕȍ ȕȈ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ ȉȍȏ ȏȊțȒ
ǵǨǹǺǸǶDZDzǨ 045 ǴȍȕȦ ȏȈ ȏȊțȒ
045 ǯȊțȒ
045
ǹȐȓȈ ȕȈ ȏȊțȒȈ
045
ǯȊțȒ ȗȘȐ șȚȈȘȚȐȘȈȕȍ
045
ǯȊțȒ ȏȈ ȏȈȚȊȖȘȈ
045
ǯȊțȒȖȊ șȐȋȕȈȓ
046
ǯȊțȒ ȗȘȐ ǨǼ
046
ǹȈȔȖȗȖȘȚȘȍȚ
046 ǴȍȕȦ ȏȈ ȕȈșȚȘȖȑȒȈ
046 ǬȐșȗȓȍȑ
046
Language
046
ǶȗȐșȈȕȐȍ ȕȈ ȜțȕȒȞȐȧȚȈ
047
ǰȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ ȗȘȐ șȚȈȘȚȐȘȈȕȍ
047
ȇȘȒȖșȚ ȕȈ ȌȐșȗȓȍȧ
047
ǩȢȘȏ ȗȘȍȋȓȍȌ
047
ǰDzǶǵǶǴǰȇ ȕȈ ȌȐșȗȓȍȧ
048 ǵȈșȚȘȖȑȒȐ
048
ǼȖȘȔȈȚȐȘȈȕȍ ȕȈ ȗȈȔȍȚ
048
ǰȕȐȞȐȈȓȐȏȐȘȈȕȍ
049
ǵȈșȚȘȖȑȊȈȕȍ ȕȈ ȌȈȚȈ/ȟȈș/ȚȐȗ ȌȈȚȈ
049
ǿȈșȖȊȈ ȏȖȕȈ
049
ǰȔȍ ȕȈ ȜȈȑȓ
050
ǶȚȗȍȟȈȚȊȈȕȍ ȕȈ ȌȈȚȈ ȕȈ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ
050
ǨȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ ȐȏȒȓȦȟȊȈȕȍ
051
ǰȏȉȖȘ ȕȈ ȚȐȗ ȐȏȝȖȌȍȕ
ȊȐȌȍȖșȐȋȕȈȓ
052
ǰȕȌȐȒȈȚȖȘ ȏȈ ǨǼ
052
ǵȈșȚȘȖȑȒȈ ȕȈ USB
052
ǰȏȉȐȘȈȕȍ ȕȈ ȚȐȗ ȉȈȚȍȘȐȧ
ǪȂǯǷǸǶǰǯǪǭǮǬǨǵǭ 053 ǹȚȈȘȚȐȘȈȕȍ ȕȈ ȘȍȎȐȔȈ ȏȈ
053
053
054
054
055
055
056
056
ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ
ǪȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ ȕȈ șȚȈȚȐȟȕȈ șȕȐȔȒȈ
ǪȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ ȕȈ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ
ǼțȕȒȞȐȧ ȏȈ ȗȘȐȝȊȈȡȈȕȍ ȕȈ
ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ
ǪȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ ȕȈ ȏȈȗȐșȈȕ ȋȓȈș
ǪȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ ȕȈ ȋȓȈșȖȊȈ ȉȍȓȍȎȒȈ
ǰȕȌȐȒȈȚȖȘ ȏȈ LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ
ǰȏȗȖȓȏȊȈȕȍ ȕȈ ȉțȚȖȕȐȚȍ ȏȈ
ȕȈșȚȘȖȑȊȈȕȍ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ
ǩțȚȖȕ ǸȍȎȐȔ ȕȈ ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ
5
ǹȢȌȢȘȎȈȕȐȍ
056 ǩțȚȖȕ ȏȈ ȔȐȕȐȈȚȦȘȐ /
țȋȖȓȍȔȧȊȈȕȍ
058 ǩțȚȖȕ ȏȈ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ (DISP) / ȕȈȋȖȘȍ
058 ǩțȚȖȕ ȏȈ ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ Ȑ
ȗȈțȏȈ/„OK”
059 ǩțȚȖȕ ȏȈ ȕȈȓȧȊȖ/ȕȈȌȧșȕȖ/
ȕȈȌȖȓț/MENU
059 ǩțȚȖȕ ȏȈ ȐȏȚȘȐȊȈȕȍ
060 ǵȈșȚȘȖȑȊȈȕȍ ȕȈ ȜțȕȒȞȐȧȚȈ ȏȈ
ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ ȟȘȍȏ LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ
062 ǸȍȌȈȒȚȐȘȈȕȍ
062
ǷȘȍȖȘȈȏȔȍȘȧȊȈȕȍ
063
ǯȈȊȢȘȚȈȕȍ ȕȈ
063
ǹȍȓȍȒȚȖȘ ȏȈ șȚȐȓȈ ȕȈ șȕȐȔȒȈȚȈ
064
ǵȈșȚȘȖȑȒȈ ȕȈ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍȚȖ
065 ǹȚȈȘȚȐȘȈȕȍ ȕȈ ȔțȓȚȐ-șȓȈȑȌȠȖțȚȖ
065
ǹȚȈȘȚȐȘȈȕȍ ȕȈ ȔțȓȚȐ-șȓȈȑȌȠȖțȚȖ
066
ǰȏȉȐȘȈȕȍ ȕȈ șȕȐȔȒȐ
066
DzȖȕȜȐȋțȘȐȘȈȕȍ ȕȈ ȍȜȍȒȚȐȚȍ ȏȈ
ȔțȓȚȐ-șȓȈȑȌȠȖțȚȖ
067
ǰȏȉȐȘȈȕȍ ȕȈ ȐȕȚȍȘȊȈȓ ȏȈ
ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ
067
ǯȈȌȈȊȈȕȍ ȕȈ ȜȖȕȖȊȈ ȔțȏȐȒȈ
067 ǶȗȞȐȐ ȕȈ ȜȈȑȓ
067
ǰȏȚȘȐȊȈȕȍ ȕȈ șȕȐȔȒȐ
068
ǯȈȡȐȚȈ ȕȈ șȕȐȔȒȐȚȍ
068
ǫȓȈșȖȊȈ ȉȍȓȍȎȒȈ
069
DPOF
6
071
072
073
073
074
074
076
077
DzȖȗȐȘȈȕȍ Ȋ ȒȈȘȚȈ
PictBridge
PictBridge : ǰȏȉȖȘ ȕȈ șȕȐȔȒȐ
PictBridge : ǵȈșȚȘȖȑȒȈ ȏȈ ȗȍȟȈȚ
PictBridge : ǵțȓȐȘȈȕȍ
ǪȈȎȕȐ ȉȍȓȍȎȒȐ
ǰȕȌȐȒȈȚȖȘ ȏȈ ȗȘȍȌțȗȘȍȎȌȍȕȐȍ
ǷȘȍȌȐ ȌȈ șȍ șȊȢȘȎȍȚȍ șȢș șȍȘȊȐȏȍȕ
ȞȍȕȚȢȘ
079 ǹȗȍȞȐȜȐȒȈȞȐȐ
ǹǶǼǺǻǭǸ 082 ǩȍȓȍȎȒȐ ǯȈ șȖȜȚțȍȘȈ
082 ǹȐșȚȍȔȕȐ ȐȏȐșȒȊȈȕȐȧ
083 ǯȈ șȖȜȚțȍȘȈ
084 ǵȈșȚȘȖȑȊȈȕȍ ȕȈ șȖȜȚțȍȘȕȖȚȖ
ȗȘȐȓȖȎȍȕȐȍ
086 ǹȚȈȘȚȐȘȈȕȍ ȕȈ ȘȍȎȐȔȈ ȏȈ
ȒȖȔȗȦȚȢȘ
089 ǷȘȍȔȈȝȊȈȕȍ ȕȈ șȔȍȕȧȍȔȐȧ ȌȐșȒ
090 Samsung Master
093 ǵȈșȚȘȖȑȊȈȕȍ ȕȈ USB ȌȘȈȑȊȍȘȈ ȏȈ MAC
093 ǰȏȗȖȓȏȊȈȕȍ ȕȈ USB ȌȘȈȑȊȍȘȈ ȏȈ MAC
094 ǿȍșȚȖ ȏȈȌȈȊȈȕȐ ȊȢȗȘȖșȐ
ǹȐșȚȍȔȕȈ șȝȍȔȈ
ǷȘȍȌȐ ȌȈ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȚȖȏȐ ȗȘȖȌțȒȚ, ȗȘȖȊȍȘȍȚȍ ȌȈȓȐ ȘȈȏȗȖȓȈȋȈȚȍ ș ȗȘȈȊȐȓȕȖȚȖ șȢȌȢȘȎȈȕȐȍ Ȋ ȒțȚȐȧȚȈ. ǹȢȌȢȘȎȈȕȐȍȚȖ Ȋ
ȒțȚȐȧȚȈ ȔȖȎȍ ȌȈ ȊȈȘȐȘȈ Ȋ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚ ȖȚ ȚȢȘȋȖȊșȒȐȧ ȘȍȋȐȖȕ. ǯȈ ȏȈȒțȗțȊȈȕȍ ȕȈ ȌȖȗȢȓȕȐȚȍȓȕȖ ȖȉȖȘțȌȊȈȕȍ șȍ șȊȢȘȎȍȚȍ ș
ȕȈȑ-ȉȓȐȏȒȐȧ ȚȢȘȋȖȊȍȞ ȕȈ Samsung ȐȓȐ ș ȞȍȕȚȢȘ ȏȈ ȖȉșȓțȎȊȈȕȍ ȕȈ Samsung. ǿȈșȚȐȚȍ Ȑ ȈȒșȍșȖȈȘȐȚȍ, ȗȖȒȈȏȈȕȐ ȗȖ-ȌȖȓț,
ȔȖȎȍ ȌȈ șȍ ȘȈȏȓȐȟȈȊȈȚ ȖȚ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȕȐȧ ȐȔ ȊȐȌ,
ɋɴɞɴɪɠɚɧɢɟ ɧɚ ɨɩɚɤɨɜɤɚɬɚ
ǼȖȚȖȈȗȈȘȈȚ
ǨȓȒȈȓȕȐ ȉȈȚȍȘȐȐ
ȖȚ ȚȐȗ AA
USB ȒȈȉȍȓ
ǪȘȢȏȒȈ ȏȈ
ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ
DzȖȔȗȈȒȚȌȐșȒ șȢș
șȖȜȚțȍȘȈ
(ȊȎ. șȚȘ. 83)
ǸȢȒȖȊȖȌșȚȊȖ ȏȈ
ȗȖȚȘȍȉȐȚȍȓȧ,
ǫȈȘȈȕȞȐȧ ȕȈ
ȗȘȖȌțȒȚȈ
ǨȒțȔțȓȈȚȖȘȕȈ
ȉȈȚȍȘȐȧ
ǯȈȘȧȌȕȖ
țșȚȘȖȑșȚȊȖ
Ʉɚɛɟɥ ɡɚ
ɚɭɞɢɨ-ɜɢɞɟɨ
DzȈȉȍȓ ȏȈ
ȗȘȖȔȍȕȓȐȊȖȚȖȒȖȊȖ
ȏȈȝȘȈȕȊȈȕȍ
DzȈȓȢȜ ȏȈ
ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ
ɉɪɨɞɚɜɚ ɫɟ ɨɬɞɟɥɧɨ
SD/SDHC/MMC
ȒȈȘȚȈ ș ȗȈȔȍȚ
(ȊȎ. șȚȘ. 15)
7
ǰȌȍȕȚȐȜȐȒȈȞȐȧ ȕȈ ȜțȕȒȞȐȐȚȍ
ǶȚȗȘȍȌ Ȑ ȖȚȋȖȘȍ
ǩțȚȖȕ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ
ǩțȚȖȕ ȏȈ
ȏȈȝȘȈȕȊȈȕȍ
ǴȐȒȘȖȜȖȕ
ǹȊȍȚȒȈȊȐȞȈ
ǨǼ șȍȕȏȖȘ/ǰȕȌȐȒȈȚȖȘ
ȏȈ șȈȔȖșȕȐȔȈȟȒȈȚȈ
ǪȐșȖȒȖȋȖȊȖȘȐȚȍȓ
ǶȉȍȒȚȐȊ /
ȒȈȗȈȒ ȕȈ ȖȉȍȒȚȐȊȈ
8
ǰȌȍȕȚȐȜȐȒȈȞȐȧ ȕȈ ȜțȕȒȞȐȐȚȍ
ǶȚȏȈȌ
ǰȕȌȐȒȈȚȖȘ ȏȈ șȢșȚȖȧȕȐȍȚȖ
ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ
ǩțȚȖȕ Wide(W) ȏȈ
ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ (ȔȐȕȐȈȚȦȘȐ)
ǩțȚȖȕ Tele(T) ȏȈ ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ
(ȞȐȜȘȖȊȖ ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ)
LCD ȔȖȕȐȚȖȘ
ǹȒȖȉȈ ȏȈ ȊȘȢȏȒȈ
ǰȏȝȖȌ ȏȈ USB
/ ȈțȌȐȖ- ȊȐȌȍȖ
/ ȗȘȈȊȖȚȖȒȖȊȈ
ȊȘȢȏȒȈ
ǩțȚȖȕ Fn / ȏȈ ȐȏȚȘȐȊȈȕȍ
ǩțȚȖȕ MENU
ǩțȚȖȕ ș 5 ȜțȕȒȞȐȐ
ǩțȚȖȕ ȏȈ ȘȍȎȐȔȈ ȕȈ
ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ
9
ǰȌȍȕȚȐȜȐȒȈȞȐȧ ȕȈ ȜțȕȒȞȐȐȚȍ
ǩțȚȖȕ ș 5 ȜțȕȒȞȐȐ
ǶȚȌȖȓț
ǫȕȍȏȌȖ ȏȈ ȒȈȘȚȈ ș ȗȈȔȍȚ
ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ / ȕȈȋȖȘȍ
OK / ǩțȚȖȕ ȏȈ
ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ
Ȑ ȗȈțȏȈ
ǩțȚȖȕ ȏȈ
șȈȔȖșȕȐȔȈȟȒȈ /
ȕȈȌȧșȕȖ
ǩțȚȖȕ ȏȈ
șȊȍȚȒȈȊȐȞȈ /
ȕȈȓȧȊȖ
DzȈȗȈȒ ȕȈ ȋȕȍȏȌȖȚȖ ȏȈ ȉȈȚȍȘȐȧ
ǫȕȍȏȌȖ ȏȈ ȉȈȚȍȘȐȧ
ǩțȚȖȕ ȏȈ ȕȈȌȖȓț / ȔȈȒȘȖ
ǫȕȍȏȌȖ ȏȈ șȚȈȚȐȊ
Ä ǯȈ ȌȈ ȖȚȊȖȘȐȚȍ ȒȈȗȈȒȈ ȕȈ ȋȕȍȏȌȖȚȖ ȏȈ ȉȈȚȍȘȐȧ, ȋȖ
ȗȓȢȏȕȍȚȍ Ȋ ȗȖȒȈȏȈȕȈȚȈ ȗȖ-ȋȖȘȍ ȗȖșȖȒȈ.
10
ǰȌȍȕȚȐȜȐȒȈȞȐȧ ȕȈ ȜțȕȒȞȐȐȚȍ
ǰȕȌȐȒȈȚȖȘ ȏȈ șȈȔȖșȕȐȔȈȟȒȈȚȈ
ǰȒȖȕȈ ǹȢșȚȖȧȕȐȍ
ǴȐȋȈ
ǴȐȋȈ
ǴȐȋȈ
ǴȐȋȈ
ǶȗȐșȈȕȐȍ
- ǷȘȍȏ ȗȢȘȊȐȚȍ 8 șȍȒțȕȌȐ ȐȕȌȐȒȈȚȖȘȢȚ ȔȐȋȈ ȗȘȍȏ
ȐȕȚȍȘȊȈȓȐ ȖȚ 1 șȍȒțȕȌȈ.
- ǷȘȍȏ ȗȖșȓȍȌȕȐȚȍ 2 șȍȒțȕȌȐ ȐȕȌȐȒȈȚȖȘȢȚ ȔȐȋȈ
ȗȖ-ȉȢȘȏȖ, ȗȘȍȏ ȐȕȚȍȘȊȈȓȐ ȖȚ 0,25 șȍȒțȕȌȐ.
ǯȈ 2 șȍȒțȕȌȐ ȐȕȌȐȒȈȚȖȘȢȚ ȔȐȋȈ ȗȖ-ȉȢȘȏȖ,
ȗȘȍȏ ȐȕȚȍȘȊȈȓȐ ȖȚ 0,25 șȍȒțȕȌȐ.
ǹȕȐȔȒȈȚȈ ȡȍ ȉȢȌȍ ȏȈșȕȍȚȈ șȓȍȌ ȖȒȖȓȖ 10
șȍȒțȕȌȐ, Ȉ 2 șȍȒțȕȌȐ ȗȖ-ȒȢșȕȖ ȡȍ ȉȢȌȍ
ȕȈȗȘȈȊȍȕȈ ȊȚȖȘȈ șȕȐȔȒȈ.
ǹȓȍȌ ȕȈȚȐșȒȈȕȍ ȕȈ ȉțȚȖȕȈ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ
ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍȚȖ ȡȍ șȍ ȏȈșȕȍȔȍ șȗȖȘȍȌ
ȌȊȐȎȍȕȐȍȚȖ ȕȈ ȖȉȍȒȚȈ.
ǰȕȌȐȒȈȚȖȘ ȏȈ șȢșȚȖȧȕȐȍȚȖ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ
ǶȗȐșȈȕȐȍ
ǰȕȌȐȒȈȚȖȘȢȚ șȍ ȊȒȓȦȟȊȈ Ȑ ȐȏȒȓȦȟȊȈ ȗȘȐ
ȋȖȚȖȊȕȖșȚ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȌȈ ȕȈȗȘȈȊȐ șȕȐȔȒȈ
ǹȓȍȌ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ ȕȈ ǰȕȌȐȒȈȚȖȘȢȚ ȔȐȋȈ, ȌȖȒȈȚȖ șȍ ȏȈȗȐșȊȈȚ ȌȈȕȕȐȚȍ
ȕȈ șȕȐȔȒȈȚȈ, șȓȍȌ ȒȖȍȚȖ șȍ ȐȏȒȓȦȟȊȈ ȗȘȐ
șȕȐȔȒȈ
ȋȖȚȖȊȕȖșȚ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȌȈ ȕȈȗȘȈȊȐ șȕȐȔȒȈ
DzȖȋȈȚȖ ȜȓȈȠ
ǰȕȌȐȒȈȚȖȘȢȚ ȔȐȋȈ
ȉȈȚȍȘȐȧȚȈ șȍ ȏȈȘȍȎȌȈ
DzȖȋȈȚȖ USB ȒȈȉȍȓȢȚ ǰȕȌȐȒȈȚȖȘȢȚ șȊȍȚȊȈ ǰȕȌȐȒȈȚȖȘȢȚ șȊȍȚȐ
ȍ șȊȢȘȏȈȕ ȒȢȔ
(LCD ȔȖȕȐȚȖȘȢȚ ȡȍ șȍ ȐȏȒȓȦȟȐ șȓȍȌ
ȐȕȐȞȐȈȓȐȏȐȘȈȕȍ ȕȈ țșȚȘȖȑșȚȊȖȚȖ)
ȒȖȔȗȦȚȢȘ
ǷȘȍȝȊȢȘȓȧȕȍ ȕȈ
ǰȕȌȐȒȈȚȖȘȢȚ ȔȐȋȈ (LCD ȔȖȕȐȚȖȘȢȚ șȍ ȐȏȒȓȦȟȊȈ)
ȌȈȕȕȐ ȕȈ ȒȖȔȗȦȚȢȘ
DzȖȋȈȚȖ USB ȒȈȉȍȓȢȚ ȍ
ǰȕȌȐȒȈȚȖȘȢȚ ȕȍ șȊȍȚȐ
șȊȢȘȏȈȕ ȒȢȔ ȗȘȐȕȚȍȘ
DzȖȋȈȚȖ ȗȘȐȕȚȍȘȢȚ ȗȍȟȈȚȈ ǰȕȌȐȒȈȚȖȘȢȚ ȕȍ șȊȍȚȐ
ǰȒȖȕȈ ȕȈ ȘȍȎȐȔȈ
ǪȎ. șȚȘ. 19 ȏȈ ȌȖȗȢȓȕȐȚȍȓȕȈ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ ȖȚȕȖșȕȖ
ȕȈșȚȘȖȑȒȈȚȈ ȏȈ ȘȍȎȐȔ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ.
ǸǭǮǰǴ
DIS
(DIS)
Photo Help
Guide
(ǷȖȔȖȡȕȐȒ
ȏȈ șȕȐȔȒȐ)
-
-
Night
(ǵȖȡ)
Portrait
(ǷȖȘȚȘȍȚ)
Children
(ǬȍȞȈ)
Landscape
(ǷȍȑȏȈȎ)
Close-up
(ǩȓȐȏȢȒ ȗȓȈȕ)
Text
(ǺȍȒșȚ)
Sunset
(Ȉȓȍȏ)
Dawn
(ǰȏȋȘȍȊ)
Backlight (ǼȖȕȖȊȖ
Fireworks
Beach & Snow
ȖșȊȍȚȧȊȈȕȍ)
(ǼȖȑȍȘȊȍȘȒȐ) (ǷȓȈȎ Ȑ șȕȧȋ)
Auto
Program
(ǨȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ) (ǷȘȖȋȘȈȔȐȘȈȕȍ)
ǰDzǶǵǨ
ǸǭǮǰǴ
Scene
(ǹȞȍȕȈ)
Movie
(ǪȐȌȍȖȒȓȐȗ)
ǰDzǶǵǨ
ǹȢșȚȖȧȕȐȍ
ǯȈȝȘȈȕȊȈȕȍ
ǰȕȌȐȒȈȚȖȘȢȚ șȊȍȚȊȈ(ǼȖȚȖȈȗȈȘȈȚȢȚ ȜȖȒțșȐȘȈ ȖȉȍȒȚȈ)
DzȖȋȈȚȖ șȍ ȈȒȚȐȊȐȘȈ
ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȕȐȧȚ ȜȖȒțș ǰȕȌȐȒȈȚȖȘȢȚ ȔȐȋȈ(ǼȖȚȖȈȗȈȘȈȚȢȚ ȕȍ ȜȖȒțșȐȘȈ ȖȉȍȒȚȈ)
ǹǾǭǵǨ
ǸǭǮǰǴ Beauty Shot
(Ǫ ȗȘȍȌȍȕ
ȗȓȈȕ)
ǰDzǶǵǨ
ǸǭǮǰǴ
ǰDzǶǵǨ
ǸǭǮǰǴ
ǰDzǶǵǨ
11
ǹȊȢȘȏȊȈȕȍ ȒȢȔ ȐȏȚȖȟȕȐȒ ȕȈ ȏȈȝȘȈȕȊȈȕȍ
ǷȘȍȗȖȘȢȟȐȚȍȓȕȖ ȍ ȌȈ șȍ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚ ȉȈȚȍȘȐȐ ȏȈ ȞȐȜȘȖȊ
ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚ (ȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐ ȕȍ ȗȖ-ȘȈȕȖ ȖȚ ȗȘȍȌȐ ȍȌȕȈ
ȋȖȌȐȕȈ). ǵȈȓȐȟȕȐȚȍ ȉȈȚȍȘȐȐ șȈ ȐȏȘȍȌȍȕȐ ȗȖ-ȌȖȓț.
- ǵȍȈȒțȔțȓȈȚȖȘȕȐ ȉȈȚȍȘȐȐ : 2 x AA ȈȓȒȈȓȕȐ (ș ȊȐșȖȒ ȒȈȗȈȞȐȚȍȚ)
- ǨȒțȔțȓȈȚȖȘȕȈ ȉȈȚȍȘȐȧ (ȗȖ ȐȏȉȖȘ) : SNB-2512 (Ni-MH)
ǹȗȍȞȐȜȐȒȈȞȐȐ ȕȈ ȈȒțȔțȓȈȚȖȘȕȈ ȉȈȚȍȘȐȧ SNB-2512
ǴȖȌȍȓ
SNB-2512
ǺȐȗ
Ni-MH
DzȈȗȈȞȐȚȍȚ
2500mAh
ǵȈȗȘȍȎȍȕȐȍ
1.2V x 2
ǪȘȍȔȍ ȏȈ ȏȈȘȍȎȌȈȕȍ
ǷȘȐȉȓȐȏȐȚȍȓȕȖ 300 ȔȐȕțȚȐ (ȏȈ SBC-N2)
Ä ǺȐȗȢȚ ȕȈ ȊȒȓȦȟȍȕȈȚȈ ȉȈȚȍȘȐȧ ȔȖȎȍ ȌȈ ȊȈȘȐȘȈ Ȋ
ȏȈȊȐșȐȔȖșȚ ȖȚ șȢȖȚȊȍȚȕȐȧ ȚȢȘȋȖȊșȒȐ ȘȍȋȐȖȕ.
12
ǪȈȎȕȈ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ ȖȚȕȖșȕȖ ȐȏȗȖȓȏȊȈȕȍȚȖ ȕȈ ȉȈȚȍȘȐȧȚȈ.
ǰȏȒȓȦȟȊȈȑȚȍ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ, ȒȖȋȈȚȖ ȚȖȑ ȕȍ șȍ
ȐȏȗȖȓȏȊȈ.
ǰȏȊȈȎȌȈȑȚȍ ȉȈȚȍȘȐȧȚȈ, ȈȒȖ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȢȚ ȕȧȔȈ ȌȈ
șȍ ȐȏȗȖȓȏȊȈ ȏȈ ȗȘȖȌȢȓȎȐȚȍȓȍȕ ȗȍȘȐȖȌ ȖȚ ȊȘȍȔȍ.
ǩȈȚȍȘȐȐȚȍ ȔȖȎȍ ș ȊȘȍȔȍȚȖ ȌȈ șȍ ȐȏȚȖȡȧȚ, ȒȈȒȚȖ
Ȑ ȌȈ șȍ ȘȈȏȚȍȒȈȚ, ȈȒȖ ȉȢȌȈȚ șȢȝȘȈȕȧȊȈȕȐ ȊȢȚȘȍ Ȋ
șȈȔȐȧ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚ.
ǵȐșȒȐȚȍ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȐ (ȗȖȌ 0° C) ȔȖȎȍ ȌȈ
ȗȖȊȓȐȧȧȚ ȕȈ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȕȖșȚȚȈ ȕȈ ȉȈȚȍȘȐȧȚȈ,
ȒȖȍȚȖ ȌȈ ȌȖȊȍȌȍ ȌȖ ȕȈȔȈȓȧȊȈȕȍ ȕȈ ȕȍȑȕȐȧ ȎȐȊȖȚ.
ǩȈȚȍȘȐȐȚȍ ȖȉȐȒȕȖȊȍȕȖ șȍ ȊȢȏșȚȈȕȖȊȧȊȈȚ ȗȘȐ
ȕȖȘȔȈȓȕȐ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȐ.
ǼȖȚȖȈȗȈȘȈȚȢȚ ȔȖȎȍ ȌȈ șȍ ȏȈȚȖȗȓȐ ȗȘȐ
ȗȘȖȌȢȓȎȐȚȍȓȕȈ țȗȖȚȘȍȉȈ. ǺȖȊȈ ȍ ȈȉșȖȓȦȚȕȖ
ȕȖȘȔȈȓȕȖ.
ǨȓȒȈȓȕȐȚȍ ȉȈȚȍȘȐȐ ȏȈ ȓȍșȕȖȌȖșȚȢȗȕȐ ȏȈ
ȏȈȒțȗțȊȈȕȍ. ǪȢȗȘȍȒȐ ȚȖȊȈ, ȗȘȖȌȢȓȎȐȚȍȓȕȖșȚȚȈ ȕȈ
ȐȏȗȖȓȏȊȈȕȍ ȕȈ ȉȈȚȍȘȐȐȚȍ ȏȈȊȐșȐ ȖȚ șȢȖȚȊȍȚȕȐȧ
ȐȔ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓ ȐȓȐ țșȓȖȊȐȧȚȈ ȕȈ șȕȐȔȈȕȍ.
ǵȍ ȐȏȗȖȓȏȊȈȑȚȍ ȔȈȕȋȈȕȖȊȐ ȉȈȚȍȘȐȐ, ȚȢȑ ȒȈȚȖ Țȍ
ȕȍ ȔȖȋȈȚ ȌȈ ȖșȐȋțȘȧȚ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖȚȖ ȏȈȝȘȈȕȊȈȕȍ.
ǯȈ ȚȖȏȐ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚ șȍ ȗȘȍȗȖȘȢȟȊȈ ȌȈ șȍ
ȐȏȗȖȓȏȊȈ ȉȈȚȍȘȐȧ ș ȊȐșȖȒ ȒȈȗȈȞȐȚȍȚ (ȈȓȒȈȓȕȈ,
ȕȐȒȍȓ-ȝȐȌȘȐȌȕȈ). ǨȒȖ șȍ ȐȏȗȖȓȏȊȈ ȌȘțȋȈ ȉȈȚȍȘȐȧ,
ȊȘȍȔȍȚȖ ȕȈ ȐȏȗȖȓȏȊȈȕȍ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȔȖȎȍ ȌȈ
ȉȢȌȍ ȏȈȕȐȎȍȕȖ.
ǹȊȢȘȏȊȈȕȍ ȒȢȔ ȐȏȚȖȟȕȐȒ ȕȈ ȏȈȝȘȈȕȊȈȕȍ
ǷȖșȚȈȊȧȕȍ ȕȈ ȒȈȘȚȈ ș ȗȈȔȍȚ
ǷȖșȚȈȊȍȚȍ ȉȈȚȍȘȐȧȚȈ, ȒȈȒȚȖ ȍ ȗȖȒȈȏȈȕȖ
ǷȖșȚȈȊȍȚȍ ȒȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ, ȒȈȒȚȖ ȍ ȗȖȒȈȏȈȕȖ.
- ǨȒȖ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȢȚ ȕȍ șȍ
ȊȒȓȦȟȐ șȓȍȌ ȗȖșȚȈȊȧȕȍ
ȕȈ ȉȈȚȍȘȐȧȚȈ, ȗȘȖȊȍȘȍȚȍ
ȌȈȓȐ ȉȈȚȍȘȐȧȚȈ ȍ
ȗȖșȚȈȊȍȕȈ ș ȗȘȈȊȐȓȕȐȧ
ȗȖȓȧȘȐȚȍȚ (+ / -).
- ǷȘȍȌȐ ȌȈ ȗȖșȚȈȊȐȚȍ
ȒȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ,
ȐȏȒȓȦȟȍȚȍ ȏȈȝȘȈȕȊȈȕȍȚȖ
ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ.
- ǷȖșȚȈȊȍȚȍ ȗȘȍȌȕȈȚȈ
ȟȈșȚ ȕȈ ȒȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ
ȒȢȔ ȗȘȍȌȕȈȚȈ ȟȈșȚ ȕȈ
ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ (ȖȉȍȒȚȐȊȈ)
Ȑ ȡȐȜȚȖȊȍȚȍ ȕȈ ȒȈȘȚȈȚȈ
ȒȢȔ ȏȈȌȕȈȚȈ ȟȈșȚ ȕȈ
ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ (LCD
ȔȖȕȐȚȖȘȈ).
- ǵȍ ȕȈȚȐșȒȈȑȚȍ șȐȓȕȖ
ȒȈȗȈȒȈ ȕȈ ȋȕȍȏȌȖȚȖ ȏȈ
ȉȈȚȍȘȐȐ, ȒȖȋȈȚȖ ȚȖȑ ȍ
ȖȚȊȖȘȍȕ. ǺȈȒȈ ȔȖȎȍ ȌȈ ȋȖ
ȗȖȊȘȍȌȐȚȍ.
ǵȈ LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ șȍ ȗȖȒȈȏȊȈȚ 4 ȘȈȏȓȐȟȕȐ ȐȕȌȐȒȈȚȖȘȈ
ȏȈ șȢșȚȖȧȕȐȍȚȖ ȕȈ ȉȈȚȍȘȐȧȚȈ.
ǰȕȌȐȒȈȚȖȘ
ȕȈ ȉȈȚȍȘȐȧȚȈ
ǵȐșȢȒ ȒȈȗȈȞȐȚȍȚ ǵȐșȢȒ ȒȈȗȈȞȐȚȍȚ
ȕȈ ȉȈȚȍȘȐȧȚȈ
ȕȈ ȉȈȚȍȘȐȧȚȈ
ǩȈȚȍȘȐȧȚȈ (ȗȖȌȋȖȚȊȍȚȍ șȍ
(ȗȖȌȋȖȚȊȍȚȍ șȍ
ǹȢșȚȖȧȕȐȍ
ȍ ȕȈȗȢȓȕȖ ȌȈ ȧ ȗȘȍȏȈȘȍȌȐȚȍ ȌȈ ȧ ȗȘȍȏȈȘȍȌȐȚȍ
ȕȈ ȉȈȚȍȘȐȧȚȈ
ȏȈȘȍȌȍȕȈ ȐȓȐ ȌȈ ȗȖșȚȈȊȐȚȍ ȐȓȐ ȌȈ ȗȖșȚȈȊȐȚȍ
ȘȍȏȍȘȊȕȈ
ȘȍȏȍȘȊȕȈ
ȉȈȚȍȘȐȧ)
ȉȈȚȍȘȐȧ)
ǩȈȚȍȘȐȧȚȈ ȍ
ȗȘȈȏȕȈ.
(ǷȘȍȏȈȘȍȌȍȚȍ
ȐȓȐ ȌȈ
ȗȖșȚȈȊȐȚȍ
ȘȍȏȍȘȊȕȈ
ȉȈȚȍȘȐȧ.)
- ǵȍ ȗȖșȚȈȊȧȑȚȍ ȒȈȘȚȈȚȈ ș
ȗȈȔȍȚ ȖȉȢȘȕȈȚȈ.
ǨȒȖ ȕȈȗȘȈȊȐȚȍ ȚȖȊȈ, ȔȖȎȍ
ȌȈ ȗȖȊȘȍȌȐȚȍ ȋȕȍȏȌȖȚȖ ȏȈ
ȒȈȘȚȈ ș ȗȈȔȍȚ.
Ä ǷȘȐ ȐȏȗȖȓȏȊȈȕȍ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ Ȑ ȉȈȚȍȘȐȧȚȈ ȕȈ ȔȕȖȋȖ
șȚțȌȍȕȖ ȐȓȐ ȚȖȗȓȖ ȔȧșȚȖ, șȢșȚȖȧȕȐȍȚȖ ȕȈ ȉȈȚȍȘȐȧȚȈ ȕȈ LCD
ȌȐșȗȓȍȧ ȔȖȎȍ ȌȈ ȕȍ ȖȚȋȖȊȈȘȧ ȕȈ ȘȍȈȓȕȖȚȖ ȑ șȢșȚȖȧȕȐȍ.
13
ǰȕșȚȘțȒȞȐȐ ȏȈ ȐȏȗȖȓȏȊȈȕȍ ȕȈ ȒȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ
ǼȖȘȔȈȚȐȘȈȑȚȍ ȒȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ (ȊȎ. șȚȘ. 48), ȈȒȖ
ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȕȖȊȈ ȚȈȒȈȊȈ ȏȈ ȗȢȘȊȐ ȗȢȚ, ȈȒȖ ȒȈȘȚȈȚȈ
șȢȌȢȘȎȈ ȌȈȕȕȐ, ȒȖȐȚȖ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȢȚ ȕȍ ȔȖȎȍ ȌȈ
ȘȈȏȗȖȏȕȈȍ, ȐȓȐ ȈȒȖ șȢȌȢȘȎȈ șȕȐȔȒȐ, ȕȈȗȘȈȊȍȕȐ ș ȌȘțȋ
ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚ.
ǷȘȐ ȊșȧȒȖ ȗȖșȚȈȊȧȕȍ ȐȓȐ ȗȘȍȔȈȝȊȈȕȍ ȕȈ ȒȈȘȚȈ ș
ȗȈȔȍȚ, ȐȏȒȓȦȟȊȈȑȚȍ ȏȈȝȘȈȕȊȈȕȍȚȖ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ.
ǴȕȖȋȖȒȘȈȚȕȖȚȖ ȐȏȗȖȓȏȊȈȕȍ ȕȈ ȒȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ ȔȖȎȍ
ȌȈ ȕȈȔȈȓȐ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȕȖșȚȚȈ ȑ. ǨȒȖ ȚȖȊȈ șȍ șȓțȟȐ,
ȚȘȧȉȊȈ ȌȈ ȏȈȒțȗȐȚȍ ȕȖȊȈ ȒȈȘȚȈ ș ȗȈȔȍȚ. ǰȏȕȖșȊȈȕȍȚȖ
Ȑ șȟțȗȊȈȕȍȚȖ ȕȈ ȒȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ ȕȍ șȍ ȗȖȒȘȐȊȈ ȖȚ
ȋȈȘȈȕȞȐȧȚȈ ȕȈ Samsung.
DzȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ ȍ ȗȘȍȞȐȏȕȖ ȍȓȍȒȚȘȖȕȕȖ țșȚȘȖȑșȚȊȖ.
ǵȍ ȖȋȢȊȈȑȚȍ, ȐȏȗțșȒȈȑȚȍ Ȑ ȕȍ țȌȘȧȑȚȍ ȒȈȘȚȈȚȈ ș
ȗȈȔȍȚ.
ǵȍ șȢȝȘȈȕȧȊȈȑȚȍ ȒȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ ȕȈ ȔȍșȚȈ șȢș
șȐȓȕȖ ȍȓȍȒȚȘȐȟȍșȒȖ ȐȓȐ ȔȈȋȕȐȚȕȖ ȗȖȓȍ (ȕȈȗȘȐȔȍȘ,
ȉȓȐȏȖ ȌȖ șȐȓȕȐ ȊȐșȖȒȖȋȖȊȖȘȐȚȍȓȐ ȐȓȐ ȚȍȓȍȊȐȏȐȖȕȕȐ
ȗȘȐȍȔȕȐȞȐ).
ǵȍ ȐȏȗȖȓȏȊȈȑȚȍ Ȑ ȕȍ șȢȝȘȈȕȧȊȈȑȚȍ ȕȈ ȔȍșȚȈ ș ȋȖȓȍȔȐ
ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȕȐ ȒȘȈȑȕȖșȚȐ.
ǵȍ ȏȈȔȢȘșȧȊȈȑȚȍ Ȑ ȕȍ ȔȖȒȘȍȚȍ ȒȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ. ǨȒȖ
ȚȖȊȈ șȍ șȓțȟȐ, ȗȖȟȐșȚȍȚȍ ȧ ș ȔȍȒȈ ȒȢȘȗȈ.
ǷȈȏȍȚȍ ȒȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ Ȋ ȒȈȓȢȜȈ ȑ, ȒȖȋȈȚȖ ȕȍ ȧ
ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ.
ǷȘȐ ȗȘȖȌȢȓȎȐȚȍȓȕȈ țȗȖȚȘȍȉȈ ȔȖȎȍ ȌȈ ȏȈȉȍȓȍȎȐȚȍ,
ȟȍ ȒȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ șȍ ȍ ȏȈȚȖȗȓȐȓȈ. ǺȖȊȈ ȍ ȈȉșȖȓȦȚȕȖ
ȕȖȘȔȈȓȕȖ.
ǵȍ ȐȏȗȖȓȏȊȈȑȚȍ ȒȈȘȚȈ ș ȗȈȔȍȚ, ȐȏȗȖȓȏȊȈȕȈ ș ȌȘțȋ
ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚ. ǯȈ ȌȈ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȒȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ ș ȚȖȏȐ
ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚ, ȜȖȘȔȈȚȐȘȈȑȚȍ ȧ ș ȕȍȋȖ.
ǵȍ ȐȏȗȖȓȏȊȈȑȚȍ ȒȈȘȚȈ ș ȗȈȔȍȚ, ȜȖȘȔȈȚȐȘȈȕȈ ș ȌȘțȋ
ȞȐȜȘȖȊ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚ ȐȓȐ ȟȍȚȍȞ ȕȈ ȒȈȘȚȐ ș ȗȈȔȍȚ.
14
ǯȈȗȐșȈȕȐȚȍ Ȋ ȒȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ ȌȈȕȕȐ ȔȖȎȍ ȌȈ șȍ
ȗȖȊȘȍȌȧȚ Ȋ șȓȍȌȕȐȚȍ șȐȚțȈȞȐȐ:
- DzȖȋȈȚȖ ȒȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ ȍ ȐȏȗȖȓȏȊȈȕȈ ȕȍȗȘȈȊȐȓȕȖ.
- ǨȒȖ ȏȈȝȘȈȕȊȈȕȍȚȖ ȍ ȐȏȒȓȦȟȍȕȖ ȐȓȐ ȒȈȘȚȈȚȈ ș
ȗȈȔȍȚ ȍ ȗȘȍȔȈȝȕȈȚȈ ȗȘȐ șȕȐȔȈȕȍ, ȐȏȚȘȐȊȈȕȍ
(ȜȖȘȔȈȚȐȘȈȕȍ) ȐȓȐ ȟȍȚȍȕȍ.
Samsung ȕȍ ȕȖșȐ ȖȚȋȖȊȖȘȕȖșȚ ȏȈ ȏȈȋțȉȈ ȕȈ ȌȈȕȕȐ.
ǯȈ ȗȘȍȗȖȘȢȟȊȈȕȍ ȍ ȌȈ ȈȘȝȐȊȐȘȈȚȍ ȊȈȎȕȐȚȍ ȌȈȕȕȐ
ȕȈ ȌȘțȋ ȕȖșȐȚȍȓ (ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ȕȈ ȌȐșȒȍȚȈ, ȚȊȢȘȌ ȌȐșȒ,
ȒȖȔȗȈȒȚȌȐșȒ Ȑ ȌȘ.).
ǨȒȖ șȊȖȉȖȌȕȈȚȈ ȗȈȔȍȚ ȍ ȕȍȌȖșȚȈȚȢȟȕȈ:
ȡȍ șȍ ȗȖȒȈȎȍ șȢȖȉȡȍȕȐȍ [Memory Full] (ǷȈȔȍȚȚȈ ȍ
ȗȢȓȕȈ) Ȑ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȢȚ ȕȧȔȈ ȌȈ ȔȖȎȍ ȌȈ ȘȈȉȖȚȐ.
ǯȈ ȖȗȚȐȔȐȏȐȘȈȕȍ ȕȈ ȕȈȓȐȟȕȈȚȈ ȗȈȔȍȚ ȊȢȊ
ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ șȔȍȕȍȚȍ ȒȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ ȐȓȐ ȐȏȚȘȐȑȚȍ
ȕȍȕțȎȕȐȚȍ șȕȐȔȒȐ, ȏȈȗȐșȈȕȐ ȕȈ ȒȈȘȚȈȚȈ.
ǵȍ ȗȘȍȔȈȝȊȈȑȚȍ ȒȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ, ȒȖȋȈȚȖ ȐȕȌȐȒȈȚȖȘȢȚ
ȏȈ șȢșȚȖȧȕȐȍ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȔȐȋȈ, ȚȢȑ ȒȈȚȖ ȚȖȊȈ
ȔȖȎȍ ȌȈ ȗȖȊȘȍȌȐ ȌȈȕȕȐȚȍ Ȋ ȒȈȘȚȈȚȈ.
ǰȕșȚȘțȒȞȐȐ ȏȈ ȐȏȗȖȓȏȊȈȕȍ ȕȈ ȒȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ
ǼȖȚȖȈȗȈȘȈȚȢȚ ȔȖȎȍ ȌȈ ȘȈȉȖȚȐ șȢș SD/SDHC Ȑ MMC ȒȈȘȚȐ
ș ȗȈȔȍȚ.
ȁȐȜȚȖȊȍ ȕȈ
ȒȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ
ǷȘȍȊȒȓȦȟȊȈȚȍȓ ȏȈ
ȏȈȡȐȚȈ șȘȍȡț ȏȈȗȐș
ǷȘȐ ȐȏȗȖȓȏȊȈȕȍ ȕȈ SD ȒȈȘȚȈ ș 1 Gǩ ȗȈȔȍȚ, țȒȈȏȈȕȐȧȚ ȒȈȗȈȞȐȚȍȚ
ȕȈ șȕȐȔȈȕȍ ȡȍ ȉȢȌȍ ȒȈȒȚȖ șȓȍȌȊȈ. ǺȍȏȐ ȞȐȜȘȐ șȈ ȗȘȐȉȓȐȏȐȚȍȓȕȐ,
ȚȢȑ ȒȈȚȖ ȒȈȗȈȞȐȚȍȚȢȚ ȕȈ șȕȐȔȒȐȚȍ ȔȖȎȍ ȌȈ ȊȈȘȐȘȈ Ȋ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚ
ȖȚ ȘȈȏȓȐȟȕȐ ȜȈȒȚȖȘȐ (ȒȈȚȖ ȕȈȗȘȐȔȍȘ ȖȉȍȒȚȈ ȕȈ șȕȐȔȈȕȍ Ȑ ȚȐȗȈ ȕȈ
ȒȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ).
ǸȈȏȔȍȘ ȕȈ
Super Fine
Fine
Normal
30FPS
15FPS
ȏȈșȕȍȚȐȚȍ șȕȐȔȒȐ (ǴȕȖȋȖ ȔȈȓȢȒ) (ǴȈȓȢȒ) (ǵȖȘȔȈȓȍȕ) (30 ȒȈȌ./șȍȒ.) (15 ȒȈȌ./șȍȒ.)
ǭȚȐȒȍȚ
[SD (Secure Digital) memory card] (SD ȒȈȘȚȈ ș ȗȈȔȍȚ)
SD/SDHC ȒȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ ȘȈȏȗȖȓȈȋȈ ș ȗȘȍȊȒȓȦȟȊȈȚȍȓ
ȏȈ ȏȈȡȐȚȈ ȖȚ ȏȈȗȐșȊȈȕȍ, ȒȖȑȚȖ ȗȘȍȌȗȈȏȊȈ ȜȈȑȓȖȊȍȚȍ
ȕȈ șȕȐȔȒȐȚȍ ȖȚ ȐȏȚȘȐȊȈȕȍ ȐȓȐ ȜȖȘȔȈȚȐȘȈȕȍ. ǨȒȖ
ȗȓȢȏȕȍȚȍ ȗȘȍȊȒȓȦȟȊȈȚȍȓȧ ȕȈȑ-ȌȖȓț ȕȈ SD/SDHC
ȒȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ, ȌȈȕȕȐȚȍ Ȋ ȕȍȧ ȡȍ ȉȢȌȈȚ ȏȈȡȐȚȍȕȐ.
ǨȒȖ ȗȓȢȏȕȍȚȍ ȗȘȍȊȒȓȦȟȊȈȚȍȓȧ ȕȈȑ-ȋȖȘȍ ȕȈ SD/SDHC
ȒȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ, ȏȈȡȐȚȈȚȈ ȕȈ ȌȈȕȕȐȚȍ Ȋ ȕȍȧ ȡȍ ȉȢȌȍ
ȖȚȔȍȕȍȕȈ.
ǷȓȢȏȕȍȚȍ ȗȘȍȊȒȓȦȟȊȈȚȍȓȧ ȕȈȑ-ȋȖȘȍ ȕȈ SD/SDHC
ȒȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ, ȗȘȍȌȐ ȌȈ ȕȈȗȘȈȊȐȚȍ șȕȐȔȒȈ.
ǹȚȈȚȐȟȕȈ
șȕȐȔȒȈ
ǶȒȖȓȖ
183
ǶȒȖȓȖ
200
ǶȒȖȓȖ
252
ǶȒȖȓȖ
252
ǶȒȖȓȖ
334
ǶȒȖȓȖ
495
ǶȒȖȓȖ
1238
ǶȒȖȓȖ
334
ǶȒȖȓȖ
362
ǶȒȖȓȖ
442
ǶȒȖȓȖ
445
ǶȒȖȓȖ
578
ǶȒȖȓȖ
814
ǶȒȖȓȖ
1673
ǶȒȖȓȖ
472
ǶȒȖȓȖ
511
ǶȒȖȓȖ
613
ǶȒȖȓȖ
619
ǶȒȖȓȖ
793
ǶȒȖȓȖ
1067
ǶȒȖȓȖ
1876
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ǶȒȖȓȖ
7'5"
ǶȒȖȓȖ
26'24"
ǶȒȖȓȖ
13'54"
ǶȒȖȓȖ
49'22"
*ǪȐȌȍȖȒȓȐȗ
ǩțȚȖȕȐȚȍ ȏȈ ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ ȕȈ ȔȖȎȍ ȌȈ șȍ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚ
ȗȘȐ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ ȕȈ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ.
ǪȘȍȔȍȚȖ ȏȈ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ ȊȈȘȐȘȈ șȗȖȘȍȌ ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍȚȖ.
ǴȖȎȍȚȍ ȌȈ ȏȈȗȐșȊȈȚȍ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗȖȊȍ ș ȖȉȍȔ ȌȖ 4 ǫǩ
ȐȓȐ ȗȘȖȌȢȓȎȐȚȍȓȕȖșȚ 2 ȟȈșȈ ȊșȍȒȐ.
15
ǰȏȗȖȓȏȊȈȕȍ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȏȈ ȗȢȘȊȐ ȗȢȚ
ǷȘȐ ȗȢȘȊȖȚȖ ȊȒȓȦȟȊȈȕȍ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ, ȕȈ LCD
ȔȖȕȐȚȖȘȈ ȡȍ șȍ ȗȖȒȈȎȍ ȔȍȕȦ ȏȈ ȏȈȌȈȊȈȕȍ ȕȈ ȌȈȚȈ, ȟȈș,
ȍȏȐȒ Ȑ ȚȐȗ ȕȈ ȉȈȚȍȘȐȧȚȈ. ǺȖȊȈ ȔȍȕȦ ȕȧȔȈ ȌȈ șȍ ȗȖȒȈȏȊȈ
ȖȚȕȖȊȖ șȓȍȌ ȏȈȌȈȊȈȕȍȚȖ ȕȈ ȌȈȚȈȚȈ, ȟȈșȈ, ȍȏȐȒȈ Ȑ ȚȐȗȈ
ȕȈ ȉȈȚȍȘȐȧȚȈ. ǷȘȍȌȐ ȌȈ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ,
ȏȈȌȈȑȚȍ ȌȈȚȈ,ȟȈș, ȍȏȐȒ Ȑ ȚȐȗ ȕȈ ȉȈȚȍȘȐȧȚȈ.
ǩțȚȖȕ ȏȈ ȕȈȓȧȊȖ/ȕȈȌȧșȕȖ : ǰȏȉȖȘ ȕȈ șȊȍȚȖȊȕȖ ȊȘȍȔȍ /
ȋȖȌȐȕȈ / ȔȍșȍȞ / Ȍȍȕ / ȟȈș /
ȔȐȕțȚȐ / ȚȐȗ ȌȈȚȈ.
ǩțȚȖȕ ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ/ȕȈȌȖȓț : ǷȘȖȔȍȕȧ șȚȖȑȕȖșȚȚȈ ȕȈ
ȊșȍȒȐ ȍȓȍȔȍȕȚ.
Ä ǯȈ ȌȖȗȢȓȕȐȚȍȓȕȈ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ ȖȚȕȖșȕȖ șȊȍȚȖȊȕȖȚȖ
ȊȘȍȔȍ ȊȎ. șȚȘ. 49.
ǵȈșȚȘȖȑȊȈȕȍ ȕȈ ȍȏȐȒȈ
1. ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȔȍȕȦȚȖ [Language]
(ǭȏȐȒ), ȒȈȚȖ ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ
ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ/ ȕȈȌȖȓț, șȓȍȌ ȒȖȍȚȖ
ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȌȧșȕȖ.
2. ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȎȍȓȈȕȖȚȖ ȗȖȌȔȍȕȦȚȖ,
ȒȈȚȖ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ
ȕȈȋȖȘȍ/ȕȈȌȖȓț Ȑ ȉțȚȖȕȈ OK.
Language
:English
English
:08/12/01
䚐ạ㛨
:alkaline
Français
Date & Time
Battery Type
Deutsch
Español
Italiano
Back
Set
ǯȈȌȈȊȈȕȍ ȕȈ ȌȈȚȈ, ȟȈș Ȑ ȚȐȗ ȌȈȚȈ
1. ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȔȍȕȦȚȖ [Date&Time]
Language
:English
Date & Time
:09/01/01
(ǬȈȚȈ ǰ ǿȈș), ȒȈȚȖ ȕȈȚȐșȕȍȚȍ
Battery Type
:alkaline
ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ/ȕȈȌȖȓț, șȓȍȌ
ȒȖȍȚȖ ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ
ȕȈȌȧșȕȖ.
2. ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȎȍȓȈȕȖȚȖ ȗȖȌȔȍȕȦȚȖ,
Exit
Back
ȒȈȚȖ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȉțȚȖȕȈ ǵȈȋȖȘȍ/
ǵȈȌȖȓț/ ǵȈȓȧȊȖ/ǵȈȌȧșȕȖ Ȑ șȓȍȌ ȚȖȊȈ ȕȈȚȐșȕȍȚȍ
ȉțȚȖȕȈ OK.
yyyy mm dd
2009 / 01 / 01
16
13:00
yyyy/mm/dd
ǯȈȌȈȊȈȕȍ ȕȈ ȚȐȗȈ ȕȈ ȉȈȚȍȘȐȧȚȈ
Language
:English
1. ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȔȍȕȦȚȖ [Battery Type]
Date & Time
:09/01/01
(ǺȐȗ ȉȈȚȍȘȐȧ), ȒȈȚȖ ȕȈȚȐșȕȍȚȍ
Battery Type
:alkaline
Alkaline
ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ/ ȕȈȌȖȓț, șȓȍȌ
Ni-MH
ȒȖȍȚȖ ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ
ȕȈȌȧșȕȖ.
2. ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȎȍȓȈȕȖȚȖ ȗȖȌȔȍȕȦȚȖ,
Back
Set
ȒȈȚȖ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ/ȕȈȌȖȓț Ȑ ȉțȚȖȕȈ
OK.
- ǨȒȖ ȍ ȐȏȉȘȈȕ ȚȐȗ ȉȈȚȍȘȐȧ, ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȢȚ ȡȍ șȍ
ȖȗȚȐȔȐȏȐȘȈ ȏȈ ȘȈȉȖȚȈ ș ȕȍȋȖ.
ǷȖȌȔȍȕȦ [Battery Type]: [Alkaline] / [Ni-MH]
Ä ǯȈ ȌȖȗȢȓȕȐȚȍȓȕȈ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ ȏȈ ȚȐȗȈ ȕȈ ȉȈȚȍȘȐȧȚȈ
ȊȎ. șȚȘ. 52.
ǰȕȌȐȒȈȚȖȘ ȏȈ LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ
LCD ȔȖȕȐȚȖȘȢȚ ȗȖȒȈȏȊȈ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ ȏȈ ȜțȕȒȞȐȐȚȍ ȏȈ
șȕȐȔȈȕȍ Ȑ ȐȏȉȘȈȕȐȚȍ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ.
He.
ǶȗȐșȈȕȐȍ
ǰȒȖȕȐ
ǰȒȖȕȈ ȕȈ ȒȈȘȚȈ ș ȗȈȔȍȚ
5
/ ȊȢȚȘȍȠȕȈ ȗȈȔȍȚ
-
6
ǩȈȚȍȘȐȧȚȈ
cȚȘ.13
7
ǹȊȍȚȒȈȊȐȞȈ
cȚȘ.29
8
ǹȈȔȖșȕȐȔȈȟȒȈ
cȚȘ.31
9
ǴȈȒȘȖ
cȚȘ.27
10 ǹȍȓȍȒȚȖȘ ȏȈ șȚȐȓȈ ȕȈ
șȕȐȔȒȈȚȈ
cȚȘ.41
11
ǶȚȒȘȐȊȈȕȍ ȕȈ ȓȐȞȍ
cȚȘ.36
12
ǺȖȕ ȕȈ ȓȐȞȍȚȖ
cȚȘ.38
ǸȍȚțȠȐȘȈȕȍ ȕȈ
13 ȓȐȞȍȚȖ / ǵȈșȚȘȖȑȒȈ ȕȈ
ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍȚȖ / ȉȍȏ ȏȊțȒ
14
[Image & Full Status] (ǹȕȐȔȒȈ Ȑ ȗȢȓȕȖ șȢșȚȖȧȕȐȍ)
He.
1
ǶȗȐșȈȕȐȍ
ǰȒȖȕȐ
ǹȚȘȈȕȐȞȈ
cȚȘ.19
ǸȍȎȐȔ ȕȈ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ
ǹȚȘȈȕȐȞȈ
ǬȈȚȈ/ȟȈș
cȚȘ.38/
42/44
2009/01/01 01:00 PM
cȚȘ.49
ǷȘȍȌțȗȘȍȎȌȍȕȐȍ ȗȘȐ
15
ȚȘȍȗȚȍȕȍ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ
cȚȘ.24
16 ǸȈȔȒȈ ȏȈ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ ȜȖȒțșȐȘȈȕȍ
cȚȘ.40
17
ǸȈȉȖȚȍȕ ȘȍȎȐȔ
cȚȘ.40
18
ǰȏȔȍȘȊȈȕȍ
cȚȘ.39
19 DzȈȟȍșȚȊȖ ȕȈ șȕȐȔȒȐȚȍ
/ șȒȖȘȖșȚ ȕȈ ȒȈȌȘȐȚȍ
cȚȘ.39
2 ǵȐȊȖ ȕȈ ȖȗȚȐȟȕȖ/ȞȐȜȘȖȊȖ ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ
/ șȚȍȗȍȕ ȕȈ ȞȐȜȘȖȊȖ ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ
cȚȘ.25
20
ǫȓȈșȖȊȈ ȉȍȓȍȎȒȈ
cȚȘ.43
ǸȈȏȔȍȘ ȕȈ șȕȐȔȒȈȚȈ
cȚȘ.38
3
21
ISO
cȚȘ.36
4
ǩȘȖȑ ȖșȚȈȊȈȡȐ
șȕȐȔȒȐ
00001
cȚȘ.15
22 ǩȈȓȈȕș ȕȈ ȉȍȓȐȧ ȞȊȧȚ
cȚȘ.35
ǶșȚȈȊȈȡȖ ȊȘȍȔȍ ȏȈ ȏȈȗȐș
00:00:00
cȚȘ.15
23 DzȖȔȗȍȕșȐȘȈȕȍ ȕȈ ȍȒșȗȖȕȈȞȐȧȚȈ
cȚȘ.34
17
ǰȏȗȖȓȏȊȈȕȍ ȕȈ ȔȍȕȦȚȈȚȈ
1. ǪȒȓȦȟȍȚȍ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ Ȑ ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ MENU. ȁȍ șȍ ȗȖȒȈȎȍ ȔȍȕȦ ȏȈ ȊșȍȒȐ ȍȌȐȕ ȘȍȎȐȔ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ.
Auto
Mode
Program
Functions
DIS
Sound
Photo Help Guide
Display
Settings
Exit
Scene
Movie
Change
2. ǰȏȗȖȓȏȊȈȑȚȍ ȉțȚȖȕȐȚȍ ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ Ȑ ȏȈ ȕȈȌȖȓț ȏȈ ȗȘȐȌȊȐȎȊȈȕȍ Ȋ ȔȍȕȦȚȈȚȈ.
Auto
Mode
Program
Functions
DIS
Sound
Photo Help Guide
Display
Settings
Exit
ǵȈȚȐșȕȍȚȍ
ȉțȚȖȕȈ ȏȈ
ǵǨǫǶǸǭ ȐȓȐ
ǵǨǬǶdzǻ.
Scene
Face Detection
Mode
Functions
Quality
Sound
Focus Area
Display
Movie
Settings
Change
Photo Size
Exit
ǵȈȚȐșȕȍȚȍ
ȉțȚȖȕȈ ȏȈ
ǵǨǫǶǸǭ ȐȓȐ
ǵǨǬǶdzǻ.
Photo Style Selector
Mode
Sound
Beep Sound
Settings
Change
Start Sound
Shutter Sound
Display
Voice
Volume
Functions
Exit
AF Sound
Self-Portrait
Change
3. ǰȏȗȖȓȏȊȈȑȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȓȧȊȖ ȐȓȐ ȕȈȌȧșȕȖ, ȏȈ ȌȈ ȐȏȉȍȘȍȚȍ ȗȖȌȔȍȕȦ.
Mode
Volume
Start Sound
Functions
Shutter Sound
Sound
Beep Sound
Display
Settings
Exit
ǵȈȚȐșȕȍȚȍ
ȉțȚȖȕȈ ȏȈ
ǵǨdzȇǪǶ ȐȓȐ
ǵǨǬȇǹǵǶ.
Volume
:Medium
Start Sound
:Off
Shutter Sound
:1
Beep Sound
:1
ǵȈȚȐșȕȍȚȍ
ȉțȚȖȕȈ ȏȈ
ǵǨdzȇǪǶ ȐȓȐ
ǵǨǬȇǹǵǶ.
Volume
Off :Medium
Start Sound
Low:Off
Shutter Sound
Medium
:1
High
:1
Beep Sound
AF Sound
AF Sound
:On
AF Sound
:On
Self-Portrait
Self-Portrait
:On
Self-Portrait
:On
Change
Exit
Back
Back
Set
4. ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȗȖȌȔȍȕȦ Ȑ ȡȘȈȒȕȍȚȍ ȊȢȘȝț ȉțȚȖȕȈ „OK”, ȏȈ ȌȈ ȏȈȗȐȠȍȚȍ ȕȈșȚȘȖȑȒȐȚȍ Ȑ ȌȈ șȍ ȊȢȘȕȍȚȍ Ȋ ȗȘȍȌȐȠȕȐȧ ȗȘȖȏȖȘȍȞ
18
ǹȚȈȘȚȐȘȈȕȍ ȕȈ ȘȍȎȐȔȈ ȏȈ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ
ǰȏȗȖȓȏȊȈȕȍ ȕȈ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȕȐȧ ȘȍȎȐȔ (
ǰȏȉȐȘȈȕȍ ȕȈ ȘȍȎȐȔȐ
ǴȖȎȍȚȍ ȌȈ ȐȏȉȍȘȍȚȍ ȎȍȓȈȕȐȧ
ȘȈȉȖȚȍȕ ȘȍȎȐȔ, ȒȈȚȖ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ
ȉțȚȖȕȈ MENU, ȕȈȔȐȘȈȡ șȍ ȖȚȏȈȌ ȕȈ
ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ.
ǰȏȗȖȓȏȊȈȕȍ ȕȈ ȉțȚȖȕȈ MENU
1. ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ MENU Ȑ ȡȍ
șȍ ȗȖȒȈȎȍ ȔȍȕȦȚȖ, ȗȖȒȈȏȈȕȖ
ȖȚșȚȘȈȕȐ.
2. ǰȏȗȖȓȏȊȈȑȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ/
ȕȈȌȖȓț, ȏȈ ȌȈ ȐȏȉȍȘȍȚȍ ȔȍȕȦȚȖ
[Mode] (ǸȍȎȐȔ), șȓȍȌ ȒȖȍȚȖ
ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȌȧșȕȖ.
3. ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȎȍȓȈȕȐȧ ȘȍȎȐȔ, ȒȈȚȖ
ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ/
ȕȈȌȖȓț Ȑ ȉțȚȖȕȈ „OK”.
Auto
Mode
Program
Functions
DIS
Sound
Photo Help Guide
Scene
Display
Movie
Settings
Exit
Change
Auto
Program
DIS
Photo Help Guide
Scene
Movie
Exit
Auto
Mode
Back
Program
Program
DIS
DIS
Sound
Photo Help Guide
Photo Help Guide
Scene
Scene
Movie
Movie
Settings
Exit
Change
1. ǷȖșȚȈȊȍȚȍ ȉȈȚȍȘȐȐȚȍ (șȚȘ. 13).
ǷȖșȚȈȊȍȚȍ ȉȈȚȍȘȐȧȚȈ, ȒȈȚȖ ȐȔȈȚȍ
ȗȘȍȌȊȐȌ ȗȘȈȊȐȓȕȐȧ ȑ ȗȖȓȧȘȐȚȍȚ (+/-).
2. ǷȖșȚȈȊȍȚȍ ȒȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ
(șȚȘ. 13). ǺȢȑ ȒȈȚȖ ȚȖȏȐ
ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚ ȘȈȏȗȖȓȈȋȈ ș
11 Ǵǩ ȊȢȚȘȍȠȕȈ ȗȈȔȍȚ, ȕȍ ȍ
ȕȈȓȖȎȐȚȍȓȕȖ ȌȈ ȗȖșȚȈȊȧȚȍ ȒȈȘȚȈ ș ȗȈȔȍȚ. ǨȒȖ ȕȍ ȍ
ȗȖșȚȈȊȍȕȈ ȒȈȘȚȈ ș ȗȈȔȍȚ, șȕȐȔȒȐȚȍ ȡȍ șȍ șȢȝȘȈȕȧȊȈȚ
ȊȢȊ ȊȢȚȘȍȠȕȈȚȈ ȗȈȔȍȚ. ǨȒȖ ȒȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ ȍ
ȗȖșȚȈȊȍȕȈ, șȕȐȔȒȐȚȍ ȡȍ șȍ șȢȝȘȈȕȧȊȈȚ ȕȈ ȕȍȧ.
3. ǯȈȚȊȖȘȍȚȍ ȒȈȗȈȒȈ ȕȈ ȋȕȍȏȌȖȚȖ ȏȈ ȉȈȚȍȘȐȧ.
4. ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȊȒȓȦȟȊȈȕȍ/ȐȏȒȓȦȟȊȈȕȍ, ȏȈ ȌȈ
ȊȒȓȦȟȐȚȍ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ.
5. ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȘȍȎȐȔȈ ȏȈ șȞȍȕȈ, ȒȈȚȖ ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ
MENU.
6. ǵȈșȖȟȍȚȍ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȒȢȔ ȎȍȓȈȕȐȧ ȖȉȍȒȚ ȏȈ
șȕȐȔȈȕȍ, ȒȈȚȖ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ ȏȈ ȗȘȍȋȓȍȌ
ȕȈ ȚȖȊȈ ȒȈȒ ȡȍ ȐȏȋȓȍȎȌȈ șȕȐȔȒȈȚȈ.
7. ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ, ȏȈ ȌȈ ȏȈșȕȍȔȍȚȍ șȕȐȔȒȈȚȈ.
Auto
Functions
Display
)
ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȚȖȏȐ ȘȍȎȐȔ ȏȈ ȉȢȘȏȖ Ȑ ȓȍșȕȖ ȗȘȈȊȍȕȍ ȕȈ
șȕȐȔȒȐ ș ȔȐȕȐȔȈȓȕȖ ȊȏȈȐȔȖȌȍȑșȚȊȐȍ ș ȗȖȚȘȍȉȐȚȍȓȧ.
Exit
Back
Auto
Program
DIS
Photo Help Guide
Scene
Movie
Exit
Back
ǨȒȖ ȘȈȔȒȈȚȈ ȏȈ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ ȜȖȒțșȐȘȈȕȍ șȚȈȕȍ
ȟȍȘȊȍȕȈ, ȒȖȋȈȚȖ ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ
ȕȈȗȖȓȖȊȐȕȈ ȕȈȌȖȓț, ȚȖȊȈ ȖȏȕȈȟȈȊȈ, ȟȍ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȢȚ
ȕȍ ȔȖȎȍ ȌȈ ȜȖȒțșȐȘȈ ȎȍȓȈȕȐȧ ȖȉȍȒȚ. ǨȒȖ ȚȖȊȈ șȍ
șȓțȟȐ, ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȢȚ ȕȧȔȈ ȌȈ ȔȖȎȍ ȌȈ ȏȈșȕȍȔȍ ȧșȕȈ
șȕȐȔȒȈ.
ǰȏȉȧȋȊȈȑȚȍ ȌȈ ȏȈȒȘȐȊȈȚȍ ȖȉȍȒȚȐȊȈ ȐȓȐ șȊȍȚȒȈȊȐȞȈȚȈ
ȗȘȐ ȗȘȈȊȍȕȍ ȕȈ șȕȐȔȒȐ.
19
ǹȚȈȘȚȐȘȈȕȍ ȕȈ ȘȍȎȐȔȈ ȏȈ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ
ǰȏȗȖȓȏȊȈȕȍ ȕȈ ȘȍȎȐȔȈ ȏȈ ȗȘȖȋȘȈȔȐȘȈȕȍ (
)
ǰȏȉȖȘȢȚ ȕȈ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȕȐȧ ȘȍȎȐȔ ȡȍ ȒȖȕȜȐȋțȘȐȘȈ
ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ș ȖȗȚȐȔȈȓȕȐȚȍ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ. ǴȖȎȍȚȍ ȘȢȟȕȖ
ȌȈ ȒȖȕȜȐȋțȘȐȘȈȚȍ ȊșȐȟȒȐ ȜțȕȒȞȐȐ ș ȐȏȒȓȦȟȍȕȐȍ ȕȈ
ȈȗȍȘȚțȘȕȈȚȈ șȚȖȑȕȖșȚ Ȑ șȒȖȘȖșȚȚȈ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ.
1. ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȘȍȎȐȔȈ ȏȈ
ȗȘȖȋȘȈȔȐȘȈȕȍ, ȒȈȚȖ
ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȉțȚȖȕȈ MENU
(șȚȘ. 19).
2. ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȕȈ ȔȍȕȦȚȖ,
ȏȈ ȌȈ ȒȖȕȜȐȋțȘȐȘȈȚȍ
ȘȈȏȠȐȘȍȕȐ ȜțȕȒȞȐȐ.
ǷȖȌȔȍȕȦȚȈȚȈ ȏȈ ȜțȕȒȞȐȐȚȍ șȈ șȓȍȌȕȐȚȍ:
ǹȚȘȈȕȐȞȈ
ǹȚȘ.34
ǶȗȐșȈȕȐȍ
ǰȏȔȍȘȊȈȕȍ
ǹȚȘȈȕȐȞȈ
ǹȚȘ.39
ǹȚȘ.35
ǸȈȉȖȚȍȕ ȘȍȎȐȔ
ǹȚȘ.40
ISO
ǹȚȘ.36
ǹȚȘ.40
ǶȚȒȘȐȊȈȕȍ ȕȈ ȓȐȞȍ
ǹȚȘ.36
ǶȉȓȈșȚ ȕȈ
ȜȖȒțșȐȘȈȕȍ
ǹȍȓȍȒȚȖȘ ȏȈ șȚȐȓȈ
ȕȈ șȕȐȔȒȈȚȈ
ǵȈșȚȘȖȑȒȈ ȕȈ
ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍȚȖ
ǫȓȈș
ǹȚȘ.43
ǶȗȐșȈȕȐȍ
EV
ǩȈȓȈȕș ȕȈ ȉȍȓȐȧ
ȞȊȧȚ
ǸȈȏȔȍȘ ȕȈ ȜȖȚȖșȚȐȓ /
ǹȚȘ.38
ǸȈȏȔȍȘ ȕȈ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ
DzȈȟȍșȚȊȖ /
ǹȚȘ.39
ǸȍȚțȠȐȘȈȕȍ ȕȈ ȓȐȞȍȚȖ
20
ǹȚȘ.41
ǹȚȘ.42
ǰȏȗȖȓȏȊȈȕȍ ȕȈ ȘȍȎȐȔȈ DIS (
)
ǸȍȎȐȔ ȕȈ șȚȈȉȐȓȐȏȐȘȈȕȍ ȕȈ ȞȐȜȘȖȊȐȚȍ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ
ǺȖȏȐ ȘȍȎȐȔ ȕȈȔȈȓȧȊȈ ȍȜȍȒȚȈ ȖȚ ȚȘȍȗȚȍȕȍ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ Ȑ ȗȖȔȈȋȈ
ȗȘȐ ȗȖȓțȟȈȊȈȕȍȚȖ ȕȈ ȗȖ-ȧșȕȐ șȕȐȔȒȐ Ȋ ȕȍȉȓȈȋȖȗȘȐȧȚȕȐ țșȓȖȊȐȧ.
1. ǰȏȉȍȘȍȚȍ DIS ȘȍȎȐȔȈ, ȒȈȚȖ
ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȉțȚȖȕȈ MENU(șȚȘ. 19).
2. ǵȈșȖȟȍȚȍ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȒȢȔ ȎȍȓȈȕȐȧ
ȖȉȍȒȚ ȏȈ șȕȐȔȈȕȍ, ȒȈȚȖ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ
LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ ȏȈ ȗȘȍȋȓȍȌ ȕȈ ȚȖȊȈ ȒȈȒ
ȡȍ ȐȏȋȓȍȎȌȈ șȕȐȔȒȈȚȈ.
3. ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ǯȈȚȊȖȘ, ȏȈ ȌȈ
ȏȈșȕȍȔȍȚȍ șȕȐȔȒȈȚȈ.
ǪȈȎȕȐ ȕȍȡȈ ȗȘȐ ȐȏȗȖȓȏȊȈȕȍ ȕȈ DIS ȘȍȎȐȔȈ
1. ǼțȕȒȞȐȧȚȈ ȏȈ ȞȐȜȘȖȊȖ
ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ ȕȍ ȘȈȉȖȚȐ Ȋ DIS ȘȍȎȐȔȈ.
2. ǨȒȖ țșȓȖȊȐȧȚȈ ȕȈ ȖșȊȍȚȓȍȕȐȍȚȖ șȈ ȗȖ-șȐȓȕȐ ȖȚ ȚȍȏȐ
ȕȈ ȜȓțȖȘȍșȞȍȕȚȕȖȚȖ ȖșȊȍȚȓȍȕȐȍ, DIS ȘȍȎȐȔȢȚ ȕȧȔȈ
ȌȈ șȍ ȈȒȚȐȊȐȘȈ.
3. ǨȒȖ țșȓȖȊȐȧȚȈ ȕȈ ȖșȊȍȚȓȍȕȐȍȚȖ șȈ ȗȖ-șȓȈȉȐ ȖȚ ȚȍȏȐ ȕȈ
ȜȓțȖȘȍșȞȍȕȚȕȖȚȖ ȖșȊȍȚȓȍȕȐȍ, ȡȍ șȍ ȗȖȒȈȎȍ ȐȕȌȐȒȈȚȖȘ
ȏȈ ȗȘȍȌțȗȘȍȎȌȍȕȐȍ ȏȈ ȚȘȍȗȚȍȕȍ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ( Ã ).
ǯȈ ȗȖșȚȐȋȈȕȍ ȕȈ ȕȈȑ-ȌȖȉȘȐ ȘȍȏțȓȚȈȚȐ ȕȍ ȗȘȈȊȍȚȍ șȕȐȔȒȐ,
ȒȖȋȈȚȖ ȐȕȌȐȒȈȚȖȘȢȚ ȏȈ ȗȘȍȌțȗȘȍȎȌȍȕȐȍ ȏȈ ȚȘȍȗȚȍȕȍ ȕȈ
ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ( Ã ) șȍ ȗȖȒȈȎȍ.
4. ǨȒȖ ȖȉȍȒȚȢȚ șȍ ȌȊȐȎȐ, ȕȈȗȘȈȊȍȕȈȚȈ șȕȐȔȒȈ ȔȖȎȍ ȌȈ ȍ ȕȍȧșȕȈ.
5. ǺȢȑ ȒȈȚȖ DIS ȘȍȎȐȔȢȚ ȐȏȗȖȓȏȊȈ ȞȐȜȘȖȊȐȧ ȗȘȖȞȍșȖȘ ȕȈ
ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ, ȔȖȎȍ ȌȈ ȍ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȔȈȓȒȖ ȗȖ-ȗȘȖȌȢȓȎȐȚȍȓȕȖ
ȊȘȍȔȍ ȏȈ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ Ȑ ȏȈȗȐș ȕȈ șȕȐȔȒȐȚȍ Ȋ ȚȖȏȐ ȘȍȎȐȔ.
ǹȚȈȘȚȐȘȈȕȍ ȕȈ ȘȍȎȐȔȈ ȏȈ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ
ǰȏȗȖȓȏȊȈȕȍ ȕȈ ȗȖȔȖȡȕȐȧ ȘȍȎȐȔ ȏȈ ȜȐȓȔȐȘȈȕȍ (
)
ǵȈȓȐȟȕȐ ȜțȕȒȞȐȐ ȕȈ ȗȖȔȖȡȕȐȧ ȘȍȎȐȔ ȏȈ ȜȐȓȔȐȘȈȕȍ
ǼțȕȒȞȐȧ ȗȘȐ ȚȘțȌȕȖ ȜȖȒțșȐȘȈȕȍ
ǼțȕȒȞȐȧ ȗȘȐ ȘȈȏȒȓȈȡȈȕȍ ȕȈ ȍȒȘȈȕȈ ș ȒȈȘȚȐȕȈ
ǼțȕȒȞȐȧ ȗȘȐ ȜȐȓȔȐȘȈȕȍ ȕȈ ȚȢȔȕȖ
ǼțȕȒȞȐȧ ȗȘȐ ȕȈșȚȘȖȑȊȈȕȍ ȕȈ ȧȘȒȖșȚȚȈ ȕȈ ȒȈȘȚȐȕȈȚȈ
ǼțȕȒȞȐȧ ȗȘȐ ȕȈșȚȘȖȑȊȈȕȍ ȕȈ ȞȊȍȚȈ ȕȈ ȒȈȘȚȐȕȈȚȈ
ǷȖȔȈȋȈ ȕȈ ȗȖȚȘȍȉȐȚȍȓȧ ȏȈ ȕȈțȟȈȊȈȕȍ ȕȈ ȗȘȈȊȐȓȕȐȧ ȔȍȚȖȌ
ȕȈ ȜȐȓȔȐȘȈȕȍ, ȒȖȍȚȖ ȊȒȓȦȟȊȈ ȘȍȠȍȕȐȧ ȕȈ ȗȖȚȍȕȞȐȈȓȕȐ
ȗȘȖȉȓȍȔȐ, ȒȖȐȚȖ ȔȖȎȍ ȌȈ ȊȢȏȕȐȒȕȈȚ ȗȖ ȊȘȍȔȍ ȕȈ ȜȐȓȔȐȘȈȕȍ,
ȒȈȚȖ șȢȡȖ ȚȈȒȈ ȗȖȚȘȍȉȐȚȍȓȧȚ ȔȖȎȍ ȌȈ șȍ țȗȘȈȎȕȧȊȈ Ȋ
ȏȈșȕȍȔȈȕȍȚȖ ȕȈ ȜȐȓȔȐ.
Photo Help Guide
Photo Help Guide
Photo Help Guide
Features to use when the image is out of focus
Features to reduce camera shake
Features to use in low light conditions
Features to use when adjusting brightness
Features to use when adjusting colours
Photo Help Guide
Features to use when the image is out of focus
ǵȈȚȐșȒȈȕȍ ȕȈ ȉțȚȖȕȐȚȍ
ȕȈȓȧȊȖ/ȕȈȌȧșȕȖ
ǵȈȚȐșȒȈȕȍ ȕȈ OK.
Change
Half-press the shutter button to focus
To focus on a subject 80 cm or farther
To focus on a subject less than 80 cm away
To focus on people’s faces
Back
ǵȈȚȐșȒȈȕȍ ȕȈ ȉțȚȖȕȐȚȍ
ȕȈȓȧȊȖ/ȕȈȌȧșȕȖ
ǵȈȚȐșȒȈȕȍ ȕȈ OK.
Change
1/2
To focus on your subject, halfpress the shutter button:
- Green frame: subject is in focus
- Red frame: subject is out of focus
Back
Practice
ɇɚɬɢɫɤɚɧɟ ɧɚ
ɛɭɬɨɧɚ ɡɚ ɧɚɝɨɪɟ
ǵȈȚȐșȒȈȕȍ ȕȈ ȉțȚȖȕȐȚȍ
ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ/ȕȈȌȖȓț
Photo Help Guide
ɇɚɬɢɫɤɚɧɟ ɧɚ ɛɭɬɨɧɚ ɧɚ
ɡɚɬɜɨɪɚ
Guide list
Press the shutter button
to practice using this
feature.
ɇɚɬɢɫɤɚɧɟ ɧɚ OK.
Guide list
2/2
When the subject is in focus,
press the shutter button
completely to capture the image
or video. If the subject is out of
focus, try half-pressing the shutter
button again.
Back
Practice
[ǼțȕȒȞȐȧ ȗȘȐ ȚȘțȌȕȖ ȜȖȒțșȐȘȈȕȍ]
21
ǹȚȈȘȚȐȘȈȕȍ ȕȈ ȘȍȎȐȔȈ ȏȈ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ
ǰȏȗȖȓȏȊȈȕȍ ȕȈ ȘȍȎȐȔȈ ȏȈ șȞȍȕȈ (
)
ǰȏȗȖȓȏȊȈȑȚȍ ȔȍȕȦȚȖ ȏȈ ȓȍșȕȖ ȒȖȕȜȐȋțȘȐȘȈȕȍ ȕȈ ȖȗȚȐȔȈȓȕȐȚȍ
ȕȈșȚȘȖȑȒȐ ȗȘȐ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ ȕȈ ȘȈȏȓȐȟȕȐ șȐȚțȈȞȐȐ.
1. ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȘȍȎȐȔȈ ȏȈ șȞȍȕȈ, ȒȈȚȖ
ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȉțȚȖȕȈ MENU(șȚȘ. 19)
2. ǵȈșȖȟȍȚȍ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȒȢȔ ȎȍȓȈȕȐȧ
ȖȉȍȒȚ ȏȈ șȕȐȔȈȕȍ, ȒȈȚȖ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ
LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ ȏȈ ȗȘȍȋȓȍȌ ȕȈ ȚȖȊȈ
ȒȈȒ ȡȍ ȐȏȋȓȍȎȌȈ șȕȐȔȒȈȚȈ.
3. ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ, ȏȈ
ȌȈ ȏȈșȕȍȔȍȚȍ șȕȐȔȒȈȚȈ.
ǸȍȎȐȔȐȚȍ ȏȈ șȞȍȕȈ șȈ ȐȏȘȍȌȍȕȐ ȗȖ-ȌȖȓț.
[Beauty Shot] (Ǫ ȗȘȍȌȍȕ ȗȓȈȕ) (
) : ǵȈȗȘȈȊȍȚȍ șȕȐȔȒȈ
ȕȈ ȟȖȊȍȒ ș ȖȗȞȐȐ ȏȈ
șȒȘȐȊȈȕȍ ȕȈ ȕȍȌȖșȚȈȚȢȞȐ
ȗȖ ȓȐȞȍȚȖ
[Night] (ǵȖȡ)
(
) : ȏȈ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ ȕȈ
șȚȈȚȐȟȕȐ șȕȐȔȒȐ ȗȘȍȏ
ȕȖȡȚȈ ȐȓȐ Ȋ ȌȘțȋȐ
țșȓȖȊȐȧ ȕȈ ȚȢȔȕȐȕȈ.
[Portrait] (ǷȖȘȚȘȍȚ)
(
) : ǯȈ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ ȕȈ ȟȖȊȍȒ.
[Children] (ǬȍȞȈ)
(
) : ȏȈ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ ȕȈ ȉȢȘȏȖ
ȌȊȐȎȍȡȐ șȍ ȖȉȍȒȚȐ,
ȕȈȗȘȐȔȍȘ ȌȍȞȈ.
[Landscape] (ǷȍȑȏȈȎ) (
22
)
: ȏȈ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ ȕȈ
ȖȚȌȈȓȍȟȍȕȐ ȗȍȑȏȈȎȐ.
[Close Up] (ǩȓȐȏȢȒ ȗȓȈȕ) (
) : ȏȈ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ Ȋ ȉȓȐȏȢȒ
ȗȓȈȕ ȕȈ ȔȈȓȒȐ ȖȉȍȒȚȐ ȒȈȚȖ
ȘȈșȚȍȕȐȧ ȐȓȐ ȕȈșȍȒȖȔȐ.
[Text] (ǺȍȒșȚ)
(
) : ȏȈ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ ȕȈ ȌȖȒțȔȍȕȚȐ.
[Sunset] (ǯȈȓȍȏ)
(
) : ȏȈ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ ȕȈ ȏȈȓȍȏȐ.
[Dawn] (ǰȏȋȘȍȊ)
(
) : ȏȈ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ ȕȈ
șȞȍȕȐ ȕȈ ȏȈȏȖȘȧȊȈȕȍ.
[Backlight] (ǼȖȕȖȊȖ ȖșȊȍȚȧȊȈȕȍ)(
) : ȏȈ ȏȈșȕȍȔȈȕȍȕȈ
ȗȖȘȚȘȍȚȐ ȉȍȏ șȍȕȒȐ ȖȚ
ȜȖȕȖȊȖȚȖ ȖșȊȍȚȧȊȈȕȍ.
[Firework] (ǼȖȑȍȘȊȍȘȒȐ) (
) : ȏȈ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ ȕȈ șȞȍȕȐ
ș ȜȖȑȍȘȊȍȘȒȐ.
[Beach & Snow] (ǷȓȈȎ Ȑ șȕȧȋ) (
) : ȏȈ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ ȕȈ ȔȖȘșȒȐ,
ȍȏȍȘȕȐ, ȗȓȈȎȕȐ ȐȓȐ
șȕȍȎȕȐ șȞȍȕȐ.
ǹȚȈȘȚȐȘȈȕȍ ȕȈ ȘȍȎȐȔȈ ȏȈ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ
ǰȏȗȖȓȏȊȈȕȍ ȕȈ ȘȍȎȐȔȈ ȏȈ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ (
)
ǴȖȎȍȚȍ ȌȈ ȏȈșȕȍȔȍȚȍ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ ș ȚȈȒȈȊȈ ȗȘȖȌȢȓȎȐȚȍȓȕȖșȚ, ȒȈȒȊȈȚȖ
ȗȖȏȊȖȓȧȊȈ ȖșȚȈȊȈȡȖȚȖ ȊȘȍȔȍ ȏȈ ȏȈȗȐș ȖȚ ȒȈȗȈȞȐȚȍȚȈ ȕȈ ȗȈȔȍȚȚȈ.
1. ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȘȍȎȐȔȈ ȏȈ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ, ȒȈȚȖ
ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȉțȚȖȕȈ MENU. (ǵȈ LCD
ȔȖȕȐȚȖȘȈ ȡȍ șȍ ȗȖȒȈȎȈȚ ȐȒȖȕȈȚȈ
ȕȈ ȘȍȎȐȔȈ ȏȈ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ, ȒȈȒȚȖ Ȑ
ȖșȚȈȊȈȡȖȚȖ ȊȘȍȔȍ ȏȈ ȏȈȗȐș.)
2. ǵȈșȖȟȍȚȍ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȒȢȔ ȎȍȓȈȕȐȧ
ȖȉȍȒȚ ȏȈ șȕȐȔȈȕȍ, ȒȈȚȖ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ LCD
ȔȖȕȐȚȖȘȈ ȏȈ ȗȘȍȋȓȍȌ ȕȈ ȚȖȊȈ ȒȈȒ ȡȍ ȐȏȋȓȍȎȌȈ șȕȐȔȒȈȚȈ.
3. ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȊȍȌȕȢȎ ȉțȚȖȕȈ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ Ȑ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗȢȚ ȡȍ șȍ ȏȈșȕȍȔȍ ș
ȚȈȒȈȊȈ ȗȘȖȌȢȓȎȐȚȍȓȕȖșȚ, ȒȈȒȊȈȚȖ ȗȖȏȊȖȓȧȊȈ ȖșȚȈȊȈȡȖȚȖ ȊȘȍȔȍ ȏȈ ȏȈȗȐș.
ǪȐȌȍȖȒȓȐȗȢȚ ȡȍ șȍ ȏȈșȕȍȔȍ Ȑ ȗȘȐ ȕȍȕȈȚȐșȕȈȚ ȉțȚȖȕ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ. ǨȒȖ ȐșȒȈȚȍ
ȌȈ ȗȘȍțșȚȈȕȖȊȐȚȍ ȏȈșȕȍȔȈȕȍȚȖ, ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȖȚȕȖȊȖ ȉțȚȖȕȈ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ.
Ä ǸȈȏȔȍȘȐȚȍ Ȑ ȚȐȗȖȊȍȚȍ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ șȈ ȐȏȘȍȌȍȕȐ ȗȖ-ȌȖȓț.
- ǸȈȏȔȍȘ ȕȈ șȕȐȔȒȈȚȈ : 640 x 480, 320 x 240 (ȗȖ ȐȏȉȖȘ)
- ǺȐȗ ȕȈ ȊȐȌȍȖȜȈȑȓȈ : AVI (MJPEG)
- ǹȒȖȘȖșȚ ȕȈ ȒȈȌȘȐȚȍ : 30 ȒȈȌ./șȍȒ., 15 ȒȈȌ./șȍȒ. (ȗȖ ȐȏȉȖȘ)
ǯȈșȕȍȔȈȕȍ ȕȈ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ ȉȍȏ ȏȊțȒ
ǴȖȎȍȚȍ ȌȈ ȏȈȗȐȠȍȚȍ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ ȉȍȏ ȏȊțȒ.
ǹȚȢȗȒȐ ȖȚ 1 ȌȖ 3 șȈ șȢȡȐȚȍ ȒȈȚȖ
ȚȍȏȐ ȏȈ ȘȍȎȐȔȈ ȏȈ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ.
4. ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ Menu.
5. ǰȏȗȖȓȏȊȈȑȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ/
ȕȈȌȖȓț, ȏȈ ȌȈ ȐȏȉȍȘȍȚȍ ȔȍȕȦȚȖ
[Functions] (ǼțȕȒȞȐȐ), șȓȍȌ ȒȖȍȚȖ
ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȌȧșȕȖ.
6. ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȔȍȕȦȚȖ [Voice] (ǫȓȈș), ȒȈȚȖ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȉțȚȖȕȈ
ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ/ȕȈȌȖȓț Ȑ ȉțȚȖȕȈ „OK”.
7. ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȔȍȕȦȚȖ [Off] (ǰȏȒȓ.), ȒȈȚȖ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȉțȚȖȕȈ
ȏȈ ȕȈȓȧȊȖ/ȕȈȌȧșȕȖ.
8. ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ OK. ǴȖȎȍȚȍ ȌȈ ȏȈșȕȍȔȍȚȍ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ ȉȍȏ ȏȊțȒ.
Ä ǪȎ. șȚȘ. 44 ȏȈ ȗȖȊȍȟȍ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ.
ǷȈțȏȈ ȗȘȐ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ ȕȈ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ
(ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȕȖ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ)
ǺȖȏȐ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚ ȗȖȏȊȖȓȧȊȈ ȊȘȍȔȍȕȕȖȚȖ șȗȐȘȈȕȍ
ȗȘȐ ȕȍȎȍȓȈȕȐ șȞȍȕȐ ȕȈ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ ȕȈ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ.
ǰȏȗȖȓȏȊȈȑȒȐ ȚȈȏȐ ȜțȕȒȞȐȧ, ȔȖȎȍȚȍ ȌȈ ȏȈșȕȍȔȈȚȍ
ȗȘȍȌȗȖȟȐȚȈȕȐȚȍ șȞȍȕȐ Ȋ ȍȌȐȕ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ, ȉȍȏ ȌȈ șȍ
ȕȈȓȈȋȈ ȌȈ șȢȏȌȈȊȈȚȍ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗȖȊȍ.
ǰȏȗȖȓȏȊȈȕȍ ȕȈ ȜțȕȒȞȐȧȚȈ ȏȈ
ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȕȖ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ
ǹȚȢȗȒȐ ȖȚ 1 ȌȖ 2 șȈ șȢȡȐȚȍ ȒȈȚȖ
ȚȍȏȐ ȏȈ ȘȍȎȐȔȈ ȏȈ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ.
3. ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ
Stop
Record
Ȑ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗȢȚ ȡȍ șȍ ȏȈșȕȍȔȍ
ș ȚȈȒȈȊȈ ȗȘȖȌȢȓȎȐȚȍȓȕȖșȚ, ȒȈȒȊȈȚȖ ȗȖȏȊȖȓȧȊȈ
ȖșȚȈȊȈȡȖȚȖ ȊȘȍȔȍ ȏȈ ȏȈȗȐș. ǪȐȌȍȖȒȓȐȗȢȚ ȡȍ șȍ
ȏȈșȕȍȔȍ Ȑ ȗȘȐ ȕȍȕȈȚȐșȕȈȚ ȉțȚȖȕ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ.
4. ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ „OK”, ȏȈ ȌȈ ȗȘȍțșȚȈȕȖȊȐȚȍ
ȊȘȍȔȍȕȕȖ ȏȈșȕȍȔȈȕȍȚȖ.
5. ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȖȚȕȖȊȖ ȉțȚȖȕȈ „OK” , ȏȈ ȌȈ ȊȢȏȖȉȕȖȊȐȚȍ
ȏȈȗȐșȊȈȕȍȚȖ.
6. ǨȒȖ ȐșȒȈȚȍ ȌȈ ȗȘȍțșȚȈȕȖȊȐȚȍ ȏȈșȕȍȔȈȕȍȚȖ, ȕȈȚȐșȕȍȚȍ
ȖȚȕȖȊȖ ȉțȚȖȕȈ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ.
23
ǪȈȎȕȐ ȕȍȡȈ ȗȘȐ ȗȘȈȊȍȕȍȚȖ ȕȈ șȕȐȔȒȐ
ǵȈȚȐșȒȈȕȍ ȕȈ ȉțȚȖȕȈ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ ȕȈȗȖȓȖȊȐȕȈ ȕȈȌȖȓț.
ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȓȍȒȖ ȉțȚȖȕȈ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ ȏȈ țșȚȈȕȖȊȧȊȈȕȍ ȕȈ ȜȖȒțșȈ
Ȑ ȏȈȘȍȎȌȈȕȍ ȕȈ ȉȈȚȍȘȐȧȚȈ ȕȈ șȊȍȚȒȈȊȐȞȈȚȈ. ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ
ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ ȌȖȒȘȈȑ ȕȈȌȖȓț, ȏȈ ȌȈ ȏȈșȕȍȔȍȚȍ șȕȐȔȒȈȚȈ.
[Lightly press the shutter button]
(ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȓȍȒȖ ȉțȚȖȕȈ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ)
[Press the shutter button]
(ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ)
ǶșȚȈȊȈȡȐȧȚ ȒȈȗȈȞȐȚȍȚ ȕȈ ȗȈȔȍȚȚȈ ȔȖȎȍ ȌȈ ȊȈȘȐȘȈ Ȋ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚ
ȖȚ țșȓȖȊȐȧȚȈ ȕȈ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ Ȑ ȕȈșȚȘȖȑȒȐȚȍ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ.
ǷȘȐ ȐȏȉȖȘ ȕȈ ȘȍȎȐȔȈ ȉȍȏ șȊȍȚȒȈȊȐȞȈȚȈ, ȉȈȊȕȖ șȐȕȝȘȖȕȐȏȐȘȈȕȍ
ȗȘȐ țșȓȖȊȐȧ ȕȈ șȓȈȉȈ ȖșȊȍȚȍȕȖșȚ ȐȓȐ ȘȍȎȐȔȈ DIS, ȕȈ
LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ ȔȖȎȍ ȌȈ șȍ ȗȖȒȈȎȍ ȐȕȌȐȒȈȚȖȘȢȚ (Ã) ȏȈ
ȗȘȍȌțȗȘȍȎȌȍȕȐȍ ȏȈ ȚȘȍȗȚȍȕȍ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ. Ǫ ȚȈȒȢȊ șȓțȟȈȑ
ȐȏȗȖȓȏȊȈȑȚȍ șȚȈȚȐȊ, ȗȖȌȗȘȍȚȍ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȕȈ ȕȍȗȖȌȊȐȎȕȈ
ȗȖȊȢȘȝȕȖșȚ ȐȓȐ ȗȘȍȔȐȕȍȚȍ ȕȈ ȘȍȎȐȔ șȢș șȊȍȚȒȈȊȐȞȈ.
ǹȕȐȔȈȕȍ șȘȍȡț șȊȍȚȓȐȕȈȚȈ : ȕȍ ȗȘȈȊȍȚȍ șȕȐȔȒȐ ȗȖ ȖșȖȒȈȕȈ
șȓȢȕȞȍȚȖ. ǺȈȒȈ ȕȈȗȘȈȊȍȕȈȚȈ
șȕȐȔȒȈ ȔȖȎȍ ȌȈ ȍ ȚȢȔȕȈ. ǯȈ
ȏȈșȕȍȔȈȕȍ șȘȍȡț șȊȍȚȓȐȕȈȚȈ
ȐȏȗȖȓȏȊȈȑȚȍ [BACKLIGHT]
(ǼȖȕȖȊȖ ȖșȊȍȚȧȊȈȕȍ) Ȋ ȘȍȎȐȔ ȕȈ
șȕȐȔȈȕȍ ȕȈ șȞȍȕȈ (ȊȎ. șȚȘ. 22),
ȟțȊșȚȊȐȚȍȓȕȈ șȊȍȚȒȈȊȐȞȈ
(ȊȎ. șȚȘ. 30), ȐȏȔȍȘȊȈȕȍ
ȕȈ ȚȖȟȒȈ (ȊȎ. șȚȘ. 39) ȐȓȐ
ȒȖȔȗȍȕșȈȞȐȧ ȕȈ ȍȒșȗȖȕȈȞȐȧȚȈ
(ȊȎ. șȚȘ. 34).
24
ǰȏȉȧȋȊȈȑȚȍ ȌȈ ȏȈȒȘȐȊȈȚȍ ȖȉȍȒȚȐȊȈ ȐȓȐ șȊȍȚȒȈȊȐȞȈȚȈ
ȗȘȐ ȗȘȈȊȍȕȍ ȕȈ șȕȐȔȒȐ.
ǰȏȗȖȓȏȊȈȑȚȍ LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ ȏȈ ȗȘȍȋȓȍȌ ȕȈ ȚȖȊȈ ȒȈȒ ȡȍ
ȐȏȋȓȍȎȌȈ șȕȐȔȒȈȚȈ.
Ǫ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȐ țșȓȖȊȐȧ, șȐșȚȍȔȈȚȈ ȏȈ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ
ȜȖȒțșȐȘȈȕȍ ȔȖȎȍ ȌȈ ȕȍ ȘȈȉȖȚȐ ȚȈȒȈ, ȒȈȒȚȖ șȍ ȖȟȈȒȊȈ.
- ǷȘȐ ȜȖȚȖȋȘȈȜȐȘȈȕȍ ȕȈ ȖȉȍȒȚ ș ȔȈȓȢȒ ȒȖȕȚȘȈșȚ.
- ǨȒȖ ȖȉȍȒȚȢȚ ȍ șȐȓȕȖ șȊȍȚȓȖȖȚȘȈȏȧȊȈȡ ȐȓȐ ȓȢșȒȈȊ.
- ǨȒȖ ȖȉȍȒȚȢȚ șȍ ȌȊȐȎȐ ș ȊȐșȖȒȈ șȒȖȘȖșȚ.
- ǨȒȖ ȐȔȈ șȐȓȕȖ ȖȚȘȈȏȍȕȈ șȊȍȚȓȐȕȈ ȐȓȐ ȈȒȖ ȜȖȕȢȚ ȍ
ȔȕȖȋȖ ȧȘȢȒ.
- DzȖȋȈȚȖ ȖȉȍȒȚȢȚ ȍ șȈȔȖ ș ȝȖȘȐȏȖȕȚȈȓȕȐ ȓȐȕȐȐ ȐȓȐ ȍ
ȗȘȍȒȈȓȍȕȖ Țȍșȍȕ (ȒȈȚȖ ȗȘȢȚ, șȚȐȒ ȐȓȐ ȜȓȈȋȡȖȒ).
- DzȖȋȈȚȖ ȖȒȖȓȕȈȚȈ ȖȉșȚȈȕȖȊȒȈ ȍ ȚȢȔȕȈ.
ǰȏȗȖȓȏȊȈȕȍ ȕȈ ȉțȚȖȕȐȚȍ ȏȈ
ȕȈșȚȘȖȑȊȈȕȍ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ
ǼțȕȒȞȐȧȚȈ ȕȈ ȘȍȎȐȔȈ ȏȈ ȏȈȗȐș ȔȖȎȍ ȌȈ șȍ ȏȈȌȈȌȍ ȟȘȍȏ
ȉțȚȖȕȐȚȍ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ.
ǩțȚȖȕ ȏȈ ȊȒȓȦȟȊȈȕȍ/ȐȏȒȓȦȟȊȈȕȍ
ǯȈ ȊȒȓȦȟȊȈȕȍ Ȑ ȐȏȒȓȦȟȊȈȕȍ ȕȈ ȏȈȝȘȈȕȊȈȕȍȚȖ
ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ. ǨȒȖ Ȋ țȒȈȏȈȕȖȚȖ
ȊȘȍȔȍ ȕȍ șȍ ȘȈȉȖȚȐ ș ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ,
ȚȖȑ ȡȍ șȍ ȐȏȒȓȦȟȐ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ ș Ȟȍȓ
ȗȍșȚȍȕȍ ȕȈ ȍȕȍȘȋȐȧȚȈ ȕȈ ȉȈȚȍȘȐȧȚȈ.
ǪȎ. șȚȘȈȕȐȞȈ 50 ȏȈ ȌȖȗȢȓȕȐȚȍȓȕȈ
ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ ȖȚȕȖșȕȖ ȜțȕȒȞȐȧȚȈ ȏȈ
ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ ȐȏȒȓȦȟȊȈȕȍ.
ǩțȚȖȕ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ
ǯȈ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ ȕȈ șȕȐȔȒȈ ȐȓȐ ȏȈȗȐșȊȈȕȍ
ȕȈ ȋȓȈș Ȋ ȘȍȎȐȔȈ ȏȈ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ.
ǸȍȎȐȔ ȏȈ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ
ǷȘȐ ȕȈȚȐșȒȈȕȍ ȕȈ ȉțȚȖȕȈ ȕȈ
ȏȈȚȊȖȘȈ ȌȖȒȘȈȑ ȕȈȌȖȓț
șȍ șȚȈȘȚȐȘȈ ȏȈȗȐșȊȈȕȍ ȕȈ
ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ.ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȕȈ
ȏȈȚȊȖȘȈ ȊȍȌȕȢȎ Ȑ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗȢȚ
ȡȍ șȍ ȏȈșȕȍȔȍ ș ȚȈȒȈȊȈ
ȗȘȖȌȢȓȎȐȚȍȓȕȖșȚ, ȒȈȒȊȈȚȖ ȗȖȏȊȖȓȧȊȈ ȖșȚȈȊȈȡȖȚȖ
ȊȘȍȔȍ ȏȈ ȏȈȗȐș Ȋ ȗȈȔȍȚȚȈ. ǨȒȖ ȐșȒȈȚȍ ȌȈ ȗȘȍțșȚȈȕȖȊȐȚȍ
ȏȈșȕȍȔȈȕȍȚȖ, ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȖȚȕȖȊȖ ȉțȚȖȕȈ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ.
Ǫ ȘȍȎȐȔȈ ȏȈ șȚȈȚȐȟȕȈ șȕȐȔȒȈ
ǵȈȚȐșȒȈȕȍȚȖ ȕȈ ȉțȚȖȕȈ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ ȕȈȗȖȓȖȊȐȕȈ ȕȈȌȖȓț
ȈȒȚȐȊȐȘȈ ȜțȕȒȞȐȧȚȈ ȏȈ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ ȜȖȒțșȐȘȈȕȍ Ȑ
ȗȘȖȊȍȘȧȊȈ șȢșȚȖȧȕȐȍȚȖ ȕȈ șȊȍȚȒȈȊȐȞȈȚȈ. ǵȈȚȐșȒȈȕȍȚȖ
ȕȈ ȉțȚȖȕȈ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ ȌȖȒȘȈȑ ȕȈȌȖȓț ȏȈșȕȍȔȈ Ȑ
șȢȝȘȈȕȧȊȈ șȕȐȔȒȈȚȈ. ǨȒȖ ȐȏȉȍȘȍȚȍ ȏȈȗȐșȊȈȕȍ ȕȈ
ȋȓȈșȖȊȈ ȉȍȓȍȎȒȈ, ȚȖ ȡȍ șȍ șȚȈȘȚȐȘȈ, șȓȍȌ ȒȈȚȖ
ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȢȚ ȍ ȗȘȐȒȓȦȟȐȓ șȢș șȢȝȘȈȕȧȊȈȕȍȚȖ ȕȈ
ȌȈȕȕȐȚȍ ȕȈ șȢȖȚȊȍȚȕȈȚȈ șȕȐȔȒȈ.
ǩțȚȖȕ ȏȈ ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ
ǨȒȖ ȔȍȕȦȚȖ ȕȍ ȍ ȗȖȒȈȏȈȕȖ,
ȚȖȏȐ ȉțȚȖȕ ȘȈȉȖȚȐ ȒȈȚȖ ȉțȚȖȕ
ȏȈ ȖȗȚȐȟȕȖ ȐȓȐ ȞȐȜȘȖȊȖ
ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ.
ǺȖȏȐ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚ ȘȈȏȗȖȓȈȋȈ
ș ȜțȕȒȞȐȧ ȏȈ 3ȝ ȖȗȚȐȟȕȖ
ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ Ȑ 3ȝ ȞȐȜȘȖȊȖ
ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ. DzȖȔȉȐȕȐȘȈȕȖȚȖ ȐȔ
ȐȏȗȖȓȏȊȈȕȍ ȌȈȊȈ ȊȢȏȔȖȎȕȖșȚ ȏȈ
ȔȈȒșȐȔȈȓȕȖ ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ ȖȚ 9ȝ.
ǺȍȓȍȜȖȚȖ ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ
ǶȗȚȐȟȕȖ ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ ǺǭdzǭǼǶǺǶ
: ȕȈȚȐșȒȈȕȍ ȕȈ ȉțȚȖȕȈ T ȏȈ ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ.
ǺȈȒȈ ȖȉȍȒȚȢȚ ȡȍ șȍ țȋȖȓȍȔȐ, Ț.ȍ. ȡȍ șȍ
ȗȖȒȈȎȍ ȗȖ-ȉȓȐȏȒȖ. ǾȐȜȘȖȊȖ ȚȍȓȍȜȖȚȖ
ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ
: ȗȘȐ ȐȏȉȖȘ ȕȈ ȔȈȒșȐȔȈȓȕȖȚȖ (3ȝ) ȖȗȚȐȟȕȖ
ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ, ȕȈȚȐșȒȈȕȍȚȖ ȕȈ ȉțȚȖȕȈ T ȡȍ
ȈȒȚȐȊȐȘȈ șȖȜȚțȍȘȈ ȏȈ ȞȐȜȘȖȊȖ ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ.
ǶșȊȖȉȖȎȌȈȊȈȕȍȚȖ ȕȈ ȉțȚȖȕȈ T ȡȍ șȗȘȍ
ȞȐȜȘȖȊȖȚȖ ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ ȕȈ ȎȍȓȈȕȈȚȈ
ȕȈșȚȘȖȑȒȈ. ǷȘȐ ȐȏȉȖȘ ȕȈ ȔȈȒșȐȔȈȓȕȖȚȖ
(3ȝ) ȞȐȜȘȖȊȖ ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ, ȕȈȚȐșȒȈȕȍȚȖ ȕȈ
ȉțȚȖȕȈ T ȕȧȔȈ ȌȈ ȐȔȈ ȍȜȍȒȚ.
ǵȈȚȐșȒȈȕȍ ȕȈ
ȉțȚȖȕȈ T ȏȈ
ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ
[WIDE zoom]
(ȀȐȘȖȒȖ
ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ)
ǵȈȚȐșȒȈȕȍ ȕȈ
ȉțȚȖȕȈ T ȏȈ
ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ
[TELE zoom]
(ǺȍȓȍȜȖȚȖ
ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ)
[Digital zoom 3.0X]
(3ȝ ȞȐȜȘȖȊȖ
ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ)
25
ǩțȚȖȕ ȏȈ ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ
ȀȐȘȖȒȖ ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ
ǶȗȚȐȟȕȖ ȠȐȘȖȒȖ ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ : ȕȈȚȐșȒȈȕȍ ȕȈ ȉțȚȖȕȈ W ȏȈ
ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ. ǺȈȒȈ ȖȉȍȒȚȢȚ ȡȍ
șȍ ȕȈȔȈȓȐ, Ț.ȍ. ȡȍ ȐȏȋȓȍȎȌȈ
ȗȖ-ȌȈȓȍȟȍ. ǷȘȖȌȢȓȎȐȚȍȓȕȖȚȖ
ȕȈȚȐșȒȈȕȍ ȕȈ ȉțȚȖȕȈ W ȡȍ ȏȈȌȈȌȍ
ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȕȈșȚȘȖȑȒȈȚȈ ȏȈ
ȔȐȕȐȔȈȓȕȖ ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ, Ț.ȍ.
ȖȉȍȒȚȢȚ ȡȍ șȍ ȗȖȒȈȏȊȈ ȊȢȏȔȖȎȕȖ
ȕȈȑ-ȌȈȓȍȟ șȗȘȧȔȖ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ.
ǵȈȚȐșȒȈȕȍ ȕȈ
ȉțȚȖȕȈ W ȏȈ
ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ
[TELE zoom]
(ǺȍȓȍȜȖȚȖ ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ)
ǵȈȚȐșȒȈȕȍ ȕȈ
ȉțȚȖȕȈ W ȏȈ
ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ
[Optical zoom 2X]
(2ȝ ȖȗȚȐȟȕȖ ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ)
[WIDE zoom]
(ȀȐȘȖȒȖ ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ)
ǾȐȜȘȖȊȖ ȠȐȘȖȒȖ ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ : ȒȖȋȈȚȖ șȍ ȐȏȗȖȓȏȊȈ
ȞȐȜȘȖȊȖȚȖ ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ,
ȕȈȚȐșȒȈȕȍȚȖ ȕȈ ȉțȚȖȕȈ W ȡȍ
ǶȗȚȐȟȕȖ ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ
ȕȈȔȈȓȧȊȈ ȞȐȜȘȖȊȖȚȖ ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ
ȕȈ șȚȢȗȒȐ.ǶșȊȖȉȖȎȌȈȊȈȕȍȚȖ ȕȈ
ȉțȚȖȕȈ W ȡȍ șȗȘȍ ȞȐȜȘȖȊȖȚȖ
ǾȐȜȘȖȊȖ țȊȍȓȐȟȍȕȐȍ
ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ. ǵȈȚȐșȒȈȕȍȚȖ ȕȈ
ȉțȚȖȕȈ W ȡȍ ȕȈȔȈȓȐ ȞȐȜȘȖȊȖȚȖ
ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ Ȑ ȡȍ ȗȘȖȌȢȓȎȐ ȌȈ
ȕȈȔȈȓȧȊȈ ȖȗȚȐȟȕȖȚȖ ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ,
ȌȖȒȈȚȖ șȍ ȌȖșȚȐȋȕȍ ȔȐȕȐȔȈȓȕȈȚȈ
ȕȈșȚȘȖȑȒȈ.
ǵȈȚȐșȒȈȕȍ ȕȈ
ȉțȚȖȕȈ W ȏȈ
ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ
[Digital zoom 3.0X]
(3ȝ ȞȐȜȘȖȊȖ ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ)
26
ǵȈȚȐșȒȈȕȍ ȕȈ
ȉțȚȖȕȈ W ȏȈ
ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ
[TELE zoom]
(ǺȍȓȍȜȖȚȖ ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ)
[WIDE zoom]
(ȀȐȘȖȒȖ ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ)
ǯȈșȕȍȚȐȚȍ ș ȞȐȜȘȖȊȖ ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ șȕȐȔȒȐ ȔȖȎȍ ȌȈ
ȖȚȕȍȔȈȚ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȔȈȓȒȖ ȗȖȊȍȟȍ ȊȘȍȔȍ ȏȈ
ȖȉȘȈȉȖȚȒȈ. ǰȔȈȑȚȍ ȋȖ ȗȘȍȌȊȐȌ ȗȘȐ ȘȈȉȖȚȈ.
ǨȒȖ ȉțȚȖȕȐȚȍ ȏȈ ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ ȉȢȌȈȚ ȕȈȚȐșȕȈȚȐ ȗȘȐ
ȏȈșȕȍȔȈȕȍ ȕȈ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ, ȏȊțȒȢȚ ȕȧȔȈ ȌȈ șȍ ȏȈȗȐȠȍ.
ǷȘȐ ȐȏȗȖȓȏȊȈȕȍ ȕȈ ȞȐȜȘȖȊȖ ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ ȔȖȎȍ ȌȈ
ȏȈȉȍȓȍȎȐȚȍ ȕȈȔȈȓȧȊȈȕȍ ȕȈ ȒȈȟȍșȚȊȖȚȖ ȕȈ ȏȈșȕȍȚȐȚȍ
șȕȐȔȒȐ.
ǯȈ ȌȈ ȊȐȌȐȚȍ ȧșȕȖ ȌȈȌȍȕȈ ȞȐȜȘȖȊȖ ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȈ
șȕȐȔȒȈ, ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ ȕȈȗȖȓȖȊȐȕȈ
ȕȈȌȖȓț ȗȘȐ ȔȈȒșȐȔȈȓȕȈ ȗȖȏȐȞȐȧ ȕȈ ȖȗȚȐȟȕȖȚȖ
ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ, șȓȍȌ ȒȖȍȚȖ ȖȚȕȖȊȖ ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ T.
ǼțȕȒȞȐȧȚȈ ȏȈ ȞȐȜȘȖȊȖ ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ ȕȍ ȔȖȎȍ ȌȈ
șȍ ȐȏȗȖȓȏȊȈ ȗȘȐ ȘȍȎȐȔȐȚȍ ȏȈ șȞȍȕȈ (Night (ǵȖȡ),
Children (ǬȍȞȈ), Text (ǺȍȒșȚ), Close up (ǩȓȐȏȢȒ ȗȓȈȕ),
Firework (ǼȖȑȍȘȊȍȘȒȐ), ȗȘȐ ȘȍȎȐȔȈ ȏȈ ȘȈȏȗȖȏȕȈȊȈȕȍ
ȕȈ ȓȐȞȍ, DIS ȘȍȎȐȔȈ, ȒȈȒȚȖ Ȑ ȚȖȏȐ ȏȈ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ.
ǵȍ ȌȖȒȖșȊȈȑȚȍ ȖȉȍȒȚȐȊȈ. ǺȈȒȈ ȡȍ ȗȘȍȌȖȚȊȘȈȚȐȚȍ
ȗȘȈȊȍȕȍȚȖ ȕȈ ȘȈȏȔȈȏȈȕȐ șȕȐȔȒȐ Ȑ ȊȍȘȖȧȚȕȐ
ȗȘȖȉȓȍȔȐ ș ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ. ǨȒȖ șȢȖȚȊȍȚȕȈȚȈ șȕȐȔȒȈ ȍ
ȕȍȧșȕȈ, ȐȏȒȓȦȟȍȚȍ Ȑ ȖȚȕȖȊȖ ȊȒȓȦȟȍȚȍ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ,
ȏȈ ȌȈ ȗȘȖȔȍȕȐȚȍ ȗȖȏȐȞȐȧȚȈ ȕȈ ȖȉȍȒȚȐȊ.
ǵȍ ȕȈȚȐșȒȈȑȚȍ ȖȉȍȒȚȐȊȈ, ȚȢȑ ȒȈȚȖ ȚȖȊȈ ȔȖȎȍ ȌȈ
ȌȖȊȍȌȍ ȌȖ ȕȍȐȏȗȘȈȊȕȖșȚȐ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ.
DzȖȋȈȚȖ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȢȚ ȍ ȊȒȓȦȟȍȕ, ȕȍ ȌȖȒȖșȊȈȑȚȍ
ȗȖȌȊȐȎȕȐȚȍ ȟȈșȚȐ ȕȈ ȖȉȍȒȚȐȊȈ, ȚȢȑ ȒȈȚȖ ȚȖȊȈ ȔȖȎȍ
ȌȈ ȌȖȊȍȌȍ ȌȖ ȕȍȧșȕȐ Ȑ ȏȈȔȢȋȓȍȕȐ șȕȐȔȒȐ.
ǵȍ ȌȖȒȖșȊȈȑȚȍ ȖȉȍȒȚȐȊȈ ȗȘȐ ȘȈȉȖȚȈ ș ȉțȚȖȕȈ ȏȈ
ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ.
ǩțȚȖȕ ȏȈ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ (DISP) / ȕȈȋȖȘȍ
DzȖȋȈȚȖ ȍ ȗȖȒȈȏȈȕȖ ȔȍȕȦ, ȉțȚȖȕȢȚ ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ ȘȈȉȖȚȐ
ȒȈȚȖ ȉțȚȖȕ ȏȈ ȗȖșȖȒȈ. Ǫ ȘȍȎȐȔȈ ȏȈ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ ȐȓȐ
ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ ș ȕȈȚȐșȒȈȕȍȚȖ ȕȈ ȚȖȏȐ ȉțȚȖȕ ȡȍ șȍ ȗȖȒȈȎȍ
ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ ȏȈ șȢȖȚȊȍȚȕȈȚȈ șȕȐȔȒȈ.
Show all photographic information.
[ǭȒȘȈȕ ȏȈ ȜȐȓȔȐȘȈȕȍ]
ǩțȚȖȕ ȏȈ ȔȈȒȘȖ (
) / ȕȈȌȖȓț
DzȖȋȈȚȖ ȍ ȗȖȒȈȏȈȕȖ ȔȍȕȦ, ȉțȚȖȕȢȚ ȏȈ ȕȈȌȖȓț ȘȈȉȖȚȐ ȒȈȚȖ
ȉțȚȖȕ ȏȈ ȗȖșȖȒȈ. ǨȒȖ ȔȍȕȦȚȖ ȕȍ șȍ ȗȖȒȈȏȊȈ, ȔȖȎȍȚȍ
ȌȈ ȐȏȗȖȓȏȊȈȕȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȌȖȓț ( ) / ȔȈȒȘȖ, ȏȈ ȌȈ
ȏȈșȕȍȔȍȚȍ ȔȈȒȘȖ șȕȐȔȒȐ. ǬȐȈȗȈȏȖȕȐȚȍ ȕȈ ȘȈȏșȚȖȧȕȐȧȚȈ
șȈ ȗȖȒȈȏȈȕȐ ȗȖ-ȌȖȓț. ǵȈȚȐșȒȈȑȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȔȈȒȘȖ,
ȌȖȒȈȚȖ ȎȍȓȈȕȐȧȚ ȐȕȌȐȒȈȚȖȘ ȏȈ ȘȍȎȐȔ ȏȈ ȔȈȒȘȖ șȍ
ȗȖȒȈȎȍ ȕȈ LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ.
Show only basic information.
[ǭȒȘȈȕ ȏȈ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ]
[Auto Focus]
(ǨȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ
ȜȖȒțșȐȘȈȕȍ)
[Macro (
)]
(ǴȈȒȘȖ)
[Auto Macro (
)]
(ǨȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ ȔȈȒȘȖ)
27
ǩțȚȖȕ ȏȈ ȔȈȒȘȖ (
) / ȕȈȌȖȓț
ǺȐȗȖȊȍ ȘȍȎȐȔȐ ȕȈ ȜȖȒțșȐȘȈȕȍ Ȑ ȌȐȈȗȈȏȖȕȐ ȕȈ ȜȖȒțșȐȘȈȕȍ
(W: ȠȐȘȖȒȖ ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ; T: ȚȍȓȍȜȖȚȖ ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ)
(ǴȧȘȒȈ: șȔ)
Auto (
ǸȍȎȐȔ
ǺȐȗ
ǨȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ ȔȈȒȘȖ (
ȜȖȒțșȐȘȈȕȍ
ǶȉȝȊȈȚ ȕȈ
ȜȖȒțșȐȘȈȕȍ
ǶȉȝȊȈȚ ȕȈ
ȜȖȒțșȐȘȈȕȍ
)
W: 10 ~ ȉȍȏȒȘȈȑȕȖșȚ
T: 50 ~ ȉȍȏȒȘȈȑȕȖșȚ
ǴȈȒȘȖ (
W: 80 ~ ȉȍȏȒȘȈȑȕȖșȚ
T: 80 ~ ȉȍȏȒȘȈȑȕȖșȚ
DIS (
ǺȐȗ
ǨȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ ȔȈȒȘȖ (
ȜȖȒțșȐȘȈȕȍ
ǶȉȝȊȈȚ ȕȈ
ȜȖȒțșȐȘȈȕȍ
W: 10 ~ ȉȍȏȒȘȈȑȕȖșȚ
T: 50 ~ ȉȍȏȒȘȈȑȕȖșȚ
)
ǴȈȒȘȖ
ǵȖȘȔȈȓȕȖ
o
o
o
o
o
o
o
o
)
ǵȖȘȔȈȓȕȖ
W: 10 ~ 80
T: 50 ~ 80
ǨȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ ȔȈȒȘȖ
o
W: 80 ~ ȉȍȏȒȘȈȑȕȖșȚ
T: 80 ~ ȉȍȏȒȘȈȑȕȖșȚ
)
ǸȍȎȐȔ
ǸȍȎȐȔ
ǵȖȘȔȈȓȕȖ
ǷȘȖȋȘȈȔȐȘȈȕȍ (
ǸȍȎȐȔ
ǺȐȗ
ȜȖȒțșȐȘȈȕȍ
)
ǴȍȚȖȌȐ ȕȈ ȜȖȒțșȐȘȈȕȍ Ȋ ȘȍȎȐȔ ȕȈ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ
(o : ȐȏȉȐȘȈȍȔȖ, : ȉȍȏȒȘȈȍȕ ȌȐȈȗȈȏȖȕ ȕȈ ȜȖȒțșȐȘȈȕȍ)
ǸȍȎȐȔ
o
ǹǾǭǵǨ
ǨȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ ȔȈȒȘȖ
ǴȈȒȘȖ
ǵȖȘȔȈȓȕȖ
o
o
)
o
o
ǵȖȘȔȈȓȕȖ
o
W: 80 ~ ȉȍȏȒȘȈȑȕȖșȚ
T: 80 ~ ȉȍȏȒȘȈȑȕȖșȚ
ǷȘȐ ȐȏȉȖȘ ȕȈ ȘȍȎȐȔȈ ȏȈ ȔȈȒȘȖ, ȉȢȌȍȚȍ ȐȏȒȓȦȟȐȚȍȓȕȖ
ȊȕȐȔȈȚȍȓȕȐ ȌȈ ȗȘȍȌȖȚȊȘȈȚȧȊȈȚȍ ȚȘȍȗȚȍȕȍ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ.
DzȖȋȈȚȖ ȏȈșȕȍȔȈȚȍ șȕȐȔȒȈ ȕȈ ȗȖ-ȔȈȓȒȖ ȖȚ 40 șȔ (ȠȐȘȖȒȖ
ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ) ȐȓȐ 50 șȔ (ȚȍȓȍȜȖȚȖ ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ) Ȋ ȘȍȎȐȔȈ
ȏȈ ȔȈȒȘȖ, ȐȏȒȓȦȟȍȚȍ ȘȍȎȐȔȈ ȏȈ șȊȍȚȒȈȊȐȞȈȚȈ.
o
o
o
o
o
o
28
ǻșȚȈȕȖȊȧȊȈȕȍ ȕȈ ȜȖȒțșȈ
ǯȈ ȜȖȒțșȐȘȈȕȍ ȕȈ ȖȉȍȒȚ, ȒȖȑȚȖ ȕȍ ȍ ȗȖȏȐȞȐȖȕȐȘȈȕ
Ȋ ȞȍȕȚȢȘȈ ȕȈ șȕȐȔȒȈȚȈ, ȐȏȗȖȓȏȊȈȑȚȍ ȜțȕȒȞȐȧȚȈ ȏȈ
țșȚȈȕȖȊȧȊȈȕȍ ȕȈ ȜȖȒțșȈ.
ǰȏȗȖȓȏȊȈȕȍ ȕȈ ȜțȕȒȞȐȧȚȈ ȏȈ țșȚȈȕȖȊȧȊȈȕȍ ȕȈ ȜȖȒțșȈ
1. ǻȊȍȘȍȚȍ șȍ, ȟȍ ȎȍȓȈȕȐȧȚ ȖȉȍȒȚ ȍ Ȋ ȞȍȕȚȢȘȈ ȕȈ
ȘȈȔȒȈȚȈ ȏȈ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ ȜȖȒțșȐȘȈȕȍ.
2. ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ ȕȈȗȖȓȖȊȐȕȈ ȕȈȌȖȓț.
DzȖȋȈȚȖ ȘȈȔȒȈȚȈ ȏȈ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ ȜȖȒțșȐȘȈȕȍ șȊȍȚȕȍ Ȋ
ȏȍȓȍȕȖ, ȚȖȊȈ ȖȏȕȈȟȈȊȈ, ȟȍ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȢȚ ȍ ȜȖȒțșȐȘȈȓ
ȖȉȍȒȚȈ. ǪȕȐȔȈȊȈȑȚȍ ȌȈ ȕȍ ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȕȈ
ȏȈȚȊȖȘȈ ȌȖȒȘȈȑ ȕȈȌȖȓț, ȏȈ ȌȈ ȕȍ ȏȈșȕȍȔȍȚȍ ȕȍȎȍȓȈȕȈ
șȕȐȔȒȈ.
3. DzȈȚȖ ȗȘȖȌȢȓȎȈȊȈȚȍ ȌȈ ȌȢȘȎȐȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȕȈ
ȏȈȚȊȖȘȈ ȕȈȗȖȓȖȊȐȕȈ ȕȈȚȐșȕȈȚ ȕȈȌȖȓț, ȗȘȍȔȍșȚȍȚȍ
ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ, ȏȈ ȌȈ ȕȈȋȓȈșȐȚȍ ȎȍȓȈȕȈȚȈ șȕȐȔȒȈ,
șȓȍȌ ȒȖȍȚȖ ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ ȌȖȒȘȈȑ, ȏȈ
ȌȈ ȏȈșȕȍȔȍȚȍ șȕȐȔȒȈȚȈ. ǨȒȖ ȖȚȗțșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȕȈ
ȏȈȚȊȖȘȈ, ȜțȕȒȞȐȧȚȈ ȏȈ țșȚȈȕȖȊȧȊȈȕȍ ȕȈ ȜȖȒțșȈ ȡȍ
șȍ ȖȚȔȍȕȐ.
ǩțȚȖȕ ȏȈ șȊȍȚȒȈȊȐȞȈ (
DzȖȋȈȚȖ ȔȍȕȦȚȖ ȍ ȗȖȒȈȏȈȕȖ ȕȈ
LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ, ȉțȚȖȕȢȚ ȏȈ ȕȈȓȧȊȖ
ȗȘȍȔȍșȚȊȈ ȒțȘșȖȘȈ Ȋ ȓȍȊȐȧ ȘȈȏȌȍȓ.
DzȖȋȈȚȖ ȔȍȕȦȚȖ ȕȍ ȍ ȗȖȒȈȏȈȕȖ ȕȈ LCD
ȔȖȕȐȚȖȘȈ, ȉțȚȖȕȢȚ ȏȈ ȕȈȓȧȊȖ ȘȈȉȖȚȐ
ȒȈȚȖ ȉțȚȖȕ ȏȈ șȊȍȚȒȈȊȐȞȈȚȈ ( ).
[Selecting the Auto flash]
(ǰȏȉȐȘȈȕȍ ȕȈ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȕȈ
șȊȍȚȒȈȊȐȞȈ)
ǰȏȉȐȘȈȕȍ ȕȈ ȘȍȎȐȔȈ ȏȈ
șȊȍȚȒȈȊȐȞȈȚȈ
1. ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȔȍȕȦȚȖ, ȏȈ ȌȈ ȐȏȉȍȘȍȚȍ ȘȍȎȐȔ ȕȈ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ,
ȕȖ ȉȍȏ ȘȍȎȐȔȈ ȏȈ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ ȐȓȐ DIS ȘȍȎȐȔȈ (șȚȘ. 19).
2. ǵȈȚȐșȒȈȑȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ șȊȍȚȒȈȊȐȞȈȚȈ, ȌȖȒȈȚȖ ȎȍȓȈȕȐȧȚ
ȐȕȌȐȒȈȚȖȘ ȕȈ ȘȍȎȐȔȈ ȏȈ șȊȍȚȒȈȊȐȞȈȚȈ șȍ ȗȖȒȈȎȍ ȕȈ LCD
ȔȖȕȐȚȖȘȈ.
3. ǵȈ LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ ȡȍ șȍ ȗȖȒȈȎȍ ȐȕȌȐȒȈȚȖȘ ȕȈ ȘȍȎȐȔȈ ȏȈ
șȊȍȚȒȈȊȐȞȈȚȈ. ǹȢȖȉȘȈȏȍȚȍ șȊȍȚȒȈȊȐȞȈȚȈ șȢș șȢȖȚȊȍȚȕȈȚȈ
ȖȉșȚȈȕȖȊȒȈ.
(ǴȧȘȒȈ: Ȕ)
ǶȉȝȊȈȚ ȕȈ șȊȍȚȒȈȊȐȞȈȚȈ
ISO
1. ǵȈȋȓȈșȍȚȍ
șȕȐȔȒȈȚȈ.
2. ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȕȈ
ȏȈȚȊȖȘȈ ȕȈȗȖȓȖȊȐȕȈ
ȕȈȌȖȓț, ȏȈ ȌȈ
ȜȖȒțșȐȘȈȚȍ ȖȉȍȒȚȈ.
3. ǵȈȋȓȈșȍȚȍ ȖȚȕȖȊȖ
ȎȍȓȈȕȈȚȈ șȕȐȔȒȈ Ȑ
ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ
ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ ȌȖȒȘȈȑ
ȕȈȌȖȓț.
) / ȕȈȓȧȊȖ
ǵȖȘȔȈȓȕȖ
ǴȈȒȘȖ
ǨȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ
ȔȈȒȘȖ
ȀȐȘȖȒȖ
ǺȍȓȍȜȖȚȖ
ȀȐȘȖȒȖ
ǺȍȓȍȜȖȚȖ
ȀȐȘȖȒȖ
ǺȍȓȍȜȖȚȖ
ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ
ǨǪǺǶǴǨǺǰǿǵǶ 0,8 ~ 3,8 0,8 ~ 2,1 0,4 ~ 0,8 0,5 ~ 0,8 0,4 ~ 3,8 0,5 ~ 2,1
29
ǩțȚȖȕ ȏȈ șȊȍȚȒȈȊȐȞȈ (
) / ȕȈȓȧȊȖ
ǨȒȖ ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ șȓȍȌ ȐȏȉȖȘ ȕȈ
ȕȈșȚȘȖȑȒȈȚȈ ȏȈ șȊȍȚȒȈȊȐȞȈ, ȗȢȘȊȈȚȈ șȊȍȚȒȈȊȐȞȈ
ȡȍ șȊȍȚȕȍ ș Ȟȍȓ ȗȘȖȊȍȘȒȈ ȕȈ țșȓȖȊȐȧȚȈ ȕȈ șȕȐȔȈȕȍ
(ȖȉȝȊȈȚȈ ȕȈ șȊȍȚȒȈȊȐȞȈȚȈ Ȑ ȕȐȊȖȚȖ ȕȈ ȏȈȝȘȈȕȊȈȕȍȚȖ ȑ).
ǵȍ ȌȊȐȎȍȚȍ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ, ȌȖȒȈȚȖ șȊȍȚȒȈȊȐȞȈȚȈ
șȊȍȚȕȍ ȊȚȖȘȐ ȗȢȚ.
ǿȍșȚȖȚȖ ȐȏȗȖȓȏȊȈȕȍ ȕȈ șȊȍȚȒȈȊȐȞȈȚȈ ȡȍ ȕȈȔȈȓȐ
ȎȐȊȖȚȈ ȕȈ ȉȈȚȍȘȐȧȚȈ.
ǷȘȐ ȕȖȘȔȈȓȕȐ țșȓȖȊȐȧ ȕȈ ȘȈȉȖȚȈ, ȊȘȍȔȍȚȖ ȏȈ
ȏȈȘȍȎȌȈȕȍ ȕȈ șȊȍȚȒȈȊȐȞȈȚȈ ȍ ȌȖ 5 șȍȒțȕȌȐ. ǨȒȖ
ȉȈȚȍȘȐȧȚȈ ȍ șȓȈȉȈ, ȊȘȍȔȍȚȖ ȏȈ ȏȈȘȍȎȌȈȕȍ ȡȍ ȉȢȌȍ
ȗȖȊȍȟȍ.
ǼțȕȒȞȐȧȚȈ ȕȈ șȊȍȚȒȈȊȐȞȈȚȈ ȕȧȔȈ ȌȈ ȘȈȉȖȚȐ Ȋ
ȘȍȎȐȔȐȚȍ ȏȈ șȞȍȕȈ [Landscape] (ǷȍȑȏȈȎ), [Close
up] (ǩȓȐȏȢȒ ȗȓȈȕ), [Text] (ǺȍȒșȚ), [Sunset] (ǯȈȓȍȏ),
[Dawn] (ǰȏȋȘȍȊ), [Firework] (ǼȖȑȍȘȊȍȘȒȐ) ȒȈȒȚȖ Ȑ Ȋ
ȘȍȎȐȔȈ DIS Ȑ ȚȖȏȐ ȏȈ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ.
ǯȈșȕȍȔȈȑȚȍ șȕȐȔȒȐ Ȋ ȖȉȝȊȈȚȈ ȕȈ șȊȍȚȒȈȊȐȞȈȚȈ.
ǬȖȉȘȖȚȖ ȒȈȟȍșȚȊȖ ȕȈ șȕȐȔȒȐȚȍ ȕȍ ȍ ȋȈȘȈȕȚȐȘȈȕȖ,
ȈȒȖ ȖȉȍȒȚȢȚ ȍ ȚȊȢȘȌȍ ȉȓȐȏȖ ȐȓȐ șȢș șȐȓȕȖ
șȊȍȚȓȖȖȚȘȈȏȧȊȈȡȈ ȗȖȊȢȘȝȕȖșȚ.
ǷȘȐ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ ȕȈ șȕȐȔȒȈ șȢș șȊȍȚȒȈȊȐȞȈȚȈ Ȋ
țșȓȖȊȐȧ ȕȈ șȓȈȉȈ ȖșȊȍȚȍȕȖșȚ, ȕȈ șȕȐȔȒȈȚȈ ȔȖȎȍ
ȌȈ șȍ ȗȖȧȊȐ ȉȧȓȖ ȗȍȚȕȖ. ǷȍȚȕȖȚȖ șȍ ȗȖȧȊȧȊȈ ȖȚ
ȖȚȘȈȎȍȕȐȍȚȖ ȕȈ șȊȍȚȓȐȕȈȚȈ ȕȈ șȊȍȚȒȈȊȐȞȈȚȈ Ȋ
ȈȚȔȖșȜȍȘȕȐȧ ȗȘȈȝ.
30
ǰȕȌȐȒȈȚȖȘ ȕȈ ȘȍȎȐȔȈ ȏȈ șȊȍȚȒȈȊȐȞȈȚȈ
ǰȒȖȕȐ
ǸȍȎȐȔ ȕȈ
șȊȍȚȒȈȊȐȞȈ
ǶȗȐșȈȕȐȍ
ǨȊȚȖȔȈȚȐȟȕȈ
șȊȍȚȒȈȊȐȞȈ
ǨȒȖ ȖȉȍȒȚȢȚ ȐȓȐ ȜȖȕȢȚ ȍ ȚȢȔȍȕ, șȊȍȚȒȈȊȐȞȈȚȈ
ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȡȍ șȍ ȊȒȓȦȟȐ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ.
ǨȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ
ȕȈȔȈȓȧȊȈȕȍ
ȕȈ ȍȜȍȒȚȈ
“ȟȍȘȊȍȕȐ ȖȟȐ”
ǨȒȖ ȖȉȍȒȚȢȚ ȐȓȐ ȜȖȕȢȚ ȍ ȚȢȔȍȕ, șȊȍȚȒȈȊȐȞȈȚȈ
ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȡȍ șȍ ȊȒȓȦȟȐ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ
Ȑ ȡȍ ȕȈȔȈȓȐ ȍȜȍȒȚȈ “ȟȍȘȊȍȕȐ ȖȟȐ” ȟȘȍȏ
ȜțȕȒȞȐȧȚȈ ȏȈ ȕȈȔȈȓȧȊȈȕȍ ȕȈ ȚȖȏȐ ȍȜȍȒȚ.
ǿțȊșȚȊȐȚȍȓȕȈ
șȊȍȚȒȈȊȐȞȈ
ǹȊȍȚȒȈȊȐȞȈȚȈ ȡȍ șȍ ȊȒȓȦȟȐ ȕȍȏȈȊȐșȐȔȖ
ȖȚ ȕȈȓȐȟȕȈȚȈ șȊȍȚȓȐȕȈ. ǰȕȚȍȕȏȐȚȍȚȢȚ
ȕȈ șȊȍȚȒȈȊȐȞȈȚȈ ȡȍ șȍ ȒȖȕȚȘȖȓȐȘȈ
ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ șȗȖȘȍȌ ȖȒȖȓȕȐȚȍ țșȓȖȊȐȧ.
ǹȊȍȚȒȈȊȐȞȈȚȈ ȡȍ ȘȈȉȖȚȐ ș ȉȈȊȕȈ șȒȖȘȖșȚ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ,
ȏȈ ȌȈ șȍ ȗȖșȚȐȋȕȍ ȉȈȓȈȕșȐȘȈȕȍ ȕȈ ȗȘȈȊȐȓȕȈȚȈ
ȍȒșȗȖȕȈȞȐȧ. ǷȘȐ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ ȕȈ șȕȐȔȒȈ ȕȈ
ǩȈȊȕȖ
șȐȕȝȘȖȕȐȏȐȘȈȕȍ șȓȈȉȖȖșȊȍȚȍȕȖ ȔȧșȚȖ, ȕȈ LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ ȡȍ șȍ ȗȖȒȈȎȍ
ȐȕȌȐȒȈȚȖȘȢȚ ȏȈ ȗȘȍȌțȗȘȍȎȌȍȕȐȍ ȏȈ ȘȈȏȚȢȘșȊȈȕȍ ȕȈ
ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ( Ã ).
ǵȈȔȈȓȧȊȈȕȍ
ȕȈ ȍȜȍȒȚȈ
"ȟȍȘȊȍȕȐ ȖȟȐ"
ǨȒȖ șȍ ȏȈșȕȍȔȍ șȕȐȔȒȈ ș "ȟȍȘȊȍȕȐ ȖȟȐ",
ȚȖȏȐ ȘȍȎȐȔ ȡȍ ȕȈȔȈȓȐ ȍȜȍȒȚȈ ȟȍȘȊȍȕȐ
ȖȟȐ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ.
ǰȏȒȓȦȟȍȕȈ
șȊȍȚȒȈȊȐȞȈ
ǹȊȍȚȒȈȊȐȞȈȚȈ ȕȧȔȈ ȌȈ șȍ ȊȒȓȦȟȐ. ǰȏȗȖȓȏȊȈȑȚȍ
ȚȖȏȐ ȘȍȎȐȔ ȏȈ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ ȕȈ șȕȐȔȒȐ ȕȈ ȔȍșȚȈ ȐȓȐ
ȗȘȐ șȐȚțȈȞȐȐ, ȒȢȌȍȚȖ ȍ ȏȈȉȘȈȕȍȕȖ ȐȏȗȖȓȏȊȈȕȍȚȖ ȕȈ
ȜȖȚȖȋȘȈȜșȒȈ șȊȍȚȒȈȊȐȞȈ. ǷȘȐ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ ȕȈ șȕȐȔȒȈ
ȕȈ șȓȈȉȖȖșȊȍȚȍȕȖ ȔȧșȚȖ, ȕȈ LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ ȡȍ șȍ
ȗȖȒȈȎȍ ȐȕȌȐȒȈȚȖȘȢȚ ȏȈ ȗȘȍȌțȗȘȍȎȌȍȕȐȍ ȏȈ ȚȘȍȗȚȍȕȍ
ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ( Ã ).
ǩțȚȖȕ ȏȈ șȊȍȚȒȈȊȐȞȈ (
) / ȕȈȓȧȊȖ
ǸȍȎȐȔ ȕȈ șȊȍȚȒȈȊȐȞȈȚȈ șȗȖȘȍȌ ȘȍȎȐȔȈ ȕȈ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ
(o : ȐȏȉȐȘȈȍȔȖ)
ǸȍȎȐȔ
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
ǹǾǭǵǨ
ǸȍȎȐȔ
o
o
o
o
o
o
o
o
o
ǩțȚȖȕ ȏȈ șȈȔȖșȕȐȔȈȟȒȈ (
) / ȕȈȌȧșȕȖ
DzȖȋȈȚȖ ȔȍȕȦȚȖ ȍ ȗȖȒȈȏȈȕȖ ȕȈ LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ, ȉțȚȖȕȢȚ ȏȈ
ȕȈȌȧșȕȖ ȗȘȍȔȍșȚȊȈ ȒțȘșȖȘȈ Ȋ ȌȍșȕȐȧ ȘȈȏȌȍȓ.
DzȖȋȈȚȖ ȔȍȕȦȚȖ ȕȍ ȍ ȗȖȒȈȏȈȕȖ ȕȈ LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ, ȉțȚȖȕȢȚ
ȏȈ ȕȈȌȧșȕȖ ȘȈȉȖȚȐ ȒȈȚȖ ȉțȚȖȕ ȏȈ șȈȔȖșȕȐȔȈȟȒȈȚȈ (
).
ǺȈȏȐ ȜțȕȒȞȐȧ șȍ ȐȏȗȖȓȏȊȈ, ȒȖȋȈȚȖ ȜȖȚȖȋȘȈȜȢȚ șȢȡȖ ȐșȒȈ
ȌȈ ȗȘȐșȢșȚȊȈ ȕȈ șȕȐȔȒȈȚȈ.
ǨȒȖ ȗȖ ȊȘȍȔȍ ȕȈ ȐȏȗȖȓȏȊȈȕȍ ȕȈ ȜțȕȒȞȐȧȚȈ
ȕȈ șȈȔȖșȕȐȔȈȟȒȈȚȈ ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ
șȈȔȖșȕȐȔȈȟȒȈȚȈ, ȜțȕȒȞȐȧȚȈ ȡȍ șȍ ȖȚȔȍȕȐ.
ǯȈ ȌȈ ȐȏȉȍȋȕȍȚȍ ȚȘȍȗȚȍȕȍ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ,
ȐȏȗȖȓȏȊȈȑȚȍ șȚȈȚȐȊ.
Ǫ ȘȍȎȐȔȈ ȏȈ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ ȔȖȎȍ ȌȈ șȍ ȐȏȗȖȓȏȊȈ șȈȔȖ
10-șȍȒțȕȌȕȈȚȈ șȈȔȖșȕȐȔȈȟȒȈ.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
31
ǩțȚȖȕ ȏȈ șȈȔȖșȕȐȔȈȟȒȈ (
) / ȕȈȌȧșȕȖ
ǺȈȑȔȍȘ ȏȈ ȌȊȐȎȍȕȐȍ
ǰȏȉȐȘȈȕȍ ȕȈ șȈȔȖșȕȐȔȈȟȒȈȚȈ
1. ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȘȍȎȐȔ ȕȈ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ, ȕȖ ȉȍȏ
ȘȍȎȐȔȈ ȏȈ ȏȈȗȐș ȕȈ ȋȓȈș (șȚȘ. 19)
ǬȊȐȎȍȕȐȍ
ǵȈȚȐșȒȈȕȍ ȕȈ ȉțȚȖȕȈ ȕȈ
ȏȈȚȊȖȘȈ șȓȍȌ ȕȈșȚȘȖȑȒȈ ȕȈ
ȚȈȑȔȍȘȈ ȏȈ ȌȊȐȎȍȕȐȍ
ǶȚȒȘȐȊȈȕȍ ȕȈ ȌȊȐȎȍȕȐȍȚȖ
ȕȈ ȖȉȍȒȚȈ
2. ǵȈȚȐșȒȈȑȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ șȈȔȖșȕȐȔȈȟȒȈȚȈ/
ȕȈȌȧșȕȖ ( ), ȌȖȒȈȚȖ ȎȍȓȈȕȐȧȚ
ȐȕȌȐȒȈȚȖȘ ȏȈ ȘȍȎȐȔȈ șȍ ȗȖȒȈȎȍ ȕȈ
LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ. ǵȈ LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ ȡȍ șȍ
ȗȖȒȈȎȍ ȐȒȖȕȈ ȏȈ șȈȔȖșȕȐȔȈȟȒȈ ȏȈ 10
șȍȒțȕȌȐ, 2 șȍȒțȕȌȐ, ȌȊȍ ȏȈșȕȍȔȈȕȐȧ
ȐȓȐ ȕȈ ȚȈȑȔȍȘȈ ȏȈ ȌȊȐȎȍȕȐȍ.
3. ǷȘȐ ȕȈȚȐșȒȈȕȍ ȕȈ ȉțȚȖȕȈ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ,
șȕȐȔȒȈȚȈ ȡȍ ȉȢȌȍ ȏȈșȕȍȚȈ șȓȍȌ
ȐȏȚȐȟȈȕȍ ȕȈ țȒȈȏȈȕȖȚȖ ȊȘȍȔȍ.
ǵȍ ȍ ȖȚȒȘȐȚȖ ȌȊȐȎȍȕȐȍ
ǸȍȎȐȔ
[ǰȏȉȐȘȈȕȍ ȕȈ 10-șȍȒțȕȌȕȈȚȈ
șȈȔȖșȕȐȔȈȟȒȈ]
ǶȗȐșȈȕȐȍ
10-șȍȒțȕȌȕȈ ǹȓȍȌ ȕȈȚȐșȒȈȕȍ ȕȈ ȉțȚȖȕȈ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ ȡȍ șȈ
ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȐ 10 șȍȒțȕȌȐ, ȗȘȍȌȐ șȕȐȔȒȈȚȈ ȌȈ
șȈȔȖșȕȐȔȈȟȒȈ
ȉȢȌȍ ȏȈșȕȍȚȈ.
2-șȍȒțȕȌȕȈ ǹȓȍȌ ȕȈȚȐșȒȈȕȍ ȕȈ ȉțȚȖȕȈ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ ȡȍ șȈ
ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȐ 2 șȍȒțȕȌȐ, ȗȘȍȌȐ șȕȐȔȒȈȚȈ ȌȈ ȉȢȌȍ
șȈȔȖșȕȐȔȈȟȒȈ
ȏȈșȕȍȚȈ.
ǹȕȐȔȒȈȚȈ ȡȍ ȉȢȌȍ ȏȈșȕȍȚȈ șȓȍȌ ȖȒȖȓȖ 10 șȍȒțȕȌȐ,
Ȉ 2 șȍȒțȕȌȐ ȗȖ-ȒȢșȕȖ ȡȍ ȉȢȌȍ ȕȈȗȘȈȊȍȕȈ ȊȚȖȘȈ
ǬȊțȒȘȈȚȕȈ
șȕȐȔȒȈ. ǷȘȐ ȐȏȗȖȓȏȊȈȕȍ ȕȈ șȊȍȚȒȈȊȐȞȈȚȈ, ȕȈ
șȈȔȖșȕȐȔȈȟȒȈ 2-șȍȒțȕȌȕȈȚȈ șȈȔȖșȕȐȔȈȟȒȈ ȔȖȎȍ ȌȈ șȈ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȐ
ȗȖȊȍȟȍ ȖȚ 2 șȍȒțȕȌȐ ȏȈ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ, Ȋ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚ ȖȚ
ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖȚȖ ȊȘȍȔȍ ȏȈ ȏȈȘȍȎȌȈȕȍ ȕȈ șȊȍȚȒȈȊȐȞȈȚȈ.
ǺȈȑȔȍȘ ȏȈ ǼȖȚȖȈȗȈȘȈȚȢȚ ȖȚȒȘȐȊȈ ȌȊȐȎȍȕȐȍȚȖ ȕȈ șȢȖȚȊȍȚȕȐȧ
ȖȉȍȒȚ 6 șȍȒțȕȌȐ șȓȍȌ ȕȈȚȐșȒȈȕȍ ȕȈ ȉțȚȖȕȈ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ
ȌȊȐȎȍȕȐȍ
Ȑ ȏȈșȕȍȔȈ șȕȐȔȒȈȚȈ, șȓȍȌ ȒȈȚȖ ȌȊȐȎȍȕȐȍȚȖ șȗȘȍ.
32
ǴȐȋȈ (ȐȕȚȍȘȊȈȓ ȖȚ 1 șȍȒțȕȌȐ)
ǴȐȋȈ (ȐȕȚȍȘȊȈȓ ȖȚ 0,25
șȍȒțȕȌȐ)
ǪȒȓȦȟȍȚȍ Ȑ șȕȐȔȒȈȚȈ ȡȍ șȍ
ȏȈșȕȍȔȍ șȓȍȌ 2 șȍȒțȕȌȐ
ǭȚȈȗȐȚȍ ȕȈ ȕȈșȚȘȖȑȒȈȚȈ ȏȈ ȚȈȑȔȍȘȈ ȏȈ ȌȊȐȎȍȕȐȍ șȈ
șȓȍȌȕȐȚȍ. (ǸȍȎȐȔȢȚ ȏȈ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ ȕȍ ȍ ȊȒȓȦȟȍȕ)
ǰȕȌȐȒȈȚȖȘ ȏȈ ȘȍȎȐȔȈ ȕȈ șȈȔȖșȕȐȔȈȟȒȈȚȈ
ǰȒȖȕȈ
ǰȒȖȕȈ Ȑ ȐȕȌȐȒȈȚȖȘ ȏȈ
șȈȔȖșȕȐȔȈȟȒȈȚȈ
ǰȏȉȐȘȈȕȍ ȕȈ ȚȈȑȔȍȘȈ ȏȈ ȌȊȐȎȍȕȐȍ ǵȈȚȐșȒȈȕȍ ȕȈ ȉțȚȖȕȈ
ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ ǵȈȋȓȈșȧȕȍ ȕȈ șȕȐȔȒȈȚȈ (ȌȖ 6 șȍȒțȕȌȐ)*1 ǹȚȈȘȚȐȘȈȕȍ ȕȈ ȖȚȒȘȐȊȈȕȍȚȖ (ȘȈȏȌȊȐȎȍȚȍ ȘȢȞȍȚȍ șȐ șȐȓȕȖ)*2
ǹȗȐȘȈȕȍ ȕȈ ȖȚȒȘȐȊȈȕȍȚȖ (ȕȍ șȍ ȌȊȐȎȍȚȍ) ǯȈșȕȍȔȈȕȍ ȕȈ
șȕȐȔȒȈ (șȓȍȌ 2 șȍȒțȕȌȐ)
*1: ǼȖȚȖȈȗȈȘȈȚȢȚ ȖȚȒȘȐȊȈ ȌȊȐȎȍȕȐȍȚȖ ȕȈ șȢȖȚȊȍȚȕȐȧ ȖȉȍȒȚ 6
șȍȒțȕȌȐ șȓȍȌ ȕȈȚȐșȒȈȕȍ ȕȈ ȉțȚȖȕȈ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ. ǭȚȖ ȏȈȡȖ ȚȘȧȉȊȈ
ȌȈ ȗȖȚȊȢȘȌȐȚȍ ȒȖȔȗȖȏȐȞȐȧȚȈ ȌȖ 6 șȍȒțȕȌȐ.
*2: ǸȈȏȌȊȐȎȍȚȍ ȚȧȓȖȚȖ ȐȓȐ ȘȢȞȍȚȍ șȐ.
Ǫ șȓȍȌȕȐȚȍ șȐȚțȈȞȐȐ ȚȈȑȔȍȘȢȚ ȏȈ ȌȊȐȎȍȕȐȍ ȔȖȎȍ ȌȈ ȕȍ ȘȈȉȖȚȐ.
ǼȖȒțșȕȖȚȖ ȘȈȏșȚȖȧȕȐȍ ȍ ȕȈȌ 3 Ȕ.
ǶȉȝȊȈȚ ȕȈ ȖȚȒȘȐȊȈȕȍ ȕȈ
ǭȒșȗȖȕȈȞȐȧȚȈ ȍ ȚȊȢȘȌȍ șȊȍȚȓȈ ȐȓȐ ȚȢȔȕȈ.
ȚȈȑȔȍȘȈ ȏȈ ȌȊȐȎȍȕȐȍ
ǹȕȐȔȈȚȍ Ȋ țșȓȖȊȐȧ ȕȈ ȜȖȕȖȊȖ ȖșȊȍȚȧȊȈȕȍ.
ǬȊȐȎȍȕȐȍȚȖ ȍ ȕȍȏȕȈȟȐȚȍȓȕȖ
ǬȊȐȎȍȕȐȍȚȖ ȍ ȖȚȒȘȐȚȖ ȐȏȊȢȕ ȞȍȕȚȘȈȓȕȈȚȈ
ȟȈșȚ (50 %) ȕȈ șȍȕȏȖȘȈ, ȒȢȌȍȚȖ ȚȖ șȍ
ȘȈȏȗȖȏȕȈȊȈ.
ǨȒȖ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȢȚ ȕȍ țșȍȚȐ ȌȊȐȎȍȕȐȍ Ȋ
ȘȈȔȒȐȚȍ ȕȈ 30 șȍȒțȕȌȐ, ȐȓȐ ȈȒȖ ȚȖȑ ȕȍ
ȖȚȒȘȐȍ ȓȐȗșȈ ȕȈ ȌȊȐȎȍȕȐȍ șȓȍȌ țșȍȡȈȕȍȚȖ
ȕȈ ȌȊȐȎȍȕȐȍ.
ǩțȚȖȕ MENU
ǼțȕȒȞȐȐ (
- ǷȘȐ ȕȈȚȐșȒȈȕȍ ȕȈ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȔȍȕȦ, ȕȈ LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ ȡȍ
șȍ ȗȖȒȈȎȍ ȔȍȕȦ ȏȈ ȊșȍȒȐ ȍȌȐȕ ȘȍȎȐȔ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ.
ǷȖȊȚȖȘȕȖȚȖ ȕȈȚȐșȒȈȕȍ ȕȈ ȉțȚȖȕȈ ȡȍ ȊȢȘȕȍ LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ ȕȈ
ȗȢȘȊȖȕȈȟȈȓȕȐȧ Ȕț ȌȐșȗȓȍȑ.
- ǶȗȞȐȧ ȖȚ ȔȍȕȦȚȖ ȔȖȎȍ ȌȈ șȍ ȗȖȒȈȎȍ ȗȘȐ ȐȏȉȖȘ ȕȈ ȘȍȎȐȔȈ
ȏȈ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ ȐȓȐ ȚȖȏȐ ȏȈ șȚȈȚȐȟȕȈ șȕȐȔȒȈ. ǵȍ ȍ ȕȈȓȐȟȕȖ
ȔȍȕȦ, ȒȖȋȈȚȖ ȍ ȐȏȉȘȈȕȈ ȜțȕȒȞȐȧȚȈ ȏȈ ȏȈȗȐș ȕȈ ȋȓȈș.
Auto
Mode
[Pressing the MENU button]
(ǵȈȚȐșȒȈȕȍ ȕȈ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ
ȔȍȕȦ)
Program
Functions
DIS
Sound
Photo Help Guide
Display
Settings
Exit
[Menu off] (ǴȍȕȦ ȐȏȒȓ.)
Scene
Movie
Change
[Menu on] (ǴȍȕȦ ȊȒȓ.)
ǩțȚȖȕ OK
- DzȖȋȈȚȖ ȔȍȕȦȚȖ ȍ ȗȖȒȈȏȈȕȖ ȕȈ LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ, ȚȖȏȐ
ȉțȚȖȕ șȍ ȐȏȗȖȓȏȊȈ ȏȈ ȗȘȍȔȍșȚȊȈȕȍ ȕȈ ȒțȘșȖȘȈ ȒȢȔ
ȗȖȌȔȍȕȦȚȖ ȐȓȐ ȏȈ ȗȖȚȊȢȘȎȌȈȊȈȕȍ ȕȈ ȌȈȕȕȐ.
Auto
Mode
Program
Functions
DIS
Sound
Photo Help Guide
Display
Settings
Exit
Scene
Program
DIS
Photo Help Guide
Scene
Movie
Change
Movie
Exit
Ɂɚ ɞɚ ɢɡɜɟɞɟɬɟ ɦɟɧɸɬɚɬɚ ɩɨ-ɞɨɥɭ, ɢɡɩɨɥɡɜɚɣɬɟ ɦɟɧɸɬɨ, ɤɨɟɬɨ
ɪɚɡɪɟɲɚɜɚ ɮɭɧɤɰɢɢɬɟ, ɢɥɢ ɛɭɬɨɧɚ Fn:
ǸȍȎȐȔ
ǴȍȕȦ
Back
Ⱦɨɫɬɴɩɟɧ ɪɟɠɢɦ
ɋɬɪɚɧɢɰɚ
EV
ɋɬɪ.34
White Balance (Ȼɚɥɚɧɫ
ɧɚ ɛɟɥɢɹ ɰɜɹɬ)
ɋɬɪ.35
ISO
ɋɬɪ.36
Face Detection
(Ɉɬɤɪɢɜɚɧɟ ɧɚ ɥɢɰɟ)
ɋɬɪ.36
Face Tone (Ɍɨɧ ɧɚ ɥɢɰɟɬɨ)
ɋɬɪ.38
Face Retouch
(Ɋɟɬɭɲɢɪɚɧɟ ɧɚ ɥɢɰɟɬɨ)
Photo Size / Movie Size
(Ɋɚɡɦɟɪ ɧɚ ɮɨɬɨɫɬɢɥ /
Ɋɚɡɦɟɪ ɧɚ ɜɢɞɟɨɤɥɢɩ)
(Ɏɭɧɤɰɢɢ) Quality / Frame Rate (Ʉɚɱɟɫɬɜɨ
/ Ɋɟɬɭɲɢɪɚɧɟ ɧɚ ɥɢɰɟɬɨ)
ɋɬɪ.38
ɋɬɪ.38
ɋɬɪ.39
Metering (ɂɡɦɟɪɜɚɧɟ)
ɋɬɪ.39
Drive (Ɋɚɛɨɬɟɧ ɪɟɠɢɦ)
ɋɬɪ.40
Focus Area (Ɉɛɥɚɫɬ ɧɚ
ɮɨɤɭɫɢɪɚɧɟ)
ɋɬɪ.40
Photo Style Selector (ɋɟɥɟɤɬɨɪ
ɡɚ ɫɬɢɥɚ ɧɚ ɫɧɢɦɤɚɬɚ)
Image Adjust (ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ
ɧɚ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɬɨ)
Auto
[Pressing the OK button]
(ɇɚɬɢɫɤɚɧɟ ɧɚ ɛɭɬɨɧɚ
ɡɚ OK)
)
Voice (Ƚɥɚɫ)
ɋɬɪ.41
ɋɬɪ.42
ɋɬɪ.43
33
ǼțȕȒȞȐȐ (
)
DzȈȒ șȍ ȘȈȏȘȍȠȈȊȈȚ ȜțȕȒȞȐȐ ș ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȔȍȕȦȚȖ
1. ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ MENU Ȋ ȌȖșȚȢȗȍȕ ȘȍȎȐȔ.
2. ǰȏȗȖȓȏȊȈȑȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ/ȕȈȌȖȓț, ȏȈ ȌȈ
ȐȏȉȍȘȍȚȍ ȔȍȕȦȚȖ [Functions] (ǼțȕȒȞȐȐ), șȓȍȌ ȒȖȍȚȖ
ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȌȧșȕȖ/„OK”.
Mode
EV
EV
White Balance
White Balance
Functions
ISO
Sound
Face Detection
Display
Settings
Photo Size
Quality
Metering
Exit
ISO
Change
Photo Size
Quality
Metering
Exit
Back
3. ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȎȍȓȈȕȐȧ ȘȍȎȐȔ, ȒȈȚȖ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ
ȕȈȋȖȘȍ/ȕȈȌȖȓț Ȑ ȉțȚȖȕȈ „OK”.
EV
EV
White Balance
White Balance
ISO
ISO
Face Detection
Quality
Metering
Exit
Face Detection
ǩțȚȖȕ ȏȈ
ȕȈȋȖȘȍ/
ȕȈȌȖȓț
Photo Size
Back
Photo Size
Quality
Metering
Exit
Back
4. ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȎȍȓȈȕȖȚȖ ȔȍȕȦ, ȒȈȚȖ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȉțȚȖȕȐȚȍ
ȏȈ ȕȈȓȧȊȖ/ȕȈȌȧșȕȖ, șȓȍȌ ȒȖȍȚȖ ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ OK.
White Balance
Adjust the white balance according to the light source.
Back
34
Move
ǩțȚȖȕ ȏȈ
ȕȈȓȧȊȖ/
ȕȈȌȧșȕȖ
DzȖȔȗȍȕșȐȘȈȕȍ ȕȈ ȍȒșȗȖȕȈȞȐȧȚȈ
ǺȖȏȐ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚ ȗȘȖȔȍȕȧ ȍȒșȗȖȕȈȞȐȧȚȈ șȗȖȘȍȌ
ȖȒȖȓȕȐȚȍ țșȓȖȊȐȧ ȕȈ ȖșȊȍȚȍȕȖșȚ. ǴȖȎȍȚȍ șȢȡȖ
ȌȈ ȗȘȖȔȍȕȧȚȍ șȚȖȑȕȖșȚȐȚȍ ȕȈ ȍȒșȗȖȕȈȞȐȧȚȈ, ȒȈȚȖ
ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȔȍȕȦȚȖ [EV] (ǭȒșȗȖȕȈȞȐȧ).
Face Detection
ǩțȚȖȕ ȏȈ
ȕȈȌȧșȕȖ/„
OK”
ɂɡɩɨɥɡɜɚɣɬɟ ɛɭɬɨɧɚ „Fn” ɧɚ ɡɚɞɧɢɹ ɩɚɧɟɥ ɧɚ ɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɚ,
ɡɚ ɞɚ ɢɡɜɟɞɟɬɟ ɦɟɧɸɬɚɬɚ, ɤɨɢɬɨ ɪɚɡɪɟɲɚɜɚɬ ɩɨ-ɛɴɪɡɨ ɱɟɫɬɨ
ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɢɬɟ ɮɭɧɤɰɢɢ.
Daylight
Appropriate for outdoor photography on a clear day.
Back
Move
DzȖȔȗȍȕșȐȘȈȕȍ ȕȈ ȍȒșȗȖȕȈȞȐȧȚȈ
EV
1. ȁȘȈȒȕȍȚȍ ȊȢȘȝț ȉțȚȖȕȈ ȏȈ
Set exposure value to adjust brightness.
ȕȈȋȖȘȍ ȐȓȐ ȕȈȌȖȓț ȖȚ ȔȍȕȦȚȖ ș
ȜțȕȒȞȐȐ, ȏȈ ȌȈ ȐȏȉȍȘȍȚȍ [EV]
).
(ǭȒșȗȖȕȈȞȐȧ)(
2. ǰȏȗȖȓȏȊȈȑȚȍ ȉțȚȖȕȐȚȍ ȏȈ ȕȈȓȧȊȖ
Back
Move
Ȑ ȕȈȌȧșȕȖ, ȏȈ ȌȈ ȏȈȌȈȌȍȚȍ ȎȍȓȈȕȐȧ ȜȈȒȚȖȘ ȏȈ
ȒȖȔȗȍȕșȐȘȈȕȍ ȕȈ ȍȒșȗȖȕȈȞȐȧȚȈ.
3. ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ OK. ǯȈȌȈȌȍȕȈȚȈ șȚȖȑȕȖșȚ ȡȍ șȍ
ȏȈȗȐȠȍ Ȑ ȘȍȎȐȔȢȚ ȏȈ ȕȈșȚȘȖȑȒȈ ȕȈ ȒȖȔȗȍȕșȈȞȐȧȚȈ
ȡȍ șȍ ȏȈȚȊȖȘȐ. ǨȒȖ ȗȘȖȔȍȕȐȚȍ șȚȖȑȕȖșȚȚȈ ȕȈ
)
ȍȒșȗȖȕȈȞȐȧȚȈ, ȐȕȌȐȒȈȚȖȘȢȚ ȏȈ ȍȒșȗȖȕȈȞȐȧȚȈ(
ȡȍ șȍ ȗȖȒȈȎȍ ȊȓȧȊȖ ȕȈ LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ.
ǶȚȘȐȞȈȚȍȓȕȈȚȈ șȚȖȑȕȖșȚ ȕȈ ȒȖȔȗȍȕșȐȘȈȕȍȚȖ ȕȈ
ȍȒșȗȖȕȈȞȐȧȚȈ ȡȍ ȕȈȔȈȓȐ ȍȒșȗȖȕȈȞȐȧȚȈ.
ǰȔȈȑȚȍ ȗȘȍȌȊȐȌ, ȟȍ ȗȖȓȖȎȐȚȍȓȕȈȚȈ șȚȖȑȕȖșȚ ȕȈ
ȒȖȔȗȍȕșȐȘȈȕȍȚȖ ȕȈ ȍȒșȗȖȕȈȞȐȧȚȈ ȡȍ țȊȍȓȐȟȐ
ȍȒșȗȖȕȈȞȐȧȚȈ Ȑ ȌȐșȗȓȍȧȚ ȕȈ LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ ȡȍ șȚȈȕȍ
ȉȧȓ ȐȓȐ ȕȧȔȈ ȌȈ ȏȈșȕȍȔȈȚȍ șȕȐȔȒȐ ș ȌȖȉȘȖ ȒȈȟȍșȚȊȖ.
ǼțȕȒȞȐȐ (
)
ǩȈȓȈȕș ȕȈ ȉȍȓȐȧ ȞȊȧȚ
ǩȈȓȈȕș ȕȈ ȉȍȓȐȧ ȞȊȧȚ
DzȖȕȚȘȖȓȢȚ ȕȈ ȉȈȓȈȕșȈ ȕȈ ȉȍȓȐȧ
ȞȊȧȚ ȗȖȏȊȖȓȧȊȈ ȌȈ șȍ ȗȘȖȔȍȕȧȚ
ȞȊȍȚȖȊȍȚȍ, ȚȈȒȈ ȟȍ Țȍ ȌȈ
ȐȏȋȓȍȎȌȈȚ ȗȖ-ȍșȚȍșȚȊȍȕȐ.
ǰȏȗȖȓȏȊȈȕȍ ȕȈ ȖȗȞȐȧȚȈ ȏȈ ȉȈȓȈȕș ȕȈ ȉȍȓȐȧ ȞȊȧȚ ȗȖ ȐȏȉȖȘ
ǵȈșȚȘȖȑȒȐȚȍ ȏȈ ȉȈȓȈȕș ȕȈ ȉȍȓȐȧ ȞȊȧȚ ȔȖȎȍ ȌȈ ȊȈȘȐȘȈȚ
șȗȖȘȍȌ țșȓȖȊȐȧȚȈ ȕȈ șȕȐȔȈȕȍ. ǴȖȎȍȚȍ șȈȔȐ ȌȈ ȐȏȉȍȘȍȚȍ
ȕȈȑ-ȗȖȌȝȖȌȧȡȈȚȈ ȕȈșȚȘȖȑȒȈ ȏȈ ȉȈȓȈȕș ȕȈ ȉȍȓȐȧ ȞȊȧȚ
Ȋ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȐ țșȓȖȊȐȧ ȕȈ șȕȐȔȈȕȍ, ȒȈȚȖ ȏȈȌȈȌȍȚȍ
ȕȈșȚȘȖȑȒȈȚȈ ȏȈ ȉȈȓȈȕș ȕȈ ȉȍȓȐȧ ȞȊȧȚ ȗȖ ȐȏȉȖȘ.
White Balance
Adjust the white balance according to the light source.
Back
ǸȍȎȐȔ
Auto WB
(ABTOMATǰǿǵǶ WB)
Daylight
(ǬǵǪǵA CBETdzǰǵA)
Cloudy
(ǶǩdzAǿǵǶ ǵEǩE)
Fluorescent_H
(ȜȓțȖȘȍșȞȍȕȚȕȈ H)
Fluorescent_L
(ȜȓțȖȘȍșȞȍȕȚȕȈ L)
Tungsten
(ǪǶdzǼPAM)
Custom Set
(ǷǶ ǰǯǩǶǸ)
ǰȒȖȕȐ
Move
ǶȗȐșȈȕȐȍ
ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȢȚ ȐȏȉȐȘȈ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ
ȗȖȌȝȖȌȧȡȈȚȈ ȕȈșȚȘȖȑȒȈ ȏȈ ȉȈȓȈȕș ȕȈ ȉȍȓȐȧ
ȞȊȧȚ șȗȖȘȍȌ țșȓȖȊȐȧȚȈ ȕȈ ȖșȊȍȚȍȕȖșȚ.
ȏȈ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ ȕȈ șȕȐȔȒȐ ȕȈ
ȖȚȒȘȐȚȖ.
ȏȈ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ ȕȈ șȕȐȔȒȐ Ȋ
ȖȉȓȈȟȕȐ țșȓȖȊȐȧ.
ȏȈ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ ȗȘȐ ȌȕȍȊȕȈ ȜȓțȖȘȍșȞȍȕȚȕȈ
șȊȍȚȓȐȕȈ ș ȚȘȖȑȕȖ ȖșȊȍȚȧȊȈȕȍ.
ȏȈ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ ȗȘȐ ȉȧȓȈ
ȜȓțȖȘȍșȞȍȕȚȕȈ șȊȍȚȓȐȕȈ.
ȏȈ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ ȗȘȐ ȊȖȓȜȘȈȔȖȊȖ
ȖșȊȍȚȓȍȕȐȍ (șȚȈȕȌȈȘȚȕȈ
ȍȓȍȒȚȘȐȟȍșȒȈ ȒȘțȠȒȈ).
ȗȖȚȘȍȉȐȚȍȓȧȚ ȔȖȎȍ șȈȔ ȌȈ ȏȈȌȈȊȈ ȕȈșȚȘȖȑȒȈȚȈ
ȏȈ ȉȈȓȈȕș ȕȈ ȉȍȓȐȧ ȞȊȧȚ șȗȖȘȍȌ țșȓȖȊȐȧȚȈ ȕȈ
șȕȐȔȈȕȍ.
Ä ǸȈȏȓȐȟȕȐȚȍ țșȓȖȊȐȧ ȕȈ ȖșȊȍȚȍȕȖșȚ ȔȖȎȍ ȌȈ ȌȖȊȍȌȈȚ
ȌȖ ȘȈȏȔȐȕȈȊȈȕȍ ȕȈ ȞȊȍȚȖȊȍȚȍ Ȋ șȕȐȔȒȐȚȍ.
1. ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȔȍȕȦȚȖ “ǷǶ
ǰǯǩǶǸ” (
) Ȋ ȔȍȕȦȚȖ ȏȈ
ȉȈȓȈȕș ȕȈ ȉȍȓȐȧ ȞȊȧȚ Ȑ
ȗȖșȚȈȊȍȚȍ ȓȐșȚ ȉȧȓȈ ȝȈȘȚȐȧ
ȗȘȍȌ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ, ȏȈ ȌȈ
ȔȖȎȍ ȕȈ LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ ȌȈ șȍ
ȗȖȒȈȎȍ ȟȐșȚȖ ȉȧȓ ȞȊȧȚ.
ǩȧȓȈ ȝȈȘȚȐȧ
2. ǩțȚȖȕ OK
: ȐȏȉȐȘȈȕȍ ȕȈ ȗȘȍȌȐȠȕȈȚȈ
ȕȈșȚȘȖȑȒȈ ȏȈ ȉȈȓȈȕș ȕȈ ȉȍȓȐȧ
ȞȊȧȚ ȗȖ ȐȏȉȖȘ.
ǩțȚȖȕ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ : ȏȈȗȐșȊȈȕȍ ȕȈ ȕȖȊȈȚȈ
ȕȈșȚȘȖȑȒȈ ȏȈ ȉȈȓȈȕș ȕȈ
ȉȍȓȐȧ ȞȊȧȚ ȗȖ ȐȏȉȖȘ.
- ǵȈșȚȘȖȑȒȈȚȈ ȏȈ ȉȈȓȈȕș ȕȈ ȉȍȓȐȧ ȞȊȧȚ ȗȖ ȐȏȉȖȘ
ȡȍ șȍ ȗȘȐȓȖȎȐ ȒȢȔ șȓȍȌȊȈȡȈȚȈ ȏȈșȕȍȚȈ șȕȐȔȒȈ.
- DzȖȕȜȐȋțȘȐȘȈȕȈȚȈ ȖȚ ȗȖȚȘȍȉȐȚȍȓȧ ȕȈșȚȘȖȑȒȈ ȏȈ
ȉȈȓȈȕș ȕȈ ȉȍȓȐȧ ȞȊȧȚ ȡȍ ȜțȕȒȞȐȖȕȐȘȈ, ȌȖȒȈȚȖ
ȕȍ ȉȢȌȍ ȐȏȉȘȈȕȈ ȌȘțȋȈ ȕȈșȚȘȖȑȒȈ.
35
ǼțȕȒȞȐȐ (
)
ISO
ǴȖȎȍȚȍ ȌȈ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȜțȕȒȞȐȧȚȈ ȏȈ ISO ȟțȊșȚȊȐȚȍȓȕȖșȚ ȗȘȐ
ȏȈșȕȍȔȈȕȍ ȕȈ șȕȐȔȒȐ. ǹȒȖȘȖșȚȚȈ ȐȓȐ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȈȚȈ ȟțȊșȚȊȐȚȍȓȕȖșȚ ȒȢȔ
șȊȍȚȓȐȕȈ ȕȈ ȌȈȌȍȕ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚ șȍ ȖȗȘȍȌȍȓȧ ȖȚ șȚȖȑȕȖșȚȐȚȍ ȕȈ ISO.
[Auto] (ǨȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ) :
ȟțȊșȚȊȐȚȍȓȕȖșȚȚȈ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȡȍ șȍ
ȗȘȖȔȍȕȧ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ șȗȖȘȍȌ ȘȈȏȓȐȟȕȐ
ISO
Adjust the sensitivity of the camera.
ȜȈȒȚȖȘȐ, ȒȈȚȖ ȕȈȗȘȐȔȍȘ ȕȐȊȖȚȖ ȕȈ
ȖșȊȍȚȍȕȖșȚ ȐȓȐ ȧȘȒȖșȚȚȈ ȕȈ ȖȉȍȒȚȈ.
[ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600] :
Back
Move
ȔȖȎȍȚȍ ȌȈ țȊȍȓȐȟȐȚȍ șȒȖȘȖșȚȚȈ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ ȗȘȐ șȢȡȖȚȖ ȕȐȊȖ ȕȈ
ȖșȊȍȚȍȕȖșȚ, ȒȈȚȖ țȊȍȓȐȟȐȚȍ ISO ȟțȊșȚȊȐȚȍȓȕȖșȚȚȈ. ǯȈșȕȍȚȈȚȈ
șȕȐȔȒȈ ȖȉȈȟȍ, ȔȖȎȍ ȌȈ ȐȏȋȓȍȎȌȈ șȐȓȕȖ ȖșȊȍȚȍȕȈ. DzȖȓȒȖȚȖ
ȗȖ-ȊȐșȖȒȈ ȍ șȚȖȑȕȖșȚȚȈ ȕȈ ISO, ȚȖȓȒȖȊȈ ȗȖ-ȋȖȓȧȔȈ ȍ
ȟțȊșȚȊȐȚȍȓȕȖșȚȚȈ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȒȢȔ șȊȍȚȓȐȕȈ, ȒȈȒȚȖ Ȑ ȕȍȋȖȊȐȧȚ
ȒȈȗȈȞȐȚȍȚ ȏȈ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ ȕȈ șȕȐȔȒȐ ȗȘȐ ȔȘȈȟȕȐ țșȓȖȊȐȧ. ǵȖ ș
țȊȍȓȐȟȈȊȈȕȍ ȕȈ șȚȖȑȕȖșȚȚȈ ȕȈ ISO, șȍ țȊȍȓȐȟȈȊȈ șȢȡȖ Ȑ ȕȐȊȖȚȖ
ȕȈ ȏȢȘȕȍȕȖșȚ ȕȈ șȕȐȔȒȐȚȍ, ȒȖȍȚȖ ȋȐ ȗȘȈȊȐ ȌȈ ȐȏȋȓȍȎȌȈȚ ȋȘȈȗȈȊȐ.
Ä DzȖȋȈȚȖ ȍ ȏȈȌȈȌȍȕȈ ȕȈșȚȘȖȑȒȈȚȈ [Motion Capture] (ǷȘȐȝȊȈȡȈȕȍ ȕȈ
ȌȊȐȎȍȕȐȍ), ISO șȒȖȘȖșȚȚȈ ȡȍ ȉȢȌȍ ȏȈȌȈȌȍȕȈ ȕȈ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȕȈ.
Ä ǶȗȞȐȧȚȈ [ISO] (ISO ȟțȊșȚȊȐȚȍȓȕȖșȚ) ȍ ȈȒȚȐȊȐȘȈȕȈ șȈȔȖ Ȋ ȘȍȎȐȔ [Program]
(ǷȘȖȋȘȈȔȈ) ȐȓȐ [Photo Help Guide] (ǵȈȗȢȚșȚȊȐȧ ȏȈ ȗȖȔȖȡ ȗȘȐ șȕȐȔȈȕȍ).
ǶȚȒȘȐȊȈȕȍ ȕȈ ȓȐȞȍ
ǨȒȖ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȖȗȞȐȐ ȏȈ ȖȚȒȘȐȊȈȕȍ ȕȈ
ȓȐȞȍ, ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȢȚ ȔȖȎȍ ȌȈ ȖȚȒȘȐȍ
ȟȖȊȍȠȒȖ ȓȐȞȍ. ǷȘȐ ȜȖȒțșȐȘȈȕȍ ȊȢȘȝț
ȟȖȊȍȠȒȖ ȓȐȞȍ, șȢȡȖ ȚȈȒȈ șȍ ȕȈșȚȘȖȑȊȈ Ȑ
ȧȘȒȖșȚȚȈ ȕȈ ȓȐȞȍȚȖ. ǴȖȎȍȚȍ ȌȈ ȏȈșȕȍȔȈȚȍ
Ȑ ȍșȚȍșȚȊȍȕȐ ȐȏȘȈȏȐ ȕȈ ȓȐȞȍ, ȒȈȚȖ
ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȜțȕȒȞȐȧȚȈ ȏȈ ȈȊȚȖȗȖȘȚȘȍȚ.
36
Face Detection
Adjust face detection settings.
Back
Move
[Off] (ǰȏȒȓ) : ǼțȕȒȞȐȧȚȈ ȘȈȏȗȖȏȕȈȊȈȕȍ ȕȈ ȓȐȞȍȕȍ ȍ ȈȒȚȐȊȕȈ.
[Normal] (ǵȖȘȔȈȓȍȕ)
: ȚȖȏȐ ȘȍȎȐȔ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ ȖȗȘȍȌȍȓȧ ȗȖȏȐȞȐȧȚȈ ȕȈ
ȓȐȞȍȚȖ ȕȈ șȢȖȚȊȍȚȕȐȧ ȖȉȍȒȚ, șȓȍȌ ȒȖȍȚȖ ȏȈȌȈȊȈ
ȜȖȒțșȈ Ȑ ȍȒșȗȖȕȈȞȐȧȚȈ. ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȚȖȏȐ ȘȍȎȐȔ ȏȈ
ȉȢȘȏȖ Ȑ ȓȍșȕȖ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ ȕȈ șȕȐȔȒȐ ș ȓȐȞȈ.
[Self-Portrait] (ǹȈȔȖȗȖȘȚȘȍȚ)
: DzȖȋȈȚȖ ȗȘȈȊȐȚȍ șȕȐȔȒȐ ȕȈ șȍȉȍ șȐ, ȖȉȓȈșȚȚȈ
ȖȒȖȓȖ ȓȐȞȍȚȖ ȊȐ șȍ ȖȚȒȘȐȊȈ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ, ȚȈȒȈ
ȟȍ ȌȈ ȔȖȎȍ ȌȈ șȍ ȏȈșȕȍȔȍȚȍ ȗȖ-ȓȍșȕȖ Ȑ ȉȢȘȏȖ.
Normal (ǵȖȘȔȈȓȍȕ)
Ä ǸȍȎȐȔȐ ȏȈ ȐȏȉȖȘ: Auto(ǨȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ), Program (ǷȘȖȋȘȈȔȐȘȈȕȍ), DIS, Photo
Help Guide(ǵȈȗȢȚșȚȊȐȧ ȏȈ ȗȖȔȖȡ ȗȘȐ șȕȐȔȈȕȍ), Beauty
Shot(Ǫ ȗȘȍȌȍȕ ȗȓȈȕ), Portrait (ǷȖȘȚȘȍȚ), Children (ǬȍȞȈ),
Beach & Snow (ǷȓȈȎ Ȑ șȕȧȋ)
1. ǸȈȏȔȍȘȢȚ Ȑ ȗȖȏȐȞȐȧȚȈ ȕȈ
ȘȈȔȒȈȚȈ ȏȈ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ
ȜȖȒțșȐȘȈȕȍ ȡȍ șȍ ȏȈȌȈȌȍ
ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ ȕȈ ȓȐȞȍȚȖ ȕȈ
șȢȖȚȊȍȚȕȐȧ ȖȉȍȒȚ.
2. ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ
ȕȈȗȖȓȖȊȐȕȈ ȕȈȌȖȓț. ǷȘȐ
ȈȒȚȐȊȐȘȈȕȍ ȕȈ ȜȖȒțșȈ,
ȘȈȔȒȈȚȈ ȏȈ ȜȖȒțșȐȘȈȕȍ ȡȍ
șȚȈȕȍ ȏȍȓȍȕȈ.
4. ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ ȌȖȒȘȈȑ, ȏȈ ȌȈ ȏȈșȕȍȔȍȚȍ șȕȐȔȒȈ.
ǼțȕȒȞȐȐ (
)
ǺȈȏȐ ȜțȕȒȞȐȧ ȔȖȎȍ ȌȈ ȘȈȏȗȖȏȕȈȊȈ ȌȖ 10 ȟȖȊȍȒȈ.
DzȖȋȈȚȖ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȢȚ ȘȈȏȗȖȏȕȈȍ ȔȕȖȋȖ ȝȖȘȈ Ȋ ȌȈȌȍȕ
ȔȖȔȍȕȚ, ȚȖȑ ȡȍ ȜȖȒțșȐȘȈ ȕȈȑ-ȉȓȐȏȒȐȧ ȖȚ Țȧȝ.
ǼțȕȒȞȐȧȚȈ ȏȈ ȞȐȜȘȖȊȖ ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ ȕȧȔȈ ȌȈ ȉȢȌȍ
ȈȒȚȐȊȕȈ Ȋ ȚȖȏȐ ȘȍȎȐȔ.
ǹȓȍȌ ȒȈȚȖ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȢȚ ȖȚȒȘȐȍ ȌȈȌȍȕ ȖȉȍȒȚ, ȉȧȓȈȚȈ
ȘȈȔȒȈ ȏȈ ȜȖȒțșȐȘȈȕȍ ȡȍ șȍ ȗȖȒȈȎȍ ȕȈȌ șȢȖȚȊȍȚȕȖȚȖ
ȓȐȞȍ, Ȉ ȕȈȌ ȖșȚȈȕȈȓȐȚȍ ȓȐȞȈ ȡȍ șȍ ȗȖȒȈȎȍ șȐȊȈȚȈ
ȘȈȔȒȈ ȏȈ ȜȖȒțșȐȘȈȕȍ ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ
ȕȈȗȖȓȖȊȐȕȈ ȕȈȌȖȓț, ȏȈ ȌȈ ȜȖȒțșȐȘȈȚȍ ȓȐȞȍȚȖ, șȓȍȌ
ȒȖȍȚȖ ȉȧȓȈȚȈ ȘȈȔȒȈ ȏȈ ȜȖȒțșȐȘȈȕȍ ȡȍ șȚȈȕȍ ȏȍȓȍȕȈ.
ǨȒȖ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȢȚ ȕȍ țșȗȍȍ ȌȈ ȜȖȒțșȐȘȈ ȓȐȞȍ,
șȍ ȊȢȘȕȍȚȍ ȕȈ ȗȘȍȌȐȠȍȕ ȘȍȎȐȔ ȏȈ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ
ȜȖȒțșȐȘȈȕȍ.
Ǫ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȐ țșȓȖȊȐȧ ȚȈȏȐ ȜțȕȒȞȐȧ ȕȍ ȔȖȎȍ ȌȈ
ȘȈȉȖȚȐ ȗȘȈȊȐȓȕȖ.
- ǨȒȖ ȌȈȌȍȕ ȟȖȊȍȒ ȕȖșȐ ȚȢȔȕȐ ȖȟȐȓȈ ȐȓȐ ȟȈșȚ ȖȚ
ȓȐȞȍȚȖ Ȕț ȍ șȒȘȐȚȖ.
- ǨȒȖ ȏȈșȕȍȔȈȕȐȧȚ ȟȖȊȍȒ ȕȍ ȋȓȍȌȈ ȒȢȔ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ.
- ǼȖȚȖȈȗȈȘȈȚȢȚ ȕȍ ȔȖȎȍ ȌȈ ȖȚȒȘȐȍ ȓȐȞȍ, ȈȒȖ ȧȘȒȖșȚȚȈ
ȍ ȚȊȢȘȌȍ șȓȈȉȈ ȐȓȐ ȚȊȢȘȌȍ șȐȓȕȈ.
- DzȖȋȈȚȖ ȘȈȏșȚȖȧȕȐȍȚȖ ȔȍȎȌț ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ Ȑ ȖȉȍȒȚȈ ȍ
ȚȊȢȘȌȍ ȋȖȓȧȔȖ.
ǴȈȒșȐȔȈȓȕȐȧȚ ȕȈȓȐȟȍȕ ȖȉȝȊȈȚ ȏȈ ȖȚȒȘȐȊȈȕȍ ȕȈ ȓȐȞȍ
ȍ 2.5 Ȕ (ȗȘȐ ȠȐȘȖȒȖ ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ).
DzȖȓȒȖȚȖ ȗȖ-ȉȓȐȏȖ ȍ ȖȉȍȒȚȢȚ, ȚȖȓȒȖȊȈ ȗȖ-ȉȢȘȏȖ ȡȍ ȋȖ
ȘȈȏȗȖȏȕȈȍ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȢȚ.
Ǫ ȘȍȎȐȔȐȚȍ [Beauty Shot] (Ǫ ȗȘȍȌȍȕ ȗȓȈȕ), [Portrait]
(ǷȖȘȚȘȍȚ) Ȑ [Children] (ǬȍȞȈ) ȕȈșȚȘȖȑȒȈȚȈ ȕȈ ȜțȕȒȞȐȧȚȈ
[Face Detection] (ǶȚȒȘȐȊȈȕȍ ȕȈ ȓȐȞȍ) ȍ ȏȈȌȈȌȍȕȈ ȕȈ
șȚȖȑȕȖșȚȚȈ ȗȖ ȗȖȌȘȈȏȉȐȘȈȕȍ.
Self-Portrait (ǹȈȔȖȗȖȘȚȘȍȚ)
Ä ǸȍȎȐȔȐ ȏȈ ȐȏȉȖȘ: Auto(ǨȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ), Program (ǷȘȖȋȘȈȔȐȘȈȕȍ),
DIS, Photo Help Guide(ǵȈȗȢȚșȚȊȐȧ ȏȈ ȗȖȔȖȡ
ȗȘȐ șȕȐȔȈȕȍ), Beauty Shot(Ǫ ȗȘȍȌȍȕ ȗȓȈȕ),
Portrait (ǷȖȘȚȘȍȚ), Beach & Snow (ǷȓȈȎ Ȑ șȕȧȋ)
1. ǷȘȐ șȈȔȖȜȐȓȔȐȘȈȕȍ
ȕȈșȖȟȍȚȍ ȖȉȍȒȚȐȊȈ ȕȈ
ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȒȢȔ ȓȐȞȍȚȖ ȕȈ
ȖȉȍȒȚȈ. ǨȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ ȡȍ
șȍ ȖȚȒȘȐȍ ȓȐȞȍȚȖ ȕȈ ȖȉȍȒȚȈ
ȕȈ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ Ȑ ȡȍ șȍ ȟțȍ
ȕȈșȖȟȊȈȡ ȏȊțȒ.
2. ǯȈȗȖȟȕȍȚȍ ȜȐȓȔȐȘȈȕȍȚȖ ȟȘȍȏ ȕȈȚȐșȒȈȕȍ ȕȈ ȉțȚȖȕȈ
ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ.
ǷȘȐ ȗȖȏȐȞȐȖȕȐȘȈȕȍ ȕȈ ȓȐȞȍȚȖ Ȋ ȞȍȕȚȢȘȈ ȕȈ
ȍȒȘȈȕȈ, ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȢȚ ȡȍ ȏȈȗȖȟȕȍ ȌȈ ȐȏȌȈȊȈ
ȗȖ-ȉȢȘȏ ȗȖȊȚȈȘȧȡ șȍ ȏȊțȒ, ȘȈȏȓȐȟȈȊȈȡ șȍ ȖȚ
ȏȊțȒȈ, ȒȖȑȚȖ șȍ ȐȏȌȈȊȈ, ȒȖȋȈȚȖ ȓȐȞȍȚȖ ȕȍ ȍ Ȋ
ȞȍȕȚȢȘȈ.
ǵȈșȖȟȊȈȡȐȧȚ ȏȊțȒ ȔȖȎȍ ȌȈ șȍ ȕȈșȚȘȖȐ Ȋ ȔȍȕȦȚȖ ș
ȕȈșȚȘȖȑȒȐ ȏȈ ȏȊțȞȐȚȍ (ȊȎ. șȚȘ. 46).
37
ǼțȕȒȞȐȐ (
)
ǺȖȕ ȕȈ ȓȐȞȍȚȖ
ǸȈȏȔȍȘ ȕȈ șȕȐȔȒȈȚȈ
ǺȖȊȈ ȔȍȕȦ ȊȐ ȗȖȏȊȖȓȧȊȈ ȌȈ ȒȖȕȚȘȖȓȐȘȈȚȍ ȚȖȕȈ ȕȈ ȒȖȎȈȚȈ
Ȋ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧȚȈ Ȋ ȘȍȎȐȔ ȕȈ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ ȕȈ ȗȘȍȌȍȕ ȗȓȈȕ.
DzȖȓȒȖȚȖ ȗȖ-ȊȐșȖȒȖ ȕȐȊȖ ȐȏȉȍȘȍȚȍ, ȚȖȓȒȖȊȈ ȗȖ-șȊȍȚȢȓ ȡȍ
ȍ ȚȖȕȢȚ ȕȈ ȒȖȎȈȚȈ.
ǴȖȎȍ ȌȈ ȐȏȉȍȘȍȚȍ ȘȈȏȔȍȘ ȕȈ șȕȐȔȒȈȚȈ, ȒȖȑȚȖ ȌȈ ȍ
ȗȖȌȝȖȌȧȡ ȏȈ ȊȈȠȍȚȖ ȗȘȐȓȖȎȍȕȐȍ.
Face Tone
Set the level of face tone. (brightening the face)
1. ǰȏȉȍȘȍȚȍ [Face Tone] (ǺȖȕ ȕȈ
ȓȐȞȍȚȖ) ȟȘȍȏ ȕȈȚȐșȒȈȕȍ ȕȈ
ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ/ȕȈȌȖȓț.
2. ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȎȍȓȈȕȐȧ ȚȖȕ ȕȈ ȓȐȞȍȚȖ,
Back
Move
ȒȈȚȖ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȉțȚȖȕȐȚȍ ȏȈ
ȕȈȓȧȊȖ/ȕȈȌȧșȕȖ, șȓȍȌ ȒȖȍȚȖ ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ „OK”.
3. ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ, ȏȈ ȌȈ ȏȈșȕȍȔȍȚȍ
șȕȐȔȒȈ.
(ǴȧȘȒȈ: pixel)
ǸȍȎȐȔ ȏȈ ǰȒȖȕȈ
șȚȈȚȐȟȕȈ
3648X 3648X 3648X 3072X 2592X 2048X 1024X
șȕȐȔȒȈ ǸȈȏȔȍȘ
2736 2432 2052 2304 1944 1536 768
ǸȍȎȐȔ ȏȈ
ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ
ǰȒȖȕȈ
ǸȈȏȔȍȘ
640 x 480
320 x 240
ǸȍȚțȠȐȘȈȕȍ ȕȈ ȓȐȞȍȚȖ
ǺȖȊȈ ȔȍȕȦ ȊȐ ȗȖȏȊȖȓȧȊȈ ȌȈ ȕȈȗȘȈȊȐȚȍ ȒȖȎȈȚȈ ȌȈ
ȐȏȋȓȍȎȌȈ ȟȐșȚȈ Ȑ ȒȘȈșȐȊȈ, ȗȘȍȌȐ ȌȈ ȏȈȗȐȠȍȚȍ șȕȐȔȒȈȚȈ Ȋ
ȘȍȎȐȔ ȕȈ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ ȕȈ ȗȘȍȌȍȕ ȗȓȈȕ. DzȖȓȒȖȚȖ ȗȖ-ȊȐșȖȒȖ
ȕȐȊȖ ȍ ȐȏȉȘȈȕȖ, ȚȖȓȒȖȊȈ ȗȖ-ȍȜȍȒȚȐȊȍȕ ȍ ȒȖȕȚȘȖȓȢȚ.
1. ǰȏȉȍȘȍȚȍ [Face Retouch]
(ǸȍȚțȠȐȘȈȕȍ ȕȈ ȓȐȞȍȚȖ) ȟȘȍȏ
Face Retouch
Set the level of face retouching.
ȕȈȚȐșȒȈȕȍ ȕȈ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ/
ȕȈȌȖȓț.
2. ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȎȍȓȈȕȖȚȖ ȘȍȚțȠȐȘȈȕȍ ȕȈ
Back
Move
ȓȐȞȍȚȖ, ȒȈȚȖ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȉțȚȖȕȐȚȍ
ȏȈ ȕȈȓȧȊȖ/ȕȈȌȧșȕȖ, șȓȍȌ ȒȖȍȚȖ ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ „OK”.
3. ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ, ȏȈ ȌȈ ȏȈșȕȍȔȍȚȍ
șȕȐȔȒȈ.
38
Set the photo size.
Photo Size
Back
Movie Size
Set the video size.
Move
[STILL IMAGE mode ]
(ǸȍȎȐȔ ȕȈ șȚȈȚȐȟȕȈ șȕȐȔȒȈ)
Back
Move
[MOVIE CLIP mode]
(ǸȍȎȐȔ ȕȈ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ)
DzȖȓȒȖȚȖ ȗȖ-ȊȐșȖȒȈ ȘȈȏȌȍȓȐȚȍȓȕȈ șȗȖșȖȉȕȖșȚ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ,
ȚȖȓȒȖȊȈ ȗȖ-ȔȈȓȒȖ șȕȐȔȒȐ ȔȖȎȍȚȍ ȌȈ șȢȝȘȈȕȧȊȈȚȍ, ȚȢȑ ȒȈȚȖ
șȕȐȔȒȐȚȍ ș ȊȐșȖȒȈ ȘȈȏȌȍȓȐȚȍȓȕȈ șȗȖșȖȉȕȖșȚ ȏȈȍȔȈȚ ȗȖȊȍȟȍ
ȔȧșȚȖ Ȋ ȗȈȔȍȚȚȈ.
ǼțȕȒȞȐȐ (
)
DzȈȟȍșȚȊȖ / șȒȖȘȖșȚ ȕȈ ȒȈȌȘȐȚȍ
ǰȏȔȍȘȊȈȕȍ
ǴȖȎȍ ȌȈ ȐȏȉȍȘȍȚȍ ȕȐȊȖȚȖ ȕȈ ȒȖȔȗȘȍșȐȘȈȕȍ, ȗȖȌȝȖȌȧȡȖ
ȏȈ ȊȈȠȍȚȖ ȗȘȐȓȖȎȍȕȐȍ ȏȈ ȏȈșȕȍȚȐȚȍ șȕȐȔȒȐ. DzȖȓȒȖȚȖ
ȗȖ-ȋȖȓȧȔȖ ȍ ȕȐȊȖȚȖ ȕȈ ȒȖȔȗȘȍșȐȘȈȕȍ, ȚȖȓȒȖȊȈ ȗȖ-ȕȐșȒȖ
ȡȍ ȍ ȒȈȟȍșȚȊȖȚȖ ȕȈ șȕȐȔȒȐȚȍ.
ǨȒȖ ȕȍ ȔȖȎȍȚȍ ȌȈ ȗȖȓțȟȐȚȍ ȗȖȌȝȖȌȧȡȐ țșȓȖȊȐȧ
ȏȈ ȍȒșȗȖȕȈȞȐȧȚȈ, ȔȖȎȍȚȍ ȌȈ ȗȘȖȔȍȕȐȚȍ ȔȍȚȖȌȈ ȕȈ
ȐȏȔȍȘȊȈȕȍ, ȏȈ ȌȈ ȗȖȓțȟȐȚȍ ȗȖ-ȧȘȒȐ șȕȐȔȒȐ.
ǸȍȎȐȔ
ǸȍȎȐȔ ȕȈ șȚȈȚȐȟȕȈ șȕȐȔȒȈ
ǸȍȎȐȔ ȕȈ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ
ǰȒȖȕȐ
ǷȖȌȔȍȕȦ
Super Fine
(ǴȕȖȋȖ ȔȈȓȢȒ)
Fine
(ǴȈȓȢȒ)
ǼȖȘȔȈȚ ȕȈ
ȜȈȑȓȈ
jpeg
jpeg
jpeg
avi
avi
[Spot] (ǺȖȟȒȈ) (
Adjust the image quality.
Quality
Back
Normal
30FPS
15FPS
(ǵȖȘȔȈȓȍȕ) (30 ȒȈȌ./șȍȒ.) (15 ȒȈȌ./șȍȒ.)
[Multi] (ǴȕȖȋȖ ȚȖȟȒȐ) ( )
: ȍȒșȗȖȕȈȞȐȧȚȈ ȡȍ
șȍ ȐȏȟȐșȓȐ șȗȖȘȍȌ
șȘȍȌȕȈȚȈ șȚȖȑȕȖșȚ ȕȈ
ȕȈȓȐȟȕȈȚȈ șȊȍȚȓȐȕȈ Ȋ
Set the light metering option.
ȖȉȓȈșȚȚȈ ȕȈ șȕȐȔȒȈȚȈ. Metering
ǰȏȟȐșȓȍȕȐȍȚȖ, ȖȉȈȟȍ,
Back
Move
ȡȍ șȍ ȕȈȗȘȈȊȐ
ȒȢȔ ȞȍȕȚȢȘȈ ȕȈ ȖȉȓȈșȚȚȈ ȕȈ șȕȐȔȒȈȚȈ.
ǷȖȌȝȖȌȧȡȖ ȍ ȏȈ ȖȉȡȖ ȐȏȗȖȓȏȊȈȕȍ.
Frame Rate
Set the number of frames per second for movies.
Move
[STILL IMAGE mode]
(ǸȍȎȐȔ ȕȈ șȚȈȚȐȟȕȈ șȕȐȔȒȈ)
Back
Move
[MOVIE CLIP mode]
(ǸȍȎȐȔ ȕȈ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ)
ǺȖȏȐ ȜȖȘȔȈȚ ȕȈ ȜȈȑȓȈ ȖȚȋȖȊȈȘȧ ȕȈ DCF ȜȖȘȔȈȚȈ (ǷȘȈȊȐȓȈ ȏȈ
ȘȈȏȘȈȉȖȚȒȈ ȏȈ ȜȈȑȓȖȊȐ șȐșȚȍȔȐ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȐ).
JPEG (Joint Photographic Experts Group):
ȚȖȊȈ ȍ șȚȈȕȌȈȘȚ ȏȈ ȒȖȔȗȘȍșȐȘȈȕȍ, ȘȈȏȘȈȉȖȚȍȕ ȖȚ ǶȉȍȌȐȕȍȕȈȚȈ
ȋȘțȗȈ ȕȈ ȍȒșȗȍȘȚȐȚȍ Ȋ ȖȉȓȈșȚȚȈ ȕȈ ȜȖȚȖȋȘȈȜȐȧȚȈ (Joint
Photographic Experts Group). ǺȖȏȐ ȚȐȗ ȒȖȔȗȘȍșȐȘȈȕȍ ȍ
ȕȈȑ-ȟȍșȚȖ ȐȏȗȖȓȏȊȈȕȐȧȚ ȏȈ șȕȐȔȒȐ Ȑ ȋȘȈȜȐȒȐ, ȚȢȑ ȒȈȚȖ
ȒȖȔȗȘȍșȐȘȈ ȜȈȑȓȖȊȍȚȍ ȐȏȒȓȦȟȐȚȍȓȕȖ ȍȜȐȒȈșȕȖ.
): ȡȍ șȍ ȐȏȔȍȘȐ șȊȍȚȓȐȕȈȚȈ șȈȔȖ Ȋ
ȗȘȈȊȖȢȋȢȓȕȈȚȈ ȖȉȓȈșȚ Ȋ ȞȍȕȚȢȘȈ ȕȈ LCD
ȔȖȕȐȚȖȘȈ. ǶȗȞȐȧȚȈ ȍ ȗȖȌȝȖȌȧȡȈ, ȒȖȋȈȚȖ
ȖȉȍȒȚȢȚ Ȋ ȞȍȕȚȢȘȈ ȍ ȍȒșȗȖȕȐȘȈȕ ȗȘȈȊȐȓȕȖ,
ȕȍȏȈȊȐșȐȔȖ ȖȚ ȜȖȕȖȊȖȚȖ ȖșȊȍȚȓȍȕȐȍ.
[Center-weighted] (ȞȍȕȚȘȈȓȕȖ) ( )
: ȍȒșȗȖȕȈȞȐȧȚȈ ȡȍ șȍ ȐȏȟȐșȓȐ șȗȖȘȍȌ
șȘȍȌȕȈȚȈ șȚȖȑȕȖșȚ ȕȈ ȕȈȓȐȟȕȈȚȈ șȊȍȚȓȐȕȈ
Ȋ ȖȉȓȈșȚȚȈ ȕȈ șȕȐȔȒȈȚȈ. ǰȏȟȐșȓȍȕȐȍȚȖ,
ȖȉȈȟȍ, ȡȍ șȍ ȕȈȗȘȈȊȐ ȒȢȔ ȞȍȕȚȢȘȈ ȕȈ
ȖȉȓȈșȚȚȈ ȕȈ șȕȐȔȒȈȚȈ. ǷȖȌȝȖȌȧȡȖ ȍ ȗȘȐ
ȏȈșȕȍȔȈȕȍ ȕȈ ȔȈȓȒȐ ȖȉȍȒȚȐ ȒȈȚȖ ȞȊȍȚȧ ȐȓȐ
ȕȈșȍȒȖȔȐ.
Ä ǨȒȖ ȖȉȍȒȚȢȚ ȕȍ ȍ Ȋ ȞȍȕȚȢȘȈ ȕȈ ȖȉȓȈșȚȚȈ ȏȈ ȜȖȒțșȐȘȈȕȍ,
ȕȍ ȐȏȗȖȓȏȊȈȑȚȍ ȐȏȔȍȘȊȈȕȍ ȕȈ ȚȖȟȒȈ, ȚȢȑ ȒȈȚȖ ȚȖȊȈ
ȔȖȎȍ ȌȈ ȌȖȊȍȌȍ ȌȖ ȋȘȍȠȒȈ Ȋ ȍȒșȗȖȕȈȞȐȧȚȈ. ǷȘȐ ȚȖȊȈ
ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ȍ ȗȖ-ȌȖȉȘȍ ȌȈ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȒȖȔȗȍȕșȐȘȈȕȍ ȕȈ
ȍȒșȗȖȕȈȞȐȧȚȈ.
39
ǼțȕȒȞȐȐ (
)
ǸȈȉȖȚȍȕ ȘȍȎȐȔ
ǴȖȎȍȚȍ ȌȈ ȐȏȉȍȘȍȚȍ ȜțȕȒȞȐȧȚȈ ȏȈ ȕȍȗȘȍȒȢșȕȈȚȖ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ, ȒȈȒȚȖ, eȌȕȖȒȘȈȚȕȖ,
ȗȘȐȝȊȈȡȈȕȍ ȕȈ ȌȊȐȎȍȕȐȍ, Ȑ AEB (ǨȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ ȋȘȈȜȐȘȈȕȍ ȕȈ ȍȒșȗȖȕȈȞȐȧȚȈ).
[Single] (ǭȌȕȖȒȘȈȚȕȖ) (
)
: ȏȈșȕȍȔȈȕȍ șȈȔȖ ȕȈ ȍȌȕȈ șȕȐȔȒȈ.
Drive
Set the shooting type.
)
[Continuous] (ǵȍȗȘȍȒȢșȕȈȚȖ) (
: ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȢȚ ȡȍ ȏȈșȕȍȔȈ
șȕȐȔȒȐ ȕȍȗȘȍȒȢșȕȈȚȖ, ȌȖȒȈȚȖ ȕȍ
ȖȚȗțșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ.
Back
Move
[Motion Captue] (ǷȘȐȝȊȈȡȈȕȍ ȕȈ ȌȊȐȎȍȕȐȍ) (
)
: ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȢȚ ȡȍ ȏȈșȕȍȔȍ 5 șȕȐȔȒȐ ȏȈ ȍȌȕȈ șȍȒțȕȌȈ, ȗȘȐ
ȕȈȚȐșȕȈȚ Ȑ ȏȈȌȢȘȎȈȕ ȉțȚȖȕ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ. ǹȓȍȌ ȗȘȐȒȓȦȟȊȈȕȍ ȕȈ
ȕȍȗȘȍȒȢșȕȈȚȖȚȖ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧȚȈ ȡȍ șȍ ȏȈȗȐȠȈȚ Ȑ
ȡȍ șȍ ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȌȈȚ ȕȈ ȏȈȌȕȐȧ LCD ȔȖȕȐȚȖȘ. ǴȈȒșȐȔȈȓȕȐȧȚ
ȉȘȖȑ ȕȈ șȕȐȔȒȐȚȍ ȍ 30, Ȉ ȘȈȏȔȍȘȢȚ ȐȔ ȍ ȜȐȒșȐȘȈȕ ȕȈ VGA.
[AEB] (
): ǯȈșȕȍȔȈȕȍ ȕȈ șȍȘȐȧ ȖȚ ȚȘȐ șȕȐȔȒȐ ș ȘȈȏȓȐȟȕȐ ȍȒșȗȖȕȈȞȐȐ:
șȚȈȕȌȈȘȚȕȖ ȍȒșȗȖȕȐȘȈȕȍ (0,0 EV), ȒȢșȖ ȍȒșȗȖȕȐȘȈȕȍ
(-1,2 EV) Ȑ ȌȢȓȋȖ ȍȒșȗȖȕȐȘȈȕȍ (+1,2 EV).
40
ǪȐșȖȒȐȚȍ ȘȈȏȌȍȓȐȚȍȓȕȈ șȗȖșȖȉȕȖșȚ Ȑ ȒȈȟȍșȚȊȖ ȕȈ șȕȐȔȒȐȚȍ
țȊȍȓȐȟȈȊȈȚ ȊȘȍȔȍȚȖ ȏȈ ȏȈȗȐșȊȈȕȍ ȕȈ ȜȈȑȓȖȊȍȚȍ, ȒȖȍȚȖ ȖȚ șȊȖȧ
șȚȘȈȕȈ țȊȍȓȐȟȈȊȈ ȊȘȍȔȍȚȖ ȏȈ ȈȒȚȐȊȕȖșȚ ȕȈ ȘȍȎȐȔȈ ȕȈ ȋȖȚȖȊȕȖșȚ.
ǨȒȖ ȗȖȌȔȍȕȦȚȖ [Continuous] (ǵȍȗȘȍȒȢșȕȈȚȖ), [Motion Captue]
(ǷȘȐȝȊȈȡȈȕȍ ȕȈ ȌȊȐȎȍȕȐȍ), [AEB] ȐȓȐ ȍ ȐȏȉȘȈȕȖ,
șȊȍȚȒȈȊȐȞȈȚȈ ȡȍ șȍ ȐȏȒȓȦȟȐ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ.
ǨȒȖ Ȋ ȗȈȔȍȚȚȈ ȐȔȈ ȔȧșȚȖ ȏȈ ȗȖ-ȔȈȓȒȖ ȖȚ 3 șȕȐȔȒȐ, ȘȍȎȐȔȢȚ AEB ȕȧȔȈ
ȌȈ ȍ ȌȖșȚȢȗȍȕ.
ǨȒȖ Ȋ ȗȈȔȍȚȚȈ ȕȧȔȈ ȔȧșȚȖ ȏȈ 30 șȕȐȔȒȐ, ȜțȕȒȞȐȧȚȈ
3Ȉ ȗȘȐxȊȈȡaȕe ȕa ȌȊȐȎeȕȐe ȕȧȔȈ ȌȈ ȉȢȌe ȌocȚȢȗȕȈ.
ǷȘȍȗȖȘȢȟȐȚȍȓȕȖ ȍ ȗȘȐ AEB ȏȈșȕȍȔȈȕȍ ȌȈ șȍ ȐȏȗȖȓȏȊȈ șȚȈȚȐȊȢȚ, ȚȢȑ
ȒȈȚȖ ȊȘȍȔȍȚȖ ȏȈ ȏȈȗȐșȊȈȕȍ ȕȈ ȊșȧȒȈ ȖȚȌȍȓȕȈ șȕȐȔȒȈ ȍ ȗȖ-ȌȢȓȋȖ Ȑ
șȕȐȔȒȐȚȍ ȔȖȎȍ ȌȈ șȍ ȏȈșȕȍȔȈȚ ȕȍȧșȕȐ ȗȘȐ ȚȘȍȗȚȍȕȍ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ.
ǺȐȗ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ ȜȖȒțșȐȘȈȕȍ
ǴȖȎȍȚȍ ȌȈ ȐȏȉȐȘȈȚȍ ȗȘȍȌȗȖȟȐȚȈȕȈȚȈ
ȖȉȓȈșȚ ȕȈ ȜȖȒțșȐȘȈȕȍ șȗȖȘȍȌ
țșȓȖȊȐȧȚȈ ȕȈ șȕȐȔȈȕȍ.
Focus Area
Set the autofocus method.
Back
Move
):
[Center AF] (ǨǼ Ȋ ȞȍȕȚȢȘȈ) (
ȗȘȈȊȖȢȋȢȓȕȈȚȈ ȖȉȓȈșȚ Ȋ ȞȍȕȚȢȘȈ ȕȈ LCD
ȔȖȕȐȚȖȘȈ ȡȍ ȉȢȌȍ ȜȖȒțșȐȘȈȕȈ.
[Multi AF] (ǴȕȖȎȍșȚȊȖ ȚȖȟȒȐ ȕȈ ǨǼ) (
):
ȚȖȏȐ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚ ȌȈȊȈ ȊȢȏȔȖȎȕȖșȚ ȏȈ
ȐȏȉȖȘ ȕȈ ȊșȐȟȒȐȚȍ 9 ȚȖȟȒȐ ȕȈ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ
ȜȖȒțșȐȘȈȕȍ.
[Center AF]
(ǨǼ Ȋ ȞȍȕȚȢȘȈ)
[Multi AF]
(ǴȕȖȎȍșȚȊȖ
ȚȖȟȒȐ ȕȈ ǨǼ)
Ä DzȖȋȈȚȖ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȢȚ ȜȖȒțșȐȘȈ ȎȍȓȈȕȐȧ ȖȉȍȒȚ, ȘȈȔȒȈȚȈ
ȏȈ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ ȜȖȒțșȐȘȈȕȍ ȡȍ șȚȈȕȍ ȏȍȓȍȕȈ. DzȖȋȈȚȖ
ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȢȚ ȕȍ ȔȖȎȍ ȌȈ ȜȖȒțșȐȘȈ ȎȍȓȈȕȐȧ ȖȉȍȒȚ,
ȘȈȔȒȈȚȈ ȏȈ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ ȜȖȒțșȐȘȈȕȍ ȡȍ șȚȈȕȍ ȟȍȘȊȍȕȈ.
ǼțȕȒȞȐȐ (
)
ǹȍȓȍȒȚȖȘ ȏȈ șȚȐȓȈ ȕȈ șȕȐȔȒȈȚȈ
ǴȖȎȍȚȍ ȌȈ ȌȖȉȈȊȧȚȍ ȘȈȏȓȐȟȕȐ
ȍȚȐȒȍȚȐ ȒȢȔ șȕȐȔȒȐȚȍ, ȉȍȏ ȌȈ
ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ șȖȜȚțȍȘ ȏȈ ȘȍȌȈȒȚȐȘȈȕȍ
ȕȈ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ.
Photo Style Selector
Set a photo style to evoke a mood.
Back
Move
1. ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȎȍȓȈȕȐȧ [Photo style selector] (ǹȍȓȍȒȚȖȘ
ȏȈ șȚȐȓȈ ȕȈ șȕȐȔȒȈȚȈ), ȒȈȚȖ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȉțȚȖȕȐȚȍ ȏȈ
ȕȈȓȧȊȖ/ȕȈȌȧșȕȖ Ȑ ȉțȚȖȕȈ OK.
2. ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ, ȏȈ ȌȈ ȏȈșȕȍȔȍȚȍ șȕȐȔȒȈ.
ǸȍȎȐȔ ȕȈ șȚȐȓ
ǰȒȖȕȐ
Back
Move
Back
Move
- ǩțȚȖȕ ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ/ȕȈȌȖȓț: ȐȏȉȖȘ ȕȈ
R, G, B.
- ǩțȚȖȕ ȏȈ ȕȈȓȧȊȖ/ȕȈȌȧșȕȖ: ȗȘȖȔȧȕȈ ȕȈ
șȚȖȑȕȖșȚȐȚȍ.
ǶȗȐșȈȕȐȍ
Normal
(ɇɨɪɦɚɥɧɨ)
ɇɟ ɫɟ ɞɨɛɚɜɹ ɟɮɟɤɬ ɧɚ ɫɬɢɥ.
Soft (Ɇɟɤɨ)
Ⱦɨɛɚɜɹ ɫɟ ɫɬɢɥ ɧɚ ɦɟɤɨɬɚ.
Vivid (əɫɧɨ)
Ⱦɨɛɚɜɹ ɫɟ ɫɬɢɥ ɧɚ ɹɫɧɨɬɚ.
Forest (Ƚɨɪɚ)
Ⱦɨɛɚɜɹ ɫɟ ɫɬɢɥ ɧɚ ɝɨɪɚ.
Retro (Ɋɟɬɪɨ)
Ⱦɨɛɚɜɹ ɫɟ ɫɬɢɥ „Ɋɟɬɪɨ ɫɟɩɢɹ”.
Cool (ɋɬɭɞɟɧɨ)
Ⱦɨɛɚɜɹ ɫɟ ɫɬɢɥ ɧɚ ɫɬɭɞɟɧɨ.
Calm (ɋɩɨɤɨɣɧɨ)
Ⱦɨɛɚɜɹ ɫɟ ɫɬɢɥ ɧɚ ɫɩɨɤɨɣɫɬɜɢɟ.
Classic
(Ʉɥɚɫɢɱɟɫɤɢ)
Negative
(ɇɟɝɚɬɢɜ)
Custom RGB
(RGB ɩɨ ɢɡɛɨɪ)
ǾȊȧȚ ȗȖ ȐȏȉȖȘ: ȔȖȎȍȚȍ ȌȈ ȗȘȖȔȍȕȧȚȍ
șȚȖȑȕȖșȚȐȚȍ ȕȈ
R (ȟȍȘȊȍȕȖȚȖ),
G (ȏȍȓȍȕȖȚȖ) Ȑ B
(șȐȕȤȖȚȖ) Ȋ șȕȐȔȒȐȚȍ.
Ⱦɨɛɚɜɹ ɫɟ ɱɟɪɧɨ-ɛɹɥ ɟɮɟɤɬ.
Ⱦɨɛɚɜɹ ɫɟ ɟɮɟɤɬ ɧɚ ɧɟɝɚɬɢɜ.
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɧɟ ɧɚ RGB ɬɨɧ ɡɚ ɫɴɡɞɚɜɚɧɟ ɧɚ
ɫɨɛɫɬɜɟɧ ɫɬɢɥ ɧɚ ɫɧɢɦɤɚɬɚ.
41
ǼțȕȒȞȐȐ (
)
ǵȈșȐȚȍȕȖșȚ
ǴȖȎȍȚȍ ȌȈ ȗȘȖȔȍȕȐȚȍ ȕȈșȐȚȍȕȖșȚȚȈ ȕȈ șȢȖȚȊȍȚȕȈȚȈ
șȕȐȔȒȈ.
ǵȈșȚȘȖȑȒȈ ȕȈ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍȚȖ
DzȖȕȚȘȈșȚ
ǴȖȎȍȚȍ ȌȈ ȗȘȖȔȍȕȧȚȍ ȒȖȕȚȘȈșȚȈ Ȋ șȕȐȔȒȐȚȍ.
1. ǰȏȉȍȘȍȚȍ [Saturation]
(DzȖȕȚȘȈșȚ) ȟȘȍȏ ȕȈȚȐșȒȈȕȍ ȕȈ
ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ/ȕȈȌȖȓț.
2. ǷȘȖȔȍȕȍȚȍ ȒȖȕȚȘȈșȚȈ, ȒȈȚȖ
ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȓȧȊȖ/
ȕȈȌȧșȕȖ.
3. ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ,
ȏȈ ȌȈ ȏȈșȕȍȔȍȚȍ șȕȐȔȒȈ.
Adjust contrast, sharpness and saturation.
Image Adjust
Contrast
Sharpness
Saturation
Back
Move
ǶșȚȘȖȚȈ
ȖȎȍȚȍ ȌȈ ȘȍȋțȓȐȘȈȚȍ ȖșȚȘȖȚȈȚȈ
ȕȈ șȕȐȔȒȈȚȈ, ȒȖȧȚȖ ȐșȒȈȚȍ
Adjust contrast, sharpness and saturation.
Image Adjust
ȌȈ ȏȈșȕȍȔȍȚȍ. ǵȍ ȔȖȎȍȚȍ ȌȈ
ȗȘȍȋȓȍȌȈȚȍ ȍȜȍȒȚȈ ȕȈ ȖșȚȘȖȚȈȚȈ ȕȈ Contrast
Sharpness
LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ ȗȘȍȌȐ ȌȈ ȏȈșȕȍȔȍȚȍ
Saturation
ȌȈȌȍȕȈ șȕȐȔȒȈ, ȚȢȑ ȒȈȚȖ ȚȈȏȐ
Back
Move
ȜțȕȒȞȐȧ șȍ ȗȘȐȓȈȋȈ șȈȔȖ șȓȍȌ
șȢȝȘȈȕȧȊȈȕȍ ȕȈ ȏȈșȕȍȚȈȚȈ șȕȐȔȒȈ
Ȋ ȗȈȔȍȚȚȈ.
1. ǰȏȉȍȘȍȚȍ [Sharpness] (ǶșȚȘȖȚȈ) ȟȘȍȏ ȕȈȚȐșȒȈȕȍ ȕȈ
ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ/ȕȈȌȖȓț.
2. ǷȘȖȔȍȕȍȚȍ ȖșȚȘȖȚȈȚȈ, ȒȈȚȖ ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȕȈȓȧȊȖ/
ȕȈȌȧșȕȖ.
3. ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ, ȏȈ ȌȈ ȏȈșȕȍȔȍȚȍ
șȕȐȔȒȈ.
42
1. ǰȏȉȍȘȍȚȍ [Saturation]
(ǵȈșȐȚȍȕȖșȚ) ȟȘȍȏ ȕȈȚȐșȒȈȕȍ
ȕȈ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ/ȕȈȌȖȓț.
2. ǰȏȗȖȓȏȊȈȑȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ
ȕȈȓȧȊȖ/ȕȈȌȧșȕȖ ȏȈ ȗȘȖȔȧȕȈ ȕȈ
ȕȈșȐȚȍȕȖșȚȚȈ.
3. ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ,
ȏȈ ȌȈ ȏȈșȕȍȔȍȚȍ șȕȐȔȒȈ.
Adjust contrast, sharpness and saturation.
Image Adjust
Contrast
Sharpness
Saturation
Back
Move
ǼțȕȒȞȐȐ (
)
ǫȓȈșȖȊȈ ȉȍȓȍȎȒȈ
ǯȈȗȐș ȕȈ ȋȓȈș
ǴȖȎȍȚȍ ȌȈ ȌȖȉȈȊȐȚȍ ȋȓȈș ȒȢȔ
ȌȈȌȍȕȈ șȢȝȘȈȕȍȕȈ șȚȈȚȐȟȕȈ
șȕȐȔȒȈ (ȔȈȒșȐȔțȔ 10 șȍȒ.).
ǴȖȎȍȚȍ ȌȈ ȏȈȗȐșȊȈȚȍ ȋȓȈș ș
ȚȈȒȈȊȈ ȗȘȖȌȢȓȎȐȚȍȓȕȖșȚ, ȒȈȒȊȈȚȖ
ȗȖȏȊȖȓȧȊȈ ȖșȚȈȊȈȡȖȚȖ ȊȘȍȔȍ ȏȈ
ȏȈȗȐș (ȔȈȒșȐȔțȔ 10 ȟȈșȈ).
Set the voice memo feature.
Memo
Back
Move
- ǨȒȖ ȕȈ LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ șȍ
ȗȖȒȈȎȍ ȐȕȌȐȒȈȚȖȘȢȚ ȏȈ ȋȓȈșȖȊȈ
ȉȍȓȍȎȒȈ, ȕȈșȚȘȖȑȒȈȚȈ ȍ
ȏȈȊȢȘȠȍȕȈ.
- ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ Ȑ
ȕȈȗȘȈȊȍȚȍ șȕȐȔȒȈ.
ǹȕȐȔȒȈȚȈ ȡȍ șȍ șȢȝȘȈȕȐ ȕȈ
ȒȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ.
- ǫȓȈșȖȊȈȚȈ ȉȍȓȍȎȒȈ ȡȍ
șȍ ȏȈȗȐȠȍ ȏȈ 10 șȍȒțȕȌȐ
ȊȍȌȕȈȋȈ șȓȍȌ șȢȝȘȈȕȧȊȈȕȍȚȖ
ȕȈ ȏȈșȕȍȚȈȚȈ șȕȐȔȒȈ. ǨȒȖ
ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ
ȗȖ șȘȍȌȈȚȈ ȕȈ ȏȈȗȐșȊȈȕȍȚȖ ȕȈ
ȋȓȈșȖȊȈȚȈ ȉȍȓȍȎȒȈ, ȚȖ ȡȍ ȉȢȌȍ
ȗȘȍțșȚȈȕȖȊȍȕȖ.
Stop
Enable voice recording.
Record
Back
ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ, ȏȈ
ȌȈ ȏȈȗȖȟȕȍȚȍ ȌȈ ȏȈȗȐșȊȈȚȍ ȋȓȈș.
- ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ Ȑ
ȏȊțȒȢȚ ȡȍ șȍ ȏȈȗȐȠȍ ș ȚȈȒȈȊȈ
ȗȘȖȌȢȓȎȐȚȍȓȕȖșȚ, ȒȈȒȊȈȚȖ
ȗȖȏȊȖȓȧȊȈ ȖșȚȈȊȈȡȖȚȖ ȊȘȍȔȍ
ȏȈ ȏȈȗȐș (ȔȈȒșȐȔțȔ: 10 ȟȈșȈ).
ǶșȚȈȊȈȡȖȚȖ ȊȘȍȔȍ ȏȈ ȏȈȗȐș ȡȍ
șȍ ȗȖȒȈȎȍ ȕȈ LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ.
ǯȊțȒȢȚ ȡȍ șȍ ȏȈȗȐșȊȈ Ȑ ȗȘȐ
ȕȍȕȈȚȐșȕȈȚ ȉțȚȖȕ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ.
- ǨȒȖ ȐșȒȈȚȍ ȌȈ ȗȘȍțșȚȈȕȖȊȐȚȍ
ȏȈșȕȍȔȈȕȍȚȖ, ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȖȚȕȖȊȖ
ȉțȚȖȕȈ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ.
- ǺȐȗ ȕȈ ȜȈȑȓȈ: *.wav
Move
Record
Exit
[Voice recording mode]
(ǸȍȎȐȔ ȏȈ ȏȈȗȐș ȕȈ ȋȓȈș)
43
ǼțȕȒȞȐȐ (
)
ǷȈțȏȈ ȗȘȐ ȏȈȗȐșȊȈȕȍ ȕȈ ȋȓȈș
ǰȏȗȖȓȏȊȈȑȒȐ ȚȈȏȐ ȜțȕȒȞȐȧ,
ȔȖȎȍȚȍ ȌȈ ȏȈȗȐȠȍȚȍ
ȗȘȍȌȗȖȟȐȚȈȕȐȚȍ ȋȓȈșȖȊȐ ȒȓȐȗȖȊȍ
ȊȢȊ ȜȈȑȓ șȢș ȏȈȗȐș ȕȈ ȋȓȈș,
ȉȍȏ ȌȈ șȍ ȕȈȓȈȋȈ ȌȈ șȢȏȌȈȊȈȚȍ
ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȜȈȑȓȖȊȍ.
ǯȈșȕȍȔȈȕȍ ȕȈ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ ȉȍȏ ȏȊțȒ
ǴȖȎȍȚȍ ȌȈ ȏȈȗȐȠȍȚȍ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ
ȉȍȏ ȏȊțȒ.
Stop
Record
[Voice recording mode]
(ǸȍȎȐȔ ȏȈ ȏȈȗȐș ȕȈ ȋȓȈș)
1. ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ „OK”, ȏȈ ȌȈ
ȗȘȍțșȚȈȕȖȊȐȚȍ ȊȘȍȔȍȕȕȖ ȏȈșȕȍȔȈȕȍȚȖ.
2. ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȖȚȕȖȊȖ ȉțȚȖȕȈ „OK” , ȏȈ ȌȈ ȊȢȏȖȉȕȖȊȐȚȍ
ȏȈȗȐșȊȈȕȍȚȖ.
3. ǨȒȖ ȐșȒȈȚȍ ȌȈ ȗȘȍțșȚȈȕȖȊȐȚȍ ȏȈșȕȍȔȈȕȍȚȖ,
ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȖȚȕȖȊȖ ȉțȚȖȕȈ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ.
ǯȈ ȕȈȑ-ȌȖȉȘȐ ȘȍȏțȓȚȈȚȐ ȏȈȗȐșȊȈȑȚȍ ȕȈ 40 șȔ
ȘȈȏșȚȖȧȕȐȍ ȔȍȎȌț ȊȈș Ȑ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ (ȔȐȒȘȖȜȖȕȈ).
ǨȒȖ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȢȚ șȍ ȐȏȒȓȦȟȐ ȗȘȐ ȗȈțȏȈ, ȏȈȗȐșȊȈȕȍȚȖ
ȕȈ ȋȓȈș ȡȍ șȍ ȖȚȔȍȕȐ.
44
Ǫ ȘȍȎȐȔȈ ȏȈ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ ȐȏȉȍȘȍȚȍ
[Off] (ǰȏȒȓ.) Ȋ ȔȍȕȦȚȖ [Voice]
(ǫȓȈș).ȁȍ șȍ ȗȖȧȊȐ ȐȒȖȕȈȚȈ
(
) ȕȈ LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ.
ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ
Ȑ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗȢȚ ȡȍ șȍ ȏȈȗȐȠȍ ș
ȚȈȒȈȊȈ ȗȘȖȌȢȓȎȐȚȍȓȕȖșȚ, ȒȈȒȊȈȚȖ
ȗȖȏȊȖȓȧȊȈ ȒȈȗȈȞȐȚȍȚȢȚ ȕȈ ȗȈȔȍȚȚȈ
ȏȈ ȏȈȗȐș ȉȍȏ ȏȊțȒ.
Record a video without audio.
Off
Back
Move
ǴȍȕȦ ȏȈ ȏȊțȒ
Ǫ ȚȖȏȐ ȘȍȎȐȔ ȔȖȎȍȚȍ ȌȈ ȏȈȌȈȊȈȚȍ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ ȕȈ ȏȊțȒȈ. ǴȖȎȍȚȍ
ȌȈ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȔȍȕȦȚȖ ȏȈ ȕȈșȚȘȖȑȒȈ ȊȢȊ ȊșȐȟȒȐ ȘȍȎȐȔȐ ȕȈ
ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ, ș ȐȏȒȓȦȟȍȕȐȍ ȕȈ ȘȍȎȐȔȈ ȏȈ ȏȈȗȐș ȕȈ ȋȓȈș.
ǷȖȒȈȏȈȕȐȚȍ ȍȓȍȔȍȕȚȐ ȖȚ * șȈ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ ȗȖ ȗȖȌȘȈȏȉȐȘȈȕȍ.
Ä ǴȍȕȦȚȈȚȈ ȔȖȎȍ ȌȈ ȉȢȌȈȚ ȗȘȖȔȍȕȧȕȐ ȉȍȏ ȗȘȍȌȐȏȊȍșȚȐȍ.
ǯȊțȒ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ
ǴȖȎȍȚȍ ȌȈ ȐȏȉȍȘȍȚȍ ȏȊțȒ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ.
- ǯȊțȒ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ :
[Off] (ǰȏȒȓ.), [1]*, [2], [3]
Volume
Shutter Sound
ǯȊțȒ (  )
ǹȐȓȈ ȕȈ ȏȊțȒȈ
:Medium
Start Sound
:Off
Off :1
Beep Sound
1
AF Sound
2
:On
Self-Portrait
3
:On
Back
:1
Set
ǴȖȎȍȚȍ ȏȈ ȐȏȉȐȘȈȚȍ șȐȓȈȚȈ ȕȈ ȏȊțȒȈ, ȏȊțȒȈ ȗȘȐ
șȚȈȘȚȐȘȈȕȍ, ȏȈ ȏȈȚȊȖȘȈ, ȗȘȐ ȗȘȍȌțȗȘȍȎȌȍȕȐȍ, ȒȈȒȚȖ Ȑ
ȗȘȐ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ ȜȖȒțșȐȘȈȕȍ.
- ǷȖȌȔȍȕȦ [Volume] (ǹȐȓȈ ȕȈ ȏȊțȒȈ):
[Off] (ǰȏȒȓ.), [Low] (ǵȐșȒȖ),
[Medium] *(ǹȘȍȌȕȖ), [High] (ǪȐșȖȒȖ)
Volume
Off :Medium
Start Sound
Low :Off
Shutter Sound
Medium
:1
High
:1
Beep Sound
AF Sound
:On
Self-Portrait
:On
Back
Set
ǴȖȎȍȚȍ ȌȈ ȐȏȉȍȘȍȚȍ ȏȊțȒ, ȒȖȑȚȖ ȌȈ șȍ ȈȒȚȐȊȐȘȈ ȗȘȐ
ȊȒȓȦȟȊȈȕȍ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ.
Volume
Start Sound
Off :Off
1
:1
Beep Sound
2
:1
3
Self-Portrait
Back
Volume
:Medium
Start Sound
:Off
Shutter Sound
Off :1
Beep Sound
1
AF Sound
2
:On
Self-Portrait
3
:On
:1
:Medium
Shutter Sound
AF Sound
ǨȒȖ ȏȈȌȈȌȍȚȍ ȏȊțȒȈ ȕȈ [ON] (ǪDzdz.), ȡȍ șȍ ȟțȊȈ ȏȊțȒ ȗȘȐ
ȕȈȚȐșȒȈȕȍ ȕȈ ȉțȚȖȕȐȚȍ ș Ȟȍȓ ȐȕȜȖȘȔȐȘȈȕȍ ȏȈ ȘȈȉȖȚȕȖȚȖ
șȢșȚȖȧȕȐȍ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ.
- ǷȖȌȔȍȕȦ [Beep sound]
(ǯȊțȒȖȊ șȐȋȕȈȓ): [Off] (ǰȏȒȓ.),
[1]*, [2], [3]
ǯȊțȒ ȗȘȐ șȚȈȘȚȐȘȈȕȍ
- ǯȊțȒ ȗȘȐ șȚȈȘȚȐȘȈȕȍ :
[Off]* (ǰȏȒȓ.), [1], [2], [3]
ǯȊțȒȖȊ șȐȋȕȈȓ
Back
Set
:On
:On
Set
45
ǯȊțȒ (  )
ǴȍȕȦ ȏȈ ȕȈșȚȘȖȑȒȈ
ǯȊțȒ ȗȘȐ ǨǼ
ǨȒȖ ȏȈȌȈȌȍȚȍ ȊȒȓȦȟȊȈȕȍ ȕȈ AF ȏȊțȒ, șȍ ȈȒȚȐȊȐȘȈ AF ȗȘȐ
ȕȈȚȐșȒȈȕȍ ȕȈȗȖȓȖȊȐȕȈ ȕȈ ȉțȚȖȕȈ Shutter (ǹȕȐȔȈȕȍ),
ȚȈȒȈ ȟȍ ȌȈ ȐȔȈȚȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȈ ȏȈ ȖȗȍȘȈȚȐȊȕȖȚȖ șȢșȚȖȧȕȐȍ
ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ.
- ǷȖȌȔȍȕȦ [AF sound]
(ǯȊțȒ ȗȘȐ ǨǼ): [Off] (ǰȏȒȓ.),
[On]* (ǪȒȓ.)
Volume
:Medium
Start Sound
:Off
Shutter Sound
:1
Beep Sound
:1
AF Sound
Off :On
Self-Portrait
On :On
Back
Set
ǹȈȔȖȗȖȘȚȘȍȚ
ǼțȕȒȞȐȧȚȈ ȍ ȌȖșȚȢȗȕȈ ȗȘȐ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ ȖȚȒȘȐȊȈȕȍ ȕȈ
ȔȍșȚȖȗȖȓȖȎȍȕȐȍȚȖ ȕȈ ȓȐȞȍȚȖ ȕȈ șȢȖȚȊȍȚȕȐȧ ȖȉȍȒȚ, ȗȖ
ȊȘȍȔȍ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ ȕȈ șȈȔȖȗȖȘȚȘȍȚ.
- ǹȈȔȖȜȐȓȔȐȘȈȕȍȚȖ ȔȖȎȍ ȌȈ
șȍ ȏȈȌȈȌȍ ȟȘȍȏ ȕȈȚȐșȒȈȕȍ ȕȈ
ȉțȚȖȕȐȚȍ [Off] (ǰȏȒȓ.) Ȑ
[On]* (ǪȒȓ.).
Volume
:Medium
Start Sound
:Off
Shutter Sound
:1
Beep Sound
:1
AF Sound
Off :On
Self-Portrait
On :On
Back
46
Set
Ǫ ȚȖȏȐ ȘȍȎȐȔ ȔȖȎȍȚȍ ȌȈ ȏȈȌȈȊȈȚȍ ȖșȕȖȊȕȐ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ. ǴȖȎȍȚȍ
ȌȈ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȔȍȕȦȚȖ ȏȈ ȕȈșȚȘȖȑȒȈ ȊȢȊ ȊșȐȟȒȐ ȘȍȎȐȔȐ ȕȈ
ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ, ș ȐȏȒȓȦȟȍȕȐȍ ȕȈ ȘȍȎȐȔȈ ȏȈ ȏȈȗȐș ȕȈ ȋȓȈș.
ǷȖȒȈȏȈȕȐȚȍ ȍȓȍȔȍȕȚȐ ȖȚ * șȈ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ ȗȖ ȗȖȌȘȈȏȉȐȘȈȕȍ.
Ä ǴȍȕȦȚȈȚȈ ȔȖȎȍ ȌȈ ȉȢȌȈȚ ȗȘȖȔȍȕȧȕȐ ȉȍȏ ȗȘȍȌȐȏȊȍșȚȐȍ.
ǬȐșȗȓȍȑ (
)
Language
ǵȈ LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ ȔȖȎȍ ȌȈ
șȍ ȗȖȒȈȎȍ ȕȈȉȖȘ ȖȚ ȍȏȐȞȐ.
ǰȏȉȘȈȕȈȚȈ ȕȈșȚȘȖȑȒȈ ȏȈ
ȍȏȐȒ ȡȍ șȍ ȏȈȗȈȏȐ ȌȖȘȐ ȈȒȖ
ȉȈȚȍȘȐȧȚȈ șȍ ȗȘȍȔȈȝȕȍ Ȑ
ȗȖșȚȈȊȐ ȖȚȕȖȊȖ.
Language
Function Description
Start Image
Display Brightness
Quick View
Power Save
Back
:English
English
:On
䚐ạ㛨
:Off
Français
Deutsch
:Auto
Español
:0.5sec
Italiano
:Off
Set
ǶȗȐșȈȕȐȍ ȕȈ ȜțȕȒȞȐȧȚȈ
ǴȖȎȍȚȍ ȌȈ ȐȏȉȍȘȍȚȍ ȌȈȓȐ ȖȗȐșȈȕȐȍȚȖ ȕȈ ȜțȕȒȞȐȧȚȈ ȌȈ
șȍ ȗȖȒȈȏȊȈ ȕȈ ȗȘȖȏȖȘȍȞȈ Ȋ ȘȍȎȐȔ ȕȈ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ.
- ǷȖȌ ȔȍȕȦ ȏȈ ȖȗȐșȈȕȐȍ ȕȈ
ȜțȕȒȞȐȐȚȍ
Function Description
:On
Off
[Off] (ǰȏȒȓ.) : ǼțȕȒȞȐȧȚȈ ȏȈ
On
ȖȗȐșȈȕȐȍ ȕȈ
ȜțȕȒȞȐȐȚȍ ȕȍ
ȔȖȎȍ ȌȈ șȍ
Back
Set
ȈȒȚȐȊȐȘȈ.
[On] (ǪȒȓ.)* : ǷȖȒȈȏȊȈȚ șȍ ȐȔȍȚȖ Ȑ ȖȗȐșȈȕȐȍȚȖ ȕȈ
ȖȗȞȐȧȚȈ.
Language
Start Image
:English
:Off
Display Brightness
:Auto
Quick View
:0.5sec
Power Save
:Off
ǬȐșȗȓȍȑ (
)
ǰȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ ȗȘȐ șȚȈȘȚȐȘȈȕȍ
ǩȢȘȏ ȗȘȍȋȓȍȌ
ǴȖȎȍȚȍ ȌȈ ȐȏȉȍȘȍȚȍ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ, ȒȖȍȚȖ ȡȍ șȍ ȗȖȒȈȏȊȈ
ȕȈ LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ ȗȘȐ ȊȒȓȦȟȊȈȕȍ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ.
ǨȒȖ ȐȏȉȍȘȍȚȍ ȕȈșȚȘȖȑȒȈȚȈ ȏȈ ȉȢȘȏ ȗȘȍȋȓȍȌ ȗȘȍȌȐ ȌȈ ȏȈșȕȍȔȍȚȍ
ȌȈȌȍȕȈ șȕȐȔȒȈ, ȔȖȎȍȚȍ ȌȈ ȗȘȍȋȓȍȎȌȈȚȍ ȚȖȒț-ȡȖ ȏȈșȕȍȚȈȚȈ
șȕȐȔȒȈ ȕȈ LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ ȏȈ ȏȈȌȈȌȍȕȖȚȖ Ȋ ȕȈșȚȘȖȑȒȈȚȈ [Quick
View] (ǩȢȘȏ ȗȘȍȋȓȍȌ) ȊȘȍȔȍ. ǵȈșȚȘȖȑȒȈȚȈ ȏȈ ȉȢȘȏ ȗȘȍȋȓȍȌ ȔȖȎȍ
ȌȈ șȍ ȐȏȗȖȓȏȊȈ șȈȔȖ ȗȘȐ șȚȈȚȐȟȕȐ șȕȐȔȒȐ.
- ǷȖȌȔȍȕȦȚȈ : [Off]* (ǰȏȒȓ.),
[Logo] (ǭȔȉȓȍȔȈ), [User Image]
(ǷȖȚȘȍȉȐȚȍȓșȒȖ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ)
- ǰȏȗȖȓȏȊȈȑȚȍ ȏȈȗȐșȈȕȖ
ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ Ȋ ȗȖȌȔȍȕȦȚȖ
[Start Image] (ǰȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ ȗȘȐ
șȚȈȘȚȐȘȈȕȍ) ȕȈ ȔȍȕȦȚȖ [Resize]
(ǷȘȍȖȘȈȏȔȍȘȧȊȈȕȍ) ȗȘȐ ȘȍȎȐȔ
ȕȈ ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ ȒȈȚȖ
ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ ȗȘȐ șȚȈȘȚȐȘȈȕȍ.
- ǰȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍȚȖ ȗȘȐ șȚȈȘȚȐȘȈȕȍ
ȕȧȔȈ ȌȈ șȍ ȐȏȚȘȐȍ ȖȚ ȔȍȕȦȚȖ
[Delete] (ǰȏȚȘȐȊȈȕȍ) ȐȓȐ [Format]
(ǼȖȘȔȈȚȐȘȈȕȍ).
- ǷȖȚȘȍȉȐȚȍȓșȒȐȚȍ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ
ȡȍ șȍ ȐȏȚȘȐȧȚ ȖȚ ȔȍȕȦȚȖ [Reset]
(ǵțȓȐȘȈȕȍ).
Language
:English
Function Description
:On
Start Image
:Off
Off
:Auto
Display Brightness
Quick View
:0.5sec
Power Save
Exit
:Off
Back
ǰDzǶǵǶǴǰȇ ȕȈ ȌȐșȗȓȍȧ
ȇȘȒȖșȚ ȕȈ ȌȐșȗȓȍȧ
ǴȖȎȍȚȍ ȌȈ ȘȍȋțȓȐȘȈȚȍ ȧȘȒȖșȚȚȈ ȕȈ LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ.
- ǷȖȌȔȍȕȦȚȈ: [Auto]* (ǨȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ),
[Dark] (ǺȢȔȕȖ),
[Normal] (ǵȖȘȔȈȓȕȖ),
[Bright] (ǹȊȍȚȓȖ)
- ǷȖȌȔȍȕȦȚȈ
[Off] (ǰȏȒȓ.) : ȜțȕȒȞȐȧȚȈ ȏȈ ȉȢȘȏ ȗȘȍȋȓȍȌ ȕȧȔȈ ȌȈ șȍ
ȈȒȚȐȊȐȘȈ.
Language
:English
[0.5 sec]* (0,5 șȍȒ.), [1 sec] (1 șȍȒ.),
Function Description
:On
Start Image
:Off
[3 sec] (3 șȍȒ.) :ȏȈșȕȍȚȈȚȈ șȕȐȔȒȈ ȡȍ
Off :Auto
Display Brightness
șȍ ȗȖȒȈȏȊȈ ȏȈ ȒȘȈȚȒȖ
0.5 sec
Quick View
:0.5sec
1 sec:Off
Power Save
șȗȖȘȍȌ țȒȈȏȈȕȖȚȖ
3 sec
ȊȘȍȔȍ.
Back
Set
Language
:English
Function Description
:On
Start Image
:Off
Display Brightness
Auto:Auto
Quick View
Dark:0.5sec
Normal
:Off
Power Save
Bright
Back
Set
ǨȒȖ ȊȒȓȦȟȐȚȍ ȜțȕȒȞȐȧȚȈ [Power Save] (ǰȒȖȕȖȔȐȧ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ)
Ȑ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȢȚ ȕȍ șȍ ȐȏȗȖȓȏȊȈ Ȋ țȒȈȏȈȕȖȚȖ ȊȘȍȔȍ, LCD ȔȖȕȐȚȖȘȢȚ
ȡȍ șȍ ȐȏȒȓȦȟȐ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ.
- ǷȖȌȔȍȕȦȚȈ
Language
:English
[Off]* (ǰȏȒȓ.): LCD ȔȖȕȐȚȖȘȢȚ ȕȧȔȈ ȌȈ
Function Description
:On
șȍ ȐȏȒȓȦȟȊȈ.
Start Image
:Off
[On] (ǪȒȓ.) : ǨȒȖ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȢȚ ȕȍ șȍ
Display Brightness
:Auto
ȐȏȗȖȓȏȊȈ ȏȈ țȒȈȏȈȕȖȚȖ ȊȘȍȔȍ
Quick View
:0.5sec
Off
(ȖȒȖȓȖ 30 șȍȒțȕȌȐ), ȚȖȑ
Power Save
:Off
On
ȡȍ ȗȘȍȔȐȕȍ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ
Back
Set
Ȋ ȘȍȎȐȔ ȕȈ ȕȍȈȒȚȐȊȕȖșȚ
(ȐȕȌȐȒȈȚȖȘȢȚ ȏȈ șȢșȚȖȧȕȐȍȚȖ
ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȡȍ ȔȐȋȈ).
Ä ǴȍȕȦȚȖ [Power Save] (ǰȒȖȕȖȔȐȧ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ) ȕȍ ȔȖȎȍ
ȌȈ șȍ ȏȈȌȈȊȈ Ȋ ȘȍȎȐȔ ȕȈ ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ.
47
ǵȈșȚȘȖȑȒȐ ( ” )
ǼȖȘȔȈȚȐȘȈȕȍ ȕȈ ȗȈȔȍȚ
ǰȕȐȞȐȈȓȐȏȐȘȈȕȍ
ǰȏȗȖȓȏȊȈ șȍ ȏȈ ȜȖȘȔȈȚȐȘȈȕȍ ȕȈ ȗȈȔȍȚȚȈ. ǨȒȖ ȐȏȗȢȓȕȐȚȍ
ȜțȕȒȞȐȧȚȈ [Format] (ǼȖȘȔȈȚȐȘȈȕȍ) ȕȈ ȗȈȔȍȚȚȈ, ȊșȐȟȒȐ
șȕȐȔȒȐ, ȊȒȓȦȟȐȚȍȓȕȖ Ȑ ȏȈȡȐȚȍȕȐȚȍ, ȡȍ șȍ ȐȏȚȘȐȧȚ. ǰȏȚȍȋȓȍȚȍ
ȊȈȎȕȐȚȍ șȕȐȔȒȐ ȕȈ ȒȖȔȗȦȚȢȘ, ȗȘȍȌȐ ȌȈ ȜȖȘȔȈȚȐȘȈȚȍ ȗȈȔȍȚȚȈ
ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ.
ǪșȐȟȒȐ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ ȕȈ ȔȍȕȦȚȈ Ȑ ȜțȕȒȞȐȐ ȡȍ șȍ
ȊȢȏșȚȈȕȖȊȧȚ ȕȈ ȚȍȏȐ ȗȖ ȗȖȌȘȈȏȉȐȘȈȕȍ. ǵȈșȚȘȖȑȒȐȚȍ ȏȈ
ȌȈȚȈ / ȟȈș, ȍȏȐȒ Ȑ ȐȏȝȖȌȍȕ ȊȐȌȍȖșȐȋȕȈȓ ȖȉȈȟȍ, ȕȧȔȈ ȌȈ
șȍ ȗȘȖȔȍȕȧȚ.
- ǷȖȌȔȍȕȦȚȈ
[Yes] (ǬȈ) : ȗȖȒȈȏȊȈ șȍ ȗȘȖȏȖȘȍȞ
Format
Yes
ȏȈ ȗȖȚȊȢȘȎȌȈȊȈȕȍ ȕȈ
Reset
No
ȐȏȉȘȈȕȖȚȖ. ǰȏȉȍȘȍȚȍ
Date & Time
:2009/01/01
Time Zone
:London
ȔȍȕȦȚȖ [Yes] (ǬȈ). ȁȍ șȍ
File No.
:Series
ȗȖȒȈȎȍ șȢȖȉȡȍȕȐȍ
Imprint
:Off
[Formatting] (ǼȖȘȔȈȚȐȘȈȕȍ)
Auto Power Off
:3 min
Back
Set
Ȑ ȗȈȔȍȚȚȈ ȡȍ șȍ
ȜȖȘȔȈȚȐȘȈ. ǨȒȖ ȐȏȗȢȓȕȐȚȍ
ȜȖȘȔȈȚȐȘȈȕȍ Ȋ ȘȍȎȐȔȈ ȕȈ ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ, ȡȍ
șȍ ȗȖȒȈȎȍ șȢȖȉȡȍȕȐȍȚȖ [Format is completed]
(ǼȖȘȔȈȚȢȚ ȍ ȏȈȊȢȘȠȍȕ).
[No]* (ǵȍ) : ȗȈȔȍȚȚȈ ȕȧȔȈ ȌȈ șȍ ȜȖȘȔȈȚȐȘȈ.
- ǷȖȌȔȍȕȦȚȈ
Format
[Yes] (ǬȈ) : ȗȖȒȈȏȊȈ șȍ ȗȘȖȏȖȘȍȞ
Reset
Yes
ȏȈ ȗȖȚȊȢȘȎȌȈȊȈȕȍ
Date & Time
:Off
No
ȕȈ ȐȏȉȘȈȕȖȚȖ.
Time Zone
:London
File No.
:Series
ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȔȍȕȦȚȖ
Imprint
:Off
[Yes] (ǬȈ) Ȑ ȊșȐȟȒȐ
Auto Power Off
:3 min
Back
Set
ȕȈșȚȘȖȑȒȐ ȡȍ șȍ
ȊȢȏșȚȈȕȖȊȧȚ ȕȈ ȚȍȏȐ
ȗȖ ȗȖȌȘȈȏȉȐȘȈȕȍ.
[No]* (ǵȍ) : ȕȈșȚȘȖȑȒȐȚȍ ȕȧȔȈ ȌȈ șȍ ȊȢȏșȚȈȕȖȊȧȚ ȕȈ
ȚȍȏȐ ȗȖ ȗȖȌȘȈȏȉȐȘȈȕȍ.
ǰȏȗȢȓȕȧȊȈȑȚȍ ȜțȕȒȞȐȧȚȈ [Format] (ǼȖȘȔȈȚȐȘȈȕȍ) ȕȈ
șȓȍȌȕȐȚȍ ȚȐȗȖȊȍ ȒȈȘȚȐ ș ȗȈȔȍȚ.
- ǵȖȊȈ ȐȓȐ ȕȍȜȖȘȔȈȚȐȘȈȕȈ ȒȈȘȚȈ ș ȗȈȔȍȚ.
- DzȈȘȚȈ ș ȗȈȔȍȚ, șȢȌȢȘȎȈȡȈ șȕȐȔȒȐ, ȒȖȐȚȖ ȚȖȏȐ
ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚ ȕȍ ȔȖȎȍ ȌȈ ȘȈȏȗȖȏȕȈȍ, ȐȓȐ ȒȈȘȚȈ șȢș
șȕȐȔȒȐ ȖȚ ȌȘțȋ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚ.
- ǪȐȕȈȋȐ ȜȖȘȔȈȚȐȘȈȑȚȍ ȒȈȘȚȐȚȍ ș ȗȈȔȍȚ ș ȚȖȏȐ
ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚ. ǨȒȖ ȗȖșȚȈȊȐȚȍ ȒȈȘȚȈ ș ȗȈȔȍȚ,
ȜȖȘȔȈȚȐȘȈȕȈ ș ȌȘțȋ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚ, ȟȍȚȍȞ ȏȈ ȒȈȘȚȐ ș
ȗȈȔȍȚ ȐȓȐ ȒȖȔȗȦȚȢȘ, ȡȍ șȍ ȗȖȒȈȎȍ șȢȖȉȡȍȕȐȍȚȖ
[Card Error] (ǫȘȍȠȒȈ ș ȒȈȘȚȈȚȈ).
48
ǵȈșȚȘȖȑȒȐ ( ” )
ǵȈșȚȘȖȑȊȈȕȍ ȕȈ ȌȈȚȈ / ȟȈș / ȚȐȗ ȌȈȚȈ
ǰȔȍ ȕȈ ȜȈȑȓȈ
ǴȖȎȍȚȍ ȌȈ ȐȏȉȐȘȈȚȍ ȌȈȚȈ Ȑ ȟȈș, ȒȖȐȚȖ ȡȍ șȍ ȗȖȒȈȏȊȈȚ ȕȈ
ȏȈșȕȍȚȐȚȍ șȕȐȔȒȐ, ȒȈȒȚȖ Ȑ ȌȈ ȕȈșȚȘȖȐȚȍ ȚȐȗȈ ȌȈȚȈ. DzȖȋȈȚȖ
ȏȈȌȈȌȍȚȍ ȕȈșȚȘȖȑȒȈȚȈ [Time Zone] (ǿȈșȖȊȈ ȏȖȕȈ), ȗȘȐ ȗȢȚțȊȈȕȍ,
ȕȈ LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ ȡȍ șȍ ȗȖȒȈȏȊȈȚ ȔȍșȚȕȐȚȍ ȌȈȚȈ Ȑ ȟȈș.
ǺȈȏȐ ȜțȕȒȞȐȧ ȗȖȏȊȖȓȧȊȈ ȕȈ ȗȖȚȘȍȉȐȚȍȓȧ ȌȈ ȐȏȉȐȘȈ
ȜȖȘȔȈȚȈ ȏȈ ȐȔȍȕțȊȈȕȍ ȕȈ
ȜȈȑȓȖȊȍȚȍ.
- ǺȐȗ ȌȈȚȈ : [yyyy/mm/dd] (ȋȋȋȋ/ȔȔ/ȌȌ),
[mm/dd/yyyy] (ȔȔ/ȌȌ/ȋȋȋȋ),
[dd/mm/yyyy] (ȌȌ/ȔȔ/ȋȋȋȋ),
[Off]* (ǰȏȒȓ.)
Format
Reset
Date & Time
:2009/01/01
yyyy mm dd
Time Zone
:London
2009 / 01 / 01 13:00
File No.
Off
:Series
Imprint
:Off
Auto Power Off
Exit
:3 min
Back
ǿȈșȖȊȈ ȏȖȕȈ
ǵȈȓȐȟȕȐ ȋȘȈȌȖȊȍ:
Time Zone
dzȖȕȌȖȕ, DzȈȉȖ ǪȍȘȌȍ, ǹȘȍȌȍȕ
ǨȚȓȈȕȚȐȒ, ǩțȍȕȖș ǨȑȘȍș,
ǵȦȜȈțȕȌȓȈȕȌ, DzȈȘȈȒȈș, dzȈ ǷȈȏ,
ǵȦ DZȖȘȒ, ǴȈȧȔȐ, ǿȐȒȈȋȖ, ǬȈȓȈș,
London
ǬȍȕȊȢȘ, ǼȍȕȐȒș, dzȖș ǨȕȎȍȓȐș,
[GMT +00:00] 2009/01/01 01:00 PM
Back
DST
ǹȈȕ ǼȘȈȕȞȐșȒȖ, ǨȓȧșȒȈ, ǽȖȕȖȓțȓț,
ǽȈȊȈȑ, ǹȈȔȖȈ, ǴȐȌțȍȑ, ǻȍȓȐȕȋȚȢȕ, ǶțȒȓȈȕȌ, ǶȝȖȚșȒ,
ǫțȈȔ, ǹȐȌȕȐ, ǬȈȘȊȐȕ, ǨȌȍȓȈȑȌȍ, ǹȍțȓ, ǺȖȒȐȖ,
ǷȍȒȐȕ, ǽȖȕȋ DzȖȕȋ, ǩȈȕȒȖȒ, ǬȎȈȒȈȘȚȈ, ȇȕȋȖȕ, ǨȓȔȈȚȐ,
DzȈȚȔȈȕȌț, ǴțȔȉȈȑ, ǵȦ ǬȍȓȝȐ, ǺȈȠȒȍȕȚ, DzȈȉțȓ, Ǩȉț
ǬȈȉȐ, ǺȍȝȍȘȍȕ, ǴȖșȒȊȈ, ǨȚȐȕȈ.
Ä DST: dzȧȚȕȖ ȟȈșȖȊȖ ȊȘȍȔȍ
[Reset] (ǵțȓȐȘȈȕȍ): șȓȍȌ ȐȏȗȖȓȏȊȈȕȍ
Format
ȕȈ ȜțȕȒȞȐȧȚȈ ȏȈ ȕțȓȐȘȈȕȍ,
Reset
Date & Time
:2009/01/01
ȐȔȍȕȈȚȈ ȕȈ șȓȍȌȊȈȡȐȚȍ
Time Zone
:London
ȜȈȑȓȖȊȍ ȡȍ șȍ ȏȈȌȈȊȈȚ ȖȚ
File No.
:Series
Reset
Imprint
:Off
0001, ȌȖȘȐ șȓȍȌ ȜȖȘȔȈȚȐȘȈȕȍ,
Series
Auto Power Off
:3 min
ȐȏȚȘȐȊȈȕȍ ȐȓȐ ȗȖșȚȈȊȧȕȍ ȕȈ
Back
Set
ȕȖȊȈ ȒȈȘȚȈ ș ȗȈȔȍȚ.
[Series]* (ǹȍȘȐȧ) : ȕȖȊȐȚȍ ȜȈȑȓȖȊȍ ȡȍ șȍ ȐȔȍȕțȊȈȚ, ȒȈȚȖ
șȍ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚ șȓȍȌȊȈȡȐȚȍ ȕȖȔȍȘȈ ȖȚ ȗȘȍȌȐȠȕȈȚȈ
șȍȘȐȧ șȕȐȔȒȐ ȌȖȘȐ ȒȖȋȈȚȖ șȍ ȜȖȘȔȈȚȐȘȈ ȒȈȘȚȈȚȈ
ș ȗȈȔȍȚ, ȗȖșȚȈȊȐ șȍ ȕȖȊȈ ȚȈȒȈȊȈ ȐȓȐ șȍ ȐȏȚȘȐȧȚ
ȊșȐȟȒȐ șȕȐȔȒȐ.
- ǷȢȘȊȖȚȖ șȢȝȘȈȕȍȕȖ ȐȔȍ ȕȈ ȗȈȗȒȈ ȡȍ ȍ 100SSCAM, Ȉ
ȐȔȍȚȖ ȕȈ ȗȢȘȊȐȧ ȜȈȑȓ ȡȍ ȍ SDC10001.
- ǰȔȍȕȈȚȈ ȕȈ ȜȈȑȓȖȊȍ șȍ ȕȈȏȕȈȟȈȊȈȚ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȕȖ
ȖȚ SDC10001 SDC10002 ~ SDC19999.
- ǰȔȍȚȖ ȕȈ ȗȈȗȒȈȚȈ șȍ ȕȈȏȕȈȟȈȊȈ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȕȖ ȖȚ
100 ȌȖ 999, ȒȈȒȚȖ șȓȍȌȊȈ: 100SSCAM 101SSCAM ~ 999SSCAM.
- ǴȈȒșȐȔȈȓȕȐȧȚ ȉȘȖȑ ȜȈȑȓȖȊȍ Ȋ ȌȈȌȍȕȈ ȗȈȗȒȈ șȈ 9999.
- ǼȈȑȓȖȊȍȚȍ, șȢȝȘȈȕȧȊȈȕȐ Ȋ ȒȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ, ȖȚȋȖȊȈȘȧȚ
ȕȈ ȜȖȘȔȈȚȈ DCF (ȗȘȈȊȐȓȈ ȏȈ ȘȈȏȘȈȉȖȚȒȈ ȏȈ ȜȈȑȓȖȊȐ
șȐșȚȍȔȐ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȐ). ǨȒȖ ȗȘȖȔȍȕȐȚȍ ȐȔȍȚȖ ȕȈ
ȜȈȑȓȈ ȕȈ ȌȈȌȍȕȈ șȕȐȔȒȈ, Țȧ ȕȧȔȈ ȌȈ ȔȖȎȍ ȌȈ ȉȢȌȍ
ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȈ.
49
ǵȈșȚȘȖȑȒȐ ( ” )
ǶȚȗȍȟȈȚȊȈȕȍ ȕȈ ȌȈȚȈ ȕȈ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ
ǨȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ ȐȏȒȓȦȟȊȈȕȍ
ǰȔȈ ȖȗȞȐȧ ȏȈ ȊȒȓȦȟȊȈȕȍ ȕȈ ǬǨǺǨ / ǿǨǹ ȒȢȔ șȚȈȚȐȟȕȐ șȕȐȔȒȐ.
ǺȈȏȐ ȜțȕȒȞȐȧ ȐȏȒȓȦȟȊȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ șȓȍȌ ȏȈȌȈȌȍȕ
ȗȍȘȐȖȌ ȖȚ ȊȘȍȔȍ, ȏȈ ȌȈ ȕȍ șȍ ȝȈȉȐ ȐȏȓȐȠȕȖ ȍȕȍȘȋȐȧȚȈ ȕȈ
ȉȈȚȍȘȐȧȚȈ.
- ǷȖȌȔȍȕȦȚȈ
[Off] (ǰȏȒȓ.) : ȜțȕȒȞȐȧȚȈ ȏȈ
Format
Reset
ȐȏȒȓȦȟȊȈȕȍ ȕȧȔȈ ȌȈ ȘȈȉȖȚȐ.
Date & Time
:Off
Off
[1 min] (1 ȔȐȕ.), [3 min]* (3 ȔȐȕ.),
Time Zone
1 min:London
[5 min] (5 ȔȐȕ.), [10 min] (10 ȔȐȕ),
File No.
3 min:Series
: ȏȈȝȘȈȕȊȈȕȍȚȖ ȡȍ șȍ
5 min:Off
Imprint
10 min
Auto Power Off
:3 min
ȐȏȒȓȦȟȐ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ,
Back
Set
ȈȒȖ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȢȚ ȕȍ șȍ
ȐȏȗȖȓȏȊȈ ȏȈ țȒȈȏȈȕȐȧ ȗȍȘȐȖȌ ȖȚ ȊȘȍȔȍ.
- ǹȓȍȌ șȔȧȕȈ ȕȈ ȉȈȚȍȘȐȐȚȍ ȕȈșȚȘȖȑȒȈȚȈ ȏȈ ȐȏȒȓȦȟȊȈȕȍ
ȡȍ șȍ ȏȈȗȈȏȐ.
- ǶȉȢȘȕȍȚȍ ȊȕȐȔȈȕȐȍ, ȟȍ ȜțȕȒȞȐȧȚȈ ȏȈ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ
ȐȏȒȓȦȟȊȈȕȍ ȕȧȔȈ ȌȈ ȘȈȉȖȚȐ, ȈȒȖ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȢȚ
ȍ Ȋ ȒȖȔȗȦȚȢȘȍȕ / ȗȘȐȕȚȍȘ ȘȍȎȐȔ, șȓȈȑȌȠȖț,
ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ ȕȈ ȏȈȗȐș ȕȈ ȋȓȈș ȐȓȐ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ.
- ǷȖȌȔȍȕȦȚȈ
[Off]* (ǰȏȒȓ.) : ȕȈ șȕȐȔȒȐȚȍ ȕȧȔȈ ȌȈ
Format
Reset
șȍ ȖȚȗȍȟȈȚȊȈȚ ȌȈȚȈȚȈ Ȑ
Date & Time
ȟȈșȢȚ.
Time Zone
[Date] (ǬȈȚȈ) : ȕȈ șȕȐȔȒȐȚȍ ȡȍ șȍ
File No.
Imprint
ȖȚȗȍȟȈȚȊȈ șȈȔȖ ȌȈȚȈȚȈ.
Auto Power Off
[Date&Time] (ǬȈȚȈ Ȑ ȟȈș) : ȕȈ
Back
șȕȐȔȒȐȚȍ ȡȍ șȍ
ȖȚȗȍȟȈȚȊȈȚ ȌȈȚȈȚȈ Ȑ ȟȈșȢȚ.
:2009/01/01
Off
:London
:Series
Date
:Off
Date & Time
:3 min
Set
Ä ǬȈȚȈȚȈ Ȑ ȟȈșȢȚ ȡȍ șȍ ȖȚȗȍȟȈȚȊȈȚ Ȋ ȌȖȓȕȐȧ Ȍȍșȍȕ ȢȋȢȓ
ȕȈ șȚȈȚȐȟȕȐȚȍ șȕȐȔȒȐ.
Ä ǼțȕȒȞȐȧȚȈ ȏȈ ȖȚȗȍȟȈȚȊȈȕȍ ȔȖȎȍ ȌȈ șȍ ȗȘȐȓȈȋȈ șȈȔȖ
ȒȢȔ șȚȈȚȐȟȕȐ șȕȐȔȒȐ.
Ä ǵȈ ȕȧȒȖȐ șȕȐȔȒȐ ȌȈȚȈȚȈ ȔȖȎȍ ȌȈ ȕȍ șȍ ȖȚȗȍȟȈȚȈ
ȗȘȈȊȐȓȕȖ. ǺȖȊȈ ȏȈȊȐșȐ ȖȚ ȔȖȌȍȓȈ ȕȈ ȗȘȐȕȚȍȘȈ Ȑ
ȕȍȋȖȊȐȧ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓ.
50
ǵȈșȚȘȖȑȒȐ ( ” )
ǰȏȉȖȘ ȕȈ ȚȐȗ ȐȏȝȖȌȍȕ ȊȐȌȍȖșȐȋȕȈȓ
ǰȏȝȖȌȕȐȧȚ ȊȐȌȍȖșȐȋȕȈȓ ȖȚ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȔȖȎȍ ȌȈ
ȍ NTSC ȐȓȐ PAL. ǰȏȉȖȘȢȚ ȕȈ ȐȏȝȖȌȍȕ ȊȐȌȍȖșȐȋȕȈȓ
ȚȘȧȉȊȈ ȌȈ ȍ șȢȖȉȘȈȏȍȕ șȢș șȢȖȚȊȍȚȕȖȚȖ țșȚȘȖȑșȚȊȖ
(ȔȖȕȐȚȖȘ, ȚȍȓȍȊȐȏȖȘ Ȑ ȌȘ.), ȒȢȔ ȒȖȍȚȖ ȡȍ ȉȢȌȍ șȊȢȘȏȈȕ
ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȢȚ. ǸȍȎȐȔȢȚ PAL ȗȖȌȌȢȘȎȈ șȈȔȖ BDGHI.
ǹȊȢȘȏȊȈȕȍ ȒȢȔ ȊȢȕȠȍȕ ȔȖȕȐȚȖȘ
ǷȘȐ șȊȢȘȏȊȈȕȍ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ
ș ȊȢȕȠȍȕ ȔȖȕȐȚȖȘ, șȕȐȔȒȐȚȍ Ȑ
ȔȍȕȦȚȈȚȈ ȕȈ LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ ȡȍ
șȍ ȗȖȒȈȏȊȈȚ ȒȈȒȚȖ ȕȈ ȊȢȕȠȕȐȧ
ȔȖȕȐȚȖȘ, ȚȈȒȈ Ȑ LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ ȕȈ
ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ.
Video Out
:NTSC
NTSC
AF Lamp
PAL :On
:Auto
USB
Battery Type
Back
:Alkaline
Set
- NTSC : ǹǨȁ, DzȈȕȈȌȈ, ȇȗȖȕȐȧ, ȆȎȕȈ DzȖȘȍȧ, ǺȈȑȊȈȕ, ǴȍȒșȐȒȖ.
- PAL : ǨȊșȚȘȈȓȐȧ, ǨȊșȚȘȐȧ, ǩȍȓȋȐȧ, DzȐȚȈȑ, ǬȈȕȐȧ, ǼȐȕȓȈȕȌȐȧ,
ǫȍȘȔȈȕȐȧ, ǪȍȓȐȒȖȉȘȐȚȈȕȐȧ, ǽȖȓȈȕȌȐȧ, ǰȚȈȓȐȧ,
DzțȊȍȑȚ, ǴȈȓȈȑȏȐȧ, ǵȖȊȈ ǯȍȓȈȕȌȐȧ, ǹȐȕȋȈȗțȘ, ǰșȗȈȕȐȧ,
ȀȊȍȞȐȧ, ȀȊȍȑȞȈȘȐȧ, ǺȈȑȓȈȕȌ, ǵȖȘȊȍȋȐȧ.
- ǷȘȐ ȐȏȗȖȓȏȊȈȕȍ ȕȈ ȚȍȓȍȊȐȏȖȘ ȒȈȚȖ ȊȢȕȠȍȕ ȔȖȕȐȚȖȘ, ȡȍ ȚȘȧȉȊȈ
ȌȈ ȐȏȉȍȘȍȚȍ ȊȢȕȠȍȕ ȐȓȐ ȈțȌȐȖ-ȊȐȌȍȖ ȒȈȕȈȓ ȕȈ ȚȍȓȍȊȐȏȖȘȈ.
- ǵȈ ȊȢȕȠȕȐȧ ȔȖȕȐȚȖȘ ȡȍ șȍ ȟțȊȈ ȠțȔ, ȕȖ ȚȖȊȈ ȕȍ ȍ
ȕȍȐȏȗȘȈȊȕȖșȚ.
- ǨȒȖ șȕȐȔȒȐȚȍ ȕȍ șȍ ȗȖȒȈȏȊȈȚ Ȋ ȞȍȕȚȢȘȈ ȕȈ ȍȒȘȈȕȈ, ȐȏȗȖȓȏȊȈȑȚȍ
ȒȖȕȚȘȖȓȕȐȚȍ ȉțȚȖȕȐ ȕȈ ȚȍȓȍȊȐȏȖȘȈ, ȏȈ ȌȈ ȋȐ ȞȍȕȚȘȐȘȈȚȍ.
- DzȖȋȈȚȖ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȢȚ ȍ șȊȢȘȏȈȕ ȒȢȔ ȊȢȕȠȍȕ ȔȖȕȐȚȖȘ, ȕȧȒȖȐ
ȟȈșȚȐ ȖȚ șȕȐȔȒȐȚȍ ȔȖȎȍ ȌȈ ȕȍ șȍ ȗȖȒȈȏȊȈȚ.
- ǷȘȐ șȊȢȘȏȊȈȕȍ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ș ȊȢȕȠȍȕ ȔȖȕȐȚȖȘ, șȢȖȚȊȍȚȕȖȚȖ
ȔȍȕȦ ȡȍ șȍ ȗȖȒȈȏȊȈ ȕȈ ȊȢȕȠȕȐȧ ȔȖȕȐȚȖȘ Ȑ ȕȍȋȖȊȐȚȍ ȜțȕȒȞȐȐ
ȡȍ șȈ șȢȡȐȚȍ ȒȈȚȖ ȚȍȏȐ ȕȈ LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ.
ǮȢȓȚȖ – ȊȐȌȍȖ
ǩȧȓȖ – ȏȊțȒ
51
ǵȈșȚȘȖȑȒȐ ( ” )
ǰȕȌȐȒȈȚȖȘ ȏȈ ǨǼ
ǵȈșȚȘȖȑȒȈ ȕȈ USB
ǴȖȎȍȚȍ ȌȈ ȊȒȓȦȟȊȈȚȍ Ȑ ȐȏȒȓȦȟȊȈȚȍ ȐȕȌȐȒȈȚȖȘȈ ȏȈ
ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ ȜȖȒțșȐȘȈȕȍ.
- ǷȖȌȔȍȕȦȚȈ
[Off] (ǰȏȒȓ.) : Ȋ țșȓȖȊȐȧ ȕȈ
Video Out
:NTSC
șȓȈȉȈ ȖșȊȍȚȍȕȖșȚ
AF Lamp
:On
Off
USB
ȐȕȌȐȒȈȚȖȘȢȚ ȏȈ ǨǼ
On :Auto
Battery Type
:Alkaline
ȕȧȔȈ ȌȈ șȊȍȚȐ.
[On]* (ǪȒȓ.) : Ȋ țșȓȖȊȐȧ ȕȈ
șȓȈȉȈ ȖșȊȍȚȍȕȖșȚ
ȐȕȌȐȒȈȚȖȘȢȚ ȏȈ ǨǼ
Back
Set
ȡȍ șȊȍȚȐ.
Ⱥɤɨ ɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɴɬ ɟ ɧɚɫɬɪɨɟɧ ɞɚ ɫɟ ɫɜɴɪɡɜɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ
ɤɴɦ ɤɨɦɩɸɬɴɪ ɢɥɢ ɩɪɢɧɬɟɪ ɱɪɟɡ USB ɤɚɛɟɥ, ɦɨɠɟɬɟ ɪɴɱɧɨ ɞɚ
ɡɚɞɚɞɟɬɟ [Computer] (Ʉɨɦɩɸɬɴɪ) ɢɥɢ [Printer] (ɉɪɢɧɬɟɪ).
-ɉɨɞɦɟɧɸɬɚ ɧɚ [USB]:
Video Out
:NTSC
[Auto] (Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ)*
AF Lamp
:On
: Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɫɟ ɚɤɬɢɜɢɪɚ
USB
:Auto
Auto
ɜɴɧɲɧɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ,
Battery Type
:Alkaline
Computer
Printer
ɫɜɴɪɡɚɧɨ ɫ USB ɤɚɛɟɥ.
[Computer] (Ʉɨɦɩɸɬɴɪ)
: Ɂɚɞɚɜɚ ɫɟ ɪɟɠɢɦ ɧɚ ɜɪɴɡɤɚ
Back
Set
ɫ ɤɨɦɩɸɬɴɪ, ɚɤɨ ɫɜɴɪɡɚɧɨɬɨ ɜɴɧɲɧɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɧɟ
ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɪɚɡɩɨɡɧɚɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ.
[Printer] (ɉɪɢɧɬɟɪ)
: Ɂɚɞɚɜɚ ɫɟ ɪɟɠɢɦ ɧɚ ɜɪɴɡɤɚ ɫ ɩɪɢɧɬɟɪ, ɚɤɨ
ɫɜɴɪɡɚɧɨɬɨ ɜɴɧɲɧɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ
ɪɚɡɩɨɡɧɚɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ.
ǰȏȉȐȘȈȕȍ ȕȈ ȚȐȗ ȉȈȚȍȘȐȧ
ǨȒȖ ȍ ȐȏȉȘȈȕ ȚȐȗ ȉȈȚȍȘȐȧ, ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȢȚ ȡȍ șȍ
ȖȗȚȐȔȐȏȐȘȈ ȏȈ ȘȈȉȖȚȈ ș ȕȍȋȖ.
Video Out
- ǷȖȌȔȍȕȦ [Battery Type]: [ǨȓȒȈȓȕȈ]* /
[Ni-MH]
:NTSC
AF Lamp
:On
USB
Battery Type
:Auto
:Alkaline
Alkaline
Ni-MH
Back
52
Set
ǹȚȈȘȚȐȘȈȕȍ ȕȈ ȘȍȎȐȔȈ ȏȈ ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ
ǪȒȓȦȟȍȚȍ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ Ȑ ȐȏȉȍȘȍȚȍ ȘȍȎȐȔȈ ȏȈ
ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ, ȒȈȚȖ ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȕȈ ȚȖȏȐ ȘȍȎȐȔ
( Î ). ǹȍȋȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȢȚ ȔȖȎȍ ȌȈ ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȌȍ
șȢȝȘȈȕȍȕȐȚȍ Ȋ ȗȈȔȍȚȚȈ șȕȐȔȒȐ.
ǨȒȖ ȊȢȊ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȍ ȗȖșȚȈȊȍȕȈ ȒȈȘȚȈ ș ȗȈȔȍȚ, ȊșȐȟȒȐ
ȜțȕȒȞȐȐ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȡȍ șȍ ȗȘȐȓȈȋȈȚ șȈȔȖ ȒȢȔ
ȒȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ.
ǪȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ ȕȈ șȚȈȚȐȟȕȈ șȕȐȔȒȈ
1. ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȘȍȎȐȔȈ ȏȈ
ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ, ȒȈȚȖ
ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȕȈ ȚȖȏȐ
ȘȍȎȐȔ ( Î ).
2. ǵȈ LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ ȡȍ
șȍ ȗȖȒȈȎȍ ȗȖșȓȍȌȕȖ
șȢȝȘȈȕȍȕȈȚȈ Ȋ ȗȈȔȍȚȚȈ
șȕȐȔȒȈ.
ǪȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ ȕȈ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ
1. ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȎȍȓȈȕȐȧ ȏȈ
ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ,
ȒȈȚȖ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ
ȕȈȓȧȊȖ/ȕȈȌȧșȕȖ.
2. ǯȈ ȌȈ ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȌȍȚȍ ȜȈȑȓ ș
ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ, ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ
„OK”.
Play
Capture
- ǯȈ ȌȈ șȗȘȍȚȍ ȊȘȍȔȍȕȕȖ
ȌȈȌȍȕ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ ȗȘȐ
ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍȚȖ Ȕț,
ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȖȚȕȖȊȖ ȉțȚȖȕȈ „OK”.
- ǨȒȖ ȕȈȚȐșȕȍȚȍ Ȗȡȍ ȊȍȌȕȢȎ
ȉțȚȖȕȈ „OK”, ȊȐȌȍȖȒȓȐȗȢȚ ȡȍ
șȍ șȚȈȘȚȐȘȈ ȖȚȕȖȊȖ.
- ǯȈ ȌȈ ȗȘȍȊȢȘȚȐȚȍ ȕȈȏȈȌ ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȡȐȧ șȍ
ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ, ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȓȧȊȖ. ǯȈ ȌȈ
ȗȘȍȊȢȘȚȐȚȍ ȕȈȗȘȍȌ ȊȢȊ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ, ȕȈȚȐșȕȍȚȍ
ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȌȧșȕȖ.
- ǯȈ ȌȈ șȗȘȍȚȍ ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍȚȖ ȕȈ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗȈ,
ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ „OK”, șȓȍȌ ȒȖȍȚȖ ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ
ȕȈȓȧȊȖ ȐȓȐ ȏȈ ȕȈȌȧșȕȖ.
3. ǰȏȉȍȘȍȚȍ șȕȐȔȒȈ ȏȈ ȗȘȍȋȓȍȌ,
ȒȈȚȖ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ
ȕȈȓȧȊȖ/ȕȈȌȧșȕȖ.
Ä ǵȈȚȐșȕȍȚȍ Ȑ ȏȈȌȘȢȎȚȍ ȉțȚȖȕȈ
ȏȈ ȕȈȓȧȊȖ ȐȓȐ ȕȈȌȧșȕȖ, ȏȈ
ȌȈ ȗȘȍȊȢȘȚȐȚȍ ȉȢȘȏȖ ȕȈȗȘȍȌ
șȕȐȔȒȐȚȍ.
53
ǹȚȈȘȚȐȘȈȕȍ ȕȈ ȘȍȎȐȔȈ ȏȈ ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ
ǼțȕȒȞȐȧ ȏȈ ȗȘȐȝȊȈȡȈȕȍ ȕȈ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ
ǪȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ ȕȈ ȏȈȗȐșȈȕ ȋȓȈș
ǴȖȎȍȚȍ ȌȈ ȗȘȐȝȊȈȡȈȚȍ șȚȈȚȐȟȕȐ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ ȖȚ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ.
1. ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȎȍȓȈȕȐȧ ȏȈ
ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ ȜȈȑȓ șȢș ȏȈȗȐș
ȕȈ ȋȓȈș, ȒȈȚȖ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ
ȕȈȓȧȊȖ/ȕȈȌȧșȕȖ.
2. ǯȈ ȌȈ ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȌȍȚȍ ȜȈȑȓ șȢș ȏȈȗȐș
Play
ȕȈ ȋȓȈș, ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ „OK”.
- ǯȈ ȌȈ șȗȘȍȚȍ ȊȘȍȔȍȕȕȖ ȜȈȑȓ șȢș ȏȈȗȐș ȕȈ ȋȓȈș ȗȘȐ
ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍȚȖ Ȕț, ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȖȚȕȖȊȖ ȉțȚȖȕȈ „OK”.
- ǯȈ ȌȈ ȊȢȏȖȉȕȖȊȐȚȍ ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍȚȖ ȕȈ ȜȈȑȓȈ șȢș ȏȈȗȐș
ȕȈ ȋȓȈș, ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ „OK”.
- ǯȈ ȌȈ șȍ ȊȢȘȕȍȚȍ ȕȈȏȈȌ ȊȢȊ ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȡ șȍ ȜȈȑȓ
ȕȈ ȏȈȗȐșȈȕ ȋȓȈș, ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȓȧȊȖ. ǯȈ ȌȈ
ȗȘȍȊȢȘȚȐȚȍ ȕȈȗȘȍȌ ȊȢȊ ȜȈȑȓ ȕȈ ȏȈȗȐșȈȕ ȋȓȈș, ȕȈȚȐșȕȍȚȍ
ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȌȧșȕȖ.
- ǯȈ ȌȈ ȗȘȍțșȚȈȕȖȊȐȚȍ ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍȚȖ ȕȈ ȋȓȈșȖȊȈ
ȉȍȓȍȎȒȈ, ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȌȖȓț.
ǷȘȐȝȊȈȡȈȕȍ ȖȚ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ
1. ǷȖ ȊȘȍȔȍ ȕȈ ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍȚȖ
ȕȈ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗȈ ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ
„OK”. ǹȓȍȌ ȚȖȊȈ ȕȈȚȐșȕȍȚȍ
ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȌȖȓț.
2. ǪȘȍȔȍȕȕȖ șȗȘȍȕȐȧȚ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ
ȡȍ șȍ ȏȈȗȐȠȍ ș ȕȖȊȖ ȐȔȍ ȕȈ
ȜȈȑȓȈ.
Ä ǷȘȐȝȊȈȕȈȚȐȧȚ ȜȈȑȓ ȕȈ
ȊȐȌȍȖȒȓȐȗȈ ȡȍ ȐȔȈ șȢȡȐȧȚ
ȘȈȏȔȍȘ ȒȈȚȖ ȖȘȐȋȐȕȈȓȕȐȧ
ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ (640ȝ480, 320ȝ240).
Ä ǨȒȖ ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȌȖȓț Ȋ
ȕȈȟȈȓȖȚȖ ȕȈ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ, ȗȢȘȊȐȧȚ
ȒȈȌȢȘ ȖȚ ȒȓȐȗȈ ȡȍ șȍ ȏȈȗȐȠȍ
ȒȈȚȖ șȚȈȚȐȟȕȈ șȕȐȔȒȈ.
54
Play
Capture
[Paused] (Ǫ ȗȈțȏȈ)
[Press the down button]
(ǵȈȚȐșȒȈȕȍ ȕȈ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ
ȕȈȌȖȓț)
ǹȚȈȘȚȐȘȈȕȍ ȕȈ ȘȍȎȐȔȈ ȏȈ ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ
ǰȕȌȐȒȈȚȖȘ ȏȈ LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ
ǪȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ ȕȈ ȋȓȈșȖȊȈ ȉȍȓȍȎȒȈ
ǵȈ LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ șȍ ȗȖȒȈȏȊȈ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ ȏȈ ȏȈșȕȍȔȈȕȍȚȖ
ȕȈ ȗȖȒȈȏȈȕȈȚȈ șȕȐȔȒȈ.
1. ǰȏȉȍȘȍȚȍ șȚȈȚȐȟȕȈ șȕȐȔȒȈ ș
ȊȒȓȦȟȍȕȈ ȋȓȈșȖȊȈ ȉȍȓȍȎȒȈ.
2. ǯȈ ȌȈ ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȌȍȚȍ ȋȓȈșȖȊȈȚȈ
ȉȍȓȍȎȒȈ, ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ „OK”.
- ǯȈ ȌȈ șȗȘȍȚȍ ȊȘȍȔȍȕȕȖ
ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍȚȖ ȕȈ ȋȓȈșȖȊȈȚȈ
ȉȍȓȍȎȒȈ, ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȖȚȕȖȊȖ ȉțȚȖȕȈ
„OK”.
- ǯȈ ȌȈ ȊȢȏȖȉȕȖȊȐȚȍ
ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍȚȖ ȕȈ ȋȓȈșȖȊȈȚȈ
ȉȍȓȍȎȒȈ, ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ „OK”.
Play
Pause
He.
1
ǶȗȐșȈȕȐȍ
ǸȍȎȐȔ ȕȈ ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ
2
ǫȓȈșȖȊȈ ȉȍȓȍȎȒȈ
3
DPOF
ɋɬɪ.69
4
5
ǯȈȡȐȚȈ
ǰȔȍ ȕȈ ȗȈȗȒȈ Ȑ ȐȔȍ ȕȈ ȜȈȑȓ
ɋɬɪ.68
ɋɬɪ.49
6
ǰȕȌȐȒȈȚȖȘ ȏȈ ȒȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ
7
8
9
10
11
12
13
ǩȈȚȍȘȐȧȚȈ
ISO
ǨȗȍȘȚțȘȕȈ șȚȖȑȕȖșȚ
ǹȒȖȘȖșȚ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ
ǹȊȍȚȒȈȊȐȞȈ
ǸȈȏȔȍȘ ȕȈ șȕȐȔȒȈȚȈ
Recording date
ǰȒȖȕȐ
Î
ǹȚȘȈȕȐȞȈ
ɋɬɪ.53
ɋɬɪ.68
100-0010
80~1600
F3.2 ~ F15.2
8 ~ 1/1,500
On/Off
3648x2736 ~ 320x240
2009/01/01
ɋɬɪ.13
ɋɬɪ.36
ɋɬɪ.29
ɋɬɪ.38
ɋɬɪ.49
55
ǰȏȗȖȓȏȊȈȕȍ ȕȈ ȉțȚȖȕȐȚȍ ȏȈ
ȕȈșȚȘȖȑȊȈȕȍ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ
Ǫ ȘȍȎȐȔ ȕȈ ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ ȔȖȎȍȚȍ ȌȈ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ
ȉțȚȖȕȐȚȍ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȏȈ ȓȍșȕȖ ȕȈșȚȘȖȑȊȈȕȍ ȕȈ
ȜțȕȒȞȐȐȚȍ ȕȈ ȘȍȎȐȔȈ.
ǩțȚȖȕ ǸȍȎȐȔ ȕȈ ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ
ǨȒȖ șȚȍ ȊȒȓȦȟȐȓȐ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ș
ȕȈȚȐșȒȈȕȍ ȕȈ ȉțȚȖȕȈ ǪȒȓȦȟȊȈȕȍ/
ȐȏȒȓȦȟȊȈȕȍ, ȔȖȎȍȚȍ ȌȈ ȕȈȚȐșȕȍȚȍ
ȉțȚȖȕȈ ǸȍȎȐȔ ȕȈ ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ
ȊȍȌȕȢȎ, ȏȈ ȌȈ ȗȘȍȔȐȕȍȚȍ Ȋ ȘȍȎȐȔ
ȕȈ ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ, ȐȓȐ ȌȈ ȋȖ
ȕȈȚȐșȕȍȚȍ Ȗȡȍ ȊȍȌȕȢȎ, ȏȈ ȌȈ
ȗȘȍȔȐȕȍȚȍ Ȋ ȘȍȎȐȔ ȕȈ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ.
ǩțȚȖȕȈ ȏȈ ȔȐȕȐȈȚȦȘȐ ( º ) / țȋȖȓȍȔȧȊȈȕȍ ( í )
ǴȖȎȍȚȍ ȌȈ ȗȘȍȋȓȍȎȌȈȚȍ ȕȧȒȖȓȒȖ șȕȐȔȒȐ, ȌȈ țȋȖȓȍȔȧȊȈȚȍ
ȐȏȉȘȈȕȈ șȕȐȔȒȈ, Ȉ șȢȡȖ ȚȈȒȈ ȌȈ ȐȏȘȧȏȊȈȚȍ Ȑ ȏȈȗȐșȊȈȚȍ
ȐȏȉȘȈȕȈ ȖȉȓȈșȚ ȖȚ ȌȈȌȍȕȈ șȕȐȔȒȈ.
ǬȐșȗȓȍȑ ș ȔȐȕȐȈȚȦȘȐ
1. ǷȘȐ ȗȖȒȈȏȊȈȕȍ ȕȈ șȕȐȔȒȈ ȕȈ
Ȟȧȓ ȍȒȘȈȕ, ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ
ȔȐȕȐȈȚȦȘȐ.
2. ǷȖȒȈȏȊȈȕȈȚȈ ȕȈ ȔȖȕȐȚȖȘȈ șȕȐȔȒȈ
ȗȘȐ ȐȏȉȖȘȈ ȕȈ ȘȍȎȐȔȈ ȏȈ ȔȐȕȐȈȚȦȘȐ ȡȍ șȍ
ȔȈȘȒȐȘȈ ȕȈ ȌȐșȗȓȍȧ ș ȔȐȕȐȈȚȦȘȐ.
3. ǰȏȗȖȓȏȊȈȑȚȍ ȉțȚȖȕȈ ș 5 ȜțȕȒȞȐȐ, ȏȈ ȌȈ ȗȘȍȔȐȕȍȚȍ
ȒȢȔ ȎȍȓȈȕȈ șȕȐȔȒȈ.
4. ǯȈ ȌȈ ȗȘȍȋȓȍȌȈȚȍ ȌȈȌȍȕȈ șȕȐȔȒȈ ȖȚȌȍȓȕȖ,
ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ țȋȖȓȍȔȧȊȈȕȍ.
ǴȖȎȍȚȍ ȌȈ ȊȒȓȦȟȐȚȍ ȏȈȝȘȈȕȊȈȕȍȚȖ ȖȚ ȉțȚȖȕȈ ǸȍȎȐȔ ȕȈ
ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ. ǼȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ șȍ ȊȒȓȦȟȊȈ Ȋ ȘȍȎȐȔ ȕȈ
ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ. ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȖȚȕȖȊȖ ȉțȚȖȕȈ Play mode
ǸȍȎȐȔ ȕȈ ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ ȏȈ ȌȈ ȐȏȒȓȦȟȐȚȍ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ.
ǸȍȎȐȔ ȏȈ ȕȈȟȐȕ: ǯȈ ȌȈ ȐȏȉȍȘȍȚȍ ȘȍȎȐȔ ȏȈ ȕȈȟȐȕ,
ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ǸȍȎȐȔ ȕȈ
ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ ȏȈ ȗȖȊȍȟȍ ȖȚ 3 șȍȒțȕȌȐ.
Ǫ ȘȍȎȐȔȐ ȏȈ ȕȈȟȐȕ, ȕȍ șȍ ȋȍȕȍȘȐȘȈȚ
ȖȗȍȘȈȚȐȊȍȕ ȏȊțȒ, ȏȊțȒȖȊȐ ȍȜȍȒȚȐ,
șȚȈȘȚȖȊ ȏȊțȒ Ȑ ȏȊțȒ ȗȘȐ șȕȐȔȈȕȍ. ǯȈ
ȌȈ ȖȚȒȈȎȍȚȍ ȘȍȎȐȔ ȏȈ ȕȈȟȐȕ, ȊȒȓȦȟȍȚȍ
ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȟȘȍȏ ȕȈȚȐșȒȈȕȍ ȕȈ ȉțȚȖȕȈ
ǪȒȓȦȟȊȈȕȍ/ȐȏȒȓȦȟȊȈȕȍ.
56
ǵȈȚȐșȒȈȕȍ ȕȈ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ
ȔȐȕȐȈȚȦȘȐ ( º )
ǵȈȚȐșȒȈȕȍ ȕȈ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ
țȋȖȓȍȔȧȊȈȕȍ ( í )
ǴȈȘȒȐȘȈȕȈ
șȕȐȔȒȈ
Select
[Highlighted image]
(ǴȈȘȒȐȘȈȕȈ șȕȐȔȒȈ)
Move
[Thumbnail display mode]
(ǸȍȎȐȔ ȕȈ ȗȖȒȈȏȊȈȕȍ ȕȈ
ȔȐȕȐȈȚȦȘȐ)
ǩțȚȖȕȈ ȏȈ ȔȐȕȐȈȚȦȘȐ ( º ) / țȋȖȓȍȔȧȊȈȕȍ ( í )
ǻȋȖȓȍȔȧȊȈȕȍ ȕȈ șȕȐȔȒȈ
1. ǰȏȉȍȘȍȚȍ șȕȐȔȒȈ ȏȈ țȋȖȓȍȔȧȊȈȕȍ Ȑ
ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ țȋȖȓȍȔȧȊȈȕȍ.
2. ǸȈȏȓȐȟȕȐȚȍ ȟȈșȚȐ ȕȈ șȕȐȔȒȈȚȈ ȔȖȎȍ
ȌȈ șȍ ȗȘȍȋȓȍȎȌȈȚ ș ȗȖȔȖȡȚȈ ȕȈ
ȉțȚȖȕȈ ș 5 ȜțȕȒȞȐȐ.
3. ǵȈȚȐșȒȈȕȍȚȖ ȕȈ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ
ȔȐȕȐȈȚȦȘȐ ȡȍ ȔȈȡȈȉȐȘȈ șȕȐȔȒȈȚȈ Ȋ
ȖȘȐȋȐȕȈȓȕȐȧ ȑ ȗȢȓȍȕ ȘȈȏȔȍȘ.
- ǴȖȎȍȚȍ ȌȈ ȘȈȏȉȍȘȍȚȍ ȌȈȓȐ
ȗȖȒȈȏȈȕȈȚȈ șȕȐȔȒȈ ȍ Ȋ țȋȖȓȍȔȍȕ
ȐȏȋȓȍȌ, ȒȈȚȖ ȗȘȖȊȍȘȐȚȍ ȐȕȌȐȒȈȚȖȘȈ
ȏȈ țȋȖȓȍȔȧȊȈȕȍ ȕȈ șȕȐȔȒȈ Ȋ
Trim
ȋȖȘȕȈȚȈ ȓȧȊȈ ȟȈșȚ ȕȈ LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ.
(ǨȒȖ șȕȐȔȒȈȚȈ ȕȍ ȍ Ȋ țȋȖȓȍȔȍȕ ȐȏȋȓȍȌ, ȐȕȌȐȒȈȚȖȘȢȚ ȕȧȔȈ
ȌȈ șȍ ȗȖȒȈȏȊȈ.) ǴȖȎȍȚȍ șȢȡȖ ȌȈ ȗȘȖȊȍȘȐȚȍ ȖȉȓȈșȚȚȈ ȕȈ
țȋȖȓȍȔȧȊȈȕȍ.
- ǪȐȌȍȖȒȓȐȗȖȊȍȚȍ Ȑ WAV ȜȈȑȓȖȊȍȚȍ ȕȍ ȔȖȎȍ ȌȈ șȍ
țȋȖȓȍȔȧȊȈȚ.
- ǷȘȐ țȊȍȓȐȟȈȊȈȕȍ ȕȈ șȕȐȔȒȈ ȒȈȟȍșȚȊȖȚȖ ȑ ȔȖȎȍ ȌȈ șȍ
ȕȈȔȈȓȐ.
ǴȈȒșȐȔȈȓȕȈ șȚȖȑȕȖșȚ ȕȈ țȊȍȓȐȟȈȊȈȕȍ Ȋ ȗȘȖȗȖȘȞȐȐȚȍ
ȕȈ ȘȈȏȔȍȘȈ ȕȈ șȕȐȔȒȈȚȈ
ǸȈȏȔȍȘ ȕȈ
ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍȚȖ
ǴȈȒșȐȔȈȓȕȈ
șȚȖȑȕȖșȚ ȕȈ X11.4
țȋȖȓȍȔȧȊȈȕȍ
X9.5
X9.5
X9.6
X8.1
X6.4
X3.2
ǰȏȘȧȏȊȈȕȍ : ȔȖȎȍȚȍ ȌȈ ȐȏȊȓȍȟȍȚȍ ȟȈșȚ ȖȚ ȌȈȌȍȕȈ șȕȐȔȒȈ Ȑ
ȌȈ ȧ ȏȈȗȐȠȍȚȍ ȖȚȌȍȓȕȖ.
1. ǰȏȉȍȘȍȚȍ șȕȐȔȒȈ ȏȈ țȋȖȓȍȔȧȊȈȕȍ Ȑ
ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ țȋȖȓȍȔȧȊȈȕȍ.
ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ „OK” Ȑ ȕȈ ȔȖȕȐȚȖȘȈ
Trimming?
Yes
ȡȍ șȍ ȗȖȒȈȎȍ șȢȖȉȡȍȕȐȍ.
No
2. ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȎȍȓȈȕȖȚȖ ȗȖȌȔȍȕȦ, ȒȈȚȖ
ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ/ȕȈȌȖȓț
Confirm
Ȑ ȉțȚȖȕȈ OK.
- [Yes] (ǬȈ) : ȐȏȘȧȏȈȕȈȚȈ șȕȐȔȒȈ ȡȍ șȍ ȏȈȗȐȠȍ ș ȕȖȊȖ ȐȔȍ
ȕȈ ȜȈȑȓȈ Ȑ ȡȍ șȍ ȗȖȒȈȎȍ ȕȈ LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ.
- [No] (ǵȍ) : ȔȍȕȦȚȖ ȏȈ ȐȏȘȧȏȊȈȕȍ ȡȍ șȍ șȒȘȐȍ.
Ä ǨȒȖ ȕȧȔȈ ȌȖșȚȈȚȢȟȕȖ ȔȧșȚȖ Ȋ ȗȈȔȍȚȚȈ ȏȈ ȏȈȗȐșȊȈȕȍ ȕȈ
ȐȏȘȧȏȈȕȈȚȈ șȕȐȔȒȈ, Țȧ ȕȧȔȈ ȌȈ ȔȖȎȍ ȌȈ șȍ ȐȏȘȍȎȍ.
57
ǩțȚȖȕ ȏȈ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ (DISP) / ȕȈȋȖȘȍ
DzȖȋȈȚȖ ȕȈ LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ ȍ ȗȖȒȈȏȈȕȖ ȔȍȕȦ, ȉțȚȖȕȢȚ ȏȈ
ȕȈȋȖȘȍ ȘȈȉȖȚȐ ȒȈȚȖ ȉțȚȖȕ ȏȈ ȗȖșȖȒȈ.
ǨȒȖ ȔȍȕȦȚȖ ȕȍ ȍ ȗȖȒȈȏȈȕȖ ȕȈ LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ, ȗȘȐ
ȕȈȚȐșȒȈȕȍ ȕȈ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ ȡȍ șȍ ȗȖȧȊȐ
ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ ȏȈ ȗȖȒȈȏȈȕȈȚȈ șȕȐȔȒȈ.
ǩțȚȖȕ ȏȈ
ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ (DISP)
ǩțȚȖȕ ȏȈ
ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ (DISP)
ǩțȚȖȕ ȏȈ ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ Ȑ ȗȈțȏȈ/„OK”
Ǫ ȘȍȎȐȔ ȕȈ ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ ȉțȚȖȕȢȚ ȏȈ ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ Ȑ
ȗȈțȏȈ/„OK” ȜțȕȒȞȐȖȕȐȘȈ ȗȖ șȓȍȌȕȐȧ ȕȈȟȐȕ:
- ȒȖȋȈȚȖ șȢȖȚȊȍȚȕȖȚȖ ȔȍȕȦ ȍ ȗȖȒȈȏȈȕȖ ȕȈ LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ,
ȉțȚȖȕȢȚ OK șȍ ȐȏȗȖȓȏȊȈ ȏȈ ȗȖȚȊȢȘȎȌȈȊȈȕȍ ȕȈ ȗȘȖȔȍȕȍȕȐȚȍ
ș ȉțȚȖȕȈ ș 5 ȜțȕȒȞȐȐ ȌȈȕȕȐ.
- ǨȒȖ șȍ ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈ șȚȈȚȐȟȕȈ șȕȐȔȒȈ ș ȋȓȈșȖȊȈ ȉȍȓȍȎȒȈ,
ȋȓȈșȖȊ ȜȈȑȓ ȐȓȐ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ.
·Ǫ ȘȍȎȐȔ ȕȈ șȗȐȘȈȕȍ : ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ ȕȈ șȚȈȚȐȟȕȈ
șȕȐȔȒȈ ș ȋȓȈșȖȊȈ ȉȍȓȍȎȒȈ, ȋȓȈșȖȊ
ȜȈȑȓ ȐȓȐ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ.
·ǷȘȐ ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ : ȊȘȍȔȍȕȕȖ ȗȘȍțșȚȈȕȖȊȧȊȈȕȍ ȕȈ
ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍȚȖ.
·Ǫ ȘȍȎȐȔ ȕȈ ȗȈțȏȈ : ȊȢȏȖȉȕȖȊȧȊȈȕȍ ȕȈ ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍȚȖ.
ǩțȚȖȕ ȏȈ
ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ (DISP)
Play
Pause
Stop
[Voice recording is
[Voice recording is
stopped] (ǯȈȗȐșȊȈȕȍȚȖ playing] (ǯȈȗȐșȊȈȕȍȚȖ
ȕȈ ȋȓȈș ȍ șȗȘȧȕȖ)
ȕȈ ȋȓȈș șȍ ȐȏȗȢȓȕȧȊȈ)
58
Play
Stop
[Voice recording is
paused] (ǯȈȗȐșȊȈȕȍȚȖ
ȕȈ ȋȓȈș ȍ Ȋ ȗȈțȏȈ)
ǩțȚȖȕ ȏȈ ȕȈȓȧȊȖ/ȕȈȌȧșȕȖ/ȕȈȌȖȓț/MENU
ǩțȚȖȕ ȏȈ ȐȏȚȘȐȊȈȕȍ ( Õ )
ǩțȚȖȕȐȚȍ ȏȈ ǵǨdzȇǪǶ/ǵǨǬȇǹǵǶ/ǵǨǬǶdzǻ/MENU ȘȈȉȖȚȧȚ ȗȖ șȓȍȌȕȐȧ
ȕȈȟȐȕ:
ǹ ȚȖȏȐ ȉțȚȖȕ ȔȖȎȍȚȍ ȌȈ ȐȏȚȘȐȊȈȚȍ șȢȝȘȈȕȍȕȐȚȍ Ȋ
ȒȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ șȕȐȔȒȐ.
- ǩțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȓȧȊȖ
: ȒȖȋȈȚȖ ȍ ȗȖȒȈȏȈȕȖ ȔȍȕȦ, ȉțȚȖȕȢȚ ȏȈ
ȕȈȓȧȊȖ ȘȈȉȖȚȐ ȒȈȚȖ ȉțȚȖȕ ȏȈ ȗȖșȖȒȈ.
DzȖȋȈȚȖ ȕȍ ȍ ȗȖȒȈȏȈȕȖ ȔȍȕȦ, ȕȈȚȐșȕȍȚȍ
ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȓȧȊȖ, ȏȈ ȌȈ ȐȏȉȍȘȍȚȍ
ȗȘȍȌȐȠȕȈȚȈ șȕȐȔȒȈ.
- ǩțȚȖȕ ȏȈ ȕȈȌȧșȕȖ : ȒȖȋȈȚȖ ȍ ȗȖȒȈȏȈȕȖ ȔȍȕȦ, ȉțȚȖȕȢȚ ȏȈ
ȕȈȌȧșȕȖ ȘȈȉȖȚȐ ȒȈȚȖ ȉțȚȖȕ ȏȈ ȗȖșȖȒȈ.
DzȖȋȈȚȖ ȕȍ ȍ ȗȖȒȈȏȈȕȖ ȔȍȕȦ, ȕȈȚȐșȕȍȚȍ
ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȌȧșȕȖ, ȏȈ ȌȈ ȐȏȉȍȘȍȚȍ
șȓȍȌȊȈȡȈȚȈ șȕȐȔȒȈ.
- ǩțȚȖȕ ȏȈ ǵǨǬǶdzǻ: : DzȖȋȈȚȖ ȍ ȗȖȒȈȏȈȕȖ ȔȍȕȦ, ȉțȚȖȕȢȚ ȏȈ
ȕȈȌȖȓț ȘȈȉȖȚȐ ȒȈȚȖ ȉțȚȖȕ ȏȈ ȗȖșȖȒȈ.
- ǩțȚȖȕ MENU
: ȗȘȐ ȕȈȚȐșȒȈȕȍ ȕȈ ȉțȚȖȕȈ MENU, ȕȈ
LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ ȡȍ șȍ ȗȖȒȈȎȍ ȔȍȕȦȚȖ
ȏȈ ȘȍȎȐȔȈ ȕȈ ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ.
ǷȖȊȚȖȘȕȖȚȖ ȕȈȚȐșȒȈȕȍ ȕȈ ȉțȚȖȕȈ ȡȍ
ȊȢȘȕȍ LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ ȕȈ ȗȢȘȊȖȕȈȟȈȓȕȐȧ
Ȕț ȌȐșȗȓȍȑ.
1. ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȎȍȓȈȕȈȚȈ ȏȈ ȐȏȚȘȐȊȈȕȍ șȕȐȔȒȈ, ȒȈȚȖ
ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȓȧȊȖ/ȕȈȌȧșȕȖ, șȓȍȌ ȒȖȍȚȖ
ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȐȏȚȘȐȊȈȕȍ ( Õ ).
Delete File?
Delete File?
Yes
No
Multiple Delete
Set
[Single Image]
(ǭȌȕȈ șȕȐȔȒȈ)
Yes
No
Multiple Delete
Set
[Thumbnail Image]
(ǴȐȕȐȈȚȦȘȈ)
2. ǯȈ ȌȖȉȈȊȧȕȍ ȕȈ șȕȐȔȒȐ ȏȈ ȐȏȚȘȐȊȈȕȍ ȐȏȉȍȘȍȚȍ ȔȍȕȦȚȖ
[Multiple Delete] (ǰȏȚȘȐȊȈȕȍ ȕȈ ȗȖȊȍȟȍ).
- ǩțȚȖȕ ȏȈ ȕȈȓȧȊȖ/ȕȈȌȧșȕȖ:
ȐȏȉȐȘȈȕȍ ȕȈ șȕȐȔȒȐ
- ǩțȚȖȕ OK : ȏȈ ȐȏȚȘȐȊȈȕȍ
- ǩțȚȖȕ Fn : ȗȖȚȊȢȘȎȌȈȊȈȕȍ ȕȈ
ȐȏȉȘȈȕȖȚȖ
Prev
Select
Next
Delete
3. ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȍȓȍȔȍȕȚȐȚȍ ȖȚ ȗȖȌȔȍȕȦȚȖ, ȒȈȚȖ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ
ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ/ȕȈȌȖȓț, șȓȍȌ ȒȖȍȚȖ ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ OK.
- ǨȒȖ ȐȏȉȍȘȍȚȍ ȖȗȞȐȧȚȈ [Yes] (ǬȈ): ȐȏȉȘȈȕȐȚȍ șȕȐȔȒȐ
ȡȍ șȍ ȐȏȚȘȐȧȚ.
- ǨȒȖ ȐȏȉȍȘȍȚȍ ȖȗȞȐȧȚȈ [No] (ǵȍ): ȐȏȚȘȐȊȈȕȍȚȖ ȕȈ
șȕȐȔȒȈȚȈ ȡȍ șȍ
ȖȚȔȍȕȐ.
59
ǵȈșȚȘȖȑȊȈȕȍ ȕȈ ȜțȕȒȞȐȧȚȈ ȏȈ ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ ȟȘȍȏ LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ
ǴȖȎȍȚȍ ȌȈ ȗȘȖȔȍȕȧȚȍ ȜțȕȒȞȐȐȚȍ ȕȈ ȘȍȎȐȔȈ ȏȈ ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ,
ȒȈȚȖ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ. Ǫ ȘȍȎȐȔȈ ȕȈ ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ
ȕȈȚȐșȒȈȕȍȚȖ ȕȈ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȔȍȕȦȚȖ ȗȖȒȈȏȊȈ șȢȖȚȊȍȚȕȖȚȖ ȔȍȕȦ ȕȈ
LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ. ǴȍȕȦȚȈȚȈ, ȒȖȐȚȖ ȔȖȎȍȚȍ ȌȈ ȏȈȌȈȊȈȚȍ Ȋ ȘȍȎȐȔȈ
ȕȈ ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ, șȈ șȓȍȌȕȐȚȍ: ȏȈ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ ȕȈ șȕȐȔȒȈ șȓȍȌ
ȕȈșȚȘȖȑȊȈȕȍ ȕȈ ȔȍȕȦȚȖ ȏȈ ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ, ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ
ȏȈ ȘȍȎȐȔȈ ȕȈ ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ ȐȓȐ ȉțȚȖȕȈ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ.
ǸȈȏȌȍȓ ȕȈ
ȔȍȕȦȚȖ
ǫȓȈȊȕȖ
ȔȍȕȦ
Resize
Rotate
Edit
(
)
Photo Style
Selector
Image Adjust
Multi
Slide
Show
(
60
)
Start
Images
ǹȚȘȈȕȐȞȈ
ǷȖȌȔȍȕȦ
2592x1944
1024X768
1800X1200
1920X1080
Right 90˚
180˚
Vertical
Normal
Vivid
Retro
Calm
Negative
Red-eye Fix
Brightness
Saturation
Play / Repeat
All
Select
2048x1536
2592X1728
2592X1458
Start Image
Left 90˚
Horizontal
Soft
Forest
Cool
Classic
Custom
Face Retouch
Contrast
Date
-
ǸȈȏȌȍȓ ȕȈ
ȔȍȕȦȚȖ
Effect
Multi
Slide
Show
(
ǹȚȘ.62
ǹȚȘ.63
ǫȓȈȊȕȖ
ȔȍȕȦ
Interval
)
ǷȖȌȔȍȕȦ
Off
Calm
-
Sweet
Rural
-
Vivid
Lively
-
Shine
Relax
-
1, 3, 5, 10 sec
Off
Music
Delete
Protect
ǹȚȘ.63
File
Voice memo
Options
(
)
ǹȚȘ.64
DPOF
ǪȚȖȘȐȟȕȖ
ȔȍȕȦ
-
Mist
-
Muse
Fall
-
Dawn
Party
-
Drops
Trip
-
Select
-
All
Yes / No
Select
-
All
Unlock /
Lock
Off
-
On
-
Standard
Index
ǹȚȘ.66
ǹȚȘ.67
ǹȚȘ.67
ǹȚȘ.67
ǹȚȘ.68
ǹȚȘ.68
Select / All /
Reset
ǹȚȘ.69
Yes / No
~
Select / All / ǹȚȘ.70
ǹȚȘ.65
Size
ǹȚȘ.66
Yes
-
No
-
Copy To Card
ǹȚȘȈȕȐȞȈ
Reset
ǹȚȘ.71
ǵȈșȚȘȖȑȊȈȕȍ ȕȈ ȜțȕȒȞȐȧȚȈ ȏȈ ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ ȟȘȍȏ LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ
ǴȖȎȍȚȍ ȌȈ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȚȖȊȈ ȔȍȕȦ, ȒȖȋȈȚȖ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȢȚ ȍ
șȊȢȘȏȈȕ ș USB ȒȈȉȍȓ ȒȢȔ șȢȊȔȍșȚȐȔ ș PictBridge ȗȘȐȕȚȍȘ
(ȏȈ ȌȐȘȍȒȚȕȈ ȊȘȢȏȒȈ ș ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ, ȗȘȖȌȈȊȈ șȍ ȖȚȌȍȓȕȖ).
ǸȈȏȌȍȓ ȕȈ
ȔȍȕȦȚȖ
ǫȓȈȊȕȖ
ȔȍȕȦ
Images
Size
❹
Layout
ǷȖȌȔȍȕȦ
ǸȈȏȌȍȓ ȕȈ
ȔȍȕȦȚȖ
ǪȚȖȘȐȟȕȖ ȔȍȕȦ ǹȚȘȈȕȐȞȈ
One Photo
-
All Photos
-
Auto
-
PostCard
-
Card
-
4X6
-
L
-
2L
-
Letter
-
A4
-
A3
-
Auto
-
Full
-
1
-
2
-
4
-
8
-
9
-
16
-
Index
-
ǫȓȈȊȕȖ
ȔȍȕȦ
Type
ǹȚȘ.73
Quality
❹
Date
File Name
ǹȚȘ.73
Reset
ǷȖȌȔȍȕȦ
ǪȚȖȘȐȟȕȖ ȔȍȕȦ ǹȚȘȈȕȐȞȈ
Auto
-
Plain
-
Photo
-
FastPhoto
-
Auto
-
Draft
-
Normal
-
Fine
-
Auto
-
Off
-
On
-
Auto
-
Off
-
On
-
Yes
-
No
-
ǹȚȘ.73
ǹȚȘ.74
Ä ǴȍȕȦȚȈȚȈ ȔȖȎȍ ȌȈ ȉȢȌȈȚ ȗȘȖȔȍȕȧȕȐ ȉȍȏ ȗȘȍȌȐȏȊȍșȚȐȍ.
61
ǸȍȌȈȒȚȐȘȈȕȍ (
)
ǷȘȍȖȘȈȏȔȍȘȧȊȈȕȍ
ǴȖȎȍȚȍ ȌȈ ȗȘȖȔȍȕȧȚȍ ȘȈȏȌȍȓȐȚȍȓȕȈȚȈ șȗȖșȖȉȕȖșȚ
(ȘȈȏȔȍȘȈ) ȕȈ ȏȈșȕȍȚȐȚȍ șȕȐȔȒȐ. ǰȏȉȍȘȍȚȍ [Start image]
(ǰȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ ȗȘȐ șȚȈȘȚȐȘȈȕȍ), ȏȈ ȌȈ ȏȈȗȐȠȍȚȍ ȌȈȌȍȕȈ
șȕȐȔȒȈ ȒȈȚȖ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ ȗȘȐ șȚȈȘȚȐȘȈȕȍ.
1. ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȘȍȎȐȔȈ ȕȈ
Resize
ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ, Ȉ șȓȍȌ ȚȖȊȈ
ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ MENU.
2. ȁȘȈȒȕȍȚȍ ȊȢȘȝț ȉțȚȖȕȈ ȏȈ
ȕȈȋȖȘȍ/ȕȈȌȖȓț ȖȚ ȔȍȕȦȚȖ ȏȈ
ȘȍȌȈȒȚȐȘȈȕȍ, ȏȈ ȌȈ ȐȏȉȍȘȍȚȍ
ȘȈȏȌȍȓȈ ȕȈ ȔȍȕȦȚȖ [Resize]
Back
Move
(ǷȘȍȖȘȈȏȔȍȘȧȊȈȕȍ) (
), șȓȍȌ ȒȖȍȚȖ ȕȈȚȐșȕȍȚȍ
ȉțȚȖȕȈ „OK”.
3. ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȎȍȓȈȕȖȚȖ ȗȖȌȔȍȕȦ, ȒȈȚȖ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ
ȉțȚȖȕȐȚȍ ȏȈ ȕȈȓȧȊȖ/ȕȈȌȧșȕȖ Ȑ ȉțȚȖȕȈ „OK”.
( o : ȐȏȉȐȘȈȍȔȖ)
Ɍɢɩɨɜɟ ɩɪɟɨɪɚɡɦɟɪɹɜɚɧɟ ɧɚ ɫɧɢɦɤɚ
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
62
o
o
o
o
- ǹȕȐȔȒȈ ș ȋȖȓȧȔ ȘȈȏȔȍȘ ȔȖȎȍ ȌȈ ȉȢȌȍ ȗȘȍȖȘȈȏȔȍȘȍȕȈ ȕȈ ȚȈȒȈȊȈ ș
ȗȖ-ȔȈȓȢȒ ȘȈȏȔȍȘ, ȕȖ ȕȍ Ȑ ȖȉȘȈȚȕȖȚȖ.
- ǴȖȎȍ ȌȈ șȍ ȗȘȍȖȘȈȏȔȍȘȧȊȈȚ șȈȔȖ JPEG ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ.
ǪȐȌȍȖȒȓȐȗȖȊȍ (AVI) Ȑ ȜȈȑȓȖȊȍ șȢș ȏȈȗȐș ȕȈ ȋȓȈș (WAV) ȕȍ ȔȖȎȍ
ȌȈ șȍ ȗȘȍȖȘȈȏȔȍȘȧȊȈȚ.
- ǴȖȎȍȚȍ ȌȈ ȗȘȖȔȍȕȧȚȍ ȘȈȏȌȍȓȐȚȍȓȕȈȚȈ șȗȖșȖȉȕȖșȚ șȈȔȖ ȕȈ
ȜȈȑȓȖȊȍȚȍ, ȒȖȔȗȘȍșȐȘȈȕȐ Ȋ JPEG 4:2:2 ȜȖȘȔȈȚ.
- ǷȘȍȖȘȈȏȔȍȘȍȕȈȚȈ șȕȐȔȒȈ ȡȍ ȐȔȈ ȕȖȊȖ ȐȔȍ ȕȈ ȜȈȑȓȈ. ǹȕȐȔȒȈȚȈ
[Start Image] (ǰȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ ȗȘȐ șȚȈȘȚȐȘȈȕȍ) ȕȧȔȈ ȌȈ șȍ șȢȝȘȈȕȐ
Ȋ ȒȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ, Ȉ ȊȢȊ ȊȢȚȘȍȠȕȈȚȈ ȗȈȔȍȚ.
- ǨȒȖ șȍ ȏȈȗȐȠȍ ȕȖȊȖ ȗȖȚȘȍȉȐȚȍȓșȒȖ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ, ȍȌȕȖ ȖȚ ȌȊȍȚȍ
ȗȖȚȘȍȉȐȚȍȓșȒȐ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ ȡȍ șȍ ȐȏȚȘȐȍ.
- ǨȒȖ ȒȈȗȈȞȐȚȍȚȢȚ ȕȈ ȗȈȔȍȚȚȈ ȍ ȕȍȌȖșȚȈȚȢȟȍȕ ȏȈ ȏȈȗȐșȊȈȕȍ
ȕȈ ȗȘȍȖȘȈȏȔȍȘȍȕȈȚȈ șȕȐȔȒȈ, ȕȈ LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ ȡȍ șȍ ȗȖȒȈȎȍ
șȢȖȉȡȍȕȐȍ [Memory Full] (ǷȈȔȍȚȚȈ ȍ ȗȢȓȕȈ), Ȉ șȕȐȔȒȈȚȈ ȕȧȔȈ ȌȈ
ȉȢȌȍ șȢȝȘȈȕȍȕȈ.
ǸȍȌȈȒȚȐȘȈȕȍ (
)
ǯȈȊȢȘȚȈȕȍ ȕȈ
ǹȍȓȍȒȚȖȘ ȏȈ șȚȐȓȈ ȕȈ șȕȐȔȒȈȚȈ
ǴȖȎȍȚȍ ȌȈ ȏȈȊȢȘȚȈȚȍ șȢȝȘȈȕȍȕȐȚȍ șȕȐȔȒȐ ș ȘȈȏȓȐȟȕȐ ȋȘȈȌțșȐ.
1. ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȘȍȎȐȔȈ ȕȈ
ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ, Ȉ șȓȍȌ ȚȖȊȈ
Rotate
ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ MENU.
2. ȁȘȈȒȕȍȚȍ ȊȢȘȝț ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ/
ȕȈȌȖȓț ȖȚ ȔȍȕȦȚȖ ȏȈ ȘȍȌȈȒȚȐȘȈȕȍ,
ȏȈ ȌȈ ȐȏȉȍȘȍȚȍ ȘȈȏȌȍȓȈ ȕȈ ȔȍȕȦȚȖ
Back
Move
[Rotate] (ȘȍȚȘȖ) ( ò ) șȓȍȌ ȒȖȍȚȖ
ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ „OK”.
3. ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȎȍȓȈȕȖȚȖ ȗȖȌȔȍȕȦ, ȒȈȚȖ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȉțȚȖȕȐȚȍ ȏȈ
ȕȈȓȧȊȖ/ȕȈȌȧșȕȖ Ȑ ȉțȚȖȕȈ „OK”.
ǹ ȗȖȔȖȡȚȈ ȕȈ ȚȈȏȐ ȜțȕȒȞȐȧ ȔȖȎȍȚȍ ȌȈ ȌȖȉȈȊȧȚȍ
ȘȈȏȓȐȟȕȐ ȍȜȍȒȚȐ ȒȢȔ șȕȐȔȒȐȚȍ.
Right 90˚
Left 90˚
180˚
1. ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȘȍȎȐȔȈ ȕȈ
ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ, Ȉ șȓȍȌ ȚȖȊȈ
Photo Style Selector
ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ MENU.
2. ȁȘȈȒȕȍȚȍ ȊȢȘȝț ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ/
ȕȈȌȖȓț ȖȚ ȔȍȕȦȚȖ ȏȈ ȘȍȌȈȒȚȐȘȈȕȍ,
Back
Move
ȏȈ ȌȈ ȐȏȉȍȘȍȚȍ ȘȈȏȌȍȓȈ ȕȈ ȔȍȕȦȚȖ
[Photo Style Selector] (ǹȍȓȍȒȚȖȘ ȏȈ șȚȐȓȈ ȕȈ șȕȐȔȒȈȚȈ)
(
) șȓȍȌ ȒȖȍȚȖ ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ „OK”.
3. ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȎȍȓȈȕȖȚȖ ȗȖȌȔȍȕȦ, ȒȈȚȖ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ
ȉțȚȖȕȐȚȍ ȏȈ ȕȈȓȧȊȖ/ȕȈȌȧșȕȖ Ȑ ȉțȚȖȕȈ „OK”.
Режим на стил
Back
Move
[ ô : Right 90˚] (ǵȈȌȧșȕȖ ș 90˚)
: ȏȈȊȢȘȚȈȕȍ ȕȈ șȕȐȔȒȈȚȈ ȗȖ
ȗȖșȖȒȈ ȕȈ ȟȈșȖȊȕȐȒȖȊȈȚȈ
șȚȘȍȓȒȈ.
Back
Move
[ ó : Left 90˚] (ǵȈȓȧȊȖ ș 90˚) :
ȏȈȊȢȘȚȈȕȍ ȕȈ șȕȐȔȒȈȚȈ Ȋ ȖȉȘȈȚȕȈ
ȗȖșȖȒȈ ȕȈ ȟȈșȖȊȕȐȒȖȊȈȚȈ șȚȘȍȓȒȈ.
Back
Move
[ õ : 180˚]
: ȏȈȊȢȘȚȈȕȍ ȕȈ șȕȐȔȒȈȚȈ ȕȈ
180 ȋȘȈȌțșȈ.
Horizontal
Horizontal
Back
Vertical
Move
[ : Horizontal] (ǽȖȘȐȏȖȕȚȈȓȕȖ)
: ȏȈȊȢȘȚȈȕȍ ȕȈ șȕȐȔȒȈȚȈ
ȝȖȘȐȏȖȕȚȈȓȕȖ.
Back
Move
[ ® : Vertical] (ǪȍȘȚȐȒȈȓȕȖ)
: ȏȈȊȢȘȚȈȕȍ ȕȈ șȕȐȔȒȈȚȈ
ȊȍȘȚȐȒȈȓȕȖ.
ǨȒȖ ȗȖȒȈȎȍȚȍ ȏȈȊȢȘȚȧȕȈȚȈ șȕȐȔȒȈ ȕȈ LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ,
ȖȚȌȧșȕȖ Ȑ ȖȚȓȧȊȖ ȕȈ șȕȐȔȒȈȚȈ ȔȖȎȍ ȌȈ șȍ ȗȖȧȊȧȚ
ȗȘȈȏȕȐ ȗȘȖșȚȘȈȕșȚȊȈ.
Икони
Описание
Normal
(ɇɨɪɦɚɥɧɨ)
ɇɟ ɫɟ ɞɨɛɚɜɹ ɟɮɟɤɬ ɧɚ ɫɬɢɥ.
Soft (Ɇɟɤɨ)
Ⱦɨɛɚɜɹ ɫɟ ɫɬɢɥ ɧɚ ɦɟɤɨɬɚ.
Vivid (əɫɧɨ)
Ⱦɨɛɚɜɹ ɫɟ ɫɬɢɥ ɧɚ ɹɫɧɨɬɚ.
Forest (Ƚɨɪɚ)
Ⱦɨɛɚɜɹ ɫɟ ɫɬɢɥ ɧɚ ɝɨɪɚ.
Retro (Ɋɟɬɪɨ)
Ⱦɨɛɚɜɹ ɫɟ ɫɬɢɥ „Ɋɟɬɪɨ ɫɟɩɢɹ”.
Cool (ɋɬɭɞɟɧɨ)
Ⱦɨɛɚɜɹ ɫɟ ɫɬɢɥ ɧɚ ɫɬɭɞɟɧɨ.
Calm (ɋɩɨɤɨɣɧɨ)
Ⱦɨɛɚɜɹ ɫɟ ɫɬɢɥ ɧɚ ɫɩɨɤɨɣɫɬɜɢɟ.
Classic
(Ʉɥɚɫɢɱɟɫɤɢ)
Ⱦɨɛɚɜɹ ɫɟ ɱɟɪɧɨ-ɛɹɥ ɟɮɟɤɬ.
Negative (ɇɟɝɚɬɢɜ)
Ⱦɨɛɚɜɹ ɫɟ ɟɮɟɤɬ ɧɚ ɧɟɝɚɬɢɜ.
Custom RGB
(RGB ɩɨ ɢɡɛɨɪ)
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɧɟ ɧɚ RGB ɬɨɧ ɡɚ ɫɴɡɞɚɜɚɧɟ ɧɚ
ɫɨɛɫɬɜɟɧ ɫɬɢɥ ɧɚ ɫɧɢɦɤɚɬɚ.
4. ǷȘȖȔȍȕȍȕȈȚȈ șȕȐȔȒȈ ȡȍ șȍ ȏȈȗȐȠȍ ș ȕȖȊȖ ȐȔȍ ȕȈ ȜȈȑȓȈ.
63
ǸȍȌȈȒȚȐȘȈȕȍ (
)
ǾȊȧȚ ȗȖ ȐȏȉȖȘ
ǸȍȚțȠȐȘȈȕȍ ȕȈ ȓȐȞȍȚȖ
ǴȖȎȍȚȍ ȌȈ ȗȘȖȔȍȕȧȚȍ
șȚȖȑȕȖșȚȐȚȍ ȕȈ R (ȟȍȘȊȍȕȖȚȖ),
G (ȏȍȓȍȕȖȚȖ) Ȑ B (șȐȕȤȖȚȖ) Ȋ
șȕȐȔȒȐȚȍ.
DzȖȎȈȚȈ Ȋ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍȚȖ ȔȖȎȍ ȌȈ șȍ ȕȈȗȘȈȊȐ ȌȈ ȐȏȋȓȍȎȌȈ
ȟȐșȚȈ Ȑ ȒȘȈșȐȊȈ.
- ǩțȚȖȕ OK : ȐȏȉȐȘȈȕȍ/ȕȈșȚȘȖȑȒȈ
ȕȈ ȞȊȍȚȈ ȗȖ ȐȏȉȖȘ.
- ǩțȚȖȕ ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ/ȕȈȌȖȓț :
ȐȏȉȖȘ ȕȈ R, G, B.
- ǩțȚȖȕ ȏȈ ȕȈȓȧȊȖ/ȕȈȌȧșȕȖ :
ȗȘȖȔȧȕȈ ȕȈ șȚȖȑȕȖșȚȐȚȍ.
Back
Move
Back
Move
ǵȈșȚȘȖȑȒȈ ȕȈ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍȚȖ
1. ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ǪȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ, Ȉ șȓȍȌ ȚȖȊȈ ȉțȚȖȕȈ MENU.
2. ȁȘȈȒȕȍȚȍ ȊȢȘȝț ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ/ȕȈȌȖȓț ȖȚ ȔȍȕȦȚȖ ȏȈ
ȘȍȌȈȒȚȐȘȈȕȍ, ȏȈ ȌȈ ȐȏȉȍȘȍȚȍ ȘȈȏȌȍȓȈ ȕȈ ȔȍȕȦȚȖ [Image Adjust]
(ǵȈșȚȘȖȑȒȈ ȕȈ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍȚȖ) (
) șȓȍȌ ȒȖȍȚȖ ȕȈȚȐșȕȍȚȍ
ȉțȚȖȕȈ „OK”.
ǷȘȍȔȈȝȊȈȕȍ ȕȈ ȍȜȍȒȚȈ "ȟȍȘȊȍȕȐ ȖȟȐ"
ǴȖȎȍȚȍ ȌȈ ȗȘȍȔȈȝȊȈȚȍ ȍȜȍȒȚȈ ȕȈ "ȟȍȘȊȍȕȐȚȍ ȖȟȐ" ȖȚ
ȏȈșȕȍȚȐȚȍ șȕȐȔȒȐ.
1. ǰȏȉȍȘȍȚȍ ( ) ȒȈȚȖ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ
ȉțȚȖȕȐȚȍ ȏȈ ȕȈȓȧȊȖ/ȕȈȌȧșȕȖ Ȑ
ȉțȚȖȕȈ „OK”.
2. ȁȍ șȍ ȗȖȒȈȎȍ șȢȖȉȡȍȕȐȍȚȖ
[Making New Image] Ȑ șȕȐȔȒȈȚȈ ȡȍ
șȍ ȏȈȗȐȠȍ ș ȕȖȊȖ ȐȔȍ ȕȈ ȜȈȑȓȈ.
64
Red-eye Fix
Back
Move
1. ǰȏȉȍȘȍȚȍ (
) ȒȈȚȖ
ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȉțȚȖȕȐȚȍ ȏȈ
ȕȈȓȧȊȖ/ȕȈȌȧșȕȖ Ȑ ȉțȚȖȕȈ „OK”.
Face Retouch
ǵȈ ȔȖȕȐȚȖȘȈ ȡȍ șȍ ȗȖȒȈȎȍ
ȓȍȕȚȈ ȏȈ ȐȏȉȖȘ ȕȈ ȕȐȊȖ ȕȈ
ȘȍȚțȠȐȘȈȕȍ ȕȈ ȓȐȞȍȚȖ.
Back
Move
2. ǰȏȗȖȓȏȊȈȑȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȓȧȊȖ ȐȓȐ ȏȈ ȕȈȌȧșȕȖ ȏȈ
ȗȘȖȔȧȕȈ ȕȈ ȕȐȊȖȚȖ ȕȈ ȘȍȚțȠȐȘȈȕȍ ȕȈ ȓȐȞȍȚȖ.
3. ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ OK Ȑ șȕȐȔȒȈȚȈ ȡȍ șȍ ȏȈȗȐȠȍ ș ȕȖȊȖ
ȐȔȍ ȕȈ ȜȈȑȓȈ.
ǻȗȘȈȊȓȍȕȐȍ ȕȈ ȧȘȒȖșȚȚȈ
ǴȖȎȍȚȍ ȌȈ ȗȘȖȔȍȕȧȚȍ ȧȘȒȖșȚȚȈ ȕȈ șȕȐȔȒȐȚȍ.
1. ǰȏȉȍȘȍȚȍ (
) ȒȈȚȖ
ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȉțȚȖȕȐȚȍ ȏȈ
ȕȈȓȧȊȖ/ȕȈȌȧșȕȖ Ȑ ȉțȚȖȕȈ „
OK”. ǵȈ ȔȖȕȐȚȖȘȈ ȡȍ șȍ
ȗȖȒȈȎȍ ȓȍȕȚȈ ȏȈ ȐȏȉȖȘ ȕȈ
ȕȐȊȖ ȕȈ ȧȘȒȖșȚȚȈ.
2. ǰȏȗȖȓȏȊȈȑȚȍ ȉțȚȖȕȈ ǵȈȓȧȊȖ/
ǵȈȌȧșȕȖ.
3. ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ OK Ȑ șȕȐȔȒȈȚȈ
ȡȍ șȍ ȏȈȗȐȠȍ ș ȕȖȊȖ ȐȔȍ ȕȈ
ȜȈȑȓȈ.
Brightness
Back
Move
ǸȍȌȈȒȚȐȘȈȕȍ (
ǹȚȈȘȚȐȘȈȕȍ ȕȈ ȔțȓȚȐ-șȓȈȑȌȠȖțȚȖ ( )
)
ǻȗȘȈȊȓȍȕȐȍ ȕȈ ȒȖȕȚȘȈșȚȈ
ǹȕȐȔȒȐȚȍ ȔȖȎȍ ȌȈ șȍ ȗȖȒȈȏȊȈȚ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȕȖ ȕȈ ȗȘȍȌȊȈȘȐȚȍȓȕȖ
ȏȈȌȈȌȍȕȐ ȐȕȚȍȘȊȈȓȐ.
ǴȖȎȍȚȍ ȌȈ ȗȘȍȋȓȍȌȈȚȍ ȔțȓȚȐ-șȓȈȑȌȠȖțȚȖ, ȒȈȚȖ șȊȢȘȎȍȚȍ
ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȒȢȔ ȊȢȕȠȍȕ ȔȖȕȐȚȖȘ.
1. ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȘȍȎȐȔȈ ȕȈ ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ, Ȉ șȓȍȌ ȚȖȊȈ
ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȔȍȕȦȚȖ.
2. ǰȏȗȖȓȏȊȈȑȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ/ȕȈȌȖȓț, ȏȈ ȌȈ ȐȏȉȍȘȍȚȍ ȘȈȏȌȍȓȈ
ȕȈ ȔȍȕȦȚȖ [MULTI SLIDE SHOW] (ǴǻdzǺǰ-ǹdzǨDZǬȀǶǻ).
ǴȖȎȍȚȍ ȌȈ ȗȘȖȔȍȕȧȚȍ ȒȖȕȚȘȈșȚȈ Ȋ șȕȐȔȒȐȚȍ.
1. ǰȏȉȍȘȍȚȍ ( ) ȒȈȚȖ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ
ȉțȚȖȕȐȚȍ ȏȈ ȕȈȓȧȊȖ/ȕȈȌȧșȕȖ Ȑ
ȉțȚȖȕȈ „OK”. ǵȈ ȔȖȕȐȚȖȘȈ ȡȍ șȍ
ȗȖȒȈȎȍ ȓȍȕȚȈ ȏȈ ȐȏȉȖȘ ȕȈ ȕȐȊȖ
ȕȈ ȒȖȕȚȘȈșȚȈ.
2. ɂɡɩɨɥɡɜɚɣɬɟ ɛɭɬɨɧɚ ɇɚɥɹɜɨ/
ɇɚɞɹɫɧɨ, ɡɚ ɞɚ ɩɪɨɦɟɧɢɬɟ ɤɨɧɬɪɚɫɬɚ.
3. ɇɚɬɢɫɧɟɬɟ ɛɭɬɨɧɚ OK ɢ ɫɧɢɦɤɚɬɚ ɳɟ
ɫɟ ɡɚɩɢɲɟ ɫ ɧɨɜɨ ɢɦɟ ɧɚ ɮɚɣɥɚ.
Contrast
ǹȚȈȘȚȐȘȈȕȍ ȕȈ ȔțȓȚȐ-șȓȈȑȌȠȖțȚȖ
Back
Move
ǴțȓȚȐ-șȓȈȑȌȠȖțȚȖ ȔȖȎȍ ȌȈ șȍ șȚȈȘȚȐȘȈ șȈȔȖ Ȋ ȔȍȕȦȚȖ [Start]
(ǹȚȈȘȚ).
ǻȗȘȈȊȓȍȕȐȍ ȕȈ ȕȈșȐȚȍȕȖșȚȚȈ
ǴȖȎȍȚȍ ȌȈ ȗȘȖȔȍȕȐȚȍ ȕȈșȐȚȍȕȖșȚȚȈ ȕȈ șȢȖȚȊȍȚȕȈȚȈ șȕȐȔȒȈ.
1. ǰȏȉȍȘȍȚȍ (
) ȒȈȚȖ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ
ȉțȚȖȕȐȚȍ ȏȈ ȕȈȓȧȊȖ/ȕȈȌȧșȕȖ Ȑ
ȉțȚȖȕȈ „OK”. ǵȈ ȔȖȕȐȚȖȘȈ ȡȍ șȍ
ȗȖȒȈȎȍ ȓȍȕȚȈ ȏȈ ȐȏȉȖȘ ȕȈ ȕȐȊȖ
ȕȈ ȕȈșȐȚȍȕȖșȚ.
2. ǰȏȗȖȓȏȊȈȑȚȍ ȉțȚȖȕȈ ǵȈȓȧȊȖ/
ǵȈȌȧșȕȖ, ȏȈ ȌȈ ȗȘȖȔȍȕȐȚȍ
ȕȈșȐȚȍȕȖșȚȚȈ.
3. ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ OK Ȑ șȕȐȔȒȈȚȈ
ȡȍ șȍ ȏȈȗȐȠȍ ș ȕȖȊȖ ȐȔȍ ȕȈ ȜȈȑȓȈ.
Saturation
Back
Move
1. ǰȏȗȖȓȏȊȈȑȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ/
Start
Play
Images
ȕȈȌȖȓț, ȏȈ ȌȈ ȐȏȉȍȘȍȚȍ ȔȍȕȦȚȖ
Repeat:All
Effect
:Off
[Start] (ǹȚȈȘȚ), șȓȍȌ ȒȖȍȚȖ ȕȈȚȐșȕȍȚȍ
Interval
:1 sec
ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȌȧșȕȖ.
Music
:Off
2. ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȎȍȓȈȕȖȚȖ ȗȖȌȔȍȕȦ, ȒȈȚȖ
ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ/ȕȈȌȖȓț.
Back
Set
[Play] (ǪȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ)
: ǴțȓȚȐ-șȓȈȑȌȠȖțȚȖ ȡȍ șȍ ȏȈȚȊȖȘȐ șȓȍȌ ȍȌȕȖ ȗȖȒȈȏȊȈȕȍ ȕȈ
șȕȐȔȒȐȚȍ.
[Repeat] (ǷȖȊȚȖȘȕȖ)
: ǴțȓȚȐ-șȓȈȑȌȠȖțȚȖ ȡȍ șȍ ȗȖȊȚȈȘȧ, ȌȖȒȈȚȖ ȕȍ ȉȢȌȍ ȖȚȔȍȕȍȕȖ.
3. ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ OK, ȏȈ ȌȈ șȚȈȘȚȐȘȈȚȍ șȓȈȑȌȠȖțȚȖ.
- ǯȈ ȌȈ șȗȘȍȚȍ ȊȘȍȔȍȕȕȖ ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍȚȖ ȕȈ
șȓȈȑȌȠȖțȚȖ, ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȖȚȕȖȊȖ ȉțȚȖȕȈ „OK”.
- ǨȒȖ ȕȈȚȐșȕȍȚȍ Ȗȡȍ ȊȍȌȕȢȎ ȉțȚȖȕȈ „OK”, ȔțȓȚȐșȓȈȑȌȠȖțȚȖ ȡȍ șȍ șȚȈȘȚȐȘȈ ȖȚȕȖȊȖ.
- ǯȈ ȌȈ șȗȘȍȚȍ ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍȚȖ ȕȈ ȔțȓȚȐ-șȓȈȑȌȠȖțȚȖ,
ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ „OK”, șȓȍȌ ȒȖȍȚȖ ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ
ȕȈȓȧȊȖ ȐȓȐ ȏȈ ȕȈȌȧșȕȖ.
65
ǹȚȈȘȚȐȘȈȕȍ ȕȈ ȔțȓȚȐ-șȓȈȑȌȠȖțȚȖ ( )
ǰȏȉȐȘȈȕȍ ȕȈ șȕȐȔȒȐ
DzȖȕȜȐȋțȘȐȘȈȕȍ ȕȈ ȍȜȍȒȚȐȚȍ ȏȈ ȔțȓȚȐ-șȓȈȑȌȠȖțȚȖ
ǴȖȎȍȚȍ ȌȈ ȐȏȉȍȘȍȚȍ șȕȐȔȒȈ ȏȈ ȗȘȍȋȓȍȌ.
Start
1. ǰȏȗȖȓȏȊȈȑȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ/ȕȈȌȖȓț,
Images
:All
All
Effect
:Off
ȏȈ ȌȈ ȐȏȉȍȘȍȚȍ ȔȍȕȦȚȖ [Image]
Date
Interval
:1 sec
Select
(ǹȕȐȔȒȈ), șȓȍȌ ȒȖȍȚȖ ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ
Music
:Off
ȏȈ ȕȈȌȧșȕȖ.
2. ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȎȍȓȈȕȖȚȖ ȗȖȌȔȍȕȦ, ȒȈȚȖ
Back
Set
ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ/ȕȈȌȖȓț.
[All] (ǪșȐȟȒȐ) : ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ ȕȈ ȊșȐȟȒȐ ȏȈȗȐșȈȕȐ Ȋ ȗȈȔȍȚȚȈ
șȕȐȔȒȐ. ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ OK, ȏȈ ȌȈ ȏȈȗȐȠȍȚȍ
ȒȖȕȜȐȋțȘȈȞȐȧȚȈ.
[Date] (ǬȈȚȈ) : ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ ȕȈ ȏȈșȕȍȚȐȚȍ ȕȈ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȈ
ȌȈȚȈ șȕȐȔȒȐ. ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ OK, ȏȈ ȌȈ
ȏȈȗȐȠȍȚȍ ȒȖȕȜȐȋțȘȈȞȐȧȚȈ.
[Select] (ǰȏȉȖȘ) : ǰȏȗȢȓȕȧȊȈȕȍ șȈȔȖ ȕȈ ȐȏȉȘȈȕȐȚȍ șȕȐȔȒȐ. ǰȏȉȘȈȕȈȚȈ
șȕȐȔȒȈ ȔȖȎȍ ȌȈ șȍ ȏȈȗȐȠȍ ȒȈȚȖ [Select1] (ǰȏȉȖȘ
1), [Select2] (ǰȏȉȖȘ 2) Ȑ [Select3] (ǰȏȉȖȘ 3). ǨȒȖ
ȏȈȗȐȠȍȚȍ ȐȏȉȘȈȕȈȚȈ șȕȐȔȒȈ ș ȒȖȔȈȕȌȈȚȈ [New Select]
(ǵȖȊ ȐȏȉȖȘ), Țȧ ȡȍ șȍ ȏȈȗȐȠȍ ȒȈȚȖ [Select1] (ǰȏȉȖȘ
1). ǵȖ ȈȒȖ ȌȈȌȍȕȈ ȕȖȊȈ șȕȐȔȒȈ șȍ ȏȈȗȐȠȍ ȖȚȕȖȊȖ ș
ȒȖȔȈȕȌȈȚȈ [New Select] (ǵȖȊ ȐȏȉȖȘ), ȗȘȍȌȐȠȕȈȚȈ
șȕȐȔȒȈ, ȏȈȗȐșȈȕȈ ȒȈȚȖ [Select1] (ǰȏȉȖȘ 1), ȡȍ șȍ
ȏȈȗȐȠȍ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ ȒȈȚȖ [Select2] (ǰȏȉȖȘ 2) ǴȖȎȍȚȍ
ȌȈ ȗȘȖȔȍȕȧȚȍ ȐȓȐ ȖȚȒȈȏȊȈȚȍ șȕȐȔȒȐȚȍ, ȏȈȗȐșȈȕȐ ȒȈȚȖ
[Select1] (ǰȏȉȖȘ 1), [Select2] (ǰȏȉȖȘ 2) Ȑ [Select3]
(ǰȏȉȖȘ 3). ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ Fn, ȏȈ ȌȈ ȏȈȗȐȠȍȚȍ
ȒȖȕȜȐȋțȘȈȞȐȧȚȈ.
3. ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȖȗȞȐȧȚȈ [Play] (ǪȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ) ȐȓȐ [Repeat] (ǷȖȊȚȖȘȕȖ)
Ȋ ȔȍȕȦȚȖ [Start] (ǹȚȈȘȚ), ȏȈ ȌȈ șȚȈȘȚȐȘȈȚȍ ȔțȓȚȐ-șȓȈȑȌȠȖțȚȖ.
ǴȖȎȍȚȍ ȌȈ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ țȕȐȒȈȓȕȐ ȍȒȘȈȕȕȐ ȍȜȍȒȚȐ ȏȈ ȔțȓȚȐșȓȈȑȌȠȖțȚȖ.
66
1. ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȗȖȌȔȍȕȦȚȖ [Effect] (ǭȜȍȒȚ),
ȒȈȚȖ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ/
ȕȈȌȖȓț, șȓȍȌ ȒȖȍȚȖ ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ
ȏȈ ȕȈȌȧșȕȖ.
2. ǰȏȗȖȓȏȊȈȑȚȍ ȉțȚȖȕȐȚȍ ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ/
ȕȈȌȖȓț, ȏȈ ȌȈ ȐȏȉȍȘȍȚȍ ȚȐȗȈ ȍȜȍȒȚ.
3. ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ OK, ȏȈ ȌȈ
ȗȖȚȊȢȘȌȐȚȍ ȕȈșȚȘȖȑȒȈȚȈ.
Start
Effect
Off
:All
Calm
:Off
Sweet
Interval
Rural:1 sec
Music
Vivid:Off
Lively
Images
Back
Set
ǹȚȈȘȚȐȘȈȕȍ ȕȈ ȔțȓȚȐ-șȓȈȑȌȠȖțȚȖ ( )
ǶȗȞȐȐ ȕȈ ȜȈȑȓ (
ǰȏȉȐȘȈȕȍ ȕȈ ȐȕȚȍȘȊȈȓ ȏȈ ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ
1. ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȘȍȎȐȔȈ ȕȈ ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ, Ȉ șȓȍȌ ȚȖȊȈ
ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȔȍȕȦȚȖ.
2. ǰȏȗȖȓȏȊȈȑȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ/ȕȈȌȖȓț, ȏȈ ȌȈ ȐȏȉȍȘȍȚȍ ȘȈȏȌȍȓȈ
ȕȈ ȔȍȕȦȚȖ [File Options] (ǶȗȞȐȐ ȕȈ ȜȈȑȓ).
ǯȈȌȈȊȈȕȍ ȕȈ ȐȕȚȍȘȊȈȓȐȚȍ ȏȈ ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ ȕȈ ȔțȓȚȐ-șȓȈȑȌȠȖțȚȖ.
1. ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȗȖȌȔȍȕȦȚȖ [Interval]
Start
(ǰȕȚȍȘȊȈȓ), ȒȈȚȖ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ
Images
:All
Effect
:Off
ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ/ȕȈȌȖȓț, șȓȍȌ
1 sec:1 sec
Interval
ȒȖȍȚȖ ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȌȧșȕȖ.
3 sec:Off
Music
5 sec
2. ǰȏȗȖȓȏȊȈȑȚȍ ȉțȚȖȕȐȚȍ ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ/
10 sec
ȕȈȌȖȓț, ȏȈ ȌȈ ȐȏȉȍȘȍȚȍ ȎȍȓȈȕȐȧ
Back
Set
ȐȕȚȍȘȊȈȓ.
3. ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ OK, ȏȈ ȌȈ ȏȈȗȐȠȍȚȍ ȒȖȕȜȐȋțȘȈȞȐȧȚȈ.
ǪȘȍȔȍȚȖ ȏȈ ȏȈȘȍȎȌȈȕȍ ȏȈȊȐșȐ ȖȚ ȘȈȏȔȍȘȈ Ȑ ȒȈȟȍșȚȊȖȚȖ ȕȈ
șȕȐȔȒȐȚȍ.
ǷȘȐ ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ ȕȈ ȔțȓȚȐ-șȓȈȑȌȠȖțȚȖ, ȡȍ șȍ ȗȖȒȈȎȍ
șȈȔȖ ȗȢȘȊȐȧȚ ȒȈȌȢȘ ȖȚ șȢȖȚȊȍȚȕȐȧ ȊȐȌȍȖȜȈȑȓ.
ǷȘȐ ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ ȕȈ ȔțȓȚȐ-șȓȈȑȌȠȖțȚȖ, ȜȈȑȓȢȚ șȢș
ȏȈȗȐș ȕȈ ȋȓȈș ȕȧȔȈ ȌȈ șȍ ȗȖȒȈȎȍ.
ǼțȕȒȞȐȐȚȍ ȏȈ ȐȕȚȍȘȊȈȓ șȍ ȕȈȔȐȘȈȚ șȈȔȖ Ȋ ȔȍȕȦȚȈȚȈ
[Off] (ǰȏȒȓ.).
ǯȈȌȈȊȈȕȍ ȕȈ ȜȖȕȖȊȈ ȔțȏȐȒȈ
ǯȈȌȈȊȈȕȍ ȕȈ ȔțȏȐȒȈ ȏȈ ȔțȓȚȐ-șȓȈȑȌȠȖțȚȖ
1. ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȗȖȌȔȍȕȦȚȖ [Music]
Start
Off
(ǴțȏȐȒȈ), ȒȈȚȖ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȉțȚȖȕȈ
Images
Mist :All
Effect
:Off
Muse
ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ/ȕȈȌȖȓț, șȓȍȌ ȒȖȍȚȖ
Fall :1 sec
Interval
ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȌȧșȕȖ.
Dawn
Music
:Off
Party
2. ǰȏȗȖȓȏȊȈȑȚȍ ȉțȚȖȕȐȚȍ ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ/
ȕȈȌȖȓț, ȏȈ ȌȈ ȐȏȉȍȘȍȚȍ ȎȍȓȈȕȈȚȈ
Back
Set
ȔțȏȐȒȈ.
3. ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ OK, ȏȈ ȌȈ ȏȈȗȐȠȍȚȍ ȒȖȕȜȐȋțȘȈȞȐȧȚȈ.
)
ǰȏȚȘȐȊȈȕȍ ȕȈ șȕȐȔȒȐ
ǹ ȚȖȏȐ ȉțȚȖȕ ȔȖȎȍȚȍ ȌȈ ȐȏȚȘȐȊȈȚȍ șȢȝȘȈȕȍȕȐȚȍ Ȋ ȗȈȔȍȚȚȈ șȕȐȔȒȐ.
1. ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȘȈȏȌȍȓȈ ȕȈ ȔȍȕȦȚȖ [Delete]
(ǰȏȚȘȐȊȈȕȍ), ȒȈȚȖ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ
Delete
Select
Protect
ȕȈȋȖȘȍ/ȕȈȌȖȓț. ǹȓȍȌ ȒȖȍȚȖ ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ
All
Voice memo
:Off
ȏȈ ȕȈȌȧșȕȖ.
DPOF
2. ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȎȍȓȈȕȖȚȖ ȗȖȌȔȍȕȦ, ȒȈȚȖ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ
Copy To Card
ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ/ȕȈȌȖȓț Ȑ ȉțȚȖȕȈ OK.
[Select] (ǰȏȉȖȘ) : ȗȖȒȈȏȊȈȕȍ ȕȈ ȗȘȖȏȖȘȍȞ
Back
Set
ȏȈ ȐȏȉȖȘ ȕȈ șȕȐȔȒȈ ȏȈ
ȐȏȚȘȐȊȈȕȍ.
- ǩțȚȖȕ ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ/ȕȈȌȖȓț/ȕȈȓȧȊȖ/ȕȈȌȧșȕȖ :
ȐȏȉȖȘ ȕȈ șȕȐȔȒȈ.
- ǩțȚȖȕ OK: ȐȏȉȖȘ ȕȈ șȕȐȔȒȈ ȏȈ ȐȏȚȘȐȊȈȕȍ
( Ë ȔȈȘȒȐȘȈȕȍ)
- ǩțȚȖȕ Fn: ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ Fn, ȏȈ ȌȈ
șȍ ȗȖȒȈȎȍ șȢȖȉȡȍȕȐȍȚȖ ȏȈ
Select
Delete
ȗȖȚȊȢȘȎȌȍȕȐȍ. ǰȏȉȍȘȍȚȍ
ȔȍȕȦȚȖ [Yes] (ǬȈ) Ȑ ȕȈȚȐșȕȍȚȍ
ȉțȚȖȕȈ OK, ȏȈ ȌȈ ȐȏȚȘȐȍȚȍ
Delete All File(s)?
ȔȈȘȒȐȘȈȕȐȚȍ șȕȐȔȒȐ.
Yes
[All] (ǪșȐȟȒȐ): ȗȖȒȈȏȊȈȕȍ ȕȈ ȗȘȖȏȖȘȍȞȈ ȏȈ
No
ȗȖȚȊȢȘȎȌȍȕȐȍ. ǰȏȉȍȘȍȚȍ
ȔȍȕȦȚȖ [Yes] (ǬȈ) Ȑ ȕȈȚȐșȕȍȚȍ
Set
ȉțȚȖȕȈ OK, ȏȈ ȌȈ ȐȏȚȘȐȍȚȍ
ȊșȐȟȒȐ ȕȍȏȈȡȐȚȍȕȐ șȕȐȔȒȐ. ǨȒȖ ȕȧȔȈ ȏȈȡȐȚȍȕȐ șȕȐȔȒȐ,
ȊșȐȟȒȐ șȕȐȔȒȐ ȡȍ șȍ ȐȏȚȘȐȧȚ Ȑ ȡȍ șȍ ȗȖȒȈȎȍ șȢȖȉȡȍȕȐȍȚȖ
[No Image File] (ǵȧȔȈ șȕȐȔȒȈ).
3. ǹȓȍȌ ȐȏȚȘȐȊȈȕȍȚȖ ȍȒȘȈȕȢȚ ȡȍ șȍ ȗȘȖȔȍȕȐ ȕȈ ȚȖȏȐ ȕȈ
ȘȍȎȐȔȈ ȏȈ ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ.
67
ǶȗȞȐȐ ȕȈ ȜȈȑȓ (
)
ǶȚ șȢȝȘȈȕȍȕȐȚȍ ȜȈȑȓȖȊȍ Ȋ ȒȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ ȡȍ șȍ
ȐȏȚȘȐȧȚ șȈȔȖ ȕȍȏȈȡȐȚȍȕȐȚȍ ȖȚ ȗȖȌȗȈȗȒȈȚȈ DCIM. ǺȈȒȈ
ȡȍ șȍ ȐȏȚȘȐȧȚ ȏȈ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȕȍȏȈȡȐȚȍȕȐȚȍ șȕȐȔȒȐ.
ǹȢȝȘȈȕȍȚȍ ȊȈȎȕȐȚȍ șȕȐȔȒȐ ȕȈ ȒȖȔȗȦȚȢȘ, ȗȘȍȌȐ ȌȈ
ȗȘȍȌȗȘȐȍȔȍȚȍ ȐȏȚȘȐȊȈȕȍ ȕȈ ȜȈȑȓȖȊȍ. ǰȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍȚȖ
ȗȘȐ șȚȈȘȚȐȘȈȕȍ ȍ șȢȝȘȈȕȍȕȖ ȊȢȊ ȊȢȚȘȍȠȕȈȚȈ ȗȈȔȍȚ ȕȈ
ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ (Ȉ ȕȍ Ȋ ȒȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ), ȚȈȒȈ ȟȍ ȚȖ ȕȧȔȈ
ȌȈ șȍ ȐȏȚȘȐȍ ȌȖȘȐ ȈȒȖ ȐȏȚȘȐȍȚȍ ȊșȐȟȒȐ ȜȈȑȓȖȊȍ ȖȚ
ȒȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ.
ǯȈȡȐȚȈ ȕȈ șȕȐȔȒȐȚȍ
ǰȏȗȖȓȏȊȈ șȍ ȏȈ ȏȈȡȐȚȈ ȕȈ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȐ șȕȐȔȒȐ ȖȚ șȓțȟȈȑȕȖ
ȐȏȚȘȐȊȈȕȍ (ȏȈȒȓȦȟȊȈȕȍ). ǹȢȡȖ ȚȈȒȈ ȗȘȍȔȈȝȊȈ ȏȈȡȐȚȈȚȈ ȕȈ
șȕȐȔȒȐ, ȒȖȐȚȖ Ȋȍȟȍ șȈ ȉȐȓȐ ȏȈȡȐȚȍȕȐ (ȖȚȒȓȦȟȊȈȕȍ).
1. ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȘȈȏȌȍȓȈ ȕȈ ȔȍȕȦȚȖ
[Protect] (ǯȈȡȐȚȈ), ȒȈȚȖ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ
ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ/ȕȈȌȖȓț. ǹȓȍȌ
ȒȖȍȚȖ ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȌȧșȕȖ.
2. ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȎȍȓȈȕȖȚȖ ȗȖȌȔȍȕȦ, ȒȈȚȖ
ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ/
ȕȈȌȖȓț Ȑ ȉțȚȖȕȈ OK.
[Select ] (ǰȏȉȖȘ): ȗȖȒȈȏȊȈȕȍ ȕȈ
ȗȘȖȏȖȘȍȞ ȏȈ ȐȏȉȖȘ ȕȈ
șȕȐȔȒȈ, ȒȖȧȚȖ ȌȈ ȉȢȌȍ
ȏȈȡȐȚȍȕȈ/ȘȈȏȘȍȠȍȕȈ.
- ǩțȚȖȕ ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ/ȕȈȌȖȓț/ȕȈȓȧȊȖ/
ȕȈȌȧșȕȖ: ȐȏȉȖȘ ȕȈ
șȕȐȔȒȈ.
- ǩțȚȖȕ OK: ȏȈȡȐȚȈȊȈȕȍ/
ȘȈȏȘȍȠȈȊȈȕȍ ȕȈ
șȕȐȔȒȈȚȈ.
- ǩțȚȖȕ Fn: ȏȈȗȐșȊȈȕȍ ȕȈ
ȕȈȗȘȈȊȍȕȐȚȍ ȗȘȖȔȍȕȐ
Ȑ șȒȘȐȊȈȕȍ ȕȈ ȔȍȕȦȚȖ.
68
Protect
Protect All?
Lock
Unlock
Set
ǫȓȈșȖȊȈ ȉȍȓȍȎȒȈ
Delete
Voice memo
[All] (ǪșȐȟȒȐ) : ȏȈȡȐȚȈȊȈȕȍ/
ȘȈȏȘȍȠȈȊȈȕȍ ȕȈ ȊșȐȟȒȐ șȕȐȔȒȐ.
- ǨȒȖ ȏȈȡȐȚȐȚȍ ȌȈȌȍȕȈ șȕȐȔȒȈ,
ȐȒȖȕȈȚȈ ȏȈ ȏȈȡȐȚȈ ȡȍ șȍ
ȗȖȒȈȎȍ ȕȈ LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ. (ǯȈ
ȕȍȏȈȡȐȚȍȕȐȚȍ șȕȐȔȒȐ ȕȍ șȍ
ȗȖȒȈȏȊȈ ȐȕȌȐȒȈȚȖȘ.)
- ǹȕȐȔȒȐȚȍ Ȋ ȘȍȎȐȔ ȕȈ ȏȈȒȓȦȟȊȈȕȍ
ȡȍ șȈ ȏȈȡȐȚȍȕȐ ȖȚ ȜțȕȒȞȐȧȚȈ
ȏȈ ȐȏȚȘȐȊȈȕȍ ȐȓȐ ȜțȕȒȞȐȐȚȍ
[Delete] (ǰȏȚȘȐȊȈȕȍ), ȕȖ ȕȧȔȈ
ȌȈ șȈ ȏȈȡȐȚȍȕȐ ȖȚ ȜțȕȒȞȐȧȚȈ
[Format] (ǼȖȘȔȈȚȐȘȈȕȍ).
Select
:Off
All
DPOF
ǴȖȎȍȚȍ ȌȈ ȌȖȉȈȊȧȚȍ ȋȓȈș ȒȢȔ șȢȝȘȈȕȍȕȈ șȚȈȚȐȟȕȈ șȕȐȔȒȈ.
Copy To Card
Delete
Protect
Back
Set
Voice memo
DPOF
Off
:Off
On
Copy To Card
Back memo menu]
Set
[Voice
(ǴȍȕȦ ȏȈ ȋȓȈșȖȊȈ
ȉȍȓȍȎȒȈ)
Select
Set
[ReadyStart
for recording] [Voice Stop
is recording]
(ǫȖȚȖȊȕȖșȚ ȏȈ ȏȈȗȐș) (ǯȈȗȐșȊȈȕȍ ȕȈ ȋȓȈșȈ)
- ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ, ȏȈ ȌȈ ȕȈȗȘȈȊȐȚȍ șȕȐȔȒȈ.
ǹȕȐȔȒȐȚȍ ȡȍ șȍ șȢȝȘȈȕȧȚ Ȋ ȗȈȔȍȚȚȈ. ǹȓȍȌ ȏȈȗȐșȊȈȕȍ
ȕȈ șȕȐȔȒȈȚȈ ȔȖȎȍȚȍ ȌȈ ȏȈȗȐȠȍȚȍ ȋȓȈș ȏȈ 10 șȍȒțȕȌȐ.
- ǯȈ ȌȈ ȗȘȍțșȚȈȕȖȊȐȚȍ ȏȈȗȐșȊȈȕȍȚȖ, ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ
ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ.
ǶȗȞȐȐ ȕȈ ȜȈȑȓ (
)
DPOF
DPOF (ǾȐȜȘȖȊ ȜȖȘȔȈȚ ȕȈ ȗȍȟȈȚ Ȋ ȗȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȍȕ ȘȍȌ)
ȗȖȏȊȖȓȧȊȈ ȊȒȓȦȟȊȈȕȍ ȕȈ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ ȏȈ ȗȍȟȈȚ Ȋ ȗȈȗȒȈȚȈ
MISC Ȋ ȒȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ. ǰȏȉȍȘȍȚȍ șȕȐȔȒȐȚȍ ȏȈ ȗȍȟȈȚ Ȑ ȉȘȖȧ
ȕȈ ȒȖȗȐȧȚȈ ȐȔ.
ǷȘȐ ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ ȕȈ șȕȐȔȒȈ, ȒȖȧȚȖ ȘȈȏȗȖȓȈȋȈ ș DPOF
ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ, ȕȈ LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ ȡȍ șȍ ȗȖȒȈȎȍ ȐȕȌȐȒȈȚȖȘȢȚ ȏȈ
DPOF. ǺȈȒȈ șȕȐȔȒȐȚȍ ȔȖȎȍ ȌȈ șȍ ȖȚȗȍȟȈȚȊȈȚ ȕȈ șȢȊȔȍșȚȐȔȐ ș
DPOF ȗȘȐȕȚȍȘȐ ȐȓȐ Ȋ ȕȈȑ-ȘȈȏȓȐȟȕȐ ȜȖȚȖșȚțȌȐȧ.
ǺȈȏȐ ȜțȕȒȞȐȧ ȕȍ ȍ ȌȖșȚȢȗȕȈ ȏȈ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗȖȊȍ ȐȓȐ ȜȈȑȓȖȊȍ
șȢș ȏȈȗȐș ȕȈ ȋȓȈș.
ǨȒȖ ȌȈȌȍȕȈ ȠȐȘȖȒȖȢȋȢȓȕȈ șȕȐȔȒȈ șȍ ȖȚȗȍȟȈȚȈ ș
ȠȐȘȖȒȖȢȋȢȓȍȕ ȗȍȟȈȚ, 8% ȖȚ ȌȊȍȚȍ ȑ șȚȘȈȕȐ ȔȖȎȍ ȌȈ ȕȍ șȍ
ȖȚȗȍȟȈȚȈȚ. ǷȘȐ ȗȍȟȈȚ ȕȈ ȠȐȘȖȒȖȢȋȢȓȕȐ șȕȐȔȒȐ, ȗȘȖȊȍȘȍȚȍ
ȌȈȓȐ ȐȏȗȖȓȏȊȈȕȐȧȚ ȗȘȐȕȚȍȘ ȗȖȌȌȢȘȎȈ ȗȍȟȈȚ ȕȈ ȚȈȒȐȊȈ.
ǷȘȐ ȖȚȗȍȟȈȚȊȈȕȍ ȕȈ șȕȐȔȒȈȚȈ ȊȢȊ ȜȖȚȖșȚțȌȐȖ, ȗȖȔȖȓȍȚȍ
Țȧ ȌȈ ȉȢȌȍ ȖȚȗȍȟȈȚȈȕȈ ȒȈȚȖ ȠȐȘȖȒȖȢȋȢȓȕȈ șȕȐȔȒȈ. (ǵȧȒȖȐ
ȜȖȚȖșȚțȌȐȧ ȔȖȎȍ ȌȈ ȕȍ ȗȖȌȌȢȘȎȈȚ ȠȐȘȖȒȖȢȋȢȓȍȕ ȗȍȟȈȚ.)
ǹȚȈȕȌȈȘȚȕȖ
ǺȈȏȐ ȜțȕȒȞȐȧ ȗȖȏȊȖȓȧȊȈ ȊȋȘȈȎȌȈȕȍ ȕȈ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ ȏȈ
ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖȚȖ ȗȍȟȈȚ ȏȈ ȌȈȌȍȕȈ șȢȝȘȈȕȍȕȈ șȕȐȔȒȈ.
1. ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȘȈȏȌȍȓȈ ȕȈ ȔȍȕȦȚȖ
[DPOF], ȒȈȚȖ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȉțȚȖȕȈ
Select Image
ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ/ȕȈȌȖȓț. ǹȓȍȌ ȒȖȍȚȖ
Select
DPOF
Standard
All
ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȌȧșȕȖ.
Reset
Index
2. ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȖȚȕȖȊȖ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ
Size
ȕȈȌȧșȕȖ Ȑ ȗȖȌȔȍȕȦȚȖ [Standard]
Back
Set
(ǹȚȈȕȌȈȘȚȕȖ) ȡȍ șȍ ȗȖȒȈȎȍ.
3. ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȎȍȓȈȕȖȚȖ ȗȖȌȔȍȕȦ, ȒȈȚȖ
ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ/ȕȈȌȖȓț Ȑ
ȉțȚȖȕȈ OK.
[Select] (ǰȏȉȖȘ): ȗȖȒȈȏȊȈȕȍ ȕȈ
ȗȘȖȏȖȘȍȞ ȏȈ ȐȏȉȖȘ ȕȈ șȕȐȔȒȈ ȏȈ ȗȍȟȈȚ.
Quantity
Set
- ǩțȚȖȕ ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ/ȕȈȌȖȓț/ȕȈȓȧȊȖ/
ȕȈȌȧșȕȖ : ȐȏȉȖȘ ȕȈ șȕȐȔȒȈ ȏȈ
ȗȍȟȈȚ.
- ǩțȚȖȕ ȏȈ ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ: ȐȏȉȖȘ ȕȈ
01
ȉȘȖȧ ȕȈ ȒȖȗȐȧȚȈ ȏȈ ȗȍȟȈȚ.
[All] (ǪșȐȟȒȐ): ȒȖȕȜȐȋțȘȐȘȈȕȍ ȕȈ
ȉȘȖȧ ȕȈ ȒȖȗȐȧȚȈ ȏȈ ȗȍȟȈȚ ȕȈ
Quantity
Set
ȊșȐȟȒȐ șȕȐȔȒȐ (ș ȐȏȒȓȦȟȍȕȐȍ
ȕȈ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗȖȊȍ Ȑ ȜȈȑȓȖȊȍ șȢș ȏȈȗȐș ȕȈ ȋȓȈș).
- ǩțȚȖȕ ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ/ȕȈȌȖȓț: ȐȏȉȖȘ ȕȈ ȉȘȖȑ ȒȖȗȐȧ ȏȈ ȗȍȟȈȚ.
[Reset] (ǵțȓȐȘȈȕȍ): ȖȚȒȈȏ ȕȈ ȕȈșȚȘȖȑȒȈȚȈ ȏȈ ȗȍȟȈȚ.
4. ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ OK, ȏȈ ȌȈ ȗȖȚȊȢȘȌȐȚȍ ȕȈșȚȘȖȑȒȈȚȈ.
ǨȒȖ ȌȈȌȍȕȈ șȕȐȔȒȈ ȘȈȏȗȖȓȈȋȈ ș DPOF ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ, ȕȈ
ȔȖȕȐȚȖȘȈ ȡȍ șȍ ȗȖȒȈȎȍ ȐȕȌȐȒȈȚȖȘȢȚ ȏȈ DPOF (
).
Delete
Protect
Voice memo
:Off
Copy To Card
00
69
ǶȗȞȐȐ ȕȈ ȜȈȑȓ (
)
ǰȕȌȍȒș
ǹȕȐȔȒȐȚȍ (ș ȐȏȒȓȦȟȍȕȐȍ ȕȈ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗȖȊȍȚȍ Ȑ ȜȈȑȓȖȊȍȚȍ
șȢș ȏȈȗȐș ȕȈ ȋȓȈș) ȡȍ șȍ ȖȚȗȍȟȈȚȈȚ ȒȈȚȖ ȐȕȌȍȒș.
1. ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȘȈȏȌȍȓȈ ȕȈ ȔȍȕȦȚȖ
Delete
Protect
[DPOF], ȒȈȚȖ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȉțȚȖȕȈ
Voice memo
:Off
Setting Index?
ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ/ȕȈȌȖȓț. ǹȓȍȌ ȒȖȍȚȖ
DPOF
Yes
Standard
ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȌȧșȕȖ.
Copy To Card No
Index
Size
2. ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȔȍȕȦȚȖ [Index] (ǰȕȌȍȒș)
Ȑ ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȖȚȕȖȊȖ ȌȍșȕȐȧ ȉțȚȖȕ.
Back
Set
ǹȢȖȚȊȍȚȕȖȚȖ ȗȖȌȔȍȕȦ ȡȍ șȍ
ȗȖȒȈȎȍ.
3. ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȎȍȓȈȕȖȚȖ ȗȖȌȔȍȕȦ, ȒȈȚȖ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȉțȚȖȕȈ
ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ/ȕȈȌȖȓț.
ǨȒȖ ȐȏȉȍȘȍȚȍ ȖȗȞȐȧȚȈ [Yes] (ǬȈ) : ȖȚȗȍȟȈȚȊȈȕȍ ȕȈ
șȕȐȔȒȈȚȈ ȊȢȊ
ȜȖȘȔȈȚ ȕȈ ȐȕȌȍȒș.
ǨȒȖ ȐȏȉȍȘȍȚȍ ȖȗȞȐȧȚȈ [No] (ǵȍ) : ȖȚȔȧȕȈ ȕȈ
ȕȈșȚȘȖȑȒȈȚȈ ȏȈ
ȗȍȟȈȚ ȕȈ ȐȕȌȍȒș.
4. ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ OK, ȏȈ ȌȈ ȗȖȚȊȢȘȌȐȚȍ ȕȈșȚȘȖȑȒȈȚȈ.
ǸȈȏȔȍȘ ȏȈ ȗȍȟȈȚ
ǻȒȈȏȊȈȕȍ ȕȈ ȘȈȏȔȍȘȈ ȏȈ ȗȍȟȈȚ ȗȘȐ ȖȚȗȍȟȈȚȊȈȕȍ ȕȈ șȕȐȔȒȐ
ȖȚ ȒȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ. ǴȍȕȦȚȖ [Size] (ǸȈȏȔȍȘ) ȍ ȌȖșȚȢȗȕȖ
șȈȔȖ ȗȘȐ ȗȍȟȈȚ șȢș șȢȊȔȍșȚȐȔȐ ș DPOF 1.1 ȗȘȐȕȚȍȘȐ.
1. ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȘȈȏȌȍȓȈ ȕȈ ȔȍȕȦȚȖ
Delete
[DPOF], ȒȈȚȖ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȉțȚȖȕȈ
Protect
ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ/ȕȈȌȖȓț. ǹȓȍȌ ȒȖȍȚȖ
VoiceSelect
memoImage
:Off
ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȌȧșȕȖ.
Select
DPOF
Standard
All
2. ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȔȍȕȦȚȖ [Size] (ǸȈȏȔȍȘ)
Copy To CardReset
Index
Ȑ ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȖȚȕȖȊȖ ȌȍșȕȐȧ ȉțȚȖȕ.
Size
ǹȢȖȚȊȍȚȕȖȚȖ ȗȖȌȔȍȕȦ ȡȍ șȍ ȗȖȒȈȎȍ.
Back
Set
3. ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȎȍȓȈȕȖȚȖ ȗȖȌȔȍȕȦ, ȒȈȚȖ
ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ/
ȕȈȌȖȓț Ȑ ȉțȚȖȕȈ OK.
[Select] (ǰȏȉȖȘ): ȗȖȒȈȏȊȈȕȍ ȕȈ
ȗȘȖȏȖȘȍȞ ȏȈ ȐȏȉȖȘ ȕȈ
ȘȈȏȔȍȘȈ ȏȈ ȗȍȟȈȚ ȕȈ ȌȈȌȍȕȈ
șȕȐȔȒȈ.
Size
Set
- ǩțȚȖȕ ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ/ȕȈȌȖȓț/ȕȈȓȧȊȖ/
ȕȈȌȧșȕȖ : ȐȏȉȖȘ ȕȈ șȕȐȔȒȈ.
- ǩțȚȖȕ ȏȈ ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ : ȗȘȖȔȧȕȈ
ȕȈ ȘȈȏȔȍȘȈ ȏȈ ȗȍȟȈȚ.
3X5
- ǩțȚȖȕ Fn: ȏȈȗȐșȊȈȕȍ ȕȈ
ȕȈȗȘȈȊȍȕȐȚȍ ȗȘȖȔȍȕȐ Ȑ
șȒȘȐȊȈȕȍ ȕȈ ȔȍȕȦȚȖ.
Size
Set
[All] (ǪșȐȟȒȐ) : ȗȘȖȔȧȕȈ ȕȈ ȘȈȏȔȍȘȈ ȏȈ
ȗȍȟȈȚ ȕȈ ȊșȐȟȒȐ ȏȈȗȐșȈȕȐ șȕȐȔȒȐ.
- ǩțȚȖȕ ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ/ȕȈȌȖȓț : ȐȏȉȖȘ ȕȈ ȘȈȏȔȍȘ ȏȈ ȗȍȟȈȚ.
- ǩțȚȖȕ OK: ȗȖȚȊȢȘȎȌȈȊȈȕȍ ȕȈ ȗȘȖȔȍȕȍȕȈȚȈ ȕȈșȚȘȖȑȒȈ.
[Reset] (ǵțȓȐȘȈȕȍ): ȖȚȒȈȏ ȕȈ ȕȈșȚȘȖȑȒȐȚȍ ȏȈ ȘȈȏȔȍȘȈ ȏȈ ȗȍȟȈȚ.
Ä ǪȚȖȘȐȟȕȖ DPOF ȔȍȕȦ [ǸȈȏȔȍȘ]: ȖȚȒȈȏ; 3ȝ5; 4ȝ6; 5ȝ7; 8ȝ10
Cancel
Ǫ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚ ȖȚ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȧ Ȑ ȔȖȌȍȓȈ ȕȈ
ȗȘȐȕȚȍȘȈ, ȖȚȔȧȕȈȚȈ ȕȈ ȖȚȗȍȟȈȚȊȈȕȍȚȖ ȔȖȎȍ ȌȈ
ȖȚȕȍȔȍ ȔȈȓȒȖ ȗȖ-ȌȢȓȋȖ ȊȘȍȔȍ ȕȈ ȗȘȐȕȚȍȘȈ.
70
ǶȗȞȐȐ ȕȈ ȜȈȑȓ (
)
DzȖȗȐȘȈȕȍ Ȋ ȒȈȘȚȈ
ǺȈȏȐ ȜțȕȒȞȐȧ ȗȖȏȊȖȓȧȊȈ ȒȖȗȐȘȈȕȍ ȕȈ ȜȈȑȓȖȊȍ ȕȈ șȕȐȔȒȐ,
ȊȐȌȍȖȒȓȐȗȖȊȍ Ȑ ȜȈȑȓȖȊȍ șȢș ȏȈȗȐș ȕȈ ȋȓȈș Ȋ ȒȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ.
1. ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȘȈȏȌȍȓȈ ȕȈ ȔȍȕȦȚȖ
Delete
[Copy To Card] (DzȖȗȐȘȈȕȍ Ȋ ȒȈȘȚȈ),
Protect
Voice memo
:Off
ȒȈȚȖ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ/
DPOF
ȕȈȌȖȓț. ǹȓȍȌ ȒȖȍȚȖ ȕȈȚȐșȕȍȚȍ
Copy To Card
Yes
ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȌȧșȕȖ.
No
2. ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȎȍȓȈȕȖȚȖ ȗȖȌȔȍȕȦ, ȒȈȚȖ
Back
Set
ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ/
ȕȈȌȖȓț Ȑ ȉțȚȖȕȈ OK.
- [Yes] (ǬȈ) : ȊșȐȟȒȐ șȕȐȔȒȐ, ȊȐȌȍȖȒȓȐȗȖȊȍ Ȑ ȜȈȑȓȖȊȍșȢș
ȏȈȗȐș ȕȈ ȋȓȈș ȊȢȊ ȊȢȚȘȍȠȕȈȚȈ ȗȈȔȍȚ ȡȍ șȍ
ȒȖȗȐȘȈȚ Ȋ ȒȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ șȓȍȌ ȗȖȒȈȏȊȈȕȍ ȕȈ
șȢȖȉȡȍȕȐȍȚȖ [Copying] (DzȖȗȐȘȈȕȍ). ǹȓȍȌ ȒȈȚȖ
ȒȖȗȐȘȈȕȍȚȖ ȏȈȊȢȘȠȐ, ȍȒȘȈȕȢȚ ȡȍ șȍ ȊȢȘȕȍ ȕȈ
ȘȍȎȐȔȈ ȕȈ ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ.
- [No] (ǵȍ) : ȖȚȒȈȏ ȕȈ ȒȖȗȐȘȈȕȍȚȖ Ȋ ȒȈȘȚȈȚȈ.
ǨȒȖ ȕȧȔȈ ȌȖșȚȈȚȢȟȕȖ șȊȖȉȖȌȕȖ ȔȧșȚȖ Ȋ ȒȈȘȚȈȚȈ
ș ȗȈȔȍȚ ȏȈ ȒȖȗȐȘȈȕȍ ȕȈ șȕȐȔȒȐȚȍ ȖȚ ȊȢȚȘȍȠȕȈȚȈ
ȗȈȔȍȚ (11 Ǵǩ), ȒȖȔȈȕȌȈȚȈ [Copy To Card] (DzȖȗȐȘȈȕȍ
Ȋ ȒȈȘȚȈ) ȡȍ ȒȖȗȐȘȈ șȈȔȖ ȕȧȒȖȐ ȖȚ șȕȐȔȒȐȚȍ Ȑ ȕȈ
ȔȖȕȐȚȖȘȈ ȡȍ șȍ ȗȖȒȈȎȍ șȢȖȉȡȍȕȐȍȚȖ [Memory
Full] (ǷȈȔȍȚȚȈ ȍ ȗȢȓȕȈ). ǹȓȍȌ ȒȖȍȚȖ șȐșȚȍȔȈȚȈ ȡȍ
șȍ ȊȢȘȕȍ Ȋ ȘȍȎȐȔ ȕȈ ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ. ǷȘȍȌȐ
ȌȈ ȗȖșȚȈȊȐȚȍ ȒȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ ȊȢȊ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ,
ȐȏȚȘȐȑȚȍ ȊșȐȟȒȐ ȕȍȕțȎȕȐ ȜȈȑȓȖȊȍ, ȏȈ ȌȈ
ȖșȊȖȉȖȌȐȚȍ ȔȧșȚȖ.
ǷȘȐ ȗȘȍȔȍșȚȊȈȕȍ ȕȈ șȕȐȔȒȐ, șȢȝȘȈȕȍȕȐ ȊȢȊ
ȊȢȚȘȍȠȕȈȚȈ ȗȈȔȍȚ, Ȋ ȒȈȘȚȈȚȈ ȟȘȍȏ ȜțȕȒȞȐȧȚȈ [Copy
To Card] (DzȖȗȐȘȈȕȍ Ȋ ȒȈȘȚȈ), șȓȍȌȊȈȡȐȧȚ ȉȘȖȑ
ȐȔȍȕȈ ȕȈ ȜȈȑȓȖȊȍ ȡȍ șȍ șȢȏȌȈȌȍ Ȋ ȒȈȘȚȈȚȈ, ȚȈȒȈ ȟȍ
ȌȈ șȍ Ȑȏȉȍȋȕȍ ȌțȉȓȐȘȈȕȍ ȕȈ ȐȔȍȕȈ.
- DzȖȋȈȚȖ ȖȚ ȔȍȕȦȚȖ ȏȈ ȕȈșȚȘȖȑȒȈ [File No.] (ǼȈȑȓ) ȍ
ȏȈȌȈȌȍȕȈ ȖȗȞȐȧȚȈ [Reset] (ǵțȓȐȘȈȕȍ): ȐȔȍȕȈȚȈ ȕȈ
ȒȖȗȐȘȈȕȐȚȍ ȜȈȑȓȖȊȍ ȡȍ ȏȈȗȖȟȕȈȚ ȖȚ ȗȖșȓȍȌȕȖȚȖ
șȢȝȘȈȕȍȕȖ ȐȔȍ ȕȈ ȜȈȑȓ.
- DzȖȋȈȚȖ ȖȚ ȔȍȕȦȚȖ ȏȈ ȕȈșȚȘȖȑȒȈ [File No.] (ǼȈȑȓ)
ȍ ȏȈȌȈȌȍȕȈ ȖȗȞȐȧȚȈ [Series] (ǹȍȘȐȧ): ȐȔȍȕȈȚȈ ȕȈ
ȒȖȗȐȘȈȕȐȚȍ ȜȈȑȓȖȊȍ ȡȍ ȏȈȗȖȟȕȈȚ ȖȚ ȐȔȍȚȖ ȕȈ
ȗȖșȓȍȌȕȈȚȈ ȏȈșȕȍȚȈ șȕȐȔȒȈ. ǹȓȍȌ ȏȈȊȢȘȠȊȈȕȍ ȕȈ
[Copy To Card] (DzȖȗȐȘȈȕȍ Ȋ ȒȈȘȚȈ) ȗȖșȓȍȌȕȈȚȈ
ȏȈșȕȍȚȈ șȕȐȔȒȈ ȖȚ ȗȖșȓȍȌȕȈȚȈ ȒȖȗȐȘȈȕȈ ȗȈȗȒȈ ȡȍ
șȍ ȗȖȒȈȎȍ ȕȈ LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ.
71
PictBridge
ǴȖȎȍȚȍ ȌȈ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ USB ȒȈȉȍȓȈ, ȏȈ ȌȈ șȊȢȘȎȍȚȍ
ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȒȢȔ șȢȊȔȍșȚȐȔ ș PictBridge ȗȘȐȕȚȍȘ
(ȗȘȖȌȈȊȈ șȍ ȖȚȌȍȓȕȖ) Ȑ ȌȈ ȖȚȗȍȟȈȚȈȚȍ ȌȐȘȍȒȚȕȖ
șȢȝȘȈȕȍȕȐȚȍ șȕȐȔȒȐ. ǪȐȌȍȖȒȓȐȗȖȊȍ Ȑ ȜȈȑȓȖȊȍ șȢș ȏȈȗȐș
ȕȈ ȋȓȈș ȕȍ ȔȖȎȍ ȌȈ șȍ ȖȚȗȍȟȈȚȊȈȚ.
ǵȈșȚȘȖȑȊȈȕȍ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȏȈ șȊȢȘȏȊȈȕȍ ȒȢȔ ȗȘȐȕȚȍȘ
1. ǹȊȢȘȎȍȚȍ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ Ȑ ȗȘȐȕȚȍȘȈ ș ȗȖȔȖȡȚȈ ȕȈ USB
ȒȈȉȍȓȈ.
2. ǹȓȍȌ ȊȒȓȦȟȊȈȕȍȚȖ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȚȖȑ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ ȡȍ
ȘȈȏȗȖȏȕȈȊȈ ȗȘȐȕȚȍȘȈ Ȑ ȡȍ șȍ șȊȢȘȏȊȈ ș ȕȍȋȖ.
Ä ǨȒȖ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȕȈȚȈ ȊȘȢȏȒȈ ȍ ȕȍțșȗȍȠȕȈ, ȕȈșȚȘȖȑȚȍ
ȔȍȕȦȚȖ [USB] ȕȈ [Printer] (ǷȘȐȕȚȍȘ) (șȚȘ. 52).
Ä ǯȈ ȗȘȐȕȚȍȘ, ȒȖȑȚȖ ȔȖȎȍ ȌȈ ȘȈȏȘȍȠȐ șȔȍȕȧȍȔȐ ȌȐșȒȖȊȍ,
ȕȈșȚȘȖȑȚȍ ȔȍȕȦȚȖ [USB] ȕȈ [Printer] (ǷȘȐȕȚȍȘ).
ǹȊȢȘȏȊȈȕȍ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȒȢȔ ȗȘȐȕȚȍȘ
72
dzȍșȍȕ ȗȍȟȈȚ
ǷȘȐ șȊȢȘȏȊȈȕȍ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ
ȒȢȔ ȗȘȐȕȚȍȘ Ȋ ȘȍȎȐȔȈ ȕȈ
ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ, ȔȖȎȍȚȍ ȔȕȖȋȖ
ȓȍșȕȖ ȌȈ ȗȍȟȈȚȈȚȍ șȕȐȔȒȐ.
- ǵȈȚȐșȒȈȕȍ ȕȈ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ
ȕȈȓȧȊȖ/ȕȈȌȧșȕȖ: ȐȏȉȖȘ ȕȈ
Print
Menu
ȗȘȍȌȐȠȕȈ/șȓȍȌȊȈȡȈ șȕȐȔȒȈ.
- ǵȈȚȐșȒȈȕȍ ȕȈ ȉțȚȖȕȈ OK
: ȚȍȒțȡȖ ȗȖȒȈȏȈȕȈȚȈ șȕȐȔȒȈ ȡȍ șȍ ȖȚȗȍȟȈȚȈ ș
ȕȈșȚȘȖȑȒȈȚȈ ȗȖ ȗȖȌȘȈȏȉȐȘȈȕȍ ȕȈ ȗȘȐȕȚȍȘȈ.
PictBridge : ǰȏȉȖȘ ȕȈ șȕȐȔȒȐ
PictBridge : ǵȈșȚȘȖȑȒȈ ȏȈ ȗȍȟȈȚ
ǴȖȎȍȚȍ ȌȈ ȐȏȉȍȘȍȚȍ șȕȐȔȒȐȚȍ, ȒȖȐȚȖ ȐșȒȈȚȍ ȌȈ șȍ ȖȚȗȍȟȈȚȈȚ.
ǯȈȌȈȊȈȕȍ ȕȈ ȉȘȖȧ ȕȈ ȒȖȗȐȧȚȈ ȏȈ ȗȍȟȈȚ
ǯȈ șȕȐȔȒȐȚȍ ȏȈ ȗȍȟȈȚ ȔȖȎȍȚȍ ȌȈ ȐȏȉȐȘȈȚȍ ȔȍȕȦȚȈȚȈ ȏȈ ȘȈȏȔȍȘ
ȕȈ ȝȈȘȚȐȧȚȈ, ȜȖȘȔȈȚ ȕȈ ȗȍȟȈȚȈ, ȚȐȗ ȕȈ ȝȈȘȚȐȧȚȈ, ȒȈȟȍșȚȊȖ ȕȈ
ȗȍȟȈȚȈ, ȒȈȒȚȖ Ȑ ȏȈ ȖȚȗȍȟȈȚȊȈȕȍ ȕȈ ȌȈȚȈ Ȑ ȐȔȍ ȕȈ ȜȈȑȓȈ.
1. ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ Menu Ȑ ȕȈ ȔȖȕȐȚȖȘȈ
Images
:One Photo
ȡȍ șȍ ȗȖȒȈȎȍ ȔȍȕȦȚȖ ȏȈ PictBridge.
One Photo
Size
2. ǰȏȗȖȓȏȊȈȑȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ/
All:Auto
Photos
ȕȈȌȖȓț, ȏȈ ȌȈ ȐȏȉȍȘȍȚȍ ȔȍȕȦȚȖ
Layout
:Auto
[Image] (ǹȕȐȔȒȈ), șȓȍȌ ȒȖȍȚȖ
Type
:Auto
ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȌȧșȕȖ.
Quality
:Auto
3. ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȎȍȓȈȕȖȚȖ ȗȖȌȔȍȕȦ, ȒȈȚȖ
Back
Set
ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ/ȕȈȌȖȓț
Ȑ ȉțȚȖȕȈ OK.
- ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȖȗȞȐȧȚȈ [One Photo] (ǭȌȕȈ șȕȐȔȒȈ) ȐȓȐ [All Photos]
(ǪșȐȟȒȐ șȕȐȔȒȐ). ǵȈ ȔȖȕȐȚȖȘȈ ȡȍ șȍ ȗȖȒȈȎȍ ȍȒȘȈȕȢȚ ȏȈ ȏȈȌȈȊȈȕȍ
ȕȈ ȉȘȖȧ ȕȈ ȒȖȗȐȧȚȈ ȏȈ ȗȍȟȈȚ, ȒȈȒȚȖ ȍ ȗȖȒȈȏȈȕȖ ȗȖ-ȌȖȓț.
1. ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ Menu Ȑ ȕȈ ȔȖȕȐȚȖȘȈ ȡȍ
șȍ ȗȖȒȈȎȍ ȔȍȕȦȚȖ ȏȈ PictBridge.
2. ǰȏȗȖȓȏȊȈȑȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ/ȕȈȌȖȓț, ȏȈ
ȌȈ ȐȏȉȍȘȍȚȍ ȎȍȓȈȕȖȚȖ ȔȍȕȦ, șȓȍȌ ȒȖȍȚȖ
ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȌȧșȕȖ.
3. ǰȏȗȖȓȏȊȈȑȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ/ȕȈȌȖȓț, ȏȈ ȌȈ
ȐȏȉȍȘȍȚȍ ȎȍȓȈȕȈȚȈ șȚȖȑȕȖșȚ ȕȈ ȗȖȌȔȍȕȦȚȖ,
șȓȍȌ ȒȖȍȚȖ ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ OK.
ǴȍȕȦ
ǼțȕȒȞȐȧ
ȕȈ ȘȈȏȔȍȘȈ ȕȈ
Size (ǸȈȏȔȍȘ) ǯȈȌȈȊȈȕȍ
ȝȈȘȚȐȧȚȈ ȏȈ ȗȍȟȈȚ
0
Quantity
1
Set
[When [One Photo] is selected]
(ǷȘȐ ȐȏȉȖȘ ȕȈ ȖȗȞȐȧȚȈ ȏȈ ȍȌȕȈ
șȕȐȔȒȈ)
Quantity
Images
:One Photo
Auto
:Auto
Postcard
Size
Card
:Auto
4x6
L :Auto
Layout
Type
2L
:Auto
Quality
Back
Set
ǷȖȌȔȍȕȦ
Auto (ǨȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ), PostCard
(ǷȖȡȍȕșȒȈ ȒȈȘȚȐȟȒȈ), Card
(DzȈȘȚȐȟȒȈ), 4 ȝ 6, L, 2L,
ǼȖȘȔȈȚ Letter, A4, A3
ǯȈȌȈȊȈȕȍ ȕȈ ȉȘȖȧ ȕȈ șȕȐȔȒȐȚȍ
Auto (ǨȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ), Full
Layout
ȖȚȗȍȟȈȚȊȈȕȍ ȊȢȘȝț ȍȌȐȕ ȓȐșȚ (ǷȢȓȕȖ), 1, 2, 4, 8, 9, 16,
(ǶȜȖȘȔȓȍȕȐȍ) ȏȈ
ȝȈȘȚȐȧ
Index (ǰȕȌȍȒș)
Set
[When [All Photos] is selected]
(ǷȘȐ ȐȏȉȖȘ ȕȈ ȖȗȞȐȧȚȈ ȏȈ
ȊșȐȟȒȐ șȕȐȔȒȐ)
- ǰȏȗȖȓȏȊȈȑȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ/ȕȈȌȖȓț, ȏȈ ȌȈ ȐȏȉȍȘȍȚȍ ȉȘȖȧ ȕȈ
ȒȖȗȐȧȚȈ ȏȈ ȗȍȟȈȚ.
- ǷȘȐ ȐȏȉȖȘ ȕȈ ȖȗȞȐȧȚȈ [One Photo] (ǭȌȕȈ șȕȐȔȒȈ)
:ȐȏȗȖȓȏȊȈȑȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȓȧȊȖ/ȕȈȌȧșȕȖ, ȏȈ ȌȈ ȐȏȉȍȘȍȚȍ
ȌȘțȋȈ șȕȐȔȒȈ. ǹȓȍȌ ȏȈȌȈȊȈȕȍ ȕȈ șȓȍȌȊȈȡȈȚȈ șȕȐȔȒȈ ȏȈ ȗȍȟȈȚ,
ȐȏȉȍȘȍȚȍ ȉȘȖȧ ȕȈ ȎȍȓȈȕȐȚȍ ȒȖȗȐȧ.
- ǹȓȍȌ ȒȈȚȖ ȏȈȌȈȌȍȚȍ ȉȘȖȧ ȕȈ ȒȖȗȐȧȚȈ, ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ OK, ȏȈ
ȌȈ ȏȈȗȐȠȍȚȍ ȕȈșȚȘȖȑȒȈȚȈ.
- ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ, ȏȈ ȌȈ șȍ ȊȢȘȕȍȚȍ ȖȉȘȈȚȕȖ Ȋ
ȔȍȕȦȚȖ, ȉȍȏ ȌȈ ȏȈȌȈȊȈȚȍ ȉȘȖȧ ȕȈ ȒȖȗȐȧȚȈ ȏȈ ȗȍȟȈȚ.
4. ǵȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȘȍȎȐȔ ȕȈ ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ ( Î ), ȏȈ ȌȈ
ȖȚȗȍȟȈȚȈȚȍ șȕȐȔȒȐȚȍ.
Type (ǺȐȗ)
ǯȈȌȈȊȈȕȍ ȕȈ ȒȈȟȍșȚȊȖȚȖ ȕȈ
ȝȈȘȚȐȧȚȈ ȏȈ ȗȍȟȈȚ
Auto (ǨȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ), Plain
(ǶȉȐȒȕȖȊȍȕȈ), Photo
(ǼȖȚȖȝȈȘȚȐȧ), FastPhoto
(ǩȢȘȏȈ șȕȐȔȒȈ)
Quality
(DzȈȟȍșȚȊȖ)
ǯȈȌȈȊȈȕȍ ȕȈ ȒȈȟȍșȚȊȖȚȖ ȕȈ
șȕȐȔȒȈȚȈ ȏȈ ȗȍȟȈȚ
Auto (ǨȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ),
Draft (ǿȍȘȕȖȊȈ), Normal
(ǵȖȘȔȈȓȕȖ), Fine (ǬȖȉȘȖ)
Date (ǬȈȚȈ)
ǶȚȗȍȟȈȚȊȈȕȍ ȕȈ ȌȈȚȈ
Auto (ǨȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ), Off
(ǰȏȒȓ.), On (ǪȒȓ.)
File Name
(ǰȔȍ ȕȈ ȜȈȑȓ) ǶȚȗȍȟȈȚȊȈȕȍ ȕȈ ȐȔȍȚȖ ȕȈ ȜȈȑȓȈ
Auto (ǨȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ), Off
(ǰȏȒȓ.), On (ǪȒȓ.)
Ä ǵȧȒȖȐ ȖȗȞȐȐ ȖȚ ȔȍȕȦȚȖ ȕȍ șȍ ȗȖȌȌȢȘȎȈȚ ȖȚ ȊșȐȟȒȐ
ȗȘȐȕȚȍȘȐ. ǨȒȖ ȌȈȌȍȕȈ ȖȗȞȐȧ ȕȍ șȍ ȗȖȌȌȢȘȎȈ, Țȧ ȡȍ șȍ
ȗȖȒȈȏȊȈ ȕȈ LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ, ȕȖ ȕȧȔȈ ȌȈ ȔȖȎȍ ȌȈ șȍ ȐȏȉȐȘȈ.
73
PictBridge : ǵțȓȐȘȈȕȍ
ǪȈȎȕȐ ȉȍȓȍȎȒȐ
ǰȕȐȞȐȈȓȐȏȐȘȈȕȍ ȕȈ ȗȘȖȔȍȕȍȕȐȚȍ ȖȚ ȗȖȚȘȍȉȐȚȍȓȧ
ȒȖȕȜȐȋțȘȈȞȐȐ.
ǶȉȢȘȕȍȚȍ ȊȕȐȔȈȕȐȍ ȕȈ șȓȍȌȕȐȚȍ ȗȘȍȌȗȈȏȕȐ ȔȍȘȒȐ!
1. ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȘȈȏȌȍȓȈ ȕȈ ȔȍȕȦȚȖ [Reset]
Date
:Auto
(ǵțȓȐȘȈȕȍ), ȒȈȚȖ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȉțȚȖȕȈ
File Name
:Auto
ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ/ȕȈȌȖȓț. ǹȓȍȌ ȒȖȍȚȖ
Reset
No
Yes
ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȌȧșȕȖ.
No
2. ǰȏȗȖȓȏȊȈȑȚȍ ȉțȚȖȕȈ ȏȈ ȕȈȋȖȘȍ/
ȕȈȌȖȓț, ȏȈ ȌȈ ȐȏȉȍȘȍȚȍ ȎȍȓȈȕȈȚȈ
Back
Set
șȚȖȑȕȖșȚ ȕȈ ȗȖȌȔȍȕȦȚȖ, șȓȍȌ ȒȖȍȚȖ
ȕȈȚȐșȕȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ OK.
ǨȒȖ ȐȏȉȍȘȍȚȍ ȖȗȞȐȧȚȈ [Yes] (ǬȈ) : ȊșȐȟȒȐ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ ȏȈ
ȗȍȟȈȚȈ Ȑ șȕȐȔȒȐȚȍ
ȡȍ șȍ ȊȢȏșȚȈȕȖȊȧȚ ȕȈ
ȗȢȘȊȖȕȈȟȈȓȕȐȚȍ.
ǨȒȖ ȐȏȉȍȘȍȚȍ ȖȗȞȐȧȚȈ [No] (ǵȍ) : ȕȈșȚȘȖȑȒȐȚȍ ȕȧȔȈ ȌȈ șȍ
ȕțȓȐȘȈȚ.
Ä ǵȈșȚȘȖȑȒȐȚȍ ȏȈ ȗȍȟȈȚ ȗȖ ȗȖȌȘȈȏȉȐȘȈȕȍ ȊȈȘȐȘȈȚ, Ȋ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚ
ȖȚ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȧ ȕȈ șȢȖȚȊȍȚȕȐȧ ȗȘȐȕȚȍȘ. ǯȈ ȕȈșȚȘȖȑȒȐȚȍ ȗȖ
ȗȖȌȘȈȏȉȐȘȈȕȍ ȕȈ ȗȘȐȕȚȍȘȈ ȊȎ. ȘȢȒȖȊȖȌșȚȊȖȚȖ ȏȈ ȗȖȚȘȍȉȐȚȍȓȧ,
ȗȘȐȓȖȎȍȕȖ ȒȢȔ țșȚȘȖȑșȚȊȖȚȖ.
ǺȖȏȐ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚ șȢȌȢȘȎȈ ȟțȊșȚȊȐȚȍȓȕȐ ȍȓȍȒȚȘȖȕȕȐ
ȒȖȔȗȖȕȍȕȚȐ. ǵȍ ȋȖ ȐȏȗȖȓȏȊȈȑȚȍ ȐȓȐ șȢȝȘȈȕȧȊȈȑȚȍ ȕȈ ȕȧȒȖȍ
ȖȚ șȓȍȌȕȐȚȍ ȔȍșȚȈ.
- ǴȍșȚȈ ș ȒȘȈȑȕȖșȚȐ Ȋ șȚȖȑȕȖșȚȐȚȍ ȕȈ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈȚȈ Ȑ
ȊȓȈȎȕȖșȚȚȈ.
- ǴȕȖȋȖ ȏȈȗȘȈȠȍȕȐ Ȑ ȏȈȔȢȘșȍȕȐ ȔȍșȚȈ.
- ǴȍșȚȈ ș ȌȐȘȍȒȚȕȈ șȓȢȕȟȍȊȈ șȊȍȚȓȐȕȈ ȐȓȐ Ȋ ȗȘȍȊȖȏȕȖ
șȘȍȌșȚȊȖ ȗȘȐ ȋȖȘȍȡȖ ȊȘȍȔȍ.
- ǴȍșȚȈ șȢș șȐȓȕȐ ȍȓȍȒȚȘȖȔȈȋȕȐȚȕȐ ȗȖȓȍȚȈ ȐȓȐ ȔȕȖȋȖ
ȊȐȉȘȈȞȐȐ.
- ǴȍșȚȈ ș ȍȒșȗȓȖȏȐȊȕȐ ȐȓȐ ȓȍșȕȖ ȏȈȗȈȓȐȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐ.
ǵȍ ȖșȚȈȊȧȑȚȍ ȚȖȏȐ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚ ȕȈ ȔȍșȚȈ ș ȔȕȖȋȖ ȗȘȈȝ ȐȓȐ
ȝȐȔȐȒȈȓȐ (ȒȈȚȖ ȕȈȜȚȈȓȐȕ), ȒȈȒȚȖ Ȑ ș ȊȐșȖȒȐ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ
Ȑ ȊȓȈȎȕȖșȚ. ǷȈȏȍȚȍ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ șȢș șȐȓȐȞȐȍȊ ȋȍȓ Ȋ
ȝȍȘȔȍȚȐȟȍșȒȐ ȏȈȚȊȖȘȍȕȈ ȒțȚȐȧ, ȈȒȖ ȕȧȔȈ ȌȈ ȋȖ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȏȈ
ȗȘȖȌȢȓȎȐȚȍȓȍȕ ȗȍȘȐȖȌ ȖȚ ȊȘȍȔȍ.
ǷȧșȢȒȢȚ ȔȖȎȍ ȌȈ ȍ ȖșȖȉȍȕȖ ȖȗȈșȍȕ ȏȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȐȚȍ.
- ǵȍ ȗȖȏȊȖȓȧȊȈȑȚȍ ȊȢȊ ȊȢȚȘȍȠȕȖșȚȚȈ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ
ȌȈ ȗȖȗȈȌȈ ȗȧșȢȒ, ȒȖȋȈȚȖ ȋȖ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȕȈ ȗȓȈȎȖȊȍ,
ȒȘȈȑȉȘȍȎȕȐ ȌȦȕȐ ȐȓȐ ȕȈ ȌȘțȋȐ ȔȍșȚȈ ș ȔȕȖȋȖ ȗȧșȢȒ.
- Ǫ ȗȘȖȚȐȊȍȕ șȓțȟȈȑ ȚȖȊȈ ȔȖȎȍ ȌȈ ȌȖȊȍȌȍ ȌȖ ȕȍȐȏȗȘȈȊȕȖșȚ
ȐȓȐ ȕȍȖȉȘȈȚȐȔȈ ȗȖȊȘȍȌȈ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ.
ǩȖȘȈȊȍȕȍ ș ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ
- ǵȐȒȖȋȈ ȕȍ ȐȏȗțșȒȈȑȚȍ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ Ȑ ȕȍ ȋȖ ȗȖȌȓȈȋȈȑȚȍ ȕȈ
șȐȓȕȐ țȌȈȘȐ Ȑ ȊȐȉȘȈȞȐȐ.
- ǷȈȏȍȚȍ ȋȖȓȍȔȐȧ LCD ȔȖȕȐȚȖȘ ȖȚ țȌȈȘȐ. DzȖȋȈȚȖ ȕȍ
ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ, ȌȘȢȎȚȍ ȋȖ Ȋ ȒȈȓȢȜȈ Ȕț.
- ǰȏȉȧȋȊȈȑȚȍ ȌȈ ȏȈȒȘȐȊȈȚȍ ȖȉȍȒȚȐȊȈ ȐȓȐ șȊȍȚȒȈȊȐȞȈȚȈ ȗȘȐ
ȗȘȈȊȍȕȍ ȕȈ șȕȐȔȒȐ.
74
ǪȈȎȕȐ ȉȍȓȍȎȒȐ
- ǺȖȏȐ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚ ȕȍ ȍ ȊȖȌȖțșȚȖȑȟȐȊ
ǯȈ ȌȈ ȐȏȉȍȋȕȍȚȍ ȖȗȈșȕȐ ȍȓȍȒȚȘȐȟȍșȒȐ țȌȈȘȐ, ȕȍ ȌȘȢȎȚȍ Ȑ
ȕȍ ȘȈȉȖȚȍȚȍ ș ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ș ȔȖȒȘȐ ȘȢȞȍ.
- ǨȒȖ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȕȈ ȔȍșȚȈ ș ȔȕȖȋȖ ȊȖȌȈ, ȒȈȚȖ
ȕȈ ȗȓȈȎȖȊȍ ȐȓȐ ȉȈșȍȑȕȐ, ȕȍ ȗȖȏȊȖȓȧȊȈȑȚȍ Ȋ ȕȍȋȖ ȌȈ ȊȓȐȏȈ
ȊȖȌȈ ȐȓȐ ȗȧșȢȒ. Ǫ ȗȘȖȚȐȊȍȕ șȓțȟȈȑ ȚȖȊȈ ȔȖȎȍ ȌȈ ȌȖȊȍȌȍ ȌȖ
ȕȍȐȏȗȘȈȊȕȖșȚ ȐȓȐ ȕȍȖȉȘȈȚȐȔȈ ȗȖȊȘȍȌȈ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ.
DzȘȈȑȕȖșȚȐ Ȋ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈȚȈ ȔȖȎȍ ȌȈ ȌȖȊȍȌȈȚ ȌȖ
ȕȍȐȏȗȘȈȊȕȖșȚȐ.
- ǨȒȖ ȗȘȍȔȍșȚȐȚȍ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȖȚ șȚțȌȍȕȖ ȕȈ ȚȖȗȓȖ Ȑ
ȊȓȈȎȕȖ ȔȧșȚȖ, Ȋ ȌȍȓȐȒȈȚȕȐȚȍ ȍȓȍȒȚȘȖȕȕȐ ȍȓȍȔȍȕȚȐ ȔȖȎȍ
ȌȈ șȍ ȖȉȘȈȏțȊȈ ȒȖȕȌȍȕȏȈȞȐȧ. Ǫ ȚȈȒȢȊ șȓțȟȈȑ, ȐȏȒȓȦȟȍȚȍ
ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȗȖȕȍ ȏȈ 1 ȟȈș, ȌȖȒȈȚȖ ȊȓȈȋȈȚȈ Ȋ ȕȍȋȖ șȍ
ȐȏȗȈȘȐ. ǪȓȈȋȈȚȈ ȔȖȎȍ ȌȈ ȏȈșȍȋȕȍ șȢȡȖ Ȑ ȒȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ.
ǨȒȖ ȚȖȊȈ șȍ șȓțȟȐ, ȐȏȒȓȦȟȍȚȍ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ Ȑ ȗȘȍȔȈȝȕȍȚȍ
ȒȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ ȖȚ ȕȍȋȖ. ǰȏȟȈȒȈȑȚȍ, ȌȖȒȈȚȖ ȊȓȈȋȈȚȈ șȍ
ȐȏȗȈȘȐ.
ǪȈȎȕȐ ȕȍȡȈ ȗȘȐ ȐȏȗȖȓȏȊȈȕȍ ȕȈ ȖȉȍȒȚȐȊȈ
- ǨȒȖ ȖȉȍȒȚȐȊȢȚ ȍ ȐȏȓȖȎȍȕ ȕȈ ȌȐȘȍȒȚȕȈ șȓȢȕȟȍȊȈ șȊȍȚȓȐȕȈ,
ȚȖȊȈ ȔȖȎȍ ȌȈ ȌȖȊȍȌȍ ȌȖ ȖȉȍȏȞȊȍȚȧȊȈȕȍ Ȑ ȘȈȏȊȈȓȧȕȍ ȕȈ
șȍȕȏȖȘȈ ȏȈ șȕȐȔȒȐ.
- ǵȍ ȖșȚȈȊȧȑȚȍ ȖȚȗȍȟȈȚȢȞȐ ȖȚ ȗȘȢșȚȐ ȐȓȐ ȌȘțȋȐ ȊȍȡȍșȚȊȈ ȗȖ
ȖȉȍȒȚȐȊȈ.
ǨȒȖ ȞȐȜȘȖȊȐȧȚ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚ ȕȍ șȍ ȐȏȗȖȓȏȊȈ ȏȈ ȗȘȖȌȢȓȎȐȚȍȓȍȕ
ȗȍȘȐȖȌ ȖȚ ȊȘȍȔȍ, ȔȖȎȍ ȌȈ ȊȢȏȕȐȒȕȍ ȏȈȋțȉȈ ȕȈ ȍȓ. ȍȕȍȘȋȐȧ.
ǷȘȍȔȈȝȊȈȑȚȍ ȉȈȚȍȘȐȐȚȍ Ȑ ȒȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ, ȈȒȖ ȕȍ
ȊȢȏȕȈȔȍȘȧȊȈȚȍ ȌȈ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȌȢȓȋȖ ȊȘȍȔȍ.
ǨȒȖ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȢȚ ȍ ȐȏȓȖȎȍȕ ȕȈ ȍȓȍȒȚȘȐȟȍșȒȐ șȔțȡȍȕȐȧ, ȚȖȑ
ȡȍ șȍ ȐȏȒȓȦȟȐ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ, ȏȈ ȌȈ ȗȘȍȌȗȈȏȐ ȒȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ.
ǷȖȌȌȘȢȎȒȈ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ
- ǪȐȕȈȋȐ ȐȏȗȖȓȏȊȈȑȚȍ ȊȕȐȔȈȚȍȓȕȖ ȔȍȒȈ ȒȢȘȗȈ (ȗȖ ȊȢȏȔȖȎȕȖșȚ,
ȏȈȒțȗȍȕȈ ȖȚ ȔȈȋȈȏȐȕ ȏȈ ȜȖȚȖȋȘȈȜșȒȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐ) ȏȈ
ȗȖȟȐșȚȊȈȕȍ ȕȈ ȖȉȍȒȚȐȊȈ Ȑ LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ. ǨȒȖ ȚȈȒȈ ȕȍ ȔȖȎȍȚȍ
ȌȈ ȗȖȟȐșȚȐȚȍ ȌȖȉȘȍ, ȔȖȎȍȚȍ ȌȈ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȗȖȟȐșȚȊȈȡȈ
ȝȈȘȚȐȧ Ȑ șȗȍȞȐȈȓȕȈ ȗȖȟȐșȚȊȈȡȈ ȚȍȟȕȖșȚ ȏȈ ȖȉȍȒȚȐȊȐ.
ǷȖȟȐșȚȊȈȑȚȍ ȒȖȘȗțșȈ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ș ȔȍȒȈ ȒȢȘȗȈ. ǵȍ
ȐȏȗȖȓȏȊȈȑȚȍ ȘȈȏȚȊȖȘȐȚȍȓȐ ȒȈȚȖ ȉȍȕȏȖȓ, ȐȕșȍȒȚȐȞȐȌȐ Ȑ ȌȘ.
ȏȈ ȗȖȟȐșȚȊȈȕȍ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ. ǺȈȒȈ ȔȖȎȍ ȌȈ ȗȖȊȘȍȌȐȚȍ
ȒȖȘȗțșȈ Ȑ ȌȈ ȗȖȊȓȐȧȍȚȍ ȕȈ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȕȖșȚȚȈ ȕȈ
ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ. ǵȍȊȕȐȔȈȚȍȓȕȖȚȖ ȉȖȘȈȊȍȕȍ ȔȖȎȍ ȌȈ ȗȖȊȘȍȌȐ
LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ. ǷȈȏȍȚȍ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȖȚ ȗȖȊȘȍȌȐ Ȑ ȊȐȕȈȋȐ
ȋȖ șȢȝȘȈȕȧȊȈȑȚȍ Ȋ ȗȘȍȌȗȈȏȕȐȧ Ȕț ȒȈȓȢȜ, ȒȖȋȈȚȖ ȕȍ ȋȖ
ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ.
ǵȍ ȘȈȏȋȓȖȉȧȊȈȑȚȍ Ȑ ȕȍ șȍ ȖȗȐȚȊȈȑȚȍ ȌȈ ȗȖȗȘȈȊȧȚȍ
ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ.
ǷȘȐ șȐȓȕȖ șȚȈȚȐȟȕȖ ȍȓȍȒȚȘȐȟȍșȚȊȖ șȊȍȚȒȈȊȐȞȈȚȈ ȔȖȎȍ ȌȈ
șȊȍȚȕȍ șȈȔȈ. ǺȖȊȈ ȕȍ ȍ ȊȘȍȌȕȖ ȏȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ Ȑ ȕȍ ȊȖȌȐ ȌȖ
ȕȍȐȏȗȘȈȊȕȖșȚȐ.
ǷȘȐ ȒȈȟȊȈȕȍ ȐȓȐ ȐȏȚȍȋȓȧȕȍ ȕȈ șȕȐȔȒȐ, șȚȈȚȐȟȕȖȚȖ
ȍȓȍȒȚȘȐȟȍșȚȊȖ ȔȖȎȍ ȌȈ ȗȖȊȓȐȧȍ ȕȈ ȌȈȕȕȐȚȍ ȗȘȐ ȚȧȝȕȖȚȖ
ȗȘȍȝȊȢȘȓȧȕȍ. Ǫ ȚȈȒȢȊ șȓțȟȈȑ ȐȏȒȓȦȟȍȚȍ Ȑ ȖȚȕȖȊȖ ȊȒȓȦȟȍȚȍ
USB ȒȈȉȍȓȈ, ȗȘȍȌȐ ȌȈ ȖȗȐȚȈȚȍ ȖȚȕȖȊȖ ȌȈ ȗȘȍȝȊȢȘȓȐȚȍ
ȌȈȕȕȐȚȍ.
ǷȘȍȌȐ ȊȈȎȕȖ șȢȉȐȚȐȍ ȐȓȐ ȗȢȚțȊȈȕȍ, ȏȈȌȢȓȎȐȚȍȓȕȖ
ȗȘȖȊȍȘȧȊȈȑȚȍ șȢșȚȖȧȕȐȍȚȖ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ.
- ǵȈȗȘȈȊȍȚȍ șȕȐȔȒȈ ȏȈ ȗȘȖȊȍȘȒȈ ȕȈ șȢșȚȖȧȕȐȍȚȖ Ȑ ȗȖȌȋȖȚȊȍȚȍ
ȌȖȗȢȓȕȐȚȍȓȕȐ ȉȈȚȍȘȐȐ.
- Samsung ȕȍ ȕȖșȐ ȖȚȋȖȊȖȘȕȖșȚ ȏȈ ȕȍȐȏȗȘȈȊȕȖșȚȐ ș
ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ.
ǨȒȖ ȞȐȜȘȖȊȐȧȚ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚ ȕȍ șȍ ȐȏȗȖȓȏȊȈ ȏȈ ȌȢȓȢȋ ȗȍȘȐȖȌ
ȖȚ ȊȘȍȔȍ, ȌȈȚȈȚȈ Ȑ ȟȈșȢȚ ȔȖȎȍ ȌȈ șȍ ȊȢȘȕȈȚ ȚȖ ȕȈșȚȘȖȑȒȐȚȍ
ȗȖ ȗȖȌȘȈȏȉȐȘȈȕȍ ȗȖȘȈȌȐ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ ȘȈȏȘȍȎȌȈȕȍ ȕȈ
ȉȈȚȍȘȐȧȚȈ. Ǫ ȚȈȒȢȊ șȓțȟȈȑ ȕȈșȚȘȖȑȚȍ ȖȚȕȖȊȖ ȌȈȚȈȚȈ Ȑ ȟȈșȈ
ȗȘȍȌȐ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ
75
ǰȕȌȐȒȈȚȖȘ ȏȈ ȗȘȍȌțȗȘȍȎȌȍȕȐȍ
ǵȈ LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ ȔȖȎȍ ȌȈ șȍ ȗȖȒȈȎȈȚ ȕȧȒȖȓȒȖ ȘȈȏȓȐȟȕȐ
ȗȘȍȌțȗȘȍȎȌȍȕȐȧ.
[Card Error] (ǫȘȍȠȒȈ ș ȒȈȘȚȈȚȈ)
ǫȘȍȠȒȈ ș ȒȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ.
ǰȏȒȓȦȟȍȚȍ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ, șȓȍȌ ȒȖȍȚȖ ȋȖ ȊȒȓȦȟȍȚȍ
ȖȚȕȖȊȖ.
ǷȖșȚȈȊȍȚȍ ȒȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ ȖȚȕȖȊȖ.
ǷȖșȚȈȊȍȚȍ Ȑ ȜȖȘȔȈȚȐȘȈȑȚȍ ȒȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ (șȚȘ. 48).
[Card Locked] (DzȈȘȚȈȚȈ ȍ ȏȈȒȓȦȟȍȕȈ)
DzȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ ȍ ȏȈȒȓȦȟȍȕȈ.
SD/SDHC ȒȈȘȚȈ ș ȗȈȔȍȚ: ȗȓȢȏȕȍȚȍ ȗȘȍȊȒȓȦȟȊȈȚȍȓȧ
ȏȈ ȏȈȡȐȚȈ șȘȍȡț ȏȈȗȐș
ȕȈȑ-ȋȖȘȍ ȕȈ ȒȈȘȚȈȚȈ ș
ȗȈȔȍȚ.
[Memory Full] (ǷȈȔȍȚȚȈ ȍ ȗȢȓȕȈ)
DzȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ ȐȓȐ ȊȢȚȘȍȠȕȈȚȈ ȗȈȔȍȚ ȍ ȗȢȓȕȈ.
ǷȖșȚȈȊȍȚȍ ȕȖȊȈ ȒȈȘȚȈ ș ȗȈȔȍȚ.
ǰȏȚȘȐȑȚȍ ȕȍȕțȎȕȐȚȍ ȜȈȑȓȖȊȍ șȢș șȕȐȔȒȐ.
[No Image File] (ǵȧȔȈ șȕȐȔȒȈ)
Ǫ ȒȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ ȕȧȔȈ șȢȝȘȈȕȍȕȐ șȕȐȔȒȐ.
ǵȈȗȘȈȊȍȚȍ șȕȐȔȒȐ.
ǷȖșȚȈȊȍȚȍ ȒȈȘȚȈ ș ȗȈȔȍȚ, șȢȌȢȘȎȈȡȈ șȕȐȔȒȐ.
76
[File Error] (ǫȘȍȠȒȈ ȊȢȊ ȜȈȑȓȈ)
ǼȈȑȓȖȊȈ ȋȘȍȠȒȈ.
ǰȏȚȘȐȑȚȍ ȜȈȑȓȈ.
ǫȘȍȠȒȈ ș ȒȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ
ǹȊȢȘȎȍȚȍ șȍ șȢș șȍȘȊȐȏȍȕ ȞȍȕȚȢȘ ȏȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȐ.
[Low Battery] (ǹȓȈȉȈ ȉȈȚȍȘȐȧ)
ǵȐșȢȒ ȒȈȗȈȞȐȚȍȚ ȕȈ ȉȈȚȍȘȐȧȚȈ.
ǷȖșȚȈȊȍȚȍ ȕȖȊȈ ȉȈȚȍȘȐȧ.
ǷȘȍȌȐ ȌȈ șȍ șȊȢȘȎȍȚȍ șȢș șȍȘȊȐȏȍȕ ȞȍȕȚȢȘ
ǷȘȖȊȍȘȍȚȍ șȓȍȌȕȐȚȍ ȕȍȡȈ
ǼȖȚȖȈȗȈȘȈȚȢȚ ȕȍ șȍ ȊȒȓȦȟȊȈ.
ǵȐșȢȒ ȒȈȗȈȞȐȚȍȚ ȕȈ ȉȈȚȍȘȐȧȚȈ.
ǷȖșȚȈȊȍȚȍ ȕȖȊȈ ȉȈȚȍȘȐȧ (șȚȘ. 13).
ǩȈȚȍȘȐȧȚȈ ȍ ȗȖșȚȈȊȍȕȈ ș ȖȉȢȘȕȈȚ ȗȖȓȧȘȐȚȍȚ.
ǷȖșȚȈȊȍȚȍ ȉȈȚȍȘȐȧȚȈ ș ȗȘȈȊȐȓȕȐȧ ȗȖȓȧȘȐȚȍȚ (+/-).
ǷȘȍȒȢșȊȈȕȍ ȕȈ ȏȈȝȘȈȕȊȈȕȍȚȖ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȗȖ ȊȘȍȔȍ ȕȈ ȐȏȗȖȓȏȊȈȕȍ.
ǩȈȚȍȘȐȧȚȈ ȍ ȐȏȚȖȡȍȕȈ.
ǷȖșȚȈȊȍȚȍ ȕȖȊȈ ȉȈȚȍȘȐȧ.
ǼȖȚȖȈȗȈȘȈȚȢȚ șȍ ȐȏȒȓȦȟȊȈ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ.
ǪȒȓȦȟȍȚȍ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȖȚȕȖȊȖ.
ǼȖȚȖȈȗȈȘȈȚȢȚ șȗȘȧ ȌȈ ȘȈȉȖȚȐ ȕȈ ȕȐșȒȈ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ,
ȐȏȊȢȕ ȕȍȋȖȊȐȧ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȍȕ ȌȐȈȗȈȏȖȕ ȏȈ ȐȏȗȖȓȏȊȈȕȍ
ǯȈȚȖȗȓȍȚȍ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ, ȕȈȗȘȐȔȍȘ ȒȈȚȖ ȋȖ
ȗȖșȚȈȊȐȚȍ Ȋ ȌȎȖȉȈ șȐ, șȓȍȌ ȒȖȍȚȖ ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȖ
ȗȘȍȌȐ șȕȐȔȈȕȍ ȗȖșȚȈȊȍȚȍ ȉȈȚȍȘȐȧȚȈ ȊȢȊ
ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ Ȑ șȕȐȔȈȑȚȍ.
ǼȖȚȖȈȗȈȘȈȚȢȚ ȕȍ ȏȈșȕȍȔȈ șȕȐȔȒȐ ȗȘȐ ȕȈȚȐșȒȈȕȍ ȕȈ ȉțȚȖȕȈ ȕȈ ȏȈȚȊȖȘȈ.
DzȈȗȈȞȐȚȍȚȢȚ ȕȈ ȗȈȔȍȚȚȈ ȍ ȕȍȌȖșȚȈȚȢȟȍȕ.
ǰȏȚȘȐȑȚȍ ȕȍȕțȎȕȐȚȍ ȜȈȑȓȖȊȍ șȢș șȕȐȔȒȐ.
DzȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ ȕȍ ȍ ȜȖȘȔȈȚȐȘȈȕȈ.
ǼȖȘȔȈȚȐȘȈȑȚȍ ȒȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ (șȚȘ. 48).
DzȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ ȍ ȗȢȓȕȈ.
ǷȖșȚȈȊȍȚȍ ȕȖȊȈ ȒȈȘȚȈ ș ȗȈȔȍȚ.
DzȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ ȍ ȏȈȒȓȦȟȍȕȈ.
ǪȐȎȚȍ șȢȖȉȡȍȕȐȍȚȖ ȏȈ ȋȘȍȠȒȈ [Card Locked]
(DzȈȘȚȈȚȈ ȍ ȏȈȒȓȦȟȍȕȈ).
ǼȖȚȖȈȗȈȘȈȚȢȚ ȍ ȐȏȒȓȦȟȍȕ.
ǪȒȓȦȟȍȚȍ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ.
ǩȈȚȍȘȐȧȚȈ ȍ ȐȏȚȖȡȍȕȈ.
ǷȖșȚȈȊȍȚȍ ȕȖȊȐ ȉȈȚȍȘȐȐ (șȚȘ. 13).
ǩȈȚȍȘȐȧȚȈ ȍ ȗȖșȚȈȊȍȕȈ ș ȖȉȢȘȕȈȚ ȗȖȓȧȘȐȚȍȚ.
ǷȖșȚȈȊȍȚȍ ȉȈȚȍȘȐȧȚȈ ș ȗȘȈȊȐȓȕȐȧ ȗȖȓȧȘȐȚȍȚ (+/-).
ǼȖȚȖȈȗȈȘȈȚȢȚ ȊȕȍȏȈȗȕȖ șȗȐȘȈ ȌȈ ȘȈȉȖȚȐ ȗȖ ȊȘȍȔȍ ȕȈ ȐȏȗȖȓȏȊȈȕȍ.
ǼȖȚȖȈȗȈȘȈȚȢȚ șȗȐȘȈ ȌȈ ȘȈȉȖȚȐ ȗȖȘȈȌȐ ȕȍȐȏȗȘȈȊȕȖșȚ.
ǷȘȍȔȈȝȕȍȚȍ Ȑ ȖȚȕȖȊȖ ȗȖșȚȈȊȍȚȍ ȉȈȚȍȘȐȧȚȈ, șȓȍȌ
ȒȖȍȚȖ ȊȒȓȦȟȍȚȍ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ.
ǹȕȐȔȒȐȚȍ șȈ ȕȍȧșȕȐ.
ǬȈȌȍȕȈ șȕȐȔȒȈ ȍ ȉȐȓȈ ȏȈșȕȍȚȈ, ȉȍȏ ȕȈșȚȘȖȑȒȈ ȕȈ
ȗȖȌȝȖȌȧȡȐȧ ȘȍȎȐȔ ȏȈ ȔȈȒȘȖ.
ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȗȖȌȝȖȌȧȡ ȘȍȎȐȔ ȏȈ ȔȈȒȘȖ ȏȈ ȏȈșȕȍȔȈȕȍ
ȕȈ ȧșȕȈ șȕȐȔȒȈ.
ǯȈșȕȍȔȈȕȍ ȕȈ șȕȐȔȒȈ ȐȏȊȢȕ ȖȉȝȊȈȚȈ ȕȈ șȊȍȚȒȈȊȐȞȈȚȈ.
ǵȈȗȘȈȊȍȚȍ șȕȐȔȒȈ Ȋ ȖȉȝȊȈȚȈ ȕȈ șȊȍȚȒȈȊȐȞȈȚȈ.
ǶȉȍȒȚȐȊȢȚ ȍ ȏȈȞȈȗȈȕ ȐȓȐ ȏȈȔȢȘșȍȕ.
ǷȖȟȐșȚȍȚȍ ȖȉȍȒȚȐȊȈ.
ǹȊȍȚȒȈȊȐȞȈȚȈ ȕȍ șȍ ȊȒȓȦȟȊȈ.
ǰȏȉȘȈȕ ȍ ȘȍȎȐȔȢȚ ȏȈ ȐȏȒȓȦȟȍȕȈ șȊȍȚȒȈȊȐȞȈ.
ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȘȍȎȐȔȈ ȏȈ ȊȒȓȦȟȍȕȈ șȊȍȚȒȈȊȐȞȈ.
ǸȍȎȐȔȢȚ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȕȍ ȔȖȎȍ ȌȈ ȐȏȗȖȓȏȊȈ
șȊȍȚȒȈȊȐȞȈȚȈ.
ǪȐȎȚȍ ȐȕșȚȘțȒȞȐȐȚȍ ȏȈ șȊȍȚȒȈȊȐȞȈȚȈ (șȚȘ. 29).
ǷȖȒȈȏȊȈȚ șȍ ȋȘȍȠȕȐ ȌȈȚȈ Ȑ ȟȈș.
ǬȈȚȈȚȈ Ȑ ȟȈșȢȚ șȈ ȏȈȌȈȌȍȕȐ ȕȍȗȘȈȊȐȓȕȖ ȐȓȐ șȈ
ȉȐȓȐ ȊȢȏșȚȈȕȖȊȍȕȐ ȗȢȘȊȖȕȈȟȈȓȕȐȚȍ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ ȕȈ
ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ.
ǯȈȌȈȑȚȍ ȌȈȚȈȚȈ Ȑ ȟȈșȈ ȗȘȈȊȐȓȕȖ.
77
ǷȘȍȌȐ ȌȈ șȍ șȊȢȘȎȍȚȍ șȢș șȍȘȊȐȏȍȕ ȞȍȕȚȢȘ
ǩțȚȖȕȐȚȍ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȕȍ ȘȈȉȖȚȧȚ.
ǵȍȐȏȗȘȈȊȕȖșȚ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ.
ǷȘȍȔȈȝȕȍȚȍ Ȑ ȖȚȕȖȊȖ ȗȖșȚȈȊȍȚȍ ȉȈȚȍȘȐȧȚȈ, șȓȍȌ
ȒȖȍȚȖ ȊȒȓȦȟȍȚȍ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ.
ǪȢȏȕȐȒȕȈȓȈ ȍ ȋȘȍȠȒȈ ș ȒȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ, ȌȖȒȈȚȖ Țȧ ȍ ȊȢȊ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ.
ǵȍȗȘȈȊȐȓȍȕ ȜȖȘȔȈȚ ȕȈ ȒȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ.
ǼȖȘȔȈȚȐȘȈȑȚȍ ȒȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ ȖȚȕȖȊȖ.
ǹȕȐȔȒȐȚȍ ȕȍ șȍ ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȚ.
ǵȍȗȘȈȊȐȓȕȖ ȐȔȍ ȕȈ ȜȈȑȓ (ȋȘȍȠȒȈ Ȋ DCF ȜȖȘȔȈȚȈ).
ǵȍ ȗȘȖȔȍȕȧȑȚȍ ȐȔȍȕȈȚȈ ȕȈ ȜȈȑȓȖȊȍȚȍ ȕȈ șȕȐȔȒȐ.
ǾȊȍȚȖȊȍȚȍ ȕȈ șȕȐȔȒȈȚȈ șȈ ȘȈȏȓȐȟȕȐ ȖȚ ȚȍȏȐ ȕȈ ȖȘȐȋȐȕȈȓȕȈȚȈ șȞȍȕȈ.
ǵȈșȚȘȖȑȒȈȚȈ ȏȈ ȉȈȓȈȕș ȕȈ ȉȍȓȐȧ ȞȊȧȚ ȐȓȐ ȏȈ ȍȜȍȒȚȈ ȍ
ȕȍȗȘȈȊȐȓȕȈ.
ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȗȖȌȝȖȌȧȡȐȚȍ ȕȈșȚȘȖȑȒȐ ȏȈ ȉȈȓȈȕș ȕȈ
ȉȍȓȐȧ ȞȊȧȚ Ȑ ȏȈ ȍȜȍȒȚȈ.
ǹȕȐȔȒȐȚȍ șȈ ȚȊȢȘȌȍ ȧȘȒȐ.
ǭȒșȗȖȕȈȞȐȧȚȈ ȍ ȗȘȍȒȈȓȍȕȖ ȋȖȓȧȔȈ.
ǯȈȌȈȑȚȍ ȖȚȕȖȊȖ ȕȈșȚȘȖȑȒȈȚȈ ȏȈ ȒȖȔȗȍȕșȐȘȈȕȍ ȕȈ
ȍȒșȗȖȕȈȞȐȧȚȈ.
ǵȈ ȊȢȕȠȕȐȧ ȔȖȕȐȚȖȘ ȕȍ șȍ ȗȖȒȈȏȊȈȚ șȕȐȔȒȐ.
ǪȢȕȠȕȐȧȚ ȔȖȕȐȚȖȘ ȕȍ ȍ șȊȢȘȏȈȕ ȗȘȈȊȐȓȕȖ ș
ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ.
ǷȘȖȊȍȘȍȚȍ șȊȢȘȏȊȈȡȐȚȍ ȒȈȉȍȓȐ.
Ǫ ȒȈȘȚȈȚȈ ș ȗȈȔȍȚ ȐȔȈ ȕȍȗȘȈȊȐȓȕȐ ȜȈȑȓȖȊȍ.
ǷȖșȚȈȊȍȚȍ ȒȈȘȚȈ ș ȗȈȔȍȚ, șȢȌȢȘȎȈȡȈ ȗȘȈȊȐȓȕȐ
ȜȈȑȓȖȊȍ.
78
ǷȘȐ ȐȏȗȖȓȏȊȈȕȍ ȕȈ ȗȘȖȋȘȈȔȈȚȈ ȏȈ ȗȘȍȋȓȍȌ ȕȈ
ȒȖȔȗȦȚȢȘȈ, [Removable Disk] (ǹȔȍȕȧȍȔ ȌȐșȒ) ȕȍ șȍ
ȗȖȒȈȏȊȈ.
DzȈȉȍȓȐȚȍ ȕȍ șȈ șȊȢȘȏȈȕȐ ȗȘȈȊȐȓȕȖ.
ǷȘȖȊȍȘȍȚȍ ȊȘȢȏȒȈȚȈ.
ǼȖȚȖȈȗȈȘȈȚȢȚ ȍ ȐȏȒȓȦȟȍȕ.
ǪȒȓȦȟȍȚȍ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ.
ǶȗȍȘȈȞȐȖȕȕȈȚȈ șȐșȚȍȔȈ ȕȍ ȍ Windows 2000, XP, Vista
/ Mac OS 10.3. ǪȢȏȔȖȎȕȖ ȍ șȢȡȖ ȒȖȔȗȦȚȢȘȢȚ ȌȈ ȕȍ
ȗȖȌȌȢȘȎȈ USB șȊȢȘȏȊȈȕȍ.
ǰȕșȚȈȓȐȘȈȑȚȍ Windows 2000, XP, Vista / Mac OS
10.3 ȕȈ ȒȖȔȗȦȚȢȘ, ȗȖȌȌȢȘȎȈȡ USB șȊȢȘȏȊȈȕȍ.
ǿȈșȚ ȖȚ LCD ȍȒȘȈȕȈ ȗȖȕȧȒȖȋȈ ȕȍ șȍ ȊȒȓȦȟȊȈ ȐȓȐ șȍ
ȗȖȧȊȧȊȈ ȗȍȚȕȖ.
ǪȢȗȘȍȒȐ ȟȍ LCD ȍȒȘȈȕȈ ȍ ȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕ ȟȘȍȏ
ȊȐșȖȒȖȗȘȍȞȐȏȕȈ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȧ, ȗȖȕȧȒȖȋȈ ȗȐȒșȍȓȐȚȍ ȕȍ
șȈ ȖșȊȍȚȍȕȐ ȐȓȐ șȍ ȗȖȧȊȧȊȈȚ ȟȍȘȊȍȕȐ, ȉȍȓȐ ȐȓȐ șȐȕȐ
ȗȍȚȕȈ.
ǺȖȊȈ ȧȊȓȍȕȐȍ ȕȍ ȊȓȐȧȍ ȕȈ ȒȈȟȍșȚȊȖȚȖ ȕȈ ȏȈșȕȍȚȖȚȖ
ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ Ȑ ȕȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȊȈ ȕȍȐȏȗȘȈȊȕȖșȚ.
ǵȈ LCD ȍȒȘȈȕȈ șȍ ȗȖȧȊȧȊȈ ȊȍȘȚȐȒȈȓȕȈ ȓȐȕȐȧ ȗȘȐ
ȏȈșȕȍȔȈȕȍ ȕȈ șȕȐȔȒȈ ȕȈ șȊȍȚȢȓ ȖȉȍȒȚ.
ǨȒȖ ȌȈȌȍȕ ȖȉȍȒȚ ȐȏȓȢȟȊȈ ȧȘȒȈ șȊȍȚȓȐȕȈ, ȔȖȎȍ ȌȈ șȍ
ȗȖȧȊȐ șȐȊȈ, ȟȍȘȕȈ, ȟȍȘȊȍȕȈ ȐȓȐ ȓȐȓȈȊȈ ȊȍȘȚȐȒȈȓȕȈ
ȓȐȕȐȧ.
ǺȖȊȈ ȍ ȧȊȓȍȕȐȍ, ȕȈȘȍȟȍȕȖ ȗȍȚȕȖ, Ȑ ȕȍ ȊȓȐȧȍ ȕȈ
ȒȈȟȍșȚȊȖȚȖ ȕȈ ȏȈșȕȍȚȖȚȖ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ. ǺȖȊȈ ȕȍ
ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȊȈ ȕȍȐȏȗȘȈȊȕȖșȚ.
ǹȗȍȞȐȜȐȒȈȞȐȐ
ǹȍȕȏȖȘ ȏȈ șȕȐȔȒȐ - ǺȐȗ : 1/2,33-ȐȕȟȖȊ CCD
- ǭȜȍȒȚȐȊȕȖ ȐȏȗȖȓȏȊȈȕȐ ȗȐȒșȍȓȐ:
ȗȘȐȉȓȐȏȐȚȍȓȕȖ 10,2 ȔȍȋȈȗȐȒșȍȓȈ
- ǶȉȡȖ ȗȐȒșȍȓȐ: ȗȘȐȉȓȐȏȐȚȍȓȕȖ 10,3 ȔȍȋȈȗȐȒșȍȓȈ
ǶȉȍȒȚȐȊ
- ǼȖȒțșȕȖ ȘȈȏșȚȖȧȕȐȍ : SAMSUNG ȖȉȍȒȚȐȊ f = 6,3 ~ 18,9 ȔȔ
(35 ȔȔ ȜȐȓȔȖȊ ȍȒȊȐȊȈȓȍȕȚ: 35 ~ 105 ȔȔ)
- F ȹ: F3,2(W) ~ F5,8(T)
- ǾȐȜȘȖȊȖ ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ:
·ǸȍȎȐȔ ȏȈ șȚȈȚȐȟȕȈ șȕȐȔȒȈ: 1,0ȝ ~ 3,0ȝ
·ǸȍȎȐȔ ȕȈ ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ: 1,0ȝ ~ 11,4ȝ
(Ȋ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚ ȖȚ ȘȈȏȔȍȘȈ ȕȈ șȕȐȔȒȈȚȈ)
LCD ȔȖȕȐȚȖȘ - 2,5-ȐȕȟȖȊ ȞȊȍȚȍȕ TFT LCD ȔȖȕȐȚȖȘ (230 000 ȚȖȟȒȐ)
ǼȖȒțșȐȘȈȕȍ
- ǺȐȗ:TTL auto focus (ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ TTL ȜȖȒțșȐȘȈȕȍ)
Multi AF, Center AF, Face Detection AF (ǴȕȖȎȍșȚȊȖ
ȚȖȟȒȐ ȕȈ ǨǼ, ǨǼ Ȋ ȞȍȕȚȢȘȈ, ǨǼ ș ǶȚȒȘȐȊȈȕȍ ȕȈ ȓȐȞȍ)
- ǶȉȝȊȈȚ
ǵȖȘȔȈȓȍȕ
ȀȐȘȖȒȖ
ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ
ǺȍȓȍȜȖȚȖ
ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ
80 șȔ ~
ȉȍȏȒȘȈȑȕȖșȚ
ǴȈȒȘȖ
10 șȔ ~ 80 șȔ
50 șȔ ~ 80 șȔ
ǨȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ
ȔȈȒȘȖ
10 șȔ ~
ȉȍȏȒȘȈȑȕȖșȚ
50 șȔ ~
ȉȍȏȒȘȈȑȕȖșȚ
ǯȈȚȊȖȘ
- Auto (ǨȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ): 1 ~ 1/1,500 șȍȒ.,
Program(ǷȘȖȋȘȈȔȐȘȈȕȍ) : 1 ~ 1/1,500 șȍȒ.,
Night(ǵȖȡ) : 8 ~ 1/1,500 șȍȒ.,
Firework(ǼȖȑȍȘȊȍȘȒȐ) : 4 șȍȒ.
ǭȒșȗȖȕȈȞȐȧ
- ǻȗȘȈȊȓȍȕȐȍ : Program AE (ǷȘȖȋȘȈȔȐȘȈȕȍ ȕȈ Ǩǭ)
- ǰȏȔȍȘȊȈȕȍ : Multi (ȔȕȖȋȖȚȖȟȒȖȊȖ), Spot
(ȚȖȟȒȈ), Center-weighted
(ȞȍȕȚȘȈȓȕȖ), Face Detection AE
(ǨE ș ǶȚȒȘȐȊȈȕȍ ȕȈ ȓȐȞȍ
- DzȖȔȗȍȕșȐȘȈȕȍ : ±2 EV (1/3 EV șȚȢȗȒȐ)
- ISO : Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600
ǹȊȍȚȒȈȊȐȞȈ
- ǸȍȎȐȔȐ : ǨȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ, ǨȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ ȕȈȔȈȓȧȊȈȕȍ
ȕȈ ȍȜȍȒȚȈ “ȟȍȘȊȍȕȐ ȖȟȐ”, ǿțȊșȚȊȐȚȍȓȕȈ
șȊȍȚȒȈȊȐȞȈ, ǩȈȊȕȖ șȐȕȝȘȖȕȐȏȐȘȈȕȍ,
ǰȏȒȓȦȟȍȕȈ șȊȍȚȒȈȊȐȞȈ, DzȖȘȐȋȐȘȈȕȍ ȕȈ
ȍȜȍȒȚȈ “ȟȍȘȊȍȕȐ ȖȟȐ”
- ǶȉȝȊȈȚ : ȀȐȘȖȒȖ ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ: 0,4 Ȕ ~ 3,8 Ȕ,
ǺȍȓȍȜȖȚȖ ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ: 0,5 Ȕ ~ 2,1 Ȕ
- ǪȘȍȔȍ ȏȈ ȗȘȍȏȈȘȍȎȌȈȕȍ: ȗȘȐȉȓȐȏȐȚȍȓȕȖ 5 șȍȒ.
ǶșȚȘȖȚȈ
- Soft+, Soft, Normal, Vivid, Vivid+
(ǹȓȈȉȈ +, ǹȓȈȉȈ, ǵȖȘȔȈȓȕȈ, ǹȐȓȕȈ, ǹȐȓȕȈ +)
ǩȈȓȈȕș ȕȈ ȉȍȓȐȧ ȞȊȧȚ - Auto, Daylight, Cloudy, Fluorescent_H, Fluorescent_L,
Tungsten, Custom (ǨȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ, ǬȕȍȊȕȈ
șȊȍȚȓȐȕȈ, ǶȉȓȈȟȕȖ, ǼȓțȖȘȍșȞȍȕȚȕȈ șȊȍȚȓȐȕȈ H,
ǼȓțȖȘȍșȞȍȕȚȕȈ șȊȍȚȓȐȕȈ L, ǪȖȓȜȘȈȔ, ǷȖ ȐȏȉȖȘ)
- ǯȈȗȐș ȕȈ ȋȓȈș (ȔȈȒșȐȔțȔ 10 ȟȈșȈ)
- ǫȓȈșȖȊȈ ȉȍȓȍȎȒȈ ȒȢȔ șȚȈȚȐȟȕȈ șȕȐȔȒȈ
(ȔȈȒșȐȔțȔ 10 șȍȒ.)
ǶȚȗȍȟȈȚȊȈȕȍ ȕȈ ȌȈȚȈ - ǬȈȚȈ, ǬȈȚȈ Ȑ ȟȈș, ǰȏȒȓ.
(ȗȖ ȐȏȉȖȘ ȕȈ ȗȖȚȘȍȉȐȚȍȓȧ)
ǯȈȗȐș ȕȈ ȋȓȈș
ǹȕȐȔȈȕȍ
- ǹȚȈȚȐȟȕȈ șȕȐȔȒȈ
·ǸȍȎȐȔ : Auto, Program, DIS, Photo Help Guide,
Scene (ǨȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ, ǷȘȖȋȘȈȔȐȘȈȕȍ,
DIS, ǷȖȔȖȡȕȐȒ ȏȈ șȕȐȔȒȐ, ǹȞȍȕȈ)
·ǹȞȍȕȈ : Beauty Shot, Night, Portrait, Children,
Landscape, Close-up, Text, Sunset, Dawn,
Backlight, Fireworks, Beach & Snow,
(Ǫ ȗȘȍȌȍȕ ȗȓȈȕ, ǵȖȡ, ǷȖȘȚȘȍȚ, ǷȍȑȏȈȎ,
ǬȍȞȈ, ǩȓȐȏȢȒ ȗȓȈȕ, ǺȍȒșȚ, ǯȈȓȍȏ, ǰȏȋȘȍȊ,
ǼȖȕȖȊȖ ȖșȊȍȚȧȊȈȕȍ, ǼȖȑȍȘȊȍȘȒȐ, ǷȓȈȎ Ȑ
șȕȧȋ)
·ǹȕȐȔȈȕȍ : Single, Continuous, Motion Capture ,
AEB (ǭȌȕȖȒȘȈȚȕȖ, ǵȍȗȘȍȒȢșȕȈȚȖ,
ǷȘȐȝȊȈȡȈȕȍ ȕȈ ȌȊȐȎȍȕȐȍ, AEB)
79
ǹȗȍȞȐȜȐȒȈȞȐȐ
·ǹȈȔȖșȕȐȔȈȟȒȈ : 10 sec., 2 sec., Double,
Motion Timer (10 șȍȒ., 2
șȍȒ., ǬȊțȒȘȈȚȕȖ, ǺȈȑȔȍȘ ȏȈ
ȌȊȐȎȍȕȐȍ Timer)
- ǪȐȌȍȖȒȓȐȗ
·ǹȢș ȏȊțȒ ȐȓȐ ȉȍȏ ȏȊțȒ (ȗȖ ȐȏȉȖȘ ȕȈ
ȗȖȚȘȍȉȐȚȍȓȧ, ȏȈȗȐș ȕȈ ȊȘȍȔȍ: ȔȈȒș. 2 ȟȈșȈ)
·ǸȈȏȔȍȘ : 640 ȝ 480, 320 ȝ 240
·ǹȒȖȘȖșȚ ȕȈ ȒȈȌȘȐȚȍ : 30 ȒȈȌ./șȍȒ., 15 ȒȈȌ./șȍȒ.
·ǶȗȚȐȟȕȖ ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ 3ȝ, ȉȍȏ ȏȊțȒ ȗȘȐ
ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ
·ǸȍȌȈȒȚȐȘȈȕȍ ȕȈ ȊȐȌȍȖ (ȊȋȘȈȌȍȕȖ) : ǷȈțȏȈ
ȗȘȐ ȏȈȗȐș, ǷȘȐȝȊȈȡȈȕȍ ȕȈ șȚȈȚȐȟȕȈ
șȕȐȔȒȈ
ǹȢȝȘȈȕȍȕȐȍ
3648X
2736
80
- ǵȖșȐȚȍȓ
·ǪȢȚȘȍȠȕȈ ȗȈȔȍȚ : 11 Ǵǩ ȜȓȈȠ ȗȈȔȍȚ
·ǪȢȕȠȕȈ ȗȈȔȍȚ (ȗȖ ȐȏȉȖȘ) :
MMC ȒȈȘȚȈ (ȌȖ 1 ǫǩ ȋȈȘȈȕȚȐȘȈȕȖ)
SD ȒȈȘȚȈ (ȌȖ 2 ǫǩ ȋȈȘȈȕȚȐȘȈȕȖ)
SDHC ȒȈȘȚȈ (ȌȖ 8 ǫǩ ȋȈȘȈȕȚȐȘȈȕȖ)
- ǼȖȘȔȈȚ ȕȈ ȜȈȑȓȈ
·ǹȚȈȚȐȟȕȈ șȕȐȔȒȈ : JPEG (DCF), EXIF 2.21,
DPOF 1.1, PictBridge 1.0
·ǪȐȌȍȖȒȓȐȗ : AVI (MJPEG)
·ǨțȌȐȖ : WAV
- ǸȈȏȔȍȘ ȕȈ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍȚȖ
3648X
2432
3648X
2052
3072X
2304
2592X
1944
2048X
1536
- DzȈȗȈȞȐȚȍȚ (1 Gǩ ȘȈȏȔȍȘ)
Super Fine
Ɉɤɨɥɨ
(ǴȕȖȋȖ
183
ȔȈȓȢȒ)
Ɉɤɨɥɨ
200
Ɉɤɨɥɨ
252
Ɉɤɨɥɨ
252
Ɉɤɨɥɨ
334
Ɉɤɨɥɨ
495
Ɉɤɨɥɨ
1238
Ɉɤɨɥɨ
Fine
(ǴȈȓȢȒ) 334
Ɉɤɨɥɨ
362
Ɉɤɨɥɨ
442
Ɉɤɨɥɨ
445
Ɉɤɨɥɨ
578
Ɉɤɨɥɨ
814
Ɉɤɨɥɨ
1673
Normal Ɉɤɨɥɨ
(ǵȖȘȔȈȓȍȕ) 472
Ɉɤɨɥɨ
511
Ɉɤɨɥɨ
613
Ɉɤɨɥɨ
619
Ɉɤɨɥɨ
793
Ɉɤɨɥɨ
1067
Ɉɤɨɥɨ
1876
Ä ǺȍȏȐ ȞȐȜȘȐ șȈ șȢȖȉȘȈȏȍȕȐ șȢș șȚȈȕȌȈȘȚȕȐȚȍ țșȓȖȊȐȧ ȕȈ
Samsung Ȑ ȔȖȎȍ ȌȈ ȊȈȘȐȘȈȚ Ȋ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚ ȖȚ țșȓȖȊȐȧȚȈ ȕȈ
ȏȈșȕȍȔȈȕȍ Ȑ ȕȈșȚȘȖȑȒȐȚȍ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ.
ǭȜȍȒȚ
- ǭȜȍȒȚ
ǪȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ
ȕȈ șȕȐȔȒȈ
- ǺȐȗ: ǭȌȕȈ șȕȐȔȒȈ, ǴȐȕȐȈȚȦȘȐ,
ǴțȗȚȐ-ǹȓȈȑȌȠȖț,ǪȐȌȍȖȒȓȐȗ
Ä ǴțȓȚȐ-șȓȈȑȌȠȖț : ǹȓȈȑȌȠȖț ș ȍȜȍȒȚȐ Ȑ ȔțȏȐȒȈ
1024X
768
: Photo Style Selector (ǹȍȓȍȒȚȖȘ ȏȈ
șȚȐȓȈ ȕȈ șȕȐȔȒȈȚȈ), Image Adjust
(ǵȈșȚȘȖȑȒȈ ȕȈ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍȚȖ)
(Sharpness (ȧȘȒȖșȚ), Contrast
(ȒȖȕȚȘȈșȚ), Saturation (ǵȈșȐȡȈȕȍ))
- ǸȍȌȈȒȚȐȘȈȕȍ : Resize (ǷȘȍȖȘȈȏȔȍȘȧȊȈȕȍ), Rotate
(ǯȈȊȢȘȚȈȕȍ), Photo Style Selector
(ǹȍȓȍȒȚȖȘ ȏȈ șȚȐȓȈ ȕȈ șȕȐȔȒȈȚȈ)
Image Adjust (ǵȈșȚȘȖȑȒȈ ȕȈ
ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍȚȖ) (Face Retouch
(ǸȍȚțȠȐȘȈȕȍ ȕȈ ȓȐȞȍȚȖ), Red Eye
Fix (ȒȖȘȍȒȞȐȧ ȕȈ ȟȍȘȊȍȕȐ ȖȟȐ),
Brightness (ȧȘȒȖșȚ), Contrast
(ȒȖȕȚȘȈșȚ), Saturation (ȕȈșȐȡȈȕȍ))
ǹȗȍȞȐȜȐȒȈȞȐȐ
ǰȕȚȍȘȜȍȑș
- ǾȐȜȘȖȊ ȐȏȝȖȌȍȕ șȢȍȌȐȕȐȚȍȓ: USB 2.0
- ǨțȌȐȖ: ǴȖȕȖ
- ǰȏȝȖȌȍȕ ȊȐȌȍȖșȐȋȕȈȓ: NTSC, PAL
(ȗȖ ȐȏȉȖȘ ȕȈ
ȗȖȚȘȍȉȐȚȍȓȧ)
- ǪȝȖȌȍȕ cȢȍȌȐȕȐȚȍȓ ȏȈ ȗȘȈȊȖȚȖȒȖȊȖ
ȏȈȝȘȈȕȊȈȕȍ: 3,3 V
ǰȏȚȖȟȕȐȒ
- ǶșȕȖȊȕȈ ȉȈȚȍȘȐȧ : 2 ȝ AA ȈȓȒȈȓȕȐ ȕȈ
ȏȈȝȘȈȕȊȈȕȍ
- ǨȒțȔțȓȈȚȖȘȕȈ ȉȈȚȍȘȐȧ :
SNB-2512B KIT (ȗȖ ȐȏȉȖȘ)
(2 x AA Ni-MH ȉȈȚȍȘȐȧ Ȑ ȏȈȘȧȌȕȖ țșȚȘȖȑșȚȊȖ)
Ä ǺȐȗȢȚ ȕȈ ȊȒȓȦȟȍȕȈȚȈ ȉȈȚȍȘȐȧ ȔȖȎȍ
ȌȈ ȊȈȘȐȘȈ Ȋ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚ ȖȚ șȢȖȚȊȍȚȕȐȧ
ȚȢȘȋȖȊșȒȐ ȘȍȋȐȖȕ.
ǸȈȏȔȍȘȐ
- 94,1 X 62,7 X 25,2 ȔȔ
(ȠȐȘȐȕȈ ȝ ȊȐșȖȟȐȕȈ ȝ ȌȢȓȎȐȕȈ) (ȉȍȏ ȐȏȌȈȚȐȕȐȚȍ)
ǺȍȋȓȖ
- ǷȘȐȉȓȐȏȐȚȍȓȕȖ 120 ȋ (ȉȍȏ ȉȈȚȍȘȐȐȚȍ Ȑ ȒȈȘȚȈȚȈ)
ǸȈȉȖȚȕȈ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ - 0 ~ 40°C
ǸȈȉȖȚȕȈ ȊȓȈȎȕȖșȚ
- 5 ~ 85%
ǹȖȜȚțȍȘ
- Samsung Master, Adobe Reader
ǹȗȍȞȐȜȐȒȈȞȐȐȚȍ ȔȖȎȍ ȌȈ ȉȢȌȈȚ ȗȘȖȔȍȕȧȕȐ ȉȍȏ
ȗȘȍȌȐȏȊȍșȚȐȍ.
ǪșȐȟȒȐ ȚȢȘȋȖȊșȒȐ ȔȈȘȒȐ șȈ șȖȉșȚȊȍȕȖșȚ ȕȈ șȢȖȚȊȍȚȕȐȚȍ șȐ
ȗȘȐȚȍȎȈȚȍȓȐ.
81
ǩȍȓȍȎȒȐ ȏȈ șȖȜȚțȍȘȈ
ǷȘȍȌȐ țȗȖȚȘȍȉȈ ȗȘȖȟȍȚȍȚȍ ȊȕȐȔȈȚȍȓȕȖ ȘȢȒȖȊȖȌșȚȊȖȚȖ ș
ȐȕșȚȘțȒȞȐȐ.
- ǹȖȜȚțȍȘȢȚ Ȑ ȘȢȒȖȊȖȌșȚȊȖȚȖ ȕȍ ȚȘȧȉȊȈ ȌȈ ȉȢȌȈȚ
ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȐ ȗȘȐ ȕȐȒȈȒȊȐ ȖȉșȚȖȧȚȍȓșȚȊȈ.
- ǨȊȚȖȘșȒȐȚȍ ȗȘȈȊȈ ȏȈ șȖȜȚțȍȘȈ șȈ ȓȐȞȍȕȏȐȘȈȕȐ șȈȔȖ ȏȈ
ȐȏȗȖȓȏȊȈȕȍ ș ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȐ.
- ǷȘȐ ȘȍȌȒȐ șȓțȟȈȐ ȕȈ ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȐ ȌȍȜȍȒȚȐ ȕȐȍ ȡȍ
ȗȖȗȘȈȊȐȔ ȐȓȐ ȏȈȔȍȕȐȔ ȊȈȠȐȧ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚ.
ǵȍ ȕȖșȐȔ ȖȚȋȖȊȖȘȕȖșȚ ȖȉȈȟȍ, ȏȈ ȗȖȊȘȍȌȐ ȗȘȐȟȐȕȍȕȐ ȖȚ
ȕȍȗȘȈȊȐȓȕȈ țȗȖȚȘȍȉȈ.
- ǰȏȗȖȓȏȊȈȕȍȚȖ ȕȈ șȈȔȖȘȢȟȕȖ ȒȖȕȜȐȋțȘȐȘȈȕ ȒȖȔȗȦȚȢȘ
ȐȓȐ ȚȈȒȢȊ ș ȖȗȍȘȈȞȐȖȕȕȈ șȐșȚȍȔȈ, ȒȖȧȚȖ ȕȍ ȍ
ȋȈȘȈȕȚȐȘȈȕȈ ȖȚ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȧ, ȕȍ șȍ ȗȖȒȘȐȊȈ ȖȚ
ȋȈȘȈȕȞȐȧȚȈ ȕȈ Samsung.
- ǷȘȍȌȐ ȌȈ ȗȘȖȟȍȚȍȚȍ ȚȖȊȈ ȘȢȒȖȊȖȌșȚȊȖ, ȚȘȧȉȊȈ ȌȈ ȐȔȈȚȍ
ȖșȕȖȊȕȐ ȗȖȏȕȈȕȐȧ ȏȈ ȒȖȔȗȦȚȘȐȚȍ Ȑ ȖȗȍȘȈȞȐȖȕȕȐȚȍ
șȐșȚȍȔȐ.
ǹȐșȚȍȔȕȐ ȐȏȐșȒȊȈȕȐȧ
ǹȗȍȞȐȜȐȒȈȞȐȐ
ȕȈ USB
ȊȘȢȏȒȈȚȈ
ǹȗȍȞȐȜȐȒȈȞȐȐ
ȏȈ ȗȖȌȌȘȢȎȒȈ
ȕȈ șȖȜȚțȍȘȈ
ǯȈ Windows:
ǯȈ Macintosh:
DzȖȔȗȦȚȢȘ ș ȗȘȖȞȍșȖȘ,
ȗȖ-ȌȖȉȢȘ ȖȚ Pentium III
500 ǴǽȞ (ȗȘȍȗȖȘȢȟȊȈ șȍ
Pentium III 800 ǴǽȞ)
Windows 2000 / XP / Vista
ǴȐȕȐȔțȔ 256 Ǵǩ RAM ȗȈȔȍȚ
(ȗȘȍȗȖȘȢȟȊȈ șȍ ȕȈȌ 512 Ǵǩ)
250 Ǵǩ șȊȖȉȖȌȕȖ ȌȐșȒȖȊȖ
ȗȘȖșȚȘȈȕșȚȊȖ (ȗȘȍȗȖȘȢȟȊȈ
șȍ ȕȈȌ 1 ǫǩ)
1024 ȝ 768 ȗȐȒșȍȓȈ, 16
ȉȐȚȖȊ șȢȊȔȍșȚȐȔ ȞȊȍȚȍȕ
ȌȐșȗȓȍȑ (ȗȘȍȗȖȘȢȟȊȈ șȍ
24-ȉȐȚȖȊ ȞȊȍȚȍȕ ȌȐșȗȓȍȑ)
DirectX 9.0c ȐȓȐ ȗȖ-ȕȖȊȈ
ȊȍȘșȐȧ
Power Mac G3 ȐȓȐ ȗȖ-ȕȖȊ
Mac OS 10.3 ȐȓȐ ȗȖ-ȕȖȊȈ ȊȍȘșȐȧ
ǴȐȕȐȔțȔ 256 Ǵǩ RAM
ȗȈȔȍȚ (ȗȘȍȗȖȘȢȟȊȈ șȍ ȕȈȌ
512 Ǵǩ) 110 Ǵǩ șȊȖȉȖȌȕȖ
ȌȐșȒȖȊȖ ȗȘȖșȚȘȈȕșȚȊȖ
-
Ä ǵȧȔȈ șȢȊȔȍșȚȐȔȖșȚ ș Windows XP Ȑ Vista (64-ȉȐȚȖȊȖȚȖ
ȐȏȌȈȕȐȍ).
Ä Samsung ȕȍ ȕȖșȐ ȖȚȋȖȊȖȘȕȖșȚ ȏȈ ȌȍȜȍȒȚȐ ȐȓȐ ȡȍȚȐ,
ȗȘȐȟȐȕȍȕȐ ȊșȓȍȌșȚȊȐȍ ȕȈ ȐȏȗȖȓȏȊȈȕȍȚȖ ȕȈ ȕȍȖȚȖȘȐȏȐȘȈȕ
ȒȖȔȗȦȚȢȘ, ȊȒȓ. ȈșȍȔȉȓȐȘȈȕ ȕȈșȚȖȓȍȕ ȒȖȔȗȦȚȢȘ.
82
ǯȈ șȖȜȚțȍȘȈ
ǷȘȐ ȗȖșȚȈȊȧȕȍ ȕȈ ȒȖȔȗȈȒȚȌȐșȒȈ, ȗȘȍȌȖșȚȈȊȍȕ ș ȚȖȏȐ
ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚ, Ȋ CD-ROM țșȚȘȖȑșȚȊȖȚȖ ȕȈ ȒȖȔȗȦȚȢȘȈ,
șȓȍȌȕȐȧȚ ȗȘȖȏȖȘȍȞ ȚȘȧȉȊȈ ȌȈ șȍ ȐȏȗȢȓȕȐ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ.
ǰȓȦșȚȘȐȘȈȕȐȚȍ Ȋ ȚȖȊȈ
ȘȢȒȖȊȖȌșȚȊȖ șȕȐȔȒȐ ȕȈ ȍȒȘȈȕȈ
șȈ ȉȈȏȐȘȈȕȐ ȕȈ ȈȕȋȓȐȑșȒȈȚȈ
ȊȍȘșȐȧ ȕȈ Windows.
Ǫ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚ ȖȚ ȊȢȏȔȖȎȕȖșȚȐȚȍ ȕȈ șȢȖȚȊȍȚȕȐȧ
ȒȖȔȗȦȚȢȘ ȡȍ șȈ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȐ ȔȍȎȌț 5 Ȑ 10 șȍȒțȕȌȐ
ȏȈ ȐȏȗȢȓȕȍȕȐȍ ȕȈ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȕȈȚȈ ȐȕșȚȈȓȈȞȐȖȕȕȈ
ȗȘȖȋȘȈȔȈ. ǨȒȖ ȗȘȖȏȖȘȍȞȢȚ ȑ ȕȍ șȍ ȗȖȒȈȎȍ, ȖȚȊȖȘȍȚȍ
[Windows Explorer] Ȑ ȐȏȉȍȘȍȚȍ [Installer.exe] Ȋ
ȋȓȈȊȕȈȚȈ ȌȐȘȍȒȚȖȘȐȧ ȕȈ ȒȖȔȗȈȒȚȌȐșȒȈ ș ȌȘȈȑȊȍȘȈ.
Samsung Master : ȚȖȊȈ ȍ ȔȕȖȋȖȜțȕȒȞȐȖȕȈȓȍȕ
ȔțȓȚȐȔȍȌȐȍȕ șȖȜȚțȍȘ.
ǹ ȗȖȔȖȡȚȈ ȕȈ ȚȖȏȐ șȖȜȚțȍȘ ȔȖȎȍȚȍ ȌȈ ȐȏȚȍȋȓȧȚȍ,
ȘȍȌȈȒȚȐȘȈȚȍ Ȑ ȏȈȗȐșȊȈȚȍ ȞȐȜȘȖȊȐ șȕȐȔȒȐ, ȒȈȒȚȖ Ȑ
ȊȐȌȍȖȒȓȐȗȖȊȍ. ǹȢȊȔȍșȚȐȔ ȍ șȈȔȖ ș Windows.
83
ǵȈșȚȘȖȑȊȈȕȍ ȕȈ șȖȜȚțȍȘȕȖȚȖ ȗȘȐȓȖȎȍȕȐȍ
ǷȘȍȌȐ ȌȈ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ș ȒȖȔȗȦȚȢȘ,
ȐȕșȚȈȓȐȘȈȑȚȍ șȖȜȚțȍȘȕȖȚȖ ȗȘȐȓȖȎȍȕȐȍ. ǹȓȍȌ ȒȈȚȖ ȋȖ
ȕȈȗȘȈȊȐȚȍ, șȢȝȘȈȕȍȕȐȚȍ ȊȢȊ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ șȕȐȔȒȐ ȡȍ
ȔȖȎȍ ȌȈ ȉȢȌȈȚ ȗȘȍȔȍșȚȍȕȐ ȕȈ ȒȖȔȗȦȚȢȘȈ Ȑ ȘȍȌȈȒȚȐȘȈȕȐ
ȟȘȍȏ ȗȘȖȋȘȈȔȈ ȏȈ ȘȍȌȈȒȚȐȘȈȕȍ ȕȈ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ.
ǴȖȎȍȚȍ ȌȈ ȗȖșȍȚȐȚȍ țȍȉ șȈȑȚȈ ȕȈ Samsung Ȋ ȐȕȚȍȘȕȍȚ.
http://www.samsungcamera.com: ȕȈ ȈȕȋȓȐȑșȒȐ ȍȏȐȒ
http://www.samsungcamera.co.kr: ȕȈ ȒȖȘȍȑșȒȐ ȍȏȐȒ
1. ȁȍ șȍ ȗȖȒȈȎȍ ȗȘȖȏȖȘȍȞȢȚ
ȏȈ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ ȐȏȗȢȓȕȍȕȐȍ.
Ǫ ȕȍȋȖ ȡȘȈȒȕȍȚȍ ȊȢȘȝț
ȔȍȕȦȚȖ [Samsung Digital
Camera Installer].
84
2. ǰȕșȚȈȓȐȘȈȑȚȍ DirectX, Ȑ Samsung Master, ȒȈȚȖ
ȐȏȉȍȘȍȚȍ șȢȖȚȊȍȚȕȐȧ ȗȖȒȈȏȈȕ ȕȈ ȔȖȕȐȚȖȘȈ ȉțȚȖȕ.
ǨȒȖ ȕȈ ȒȖȔȗȦȚȢȘȈ ȍ ȐȕșȚȈȓȐȘȈȕȈ ȗȖ-ȕȖȊȈ ȊȍȘșȐȧ ȕȈ
DirectX, ȗȘȐȓȖȎȍȕȐȍȚȖ ȔȖȎȍ ȌȈ ȕȍ șȍ ȐȕșȚȈȓȐȘȈ.
ǵȈșȚȘȖȑȊȈȕȍ ȕȈ șȖȜȚțȍȘȕȖȚȖ ȗȘȐȓȖȎȍȕȐȍ
3. ǹȓȍȌ ȘȍșȚȈȘȚȐȘȈȕȍ ȕȈ ȒȖȔȗȦȚȢȘȈ șȊȢȘȎȍȚȍ
ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȒȢȔ ȕȍȋȖ ȟȘȍȏ USB ȒȈȉȍȓȈ.
4. ǪȒȓȦȟȍȚȍ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ.
ȁȍ șȍ ȖȚȊȖȘȐ [Found New
Hardware Wizard] (ǹȢȊȍȚȕȐȒ
ȏȈ ȖȚȒȘȐȚ ȕȖȊ ȝȈȘȌțȍȘ),
șȓȍȌ ȒȖȍȚȖ ȒȖȔȗȦȚȢȘȢȚ ȡȍ
ȘȈȏȗȖȏȕȈȍ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ.
Ä ǨȒȖ ȖȗȍȘȈȞȐȖȕȕȈȚȈ șȐșȚȍȔȈ
ȍ Windows XP/Vista, ȡȍ șȍ
ȖȚȊȖȘȐ ȗȘȖȋȘȈȔȈ ȏȈ ȗȘȍȋȓȍȌ
ȕȈ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ.
85
ǵȈșȚȘȖȑȊȈȕȍ ȕȈ șȖȜȚțȍȘȕȖȚȖ ȗȘȐȓȖȎȍȕȐȍ
DzȢȔ ȗȘȐȓȖȎȍȕȐȧ ȒȢȔ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȒȖȔȗȈȒȚȌȐșȒ
șȢș șȖȜȚțȍȘȈ șȈ ȊȒȓȦȟȍȕȐ PDF ȌȖȒțȔȍȕȚȐ ȕȈ
ȘȢȒȖȊȖȌșȚȊȖȚȖ ȏȈ ȗȖȚȘȍȉȐȚȍȓȧ. ǷȖȚȢȘșȍȚȍ PDF
ȜȈȑȓȖȊȍȚȍ Ȋ Windows Explorer. ǷȘȍȌȐ ȌȈ ȖȚȊȖȘȐȚȍ
PDF ȜȈȑȓȖȊȍȚȍ, ȚȘȧȉȊȈ ȌȈ ȐȕșȚȈȓȐȘȈȚȍ ȗȘȖȋȘȈȔȈȚȈ
Adobe Reader, ȊȒȓȦȟȍȕȈ ȒȢȔ ȒȖȔȗȈȒȚȌȐșȒȈ
șȢș șȖȜȚțȍȘȈ. ǰȕșȚȈȓȐȘȈȑȚȍ Adobe Reader ȖȚ
ȗȘȍȌȖșȚȈȊȍȕȐȧ ȒȖȔȗȈȒȚȌȐșȒ. ǨȒȖ ȕȧȔȈ ȊȘȢȏȒȈ ș
ȐȕȚȍȘȕȍȚ, ȐȕșȚȈȓȐȘȈȑȚȍ Adobe Reader ȖȚ ȐȏȗȢȓȕȐȔȐȧ
ȜȈȑȓ Ȋ ȒȖȔȗȈȒȚȌȐșȒȈ.
ǯȈ ȌȈ ȐȕșȚȈȓȐȘȈȚȍ ȗȘȈȊȐȓȕȖ Adobe Reader 6.0.1,
ȚȘȧȉȊȈ ȌȈ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚȍ Internet Explorer 5.01 ȐȓȐ
ȗȖ-ȕȖȊȈ ȊȍȘșȐȧ ȕȈ ȒȖȔȗȦȚȢȘȈ. ǷȖșȍȚȍȚȍ Ȋ ȐȕȚȍȘȕȍȚ
www.microsoft.com Ȑ ȕȈȌșȚȘȖȑȚȍ Internet Explorer.
ǹȚȈȘȚȐȘȈȕȍ ȕȈ ȘȍȎȐȔȈ ȏȈ ȒȖȔȗȦȚȢȘ
ǨȒȖ șȊȢȘȎȍȚȍ USB ȒȈȉȍȓȈ ȒȢȔ USB ȗȖȘȚȈ ȕȈ ȒȖȔȗȦȚȢȘȈ, șȓȍȌ
ȒȖȍȚȖ ȊȒȓȦȟȐȚȍ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ, țșȚȘȖȑșȚȊȖȚȖ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ ȡȍ
ȗȘȍȔȐȕȍ ȕȈ “ȘȍȎȐȔ ȏȈ șȊȢȘȏȊȈȕȍ ȒȢȔ ȒȖȔȗȦȚȢȘ”.
Ǫ ȚȖȏȐ ȘȍȎȐȔ ȔȖȎȍȚȍ ȌȈ ȐȏȚȍȋȓȧȚȍ șȢȝȘȈȕȍȕȐȚȍ șȕȐȔȒȐ ȕȈ
ȒȖȔȗȦȚȢȘȈ șȈȔȖ ȟȘȍȏ USB ȒȈȉȍȓȈ.
ǵȈșȚȘȖȑȒȐ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȏȈ șȊȢȘȏȊȈȕȍ
1. ǪȒȓȦȟȍȚȍ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ.
2. ǹȊȢȘȎȍȚȍ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ Ȑ ȒȖȔȗȦȚȢȘȈ ș ȗȖȔȖȡȚȈ ȕȈ
ȗȘȐȓȖȎȍȕȐȧ USB ȒȈȉȍȓ.
3. ǹȓȍȌ ȊȒȓȦȟȊȈȕȍȚȖ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȚȖȑ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ
ȡȍ ȘȈȏȗȖȏȕȈȊȈ ȒȖȔȗȦȚȢȘȈ Ȑ ȡȍ șȍ șȊȢȘȏȊȈ ș ȕȍȋȖ.
Ä ǨȒȖ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȕȈȚȈ ȊȘȢȏȒȈ ȍ ȕȍțșȗȍȠȕȈ, ȕȈșȚȘȖȑȚȍ
ȔȍȕȦȚȖ [USB] ȕȈ [Computer] (DzȖȔȗȦȚȢȘ) (șȚȘ. 52).
86
ǹȚȈȘȚȐȘȈȕȍ ȕȈ ȘȍȎȐȔȈ ȏȈ ȒȖȔȗȦȚȢȘ
ǹȊȢȘȏȊȈȕȍ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȒȢȔ ȒȖȔȗȦȚȢȘ
ǰȏȚȍȋȓȧȕȍ ȕȈ șȢȝȘȈȕȍȕȐȚȍ șȕȐȔȒȐ
ǴȖȎȍȚȍ ȌȈ ȐȏȚȍȋȓȐȚȍ șȚȈȚȐȟȕȐȚȍ șȕȐȔȒȐ ȖȚ
ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȕȈ ȚȊȢȘȌȐȧ ȌȐșȒ ȕȈ ȒȖȔȗȦȚȢȘȈ Ȑ ȌȈ ȋȐ
ȖȚȗȍȟȈȚȈȚȍ ȐȓȐ ȌȈ ȋȐ ȘȍȌȈȒȚȐȘȈȚȍ șȢș șȖȜȚțȍȘ ȏȈ
ȘȍȌȈȒȚȐȘȈȕȍ ȕȈ ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȧ.
1. ǹȊȢȘȎȍȚȍ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȒȢȔ ȒȖȔȗȦȚȢȘȈ ș ȗȖȔȖȡȚȈ
ȕȈ USB ȒȈȉȍȓȈ.
ǷȘȍȒȢșȊȈȕȍ ȕȈ ȊȘȢȏȒȈȚȈ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ Ȑ ȒȖȔȗȦȚȢȘȈ
ǪȎ. șȚȘ. 89 (ǷȘȍȔȈȝȊȈȕȍ ȕȈ șȔȍȕȧȍȔȐȧ ȌȐșȒ).
2. ǵȈ ȌȐșȗȓȍȧ ȕȈ ȘȈȉȖȚȕȐȧ ȗȓȖȚ
ȕȈ ȒȖȔȗȦȚȢȘȈ ȐȏȉȍȘȍȚȍ [My
computer] (ǴȖȧȚ ȒȖȔȗȦȚȢȘ)
Ȑ ȡȘȈȒȕȍȚȍ ȌȊțȒȘȈȚȕȖ ȊȢȘȝț
[Removable Disk DCIM
100SSCAM] (ǹȔȍȕȧȍȔ ȌȐșȒ
DCIM 100SSCAM).
ǼȈȑȓȖȊȍȚȍ ȕȈ șȕȐȔȒȐ ȡȍ șȍ
ȗȖȒȈȎȈȚ
3. ǰȏȉȍȘȍȚȍ șȕȐȔȒȈ Ȑ ȡȘȈȒȕȍȚȍ
ș ȌȍșȕȐȧ ȉțȚȖȕ ȕȈ ȔȐȠȒȈȚȈ.
87
ǹȚȈȘȚȐȘȈȕȍ ȕȈ ȘȍȎȐȔȈ ȏȈ ȒȖȔȗȦȚȢȘ
4. ȁȍ șȍ ȖȚȊȖȘȐ ȐȏșȒȈȟȈȡȖ
ȔȍȕȦ.ȁȘȈȒȕȍȚȍ ȊȢȘȝț ȔȍȕȦȚȖ
[Cut] (ǰȏȘȍȎȐ) ȐȓȐ [Copy]
(DzȖȗȐȘȈȑ).
- [Cut] (ǰȏȘȍȎȐ) : ȐȏȘȧȏȊȈȕȍ ȕȈ
ȐȏȉȘȈȕ ȜȈȑȓ.
- [Copy] (DzȖȗȐȘȈȑ) : ȒȖȗȐȘȈȕȍ ȕȈ
ȜȈȑȓȖȊȍ.
5. ȁȘȈȒȕȍȚȍ ȊȢȘȝț ȗȈȗȒȈ, Ȋ ȒȖȧȚȖ ȐșȒȈȚȍ ȌȈ ȗȖșȚȈȊȐȚȍ ȜȈȑȓȈ.
6. ȁȘȈȒȕȍȚȍ ș ȌȍșȕȐȧ ȉțȚȖȕȈ
ȕȈ ȔȐȠȒȈȚȈ, ȏȈ ȌȈ șȍ ȖȚȊȖȘȐ
ȐȏșȒȈȟȈȡȖ ȔȍȕȦ. ǰȏȉȍȘȍȚȍ
[Paste] (ǷȖșȚȈȊȐ).
7. ǶȚ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȡȍ șȍ
ȗȘȍȝȊȢȘȓȐ ȜȈȑȓ șȢș șȕȐȔȒȈ
ȕȈ ȒȖȔȗȦȚȢȘȈ.
88
- ǹ ȗȖȔȖȡȚȈ ȕȈ [Samsung Master] ȔȖȎȍȚȍ ȌȈ
ȗȘȍȋȓȍȎȌȈȚȍ șȢȝȘȈȕȍȕȐȚȍ Ȋ ȗȈȔȍȚȚȈ șȕȐȔȒȐ ȌȐȘȍȒȚȕȖ
ȕȈ ȔȖȕȐȚȖȘȈ ȕȈ ȒȖȔȗȦȚȢȘȈ, ȒȈȒȚȖ Ȑ ȌȈ ȒȖȗȐȘȈȚȍ ȐȓȐ
ȔȍșȚȐȚȍ ȜȈȑȓȖȊȍȚȍ ȕȈ șȕȐȔȒȐ.
ǷȘȍȗȖȘȢȟȐȚȍȓȕȖ ȍ ȌȈ ȗȘȍȋȓȍȎȌȈȚȍ șȕȐȔȒȐȚȍ, ȒȈȚȖ
ȋȐ ȒȖȗȐȘȈȚȍ ȕȈ ȒȖȔȗȦȚȢȘȈ. ǷȘȐ ȌȐȘȍȒȚȕȖ ȖȚȊȈȘȧȕȍ
ȕȈ șȕȐȔȒȐȚȍ ȖȚ șȔȍȕȧȍȔȐȧ ȌȐșȒ, ȊȘȢȏȒȈȚȈ ȔȖȎȍ ȌȈ
ȗȘȍȒȢșȕȍ ȕȍȖȟȈȒȊȈȕȖ.
ǷȘȐ ȒȈȟȊȈȕȍ ȕȈ ȜȈȑȓ, ȏȈșȕȍȚ ș ȚȖȏȐ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚ,
ȕȈ șȔȍȕȧȍȔȐȧ ȌȐșȒ, ȕȈ LCD ȔȖȕȐȚȖȘȈ ȡȍ șȍ ȗȖȒȈȎȍ
șȢȖȉȡȍȕȐȍȚȖ [File Error] (ǫȘȍȠȒȈ ȊȢȊ ȜȈȑȓȈ)
Ȋ ȘȍȎȐȔȈ ȕȈ ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ, Ȉ Ȋ ȘȍȎȐȔȈ ȏȈ
ȔȐȕȐȈȚȦȘȐ ȕȧȔȈ ȌȈ șȍ ȗȖȒȈȎȍ ȕȐȡȖ.
ǷȘȍȔȈȝȊȈȕȍ ȕȈ șȔȍȕȧȍȔȐȧ ȌȐșȒ
Windows 2000/XP/Vista
(ǰȓȦșȚȘȈȞȐȐȚȍ ȔȖȎȍ ȌȈ șȈ ȘȈȏȓȐȟȕȐ ȖȚ ȗȖȒȈȏȈȕȐȚȍ ȚțȒ
Ȋ ȏȈȊȐșȐȔȖșȚ ȖȚ ȊȍȘșȐȧȚȈ ȕȈ ȖȗȍȘȈȞȐȖȕȕȈȚȈ șȐșȚȍȔȈ ȕȈ
Windows.)
1. ǷȘȖȊȍȘȍȚȍ ȌȈȓȐ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȢȚ Ȑ ȒȖȔȗȦȚȢȘȢȚ
ȗȘȍȝȊȢȘȓȧȚ ȜȈȑȓȖȊȍ. ǨȒȖ ȐȕȌȐȒȈȚȖȘȢȚ ȏȈ șȢșȚȖȧȕȐȍ
ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȔȐȋȈ, ȐȏȟȈȒȈȑȚȍ, ȌȖȒȈȚȖ ȚȖȑ șȊȍȚȕȍ
ȕȍȗȘȍȒȢșȕȈȚȖ.
2. ȁȘȈȒȕȍȚȍ ȌȊțȒȘȈȚȕȖ ȊȢȘȝț
ȐȒȖȕȈȚȈ [Unplug or Eject
Hardware] (ǰȏȒȓȦȟȊȈȕȍ ȐȓȐ
ȐȏȊȈȎȌȈȕȍ ȕȈ ȝȈȘȌțȍȘȈ) Ȋ
ȓȍȕȚȈȚȈ ȕȈ ȏȈȌȈȟȐȚȍ.
3. ȁȍ șȍ ȖȚȊȖȘȐ ȗȘȖȏȖȘȍȞȢȚ
[Unplug or Eject Hardware]
(ǰȏȒȓȦȟȊȈȕȍ ȐȓȐ ȐȏȊȈȎȌȈȕȍ
ȕȈ ȝȈȘȌțȍȘȈ). ǰȏȉȍȘȍȚȍ
[USB Mass Storage Device]
(USB țșȚȘȖȑșȚȊȖ ȏȈ ȔȈșȖȊȖ
șȢȝȘȈȕȍȕȐȍ) Ȑ ȡȘȈȒȕȍȚȍ
ȊȢȘȝț ȉțȚȖȕȈ [Stop] (ǹȗȘȐ).
[Double-click!]
(ȁȘȈȒȕȍȚȍ ȌȊțȒȘȈȚȕȖ)
5. ȁȍ șȍ ȖȚȊȖȘȐ ȗȘȖȏȖȘȍȞȢȚ
[Safe to Remove
Hardware] (ǽȈȘȌțȍȘȢȚ ȔȖȎȍ
ȌȈ șȍ ȗȘȍȔȈȝȕȍ ȉȍȏȖȗȈșȕȖ).
ȁȘȈȒȕȍȚȍ ȊȢȘȝț ȉțȚȖȕȈ [OK].
6. ȁȍ șȍ ȖȚȊȖȘȐ ȗȘȖȏȖȘȍȞȢȚ
[Unplug or Eject Hardware]
(ǰȏȒȓȦȟȊȈȕȍ ȐȓȐ ȐȏȊȈȎȌȈȕȍ
ȕȈ ȝȈȘȌțȍȘȈ). ȁȘȈȒȕȍȚȍ ȊȢȘȝț
ȉțȚȖȕȈ [Close] (ǯȈȚȊȖȘȐ) Ȑ
șȔȍȕȧȍȔȐȧȚ ȌȐșȒ ȡȍ ȉȢȌȍ
ȉȍȏȖȗȈșȕȖ ȗȘȍȔȈȝȕȈȚ.
7. ǰȏȒȓȦȟȍȚȍ USB ȒȈȉȍȓȈ.
4. ȁȍ șȍ ȖȚȊȖȘȐ ȗȘȖȏȖȘȍȞȢȚ
[Stop a Hardware device]
(ǹȗȐȘȈȕȍ ȕȈ ȝȈȘȌțȍȘȕȖ
țșȚȘȖȑșȚȊȖ). ǰȏȉȍȘȍȚȍ
[USB Mass Storage Device]
(USB țșȚȘȖȑșȚȊȖ ȏȈ ȔȈșȖȊȖ
șȢȝȘȈȕȍȕȐȍ) Ȑ ȡȘȈȒȕȍȚȍ
ȊȢȘȝț ȉțȚȖȕȈ [OK].
89
Samsung Master
ǹ ȗȖȔȖȡȚȈ ȕȈ ȚȖȏȐ șȖȜȚțȍȘ ȔȖȎȍȚȍ ȌȈ ȐȏȚȍȋȓȧȚȍ,
ȗȘȍȋȓȍȎȌȈȚȍ, ȘȍȌȈȒȚȐȘȈȚȍ Ȑ ȏȈȗȐșȊȈȚȍ ȞȐȜȘȖȊȐ șȕȐȔȒȐ,
ȒȈȒȚȖ Ȑ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗȖȊȍ. ǹȢȊȔȍșȚȐȔ ȍ șȈȔȖ ș Windows. ǯȈ ȌȈ
șȚȈȘȚȐȘȈȚȍ ȗȘȖȋȘȈȔȈȚȈ, ȡȘȈȒȕȍȚȍ ȊȢȘȝț [Start Programs Samsung Samsung Master] (ǹȚȈȘȚ ǷȘȖȋȘȈȔȐ Samsung
Samsung Master].
ǰȏȚȍȋȓȧȕȍ ȕȈ șȕȐȔȒȐ
1. ǹȊȢȘȎȍȚȍ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȒȢȔ
ȒȖȔȗȦȚȢȘȈ.
2. ǹȓȍȌ șȊȢȘȏȊȈȕȍ ȕȈ
ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȒȢȔ ȒȖȔȗȦȚȢȘȈ
ȡȍ șȍ ȗȖȒȈȎȍ ȗȘȖȏȖȘȍȞ ȏȈ
ȐȏȚȍȋȓȧȕȍ ȕȈ șȕȐȔȒȐ.
- ǯȈ ȐȏȚȍȋȓȧȕȍ ȕȈ ȏȈșȕȍȚȐȚȍ
șȕȐȔȒȐ ȐȏȉȍȘȍȚȍ ȉțȚȖȕȈ
[Select All] (ǰȏȉȍȘȐ ȊșȐȟȒȐ).
- ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȎȍȓȈȕȈȚȈ ȗȈȗȒȈ Ȋ ȗȘȖȏȖȘȍȞȈ Ȑ ȡȘȈȒȕȍȚȍ
ȊȢȘȝț ȉțȚȖȕȈ [Select All] (ǰȏȉȍȘȐ ȊșȐȟȒȐ). ǴȖȎȍȚȍ
ȌȈ ȏȈȗȐȠȍȚȍ ȏȈșȕȍȚȐȚȍ șȕȐȔȒȐ Ȑ ȐȏȉȘȈȕȐȚȍ ȗȈȗȒȐ.
3. ȁȘȈȒȕȍȚȍ ȊȢȘȝț ȉțȚȖȕȈ
[Next >] (ǵȈȗȘȍȌ).
4. ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȔȍșȚȖȕȈȏȕȈȟȍȕȐȍ,
șȢȏȌȈȑȚȍ ȗȈȗȒȈ, șȓȍȌ ȒȖȍȚȖ
ȏȈȗȐȠȍȚȍ ȐȏȚȍȋȓȍȕȐȚȍ șȕȐȔȒȐ Ȑ
ȗȈȗȒȐ.
- ǰȔȍȕȈȚȈ ȕȈ ȗȈȗȒȐȚȍ ȔȖȎȍ ȌȈ șȍ
șȢȏȌȈȌȈȚ ȗȖ ȌȈȚȐ Ȑ șȕȐȔȒȐȚȍ ȡȍ
șȍ ȐȏȚȍȋȓȧȚ Ȋ ȚȖȏȐ ȘȍȌ.
- ǴȖȎȍȚȍ ȌȈ șȢȏȌȈȌȍȚȍ ȐȔȍȚȖ
ȕȈ ȗȈȗȒȈȚȈ ȗȖ ȊȈȠȍ ȎȍȓȈȕȐȍ,
șȓȍȌ ȒȖȍȚȖ șȕȐȔȒȐȚȍ ȡȍ șȍ
ȐȏȚȍȋȓȧȚ.
- ǹȓȍȌ ȐȏȉȖȘ ȕȈ șȢȏȌȈȌȍȕȈ
Ȋȍȟȍ ȗȈȗȒȈ șȕȐȔȒȐȚȍ ȡȍ
ȉȢȌȈȚ ȐȏȚȍȋȓȍȕȐ Ȋ ȕȍȧ.
5. ȁȘȈȒȕȍȚȍ ȊȢȘȝț ȉțȚȖȕȈ
[Next >] (ǵȈȗȘȍȌ).
6. ȁȍ șȍ ȖȚȊȖȘȐ ȗȘȖȏȖȘȍȞ,
ȒȈȒȚȖ ȍ ȗȖȒȈȏȈȕȖ ȖȚșȚȘȈȕȐ.
ǴȍșȚȖȕȈȏȕȈȟȍȕȐȍȚȖ ȕȈ
ȐȏȉȘȈȕȈȚȈ ȗȈȗȒȈ ȡȍ șȍ
ȗȖȒȈȎȍ Ȋ ȋȖȘȕȈȚȈ ȟȈșȚ ȕȈ
ȗȘȖȏȖȘȍȞȈ.ȁȘȈȒȕȍȚȍ ȊȢȘȝț
ȉțȚȖȕȈ [Start] (ǹȚȈȘȚ), ȏȈ ȌȈ
ȐȏȚȍȋȓȐȚȍ șȕȐȔȒȐȚȍ.
7. ǰȏȚȍȋȓȍȕȐȚȍ șȕȐȔȒȐ ȡȍ șȍ
ȗȖȒȈȎȈȚ.
90
Samsung Master
ǷȘȐȓȖȎȍȕȐȍ ȏȈ ȗȘȍȋȓȍȌ ȕȈ șȕȐȔȒȐ: ȏȈ ȗȘȍȋȓȍȌ ȕȈ
șȢȝȘȈȕȍȕȐȚȍ șȕȐȔȒȐ.
- ǼțȕȒȞȐȐȚȍ ȕȈ ȗȘȐȓȖȎȍȕȐȍȚȖ ȏȈ ȗȘȍȋȓȍȌ ȕȈ șȕȐȔȒȐ șȈ ȗȖȒȈȏȈȕȐ ȗȖ-ȌȖȓț.
Ì dzȍȕȚȈ ș ȔȍȕȦȚȈ : ǴȖȎȍȚȍ ȌȈ ȐȏȉȐȘȈȚȍ ȔȍȕȦȚȈȚȈ
[File] (ǼȈȑȓ), [Edit] (ǸȍȌȈȒȚȐȘȈȕȍ), [View] (ǰȏȋȓȍȌ), [Tools]
(ǰȕșȚȘțȔȍȕȚȐ), [Change functions] (ǷȘȖȔȧȕȈ ȕȈ ȜțȕȒȞȐȐ), [Auto
download] (ǨȊȚȖȔȈȚȐȟȕȖ ȐȏȚȍȋȓȧȕȍ), [help] (ǷȖȔȖȡ) Ȑ ȌȘ.
Í ǷȘȖȏȖȘȍȞ ȏȈ ȐȏȉȖȘ ȕȈ șȕȐȔȒȐ: Ȋ ȚȖȏȐ ȗȘȖȏȖȘȍȞ ȔȖȎȍȚȍ ȌȈ
ȐȏȉȐȘȈȚȍ ȎȍȓȈȕȐȚȍ ȖȚ ȊȈș șȕȐȔȒȐ.
ǴȍȕȦ ȏȈ ȐȏȉȖȘ ȕȈ ȚȐȗ ȕȖșȐȚȍȓ: Ȋ ȚȖȊȈ ȔȍȕȦ ȔȖȎȍȚȍ ȌȈ ȐȏȉȐȘȈȚȍ
ȜțȕȒȞȐȐȚȍ ȏȈ ȗȘȍȋȓȍȌ ȕȈ
șȕȐȔȒȐ, ȘȍȌȈȒȚȐȘȈȕȍ ȕȈ șȕȐȔȒȐ
Ȑ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗȖȊȍ.
ǷȘȖȏȖȘȍȞ ȏȈ ȊȐȏțȈȓȐȏȐȘȈȕȍ : ȏȈ ȊȐȏțȈȓȐȏȐȘȈȕȍ ȕȈ șȕȐȔȒȈ ȐȓȐ
ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ, ȒȈȒȚȖ Ȑ ȏȈ ȗȘȍȋȓȍȌ
ȕȈ ȔțȓȚȐȔȍȌȐȑȕȈ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ.
dzȍȕȚȈ ȏȈ ȔȈȡȈȉȐȘȈȕȍ: ȏȈ ȗȘȖȔȧȕȈ ȕȈ ȘȈȏȔȍȘȈ ȗȘȐ ȊȐȏțȈȓȐȏȐȘȈȕȍ.
ǷȘȖȏȖȘȍȞ ȏȈ ȗȖȒȈȏȊȈȕȍ ȕȈ ȗȈȗȒȈ: ȏȈ ȗȘȍȋȓȍȌ ȕȈ
ȔȍșȚȖȗȖȓȖȎȍȕȐȍȚȖ ȕȈ ȗȈȗȒȈȚȈ
ș ȐȏȉȘȈȕȐȚȍ șȕȐȔȒȐ.
ǷȘȖȏȖȘȍȞ ȏȈ ȗȖȒȈȏȊȈȕȍ ȕȈ șȕȐȔȒȐ: ȏȈ ȗȖȒȈȏȊȈȕȍ ȕȈ șȕȐȔȒȐȚȍ
ȖȚ ȐȏȉȘȈȕȈȚȈ ȗȈȗȒȈ.
Ä ǯȈ ȌȖȗȢȓȕȐȚȍȓȕȈ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ ȊȎ. ȔȍȕȦȚȖ [Help] (ǷȖȔȖȡ) ȕȈ
Samsung Master.
ǸȍȌȈȒȚȐȘȈȕȍ ȕȈ șȕȐȔȒȐ: ȘȍȌȈȒȚȐȘȈȕȍ ȕȈ șȚȈȚȐȟȕȈ șȕȐȔȒȈ.
- ǼțȕȒȞȐȐȚȍ ȏȈ ȘȍȌȈȒȚȐȘȈȕȍ ȕȈ șȕȐȔȒȐ șȈ ȗȖȒȈȏȈȕȐ ȗȖ-ȌȖȓț.
Ì ǴȍȕȦ ȏȈ ȘȍȌȈȒȚȐȘȈȕȍ: ȔȖȎȍȚȍ ȌȈ ȐȏȉȐȘȈȚȍ șȓȍȌȕȐȚȍ ȔȍȕȦȚȈ.
[Tools] (ǰȕșȚȘțȔȍȕȚȐ) : ȔȖȎȍȚȍ ȌȈ ȐȏȘȍȎȍȚȍ ȐȓȐ ȗȘȍȖȘȈȏȔȍȘȐȚȍ ȐȏȉȘȈȕȖȚȖ
ȐȏȖȉȘȈȎȍȕȐȍ. ǪȎ. ȔȍȕȦȚȖ [Help] (ǷȖȔȖȡ).
[Adjust] (ǷȘȖȔȧȕȈ) : ȔȖȎȍȚȍ ȌȈ ȗȘȖȔȍȕȐȚȍ ȒȈȟȍșȚȊȖȚȖ ȕȈ ȢȖȚȊȍȚȕȈȚȈ
șȕȐȔȒȈ. ǪȎ. ȔȍȕȦȚȖ [Help] (ǷȖȔȖȡ).
[Retouch] (ǸȍȚțȠȐȘȈȕȍ) : ȔȖȎȍȚȍ ȌȈ ȗȘȖȔȍȕȐȚȍ șȕȐȔȒȈȚȈ ȐȓȐ
ȌȈ ȌȖȉȈȊȐȚȍ ȍȜȍȒȚ ȒȢȔ ȕȍȧ. ǪȎ.
ȔȍȕȦȚȖ [Help] (ǷȖȔȖȡ).
Í ǰȕșȚȘțȔȍȕȚȐ ȏȈ ȘȐșțȊȈȕȍ: ȐȕșȚȘțȔȍȕȚȐ ȏȈ ȘȍȌȈȒȚȐȘȈȕȍ ȕȈ șȕȐȔȒȐ.
ǷȘȖȏȖȘȍȞ ȏȈ ȗȖȒȈȏȊȈȕȍ ȕȈ șȕȐȔȒȈ: Ȋ ȕȍȋȖ șȍ ȗȖȒȈȏȊȈ
ȐȏȉȘȈȕȈȚȈ șȕȐȔȒȈ.
ǷȘȖȏȖȘȍȞ ȏȈ ȊȐȏțȈȓȐȏȐȘȈȕȍ: ȔȖȎȍȚȍ ȌȈ ȊȐȏțȈȓȐȏȐȘȈȚȍ
ȗȘȖȔȍȕȍȕȈȚȈ șȕȐȔȒȈ.
Ä ǨȒȖ ȌȈȌȍȕȈ șȕȐȔȒȈ ȍ ȘȍȌȈȒȚȐȘȈȕȈ șȢș Samsung Master, Țȧ ȕȧȔȈ
ȌȈ ȔȖȎȍ ȌȈ șȍ ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȌȍ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ.
Ä ǯȈ ȌȖȗȢȓȕȐȚȍȓȕȈ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ ȊȎ. ȔȍȕȦȚȖ [Help] (ǷȖȔȖȡ) ȕȈ
Samsung Master.
91
Samsung Master
ǸȍȌȈȒȚȐȘȈȕȍ ȕȈ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ: ȔȖȎȍȚȍ ȌȈ șȢȉȍȘȍȚȍ șȚȈȚȐȟȕȈ
șȕȐȔȒȈ, ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ, ȖȗȐșȈȕȐȍ
Ȑ ȔțȏȐȒȈȓȕȐ ȜȈȑȓȖȊȍ ȏȈȍȌȕȖ
Ȋ ȍȌȐȕ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ.
Í ǷȘȖȏȖȘȍȞ ȏȈ ȗȖȒȈȏȊȈȕȍ ȕȈ ȒȈȌȘȐ: Ȋ ȚȖȏȐ ȗȘȖȏȖȘȍȞ ȔȖȎȍȚȍ
ȌȈ ȊȔȢȒȊȈȚȍ ȔțȓȚȐȔȍȌȐȧ.
Ä ǵȧȒȖȐ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗȖȊȍ, ȒȖȔȗȘȍșȐȘȈȕȐ ș ȕȍșȢȊȔȍșȚȐȔ
șȢș Samsung Master ȒȖȌȍȒ, ȕȍ ȔȖȋȈȚ ȌȈ șȍ
ȊȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȚ Ȋ Samsung Master.
Ä ǯȈ ȌȖȗȢȓȕȐȚȍȓȕȈ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ ȊȎ. ȔȍȕȦȚȖ [Help]
(ǷȖȔȖȡ) ȕȈ Samsung Master.
- ǼțȕȒȞȐȐȚȍ ȏȈ ȘȍȌȈȒȚȐȘȈȕȍ ȕȈ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ șȈ ȗȖȒȈȏȈȕȐ ȗȖ-ȌȖȓț.
Ì ǴȍȕȦ ȏȈ ȘȍȌȈȒȚȐȘȈȕȍ : ȔȖȎȍȚȍ ȌȈ ȐȏȉȐȘȈȚȍ șȓȍȌȕȐȚȍ ȔȍȕȦȚȈ.
[Add Media] (ǬȖȉȈȊȧȕȍ ȕȈ ȔțȓȚȐȔȍȌȐȧ) : ȔȖȎȍȚȍ ȌȈ ȌȖȉȈȊȧȚȍ
ȌȘțȋȐ ȔțȓȚȐȔȍȌȐȑȕȐ
ȍȓȍȔȍȕȚȐ ȒȢȔ ȌȈȌȍȕ
ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ.
[Edit Clip] (ǸȍȌȈȒȚȐȘȈȕȍ ȕȈ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ) : ȔȖȎȍȚȍ ȌȈ
ȗȘȖȔȍȕȧȚȍ ȧȘȒȖșȚȚȈ,
ȒȖȕȚȘȈșȚȈ, ȞȊȍȚȈ Ȑ
ȕȈșȐȚȍȕȖșȚȚȈ.
[Effects] (ǭȜȍȒȚȐ) : ȔȖȎȍȚȍ ȌȈ ȌȖȉȈȊȧȚȍ ȍȜȍȒȚȐ.
[Set Text] (ǯȈȌȈȊȈȕȍ ȕȈ ȚȍȒșȚ) : ȔȖȎȍȚȍ ȌȈ ȊȔȢȒȊȈȚȍ ȚȍȒșȚ.
[Narrate] (ǶȗȐșȈȕȐȍ) : ȔȖȎȍȚȍ ȌȈ ȊȔȢȒȊȈȚȍ ȖȗȐșȈȕȐȧ.
[Produce] (ǶȉȘȈȉȖȚȊȈȕȍ) : ȔȖȎȍȚȍ ȌȈ ȏȈȗȐșȊȈȚȍ ȘȍȌȈȒȚȐȘȈȕȐȧ
ȔțȓȚȐȔȍȌȐȍȕ ȜȈȑȓ ȒȈȚȖ ȜȈȑȓ ș ȕȖȊȖ ȐȔȍ.
ǴȖȎȍȚȍ ȌȈ ȐȏȉȐȘȈȚȍ ȜȈȑȓȖȊȍ ȖȚ ȚȐȗȈ
AVI, WMV Ȑ ASF.
92
ǵȈșȚȘȖȑȊȈȕȍ ȕȈ USB ȌȘȈȑȊȍȘȈ ȏȈ MAC
ǰȏȗȖȓȏȊȈȕȍ ȕȈ USB ȌȘȈȑȊȍȘȈ ȏȈ MAC
1. USB ȌȘȈȑȊȍȘȢȚ ȏȈ MAC ȕȍ ȍ ȊȒȓȦȟȍȕ ȒȢȔ ȒȖȔȗȈȒȚȌȐșȒȈ
șȢș șȖȜȚțȍȘȈ, ȚȢȑ ȒȈȚȖ ȖȗȍȘȈȞȐȖȕȕȈȚȈ șȐșȚȍȔȈ MAC
ȗȖȌȌȢȘȎȈ ȌȘȈȑȊȍȘȈ ȏȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ.
2. ǷȘȖȊȍȘȍȚȍ ȊȍȘșȐȧȚȈ ȕȈ MAC ȗȘȐ șȚȈȘȚȐȘȈȕȍ.
ǺȖȏȐ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚ ȍ șȢȊȔȍșȚȐȔ ș MAC OS 10.3.
3. ǹȊȢȘȎȍȚȍ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȒȢȔ Macintosh Ȑ ȊȒȓȦȟȍȚȍ
ȏȈȝȘȈȕȊȈȕȍȚȖ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ.
4. ǹȓȍȌ șȊȢȘȏȊȈȕȍ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȒȢȔ MAC ȕȈ ȘȈȉȖȚȕȐȧ
ȗȓȖȚ ȕȈ ȒȖȔȗȦȚȢȘȈ ȡȍ șȍ ȗȖȒȈȎȍ ȕȖȊȈ ȐȒȖȕȈ.
1. ȁȘȈȒȕȍȚȍ ȌȊțȒȘȈȚȕȖ ȊȢȘȝț ȕȖȊȈȚȈ ȐȒȖȕȈ ȕȈ ȘȈȉȖȚȕȐȧ
ȗȓȖȚ, șȓȍȌ ȒȖȍȚȖ ȡȍ șȍ ȗȖȒȈȎȍ ȗȈȗȒȈȚȈ Ȋ ȗȈȔȍȚȚȈ.
2. ǰȏȉȍȘȍȚȍ ȜȈȑȓ ȕȈ șȕȐȔȒȈ Ȑ ȋȖ ȒȖȗȐȘȈȑȚȍ ȐȓȐ
ȗȘȍȔȍșȚȍȚȍ Ȋ MAC.
ȗȢȘȊȖ ȏȈȊȢȘȠȍȚȍ ȒȈȟȊȈȕȍȚȖ ȖȚ ȒȖȔȗȦȚȢȘȈ ȕȈ
ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ, șȓȍȌ ȒȖȍȚȖ ȗȘȍȔȈȝȕȍȚȍ șȔȍȕȧȍȔȐȧ
ȌȐșȒ ȟȘȍȏ ȒȖȔȈȕȌȈȚȈ ȏȈ ȐȏȊȓȐȟȈȕȍ.
93
ǿȍșȚȖ ȏȈȌȈȊȈȕȐ ȊȢȗȘȖșȐ
ǨȒȖ șȈ ȊȢȏȕȐȒȕȈȓȐ ȕȍȐȏȗȘȈȊȕȖșȚȐ ș USB ȊȘȢȏȒȈȚȈ, ȗȘȖȊȍȘȍȚȍ șȓȍȌȕȖȚȖ.
ǪȈȘȐȈȕȚ 6
ǪȈȘȐȈȕȚ 1
USB ȒȈȉȍȓȢȚ ȕȍ ȍ șȊȢȘȏȈȕ ȐȓȐ ȕȍ ȍ ȉȐȓ
ȐȏȗȖȓȏȊȈȕ ȗȘȐȓȖȎȍȕȐȧȚ USB ȒȈȉȍȓ.
ǹȊȢȘȎȍȚȍ ȗȘȐȓȖȎȍȕȐȧ USB ȒȈȉȍȓ.
(ǵȈșȚȘȖȑȒȐ)
DzȖȕȚȘȖȓȍȕ ȗȈȕȍȓ
(ǰȏȗȢȓȕȍȕȐȍ Ȑ
ȗȖȌȌȘȢȎȒȈ)
ǹȐșȚȍȔȈ
(ǽȈȘȌțȍȘ)
(ǬȐșȗȍȟȍȘ
ȕȈ țșȚȘȖȑșȚȊȈ), ȐȔȈȠȍ ȏȈȗȐșȐ ȏȈ ȕȍȗȖȏȕȈȚȐ
țșȚȘȖȑșȚȊȈ ȐȓȐ ȌȘțȋȐ țșȚȘȖȑșȚȊȈ ș ȎȢȓȚ
ȊȢȗȘȖșȐȚȍȓȍȕ ȏȕȈȒ (?) ȌȖ Țȧȝ, ȐȓȐ țșȚȘȖȑșȚȊȈ ș
ȊȢȏȒȓȐȞȈȚȍȓȍȕ ȏȕȈȒ (!) ȌȖ Țȧȝ.
ǪȈȘȐȈȕȚ 2
DzȖȔȗȦȚȢȘȢȚ ȕȍ ȘȈȏȗȖȏȕȈȊȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ.
ǷȖȕȧȒȖȋȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȢȚ ȔȖȎȍ ȌȈ șȍ ȗȖȒȈȎȍ ȗȖȌ
[Unknown Devices] (ǵȍȗȖȏȕȈȚȐ țșȚȘȖȑșȚȊȈ) Ȋ
ȌȐșȗȍȟȍȘȈ ȕȈ țșȚȘȖȑșȚȊȈ.
ǰȏȒȓȦȟȍȚȍ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ, ȗȘȍȔȈȝȕȍȚȍ Ȑ ȖȚȕȖȊȖ ȊȒȓȦȟȍȚȍ
USB ȒȈȉȍȓȈ, șȓȍȌ ȒȖȍȚȖ ȊȒȓȦȟȍȚȍ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ.
ǪȈȘȐȈȕȚ 3
ǪȢȏȕȐȒȕȈȓȈ ȍ ȕȍȖȟȈȒȊȈȕȈ ȋȘȍȠȒȈ ȗȘȐ
ȗȘȍȝȊȢȘȓȧȕȍȚȖ ȕȈ ȜȈȑȓȖȊȍ.
ǰȏȒȓȦȟȍȚȍ Ȑ ȖȚȕȖȊȖ ȊȒȓȦȟȍȚȍ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ.
ǷȘȍȝȊȢȘȓȍȚȍ ȜȈȑȓȖȊȍȚȍ ȖȚȕȖȊȖ.
ǪȈȘȐȈȕȚ 4 ǷȘȐ ȐȏȗȖȓȏȊȈȕȍ ȕȈ USB ȒȖȕȞȍȕȚȘȈȚȖȘ.
ǴȖȎȍ ȌȈ ȊȢȏȕȐȒȕȍ ȗȘȖȉȓȍȔ ȗȘȐ șȊȢȘȏȊȈȕȍȚȖ ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ
ȒȢȔ ȒȖȔȗȦȚȢȘ ȟȘȍȏ USB ȒȖȕȞȍȕȚȘȈȚȖȘ, ȈȒȖ ȒȖȔȗȦȚȢȘȢȚ
Ȑ ȒȖȕȞȍȕȚȘȈȚȖȘȢȚ ȕȍ șȈ șȢȊȔȍșȚȐȔȐ. DzȖȋȈȚȖ ȍ ȊȢȏȔȖȎȕȖ,
ȊȐȕȈȋȐ șȊȢȘȏȊȈȑȚȍ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȌȐȘȍȒȚȕȖ ȒȢȔ ȒȖȔȗȦȚȢȘȈ.
ǪȈȘȐȈȕȚ 5 ǹȊȢȘȏȈȕȐ ȓȐ șȈ ȌȘțȋȐ USB ȒȈȉȍȓȐ ȒȢȔ ȒȖȔȗȦȚȢȘȈ?
ǨȒȖ Ȋ ȌȈȌȍȕ ȔȖȔȍȕȚ ȒȢȔ ȒȖȔȗȦȚȢȘȈ șȈ
șȊȢȘȏȈȕȐ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȢȚ Ȑ ȌȘțȋȖ țșȚȘȖȑșȚȊȖ ș
USB ȒȈȉȍȓ, ȔȖȎȍ ȌȈ ȊȢȏȕȐȒȕȈȚ ȕȍȐȏȗȘȈȊȕȖșȚȐ
ș ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ. Ǫ ȚȈȒȢȊ șȓțȟȈȑ ȐȏȒȓȦȟȍȚȍ
ȌȘțȋȐȧ USB ȒȈȉȍȓ Ȑ șȊȢȘȎȍȚȍ șȈȔȖ USB ȒȈȉȍȓȈ
ȕȈ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ.
94
DzȖȋȈȚȖ ȖȚȊȖȘȐȝ ȌȐșȗȍȟȍȘȈ ȕȈ țșȚȘȖȑșȚȊȈ
(ȟȘȍȏ ȡȘȈȒȊȈȕȍ ȊȢȘȝț ȉțȚȖȕȈ ǹȚȈȘȚ
ȁȘȈȒȕȍȚȍ ș ȌȍșȕȐȧ ȉțȚȖȕ ȕȈ ȔȐȠȒȈȚȈ ȊȢȘȝț șȢȖȚȊȍȚȕȐȧ
ȏȈȗȐș ș ȊȢȗȘȖșȐȚȍȓȍȕ (?) ȐȓȐ ȊȢȏȒȓȐȞȈȚȍȓȍȕ (!) ȏȕȈȒ
Ȑ ȐȏȉȍȘȍȚȍ ȖȗȞȐȧȚȈ ȏȈ ȗȘȍȔȈȝȊȈȕȍ. ǸȍșȚȈȘȚȐȘȈȑȚȍ
ȒȖȔȗȦȚȢȘȈ, Ȉ șȓȍȌ ȚȖȊȈ șȊȢȘȎȍȚȍ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȖȚȕȖȊȖ.
ǪȈȘȐȈȕȚ 7 ǹ ȕȧȒȖȐ ȗȘȖȋȘȈȔȐ ȏȈ ȏȈȡȐȚȈ (Norton Anti Virus,
V3 Ȑ ȌȘ.) ȒȖȔȗȦȚȢȘȢȚ ȔȖȎȍ ȌȈ ȕȍ ȘȈȏȗȖȏȕȈȍ
ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȒȈȚȖ șȔȍȕȧȍȔ ȌȐșȒ.
ǹȗȘȍȚȍ ȗȘȖȋȘȈȔȐȚȍ ȏȈ ȏȈȡȐȚȈ Ȑ șȊȢȘȎȍȚȍ
ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȒȢȔ ȒȖȔȗȦȚȢȘȈ. ǪȎ. ȐȕșȚȘțȒȞȐȐȚȍ
ȒȢȔ șȢȖȚȊȍȚȕȈȚȈ ȗȘȖȋȘȈȔȈ ȏȈ ȏȈȡȐȚȈ ȖȚȕȖșȕȖ
ȚȖȊȈ ȒȈȒ ȌȈ ȧ ȏȈȉȘȈȕȐȚȍ ȊȘȍȔȍȕȕȖ.
ǪȈȘȐȈȕȚ 8
ǼȖȚȖȈȗȈȘȈȚȢȚ ȍ șȊȢȘȏȈȕ ȒȢȔ USB ȗȖȘȚȈ ȖȚȗȘȍȌ
ȕȈ ȒȖȔȗȦȚȢȘȈ.
DzȖȋȈȚȖ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȢȚ ȍ șȊȢȘȏȈȕ ȒȢȔ ȗȘȍȌȕȐȧ
USB ȗȖȘȚ, ȒȖȔȗȦȚȢȘȢȚ ȔȖȎȍ ȌȈ ȕȍ ȘȈȏȗȖȏȕȈȍ
ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ. ǹȊȢȘȎȍȚȍ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ ȒȢȔ USB
ȗȖȘȚ ȖȚȏȈȌ ȕȈ ȒȖȔȗȦȚȢȘȈ.
ǿȍșȚȖ ȏȈȌȈȊȈȕȐ ȊȢȗȘȖșȐ
DzȖȋȈȚȖ DirectX 9.0c (ȐȓȐ ȗȖ-ȕȖȊȈ ȊȍȘșȐȧ) ȕȍ ȍ ȐȕșȚȈȓȐȘȈȕ.
ǰȕșȚȈȓȐȘȈȑȚȍ DirectX 9.0c ȐȓȐ ȗȖ-ȕȖȊȈ ȊȍȘșȐȧ.
1) ǷȖșȚȈȊȍȚȍ ȒȖȔȗȈȒȚȌȐșȒȈ, ȗȘȍȌȖșȚȈȊȍȕ ȏȈȍȌȕȖ ș
ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ.
2) ǰȏȗȢȓȕȍȚȍ Windows Explorer Ȑ ȐȏȉȍȘȍȚȍ ȗȈȗȒȈȚȈ [CD-ROM
drive:\DirectX] (CD-ROM țșȚȘȖȑșȚȊȖ:\USB Driver\DirectX 9.0)
șȓȍȌ ȒȖȍȚȖ ȡȘȈȒȕȍȚȍ ȊȢȘȝț ȜȈȑȓȈ DXSETUP.exe. DirectX
ȡȍ șȍ ȐȕșȚȈȓȐȘȈ. ǷȖșȍȚȍȚȍ șȓȍȌȕȐȧ șȈȑȚ ȏȈ ȐȏȚȍȋȓȧȕȍ ȕȈ
DirectX: http://www.microsoft.com/directx
ǨȒȖ ȌȈȌȍȕ ȒȖȔȗȦȚȢȘ ș Windows 98SE, șȊȢȘȏȈȕ ȒȢȔ ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ,
șȗȘȍ ȌȈ ȖȚȋȖȊȈȘȧ, ȌȖȒȈȚȖ Windows șȍ șȚȈȘȚȐȘȈ.
Ǫ ȚȈȒȢȊ șȓțȟȈȑ ȗȘȍȒȢșȕȍȚȍ ȊȘȢȏȒȈȚȈ ȕȈ ȒȖȔȗȦȚȢȘȈ Ȑ
ȜȖȚȖȈȗȈȘȈȚȈ, ȏȈ ȌȈ ȔȖȎȍ Windows ȌȈ șȍ șȚȈȘȚȐȘȈ. ǨȒȖ
ȗȘȖȉȓȍȔȢȚ ȗȘȖȌȢȓȎȐ ȌȈ șȍ ȗȖȧȊȧȊȈ, ȏȈȉȘȈȕȍȚȍ ȕȈșȚȘȖȑȒȈȚȈ
ȏȈ ȗȖ-șȚȈȘȈ USB ȗȖȌȌȘȢȎȒȈ, șȓȍȌ ȒȖȍȚȖ ȘȍșȚȈȘȚȐȘȈȑȚȍ
ȒȖȔȗȦȚȢȘȈ. ǵȈșȚȘȖȑȒȈȚȈ ȏȈ ȗȖ-șȚȈȘȈ USB ȗȖȌȌȘȢȎȒȈ șȍ
ȕȈȔȐȘȈ Ȋ ȔȍȕȦȚȖ ȏȈ ȕȈșȚȘȖȑȒȈ ȕȈ BIOS. (ǴȍȕȦȚȖ ȏȈ ȕȈșȚȘȖȑȒȈ
ȕȈ BIOS ȏȈȊȐșȐ ȖȚ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȧ ȕȈ șȢȖȚȊȍȚȕȐȧ ȒȖȔȗȦȚȢȘ, ȗȖ
ȚȈȏȐ ȗȘȐȟȐȕȈ ȕȧȒȖȐ ȔȍȕȦȚȈ ȕȈ BIOS ȕȍ ȘȈȏȗȖȓȈȋȈȚ ș ȕȈșȚȘȖȑȒȈ
“ǷȘȍȌȐȠȕȈ USB ȗȖȌȌȘȢȎȒȈ”.) ǨȒȖ ȕȍ ȔȖȎȍȚȍ ȌȈ ȗȘȖȔȍȕȐȚȍ
șȈȔȐ ȔȍȕȦȚȖ, șȍ șȊȢȘȎȍȚȍ ș ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȧ ȕȈ ȒȖȔȗȦȚȢȘȈ ȐȓȐ
ȕȈ BIOS.
ǨȒȖ ȎȍȓȈȕȐȧȚ ȊȐȌȍȖȒȓȐȗ ȕȍ ȔȖȎȍ ȌȈ șȍ ȐȏȚȘȐȍ, șȔȍȕȧȍȔȐȧȚ
ȌȐșȒ ȕȍ ȔȖȎȍ ȌȈ șȍ ȐȏȊȓȍȟȍ, ȐȓȐ ȈȒȖ șȍ ȗȖȒȈȎȍ șȢȖȉȡȍȕȐȍ
ȏȈ ȋȘȍȠȒȈ ȗȘȐ ȗȘȍȝȊȢȘȓȧȕȍȚȖ ȕȈ ȜȈȑȓȖȊȍ.
ǨȒȖ șȚȍ ȐȕșȚȈȓȐȘȈȓȐ șȈȔȖ Samsung Master, șȗȖȔȍȕȈȚȐȚȍ
ȗȘȖȉȓȍȔȐ ȔȖȎȍ ȌȈ ȊȢȏȕȐȒȊȈȚ ȖȚ ȊȘȍȔȍ ȕȈ ȊȘȍȔȍ.
- ǯȈȚȊȖȘȍȚȍ ȗȘȖȋȘȈȔȈȚȈ Samsung Master, ȒȈȚȖ ȡȘȈȒȕȍȚȍ
ȊȢȘȝț ȐȒȖȕȈȚȈ ȕȈ Samsung Master Ȋ ȓȍȕȚȈȚȈ șȢș
ȏȈȌȈȟȐ.
- ǰȕșȚȈȓȐȘȈȑȚȍ ȊșȐȟȒȐ ȗȘȖȋȘȈȔȕȐ ȗȘȐȓȖȎȍȕȐȧ,
ȊȒȓȦȟȍȕȐ Ȋ ȒȖȔȗȈȒȚȌȐșȒȈ șȢș șȖȜȚțȍȘȈ.
ǷȘȈȊȐȓȕȖ ȐȏȝȊȢȘȓȧȕȍ ȕȈ ȉȈȚȍȘȐȐȚȍ Ȋ ȚȖȏȐ ȗȘȖȌțȒȚ
ǷȘȈȊȐȓȕȖ ȐȏȝȊȢȘȓȧȕȍ ȕȈ ȉȈȚȍȘȐȐȚȍ Ȋ ȚȖȏȐ ȗȘȖȌțȒȚ
(ǷȘȐȓȖȎȐȔȖ Ȋ ǭȊȘȖȗȍȑșȒȐȧ șȢȦȏ Ȑ ȌȘțȋȐ ȍȊȘȖȗȍȑșȒȐ
ȌȢȘȎȈȊȐ șȢș șȈȔȖșȚȖȧȚȍȓȕȐ șȐșȚȍȔȐ ȏȈ ȊȘȢȡȈȕȍ ȕȈ
ȉȈȚȍȘȐȐ.)
ǺȖȊȈ ȖȉȖȏȕȈȟȍȕȐȍ ȊȢȘȝț ȉȈȚȍȘȐȧȚȈ, ȘȢȒȖȊȖȌșȚȊȖȚȖ ȐȓȐ
ȖȗȈȒȖȊȒȈȚȈ, ȗȖȒȈȏȊȈ, ȟȍ ȉȈȚȍȘȐȐȚȍ Ȋ ȚȖȏȐ ȗȘȖȌțȒȚ ȕȍ ȉȐȊȈ ȌȈ șȍ
ȐȏȝȊȢȘȓȧȚ ș ȌȘțȋȐȚȍ ȉȐȚȖȊȐ ȖȚȗȈȌȢȞȐ Ȋ ȒȘȈȧ ȕȈ ȚȍȝȕȐȧ ȗȖȓȍȏȍȕ
ȎȐȊȖȚ. DzȢȌȍȚȖ șȈ ȔȈȘȒȐȘȈȕȐ, ȝȐȔȐȟȍșȒȐȚȍ șȐȔȊȖȓȐ Hg, Cd ȐȓȐ
Pb ȗȖȒȈȏȊȈȚ, ȟȍ ȉȈȚȍȘȐȧȚȈ șȢȌȢȘȎȈ ȎȐȊȈȒ, ȒȈȌȔȐȑ ȐȓȐ ȖȓȖȊȖ ȕȈȌ
ȒȖȕȚȘȖȓȕȐȚȍ ȕȐȊȈ Ȋ ǬȐȘȍȒȚȐȊȈ 2006/66 ȕȈ ǭǶ. ǨȒȖ ȉȈȚȍȘȐȐȚȍ
ȕȍ șȍ ȐȏȝȊȢȘȓȧȚ ȗȘȈȊȐȓȕȖ, ȚȍȏȐ ȊȍȡȍșȚȊȈ ȔȖȋȈȚ ȌȈ ȗȘȍȌȐȏȊȐȒȈȚ
țȊȘȍȎȌȈȕȍ ȕȈ ȟȖȊȍȠȒȖȚȖ ȏȌȘȈȊȍ ȐȓȐ ȕȈ ȖȒȖȓȕȈȚȈ șȘȍȌȈ.
ǯȈ ȌȈ ȗȘȍȌȗȈȏȐȚȍ ȗȘȐȘȖȌȕȐȚȍ ȘȍșțȘșȐ Ȑ ȏȈ ȌȈ șȢȌȍȑșȚȊȈȚȍ
ȏȈ ȔȕȖȋȖȒȘȈȚȕȈȚȈ țȗȖȚȘȍȉȈ ȕȈ ȔȈȚȍȘȐȈȓȕȐȚȍ ȘȍșțȘșȐ, ȔȖȓȧ
ȖȚȌȍȓȧȑȚȍ ȉȈȚȍȘȐȐȚȍ ȖȚ ȌȘțȋȐȚȍ ȊȐȌȖȊȍ ȖȚȗȈȌȢȟȕȐ ȗȘȖȌțȒȚȐ Ȑ ȋȐ
ȘȍȞȐȒȓȐȘȈȑȚȍ ȗȖșȘȍȌșȚȊȖȔ ǪȈȠȈȚȈ ȓȖȒȈȓȕȈ șȐșȚȍȔȈ ȏȈ ȉȍȏȗȓȈȚȕȖ
ȊȘȢȡȈȕȍ ȕȈ ȉȈȚȍȘȐȐ.
ǷȘȍȏȈȘȍȎȌȈȡȈȚȈ șȍ ȉȈȚȍȘȐȧ, ȗȖșȚȈȊȍȕȈ Ȋ ȚȖȏȐ ȗȘȖȌțȒȚ, ȕȍ ȚȘȧȉȊȈ
ȌȈ șȍ ȏȈȔȍȕȧ ȖȚ ȗȖȚȘȍȉȐȚȍȓȧ. ǯȈ ȌȖȗȢȓȕȐȚȍȓȕȈ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ ȖȚȕȖșȕȖ
ȕȍȑȕȈȚȈ ȏȈȔȧȕȈ, ȔȖȓȧ șȊȢȘȎȍȚȍ șȍ ș ǪȈȠȐȧ șȍȘȊȐȏȍȕ ȌȖșȚȈȊȟȐȒ.
95
ǷȘȈȊȐȓȕȖ ȐȏȝȊȢȘȓȧȕȍ ȕȈ ȚȖȏȐ ȗȘȖȌțȒȚ
ǷȘȈȊȐȓȕȖ ȐȏȝȊȢȘȓȧȕȍ ȕȈ ȚȖȏȐ ȗȘȖȌțȒȚ (ȐȏȝȈȉȍȕȐ
ȍȓȍȒȚȘȐȟȍșȒȐ Ȑ ȍȓȍȒȚȘȖȕȕȐ țȘȍȌȐ) (ǷȘȐȓȖȎȐȔȖ Ȋ
ǭǹ Ȑ ȌȘțȋȐ șȚȘȈȕȐ Ȋ ǭȊȘȖȗȈ, ȐȏȗȖȓȏȊȈȡȐ șȐșȚȍȔȈ
ȏȈ ȘȈȏȌȍȓȕȖ șȢȉȐȘȈȕȍ ȕȈ ȖȚȗȈȌȢȞȐȚȍ.)
ǺȖȏȐ ȏȕȈȒ, ȗȖȒȈȏȈȕ ȕȈ ȗȘȖȌțȒȚȈ ȐȓȐ ȕȍȋȖȊȈȚȈ ȌȖȒțȔȍȕȚȈȞȐȧ,
ȖȏȕȈȟȈȊȈ, ȟȍ ȗȘȖȌțȒȚȢȚ ȕȍ ȚȘȧȉȊȈ ȌȈ ȉȢȌȍ ȐȏȝȊȢȘȓȧȕ
ȏȈȍȌȕȖ ș ȌȘțȋȐȚȍ ȌȖȔȈȒȐȕșȒȐ ȖȚȗȈȌȢȞȐ șȓȍȌ ȒȘȈȧ ȕȈ
ȍȒșȗȓȖȈȚȈȞȐȖȕȕȐȧ Ȕț ȎȐȊȖȚ. ǹ Ȟȍȓ ȖȗȈȏȊȈȕȍ ȕȈ ȖȒȖȓȕȈȚȈ
șȘȍȌȈ Ȑ ȟȖȊȍȠȒȖȚȖ ȏȌȘȈȊȍ, ȖȚȌȍȓȍȚȍ ȗȘȖȌțȒȚȈ ȖȚ ȖșȚȈȕȈȓȐȚȍ
ȖȚȗȈȌȢȞȐ Ȑ ȋȖ ȘȍȞȐȒȓȐȘȈȑȚȍ, ȏȈ ȌȈ ȗȘȖȌȢȓȎȈȚ ȌȈ șȍ
ȐȏȗȖȓȏȊȈȚ șȢșȚȈȊȕȐȚȍ Ȕț ȔȈȚȍȘȐȈȓȐ. ǷȘȐ țȗȖȚȘȍȉȈ ȏȈ ȉȐȚȖȊȐ
ȕțȎȌȐ ȚȘȧȉȊȈ ȌȈ șȍ șȊȢȘȎȍȚȍ ș ȗȘȖȌȈȊȈȟȈ ȕȈ ȌȘȍȉȕȖ, ȖȚ
ȒȖȋȖȚȖ șȚȍ ȏȈȒțȗȐȓȐ ȗȘȖȌțȒȚȈ, ȐȓȐ ș ȔȍșȚȕȐȚȍ ȊȓȈșȚȐ ȏȈ
ȗȖȌȘȖȉȕȖșȚȐ ȖȚȕȖșȕȖ ȚȖȊȈ ȒȢȌȍ Ȑ ȒȈȒ ȔȖȎȍȚȍ ȌȈ ȗȘȍȌȈȌȍȚȍ
ȗȘȖȌțȒȚȈ ȏȈ ȉȍȏȖȗȈșȕȖ ȘȍȞȐȒȓȐȘȈȕȍ. ǷȘȐ țȗȖȚȘȍȉȈ ȏȈ
șȚȖȗȈȕșȒȐ ȕțȎȌȐ ȚȘȧȉȊȈ ȌȈ șȍ șȊȢȘȎȍȚȍ ș ȌȖșȚȈȊȟȐȒȈ șȐ Ȑ
ȌȈ ȗȘȖȊȍȘȐȚȍ ȘȍȌȈ Ȑ țșȓȖȊȐȧȚȈ Ȋ ȌȖȋȖȊȖȘȈ ȏȈ ȏȈȒțȗțȊȈȕȍ.
ǺȖȏȐ ȗȘȖȌțȒȚ ȕȍ ȚȘȧȉȊȈ ȌȈ șȍ șȔȍșȊȈ ș ȌȘțȋȐ ȗȘȖȔȐȠȓȍȕȐ
ȖȚȗȈȌȢȞȐ.
ǭȒȖȓȖȋȐȟȍȕ ȏȕȈȒ ȕȈ Samsung
ǺȖȑ ȍ șȖȉșȚȊȍȕ șȐȔȊȖȓ ȕȈ Samsung Ȑ șȍ ȐȏȗȖȓȏȊȈ
ȏȈ ȍȜȍȒȚȐȊȕȖ ȗȘȍȌȈȊȈȕȍ ȕȈ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ ȖȚ
șȚȘȈȕȈ ȕȈ Samsung ȒȢȔ șȊȖȐȚȍ ȗȖȚȘȍȉȐȚȍȓȐ
ȖȚȕȖșȕȖ șȢȉȐȚȐȧ, șȊȢȘȏȈȕȐ ș ȖȒȖȓȕȈȚȈ șȘȍȌȈ Ȑ
ȗȘȖȌțȒȚȐȚȍ ȕȈ ȒȖȔȗȈȕȐȧȚȈ. ǯȕȈȒȢȚ ȍ șȐȔȊȖȓ ȕȈ
ȗȖșȚȖȧȕȕȐȚȍ țșȐȓȐȧ ȕȈ Samsung ȗȖ ȖȚȕȖȠȍȕȐȍ
ȕȈ ȘȈȏȘȈȉȖȚȊȈȕȍȚȖ ȕȈ ȗȘȖȌțȒȚȐ, șȢȖȉȘȈȏȍȕȐ ș
ȖȒȖȓȕȈȚȈ șȘȍȌȈ.
96
Download PDF

advertising