Samsung | NX3000 | Samsung NX3000 Наръчник за потребителя

Ръководство за
потребителя
BUL Toва ръководство на потребителя съдържа
подробни инструкции за работа с вашия фотоапарат.
Моля, прочетете внимателно това ръководство.
Авторски права
• Microsoft Windows и логото на Windows са регистрирани търговски
марки на Microsoft Corporation.
• Mac и Apple App Store са регистрирани търговски марки на Apple
Corporation.
• Google Play Store е регистрирана търговска марка на Google, Inc.
• Adobe, логото на Adobe, Photoshop и Lightroom са или регистрирани
търговски марки, или търговски марки на Adobe Systems
Incorporated в Съединените щати и/или други държави.
• microSD™, microSDHC™, и microSDXC™ са регистрирани търговски
• Спецификациите на фотоапарата или съдържанието на това
ръководство могат да бъдат променяни без предизвестие поради
актуализиране функциите на фотоапарата.
• Нямате право да използвате или разпространявате никаква част от
това ръководство без предварително съгласие.
• Препоръчваме използването на вашия фотоапарат в страната,
където сте го купили.
• Използвайте този фотоапарат отговорно и спазвайте всички закони
и наредби, засягащи използването му.
марки на SD Association.
• HDMI, логото на HDMI и понятието
"High Definition Multimedia Interface"
са търговски марки или регистрирани
търговски марки на HDMI Licensing LLC.
• Wi-Fi®, логото на Wi-Fi CERTIFIED и логото на Wi-Fi са регистрирани
търговски марки на Wi-Fi Alliance.
• Използваните в това ръководство търговски наименования и
търговски марки са собственост на съответните им притежатели.
1
Информация за здраве и безопасност
Винаги съблюдавайте посочените по-долу предпазни мерки и съвети
за използване на фотоапарата, за да избегнете опасни ситуации и да
гарантирате най-добри резултати при работа с фотоапарата.
Предупреждение - ситуации, които могат да
предизвикат нараняване на вас или на друг човек
Не разглобявайте или опитвайте да поправяте своя
фотоапарат.
Предотвратете увреждане на зрението на обектите.
Не използвайте светкавицата отблизо (по-малко от 1м) при хора или
животни. Ако използвате светкавицата прекалено близо до очите на
обекта, може да причините временно или постоянно увреждане на
очите му.
Дръжте фотоапарата далеч от малки деца и домашни
любимци.
Можете да повредите фотоапарата и да се изложите на риск от токов
удар.
Дръжте фотоапарата и всичките му принадлежности извън обсега
на малки деца и животни. Ако някоя част бъде погълната, може да
причини задавяне или сериозно нараняване. Движещите се части и
принадлежности също може да представляват физическа опасност.
Не използвайте фотоапарата близо до запалими или
експлозивни газове и течности.
Не излагайте фотоапарата на пряка слънчева светлина или
високи температури за продължително време.
Това може да предизвика пожар или експлозия.
Продължително излагане на слънчева светлина или прекомерни
температури може да причини трайно увреждане на вътрешните
компоненти на фотоапарата.
Не вкарвайте лесно запалими материали във фотоапарата
или съхранявайте такива материали близо до фотоапарата.
Това може да предизвика пожар или токов удар.
Избягвайте покриването на фотоапарата или зарядното
устройство с одеяла или дрехи.
Не дръжте фотоапарата с мокри ръце.
Фотоапаратът може да загрее, което да го повреди или да причини
пожар.
Това може да предизвика токов удар.
Не докосвайте захранващия кабел или зарядното
устройство по време на гръмотевична буря.
Това може да предизвика токов удар.
2
Информация за здраве и безопасност
Ако във вътрешността на фотоапарата попадне течност или
чужда материя незабавно изключете всички източници
на захранване като батерии или зарядни устройства, след
което се свържете със сервизен център на Samsung.
Спазвайте всички разпоредби, които ограничават
използването на фотоапарата на определени места.
Внимание - ситуации, които могат да увредят
фотоапарата ви и друго оборудване
Когато съхранявате фотоапарата продължително време,
изваждайте батериите.
С течение на времето поставените батерии може да изтекат или
корозират и да причинят сериозно увреждане на фотоапарата.
• Избягвайте причиняването на смущения в други електронни уреди.
• Изключете фотоапарата, когато сте в самолет. Вашият фотоапарат
може да причини смущения в оборудването на самолета. Следвайте
разпоредбите на авиолиниите и изключете фотоапарата според
инструкциите на персонала в самолета.
• Изключете фотоапарата близо до медицински уреди. Вашият
фотоапарат може да причини смущения в медицинските уреди в
болници или здравни учреждения. Следвайте всички разпоредби,
предупредителни табели и инструкции от медицинския персонал.
Избягвайте причиняването на смущения в пейсмекъри.
Дръжте този фотоапарат на безопасно разстояние от всички
пейсмейкъри, за да избегнете потенциални смущения, както е
препоръчано от производителя и изследователските групи. Ако имате
причина да подозирате, че вашият фотоапарат смущава пейсмекър
или други медицински уреди, изключете фотоапарата незабавно и се
свържете с производителя на пейсмейкъра или медицинския уред, за
да потърсите съвет.
При смяна на батерията използвайте само оригинални,
препоръчани от производителя литиево-йонни батерии.
Не повреждайте или нагрявайте батерията.
Неавтентичните, повредени или пренагрети батерии може да
причинят пожар или физическо нараняване.
Използвайте само батерии, зарядни устройства, кабели и
принадлежности, одобрени от Samsung.
• Използването на неодобрени батерии, зарядни устройства, кабели
и принадлежности може да накара батериите да експлодират, да
повредят фотоапарата ви или да ви наранят.
• Samsung не носи отговорност за щети или наранявания, причинени
от неодобрени батерии, зарядни устройства, кабели или
принадлежности.
Използвайте батериите само по предназначение.
Неправилното използване на батерията може да предизвика пожар
или токов удар.
3
Информация за здраве и безопасност
Не докосвайте светкавицата при нейното активиране.
Светкавицата е много гореща при активиране и може да изгори
кожата ви.
Когато използвате AC зарядното устройство, изключете
фотоапарата преди да прекъснете захранването на AC
зарядното устройство.
В противен случай може да предизвикате пожар или токов удар.
Извадете зарядното устройство от електрическия контакт,
когато не го използвате.
Бъдете много внимателни, когато включвате кабели и
поставяте батерии и карти с памет.
Натискът върху конекторите, неправилното включване на кабелите
или поставянето на батерии и карти с памет може да повреди портове,
конектори и принадлежности.
Дръжте картите с магнитни ленти далеч от калъфа на
фотоапарата.
Информацията, съхранена на картата, може да се повреди или да се
изтрие.
В противен случай може да предизвикате пожар или токов удар.
Никога не използвайте повредена батерия или карта с
памет.
Не използвайте повредени захранващи кабели, щепсели
или хлабави контакти, когато зареждате батериите.
Това може да доведе до токов удар, да повреди фотоапарата или да
причини пожар.
Това може да предизвика пожар или токов удар.
Не позволявайте на АС зарядното устройство да влезе в
контакт с +/- клемите на батерията.
Това може да предизвика пожар или токов удар.
Не изпускайте и не подлагайте фотоапарата на силни
удари.
Не поставяйте фотоапарата във или близо до магнитни
полета.
Това може да предизвика неизправност в работата на фотоапарата.
Не използвайте фотоапарата ако екранът е счупен.
Ако стъклото или акрилните части са счупени, посетете сервизен
център на Samsung, за да поправят фотоапарата.
Това може да повреди екрана или външните или вътрешните
компоненти.
4
Информация за здраве и безопасност
Проверете дали фотоапаратът работи правилно, преди да
го използвате.
Избягвайте причиняването на смущения в други
електронни уреди.
Производителят не поема отговорност за загуба на файлове или
повреда, която може да възникне вследствие на неизправност или
неправилно използване на фотоапарата.
Вашият фотоапарат излъчва радиочестотни (РЧ) сигнали, които може
да причинят смущения с незащитени или неправилно защитени
електронни уреди, като пейсмейкъри, слухови апарати, медицински
уреди и други електронни уреди в домовете или автомобилите.
Консултирайте се с производителите на електронните уреди
за съвет при разрешаване на проблеми със смущенията. За да
предотвратите нежеланите смущения, използвайте само устройства и
принадлежности, одобрени от Samsung.
Трябва да вкарате малкия край на USB кабела във
фотоапарата.
Ако кабелът е обърнат може да повреди файловете. Производителят
не носи отговорност за възможна загуба на данни.
Не излагайте обектива на директна слънчева светлина.
Това може да обезцвети сензора за изображението или да причини
повреда.
Използвайте своя фотоапарат в нормална позиция.
Избягвайте контакт с вътрешната антена на фотоапарата.
Прехвърляне на данни и вашите отговорности
Ако фотоапаратът прегрее, извадете батерията и я оставете
да се охлади.
• Продължителното използване на фотоапарата може да причини
прекомерно нагряване на батерията и да повиши вътрешната
температура на фотоапарата. Ако фотоапаратът спре да работи,
извадете батерията и я оставете да се охлади.
• Високата вътрешна температура може да причини шум във вашите
• Прехвърлянето на данни чрез WLAN може да бъде незащитено,
затова избягвайте прехвърлянето на чувствителни данни на
обществени места или в отворени мрежи.
• Производителят на фотоапарата не носи отговорност за
прехвърлянето на данни, които засягат авторски права, търговски
марки, закони за интелектуална собственост или наредби за
обществено благоприличие.
снимки. Това е нормално и не се отразява на общата ефективност на
фотоапарата.
5
Икони, използвани в ръководството
Икони, използвани в ръководството
Икона
Функция
Режим
Знак
Допълнителна информация
Интелигентен автоматичен
t
Предупреждения и мерки, свързани с безопасността
Програмиран
P
Приоритет на блендата
A
Приоритет на затвора
S
Ръчно
M
Интелигентен
s
Панорама
R
Безжична мрежа
B
[
]
Бутони на фотоапарата. Например [Затворa] означава бутона
на затвора.
(
)
Номер на страница със свързана информация
ĺ
*
Индикатори за режими
Последователността на опциите или менютата, които трябва
да изберете, за да извършите една стъпка; например:
Изберете b ĺ Quality (Качество) (означава да изберете b,
след което да изберете Quality (Качество)).
Анотация
6
Съдържание
Съвети
Глава 1
Принципи във фотографията
Моят фотоапарат
Пози на заснемане .................................................................................... 13
Начални стъпки ......................................................................................... 28
Разопаковане ............................................................................................................ 28
Оформление на фотоапарата ................................................................ 29
Използване на бутон MOBILE ............................................................................. 31
Използване на дисплея ........................................................................................ 32
Начин на държане на фотоапарата .................................................................... 13
Заснемане в изправено положение ................................................................... 14
Заснемане в клекнало положение...................................................................... 14
Бленда........................................................................................................... 15
Стойност на експонацията и дълбочина на полето .................................... 16
Скорост на затвора ................................................................................... 17
ISO чувствителност ................................................................................... 18
Начинът, по който стойността на блендата, скоростта на
затвора и ISO чувствителността управляват експонацията ........ 19
Връзка между фокусно разстояние, ъгъл и перспектива ............ 20
Дълбочина на полето ............................................................................... 21
Какво управлява ефектите на разфокусиране? ............................................ 21
Визуализация на DOF ................................................................................................ 23
Композиция ................................................................................................ 23
Правило на третините .............................................................................................. 23
Снимки с два обекта .................................................................................................. 24
Светкавица .................................................................................................. 25
Водещо число на светкавицата ............................................................................ 26
Отражателна фотография ....................................................................................... 26
Използване на режим на автопортрет............................................................. 32
Поставяне на батерия и карта с памет................................................ 33
Изваждане на батерията и картата с памет................................................. 33
Използване на адаптера за карти с памет ................................................... 33
Зареждане на батерията и включване на фотоапарата ................ 34
Зареждане на батерията ...................................................................................... 34
Включване на фотоапарата ................................................................................ 34
Извършване на първоначалната настройка .................................... 35
Избор на функции (опции) ..................................................................... 37
Използване на m .............................................................................................. 37
Например, настройване на размера на снимката в режим P ............... 37
Използване на Интелигентния панел ............................................................ 38
Например настройте стойността на експонацията в режим P ............ 38
Използване на iFn ................................................................................................... 39
Икони на дисплея ...................................................................................... 41
В режим Заснемане ................................................................................................ 41
Заснемане на снимки ............................................................................................... 41
Запис на видеоклипове .......................................................................................... 42
За нивомера ................................................................................................................. 42
7
Съдържание
В режим Възпроизвеждане ................................................................................ 43
Преглед на снимки .................................................................................................... 43
Възпроизвеждане на видеоклипове ................................................................ 43
Промяна на показаната информация ............................................................ 44
Обективи...................................................................................................... 45
Оформление на обектива ................................................................................... 45
Заключване или отключване на обектива ..................................................... 46
Обозначения по обектива................................................................................... 48
Принадлежности ....................................................................................... 49
Оформление на външна светкавица .............................................................. 49
Свързване на външната светкавица ................................................................. 50
Режими на заснемане .............................................................................. 51
t Режим Интелигентен автоматичен..................................................... 52
P Режим Програмиране ....................................................................................... 54
Промяна на програма.............................................................................................. 55
Минимална скорост на затвора .......................................................................... 55
A Режим Приоритет на блендата .................................................................... 56
S Режим Приоритетност на затвора............................................................... 57
M Ръчен режим ....................................................................................................... 58
Използване на режим на кадриране ................................................................ 58
Използване на функцията Bulb............................................................................ 59
s Интелигентен режим ...................................................................................... 60
Използване на режим Най-добро лице ........................................................... 61
R Режим Панорама .............................................................................................. 62
Запис на видеоклип ............................................................................................... 63
Налични функции според режима на заснемане ..................................... 65
Глава 2
Функции за заснемане
Размер и разделителна способност .................................................... 67
Размер на снимка .................................................................................................... 67
Качество ...................................................................................................................... 68
ISO чувствителност ................................................................................... 69
Баланс на бялото ....................................................................................... 70
Персонализиране на предварително зададени опции на
баланс на белия цвят ................................................................................................ 71
Съветник за снимки (стилове снимки)................................................ 72
АФ режим..................................................................................................... 73
Еднократен АФ ......................................................................................................... 74
Непрекъснат АФ ...................................................................................................... 74
Ръчен фокус ............................................................................................................... 75
АФ област..................................................................................................... 76
АФ на селекция......................................................................................................... 76
Множество точки на АФ ....................................................................................... 77
Проследяващ АФ ..................................................................................................... 77
Откриване на лице.................................................................................... 79
Нормално.................................................................................................................... 79
Снимка с усмивка .................................................................................................... 80
Снимка с намигване ............................................................................................... 80
Подпомагане на ръчния фокус ............................................................. 81
Оптическо стабилизиране на изображението (OIS) ....................... 82
8
Съдържание
Устройство (метод на заснемане)......................................................... 83
Еднократно................................................................................................................. 83
Непрекъснато ........................................................................................................... 84
Серия снимки ............................................................................................................ 84
Таймер .......................................................................................................................... 85
Клин при автоматична експонация (AE Bracket) ....................................... 85
Баланс на бялото с клин (WB Bracket) ............................................................ 86
Съветник за снимки при използване на клин (P Wiz Bracket).............. 86
Дълбочина с клин ................................................................................................... 87
Светкавица .................................................................................................. 88
Намаляване на ефекта червени очи............................................................... 89
Регулиране на интензитета на светкавицата.............................................. 89
Измерване ................................................................................................... 90
Множество точки .................................................................................................... 90
Централно .................................................................................................................. 91
Точково ........................................................................................................................ 91
Измерване на стойността на експонацията на фокусната област ....... 92
Динамичен обхват .................................................................................... 93
Интелигентен филтър .............................................................................. 94
Компенсация на експонацията ............................................................. 95
Заключване на експонацията ................................................................ 96
Видео функции........................................................................................... 97
Размер на видеоклип ............................................................................................ 97
Когато Видео изход е зададен като NTSC........................................................ 97
Когато Видео изход е зададен като PAL ........................................................... 97
Качество на видеоклип ........................................................................................ 98
Много движения ...................................................................................................... 98
Избледняване ........................................................................................................... 99
Глас ................................................................................................................................. 99
Глава 3
Възпроизвеждане/Редактиране
Търсене и управление на файлове .................................................... 101
Преглед на снимки .............................................................................................. 101
Преглед на изображенията в миниатюри................................................. 101
Преглед на файлове по категория ............................................................... 102
Преглед на файлове като папка .................................................................... 102
Защита на файлове .............................................................................................. 103
Изтриване на файлове ....................................................................................... 103
Изтриване на единичен файл ............................................................................ 103
Изтриване на няколко файла ............................................................................. 104
Изтриване на всички файлове ........................................................................... 104
9
Съдържание
Преглед на снимки.................................................................................. 105
Уголемяване на снимка ..................................................................................... 105
Преглед в слайдшоу ............................................................................................ 105
Автоматично завъртане .................................................................................... 106
Възпроизвеждане на видеоклипове ................................................ 107
Изрязване на видеоклип по време на възпроизвеждане................. 107
Заснемане на изображение по време на възпроизвеждане ........... 108
Редактиране на снимки ......................................................................... 109
Завъртане на снимка .......................................................................................... 109
Преоразмеряване на снимки ......................................................................... 110
Настройка на вашите снимки ......................................................................... 110
Ретуширане на лица ............................................................................................ 111
Прилагане на ефекти на интелигентен филтър...................................... 112
Глава 4
Безжична мрежа
Свързване към WLAN и конфигуриране на мрежови
настройки .................................................................................................. 114
Свързване към WLAN ......................................................................................... 114
Избор на мрежови опции .................................................................................... 115
Ръчно задаване на IP адрес ................................................................................. 115
Съвети за мрежова връзка............................................................................... 116
Въвеждане на текст ............................................................................................. 117
Използване на NFC функцията (Tag & Go) ........................................ 118
Използване на NFC функции в режим Заснемане ................................. 118
Използване на NFC функции в режим Възпроизвеждане
(Photo Beam) ........................................................................................................... 118
Използване на NFC функции в режим Wi-Fi ............................................. 118
Автоматично запазване на файлове на смартфон........................ 119
Изпращане на снимки и видеоклипове към смартфон............... 121
Изпращане на снимки или видеоклипове към няколко
смартфона ................................................................................................. 123
Използване на смартфон като отдалечен затвор.......................... 125
Използване на Home Monitor+............................................................ 127
Използване на автоматично архивиране за изпращане
на снимки или видеоклипове.............................................................. 129
Инсталиране на програмата за автоматично архивиране
на вашия компютър ............................................................................................ 129
Изпращане на снимки и видеоклипове към компютър ..................... 129
Използване на Samsung Link за преглед на файлове................... 131
10
Съдържание
Глава 5
Глава 6
Меню за настройка на фотоапарата
Свързване към външни устройства
Потребителски настройки.................................................................... 134
Персонализиране на ISO .................................................................................. 134
Преглед на файловете на HD телевизор .......................................... 146
ISO стъпка.................................................................................................................... 134
Автоматичен ISO обхват........................................................................................ 134
Шумопотискане.....................................................................................................
Настройки на клин ..............................................................................................
DMF (Директен ръчен фокус)..........................................................................
Пространственост на цвета .............................................................................
Коригиране на изкривяването ......................................................................
Персонализиране на iFn ...................................................................................
Потребителски дисплей ....................................................................................
Свързване на клавиши ......................................................................................
NFC с изглед на живо ..........................................................................................
Размер на изображение за MobileLink/NFC ............................................
Координатна мрежа ............................................................................................
Лампа на автофокуса ..........................................................................................
Автоматичен автопортрет ................................................................................
Настройка на скоростта на бутона на обектива ....................................
134
135
135
136
137
137
138
139
139
139
140
140
140
140
Прехвърляне на файлове на компютър ........................................... 147
Прехвърляне на файлове към компютър с ОС Windows ................... 147
Свързване на фотоапарата като сменяем диск ......................................... 147
Изключване на фотоапарата (под Windows 7) ............................................ 148
Прехвърляне на файлове на компютър с ОС Mac................................. 148
Използване на програми в компютър .............................................. 150
Инсталиране на i-Launcher .............................................................................. 150
Използване на Samsung i-Launcher ................................................................. 151
Използване на i-Launcher ................................................................................. 151
Изисквания за операционна система Windows ......................................... 151
Изисквания за операционна система Mac ................................................... 152
Отваряне на Samsung i-Launcher ..................................................................... 152
Изтегляне на фърмуера ........................................................................................ 152
Изтегляне на програмата PC Auto Backup .................................................... 152
Инсталиране на Adobe Photoshop Lightroom ........................................ 153
Използване на Adobe Photoshop Lightroom............................................ 153
Настройка .................................................................................................. 141
11
Съдържание
Глава 7
Приложение
Съобщения за грешка ............................................................................ 155
Поддръжка на фотоапарата................................................................. 156
Почистване на фотоапарата ............................................................................ 156
Обектив и дисплей на фотоапарата ................................................................ 156
Сензор за изображение ........................................................................................ 156
Тяло на фотоапарата............................................................................................... 156
Използване или съхранение на фотоапарата ......................................... 157
Неподходящи места за използване или съхранение на
фотоапарата ............................................................................................................... 157
Използване на плажа или покрай брега ....................................................... 157
Съхранение за продължителен период от време .................................... 157
Използване на фотоапарата внимателно във влажна среда............... 158
Други предпазни мерки ....................................................................................... 158
За картата с памет ................................................................................................ 159
Поддържана карта с памет.................................................................................. 159
Капацитет на картата с памет ............................................................................. 160
Предпазни мерки при използване на картите с памет .......................... 161
За батерията ........................................................................................................... 162
Спецификации на батерията .............................................................................. 162
Продължителност на живот на батерията ................................................... 164
Съобщение за изтощена батерия ..................................................................... 164
Забележки относно използването на батерията....................................... 164
Съвети относно използването на батерията............................................... 165
Съвети относно зареждането на батерията ................................................ 165
Съвети за зареждането със свързан компютър ........................................ 166
Съхраняване и изхвърляне на батериите и зарядните
устройства предпазливо .......................................................................................166
Актуализиране на фърмуера............................................................... 167
Преди да се свържете със сервизния център ................................ 168
Спецификации на фотоапарата .......................................................... 171
Речник......................................................................................................... 176
Допълнителни принадлежности ........................................................ 182
Индекс......................................................................................................... 183
12
Принципи във фотографията
Пози на заснемане
Правилната поза при стабилизиране на фотоапарата е необходима, за
да направите добра снимка. Дори ако държите фотоапарата правилно,
неправилната поза може да причини неустойчивост на фотоапарата.
За да поддържате устойчива опора за фотоапарата, стойте изправени
и неподвижни. Когато снимате с бавна скорост на затвора, задръжте
дъха си, за да сведете движенията на тялото да минимум.
Начин на държане на фотоапарата
Дръжте фотоапарата с дясната си ръка и поставете десния си
показалец върху бутона на затвора. Поставете лявата си ръка под
обектива за по-голяма устойчивост.
13
Принципи във фотографията
Заснемане в изправено положение
Композирайте снимката; застанете изправени, като поставите
краката си разкрачени на нивото на раменете и държите раменете си
насочени надолу.
Заснемане в клекнало положение
Композирайте снимката; клекнете, докосвайки земята с едното си
коляно, поддържайки изправена стойка.
14
Принципи във фотографията
Бленда
Блендата е един от трите фактора, които определят експонацията.
Обвивката на блендата съдържа тънки, метални пластини, които
се отварят и затварят с цел да позволят на светлината да премине
през блендата във фотоапарата. Размерът на блендата е свързан с
количеството на светлината: по-голямата бленда допуска повече
светлина, а по-малката бленда допуска по-малко светлина.
Размери на блендата
Размерът на блендата се обозначава чрез стойност, позната като
"F-число". F-числото представлява фокусното разстояние, разделено
на диаметъра на обектива. Например, ако обектив с фокусно
разстояние 50 мм е с F-число F2, диаметърът на блендата ще бъде
25 мм (50 мм/25 мм = F2). Колкото по-малко е F числото, толкова поголяма е блендата.
Разкритието на блендата се нарича стойност на експонацията (EV).
Повишаването на стойността на експонацията (+1 EV) означава, че
количеството на светлината се удвоява. Понижаването на стойността
на експонацията (-1 EV) означава, че количеството на светлината се
разполовява. Можете да използвате и функцията за компенсиране на
експонацията с цел да настроите фино количеството светлина, като
разделите стойностите на експонацията на 1/2, 1/3 EV и т.н.
+1 EV
Минимална бленда
Средна бленда
-1 EV
Максимална бленда
F1.4
F2
F2.8
F4
F5.6
F8
Стъпки на стойността на експонация
Блендата е леко отворена
Блендата е широко отворена
15
Принципи във фотографията
Стойност на експонацията и дълбочина на полето
Можете да замъглите или изострите фона на снимката чрез настройка
на блендата. Тя е тясно свързана с понятието дълбочина на полето
(DOF), която може да е малка или голяма.
Обвивката на блендата съдържа няколко пластини. Тези пластини се
движат едновременно и управляват количеството светлина, което
преминава през центъра на блендата. Броят на пластините има връзка
и с формата на светлината при заснемане на нощни сцени. Ако блендата
разполага с четен брой пластини, светлината се разделя на равен брой
сектори. Ако броят на пластините е нечетен, броят на секторите е два пъти
по-голям от броя на пластините.
Например, бленда с 8 пластини разделя светлината на 8 сектора, а бленда
със 7 пластини - на 14 сектора.
Снимка с голяма DOF
Снимка с малка DOF
7 пластини
8 пластини
16
Принципи във фотографията
Скорост на затвора
Скоростта на затвора означава количеството време, необходимо за
отварянето и затварянето на затвора. Тя контролира количеството
светлина, което преминава през блендата, преди да достигне сензора
за изображение.
Обикновено скоростта на затвора се настройва ръчно. Измерването
на скоростта на затвора е познато като "Стойност на експонация" (EV),
която се обозначава в интервали от 1 сек., 1/2 сек., 1/4 сек., 1/8 сек.,
1/15 сек., 1/1000 сек., 1/2000 сек. и т.н.
Следователно колкото е по-голяма скоростта на затвора, толкова
по-малко светлина ще бъде пропусната. По подобен начин, колкото
е по-ниска скоростта на затвора, толкова повече светлина ще бъде
пропусната.
Снимките по-долу илюстрират как ниската скорост на затвора
позволява повече време за навлизане на светлината във фотоапарата.
Това добавя ефект на замъгляване на движението на движещи се
обекти. От друга страна, по-високата скорост на затвора позволява
светлината да преминава по-кратко време и така снимката по-лесно
улавя движещи се обекти.
+1 EV
Експонация
-1 EV
0,8 сек.
1 сек.
1/2 сек.
1/4 сек.
1/8 сек.
1/15 сек.
0,004 сек.
1/30 сек.
Скорост на затвора
17
Принципи във фотографията
ISO чувствителност
Експонацията на изображение се определя от чувствителността
на фотоапарата. Чувствителността се основава на международни
филмови стандарти, познати като ISO стандарти. При цифровите
фотоапарати тази норма на чувствителността се използва за
представяне на чувствителността на цифровия механизъм, който
заснема изображението.
ISO чувствителността се удвоява при удвояване на числото. Например
настройката ISO 200 дава възможност за заснемане на изображения
при два пъти скоростта на настройка ISO 100. Въпреки това повисоката стойност на ISO може да доведе до "шум" - малки петънца,
точици и други явления в снимка, които могат да придадат на
снимката шумно или неясно изображение. Като общо правило найдобре е да се използва ниска стойност на ISO чувствителност с цел да
избегнете шума в снимката, освен ако не заснемате в затъмнена среда
или през нощта.
Тъй като ниската ISO чувствителност означава, че фотоапаратът ще
е по-слабо чувствителен към светлината, се нуждаете от повече
светлина, за да получите оптимална експонация. Когато използвате
ниска ISO чувствителност, отворете блендата повече, за да намалите
скоростта на затвора и да допуснете повече светлина да проникне
във фотоапарата. Например, в слънчев ден с обилна светлина ниската
ISO чувствителност не изисква бавна скорост на затвора. Но на
тъмно място през нощта ниската ISO чувствителност ще доведе до
замъглена снимка. По тази причина се препоръчва да увеличите ISO
чувствителността в умерена степен.
Снимка, направена със статив и висока
ISO чувствителност
Замъглена снимка с ниска
ISO чувствителност
Промени в качеството и яркостта в зависимост от ISO чувствителността
18
Принципи във фотографията
Начинът, по който стойността на
блендата, скоростта на затвора и ISO
чувствителността управляват експонацията
Във фотографията настройката на блендата, скоростта на затвора и ISO
чувствителността са тясно свързани. Блендата управлява разкритието,
което регулира светлината, навлизаща във фотоапарата, докато
скоростта на затвора определя продължителността от време, през
което се позволява навлизане на светлината. ISO чувствителността
определя скоростта, с която филмът реагира на светлината. Заедно тези
три аспекта се представят като триъгълното звено на експонацията.
Промяната в скоростта на затвора, стойността на блендата или
ISO чувствителността може да бъде регулирана чрез корекции в
останалите настройки с цел поддържане количеството светлина. Но
резултатите се променят в зависимост от настройките. Например,
скоростта на затвора е полезна, когато се изразява движение,
блендата може да управлява дълбочината на полето, а ISO
чувствителността може да управлява зърнистотта в снимката.
Настройки
Резултати
Настройки
Скорост на
затвора
Резултати
Висока скорост
= по-малко
светлина
Ниска скорост
= повече светлина
Бързо = неподвижно
Бавно = замъглено
ISO
чувствителност
Висока
чувствителност
= по-чувствителен
към светлината
Ниска
чувствителност
= по-ниска
чувствителност
към светлината
Високо = по-голяма зърнистост
Ниско = по-малка зърнистост
Стойност на
блендата
Широка бленда
= повече светлина
Тясна бленда
= по-малко
светлина
Широка = малка дълбочина
на полето
Тясна = голяма дълбочина на
полето
19
Принципи във фотографията
Връзка между фокусно разстояние, ъгъл
и перспектива
Дълго фокусно разстояние
Фокусното разстояние, измервано в милиметри, представлява
разстоянието от средата на обектива до фокусното му разстояние. То
повлиява ъгъла и перспективата на заснетите изображения. Краткото
фокусно разстояние се трансформира в широк ъгъл, който ви
позволява да заснемете широка снимка. Дългото фокусно разстояние
се трансформира в тесен ъгъл, който ви позволява да заснемете
телеснимки.
телеобектив
снимка с
телеобектив
малък ъгъл
Късо фокусно разстояние
Разгледайте снимките по-долу и сравнете промените.
широкоъгълен обектив
широка снимка
широк ъгъл
ъгъл 16 мм
ъгъл 50 мм
ъгъл 200 мм
Обикновено обективът с голям ъгъл е подходящ за заснемане на пейзажи,
докато обективът с малък ъгъл се препоръчва за заснемане на спортни
събития или портретни снимки.
20
Принципи във фотографията
Какво управлява ефектите на разфокусиране?
Дълбочина на полето
Портретните или природните снимки, харесвани най-много от хората,
са тези, при които фонът не е на фокус, така че обектът да изглежда
по-ясен. В зависимост от фокусираните области снимката може да
стане замъглена или изострена. Този ефект се нарича "ниска DOF" или
"висока DOF".
Дълбочината на полето е фокусната област около обекта. Затова
ниската DOF означава, че фокусната област е тясна, а голямата DOF
означава, че фокусната област е широка.
DOF зависи от стойността на блендата
Колкото по-широка е блендата (тоест по-ниската стойност на
блендата), толкова по-ниска става и DOF. При положение, че
фокусното разстояние е еднакво, ниската стойност на блендата ще
причини създаване на снимка с ниска DOF.
Снимка с малка DOF, която акцентира върху обекта и замъглява
останалото, може да се получи ако използвате телескопичен обектив
или изберете ниска стойност на блендата. Обратно, снимка с висока
DOF, на която се виждат всички елементи на снимката с ясен фокус,
може да се получи ако се използва широкоъгълен обектив или
изберете висока стойност на блендата.
50 мм F5.7
Малка дълбочина на полето
50 мм F22
Голяма дълбочина на полето
21
Принципи във фотографията
DOF зависи от фокусното разстояние
DOF зависи от разстоянието между обекта и фотоапарата
Колкото по-дълго е фокусното разстояние, толкова по-ниска става
DOF. Телескопичният обектив с по-дълго фокусно разстояние
отколкото широкоъгълния обектив с късо фокусно разстояние е подобър за заснемане на снимка с ниска DOF.
Колкото по-малко е разстоянието между обекта и фотоапарата,
толкова по-ниска става и DOF. Затова заснемането на снимка близо до
обекта може да доведе до снимка с ниска DOF.
Снимка, заснета със 100 мм телескопичен обектив
Снимка, заснета със 16 мм широкоъгълен обектив
Снимка, заснела обекта отблизо
Снимка, заснета със 100 мм телескопичен обектив
22
Принципи във фотографията
Визуализация на DOF
Можете да натиснете бутона за избор, за да добиете представа как
трябва да изглеждат снимките ви преди да ги заснемете. Фотоапаратът
настройва блендата с предварително зададените настройки и показва
резултатите на екрана. Задайте функция на бутона по избор като
Optical Preview (Оптична визуализация). (стр. 139)
Композиция
Забавно е да заснемате красотата на света със своя фотоапарат. Но
независимо колко красив е светът, лошата композиция не може да
улови красотата му.
Когато говорим за композиция, е много важно да се зададе приоритет
на обектите.
Композицията във фотографията означава подредбата на обектите
в снимката. Обикновено правилото на третините води до добра
композиция.
Правило на третините
За да използвате правилото на третините, разделете изображението
на 3х3 части с равни правоъгълници.
За да композирате снимки, които подчертават обекта по най-добрия
начин, проверете дали обектът ви се намира в един от краищата на
централния правоъгълник.
23
Принципи във фотографията
Чрез правилото на третините ще създадете снимки с устойчиви и
вълнуващи композиции. По-долу са представени няколко примера.
Снимки с два обекта
Ако обектът ви се намира в единия край на снимката, ще създадете
небалансирана композиция. Можете да стабилизирате снимката, като
заснемете втори обект в противоположния ъгъл, за да балансирате
теглото на снимката.
Обект 2
Обект 1
Неустойчив
Обект 2
Обект 1
Устойчив
24
Принципи във фотографията
Когато заснемате пейзажни снимки, центрирането на хоризонта би
създало усещане за липса на баланс. Придайте повече тежест на
снимката, като придвижите линията на хоризонта нагоре или надолу.
Обект 1
Светлината е един от най-важните компоненти във фотографията.
Но не е лесно да си осигурите достатъчно количество светлина
винаги и навсякъде. Използването на светкавица ви позволява
да оптимизирате настройките на светлината и да създавате
разнообразни ефекти.
Обект 1
Обект 2
Обект 2
Неустойчив
Светкавица
Светкавицата, позната още като мигаща лампа или скоростен
светлинен източник, помага за получаване на необходимата
експонация в условия на слаба осветеност. Тя е полезна в добре
осветени ситуации. Например, светкавицата може да се използва за
компенсиране на експонацията на сянка на обект или ясно заснемане
на обекта и фона при задно осветяване.
Устойчив
Преди корекция
След корекция
25
Принципи във фотографията
Водещо число на светкавицата
Номерът на модела на светкавицата е свързан с мощността й и
максималното количество създадена светлина и се изразява чрез
стойност, позната като "водещо число". Колкото по-голямо е водещото
число, толкова повече светлина се излъчва от светкавицата. Водещото
число се получава чрез умножаване на разстоянието от светкавицата
до обекта чрез стойността на блендата при настройване на ISO
чувствителността на 100.
Отражателна фотография
Отражателната фотографията е свързана с метода на отразяване
на светлината към тавана или стените, така че да се разпредели
равномерно върху обекта. Обикновено снимките, заснети със
светкавица, може да изглеждат неестествено и да хвърлят сенки.
Обектите на снимките, направени чрез отражателна фотография,
не хвърлят сенки и изглеждат добре поради равномерното
разпределение на светлината.
Водещо число = разстояние от светкавица до обекта X стойността
на бледната
Стойност на блендата = водещо число/разстояние от
светкавицата до обекта
Разстояние от светкавицата до обекта = водещо число/стойност
на блендата
Затова, ако ви е известно водещото число на светкавицата,
можете да оцените оптималната ръчна настройка на светкавицата
за разстоянието, на което се намира обектът. Например, ако
светкавицата е с водещо число GN 20 и се намира на 4 метра от
обекта, оптималната стойност на блендата е F5.0.
26
Глава 1
Моят фотоапарат
Научете за оформлението на фотоапарата, иконите на дисплея, обектива, допълнителните
принадлежности и основните функции.
Моят фотоапарат
Начални стъпки
Разопаковане
Проверете кутията на фотоапарата за следните елементи.
Фотоапарат
Адаптер за променлив ток/USB кабел
Презареждаща се батерия
Кратко ръководство
Кратко справочно ръководство
DVD-ROM с Adobe Photoshop
Lightroom
Каишка
• Илюстрациите може да се различават от реалните елементи.
• Можете да закупите допълнителни принадлежности от търговски представител или сервизен център на
Samsung. Samsung не носи отговорност за каквито и да е проблеми, причинени от използването на неодобрени
принадлежности. За информация относно принадлежностите разгледайте страница 182.
28
Моят фотоапарат
Оформление на фотоапарата
1 2 3
4
5
6
№
5 7
Име
№
Име
Избирател на режим
• t: Режим Интелигентен
7
Високоговорител
8
NFC таг
9
Бутон за освобождаване на обектива
10
Сензор за изображение
11
Поставяне на обектива
12
Индекс за поставяне на обектива
13
AF допълнително осветление/
Светлинен таймер
•
•
1
8
•
•
•
•
9
13 12 11
10
•
автоматичен (стр. 52)
P: Режим Програмиране (стр. 54)
A: Режим Приоритет на блендата
(стр. 56)
S: Режим Приоритетност на затвора
(стр. 57)
M: Ръчен режим (стр. 58)
s: Интелигентен режим (стр. 60)
R: Режим панорама (стр. 62)
B: Безжична мрежа (стр. 113)
2
Бутон на затвора
3
Бутон на захранването
Бутон MOBILE
4
Изберете Wi-Fi функция, за да се
свържете със своето мобилно
устройство. (стр. 31)
5
Микрофон
6
Гнездо за светкавица
29
Моят фотоапарат >
Оформление на фотоапарата
№
1
2
3
4
5
6
11
1
2
3
Име
№
Бутон за навигация (Интелигентен
избирателен диск)
• В режим Заснемане:
- D: Променете информацията на
Бутон за запис на глас
Започнете запис на видеоклип.
Ухо за ремък за камера
дисплея.
Вътрешна антена
- I: Изберете скоростта на
* Избягвайте контакта с вътрешната антена,
когато използвате безжичната мрежа.
Бутон f
4
10 9 8 7
Идете до Интелигентния панел и
настройте фино някои настройки.
8
Бутон o
• В екран Меню: Запазете избраните
5
6
зададената функция. (стр. 139)
• В режим Възпроизвеждане:
Изтрийте файлове.
се съответно нагоре, надолу, наляво
и надясно. (Можете и да завъртите
бутона за навигация.)
9
Влезте в режим Възпроизвеждане, за да
видите снимки или видеоклипове.
Бутон m
Получете достъп до опции или менюта.
Лампа за статус
Бутон за възпроизвеждане
7
затвора, стойността на блендата,
компенсацията на експонацията или
ISO чувствителността.
- C: Изберете метод на заснемане или
настройте таймера.
- F: Изберете АФ режим.
• В режим Възпроизвеждане:
- I: Вижте миниатюри.
• При други ситуации: Преместете
опции.
• В режим Заснемане: Позволява ви
да изберете областта на фокусиране
ръчно в някои режими на заснемане.
Бутон Изтриване/Персонализиране
• В режим Заснемане: Изпълнете
Име
10
Указва статуса на фотоапарата.
• Мигане: Когато записвате снимка,
заснемате видеоклип, изпращате данни
до компютър, свързвате се с WLAN или
изпращате снимка.
• Постоянна светлина: Когато няма
прехвърляне на данни или се
зарежда батерията.
Дисплей
11
За да заснемете автопортрет, докато
гледате себе си на екрана, обърнете
дисплея нагоре. (стр. 32)
30
Моят фотоапарат >
Оформление на фотоапарата
№
Име
1
HDMI порт
2
1
2
3
4
4
USB порт
Свържете фотоапарата с компютър.
Капак на отделението за батерии/картата с памет
Поставете карта с памет и батерия.
Гнездо за монтаж на статив
3
Използване на бутон MOBILE
Изберете Wi-Fi функция, която се свързва с мобилен телефон, като натиснете [
Натиснете [ ] отново, за да се върнете към предишния режим.
].
31
Моят фотоапарат >
Оформление на фотоапарата
Използване на дисплея
Можете да заснемете автопортрет, докато гледате себе си на дисплея,
като обърнете дисплея нагоре.
Използване на режим на автопортрет
2
Натиснете наполовина [Затворa], за да фокусирате, след
което натиснете [Затворa] изцяло.
• След 3 секунди фотоапаратът автоматично освобождава
затвора.
• Когато фотоапаратът е изключен, обръщането на дисплея нагоре
автоматично го включва.
Когато фотоапаратът е изключен и сте активирали опцията за
автопортрет (стр. 140), обръщането на дисплея нагоре включва
фотоапарата, който навлиза в режим на автопортрет.
• Дръжте дисплея затворен, когато не използвате фотоапарата.
В режим на самоснимачка функциите за таймер (3 секунди), откриване
на лице и красиво лице се активират автоматично.
• Когато фотоапаратът не се държи и дисплеят е обърнат нагоре,
Натиснете [o], за да промените опцията за откриване на лице.
Натиснете [n], за да деактивирате или активирате функцията красиво
лице.
1
• Обръщайте дисплея само в рамките на разрешения ъгъл. В противен
случай може да повредите фотоапарата.
използвайте статив. В противен случай фотоапаратът може да се повреди.
• Не обръщайте дисплея нагоре, когато за фотоапарата е монтирана
външна светкавица. В противен случай фотоапаратът може да се повреди.
Обърнете дисплея нагоре.
180˚
32
Моят фотоапарат
Поставяне на батерия и карта с памет
Научете как да поставяте или изваждате батерията и допълнителната
карта с памет във фотоапарата.
Изваждане на батерията и картата с памет
Плъзнете заключалката нагоре, за
да освободите батерията.
Блокировка на
батерията
Презареждаща се батерия
Натиснете внимателно картата,
докато тя се освободи от
фотоапарата, след което я
издърпайте от гнездото.
Поставете карта с памет с
клемите в златист цвят с лице
нагоре.
Карта с памет
Карта с памет
Поставете батерията с
клемите в златист цвят с лице
наляво.
Използване на адаптера за карти с памет
За да прочетете данните с компютър или картов четец, вкарайте
картата с памет в адаптера за карти.
Презареждаща се батерия
Докато лампата за статус на фотоапарата мига, не изваждайте картата
с памет или батерията. Ако го направите, може да повредите данните,
записани в картата с памет или фотоапарата.
33
Моят фотоапарат
Зареждане на батерията и включване на фотоапарата
Зареждане на батерията
Включване на фотоапарата
Преди да използвате фотоапарата за първи път, трябва да заредите
батерията. Пъхнете малкия край на USB кабела във фотоапарата, след
което пъхнете другия край на USB кабела в адаптера за променлив ток.
За да включите или изключите фотоапарата, натиснете [ ].
• Екранът за първоначална настройка се появява, когато включите
фотоапарата за пръв път. (стр. 35)
Лампа за статус
• Червената лампичка свети: Зарежда се
• Зелената лампичка свети: Напълно зареден
• Червената лампичка премигва: Грешка при зареждане
Използвайте само адаптера за променлив ток и USB кабела, предоставени с
фотоапарата. Ако използвате друг адаптер батерията на фотоапарата може
да не се зареди или да не работи правилно.
34
Моят фотоапарат
Извършване на първоначалната настройка
Когато включите фотоапарата за пръв път, се появява екрана за
първоначална настройка. Езикът е предварително зададен за страната
или региона, в който се продава фотоапаратът. Можете да промените
езика според своите предпочитания.
5
Натиснете [D/I], за да зададете опцията, след което
натиснете [o].
Date/Time Set
Year Month Day
1
Натиснете [I], за да изберете Time Zone (Часови пояс),
след което натиснете [o].
2
Натиснете [D/I], за да изберете часови пояс, след
което натиснете [o].
Back
Hour
Min
DST
Set
• Екранът може да се различава в зависимост от избрания език.
Time Zone
[GMT +00:00] London
[GMT -01:00] Cape Verde
6
Натиснете [I], за да изберете Date Type (Тип дата), след
което натиснете [o].
7
Натиснете [D/I], за да изберете тип дата, след което
натиснете [o].
[GMT -02:00] Mid-Atlantic
[GMT -03:00] Buenos Aires, Sao Paulo
[GMT -03:30] Newfoundland
Back
Set
Date Type
3
4
Натиснете [I], за да изберете Date/Time Set (Настройка
на дата/час), след което натиснете [o].
Натиснете [C/F], за да изберете елемент (Year (Година)/
Month (Месец)/Day (Дата)/Hour (Час)/ Минута/Лятно време).
YYYY/MM/DD
MM/DD/YYYY
DD/MM/YYYY
Back
Set
35
Моят фотоапарат >
Извършване на първоначалната настройка
8
Натиснете [I], за да изберете Time Type (Тип час), след
което натиснете [o].
9
Натиснете [D/I], за да изберете тип час, след което
натиснете [o].
Time Type
12 Hr
24 Hr
Back
Set
10 Натиснете [m], за да завършите първоначалната
настройка.
36
Моят фотоапарат
Избор на функции (опции)
Завъртете бутона за навигация или натиснете [D/I/C/F], за
да се придвижите, след което натиснете [o], за да изберете опция.
Използване на m
Натиснете [m], след което променете опциите или настройките за
заснемане.
Например, настройване на размера на снимката в режим P
1
Завъртете избирателния диск за режим на P.
2
Натиснете [m].
3
Натиснете [C], завъртете бутона за навигация или
натиснете [D/I], за да отидете до b, след което
натиснете [o].
4
Завъртете бутона за навигация или натиснете [D/I],
за да отидете до Photo Size (Размер на снимка), след което
натиснете [o].
AutoShare
Photo Size
Quality
ISO
Minimum Shutter Speed
Back
Select
37
Моят фотоапарат >
5
Избор на функции (опции)
Завъртете бутона за навигация или натиснете [D/I],
за да отидете до опция, след което натиснете [o].
Използване на Интелигентния панел
• Натиснете [m], за да се върнете на предишното меню.
Натиснете [f], за да отидете до някои функции като експонация, ISO и
баланс на белия цвят.
Photo Size
(3:2) (5472x3648)
Например настройте стойността на експонацията в режим P
(3:2) (3888x2592)
(3:2) (2976x1984)
(3:2) (1728x1152)
1
Завъртете избирателния диск за режим на P.
2
Натиснете [f].
3
Натиснете [D/I/C/F], за да отидете до EV
(Стойност на експонацията), след което натиснете [o].
(16:9) (5472x3080)
Back
6
Set
Натиснете [m], за да преминете в режим Заснемане.
• Можете директно да изберете опция като завъртите бутона за
навигация, без да натискате [o].
EV : 0
Back
4
Adjust
Завъртете бутона за навигация или натиснете [C/F],
за да настроите стойността на експонацията, след което
натиснете [o].
38
Моят фотоапарат >
Избор на функции (опции)
Използване на iFn
Натиснете [i-Function] на обектив с i-Function, за да изберете и
регулирате ръчно скоростта на затвора, стойността на блендата,
стойността на експонацията, ISO чувствителността и баланса на белия
цвят на обектива.
1
2
Завъртете избирателния диск за режим на P, A, S или M.
Натиснете [i-Function] на обектива, за да изберете
настройка.
• За да изберете елементи, които да се появят, изберете [m] ĺ
d ĺ iFn Customizing (iFn персонализиране) ĺ елемент.
3
Опция
Описание
Aperture (Бленда)
Променете стойността на блендата.
Shutter Speed
(Скорост на затвора)
Променете скоростта на затвора.
EV (Стойност на
експонацията)
Настройте стойността на експонацията.
ISO
Настройте ISO чувствителността.
White Balance
(Баланс на бялото)
Изберете опция за баланс на белия цвят.
За да изберете опция, настройте фокусния пръстен.
• Можете и да завъртите бутона за навигация.
• Можете да натиснете също и [i-Function], след което да
натиснете [D/I], за да изберете настройка.
4
Натиснете наполовина [Затворa], за да фокусирате,
след което натиснете изцяло [Затворa], за да заснемете
снимката.
39
Моят фотоапарат >
Избор на функции (опции)
Налични опции
Режим на снимане
P
A
S
M
Aperture (Бленда)
-
O
-
O
Shutter Speed
(Скорост на затвора)
-
-
O
O
EV (Стойност на
експонацията)
O
O
O
-
ISO
O
O
O
O
White Balance
(Баланс на бялото)
O
O
O
O
40
Моят фотоапарат
Икони на дисплея
В режим Заснемане
Икона
•
Заснемане на снимки
1
2
1. Информация за заснемане
Икона
Описание
Режим Заснемане
Точна дата
Точен час
Фокусно разстояние*
Заключване на
автоматичната
експонация (стр. 96)
Наличен брой снимки
Поставена карта с памет
Не е поставена карта с
памет**
Описание
: Напълно
заредена
•
: Частично
заредена
•
(Червено): Празна
(заредете батерията)
•
: Зарежда се
2. Опции за заснемане
Икона
Описание
Размер на снимка
Режим на действие
Светкавица (стр. 88)
Регулиране на интензитета на
светкавицата
Кадър на автоматичен
фокус
Измерване (стр. 90)
Област на точково
измерване
Откриване на лице
АФ режим (стр. 73)
Неустойчивост на
фотоапарата
Красиво лице***
Скала за ръчен фокус
Баланс на бялото (стр. 70)
Нивомер (стр. 42)
Микро настройка на баланса на
бялото
Хистограма (стр. 138)
Област на фокусиране
Фокус
Оптическо стабилизиране на
изображението (OIS) (стр. 82)
Скорост на затвора
RAW файл
Стойност на блендата
Динамичен обхват (стр. 93)
Променена стойност на
експонация
ISO чувствителност
(стр. 69)
* Тази икона се появява когато монтирате моторизиран
вариобектив.
** Снимките, които са били заснети без да поставяте карта
с памет, не могат да бъдат отпечатани или прехвърлени
на карта с памет или компютър.
*** Тази икона се появява, когато фотоапаратът влезе
в режим самоснимачка чрез обръщане на дисплея
нагоре.
Появилите се икони ще се променят
в зависимост от избрания режим или
зададените опции.
41
Моят фотоапарат >
Икони на дисплея
2. Опции за заснемане
Запис на видеоклипове
1
Икона
Описание
Размер на видеоклип
АФ режим (стр. 73)
2
Измерване (стр. 90)
Баланс на бялото (стр. 70)
За нивомера
Нивомерът ви помага да подравните
фотоапарата с хоризонталната и вертикалната
линия на дисплея. Ако нивомерът не е равен,
калибрирайте го, използвайки функцията за
хоризонтално калибриране. (стр. 141)
Вертикално
Микро настройка на баланса на
бялото
1. Информация за заснемане
Икона
Описание
Режим Заснемане
Текущо време на запис/
налично време на запис
Много движения (стр. 98)
Време за възпроизвеждане
след прилагане на функцията
Много движения
Оптическо стабилизиране на
изображението (OIS) (стр. 82)
Избледняване (стр. 99)
Изкл. запис на глас (стр. 99)
Появилите се икони ще се променят
в зависимост от избрания режим или
зададените опции.
Хоризонтално
Ÿ Равно
Ÿ Неравно
Не можете да използвате нивомера, когато
снимате в портретна ориентация.
Поставена карта с памет
•
•
•
: Напълно заредена
: Частично заредена
(Червено): Празна
(заредете батерията)
•
: Зарежда се
Стойност на експонация
ISO чувствителност (стр. 69)
42
Моят фотоапарат >
Икони на дисплея
В режим Възпроизвеждане
Преглед на снимки
Mode
F No
Shutter
ISO
Metering
Flash
Focal Length
White Balance
EV
Photo Size
Date
1
Възпроизвеждане на видеоклипове
2
Информация
3
Икона
Описание
Текущ файл/общ брой на файловете
Номер на папка - Номер на файл
№
1
2
RAW файл
Защитен файл
Непрекъснато заснети снимки
(когато се извеждат като папка)
(стр. 102)
3
Описание
Stop
Икона
Play
Описание
Заснета снимка
Текущ файл/общ брой на файловете
RGB хистограма (стр. 138)
Скорост на възпроизвеждане
Режим на снимане, измерване,
светкавица, Баланс на бялото,
стойност на блендата, скорост на
затвора, ISO, фокусно разстояние,
стойност на експонацията, размер на
снимка, дата
Номер на папка - Номер на файл
Много движения
Текущо време на възпроизвеждане
Дължина на видеоклип
43
Моят фотоапарат >
Икони на дисплея
Промяна на показаната информация
Натиснете [D] няколко пъти, за да промените вида на дисплея.
Режим
Вид дисплей
• Основна информация за заснемане (режим на
Заснемане
снимане, скорост на затвора, стойност на блендата,
стойност на експонацията, ISO чувствителност и др.)
• Основна информация за заснемане + Нивомер
• Основна информация за заснемане +
Информация за текущите опции за заснемане
(размер на снимка, режим на задвижване,
светкавица, измерване, АФ режим и др.)
• Основна информация за заснемане +
Информация за текущите опции за заснемане +
Хистограма + Дата и час
• Основна информация
• Покажете цялата информацията относно текущия
Възпроизвеждане
файл.
• Покажете цялата информация за текущия файл,
включително RGB хистограма.
44
Моят фотоапарат
Обективи
Можете да закупите допълнителни обективи, предназначени
специално за вашия фотоапарат серия NX.
Научете повече за функциите на всеки обектив и изберете този, който
съответства на нуждите и предпочитанията ви.
№
Описание
1
2
3
4
i-Function бутон (стр. 39)
Индекс за поставяне на обектива
Фокусен пръстен
Обектив
Оформление на обектива
5
Бутон за мащабиране
• Натиснете бутона за мащабиране, за да регулирате мащабното
съотношение.
Обектив SAMSUNG 16-50 mm F3.5-5.6 Power Zoom ED OIS (пример)
6
Клеми на обектива
1
6
2
3
Когато не използвате обектива, поставяйте капачката му и капачето на
адаптера за поставяне, за да защитите обектива от прах и надраскване.
4
5
45
Моят фотоапарат >
Обективи
Обектив SAMSUNG 20-50 mm F3.5-5.6 ED II (пример)
7
1
Заключване или отключване на обектива
За да заключите обектива, издърпайте и задръжте превключвателя
на заключването на вариото навън от корпуса на фотоапарата и
завъртете пръстена за мащабиране, както е показано на илюстрацията.
2
6
3
5
4
№
Описание
1
2
Индекс за поставяне на обектива
3
Обектив
4
Фокусен пръстен (стр. 81)
5
i-Function бутон (стр. 39)
6
Пръстен за мащабиране
7
Клеми на обектива
За да отключите обектива, завъртете пръстена за мащабиране, както е
показано на илюстрацията, докато чуете щракване.
Превключвател на заключването на вариото
Не можете да заснемете снимка, когато обективът е заключен.
46
Моят фотоапарат >
Обективи
Обектив SAMSUNG 16 mm F2.4 (пример)
5
1
2
3
4
№
Описание
1
2
3
i-Function бутон (стр. 39)
4
Обектив
5
Клеми на обектива
Индекс за поставяне на обектива
Фокусен пръстен (стр. 81)
47
Моят фотоапарат >
Обективи
Обозначения по обектива
Научете какво означават цифрите по обектива.
№
Описание
Стойност на блендата
1
Обектив SAMSUNG 18-200 mm F3.5-6.3 ED OIS (пример)
Обхват на поддържаните стойности на блендата. Например
1:3.5–6.3 означава, че максималната стойност на блендата
варира от 3,5 до 6,3.
Фокусно разстояние
2
Разстоянието от средата на обектива до фокусната му точка
(в милиметри). Тази цифра е изразена в диапазон: минимално
фокусно разстояние до максимално фокусно разстояние на
обектива.
По-дългото фокусно разстояние води до по-тесни зрителни ъгли,
при което обектът се увеличава. По-късото фокусно разстояние
води до по-широки зрителни ъгли.
ED
1
2
3 4 5
3
ED означава изключително ниска дисперсия. Стъклото с
изключително ниска дисперсия е ефективно при минимизиране
на хроматичната аберация (изкривяване, което възниква когато
обективът не успее да фокусира всички цветове в една и съща
конвергентна точка).
OIS (стр. 82)
4
Оптичен стабилизатор на изображението. Обективите с тази
функция могат да откриват неустойчивостта на фотоапарата
и ефективно да отстранят ефектите от движението във
фотоапарата.
Ø
5
Диаметърът на обектива. Когато поставяте филтър на обектива,
проверете дали диаметърът на обектива и този на филтъра
съвпадат.
48
Моят фотоапарат
Принадлежности
Можете да използвате допълнителни принадлежности, като външна
светкавица, които може да ви помогнат да направите снимането поуспешно и удобно.
Оформление на външна светкавица
SEF8A (пример) (по избор)
За повече информация относно допълнителните принадлежности
разгледайте ръководството към съответната принадлежност.
1
• Илюстрациите може да се различават от реалните елементи.
• Можете да закупите допълнителни принадлежности, одобрени от
Samsung, от търговски представител или сервизен център на Samsung.
Samsung не носи отговорност за повреди, причинени от използване на
принадлежности на други производители.
2
3
№
Описание
1
Лампа
2
Бутон за закрепване на гореща обувка
3
Връзка за гнездо на светкавицата
49
Моят фотоапарат >
Принадлежности
Свързване на външната светкавица
1
Монтирайте светкавицата, като я плъзнете в гнездото за
светкавицата.
2
Заключете светкавицата на мястото , като завъртите диска
за закрепване към гнездото по посока на часовниковата
стрелка.
3
Повдигнете светкавицата, за да я използвате.
• Можете да заснемете снимка със светкавица, която не е напълно
заредена, но се препоръчва да използвате напълно заредена светкавица.
• Наличните опции може да се различават в зависимост от режима на
заснемане.
• Между две щраквания на светкавицата има интервал. Стойте
неподвижно, докато светкавицата щракне втори път.
• SEF8A може да не е съвместим с други фотоапарати от серията NX.
• За повече информация относно допълнителните светкавици разгледайте
ръководството за потребителя за съответната светкавица.
Използвайте само светкавици, одобрени от Samsung. Използването на
несъвместими светкавици може да повреди фотоапарата.
50
Моят фотоапарат
Режими на заснемане
Два стандартни режима на заснемане - Интелигентен автоматичен и
Smart (Интелигентен) —ви помагат да правите снимки с разнообразни
автоматични настройки. Допълнителните режими позволяват поголямо персонализиране на настройките.
Икона
t
Описание
Режим Интелигентен автоматичен (стр. 52)
P
Режим Програмиране (стр. 54)
A
Приоритет на блендата (стр. 56)
S
Режим Приоритетност на затвора (стр. 57)
M
Ръчен режим (стр. 58)
s
Smart (Интелигентен) режим (стр. 60)
R
Режим Панорама (стр. 62)
B
Безжична мрежа (стр. 113)
51
Моят фотоапарат >
Режими на заснемане
t Режим Интелигентен автоматичен
1
Завъртете избирателния диск за режим на t.
В интелигентен автоматичен режим фотоапаратът разпознава
окръжаващите го условия и автоматично настройва факторите,
които имат отношение към експонацията, включително скоростта на
затвора, стойността на блендата, измерването, баланса на бялото и
компенсацията на експонацията. Тъй като фотоапаратът управлява
повечето функции, някои от опциите за заснемане са ограничени.
Този режим е полезен за заснемане на бързи снимки с минимални
настройки.
2
Подравнете обекта в кадъра.
3
За да фокусирате, натиснете наполовина [Затворa].
• Фотоапаратът избира сцена. Иконата за подходящата сцена се
появява на екрана.
52
Моят фотоапарат >
Режими на заснемане
Разпознаване на сцени
Икона
Икона
Описание
Залесени зони обикновено съдържащи обекти в зелен цвят
Описание
Пейзажи
Снимки на цветни обекти в близък план
Сцени с ярък бял фон
Фотоапаратът се стабилизира на статив и обектът не се движи
за определен период от време (при заснемане на тъмно).
Пейзажи през нощта
Активно движещи се обекти
Портрети през нощта
Пейзажи с фоново осветление
Портрети с фоново осветление
Портрети
Снимки на обекти в близък план
Снимки на текст в близък план
Залези
4
Натиснете [Затворa], за да направите снимката.
• Фотоапаратът може да открие различни сцени, дори едни и същи
•
На закрито, на тъмно
•
Частично осветени
•
В близък план с точково осветление
Портрети с точково осветление
Синьо небе
•
обекти, в зависимост от факторите на заснемане като неустойчивост на
фотоапарата, осветление или разстояние до обекта.
Ако фотоапаратът не разпознае подходящия режим на сцена, той
използва настройките по подразбиране за режим t.
Дори и да има отчетено лице, фотоапаратът може да не избере режим на
портрет в зависимост от позицията на обекта или осветлението.
Дори ако използвате статив, фотоапаратът може да не разпознае режима
на статив ( ) ако обектът се движи.
Фотоапаратът консумира повече енергия от батерията, защото променя
често настройките, за да избере подходящата сцена.
53
Моят фотоапарат >
Режими на заснемане
P Режим Програмиране
1
Завъртете избирателния диск за режим на P.
Фотоапаратът автоматично настройва скоростта на затвора и
стойността на блендата, така че да получите оптимална стойност на
експонация.
2
Задайте желаните опции.
3
Натиснете наполовина [Затворa], за да фокусирате,
след което натиснете изцяло [Затворa], за да заснемете
снимката.
Този режим е полезен, когато искате да направите снимки с постоянна
експонация и същевременно да можете да настройвате други опции.
54
Моят фотоапарат >
Режими на заснемане
Промяна на програма
Функцията за превключване на програмите ви позволява да
регулирате скоростта на затвора и стойността на блендата, докато
фотоапаратът поддържа същата експонация. Натиснете [I], за да
изберете скоростта на затвора и стойността на блендата, и завъртете
бутона за навигация, за да регулирате стойността на блендата.
Скоростта на затвора ще се промени спрямо стойността на блендата.
Минимална скорост на затвора
Настройте скоростта на затвора като не по-ниска от избраната
скорост. Въпреки това, ако не може да бъде постигната оптимална
стойност на експонация поради достигането на максимална ISO
чувствителност, зададена от Автоматичния диапазон на ISO, скоростта
на затвора може да е по-ниска от избраната минимална скорост на
затвора.
За да зададете
минималната скорост
на затвора,
В режим Заснемане натиснете [m] ĺ b ĺ
Minimum Shutter Speed (Минимална скорост на затвора)
ĺ опция.
• Тази функция е налична само, когато ISO чувствителността е зададена
като Auto (Автоматично).
• Тази функция е налична само в режим Program (Програмиране) или
Aperture Priority (Приоритет на блендата).
55
Моят фотоапарат >
Режими на заснемане
A Режим Приоритет на блендата
1
Завъртете избирателния диск за режим на A.
В режим приоритет на блендата фотоапаратът автоматично изчислява
скоростта на затвора в съответствие с избраната от вас бленда.
2
Натиснете [I], за да изберете стойността на блендата.
3
Завъртете бутона за навигация, за да регулирате
стойността на блендата.
4
Задайте желаните опции.
5
Натиснете наполовина [Затворa], за да фокусирате,
след което натиснете изцяло [Затворa], за да заснемете
снимката.
Можете да регулирате дълбочината на полето (DOF), като променяте
стойността на блендата. Този режим е полезен за заснемане на
портрети, цветя или пейзажни снимки.
• При условия на слаба осветеност може да се наложи да повишите ISO
чувствителността, за да избегнете замъгляване на снимките.
• За да зададете минималната скорост на затвора, в режим Заснемане
натиснете [m] ĺ b ĺ Minimum Shutter Speed (Минимална скорост
на затвора) ĺ опция.
Голяма дълбочина на полето
Малка дълбочина на полето
56
Моят фотоапарат >
Режими на заснемане
S Режим Приоритетност на затвора
1
Завъртете избирателния диск за режим на S.
В режим приоритет на затвора фотоапаратът автоматично изчислява
стойността на блендата в съответствие с избраната от вас скорост
на затвора. Този режим е полезен за заснемане на снимки на бързо
движещи се обекти или създаване на проследяващи ефекти в
снимката.
2
Натиснете [I], за да изберете скоростта на затвора.
3
Завъртете бутона за навигация, за да регулирате скоростта
на затвора.
Например, настройте скоростта на затвора над 1/500 сек., за да
замразите обекта. За да накарате обекта да изглежда замъглен,
настройте скоростта на затвора под 1/30 сек.
4
Задайте желаните опции.
5
Натиснете наполовина [Затворa], за да фокусирате,
след което натиснете изцяло [Затворa], за да заснемете
снимката.
За да компенсирате намаленото количество светлина, която преминава
при висока скорост на затвора, отворете блендата, за да пропуснете повече
светлина. Ако снимките все още са твърде тъмни, повишете стойността на
ISO.
Бавна скорост на затвора
Бърза скорост на затвора
57
Моят фотоапарат >
Режими на заснемане
M Ръчен режим
Ръчният режим позволява да настроите ръчно скоростта на затвора и
блендата. В този режим можете изцяло да контролирате експонацията
на снимките си.
Този режим е полезен при управление на средата на заснемане,
например в студио, или когато трябва да направите фини настройки
на фотоапарата. Ръчният режим е препоръчителен и при заснемане на
нощни сцени или фойерверки.
1
Завъртете избирателния диск за режим на M.
2
Натиснете [I], за да изберете стойността на блендата
или скоростта на затвора.
3
Завъртете бутона за навигация, за да регулирате
стойността на блендата или скоростта на затвора.
4
Задайте желаните опции.
5
Натиснете наполовина [Затворa], за да фокусирате,
след което натиснете изцяло [Затворa], за да заснемете
снимката.
Използване на режим на кадриране
Когато настройвате стойността на експонацията или скоростта на
затвора, експонацията се променя съобразно настройките и така
дисплеят може да се затъмни. Когато тази функция е включена,
яркостта на дисплея е постоянна, независимо от настройките, така че
да можете по-добре да кадрирате снимката си.
За да използвате Режим
на кадриране,
В режим Заснемане натиснете [m] ĺ b ĺ
Framing Mode (Режим на кадриране) ĺ опция.
58
Моят фотоапарат >
Режими на заснемане
Използване на функцията Bulb
Използвайте функцията Bulb, за да заснементе нощни сцени или
нощното небе. По време на интервала между първото натискане на
[Затворa] и второто натискане на [Затворa] затворът остава отворен,
за да можете да създадете ефекти от движението на светлината.
За да използвате
крушка,
В режим Заснемане натиснете [I], за да изберете
скорост на затвора ĺ Завъртете бутона за навигация
докрай обратно на часовниковата стрелка, за да настроите
скоростта на затвора като Bulb ĺ Натиснете [Затворa], за
да започнете да заснемате ĺ Натиснете [Затворa] отново,
за да спрете заснемането.
• Ако зададете висока ISO стойност или оставите затвора отворен дълго
време, изкривяването на изображението може да се увеличи.
• Опциите за задействане и светкавицата не могат да бъдат използвани с
функцията Bulb.
• Функцията Bulb е налична само в ръчен режим.
• Използвайте статив, за да предпазите фотоапарата от неустойчивост.
• Колкото по-дълго отворите затвора, толкова по-дълго отнема
заснемането на снимката. Не изключвайте фотоапарата, докато запазва
снимка.
• Ако използвате тази функция дълго време, трябва да използвате напълно
заредена батерия.
59
Моят фотоапарат >
Режими на заснемане
s Интелигентен режим
Опция
Описание
В интелигентен режим можете да направите снимки с опции,
предварително зададени за специфична сцена.
Macro (Макро)
Заснемете малки обекти или обекти в близък
план.
Food (Храна)
Заснемете снимка на храна в по-колоритни
тонове.
Parties and Indoors
(Празненства и на
закрито)
Заснемете ясни снимки на закрито.
Action Freeze
(Улавяне на
движение)
Заснемете обекти, движещи се при висока
скорост.
Rich Tones (Богати
цветове)
Заснемете снимка с жизнени цветове.
Waterfall (Водопад)
Заснемете сцени с водопади.
Silhouette (Силует)
Заснемете обекти като тъмни форми на
светъл фон.
Sunset (Залез)
Заснемате сцени от залези с естествено
изглеждащи червени и жълти нюанси.
Night (Нощ)
Заснемете снимка с по-малко замъгляване и
шум на изображението при слаба осветеност.
Fireworks
(Фойерверки)
Заснемете сцени с фойерверки.
Light Trace (Диря от
светлина)
Заснемете сцени с диря от светлина при
ниска осветеност.
1
Завъртете избирателния диск за режим на s.
2
Изберете сцена.
Опция
Описание
Beauty Face
(Красиво лице)
Заснемете портрет с опции за скриване на
несъвършенствата по лицето.
Best Face
(Най-добро лице)
Заснемете няколко снимки и заменете лицата,
за да създадете възможно най-доброто
изображение.
Continuous Shot
(Непрекъсната
снимка)
Заснемете серия снимки на движещи се
обекти.
Kids Shot (Снимка
на деца)
Заснемете снимка със забавен звук, за да
привлечете вниманието на детето.
Landscape (Пейзаж)
Заснемате природни картини и пейзажи.
3
Натиснете наполовина [Затворa], за да фокусирате, след
което натиснете изцяло [Затворa], за да заснемете.
60
Моят фотоапарат >
Режими на заснемане
Използване на режим Най-добро лице
5
В режим Най-добро лице можете да заснемете няколко снимки и да
замените лицата, за да създадете възможно най-доброто изображение.
Използвайте този режим, за да изберете най-доброто изображение за
всеки човек, когато заснемате снимка на група.
1
Завъртете избирателния диск за режим на s, след което
изберете Best Face (Най-добро лице).
2
Подравнете обекта в кадъра и натиснете наполовина
[Затворa], за да фокусирате.
3
Натиснете [Затворa], за да направите снимката.
Изберете най-доброто изображение от 5-те лица, които сте
заснели.
• Повторете стъпки 4 и 5, за да замените останалите лица в
снимката.
• Иконата
ще се появи върху изображението, което
фотоапаратът препоръчва.
Back
Set
• Фотоапаратът заснема 5 снимки последователно.
• Първата снимка се задава като фоново изображение.
6
Натиснете [f], за да запазите снимката.
• Фотоапаратът автоматично открива лицата след заснемане.
4
Изберете лице, което да бъде заменено с помощта на
бутона за навигация.
Cancel
• Използвайте статив, за да предпазите фотоапарата от неустойчивост.
• Разделителната способност се задава като 5.9M или по-малко.
Save
61
Моят фотоапарат >
Режими на заснемане
R Режим Панорама
В режим Панорама можете да заснемете широкопанорамна сцена
в една снимка. Режимът Панорама заснема и комбинира серия от
снимки, за да създаде панорамно изображение.
1
2
Завъртете избирателния диск за режим на R.
Докато натискате [Затворa], бавно преместете
фотоапарата в избраната посока.
• Към посоката на движение се показва стрелка, а цялото
изображение, което ще се заснеме, се появява в карето за
визуализация.
• След подравняване на сцените фотоапаратът заснема
следващата снимка автоматично.
3
Когато завършите, освободете [Затворa].
• Фотоапаратът автоматично запазва снимките като една.
• Ако освободите [Затворa], докато снимате, панорамното
заснемане спира и заснетите снимки се запазват.
• Разделителната способност се различава в зависимост от панорамната
снимка, която заснемете.
• В режим Панорама някои от опциите за заснемане не са налични.
• Фотоапаратът може да спре да снима поради композицията на снимане
или движението на обект.
• В режим Панорама вашият фотоапарат може да не заснеме изцяло
последната сцена ако спрете да движите фотоапарата, за да подобрите
качеството на снимката. За да заснемете цялата сцена, преместете
фотоапарата малко зад точката, където искате да свърши сцената.
• За най-добри резултати при заснемане на панорамни снимки избягвайте
следното:
- да движите фотоапарата прекалено бързо или прекалено бавно
- да движите фотоапарата прекалено малко, за да заснемете следващото
изображение
- да движите фотоапарата с непостоянна скорост
- да разклащате фотоапарата
- да снимате на тъмни места
- да заснемате близкостоящи движещи се обекти
- да снимате при променливи условия на яркостта или цвета на
светлината
• Заснетите снимки се запазват автоматично, а заснемането спира при
следните условия:
- ако промените посоката на снимане, докато снимане
- ако преместите фотоапарата прекалено бързо
- ако не местите фотоапарата
62
Моят фотоапарат >
Режими на заснемане
Запис на видеоклип
В режим Заснемане можете да запишете HD видеоклипове (1920X1080),
като натиснете
(Запис на виео). Фотоапаратът позволява да
заснемете видеоклипове с продължителност до
20 минути при 30 кад./сек. и записва файловете във формат MP4 (H.264).
Звукът се записва чрез микрофона на фотоапарата.
Когато използвате обектив, който няма AF/MF превключвател,
докато записвате видеоклип, натиснете [F], за да деактивирате или
активирате АФ функцията. Когато използвате обектив, който има
AF/MF превключвател, АФ функцията работи според настройката на
превключвателя.
Изберете Fader (Избледняване), за да се приложи ефект на
избледняване при влизане или излизане от сцена. Можете също да
изберете Voice (Глас) или други опции за настройка на записа.
(стр. 99)
1
Завъртете избирателния диск за режим на t, P, A, S,
M или s.
• Тази функция може да не е достъпна в някои режими.
2
Задайте желаните опции.
3
Натиснете
(Запис на виео), за да започнете записа.
• Фотоапаратът ще запази скоростта на затвора и стойността на
блендата, които сте задали преди да започнете да снимате.
4
Натиснете
(Запис на виео) отново, за да спрете.
• Можете също да натиснете [Затворa], за да спрете записа.
63
Моят фотоапарат >
Режими на заснемане
• H.264 (MPEG-4 part10/AVC) е най-новият формат за шифроване на видео
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
файлове, създаден през 2003 от ISO-IEC и ITU-T. Този формат използва повисока степен на компресиране, което означава, че на по-малко място от
паметта могат да бъдат съхранени повече данни.
Ако разполагате с опцията стабилизиране на изображението или
при заснемане на филм, фотоапаратът може да запише звука на
стабилизатора на изображението.
Звукът от мащабирането или други звуци от работата на обектива може
да се запишат ако регулирате обектива, докато записвате видеоклип.
Когато използвате оптичен видео обектив, шумът от автоматичното
фокусиране не се записва.
Ако свалите обектива на фотоапарата, докато записвате филм, записът ще
бъде прекъснат. Не сменяйте обектива, докато записвате.
Ако внезапно смените ъгъла на заснемане на фотоапарата, докато
снимате филм, фотоапаратът може да не успее да запише ъглите
точно. Използвайте статив, за да сведете до минимум трептенето на
фотоапарата.
Фотоапаратът поддържа само функцията Multi AF (Множество точки на
АФ), когато записва видеоклип. Не можете да използвате други функции
за настройка на фокусната област.
Когато размерът на един файл с видеоклип надхвърли 4 GB,
фотоапаратът автоматично спира да записва дори ако максималното
време за запис (20 минути) не е било достигнато.
Ако използвате карта с памет с ниска скорост на запис, записването
на филма може да бъде прекъснато, тъй като картата няма да може да
обработи данните при скоростта, с която се заснема видеоклипът. Ако
това се случи, сменете картата с по-бърза карта с памет или намалете
размера на изображението (например, от 1280X720 на 640X480).
Когато форматирате карта с памет, винаги форматирайте във
фотоапарата. Ако форматирате в друг фотоапарат или компютър, може да
загубите файлове в картата или да промените нейния капацитет.
Докато записвате видеоклип при някои настройки на ISO
чувствителността, екранът може да е по-тъмен, отколкото при заснемане
на снимка. Настройте ISO чувствителността.
Когато записвате видеоклип в режим Program (Програмиран),
Aperture Priority (Приоритет на блендата) или Shutter Priority (Приоритет
на затвора), ISO автоматично се задава като Auto (Автоматично).
64
Моят фотоапарат >
Режими на заснемане
Налични функции според режима на
заснемане
Функция
OIS (Anti-Shake) (Против
неустойчивост) (стр. 82)
P/A/S/M/s*/t
За информация относно функциите на заснемане вижте Глава 2.
Drive (Задействане) (Single
(Еднократно)/Continuous
(Непрекъснато)/Burst (Серия)/
Timer (Таймер)/Bracket (Клин))
(стр. 83)
P/A/S/M/s*/t*
Metering (Измерване) (стр. 90)
P/A/S/M
Dynamic Range (Динамичен
обхват) (стр. 93)
P/A/S/M
Flash (Светкавица) (стр. 88)
P*/A*/S*/M*/s*/t*
Функция
Photo Size (Размер на снимка)
(стр. 67)
Quality (Качество) (стр. 68)
ISO (стр. 69)
Налична при
P/A/S/M/s*/t
P/A/S/M/s*/R
P/A/S/M
White Balance (Баланс на
бялото) (стр. 70)
P/A/S/M
Picture Wizard (Съветник за
снимки) (стр. 72)
P/A/S/M
Smart Filter (Интелигентен
филтър) (стр. 94)
P/A/S/M
AF Mode (АФ режим) (стр. 73)
AF Area (Област на АФ) (стр. 76)
MF Assist (Подпомагане на РФ)
(стр. 81)
P/A/S/M/s*/R
P/A/S/M/s*
Налична при
Exposure compensation
(Компенсиране на
експонацията) (стр. 95)
P/A/S
Exposure lock (Заключване на
експонацията) (стр. 96)
P/A/S
* Някои функции са ограничени при тези режими.
P/A/S/M/s/R/t
Link AE to AF Point
(Свързване на AE с АФ точка)
(стр. 92)
P/A/S/M
Framing Mode (Режим на
кадриране) (стр. 58)
P/A/S/M
65
Глава 2
Функции за заснемане
Научете повече за функциите, които можете да настроите в режим Заснемане. Използвайки функциите за заснемане,
ще се насладите на по-персонализирани снимки и видеоклипове.
Функции за заснемане
Размер и разделителна способност
Размер на снимка
С увеличаване на разделителната способност снимката или
видеоклипът съдържат все повече пиксели и могат да се отпечатат
на по-голям лист хартия или да се изведат на голям екран. Когато
използвате висока разделителна способност, размерът на файла също
нараства. Изберете ниска разделителна способност за снимки, които
ще се показват на цифрова фоторамка или ще се качват в интернет.
За да укажете
размера,
В режим Заснемане натиснете [m] ĺ b ĺ Photo Size
(Размер на снимка) ĺ опция.
* По подразбиране
Икона
Размер
Препоръчително за
(3:2) 5472x3648*
Отпечатва се на хартия A1.
(3:2) 3888x2592
Отпечатване на хартия A2.
(3:2) 2976x1984
Отпечатва се на хартия A3.
(3:2) 1728x1152
Отпечатване на хартия A5.
(16:9) 5472x3080
Отпечатване на хартия A1 или
възпроизвеждане на HD телевизор.
(16:9) 3712x2088
Отпечатване на хартия A3 или
възпроизвеждане на HD телевизор.
(16:9) 2944x1656
Отпечатване на хартия A4 или
възпроизвеждане на HD телевизор.
(16:9) 1920x1080
Отпечатване на хартия A5 или
възпроизвеждане на HD телевизор.
(1:1) 3648x3648
Отпечатване на квадратна снимка на
хартия във формат A1.
(1:1) 2640x2640
Отпечатване на квадратна снимка на
хартия във формат A3.
(1:1) 2000x2000
Отпечатване на квадратна снимка на
хартия във формат A4.
(1:1) 1024x1024
Прикачване към имейл.
Наличните опции може да се различават в зависимост от условията на
заснемане.
67
Функции за заснемане >
Размер и разделителна способност
Качество
* По подразбиране
Икона
Формат
Описание
JPEG
Normal (Нормално):
• Компресирано за нормално качество.
• Препоръчва се за печат в умален размер или
качване в интернет.
RAW
RAW:
• Записвате снимката си без загуба на данни.
• Препоръчва се при редактиране след
заснемане.
RAW+JPEG
RAW + S.Fine (RAW + Много добро): Запазете
снимка в JPEG (много добро качество) и RAW
формат.
RAW+JPEG
RAW + Fine (RAW + Добро): Запазете снимка в
JPEG (добро качество) и RAW формат.
RAW+JPEG
RAW + Normal (RAW + Нормално): Запазете
снимка в JPEG (нормално качество) и RAW
формат.
Фотоапаратът записва снимките в JPEG или RAW формат.
Снимките, заснети от фотоапарата, често се преобразуват в JPEG
формат и се съхраняват в паметта в съответствие с настройките по
време на заснемането. RAW файловете не се преобразуват в JPEG
формат и се съхраняват в паметта без каквито и да са промени.
RAW файловете са с разширение "SRW". За да регулирате и
калибрирате експонации, баланс на белия цвят, тонове, контраст
и цветове на RAW файловете или да ги преобразувате в JPEG или
TIFF формат, използвайте програмата Adobe Photoshop Lightroom,
предоставена на DVD-ROM диска с програми.
Потвърдете, че разполагате с достатъчно пространство на картата с
памет, за да запишете снимките си в RAW формат.
За да зададете
качество,
В режим Заснемане натиснете [m] ĺ b ĺ Quality
(Качество) ĺ опция.
Наличните опции може да се различават в зависимост от условията на
заснемане.
* По подразбиране
Икона
Формат
Описание
JPEG
Super Fine (Много добро)*:
• Компресирано за най-добро качество.
• Препоръчва се за печат в голям размер.
JPEG
Fine (Добро):
• Компресирано за по-добро качество.
• Препоръчва се за печат в нормален размер.
68
Функции за заснемане
ISO чувствителност
ISO чувствителността изразява чувствителността на фотоапарата към
светлината.
Примери
Колкото по-голяма е стойността на ISO, толкова по-чувствителен е
фотоапаратът към светлината. В резултат на това, избирайки по-висока
стойност на ISO чувствителността, можете да правите снимки на
затъмнени или тъмни места при по-висока скорост на затвора. Но това
може да повиши електронните шумове и да доведе до създаване на
зърниста снимка.
За да укажете ISO
чувствителността,
В режим Заснемане натиснете [m] ĺ b ĺ ISO ĺ
опция.
ISO 100
ISO 400
ISO 800
ISO 3200
• Повишете стойността на ISO на места, където използването на светкавица
е забранено. Можете да правите по-ясни снимки, като настроите висока
стойност на ISO, без да се налага да осигурявате повече светлина.
• Използвайте функцията Понижение на шума с цел да намалите
визуалните шумове, които може да възникнат при снимки с висока
стойност на ISO. (стр. 134)
• Наличните опции може да се различават в зависимост от условията на
заснемане.
69
Функции за заснемане
Баланс на бялото
Балансът на бялото представлява светлинния източник, който влияе на
цвета на снимката.
Цветът на снимката зависи от типа и качеството на светлинния
източник. Ако желаете цветът на вашата снимка да бъде реалистичен,
изберете подходящите светлинни условия, за да калибрирате баланса
на белия цвят, като Auto WB (Автоматичен баланс на белия цвят),
Daylight (Дневна светлина), Cloudy (Облачно), Tungsten (Волфрамово
осветление) или ръчно коригирайте цветовата температура.
Също така можете да регулирате предварително зададените
светлинни източници, така че цветовете на снимката да отговарят на
реалната сцена, заснета при смесени светлинни условия.
За да укажете
баланса на бялото,
В режим Заснемане натиснете [m] ĺ b ĺ White
Balance (Баланс на бялото) ĺ опция.
* По подразбиране
Икона
Описание
Auto WB (Автоматичен баланс на белия цвят)*: Използвайте
съответните автоматични настройки в зависимост от
светлинните опции.
Daylight (Дневна светлина): Изберете този режим, когато правите
снимки на открито в слънчево време. Тази опция води до създаване
на снимки, възможно най-близки до естествените цветове на
сцената.
Cloudy (Облачно): Изберете този режим, когато правите снимки
на открито в облачно време или на сянка. Снимките, направени в
облачни дни, изглеждат по-синкави в сравнение с тези, направени в
слънчеви дни. С тази опция можете да регулирате този ефект.
* По подразбиране
Икона
Описание
Fluorescent White (Флуоресцентно бяло): Изберете, когато снимате
при дневна флуоресцентна лампа, особено за бяла флуоресцентна
светлина.
N
Fluorescent NW (Флуоресцентно NW): Изберете, когато снимате
при дневна флуоресцентна лампа, особено за бяла флуоресцентна
светлина с много бели оттенъци.
D
Fluorescent Daylight (Флуоресцентна дневна светлина): Изберете,
когато снимате при дневна флуоресцентна лампа, особено за бяла
флуоресцентна светлина с леко синкави оттенъци.
Tungsten (Волфрамово осветление): Изберете, когато правите
снимки на закрито под крушки с нажежаеми жички или халогенни
лампи. Волфрамовите крушки с нажежаеми жички изглеждат сякаш
имат слабо червеникав оттенък. С тази опция можете да регулирате
този ефект.
Flash WB (Баланс на бялото със светкавица): Изберете, когато
използвате светкавицата.
Custom Set (По избор): Използвайте своите предварително
зададени настройки. Можете ръчно да настроите баланса на бялото,
като натиснете [D] и заснемете бял лист хартия. Запълнете
измерващия кръг с хартията и задайте баланса на бялото.
Color Temperature (Цветна температура): Ръчно настройте
топлината на цветовете на светлинния източник. Топлината
на цветовете се измерва в градуси по Келвин, което указва
специфичния тип светлинен източник. Можете да получите
по-топла снимка с по-висока стойност и по-хладна снимка с
по-ниска стойност. Натиснете [D] и променете цветната
температура.
Наличните опции може да се различават в зависимост от условията на
заснемане.
70
Функции за заснемане >
Баланс на бялото
Персонализиране на предварително зададени опции на
баланс на белия цвят
Примери
Можете да персонализирате и предварително зададените опции за
баланса на бялото.
За да персонализирате
предварително
зададените опции,
В режим Заснемане натиснете [m] ĺ b ĺ White
Balance (Баланс на бялото) ĺ опция ĺ [D] ĺ
Натиснете [D/I/C/F].
White Balance : Daylight
Back
Auto WB
(Автоматичен баланс на белия цвят)
Daylight
(Дневна светлина)
Fluorescent Daylight
(Флуоресцентна дневна светлина)
Tungsten
(Волфрамово осветление)
Reset
71
Функции за заснемане
Съветник за снимки (стилове снимки)
Съветникът за снимки ви позволява да прилагате различни фото
стилове към снимките си с цел да създадете различен облик и
емоционални настроения. Можете да създадете и запишете и
собствени фото стилове, като настроите цвета, наситеността, остротата
и контраста на всеки стил.
Не съществува изрично правило за това кой стил при какви условия е
най-подходящ. Експериментирайте с различните стилове и открийте
собствените си настройки.
За да зададете фото
стил,
В режим Заснемане натиснете [m] ĺ b ĺ
Picture Wizard (Съветник за снимки) ĺ опция.
Примери
Standard (Стандартен)
Vivid (Жив)
Portrait (Портретен)
Landscape (Пейзажен)
Forest (Гора)
Retro (Ретро)
Cool (Охлаждащ)
Calm (Спокоен)
Classic (Класически)
• Можете да настроите и стойността на предварително зададените
стилове. Изберете опция на Picture Wizard (Съветник за снимки) [D],
след което регулирайте цвета, наситеността, остротата или контраста.
• За да персонализирате своя собствен съветник за снимки, изберете ,
или
, след което променете цвета, наситеността, остротата и
контраста.
• Опциите за съветника за снимки не могат да бъдат настроени заедно с
опциите на Smart Filter (Интелигентен филтър).
72
Функции за заснемане
АФ режим
Научете как да настройвате фокуса на фотоапарата според обектите.
Можете да изберете режима на фокусиране, който е подходящ
за даден обект, от опциите Еднократен автофокус, Непрекъснат
автофокус и Ръчен фокус. АФ функцията се активира, когато натиснете
наполовина [Затворa]. В режим на ръчен фокус трябва да завъртите
фокусния пръстен на обектива, за да го настроите ръчно.
В повечето случаи можете да фокусирате чрез опцията Single AF
(Еднократен АФ). Бързо движещите се обекти или обектите с малки
разлики в отенъците от тези на фона, са трудни за фокусиране. Изберете
подходящия режим на фокусиране в такива ситуации.
За да укажете
режим на
автоматичен фокус,
В режим Заснемане натиснете [F] ĺ опция.
• Можете да настроите опцията и като натиснете [m] ĺ b ĺ
AF Mode (АФ режим) ĺ опция в режим Заснемане.
• Наличните опции може да се различават в зависимост от използвания
обектив.
Ако вашият обектив разполага с AF/MF превключвател, трябва
да настроите превключвателя в съответствие с избрания режим.
Задайте превключвателя на АФ, когато избирате Еднократен АФ или
Непрекъснат АФ. Задайте превключвателя на MF, когато избирате
Ръчно фокусиране.
Ако вашият обектив не разполага с AF/MF превключвател, натиснете
[F], за да изберете желания АФ режим.
73
Функции за заснемане >
АФ режим
Еднократен АФ
Непрекъснат АФ
Единичен АФ е подходящ режим за заснемане на неподвижни обекти.
Когато натиснете [Затворa] наполовина, фокусът се фиксира в
областта на фокусиране. Мястото става зелено, когато необходимият
фокус бъде постигнат.
Докато държите натиснат наполовина [Затворa], фотоапаратът
продължава към режим на автоматично фокусиране. Този режим се
препоръчва при заснемане на сцена с човек на колело, бягащо куче
или състезателен автомобил.
74
Функции за заснемане >
АФ режим
Ръчен фокус
Можете ръчно да фокусирате обекта, като завъртите фокусния
пръстен на обектива. Функцията Подпомагане на ръчния фокус
позволява да фокусирате лесно. Докато въртите фокусния пръстен,
областта на фокусирането се уголемява. Този режим се препоръчва
при заснемане на обект с цветове, подобни до тези на фона, нощна
сцена или фойерверки.
• Ако използвате тази функция не можете да зададете опции Face
Detection (Откриване на лице), AF Area (Област на АФ) и Link AE to AF
Point (Свързване на АЕ с АФ точка).
• Докато регулирате фокуса, се появява скалата за ръчно фокусиране
(
).
75
Функции за заснемане
АФ област
Функцията АФ област променя позициите на областта на фокусиране.
АФ на селекция
По принцип фотоапаратът се фокусира върху най-близкия обект. Но
когато са налице много обекти, е възможно на фокус да попаднат и
някои, които са нежелани. С цел да предотвратите фокусиране на
нежелани обекти, променете областта на фокусиране по такъв начин,
че на фокус да застане желания от вас обект. Можете да получите поясна и остра снимка, като изберете подходяща област на фокусиране.
Можете да укажете фокуса върху желаната от вас област. Приложете
ефект извън фокус, за да направите обекта по-лесно разграничим.
За да укажете
автоматично областта
на фокусиране,
Фокусът на снимката по-долу е променен и преоразмерен така, че да
обхване лицето на обекта.
В режим Заснемане натиснете [m] ĺ b ĺ
AF Area (АФ област) ĺ опция.
• Наличните опции може да се различават в зависимост от условията на
заснемане.
AF Size
Move
• Когато превключвателят AF/MF е зададен като MF, не можете да
промените областта на АФ от менюто за заснемане.
За да преоразмерите или преместите областта на фокусиране, в режим
Заснемане натиснете [o]. Натиснете [D/I/C/F], за да преместите
областта на фокусиране. Използвайте бутона за навигация, за да
преоразмерите областта на фокусиране.
76
Функции за заснемане >
АФ област
Множество точки на АФ
Проследяващ АФ
Фотоапаратът показва зелен правоъгълник на местата, където фокусът
е правилно зададен. Снимката се разделя на две или повече области,
а фотоапаратът извлича местата на фокусиране за всяка област. Тази
опция се препоръчва за пейзажни снимки.
Композирайте кадъра и натиснете [o], за да фокусирате върху обекта.
Проследяващият АФ ви позволява да проследявате и автоматично да
фокусирате върху своя обект, дори когато обектът се движи или когато
промените композицията на заснемане.
Когато натиснете [Затворa] наполовина, фотоапаратът извежда
областта на фокусиране, както е показано на снимката по-долу.
Бяла рамка: Фотоапаратът
проследява обекта.
Зелена рамка: Обектът е
на фокус, когато натиснете
наполовина [Затворa].
Червена рамка: Фотоапаратът
не е успял да фокусира.
77
Функции за заснемане >
АФ област
• Ако не изберете област на фокусиране, фокусната рамка ще се появи в
центъра на екрана.
• Проследяването на обект може да е неуспешно, когато:
- обектът е прекалено малък
- обектът се движи неравномерно
- обектът е осветен отзад или заснемате на тъмно място
- цветовете или шарките на обекта и фона са еднакви
- обектът включва хоризонтални шарки, като например щори
- фотоапаратът се разклаща прекалено
- заснемате снимки непрекъснато
• Когато проследяването е неуспешно, функцията ще се нулира.
• Ако фотоапаратът не успее да проследи обекта, фокусната област ще се
нулира.
• Ако фотоапаратът не успее да фокусира, фокусната рамка ще стане
червена и фокусът ще бъде занулен.
78
Функции за заснемане
Откриване на лице
Използвайте опциите за откриване на лице, за да заснемете
автопортрет или усмихнато лице.
За да използвате
функцията за
откриване на лице,
В режим Заснемане натиснете [m] ĺ b ĺ
Face Detection (Откриване на лице) ĺ опция.
• Когато фотоапаратът открие лице, той проследява откритото лице
автоматично.
• В зависимост от опциите на Съветник за снимки, откриването на лице
може да не е ефективно.
Нормално
Фотоапаратът избирателно фокусира върху човешките лица. Могат
да се открият до 10 човешки лица. Тази настройка се препоръчва при
заснемане на група от хора.
Когато натиснете [Затворa] наполовина, фотоапаратът фокусира
върху лицата, както е показано на снимката по-долу. Когато заснемате
група хора, фотоапаратът извежда фокуса върху лицето на найблизкостоящия човек в бяло, а фокусът на лицата на останалите хора
- в сиво.
• Когато зададете ръчен фокус, откриването на лице може да не е налично.
• Функцията за откриване на лица може да не е ефективна, когато:
- обектът е далеч от фотоапарата
- е твърде ясно или твърде тъмно
- обектът не е застанал с лице към фотоапарата
- обектът носи слънчеви очила или маска
- изражението на лицето на обекта се променя драстично
- обектът е осветен отзад или условията на осветеност са нестабилни
• Когато зададете опции за откриване на лице, областта на АФ автоматично
се задава като Multi AF (Множество точки на АФ).
• В зависимост от избраните опции за откриване на лице, някои опции за
снимане може да не са налични.
79
Функции за заснемане >
Откриване на лице
Снимка с усмивка
Снимка с намигване
Фотоапаратът автоматично освобождава затвора, когато открие
усмихнато лице.
Фотоапаратът автоматично освобождава затвора 2 секунди, след като
открие намигащо лице.
Когато обектът се усмихва широко, фотоапаратът може да открие усмивката
по-лесно.
• Примигнете за повече от 1 секунда за по-добро разпознаване.
• Разпознаването на мигане може да не е успешно, когато:
- фотоапаратът е под нивото на очите
- обектът изглежда тъмен поради задна подсветка
- обектът носи очила
- обектът е далеч от фотоапарата
80
Функции за заснемане
Подпомагане на ръчния фокус
В режим на ръчен фокус трябва да завъртите фокусния пръстен на
обектива, за да фокусирате. Когато използвате функцията Подпомагане
на ръчния фокус, можете да уголемите сцената и лесно да регулирате
фокуса, докато въртите фокусния пръстен. Тази функция е активна
само при обектив, който поддържа ръчен фокус.
За да укажете
подпомагане на
ръчния фокус,
* По подразбиране
Икона
Описание
Off (Изкл.): Не използвайте функцията за подпомагане на
ръчния фокус.
Enlarge x5 (x5 увеличение)*: Фокусната област се
увеличава 5 пъти, когато регулирате фокуса.
В режим Заснемане натиснете [m] ĺ b ĺ MF Assist
(Подпомагане на ръчния фокус) ĺ опция.
Enlarge x8 (x8 увеличение): Фокусната област се увеличава
8 пъти, когато регулирате фокуса.
81
Функции за заснемане
Оптическо стабилизиране на изображението (OIS)
Използвайте функцията Оптическо стабилизиране на изображението
(OIS), за да сведете до минимум нестабилността на фотоапарата. OIS
може да не се предлага за някои обективи.
Нестабилността на фотоапарата възниква на тъмни места или при
снимане на закрито. В такива случаи фотоапаратът прилага по-ниска
скорост на затвора, за да увеличи количеството пропусната светлина,
в резултат на което може да се създаде замъглена снимка. Можете да
избегнете тази ситуация, като използвате функцията OIS.
Без OIS корекция
Ако вашият обектив има превключвател за OIS, трябва да превключите
на ON, за да използвате функцията OIS.
За да укажете
опции за OIS,
В режим Заснемане натиснете [m] ĺ b ĺ OIS (AntiShake) OIS (Функция против разклащане) ĺ опция.
• OIS може да не работи добре, когато:
- местите фотоапарата, за да проследите движещ се обект
- има прекалено разклащане на фотоапарата
- скоростта на затвора е ниска (например, когато изберете Night (Нощ)
в режим s)
* По подразбиране
Икона
- батерията е слаба
- правите снимка отблизо
Описание
Mode 1 (Режим 1)*: ОIS функцията се прилага, само когато
натиснете наполовина или изцяло [Затворa].
• Ако използвате OIS функцията със статив, изображенията могат да се
Mode 2 (Режим 2): OIS функцията е включена.
Off (Изкл.): ОIS функцията е изключена.
С OIS корекция
•
•
•
•
•
замъглят от вибрирането на OIS сензора. При използване на статив
деактивирайте OIS функцията.
Ако фотоапаратът ви бъде ударен или изпуснат, дисплеят ще се замъгли.
Ако това се случи, изключете фотоапарата и го включете отново.
Използвайте OIS функцията само когато е необходимо, тъй като
консумира повече енергия на батерията.
За да настроите OIS опцията в менюто, поставете превключвателя за OIS
на обектива в позиция ON.
Тази опция може да не е налична при някои обективи.
Off (Изкл.) може да не е налично при някои обективи.
82
Функции за заснемане
Устройство (метод на заснемане)
Можете да укажете метода на заснемане да бъде например Continuous
(Непрекъснато), Burst (Серия снимки), Timer (Таймер) или Клин.
Изберете Single (Еднократно), за да заснемете една снимка. Изберете
Continuous (Непрекъснато) или Burst (Серия), за да заснемете бързо
движещи се предмети. Изберете AE Bracket (АЕ с клин), WB Bracket
(Баланс на бялото с клин), P Wiz Bracket (Съветник за снимки с клин)
или Depth Bracket (Дълбочина с клин), за да регулирате експонацията,
баланса на белия цвят, да приложите ефекти на съветника за снимки
или да заснемете снимки с различна дълбочина на полето. Можете
да изберете Timer (Таймер), за да направите снимка след определено
време.
За да промените
метода на
заснемане,
Еднократно
Заснемете по една снимка при всяко натискане на [Затворa].
Препоръчва се при стандартни условия.
В режим Заснемане натиснете [C] ĺ опция.
• Можете да настроите опцията и като натиснете [m] ĺ b ĺ
Drive (Устройство) ĺ метод на снимане в режим Заснемане.
• Наличните опции може да се различават в зависимост от условията на
заснемане.
83
Функции за заснемане >
Устройство (метод на заснемане)
Непрекъснато
Серия снимки
Заснемете снимки непрекъснато, докато натискате [Затворa]. Можете
да заснемете до 5 снимки в секунда.
Заснемете последователно до 10 снимки в секунда (3 секунди),
15 снимки в секунда (2 секунди) или 30 снимки в секунда (1 секунда)
при натискане на [Затворa] веднъж. Препоръчва се за заснемане
на динамични движения или бързо движещи се обекти, например
състезаващи се автомобили.
• За да зададете броя снимки в режим Заснемане натиснете [C] →
• Ако изберете Continuous (Непрекъснато), функцията за намаляване на
шума не е налична.
• Максималната скорост на снимане е 5 кадъра в секунда. Тя ще намалее
след прибл. JPEG 13 снимки, RAW 5 снимки. (Може да се различава в
зависимост от спецификациите на картата с памет.)
Burst (Серия), след което натиснете [D].
• Размерът на снимката се задава като 5M.
• Запазването на снимка може да отнеме по-дълго време.
• Не можете да използвате светкавицата с тази опция.
• Скоростта на затвора трябва да е по-висока от 1/30 секунда.
• Заснетите с тази опция снимки може слабо да се увеличат по време на запис.
• Не можете да зададете ISO опция, по-висока от ISO 3200.
• Тази опция не може да бъдат използвана с файловия формат RAW и не е
достъпна, когато качеството на снимката е зададено като RAW.
84
Функции за заснемане >
Устройство (метод на заснемане)
Таймер
Заснемете снимка след определено време. Можете да настроите
таймера от 2 до 30 секунди.
Клин при автоматична експонация
(AE Bracket)
Когато натиснете [Затворa], фотоапаратът заснема 3 последователни
снимки: Оригиналната, с една стъпка по-тъмна и с една стъпка
по-светла. Използвайте статив, за да предотвратите получаване
на замъглени снимки, докато фотоапаратът заснема трите снимки
последователно. Можете да регулирате настройките в менюто Bracket
Settings (Настройки на клин).
Експонация +2
Експонация -2
• Натиснете [Затворa], за да спрете заснемането.
• За да зададете данни за таймера в режим Заснемане натиснете [C] ĺ
Timer (Таймер), след което натиснете [D].
Oригинал
За да зададете данни за клин, натиснете [m] ĺ d ĺ Bracket Settings
(Настройки на клин) ĺ опция.
85
Функции за заснемане >
Устройство (метод на заснемане)
Баланс на бялото с клин (WB Bracket)
Когато натиснете [Затворa], фотоапаратът заснема 3 последователни
снимки: Оригиналната и още две с различна настройка на баланс на
белия цвят. Оригиналната снимка ще бъде заснета, когато натиснете
[Затворa]. Другите две автоматично се настройват съобразно баланса
на бялото, който сте избрали. Можете да регулирате настройките в
менюто Bracket Settings (Настройки на клин).
Съветник за снимки при използване на
клин (P Wiz Bracket)
Когато натиснете [Затворa], фотоапаратът прави три последователни
снимки, всяка от които е с различна настройка на съветника за снимки.
Фотоапаратът прави снимка и прилага трите опции от съветника
за снимки, които сте използвали за направената снимка. Можете
да изберете три различни настройки в менюто Bracket Settings
(Настройки на клин).
WB+2
WB-2
Oригинал
Retro (Ретро)
Vivid (Оживен)
Standard (Стандартно)
• За да зададете данни за клин, натиснете [m] ĺ d ĺ Bracket Settings
(Настройки на клин) ĺ опция.
• Тази опция не може да бъдат използвана с файловия формат RAW и не е
достъпна, когато качеството на снимката е зададено като RAW.
• За да зададете данни за клин, натиснете [m] ĺ d ĺ Bracket Settings
(Настройки на клин) ĺ опция.
• Тази опция не може да бъдат използвана с файловия формат RAW и не е
достъпна, когато качеството на снимката е зададено като RAW.
86
Функции за заснемане >
Устройство (метод на заснемане)
Дълбочина с клин
Когато натиснете [Затворa], фотоапаратът заснема три
последователни снимки, всяка от които с различна дълбочина на
полето, като регулира стойността на блендата. Използвайте статив,
за да предотвратите получаване на замъглени снимки, докато
фотоапаратът заснема трите снимки последователно. Можете да
регулирате настройките в менюто Bracket Settings (Настройки на
клин).
• За да зададете данни за клин, натиснете [m] ĺ d ĺ Bracket Settings
(Настройки на клин) ĺ опция.
• Тази функция е налична само в режим Program (Програмиране) или
Aperture Priority (Приоритет на блендата).
• Ако стойността на блендата е зададена като максималната или
минимална стойност, ще бъдат заснети две снимки с максималната или
минималната стойност на блендата.
87
Функции за заснемане
Светкавица
С цел да направите реалистична снимка на обекта, трябва да
осигурите постоянно количество светлина. Когато светлинният
източник се променя, можете да използвате светкавица и така да
осигурите постоянно количество светлина. Изберете подходящите
настройки в съответствие със светлинния източник и обекта.
За да настроите
опциите на
светкавицата,
Икона
A
A
В режим Заснемане натиснете [m] ĺ b ĺ Flash
(Светкавица) ĺ опция.
Икона
Описание
2nd Curtain (2-ро перде):
Светкавицата се активира точно
преди затворът да се прибере.
Фотоапаратът заснема ясна
снимка на обекта в по-късна фаза
на действието.
Посока на движение на топката
Описание
• Наличните опции може да се различават в зависимост от условията на
Off (Изкл.): Не използвайте светкавицата.
• Между две щраквания на светкавицата има интервал. Стойте
Smart Flash (Интелигентна светкавица): Фотоапаратът
автоматично настройва яркостта на светкавицата в зависимост
от количеството светлина в окръжаващата среда.
• Ако изберете Off (Изкл.), светкавицата не се задейства, дори когато е
Auto (Автоматично): Светкавицата автоматично се активира на
тъмни места.
Auto Red-eye (Автоматично коригиране на червени очи):
Светкавицата автоматично се активира и намалява ефекта
червени очи.
заснемане.
неподвижно, докато светкавицата щракне втори път.
монтирана външна светкавица.
Използвайте само светкавици, одобрени от Samsung. Използването на
несъвместими външни светкавици може да повреди фотоапарата.
Fill in (Чувствителност): Светкавицата се активира при всяко
заснемане на снимка. (Яркостта се регулира автоматично.)
Fill-in Red (Чувствителност червени очи): Светкавицата се активира,
когато заснемате снимка, за да намали ефекта червени очи.
1st Curtain (1-во перде):
Светкавицата се активира веднага
след отваряне на затвора.
Фотоапаратът заснема ясна
снимка на обекта в началната фаза
на действието.
Посока на движение на топката
88
Функции за заснемане >
Светкавица
Намаляване на ефекта червени очи
Ако светкавицата се активира, докато правите снимка на човек на
тъмно, възможно е в очите му да се появи червено отражение. За да
коригирате ефекта червени очи, изберете Auto Red-eye (Автоматично
коригиране на червени очи) или Fill-in Red (Чувствителност за
червени очи).
Регулиране на интензитета на
светкавицата
Когато светкавицата е включена, регулирайте интензитета на
светкавицата с ±2 нива.
За да укажете
интензивността
на светкавицата,
В режим Заснемане изберете [m] ĺ b ĺ Flash
(Светкавица) ĺ опция ĺ [D] ĺ Завъртете бутона
за навигация или натиснете [C/F], за да регулирате
интензитета на светкавицата.
Flash : Fill in
Без намаляване на ефекта червени очи
С намаляване на ефекта червени очи
Ако обектът е прекалено далеч от фотоапарата или се движи, когато се
активира първата светкавица, ефектът червени очи може да не бъде
отстранен.
Back
Reset
• Регулирането на интензитета на светкавицата може да не е ефективно, когато:
- обектът е прекалено близо до фотоапарата
- задали сте висока ISO чувствителност
- стойността на експонацията е прекалено голяма или прекалено малка
- е твърде ясно или твърде тъмно
• Не можете да използвате тази функция в някои режими на заснемане.
• Ако към фотоапарата прикачите външна светкавица с регулируем интензитет,
ще бъдат приложени настройките за интензитет на светкавицата.
• Ако обектът е твърде близо, когато използвате светкавицата, част от
светлината може да бъде блокирана, което води до тъмна снимка. Обектът
трябва да е в препоръчания обхват, който е различен при различните
обективи.
• Ако сте поставили козирка на обектива, светлината от светкавицата може да
се блокира от нея. За да използвате светкавицата, свалете козирката.
89
Функции за заснемане
Измерване
Режимът на измерване е свързан с начина, по който фотоапаратът
измерва количеството светлина.
Фотоапаратът измерва количеството светлина в дадена сцена и
в много от режимите използва това измерване за настройка на
различни опции. Например, ако обектът изглежда по-тъмен, отколкото
е в действителност, фотоапаратът му прави преекспонирана снимка.
Ако обектът изглежда по-светъл, отколкото е в действителност,
фотоапаратът му прави недостатъчно експонирана снимка.
Множество точки
Режимът Множество точки изчислява количеството светлина на
няколко места. Когато количеството светлина е недостатъчно,
фотоапаратът настройва експонацията, като усреднява общата яркост
на сцената. Този режим е подходящ при заснемане на стандартни
снимки.
Яркостта и цялостното настроение на снимката могат да бъдат
повлияни от това как фотоапаратът измерва количеството на
светлината. Изберете подходящата настройка за условията на
заснемане.
За да укажете опция
за измерване,
В режим Заснемане натиснете [m] ĺ b ĺ Metering
(Измерване) ĺ опция.
90
Функции за заснемане >
Измерване
Централно
Точково
Режимът Централно изчислява по-широка област от тази, която
измерва режимът Точково. Той сумира количеството светлина,
попадащо в централната част на снимката (60 - 80%) и това в
останалите части на снимката (20 - 40%). Тази опция се препоръчва при
ситуации, в които разликата между яркостта на обекта и фона е малка
или когато областта на обекта е по-голяма в сравнение с цялостната
композиция на снимката.
Режимът Точково изчислява количеството светлина в центъра.
Когато правите снимка в условия, при които зад обекта фоновото
осветление е много силно, фотоапаратът регулира експонацията,
така че обектът да бъде заснет правилно. Например, когато изберете
режим Множество точки в условия на силно фоново осветление,
фотоапаратът изчислява, че общото количество светлина е
прекомерно, което води до създаване на по-тъмна снимка. Режимът
Точково може да предотврати тази ситуация, защото изчислява
количеството светлина, попадащо в посочената област.
Обектът е в по-ярък цвят, докато фонът е тъмен. Режимът Точково се
препоръчва в ситуации, като например тази, при която съществува
голяма разлика между експонацията на обекта и фона.
91
Функции за заснемане >
Измерване
Измерване на стойността на експонацията на фокусната
област
Когато тази функция е включена, фотоапаратът автоматично настройва
оптимална експонация, като изчислява яркостта на фокусната
област. Тази функция е налична само когато изберете Spot (Точково)
измерване или Multi (Множество точки) и Selection AF (АФ на
селекция).
За да зададете
тази функция,
В режим Заснемане натиснете [m] ĺ b ĺ Link AE to
AF Point (Свързване на AE с АФ точка) ĺ опция.
92
Функции за заснемане
Динамичен обхват
Тази функция автоматично коригира загубата на ясни детайли, която
може да се получи поради разликите в затъмняването на снимката.
* По подразбиране
Икона
Описание
Off (Изкл.)*: Не използвайте Dynamic Range (Динамичен обхват).
За да зададете опции
на Dynamic Range
(Динамичен обхват),
В режим Заснемане [m] ĺ b ĺ Dynamic Range
(Динамичен обхват) ĺ опция.
Smart Range+ (Интелигентен обхват+): Коригирайте загубата
на ярки детайли.
HDR (Висок динамичен обхват): Заснемете 3 снимки с различна
експонация и след това ги комбинирайте в едно изображение
автоматично.
• Не можете да зададете ISO опция, по-висока от ISO 3200.
• Тази опция не може да бъде зададена с опции за
задействане, различни от Еднократно или Таймер.
Без ефект Динамичен обхват
С ефект Динамичен обхват
Опциите за динамичен обхват не могат да бъдат зададени с функцията Bulb.
93
Функции за заснемане
Интелигентен филтър
Интелигентният филтър ви позволява да прилагате специални ефекти
към вашите снимки или видеоклипове. Можете да изберете различни
опции за филтър, за да създадете специални ефекти, които се постигат
трудно с нормални обективи.
За да зададете
опции за
Интелигентен
филтър,
В режим Заснемане натиснете [m] ĺ b ĺ Smart Filter
(Интелигентен филтър) ĺ опция.
* По подразбиране
Опция
Описание
Off (Изкл.)*
Без ефект
Vignetting
(Портретен ефект)
Приложете ретро цветове, висок контраст и силен
портретен ефект на Ломо фотоапаратите.
Miniature
(Миниатюра)
Приложете ефект накланяне-завъртане, за да
покажете обекта в миниатюра.
Sketch (Скица)
Приложете ефект на скица.
Fish Eye (Рибешко
око)
Изкривете близки обекти, за да имитирате
визуалния ефект на обективи "рибешко око".
Опциите на Smart Filter (Интелигентен филтър) не могат да бъдат настроени
заедно с опциите на Picture Wizard (Съветник за снимки).
94
Функции за заснемане
Компенсация на експонацията
Фотоапаратът автоматично настройва експонацията, като
измерва нивото на осветеност чрез композицията на снимката
и местоположението на обекта. Ако експонацията, зададена от
фотоапарата, е по-висока от очакваната, можете да я настроите
ръчно. Стойността на експонацията се настройва в интервали от
±3. Фотоапаратът извежда предупреждение в червено относно
експонацията на всяка стъпка извън обхвата на ±3.
За да регулирате стойността на експонацията, натиснете [f], след
което изберете EV (Стойност на експонацията). Можете също да
натиснете [I], за да изберете стойността на експонацията и да
завъртите бутона за навигация, за да я регулирате.
+2
-2
Oригинал
Можете да проверите стойността на експонацията чрез позицията на
индикатора за нивото на експонацията.
Предупреждение
относно експонацията
Индекс на стандартна
експонация
Индикатор за нивото
на експонацията
Намалена експонация
(по-тъмна)
Увеличена експонация
(по-ярка)
95
Функции за заснемане
Заключване на експонацията
Когато не можете да постигнете подходяща експонация поради силна
яркост на цветовете, заключете експонацията и тогава направете
снимка.
След като заключите експонацията, насочете обектива там, където
желаете, и натиснете [Затворa].
За да заключите експонацията, настройте композицията на снимката,
за която искате да изчислите експонацията, след което натиснете
бутона за настройка по избор. (когато функцията на бутона по избор е
зададена като AEL) (стр. 139)
96
Функции за заснемане
Видео функции
Функциите, налични за видеоклипове, са обяснени по-долу.
Когато Видео изход е зададен като PAL
* По подразбиране
Икона
Размер на видеоклип
*
Задайте размера на видеоклипа.
За да настроите
опциите за размер
на видеоклипа,
В режим Заснемане натиснете [m] ĺ g ĺ Movie Size
(Размер на видеоклип) ĺ опция.
Размер
Препоръчително за
1920X1080 (25 fps
(25 кад./сек.)) (16:9)
Гледайте на Full HD телевизор.
1280X720 (25 fps
(25 кад./сек.)) (16:9)
Гледайте на HD телевизор.
640X480 (25 fps
(25 кад./сек.)) (4:3)
Гледайте на телевизор.
320X240 (25 fps
(25 кад./сек.)) (4:3)
Публикувайте на уебсайт,
използвайки безжичната мрежа
(максимум 30 секунди).
Когато Видео изход е зададен като NTSC
* По подразбиране
Икона
*
Размер
Препоръчително за
1920X1080 (30 fps
(30 кад./сек.)) (16:9)
Гледайте на Full HD телевизор.
1280X720 (30 fps
(30 кад./сек.)) (16:9)
Гледайте на HD телевизор.
640X480 (30 fps
(30 кад./сек.)) (4:3)
Гледайте на телевизор.
320X240 (30 fps
(30 кад./сек.)) (4:3)
Публикувайте на уебсайт,
използвайки безжичната мрежа
(максимум 30 секунди).
97
Функции за заснемане >
Видео функции
Качество на видеоклип
Много движения
Задайте качеството на видеоклипа.
Настройте скоростта на възпроизвеждане на видеоклип.
За да настроите
опциите за качество
на видеоклипа,
В режим Заснемане натиснете [m] ĺ g ĺ Movie
Quality (Качество на видеоклип) ĺ опция.
За да настроите
опциите за скорост
на възпроизвеждане,
* По подразбиране
Икона
Разширение
Описание
MP4 (H.264)
Normal (Нормално): Запишете видеоклипове с
нормално качество.
MP4 (H.264)
HQ (Високо качество)*: Запишете
видеоклипове с високо качество.
В режим Заснемане натиснете [m] ĺ g ĺ Multi
Motion (Много движения) ĺ опция.
* По подразбиране
Икона
Описание
x0.25: Запишете видеоклип за преглед при 1/4 от нормалната
скорост при възпроизвеждане. (Налично само с 640x480 или
320x240)
x1*: Запишете видеоклип за преглед при нормална скорост при
възпроизвеждане.
x5: Запишете видеоклип за преглед при 5Х нормалната скорост
при възпроизвеждане.
x10: Запишете видеоклип за преглед при 10Х нормалната
скорост при възпроизвеждане.
x20: Запишете видеоклип за преглед при 20Х нормалната
скорост при възпроизвеждане.
• Ако изберете опция, различна от x1, функцията за запис на звук няма да
се поддържа.
• Наличните опции може да се различават в зависимост от условията на
заснемане.
98
Функции за заснемане >
Видео функции
Избледняване
Глас
Можете да избледните сцена навътре или навън чрез функцията за
избледняване на фотоапарата, без да се налага да го правите и от
компютъра. Задайте опцията избледняване навътре за постепенно
избледняване навътре в началото на сцената. Задайте опцията
избледняване навън за постепенно избледняване навън на сцената.
Използвайте тази функция правилно и добавяйте драматични ефекти
към видеоклиповете си.
Понякога заглушеният видеоклип е по-приятен от този със звук. За да
запишете видеоклип без звук, изключете гласа.
За да зададете
опциите за
избледняване,
За да укажете
опциите на гласа,
В режим Заснемане натиснете [m] ĺ g ĺ Voice (Глас)
ĺ опция.
В режим Заснемане натиснете [m] ĺ g ĺ Fader
(Избледняване) ĺ опция.
* По подразбиране
Икона
Описание
Off (Изкл.)*: Функцията избледняване не се използва.
In (Навътре): Сцената постепенно избледнява навътре.
Out (Навън): Сцената постепенно избледнява навън.
In-Out (Навътре-навън): Функцията избледняване се прилага в
началото и в края на сцената.
Ако използвате функцията за избледняване, запазването на файл може да
отнеме по-дълго време.
99
Глава 3
Възпроизвеждане/Редактиране
Научете как да възпроизвеждате и редактирате снимки и видеоклипове.
За редактиране на файлове от компютър разгледайте глава 6.
Възпроизвеждане/Редактиране
Търсене и управление на файлове
Научете как да гледате миниатюри на снимки и видеоклипове и как да
защитавате или изтривате файлове.
Ако не извършите никакво действие за известно време, информацията и
иконите на екрана ще изчезнат. Когато извършите действие с фотоапарата
отново, те ще се появят.
Преглед на изображенията в миниатюри
За да търсите снимки и видеоклипове, преминете към изглед с
миниатюри, като натиснете [I] в режим Възпроизвеждане.
Изгледът миниатюра показва множество изображения наведнъж,
така че лесно да можете да прегледате елементите, които искате да
откриете. Можете също да класифицирате и покажете файловете по
категория, като например дата и тип файл.
Преглед на снимки
1
Натиснете [y].
• Последният файл, който сте заснели, ще бъде изведен.
7X4 Thumbnail View
В режим Изглед с миниатюри натиснете [f], за да изберете режима на
изглед с миниатюри. Можете да натиснете също и [m] ĺ z ĺ View
(Изглед) ĺ елемент, за да изберете режима на изглед с миниатюри.
2
Завъртете бутона за навигация или натиснете [C/F], за да
превъртите през файловете.
Може да не можете да редактирате или възпроизведете файлове,
заснети с други фотоапарати поради неподдържани размери или кодеци.
Използвайте компютър или друго устройство, за да редактирате или
възпроизведете тези файлове.
101
Възпроизвеждане/Редактиране >
Търсене и управление на файлове
Преглед на файлове по категория
Преглед на файлове като папка
1
Непрекъснатите и сериите снимки се появяват като папка.
Ако изберете папка, всички снимки ще бъдат възпроизведени
автоматично. Изтриването на папка ще изтрие всички снимки в
папката.
В изглед с миниатюри натиснете [m] ĺ z ĺ
Filter (Филтър) ĺ категория.
* По подразбиране
Опция
Описание
All (Всички)*
Вижте файловете нормално.
Date (Дата)
Вижте файловете по датата, на която са били
записани.
File Type (Тип файл)
Вижте файловете по тип файл.
1
В режим Възпроизвеждане завъртете бутона за навигация
или натиснете [C/F], за да се придвижите до желаната
папка.
• Фотоапаратът автоматично ще възпроизведе снимките в
папката.
2
Изберете списък, за да го отворите.
3
Изберете файл, за да го видите.
Single View
2
Натиснете [o], за да отворите папката.
3
Завъртете бутона за навигация или натиснете [C/F], за да
отидете до друг файл.
4
Натиснете [f], за да се върнете в режим
Възпроизвеждане.
102
Възпроизвеждане/Редактиране >
Търсене и управление на файлове
Защита на файлове
Изтриване на файлове
Защитете файловете си от изтриване по невнимание.
Изтрийте файлове в режим Възпроизвеждане и освобождаване на
повече място в картата с памет. Защитените файлове не се изтриват.
1
В режим Възпроизвеждане превъртете до файл.
2
Натиснете [m] ĺ z ĺ Protect (Защита) ĺ On (Вкл.).
Изтриване на единичен файл
Можете да изберете единичен файл и да го изтриете.
• Не можете да изтривате или завъртате защитени файлове.
• За снимки, които са запазени като папка, защитата на папката ще
1
В режим Възпроизвеждане изберете файл и натиснете [n].
2
Когато се появи изскачащото съобщение, изберете Yes (Да).
предпази всички снимки в папката.
103
Възпроизвеждане/Редактиране >
Търсене и управление на файлове
Изтриване на няколко файла
Изтриване на всички файлове
Можете да изберете няколко файла наведнъж и да ги изтриете.
Можете да изтриете наведнъж всички файлове от картата с памет.
1
В режим Възпроизвеждане натиснете [m] ĺ z ĺ
Delete (Изтрий) ĺ Multiple Delete (Изтрий няколко файла).
1
В режим Възпроизвеждане натиснете [m].
• Или в изглед миниатюри натиснете [n], след което изберете
2
Изберете z ĺ Delete (Изтрий) ĺ Delete All
(Изтрий всички).
3
Когато се появи изскачащото съобщение, изберете Yes (Да).
файловете, които да бъдат изтрити.
2
Изберете файловете, които искате да изтриете, като
завъртите бутона за навигация или натиснете [C/F] и
след това натиснете [o].
• Натиснете [o] отново, за да отмените избора си.
3
Натиснете [n].
4
Когато се появи изскачащото съобщение, изберете Yes (Да).
104
Възпроизвеждане/Редактиране
Преглед на снимки
Уголемяване на снимка
Преглед в слайдшоу
Можете да уголемите снимки, докато ги преглеждате в режим
Възпроизвеждане. Натиснете [o], след което завъртете бутона
за навигация, за да уголемите или намалите снимка. Натиснете
[D/I/C/F], за да преместите уголемената област. Можете да
използвате и функцията Изрязване, за да извлечете изображението,
показвано на екрана, и да го запишете като нов файл.
Можете да прегледате снимки в режим слайдшоу и да приложите
различни ефекти към слайдшоуто.
Уголемена област
Уголемяване (Максималното
уголемяване може да е различно
в зависимост от разделителната
способност.)
Back
Crop
За да
направите това
Преместите уголемената област
Натиснете [D/I/C/F].
Изрежете увеличено изображение
Натиснете [o]. (записва се като
нов файл)
Върнете към оригиналното
изображение
Натиснете [m].
1
В режим Възпроизвеждане натиснете [m].
2
Изберете z ĺ Slide Show Options (Опции за слайдшоу).
3
Изберете опция за ефект на слайд шоу.
• Преминете към стъпка 4, за да започнете слайдшоу без ефекти.
* По подразбиране
Опция
Описание
Play Mode
(Режим на
възпроизвеждане)
Задайте дали слайдшоуто да бъде повторено.
(One Play (Еднократно възпроизвеждане)*,
Repeat (Повторение))
• Настройте интервала между снимките.
Interval (Интервал)
(1 sec (1 сек.)*, 3 sec (3 сек.), 5 sec (5 сек.),
10 sec (10 сек.))
• Могат да се задават интервали само когато
ефектът смяна на сцена е Off (Изкл.).
• Задайте ефект на промяна на сцената между
Effect (Ефект)
снимките.
• Изберете Off (Изкл.), за да отмените
ефектите.
105
Възпроизвеждане/Редактиране >
Преглед на снимки
4
Натиснете [m].
Автоматично завъртане
5
Изберете Start Slide Show (Започване на слайдшоу).
6
Вижте слайдшоуто.
При активирана функция Auto Rotate (Автоматично завъртане)
фотоапаратът автоматично завърта заснетите снимки вертикално, така
че да се вместят на екрана хоризонтално.
• Натиснете [o], за да направите пауза.
• Натиснете [o] отново, за да възстановите възпроизвеждането.
За да укажете опции
за автоматично
завъртане,
В режим Възпроизвеждане натиснете [m] ĺ z ĺ
Auto Rotate (Автоматично завъртане) ĺ опция.
• Натиснете [m], за да спрете слайдшоуто и да се върнете в
режим Възпроизвеждане.
106
Възпроизвеждане/Редактиране
Възпроизвеждане на видеоклипове
В режим Възпроизвеждане можете да пуснете видеоклип, да
заснемете изображение от видеоклип или да изрежете видеоклип и да
го запазите като нов файл.
Stop
За да
Превъртите
Направите пауза/
възпроизведете
1
В режим Възпроизвеждане превъртете до видеоклип, след
което натиснете [m].
2
Изберете Trim Movie (Изрязване на филм).
3
Натиснете [o], за да започнете възпроизвеждането на
видеоклипа.
• Натиснете [C]. (Всеки път, когато докоснете бутона,
4
докато възпроизвеждате видеоклип, променяте
скоростта на сканиране в този ред: 2X, 4X, 8X.)
• Завъртете бутона за навигация обратно на
часовниковата стрелка. (Всеки път, когато докоснете
бутона за навигация, докато възпроизвеждате
видеоклип, променяте скоростта на сканиране в този
ред: 2X, 4X, 8X.)
Натиснете [o] в точката, където искате да започнете
изрязването.
5
Натиснете [f].
6
Натиснете [o], за да възстановите възпроизвеждането на
видеоклипа.
7
Натиснете [o] в точката, където искате да свърши
изрязването.
Play
Описание
Натиснете [o].
• Натиснете [F]. (Всеки път, когато докоснете бутона,
Преминете бързо
напред
Изрязване на видеоклип по време на
възпроизвеждане
докато възпроизвеждате видеоклип, променяте
скоростта на сканиране в този ред: 2X, 4X, 8X.)
• Завъртете бутона за навигация по посока на
часовниковата стрелка. (Всеки път, когато докоснете
бутона за навигация, докато възпроизвеждате
видеоклип, променяте скоростта на сканиране в
този ред: 2X, 4X, 8X.)
Управлявате
силата на звука
Натиснете [D/I].
Стоп
Натиснете [m].
107
Възпроизвеждане/Редактиране >
Възпроизвеждане на видеоклипове
8
Натиснете [f].
9
Натиснете [f], за да изрежете видеоклип.
10 Когато се появи изскачащото съобщение, изберете
Заснемане на изображение по време на
възпроизвеждане
1
Докато гледате видеоклип, докоснете [o] в точката, където
искате да заснемете изображение.
2
Натиснете [f].
Yes (Да).
• Оригиналният видеоклип трябва да е с дължина поне 10 секунди.
• Фотоапаратът ще запази редактирания видеоклип като нов файл и ще
остави оригиналния видеоклип непроменен.
• Точката, където искате да започне изрязването, може да бъде избрана
2 секунди след началото на възпроизвеждането.
• Разделителната способност на заснетото изображение е еднаква с тази на
оригиналния видеоклип.
• Заснетото изображение се запазва като нов файл.
108
Възпроизвеждане/Редактиране
Редактиране на снимки
Редактираните снимки се записват като нови файлове с различно
наименование. Снимките, заснети в някои режими, не могат да бъдат
редактирани с функцията Редактиране на изображение.
За да редактирате
изображения,
В режим Възпроизвеждане превъртете до снимка, след което
натиснете [m] ĺ z ĺ Edit Image (Редактиране на
изображение) ĺ опция.
Завъртане на снимка
1
Изберете
2
Изберете опция.
• Някои изображения не могат да бъдат редактирани с функцията
•
•
•
•
Редактиране на изображение. В такива случаи използвайте друг софтуер
за редактиране на изображения.
RAW файловете не могат да се редактират с функцията Редактиране на
изображение. В такива случаи използвайте предоставения софтуер за
редактиране на изображения.
Фотоапаратът ще запази редактираните снимки като нови файлове.
Когато редактирате снимки, фотоапаратът автоматично ще ги
преобразува до по-ниска разделителна способност. Снимките, които
завъртате или преоразмерявате ръчно, не се преобразуват автоматично
до по-ниска разделителна способност.
Не можете да редактирате снимки, докато гледате файловете като папка.
Отворете папката и изберете всяка една снимка, за да я редактирате.
ĺ
.
Rotate : Right 90˚
Cancel
3
Save
Натиснете [o], за да запишете.
• Можете също да завъртите снимка в режим Възпроизвеждане, като
натиснете [m], след което изберете z ĺ Rotate (Завъртане) ĺ
желаната опция.
• Фотоапаратът автоматично ще презапише оригиналния файл.
109
Възпроизвеждане/Редактиране >
Редактиране на снимки
Преоразмеряване на снимки
Настройка на вашите снимки
Променете размера на снимка и я запазете като нов файл.
Можете да коригирате заснетите снимки като промените яркостта,
контраста или цвета.
1
Изберете
→
.
1
2 Изберете опция.
Изберете
.
2 Изберете опция за регулиране.
• Ако изберете
(Автоматично регулиране), регулираната
снимка ще се запази автоматично.
Resize: 3888 x 2592
Икона
Описание
Оригинал (връщате се към оригиналното изображение)
Cancel
3
Save
Натиснете [o], за да запишете.
Наличните опции за преоразмеряване се различават в зависимост от
оригиналния размер на снимката.
Автоматична настройка
Яркост
Контраст
Наситеност
RGB регулиране
Температура на цвета
Експонация
110
Възпроизвеждане/Редактиране >
3
Редактиране на снимки
Завъртете бутона за навигация или натиснете [C/F], за да
регулирате опцията.
4
Натиснете [o].
5
Натиснете [m].
6
Натиснете [f], за да запишете.
Ретуширане на лица
1
Изберете
2
Завъртете бутона за навигация или натиснете [C/F], за да
регулирате опцията.
ĺ
.
• При увеличаване на цифрата тонът на лицето става по-светъл и
по-гладък.
3
Натиснете [o], за да запишете.
111
Възпроизвеждане/Редактиране >
Редактиране на снимки
Прилагане на ефекти на интелигентен
филтър
Опция
Описание
Fish-eye (Рибешко
око)
Изкривете близки обекти, за да имитирате
визуалния ефект на обективи "рибешко око".
Приложете специални ефекти към снимките си.
Classic (Класически)
Приложете черно-бял ефект.
Retro (Ретро)
Приложете ефект на тон на сепия.
Oil Painting
(Маслена рисунка)
Приложете ефект на рисунка с маслени бои.
Cartoon (Анимация)
Приложете ефект на анимация.
Ink Painting
(Мастилена рисунка)
Приложете ефект на мастилена скица.
Cross Filter (Звезден
филтър)
Добавете линии, които се излъчват навън
от ярки обекти, за да имитирате визуалния
ефект на звезден филтър.
Zooming Shot
(Снимка с
мащабиране)
Замъглете краищата на снимка, за да
подчертаете обектите в центъра.
1
Изберете
, след което изберете опция.
Smart Filter : Vignetting
Cancel
Set
Опция
Описание
Original (Oригинал)
Без ефект
Vignetting
(Портретен ефект)
Приложете ретро цветове, висок контраст
и силен портретен ефект на Ломо
фотоапаратите.
2
Натиснете [o].
Miniature
(Миниатюра)
Приложете ефект накланяне-завъртане, за
да покажете обекта в миниатюра.
3
Натиснете [f], за да запишете.
Soft Focus
(Мек фокус)
Скрийте несъвършенствата на лицето или
приложете замечтан ефект.
Sketch (Скица)
Приложете ефект на скица.
112
Глава 4
Безжична мрежа
Научете как да се свързвате към безжични локални мрежи (WLAN) и да използвате функциите.
Безжична мрежа
Свързване към WLAN и конфигуриране на мрежови настройки
Научете как да се свързвате чрез точка на достъп (ТД), когато сте в
обхват на WLAN. Можете и да конфигурирате мрежовите настройки.
Икона
Описание
Специално зададена ТД
Защитена ТД
Свързване към WLAN
Сила на сигнала
1
Завъртете избирателния диск за режим на B.
2
Изберете
3
Следвайте инструкциите на екрана, докато се появи
екранът за Wi-Fi Setting (Настройка на Wi-Fi).
,
, или
.
• Фотоапаратът автоматично търси налични ТД устройства.
4
WPS ТД
• Когато изберете защитена ТД, се появява изскачащ прозорец.
Въведете нужната парола, за да се свържете с WLAN. За
информация относно въвеждането на текст, вижте "Въвеждане
на текст". (стр. 117)
• Когато изберете незащитена ТД, фотоапаратът ще се свърже
към WLAN.
Изберете ТД.
• Ако изберете ТД с поддържан WPS профил, изберете WPS PIN
Wi-Fi Setting
connection (Връзка с WPS PIN), след което въведете PIN за ТД
устройството. Можете да се свържете с ТД с поддържан WPS
профил също и като изберете WPS button connection (Връзка
с WPS бутон) на фотоапарата и след това да натиснете бутона
WPS на ТД.
Refresh
Samsung1
Samsung2
Samsung3
Back
• Натиснете [F], за да отворите опциите за настройка на мрежа.
• Ако се появи изскачащо съобщение за наредбите за събиране
Manual
на данни, прочетете го и дайте съгласието си.
• Изберете Refresh (Опресняване), за да опресните списъка с
налични ТД.
• Изберете Add wireless network (Добавяне на безжична мрежа),
за да добавите ТД ръчно. Името на ТД трябва да е на английски
език, за да добавите ТД ръчно.
114
Безжична мрежа >
Свързване към WLAN и конфигуриране на мрежови настройки
Избор на мрежови опции
Ръчно задаване на IP адрес
1
На екрана за настройка на Wi-Fi отидете до ТД, след което
натиснете [F].
1
На екрана за настройка на Wi-Fi отидете до ТД, след което
натиснете [F].
2
Изберете всяка опция, след което въведете необходимата
информация.
2
Изберете IP Setting (IP настройка) ĺ Manual (Ръчно).
3
Изберете всяка опция, след което въведете необходимата
информация.
Опция
Описание
Network Password
(Парола за мрежа)
Въведете паролата за мрежата.
IP Setting (IP настройка) Задайте IP адреса автоматично или ръчно.
Опция
Описание
IP
Въведете статичен IP адрес.
Subnet Mask
(Маска на подмрежата)
Въведете маска на подмрежата.
Gateway (Шлюз)
Въведете шлюз.
DNS Server (DNS сървър)
Въведете DNS адреса.
115
Безжична мрежа >
Свързване към WLAN и конфигуриране на мрежови настройки
Съвети за мрежова връзка
• Ако не можете да се свържете с WLAN, опитайте друга ТД от списъка
• Някои Wi-Fi функции не са налични ако не поставите карта с памет.
• Наличните мрежови връзки може да са различни за различните
• Качеството на мрежовата връзка ще бъде определено от ТД.
• Колкото по-голямо е разстоянието между фотоапарата и ТД, толкова
свързването ще отнеме по-дълго време.
• Ако устройство наблизо използва сигнал със същата радио честота
като вашия фотоапарат, това може да прекъсне връзката.
• Ако името на вашата ТД не е на английски, фотоапаратът може да не
намери устройството или името може да не се изпише коректно.
• За мрежови настройки или парола се свържете с вашия мрежов
администратор или доставчика на мрежова услуга.
• В зависимост от типа на шифроването броят на цифрите в паролата
може да е различен.
• WLAN връзка може да не бъде възможна във всякаква среда.
• Фотоапаратът може да покаже принтер с активиран WLAN в списъка
с ТД. Не можете да се свържете към мрежа чрез принтер.
• Не можете да свържете своя фотоапарат към мрежа и телевизор
с налични ТД.
държави.
• WLAN функцията на вашия фотоапарат трябва да съответства на
законите за радио предаване във вашия регион. За да осигурите
съответствие, използвайте WLAN функцията само в страната, където
сте купили фотоапарата.
• Процесът на регулиране на мрежовите настройки може да се
различава в зависимост от условията на мрежата.
• Не влизайте в мрежа, която не ви е позволено да използвате.
• Преди да се свържете към мрежа, потвърдете че батерията ви е
напълно заредена.
• Файловете, които прехвърляте на друго устройство, може да не се
поддържат от устройството. В този случай използвайте компютър, за
да възпроизведете файловете.
• Ако ТД мрежата изисква въвеждане на данни за влизане, може да е
невъзможно да се свържете с нея.
едновременно.
116
Безжична мрежа >
Свързване към WLAN и конфигуриране на мрежови настройки
Въвеждане на текст
Икона
Описание
Изтрийте последната буква.
Научете как да въвеждате текст. Завъртете бутона за навигация или
натиснете [D/I/C/F] за да превъртите до ключ и натиснете
[o], за да го въведете.
Преместете курсора.
В режим ABC променете регистъра.
Превключете между режим Символи и режим ABC.
Въведете интервал.
Done
(Готово)
Done
Back
Backspace
Съхранете показания на екрана текст.
• Натиснете [y], за да отидете до Done (Готово) директно.
• Броят на знаците, които можете да въведете, варира в зависимост от
ситуацията.
• Екранът може да се различава в зависимост от режима на въвеждане.
117
Безжична мрежа
Използване на NFC функцията (Tag & Go)
Поставете NFC антената на смартфон близо до NFC тага на
фотоапарата, за да стартирате функцията за автоматично запазване
на снимки на смартфона или функцията за използване на смартфона
като отдалечен затвор. Можете също да прехвърляте файлове към
устройство с NFC в режим Възпроизвеждане.
• Тази функция се поддържа от смартфони с NFC, работещи с операционна
•
•
•
•
•
система Android. Препоръчваме ви да използвате най-новата версия. Тази
функция не е налична за iOS устройства.
Трябва да инсталирате приложението Samsung SMART CAMERA App на
телефона или устройството, преди да използвате тази функция. Можете
да изтеглите приложението от Samsung Apps или Google Play Store.
Samsung SMART CAMERA App е съвместимо с модели на фотоапарати
Samsung, произведени през 2013 г. или по-късно.
За устройства, работещи с Android OS 2.3.3 – 2.3.7, изтеглете Samsung
SMART CAMERA App от www.samsung.com.
За да прочетете NFC таг, поставете устройството с активиран NFC близо
до NFC тага на фотоапарата за повече от 2 секунди.
Можете да зададете размера за прехвърлените снимки, като натиснете
[m], след което да изберете d ĺ MobileLink/NFC Image Size (Размер
на изображение за MobileLink/NFC) ĺ опция.
Не променяйте NFC тага по никакъв начин.
Използване на NFC функции в режим
Възпроизвеждане (Photo Beam)
В режим Възпроизвеждане фотоапаратът прехвърля текущия файл
към смартфона автоматично, когато прочетете таг от устройство с
активиран NFC.
• За да прехвърлите няколко файла, изберете файловете от изгледа с
миниатюри и прочетете таг от устройство с активиран NFC.
Използване на NFC функции в режим Wi-Fi
Изберете MobileLink или Remote Viewfinder от изскачащия прозорец,
който се появява чрез прочитане на таг от устройство с активиран
NFC. (стр. 121, 125)
Използване на NFC функции в режим
Заснемане
Стартирайте AutoShare или Remote Viewfinder, като прочетете таг от
устройство с активиран NFC. (стр. 119, 125) Задайте предварително
стартиране на Wi-Fi функция чрез прочитане на таг на устройство с
включен NFC. (стр. 139)
118
Безжична мрежа
Автоматично запазване на файлове на смартфон
Фотоапаратът се свързва със смартфон, който поддържа функцията
AutoShare чрез WLAN. Когато заснемате снимка с фотоапарата,
снимката се запазва в смартфона автоматично.
1
• Ако се появи изскачащото съобщение, подканващо ви да
изтеглите приложението, изберете Next (Напред).
• Функцията AutoShare се поддържа от смартфони или таблети с Android OS
•
•
•
•
или iOS. (Някои опции може да не се поддържат от някой модели.) Преди
да използвате тази функция, актуализирайте фърмуера на устройството
до най-новата версия. Ако версията на фърмуера не е най-новата, тази
функция може да не работи както трябва.
Трябва да инсталирате приложението Samsung SMART CAMERA App на
телефона или устройството, преди да използвате тази функция. Можете
да теглите приложения от Samsung Apps, Google Play Store или Apple
App Store. Samsung SMART CAMERA App е съвместимо с модели на
фотоапарати Samsung, произведени през 2013 г. или по-късно.
За устройства, работещи с Android OS 2.3.3 – 2.3.7, изтеглете Samsung
SMART CAMERA App от www.samsung.com.
Ако зададете тази функция, настройките се запазва дори да промените
режима на заснемане.
Тази функция може да не се поддържа в някои режими или да не е
налична с някои опции за заснемане.
В режим Заснемане изберете [m] ĺ b ĺ AutoShare ĺ
On (Вкл.).
• За да изискате потвърждение на PIN при свързване на
смартфона с камерата, изберете Security Settings (Настройки за
сигурност). (стр. 144)
2
На смартфона включете Samsung SMART CAMERA App.
• За iOS устройства включете Wi-Fi функцията, преди да включите
приложението.
• За да стартирате приложението автоматично на смартфон с NFC,
включете функцията и поставете смартфона близо до NFC тага
(стр. 29) на фотоапарата. Потвърдете, че смартфонът е свързан с
фотоапарата и прескочете до стъпка 5.
3
Изберете фотоапарата от списъка и свържете смартфона с
фотоапарата.
• Смартфонът може да се свърже само с един фотоапарат в даден
момент.
• Ако е активирана функцията Wi-Fi заключване на личните данни,
въведете показания на камерата PIN в смартфона.
119
Безжична мрежа >
4
Автоматично запазване на файлове на смартфон
На фотоапарата позволете на смартфона да се свърже с
фотоапарата.
• Ако смартфонът се е свързвал с фотоапарата преди, той се
свързва автоматично.
• На екрана на фотоапарата ще се появи икона, показваща
състоянието на връзката (
5
).
Заснемете снимка.
• Заснетата снимка се запазва във фотоапарата, след което се
прехвърля на смартфона. Ако не е поставена карта с памет или
паметта е пълна, заснетата снимка се прехвърля на смартфона
без да се запазва във фотоапарата.
• Ако запишете видеоклип, той се запазва само във фотоапарата.
• Файлът с изображение, заснет по време на запис на видеоклип,
не се запазва на смартфона.
• Ако GPS функцията е активирана на смартфона, GPS
информацията ще бъде запазена със заснетата снимка.
120
Безжична мрежа
Изпращане на снимки и видеоклипове към смартфон
Фотоапаратът се свързва със смартфон, който поддържа функцията
MobileLink чрез WLAN. Можете лесно да изпратите снимки и
видеоклипове към смартфон.
1
Завъртете избирателния диск за режим на B.
2
На фотоапарата изберете
• Ако се появи изскачащото съобщение, подканващо ви да
• Функцията MobileLink се поддържа от смартфони или таблети с Android
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
OS или iOS. (Някои опции може да не се поддържат от някой модели.)
Преди да използвате тази функция, актуализирайте фърмуера на
устройството до най-новата версия. Ако версията на фърмуера не е найновата, тази функция може да не работи както трябва.
Трябва да инсталирате приложението Samsung SMART CAMERA App на
телефона или устройството, преди да използвате тази функция. Можете
да теглите приложения от Samsung Apps, Google Play Store или Apple
App Store. Samsung SMART CAMERA App е съвместимо с модели на
фотоапарати Samsung, произведени през 2013 г. или по-късно.
За устройства, работещи с Android OS 2.3.3 – 2.3.7, изтеглете Samsung
SMART CAMERA App от www.samsung.com.
Когато в паметта на фотоапарата няма файлове, не можете да използвате
тази функция.
Можете да видите до 1000 файла и да изпратите до 1000 файла
едновременно.
Когато изпращате Full HD видеоклипове, използвайки функцията
MobileLink, може да не е възможно да възпроизведете някои файлове на
някои устройства.
Когато използвате тази функция на iOS устройство, то може да изгуби
своята Wi-Fi връзка.
Не можете да изпращате RAW файлове.
Можете да зададете размера за прехвърлените снимки, като натиснете
[m], след което да изберете d ĺ MobileLink/NFC Image Size (Размер
на изображение за MobileLink/NFC) ĺ опция.
Можете да изпратите файлове в режим Възпроизвеждане също и като
натиснете [m], след което да изберете Share(Wi-Fi) (Споделяне(Wi-Fi))
ĺ MobileLink.
Екранът се изключва ако не извършвате действия с фотоапарата в
продължение на 30 секунди.
.
изтеглите приложението, изберете Next (Напред).
• За да изискате потвърждение на PIN при свързване на
смартфона с камерата, изберете Security Settings (Настройки за
сигурност). (стр. 144)
3
На фотоапарата изберете опция за изпращане.
• Ако изберете Select Files from Smartphone (Избор на файлове
от смартфон), можете да използвате своя смартфон, за да
гледате и споделяте файлове, запазени на фотоапарата. Екранът
се изключва ако не извършвате действия със смартфона в
продължение на 30 секунди.
• Ако изберете Select Files from Camera (Избор на файлове от
фотоапарата), можете да изберете файлове за изпращане от
фотоапарата.
4
На смартфона включете Samsung SMART CAMERA App.
• За iOS устройства включете Wi-Fi функцията, преди да включите
приложението.
• За да стартирате приложението автоматично на смартфон с NFC,
включете функцията и поставете смартфона близо до NFC тага
(стр. 29) на фотоапарата. Потвърдете, че смартфонът е свързан с
фотоапарата и прескочете до стъпка 7.
121
Безжична мрежа >
5
Изпращане на снимки и видеоклипове към смартфон
Изберете фотоапарата от списъка и свържете смартфона с
фотоапарата.
• Смартфонът може да се свърже само с един фотоапарат в даден
момент.
• Ако е активирана функцията Wi-Fi заключване на личните данни,
въведете показания на камерата PIN в смартфона.
6
На фотоапарата позволете на смартфона да се свърже с
фотоапарата.
• Ако смартфонът се е свързвал с фотоапарата преди, той се
свързва автоматично.
7
На смартфона или фотоапарата изберете файловете, които
да прехвърлите от фотоапарата.
8
На смартфона докоснете бутона за копиране или на
фотоапарата изберете Send (Изпращане).
• Фотоапаратът ще изпрати файловете към смартфона.
122
Безжична мрежа
Изпращане на снимки или видеоклипове към няколко смартфона
Фотоапаратът се свързва със смартфон, който поддържа функцията
Group Share чрез WLAN. Можете лесно да изпратите снимки или
видеоклипове към няколко смартфона.
1
Завъртете избирателния диск за режим на B.
2
На фотоапарата изберете
• Ако се появи изскачащото съобщение, подканващо ви да
• Функцията Group Share се поддържа от смартфони или таблети с Android
•
•
•
•
•
•
•
•
•
OS или iOS. (Някои опции може да не се поддържат от някой модели.)
Преди да използвате тази функция, актуализирайте фърмуера на
устройството до най-новата версия. Ако версията на фърмуера не е найновата, тази функция може да не работи както трябва.
Трябва да инсталирате приложението Samsung SMART CAMERA App на
телефона или устройството, преди да използвате тази функция. Можете
да теглите приложения от Samsung Apps, Google Play Store или Apple
App Store. Samsung SMART CAMERA App е съвместимо с модели на
фотоапарати Samsung, произведени през 2013 г. или по-късно.
За устройства, работещи с Android OS 2.3.3 – 2.3.7, изтеглете Samsung
SMART CAMERA App от www.samsung.com.
Когато в паметта на фотоапарата няма файлове, не можете да използвате
тази функция.
Прехвърлянето на файлове към няколко смартфона може да отнеме
по-дълго от прехвърлянето на файлове към едно устройство.
Когато изпращате Full HD видеоклипове, използвайки функцията Group
Share, може да не е възможно да възпроизведете някои файлове на
някои устройства.
Когато използвате тази функция на iOS устройство, то може да изгуби
своята Wi-Fi връзка.
Не можете да изпращате RAW файлове.
Можете да зададете размера за прехвърлените снимки, като натиснете
[m], след което да изберете d ĺ MobileLink/NFC Image Size (Размер
на изображение за MobileLink/NFC) ĺ опция.
Можете да изпратите файлове в режим Възпроизвеждане също и като
натиснете [m], след което да изберете Share(Wi-Fi) (Споделяне(Wi-Fi))
ĺ Group Share.
.
изтеглите приложението, изберете Next (Напред).
• За да изискате потвърждение на PIN при свързване на
смартфона с камерата, изберете Security Settings (Настройки за
сигурност). (стр. 144)
3
На смартфона включете Samsung SMART CAMERA App.
• За iOS устройства включете Wi-Fi функцията, преди да включите
приложението.
123
Безжична мрежа >
4
Изпращане на снимки или видеоклипове към няколко смартфона
Изберете смартфон от списъка.
• Ако смартфонът се е свързвал с фотоапарата преди, той се
свързва автоматично.
• Можете да се свържете с до 4 смартфона.
• Ако е активирана функцията Wi-Fi заключване на личните данни,
въведете показания на камерата PIN в смартфона.
5
Изберете Next (Напред).
6
На фотоапарата изберете файловете, които да прехвърлите
от фотоапарата.
7
На фотоапарата изберете Send (Изпращане).
• Фотоапаратът ще изпрати файловете към смартфона.
• Когато се свържете към няколко смартфона, фотоапаратът ще
изпрати файловете към всички устройства едновременно.
124
Безжична мрежа
Използване на смартфон като отдалечен затвор
Фотоапаратът се свързва със смартфон, който поддържа функцията
Remote Viewfinder чрез WLAN. Използвайте смартфон като отдалечен
затвор с функцията Remote Viewfinder. Заснетите снимки ще бъдат
показани на смартфона.
1
Завъртете избирателния диск за режим на B.
2
На фотоапарата изберете
• Ако се появи изскачащото съобщение, подканващо ви да
изтеглите приложението, изберете Next (Напред).
• Функцията Remote Viewfinder се поддържа от смартфони или таблети
с Android OS или iOS. (Някои опции може да не се поддържат от някой
модели.) Преди да използвате тази функция, актуализирайте фърмуера на
устройството до най-новата версия. Ако версията на фърмуера не е найновата, тази функция може да не работи както трябва.
• Трябва да инсталирате приложението Samsung SMART CAMERA App на
телефона или устройството, преди да използвате тази функция. Можете
да теглите приложения от Samsung Apps, Google Play Store или Apple
App Store. Samsung SMART CAMERA App е съвместимо с модели на
фотоапарати Samsung, произведени през 2013 г. или по-късно.
• За устройства, работещи с Android OS 2.3.3 – 2.3.7, изтеглете Samsung
SMART CAMERA App от www.samsung.com.
• Непрекъснато заснетите снимки или видеоклипове няма да бъдат
показани на смартфона.
.
• За да изискате потвърждение на PIN при свързване на
смартфона с камерата, изберете Security Settings (Настройки за
сигурност). (стр. 144)
3
На смартфона включете Samsung SMART CAMERA App.
• За iOS устройства включете Wi-Fi функцията, преди да включите
приложението.
• За да стартирате приложението автоматично на смартфон с NFC,
включете функцията и поставете смартфона близо до NFC тага
(стр. 29) на фотоапарата. Потвърдете, че смартфонът е свързан с
фотоапарата и прескочете до стъпка 6.
4
Изберете фотоапарата от списъка и свържете смартфона с
фотоапарата.
• Смартфонът може да се свърже само с един фотоапарат в даден
момент.
• Ако е активирана функцията Wi-Fi заключване на личните данни,
въведете показания на камерата PIN в смартфона.
125
Безжична мрежа >
5
Използване на смартфон като отдалечен затвор
На фотоапарата позволете на смартфона да се свърже с
фотоапарата.
• Ако смартфонът се е свързвал с фотоапарата преди, той се
свързва автоматично.
6
На смартфона изберете q, за да отворите интелигентния
панел.
7
Задайте опциите за заснемане на смартфона.
9
На смартфона докоснете и задръжте
, за да фокусирате,
след което освободете, за да направите снимка.
• Докоснете
, за да запишете видеоклип или докоснете
да спрете видеоклип.
• Ако GPS функцията е активирана на смартфона,
GPS информацията ще бъде запазена със заснетата снимка.
• Когато използвате тази функция, идеалното разстояние между
• Докато използвате тази функция някои от бутоните на
фотоапарата няма да са налични.
• Със смартфона можете да управлявате фотоапарата само като
докосвате екрана.
•
•
•
• Някои опции за заснемане не се поддържат.
• Опциите за заснемане, които зададете, ще останат на
•
фотоапарата след прекратяване на връзката със смартфона.
8
, за
Докоснете
, за да се върнете към екрана за заснемане.
•
•
•
фотоапарата и смартфона може да варира в зависимост от заобикалящата
среда.
Смартфонът трябва да е в обсег от 7 м от фотоапарата, за да използвате
тази функция.
Заснемането на снимката ще отнеме известно време, след като
освободите
на смартфона.
Ако опцията за запазване е зададена като Smartphone + Camera (Смартфон
+ фотоапарат), само снимките ще бъдат прехвърлени към смартфона.
(Видеоклиповете и RAW файловете няма да бъдат прехвърлени.)
Ако снимате непрекъснато, когато опцията за запазване е зададена като
Smartphone + Camera (Смартфон + фотоапарат), снимките няма да бъдат
прехвърлени към смартфона.
Екранът на смартфона няма да отрази дисплея на фотоапарата, когато се
записва видеоклип.
Функцията Remote Viewfinder ще се деактивира, когато:
- има входящо повикване на смартфона
- фотоапаратът или смартфонът се изключи
- устройството загуби връзка с WLAN
- Wi-Fi връзката е слаба или нестабилна
- не извършвате действия приблизително 3 минути, докато сте свързани
- броят на папките и файловете е достигнал максимални стойности
Екранът се изключва ако не извършвате действия с фотоапарата в
продължение на 30 секунди.
126
Безжична мрежа
Използване на Home Monitor+
Използвайте функцията Home Monitor+, за да свържете фотоапарата
със смартфон, на който е инсталирана програмата Samsung Home
Monitor+ и да наблюдавате местоположение.
3
• Поставете фотоапарата на безопасно място далеч от достъпа на
деца или домашни любимци.
• Функцията Home Monitor+ се поддържа от смартфони с Android OS или
• Насочете обектива на фотоапарата към обекта.
iOS. (Някои опции може да не се поддържат от някой модели.) Преди да
използвате тази функция, актуализирайте фърмуера на устройството до
най-новата версия. Android OS трябва да бъде 4.1 или по-нова.
• Трябва да инсталирате приложението Samsung Home Monitor+ на
смартфона, преди да използвате тази функция. Можете да теглите
приложения от Samsung Apps, Google Play Store или Apple App Store.
• Препоръчваме ви да използвате напълно заредена батерия
или да свържете фотоапарата към електрически контакт с AC
адаптера.
4
1
Завъртете избирателния диск за режим на B.
2
На фотоапарата изберете
На фотоапарата изберете ТД от списъка и позиционирайте
фотоапарата.
Въведете ИД и паролата на вашия Samsung акаунт, за да
влезете.
• За информация относно въвеждането на текст, вижте
"Въвеждане на текст". (стр. 117)
.
• Ако преди това сте влизали в уебсайта на услугата, може да
• Ако се появи изскачащото съобщение, подканващо ви да
влезете автоматично.
изтеглите приложението, изберете Next (Напред).
5
Включете приложението Samsung Home Monitor+ на
смартфона.
127
Безжична мрежа >
6
Използване на Home Monitor+
Започнете да наблюдавате на вашия смартфон.
• По време на видео наблюдение на живо чрез смартфона
видеоклипът не се запазва във фотоапарата.
• Ако наблюдаваното място е тъмно, докоснете
• В зависимост от състоянието на мрежата, смартфонът може да не
задейства алармата, когато засече звук.
• Функцията Home Monitor+ не е професионално охранително устройство.
, за да включите AF
допълнителното осветление.
• Ако фотоапаратът е свързан към една и съща безжична мрежа с
други устройства, видеоклиповете може да не се възпроизвеждат
равномерно.
• В зависимост от състоянието на мрежата, видеоклиповете може да
се забавят или да спрат.
•
•
•
•
7
Докоснете , за да излезете от приложението Samsung
Home Monitor+.
•
•
•
•
•
За домашна охрана се препоръчва използването на професионални
услуги.
Не свързвайте повече от два фотоапарата с една и съща мрежа чрез
функцията Home Monitor+. Мрежата може да се забави.
Могат да ви бъдат начислени допълнителни такси при използване на
приложението Samsung Home Monitor+ в 3G или LTE мрежа.
Производителят не носи отговорност за никакви щети, свързани с
изтичането или разпространението на лични данни като поточно
предаване на видеоклипове към трети страни.
Потребителят носи отговорност за управлението на ID и паролата за
функцията Home Monitor+.
Използвайте тази функция само на закрито. Използването на публични
места може да намали скоростта на мрежата. Производителят не носи
отговорност за никакви щети, свързани с използването на тази функция
на публични места.
Не използвайте тази функция за период по-дълъг от една седмица.
Не използвайте тази функция за незаконни цели.
В зависимост от състоянието на мрежата могат да възникне забавяне или
повреда.
Екранът се изключва ако не извършвате действия с фотоапарата в
продължение на 30 секунди.
128
Безжична мрежа
Използване на автоматично архивиране за изпращане на снимки или видеоклипове
Можете да изпращате снимки или видеоклипове, които сте заснели с
фотоапарата, към компютър безжично.
Инсталиране на програмата за
автоматично архивиране на вашия
компютър
1
Изпращане на снимки и видеоклипове
към компютър
1
Завъртете избирателния диск за режим на B.
2
Изберете
.
• Ако се появи изскачащото съобщение, подканващо ви да
изтеглите приложението, изберете Next (Напред).
• Фотоапаратът автоматично ще опита да се свърже към WLAN
Инсталирайте i-Launcher на компютъра. (стр. 150)
мрежа чрез последно свързаното ТД устройство.
2
Свържете фотоапарата с компютър чрез USB кабела.
• Ако фотоапаратът не се е свързвал към WLAN преди, той
автоматично търси налични ТД устройства. (стр. 114)
3
Когато иконата на програмата Auto Backup (Автоматично
архивиране) се появи, щракнете върху нея.
3
Изберете компютър за архивиране.
• Програмата Auto Backup (Автоматично архивиране) се
инсталира на компютъра. Следвайте инструкциите на екрана, за
да завършите инсталирането.
4
Извадете USB кабела.
Преди да инсталирате програмата се уверете, че компютърът е свързан с
мрежа.
129
Безжична мрежа >
4
Използване на автоматично архивиране за изпращане на снимки или видеоклипове
Изберете OK.
• За да отмените изпращането, изберете Cancel (Отказ).
• Не можете да изберете единични файлове за архивиране. Тази
функция архивира само новите файлове във фотоапарата.
• Напредъкът на архивирането ще се покаже на монитора на
компютъра.
• След завършване на прехвърлянето фотоапаратът ще се
изключи автоматично след около 30 секунди. Изберете Cancel
(Отказ), за да се върнете към предишния екран и да избегнете
автоматичното изключване на фотоапарата.
• За да изключите своя компютър автоматично след завършване
на прехвърлянето, изберете Shut down PC after backup
(Изключване на компютъра след автоматично архивиране).
• За да промените компютъра за архивиране, изберете
• Когато свържете фотоапаратът към WLAN, изберете ТД, която е свързана
към компютъра.
• Фотоапаратът ще търси наличните точки за достъп дори и да не се
свържете към същата точка за достъп отново.
• Ако изключите фотоапарата или извадите батерията, докато изпращате
файлове, прехвърлянето на файловете ще бъде прекъснато.
• Когато използвате тази функция, контролирането на затвора е
деактивирано на фотоапарата.
• Можете да свържете само един фотоапарат към компютъра в даден
момент, за да изпратите файлове.
• Архивирането може да бъде отменено поради мрежови условия.
• Когато в паметта на камерата няма файлове, не можете да използвате
тази функция.
• Трябва да изключите защитната стена на Windows и всички други защитни
стени, преди да използвате тази функция.
• Можете да изпратите до 1000 скорошни файла.
• В софтуера на компютъра името на сървъра трябва да е зададено на
латиница и може да съдържа не повече от 48 знака.
Change PC (Промяна на компютъра).
130
Безжична мрежа
Използване на Samsung Link за преглед на файлове
Можете да преглеждате файлове на Samsung Link устройство,
свързано към същата ТД.
5
На Samsung Link устройството изберете фотоапарата, за да
се свържете.
1
Завъртете избирателния диск за режим на B.
6
2
Изберете
На Samsung Link устройството прегледайте споделените
снимки или видеоклипове.
.
• Фотоапаратът автоматично ще опита да се свърже към WLAN
мрежа чрез последно свързаното ТД устройство.
• Ако фотоапаратът не се е свързвал към WLAN преди, той
автоматично търси налични ТД устройства. (стр. 114)
• Можете да позволите само на определени устройства или на
всички устройства да се свържат, като натиснете [f] и изберете
DLNA Access Control (Контрол на достъпа до DLNA) на екрана.
• За информация относно търсенето на фотоапарата и
преглеждането на снимките или видеоклиповете на
Samsung Link устройство, направете справка с потребителското
ръководство за устройството.
• Видеоклиповете може да не бъдат възпроизведени плавно
в зависимост от типа на Samsung Link устройството или
мрежовите условия.
• Създава се списък със споделени файлове. Изчакайте, докато
другите устройства намерят вашия фотоапарат.
3
Свържете Samsung Link устройството към мрежа и след
това включете функцията Samsung Link.
• Вижте ръководството за потребителя на устройството за повече
информация.
4
На фотоапарата позволете на Samsung Link устройството
да се свърже с фотоапарата.
ТД
▲ Към телевизор, който поддържа Samsung Link, е свързан фотоапарат чрез WLAN.
131
Безжична мрежа >
Използване на Samsung Link за преглед на файлове
• Можете да споделите до 1000 скорошни файла.
• На Samsung Link устройството можете да разглеждате само снимки или
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
видеоклипове, заснети с вашия фотоапарат.
Обхватът на безжичната връзка между фотоапарата и Samsung Link
устройството може да е различен в зависимост от спецификациите на ТД.
Ако фотоапаратът е свързан към 2 Samsung Link устройства,
възпроизвеждането може да се забави.
Снимките или видеоклиповете ще бъдат споделяни в оригиналните им
размери.
Можете да използвате тази функция само с устройства, поддържащи
Samsung Link.
Споделените снимки или видеоклипове няма да се съхраняват в Samsung
Link устройството, но може да се съхраняват във фотоапарата съгласно
спецификациите на устройството.
Прехвърлянето на снимки или видеоклипове към Samsung Link
устройството може да отнеме известно време в зависимост от мрежовата
връзка, броя на файловете, които се споделят, и размера на файловете.
Ако изключите фотоапарата си по необичаен начин, докато преглеждате
снимки или видеоклипове на Samsung Link устройство (например чрез
отстраняване на батерията), устройството ще отчита, че фотоапаратът
продължава да е свързан.
Подредбата на снимките или видеоклиповете на фотоапарата може да е
различна от тази на Samsung Link устройството.
Съгласно броя на снимките или видеоклиповете, които искате да
споделите, може да е нужно известно време да заредите снимките или
видеоклиповете си и да завършите процеса на начално настройване.
Докато разглеждате снимки или видеоклипове на Samsung Link
устройството, непрекъснатото използване на дистанционното
управление на телевизора или извършването на допълнителни операции
може да попречи на нормалното функциониране на тази функция.
• Ако промените реда или сортирате файлове на фотоапарата, докато
ги преглеждате на Samsung Link устройството, трябва да повторите
първоначалния процес на настройване, за да актуализирате списъка с
файлове на устройството.
• Когато в паметта на камерата няма файлове, не можете да използвате
тази функция.
• Препоръчваме ви да използвате мрежов кабел, за да свържете
Samsung Link устройство към вашата ТД. Това ще намали "заекването"
на видеоклипа, което може да се получи при поточно прехвърляне на
съдържание.
• За да преглеждате файлове на Samsung Link устройство, активирайте
мултикаст режим на ТД.
132
Глава 5
Меню за настройка на фотоапарата
Научете повече за потребителските настройки и менюто с общи настройки.
Можете да регулирате настройките така че по-добре да съответстват на нуждите и предпочитанията ви.
Меню за настройка на фотоапарата
Потребителски настройки
Чрез тези настройки можете да укажете средата за работа на
потребителя.
За да укажете
потребителските опции,
В режим Заснемане натиснете [m] ĺ d ĺ опция.
Шумопотискане
Използвайте функцията Понижение на шума, за да намалите визуалния
шум в снимките.
* По подразбиране
Наличните елементи или тяхната подредба може да се различават в
зависимост от условията на заснемане.
Персонализиране на ISO
Опция
Описание
High ISO NR
(Редуциране на шума
при високо ISO)
Тази функция редуцира шума, който може
да възникне, ако зададете висока ISO
чувствителност. (Off (Изкл.), High (Висока),
Normal (Нормална)*, Low (Ниска))
Long Term NR
(Дълготрайно
редуциране на шума)
Тази функция понижава шума, когато настроите
фотоапарата на дълга експонация.
(Off (Изкл.), On (Вкл.)*)
ISO стъпка
Можете да зададете размера за ISO чувствителността през или 1/3,
или 1 стъпка.
Автоматичен ISO обхват
Можете да укажете максимална стойност на ISO, при която всяка EV
стъпка да се избира, когато зададете ISO като Auto (Автоматично).
134
Меню за настройка на фотоапарата >
Потребителски настройки
Настройки на клин
DMF (Директен ръчен фокус)
Можете да зададете опциите за всеки клин.
Можете да регулирате фокуса ръчно, като завъртите фокусния пръстен
след постигане на фокуса, натискайки наполовина [Затворa]. Тази
функция може да не е налична при някои обективи.
* По подразбиране
Опция
Описание
AE Bracket Settings
(Настройки на AE с
клин)
Задайте интервала в експонацията. (-/+0.3 EV*,
-/+0.7 EV, -/+1.0 EV, -/+1.3 EV, -/+1.7 EV,
-/+2.0 EV, -/+2.3 EV, -/+2.7 EV, -/+3.0 EV)
WB Bracket Settings
(Настройки за баланс
на бялото с клин)
Регулирайте обхвата на интервала за баланса на
белия цвят на 3-те снимки с клин. (AB-/+3*,
AB-/+2, AB-/+1, MG-/+3, MG-/+2, MG-/+1)
Например опцията AB-/+3 настройва стойността
на кехлибарния цвят с плюс или минус три
стъпки. MG-/+3 настройва стойността на тъмно
пурпурния цвят със същата стойност.
P Wiz Bracket Settings
(Настройки на
съветник за снимки с
клин)
Depth Bracket
Settings (Настройки
на дълбочина с клин)
Изберете 3 настройки от съветника за снимки,
които фотоапаратът използва, за да направите
3 снимки с клин.
Задайте интервала на дълбочината. (-/+0.3,
-/+0.7, -/+1.0*, -/+1.3, -/+1.7, -/+2.0, -/+2.3, -/+2.7,
-/+3.0)
135
Меню за настройка на фотоапарата >
Потребителски настройки
Пространственост на цвета
Опцията за пространственост на цвета ви позволява да избирате
методи за възпроизвеждане на цветовете. Устройствата за цифрови
изображения, например цифрови фотоапарати, монитори и принтери,
разполагат със свои собствени методи за представяне на цветовете,
които се характеризират чрез т.нар. пространственост на цвета.
* По подразбиране
Опция
Описание
sRGB*
sRGB (стандартен RGB) е международна
спецификация за определяне на
пространствеността на цвета, създадена о IEC
(Международната комисия по електротехника). Тя
се използва широко за настройване на цветовете
на компютърните монитори и е стандарт за
пространственост на цвета при Exif. sRGB се
препоръчва за стандартни изображения, както и
такива, които публикувате в Интернет.
Adobe RGB
Adobe RGB се използва за комерсиален печат и
разполага с по-голям обхват на цветовете от sRGB.
По-широкият обхват на цветовете на тази опция
ви помага лесно да редактирате снимките си от
компютър. Имайте предвид, че индивидуалните
програми по принцип са съвместими с ограничен
брой типове пространственост на цвета.
Adobe RGB
sRGB
Когато пространствеността на цвета е зададена като Adobe RGB, снимките
се запазват като "_SAMXXXX.JPG".
136
Меню за настройка на фотоапарата >
Потребителски настройки
Коригиране на изкривяването
Персонализиране на iFn
Можете да коригирате изкривяването на обектива, което може да
възникне от обектива. Тази функция е налична с обективи, които я
поддържат.
Можете да изберете опция, която да бъде променена, когато натиснете
[i-Function] на обектив с i-Function.
Опция
Описание
Aperture (Бленда)
Настройка на стойността на блендата.
Shutter Speed
(Скорост на затвора)
Настройка на скоростта на затвора.
EV (Стойност на
експонацията)
Настройка на стойността на експонацията.
ISO
Настройка на ISO чувствителността.
White Balance
(Баланс на бялото)
Използвайте, за да регулирате баланса на белия
цвят.
137
Меню за настройка на фотоапарата >
Потребителски настройки
Потребителски дисплей
№
Можете да добавяте или отстранявате информация за заснемане от
дисплея.
1
1
2
2
Описание
Икони
Задайте показване на иконите в дясно в режим Заснемане.
Дата и час
Настройте показване на час и дата.
Хистограма
Настройте дали хистограмата на дисплея да е включена или не.
3
3
За хистограмата
Хистограмата е графика, която показва разпределението на
яркостта в дадена снимка. Хистограма, наклонена наляво, е
признак за тъмна снимка. Хистограма, наклонена надясно, е
признак за ярка снимка. Височината на графиката е свързана с
цветовата информация. Ако определен цвят е по-често срещан,
графиката става по-висока.
Недостатъчна
експонация
Балансирана
експонация
Прекомерна
експонация
138
Меню за настройка на фотоапарата >
Потребителски настройки
Свързване на клавиши
NFC с изглед на живо
Можете да промените функцията, присвоена към бутона по избор.
В режим Заснемане включете NFC функцията на смартфон с
включен NFC и поставете NFC антената на смартфона до NFC тага на
фотоапарата, за да стартирате AutoShare или Remote Viewfinder. Тази
функция се поддържа от смартфони с NFC, работещи с операционна
система Android. Препоръчваме ви да използвате най-новата версия.
Тази функция не е налична за iOS устройства.
* По подразбиране
Бутон
Функция
Custom
(По избор)
Задайте функцията на бутона по избор.
• Optical Preview (Оптична визуализация)*:
Изпълнете функцията Визуализация на
дълбочината на полето за текущата стойност на
блендата. (стр. 23)
• One Touch WB (Баланс на бялото с едно
докосване) (Баланс на бялото): Изпълнете
функцията Персонализиране на баланса на
бялото.
• One Touch RAW + (RAW + с едно докосване):
Запазете файл във формат RAW+JPEG. За да
запазите файл във формат JPEG, натиснете бутона
отново.
• Reset (Нулиране): Нулирайте някои настройки.
• AEL: Изпълнете функцията за заключване
на автоматичната експонация. (Натискането
наполовина на [Затворa] изпълнява функцията за
заключване на автоматичната експонация.)
• AEL Hold (Задържане на AEL): Продължете
да изпълнявате функцията за заключване на
автоматичната експонация след снимане.
(Експонацията остава заключена, дори след като
направите снимка.)
Размер на изображение за MobileLink/NFC
Задайте размера за снимките, които ще се прехвърлят към смартфон
чрез функциите MobileLink или NFC.
* По подразбиране
Опция
Описание
Resize to 2M or lower
(Преоразмерете на 2M
или по-малко)
Ако размерът на една снимка е по-голям
от 3M, тя ще бъде прехвърлена след
преоразмеряването й на 2M или по-малко.
Original (Оригинал)*
Снимката ще бъде прехвърлена в
оригиналния си размер.
139
Меню за настройка на фотоапарата >
Потребителски настройки
Координатна мрежа
Автоматичен автопортрет
Изберете водач, който да ви помогне да композирате сцена.
(Off (Изкл.)*, 4 X 4, 3 X 3, Cross (Кръстосано), Diagonal (Диагонално))
Настройте фотоапаратът да се включи и да навлезе в режим на
самоснимачка автоматично, когато обърнете дисплея нагоре. В режим
на самоснимачка функциите за таймер (3 секунди), откриване на лице
и красиво лице се активират автоматично.
Лампа на автофокуса
Когато снимате на тъмни места, включете лампата на автофокуса, за да
получите по-добър автофокус. Автофокусът функционира по-точно на
тъмни места, когато е включена лампата на автофокуса.
Настройка на скоростта на бутона на
обектива
Настройте скоростта на мащабиране за бутоните на вариобектива като
бърза, средна или ниска. При бърза скорост шума от мащабирането се
увеличава и може да се запише във видеоклиповете. Тази функция е
налична само когато монтирате моторизиран вариобектив.
140
Меню за настройка на фотоапарата
Настройка
Научете как да конфигурирате настройките на фотоапарата.
* По подразбиране
Елемент
За да зададете опции
за настройка,
В режим Заснемане или Възпроизвеждане натиснете
[m] ĺ q ĺ опция.
* По подразбиране
Елемент
Описание
• System Volume (Системен звук): Укажете силата на
звука или изключете напълно всички звуци. (Off
(Изкл.), Low (Нисък), Medium (Среден)*, High (Висок))
Sound
(Звуци)
Дори и ако звукът на системата е изключен,
фотоапаратът издава звук, докато възпроизвежда
видеоклип или слайдшоу.
• AF Sound (Звук на автофокуса): Задайте звука, който
да издава фотоапаратът при натискане на бутона на
затвора при включване или изключване. (Off (Изкл.),
On (Вкл.)*)
• Button Sound (Звук на бутоните): Указвате звука,
който фотоапаратът да издава при включване или
изключване на бутоните. (Off (Изкл.), On (Вкл.)*)
Quick View
(Бърз
преглед)
Display
Adjust
(Регулиране
на дисплея)
Задайте продължителността на режима Бърз преглед
– продължителността от време, за което фотоапаратът
показва снимка веднага след като я направите.
(Off (Изкл.), 1 sec (1 сек.)*, 3 sec (3 сек.), 5 sec (5 сек.),
Hold (Задържане))
Описание
Настройте яркостта на дисплея, автоматичната яркост,
цвета на дисплея или нивомера.
• Display Brightness (Яркост на дисплея): Можете да
регулирате яркостта на дисплея ръчно.
• Auto Brightness (Автоматична яркост): Включете или
изключете автоматичната яркост. (Off (Изкл.),
On (Вкл.)*)
• Display Color (Цвят на дисплея): Можете да регулирате
цвета на дисплея ръчно.
• Horizontal Calibration (Хоризонтално калибриране):
Калибрирайте нивомера. Ако нивомерът не е равен,
поставете фотоапарата на равна повърхност и
следвайте инструкциите на екрана.
• Не можете да отидете до опцията Horizontal
Calibration (Хоризонтално калибриране) в режим
Възпроизвеждане.
• Не можете да калибрирате нивомера в портретна
ориентация.
Auto Display
Off (Авто
изкл. на
дисплея)
Укажете продължителността от време, през което
дисплеят е изключен. Дисплеят се изключва, ако не
използвате фотоапарата през указаното от вас време.
(Off (Изкл.), 30 sec (30 сек.)*, 1 min (1 мин.),
3 min (3 мин.), 5 min (5 мин.), 10 min (10 мин.))
141
Меню за настройка на фотоапарата >
Настройка
* По подразбиране
Елемент
Auto
Power Off
(Автоматично
изключване)
Описание
Укажете продължителността от време за изключване
на захранването. Фотоапаратът се изключва, ако не го
използвате през указаното от вас време. (Off (Изкл.),
1 min (1 мин.)*, 3 min (3 мин.), 5 min (5 мин.),
10 min (10 мин.), 30 min (30 мин.))
Date & Time
(Дата и час)
• Фотоапаратът запазва настройката за продължителността
от време, през което захранването е изключено, дори ако
смените батерията.
• Auto Power Off (Автоматично изключване) може
да не се изпълни, ако фотоапаратът е свързан
с компютър или телевизор или възпроизвежда
слайдшоу или филм.
• Mode Help Guide (Режим Помощ Упътване): Задайте,
Help Guide
Display
(Показване
на помощен
текст)
* По подразбиране
Елемент
за да покажете помощен текст за избрания режим,
когато променяте режими на заснемане.
(Off (Изкл.), On (Вкл.)*)
• Function Help Guide (Функция Помощ Упътване):
Задайте показване на помощен текст за менюта и
функции. (Off (Изкл.), On (Вкл.)*)
Изберете езика, който фотоапаратът да покаже на
дисплея.
Укажете датата, часа, формата на датата, часовата зона,
както и дали датата да се отпечатва върху снимките.
(Time Zone (Часови пояс), Date/Time Set (Настройка на
дата и час), Date Type (Тип дата), Time Type (Вид час),
Imprint (Импринт))
• Датата се появява в долната дясна страна на снимката.
• Когато отпечатвате снимка, някои принтери може да
не могат да отпечатат датата правилно.
Задайте изходния видео сигнал, подходящ за
използване във вашата страна, когато свързвате
фотоапарата с външно видео устройство, като монитор
или HD телевизор.
• NTSC: САЩ, Канада, Япония, Корея, Тайван,
Video Out
Мексико и др.
(Видео изход)
• PAL (Поддържа само PAL B, D, G, H или I): Австралия,
Австрия, Белгия, Китай, Дания, Финландия, Франция,
Германия, Англия, Италия, Кувейт, Малайзия,
Нова Зеландия, Сингапур, Испания, Швеция,
Швейцария, Тайланд, Норвегия и др.
Натиснете [n], за да скриете помощния текст.
Language
Описание
Anynet+
(HDMI-CEC)
Когато свържете фотоапарата си с HD телевизор, който
поддържа Anynet+ (HDMI-CEC), можете да управлявате
функциите за възпроизвеждане на фотоапарата от
дистанционното управление на телевизора.
• Off (Изкл.): От дистанционното управление на
телевизора не можете да управлявате функцията за
възпроизвеждане на фотоапарата.
• On (Вкл.)*: От дистанционното управление на
телевизора можете да управлявате функцията за
възпроизвеждане на фотоапарата.
142
Меню за настройка на фотоапарата >
Настройка
* По подразбиране
Елемент
HDMI Output
(HDMI изход)
Описание
* По подразбиране
Елемент
Когато свържете фотоапарата с HD телевизор чрез
HDMI кабел, можете да промените резолюцията на
изображението.
• NTSC: Auto (Автоматично)*, 1080i, 720p, 480p,
576p (активира се само когато е избран PAL)
Настройте метода за номериране на файлове и папки.
• Reset (Нулиране): След като използвате функцията
нулиране, името на следващия файл ще започне с 0001.
• Series (Серия)*: Номерата на новите файлове
продължават да се подреждат в съществуващата
номерация, дори ако поставите нова карта с памет,
форматирате картата или изтриете всички снимки.
Ако свързаният HD телевизор не поддържа
избраната от вас резолюция, фотоапаратът ще я
настрои с едно ниво по-ниско.
Укажете метода за създаване имена на файлове.
• Standard (Стандартно)*: SAM_XXXX.JPG (sRGB)/
_SAMXXXX.JPG (Adobe RGB)
• Дата:
• Името на първата папка е 100PHOTO, ако сте
File Number
(Номер на
файл)
•
•
- sRGB файлове - MMDDXXXX.JPG. Например, снимка,
Име на файл
Описание
направена на 1-ви януари, ще бъде с име 0101XXXX.jpg.
•
януари до септември. За месеците от октомври до
декември броят им се замества от буквите
A (октомври), B (ноември) и C (декември). Например,
снимка, направена на 3 февруари, ще бъде с име
203XXXX.jpg. Снимка, направена на 5 октомври, ще
бъде с име _A05XXXX.jpg.
•
- Adobe RGB файлове - MDDXXXX.JPG за месеците от
•
Тип папка
избрали пространственост на цвета sRGB и
стандартен метод за именуване на файлове,
първият файл ще се именува SAM_0001.
Номерата на имената на файловете се увеличават с
1 от SAM_0001 до SAM_9999.
Имената на папките се увеличават с 1 от 100PHOTO
до 999PHOTO.
Максималният брой файлове, които може да
съхранявате в една папка, е 9999.
Имената на файловете се съставят в съответствие
с DCF спецификациите (правилото за файловата
система на фотоапаратите).
Ако промените име на файл (например от компютър),
фотоапаратът няма да може да възпроизведе файла.
Изберете вида на папката.
• Standard (Стандартно)*: XXXPHOTO
• Дата: XXX_MMDD
143
Меню за настройка на фотоапарата >
Настройка
* По подразбиране
Елемент
Описание
* По подразбиране
Елемент
Форматирайте картата с памет. Форматирането
изтрива всички съществуващи файлове, включително и
защитените. (No (Не)*, Yes (Да))
Format
(Формат)
Възможно е да възникнат грешки, ако използвате
карта с памет, форматирана с друга марка
фотоапарат, четец на карта с памет или компютър.
Преди да използвате дадена карта с памет за
заснемане на снимки, я форматирайте.
Вижте версията на фърмуера на корпуса и обектива,
Mac адреса и номера на мрежовата сертификация или
актуализирайте фърмуера.
• Software Update (Актуализация на софтуера):
Актуализирайте фърмуера на корпуса или обектива на
фотоапарата. (Body Firmware (Фърмуер на корпуса),
Lens Firmware (Фърмуер на обектива))
Device
Information
(Информация
за
устройството)
• Можете да актуализирате фърмуера, като
свържете фотоапарата към компютър и стартирате
i-Launcher. За повече информация вижте страница
167.
• Не можете да осъществите надстройка на
фърмуера, ако батерията не е напълно заредена.
Презаредете батерията напълно, преди да
извършите надстройка на фърмуера.
• Ако актуализирате фърмуера, потребителските
настройки и стойностите ще бъдат нулирани.
(Датата, часът, езикът и видео изходът няма да се
променят.)
• Не изключвайте фотоапарата, докато тече
актуализацията.
Wi-Fi Privacy
lock (Wi-Fi
заключване
на личните
данни)
Описание
Задайте изискване на PIN при свързване на камерата със
смартфон.
• PIN: Въведете PIN преди свързване.
• None (Няма)*: Разрешете свързване без да се изисква PIN.
• Свързването ще се осъществява автоматично без да
се изисква PIN при използване на функцията NFC.
• PIN-кодовете се генерират и подновяват
автоматично, само когато нулирате настройките на
камерата или актуализирате фърмуера.
• Ако преди това сте свързвали камерата ви със
смартфон чрез PIN, те ще се свържат автоматично.
Reset
(Нулиране)
Нулирайте менюто за настройка и опциите за заснемане
до фабричните им стойности. (Настройките на дата, час,
език и видео изход не се променят.)
(No (Не)*, Yes (Да))
Open Source
License
(Лицензи
отв. изх.код)
Вижте лицензите с отворен код.
144
Глава 6
Свързване към външни устройства
Възползвайте се максимално от фотоапарата, като го свържете с външни устройства, като компютър или HD телевизор.
Свързване към външни устройства
Преглед на файловете на HD телевизор
Гледайте снимки или видеоклипове като свържете фотоапарата с HD
телевизор, използвайки допълнителен HDMI кабел.
1
В режим Заснемане или Възпроизвеждане натиснете
[m] ĺ q ĺ HDMI Output (HDMI изход) ĺ опция.
(стр. 143)
2
Изключете фотоапарата и HD телевизора.
3
Свържете фотоапарата с HD телевизора чрез
допълнителния HDMI кабел.
5
Включете фотоапарата.
• Фотоапаратът автоматично влиза в режим Възпроизвеждане,
когато го свържете към HD телевизор.
6
Вижте снимки или възпроизведете видеоклипове,
използвайки бутоните на фотоапарата.
• Когато използвате HDMI кабел, можете да свържете фотоапарата с HD
телевизор чрез метода Anynet+(CEC).
4
Включете своя HD телевизор и изберете HDMI видео
източник.
• Функциите на Anynet+(CEC) ви позволяват да управлявате свързани
устройства от дистанционното управление на телевизора.
• Ако HD телевизорът поддържа Anynet+(CEC), телевизорът автоматично се
включва, когато се използва заедно с фотоапарата. Тази функция може да
не е налична при някои HD телевизори.
• Когато е включен в HD телевизор чрез HDMI кабел, фотоапаратът не може
да заснеме снимка или видеоклип.
• Когато се включи в HD телевизор, някои от функциите за
възпроизвеждане на фотоапарата може да не са налични.
• Продължителността от време, след което фотоапаратът и HD телевизорът
остават свързани, може да е различна в зависимост от използваната от
вас карта с памет. Тъй като основната функция на картата с памет е да
увеличава скоростта на пренос, не е съвсем точно да се смята, че карта с
памет с по-висока скорост на пренос би била бърза и при използване на
HDMI функция.
146
Свързване към външни устройства
Прехвърляне на файлове на компютър
Прехвърлете файлове от карта с памет на компютър, като включите
фотоапарата в компютър.
Прехвърляне на файлове към компютър с
ОС Windows
3
Включете фотоапарата.
• Компютърът разпознава фотоапарата автоматично.
4
На компютъра изберете Моят компютър ĺ Сменяем
диск ĺ DCIM ĺ 100PHOTO или 101_0101.
5
Изберете желаните от вас файлове и ги изтеглете или
запишете на компютъра.
Свързване на фотоапарата като сменяем диск
Можете да свържете фотоапарата към компютъра си като сменяем диск.
Отворете сменяемия диск и прехвърлете файлове към своя компютър.
1
Изключете фотоапарата.
2
Свържете фотоапарата с компютър чрез USB кабела.
Ако Folder Type (Тип папка) е зададен като Date (Дата), името на папката се
извежда като "XXX_MMDD". Например, ако заснемете снимка на 1 януари,
името на папката ще бъде "101_0101".
• Трябва да вкарате малкия край на USB кабела във фотоапарата. Ако
кабелът е обърнат може да повреди файловете. Производителят не
носи отговорност за възможна загуба на данни.
• Ако опитате да включите USB кабела в HDMI порта, фотоапаратът
може да не работи правилно.
147
Свързване към външни устройства >
Прехвърляне на файлове на компютър
Изключване на фотоапарата (под Windows 7)
С Windows 8 начините за изключване на фотоапарата са сходни.
1
Прехвърляне на файлове на компютър с
ОС Mac
Уверете се, че никакви данни не се прехвърлят между
фотоапарата и компютъра.
Поддържа се Mac OS 10.7 или по-нова.
• Ако лампата за статус на вашия фотоапарат мига, това означава,
че тече прехвърляне на данни. Изчакайте, докато лампата за
статус спре да мига.
2
Щракнете върху
в лентата с инструменти в долния
десен ъгъл на екрана на компютъра.
3
Щракнете в излязлото съобщение.
4
Щракнете върху полето със съобщение, указващо
безопасно отстраняване.
5
Извадете USB кабела.
1
Изключете фотоапарата.
2
Свържете фотоапарата си към компютър Macintosh чрез
USB кабела.
• Трябва да вкарате малкия край на USB кабела във фотоапарата. Ако
кабелът е обърнат може да повреди файловете. Производителят не
носи отговорност за възможна загуба на данни.
• Ако опитате да включите USB кабела в HDMI порта, фотоапаратът
може да не работи правилно.
148
Свързване към външни устройства >
3
Прехвърляне на файлове на компютър
Включете фотоапарата.
• Компютърът разпознава фотоапарата автоматично и показва
икона за сменяем диск.
4
Отворете сменяемия диск.
5
Прехвърлете снимките или видеоклиповете на Mac
компютъра.
149
Свързване към външни устройства
Използване на програми в компютър
Можете да гледате и да редактирате файлове, използвайки
предоставените програми. Можете също да изпращате файлове към
компютър безжично.
4
Инсталирайте i-Launcher на компютъра.
Операционна
система
Как да инсталирате
Windows
Когато изскачащият прозорец ви подкани да
инсталирате i-Launcher, изберете Yes (Да).
• Ако изскачащият прозорец не се появи, изберете
Моят компютър ĺ i-Launcher ĺ iLinker.exe.
• Ако се появи изскачащ прозорец, който ви
подканва да стартирате първо iLinker.exe,
стартирайте го.
• Когато свързвате фотоапарата с компютър с
инсталиран i-Launcher, програмата ще се стартира
автоматично.
Mac
Щракнете Устройства ĺ i-Launcher ĺ Mac ĺ
iLinker.
Инсталиране на i-Launcher
1
Изключете фотоапарата.
2
Свържете фотоапарата с компютър чрез USB кабела.
5
Трябва да вкарате малкия край на USB кабела във фотоапарата. Ако
кабелът е обърнат може да повреди файловете. Производителят не
носи отговорност за възможна загуба на данни.
3
Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите
инсталирането.
Преди да инсталирате програмата се уверете, че компютърът е свързан с
мрежа.
Включете фотоапарата.
150
Свързване към външни устройства >
Използване на програми в компютър
Използване на Samsung i-Launcher
Икона
Описание
Можете да изтеглите фърмуера на своя фотоапарат.
Изтеглете Ръководство за потребителя.
Използване на i-Launcher
i-Launcher ви позволява да актуализирате фърмуера на фотоапарата
или обектива и предоставя препратка за изтегляне на програмата
PC Auto Backup.
Изтеглете тази програма, за да преобразувате Samsung RAW
файлове (SRW) в DNG файлове.
i-Launcher предоставя препратка за изтегляне на програмата
PC Auto Backup, когато свържете фотоапарата към компютър.
Можете да изпращате снимки или видеоклипове, които сте
заснели с фотоапарата, към компютър безжично.
Ако не можете да отворите Samsung RAW файлове (SRW) с Adobe Photoshop
Lightroom, преобразувайте файловия формат на DNG с програмата Samsung
DNG Converter или актуализирайте програмата Adobe Photoshop Lightroom.
Изисквания за операционна система Windows
Елемент
Изисквания
Процесор
Intel® Core™ 2 Duo 1,66 GHz или по-нов/
AMD Athlon X2 Dual-Core 2,2 GHz или по-нов
RAM
Минимум 512 MB RAM (препоръчва се 1 GB или повече)
Операционна
система*
Windows 7, Windows 8
Капацитет на
твърдия диск
250 MB или повече (препоръчват се 1 GB или повече)
• CD-ROM устройство
• 1024X768 пиксела, 16-битов цветен монитор
Други
(препоръчва се цветен монитор с 1280X1024 пиксела,
32-битов цвят)
• USB 2.0 порт
• nVIDIA Geforce 7600GT или по-нова/
ATI X1600 серия или по-нова
• Microsoft DirectX 9.0c или по-нова версия
* Ще бъде инсталирана 32-битова версия на i-Launcher, дори на 64-битови издания на
Windows 7 и Windows 8.
151
Свързване към външни устройства >
Използване на програми в компютър
• Изискванията на следващата страница са само препоръки. i-Launcher
може да не работи правилно, дори когато компютърът отговаря на
изискванията в зависимост от условията на компютъра. i-Launcher
може да не работи правилно, дори когато компютърът отговаря на
изискванията в зависимост от условията на компютъра.
• Ако компютърът ви не отговаря на изискванията, видеоклиповете може
да не се възпроизвеждат както трябва.
Производителят не носи отговорност за щети в резултат на използването на
неподходящи компютри, като например такива, които сте сглобили сами.
Изисквания за операционна система Mac
Елемент
Изисквания
Операционна система
Mac OS 10.5 или по-нова версия
(освен PowerPC)
RAM
Минимум 256 MB RAM
(препоръчват се 512 MB или повече)
Капацитет на твърдия диск
Минимум 110 MB
Други
• CD-ROM устройство
• USB 2.0 порт
Отваряне на Samsung i-Launcher
На компютъра изберете Старт → Всички програми → Samsung →
i-Launcher → Samsung i-Launcher. Или щракнете върху Приложения
→ Samsung → i-Launcher на своя Mac OS компютър.
Изтегляне на фърмуера
От екрана на Samsung i-Launcher щракнете върху . За информация
относно актуализирането на фърмуера вижте страница 167.
Изтегляне на програмата PC Auto Backup
От екрана на Samsung i-Launcher щракнете върху . За информация
относно инсталирането на програмата PC Auto Backup вижте страница
129.
152
Свързване към външни устройства >
Използване на програми в компютър
Инсталиране на Adobe Photoshop
Lightroom
1
Поставете DVD-ROM диска с Adobe Photoshop Lightroom в
компютъра.
2
Изберете език.
3
Следвайте инструкциите на екрана.
Използване на Adobe Photoshop Lightroom
Снимките, заснети от фотоапарата, често се преобразуват в JPEG
формати и се съхраняват в паметта в съответствие с настройките по
време на заснемането. RAW файловете не се преобразуват в JPEG
формати и се съхраняват в паметта без каквито и да е промени. С
Adobe Photoshop Lightroom можете да калибрирате експонации,
баланс на белия цвят, тонове, контрасти и цветове на снимките.
Можете също да редактирате JPEG или TIFF файлове, както и RAW
файлове. За допълнителна информация вижте упътването за
програмата.
• Ако не можете да отворите Samsung RAW файлове (SRW) с Adobe
Photoshop Lightroom, преобразувайте файловия формат на DNG с
програмата Samsung DNG Converter или актуализирайте програмата
Adobe Photoshop Lightroom.
• В Adobe Photoshop Lightroom яркостта, цветът и другите ефекти на
изображението могат да бъдат показани различно. Това е поради факта,
че оригиналните настройки и опции на фотоапарата, приложени при
заснемане на изображението, се премахват, за да направят възможна
обработката с Adobe Photoshop Lightroom.
153
Глава 7
Приложение
Получете информация за съобщения за грешка, поддръжка на фотоапарата,
съвети за отстраняване на неизправности, спецификации и допълнителни принадлежности.
Приложение
Съобщения за грешка
Когато се появят следните съобщения за грешка, опитайте следните
решения.
Съобщения за грешка
Възможни решения
Lens is locked
(Обективът е заключен)
Обективът е заключен. Завъртете обектива
обратно на часовниковата стрелка, докато
чуете щракване. (стр. 46)
• Изключете фотоапарата и го включете
Card Error
(Грешка в картата)
отново.
• Извадете картата с памет и я поставете
отново.
• Форматирайте картата с памет.
Low Battery
(Изразходена батерия)
Поставете заредена батерия или я
презаредете.
No Image File
(Липсва изображение)
Направете снимки или поставете карта с
памет, в която има известен брой снимки.
Device disconnected.
(Устройството е
изключено.)
Връзката с мрежата е прекъсната, докато са
се прехвърляли снимки към поддържани
устройства. Изберете отново поддържано
устройство.
File Error
(Грешка във файл)
Изтрийте повредения файл или се свържете
със сервизния център.
Съобщения за грешка
Възможни решения
Memory Full
(Паметта е пълна)
Изтрийте ненужните файлове или поставете
нова карта с памет.
• Фотоапаратът не е успял да изпрати
Transfer failed.
(Прехвърлянето е
неуспешно.)
имейли или файлове към други устройства.
Опитайте да ги изпратите отново.
• Проверете мрежовата връзка и опитайте
отново.
Unable to capture a
photo because folder
and file number on the
memory card reached
the maximum values.
Reset the folder number?
(Не може да се заснеме
снимка, защото папката
и номерът на файла
в картата с памет са
достигнали максимални
стойности. Нулиране на
номера на папката?)
Имената на файловете не съответстват на
DCF стандарта. Следвайте инструкциите на
екрана, за да нулирате номера на папката.
Error 00 (Грешка 00)
Изключете фотоапарата и поставете отново
обектива. Ако съобщението все още се
появява, се свържете със сервизния център.
Error 01/02 (Грешка 01/02)
Изключете фотоапарата, извадете батерията
и я поставете отново. Ако съобщението все
още се появява, се свържете със сервизния
център.
155
Приложение
Поддръжка на фотоапарата
Почистване на фотоапарата
Обектив и дисплей на фотоапарата
Използвайте четка, за да отстраните праха, и избършете обектива
внимателно с мека кърпа. Ако остане прах, приложете течност за
почистване на обективи върху лист почистваща хартия и внимателно
забършете.
Сензор за изображение
В зависимост от различните условия на заснемане е възможно в
снимките да се появи прах, тъй като сензорът за изображение е
изложен на външната среда. Проблемът е обичаен, а излагането на
прах се получава при ежедневното използване на фотоапарата. Не
поставяйте вентилаторна четка в отвора на обектива.
Тяло на фотоапарата
Забършете внимателно с мека суха кърпа.
Никога не почиствайте фотоапарата с бензол, разтворители или алкохол.
Тези разтвори могат да повредят фотоапарата или да предизвикат
неправилната му работа.
156
Приложение >
Поддръжка на фотоапарата
Използване или съхранение на
фотоапарата
Използване на плажа или покрай брега
• Предпазвайте фотоапарата от пясък или прах, когато го използвате
на плажа или на други подобни места.
Неподходящи места за използване или съхранение на фотоапарата
• Избягвайте излагането на фотоапарата на много ниски или много
• Вашият фотоапарат не е водоустойчив. Не докосвайте батерията,
адаптера или картата с памет с мокри ръце. Работата с мокри ръце
може да повреди вашия фотоапарат.
високи температури.
• Избягвайте използването на фотоапарата на места с изключително
висока влажност или където влажността се променя рязко.
• Избягвайте излагането на фотоапарата на пряка слънчева светлина
или съхраняването му на горещи места със слаба вентилация, като
например в автомобил през лятото.
• Защитавайте фотоапарата и дисплея от удари, грубо боравене и
прекомерни вибрации, за да предотвратите сериозни повреди.
• Избягвайте използването или съхранението на фотоапарата
на прашни, мръсни, влажни или непроветриви места, за да
предотвратите повредата в подвижните части и вътрешните
компоненти.
Съхранение за продължителен период от време
• Поставете фотоапарата в плътно затварящ се контейнер с
абсорбиращ материал, като силикатен гел, когато го съхранявате за
дълъг период от време.
• С течение на времето неизползваните батерии се разреждат и преди
повторна употреба трябва да бъдат презаредени.
• Точната дата и час могат да бъдат инициализирани, когато
фотоапаратът се включи след като батерията е била извадена от него
за дълъг период от време.
• Не използвайте фотоапарата близо до горива, горивни материали
или възпламеними химикали. Не съхранявайте и не внасяйте
запалими течности, газове или експлозивни материали там, където
държите фотоапарата или принадлежностите му.
• Не съхранявайте фотоапарата там, където има нафталинови топчета.
157
Приложение >
Поддръжка на фотоапарата
Използване на фотоапарата внимателно във влажна среда
Когато пренасяте фотоапарата от студено на топло място, може да
се формира конденз на обектива или вътрешните компоненти на
фотоапарата. В такива случаи изключете фотоапарата и изчакайте поне
1 час. Ако кондензът се формира на картата с памет, извадете картата с
памет от фотоапарата и изчакайте докато влагата се изпари, преди да
вкарате картата отново.
• Не излагайте обектива на пряка слънчева светлина, тъй като това може
да причини обезцветяване на сензора за изображението или да го
повреди.
• Предпазвайте обектива от пръстови отпечатъци и надраскване.
Почиствайте го с мека и чиста кърпа без никакви твърди частици по нея.
• Фотоапаратът може да се изключи ако бъде ударен отвън. Това е с
цел предпазване на картата с памет. Включете фотоапарата, за да го
използвате отново.
• Когато използвате фотоапарата, той може да загрее. Това е нормално
Други предпазни мерки
• Не люлейте фотоапарата за каишката. Това може да ви нарани или да
повреди фотоапарата.
• Не боядисвайте фотоапарата, тъй като боята може да задръсти
подвижните части и да попречи на правилното функциониране.
• Изключете фотоапарата, когато не го използвате.
• Вашият фотоапарат съдържа фини части. Избягвайте удрянето на
фотоапарата.
• Защитете дисплея от външна сила, като държите фотоапарата в калъфа,
когато не се използва. Защитете фотоапарата от надраскване, като го
държите далеч от пясък, остри предмети или метални монети.
• Не използвайте фотоапарата ако екранът е напукан или счупен.
и не би трябвало да се отрази на продължителността на живот или
работата на фотоапарата.
• Когато използвате фотоапарата при ниски температури, е възможно
да се наложи да изчакате известно време той да се включи, цветът
на дисплея може временно да се промени или могат да се появят
остатъчни изображения. Тези състояния не са състояния на повреда и
ще се коригират от самосебе си, когато фотоапаратът се върне към повисоки температура.
• Боята или металът по външната част на фотоапарата могат да
предизвикат алергии, сърбежи по кожата, екземи или подуване при
хора с чувствителна кожа. Ако почувствате някои от тези симптоми,
незабавно спрете да използвате фотоапарата и се консултирайте с
лекар.
Счупеното стъкло или акрил може да повреди ръцете и лицето ви.
Отнесете фотоапарата в сервизен център на Samsung, където да го
поправят.
• Не поставяйте външни предмети в нито едно от отделенията на
• Никога не поставяйте фотоапарати, батерии, зарядни устройства или
• Не позволявайте на неквалифицирани служители да обслужват
принадлежности върху или в нагревателни уреди като микровълнови
фурни, готварски печки или радиатори. Топлината може да деформира
или прегрее тези устройства, което да доведе до пожари или експлозия.
фотоапарата, слотовете или точките му за достъп. Възможно е повредите
вследствие на неправилно боравене да не се покриват от гаранцията.
фотоапарата и не опитвайте да го обслужвате сами. Всички повреди,
възникнали следствие на неквалифицирано обслужване, не се обхващат
от покритието на гаранцията ви.
158
Приложение >
Поддръжка на фотоапарата
За картата с памет
Поддържана карта с памет
Този продукт поддържа microSD, microSDHC или microSDXC карти с
памет.
Адаптер за карта с памет
Карта с памет
За да прочетете данните с компютър или картов четец, вкарайте
картата с памет в адаптера за карти.
159
Приложение >
Поддръжка на фотоапарата
Капацитет на картата с памет
Капацитетът на картата е различен в зависимост от обектите, които се заснемат, както и условията на заснемане. Тези капацитети са базирани на
2 GB SD карта.
Качество
Размер
Снимка
Супер фин
Фин
Нормално
RAW
RAW + Супер
фин
RAW + Фин
RAW +
Нормален
20.0M (5472X3648)
162
294
403
57
26
32
35
10.1M (3888X2592)
292
492
638
-
32
37
39
5.9M (2976X1984)
440
688
846
-
36
40
41
2.0M (1728X1152)
841
1095
1217
-
41
42
43
Burst (Серия)
495
753
911
-
-
-
-
16.9M (5472X3080)
188
337
456
-
27
34
37
7.8M (3712X2088)
359
585
739
-
34
38
40
4.9M (2944X1656)
503
762
919
-
37
40
41
2.1M (1920X1080)
1566
2840
3897
-
44
45
46
13.3M (3648X3648)
231
403
536
-
30
35
38
7.0M (2640X2640)
390
624
781
-
35
39
40
4.0M (2000X2000)
573
839
993
-
38
41
42
1.1M (1024X1024)
2814
4750
6163
-
45
46
46
160
Приложение >
Поддръжка на фотоапарата
Размер
1920X1080 (30 fps)
1280X720 (30 fps)
Качество
HQ
Нормално
• Избягвайте излагане на картите с памет на много високи или много
Прибл. 17' 02"
Прибл. 19' 50"
ниски температури (под 0°C/32°F или над 40°C/104°F). Крайните
температурни стойности може да причинят повреда на картите с
памет.
Прибл. 23' 46"
Прибл. 29' 37"
Прибл. 58' 24"
Прибл. 77' 06"
Видеоклип
640X480 (30 fps)
Предпазни мерки при използване на картите с памет
• Поставете картата с памет в правилната посока. Поставянето на
картата с памет на неправилното място може да повреди фотоапарата
и картата с памет.
• Не използвайте карти с памет, които са форматирани на други
For Sharing
(За споделяне) (30 fps)
-
Прибл. 261' 21"
• Стойностите по-горе са измерени без използване на функцията за мащабиране.
• Наличното време за запис може да е различно ако използвате функцията за
мащабиране.
• За да се определи общото време на запис, са направени няколко последователни
видеоклипа.
• Максималното време за запис е 20 минути за файл.
• Максималното време на възпроизвеждане на видеоклипове For Sharing (За
споделяне) е 30 секунди на файл.
фотоапарати или на компютър. Преформатирайте картата с памет във
вашия фотоапарат.
• Когато поставяте или изваждате картата с памет, изключвайте
фотоапарата.
• Докато лампата премигва, не изваждайте картата с памет и не
изключвайте фотоапарата, тъй като това може да повреди данните ви.
• След като продължителността на живот на картата с памет изтече,
няма да можете да съхранявате повече снимки в картата. Използвайте
нова карта с памет.
• Не огъвайте, изпускайте или подлагайте картите с памет на силни
удари или натиск.
• Избягвайте използването и съхранението на картите с памет в близост
до силни електромагнитни полета.
• Избягвайте използването или съхранението на картите с памет
на места с висока температура, висока влажност или корозивни
вещества.
161
Приложение >
Поддръжка на фотоапарата
• Предпазвайте картите с памет от контакт с течности, прах или
други вещества. Ако картата е замърсена, преди да я поставите във
фотоапарата, я забършете с мека кърпа.
За батерията
Използвайте само батерии, одобрени от Samsung.
• Не позволявайте контакт на картите с памет или слота за карта с памет
с течности, мръсотия или други вещества. Това може да предизвика
неизправност на картите с памет или на фотоапарата.
• Когато носите карта с памет, използвайте кутия, за да защитите картата
от статичното електричество.
• Прехвърлете важните данни на друг носител, например твърд диск,
CD или DVD.
• Когато използвате фотоапарата дълго време, картата с памет може да
загрее. Това е нормално и не показва неизправност.
• Използвайте карта с памет, която отговаря на стандартните
изисквания.
Спецификации на батерията
Елемент
Описание
Модел*
B740AE/B740AC/B740AU/B740AK
Тип
Литиевойонна батерия
Капацитет
2330 mAh
Напрежение
3,8 V
Време за зареждане** (Когато
батерията е напълно разредена)
Прибл. 270 мин.
* Спецификациите или моделът на батерията може да се различават в зависимост от
вашия регион.
** Цифрите по-горе са базирани на използване на предоставения USB кабел и адаптер за
променлив ток. Зареждането на батерията чрез свързването й към компютър може да
отнеме по-дълго време.
Производителят не носи отговорност за възможна загуба на данни.
162
Приложение >
Поддръжка на фотоапарата
Невнимателната или неправилна употреба на батерията може да
доведе до травма или смърт. За вашата безопасност, следвайте тези
инструкции за правилна употреба на батерията:
• Не разглобявайте батерията и не я пробивайте с остър предмет.
• Избягвайте излагането на батерията на високо налягане или
• Ако с батерията не се борави правилно, тя може да се запали или
• Избягвайте излагането на батерията на сериозни удари, като нейното
•
•
•
•
•
•
•
•
експлодира. Ако забележите някакви деформации, пукнатини или други
аномалии в батерията, незабавно спрете да използвате батерията и се
свържете с производителя.
Използвайте само оригинални, препоръчани от производителя зарядни
устройства за батерия и зареждайте батерията само по метода, описан в
това ръководство за потребителя.
Не поставяйте батерията в близост до отоплителни уреди и не я
излагайте на изключително топли среди, като вътрешността на затворен
автомобил през лятото.
Не поставяйте батерията в микровълнова печка.
Избягвайте съхранението или употребата на горещи, влажни места, като
спа центрове или душ кабини.
Не оставяйте устройството върху запалими повърхности, като легла,
килими или електрически одеяла за продължителни периоди от време.
Когато устройството е включено, не го оставяйте в изолирано
пространство за продължителен период от време.
Не позволявайте клемите на батерията да влизат в контакт с метални
предмети, като колиета, монети, ключове или часовници.
При смяна на батерията използвайте само оригинални, препоръчани от
производителя литиево-йонни батерии.
разрушителни сили.
пускане от високи места.
• Не излагайте батерията на температура 60°C (140°F) или по-висока.
• Не позволявайте батерията да влиза в контакт с влага или течности.
• Батерията не трябва да се излага на прекалена топлина, като слънчева
топлина, огън или подобни.
Насоки за изхвърляне
• Изхвърляйте батерията внимателно.
• Не изхвърляйте батерията в огън.
• В зависимост от страната или региона, наредбите за изхвърляне могат
да бъдат различни. Изхвърляйте батерията в съответствие с местните и
национални наредби.
Насоки за зареждане на батерията
Зареждайте батерията само по метода, описан в това ръководство за
потребителя. Ако батерията не се зарежда правилно, тя може да се запали
или експлодира.
163
Приложение >
Поддръжка на фотоапарата
Продължителност на живот на батерията
Режим на снимане
Средна продължителност/Брой снимки
Снимки
Прибл. 185 мин./Прибл. 370 снимки
Видеоклипове
Прибл. 135 мин. (Запишете видеоклипове с
разделителна способност 1920X1080 и 30 кад./сек.)
Забележки относно използването на батерията
• Избягвайте излагане на батериите на много високи или много ниски
температури (под 0°C/32°F или над 40°C/104°F). Прекомерните ниски
или високи температури може да намалят зарядния капацитет на
батериите.
• Когато използвате фотоапаратът дълго време, областта около
• Цифрите по-горе са базирани на тестовите стандарти на CIPA. Вашите
резултатите може да бъдат различни в зависимост от реалната
употреба.
• Наличното време на заснемане е различно в зависимост от фона,
интервала на заснемане и условията на използване.
• За да се определи общото време на запис, са направени няколко
последователни видеоклипа.
Съобщение за изтощена батерия
Когато зарядът на батерията е напълно изчерпан иконата на батерията
ще стане червена и ще се появи съобщение "Low Battery (Изтощена
батерия)".
отделението за батерии може да загрее. Това не влияе на
нормалното използване на фотоапарата.
• Не дърпайте захранващия кабел или изваждайте щепсела от
електрическия контакт, тъй като това може да причини пожар или
токов удар.
• При температури под 0°C/32°F капацитетът и продължителността на
живота на батерията може да намалеят.
• Капацитетът на батериите може да намалее при ниски температури,
но ще се върне към нормално състояние при нормални
температури.
• Извадете батериите от своя фотоапарат ако го съхранявате за дълъг
период от време. С течение на времето поставените батерии може
да изтекат или корозират и да причинят сериозно увреждане на
фотоапарата. Ако съхраните фотоапарата за дълъг период от време
с поставена батерия вътре в него, батерията ще се разреди. Може да
не е възможно да презаредите напълно разредена батерия.
• Ако не използвате фотоапарата дълго време (3 месеца или
повече), проверявайте батерията и я презареждайте редовно. Ако
оставите батерията разредена дълго време, нейният капацитет и
продължителност на живот може да намалеят, което да доведе до
повреда, пожар или експлозия.
164
Приложение >
Поддръжка на фотоапарата
Съвети относно използването на батерията
Защитавайте батериите, зарядните устройства и картите с памет
от повреда.
Предпазвайте батериите от контакт с метални предмети, защото може
да се създаде контакт между + и – клемите на батерията, което да
доведе до временно или трайно увреждане на батерията и да причини
пожар или токов удар.
Съвети относно зареждането на батерията
• Ако лампата за статус не свети, проверете дали батерията е
поставена правилно.
• Ако фотоапаратът е включен, докато се зарежда, батерията може да
не се зареди напълно. Изключете фотоапарата, преди да заредите
батерията.
• Не използвайте фотоапарата, когато зареждате батерията. Това може
да предизвика пожар или токов удар.
• Не дърпайте захранващия кабел или изваждайте щепсела от
• Ако свържете фотоапарата към външен източник на захранване,
когато батерията е разредена, използването на енергоконсумиращи
функции ще накара фотоапарата да се изключи. За да използвате
фотоапарата нормално, презаредете батерията.
• Ако свържете захранващия кабел, когато батерията е напълно
заредена, лампата за статус ще се включи за около 30 минути.
• Ако използвате светкавицата или записвате видеоклипове,
батерията ще се изразходи бързо. Заредете батерията напълно,
преди да използвате фотоапарата.
• Ако лампата за статус мига в червено, свържете кабела отново или
извадете батерията и я поставете отново.
• Ако смените батерията, когато кабелът е прегрял или температурата
е твърде висока, лампата за статус може да премигва в червено.
Зареждането ще започне, когато батерията се охлади.
• Прекаленото зареждане на батериите може да скъси техния живот.
След завършване на зареждането изключете кабела от фотоапарата.
• Не огъвайте и не поставяйте тежки предмети върху
променливотоковия кабел. Това може да повреди кабела.
електрическия контакт, тъй като това може да причини пожар или
токов удар.
• Оставете батерията да се зареди поне 10 минути, преди да включите
фотоапарата.
165
Приложение >
Поддръжка на фотоапарата
Съвети за зареждането със свързан компютър
• Използвайте само предоставения USB кабел.
• Батерията може да не се зареди, когато:
- използвате USB концентратор
- други USB устройства са свързани с компютъра
- свържете кабела към порта на предната страна на компютъра
- USB портът на вашия компютър не поддържа стандарта за изходяща
мощност (5 V, 500 mA)
Съхраняване и изхвърляне на батериите и зарядните
устройства предпазливо
• Никога не изхвърляйте батерии в горящ огън. Спазвайте всички
местни разпоредби при изхвърляне на използвани батерии.
• Никога не поставяйте батерии или фотоапарати върху или в
нагревателни уреди като микровълнови фурни, готварски печки или
радиатори. Батериите може да експлодират, когато прегреят.
166
Приложение
Актуализиране на фърмуера
Свържете фотоапарата към компютъра и актуализирайте фърмуера на
фотоапарата или обектива.
• Не можете да осъществите надстройка на фърмуера, ако батерията не е
напълно заредена. Презаредете батерията напълно, преди да извършите
надстройка на фърмуера.
• Ако актуализирате фърмуера, потребителските настройки и стойностите
ще бъдат нулирани. (Датата, часът, езикът и видео изходът няма да се
променят.)
• Не изключвайте фотоапарата, докато тече актуализацията.
3 Включете фотоапарата.
4 На компютъра изберете i-Launcher →
.
5 Следвайте инструкциите на екрана, за да изтеглите
фърмуера на фотоапарата.
• Можете да изтеглите фърмуера на фотоапарата или обектива.
6 Изключете фотоапарата след завършване на изтеглянето.
1
Изключете фотоапарата.
2 Свържете фотоапарата с компютър чрез USB кабела.
7
Извадете USB кабела.
8 Включете фотоапарата.
9 Натиснете [m] → q → Device Information
(Информация за устройството) → Software Update
(Актуализация на софтуера) → Body Firmware (Фърмуер на
корпуса) или Lens Firmware (Фърмуер на обектива).
• Трябва да вкарате малкия край на USB кабела във фотоапарата. Ако
кабелът е обърнат може да повреди файловете. Производителят не
носи отговорност за възможна загуба на данни.
• Ако опитате да включите USB кабела в HDMI порта, фотоапаратът
може да не работи правилно.
10Изберете Yes (Да) от изскачащия прозорец на фотоапарата,
за да актуализирате фърмуера.
167
Приложение
Преди да се свържете със сервизния център
Ако срещате трудности с фотоапарата, опитайте да приложите
описаните по-долу решения и ако не доведат до положителен
резултат, се свържете с технически специалист.
Когато оставите своя фотоапарат в сервизен център, не забравяйте да
оставите и останалите компоненти, които може да са допринесли за
неизправността, например картата с памет и батерията.
Ситуация
Не мога да включа
фотоапарата
• Проверете дали батерията е поставена.
• Проверете дали батерията е поставена
правилно.
• Заредете батерията.
режим на автоматично изключване или
дисплеят да се изключи автоматично.
(стр. 142)
• Възможно е фотоапаратът да се изключи
автоматично, за да предотврати повреждане
на картата с памет следствие на прекомерно
нагряване. Включете фотоапарата отново.
• Възможно е батерията да се изразходва поБатерията на
фотоапарата се
изразходва много
бързо
бързо при ниски температури (под 0°C/32°F).
Загрейте батерията, като я поставите в джоба си.
• Ако използвате светкавицата или записвате
видеоклипове, батерията ще се изразходи
бързо. Ако е необходимо я презаредете.
• Батериите са консумативи и трябва да
бъдат сменени след време. Ако животът
на батерията изтича бързо, купете нова
батерия.
Възможни решения
• В картата с памет няма свободно
Не мога да заснема
снимки
Възможни решения
• Заредете батерията.
• Възможно е фотоапаратът ви да работи в
Фотоапаратът се
изключва внезапно
Ситуация
•
•
•
•
•
пространство. Изтрийте ненужните файлове
или поставете нова карта.
Форматирайте картата с памет.
Картата с памет е дефектна. Вземете нова
карта с памет.
Уверете се, че фотоапаратът е включен.
Заредете батерията.
Проверете дали батерията е поставена
правилно.
Фотоапаратът
замръзва
Извадете батерията и я поставете отново.
Фотоапаратът
загрява
Когато използвате фотоапарата, той може да
загрее. Това е нормално и не би трябвало да
се отрази на продължителността на живот или
работата на фотоапарата.
Светкавицата се
активира неочаквано
Светкавицата може да се активира поради
натрупано статично електричество.
Фотоапаратът не работи неправилно.
• Може да сте настроили светкавицата на
Светкавицата не
работи
опция Off (Изкл.). (стр. 88)
• Не можете да използвате светкавицата в
някои режими.
Датата и часът са
неправилни
Настройте датата и часа под менюто q.
(стр. 142)
Дисплеят или
бутоните не работят
Извадете батерията и я поставете отново.
168
Приложение >
Преди да се свържете със сервизния център
Ситуация
Възниква грешка в
картата с памет
Възможни решения
Ситуация
Възможни решения
• Изключете фотоапарата и го включете
• Проверете дали настроената от вас опция на
отново.
• Извадете картата с памет и след това я
поставете отново.
• Форматирайте картата с памет.
Вижте "Предпазни мерки при използване на
картите с памет" за повече подробности.
(стр. 161)
фокуса е подходяща за типа снимка, който
правите.
• Използвайте статив, за да предпазите
фотоапарата от неустойчивост.
• Уверете се, че обективът на фотоапарата е
почистен. Ако не е, почистете го. (стр. 156)
Вашият телевизор
или компютър не
може да покаже
снимки или
видеоклипове, които
са били запазени на
microSDXC карта с
памет
microSDXC картите с памет използват exFAT
файлова система. Потвърдете, че външното
устройство е съвместимо с exFАТ файловата
система, преди да свържете фотоапарата към
устройството.
Вашият компютър
не разпознава
microSDXC карти с
памет
microSDXC картите с памет използват exFAT
файлова система. За да използвате microSDXC
карта с памет на Windows XP компютър,
изтеглете и актуализирайте драйвера на exFAT
файловата система от уебсайта на Microsoft.
Файловете не се
показват
Ако смените името на някой файл,
фотоапаратът може да не успее да
възпроизведе файла (името на файла трябва да
отговаря на DCF стандарта). Ако срещнете тази
ситуация, пуснете файловете от компютъра си.
Снимката е
замъглена
Цветовете на
снимката не
съответстват на
реалната сцена
Неправилната стойност на баланса на бялото
може да е причина за несъответстващи
цветове. Изберете подходящата опция за
баланса на бялото, така че да съответства на
светлинния източник. (стр. 70)
Снимката е твърде
ярка или твърде
тъмна
Вашата снимка е с прекомерна експонация или
с недостатъчна експонация.
• Задайте стойността на блендата или
скоростта на затвора.
• Настройте ISO чувствителността. (стр. 69)
• Изключете или включете светкавицата.
(стр. 88)
• Настройте стойността на експонацията.
(стр. 95)
Снимките са
изкривени
Този фотоапарат може да причини
минимално изкривяване, когато се използва
широкоъгълен обектив, даващ възможност
за заснемане под голям зрителен ъгъл. Това е
нормално и не причинява неизправност.
В снимката
се появяват
хоризонтални линии
Това се случва, когато обектът е изложен на
източник на флуоресцентна светлина или
светлина от живачни изпарения. Изберете пониска скорост на затвора.
169
Приложение >
Преди да се свържете със сервизния център
Ситуация
Екранът за
възпроизвеждане
не се появява на
включеното външно
устройство
Възможни решения
Ситуация
• Обектът не е на фокус. Когато обектът е
• Проверете дали HDMI кабелът е правилно
включен към външния монитор.
• Проверете дали картата с памет е правилно
записана.
Автоматичният
фокус не работи
• Проверете дали USB кабелът е свързан
Компютърът не
разпознава вашия
фотоапарат
правилно.
• Уверете се, че фотоапаратът е включен.
• Проверете дали използвате поддържана
операционна система.
Компютърът
ви изключва
фотоапарата, докато
прехвърля файлове
Прехвърлянето на файловете може да бъде
прекъснато от статично електричество.
Извадете USB кабела и го пъхнете отново.
Функцията AEL не
работи
i-Launcher не работи
както трябва.
извън областта на автоматичния фокус,
снимайте, като местите обекта в рамките на
областта на автоматичния фокус и държите
[Затворa] натиснат наполовина.
• Обектът е прекалено близо. Отстъпете назад
от обекта и снимайте.
• Режимът на фокуса е настроен на ръчен
фокус. Превключете режима на АФ.
Функцията AEL не работи в режими t,
M, s и R. За да използвате тази функция,
изберете друг режим.
• Проверете дали обективът е правилно
Обективът не работи
• Затворете i-Launcher и рестартирайте
програмата.
• В зависимост от техническите
характеристики и средата на компютъра,
програмата може да не стартира
автоматично. В този случай щракнете върху
Старт ĺ Всички програми ĺ Samsung
ĺ i-Launcher ĺ Samsung i-Launcher на
своя Windows компютър. (За Windows 8
отворете стартовия екран и изберете Всички
приложения ĺ Samsung i-Launcher.) Или
щракнете върху Приложения ĺ Samsung
ĺ i-Launcher на своя Mac OS компютър.
Възможни решения
поставен.
• Отстранете обектива от фотоапарата и го
поставете обратно.
Външната светкавица
не работи
Екранът за
настройка на дата
и час се появява
при включване на
фотоапарата
Проверете дали външната светкавица е
правилно монтирана за порта за външна
светкавица.
• Настройте отново часа и датата.
• Този екран се появява, когато вътрешният
източник на захранване на фотоапарата
е напълно разреден. Поставете напълно
заредена батерия и изчакайте поне 72 часа в
режим на изключено захранване, за да може
източникът на захранване да се презареди.
170
Приложение
Спецификации на фотоапарата
Сензор за изображение
Дисплей
Тип
CMOS
Тип
TFT LCD
Тип сензор
23,5 X 15,7 мм
Размер
3,0" (Прибл. 75,2 мм)
Ефективни пиксели
Прибл. 20,3 мегапиксела
HVGA (320X480) 460,8 хиляди точки
Общ брой на пикселите
Прибл. 21,6 мегапиксела
Разделителна
способност
Цветен филтър
RGB основен цветен филтър
Зрително поле
Прибл. 100%
Ъгъл
Преобръщане: 180°
Потребителски дисплей
Grid Line (Координатни линии), Icons (Икони),
Histogram (Хистограма), Нивомер
Поставяне на обектива
Тип
Поставяне на Samsung NX
Наличен обектив
Обективи Samsung NX (3D обектив не се
поддържа)
Стабилизиране на изображението
Тип
Смяна на обектива (в зависимост от обектива)
Режим
Off (Изкл.)/Mode 1 (Режим 1)/Mode 2 (Режим 2)
Фокусиране
Тип
• Избор: 1 точка (свободен избор)
• Множество точки: Нормално 21 точки,
Точка на фокусиране
Коригиране на изкривяване
Изкл./Вкл. (в зависимост от обектива)
i-Function
Поддържа се (Стойност на блендата, Скорост на затвора, EV, ISO,
White Balance)
Контрастен автоматичен фокус
в близък план 35 точки
• Разпознаване на лице: Макс. 10 лица
• АФ с проследяване на обект
Режим
Single AF (Еднократно АФ), Continuous AF
(Непрекъснат АФ), Manual Focus (Ръчен фокус)
Лампа за подпомагане
на АФ
Да
171
Приложение >
Спецификации на фотоапарата
Затвор
Тип
Електронен затвор с първа завеса,
Фокален затвор
Скорост
• Автоматично: 1/4000 - 1/4 сек.
• Ръчно: 1/4000 - 30 сек. (1/3 EV стъпка)
• Bulb (времево ограничение: 4 мин.)
Експонация
TTL 221 (17X13) блокиращ сегмент
Система на измерване
Измерване: Multi (Множество точки),
Center-weighted (Централно), Spot (Точково)
Обхват на измерването: EV 0–18
(ISO 100 · 30 мм, F2)
Компенсиране
±3 EV (1/3 EV стъпка)
AE заключване
Бутон за настройка по избор
ISO еквивалент
Auto (Автоматично), 100-25600 (1 или 1/3 EV стъпка)
Режим на действие
Режим
Single (Еднократно), Continuous
(Непрекъснато), Burst (Серия) (само 5M),
Timer (Таймер), Bracket (Клин) (Auto Exposure
(Автоматична експонация), White Balance
(Баланс на бялото), Picture Wizard (Съветник за
снимки), Дълбочина)
Заснемане чрез клин
Таймер за самоснимачка
Освобождаване на
затвора
* Максималната скорост на снимане е 5 кадъра в
секунда. Тя ще намалее след прибл. JPEG 13 снимки,
RAW 5 снимки. (Може да се различава в зависимост
от спецификациите на картата с памет.)
Поддържа се (през смартфон)
Светкавица
Тип
Режим
Външна светкавица (по избор)
Smart Flash (Интелигентна светкавица),
Auto (Автоматичен), Auto Red-eye (Автоматично
коригиране на червени очи), Fill in (Чувствителност),
Fill-in Red (Чувствителност червени очи), 1st Curtain
(1-во перде), 2nd Curtain (2-ро перде), Off (Изкл.)
Скорост на
синхронизиране
По-малко от 1/180 сек.
EV светкавица
-2 - +2 EV (0,5 EV стъпка)
Външна светкавица
Външни светкавици Samsung по избор
Терминал за
синхронизиране
Гнездо за светкавица
Баланс на бялото
Режим
Auto WB (Автоматичен баланс на белия цвят),
Daylight (Дневна светлина), Cloudy (Облачно),
Fluorescent White (Флуоресцентно бяло),
Fluorescent NW (Флуоресцентно NW),
Fluorescent Daylight (Флуоресцентна дневна
светлина), Tungsten (Волфрамово осветление),
Flash WB (Светкавица с WB), Custom Set (По избор),
Color Temperature (Температура на цвета) (Ръчно)
Микро регулиране
Кехлибар/Син/Зелен/Магента 7 стъпки съответно
5 кад./сек.
Непрекъснато
заснемане
Auto exposure bracketing (Автоматична
експонация с клин) (±3 EV), White Balance
bracketing (Баланс на бялото с клин), Picture
Wizard bracketing (Съветник за снимки с клин),
Дълбочина с клин (само в режим Програмиране
и Приоритет на блендата)
2 - 30 сек. (1-секунден интервал)
172
Приложение >
Спецификации на фотоапарата
• JPEG (3:2): 20.0M (5472X3648),
Динамичен обхват
Off (Изкл.)/Smart Range+ (Интелигентен обхват+)/
HDR (Висок динамичен обхват)
Съветник за снимки
Режим
Standard (Стандартен), Vivid (Оживен), Portrait
(Портретен), Landscape (Пейзажен), Forest (Гора),
Retro (Ретро), Cool (Охлаждащ), Calm (Спокоен),
Classic (Класически), Custom1 (По избор 1),
Custom2 (По избор 2), Custom3 (По избор 3)
Параметър
Color (Цвят), Saturation (Наситеност),
Sharpness (Острота), Contrast (Контраст)
Заснемане
Режим
Интелигентен режим
Интелигентен филтър
Smart Auto (Интелигентен автоматичен),
Smart (Интелигентен), Program (Програмиран),
Aperture Priority (Приоритет на блендата),
Shutter Priority (Приоритет на затвора),
Manual (Ръчно), Panorama (Панорама)
Beauty Face (Красиво лице), Best Face (Найдобро лице), Continuous Shot (Непрекъсната
снимка), Kids Shot (Снимка на деца), Landscape
(Пейзаж), Macro (Макро), Food (Храна), Parties
and Indoors (Тържества и на закрито), Action
Freeze (Улавяне на движение), Rich Tones
(Богати тонове), Waterfall (Водопад), Silhouette
(Силует), Sunset (Залез), Night (Нощ), Fireworks
(Фойерверки), Light Trace (Диря от светлина)
Vignetting (Винетен ефект), Miniature (Миниатюра),
Sketch (Скица), Fish Eye (Рибешко око)
Размер
10.1M (3888X2592), 5.9M (2976X1984),
5.0M (2736X1824) (Само за режим на серия
снимки), 2.0M (1728X1152)
• JPEG (16:9): 16.9M (5472X3080),
7.8M (3712X2088), 4.9M (2944X1656),
2.1M (1920X1080)
• JPEG (1:1): 13.3M (3648X3648),
7.0M (2640X2640), 4.0M (2000X2000),
1.1M (1024X1024)
• RAW: 20.0M (5472X3648)
Качество
Super Fine (Много добро), Fine (Добро), Normal
(Нормално), RAW, RAW + S.Fine (RAW + Много
добро), RAW + Fine (RAW + Добро), RAW + Normal
(RAW + Нормално)
RAW стандарт
SRW (ver.3.0.0)
Пространственост на
цвета
sRGB, Adobe RGB
Видеоклип
Тип
MP4 (H.264)
Формат
Видеоклип: H.264, Звук: AAC
Режим АЕ за видеоклип
Program (Програмиране), Aperture Priority
(Приоритет на блендата), Shutter Priority
(Приоритет на затвора), Manual (Ръчно)
Филм
Интелигентен филтър
Аудио вкл./изкл. (Време за заснемане: Макс. 20')
Vignetting (Винетен ефект), Miniature (Миниатюра),
Sketch (Скица), Fish Eye (Рибешко око)
173
Приложение >
Спецификации на фотоапарата
Размер
1920X1080, 1280X720, 640X480,
320X240 (For Sharing (За споделяне))
Кадрова честота
30 кад./сек. (NTSC), 25 кад./сек. (PAL)
Много движения
x0.25 (640X480, 320X240 само), x1, x5, x10, x20
Качество
HQ (Високо качество), Normal (Нормално)
Звук
Стерео
Заснемане на неподвижно изображение,
Скъсяване на продължителността
Редактиране
Възпроизвеждане
Тип
Single image (Единично изображение),
Thumbnails (Миниатюри) (15/28),
Slide show (Слайдшоу), Movie (Видеоклип)
Редактиране
Smart Filter (Интелигентен филтър),
Resize (Преоразмеряване), Rotate (Завъртане),
Face Retouch (Ретуширане на лица),
Brightness (Яркост), Contrast (Контраст),
Auto adjustment (Автоматично регулиране),
Saturation (Наситеност), RGB adjustment (RGB
регулиране), Color Temperature (Температура
на цвета), Exposure (Експонация)
Интелигентен филтър
Vignetting (Винетен ефект), Miniature
(Миниатюра), Soft Focus (Мек фокус), Sketch
(Скица), Fish-eye (Рибешко око), Classic
(Класически), Retro (Ретро), Oil Painting (Маслена
рисунка), Cartoon (Анимация), Ink Painting
(Мастилена рисунка), Cross Filter (Звезден
филтър), Zooming Shot (Снимка с мащабиране)
Съхранение
Носител
Външна памет (по избор):
microSD карта (гарантирана до 2 GB),
microSDHC карта (гарантирана до 32 GB),
microSDXC карта (гарантирана до 64 GB),
UHS-1 поддържа се)
- Препоръчва се клас 6 и по-горен
Файлови формати
RAW (SRW (ver.3.0.0)), JPEG (EXIF 2.3), DCF
Безжична мрежа
Тип
IEEE 802.11b/g/n
Функция
AutoShare, Remote Viewfinder, MobileLink,
Photo Beam, Auto Backup (Автоматично
архивиране), Samsung Link, Home Monitor+,
Group Share
NFC
Да
Интерфейс
Цифрови изходи
USB 2.0 (микро USB жак)
Видео изход
• NTSC, PAL (избираемо)
• HDMI
DC входна мощност
DC 5,0 V, 0,55 A чрез микро USB
174
Приложение >
Спецификации на фотоапарата
Източник на захранване
Тип
Презареждаща се батерия: B740AE/B740AC/
B740AU/B740AK (2330 mAh, 3,8 V)
* Спецификациите или моделът на батерията
може да се различават в зависимост от вашия
регион.
Размери (Ш x В x Д)
117,4 x 65,9 x 39,0 мм
Тегло
230 г (без батерията и картата с памет)
Работна температура
0 - 40°C
Работна влажност
5 - 85%
Софтуер
i-Launcher, Adobe Photoshop Lightroom 5, Samsung DNG Converter
* Спецификациите могат да бъдат променени без предизвестие с цел подобряване на
работните характеристики.
* Останалите марки и продуктови наименования са търговски марки на съответните им
притежатели.
175
Приложение
Речник
ТД (Точка за достъп)
AEL (Заключване на автоматичната експонация)
Точката за достъп е устройство, което позволява безжични устройства
да се свържат към жична мрежа.
Тези функции ви помагат да заключите експонацията, за която искате
да изчислите експонацията.
Ад-хок мрежа
AF (Автофокус)
Ад-хок мрежата е временна връзка за споделяне на файлове или
интернет връзка и между компютри и устройства.
Система, която автоматично фокусира обектива на фотоапарата
върху обекта. Вашият фотоапарат използва контраста, за да фокусира
автоматично.
AdobeRGB
Adobe RGB се използва за комерсиален печат и разполага с по-голям
обхват на цветовете от sRGB. По-широкият обхват на цветовете на тази
опция ви помага лесно да редактирате снимките си от компютър.
AEB (Клин при автоматична експонация)
Тази функция автоматично улавя няколко изображения при различни
експонации, за да ви помогне на заснемете правилно експонирано
изображение.
AMOLED (Органичен светоизлъчващ диод с активна
матрица)/LCD (Дисплей с течни кристали)
AMOLED е визуален дисплей, който е много тънък и светъл, тъй като
не изисква фоново осветление. LCD е визуален дисплей, който често се
употребява в потребителската електроника. Този дисплей има нужда
от отделна задна подсветка, като CCFL или LED, за да изведе цветове.
Бленда
Блендата контролира количеството светлина, което достига сензора
на фотоапарата.
176
Приложение >
Речник
Нестабилност на фотоапарата (замъгляване)
Композиция
Ако фотоапаратът се движи, докато затворът е отворен, цялото
изображение може да изглежда замъглено. Това се случва по-често,
когато скоростта на затвора е малка. Предотвратете нестабилността
на фотоапарата като повишите чувствителността, използвате
светкавицата или използвате по-голяма скорост на затвора. Можете
също да използвате статив или функцията за оптично стабилизиране
на изображението, за да стабилизирате фотоапарата.
Композицията във фотографията означава подредбата на обектите
в снимката. Обикновено правилото на третините води до добра
композиция.
Пространственост на цвета
Цветовият спектър, който може да бъде видян от фотоапарата.
DCF (Проектна норма за файловата система на
фотоапарата)
Спецификация, която определя файловия формат и файловата
система за цифровите фотоапарати, създадени от Japan Electronics
and Information Technology Industries Association (JEITA) (Японска
асоциация за електронната и информационно-технологичната
промишленост).
Температура на цвета
Цветовата температура се измерва в градуси Келвин (К), което указва
цветовия тон на специфичен тип светлинен източник. При увеличаване
на температурата на цвета цветът на източника на светлината
придобива по-синкав оттенък. При намаляване на температурата на
цвета цветът на източника на светлината придобива по-червеникав
оттенък. При 5500 градуса по Келвин цветът на източника на
светлината е подобен на слънцето по обяд.
Дълбочина на полето
Разстоянието между най-близката и най-далечната точка, които могат
да бъдат приемливо фокусирани в една фотография. Дълбочината
на полето е различна за различните бленди на обектива, фокусното
разстояние и разстоянието на фотоапарата от обекта. Изборът на
по-малка бленда например ще увеличи дълбочината на полето и ще
замъгли фона на една композиция.
177
Приложение >
Речник
EV (Стойност на експонацията)
Светкавица
Всички комбинации от скоростта на затвора на фотоапарата и
блендата на обектива, които водят до еднаква експонация.
Скоростна светлина, която помага за създаването на достатъчна
експонация в условия на ниска осветеност.
EV компенсация
Фокусно разстояние
Тази функция ви позволява бързо да регулирате стойността на
експонацията, измерена от фотоапарата, в ограничени деления, за да
подобрите експонацията на вашите снимки.
Разстоянието от средата на обектива до фокусната му точка (в
милиметри). По-дългото фокусно разстояние води до по-тесни
зрителни ъгли, при което обектът се увеличава. По-късото фокусно
разстояние води до по-широки зрителни ъгли.
Exif (Exchangeable Image File Format - Сменяем графичен
формат файл)
Спецификация, която определя формата на файла с изображение
за цифровите фотоапарати, създадени от Japan Electronic Industries
Development Association (JEIDA) (Японска асоциация за развитие на
електронната промишленост).
Експонация
Количеството светлина, което достига сензора на фотоапарата.
Експонацията се контролира от комбинация от скоростта на затвора,
стойността на блендата и ISO чувствителността.
Хистограма
Графично представяне на яркостта на дадено изображение.
Хоризонталната ос представлява яркостта, а вертикалната ос
представлява броя на пикселите. Високите точки в ляво (твърде
тъмно) и дясно (твърде ярко) на хистограмата указват снимка, която е
неправилно експонирана.
H.264/MPEG-4
Високо-компресионен видео формат, установен от международните
организации за стандартизация ISO-IEC и ITU-T. Кодекът може да
предостави добро видео качество при ниска скорост на предаване,
разработен от Joint Video Team (JVT).
178
Приложение >
Речник
Сензор за изображение
Измерване
Физическата част на цифровия фотоапарат, която съдържа
светлочувствителен елемент за всеки пиксел в изображението.
Всеки светлочувствителен елемент записва яркостта на светлината,
която го докосва по време на експонация. Най-често срещаните
видове сензори са CCD (Устройство със зарядна връзка) и CMOS
(Комплиментарен метало-оксиден полупроводник).
Измерването се отнася за начина, по който фотоапаратът измерва
количеството светлина, за да зададе експонацията.
РФ (Ръчен фокус)
IP (Интернет протокол) адрес
Система, която ръчно фокусира обектива на фотоапарата върху
обекта. Можете да използвате фокусния пръстен, за да фокусирате
върху даден обект.
IP адресът е уникален номер, който се задава на всяко устройство,
което е свързано с интернет.
MJPEG (JPEG за движение)
Видео формат, който е компресиран като JPEG изображение.
ISO чувствителност
Чувствителността на фотоапарата към светлина на база на еквивалента
на скоростта на филма във фотоапаратите с филм. При по-висока ISO
чувствителност фотоапаратът използва по-голяма скорост на затвора,
което може да намали замъгляването, причинено от нестабилността
на фотоапарата при слаба светлина. Въпреки това, изображенията с
висока чувствителност са по-податливи на изкривяване.
JPEG (Група на обединените фотографски експерти)
Метод със загуби за компресиране на цифрови изображения. JPEG
изображенията се компресират, за да се намали общия им размер с
минимално влошаване на резолюцията.
179
Приложение >
Речник
Изкривяване
PAL (Поетапно променлива линия)
Неправилно възприети пиксели в цифрово изображение, които
може да изглеждат като разместени, ярки пиксели. Изкривяването
обикновено се получава, когато снимките се заснемат с висока
чувствителност или когато чувствителността се задава автоматично на
тъмно място.
Стандарт за шифроване на цвета на видео файлове, който се използва
в Африка, Азия, Европа и Средния изток.
NFC (Комуникация в близко поле)
NFC е набор стандарти за радио комуникация на много близко
разстояние. Можете да използвате устройства с NFC функция, за да
активирате функции или да разменяте данни с други устройства.
NTSC (Национална комисия за телевизионни системи)
Стандарт за шифроване на цвета на видео файлове, който се използва
в Япония, Северна Америка, Филипините, Южна Америка, Южна Корея
и Тайван.
Качество
Израз на степента на компресия, използвана в цифрово изображение.
Изображенията с по-високо качество имат по-ниска степен на
компресия, която обикновено води до по-голям размер на файла.
RAW (CCD необработени данни)
Оригинални, необработени данни, събрани директно от сензора
за изображението на фотоапарата. Балансът на бялото, контрастът,
наситеността, остротата и други данни може да се манипулират със
софтуер за редактиране преди компресиране на изображението в
стандартен файлов формат.
Разделителна способност
Оптично мащабиране
Това е общо мащабиране, което може да увеличи изображенията с
обектив и не влошава качеството на изображенията.
Броят пиксели в едно цифрово изображение. Изображенията в висока
разделителна способност съдържат повече пиксели и обикновено
показват повече детайли, отколкото изображенията с малка
разделителна способност.
180
Приложение >
Речник
Скорост на затвора
Баланс на белия цвят (Цветови баланс)
Скоростта на затвора характеризира продължителността от време,
през което затворът се отваря и затваря, и е важен фактор за
яркостта на снимката, тъй като управлява количеството светлина,
което преминава през блендата преди да стигне до сензора за
изображението. Бързата скорост на затвора позволява по-малко
време за навлизане на светлината и снимката става по-тъмна и полесно "замразява" обектите в движение.
Регулиране на интензитета на цветовете (обикновено първичните
цветове червено, зелено и синьо) в изображението. Целта на
регулиране на баланса на бялото или цветовия баланс е правилната
настройка на цветовете в изображението.
sRGB (Стандартно RGB)
Международен стандарт за пространственост на цвета, разработен
от IEC (Международна електротехническа комисия). Това се определя
от пространствеността на цвета за компютърните монитори и се
използва и за стандартна пространственост на цвета за Exif.
Wi-Fi
Wi-Fi е технология, която позволява на електронните устройства да
обменят данни безжично в мрежа.
WPS (Wi-Fi защитена настройка)
WPS е технология, която защитава безжичните домашни мрежи.
Портретен ефект
Намаляване на яркостта и наситеността на изображението в
периферията (външните ръбове) в сравнение с центъра на
изображението. Портретният ефект може да изтъкне обекти в центъра
на изображението.
181
Приложение
Допълнителни принадлежности
Можете да закупите следните елементи по избор:
Обектив, външна светкавица, презареждаща се батерия, зарядно
устройство за батерии, чанта за фотоапарат, калъф за фотоапарат,
карта с памет, филтър, USB кабел, HDMI кабел, каишка
• За да намерите типа, изображението и наличността на допълнителните
принадлежности, посетете уебсайта на Samsung.
• Преди да купите допълнителни принадлежности, трябва да потвърдите,
че са съвместими с вашия фотоапарат. GPS10 и EM10 не са съвместими с
този фотоапарат.
• Използвайте само принадлежности, одобрени от Samsung. Samsung
не носи отговорност за повреди, причинени от използване на
принадлежности на други производители.
182
Приложение
Индекс
А
Д
Автоматично архивиране 129
Автофокус 73
Дата и час 142
Допълнителни принадлежности
Свържете светкавицата 50
Схема на светкавицата 49
Б
Баланс на бялото 70
Батерия
Внимание 162
Зареждане 34
Поставяне 33
Безжична мрежа 114
Бленда 15, 19
Дълбочина на полето
(DОF) 16, 21
Видео изход 142
Видеоклипове
Cнимане 108
Записване 63
Опции 97
Преглеждане 107
Режим Възпроизвеждане 112
Режим Заснемане 94
К
Карта с памет
Внимание 159
Поставяне 33
Е
Енергоспестяващ режим 142
Ефект червени очи 89
З
В
Интелигентен панел 38
Интелигентен филтър
Завъртане 109
Задвижване 83
Зареждане 34
Клин 85
М
Миниатюри 101
Мобилна връзка 31
Н
Настройка на изображения
И
Избледняване 99
Измерване 90
Икони
О
Обективи
Заключване 46
Обозначения 48
Отключване 46
Оформление 45
Оптическо стабилизиране на
изображението (OIS) 82
П
Поддръжка 156
Поза 13
Правило на третините 23
Прехвърляне на файлове
Mac 148
Windows 147
Проследяващ АФ 77
Пространственост на цвета 136
Настройка на снимки 110
Ретуширане на лица 111
Настройки 141
Режим Възпроизвеждане 43
Режим Заснемане 41
183
Приложение >
Индекс
Р
Разделителна способност
Режим Възпроизвеждане 110
Режим на заснемане
(видеоклип) 97
Режим на заснемане (снимки) 67
Сервизен център 168
Скорост на затвора 17, 19
Слайдшоу 105
Снимки
Опции за заснемане 67
Преглед от фотоапарат 101
Редактиране 109
Уголемяване 105
Разопаковане 28
Режими на заснемане
Auto (Автоматично) 52
Записване 63
Интелигентен 60
Приоритет на блендата 56
Приоритет на затвора 57
Програмиран 54
Ръчно 58
Режим Най-добро лице 61
Режим Панорама 62
Ретуширане на лица 111
Спецификации на
фотоапарата 171
Стойност на експонацията
(EV) 15, 95
Съветник за снимки 72
Водещо число 26
Интензитет 89
Опции на светкавицата 88
Отражателна фотография 26
H
Файлове
Home Monitor+ 127
Защита 103
Изтриване 103
Тип на видеоклип 98
Тип снимка 68
Фокусно разстояние 20
Фотоапарат
Изключване (Windows) 148
Оформление 29
Свързване като сменяем диск 147
Свързване към компютър 147
Я
Т
Яркост на дисплея 141
Таймер 85
Телевизор 146
Тип дисплей 44
A
С
Светкавица
Ф
У
Уголемяване 105
I
i-Launcher 151
ISO чувствителност 69
M
MobileLink 121
N
NFC (Tag & Go) 118
R
Remote Viewfinder 125
Adobe Photoshop Lightroom 153
F
S
Samsung Link 131
F-число 15
184
Прочетете гаранционните условия на закупения от вас продукт или
посетете уеб сайта ни www.samsung.com, за да научите повече за
следпродажбеното ни обслужване или да отправите запитване.
Download PDF

advertising