Samsung | SM-T310 | Samsung SM-T310 Наръчник за потребителя (Kitkat)

SM-T310
Ръководство на
потребителя
www.samsung.com
Използване на това
ръководство
Устройството предоставя висококачествена мобилна комуникация и забавление, използвайки
високите стандарти и технологичния опит на Samsung. Това ръководство на потребителя е
създадено специално, за да обясни функциите и характеристиките на устройството.
• Моля, прочетете това ръководство внимателно, преди да използвате устройството си, за да
осигурите безопасна и правилна употреба.
• Описанията са базирани на основните настройки на устройството.
• Изображенията и екранните снимки може да се различават от действителния продукт.
• Съдържанието може да се различава от крайния продукт или от софтуера, предоставен
от доставчиците на услуги или мобилните оператори и е предмет на промяна без
предизвестие. За най-новата версия на това ръководство погледнете уебсайта на Samsung
www.samsung.com.
• Съдържанието (висококачественото съдържание), което изисква използването на голямо
количество процесорна и RAM памет, влияе върху цялостната работа на устройството.
Приложенията, свързани с това съдържание, може да не работят както трябва в зависимост от
спецификациите на устройството и средата, в която то се използва.
• Възможно е наличните функции и допълнителните услуги да се различават в зависимост от
устройството, софтуера или мобилния оператор.
• Приложенията и функциите им може да се различават в зависимост от страната, района
или хардуерните спецификации. Samsung не носи отговорност за проблеми с работните
характеристики, причинени от приложения от друг доставчик, различен от Samsung.
• Samsung не носи отговорност за функционални нередности или несъвместимост, причинени
от променени настройки на регистъра или модифициран софтуер на операционната система.
Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране
на устройството или негови приложения.
• Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание,
предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба. Извличането и
използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на
законите за авторското право. Потребителите са изцяло отговорни за нелегалното използване
на мултимедийни файлове.
2
Използване на това ръководство
• Приложенията по подразбиране, които се доставят с устройството, са предмет на
актуализации без предизвестие и може да спрат да се поддържат. Ако имате въпроси за
приложение, предоставено с устройството, свържете се с център за обслужване на Samsung.
За приложенията, инсталирани от потребителя, се свържете с доставчика на услуги.
• Променянето на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер
от неофициални източници може да доведе до повреда на устройството, както и загуба на
данните. Тези действия са нарушение на вашето лицензионно споразумение със Samsung и
може да направят гаранцията ви невалидна.
Икони с инструкции
Предупреждение: Ситуации, които може да причинят нараняване на вас или други
Внимание: Ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго
оборудване
Забележка: Забележки, съвети за използване или допълнителна информация
Copyright
Copyright © 2014 Samsung Electronics
Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.
Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана
или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или
механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквато и да е система за
информационно съхранение и извличане, без предварителното разрешение на Samsung
Electronics.
3
Използване на това ръководство
Търговски марки
• SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
®
• Bluetooth е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
®
™
™
™ и логото на Wi-Fi са
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
• Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им
притежатели.
®
®
DivX , DivX Certified и свързаните фирмени емблеми са
търговски марки на Rovi Corporation или техните филиали и
се използват с лиценз.
ЗА DIVX ВИДЕОКЛИПОВЕ
®
DivX е цифров видео формат, създаден от DivX, LLC, филиал на Rovi Corporation. Това е официално
DivX Certified устройство, което е било подложено на строги тестове и е установено, че може да
възпроизвежда DivX видеоклипове. Посетете www.divx.com за повече информация и софтуерни
инструменти, с които да конвертирате файловете си в DivX видеоклипове.
®
ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND
®
Това DivX Certified устройство трябва да бъде регистрирано, за да възпроизвежда закупено
съдържание DivX Video-on-Demand (VOD). За да получите своя регистрационен код, намерете
раздел DivX VOD в менюто за настройка на устройството. Идете до vod.divx.com за повече
информация как да извършите регистрацията.
®
®
DivX Certified да възпроизвежда DivX видео с резолюция до HD 720p, включително и
заплатеното съдържание.
Произведен под лиценз от Dolby Laboratories. Dolby,
Dolby Digital Plus и двойният символ "D" са търговски
марки на Dolby Laboratories.
4
Съдържание
Начално ръководство
37
38
39
41
8
Оформление на устройството
9Бутони
10 Съдържание на пакета
10 Зареждане на батерията
13 Поставяне на картата с памет
15 Включване и изключване на
устройството
15 Държане на устройството
16 Отключване и заключване на
устройството
16 Настройка на силата на звука
16 Превключване към тих режим
Настройка на акаунти
Прехвърляне на файлове
Защита на устройството
Надстройка на устройството
Комуникация
42Указател
46Email
47 Google Mail
49Hangouts
49Google+
50Снимки
50Twitter
Основни функции
Уеб и мрежа
17 Индикаторни икони
18 Използване на сензорния екран
21 Движения за контрол
23 Използване на Множ. прозорец
27Известия
28 Начален екран
30 Заключване на екрана
31 Екран с приложения
33 Използване на приложения
33Помощ
34 Въвеждане на текст
36 Свързване към Wi-Fi мрежа
51Интернет
52Chrome
53Bluetooth
54 Screen Mirroring
55 Samsung Link
56 Group Play
58WatchON
5
Съдържание
Медия
93Калкулатор
93 S Преводач
94 S Voice
95Google
96 Гласово търсене
96 Моите файлове
97 Изтеглени файлове
97TripAdvisor
59Музика
61Камера
66Галерия
70 Албум с история
74 Paper Artist
75Видео
76YouTube
77Flipboard
На път и локално
Магазин за приложения и
мултимедия
98Карти
78
79
79
80
81
81
81
81
82
82
82
Настройки
Google Play Магазин
Samsung Apps
99 Относно настройките
99Wi-Fi
100Bluetooth
100 Ползване на данни
101 Още настройки
102 Режим на блокиране
102 Режим свободни ръце
102Звук
103Дисплей
104Памет
104 Режим на пестене на енергия
105Батерия
105 Диспечер на приложения
105 Приложения по подразбир.
105Място
106 Заключен екран
107Защита
108 Език и въвеждане
111Облак
Game Hub
Music Hub
Google Play Книги
Google Play Филми
Google Play Музика
Play Игри
Google Play Павилион
Readers Hub
Video Hub
Помощни програми
83Записки
84 S Planner
87Dropbox
88Облак
88Диск
89 POLARIS Office 5
91Аларма
92 Световен часовник
6
Съдържание
111 Архивиране и нулиране
112 Добавяне на акаунт
112Движение
112 Управление с глас
112Аксесоари
113 Дата и час
113Достъпност
114 За устройството
114 Настройки за Google
Разрешаване на проблеми
7
Начално ръководство
Оформление на устройството
Предна камера
Светлинен индикатор
Микрофон
Бутон за включване
Бутон за сила на звука
Сензорен екран
IrLED
Бутон за начален екран
Бутон за назад
Бутон за меню
Многофункционален жак
Жак за слушалка
Задна камера
GPS антена
Слот за карта с памет
Високоговорители
Високоговорители
8
Начално ръководство
• Не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети. Това може да
предизвика проблеми с връзката или да изтощи батерията.
• Не използвайте екранни предпазители. Това може да доведе до неизправност на
сензора.
• Не допускайте вода до сензорния екран. Може да възникне неизправност на сензорния
екран при влажни условия или при излагане на вода.
Бутони
Бутон
Функция
• Натиснете и задръжте, за да включите или изключите
устройството.
Вкл./Изкл.
Заключване
Нулиране
Меню
Начален
екран
• Натиснете и задръжте 8 - 10 секунди, за да нулирате
устройството ако има фатални грешки или прекъсва и
замръзва.
• Натиснете, за да заключите или отключите устройството.
Устройството влиза в заключен режим, когато сензорният
екран се изключи.
• Чукнете, за да отворите списък с опциите, налични за текущия
екран.
• Чукнете и задръжте, за да стартирате търсене с Google.
• Натиснете, за да се върнете на началния екран.
• Натиснете и задръжте, за да отворите списък с последно
използвани приложения.
Назад
• Чукнете, за да се върнете към предишния екран.
Сила звук
• Натиснете, за да регулирате силата на звука.
9
Начално ръководство
Съдържание на пакета
Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:
• Устройство
• Кратко ръководство
• Елементите, доставени с устройството, и всички налични принадлежности може да се
различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
• Доставените елементи са разработени само за това устройство и може да не са
съвместими с други устройства.
• Изгледът и спецификациите са предмет на промяна без предварително известие.
• Можете да закупите допълнителни принадлежности от своя местен представител на
Samsung. Потвърдете, че са съвместими с устройството, преди да ги купите.
• Другите принадлежности може да не са съвместими с вашето устройство.
• Използвайте само одобрени от Samsung принадлежности. Повредите, причинени от
използването на неодобрени принадлежности, не се покриват от гаранционния сервиз.
• Наличността на всички принадлежности е предмет на промяна, зависеща изцяло
от производителите. За повече информация за наличните принадлежности вижте
уебсайта на Samsung.
Зареждане на батерията
Използвайте зарядното устройство, за да заредите батерията, преди да я използвате за първи път.
Използвайте само зарядни устройства, батерии и кабели, одобрени от Samsung.
Неодобрените зарядни устройства или кабели може да причинят експлодиране на
батерията или повреда на устройството.
• Когато зарядът на батерията е нисък, иконата на батерията изглежда празна.
• Ако батерията е напълно изтощена, устройството не може да бъде включено веднага
щом зарядното устройство бъде свързано. Оставете изтощената батерия да се зареди
за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.
10
Начално ръководство
Зареждане със зарядното устройство
Свържете USB кабела към USB захранващия адаптер и след това вкарайте края на USB кабела в
мултифункционалния жак.
Неправилното свързване на зарядното може да причини сериозна повреда на
устройството. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от
гаранцията.
• Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се
зареди по-бавно.
• Ако устройството получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният
екран може да не работи. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.
• По време на зареждане устройството може да се загрее. Това е нормално и не би
трябвало да повлияе на продължителността на живота и ефективността на вашето
устройство. Ако батерията стане по-гореща от обикновено, зарядното устройство може
да спре да зарежда.
• Ако устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в
сервизен център на Samsung.
11
Начално ръководство
След като се зареди напълно, разкачете устройството от зарядното. Първо изключете зарядното от
устройството, след което и от електрическия контакт.
За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато
не го използвате. Зарядното устройство няма копче за изключване, затова трябва да
го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате
енергия. Зарядното устройство трябва да остане близо до електрическия контакт и лесно
достъпно, докато зарежда.
Проверка на заряда на батерията
Когато зареждате батерията, докато устройството е изключено, следните икони ще покажат
текущия заряд на батерията:
Зарежда се
Напълно заредена
Намаляване на консумацията на батерията
Вашето устройство предоставя опции, които ви помагат да спестите енергията на батерията. Чрез
персонализиране на тези опции и деактивиране на функциите, изпълняващи се във фона, вие
можете да използвате устройството по-дълго време, преди да е нужно зареждане:
• Когато не използвате устройството, превключете в спящ режим, като натиснете бутона за
включване.
• Затворете ненужните приложения с диспечера на задачите.
• Деактивирайте функцията Bluetooth.
• Деактивирайте Wi-Fi функцията.
• Деактивирайте автоматичната синхронизация на приложенията.
• Намалете времетраенето на задното осветяване.
• Намалете яркостта на дисплея.
12
Начално ръководство
Поставяне на картата с памет
Устройството ви работи с карти памети с максимален капацитет до 64 GB. В зависимост от
производителя на картата памет и вида й някои карти с памет може да не са съвместими с
устройството ви.
• Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Използването
на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата
с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.
• Поставете картата с памет с дясната страна нагоре.
• Устройството поддържа само FAT файлова система за карти с памет. Ако поставите
карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматирате
картата с памет наново.
• Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
• При поставяне на карта с памет в устройството, файловата директория на картата се
появява в папка SD Memory card.
1 Поставете картата с памет със златистите пластини на картата, сочещи надолу.
2 Плъзнете картата с памет в слота за карта с памет, докато попадне точно на място.
13
Начално ръководство
Премахване на картата с памет
Преди да извадите картата с памет, първо я изключете, за да я извадите безопасно. На началния
екран чукнете Прилож. → Настройки → Памет → Изключване на SD картата.
Натиснете картата с памет, докато не се освободи от устройството, и след това я извадете.
Не премахвайте картата с памет, докато устройството прехвърля или работи с данни.
Това може да причини изгубване или повреда на данните, повреда на картата или
устройството. Samsung не носи отговорност за загуби, причинени от неправилно
използвани или повредени карти с памет, включително загубата на данни.
Форматиране на картата с памет
Карта с памет, форматирана на компютър, може да не е съвместима с устройството. Форматирайте
картата с памет с устройството.
На началния екран чукнете Прилож. → Настройки → Памет → Форматиране на SD карта →
Форматиране на SD карта → Изтрий всички.
Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на
всички важни данни, съхранени в устройството. Гаранцията на производителя не покрива
загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.
14
Начално ръководство
Включване и изключване на устройството
Когато включите устройството за пръв път, следвайте инструкциите на екрана, за да го настроите.
Натиснете и задръжте бутона за включване за няколко секунди, за да включите устройството.
• Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони,
където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и
болници.
• Натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете Режим полет, за да изключите
всички безжични функции.
За да изключите устройството, натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете Изкл.
захранване.
Държане на устройството
Не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети. Това може да предизвика
проблеми с връзката или да изтощи батерията.
15
Начално ръководство
Отключване и заключване на устройството
Когато не го използвате, заключете устройството, за да предотвратите нежелани действия.
Натискането на бутона за включване изключва екрана и въвежда устройството в режим на
заключване. Устройството се заключва автоматично, ако не се използва за определен период от
време.
За да отключите устройството, натиснете бутона за включване или бутон за начален екран и бързо
плъзнете пръста си в рамките на заключения екран в долната част на екрана.
Настройка на силата на звука
Натиснете бутона за сила на звука надолу или нагоре за да настройте силата на звука на мелодията
на звънене или да настроите силата на звука, когато слушате музика или гледате видеоклип.
Превключване към тих режим
Използвайте един от следните методи:
• Натиснете и задръжте надолу бутона за сила на звука, докато не превключи към тих режим.
• Натиснете и задръжте бутона за включване и след това чукнете Заглуш.
• Отворете панела за известяване в горния край на екрана и след това чукнете Звук.
16
Основни функции
Индикаторни икони
Иконите, показани в горния край на екрана, предоставят информация за състоянието на
устройството. Иконите, изброени в таблицата, по-долу са най-срещани.
Икона
Значение
Wi-Fi свързано
Функцията Bluetooth е активирана
Активиран GPS
Синхронизиран с мрежата
Свързан към компютър
Алармата е активирана
Активиран безшумен режим
Активиран режим Полет
Появила се е грешка или е необходимо внимание
Ниво на заряд на батерията
17
Основни функции
Използване на сензорния екран
Използвайте само пръстите си, за да работите със сензорния екран.
• Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди.
Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
• За да избегнете повредата на сензорния екран, не го почуквайте с нищо остро и не
прилагайте прекален натиск с пръстите си.
• Устройството може да не разпознае въвеждане с докосване твърде близо до краищата
на екрана, които са извън областта на въвеждането с докосване.
• Неизползването на сензорния екран за дълъг период от време може да доведе до
остатъчни изображения (вътрешно потъмняване на екрана) или размазване на екрана.
Изключвайте сензорния екран, когато не използвате устройството.
Жестове с пръстите
Чукване
За да отворите приложение, за да изберете елемент от менюто, за да натиснете бутон в екрана или
да въведете символи, използвайки екранната клавиатура, просто трябва да чукнете с пръст.
18
Основни функции
Плъзгане
За да преместите икона или умалена снимка на ново място, чукнете и я задръжте и след това е
плъзнете до желаната позиция.
Двукратно почукване
Чукнете двукратно върху уеб страница или изображение, за да увеличите мащаба на дадена част.
Чукнете двукратно отново, за да намалите мащаба й.
19
Основни функции
Бързо плъзгане
Плъзнете бързо наляво или надясно по началния екран или по екрана с приложенията, за да
видите друг панел. Плъзнете бързо нагоре или надолу, за да превъртите уеб страница или списък,
като този на записите.
Събиране на пръстите
Раздалечете два пръста, когато сте на страница, карта или изображение, за да увеличите мащаба й.
Съберете два пръста, за да намалите мащаба.
20
Основни функции
Движения за контрол
Простите движения позволяват лесен контрол на устройството.
Преди да използвате движения, уверете се, че функцията за движения е включена. На началния
екран чукнете Прилож. → Настройки → Движение и плъзнете превключвателя в горния десен
ъгъл на екрана надясно.
Завъртане на екрана
Много приложения позволяват на дисплея да работи в портретна или пейзажна ориентация.
Завъртането на устройството кара дисплея да се настрои автоматично да се побере в новата
екранна ориентация.
За да предотвратите автоматичното завъртане на дисплея, отворете панела за известяване и
премахнете отметката на Въртене на екр.
• Някой приложения не позволяват завъртане на екрана.
• Някои приложения показват различен екран в зависимост от ориентацията.
Калкулаторът се превръща в научен калкулатор, когато се обърне пейзажно.
21
Основни функции
Плъзгане през екрана
Плъзнете дланта си през екрана, за да заснемете изображение от екран. Изображението се запазва
в Галерия → Screenshots. Може да не е възможно за заснемете изображение от екрана, докато
използвате някои приложения.
Покриване
Покрийте екрана с длан, за да направите пауза при възпроизвеждането на медия.
22
Основни функции
Използване на Множ. прозорец
Използвайте тази функция, за да стартирате няколко приложения на екрана по едно и също време.
• Само приложенията от системните икони на Множ. прозорец могат да бъдат
стартирани.
• Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната,
в която се намирате.
За да използвате Множ. прозорец, на началния екран чукнете Прилож. → Настройки → Дисплей
и поставете отметка до Множ. прозорец.
Използване на Множ. прозорец с разделен екран
Използвайте тази функция, за да работите с приложения на разделен екран.
Стартиране на приложения в Множ. прозорец с разделен екран
1 Плъзнете пръста си от десния край на екрана към средата на екрана. Или чукнете и задръжте
.
Системните икони на Множ. прозорец се появява в дясната страна на екрана.
Системни икони на Множ.
прозорец
23
Основни функции
2 Чукнете и задръжте икона на приложение от системните икони на Множ. прозорец и го
плъзнете към екрана.
Освободете иконата на приложението, когато екранът стане син.
3 Чукнете и задръжте друга икона на приложение от системните икони на Множ. прозорец и я
плъзнете към ново място.
24
Основни функции
Споделяне на съдържание между приложения
Можете лесно да споделите съдържание между приложения като Email и Интернет, като ги
плъзнете и пуснете.
Някои приложения може да не поддържат тази функция.
1 Стартирайте Email и Интернет в разделен екран на Множ. прозорец.
Достъп до панела на Множ.
прозорец
2 Чукнете кръга между прозорците на приложения, след което чукнете
.
Чукнете кръга между прозорците на приложенията, за да отидете до следните опции:
• : Променете разположението на приложенията на Multi Window.
• : Споделете лесно елементи като изображения, текст или препратки, между
прозорците на приложенията, като ги плъзнете и пуснете.
• : Максимизирайте прозореца.
• : Затворете приложението.
25
Основни функции
3 Чукнете и задръжте елемент в прозореца Интернет и го плъзнете към място в прозореца
Email.
Създаване на комбинация от Множ. прозорци
Използвайте тази функция, за да запазите текущо изпълняваните приложения на Множ. прозорец
като комбинация.
1 Стартирайте няколко приложения в разделен екран на Множ. прозорец.
2 Отворете системните икони на Множ. прозорец и чукнете → Създай.
3 Въведете име и чукнете ОК.
Текущо изпълняващата се комбинация на Множ. прозорец се добавя към системните икони на
Множ. прозорец.
За да стартирате приложения, използвайки запазена комбинация, изберете комбинацията от
системните икони на Множ. прозорец.
26
Основни функции
Известия
Иконите за известия се появяват в лентата за състояние в горния край на екрана, за да известят за
нови съобщения, календарни събития, състояние на устройството и много други. Плъзнете надолу
от лентата на състоянието, за да отворите панела за известия. Превъртете списъка, за да видите
допълнителни предупреждения. За да затворите панела за известия, плъзнете нагоре лентата,
която е най-долу на екрана.
От панела за известия можете да видите текущите настройки на устройството. Плъзнете надолу от
лентата за състоянието, след което чукнете , за да използвате следните опции:
• Wi-Fi: Активирайте или деактивирайте Wi-Fi функцията.
• Място: Активирайте или деактивирайте GPS функцията.
• Звук: Активирайте или деактивирайте безшумен режим.
• Въртене на екр.: Позволете или забранете на интерфейса да се завърта, когато завъртате
устройството.
• Bluetooth: Активирайте или деактивирайте Bluetooth функцията.
• Реж. на четене: Активирайте или деактивирайте режима на четене. В режим на четене
устройството ви помага да защитите очите си, когато четете през нощта. За да изберете кои
приложения ще бъдат използвани, чукнете Настройки → Дисплей → Режим на четене.
• Много прозорци: Задайте използване на Множ. прозорец.
• Screen Mirroring: Активирайте или деактивирайте функцията за създаване на огледално
отражение на екрана.
• Синхр.: Активирайте или деактивирайте автоматичното синхронизиране на приложенията.
• Умно оставане: Активирайте или деактивирайте функцията за интелигентно оставане.
• Пест. на енерг.: Активирайте или деактивирайте режима на пестене на енергия.
• Режим на блокир.: Активирайте или деактивирайте режима на блокиране. В режим на
блокиране устройството ще блокира известяванията. За да изберете коя информация да бъде
блокирана, чукнете Настройки → Режим на блокиране.
• Режим полет: Активирайте или деактивирайте режим Полет.
• Режим Своб. ръце: Активирайте или деактивирайте режим на свободни ръце.
Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на
услуги.
За да пренаредите опциите в панела за известяване, го отворете, чукнете
задръжте елемент, след което го плъзнете към друго местоположение.
27
→
, чукнете и
Основни функции
Начален екран
Началния екран е стартовата точка за достъп до всички функции на устройството. Той показва
индикаторните икони, визуалните елементи, съкратените менюта към приложенията и много
други.
По началния екран може има много панели. За да прегледате другите панели, превъртете наляво
или надясно.
Пренареждане на елементи
Добавяне на икона на приложение
На началния екран чукнете Прилож., чукнете и задръжте иконата на приложението и след това я
плъзнете в панела за преглед.
Добавяне на елемент
Персонализирайте началния екран, като добавите визуални елементи, папки или панели.
Чукнете и задръжте празното пространство на началния екран и изберете една от следните
категории:
• Приложения и визуални елементи: Добавете визуални елементи или приложения към
началния екран.
• Папка: Създайте нова папка.
• Страница: Добавете нов панел към началния екран.
Преместване на елемент
Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към ново място. За да го преместите на друг екран,
плъзнете го към края на екрана.
Премахване на елемент
Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към кошчето, което се появява в горната част на
началния екран. Когато кошчето стане червено, пуснете елемента.
28
Основни функции
Пренареждане на панели
Добавяне на нов панел
Чукнете
→ Редактиране на страница →
.
Преместване на панел
→ Редактиране на страница, чукнете и задръжте панела за преглед и след това го
Чукнете
плъзнете към новото място.
Премахване на панел
→ Редактиране на страница, чукнете и задръжте панел за преглед и след това го
Чукнете
плъзнете към кошчето в горната част на екрана.
Задаване на тапет
Задайте изображение, което е запазено в устройството, като тапет за началния екран.
На началния екран чукнете
следните:
→ Задаване на тапет → Начален екран и изберете едно от
• Галерия: Вижте снимки, заснети с камерата на устройството, или изображения, изтеглени от
Интернет.
• Динамични тапети: Вижте анимирани изображения.
• Снимки: Вижте изображения в Снимки.
• Тапети: Вижте тапетни изображения.
Изберете изображение, преоразмерете рамката, ако е необходимо и го задайте като тапет.
29
Основни функции
Използване на визуални елементи
Визуалните елементи представляват малки приложения, които предоставят удобни функции и
информация на началния екран. За да ги използвате добавете визуални елементи от панела за
визуални елементи на началния екран.
• Някои визуални елементи се свързват към уеб услуги. Използването на уеб базиран
визуален елемент може да доведе до допълнителни разходи.
• Наличните визуални елементи може да варират в зависимост от вашата страна или
мобилен оператор.
На началния екран чукнете Прилож. → Виз. елементи. Превъртете наляво или надясно панела
с визуални елементи и след това чукнете и задръжте визуален елемент, за да го добавите на
началния екран. Поставете го на желаното място, преоразмерете го, като плъзнете рамката ако е
необходимо, след което чукнете където и да е върху екрана, за да запазите позицията на визуалния
елемент.
Заключване на екрана
Заключеният екран предотвратява неволното задействане на устройството, когато то не се
използва, и ви дава възможност да добавяте удобни визуални елементи.
Добавяне на визуални елементи
За да използвате визуални елементи, когато екранът е заключен, на екрана с приложения чукнете
Настройки → Заключен екран и поставете отметка до Много визуални елементи.
Не можете да използвате визуални елементи на заключения екран, когато са активирани
функциите за сигурност.
Чукнете областта на панела с визуални елементи в горната част на екрана. Превъртете надясно до
последната страница, чукнете и изберете визуален елемент, който да добавите към заключения
екран.
30
Основни функции
Пренареждане на панели
Преместване на панел
Превъртете наляво или надясно по областта на панела с визуални елементи, чукнете и задръжте
панел за преглед и след това го плъзнете към ново място.
Премахване на панел
Превъртете наляво или надясно по областта на панела с визуални елементи, чукнете и задръжте
панел за преглед и след това го плъзнете към кошчето в горната част на екрана.
Екран с приложения
Екранът с приложения показва икони за всички приложения, включително и за всички
новоинсталирани приложения.
На началния екран чукнете Прилож. за да отворите екрана с приложения.
За да прегледате другите панели, превъртете наляво или надясно.
Пренареждане на приложенията
Тази функция е налична само в решетъчния изглед, който може да се персонализира.
→ Редактиране, чукнете и задръжте приложението и го плъзнете към новото място.
Чукнете
За да го преместите на друг екран, плъзнете го към края на екрана.
Организиране чрез папки
Сложете близките по функция приложения в една папка за по-голямо удобство.
→ Редактиране, чукнете и задръжте приложение и след това го плъзнете в Създаване
Чукнете
на папка. Въведете име на папката и чукнете OK. Сложете приложенията в новата папка чрез
плъзгане и след това чукнете Запази, за да запазите подредбата.
31
Основни функции
Пренареждане на панели
Съберете пръстите си на екрана, чукнете и задръжте панела за преглед и след това го плъзнете
към новото място.
Инсталиране на приложения
Използвайте магазини за приложения, като например Samsung Apps, за да изтеглите и
инсталирате приложения.
Деинсталиране на приложения
→ Деинсталиране/деактивиране на приложения и след това изберете приложение,
Чукнете
за да го деинсталирате.
Приложенията по подразбиране, които са пристигнали заедно с устройството не могат да
бъдат деинсталирани.
Забрана на приложения
→ Деинсталиране/деактивиране на приложения и след това изберете приложение,
Чукнете
за да го забраните.
За да разрешите приложение, на екрана с приложения чукнете Настройки → Диспечер на
приложения, превъртете до ДЕАКТИВИРАНО, изберете приложението и чукнете Разрешаване.
• Изтеглените приложения и някои приложения по подразбиране, които се доставят с
устройството, не могат да бъдат забранени.
• Когато използвате тази функция, забранените приложения изчезват от екрана с
приложения, но се запазват на устройството.
32
Основни функции
Използване на приложения
Това устройство може да работи с много различни видове приложения, вариращи от медийни до
Интернет приложения.
Отваряне на приложение
На началния екран или на екрана с приложения изберете икона на приложение за да го отворите.
Някои приложения са групирани в папки. Чукнете върху папка, след което чукнете върху
приложение, за да го отворите.
Отваряне от наскоро използвани приложения
Натиснете и задръжте бутона за начален екран, за да отворите списъка с приложения, които сте
използвали наскоро.
Изберете икона на приложение, за да го отворите.
Затваряне на приложение
Затворете приложенията, които не използвате, за да запазите енергията на батерията и да
подобрите ефективността на устройството.
Натиснете и задръжте бутона за начален екран, чукнете и след това чукнете Край в близост до
приложението, за да го затворите. За да затворите всички текущи приложения чукнете Прекрати
всички. Алтернативно натиснете и задръжте бутона за начален екран и след това чукнете .
Помощ
Идете до помощната информация, за да научите как да използвате устройството и приложенията
или как да конфигурирате важните настройки.
Чукнете Помощ на екрана с приложения. Изберете категория, за да видите съвети.
За да сортирате категориите по азбучен ред, чукнете
За да търсите ключови думи, чукнете
.
33
.
Основни функции
Въвеждане на текст
Използвайте Samsung клавиатурата или функцията за гласово въвеждане, за да въведете текст.
Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените
езика на въвеждане, като изберете някой от поддържаните езици.
Смяна на типа клавиатура
Чукнете което и да е текстово поле, отворете панела за известия, чукнете Избор на метод на
въвеждане и изберете вида на клавиатурата, която ще използвате.
Използване на Samsung клавиатурата
Задайте опции за клавиатурата
Samsung.
Изтрийте предходен знак.
Прескочете до следващия ред.
Въведете главна буква.
Въведете главна буква.
Въведете препинателни знаци.
Добавете елемент от клипборда.
Въведете интервал.
Въвеждане на главна буква
Чукнете
преди да въведете символ. За да въведете всички с главни букви, го чукнете два пъти.
Смяна на типа клавиатура
Чукнете и задръжте
, след което чукнете
На плаващата клавиатура, чукнете и задръжте
място.
, за да промените типа на клавиатурата.
и преместете плаващата клавиатура до друго
Смяна на езиковите клавиатури
Добавете езици към клавиатурата и след това плъзнете клавиша за интервал наляво или надясно,
за да промените езиковите клавиатури.
34
Основни функции
Ръкопис
Чукнете и задръжте → , след което напишете дума с пръст. Появяват се предложения за
думи, докато въвеждате символи. Изберете предложена дума.
Използвайте жестове за ръкопис, за да извършвате действия като редактиране или изтриване на
знаци и вмъкване на интервали. За да видите упътване за жестовете, чукнете и задръжте
, след
което чукнете → Помощ → Използване на жестове за ръкопис.
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в
която се намирате.
Въвеждане на текст чрез глас
Активирайте функцията за гласово въвеждане и след това говорете в микрофона. Устройството ще
покаже това, което говорите.
Ако устройството не разпознае думите ви правилно, чукнете подчертания текст и изберете
алтернативна дума или фраза от падащия списък.
За да промените езика или да добавите езици към разпознаването на гласа, чукнете текущия език.
Копиране и поставяне
Чукнете и задръжте върху текст, плъзнете или , за да изберете по-голяма или по-малка част от
текста, след което чукнете Копиране, за да копирате или Отрежи, за да изрежете. Избраният текст
се копира в клипборда.
За да го поставите в полето за въвеждане на текст, чукнете и задръжте точката, където искате да го
поставите и след това чукнете Поставяне.
35
Основни функции
Свързване към Wi-Fi мрежа
Свържете устройството към Wi-Fi мрежа, за да използвате интернет или да споделяте медия с
други устройства. (стр. 99)
Потвърдете, че Wi-Fi връзката е активна, преди да използвате Интернет приложения.
Включване и изключване на Wi-Fi
Отворете панела за известия и след това чукнете Wi-Fi, за го включите и изключите.
• Вашето устройство използва нехармонизирана честота, предназначена за използване
във всички европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС без ограничения на
закрито, но не може да се използва на открито.
• Изключете Wi-Fi, когато не го използвате, за да не изтощавате батерията.
Присъединяване към Wi-Fi мрежи
На екрана с приложения чукнете Настройки → Wi-Fi и след това плъзнете Wi-Fi превключвателя
надясно.
Изберете мрежа от списъка с открити Wi-Fi мрежи, въведете парола, ако е нужно и след това
чукнете Свързване. Мрежите, които изискват парола, се появяват с икона на катинар. След като
устройството се свърже към Wi-Fi мрежа, устройството ще се свързва автоматично към нея всеки
път, когато тя е налична.
Добавяне на Wi-Fi мрежи
Ако желаната мрежа не се показва в списъка с мрежи, чукнете Добавяне на Wi-Fi мрежа в долната
част на списъка с мрежи. Въведете името на мрежата в SSID мрежа, изберете типа на защитата
и въведете паролата, ако мрежата не е отворена за обществено ползване, след което чукнете
Свързване.
36
Основни функции
Забравяне на Wi-Fi мрежи
Всяка мрежа, която някога е била използвана, включително и текущата мрежа, може да бъде
забравяна, така че устройството да не се свързва автоматично към нея. Изберете мрежата от
списъка с мрежи и след това чукнете Забравяне.
Настройка на акаунти
Приложенията на Google, като Google Play Магазин, изискват акаунт в Google, а Samsung Apps
изисква акаунт в Samsung. Създайте Google и Samsung акаунти, за да се възползвате напълно от
устройството.
Добавяне на акаунти
Следвайте инструкциите за задаване на Google акаунт, които се появяват, когато отворите Google
приложение, без да сте влезли в акаунта си.
За да влезете в акаунта си или да създадете нов Google акаунт, на екрана с приложения чукнете
Настройки → Добавяне на акаунт → Google. След това чукнете Нов за да създадете нов или
чукнете Съществуващ и след това следвайте екранните инструкции, за да завършите задаването
на акаунта. На устройството може да бъде използван повече от един Google акаунт.
Също така задайте и Samsung акаунт.
Премахване на акаунти
На екрана с приложения чукнете Настройки, изберете името на акаунта под Акаунти, изберете
акаунта, който искате да премахнете и след това чукнете Премахни акаунта.
37
Основни функции
Прехвърляне на файлове
Премествайте музика, видеоклипове или изображения от устройството на компютъра или
обратно.
Свързване със Samsung Kies
Samsung Kies е компютърно приложение, което управлява медийно съдържание и лична
информация на Samsung устройства. Изтеглете последната версия на Samsung Kies от уебсайта на
Samsung.
1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
Samsung Kies ще стартира на компютъра автоматично. Ако Samsung Kies не стартира,
щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на компютъра.
2 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.
За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.
Свързване с Windows Media Player
Уверете се, че приложението Windows Media Player е инсталирано на компютъра.
1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
2 Отворете Windows Media Player и синхронизирайте музикални файлове.
38
Основни функции
Свързване като медийно устройство
1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
2 Отворете панела за уведомления и след това чукнете Свързан като мултимедийно
устройство → Медийно устройство (MTP).
Чукнете Камера (PTP), ако компютърът ви не поддържа Media Transfer Protocol (MTP) или няма
инсталиран подходящ драйвер.
3 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.
Защита на устройството
Предотвратете използването или достъпа на персоналната информация запазена в устройството
като използвате характеристиките за сигурност. Устройството изисква отключващ код всеки път
когато се отключва.
Задаване на отключване с лице
На екрана с приложения чукнете Настройки → Заключен екран → Заключване на екрана →
Отключване с лице.
Наместете лицето си в рамката, за да бъде снимано. След това настройте резервен PIN или шаблон
за отключване на екрана в случай, че отключването с лице е неуспешно.
Задаване на отключване с лице и глас
На екрана с приложения чукнете Настройки → Заключен екран → Заключване на екрана →
Лице и глас.
Наместете лицето си в рамката, за да бъде снимано и след това задайте гласова команда. След това
настройте резервен PIN или шаблон за отключване на екрана в случай, че отключването с лице и
глас е неуспешно.
39
Основни функции
Задаване на шаблон
На екрана с приложения чукнете Настройки → Заключен екран → Заключване на екрана →
Шаблон.
Нарисувайте шаблон, като свържете четири или повече точки и след това нарисувайте шаблона
отново, за да потвърдите. Задайте резервен PIN за отключване на екрана, когато забравите
шаблона.
Задаване на PIN
На екрана с приложения чукнете Настройки → Заключен екран → Заключване на екрана → PIN.
Въведете поне четири цифри и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.
Задаване на парола
На екрана с приложения чукнете Настройки → Заключен екран → Заключване на екрана →
Парола.
Въведете поне четири знака, включвайки числа и символи, и след това въведете паролата отново,
за да потвърдите.
40
Основни функции
Отключване на устройството
Включете екрана, като натиснете бутона за включване или бутона за начален екран и въведете
кода за отключване.
Ако забравите своя код за отключване, занесете устройството в сервизен център на
Samsung, където да го нулират.
Надстройка на устройството
Устройството може да бъде надстроено до най-новата версия на софтуера.
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в
която се намирате.
Надстройка със Samsung Kies
Стартирайте Samsung Kies и свържете устройството към компютъра. Samsung Kies автоматично
ще разпознае устройството и ще покаже наличните актуализации в диалогов прозорец, ако
има налични актуализации. Натиснете бутона за актуализиране в диалоговия прозорец, за
да стартирате надстройката. Обърнете се към помощното меню на Samsung Kies за детайлно
обяснение как да надстроите.
• Не изключвайте компютъра и не изваждайте USB кабела, докато устройството се
актуализира.
• Докато актуализирате устройството, не свързвайте други медийни устройства към
компютъра. Това може да повлияе на процеса на актуализация.
Надстройка по въздух
Устройството може да бъде надстроено директно чрез „фърмуер по въздуха“ (FOTA).
На екрана с приложения чукнете Настройки → За устройството → Актуализация на софтуера →
Актуализиране сега.
41
Комуникация
Указател
Използвайте това приложение, за да управлявате записите, включително телефонните номера,
имейл адресите и други.
Чукнете Указател на екрана с приложения.
Работа със записи
Създаване на запис
Чукнете
и въведете информацията за записа.
• : Добавете изображение.
• /
: Добавете или изтрийте поле на записа.
Редактиране на запис
Изберете запис, който да редактирате, и чукнете
Изтриване на запис
Чукнете
.
42
.
Комуникация
Търсене на записи
Използвайте един от следните методи за търсене:
• Придвижете се нагоре или надолу по списъка със записи.
• Използвайте индекса от лявата страна на списъка с контакти за бързо превъртане като
плъзгате пръста си по него.
• Чукнете полето за търсене в горния край на списъка със записи и въведете критерии за
търсене.
Щом изберете запис, предприемете едно от следните действия:
• : Добавете към предпочитани записи.
• : Съставете имейл.
Показване на записи
По подразбиране устройството показва всички запазени записи.
Чукнете
→ Записи за показване и изберете място, където да бъдат запазени записите.
Преместване на записи
Преместване на записи в Google
Чукнете
→ Обединяване на акаунти → Обединяване с Google.
Преместените в Google записи се появяват с
в списъка със записи.
Преместване на записи в Samsung
Чукнете
→ Обединяване на акаунти → Обединяване със Samsung account.
Преместените в Samsung записи се появяват с
в списъка със записи.
43
Комуникация
Импортиране и експортиране на записи
Импортиране на записи
Чукнете
→ Импортиране/ експортиране и изберете опция за импортиране.
Експортиране на записи
Чукнете
→ Импортиране/ експортиране и изберете опция за експортиране.
Споделяне на записи
→ Сподели визитна картичка чрез → Множество контакти, изберете записи и
Чукнете
чукнете Готово, след което изберете метод за споделяне.
Любими записи
Чукнете
и след това предприемете едно от следните действия:
• Търсене: Търсете записи.
• Добави към Предпочитани: Добавете запис към предпочитани.
• Премахване от Любими: Премахнете запис от списъка с предпочитани.
• Преглед в матрица / Преглед на списък: Вижте записите в решетка или списък.
• Помощ: Идете до помощната информация за използването на записите.
Групи на записите
Добавяне на запис към група
Изберете група и след това чукнете
. Изберете записи за добавяне и след това чукнете Готово.
44
Комуникация
Управление на групи
Чукнете
и след това предприемете едно от следните действия:
• Търсене: Търсете записи.
• Редакт. група: Редактирайте настройките за група.
• Създай: Създайте нова група.
• Премахване от група: Изтрийте членове от групата.
• Изпращане на еmail: Изпратете имейл на членовете на група.
• Смени реда: Чукнете и задръжте до името на групата и го плъзнете нагоре или надолу към
друго място и след това чукнете Готово.
• Помощ: Идете до помощната информация за използването на записите.
Изтриване на групи
Чукнете , изберете групи, добавени от потребители, и чукнете Изтрий. Групите по подразбира не
могат да бъдат изтрити.
Изпращане на имейл на членовете от група
Изберете група, чукнете
→ Изпращане на еmail, изберете членове и след това чукнете Готово.
Визитка
Създайте визитка и я изпратете на другите.
Чукнете Настройване на профил, въведете детайлите, като телефонен номер, имейл адрес,
пощенски код и след това чукнете Запази. Ако информацията на потребителя е била запазена при
настройка на устройството, изберете визитката и след това чукнете , за да я редактирате.
→ Сподели визитна картичка чрез → Избран контакт и след това изберете метод за
Чукнете
споделяне.
45
Комуникация
Email
Използвайте това приложение, за да изпращате и преглеждате имейл съобщения.
Чукнете Email на екрана с приложения.
Настройка на имейл акаунти
Настройте имейл акаунт, когато отваряте Email за първи път.
Въведете своя имейл адрес и парола. Чукнете за частен имейл акаунт, като Google Mail или
чукнете Ръчна настройка за фирмен имейл акаунт. След това следвайте екранните инструкции, за
да завършите задаването.
За да зададете друг имейл акаунт чукнете
→ Настройки → Добавяне на акаунт.
Изпращане на съобщения
Чукнете имейл акаунта, който искате да използвате и след това чукнете
екрана. Въведете получател, тема и съобщение и след това чукнете .
в горния край на
Чукнете
, за да добавите получател от списъка със записи.
Чукнете
, за да прикачите изображения, видеоклипове, записи, бележки, събития и други.
Чукнете → , за да вмъкнете изображения, събития, записи, информация за местоположение и
други, в съобщението.
Изпращане на съобщения по разписание
→ Планиране на изпращане. Задайте час и дата и
Докато съставяте съобщение, чукнете
чукнете Готово. Устройството ще изпрати съобщението в специално зададения час и дата.
• Ако устройството е изключено в зададеното време, не е свързано към мрежа или
мрежата е нестабилна, съобщението няма да бъде изпратено.
• Тази функция е базирана на час и датата, зададени на устройството. Часът и датата може
да са неверни, ако се движите през различни часови зони и мрежата не актуализира
информацията.
46
Комуникация
Прочитане на съобщения
Изберете имейл акаунт, който да използвате и новите съобщения ще се възстановят. За да
възстановите ръчно новите съобщения, чукнете .
Чукнете съобщение, за да го прочете.
Отговорете на съобщението.
Съставете съобщение.
Препратете съобщението.
Изтрийте съобщението.
Добавете този имейл адрес към
списъка със записи.
Маркирайте съобщението като
напомняне.
Отворете прикачени файлове.
Идете до предишното или
следващо съобщение.
Чукнете раздела с прикачени файлове, за да отворите прикачените файлове и след това чукнете
Запиши, за да запазите файла.
Google Mail
Използвайте това приложение, за да идете бързо и директно към услугите на Google Mail.
Чукнете Google Mail на екрана с приложения.
• Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на
услуги.
• Това приложение може да е с различни надписи в зависимост от региона или
доставчика на услуги.
47
Комуникация
Изпращане на съобщения
В която и да е пощенска кутия чукнете
чукнете ИЗПРАЩАНЕ.
, въведете получател, тема, съобщение и след това
Чукнете + ЯК/СК, за да добавите още получатели.
Чукнете
→ Запазване на черновата, за да запазите съобщението за по-късно изпращане.
Чукнете
→ Прикачване на файл, за да прикачите изображения, видеоклипове и други.
Чукнете
→ Отхвърляне, за да започнете отначало.
Чукнете
→ Настройки, за да промените настройките на Google Mail.
→ Изпращане на отзиви, за да изпратите своето мнение за разработка на
Чукнете
приложението.
Чукнете
→ Помощ, за да отидете до помощната информация за Google Mail.
Прочитане на съобщения
Изтрийте това съобщение.
Маркирайте съобщението като
непрочетено.
Запазете това съобщение за
дълготрайно съхранение.
Преместете съобщението към
друга пощенска кутия.
Добавете този имейл адрес към
списъка със записи.
Отговорете на всички получатели
или разпечатайте съобщението.
Маркирайте съобщението като
напомняне.
Препратете това съобщение на
други.
Визуализирайте прикачен файл.
Отговорете на това съобщение.
48
Комуникация
Етикети
Google Mail не използва папки, а вместо това използва етикети. Когато Google Mail е стартирано, то
ще покаже съобщенията с етикет Входящи.
Изберете етикет във ВСИЧКИ ЕТИКЕТИ, за да видите съобщения в други етикети.
За да добавите етикет към съобщение, изберете съобщението, чукнете
етикетите и след това изберете етикета, който искате да припишете.
→ Промяна на
Hangouts
Използвайте това приложение за провеждане на чат с други потребители.
Чукнете Hangouts на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Изберете приятел от списъка с приятели или въведете данни, за да търсите и изберете приятел от
резултатите и да започнете чат.
Google+
Използвайте това приложение, за да останете във връзка с хората, използвайки социалната мрежа
на Google.
Чукнете Google+ на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Чукнете Всички, за да промените категорията, след което превъртете нагоре или надолу, за да
видите публикации от вашите кръгове.
49
Комуникация
Снимки
Използвайте това приложение, за да гледате и споделяте изображения или видеоклипове чрез
услугите за социални мрежи на Google.
Чукнете Снимки на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Изберете една от следните категории:
• ВСИЧКИ: Вижте всички изображения или видеоклипове, които са заснети или изтеглени в
устройството.
• АКЦЕНТИ: Вижте изображения или видеоклипове, групирани по дата или албум. Чукнете , за
да видите всички изображения или видеоклипове в групата.
След това изберете изображение или видеоклип.
Докато гледате, използвайте една от следните икони:
• : Променете изображението.
• : Споделете изображението или видеоклипа с други.
• : Изтрийте изображението или видеоклипа.
Twitter
Използвайте това приложение, за да поддържате връзка със социалната си мрежа в Twitter.
Чукнете Twitter на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Въведете Twitter акаунта и паролата. Преглеждайте или споделяйте информационни канали.
50
Уеб и мрежа
Интернет
Използвайте това приложение, за да сърфирате в Интернет.
Чукнете Интернет на екрана с приложения.
Разглеждане на уеб страници
Чукнете адресното поле, въведете уеб адреса и след това чукнете Давай.
Чукнете
, за да споделите, запазите или отпечатате текущата уеб страница, докато гледате уеб
страница.
Отваряне на нова страница
Чукнете
.
За да отидете до друга уеб страница, превъртете наляво или надясно в полето на заглавието, след
което чукнете заглавието, за да го изберете.
Гласово търсене в мрежата
Чукнете адресното поле, чукнете , кажете ключова дума и изберете една от предложените
ключови думи, които се появяват.
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в
която се намирате.
Показалци
За да маркирате текущата страница, чукнете
.
За да отворите отбелязана уеб страница, чукнете
51
и изберете някоя.
Уеб и мрежа
Хронология
Чукнете → История, за да отворите уеб страница от списъка с наскоро посетените уеб страници.
→ Изтриване хронология.
За да изчистите хронологията, чукнете
Чукнете → История → Най-често посещавани, за да отворите уеб страница от списъка с найчесто посещаваните уеб страници.
Запазени страници
За да видите запазените уеб страници, чукнете
→ Записани страници.
Препратки
Чукнете и задръжте препратка на уеб страницата, за да я отворите в нова страница, да я запазите,
споделите или копирате.
За да видите запазените уеб страници, чукнете
→ Изтеглени файлове.
Споделяне на уеб страници
За да споделите адрес на уеб страница с други, чукнете
→ Споделяне чрез.
За да споделите част от уеб страница, чукнете и задръжте желания текст и след това чукнете
Споделяне чрез.
Chrome
Използвайте това приложение за търсене на информация и разглеждане на уеб страници.
Чукнете Chrome на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Разглеждане на уеб страници
Чукнете адресното поле и въведете уеб адрес или критерии за търсене.
Отваряне на нова страница
Чукнете
→ Нов раздел.
За да отидете до друга уеб страница, превъртете наляво или надясно в полето на заглавието и
чукнете заглавието, за да го изберете.
52
Уеб и мрежа
Гласово търсене в мрежата
Чукнете адресното поле, чукнете , кажете ключова дума и изберете една от предложените
ключови думи, които се появяват.
Синхронизиране с други устройства
Синхронизирайте отворените раздели и показалци, за да ги използвате с Chrome на друго
устройство, когато сте влезли с един и същ Google акаунт.
За да разгледате отворените раздели на други устройства, чукнете
Изберете уеб страница, която да отворите.
За да видите показалците, чукнете
→ Други устройства.
→ Отметки.
Bluetooth
Bluetooth създава пряка безжична връзка между две устройства на къси разстояния. Използвайте
Bluetooth, за да обменяте данни или медийни файлове с други устройства.
• Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване
на данни, изпратени или получени чрез функцията Bluetooth.
• Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на
които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има
препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
• Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG,
може да се окажат несъвместими с вашето.
• Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на
файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели).
Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на
Bluetooth функцията.
За да активирате Bluetooth, на екрана с приложения, чукнете Настройки → Bluetooth и плъзнете
Bluetooth плъзгача надясно.
53
Уеб и мрежа
Сдвояване с други Bluetooth устройства
На екрана с приложения, чукнете Настройки → Bluetooth → Сканиране, при което се появява
списък с намерените устройства. Изберете устройството, с което желаете да се сдвоите и приемете
автоматично генерирания код на двете устройства, за да потвърдите.
Изпращане и получаване на данни
Много приложения поддържат прехвърляне на данни чрез Bluetooth. Един пример е Галерия.
Отворете Галерия, изберете изображение, чукнете → Bluetooth и изберете едно от Bluetooth
устройствата. След това приемете заявката за оторизация на Bluetooth прехвърляне на другото
устройство, за да получите изображението. Прехвърленият файл се запазва в папката Download.
Ако е получен запис, той се добавя автоматично в списъка със записи.
Screen Mirroring
Използвайте тази функция, за да свържете своето устройство към голям екран с AllShare Cast ключ
за порт или HomeSync и да споделяте съдържание. Можете да използвате тази функция и с други
устройства, поддържащи функцията Wi-Fi Miracast.
• Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната,
в която се намирате.
• Устройствата с активиран Miracast, които не поддържат широколентова система за
защита на цифрово съдържание (HDCP), може да не са съвместими с тази функция.
• Някои файлове може да бъдат буферирани по време на възпроизвеждане в зависимост
от мрежовата връзка.
• За да спестите енергия, деактивирайте тази функция, когато не я използвате.
• Ако укажете Wi-Fi честота е възможно AllShare Cast ключовете за порт или HomeSync да
не могат да бъдат открити или да се свържете към тях.
• Ако гледате видеоклипове или играете игри на телевизор, изберете подходящ
телевизионен режим, за да получите най-доброто изживяване.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Още настройки → Screen Mirroring и плъзнете
превключвателя Screen Mirroring надясно. Изберете устройство, отворете или възпроизведете
файл и управлявайте дисплея с бутоните на вашето устройство. За да се свържете с устройство,
използвайки PIN, чукнете и задръжте името на устройството, за да въведете PIN кода.
54
Уеб и мрежа
Samsung Link
Използвайте това приложение, за да възпроизвеждате съдържание, запазено на отдалечени
устройства или услуги за уеб съхранение, през Интернет. Можете да възпроизвеждате и да
изпращате мултимедийни файлове от вашето устройство към друго устройство или услуга за уеб
съхранение.
За да използвате това приложение, трябва да влезете в своя Samsung акаунт и да регистрирате две
или повече устройства. Методите за регистрация може да бъдат различни в зависимост от типа на
устройството.
Чукнете Samsung Link на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Когато отворите това приложение, ще се появи цялото съдържание от вашите регистрирани
устройства и услуги за съхранение. Можете да го разглеждате и възпроизвеждате.
Изпращане на файлове
Изпращайте файлове към други устройства или ги качвайте в услуги за уеб съхранение.
Чукнете , за да изберете устройство или уеб съхранение, и превъртете наляво или надясно, за да
изберете медийна категория.
След това чукнете
, изберете файлове и чукнете
.
Споделяне на файлове
Чукнете , за да изберете устройство или уеб съхранение, и превъртете наляво или надясно, за да
изберете медийна категория.
След това чукнете
, изберете файлове, чукнете
и изберете метод за споделяне.
Възпроизвеждане на файлове на отдалечено устройство
Чукнете , за да изберете устройство или уеб съхранение, и превъртете наляво или надясно, за да
изберете медийна категория.
След това чукнете
, изберете файлове, чукнете
и изберете устройство.
• Поддържаните файлови формати може да са различни в зависимост от свързаните
устройства като медиен плейър.
• Някои файлове може да бъдат буферирани по време на възпроизвеждане в зависимост
от мрежовата връзка.
55
Уеб и мрежа
Управление на съдържанието на услуга за уеб съхранение
Изберете услуга за уеб съхранение и разглеждайте или управлявайте своите файлове.
За да прехвърляте файлове между вашето устройство и услуга за уеб съхранение, чукнете
изберете файлове и чукнете
.
,
За да регистрирате услуги за уеб съхранение към устройството, чукнете → Добавяне на
хранилище и изберете услуга за уеб съхранение.
Group Play
Използвайте това приложение, за да се насладите на моменти с приятелите си, като споделяте или
възпроизвеждате съдържание. Създайте или се присъединете към Group Play сесия и споделяйте
съдържание като изображения или музика.
Чукнете Group Play на екрана с приложения.
• Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на
услуги.
• Докато използвате това приложение, не можете да получите достъп до Интернет чрез
Wi-Fi мрежа.
Присъединете се към Group Play
сесия.
Създайте Group Play сесия.
Задайте дали да изисквате парола
за групата.
56
Уеб и мрежа
Създаване на група за Group Play
Когато създадете Group Play сесия, други устройства могат да се присъединят към нея и да
споделят съдържанието.
Когато използвате парола за Group Play сесия, другите устройства трябва да въведат парола, за да
се присъединят към сесията. За да използвате парола, чукнете Зад. групова парола.
Чукнете Създаване на група, задайте парола, след което използвайте следните функции:
• Споделяне на музика: Свържете две или повече устройства и ги използвайте за постигане на
ефект на съраунд звук, когато споделяте музика.
• Споделяне на изображения: Изберете изображения, които да споделите.
• Споделяне на документи: Изберете документи, които да споделите.
• Играйте игри и още: Играйте на онлайн игри с приятели.
Присъединяване към Group Play
Присъединете се към Group Play сесия, създадена от друго устройство.
Чукнете Прис. към група, изберете Group Play сесия, към която да се присъедините, и въведете
паролата за групата ако е необходимо. Изберете медийна категория и съдържанието, което се
споделя в момента, ще се покаже на устройството.
Използване на допълнителни функции в Group Play сесия
Докато споделяте съдържание с други устройства, използвайте следните функции:
• : Променете настройките за високоговорител за всяко свързано устройство.
• →
: Настройте силата на звука.
• → : Настройте устройството да използва всички свързани устройства като стерео
високоговорители.
• : Напишете записка или рисувайте по екрана. Всички участници могат да видят това, което
създавате.
• : Вижте всички споделени изображения в мозаичен изглед. Тази функция е налична, когато
изберете повече от две изображения.
• /
• : Вижте участниците в групата.
: Изберете още изображения или документи.
57
Уеб и мрежа
WatchON
Използвайте това приложение, за да се свържете към телевизор и да гледате любимите си
предавания и филми.
Чукнете WatchON на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Трябва първо да свържете устройството към мрежа и да насочите инфрачервения порт на
устройството към телевизора.
Свързване към телевизор
Свържете се с телевизор, за да изведете екрана на устройството на широка повърхност и да
контролирате телевизора дистанционно чрез устройството.
Чукнете Настройка на WatchON, изберете регион и комуникационна услуга, след което чукнете
Напред.
Гледане на телевизия
Изберете от предложените телевизионни програми или изберете категория в долната част на
екрана. Изберете телевизионна програма и чукнете Гледай на ТВ или Гледай сега. Избраната
програма ще се покаже на свързания телевизор.
Настройка на напомняне за програми
Чукнете Времеви график в долната част на екрана и изберете време за телевизионната програма,
която искате да гледате. Изберете програма и чукнете . Напомнянето за избраната програма се
добавя към S Planner.
58
Медия
Музика
Използвайте това приложение, за да слушате музика.
Чукнете Музика на екрана с приложения.
Възпроизвеждане на музика
Изберете музикална категория и след това песен за възпроизвеждане.
Чукнете изображението на албума в долната част на екрана, за да отворите екрана на музикалния
плейър.
Вижте подробности.
Търсете други устройства или
възпроизведете файла.
Настройте силата на звука.
Задайте файла като своя любима
песен.
Включете разбъркването.
Промяна на режима на повторение.
Скрийте екрана на музикалния
плейър.
Отворете плейлиста.
Рестартирайте текущо
възпроизвежданата песен или
прескочете до предната песен.
Чукнете и задръжте, за да се
придвижите бързо назад.
Прескочете до следващата песен.
Чукнете и задръжте, за да се
придвижите бързо напред.
Направете пауза и възобновете
възпроизвеждането.
59
Медия
За да слушате песни при еднакво ниво на сила на звука, чукнете
Допълнителни → Авто изключване на музика.
→ Настройки →
Когато функцията Авто изключване на музика се активира, силата на звука може да стане
по-голяма от силата на звука на устройството. Избягвайте дълготрайно излагане на силни
звуци, за да не увредите слуха си.
Авто изключване на музика може да не се активира за някои файлове.
→
За да настроите персонализиран звук, докато слушате песни със слушалки, чукнете
Настройки → Допълнителни → Adapt Sound → Включено. Когато увеличите силата на звука до
ниво 14 или по-високо, опцията за адаптиране на звука не се прилага към възпроизвеждането на
музика. Ако намалите силата на звука но ниво 13 или по-ниско, опцията се прилага отново.
Задаване на песен като тон за аларма
За да използвате текущата песен като тон за аларма, чукнете
→ Задай като тон за аларма.
Създаване на плейлисти
Създайте своя собствена селекция от песни.
Чукнете
. Въведете име и чукнете ОK. Изберете песни, които да включите, и чукнете Готово.
За да добавите текущо изпълняваната песен към плейлиста, чукнете
възпроизвеждане.
→ Добавяне в списък за
Възпроизвеждане на музика според настроение
Възпроизведете музика, групирана според настроение. Плейлистата се създава автоматично от
устройството. Когато добавите нова песен, чукнете Музикална пиаца → .
Чукнете Музикална пиаца и изберете клетка с настроение. Или изберете няколко клетки, като
плъзнете пръста си.
60
Медия
Камера
Използвайте това приложение, за да правите снимки и видеоклипове.
Използвайте Галерия, за да разглеждате снимки и видеоклипове, направени с камерата на
устройството. (стр. 66)
Чукнете Камера на екрана с приложения.
• Камерата се изключва автоматично, когато не се използва.
• Обективът трябва да е чист. В противен случай устройството може да не работи както
трябва в някои режими, изискващи висока разделителна способност.
Етикет на камерата
• Не правете снимки или видеоклипове на хора без тяхното разрешение.
• Не правете снимки или видеоклипове на места, където е официално забранено.
• Не правете снимки или видеоклипове на места, където може да нарушите личното
пространство на други хора.
Заснемане на снимки
Заснемане на снимка
Чукнете изображението на екрана за визуализация, за да зададете точка, в която да се фокусира
камерата. Когато обектът е на фокус, фокусната рамка става зелена. Чукнете
, за да направите
снимката.
Указва кой режим на
заснемане се използва.
Вижте повече опции.
Превключете между
предния и задния
обектив на камерата.
Започнете да снимате
видеоклип.
Променете режима на
заснемане.
Отворете Галерия, за да
видите снимки и
видеоклипове.
Изберете от
разнообразните налични
ефекти.
61
Медия
Режим на заснемане
Налични са няколко ефекта за снимки.
Чукнете Режим и превъртете екрана нагоре или надолу в дясната страна на екрана.
• Авто: Използвайте това, за да позволите на камерата да оцени окръжаващата среда и да
определи идеалния режим за снимката.
• Красиво лице: Направете снимка с изсветлени лица за по-нежни образи.
• Звук и снимка: Използвайте това, за да заснемете снимка със звук.
Чукнете
, за да направите снимка. Устройството записва няколко секунди аудио, преди да
заснеме снимката.
Докато заснемате снимки в този режим, вътрешният микрофон записва звук.
• Панорама: Направете снимка, съставена от множество слепени снимки.
За получаване на най-добрата снимка следвайте тези съвети.
– – Преместете камерата бавно в една посока.
– – Придържайте визьора на камерата в рамките на направляващата рамка.
– – Избягвайте да правите снимки на обекти пред неразпознаваем фон като празно небе или
голи стени.
• Спорт: Използвайте тази настройка за бързоподвижни обекти.
• Нощ: Използвайте тази настройка за изображения, заснети при тъмни условия.
Панорамни снимки
Панорамната снимка представлява широкоъгълна пейзажна снимка, съставена от множество
снимки.
Чукнете Режим → Панорама.
Чукнете
и преместете камерата в една посока. Когато две панорамни насочващи рамки се
подравнят, камерата автоматично заснема поредната поза в една панорамна поредица. За да
спрете да снимате, чукнете
.
Ако визьорът се измести от посоката, устройството спира да снима.
62
Медия
Заснемане на видеоклипове
Заснемане на видеоклип
Чукнете , за да запишете видеоклип. За да направите пауза в записа, чукнете
преустановите записването, чукнете .
. За да
Режим на запис
Чукнете
→
, за да промените режима на запис.
• Нормално: Използвайте този режим за нормално качество.
• Лимит за email: Използвайте този режим, за да намалите качеството с цел изпращане чрез
имейл.
63
Медия
Мащабиране
Използвайте един от следните методи:
• Използвайте бутона за сила на звука, за да приближите или отдалечите.
• Раздалечете два пръста по екрана, за да приближите, и ги съберете, за да отдалечите,
изображението.
Приближаването/отдалечаването са налични, когато използвате функцията мащабиране
по време на заснемане на видеоклип.
Споделяне на снимка
Чукнете
→
и след това изберете една от следните опции:
• Споделяне на снимка: Изпратете снимка директно на друго устройство чрез Wi-Fi Direct.
• Споделяне на снимки с приятели: Настройте устройството да разпознава лицето на човек, за
когото има таг в снимката, и да я изпраща на този човек.
• Спод. снимка в ChatON: Изпратете снимка на друго устройство чрез ChatON. Тази функция
може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.
• Отдалечен визьор: Настройте устройство да контролира камерата дистанционно.
Дистанционно контролиране на камерата
Настройте устройство като визьор за контролиране на камерата дистанционно.
Чукнете
Чукнете
→
→ Отдалечен визьор и свържете устройството и камерата чрез Wi-Fi Direct.
, за да направите снимка дистанционно, използвайки устройството като визьор.
64
Медия
Конфигуриране на настройките на камерата
→ , за да конфигурирате настройките на камерата. Не всички от следните опции
Чукнете
са налични в двата режима - за заснемане на неподвижни снимки с камерата и на видеоклип с
камерата. Наличните опции може да бъдат различни в зависимост от избрания режим.
• Размер на снимката / Размер на видеото: Изберете разделителна способност. Използвайте
по-висока разделителна способност за по-добро качество. Снимките с висока резолюция
заемат повече памет.
• Режим фокусиране: Изберете режим на фокусиране. Автофокус се контролира от камерата.
Макрос е за заснемане на много близки обекти.
• Реж. на измерване: Изберете метод на измерване. От него се определя как се изчисляват
стойностите на осветеност. Централно - претеглено измерва фоновата светлина в центъра
на сцената. Зона измерва стойността на светлината на определено място. Матрица фокусира
върху цялостната сцена.
• ISO: Изберете стойност за ISO. Тази настройка контролира чувствителността на камерата към
светлина. Измерва се в стойности, еквивалентни за филмови камери. Ниските стойности са за
неподвижни или ярко осветени обекти. Високите стойности са за бързо движещи се или слабо
осветени обекти.
• Таг на местоположение: Прикрепете към снимката GPS таг за местоположение. Активирайте
тази функция, когато заснемате снимки, за да създадете албуми в Албум с история.
• За да подобрите GPS сигнала, избягвайте да снимате на места, където може да има
препятствия за сигнала, като например между сгради, на ниски места или при лоши
метеорологични условия.
• Вашето местоположение може да се появи на снимките, когато ги качвате в интернет. За
да избегнете това, деактивирайте настройката за GPS таг.
• Прегл. на сним./вид.: Настройте устройството да показва снимки или видеоклипове, след
като ги заснемете.
• Бутон за звук: Настройте устройството да използва бутона за сила на звука, за да контролира
бутона за заснемане или мащабирането.
• Самосним.: Използвайте тази функция за отложено заснемане.
• Баланс на бялото: Изберете подходящ баланс на бялото, така че изображенията да имат пореални цветове. Настройките са предвидени за ситуации със специфична осветеност. Тези
настройки са подобни на скалата на топлината при баланса на бялото в професионалните
камери.
65
Медия
• Ст-т на експон.: Променете стойността на експонацията. Това определя колко светлина
получава сензорът на камерата. За слабо осветени сцени използвайте по-висока експонация.
• Направляващи линии: Извежда направляващи линии на визьора при избор на обекти, за да
укаже изходната композиция.
• Управл. с глас: Настройте камерата да заснема снимки с гласови команди.
• Контекстно име на файл: Настройте камерата да показва контекстуални тагове. Активирайте
това, за да използвате помощник за тагове в Галерия и Албум с история.
• Запиши като обърнато: Обърнете изображението, за да създадете огледален образ на
оригиналната сцена.
• Съхраняване: Изберете място за съхраняване на данните.
• Нyлиране: Нулирайте настройките на камерата.
Бутони за бърз достъп
Настройте бутони за бърз достъп до различните опции на камерата.
Чукнете
→ Редактиране на бързи настройки.
Чукнете и задръжте опция и я плъзнете до празно пространство в горната част на екрана.
Галерия
Използвайте това приложение, за да разглеждате изображения и видеоклипове.
Чукнете Галерия на екрана с приложения.
Разглеждане на изображения
Стартирането на Галерия извежда наличните папки. Когато друго приложение, като например
Email, запазва изображение, автоматично се създава папка Download, в която се съхранява
изображението. Аналогично, при запазване на снимка на екрана, автоматично се създава папка
Screenshots. Изберете папка, за да я отворите.
В папките изображенията се визуализират според датата на създаване. Изберете изображение, за
да го визуализирате на цял екран.
Превъртете вляво или вдясно, за да видите следващото или предходното изображение.
66
Медия
Мащабиране
Използвайте един от следните методи, за да приближите образ:
• Чукнете два пъти където и да е, за да увеличите.
• Докоснете с два пръста и ги раздалечете, за да приближите тази област. Съберете пръстите си,
за да отдалечите или чукнете двукратно, за да се върнете в начално положение.
Възпроизвеждане на видеоклипове
Видео файловете са обозначени с икона
да гледате, и чукнете .
на предварителния изглед. Изберете видеоклип, който
Изрязване на сегменти от видеоклип
Изберете видеоклип и чукнете . Преместете началната скоба до желаната начална точка,
преместете крайната скоба към желаната крайна точка и запазете видеоклипа.
Редактиране на изображения
Докато разглеждате изображения, чукнете
и използвайте следните функции:
• Любими: Добавете изображението към вашите предпочитани елементи.
• Слайдшоу: Стартирайте слайдшоу с изображенията от текущата папка.
• Фото рамка: Използвайте това, за да добавите рамка и бележка към изображение.
Редактираното изображение се запазва в папка Photo frame.
• Бележка със снимка: Използвайте това, за да запишете бележка на гърба на изображението.
Чукнете , за да редактирате бележката.
• Копирай в клипборда: Копирайте в клипборда.
• Отпечатване: Отпечатайте изображението, като свържете устройството с принтер. Някои
принтери може да не са съвместими с устройството.
• Преименуване: Преименувайте файла.
• Споделяне на снимки с приятели: Изпратете изображението на човек, който е отбелязан на
снимката.
• Завъртане наляво: Завъртете обратно на часовниковата стрелка.
67
Медия
• Завъртане надясно: Завъртете по часовниковата стрелка.
• Изрязване: Преоразмерете синята рамка, за да изрежете и запазите изображението в нея.
• Задаване като: Задайте изображението като тапет или снимка на запис.
• Детайли: Прегледайте подробната информация за изображението.
• Настройки: Променете настройките на Галерия.
Модифициране на изображения
Докато гледате изображение, чукнете
→ Редактор на снимки или Paper Artist.
Предпочитани изображения
Когато гледате изображение, чукнете
предпочитания.
→ Любими, за да добавите изображението в списъка с
Изтриване на изображения
Използвайте един от следните методи:
• В папка чукнете
→ Изберете елемент, изберете изображение и чукнете
• Докато разглеждате изображение, чукнете
.
.
Споделяне на изображения
Използвайте един от следните методи:
• В папка чукнете
→ Изберете елемент, изберете изображения и чукнете
изпратите на други.
, за да ги
• Докато разглеждате изображение, чукнете , за да го изпратите на друг получател или да го
споделите чрез услугите на социална мрежа.
68
Медия
Задаване като тапет
→ Задаване като, за да зададете изображението
Докато разглеждате изображение, чукнете
като тапет или да го присъедините към запис.
Отбелязване на лица
→ Настройки → Тагове и поставете отметка до Таг за лице. Около разпознатото
Чукнете
лице в изображението се появява жълта рамка. Отбележете лицето, чукнете Добавяне на име и
изберете или добавете запис.
Когато се появи таг за лице на някое изображение, чукнете върху него и използвайте наличните
опции, като например изпращане на съобщение.
Разпознаването на лице може да не сработи в зависимост от ъгъла на снимане, размера на
лицето, изражението, осветеността или аксесоарите, които носи обектът.
Използване на помощник
→ Настройки → Тагове → Отбелязване на приятел с таг и плъзнете превключвателя
Чукнете
Помощник за тагове надясно, за да покажете контекстуален таг (метеорологично време,
местоположение, дата и име на човек), когато отваряте изображение.
Организиране чрез папки
Създайте папка, за да организирате изображенията или видеоклиповете, съхранени в
устройството. Можете да копирате или преместите файлове от една папка в друга.
За да създадете нова папка, чукнете . Въведете име за папката, чукнете OK и поставете
отметка до желаните изображения или видеоклипове. Чукнете и задръжте което и да е избрано
изображение или видеоклип, плъзнете го към новата папка и чукнете Готово. Чукнете Копирай, за
да копирате, или Премести, за да преместите.
69
Медия
Албум с история
Използвайте това приложение, за да създадете свой собствен дигитален албум и да запазите
своите истории, като организирате изображенията подредено и автоматично.
Чукнете Албум с история на екрана с приложения.
Създаване на албуми с истории
Създайте албуми с истории, като изберете изображения от Галерия или изображения, сортирани
по информация от таг.
Чукнете
и изберете опция.
Изберете изображения от Галерия.
Изберете изображения по
информация от таг.
Създаване на албуми от Галерия
Чукнете От галерията, изберете папка, изберете изображения и чукнете Готово. Въведете заглавие
за албума, изберете тема и изображение за корица и чукнете Създаване на албум.
70
Медия
Създаване на албуми по информация от таг
Създайте албуми, като сортирате снимки по информация от таг, като например местоположението,
където е било заснето изображението, обектите или часа.
Чукнете По информация за тагове и задайте следните опции за таг:
• Местоположение: Задайте местоположение. Устройството сортира изображения от
местоположението. За да използвате тагове за местоположение, активирайте настройката за
GPS таг в Камера, преди да снимате. (стр. 65)
• Хора: Изберете хора от изображения с тагове. Устройството сортира изображения, заснети
с хората. За да използвате тагове за хора, добавете тагове към изображения в Галерия.
(стр. 69)
• Час: Задайте период от време. Устройството сортира изображения, заснети по време на
зададения период.
След завършване на настройката чукнете Намиране на картини. Въведете заглавие за албума,
изберете тема и изображение за корица и чукнете Създаване на албум.
Преглед на албуми с истории
Изберете албум с история. Изображението на корицата се появява на първата страница.
Превъртете вляво или вдясно, за да видите изображенията в албума.
На страница от албума чукнете
и използвайте следните функции. Наличните опции се
различават в зависимост от избраната страница.
• Редактирай заглавие: Преименувайте албума.
• Добавяне на съдържание: Добавете още съдържание към текущата страница.
• Премахване на съдържание: Изтрийте съдържание от текущата страница.
• Редакт.: Променете оформлението на текущата страница.
• Смяна тема: Променете темата за оформлението на страницата.
• Промяна изобр. на корица: Променете изображението на корицата на албума.
• Слайдшоу: Стартирайте слайдшоу с изображенията от текущия албум.
71
Медия
• Споделяне чрез: Споделете албума с други.
• Отпечатване: Отпечатайте албума, като свържете устройството с принтер. Някои принтери
може да не са съвместими с устройството.
• Поръчване на фотоалбум: Дайте поръчка за печатен албум.
• Експортиране на албум: Експортирайте албума към друго място за съхранение.
• Изтрий страница: Изтрийте страницата.
Редактиране на изображения
Чукнете изображението на страницата в албума.
Изтрийте изображението.
Добавете надпис.
Изпратете изображението на други.
Изберете от разнообразните
налични ефекти.
Чукнете
и след това използвайте следните функции:
• Слайдшоу: Започнете слайдшоу или променете настройките за слайдшоу.
• Зад. корица: Задайте изображението като корица на албума.
• Завъртане наляво: Завъртете изображението обратно на часовниковата стрелка.
• Завъртане надясно: Завъртете изображението по посока на часовниковата стрелка.
72
Медия
Създаване на албуми с препоръчани снимки
Когато заснемете много снимки на дадено място, устройството предлага създаване на нов албум
въз основа на местоположението. Тази функция ви помага да създавате фотоалбуми удобно, когато
имате ежедневни събития или пътувате.
Задаване на домашен град
Задайте своя домашен град, за да позволите на устройството да разпознава дали сте у дома или
пътувате. Устройството предлага да създадете албуми за събития или пътуване въз основа на
вашето местоположение. Например, когато снимате извън своя домашен град, устройството
предлага да създадете албум от пътуване.
Чукнете
→ Настройки → Роден град, изберете метод за настройки и чукнете Запази.
Задаване на минимален брой снимки
→ Настройки и плъзнете превключвателя до типа албум надясно. Изберете типа
Чукнете
албум и задайте минималния брой снимки.
Когато заснемете снимки, които отговарят на зададените от вас критерии, устройството ще
предложи да създадете албум.
Устройството ще препоръча да създадете албуми с истории, когато надхвърлите
предварително зададения брой снимки за един ден.
Създаване на албум за събитие или пътуване
Чукнете
→ От предложения. Изберете албум, въведете заглавие за албума и чукнете OK.
73
Медия
Paper Artist
Използвайте това приложение, за да преработите изображенията да изглеждат като илюстрации
със забавни ефекти или рамки.
Чукнете Paper Artist на екрана с приложения.
Използвайте артистични инструменти, за да редактирате изображение. Редактираното
изображение се запазва в папка Галерия → Paper Pictures.
Изберете съществуващо
изображение.
Снимайте.
Споделете изображението.
Запазете изображението.
Рисувайте с четка. Чукнете, за да
промените дебелината на четката.
Приложете рамки към
изображението.
Рисувайте с писец. Чукнете, за да
промените дебелината на перото.
Идете до допълнителни опции.
Изтрийте рисунката. Чукнете, за да
промените размера на гумичката.
Приложете ефекти към
изображението.
74
Медия
Видео
Използвайте това приложение, за да възпроизведете видеоклип.
Чукнете Видео на екрана с приложения.
Избягвайте да заключвате екрана на устройството, когато възпроизвеждате DivX Video-OnDemand. Всеки път, когато заключвате екрана по време на възпроизвеждане на DivX VideoOn-Demand, една от наличните ви сметки за наем ще бъде намалявана.
Възпроизвеждане на видеоклипове
Изберете видеоклип за възпроизвеждане.
Превключете към плаващ
режим на екрана.
Търсете други устройства
или възпроизведете
файла.
Настройте силата на
звука.
Придвижете се напред
или назад, като плъзгате
лентата.
Прескочете до
следващия видеоклип.
Чукнете и задръжте, за да
се придвижите бързо
напред.
Преместете контролния
панел наляво.
Преместете контролния
панел надясно.
Отворете плейлиста.
Променете
съотношението на
екрана.
Рестартирайте текущия
видеоклип или
прескочете до предния
видеоклип. Чукнете и
задръжте, за да се
придвижите бързо назад.
Направете пауза и
възобновете
възпроизвеждането.
Изтриване на видеоклипове
Чукнете → Изтриване, изберете видеоклипове и чукнете Изтриване.
75
Медия
Споделяне на видеоклипове
Чукнете → Споделяне чрез, изберете метод за споделяне, изберете видеоклипове, след което
чукнете OK.
Използване на изскачащ видео плейър
Използвайте тази функция, за да използвате други приложения, без да затваряте видео плейъра.
Докато гледате видеоклипове, чукнете
, за да използвате изскачащия плейър.
Докоснете с два пръста екрана и ги раздалечете, за да увеличите плейъра и съберете пръстите си,
за да го намалите. За да преместите плейъра, го плъзнете към друго място.
YouTube
Използвайте това приложение, за да гледате видеоклипове от уебсайта на YouTube.
Чукнете YouTube на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Гледане на видеоклипове
Чукнете и въведете ключова дума. Изберете един от върнатите резултати, за да гледате
видеоклипа.
Завъртете устройството пейзажно, за да визуализирате на цял екран.
Споделяне на видеоклипове
Изберете видеоклипа, чукнете
и изберете метод за споделяне.
Качване на видеоклипове
Чукнете
чукнете
→ Качени →
.
, изберете видеоклип, въведете информация за видеоклипа, след което
76
Медия
Flipboard
Използвайте това приложение, за да получите достъп до своите персонализирани списания.
Чукнете Flipboard на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
За да стартирате своя Flipboard, плъзнете бързо приветствената страница наляво, изберете теми
новини и чукнете Build Your Flipboard.
Изберете издание или тема, разлистете страниците на Flipboard и изберете статия за четене.
77
Магазин за приложения и
мултимедия
Google Play Магазин
Използвайте това приложение, за да закупите и свалите приложения и игри, които могат да се
изпълняват на вашето устройство.
Чукнете Google Play Магазин на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Инсталиране на приложения
Прегледайте приложенията по категория или чукнете
за търсене по ключова дума.
Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да го изтеглите, чукнете
ИНСТАЛИРАНЕ. Ако приложението е платено, чукнете върху цената и следвайте екранните
инструкции, за да извършите покупката.
• Когато е налична обновена версия за някое инсталирано приложение, най-отгоре на
екрана се появява известяваща иконка за актуализация. Отворете панела за известия и
чукнете иконката, за да актуализирате приложението.
• За да инсталирате приложения, които сте свалили от други източници, на екрана с
приложения чукнете чукнете Настройки → Защита → Неизвестни източници.
Деинсталиране на приложения
Деинсталирайте приложенията, закупени от Google Play Магазин.
Чукнете → Моите приложения, изберете от списъка с инсталирани приложения това, което
желаете да изтриете, и чукнете ДЕИНСТАЛИРАНЕ.
78
Магазин за приложения и мултимедия
Samsung Apps
Използвайте това приложение, за да закупите и свалите специализирани приложения на Samsung.
За повече информация посетете apps.samsung.com.
Чукнете Samsung Apps на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Инсталиране на приложения
Разгледайте приложенията по категории. Чукнете КАТЕГОРИЯ, за да изберете категория.
За да потърсите приложение, чукнете
търсене.
най-отгоре на екрана и въведете ключова дума за
Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да го изтеглите, чукнете
Свободни. Ако приложението е платено, чукнете върху цената и следвайте екранните инструкции,
за да извършите покупката.
Когато е налична обновена версия за някое инсталирано приложение, най-отгоре на
екрана се появява известяваща иконка за актуализация. Отворете панела за известия и
чукнете иконката, за да актуализирате приложението.
Game Hub
Използвайте това приложение, за да достъпите игрите.
Чукнете Game Hub на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Плъзнете наляво или надясно и изберете игра за сваляне от Samsung apps.
79
Магазин за приложения и мултимедия
Music Hub
Използвайте това приложение, за да възпроизвеждате музика и да купувате песни или албуми от
каталога на Music Hub.
Абонирайте се за платената услуга на Music Hub, за да се възползвате от персонализирани
препоръки, неограничено поточно прехвърляне на музика, персонални радио станции и услуги за
облаково съхранение за цялата ваша музика.
За повече информация чукнете
→ Помощ или посетете уебсайта на Music Hub.
Чукнете Music Hub на екрана с приложения.
• Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на
услуги.
• Някои функции може да са с различни надписи в зависимост от условията на
абонамента.
• Някои функции, включително и поточно прехвърляне, може да не са налични в
зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.
МОЯТА МУЗИКА
Възпроизвеждайте музика, съхранена на устройството и на сървъра за облаково съхранение.
Цялата ваша музика се синхронизира автоматично с компютъра.
КАТАЛОГ
Насладете се на неограничено поточно прехвърляне на песни. Прехвърляйте поточно песни
или ги изтеглете, за да слушате без мрежово покритие. Добавяйте песни към плейлисти и ги
споделяйте с приятели.
РАДИО
Слушайте музика на радио станции или създайте своя собствена радио станция. Можете да
персонализирате своята станция на база на изпълнителите, които харесвате. Станцията ще
изпълни музика, подобна на песните на вашите любими изпълнители. Можете също да получите
персонализирани препоръки от Music Hub.
80
Магазин за приложения и мултимедия
Google Play Книги
Използвайте това приложение, за да четете и сваляте файлове с книги.
Чукнете Google Play Книги на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Google Play Филми
Използвайте това приложение, за да гледате, сваляте или наемате филми и ТВ предавания.
Чукнете Google Play Филми на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Google Play Музика
Използвайте това приложение, за да слушате музика от устройството или за поточно прехвърляне
на музика от облаковата услуга на Google.
Чукнете Google Play Музика на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Play Игри
Използвайте това приложение, за да теглите и играете игри.
Чукнете Play Игри на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
81
Магазин за приложения и мултимедия
Google Play Павилион
Използвайте това приложение, за да четете актуални статии с новини.
Чукнете Google Play Павилион на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Readers Hub
Използвайте това приложение, за да сваляте и четете файлове с книги.
Чукнете Readers Hub на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Изберете книга за четене. За да изтеглите файлове с книги, идете до Readers Hub Store.
Video Hub
Използвайте това приложение, за да достъпите и закупите видеоклипове.
Чукнете Video Hub на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Изберете категория, след което изберете видеоклип.
82
Помощни програми
Записки
Използвайте това приложение, за да записвате важна информация, която да съхранявате и
преглеждате по-късно.
Чукнете Записки на екрана с приложения.
Съставяне на записки
Чукнете
, въведете записката и след това чукнете Запис.
За да промените цвета на фона, чукнете
→ Цвят.
За да заключите записката, за да не може никой друг да я види, чукнете
→ Заключи.
Преглед на записки
Разгледайте миниатюрите на записките чрез превъртане нагоре или надолу.
Чукнете записката, за да я редактирате.
За да търсите записка, чукнете
.
За да промените режима на изглед, чукнете
За да изтриете записки, чукнете
.
.
За да подредите записките по дата, чукнете
→ Сортиране по.
За да изпратите текста в бележката на други потребители, чукнете
За да изпратите записката на други потребители, чукнете
→ Споделяне на текст чрез.
→ Споделяне чрез.
За да отпечатате записки като свържете устройството с принтер, чукнете
Някои принтери може да не са съвместими с устройството.
83
→ Отпечатване.
Помощни програми
За да импортирате бележки от Google Docs, чукнете
→ Въвеждане.
За да експортирате бележки към други места за съхранение, чукнете
За да промените настройките на бележката, чукнете
→ Експортиране.
→ Настройки.
Преглеждане на записка
Чукнете миниатюрата на записката, за да я отворите. Превъртете наляво или надясно, за да видите
повече записки.
Чукнете
и използвайте следните:
• Изтрий: Изтрийте записката.
• Цвят: Променете цвета на фона.
• Заключи: Заключете записката, за да не може никой друг да я види.
• Отпечатване: Отпечатайте изображението, като свържете устройството с принтер. Някои
принтери може да не са съвместими с устройството.
• Споделяне на текст чрез: Изпратете текста в бележката на други потребители.
• Споделяне чрез: Споделете записката с други.
S Planner
Използвайте това приложение, за да управлявате събития и задачи.
Чукнете S Planner на екрана с приложения.
Създаване на събития или задачи
Чукнете
и изберете един от следните методи:
• Добавяне на събитие: Въведете събитие с опция за повтаряемост.
• Добавяне на задача: Въведете задача с опция за приоритет.
• Добавяне на бележка: Създайте ръчно написана записка, която да добавите към дата.
84
Помощни програми
За да добавите събитие или задача по-бързо, чукнете върху дата за да я изберете и след това
чукнете отново.
Въведете заглавие и укажете с кой календар да се използва или синхронизира. След това чукнете
Редакт. на данни за събитие или Редактиране данни за задача, за да добавите още детайли,
напр. период на повторение, дали е зададено предварително предупреждение или къде трябва да
се случи.
Поканете други на събитието, като изпратите имейл. Въведете имейл адреса в полето Участници
или чукнете , за да отворите списъка със записи.
Прикрепете карта, обозначаваща мястото на събитието. Въведете мястото в поле Позиция, чукнете
до полето и отбележете точното място на появилата се карта чрез почукване и задържане.
Прикачете изображение. Чукнете Изображения и направете снимка или изберете една от
съществуващите.
85
Помощни програми
Прикачване на записки към дата
Чукнете и задръжте дата, за да я изберете, при което се появява бележника.
Синхронизиране с календара на Google
На екрана с приложения чукнете Настройки → Google под Акаунти, изберете своя Google акаунт
и след това отметнете Синхронизиране на Календар. За да синхронизирате ръчно обновяванията,
→ Синхр.
на екрана с приложения чукнете S Planner →
→ Настройки → Настройки за
За да покажете синхронизирани събития или задачи, чукнете
показване → Календари → Дисплей, изберете Google акаунта и чукнете OK.
Промяна на типа на календара
Чукнете горната лява част на екрана и изберете един от различните типове календари,
включително година, месец, седмица и др. Може да използвате събиране на пръстите за смяна на
календара. Например съберете пръстите си, за да промените от месечен на годишен календар и ги
раздалечете, за да върнете пак годишния календар към месечен.
86
Помощни програми
Търсене на събития или задачи
Чукнете
и въведете ключова дума за търсене.
За да видите днешните събития или задачи, чукнете Днес в горния край на екрана.
Изтриване на събития
Чукнете
→ Изтрий, изберете събития и чукнете Изтрий.
Споделяне на събития или задачи
Изберете събитие или задача, чукнете
→ Споделяне чрез и изберете метод на споделяне.
Dropbox
Използвайте това приложение, за да съхранявате и споделяте файлове с други потребители чрез
услугата за съхранение в облака на Dropbox. Когато запаметите файлове в своята Dropbox папка,
вашето устройство автоматично синхронизира с уеб сървъра и други компютри, които имат
инсталиран Dropbox с вашия акаунт.
Чукнете Dropbox на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Влезте в своя Dropbox акаунт. Ако нямате такъв, създайте Dropbox акаунт.
След активиране на Dropbox, снимките и видеоклиповете, направени с камерата на устройството,
се качват в Dropbox автоматично. За да видите качените снимки или видеоклипове, чукнете . За
да споделите или изтриете файлове или да създадете албуми, чукнете
и изберете файлове.
→
За да качите файлове в Dropbox, чукнете
files. За да отворите Dropbox, изберете файл.
→ Upload here → Photos or videos или Other
Докато разглеждате изображения или видеоклипове, чукнете
любими. За да отворите файлове в списъка с любими, чукнете
87
, за да ги добавите в списък с
.
Помощни програми
Облак
Използвайте тази функция, за да синхронизирате файлове или да архивирате настройки и данни за
приложения със своя Samsung акаунт или Dropbox.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Облак.
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в
която се намирате.
Синхронизиране с акаунт в Samsung
Чукнете върху акаунта си в Samsung или Настройки синхр., за да синхронизирате файлове.
Архивиране или възстановяване на данни
Чукнете Резервно копие или Възстановяване, за да архивирате или възстановите данни от
акаунта си в Samsung.
Синхронизиране с Dropbox
Чукнете Свързв. на акаунта за Dropbox и въведете Dropbox акаунт. Следвайте инструкциите на
екрана, за да завършите настройката.
След като веднъж се впишете, чукнете Allow и устройството автоматично синхронизира файлове с
Dropbox при настъпила промяна в тях.
Диск
Използвайте това приложение, за да създавате и редактирате документи и да ги споделяте с
други чрез хранилището Google Drive. Когато създадете документи или качите файлове в Google
Drive, вашето устройство автоматично синхронизира с уеб сървъра и други компютри, които имат
инсталиран Google Drive. Отидете до своите файлове, без да ги прехвърляте или теглите.
Чукнете Диск на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
88
Помощни програми
POLARIS Office 5
Използвайте това приложение, за да редактирате документи в различни формати, в това число и
електронни таблици и презентации.
Чукнете POLARIS Office 5 на екрана с приложения.
Някои функции може да не са налични в зависимост от вида на файла.
Създайте документ.
Вижте скорошни документи.
Разглеждайте по формати на
документи.
Вижте своите любими документи.
Разглеждайте папки.
Споделете документи с други.
Създаване на документи
Чукнете
и изберете вид документ.
Използвайте лентата с инструменти за редактиране в горната част на екрана, за да редактирате
документа.
За да завършите, чукнете иконата в горната лява част на екрана, чукнете Запиши, въведете име на
файл, изберете папка за запазване и чукнете Запиши.
89
Помощни програми
Четене на документи
Чукнете файл. Или чукнете Преглед на файлове, Тип формуляр или Предпочитани, и изберете
файл, който да отворите.
За да започнете слайдшоу, чукнете
.
За да рисувате върху документ, чукнете
.
За да търсите текстов низ в документ, чукнете
Чукнете
.
и използвайте една от следните функции:
Документ
• Превключете в режим на редактиране: Отворете лентата с инструменти за редактиране.
• Показалец: Отворете панела за маркиране. Изберете етикет, за да отидете в точката за
маркиране.
• Предпочитания: Променете настройките на режима за изглед.
• Изображение, снето от екрана: Заснемете избраната област.
• Преглед на информацията: Прегледайте подробностите на документ.
• Помощ: Идете на помощната информация за използване на POLARIS Office.
Презентация
• Превключете в режим на редактиране: Отворете лентата с инструменти за редактиране.
• Изглед с един слайд: Вижте слайдовете един по един.
• Бележка на слайд: Вижте бележите към слайдовете.
• Изображение, снето от екрана: Заснемете избраната област.
• Преглед на информацията: Прегледайте подробностите на документ.
• Помощ: Идете на помощната информация за използване на POLARIS Office.
90
Помощни програми
Електронна таблица
• Превключете в режим на редактиране: Отворете лентата с инструменти за редактиране.
• Замразяване: Направете избрания ред неподвижен.
• Изображение, снето от екрана: Заснемете избраната област.
• Преглед на информацията: Прегледайте подробностите на документ.
• Помощ: Идете на помощната информация за използване на POLARIS Office.
Текст
• Прочети всички: Прочетете документа с функцията за синтез на речта.
• Изображение, снето от екрана: Заснемете избраната област.
• Преглед на информацията: Прегледайте подробностите на документ.
• Помощ: Идете на помощната информация за използване на POLARIS Office.
Аларма
Използвайте това приложение, за да зададете повиквания за събуждане и аларми за важни
събития.
Чукнете Аларма на екрана с приложения.
Включете или изключете тази
аларма.
91
Помощни програми
Настройка на аларми
Чукнете , настройте час на включване на алармата, изберете дни, в които да се повтаря
изпълнението и чукнете Запази.
• Аларма за местоположение: Задайте местоположение. Алармата се включва само, когато сте
на местоположението.
• Дрямка: Настройте интервал и брой повторения на алармата след зададения час.
• Умна аларма: Настройте час преди предварително зададения, в който да се изключи
алармата.
Спиране на аларми
Плъзнете извън големия кръг, за да спрете алармата. Плъзнете
повтори алармата след зададен период от време.
извън големия кръг, за да се
Изтриване на аларми
Чукнете и задръжте алармата и после чукнете Изтриване.
Световен часовник
Използвайте това приложение, за да проверявате времето в множество големи градове в света.
Чукнете Световен часовник на екрана с приложения.
Създаване на часовници
Чукнете
, въведете име на град или изберете град от глобуса и чукнете
.
За да приложите лятно часово време, чукнете и задръжте часовника и след това чукнете
Настройки за лятно часово време.
Изтриване на часовници
Чукнете
, изберете часовници и чукнете Изтрий.
92
Помощни програми
Калкулатор
Използвайте това приложение за елементарни или сложни изчисления.
Чукнете Калкулатор на екрана с приложения.
Завъртете устройството в пейзажен изглед, за да използвате инженерния калкулатор. Ако Въртене
→ Инженерен калкулатор.
на екр. е изключено, чукнете
За да видите хронология на направените изчисления, чукнете
За да изчистите хронологията, чукнете
, за да скриете клавиатурата.
→ Изтриване на хронология.
S Преводач
Използвайте това приложение, за да превеждате текст на други езици.
Чукнете S Преводач на екрана с приложения.
Използване на S Превпдач
Задайте изходния и целевия език, въведете текст в полето за въвеждане и чукнете
За да добавите езикова двойка към списъка си с предпочитани, чукнете
За да изпратите езикова двойка на други, чукнете
.
.
.
Започване на разговор с преводача
Чукнете бутоните в долната част на екрана, за да общувате с друг човек чрез гласов преводач.
Чукнете Speak за вашия език и започнете да говорите в микрофона. Устройството ще преведе
казаното от вас. Чукнете
в полето за целевия език, за да позволите на устройството да прочете
превода на глас.
След това чукнете Speak за езика на човека, с когото разговаряте, и позволете на човека да
отговори на неговия език. Устройството ще преведе казаното от човека. Чукнете
в полето за
изходния език, за да позволите на устройството да ви прочете превода.
93
Помощни програми
S Voice
Използвайте това приложение, за да подадете гласова команда на устройството да изпрати
съобщение, да запише бележка и други.
Чукнете S Voice на екрана с приложения. Или натиснете бутона за начален екран два пъти.
• Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на
услуги.
• Това приложение не се поддържа на някои езици.
Следват няколко примера на устни команди:
• Open music
• Launch calculator
• Check schedule
Съвети за по-добро разпознаване на гласа
• Говорете отчетливо.
• Говорете на тихи места.
• Не използвайте обидни или жаргонни думи.
• Избягвайте да говорите с диалектен акцент.
Възможно е устройството да не разпознае вашите команди или да изпълни нежелани операции, в
зависимост от околната среда или начина ви на говорене.
Режим на свободни ръце
В режим на свободни ръце устройството ще прочете съдържанието на глас, когато имате
входящи повиквания, съобщения и известия, за да можете да използвате устройството без ръце,
докато шофирате. Например, устройството ще прочете на глас името или телефонния номер на
обаждащия се, когато получите входящо повикване.
За да активирате режим на свободни ръце, кажете "Включи режим Свободни ръце."
Събуждане на устройството с глас
Когато екранът е изключен, можете да стартирате S Voice с гласова команда. Кажете "Hi Galaxy"
(Здравей, Галакси) на устройството, за да стартирате S Voice.
За да активирате тази функция, чукнете
→ Settings → Wake up command.
94
Помощни програми
Използване на команди за събуждане на заключения екран
На заключения екран можете да използвате различни функции с предварително зададени команди
за събуждане.
За да активирате тази функция, на екрана с приложения чукнете Настройки → Заключен екран и
отметнете Събуждане в заключен екран. Чукнете Задай команда за събужд. и задайте функции и
гласови команди.
Google
Използвайте това приложение, за да търсите не само в Интернет, но и в приложенията на
устройството и тяхното съдържание.
Чукнете Google на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Търсене в устройството
Чукнете полето за търсене и въведете ключова дума. Или чукнете
и изговорете ключова дума.
Ако приложението не върне резултат се появява уеб браузъра, който показва резултатите от
търсенето.
Обхват на търсене
За да изберете в кои приложения да търсите, чукнете
отметнете какво желаете да търсите.
→ Настройки → Търсене в таблета и
Google Now
Стартирайте търсене с Google, за да видите карти Google Now, които показват текущите
метеорологични условия, информация за обществения транспорт, вашата следваща среща и много
други неща, когато най-вероятно ви са необходими.
Присъединете се към Google Now, когато отваряте търсене с Google за пръв път. За да промените
→ Настройки → Google Now.
настройките на Google Now, чукнете
95
Помощни програми
Гласово търсене
Използвайте това приложение, за да търсите уеб страници чрез говор.
Чукнете Гласово търсене на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Когато на екрана се появи Говорете сега, произнесете ключова дума или фраза.
Моите файлове
Използвайте това приложение, за да достъпите всякакъв вид файлове запазени на устройството,
включително изображения, видеоклипове, песни и музикални клипове.
Чукнете Моите файлове на екрана с приложения.
Изберете папка, за да я отворите. За да се върнете в родителската папка, чукнете
върнете в основната директория, чукнете .
В папка използвайте една от следните функции:
• : Търсете файлове.
• : Променете режима на изглед.
• : Създайте папка.
• Час: Сортирайте файлове или папки.
Изберете файл или папка чрез отмятане и използвайте една от следните функции:
• • : Копирайте файлове или папки в друга папка.
: Преместете файлове или папки в друга папка.
• : Изтрийте файлове или папки.
• : Изпратете файлове на други.
• → Преименуване: Преименувайте файл или папка.
• → Детайли: Вижте подробности за файл или папка.
96
. За да се
Помощни програми
Изтеглени файлове
Използвайте това приложение, за да видите какви файлове са свалени чрез приложението.
Чукнете Изтеглени файлове на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
За да видите свалените от интернет файлове, чукнете Изтегляне - Интернет, в противен случай
чукнете Друго изтегляне, за да видите файловете свалени от други приложения, напр. Email.
Изберете файл, за да го отворите с подходящото приложение.
За да сортирате файловете по размер, чукнете Сортиране по размер.
За да сортирате файловете по дата, чукнете Сортиране по дата.
TripAdvisor
Използвайте това приложение, за да получавате пътническа информация като местоназначение
или хотел. Можете също да резервирате стая и да споделите своето мнение с други.
Чукнете TripAdvisor на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
97
На път и локално
Карти
Използвайте това приложение, за да установите с точност местоположението на устройството, да
търсите различни места или да се ориентирате.
Чукнете Карти на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Търсене на местоположение
Търсете местоположения, като въведете адрес или ключова дума. След намиране на
местоположението, изберете местоположение, за да видите подробна информация. Вижте
помощта за повече информация.
Получаване на напътствия за стигане до местоположение
Чукнете , за да зададете начално и крайно местоположение, след което изберете метод на
пътуване. Устройството показва маршрутите за достигане до местоназначението.
98
Настройки
Относно настройките
Използвайте това приложение, за да конфигурирате устройството, настроите опции за
приложенията и да добавите акаунти.
Чукнете Настройки на екрана с приложения.
Wi-Fi
Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до интернет
или други мрежови устройства.
За да използвате опциите, чукнете
.
• Допълнителни: Персонализирайте настройките на Wi-Fi.
• Бутон на WPS: Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с бутон на WPS.
• Въвеждане на WPS PIN: Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с WPS PIN.
• Помощ: Вижте помощна информация за Wi-Fi.
Настройване на спящ режим на Wi-Fi
На екрана с настройки чукнете Wi-Fi →
на сън.
→ Допълнителни → Остави Wi-Fi включено по време
Настройка на мрежово уведомяване
Устройството може да засича Wi-Fi мрежи отворени за обществено ползване и да показва икона в
лентата за състояние, за да ви уведоми, когато има налична мрежа.
→ Допълнителни и поставете отметка на Мрежово
На екрана с настройките чукнете Wi-Fi →
уведомяване tза да активирате тази характеристика.
99
Настройки
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct свързва две устройства директно чрез Wi-Fi мрежа, без да е нужна точка за достъп.
На екрана с настройките чукнете Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Активирайте функцията Bluetooth, за да обменяте информация на кратки разстояния.
За да използвате допълнителни настройки, чукнете
.
• Период на изчакване: Задайте продължителност от време, през което устройството да е
видимо.
• Получени файлове: Вижте получените чрез функцията Bluetooth файлове.
• Преименуване на устройството: Задайте Bluetooth име за устройството.
• Помощ: Вижте помощна информация за Bluetooth.
Ползване на данни
Следете своето използване на данни.
• Цикъл на използ. на данни: Въведете дата за месечно нулиране, за да следите потреблението
на мобилните си данни.
За да използвате допълнителни настройки, чукнете
.
• Автоматично синхронизиране на данни: Активирайте или деактивирайте автоматичното
синхронизиране на приложенията. Можете да изберете коя информация да синхронизирате
за всеки един от акаунтите в Настройки → Акаунти.
• Мобилни точки за достъп: Изберете Wi-Fi точки за достъп, за да забраните на приложенията,
изпълняващи се на фон, да ги използват.
100
Настройки
Още настройки
Персонализирайте настройките, за да контролирате връзките с други устройства или мрежи.
Режим полет
Забранява всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови
услуги.
Отпечатване
Конфигурирайте настройките за добавки за разпечатване, инсталирани на устройството. Можете
да търсите налични принтери или да добавите такъв ръчно, за да разпечатвате файлове чрез Wi-Fi
или облакови услуги.
VPN
Създайте и се свържете с виртуални частни мрежи (VPN).
Устройства наблизо
• Име устройство: Вижте името на устройството.
• Съдържание споделяне: Настройте устройството да споделя съдържание с други устройства.
• Разрешени устройства: Прегледайте списъка с устройства, които могат да имат достъп до
вашето устройство.
• Отказани устройства: Прегледайте списъка с устройства, чийто достъп до вашето устройство
е блокиран.
• Изтегляне в: Изберете място в паметта, където да запазвате медийните файлове.
• Изтегл. от други устройства: Настройте устройството да приема качени файлове от други
устройства.
Screen Mirroring
Активирайте функцията за огледално отражение на екрана и споделете своя дисплей с други.
101
Настройки
Режим на блокиране
Изберете кои уведомявания ще бъдат блокирани и за колко време.
Режим свободни ръце
Настройте устройството да чете съдържанието на глас и да използва специално зададени
приложения в режим на свободни ръце.
Звук
Променете на настройките за различните звуци на устройството.
• Сила звук: Регулирайте силата на звука за музика и видеоклипове, системни звуци и
известявания.
• Уведомления: Изберете мелодия на звънене за събития като входящи съобщения.
• Звуци при докосване: Настройте устройството да издава звук при избор на приложение или
опция на сензорния екран.
• Звук за заключване екран: Настройте устройството да издава звук при заключване или
отключване на сензорния екран.
• Приложения на Samsung: Променете настройките за известяване за всяко приложение.
• Звук при чукване: Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
• Аудио изход: Изберете формат за изход на звук, който да използвате, когато свързвате
устройството си с HDMI устройства. Някои устройства може да не поддържат настройката за
съраунд звук.
• Adapt Sound: Персонализирайте звука за ухото, което най-често използвате, докато слушате
музика.
102
Настройки
Дисплей
Променете настройките на дисплея.
• Тапет:
– – Начален екран: Изберете фоново изображение за началния екран.
– – Заключен екран: Изберете фоново изображение за заключения екран.
– – Начален и заключен екран: Изберете фоново изображение за начален и заключен екран.
• Панел за известяване: Персонализирайте елементите, които се появяват на панела за
известия.
• Множ. прозорец: Настройте устройството да използва Multi Window.
• Режим на екрана:
– – Адаптиране на дисплея: Използвайте този режим, за да оптимизирате дисплея съгласно
настройките за визуализация.
– – Динамично: Използвайте този режим, за да направите дисплея по-жив.
– – Стандартно: Използвайте този режим за нормална обстановка.
– – Професионална снимка: Използвайте този режим, за да придадете истински цветове на
тона за визуализация.
– – Кино: Използвайте този режим за затъмнена обстановка, като например в тъмна стая.
• Режим на четене: Изберете кое приложение ще използва режима на четене. В режим на
четене устройството ви помага да защитите очите си, когато четете през нощта.
• Яркост: Настройте яркостта на дисплея.
• Време на изчакване на екрана: Настройте продължителността от време, преди да се изключи
подсветката на дисплея на устройството.
• Мечта: Настройте устройството да стартира скрийнсейвър, когато е свързано към настолен
докинг или се зарежда.
• Умен екран:
– – Умно оставане: Настройте устройството да не изключва фоновото осветление, докато
гледате дисплея.
– – Умно въртене: Настройте интерфейса да не се завърта според положението на лицето ви.
103
Настройки
• Стил на шрифт: Променете вида шрифт за текста на дисплея.
• Р-р шрифт: Променете размера на шрифта.
• Продължителност на осветяване на сензорен клавиш: Задайте продължителност за
фоновото осветление на сензорния бутон.
• Показвай процента батерия: Настройте устройството да показва оставащия заряд на
батерията.
• Авт. регул. тон на екрана: Настройте устройството да пести енергия, като регулира яркостта
на дисплея.
Памет
Прегледайте информацията за паметта на вашето устройство и карта с памет или форматирайте
картата с памет.
Форматирането на карта с памет ще изтрие завинаги всички данни от нея.
Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от упоменатия капацитет,
тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта.
Наличният капацитет може да се промени, когато надградите устройството.
Режим на пестене на енергия
Активирайте режима на пестене на енергия и променете настройките на режима пестене на
енергия.
• Производит. на процесора: Настройте устройството да ограничава използването на някои
системни ресурси.
• Изход на екрана: Настройте устройството да намалява яркостта на дисплея.
• Яркост на фона: Настройте устройството да намали яркостта на фона при разглеждане на
имейли и ползване на Интернет.
• Научете за пестенето на енергия: Открийте как да намалите консумацията на енергия на
батерията.
104
Настройки
Батерия
Вижте количеството заряд на батерията, консумирано от вашето устройство.
Диспечер на приложения
Разгледайте и управлявайте приложенията на своето устройство.
Приложения по подразбир.
Изберете настройки по подразбиране за използване на приложения.
• Начало: Изберете режим за началния екран по подразбиране.
Място
Променете настройките за разрешение за информацията за местоположение.
• Режим: Изберете метод, за да съберете данни за своето местоположение.
• Скорошни заявки за местоположение: Настройте устройството да показва кои приложения
използват информация за текущото ви местоположение и как изразходват батерията.
• Услуги на местоположение: Вижте услугите за местоположение, които използвате.
• Моите места: Задайте профили, които да се използват за определени местоположения, когато
използвате GPS, Wi-Fi или Bluetooth функции за намиране на своето местоположение.
105
Настройки
Заключен екран
Променете настройките за заключения екран.
• Заключване на екрана: Активирайте функцията за заключване на екрана. Следните опции
може да се различават в зависимост от избраната функция за заключване на екрана.
• Много визуални елементи: Настройте устройството да позволява използване на визуални
елементи на заключения екран.
• Виз. ел. за заключ. екран:
– – Часовник или лично съобщ.: Настройте устройството да показва часовник или лично
съобщение на заключения екран. Следните опции може да са различни в зависимост от
вашия избор.
За часовник:
– – Размер на часовник: Променете размера на часовника.
– – Показване на датата: Настройте устройството да показва датата с часовника.
– – Данни притежател: Въведете своите данни, които да се показват с часовника.
За лично съобщение:
– – Редактиране на лично съобщение: Редактирайте личното съобщение.
• Бутони за бърз достъп: Настройте устройството да показва и редактира съкратени менюта
към приложенията на заключения екран.
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в
която се намирате.
• Ефект на отключване: Изберете ефект при отключване на екрана.
• Помощен текст: Настройте устройството да показва помощния текст на заключения екран.
• Събуждане в заключен екран: Настройте устройството да разпознава командата ви за
събуждане, когато екранът е заключен.
• Задай команда за събужд.: Настройте команда за събуждане, за да стартирате S Voice или да
извършите конкретна операция.
106
Настройки
Защита
Променете настройките, за да осигурите сигурност на устройството.
• Шифроване на устройство: Настройте парола, за да шифровате информацията запазена на
устройството. Трябва да въвеждате тази парола всеки път щом включите устройството.
Заредете батерията, преди да активирате тази настройка, защото шифроването на данните
може да отнеме повече от час.
• Шифроване на външна SD карта: Настройте устройството да шифрова файлове на картата с
памет.
Ако върнете устройството си към фабричните настройки, докато тази настройка е
активирана, устройството няма да може да прочете шифрованите файлове. Деактивирайте
настройката, преди да върнете устройството към фабричните му настройки.
• Дистанционно управление: Настройте устройството да позволява контролиране на вашето
загубено или откраднато устройство чрез интернет. За да използвате тази функция, трябва да
влезете в своя Samsung акаунт.
– – Регистриране за акаунт: Добавете или прегледайте своите Samsung акаунти.
– – Използване на безжични мрежи: Настройте устройството да позволява събирането на
информация за местоположението ви или да определя местоположението на изгубено или
откраднато устройство чрез Wi-Fi.
• Към уебсайта: Идете до уебсайта Намери моя телефон (findmymobile.samsung.com). Можете
да проследите и контролирате своето изгубено или откраднато устройство на уебсайта
Намери моя телефон.
• Направи паролата видима: По подразбиране устройството скрива паролите за защита.
Настройте устройството да показва паролите, докато ги въвеждате.
• Администратори на устройство: Вижте администраторите, инсталирани на устройството.
Можете да разрешите на администраторите на устройството да прилагат нови политики към
устройството.
• Неизвестни източници: Изберете, за да инсталирате приложения от всеки източник. Ако това
не е избрано, теглете приложения само от Google Play Магазин.
• Проверка на приложения: Настройте, за да позволите на Google да проверява приложенията
за вредно поведение, преди да ги инсталирате.
• Тип съхранение: Задайте тип съхранение за файлове за удостоверяване.
• Доверени данни: Използвайте сертификати и удостоверения, за да си осигурите сигурно
използване на различни приложения.
• Инст. от памет на устройството: Инсталирайте шифровани сертификати, които са запазени в
USB устройството за съхранение.
• Изтр. на данните за удостовер.: Заличете съдържанието на удостоверенията от устройството
и нулирайте паролата.
107
Настройки
Език и въвеждане
Променете настройките за въвеждане на текст. Някои опции може да не са налични в зависимост
от избрания език.
Език
Изберете език за показване на всички менюта и приложения.
По подразбиране
Изберете типа на клавиатурата по подразбиране за въвеждане на текст.
Клавиатура Samsung
За да промените настройките на Samsung клавиатурата, чукнете
.
Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на
услуги.
• Езици на въвеждане: Изберете езици за въвеждане на текст.
• Текст с предвиждане: Активирайте режима за предвиждане на текст, за да предвиждате думи
на база на въведеното от вас, при което се извеждат предложения за думи. Можете също да
персонализирате настройките за предвиждане на думи.
• Автоматична смяна: Настройте устройството да коригира неправилно изписани и непълни
думи, като чукнете клавиша за интервал или пунктуационен знак.
• Автоматично преобразуване в главни: Настройте устройството автоматично да изписва
главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или
удивителен знак.
• Автоматични интервали: Настройте устройството автоматично да вмъква интервал между
думите.
• Автоматична пунктуация: Настройте устройството да вмъква точка, когато чукнете двукратно
на клавиша за интервали.
• Няма: Настройте устройството да деактивира функцията за плъзгане по клавиатурата.
108
Настройки
• Непрекъснато въвеждане: Настройте устройството да въвежда текст чрез плъзгане по
клавиатурата.
• Контрол на курсора: Позволете или забранете функцията за навигация на умната клавиатура,
за да местите курсора като превъртате клавиатурата.
• Звук: Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
• Визуализация на символа: Настройте устройството да показва голямо изображение на всяка
буква, която чукнете.
• Помощ: Идете на помощната информация за използване на клавиатурата Samsung.
• Нyлиране на настройките: Нулирайте настройките на Samsung клавиатурата.
Гласово въвеждане с Google
За да промените настройките на гласов вход, чукнете
.
• Езици за въвеждане: Изберете езици за въвеждане на текст.
• Блокиране на обидни думи: Настройте устройството да не разпознава неприличните думи от
гласовото въвеждане.
• Офлайн разпознаване на говор: Изтеглете и инсталирайте езикови данни за офлайн гласово
въвеждане.
Разпознаване на глас
Изберете изпълнимо ядро за разпознаване на глас.
Тази функция се появява при използване на приложението за гласово разпознаване.
Гласово търсене
За Samsung гласово разпознаване, използвайте следните опции:
• Language: Изберете език за гласовото разпознаване.
• Open via the home key: Настройте устройство да стартира S Voice при двукратно натискане на
бутона за начален екран.
• Use location data: Настройте устройството да използва информацията за местоположението
за резултатите от гласовото търсене.
109
Настройки
• Hide offensive words: Скрийте неприличните думи в резултатите от гласовото търсене.
• Help: Достъп до помощна информация за S Voice.
• About: Вижте на информация за версия та.
• Wake up command: Настройте устройството да стартира разпознаване на гласа, като изречете
команда за събуждане, докато използвате S Voice.
• Check missed events: Настройте устройството да проверява за съобщения или събития при
стартиране на S Voice с бутона на слушалката.
• Home address: Въведете двоя домашен адрес, за да използвате информация за
местоположение с функцията за гласови команди.
• Log in to Facebook: Въведете информация за своя акаунт във Facebook, за да използвате
Facebook с S Voice.
• Log in to Twitter: Въведете информация за своя акаунт в Twitter, за да използвате Twitter с S
Voice.
За гласово разпознаване на Google, използвайте следните опции:
• Език: Изберете език за гласовото разпознаване.
• “Ok Google” hotword detection: Настройте устройството да започва гласово разпознаване,
когато изречете командата за събуждане, докато използвате приложението за търсене.
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в
която се намирате.
• Синтезиране на говор: Настройте устройството да предоставя гласова информация, за да ви
предупреждава за текущото действие.
• Блокиране на обидни думи: Скрийте неприличните думи в резултатите от гласовото търсене.
• Офлайн разпознаване на говор: Изтеглете и инсталирайте езикови данни за офлайн гласово
въвеждане.
• Персонализирано разпозн.: Настройте устройството да използва информация от Вашето
Google табло, за да подобри точността на разпознаване на говора.
• Слушалки с Bluetooth: Настройте устройството да позволява гласово търсене с Bluetooth
слушалка, когато тя е свързана към устройството.
110
Настройки
Опции за синтез на реч
• Предпочитано TTS ядро: Изберете ядро за синтез на речта. За да променете настройките за
изпълнимите ядра за синтез на речта, чукнете .
• Скорост на речта: Изберете скорост на четене за функцията текст в говор.
• Слушане на пример: Прослушайте примерен прочетен текст.
• Съст. на език по подразб.: Вижте състоянието на езика по подразбиране за функцията текст-вговор.
Скорост на показалеца
Регулирайте скоростта на показалеца за мишката или тракпада, свързани с устройството.
Облак
Променете настройките за синхронизиране на данни или файлове с вашия Samsung акаунт или
облаковата услуга за съхранение Dropbox, облачно съхранение.
Архивиране и нулиране
Променете настройките за управление на настройките и данните.
• Архивиране на моите данни: Настройте устройството да архивира настройки и данни за
приложенията на Google сървъра.
• Акаунт за архивиране: Задайте или променете своя Google акаунт за архивиране.
• Автомат. възстановяване: Настройте устройството да възстановява настройките и данните за
приложения при преинсталиране на приложения на вашето устройство.
• Нулиране с фабричните данни: Възстановете настройките до фабричните им стойности по
подразбиране и изтрийте всички данни.
111
Настройки
Добавяне на акаунт
Добавете имейл или SNS акаунти.
Движение
Активирайте функцията за разпознаване на движения и променете настройките, които
контролират функцията за разпознаване на движения на вашето устройство.
• Плъзнете с длан за заснемане: Настройте устройството да прави снимка на екрана, когато
плъзнете с ръка от ляво надясно през екрана.
• Докоснете с длан, за да спрете звука/да паузирате: Настройте устройството да прави пауза
във възпроизвеждането на медия като докоснете екрана с дланта си.
• Научете за движенията с ръка: Вижте самоучителя за контролиране на движенията с ръка.
Управление с глас
Променете настройките за контролиране на опции чрез гласови команди.
Аксесоари
Променете настройките за аксесоари.
• Докинг на звука: Настройте устройството да възпроизвежда звук, когато е поставено или
свалено от настолен докинг.
• Режим на аудио изхода: Настройте устройството да използва високоговорителя на докинг
станцията, когато вашето устройство е свързано към настолен докинг.
• Аудио изход: Изберете формат за изход на звук, който да използвате, когато свързвате
устройството си с HDMI устройства. Някои устройства може да не поддържат настройката за
съраунд звук.
112
Настройки
Дата и час
Отидете до следните настройки и ги променете, за да контролирате как устройството да показва
часа и датата.
Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, часът и датата ще
бъдат нулирани.
• Автоматично дата и час: Актуализирайте автоматично часа и датата, когато сменяте часови
зони.
• Настройка на дата: Настройте ръчно текущата дата.
• Задаване на час: Настройте ръчно текущия час.
• Избор на часови пояс: Задайте своя домашен часови пояс.
• Използване на 24-часов формат: Покажете часа в 24-часов формат.
• Избор на формат на датата: Изберете формат на датата.
Достъпност
Услугите за достъпност са специални функции за хората с определени физически недостатъци.
Идете до следните настройки и ги променете, за да подобрите достъпността на устройството.
• Автоматично завъртане екран: Настройте интерфейса да се завърта автоматично, когато
завъртате устройството.
• Време на изчакване на екрана: Настройте продължителността от време, преди да се изключи
подсветката на дисплея на устройството.
• Изговорете паролите: Настройте устройството да изговаря на глас паролите, които
въвеждате с TalkBack.
• Покажи бърза команда: Добавете кратък път до Достъпност на бързите менюта, които се
появяват, когато натиснете и задържите бутона за включване.
• TalkBack: Активирайте TalkBack, който осигурява гласова обратна връзка.
• Р-р шрифт: Променете размера на шрифта.
• Жестове за увеличаване: Настройте устройството да приближава и увеличава с жестове на
пръстите.
• Цветове в негатив: Обърнете цветовете на дисплея, за да подобрите видимостта.
113
Настройки
• Бърз клавиш за достъпност: Настройте устройството да активира Talkback, когато натиснете
и задържите бутона за включване и след това чукнете и задържите екрана с два пръста.
• Опции за синтез на реч:
– – Предпочитано TTS ядро: Изберете ядро за синтез на речта. За да променете настройките
за изпълнимите ядра за синтез на речта, чукнете .
– – Скорост на речта: Изберете скорост на четене за функцията текст в говор.
– – Слушане на пример: Прослушайте примерен прочетен текст.
– – Съст. на език по подразб.: Вижте състоянието на езика по подразбиране за функцията
текст-в-говор.
• Баланс на звука: Регулирайте баланса на звука, когато използвате двойни слушалки.
• Моно звук: Активирайте моно звук, когато слушате аудио запис само с една слушалка за ухо.
• Изключ. на всички звуци: Заглушете всички звуци на устройството.
• Субтитри на Google (CC): Настройте устройството да показва субтитри върху съдържание,
поддържано от Google и да променя настройките за субтитри.
• Субтитри на Samsung (CC): Настройте устройството да показва субтитри върху съдържание,
поддържано от Samsung и да променя настройките за субтитри.
• Продължителност за натискане и задържане: Настройте времето за разпознаване за
чукване и задържане на екрана.
За устройството
Достъп до информация за устройството и актуализиране на софтуера на устройството.
Настройки за Google
Използвайте това приложение, за да конфигурирате настройки за някои функции, предоставени от
Google.
Чукнете Настройки за Google на екрана с приложения.
114
Разрешаване на проблеми
Преди да се свържете със сервизен център на Samsung, опитайте да приложите следните решения.
Някои ситуации може да не са приложими за вашето устройство.
Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви
подканва да въведете един от следните кодове:
• Парола: Когато е включена функцията за заключване на устройството, трябва да въведете
паролата, която сте настроили.
• PIN: Когато използвате устройството за първи път или е включена опцията за изискване на
PIN, трябва да въведете PIN кода, който сте получили с вашата SIM или USIM карта. Можете да
изключите тази функция чрез менюто за заключване на SIM картата.
• PUK: Вашата SIM или USIM карта е блокирана, обикновено в резултат на няколко грешни опита
да въведете своя PIN код. Трябва да въведете PUK кода, получен от вашия доставчик на услуги.
• PIN2: Когато достъпите меню, изискващо PIN2, трябва да въведете PIN2, предоставен със SIM
или USIM картата. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.
Вашето устройство показва съобщения за грешка в мрежата или
услугата
• Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие.
Преместете се в друга област и опитайте отново. Докато се местите, съобщенията за грешка
могат да се появят няколко пъти.
• Не е възможно да достъпите някои опции без абонамент. Свържете се със своя доставчик на
услуги за повече информация.
Устройството не се включва
• Когато батерията е напълно изтощена, устройството няма да се включи. Заредете батерията
напълно, преди да включите устройството.
• Батерията може да не е правилно поставена. Поставете я отново.
• Избършете и двете златисти пластини и поставете батерията отново.
115
Разрешаване на проблеми
Сензорният екран реагира бавно или некоректно
• Ако сте поставили защитно покритие или сте свързали допълнителни принадлежности към
сензорния екран, той може да не работи както трябва.
• Ако носите ръкавици, ако докосвате сензорния екран с нечисти ръце или ако чуквате
по екрана с остри предмети или с върха на пръстите си, сензорният екран може да не
функционира правилно.
• Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на
вода.
• Рестартирайте устройството си, за да изчистите всякакви временни софтуерни грешки.
• Уверете се, че софтуерът на вашето устройство е надграден до последната версия.
• Ако сензорният екран бъде надраскан или повреден, посетете сервизен център на Samsung.
Вашето устройство замръзва или има фатални грешки
Ако вашето устройство замръзва или прекъсва, може да се наложи да затворите някои
приложения или да поставите батерията отново и да включите устройството, за да възстановите
функционалността му. Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте
бутона за включване за 8 - 10 секунди, за да презаредите.
Ако това не реши проблема, изпълнете възстановяване до фабричните настройки. На екрана с
приложения чукнете Настройки → Архивиране и нулиране → Нулиране с фабричните данни
→ Нулиране на устройството → Изтрий всички. Преди да извършите нулиране на устройството
до фабричните му настройки, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни,
съхранени в устройството.
Свържете се със сервизен център на Samsung, ако проблемът не бъде разрешен.
Не се осъществяват повиквания
• Уверете се, че сте свързани към правилната клетъчна мрежа.
• Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, които набирате.
• Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, от които ви търсят.
Отсрещната страна не чува говора ви при разговор
• Не покривайте вградения микрофон.
• Микрофонът трябва е близо до устата ви.
• Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.
116
Разрешаване на проблеми
Звукът отеква по време на разговор
Регулирайте силата на звука, като натиснете бутона за сила на звука или се преместете до друга
област.
Връзката с клетъчна мрежа или интернет често се разпада или
качеството на звука е лошо
• Уверете се, че не блокирате вградената антена на устройството.
• Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие.
Може да изпитвате затруднения със свързването поради проблеми в базовата станция на
доставчика на услуги. Преместете се в друга област и опитайте отново.
• Когато използвате устройството, докато се движите, услугите на безжичната мрежа може да
бъдат деактивирани поради проблеми с мрежата на доставчика на услуги.
Иконата на батерията е празна
Батерията ви е изтощена. Презаредете или подменете батерията.
Батерията не се зарежда правилно (за зарядни устройства, одобрени от
Samsung)
• Проверете дали зарядното устройство е свързано правилно.
• Ако клемите на батерията са замърсени, батерията може да не се зареди правилно или
устройството може да се изключи. Избършете и двете златисти пластини и опитайте да
заредите батерията отново.
• Батериите в някои устройства не могат да се заменят от потребителя. Посетете сервизен
център на Samsung, където ще подменят батерията.
Батерията се изтощава по-бързо, отколкото след първоначалната
покупка
• Когато изложите батерията на много ниски или много високи температури, полезният заряд
може да намалее.
• Консумацията на батерията може да се увеличи, когато използвате функции за съобщения или
някои приложения като игри или Интернет.
• Батерията е консуматив и полезният заряд ще се съкрати с течение на времето.
117
Разрешаване на проблеми
Вашето устройство е горещо на допир
Когато използвате приложения, които изискват повече енергия, или използвате приложения на
устройството продължително време, то може да се загрее. Това е нормално и не би повлияло на
продължителността на живот и ефективността на вашето устройство.
При стартиране на камерата се появяват съобщения за грешка
Вашето устройство трябва да има достатъчно свободна памет и енергия в батерията, за да
задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешка при стартиране на
камерата, опитайте следното:
• Заредете батерията или я заменете с друга, която е напълно заредена.
• Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от
устройството.
• Рестартирайте устройството. Ако все още изпитвате проблеми с приложението за камерата,
след като сте опитали горните стъпки, свържете се със сервизен център на Samsung.
Качеството на снимките е по-лошо, отколкото на предварителната
визуализация
• Качеството на вашите снимки може да е различно в зависимост от окръжаващата среда и
фотографските техники, които използвате.
• Ако правите снимки на тъмни места, през нощта или на закрито, в изображенията може да се
появи зърненост или изображенията да са извън фокус.
При отваряне на мултимедийни файлове се появяват съобщения за
грешка
Ако получавате съобщения за грешка или мултимедийните файлове не могат да бъдат
възпроизведени при отваряне с вашето устройство, опитайте следното:
• Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от
устройството.
• Уверете се, че музикалния файл не е защитен с Digital Rights Management (DRM). Ако файлът
е защитен с DRM, уверете се, че имате подходящия лиценз или ключ, за да възпроизведете
файла.
• Потвърдете, че файловите формати се поддържат от устройството. Ако даден формат
файл не се поддържа, като например DivX или AC3, инсталирайте приложение, което го
поддържа. За да потвърдите файловите формати, поддържани от вашето устройство, посетете
www.samsung.com.
118
Разрешаване на проблеми
• Вашето устройство поддържа снимки и видеоклипове, заснети с устройството. Снимките и
видеоклиповете, заснети с други устройства, може да не бъдат възпроизведени правилно.
• Вашето устройство поддържа мултимедийни файлове, които са оторизирани от вашия
доставчик на мрежови услуги или доставчици на допълнителни услуги. Част от съдържанието,
налично в интернет, като например мелодии на звънене, видеоклипове или тапети, може да не
функционира правилно.
Не можете да откриете друго Bluetooth устройство
• Уверете се, че функцията Bluetooth на вашето устройство е включена.
• Потвърдете, че безжичната Bluetooth функция е активирана на устройството, с което желаете
да се свържете.
• Уверете се, че вашето и другото Bluetooth устройства са на разстояние не повече от
максимално допустимото за Bluetooth комуникация (10 м).
Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung.
Не се установява връзка при свързване на устройството с компютър
• Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
• Потвърдете, че имате подходящия инсталиран и актуализиран драйвер на вашия компютър.
• Ако сте потребител на Windows XP, уверете се, че имате инсталиран на вашия компютър
Windows XP Service Pack 3 или по-нов.
• Уверете се, че имате инсталирани на вашия компютър Samsung Kies или Windows Media Player
10, или по-нов.
Устройството не може да намери текущото ви местоположение
GPS сигналите може да бъдат препречени на някои места, като например на закрито. Настройте
устройството да използва Wi-Fi или мобилна мрежа, за да намери текущото ви местоположение в
такива ситуации.
119
Разрешаване на проблеми
Данните, запазени на устройството, са се изгубили
Винаги правете резервни копия на информацията, запазена на устройството. В противен случай
не можете да възстановите данни, които са били повредени или изгубени. Samsung не носи
отговорност за загубата на данни, запазени на устройството.
Появява се малка пролука около външната страна на корпуса на
устройството
• Пролуката е необходима производствена функция и може да се получи малко разклащане и
вибриране на някои части.
• С течение на времето триенето между частите може да причини малко разширяване на
пролуката.
120
Част от съдържанието може да се различава от това на вашето устройство в зависимост от
региона, доставчика на услуги или версията на софтуера и подлежи на промяна без предизвестие.
www.samsung.com
Bulgarian. 08/2014. Rev.1.0
Download PDF

advertising