Samsung | SGH-B500 | Samsung SGH-B500 Наръчник за потребителя

Поставяне на SIM карта и батерия
SGH-B500
Ръководство
на потребителя
1. Махнете капака за батерията и пъхнете SIM картата.
Зареждане на батерията
Изглед на телефона и функции на клавишите
1. Включете зарядното устройство, доставено от производителя.
Капак на батерията
Екранни клавиши
Изпълняват функциите,
указани в текста
над клавиша.
Към стандартен стенен контакт от ел. мрежа
Забележка: Когато включите зарядното устройство за пътуване, индикаторът
за зареждане може да не се появи в продължение на 5 минути,
но батерията продължава да се зарежда нормално.
Забележка: Без SIM картата можете да слушате FM радиото и да отваряте меню
Настройки.
2. Поставете батерията и отново закрепете капака.
• Някои от описанията в това ръководство могат да бъдат различни за вашия телефон,
в зависимост от инсталирания софтуер или от вашия доставчик на услугата.
• В зависимост от държавата ви, вашият телефон и аксесоари могат да вашият телефон
и аксесоари могат да бъдат различни от илюстрациите в това ръководство.
Бутони за навигация
с 4 направления
Превключва опциите на
менюто в режим Меню.
В режим на готовност, дава
пряк достъп до следните
менюта:
• Нагоре: pежим Моето
меню
• Надолу/Наляво/
Надясно: вашите
предпочитани менюта
Клавиш за достъп
до Интернет/
потвърждение
В режим на готовност дава
достъп до уеб браузъра.
В режим Меню,
избира маркираната
опция в менюто
или потвърждава
зададеното от Вас.
Клавиш за изтриване
Изтрива знаци от дисплея
или елементи в дадено
приложение.
Изпраща SOS съобщение
при четирикратно натискане
при заключена клавиатура.
X SOS режим
FM радио бутон
Достъп до меню
FM радио.
2. Когато зареждането приключи, изключете зарядното устройство.
Клавиш за набиране
Осъществява и
отговаря на повикване.
В Режим на готовност,
възстановява
последните
разговори.
Батерия
Клавиш за включване/
изключване
и край на разговор
Включва или изключва
телефона при задържане.
Също така, можете
да приключите разговор.
Ключ за гласова поща
X Гласова поща сървър
Printed in Korea
Code No.: GH68-17029A
Bulgarian. 12/2007. Rev.1.0
Интернет
http://www.samsungmobile.com
Безшумен
режим
В режим на готовност натиснете и задръжте , за да преустановите всички
звуци на телефона. За да излезете, отново натиснете и задръжте клавиша.
Гласова поща
сървър
В режим на готовност, натиснете и задръжте 1 за достъп до сървъра
на гласовата Ви поща.
Режим
Заключване на
клавиатурата
Когато затворите телефона, той заключва клавиатурата и предпазва
от неволно натискане на клавиши. За да я отключите, натиснете Отключ.
екранния клавиш и след това екранен клавиш ОК.
SOS режим
Натиснете C четири пъти при заключена клавиатура, за да изпратите SOS
съобщение до предварително определени номера. След като SOS
съобщението се изпрати, телефонът ще премине на SOS режим и ще
получава повиквания само от регистрирани получатели. При получаване
на повикване от получател на SOS съобщение, телефонът автоматично
ще отговори на повикването. Натиснете
, за да излезете от SOS режима.
Дисплей
Телефонът ви е в режим на готовност когато не провеждате разговор
и не използвате меню. За да изберете телефонен номер, трябва да сте
в режим на готовност.
Икона
Описание
Икона
Ново съобщение
GPRS (2.5G) мрежа
Ново съобщение
на гласовата поща
Свързване към GPRS
(2.5G) мрежа
Индикатори за функции на екранните клавиши
2. За да изключите телефона, натиснете и задръжте
от две секунди.
3. Натиснете Ляв или Десен, за да регулирате силата на звука.
Промяна езика на дисплея
FM радио включено
3. Изберете език.
Извън обхвата
на оператора ви
или в режим Офлайн
Тих режим (вибрация)
Мелодията на повикване
е настроена на вибрация
Степен на мощност
на батерията
Докато протича даден разговор, натиснете Нагоре или Надолу, за да настроите
звука на слушалката.
Промяна на тон позвъняване за разговори
1. В режим на готовност, натиснете екранен клавиш Меню.
Осъществяване на обаждане
1. В режим на готовност, въведете код и телефонен номер и натиснете
2. За приключване на разговора натиснете
Безшумен режим,
по време на разговор
Тих режим, по време
на разговор
2. Изберете Настройки → Настройки на звука → Входящ разговор →
Сила звук.
4. Натиснете екранен клавиш Запази.
Текущ разговор
Свързване към защитена
уеб страница
1. В режим на готовност, натиснете екранен клавиш Меню.
за повече
2. Изберете Настройки → Настройки на телефона → Език.
Тих режим (безшумен)
Настройка на звука
за повече
Настройка аларма
Прехвърляне на данни
в GPRS (2.5G) мрежа
Зона офис
Тел. указ
1. За да включите телефона натиснете и задръжте
от една секунда.
1. В режим на готовност, натиснете екранен клавиш Меню.
Домашна зона
Меню
Включване и изключване на телефона
Функцията SOS
съобщение е активна
Прехвърляне
на разговорите е активно
Текст и графика
Описание
Сила на сигнала
Синхронизиране
с компютър
Икони
Цифрено-буквени
клавиши
Забележка: Не изваждайте батерията от телефона, ако най-напред не сте изключили
зарядното устройство. В противен случай, телефонът може да се повреди.
Телефонът показва следните индикатори за състояние в най-горната част на
екрана:
.
.
Отговаряне на повикване
За да откажете обаждането, натиснете екранен клавиш Отxвър.или
2. За приключване на разговора натиснете
1. В режим на готовност, натиснете
.
4. Натиснете
, за да видите информацията за обаждането, или
наберете желания номер.
За да изберете или измените меню или функция:
1. Разговори
1. В режим на готовност, натиснете екранен клавиш Меню.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2. Натискайте бутоните за навигация, за да достигнете до желано меню,
.
след което натиснете екранен клавиш Избор или
Ако избраното меню съдържа допълнителни подменюта, повторете тази
стъпка.
Настройте клавишите за навигация като клавиши за директен бърз
достъп до най-често използваните от вас менюта. Нагоре е зададен
като препратка към режим Моето меню.
1. В режим на готовност, натиснете екранен клавиш Меню.
2. Изберете Настройки → Настройки на телефона → Бърз достъп.
3. Избери клавиш.
4. Избери меню, което да бъде зададено към клавиша.
4. Натискайте клавишите за навигация, за да откриете желаната настройка.
5. Натиснете екранен клавиш Избор или
от вас настройки.
.
2. Натиснете Ляв или Десен, за да изберете типа обаждане.
3. Натиснете Нагоре или Надолу, за да преминете до номера, който желаете
да наберете.
.
Роуминг мрежа
3. Ако менюто съдържа подменюта, спрете се на желаното от вас
с натискане на клавишите за навигация. Натиснете екранен клавиш
Избор или
, за да влезете в подменюто.
За да излезете от менюто
без да променяте
настройките му,
натиснете този клавиш.
3. Изберете категория на тон позвъняване.
Преизбиране на последно избрани номера
,
Карта на менютата
Надписите на долните краища на дисплея показват текущите функции
на екранните клавиши. Натиснете левия (
) или десния екранен клавиш
(
), за да осъществите посочената функция.
2. Изберете Настройки → Настройки на звука → Входящ разговор →
Тон позвъняване.
4. Изберете мелодия и натиснете екранен клавиш Запази.
1. Когато телефонът звънне, натиснете екранен клавиш Приеми или
за да отговорите на повикване.
Използване на менютата
В Режим на готовност, натиснете екранен клавиш Меню, за да влезете
в главното меню.
Клавиш безшумен режим
X Безшумен режим
, за да потвърдите избраните
6. Мои файлове
2. Телефонен указател
4. Браузър
8. FM радио
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Телефонен указател
Създай запис
Група
Бързо набиране
Моята визитна картичка
Задай собствен номер
Управление
Номер услуги*
3. Приложения
Номера за пряк достъп
Чрез използване на номерата за пряк достъп можете бързо да влезете
в желаното меню. Номерът за пряк достъп се показва преди името на менюто
в режим Меню.
Въвеждане на текст
3.4 Java свят
3.5 Световно време
3.6 Калкулатор
3.7 Конвертор
3.8 Таймер
3.9 Хронометър
3.10 Бележка
3.11 Наръчник за приложение
на SIM*
Последни разговори
Пропуснати разговори
Изходящи разговори
Входящи разговори
Изтрий всички
Време на разговорите
Стойност на повикването*
3.1 Музикален плейър
3.2 Запис на глас
3.3 Аларма
Начална страница
Въвеждане на URL
Маркери
Изчисти кеша
Настройки на браузър
5. Съобщения
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
Създай съобщение
Мои съобщения
Шаблони
Изтрий всички
Настройки
SOS съобщ.
Състояние памет
за да
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Изображения
Музика
Звуци
Други файлове
Състояние памет
7. Календар
9. Настройки
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
Дата и час
Настройки на телефона
Настройки на дисплея
Настройки на звука
Настройки осветление
Мрежови услуги
Защита
Настройки на връзката
Нулиране на настройки
Промяна на режима за въвеждане на текст
• Натиснете и задръжте
• Натиснете
Числа.
за превключване между режим Т9 и ABC.
за превключване на главни или малки букви или включване на режим
• Натиснете и задръжте
за превключване в Режим символи.
Режим T9
1. Натискайте клавиши от 2 до 9, за да започнете да въвеждате дума.
Натискайте всеки клавиш по веднъж за една буква.
Думата, която въвеждате, се изобразява върху дисплея. Тя може да се промени
чрез всяко натискане на бутон. Приключете с въвеждането на думата преди
да предприемете редактиране или изтриване на въведени символи.
Пример: За да въведете “Hello” в режим T9, натиснете 4, 3, 5, 5 и 6.
2. Натиснете
, за да вмъкнете интервал и да въведете следващата дума.
Режим Главни букви
* Показва се само,
ако е поддържано
от SIM картата ви.
Натиснете желаните от вас клавиши, обозначени с букви, веднъж за първата
буква, два пъти за втората буква, и т.н.
Например, натиснете 2 три пъти, за да въведете “C” и 5 два пъти, за да въведете “K”.
Режим Числа
Натиснете клавишите, съответстващи на числата, които желаете да въведете.
4. Натиснете екранен клавиш Опции и добавете елементи, като използвате
следните опции:
• Добави изображение: добавяте изображения.
Режим Символи
• Добави анимация: добавяте емотикони и анимации.
Натиснете цифровия клавиш, отговарящ на търсения символ, след това
натиснете екранния клавиш ОК. Можете да натиснете Нагоре или Надолу,
за да се покажат повече символи.
• Добави мелодия: добавяте звуци.
Съвети за въвеждане на текст
• За да преместите курсора, натиснете клавишите за навигация.
• За да изтриете символите един по един, натиснете C. За да изтриете всички
символи, натиснете и задръжте C.
• За да вмъкнете интервал между символите, натиснете
.
• За да промените режима на писане в режим T9 или в режим главни букви,
натиснете .
• За да въведете пунктуационни знаци в режим T9 или главни букви, натиснете 1.
• Прикачи: добавяте запис, елемент от календара, бележка или задача.
5. Натиснете екранен клавиш Опции и изберете Само изпрати
или Запис и изпращане.
6. Въведете номер на дестинация.
7. Натиснете
, за да изпратите съобщението.
Функция за бърза справка
Тази част дава кратки разяснения на функции на вашия телефон.
Функция
Прегледай
последни
разговори
Описание
Преглеждате последните разговори,
които сте осъществили, приели или
пропуснали.
Изтрийте
последни
разговори
Изтривате регистрите на разговорите
от всеки тип разговор или всички
регистри наведнъж.
Изпращане на SMS съобщение
1. В режим на готовност, натиснете екранен клавиш Меню.
2. Изберете Съобщения → Създай съобщение → Текстово съобщение.
3. Въведете текста на съобщението.
Функция
Таймер
Хронометър
Бележка
Използвайте
SIM услугата
Нач. страница
Въведи URL
Показалци
Изчисти кеша
Настройки
на браузър
Функция
Мобилно
проследяване
Настройки
на връзката
Нулиране
на телефона
Описание
Настройте период от време, през който
телефонът да извършва обратно
броене.
Измерете оставащото време.
Избери
Меню > Приложения >
Таймер
Меню > Приложения >
Хронометър
Създавайте и управлявайте бележки
Меню > Приложения >
за важни събития.
Бележка
Използвайте множество допълнителни Меню > Приложения >
услуги, предлагани от вашия мобилен Наръчник за
оператор. В зависимост от SIM картата приложение на SIM
ви, това меню може да е налично,
но да е наименовано по различен начин.
Свържете телефона с мрежата и да
Меню > Браузър >
заредите началната страница на
Начална страница
доставчика на безжичен интернет.
Въведете URL адрес, за да отваряте
Меню > Браузър >
бързо уеб сайтове.
Въвеждане на URL
Запазете URL адресите, за да можете Меню > Браузър >
да си осигурите бърз достъп до
Маркери
уеб страници.
Изчистете кеша, който представлява
Меню > Браузър >
временната памет за съхраняване
Изчисти кеша
на последно посетените уеб страници.
Изберете профил за връзка, който
Меню > Браузър >
да бъде използван за достъп
Настройки на браузър
до безжичната мрежа.
Описание
Проследява телефона ви ако е откраднат
или изгубен. При опит на друго лице
да използва вашия телефон с друга
SIM карта, той автоматично ще
изпрати съобщение на вашето
семейство или приятели. Възможно
е тази функция да не е налична поради
определени функции, които мобилният
ви оператор подържа.
Създавайте и променяйте профилите
на настройките за връзка на Вашия
телефон с мрежата.
Нулирайте телефона си до
стандартните фабрични настройки.
Избери
Меню > Настройки >
Защита >
Мобилен тракър
Меню > Настройки >
Настройки на връзката
Меню > Настройки >
Нулиране на настройки
Важни мерки за безопасност
Прочетете тези инструкции, преди да започнете да използвате мобилния си телефон.
Неспазването им може да се окаже опасно или незаконно.
Шофирайте безопасно по всяко време
Не дръжте телефона в ръка, докато шофирате; паркирайте автомобила преди това.
Изключване на телефона по време на презареждане с гориво
Не използвайте телефона, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато
сте в близост до горива или химикали.
Изключване на телефона в самолет
Мобилните телефони могат да причинят смущения. Използването им в самолет
е както незаконно, така и опасно.
Избери
Меню > Разговори >
Последни разговори,
Пропуснати разговори,
Изходящи разговори
или Входящи
разговори
Меню > Разговори >
Изтрий всички
Функция
Описание
Изпрати SMS или Създавате и изпращате съобщения
MMS съобщения до други мобилни телефони.
Отваряте SMS
или MMS
съобщения
Шаблони
за съобщения
Изтрий
съобщения
Опции
за съобщения
SOS съобщение
Състояние
на памет
за съобщения
Изображения,
видеоклипове,
музика, звуци,
други файлове
Състояние
на паметта
Избери
Меню > Съобщения >
Създай съобщение >
Текстово съобщение
или Мултимедийно
съобщение
Влезте в съобщения, които сте
Меню > Съобщения >
получили, изпратили или не сте успели Мои съобщения
да изпратите.
Фабрично зададени шаблони за често Меню > Съобщения >
използвани съобщения.
Шаблони
Изтривате съобщенията във всяка
Меню > Съобщения >
папка поотделно или всички
Изтрий всички
съобщения наведнъж.
Задавате опции за използване
Меню > Съобщения >
услугите за съобщения.
Настройки
Активиране на функцията SOS
Меню > Съобщения >
съобщение. Въведете получателите
SOS съобщ.
и изберете режим на повторение.
Проверете информацията относно
Меню > Съобщения >
паметта, която използвате в момента. Състояние памет
Отваряте медийни или други файлове, Меню > Мои файлове >
запазени в паметта на телефона.
Изображения, Музика,
Звуци, Други файлове
Проверете информацията относно
паметта, която използвате в момента.
Меню > Мои файлове >
Състояние памет
Изключвайте телефона си в близост до всякаква медицинска апаратура
Болниците и здравните заведения може да използват апарати, които са чувствителни
към външна радиочестотна енергия. Спазвайте всички валидни разпоредби или правила.
Смущения
Всички мобилни телефони са обект на смущения, които могат да се отразят
на тяхната работа.
Специални разпоредби
Спазвайте всички специални разпоредби в сила за всяка област и винаги изключвайте
телефона си, когато е забранено да го използвате.
Водоустойчивост
Вашият телефон не е водоустойчив. Пазете го сух.
Разумна употреба
Използвайте телефона само в нормално положение (допрян до ухото). Избягвайте
ненужен допир с антената, когато телефонът е включен.
Спешни обаждания
Наберете номера за спешни повиквания за местоположението, в което се намирате, след
което натиснете
. Не прекъсвайте връзката, докато не получите разрешение за това.
Малките деца и телефона ви
Дръжте телефона и частите му далеч от малки деца.
Аксесоари и батерии
Използвайте само батерии и аксесоари, които са одобрени от Samsung, като
например слушалки и кабели за данни. Използването на неоригинални аксесоари
може да повреди телефона ви и да бъде опасно.
ВНИМАНИЕ
Риск от експлозия при подмяна на батерия с неправилна.
Изхвърляйте използваните батерии според инструкциите.
Функция
Показване
продължителност
на разговор
Показване
стойността
на обажданията
Намери запис
Описание
Вижте продължителността
на последните разговори, които сте
набрали и приели. Нулирате и брояча,
отчитащ времето.
Виждате стойността на вашите
обаждания.
Избери
Меню > Разговори >
Време на разговорите
Меню > Разговори >
Стойност на
повикването
Търсите записи в указателя.
Меню >
Телефонен указател >
Телефонен указател
Добави нов запис Добави нов запис в телефонния
Меню >
указател.
Телефонен указател >
Създай запис
Избирате тон позвъняване за входящи Меню >
Променяте
Телефонен указател >
разговори и съобщения от членовете
настройките
Група
на групата. Също така променяте
на повикваща
името на групата.
група
Бързо набиране Задайте номера за бързо набиране
Меню >
за най-често ползваните от Вас
Телефонен указател >
номера.
Бързо набиране
Моя визитна
Създай визитна картичка и я изпрати
Меню >
картичка
до други хора.
Телефонен указател >
Моята визитна
картичка
Проверете
Проверявате телефонните си номера Меню >
телефонните
или им задавате име.
Телефонен указател >
си номера
Задай собствен номер
Функция
Календар
FM радио
Дата и час
Настройки
на телефона
Настройки
на дисплея
Настройки
на звука
Осветление
настройки
Мрежови услуги
PIN проверка
Промяна
на PIN код
Описание
Следите графика на вашите срещи
и задачи за деня или месеца.
Слушате музика или новини по FM радио
в телефона. Най-напред трябва
да свържете към телефона слушалките,
които играят роля на радио антена.
Задавате ръчно текущ час и дата.
Избери
Меню > Календар
Функция
Управление
на записи
Меню >
Телефонен указател >
Номер услуги
Меню > Приложения >
Музикален плейър
Меню > Приложения >
Запис на глас
Меню > Приложения >
Аларма
Меню > Приложения >
Java свят
Функция
Заключване
на телефона
Избери
Меню > Настройки >
Защита > Заключване
на телефона
Меню > Настройки >
Защита >
Промяна на парола
Меню > Настройки >
Защита >
Поверителност
Промяна
на парола
Заключване
Заключване
на SIM
Режим
фиксирано
избиране
Промяна
на PIN2 кода
Вашият мобилен телефон е радиопредавател и приемник. Той е създаден и произведен
така, че да не превишава нормите за излагане на радио-честотна енергия според
препоръките на Съвета на Европа. Тези норми са част от подробни указания,
установяващи допустимите нива на радиочестотна енергия, безопасни за населението.
Указанията се основават на стандартите за безопасност, които са разработени от
независими научни организации посредством периодични наблюдения и цялостна
оценка на научни изследвания.
Стандартите включват значителна граница на безопасност, предназначена да гарантира
безопасността на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.
Стандартът за излагане на мобилни телефони използва мерна единица позната
като ССП (Специфична степен на поглъщане). Нормата за ССП, зададена от Съвета
на Европа, е 2,0 W/kg. Най-високата стойност на ССП за този модел телефони
е била 0,637 W/kg.
Описание
Активирайте парола на телефона си,
за да го защитите от неправомерна
употреба.
Променете паролата на телефона.
Заключете достъпа до съобщения,
файлове или всички функции
от менюто в телефона, освен
функциите за повикване.
Задайте възможност телефонът ви да
работи само с настоящата SIM карта,
като въведете парола за заключване
на SIM.
Задава функцията телефонът да
ограничава обаждания до определени
телефонни номера, ако функцията се
поддържа от SIM картата ви.
Променете текущия си PIN2 код, ако се
поддържа от SIM картата.
Меню > Приложения >
Калкулатор
Меню > Приложения >
Конвертор
Меню > Настройки >
Защита > Заключване
на SIM
Меню > Настройки >
Защита > Режим
фиксирано набиране
Меню > Настройки >
Защита >
Промяна на PIN2 код
Samsung Electronics
Ние,
декларираме на своя собствена отговорност, че продуктът
GSM Мобилен телефон: SGH-B500
за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или
други нормативни документи.
Безопасност
EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
Електромагнитна
съвместимост
EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)
EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)
SAR
EN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006
Мрежа
EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че]
гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/EC.
Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс [IV]
на Директива 1999/5/EC, е проследена от следната оторизирана организация:
BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационен знак: 0168
Техническата документация се съхранява в:
Samsung Electronics QA Lab.
която ще бъде на разположение при поискване.
(Представител в ЕU)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.10.26
При много силен звук продължителното слушане със слушалки
може да увреди слуха ви.
Меню > Приложения >
Световно време
Декларация за съответствие
(R&TTE)
Квалифициран сервиз
Само квалифициран сервизен персонал може да поправя вашия телефон.
ССП информация
Избери
Меню >
Телефонен указател >
Управление
SDN (Номера
за достъп
до услуги)
Музикален
плейър
Гласова бележка Записвате гласови записи и ги
прослушвате.
Аларма
Настройвате алармата да звъни
в определено време.
Java приложения Чрез това меню получавате достъп
до вградените и изтеглени Java игри
и приложения.
Световен
Въведете вашата часова зона
часовник
и намерете текущото време в друга
част на света.
Калкулатор
Извършвате прости аритметични
действия.
Конвертор
Правете преобразувания, например
валута и температура.
Меню > FM радио
Меню > Настройки >
Дата и час
Персонализирате различни настройки Меню > Настройки >
в телефона си.
Настройки на
телефона
Променяте настройките на дисплея.
Меню > Настройки >
Настройки на дисплея
Променяте различните настройки
Меню > Настройки >
на звука.
Настройки на звука
Променяте настройките на фона
Меню > Настройки >
и клавиатурата.
Настройки осветление
Получавате достъп до мрежови услуги, Меню > Настройки >
предоставяни от мобилния ви оператор. Мрежови услуги
Активирате своя PIN, за да защитите
Меню > Настройки >
SIM картата си от неправомерна
Защита > PIN проверка
употреба.
Променяте PIN кода.
Меню > Настройки >
Защита >
Промяна на PIN код
Описание
Копирайте всички записи от SIM картата
в паметта на телефона, изтрийте всички
записи от телефонния указател. Също
така, можете да проверите
информацията за паметта относно
записите в телефонния указател.
Дава достъп до списъка със служебни
номера, предоставени от Вашия
мобилен оператор.
Слушай музика.
(място и дата на издаване)
Yong-Sang Park / S. Manager
(име и подпис на упълномощеното лице)
*Това не е адресът на Сервизния център на Samsung. За адреса или телефонния номер
на Сервизния център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца,
от когото сте закупили вашия телефон.
Download PDF

advertising