Samsung | SGH-C100 | Samsung SGH-C100 Наръчник за потребителя

* ó‡ÒÚ ÓÚ Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ Ì‡ Ú‡ÁË ËÌÒÚÛ͈Ëfl Á‡
ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËfl ÏÓÊ ‰‡ Ò ‡Á΢‡‚‡ ÓÚ ÚÂÎÂÙÓ̇ ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌËfl ÒÓÙÚÛÂ ËÎË ÓÚ
ÏÓ·ËÎÌËfl ÓÔÂ‡ÚÓ.
ELECTRONICS
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.: GH68-03873A
Bulgarian. 07/2003. Rev. 1.0
Ñ‚Û˜ÂÒÚÓÚÂÌ
GPRS ÚÂÎÂÙÓÌ
SGH-C100
C˙‰˙ʇÌËÂ
ÇaÊÌË ËÌÒÚÛ͈ËË Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ....................
7
ê‡ÁÓÔ‡ÍÓ‚‡ÌÂ..........................................................
9
LJ¯ËflÚ ÚÂÎÂÙÓÌ ....................................................
10
àÁ„Ή ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇ .....................................................
ÑËÒÔÎÂÈ..........................................................................
ë‚ÂÚÓ‰ËÓ‰......................................................................
10
13
15
ä‡Í ‰‡ Á‡ÔÓ˜ÌÂÏ ....................................................
16
èÓÒÚ‡‚flÌ ̇ SIM ͇Ú‡Ú‡............................................
á‡Âʉ‡Ì ̇ ·‡ÚÂËflÚ‡ .............................................
ÇÍβ˜‚‡ÌÂ/ËÁÍβ˜‚‡Ì ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇ .........................
á‡Íβ˜‚‡ÌÂ Ë ÓÚÍβ˜‚‡Ì ̇ Í·‚ˇÚÛ‡Ú‡..............
16
18
20
21
îÛÌ͈ËË Ì‡ ‡Á„Ó‚ÓËÚÂ.......................................
22
ä‡Í ‰‡ Ò ӷ‡‰ËÏ ..........................................................
ê„ÛÎË‡Ì ̇ ÒË·ڇ ̇ Á‚Û͇ ...................................
éÚ„Ó‚‡flÌ ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ.............................................
è„ÎÂʉ‡Ì ̇ ÔÓÔÛÒ̇ÚË Ó·‡Ê‰‡ÌËfl....................
Å˙ÁÓ Ô‚Íβ˜‚‡Ì Í˙Ï ÚËı ÂÊËÏ..........................
22
24
25
26
28
àÁ·Ë‡Ì ̇ ÙÛÌ͈ËË Ë ÓÔˆËË ............................
29
íÂÎÂÙÓÌÂÌ Û͇Á‡ÚÂÎ..............................................
31
ë˙ı‡Ìfl‚‡Ì ̇ ÚÂÎÂÙÓÌÂÌ ÌÓÏÂ Ë ËÏÂ...................
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÓÔˆËËÚ Á‡ Á‡ÔËÒË ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl
Û͇Á‡ÚÂÎ .........................................................................
í˙ÒÂÌ ̇ ÌÓÏÂ ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ.................
ꉇÍÚË‡Ì ̇ „ÛÔ‡ Ó·‡Ê‰‡˘Ë ÒÂ...........................
Å˙ÁÓ ËÁ·Ë‡ÌÂ.............................................................
àÁÚË‚‡Ì ̇ ‚Ò˘ÍË Á‡ÔËÒË ‚ Û͇Á‡ÚÂÎfl ...................
èÓ‚Â͇ ̇ Ò˙ÒÚÓflÌËÂÚÓ Ì‡ Ô‡ÏÂÚÚ‡ ........................
31
Ç˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÚÂÍÒÚ .............................................
42
ëÏfl̇ ̇ ÂÊËχ Á‡ ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÚÂÍÒÚ..................
ꇷÓÚ‡ Ò ÂÊËÏ T9........................................................
ꇷÓÚ‡ Ò ÂÊËÏ Á‡ ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ „·‚ÌË/
χÎÍË ·ÛÍ‚Ë ...................................................................
ꇷÓÚ‡ Ò ÂÊËÏ ÒËÏ‚ÓÎË..............................................
ꇷÓÚ‡ Ò ÂÊËÏ ˜ËÒ· ..................................................
43
44
34
35
37
38
40
41
46
47
47
3
C˙‰˙ʇÌËÂ
C˙‰˙ʇÌËÂ
OÔˆËË ÔÓ ‚ÂÏ ̇ Ó·‡Ê‰‡ÌÂ.............................
48
HACTPOâKà HAáBìKA .........................................
78
ᇉ˙ʇÌ ̇ ‡Á„Ó‚Ó ...............................................
àÁÍβ˜‚‡Ì ̇ ÏËÍÓÙÓ̇ (Á‡„ÎÛ¯‡‚‡ÌÂ) ................
ᇄÎÛ¯‡‚‡ÌÂ/ËÁÔ‡˘‡Ì ̇ ÚÓÌÓ‚Â ÓÚ Í·‚˯ËÚ ...
àÁÔ‡˘‡Ì ̇ DTMF ÚÓÌÓ‚Â........................................
í˙ÒÂÌ ̇ ÌÓÏÂ ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ ................
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÛÒÎÛ„‡Ú‡ SMS ......................................
éÚ„Ó‚‡flÌ ̇ ‚ÚÓÓ Ó·‡Ê‰‡Ì ..................................
äÓÌÙÂÂÌÚÌË ‡Á„Ó‚ÓË...............................................
48
49
50
50
51
51
52
52
íéç èéáÇöçüÇÄçÖ (åÂÌ˛ 3.1) .................................
ëàãÄ çÄ áÇYäÄ (åÂÌ˛ 3.2) ........................................
íàè ëàÉçÄã (åÂÌ˛ 3.3) ..............................................
TOH KãABàATYPA (åÂÌ˛ 3.4).....................................
TOH CöOÅôEHàE (åÂÌ˛ 3.5) .....................................
ÇäãûóÇÄçÖ/àáäãûóÇÄçÖ (åÂÌ˛ 3.6) ...................
ÑOèöãHàTEãEH TOH (åÂÌ˛ 3.7)..............................
78
78
79
79
80
81
82
HACTPOâKà HA TEã..............................................
83
ꇷÓÚ‡ Ò ÏÂÌ˛ÚÓ ...................................................
55
ÇÎËÁ‡Ì ‚ ÏÂÌ˛ÚÓ ˜ÂÁ ÔÂı‚˙ÎflÌÂ.........................
ÇÎËÁ‡Ì ‚˙‚ ÙÛÌ͈ËË ÔÓÒ‰ÒÚ‚ÓÏ Ò˙Í‡ÚÂÌË
ÏÂÌ˛Ú‡...........................................................................
ëıÂχ ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ..........................................................
55
83
84
56
56
ëöéÅôÖçàü ..........................................................
62
ÇïéÑüôÄ äìíàü (åÂÌ˛ 1.1)......................................
àáïéÑüôÄ äìíàü (åÂÌ˛ 1.2) ...................................
çéÇé ëöéÅôÖçàÖ (åÂÌ˛ 1.3) .................................
áÄÑÄÑÖçà ëöéÅô (åÂÌ˛ 1.4)..................................
HACTPOâKà (åÂÌ˛ 1.5) ..............................................
àáíêàâ Çëàóäé (åÂÌ˛ 1.6) ......................................
åOà éÅÖäíà (åÂÌ˛ 1.7) .............................................
ëöëíOüHàE çÄ èAMEííA (åÂÌ˛ 1.8)......................
ÉãACOBA èOôA (åÂÌ˛ 1.9)........................................
PAáèPOCTPAHEHàE (åÂÌ˛ 1.10) ..............................
62
63
65
67
68
69
70
71
71
72
AKTàBàPAHE HA IRDA (åÂÌ˛ 4.1)..............................
åOà HACTPOâKà (åÂÌ˛ 4.2) .....................................
èOáÑPABàTEãHO CöOÅôEHàE
(åÂÌ˛ 4.3) .......................................................................
COÅCTBEH HOMEP (åÂÌ˛ 4.4) ...................................
EáàK (åÂÌ˛ 4.5)............................................................
CàÉìPHOCT (åÂÌ˛ 4.6) ...............................................
HACTPOâKà çÄ ÑàëèãÖü (åÂÌ˛ 4.7) ......................
ÑéèöãçàíÖãçà HACTPOâKà (åÂÌ˛ 4.8) ..............
CöKPATEHO MEHû (åÂÌ˛ 4.9) ..................................
HìãàPAHE HA HACTPOâKàTE (åÂÌ˛ 4.10) .............
85
86
86
86
90
91
92
92
OPÉAHAâáEP ..........................................................
93
áAèàC PAáÉOBOPà...............................................
74
èPOèìCHATà PAáÉOBOPà (åÂÌ˛ 2.1) ....................
èêàÖíà êÄáÉéÇéêà (åÂÌ˛ 2.2) ...............................
àáïéÑüôà êÄáÉéÇéêà (åÂÌ˛ 2.3) ........................
àáíêàâ Çëàóäé (åÂÌ˛ 2.4) ......................................
èêéÑöãÜàíÖãçéëí HA PAáÉOBOPàTE
(åÂÌ˛ 2.5) .......................................................................
CTOâHOCT HA OÅAÜÑAHETO* (åÂÌ˛ 2.6) ..............
74
74
75
75
KAãEHÑAP (åÂÌ˛ 5.1) .................................................
CèàCöK áAÑAóà (åÂÌ˛ 5.2) .....................................
BPEME à ÑATA (åÂÌ˛ 5.3) ..........................................
AãAPMA (åÂÌ˛ 5.4) ......................................................
KAãKìãATOP (åÂÌ˛ 5.5) .............................................
éÅMEH HA BAãìTA (åÂÌ˛ 5.6) ...................................
93
96
99
100
101
102
4
76
76
MPEÜOBà ìCãìÉà................................................ 103
èPEXB. PAáÉ. (åÂÌ˛ 6.1) .............................................
áAÅPAHA PAáÉ. (åÂÌ˛ 6.2) .........................................
àáóÄäÇÄHE HA PAáÉOBOP (åÂÌ˛ 6.3) ....................
àáÅOP HA MPEÜA (åÂÌ˛ 6.4) ....................................
CALLER ID (åÂÌ˛ 6.5) ...................................................
áATBOPEHA ÉPìèA èOTPEÅàTEãà (áÉè)
(åÂÌ˛ 6.6) .......................................................................
103
105
107
108
109
109
5
C˙‰˙ʇÌËÂ
áAÅABãEHàE .......................................................... 111
àÉPà (åÂÌ˛ 7.1)............................................................
WAP ÅPAìáöP (åÂÌ˛ 7.2) ...........................................
áÄêÖÑÖçà (åÂÌ˛ 7.3) .................................................
111
112
119
ê‡Á¯‡‚‡Ì ̇ ÔÓ·ÎÂÏË .................................. 121
äÓ‰Ó‚Â Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô ................................................. 124
è‡Ó· ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇.....................................................
PIN ..................................................................................
PUK .................................................................................
PIN2 ................................................................................
PUK2 ...............................................................................
è‡Ó· Á‡ Á‡·‡Ì‡ ........................................................
124
125
125
126
126
127
àÌÙÓχˆËfl Á‡ Á‰‡‚ÂÚÓ Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ .... 128
àÁ·„‡Ì ̇ ‡‰ËÓ˜ÂÒÚÓÚË (ËÌÙÓχˆËfl Á‡
ÒÔˆËÙ˘̇ڇ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ‡·ÒÓ·Ë‡ÌÂ) ......................
è‰ԇÁÌË ÏÂÍË ÔË ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ·‡ÚÂËËÚ .......
è˙Ú̇ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ .......................................................
ꇷÓÚ̇ Ò‰‡ ...............................................................
ÖÎÂÍÚÓÌÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ................................................
èÓÚÂ̈ˇÎÌÓ ÂÍÒÔÎÓÁË‚ÌË ‡ÚÏÓÒÙÂË .......................
ëÔ¯ÌË Ó·‡Ê‰‡ÌËfl.......................................................
ÑÛ„‡ ‚‡Ê̇ ËÌÙÓχˆËfl Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ .................
èÓ‰‰˙Ê͇ Ë ÒÂ‚ËÁ.....................................................
128
130
132
134
134
136
137
138
139
ê˜ÌËÍ ...................................................................... 141
à̉ÂÍc...................................................................... 145
Å˙Á‡ ÒÔ‡‚͇..............................................................
6
151
ÇaÊÌË ËÌÒÚÛ͈ËË Á‡
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ
ÇÌËχÚÂÎÌÓ ÔÓ˜ÂÚÂÚ ÚÂÁË ËÌÒÚÛ͈ËË, ÔÂ‰Ë ‰‡
Á‡ÔÓ˜ÌÂÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÂÁÊ˘ÌËfl ÒË ÚÂÎÂÙÓÌ.
çÂÒÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ ËÏ ÏÓÊ ‰‡ Ò Ó͇Ê ÓÔ‡ÒÌÓ ËÎË
ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓ. ᇠÔÓ-ÔÓ‰ӷ̇ ËÌÙÓχˆËfl ‚Ê.
“àÌÙÓχˆËfl Á‡ Á‰‡‚ÂÚÓ Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡” ̇
ÒÚ‡Ìˈ‡ 128.
è˙Ú̇ڇ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÔÓ ‚ÒflÍÓ ‚ÂÏÂ
ç „Ó‚ÓÂÚÂ Ò ÚÂÎÂÙÓÌ ‚ ˙͇, ‰Ó͇ÚÓ ¯ÓÙË‡ÚÂ;
Ô˙‚Ó Ô‡ÍË‡ÈÚ ‡‚ÚÓÏÓ·Ë·.
àÁÍβ˜‚‡ÈÚ ÔË Á‡Âʉ‡Ì ̇ ‡‚ÚÓÏÓ·Ë·
ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÚÂÎÂÙÓ̇ ̇ ·ÂÌÁËÌÓÒڇ̈Ëfl/
„‡ÁÓÒڇ̈Ëfl ËÎË ·ÎËÁÓ ‰Ó „ÓË‚‡ ËÎË ıËÏË͇ÎË.
àÁÍβ˜‚‡ÈÚ ‚ Ò‡ÏÓÎÂÚ
ÅÂÁÊ˘ÌËÚ ÚÂÎÂÙÓÌË ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ô˘ËÌflÚ ÒÏÛ˘ÂÌËfl.
àÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ ‚ Ò‡ÏÓÎÂÚ Â ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓ Ë ÓÔ‡ÒÌÓ.
àÁÍβ˜‚‡ÈÚ ‚ ·ÓÎÌˈ‡
àÁÍβ˜‚‡ÈÚ ÚÂÎÂÙÓ̇ ÒË ‚ ·ÎËÁÓÒÚ ‰Ó ωˈËÌÒ͇
‡Ô‡‡ÚÛ‡. ëÔ‡Á‚‡ÈÚ ‚Ò˘ÍË ‰ÂÈÒÚ‚‡˘Ë ̇‰·Ë Ë
‡ÁÔÓ‰·Ë.
ëÏÛ˘ÂÌËfl
ÇÒ˘ÍË ·ÂÁÊ˘ÌË ÚÂÎÂÙÓÌË Ò‡ ËÁÎÓÊÂÌË Ì‡ ‡‰ËÓ
ÒÏÛ˘ÂÌËfl, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ÓÚ‡ÁflÚ ‚˙ıÛ ‡·ÓÚ‡Ú‡
ËÏ.
7
ÇaÊÌË ËÌÒÚÛ͈ËË Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ
ê‡ÁÓÔ‡ÍÓ‚‡ÌÂ
ëÔˆˇÎÌË ‡ÁÔÓ‰·Ë
ëÔ‡Á‚‡ÈÚ ‚Ò˘ÍË ‰ÂÈÒÚ‚‡˘Ë ÒÔˆˇÎÌË Ì‡‰·Ë ‚
‰‡‰Â̇ڇ ӷ·ÒÚ Ë ‚Ë̇„Ë ËÁÍβ˜‚‡ÈÚ ÚÂÎÂÙÓ̇,
ÍÓ„‡ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ ÏÛ Â Á‡·‡ÌÂÌÓ ËÎË ÍÓ„‡ÚÓ ÏÓÊÂ
‰‡ Ô˘ËÌË ÒÏÛ˘ÂÌËfl ËÎË ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ (͇ÚÓ Ì‡ÔËÏÂ ‚
·ÓÎÌˈ‡).
äÓÏÔÎÂÍÚ˙Ú Ò˙‰˙ʇ ÒΉÌËڠ̢‡.
àÁ·„‡Ì ̇ ‡‰ËÓ˜ÂÒÚÓÚË
àÁ‡·ÓÚ͇ڇ ̇ ÚÓÁË ÚÂÎÂÙÓÌ Â ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ë Ò
ËÁËÒÍ‚‡ÌËflÚ‡ ̇ Ö‚ÓÔÂÈÒÍËfl Ò˙˛Á Á‡ ËÁ·„‡Ì ̇
‡‰ËÓ˜ÂÒÚÓÚË. ᇠ‰‡ ÔÓ‰‰˙ʇÚ ÒÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÚÂÁË ËÁËÒÍ‚‡ÌËfl, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ
‰ÓÒÚ‡‚ÂÌË ËÎË Ó‰Ó·ÂÌË ÓÚ Samsung ‡ÍÒÂÒÓ‡Ë.
àÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÂÓ‰Ó·ÂÌË ‡ÍÒÂÒÓ‡Ë ÏÓÊ ‰‡
̇Û¯Ë ËÁËÒÍ‚‡ÌËflÚ‡.
íÂÎÂÙÓÌ
á‡fl‰ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
ŇÚÂËfl
ê˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Á‡
ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËfl
ê‡ÁÛÏ̇ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËfl
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ҇ÏÓ ‚ ÂÒÚÂÒÚ‚Â̇ ÔÓÁˈËfl (‰Ó ÛıÓÚÓ).
ÇÓ‰ÓÛÒÚÓȘ˂ÓÒÚ
ä‡Ë¯Í‡ Á‡ ˙͇
íÂÎÂÙÓÌ˙Ú Ì  ‚Ó‰ÓÛÒÚÓȘ˂. è‡ÁÂÚ „Ó ÒÛı.
ÄÍÒÂÒÓ‡Ë Ë ·‡ÚÂËË
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ Ó‰Ó·ÂÌË ÓÚ Samsung
‡ÍÒÂÒÓ‡Ë Ë ·‡ÚÂËË.
䂇ÎËÙˈË‡Ì ÒÂ‚ËÁ
Ö‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ Í‚‡ÎËÙˈË‡Ì Ó·ÒÎÛÊ‚‡˘ ÔÂÒÓ̇Î
ÏÓÊ ‰‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡ Ë ÂÏÓÌÚË‡ ÚÂÎÂÙÓ̇ ‚Ë.
8
ÄÍÒÂÒÓ‡ËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ò ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú Ò ÚÂÎÂÙÓ̇, ÏÓÊÂ
‰‡ Ò ‡Á΢‡‚‡Ú ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‰˙ʇ‚‡Ú‡.
éÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓÎÛ˜ËÚ ÒΉÌËÚ ‡ÍÒÂÒÓ‡Ë
Á‡ ÚÂÎÂÙÓ̇ ÓÚ ÏÂÒÚÌËfl ÒË Samsung ‰ËÎ˙:
•
•
•
•
•
•
•
åËÍÓÙÓÌ Á‡ ÛıÓÚÓ
èÓÒÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó “Ò‚Ó·Ó‰ÌË ˙ˆÂ”
ëڇ̉‡ÚÌË ·‡ÚÂËfl
áapfl‰Ìo Á‡ koÎa
Ñ˙ʇˆ Á‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ
䇷ÂÎ Á‡ ÔÂÌÓÒ Ì‡ ‰‡ÌÌË
á‡fl‰ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
9
LJ¯ËflÚ ÚÂÎÂÙÓÌ
LJ¯ËflÚ ÚÂÎÂÙÓÌ
ä·‚˯
àÁ„Ή ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇
Ç ÂÊËÏ ÏÂÌ˛ Ò Úflı Ò ÔÂÏË̇‚‡ ÔÂÁ
ÓÔˆËËÚ ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ Ë ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl
Û͇Á‡ÚÂÎ.
ç‡ ‰ÓÎ̇ڇ ËβÒÚ‡ˆËfl Ò‡ ÔÓ͇Á‡ÌË ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ
ÂÎÂÏÂÌÚË Ì‡ ‚‡¯Ëfl ÚÂÎÂÙÓÌ.
ë‚ÂÚÓ‰ËÓ‰
ä·‚Ë¯Ë Á‡ ÒË· ̇
Á‚Û͇/‰‚ËÊÂÌË ÔÓ
ÏÂÌ˛ÚÓ
Ç ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ ‚Ë ‰‡‚‡ ÔflÍ
‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó β·ËÏËÚ ÓÔˆËË ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ;
Á‡ Ôӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl Á‡ Ò˙Í‡ÚÂÌËÚÂ
ÏÂÌ˛Ú‡ ‚Ê. ÒÚ‡Ìˈ‡ 92.
Ü‡Í Á‡ ÏËÍÓÙÓ̇
̇ ÛıÓÚÓ
Ç ÂÊËÏ ÏÂÌ˛ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ ‚˙˘‡Ú ‚
Ô‰ıÓ‰ÌÓÚÓ ÌË‚Ó ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ Ë ËÁ·Ë‡Ú
̇ÒÚÓfl˘ÓÚÓ ÏÂÌ˛.
åflÒÚÓ Á‡
ÔÓÒÚ‡‚flÌ ̇
ÛıÓÚÓ
èË ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÚÂÍÒÚ ÔÂÏÂÒÚ‚‡Ú
ÍÛÒÓ‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ Ì‡Îfl‚Ó Ë Ì‡‰flÒÌÓ.
Ç ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ ‚Ë ‰‡‚‡ ÔflÍ
‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó β·ËÏËÚ ÓÔˆËË ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ;
Á‡ Ôӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl Á‡ Ò˙Í‡ÚÂÌËÚÂ
ÏÂÌ˛Ú‡ ‚Ê. ÒÚ‡Ìˈ‡ 92.
ÑËÒÔÎÂÈ
ä·‚Ë¯Ë Á‡
̇‚Ë„Ë‡ÌÂ
ÖÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯
(Îfl‚)
ä·‚˯ Á‡
̇·Ë‡ÌÂ/
ÔÓÚ‚˙ʉ‡‚‡ÌÂ
IrDA ÔÓÚ
ä·‚˯ Á‡
‡ÌÛÎË‡ÌÂ/
ÍÓË„Ë‡ÌÂ
WAP ·‡ÛÁ˙
Í·‚˯
ä·‚Ë¯Ë Ò˙Ò
ÒÔˆˇÎ̇
ÙÛÌ͈Ëfl
10
éÔËÒ‡ÌËÂ
ÖÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯
(‰ÂÒÂÌ)
ä·‚˯ Á‡
‚Íβ˜‚‡ÌÂ/
ËÁÍβ˜‚‡ÌÂ/
ËÁÎËÁ‡Ì ÓÚ
ÏÂÌ˛ÚÓ
(ÂÍ‡ÌÌË
Í·‚˯Ë)
àÁÔ˙ÎÌfl‚‡Ú ÙÛÌ͈ËËÚÂ, ÓÚ·ÂÎflÁ‡ÌË Ò
ÚÂÍÒÚ‡ ̇‰ Úflı (̇ ‰ÓÎÌËfl ‰ ̇
‰ËÒÔÎÂfl).
èË ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÚÂÍÒÚ, ËÁÚË‚‡
Á̇ˆË ÓÚ ‰ËÒÔÎÂfl.
ÅÛÍ‚ÂÌÓ-ˆËÙÓ‚Ë
Í·‚˯Ë
Ç ÂÊËÏ ÏÂÌ˛ Ò ‚˙˘‡ Í˙Ï
Ô‰ıÓ‰ÌÓÚÓ ÌË‚Ó ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ.
åËÍÓÙÓÌ
Ç ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ ·˙ÁÓ ‡ÍÚË‚Ë‡Ú
WAP (ÔÓÚÓÍÓÎ Á‡ ·ÂÁÊ˘ÌÓ
ÔËÎÓÊÂÌËÂ) ·‡ÛÁ˙‡.
11
LJ¯ËflÚ ÚÂÎÂÙÓÌ
ä·‚˯
éÔËÒ‡ÌË (ÔÓ‰˙ÎÊÂÌËÂ)
ᇠËÁ·Ë‡Ì ̇ ÌÓÏÂ ËÎË ÓÚ„Ó‚‡flÌÂ
̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ.
äÓ„‡ÚÓ ‚ ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ „Ó
Á‡‰˙ÊËÚÂ, ËÁ‚ËÍ‚‡ ÔÓÒΉÌËfl ËÁ·‡Ì
ÌÓÏÂ ËÎË ÌÓÏÂ‡ ̇ ÔÓÒΉÌÓÚÓ
‚ıÓ‰fl˘Ó ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ.
Ç ÂÊËÏ ÏÂÌ˛ ËÁ·Ë‡ ÙÛÌ͈Ëfl ÓÚ
ÏÂÌ˛ÚÓ ËÎË Ò˙ı‡Ìfl‚‡ ‚˙‚‰Â̇ڇ ÓÚ
‚‡Ò ËÌÙÓχˆËfl (͇ÚÓ Ì‡Ô. ËÏÂ) ‚
ÚÂÎÂÙÓ̇ ËÎË SIM Ô‡ÏÂÚÚ‡.
LJ¯ËflÚ ÚÂÎÂÙÓÌ
ÑËÒÔÎÂÈ
àÁ„Ή ̇ ‰ËÒÔÎÂfl
ÑËÒÔÎÂflÚ ÒÂ Ò˙ÒÚÓË ÓÚ ÚË ÔÓÎÂÚ‡.
àÍÓÌË
íÂÍÒÚÓ‚Ó Ë
„‡Ù˘ÌÓ ÔÓÎÂ
èËÍβ˜‚‡ ‡Á„Ó‚Ó.
äÓ„‡ÚÓ „Ó Á‡‰˙ÊËÚÂ, ‚Íβ˜‚‡ Ë
ËÁÍβ˜‚‡ ÚÂÎÂÙÓ̇.
Ç ÂÊËÏ ÏÂÌ˛ ‡ÌÛÎË‡ ‚˙‚‰ÂÌÓÚÓ ÓÚ
‚‡Ò Ë ‚˙˘‡ Í˙Ï ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ.
äÓ„‡ÚÓ ‚ ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ „Ó
Á‡‰˙ÊËÚÂ, ·˙ÁÓ ‚ÎËÁ‡ ‚ „·ÒÓ‚‡Ú‡ ‚Ë
ÔÓ˘‡.
Ç˙‚Âʉ‡Ú ˜ËÒ·, ·ÛÍ‚Ë Ë ÌflÍÓË
ÒÔˆˇÎÌË Á̇ˆË.
Ç˙‚Âʉ‡Ú ÒÔˆˇÎÌË Á̇ˆË.
àÁÔ˙ÎÌfl‚‡Ú ‡Á΢ÌË ÙÛÌ͈ËË.
MÖHû
àMÖ
EÍ‡ÌÌËÚ Í·‚˯Ë
èÓÎÂ
éÔËÒ‡ÌËÂ
è˙‚Ë ‰
èÓ͇Á‚‡ ‡Á΢ÌË ËÍÓÌË
(‚Ê. ÒÚ‡Ìˈ‡ 14).
ë‰ÌË ‰ӂ èÓ͇Á‚‡Ú Ò˙Ó·˘ÂÌËfl, ËÌÒÚÛ͈ËË
Ë ËÌÙÓχˆËflÚ‡, ÍÓflÚÓ ‚˙‚Âʉ‡ÚÂ
(ËÁ·Ë‡ÌËfl ÌÓÏÂ, ̇ÔËÏÂ).
èÓÒΉÂÌ ‰
èÓ͇Á‚‡ ÙÛÌ͈ËËÚÂ, ÍÓËÚÓ ‚
ÏÓÏÂÌÚ‡ ÒÚ Á‡‰‡ÎË Ì‡ ‰‚‡Ú‡
ÂÍ‡ÌÌË Í·‚˯‡.
(ÓÚÒÚ‡ÌË)
èÓ ‚ÂÏ ̇ Ó·‡Ê‰‡ÌÂ, Á‡ ̇ÒÚÓÈ͇
̇ ÒË·ڇ ̇ Á‚Û͇.
Ç ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ, Á‡ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇
ÒË·ڇ ̇ Á‚Û͇ ̇ Í·‚˯ËÚÂ.
Ç ÂÊËÏ ÏÂÌ˛ Ò Úflı Ò ÔÂÏË̇‚‡ ÔÂÁ
ÓÔˆËËÚ ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ Ë ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl
Û͇Á‡ÚÂÎ.
12
13
LJ¯ËflÚ ÚÂÎÂÙÓÌ
LJ¯ËflÚ ÚÂÎÂÙÓÌ
àÍÓÌË
àÍÓ̇ éÔËÒ‡ÌËÂ
èÓ͇Á‚‡ ÒË·ڇ ̇ ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl Ò˄̇Î.
äÓÎÍÓÚÓ Ôӂ˜ ·ÎÓ͘ÂÚ‡ Ëχ, ÚÓÎÍÓ‚‡
Ò˄̇Î˙Ú Â ÔÓ-‰Ó·˙.
èÓfl‚fl‚‡ Ò ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ‡Á„Ó‚Ó.
èÓfl‚fl‚‡ ÒÂ, ÍÓ„‡ÚÓ Ò ҂˙Á‚‡ÚÂ Ò GPRS
ÏÂʇڇ.
èÓfl‚fl‚‡ Ò ÔË ‡ÍÚË‚Ë‡Ì ÚËı ÂÊËÏ ËÎË
͇ÚÓ Á‡‰‡‰ÂÚ ÓÔˆËfl Tàè CàÉHAã
(åÂÌ˛ 3.3), ڇ͇ ˜Â ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ‚Ë·Ë‡
ÔË ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ì ̇ Ó·‡Ê‰‡ÌÂ; Á‡ Ôӂ˜Â
ËÌÙÓχˆËfl ‚Ê. ÒÚ. 28 Ë 79.
èÓfl‚fl‚‡ Ò ÔË ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ì ̇ ÌÓ‚Ó
ÚÂÍÒÚÓ‚Ó Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.
èÓfl‚fl‚‡ Ò ÔË ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ì ̇ ÌÓ‚‡
„·ÒÓ‚‡ ÔÓ˘‡.
é·ÓÁ̇˜‡‚‡ ̇ÒÚÓfl˘Ëfl ÂÊËÏ Á‡
‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÚÂÍÒÚ, ‰Ó͇ÚÓ ‚˙‚Âʉ‡ÚÂ
ÚÂÍÒÚ.
èÓfl‚fl‚‡ ÒÂ, ÍÓ„‡ÚÓ Á‡‰‡‰ÂÚ ‡Î‡χ.
èÓ͇Á‚‡ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ·‡ÚÂËflÚ‡. äÓÎÍÓÚÓ
Ôӂ˜ ·ÎÓ͘ÂÚ‡ ‚Ëʉ‡ÚÂ, ÚÓÎÍÓ‚‡ Ôӂ˜Â
ÏÓ˘ÌÓÒÚ ‚Ë Â ÓÒڇ̇·.
èÓfl‚fl‚‡ Ò ÔË ‡ÍÚË‚Ë‡Ì IrDA ÔÓÚ. á‡
Ôӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl ‚Ê. ÒÚ‡Ìˈ‡ 83.
14
àÍÓ̇ éÔËÒ‡ÌË (ÔÓ‰˙ÎÊÂÌËÂ)
èÓfl‚fl‚‡ Ò ÔË ‡ÍÚË‚Ë‡Ì ÂÊËÏ Ì‡
Á‡„ÎÛ¯‡‚‡ÌÂ.
èÓfl‚fl‚‡ ÒÂ, ÍÓ„‡ÚÓ ÒÚ ËÁ‚˙Ì ‰Óχ¯Ì‡Ú‡
ÏÂʇ Ë ÒÚ Ò „ËÒÚË‡ÎË ‚ ‡Á΢̇
ÏÂʇ, ÔË Ô˙ÚÛ‚‡Ì ‚ ˜ÛÊ·Ë̇, ̇ÔËÏÂ.
èÓfl‚fl‚‡ Ò ÔË Á‡Íβ˜ÂÌË Í·‚˯Ë.
ë‚ÂÚÎË̇
ÑËÒÔÎÂflÚ Ë Í·‚ˇÚÛ‡Ú‡ ‡ÁÔÓ·„‡Ú Ò‡ ÓÒ‚ÂÚÂÌË.
äÓ„‡ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÔÓËÁ‚ÓÎÂÌ Í·‚˯, Ò‚ÂÚÎË̇ڇ
Ò ‚Íβ˜‚‡ Ë Ò‚ÂÚË Á‡ ÓÔ‰ÂÎÂÌ ÔÂËÓ‰ ÓÚ ‚ÂÏ ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÓÔˆËflÚ‡ îOH (åÂÌ˛ 4.7.2). ëΉ
ÚÓ‚‡ ÔÓÚ˙ÏÌfl‚‡ Ë Ì‡Í‡fl ‚Íβ˜‚‡ ÂÎÂÍÚÓÌÌËfl
˜‡ÒÓ‚ÌËÍ, Á‡ ‰‡ Ò Á‡Ô‡ÁË ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ ̇ ·‡ÚÂËflÚ‡.
ᇠ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ ̇ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ
̇ Ò‚ÂÚÎË̇ڇ, ‚ÎÂÁÚ ‚ ÓÔˆËfl îOH (åÂÌ˛ 4.7.2); Á‡
Ôӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl ‚Ê. ÒÚ‡Ìˈ‡ 90.
ë‚ÂÚÓ‰ËÓ‰
ë‚ÂÚÓ‰ËÓ‰˙Ú Â ‚ „Ó̇ڇ Îfl‚‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓ̇.
íÓÈ Ò‚ÂÚ‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ Ò‡ ‡ÍÚË‚Ë‡ÌË ÓÔ‰ÂÎÂÌË
ÙÛÌ͈ËË Ì‡ ÚÂÎÂÙÓ̇.
ᇠ‰‡ ‡ÍÚË‚Ë‡Ú ËÎË ‰ÂÁ‡ÍÚË‚Ë‡Ú ҂ÂÚÓ‰ËÓ‰‡,
̇ÒÚÓÈÚ ÓÔˆËfl CãìÜ. CBEíéÑàéÑ (åÂÌ˛ 4.7.3);
Á‡ Ôӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl ‚Ê. ÒÚ‡Ìˈ‡ 90.
15
ä‡Í ‰‡ Á‡ÔÓ˜ÌÂÏ
ä‡Í ‰‡ Á‡ÔÓ˜ÌÂÏ
èÓÒÚ‡‚flÌ ̇ SIM ͇Ú‡Ú‡
äÓ„‡ÚÓ Ò ‡·ÓÌË‡Ú Á‡ ÍÎÂÚ˙˜Ì‡ ÏÂʇ,
ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú SIM ͇Ú‡, ÍÓflÚÓ ‰‡ ÔÓÒÚ‡‚ËÚÂ,
Ò˙‰˙ʇ˘‡ ËÌÙÓχˆËflÚ‡ Á‡ ‡·Ó̇ÏÂÌÚ‡ ‚Ë, ͇ÚÓ
PIN, ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÛÒÎÛ„Ë, ÍÓËÚÓ Ò Ô‰·„‡Ú Ë
ÏÌÓ„Ó ‰Û„Ë.
LJÊÌÓ! SIM ͇Ú‡Ú‡, ÍÓflÚÓ Úfl·‚‡ ‰‡ ÔÓÒÚ‡‚ËÚÂ, Ë
ÍÓÌÚ‡ÍÚÌËÚ ÚÓ˜ÍË ÏÓ„‡Ú ÎÂÒÌÓ ‰‡ ·˙‰‡Ú
ÔÓ‚‰ÂÌË ÔË ËÁ‰‡ÒÍ‚‡Ì ËÎË Ó„˙‚‡ÌÂ,
Á‡ÚÓ‚‡ ·˙‰ÂÚ ‚ÌËχÚÂÎÌË, ͇ÚÓ ‰˙ÊËÚÂ,
ÔÓÒÚ‡‚flÚ ËÎË Ï‡ı‡Ú ͇Ú‡Ú‡.
è‡ÁÂÚ ‚Ò˘ÍË SIM ͇ÚË Ì‡ ̉ÓÒÚ˙ÔÌÓ Á‡
χÎÍË ‰Âˆ‡ ÏflÒÚÓ.
3. èÎ˙ÁÌÂÚ SIM ͇Ú‡Ú‡ ‚ ‰˙ʇ˜‡ Á‡ SIM ͇Ú‡,
ڇ͇ ˜Â ‰˙ʇ˜˙Ú ‰‡ fl Á‡ı‚‡ÌÂ.
ì‚ÂÂÚ ÒÂ, ˜Â ËÁflÁ‡ÌËflÚ Í‡È  ‚ „ÓÌËfl ‰ÂÒÂÌ
˙„˙Î, ‡ Á·ÚÌËÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌË ÚÓ˜ÍË Ì‡ ͇Ú‡Ú‡ ‰‡
Ò‡ Ó·˙̇ÚË Í˙Ï ÚÂÎÂÙÓ̇.
ÅÂÎÂÊ͇: äÓ„‡ÚÓ Úfl·‚‡ ‰‡ ËÁ‚‡‰ËÚ SIM
͇Ú‡Ú‡, ÔÎ˙ÁÌÂÚ fl, ͇ÍÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ
Ë fl ËÁ‚‡‰ÂÚ ÓÚ ‰˙ʇ˜‡.
1. ÄÍÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, ËÁÍβ˜ÂÚ ÚÂÎÂÙÓ̇, ͇ÚÓ
Á‡‰˙ÊËÚ Í·‚˯
‰Ó ÔÓfl‚fl‚‡Ì ̇
‡ÌËχˆËflÚ‡ ÔË ËÁÍβ˜‚‡ÌÂ.
2. å‡ıÌÂÚ ·‡ÚÂËflÚ‡. ᇠڇÁË ˆÂÎ:
➀ Ñ˙ÔÌÂÚ Á‡Íβ˜‡Î͇ڇ ̇ ·‡ÚÂËflÚ‡,
̇ÏË‡˘‡ Ò ̇‰ ·‡ÚÂËflÚ‡, Í˙Ï „Ó̇ڇ ˜‡ÒÚ
̇ ÚÂÎÂÙÓ̇ Ë fl Á‡‰˙ÊÚ ‚ ÚÓ‚‡ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ.
➁ àÁ‚‡‰ÂÚ ·‡ÚÂËflÚ‡ ÔÓ ÔÓ͇Á‡ÌËfl ̇˜ËÌ.
16
4. èÓÒÚ‡‚ÂÚ ·‡ÚÂËflÚ‡ ڇ͇, ˜Â ۯ˘ÍËÚ ‚ Í‡fl
‰‡ Ò˙‚Ô‡‰Ì‡Ú Ò ÓÚ‚ÂÒÚËÂÚÓ ‚ ‰ÓÎ̇ڇ ˜‡ÒÚ Ì‡
ÚÂÎÂÙÓ̇.
17
ä‡Í ‰‡ Á‡ÔÓ˜ÌÂÏ
5. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·‡ÚÂËflÚ‡, ‰Ó͇ÚÓ ˘‡ÍÌ ̇ ÏflÒÚÓ.
èÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË ·‡ÚÂËflÚ‡  Ô‡‚ËÎÌÓ ÔÓÒÚ‡‚Â̇,
ÔÂ‰Ë ‰‡ ‚Íβ˜ËÚ ‡Ô‡‡Ú‡.
ä‡Í ‰‡ Á‡ÔÓ˜ÌÂÏ
2. ë‚˙ÊÂÚ ‡‰‡ÔÚÂ‡ Í˙Ï Òڇ̉‡ÚÂÌ ÍÓÌÚ‡ÍÚ AC.
3. äÓ„‡ÚÓ ÔËÍβ˜ËÚ Ò˙Ò Á‡Âʉ‡ÌÂÚÓ, ËÁÍβ˜ÂÚÂ
‡‰‡ÔÚÂ‡ ÓÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ Ë ÓÚ ÚÂÎÂÙÓ̇, ͇ÚÓ
̇ÚËÒÌÂÚ ÒË‚ËÚ ۯ˘ÍË ÓÚ ‰‚ÂÚ ÒÚ‡ÌË Ì‡
Ò‚˙Á‚‡˘ÓÚÓ Á‚ÂÌÓ Ë „Ó ËÁ‰˙Ô‡ÚÂ.
á‡Âʉ‡Ì ̇ ·‡ÚÂËflÚ‡
íÂÎÂÙÓÌ˙Ú ‚Ë Ò Á‡ı‡Ì‚‡ ÓÚ Á‡Âʉ‡˘‡ Ò ÎËÚË‚ÓÈÓÌ̇ ·‡ÚÂËfl. ä˙Ï ÚÂÎÂÙÓ̇ ‚Ë Â Ô‰ÓÒÚ‡‚ÂÌÓ Ë
Á‡fl‰ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ
Ó‰Ó·ÂÌË ·‡ÚÂËË Ë Á‡fl‰ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡. ᇠÔӂ˜Â
ËÌÙÓχˆËfl Ò ӷ˙ÌÂÚ Í˙Ï Ò‚Ófl ‰ËÎ˙ ̇ Samsung.
íÂÎÂÙÓÌ˙Ú ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ë ÔÓ ‚ÂÏ ̇
Á‡Âʉ‡Ì ̇ ·‡ÚÂËflÚ‡, Ò‡ÏÓ ˜Â ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ˘Â ÒÂ
Á‡Â‰Ë ÔÓ-·‡‚ÌÓ.
ÅÂÎÂÊ͇: èÂ‰Ë ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÚÂÎÂÙÓ̇ Á‡ Ô˙‚Ë
Ô˙Ú, Úfl·‚‡ ̇Ô˙ÎÌÓ ‰‡ Á‡‰ËÚ ·‡ÚÂËflÚ‡.
ÇÂÏÂÚÓ Á‡ Ô˙ÎÌÓ ÔÂÁ‡Âʉ‡Ì ̇
ËÁ‡ÁıÓ‰‚‡Ì‡ ·‡ÚÂËfl  ÓÍÓÎÓ 200 ÏËÌÛÚË.
1. èË ÔÓÒÚ‡‚Â̇ ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇ ·‡ÚÂËfl ‚Íβ˜ÂÚÂ
Á‡fl‰ÌÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Í˙Ï ‰ÓÎ̇ڇ ˜‡ÒÚ Ì‡
ÚÂÎÂÙÓ̇.
18
ÅÂÎÂÊ͇: ç χı‡ÈÚ ·‡ÚÂËflÚ‡ ÓÚ ÚÂÎÂÙÓ̇ ÔÓ
‚ÂÏ ̇ Á‡Âʉ‡ÌÂ, ‡ÍÓ Ì ÒÚÂ
ËÁÍβ˜ËÎË ‡‰‡ÔÚÂ‡. Ç ÔÓÚË‚ÂÌ ÒÎÛ˜‡È
ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÓ‚‰Ë.
à̉Ë͇ÚÓ Á‡ Ò··‡ ·‡ÚÂËfl
äÓ„‡ÚÓ ·‡ÚÂËflÚ‡  ÒÔ‡‰Ì‡Î‡ Ë ÓÒÚ‡‚‡Ú Ò‡ÏÓ ÌflÍÓÎÍÓ
ÏËÌÛÚË ‚ÂÏ Á‡ „Ó‚ÓÂÌÂ, ˘Â ˜ÛÂÚ ÚÓÌÔ‰ÛÔÂʉÂÌËÂ, ‡ ̇ ‰ËÒÔÎÂfl ÔÂÁ ‡‚ÌË ËÌÚÂ‚‡ÎË
˘Â Ò ÔÓfl‚fl‚‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.
äÓ„‡ÚÓ ·‡ÚÂËflÚ‡ ÒÔ‡‰Ì ‰Ó ڇ͇‚‡ ÒÚÂÔÂÌ, ˜Â
ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú Ì ÏÓÊ ‰‡ ‡·ÓÚË, ÚÓÈ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÒÂ
ËÁÍβ˜‚‡.
19
ä‡Í ‰‡ Á‡ÔÓ˜ÌÂÏ
ä‡Í ‰‡ Á‡ÔÓ˜ÌÂÏ
ÇÍβ˜‚‡ÌÂ/ËÁÍβ˜‚‡Ì ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇
1. ᇉ˙ÊÚ Í·‚˯
‚Íβ˜Ë.
, ‰Ó͇ÚÓ ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ÒÂ
2. ÄÍÓ ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ÔÓËÒ͇ Ô‡Ó·, ‚˙‚‰ÂÚÂ
Ô‡Ó·ڇ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ÑA.
è‡Ó·ڇ  ه·˘ÌÓ Á‡‰‡‰Â̇ ̇ 00000000.
ᇠÔӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl ‚Ê. ÒÚ‡Ìˈ‡ 124.
3. ÄÍÓ ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ÔÓËÒ͇ PIN, ‚˙‚‰ÂÚ PIN ÍÓ‰‡ Ë
̇ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ÑA. ᇠÔӂ˜Â
ËÌÙÓχˆËfl ‚Ê. ÒÚ‡Ìˈ‡ 125.
íÂÎÂÙÓÌ˙Ú Ú˙ÒË ÏÂʇڇ Ë ÍÓ„‡ÚÓ fl ̇ÏÂË, ̇
‚ÒÂÍË ‰ËÒÔÎÂÈ Ò ÔÓfl‚fl‚‡ ÔÓ͇Á‡ÌËflÚ ÔÓ-‰ÓÎÛ
ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ. 넇 ‚˜ ÏÓÊÂÚ ‰‡
ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ËÚ ËÎË ÔËÂÏÂÚ ӷ‡Ê‰‡ÌÂ.
åÓ·ËÎÂÌ ÓÔÂ‡ÚÓ
05:17
ë˙·ÓÚ‡ 02 ÓÍÚÓÏ‚Ë
åÖHû
àME
ÅÂÎÂÊ͇: ÖÁËÍ˙Ú Ì‡ ‰ËÒÔÎÂfl  ه·˘ÌÓ
̇ÒÚÓÂÌ Ì‡ ‡Ì„ÎËÈÒÍË. ᇠ‰‡ ÒÏÂÌËÚÂ
ÂÁË͇, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÓÔˆËflÚ‡ EáàK
(åÂÌ˛ 4.5); Á‡ Ôӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl ‚Ê.
ÒÚ‡Ìˈ‡ 86.
4. äÓ„‡ÚÓ ¯ËÚ ‰‡ ËÁÍβ˜ËÚ ÚÂÎÂÙÓ̇,
Á‡‰˙ÊÚ Í·‚˯
‰Ó ÔÓfl‚fl‚‡Ì ̇
ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ ÔË ËÁÍβ˜‚‡ÌÂ.
á‡Íβ˜‚‡ÌÂ Ë ÓÚÍβ˜‚‡Ì ̇
Í·‚ˇÚÛ‡Ú‡
åÓÊÂÚ ‰‡ Á‡Íβ˜ËÚ Í·‚ˇÚÛ‡Ú‡, Á‡ ‰‡ ÌÂ
̇ÚËÒÌÂÚ ÌflÍÓÈ Í·‚˯ ÔÓ„¯͇.
Ç ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ Ë Á‡‰˙ÊÚÂ
Í·‚˯
, ‰Ó͇ÚÓ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂfl Ò ÔÓfl‚Ë
ËÍÓ̇ڇ
Ë “äãÄÇàÄíìêÄ áAäãûóEHA”.
ÑÓË Ë ÔË Á‡Íβ˜Â̇ Í·‚ˇÚÛ‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡
ÓÚ„Ó‚‡flÚ ̇ ‚ıÓ‰fl˘Ë ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl, ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
ÔÓËÁ‚ÓÎÂÌ Í·‚˯. äÓ„‡ÚÓ ÔËÍβ˜ËÚ ‡Á„Ó‚Ó‡,
ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú Ò ‚˙˘‡ ‚ ÂÊËÏ Ì‡ Á‡Íβ˜Â̇
Í·‚ˇÚÛ‡ ÒΉ ÔÂËÓ‰‡, Á‡‰‡‰ÂÌ ‚ ÓÔˆËflÚ‡ AÇí.
áÄäã. äãÄÇàÄíìêÄ (åÂÌ˛ 4.2.3).
åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·Ë‡Ú ÌÓÏÂa Á‡ ÒÔ¯ÌË ÒÎÛ˜‡Ë ‰ÓË
Ë ÔË Á‡Íβ˜Â̇ Í·‚ˇÚÛ‡. Ç˙‚‰ÂÚ ÒÔ¯ÌËfl
ÌÓÏÂ. äÓ„‡ÚÓ Ò ÔÓfl‚Ë Ò˙Ó·˘ÂÌË Á‡
ÔÓÚ‚˙ʉÂÌËÂ, ̇ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ÑÄ ËÎË
Í·‚˯
. äÓ„‡ÚÓ ÔËÍβ˜ËÚ ‡Á„Ó‚Ó‡,
ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú Ò ‚˙˘‡ ‚ ÂÊËÏ Ì‡ Á‡Íβ˜Â̇
Í·‚ˇÚÛ‡ ÒΉ ÔÂËÓ‰‡, Á‡‰‡‰ÂÌ ‚ ÓÔˆËflÚ‡ AÇí.
áÄäã. äãÄÇàÄíìêÄ (åÂÌ˛ 4.2.3).
ᇠ‰‡ ËÁÎÂÁÂÚ ÓÚ ÂÊËχ Á‡Íβ˜Â̇ Í·‚ˇÚÛ‡,
̇ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ éíäãûóà, ÒΉ ÍÓÂÚÓ
ÓÚÌÓ‚Ó Í·‚˯
. èÓfl‚fl‚‡ Ò “äãÄÇàÄíìêÄ
OTäãûóEHA”, ‡ ËÍÓ̇ڇ
ËÁ˜ÂÁ‚‡.
óÂÁ ÓÔˆËflÚ‡ AÇí. áÄäã. äãÄÇàÄíìêÄ
(åÂÌ˛ 4.2.3) ÏÓÊÂÚ ‰‡ ̇ÒÚÓËÚ ÚÂÎÂÙÓ̇
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ‰‡ Á‡Íβ˜‚‡ Í·‚ˇÚÛ‡Ú‡. á‡
Ôӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl ‚Ê. ÒÚ. 85.
ÅÂÎÂÊ͇: ÄÍÓ ÒÚ Á‡Íβ˜ËÎË Í·‚ˇÚÛ‡Ú‡,
Úfl·‚‡ ‰‡ fl ÓÚÍβ˜ËÚ Ô‰Ë
ËÁÍβ˜‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓ̇, ͇ÚÓ
̇ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ éíäãûóà
Ë Í·‚˯
.
20
21
îÛÌ͈ËË Ì‡ ‡Á„Ó‚ÓËÚÂ
îÛÌ͈ËË Ì‡ ‡Á„Ó‚ÓËÚÂ
èËÍβ˜‚‡Ì ̇ ‡Á„Ó‚Ó
ä‡Í ‰‡ Ò ӷ‡‰ËÏ
äÓ„‡ÚÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ÔËÍβ˜ËÚ ‡Á„Ó‚Ó‡, ̇ÚËÒÌÂÚÂ
Á‡ Í‡ÚÍÓ Í·‚˯
.
äÓ„‡ÚÓ Ò ÔÓfl‚Ë ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ, ̇·ÂÂÚÂ
ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl ÍÓ‰ Ë ÌÓÏÂ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
.
èÂËÁ·Ë‡Ì ̇ ÔÓÒΉÌËfl ÌÓÏÂ
2. 燷ÂÂÚ ÍÓ‰‡ ̇ ‰˙ʇ‚‡Ú‡, ÏÂÒÚÌËfl ÍÓ‰ Ë
ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl ÌÓÏÂ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
.
íÂÎÂÙÓÌ˙Ú Ò˙ı‡Ìfl‚‡ ÌÓÏÂ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ ÒÚÂ
ËÁ·Ë‡ÎË, ÍÓËÚÓ Ò‡ ‚Ë Ú˙ÒËÎË ËÎË ÍÓËÚÓ ÒÚÂ
ÔÓÔÛÒ̇ÎË, ‡ÍÓ Ó·‡Ê‰‡˘ËflÚ Ò  ˉÂÌÚËÙˈË‡Ì;
Á‡ Ôӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl ‚Ê. “áAèàC PAáÉOBOPà” Ì‡
ÒÚ‡Ìˈ‡ 74.
ᇠ‰‡ ËÁ‚Ë͇Ú ÌflÍÓÈ ÓÚ ÚÂÁË ÌÓÏÂ‡:
1. ÄÍÓ ÒÚ ËÁÔËÒ‡ÎË ÌÂ˘Ó Ì‡ ‰ËÒÔÎÂfl, ËÁ˜ËÒÚÂÚ „Ó,
͇ÚÓ Á‡‰˙ÊËÚ Í·‚˯
Á‡ Ôӂ˜ ÓÚ Â‰Ì‡
ÒÂÍÛ̉‡.
2. ç‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓfl‚Ë ÒÔËÒ˙Í Ì‡
ÔÓÒΉÌËÚ ÌÓÏÂ‡ ‚ ‰‡, ‚ ÍÓÈÚÓ Ò‡ ·ËÎË
̇Ô‡‚ÂÌË Ó·‡Ê‰‡ÌËflÚ‡.
3. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ Í·‚˯ËÚÂ
Ë
, Á‡ ‰‡
ÔÂı‚˙ÎËÚ ÌÓÏÂ‡Ú‡, ‰Ó͇ÚÓ Ï‡ÍË‡ÚÂ
Ú˙ÒÂÌËfl ÌÓÏÂ.
èÓÔ‡‚flÌ ̇ ÌÓÏÂ‡
4. ᇠ‰‡...
ÅÂÎÂÊ͇: ÄÍÓ ÒÚ Á‡‰‡ÎË ÓÔˆËflÚ‡ ABTOMAT.
èPEàáÅàP. ‚ ÏÂÌ˛ ÑOèöãçàTÖãçà
çÄëTPOâäà (åÂÌ˛ 4.8), ÌÓÏÂ˙Ú ÒÂ
ÔÂËÁ·Ë‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ‰Ó ‰ÂÒÂÚ Ô˙ÚË,
ÍÓ„‡ÚÓ ÎˈÂÚÓ Ì ÓÚ„Ó‚‡fl ËÎË ÎËÌËflÚ‡ Â
Á‡ÂÚ‡; Á‡ Ôӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl ‚Ê.
ÒÚ‡Ìˈ‡ 91.
åÂʉÛ̇Ó‰ÌË Ó·‡Ê‰‡ÌËfl
1. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ Ë Á‡‰˙ÊÚÂ
èÓfl‚fl‚‡ Ò Á̇Í˙Ú +.
.
ᇠËÁ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ... íÓ„‡‚‡...
ç‡ ÔÓÒΉ̇ڇ
ËÁÔË҇̇ ˆËÙ‡
ç‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
.
ç‡ ÔÓËÁ‚ÓÎ̇
ç‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯ ËÎË ,
ˆËÙ‡ ÓÚ ÌÓÏÂ‡ ‰Ó͇ÚÓ ÍÛÒÓ˙Ú Ì Á‡ÒÚ‡ÌÂ
ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÓ ÓÚ ‰flÒ̇ڇ
ÒÚ‡Ì‡ ̇ ˆËÙ‡Ú‡, ÍÓflÚÓ Úfl·‚‡
‰‡ Ò ËÁ˜ËÒÚË. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ
Í·‚˯
. ë˙˘Ó ڇ͇ ÏÓÊ ‰‡
‚˙‚‰ÂÚ ÎËÔÒ‚‡˘‡ ˆËÙ‡, ͇ÚÓ
̇ÚËÒÌÂÚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl Í·‚˯.
ç‡ ‚Ò˘ÍÓ
ËÁÔËÒ‡ÌÓ
22
ᇉ˙ÊÚ Í·‚˯
ÓÚ Â‰Ì‡ ÒÂÍÛ̉‡.
Á‡ Ôӂ˜Â
íÓ„‡‚‡...
àÁ·ÂÂÚÂ
χÍË‡ÌËfl ÌÓÏÂ
ä·‚˯
.
ꉇÍÚË‡ÚÂ
χÍË‡ÌËfl ÌÓÏÂ
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯
éèñàà, ËÁ·ÂÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ
Í·‚˯ êÖÑÄäíàêÄHE Ë
ÔÓÏÂÌÂÚ ÌÓÏÂ‡ ͇ÍÚÓ
ËÒ͇ÚÂ.
àÁÚËÂÚÂ
χÍË‡ÌËfl ÌÓÏÂ
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯
éèñàà Ë ËÁ·ÂÂÚÂ
àáTPàBAHE.
àÁÚËÂÚ ‚Ò˘ÍË
ÌÓÏÂ‡ ÓÚ ÒÔËÒ˙͇
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯
éèñàà Ë ËÁ·ÂÂÚÂ
àáíêàâ Çëàóäé. á‡
Ôӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl
‚Ê. ÒÚ. 75.
23
îÛÌ͈ËË Ì‡ ‡Á„Ó‚ÓËÚÂ
îÛÌ͈ËË Ì‡ ‡Á„Ó‚ÓËÚÂ
éÚ„Ó‚‡flÌ ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
燷Ë‡Ì ˜ÂÁ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ
åÓÊÂÚ ‰‡ Ò˙ı‡Ìfl‚‡Ú ˜ÂÒÚÓ ËÁ·Ë‡ÌË ÚÂÎÂÙÓÌÌË
ÌÓÏÂ‡ ‚ Ô‡ÏÂÚÚ‡ ̇ SIM ͇Ú‡Ú‡ ËÎË ‚ Ú‡ÁË Ì‡
ÚÂÎÂÙÓ̇, ËÁ‚ÂÒÚÌË ÔÓ‰ Ó·˘ÓÚÓ ËÏ “ÚÂÎÂÙÓÌÂÌ
Û͇Á‡ÚÂΔ. èÓÒÚÓ ËÁ·Ë‡Ú Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓÚÓ ËÏÂ, Á‡ ‰‡
Ò ËÁ‚Ë͇ ‚˙‚‰ÂÌËflÚ Í˙Ï ÌÂ„Ó ÌÓÏÂ. ᇠÔӂ˜Â
ËÌÙÓχˆËfl Á‡ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ ÚÂÎÂÙÓÌÂÌ Û͇Á‡ÚÂÎ, ‚Ê.
ÒÚ‡Ìˈ‡ 31.
ÄÍÓ Ó·‡Ê‰‡˘ËflÚ Ò ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ‡ÁÔÓÁ̇Ú, ̇
ÂÍ‡Ì‡ Ò ÔÓ͇Á‚‡ ÚÂÎÂÙÓÌÌËflÚ ÏÛ ÌÓÏÂ ËÎË ËÏÂÚÓ,
‡ÍÓ Â Á‡ÔËÒ‡ÌÓ ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl ‚Ë Û͇Á‡ÚÂÎ.
ÅÂÎÂÊ͇: äÓ„‡ÚÓ ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú Á‚˙ÌË, ÏÓÊÂÚ ‰‡
Á‡„ÎÛ¯ËÚ ÚÓ̇-ÔÓÁ‚˙Ìfl‚‡ÌÂ. ᇉ˙ÊÚÂ
‰ËÌËfl ÓÚ Í·‚˯ËÚ Á‡ ÒË· ̇ Á‚Û͇ ÓÚ
Îfl‚‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇.
ê„ÛÎË‡Ì ̇ ÒË·ڇ ̇ Á‚Û͇
èÓ ‚ÂÏ ̇ ‡Á„Ó‚Ó, ‡ÍÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ̇ÒÚÓËÚÂ
Á‚Û͇ ‚ ÒÎÛ¯‡Î͇ڇ, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ Í·‚˯ËÚ Á‡
ÒË· ̇ Á‚Û͇ ÓÚ Îfl‚‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇.
ç‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯ Á‡ Û‚Â΢‡‚‡ÌÂ Ë Í·‚˯
̇χÎfl‚‡Ì ̇ Á‚Û͇.
äÓ„‡ÚÓ ÌflÍÓÈ ‚Ë ÔÓÚ˙ÒË, ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú Á‚˙ÌË Ë ÔÓ͇Á‚‡
‡ÌËχˆËflÚ‡ Á‡ ‚ıÓ‰fl˘Ó ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ.
1. ç‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
ËÎË ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯
èêàÖåà, Á‡ ‰‡ ÓÚ„Ó‚ÓËÚ ̇ ‚ıÓ‰fl˘ÓÚÓ
Ó·‡Ê‰‡ÌÂ.
Á‡
ÄÍÓ Â Á‡‰‡‰Â̇ ÓÔˆËflÚ‡ ÇëÖäà Åìíéç ÓÚ
ÏÂÌ˛ÚÓ ÑéèöãçàíÖãçà çÄëíêéâäà
(åÂÌ˛ 4.8), ÏÓÊÂÚ ‰‡ ̇ÚËÒÌÂÚ ‚ÒÂÍË Í·‚˯,
Á‡ ‰‡ ÓÚ„Ó‚ÓËÚ ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂÚÓ Ò ËÁÍβ˜ÂÌË
̇ Í·‚˯
Ë ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ éíXÇöêãà
(‚Ê. ÒÚ‡Ìˈ‡ 91).
2. ᇠ‰‡ ÓÚı‚˙ÎËÚ ‚ıÓ‰fl˘Ó ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ, ̇ÚËÒÌÂÚÂ
ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ éíïÇöêãà.
3. ê‡Á„Ó‚Ó˙Ú ÔËÍβ˜‚‡, ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
Í·‚˯
.
ÅÂÎÂÊ͇: åÓÊÂÚ ‰‡ ÓÚ„Ó‚ÓËÚ ̇ Ó·‡Ê‰‡ÌÂ,
‰Ó͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ
ËÎË ÙÛÌ͈ËËÚ ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
Ç ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Ò ÚÂÁË Í·‚Ë¯Ë ÏÓÊÂÚ ‰‡
Á‡‰‡‰ÂÚ ÒË·ڇ ̇ ÚÓ̇ ̇ Í·‚˯ËÚÂ.
24
25
îÛÌ͈ËË Ì‡ ‡Á„Ó‚ÓËÚÂ
îÛÌ͈ËË Ì‡ ‡Á„Ó‚ÓËÚÂ
è„ÎÂʉ‡Ì ̇ ÔÓÔÛÒ̇ÚË
Ó·‡Ê‰‡ÌËfl
ꉇÍÚË‡Ì ̇ ÌÓÏÂ ÓÚ ÔÓÔÛÒ̇ÚÓ
Ó·‡Ê‰‡ÌÂ
ÄÍÓ ÔÓ Ìfl͇͂‡ Ô˘Ë̇ Ì ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÓÚ„Ó‚ÓËÚ ̇
Ó·‡Ê‰‡ÌÂ, ÏÓÊÂÚ ‰‡ ‡Á·ÂÂÚ ÍÓÈ ‚Ë Â Ú˙ÒËÎ,
ÒÚË„‡ ‰‡ ‡ÁÔÓ·„‡ÚÂ Ò Ú‡ÁË ÛÒÎÛ„‡, Á‡ ‰‡ ÓÚ„Ó‚ÓËÚÂ
̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂÚÓ, ‡ÍÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ.
ÅÂÎÂÊ͇: ÄÍÓ ÌÓÏÂ˙Ú Ì‡ ÔÓÔÛÒ̇ÚÓÚÓ Ó·‡Ê‰‡ÌÂ
Ì Ò ÔÓ͇Á‚‡, ÓÔˆËflÚ‡ êÖÑÄäíàêÄçÖ
Ì ËÁÎËÁ‡.
1. ç‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ éèñàà.
ÅÓflÚ Ì‡ ÔÓÔÛÒ̇ÚËÚ ‡Á„Ó‚ÓË Ò ÔÓfl‚fl‚‡ ‚˙ıÛ
ÂÍ‡Ì ‚ ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ ‚‰̇„‡ ÒΉ ͇ÚÓ ÒÚÂ
ÔÓÔÛÒ̇ÎË Ó·‡Ê‰‡ÌÂÚÓ.
2. ç‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
ËÎË
ÓÔˆËflÚ‡ êÖÑÄäíàêÄçÖ.
ᇠ‰‡ Ô„Ή‡Ú ‚‰̇„‡ ÔÓÔÛÒ̇ÚÓÚÓ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ:
4. èÓÏÂÌÂÚ ÌÓÏÂ‡, ͇ÍÚÓ ËÒ͇ÚÂ.
, Á‡ ‰‡ χÍË‡ÚÂ
3. ç‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ àáÅOP.
1. ç‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ÇàÜ.
çÓÏÂ˙Ú ÓÚ ÔÓÒΉÌÓÚÓ ÔÓÔÛÒ̇ÚÓ Ó·‡Ê‰‡Ì ÒÂ
ÔÓfl‚fl‚‡, ‡ÍÓ Ëχ Ú‡Í˙‚.
2. ᇠ‰‡...
ç‡ÚËÒÌÂÚÂ...
àÁ·ÂÂÚÂ
ÌÓÏÂ‡
K·‚˯
.
á‡Ô‡ÁËÚÂ
ÌÓÏÂ‡
EÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ áÄèÄáà Ë
‚˙‚‰ÂÚ ËÏÂÚÓ Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚ̇ڇ
ÔÓÁˈËfl (Á‡ Ôӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl ‚Ê.
ÒÚ‡Ìˈ‡ 31).
ç‡ÚËÒÌÂÚÂ...
è„Ή‡Ú ÔÓÔÛÒ̇ÚËÚ K·‚˯
Ó·‡Ê‰‡ÌËfl
ËÎË
C ӷ‡‰ËÚ ̇ ÔÓ͇Á‡ÌËfl K·‚˯
ÌÓÏÂ
.
P‰‡ÍÚË‡Ú ËÎË
ËÁÚËÂÚ ÌÓÏÂ‡ ÓÚ
ÔÓÔÛÒ̇ÚÓÚÓ Ó·‡Ê‰‡ÌÂ
5. ᇠ‰‡...
.
EÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯
àáÅOê (‚Ê. ÔÓ-‰ÓÎÛ).
àÁÚË‚‡Ì ̇ ÔÓÔÛÒ̇ÚÓ Ó·‡Ê‰‡ÌÂ
1. ç‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ éèñàà.
2. ÄÍÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, ̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
, Á‡ ‰‡ χÍË‡Ú ÓÔˆËflÚ‡ àáíêàBAHE.
ËÎË
3. ç‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ àáÅOê.
åÓÊÂÚ ‰‡ ̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
̇ ‚ÒÂÍË Â‰ËÌ
ÂÚ‡Ô, Á‡ ‰‡ ËÁÎÂÁÂÚ ÓÚ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ Á‡ ÔÓÔÛÒ̇ÚÓ
Ó·‡Ê‰‡ÌÂ.
26
ÅÂÎÂÊ͇: åÓÊÂÚ ‰‡ ‚ÎÂÁÂÚ ‚˙‚ ÙÛÌ͈ËflÚ‡
ÔÓÔÛÒ̇ÚÓ Ó·‡Ê‰‡Ì ÔÓ ‚ÒflÍÓ ‚ÂÏÂ,
͇ÚÓ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËfl èêéèìëçÄíà
êÄáÉéÇéêà (åÂÌ˛ 2.1); Á‡ Ôӂ˜Â
ËÌÙÓχˆËfl ‚Ê. ÒÚ‡Ìˈ‡ 74.
27
îÛÌ͈ËË Ì‡ ‡Á„Ó‚ÓËÚÂ
àÁ·Ë‡Ì ̇ ÙÛÌ͈ËË
Ë ÓÔˆËË
Å˙ÁÓ Ô‚Íβ˜‚‡Ì Í˙Ï ÚËı
ÂÊËÏ
íËıËflÚ ÂÊËÏ Â Û‰Ó·Ì‡ ÙÛÌ͈Ëfl, ÍÓ„‡ÚÓ Ò ËÁËÒÍ‚‡
‰ËÒÍÂÚÌÓÒÚ Ë ËÒ͇Ú ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ‰‡ Ì ‚‰Ë„‡ ¯ÛÏ,
̇Ô. ‚ Ú‡Ú˙‡.
Ç ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ, Á‡ ‰‡ ‚Íβ˜ËÚ ·˙ÁÓ
ÚÂÎÂÙÓ̇ ÒË Ì‡ ÚËı ÂÊËÏ, ÔÓÒÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ Ë
Á‡‰˙ÊÚ Í·‚˯
, ‰Ó͇ÚÓ Ò ÔÓfl‚Ë Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ
“TàX PEÜàM” Ë ËÍÓ̇ڇ Á‡ ‚Ë·‡ˆËfl ( ).
Ç ÚËı ÂÊËÏ ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ÔÓÏÂÌfl Á‚ÛÍÓ‚ËÚÂ
̇ÒÚÓÈÍË Í‡ÍÚÓ ÒΉ‚‡.
éÔˆËfl
çÓ‚‡ ̇ÒÚÓÈ͇
Tàè CàÉHAã (åÂÌ˛ 3.3)
BàÅPAñàü
TOH KãABàATìPA (åÂÌ˛ 3.4)
àáKãûóEH
TOH CöOÅôEHàE (åÂÌ˛ 3.5)
CAMO CBETãàHA
BKãûóBAçÖ/àáKãûóBAçÖ
(åÂÌ˛ 3.6)
àáKãûóEH
ÑOèöãçàTÖãÖç TOH
(åÂÌ˛ 3.7)
àáKãûóEH
íÂÎÂÙÓÌ˙Ú ‚Ë Ô‰·„‡ ̇·Ó ÓÚ ÙÛÌ͈ËË, ÍÓËÚÓ ‚Ë
ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡Ú ‰‡ „Ó Ì‡ÒÚÓËÚ ÔÓ Û‰Ó·ÂÌ Á‡ ÔÓÎÁ‚‡ÌÂ
̇˜ËÌ. íÂÁË ÙÛÌ͈ËË Ò‡ ÔÓ‰‰ÂÌË ‚ ÏÂÌ˛Ú‡ Ë
ÔÓ‰ÏÂÌ˛Ú‡, ‚ ÍÓËÚÓ Ò ‚ÎËÁ‡ ÔÓÒ‰ÒÚ‚ÓÏ ‰‚‡Ú‡
ÂÍ‡ÌÌË Í·‚˯‡
Ë
. ÇÒflÍÓ ÏÂÌ˛ Ë ÔÓ‰ÏÂÌ˛
‚Ë ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ‰‡ Ô„ÎÂʉ‡ÚÂ Ë ÔÓÏÂÌflÚÂ
̇ÒÚÓÈÍËÚ Á‡ ÍÓÌÍÂÚ̇ ÙÛÌ͈Ëfl.
êÓÎflÚ‡ ̇ ÂÍ‡ÌÌËÚ Í·‚Ë¯Ë Â ‡Á΢̇ ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚ̇ڇ Á‡‰‡˜‡; ‡ ̇‰ÔËÒ˙Ú Ì‡
‰ÓÎÌËfl ‰ ̇ ‰ËÒÔÎÂfl, ̇‰ Ò‡ÏËfl Í·‚˯, Û͇Á‚‡
̇ÒÚÓfl˘‡Ú‡ ÏÛ ÙÛÌ͈Ëfl.
èËÏÂ:
åÓ·ËÎÂÌ ÓÔÂ‡ÚÓ
05:17
ë˙·ÓÚ‡ 02 ÓÍÚÓÏ‚Ë
MÖHû
918
àMÖ
ᇠ‰‡ ËÁÎÂÁÂÚ ÓÚ ÚËıËfl ÂÊËÏ Ë ÓÚÌÓ‚Ó ‡ÍÚË‚Ë‡ÚÂ
Ô‰˯ÌËÚ Á‚ÛÍÓ‚Ë Ì‡ÒÚÓÈÍË, ÓÚÌÓ‚Ó Ì‡ÚËÒÌÂÚ Ë
Á‡‰˙ÊÚ Í·‚˯
, ‰Ó͇ÚÓ Ò ÔÓfl‚Ë “àáãEá
TàX PEÜàM”. àÍÓ̇ڇ Á‡ ‚Ë·‡ˆËfl ( ) ËÁ˜ÂÁ‚‡.
ç‡ÚËÒÌÂڠ΂Ëfl
ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯, Á‡
‰‡ ‚ÎÂÁÂÚ ‚
ÓÒÌÓ‚ÌÓÚÓ ÏÂÌ˛.
28
ç‡ÚËÒÌÂÚ ‰ÂÒÌËfl
ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯, Á‡ ‰‡
‚ÎÂÁÂÚÂ ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl
Û͇Á‡ÚÂÎ.
29
àÁ·Ë‡Ì ̇ ÙÛÌ͈ËË Ë ÓÔˆËË
íÂÎÂÙÓÌÂÌ Û͇Á‡ÚÂÎ
ᇠ‰‡ Ô„Ή‡Ú ‡Á΢ÌËÚ ÙÛÌ͈ËË/ÓÔˆËË Ë ‰‡
ËÁ·ÂÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰Ëχڇ:
1. ç‡ÚËÒÌÂÚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯.
2. ᇠ‰‡...
ç‡ÚËÒÌÂÚÂ...
àÁ·ÂÂÚÂ:
• èÓ͇Á‡Ì‡Ú‡ ÙÛÌ͈Ëfl
ËÎË
• M‡ÍË‡Ì‡Ú‡ ÓÔˆËfl
EÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯
àáÅOP ËÎË
Í·‚˯ .
è„Ή‡ÚÂ
ÒΉ‚‡˘‡Ú‡ ÙÛÌ͈Ëfl
ËÎË Ï‡ÍË‡ÚÂ
ÒΉ‚‡˘‡Ú‡ ÓÔˆËfl ÓÚ
ÒÔËÒ˙͇
K·‚˯
ËÎË
Í·‚˯ ÓÚ Îfl‚‡Ú‡
ÒÚ‡Ì‡ ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇.
ë˙ı‡Ìfl‚‡Ì ̇ ÚÂÎÂÙÓÌÂÌ ÌÓÏÂ Ë
ËÏÂ
àχ ‰‚‡ ̇˜Ë̇ Á‡ Ò˙ı‡Ìfl‚‡Ì ̇ ÌÓÏÂ:
• ë ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ áAèAáà ‚ ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ
• óÂÁ ÓÔˆËflÚ‡ çOB áAèàC ‚ ÏÂÌ˛ÚÓ Ì‡
ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ
CÂ ‚˙ÌÂÚÂ Í˙Ï
K·‚˯
ËÎË
Ô‰ıӉ̇ ÙÛÌ͈Ëfl ËÎË Í·‚˯ ÓÚ Îfl‚‡Ú‡
ÓÔˆËfl ÓÚ ÒÔËÒ˙͇
ÒÚ‡Ì‡ ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇.
ë˙ı‡Ìfl‚‡Ì ̇ ÌÓÏÂ ‚ ÂÊËÏ Ì‡
„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ
CÂ ‚˙ÌÂÚÂ Í˙Ï
Ô‰ıÓ‰ÌÓ ÌË‚Ó ‚
ÒÚÛÍÚÛ‡Ú‡
K·‚˯
Í·‚˯
Í·‚˯
ôÓÏ Á‡ÔÓ˜ÌÂÚ ‰‡ ‚˙‚Âʉ‡Ú ÌÓÏÂ, ̇‰ ΂Ëfl
ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ Ò ÔÓfl‚fl‚‡ áAèAáà, ÍÓÂÚÓ ‚Ë
ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ‰‡ Á‡Ô‡ÁËÚ ÌÓÏÂ‡ ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl
Û͇Á‡ÚÂÎ.
àÁÎÂÁÂÚ ÓÚ
ÒÚÛÍÚÛ‡Ú‡, ·ÂÁ ‰‡
ÔÓÏÂÌflÚ ̇ÒÚÓÈÍËÚÂ
K·‚˯
, ÂÍ‡ÌÂÌ
ËÎË
.
.
èË ÌflÍÓË ÙÛÌ͈ËË ÏÓÊ ‰‡ Ò ̇ÎÓÊË ‰‡ ‚˙‚‰ÂÚÂ
Ô‡Ó· ËÎË PIN ÍÓ‰. Ç˙‚‰ÂÚ ÌÛÊÌËfl ÍÓ‰ Ë
̇ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ÑÄ.
ÅÂÎÂÊ͇: äÓ„‡ÚÓ ‚ÎËÁ‡Ú ‚ ÒÔËÒ˙͇ ÓÚ ÓÔˆËË,
ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú Ï‡ÍË‡ ÚÂÍÛ˘‡Ú‡ ÓÔˆËfl.
é·‡˜Â ‡ÍÓ Ëχ Ò‡ÏÓ ‰‚ ÓÔˆËË, ͇ÚÓ
àáäãûóÖç/ÇäãûóÖç ËÎË áÄÅêÄçÖç/
êÄáêÖòÖç, ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú Ï‡ÍË‡ Ú‡ÁË,
ÍÓflÚÓ Ì  ‡ÍÚË‚Ë‡Ì‡ ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡, Á‡ ‰‡
ÏÓÊÂÚ ‰ËÂÍÚÌÓ ‰‡ fl ËÁ·ÂÂÚÂ.
30
åÓÊÂÚ ‰‡ Ò˙ı‡Ìfl‚‡Ú ÚÂÎÂÙÓÌÌË ÌÓÏÂ‡ Ë
Ò‚˙Á‡ÌËÚÂ Ò Úflı ËÏÂ̇ ‚ Ô‡ÏÂÚÚ‡ ̇ SIM
͇Ú‡Ú‡ ÒË. éÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ò˙ı‡Ìfl‚‡Ú ‰Ó
500 ÌÓÏÂ‡ ‚ Ô‡ÏÂÚÚ‡ ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇. è‡ÏÂÚÚ‡ ̇ SIM
͇Ú‡Ú‡ Ë Ú‡ÁË Ì‡ ÚÂÎÂÙÓ̇, χ͇ Ë ÙËÁ˘ÂÒÍË
ÓÚ‰ÂÎÌË, Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ͇ÚÓ Â‰ÌÓ ˆflÎÓ, ̇˜ÂÌÓ
“ÚÂÎÂÙÓÌÂÌ Û͇Á‡ÚÂΔ.
1. Ç˙‚‰ÂÚ ÌÓÏÂ‡, ÍÓÈÚÓ ËÒ͇Ú ‰‡ Á‡Ô‡ÁËÚÂ.
ÅÂÎÂÊ͇: ÄÍÓ ÔË ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÌÓÏÂ‡ Ò„¯ËÚÂ,
ÔÓÔ‡‚ÂÚ „Ó Ò Í·‚˯
. ᇠÔӂ˜Â
ËÌÙÓχˆËfl ‚Ê. ÒÚ‡Ìˈ‡ 22.
2. äÓ„‡ÚÓ Ò ۂÂËÚÂ, ˜Â  ‚ÂÂÌ, ̇ÚËÒÌÂÚÂ
ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ áAèAáà.
3. àÁ·ÂÂÚ ËÍÓ̇ Á‡ ˉÂÌÚËÙË͇ˆËfl ̇ ͇Ú„ÓËflÚ‡
̇ ÌÓÏÂ‡, ÍÓÈÚÓ Á‡Ô‡Á‚‡ÚÂ. àχÚ ̇
‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË ÚË Í‡Ú„ÓËË:
MÓ·ËÎÂÌ ÌÓÏÂ
CÎÛÊ·ÂÌ ÌÓÏÂ
ÑÓχ¯ÂÌ ÌÓÏÂ
ᇠ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ͇Ú„ÓËfl, ̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
ËÎË , ÒΉ ÍÓÂÚÓ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ àáÅOP.
31
íÂÎÂÙÓÌÂÌ Û͇Á‡ÚÂÎ
íÂÎÂÙÓÌÂÌ Û͇Á‡ÚÂÎ
4. àÁ·ÂÂÚ ԇÏÂÚ, SIM ËÎË íÖãÖîéç, ͇ÚÓ
̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
ËÎË
, Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ àáÅéê.
ÅÂÎÂÊ͇: ÄÍÓ ÒÏÂÌËÚ ‡Ô‡‡ÚËÚÂ, ‚Ò˘ÍË
ÌÓÏÂ‡, Á‡Ô‡ÁÂÌË ‚ Ô‡ÏÂÚÚ‡ ̇ SIM
͇Ú‡Ú‡ ‚Ë, ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÒÂ
ÔÂı‚˙ÎflÚ Ì‡ ÌÓ‚Ëfl ÚÂÎÂÙÓÌ, ‰Ó͇ÚÓ
ÌÓÏÂ‡Ú‡, Á‡Ô‡ÁÂÌË ‚ Ô‡ÏÂÚÚ‡ ̇
ÚÂÎÂÙÓ̇, Úfl·‚‡ ÓÚÌÓ‚Ó ‰‡ ÒÂ
Á‡Ô‡ÁflÚ.
5. Ç˙‚‰ÂÚ ËÏÂ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ÑÄ.
å‡ÍÒËχÎ̇ڇ ‰˙ÎÊË̇ ̇ ËÏÂÚÓ Á‡‚ËÒË ÓÚ SIM
͇Ú‡Ú‡ ‚Ë. ᇠÔӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl Á‡
‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÚÂÍÒÚ ‚Ê. ÒÚ‡Ìˈ‡ 42.
넇 ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ÔÓ͇Á‚‡ Ô˙‚‡Ú‡ ҂ӷӉ̇
ÔÓÁˈËfl ‚ ËÁ·‡Ì‡Ú‡ Ô‡ÏÂÚ. ÄÍÓ Ú‡ÁË Ô‡ÏÂÚ Â
Á‡Ô˙ÎÌÂ̇, ÔÓ͇Á‚‡ Ò Ô˙‚‡Ú‡ ҂ӷӉ̇
ÔÓÁˈËfl ̇ ‰Û„‡Ú‡ Ô‡ÏÂÚ.
6. ÄÍÓ Ì ËÒ͇Ú ‰‡ Á‡Ô‡ÁËÚ ÌÓÏÂ‡ Ë ËÏÂÚÓ Ì‡
Ô‰ÎÓÊÂÌÓÚÓ ÏflÒÚÓ, ̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
, Á‡
‰‡ ËÁ˜ËÒÚËÚ ÌÓÏÂ‡ ̇ ÔÓÁˈËflÚ‡ Ë ËÁÔ˯ÂÚÂ
Ô‰ÔÓ˜Ëڇ̇ڇ ÓÚ ‚‡Ò ÔÓÁˈËfl Ò Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇
ˆËÙÓ‚ËÚ Í·‚˯Ë.
7. ç‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ÑÄ, Á‡ ‰‡ Á‡Ô‡ÁËÚÂ
ËÏÂÚÓ Ë ÌÓÏÂ‡.
ëΉ ͇ÚÓ Á‡Ô‡ÁËÚ ËÌÙÓχˆËflÚ‡, ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú
ÔÓ͇Á‚‡ ÚÓÍÛ-˘Ó ‚˙‚‰ÂÌËfl ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl
Û͇Á‡ÚÂÎ Á‡ÔËÒ ËÎË ËÏÂ.
8. ᇠ‰‡...
ç‡ÚËÒÌÂÚÂ...
àÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÓÔˆËËÚ Á‡ EÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯
‚˙‚Âʉ‡ÌÂ
Oèñàà.
C ‚˙ÌÂÚ Í˙Ï ÂÊËÏ K·‚˯
̇ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ
32
.
ë˙ı‡Ìfl‚‡Ì ̇ ÌÓÏÂ ˜ÂÁ ÏÂÌ˛ÚÓ Ì‡
ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ
1. éÚ ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯
àME.
2. èˉ‚ËÊÂÚ Ò ‰Ó çOB áAèàC, ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
Í·‚˯
ËÎË
, Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯
àáÅOP.
3. àÁ·ÂÂÚ ËÍÓ̇ Á‡ ˉÂÌÚËÙË͇ˆËfl ̇ ͇Ú„ÓËflÚ‡
̇ ÌÓÏÂ‡, ÍÓÈÚÓ Á‡Ô‡Á‚‡ÚÂ.
ÅÂÎÂÊ͇: ç‡ ÚÓÁË ÂÚ‡Ô ‡ÁÔÓ·„‡ÚÂ Ò ËÍÓ̇ Á‡
ËÏÂÈÎ ( ). ч‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡
Á‡Ô‡ÁËÚ ËÏÂÈÎ ‡‰ÂÒ ‚ÏÂÒÚÓ
ÚÂÎÂÙÓÌÂÌ ÌÓÏÂ.
4. àÁ·ÂÂÚ ԇÏÂÚ, SIM ËÎË íÖãÖîéç, ͇ÚÓ
̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
ËÎË
, Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ àáÅéê.
5. Ç˙‚‰ÂÚ ËÏÂ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ÑÄ.
å‡ÍÒËχÎ̇ڇ ‰˙ÎÊË̇ ̇ ËÏÂÚÓ Á‡‚ËÒË ÓÚ SIM
͇Ú‡Ú‡ ‚Ë. ᇠÔӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl Á‡ ‚˙‚Âʉ‡ÌÂ
̇ ÚÂÍÒÚ ‚Ê. ÒÚ‡Ìˈ‡ 42.
6. Ç˙‚‰ÂÚ ÌÓÏÂ‡ ËÎË ËÏÂÈÎ ‡‰ÂÒ‡ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ áÄèÄáà.
7. ÄÍÓ Ì ËÒ͇Ú ‰‡ Á‡Ô‡ÁËÚ ÌÓÏÂ‡ Ë ËÏÂÚÓ Ì‡
Ô‰ÎÓÊÂÌÓÚÓ ÏflÒÚÓ, ̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
, Á‡
‰‡ ËÁ˜ËÒÚËÚ ÌÓÏÂ‡ ̇ ÔÓÁˈËflÚ‡ Ë ËÁÔ˯ÂÚÂ
Ô‰ÔÓ˜Ëڇ̇ڇ ÓÚ ‚‡Ò ÔÓÁˈËfl Ò Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇
ˆËÙÓ‚ËÚ Í·‚˯Ë.
8. ç‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ÑÄ, Á‡ ‰‡ Á‡Ô‡ÁËÚÂ
ËÏÂÚÓ Ë ÌÓÏÂ‡.
ëΉ ͇ÚÓ Á‡Ô‡ÁËÚ ËÌÙÓχˆËflÚ‡, ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú
ÔÓ͇Á‚‡ ÚÓÍÛ-˘Ó ‚˙‚‰ÂÌËfl ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl
Û͇Á‡ÚÂÎ Á‡ÔËÒ ËÎË ËÏÂ.
9. ᇠ‰‡...
íÓ„‡‚‡ ̇ÚËÒÌÂÚÂ...
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÓÔˆËËÚÂ
Á‡ ‚˙‚Âʉ‡ÌÂ
ÖÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ Oèñàà.
Ç˙˘‡Ì Í˙Ï ÂÊËÏ
̇ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ
ä·‚˯
.
33
íÂÎÂÙÓÌÂÌ Û͇Á‡ÚÂÎ
íÂÎÂÙÓÌÂÌ Û͇Á‡ÚÂÎ
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÓÔˆËËÚ Á‡ Á‡ÔËÒË ‚
ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ
äÓ„‡ÚÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ‚ÎÂÁÂÚ ‚ Á‡ÔËÒ ÓÚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl
Û͇Á‡ÚÂÎ, ̇ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ Oèñàà, Á‡ ‰‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÓÔˆËËÚ ̇ Á‡ÔËÒ‡.
ᇠ‰‡...
ç‡ÚËÒÌÂÚÂ...
àÁ·ÂÂÚ χÍË‡Ì‡Ú‡
ÓÔˆËfl
EÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ àáÅOP
ËÎË Í·‚˯ .
,
M‡ÍË‡Ú ‡Á΢̇ ÓÔˆËfl K·‚˯
ËÎË
‰Ó͇ÚÓ Ï‡ÍË‡ÚÂ
Ê·̇ڇ ÓÔˆËfl.
ê‡ÁÔÓ·„‡Ú Ò˙Ò ÒΉÌËÚ ÓÔˆËË:
BMöKBAHE: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ‚ÌÂÒÂÚÂ
ËÁ·‡ÌËfl ÌÓÏÂ ‚ ÌÓχÎÌËfl ÂÊËÏ Ì‡ ËÁ·Ë‡ÌÂ.
í‡ÁË ÓÔˆËfl ‚Ë ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ‰‡ ËÁ·Ë‡Ú ÚÂÎÂÙÓÌ,
ÔÓ‰Ó·ÂÌ Ì‡ ÌÓÏÂ ÓÚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ, ̇ÔËÏÂ
‡Á΢ÂÌ ‚˙Ú¯ÂÌ ÌÓÏÂ ‚ ‰‡‰ÂÌ ÓÙËÒ.
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ Í·‚˯
, Á‡ ‰‡ ÔÓÏÂÌËÚ ÌÓÏÂ‡,
‰ÓÍÓÎÍÓÚÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ; Á‡ Ôӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl ‚Ê.
ÒÚ‡Ìˈ‡ 22. äÓ„‡ÚÓ ÒÚ „ÓÚÓ‚Ë ‰‡ ËÁ·Ë‡ÚÂ,
̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
.
PEÑAKTàPAHE: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ‰‡ÍÚË‡ÚÂ
Á‡ÔËÒ‡ ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ. àÁ·ÂÂÚ ÖÑàç
áÄèàë, Á‡ ‰‡ ÔÓÏÂÌËÚ ‰ËÌ ÌÓÏÂ ̇ ËÁ·‡ÌÓÚÓ
ËÏÂ. ÄÍÓ ÔÓÏÂÌËÚ ËÏÂÚÓ, ÌÓÏÂ˙Ú Ò Á‡Ô‡Á‚‡
ÓÚ‰ÂÎÌÓ. àÁ·ÂÂÚ Çëàóäà áÄèàëà, Á‡ ‰‡
ÔÓÏÂÌËÚ ËÏÂÚÓ Ì‡ Á‡ÔËÒ‡.
àáTPàBAHE: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ËÁÚËÂÚÂ
ËÁ·‡ÌÓ ËÏÂ Ë ÌÓÏÂ(‡) ÓÚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ. éÚ
‚‡Ò Ò ËÒ͇ ‰‡ ÔÓÚ‚˙‰ËÚ ‰‡ÎË ËÒ͇Ú ‰‡ ËÁÚËÂÚÂ
ËÏÂÚÓ Ë ÌÓÏÂ‡(Ú‡), ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯
ÑA.
34
KOèàPAHE: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÍÓÔË‡ÚÂ
ËÁ·‡Ì ÌÓÏÂ ̇ ‰Û„‡ ÔÓÁˈËfl. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ڇÁË
ÓÔˆËfl, Á‡ ‰‡ Ò˙ı‡ÌËÚ ÌÓÏÂ, ÒıÓ‰ÂÌ Ò Ú‡Í˙‚, ÍÓÈÚÓ
‚˜  Á‡ÔËÒ‡Ì ‚ Ô‡ÏÂÚÚ‡; ËÁ·ÂÂÚ ÔÓÁˈËflÚ‡ Á‡
ÌÓ‚Ëfl ÌÓÏÂ. ëΉ ͇ÚÓ „Ó ÍÓÔË‡ÚÂ, ‰‡ÍÚË‡ÈÚÂ
ËÏÂÚÓ Ë ÌÓÏÂ‡.
èOBàKBAôA ÉPìèA: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡
Á‡‰‡‰ÂÚ Á‡ÔËÒ Í˙Ï „ÛÔ‡ Ó·‡Ê‰‡˘Ë ÒÂ, ڇ͇ ˜Â
ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ‚Ë Ô‰ÛÔÂʉ‡‚‡ ÔÓ ÓÔ‰ÂÎÂÌ Ì‡˜ËÌ,
ÍÓ„‡ÚÓ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓÚÓ Îˈ ‚Ë Ú˙ÒË. àÁ·ÂÂÚ ‰̇ ÓÚ
‰ÂÒÂÚÚ ̇΢ÌË „ÛÔË.
ᇠ‰‡ χıÌÂÚ ÌÓÏÂ ÓÚ „ÛÔ‡Ú‡, ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËfl
HüMA ÉPìèA.
ᇠÔӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl Á‡ ÒÏfl̇ ̇ ̇ÒÚÓÈÍËÚ ̇
„ÛÔ‡Ú‡ Ó·‡Ê‰‡˘Ë Ò ‚Ê. ÒÚ‡Ìˈ‡ 37.
ÑOÅABà áAèàC: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ‰Ó·‡‚ËÚÂ
ÌÓ‚ ÌÓÏÂ ‚ ‡Á΢̇ ͇Ú„ÓËfl (ÏÓ·ËÎÂÌ, ÒÎÛÊ·ÂÌ
‰Óχ¯ÂÌ ËÎË ËÏÂÈÎ) Í˙Ï ËÁ·‡ÌÓÚÓ ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ ËÏÂ.
á‡ÔËÒ ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ ÏÓÊ ‰‡ Ò˙‰˙ʇ ËÏÂ
Ë ‰Ó ˜ÂÚËË ÌÓÏÂ‡, ÔÓ Â‰ËÌ ‚˙‚ ‚Òfl͇ ͇Ú„ÓËfl.
í˙ÒÂÌ ̇ ÌÓÏÂ ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl
Û͇Á‡ÚÂÎ
ëΉ ͇ÚÓ Á‡Ô‡ÁËÚ ÌÓÏÂ‡Ú‡ ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl
Û͇Á‡ÚÂÎ, ÏÓÊÂÚ ‰‡ „Ë Ú˙ÒËÚ ÔÓ ‰‚‡ ̇˜Ë̇:
• èÓ ËÏÂ
• èÓ „ÛÔ‡ Ó·‡Ê‰‡˘Ë ÒÂ
í˙ÒÂÌ ̇ ÌÓÏÂ ÔÓ ËÏÂ
1. éÚ ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ
Í·‚˯ àME.
2. äÓ„‡ÚÓ Ò χÍË‡ íöPCEHE, ̇ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ
Í·‚˯ àáÅOP. éÚ ‚‡Ò Ò ËÒ͇ ‰‡ ‚˙‚‰ÂÚ ËÏÂ.
3. àÁÔ˯ÂÚ Ô˙‚ËÚ ÌflÍÓÎÍÓ ·ÛÍ‚Ë ÓÚ ËÏÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ
Ê·ÂÚ ‰‡ ̇ÏÂËÚÂ.
àÁ·Ófl‚‡Ú Ò ËÏÂ̇ڇ ÓÚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ,
͇ÚÓ Ò Á‡ÔÓ˜‚‡ Ò Ô˙‚ÓÚÓ, ÍÓÂÚÓ ÓÚ„Ó‚‡fl ̇
‚˙‚‰ÂÌÓÚÓ ÓÚ ‚‡Ò. éÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ ÚÓ Â Ë Ï‡ÍË‡ÌÓ.
35
íÂÎÂÙÓÌÂÌ Û͇Á‡ÚÂÎ
4. ᇠ‰‡...
íÂÎÂÙÓÌÂÌ Û͇Á‡ÚÂÎ
ç‡ÚËÒÌÂÚÂ...
ç‡ÚËÒÌÂÚÂ...
è„Ή‡ÚÂ
χÍË‡ÌËfl Á‡ÔËÒ
EÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ÇàÜ.
è„Ή‡ÚÂ
χÍË‡ÌËfl Á‡ÔËÒ
EÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ÇàÜ.
àÁ·ÂÂÚ ‡Á΢ÂÌ
Á‡ÔËÒ
K·‚˯
ËÎË
,
‰Ó͇ÚÓ Ï‡ÍË‡ÚÂ
Ê·ÌËfl Á‡ÔËÒ.
àÁ·ÂÂÚÂ
‡Á΢ÂÌ Á‡ÔËÒ
, ‰Ó͇ÚÓ
K·‚˯
ËÎË
χÍË‡Ú Ê·ÌËfl Á‡ÔËÒ.
èÓÚ˙ÒËÚ ËÏÂ, ÍÓÂÚÓ ä·‚˯
Á‡
Á‡ÔÓ˜‚‡ Ò ‡Á΢̇
ËÁÚË‚‡Ì ̇ ‚˜Â
·ÛÍ‚‡
‚˙‚‰ÂÌËÚ ·ÛÍ‚Ë, ÒΉ
ÍÓÂÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
Í·‚˯‡, Ó·ÓÁ̇˜ÂÌ Ò
Ê·̇ڇ ·ÛÍ‚‡.
5. ôÓÏ ÓÚÍËÂÚ Ê·ÌËfl Á‡ÔËÒ, ̇ÚËÒÌÂÚÂ
Í·‚˯
, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÌÓÏÂ‡, ËÎË
̇ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ Oèñàà, Á‡ ‰‡
‚ÎÂÁÂÚ ‚ ÓÔˆËËÚ ̇ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ; Á‡
Ôӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl ‚Ê. ÒÚ‡Ìˈ‡ 34.
í˙ÒÂÌ ̇ ÌÓÏÂ ÔÓ „ÛÔ‡ Ó·‡Ê‰‡˘Ë ÒÂ
1. éÚ ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ
Í·‚˯ àME.
2. èˉ‚ËÊÂÚ Ò ‰Ó íöPCEHE HA ÉPìèA, ͇ÚÓ
, Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
ËÎË
ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ àáÅOP.
3. àÁÔ˯ÂÚ Ô˙‚ËÚ ÌflÍÓÎÍÓ ·ÛÍ‚Ë ÓÚ ËÏÂÚÓ Ì‡
„ÛÔ‡Ú‡, ÍÓÂÚÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ̇ÏÂËÚÂ.
àÁ·Ófl‚‡Ú Ò „ÛÔËÚ ӷ‡Ê‰‡˘Ë ÒÂ, ͇ÚÓ ÒÂ
Á‡ÔÓ˜‚‡ Ò Ô˙‚‡Ú‡, ÍÓflÚÓ ÓÚ„Ó‚‡fl ̇
‚˙‚‰ÂÌÓÚÓ ÓÚ ‚‡Ò.
4. èˉ‚ËÊÂÚ Ò ‰Ó Ê·̇ڇ „ÛÔ‡, ͇ÚÓ
, Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
ËÎË
ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ÇàÜ.
àÁÎËÁ‡ ÒÔËÒ˙Í Ì‡ ‚˙‚‰ÂÌÓÚÓ ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl
Û͇Á‡ÚÂÎ Á‡ ËÁ·‡Ì‡Ú‡ „ÛÔ‡ Ó·‡Ê‰‡˘Ë ÒÂ.
36
5. ᇠ‰‡...
6. ôÓÏ ÓÚÍËÂÚ Ê·ÌËfl Á‡ÔËÒ, ̇ÚËÒÌÂÚÂ
Í·‚˯
, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÌÓÏÂ‡, ËÎË
̇ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ Oèñàà, Á‡ ‰‡
‚ÎÂÁÂÚ ‚ ÓÔˆËËÚ ̇ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ; Á‡
Ôӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl ‚Ê. ÒÚ‡Ìˈ‡ 34.
ꉇÍÚË‡Ì ̇ „ÛÔ‡ Ó·‡Ê‰‡˘Ë ÒÂ
1. éÚ ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ
Í·‚˯ àME.
2. èˉ‚ËÊÂÚ Ò ‰Ó êEÑAKTàPAHE HA ÉPìèA,
, Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
ËÎË
ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ àáÅOP.
3. èÂı‚˙ÎÂÚ ÒÔËÒ˙͇ ̇ „ÛÔ‡Ú‡, ͇ÚÓ
.
̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
ËÎË
4. äÓ„‡ÚÓ Ï‡ÍË‡Ú „ÛÔ‡Ú‡, ÍÓflÚÓ ËÒ͇Ú ‰‡
χÍË‡ÚÂ, ̇ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ éèñàà.
5. àÁ·ÂÂÚ ‚Òfl͇ ÓÔˆËfl Ë ÔÓÏÂÌÂÚ ̇ÒÚÓÈÍËÚÂ,
͇ÍÚÓ ËÒ͇ÚÂ. ê‡ÁÔÓ·„‡Ú Ò˙Ò ÒΉÌËÚ ÓÔˆËË:
TOH HA èOBàKBAô: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡
ËÁ·ÂÂÚ ÚÓÌ ÔÓÁ‚˙Ìfl‚‡ÌÂ, ÍÓ„‡ÚÓ ÔÓÎÛ˜ËÚÂ
„·ÒÓ‚Ó Ó·‡Ê‰‡Ì ÓÚ Îˈ ÓÚ „ÛÔ‡Ú‡.
SMS TOH: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÚÓÌ
ÔÓÁ‚˙Ìfl‚‡ÌÂ, ÍÓ„‡ÚÓ ÔÓÎÛ˜ËÚ ÚÂÍÒÚÓ‚Ó
Ò˙Ó·˘ÂÌË ÓÚ Îˈ ÓÚ „ÛÔ‡Ú‡.
37
íÂÎÂÙÓÌÂÌ Û͇Á‡ÚÂÎ
íÂÎÂÙÓÌÂÌ Û͇Á‡ÚÂÎ
ÉPAîàKA: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
„‡Ù˘̇ ËÍÓ̇, ÍÓflÚÓ ‰‡ Ò ÔÓfl‚Ë, ÍÓ„‡ÚÓ
ÔÓÎÛ˜ËÚ „·ÒÓ‚Ó Ó·‡Ê‰‡Ì ÓÚ Îˈ ÓÚ „ÛÔ‡Ú‡.
5. àÁ·ÂÂÚ Ê·ÌËfl ÌÓÏÂ, ‡ÍÓ Ì‡ ÚÓÁË Á‡ÔËÒ Ëχ
Ôӂ˜ ÓÚ Â‰ËÌ, ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
ËÎË
, Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ àáÅOP.
àME HA ÉPìèA: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡
Á‡‰‡‰ÂÚ ËÏ ̇ „ÛÔ‡Ú‡; Á‡ Ôӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl
Á‡ ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ·ÛÍ‚Ë ‚Ê. ÒÚ‡Ìˈ‡ 42.
ëΉ ͇ÚÓ ÒÚ Ò˙ı‡ÌËÎË ÚÂÎÂÙÓÌÌËÚ ÌÓÏÂ‡ ‚
SIM ͇Ú‡Ú‡, ÏÓÊÂÚ ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚ ·˙ÁÓ ËÁ·Ë‡ÌÂ
Á‡ ÓÒÂÏ ÌÓÏÂ‡, Á‡ ‰‡ „Ë ËÁ·Ë‡Ú ÎÂÒÌÓ, ÍÓ„‡ÚÓ
ËÒ͇ÚÂ, ÔÓÒÚÓ Í‡ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ҂˙Á‡ÌËfl Ò Úflı
ˆËÙÓ‚ Í·‚˯.
6. ëΉ ͇ÚÓ Á‡‰‡‰ÂÚ ÌÓÏÂ‡ ̇ ËÁ·‡ÌËfl
Í·‚˯, ‡ÁÔÓ·„‡ÚÂ Ò ˜ÂÚËË ÓÔˆËË, ÍÓ„‡ÚÓ
̇ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ Oèñàà.
èPOMüHA: ‚Ë ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚÂ
‰Û„ ÌÓÏÂ Á‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl Í·‚˯.
àáTPàBAHE: ‚Ë ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ χıÌÂÚÂ
̇ÒÚÓÈ͇ڇ, ڇ͇ ˜Â ‰‡ Ìflχ Á‡‰‡‰ÂÌ ÌÓÏÂ
Í˙Ï Í·‚˯‡.
àáTPàâ BCàóKO: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡
ËÁ˜ËÒÚËÚ ̇ÒÚÓÈÍËÚ Á‡ ‚Ò˘ÍË Í·‚˯Ë, ڇ͇
˜Â ‰‡ Ìflχ Á‡‰‡‰ÂÌË ÌÓÏÂ‡ Í˙Ï ÌËÍÓÈ Í·‚˯.
HOMEP: ‚Ë ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ‚ˉËÚ ÌÓÏÂ‡
Á‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl Í·‚˯.
ᇉ‡‚‡Ì ̇ ÌÓÏÂ‡ Á‡ ·˙ÁÓ ËÁ·Ë‡ÌÂ
7. äÓ„‡ÚÓ ÔËÍβ˜ËÚÂ Ò Ì‡ÒÚÓÈ͇ڇ, ̇ÚËÒÌÂÚÂ
Í·‚˯
ËÎË
.
6. äÓ„‡ÚÓ ÔËÍβ˜ËÚÂ Ò ÔÓÏfl̇ڇ ̇ ̇ÒÚÓÈÍËÚÂ,
̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
ËÎË
.
Å˙ÁÓ ËÁ·Ë‡ÌÂ
1. éÚ ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ
Í·‚˯ àME.
Å˙ÁÓ ËÁ·Ë‡Ì ÓÚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ
2. èˉ‚ËÊÂÚ Ò ‰Ó ÅöPáO àáÅàPAHE, ͇ÚÓ
, Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
ËÎË
ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ àáÅOP.
ᇠ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ·˙ÁÓ ÌÓÏÂ‡Ú‡, Á‡‰‡‰ÂÌË Í˙Ï
, ̇ÚËÒÌÂÚÂ Ë Á‡‰˙ÊÚÂ
Í·‚˯Ë
‰Ó
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl Í·‚˯.
3. àÁ·ÂÂÚ Í·‚˯‡ (ÓÚ
‰Ó
), ̇ ÍÓÈÚÓ
ËÒ͇Ú ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ Á‡ ·˙ÁÓ
ËÁ·Ë‡ÌÂ, Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ÑÄ.
ÅÂÎÂÊ͇: èÓÁˈËfl 1  Á‡Ô‡ÁÂ̇ Á‡ ÌÓÏÂ‡ ̇
Ò˙‚˙‡ ̇ „·ÒÓ‚‡Ú‡ ‚Ë ÔÓ˘‡.
ÅÂÎÂÊ͇: ÄÍÓ ‚˜ ÒÚ Á‡‰‡ÎË ÌÓÏÂ ̇
Í·‚˯‡, ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ Oèñàà ÒÂ
ÔÓfl‚fl‚‡ ‚ÏÂÒÚÓ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ÑÄ.
èÂÏËÌÂÚÂ Í˙Ï ÂÚ‡Ô 6.
4. àÁ·ÂÂÚ ÓÚ ÒÔËÒ˙͇ Ê·ÌËfl Á‡ÔËÒ ÓÚ
ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ
Í·‚˯ ÇàÜ.
38
39
íÂÎÂÙÓÌÂÌ Û͇Á‡ÚÂÎ
íÂÎÂÙÓÌÂÌ Û͇Á‡ÚÂÎ
àÁÚË‚‡Ì ̇ ‚Ò˘ÍË Á‡ÔËÒË ‚
Û͇Á‡ÚÂÎfl
èÓ‚Â͇ ̇ Ò˙ÒÚÓflÌËÂÚÓ Ì‡
Ô‡ÏÂÚÚ‡
åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÚËÂÚ ‚Ò˘ÍË Á‡ÔËÒË ‚ Ô‡ÏÂÚÚ‡ ̇
ÚÂÎÂÙÓ̇ ËÎË Ì‡ SIM ͇Ú‡Ú‡, ËÎË ‚ ‰‚ÂÚÂ
‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ.
àχÚ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÔÓ‚ÂËÚ ÍÓÎÍÓ ËÏÂ̇ Ë
ÌÓÏÂ‡ Ò‡ Á‡Ô‡ÁÂÌË ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ (‚
Ô‡ÏÂÚÚ‡ ̇ ͇Ú‡Ú‡ Ë Ì‡ ÚÂÎÂÙÓ̇) Ë ÍÓÎÍÓ Ò‡
ÓÒÚ‡‚‡˘ËÚ ҂ӷӉÌË ÔÓÁˈËË.
1. Ç ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ
Í·‚˯ àME.
2. å‡ÍË‡ÈÚ àáíêàâ Çëàóäé Ò Í·‚˯
ËÎË
Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ àáÅéê.
3.
ᇠ‰‡...
íÓ„‡‚‡ ̇ÚËÒÌÂÚÂ...
àÁ·ÂÂÚ ԇÏÂÚÚ‡,
ÍÓflÚÓ ˘Â ËÁ˜ËÒÚ‚‡ÚÂ
ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯
åÄêä..
éÚÏÂÌËÚ ËÁ·Ó‡
ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯
çÖåÄêä..
àÁÚËÂÚ ‚Ò˘ÍË Á‡ÔËÒË ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯
‚ ËÁ·‡Ì‡Ú‡ Ô‡ÏÂÚ
àáíêàâ.
1. éÚ ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ
Í·‚˯ àME.
2. àÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡ ëöëíéüçàÖ çÄ èÄåÖííÄ,
͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
ËÎË
, Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ àáÅéê.
3. ç‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
ËÎË
, Á‡ ‰‡ Ô„Ή‡ÚÂ
·Ófl ̇ Á‡ÔËÒËÚ ‚ Ô‡ÏÂÚÚ‡ ̇ ͇Ú‡Ú‡ Ë ‚ Ú‡ÁË
̇ ÚÂÎÂÙÓ̇ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË ̇ Ó·˘Ëfl ͇ԇˆËÚÂÚ
̇ ‚Òfl͇ Ô‡ÏÂÚ.
4. äÓ„‡ÚÓ Ò‚˙¯ËÚ ÔÓ‚Â͇ڇ, ̇ÚËÒÌÂÚÂ
Í·‚˯
ËÎË
.
4. Ç˙‚‰ÂÚ ԇÓ·ڇ ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ÑÄ.
ÅÂÎÂÊ͇: è‡Ó·ڇ  Á‡‰‡‰Â̇ ̇ 00000000. á‡
ÔÓÏfl̇ ‚Ê. ÒÚ. 85.
5. äÓ„‡ÚÓ Ò ÔÓfl‚Ë Ò˙Ó·˘ÂÌË Á‡ ÔÓÚ‚˙ʉÂÌËÂ,
̇ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ÑÄ.
6. äÓ„‡ÚÓ Ò‚˙¯ËÚÂ, ̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
ËÎË
.
40
41
Ç˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÚÂÍÒÚ
Ç˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÚÂÍÒÚ
äÓ„‡ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÚÂÎÂÙÓ̇ ÒË, ˜ÂÒÚÓ ˘Â ‚Ë ÒÂ
̇·„‡ ‰‡ ‚˙‚Âʉ‡Ú ÚÂÍÒÚ. ç‡ÔËÏÂ, ÍÓ„‡ÚÓ
Ò˙ı‡Ìfl‚‡Ú ËÏ ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ, ÍÓ„‡ÚÓ
Ò˙Á‰‡‚‡Ú Î˘ÂÌ ÔÓÁ‰‡‚ ËÎË ÓÔ‰ÂÎflÚ „‡ÙË͇
‚ ͇ÎẨ‡‡ ÒË. åÓÊÂÚ ‰‡ ‚˙‚Âʉ‡Ú ·ÛÍ‚ÂÌÓˆËÙÓ‚Ë ÒËÏ‚ÓÎË ÓÚ Í·‚ˇÚÛ‡Ú‡ ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇.
íÂÎÂÙÓÌ˙Ú ‚Ë Ëχ ÒΉÌËÚ ÂÊËÏË Á‡ ‚˙‚Âʉ‡ÌÂ
̇ ÚÂÍÒÚ:
ëÏfl̇ ̇ ÂÊËχ Á‡ ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇
ÚÂÍÒÚ
äÓ„‡ÚÓ ÒÚ ‚ ÔÓÎÂ, ÍÓÂÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ‚˙‚Âʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡
·ÛÍ‚Ë, ˘Â Á‡·ÂÎÂÊËÚ Ë̉Ë͇ÚÓ‡ Á‡ ÚÂÍÒÚÓ‚Ë
ÂÊËÏ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂfl.
èËÏÂ: äÓ„‡ÚÓ Ò˙Á‰‡‚‡Ú ÚÂÍÒÚÓ‚Ó Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.
• êÂÊËÏ í9
à̉Ë͇ÚÓ Á‡
ÚÂÍÒÚÓ‚Ë ÂÊËÏ
íÓÁË ÂÊËÏ ‚Ë ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ‰‡ ‚˙‚Âʉ‡Ú ‰ÛÏË,
͇ÚÓ Ì‡ÚËÒ͇Ú ҇ÏÓ Â‰ËÌ Í·‚˯ Á‡ ·ÛÍ‚‡. ç‡
‚ÒÂÍË Í·‚˯ ÓÚ Í·‚ˇÚÛ‡Ú‡ Ëχ Ôӂ˜ ÓÚ
‰̇ ·ÛÍ‚‡ - ÍÓ„‡ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
‚‰Ì˙Ê, ÏÓÊ ‰‡ ËÁÎflÁ‡Ú ·ÛÍ‚ËÚ J, K ËÎË L.
êÂÊËÏ˙Ú í9 ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ò‡‚Ìfl‚‡ ̇ÚËÒ͇ÌËflÚ‡
̇ Í·‚˯ËÚÂ Ò ‚˙Ú¯ÂÌ ÂÁËÍÓ‚ ˜ÌËÍ, Á‡ ‰‡
ÓÔ‰ÂÎË Ô‡‚ËÎ̇ڇ ‰Ûχ, ͇ÚÓ ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ Ò‡
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË ÏÌÓ„Ó ÔÓ-χÎÍÓ Ì‡ÚËÒ͇ÌËfl,
ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ÔË Ú‡‰ËˆËÓÌÌËfl ÂÊËÏ Ì‡
‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ·ÛÍ‚Ë Ò „·‚ÌË/χÎÍË ·ÛÍ‚Ë.
• êÂÊËÏ Á‡ ‚˙‚Âʉ‡ÌÂ Ò „·‚ÌË/χÎÍË ·ÛÍ‚Ë
íÂÁË ÂÊËÏË ‚Ë ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡Ú ‰‡ ‚˙‚Âʉ‡Ú ·ÛÍ‚Ë Ò
̇ÚËÒ͇Ì ̇ Í·‚˯‡, Ó·ÓÁ̇˜ÂÌ Ò˙Ò
Ò˙ÓÚ‚ÂÚ̇ڇ ·ÛÍ‚‡, ‚‰Ì˙Ê, ‰‚‡, ÚË ËÎË ˜ÂÚËË
Ô˙ÚË, ‰Ó͇ÚÓ ·ÛÍ‚‡Ú‡ Ò ÔÓfl‚Ë Ì‡ ÂÍ‡Ì‡.
Oèñàà
ᇠ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ…
íÓ„‡‚‡ ̇ÚËÒÌÂÚÂ
ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ,
‰Ó͇ÚÓ…
PÂÊËÏ í9
CÂ ÔÓfl‚Ë
.
ÇÊ. ÒÚ‡Ìˈ‡ 44.
PÂÊËÏ „·‚ÌË ·ÛÍ‚Ë
CÂ ÔÓfl‚Ë
.
ÇÊ. ÒÚ‡Ìˈ‡ 46.
PÂÊËÏ Ï‡ÎÍË ·ÛÍ‚Ë
CÂ ÔÓfl‚Ë
.
ÇÊ. ÒÚ‡Ìˈ‡ 46.
PÂÊËÏ ÒËÏ‚ÓÎË
CÂ ÔÓfl‚Ë
.
ÇÊ. ÒÚ‡Ìˈ‡ 47.
PÂÊËÏ ˜ËÒ·
CÂ ÔÓfl‚Ë
.
ÇÊ. ÒÚ‡Ìˈ‡ 47.
• êÂÊËÏ ÒËÏ‚ÓÎË
íÓÁË ÂÊËÏ ‚Ë ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ‰‡ ‚˙‚Âʉ‡Ú ÒËÏ‚ÓÎË
͇ÚÓ ÔÂÔË̇ÚÂÎÌË Á̇ˆË.
• êÂÊËÏ ˜ËÒ·
íÓÁË ÂÊËÏ ‚Ë ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ‰‡ ‚˙‚Âʉ‡Ú ˜ËÒ·.
42
918
43
Ç˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÚÂÍÒÚ
Ç˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÚÂÍÒÚ
ꇷÓÚ‡ Ò ÂÊËÏ T9
êÂÊËÏ˙Ú Á‡ ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ Ô‰ÔÓ·„‡ÂÏ ÚÂÍÒÚ T9
‚Ë ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ‚˙‚Âʉ‡Ú ·ÛÍ‚Ë Ò
‰ËÌ˘ÌË Ì‡ÚËÒ͇ÌËfl ̇ Í·‚˯ËÚÂ. íÓÁË ÂÊËÏ Á‡
‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÚÂÍÒÚ Ò ÓÒÌÓ‚‡‚‡ ̇ ‚„‡‰ÂÌ ˜ÌËÍ.
1. äÓ„‡ÚÓ ÒÚ ‚ ÂÊËÏ í9 Á‡ ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇
Ô‰ÔÓ·„‡ÂÏ ÚÂÍÒÚ, Á‡ÔÓ˜ÌÂÚ ‰‡ ËÁÔËÒ‚‡ÚÂ
‰Ûχ Ò Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ Í·‚˯Ë
‰Ó
.
ç‡ÚËÒ͇ÈÚ ‚ÒÂÍË Í·‚˯ ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ Á‡ ‰̇
·ÛÍ‚‡.
èËÏÂ: ᇠ‰‡ ‚˙‚‰ÂÚ Hello ‚ ÂÊËÏ í9,
̇ÚËÒÌÂÚÂ
,
,
,
Ë
.
ÑÛχڇ, ÍÓflÚÓ ËÁÔËÒ‚‡ÚÂ, Ò ÔÓfl‚fl‚‡ ̇
‰ËÒÔÎÂfl. ífl ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÓÏÂÌË Ò ‚ÒÂÍË
̇ÚËÒÌ‡Ú ÓÚ ‚‡Ò Í·‚˯.
• ᇠËÁÔËÒ‚‡Ì ̇ ÚÓ˜ÍË, ÚËÂÚ‡ ËÎË ‡ÔÓÒÚÓÙË,
̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
. Ç ÂÊËÏ T9 Ò ÒÔ‡Á‚‡Ú
„‡Ï‡Ú˘ÂÒÍËÚ Ô‡‚Ë·, Á‡ ‰‡ Ò „‡‡ÌÚË‡
Ô‡‚ËÎ̇ ÔÛÌÍÚÛ‡ˆËfl.
èËÏÂ:
L
 ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ‰‚‡ Ô˙ÚË, Á‡ ‰‡ ÔÓ͇ÊÂ
‰‚‡ ÔÂÔË̇ÚÂÎÌË Á͇̇:
e
t
'
s
e
a
t
.
• ᇠÒÏfl̇ ̇ „·‚ÌË/χÎÍË ·ÛÍ‚Ë ‚ ÂÊËÏ T9,
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ Í·‚˯
. àχ ‰‚‡ ÂÊËχ Á‡
„·‚ÌË/χÎÍË ·ÛÍ‚Ë:
å‡ÎÍË ·ÛÍ‚Ë
2. Ç˙‚‰ÂÚ ˆfl·ڇ ‰Ûχ, ÔÂ‰Ë ‰‡ ‰‡ÍÚË‡ÚÂ
ËÎË ËÁÚËÂÚ ÌÂ˘Ó ÓÚ ÌÂfl.
3. ÄÍÓ ‰Ûχڇ  Ô‡‚ËÎÌÓ ËÁÔË҇̇, ÔÂÏËÌÂÚÂ
Í˙Ï ÒΉ‚‡˘‡Ú‡.
Ç ÔÓÚË‚ÂÌ ÒÎÛ˜‡È ̇ÚËÒÌÂÚÂ
,
ËÎË
, Á‡
‰‡ ËÁ͇‡Ú ‚‡ˇÌÚÌË ‰ÛÏË Á‡ ̇ÚËÒ̇ÚËÚ ÓÚ
‚‡Ò Í·‚˯Ë.
É·‚ÌË ·ÛÍ‚Ë
• åÓÊÂÚ ‰‡ ÔÂÏÂÒÚ‚‡Ú ÍÛÒÓ‡ Ò Í·‚Ë¯Ë Ë
ᇠËÁÚË‚‡Ì ̇ ·ÛÍ‚Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
.
ç‡ÚËÒÌÂÚÂ Ë Á‡‰˙ÊÚ Í·‚˯
, Á‡ ‰‡
ËÁ˜ËÒÚËÚ ÂÍ‡Ì‡.
.
èËÏÂ: ä‡ÍÚÓ Of, ڇ͇ Ë Me ËÏ‡Ú ÔÓ‰ˈ‡Ú‡
,
. íÂÎÂÙÓÌ˙Ú Ô˙‚Ó ËÁÔËÒ‚‡
ÔÓ˜ÂÒÚÓ Ò¢‡Ì‡Ú‡ ‰Ûχ.
4. ÑÓ·‡‚ÂÚ ‡ÁÒÚÓflÌË ÒΉ ‚Òfl͇ ‰Ûχ, ͇ÚÓ
̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
.
•
44
ᇠ‰‡ ËÁÔ˯ÂÚ ‰ÛÏË, ÍÓËÚÓ Ì Ò ̇ÏË‡Ú ‚
ÂÊËÏ T9, ÒÏÂÌÂÚ ÂÊËχ Á‡ ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇
ÚÂÍÒÚ Ò ÂÊËÏ Á‡ ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ „·‚ÌË/χÎÍË
·ÛÍ‚Ë.
45
Ç˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÚÂÍÒÚ
Ç˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÚÂÍÒÚ
ꇷÓÚ‡ Ò ÂÊËÏ Á‡ ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇
„·‚ÌË/χÎÍË ·ÛÍ‚Ë
• ᇠ‰‡ ‚˙‚‰ÂÚ ¯Ô‡ˆËfl (‡ÁÒÚÓflÌËÂ), ̇ÚËÒÌÂÚÂ
Í·‚˯
.
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ Í·‚Ë¯Ë ÓÚ
̇ ÚÂÍÒÚ.
• åÓÊÂÚ ‰‡ ÔÂÏÂÒÚ‚‡Ú ÍÛÒÓ‡ Ò Í·‚Ë¯Ë Ë
ᇠËÁÚË‚‡Ì ̇ ·ÛÍ‚Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
.
ç‡ÚËÒÌÂÚÂ Ë Á‡‰˙ÊÚ Í·‚˯
, Á‡ ‰‡
ËÁ˜ËÒÚËÚ ÂÍ‡Ì‡.
‰Ó
Á‡ ‚˙‚Âʉ‡ÌÂ
1. ç‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯‡, Ó·ÓÁ̇˜ÂÌ Ò ÌÂÓ·ıÓ‰Ëχڇ
·ÛÍ‚‡:
- ljÌ˙Ê Á‡ Ô˙‚‡Ú‡ ·ÛÍ‚‡
- Ñ‚‡ Ô˙ÚË Á‡ ‚ÚÓ‡Ú‡ ·ÛÍ‚‡
- Ë Ú.Ì.
2. àÁ·ÂÂÚ ÓÒڇ̇ÎËÚ ·ÛÍ‚Ë ÔÓ Ò˙˘Ëfl ̇˜ËÌ.
ꇷÓÚ‡ Ò ÂÊËÏ ÒËÏ‚ÓÎË
êÂÊËÏ ÒËÏ‚ÓÎË ‚Ë ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ‚˙‚Âʉ‡ÚÂ
ÒËÏ‚ÓÎË ‚ ÚÂÍÒÚÓ‚Ó Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.
ÅÂÎÂÊ͇: äÓ„‡ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ‡Á΢ÂÌ Í·‚˯,
ÍÛÒÓ˙Ú Ò ÔÂÏÂÒÚ‚‡ ̇‰flÒÌÓ. äÓ„‡ÚÓ
‚˙‚Âʉ‡Ú ‰̇ Ë Ò˙˘‡ ·ÛÍ‚‡ ‰‚‡ Ô˙ÚË
ËÎË ‡Á΢̇ ·ÛÍ‚‡ ÓÚ Ò˙˘Ëfl Í·‚˯,
ÔÓÒÚÓ ËÁ˜‡Í‡ÈÚ ÌflÍÓÎÍÓ ÒÂÍÛ̉Ë,
‰Ó͇ÚÓ ÍÛÒÓ˙Ú ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÒÂ
ÔÂÏÂÒÚË Ì‡‰flÒÌÓ, ÒΉ ÍÓÂÚÓ ËÁ·ÂÂÚÂ
ÒΉ‚‡˘‡Ú‡ ·ÛÍ‚‡.
ÇÊ. ‰ÓÎ̇ڇ Ú‡·Îˈ‡ Á‡ Ôӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl Á‡
ÒËÏ‚ÓÎËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ‚˙‚Âʉ‡Ú Ò Í·‚˯ËÚÂ.
á̇ˆË ÔÓ ‰‡ ËÏ Ì‡ ËÁÔËÒ‚‡ÌÂ
ä·‚˯
É·‚ÌË ·ÛÍ‚Ë
å‡ÎÍË ·ÛÍ‚Ë
.
ÑÄ
918
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ Í·‚˯ËÚ Á‡ ̇‚Ë„‡ˆËfl, Á‡ ‰‡
ÒÚË„ÌÂÚ ‰Ó Ê·ÌËfl ÒËÏ‚ÓÎ, ÒΉ ÍÓÂÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ÑÄ, Á‡ ‰‡ ‚˙‚‰ÂÚ ÔÓ‰˜ÂÚ‡ÌËfl
ÒËÏ‚ÓÎ ‚ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ ÒË.
òÔ‡ˆËfl
ꇷÓÚ‡ Ò ÂÊËÏ ˜ËÒ·
êÂÊËÏ ˜ËÒ· ‚Ë ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ‚˙‚Âʉ‡ÚÂ
˜ËÒ· ‚ ÚÂÍÒÚÓ‚Ó Ò˙Ó·˘ÂÌË (͇ÚÓ Ì‡Ô. ÚÂÎÂÙÓÌÂÌ
ÌÓÏÂ). ç‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯ËÚÂ, ÓÚ„Ó‚‡fl˘Ë ̇
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚ ˆËÙË, ÔÂ‰Ë ˙˜ÌÓ ‰‡ ÒÂ
ÔÂı‚˙ÎËÚÂ Í˙Ï Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl ÚÂÍÒÚÓ‚Ë ÂÊËÏ.
46
47
OÔˆËË ÔÓ ‚ÂÏ ̇ Ó·‡Ê‰‡ÌÂ
OÔˆËË ÔÓ ‚ÂÏ ̇
Ó·‡Ê‰‡ÌÂ
íÂÎÂÙÓÌ˙Ú ‚Ë ‡ÁÔÓ·„‡ Ò ‰ˈ‡ ÍÓÌÚÓÎÌË ÙÛÌ͈ËË,
ÍÓËÚÓ ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÓ ‚ÂÏ ̇ Ó·‡Ê‰‡ÌÂ.
ᇉ˙ʇÌ ̇ ‡Á„Ó‚Ó
äÓ„‡ÚÓ ¯ËÚÂ, ÏÓÊÂÚ ‰‡ Á‡‰˙ÊËÚ ̇ÒÚÓfl˘Ëfl
‡Á„Ó‚Ó. åÓÊÂÚ ‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ‰‡ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ËÚÂ
‰Û„Ó Ó·‡Ê‰‡ÌÂ, ‡ÍÓ Ú‡ÁË ÛÒÎÛ„‡ Ò ÔÓ‰‰˙ʇ ÓÚ
ÏÂʇڇ. éÚ ÚÂÁË ‰‚‡ ‡Á„Ó‚Ó‡ ‰ËÌËflÚ Â ‡ÍÚË‚ÂÌ, ‡
‰Û„ËflÚ Â Á‡‰˙ʇÌ, ‡ ‚Ë ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ô‚Íβ˜‚‡ÚÂ
ÏÂÊ‰Û Úflı.
àÁÍβ˜‚‡Ì ̇ ÏËÍÓÙÓ̇
(Á‡„ÎÛ¯‡‚‡ÌÂ)
åÓÊÂÚ ‚ÂÏÂÌÌÓ ‰‡ ËÁÍβ˜ËÚ ÏËÍÓÙÓ̇ ̇
ÚÂÎÂÙÓ̇ ÒË, ڇ͇ ˜Â ‰Û„‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ ‰‡ Ì ÏÓÊ ‰‡ ‚Ë
˜Û‚‡.
èËÏÂ: àÒ͇Ú ‰‡ ͇ÊÂÚ ÌÂ˘Ó Ì‡ ‰Û„ ˜Ó‚ÂÍ ‚ ÒÚ‡flÚ‡,
ÌÓ Ì Ê·ÂÚ ӷ‡Ê‰‡˘ËflÚ Ò ‰‡ ‚Ë ˜ÛÂ.
ᇠ‰‡ ËÁÍβ˜ËÚ ‚ÂÏÂÌÌÓ ÏËÍÓÙÓ̇:
ᇠ‰‡ Á‡‰˙ÊËÚ ‡Á„Ó‚Ó, ÔÓÒÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ
Í·‚˯ áAÑPöÜ. äÓ„‡ÚÓ ÔÓÊ·ÂÚÂ, ÏÓÊÂÚ ÓÚÌÓ‚Ó
‰‡ ‡ÍÚË‚Ë‡Ú ÚÓÁË ‡Á„Ó‚Ó, ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ
Í·‚˯ OCBOÅOÑà.
1. ç‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ Oèñàà.
ᇠ‰‡ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ËÚ ӷ‡Ê‰‡ÌÂ, ‰Ó͇ÚÓ ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ Ú˜Â
‰Û„ ‡Á„Ó‚Ó:
3. ç‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ÑÄ.
1. 燷ÂÂÚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl ÌÓÏÂ, ̇ ÍÓÈÚÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ÒÂ
Ó·‡‰ËÚÂ, ËÎË „Ó Ì‡ÏÂÂÚ ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ.
2. ç‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
, Á‡ ‰‡ ̇·ÂÂÚ ‚ÚÓËfl ÌÓÏÂ.
è˙‚ÓÚÓ Ó·‡Ê‰‡Ì ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ò Á‡‰˙ʇ.
àÎË:
1. ᇉ˙ÊÚ ̇ÒÚÓfl˘Ëfl ‡Á„Ó‚Ó, ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ áAÑPöÜ.
2. éÒ˙˘ÂÒÚ‚ÂÚ ‚ÚÓËfl ‡Á„Ó‚Ó ÔÓ Ó·Ë˜‡ÈÌËfl ̇˜ËÌ.
2. ÄÍÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, ̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
χÍË‡Ú ÓÔˆËflÚ‡ TàX.
, Á‡ ‰‡
éÚ ‰Û„‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ ‚˜ Ì ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‚Ë ˜Û‚‡Ú.
ᇠ‰‡ ‚Íβ˜ËÚ ÓÚÌÓ‚Ó ÏËÍÓÙÓ̇:
1. ç‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ Oèñàà.
2. ÄÍÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, ̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
χÍË‡Ú ÓÔˆËflÚ‡ òìMEH.
, Á‡ ‰‡
3. ç‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ÑÄ.
éÚ ‰Û„‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ ÓÚÌÓ‚Ó ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‚Ë ˜Û‚‡Ú.
ᇠ‰‡ Ô‚Íβ˜ËÚ ÏÂÊ‰Û ‰‚‡Ú‡ ‡Á„Ó‚Ó‡, ÔÓÒÚÓ
̇ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ áAMüHA.
ç‡ÒÚÓfl˘ÓÚÓ Ó·‡Ê‰‡Ì  Á‡‰˙ʇÌÓ, ‡ Ô‰˯ÌÓÚÓ
Á‡‰˙ʇÌÓ Ó·‡Ê‰‡Ì ÓÚÌÓ‚Ó Â ‡ÍÚË‚Ë‡ÌÓ, ڇ͇ ˜Â
ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚ ‡Á„Ó‚Ó‡ ÒË Ò ‰Û„ÓÚÓ ÎˈÂ.
äÓ„‡ÚÓ Ò‚˙¯ËÚÂ, ‚ÒÂÍË ‡Á„Ó‚Ó Ò ÔËÍβ˜‚‡ ÔÓ
ӷ˘‡ÈÌËfl ̇˜ËÌ ˜ÂÁ ̇ÚËÒ͇Ì ̇ Í·‚˯
.
48
49
OÔˆËË ÔÓ ‚ÂÏ ̇ Ó·‡Ê‰‡ÌÂ
OÔˆËË ÔÓ ‚ÂÏ ̇ Ó·‡Ê‰‡ÌÂ
ᇄÎÛ¯‡‚‡ÌÂ/ËÁÔ‡˘‡Ì ̇ ÚÓÌÓ‚Â ÓÚ
Í·‚˯ËÚÂ
í˙ÒÂÌ ̇ ÌÓÏÂ ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl
Û͇Á‡ÚÂÎ
íÂÁË ÓÔˆËË ‚Ë ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡Ú ‰‡ ËÁÍβ˜ËÚ ËÎË ‚Íβ˜ËÚÂ
ÚÓÌÓ‚ÂÚ ̇ Í·‚˯ËÚÂ. ÄÍÓ Â ËÁ·‡Ì‡ ÓÔˆËfl TàXà
ÅìTOHà, ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ‚Ë Ì Ô‰‡‚‡ ÚÓÌÓ‚ÂÚ ̇
Í·‚˯ËÚÂ. íÓ‚‡ ‚Ë ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ̇ÚËÒ͇ÚÂ
Í·‚˯Ë, ·ÂÁ ‰‡ ˜Û‚‡Ú ‰ÓÒ‡‰ÌËÚ ÚÓÌÓ‚Â ÓÚ Úflı ÔÓ
‚ÂÏ ̇ ‡Á„Ó‚Ó.
èÓ ‚ÂÏ ̇ ‡Á„Ó‚Ó ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ú˙ÒËÚ ÌÓÏÂ ‚
ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ.
ÅÂÎÂÊ͇: ᇠ‚˙Á͇ Ò ÚÂÎÂÙÓÌÌË ÒÂÍÂÚ‡Ë ËÎË
ÍÓÏÔ˛Ú˙ËÁË‡ÌË ÚÂÎÂÙÓÌÌË ÒËÒÚÂÏË
Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ‡ÍÚË‚Ë‡Ì‡ ÓÔˆËflÚ‡
àáèPATà Åìíéçà.
3. ç‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ÑÄ.
1. ç‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ Oèñàà.
2. ç‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
ìKÄáÄíÖã.
, Á‡ ‰‡ χÍË‡Ú ÓÔˆËflÚ‡
àÁÎËÁ‡ ÒÔËÒ˙Í Ì‡ ‚˙‚‰ÂÌÓÚÓ ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl
Û͇Á‡ÚÂÎ.
4. àÁÔ˯ÂÚ ËÏÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ Ê·ÂÚ ‰‡ ̇ÏÂËÚÂ.
àÁÔ‡˘‡Ì ̇ DTMF ÚÓÌÓ‚Â
åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÔ‡˘‡Ú DTMF (‰‚ÓÈÌË ÏÌÓ„Ó˜ÂÒÚÓÚÌË)
ÚÓÌÓ‚Â, ÓÚ„Ó‚‡fl˘Ë ̇ ÌÓÏÂ, ‚˙‚‰ÂÌ ÔË Ó·‡Ê‰‡ÌÂ.
í‡ÁË ÓÔˆËfl Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ Ò ‚˙‚Âʉ‡ Ô‡Ó· ËÎË
ÌÓÏÂ ̇ ·‡ÌÍÓ‚‡ ÒÏÂÚ͇ ‚ ‡‚ÚÓχÚËÁË‡Ì‡ ÒËÒÚÂχ,
͇ÚÓ Ì‡Ô. Á‡ Ìfl͇͂‡ ·‡ÌÍÓ‚‡ ÛÒÎÛ„‡.
ᇠ‰‡ ËÁÔ‡ÚËÚ DTMF ÚÓÌÓ‚Â, ̇Ô‡‚ÂÚ ÒΉÌÓÚÓ.
1. äÓ„‡ÚÓ Ò ҂˙ÊÂÚ Ò˙Ò ÒËÒÚÂχڇ Á‡ ÚÂÎÂÙÓÌÌÓ
Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ, ̇ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ éèñàà.
2. ç‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
àáèPATà.
, Á‡ ‰‡ χÍË‡Ú ÓÔˆËflÚ‡
ÄÍÓ ‚˙‚‰ÂÚ Ô˙‚ËÚ ÌflÍÓÎÍÓ ·ÛÍ‚Ë ÓÚ ËÏÂÚÓ,
ËÁÎËÁ‡ ÒÔËÒ˙Í Ì‡ Á‡ÔËÒËÚ ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ,
͇ÚÓ Ò Á‡ÔÓ˜ÌÂ Ò Ô˙‚ÓÚÓ ËÏÂ, ÍÓÂÚÓ ÓÚ„Ó‚‡fl ̇
‚˙‚‰ÂÌÓÚÓ ÓÚ ‚‡Ò. ë˙˘Ó ڇ͇ ÚÓ Â Ë Ï‡ÍË‡ÌÓ.
5. èÂı‚˙ÎÂÚ Ò ‰Ó Á‡ÔËÒ, ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
ËÎË
, Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯
Í·‚˯
ÇàÜ, Á‡ ‰‡ Ô„Ή‡Ú χÍË‡ÌËfl Á‡ÔËÒ.
6. ᇠ‰‡ Ô„Ή‡Ú χÍË‡ÌÓÚÓ ËÏÂ, ̇ÚËÒÌÂÚÂ
ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ BàÜ.
ᇠÔӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl Á‡ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ ÚÂÎÂÙÓÌÂÌ
Û͇Á‡ÚÂÎ, ‚Ê. ÒÚ‡Ìˈ‡ 31.
3. ç‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ÑÄ.
4. Ç˙‚‰ÂÚ ÌÓÏÂ‡, ÍÓÈÚÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ËÁÔ‡ÚËÚÂ, Ë
̇ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ÑÄ.
àÁÔ‡˘‡Ú Ò ÚÓÌÓ‚ÂÚÂ, ÓÚ„Ó‚‡fl˘Ë ̇ ÌÓÏÂ‡ ̇
‰ËÒÔÎÂfl.
ÅÂÎÂÊ͇: ë˙˘Ó ڇ͇ ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ú˙ÒËÚ ÌÓÏÂ ‚
ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ, ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ àME. ᇠÔÓ-ÔÓ‰ӷ̇
ËÌÙÓχˆËfl Á‡ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ ÚÂÎÂÙÓÌÂÌ
Û͇Á‡ÚÂÎ ‚Ê. ÒÚ‡Ìˈ‡ 31.
50
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÛÒÎÛ„‡Ú‡ SMS
ÄÍÓ ÔÓÎÛ˜ËÚ Í‡ÚÍÓ Ò˙Ó·˘ÂÌË - SMS (ÛÒÎÛ„‡ Á‡
Í‡ÚÍË Ò˙Ó·˘ÂÌËfl) - ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ‡Á„Ó‚Ó, ̇ ‰ËÒÔÎÂfl
˘Â Ò ÔÓfl‚Ë ËÍÓ̇ڇ ̇ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ (
). éÔˆËflÚ‡
SMS ñÖçíöP ‚Ë ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ڇÁË
ÙÛÌ͈Ëfl.
ᇠÔӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl Á‡ SMS, ‚Ê. ÒÚ‡Ìˈ‡ 62.
51
OÔˆËË ÔÓ ‚ÂÏ ̇ Ó·‡Ê‰‡ÌÂ
OÔˆËË ÔÓ ‚ÂÏ ̇ Ó·‡Ê‰‡ÌÂ
éÚ„Ó‚‡flÌ ̇ ‚ÚÓÓ Ó·‡Ê‰‡ÌÂ
åÓÊÂÚ ‰‡ ÓÚ„Ó‚ÓËÚ ̇ ‚ıÓ‰fl˘Ó ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ, ‰Ó͇ÚÓ
‚˜ Ú˜ ‰ËÌ ‡Á„Ó‚Ó, ÒÚË„‡ Ú‡ÁË ÛÒÎÛ„‡ ‰‡ ÒÂ
ÔÓ‰‰˙ʇ ÓÚ ÏÂʇڇ Ë ‰‡ ÒÚ ̇ÒÚÓËÎË ÓÔˆËfl
àáóAKBAô HA PAáÉOBOP (åÂÌ˛ 6.3) ̇ AKTàB.
(‚Ê. ÒÚ‡Ìˈ‡ 107). ô ·˙‰ÂÚ ۂ‰ÓÏÂÌË Á‡
‚ıÓ‰fl˘ÓÚÓ Ó·‡Ê‰‡Ì ÔÓÒ‰ÒÚ‚ÓÏ ÚÓÌ Á‡ ËÁ˜‡Í‚‡˘Ó
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ.
ᇠ‰‡ ÓÚ„Ó‚ÓËÚ ̇ Ó·‡Ê‰‡ÌÂ, ‰Ó͇ÚÓ ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ Ú˜Â
‰Û„ ‡Á„Ó‚Ó:
4. ᇠ‰‡ Ò ÔËÒ˙‰ËÌË ÌÓ‚ Û˜‡ÒÚÌËÍ Í˙Ï ÍÓÌÙÂÂÌÚÌËfl
‡Á„Ó‚Ó, ËÁ·ÂÂÚ ÎˈÂÚÓ ÔÓ Ó·Ë˜‡ÈÌËfl ̇˜ËÌ, ÒΉ
ÍÓÂÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ Oèñàà Ë ËÁ·ÂÂÚÂ
ÓÔˆËflÚ‡ èPàCöEÑàHà.
åÓÊÂÚ ‰‡ ‰Ó·‡‚flÚ ÌÓ‚Ë ıÓ‡, ÍÓËÚÓ ‚Ë ËÁ·Ë‡Ú, ͇ÚÓ
ÓÚ„Ó‚‡flÚ ̇ ‚ıÓ‰fl˘ÓÚÓ Ó·‡Ê‰‡ÌÂ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
Oèñàà, ÒΉ ÍÓÂÚÓ èPàCöEÑàHà. íÓ‚‡ Ò ÔÓ‚Ú‡fl
ÍÓÎÍÓÚÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ.
1. ç‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
, Á‡ ‰‡ ÓÚ„Ó‚ÓËÚ ̇
‚ıÓ‰fl˘ÓÚÓ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ. è˙‚ÓÚÓ Ó·‡Ê‰‡ÌÂ
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ò Á‡‰˙ʇ.
éÒ˙˘ÂÒÚ‚fl‚‡Ì ̇ ˜‡ÒÚÂÌ ‡Á„Ó‚Ó Ò Â‰ËÌ
Û˜‡ÒÚÌËÍ
2. ᇠ‰‡ Ô‚Íβ˜ËÚ ÏÂÊ‰Û ‰‚‡Ú‡ ‡Á„Ó‚Ó‡,
̇ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ áAMüHA.
ᇠ‰‡ ÔÂÍ‡ÚËÚ Á‡‰˙Ê‡Ì ‡Á„Ó‚Ó, ̇ÚËÒÌÂÚÂ
ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ Oèñàà Ë ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËfl KPAâ
áAÑöPÜÄç êÄáÉéÇéê.
1. ç‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ Oèñàà Ë ËÁ·ÂÂÚÂ
ÓÔˆËfl àáÅEPà EÑàH.
3. ᇠ‰‡ ÔËÍβ˜ËÚ ÚÂÍÛ˘Ëfl ‡Á„Ó‚Ó, ̇ÚËÒÌÂÚÂ
Í·‚˯
.
èÓfl‚fl‚‡ Ò ÒÔËÒ˙Í˙Ú Ì‡ Û˜‡ÒÚÌˈËÚ ‚ ‡Á„Ó‚Ó‡.
2. å‡ÍË‡ÈÚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓÚÓ ÎˈÂ, ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
Í·‚˯
ËÎË
, ÒΉ ÍÓÂÚÓ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯
àáÅOP ËÎË Í·‚˯
.
3. àÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡ ãàóEH.
äÓÌÙÂÂÌÚÌË ‡Á„Ó‚ÓË
äÓÌÙÂÂÌÚÌËflÚ ‡Á„Ó‚Ó Ô‰ÒÚ‡‚Îfl‚‡ ÏÂÊÓ‚‡
ÛÒÎÛ„‡, ÍÓflÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ̇ ‰Ó ¯ÂÒÚ Îˈ‡ ‰‡ Û˜‡ÒÚ‚‡Ú
‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ‚ ÍÓÌÙÂÂÌÚ̇ ‚˙Á͇. ᇠÔӂ˜Â
ËÌÙÓχˆËfl Ò ӷ˙ÌÂÚ Í˙Ï ÏÓ·ËÎÌËfl ÒË ÓÔÂ‡ÚÓ.
é„‡ÌËÁË‡Ì ̇ ÍÓÌÙÂÂÌÚÂÌ ‡Á„Ó‚Ó
1. é·‡‰ÂÚ Ò ̇ Ô˙‚Ëfl Û˜‡ÒÚÌËÍ ÔÓ Ó·Ë˜‡ÈÌËfl ̇˜ËÌ.
넇 ÏÓÊÂÚ ‰‡ „Ó‚ÓËÚ ̇҇ÏÂ Ò ÚÓ‚‡ ÎˈÂ.
ÑÛ„ËÚ ۘ‡ÒÚÌËˆË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÓ‰˙ÎÊ‡Ú ‡Á„Ó‚Ó‡
ÔÓÏÂÊ‰Û ÒË.
4. ᇠ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ Í˙Ï ÍÓÌÙÂÂÌÚÌËfl ‡Á„Ó‚Ó,
̇ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ Oèñàà Ë ËÁ·ÂÂÚÂ
èPàCöEÑàHà.
ÇÒ˘ÍË Û˜‡ÒÚÌËˆË ‚ ÍÓÌÙÂÂÌÚÌËfl ‡Á„Ó‚Ó ‚˜Â
ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ˜Û‚‡Ú.
2. é·‡‰ÂÚ Ò ̇ ‚ÚÓËfl Û˜‡ÒÚÌËÍ ÔÓ Ó·Ë˜‡ÈÌËfl ̇˜ËÌ.
è˙‚ÓÚÓ Ó·‡Ê‰‡Ì ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ò Á‡‰˙ʇ.
3. ᇠ‰‡ ÔËÒ˙‰ËÌËÚ Ô˙‚Ëfl Û˜‡ÒÚÌËÍ Í˙Ï
ÍÓÌÙÂÂÌÚÌËfl ‡Á„Ó‚Ó, ̇ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯
Oèñàà Ë ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡ èPàCöEÑàHà.
52
53
OÔˆËË ÔÓ ‚ÂÏ ̇ Ó·‡Ê‰‡ÌÂ
ꇷÓÚ‡ Ò ÏÂÌ˛ÚÓ
àÁÍβ˜‚‡Ì ̇ ‰ËÌ Û˜‡ÒÚÌËÍ
1. ç‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ Oèñàà Ë ËÁ·ÂÂÚÂ
ÓÔˆËfl àáÅEPà EÑàH.
èÓfl‚fl‚‡ Ò ÒÔËÒ˙Í˙Ú Ì‡ Û˜‡ÒÚÌˈËÚ ‚ ‡Á„Ó‚Ó‡.
2. å‡ÍË‡ÈÚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓÚÓ ÎˈÂ, ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
Í·‚˯
ËÎË
, ÒΉ ÍÓÂÚÓ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯
àáÅOP ËÎË Í·‚˯
.
3. àÁ·ÂÂÚ èPEMAXHà.
ê‡Á„Ó‚Ó˙Ú Ò ÚÓÁË Û˜‡ÒÚÌËÍ Â ÔÂÍ‡ÚÂÌ, ÌÓ ‚ËÂ
ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚ ‰‡ „Ó‚ÓËÚÂ Ò ÓÒڇ̇ÎËÚÂ
Û˜‡ÒÚÌˈË.
4. äÓÌÙÂÂÌÚÌËflÚ ‡Á„Ó‚Ó Ò ÔÂÍ‡Úfl‚‡, ͇ÚÓ
̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
.
íÂÎÂÙÓÌ˙Ú Ô‰·„‡ ‰ˈ‡ ÙÛÌ͈ËË, ÍÓËÚÓ ‚Ë
ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡Ú ‰‡ „Ó Ì‡ÒÚÓËÚ Í˙Ï Ò‚ÓËÚ ÔÓÚ·ÌÓÒÚË.
íÂÁË ÙÛÌ͈ËË Ò‡ Ó„‡ÌËÁË‡ÌË ‚ ÏÂÌ˛Ú‡ Ë ÔÓ‰ÏÂÌ˛Ú‡.
åÓÊÂÚ ‰‡ ‚ÎÂÁÂÚ ‚ ÚÂÁË ÏÂÌ˛Ú‡ Ë ÔÓ‰ÏÂÌ˛Ú‡ ˜ÂÁ
ÔÂı‚˙ÎflÌ ËÎË ÔÓÒ‰ÒÚ‚ÓÏ Ò˙Í‡ÚÂÌËÚ ÏÂÌ˛Ú‡.
ÇÎËÁ‡Ì ‚ ÏÂÌ˛ÚÓ ˜ÂÁ ÔÂı‚˙ÎflÌÂ
1. Ç ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯
MÖHû, Á‡ ‰‡ ‚ÎÂÁÂÚ ‚ ÏÂÌ˛ÚÓ.
ËÎË
, Á‡ ‰‡ ÒÚË„ÌÂÚÂ
2. èÂı‚˙ÎÂÚÂ Ò Í·‚˯
‰Ó Ú˙ÒÂÌÓÚÓ ÓÒÌÓ‚ÌÓ ÏÂÌ˛, HACTPOâKà HA TEã.
̇ÔËÏÂ. ç‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ àáÅOP ËÎË
Í·‚˯ , Á‡ ‰‡ ‚ÎÂÁÂÚ ‚ ÏÂÌ˛ÚÓ.
3. ÄÍÓ ÏÂÌ˛ÚÓ Ò˙‰˙ʇ ÔÓ‰ÏÂÌ˛Ú‡, EáàK ̇ÔËÏÂ,
ÏÓÊÂÚ ‰‡ ‚ÎÂÁÂÚ ‚ Úflı, ͇ÚÓ ÔÂı‚˙ÎflÚ Ò
Í·‚˯
ËÎË
Ë Í‡ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ
Í·‚˯ àáÅOP.
ÄÍÓ ËÁ·‡ÌÓÚÓ ÓÚ ‚‡Ò ÏÂÌ˛ Ò˙‰˙ʇ Ӣ ÓÔˆËË,
ÔÓ‚ÚÓÂÚ Ò˙˘‡Ú‡ Ôӈ‰Û‡.
4. ᇠ‰‡...
èÂı‚˙ÎËÚÂ ÔÂÁ
ÏÂÌ˛Ú‡Ú‡
ç‡ÚËÒÌÂÚÂ...
K·‚˯
ËÎË
ËÎË
Í·‚˯ Ë ÓÚ Îfl‚‡Ú‡
ÒÚ‡Ì‡ ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇.
èÓÚ‚˙‰ËÚ ËÁ·‡Ì‡Ú‡ EÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ àáÅOP
̇ÒÚÓÈ͇
ËÎË Í·‚˯ .
54
Ç˙ÌÂÚÂ Í˙Ï
Ô‰ıÓ‰ÌÓÚÓ ÌË‚Ó ÓÚ
ÏÂÌ˛ÚÓ
EÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯
Í·‚˯ .
àÁÎÂÁÂÚ ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ,
·ÂÁ ‰‡ ÔÓÏÂÌflÚÂ
̇ÒÚÓÈÍËÚÂ
K·‚˯
ËÎË
.
55
ꇷÓÚ‡ Ò ÏÂÌ˛ÚÓ
ꇷÓÚ‡ Ò ÏÂÌ˛ÚÓ
ÇÎËÁ‡Ì ‚˙‚ ÙÛÌ͈ËË ÔÓÒ‰ÒÚ‚ÓÏ
Ò˙Í‡ÚÂÌË ÏÂÌ˛Ú‡
ÖÎÂÏÂÌÚËÚ ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ (ÏÂÌ˛, ÔÓ‰ÏÂÌ˛Ú‡ Ë ÓÔˆËË) Ò‡
ÌÓÏÂË‡ÌË Ë ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁ‚Ë͇ÌË ÎÂÒÌÓ Ò
ÌÓÏÂ‡ ̇ Ò˙Í‡ÚÂÌÓÚÓ ÏÂÌ˛. çÓÏÂ˙Ú Ì‡
Ò˙Í‡ÚÂÌÓÚÓ ÏÂÌ˛  ÔÓ͇Á‡Ì ‚ ‰ÓÎ̇ڇ ‰flÒ̇ ˜‡ÒÚ Ì‡
‰ËÒÔÎÂfl ‰Ó ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ . èÓÒÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ MÖHû Ë ‚˙‚‰ÂÚ Ê·ÌËfl ÌÓÏÂ.
ÅÂÎÂÊ͇: çÓÏÂ‡Ú‡, ÓÔ‰ÂÎÂÌË Á‡ ‚Òfl͇ ÙÛÌ͈Ëfl
̇ ÏÂÌ˛ÚÓ, Ò‡ Û͇Á‡ÌË ‚ ÒıÂχڇ ̇ ÒÚ. 57).
í ÏÓÊÂ Ë ‰‡ Ì ÓÚ„Ó‚‡flÚ Ì‡ ÌÓÏÂ‡ ÓÚ
ÏÂÌ˛ÚÓ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓ̇. ÇÒ˘ÍÓ Á‡‚ËÒË ÓÚ ÚÓ‚‡
Í‡Í‚Ë ÛÒÎÛ„Ë Ò ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú ÓÚ SIM ͇Ú‡Ú‡.
1. CöOÅôEHàü (‚Ê. ÒÚ‡Ìˈ‡ 62)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
èËÏÂ: ÇÎËÁ‡Ì ‚ ÓÔˆËflÚ‡ EáàK.
1. ç‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ MÖHû.
2. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ
Á‡ HACTPOâKà HA TEã..
3. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ
Á‡ EáàK.
1.8
1.9
ç‡Î˘ÌËÚ ÂÁËˆË ‰ËÂÍÚÌÓ ËÁÎËÁ‡Ú ̇ ÂÍ‡Ì‡.
ëıÂχ ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ
1.10
ëΉ‚‡˘‡Ú‡ ÒıÂχ ÔÓ͇Á‚‡ ̇΢̇ڇ ÒÚÛÍÚÛ‡ ̇
ÏÂÌ˛ÚÓ Ë ‰‡‚‡:
• çÓÏÂ‡, Ô‰̇Á̇˜ÂÌ Á‡ ‚Òfl͇ ÓÔˆËfl
• CÚ‡Ìˈ‡Ú‡, Í˙‰ÂÚÓ ÏÓÊÂÚ ‰‡ ̇ÏÂËÚ ÓÔËÒ‡ÌËÂ
̇ ‚Òfl͇ ÙÛÌ͈Ëfl
ÅÂÎÂÊ͇: ÄÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú SIM AT ͇Ú‡, ÍÓflÚÓ
Ô‰ÓÒÚ‡‚fl ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÛÒÎÛ„Ë, ÏÂÌ˛ÚÓ
SIM AT Ò ÔÓfl‚fl‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ
Í·‚˯ MÖHû, Á‡ ‰‡ ‚ÎÂÁÂÚ ‚ ÏÂÌ˛ÚÓ. á‡
Ôӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl Ò ӷ˙ÌÂÚ Í˙Ï
ËÌÒÚÛ͈ËflÚ‡ Á‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËfl ̇ SIM
͇Ú‡Ú‡.
56
ÇïéÑüôÄ äìíàü
àáïéÑüôÄ äìíàü
çéÇé ëöéÅôÖçàÖ
áÄÑÄÑÖçà ëöéÅô
çÄëíêéâäà
1.5.1 HACTPOâKA 1*
1.5.2 HACTPOâKA 2*
1.5.3 HACTPOâKA 3*
1.5.4 HACTPOâKA 4*
1.5.5 HACTPOâKA 5*
1.5.6 OÅôA HACTPOâKA
àáíêàâ Çëàóäé
åéà éÅÖäíà
1.7.1 åOü MEãOÑàü
1.7.2 åOü CHàMKA
1.7.3 åOü AHàMAñàü
1.7.4 àáíêàâ Çëàóäé
ëöëíOüHàE çÄ èAMEííA
1.8.1 SIM èAMEí
1.8.2 èAMEí çÄ íEãEîOHA
1.8.3 ëÇ èAMEí
ÉãACOBA èOôA
1.9.1 BPöáKA C ÉãACOBàü CöPBöP
1.9.2 ÉãACOB CöPBöP HOMEP
PAáèPOCTPAHEHàE
1.10.1 èPOóÖíEHà
1.10.2 èOãìóà
1.10.3 CèàCöK KAHAãàTE
1.10.4 EáàK
2. áAèàC PAáÉOBOPà (‚Ê. ÒÚ‡Ìˈ‡ 74)
2.1
2.2
2.3
2.4
èPOèìCHATà PAáÉOBOPà
èêàÖíà êÄáÉéÇéêà
àáïéÑüôà êÄáÉéÇéêà
àáíêàâ Çëàóäé
* àÁÎËÁ‡ Ò‡ÏÓ ‡ÍÓ Ò ÔÓ‰‰˙ʇ ÓÚ SIM ͇Ú‡Ú‡ ‚Ë.
57
ꇷÓÚ‡ Ò ÏÂÌ˛ÚÓ
2. áAèàC PAáÉOBOPà (ÔÓ‰˙ÎÊeÌËÂ)
2.5 èêéÑöãÜàíÖãçéëí HA PAáÉOBOPàTE
2.5.1 èOCãEÑEH PAáÉOBéê
2.5.2 OÅôO àáèPATEHà
2.5.3 OÅôO èOãìóEHà
2.5.4 HìãàPAHE TAâMEPà
2.6 CTOâHOCT HA OÅAÜÑAHETO*
2.6.1 èOCãEÑEH PAáÉOBOP
2.6.2 OÅôA CTOâHOCT
2.6.3 MAKëàåÄãçÄ CTOâHOCT
2.6.4 HìãàPAHE HA ÅPOüóàTE
2.6.5 HACTP. MAKC. CT.
2.6.6 ñEHA/EÑàHàñA
3. HACTPOâKà HA áBìKA (‚Ê. ÒÚ‡Ìˈ‡ 78)
3.1 TOH èOáBöHüBAHE
3.2 CàãA HA áBìKA
3.3 Tàè CàÉHAã
3.3.1 CAMO CBETãàHA
3.3.2 MEãOÑàü
3.3.3 ÇàÅPAñàü
3.3.4 BàÅPAñàü à MEãOÑàü
3.4 TOH KãABàATìPA
3.4.1 àáKãûóEH
3.4.2 CBEÜ
3.4.3 èàÄçé
3.4.4 íOH
3.4.5 áBìK
3.5 TOH CöOÅôEHàE
3.5.1 SMS TOH
3.5.2 SMS-ëÇ TOH
3.6 ÇäãûóÇÄçÖ/àáäãûóÇÄçÖ
3.6.1 àáäãûóÖç
3.6.2 äãÄëàóECKà
3.6.3 OÅOÑPàTEãEH
3.7 ÑOèöãHàTEãEH TOH
3.7.1 íéç ÉPEòKA
3.7.2 åàçìíçé çÄèéåçüçÖ
3.7.3 ëÇöêáÇÄô íéç
ꇷÓÚ‡ Ò ÏÂÌ˛ÚÓ
4. HACTPOâKà HA TEã. (‚Ê. ÒÚ‡Ìˈ‡ 83)
4.1 AKTàBàPAHE HA IRDA
4.2 åOà HACTPOâKà
4.2.1 îOH
4.2.2 HACTPOâKA åEHû
4.2.3 ABT. áAKã. KãABàATìPA
4.3 èOáÑPABàTEãHO CöOÅôEHàE
4.4 COÅCTBEH HOMEP
4.5 EáàK
4.6 CàÉìPHOCT
4.6.1 èPOBEPKA HA PIN
4.6.2 èPOMüHA HA PIN
4.6.3 áAKãûóà TEãEîOHA
4.6.4 èPOMüHA èAPOãA
4.6.5 áAKãûóBAHE SIM
4.6.6 FDN PEÜàM*
4.6.7 èPOMüHA PIN2*
4.7 çACTPOâKà HA ÑàCèãEü
4.7.1 üêäéëí
4.7.2 îOH
4.7.3 CãìÜ. CBETOÑàOÑ
4.7.4 ÉPAîàóHO ãOÉO
4.8 ÑOèöãHàTEãHà çACTPOâKà
4.8.1 ABTOMAT. èPEàáÅàP.
4.8.2 BCEKà ÅìTOH
4.9 CöKPATEHO MEHû
4.9.1 ÅìTOH HAÉOPE
4.9.2 ÅìTOH HAÑOãì
4.9.3 ÅìTOH HAÑüCHO
4.9.4 ÅìTOH HAãüBO
4.10 HìãàPAHE HA HACTPOâKàTE
* àÁÎËÁ‡ Ò‡ÏÓ ‡ÍÓ Ò ÔÓ‰‰˙ʇ ÓÚ SIM ͇Ú‡Ú‡ ‚Ë.
58
59
ꇷÓÚ‡ Ò ÏÂÌ˛ÚÓ
5. OPÉAHAâáEP (‚Ê. ÒÚ‡Ìˈ‡ 93)
5.1 KAãEHÑAP
5.2 CèàCöK áAÑAóà
5.3 BPEME à ÑATA
5.3.1 HACTPOâKA HA BPEMETO
5.3.2 HACTPOâKA HA ÑATATA
5.3.3 CBETOBHO BPEME
5.3.4 îOPMAT HA BPEME
5.4 AãAPMA
5.4.1 EÑHOKPATHA
5.4.2 EÜEÑHEBHA
5.4.3 ëöÅìÜÑAHE
5.4.4 áAÅPAHA AãAPMA
5.4.5 ABTOMÄíàóçé BKãûóÇÄçÖ
5.5 KAãKìãATOP
5.6 éÅMEH HA BAãìTA
6. MPEÜOBà ìCãìÉà (‚Ê. ÒÚ‡Ìˈ‡ 103)
6.1 èPEXB. PAáÉ.
6.1.1 BàHAÉà
6.1.2 áAET
6.1.3 HüMA OTÉOBOP
6.1.4 HüMA BPöáKA
6.1.5 OTKAÜà BCàóKà
6.2 áAÅPAHA PAáÉ.
6.2.1 BCàóKà àáXOÑüôà
6.2.2 MEÜÑìHAPOÑHà
6.2.3 MEÜÑìHAPOÑHà C
àáKãûóEHàE KöM POÑàHATA
6.2.4 BCàóKà BXOÑüôà
6.2.5 BXOÑüôà C àáKãûìEHàE HA
POÑHàTE
6.2.6 OTKAÜà BCàóKà
6.2.7 èPOMüHA èAPOãATA áA
áAÅPHAHA
6.3 àáóÄäÇÄHE HA PAáÉOBOP.
6.3.1 ÉãAC
6.3.2 îAKC
6.3.3 ÑAHHà
6.3.4 OTMEHà BCàóKà
6.4 àáÅOP HA MPEÜA
6.4.1 ABTOMATàóHO
6.4.2 PöóEH
60
ꇷÓÚ‡ Ò ÏÂÌ˛ÚÓ
6. MPEÜOBà ìCãìÉà (ÔÓ‰˙ÎÊeÌËÂ)
6.5 CALLER ID
6.5.1 TEKìô
6.5.2 CKPàâ HOMEP
6.5.3 àáèPATà HOMEP
6.6 áATBOPEHA ÉPìèA èOTPEÅàTEãà
6.6.1 CèàCöK àHÑEKCà
6.6.2 BöHòEH ÑOCTöè
6.6.3 ÉPìèA TEKìôà
6.6.4 ÑEáAKTàBàPAH *
7. áAÅABãEHàE (‚Ê. ÒÚ‡Ìˈ‡ 111)
7.1 àÉPà
7.1.1 MEÑEHATA TOèKA
7.1.2 KìTàüTAHAãAãìÉEP
7.2 WAP ÅPAìáöP
7.2.1 HOME
7.2.2 FAVORITE
7.2.3 http://
7.2.4 HACTPOâKà
7.2.5 àáóàCTà KEòA
7.3 áÄêÖÑÖçà
7.3.1 àÉPà à OôE
7.3.2 áBìñà
7.3.3 àáOÅPAÜEHàü
7.3.4 DNS HACTPOâKà
* àÁÎËÁ‡ Ò‡ÏÓ ‡ÍÓ Â ‡ÍÚË‚Ë‡Ì‡ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ Á‡ Á‡Ú‚ÓÂ̇ „ÛÔ‡
ÔÓÚ·ËÚÂÎË.
61
ëöéÅôÖçàü
ëöéÅôÖçàü
îÛÌ͈ËflÚ‡ Á‡ Í‡ÚÍË Ò˙Ó·˘ÂÌËfl (SMS - Short Message
Service) Ô‰ÒÚ‡‚Îfl‚‡ ÏÂÊÓ‚‡ ÛÒÎÛ„‡ Ë ÏÓÊÂ Ë ‰‡ ÌÂ
Ò ÔÓ‰‰˙ʇ ÓÚ ‚‡¯‡Ú‡ ÏÂʇ. ë˙Ó·˘ÂÌËflÚ‡ ÏÓ„‡Ú
‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁÔ‡˘‡ÌË ÔÓÒ‰ÒÚ‚ÓÏ ÚÂÍÒÚÓ‚Ë, Ù‡ÍÒ,
ÂÎÂÍÚÓÌÌË Ë ÔÂȉÊ˙ÌË ÒËÒÚÂÏË, ÒÚË„‡ ÚÂÁË ÛÒÎÛ„Ë
‰‡ Ò ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú ÓÚ ‚‡¯‡Ú‡ ÏÂʇ. ᇠ‰‡ ËÁÔ‡˘‡ÚÂ
ÚÂÍÒÚÓ‚Ë Ò˙Ó·˘ÂÌËfl ÔÓ ÚÂÎÂÙÓ̇, Úfl·‚‡ ‰‡ ‚ÁÂÏÂÚÂ
ÌÓÏÂ‡ ̇ SMS ˆÂÌÚ˙‡ ÓÚ ÏÓ·ËÎÌËfl ÒË ÓÔÂ‡ÚÓ.
äÓ„‡ÚÓ Ò ÔÓfl‚Ë ËÍÓ̇ڇ Á‡ Ò˙Ó·˘ÂÌË (
), Á̇˜Ë
ÒÚ ÔÓÎÛ˜ËÎË ÌÓ‚Ó ÚÂÍÒÚÓ‚Ó Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ. ÄÍÓ Ô‡ÏÂÚÚ‡ Â
Á‡Ô˙ÎÌÂ̇, Ò ÔÓfl‚fl‚‡ Ò˙Ó·˘ÂÌË Á‡ „¯͇ Ë ÌÂ
ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ÌÓ‚Ë Ò˙Ó·˘ÂÌËfl. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ
ÓÔˆËflÚ‡ àáíêàâ Á‡ ‚Òfl͇ ÍÛÚËfl, Á‡ ‰‡ ËÁÚËÂÚÂ
ÒÚ‡ËÚ Ò˙Ó·˘ÂÌËfl.
äÓ„‡ÚÓ ÔÓÎÛ˜ËÚ ÌÓ‚Ó Ò˙Ó·˘ÂÌË ‚ ÂÊËÏ Ì‡
Á‡Íβ˜Â̇ Í·‚ˇÚÛ‡, Ì ÏÓÊÂÚ ‰‡ „Ó Ô„Ή‡ÚÂ,
·ÂÁ ‰‡ ÓÚÍβ˜ËÚ Í·‚ˇÚÛ‡Ú‡. ᇠڇÁË ˆÂÎ
̇ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ éíäãûóà Ë Í·‚˯
.
ÇïéÑüôÄ äìíàü
(åÂÌ˛ 1.1)
Ç Ú‡ÁË ÍÛÚËfl Ò Ò˙ı‡Ìfl‚‡Ú ÔÓÎÛ˜ÂÌËÚ Ò˙Ó·˘ÂÌËfl.
äÓ„‡ÚÓ ‚ÎÂÁÂÚ ‚ ÚÓ‚‡ ÏÂÌ˛, ÒÔËÒ˙Í˙Ú Ò˙Ó·˘ÂÌËfl
ËÁÎËÁ‡ Á‡Â‰ÌÓ Ò ÚÂÎÂÙÓÌÌËÚ ÌÓÏÂ‡ ËÎË ËÏÂ̇ڇ,
‡ÍÓ Ò‡ ‚˙‚‰ÂÌË ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ.
1. àÁ·ÂÂÚ Ò˙Ó·˘ÂÌË ÓÚ ÒÔËÒ˙͇ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ÇàÜ, Á‡ ‰‡ ÔÓ˜ÂÚÂÚÂ
Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ ÏÛ.
ÑÓ͇ÚÓ ˜ÂÚÂÚ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ, Ò ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯
Oèñàà ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÒΉÌËÚ ÓÔˆËË.
àáTPàâ: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ËÁÚËÂÚ ·ÂÎÂÊ͇ڇ.
àáèPATà: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ËÁÚËÂÚÂ
·ÂÎÂÊ͇ڇ. ᇠÔӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl Á‡ ËÁÔ‡˘‡Ì ̇
Ò˙Ó·˘ÂÌËfl ‚Ê. ÒÚ‡Ìˈ‡ 65.
TEKCTOBà éíÉ.: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÓÚ„Ó‚ÓËÚÂ
̇ ÔÓ‰‡ÚÂÎfl ˜ÂÁ ËÁÔ‡˘‡Ì ̇ ÚÂÍÒÚÓ‚Ó Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.
éÅê. OÅAÜÑAHE: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÔÓÁ‚˙ÌËÚÂ
̇ ÔÓ‰‡ÚÂÎfl.
àáBAÑà HOMEP: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ËÁ‚‡‰ËÚÂ
URL ËÎË ËÏÂÈÎ ‡‰ÂÒË ËÎË ÚÂÎÂÙÓÌÌË ÌÓÏÂ‡ ÓÚ
ÚÂÍÒÚ‡ ̇ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ, Á‡ ‰‡ „Ë Ò˙ı‡ÌËÚ ‚ Ô‡ÏÂÚÚ‡
̇ ÚÂÎÂÙÓ̇.
èPEMECTà B TEã.: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡
ÔÂÏÂÒÚËÚ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ ÓÚ SIM ͇Ú‡Ú‡ ‚ Ô‡ÏÂÚÚ‡ ̇
ÚÂÎÂÙÓ̇. í‡ÁË ÓÔˆËfl  ‰ÓÒÚ˙Ô̇ Ò‡ÏÓ ÍÓ„‡ÚÓ ËÁ·ÂÂÚÂ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ, Á‡Ô‡ÁÂÌÓ ‚ SIM ͇Ú‡Ú‡.
èPEMECTà B SIM: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÔÂÏÂÒÚËÚÂ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ ÓÚ Ô‡ÏÂÚÚ‡ ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇ ‚ SIM ͇Ú‡Ú‡.
í‡ÁË ÓÔˆËfl  ‰ÓÒÚ˙Ô̇ Ò‡ÏÓ ÍÓ„‡ÚÓ ËÁ·ÂÂÚÂ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ, Á‡Ô‡ÁÂÌÓ ‚ Ô‡ÏÂÚÚ‡ ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇.
àáÅEPà OÅEK: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ Á‡Ô‡Á‚‡ÚÂ
ωËÈÌË Ó·ÂÍÚË Í‡ÚÓ Á‚ÛˆË ËÎË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ÓÚ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ ‚ Ô‡ÏÂÚÚ‡ ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇. ëΉ ÚÓ‚‡
ÏÓÊÂÚ ‰‡ „Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔË ÔË̠҇̇ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ; Á‡
Ôӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl ‚Ê. ÒÚ‡Ìˈ‡ 66.
àáïéÑüôÄ äìíàü
(åÂÌ˛ 1.2)
2. ᇠ‰‡ ÔÂı‚˙ÎËÚ Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ, ̇ÚËÒÌÂÚÂ
Í·‚˯
ËÎË
.
Ç Ú‡ÁË ÍÛÚËfl Ò Ò˙ı‡Ìfl‚‡Ú Ò˙Ó·˘ÂÌËflÚ‡, ÍÓËÚÓ ‚˜Â
ÒÚ ËÁÔ‡ÚËÎË ËÎË ˘Â ËÁÔ‡˘‡ÚÂ.
3. ᇠ‰‡ ‚ÎÂÁÂÚ ‚ Ô‰ıÓ‰ÌÓÚÓ ËÎË ÒΉ‚‡˘ÓÚÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ, ̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
ËÎË
.
äÓ„‡ÚÓ ‚ÎÂÁÂÚ ‚ ÚÓ‚‡ ÏÂÌ˛, ÒÔËÒ˙Í˙Ú Ò˙Ó·˘ÂÌËfl
ËÁÎËÁ‡ Á‡Â‰ÌÓ Ò ÚÂÎÂÙÓÌÌËÚ ÌÓÏÂ‡ ËÎË ËÏÂ̇ڇ ̇
ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎËÚÂ, ‡ÍÓ Ò‡ ‚˙‚‰ÂÌË ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ.
62
63
ëöéÅôÖçàü
ëöéÅôÖçàü
çéÇé ëöéÅôÖçàÖ
1. àÁ·ÂÂÚ Ò˙Ó·˘ÂÌË ÓÚ ÒÔËÒ˙͇ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ÇàÜ, Á‡ ‰‡ ÔÓ˜ÂÚÂÚÂ
Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ ÏÛ.
2. ᇠ‰‡ ÔÂı‚˙ÎËÚ Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ, ̇ÚËÒÌÂÚÂ
Í·‚˯
ËÎË
.
3. ᇠ‰‡ ‚ÎÂÁÂÚ ‚ Ô‰ıÓ‰ÌÓÚÓ ËÎË ÒΉ‚‡˘ÓÚÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ, ̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
ËÎË
.
ÑÓ͇ÚÓ ˜ÂÚÂÚ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ, Ò ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯
Oèñàà ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÒΉÌËÚ ÓÔˆËË.
àáTPàâ: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ËÁÚËÂÚ ·ÂÎÂÊ͇ڇ.
àáèPATà: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ËÁÚËÂÚÂ
·ÂÎÂÊ͇ڇ. ᇠÔӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl Á‡ ËÁÔ‡˘‡Ì ̇
Ò˙Ó·˘ÂÌËfl ‚Ê. ÒÚ‡Ìˈ‡ 65.
àáBAÑà HOMEP: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ËÁ‚‡‰ËÚÂ
ËÌÚÂÌÂÚ ËÎË ËÏÂÈÎ ‡‰ÂÒ‡ ËÎË ÚÂÎÂÙÓÌÌËÚ ÌÓÏÂ‡
ÓÚ ÚÂÍÒÚ‡ ̇ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ, Á‡ ‰‡ „Ë Ò˙ı‡ÌËÚ ‚
Ô‡ÏÂÚÚ‡ ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇.
èPEMECTà B TEã.: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡
ÔÂÏÂÒÚËÚ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ ÓÚ SIM ͇Ú‡Ú‡ ‚ Ô‡ÏÂÚÚ‡ ̇
ÚÂÎÂÙÓ̇.
èPEMECTà B SIM: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÔÂÏÂÒÚËÚÂ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ ÓÚ Ô‡ÏÂÚÚ‡ ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇ ‚ SIM ͇Ú‡Ú‡.
àáÅEPà OÅEK: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ Á‡Ô‡Á‚‡ÚÂ
ωËÈÌË Ó·ÂÍÚË Í‡ÚÓ Á‚ÛˆË ËÎË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ÓÚ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ ‚ Ô‡ÏÂÚÚ‡ ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇. ëΉ ÚÓ‚‡
ÏÓÊÂÚ ‰‡ „Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔË ÔË̠҇̇ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ; Á‡
Ôӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl ‚Ê. ÒÚ‡Ìˈ‡ 66.
64
(åÂÌ˛ 1.3)
Ç ÚÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ô˯ÂÚÂ Ë ËÁÔ‡˘‡Ú ÚÂÍÒÚÓ‚Ë
Ò˙Ó·˘ÂÌËfl.
ÅÂÎÂÊ͇: Ç Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ ÏÓÊÂÚ ‰‡ ‚˙‚Âʉ‡Ú ÌÂ
Ôӂ˜ ÓÚ 918 ·ÛÍ‚ÂÌÓ-ˆËÙÓ‚Ë Á͇̇. ÄÍÓ
‰Ó·‡‚ËڠωËÈÌË Ó·ÂÍÚË Í˙Ï
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ, ·ÓflÚ Ì‡ Á̇ˆËÚÂ, ÍÓËÚÓ
ÏÓÊÂÚ ‰‡ ‚˙‚‰ÂÚÂ, ̇χÎfl‚‡.
ë˙Á‰‡‚‡Ì ̇ ÔÓÒÚÓ ÚÂÍÒÚÓ‚Ó Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ
1. ç‡Ô˯ÂÚ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ.
ÅÂÎÂÊ͇: ᇠÔӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl Á‡ ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇
ÚÂÍÒÚ ‚Ê. ÒÚ‡Ìˈ‡ 42.
2. äÓ„‡ÚÓ Á‡‚˙¯ËÚ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ, ̇ÚËÒÌÂÚÂ
ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ Oèñàà. ê‡ÁÔÓ·„‡Ú Ò˙Ò
ÒΉÌËÚ ÓÔˆËË:
àáèPATà: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ËÁÔ‡ÚËÚÂ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ. ëΉ ËÁÔ‡˘‡Ì Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ ˘Â
·˙‰Â ËÁÚËÚÓ.
áAèAáà&àáèPATà: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡
Ò˙ı‡ÌËÚ ÍÓÔË ÓÚ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ ‚ Á‡‰‡‰Â̇ڇ
Ô‡ÏÂÚ Ë ÒΉ ÚÓ‚‡ ‰‡ „Ó ËÁÔ‡ÚËÚ ‰Ó
̇Ô‡‚ÎÂÌËÂÚÓ. åÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓ˜ÂÚÂÚÂ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ ‚ ËÁıÓ‰fl˘‡Ú‡ ÍÛÚËfl.
áÄèÄáà: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ Á‡Ô‡ÁËÚÂ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ ‚ Á‡‰‡‰Â̇ڇ Ô‡ÏÂÚ, Á‡ ‰‡ „Ó
ËÁÔ‡ÚËÚ ÔÓ-Í˙ÒÌÓ. åÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓ˜ÂÚÂÚÂ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ ‚ ËÁıÓ‰fl˘‡Ú‡ ÍÛÚËfl.
ᇠÔӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl Á‡ íÖäëíééÅêÄÅéíäÄ,
ÑéÅÄÇà éÅÖäí, ÑéÅÄÇà áÄÑÄÑÖçé, ÑéÅÄÇà
çéåÖê, ÑéÅÄÇà BOOKMARK Ë Öáàä ‚Ê.
“ë˙Á‰‡‚‡Ì ̇ Ò˙Ó·˘ÂÌË ÔÓÒ‰ÒÚ‚ÓÏ ÓÔˆËËÚ”
̇ ÒÚ‡Ìˈ‡ 66.
65
ëöéÅôÖçàü
3. àÁ·ÂÂÚ àáèPATà ËÎË áAèAáà&àáèPATà Ë
̇ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ àáÅOP.
ÄÍÓ ËÒ͇Ú ҇ÏÓ ‰‡ Á‡Ô‡ÁËÚ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ, ËÁ·ÂÂÚÂ
áAèAáà. ëΉ ͇ÚÓ Á‡Ô‡ÁË Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ, ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú
Ò ‚˙˘‡ ‚ ÏÂÌ˛ CöOÅôEHàü.
4. àÁ·ÂÂÚ ԇÏÂÚÚ‡, Í˙‰ÂÚÓ ‰‡ Ò Á‡Ô‡ÁË
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ, Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ÑÄ.
5. Ç˙‚‰ÂÚ ÌÓÏÂ ̇ ̇Ô‡‚ÎÂÌËÂÚÓ.
ᇠ‰‡ ̇ÏÂËÚ ÌÓÏÂ ÓÚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ,
̇ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ àåÖ Ë ËÁ·ÂÂÚ ÓÚ
ÒÔËÒ˙͇.
6. HaÚËcÌeÚ ÂÍpaÌeÌ Í·‚˯ ÑÄ. C˙o·˘eÌËeÚo e
ËÁÔpaÌeÚo.
ÅÂÎÂÊ͇: ÄÍÓ ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú Ì ÛÒÔ ‰‡ ËÁÔ‡ÚË
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ, ˘Â ‚Ë ÔÓÔËÚ‡ ‰‡ÎË ËÒ͇Ú ‰‡
ÔÓ‚ÚÓË. ç‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ÑÄ, Á‡
‰‡ „Ó ËÁÔ‡ÚËÚ ÓÚÌÓ‚Ó. Ç ÔÓÚË‚ÂÌ ÒÎÛ˜‡È
̇ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ àáïéÑ.
ë˙Á‰‡‚‡Ì ̇ Ò˙Ó·˘ÂÌË ÔÓÒ‰ÒÚ‚ÓÏ
ÓÔˆËËÚÂ
1. ç‡Ô˯ÂÚ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ.
2. ç‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ Oèñàà.
3. ë Í·‚˯Ë
Ë
ËÁ·ÂÂÚ ‰̇ ÓÚ ÒΉÌËÚÂ
ÓÔˆËË Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ àáÅOP.
íÖäëíééÅêÄÅéíäÄ: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡
‰‡ÍÚË‡Ú ÒÚË· ̇ ÚÂÍÒÚ‡. ᇠÉOãEMàHA
‡ÁÔÓ·„‡ÚÂ Ò çéêåÄãÖç, ÖÑöê Ë ëàíÖç. á‡
èOÑóEPTAH Ë èPECEóEH ËÁ·ÂÂÚ ÇKãûóEH ËÎË
àáKãûóEH. íÂÁË ‡ÚË·ÛÚË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú
ÍÓÏ·ËÌË‡ÌË.
ÑOÅABà OÅEKT: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ‰Ó·‡‚flÚÂ
Á‚ÛÍ, ÏÂÎÓ‰Ëfl, ËÁÓ·‡ÊÂÌË ËÎË ‡ÌËχˆËfl Í˙Ï
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ. àÁ·ÂÂÚ ͇Ú„ÓËflÚ‡, ÓÚÍ˙‰ÂÚÓ ˘Â
‰Ó·‡‚flÚÂ. Ç˙‚ ‚Òfl͇ ͇Ú„ÓËfl ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
‡Á΢ÌËÚ ه·˘ÌË ÂÎÂÏÂÌÚË ËÎË ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
ÂÎÂÏÂÌÚ, ÔÓÎÛ˜ÂÌ ÓÚ ‰Û„Ë ËÁÚÓ˜ÌˈË, ͇ÚÓ ËÌÚÂÌÂÚ
ËÎË ‰Û„Ë ÚÂÎÂÙÓÌË.
ÑéÅÄÇà áÄÑÄÑÖçé: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‰ËÌ ÓÚ Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Á‡‰‡‰ÂÌËÚÂ
¯‡·ÎÓÌË. àÁ·ÂÂÚ ‰ÌÓ ÚÓ Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ
66 Á‡‰‡‰ÂÌËÚ Ò˙Ó·˘ÂÌËfl ‚ ÓÔˆËflÚ‡ áÄÑÄÑÖçà
ëöéÅôÖçàü
ëöéÅô (åÂÌ˛ 1.4); Á‡ Ôӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl ‚Ê.
ÒÚ‡Ìˈ‡ 67.
ÑéÅÄÇà çéåÖê: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡
‰Ó·‡‚ËÚ Á‡ÔËÒ ÓÚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ Í˙Ï
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ. àÁ·ÂÂÚ ‰ËÌ ÓÚ ÒÔËÒ˙͇.
ÑéÅÄÇà BOOKMARK: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡
‰Ó·‡‚ËÚ ËÌÚÂÌÂÚ ‡‰ÂÒ ‚ ÎËÒÚ‡ Ò Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌË
(åÂÌ˛ 7.2.2). àÁ·ÂÂÚ ‰ËÌ ÓÚ ÒÔËÒ˙͇.
EáàK: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÔÓÏÂÌËÚ ÂÁË͇ ̇
ÂÊËχ í9. àÁ·ÂÂÚ Ê·ÌËfl ÂÁËÍ.
4. ç‡Ô˯ÂÚ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ Ë „Ó ËÁÔ‡ÚÂÚ ËÎË
Á‡Ô‡ÁÂÚÂ, ͇ÍÚÓ Â ÓÔËÒ‡ÌÓ ÓÚ ÒÚ˙Ô͇ 3 ̇
ÒÚ‡Ìˈ‡ 66.
áÄÑÄÑÖçà ëöéÅô
(åÂÌ˛ 1.4)
ë ÚÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ÏÓÊÂÚ Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚ ‰Ó
ÔÂÚ Ò˙Ó·˘ÂÌËfl, ÍÓËÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ̇È-˜ÂÒÚÓ.
èÂı‚˙ÎflÌÂÚÓ Ì‡ ÒÔËÒ˙͇ ÒÚ‡‚‡ Ò Í·‚˯Ë
Ë
.
äÓ„‡ÚÓ Ï‡ÍË‡Ú ¯‡·ÎÓ̇, ÍÓÈÚÓ ËÒ͇Ú ‰‡
‰‡ÍÚË‡ÚÂ, ̇ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ éèñàà.
PEÑAKTàPAHE: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ̇Ô˯ÂÚÂ
ÌÓ‚Ó Ò˙Ó·˘ÂÌË ËÎË ‰‡ ‰‡ÍÚË‡Ú ÍÓÌÍÂÚÌÓ
Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Á‡‰‡‰ÂÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.
ÅÂÎÂÊ͇: ᇠÔӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl Á‡ ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇
ÚÂÍÒÚ ‚Ê. ÒÚ‡Ìˈ‡ 42.
àáèPATà CöOÅôEHàE: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡
ËÁ‚Ë͇Ú ÓÔ‰ÂÎÂÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ. ëΉ ͇ÚÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ Â „ÓÚÓ‚Ó, ÏÓÊÂÚ ‰‡ „Ó ËÁÔ‡ÚËÚÂ, ‰‡ „Ó
Ò˙ı‡ÌËÚÂ Ë ËÁÔ‡ÚËÚÂ, ËÎË Ò‡ÏÓ ‰‡ „Ó Ò˙ı‡ÌËÚÂ. á‡
Ôӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl Á‡ ËÁÔ‡˘‡Ì ̇ Ò˙Ó·˘ÂÌËfl ‚Ê.
ÒÚ‡Ìˈ‡ 65.
àáTPàâ: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ËÁÚËÂÚÂ
ÍÓÌÍÂÚÌÓÚÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ. ífl·‚‡ ‰‡ ÔÓÚ‚˙‰ËÚÂ
ËÁÚË‚‡ÌÂÚÓ, ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ÑA.
67
ëöéÅôÖçàü
HACTPOâKà
ëöéÅôÖçàü
(åÂÌ˛ 1.5)
Ç ÚÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ÏÓÊÂÚ ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚ ËÌÙÓχˆËflÚ‡ ÔÓ
ÔÓ‰‡Á·Ë‡Ì Á‡ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ SMS. ÉÛÔ‡ ̇ÒÚÓÈÍË Â
Ò·Ó ÓÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚ Á‡ ËÁÔ‡˘‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËfl
̇ÒÚÓÈÍË. ÅÓflÚ Ì‡ ‚˙ÁÏÓÊÌËÚ „ÛÔË Ì‡ÒÚÓÈÍË
Á‡‚ËÒË ÓÚ Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ‡ ̇ SIM ͇Ú‡Ú‡ ‚Ë.
ÅÂÎÂÊ͇: äÓ„‡ÚÓ ËÁÔ‡˘‡Ú Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ, ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ
Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔÓÒΉ̇ڇ „ÛÔ‡ ̇ÒÚÓÈÍË.
HACTPOâKA x (Í˙‰ÂÚÓ x  ÌÓÏÂ˙Ú Ì‡ „ÛÔ‡Ú‡
̇ÒÚÓÈÍË): ‚Òfl͇ „ÛÔ‡ Ëχ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓ ÔÓ‰ÏÂÌ˛.
SMS ñÖçíöê: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ Ò˙ı‡Ìfl‚‡ÚÂ
ËÎË ÔÓÏÂÌflÚ ÌÓÏÂ‡ ̇ SMS ˆÂÌÚ˙‡ ÒË, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ
ÔË ËÁÔ‡˘‡Ì ̇ Ò˙Ó·˘ÂÌËfl. çÓÏÂ˙Ú Úfl·‚‡ ‰‡
ÔÓÎÛ˜ËÚ ÓÚ ÏÓ·ËÎÌËfl ÒË ÓÔÂ‡ÚÓ.
ÑÖëíàçÄñàü: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ Ò˙ı‡ÌËÚÂ
ÌÓÏÂ‡ ̇ ̇Ô‡‚ÎÂÌËÂÚÓ ÔÓ ÔÓ‰‡Á·Ë‡ÌÂ. íÓÁË
ÌÓÏÂ ˘Â ËÁÎËÁ‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ Á‡
̇Ô‡‚ÎÂÌËÂ, ÍÓ„‡ÚÓ Ô˯ÂÚ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.
íàè ëöéÅôÖçàÖ: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡
ÓÔ‰ÂÎËÚ ‚ˉ‡ Ò˙Ó·˘ÂÌË ÔÓ ÔÓ‰‡Á·Ë‡Ì ÚÂÍÒÚÓ‚Ó, Ù‡ÍÒ, ÂÎÂÍÚÓÌÌÓ ËÎË ÔÂȉÊ˙ÌÓ. åÂʇڇ
ÏÓÊ ‰‡ ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËflÚ‡ ‚ ËÁ·‡ÌËfl
ÙÓχÚ.
èÖêàéÑ çÄ ÇÄãàÑçéëí: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡
ÓÔ‰ÂÎËÚ ÔÂËÓ‰‡, ‚ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌË ̇ ÍÓÈÚÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌËflÚ‡ ‚Ë Ò Ò˙ı‡Ìfl‚‡Ú ‚ SMS ˆÂÌÚ˙‡, ‰Ó͇ÚÓ
·˙‰‡Ú ËÁÔ‡ÚÂÌË.
àME çACíPOâKA: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡
ÓÔ‰ÂÎËÚ ËÏ ̇ „ÛÔ‡Ú‡ ̇ÒÚÓÈÍË, ÍÓflÚÓ ‚
ÏÓÏÂÌÚ‡ Á‡‰‡‚‡ÚÂ.
OÅôA HACTPOâKA: p‡ÁÔÓ·„‡Ú Ò˙Ò ÒΉÌËÚÂ
ÓÔˆËË:
éÅPAíEH èöí: ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Ì‡ ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎfl ̇
‚‡¯ÂÚÓ SMS Ò˙Ó·˘ÂÌË ‰‡ ‚Ë ËÁÔ‡ÚË ÓÚ„Ó‚Ó ˜ÂÁ
‚‡¯Ëfl ˆÂÌÚ˙ Á‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËfl, ÒÚË„‡ ÏÂʇڇ ‰‡
ÔÓ‰‰˙ʇ Ú‡ÁË ÛÒÎÛ„‡.
éíóEí ÑOCíABKA: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡
‡ÍÚË‚Ë‡Ú ËÎË ‰ÂÁ‡ÍÚË‚Ë‡Ú ÙÛÌ͈ËflÚ‡ Á‡ ÓÚ˜ËÚ‡ÌÂ.
äÓ„‡ÚÓ Ú‡ÁË ÙÛÌ͈Ëfl  ‡ÍÚË‚Ë‡Ì‡, ÏÂʇڇ ‚Ë
ËÌÙÓÏË‡ ‰‡ÎË Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ ‚Ë Â ‰ÓÒÚ‡‚ÂÌÓ ËÎË ÌÂ.
àáÅOP HA HOCàíEãü: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡
ËÁ·Ë‡Ú ÏÂÊ‰Û GSM Ë GPRS.
àáíêàâ Çëàóäé
(åÂÌ˛ 1.6)
í‡ÁË ÓÔˆËfl ‚Ë ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ËÁÚËÂÚ ‚Ò˘ÍË
Ò˙Ó·˘ÂÌËfl ‚˙‚ ‚Òfl͇ ÍÛÚËfl Á‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËfl. åÓÊÂÚ ‰‡
ËÁÚËÂÚ ‚Ò˘ÍË Ò˙Ó·˘ÂÌËfl ‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ.
ᇠ‰‡...
ç‡ÚËÒÌÂÚÂ...
àÁ·ÂÂÚ ÍÛÚËflÚ‡,
Í˙‰ÂÚÓ ˘Â ËÁÚË‚‡ÚÂ
ËÎË
. á‡
ä·‚˯
‰‡ ËÁÚËÂÚ ‚Ò˘ÍË
Ò˙Ó·˘ÂÌËfl, ËÁ·ÂÂÚÂ
Çëàóäà ëöéÅô..
èÓÒÚ‡‚ËÚ ÒËÏ‚ÓÎ Á‡
ÔÓÚ‚˙ʉÂÌËÂ
ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ åÄêä..
å‡ıÌÂÚ ÒËÏ‚ÓÎ Á‡
ÔÓÚ‚˙ʉÂÌËÂ
ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯
çÖåÄêä..
àÁÚËÂÚ χÍË‡ÌËÚÂ
Ò˙Ó·˘ÂÌËfl
ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ àáíêàâ.
äÓ„‡ÚÓ Ò ÔÓfl‚Ë Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ Á‡ ÔÓÚ‚˙ʉÂÌËÂ,
̇ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ÑÄ, Á‡ ‰‡ ÔÓÚ‚˙‰ËÚÂ.
68
69
ëöéÅôÖçàü
åOà éÅÖäíà
ëöéÅôÖçàü
ëöëíOüHàE çÄ èAMEííA
(åÂÌ˛ 1.7)
ëΉ ͇ÚÓ ÒÚ Á‡Ô‡ÁËÎË Ó·ÂÍÚËÚÂ, ÔÓÎÛ˜ÂÌË ˜ÂÁ
Ò˙Ó·˘ÂÌËfl, ‚ ÚÂÎÂÙÓ̇ ÒË, Ò ÓÔˆËfl àáÅEPà OÅEKTà
(‚Ê. ÒÚ‡Ìˈ‡ 63), ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ô„Ή‡ÚÂ
Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ Ì‡ ÚÓ‚‡ ÏÂÌ˛.
àχÚ ̇ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË ÚË Í‡Ú„ÓËË Ó·ÂÍÚË.
• åOü MEãOÑàü
(åÂÌ˛ 1.8)
íÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ÔÓ͇Á‚‡ ÍÓÎÍÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËfl Ëχ ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ ‚
SIM, ÚÂÎÂÙÓ̇ Ë CB Ô‡ÏÂÚÚ‡.
ÉãACOBA èOôA
(åÂÌ˛ 1.9)
• åOü CHàMKA
íÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ‚Ë Ô‰·„‡ ·˙Á ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó „·ÒÓ‚‡Ú‡ ‚Ë
ÔÓ˘ÂÌÒ͇ ÍÛÚËfl, ‡ÍÓ Ò ÔÓ‰‰˙ʇ ÓÚ ÏÂʇڇ.
• åOü AHàMAñàü
ê‡ÁÔÓ·„‡Ú Ò˙Ò ÒΉÌËÚ ÓÔˆËË:
ᇠ‰‡ ËÁÚËÂÚ ËÁ·‡Ì Ó·ÂÍÚ, ̇ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ
Í·‚˯ Delete.
BPöáKA C ÉãACOBàü CöPBöP: ÔÂ‰Ë ‰‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ڇÁË ÙÛÌ͈Ëfl, Úfl·‚‡ ‰‡ ‚˙‚‰ÂÚ ÌÓÏÂ‡
̇ „·ÒÓ‚Ëfl Ò˙‚˙, Ô‰ÓÒÚ‡‚ÂÌ ‚Ë ÓÚ ÏÂÊÓ‚Ëfl ‚Ë
ÓÔÂ‡ÚÓ (‚Ê. ÓÔˆËfl 1.9.2). ëΉ ÚÓ‚‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡
ËÁ·ÂÂÚ ڇÁË ÓÔˆËfl Ë Ò‡ÏÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯
ÑÄ, Á‡ ‰‡ ËÁÒÎÛ¯‡Ú Ò˙Ó·˘ÂÌËflÚ‡ ÒË.
åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÚËÂÚ ˆflÎÓÚÓ Ò˙‰˙ʇÌËÂ Ò ÓÔˆËflÚ‡
àáíêàâ Çëàóäé (åÂÌ˛ 1.7.4).
ᇠ‰‡...
ç‡ÚËÒÌÂÚÂ...
àÁ·ÂÂÚ ͇Ú„ÓËfl
EÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯
Ó·ÂÍÚË, ÍÓËÚÓ ˘Â ËÁÚË‚‡Ú åÄêä..
OÚÏÂÌËÚ ËÁ·Ó‡
EÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯
çÖåÄêä..
àÁÚËÂÚ ӷÂÍÚËÚ ‚
ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ͇Ú„ÓËfl
EÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯
àáíêàâ.
ᇠ‰‡ Ò ҂˙ÊÂÚ ·˙ÁÓ Ò „·ÒÓ‚Ëfl Ò˙‚˙,
̇ÚËÒÌÂÚÂ Ë Á‡‰˙ÊÚ Í·‚˯
‚ ÂÊËÏ Ì‡
„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ.
ÉãACOB CöPBöP HOMEP: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡
ÔÓÏÂÌËÚ ÌÓÏÂ‡ ̇ Ò˙‚˙‡ Á‡ „·ÒÓ‚‡ ÔÓ˘‡, ‡ÍÓ Â
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ.
ᇠ‰‡...
ÄÍÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ËÁÚËÂÚ ‚Ò˘ÍË Ï‰ËÈÌË Ó·ÂÍÚË,
ËÁ·ÂÂÚ ÑéÅAÇà éÅÖäí.
ç‡ÚËÒÌÂÚÂ...
B˙‚‰ÂÚ ÌÓÏÂ‡
̇ Ò˙‚˙‡
C˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚ ˆËÙÓ‚Ë
Í·‚˯Ë.
èÓÔ‡‚ËÚ ˆËÙ‡
K·‚˯
.
èÂÏÂÒÚËÚ ÍÛÒÓ‡
‚Îfl‚Ó/‚‰flÒÌÓ, ·ÂÁ ‰‡
ËÁÚË‚‡Ú ˆËÙ‡
K·‚˯
ËÎË
.
ÅÂÎÂÊ͇: É·ÒÓ‚‡Ú‡ ÔÓ˘‡  ÏÂÊÓ‚‡ ÛÒÎÛ„‡. åÓÎfl,
Ó·˙ÌÂÚ Ò Í˙Ï ÏÓ·ËÎÌËfl ÒË ÓÔÂ‡ÚÓ Á‡
Ôӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl.
70
71
ëöéÅôÖçàü
PAáèPOCTPAHEHàE
ëöéÅôÖçàü
(åÂÌ˛ 1.10)
í‡ÁË ÏÂÊÓ‚‡ ÛÒÎÛ„‡ ‚Ë ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÚÂ
ÚÂÍÒÚÓ‚Ë Ò˙Ó·˘ÂÌËfl ÓÚ ‡Á΢ÌË Ó·Î‡ÒÚË Í‡ÚÓ
ÔÓ„ÌÓÁ‡ Á‡ ‚ÂÏÂÚÓ Ë Ô˙Ú̇ڇ Ó·ÒÚ‡Ìӂ͇.
ë˙Ó·˘ÂÌËflÚ‡ ËÁÎËÁ‡Ú ‚‰̇„‡ ÒΉ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂÚÓ ËÏ,
ÔË ÛÒÎÓ‚Ë ˜Â:
EáàK: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ Ê·ÌËfl ÂÁËÍ
̇ ËÁÔËÒ‚‡Ì ̇ ÍÎÂÚ˙˜ÌËÚ Ò˙Ó·˘ÂÌËfl.
åÓÎfl, Ó·˙ÌÂÚ Ò Í˙Ï ÏÓ·ËÎÌËfl ÒË ÓÔÂ‡ÚÓ Á‡
Ôӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl.
• TÂÎÂÙÓÌ˙Ú Â ‚ ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ
• OÔˆËflÚ‡ èOãìóà  ‡ÍÚË‚Ë‡Ì‡ êAáêEòEH
• K‡Ì‡Î˙Ú Á‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËfl  ÔÓ̇ÒÚÓfl˘ÂÏ ‡ÍÚË‚ÂÌ ‚
ÒÔËÒ˙͇ ̇ ͇̇ÎËÚÂ
ê‡ÁÔÓ·„‡Ú Ò˙Ò ÒΉÌËÚ ÓÔˆËË:
èPOóETEHà: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ Ô„Ή‡ÚÂ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ. èPOMEHãàB ÔÓ͇Á‚‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËflÚ‡ ÓÚ
ÏÂʇڇ, ÌÓ Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ ËÏ Ò „Û·Ë ÒΉ ËÁÍβ˜‚‡ÌÂ
̇ ÚÂÎÂÙÓ̇. èÂı‚˙ÎÂÚ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ Ò Í·‚˯Ë
Ë
. äÓ„‡ÚÓ ˜ÂÚÂÚ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ, ̇ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ
Í·‚˯ áAèAáà, Á‡ ‰‡ „Ó Ò˙ı‡ÌËÚ ‚ ÄPïàB Ë ÔÓÍ˙ÒÌÓ ‰‡ „Ó ËÁ‚‡‰ËÚÂ.
èOãìóà: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ‡ÍÚË‚Ë‡Ú ËÎË
‰ÂÁ‡ÍÚË‚Ë‡Ú ÔËÂχÌÂÚÓ Ì‡ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌË ‰Ó
‚Ò˘ÍË Ò˙Ó·˘ÂÌËfl.
CèàCöK KAHAãàTE: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡
ÓÔ‰ÂÎËÚ ͇̇ÎËÚÂ, ÓÚ ÍÓËÚÓ Ê·ÂÚ ‰‡
ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ڇÍË‚‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËfl. ê‡ÁÔÓ·„‡Ú Ò˙Ò
ÒΉÌËÚ ÓÔˆËË:
àáÅEPà: Á‡ ‡ÍÚË‚Ë‡Ì ËÎË ‰ÂÁ‡ÍÚË‚Ë‡Ì ̇ ͇̇ÎË
‚ ÒÔËÒ˙͇, ͇ÚÓ Ò χÍË‡Ú ͇ÚÓ ‡ÍÚË‚ÌË ËÎË
̇ÍÚË‚ÌË Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ.
ÑOÅABà KAHAã: Á‡ ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ˉÂÌÚËÙË͇ˆËflÚ‡ Ë
ËÏÂÚÓ Ì‡ ÌÓ‚ ͇̇Î.
àáTPàâ: Á‡ χı‡Ì ̇ ͇̇ΠÓÚ ÒÔËÒ˙͇.
PEÑAKTàPAâ: Á‡ ÔÓÏfl̇ ̇ ˉÂÌÚËÙË͇ˆËflÚ‡ Ë
ËÏÂÚÓ Ì‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘ ͇̇Î.
72
73
áAèàC PAáÉOBOPà
áAèàC PAáÉOBOPà
Ç ÚÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ô„Ή‡ÚÂ:
• èÓÔÛÒ̇ÚËÚÂ, ‚ıÓ‰fl˘ËÚ ËÎË ËÁıÓ‰fl˘ËÚÂ
‡Á„Ó‚ÓË
• èÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ ̇ ̇Ô‡‚ÂÌËfl ËÎË ÔÓÎÛ˜ÂÌ
‡Á„Ó‚Ó
• ñÂ̇ڇ ̇ ‡Á„Ó‚ÓËÚÂ
ÅÂÎÂÊ͇: åÓÊÂÚ ‰‡ ‚ÎÂÁÂÚ ‚˙‚ ‚Ò˘ÍË ‚ˉӂÂ
Á‡ÔËÒË Ì‡ Ó·‡Ê‰‡ÌËfl, ͇ÚÓ ‚ ÂÊËÏ Ì‡
„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Ì‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
.
àáïéÑüôà êÄáÉéÇéêà
èPOèìCHATà PAáÉOBOPà
åÓÊÂÚ Ò˙˘Ó ڇ͇ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÌÓÏÂ, ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
Í·‚˯
.
(åÂÌ˛ 2.1)
í‡ÁË ÓÔˆËfl ‚Ë ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ‰‡ Ô„Ή‡Ú ÔÓÒΉÌËÚÂ
20 ÌÂÓÚ„Ó‚ÓÂÌË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl.
çÓÏÂ˙Ú Ë ËÏÂÚÓ, ‡ÍÓ Ëχ Ú‡ÍÓ‚‡, Ò ËÁÔËÒ‚‡Ú Á‡Â‰ÌÓ
Ò ‰‡Ú‡Ú‡ Ë ˜‡Ò‡, ÍÓ„‡ÚÓ Â ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ Ó·‡Ê‰‡ÌÂÚÓ. ä‡ÚÓ
̇ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ Oèñàà, ÏÓÊÂÚÂ:
• ч ËÁÚËÂÚ ÌÓÏÂ‡ ÓÚ ÒÔËÒ˙͇
• ч ‰‡ÍÚË‡Ú ÌÓÏÂ‡, ‡ÍÓ Ëχ Ú‡Í˙‚, Ë ‰‡ „Ó
Á‡Ô‡ÁËÚ ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ
åÓÊÂÚ Ò˙˘Ó ڇ͇ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÌÓÏÂ, ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
Í·‚˯
.
èêàÖíà êÄáÉéÇéêà
(åÂÌ˛ 2.2)
í‡ÁË ÓÔˆËfl ‚Ë ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ‰‡ Ô„Ή‡Ú ÔÓÒΉÌËÚÂ
20 ÓÚ„Ó‚ÓÂÌË ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl.
çÓÏÂ˙Ú Ë ËÏÂÚÓ, ‡ÍÓ Ëχ Ú‡ÍÓ‚‡, Ò ËÁÔËÒ‚‡Ú Á‡Â‰ÌÓ
Ò ‰‡Ú‡Ú‡ Ë ˜‡Ò‡, ÍÓ„‡ÚÓ Â ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ Ó·‡Ê‰‡ÌÂÚÓ. ä‡ÚÓ
̇ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ Oèñàà, ÏÓÊÂÚÂ:
• ч ËÁÚËÂÚ ÌÓÏÂ‡ ÓÚ ÒÔËÒ˙͇
• ч ‰‡ÍÚË‡Ú ÌÓÏÂ‡, ‡ÍÓ Ëχ Ú‡Í˙‚, Ë ‰‡ „Ó
Á‡Ô‡ÁËÚ ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ
åÓÊÂÚ Ò˙˘Ó ڇ͇ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÌÓÏÂ, ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
Í·‚˯
.
74
(åÂÌ˛ 2.3)
í‡ÁË ÓÔˆËfl ‚Ë ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ Ô„Ή‡ÚÂ
ÔÓÒΉÌËÚ 20 ÌÓÏÂ‡, ÍÓËÚÓ ÒÚ ËÁ·Ë‡ÎË.
çÓÏÂ˙Ú Ë ËÏÂÚÓ, ‡ÍÓ Ëχ Ú‡ÍÓ‚‡, Ò ËÁÔËÒ‚‡Ú Á‡Â‰ÌÓ
Ò ‰‡Ú‡Ú‡ Ë ˜‡Ò‡, ÍÓ„‡ÚÓ Â Ì‡Ô‡‚ÂÌÓ Ó·‡Ê‰‡ÌÂÚÓ. ä‡ÚÓ
̇ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ Oèñàà, ÏÓÊÂÚÂ:
• ч ËÁÚËÂÚ ÌÓÏÂ‡
• ч ‰‡ÍÚË‡Ú ÌÓÏÂ‡ Ë ‰‡ „Ó Ò˙ı‡ÌËÚ ‚
ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ
àáíêàâ Çëàóäé
(åÂÌ˛ 2.4)
åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÚËÂÚ ‚Ò˘ÍË ÌÓÏÂ‡, Á‡Ô‡ÁÂÌË ‚˙‚
‚ÒÂÍË Á‡ÔËÒ Ì‡ Ó·‡Ê‰‡ÌÂ.
ᇠ‰‡...
ç‡ÚËÒÌÂÚÂ...
àÁ·ÂÂÚ ‚ˉ‡ Ó·‡Ê‰‡ÌËfl,
ÍÓËÚÓ Úfl·‚‡ ‰‡ ÒÂ
ËÁ˜ËÒÚflÚ
ËÎË
,
ä·‚˯
ÒΉ ÍÓÂÚÓ ÂÍ‡ÌÂÌ
Í·‚˯ åÄêä..
éÚÏÂÌËÚ ËÁ·Ó‡
EÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯
çÖåÄêä..
àÁÚËÂÚ ‚Ò˘ÍË
Ó·‡Ê‰‡ÌËfl ÓÚ ËÁ·‡ÌËfl
‚ˉ.
EÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯
àáíêàâ.
äÓ„‡ÚÓ Ò ÔÓfl‚Ë Ò˙Ó·˘ÂÌË Á‡ ÔÓÚ‚˙ʉÂÌËÂ,
̇ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ÑÄ.
75
áAèàC PAáÉOBOPà
áAèàC PAáÉOBOPà
èêéÑöãÜàíÖãçéëí HA
PAáÉOBOPàTE (åÂÌ˛ 2.5)
í‡ÁË ÓÔˆËfl ‚Ë ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ‚ˉËÚ ڇÈÏÂËÚ Á‡
̇Ô‡‚ÂÌËÚÂ Ë ÔÓÎÛ˜ÂÌËÚ ӷ‡Ê‰‡ÌËfl.
ÅÂÎÂÊ͇: ÑÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÚÓ ‚ÂÏ ̇ ‡Á„Ó‚ÓËÚÂ,
ÓÒ˜ÂÚÓ‚Ó‰ÂÌÓ ÓÚ ÏÓ·ËÎÌËfl ‚Ë ÓÔÂ‡ÚÓ, ÏÓÊÂ
‰‡ Ò ‡Á΢‡‚‡ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÏÂÊÓ‚ËÚÂ
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË, ͇ÚÓ Á‡Í˙„ÎflÌ ÔË
ËÁ„ÓÚ‚flÌ ̇ ÒÏÂÚ͇ڇ.
àχÚ ̇ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË ÒΉÌËÚ ڇÈÏÂË:
èOCãEÑEH PAáÉOBéê: ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ ̇
ÔÓÒΉÌÓÚÓ Ó·‡Ê‰‡ÌÂ.
OÅôO àáèPATEHà: Ó·˘‡Ú‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡
‚Ò˘ÍË Ó·‡Ê‰‡ÌËfl, ̇Ô‡‚ÂÌË ÒΉ ÔÓÒΉÌÓÚÓ
Á‡ÌÛÎfl‚‡Ì ̇ Ú‡ÈÏÂ‡.
OÅôO èOãìóEHà: Ó·˘‡Ú‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡
‚Ò˘ÍË Ó·‡Ê‰‡ÌËfl, ÔÓÎÛ˜ÂÌË ÒΉ ÔÓÒΉÌÓÚÓ
Á‡ÌÛÎfl‚‡Ì ̇ Ú‡ÈÏÂ‡.
HìãàPAHE TAâMEPà: ÓÔˆËflÚ‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡
Á‡ÌÛÎfl‚‡Ì ̇ Ú‡ÈÏÂËÚÂ; Ô˙‚Ó Úfl·‚‡ ‰‡ ‚˙‚‰ÂÚÂ
Ô‡Ó·ڇ ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇ (‚Ê. ÒÚ‡Ìˈ‡ 124), ‡ ÒΉ ÚÓ‚‡
̇ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ÑÄ.
CTOâHOCT HA OÅAÜÑAHETO**
OÅôA CTOâHOCT: Ó·˘‡Ú‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ ‚Ò˘ÍË
Ó·‡Ê‰‡ÌËfl, ̇Ô‡‚ÂÌË ÒΉ ÔÓÒΉÌÓÚÓ Á‡ÌÛÎfl‚‡Ì ̇
·Ófl˜‡. ÄÍÓ Ó·˘‡Ú‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡‰‚˯‡‚‡
χÍÒËχÎ̇ڇ ÒÚÓÈÌÓÒÚ, Á‡‰‡‰Â̇ ˜ÂÁ ÓÔˆËflÚ‡
HACTP. HA MAKC. CT., ‚˜ Ìflχ ‰‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡
̇·Ë‡ÚÂ, ‰Ó͇ÚÓ Ì Á‡ÌÛÎËÚ ·Ófl˜‡.
MAKCàMAãHA CTOâHOCT: χÍÒËχÎ̇ڇ ÒÚÓÈÌÓÒÚ,
ÍÓflÚÓ Ò ÓÔ‰ÂÎfl ˜ÂÁ ÓÔˆËflÚ‡ HACTP. HA MAKC.
CT.(‚Ê. ÔÓ-‰ÓÎÛ).
HìãàPAHE HA ÅPOüóàTE: ÓÔˆËfl, Ò ÍÓflÚÓ ÒÂ
Á‡ÌÛÎfl‚‡ ·Ófl˜˙Ú Á‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡; Ô˙‚Ó Úfl·‚‡ ‰‡
‚˙‚‰ÂÚ PIN2 ÍÓ‰‡ ÒË (‚Ê. ÒÚ‡Ìˈ‡ 126), ÒΉ ÍÓÂÚÓ
̇ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ÑÄ.
HACTP. MAKC. CT.: ÓÔˆËfl, Ò ÍÓflÚÓ Ò‡ÏË ÓÔ‰ÂÎflÚÂ
χÍÒËχÎÌÓ ‰ÓÔÛÒÚËχڇ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Á‡ ‡Á„Ó‚ÓËÚ ÒË;
Ô˙‚Ó Úfl·‚‡ ‰‡ ‚˙‚‰ÂÚ PIN2 ÍÓ‰‡ ÒË (‚Ê.
ÒÚ‡Ìˈ‡ 126), ÒΉ ÍÓÂÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÑÄ.
ñEHA/EÑàHàñA: ÓÔˆËfl, Ò ÍÓflÚÓ Ò Á‡‰‡‚‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡
̇ ‰̇ Ú‡ÍÒÓ‚‡ ‰ËÌˈ‡; ˆÂ̇ڇ ̇ Ú‡ÍÒÓ‚‡Ú‡
‰ËÌˈ‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔË ËÁ˜ËÒÎfl‚‡Ì ̇ ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡
̇ ‡Á„Ó‚ÓËÚ ‚Ë; Ô˙‚Ó Úfl·‚‡ ‰‡ ‚˙‚‰ÂÚ PIN2
ÍÓ‰‡ ÒË (‚Ê. ÒÚ‡Ìˈ‡ 126), ÒΉ ÍÓÂÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÑÄ.
(åÂÌ˛ 2.6)
í‡ÁË ÙÛÌ͈Ëfl ‚Ë ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ‰‡ Ô„Ή‡Ú ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡
̇ ‡Á„Ó‚ÓËÚÂ. Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ SIM ͇Ú‡Ú‡ Ú‡ÁË ÓÔˆËfl
ÏÓÊ ‰‡ Ì ·˙‰Â ÔÓ͇Á‡Ì‡.
àχÚ ̇ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË ÒΉÌËÚ ڇÈÏÂË:
èOCãEÑEH PAáÉOBOP: ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ ÔÓÒΉÌÓÚÓ
̇Ô‡‚ÂÌÓ Ó·‡Ê‰‡ÌÂ.
* àÁÎËÁ‡ Ò‡ÏÓ ‡ÍÓ Ò ÔÓ‰‰˙ʇ ÓÚ SIM ͇Ú‡Ú‡ ‚Ë.
76
77
HACTPOâKà HA áBìKA
HACTPOâKà HA áBìKA
åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‚ÛÍÓ‚ËÚ ̇ÒÚÓÈÍË, Á‡ ‰‡
ÔÂÒÓ̇ÎËÁË‡Ú ‡Á΢ÌËÚ ̇ÒÚÓÈÍË Í‡ÚÓ:
íàè ëàÉçÄã
• åÂÎÓ‰Ëfl ̇ ÔÓÁ‚˙Ìfl‚‡ÌÂ, ÒË· Ë ‚ˉ
í‡ÁË ÓÔˆËfl ‚Ë ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ‰‡ ÓÔ‰ÂÎËÚÂ Í‡Í ‰‡ ·˙‰ÂÚÂ
ËÁ‚ÂÒÚÂÌË Á‡ ‚ıÓ‰fl˘Ó ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ.
• á‚ÛˆË, ÍÓ„‡ÚÓ Ì‡ÚËÒ͇Ú Í·‚˯, Ô‡‚ËÚ „¯͇
ËÎË ÔÓÎÛ˜ËÚ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ
ÅÂÎÂÊ͇: äÓ„‡ÚÓ ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú Â ‚ ÚËı ÂÊËÏ (‚Ê.
ÒÚ‡Ìˈ‡ 28), Ì ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓÏÂÌflÚÂ
Á‚ÛÍÓ‚ËÚ ̇ÒÚÓÈÍË.
íéç èéáÇöçüÇÄçÖ
(åÂÌ˛ 3.3)
ê‡ÁÔÓ·„‡Ú Ò˙Ò ÒΉÌËÚ ÓÔˆËË:
CAMO CBETãàHA: ‚Íβ˜‚‡ Ò ҇ÏÓ Ò‚ÂÚÎË̇ڇ;
ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ÌËÚÓ Á‚˙ÌË, ÌËÚÓ ‚Ë·Ë‡.
MEãOÑàü: ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ËÁÒ‚Ë‚‡ ÏÂÎÓ‰ËflÚ‡
ÔÓÁ‚˙Ìfl‚‡ÌÂ, ËÁ·‡Ì‡ ˜ÂÁ ÓÔˆËflÚ‡ TOH
èOáBöHüBAHE (åÂÌ˛ 3.1); ‚Ê. ÒÚ‡Ìˈ‡ 78.
(åÂÌ˛ 3.1)
ÇàÅPAñàü: ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ‚Ë·Ë‡, ÌÓ Ì Á‚˙ÌË.
í‡ÁË ÓÔˆËfl ‚Ë ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ Ê·̇ڇ
ÏÂÎÓ‰Ëfl ̇ ÔÓÁ‚˙Ìfl‚‡ÌÂ.
åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·Ë‡Ú ÏÂÊ‰Û ÏÌÓ„Ó ‡Á΢ÌË ÏÂÎÓ‰ËË.
èË ‚ÒflÍÓ ËÁ·Ë‡Ì ̇ ÏÂÎÓ‰Ëfl, Úfl Ò ÔÓÒ‚Ë‚‡ ‚
ÔÓ‰˙ÎÊÂÌË ̇ ÌflÍÓÎÍÓ ÒÂÍÛ̉Ë. ÄÍÓ ÒÚ ͇˜ËÎË
Á‚ÛˆË ÓÚ ËÌÚÂÌÂÚ ËÎË ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ EasyGPRS, ÏÓÊÂÚÂ
‰‡ Ô„Ή‡Ú ÒÔËÒ˙͇ ‚ ÚÓ‚‡ ÏÂÌ˛.
ëàãÄ çÄ áÇìäÄ
(åÂÌ˛ 3.2)
BàÅPAñàü à MEãOÑàü: Ô˙‚ËÚ ÚË Ô˙ÚË
ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ‚Ë·Ë‡, ÒΉ ÍÓÂÚÓ Á‡ÔÓ˜‚‡ ‰‡ Á‚˙ÌË.
TOH KãABàATìPA
(åÂÌ˛ 3.4)
í‡ÁË ÓÔˆËfl ‚Ë ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÚÓ̇,
ÍÓÈÚÓ ‰‡ ÔÓÁ‚Û˜Ë ÔË Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ Í·‚˯ ÓÚ
Í·‚ˇÚÛ‡Ú‡.
ê‡ÁÔÓ·„‡Ú Ò˙Ò ÒΉÌËÚ ÓÔˆËË:
í‡ÁË ÓÔˆËfl ‚Ë ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ‰‡ ̇ÒÚÓËÚ ÒË·ڇ ̇ Á‚Û͇
ÔË Á‚˙ÌÂÌ ‚ ‡ÏÍËÚ ̇ ÔÂÚ ÌË‚‡.
Ë
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ Í·‚˯Ë
Îfl‚‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓ̇.
ËÎË Í·‚Ë¯Ë Ë
‚
àáKãûóEH: Í·‚˯ËÚ Ì ËÁ‰‡‚‡Ú ÚÓÌ.
ëÇÖÜ: ‚Ò˘ÍË Í·‚Ë¯Ë ÔË Ì‡ÚËÒ͇Ì ËÁ‰‡‚‡Ú ˜ËÒÚ
Á‚ÛÍ.
èàÄçé: ‚Ò˘ÍË Í·‚Ë¯Ë ÔË Ì‡ÚËÒ͇Ì ËÁÒ‚Ë‚‡Ú
‡Á΢ÂÌ ÚÓÌ ÓÚ „‡Ï‡Ú‡.
íOH: ‚Ò˘ÍË Í·‚Ë¯Ë ÔË Ì‡ÚËÒ͇Ì ËÁ‰‡‚‡Ú ‡Á΢ÂÌ
Á‚ÛÍ.
áBìK: ‚Ò˘ÍË Í·‚Ë¯Ë ÔË Ì‡ÚËÒ͇Ì ËÁ‰‡‚‡Ú
‰̇Í˙‚ Á‚ÛÍ.
78
79
HACTPOâKà HA áBìKA
TOH CöOÅôEHàE
HACTPOâKà HA áBìKA
(åÂÌ˛ 3.5)
í‡ÁË ÓÔˆËfl ‚Ë ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ Ò˄̇· Á‡
ÌÓ‚ÓÔËÒÚ˄̇ÎÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.
SMS TOH (åÂÌ˛ 3.5.1)
ÇäãûóÇÄçÖ/àáäãûóÇÄçÖ
(åÂÌ˛ 3.6)
í‡ÁË ÓÔˆËfl ‚Ë ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ‚Íβ˜ËÚ ËÎË
ËÁÍβ˜ËÚ Á‚ÛˆËÚÂ, ÍÓËÚÓ ËÁ‰‡‚‡ ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ÔË
‚Íβ˜‚‡ÌÂ Ë ËÁÍβ˜‚‡ÌÂ.
ê‡ÁÔÓ·„‡Ú Ò˙Ò ÒΉÌËÚ ÓÔˆËË:
í‡ÁË ÓÔˆËfl ‚Ë ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ Ò˄̇· Á‡
ÌÓ‚ÓÔËÒÚ˄̇ÎÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.
àáäãûóÖç: ÍÓ„‡ÚÓ ‚Íβ˜‚‡ÚÂ Ë ËÁÍβ˜‚‡ÚÂ
ÚÂÎÂÙÓ̇, Ì ˜Û‚‡Ú Á‚˙Ì.
ê‡ÁÔÓ·„‡Ú Ò˙Ò ÒΉÌËÚ ÓÔˆËË:
àáKãûóEH: ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú Ì ËÁ‰‡‚‡ SMS ÚÓÌ.
äãÄëàóECKà: ÍÓ„‡ÚÓ ‚Íβ˜‚‡ÚÂ Ë ËÁÍβ˜‚‡ÚÂ
ÚÂÎÂÙÓ̇, ˜Û‚‡Ú Á‚˙̇ ÔÓ ÔÓ‰‡Á·Ë‡ÌÂ.
CAMO CBETãàHA: ë‚ÂÚÎË̇ڇ ‚ „Ó̇ڇ ˜‡ÒÚ Ì‡
ÚÂÎÂÙÓ̇ ÔËÒ‚ÂÚ͇.
OÅOÑPàTÖãÖH: ÍÓ„‡ÚÓ ‚Íβ˜‚‡ÚÂ Ë ËÁÍβ˜‚‡ÚÂ
ÚÂÎÂÙÓ̇, ˜Û‚‡Ú ‚ÂÒÂÎ Á‚˙Ì.
ÇàÅPAñàü: ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ‚Ë·Ë‡.
EÑàHàóEH TOH: ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ËÁ‰‡‚‡ ‰ÌÓÍ‡ÚÂÌ
Ò˄̇Î.
SMS TOH X: ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÚÓÌ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.
ê‡ÁÔÓ·„‡ÚÂ Ò ÌflÍÓÎÍÓ ÚÓ̇ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.
SMS-ëÇ TOH (åÂÌ˛ 3.5.2)
í‡ÁË ÓÔˆËfl ‚Ë ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ Ò˄̇· Á‡
ÌÓ‚ÓÔËÒÚ˄̇ÎÓ ÍÎÂÚ˙˜ÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌË ÓÚ ÚËÔ
‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ.
ê‡ÁÔÓ·„‡Ú Ò˙Ò ÒΉÌËÚ ÓÔˆËË:
àáKãûóEH: ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú Ì ËÁ‰‡‚‡ ëÇ ÚÓÌ.
CAMO CBETãàHA: ë‚ÂÚÎË̇ڇ ‚ „Ó̇ڇ ˜‡ÒÚ Ì‡
ÚÂÎÂÙÓ̇ ÔËÒ‚ÂÚ͇.
ÇàÅPAñàü: ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ‚Ë·Ë‡.
EÑàHàóEH TOH: ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ËÁ‰‡‚‡ ‰ÌÓÍ‡ÚÂÌ
Ò˄̇Î.
SMS-ëÇ TOH X: ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ËÁÔÓÎÁ‚‡ ëÇ ÚÓÌ.
ê‡ÁÔÓ·„‡ÚÂ Ò ÌflÍÓÎÍÓ ëÇ ÚÓ̇.
80
81
HACTPOâKà HA áBìKA
HACTPOâKà HA
TEãEîOHA
ÑOèöãHàTEãEH TOH
(åÂÌ˛ 3.7)
åÓÊÂÚ ‰‡ ÔÂÒÓ̇ÎËÁË‡Ú ‡Á΢ÌËÚ ‰Û„Ë ÚÓÌÓ‚Â,
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ÓÚ ÚÂÎÂÙÓ̇.
ᇠ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚÂ
‰‡‰ÂÌ ÚÓÌ...
ç‡ÚËÒÌÂÚÂ...
BKãûóEH
EÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ BKãûóEH.
éÔˆËflÚ‡  ÓÚ·ÂÎflÁ‡Ì‡ Ò˙Ò
ÒËÏ‚ÓÎ Á‡ ÔÓÚ‚˙ʉÂÌËÂ.
àáKãûóEH
EÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ àáKãûóEH.
ëËÏ‚ÓÎ˙Ú Á‡ ÔÓÚ‚˙ʉÂÌËÂ
ËÁ˜ÂÁ‚‡.
ê‡ÁÔÓ·„‡Ú Ò˙Ò ÒΉÌËÚ ÓÔˆËË:
åÌÓ„Ó ÓÚ ‡Á΢ÌËÚ ÙÛÌ͈ËË Ì‡ ÚÂÎÂÙÓ̇ ÏÓ„‡Ú ‰‡
·˙‰‡Ú ÔÂÒÓ̇ÎËÁË‡ÌË ÒÔÓ‰ Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌËflÚ‡ ‚Ë.
ÑÓÒÚ˙Ô˙Ú ‰Ó ‚Ò˘ÍË ÚÂÁË ÙÛÌ͈ËË ÒÚ‡‚‡ ˜ÂÁ ÏÂÌ˛ÚÓ
HACTPOâKà HA TEãEîOHA.
AKTàBàPAHE HA IRDA
(åÂÌ˛ 4.1)
í‡ÁË ÙÛÌ͈Ëfl ‚Ë ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ËÁÔ‡˘‡Ú ËÎË
ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ‰‡ÌÌË/Ù‡ÍÒ ÔÂÁ ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌËfl ÔÓÚ. á‡
‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ËÌÙ‡˜Â‚Â̇ ‚˙Á͇, Úfl·‚‡ ‰‡:
• KÓÌÙË„ÛË‡ÚÂ Ë ‡ÍÚË‚Ë‡Ú IrDA-Ò˙‚ÏÂÒÚËÏ
ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌ ÔÓÚ Ì‡ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ ÒË
• AÍÚË‚Ë‡Ú ËÌÙ‡˜Â‚Â̇ڇ ÙÛÌ͈Ëfl ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇;
ËÍÓ̇ڇ Á‡ IrDA ( ) Ò ÔÓfl‚fl‚‡ ̇ „ÓÌËfl ‰ ̇
‰ËÒÔÎÂfl
• èË‡‚ÌËÚ IrDA ÔÓÚ‡ ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇ Ò IrDA ÔÓÚ‡ ̇
ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ ‚Ë
íéç ÉPEòKA: ÓÔ‰ÂÎfl ‰‡ÎË ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ‰‡ ‚Ë
Ò˙Ó·˘‡‚‡, ˜Â ÒÚ ̇Ô‡‚ËÎË „¯͇.
ëÇöêáÇÄô íéç: Û͇Á‚‡ ‰‡ÎË ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ‰‡ ÔÓ‰‡‰Â
ÚÓÌ, ÍÓ„‡ÚÓ Ò ҂˙ÊÂ Ò ÏÂʇڇ.
IrDA ÔÓÚ
15
åàçìíçé çÄèéåçüçÖ: Û͇Á‚‡ ‰‡ÎË ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ‰‡
ÔÓ‰‡‚‡ Ò˄̇ΠÔË ‚Òfl͇ ËÁÚÂÍ· ÏËÌÛÚ‡ ̇ ËÁıÓ‰fl˘
‡Á„Ó‚Ó, Á‡ ‰‡ ‚Ë ‰˙ÊË ‚ Ú˜ÂÌË ̇
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ ̇ ‡Á„Ó‚Ó‡ ‚Ë.
IrDA ÔÓÚ
Ç˙Á͇ڇ  „ÓÚÓ‚‡ Á‡ Ô‰‡‚‡Ì ̇ ‰‡ÌÌË.
ÄÍÓ ‚ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌË ̇ 30 ÒÂÍÛÌ‰Ë ÒΉ ‡ÍÚË‚Ë‡Ì ̇
ÙÛÌ͈ËflÚ‡ Ìflχ ÍÓÏÛÌË͇ˆËfl ÏÂÊ‰Û ÚÂÎÂÙÓ̇ ‚Ë
IrDA-Ò˙‚ÏÂÒÚËÏÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, Úfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÒÂ
‰ÂÁ‡ÍÚË‚Ë‡.
ÅÂÎÂÊ͇: ᇠ̇È-‰Ó·Ë ÂÁÛÎÚ‡ÚË Ò ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ‰‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ͇·Â· Á‡ ÔÂÌÓÒ Ì‡ ‰‡ÌÌË, ÍÓÈÚÓ
Ò Ô‰ÓÒÚ‡‚fl ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ. åÓÊÂÚ ‰‡ „Ó
Á‡ÍÛÔËÚ ÓÚ ‚‡¯Ëfl ‰ËÎ˙ ̇ Samsung.
82
83
HACTPOâKà HA TEãEîOHA
åOà HACTPOâKà
HACTPOâKà HA TEãEîOHA
(åÂÌ˛ 4.2)
åÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓÏÂÌËÚ ÙÓ̇ Ë ˆ‚ÂÚ‡ ̇ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚËÚ ̇
‰ËÒÔÎÂfl ÒÔÓ‰ Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌËflÚ‡ ‚Ë.
îOH (åÂÌ˛ 4.2.1)
í‡ÁË ÓÔˆËfl ‚Ë ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÔÓÏÂÌËÚ ÙÓ̇,
ÍÓÈÚÓ Ò ÔÓfl‚fl‚‡ ‚ ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ.
ᇠ‰‡ ÒÏÂÌËÚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ-ÙÓÌ:
1. èÂı‚˙ÎÂÚ ÒÔËÒ˙͇, ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
.
ËÎË
ê‡ÁÔÓ·„‡ÚÂ Ò ‡Á΢ÌË Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Á‡‰‡‰ÂÌË
ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl. ë˙˘Ó ڇ͇ ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
Ô‡ÁÂÌ ÂÍ‡Ì ËÎË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ÓÚ ËÌÚÂÌÂÚ ËÎË
ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ EasyGPRS.
2. äÓ„‡ÚÓ Ò χÍË‡ Ê·ÌÓÚÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ,
̇ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ BàÜ.
ç‡ ÂÍ‡Ì‡ ËÁÎËÁ‡ ËÁ·‡ÌÓÚÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.
3. ëΉ ͇ÚÓ Ô„Ή‡Ú ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ, ̇ÚËÒÌÂÚÂ
ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ àáÅOP, Á‡ ‰‡ „Ó ËÁ͇‡Ú ̇ ÂÍ‡Ì‡
‚ ÂÊËÏ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ.
4. ᇠ‰‡ ËÁ͇‡ÚÂ...
í‡ÁË ÓÔˆËfl ‚Ë ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚÂ
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Á‡Íβ˜‚‡Ì ̇ Í·‚˯ËÚÂ, ‡ÍÓ Á‡
ÓÔ‰ÂÎÂÌ ÔÂËÓ‰ ÓÚ ‚ÂÏ Ì Ò ̇ÚËÒÌ ÌË͇Í˙‚
Í·‚˯. í‡ÁË ÙÛÌ͈Ëfl  ۉӷ̇, Á‡ ‰‡ Ò ËÁ·Â„ÌÂ
̇ÚËÒ͇ÌÂÚÓ Ì‡ Í·‚˯ ÔÓ„¯͇.
ᇠ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ڇÁË ÙÛÌ͈Ëfl, ËÁ·ÂÂÚÂ
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ ̇ ËÁ˜‡Í‚‡ÌÂ, ÔÂ‰Ë ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú
‰‡ Á‡Íβ˜Ë Í·‚ˇÚÛ‡Ú‡. åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·Ë‡Ú ÏÂʉÛ
15 ëÖäìçÑà, 30 ëÖäìçÑà, 1 åàçìíÄ Ë 2 åàçìíà.
ÄÍÓ Ì ËÒ͇Ú ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ڇÁË ÙÛÌ͈Ëfl, ËÁ·ÂÂÚÂ
àáäãûóÖç.
ÅÂÎÂÊ͇: åÓÊÂÚ ˙˜ÌÓ ‰‡ Á‡Íβ˜ËÚ Í·‚ˇÚÛ‡Ú‡.
ᇠÔӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl ÒÚ. 21.
èOáÑPABàTEãHO CöOÅôEHàE
(åÂÌ˛ 4.3)
í‡ÁË ÓÔˆËfl ‚Ë ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ÔË ‚Íβ˜‚‡Ì ̇
ÚÂÎÂÙÓ̇ ‰‡ ·˙‰Â ËÁÔËÒ‡ÌÓ Í‡ÚÍÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.
äÓ„‡ÚÓ ËÁ·ÂÂÚ ÏÂÌ˛ÚÓ, ËÁÎËÁ‡ ÚÂÍÛ˘ÓÚÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.
ᇠ‰‡...
ç‡ÚËÒÌÂÚÂ...
ç‡ÚËÒÌÂÚÂ...
ç‡ÒÚÓfl˘‡Ú‡ ‰‡Ú‡ Ë ˜‡Ò
‚˙ıÛ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓÙÓÌ
ÖÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ÑÄ.
ë‡ÏÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ-ÙÓÌ
ÖÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ çÖ.
HACTPOâKA åEHû (åÂÌ˛ 4.2.2)
í‡ÁË ÓÔˆËfl ‚Ë ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ Ê·ÌËfl
ÒÚËΠ̇ ËÁÎËÁ‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ. åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·Ë‡ÚÂ
ÏÂÊ‰Û óACTàóEH EKPAH Ë èöãEH EKPAH.
84
ABT. áAKã. KãABàATìPA (åÂÌ˛ 4.2.3)
àÁ˜ËÒÚËÚÂ
Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘ÓÚÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ
K·‚˯
Ë „Ó Á‡‰˙ÊÚÂ
‰Ó ËÁ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ.
B˙‚‰ÂÚ ÌÓ‚Ó
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ
C˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚ ·ÛÍ‚ÂÌÓˆËÙÓ‚Ë Í·‚˯Ë.
èÓÏÂÌËÚ ÂÊËχ Á‡
‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÚÂÍÒÚ
EÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯
.
ᇠÔӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl Á‡ ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÚÂÍÒÚ ‚Ê.
ÒÚ‡Ìˈ‡ 42.
85
HACTPOâKà HA TEãEîOHA
COÅCTBEH HOMEP
HACTPOâKà HA TEãEîOHA
(åÂÌ˛ 4.4)
í‡ÁË ÙÛÌ͈Ëfl ‚Ë ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡:
• ᇉ‡‰ÂÚ ËÏ ̇ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËfl ‚Ë ÚÂÎÂÙÓÌÂÌ ÌÓÏÂ,
„ËÒÚË‡Ì ̇ SIM ͇Ú‡Ú‡ ‚Ë
• ꉇÍÚË‡Ú ËÏÂÚÓ Ë ÌÓÏÂ‡
í‡ÁË ÙÛÌ͈Ëfl  ÔÓχ„‡ÎÓ, ÍÓÂÚÓ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡
ÔÓ‚Â͇ ̇ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËfl ‚Ë ÚÂÎÂÙÓÌÂÌ ÌÓÏÂ ÔË
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ.
èÓÏÂÌËÚ ÚÛÍ ÔÓ ÌË͇Í˙‚ ̇˜ËÌ Ì Ò ÓÚ‡Áfl‚‡Ú ̇
‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌËfl ÔÓÚ·ËÚÂÎÒÍË ÌÓÏÂ ̇ SIM ͇Ú‡Ú‡
‚Ë.
EáàK
(åÂÌ˛ 4.5)
èPOBEPKA HA PIN (åÂÌ˛ 4.6.1)
äÓ„‡ÚÓ Â ‡ÍÚË‚Ë‡Ì‡ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ Á‡ PIN ÔÓ‚Â͇, ÔË
‚ÒflÍÓ ‚Íβ˜‚‡Ì ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇ Úfl·‚‡ ‰‡ ‚˙‚‰ÂÚ PIN
ÍÓ‰‡ ÒË. ëΉӂ‡ÚÂÎÌÓ, ÎˈÂ, ÍÓÂÚÓ Ì ‡ÁÔÓ·„‡ Ò
‚‡¯Ëfl PIN ÍÓ‰, Ì ÏÓÊ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÚÂÎÂÙÓ̇ ‚Ë ·ÂÁ
‚‡¯ÂÚÓ ‡Á¯ÂÌËÂ.
ÅÂÎÂÊ͇: èÂ‰Ë ‰‡ ‰ÂÁ‡ÍÚË‚Ë‡Ú PIN ÔÓ‚Â͇ڇ,
Úfl·‚‡ ‰‡ ‚˙‚‰ÂÚ PIN ÍÓ‰‡ ÒË.
ᇠ‰‡ ÔÓÏÂÌËÚ PIN ÍÓ‰‡ ÒË, ‚Ê. ÓÔˆËfl èPOMüHA HA
PIN (åÂÌ˛ 4.6.2).
ê‡ÁÔÓ·„‡Ú Ò˙Ò ÒΉÌËÚ ÓÔˆËË:
áAÅPAHEH: ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ‰ËÂÍÚÌÓ Ò ҂˙Á‚‡ Ò
ÏÂʇڇ, ÍÓ„‡ÚÓ „Ó ‚Íβ˜ËÚÂ.
PAáPEòEH: Úfl·‚‡ ‰‡ ‚˙‚‰ÂÚ PIN ÍÓ‰‡ ÒË ÔË
‚ÒflÍÓ ‚Íβ˜‚‡Ì ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇.
åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÂÁË͇ ̇ ‰ËÒÔÎÂfl.
èPOMüHA HA PIN (åÂÌ˛ 4.6.2)
CàÉìPHOCT
(åÂÌ˛ 4.6)
í‡ÁË ÙÛÌ͈Ëfl ‚Ë ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ Ó„‡Ì˘ËÚÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓ̇ ‰Ó:
í‡ÁË ÙÛÌ͈Ëfl ‚Ë ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ‰‡ ÔÓÏÂÌËÚ ̇ÒÚÓfl˘Ëfl
ÒË PIN ÍÓ‰ Ò ÌÓ‚, ÒÚË„‡ ‰‡  ‡ÍÚË‚Ë‡Ì‡ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ Á‡
ÔÓ‚Â͇ ̇ PIN ÍÓ‰‡. èÂ‰Ë ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚ ÌÓ‚ PIN ÍÓ‰,
Úfl·‚‡ ‰‡ ‚˙‚‰ÂÚ ̇ÒÚÓfl˘Ëfl.
• ãˈ‡ ÔÓ ‚‡¯ ËÁ·Ó
• Bˉӂ ӷ‡Ê‰‡ÌËfl ÔÓ ‚‡¯ ËÁ·Ó
ëΉ ͇ÚÓ ‚˙‚‰ÂÚ ÌÓ‚ PIN ÍÓ‰, Úfl·‚‡ ‰‡ „Ó
ÔÓÚ‚˙‰ËÚÂ, ͇ÚÓ ÔÓ‚ÚÓÌÓ „Ó ‚˙‚‰ÂÚÂ.
ᇠÁ‡˘ËÚ‡ ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇ ‚Ë Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‰ˈ‡
ÍÓ‰Ó‚Â Ë Ô‡ÓÎË. í ҇ ÓÔËÒ‡ÌË ‚ ÒΉ‚‡˘ËÚ ‡Á‰ÂÎË
(‚Ê. Ò˙˘Ó ÒÚ. 124-127).
áAKãûóà TEãEîOHA (åÂÌ˛ 4.6.3)
äÓ„‡ÚÓ Â ‡ÍÚË‚Ë‡Ì‡ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ Á‡ Á‡Íβ˜‚‡Ì ̇
ÚÂÎÂÙÓ̇, ÔË ‚ÒflÍÓ ‚Íβ˜‚‡Ì ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇ Úfl·‚‡
‰‡ ‚˙‚Âʉ‡Ú 8-ˆËÙÓ‚‡Ú‡ Ô‡Ó· ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇.
è‡Ó·ڇ  ه·˘ÌÓ Á‡‰‡‰Â̇ ̇ 00000000. ᇠ‰‡
ÔÓÏÂÌËÚ ԇÓ·ڇ ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇, ‚Ê. ÓÔˆËfl
èPOMüHA èAPOãA (åÂÌ˛ 4.6.4) ÔÓ-‰ÓÎÛ.
86
87
HACTPOâKà HA TEãEîOHA
ëΉ ͇ÚÓ ‚˙‚‰ÂÚ Ô‡‚ËÎ̇ڇ Ô‡Ó·, ÏÓÊÂÚ ‰‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÚÂÎÂÙÓ̇, ‰Ó͇ÚÓ Ì „Ó ËÁÍβ˜ËÚÂ.
ê‡ÁÔÓ·„‡Ú Ò˙Ò ÒΉÌËÚ ÓÔˆËË:
áAÅPAHEH: ÓÚ ‚‡Ò Ì Ò ËÒ͇ ‰‡ ‚˙‚Âʉ‡Ú ԇÓ·ڇ,
͇ÚÓ ‚Íβ˜ËÚ ÚÂÎÂÙÓ̇.
PAáPEòEH: Úfl·‚‡ ‰‡ ‚˙‚Âʉ‡Ú ԇÓ·ڇ ÔË ‚ÒflÍÓ
‚Íβ˜‚‡Ì ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇.
èPOMüHA èAPOãA (åÂÌ˛ 4.6.4)
îÛÌ͈ËflÚ‡ Á‡ ÔÓÏfl̇ ̇ Ô‡Ó·ڇ ‚Ë ‰‡‚‡
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÔÓÏÂÌËÚ ̇ÒÚÓfl˘‡Ú‡ Ô‡Ó· Ò ÌÓ‚‡.
ífl·‚‡ ‰‡ ‚˙‚‰ÂÚ ̇ÒÚÓfl˘‡Ú‡ Ô‡Ó·, ÔÂ‰Ë ‰‡
Á‡‰‡‰ÂÚ ÌÓ‚‡.
è‡Ó·ڇ  ه·˘ÌÓ Á‡‰‡‰Â̇ ̇ 00000000. ëΉ
͇ÚÓ ‚˙‚‰ÂÚ ÌÓ‚‡Ú‡ Ô‡Ó·, Úfl·‚‡ ‰‡ fl ÔÓÚ‚˙‰ËÚÂ,
͇ÚÓ fl ‚˙‚‰ÂÚ ÔÓ‚ÚÓÌÓ.
HACTPOâKà HA TEãEîOHA
FDN PEÜàM (åÂÌ˛ 4.6.6)
êÂÊËÏ˙Ú FDN (ÙËÍÒË‡Ì ÌÓÏÂ Á‡ ËÁ·Ë‡ÌÂ), ‡ÍÓ ÒÂ
ÔÓ‰‰˙ʇ ÓÚ SIM ͇Ú‡Ú‡ ‚Ë, ‚Ë ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡
Ó„‡Ì˘ËÚ ËÁıÓ‰fl˘ËÚ ‡Á„Ó‚ÓË ‰Ó Ó„‡Ì˘ÂÌ Í˙„
ÚÂÎÂÙÓÌÌË ÌÓÏÂ‡.
ê‡ÁÔÓ·„‡Ú Ò˙Ò ÒΉÌËÚ ÓÔˆËË:
áAÅPAHEH: ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÚÂÎÂÙÓÌË‡Ú ̇ ‚Òfl͇͂Ë
ÌÓÏÂ‡.
PAáPEòEH: ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ò ӷ‡Ê‰‡Ú ҇ÏÓ Ì‡
ÚÂÎÂÙÓÌÌË ÌÓÏÂ‡, Ò˙ı‡ÌÂÌË ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ.
ífl·‚‡ ‰‡ ‚˙‚‰ÂÚ PIN2 ÍÓ‰‡ ÒË.
ÅÂÎÂÊ͇: ç ‚Ò˘ÍË SIM ͇ÚË ËÏ‡Ú PIN2 ÍÓ‰. ÄÍÓ
‚‡¯‡Ú‡ SIM ͇Ú‡ Ìflχ, Ú‡ÁË ÓÔˆËfl Ì ÒÂ
ÔÓ͇Á‚‡.
ᇠ‰‡ ÒÏÂÌËÚ PIN2 ÍÓ‰‡ ÒË, ‚Ê. ÓÔˆËfl èPOMüHA
PIN2 (åÂÌ˛ 4.6.7) ÔÓ-‰ÓÎÛ.
èPOMüHA PIN2 (åÂÌ˛ 4.6.7)
áAKãûóBAHE SIM (åÂÌ˛ 4.6.5)
äÓ„‡ÚÓ Â ‡ÍÚË‚Ë‡ÌÓ SIM Á‡Íβ˜‚‡ÌÂ, ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ‚Ë
‡·ÓÚË Ò‡ÏÓ Ò Ì‡ÒÚÓfl˘Ëfl SIM ÍÓ‰. ífl·‚‡ ‰‡ ‚˙‚‰ÂÚÂ
ÍÓ‰‡ Á‡ SIM Á‡Íβ˜‚‡ÌÂ.
ëΉ ͇ÚÓ ‚˙‚‰ÂÚ ÍÓ‰‡ Á‡ Á‡Íβ˜‚‡ÌÂ, Úfl·‚‡ ‰‡ „Ó
‚˙‚‰ÂÚ ÔÓ‚ÚÓÌÓ, Á‡ ‰‡ ÔÓÚ‚˙‰ËÚÂ.
ᇠ‰‡ ÓÚÍβ˜ËÚ SIM, Úfl·‚‡ ‰‡ ‚˙‚‰ÂÚ ÍÓ‰‡ Á‡ SIM.
88
îÛÌ͈ËflÚ‡ Á‡ ÒÏfl̇ ̇ PIN2 ÍÓ‰‡ ‚Ë ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ
‰‡ ÔÓÏÂÌËÚ ̇ÒÚÓfl˘Ëfl PIN2 ÍÓ‰ Ò ÌÓ‚. ífl·‚‡ ‰‡
‚˙‚‰ÂÚ ̇ÒÚÓfl˘Ëfl PIN2 ÍÓ‰, ÔÂ‰Ë ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚ ÌÓ‚.
ëΉ ͇ÚÓ ‚˙‚‰ÂÚ ÌÓ‚Ëfl PIN2 ÍÓ‰, Úfl·‚‡ ‰‡ „Ó
‚˙‚‰ÂÚ ÔÓ‚ÚÓÌÓ, Á‡ ‰‡ „Ó ÔÓÚ‚˙‰ËÚÂ.
ÅÂÎÂÊ͇: ç ‚Ò˘ÍË SIM ͇ÚË ËÏ‡Ú PIN2 ÍÓ‰. ÄÍÓ
‚‡¯‡Ú‡ SIM ͇Ú‡ Ìflχ, Ú‡ÁË ÓÔˆËfl Ì ÒÂ
ÔÓ͇Á‚‡.
89
HACTPOâKà HA TEãEîOHA
HACTPOâKà çÄ ÑàëèãÖü
HACTPOâKà HA TEãEîOHA
(åÂÌ˛ 4.7)
üêäéëí (åÂÌ˛ 4.7.1)
í‡ÁË ÓÔˆËfl ‚Ë ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚ flÍÓÒÚÚ‡
̇ ‰ËÒÔÎÂfl, Á‡ ‰‡ „Ó ‚Ëʉ‡Ú ÔÓ-‰Ó· ÔË ‡Á΢̇
Ò‚ÂÚÎË̇.
ᇠ‰‡ ̇ÒÚÓËÚ flÍÓÒÚÚ‡, ̇Ô‡‚ÂÚ ÒΉÌÓÚÓ:
1. ç‡ÒÚÓÈÚ flÍÓÒÚÚ‡ Ò Í·‚˯Ë
Ë
ËÎË
Í·‚Ë¯Ë Ë ‚ Îfl‚‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓ̇, Á‡ ‰‡
̇ÒÚÓËÚ ÍÓÌÚ‡ÒÚ‡.
2. äÓ„‡ÚÓ ¯ËÚÂ, ˜Â ‚Ò˘ÍÓ Â Ì‡‰, ̇ÚËÒÌÂÚÂ
ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ÑÄ.
îOH (åÂÌ˛ 4.7.2)
åÓÊÂÚ ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚ ‰‡ÎË ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ‰‡ ‚Íβ˜‚‡
Ò‚ÂÚÎË̇ڇ ËÎË ÌÂ. èË ËÁÍβ˜Â̇ Ò‚ÂÚÎË̇ ÏÓÊ ‰‡ ÒÂ
ÔÓÒÚË„Ì Ò··Ó Û‚Â΢ÂÌË ̇ ‚ÂÏÂÚÓ ‚ ÂÊËÏ Ì‡
„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ ËÎË Á‡ ‡Á„Ó‚ÓË.
àÁ·ÂÂÚ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡, Á‡ ÍÓflÚÓ ‰‡ Ò ‚Íβ˜‚‡
Ò‚ÂÚÎË̇ڇ. ë‚ÂÚÎË̇ڇ Ò ‚Íβ˜‚‡ ÔË Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇
Í·‚˯, ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ì ̇ Ó·‡Ê‰‡Ì ËÎË Ò˙Ó·˘ÂÌË Ë
Ò‚ÂÚË Á‡ ÓÔ‰ÂÎÂÌ ÔÂËÓ‰ ÓÚ ‚ÂÏÂ. ëΉ ÚÓ‚‡ Á‡ÔÓ˜‚‡
‰‡ ËÁ·Î‰Ìfl‚‡ Ë ÒΉ ‰̇ ÏËÌÛÚ‡ Ò ËÁÍβ˜‚‡. ëΉ
ÚÓ‚‡ ÔÓÚ˙ÏÌfl‚‡ Ë Ì‡Í‡fl ‚Íβ˜‚‡ ÂÎÂÍÚÓÌÌËfl
˜‡ÒÓ‚ÌËÍ, Á‡ ‰‡ Ò Á‡Ô‡ÁË ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ ̇ ·‡ÚÂËflÚ‡.
ÄÍÓ Ì ËÒ͇Ú ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ҂ÂÚÎË̇ڇ, ËÁ·ÂÂÚÂ
àáKãûóEH.
CãìÜ. CBETOÑàOÑ (åÂÌ˛ 4.7.3)
T‡ÁË ÓÔˆËfl ‚Ë ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ‰‡ÎË
Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰˙Ú ‚ „Ó̇ڇ Îfl‚‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ‡Ô‡‡Ú‡ ‰‡ ÒÂ
‚Íβ˜‚‡ Ë ‚ ͇Í˙‚ ˆ‚flÚ.
àÁ·ÂÂÚ ‰ËÌ ÓÚ Ò‰ÂÏÚ ̇΢ÌË ˆ‚flÚ‡. äÓ„‡ÚÓ
ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú Â „ÓÚÓ‚ Á‡ ‡·ÓÚ‡, Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰˙Ú ˘Â Ò‚ÂÚÌ ‚
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl ˆ‚flÚ.
ÄÍÓ Ì Ê·ÂÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ҂ÂÚÓ‰ËÓ‰‡,
ËÁ·ÂÂÚ àáKãûóEH.
90
ÉPAîàóHO ãOÉO (åÂÌ˛ 4.7.4)
í‡ÁË ÓÔˆËfl ‚Ë ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ËÁ͇‡Ú ÎÓ„ÓÚÓ Ì‡
ÏÓ·ËÎÌËfl ‚Ë ÓÔÂ‡ÚÓ ‚ÏÂÒÚÓ ËÏÂÚÓ ÏÛ.
BKãûóEH: ÎÓ„ÓÚÓ Ì‡ ÓÔÂ‡ÚÓ‡, Á‡Ô‡ÁÂÌÓ ‚ ÚÂÎÂÙÓ̇
‚Ë, Ò ÔÓ͇Á‚‡ ‚ ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ; ‡ÍÓ Ìflχ Á‡Ô‡ÁÂÌÓ
ÎÓ„Ó, ËÁÎËÁ‡ ËÏÂÚÓ Ì‡ ÓÔÂ‡ÚÓ‡.
àáKãûóEH: ËÏÂÚÓ Ì‡ ÓÔÂ‡ÚÓ‡ ËÁÎËÁ‡ ‚ ÂÊËÏ Ì‡
„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ.
ÑéèöãçàíÖãçà HACTPOâKà
(åÂÌ˛ 4.8)
åÓÊÂÚ ‰‡ ‚Íβ˜ËÚÂ Ë ËÁÍβ˜ËÚ ÙÛÌ͈ËËÚ Á‡
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÔÂËÁ·Ë‡Ì ËÎË ÓÚ„Ó‚‡flÌÂ.
ᇠ‰‡ ‚Íβ˜ËÚ ç‡ÚËÒÌÂÚÂ...
ÙÛÌ͈ËflÚ‡...
BKãûóEH
EÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ BKãûóEH.
éÔˆËflÚ‡  ÓÚ·ÂÎflÁ‡Ì‡ Ò˙Ò ÒËÏ‚ÓÎ Á‡
ÔÓÚ‚˙ʉÂÌËÂ.
àáKãûóEH
EÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ àáKãûóEH.
ëËÏ‚ÓÎ˙Ú Á‡ ÔÓÚ‚˙ʉÂÌË ËÁ˜ÂÁ‚‡.
ê‡ÁÔÓ·„‡Ú Ò˙Ò ÒΉÌËÚ ÓÔˆËË:
ABTOMAT. èPEàáÅàP.: ÍÓ„‡ÚÓ Ú‡ÁË ÓÔˆËfl Â
‡ÍÚË‚Ë‡Ì‡, ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú Ô‡‚Ë ‰Ó ‰ÂÒÂÚ ÓÔËÚ‡ ‰‡
ÔÂËÁ·Â ‰‡‰ÂÌ ÚÂÎÂÙÓÌÂÌ ÌÓÏÂ ÒΉ ÌÂÛÒÔ¯ÌÓ
ËÁ·Ë‡ÌÂ.
ÅÂÎÂÊ͇: àÌÚÂ‚‡Î˙Ú ÏÂÊ‰Û ‰‚ ÔÂËÁ·Ë‡ÌËfl ÏÓÊÂ
‰‡ ‚‡Ë‡.
BCEKà ÅìTOH: ÍÓ„‡ÚÓ Ú‡ÁË ÓÔˆËfl  ‡ÍÚË‚Ë‡Ì‡, ÏÓÊÂÚÂ
‰‡ ÓÚ„Ó‚ÓËÚ ̇ ‚ıÓ‰fl˘Ó ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ Ò Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇
ÔÓËÁ‚ÓÎÂÌ Í·‚˯ Ò ËÁÍβ˜ÂÌË ̇ Í·‚˯
,
Í·‚˯
Ë ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ OTXBöPãà. ᇠ‰‡
ÓÚı‚˙ÎËÚ ӷ‡Ê‰‡ÌÂ, ̇ÚËÒÌÂÚÂ
ËÎË ÂÍ‡ÌÂÌ
Í·‚˯ OTXBöPãà.
äÓ„‡ÚÓ Ú‡ÁË ÓÔˆËfl Ì  ‡ÍÚË‚Ë‡Ì‡, ÏÓÊÂÚ ‰‡
̇ÚËÒÌÂÚ ҇ÏÓ Í·‚˯
ËÎË ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯
èPàEMà.
91
HACTPOâKà HA TEãEîOHA
CöKPATEHO MEHû
(åÂÌ˛ 4.9)
ä·‚˯ËÚ Á‡ ̇‚Ë„‡ˆËfl ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË
Á‡ ·˙Á ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛Ú‡Ú‡. äÓ„‡ÚÓ ‚ ÂÊËÏ Ì‡
„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ „Ë Á‡‰˙ÊËÚÂ, Ú ‚Ë ‰‡‚‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ
‰ËÂÍÚÌÓ ‰‡ ‚ÎÂÁÂÚ ‚ ÓÔ‰ÂÎÂÌË ÓÔˆËË ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ.
ᇠ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚ Ò˙Í‡ÚÂÌÓ ÏÂÌ˛ Í˙Ï Í·‚˯:
1. å‡ÍË‡ÈÚ Í·‚˯‡, ÍÓÈÚÓ ˘Â Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡
·˙Á ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÏÂÌ˛Ú‡Ú‡, ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
Í·‚˯
ËÎË
, ÒΉ ÍÓÂÚÓ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯
àáÅOP.
ÅìTOH HAÉOPE (
ÅìTOH HAÑOãì (
)
)
ÅìTOH HAÑüCHO ( )
ÅìTOH HAãüBO ( )
2. àÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡, ÍÓflÚÓ ‰‡ Ò ËÁ‚ËÍ‚‡ Ò Í·‚˯‡,
͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
ËÎË
.
ÅÂÎÂÊ͇: ᇠ‰‡ ‰ÂÁ‡ÍÚË‚Ë‡Ú Í·‚˯ Á‡ ·˙Á
‰ÓÒÚ˙Ô, ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡ HàôO.
3. ç‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ àáÅOP, Á‡ ‰‡ Á‡Ô‡ÁËÚÂ
ËÁ·Ó‡.
HìãàPAHE HA HACTPOâKàTE
(åÂÌ˛ 4.10)
ãÂÒÌÓ ÏÓÊÂÚ ‰‡ ‚˙ÌÂÚ ̇ÒÚÓÈÍËÚ ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇
Í˙Ï Ì‡ÒÚÓÈÍËÚ ÔÓ ÔÓ‰‡Á·Ë‡ÌÂ. ᇠ‰‡ ‚˙ÌÂÚÂ
̇ÒÚÓÈÍËÚÂ:
1. àÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËfl HìãàPAHE HA HACTPOâKàTE.
2. Ç˙‚‰ÂÚ 8-ˆËÙÓ‚‡Ú‡ Ô‡Ó· ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇ Ë
̇ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ÑÄ.
ÅÂÎÂÊ͇: è‡Ó·ڇ  Á‡‰‡‰Â̇ ̇ 00000000. ᇠ‰‡
ÔÓÏÂÌËÚ ڇÁË Ô‡Ó·, ‚Ê. ÒÚ‡Ìˈ‡ 88.
92
OPÉAHAâáEP
í‡ÁË ÙÛÌ͈Ëfl ‚Ë ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ:
•
•
•
•
ч Ô„ÎÂʉ‡Ú ͇ÎẨ‡‡ Ë Ò˙ÒÚ‡‚flÚ ‡ÁÔËÒ‡ÌËÂÚÓ ÒË
ч Ò˙ÒÚ‡‚ËÚ ÒÔËÒ˙Í Ò˙Ò Á‡‰‡˜Ë
ч ̇ÒÚÓÈ‚‡Ú ‰‡Ú‡Ú‡ Ë ˜‡Ò‡
ч ̇ÒÚÓÈ‚‡Ú ‡Î‡χڇ, ڇ͇ ˜Â ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ‰‡ Á‚˙ÌË
‚ ÓÔ‰ÂÎÂÌ ˜‡Ò (̇ÔËÏÂ, Á‡ ‰‡ ‚Ë Ì‡ÔÓÏÌË Á‡
Ìfl͇͂‡ Ò¢‡)
• ч ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÚÂÎÂÙÓ̇ ͇ÚÓ Í‡ÎÍÛ·ÚÓ Á‡ ÓÒÌÓ‚ÌË
χÚÂχÚ˘ÂÒÍË ËÁ˜ËÒÎÂÌËfl Ë ÔÂÒÏflڇ̠̇ ‚‡ÎÛÚÌËfl
ÍÛÒ
KAãEHÑAP
(åÂÌ˛ 5.1)
ë ÙÛÌ͈ËflÚ‡ ͇ÎẨ‡ ÏÓÊÂÚÂ:
• ч Ô‡‚ËÚ ÒÔ‡‚ÍË Ò Í‡ÎẨ‡‡
• ч Ô˯ÂÚ ̇ÔÓÏÌfl˘Ë ·ÂÎÂÊÍË, Á‡ ‰‡ ÒΉËÚÂ
‡ÁÔËÒ‡ÌËÂÚÓ ÒË, Ë ÔË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ ‰‡ Á‡‰ÂÈÒÚ‚‡ÚÂ
‡Î‡χ
ëÔ‡‚͇ Ò Í‡ÎẨ‡‡
äÓ„‡ÚÓ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡ KAãEHÑAP (åÂÌ˛ 5.1), ÒÂ
ÔÓfl‚fl‚‡ ͇ÎẨ‡˙Ú. ê‡ÁÔÓ·„‡Ú Ò˙Ò ÒΉÌËÚ ÓÔˆËË,
ÍÓ„‡ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ Oèñàà.
TöPCà BCàóKO: ÔÓ͇Á‚‡ ‚Ò˘ÍË Á‡‰‡‰ÂÌË Ì‡ÔÓÏÌfl˘Ë
·ÂÎÂÊÍË ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ‰‡Ú‡Ú‡, ͇ÚÓ Ò Á‡ÔÓ˜‚‡ Ò Ì‡ÈÒÚ‡ËÚÂ. ᇠ‰‡ ÔÂı‚˙ÎËÚ ·ÂÎÂÊÍËÚÂ, ̇ÚËÒÌÂÚÂ
Í·‚˯Ë
Ë
.
àáTPàâ BCàóKO: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ËÁÚËÂÚÂ
‚Ò˘ÍË ·ÂÎÂÊÍË. ífl·‚‡ ‰‡ ÔÓÚ‚˙‰ËÚ ̇ÏÂÂÌËÂÚÓ ÒË.
OTàÑà HA ÑATA: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÓÚˉÂÚ ̇
ÓÔ‰ÂÎÂ̇ ‰‡Ú‡.
àáXOÑ: ËÁÎËÁ‡Ú ÓÚ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ ͇ÎẨ‡ Ë Ò ‚˙˘‡Ú ‚
ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ.
93
OPÉAHAâáEP
OPÉAHAâáEP
èË̠҇̇ ·ÂÎÂÊ͇
è„ÎÂʉ‡Ì ̇ ·ÂÎÂÊ͇
ᇠ‰‡ ̇Ô˯ÂÚ ËÎË ‰‡ÍÚË‡Ú ·ÂÎÂÊ͇ Á‡ ÓÔ‰ÂÎÂ̇
‰‡Ú‡:
äÓ„‡ÚÓ ËÁ·ÂÂÚ ‰ÂÌ, Á‡ ÍÓÈÚÓ ‚˜ Ëχ ·ÂÎÂÊ͇ ‚
͇ÎẨ‡‡, ËÁÎËÁ‡ ÔÓÒΉ̇ڇ ·ÂÎÂÊ͇ Á‡ ÚÓÁË
‰ÂÌ.
1. àÁ·ÂÂÚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚ̇ڇ ‰‡Ú‡ ÓÚ Í‡ÎẨ‡‡ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡
̇ Í·‚˯ËÚ Á‡ ̇‚Ë„‡ˆËfl.
ÅÂÎÂÊ͇: ᇠ‰‡ ÔÂÏËÌÂÚ Í˙Ï Ô‰ıÓ‰ÌËfl ËÎË
ÒΉ‚‡˘Ëfl ÏÂÒˆ, ̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯Ë
Ë ÓÚ Îfl‚‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇.
2. ç‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ àáÅOP.
èÓfl‚fl‚‡ Ò Ô‡ÁÂÌ ÂÍ‡Ì, Í˙‰ÂÚÓ ‰‡ ̇Ô˯ÂÚÂ
·ÂÎÂÊ͇ڇ ÒË.
ÄÍÓ Ëχ ÌflÍÓÎÍÓ ·ÂÎÂÊÍË, ÏÓÊÂÚ ‰‡ „Ë
Ë
.
ÔÂı‚˙ÎflÚÂ Ò Í·‚˯Ë
ᇠ‰‡ ‰Ó·‡‚ËÚ ÌÓ‚‡ ·ÂÎÂÊ͇ Í˙Ï Ò˙˘Ëfl ‰ÂÌ,
̇ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ çéÇ.
ê‡ÁÔÓ·„‡Ú Ò˙Ò ÒΉÌËÚ ÓÔˆËË, ÍÓ„‡ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ Oèñàà.
êÖÑÄäíàêÄçÖ: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÔÓÏÂÌËÚÂ
ÚÂÍÒÚ‡ ̇ ·ÂÎÂÊ͇ڇ.
3. Ç˙‚‰ÂÚ ·ÂÎÂÊ͇ڇ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ÑÄ.
ÅÂÎÂÊ͇: ᇠÔӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl Á‡ ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇
ÚÂÍÒÚ ‚Ê. ÒÚ‡Ìˈ‡ 42.
íÂÎÂÙÓÌ˙Ú ‚Ë ÔËÚ‡ ‰‡ÎË Ê·ÂÚ ‰‡ ̇ÒÚÓËÚÂ
‡Î‡χ.
4. ÄÍÓ ËÒ͇Ú ‡Î‡χڇ ‰‡ Á‚˙ÌË Ì‡ ÓÔ‰ÂÎÂÌ ‰ÂÌ,
̇ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ÑA.
ÄÍÓ ÌÂ, ̇ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ çE.
5. ÄÍÓ ÒÚ ̇ÚËÒ̇ÎË ÑA, Á‡‰‡ÈÚ ˜‡Ò‡ ̇ ‡Î‡χڇ Ë
̇ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ÑÄ.
ÄãÄêåÄ: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ̇ÒÚÓËÚ ̇
ÓÔ‰ÂÎÂÌËfl ‰ÂÌ ‰‡ Á‚˙ÌË ‡Î‡χ. ÄÍÓ ‚˜ Ëχ
Á‡‰‡‰Â̇ ‡Î‡χ, ÏÓÊÂÚ ‰‡ fl ÔÓÏÂÌËÚ ËÎË
χıÌÂÚÂ.
àáTPàBAHE: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ËÁÚpËeÚÂ
·eÎeÊ͇ڇ.
KOèàPAâ HA: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÍÓÔË‡ÚÂ
·ÂÎÂÊ͇ڇ Á‡ ‰Û„ ‰ÂÌ.
èPEMECTà: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÔÓÏÂÌËÚÂ
‰‡Ú‡Ú‡ Ë/ËÎË ˜‡Ò‡ ̇ ·ÂÎÂÊ͇ڇ.
ë˙˘Ó ڇ͇ ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÏÂÎÓ‰ËflÚ‡ Á‡
‡Î‡χ, ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ åÖãéÑàü.
ñ‚ÂÚ˙Ú Ì‡ ‰‡Ú‡Ú‡  ÔÓÏÂÌÂÌ ‚ ÁÂÎÂÌÓ, Á‡ ‰‡ ÒÂ
Û͇ÊÂ, ˜Â Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ·ÂÎÂÊ͇.
94
95
OPÉAHAâáEP
CèàCöK HA áAÑAóà
OPÉAHAâáEP
(åÂÌ˛ 5.2)
í‡ÁË ÙÛÌ͈Ëfl ‚Ë ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡:
• ‰‡ ‚˙‚‰ÂÚ ÒÔËÒ˙Í Ò˙Ò Á‡‰‡˜Ë Á‡ ‚˙¯ÂÌÂ
• ‰‡ ÓÔ‰ÂÎËÚ ÔËÓËÚÂÚË Ë ÒÓÍÓ‚Â Á‡ ‚Òfl͇ Á‡‰‡˜‡
• ÔÓ‰‰ËÚ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘ËÚ Á‡‰‡˜Ë ÔÓ ÔËÓËÚÂÚ ËÎË
ÒÚ‡ÚÛÚ
ë˙ÒÚ‡‚flÌ ̇ ÒÔËÒ˙Í Ò˙Ò Á‡‰‡˜Ë
1. ç‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ çOB.
ꉇÍÚË‡Ì ̇ ÒÔËÒ˙Í Ò˙Ò Á‡‰‡˜Ë
ÄÍÓ Á‡‰‡˜ËÚ ‚ ÒÔËÒ˙͇ ‚˜ ҇ ÓÔ‰ÂÎÂÌË, ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËfl
CèàCöK áAÑAóà (åÂÌ˛ 5.2), ËÁÎËÁ‡Ú Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘ËÚÂ
Á‡‰‡˜Ë Ò˙Ò Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl ÒËÏ‚ÓÎ Á‡ ÒÚ‡ÚÛÚ Ë ÔËÓËÚÂÚ (
Á‡
‚ËÒÓÍ,
Á‡ ÌÓχÎÂÌ Ë
Á‡ ÌËÒ˙Í).
ê‡ÁÔÓ·„‡Ú Ò˙Ò ÒΉÌËÚ ÓÔˆËË:
ᇠ‰‡...
íÓ„‡‚‡...
è„Ή‡ÚÂ
ËÌÙÓχˆËflÚ‡ Á‡
ÓÔ‰ÂÎÂ̇ Á‡‰‡˜‡
• M‡ÍË‡ÈÚ Á‡‰‡˜‡Ú‡.
• H‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ÇàÜ.
• ÄÍÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, ÏÓÊÂÚ ‰‡
ÔÂı‚˙ÎËÚ Á‡‰‡˜ËÚ Ò
Í·‚˯Ë
Ë
.
èÓÏÂÌËÚÂ ÒÚ‡ÚÛÚ‡
̇ ÓÔ‰ÂÎÂ̇
Á‡‰‡˜‡
• M‡ÍË‡ÈÚ Á‡‰‡˜‡Ú‡.
• H‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
, Á‡ ‰‡
χÍË‡Ú Á‡‰‡˜‡Ú‡ ͇ÚÓ
ËÁ‚˙¯Â̇ Í˙Ï Ì‡ÒÚÓfl˘‡Ú‡ ‰‡Ú‡
Ë ˜‡Ò.
ËÎË
• M‡ÍË‡ÈÚ Á‡‰‡˜‡Ú‡.
• H‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯
Oèñàà.
• àÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËfl MAPKàêÄç.
• àÁ·ÂÂÚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl ÒÚ‡ÚÛÚ
(HAèPABEHO ËÎË BöPHà
HAáAÑ).
C˙Á‰‡‰ÂÚ ÌÓ‚‡
Á‡‰‡˜‡
• H‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯
Oèñàà.
• àÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËfl çOB.
• B˙‚‰ÂÚ ÚÂÍÒÚ‡, ÔËÓËÚÂÚ‡ Ë
ÒÓ͇ ̇ Á‡‰‡˜‡Ú‡.
P‰‡ÍÚË‡ÚÂ
Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘‡
Á‡‰‡˜‡
• M‡ÍË‡ÈÚ Á‡‰‡˜‡Ú‡.
• H‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯
Oèñàà.
• àÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËfl PEÑAKTàPAHE.
• èÓÏÂÌÂÚÂ ÚÂÍÒÚ‡, ÔËÓËÚÂÚ‡ Ë
ÒÓ͇ ̇ Á‡‰‡˜‡Ú‡.
2. Ç˙‚‰ÂÚ Ô˙‚‡Ú‡ Á‡‰‡˜‡.
ÅÂÎÂÊ͇: åÓÊÂÚ ‰‡ ‚˙‚‰ÂÚ ‰Ó 40 Á͇̇. á‡
Ôӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl Á‡ ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÚÂÍÒÚ
‚Ê. ÒÚ‡Ìˈ‡ 42.
3. ç‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ÑÄ.
4. àÁ·ÂÂÚ „ÓÎflÏ ËÎË Ï‡Î˙Í ÔËÓËÚÂÚ Ò Í·‚˯
ËÎË
Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ àáÅOP.
5. Ç˙‚‰ÂÚ ÒÓ͇ Á‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ.
ÄÍÓ Ì ËÒ͇Ú ‰‡ Á‡‰‡‚‡Ú ÒÓÍ, ̇ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ
Í·‚˯ èPECKOó.
6. ç‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ÑÄ.
96
97
OPÉAHAâáEP
ᇠ‰‡...
OPÉAHAâáEP
íÓ„‡‚‡...
èÓ‰‰ËÚÂ
• H‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯
Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘ËÚÂ
Oèñàà.
Á‡‰‡˜Ë ÔÓ ÔËÓËÚÂÚ • àÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËfl COPTàPAHE.
ËÎË ÒÚ‡ÚÛÚ
• àÁ·ÂÂÚ ÍËÚÂËfl Á‡
ÔÓ‰Âʉ‡Ì (BàCOK, HàCöK,
HAèPABEHO ËÎË BöPHà
HAáAÑ).
KÓÔË‡Ú Á‡‰‡˜‡
KÓÔË‡Ú Á‡‰‡˜‡ ‚
͇ÎẨ‡‡
àÁÚËÂÚ Á‡‰‡˜‡
àÁÚËÂÚ ‚Ò˘ÍË
Á‡‰‡˜Ë
• M‡ÍË‡ÈÚ Á‡‰‡˜‡Ú‡.
• H‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯
Oèñàà.
• àÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËfl KOèàPAâ.
• èÓÏÂÌÂÚÂ ÚÂÍÒÚ‡, ÔËÓËÚÂÚ‡ Ë
ÒÓ͇ ̇ Á‡‰‡˜‡Ú‡ ÒÔÓ‰
Ê·ÌËÂÚÓ ÒË.
• M‡ÍË‡ÈÚ Á‡‰‡˜‡Ú‡.
• H‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯
Oèñàà.
• àÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËfl äOèàPAâ B
KAãEHÑAPA.
• èÓÏÂÌÂÚ ÚÂÍÒÚ‡ Ë ÒÓ͇ ̇
Á‡‰‡˜‡Ú‡ ÒÔÓ‰ Ê·ÌËÂÚÓ ÒË.
• M‡ÍË‡ÈÚ Á‡‰‡˜‡Ú‡.
• H‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯
Oèñàà.
• àÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËfl àáTPàâ.
• H‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯
Oèñàà.
• àÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËfl àáTPàâ
Çëàóäé.
• èÓÚ‚˙‰ÂÚ ËÁÚË‚‡ÌÂÚÓ, ͇ÚÓ
̇ÚËÒÌÂÚ ÑÄ.
àÁÎÂÁÂÚ ÓÚ ÒÔËÒ˙͇ • H‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯
Oèñàà.
Ò˙Ò Á‡‰‡˜Ë
• àÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËfl àáXOÑ.
98
BPEME à ÑATA
(åÂÌ˛ 5.3)
í‡ÁË ÓÔˆËfl ‚Ë ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÔÓÏÂÌËÚ ËÁÔËÒ‡ÌËfl
˜‡Ò Ë ‰‡Ú‡. ë˙˘Ó ڇ͇ ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓ‚ÂËÚ ˜‡Ò‡ ÔÓ
ÉËÌÛ˘ Ë ‚ Ӣ 21 „ÓÎÂÏË „‡‰‡ ÔÓ Ò‚ÂÚ‡.
ê‡ÁÔÓ·„‡Ú Ò˙Ò ÒΉÌËÚ ÓÔˆËË:
HACTPOâKA HA BPEMETO: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡
‚˙‚‰ÂÚ ÚÓ˜ÌËfl ˜‡Ò. åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÙÓÏ‡Ú Á‡
˜‡Ò‡ ÔÓÒ‰ÒÚ‚ÓÏ ÓÔˆËflÚ‡ îOPMAT HA BPEME
(åÂÌ˛ 5.3.4).
ÅÂÎÂÊ͇: èÂ‰Ë ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚ ‚ÂÏÂÚÓ, Úfl·‚‡ ‰‡
Û͇ÊÂÚ ˜‡ÒÓ‚Ëfl ÒË ÔÓflÒ ÔÓÒ‰ÒÚ‚ÓÏ ÓÔˆËflÚ‡
CBETOBHO BPEME (åÂÌ˛ 5.3.3).
HACTPOâKA HA ÑATATA: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡
‚˙‚‰ÂÚ ‰ÂÌfl, ÏÂÒˆ‡ Ë „Ó‰Ë̇ڇ.
CBETOBHO BPEME: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ Ò‚ÂËÚÂ
‚ÂÏÂÚÓ ÔÓ ÉËÌÛ˘ (GMT) Ë ‚ 21 „ÓÎÂÏË „‡‰‡ ÔÓ Ò‚ÂÚ‡ Ò
Í·‚Ë¯Ë Ë .
ç‡ ÂÍ‡Ì‡ Ò ËÁÔËÒ‚‡:
• àÏÂÚÓ Ì‡ „‡‰‡
• H‡ÒÚÓfl˘‡Ú‡ ‰‡Ú‡ Ë ‚ÂÏÂ
• ó‡ÒÓ‚‡Ú‡ ‡ÁÎË͇ ÏÂÊ‰Û ËÁ·‡ÌËfl „‡‰ Ë ‚‡¯Ëfl „‡‰,
‡ÍÓ ÒÚ Á‡‰‡ÎË ÏÂÒÚÌÓÚÓ ‚ÂÏ (‚Ê. ÔÓ-‰ÓÎÛ Á‡ Ôӂ˜Â
ËÌÙÓχˆËfl), ËÎË Ò ‚ÂÏÂÚÓ ÔÓ ÉËÌÛ˘ (ÔÓ
ÔÓ‰‡Á·Ë‡ÌÂ)
ᇠ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ‚‡¯Ëfl ˜‡ÒÓ‚Ë ÔÓflÒ:
1. àÁ·ÂÂÚ „‡‰‡, ÓÚ„Ó‚‡fl˘ ̇ ‚‡¯Ëfl ˜‡ÒÓ‚Ë ÔÓflÒ,
͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚Ë¯Ë ËÎË Â‰ËÌ ËÎË Ôӂ˜Â
Ô˙ÚË. àÁÔËÒ‚‡Ú Ò ÏÂÒÚ̇ڇ ‰‡Ú‡ Ë ‚ÂÏÂ.
2. ç‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ HACTPéâ.
îOPMAT HA BPEME: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÔÓÏÂÌËÚÂ
ÙÓχڇ Á‡ ‚ÂÏ ̇ 24 óÄëÄ ËÎË 12 óACA.
99
OPÉAHAâáEP
AãAPMA
OPÉAHAâáEP
(åÂÌ˛ 5.4)
í‡ÁË ÙÛÌ͈Ëfl ‚Ë ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡:
• H‡ÒÚÓËÚ ‡Î‡χڇ Á‡ Á‚˙ÌÂÌ ‚ ÓÔ‰ÂÎÂÌ ˜‡Ò
• H‡ÒÚÓËÚ ÚÂÎÂÙÓ̇ ‰‡ Ò ‚Íβ˜‚‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ë ‰‡
Á‡‰ÂÈÒÚ‚‡ ‡Î‡χڇ, ‰ÓË ÍÓ„‡ÚÓ ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú Â ËÁÍβ˜ÂÌ
(ÓÔˆËflÚ‡ ABTOMÄíàóçé BKãûóÇÄçÖ Â ‡ÍÚË‚Ë‡Ì‡
PAáPEòEH)
ê‡ÁÔÓ·„‡Ú Ò˙Ò ÒΉÌËÚ ÓÔˆËË:
EÑHOKPATHA: ‡Î‡χڇ ÔÓÁ‚Û˜‡‚‡ Ò‡ÏÓ ‚‰Ì˙Ê, ÒΉ
ÍÓÂÚÓ Â ‰ÂÁ‡ÍÚË‚Ë‡Ì‡.
EÜEÑHEBHA: ‡Î‡χڇ Á‚˙ÌË ‚ÒÂÍË ‰ÂÌ ‚ ‰ËÌ Ë Ò˙˘Ë
˜‡Ò.
ëöÅìÜÑAHE: ‡Î‡χڇ Á‚˙ÌË, Á‡ ‰‡ ‚Ë ·Û‰Ë ÒÛÚËÌ.
ᇠ‰‡ ̇ÒÚÓËÚ ‡Î‡χڇ:
1. àÁ·ÂÂÚ ‚ˉ‡ ‡Î‡χ, ÍÓÈÚÓ ˘Â ̇ÒÚÓÈ‚‡ÚÂ.
2. Ç˙‚‰ÂÚ Ê·ÌËfl ˜‡Ò.
ᇠ‰‡ ÒÔÂÚ ‡Î‡χڇ, ÍÓ„‡ÚÓ Ò ‡ÍÚË‚Ë‡, ÓÚ‚ÓÂÚÂ
͇ԇ˜ÂÚÓ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ àáïéÑ.
äÓ„‡ÚÓ Ì‡ÒÚÓÈ‚‡Ú ËÎË Ô„ÎÂʉ‡Ú ‡Î‡χڇ,
‡ÁÔÓ·„‡Ú Ò˙Ò ÒΉÌËÚ ÓÔˆËË, ˘ÓÏ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ
Í·‚˯ Oèñàà.
áAÅPAHA AãAPMA: ‰ÂÁ‡ÍÚË‚Ë‡ ̇ÒÚÓfl˘‡Ú‡ ‡Î‡χ.
áAÑABAHE áBìK: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
ÏÂÎÓ‰ËflÚ‡ ̇ ‡Î‡χڇ.
KAãKìãATOP
(åÂÌ˛ 5.5)
ë Ú‡ÁË ÙÛÌ͈Ëfl ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÚÂÎÂÙÓ̇ ͇ÚÓ
͇ÎÍÛ·ÚÓ. ä‡ÎÍÛ·ÚÓ˙Ú ËÁÔ˙ÎÌfl‚‡ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ
χÚÂχÚ˘ÂÒÍË ÙÛÌ͈ËË: Ò˙·Ë‡ÌÂ, ËÁ‚‡Ê‰‡ÌÂ,
ÛÏÌÓÊÂÌËÂ Ë ‰ÂÎÂÌËÂ.
ꇷÓÚ‡ Ò Í‡ÎÍÛ·ÚÓ‡
3. ç‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ÑÄ.
4. ÄÍÓ ËÁ·ÂÂÚ ëöÅìÜÑAHE ÔË ÒÚ˙Ô͇ 1, ËÁ·ÂÂÚÂ
ÓÔˆËflÚ‡ Á‡ ̉ÌÓÍ‡ÚÌÓÒÚ: éí èOHEÑEãHàK ÑO
èEíöK ËÎË éí èOHEÑEãHàK ÑO CöÅOíA.
áAÅPAHA AãAPMA: ‰ÂÁ‡ÍÚË‚Ë‡ ‚Ò˘ÍË Ì‡ÒÚÓÈÍË Ì‡
‡Î‡χڇ.
ABTOMÄíàóçé BKãûóÇÄçÖ: ‡ÍÓ Ú‡ÁË ÓÔˆËfl Â
‡ÍÚË‚Ë‡Ì‡ PAáPEòEH, ‡Î‡χڇ ˘Â Ò ‚Íβ˜Ë ‚
ÓÔ‰ÂÎÂÌËfl ˜‡Ò ‰ÓË ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ‰‡  ËÁÍβ˜ÂÌ. ÄÍÓ
ÓÔˆËflÚ‡  ‰ÂÁ‡ÍÚË‚Ë‡Ì‡ áAÅPAHEH, ‡ ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú Â
ËÁÍβ˜ÂÌ ‚ ÓÔ‰ÂÎÂÌËfl ˜‡Ò, ÚÓ„‡‚‡ ‡Î‡χڇ Ìflχ ‰‡ ÒÂ
‚Íβ˜Ë.
ᇠ‰‡ ÒÔÂÚ ‡Î‡χڇ, ÍÓ„‡ÚÓ Ò ‡ÍÚË‚Ë‡, ̇ÚËÒÌÂÚÂ
ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ àáãEá ËÎË Í·‚˯
.
ÅÂÎÂÊ͇: åÓÊ ‰‡ ÒÔÂÚ ‡Î‡χڇ ‰ÓË Ë ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ‰‡
 ‚ ÂÊËÏ Ì‡ Á‡Íβ˜Â̇ Í·‚ˇÚÛ‡. íÂÎÂÙÓÌ˙Ú
Ò ‚˙˘‡ ‚ ÂÊËÏ Ì‡ Á‡Íβ˜Â̇ Í·‚ˇÚÛ‡
ÒΉ ÓÔ‰ÂÎÂÌËfl ÔÂËÓ‰, Á‡‰‡‰ÂÌ ‚ ÓÔˆËflÚ‡
AÇí. áÄäã. äãÄÇàÄíìêÄ (åÂÌ˛ 4.2.3).
100
1. Ç˙‚‰ÂÚ Ô˙‚ÓÚÓ ˜ËÒÎÓ, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ˆËÙÓ‚ËÚÂ
Í·‚˯Ë.
2. ç‡ÚËÒÌÂÚ ‰ÂÒÌËfl ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ‰Ó ÔÓfl‚‡Ú‡ ̇
Ê·ÌËfl ‡ËÚÏÂÚ˘ÂÌ ÒËÏ‚ÓÎ: + (Ò˙·Ë‡ÌÂ),
- (ËÁ‚‡Ê‰‡ÌÂ), * (ÛÏÌÓÊÂÌËÂ), / (‰ÂÎÂÌËÂ).
3. Ç˙‚‰ÂÚ ‚ÚÓÓÚÓ ˜ËÒÎÓ.
4. èÓ‚ÚÓÂÚ ÂÚ‡ÔË 1 ‰Ó 3, ÍÓÎÍÓÚÓ Ô˙ÚË Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ.
ÅÂÎÂÊÍË:
• ᇠ‰‡ ËÁÚËÂÚ „¯͇ Ë ËÁ˜ËÒÚËÚ ÂÍ‡Ì‡,
̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
.
• ᇠ‰ÂÒÂÚ˘ÂÌ ÁÌ‡Í ËÎË ÒÍÓ·‡ ̇ÚËÒÌÂڠ΂Ëfl
ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ‰Ó ÔÓfl‚‡Ú‡ ̇ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËfl ÒËÏ‚ÓÎ.
5. ᇠ‰‡ ËÁ˜ËÒÎËÚ ÂÁÛÎÚ‡Ú‡, ̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
.
101
OPÉAHAâáEP
MPEÜOBà ìCãìÉà
ë Ú‡ÁË ÓÔˆËfl ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÍÓÌ‚ÂÚË‡Ú ‚‡ÎÛÚ‡.
íÂÁË ÙÛÌ͈ËË Ô‰ÒÚ‡‚Îfl‚‡Ú ÏÂÊÓ‚Ë ÛÒÎÛ„Ë. åÓÎfl,
Ó·˙ÌÂÚ Ò Í˙Ï ÏÓ·ËÎÌËfl ÒË ÓÔÂ‡ÚÓ, Á‡ ‰‡ ÔÓ‚ÂËÚÂ
‰‡ÎË „Ë Ô‰·„‡ Ë ‰‡ Ò ‡·ÓÌË‡Ú Á‡ Úflı, ‡ÍÓ Ê·ÂÚÂ.
1. Ç˙‚‰ÂÚ ÚÂÍÛ˘Ëfl Ó·ÏÂÌÂÌ ÍÛÒ Ì‡ ‚‡ÎÛÚ‡Ú‡ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ÑÄ.
èPEXB. PAáÉ.
éÅMEH HA BAãìTA
(åÂÌ˛ 5.6)
åÓÊÂÚ ‰‡ ‚˙‚‰ÂÚ ‰ÂÒÂÚ˘ÂÌ ÁÌ‡Í Í‡ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
.
Í·‚˯
2. Ç˙‚‰ÂÚ ÒÛχڇ, ÍÓflÚÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ÍÓÌ‚ÂÚË‡Ú Ë
̇ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ÑÄ.
àÁÔËÒ‚‡Ú Ò ‚˙‚‰ÂÌËflÚ ÓÚ ‚‡Ò Ó·ÏÂÌÂÌ ÍÛÒ Ë ÏÂÒÚ̇
‚‡ÎÛÚ‡ Ë ÂÍ‚Ë‚‡ÎÂÌÚ̇ ÒÚÓÈÌÓÒÚ ‚ ˜Ûʉ‡Ú‡ ‚‡ÎÛÚ‡.
3. ç‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ àáãEá, Á‡ ‰‡ ËÁÎÂÁÂÚ ÓÚ
ÙÛÌ͈ËflÚ‡ Á‡ ÍÓÌ‚ÂÚË‡ÌÂ.
(åÂÌ˛ 6.1)
í‡ÁË ÏÂÊÓ‚‡ ÛÒÎÛ„‡ ‚Ë ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡
ÔÂ̇ÒÓ˜‚‡Ú ‚ıÓ‰fl˘ËÚ ӷ‡Ê‰‡ÌËfl Í˙Ï ÓÔ‰ÂÎÂÌ ÓÚ
‚‡Ò ÌÓÏÂ.
èËÏÂ: åÓÊÂÚ ‰‡ ¯ËÚ ‰‡ ÔÂ̇ÒÓ˜ËÚ ·ËÁÌÂÒ
‡Á„Ó‚ÓËÚ ÒË Í˙Ï ÌflÍÓÈ ÍÓ΄‡, ‰Ó͇ÚÓ ÒÚ ̇
ÔӘ˂͇.
èÂ̇ÒÓ˜‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡Á„Ó‚ÓË ÏÓÊ ‰‡ Ò ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚Ë ÔÓ
ÒΉÌËfl ̇˜ËÌ.
BàHAÉà: ‚Ò˘ÍË ‡Á„Ó‚ÓË Ò ÔÂ̇ÒÓ˜‚‡Ú.
áAET: ‡Á„Ó‚ÓËÚ Ò ÔÂ̇ÒÓ˜‚‡Ú, ‡ÍÓ ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡
ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú Â Á‡ÂÚ Ò ‰Û„Ó Ó·‡Ê‰‡ÌÂ.
HüMA OTÉOBOP: ‡Á„Ó‚ÓËÚ Ò ÔÂ̇ÒÓ˜‚‡Ú, ‡ÍÓ ÌÂ
ÓÚ„Ó‚ÓËÚ ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ.
HüMA BPöáKA: ‡Á„Ó‚ÓËÚ Ò ÔÂ̇ÒÓ˜‚‡Ú, ‡ÍÓ ÒÚÂ
ËÁ‚˙Ì Ó·ı‚‡Ú‡ ̇ ÏÓ·ËÎ̇ڇ ÒË ÏÂʇ.
OTKAÜà BCàóKà: ‚Ò˘ÍË ÓÔˆËË Á‡ ÔÂ̇ÒÓ˜‚‡Ì ÒÂ
ÓÚ͇Á‚‡Ú.
åÓÊÂÚ ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚ ÓÔˆËË Á‡ ÔÂ̇ÒÓ˜‚‡Ì Á‡ ‚ÒÂÍË ÓÚ
ÒΉÌËÚ ‚ˉӂ ӷ‡Ê‰‡ÌËfl:
• ë‡ÏÓ „·ÒÓ‚Ë Ó·‡Ê‰‡ÌËfl
• ë‡ÏÓ Ù‡ÍÒÓ‚Â
• ë‡ÏÓ Ó·‡Ê‰‡ÌËfl Á‡ Ô‰‡‚‡Ì ̇ ‰‡ÌÌË
èËÏÂ: åÓÊÂÚ ‰‡ ÔÂı‚˙ÎËÚ „·ÒÓ‚ËÚ ӷ‡Ê‰‡ÌËfl
Í˙Ï ÍÓ΄‡, ‡ÍÓ ‚˜ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÚÂÎÂÙÓ̇.
102
103
MPEÜOBà ìCãìÉà
MPEÜOBà ìCãìÉà
ᇠ‰‡ ̇ÒÚÓËÚ ÓÔˆËËÚ Á‡ ÔÂ̇ÒÓ˜‚‡ÌÂ:
áAÅPAHA PAáÉ.
1. àÁ·ÂÂÚ ‚ˉ‡ ÔÂı‚˙ÎflÌ ̇ ‡Á„Ó‚ÓË, ͇ÚÓ
ËÎË
, ‰Ó͇ÚÓ Ï‡ÍË‡ÚÂ
̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
Ò˙ÓÚ‚ÂÚ̇ڇ ÓÔˆËfl, ÒΉ ÍÓÂÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ
Í·‚˯ àáÅOP.
åÂÊÓ‚‡Ú‡ ÛÒÎÛ„‡ Á‡ ·ÎÓÍË‡Ì ̇ ‡Á„Ó‚ÓË ‚Ë ‰‡‚‡
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ Ó„‡Ì˘ËÚ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËflÚ‡.
2. àÁ·ÂÂÚ ‚ˉ‡ ‡Á„Ó‚ÓË, ÍÓËÚÓ ˘Â Ò ÔÂı‚˙ÎflÚ,
ËÎË
, ‰Ó͇ÚÓ Ï‡ÍË‡ÚÂ
͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
Ò˙ÓÚ‚ÂÚ̇ڇ ÓÔˆËfl, ÒΉ ÍÓÂÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ
Í·‚˯ àáÅOP.
BCàóKà àáXOÑüôà: Ì ÏÓÊÂÚ ‰‡ ̇·Ë‡ÚÂ.
ç‡ ÂÍ‡Ì‡ ËÁÎËÁ‡ ̇ÒÚÓfl˘ËflÚ ÒÚ‡ÚÛÚ. ÄÍÓ ‚˜ Ëχ
Á‡‰‡‰Â̇ ÓÔˆËfl, ̇ ÂÍ‡Ì‡ ËÁÎËÁ‡ ÌÓÏÂ˙Ú, Í˙Ï ÍÓÈÚÓ
Ò ÔÂ̇ÒÓ˜‚‡Ú Ó·‡Ê‰‡ÌËflÚ‡.
3. ᇠ‰‡...
ç‡ÚËÒÌÂÚÂ...
AÍÚË‚Ë‡ÚÂ
ÔÂ̇ÒÓ˜‚‡Ì ̇
Ó·‡Ê‰‡ÌÂ
EÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ÄäíàÇ..
èÂÏËÌÂÚÂ Í˙Ï ÂÚ‡Ô 4.
èÓÏÂÌËÚ ÌÓÏÂ‡ ̇
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
EÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ CMüHA.
èÂÏËÌÂÚÂ Í˙Ï ÂÚ‡Ô 4.
ÑÂÁ‡ÍÚË‚Ë‡ÚÂ
ÔÂ̇ÒÓ˜‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
Ó·‡Ê‰‡ÌËfl
EÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ åÄïçà.
4. Ç˙‚‰ÂÚ ÌÓÏÂ‡, Í˙Ï ÍÓÈÚÓ ˘Â Ò ÔÂ̇ÒÓ˜‚‡Ú
Ó·‡Ê‰‡ÌËflÚ‡, Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÑÄ.
ᇠÏÂʉÛ̇Ó‰ÌÓ ËÁ·Ë‡Ì Á‡‰˙ÊÚ Í·‚˯
‰Ó
ËÁÔËÒ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒËÏ‚Ó· +.
5. ÄÍÓ ÒÚ ËÁ·‡ÎË ÓÔˆËflÚ‡ çüåÄ éíÉéÇéê, Á‡‰‡ÈÚÂ
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ ̇ Á‚˙ÌÂÌ ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇ ‚Ë,
ÔÂ‰Ë ‡Á„Ó‚Ó˙Ú ‰‡ Ò ÔÂ̇ÒÓ˜Ë, Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ àáÅéê.
íÂÎÂÙÓÌ˙Ú ËÁÔ‡˘‡ ̇ÒÚÓÈÍËÚ ‚Ë ‰Ó ÏÂʇڇ Ë ÒÂ
ÔÓfl‚fl‚‡ ÔÓÚ‚˙ʉÂÌË ÓÚ ÏÂʇڇ.
åÓÊÂÚ ‰‡ ‰ÂÁ‡ÍÚË‚Ë‡Ú ‚Ò˘ÍË Ì‡ÒÚÓÈÍË Á‡
ÔÂ̇ÒÓ˜‚‡Ì ̇ ‡Á„Ó‚ÓË, ͇ÚÓ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËfl
OTMEHà BCàóKà.
104
(åÂÌ˛ 6.2)
ᇷ‡Ì‡Ú‡ ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËflÚ‡ ÏÓÊ ‰‡ Òڇ̠ÔÓ ÒΉÌËfl
̇˜ËÌ.
MEÜÑìHAPOÑHà: Ì ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ò ӷ‡Ê‰‡Ú ‚ ˜ÛÊ·Ë̇.
MEÜÑìHAPOÑHà C àáKãûóEHàE KöM POÑàHATA:
ÍÓ„‡ÚÓ ÒÚ ‚ ˜ÛÊ·Ë̇, ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ò ӷ‡Ê‰‡Ú ҇ÏÓ Ì‡
‡·Ó̇ÚË ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚ̇ڇ ‰˙ʇ‚‡ Ë ‰Ó Ӊ̇ڇ ÒÚ‡Ì‡, Ú.Â.
ÒÚ‡Ì‡Ú‡, Í˙‰ÂÚÓ Ò ̇ÏË‡ ÏÂÊÓ‚ËflÚ ‚Ë ÓÔÂ‡ÚÓ.
BCàóKà BXOÑüôà: Ì ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÚÂ
Ó·‡Ê‰‡ÌËfl.
BXOÑüôà C àáKãûóEHàE HA POÑHàTE: ÌÂ ÏÓÊÂÚÂ
‰‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ӷ‡Ê‰‡ÌËfl, ÍÓ„‡ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÚÂÎÂÙÓ̇
ËÁ‚˙Ì ÏÂʇڇ ̇ ÓÔÂ‡ÚÓ‡ ÒË.
OTKAÜà BCàóKà: ‚Ò˘ÍË Ì‡ÒÚÓÈÍË Á‡ Á‡·‡Ì‡ ̇
‡Á„Ó‚ÓË Ò‡ ‰ÂÁ‡ÍÚË‚Ë‡ÌË; ÏÓÊÂÚ ÌÓχÎÌÓ ‰‡ Ô‡‚ËÚÂ
Ë ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ӷ‡Ê‰‡ÌËfl.
åÓÊÂÚ ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚ ÓÚ‰ÂÎÌË ÓÔˆËË Á‡ Á‡·‡Ì‡ Á‡ ‚ÒÂÍË ÓÚ
ÒΉÌËÚ ‚ˉӂ ӷ‡Ê‰‡ÌËfl:
• ë‡ÏÓ „·ÒÓ‚Ë Ó·‡Ê‰‡ÌËfl
• ë‡ÏÓ Ù‡ÍÒÓ‚Â
• ë‡ÏÓ Ó·‡Ê‰‡ÌËfl Á‡ Ô‰‡‚‡Ì ̇ ‰‡ÌÌË
ᇠ‰‡ ̇ÒÚÓËÚ ÓÔˆËËÚ Á‡ Á‡·‡Ì‡:
1. àÁ·ÂÂÚ ‚ˉ‡ Á‡·‡Ì‡ Á‡ ‡Á„Ó‚ÓË, ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
Í·‚˯
ËÎË
, ‰Ó͇ÚÓ Ï‡ÍË‡Ú Ò˙ÓÚ‚ÂÚ̇ڇ
ÓÔˆËfl, ÒΉ ÍÓÂÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ àáÅOP.
2. àÁ·ÂÂÚ ‚ˉ‡ ‡Á„Ó‚ÓË, ÍÓËÚÓ Ò Á‡·‡Ìfl‚‡Ú, ͇ÚÓ
̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
ËÎË
, ‰Ó͇ÚÓ Ï‡ÍË‡ÚÂ
Ò˙ÓÚ‚ÂÚ̇ڇ ÓÔˆËfl, ÒΉ ÍÓÂÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ
Í·‚˯ àáÅOP.
105
MPEÜOBà ìCãìÉà
3. ç‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ÄäíàÇ., Á‡ ‰‡
ÔÓÚ‚˙‰ËÚ ̇ÒÚÓÈÍËÚ ÒË.
4. Ç˙‚‰ÂÚ ԇÓ·ڇ ÒË Á‡ Á‡·‡Ì‡ ̇ ‡Á„Ó‚ÓË,
Ô‰ÓÒÚ‡‚Â̇ ‚Ë ÓÚ ÏÓ·ËÎÌËfl ÓÔÂ‡ÚÓ.
íÂÎÂÙÓÌ˙Ú ËÁÔ‡˘‡ ̇ÒÚÓÈÍËÚ ‚Ë ‰Ó ÏÂʇڇ Ë ÒÂ
ÔÓfl‚fl‚‡ ÔÓÚ‚˙ʉÂÌË ÓÚ ÏÂʇڇ.
MPEÜOBà ìCãìÉà
àáóÄäÇÄHE HA PAáÉOBOP
(åÂÌ˛ 6.3)
í‡ÁË ÏÂÊÓ‚‡ ÛÒÎÛ„‡ ‚Ë ËÌÙÓÏË‡, ÍÓ„‡ÚÓ ÌflÍÓÈ ÒÂ
ÓÔËÚ‚‡ ‰‡ Ò ҂˙ÊÂ Ò ‚‡Ò ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ‰Û„ ‡Á„Ó‚Ó.
åÓÊÂÚ ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚ ÓÚ‰ÂÎÌË ÓÔˆËË Á‡ ËÁ˜‡Í‚‡˘Ó
ÔÓ‚ËÍ‚‡Ì Á‡ ‚ÒÂÍË ÓÚ ÒΉÌËÚ ‚ˉӂ ӷ‡Ê‰‡ÌËfl:
• ë‡ÏÓ „·ÒÓ‚Ë Ó·‡Ê‰‡ÌËfl
ᇠ‰‡ ‰ÂÁ‡ÍÚË‚Ë‡Ú ÍÓÌÍÂÚÌË Ì‡ÒÚÓÈÍË Á‡ Á‡·‡Ì‡ ̇
‡Á„Ó‚ÓË:
• ë‡ÏÓ Ù‡ÍÒÓ‚Â
1. àÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡ Á‡ Á‡·‡Ì‡, ÍÓflÚÓ Úfl·‚‡ ‰‡ ÒÂ
‰ÂÁ‡ÍÚË‚Ë‡.
ᇠ‰‡ ̇ÒÚÓËÚ ÓÔˆËËÚ Á‡ ËÁ˜‡Í‚‡ÌÂ:
2. àÁ·ÂÂÚ ‚ˉ‡ Ó·‡Ê‰‡ÌÂ, Á‡ ÍÓÈÚÓ Ò ÓÚ̇Òfl Ú‡ÁË
ÓÔˆËfl.
3. ç‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ÑEáAKT..
4. Ç˙‚‰ÂÚ ԇÓ·ڇ ÒË Á‡ Á‡·‡Ì‡ ̇ ‡Á„Ó‚ÓË,
Ô‰ÓÒÚ‡‚Â̇ ‚Ë ÓÚ ÏÓ·ËÎÌËfl ÓÔÂ‡ÚÓ.
íÂÎÂÙÓÌ˙Ú ËÁÔ‡˘‡ ̇ÒÚÓÈÍËÚ ‚Ë ‰Ó ÏÂʇڇ Ë ÒÂ
ÔÓfl‚fl‚‡ ÔÓÚ‚˙ʉÂÌË ÓÚ ÏÂʇڇ.
åÓÊÂÚ ‰‡ ‰ÂÁ‡ÍÚË‚Ë‡Ú ‚Ò˘ÍË Ì‡ÒÚÓÈÍË Á‡ Á‡·‡Ì‡
̇ ‡Á„Ó‚ÓË, ͇ÚÓ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËfl OTMEHà BCàóKà.
èPOMüHA èAPOãATA áA áAÅPAHA: Ò Ú‡ÁË ÓÔˆËfl
ÏÓÊÂÚ ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚÂ Ë ÔÓÏÂÌËÚ ԇÓ·ڇ Á‡ Á‡·‡Ì‡ ̇
‡Á„Ó‚ÓË, Ô‰ÓÒÚ‡‚Â̇ ‚Ë ÓÚ ÏÓ·ËÎÌËfl ÓÔÂ‡ÚÓ.
ífl·‚‡ ‰‡ ‚˙‚‰ÂÚ ̇ÒÚÓfl˘‡Ú‡ Ô‡Ó·, ÔÂ‰Ë ‰‡
Á‡‰‡‰ÂÚ ÌÓ‚‡.
• ë‡ÏÓ Ó·‡Ê‰‡ÌËfl Á‡ Ô‰‡‚‡Ì ̇ ‰‡ÌÌË
1. àÁ·ÂÂÚ ‚ˉ‡ Ó·‡Ê‰‡ÌËfl, Á‡ ÍÓËÚÓ ‰‡  ‚‡Îˉ̇
ÓÔˆËflÚ‡ Á‡ ËÁ˜‡Í‚‡˘Ó ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ, ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
ËÎË
, ‰Ó͇ÚÓ Ï‡ÍË‡Ú Ê·̇ڇ
Í·‚˯
ÓÔˆËfl, ÒΉ ÍÓÂÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ àáÅOP.
ç‡ ÂÍ‡Ì‡ ËÁÎËÁ‡ Ò˙Ó·˘ÂÌË ‰‡ÎË ÙÛÌ͈ËflÚ‡ Á‡
ËÁ˜‡Í‚‡˘Ó ÔÓ‚ËÍ‚‡Ì  ‡ÍÚË‚Ë‡Ì‡ ËÎË
‰ÂÁ‡ÍÚË‚Ë‡Ì‡.
2. åÓÊÂÚ ‰‡ ‡ÍÚË‚Ë‡Ú ËÎË ‰ÂÁ‡ÍÚË‚Ë‡Ú ÙÛÌ͈ËflÚ‡
Á‡ ËÁ˜‡Í‚‡˘Ó ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ, ÍÓÎÍÓÚÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, Ò
ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ AKTàB. ËÎË ÑEáAKT. Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ.
ᇠ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ Í˙Ï Ô‰ıÓ‰ÌËfl ÂÍ‡Ì, ̇ÚËÒÌÂÚÂ
ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ àáãEá.
åÓÊÂÚ ‰‡ ‰ÂÁ‡ÍÚË‚Ë‡Ú ‚Ò˘ÍË Ì‡ÒÚÓÈÍË Á‡
ËÁ˜‡Í‚‡˘Ë ‡Á„Ó‚ÓË, ͇ÚÓ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËfl OTMEHà
BCàóKà.
ëΉ ͇ÚÓ ‚˙‚‰ÂÚ ÌÓ‚‡Ú‡ Ô‡Ó·, Úfl·‚‡ ‰‡ fl
ÔÓÚ‚˙‰ËÚÂ, ͇ÚÓ fl ‚˙‚‰ÂÚ ÔÓ‚ÚÓÌÓ.
106
107
MPEÜOBà ìCãìÉà
àáÅOP HA MPEÜA
MPEÜOBà ìCãìÉà
(åÂÌ˛ 6.4)
îÛÌ͈ËflÚ‡ Á‡ ËÁ·Ó ̇ ÏÂʇ ‚Ë ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡
Û͇ÊÂÚ ‰‡ÎË ÏÂʇڇ Á‡ ÓÛÏËÌ„ (ËÁ‚˙Ì ‰Óχ¯ÌËfl
Ó·ı‚‡Ú) ‰‡ Ò ËÁ·Ë‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ËÎË ˙˜ÌÓ.
CALLER ID
(åÂÌ˛ 6.5)
åÓÊÂÚ ‰‡ ̇Ô‡‚ËÚ ڇ͇, ˜Â ÚÂÎÂÙÓÌÌËflÚ ‚Ë ÌÓÏÂ ‰‡
Ì Ò ËÁÔËÒ‚‡ ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇ ̇ ÎˈÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ Ú˙ÒËÚÂ.
ÅÂÎÂÊ͇: çflÍÓË ÏÂÊË Ì ‰ÓÔÛÒÍ‡Ú ÔÓÚ·ËÚÂÎflÚ ‰‡
ÔÓÏÂÌfl Ú‡ÁË Ì‡ÒÚÓÈ͇.
ÅÂÎÂÊ͇: åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÏÂʇ, ‡Á΢̇ ÓÚ
‰Óχ¯Ì‡Ú‡, Ò‡ÏÓ ÔË Ì‡Î˘Ë ̇ ‰ÂÈÒÚ‚‡˘Ó
ÒÔÓ‡ÁÛÏÂÌË Á‡ ÓÛÏËÌ„ Ò ‰Óχ¯Ì‡Ú‡ ÏÂʇ.
ê‡ÁÔÓ·„‡Ú Ò˙Ò ÒΉÌËÚ ÓÔˆËË:
ᇠ‰‡ Û͇ÊÂÚ ‰‡ÎË ÏÂʇڇ Á‡ ÓÛÏËÌ„ ‰‡ Ò ËÁ·Ë‡
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ËÎË ˙˜ÌÓ:
TEKìô: ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ò ̇ÒÚÓÈ͇ڇ ÔÓ ÔÓ‰‡Á·Ë‡ÌÂ,
Á‡‰‡‰Â̇ ÓÚ ÏÂʇڇ.
1. äÓ„‡ÚÓ Ò ËÁÔ˯ àáÅOP HA MPEÜA, ̇ÚËÒÌÂÚÂ
ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ àáÅOP.
ËÎË
, Á‡ ‰‡ χÍË‡ÚÂ
2. ç‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
Ò˙ÓÚ‚ÂÚ̇ڇ ÓÔˆËfl, ÒΉ ÍÓÂÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ
Í·‚˯ ÑÄ.
ÄÍÓ ËÁ·ÂÂÚ ABTOMATàóHO, ÔË ÓÛÏËÌ„ ‚Ë
Ò‚˙Á‚‡Ú Ò Ô˙‚‡Ú‡ ҂ӷӉ̇ ÏÂʇ.
ÄÍÓ ËÁ·ÂÂÚ PöóEH, ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú Ò͇ÌË‡ Á‡
Ò‚Ó·Ó‰ÌË ÏÂÊË. èÂÏËÌÂÚ Í˙Ï ÂÚ‡Ô 3.
3. ç‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
ËÎË
, Á‡ ‰‡ χÍË‡ÚÂ
Ô‰ÔÓ˜Ëڇ̇ڇ ÏÂʇ, ÒΉ ÍÓÂÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ÑÄ.
ë‚˙Á‡ÌË ÒÚÂ Ò Ú‡ÁË ÏÂʇ.
CKPàâ HOMEP: ÌÓÏÂ˙Ú ‚Ë Ì ËÁÎËÁ‡ ̇ ‰ËÒÔÎÂfl ̇
ÎˈÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ Ú˙ÒËÚÂ.
àáèPATà HOMEP: ÌÓÏÂ˙Ú ‚Ë Ò ËÁÔ‡˘‡ ÔË ‚ÒflÍÓ
‚‡¯Â Ó·‡Ê‰‡ÌÂ.
áATBOPEHA ÉPìèA èOTPEÅàTEãà (áÉè)
(åÂÌ˛ 6.6)
í‡ÁË ÏÂÊÓ‚‡ ÛÒÎÛ„‡ ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ‚ıÓ‰fl˘ËÚÂ Ë ËÁıÓ‰fl˘ËÚÂ
‡Á„Ó‚ÓË ‰‡ Ò ӄ‡Ì˘‡Ú ‚ ËÁ·‡Ì‡ „ÛÔ‡ ÔÓÚ·ËÚÂÎË.
åÓÊÂÚ ‰‡ ÒÚ ˜ÎÂÌ Ì‡ χÍÒËÏÛÏ 10 „ÛÔË ÔÓÚ·ËÚÂÎË.
ᇠÔӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl Á‡ Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂ, ‡ÍÚË‚Ë‡Ì Ë
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ Á‡Ú‚ÓÂ̇ „ÛÔ‡ ÔÓÚ·ËÚÂÎË, Ò ӷ˙ÌÂÚÂ
Í˙Ï ÏÓ·ËÎÌËfl ÒË ÓÔÂ‡ÚÓ.
èËÏÂ: ч‰Â̇ ÍÓÏÔ‡ÌËfl Ô‰ÓÒÚ‡‚fl SIM ͇ÚË Ì‡
ÒÎÛÊËÚÂÎËÚ ÒË Ë ËÒ͇ ‰‡ Ó„‡ÌË˜Ë ‡Á„Ó‚ÓËÚÂ
‰Ó ˜ÎÂÌÓ‚ÂÚ ̇ ‰ËÌ Ë Ò˙˘Ë ÂÍËÔ.
ÄÍÓ ËÁ·ÂÂÚ ÏÂÌ˛ÚÓ áATBOPEHA ÉPìèA
èOTPEÅàTEãà, ÏÓÊÂÚ ‰‡ ‚˙‚‰ÂÚ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ áÉè.
ëΉ ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ àáÅOP, ÏÓÊÂÚ ‰‡
‚ÎÂÁÂÚ ‚ ÒΉÌËÚ ÓÔˆËË.
108
109
MPEÜOBà ìCãìÉà
áAÅABãEHàE
CèàCöK àHÑEKCà: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡
ËÁ·Ófl‚‡ÚÂ, ‰Ó·‡‚flÚ ËÎË ËÁÚË‚‡Ú ÌÓÏÂ‡ ÓÚ Û͇Á‡ÚÂÎfl
̇ áÉè. èÓfl‚fl‚‡ Ò ÒÔËÒ˙Í Ì‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘ËÚ Û͇Á‡ÚÂÎË
̇ áÉè. ÑÓ·‡‚ÂÚ ÌÓ‚ Ë̉ÂÍÒ Ì‡ áÉè (ÒÔÓ‰
ËÌÒÚÛ͈ËËÚ ̇ ÏÓ·ËÎÌËfl ÒË ÓÔÂ‡ÚÓ) ËÎË ËÁÚËÈÚÂ
ËÁ·‡Ì‡ „ÛÔ‡.
åÂÌ˛ÚÓ áAÅABãEHàE Ò˙‰˙ʇ ÌflÍÓÎÍÓ ÓÔˆËË Á‡
Á‡·‡‚ÎÂÌËÂ.
àÉPà
(åÂÌ˛ 7.1)
åÓÊÂÚ ‰‡ Ë„‡ÂÚ ̇ ‰‚ ˄Ë Ì‡ ÚÂÎÂÙÓ̇ ÒË.
ᇠ‰‡...
ç‡ÚËÒÌÂÚÂ...
èÂı‚˙ÎËÚÂ
Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘ËÚÂ
Û͇Á‡ÚÂÎË Ì‡ áÉè
K·‚˯
ÑÓ·‡‚ËÚ ÌÓ‚
Û͇Á‡ÚÂΠ̇ áÉè
EÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ Oèñàà,
ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËfl
èPàCúEÑàHüBAM Ë ‚˙‚‰ÂÚÂ
Û͇Á‡ÚÂÎfl.
àÁÚËÂÚ Û͇Á‡ÚÂÎ
áÉè
EÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ Oèñàà Ë
ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËfl àáTPàâ.
AÍÚË‚Ë‡ÚÂ
Û͇Á‡ÚÂΠ̇ áÉè
EÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ Oèñàà Ë
ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËfl AKTàBàPAHE.
ËÎË
.
ËÎË
,Ë
àÁ·ÂÂÚ Ê·̇ڇ Ë„‡ Ò Í·‚˯Ë
̇ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ àáÅOP. ᇠÔӂ˜Â
ËÌÙÓχˆËfl Á‡ Ë„‡Ú‡ ‚Ê. Û͇Á‡ÌËflÚ‡ ̇ ÂÍ‡Ì‡.
ᇠ‚Òfl͇ Ë„‡ ‡ÁÔÓ·„‡Ú Ò˙Ò ÒΉÌËÚ ÓÔˆËË.
BöHòEH ÑOCTöè: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÔÓÁ‚ÓÎËÚÂ
ËÎË Á‡·‡ÌËÚ ӷ‡Ê‰‡ÌËfl ‰Ó ÌÓÏÂ‡ ËÁ‚˙Ì ÚÂÁË ÓÚ
Á‡Ú‚ÓÂ̇ڇ „ÛÔ‡ ÔÓÚ·ËÚÂÎË. í‡ÁË ÙÛÌ͈Ëfl Á‡‚ËÒË ÓÚ
‚ˉ‡ ̇ ‡·Ó̇ÏÂÌÚ‡ ‚Ë Á‡ áÉè. åÓÎfl, Ó·˙ÌÂÚ Ò Í˙Ï
ÏÓ·ËÎÌËfl ÒË ÓÔÂ‡ÚÓ.
ÉPìèA TEKìôà: ÏÓÊÂÚ ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚ áÉè ÔÓ
ÔÓ‰‡Á·Ë‡Ì ̇ ÏÓ·ËÎÌËfl ÒË ÓÔÂ‡ÚÓ. Ç Ú‡Í˙‚ ÒÎÛ˜‡È
ÏÓÊÂÚ ‰‡ ‡ÍÚË‚Ë‡Ú ÓÔˆËflÚ‡ ÉPìèA TEKìôà ̇
ÚÂÎÂÙÓ̇ ÒË. èË Ó·‡Ê‰‡Ì ËχÚ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú áÉè ÔÓ ÔÓ‰‡Á·Ë‡ÌÂ, ‚ÏÂÒÚÓ ‰‡ ËÁ·Ë‡ÚÂ
„ÛÔ‡ ÓÚ ÒÔËÒ˙͇.
NEW Game: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ Á‡ÔÓ˜ÌÂÚ ÌÓ‚‡ Ë„‡.
High Score: ÔÓ͇Á‚‡ ‚Ë Ú‡·Îˈ‡Ú‡ Ò Ì‡È-‚ËÒÓÍËÚÂ
ÔÓÒÚËÊÂÌËfl.
Key Info ÔÓ͇Á‚‡ ‚Ë ÍÓË Í·‚Ë¯Ë Á‡ Í‡Í‚Ó ÒÎÛÊ‡Ú ‚
Ë„‡Ú‡.
Continue: ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ‚Ë ‰‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚ Á‡Ô‡ÁÂ̇ Ë„‡.
éÔˆËflÚ‡  ‚˙ÁÏÓÊ̇, Ò‡ÏÓ ‡ÍÓ ÒÚ Á‡Ô‡ÁËÎË Ë„‡.
äÓ„‡ÚÓ Ë„‡ÂÚ ˄‡, Á‡
‰‡...
èÂÍ˙ÒÌÂÚÂ ËÎË
ÔÓ‰ÌÓ‚ËÚ ˄‡Ú‡
àÁÎÂÁÂÚ ÓÚ Ë„‡Ú‡
ç‡ÚËÒÌÂÚÂ...
.
.
ç‡ Í‡fl ̇ Ë„‡Ú‡, ‡ÍÓ ÂÁÛÎÚ‡Ú˙Ú ‚Ë Â ÔÂÚË ‚ Í·҇ˆËflÚ‡
ËÎË ÔÓ-‚ËÒÓÍ, ÏÓÊÂÚ ‰‡ ‚˙‚‰ÂÚ ËÏ ‰Ó 10 Á͇̇.
ÑEáAKTàBàPAH: ‰ÂÁ‡ÍÚË‚Ë‡ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ áÉè. íÓ‚‡
ÏÂÌ˛ Ò ÔÓfl‚fl‚‡ Ò‡ÏÓ ÔË ‡ÍÚË‚Ë‡Ì‡ „ÛÔ‡Ú‡ ÔÓ
ÔÓ‰‡Á·Ë‡Ì ËÎË ÔË ËÁ·‡Ì Û͇Á‡ÚÂΠ̇ áÉè.
110
111
áAÅABãEHàE
WAP ÅPAìáöP
áAÅABãEHàE
(åÂÌ˛ 7.2)
íÂÎÂÙÓÌ˙Ú ‚Ë ‡ÁÔÓ·„‡ Ò WAP ·‡ÛÁ˙ (Wireless
Application Protocol), Ò ÍÓÈÚÓ ÏÓÊÂÚ ‰‡ ‚ÎÂÁÂÚ Ë
̇‚Ë„Ë‡Ú ‚ ·ÂÁÊ˘ÌËfl ËÌÚÂÌÂÚ ÔÓÒ‰ÒÚ‚ÓÏ ÚÂÎÂÙÓ̇.
HOME (åÂÌ˛ 7.2.1)
í‡ÁË ÓÔˆËfl ‚Ë ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ Ò‚˙ÊÂÚ ÚÂÎÂÙÓ̇ Ò
ÏÂʇڇ Ë Á‡‰ËÚ ̇˜‡Î̇ڇ ÒÚ‡Ìˈ‡ ̇ ÔÓ‚‡È‰Â‡ ̇
·ÂÁÊ˘ÌËfl ËÌÚÂÌÂÚ.
ë˙‰˙ʇÌËÂÚÓ Ì‡ ̇˜‡Î̇ڇ ÒÚ‡Ìˈ‡ ̇ WAP ·‡ÛÁ˙‡
Á‡‚ËÒË ÓÚ ÔÓ‚‡È‰Â‡ ̇ ·ÂÁÊ˘ÌËfl ËÌÚÂÌÂÚ. ᇠ‰‡ ÒÂ
Ôˉ‚ËÊ‚‡Ú ÔÓ ÂÍ‡Ì‡, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ Í·‚˯Ë
Ë
.
ÅÂÎÂÊ͇: ᇠ‰‡ ‚ÎÂÁÂÚ ‚ ̇˜‡Î̇ڇ ÒÚ‡Ìˈ‡ ÓÚ ‚ÒÂÍË
‰Û„ ÂÍ‡Ì ̇ WAP ·‡ÛÁ˙‡, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ
ÓÔˆËflÚ‡ Home. ᇠÔӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl Á‡
ÏÂÌ˛Ú‡Ú‡ ̇ WAP ·‡ÛÁ˙‡ ‚Ê. ÒÚ‡Ìˈ‡ 113.
燂˄Ë‡Ì ‚ WAP ·‡ÛÁ˙‡
ᇠ‰‡...
íÓ„‡‚‡...
B˙‚‰ÂÚÂ
¯Ô‡ˆËfl
H‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
P‰‡ÍÚË‡Ú ÚÂÍÒÚ
➀ èÓÒÚ‡‚ÂÚ ÍÛÒÓ‡ ‚‰flÒÌÓ ÓÚ
·ÛÍ‚‡Ú‡/·ÛÍ‚ËÚÂ, ÍÓËÚÓ Úfl·‚‡
‰‡ Ò ÔÓÔ‡‚flÚ.
➁ H‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
ÍÓÎÍÓÚÓ
Ô˙ÚË Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ.
➂ B˙‚‰ÂÚ Ô‡‚ËÎ̇ڇ ·ÛÍ‚‡/
·ÛÍ‚Ë.
.
ÅÂÎÂÊ͇: ᇠÔӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl Á‡ ÂÊËÏËÚ Á‡
‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÚÂÍÒÚ ‚Ê. ÒÚ‡Ìˈ‡ 42.
àÁÎËÁ‡Ì ÓÚ WAP ·‡ÛÁ˙‡
ᇠ‰‡ ËÁÎÂÁÂÚ ÓÚ ·‡ÛÁ˙‡, ÍÓ„‡ÚÓ ÔÓÊ·ÂÚÂ, ÔÓÒÚÓ
̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
.
ᇠ‰‡...
íÓ„‡‚‡...
àÁ·Ë‡ÌÂ Ë ‡·ÓÚ‡ Ò ÓÔˆËËÚ ̇ ·‡ÛÁ˙‡
èÂı‚˙ÎËÚÂ Ë
ËÁ·ÂÂÚ ÂÎÂÏÂÌÚË ÓÚ
·‡ÛÁ˙‡
H‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
ËÎË
,
‰Ó͇ÚÓ ÒËÏ‚ÓÎ˙Ú
Û͇Á‚‡
ÌÂÓ·ıÓ‰Ëχڇ ÚӘ͇ ËÎË
ÂÎÂÏÂÌÚ˙Ú Â Ï‡ÍË‡Ì, ÒΉ
ÍÓÂÚÓ ËÁ·ÂÂÚ Í·‚˯ ÑÄ, Á‡ ‰‡
ÔÓÚ‚˙‰ËÚ ËÁ·Ó‡.
àχÚ ̇ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË ‡Á΢ÌË ÓÔˆËË, ÍÓ„‡ÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú WAP ·‡ÛÁ˙‡, Á‡ ‰‡ ̇‚Ë„Ë‡Ú ËÁ ·ÂÁÊ˘ÌËfl
ËÌÚÂÌÂÚ.
àÁ·ÂÂÚ ÌÓÏÂË‡Ì
ÂÎÂÏÂÌÚ
H‡ÚËÒÌÂÚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl ˆËÙÓ‚
Í·‚˯.
B˙ÌÂÚ ‚ Ô‰ıӉ̇ڇ H‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ Back
ÒÚ‡Ìˈ‡
ËÎË Í·‚˯
.
B˙ÌÂÚÂ Í˙Ï
̇˜‡Î̇ڇ ÒÚ‡Ìˈ‡
àÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡ Home; Á‡
Ôӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl ÔÓ Ú‡ÁË
ÓÔˆËfl ‚Ê. ÒÚ‡Ìˈ‡ 113.
ëÏÂÌflÚ ÂÊËÏËÚ Á‡
‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÚÂÍÒÚ
H‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
Ôӂ˜ Ô˙ÚË.
112
ᇠ‰‡ ‚ÎÂÁÂÚ ‚ ÓÔˆËfl ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ:
1. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ Ë Á‡‰˙ÊÚ Í·‚˯
èÓfl‚fl‚‡ Ò ÏÂÌ˛.
.
2. å‡ÍË‡ÈÚ Ê·̇ڇ ÓÔˆËfl, ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
Í·‚˯Ë
Ë
.
3. àÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡, ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ✓.
‰ËÌ ËÎË
113
áAÅABãEHàE
4. ÄÍÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, ËÁ·ÂÂÚ ‚ÚÓ˘̇ڇ ÓÔˆËfl, ͇ÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Í·‚˯Ë
Ë
, Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ
Í·‚˯ ✓, Á‡ ‰‡ ÔÓÚ‚˙‰ËÚÂ.
ÅÂÎÂÊ͇: íÂÁË ÏÂÌ˛Ú‡ ÏÓÊ ‰‡ Ò ‡Á΢‡‚‡Ú ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‚ÂÒËflÚ‡ ‚Ë Ì‡ WAP ·‡ÛÁ˙‡.
Back: Á‡Âʉ‡ Ô‰ıӉ̇ڇ ÒÚ‡Ìˈ‡.
Home: ‚˙˘‡ ‚Ë ÔÓ ‚ÒflÍÓ ‚ÂÏ Í˙Ï Ì‡˜‡Î̇ڇ ÒÚ‡Ìˈ‡
̇ ÔÓ‚‡È‰Â‡ ̇ ·ÂÁÊ˘ÌËfl ËÌÚÂÌÂÚ.
Exit: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ËÁÎÂÁÂÚ ÓÚ WAP ·‡ÛÁ˙‡.
Mark Site: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÓÚ·ÂÎÂÊËÚ Ôӂ˜ÂÚÓ
ÒÚ‡ÌˈË, ڇ͇ ˜Â ‰‡ ËχÚ ÔflÍ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó Úflı ÓÚ ÍÓflÚÓ Ë
‰‡  Û· ÒÚ‡Ìˈ‡.
Bookmarks: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰ËÂÍÚÌÓ ‰‡ Á‡‰ËÚÂ
ÓÚ·ÂÎflÁ‡Ì‡ ËÌÚÂÌÂÚ ÒÚ‡Ìˈ‡.
Inbox: ÔÓ͇Á‚‡ ‚Ò˘ÍË Û· ËÁ‚ÂÒÚËfl.
Save Image: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ Á‡Ô‡ÁËÚÂ
ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÚÂÍÛ˘‡Ú‡ ÒÚ‡Ìˈ‡. åÓÊÂÚ ‰‡
‚ˉËÚ Á‡Ô‡ÁÂÌÓÚÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌË ÓÚ ÓÔˆËflÚ‡
àáOÅPAÜEHàü (åÂÌ˛ 7.3.3).
áAÅABãEHàE
Circuit Linger: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚ ÍÓÎÍÓ
‰˙Î„Ó ‰‡ ˜‡Í‡ ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú, ÔÂ‰Ë ‰‡ ÔÂÍ‡ÚË ÓÔËÚ‡ ÒË Á‡
‚˙Á͇, ÍÓ„‡ÚÓ ÓÚ ÏÂʇڇ Ìflχ ÓÚ„Ó‚Ó. éÔˆËflÚ‡ Â
Á‡‰‡‰Â̇ ̇ 60 ÒÂÍ.
Scroll Mode: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ËÁ·Ë‡Ú ÂÊËÏ Ì‡
ÔÂı‚˙ÎflÌ - Block ËÎË Smooth.
Scroll Speed: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚ ÒÍÓÓÒÚÚ‡
ÔË ÔÂı‚˙ÎflÌ ̇ ÒΉ‚‡˘Ëfl ÂÍ‡Ì. åÓÊÂÚ ‰‡
ËÁ·Ë‡Ú ÏÂÊ‰Û Fast, Medium Ë Slow.
Key Press Timeout: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚÂ
ÍÓÎÍÓ ‰˙Î„Ó ‰‡ ˜‡Í‡ ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú, ÒΉ ͇ÚÓ ÒÚ ̇ÚËÒ̇ÎË
Í·‚˯ ‚ ÂÊËÏ Ì‡ ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÚÂÍÒÚ, ÔÂ‰Ë ÍÛÒÓ˙Ú
‰‡ Ò ÔÂÏÂÒÚË Ì‡‰flÒÌÓ. åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·Ë‡Ú ÏÂʉÛ
Fast, Medium Ë Slow.
Security: ‰‡‚‡ ËÌÙÓχˆËfl, Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò˙Ò ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡,
͇ÚÓ Connection Prompt, Secure Prompt, Current Certificate Ë
Encryption.
Advanced: ÔÓ͇Á‚‡ ÚÂÍÛ˘Ëfl URL ‡‰ÂÒ Ë ÂÒÚ‡ÚË‡
·‡ÛÁ˙‡, ·ÂÁ ‰‡ ËÁÎËÁ‡ ÓÚ Ì„Ó.
About: ‰‡‚‡ ‚Ë ËÌÙÓχˆËfl Á‡ ÒÓÙÚÛÂ̇ڇ ‚ÂÒËfl ̇
ÏÓ·ËÎÌËfl ·‡ÛÁ˙ Ë Á‡ WIM (WAP Identity Module).
Reload: ÔÂÁ‡Âʉ‡ ÚÂÍÛ˘‡Ú‡ ÒÚ‡Ìˈ‡.
Settings: ‰‡‚‡ ‚Ë ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÒΉÌËÚ ÙÛÌ͈ËË Á‡
̇ÒÚÓÈ͇.
Homepage: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÔÓÏÂÌËÚ ̇˜‡Î̇ڇ
ÒÚ‡Ìˈ‡ ˙˜ÌÓ.
Proxy: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÔÓÏÂÌËÚ ÔÓÍÒË
Ò˙‚˙‡, ·ÂÁ ‰‡ ÔÂÍ˙Ò‚‡Ú ÚÂÍÛ˘‡Ú‡ WAP ‚˙Á͇.
Circuit Prompt: ‰‡‚‡ ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÓÚ·ÂÎÂÊËÚ ‰‡ÎË
ËÒ͇Ú ‰‡ ‚Ë Ò Ò˙Ó·˘‡‚‡ ÔË ÒÚ‡ÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ WAP
‚˙Á͇. àÁ·ÂÂÚ ON, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Á‚‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ, ‡
OFF, Á‡ ‰‡ Ì Ò ÔÓ͇Á‚‡.
114
115
áAÅABãEHàE
áAÅABãEHàE
Favorite (åÂÌ˛ 7.2.2)
HACTPOâKà (åÂÌ˛ 7.2.4)
í‡ÁË ÓÔˆËfl ‚Ë ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ Á‡Ô‡ÁËÚ ËÌÚÂÌÂÚ
‡‰ÂÒËÚ ̇ β·ËÏËÚ ÒË Ò‡ÈÚÓ‚Â. åÓÊÂÚ ‰‡ ‚ÎÂÁÂÚÂ
‰ËÂÍÚÌÓ ‚ ÏÂÌ˛ÚÓ, ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ Ë Á‡‰˙ÊËÚÂ
Í·‚˯
, ‰Ó͇ÚÓ ‡·ÓÚËÚÂ Ò WAP ·‡ÛÁ˙‡.
í‡ÁË ÓÔˆËfl ‚Ë ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚ ‰Ó ÔÂÚ
ÔÓÍÒË Ò˙‚˙‡ Á‡ WAP ·‡ÛÁ˙‡. é·˙ÌÂÚ Ò Í˙Ï
ÏÓ·ËÎÌËfl ÓÔÂ‡ÚÓ Á‡ Ôӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl Á‡
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚ ԇ‡ÏÂÚË.
ᇠ‰‡ Á‡Ô‡ÁËÚ URL ‡‰ÂÒ, ̇Ô‡‚ÂÚ ÒΉÌÓÚÓ.
ᇠ‚ÒÂÍË Ò˙‚˙ Ëχ ÒΉÌËÚ ԇ‡ÏÂÚË.
1. àÁ·ÂÂÚ Ô‡Á̇ ÔÓÁˈËfl Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ
Í·‚˯ Oèñàà.
è‡‡ÏÂÚ˙
éÔËÒ‡ÌËÂ
àME HA
èPOîàã
àÏÂ, ÍÓÂÚÓ ËÒ͇Ú ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚ ̇ HTTP
ÔÓÍÒË Ò˙‚˙‡.
2. Ç˙‚‰ÂÚ ‡‰ÂÒ‡ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯
BöBEÑà.
3. Ç˙‚‰ÂÚ ËÏ Á‡ β·ËÏËfl ÒË ËÌÚÂÌÂÚ Ò‡ÈÚ Ë
̇ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ÑÄ.
çÄóÄãÖç URL ĉÂÒ Ì‡ ̇˜‡Î̇ڇ ÒÚ‡Ìˈ‡. äÓ„‡ÚÓ
Ò ÔÓfl‚Ë ÒÚ‡Ìˈ‡Ú‡ ÔÓ ÔÓ‰‡Á·Ë‡ÌÂ,
ÏÓÊÂÚ ‰‡ fl ËÁÚËÂÚÂ Ò Í·‚˯
Ë
‰‡ ‚˙‚‰ÂÚ ÒÚ‡Ìˈ‡ ÔÓ Ò‚ÓÈ ËÁ·Ó.
ëΉ ͇ÚÓ Á‡Ô‡ÁËÚ β·ËÏËÚ ÒË Ò‡ÈÚÓ‚Â, ÏÓÊÂÚ ‰‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒΉÌËÚ ÓÔˆËË, ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ
Í·‚˯ Oèñàà.
ëàÉìêçOCT
êÂÊËÏ Ì‡ ÔÂÌÓÒ Ì‡ ‰‡ÌÌË. àÁ·ÂÂÚÂ
ëàÉìêçOCT, Á‡ ‰‡ Á‡˘ËÚËÚ ‰‡ÌÌËÚÂ
ÒË ÒÂ˘Û ÌÂÔÓÁ‚ÓÎÂÌ ‰ÓÒÚ˙Ô; Ë̇˜Â
ËÁ·ÂÂÚ çÖëàÉìêÖç.
IP AÑPEë
WAP ÔÓÚ‡ÎÂÌ ‡‰ÂÒ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ Á‡
‚Íβ˜‚‡Ì ‚ ËÌÚÂÌÂÚ.
çOëàTEã
çÓÒËÚÂÎ, ÍÓÈÚÓ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔË
‚ÎËÁ‡Ì ‚˙‚ ‚ÒÂÍË ‚ˉ ÏÂÊÓ‚ ‡‰ÂÒ:
GPRS ËÎË ÑAççà.
àÑà Ñé URL: ‰‡‚‡ ‚Ë ·˙Á ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó Ò‡ÈÚ‡.
PEÑAKTàPAHE: ‰‡ÍÚË‡ ËÁ·‡ÌËfl ‡‰ÂÒ.
àáTPàBAHE: ËÁÚË‚‡ ËÁ·‡ÌËfl ‡‰ÂÒ.
http:// (åÂÌ˛ 7.2.3)
í‡ÁË ÓÔˆËfl ‚Ë ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ‚˙‚‰ÂÚ ˙˜ÌÓ
ËÌÚÂÌÂÚ ‡‰ÂÒ‡ ̇ Ò‡ÈÚ‡, ‚ ÍÓÈÚÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ‚ÎÂÁÂÚÂ.
åÓÊÂÚ ‰‡ ‚ÎÂÁÂÚ ‰ËÂÍÚÌÓ ‚ ÏÂÌ˛ÚÓ, ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ Ë
Á‡‰˙ÊËÚ Í·‚˯
, ‰Ó͇ÚÓ ‡·ÓÚËÚÂ Ò WAP
·‡ÛÁ˙‡.
ᇠÔӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl Á‡ ÂÊËÏËÚ Á‡ ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇
ÚÂÍÒÚ ‚Ê. ÒÚ‡Ìˈ‡ 42.
éÒڇ̇ÎËÚ ÓÔˆËË Á‡‚ËÒflÚ ÓÚ Ì‡ÒÚÓÈ͇ڇ çOëàTEã,
͇ÍÚÓ Â Ó·flÒÌÂÌÓ ÔÓ-‰ÓÎÛ.
äÓ„‡ÚÓ ÌÓÒËÚÂÎflÚ Â Á‡‰‡‰ÂÌ Ì‡ ÑAççà
è‡‡ÏÂÚ˙
éÔËÒ‡ÌËÂ
àåÖ
à‰ÂÌÚËÙË͇ˆËfl Á‡ ‚ÎËÁ‡Ì ‚ PPP
Ò˙‚˙.
è‡Ó· Á‡ PPP Ò˙‚˙‡.
èAPéãA
116
117
áAÅABãEHàE
è‡‡ÏÂÚ˙
áAÅABãEHàE
éÔËÒ‡ÌËÂ
íÖãÖîéçÖç
íÂÎÂÙÓÌ Á‡ ‚ÎËÁ‡Ì ‚ PPP Ò˙‚˙‡.
çéåÖê
íàè PAáÉOBOP ÄçÄãéÉéÇ ËÎË ISDN.
äÓ„‡ÚÓ ÌÓÒËÚÂÎflÚ Â Á‡‰‡‰ÂÌ Ì‡ GPRS
è‡‡ÏÂÚ˙
éÔËÒ‡ÌËÂ
àME çÄ
èOTPEÅàTEã
èÓÚ·ËÚÂÎÒ͇ڇ ˉÂÌÚËÙË͇ˆËfl,
ÌÂÓ·ıÓ‰Ëχ Á‡ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ Ò GPRS
ÏÂʇڇ.
è‡Ó·, ÌÂÓ·ıÓ‰Ëχ Á‡ ‚ÎËÁ‡Ì ‚
GPRS ÏÂʇڇ.
àÏ ÔË ÚӘ͇ ̇ ‰ÓÒÚ˙Ô, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÓ
Á‡ ‡‰ÂÒ‡ ̇ ÔÓڇ· ̇ GPRS
ÏÂʇڇ.
èAPéãA
APN
ÅÂÎÂÊ͇: ç‡ÒÚÓÈÍËÚ ̇ WAP ·‡ÛÁ˙‡ ÏÓÊ ‰‡ ÒÂ
‡Á΢‡‚‡Ú ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÏÓ·ËÎÌËfl
ÓÔÂ‡ÚÓ. ᇠÔӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl Ò ӷ˙ÌÂÚÂ
Í˙Ï ÏÓ·ËÎÌËfl ÒË ÓÔÂ‡ÚÓ.
àáóàCTà KEòA (åÂÌ˛ 7.2.5)
åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ˜ËÒÚËÚ ËÌÙÓχˆËflÚ‡ ‚ ͯ Ô‡ÏÂÚÚ‡
(‚ÂÏÂÌ̇ڇ Ô‡ÏÂÚ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓ̇, Í˙‰ÂÚÓ Ò Ò˙ı‡Ìfl‚‡Ú
ÔÓÒΉÌËÚ ÔÓÒ¢‡‚‡ÌË ËÌÚÂÌÂÚ ÒÚ‡ÌˈË).
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ÑA, Á‡ ‰‡ ÔÓÚ‚˙‰ËÚÂ
ËÁÚË‚‡ÌÂÚÓ. Ç ÔÓÚË‚ÂÌ ÒÎÛ˜‡È ̇ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ
Í·‚˯ HE.
áÄêÖÑÖçà
(åÂÌ˛ 7.3)
åÓÊÂÚ ‰‡ ÔÂı‚˙ÎflÚ MIDlet (Java ÔËÎÓÊÂÌËfl Á‡
ÏÓ·ËÎÌË ÚÂÎÂÙÓÌË) ÓÚ ‡Á΢ÌË ËÁÚÓ˜ÌËˆË Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇
WAP ·‡ÛÁ˙‡ Ë ‰‡ „Ë Ò˙ı‡Ìfl‚‡Ú ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇ ÒË.
åÓÊÂÚ ‰‡ Ô„Ή‡Ú ÒÔËÒ˙͇ ÓÚ MIDlet ÔËÎÓÊÂÌËfl,
Ò˙ı‡ÌÂÌË Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ ̇ “àÉPà à OôE”.
ÅÂÎÂÊ͇: åÓÊ ‰‡ Ì ‡ÁÔÓ·„‡ÚÂ Ò Java ÛÒÎÛ„Ë ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÏÓ·ËÎÌËfl ÓÔÂ‡ÚÓ.
àÉPà à OôE (åÂÌ˛ 7.3.1)
í‡ÁË ÓÔˆËfl ‚Ë ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ‡ÍÚË‚Ë‡Ú MIDlet Ë ‰‡
‚ÎËÁ‡Ú ‚ ‡Á΢ÌË ÓÔˆËË.
ÄÍÚË‚Ë‡Ì ̇ MIDlet
ᇠ‰‡ ‡ÍÚË‚Ë‡Ú MIDlet, ̇Ô‡‚ÂÚ ÒΉÌÓÚÓ.
1. éÚ ÂÍ‡Ì‡ Á‡ ÔÂı‚˙ÎflÌ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡ àÉPà à
OôE.
2. èÂı‚˙ÎÂÚ Ò ‰Ó Ê·ÌÓÚÓ MIDlet ÔËÎÓÊÂÌË Ë
̇ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ Launch.
ꇷÓÚ‡ Ò ÏÂÌ˛ÚÓ
éÚ ÓÒÌÓ‚ÌËfl ÂÍ‡Ì ̇ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ Menu, Á‡
‰‡ ‚ÎÂÁÂÚ ‚ ÒΉÌËÚ ÓÔˆËË.
Info*: ‰‡‚‡ ËÌÙÓχˆËfl Á‡ ËÁ·‡ÌÓÚÓ MIDlet ÔËÎÓÊÂÌËÂ,
͇ÚÓ ‡ÁÏÂ ̇ هȷ, ‚ÂÒËfl, ÔÓ‰‡‚‡˜ Ë ÔÓÎÓÊÂÌË ̇
jad هȷ, ÍÓÈÚÓ Â ÓÔËÒ‡ÚÂÎÌËflÚ Ù‡ÈÎ Á‡ MIDlet.
Remove*: χı‡ ËÁ·‡ÌÓÚÓ MIDlet ÔËÎÓÊÂÌËÂ. äÓ„‡ÚÓ ÒÂ
ÔÓfl‚Ë ÔÓÚ‚˙ʉÂÌËÂ, ̇ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯
Remove. ᇠ‰‡ ‡ÌÛÎË‡Ú ËÁ·Ó‡, ̇ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ
Í·‚˯ Cancel.
* àÁÎËÁ‡ Ò‡ÏÓ ÔË ÔÂı‚˙ÎÂÌÓ MIDlet ÔËÎÓÊÂÌËÂ.
118
119
áAÅABãEHàE
ê‡Á¯‡‚‡Ì ̇
ÔÓ·ÎÂÏË
Ç˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÚÂÍÒÚ
äÓ„‡ÚÓ ÓÚ ‚‡Ò Ò ÔÓËÒ͇ ‰‡ ‚˙‚‰ÂÚ ÚÂÍÒÚ, ̇ ÂÍ‡Ì‡ ÒÂ
ËÁÔËÒ‚‡ ̇ÒÚÓfl˘ËflÚ ÂÊËÏ Á‡ ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÚÂÍÒÚ. á‡
Ôӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl Á‡ ÂÊËÏËÚ Á‡ ‚˙‚Âʉ‡Ì ̇ ÚÂÍÒÚ
‚Ê. ÒÚ. 42.
áBìñà (åÂÌ˛ 7.3.2)
Ç ÚÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ô„Ή‡Ú ÒÔËÒ˙͇ Ò˙Ò Á‚ÛˆË,
Ò‚‡ÎÂÌË ÓÚ Ò˙‚˙‡. åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
ÔÂı‚˙ÎÂÌËfl Á‚ÛÍ Í‡ÚÓ ÚÂÍÛ˘ ÚÓÌ ÔÓÁ‚˙Ìfl‚‡ÌÂ, ÌÓ ÌÂ
ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÔ‡˘‡Ú Á‚ÛˆË ‰Ó ‰Û„Ë ÚÂÎÂÙÓÌË.
äÓ„‡ÚÓ Ô‡ÏÂÚÚ‡  Á‡Ô˙ÎÌÂ̇, ËÁÎËÁ‡ Ô‰ÛÔÂʉÂÌË Ë
ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ÓÚı‚˙Îfl ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËÚ Á‚ÛˆË, ‰Ó͇ÚÓ ÌÂ
ËÁÚËÂÚ ÒÚ‡ËÚÂ.
àáO·PAÜEHàü (åÂÌ˛ 7.3.3)
Ç ÚÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ô„Ή‡Ú ÒÔËÒ˙͇ Ò
ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl, Ò‚‡ÎÂÌË ÓÚ Ò˙‚˙‡. åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
ÔÂı‚˙ÎÂÌÓÚÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌË ͇ÚÓ ÚÂÍÛ˘ ÙÓÌ, ÌÓ ÌÂ
ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÔ‡˘‡Ú ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ‰Ó ‰Û„Ë ÚÂÎÂÙÓÌË.
äÓ„‡ÚÓ Ô‡ÏÂÚÚ‡  Á‡Ô˙ÎÌÂ̇, ËÁÎËÁ‡ Ô‰ÛÔÂʉÂÌË Ë
ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ÓÚı‚˙Îfl ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËÚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl,
‰Ó͇ÚÓ Ì ËÁÚËÂÚ ÒÚ‡ËÚÂ.
DNS çÄëíêéâäà (åÂÌ˛ 7.3.4)
èÂ‰Ë ‰‡ Ò ӷ‡‰ËÚ ̇ ÒÂ‚ËÁ‡, ËÁ‚˙¯ÂÚ ÒΉÌËÚÂ
ÂÎÂÏÂÌÚ‡ÌË ÔÓ‚ÂÍË. í ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‚Ë ÒÔÂÒÚflÚ ‚ÂÏÂÚÓ Ë
‡ÁÌÓÒÍËÚ ÓÚ ÌÂÌÛÊÌÓ Ó·‡Ê‰‡Ì ‚ ÒÂ‚ËÁ‡.
èË ‚Íβ˜‚‡Ì ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇ Ò ÔÓfl‚fl‚‡Ú
ÒΉÌËÚ Ò˙Ó·˘ÂÌËfl
CãOÜà SIM
• èÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË SIM ͇Ú‡Ú‡  Ô‡‚ËÎÌÓ ÔÓÒÚ‡‚Â̇.
TEãEîOH áAKãûóEH BöBEÑà èAPOãA
• ÄÍÚË‚Ë‡Ì‡  ‡‚ÚÓχÚ˘̇ڇ ÙÛÌ͈Ëfl Á‡ Á‡Íβ˜‚‡ÌÂ.
ífl·‚‡ ‰‡ ‚˙‚‰ÂÚ ԇÓ·ڇ ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇, Á‡ ‰‡
ÏÓÊÂÚ ‰‡ „Ó ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ.
BöBEÑà PIN
• àÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÚÂÎÂÙÓ̇ Á‡ Ô˙‚Ë Ô˙Ú. ífl·‚‡ ‰‡
‚˙‚‰ÂÚ ÔÂÒÓ̇ÎÌËfl ˉÂÌÚËÙË͇ˆËÓÌÂÌ ÌÓÏÂ,
ÍÓÈÚÓ ‚Ë Â Ô‰ÓÒÚ‡‚ÂÌ Á‡Â‰ÌÓ Ò˙Ò SIM ͇Ú‡Ú‡.
• ÄÍÚË‚Ë‡Ì‡  ÙÛÌ͈ËflÚ‡ Á‡ ÔÓ‚Â͇ ̇ PIN ÍÓ‰‡. èË
‚ÒflÍÓ ‚Íβ˜‚‡Ì ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇ Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ‚˙‚‰ PIN.
ᇠ‰‡ ‰ÂÁ‡ÍÚË‚Ë‡Ú ڇÁË ÙÛÌ͈Ëfl, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ
ÓÔˆËflÚ‡ èêéÇÖêäÄ çÄ PIN (åÂÌ˛ 4.6.1).
BöBEÑà PUK
• PIN ÍÓ‰˙Ú Â ·ËÎ ‚˙‚Âʉ‡Ì ÔÓ„¯ÌÓ ÚË Ô˙ÚË ÔÓ‰‰ Ë
ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú Â ·ÎÓÍË‡Ì. Ç˙‚‰ PUK ÍÓ‰‡, Ô‰ÓÒÚ‡‚ÂÌ
ÓÚ ÏÓ·ËÎÌËfl ‚Ë ÓÔÂ‡ÚÓ.
DNS (Domain Name Server - Ò˙‚˙ ̇ ‰ÓÏÂÈÌ) ‡‰ÂÒ˙Ú
̇ Java Ò˙‚˙‡  ه·˘ÌÓ Á‡‰‡‰ÂÌ, ÌÓ ÔÓÌflÍÓ„‡ ÏÓÊÂ
‰‡ ‚Ë Ò ̇ÎÓÊË ‰‡ „Ó ÔÓÏÂÌËÚÂ.
120
121
ê‡Á¯‡‚‡Ì ̇ ÔÓ·ÎÂÏË
ê‡Á¯‡‚‡Ì ̇ ÔÓ·ÎÂÏË
èÓfl‚fl‚‡Ú Ò Ò˙Ó·˘ÂÌËfl “HüMA ìCãìÉA”,
“ÉPEòKA HA MPEÜA” ËÎË “HE E àáBöPòEHO”
• àÁ„Û·Â̇  ‚˙Á͇ڇ Ò ÏÂʇڇ. Ç˙ÁÏÓÊÌÓ Â ‰‡ ÒÂ
̇ÏË‡Ú ̇ ÏflÒÚÓ Ò˙Ò Ò·· Ò˄̇Π(‚ ÚÛÌÂÎ ËÎË Ò‰
ÏÌÓ„Ó Ò„‡‰Ë). èÂÏÂÒÚÂÚ ÒÂ Ë ÓÔËÚ‡ÈÚ ÓÚÌÓ‚Ó.
• éÔËÚ‚‡Ú Ò ‰‡ ‚ÎÂÁÂÚ ‚ ÓÔˆËfl, Á‡ ÍÓflÚÓ Ì ÒÚÂ
‡·ÓÌË‡ÌË ÔË ÏÓ·ËÎÌËfl ÒË ÓÔÂ‡ÚÓ. ᇠÔӂ˜Â
ËÌÙÓχˆËfl Ò ӷ˙ÌÂÚ Í˙Ï ÏÓ·ËÎÌËfl ÒË ÓÔÂ‡ÚÓ.
Ç˙‚ÂÎË ÒÚ ÌÓÏÂ, ÌÓ ÚÓÈ Ì  ·ËΠ̇·‡Ì
• ç‡ÚËÒ̇ıÚ ÎË Í·‚˯
?
• чÎË ‚ÎËÁ‡Ú ‚ Ô‡‚ËÎ̇ڇ ÍÎÂÚ˙˜Ì‡ ÏÂʇ?
• åÓÊ ‰‡ ÒÚ Á‡‰‡ÎË ÓÔˆËfl Á‡ Á‡·‡Ì‡ ̇ ËÁıÓ‰fl˘Ë
Ó·‡Ê‰‡ÌËfl.
ç ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ҂˙Ê‡Ú Ò ‚‡Ò
• чÎË ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ‚Ë Â ‚Íβ˜ÂÌ (
Ôӂ˜ ÓÚ Â‰Ì‡ ÒÂÍÛ̉‡)?
‰‡ Ò ̇ÚËÒÌ Á‡
íÂÎÂÙÓÌ˙Ú ËÁ‰‡‚‡ ÒË„Ì‡Î Ë Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ ÒÂ
ÔÓfl‚fl‚‡ Ò˙Ó·˘ÂÌË “**BHàMAHàE**
àáTOôEHA ÅATEPàü”
• ŇÚÂËflÚ‡ Ì  ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ‰Ó· Á‡‰Â̇. ëÏÂÌÂÚÂ
·‡ÚÂËflÚ‡ Ë/ËÎË fl Á‡‰ÂÚÂ.
䇘ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Á‚Û͇ ̇ ‡Á„Ó‚Ó‡  ÎÓ¯Ó
• èÓ‚ÂÂÚ Ë̉Ë͇ÚÓ‡ Á‡ ÒË· ̇ Ò˄̇· ̇ ‰ËÒÔÎÂfl
(
); ·ÓflÚ Ì‡ ÍÛÚËÈÍËÚ ÓÔ‰ÂÎfl ÒË·ڇ ̇ Ò˄̇·
ÓÚ ÒËÎÂÌ (
) ‰Ó Ò·· ( ).
• éÔËÚ‡ÈÚ ‰‡ ‡Á‰‚ËÊËÚ ÎÂÍÓ ÚÂÎÂÙÓ̇ ËÎË ‰‡ ÒÂ
ÔË·ÎËÊËÚ Í˙Ï ÔÓÁÓˆ‡, ‡ÍÓ ÒÚ ‚ Ò„‡‰‡.
ç Ò ËÁ·Ë‡ ÌÓÏÂ, ÍÓ„‡ÚÓ ËÁ‚Ë͇Ú Á‡ÔËÒ ‚
ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ
• óÂÁ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ Á‡ Ú˙ÒÂÌ ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl Û͇Á‡ÚÂÎ
ÔÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË ÌÓÏÂ‡Ú‡ Ò‡ Ô‡‚ËÎÌÓ Á‡Ô‡ÁÂÌË.
• ÄÍÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, ÓÚÌÓ‚Ó Á‡Ô‡ÁÂÚ ÌÓÏÂ‡.
• чÎË ‚ÎËÁ‡Ú ‚ Ô‡‚ËÎ̇ڇ ÍÎÂÚ˙˜Ì‡ ÏÂʇ?
• åÓÊ ‰‡ ÒÚ Á‡‰‡ÎË ÓÔˆËfl Á‡ Á‡·‡Ì‡ ̇ ‚ıÓ‰fl˘Ë
Ó·‡Ê‰‡ÌËfl.
éÚ ‰Û„‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ Ì ‚Ë ˜Û‚‡Ú
• чÎË Ì ÒÚ ËÁÍβ˜ËÎË ÏËÍÓÙÓ̇?
• Ñ˙ÊËÚ ÎË ÚÂÎÂÙÓ̇ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ·ÎËÁÓ ‰Ó ÛÒÚ‡Ú‡ ÒË?
åËÍÓÙÓÌ˙Ú Ò ̇ÏË‡ ‚ ‰ÓÎ̇ڇ ˜‡ÒÚ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓ̇.
122
ÄÍÓ „ÓÌËÚ Û͇Á‡ÌËfl Ì ‚Ë ÔÓÏÓ„Ì‡Ú ‰‡ ‡Á¯ËÚÂ
ÔÓ·ÎÂχ, Á‡Ô˯ÂÚ ÒË:
• MӉ· Ë ÒÂËÈÌËfl ÌÓÏÂ ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇
• àÌÙÓχˆËflÚ‡ Á‡ „‡‡ÌˆËflÚ‡
• üÒÌÓ ÓÔËÒ‡ÌË ̇ ÔÓ·ÎÂχ
ëΉ ÚÓ‚‡ Ò ҂˙ÊÂÚÂ Ò ÏÂÒÚÌËfl ‰ËÎ˙ ËÎË ÒÂ‚ËÁ ̇
Samsung.
123
äÓ‰Ó‚Â Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô
äÓ‰Ó‚Â Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô
àχ ÌflÍÓÎÍÓ ÍÓ‰‡ Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇
‚Ë Ë SIM ͇Ú‡Ú‡ ÏÛ. íÂÁË ÍÓ‰Ó‚Â ‚Ë ÔÓχ„‡Ú ‰‡ Á‡˘ËÚËÚÂ
ÚÂÎÂÙÓ̇ ÒÂ˘Û ÌÂÔÓÁ‚ÓÎÂÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ.
äÓ„‡ÚÓ ‚Ë ·˙‰Â ÔÓËÒÍ‡Ì ÌflÍÓÈ ÓÚ ÓÔËÒ‡ÌËÚ ÔÓ-‰ÓÎÛ
ÍÓ‰Ó‚Â, ‚˙‚‰ÂÚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl ÍÓ‰ (ËÁÎËÁ‡ ͇ÚÓ
Á‚ÂÁ‰Ë˜ÍË) Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ÑÄ. ÄÍÓ
Ò„¯ËÚÂ, ̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
‰ËÌ ËÎË ÌflÍÓÎÍÓ Ô˙ÚË,
‰Ó͇ÚÓ ËÁ˜ËÒÚËÚ ҄¯Â̇ڇ ˆËÙ‡, ÒΉ ÍÓÂÚÓ
ÔÓ‰˙ÎÊÂÚ ‰‡ ‚˙‚Âʉ‡Ú Ô‡‚ËÎÌËfl ÍÓ‰.
äÓ‰Ó‚ÂÚ ̇ ‰ÓÒÚ˙Ô (Ò ËÁÍβ˜ÂÌË ̇ ÍÓ‰Ó‚Â PUK Ë
PUK2) ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ÒÏÂÌÂÌË ÔÓÒ‰ÒÚ‚ÓÏ ÓÔˆËflÚ‡
CàÉìPHOCT (åÂÌ˛ 4.6). ᇠÔӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl ‚Ê.
ÒÚ‡Ìˈ‡ 86.
PIN
èÂÒÓ̇ÎÌËflÚ à‰ÂÌÚËÙË͇ˆËÓÌÂÌ HÓÏÂ ËÎË PIN (ÓÚ 4 ‰Ó
8 ˆËÙË) Á‡˘ËÚ‡‚‡ ‚‡¯‡Ú‡ SIM ͇Ú‡ ÒÂ˘Û ÌÂÔÓÁ‚ÓÎÂ̇
ÛÔÓÚ·‡. é·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ò Ô‰ÓÒÚ‡‚fl Á‡Â‰ÌÓ Ò˙Ò SIM
͇Ú‡Ú‡.
ÄÍÓ ÚË Ô˙ÚË ÔÓ‰ ‚˙‚‰ÂÚ ÌÂÔ‡‚ËÎÂÌ PIN ÍÓ‰, ÍÓ‰˙Ú
Ò ·ÎÓÍË‡ Ë Ì ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì, ‰Ó͇ÚÓ Ì „Ó
‡ÍÚË‚Ë‡ÚÂ, ͇ÚÓ ‚˙‚‰ÂÚ PUK ÍÓ‰ (‚Ê. ÔÓ-‰ÓÎÛ).
ᇠ‰‡...
ÇËÊÚÂ...
AÍÚË‚Ë‡ÚÂ/‰ÂÁ‡ÍÚË‚Ë‡Ú ÙÛÌ͈ËflÚ‡ ëÚ‡Ìˈ‡ 87
Á‡ ÔÓ‚Â͇ ̇ PIN ÍÓ‰‡
(åÂÌ˛ 4.6.1).
LJÊÌÓ! àÁ·fl„‚‡ÈÚ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓ‰Ó‚Â Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô,
ÍÓËÚÓ Ì‡ÔÓ‰Ó·fl‚‡Ú ̇ ÌÓÏÂ‡ Á‡ ÒÔ¯ÌË ÒÎÛ˜‡Ë,
͇ÚÓ Ì‡Ô. 112, Á‡ ‰‡ Ì ËÁ·ÂÂÚ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ÌflÍÓÈ
ÌÓÏÂ Á‡ ÒÔ¯ÌË ÒÎÛ˜‡Ë.
èÓÏÂÌËÚ PIN ÍÓ‰‡
è‡Ó· ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇
éÒÂψËÙÂÌËflÚ PUK ÍÓ‰ (Personal Unblocking Key ÔÂÒÓ̇ÎÂÌ Íβ˜ Á‡ ‡Á·ÎÓÍË‡ÌÂ) Ò ËÁËÒÍ‚‡ Á‡ ÔÓÏfl̇
̇ ·ÎÓÍË‡Ì PIN ÍÓ‰. PUK ÍÓ‰˙Ú ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â
Ô‰ÓÒÚ‡‚ÂÌ Á‡Â‰ÌÓ Ò˙Ò SIM ͇Ú‡Ú‡. ÄÍÓ Ì  ËÎË ‡ÍÓ ÒÚÂ
„Ó ËÁ„Û·ËÎË, Ó·˙ÌÂÚ Ò Í˙Ï ‚‡¯Ëfl ÏÓ·ËÎÂÌ ÓÔÂ‡ÚÓ.
îÛÌ͈ËflÚ‡ Á‡ Á‡Íβ˜‚‡Ì ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇ ËÁÔÓÎÁ‚‡
Ô‡Ó·ڇ ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇, Á‡ ‰‡ Ò ËÁ·Â„Ì ÌÂÔÓÁ‚ÓÎÂÌÓ
ÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇. íÂÎÂÙÓÌ˙Ú ‚Ë Ë‰‚‡ Ò ÌÂfl Ë Úfl Â
Á‡‰‡‰Â̇ Ù‡·˘ÌÓ Ì‡ 00000000.
ᇠ‰‡...
ÇËÊÚÂ...
AÍÚË‚Ë‡ÚÂ/‰ÂÁ‡ÍÚË‚Ë‡ÚÂ
Á‡Íβ˜‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓ̇
ëÚ‡Ìˈ‡ 87
(åÂÌ˛ 4.6.3).
èÓÏÂÌËÚ ԇÓ·ڇ ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇
ëÚ‡Ìˈ‡ 88
(åÂÌ˛ 4.6.4).
ëÚ‡Ìˈ‡ 87
(åÂÌ˛ 4.6.2).
PUK
ᇠ‰‡ ‡ÍÚË‚Ë‡Ú ÓÚÌÓ‚Ó PIN ÍÓ‰‡ ÒË:
1. Ç˙‚‰ÂÚ PUK ÍÓ‰‡ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ÑÄ.
2. Ç˙‚‰ÂÚ ÌÓ‚ PIN ÍÓ‰ ÔÓ ‚‡¯ ËÁ·Ó Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ÑÄ.
3. äÓ„‡ÚÓ Ò ÔÓfl‚Ë Ò˙Ó·˘ÂÌË èOTBöPÑà HOB PIN,
‚˙‚‰ÂÚ ÔÓ‚ÚÓÌÓ Ò˙˘Ëfl ÍÓ‰ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ
Í·‚˯ ÑÄ.
ÄÍÓ ‰ÂÒÂÚ Ô˙ÚË ÔÓ‰ ‚˙‚‰ÂÚ ÌÂÔ‡‚ËÎÂÌ PUK ÍÓ‰, SIM
͇Ú‡Ú‡ ÒÚ‡‚‡ Ì‚‡Îˉ̇. é·˙ÌÂÚ Ò Í˙Ï ÏÓ·ËÎÌËfl ÒË
ÓÔÂ‡ÚÓ Á‡ ÌÓ‚‡ ͇Ú‡.
124
125
äÓ‰Ó‚Â Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô
äÓ‰Ó‚Â Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô
PIN2
è‡Ó· Á‡ Á‡·‡Ì‡
PIN2 ÍÓ‰˙Ú (ÓÚ 4 ‰Ó 8 ˆËÙË), ÍÓÈÚÓ Ò Ô‰ÓÒÚ‡‚fl Ò ÌflÍÓË
SIM ͇ÚË,  ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ ÔË ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÌflÍÓË ÙÛÌ͈ËË,
͇ÚÓ ÓÔ‰ÂÎflÌ ̇ χÍÒËχÎ̇ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ Ó·‡Ê‰‡ÌÂ.
åÓÊÂÚ ‰‡ ‡ÁÔÓ·„‡ÚÂ Ò ÚÂÁË ÙÛÌ͈ËË, ‡ÍÓ ÒÂ
ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú ÓÚ ‚‡¯‡Ú‡ SIM ͇Ú‡.
í‡ÁË ˜ÂÚËˈËÙÂ̇ Ô‡Ó· Ò ËÁËÒÍ‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
ÙÛÌ͈ËflÚ‡ Á‡ Á‡·‡Ì‡ ̇ ‡Á„Ó‚ÓË. åÓÊÂÚ ‰‡ ÒÏÂÌËÚÂ
Ú‡ÁË Ô‡Ó· ‚ ÓÔˆËflÚ‡ áAÅPAHA HA PAáÉOBOPàTE
(åÂÌ˛ 6.2). ᇠÔӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl ‚Ê. ëÚ‡Ìˈ‡ 105.
ÄÍÓ ÚË Ô˙ÚË ÔÓ‰ ‚˙‚‰ÂÚ ÌÂÔ‡‚ËÎÂÌ PIN2 ÍÓ‰, ÍÓ‰˙Ú
 ·ÎÓÍË‡Ì Ë ÌflχÚ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÙÛÌ͈ËËÚÂ, ‰Ó͇ÚÓ Ì „Ó
‡ÍÚË‚Ë‡ÚÂ, ͇ÚÓ ‚˙‚‰ÂÚ PUK2 ÍÓ‰.
ᇠÔÓÏfl̇ PIN2, ‚Ê. ëÚ‡Ìˈ‡ 89 (åÂÌ˛ 4.6.7).
PUK2
éÒÂψËÙÂÌËflÚ PUK2 ÍÓ‰ (PIN Unblocking Key 2 ÔÂÒÓ̇ÎÂÌ Íβ˜ Á‡ ‡Á·ÎÓÍË‡Ì 2), ÍÓÈÚÓ ÒÂ
Ô‰ÓÒÚ‡‚fl Ò ÌflÍÓË SIM ͇ÚË, Ò ËÁËÒÍ‚‡ Á‡ ÔÓÏfl̇ ̇
·ÎÓÍË‡Ì PIN2 ÍÓ‰. ÄÍÓ Á‡„Û·ËÚ ÚÓÁË ÍÓ‰, Ó·˙ÌÂÚ ÒÂ
Í˙Ï ÏÓ·ËÎÌËfl ÒË ÓÔÂ‡ÚÓ.
ᇠ‰‡ ‡ÍÚË‚Ë‡Ú ÓÚÌÓ‚Ó PIN2 ÍÓ‰‡ ÒË:
1. Ç˙‚‰ÂÚ PUK2 ÍÓ‰‡ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ
Í·‚˯ ÑÄ.
2. Ç˙‚‰ÂÚ ÌÓ‚ PIN2 ÍÓ‰ ÔÓ ‚‡¯ ËÁ·Ó Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ÑÄ.
3. äÓ„‡ÚÓ Ò ÔÓfl‚Ë Ò˙Ó·˘ÂÌË èOTBöPÑà PIN 2,
‚˙‚‰ÂÚ ÔÓ‚ÚÓÌÓ Ò˙˘Ëfl ÍÓ‰ Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ
Í·‚˯ ÑÄ.
ÄÍÓ ‰ÂÒÂÚ Ô˙ÚË ÔÓ‰ ‚˙‚‰ÂÚ ÌÂÔ‡‚ËÎÂÌ PUK2 ÍÓ‰,
Ìflχ ‰‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÙÛÌ͈ËËÚÂ, Ò‚˙Á‡ÌË Ò
PIN2 ÍÓ‰‡. é·˙ÌÂÚ Ò Í˙Ï ÏÓ·ËÎÌËfl ÒË ÓÔÂ‡ÚÓ Á‡
ÌÓ‚‡ ͇Ú‡.
126
127
àÌÙÓχˆËfl Á‡ Á‰‡‚ÂÚÓ Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡
àÌÙÓχˆËfl Á‡ Á‰‡‚ÂÚÓ
Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡
àÁ·„‡Ì ̇ ‡‰ËÓ˜ÂÒÚÓÚË
(ËÌÙÓχˆËfl Á‡ ÒÔˆËÙ˘̇ڇ
ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ‡·ÒÓ·Ë‡ÌÂ)
íÓÁË ÚÂÎÂÙÓÌ ÓÚ„Ó‚‡fl ̇ ËÁËÒÍ‚‡ÌËflÚ‡ ̇ Ö‚ÓÔÂÈÒÍËfl
Ò˙˛Á (Öë) ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË ̇ ËÁ·„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡‰ËÓ‚˙ÎÌË.
åÓ·ËÎÌËflÚ ‚Ë ÚÂÎÂÙÓÌ Â ‡‰ËÓÔ‰‡‚‡ÚÂÎ Ë ÔËÂÏÌËÍ.
íÓÈ Â Ò˙Á‰‡‰ÂÌ Ë ÔÓËÁ‚‰ÂÌ Ú‡Í‡ ˜Â ‰‡ Ì ̇‰ı‚˙Îfl
ÎËÏËÚËÚ Á‡ ËÁ·„‡Ì ̇ ‡‰ËÓ˜ÂÒÚÓÚ̇ ÂÌÂ„Ëfl ÒÔÓ‰
ÔÂÔÓ˙ÍËÚ ̇ ë˙‚ÂÚ‡ ̇ Ö‚ÓÔÂÈÒÍËfl Ò˙˛Á. íÂÁË
ÎËÏËÚË Ô‰ÒÚ‡‚Îfl‚‡Ú ˜‡ÒÚ ÓÚ ÔÓ‰Ó·ÌË Ì‡ÒÓÍË, ÍÓËÚÓ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚fl‚‡Ú ‰ÓÔÛÒÚËÏËÚ ÌË‚‡ ̇ ‡‰ËÓ˜ÂÒÚÓÚ̇ ÂÌÂ„Ëfl
Á‡ ̇ÒÂÎÂÌËÂÚÓ. ç‡ÒÓÍËÚ ҇ ‡Á‡·ÓÚÂÌË ÓÚ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏË
̇ۘÌË ËÌÒÚËÚÛÚË ÒΉ ÔÂËӉ˘̇ Ë ‚ÌËχÚÂÎ̇ ÓˆÂÌ͇
̇ ̇ۘÌË ËÁÒΉ‚‡ÌËfl. Ç ÎËÏËÚËÚ  Á‡ÎÓÊÂ̇
Á̇˜ËÚÂÎ̇ „‡Ìˈ‡ ̇ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ, Ô‰̇Á̇˜Â̇ ‰‡
„‡‡ÌÚË‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ ̇ ‚Ò˘ÍË ıÓ‡, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ
‚˙Á‡ÒÚÚ‡ Ë Á‰‡‚ÂÚÓ ËÏ.
íÂÒÚÓ‚ÂÚ Á‡ ëëÄ Ò ÔÓ‚Âʉ‡Ú, ͇ÚÓ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
Òڇ̉‡ÚÌËÚ ÓÔÂ‡ÚË‚ÌË ÔÓÁˈËË Ò ÚÂÎÂÙÓÌ, ÍÓÈÚÓ
Ô‰‡‚‡ ÔË Ì‡È-‚ËÒÓ͇ ÒÂÚËÙˈË‡Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ ‚˙‚
‚Ò˘ÍË ËÁÔËÚ‡ÌË ˜ÂÒÚÓÚË. Ç˙ÔÂÍË ˜Â ëëÄ Ò ÓÔ‰ÂÎfl
ÔË Ì‡È-‚ËÒÓ͇ڇ ÒÂÚËÙˈË‡Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ,
‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÚÓ ÌË‚Ó Ì‡ ëëÄ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ ‚ ‡·ÓÚÂÌ
ÂÊËÏ ÏÓÊ ‰‡  ‰ÓÒÚ‡ ÔÓ‰ χÍÒËχÎ̇ڇ ÒÚÓÈÌÓÒÚ. íÓ‚‡
 ڇ͇, Á‡˘ÓÚÓ ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú Â Ô‰‚ˉÂÌ ‰‡ ‡·ÓÚË ÔË
‡Á΢ÌË ÌË‚‡ ̇ ÏÓ˘ÌÓÒÚ, Á‡ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ò‡ÏÓ
ÌÂÓ·ıÓ‰Ëχڇ ‰‡ ‚˙Á͇ Ò ÏÂʇڇ ÏÓ˘ÌÓÒÚ. èÓ ÔË̈ËÔ
ÍÓÎÍÓÚÓ ÒÚ ÔÓ-·ÎËÁÍÓ ‰Ó ·‡ÁÓ‚‡Ú‡ Òڇ̈Ëfl, ÚÓÎÍÓ‚‡  ÔÓÌËÒÍÓ ËÁÎ˙˜‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÎÂÙÓ̇.
èÂ‰Ë ‰‡‰ÂÌ ÌÓ‚ ÏÓ‰ÂÎ ‰‡ ·˙‰Â ÔÛÒÌ‡Ú ‚ Ó·˙˘ÂÌËÂ, Â
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ·˙‰Â Ò˙„·ÒÛ‚‡Ì Ò Ö‚ÓÔÂÈÒ͇ڇ
‰ËÂÍÚË‚‡ Á‡ ‡‰ËÓ Ë ÚÂ΂ËÁËÓÌÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ. Ö‰ÌÓ ÓÚ
Ò˙ÍÂÒÚ‚ÂÌËÚ ËÁËÒÍ‚‡ÌËfl ̇ ‰ËÂÍÚË‚‡Ú‡  Á‡˘ËÚ‡ ̇
Á‰‡‚ÂÚÓ Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ ̇ ÔÓÚ·ËÚÂÎfl, ͇ÍÚÓ Ë
̇ÓÒڇ̇ÎËÚ ıÓ‡.
çÓχڇ Á‡ ËÁ·„‡Ì ̇ ÏÓ·ËÎÌË ÚÂÎÂÙÓÌË Â Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò
ÏÂ̇ ‰ËÌˈ‡, ËÁ‚ÂÒÚ̇ ͇ÚÓ ëëÄ (ÒÔˆËÙ˘̇ ÒÚÂÔÂÌ
̇ ‡·ÒÓ·Ë‡ÌÂ). ãËÏËÚ˙Ú Á‡ ëëÄ, ÔÂÔÓ˙˜‡Ì ÓÚ ë˙‚ÂÚ‡
̇ Öë  2,0 W/Í„.*
* ãËÏËÚ˙Ú Á‡ ëëÄ Á‡ ÔÓÚ·ËÚÂÎËÚ ̇ ÏÓ·ËÎÌË ÚÂÎÂÙÓÌË,
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ÓÚ ¯ËÓ͇ڇ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÓÒÚ,  2,0 ‚‡Ú‡ ̇
ÍËÎÓ„‡Ï (W/Í„) Ò‰ÌÓ Á‡ „‡Ï ÚÂÎÂÒÌÓ Ú„ÎÓ. ãËÏËÚ˙Ú
‚Íβ˜‚‡ Á̇˜ËÚÂÎ̇ „‡Ìˈ‡ ̇ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ, ÍÓflÚÓ
Ô‰ÓÒÚ‡‚fl ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎ̇ Á‡˘ËÚ‡ ̇ ̇ÒÂÎÂÌËÂÚÓ Ë
Ô‰‚ËÊ‚‡ ‚ÒflÍ‡Í‚Ë ‚‡ˇˆËË ‚ ËÁÏÂ‚‡ÌËflÚ‡. ëÚÓÈÌÓÒÚËÚÂ
Á‡ ëëÄ ÏÓÊ ‰‡ ‚‡Ë‡Ú ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Ì‡ˆËÓ̇ÎÌËÚÂ
ËÁËÒÍ‚‡ÌËfl Á‡ ÓÚ˜ËÚ‡ÌÂ Ë ÏÂÊÓ‚‡Ú‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡.
128
129
àÌÙÓχˆËfl Á‡ Á‰‡‚ÂÚÓ Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡
àÌÙÓχˆËfl Á‡ Á‰‡‚ÂÚÓ Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡
è‰ԇÁÌË ÏÂÍË ÔË ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇
·‡ÚÂËËÚÂ
íÂÎÂÙÓÌ˙Ú ‚Ë Ò Á‡ı‡Ì‚‡ ÓÚ Á‡Âʉ‡˘‡ Ò ÎËÚË‚ÓÈÓÌ̇ Òڇ̉‡Ú̇ ·‡ÚÂËfl.
• çËÍÓ„‡ Ì ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÔÓ‚‰ÂÌÓ Á‡fl‰ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
ËÎË ·‡ÚÂËfl.
• àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ·‡ÚÂËflÚ‡ Ò‡ÏÓ ÔÓ Ô‰̇Á̇˜ÂÌËÂ.
• ÄÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÚÂÎÂÙÓ̇ ‚ ·ÎËÁÓÒÚ ‰Ó ·‡ÁÓ‚‡Ú‡
ÏÂÊÓ‚‡ Òڇ̈Ëfl, ÚÓÈ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔÓ-χÎÍÓ ÏÓ˘ÌÓÒÚ;
‚ÂÏÂÚÓ Á‡ „Ó‚ÓÂÌÂ Ë ‚ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ ÒËÎÌÓ Ò ‚ÎËflflÚ ÓÚ
ÒË·ڇ ̇ Ò˄̇· ̇ ÍÎÂÚ˙˜Ì‡Ú‡ ÏÂʇ Ë ÓÚ
Ô‡‡ÏÂÚËÚÂ, Á‡‰‡‰ÂÌË ÓÚ ÏÂÊÓ‚Ëfl ÓÔÂ‡ÚÓ.
• ÇÂÏÂÚÓ Á‡ Á‡Âʉ‡Ì ̇ ·‡ÚÂËflÚ‡ Á‡‚ËÒË ÓÚ
ÓÒÚ‡‚‡˘Ëfl Á‡fl‰, ‚ˉ‡ ·‡ÚÂËfl Ë Á‡fl‰ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
ŇÚÂËflÚ‡ ÏÓÊ ‰‡ Ò Á‡Âʉ‡ Ë ‡ÁÂʉ‡ ÒÚÓÚˈË
Ô˙ÚË, ÌÓ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ˘Â Ò ËÁÌÓÒË. äÓ„‡ÚÓ
ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÚÓ ‚ÂÏ (Á‡ „Ó‚ÓÂÌÂ Ë ‚ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ) ÒÚ‡ÌÂ
Á‡·ÂÎÂÊËÏÓ ÔÓ-Í‡ÚÍÓ ÓÚ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓÚÓ, ‚ÂÏ  ‰‡ ÒÂ
ÒÏÂÌË ·‡ÚÂËflÚ‡.
• ÄÍÓ Ò ÓÒÚ‡‚Ë ·ÂÁ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡, Ò Ú˜ÂÌË ̇ ‚ÂÏÂÚÓ
̇Ô˙ÎÌÓ Á‡‰Â̇ڇ ·‡ÚÂËfl ˘Â ÒÔ‡‰ÌÂ.
• ç ÓÒÚ‡‚flÈÚ ·‡ÚÂËflÚ‡ ̇ „ÓÂ˘Ë ËÎË ÒÚÛ‰ÂÌË ÏÂÒÚ‡,
͇ÚÓ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ ‚ ÎÂÚÌË ËÎË ÁËÏÌË ÛÒÎÓ‚Ëfl, Ú˙È Í‡ÚÓ
˘Â Ò˙Í‡ÚËÚ ͇ԇˆËÚÂÚ‡ Ë ÊË‚ÓÚ‡ ̇ ·‡ÚÂËflÚ‡.
ëÚÂÏÂÚ Ò ‚Ë̇„Ë ‰‡ ‰˙ÊËÚ ·‡ÚÂËflÚ‡ ̇ ÒÚ‡È̇
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡. íÂÎÂÙÓÌ Ò „Ó¢‡ ËÎË ÒÚÛ‰Â̇ ·‡ÚÂËfl
ÏÓÊ ‚ÂÏÂÌÌÓ ‰‡ Ì ‡·ÓÚË ‰ÓË Ë ÔË Ì‡Ô˙ÎÌÓ
Á‡‰Â̇ ·‡ÚÂËfl. ãËÚË‚Ó-ÈÓÌÌËÚ ·‡ÚÂËË ÓÒÓ·ÂÌÓ
Ò ‚ÎËflflÚ ÓÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË ÔÓ‰ 0 °C.
• ç ҂˙Á‚‡ÈÚ ·‡ÚÂËflÚ‡ ̇ Í˙ÒÓ. åÓÊ ‰‡ Ò ÔÓÎÛ˜Ë
ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ Ò‚˙Á‚‡Ì ̇ Í˙ÒÓ, ÍÓ„‡ÚÓ ÏÂÚ‡ÎÂÌ Ô‰ÏÂÚ
(ÏÓÌÂÚ‡, Í·ÏÂ ËÎË ÔËÒ‡Î͇) Ô˘ËÌË Ôfl͇ ‚˙Á͇
ÏÂÊ‰Û + Ë - ̇ ·‡ÚÂËflÚ‡ (ÏÂÚ‡ÎÌËÚ Ì˯ÍË Ì‡
·‡ÚÂËflÚ‡) , ̇ÔËÏÂ, ÍÓ„‡ÚÓ ÌÓÒËÚ ÂÁÂ‚̇ ·‡ÚÂËfl
‚ ‰ÊÓ· ËÎË ˜‡ÌÚ‡. èË Í˙ÒÓ Ò˙‰ËÌÂÌË ̇
ÚÂÏË̇ÎËÚ ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÓ‚Â‰Ë ·‡ÚÂËflÚ‡ ËÎË
Ô‰ÏÂÚ˙Ú, Ô˘ËÌËÎ Í˙ÒÓÚÓ Ò˙‰ËÌÂÌËÂ.
• àÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚ ·‡ÚÂËË ‰‡ Ò ı‚˙ÎflÚ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ë Ò
ÏÂÒÚÌËÚ ‡ÁÔÓ‰·Ë. ÇË̇„Ë ‰‡ Ò ˆËÍÎË‡Ú. çÂ
ËÁı‚˙ÎflÚ ·‡ÚÂËËÚ ‚ Ó„˙Ì.
• àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ҇ÏÓ Ó‰Ó·ÂÌË ÓÚ Samsung ·‡ÚÂËË Ë
Á‡Âʉ‡ÈÚ ·‡ÚÂËflÚ‡ ÒË Ò‡ÏÓ Ò Ó‰Ó·ÂÌÓ ÓÚ Samsung
Á‡fl‰ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó. äÓ„‡ÚÓ Ì ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡fl‰ÌÓÚÓ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, „Ó ËÁÍβ˜‚‡ÈÚ ÓÚ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒ͇ڇ ÏÂʇ.
ç ÓÒÚ‡‚flÈÚ ·‡ÚÂËflÚ‡, Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò˙Ò Á‡fl‰ÌÓÚÓ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, Á‡ Ôӂ˜ ÓÚ Â‰Ì‡ Ò‰Ïˈ‡, Ú˙È Í‡ÚÓ
ÔÂÁ‡Âʉ‡ÌÂÚÓ ÏÓÊ ‰‡ Ò˙Í‡ÚË ÊË‚ÓÚ‡ È.
• ä‡ÈÌËÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË Ò ÓÚ‡Áfl‚‡Ú ̇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡
̇ Á‡Âʉ‡Ì ̇ ·‡ÚÂËflÚ‡ ‚Ë: ÏÓÊ ‰‡ Ò ̇ÎÓÊË
Ô˙‚Ó ‰‡ fl Óı·‰ËÚ ËÎË Á‡ÚÓÔÎËÚÂ.
130
131
àÌÙÓχˆËfl Á‡ Á‰‡‚ÂÚÓ Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡
àÌÙÓχˆËfl Á‡ Á‰‡‚ÂÚÓ Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡
è˙Ú̇ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ
ÅÂÁÊ˘ÌËflÚ ‚Ë ÚÂÎÂÙÓÌ ‚Ë Ô‰ÒÚ‡‚Îfl‚‡ Á̇˜ËÚÂÎÌÓ
Ò‰ÒÚ‚Ó Á‡ Ó·˘Û‚‡ÌÂ Ò „Î‡Ò ÔÓ˜ÚË Ì‡‚ÒflÍ˙‰Â, ÔÓ ‚ÒflÍÓ
‚ÂÏÂ. çÓ Û‰Ó·ÒÚ‚‡Ú‡ ̇ ·ÂÁÊ˘ÌËfl ÚÂÎÂÙÓÌ ‚˙‚flÚ ˙͇
Á‡ ˙͇ Ò ‚‡Ê̇ ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ, ÍÓflÚÓ ‚ÒÂÍË ÔÓÚ·ËÚÂÎ
Úfl·‚‡ ‰‡ ÔËÂÏÂ.
äÓ„‡ÚÓ ¯ÓÙË‡ÚÂ, ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ ÒÚÓË Ì‡ Ô˙‚Ó ÏflÒÚÓ.
äÓ„‡ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÂÁÊ˘ÌËfl ÒË ÚÂÎÂÙÓÌ Ì‡ ‚Ó·̇,
·˙‰ÂÚ ‡ÁÛÏÌË Ë Á‡ÔÓÏÌÂÚ ÒΉÌËÚ Ò˙‚ÂÚË.
1. á‡ÔÓÁ̇ÈÚ ÒÂ Ò ·ÂÁÊ˘ÌËfl ÚÂÎÂÙÓÌ Ë ÙÛÌ͈ËËÚ ÏÛ
͇ÚÓ ·˙ÁÓ ËÁ·Ë‡ÌÂ Ë ÔÂËÁ·Ë‡ÌÂ. ÄÍÓ ‡ÁÔÓ·„‡ÚÂ
Ò ÚÂÁË ÙÛÌ͈ËË, Ú ˘Â ‚Ë ÔÓÏÓ„Ì‡Ú ‰‡ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ËÚÂ
Ó·‡Ê‰‡ÌÂÚÓ ÒË, ·ÂÁ ‰‡ ÓڂΘÂÚ ‚ÌËχÌËÂÚÓ ÒË ÓÚ
Ô˙Úfl.
2. ÄÍÓ ËχÚÂ, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó “ìÒ‚Ó·Ó‰ÌË ˙ˆÂ”.
èÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰Ó·‡‚ÂÚ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ÌË‚Ó Ì‡
Û‰Ó·ÒÚ‚Ó Ë Á‡˘ËÚ‡ Í˙Ï ·ÂÁÊ˘ÌËfl ÒË ÚÂÎÂÙÓÌ Ò ÌflÍÓÂ
ÓÚ ÏÌÓ„Ó·ÓÈÌËÚ ‡ÍÒÂÒÓ‡Ë “ìÒ‚Ó·Ó‰ÌË ˙ˆÂ”, ÍÓËÚÓ
Ò„‡ Ò Ô‰·„‡Ú.
3. Ñ˙ÊÚ ·ÂÁÊ˘ÌËfl ÒË ÚÂÎÂÙÓÌ Ì‡ Û‰Ó·ÌÓ ÏflÒÚÓ.
ífl·‚‡ ‰‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÒÚË„ÌÂÚ ·ÂÁÊ˘ÌËfl ÒË ÚÂÎÂÙÓÌ,
·ÂÁ ‰‡ ÓÚÍ˙Ò‚‡Ú ÔӄΉ ÓÚ Ô˙Úfl. ÄÍÓ Ò ÔÓÎÛ˜Ë
‚ıÓ‰fl˘Ó Ó·‡Ê‰‡Ì ‚ ÌÂÛ‰Ó·ÂÌ ÏÓÏÂÌÚ, ÓÒÚ‡‚ÂÚÂ
ÓÚ„Ó‚Ó‡ ̇ „·ÒÓ‚‡Ú‡ ÔÓ˘ÂÌÒ͇ ÍÛÚËfl.
4. 삉ÓÏÂÚ ÎˈÂÚÓ, Ò ÍÓÂÚÓ ‡Á„Ó‚‡flÚÂ, ˜Â ¯ÓÙË‡ÚÂ;
‡ÍÓ Ò ̇ÎÓÊË, ÓÚÎÓÊÂÚ ‡Á„Ó‚Ó‡ ÔË ÚÂÊÍË Ô˙ÚÌË
ËÎË ÓÔ‡ÒÌË ÍÎËχÚ˘ÌË ÛÒÎÓ‚Ëfl. Ñ˙ʉ, ÒÛ„‡¯Ëˆ‡,
ÒÌfl„, Ή, ‰ÓË ÚÂÊÍÓÚÓ Á‡‰˙ÒÚ‚‡Ì ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰‡Ú
ÓÔ‡ÒÌË.
5. ç ÒË ‚Ó‰ÂÚ ·ÂÎÂÊÍË Ë Ì Ú˙ÒÂÚ ÚÂÎÂÙÓÌÌË
ÌÓÏÂ‡, ‰Ó͇ÚÓ ¯ÓÙË‡ÚÂ. äÓ„‡ÚÓ ÒË Ò˙ÒÚ‡‚flÚÂ
ÒÔËÒ˙Í Ò˙Ò Á‡‰‡˜Ë ËÎË ÔÂı‚˙ÎflÚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl
Û͇Á‡ÚÂÎ, ÚÓ‚‡ Óڂ΢‡ ‚ÌËχÌËÂÚÓ ‚Ë ÓÚ „·‚̇ڇ ‚Ë
ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ - ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÚÓ ¯ÓÙË‡ÌÂ.
132
6. àÁ·Ë‡ÈÚ ‡ÁÛÏÌÓ Ë ‡Ì‡ÎËÁË‡ÈÚ Ô˙Ú̇ڇ
Ó·ÒÚ‡Ìӂ͇; ÔÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Ó·‡Ê‰‡ÈÚ ÒÂ, ÍÓ„‡ÚÓ ÌÂ
ÒÚ ‚ ‰‚ËÊÂÌË ËÎË ÔÂ‰Ë ‰‡ Ò ‚Íβ˜ËÚ ‚
‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ. ÉΉ‡ÈÚ ‰‡ Ô·ÌË‡Ú ӷ‡Ê‰‡ÌËflÚ‡ ÒË,
ÍÓ„‡ÚÓ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ˙Ú ‚Ë Ì  ‚ ‰‚ËÊÂÌËÂ. ÄÍÓ ÒÂ
̇ÎÓÊË ‰‡ Ò ӷ‡‰ËÚÂ, ‰Ó͇ÚÓ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ˙Ú Â ‚
‰‚ËÊÂÌËÂ, ËÁ·ÂÂÚ ÌflÍÓÎÍÓ ˆËÙË, ÔÓ‚Âfl‚‡ÈÚÂ
Ô˙Úfl Ë Ó„Î‰‡Î‡Ú‡, ÔÂ‰Ë ‰‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂ.
7. ç Ò ‚ÔÛÒ͇ÈÚ ‚ ÒÚÂÒË‡˘Ë ËÎË ÂÏÓˆËÓ̇ÎÌË
‡Á„Ó‚ÓË, ÍÓËÚÓ ÏÓÊ ‰‡ ÓÚ‚ÎÂÍ‡Ú ‚ÌËχÌËÂÚÓ.
àÁ‚ÂÒÚÂÚ Îˈ‡Ú‡, Ò ÍÓËÚÓ ‡Á„Ó‚‡flÚÂ, ˜Â ¯ÓÙË‡ÚÂ,
Ë ÓÚÎÓÊÂÚ ‡Á„Ó‚ÓËÚÂ, ÍÓËÚÓ ·Ëı‡ ÏÓ„ÎË ‰‡
ÓÚ‚ÎÂÍ‡Ú ‚ÌËχÌËÂÚÓ ‚Ë ÓÚ Ô˙Úfl.
8. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ·ÂÁÊ˘ÌËfl ÒË ÚÂÎÂÙÓÌ, Á‡ ‰‡ ÔÓ‚Ë͇ÚÂ
ÔÓÏÓ˘. àÁ·ÂÂÚ ÒÔ¯ÌËfl ÌÓÏÂ, ‡ÍÓ Ëχ ÔÓʇ,
Ô˙ÚÌÓ ÔÓËÁ¯ÂÒÚ‚Ë ËÎË ‰‡ ËÁ‚Ë͇Ú Å˙Á‡ ÔÓÏÓ˘.
ç Á‡·‡‚flÈÚÂ, ˜Â ÚÓÁË ‡Á„Ó‚Ó ÔÓ ·ÂÁÊ˘ÌËfl
ÚÂÎÂÙÓÌ Ì Ò ڇÍÒÛ‚‡!
9. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ·ÂÁÊ˘ÌËfl ÚÂÎÂÙÓÌ, Á‡ ‰‡ ÔÓχ„‡Ú ̇
‰Û„Ë ÔË ÒÔ¯ÌË ÒÎÛ˜‡Ë. ÄÍÓ ÒÚ‡ÌÂÚ ҂ˉÂÚÂΠ̇
Ô˙ÚÌÓ ÔÓËÁ¯ÂÒÚ‚ËÂ, ÌflÍ‡Í‚Ó ÔÂÒÚ˙ÔÎÂÌË ËÎË
‰Û„‡ ÒÔ¯̇ ÒËÚÛ‡ˆËfl, ÍÓ„‡ÚÓ Ëχ Á‡ÒÚ‡¯ÂÌ
˜Ó‚¯ÍË ÊË‚ÓÚ, ÔÓÁ‚˙ÌÂÚ ̇ ÌÓÏÂ‡ Á‡ ÒÔ¯ÌË
ÒÎÛ˜‡Ë, ͇ÍÚÓ ·ËıÚ ËÒ͇ÎË Ë ‰Û„ËÚ ‰‡ ̇Ô‡‚flÚ Á‡
‚‡Ò.
10. äÓ„‡ÚÓ Ò ̇ÎÓÊË, Ó·‡‰ÂÚ Ò ̇ è˙Ú̇ ÔÓÏÓ˘ ËÎË Á‡
‰Û„‡ ÒÔˆˇÎËÁË‡Ì‡ ÌÂÒÔ¯̇ ÔÓÏÓ˘. ÄÍÓ
Á‡·ÂÎÂÊËÚ ÔÓ‚‰ÂÌ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ, ÍÓÈÚÓ ÌÂ
Ô‰ÒÚ‡‚Îfl‚‡ ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚Â̇ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ, ÔÓ‚‰Â̇
Ô˙Ú̇ Ò˄̇ÎËÁ‡ˆËfl, ‰·ÌÓ Ô˙ÚÌÓ-Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ
ÔÓËÁ¯ÂÒÚ‚Ë ËÎË ÓÚÍ‡‰Ì‡Ú ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ, ÔÓÚ˙ÒÂÚÂ
è˙Ú̇ ÔÓÏÓ˘ ËÎË ‰Û„ ÒÔˆˇÎËÁË‡Ì ÌÂÒÔ¯ÂÌ
ÏÓ·ËÎÂÌ ÌÓÏÂ.
133
àÌÙÓχˆËfl Á‡ Á‰‡‚ÂÚÓ Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡
àÌÙÓχˆËfl Á‡ Á‰‡‚ÂÚÓ Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡
ꇷÓÚ̇ Ò‰‡
ëÔ‡Á‚‡ÈÚ ‚Ò˘ÍË ‰ÂÈÒÚ‚‡˘Ë ÒÔˆˇÎÌË Ì‡‰·Ë ‚
‰‡‰Â̇ڇ ӷ·ÒÚ Ë ‚Ë̇„Ë ËÁÍβ˜‚‡ÈÚ ÚÂÎÂÙÓ̇, ÍÓ„‡ÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ ÏÛ Â Á‡·‡ÌÂÌÓ, ËÎË ÍÓ„‡ÚÓ ÏÓÊ ‰‡
Ô˘ËÌË ÒÏÛ˘ÂÌËfl ËÎË ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ.
äÓ„‡ÚÓ Ò‚˙Á‚‡Ú ÚÂÎÂÙÓ̇ ËÎË ‰‡‰ÂÌ ‡ÍÒÂÒÓ‡ Í˙Ï
‰Û„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÔÓ˜ÂÚ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ ÏÛ Á‡
ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËfl Á‡ ÔÓ‰Ó·ÌË ËÌÒÚÛ͈ËË Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ. çÂ
Ò‚˙Á‚‡ÈÚ ÌÂÒ˙‚ÏÂÒÚËÏË ÔÓ‰ÛÍÚË.
ä‡ÍÚÓ Ë ÔË ‚ÒflÍÓ ‰Û„Ó ÏÓ·ËÎÌÓ ‡‰ËÓ Ô‰‡‚‡ÚÂÎÌÓ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, Á‡ Á‡‰Ó‚ÓÎËÚÂÎ̇ڇ ‡·ÓÚ‡ ̇ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ
Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ ̇ ÔÂÒÓ̇· ̇ ÔÓÚ·ËÚÂÎËÚ ÒÂ
ÔÂÔÓ˙˜‚‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ ‰‡ ·˙‰Â ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÓ Ò‡ÏÓ ‚
ÌÓχÎ̇ ‡·ÓÚ̇ ÔÓÁˈËfl (‰Ó ÛıÓÚÓ Ò ‡ÌÚÂ̇, ̇ÒÓ˜Â̇
̇‰ ‡ÏÓÚÓ).
ÖÎÂÍÚÓÌÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
èÓ-„ÓÎflχڇ ˜‡ÒÚ Ò˙‚ÂÏÂÌÌÓ ÂÎÂÍÚÓÌÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡Ì Â
Ô‰ԇÁÂÌÓ ÓÚ ‡‰ËÓ˜ÂÒÚÓÚÌË Ò˄̇ÎË. çÓ ÌflÍÓË
ÂÎÂÍÚÓÌÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ Ì ҇ Á‡˘ËÚÂÌË Ò¢Û
‡‰ËÓ˜ÂÒÚÓÚÌË Ò˄̇ÎË ÓÚ ·ÂÁÊ˘ÌËfl ‚Ë ÚÂÎÂÙÓÌ.
é·˙ÌÂÚ Ò Í˙Ï ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl Á‡ ‡ÎÚÂ̇ÚË‚Ë.
èÂÈÒÏÂÈÍ˙Ë
èÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚ ̇ ÔÂÈÒÏÂÈÍ˙Ë ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ú ‰‡ ÒÂ
ÒÔ‡Á‚‡ ÏËÌËχÎÌÓ ‡ÁÒÚÓflÌË ÓÚ 15 ÒÏ (6 Ë̘‡) ÏÂʉÛ
·ÂÁÊ˘ÌËfl ÚÂÎÂÙÓÌ Ë ÔÂÈÒÏÂÈÍ˙‡, Á‡ ‰‡ Ò ËÁ·Â„ÌÂ
ÔÓÚÂ̈ˇÎÌÓ ÒÏÛ˘ÂÌË ̇ ÔÂÈÒÏÂÈÍ˙‡. íÂÁË ÔÂÔÓ˙ÍË
Ò˙‚Ô‡‰‡Ú Ò ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÚÓ ËÁÒΉ‚‡ÌÂ Ë ÔÂÔÓ˙ÍË Ì‡
èÓÛ˜‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·ÂÁÊ˘̇ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl.
134
ïÓ‡ Ò ÔÂÈÒÏÂÈÍ˙Ë:
• ífl·‚‡ ‚Ë̇„Ë ‰‡ ‰˙Ê‡Ú ÚÂÎÂÙÓ̇ ̇ Ôӂ˜ ÓÚ 15 ÒÏ
(6 Ë̘‡) ‡ÁÒÚÓflÌË ÓÚ ÔÂÈÒÏÂÈÍ˙‡ ÒË, ÍÓ„‡ÚÓ
ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú Â ‚Íβ˜ÂÌ
• ç Úfl·‚‡ ‰‡ ÌÓÒflÚ ÚÂÎÂÙÓ̇ ‚ ‰ÊÓ· ‰Ó „˙‰ËÚÂ
• ífl·‚‡ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÛıÓÚÓ ÓÚ ‰Û„‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ ̇
ÔÂÈÒÏÂÈÍ˙‡, Á‡ ‰‡ ҂‰‡Ú ‰Ó ÏËÌËÏÛÏ ÔÓÚÂ̈ˇÎÌÓÚÓ
ÒÏÛ˘ÂÌËÂ
ÄÍÓ ËχÚ Ô˘Ë̇ ‰‡ ÔÓ‰ÓÁË‡ÚÂ, ˜Â Ò ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú
ÒÏÛ˘ÂÌËfl, ÌÂÁ‡·‡‚ÌÓ ËÁÍβ˜ÂÚ ÚÂÎÂÙÓ̇ ÒË.
ëÎÛıÓ‚Ë ‡Ô‡‡ÚË
çflÍÓË ‰Ë„ËÚ‡ÎÌË ·ÂÁÊ˘ÌË ÚÂÎÂÙÓÌË ÏÓÊ ‰‡ Ô˘ËÌflÚ
ÒÏÛ˘ÂÌËfl ÔË ÌflÍÓË ÒÎÛıÓ‚Ë ‡Ô‡‡ÚË. Ç ÒÎÛ˜‡È ̇
ÔÓ‰Ó·ÌË ÒÏÛ˘ÂÌËfl Ó·˙ÌÂÚ Ò Í˙Ï ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl ̇
ÒÎÛıÓ‚Ëfl ‡Ô‡‡Ú Á‡ ‡ÎÚÂ̇ÚË‚Ë.
ÑÛ„Ë Ï‰ˈËÌÒÍË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
ÄÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÌflÍ‡Í‚Ë ‰Û„Ë Ï‰ˈËÌÒÍË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡,
Ó·˙ÌÂÚ Ò Í˙Ï ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl ̇ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ, Á‡ ‰‡
‡Á·ÂÂÚ ‰‡ÎË ÚÓ Â ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ Á‡˘ËÚÂÌÓ ÓÚ ‚˙̯̇
‡‰ËÓ˜ÂÒÚÓÚ̇ ÂÌÂ„Ëfl. LJ¯ËflÚ ÎÂ͇ ÏÓÊ ‰‡ ‚Ë
ÔÓÏÓ„Ì ‰‡ ÔÓÎÛ˜ËÚ ڇÁË ËÌÙÓχˆËfl. àÁÍβ˜‚‡ÈÚÂ
ÚÂÎÂÙÓ̇ ‚ ·ÓÎÌ˘ÌË Á‡‚‰ÂÌËfl, ÍÓ„‡ÚÓ ‡ÁÔÓ‰·ËÚ ËÏ
ËÁËÒÍ‚‡Ú ÓÚ ‚‡Ò ‰‡ „Ó Ì‡Ô‡‚ËÚÂ. ÅÓÎÌˈËÚÂ Ë ·ÓÎÌ˘ÌËÚÂ
Á‡‚‰ÂÌËfl ÏÓÊ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‡Ô‡‡ÚË, ÍÓËÚÓ ‰‡ Ò‡
˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌË Í˙Ï ‚˙̯̇ ‡‰ËÓ˜ÂÒÚÓÚ̇ ÂÌÂ„Ëfl.
135
àÌÙÓχˆËfl Á‡ Á‰‡‚ÂÚÓ Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡
Ä‚ÚÓÏÓ·ËÎË
ꇉËÓ˜ÂÒÚÓÚÌËÚ Ò˄̇ÎË ÏÓÊ ‰‡ ÔÓ‚ÎËflflÚ Ì‡ ̉ӷÂ
ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌË Ë Á‡˘ËÚÂÌË ÂÎÂÍÚÓÌÌË ÒËÒÚÂÏË ‚ ÏÓÚÓÌË
Ô‚ÓÁÌË Ò‰ÒÚ‚‡. é·˙ÌÂÚ Ò Í˙Ï ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl ËÎË
Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎfl ÏÛ ‚˙‚ ‚˙Á͇ Ò ‡‚ÚÓÏÓ·Ë· ‚Ë.
ë˙˘Ó ڇ͇ Úfl·‚‡ ‰‡ ÔÓÔËÚ‡Ú ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl Ë Á‡
‚ÒflÍ‡Í‚Ó ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ, ÔÓÒÚ‡‚ÂÌÓ ‚
‡‚ÚÓÏÓ·Ë· ‚Ë.
ì͇Á‡ÌË ÏÂÒÚ‡
àÁÍβ˜‚‡ÈÚ ÚÂÎÂÙÓ̇ ‚Ë̇„Ë, ÍÓ„‡ÚÓ Ëχ ÔÓÒÚ‡‚ÂÌË
Ò˙Ó·˘ÂÌËfl ‚ ÚÓÁË ÒÏËÒ˙Î.
èÓÚÂ̈ˇÎÌÓ ÂÍÒÔÎÓÁË‚ÌË ‡ÚÏÓÒÙÂË
àÁÍβ˜‚‡ÈÚ ÚÂÎÂÙÓ̇, ÍÓ„‡ÚÓ ÒÚ ‚ ‡ÈÓÌ Ò ÔÓÚÂ̈ˇÎÌÓ
ÂÍÒÔÎÓÁ˂̇ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡, Ë ÒÔ‡Á‚‡ÈÚ ‚Ò˘ÍË Á̇ˆË Ë
ËÌÒÚÛ͈ËË. àÒÍËÚ ‚ Ú‡ÍË‚‡ ‡ÈÓÌË ÏÓÊ ‰‡ Ô˘ËÌflÚ
ÂÍÒÔÎÓÁËfl ËÎË ÔÓʇ, ÍÓËÚÓ ‰‡ ‰Ó‚‰‡Ú ‰Ó ̇‡Ìfl‚‡ÌËfl Ë
‰ÓË ‰Ó ÒÏ˙Ú.
èÓÚ·ËÚÂÎËÚ Úfl·‚‡ ‰‡ ËÁÍβ˜‚‡Ú ÚÂÎÂÙÓ̇, ÍÓ„‡ÚÓ Ò‡
̇ ·ÂÌÁËÌÓÒڇ̈Ëfl/„‡ÁÓÒڇ̈Ëfl. ç‡ÔÓÏÌflÏ ‚Ë ‰‡
ÒÔ‡Á‚‡Ú ӄ‡Ì˘ÂÌËflÚ‡ ‚˙ıÛ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡‰ËÓ
Ó·ÓÛ‰‚‡Ì ‚ „ÓË‚ÌË ‰ÂÔ‡ (ÔÎÓ˘‡‰ÍË Á‡ ÒÍ·‰Ë‡Ì Ë
‰ËÒÚË·ÛˆËfl ̇ „ÓË‚‡), ıËÏ˘ÂÒÍË Á‡‚Ó‰Ë ËÎË Ì‡ ÏÂÒÚ‡,
Í˙‰ÂÚÓ Ò ËÁ‚˙¯‚‡Ú ‚ÁË‚ÌË ‰ÂÈÌÓÒÚË.
ê‡ÈÓÌËÚÂ Ò ÔÓÚÂ̈ˇÎÌÓ ÂÍÒÔÎÓÁ˂̇ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡ Ò‡
˜ÂÒÚÓ, ÌÓ Ì ‚Ë̇„Ë, flÒÌÓ Ï‡ÍË‡ÌË. Ç ÚÓ‚‡ ˜ËÒÎÓ ‚ÎËÁ‡Ú
‰ÓÎ̇ڇ Ô‡ÎÛ·‡ ̇ ÍÓ‡·ËÚÂ, ‰ÂÔ‡ Á‡ Ú‡ÌÒÙÂ Ë
Ò˙ı‡Ìfl‚‡Ì ̇ ıËÏË͇ÎË, ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË, ËÁÔÓÎÁ‚‡˘Ë
‚Ú˜ÌÂÌ „‡Á (͇ÚÓ ÔÓÔ‡Ì/·ÛÚ‡Ì), ‡ÈÓÌË, Í˙‰ÂÚÓ ‚˙‚
‚˙Á‰Ûı‡ Ëχ ˜‡ÒÚËˆË ıËÏË͇ÎË, ͇ÚÓ Á˙ÌÓ, Ô‡ı ËÎË
ÏÂÚ‡Î̇ ÔÛ‰‡, ͇ÍÚÓ Ë ‚ÒflÍ‡Í‚Ë ‰Û„Ë ‡ÈÓÌË, Í˙‰ÂÚÓ
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ò ËÁËÒÍ‚‡ ËÁÍβ˜‚‡Ì ̇ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÌËfl
‰‚Ë„‡ÚÂÎ.
136
àÌÙÓχˆËfl Á‡ Á‰‡‚ÂÚÓ Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡
ëÔ¯ÌË Ó·‡Ê‰‡ÌËfl
íÓÁË ÚÂÎÂÙÓÌ, ͇ÍÚÓ ‚Ò˘ÍË ·ÂÁÊ˘ÌË ÚÂÎÂÙÓÌË, ‡·ÓÚË Ò
‡‰ËÓ Ò˄̇ÎË, ·ÂÁÊ˘ÌË Ë Ì‡ÁÂÏÌË ÏÂÊË, ͇ÍÚÓ Ë Ò˙Ò
Á‡‰‡‰ÂÌË ÓÚ ÔÓÚ·ËÚÂÎfl ̇ÒÚÓÈÍË, ÍÓËÚÓ Ì ÏÓ„‡Ú ‰‡
„‡‡ÌÚË‡Ú ‚˙Á͇ ÔË ‚ÒflÍ‡Í‚Ë ÛÒÎÓ‚Ëfl. ëΉӂ‡ÚÂÎÌÓ
ÌËÍÓ„‡ Ì ‡Á˜ËÚ‡ÈÚ ‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ Ì‡ ·ÂÁÊ˘ÌËfl ÚÂÎÂÙÓÌ
Á‡ ‚˙Á͇ ÔË ÒÔ¯ÌË ÒÎÛ˜‡Ë (Ò Å˙Á‡ ÔÓÏÓ˘, ̇ÔËÏÂ).
ç Á‡·‡‚flÈÚÂ, ˜Â Á‡ ‰‡ ̇·Ë‡ÚÂ Ë ÔËÂχÚ ӷ‡Ê‰‡ÌËfl,
ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ‚Íβ˜ÂÌ ‚ Ó·ı‚‡Ú Ò
‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÂÌ Ò˄̇Î. ç ‚Ë̇„Ë Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ Ò Ô‡‚flÚ
ÒÔ¯ÌË Ó·‡Ê‰‡ÌËfl ̇ ‚Ò˘ÍË ·ÂÁÊ˘ÌË ÏÂÊË ËÎË ÍÓ„‡ÚÓ
Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÓÔ‰ÂÎÂÌË ÏÂÊÓ‚Ë ÛÒÎÛ„Ë Ë/ËÎË
ÚÂÎÂÙÓÌÌË ÙÛÌ͈ËË. é·˙ÌÂÚ Ò Í˙Ï ÏÓ·ËÎÌËfl ÒË
ÓÔÂ‡ÚÓ.
ᇠ‰‡ Ò ӷ‡‰ËÚ ̇ ÚÂÎÂÙÓÌ Á‡ ÒÔ¯ÌË ÒÎÛ˜‡Ë,
̇Ô‡‚ÂÚ ÒΉÌÓÚÓ.
1. ÄÍÓ ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú Ì  ‚Íβ˜ÂÌ, ‚Íβ˜ÂÚ „Ó.
2. 燷ÂÂÚ ÒÔ¯ÌËfl ÌÓÏÂ Á‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl ‡ÈÓÌ
(̇ÔËÏÂ, 112 ËÎË ‰Û„ ÓÙˈˇÎÂÌ ÌÓÏÂ Á‡ ÒÔ¯ÌË
ÒÎÛ˜‡Ë). çÓÏÂ‡Ú‡ Á‡ ÒÔ¯ÌË ÒÎÛ˜‡Ë ‚‡Ë‡Ú ÒÔÓ‰
ÏflÒÚÓÚÓ.
3. ç‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
.
ÄÍÓ Ò‡ ‡ÍÚË‚Ë‡ÌË ÓÔ‰ÂÎÂÌË ÙÛÌ͈ËË (Á‡·‡Ì‡ ̇
‡Á„Ó‚ÓË, ̇ÔËÏÂ), Ô˙‚Ó ÏÓÊ ‰‡ Ò ̇ÎÓÊË ‰‡ „Ë
‰ÂÁ‡ÍÚË‚Ë‡ÚÂ, ÔÂ‰Ë ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÒÔ¯ÌËfl ÌÓÏÂ.
á‡ÔÓÁ̇ÈÚ ÒÂ Ò Ì‡ÒÚÓfl˘ËÚ ËÌÒÚÛ͈ËË Á‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËfl
Ë Ò ӷ˙ÌÂÚ Í˙Ï ÏÂÒÚÌËfl ÒË ÏÓ·ËÎÂÌ ÓÔÂ‡ÚÓ.
äÓ„‡ÚÓ Ò ӷ‡Ê‰‡Ú ̇ ÚÂÎÂÙÓÌ Á‡ ÒÔ¯ÌË ÒÎÛ˜‡Ë, ÌÂ
Á‡·‡‚flÈÚ ‰‡ Ô‰ÓÒÚ‡‚ËÚ ˆfl·ڇ ÌÂÓ·ıÓ‰Ëχ
ËÌÙÓχˆËfl ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ì‡È-ÚÓ˜ÌÓ. èÓÏÌÂÚÂ, ˜Â
ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ‚Ë ÏÓÊ ‰‡ Ò Ó͇Ê ‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓÚÓ Ò‰ÒÚ‚Ó
Á‡ ‚˙Á͇ ̇ ÏÂÒÚÓÔÓËÁ¯ÂÒÚ‚ËÂÚÓ; Ì ÔÂÍ˙Ò‚‡ÈÚÂ
‚˙Á͇ڇ, ÔÂ‰Ë ‰‡ ‚Ë ·˙‰Â ‡Á¯ÂÌÓ ‰‡ „Ó Ì‡Ô‡‚ËÚÂ.
137
àÌÙÓχˆËfl Á‡ Á‰‡‚ÂÚÓ Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡
ÑÛ„‡ ‚‡Ê̇ ËÌÙÓχˆËfl Á‡
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ
• ë‡ÏÓ Í‚‡ÎËÙˈË‡Ì ÔÂÒÓ̇ΠÚfl·‚‡ ‰‡ ÂÏÓÌÚË‡
ËÎË ËÌÒÚ‡ÎË‡ ÚÂÎÂÙÓ̇ ‚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ. ãÓ¯‡Ú‡
ËÌÒڇ·ˆËfl ËÎË Ó·ÒÎÛÊ‚‡Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò‡ ÓÔ‡ÒÌË Ë ‰‡
‡ÌÛÎË‡Ú „‡‡ÌˆËflÚ‡ ̇ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ.
• ê‰ӂÌÓ ÔÓ‚Âfl‚‡ÈÚ ‰‡ÎË ·ÂÁÊ˘ÌÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡Ì ‚
‡‚ÚÓÏÓ·Ë· ‚Ë Â ÔÓÒÚ‡‚ÂÌÓ Ë ‡·ÓÚË Ô‡‚ËÎÌÓ.
• ç Ò˙ı‡Ìfl‚‡ÈÚÂ Ë Ì ÔÂ̇ÒflÈÚ Á‡Ô‡ÎËÏË Ú˜ÌÓÒÚË,
„‡ÁÓ‚Â ËÎË ‚ÁË‚ÌË ‚¢ÂÒÚ‚‡ ̇ ‰ÌÓ Ë Ò˙˘Ó ÏflÒÚÓ Ò
ÚÂÎÂÙÓ̇, ˜‡ÒÚËÚ ËÎË ‡ÍÒÂÒÓ‡ËÚ ÏÛ.
• èË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË Ò ‚˙Á‰Û¯Ì‡ ‚˙Á„·‚Ìˈ‡ ÌÂ
Á‡·‡‚flÈÚÂ, ˜Â ‚˙Á‰Û¯Ì‡Ú‡ ‚˙Á„·‚Ìˈ‡ Ò ̇‰Û‚‡ Ò
„ÓÎflχ ÒË·. ç ÔÓÒÚ‡‚flÈÚ Ô‰ÏÂÚË, ‚Íβ˜ËÚÂÎÌÓ
ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌË ËÎË ÔÂÌÓÒËÏË ·ÂÁÊ˘ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
ÓÍÓÎÓ ‚˙Á‰Û¯Ì‡Ú‡ ‚˙Á„·‚Ìˈ‡ ËÎË ‚ Ó·Ò„‡ È. ÄÍÓ
·ÂÁÊ˘ÌÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡Ì  ÌÂÔ‡‚ËÎÌÓ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÓ Ë
‚˙Á‰Û¯Ì‡Ú‡ ‚˙Á„·‚Ìˈ‡ Ò ÓÚ‚ÓË, ÚÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡
‰Ó‚‰ ‰Ó ÒÂËÓÁÌÓ Ì‡‡Ìfl‚‡ÌÂ.
• àÁÍβ˜‚‡ÈÚ ÍÎÂÚ˙˜ÌËfl ÒË ÚÂÎÂÙÓÌ, ÔÂ‰Ë ‰‡ ÒÂ
͇˜ËÚ ̇ Ò‡ÏÓÎÂÚ. àÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·ÂÁÊ˘ÌË
ÚÂÎÂÙÓÌË ‚ Ò‡ÏÓÎÂÚË ÏÓÊ ‰‡ Ò Ó͇Ê ÓÔ‡ÒÌÓ Á‡
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ò‡ÏÓÎÂÚ‡, ÓÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ Â Ë ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓ.
• çÂÒÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÁË ËÌÒÚÛ͈ËË ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó
ÔÂÍ˙Ò‚‡Ì ËÎË ÔÂÍ‡Úfl‚‡Ì ̇ Ô‰ÓÒÚ‡‚flÌÂÚÓ Ì‡
ÚÂÎÂÙÓÌÌË ÛÒÎÛ„Ë Ì‡ ̇Û¯ËÚÂÎfl, ‰Ó Ô‰ÔËÂχÌ ̇
Ô‡‚ÌË ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl, ËÎË Ë Ì‡ ‰‚ÂÚÂ.
àÌÙÓχˆËfl Á‡ Á‰‡‚ÂÚÓ Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡
èÓ‰‰˙Ê͇ Ë ÒÂ‚ËÁ
íÂÎÂÙÓÌ˙Ú ‚Ë Ò ÓÚ΢‡‚‡ Ò˙Ò Á‡·ÂÎÂÊËÚÂÎÂÌ ‰ËÁ‡ÈÌ Ë
χÈÒÚÓÒ͇ ËÁ‡·ÓÚ͇ Ë Úfl·‚‡ ‰Ó· ‰‡ „Ó Ô‡ÁËÚÂ.
ÑÓÎÌËÚ Ò˙‚ÂÚË ˘Â ‚Ë ÔÓÏÓ„Ì‡Ú ‰‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚ ÛÒÎÓ‚ËflÚ‡
̇ „‡‡ÌˆËflÚ‡ Ë ‰‡ ÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÓ‰ÛÍÚ‡ ‰˙Î„Ë „Ó‰ËÌË.
• èË·Ë‡ÈÚ ÚÂÎÂÙÓ̇ Ë ‚Ò˘ÍËÚ ÏÛ ˜‡ÒÚË Ë ‡ÍÒÂÒÓ‡Ë
̇ ̉ÓÒÚ˙ÔÌÓ Á‡ ‰Âˆ‡ ÏflÒÚÓ.
• è‡ÁÂÚ ÚÂÎÂÙÓ̇ ÒÛı. ÇÒflÍ‡Í‚Ë ÓÚ·„‡ÌËfl, ‚·„‡ Ë
Ú˜ÌÓÒÚË Ò˙‰˙Ê‡Ú ÏËÌÂ‡ÎË, ÍÓËÚÓ ˘Â ‡Áfl‰‡Ú
ÂÎÂÍÚÓÌÌËÚÂ ÏÂÊË.
• ç ‰ÓÍÓÒ‚‡ÈÚ ÚÂÎÂÙÓ̇ Ò ÏÓÍË ˙ˆÂ, ‰Ó͇ÚÓ ÒÂ
Á‡Âʉ‡. Ç ÔÓÚË‚ÂÌ ÒÎÛ˜‡È ÏÓÊ ‰‡ ‚Ë ı‚‡Ì ÚÓÍ ËÎË
ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú ‰‡ Ò ÔÓ‚‰Ë.
• ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ Ë Ì ‰˙ÊÚ ÚÂÎÂÙÓ̇ ‚ Ô‡¯Ì‡ Ë
Ï˙Ò̇ Ò‰‡, Ú˙È Í‡ÚÓ ‡Á„ÎÓ·flÂÏËÚ ÏÛ ˜‡ÒÚË ÏÓ„‡Ú
‰‡ Ò ÔÓ‚‰flÚ.
• ç ‰˙ÊÚ ÚÂÎÂÙÓ̇ ‚ „Ó¢‡ Ò‰‡. ÇËÒÓÍËÚÂ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË Ò˙Í‡˘‡‚‡Ú ÊË‚ÓÚ‡ ̇ ÂÎÂÍÚÓÌÌËÚÂ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÔÓ‚Âʉ‡Ú ·‡ÚÂËËÚÂ Ë ‰ÂÙÓÏË‡Ú ËÎË
‡ÁÚ‡ÔflÚ ÌflÍÓË Ô·ÒÚχÒË.
• ç ‰˙ÊÚ ÚÂÎÂÙÓ̇ ‚ ÒÚÛ‰Â̇ Ò‰‡. äÓ„‡ÚÓ
ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú Ò Á‡ÚÓÔÎË ‰Ó ÌÓχÎ̇ڇ ÒË ‡·ÓÚ̇
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡, ‚˙Ú ‚ ÌÂ„Ó ÏÓÊ ‰‡ Ò ̇ÚÛÔ‡ ‚·„‡,
ÍÓflÚÓ ‰‡ ÔÓ‚Â‰Ë ÂÎÂÍÚÓÌÌËÚ Ô·ÚÍË.
• ç ËÁÔÛÒ͇ÈÚÂ, Ì ·ÛÚ‡ÈÚÂ Ë Ì Ú˙Ò͇ÈÚ ÚÂÎÂÙÓ̇.
ÉÛ·ËÚ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÓ‚‰flÚ ‚˙Ú¯ÌËÚÂ
ÂÎÂÍÚÓÌÌË Ô·ÚÍË.
• èË ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇ Ì ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ „Û·Ë
ıËÏË͇ÎË, ÔÓ˜ËÒÚ‚‡˘Ë ‡ÁÚ‚ÓËÚÂÎË ËÎË ÒËÎÌË
ÔÂÔ‡‡ÚË. àÁ·˙Ò‚‡ÈÚ „Ó Ò ÏÂ͇ Í˙Ô‡, ÎÂÍÓ Ì‡ÔÓÂ̇
‚ ÏÂÍ ‡ÁÚ‚Ó ̇ Ò‡ÔÛÌ Ë ‚Ó‰‡.
138
139
àÌÙÓχˆËfl Á‡ Á‰‡‚ÂÚÓ Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡
ê˜ÌËÍ
• ç „Ó ·Ófl‰ËÒ‚‡ÈÚÂ. ÅÓflÚ‡ ÏÓÊ ‰‡ Á‡‰˙ÒÚË
‡Á„ÎÓ·flÂÏËÚ ˜‡ÒÚË Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Ë ‰‡ ÔÓÔÂ˜Ë Ì‡
ÌÓχÎ̇ڇ ÏÛ ‡·ÓÚ‡.
ÖÚÓ ÌflÍÓË ÓÔ‰ÂÎÂÌËfl, ÍÓËÚÓ ˘Â ‚Ë ÔÓÏÓ„Ì‡Ú ‰‡
‡Á·ÂÂÚ ÓÒÌÓ‚ÌËÚ ÚÂıÌ˘ÂÒÍË ÚÂÏËÌË Ë Ò˙Í‡˘ÂÌËfl,
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ‚ Ú‡ÁË ·Ó¯Û‡, Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
ÒÚÓÔÓˆÂÌÚÓ‚Ó ÓÚ ÙÛÌ͈ËËÚ ̇ ÏÓ·ËÎÌËfl ÒË ÚÂÎÂÙÓÌ.
• ç Ò·„‡ÈÚ ÚÂÎÂÙÓ̇ ‚ ËÎË ‚˙ıÛ Ì‡„‚‡ÚÂÎÌË
Û‰Ë, ͇ÚÓ ÏËÍÓ‚˙ÎÌÓ‚‡ ÙÛ̇, Ô˜͇ ËÎË ‡‰Ë‡ÚÓ.
íÂÎÂÙÓÌ˙Ú ÏÓÊ ‰‡ ÂÍÒÔÎÓ‰Ë‡, ÍÓ„‡ÚÓ Ò ̇„ÂÂ
ÔÂÍÓÏÂÌÓ.
GPRS (General Packet Radio Service - „ÂÌÂ‡Î̇
Ô‡ÍÂÚ̇ ‡‰ËÓ ÛÒÎÛ„‡)
• àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ҇ÏÓ Ô‰ÓÒÚ‡‚Â̇ڇ ËÎË Ó‰Ó·Â̇
‡ÌÚÂ̇ Á‡ ÒÏfl̇. çÂÓ‰Ó·ÂÌËÚ ‡ÌÚÂÌË ËÎË
ÏÓ‰ËÙˈË‡ÌË ‡ÍÒÂÒÓ‡Ë ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÓ‚‰flÚ ÚÂÎÂÙÓ̇
Ë ‰‡ Ò‡ ‚ ̇Û¯ÂÌË ̇ ‡ÁÔÓ‰·ËÚ Á‡ ‡‰ËÓ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡.
• ÄÍÓ ÚÂÎÂÙÓÌ˙Ú, ·‡ÚÂËflÚ‡, Á‡fl‰ÌÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ËÎË
‡ÍÒÂÒÓ‡ËÚ ÏÛ Ì ‡·ÓÚflÚ Í‡ÍÚÓ Úfl·‚‡, Á‡ÌÂÒÂÚ „Ó ‚
̇È-·ÎËÁÍËfl ÓÚÓËÁË‡Ì ÒÂ‚ËÁ. èÂÒÓ̇Î˙Ú ˘Â ‚Ë
Ò˙‰ÂÈÒÚ‚‡, ‡ ‡ÍÓ Úfl·‚‡, ˘Â ÛÂ‰Ë ÔÓÔ‡‚͇ڇ ̇
ÚÂÎÂÙÓ̇.
çÓ‚‡ Ì„·ÒÓ‚‡ ÛÒÎÛ„‡ Ò ‰Ó·‡‚Â̇ ÒÚÓÈÌÓÒÚ, ÍÓflÚÓ
ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ËÁÔ‡˘‡ÌÂÚÓ Ë ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÌÙÓχˆËfl
ÔÓ ÏÓ·ËÎ̇ ÚÂÎÂÙÓÌ̇ ÏÂʇ. GPRS „‡‡ÌÚË‡
ÌÂÔÂÍ˙Ò̇ڇ ‚˙Á͇ Ò ËÌÚÂÌÂÚ Á‡ ÔÓÚ·ËÚÂÎËÚ ̇
ÏÓ·ËÎÌË ÚÂÎÂÙÓÌË Ë ÍÓÏÔ˛ÚË. éÒÌÓ‚‡‚‡ Ò ‚˙ıÛ
„ÎÓ·‡Î̇ڇ ÒËÒÚÂχ Á‡ ÏÓ·ËÎÌË ÍÓÏÛÌË͇ˆËË (GSM),
‚ÂËÊÌÓ ‚Íβ˜ÂÌË ÍÎÂÚ˙˜ÌË ÚÂÎÂÙÓÌÌË ‚˙ÁÍË Ë
ÛÒÎÛ„‡Ú‡ Á‡ Í‡ÚÍË Ò˙Ó·˘ÂÌËfl (SMS).
GSM (Global System for Mobile Communication „ÎÓ·‡Î̇ ÒËÒÚÂχ Á‡ ÏÓ·ËÎÌË ÍÓÏÛÌË͇ˆËË)
åÂʉÛ̇Ó‰ÂÌ Òڇ̉‡Ú Á‡ ÍÎÂÚ˙˜ÌË ÍÓÏÛÌË͇ˆËË, ÍÓÈÚÓ
„‡‡ÌÚË‡ Ò˙‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚÚ‡ ÏÂÊ‰Û ‡Á΢ÌËÚ ÏÂÊÓ‚Ë
ÓÔÂ‡ÚÓË. GSM ÔÓÍË‚‡ Ôӂ˜ÂÚÓ Â‚ÓÔÂÈÒÍË ‰˙ʇ‚Ë,
͇ÍÚÓ Ë ÏÌÓ„Ó ‰Û„Ë ˜‡ÒÚË Ì‡ Ò‚ÂÚ‡.
Java
èÓ„‡ÏÂÌ ÂÁËÍ, ˜ÂÁ ÍÓÈÚÓ Ò Ò˙Á‰‡‚‡Ú ÔËÎÓÊÂÌËfl,
‡·ÓÚÂ˘Ë Ò ‚Ò˘ÍË ı‡‰ÛÂÌË Ô·ÚÙÓÏË, ·ËÎÓ ÚÓ Ï‡ÎÍË,
Ò‰ÌË ËÎË „ÓÎÂÏË, ·ÂÁ ÏÓ‰ËÙË͇ˆËË. àÁÔÓÎÁ‚‡ ÒÂ Ë ÒÂ
‡Á‡·ÓÚ‚‡ „·‚ÌÓ Á‡ ËÌÚÂÌÂÚ, ͇ÍÚÓ Á‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌË
ËÌÚÂÌÂÚ Ò‡ÈÚÓ‚Â, ڇ͇ Ë Á‡ ËÌÚ‡ÌÂÚ ÏÂÊË. äÓ„‡ÚÓ Â‰Ì‡
Java ÔÓ„‡Ï‡ Ò Á‡‰ÂÈÒÚ‚‡ ÓÚ ËÌÚÂÌÂÚ ÒÚ‡Ìˈ‡, ÒÂ
̇˘‡ Java applet. äÓ„‡ÚÓ Ò Á‡‰ÂÈÒÚ‚‡ ̇ ÏÓ·ËÎÂÌ
ÚÂÎÂÙÓÌ ËÎË ÔÂȉÊ˙, Ò ̇˘‡ MIDlet.
140
141
ê˜ÌËÍ
PIN (Personal Identification Number - ÔÂÒÓ̇ÎÂÌ
ˉÂÌÚËÙË͇ˆËÓÌÂÌ ÌÓÏÂ)
ᇢËÚÂÌ ÍÓ‰, ÍÓÈÚÓ Ô‰ԇÁ‚‡ ÚÂÎÂÙÓ̇ Ò¢Û
ÌÂÔÓÁ‚ÓÎÂ̇ ÛÔÓÚ·‡. PIN ÍÓ‰˙Ú Ò Ô‰ÓÒÚ‡‚fl ÓÚ
ÏÓ·ËÎÌËfl ÓÔÂ‡ÚÓ Á‡Â‰ÌÓ Ò˙Ò SIM ͇Ú‡Ú‡. åÓÊ ‰‡ Â
ÏÂÊ‰Û ˜ÂÚËË Ë ÓÒÂÏ ˆËÙË, ͇ÍÚÓ Ë ‰‡ Ò ÔÓÏÂÌË, ‡ÍÓ
Ò ̇ÎÓÊË.
ê˜ÌËÍ
É·ÒÓ‚‡ ÔÓ˘‡
äÓÏÔ˛Ú˙ËÁË‡Ì ÚÂÎÂÙÓÌÂÌ ÒÂÍÂÚ‡, ÍÓÈÚÓ
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÓÚ„Ó‚‡fl ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËflÚ‡, ÍÓ„‡ÚÓ ‚Ë Ì „Ó
̇Ô‡‚ËÚÂ, ÔÛÒ͇ ÔÓÁ‰‡‚ËÚÂÎÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌË (ÔÓ ËÁ·Ó
ÏÓÊ ‰‡ Â Ò ‚‡¯Ëfl „·Ò) Ë Á‡ÔËÒ‚‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.
Ñ‚ÓÈ̇ ˜ÂÒÚÓÚ‡
PUK (PIN Unblocking Key - Íβ˜ Á‡ ‡Á·ÎÓÍË‡Ì ̇ PIN)
ᇢËÚÂÌ ÍÓ‰ Á‡ ÓÚÍβ˜‚‡Ì ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇, ÍÓ„‡ÚÓ ÚË
Ô˙ÚË ÔÓ‰‰  ·ËÎ ‚˙‚Âʉ‡Ì „¯ÂÌ PIN.
éÒÂψËÙÂÌËflÚ ÌÓÏÂ Ò Ô‰ÓÒÚ‡‚fl ÓÚ ÏÓ·ËÎÌËfl
ÓÔÂ‡ÚÓ Á‡Â‰ÌÓ Ò˙Ò SIM ͇Ú‡Ú‡.
SDN (Service Dialling Numbers - ÒÎÛÊ·ÌË ÌÓÏÂ‡)
íÂÎÂÙÓÌÌË ÌÓÏÂ‡, Ô‰ÓÒÚ‡‚ÂÌË ÓÚ ÏÂÊÓ‚Ëfl ‚Ë
ÓÔÂ‡ÚÓ, ÍÓËÚÓ ‚Ë ‰‡‚‡Ú ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÒÔˆˇÎÌË ÛÒÎÛ„Ë,
͇ÚÓ „·ÒÓ‚‡ ÔÓ˘‡, ÚÂÎÂÙÓÌÌË ÛÒÎÛ„Ë, ËÌÙÓχˆËfl Á‡
ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ë ÒÔ¯ÌË ÚÂÎÂÙÓÌË.
SIM (Subscriber Identification Module - ÏÓ‰ÛÎ Á‡
ˉÂÌÚËÙË͇ˆËfl ̇ ‡·Ó̇ڇ)
ä‡Ú‡ Ò ˜ËÔ Ò ˆfl·ڇ ËÌÙÓχˆËfl, ÌÂÓ·ıÓ‰Ëχ Á‡
‡·ÓÚ‡Ú‡ ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇ (ËÌÙÓχˆËfl Á‡ ÏÂʇڇ Ë
Ô‡ÏÂÚÚ‡, ͇ÍÚÓ Ë Î˘ÌË ‰‡ÌÌË Ì‡ ‡·Ó̇ڇ). SIM ͇Ú‡Ú‡ ÒÂ
ÔÓÒÚ‡‚fl ‚ χÎÍÓ ÓÚ‚ÂÒÚË ̇ Á‡‰Ì‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ ̇
ÚÂÎÂÙÓ̇ Ë Â Á‡˘ËÚÂ̇ ÓÚ ·‡ÚÂËflÚ‡.
SMS (ìÒÎÛ„‡ Á‡ Í‡ÚÍË Ò˙Ó·˘ÂÌËfl)
åÂÊÓ‚‡ ÛÒÎÛ„‡ Á‡ ËÁÔ‡˘‡ÌÂ Ë ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ì ̇
Ò˙Ó·˘ÂÌËfl ‰Ó Ë ÓÚ ‰Û„ ‡·Ó̇Ú, ·ÂÁ ‰‡ Ëχ „·ÒÓ‚‡
‚˙Á͇ Ò Ì„Ó. ë˙Á‰‡‰ÂÌÓÚÓ ËÎË ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ
ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡, ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ,
‰‡ÍÚË‡ÌÓ ËÎË ËÁÔ‡ÚÂÌÓ.
Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ‡·ÓÚ‡ Ò DCS (1800 MHz) Ë GSM (900 MHz)
ÏÂÊË. íÂÎÂÙÓÌ˙Ú ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÏÂʇڇ Ò Ì‡ÈÒËÎÂÌ ÒË„Ì‡Î Ë ‰ÓË Ô‚Íβ˜‚‡ ÏÂÊ‰Û ÏÂÊË ÔÓ ‚ÂÏÂ
̇ ‡Á„Ó‚Ó ‚ ‡ÏÍËÚ ̇ ÏÂʇڇ ̇ ÚÓÁË ÓÔÂ‡ÚÓ.
ÖÍ‡ÌÌË Í·‚˯Ë
Ñ‚‡ Í·‚˯‡
Ë
̇ ÂÍ‡Ì‡, ˜ËflÚÓ ˆÂÎ:
• LJË‡ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡Ú‡ ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡
ÙÛÌ͈Ëfl
• Ö Û͇Á‡Ì‡ ̇ ‰ÓÎÌËfl ‰ ̇ ‰ËÒÔÎÂfl ÚÓ˜ÌÓ Ì‡‰
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl Í·‚˯
ᇷ‡Ì‡ ̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËflÚ‡
ëÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ ‰‡ Ó„‡Ì˘ËÚ ËÁıÓ‰fl˘ËÚÂ Ë ‚ıÓ‰fl˘ËÚÂ
‡Á„Ó‚ÓË.
ᇉ˙ʇÌ ̇ ‡Á„Ó‚Ó
ëÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ ‰‡ ÓÒÚ‡‚ËÚ ‰ËÌ ‡Á„Ó‚Ó ‰‡ ËÁ˜‡Í‚‡,
‰Ó͇ÚÓ ÓÚ„Ó‚‡flÚ ËÎË ËÁ·Ë‡Ú ‰Û„Ó Ó·‡Ê‰‡ÌÂ, ÒΉ
ÍÓÂÚÓ ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ô‚Íβ˜‚‡Ú ÏÂÊ‰Û ‰‚ÂÚ ӷ‡Ê‰‡ÌËfl,
‡ÍÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ.
àÁ˜‡Í‚‡˘Ó ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
ëÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Á‡ ËÌÙÓÏË‡Ì ̇ ÔÓÚ·ËÚÂÎËÚÂ, ˜Â „Ë
˜‡Í‡ ‚ıÓ‰fl˘Ó ÔÓ‚ËÍ‚‡Ì ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ‰Û„ ‡Á„Ó‚Ó.
142
143
ê˜ÌËÍ
äÓÌÙÂÂÌÚÌË ‡Á„Ó‚ÓË
ëÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ ‰‡ Ò Ó„‡ÌËÁË‡ ÍÓÌÙÂÂÌÚ̇ ‚˙Á͇ Ò ‰Ó
ÔÂÚ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË Îˈ‡.
è‡Ó· ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇
ᇢËÚÂÌ ÍÓ‰ Á‡ ÓÚÍβ˜‚‡Ì ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇, ÍÓ„‡ÚÓ ÒÚÂ
‡ÍÚË‚Ë‡ÎË ÓÔˆËflÚ‡ Á‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Á‡Íβ˜‚‡Ì ̇
ÚÂÎÂÙÓ̇, ÍÓÈÚÓ Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ‰‡‰Â ÔË ‚ÒflÍÓ ‚Íβ˜‚‡ÌÂ.
èÂ̇ÒÓ˜‚‡Ì ̇ ‡Á„Ó‚ÓË
ëÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ ‰‡ Ò ÔÂ̇ÒÓ˜‡Ú ‡Á„Ó‚ÓË ‰Ó ‰Û„ ÌÓÏÂ.
êÓÛÏËÌ„
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇ ËÁ‚˙Ì ‰Óχ¯ÌËfl Ó·ı‚‡Ú
(̇ÔËÏÂ, ÍÓ„‡ÚÓ Ô˙ÚÛ‚‡ÚÂ).
ìÒÎÛ„Ë Á‡ ˉÂÌÚËÙË͇ˆËfl ̇ ÎËÌËflÚ‡ (Caller ID)
ìÒÎÛ„Ë, ‰‡‚‡˘Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Ì‡ ‡·Ó̇ÚËÚ ‰‡ ‚Ëʉ‡Ú ËÎË
·ÎÓÍË‡Ú ÚÂÎÂÙÓÌÌËÚ ÌÓÏÂ‡ ̇ Ó·‡Ê‰‡˘ËÚ ÒÂ.
144
à̉ÂÍc
A-Z
Caller ID (6.5) • 109
DTMF ÚÓÌÓ‚Â
ËÁÔ‡˘‡Ì • 50
IrDA ÔÓÚ • 83
PIN
ÍÓ‰ • 125
ÔÓ‚Â͇ • 87
ÔÓÏfl̇ • 87
PIN2
ÍÓ‰ • 126
ÔÓÏfl̇ • 89
PUK • 125
PUK2 • 126
SIM ͇Ú‡
Á‡Íβ˜‚‡Ì • 88
ÔÓÒÚ‡‚flÌ • 16
SMS
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì • 51, 62
ËÍÓ̇ Á‡ Ò˙Ó·˘ÂÌË • 63
̇ÒÚÓÈ͇ • 68
WAP ·‡ÛÁ˙ (7.2) • 112
A
Ä‚Ú. Á‡ÍÎ.
Í·‚ËaÚypa (4.2.3) • 85
Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ
‚Íβ˜‚‡Ì • 100
ÔÂËÁ·Ë‡Ì • 91
ÄÍÚË‚Ë‡Ì ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌ
ÔÓÚ (4.1) • 83
ÄÍÒÂÒÓ‡Ë • 9
Ä·χ (5.4) • 100
ÄÌËχˆËfl • 66, 70
ËÁÚË‚‡Ì • 93, 95
ÍÓÔË‡Ì • 95
ÔË̠҇• 94
‰‡ÍÚË‡Ì • 94
ÅÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ (4.6) • 86
·‡ÚÂËË • 130
ÂÍÒÔÎÓÁË‚ÌË
‡ÚÏÓÒÙÂË • 136
ËÌÒÚÛ͈ËË • 7
ËÌÙÓχˆËfl • 128, 138
Ô˙Ú̇ • 132
‡·ÓÚ̇ Ò‰‡ • 134
Å‡ÛÁ˙
WAP (7.2) • 112
ÅÛÍ‚Ë
‚˙‚Âʉ‡Ì • 42
ÒÏfl̇ ̇ ÂÊËχ • 43
Å˙ÁÓ ËÁ·Ë‡Ì • 38
B
BË·paˆËfl • 28, 79
ÇÍβ˜‚‡ÌÂ/ËÁÍβ˜‚‡ÌÂ
(3.6) • 81
ÏËÍÓÙÓÌ • 49
ÚÂÎÂÙÓÌ • 20
ÚËı ÂÊËÏ • 28
ÇÂÏÂ
̇ÒÚÓÈ͇ (5.3.1) • 99
‡Á„Ó‚Ó (2.5) • 76
Ò‚ÂÚÓ‚ÌÓ (5.3.3) • 99
ÙÓÏ‡Ú (5.3.4) • 99
ÇÒÂÍË ·ÛÚÓÌ • 91
ÇıÓ‰fl˘Ë ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl
(2.2) • 74
ÇıÓ‰fl˘Ë Ò˙Ó·˘ÂÌËfl
ÚÂÍÒÚÓ‚Ó (1.1) • 62
Å
ŇÚÂËfl
Á‡Âʉ‡Ì • 18
Ë̉Ë͇ÚÓ Á‡ Ò··‡
·‡ÚÂËfl • 19
Ô‰ԇÁÌË ÏÂÍË • 130
É
É·‚ÌË ·ÛÍ‚Ë
‚˙‚Âʉ‡Ì • 46
É·ÒÓ‚ Ò˙‚˙ • 71
É·ÒÓ‚‡ ÔÓ˘‡ (1.8) • 71
Å (ÔÓ‰˙ÎÊeÌËÂ)
É (ÔÓ‰˙ÎÊeÌËÂ)
ÅÂÎÂÊÍË
É‡Ù˘ÌÓ ÎÓ„Ó (4.7.4) • 91
145
à̉ÂÍc
à̉ÂÍc
ÉÛÔ‡ ÔÓÚ·ËÚÂÎË • 109
ÉÛÔË
ÔÓÚ·ËÚÂÎ • 109
Ñ
ÑËÒÔÎÂÈ
Á‡‰‡‚‡ÌÂ
̇ ÂÁËÍ (4.5) • 86
ËÍÓÌË • 14
ÍÓÌÚ‡ÒÚ • 90
̇ÒÚÓËÍÈ (4.7) • 90
á (ÔÓ‰˙ÎÊeÌËÂ)
á‡Ú‚ÓÂ̇ „ÛÔ‡
ÔÓÚ·ËÚÂÎË (6.6) • 109
á‚ÛÍÓ‚Ë Ì‡ÒÚÓÈÍË (3) • 78
á‚ÛˆË
ÔÂı‚˙ÎflÌ • 120
áÉè • 109
á̇ˆË
‚˙‚Âʉ‡Ì • 42
ÒÏfl̇ ̇ ÂÊËχ • 43
à
E
ÖÁËÍ (4.5) • 86
ÖÍ‡ÌÌË Í·‚Ë¯Ë • 29
ÖÍÒÔÎÓÁË‚ÌË
‡ÚÏÓÒÙÂË • 136
ÖÎÂÍÚÓÌÌË
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ • 134
á
ᇷ‡‚ÎÂÌË (7) • 111
ᇷ‡Ì‡
Ô‡Ó· • 106, 127
ᇄÎÛ¯‡‚‡ÌÂ
ÏËÍÓÙÓÌ • 49
ÚÓÌӂ ̇
Í·‚˯ËÚ • 50
ᇉ‡˜Ë
ÓÔ‰ÂÎflÌ • 96
‰‡ÍÚË‡Ì • 97
ᇉ˙ʇÌ ̇
Ó·‡Ê‰‡ÌËfl • 48
á‡Íβ˜‚‡ÌÂ
ÍÎa‚¯Ë • 21, 85
á‡Íβ˜‚‡Ì ̇
SIM (4.6.5) • 88
ÚÂÎÂÙÓ̇ (4.6.3) • 87
á‡‰ÂÌË (7.3) • 119
á‡Âʉ‡Ì ̇
·‡ÚÂËflÚ‡ • 18
á‡fl‰ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó • 18
146
à„‡ (7.1) • 112
à‰eÌÚËÙËpaÌe Ìa
Ó·‡Ê‰‡˘ ce • 25
àÁ·Ë‡Ì ̇
ÙÛÌ͈ËË/ÓÔˆËË • 29
àÁ·Ó ̇ ÏÂʇ (6.4) • 108
àÁÓ·‡ÊÂÌË Á‡ ÙÓÌ • 84
àÁÓ·‡ÊÂÌËfl
ÔÂı‚˙ÎflÌ • 120
Ò˙Ó·˘ÂÌËfl - 66, 70
àÁÔ‡˘‡ÌÂ
DTMF ÚÓÌÓ‚Â • 50
Ò˙Ó·˘ÂÌËfl • 65
ÚÓÌӂ ̇ Í·‚˯ËÚ • 50
àÁÚË‚‡ÌÂ
ÔÓÔÛÒ̇ÚË
‡Á„Ó‚ÓË • 27
àÁıÓ‰fl˘Ë ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌËfl
(2.3) • 75
àÁıÓ‰fl˘Ë Ò˙Ó·˘ÂÌËfl
ÚÂÍÒÚÓ‚Ó • 63
àÁ˜‡Í‚‡˘Ó
ÔÓ‚ËÍ‚‡Ì • 52, 107
àÍÓÌË • 14
àÏÂ̇
‚˙‚Âʉ‡Ì • 42
Ò˙ı‡Ìfl‚‡Ì • 31
Ú˙ÒÂÌÂ/ËÁ·Ë‡Ì • 35
à̉Ë͇ÚÓ Á‡ Ò··‡
·‡ÚÂËfl • 19
àÌÚÂÌÂÚ • 112
àÌÙÓχˆËfl Á‡
Á‰‡‚ÂÚÓ - 128
ä
H (ÔÓ‰˙ÎÊeÌËÂ)
ä‡ÎẨ‡ (5.1) • 93
ä‡ÎÍÛ·ÚÓ (5.5) • 101
ä‡Ú‡
ÔÓÒÚ‡‚flÌ ̇ SIM • 16
ä·‚˯Ë
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ
Á‡Íβ˜‚‡Ì • 85
ÁaÍβ˜‚aÌ • 21, 85
‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË • 10
Ò˙Í‡ÚÂÌÓ ÏÂÌ˛ • 92
ÓÔËÒ‡ÌË • 11
äÓ‰Ó‚Â Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô • 123
äÓÌÚ‡ÒÚ (4.7.1) • 90
äÓÌÙÂÂÌÚÌË ‡Á„Ó‚ÓË
˜‡ÒÚÂÌ ‡Á„Ó‚Ó • 53
ËÁ·Ë‡Ì • 52
ËÁÍβ˜‚‡Ì • 54
äÓÔË‡ÌÂ
·ÂÎÂÊÍË • 95
Á‡‰‡˜‡ • 98
ÌÓÏÂ ÓÚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl
Û͇Á‡ÚÂÎ • 34
ç‡ÒÚÓÈÍa (ÔÓ‰˙ÎÊeÌËÂ)
‰ËÒÔÎÂÈ (4.7) • 90
‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË (4.8) • 91
ÂÁËÍ (4.5) • 86
Á‚ÛÍÓ‚Ë (3) • 78
ÒË„ÛÌÓÒÚ (4.6) • 86
ÚÂÎÂÙÓÌ (4) • 83
çÓÏÂ‡
‚Ï˙Í‚‡Ì ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl
Û͇Á‡ÚÂÎ • 34
„·ÒÓ‚ Ò˙‚˙ • 71
ËÁÚË‚‡Ì • 34
ÍÓÔË‡Ì ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl
Û͇Á‡ÚÂÎ • 34
ÔÓÔ‡‚flÌ • 22
ÔÂËÁ·Ë‡Ì - 23
‰‡ÍÚË‡Ì • 34
ÂÊËÏ • 47
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌË • 86
Ú˙ÒÂÌÂ/ËÁ·Ë‡Ì • 35
ÙËÍÒË‡ÌÓ ËÁ·Ë‡Ì • 89
çÛÎË‡Ì ̇ ̇ÒÚÓÈÍË
(4.10) • 92
å
å‡ÎÍË ·ÛÍ‚Ë
‚˙‚Âʉ‡Ì • 46
å‰ˈËÌÒÍË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ • 135
åÂÎÓ‰Ëfl • 66, 70, 78
åÂÌ˛Ú‡
‚ÎËÁ‡Ì ˜ÂÁ
ÔÂı‚˙ÎflÌ • 55
‚ÎËÁ‡Ì ˜ÂÁ Ò˙Í‡ÚÂÌË
ÏÂÌ˛Ú‡ • 56
̇ÒÚÓË͇ - 84
ÒıÂχ • 56
åËÍÓÙÓÌ, Á‡„ÎÛ¯‡‚‡Ì • 49
åËÌÛÚÌÓ Ì‡ÔÓÏÌflÌ • 82
åÓË Ì‡ÒÚÓÈÍË (4.2) • 84
åÓËÚÂ Ó·ÂÍÚË (1.6) • 70
åÂÊÓ‚Ë ÛÒÎÛ„Ë (6) • 103
H
ç‡ÒÚÓÈÍa
‡Î‡χ (5.4) • 100
‚ÂÏÂ (5.3.1) • 99
‰‡Ú‡ (5.3.2) • 99
O
鷇ʉ‡ÌËfl
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ
ÔÂËÁ·Ë‡Ì • 91
·˙ÁÓ ËÁ·Ë‡Ì • 38
‚ÂÏÂ (2.5) • 76
Á‡·‡Ì‡ (6.2) • 105
Á‡‰˙ʇÌ • 48
Á‡ÔËÒË (2) • 74
ËÁ·Ë‡Ì • 22
ËÁıÓ‰fl˘Ë (2.3) • 75
ËÁ˜‡Í‚‡˘Ë (6.3) • 107
ÍÓÌÙÂÂÌÚÌË • 52
ÏÂʉÛ̇Ó‰ÌË • 22
ÓÚ„Ó‚‡flÌÂ
̇ ‚ÚÓÓ
Ó·‡Ê‰‡Ì • 52
̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡Ì • 25
ÔÓÎÛ˜ÂÌË (2.2) • 74
ÔËÍβ˜‚‡Ì • 25
147
à̉ÂÍc
à̉ÂÍc
O (ÔÓ‰˙ÎÊeÌËÂ)
è (ÔÓ‰˙ÎÊeÌËÂ)
C (ÔÓ‰˙ÎÊeÌËÂ)
T (ÔÓ‰˙ÎÊeÌËÂ)
鷇ʉ‡ÌËfl (ÔÓ‰˙ÎÊeÌËÂ)
ÔÂ̇ÒÓ˜‚‡Ì (6.1) • 103
ÔÓÔÛÒ̇ÚË (2.1) • 26, 74
ÒÔ¯ÌË • 137
ÒÚÓÈÌÓÒÚ (2.6) • 76
˜ÂÁ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl
Û͇Á‡ÚÂÎ • 35
é·ÂÍÚË
Ò˙Ó·˘ÂÌËfl • 66, 70
é·ÏÂÌ Ì‡ ‚‡ÎÛÚ‡ (5.6) • 102
éÔˆËË, ËÁ·Ë‡Ì • 29
é„‡Ì‡ÈÁÂ (5) • 93
éÚ„Ó‚‡flÌÂ
̇ ‚ÚÓÓ Ó·‡Ê‰‡Ì • 52
̇ ÔÓ‚ËÍ‚‡Ì • 25
OÚÍβ˜‚‡Ì ̇
Í·‚ˇÚÛ‡Ú‡ • 21, 85
èÓÏfl̇
Ô‡Ó· Á‡ Á‡·‡Ì‡ • 106
PIN2 (4.6.7) • 89
èÓÔÛÒ̇ÚË
Ó·‡Ê‰‡ÌËfl (2.1) • 26, 74
è˙Ú̇ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ • 132
ëÏfl̇
Ô‡Ó· (4.6.4) • 88
PIN (4.6.2) • 87
ëÓ·ÒÚ‚ÂÌ ÌÓÏÂ (4.4) • 86
ëÔ¯ÌË Ó·‡Ê‰‡ÌËfl • 137
ëÔËÒ˙Í Ò˙Ò Á‡‰‡˜Ë (5.2) • 96
ëÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ ‡Á„Ó‚ÓËÚÂ
(2.6) • 76
ë˙·Ûʉ‡Ì • 100
ë˙Í‡ÚÂÌÓ ÏÂÌ˛ (4.9) • 92
ë˙Ó·˘ÂÌËfl
‚ıÓ‰fl˘‡ ÍÛÚËfl (1.1) • 62
ËÁÚË‚‡Ì (1.6) - 69
ËÁıÓ‰fl˘‡ ÍÛÚËfl (1.2) • 63
̇ÒÚÓÈÍË (1.5) • 68
Ó·ÂÍÚË • 70
ÔË̠҇̇ ÌÓ‚Ë (1.3) • 66
ÔÓÁ‰‡‚ËÚÂÎÌË (4.3) • 85
‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ
(1.10) • 72
Ò˙ÒÚÓflÌË ̇ Ô‡ÏÂÚÚ‡
(1.8) • 71
ÚÓÌ (3.5) • 80
¯‡·ÎÓÌË (1.4) • 68
ë˙ÒÚÓflÌË ̇ Ô‡ÏÂÚÚ‡
Ò˙Ó·˘ÂÌË (1.7) • 71
ÚÂÎÂÙÓÌÂÌ Û͇Á‡ÚÂÎ • 41
íÂÎÂÙÓÌÂÌ Û͇Á‡ÚÂÎ
(ÔÓ‰˙ÎÊeÌËÂ)
Ò˙ı‡Ìfl‚‡Ì ̇ ÌÓÏÂ‡/
ËÏÂ̇ • 31
Ú˙ÒÂÌÂ/ËÁ·Ë‡Ì • 35
íÂÍÒÚ
‚˙‚Âʉ‡Ì • 42
ÒÏfl̇ ̇ ÂÊËχ • 43
íËÔ Ò˄̇Π(3.3) • 79
íËı ÂÊËÏ • 28
íÓÌ
„¯͇ • 82
‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË (3.7) • 82
Í·‚ˇÚÛ‡ (3.4) • 79
ÏËÌÛÚÌÓ Ì‡ÔÓÏÌflÌ • 82
ÔÓÁ‚˙Ìfl‚‡Ì (3.1) • 78
Ò‚˙Á‚‡Ì • 82
Ò˙Ó·˘ÂÌË (3.5) • 80
íÓÌӂ ̇ Í·‚˯ËÚÂ
Á‡„ÎÛ¯‡‚‡Ì • 50
ËÁ·Ë‡Ì (3.4) • 79
ËÁÔ‡˘‡Ì • 50
„ÛÎË‡Ì ̇ ÒË·ڇ
̇ Á‚Û͇ • 24
íËÂÌÂ
·ÂÎÂÊÍË • 93, 95
Á‡‰‡˜Ë • 98
ÌÓÏÂ ÓÚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl
Û͇Á‡ÚÂÎ • 34, 40
Ò˙Ó·˘ÂÌËfl • 63, 64, 69
í˙ÒÂÌÂ ‚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl
Û͇Á‡ÚÂÎ • 34
è
è‡Ó·
Á‡·‡Ì‡ • 127
ÔÓÏfl̇ • 106
è‡Ó·, ÚÂÎÂÙÓÌ
ÍÓ‰ • 124
ÔÓÏfl̇ • 88
èÂÈÒÏÂÈÍ˙Ë • 134
èËÒ‡ÌÂ
·ÂÎÂÊÍË • 94
ÚÂÍÒÚÓË Ò˙Ó·˘ÂÌËfl • 65
èË̠҇̇ ·ÂÎÂÊÍË • 93
èË̠҇̇ Ò˙Ó·˘ÂÌËfl
ÚÂÍÒÚÓ‚Ó (1.3) • 66
èÓ‰‰˙Ê͇ • 139
èÓÁ‚˙Ìfl‚‡ÌÂ
ÒË· ̇ Á‚Û͇ (3.2) • 78
ÚËÔ (3.3) • 79
ÚÓÌ (3.1) • 78
èÓÁ‰‡‚ËÚÂÎÌÓ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ
(4.3) • 86
èÓÔ‡‚flÌ ̇ ÌÓÏÂ‡ • 22
èÂËÁ·Ë‡ÌÂ
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ • 91
̇ ÔÓÒΉÌËfl ÌÓÏÂ • 23
èÂ̇ÒÓ˜‚‡Ì ̇ ‡Á„Ó‚ÓË
(6.1) • 101
148
P
ꇉËÓ˜ÂÒÚÓÚË • 128
ê‡ÁÔËÒ‡ÌË • 93
ê‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌË (1.10) • 72
ê‡Á¯‡‚‡Ì ̇
ÔÓ·ÎÂÏË • 121
ꉇÍÚË‡ÌÂ
·ÂÎÂÊÍË • 95
„ÛÔ‡ ÔÓÚ·ËÚÂÎË • 37
Á‡‰‡˜Ë • 97
ÌÓÏÂ ÓÚ ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl
Û͇Á‡ÚÂÎ • 34
ÔÓÔÛÒ̇ÚÓ
Ó·‡Ê‰‡Ì • 27, 74
ÒÔËÒ˙Í Ò˙Ò Á‡‰‡˜Ë • 95
Ò˙Ó·˘ÂÌËfl • 62
êÂÊËÏ
̇ ÙËÍÒË‡Ì ÌÓÏÂ ̇
ËÁ·Ë‡Ì • 89
ÒËÏ·ÓÎË - 47
FDN (4.6.6) • 89
í9 • 44
êÓÛÏËÌ„ • 108
C
ë‚ÂÚÎË̇ • 15, 88
ë‚ÂÚÓ‚ÌÓ ‚ÂÏÂ (5.3.3) • 99
ë‚ÂÚÓ‰ËÓ‰ • 15, 90
Ò‚ÂÚÎË̇ • 15, 90
ë‚˙Á‚‡˘ ÚÓÌ • 82
ëe‚ËÁ - 139
ëË· ̇ Á‚Û͇
ËÁ·Ë‡Ì ̇
ÔÓÁ‚˙Ìfl‚‡Ì • 78
„ÛÎË‡Ì • 24
ëË· ̇ Á‚Û͇ ̇
ÒÎÛ¯‡Î͇ڇ • 24
ëÎÛıÓ‚Ë ‡Ô‡‡ÚË • 135
T
íÂÎÂÙÓÌ
Á‡Íβ˜‚‡Ì (4.6.3) • 87
̇ÒÚÓÈÍË (4) • 83
Ô‡Ó· • 124
íÂÎÂÙÓÌÂÌ Û͇Á‡ÚÂÎ
·˙ÁÓ ËÁ·Ë‡Ì • 38
‚Ï˙Í‚‡Ì • 34
„ÛÔ‡ ÔÓÚ·ËÚÂÎË • 35,
36, 37
‰Ó·‡‚Ë‡Ì • 35
ËÁÚË‚‡Ì • 34, 40
ÍÓÔË‡Ì • 34
ÓÔˆËË • 34
‰‡ÍÚË‡Ì • 34
Ò˙ÒÚÓflÌË ̇
Ô‡ÏÂÚÚ‡ • 41
î
îÛÌ͈ËË, ËÁ·Ë‡Ì • 29
ó
óËÒ·
Ò˙ı‡Ìfl‚‡Ì • 31
óeÚË c˙o·˘eÌËe
ÚÂÍÒÚÓ‚Ó • 62
ò
ò‡·ÎÓÌË (1.4) • 67
149
150
151
àáÅOP.
% ç‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯
Í·‚˯Ë
Ë
, ‰Ó͇ÚÓ
ËÁ·ÂÂÚ Ê·̇ڇ.
$ èÂı‚˙ÎÂÚ ÒÔËÒ˙͇ Ò ÓÔˆËË Ò
àáÅOP.
# ç‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯
Í·‚˯Ë
Ë
, ‰Ó͇ÚÓ
ÒÚË„ÌÂÚ Ê·ÌÓÚÓ ÏÂÌ˛.
@ èÂı‚˙ÎÂÚ ÒÔËÒ˙͇ Ò ÏÂÌ˛Ú‡ Ò
MÖHû.
! ç‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯
Ë
)
• ÇÒÂÍË Â‰ËÌ ÓÚ ‰‚‡Ú‡ ÂÍ‡ÌÌË Í·‚˯‡ (
ËÁÔ˙ÎÌfl‚‡ ÙÛÌ͈ËflÚ‡, ÓÚ·ÂÎflÁ‡Ì‡ Ò ÚÂÍÒÚ‡ ̇‰
ÌÂ„Ó (̇ ‰ÓÎÌËfl ‰ ̇ ‰ËÒÔÎÂfl).
ÇÎËÁ‡Ì ‚˙‚
ÙÛÌ͈ËËÚ ̇
ÏÂÌ˛ÚÓ
è„ÎÂʉ‡ÌÂ
̇ ÔÓÔÛÒ̇ÚË
Ó·‡Ê‰‡ÌËfl,
‚‰̇„‡ ÒΉ
͇ÚÓ Ò‡
ÔÓÔÛÒ̇ÚË
èËÍβ˜‚‡ÌÂ
̇ ‡Á„Ó‚Ó
鷇ʉ‡ÌÂ
ÇÍβ˜‚‡ÌÂ/
ËÁÍβ˜‚‡ÌÂ
.
Ë
.
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂÚÓ, ̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
.
# ᇠ‰‡ ÓÚ„Ó‚ÓËÚ ̇
‡Á„Ó‚ÓË Ò Í·‚˯Ë
@ èÂı‚˙ÎÂÚ ÔÓÔÛÒ̇ÚËÚÂ
ÇàÜ.
! H‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯
ç‡ÚËÒÌÂÚ Á‡ Í‡ÚÍÓ Í·‚˯
@ ç‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
! Ç˙‚‰ÂÚ ÌÓÏÂ‡.
ç‡ÚËÒÌÂÚÂ Ë Á‡‰˙ÊÚ Í·‚˯
.
Å˙Á‡ ÒÔ‡‚͇
Ñ‚Û˜ÂÒÚÓÚÂÌ GPRS ÚÂÎÂÙÓÌ SGH-C100
.
Declaration of Conformity (R&TTE)
For the following product :
éÚ„Ó‚‡flÌÂ
̇
ÔÓ‚ËÍ‚‡ÌÂ
ê„ÛÎË‡ÌÂ
̇ ÒË·ڇ ̇
Á‚Û͇
á‡Ô‡Á‚‡ÌÂ
̇ ÌÓÏÂ‡ ‚
ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl
Û͇Á‡ÚÂÎ
DUAL BAND GSM TELEPHONE
(Product Name)
SGH-C100
(Model Number)
ç‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
- Samsung Electronics, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
(factory name, address)
to which this declaration relates, is in conformity with the following standards
and/or other normative documents.
.
ç‡ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯ ËÎË
ÓÚ
Îfl‚‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ ̇ ÚÂÎÂÙÓ̇.
!
@
#
$
%
^
&
*
(
Ç˙‚‰ÂÚ ÌÓÏÂ‡.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯
áÄèÄáà.
àÁ·ÂÂÚ ËÍÓ̇ Á‡ ͇Ú„ÓËfl.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯
àáÅOP.
àÁ·epeÚe ËaÏÂÚÚa.
Ç˙‚‰ÂÚ ËÏÂÚÓ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ÑA.
ÄÍÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, ÔÓÏÂÌÂÚÂ
ÔÓÁˈËflÚ‡.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ÑA.
, Á‡ ‰‡ ÒÂ
‚˙ÌÂÚ ‚ ÂÊËÏ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ.
) ç‡ÚËÒÌÂÚÂ
Manufactured at :
Safety
: EN 60950:2000
EMC
: EN 301 489-1:2000
SAR
: EN 50360:2001
Network
: EN 301 511 V7.0.1
EN 301 489-7:2000
OET Bulletin 65, Supplement C:2001
í˙ÒÂÌ ̇
ÌÓÏÂ ‚
ÚÂÎÂÙÓÌÌËfl
Û͇Á‡ÚÂÎ
àÁ·Ó ̇ ÚËÔ
Ò˄̇Î
We hereby declare the [all essential radio test suites have been carried out
and that] the above named product is in conformity to all the essential
requirements of Directive 1999/5/EC.
!
@
#
$
%
^
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ àåÖ.
àÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡ íöêëÖçÖ.
Ç˙‚‰ÂÚ Ô˙‚ËÚ ÌflÍÓÎÍÓ ·ÛÍ‚Ë
̇ ËÏÂÚÓ.
ᇠ‰‡ ÔÂı‚˙ÎËÚ ËÏÂ̇ڇ,
ËÎË
.
̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯ ÇàÜ.
ᇠ‰‡ ÔÂı‚˙ÎËÚ ÌÓÏÂ‡Ú‡,
ËÎË
.
̇ÚËÒÌÂÚ Í·‚˯
.
& ç‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯
! àÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËfl íàè ëàÉçÄã (3.3).
@ àÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËfl:
• CAMO CBETãàHA
• MEãOÑàü
• BàÅPAñàü
• BàÅPAñàü à MEãOÑàü
àáÅOP.
# ç‡ÚËÒÌÂÚ ÂÍ‡ÌÂÌ Í·‚˯
The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in
Annex[IV] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of
the following Notified Body(ies):
BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168
The technical documentation kept at:
Samsung Electronics Euro QA Lab.
which will be made available upon request.
(Representative in the EU)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2003. 03. 13
(place and date of issue)
In-Seop Lee / S. Manager
(name and signature of authorised person)
* It is not the address of Samsung Service Centre. For the address or the phone number
of Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you
purchased your phone.
152
Download PDF

advertising