Samsung | GT-S5250 | Samsung GT-S5250 Ръководство за бързо стартиране

GT-S5250
Кратко ръководство
За допълнителна информация, погледнете ръководството на потребителя на www.samsungmobile.com
Използване на това
ръководство
Благодарим ви, че закупихте този мобилен телефон Samsung.
Това устройство ще Ви предостави висококачествени
мобилни комуникации и забавления, базирани на
изключителната технология и високи стандарти на Samsung.
Това ръководство е специално разработено да ви помогне в
разбирането на основните неща за вашето устройство, като
сглобяване и започване на работа с устройството.
Първо прочети това
• Преди да използвате това устройство, моля, прочетете
всички съвети за безопасност и това ръководство, за да
гарантирате безопасна и правилна употреба.
• Описанията в това ръководство се базират на настройките
на Вашето устройство по подразбиране.
2
Използване на това ръководство
• Изображенията и скрийншотовете, използвани в това
ръководство на потребителя, може да се различават от
действителния продукт.
• Съдържанието в това ръкововодство на потребителя
може да се различава от продукта ви или от софтуера,
предоставен от доставчиците на услуги или Мобилните
оператори и подлежи на промяна без предизвестие.
За информация относно най-актуалната версия на
ръководството на потребителя, отидете на адрес
www.samsungmobile.com.
• Наличните функции и допълнителните услуги може да се
различават в зависимост от устройството, софтуера или
мобилния оператор.
• Формата и начина на предоставяне на това ръководство
на потребителя е базирано на операционни системи Bada
и може да се различават в зависимост от операционната
система на потребителя.
• Приложенията и функциите им може да се различават
в зависимост от страната, района или хардуерните
спецификации. Samsung не носи отговорност за проблеми
с функционалността, причинени от външни приложения.
• Samsung не носи отговорност за проблеми с
функционалността, причинени от редактиране на
програмни файлове от потребителя.
• Можете да надградите софтуера на мобилния си телефон,
като отидете на адрес www.samsungmobile.com.
• Музикалните източници, тапетите и изображенията,
предоставени с това устройство, са лицензирани за
ограничена употреба между Samsung и съответните
собственици. Извличането и използването на тези
материали с търговска или друга цел представлява
нарушение на законите за авторското право. Samsung не
носи отговорност за подобни нарушения на авторското
право от страна на потребителя.
• Моля, пазете това ръководство за бъдеща справка.
Упътващи икони
Преди да започнете, запознайте се с иконите, които ще
видите в това ръководство:
Предупреждение—ситуации, които могат да
причинят наранявания на Вас или на другите
Внимание—ситуации, които могат да причинят
повреди във Вашия телефон или друго оборудване
Бележка—бележки, съвети за употреба или
допълнителна информация
Използване на това ръководство
3
►
Погледнете—страници, съдържащи релевантна
информация; например: ► стр. 12 (означава "вижте
стр. 12")
→
[
Следвано от—редът на опции или менюта, които
трябва да се изберат, за да се изпълни дадена
стъпка; например: В режим Меню, изберете
Съобщения → Писане (означава Съобщения,
следвано от Писане)
]
Квадратни скоби—телефонни бутони; например:
[
] (означава Бутон за край)
Авторско право
Copyright © 2010 Samsung Electronics
Това ръководство на потребителя е защитено от
международните закони за авторските права.
Никаква част от настоящото ръководство на потребителя
не може да бъде възпроизвеждано, разпространявано,
превеждано или предавано под каквато и да било форма,
електронна или механична, включително фотокопиране,
запис или съхранение на система за информационно
съхранение и извличане без предварителното писмено
съгласие от страна на Samsung Electronics.
Търговски марки
• SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани
търговски марки на Samsung Electronics.
• Bluetooth® е регистрирана търговска марка на
Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
• Java™ е търговска марка на Sun Microsystems, Inc.
4
Използване на това ръководство
• Windows Media Player® е регистрирана търговска марка на
Microsoft Corporation.
• Wi-Fi® , логото Wi-Fi CERTIFIED и логото Wi- Fi са
регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
и
са запазени търговски марки на SRS Labs,
Inc. CS Headphone и WOW HD са технологии, които се
използват по лиценз на SRS Labs, Inc.
• Всички останали търговски марки са собственост на
съответните им притежатели.
•
Използване на това ръководство
5
Съдържание
Сглобяване ................................................ 8
Разопаковане ........................................................... 8
Поставяне на SIM карта и батерия .................... 9
Зареждане на батерията ................................... 10
Поставяне на карта с памет (опция) .............. 12
Поставяне на каишка за ръка (по избор) . ... 14
Начални стъпки . .................................... 15
Включване и изключване на устройството . 15
Опознаване на устройството ........................... 16
Използване на сензорния екран .................... 19
Заключване или отключване на сензорния
екран и клавишите .............................................. 21
6
Съдържание
Достъп до менютата . ..........................................
Стартиране и управление на приложения .
Използване на визуални елементи ...............
Персонализиране на Вашето устройство . ..
Въвеждане на текст .............................................
21
23
24
25
29
Разговори . ............................................... 32
Създаване и намиране на контакти . 33
Съобщения .............................................. 34
Заснемане на снимки и
видеоклипове ......................................... 36
Преглед на снимки и видеоклипове . 38
Мерки за безопасност .......................... 51
Слушайте музика ................................... 40
Слушане на FM радио ........................... 42
Свързване с интернет . ......................... 43
Изтелгяне на приложения . ................. 45
Свързване към компютър . ................. 46
Използване на Bluetooth ..................... 48
Използване на Wi-Fi . ............................. 49
Съдържание
7
Сглобяване
Научете как да сглобите своето устройство преди да го
използвате, като например как да поставите батерията или
SIM картата в устройството и да заредите батерията.
Разопаковане
Проверете дали в комплекта Ви са налични следните
елементи:
• Мобилно устройство
• Батерия
• Зарядно устройство (зарядно)
• Кратко ръководство
Използвайте само одобрен от Samsung софтуер.
Пиратски или нелегален софтуер може да доведе до
повреда или неизправности, които не се покриват от
гаранцията на производителя.
8
Сглобяване
• Доставените с устройството Ви елементи могат да
се различават в зависимост от наличните за Вашата
страна или предлаганите от мобилния Ви оператор
аксесоари.
• Можете да получите допълнителни аксесоари от
местния дистрибутор на Samsung.
• Предоставените аксесоари са с най-добра
функционалност за Вашето устройство.
• Принадлежности, различни от предоставените,
може да не са съвместими с вашето устройство.
3 Поставете SIM картата.
Поставяне на SIM карта и батерия
Когато се абонирате за клетъчна услуга, ще получите
Универсален идентификационен модул на абоната (SIM
карта) заедно с данни за абонамент, като личния Ви
идентификационен номер (PIN) и услуги по избор.
За да поставите SIM картата и батерията,
1 Ако устройството е включено, натиснете и задръжте [
и изберете Да, за да го изключите.
]
2 Свалете задния капак.
• Поставете SIM картата в устройството със златисто
оцветените изводи нагоре.
• Ако не поставите SIM карта, можете да използвате
само немрежовите услуги на устройството и някои
от менютата.
• Не поставяйте карта с памет в слота, предназначен
за SIM карта.
Внимавайте да не нараните ноктите си, когато сваляте
задния капак.
Сглобяване
9
4 Поставете батерията.
Зареждане на батерията
Преди да използвате устройството за първи път, трябва да
заредите батерията.
Можете да заредите устройството с помощта на
предоставеното пътно зарядно устройство или като го
свържете към компютър с помощта на кабел за данни.
5 Поставете обратно задния капак.
Използвайте само одобрени от Samsung зарядни
устройства и кабели. Неодобрените зарядни
устройства или кабели може да доведат до
експлодиране на батерията или до повреда на
устройството.
Когато батерията Ви е изтощена, устройството ще
издаде предупредителен сигнал и съобщение, в
което се казва, че батерията е изтощена. Освен това,
ще бъде празна и мигаща.
иконата на батерията
Ако зарядът на батерията спадне прекалено много,
устройството се изключва автоматично. Презаредете
батерията, за да продължите да използвате
устройството.
10 Сглобяване
››Зареждане със зарядно устройство
1 Отворете капака на мултифункционалния жак в горната
част на устройството.
2 Пъхнете малкия край на зарядното устройство в
мултифункционалния жак.
3 Вкарайте големия край на зарядното устройство в
стандартен електрически контакт.
• Можете да използвате устройството, докато се
зарежда, но така батерията може да се зареди
по-бавно.
• По време на зареждане устройството може да
се загрее. Това е нормално и не би повлияло на
продължителността на живот и ефективността на
телефона Ви.
• Ако вашето устройство не работи правилно,
занесете го заедно със зарядното устройство в
сервизен център на Samsung.
4 След като батерията се зареди напълно (иконата на
Неправилното поставяне на зарядното устройство
може да причини сериозна повреда на устройството.
Всякакви повреди, причинени вследствие на
неправилна употреба, не се покриват от гаранцията.
батерията повече не се движи), изключете зарядното
устройство от телефона след което и от контакта.
Не отстранявайте батерията, преди да отстраните
пътното зарядно устройство. Това може да причини
повреда на устройството.
Сглобяване
11
››Зареждане с кабел за данни
Поставяне на карта с памет (опция)
1 Отворете капака на мултифункционалния жак в горната
За да съхранявате допълнителни мултимедийни файлове,
е необходимо да поставите карта с памет. Устройството
Ви разпознава microSD™ или microSDHC™ карти с
памет с максимален капацитет от 16 GB (в зависимост от
производителя и вида на картата с памет).
Преди да започнете да зареждате, се уверете, че компютърът
е включен.
част на устройството.
2 Поставете единия край (микро USB) на кабела за данни в
мултифункционалния жак.
3 Включете другия край на кабела за данни в USB порт на
компютъра.
Според типа на кабела за данни, който използвате,
е възможно да измине известно време, преди
зареждането да започне.
4 След като батерията се зареди напълно (иконата на
батерията повече не се движи), изключете кабела за
данни от устройството след което и от компютъра.
12 Сглобяване
Samsung използва одобрени промишлени
стандарти за карти с памет, но някои марки може
да не са напълно съвместими с вашето устройство.
Използването на несъвместима карта с памет може
да доведе до повреда на устройството или картата с
памет или до увреждане на съхранените на картата
данни.
• Вашето устройство поддържа само FAT файлова
система за карти с памет. Ако поставите карта,
форматирана с друга файлова система, устройството
ще поиска да форматирате картата с памет наново.
• Честото изтриване и презаписване на данни
намалява живота на картите с памет.
1 Свалете задния капак.
2 Поставете картата с памет със златистите пластини на
картата с лице нагоре.
››Изваждане на картата с памет
1 Уверете се, че устройството в момента не използва
картата с памет.
2 Свалете задния капак.
3 Натиснете внимателно картата, докато се освободи от
устройството.
4 Дръпнете картата с памет навън от слота.
5 Поставете обратно задния капак.
3 Плъзнете картата с памет в слота за карта с памет, докато
попадне точно на място.
Не изваждайте картата с памет по време на
прехвърляне или изтегляне на информация от
устройството, тъй като това може да доведе до загуба
на данни и/или повреда на картата или устройството.
4 Поставете обратно задния капак.
Сглобяване
13
››Форматиране на картата с памет
Форматирането на картата с памет на компютър може да
причини несъвместимост с устройството. Форматирайте
картата с памет само в устройството.
В режим Меню, изберете Настройки → Памет → Данни за
карта с памет → Формат → Да.
Поставяне на каишка за ръка
(по избор)
1 Свалете задния капак.
2 Прокарайте каишката за ръка през отвора за каишка за
ръка и я закачете за малкия отвор.
Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте
да направите резервни копия на всички важни
данни, съхранени в устройството. Гаранцията на
производителя не покрива загуба на данни в резултат
на действия от страна на потребителя.
3 Поставете обратно задния капак.
14 Сглобяване
Начални стъпки
Запознайте се с с оформлението, клавишите, иконите,
екраните и основните принципи в приложенията на
вашето устройство. Можете да научите и как да адаптирате
устройството според своите предпочитания и да въвеждате
текст.
Включване и изключване на
устройството
За да изключите устройството, натиснете и задръжте [
изберете Да.
]и
• Спазвайте всички предупреждения и указания
от служители в зони, където е ограничено
използването на безжични устройства, като
например самолети и болници.
• За да използвате само немрежовите услуги на
устройството, превключете на режим полет. В режим
Меню, изберете Настройки → Режим полет.
За да включите устройството,
1 Натиснете и задръжте [ ].
2 Въведете своя PIN код и изберете Готово (ако е
необходимо).
3 Изберете желания език и след това Следващ.
4 Изберете езика за клавиатурата и натиснете Следващ.
5 Изберете местната Ви времева зона и изберете Следващ.
6 Задайте часа и датата и изберете Запази.
Начални стъпки
15
Опознаване на устройството
››Оформление на устройството
Слушалка
Мултифункционален жак
Слушалки
Обектив
Захранване/Клавиш
за заключване
Клавиш сила
звук
Сензорен
екран
Клавиш "Меню"
Клавиш за
набиране
Микрофон
16 Начални стъпки
Клавиш за
изход
Заден капак
Клавиш за
камерата
Вградена антена
Високоговорители
››Клавиши
Клавиш
Клавиш
Функция
Захранване/
Заключване
Набери
Меню
Включете и изключете
устройството (натиснете и
задръжте). Заключете или
отключете сензорния екран и
клавишите.
Провеждате или отговаряте на
повикване. В режим на готовност,
получавате регистри на Вашите
разговори и съобщения.
Достъп до режим Меню.
Активирате диспечера на
задачите, за да преглеждате
всички активни приложения
(натиснете и задръжте). В
режим на готовност или докато
използвате приложението,
влезте в Търси (натиснете два
пъти).
Функция
Изход
Завършване на разговор. В
режим Меню се върнете към
режим на готовност.
Сила звук
Настройвате силата на звука на
устройството.
Камера
В режим на готовност се включва
камерата. В режим Камера
правите снимки или записвате
видеоклип.
››Екран в готовност
Когато устройството е в режим на готовност, вие ще виждате
началния екран. От екрана в готовност, Вие можете да
виждате състоянието и приложенията за достъп на Вашето
устройство.
Екранът в готовност има няколко панела по подразбиране и
Вие можете да добавяте нови панели към екрана в готовност.
► стр. 25
Начални стъпки
17
Превъртете вляво или вдясно до някой от панелите на
началния екран. Също така, можете да изберете точка в
горната част на екрана, за да се придвижите директно до
съответния панел на началния екран.
››Индикаторни икони
Иконите на Вашия дисплей може да се различават в
зависимост от Вашия регион или мобилен оператор.
Икона
Определение
Няма сигнал
Сила на сигнала
Активиран е режим полет
Търсене на мрежа
Свързана GPRS мрежа
Свързана EDGE мрежа
18 Начални стъпки
Икона
Определение
свързване с WLAN
Пропуснат разговор
Функцията Bluetooth е активирана
Свързан Bluetooth хендсфри комплект за кола
или слушалки
Гласово повикване в ход
Активирана функция SOS съобщение
Пренасочването на разговор е активирано
Синхронизиране с компютър
Поставена е карта с памет
Сърфиране в интернет
Свързване към защитена уеб страница
Икона
Определение
››Панел с преки пътища
Алармата е активирана
В режим на готовност или докато използвате приложение,
в областта на индикаторните икони, за да
изберете
отворите панела с преки пътища.
Изберете икони, за да активирате или деактивирате WLAN
или Bluetooth функции. Също така, можете да включвате
или изключвате силата на звука на устройството и да
проверявате за нови съобщения и предупреждения.
Роуминг (извън стандартната зона на
обслужване)
Използване на сензорния екран
Активиран е нормален профил
Сензорният екран на устройството Ви позволява лесно да
избирате елементи или да изпълнявате функции. Научете
основните действия за използване на сензорния екран.
Ново текстово или мултимедийно съобщение
Ново имейл съобщение
Ново съобщение в гласова поща
Активиран е безшумен профил
Текущ час
Ниво на заряд на батерията
Начални стъпки
19
• За да избегнете надраскване на сензорния екран, не
използвайте остри инструменти.
• Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег
с други електрически уреди. Електростатичният
разряд може да доведе до неизправност на
сензорния екран.
• Не позволявайте сензорният екран да влиза в
досег с вода. Може да възникне неизправност на
сензорния екран при влажни условия или при
излагане на вода.
• За оптимална употреба на сензорния екран
отстранете предпазващия екрана филм, преди да
започнете да използвате устройството.
• Сензорният екран има слой, който отразява малките
електрически заряди, излъчвани от човешкото
тяло. За най-добра производителност, докоснете
сензорния екран с върха на пръста си. Сензорният
екран няма да реагира на докосвания с остри
инструменти като например стилус или писалка.
20 Начални стъпки
Управлявайте сензорния екран чрез следните действия:
• Докосване: Докоснете веднъж с пръст, за да изберете или
да стартирате меню, опция или приложение.
• Чукнете и задръжте: Чукнете върху елемент и го задръжте
за повече от 2 секунди, за да отворите изскачащ списък с
опции.
• Двойно докосване: Докоснете два пъти с пръст, за да
приближите или увеличите, докато разглеждате снимки
или уеб страници.
• Извличане: Докоснете и извлачете с пръст избраните
елементи.
• Издърпване и пускане: Докоснете и задръжте пръста си
върху даден елемент, след което плъзнете пръста си, за да
преместите елемента.
• Чукване: Чукнете екрана бързо, за да активирате
приложение.
• Увеличаване на мащаба на област: Поставете два пръста
на екрана и ги раздалечете, за да увеличите мащаба или
съберете, за да намалите мащаба.
• Вашето устройство изключва сензорния екран,
когато не го използвате за определен период
от време. За да включите екрана, натиснете
произволен клавиш.
• Можете да регулирате и времето на фоновото
осветление. В режим Меню, изберете Настройки →
Дисплей и осветление → Осветление време.
• Някои списъци имат показалец от дясната страна.
Докоснете буква, за да преминете на елементи
започващи с тази буква. Плъзнете пръста си по
показалеца, за да скролирате бързо през списъка.
Заключване или отключване на
сензорния екран и клавишите
Можете да заключите сензорния екран и клавиатурата,
за да се избегне активиране на нежелани функции на
устройството.
За заключване, натиснете [ ]. За да отключите натиснете
[ ] или бутона Меню и плъзнете сивия прозорец с пръста си
в каквато и да е посока.
Достъп до менютата
За достъп до менютата на устройството,
1 В режим на готовност натиснете бутона Меню за достъп
до режим Меню.
2 Превъртайте наляво или надясно в екрана на основното
меню.
Също така, можете да изберете точка в горната част на
екрана, за да се придвижите директно до съответния
екран на главното меню.
Начални стъпки
21
3 Изберете меню или приложение.
4 Натиснете [ ] за връщане в режим на готовност.
• Вашето устройство има вграден сензор за
движение, който отчита неговата ориентация.
Ако завъртите устройството, докато използвате
дадена функция, интерфейсът автоматично ще се
превключи на пейзажен изглед. За да настроите
интерфейса да запазва ориентацията когато
завъртате устройството, изберете Настройки →
Общи → Жестове → Ориентация → Смяна на
ориентацията.
• Докато използвате устройството, Вие можете да
улавяте изображение на екрана чрез натискане на
бутони Меню и [ ] едновременно. Изображението
ще се запазва в Файлове → Изображения.
››Организиране на приложения в режим
Меню
Можете да организирате наново приложенията в режим
Меню, като промените реда им или като ги групирате в
категории съобразно предпочитанията и нуждите Ви.
1 В режим на готовност натиснете бутона Меню за достъп
до режим Меню.
2 Изберете в горния ляв край на екрана.
3 Докоснете и задръжте дадено приложение и го плъзнете
към желаното място.
Можете да преместите дадена икона на приложение до
друг екран на основното меню. Можете и да промените
най-често използваните приложения в долната част
на екрана. Преместете приложението в долната част
на екрана към екран от главното меню; преместете
приложение, което искате да използвате в режим на
готовност директно към долната част на екрана.
4 Изберете Готв в горния ляв край на екрана.
22 Начални стъпки
››Добавяне на нови екрани на главното
меню
Стартиране и управление на
приложения
до режим Меню.
››Стартиране на няколко приложения
1 В режим на готовност натиснете бутона Меню за достъп
2 Изберете в горния ляв край на екрана.
3 Завъртете устройството, за да премине в пейзажен
изглед.
4 Изберете
, за да добавите нов екран на главното
меню.
Можете да добавите до 10 екрана.
Изберете
меню.
, за да отстраните екрана от главното
5 Завъртете устройството, за да преминете в портретен
изглед.
6 Изберете Готв в горния ляв край на екрана.
Устройството Ви позволява да работите с много задачи
наведнъж, като отваряте много приложения едновременно.
За да активирате множество приложения, натиснете бутона
Меню, за да се върнете към главното меню и да изберете
приложение, което да стартирате.
››Използване на диспечера на задачите
Можете да управлявате множество приложения с помощта
на диспечера на задачите. За да стартирате диспечера на
задачите,
1 Натиснете и задръжте бутона Меню. Ще се покажат
иконите на активните приложения.
Начални стъпки
23
2 Управлявайте активните приложения по следния начин:
• За да превключвате между приложения, изберете едно
от тях от иконите на активните приложения.
• За да затворите дадено приложение, изберете .
• За да затворите всички активни приложения, изберете
Край всички прилож.
Използване на визуални елементи
Визуалните елементи представляват малки приложения,
които предоставят удобни функции и информация на екрана
в режим на готовност.
• Някои от визуалните елементи се свързват с уеб
услуги. Ако използвате уеб-базирани визуални
елементи може да бъдете таксувани допълнително
за това.
• Наличните визуални елементи може да варират в
зависимост от мобилния Ви оператор или страна.
24 Начални стъпки
››Отваряне на лентата с визуални
елементи
За отваряне на лентата с визуални елементи и достъп до тях,
1 В режим на готовност, изберете
в горната част на
екрана, за да отворите лентата с визуални елементи.
2 Прочетете отказа от отговорност за визуалния елемент и
изберете Приеми (ако е необходимо).
3 Превъртете вляво или вдясно до някой от панелите на
началния екран.
4 Превъртете наляво или надясно в лентата с визуални
елементи, за да намерите този, които искате да
използвате.
5 Извлачете приспособлението до неактивния екран.
6 Изберете Готв в горния ляв край на екрана, за да
затворите лентата с визуални елементи.
7 За да преместите визуалния елемент обратно към лентата
с визуални елементи, докоснете и задръжте визуалния
елемент, докато се появи жълта рамка, след което
плъзнете рамката към лентата в визуални елементи.
››Управляване на уеб-базирани визуални
елементи
Можете да изберете профил на визуален елемент, за да се
свържете с уеб услуги и да разглеждате изтеглени визуални
елементи.
В режим Меню, изберете Настройки → Меню и визуални
елементи → Визуален елемент.
Персонализиране на Вашето
устройство
Получете повече от устройството си, като го
персонализирате така, че да отговаря на предпочитанията
ви.
››Добавяне на нови панели към
неактивния екран
Можете да добавяте нови панели към неактивния
екран, за да организирате визуални елементи съгласно
предпочитанията и нуждите си.
1 В режим на готовност, изберете
екрана.
в горния ляв край на
2 Завъртете устройството, за да премине в пейзажен
изглед.
3 Изберете
, за да добавите нови панели към
неактивния екран.
Можете да добавите до 10 панела.
Изберете , за да отстраните определен панел от
неактивния екран.
4 Завъртете устройството по часовниковата стрелка, за да
премине в портретен изглед.
5 Изберете Готв в горния ляв край на екрана.
››Настройване на точен час и дата
1 В режим Меню, изберете Настройки → Дата и час.
2 Изберете опцията за часова зона и часовата зона.
3 Въведете точните час и дата, и задайте формата на часа
и датата.
4 Изберете Назад.
Начални стъпки
25
››Настройте силата на звука на тона на
бутоните
1 В режим на готовност, натиснете клавиша за сила на звука
нагоре или надолу.
2 Настройте силата на звука на тона на клавишите като
натиснете бутона за сила на звука или местите плъзгача.
3 Персонализирайте звуковите опции за входящите
повиквания, входящите съобщения, както и други звуци
на устройството.
Наличните звукови опции може да варират в
зависимост от избрания профил.
4 Изберете Настрой.
››Превключване към безшумен профил
За да превключите към друг профил, изберете отметката до
профила и след това Настрой.
В режим Меню, изберете Клавиатура, след което докоснете
и задръжте , за да изключите или включите звука на
устройството.
››Избор на тапет за екрана в режим на
››Настройване на звуков профил
1 В режим Меню, изберете Настройки → Дисплей и
Можете да промените звуците на устройството си, като
персонализирате текущия звуков профил или превключите
към друг. За да настроите профил,
1
В режим Меню, изберете Настройки → Звукови
профили.
2 Изберете профила, който използвате.
26 Начални стъпки
готовност
осветление → Тапет.
2 Изберете изображение.
За да изберете изображение от папката с изображения,
изберете папката.
3 Изберете Настрой → Настрой.
Samsung не носи отговорност за използването на
изображенията или тапетите по подразбиране,
предоставени заедно с телефона.
››Регулиране на яркостта на дисплея
1 В режим Меню, изберете Настройки → Дисплей и
осветление.
2 Плъзнете плъзгача под Яркост, за да регулирате нивото
на яркостта.
3 Изберете Настрой.
Нивото на яркостта на дисплея ще повлияе върху това,
колко бързо устройството ще изразходва енергията
в батерията.
››Заключване на устройството
Можете да заключите устройството си, като активирате
паролата за него.
1 В режим Меню, изберете Настройки → Защита.
2 Изберете Заключване на телефона.
3 Въведете нова 4- до 8- цифрова парола и изберете
Готово.
4 Въведете повторно новата парола и изберете Готово.
Първият път, когато влезете в меню, изискващо
парола, ще бъдете подканени да създадете и
потвърдите парола.
След като бъде активирана функцията за заключване на
устройството, ще трябва да въвеждате паролата всеки път,
когато включвате телефона.
• Ако забравите паролата си, занесете устройството в
сервизен център на Samsung, където да го отключат.
• Samsung не носи отговорност за загуба на пароли
или лични данни, както и за други щети, причинени
от използване на нелицензиран софтуер.
››Заключване на SIM картата
Можете да заключите устройството си, като активирате ПИН
кода, предоставен с Вашата SIM карта.
1 В режим Меню, изберете Настройки → Защита.
2 Изберете Заключване PIN.
3 Въведете PIN кода на Вашата SIM карта и изберете Готово.
Начални стъпки
27
След като бъде активирана функцията за заключване с ПИН
код, ще трябва да го въвеждате всеки път, когато включвате
устройството.
• Ако въведете неправилно PIN кода твърде много
пъти, SIM картата ще се блокира. За да разблокирате
SIM картата, ще трябва да въведете кода PUK за
отключване на PIN.
• Ако блокирате своята SIM карта, като въведете
неправилен PUK, занесете картата на мобилния си
оператор, за да я разблокира.
››Активиране на функцията за мобилно
проследяване
Когато някой постави нова SIM карта във вашето устройство
чрез функцията проследяване на телефона този номер ще
бъде автоматично изпратен на избрани получатели, за да ви
помогнат да откриете и възстановите телефона си.
За да използвате тази функция имате нужда от акаунт в
Samsung за контролиране на устройството дистанционно от
Интернет.
28 Начални стъпки
1 В режим Меню, изберете Настройки → Защита.
2 Изберете Мобилно проследяване.
3 Въведете паролата си и изберете Готово.
4 Изберете OK, за да продължите.
5 Въведете своя имейл адрес и паролата за своя Samsung
акаунт и изберете Влизане.
За да създадете Samsung акаунт, изберете Регистр.сега.
6 Изберете Получатели, за да отворите списъка с
получатели.
7 Въведете телефонен номер, включително код на държава
(с +).
8 Когато приключите със задаването на получатели,
изберете OK.
9 Изберете Изпращач и въведете име на изпращач.
10Изберете Запази → Приеми.
Можете да управлявате изгубеното устройство чрез
интернет. Посетете http://www.samsungdive.com, за да
видите подробна информация за тази функция.
Въвеждане на текст
Цифра
Можете да въвеждате текст, като избирате знаците върху
виртуалната клавиатура или като ги изписвате ръчно на
екрана.
Промяна на метода на въвеждане на текст
Когато докоснете полето за въвеждане на текст, панелът
за въвеждане с Клавиатура тип QWERTY се появява по
подразбиране.
1
2
3
Цифра
4
5
6
Функция
1
Смяна на регистър.
2
Превключвате между режим Числа/Символи
и режим ABC.
Функция
3
Вкарване на интервал; Поставете точка и
интервал (чукнете двукратно).
4
Изтрива написаното.
5
Нов ред.
6
Промяна на езика за въвеждане на текст;
достъп до настройки на клавиатура
(докоснете и задръжте).
За да промените метода на въвеждане на текст, докоснете
и задръжте и изберете Тип клавиатура → метод за
въвеждане на текст.
Опции
Функция
Клавиатура
Избирайте символи от клавиатурата.
Qwerty
клавиатура
Писане в цял
екран
Изберете символи на клавиатурата тип
QWERTY.
Пишете на произволно място по
екрана.
Начални стъпки
29
Опции
Функция
Каре за писане
Пишете в карето за въвеждане.
Режим
1. В режим ABC, изберете Т9 (точката
става зелена).
2. Изберете съответния виртуален
клавиш, за да въведете цяла дума.
Въвеждане на текст с помощта на различни
методи за въвеждане
1 Променете метода на въвеждане на текст.
2 Променете режима на въвеждане на текст.
3 Изберете подходящите виртуални клавиши или пишете
върху екрана, за да въвеждате текста.
При въвеждане на текст с клавиатурата можете да използвате
следните режими:
Режим
Функция
ABC
Изберете съответния виртуален клавиш,
докато на дисплея се появи желаният
символ.
30 Начални стъпки
Функция
T9 (Текст с
предвиждане)
3. След като думата се изпише правилно,
изберете
, за да оставите
разстояние. Ако не бъде показана
правилната дума, изберете и друга
дума от появилия се списък.
Добавяне на думи в речника Т9
Ако не можете да намерите дума в
списъка с алтернативни думи, можете да
въведете думата в речника Т9. Изберете
Добавяне на дума в дъното на списъка
с алтернативни думи.
Режим
Функция
Копиране и вмъкване на текст
Числа
Изберете подходящ виртуален клавиш,
за да въведете цифра.
Можете да въвеждате цифри,
като докоснете и задържите
съответния виртуален клавиш
в режим ABC или T9.
1 Докоснете и задръжте полето за въвеждане на текст,
Символ
1. Изберете ◄ или ►, за да превъртите
до желания набор от символи.
2. Изберете подходящ виртуален
клавиш, за да въведете символ.
При въвеждане на текст завъртете устройството, за да
покаже клавиатурата QWERTY.
Докато въвеждате текст, можете да използвате функцията
за копиране и поставяне, за да използвате текста в други
приложения.
докато
се появи.
2 Изберете Избери от списъка с опции.
3 Плъзнете пръста си през текста.
Също така, можете да докоснете думата, за да я маркирате
два пъти.
4 Изберете Копирай или Отрежи, за да копирате и
поставите, или изрежете и поставите текста в клипборда.
5 Натиснете и задръжте полето за въвеждане на текст в
друго приложение.
6 Изберете Поставяне, за да вмъкнете текст от клип борда
в текстовото поле.
Начални стъпки
31
Разговори
››Преглед на списъците с разговори и
Научете се как да осъществявате или приемате повиквания
или да разглеждате дневниците. За повече информация,
погледнете раздел "Разговори" в ръководство на
потребителя.
Можете да преглеждате проведените си разговори и
изпратените от Вас съобщения, сортирани според типа им.
››Осъществяване на повикване
1 В режим Меню, изберете Клавиатура и въведете код и
телефонен номер.
2 Натиснете [ ], за да осъществите повикване.
3 За приключване на разговора, натиснете [ ].
››Отговаряне на повикване
1 При получаване на повикване, натиснете [
].
Когато устройството звъни, натиснете клавиша за
сила на звука, за да промените силата на звука или
натиснете и задръжте притиснат клавиша за сила на
звука за да заглушите звъненето.
2 За приключване на разговора, натиснете [
32 Разговори
].
съобщения
1 В режим Меню, изберете Регистри.
2 Превъртете наляво или надясно, за да изберете вид
регистър в горната част на екрана.
От регистрите на обажданията и съобщенията, Вие
можете да провеждате разговор или да изпращате
съобщение директно към даден контакт, като бързо
щракнете върху контакта наляво или надясно.
3 Изберете регистър за преглед на свързаните с него
подробности.
От подробния изглед можете да наберете номера, да
изпратите съобщение до него или да го добавите към
телефонния указател или към списъка за отхвърляне.
Създаване и
намиране на контакти
››Създаване на контакт
Научете се как да създавате и намирате контакт в паметта.
За повече информация, погледнете раздел "Контакти" в
ръководство на потребителя.
›› Намиране на контакт
1 В режим Меню, изберете Телефон...тел → Създай.
2 Въведете информацията за контакта.
3 За да добавите контакта към паметта, изберете Готово.
››За да създадете контакт от екрана за
1 В режим Меню, изберете Телефон...тел.
2 Изберете Търсене и въведете първата буква от името,
1
3 Изберете името на контакта от списъка с контакти.
набиране
В режим Меню, изберете Клавиатура и въведете
телефонен номер.
което желаете.
2 Изберете Добави към Тел. Указ. → Създай запис.
3 Въведете информацията за контакта.
4 За да добавите контакта към паметта, изберете Готово.
Създаване и намиране на контакти
33
Съобщения
Научете се как да създавате и изпращате текст, мултимедия
или имейл съобщения. За повече информация, погледнете
раздел "Съобщения" в ръководство на потребителя.
››Изпращане на текстово съобщение
1
2 Изберете Указател.
В режим Меню изберете Съобщения → Писане.
Можете да въведете номер ръчно или да изберете от
регистъра на разговори или групи, като изберете друга
опция.
3 Поставете отметки в квадратчета до контактите и
изберете Добави.
4 Изберете Чукнете, за да добавите текст и въведете
текста на съобщението.
5 Изберете Изпращане, за да изпратите съобщението.
34 Съобщения
››Изпращане на мултимедийно съобщение
За да създадете свой собствен профил на свързване,
вижте ръководството на потребителя.
1 В режим Меню изберете Съобщения → Писане.
2 Изберете Указател.
Можете да въведете номер или имейл адрес ръчно или
да изберете от регистъра на разговори или групи, като
изберете друга опция.
3 Поставете отметки в квадратчета до контактите и
изберете Добави.
Когато въведете имейл адрес, устройството ще Ви попита
дали искате да изпратите мултимедийно съобщение.
Изберете OK, за да потвърдите.
4 Изберете Чукнете, за да добавите текст и въведете
текста на съобщението.
5 Изберете
и прикачете файл.
Можете да изберете файл от списъка с файлове или да
заснемете снимка, видеоклип или да запишете звук.
6 Изберете Изпращане, за да изпратите съобщението.
››Изпращане на имейл съобщение
За да създадете свой собствен профил на свързване
или имейл акаунт, вижте ръководството на
потребителя.
1 В режим Меню, изберете Email → акаунт → Писане.
Можете да изберете Списък акаунти, за да прегледате
други акаунти.
2 Изберете Телефонен указател.
Можете да въведете имейл адрес ръчно или да изберете
от регистъра на разговори или групи, като изберете друга
опция.
3 Изберете полето Cc/Bcc, за да добавите още получатели.
4 Изберете полето за тема и въведете тема.
5 Изберете полето за въвеждане на текст и въведете текста
на имейла си.
6 Изберете
→ Прикачване на елементи и
прикрепете файл.
Можете да изберете файл от списъка с файлове или да
заснемете снимка, видеоклип или да запишете звук.
7 Изберете Изпращане, за да изпратите съобщението.
››Преглед на текстово или мултимедийно
съобщение
1 В режим Меню, изберете Съобщения и изберете
разговор.
2 Изберете текстово или мултимедийно съобщение.
››Преглед на имейл съобщения
1 В режим Меню, изберете Email → акаунт.
2 Превъртете до кутията със съобщения.
→ Изтегляне.
3 Изберете
4 Изберете имейл или заглавие.
5 Ако сте избрали заглавие, натиснете
за да видите целия имейл.
→ Изтегли,
Съобщения
35
Заснемане на снимки
и видеоклипове
3 Насочете обектива към обекта, след което направете
необходимите настройки.
1
2
7
Научете се как да правите снимки или видеоклипове докато
сте в движение. За повече информация, погледнете раздел
"Камера" в ръководство на потребителя.
3
8
4
9
››Правене на снимка
5
10
1 В режим на готовност натиснете клавиша Камера, за да
включите камерата.
2 Завъртете устройството обратно на часовниковата
стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
36 Заснемане на снимки и видеоклипове
6
Цифра
Функция
1
Проверка на статуса и настройките на
фотоапарата.
2
Превключване на видео камера.
3
Променя режима на снимане.
4
Променя режима на сцена.
Цифра
Функция
5
Промяна на настройките на камерата.
6
Скриване или показване на закони във
визьора.
Регулирайте цветовия баланс според
условията на осветеност.
Изберете продължителността или
забавянето преди
камерата да направи снимка.
7
8
››Запис на видеоклипове
1 В режим на готовност натиснете клавиша Камера, за да
включите камерата.
2 Завъртете устройството обратно на часовниковата
стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3 Изберете
, за да превключите в режим на
видеокамера.
4 Насочете обектива към обекта, след което направете
необходимите настройки.
9
Настройте яркостта.
1
10
Преглед на снимката или видео клипа,
които сте направили последно.
2
6
3
7
4 Натиснете клавиша за сила на звука, за да приближите
или отдалечите.
5 Натиснете бутон Камера, за да направите снимка.
Снимката се запазва автоматично.
8
4
9
5
Заснемане на снимки и видеоклипове
37
Цифра
Функция
1
Проверка на статуса и настройките на
видео камерата.
2
Превключване на фотоапарат.
3
Промяна на режима на запис.
4
Промяна на настройките на
видеокамерата.
Скриване или показване на закони във
визьора.
Коригирайте баланса на белия цвят,
според светлинните условия.
Изберете продължителността на забавяне,
преди камерата да започне да снима
видеоклип.
5
6
7
8
Настройте яркостта.
9
Преглед на снимката или видео клипа,
които сте направили последно.
38 Преглед на снимки и видеоклипове
5 Натиснете клавиша за сила на звука, за да приближите
или отдалечите.
6 Натиснете бутон Камера, за да стартирате записа.
7 Изберете или бутон Камера, за да спрете записа.
Видеоклипът се запазва автоматично.
Преглед на снимки и
видеоклипове
Научете се как да преглеждате снимките и видеоклиповете,
които сте заснели или изтеглили от други източници. За
повече информация, погледнете раздел "Моите файлове" и
"Видео плейър" в ръководството на потребителя.
››Преглед на снимка
1 В режим Меню, изберете Файлове → Изображения.
3 Управлявайте възпроизвеждането със следните клавиши:
1
За да прегледате файловете в изглед миниатюра,
→ Изгл. миниатюра.
изберете
2 Изберете снимката, която искате да видите.
3 Преминете вляво или вдясно, за да видите повече
снимки.
››Преглед на видео
1 В режим Меню, изберете Видео плейър.
2 Изберете видеоклип за възпроизвеждане.
5
6
2
3
4
Цифра
7
Функция
2
Когато включите слушалките, може
да активирате съраунд системата за
управление на звука чрез 5.1 канала.
Придвижете се до дадена точка във файла,
като плъзнете лентата.
3
Сканиране назад във файл.
1
Преглед на снимки и видеоклипове
39
Цифра
Функция
4
Промяна на съотношението на видео
екрана.
5
Настройка на звука.
6
Пауза при възпроизвеждане; изберете ,
за да възобновите възпроизвеждането.
7
Сканиране напред във файл.
Слушайте музика
Научете се как да възпроизвеждате музикални файлове и
да създавате плейлисти с любимата ви музика. За повече
информация, погледнете раздел "Музика" в ръководство на
потребителя.
40 Слушайте музика
››Добавяне на музикални файлове във
Вашето устройство
Започнете с прехвърляне на файлове към устройството или
картата с памет:
• Изтеглете с помощта на безжична интернет връзка.
• Изтеглете от компютър с помощта на допълнителната
програма Samsung Kies.
• Получаване чрез Bluetooth.
• Копирайте в картата с памет.
• Синхронизация с Windows Media Player 11.
Samsung не носи отговорност за използването на
музикалните файлове по подразбиране, предоставени
заедно с устройството.
››Възпроизвеждане на музика
1 В режим Меню, изберете Музика.
2 Преминете вляво или вдясно, за да изберете музикална
категория.
3 Изберете музикален файл.
4 Управлявайте възпроизвеждането със следните клавиши:
1
2
5
6
Цифра
3
4
5
3
7
8
9
4
Цифра
1
1
2
1
Функция
Активиране на 5.1 каналната съраунд
система когато слушалките са включени.
1
1
Функция
Преместване в точка от файла чрез
изтегляне на чертата.
Прескачане назад; сканиране на файл
назад (чукнете и задръжте).
Активирайте режима на разбъркване.
61
Промяна на режима на повторение
(изключен, повтаряне на един файл или
повтаряне на всички файлове).
7
Настройка на звука.
8
Прескачане напред; сканиране напред
във файл (докоснете и задръжте).
Пауза при възпроизвеждане; изберете ,
за да възобновите възпроизвеждането.
9
1. Тези икони се показват, когато натиснете екрана на плейъра.
Преглед на детайлите на музикалния файл.
Слушайте музика
41
››Създаване на плейлист
1 В режим Меню, изберете Музика.
→ Създай.
2 Изберете Плейлиста →
3 Въведете заглавие за новия Ви плейлист и изберете
Готово.
4 Изберете създадения плейлист.
5 Изберете Добави.
6 Изберете файловете, които желаете да включите, и след
3 Изберете Да, за да започнете автоматична настройка.
FM радиото сканира и автоматично запазва наличните
станции.
Първият път, когато включите FM радиото, ще бъдете
подканени да започнете автоматичната настройка.
4 Управлявайте FM радиото чрез следните бутони:
1
7
това Добави.
2
Слушане на FM радио
Научете се как да слушате FM радио. За повече информация,
погледнете раздел "FM радио" в ръководство на потребителя.
1 Включете предоставените слушалки към устройството.
2 В режим Меню, изберете FM радио.
42 Слушане на FM радио
6
3
4
5
8
3
4
Цифра
Функция
2
Задайте FM радиото да пренастройва
честотите на станциите автоматично,
когато текущият радио сигнал е слаб.
Изключете FM радиото; Изберете , за да
го включите.
3
Търсене на налична радио станция.
4
Променя честотата с 0,1 MHz.
5
7
Добавя настоящата радиостанция към
списък с любими.
Променя изхода за звука (слушалки или
високоговорител на устройството).
Променя честотата чрез придвижване
наляво или надясно по скалата.
8
Настройка на звука.
1
6
Свързване с интернет
Научете се как да получите достъп до интернет и да
разглеждате уеб страници. За повече информация,
погледнете раздел "Интернет" в ръководство на потребителя.
За създаването на собствен профил за връзка за
достъп до уеб мрежата, погледнете ръководството на
потребителя.
››Разглеждане на уеб страници
1 В режим Меню, изберете Интернет, за да отворите
желаната начална страница.
Свързване с интернет
43
2 Навигирайте в уеб страници чрез следните бутони:
1
5
Цифра
3
Придвижване назад или напред през
страниците в историята.
4
Достъп до списък с опции на уеб браузъра.
5
6
2
3
4
6
7
8
Горният екран може да бъде различен, в зависимост от
Вашия регион или оператор.
Цифра
1
2
Функция
Запаметяване на текущата уеб страница.
1
Променяне на режима на разглеждане.
44 Свързване с интернет
Функция
7
8
Опресняване на текущата уеб страница.
1
Край на интернет връзката.
Отваряне на уеб страница в нов прозорец
или превключване между текущо отворени
прозорци.
Отваряне на списък със запазени отметки,
често посещавани страници или RSS канали
и скорошна интернет история.
1.Тези икони се показват, когато докоснете екрана.
››Отбелязване на предпочитаните Ви
интернет страници
Можете да отбележите интернет страниците, които
посещавате най-често, за по-бърз достъп до тях. Когато
сърфирате в мрежата, изберете , за да отбележите
текущата интернет страница.
Ако знаете интернет адреса на интернет страницата, можете
ръчно да добавите отметка. За да добавите отметка,
1 В режим Меню, изберете Интернет → .
2 Изберете Добави.
3 Въведете заглавието на страницата и уеб адреса (URL).
4 Изберете Запази.
Изтелгяне на
приложения
Samsung Apps Ви позволяват лесно да теглите множество
приложения на Вашето устройство. Включвайки широк
набор от игри, новини, справки, социални мрежи, визуални
елементи, приложения със здравна насоченост и други,
Samsung Apps Ви дава незабавен достъп до широк избор в
мобилното изживяване.
Вашето устройство става по-умно с напълно оптимизирани
приложения от Samsung Apps. Разучавайте удивителни
приложения и правете мобилния си живот още по-добър.
1 В режим Меню, изберете Samsung Apps .
2 Търсете и теглете приложения или допълнения според
желанията си.
Изтелгяне на приложения
45
• За да използвате Samsung Apps, Вашето устройство
трябва да е свързано с интернет с помощта на
клетъчна връзка или Wi-Fi.
• Ще бъдете допълнително таксувани за достъп до
интернет и изтегляне на приложения.
• Ако лентата с инструменти е пълна, изтеглените
визуални елементи няма да се добавят автоматично
към нея. Трябва да премахнете някои визуални
елементи от лентата и да добавите новите ръчно.
• За допълнителна информация, моля, посетете
www.samsungapps.com или направете справка с
брошурата за Samsung Apps.
• Услугата може да не е налична в зависимост от
Вашата страна или мобилен оператор.
Свързване към
компютър
Научете как да свързвате устройството си с компютър, за да
използвате Samsung Kies или Windows Media Player, или да
използвате устройството като устройство за съхранение на
данни. За повече информация, погледнете раздел "Свързване
с компютър" в ръководство на потребителя.
››Връзка със Samsung Kies
Уверете се, че приложението Samsung Kies е инсталирано на
компютъра. Можете да изтеглите програмата от уеб сайта на
Samsung (www.samsungmobile.com).
1 В режим Меню, изберете Настройки → Възможност за
свързване → USB → Samsung Kies → Настрой.
2 Натиснете [ ] за връщане в режим на готовност.
3 С помощта на допълнителен кабел за данни свържете
мултифункционалния жак на телефона с компютър.
46 Свързване към компютър
4 Стартирайте Samsung Kies и използвайте безжични
връзки или копирайте данни и файлове.
За допълнителна информация вижте помощта за
Samsung Kies.
››Синхронизация с Windows Media Player
Уверете се, че приложението Windows Media Player е
инсталирано на компютъра.
1 В режим Меню, изберете Настройки → Възможност за
свързване → USB → DRM мултимедия → Настрой.
2 Натиснете [ ] за връщане в режим на готовност.
3 С помощта на допълнителен кабел за данни свържете
мултифункционалния жак на телефона с компютър чрез
инсталирана програма Windows Media Player.
Когато е свързан, на компютъра се появява изскачащ
прозорец.
4 Отворете Windows Media Player, за да синхронизирате
музикалните файлове.
5 Редактирайте или въведете името на устройството си в
6 Изберете и извлечете желаните от Вас музикални
файлове до списъка за синхронизиране.
7 Започнете синхронизация.
››Свързване като устройство за
съхранение
1 Ако искате да обменяте файлове с картата с памет,
поставете я в устройството.
2 В режим Меню, изберете Настройки → Възможност
за свързване → USB → Устройство за съхранение →
Настрой.
3 Натиснете [ ] за връщане в режим на готовност.
4 С помощта на допълнителен кабел за данни свържете
мултифункционалния жак на телефона с компютър.
Когато е свързан, на компютъра се появява изскачащ
прозорец.
5 Отворете папката за преглед на файлове.
6 Копирайте файлове от компютъра в картата с памет.
изскачащия прозорец (ако е необходимо).
Свързване към компютър
47
За да изключите устройството от компютъра,
щракнете върху иконата на USB устройство в лентата
със задачи на Windows и щракнете върху опцията за
безопасно отстраняване на устройство за съхранение
на данни. След това изключете кабела за данни от
компютъра. В противен случай, можете да загубите
данните съхранявани в картата с памет или да я
повредите.
Използване на
Bluetooth
Научете се как да свързвате вашето устройство с други
устройства с безжичната функция Bluetooth, за да можете
да споделяте файлове или да управлявате устройството в
режим свободни ръце. За повече информация, погледнете
раздел "Bluetooth" в ръководство на потребителя.
48 Използване на Bluetooth
››Включване на функцията за безжична
Bluetooth връзка
1 В режим Меню, изберете Настройки → Възможност за
свързване → Bluetooth.
Също така, можете да отворите панела с преки пътища и
да изберете Bluetooth.
2 Изберете точката в горната дясна част на екрана, за да
3
включите безжичната Bluetooth функция.
За да позволите други устройства да намират Вашето,
→ Настройки → Видимост на моя
изберете
телефон → Винаги включено → Запази.
Ако изберете По избор, въведете продължителността, за
която Вашето устройство да е видимо, и изберете Готово.
Когато безжичната Bluetooth функция е активна, изберете
и използвайте следните опции:
• За да промените името на устройството си, изберете
Настройки → Име на моя телефон.
• За да зададете граници на разглеждането на Вашите
Сега можете да използвате Bluetooth услуги, като
прехвърляне на файлове, дистанционно управленеи на
устройството или разпечатване на данни, в зависимост от
типа на свързаното устройство.
››Откриване и сдвояване с други
Използване на Wi-Fi
файлове от други хора, изберете Настройки → Защитен
режим.
• За да проверите наличните Bluetooth услуги на
устройството си, както и да видите информация за тях,
изберете Bluetooth услуги.
1
устройства, поддържащи Bluetooth
В режим Меню изберете Настройки → Възможност за
свързване → Bluetooth → Търсене.
2 Изберете устройство.
3 Въведете PIN код за функцията за безжична Bluetooth
връзка или PIN на Bluetooth на друго устройство, ако
притежава такъв, и изберете Готово. Друга възможност е
да изберете Да, за да зададете PIN кодовете на телефона
си и на другото устройство.
Когато собственикът на другото устройство въведе
същия PIN код или приеме връзката, тогава сдвояването
е завършено. Ако сдвояването е успешно, устройството
автоматично ще търси налични услуги.
Научете се как да свързвате устройството към безжична
мрежа (WLAN) за достъп до интернет и други мрежови
устройства. За повече информация, погледнете раздел "Wi-Fi"
в ръководство на потребителя.
Вашият телефон използва нехармонизирана
честота и е предназначен за употреба във всички
европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС
без ограничение за закрити пространства, но не може
да се използва на открито във Франция.
Използване на Wi-Fi
49
››Активиране на функция WLAN
В режим Меню изберете Настройки → Възможност за
свързване → Wi-Fi.
Също така, можете да отворите панела с преки пътища и да
изберете Wi-Fi.
››Намиране и свързване към WLAN
1 В режим Меню изберете Настройки → Възможност за
свързване → Wi-Fi.
Устройството ще започне автоматично търсене на
WLAN мрежи
2 Изберете квадратчето за отметка до мрежата.
3 Въведете парола за мрежата и изберете Готово (ако е
необходимо).
4 Персонализирайте настройките, за да добавите профил
на връзка за избраната мрежа. Вижте ръководството на
потребителя за подробности относно всяка от опциите
за настройка.
5 Когато приключите, изберете Назад.
50 Използване на Wi-Fi
Вече можете да използвате WLAN профила за мрежови
връзки. Променете настройката на профила към
конфигурирания WLAN профил в уеб бразуъра или други
уеб-базирани услуги.
Мерки за безопасност
Не изпускайте и не допускайте удари по зарядното
устройство или батерията
С цел да предпазите себе си и околните от нараняване и за
да не повредите телефона, прочетете цялата представена
тук информация преди да го използвате.
Не зареждайте батерията със зарядни устройства, които не
са одобрени от производителя
Внимание: С цел избягване на токов удар,
пожар и експлозия
Не използвайте повредени електрически кабели или
електрически контакти, които не са добре монтирани
Не докосвайте електрическия кабел с мокри ръце и
не изключвайте зарядното устройство, като директно
издърпате кабела
Не огъвайте и не повреждайте електрическия кабел
Не използвайте телефона си, докато се зарежда, и не го
докосвайте с мокри ръце
Внимавайте да не свържете зарядното устройство или
батерията на късо
Не използвайте устройството по време на гръмотевична
буря
Вашето устройство може да се повреди и рискът от токов удар се увеличава.
Не използвайте повредена или изтекла литиево-йонна
(Li-Ion) батерия
За безопасното изхвърляне на Li-Ion батерии се обърнете към най-близкия
оторизиран сервизен център.
Внимателно боравене с и изхвърляне на батерии и зарядни
устройства
• Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията
си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Несъвместимите
батерии и зарядни устройства могат да причинят сериозни наранявания
или повреда на телефона ви.
• Никога не изхвърляйте батерии или мобилни телефони в огън.
Изхвърляйте изхабените батерии или телефони в съответствие с
местните разпоредби.
Мерки за безопасност
51
• Никога не слагайте батериите или телефона в или върху нагревателни
Внимание: При използване на телефона
си в забранени зони спазвайте всички
предупреждения за безопасност и
разпоредби
Пазете телефона, батериите и зарядните устройства от
повреда
На забранените за използване места изключвайте
телефона си
уреди, като микровълнови фурни, печки или радиатори. Батериите могат
да експлодират, когато се нагреят прекомерно.
• Никога не смачквайте или пробивайте батерията. Избягвайте излагането
на батерията на високо външно налягане, което може да доведе до
вътрешно късо съединение и прегряване.
• Избягвайте излагането на телефона и батериите на прекомерно ниски
или високи температури.
• Екстремните температури може да причинят деформация на
устройството и да понижат способността за зареждане и периода на
експлоатация на устройството и батерията.
• Предпазвайте батериите от докосване до метални предмети, тъй като
това може да създаде връзка между положителните и отрицателните
полюси на батериите и така да увреди временно или трайно батериите.
• Не използвайте никога повредено зарядно устройство или батерия.
Спазвайте всички норми, които ограничават използването на мобилни
устройства на определени места.
Не използвайте телефона си в близост до други електронни
устройства
Повечето електронни устройства използват радиочестотни сигнали. Вашият
телефон може да получи/причини смущения от/на други електронни
устройства.
Не използвайте телефона в близост до пейсмейкър
• По възможност избягвайте използването на телефона в обхват от 15 см,
тъй като той може да повлияе действието на пейсмейкъра.
• Ако се налага да използвате телефона, поддържайте разстояние от поне
15 см от пейсмейкъра.
• С цел да сведете до минимум смущенията в пейсмейкъра, използвайте
телефона си от страната на тялото, противоположна на тази, откъм която
се намира пейсмейкъра.
52 Мерки за безопасност
Не използвайте телефона в болници или в близост до
медицинско оборудване, което може да бъде повлияно от
радио честоти
Ако лично използвате медицинско оборудване, се свържете с неговия
производител, за да се уверите, че е безопасно то да е в досег с радио
честоти.
Ако използвате слухов апарат, се обърнете към
производителя му за информция относно радио
смущенията
Някои слухови апарати могат да бъдат повлияни от радио честотите на
телефона ви. Обърнете се към производителя, за да осигурите безопасното
използване на слуховия апарат.
Изключвайте телефона си, когато се намирате в район с
потенциално експлозивна атмосфера
• Вместо да изваждате батерията, изключвайте телефона си в потенциално
експлозивни среди.
• Винаги прилагайте разпоредбите, инструкциите и знаците в потенциално
експлозивни среди.
• Не използвайте телефона, когато зареждате гориво (на бензиностанция)
или когато сте в близост до горива или химикали, и взривоопасни зони.
• Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни
вещества там, където е телефона, частите или аксесоарите му.
Когато сте в самолет, изключвайте телефона
Използването на телефона в самолет е незаконно. Телефонът ви може
да предизвика смущения в електронните навигационни инструменти на
самолета.
Електронните устройства в превозно средство може да се
повредят от радио честотите на телефона ви
Електронните устройства в автомобила може да се повредят поради
излъчваните от телефона ви радио честоти. За допълнителна информация
се обърнете към производителя.
При използване на мобилния телефон в
автомобил спазвайте всички предупреждения
и разпоредби относно безопасността
По време на шофиране безопасното управление на автомобила е вашата
първостепенна отговорност. Никога не използвайте мобилния си телефон,
докато шофирате, тъй като е незаконно. С оглед на вашата и тази на
околните хора безопасност винаги преценявайте трезво ситуацията и не
забравяйте следните съвети:
• Използвайте устройство за разговори без ръце.
• Запознайте се добре със своя телефон и функциите му за по-удобен
достъп, като например бързо набиране и преизбиране. Тези функции ще
ви помогнат да намалите времето, необходимо за осъществяване или
приемане на повиквания от мобилния си телефон.
Мерки за безопасност
53
• Поставете вашия телефон на леснодостъпно място. Трябва да можете да
го достигнете, без да откъсвате поглед от пътя. Ако се получи входящо
обаждане в неудобен момент, оставете гласовата поща да отговори
вместо вас.
• Уведомете човека, с когото разговаряте, че шофирате. Прекратете
разговора при натоварено движение или опасни метеорологични
условия. Дъждът, лапавицата, снегът и дори натовареното движение
могат да бъдат опасни.
• Не си водете бележки и не търсете телефонни номера. Съставянето на
списък от задачи или прелистването на телефонния указател отвличат
вниманието ви от основната ви отговорност – безопасността на
шофиране.
• Избирайте разумно и следете движението. Осъществявайте повиквания,
когато не се движите или преди да навлезете в движението. Опитайте се
да планирате разговорите си за време, когато автомобилът ви няма да
бъде в движение. Ако трябва да осъществите обаждане, избирайте само
няколко цифри, след това проверете пътя пред себе си и в огледалата, и
чак тогава продължавайте.
• Не започвайте емоционални или стресиращи разговори, които могат
да отвлекат вашето внимание. Известете лицата, с които разговаряте,
че шофирате и отложете разговорите, които биха могли да отвлекат
вниманието ви от пътя.
• Използвайте телефона си, за да потърсите помощ. Наберете спешния
номер при пожар, пътно произшествие или за да извикате бърза помощ.
54 Мерки за безопасност
• Използвайте телефона си, за да помогнете на други хора, изпаднали в
нужда. Ако забележите пътен инцидент, осъществяващо се в момента
престъпление или сериозна спешна ситуация, позвънете на местния
номер за спешни повиквания.
• Ако се наложи, обадете се на пътна помощ или на друга специализирана
не спешна помощ. Ако забележите повреден автомобил, който не
представлява непосредствена опасност, повредена пътна сигнализация,
незначително пътно-транспортно произшествие без ранени или
откраднат автомобил, потърсете пътна помощ или се обадете на друг
специализиран мобилен номер.
Правилна грижа и използване на мобилния
телефон
Пазете телефона сух
• Влагата и всякакви течности могат да повредат телефона или
електронните му компоненти.
• Ако се намокри, извадете батерията без да включвате телефона.
Подсушете телефона с кърпа и го занесете в сервизен център.
• Течностите ще променят цвета на етикета, който посочва наличието на
повреда в телефона. Повредите на телефона, предизвикани от вода могат
да елиминират гаранцията на производителя.
Не използвайте и не оставяйте телефона си на прашни и
замърсени места
Прахът може да причини неизправност в телефона.
Не оставяйте телефона си на стръмни повърхности
Ако телефонът падне, може да се повреди.
Не оставяйте телефона си на горещи или студени места.
Използвайте телефона си при температура от -20 °C до 50 °C
• Телефонът ви може да експлодира, ако го оставите в затворен автомобил,
• Магнитните карти, включително кредитни карти, карти за телефонни
разговори, пропуски и бордни карти могат да се повредят от магнитните
полета.
• Не използвайте калъфи или аксесоари с магнитно закопчаване и не
позволявайте телефонът ви да влиза в контакт с магнитни полета за
продължителен период от време.
Не оставяйте телефона в близост до нагреватели,
микровълнови фурни, горещи домакински уреди или
контейнери под високо налягане
• Не излагайте телефона си на пряка слънчева светлина за продължителни
• Може да се появи теч в батерията.
• Телефонът ви може да прегрее и да причини пожар.
• Съхранявайте батерията при температура от 0 °C до 40 °C.
Не изпускайте телефона си и не причинявайте удари върху
него
тъй като температурата вътре може да достигне 80 °C.
периоди от време (например върху таблото на автомобила).
Не оставяйте телефона в близост до метални предмети като
монети, ключове и бижута
• Телефонът ви може да се деформира или повреди.
• Ако клемите на батерията влязат в контакт с метални предмети, може да
възникне пожар.
Не оставяйте телефона в близост до магнитни полета
• Телефонът ви може да се повреди или батерията да се разреди следствие
• Екранът на телефона ви може да се повреди.
• Ако бъде огънат или деформиран, телефонът ви или определени негови
части може да се повредят.
Не използвайте светкавица в близост до очите на хора или
животни
Използването на светкавица близо до очите може да причини временна
загуба или увреждане на зрението.
излагането на магнитни полета.
Мерки за безопасност
55
Осигурете максимален живот на батерията и зарядното
устройство
Когато говорите по телефона:
прекомерното зареждане може да намали продължителността на живот
на батерията.
• С течение на времето неизползваните батерии се разреждат и ще трябва
да се зареждат повторно преди употреба.
• Когато не го използвате, изключете зарядното устройство от контакта.
• Използвайте батерията само по предназначение.
• Говорете директно в микрофона.
• Избягвайте контакт с вътрешната антена на телефона. Докосването
• Избягвайте да зареждате батериите по-дълго от седмица, тъй като
Използвайте само батерии, зарядни устройства, аксесоари
и консумативи, одобрени от производителя
• Използването на неоригинални батерии или зарядни устройства може да
скъси живота на телефона ви или да го повреди.
• Samsung не носи отговорност за безопасността на потребителя при
използване на аксесоари или консумативи, които не са одобрени от
Samsung.
Не допускайте хапане или засмукване на телефона или
батерията
• Ако това се случи, телефонът може да се повреди или да причини
експлозия.
• Ако телефонът се използва от деца, непременно се уверете, че го
използват правилно.
56 Мерки за безопасност
• Дръжте телефона изправен, както бихте направили със стационарен
апарат.
на антената може да влоши качеството на разговора или да причини
засилено излъчване на радио честоти.
• Дръжте телефона спокойно, натискайте бутоните леко и използвайте
специални функции, които намаляват броя на използваните клавиши,
които трябва да натиснете (например шаблони и интуитивен режим за
въвеждане на текст) и почивайте редовно.
Защитете слуха си
• Прекомерното излагане на високи звуци може да повреди
слуха.
• Излагането на високи звуци по време на шофиране може
да отвлече вниманието ви и да доведе до инцидент.
• Винаги намалявайте силата на звука преди включване
на слушалки в аудио източник и използвайте само
минималната достатъчна за да чуете разговора или
музиката настройка на силата на звука.
Бъдете предпазливи, когато използвате телефона си,
докато ходите или се движите
Винаги следете околната обстановка, за да избегнете нараняване на себе
си или друг човек.
Не носете телефона в задния си джоб или около кръста
Можете да се нараните или да повредите телефона, ако паднете.
Не разглобявайте, не модифицирайте и не ремонтирайте
сами телефона си
• Всички промени или изменения на телефона, могат да да елиминират
гаранцията на производителя. За обслужване се обърнете към сервизен
център на Samsung.
• Не разглобявайте и не пробивайте батерията, тъй като това може да
причини експлозия или пожар.
Не използвайте телефона, ако екранът е спукан или счупен
Счупеното стъкло или акрилът може да причини нараняване на ръцете и
лицето ви. Занесете телефона за ремонт в сервизен център на Samsung.
Не използвайте телефона с никаква друга цел освен по
предназначение
Избягвайте да пречите на други хора, когато използвате
телефона на публични места
Не позволявайте на деца да използват телефона ви
Вашият телефон не е играчка. Не позволявайте на деца да си играят с него,
тъй като може да наранят себе си или други хора, да повредят телефона или
неволно да изберат номер, което ще се таксува на сметката ви.
Не боядисвайте телефона си
Инсталирайте мобилни устройства и оборудване
внимателно
Боята може да задръсти разглобяемите части и да попречи на нормалната
му работа. Ако сте алергични към боята или металните компоненти на
телефона, спрете да го използвате или се консултирайте с лекар.
• Избягвайте да поставяте телефона и частите му около въздушната
При почистване на телефона:
• Забърсвайте телефона или зарядното устройство с кърпа или гъба.
• Почистете клемите на батерията с памучен тампон или кърпа.
• Не използвайте химически вещества или почистващи препарати.
• Уверете се, че всички мобилни устройства или друго оборудване,
инсталирани в автомобила ви, са поставени безопасно.
възглавница или в обсега й. Неправилно инсталирани безжични
устройства могат да предизвикат сериозни наранявания при внезапното
надуване на въздушната възглавница.
Мерки за безопасност
57
Позволявайте само на квалифицирани служители да
обслужват телефона ви
Ако позволите телефонът ви да бъде обслужван от неквалифицирани
служители, той може да се повреди и гаранцията му да отпадне.
Работете внимателно със SIM картите или картите с памет
• Не изваждайте карта, докато устройството прехвърля или обработва
информация, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или
повреда на картата или телефона.
• Пазете картите от силен удар, статично електричество и електрически
шум, идващи от други устройства.
• Не докосвайте краищата на картата в златист цвят с пръсти или метални
предмети. При наличие на прах, забършете картата с мека кърпа.
Осигурете достъп до услуги при спешни ситуации
В някои области или при различни обстоятелства е възможно да не можете
да осъществите спешни обаждания. Преди да пътувате по отдалечени места
или зони без изградена инфраструктура, планирайте алтернативен метод за
контакт с техническия отдел при спешни ситуации.
58 Мерки за безопасност
Информация за сертифициране за
специфична степен на поглъщане или ССП
(SAR)
Вашият телефон съответства на стандартите на Европейския Съюз (ЕС),
които ограничават излагането на човек на радио честотна енергия,
излъчвана от радио и телекомуникационно оборудване. Тези стандарти не
позволяват продажбата на мобилни телефони, които надвишават нивото
на максимално излагане (познато като степен на абсорбция или SAR) от
2,0 вата/кг.
По време на тестовете установената максимална SAR за този модел беше
0,688 вата/кг. При нормална употреба действителната стойност на ССП
по всяка вероятност е доста по-ниска, тъй като телефонът е създаден да
излъчва само радиочестотна енергия, необходима за излъчване на сигнал
до най-близката точка. Чрез автоматичното излъчване на по-ниски нива
винаги, когато е възможно, телефонът ви намалява общото ви излагане на
радиочестотна енергия.
Декларацията за Съответствие, намираща се на края на това ръководство
за потребителя, показва съответствието на вашия телефон с Европейската
директива Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). За
повече информация относно SAR и съответните стандарти на ЕС, посетете
уеб сайта на Samsung.
Правилно третиране на изделието след края
на експлоатационния му живот
Правилно изхвърляне на батериите в този
продукт
(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)
(Важи за държавите на Европейския съюз и други европейски
държави със системи за разделно сметосъбиране)
Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности
или печатни материали, означава, че продуктът и
принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки,
USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови
отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези
устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране.
Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други
хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от
безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно
поведение създава възможност за повторно (екологично-съобразно)
използване на материалните ресурси.
Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно,
от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна
агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат
тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.
Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да
проверят условията на договора за покупка.
(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави
със самостоятелни системи за връщане на батерии.)
Това обозначение върху батерията, ръководството или
опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива
да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния
полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb
показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните
нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно,
тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или
на околната среда.
За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната
употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите
видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата
локална система за безплатно връщане на батерии.
Мерки за безопасност
59
Отказ от права
Част от съдържанието и услугите, достъпни в това устройство, са
собственост на трети страни и са защитени от авторско право, патенти,
търговски марки и/или други закони, защитаващи интелектуалното право.
Това съдържание и услуги се предоставят единствено за индивидуално
ползване с нетърговска цел. Нямате право да използвате никаква
част от това съдържание или услуги по начин, който не е разрешен от
притежателя на съответното съдържание или от мобилния оператор. Без
да се ограничава до горепосоченото, освен ако не е изрично разрешено
от съответния притежател на съдържание или мобилен оператор, нямате
право да променяте, копирате, публикувате повторно, оповестявате,
прехвърляте, превеждате, продавате, създавате производни продукти,
експлоатирате или разпространявате каквито и да било части от това
съдържание или услуги, съдържащи се в това устройство, по никакъв начин
или чрез съответни средства.
"СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, СЕ
ПРИЕМАТ ЗА ПОЛЗВАНЕ В НЕПОКЪТНАТ ВИД." SAMSUNG НЕ ПРЕДОСТАВЯ
ГАРАНЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ, НЕЗАВИСИМО
ДАЛИ СТАВА ДУМА ЗА ПИСМЕНА ИЛИ КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ. SAMSUNG
КАТЕГОРИЧНО ЗАЯВЯВА ЛИПСАТА НА ОТГОВОРНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ
НА КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА
ДО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРИГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДАДЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРА
ТОЧНОСТТА, ВАЛИДНОСТТА, НАВРЕМЕННОСТТА, ЗАКОННОСТТА ИЛИ
ЦЕЛОСТТА НА КАКВИТО И ДА БИЛО ЧАСТИ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ,
60 Мерки за безопасност
ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ ТОВА УСТРОЙСТВО И ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА,
ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ, SAMSUNG НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОДВЕДЕНА
ПОД ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ЧРЕЗ ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ
ИЛИ НЕ, ЗА ВСЯКАКВИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, КОНКРЕТНИ ИЛИ
ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, РАЗХОДИ ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА, ДРУГИ РАЗХОДИ
ИЛИ ЩЕТИ, ВЪЗНИКНАЛИ СЛЕДСТВИЕ НА ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С, ВСЯКА
ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ СЪДЪРЖА В ИЛИ Е ВЪЗНИКНАЛА В РЕЗУЛТАТ ОТ
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАКВАТО И ДА БИЛО ЧАСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ
УСЛУГИТЕ ОТ ВАС ИЛИ ТРЕТО ЛИЦЕ, ДОРИ КОГАТО СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ
Е ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЕНО ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА
ЩЕТИ."
Услугите, предоставяни от трети страни, могат да бъдат прекратени по
всяко време, като Samsung не поема отговорност и не дава гаранции
за никакви части от съдържанието или услугите, които ще останат на
разположение за ползване за определен период от време. Съдържанието и
услугите се доставят от трети страни посредством мрежи и други преносни
съоръжения, над които Samsung няма контрол. Без да ограничава общия
характер на този отказ от права, Samsung изрично заявява отсъствието на
отговорност или задължението към възникване на евентуални прекъсвания
или преустановяване на предоставянето на дадено съдържание или услуга,
която е била достъпна чрез това устройство.
Samsung не носи отговорност и няма отношение към обслужването на
клиенти по отношение на гореспоменатото съдържание и услуги. Ако
имате въпроси или запитвания по отношение на това съдържание или
услуги, трябва да ги отправяте директно към съответните доставчици на
съдържание и услуги.
Декларация за съответствие (R&TTE)
Ние,
Samsung Electronics
декларираме на своя собствена отговорност, че продуктът
GSM Wi-Fi Мобилен телефон : GT-S5250
за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните
стандарти и/или други нормативни документи.
Безопасност EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
EN 50332-1 : 2000
EN 50332-2 : 2003
SAREN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006
Електромагнитна съвместимост
EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
RadioEN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са
извършени и че] гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на
Директива 1999/5/EC.
Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно
описана в Анекс [IV] на Директива 1999/5/EC, е проследена от следната
оторизирана организация:
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационен знак: 0168
Техническата документация се съхранява в:
Samsung Electronics QA Lab.
която ще бъде на разположение при поискване.
(Представител в ЕU)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.09.01
Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(място и дата на издаване) (име и подпис на упълномощеното лице)
* Това не е адресът на Сервизния център на Samsung. За адреса
или телефонния номер на Сервизния център на Samsung, вижте
гаранционната карта или се свържете с търговеца, от когото сте закупили
вашия продукт.
Описанието в някои части на това ръководство може да се различава от Вашето устройство в зависимост от софтуера му или
мобилния Ви оператор.
За да инсталирате Kies
(синхронизация с компютър)
1. Изтеглете последната версия на Kies от уеб сайта на Samsung
(www.samsungmobile.com) и я инсталирайте на компютъра си.
2. В режим Меню, изберете Настройки → Възможност за
свързване → USB → Samsung Kies → Настрой.
3. Като използвате компютърен кабел за данни, свържете
устройството си към компютър. Направете справка с помощта
за Kies за допълнителна информация.
www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.:GH68-31344A
Bulgarian. 09/2010. Rev. 1.0
Download PDF

advertising