Samsung | SM-J120FN | Samsung Galaxy J1 (2016) Наръчник за потребителя (Lollipop)

SM-J120FN
Ръководство на
потребителя
Bulgarian. 03/2016. Rev.1.0
www.samsung.com
Съдържание
Основни функции
48Галерия
50 Smart Manager
52 S Planner
54Видео
55Диктофон
56 Моите файлове
56Записка
57Часовник
58Калкyлатор
59Радио
60 Google apps
4
Прочети ме първо
5
Съдържание на пакета
6
Оформление на устройството
8Батерия
13 SIM или USIM карта
14 Карта с памет
16 Включване и изключване на
устройството
16 Сензорен екран
19 Начален екран
25 Заключен екран
26 Панел за уведомяване
28 Въвеждане на текст
29 Екранна снимка
30 Отваряне на приложения
30 Управление на устройството и данните
Настройки
62Увод
62Wi-Fi
64Bluetooth
66 Режим полет
66 Тетъринг и Мобилна точка за достъп
67 Ползване на данни
68 Мобилни мрежи
68 NFC и плащане
71 Още настройките за свързване
72 Звуци и уведомления
72Дисплей
73Приложения
73Тапет
73 Заключен екран и защита
Приложения
34
Инсталиране и деинсталиране на
приложения
35Телефон
38Контакти
39Съобщения
40Интернет
41Email
42Камера
2
Съдържание
74Поверителност
74Достъпност
75Акаунти
76 Архивиране и нулиране
76 Език и въвеждане
77Батерия
77Памет
78 Дата и час
78 Ръководство на потребителя
78 За устройството
Приложение
79
Разрешаване на проблеми
3
Основни функции
Прочети ме първо
Моля, прочетете това ръководство внимателно, преди да използвате устройството си, за да
осигурите безопасна и правилна употреба.
• Описанията са базирани на основните настройки на устройството.
• Част от съдържанието може да е различна от това на вашето устройство в зависимост от
региона, доставчика на услуги, спецификациите на модела или софтуера на устройството.
• Съдържанието (висококачественото съдържание), което изисква използването на голямо
количество процесорна и RAM памет, влияе върху цялостната работа на устройството.
Приложенията, свързани с това съдържание, може да не работят както трябва в зависимост от
спецификациите на устройството и средата, в която то се използва.
• Samsung не носи отговорност за проблеми с работните характеристики, причинени от
приложения, предоставени от доставчици, различни от Samsung.
• Samsung не носи отговорност за функционални нередности или несъвместимост, причинени
от променени настройки на регистъра или модифициран софтуер на операционната система.
Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране
на устройството или негови приложения.
• Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание,
предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба. Извличането и
използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на
законите за авторското право. Потребителите са изцяло отговорни за нелегалното използване
на мултимедийни файлове.
• Възможно е да бъдете таксувани допълнително за услуги за данни, като например работа със
съобщения, качване и изтегляне, автоматично синхронизиране или използване на услуги за
местоположение в зависимост от вашия план за обмен на данни. За прехвърляне на големи
обеми от данни се препоръчва използването на функцията Wi-Fi.
• Приложенията по подразбиране, които се доставят с устройството, са предмет на
актуализации без предизвестие и може да спрат да се поддържат. Ако имате въпроси за
приложение, предоставено с устройството, свържете се с център за обслужване на Samsung.
За приложенията, инсталирани от потребителя, се свържете с доставчика на услуги.
• Променянето на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер
от неофициални източници може да доведе до повреда на устройството, както и загуба на
данните. Тези действия са нарушение на вашето лицензионно споразумение със Samsung и
може да направят гаранцията ви невалидна.
4
Основни функции
Икони с инструкции
Предупреждение: Ситуации, които може да причинят нараняване на вас или други
Внимание: Ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго
оборудване
Забележка: Забележки, съвети за използване или допълнителна информация
Съдържание на пакета
Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:
• Устройство
• Батерия
• Кратко ръководство
• Елементите, доставени с устройството, и всички налични принадлежности може да се
различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
• Доставените елементи са разработени само за това устройство и може да не са
съвместими с други устройства.
• Изгледът и спецификациите са предмет на промяна без предварително известие.
• Можете да закупите допълнителни принадлежности от своя местен представител на
Samsung. Потвърдете, че са съвместими с устройството, преди да ги купите.
• Използвайте само одобрени от Samsung принадлежности. Употребата на неодобрени
аксесоари може да предизвика проблеми в работата и неизправности, които не се
покриват от гаранцията.
• Наличността на всички принадлежности е предмет на промяна, зависеща изцяло
от производителите. За повече информация за наличните принадлежности вижте
уебсайта на Samsung.
5
Основни функции
Оформление на устройството
Жак за слушалка
Датчик за разстояние
Високоговорители
Предна камера
Бутон Вкл./Изкл.
Сензорен екран
Основен клавиш
Клавиш скорошни
приложения
Клавиш Назад
Многофункционален жак
Микрофон
GPS антена
Светкавица
Високоговорители
Задна камера
Клавиш за сила на звука
Заден капак
NFC антена
Главна антена
6
Основни функции
• Не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети. Това може да
предизвика проблеми с връзката или да изтощи батерията.
• Препоръчително е да се използва одобрен от Samsung протектор за екрана.
Неодобрените протектори за екрана могат да причинят повреди на сензорите.
• Не допускайте вода до сензорния екран. Сензорният екран може да се повреди при
влажни условия или при излагане на вода.
Клавиши
Клавиш
Функция
Вкл./Изкл.
Заключване
Нулиране
• Натиснете и задръжте, за да включите или изключите
устройството.
Скорошни
• Чукнете, за да отворите списък със скорошни приложения.
• Натиснете, за да включите или заключите екрана.
• Натиснете, за да включите екрана, докато е заключен.
Начален екран
• Натиснете, за да се върнете на началния екран.
• Натиснете и задръжте, за да стартирате Google.
Назад
• Чукнете, за да се върнете към предишния екран.
Сила звук
• Натиснете, за да регулирате силата на звука на устройството.
7
Основни функции
Батерия
Инсталиране на батерията
1 Премахнете задния капак.
Бъдете внимателни да не нараните ноктите си при премахване на задния капак.
Не огъвайте или изкривявайте задния капак прекалено. Това може да повреди капака.
2 Поставете батерията със златистите й контактни пластини правилно подравнени с контактните
пластини на устройството.
2
1
8
Основни функции
3 Поставете отново задния капак.
Изваждане на батерията
1 Премахнете задния капак.
2 Извадете батерията.
9
Основни функции
Зареждане на батерията
Заредете батерията преди да я използвате за пръв път или когато не е използвана дълго време.
Използвайте само зарядни устройства, батерии и кабели, одобрени от Samsung.
Неодобрените зарядни устройства или кабели може да причинят експлодиране на
батерията или повреда на устройството.
1 Вкарайте малкия край на зарядното в мултифункционалния жак на устройството, а големия
край - в електрически контакт.
Неправилното свързване на зарядното устройство може да причини сериозна повреда
на устройството. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от
гаранцията.
2 След като се зареди напълно, разкачете устройството от зарядното устройство. Първо
изключете зарядното от устройството, след което и от електрическия контакт.
Не изваждайте батерията, преди да сте изключили зарядното устройство. Това може да
повреди устройството.
За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато
не го използвате. Зарядното устройство няма копче за изключване, затова трябва да
го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате
енергия. Зарядното устройство трябва да остане близо до електрическия контакт и лесно
достъпно, докато зарежда.
10
Основни функции
Преглед на оставащото време на заряд
Докато зареждате, отворете началния екран и чукнете
→ Настройки → Батерия.
Действителното време на заряда може да е различно в зависимост от състоянието на
вашето устройство и условията на зареждане. Оставащото време на заряд може да не бъде
показано, когато зареждате устройството при много студени или много горещи условия.
Намаляване на консумацията на батерията
Вашето устройство предоставя различни опции, които ви помагат да запазите енергията на
батерията.
• Оптимизирайте устройството с помощта на умния диспечер.
• Когато не използвате устройството, превключете в спящ режим, като натиснете бутона Вкл./
Изкл.
• Активирайте режим на пестене на енергия.
• Затворете излишните приложения.
• Деактивирайте функцията Bluetooth когато не се използва.
• Деактивирайте функцията Wi-Fi когато не се използва.
• Деактивирайте автоматичната синхронизация на приложенията.
• Намалете времетраенето на задното осветяване.
• Намалете яркостта на екрана.
Съвети и предпазни мерки за зареждане на батерията
• Когато зарядът на батерията е нисък, иконата на батерията изглежда празна.
• Ако батерията е напълно изтощена, устройството не може да бъде включено веднага щом
зарядното устройство бъде свързано. Оставете изтощената батерия да се зареди за няколко
минути, преди да опитате да включите устройството.
• Ако използвате няколко приложения наведнъж, мрежови приложения или приложения, които
се нуждаят от връзка с друго устройство, батерията ще се изчерпа бързо. За да избегнете
изключването от мрежата или спиране на захранването по време на прехвърляне на данни,
винаги използвайте тези приложения след пълно зареждане на батерията.
• Използването на източник на захранване, различен от зарядното устройство, например
компютър, може да доведе да по-ниска скорост на зареждане поради по-слаб електрически
ток.
11
Основни функции
• Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди
по-бавно.
• Ако устройството получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният екран
може да не работи. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.
• По време на зареждане устройството и зарядното устройство може да се загреят. Това е
нормално и не би трябвало да повлияе на продължителността на живота и ефективността
на вашето устройство. Ако батерията стане по-гореща от обикновено, зарядното устройство
може да спре да зарежда.
• Ако устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в
сервизен център на Samsung.
Режим на пестене на енергия
Запазете заряда на батерията, като ограничите функциите на устройството.
→ Настройки → Батерия → Режим на пестене на енергия и
На началния екран чукнете
чукнете превключвателя, за да го активирате.
За да активирате автоматично режим на пестене на енергия, когато оставащият заряд на батерията
достигне предварително зададеното ниво, чукнете Старт на пестене енергия и изберете опция.
Режим за ултра пестене енергия
Използвайте този режим, за да удължите заряда на батерията на устройството. В ултра режим на
пестене на енергия устройството извършва следното:
• Ограничава наличните приложения само до основните и избраните приложения.
• Деактивира връзката за мобилни данни, когато екранът се изключи.
• Деактивира Wi-Fi и Bluetooth функциите.
→ Настройки → Батерия → Режим за ултра пестене енергия и
На началния екран чукнете
чукнете превключвателя, за да го активирате.
За да деактивирате ултра режима на пестене на енергия, чукнете ОЩЕ → Деакт. Режим ултра пест.
на ен.
Оставащото време за използване показва времето, оставащо до изтощаване на заряда на
батерията. Времето на използване може да се различава в зависимост от настройките на
вашето устройство и работните условия.
12
Основни функции
SIM или USIM карта
Инсталиране на SIM или USIM карта
Поставете SIM или USIM картата, предоставена от доставчика на услуги за мобилни телефони.
• Устройството работи само с microSIM карти.
• Някои LTE услуги може да не са налични в зависимост от доставчика на услуги.
Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация относно наличността
на услугата.
1 Отстранете задния капак и батерията.
2 Поставете SIM или USIM картата със златистите пластини с лице надолу.
Бъдете внимателни да не изгубите и не позволявайте на други да използват SIM или USIM
картата. Samsung не носи отговорност за щети или неудобство, причинени от изгубени
или откраднати карти.
3 Поставете отново задния капак и батерията.
13
Основни функции
Изваждане на SIM или USIM картата
1 Отстранете задния капак и батерията.
2 Извадете SIM или USIM картата.
Карта с памет
Инсталиране на карта с памет
Устройството ви работи с карти памети с капацитет до 128 GB. В зависимост от производителя на
картата памет и вида й някои карти с памет може да не са съвместими с устройството ви.
• Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Използването
на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата
с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.
• Поставете картата с памет с дясната страна нагоре.
• Устройството поддържа exFAT файловата система за карти с памет. Ако поставите карта,
форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматирате картата
с памет наново.
• Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
• При поставяне на карта с памет в устройството файловата директория на картата се
появява в папката Моите файлове → SD карта.
14
Основни функции
1 Премахнете задния капак.
2 Поставете картата с памет със златистите пластини на картата, сочещи надолу.
3 Поставете отново задния капак.
Премахване на картата с памет
Преди да извадите картата с памет, първо я изключете, за да я извадите безопасно.
На началния екран чукнете
→ Настройки → Памет → Демонтиране на SD карта.
1 Премахнете задния капак.
2 Издърпайте картата с памет навън.
3 Поставете отново задния капак.
Не премахвайте картата с памет, докато устройството прехвърля или работи с данни.
Това може да причини изгубване или повреда на данните, повреда на картата или
устройството. Samsung не носи отговорност за загуби, причинени от неправилно
използвани или повредени карти с памет, включително загубата на данни.
15
Основни функции
Форматиране на картата с памет
Карта с памет, форматирана на компютър, може да не е съвместима с устройството. Форматирайте
картата с памет с устройството.
→ Настройки → Памет → Форматиране на SD карта →
На началния екран чукнете
ФОРМАТИРАНЕ НА SD КАРТА → ИЗТРИЙ ВСИЧКИ.
Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на
всички важни данни, съхранени в нея. Гаранцията на производителя не покрива загуба на
данни в резултат на действия от страна на потребителя.
Включване и изключване на устройството
Натиснете и задръжте бутона Вкл./Изкл. за няколко секунди, за да включите устройството.
Когато включите устройството за пръв път или след извършване на нулиране на данните,
следвайте инструкциите на екрана, за да настроите устройството.
За да изключите устройството, натиснете и задръжте бутона Вкл./Изкл. и чукнете Изкл.
захранване.
• Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте едновременно
бутона Вкл./Изкл. и клавиша за сила на звука за повече от 7 секунди, за да рестартирате.
• Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони,
където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и
болници.
Сензорен екран
• Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически устройства.
Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
• За да избегнете повредата на сензорния екран, не го почуквайте с нищо остро и не
прилагайте прекален натиск с пръстите си.
• Устройството може да не разпознае въвеждане с докосване твърде близо до краищата
на екрана, които са извън областта на въвеждането с докосване.
• Неизползването на сензорния екран за дълъг период от време може да доведе до
остатъчни изображения (вътрешно потъмняване на екрана) или размазване на екрана.
Изключвайте сензорния екран, когато не използвате устройството.
• Препоръчваме ви да използвате пръстите си при работа със сензорния екран.
16
Основни функции
Чукване
За да отворите приложение, да изберете елемент от менюто, да натиснете бутон на екрана или да
въведете символи, използвайки екранната клавиатура, чукнете го с пръста си.
Чукване и задържане
Чукнете и задръжте елемент или екрана за повече от 2 секунди, за да отидете на наличните опции.
Плъзгане
За да преместите елемент, чукнете го и го задръжте, след което го плъзнете до желаната позиция.
17
Основни функции
Двукратно почукване
Чукнете двукратно върху уеб страница или изображение, за да приближите. Чукнете отново
двукратно, за да се върнете.
Плъзгане на пръстите
Плъзнете пръст наляво или надясно по началния екран или по екрана с приложения, за да видите
други панели. Плъзнете пръст нагоре или надолу, за да превъртите уеб страница или списък с
елементи, като този на записите.
Раздалечаване и събиране на пръстите
Раздалечете два пръста, когато сте на страница, карта или изображение, за да увеличите мащаба й.
Съберете два пръста, за да намалите мащаба.
18
Основни функции
Начален екран
Начален екран
Началният екран е стартовата точка за достъп до всички функции на устройството. Той показва
визуалните елементи, съкратени менюта към приложенията и други.
За да прегледате другите панели, плъзнете наляво или надясно.
Визуален елемент
Екранни индикатори
Приложение
Папка
Любими приложения
Икона на екрана с приложения
19
Основни функции
Опции на началния екран
На началния екран чукнете и задръжте празна област или съберете пръстите си, за да отидете на
наличните опции. Персонализирайте началния екран, като добавите, изтриете или пренаредите
панели на началния екран. Можете също да зададете тапет на началния екран, да добавите
визуални елементи на началния екран и други.
• Тапети: Променете настройките на тапета за началния и заключения екран.
• Виз. елементи: Добавете визуални елементи на началния екран. Визуалните елементи са
малки приложения, които стартират специфични функции на приложения, за да предоставят
информация и удобен достъп на вашия начален екран.
Добавяне на елементи
Чукнете и задръжте приложение или папка от екрана с приложения, след което го плъзнете към
началния екран.
За да добавите визуални елементи, чукнете и задръжте празна област на началния екран, чукнете
Виз. елементи, чукнете и задържите визуален елемент и го плъзнете към началния екран.
20
Основни функции
Преместване или отстраняване на елемент
Чукнете и задръжте елемент на началния екран и го плъзнете към ново място.
За да преместите елемента към друг панел, го плъзнете към края на екрана.
Можете също да премествате често използвани приложения към областта с кратки пътища в
долната част на началния екран.
За да отстраните елемент, чукнете и задръжте елемента. След това го плъзнете към Премахни в
горната част на екрана.
Създаване на папки
1 На началния екран чукнете и задръжте приложение и го плъзнете върху друго приложение.
2 Поставете приложението, когато около приложенията се появи рамка на папка.
Ще се създаде нова папка, съдържаща избраните приложения.
3 Чукнете Въведете име на папка. и въведете име на папка.
За да промените цвета на папката, чукнете
.
За да добавите още приложения към папката, чукнете и задръжте друго приложение и го плъзнете
към папката.
21
Основни функции
Управление на панели
На началния екран чукнете и задръжте празна област, за да добавите, преместите или отстраните
панел.
За да добавите панел, плъзнете наляво и чукнете
.
За да преместите панел, чукнете и задръжте визуализация на панел и я плъзнете към ново място.
За да отстраните панел, чукнете и задръжте визуализация на панел и я плъзнете към Премахни в
горната част на екрана.
За да зададете панел като главен начален екран, чукнете
.
Екран с приложения
Екранът с приложения показва икони за всички приложения, включително и за новоинсталирани
приложения.
На началния екран чукнете , за да отворите екрана с приложения. За да прегледате другите
панели, плъзнете наляво или надясно.
Преместване на елементи
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в
която се намирате.
На екрана с приложения чукнете РЕДАКТ. Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към ново
място.
За да преместите елемента към друг панел, го плъзнете към края на екрана.
Създаване на папки
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в
която се намирате.
1 На екрана с приложения чукнете РЕДАКТ.
2 Чукнете и задръжте приложение и го плъзнете върху друго приложение.
22
Основни функции
3 Поставете приложението, когато около приложенията се появи рамка на папка.
Ще се създаде нова папка, съдържаща избраните приложения.
4 Чукнете Въведете име на папка. и въведете име на папка.
За да промените цвета на папката, чукнете
.
За да добавите още приложения към папката, чукнете и задръжте друго приложение и го плъзнете
към папката.
23
Основни функции
Индикаторни икони
Индикаторните икони се появяват на лентата за състоянието в горната част на екрана. Иконите,
изброени в таблицата, по-долу са най-срещани.
Иконата за състоянието може да не се появи в горната част на екрана при някои
приложения. За да изведете иконата за състоянието, плъзнете надолу от горната част на
екрана.
Икона
Значение
Няма сигнал
Сила на сигнала
Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
Свързана GPRS мрежа
Свързана EDGE мрежа
Свързана UMTS мрежа
Свързана HSDPA мрежа
Свързана HSPA+ мрежа
/
Свързана LTE мрежа (модели с LTE)
Свързано към Wi-Fi
Функцията Bluetooth е активирана
Активиран GPS
Текущ разговор
Пропуснат разговор
Ново текстово или мултимедийно съобщение
Алармата е активирана
Активиран безшумен режим
Активиран режим вибрация
24
Основни функции
Икона
Значение
Активиран режим Полет
Появила се е грешка или е необходимо внимание
Ниво на заряд на батерията
Заключен екран
Натискането на бутона Вкл./Изкл. изключва екрана и го заключва. Освен това екранът се изключва
и се заключва автоматично, ако устройството не се използва за определено време.
За да отключите екрана, натиснете бутона Вкл./Изкл. или основния клавиш и плъзнете в
произволна посока.
Можете да промените начина, по който заключвате екрана, за да предотвратите достъпа до своята
лична информация.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Заключен екран и защита → Тип заключен
екран и изберете метод за заключване. Устройството изисква отключващ код всеки път когато се
отключва.
Ако забравите своя код за отключване, занесете устройството в сервизен център на
Samsung, където да го нулират.
25
Основни функции
Шаблон
Нарисувайте шаблон, като свържете четири или повече точки и след това нарисувайте шаблона
отново, за да потвърдите. Задайте резервен PIN за отключване на екрана, когато забравите
шаблона.
PIN
PIN кодът се състои само от цифри. Въведете поне четири цифри и след това въведете паролата
отново, за да потвърдите.
Парола
Паролата се състои от знаци и цифри. Въведете поне четири знака, включвайки числа и символи, и
след това въведете паролата отново, за да потвърдите.
Панел за уведомяване
Използване на панела за уведомления
Когато получите нови уведомления, като съобщения или пропуснати повиквания, на лентата
за състоянието се появяват индикаторни икони. За да видите повече информация за иконите,
отворете панела за уведомления и вижте подробности.
За да отворите панела за уведомления, плъзнете лентата за състоянието надолу. За да затворите
панела с известия, плъзнете нагоре по екрана.
26
Основни функции
Можете да използвате следните функции на панела за уведомления.
Пренаредете бутоните за бързи
настройки.
Бутони за бързи настройки
Стартирайте Настройки.
Настройте яркостта.
Увеличете яркостта до максимум за
по-добра видимост при ярки
условия.
Чукнете уведомление и извършете
различни действия.
Изчистете всички уведомления.
Използване на бутоните за бързи настройки
Чукнете бутоните за бързи настройки, за да активирате някои функции. Плъзнете наляво или
надясно по областта на бутоните, за да видите още бутони. За да видите по-подробни настройки,
чукнете и задръжте бутон.
За да пренаредите бутони, чукнете РЕДАКЦИЯ, чукнете и задръжте бутон и го плъзнете към друго
местоположение.
27
Основни функции
Въвеждане на текст
Оформление на клавиатурата
Клавиатурата се появява автоматично, когато въвеждате текст за изпращане на съобщения,
създаване на бележки и други.
Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените
езика на въвеждане, като изберете някой от поддържаните езици.
Изтрийте предходен знак.
Въведете главна буква. За да
въведете всички с главни букви, го
чукнете два пъти.
Въведете препинателни знаци.
Прескочете до следващия ред.
Променете настройките на
клавиатурата.
Въведете интервал.
Промяна на езика на въвеждане
Чукнете → Добавяне езици въвеждане и изберете езиците, които да използвате. Ако изберете
два или повече езика, можете да променяте езиците за въвеждане, като плъзнете пръст наляво или
надясно по клавиша за интервал.
Смяна на оформлението на клавиатура
Чукнете , изберете език под Езици на въвеждане, след което изберете оформление на
клавиатурата, което да използвате.
В 3x4 клавиатура всеки клавиш има три или четири символа. За да въвеждате символи,
чукнете съответния клавиш неколкократно, докато се появи желаният символ.
28
Основни функции
Допълнителни функции на клавиатурата
Чукнете и задръжте , за да използвате различни функции. В зависимост от последната
използвана функция, вместо иконата могат да се появят други икони.
• : Въведете текст чрез глас.
Стартирайте или направете пауза
във въвеждането на текст чрез
глас.
Отворете клавиатурата.
• : Въведете емотикони.
• : Променете настройките на клавиатурата.
Копиране и поставяне
1 Чукнете и задръжте върху текст.
2 Плъзнете или , за да изберете желания текст, или чукнете Избери всички, за да изберете
целия текст.
3 Чукнете Копиране или Изрязване.
4 Докоснете и задръжте там, където искате да вмъкнете текста, и чукнете Поставяне.
Екранна снимка
Заснемете екранна снимка, докато използвате устройството.
Натиснете и задръжте едновременно основния клавиш и бутона Вкл./Изкл. Можете да видите
заснети снимки в Галерия.
Не е възможно да заснемете екранна снимка, докато използвате някои приложения и
функции.
29
Основни функции
Отваряне на приложения
На началния екран или на екрана с приложения изберете икона на приложение, за да го отворите.
За да отворите приложение от списъка с наскоро използвани приложения, чукнете
прозорец на скорошно приложение.
и изберете
Затваряне на приложение
Чукнете
и плъзнете прозорец на скорошно приложение наляво или надясно, за да го
затворите. За да затворите всички текущи приложения, чукнете ЗАТВОРИ ВСИЧКИ.
Управление на устройството и данните
Прехвърляне на данни от предишно устройство
Можете да прехвърлите данни от предишно устройство на ново устройство чрез Samsung Smart
Switch.
Налични са следните версии на Samsung Smart Switch.
• Мобилна версия: Прехвърлете данни между мобилни устройства. Можете да свалите
приложението от Galaxy Apps или Google Play Магазин.
• Компютърна версия: Прехвърлете данни между устройството и компютър. Можете да
изтеглите приложението от www.samsung.com/smartswitch.
• Samsung Smart Switch не се поддържа на някои устройства или компютри.
• Важат ограничения. Посетете www.samsung.com/smartswitch за подробности. Samsung
се отнася сериозно към авторските права. Прехвърляйте само съдържание, което
притежавате или имате право да прехвърляне.
Прехвърляне на данни от мобилно устройство
Прехвърлете данни от ваше предишно устройство на ново устройство.
Изтеглете и инсталирайте Smart Switch от Galaxy Apps или от Google Play Магазин.
Стартирайте Smart Switch и следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите данни от
предишното си устройство.
30
Основни функции
Прехвърляне на данни от компютър
Архивирайте данните от вашето предишно устройство в компютър и импортирайте данните в
новото ви устройство.
1 На компютъра посетете www.samsung.com/smartswitch, за да изтеглите Smart Switch.
2 На компютъра стартирайте Smart Switch.
Ако предишното ви устройство не е Samsung, архивирайте данните в компютър с помощта
на програма, предоставена от производителя на устройството. След това прескочете до
петата стъпка.
3 Свържете вашето предишно устройство с компютъра с помощта на USB кабел.
4 На компютъра следвайте инструкциите на екрана, за да архивирате данните от устройството.
След това изключете предишното си устройство от компютъра.
5 Свържете вашето ново устройство с компютъра с помощта на USB кабел.
6 На компютъра следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите данните в новото си
устройство.
Използване на устройството като преносим диск за
прехвърляне на данни
Премествайте музика, видеоклипове или изображения от устройството на компютъра или
обратно.
Не изваждайте USB кабела от устройството, докато прехвърляте файлове. Това може да
причини загуба на данни или повреда на устройството.
Устройствата може да не се свържат правилно, ако са свързани чрез USB концентратор.
Свържете устройството директно към USB порта на компютъра.
1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
2 Отворете панела за известия и след това чукнете Свързан като мултимедийно устройство →
Медийно устройство (MTP).
Чукнете Камера (PTP), ако компютърът ви не поддържа Media Transfer Protocol (MTP) или няма
инсталиран подходящ драйвер.
3 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.
31
Основни функции
Актуализиране на устройството
Устройството може да бъде актуализирано до най-новата версия на софтуера.
Актуализиране по въздух
Устройството може да бъде актуализирано директно чрез "фърмуер по въздуха" (FOTA).
На екрана с приложения чукнете Настройки → За устройството → Актуализация на софтуера →
Ръчно изтегляне на актуализации.
За да проверите автоматично за налични актуализации, чукнете превключвателя Авто
изтегляне на актуализации, за да го активирате. Актуализации ще се изтеглят само когато
устройството е свързано към Wi-Fi мрежа.
Актуализиране със Smart Switch
Свържете устройството с компютър и го актуализирайте до най-новата версия на софтуера.
1 На компютъра посетете www.samsung.com/smartswitch, за да изтеглите и инсталирате Smart
Switch.
2 На компютъра стартирайте Smart Switch.
3 Свържете устройството си с компютъра с помощта на USB кабел.
4 Ако е налична софтуерна актуализация, следвайте инструкциите на екрана, за да
актуализирате устройството.
• Не изключвайте компютъра и не изваждайте USB кабела, докато устройството се
актуализира.
• Докато актуализирате устройството, не свързвайте други медийни устройства
към компютъра. Това може да повлияе на процеса на актуализация. Преди да
актуализирате, изключете всички други медийни устройства от компютъра.
32
Основни функции
Архивиране и възстановяване на данни
Предпазете своята лична информация, данни за приложения и настройки на вашето устройство.
Можете да архивирате поверителна информация в архивен акаунт и да получите достъп до нея
по-късно. Трябва да влезете във вашия Google акаунт, за да архивирате или възстановите данни.
Вижте Акаунти за повече информация.
Използване на Google акаунт
На екрана с приложения чукнете Настройки → Архивиране и нулиране и чукнете
превключвателя Архивиране на моите данни, за да го активирате. Чукнете Акаунт за архивиране
и изберете акаунт като архивен.
За да възстановите данни с помощта на Google акаунт, чукнете на превключвателя Автомат.
възстановяване, за да го активирате. Когато преинсталирате приложения, архивираните
настройки и данни ще бъдат възстановени.
Извършване на нулиране на данните
Изтрийте всички настройки и данни от устройството. Преди да извършите нулиране на
устройството до фабричните му настройки, трябва да направите резервни копия на всички
важни данни, съхранени в устройството. Вижте Архивиране и възстановяване на данни за повече
информация.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Архивиране и нулиране → Нулиране с
фабричните данни → НУЛИРАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО → ИЗТРИЙ ВСИЧКИ. Устройството се
рестартира автоматично.
33
Приложения
Инсталиране и деинсталиране на приложения
Galaxy Apps
Покупка и изтегляне на приложения. Можете да свалите приложения, който са специализирани за
устройства Samsung Galaxy.
Чукнете Galaxy Apps на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Инсталиране на приложения
Прегледайте приложенията по категории или чукнете ТЪРСЕНЕ, за да потърсите ключова дума.
Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да изтеглите безплатни
приложения, чукнете ИНСТАЛИРАНЕ. За да купите и изтеглите приложение, за което има такси,
чукнете цената и следвайте инструкциите на екрана.
За да промените настройката за автоматично актуализиране на приложения, чукнете
→ Настройки → Автоматично актуализиране на приложения и изберете опция.
Google Play Магазин
Покупка и изтегляне на приложения.
Чукнете Google Play Магазин на екрана с приложения.
Инсталиране на приложения
Прегледайте приложенията по категории или чукнете полето за търсене, за да потърсите ключова
дума.
Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да изтеглите безплатни
приложения, чукнете ИНСТАЛИРАНЕ. За да купите и изтеглите приложение, за което има такси,
чукнете цената и следвайте инструкциите на екрана.
За да промените настройката за автоматично актуализиране на приложения, чукнете
→ Настройки → Автоматично актуализиране на приложенията и изберете опция.
34
Приложения
Управление на приложения
Активиране и деактивиране на приложения
На екрана с приложения чукнете РЕДАКТ. До приложенията, които можете да деактивирате
или деинсталирате, се появява иконата . Изберете приложение и чукнете ДЕАКТИВИРАНЕ
или ДЕИНСТАЛИРАНЕ. Или на екрана с приложения чукнете Настройки → Приложения →
Диспечер на приложения, изберете приложение и след това чукнете ДЕАКТИВИРАНЕ или
ДЕИНСТАЛИРАНЕ.
• ДЕАКТИВИРАНЕ: Деактивирайте избрани приложения по подразбиране, които не могат да
бъдат деинсталирани от устройството.
• ДЕИНСТАЛИРАНЕ: Деинсталирайте изтеглените приложения.
Активиране на приложения
На екрана с приложения чукнете Настройки → Приложения → Диспечер на приложения,
превъртете до ДЕАКТИВИРАНО, изберете приложение и чукнете АКТИВИРАНЕ.
Телефон
Увод
Осъществете или приемете гласови и видео повиквания.
Осъществяване на повиквания
1 Чукнете Телефон на екрана с приложения.
2 Въведете телефонен номер.
Ако клавиатурата не се появи на екрана, чукнете
35
, за да отворите клавиатурата.
Приложения
3 Чукнете
, за да осъществите гласово повикване, или
, за да осъществите видео
повикване.
Идете до допълнителни опции.
Добавете номера към списъка със
записи.
Прегледайте телефонния номер.
Изтрийте предходен знак.
Скрийте клавиатурата.
Осъществяване на повиквания от заключения екран
При заключен екран плъзнете
извън големия кръг.
Осъществяване на повиквания от списъка със записи
Чукнете ДНЕВНИК или КОНТАКТИ и плъзнете надясно върху запис или телефонен номер, за да
осъществите повикване.
Осъществяване на международен разговор
1 Чукнете , за да отворите клавиатурата, ако тя не се появява на екрана.
2 Чукнете и задръжте 0, докато се появи +.
3 Въведете кода на страната, кода на населеното място и телефонния номер, и чукнете
36
.
Приложения
Получаване на повиквания
Отговор на повикване
При получаване на повикване плъзнете
извън големия кръг.
Отхвърляне на повикване
При получаване на повикване плъзнете
извън големия кръг.
За да изпратите съобщение, когато отхвърляте входящо повикване, плъзнете лентата за
съобщението за отхвърляне нагоре.
За да създадете различни съобщения за отхвърляне, отворете екрана с приложения и чукнете
Телефон → ОЩЕ → Настройки → Блокиране на повиквания → Съобщ. за отхвър. повик.,
въведете съобщение и след това чукнете .
Пропуснати повиквания
Ако сте пропуснали повикване, в лентата за състояние ще се появи иконата
. Отворете панела
за уведомления, за да прегледате списъка с пропуснати повиквания. Или на екрана с приложения
чукнете Телефон → ДНЕВНИК, за да видите пропуснатите повиквания.
Опции по време на гласов разговор
По време на гласов разговор
Може да извършите следните действия:
• Задръж: Задържане на повикване. Чукнете ПОДНОВИ РАЗГОВОРА, за да продължите
задържания разговор.
• Добав. разговор: Набира второ повикване.
• Доп.сила зв.: Увеличете силата на звука.
• Bluetooth: Превключва към Bluetooth слушалка, ако към устройството има свързана такава.
• Високог: Активирайте или деактивирайте високоговорителите. Когато използвате
високоговорителя, дръжте устройството далеч от ушите си.
• Клавиатура / Скриване: Отворете или затворете клавиатурата.
• Заглуш.: Изключва микрофона, така че човекът от другата страна не може да ви чуе.
• Имейл: Изпратете имейл.
• Съобщ-ие: Изпратете съобщение.
• Интернет: Разглеждайте страници.
• Контакти: Отваря списъка със записи.
37
Приложения
• S Planner: Отворете календара.
• Записка: Създайте бележка.
• : Приключване на текущото повикване.
По време на видео разговор
Чукнете екрана и използвайте следните опции:
• : Превключете между предната и задната камера.
• : Приключване на текущото повикване.
• : Изключва микрофона, така че човекът от другата страна не може да ви чуе.
Контакти
Увод
Създайте нови записи или управлявайте записи в устройството.
Добавяне на записи
Създаване на записи ръчно
1 Чукнете Контакти на екрана с приложения.
2 Чукнете и изберете място за съхранение.
3 Въведете информация за записа.
• : Добавете изображение.
• /
: Добавете или изтрийте полето на записа.
4 Чукнете ЗАПАЗИ.
За да добавите телефонен номер към списъка със записи от клавиатурата, отворете екрана
с приложения и чукнете Телефон. Ако клавиатурата не се появи на екрана, чукнете , за да
отворите клавиатурата. Въведете номера и чукнете Добавяне в Контакти.
За да добавите телефонен номер към списъка със записи от получени повиквания или съобщения,
отворете екрана с приложения и чукнете Телефон → ДНЕВНИК → запис.
38
Приложения
Импортиране на записи
Импортирайте записи от устройства за съхранение във вашето устройство.
На екрана с приложения чукнете Контакти → ОЩЕ → Настройки → Импортиране/експортиране
на записи → ИМПОРТИРАНЕ и изберете опция за импортиране.
Търсене на записи
На екрана с приложения чукнете Контакти.
Използвайте един от следните методи за търсене:
• Придвижете се нагоре или надолу по списъка със записи.
• Чукнете полето за търсене в горния край на списъка със записи и въведете критерии за
търсене.
Щом изберете запис, предприемете едно от следните действия:
• : Добавете към предпочитани записи.
• /
• : Съставете съобщение.
• : Изпратете имейл.
: Осъществете гласово или видео повикване.
Съобщения
Увод
Изпратете и вижте съобщенията по разговор.
Изпращане на съобщения
Могат да ви бъдат начислени допълнителни такси за изпращане на съобщения, когато сте
в роуминг.
1 Чукнете Съобщения на екрана с приложения.
2 Чукнете .
39
Приложения
3 Добавете получатели и въведете съобщение.
Идете до допълнителни опции.
Въведете получатели.
Изберете записи от списъка със
записи.
Въведете съобщение.
Прикачете файлове.
Изпратете съобщението.
4 Чукнете Изпр., за да изпратите съобщението.
Преглеждане на съобщения
Съобщенията са групирани в низове от съобщения по запис.
Могат да ви бъдат начислени допълнителни такси за получаване на съобщения, когато сте
в роуминг.
1 Чукнете Съобщения на екрана с приложения.
2 В списъка със съобщения изберете запис.
3 Прегледайте вашия разговор.
Интернет
Преглеждайте Интернет, за да търсите информация и отбележете с показалци предпочитани
страници за по-удобен достъп.
1 Чукнете Интернет на екрана с приложения.
2 Чукнете адресното поле.
3 Въведете уеб адреса или ключова дума и чукнете Давай.
40
Приложения
За да видите лентите с инструменти, плъзнете леко пръста си надолу по екрана.
Идете до допълнителни опции.
Презаредете текущата уеб
страница.
Отворете началната страница.
Вижте своите показалци, запазени
страници и скорошна хронология.
Придвижете се до предишно
посетената страница.
Отворете диспечера за раздели на
браузъра.
Email
Настройка на имейл акаунти
Настройте имейл акаунт, когато отваряте Email за първи път.
1 Чукнете Email на екрана с приложения.
2 Въведете имейл адреса и паролата и чукнете СЛЕДВАЩ.
За да регистрирате ръчно фирмен имейл акаунт, чукнете РЪЧНА НАСТРОЙКА.
3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.
За да зададете друг имейл акаунт чукнете ОЩЕ → Настройки → Добавяне на акаунт.
Ако имате повече от един имейл акаунт, можете да зададете един от тях като акаунт по
подразбиране. Чукнете ОЩЕ → Настройки → ОЩЕ → Задаване на акаунт по подразбиране.
41
Приложения
Изпращане на имейли
1 Чукнете , за да съставите имейл.
2 Добавете получатели и въведете текст на имейла.
3 Чукнете ИЗПРАТИ, за да изпратите имейла.
Четене на имейли
В списъка с имейли чукнете имейл, за да го прочетете.
Камера
Увод
Заснемете снимки и запишете видеоклипове като използвате различни режими и настройки.
Основно заснемане
Можете да правите снимки или да записвате видеоклипове. Преглеждайте вашите снимки и
видеоклипове в Галерия.
Чукнете Камера на екрана с приложения.
Етикет на камерата
• Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на хора без тяхното разрешение.
• Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на места, където е официално забранено.
• Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на места, където може да нарушите
личното пространство на други хора.
42
Приложения
Заснемане на снимки или записване на видеоклипове
1 Чукнете изображението на екрана за визуализация, за да зададете точка, в която да се
фокусира камерата.
2 Чукнете
, за да заснемете снимка, или
, за да запишете видеоклип.
• Раздалечете два пръста по екрана, за да приближите, и ги съберете, за да отдалечите,
изображението.
Текущ режим
Миниатюра за
предварителна
визуализация
Скрийте или покажете
иконите за настройки.
Запишете видеоклип.
Бързи настройки
Снимайте.
Превключете между
предната и задната
камера.
Настройки на
камерата
Режими на заснемане
На екрана за предварителна визуализация плъзнете надясно, за достъп до списъка с режими на
заснемане. Или плъзнете наляво, за да видите снимки и видеоклипове, които сте заснели.
• Екранът за предварителна визуализация може да се различава в зависимост от режима
на заснемане и коя камера се използва.
• Камерата се изключва автоматично, когато не се използва.
• Обективът трябва да е чист. В противен случай устройството може да не работи както
трябва в някои режими, изискващи висока разделителна способност.
43
Приложения
Стартиране на камерата при заключен екран
За да заснемете бързо снимки, чукнете Камера на заключения екран.
При заключен екран плъзнете
извън големия кръг.
• Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната,
в която се намирате.
• Някои функции на камерата не са налични, когато стартирате Камера от заключения
екран докато функциите за сигурност са активирани.
Автоматичен режим
Автоматичният режим позволява на камерата да оцени окръжаващата среда и да определи
идеалния режим за снимката.
На екрана за предварителна визуализация чукнете РЕЖИМ → Авто.
Режим про
Заснемете снимки ръчно, като регулирате различни опции за заснемане, като стойност на
експонацията и стойност на ISO.
На екрана за предварителна визуализация чукнете РЕЖИМ → Професионално. Изберете опции и
персонализирайте настройките, след което чукнете , за да заснемете снимка.
• : Изберете подходящ баланс на бялото, така че изображенията да имат по-живи цветове.
• : Изберете стойност на ISO. Тази настройка контролира чувствителността на камерата
към светлина. Ниските стойности са за неподвижни или ярко осветени обекти. По-високите
стойности са за бързо движещи се или слабо осветени обекти. Въпреки това, по-високата ISO
настройка може да доведе до шум в снимките.
• : Променете стойността на експонацията. Това определя колко светлина получава сензорът
на камерата. За слабо осветени сцени използвайте по-висока експонация.
44
Приложения
Панорама
Заснемете поредица от вертикални или хоризонтални снимки и ги съшийте, за да създадете
широка сцена.
На екрана за предварителна визуализация чукнете РЕЖИМ → Панорама.
За да получите най-добрите снимки при използване на режим панорама, следвайте тези
съвети:
• Преместете камерата бавно в една посока.
• Задръжте изображението в рамката на визьора на камерата.
• Избягвайте заснемането на снимки с неясен фон като празно небе или гладка стена.
Прод.снимане
Заснемете серия снимки на движещите се обекти.
На екрана за предварителна визуализация чукнете РЕЖИМ → Прод.снимане.
Чукнете и задръжте
, за да направите няколко снимки една след друга.
Красиво лице
Направете снимка с изсветлени лица за по-нежни образи.
На екрана за предварителна визуализация чукнете РЕЖИМ → Красиво лице.
Звук и снимка
Заснемете снимка със звук. Устройството идентифицира снимките с
в Галерия.
На екрана за предварителна визуализация чукнете РЕЖИМ → Звук и снимка.
Спорт
Заснемете снимка на бързодвижещи се обекти.
На екрана за предварителна визуализация чукнете РЕЖИМ → Спорт.
45
Приложения
Селфи
Заснемете автопортрети с предната камера.
1 На екрана за предварителна визуализация чукнете
, за да превключите на предната камера
за автопортрети.
2 Чукнете РЕЖИМ → Селфи.
3 Погледнете в обектива на предната камера.
4 Когато устройството открие лицето ви, чукнете екрана, за да се заснемете.
За да заснемете снимка с помощта на дланта си, чукнете и чукнете превключвателя
Управление с жестове, за да го активирате. Покажете дланта си пред предната камера. След
като разпознае дланта ви, устройството ще заснеме снимка след няколко секунди.
Настройки на камерата
Бързи настройки
На екрана за предварителна визуализация използвайте следните бързи настройки.
Наличните опции може да се различават в зависимост от режима на заснемане и от това,
коя камера се използва.
• : Изберете филтърен ефект, който да използвате при заснемане на снимки или записване на
видеоклипове.
• : Изберете продължителността на забавянето преди камерата автоматично да заснеме
снимка.
• : Активирайте или деактивирайте светкавицата.
• : Регулирайте плъзгащата лента, за да заснемете снимки с осветлени лица за по-красиви
изображения.
46
Приложения
Настройки на камерата
На екрана за предварителна визуализация чукнете
.
Наличните опции може да се различават в зависимост от режима на заснемане и от това,
коя камера се използва.
• Размер на снимка (отзад) / Размер на снимка (отпред): Изберете разделителна способност
за снимките. Използването на по-висока разделителна способност ще доведе до снимки с повисоко качество, но те ще заемат повече памет.
• Размер на видео (отзад) / Размер на видео (отпред): Изберете разделителна способност
за видеоклипове. Използването на по-висока разделителна способност ще доведе до
видеоклипове с по-високо качество, но те ще заемат повече памет.
• Управление с жестове: Настройте устройството да засича дланта ви, за да можете да я
използвате при заснемане на автопортрети.
• Запис картини като преглед: Инвертирайте изображението, за да създадете огледален образ
на оригиналната сцена, когато правите снимки с предната камера.
• Режим фокусиране: Задайте режим на фокусиране. Автофокус се контролира от камерата.
Макрос е за заснемане на много близки обекти.
• Линии на мрежата: Извежда направляващи линии на екрана за визуализация при избор на
обекти, за да укаже изходната композиция.
• Тагове за местоположение: Прикрепете към снимката таг с GPS координати.
• Силата на GPS може да намалее на места, където има препятствия за сигнала, като
например между сгради, на ниски места или при лоши метеорологични условия.
• Вашето местоположение може да се появи на снимките, когато ги качвате в интернет. За
да избегнете това, деактивирайте настройката за таг за местоположение.
• Преглед на снимки: Настройте устройството да показва снимки, след като ги заснемете.
• Бързо стартиране: Настройте устройството да стартира камерата чрез двукратно бързо
натискане на основния клавиш.
• Памет: Изберете място за съхраняване на данните.
• Фун. клавиши за сила звук: Настройте устройството да използва бутона за сила на звука, за да
контролира бутона за заснемане или мащабирането.
• Нyлиране на настройките: Възстановяване на заводските настройки на камерата.
47
Приложения
Галерия
Увод
Преглеждайте и управлявайте снимки и видеоклипове, запазени в устройството.
Преглед на изображения или видеоклипове
1 Чукнете Галерия на екрана с приложения.
2 Изберете изображение или видеоклип.
Видео файловете са обозначени с икона
За да възпроизведете видеоклип, чукнете
на миниатюрата за предварителна визуализация.
.
Придвижете се до предишния
екран.
Повече опции
Променете изображението.
Споделете изображението с други.
Изтрийте изображението.
За да скриете или покажете менютата, чукнете екрана.
48
Приложения
Изтриване на изображения или видеоклипове
Изтриване на изображение или видеоклип
Изберете изображение или видеоклип и чукнете Изтрий в долната част на екрана.
Изтриване на няколко изображения и видеоклипове
1 На главния екран Галерия чукнете и задръжте изображение или видеоклип за изтриване.
2 Отметнете изображенията и видеоклиповете за изтриване.
3 Чукнете ОЩЕ → Изтрий.
49
Приложения
Smart Manager
Увод
Умният диспечер осигурява преглед на състоянието на батерията, паметта, RAM и системната
сигурност на вашето устройство. Умен диспечер позволява лесно да оптимизирате своето
устройство, а режимът за ултрапестене при трансфер на данни ви помага да управлявате трафика
на данни на своето мобилно устройство.
• Някои функции на това приложение може да не са достъпни в зависимост от региона
или доставчика на услуги.
• Тази функция може да не се поддържа от някои устройства.
50
Приложения
Използване на функцията за бърза оптимизация
На екрана с приложения чукнете Smart Manager → ИЗЧИСТВАНЕ НА ВСИЧКО.
Функцията за бърза оптимизация подобрява производителността на устройството чрез следните
действия.
• Идентифициране на приложения, които използват прекалено много енергия на батерията и
изчистване на част от паметта.
• Изтриване на ненужни файлове и затваряне на приложения, действащи във фонов режим.
• Сканиране за злонамерен софтуер.
Управление на производителността на устройството
На екрана с приложения чукнете Smart Manager и изберете функция.
Батерия
Проверете оставащия заряд на батерията и време за използване на устройството. При устройства
с ниски нива на батерията запазете заряда на батерията като активирате функции за пестене на
енергия и затворите приложенията, които консумират прекалено много енергия.
Оставащото време за използване показва времето, оставащо до изтощаване на заряда на
батерията. Времето на използване може да се различава в зависимост от настройките на
вашето устройство и работните условия.
Памет
Проверете състоянието на използваната и наличната памет. Можете да изтриете неизползвани и
остатъчни файлове или да деинсталирате приложения, които повече не използвате.
RAM
Проверете обема на наличната RAM. Можете да затворите фонови приложения и да намалите
обема на използваната RAM, за да ускорите своето устройство.
Защита на устройство
Проверете състоянието на защитата на устройството. Тази функция сканира устройството ви за
злонамерен софтуер.
51
Приложения
S Planner
Увод
Управлявайте графика си като въведете предстоящи събития или задачи във вашия план.
Създаване на събития
1 Чукнете S Planner на екрана с приложения.
2 Чукнете или чукнете два пъти дадена дата.
Ако датата вече има запазени събития или задачи, чукнете датата и чукнете
.
3 Въведете данни за събитие.
Въведете заглавие.
Задайте начална и крайна дата за
събитието.
Изберете календар, който да
използвате или с който да
синхронизирате.
Задайте аларма.
Въведете местоположението на
събитието.
Добавете повече данни.
4 Чукнете ЗАПИС, за да запазите събитието.
52
Приложения
Създаване на задачи
1 Чукнете S Planner на екрана с приложения.
2 Чукнете → Задачи.
3 Въведете детайли за задачата и чукнете ДНЕС или УТРЕ, за да зададете краен срок.
За да добавите повече детайли, чукнете
.
4 Чукнете ЗАПИС, за да запазите задачата.
Синхронизиране на събития и задачи с вашите акаунти
На екрана с приложения чукнете Настройки → Акаунти, изберете услуга с акаунти и чукнете
превключвателя Синхронизиране на Kалендар, за да синхронизирате събития и задачи с акаунта.
За да добавите акаунти, с които да синхронизирате, отворете екрана с приложения и чукнете
S Planner → ОЩЕ → Управление на календари → Добавяне на акаунт. След това изберете
акаунт, с който да синхронизирате, и влезте в него. След добавяне на акаунт до името на акаунта се
показва зелен кръг.
53
Приложения
Видео
Гледайте запазени във устройството видеоклипове и персонализирайте настройките за
възпроизвеждане.
Чукнете Видео на екрана с приложения.
Изберете видеоклип за възпроизвеждане.
Идете до
допълнителни опции.
Придвижете се
напред или назад като
плъзгате лентата.
Направете пауза и
възобновете
възпроизвеждането.
Променете
съотношението на
екрана.
Настройте силата на
звука.
Прескочете до
следващия
видеоклип. Чукнете и
задръжте за бързо
превъртане напред.
Прескочете до
предишния
видеоклип. Чукнете и
задръжте за бързо
превъртане назад.
54
Приложения
Диктофон
Използвайте това приложение, за да записвате или възпроизвеждате гласови бележки.
1 На екрана с приложения чукнете Tools → Диктофон.
2 Чукнете , за да стартирате записа. Говорете в микрофона.
Чукнете Пауза, за да поставите записа на пауза.
Докоснете Отхв. повикв., за да отхвърлите автоматично входящи повиквания, докато
записвате гласова бележка.
Започнете записването.
3 Чукнете
, за да приключите записа.
55
Приложения
Моите файлове
Получете достъп до и управлявайте различни файлове, съхранени в устройството.
На екрана с приложения чукнете Tools → Моите файлове.
• Категория: Вижте файлове по категории.
• Локално място за съхранение: Вижте файлове, запазени в устройството.
• ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАМЕТТА: Вижте информация за паметта на вашето устройство.
За да търсите файлове или папки, чукнете ТЪРСЕНЕ.
Записка
Създайте бележки и ги организирайте по категории.
На екрана с приложения чукнете Tools → Записка.
Съставяне на записки
Чукнете
на екрана със записки и въведете записка. Докато съставяте записка, използвайте една
от следните опции:
• Категория: Създайте или задайте категория.
• Изображ.: Вмъкнете изображения.
• Глас: Направете запис на глас, който да вмъкнете.
• Задачи: Добавете полета за отметка в началото на всеки ред, за да създадете списък със
задачи.
За да запазите бележката, чукнете ЗАПАЗВАНЕ.
За да редактирате записка, чукнете записка, след което чукнете съдържанието на записката.
Търсене на записки
Чукнете ТЪРСИ върху списъка с бележки и въведете ключова дума за търсене на бележки,
съдържащи ключовата дума.
56
Приложения
Часовник
Увод
Задайте аларми, проверете текущото време в различни градове по света, насрочете събитие или
задайте определена продължителност.
Аларма
На екрана с приложения чукнете Часовник → Аларма.
Настройка на аларми
Чукнете ДОБАВИ в списъка с аларми, задайте час на алармата, изберете дните, в които да се
повтаря алармата, задайте различни опции и чукнете ЗАПАЗИ.
За да отворите клавиатурата за въвеждане на час на аларма, чукнете КЛАВИАТУРА.
За да активирате или деактивирате аларми, чукнете иконата с часовника до алармата в списъка с
аларми.
Спиране на аларми
Чукнете ОТХВЪРЛЯНЕ, за да спрете аларма. Ако предварително сте включили опцията дрямка,
чукнете ДРЯМКА, за да повторите алармата след определено време.
Изтриване на аларми
Чукнете
върху аларма в списъка с аларми.
Световен часовник
На екрана с приложения чукнете Часовник → Световен часовник.
Създаване на часовници
Чукнете ДОБАВИ и въведете име на град или изберете такъв от списъка с градове.
Изтриване на часовници
Чукнете
върху часовник.
57
Приложения
Хронометър
1 На екрана с приложения чукнете Часовник → Хронометър.
2 Чукнете СТАРТ, за да засечете време.
За да запишете продължителност на обиколка, докато засичате събитие, чукнете ОБИК.
3 Чукнете СПРИ, за да спрете да броенето.
За да рестартирате засичането, чукнете ПОДНОВИ.
За да изтриете продължителност на обиколка, чукнете НYЛИРАНЕ.
Таймер
1 На екрана с приложения чукнете Часовник → Таймер.
2 Настройте продължителност и чукнете СТАРТ.
За да отворите клавиатурата за въвеждане на продължителността, чукнете КЛАВИАТУРА.
3 Чукнете ОТХВЪРЛЯНЕ, когато се включи таймерът.
Калкyлатор
Извършете прости или сложни изчисления.
Чукнете Калкyлатор на екрана с приложения.
Завъртете устройството в пейзажен изглед, за да използвате инженерния калкулатор. Ако
Въртене на екр. е деактивирано, отворете панела за известия и чукнете Въртене на екр., за да го
активирате.
За да видите хронологията на изчисленията, чукнете ХРОНОЛОГИЯ. За да затворите панела с
хронологията на изчисленията, чукнете КЛАВИАТУРА.
За да изчистите хронологията, чукнете ХРОНОЛОГИЯ → ИЗТРИВАНЕ ХРОНОЛОГИЯ.
58
Приложения
Радио
Слушане на FM радио
Чукнете Радио на екрана с приложения.
Преди да използвате това приложение, трябва да свържете слушалки, които служат като
радиоантена.
При първо стартиране FM радиото автоматично сканира и запазва наличните станции.
за включване или изключване на FM радиото. Изберете желаната радио станция от
Чукнете
списъка със станции и чукнете
, за да се върнете към екрана на FM радиото.
Сканирайте и запаметете
наличните станции автоматично.
Запишете песен от FM радиото.
Идете до допълнителни опции.
Добавя настоящата радиостанция
към списък с любими.
Въведете ръчно честота на
радиостанция.
Фина настройка на честотата.
Включете или изключете FM
радиото.
Вижте списъка с налични станции.
Търсене на налична радио станция.
59
Приложения
Сканиране за радио станции
Чукнете Радио на екрана с приложения.
Чукнете СКАНИРАНЕ и изберете опция за сканиране. FM радиото сканира и автоматично запазва
наличните станции.
Изберете желаната радио станция от списъка със станции и чукнете
екрана на FM радиото.
, за да се върнете към
Google apps
Google осигурява развлекателни, социално-мрежови и бизнес приложения. За достъп до някои
приложения може да е необходим Google акаунт. Вижте Акаунти за повече информация.
За да видите повече информация за приложенията, вижте помощното меню на всяко приложение.
Някои приложения може да не са налични или да са с различни надписи в зависимост от
региона или доставчика на услуги.
Chrome
Търсете информация и разглеждайте страници.
Gmail
Изпращайте или получавайте имейли чрез услугата Google Mail.
Карти
Откривайте вашето местоположение на картата, търсете местоположение и преглеждайте
информация за различни места.
Google Play Музика
Откривайте, слушайте и споделяйте музика на вашето устройство.
60
Приложения
Play Филми
Изтегляйте видеа за гледане от Google Play Магазин.
Диск
Съхранявайте своето съдържание в облака, получавайте достъп до него отвсякъде и го споделяйте
с други.
YouTube
Гледайте или създавайте видеоклипове и ги споделяйте с други.
Фото
Търсете, управлявайте и редактирайте всички свои снимки и видеоклипове от различни източници
на едно място.
Hangouts
Провеждайте чат с вашите приятели поотделно или в група, и използвайте снимки, емотикони и
видеоповиквания, докато общувате.
Google
Търсете бързо за елементи в Интернет или вашето устройство.
Гласово търсене
Търсете бързо за елементи чрез произнасяне на ключова дума или фраза.
Настройки за Google
Конфигурирайте настройки за някои функции, предоставени от Google.
61
Настройки
Увод
Персонализирайте настройките за функции и приложения. Можете да направите вашето
устройство по-персонализирано като конфигурирате различни опции на настройките.
На екрана с приложения чукнете Настройки.
Wi-Fi
Свързване към Wi-Fi мрежа
Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до интернет
или други мрежови устройства.
Изключете Wi-Fi, когато не го използвате, за да не изтощавате батерията.
1 На екрана с приложения чукнете Wi-Fi и чукнете превключвателя, за да го активирате.
2 Изберете мрежа от списъка с Wi-Fi мрежи.
Мрежите, които изискват парола, се появяват с икона на катинар.
3 Чукнете СВЪРЗВАНЕ.
След като устройството се свърже с Wi-Fi мрежа, то ще се свързва отново с тази мрежа
всеки път, когато тя е налична, без да е необходима парола. За да се предотврати
автоматично свързване на устройството с мрежата, изберете я от списъка с мрежи и
чукнете ЗАБРАВЯНЕ.
62
Настройки
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct свързва устройства директно чрез Wi-Fi мрежа, без да е нужна точка за достъп.
1 На екрана с приложения чукнете Wi-Fi и чукнете превключвателя, за да го активирате.
2 Чукнете Wi-Fi Direct.
Изброяват се откритите устройства.
Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да
включи функцията си Wi-Fi Direct.
3 Изберете устройство, с което да се свържете.
Устройствата ще се свържат, когато другото устройство приеме заявката за Wi-Fi Direct връзка.
Изпращане и получаване на данни
Можете да споделяте данни, като записи или медийни файлове, с други устройства. Следните
действия са пример за изпращане на изображение към друго устройство.
1 Чукнете Галерия на екрана с приложения.
2 Изберете изображение.
3 Чукнете Споделяне → Wi-Fi Direct, изберете устройство, към което да прехвърлите
изображението, и чукнете СПОДЕЛЯНЕ.
4 Приемете заявката за Wi-Fi Direct връзка на другото устройство.
Ако устройствата са вече свързани, изображението ще бъде изпратено до другото устройство
без процедурата за заявка за връзка.
63
Настройки
Край на връзката на устройството
1 Чукнете Wi-Fi на екрана с настройки.
2 Чукнете Wi-Fi Direct.
Устройството показва свързаните устройства в списъка.
3 Чукнете името на устройството, за да прекъснете връзката между устройствата.
Bluetooth
Увод
Използвайте Bluetooth, за да обмените данни или медийни файлове с други устройства с Bluetooth.
• Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване
на данни, изпратени или получени чрез Bluetooth.
• Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на
които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има
препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
• Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG,
може да се окажат несъвместими с вашето.
• Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на
файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели).
Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на
Bluetooth функцията.
64
Настройки
Сдвояване с други Bluetooth устройства
1 На екрана с приложения чукнете Bluetooth и чукнете превключвателя, за да го активирате.
Изброяват се откритите устройства.
2 Изберете устройство, с което да се сдвоите.
Ако вашето устройство се е сдвоявало с устройството преди, чукнете името на устройството,
без да потвърждавате автоматично генерирания ключ.
Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да
включи опцията си за видимост. Вижте ръководствата на потребителя на другите устройства.
Вашето устройство е видимо задруги устройства докато екранът с настройки на Bluetooth
е отворен.
3 Приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth връзката на вашето устройство, за да
потвърдите.
Устройствата ще се свържат когато другото устройство приеме заявката за Bluetooth връзка.
Изпращане и получаване на данни
Много приложения поддържат прехвърляне на данни чрез Bluetooth. Можете да споделяте данни,
като записи или медийни файлове, с други Bluetooth устройства. Следните действия са пример за
изпращане на изображение към друго устройство.
1 Чукнете Галерия на екрана с приложения.
2 Изберете изображение.
3 Чукнете Споделяне → Bluetooth и изберете устройство, към което да се прехвърли
изображението.
Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да
включи опцията си за видимост.
4 Приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth на другото устройство.
65
Настройки
Раздвояване на Bluetooth устройства
1 Чукнете Bluetooth на екрана с настройки.
Устройството показва сдвоените устройства в списъка.
2 Чукнете до името на устройството, за да го раздвоите.
3 Чукнете Отделяне.
Режим полет
Забранява всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови
услуги.
На екрана с настройки чукнете Режим полет.
Уверете се, че устройството е изключено по време на излитане и приземяване. След
излитане можете да използвате устройството в режим на полет, ако това е позволено от
персонала на самолета.
Тетъринг и Мобилна точка за достъп
Използвайте устройството като мобилна точка за достъп, за да споделяте мобилната мрежова
връзка на устройството с други устройства ако мрежовата връзка не е налична. Връзките може да
се осъществят чрез Wi-Fi, USB или Bluetooth.
На екрана с настройки чукнете Тетъринг и Мобилна точка за достъп.
Може да бъдете допълнително таксувани, когато използвате тази функция.
• Mobile hotspot: Използвайте мобилната точка за достъп, за да споделите мобилната мрежова
връзка на устройството с компютри или други устройства.
• Bluetooth привързване: Използвайте Bluetooth привързване, за да споделите мобилната
връзка за данни на вашето устройство с компютри или други устройства чрез Bluetooth.
• Сдвояване през USB: Използвайте USB привързване, за да споделите мобилната връзка
за данни на вашето устройство с компютър чрез USB. Когато устройството е свързано към
компютър, то се използва като безжичен модем за компютъра.
66
Настройки
Използване на мобилната точка за достъп
Използвайте своето устройство като мобилна точка за достъп, за да споделяте мобилната мрежова
връзка на устройството с други устройства.
1 На екрана с настройки чукнете Тетъринг и Мобилна точка за достъп → Mobile hotspot.
2 Чукнете превключвателя, за да го активирате.
На лентата за състоянието се появява иконата
вашето в списъка с Wi-Fi мрежи.
. Другите устройства могат да намерят
За да зададете парола за точката за достъп, чукнете ОЩЕ → Конфиг. на Mobile hotspot и
изберете нивото на защита. След това въведете парола и чукнете ЗАПАЗИ.
3 На екрана на другото устройство потърсете и изберете вашето от списъка с Wi-Fi мрежи.
4 На свързаното устройство използвайте мобилната връзка за данни на устройството, за да
получите достъп до интернет.
Ползване на данни
Следете обема на използваните данни и персонализирайте настройките за ограничаване на
ползването.
На екрана с настройки чукнете Ползване на данни.
• Мобилни данни: Настройте устройството да използва връзки за данни на която и да е
мобилна мрежа.
• Задаване на ограничение за мобилни данни: Задайте лимит за използване на мобилни
данни.
• Фонови данни: Забранете на приложенията във фона да използват връзката за мобилни
данни.
За да промените датата за месечно нулиране за наблюдавания период, чукнете
цикъла.
67
→ Смяна на
Настройки
Ограничаване ползването на данни
1 На екрана с настройки чукнете Ползване на данни и чукнете превключвателя Задаване на
ограничение за мобилни данни, за да го активирате.
2 Плъзнете лентата за регулиране на ограничението нагоре или надолу, за да зададете
ограничението.
3 Плъзнете лентата за регулиране на предупреждението нагоре или надолу, за да зададете
предупредително ниво за ползване на данни.
Устройството ще ви предупреди, когато предупредителното нивото бъде достигнато.
Мобилни мрежи
Конфигурирайте настройките си за мобилни мрежи.
На екрана с настройки чукнете Мобилни мрежи.
• Данни в роуминг: Настройте устройството да използва връзки за данни, когато сте в роуминг.
• Имена на точки за достъп: Настройте имена на точки за достъп (APNs).
• Мрежов режим: Избор на тип мрежа.
• Мрежови оператори: Потърсете за налични мрежи и ръчно регистрирайте мрежа.
NFC и плащане
Увод
Вашето устройство ви позволява да четете NFC тагове (за комуникация от близки разстояния),
които съдържат информация относно продукти. Можете да използвате тази функция и за
да правите плащания и да купувате билети за транспорт или събития, след като изтеглите
необходимите приложения.
Батерията съдържа вградена NFC антена. Внимавайте при работа с батерията, за да
избегнете повреждане на NFC антената.
68
Настройки
Използване на NFC функцията
Използвайте NFC функцията за изпращане на изображения или записи до други устройства и
четене на продуктова информация от NFC тагове.
1 На екрана с приложения чукнете NFC и плащане и чукнете превключвателя, за да го
активирате.
2 Поставете NFC антената на гърба на устройството ви в близост до NFC таг.
Информацията от тага се появява на дисплея ви.
Потвърдете, че екранът на устройството не е заключен. В противен случай устройството
няма да чете NFC тагове или да получава данни.
Плащане с функцията NFC
Преди да можете да използвате NFC функцията, за да правите плащания, трябва да се регистрирате
за мобилната услуга за плащане. За да се регистрирате или да получите повече информация за
услугата, свържете се с мобилния си оператор.
1 На екрана с приложения чукнете NFC и плащане и чукнете превключвателя, за да го
активирате.
2 Допрете NFC антената на гърба на устройството ви към четец за NFC карти.
За да зададете приложението за плащане по подразбиране, отворете екрана с настройки и чукнете
NFC и плащане → Чукване и плащане и изберете приложение.
Списъкът с услуги за плащане може да не включва всички налични приложения за
плащане.
69
Настройки
Изпращане на данни
Разрешете обмена на данни когато NFC антената на вашето устройство е допряна до NFC антената
на другото устройство.
1 На екрана с приложения чукнете NFC и плащане и чукнете превключвателя, за да го
активирате.
2 Чукнете Android Beam и чукнете превключвателя, за да го активирате.
3 Изберете елемент и допрете NFC антената на другото устройство до NFC антената на вашето
устройство.
4 Когато на екрана се появи Докоснете за изпращане с beam., чукнете екрана на устройството,
за да изпратите елемента.
Ако двете устройства се опитват да изпращат информация едновременно, прехвърлянето
на файлове може да не се осъществи.
70
Настройки
Още настройките за свързване
Опция
Персонализирайте настройките за да контролирате други функции.
На екрана с настройки чукнете Още настройките за свързване.
• Отпечатване: Конфигурирайте настройките за добавки за разпечатване, инсталирани на
устройството. Можете да търсите налични принтери или да добавите такъв ръчно, за да
разпечатате файлове. Вижте Отпечатване за повече информация.
• VPN: Създайте и се свържете с виртуални частни мрежи (VPN).
• Приложение за съобщения по подразбиране: Изберете приложението, което да се използва
по подразбиране за работа със съобщения.
Отпечатване
Конфигурирайте настройките за добавки за разпечатване, инсталирани на устройството. Можете
да свържете устройството с принтер чрез Wi-Fi или Wi-Fi Direct и да отпечатате изображения или
документи.
Някои принтери може да не са съвместими с устройството.
Добавяне на добавки за принтер
Добавете добавки за принтерите, с които желаете да свържете устройството.
1 На екрана с настройки чукнете Още настройките за свързване → Отпечатване → Изтегляне
на добавката.
2 Потърсете добавка за принтер в Google Play Магазин.
3 Изберете добавка за принтер и я инсталирайте.
4 Изберете добавката за принтер и чукнете превключвателя, за да го активирате.
Устройството търси принтери, свързани към една и съща Wi-Fi мрежа с устройството.
За ръчно добавяне на принтери, чукнете ОЩЕ → Добавяне на принтер → ADD PRINTER.
За да промените настройките на принтера, чукнете ОЩЕ → Настройки за печат.
71
Настройки
Отпечатване на съдържание
Докато гледате съдържание като изображения или документи, чукнете Споделяне → Печат →
→ Всички принтери и изберете принтер.
Звуци и уведомления
Променете на настройките за различните звуци на устройството.
На екрана с настройки чукнете Звуци и уведомления.
• Режим на звука: Настройте устройството да използва звуков режим или тих режим.
• Сила звук: Регулирайте силата на звука за тон на звънене, музика и видеоклипове, системни
звуци и известявания.
• Тонове на звънене и звуци: Променете настройките на тоновете на звънене и системните
звуци.
• Вибрации: Променете настройките на вибриране.
• Ефекти и качество на звук: Конфигурирайте допълнителни настройки на звука.
• Не безпокойте: Настройте устройството да заглушава звуците на входящи повиквания и
известия, освен разрешени изключения.
• Уведомления за приложения: Променете настройките за известяване за всяко приложение.
Дисплей
Променете настройките на дисплея.
На екрана с настройки чукнете Дисплей.
• Яркост: Коригирайте яркостта на дисплея.
• Режим на открито: Активирайте режима за открито, за да направите дисплея по-лесно видим
при ярки условия.
• Шрифт: Променете размера и вида на шрифта.
• Време на изчакване на екрана: Задайте продължителността от време, преди да се изключи
подсветката на дисплея на устройството.
• Режим на екрана: Променете режима на екрана, за да регулирате цвета и контраста на
екрана.
• Мечта: Настройте устройството да стартира скрийнсейвър при зареждане.
72
Настройки
Приложения
Управлявайте приложенията на устройството и променяйте техните настройки.
На екрана с настройки чукнете Приложения.
• Диспечер на приложения: Разгледайте и управлявайте приложенията на своето устройство.
• Приложения по подразбир.: Изберете настройки по подразбиране за използване на
приложения.
• Настройки за приложение: Персонализирайте настройките за всяко приложение.
Тапет
Променете настройките на тапета за началния и заключения екран.
На екрана с настройки чукнете Тапет.
Заключен екран и защита
Променете настройките за защита на устройството и SIM или USIM картата.
На екрана с настройки чукнете Заключен екран и защита.
Наличните опции може да се различават в зависимост от избрания метод на заключване
на екрана.
• Тип заключен екран: Променете метода за заключване на екрана.
• Показване на информация: Променете настройките за показаните на заключения екран
елементи.
• Уведомления: Задайте дали на заключения екран да се извежда съдържание на известия и
изберете кои известия да се извеждат.
• Намери моя телефон: Активирайте или деактивирайте функцията Намери моя телефон. Тази
функция може да ви помогне да намерите устройството си ако е изгубено или откраднато.
Можете също да влезете в сайта Намери моя телефон (findmymobile.samsung.com), за да
проследите или контролирате вашето изгубено или откраднато устройство.
• Неизвестни източници: Настройте устройството да разрешава инсталирането на приложения
от неизвестни източници.
• Други настройки за защита: Конфигурирайте допълнителни настройки за защита.
73
Настройки
Поверителност
Променете настройките, за да запазите поверителността си.
На екрана с настройки чукнете Поверителност.
• Място: Променете настройките за разрешение за информацията за местоположение.
• Докл. на инф. за диагн.: Настройте устройството да изпраща автоматично информацията за
диагностика и използване на устройството към Samsung.
Достъпност
Конфигурирайте различни настройки, за да подобрите достъпността до устройството.
На екрана с настройки чукнете Достъпност.
• Зрение: Персонализирайте настройките, за да подобрите достъпността за потребители с
нарушено зрение.
• Слух: Персонализирайте настройките, за да подобрите достъпността за потребители с
нарушен слух.
• Подвижност и взаимодействие: Персонализирайте настройките, за да подобрите
достъпността за потребители с нарушени двигателни възможности.
• Директен достъп: Настройте устройството да отваря избрани менюта за достъпност, когато
натиснете основния клавиш бързо три пъти.
• Напомняне за известие: Настройте устройството да ви предупреждава за известия, които не
сте проверили в интервала.
• Отговаряне и прекратяване на разговори: Променете метода за отговор и край на
повиквания.
• Режим на еднократно чукване: Настройте устройството да контролира входящите
повиквания или известия, като чуквате бутон вместо да го плъзгате.
• TalkBack: Активирайте TalkBack, който осигурява гласова информация. За да видите помощна
информация, за да научите как да използвате тази функция, чукнете НАСТРОЙКИ →
Стартиране на урока „Изследване чрез докосване“.
• Достъп с превключване: Настройте устройството да контролира екранни менюта чрез
натискане на физическите бутони на устройството.
74
Настройки
Акаунти
Добавете вашите Samsung и Google акаунти или други акаунти за синхронизиране.
Добавяне на акаунти
Някои приложения, използвани на вашето устройство, изискват регистриран акаунт. Създайте
акаунти, за да се възползвате напълно от устройството.
1 На екрана с настройки чукнете Акаунти → Добавяне на акаунт.
2 Изберете услуга за акаунти.
3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката на акаунта.
За да синхронизирате съдържание с вашите акаунти, изберете акаунт и изберете елементи, които
да синхронизирате.
Регистриране на Samsung акаунти
При използване на някои приложения Samsung ви е необходим Samsung акаунт. Във вашия
Samsung акаунт можете да архивирате или да възстановите данни, запазени в устройството.
Регистрирайте вашия Samsung акаунт на устройството, за да ползвате удобно услугите от Samsung.
1 На екрана с настройки чукнете Акаунти → Добавяне на акаунт.
2 Чукнете Samsung account.
3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката на акаунта.
След като вашият Samsung акаунт бъде регистриран, можете да използвате приложения,
изискващи вашия Samsung акаунт без процедурата по влизане.
Премахване на акаунти
На екрана с приложения чукнете Акаунти, изберете име на акаунт, изберете акаунта, който
желаете да премахнете, и чукнете ОЩЕ → Премахни акаунта.
75
Настройки
Архивиране и нулиране
Променете настройките за управление на настройките и данните.
На екрана с настройки чукнете Архивиране и нулиране.
• Архивиране на моите данни: Архивирайте вашата лична информация и данните от
приложения на сървъра на Samsung. Можете също да настроите устройството да архивира
данните автоматично.
• Възстановяване: Възстановете вече архивирана лична информация и данните от приложения
от вашия Samsung акаунт.
• Акаунт за архивиране: Задайте или променете вашия архивен Google акаунт.
• Архивиране на моите данни: Настройте устройството да архивира настройки и данни за
приложенията на Google сървъра.
• Автомат. възстановяване: Настройте устройството да възстановява автоматично настройките
и данните за приложения от сървъра на Google при преинсталиране на приложения.
• Нyлиране на настройките: Връща настройките на устройството до фабричните им стойности
по подразбиране, без да изтрива информация.
• Нулиране с фабричните данни: Възстановете настройките до фабричните им стойности по
подразбиране и изтрийте всички данни.
Език и въвеждане
Променете настройките за въвеждане на текст. Някои опции може да не са налични в зависимост
от избрания език.
На екрана с настройки чукнете Език и въвеждане.
• Език: Изберете език за показване на всички менюта и приложения.
• Клавиатура по подразбиране: Изберете типа на клавиатурата по подразбиране за въвеждане
на текст.
• Клавиатура Samsung: Променете настройките на клавиатурата Samsung.
• Гласово въвеждане с Google: Променете настройките за гласово въвеждане.
• Гласово въвеждане: Изберете услуга за гласово въвеждане по подразбиране. Можете също
да промените настройките за всяка от услугите.
• Опции за синтез на реч: Променете настройките за синтез на реч.
• Скорост на показалеца: Регулирайте скоростта на показалеца за мишката или тракпада,
свързани с устройството.
76
Настройки
Батерия
Вижте информация за заряда на енергията и променете опциите за пестене на енергия.
На екрана с настройки чукнете Батерия.
• Оставащото време за използване показва времето, оставащо до изтощаване на
заряда на батерията. Времето на използване може да се различава в зависимост от
настройките на вашето устройство и работните условия.
• Тази функция може да не се поддържа от някои устройства.
• КОНСУМАЦИЯ ОТ БАТЕРИЯТА: Вижте количеството заряд на батерията, консумирано от
вашето устройство.
• Оптимизация на приложение: Запазете заряда на батерията чрез управление на вашите
приложения. Можете също да видите списък с приложения, които консумират прекалено
много енергия.
• Режим на пестене на енергия: Активирайте режима на пестене на енергия и променете
настройките на режима пестене на енергия. Вижте Режим на пестене на енергия за повече
информация.
• Режим за ултра пестене енергия: Удължете времето в състояние на готовност и намалете
консумацията на батерията като изведете по-просто оформление и позволите ограничен
достъп до дадено приложение. Вижте Режим за ултра пестене енергия за повече информация.
• Проценти в лента за съст.: Настройте устройството да показва оставащия живот на батерията.
Памет
Вижте информация за паметта за вашето устройство.
На екрана с настройки чукнете Памет.
Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от упоменатия капацитет,
тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта.
Наличният капацитет може да се промени, когато актуализирате устройството.
77
Настройки
Дата и час
Отидете до следните настройки и ги променете, за да контролирате как устройството да показва
часа и датата.
На екрана с настройки чукнете Дата и час.
Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, часът и датата ще
бъдат нулирани.
• Автоматично дата и час: Автоматична актуализация на часа и датата, когато сменяте часови
зони.
• Авто часова зона: Настройте устройството да получава информация за часовата зона от
мрежата, когато сменяте часови зони.
• Настройка на дата: Ръчна настройка на настоящата дата.
• Задаване на час: Ръчна настройка на настоящия час.
• Избор на часови пояс: Настройте домашния си часови пояс.
• Използване на 24-часов формат: Показва часа в 24-часов формат.
Ръководство на потребителя
Прегледайте помощната информация, за да научите как да използвате устройството и
приложенията или как да конфигурирате важни настройки.
На екрана с настройки чукнете Ръководство на потребителя.
За устройството
Вижте информация за устройството, редактирайте името на устройството или актуализирайте
софтуера на устройството.
На екрана с настройки чукнете За устройството.
78
Приложение
Разрешаване на проблеми
Преди да се свържете със сервизен център на Samsung, опитайте да приложите следните решения.
Някои ситуации може да не са приложими за вашето устройство.
Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви
подканва да въведете един от следните кодове:
• Парола: Когато е включена функцията за заключване на устройството, трябва да въведете
паролата, която сте настроили.
• PIN: Когато използвате устройството за първи път или е включена опцията за изискване на PIN,
трябва да въведете PIN кода, който сте получили с вашата SIM или microSIM карта. Можете да
изключите тази функция чрез менюто за заключване на SIM картата.
• PUK: Вашата SIM или microSIM карта е блокирана, обикновено в резултат на няколко грешни
опита да въведете своя PIN код. Трябва да въведете PUK кода, получен от вашия доставчик на
услуги.
• PIN2: Когато достъпите меню изискващо PIN2, трябва да въведете PIN2 получен с вашата SIM
или microSIM карта. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.
Вашето устройство показва съобщения за грешка в мрежата или
услугата
• Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие.
Преместете се в друга област и опитайте отново. Докато се местите, съобщенията за грешка
могат да се появят няколко пъти.
• Не е възможно да достъпите някои опции без абонамент. Свържете се със своя доставчик на
услуги за повече информация.
Устройството не се включва
• Когато батерията е напълно изтощена, устройството няма да се включи. Заредете напълно
батерията, преди да включите устройството.
• Батерията може да не е правилно поставена. Поставете я отново.
• Избършете и двете златисти пластини и поставете батерията отново.
79
Приложение
Сензорният екран реагира бавно или некоректно
• Ако сте поставили предпазител за екран или сте свързали допълнителни принадлежности към
сензорния екран, той може да не работи както трябва.
• Ако носите ръкавици, ако докосвате сензорния екран с нечисти ръце или ако чуквате
по екрана с остри предмети или с върха на пръстите си, сензорният екран може да не
функционира правилно.
• Сензорният екран може да се повреди при влажни условия или при излагане на вода.
• Рестартирайте устройството си, за да изчистите всякакви временни софтуерни грешки.
• Уверете се, че софтуерът на вашето устройство е актуализиран до последната версия.
• Ако сензорният екран бъде надраскан или повреден, посетете сервизен център на Samsung.
Вашето устройство блокира или възниква фатална грешка
Опитайте решенията по-долу. Свържете се със сервизен център на Samsung, ако проблемът не
бъде разрешен.
Рестартиране на устройството
Ако вашето устройство замръзва или прекъсва, може да се наложи да затворите някои
приложения или да изключите устройството и да го включите отново.
Принудително рестартиране
Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте едновременно бутона
Вкл./Изкл. и клавиша за сила на звука за повече от 7 секунди, за да рестартирате.
Нулиране на устройството
Ако методите по-горе не решат вашия проблем, изпълнете възстановяване до фабричните
настройки.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Архивиране и нулиране → Нулиране с
фабричните данни → НУЛИРАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО → ИЗТРИЙ ВСИЧКИ. Преди да извършите
нулиране на устройството до фабричните му настройки, не забравяйте да направите резервни
копия на всички важни данни, съхранени в устройството.
80
Приложение
Не се осъществяват повиквания
• Уверете се, че сте свързани към правилната клетъчна мрежа.
• Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, които набирате.
• Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, от които ви търсят.
Отсрещната страна не чува говора ви при разговор
• Не покривайте вградения микрофон.
• Микрофонът трябва е близо до устата ви.
• Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.
Звукът отеква по време на разговор
Регулирайте силата на звука, като натиснете клавиша за сила на звука или се преместете до друга
област.
Връзката с клетъчна мрежа или интернет често се разпада или
качеството на звука е лошо
• Уверете се, че не блокирате вградената антена на устройството.
• Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие.
Може да изпитвате затруднения със свързването поради проблеми в базовата станция на
доставчика на услуги. Преместете се в друга област и опитайте отново.
• Когато използвате устройството, докато се движите, услугите на безжичната мрежа може да
бъдат деактивирани поради проблеми с мрежата на доставчика на услуги.
Иконата на батерията е празна
Батерията ви е изтощена. Заредете батерията.
81
Приложение
Батерията не се зарежда правилно (за зарядни устройства, одобрени от
Samsung)
• Проверете дали зарядното устройство е свързано правилно.
• Ако клемите на батерията са замърсени, батерията може да не се зареди правилно или
устройството може да се изключи. Избършете и двете златисти пластини и опитайте да
заредите батерията отново.
Батерията се изтощава по-бързо, отколкото след първоначалната
покупка
• Когато изложите устройството или батерията на прекалено ниски или прекалено високи
температури, полезният заряд може да намалее.
• Консумацията на батерията може да се увеличи, когато използвате функции за съобщения или
някои приложения като игри или интернет.
• Батерията е консуматив и полезният заряд ще се съкрати с течение на времето.
Вашето устройство е горещо на допир
Когато използвате приложения, които изискват повече енергия, или използвате приложения на
устройството продължително време, то може да загрее. Това е нормално и не би повлияло на
продължителността на живот и ефективността на вашето устройство. Ако устройството се загрее
или нагорещи за продължителен период, не го използвайте за известно време. Ако устройството
продължава да се загрява, свържете се със сервизен център на Samsung.
При стартиране на камерата се появяват съобщения за грешка
Вашето устройство трябва да има достатъчно свободна памет и енергия в батерията, за да
задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешка при стартиране на
камерата, опитайте следното:
• Заредете батерията.
• Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от
устройството.
• Рестартирайте устройството. Ако все още изпитвате проблеми с приложението за камерата,
след като сте опитали горните стъпки, свържете се със сервизен център на Samsung.
82
Приложение
Качеството на снимките е по-лошо, отколкото на предварителната
визуализация
• Качеството на вашите снимки може да е различно в зависимост от окръжаващата среда и
фотографските техники, които използвате.
• Ако правите снимки на тъмни места, през нощта или на закрито, в изображенията може да се
появи зърненост или изображенията да са извън фокус.
При отваряне на мултимедийни файлове се появяват съобщения за
грешка
Ако получавате съобщения за грешка или мултимедийните файлове не могат да бъдат
възпроизведени при отваряне с вашето устройство, опитайте следното:
• Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от
устройството.
• Уверете се, че музикалния файл не е защитен с Digital Rights Management (DRM). Ако файлът
е защитен с DRM, уверете се, че имате подходящия лиценз или ключ, за да възпроизведете
файла.
• Потвърдете, че файловите формати се поддържат от устройството. Ако даден файлов
формат не се поддържа, като например DivX или AC3, инсталирайте приложение, което го
поддържа. За да потвърдите файловите формати, поддържани от вашето устройство, посетете
www.samsung.com.
• Вашето устройство поддържа снимки и видеоклипове, заснети с устройството. Снимките и
видеоклиповете, заснети с други устройства, може да не бъдат възпроизведени правилно.
• Вашето устройство поддържа мултимедийни файлове, които са оторизирани от вашия
доставчик на мрежови услуги или доставчици на допълнителни услуги. Част от съдържанието,
налично в интернет, като например мелодии на звънене, видеоклипове или тапети, може да не
функционира правилно.
Не можете да откриете друго Bluetooth устройство
• Уверете се, че функцията Bluetooth на вашето устройство е включена.
• Потвърдете, че безжичната Bluetooth функция е активирана на устройството, с което желаете
да се свържете.
• Уверете се, че вашето и другото Bluetooth устройства са на разстояние не повече от
максимално допустимото за Bluetooth комуникация (10 м).
Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung.
83
Приложение
Не се установява връзка при свързване на устройството с компютър
• Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
• Потвърдете, че имате подходящия инсталиран и актуализиран драйвер на вашия компютър.
• Ако сте потребител на Windows XP, уверете се, че имате инсталиран на вашия компютър
Windows XP Service Pack 3 или по-нов.
Устройството не може да намери текущото ви местоположение
GPS сигналите може да бъдат препречени на някои места, като например на закрито. Настройте
устройството да използва Wi-Fi или мобилна мрежа, за да намери текущото ви местоположение в
такива ситуации.
Данните, запазени в устройството, са се изгубили
Винаги правете резервни копия на информацията, запазена в устройството. В противен случай
не можете да възстановите данни, които са били повредени или изгубени. Samsung не носи
отговорност за загубата на данни, запазени в устройството.
Появява се малка пролука около външната страна на корпуса на
устройството
• Пролуката е необходима производствена функция и може да се получи малко разклащане и
вибриране на някои части.
• С течение на времето триенето между частите може да причини малко разширяване на
пролуката.
84
Авторски права
Copyright © 2016 Samsung Electronics
Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.
Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана
или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или
механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквато и да е система за
информационно съхранение и извличане, без предварителното разрешение на Samsung
Electronics.
Търговски марки
• SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
®
• Bluetooth е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
®
™
™
™ и логото на Wi-Fi са
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
• Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им
притежатели.
Download PDF

advertising