Samsung | GT-B5512 | Samsung GT-B5512 Ръководство за бързо стартиране

GT-B5512
Кратко ръководство
Вижте електронната версия на ръководството
за потребителя
За допълнителна информация, погледнете ръководството
на потребителя на www.samsung.com.
Ръководството за потребителя е предоставено като
Adobe Acrobat файл (.pdf). Ако нямате Adobe Reader
можете да изтетлите безплатната програма от
www.adobe.com.
Благодарим ви, че закупихте този мобилен телефон
Samsung. Това устройство ще Ви предостави
висококачествени мобилни комуникации и забавления,
базирани на изключителната технология и високи
стандарти на Samsung.
• Съдържанието в това ръководство може да
се различава от продукта Ви или от софтуера,
предоставен от доставчиците на услуги или
мобилните оператори, и подлежи на промяна без
предизвестие.
• Елементите, доставени с вашето устройство и
наличните аксесоари, могат да се различават в
зависимост от района, в който се намирате или Вашия
мобилен оператор.
• Можете да закупите допълнителни аксесоари от
местния дистрибутор на Samsung.
• Предоставените аксесоари са с най-добра
функционалност за Вашето устройство.
• Принадлежности, различни от предоставените, може
да не са съвместими с Вашето устройство.
Икони с инструкции
Преди да започнете, запознайте се с иконите, които ще
видите в това ръководство:
Предупреждение—ситуации, които могат да
предизвикат нараняване на вас или на друг
човек
Внимание—ситуации, които могат да повредят
устройството ви или други уреди
2
Забележка—забележки, съвети за употреба или
допълнителна информация
[ ]
Квадратни скоби—телефонни бутони
Авторско право
Copyright © 2012 Samsung Electronics
Това ръководство е защитено от международни закони за
авторските права.
Никаква част от настоящото ръководство не може да
бъде възпроизвеждано, разпространявано, превеждано
или предавано под каквато и да било форма, електронна
или механична, включително фотокопиране, запис или
съхранение на система за информационно съхранение
и извличане без предварителното писмено съгласие от
страна на Samsung Electronics.
3
Търговски марки
• SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани
търговски марки на Samsung Electronics.
• Логото на Android, Google Search™, Google Maps™,
™
™
™ и Google
Google Mail , YouTube , Android Market
Talk са търговки марки на Google, Inc.
•
™
и
са търговски марки на SRS Labs, Inc.
CS Headphone и WOW HD technologies са включени в
лиценз от SRS Labs, Inc.
• Bluetooth® е регистрирана търговска марка на
Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ и
•
4
логото Wi-Fi са регистрирани търговски марки на
Wi-Fi Alliance.
Вашият телефон използва нехармонизирана честота
и е предназначен за употреба във всички европейски
страни. Wi-Fi може да се използва в ЕС без ограничение
за закрити пространства, но не може да се използва на
открито във Франция.
Всички останали търговски марки са собственост на
съответните им притежатели.
Сглобяване
Поставяне на SIM или USIM карта и
батерия
1. Ако устройството е включено, натиснете и задръжте
[ ] и изберете Изключен → OK, за да го изключите.
2. Свалете задния капак.
Внимавайте да не нараните ноктите си, когато
сваляте задния капак.
5
3. Поставете SIM или USIM картата със златистите
пластини на картата с лице надолу.
Вашето устройство има два слота за SIM карта, които
позволяват да използвате две SIM или USIM карти
и да преминавате от едната на другата и обратно.
Използвайте десния слот за основната си карта
или за най-често използваната SIM или USIM карта.
Използвайте левия слот за втората SIM или USIM карта.
SIM card 2
SIM card 1
Антената е разположена в горната задна част на
устройството. Не премахвайте защитната лепенка,
която покрива антената, тъй като това може да я
повреди.
Когато в устройството поставите две USIM карти за
UMTS мрежа, картата във втория слот ще се използва
в GPRS мрежа.
6
4. Поставете батерията.
5. Поставете обратно задния капак.
Зареждане на батерията
Преди да използвате устройството за първи път, трябва
да заредите батерията.
Използвайте само одобрени от Samsung зарядни
устройства и кабели. Неодобрените зарядни
устройства или кабели може да доведат до
експлодиране на батерията или до повреда на
устройството.
7
Ако батерията е напълно изтощена, вие няма
да можете да включите устройството, дори да е
свързано със зарядно устройство. Оставете напълно
изтощената батерия да се зареди за няколко минути,
преди да опитате да включите устройството.
1. Пъхнете малкия край на зарядното устройство в
мултифункционалния жак.
Неправилното поставяне на зарядното устройство
може да причини сериозна повреда на устройството.
Всякакви повреди, причинени вследствие на
неправилна употреба, не се покриват от гаранцията.
2. Вкарайте големия край на зарядното устройство в
стандартен електрически контакт.
Докато устройството се зарежда, сензорният
екран може да не работи поради нестабилно
захранване. Ако това се случи, извадете зарядното
от устройството.
8
3. След като батерията се зареди напълно, изключете
зарядното устройство първо от телефона и след това
от електрическия контакт.
Не отстранявайте батерията, преди да отстраните
пътното зарядно устройство. Това може да причини
повреда на устройството.
За да спестите енергия, извадете зарядното
устройство от контакта, когато не го използвате.
Зарядното устройство няма копче за включване и
изключване и затова трябва да извадите кабела му от
контакта, за да прекъснете електрозахранването му.
Зарядното устройство трябва да е близо до контакта,
когато се използва.
9
Начални стъпки
Включване и изключване на
устройството
За да включите устройството, натиснете и задръжте
[ ]. Ако включвате Вашето устройство за първи път,
следвайте инструкциите на екрана, за да го настроите.
За да изключите устройството, натиснете и задръжте [
и изберете Изключен → OK.
•Спазвайте всички предупреждения и указания
]
от упълномощени служители в зони, където е
ограничено използването на безжични устройства,
като например самолети и болници.
•За да използвате немрежовите услуги на телефона,
превключете в режим полет.
10
Опознаване на устройството
Слушалка
Датчик за
разстояние
Клавиш за сила на
звука
Основен клавиш
Клавиш “Меню”
Преден обектив
на камерата
Сензорен екран
Тракпад
Бутон за търсене
Клавиш Назад
QWERTY
клавиатура
Микрофон
Мултифункционален
жак
Жак за слушалка
GPS антена
Вкл./Изкл./
Нулиране/
Заключване
Заден обектив на
камерата
Високоговорители
Заден капак
Главна антена
11
Клавиши
Клавиш
Функция
Вкл./Изкл./
Нулиране1/
Заключване
Включвате устройството (натискате и
задържате); влизате в бързите менюта
(натискате и задържате); Нулиране на
устройството (натиснете и задръжте
за 8-10 секунди); заключвате
сензорния екран.
Меню
Отваряте списък с опции, налични на
текущия екран.
Начален
екран
Връщате се към началния екран;
отваряте списъка с последните
приложения (натискате и задържате).
Тракпад2
Назад
Скролиране през опциите на менюто
(плъзни); Избиране на селектираната
опция в менюто или потвърждаване
на въведената информация (натисни).
Връщате се на предходния екран.
1. Ако устройството има фатални грешки, прекъсва или замръзва може да
е необходимо да нулирате устройството, за да възстановите неговата
функционалност.
2. Ако оставите устройството си изложено на пряка слънчева светлина за
дълъг период от време, това може да причини повреда или измръзване
на тракпада. Стремете се да използвате устройството на сянка, далеч от
пряка слънчева светлина.
12
Клавиш
Търсене
Сила на
звука
Функция
Отваря приложението Google
търсене; Отваря прозорец за
търсене докато използвате някое
приложение; Зарежда функцията за
гласови команди (натисни и задръж).
Настройвате силата на звука на
устройството.
Сензорен екран
Сензорният екран на устройството Ви позволява лесно
да избирате елементи или да изпълнявате функции.
Можете да управлявате сензорния екран чрез почукване,
почукване и задържане или плъзгане през екрана.
Екран в готовност
Когато устройството е в режим на готовност, вие ще
виждате началния екран. От екрана в готовност можете
да видите индикаторните икони, визуалните елементи,
иконите за бърз достъп до приложения и други елементи.
По началния екран са разположени много панели.
Превъртете вляво или вдясно до някой от панелите на
началния екран.
13
Индикаторни икони
Индикаторните икони показват силата на сигнала,
състоянието на устройството, текущото време и друга
информация в горната част на екрана.
Визуални елементи
Може да използвате различни визуални елементи, които
ще ви предоставят удобни функции и информация на
главния екран. Добавете визуален елемент на главния
екран или го премахнете в кошчето.
Панел за известяване
От панела за известяване можете да използвате менютата
за бърз достъп и да видите списък с известявания,
като нови съобщения, предстоящи събития и статус на
обработка. Чукнете областта на индикаторните икони в
горната част на екрана и плъзнете пръста си надолу, за
да отворите панела за известяване. За да скриете панела,
плъзнете долната част на списъка нагоре.
Достъп до приложения
1. В режим на готовност изберете
списък с приложения.
, за да влезете в
2. Превъртете вляво или вдясно до друг екран с
приложения.
Можете също да изберете точка в горната част на
екрана, за да се придвижите директно до съответния
екран на меню.
14
3. Изберете приложение.
4. Натиснете [ ], за да се върнете на предходния
екран; натиснете [ ], за да се върнете в начален
екран.
Достъп до последни приложения
Натиснете и задръжте [ ], за да отворите списъка с
приложения, в които сте влизали последно.
Стартиране на няколко приложения
Устройството Ви позволява да работите с много
задачи наведнъж, като отваряте много приложения
едновременно.
За да стартирате няколко приложения натиснете [ ]
докато използвате приложение, за да се върнете в режим
на готовност, след което изберете приложение, което да
стартирате.
Преминава от SIM на USIM картата и
обратно
След като поставите две SIM или USIM карти, можете да
превключвате от едната на другата и обратно.
За да превключвате между SIM или USIM картите,
натиснете [ ] с изключение на случаите, когато
устройството обменя съобщения или данни с мрежата.
15
Въвеждане на текст
Можете да въведете текст с QWERTY и Samsung
клавиатура или в режим на ръкопис. Можете и да
използвате опциите за редактиране, за да копирате и
поставите текст.
QWERTY клавиатура
Може да въвеждате букви, цифри и символи с
натискането на бутони на QWERTY клавиатурата.
Клавиатура Samsung
Samsung клавиатурата предоставя различни видове
клавиатури (като QWERTY и 3x4 клавиатури) и режим на
ръкопис.
При въвеждане на текст с клавиатурите QWERTY или
3x4 можете да използвате функцията за предвиждане на
текст. Тази функция предвижда думата, която въвеждате и
показва различни предложения.
Осъществяване или отговор на
повикване
Можете да осъществите разговор като въведете
телефонен номер или изберете номер от телефонния
указател. Можете също да отидете до регистъра на
разговорите, за да наберете наскоро избрани номера.
16
Осъществяване на повикване
Отворете екрана за набиране, въведете телефонен
номер и изберете . За да осъществите видео разговор,
изберете .
Отговаряне на повикване
Когато получите повикване, плъзнете в произволна
посока, докато достигне края на кръга.
Изпращане и получаване на съобщения
Можете да създавате и изпращате текстови (SMS),
мултимедийни (MMS) или имейл съобщения, и да
преглеждате или управлявате съобщенията, които сте
изпратили или получили.
Може да има допълнителни разходи за изпращане
или получаване на съобщения, докато сте извън
зоната на покритие на вашия оператор. За повече
информация се свържете с мобилния си оператор.
17
Текстово съобщение и мултимедийно
съобщение
Можете да създадете и да изпратите съобщение с
обикновен текст или мултимедийно съобщение, което
може да съдържа текст, изображение, видео или звукови
файлове.
Имейл съобщение
Можете да използвате приложението за имейл, за да
изпращате имейл съобщения на устройството. Преди да
изпратите и получите имейл съобщения, Вие трябва да
създадете имейл акаунт.
Свързване с интернет
Можете да се свържете към безжичната мрежа чрез
използване на Wi-Fi функцията или мобилни мрежови
връзки. Отворете уеб приложението и посетете различни
уеб страници. Можете да маркирате любимите си уеб
страници или да използвате различни мрежови опции.
Ще бъдете допълнително таксувани за достъп до
интернет и изтегляне на медийни файлове. За повече
информация се свържете с мобилния си оператор.
18
Мерки за безопасност
С цел да предпазите себе си и околните от нараняване и за да не
повредите устройството, прочетете цялата представена тук информация
преди да го използвате.
Внимание: С цел избягване на токов удар, пожар и
експлозия
Не използвайте повредени електрически кабели или
електрически контакти, които не са добре монтирани
Не докосвайте електрическия кабел с мокри ръце и не
изключвайте зарядното устройство, като директно издърпате
кабела
Не огъвайте и не повреждайте електрическия кабел
Не използвайте устройството си, докато се зарежда, и не го
докосвайте с мокри ръце
Внимавайте да не свържете зарядното устройство или
батерията на късо
Не изпускайте и не допускайте удари по зарядното устройство
или батерията
Не зареждайте батерията със зарядни устройства, които не са
одобрени от производителя
Не използвайте устройството по време на гръмотевична буря
Вашето устройство може да се повреди и риска от токов удар се увеличава.
Не използвайте повредена или изтекла литиево-йонна (Li-Ion)
батерия
За безопасното изхвърляне на Li-Ion батерии се обърнете към най-близкия
оторизиран сервизен център.
19
Внимателно боравене с и изхвърляне на батерии и зарядни
устройства
• Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте
батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство.
Несъвместимите батерии и зарядни устройства могат да причинят
сериозни наранявания или повреда на устройството ви.
• Никога не изхвърляйте батерии или устройства в огън.
Изхвърляйте изхабените батерии или устройства в съответствие с
местните разпоредби.
• Никога не слагайте батериите или устройството в или върху
нагревателни уреди, като микровълнови фурни, печки или радиатори.
Батериите могат да експлодират, когато се нагреят прекомерно.
• Никога не смачквайте или пробивайте батерията. Избягвайте излагането
на батерията на високо външно налягане, което може да доведе до
вътрешно късо съединение и прегряване.
Пазете устройството, батериите и зарядните устройства от
повреда
• Избягвайте излагането на устройството и батериите на прекомерно
ниски или високи температури
• Екстремните температури може да причинят деформация на
устройството и да понижат способността за зареждане и периода на
експлоатация на устройството и батерията.
• Предпазвайте батериите от докосване до метални предмети, тъй като
това може да създаде връзка между положителните и отрицателните
полюси на батериите и така да увреди временно или трайно батериите.
• Не използвайте никога повредено зарядно устройство или батерия.
Внимание: При използване на устройството си в
забранени зони спазвайте всички предупреждения за
безопасност и разпоредби
На забранените за използване места изключвайте
устройството си
Спазвайте всички норми, които ограничават използването на мобилни
устройства на определени места.
Не използвайте устройството си в близост до други електронни
устройства
Повечето електронни устройства използват радиочестотни сигнали.
Вашето устройство може да получи/причини смущения от/на други
електронни устройства.
20
Не използвайте устройството в близост до пейсмейкър
• По възможност избягвайте използването на устройството в обхват от 15
см, тъй като той може да повлияе действието на пейсмейкъра.
• Ако се налага да използвате устройството, поддържайте разстояние от
поне 15 см от пейсмейкъра.
• С цел да сведете до минимум смущенията в пейсмейкъра, използвайте
устройството си от страната на тялото, противоположна на тази, откъм
която се намира пейсмейкъра.
Не използвайте устройството в болници или в близост до
медицинско оборудване, което може да бъде повлияно от
радио честоти
Ако лично използвате медицинско оборудване, се свържете с неговия
производител, за да се уверите, че е безопасно то да е в досег с радио
честоти.
Ако използвате слухов апарат, се обърнете към производителя
му за информция относно радио смущенията
Някои слухови апарати могат да бъдат повлияни от радио честотите
на устройството ви. Обърнете се към производителя, за да осигурите
безопасното използване на слуховия апарат.
Изключвайте устройството си, когато се намирате в район с
потенциално експлозивна атмосфера
• Вместо да изваждате батерията, изключвайте устройството си в
потенциално експлозивни среди.
• Винаги прилагайте разпоредбите, инструкциите и знаците в
потенциално експлозивни среди.
• Не използвайте устройството, когато зареждате гориво (на
бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали, и
взривоопасни зони.
• Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и
взривоопасни вещества там, където е устройството, частите или
аксесоарите му.
Когато сте в самолет, изключвайте устройството
Използването на устройството в самолет е незаконно. Устройството ви
може да предизвика смущения в електронните навигационни инструменти
на самолета.
21
Електронните устройства в превозно средство може да се
повредят от радио честотите на устройството ви
Електронните устройства в автомобила може да се повредят поради
излъчваните от устройството ви радио честоти. За допълнителна
информация се обърнете към производителя.
При използване на мобилното устройство в автомобил
спазвайте всички предупреждения и разпоредби
относно безопасността
По време на шофиране безопасното управление на автомобила е вашата
първостепенна отговорност. Никога не използвайте устройството си,
докато шофирате, тъй като е незаконно. С оглед на вашата и тази на
околните хора безопасност винаги преценявайте трезво ситуацията и не
забравяйте следните съвети:
• Използвайте устройство за разговори без ръце.
• Запознайте се добре със своето устройство и функциите му за
по- удобен достъп, като например бързо набиране и преизбиране.
Тези функции ще ви помогнат да намалите времето, необходимо за
осъществяване или приемане на повиквания от устройството.
• Поставете своето устройство на леснодостъпно място. Трябва да
можете да го достигнете, без да откъсвате поглед от пътя. Ако се получи
входящо обаждане в неудобен момент, оставете гласовата поща да
отговори вместо вас.
• Уведомете човека, с когото разговаряте, че шофирате. Прекратете
разговора при натоварено движение или опасни метеорологични
условия. Дъждът, лапавицата, снегът и дори натовареното движение
могат да бъдат опасни.
• Не си водете бележки и не търсете телефонни номера. Съставянето
на списък от задачи или прелистването на телефонния указател
отвличат вниманието ви от основната ви отговорност – безопасността
на шофиране.
• Избирайте разумно и следете движението. Осъществявайте повиквания,
когато не се движите или преди да навлезете в движението. Опитайте се
да планирате разговорите си за време, когато автомобилът ви няма да
бъде в движение. Ако трябва да осъществите обаждане, избирайте само
няколко цифри, след това проверете пътя пред себе си и в огледалата, и
чак тогава продължавайте.
22
• Не започвайте емоционални или стресиращи разговори, които могат
да отвлекат вашето внимание. Известете лицата, с които разговаряте,
че шофирате и отложете разговорите, които биха могли да отвлекат
вниманието ви от пътя.
• Използвайте устройството си, за да потърсите помощ. Наберете
спешния номер при пожар, пътно произшествие или за да извикате
бърза помощ.
• Използвайте устройството си, за да помогнете на други хора, изпаднали
в нужда. Ако забележите пътен инцидент, осъществяващо се в момента
престъпление или сериозна спешна ситуация, позвънете на местния
номер за спешни повиквания.
• Ако се наложи, обадете се на пътна помощ или на друга специализирана
не спешна помощ. Ако забележите повреден автомобил, който не
представлява непосредствена опасност, повредена пътна сигнализация,
незначително пътно-транспортно произшествие без ранени или
откраднат автомобил, потърсете пътна помощ или се обадете на друг
специализиран мобилен номер.
Правилна грижа и използване на мобилното
устройство
Пазете устройството сухо
• Влагата и всякакви течности могат да повредат устройството или
електронните му компоненти.
• Не включвайте устройството ако е мокро. Ако устройството Ви е
вече включено, изключете го и извадете батерията незабавно (ако
устройството не може да се изключи и не можете да извадите батерията,
оставете го както е). След това изсушете устройството с кърпа и го
отнесете в сервизен сентър.
• Течностите ще променят цвета на етикета, който посочва наличието на
повреда в устройството. Повредите на устройството, предизвикани от
вода могат да елиминират гаранцията на производителя.
Не използвайте и не оставяйте устройството си на прашни и
замърсени места
Прахът може да причини неизправност в устройството
Не оставяйте устройството си на стръмни повърхности
Ако устройството падне, може да се повреди.
23
Не оставяйте устройството си на горещи или студени места
Използвайте устройството си при температура от -20°C до 50°C
• Устройството ви може да експлодира, ако го оставите в затворен
автомобил, тъй като температурата вътре може да достигне 80°C.
• Не излагайте устройството си на пряка слънчева светлина за
продължителни периоди от време (например върху таблото на
автомобила).
• Съхранявайте батерията при температура от 0°C до 40°C.
Не оставяйте устройството в близост до метални предмети като
монети, ключове и бижута
• Устройството ви може да се деформира или повреди.
• Ако клемите на батерията влязат в контакт с метални предмети, може
да възникне пожар.
Не оставяйте устройството в близост до магнитни полета
• Устройството ви може да се повреди или батерията да се разреди
следствие излагането на магнитни полета.
• Магнитните карти, включително кредитни карти, карти за телефонни
разговори, пропуски и бордни карти могат да се повредят от
магнитните полета.
• Не използвайте калъфи или аксесоари с магнитно закопчаване и не
позволявайте устройството ви да влиза в контакт с магнитни полета за
продължителен период от време.
Не оставяйте устройството в близост до нагреватели,
микровълнови фурни, горещи домакински уреди или
контейнери под високо налягане
• Може да се появи теч в батерията.
• Устройството ви може да прегрее и да причини пожар.
Не изпускайте устройството си и не причинявайте удари върху
него
• Екранът на устройството ви може да се повреди.
• Ако бъде огънато или деформирано, устройството ви или определени
негови части може да се повредят.
Не използвайте устройството или приложенията за известно
време, ако устройството е прегряло
Продължителното излагане на Вашата кожа на прегряло устройство
може да предизвика симптомите на изгаряне при ниска температура като
червени петна и пигментация.
24
Ако устройството има светкавица или светлина за камерата, не
използвайте светкавицата близо до очите на хора или животни
Използването на светкавица близо до очите може да причини временна
загуба или увреждане на зрението.
Проявете внимание при излагане на мигаща светлина
• Осигурете светлина в помещението, докато използвате устройството, и
не дръжте екрана прекалено близо до очите си.
• Излагането на мигаща светлина при гледане на видеоклипове или игри
с мигаща светлина за продължителен период може да предизвика
припадъци или загуба на съзнание. Ако почувствате някакво
неудобство, незабавно спрете да използвате устройството.
Намалете риска от нараняване при повтарящи се движения
Когато извършвате дейности многократно като натискане на клавиши,
писане по сензорния екран с пръстите си или игра на игри, може понякога
да изпитате дискомфорт в ръцете, врата и рамената си, или други части
на тялото си. Дръжте устройството с по-отпуснати пръсти, натискайте
леко клавишите и правете чести почивки, когато използвате устройството
продължително време. Ако продължите да изпитвате дискомфорт по
време на и след такава употреба, спрете да използвате устройството и се
консултирайте с лекар.
Осигурете максимален живот на батерията и зарядното
устройство
• Избягвайте да зареждате батериите по-дълго от седмица, тъй като
прекомерното зареждане може да намали продължителността на живот
на батерията.
• С течение на времето неизползваните батерии се разреждат и ще
трябва да се зареждат повторно преди употреба.
• Когато не го използвате, изключете зарядното устройство от контакта.
• Използвайте батерията само по предназначение.
Използвайте само батерии, зарядни устройства, аксесоари и
консумативи, одобрени от производителя
• Използването на неоригинални батерии или зарядни устройства може
да скъси живота на устройството ви или да го повреди.
• Samsung не носи отговорност за безопасността на потребителя при
използване на аксесоари или консумативи, които не са одобрени от
Samsung.
25
Не допускайте хапане или засмукване на устройството или
батерията
• Ако това се случи, устройството може да се повреди или да причини
експлозия.
• Ако устройството се използва от деца, непременно се уверете, че го
използват правилно.
Когато говорите по устройството:
• Дръжте устройството изправено, както бихте направили със
стационарен апарат.
• Говорете директно в микрофона.
• Избягвайте контакт с вътрешната антена на устройството. Докосването
на антената може да влоши качеството на разговора или да причини
засилено излъчване на радио честоти.
Защитете слуха и ушите си, когато използвате слушалки
• Прекомерното излагане на високи звуци може да
повреди слуха.
• Излагането на високи звуци по време на шофиране
може да отвлече вниманието ви и да доведе до
инцидент.
• Винаги намалявайте силата на звука преди включване
на слушалки в аудио източник и използвайте само
минималната достатъчна за да чуете разговора или
музиката настройка на силата на звука.
• В суха среда в слушалките може да се натрупа
статично електричество. Избягвайте използването
на устройството в суха среда или докоснете метален
предмет, за да освободите статичното електричество
преди да свържете слушалки към устройството.
Бъдете предпазливи, когато използвате устройството си,
докато ходите или се движите
Винаги следете околната обстановка, за да избегнете нараняване на себе
си или друг човек.
Не носете устройството в задния си джоб или около кръста
Можете да се нараните или да повредите устройството, ако паднете.
26
Не разглобявайте, не модифицирайте и не ремонтирайте сами
устройството си
• Всички промени или изменения на устройството, могат да да
елиминират гаранцията на производителя. За обслужване се обърнете
към сервизен център на Samsung.
• Не разглобявайте и не пробивайте батерията, тъй като това може да
причини експлозия или пожар.
Не боядисвайте и не поставяйте стикери върху Вашето
устройство
Боя и стикери може да задръстят подвижните части и да попречат
на правилното функциониране. Ако сте алергични към боя или към
металните части на продукта, Вие може да почувствате сърбене, да
получите екзема или подуване на кожата. Когато това се случи, спрете да
използвате продукта и се консултирайте с Вашия лекар.
При почистване на устройството:
• Забърсвайте устройството или зарядното устройство с кърпа или гъба.
• Почистете клемите на батерията с памучен тампон или кърпа.
• Не използвайте химически вещества или почистващи препарати.
Не използвайте устройството, ако екранът е спукан или счупен
Счупеното стъкло или акрилът може да причини нараняване на ръцете
и лицето ви. Занесете устройството за ремонт в сервизен център на
Samsung.
Не използвайте устройството с никаква друга цел освен по
предназначение
Избягвайте да пречите на други хора, когато използвате
устройството на публични места
Не позволявайте на деца да използват устройството ви
Вашето устройство не е играчка. Не позволявайте на деца да си играят
с него, тъй като може да наранят себе си или други хора, да повредят
устройството или неволно да изберат номер, което ще се таксува на
сметката ви.
Инсталирайте мобилни устройства и оборудване внимателно
• Уверете се, че всички мобилни устройства или друго оборудване,
инсталирани в автомобила ви, са поставени безопасно.
27
• Избягвайте да поставяте устройството и частите му около въздушната
възглавница или в обсега й. Неправилно инсталирани безжични
устройства могат да предизвикат сериозни наранявания при
внезапното надуване на въздушната възглавница.
Позволявайте само на квалифицирани служители да обслужват
устройството ви
Ако позволите устройството ви да бъде обслужвано от неквалифицирани
служители, то може да се повреди и гаранцията му да отпадне.
Работете внимателно със SIM картите или картите с памет
• Не изваждайте карта, докато устройството прехвърля или обработва
информация, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или
повреда на картата или устройството.
• Пазете картите от силен удар, статично електричество и електрически
шум, идващи от други устройства.
• Не докосвайте краищата на картата в златист цвят с пръсти или метални
предмети. При наличие на прах, забършете картата с мека кърпа.
Осигурете достъп до услуги при спешни ситуации
В някои области или при различни обстоятелства е възможно да не можете
да осъществите спешни обаждания. Преди да пътувате по отдалечени
места или зони без изградена инфраструктура, планирайте алтернативен
метод за контакт с техническия отдел при спешни ситуации.
Защитете своите лични и важни данни
• Трябва да архивирате важната информация, докато използвате
устройството. Samsung не носи отговорност за загуба на данни.
• При изхвърляне на устройството архивирайте всички данни и след това
нулирайте устройството, за да предотвратите злоупотребата с Вашата
лична информация.
Не разпространявайте материал със защитени авторски права
Не разпространявайте записан от Вас материал със защитени авторски
права без разрешението на законните собственици. Неспазването на
това може да доведе до нарушение на законите за авторско право.
Производителят не отговаря за никакви правни спорове, резултат от
неправомерна употреба от страна на потребителя на материал със
защитени авторски права.
28
Информация за сертифициране за специфична степен
на поглъщане или ССП (SAR)
Вашият телефон съответства на стандартите на Европейския Съюз (ЕС),
които ограничават излагането на човек на радио честотна енергия,
излъчвана от радио и телекомуникационно оборудване. Тези стандарти не
позволяват продажбата на мобилни телефони, които надвишават нивото
на максимално излагане (познато като степен на абсорбция или SAR) от
2,0 вата/кг.
По време на тестовете установената максимална SAR за този модел беше
0,573 вата/кг. При нормална употреба действителната стойност на ССП
по всяка вероятност е доста по-ниска, тъй като телефонът е създаден да
излъчва само радиочестотна енергия, необходима за излъчване на сигнал
до най-близката точка. Чрез автоматичното излъчване на по-ниски нива
винаги, когато е възможно, телефонът ви намалява общото ви излагане на
радиочестотна енергия.
Декларацията за Съответствие, намираща се на края на това ръководство
за потребителя, показва съответствието на вашия телефон с Европейската
директива Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). За
повече информация относно SAR и съответните стандарти на ЕС, посетете
уеб сайта на Samsung.
Правилно третиране на изделието след края на
експлоатационния му живот
(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)
(Важи за държавите на Европейския съюз и други европейски
държави със системи за разделно сметосъбиране)
Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности
или печатни материали, означава, че продуктът и
принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки,
USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови
отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот.
Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за
рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на
други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано
от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно
поведение създава възможност за повторно (екологично-съобразно)
използване на материалните ресурси.
Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно,
от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна
агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат
тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.
29
Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и
да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите
електронни принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на
търговското предприятие.
Правилно изхвърляне на батериите в този продукт
(Приложимо в Европейския съюз и други европейски
държави със самостоятелни системи за връщане на батерии)
Това обозначение върху батерията, ръководството или
опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива
да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния
полезен живот. Където са маркирани, химическите символи
Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово
над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се
изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на
човешкото здраве или на околната среда.
За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за
многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте
батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте
посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.
Отказ от права
Част от съдържанието и услугите, достъпни в това устройство, са
собственост на трети страни и са защитени от авторско право, патенти,
търговски марки и/или други закони, защитаващи интелектуалното право.
Това съдържание и услуги се предоставят единствено за индивидуално
ползване с нетърговска цел. Нямате право да използвате никаква
част от това съдържание или услуги по начин, който не е разрешен от
притежателя на съответното съдържание или от мобилния оператор. Без
да се ограничава до горепосоченото, освен ако не е изрично разрешено
от съответния притежател на съдържание или мобилен оператор, нямате
право да променяте, копирате, публикувате повторно, оповестявате,
прехвърляте, превеждате, продавате, създавате производни продукти,
експлоатирате или разпространявате каквито и да било части от това
съдържание или услуги, съдържащи се в това устройство, по никакъв
начин или чрез съответни средства.
30
“СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, СЕ
ПРИЕМАТ ЗА ПОЛЗВАНЕ В НЕПОКЪТНАТ ВИД.” SAMSUNG НЕ ПРЕДОСТАВЯ
ГАРАНЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ, НЕЗАВИСИМО
ДАЛИ СТАВА ДУМА ЗА ПИСМЕНА ИЛИ КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ. SAMSUNG
КАТЕГОРИЧНО ЗАЯВЯВА ЛИПСАТА НА ОТГОВОРНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ
НА КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА
ДО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРИГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДАДЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРА
ТОЧНОСТТА, ВАЛИДНОСТТА, НАВРЕМЕННОСТТА, ЗАКОННОСТТА
ИЛИ ЦЕЛОСТТА НА КАКВИТО И ДА БИЛО ЧАСТИ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО
И УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ ТОВА УСТРОЙСТВО И ПРИ НИКАКВИ
ОБСТОЯТЕЛСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ, SAMSUNG НЕ МОЖЕ
ДА БЪДЕ ПОДВЕДЕНА ПОД ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ЧРЕЗ
ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ ИЛИ НЕ, ЗА ВСЯКАКВИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ,
СЛУЧАЙНИ, КОНКРЕТНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, РАЗХОДИ ЗА ПРАВНА
ЗАЩИТА, ДРУГИ РАЗХОДИ ИЛИ ЩЕТИ, ВЪЗНИКНАЛИ СЛЕДСТВИЕ НА
ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С, ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ СЪДЪРЖА В ИЛИ Е
ВЪЗНИКНАЛА В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАКВАТО И ДА БИЛО ЧАСТ
ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ УСЛУГИТЕ ОТ ВАС ИЛИ ТРЕТО ЛИЦЕ, ДОРИ КОГАТО
СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ Е ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЕНО ЗА ВЕРОЯТНОСТТА
ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ЩЕТИ.”
Услугите, предоставяни от трети страни, могат да бъдат прекратени по
всяко време, като Samsung не поема отговорност и не дава гаранции
за никакви части от съдържанието или услугите, които ще останат на
разположение за ползване за определен период от време. Съдържанието
и услугите се доставят от трети страни посредством мрежи и други
преносни съоръжения, над които Samsung няма контрол. Без да
ограничава общия характер на този отказ от права, Samsung изрично
заявява отсъствието на отговорност или задължението към възникване
на евентуални прекъсвания или преустановяване на предоставянето
на дадено съдържание или услуга, която е била достъпна чрез това
устройство.
Samsung не носи отговорност и няма отношение към обслужването на
клиенти по отношение на гореспоменатото съдържание и услуги. Ако
имате въпроси или запитвания по отношение на това съдържание или
услуги, трябва да ги отправяте директно към съответните доставчици на
съдържание и услуги.
31
Декларация за съответствие (R&TTE)
Ние,
Samsung Electronics
декларираме на своя собствена отговорност, че продуктът
GSM WCDMA BT/Wi-Fi Мобилен телефон : GT-B5512
за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/
или други нормативни документи.
БезопасностEN 60950-1 : 2006 +A1:2010
SAREN 50360 : 2001 / AC 2006
EN 62209-1 : 2006
EN 62479 : 2010
Електромагнитна EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
съвместимостEN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
RadioEN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010)
EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че]
гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/EC.
Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс
[IV] на Директива 1999/5/EC, е проследена от следната оторизирана организация:
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационен знак: 0168
Техническата документация се съхранява в:
Samsung Electronics QA Lab.
която ще бъде на разположение при поискване.
(Представител в ЕU)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2011.11.25
Joong-Hoon Choi / Мениджър лаборатория
(място и дата на издаване)
(име и подпис на упълномощеното лице)
* Това не е адреса на Сервизния Център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния
Център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца, от който сте закупили
Вашия продукт.
Описанието в някои части на това ръководство може да се
различава от Вашия телефон в зависимост от софтуера му или
мобилния Ви оператор.
За да инсталирате Kies
(синхронизация с компютър)
1. Изтеглете последната версия на Kies от уеб
сайта на Samsung (www.samsung.com/kies) и я
инсталирайте на компютъра си.
2. Използвайки USB кабел, свържете своето
устройство в компютър. Samsung Kies ще
стартира автоматично.
Направете справка с помощта за Kies за
допълнителна информация.
www.samsung.com
Printed in Korea
GH68-36057B
Bulgarian. 04/2012. Rev. 1.1
Download PDF

advertising