Samsung | GT-S6312 | Samsung GT-S6312 Наръчник за потребителя

GT-S6312
Ръководство на
потребителя
www.samsung.com
Използване на това
ръководство
Устройството предоставя висококачествена мобилна комуникация и забавление, използвайки
високите стандарти и технологичния опит на Samsung. Това ръководство е създадено специално,
за да обясни функциите и характеристиките на устройството.
• Моля, прочетете това ръководство внимателно преди да използвате телефона си, за да
осигурите безопасна и правилна употреба.
• Описанията са базирани на основните настройки на устройството.
• Изображенията и екранните снимки може да се различават от действителния продукт.
• Съдържанието може да се различава от крайния продукт или от софтуера, предоставен
от доставчиците на услуги или мобилните оператори и е предмет на промяна без
предизвестие. За най-новата версия на това ръководство погледнете уебсайта на Samsung
www.samsung.com.
• Съдържанието (висококачественото съдържание), което изисква използването на голямо
количество процесорна и RAM памет, влияе върху цялостната работа на устройството.
Приложенията, свързани с това съдържание, може да не работят както трябва в зависимост от
спецификациите на устройството и средата, в която то се използва.
• Възможно е наличните функции и допълнителните услуги да се различават в зависимост от
устройството, софтуера или мобилния оператор.
• Приложенията и функциите им може да се различават в зависимост от страната, района
или хардуерните спецификации. Samsung не носи отговорност за проблеми с работните
характеристики, причинени от приложения от друг доставчик, различен от Samsung.
• Samsung не носи отговорност за функционални нередности или несъвместимост, причинени
от променени настройки на регистъра или модифициран софтуер на операционната система.
Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране
на устройството или негови приложения.
• Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание,
предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба. Извличането и
използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на
законите за авторското право. Потребителите са изцяло отговорни за нелегалното използване
на медийни файлове.
• Възможно е да бъдете допълнително таксувани за услуги за данни, като например работа със
съобщения, качване и изтегляне, автоматично синхронизиране или използване на услуги за
местоположение. За да избегнете допълнителни такси, изберете подходящия тарифен план за
данни. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.
2
Използване на това ръководство
• Приложенията по подразбиране, които се доставят с устройството, са предмет на
актуализации без предизвестие и може да спрат да се поддържат. Ако имате въпроси за
приложение, предоставено с устройството, свържете се с център за обслужване на Samsung.
За приложенията, инсталирани от потребителя, се свържете с доставчика на услуги.
• Променянето на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер
от неофициални източници може да доведе до повреда на устройството, както и загуба на
данните. Тези действия са нарушение на вашето лицензионно споразумение със Samsung и
може да направят гаранцията ви невалидна.
Икони с инструкции
Предупреждение: Ситуации, които може да причинят нараняване на вас или други
Внимание: Ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго
оборудване
Забележка: Забележки, съвети за използване или допълнителна информация
Copyright
Copyright © 2013 Samsung Electronics
Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.
Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждане, разпространяване, превеждана
или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или
механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквото и да е информационно
хранилище и системи за извличане, без предварителното разрешение на Samsung Electronics.
Търговски марки
• SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
™
™
™
™
™ Store и
• Логото на Android, Google , Google Maps , Google Mail , YouTube , Google Play
Google Talk са търговски марки на Google, Inc.
•
•
™
Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логото на Wi-Fi са
регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
• Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им
притежатели.
3
Съдържание
Начално ръководство
30
32
33
33
35
36
6
Оформление на устройството
7Бутони
8
Съдържание на пакета
9
Инсталиране на SIM или USIM карта и
батерия
12 Зареждане на батерията
14 Поставяне на картата с памет
16 Включване и изключване на
устройството
17 Държане на устройството
17 Отключване и заключване на
устройството
17 Настройка на силата на звука
17 Превключване към тих режим
18 Превключване между мрежи
Въвеждане на текст
Свързване към Wi-Fi мрежа
Създаване на акаунти
Прехвърляне на файлове
Защита на устройството
Надстройка на устройството
Комуникация
37Tелефон
41Указател
44Съобщения
45Email
46 Google Mail
48Говор
49Google+
49Месинджър
49ChatON
Основни функции
19 Индикаторни икони
20 Използване на сензорния екран
23 Движения за контрол
25Известяване
26 Начален екран
27 Използване на приложения
28 Екран с приложения
29Помощ
Уеб и мрежа
50Интернет
51Chrome
52Bluetooth
4
Съдържание
Медия
Настройки
54 Музикален плейър
55Камера
61Галерия
64 Видео плейър
65YouTube
66 FM радио
82 Относно настройките
82Wi-Fi
83Bluetooth
83 Ползване на данни
83 Още настройки
85 Режим на начален екран
85 Режим на блокиране
85 Диспечер на SIM карта
85Звук
86Дисплей
86Памет
87Батерия
87 Диспечер на приложения
87 Услуги на местоположение
87 Заключен екран
88Защита
90 Език и въвеждане
92 Архивиране и нулиране
92 Добавяне на акаунт
92Движение
93 Дата и час
93Достъпност
94 Опции за разработчици
96 За устройството
Магазин за приложения и
мултимедия
67
68
Google Play Магазин
Samsung Apps
Помощни програми
69Записка
70 S Planner
72Часовник
74Калкулатор
74Quickoffice
75Диктофон
76Google
77 Гласово търсене
77 Моите файлове
78Изтегляне
Отстраняване на
неизправности
На път и локално
79Карти
80Local
81Навигация
5
Начално ръководство
Оформление на устройството
Датчик за
разстояние
Слушалка
Бутон за включване
Сензорен екран
Бутон за начален
екран
Бутон за меню
Бутон за назад
Многофункционален жак
Микрофон
Жак за слушалка
GPS антена
Високоговорители
Бутон за сила на
звука
Задна камера
Заден капак
Главна антена
6
Начално ръководство
• Не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети. Това може да
причини проблеми със свързването или да изтощи батерията.
• Не използвайте екранни предпазители. Това може да доведе до неизправност на
сензора.
• Не допускайте вода до сензорния екран. Може да възникне неизправност на сензорния
екран при влажни условия или при излагане на вода.
Бутони
Бутон
Функция
• Натиснете и задръжте, за да включите или изключите
устройството.
Вкл./Изкл.
Заключване
Нулиране
Меню
Начален
екран
• Натиснете и задръжте 8-10 секунди, за да нулирате устройството
ако има фатални грешки или прекъсва и замръзва.
• Натиснете, за да заключите или отключите устройството.
Устройството влиза в заключен режим, когато сензорният екран
се изключи.
• Чукнете, за да отворите списък с опциите, налични за текущия
екран.
• Чукнете и задръжте на началния екран, за да стартирате
функцията за търсене на Google.
• Натиснете, за да се върнете на началния екран.
• Натиснете и задръжте, за да отворите списък с последно
използвани приложения.
Назад
• Чукнете, за да се върнете към предишния екран.
Сила звук
• Натиснете, за да регулирате силата на звука.
7
Начално ръководство
Съдържание на пакета
Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:
• Устройство
• Батерия
• Кратко ръководство
Използвайте само одобрен от Samsung софтуер. Пиратският или нелегален софтуер
може да доведе до повреда или неизправности, които не се покриват от гаранцията на
производителя.
• Елементите, доставени с устройството, и всички налични принадлежности може да се
различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
• Доставените елементи са разработени само за това устройство и може да не са
съвместими с други устройства.
• Изгледът и спецификациите са предмет на промяна без предварително известие.
• Можете да закупите допълнителни принадлежности от своя местен представител на
Samsung. Потвърдете, че са съвместими с устройството, преди да ги купите.
• Другите принадлежности може да не са съвместими с вашето устройство.
• Използвайте само одобрени от Samsung принадлежности. Повредите, причинени от
използването на неодобрени принадлежности, не се покриват от гаранционния сервиз.
• Наличността на всички принадлежности е предмет на промяна, зависеща изцяло
от производителите. За повече информация за наличните принадлежности вижте
уебсайта на Samsung.
8
Начално ръководство
Инсталиране на SIM или USIM карта и батерия
Поставете SIM или USIM картата, предоставена от доставчика на услуги за мобилни телефони и
включената батерия.
1 Премахнете задния капак.
• Бъдете внимателни да не нараните ноктите си при премахване на задния капак.
• Не огъвайте или изкривявайте задния капак прекалено. Това може да повреди капака.
2 Поставете SIM или USIM картата със златистите пластини с лице надолу.
Поставете основната SIM или USIM карта в слота за SIM карта 1 ( 1 ), а допълнителната SIM или
USIM карта - в слота за SIM карта 2 ( 2 ).
1
2
9
Начално ръководство
• Не сваляйте защитната лента, покриваща антената, тъй като това може да повреди
антената.
• Не поставяйте карта с памет в слота, предназначен за SIM карта. Ако картата с памет
заседне в слота за SIM картата, трябва да отнесете устройството си до сервизен център
на Samsung, за да извадят картата с памет.
• Слотът за SIM карта на вашето устройство е подходящ единствено за стандартни SIM
карти. Поставянето на microSIM карта или microSIM карта с неоторизиран притежател
може да повреди слота за SIM карта на вашето устройство.
• Бъдете внимателни да не изгубите и не позволявайте на други да използват SIM или
USIM картата. Samsung не носи отговорност за щети или неудобство, причинени от
изгубени или откраднати карти.
3 Поставете батерията.
1
2
4 Поставете отново задния капак.
10
Начално ръководство
Премахване на SIM или USIM карта и батерия
1 Премахнете задния капак.
2 Извадете батерията.
3 Издърпайте навън SIM или USIM картата.
11
Начално ръководство
Зареждане на батерията
Заредете батерията, преди да я използвате за първи път. Използвайте зарядното устройство, за
да заредите батерията. Можете да използвате компютър, за да заредите устройството, като го
свържете с USB кабела.
Използвайте само зарядни устройства, батерии и кабели, одобрени от Samsung.
Неодобрените зарядни устройства или кабели може да причинят експлодиране на
батерията или повреда на устройството.
• Когато батерията е изтощена, устройството ще издаде предупредителен сигнал и ще
покаже съобщение, в което ще пише, че батерията е изтощена.
• Ако батерията е напълно изтощена, устройството не може да бъде включено веднага
щом зарядното устройство бъде свързано. Оставете изтощената батерия да се зареди
за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.
Зареждане със зарядното устройство
Вкарайте малкия край на зарядното устройство в мултифункционалния жак на устройството, а
големия край - в електрически контакт.
Неправилното свързване на зарядното устройство може да причини сериозна повреда
на устройството. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от
гаранцията.
12
Начално ръководство
• Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се
зареди по-бавно.
• Ако устройството получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният
екран може да не работи. Ако това се случи, извадете зарядното устройство от
устройството.
• По време на зареждане устройството може да се загрее. Това е нормално и не би
трябвало да повлияе на продължителността на живота и ефективността на вашето
устройство. Ако батерията стане по-гореща от обикновено зарядното устройство може
да спре да зарежда.
• Ако устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в
сервизен център на Samsung.
След като се зареди напълно, разкачете устройството то зарядното. Първо изключите зарядното от
устройството, след което и от електрическия контакт.
Не изваждайте батерията, преди да сте изключили зарядното устройство. Това може да
повреди устройството.
За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато
не го използвате. Зарядното устройство няма копче за изключване, затова трябва да
го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате
енергия. Устройството трябва да е близо до електрическия контакт, когато се зарежда.
Проверка на заряда на батерията
Когато зареждате батерията, докато устройството е изключено, следните икони ще покажат
текущия заряд на батерията:
Зарежда се
Напълно заредена
13
Начално ръководство
Намаляване на консумацията на батерията
Вашето устройство предоставя опции, които ви помагат да спестите енергията на батерията. Чрез
персонализиране на тези опции и деактивиране на функциите, изпълняващи се на фона, вие
можете да използвате устройството по-дълго време, преди да е нужно зареждане:
• Когато не използвате устройството, превключете в спящ режим, като натиснете бутона за
включване.
• Затворете ненужните приложения с диспечера на задачите.
• Деактивирайте функцията Bluetooth.
• Деактивирайте Wi-Fi функцията.
• Деактивирайте автоматичната синхронизация на приложенията.
• Намалете времетраенето на задното осветяване.
• Намалете яркостта на дисплея.
Поставяне на картата с памет
Устройството ви работи с карти памети с капацитет до 64 GB. В зависимост от производителя на
картата памет и вида й, някои карти с памет може да не са съвместими с устройството ви.
• Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Използването
на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата
с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.
• Поставете картата с памет нагоре с дясната страна.
• Устройството поддържа само FAT файлова система за карти с памет. Ако поставите
карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматирате
картата с памет наново.
• Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
• При поставяне на карта с памет в устройството, файловата директория на картата се
появява в папка extSdCard под вътрешната памет.
14
Начално ръководство
1 Премахнете задния капак.
2 Поставете картата с памет със златистите пластини на картата с лице надолу.
3 Поставете отново задния капак.
Премахване на картата с памет
Преди да извадите карта с памет, първо я изключете, за да я извадите безопасно. На началния
екран чукнете → Настройки → Памет → Изключване на SD картата.
1 Премахнете задния капак.
2 Издърпайте картата с памет навън.
3 Поставете отново задния капак.
Не премахвайте картата с памет, докато устройството прехвърля или работи с данни.
Това може да причини изгубване или повреда на данните, повреда на картата или
устройството. Samsung не нови отговорност за загуби, причинени от неправилно
използвани или повредени карти с памет, включително загубата на данни.
15
Начално ръководство
Форматиране на картата с памет
Карта с памет, форматирана на компютър, може да не е съвместима с устройството. Форматирайте
картата с памет с устройството.
На началния екран чукнете → Настройки → Памет → Форматиране на SD карта →
Форматиране на SD карта → Изтрий всички.
Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на
всички важни данни, съхранени в устройството. Гаранцията на производителя не покрива
загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.
Включване и изключване на устройството
Когато включите устройството за пръв път, следвайте инструкциите на екрана, за да го настроите.
Натиснете и задръжте бутона за Вкл./Изкл. за няколко секунди, за да включите устройството.
• Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони,
където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и
болници.
• Натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете Режим полет, за да изключите
всички безжични функции.
За да включите устройството, натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете Изкл.
захранване.
16
Начално ръководство
Държане на устройството
Не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети. Това може да причини
проблеми със свързването или да изтощи батерията.
Отключване и заключване на устройството
Когато не го използвате, заключете устройството, за да предотвратите нежелани действия.
Натискането на бутона Вкл./Изкл. изключва екрана и въвежда устройството в режим на
заключване. Устройството се заключва автоматично ако не се използва за определен период от
време.
За да отключите устройството, натиснете бутона за включване или бутона Начало, когато
сензорния екран се изключи, чукнете където и да е по екрана и плъзнете бързо пръста си в която и
да е посока.
Настройка на силата на звука
Натиснете бутона за сила на звука надолу или нагоре за да настройте силата на звука на мелодията
на звънене или да настроите силата на звука, когато слушате музика или гледате видеоклип.
Превключване към тих режим
Използвайте един от следните методи:
• Натиснете и задръжте надолу бутона за сила на звука, докато не превключи към тих режим.
• Натиснете и задръжте бутона за включване и след това чукнете Заглуш.
• Отворете панела за известяване в горния край на екрана и след това чукнете Звук.
Настроите устройството да ви предупреждава за различни събития в тих режим. Натиснете и
задръжте бутона за включване и след това чукнете Вибрация.
17
Начално ръководство
Превключване между мрежи
Устройството има два слота за SIM карти, което ви позволява да поставите до две SIM или
USIM карти. Когато поставите и двете SIM или USIM карти, можете да използвате два различни
абонамента без да е нужно да носите две устройства едновременно. Активирайте двете карти и
превключвайте между тях, когато осъществявате повиквания или изпращате съобщения.
Вашето устройство поддържа двоен режим на готовност с две различни мрежи. Не можете
да осъществите или отговорите на повикване по двете мрежи едновременно.
Активиране на SIM или USIM картите
На началния екран чукнете → Настройки → Диспечер на SIM карта. Изберете SIM или USIM
карта и поставете отметка до Активиране.
Промяна на показаното име и икона на SIM или USIM картите
На началния екран чукнете → Настройки → Диспечер на SIM карта. Изберете SIM или USIM
карта, чукнете името на картата, след което чукнете Регистриране на име или Изберете икона.
Задайте име и икона за всяка карта.
Превключване между мрежи
Отворете панела за известия и изберете мрежа.
18
Основни функции
Индикаторни икони
Иконите, показани в горния край на екрана, предоставят информация за състоянието на
устройството. Иконите, изброени в таблицата, по-долу са най-срещани.
Икона
Значение
Няма сигнал
Сила на сигнала
/
В момента получава достъп до SIM или USIM карта
Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
Свързана GPRS мрежа
Свързана EDGE мрежа
Свързана UMTS мрежа
Свързана HSDPA мрежа
Wi-Fi свързано
Функцията Bluetooth е активирана
Активиран GPS
Текущ разговор
Пропуснат разговор
Синхронизиран с мрежата
Свързан към компютър
Няма SIM или USIM карта
Ново текстово или мултимедийно съобщение
Алармата е активирана
Активиран тих режим
Активиран режим вибрация
Активиран режим Полет
19
Основни функции
Икона
Значение
Появила се е грешка или е необходимо внимание
Ниво на заряд на батерията
Използване на сензорния екран
Използвайте само пръстите си, за да работите със сензорния екран.
• Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди.
Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
• Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с вода. Може да възникне
неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.
• За да избегнете повредата на сензорния екран, не го почуквайте с нищо остро и не
прилагайте прекален натиск с пръстите си.
• Неизползването на сензорния екран за дълъг период от време може да доведе до
остатъчни изображение (вътрешно потъмняване на екрана) или размазване на екрана.
Изключвайте сензорния екран, когато не използвате устройството.
Жестове с пръстите
Чукване
За да отворите приложение, за да изберете елемент от менюто, за да натиснете бутон в екрана или
да въведете символи, използвайки екранната клавиатура, просто трябва да чукнете с пръст.
20
Основни функции
Плъзгане
За да преместите икона или умалена снимка на ново място, чукнете и я задръжте и след това е
плъзнете до желаната позиция.
Двукратно почукване
Чукнете двукратно на уеб страница, карта или снимка, за да увеличите мащаба й. Чукнете
двукратно отново, за да намалите мащаба й.
21
Основни функции
Бързо плъзгане
Плъзнете бързо наляво или надясно по началния екран или по екрана с приложенията, за да
видите друг панел. Плъзнете бързо нагоре или надолу, за да превъртите уеб страница или списък,
като този на записите.
Събиране на пръстите
Раздалечете два пръста, когато сте на страница, карта или изображение, за да увеличите мащаба й.
Съберете два пръста, за да намалите мащаба.
22
Основни функции
Движения за контрол
Простите движения позволяват лесен контрол на устройството.
Преди да използвате движения, уверете се, че функцията за движения е включена. На началния
екран чукнете → Настройки → Движение и плъзнете превключвателя Движение надясно.
Прекаленото разклащане или удрянето на устройството може да доведе до въвеждане на
нежелани команди. За да научите как да контролирате движенията правилно, чукнете
→ Настройки → Движение → Научете за движенията. (стр. 92)
Завъртане на екрана
Много приложения позволяват на дисплея да работи в портретна или пейзажна ориентация.
Завъртането на устройството кара дисплея да се настрои автоматично да се побере в новата
екранна ориентация.
За да предотвратите автоматичното завъртане на дисплея, отворете панела за известяване и
премахнете отметката на Въртене на екр.
• Някой приложения не позволяват завъртане на екрана.
• Някои приложения показват различен екран в зависимост от ориентацията.
Калкулаторът се превръща в научен калкулатор, когато се обърне пейзажно.
23
Основни функции
Вдигане
Когато вдигате устройството, след като то е било неактивно за определен период от време, или
когато екранът е бил изключен, то вибрира, ако имате пропуснато повикване или ново съобщение.
Преобръщане
Поставете устройството с лице надолу, за да заглушите мелодия на звънене, да направите
пауза при възпроизвеждането на медия или да заглушите FM радиото (когато използвате
високоговорителя).
24
Основни функции
Разклащане
• Разклатете устройството, за да търсите Bluetooth устройства.
• Разклатете устройството, за да актуализирате списъка с имейли или информация от Yahoo
News, Yahoo Finance или AccuWeather.
Известяване
Иконите за известия се появяват в лентата за състояние в горния край на екрана, за да известят
за пропуснати повиквания, нови съобщения, календарни събития, състояние на устройството
и много други. Плъзнете надолу от лентата на състоянието, за да отворите панела за известия.
Превъртете списъка, за да видите допълнителни предупреждения. За да затворите панела за
известия, плъзнете нагоре лентата, която е най-долу на екрана.
От панела с уведомления можете да видите текущото състояние на устройството и да използвате
следните опции:
• Wi-Fi: Активирайте или деактивирайте Wi-Fi функцията.
• GPS: Активирайте или деактивирайте GPS функцията.
• Звук: Активирайте или деактивирайте безшумен режим. Можете да оставите телефона си на
вибрация или да го заглушите напълно, когато е в тих режим.
• Въртене на екр.: Позволете или забранете на интерфейса да се завърта, когато завъртате
устройството.
• Bluetooth: Активирайте или деактивирайте Bluetooth функцията.
• Мобилни данни: Активирайте или деактивирайте връзката за пренос на данни.
• Режим на блокир.: Активирайте или деактивирайте режима на блокиране. В режим на
блокиране устройството ще блокира известяванията. За да изберете кои известия да бъдат
блокирани, чукнете Настройки → Режим на блокиране.
25
Основни функции
• Синхр.: Активирайте или деактивирайте автоматичното синхронизиране на приложенията.
Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на
услуги.
Начален екран
Началния екран е стартовата точка за достъп до всички характеристики на устройството. Той
показва индикаторните икони, визуалните елементи, съкратените менюта към приложенията и
много други.
По началния екран може има много панели. За да прегледате другите панели, превъртете наляво
или надясно.
Пренареждане на елементи
Добавяне на икона на приложение
На началния екран чукнете , чукнете и задръжте иконата на приложението и след това я
плъзнете в панела за преглед.
Добавяне на елемент
Можете да променяте началния екран, като добавяте визуални елементи или папки.
Чукнете и задръжте празното пространство на началния екран и изберете една от следните
категории:
• Приложения и визуални елементи: Добавете визуални елементи или приложения към
началния екран.
• Папка: Създайте нова папка.
След това изберете елемент и го плъзнете към началния екран.
Преместване на елемент
Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към ново място. За да го преместите на друг екран,
плъзнете го към края на екрана.
Премахване на елемент
Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към кошчето, което се появява в горната част на
началния екран. Когато кошчето стане червено, пуснете елемента.
26
Основни функции
Пренареждане на панели
Добавяне на нов панел
Чукнете
→ Редактиране на страница →
.
Преместване на панел
→ Редактиране на страница, чукнете и задръжте панела за преглед и след това го
Чукнете
плъзнете към новото място.
Премахване на панел
→ Редактиране на страница, чукнете и задръжте панел за преглед и след това го
Чукнете
плъзнете към кошчето, което се появява в долната част на екрана.
Задаване на тапет
Задайте изображение, което е запазено в устройството, като тапет за началния екран.
На началния екран чукнете
следните:
→ Задаване на тапет → Начален екран и изберете едно от
• Галерия: Вижте снимки, заснети с камерата на устройството, или изображения, изтеглени от
Интернет.
• Тапети на живо: Вижте анимирани изображения.
• Тапети: Вижте тапетни изображения.
След това изберете изображение и чукнете Задаване тапет. Или изберете изображение,
преоразмерете го като плъзнете рамката и след това чукнете Готово.
Използване на приложения
Това устройство може да работи с много различни видове приложения, вариращи от медийни до
Интернет приложения.
Отваряне на приложение
На началния екран или на екрана с приложения изберете икона на приложение за да го отворите.
27
Основни функции
Отваряне от наскоро използвани приложения
Натиснете и задръжте бутона за начален екран, за да отворите списъка с приложения, които сте
използвали наскоро.
Изберете икона на приложение, за да го отворите.
Затваряне на приложение
Затворете приложенията, които не използвате, за да запазите енергията на батерията и да
подобрите ефективността на устройството.
Натиснете и задръжте бутона за начален екран, чукнете и след това чукнете Край в близост до
приложението, за да го затворите. За да затворите всички текущи приложения чукнете Вс. край.
Алтернативно натиснете и задръжте бутона за начален екран и след това чукнете .
Екран с приложения
Екранът с приложения показва икони за всички приложения, включително и за всички
новоинсталирани приложения.
На началния екран чукнете
, за да отворите екрана с приложения.
За да прегледате другите панели, превъртете наляво или надясно.
Пренареждане на приложенията
→ Редактиране, чукнете и задръжте приложението и го плъзнете към новото място.
Чукнете
За да го преместите на друг екран, плъзнете го към края на екрана.
Организиране чрез папки
Сложете близките по функция приложения в една папка за по-голямо удобство.
→ Редактиране, чукнете и задръжте приложение и след това го плъзнете в Създаване
Чукнете
на папка. Въведете име на папката и чукнете OK. Сложете приложенията в новата папка чрез
плъзгане и след това чукнете Запази, за да запазите подредбата.
28
Основни функции
Пренареждане на панели
Съберете пръстите си на екрана, чукнете и задръжте панела за преглед и след това го плъзнете
към новото място.
Инсталиране на приложения
Използвайте магазини за приложения, като например Samsung Apps, за да изтеглите и
инсталирате приложения.
Деинсталиране на приложения
Чукнете
→ Деинстал. и след това изберете приложението, което да бъде деинсталирано.
Приложенията по подразбиране, които са пристигнали заедно с устройството не могат да
бъдат деинсталирани.
Споделяне на приложения
Споделяйте изтеглените приложения с други потребители чрез имейл, Bluetooth или други методи.
→ Споделяне на apps, изберете приложения, чукнете Готово и след това изберете
Чукнете
метод за споделяне. Следващите указания варират в зависимост от избрания метод.
Помощ
Идете до помощната информация, за да научите как да използвате устройството и приложенията
или как да конфигурирате важни настройки.
Чукнете Помощ на екрана с приложения. Изберете елемент с който да прегледате съветите.
За да възстановите изскачащите помощни прозорчета, ако сте ги скрили, чукнете Покажи
изсакчащи прозорци с полезни съвети и изберете елементи като ги отметнете.
29
Основни функции
Въвеждане на текст
Използвайте Samsung клавиатурата или характеристиката за гласов вход, за да въведете текст.
Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените
езика на въвеждане, като изберете някои от поддържаните езици.
Смяна на типа клавиатура
Чукнете което и да е текстово поле, отворете панела за известия, чукнете Избор на метод на
въвеждане и изберете вида на клавиатурата, която ще използвате.
Използване на Samsung клавиатурата
Смяна на оформлението на клавиатура
Чукнете → Портр. типове клавиатури и след това чукнете Qwerty клавиатура или 3x4
клавиатура.
Задайте опции за клавиатурата
Samsung.
Изтрийте предходен знак.
Въведете главна буква.
Прескочете до следващия ред.
Въведете цифри и пунктуационни
знаци.
Въведете интервал.
Въвеждане на главна буква
Чукнете
преди да въведете символ. За да въведете всички с главни букви го натиснете два пъти.
Смяна на езиковите клавиатури
Плъзнете клавиша за интервал наляво или надясно, за да смените езиковите клавиатури.
30
Основни функции
Ръкопис
Чукнете и задръжте , чукнете , след което напишете дума с пръст. Появяват се предложения
за думи, докато въвеждате символи. Изберете предложена дума.
Въвеждане на текст чрез глас
Активирайте характеристиката за гласов вход и след това говорете в микрофона. Устройството ще
покаже това, което говорите.
Ако устройството не разпознае думите ви правилно, чукнете подчертания текст и изберете
алтернативна дума или фраза от падащия списък.
За да промените езика или да добавите езици към разпознаването на гласа, чукнете текущия език.
Копиране и поставяне
Чукнете и задръжте върху текста, плъзнете или , за да изберете по-голяма или по-малка част
от текста, след това чукнете , за да копирате или , за да изрежете. Избраният текст е копиран в
системния буфер.
За да го поставите в полето за въвеждане на текст, поставете курсора в точката, където искате да го
вмъкнете и след това чукнете → Поставяне.
31
Основни функции
Свързване към Wi-Fi мрежа
Свържете устройството към Wi-Fi мрежа, за да използвате Интернет или споделяте медия с други
устройства. (стр. 82)
Включване и изключване на Wi-Fi
Отворете панела за известия и след това чукнете Wi-Fi, за го включите и изключите.
Изключете Wi-Fi когато не го използвате, за да не изтощавате батерията.
Присъединяване към Wi-Fi мрежи
На екрана с приложения чукнете Настройки → Wi-Fi и след това плъзнете Wi-Fi превключвателя
надясно.
Изберете мрежа от списъка с открити Wi-Fi мрежи, въведете парола, ако е нужно и след това
чукнете Свързване. Мрежи, които изискват парола се появяват със заключена икона. След като
устройството се свърже към Wi-Fi мрежа, устройството ще се свързва автоматично към нея всеки
път, когато тя е налична.
Добавяне на Wi-Fi мрежи
Ако желаната мрежа не се показва в списъка с мрежи, чукнете Добавяне на Wi-Fi мрежа в долната
част на списъка с мрежи. Въведете името на мрежата в SSID мрежа, изберете типа на защитата и
въведете паролата, ако мрежата не е отворена за обществено ползване, след това чукнете Запази.
Забравяне на Wi-Fi мрежи
Всяка мрежа, която някога е била използвана, включително и текущата мрежа, може да бъде
забравяна, така че устройството да не се свързва автоматично към нея. Изберете мрежата от
списъка с мрежи и след това чукнете Забравяне.
32
Основни функции
Създаване на акаунти
Приложенията на Google, като Google Play Магазин, изискват акаунт в Google, а Samsung Apps
изисква акаунт в Samsung. Създайте Google и Samsung акаунти, за да се възползвате напълно от
устройството.
Добавяне на акаунти
Следвайте инструкциите за задаване на Google акаунт, които се появяват, когато отворите Google
приложение, без да сте влезли в акаунта си.
За да влезете в акаунта си или да създадете нов Google акаунт, на екрана с приложения чукнете
Настройки → Добавяне на акаунт → Google. След това чукнете Нов за да създадете нов или
чукнете Съществуващ и след това следвайте екранните инструкции, за да завършите задаването
на акаунта. На устройството може да бъде използван повече от един Google акаунт.
Също така задайте и Samsung акаунт.
Премахване на акаунти
На екрана с приложения чукнете Настройки, изберете името на акаунта под Акаунти, изберете
акаунта, който искате да премахнете и след това чукнете Премахни акаунтa.
Прехвърляне на файлове
Преместете музика, видеоклипове, или изображения от устройството на компютъра или обратно.
Следните файлови формати се поддържат от някои приложения. Някои файлови формати
не се поддържат в зависимост от версията на софтуера на устройството.
• Аудио: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, и flac
• Изображения: bmp, gif, jpg, и png
• Видеоклипове: 3gp, mp4, и webm
• Документи: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp,
txt, asc, rtf, и zip
33
Основни функции
Свързване със Samsung Kies
Samsung Kies е компютърно приложение, което управлява медията, библиотеките, записите,
календарите и също така ги синхронизира със Samsung устройствата. Изтеглете последната версия
на Samsung Kies от уебсайта на Samsung.
1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
Samsung Kies ще стартира на компютъра автоматично. Ако Samsung Kies не стартира,
щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на компютъра.
2 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.
За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.
Свързване с Windows Media Player
Уверете се, че приложението Windows Media Player е инсталирано на компютъра.
1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
2 Отворете Windows Media Player и синхронизирайте музикални файлове.
Свързване като медийно устройство
1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
2 Отворете панела за известия и след това чукнете Свързан като мултимедийно устройство →
Медийно устройство (MTP).
Чукнете Камера (PTP), ако компютърът ви не поддържа Media Transfer Protocol (MTP) или няма
инсталиран подходящ драйвер.
3 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.
34
Основни функции
Защита на устройството
Предотвратете използването или достъпа на персоналната информация запазена в устройството
като използвате характеристиките за сигурност. Устройството изисква отключващ код всеки път
когато е отключвано.
Задаване на шаблон
На екрана с приложения чукнете Настройки → Заключен екран → Заключване на екрана →
Шаблон.
Нарисувайте шаблон като свържете четири или повече точки и след това нарисувайте шаблона
отново, за да потвърдите. Задайте резервен PIN за отключване на екрана, когато забравите
шаблона.
Задаване на PIN
На екрана с приложения чукнете Настройки → Заключен екран → Заключване на екрана → PIN.
Въведете поне четири цифри и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.
Задаване на парола
На екрана с приложения чукнете Настройки → Заключен екран → Заключване на екрана →
Парола.
Въведете поне четири символа включвайки числа и символи и след това въведете паролата
отново, за да потвърдите.
35
Основни функции
Отключване на устройството
Включете екрана, като натиснете бутона за включване или бутона за начален екран и въведете
кода за отключване.
Ако забравите своя код за отключване, занесете устройството в сервизен център на
Samsung, където да го нулират.
Надстройка на устройството
Устройството може да бъде надстроено с последния софтуер.
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в
която се намирате.
Надстройка със Samsung Kies
Стартирайте Samsung Kies и свържете устройството към компютъра. Samsung Kies автоматично
ще разпознае устройството и ще покаже наличните актуализации в диалогов прозорец, ако
има налични актуализации. Натиснете бутона за актуализиране в диалоговия прозорец, за
да стартирате надстройката. Обърнете се към помощното меню на Samsung Kies за детайлно
обяснение как да надстроите.
• Не изключвайте компютъра и не изваждайте USB кабела, докато устройството се
актуализира.
• Докато актуализирате устройството, не свързвайте други медийни устройства към
компютъра. Това може да повлияе на процеса на актуализация.
Надстройка по въздух
Устройството може да бъде надстроено директно чрез "фърмуер по въздуха" (FOTA).
На екрана с приложения чукнете Настройки → За устройството → Актуализация на софтуера →
Актуализация.
36
Комуникация
Tелефон
Използвайте това приложение, за да осъществите или отговорите на повикване.
Чукнете Телефон на екрана с приложения.
Осъществяване на повиквания
Осъществяване на повикване
Използвайте един от следните методи:
• Клавиатура: Въведете номера, използвайки клавиатурата, след което чукнете
или
.
• Регистри: Осъществете повикване от историята на входящите или изходящите повиквания и
съобщения.
• Предпочитани: Осъществете повикване от списъка с предпочитани записи.
• Указател: Осъществете повикване от телефонния указател.
Номера за бързо набиране
За номерата за бързо напиране, чукнете и задръжте съответната цифра.
Предвиждане на номера
Когато въвеждате числа на клавиатурата автоматично ще се появят предвидени номера. Изберете
едно от тях, за да осъществите повикване.
37
Комуникация
Намиране на записи
Въведете име, телефонен номер или имейл адрес, за да намерите запис в списъка със записи.
Докато въвеждате символи ще се появят предвидени записи. Изберете един от тях, за да
осъществите повикване.
Осъществяване на международен разговор
Чукнете и задръжте 0 докато не се появи +. Въведете кода на страната, кода на областта и
телефонния номер и след това чукнете
или .
По време на повикване
Може да извършите следните действия:
• : Задръжте повикване. Или натиснете и задръжте бутона на слушалките. Чукнете
върнете към повикването или натиснете и задръжте бутона на слушалките.
, за да се
• Доб. разг.: Наберете второ повикване.
• Клавиатура: Отворете клавиатурата.
• Високоговорител: Активирайте високоговорителя. Дръжте устройството далеч от ушите си,
когато използвате високоговорителя.
• Изкл. микрофон: Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
• Слушалка: Превключете на Bluetooth слушалка ако е свързана към устройството.
• Замени: Превключете между два разговора.
• Сливане: Осъществете разговор с няколко участника, когато сте свързани с две повиквания.
Повторете, за да добавите още страни. Тази характеристика е налична, само ако е активирана
услугата за разговор с няколко участника.
• → Тел. указ.: Отворете списъка със записи.
• → Съобщение: Изпратете съобщение.
• → Memo: Създайте записка.
• → Прехвърли: Свържете първия участник с втория участник. Това ще ви изключи от
разговора.
• → Управление на конферентен разговор: Осъществете частен разговор с една страна
по време на разговор с много участници или изключете една страна от разговора с много
участници.
38
Комуникация
Добавяне на записи
За да добавите телефонен номер от клавиатурата към списъка със записи, въведете номера и
чукнете Добави към Тел. Указ.
Преглед на регистрите с повиквания
Чукнете Регистри, за да прегледате хронологията на входящите и изходящите повиквания.
За да филтрирате регистъра с повиквания, чукнете
→ Преглед по и изберете опция.
Номер за фиксирано набиране
Устройството може да бъде настройвано да ограничава изходящите повиквания само до номера
със специфични префикси. Тези префикси се съхраняват в SIM или USIM картата.
→ Настройки повиквания → Допълнителни настройки → SIM или USIM карта →
Чукнете
Номера за фиксирано набиране → Активиране на FDN, след което въведете PIN2, предоставен
със SIM или USIM картата. Чукнете FDN списък и добавете цифри.
Забрана на разговори
Устройството може да бъде настроено да предотвратява осъществяването на определени
повиквания. Например международното повикване може да бъде ограничавано.
→ Настройки повиквания → Допълнителни настройки → SIM или USIM карта →
Чукнете
Забрана на разговорите, изберете опция за забрана на разговор, след което въведете парола.
Приемане на повиквания
Отговор на повикване
Когато пристига повикване плъзнете
извън кръга или натиснете бутона на слушалките.
Ако услугата за изчакване на разговори е активиране, може да бъде осъществено друго повикване.
Когато се отговори на второто повикване, първото повикване ще бъде задържано.
39
Комуникация
Отхвърляне на повикване
Когато пристига повикване плъзнете
слушалките.
извън кръга или натиснете и задръжте бутона на
За да изпратите съобщение, когато отхвърляте повикване, чукнете Отказване на разговора с
→ Настройки
изпращане на съобщение. За да създадете съобщение при отхвърляне, чукнете
повиквания → Настр. съобщ. за отхвърляне.
Автоматично отхвърляне на повиквания от нежелани номера
→ Настройки повиквания → Отхвърляне на повикване, плъзнете превключвателя
Чукнете
на Режим на автоматично отхвърляне на дясно и след това чукнете Списък за авто отхвърляне.
Чукнете Създай, въведете номер, назначете категория и след това чукнете Запази.
Пропуснати повиквания
Ако сте пропуснали повикване в лентата за състояние ще се появи
известия, за да прегледате списъка с пропуснати повиквания.
. Отворете панела за
Изчакване на повикване
Изчакване на разговори е услуга предоставена от доставчика на услуги. Потребителят може да
използва тази услуга, за да отстрани текущо повикване и да прехвърли на входящо повикване.
→ Настройки повиквания → Допълнителни настройки
За да използвате тази услуга, чукнете
→ SIM или USIM карта → Изчакващ разговор.
Пренасочване на обаждане
Устройството може да бъде настройвано да изпращат входящите повиквания до определен номер.
→ Настройки повиквания → Пренасочване на разговори → SIM или USIM карта,
Чукнете
след което изберете условие. Въведете номер и чукнете Разрешаване.
Приключване на повикване
Чукнете Край рзг, за да приключите повикване. Или натиснете бутона на слушалките.
40
Комуникация
Указател
Използвайте това приложение, за да управлявате записите, включително телефонните номера,
имейл адресите и други.
На екрана с приложения чукнете Указател.
Работа със записи
Създаване на запис
Чукнете
и въведете информацията за записа.
• : Добавете изображение.
• /
: Добавете или изтрийте поле на записа.
Редактиране на запис
Изберете запис, който да редактирате, и чукнете
.
Изтриване на запис
Чукнете
→ Изтрий.
Задаване на номер за бързо набиране
→ Настройка на бързо набиране, изберете номер за бързо набиране и след това
Чукнете
изберете запис, който да отговаря на него. За да премахнете номера за бързо набиране го чукнете
и го задръжте и след това чукнете Махни.
Търсене на записи
Използвайте един от следните методи за търсене:
• Придвижете се нагоре или надолу по списъка със записи.
• Използвайте индекса от дясната страна на списъка с контакти за бързо превъртане като
плъзгате пръста си по него.
• Чукнете полето за търсене в горния край на списъка със записи и въведете критерии за
търсене.
41
Комуникация
Щом изберете запис, предприемете едно от следните действия:
• : Добавете към предпочитани записи.
• : Осъществете видео разговор.
• : Съставете съобщение.
• : Съставете имейл.
Внасяне и експортиране на записи
Синхронизиране с Google записи
Чукнете
→ Обединяване с Google.
Записи синхронизирани с Google записи излизат с
в списъка със записи.
Ако е добавен или изтрит запис от устройството, той също биван добавян или изтриван от Google
записи, както и обратно.
Синхронизиране със Samsung записи
Чукнете
→ Обединяване със Samsung account.
Записите, синхронизирани със Samsung, излизат с
в списъка със записи.
Ако е добавен или изтрит запис от устройството, той също биван добавян или изтриван от
Samsung записи, както и обратно.
Импортиране на записи
→ Импортиране/ експортиране → Импортиране от SIM картата, Импортиране от
Чукнете
SD картата или Импортиране от USB памет.
Експортиране на записи
→ Импортиране/ експортиране → Експортиране в SIM картата, Експортиране в SD
Чукнете
картата или Експортиране в USB памет.
Споделяне на записи
→ Импортиране/ експортиране → Сподели визитна картичка чрез, изберете запис,
Чукнете
чукнете Готово, и след това изберете метод за споделяне.
42
Комуникация
Любими записи
Чукнете
и след това предприемете едно от следните действия:
• Търсене: Търсете записи.
• Добавяне в Предпочитани: Добавете запис към предпочитани.
• Премахване от предпочитаните: Премахнете запис от предпочитани.
• Преглед в матрица / Преглед на списък: Вижте записите в решетка или списък.
Групи на записите
Добавяне на запис към група
Изберете група и след това чукнете
. Изберете записи за добавяне и след това чукнете Готово.
Управление на групи
Чукнете
и след това предприемете едно от следните действия:
• Създай: Създайте нова група.
• Търсене: Търсете записи.
• Смени реда: Чукнете и задръжте до името на групата и го плъзнете нагоре или надолу към
друго място и след това чукнете Готово.
• Изтриване на групи: Изберете група със записи, добавени от потребителя, и след това
чукнете Изтрий. Групите по подразбира не могат да бъдат изтрити.
Изпращане не съобщение или имейл на членовете от група
→ Изпращане на съобщение или Изпращане на еmail, изберете
Изберете група, чукнете
членове и след това чукнете Готово.
Визитка
Създайте визитка и я изпратете на другите.
Чукнете Настройване на профил, въведете детайлите, като телефонен номер, имейл адрес,
пощенски код и след това чукнете Запази. Ако информацията на потребителя е запазена, когато
задавате, изберете визитката в МЕН и след това чукнете , за да редактирате.
Чукнете
→ Сподели визитна картичка чрез и след това изберете метод за споделяне.
43
Комуникация
Съобщения
Използвайте това съобщение, за да изпратите текстови съобщения (SMS) или мултимедийни
съобщения (MMS).
Чукнете Съобщения на екрана с приложения.
Може да бъдете допълнително таксувани за изпращане или получаване на съобщения,
докато сте извън зоната на своя мобилен оператор. Свържете се със своя доставчик на
услуги за повече информация.
Изпращане на съобщения
Чукнете
, добавете получател, въведете съобщение и след това чукнете
или
.
Използвайте следните методи, за да добавите получатели:
• Въведете телефонен номер.
• Чукнете
, изберете записи и след това чукнете Готово.
Използвайте следните методи, за да създадете мултимедийно съобщение:
• Чукнете
и прикачете изображения, видеоклипове, записи, записки, събития и други.
• Чукнете
→ Вмъкни усмихнато лице, за да добавите емотикони.
• Чукнете
→ Добави тема, за да добавите тема.
Преглеждане на входящите съобщения
Входящите съобщения са групирани в нишки от съобщения според запис.
Изберете запис, за да прегледате съобщението на човека.
Прослушване на съобщение от гласовата поща
Чукнете и задръжте 1 от клавиатурата и след това следвайте инструкциите от вашият доставчик на
услуги.
44
Комуникация
Email
Използвайте това приложение, за да изпращате и преглеждате имейл съобщения.
Чукнете Email на екрана с приложения.
Настройване на имейл акаунти
Настройте имейл акаунт, когато отваряте Email за първи път.
Въведете своя имейл адрес и парола. Чукнете Следващ за частен имейл акаунт, като Google Mail
или чукнете Ръчна настр. за фирмен имейл акаунт. След това следвайте екранните инструкции, за
да завършите задаването.
За да зададете друг имейл акаунт чукнете
→ Настройки →
.
Изпращане на съобщения
Чукнете имейл акаунта, който искате да използвате и след това чукнете
екрана. Въведете получател, тема и съобщени и след това чукнете .
Чукнете
Чукнете
Чукнете
в горния край на
, за да добавите получател от списъка със записи.
→ Добави ЯК/СК, за да добавите още получатели.
, за да прикачите изображения, видеоклипове, записи, бележки, събития и други.
Чукнете , за да вмъкнете изображения, събития, записи или информация за местоположението в
съобщението.
45
Комуникация
Прочитане на съобщения
Изберете имейл акаунт, който да използвате и новите съобщения ще се възстановят. За да
възстановите ръчно новите съобщения чукнете .
Чукнете съобщени, за да го прочете.
Отговорете на съобщението.
Препратете съобщението.
Изтрийте съобщението.
Добавете този имейл адрес към
списъка със записи.
Маркирайте съобщението като
напомняне.
Отворете прикачени файлове.
Чукнете раздела с прикачени файлове за да отворите прикачените файлове и след това чукнете
в близост до прикачения файл, за да го запазите.
Google Mail
Използвайте това приложение, за да идете бързо и директно към услугите на Google Mail.
Чукнете Google Mail на екрана с приложения.
• Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на
услуги.
• Това приложение може да е с различни надписи в зависимост от региона или
доставчика на услуги.
46
Комуникация
Изпращане на съобщения
Във всяка пощенска кутия чукнете
, въведете получател, съобщението и след това чукнете
Чукнете
→ Прикачване на снимка, за да прикачите изображения.
Чукнете
→ Прикачване на клип, за да прикачите видео.
Чукнете
→ Добавяне на Як:/Ск:, за да добавите още получатели.
Чукнете
→ Запазване на черновата, за да запазите съобщението за по-късно изпращане.
Чукнете
→ Отхвърляне, за да започнете отначало.
.
Прочитане на съобщения
Маркирайте съобщението като
напомняне.
Отговорете на това съобщение.
Добавете този имейл адрес към
списъка със записи.
Отговорете на всички получатели
или препратете това съобщение на
други.
Визуализирайте прикачен файл.
Маркирайте съобщението като
непрочетено.
Запазете това съобщение за
дълготрайно съхранение.
Означете това съобщение с етикет.
Изтрийте това съобщение.
Етикети
Google Mail не използва папки, а вместо това използва етикети. Когато Google Mail е стартирано, то
ще покаже съобщенията с етикет Входящи.
Чукнете
, за да прегледате съобщенията подредени по етикет.
За да добавите етикет към съобщение, изберете съобщението, чукнете
етикета, който искате да назначите.
47
и след това изберете
Комуникация
Говор
Използвайте това приложение, за да общувате с други хора посредством Google Talk.
Чукнете Говор на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Публичен профил
Чукнете идентификацията на акаунта в горния край на списъка с приятели, за да промените статуса
за наличните, изображението или съобщението на статуса.
Добавяне на приятели
Чукнете
, за да въведете имейл адреса на приятел ви за добавяне и след това чукнете ГОТОВО.
Общуване с приятели
Изберете приятел от списъка с приятел, въведете съобщение в полето в долната част на екрана и
след това чукнете .
За да добавите приятел към чата, чукнете
За да приключите чата, чукнете
→ Добавяне в разговора.
→ Прекратяване на разговора.
Превключване между чатовете
Превъртете наляво или надясно.
Изтриване на чат хронология
Чатовете се запазват автоматично. За да изтриете чат хронологията чукнете
историята на разговора.
48
→ Изчистване на
Комуникация
Google+
Използвайте това приложение, за да останете във връзка с хората, използвайки социалната мрежа
на Google.
Чукнете Google+ на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Чукнете Всички кръгове, за да промените категорията, след което превъртете нагоре или надолу,
за да видите публикации от вашите кръгове.
Чукнете
, за да използвате други функции за социални мрежи.
Месинджър
Използвайте това приложение, за да чатите с други хора чрез услугата за мигновени съобщения
Google+.
Чукнете Messenger на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Изберете приятел от списъка с приятел, въведете съобщение в полето в долната част на екрана и
след това чукнете .
ChatON
Използвайте това приложение, за да чатите с всяко друго устройство, което има мобилен
телефонен номер.
Чукнете ChatON на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Създайте списък с приятели чрез въвеждането на телефонни номера или имейл адреси от
Samsung акаунтите или изберете приятели от списъка с предложения.
Изберете приятел, за да започнете да чатите.
За да синхронизирате записите в устройството с ChatON чукнете Настройки → Синхр. на
указателя.
49
Уеб и мрежа
Интернет
Използвайте това приложение, за да сърфирате в Интернет.
Чукнете Интернет на екрана с приложения.
Разглеждане на уеб страници
Чукнете адресното поле, въведете уеб адреса и след това чукнете Давай.
Чукнете
, за да споделите, запазите или отпечатате текущата уеб страница, докато гледате уеб
страница.
Отваряне на нова страница
Чукнете
→ Нов прозорец.
За да посетите друга уеб страница, чукнете
страницата, за да я изберете.
, превъртете наляво или надясно и чукнете
Гласово търсене в мрежата
Чукнете адресното поле, чукнете , кажете ключова дума и изберете една от предложените
ключови думи, които се появяват.
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в
която се намирате.
Показалци
За да маркирате текущата страница, чукнете
→ Добавяне на показалец.
За да отворите отбелязана уеб страница, чукнете
50
и изберете някоя.
Уеб и мрежа
Хронология
Чукнете → История, за да отворите уеб страница от списъка с наскоро посетените уеб страници.
→ Изтриване хронология.
За да изчистите хронологията, чукнете
Чукнете → История → Най-често посещавани, за да отворите уеб страница от списъка с найчесто посещаваните уеб страници.
Запазени страници
За да видите запазените уеб страници, чукнете
→ Записани страници.
Препратки
Чукнете и задръжте препратка на уеб страницата, за да я отворите в нова страница, да я запазите,
споделите или копирате.
За да видите запазените препратки, чукнете
→ Изтеглени файлове.
Споделяне на уеб страници
За да споделите адрес на уеб страница с някого, чукнете
→ Страница за споделяне.
За да споделите част от уеб страница, чукнете и задръжте желания текст и след това чукнете
Споделям.
→
Chrome
Използвайте това приложение за търсене на информация и разглеждане на уеб страници.
Чукнете Chrome на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Разглеждане на уеб страници
Чукнете адресното поле и въведете уеб адрес или критерии за търсене.
Отваряне на нова страница
Чукнете
→ Нов раздел.
За да посетите друга уеб страница, чукнете
, след което изберете уеб страница.
51
Уеб и мрежа
Гласово търсене в мрежата
Чукнете адресното поле, чукнете , кажете ключова дума и изберете една от предложените
ключови думи, които се появяват.
Синхронизиране с други устройства
Синхронизирайте отворените раздели и показалци, за да ги използвате с Chrome на друго
устройство, когато сте влезли с един и същ Google акаунт.
→ Други устройства.
За да разгледате отворените раздели на други устройства, чукнете
Изберете уеб страница, която да отворите. За да видите показалците, чукнете .
Bluetooth
Bluetooth създава пряка безжична връзка между две устройства на къси разстояния. Използвайте
Bluetooth, за да обменяте данни или медийни файлове с други устройства.
• Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване
на данни, изпратени или получени чрез функцията Bluetooth.
• Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на
които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има
препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
• Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG,
може да се окажат несъвместими с вашето.
• Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на
файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели).
Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на
Bluetooth функцията.
За да активирате Bluetooth, на екрана с приложения, чукнете Настройки → Bluetooth и плъзнете
Bluetooth плъзгача надясно.
52
Уеб и мрежа
Сдвояване с други Bluetooth устройства
На екрана с приложения, чукнете Настройки → Bluetooth → Сканиране, при което се появява
списък с намерените устройства. Изберете устройството, с което желаете да се сдвоите и приемете
автоматично генерирания код на двете устройства, за да потвърдите.
Изпращане и получаване на данни
Много приложения поддържат прехвърляне на данни чрез Bluetooth. Един пример е Галерия.
Отворете Галерия, изберете изображение, чукнете → Bluetooth и изберете едно от сдвоените
устройства. След това приемете заявката за оторизация на Bluetooth прехвърляне на другото
устройство, за да получите изображението. Прехвърления файл се запазва в Bluetooth папката.
Ако е получен запис, той се добавя автоматично в списъка със записи.
53
Медия
Музикален плейър
Използвайте това приложение, за да слушате музика.
Чукнете Музикален плейър на екрана с приложения.
• Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от версията на софтуера на
устройството.
• Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от
използвания начин на кодиране.
Възпроизвеждане на музика
Изберете музикална категория и след това песен за възпроизвеждане.
Настройка на силата на звука.
Промяна на режима на повторение.
Включете разбъркването.
Отворете Музикална пиаца.
Избирате звуков ефект.
Отваряне на списъка за
възпроизвеждане.
Рестартирайте текущо
възпроизвежданата песен или
прескочете до предната песен.
Чукнете и задръжте, за да се
придвижите бързо назад.
Прескочете до следващата песен.
Чукнете и задръжте, за да се
придвижите бързо напред.
Направете пауза и възобновете
възпроизвеждането.
Задаване на песен като мелодия на звънене
За да използвате текущата песен като мелодия на звънене, чукнете
звънене на телефона.
54
→ Задаване като → Тон на
Медия
Създаване на плейлисти
Създайте своя собствена селекция от песни.
→ Създаване на списък за изпълнение. Въведете
Чукнете Плейлиста и след това чукнете
име и чукнете OK. Чукнете Добави музика, изберете песните, които да се включат в плейлистата и
чукнете Готово.
За да добавите текущо изпълняваната песен към плейлиста, чукнете
възпроизвеждане.
→ Добавяне в списък за
Възпроизвеждане на музика според настроение
Възпроизведете музика, групирана според настроение. Плейлистата се създава автоматично от
→ Актуализиране на
устройството. Когато добавите нова песен, чукнете Музикална пиаца →
библиотека.
Чукнете Музикална пиаца и изберете клетка с настроение. Или изберете няколко клетки, като
плъзнете пръста си.
Камера
Използвайте това приложение, за да правите снимки и видеоклипове.
Използвайте Галерия, за да разглеждате снимки и видеоклипове, направени с камерата на
устройството. (стр. 61)
Чукнете Камера на екрана с приложения.
Камерата се изключва автоматично, когато не се използва.
Етикет на фотографа
• Не правете снимки или видеоклипове на хора без тяхното разрешение.
• Не правете снимки или видеоклипове на места, където е официално забранено.
• Не правете снимки или видеоклипове на места, където може да нарушите личното
пространство на други хора.
55
Медия
Заснемане на снимки
Заснемане на снимка
Чукнете изображението на екрана за визуализация, за да зададете точка, в която да се фокусира
камерата. Когато обектът е на фокус, фокусната рамка става зелена. Чукнете
, за да направите
снимката.
Указва кое място за
съхранение се използва.
Променя режима на
снимане.
Превключете между
режим на снимки и
режим на видеоклипове.
Изберете от
разнообразните налични
ефекти.
Отворете екрана за
преглед на изображения,
за да видите снимки.
Промяна на настройките
на камерата.
Режим Сцени
Предварително зададените настройки улесняват бързото снимане.
Чукнете
→ Режим Сцени.
• Пейзажно: Използвайте тази настройка за по-широк изглед.
• Спорт: Използвайте тази настройка за бързоподвижни обекти.
• Парти/На закрито: Използвайте тази настройка за добре осветени сцени на закрито.
• Плаж/Сняг: Използвайте тази настройка за добре осветени сцени на открито.
• Залез: Използвайте тази настройка за по-ярки цветове и по-рязък контраст.
• Зазоряване: Използвайте тази настройка за едва доловими цветове.
• Есенен цвят: Използвайте тази настройка за сцени с червеникав фон.
56
Медия
• На свещи: Използвайте тази настройка за заснемане на ярка светлина на тъмен фон.
• Фойерверки: Използвайте тази настройка за високо контрастни сцени.
• Фоново осветление: Използвайте тази настройка за обекти с ярка светлина зад тях.
• Нощ: Използвайте тази настройка за изображения, заснети при тъмни условия.
Режим на заснемане
Налични са няколко ефекта за снимки, като например превръщане в анимация.
Чукнете
→ Режим на снимане.
• Една поза: Заснемете една поза.
• Панорама: Направете снимка, съставена от множество слепени снимки.
• Споделяне на снимка: Изпратете снимка директно на друго устройство чрез Wi-Fi Direct.
• Споделяне на снимки с приятели: Настройте устройството да разпознава лицето на човек, за
когото има таг в снимката, и да я изпраща на този човек. Разпознаването на лице може да не
сработи в зависимост от ъгъла на снимане, размера на лицето, изражението, осветеността или
аксесоарите, които носи обектът.
• Усмивка: Заснемете поза, докато камерата изчаква обекта да се усмихне.
Панорамни снимки
Панорамната снимка представлява широкоъгълна пейзажна снимка, съставена от множество
снимки.
Чукнете
→ Режим на снимане → Панорама.
Чукнете
и преместете камерата в произволна посока. Когато синята рамка се подравни с
екрана за визуализация, камерата автоматично заснема поредната поза в панорамен режим. За да
преустановите снимането, чукнете
отново.
57
Медия
Заснемане на видеоклипове
Заснемане на видеоклип
Плъзнете показалеца за снимка към иконата за видеоклип и чукнете
видеоклип. За да преустановите записването, чукнете .
, за да заснемете
• Ръчното фокусиране не е налично във видео режим.
• Функцията за мащабиране може да не е налична, когато записвате с най-високата
разделителна способност.
Режим на запис
Указва кое място за
съхранение се използва.
Променя режима на
запис.
Превключете между
режим на снимки и
режим на видеоклипове.
Изберете от
разнообразните налични
ефекти.
Отворете видео плейъра,
за да възпроизведете
видеоклипове.
Промяна на настройките
на камерата.
58
Медия
Чукнете
, за да промените режима на запис.
• Нормален: Използвайте този режим за нормално качество.
• Огран. MMS: Използвайте този режим, за да намалите качеството с цел изпращане чрез
съобщение.
Мащабиране
Използвайте един от следните методи:
• Използвайте бутона за сила на звука, за да приближите или отдалечите.
• Докоснете с два пръста екрана и ги раздалечете, за да приближите и съберете пръстите си, за
да отдалечите изображението.
• Функцията за мащабиране може да не е налична, когато снимате с най-високата
разделителна способност.
• Приближаването/отдалечаването са налични, когато използвате функцията
мащабиране по време на заснемане на видеоклип.
59
Медия
Конфигуриране на настройките на камерата
Чукнете , за да конфигурирате настройките на камерата. Не всички от следните опции са
налични в двата режима - за заснемане на неподвижни снимки и на видеоклип. Наличните опции
може да бъдат различни в зависимост от избрания режим.
• Редактиране на бързи клавиши: Редактирайте бързите клавиши към често използвани
опции.
• GPS таг: Прикрепете към снимката таг с GPS координати.
• За да подобрите GPS сигнала, избягвайте да снимате на места, където може да
има препятствия за сигнала, като например между сгради, ниски места или лоши
метеорологични условия.
• Вашето местоположение може да се появи на снимките, когато ги качвате в Интернет. За
да избегнете това, деактивирайте настройката за GPS таг.
• Режим на снимане: Променете режима на снимане.
• Режим на запис: Променете режима на запис.
• Ефекти: Изберете от разнообразните налични фото-ефекти.
• Режим Сцени: Променете режима на сцена.
• Яркост: Променете яркостта.
• Таймер: Използвайте тази функция за отложено заснемане.
• Разделителна способност: Изберете разделителна способност. Използвайте по-висока
разделителна способност за по-добро качество. Снимките с висока резолюция заемат повече
памет.
• Баланс на бялото: Изберете подходящ баланс на бялото, така че изображенията да имат пореални цветове. Настройките са предвидени за ситуации със специфична осветеност. Тези
настройки са подобни на скалата на топлината при баланса на бялото в професионалните
камери.
60
Медия
• Измерване: Изберете метод на измерване. От него се определя как се изчисляват стойностите
на осветеност. Централно - претеглено измерва фоновата светлина в центъра на сцената.
Зона измерва стойността на светлината на определено място. Матрица фокусира върху
цялостната сцена.
• Направляващи линии: Извежда направляващи линии на екрана за визуализация при избор
на обекти, за да укаже изходната композиция.
• Качество на изображ.: Настройте нивото на качество на снимките. Изображения с по-високо
качество заемат повече място за съхранение.
• Видео качество: Настройте нивото на качество на видеоклиповете.
• Съхраняване: Изберете място за съхраняване на данните.
• Нулиране: Нулирайте настройките на камерата.
Бутони за бърз достъп
Настройте бутони за бърз достъп до различните опции на камерата.
Чукнете
→ Редактиране на бързи клавиши.
Чукнете и задръжте опция и я плъзнете до празно пространство в лявата част на екрана.
Останалите икони могат да бъдат преместени в списъка чрез почукване и плъзване.
Галерия
Използвайте това приложение, за да разглеждате изображения и видеоклипове.
Чукнете Галерия на на екрана с приложения.
• Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
• Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от начина на
тяхното кодиране.
61
Медия
Разглеждане на изображения
Стартирането на Галерия извежда наличните папки. Когато друго приложение, напр. Email, запазва
изображение, автоматично се създава папка, в която се съхранява изображението. Аналогично,
при запазване на снимка на екрана, автоматично се създава папка Screenshots. Изберете папка, за
да я отворите.
В папките изображенията се визуализират според датата на създаване. Изберете изображение, за
да го визуализирате на цял екран.
Превъртете вляво или вдясно, за да видите следващото или предходното изображение.
Мащабиране
Използвайте един от следните методи, за да приближите образ:
• Чукнете двукратно някъде по снимката, за да приближите тази област.
• Докоснете с два пръста и ги раздалечете, за да приближите тази област. Съберете пръстите си,
за да отдалечите или чукнете двукратно, за да се върнете в начално положение.
Възпроизвеждане на видеоклипове
Видео файловете са обозначени с икона на предварителния изглед. Изберете видеоклип, който
да гледате, чукнете и приложението Видео плейър ще стартира.
Редактиране на изображения
Докато разглеждате изображения, чукнете
и използвайте следните функции:
• Изтриване: Изтрийте изображението.
• Таг за лице: Регистрирайте лицата в изображението като тагове за лица.
• Копирай в клипборда: Копирайте в клипборда.
• Завъртане наляво: Завъртете обратно на часовниковата стрелка.
62
Медия
• Завъртане надясно: Завъртете по часовниковата стрелка.
• Изрязване: Преоразмерете синята рамка, за да изрежете и запазите изображението в нея.
• Задаване като: Задайте изображението като тапет или снимка на запис.
• Споделяне на снимки с приятели: Изпратете изображението на човек, който е отбелязан на
снимката.
• Отпечатване: Отпечатайте чрез USB или Wi-Fi връзка. Устройството е съвместимо само с
някои принтери на Samsung.
• Преименуване: Преименувайте файла.
• Детайли: Прегледайте подробната информация за изображението.
Изтриване на изображения
Използвайте един от следните методи:
• В папка чукнете
Изтриване.
→ Изберете елемент, изберете изображения, след което чукнете
• Докато гледате изображение, чукнете
→
→ Изтриване.
Споделяне на изображения
Използвайте един от следните методи:
• В папка чукнете
→ Изберете елемент, изберете изображения и чукнете
изпратите на други.
, за да ги
• Докато разглеждате изображение, чукнете , за да го изпратите на друг получател или да го
споделите чрез услугите на социална мрежа.
Задаване като тапет
→ Задаване като, за да зададете изображението
Докато разглеждате изображение, чукнете
като тапет или да го присъедините към запис.
63
Медия
Видео плейър
Използвайте това приложение, за да възпроизведете видеоклип.
Чукнете Видео плейър на екрана с приложения.
• Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
• Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от начина на
тяхното кодиране.
Възпроизвеждане на видеоклипове
Изберете видеоклип за възпроизвеждане.
Настройка на силата на
звука.
Придвижете се напред
или назад, като плъзгате
лентата.
Прескочете до
следващия видеоклип.
Чукнете и задръжте, за да
се придвижите бързо
напред.
Променете
съотношението на
екрана.
Рестартирайте текущия
видеоклип или
прескочете до предния
видеоклип. Чукнете и
задръжте, за да се
придвижите бързо назад.
Направете пауза и
възобновете
възпроизвеждането.
Изтриване на видеоклипове
Чукнете
→ Изтриване, сложете отметка на желаните видеоклипове и чукнете Изтриване.
Споделяне на видеоклипове
→ Споделяне чрез, поставете отметка до желаните видеоклипове, чукнете Готово и
Чукнете
след това изберете метод за споделяне.
64
Медия
YouTube
Използвайте това приложение, за да гледате видеоклипове от уебсайта на YouTube.
Чукнете YouTube на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Гледане на видеоклипове
Чукнете и въведете ключова дума. Изберете един от върнатите резултати, за да гледате
видеоклипа.
Завъртете устройството пейзажно, за да визуализирате на цял екран.
Добавете видеоклипа
към плейлиста си.
Търсите видеоклипове.
Пауза или
възстановяване на
възпроизвеждането.
Изпращате URL адреса
на други хора.
Придвижете се напред
или назад, като плъзгате
лентата.
Завъртете екрана в
портретна ориентация.
Променете качеството на
дисплея.
Споделяне на видеоклипове
Изберете видеоклипа, чукнете
и изберете метод за споделяне.
Качване на видеоклипове
Изберете своя акаунт, чукнете
чукнете .
, изберете видеоклип, въведете информация за видеоклипа и
65
Медия
FM радио
Слушайте музика и новини по FM радио. За да слушате FM радио, трябва да свържете слушалките,
които изпълняват ролята на радио антена.
Чукнете FM радио на екрана с приложения.
Слушане на FM радио
Свържете слушалки към устройството, преди да стартирате FM радиото.
При първо стартиране FM радиото автоматично сканира и запазва наличните станции.
Чукнете
за включване или изключване на FM радиото.
Запишете песен от FM радиото.
Настройка на силата на звука.
Идете до услуги за текущата
станция.
Включете или изключете FM
радиото.
Търсене на налична радио станция.
Добавя настоящата радиостанция
към списък с любими.
Сканиране за радио станции
→ Сканиране и изберете опция за сканиране. FM радиото сканира и автоматично
Чукнете
запазва наличните станции.
Изберете желаната радио станция от списъка със станции и чукнете
екрана на FM радиото.
, за да се върнете към
Добавяне на станции към списък с предпочитани
Превъртете до радио станция и чукнете
, за да добавите станцията в списък с предпочитани.
66
Магазин за приложения и
мултимедия
Google Play Магазин
Използвайте това приложение, за да закупите и свалите приложения и игри, които могат да се
изпълняват на вашето устройство.
Чукнете Google Play Магазин на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Инсталиране на приложения
Прегледайте приложенията по категория или чукнете
за търсене по ключова дума.
Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да го инсталирате, чукнете
Инсталиране. Ако приложението е платено, чукнете върху цената и следвайте екранните
инструкции, за да извършите покупката.
• Когато е налична обновена версия за някое инсталирано приложение, най-отгоре на
екрана се появява известяваща иконка за актуализация. Отворете панела за известия и
чукнете иконката, за да актуализирате приложението.
• За да инсталирате приложения, които сте свалили от други източници, от екрана с
приложения чукнете Настройки → Защита → Неизвестни източници.
Деинсталиране на приложения
Деинсталирайте приложенията, закупени от Google Play Магазин.
→ Моите приложения, изберете от списъка с приложенията това, което желаете да
Чукнете
изтриете и чукнете Деинсталиране.
67
Магазин за приложения и мултимедия
Samsung Apps
Използвайте това приложение, за да закупите и свалите специализирани приложения на Samsung.
За повече информация посетете www.samsungapps.com.
Чукнете Samsung Apps на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Ако нямате регистриран акаунт в Samsung, следвайте екранните инструкции, за да създадете
такъв. За да завършите процеса по абониране, прочетете условията и реда на споразумението и
чукнете Приеми, за да се съгласите с тях.
Инсталиране на приложения
Разгледайте приложенията по категории. Чукнете
За да потърсите приложение, чукнете
търсене.
, за да изберете категория.
най-отгоре на екрана и въведете ключова дума за
Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да го свалите, чукнете Вземи.
Когато е налична обновена версия за някое инсталирано приложение, най-отгоре на
екрана се появява известяваща иконка за актуализация. Отворете панела за известия и
чукнете иконката, за да актуализирате приложението.
68
Помощни програми
Записка
Използвайте това приложение, за да записвате важна информация, която да съхранявате и
преглеждате по-късно.
Чукнете Записка на екрана с приложения.
Съставяне на записки
Чукнете
, въведете записката и след това чукнете Запази.
→
За да промените фоновия цвят, чукнете
.
За да заключите записката, за да не може никой друг да я види, чукнете
→
.
Преглед на записки
Разгледайте миниатюрите на записките чрез превъртане нагоре или надолу.
За да редактирате записката, чукнете
За да търсите записка, чукнете
.
→ Търсене.
За да изтриете записката, чукнете
→ Изтрий.
За да изпратите записката на други, чукнете
→ Изпрати.
За да сортирате записките по дата или цвят, чукнете
→ Сортиране по.
За да синхронизирате записките със своя Google акаунт, чукнете
бележка.
→ Синхронизиране на
За да зададете PIN за заключване или отключване на записката, чукнете
→ Заключване PIN.
Преглеждане на записка
Чукнете миниатюрата на записката, за да я отворите. Превъртете наляво или надясно, за да видите
повече записки.
Чукнете
и използвайте следните:
• : Изтрийте записката.
• : Променете цвета на фона.
• : Заключете записката, за да не може никой друг да я види.
• : Отпечатайте записката чрез USB или Wi-Fi връзка. Устройството е съвместимо само с
някои принтери на Samsung.
69
Помощни програми
S Planner
Използвайте тов приложение, за да управлявате събития и задачи.
Чукнете S Planner на екрана с приложения.
Създаване на събития или задачи
Чукнете
и изберете един от следните методи:
• Quick add: Създайте събитие или задача от записка. Тази функция е налична само за английски
и корейски език.
• Добавяне на събитие: Въведете събитие с опция за повтаряемост.
• Добавяне на задача: Въведете задача с опция за приоритет.
За да добавите събитие или задача по-бързо, чукнете върху дата за да я изберете и след това
чукнете отново.
Въведете заглавие и укажете с кой календар да се използва или синхронизира. След това чукнете
Редакт. данни за събитие или Редакт. данни за задача, за да добавите още детайли, напр. период
на повторение, дали е зададено предварително предупреждение или къде трябва да се случи.
Прикрепете карта, обозначаваща мястото на събитието. Въведете мястото в поле Позиция, чукнете
до полето и отбележете точното място на появилата се карта чрез почукване и задържане.
Прикачете изображение. Чукнете Изображения и направете снимка или изберете една от
съществуващите.
70
Помощни програми
Синхронизиране с календара на Google
На екрана с приложения чукнете Настройки → Google под Акаунти, изберете своя Google акаунт
и след това отметнете Синхронизиране на Календар. За да синхронизирате ръчно обновяванията,
→ Синх.
на екрана с приложения чукнете S Planner →
За да визуализирате синхронизирани събития или задачи, чукнете
Календари, изберете акаунт в Google и след това чукнете Готово.
→ Настройки →
Промяна на типа на календара
Чукнете и изберете един от различните типове календари, включително година, месец, седмица
и др. Може да използвате събиране на пръстите за смяна на календара. Например съберете
пръстите си, за да промените от месечен на годишен календар и ги раздалечете, за да върнете пак
годишния календар към месечен.
Търсене на събития
Чукнете
→ Търсене и въведете ключова дума.
За да визуализирате днешните събития, чукнете Днес в горния край на екрана.
Изтриване на събития
Изберете дата или събитие и чукнете
→ Изтрий.
Споделяне на събития
Изберете събитие, чукнете
→ Споделяне чрез и изберете метод на споделяне.
71
Помощни програми
Часовник
Използвайте това приложение, за да настроите аларма, да проверите времето в произволна точка
по света, да измерите продължителността на събитие, да настроите таймер или за да го използвате
като настолен часовник.
Чукнете Часовник на екрана с приложения.
Включете или изключете тази
аларма.
Аларма
Настройка на аларми
Чукнете Създаване на аларма, настройте час на включване на алармата, изберете дни, в които да
се повтаря изпълнението и чукнете Запази.
• Дрямка: Настройте интервал и брой повторения на алармата след зададения час.
• Умна аларма: Настройте час преди предварително зададения, в който да се изключи
алармата.
Спиране на аларми
Плъзнете извън големия кръг, за да спрете алармата. Плъзнете
повтори алармата след зададен период от време.
Изтриване на аларми
Чукнете и задръжте алармата и после чукнете Изтриване.
72
извън големия кръг, за да се
Помощни програми
Световен Часовник
Създаване на часовници
Чукнете Добавяне на град и въведете име на град или изберете такъв от списъка с градове.
За да приложите лятно часово време, чукнете и задръжте часовника и след това чукнете
Настройки за лятно часово време.
Изтриване на часовници
→ Изтриване, изберете часовници и чукнете Изтриване.
Чукнете
Хронометър
Чукнете Старт, за да засечете време. Чукнете Обик., за да запишете време на обиколка.
Чукнете Нулиране, за да изчистите записите за време на обиколка.
Таймер
Настройте продължителност и чукнете Старт.
Плъзнете
извън големия кръг, когато алармата се включи.
Настолен часовник
Чукнете
, за да визуализирате на цял екран.
73
Помощни програми
Калкулатор
Използвайте това приложение за елементарни или сложни изчисления.
Чукнете Калкулатор на екрана с приложения.
Завъртете устройството в пейзажен изглед, за да използвате инженерния калкулатор. Ако Въртене
→ Инженерен калкулатор.
на екр. е изключено, чукнете
За да видите хронология на направените изчисления, чукнете
За да изчистите хронологията, чукнете
, за да скриете клавиатурата.
→ Изтриване на хронология.
За да смените размера на символите в хронологията, чукнете
→ Размер на шрифта.
Quickoffice
Използвайте това приложение, за да разглеждате документи в различни формати, включително
електронни таблици и презентации.
Чукнете Quickoffice на екрана с приложения.
Четене на документи
Изберете Quickoffice програма → SD Card или Recent Documents → документ.
Търсене на документи
Чукнете Search и въведете критерии за търсене.
74
Помощни програми
Диктофон
Използвайте това приложение, за да записвате или възпроизвеждате гласови бележки.
Чукнете Диктофон на екрана с приложения.
Записване на гласови бележки
Чукнете
Чукнете
, за да стартирате записа. Говорете на микрофона в долната част на устройството.
, за да поставите записа на пауза. Чукнете , за да приключите записа.
Запис на изтеклото време.
Започнете записването.
Покажете списък с гласови
бележки.
Възпроизвеждане на гласови бележки
Изберете гласовата записка, която искате да възпроизведете.
• : Променете скоростта на възпроизвеждане.
• : Изрежете гласовата бележка.
• : Настройте силата на звука чрез провлачване на плъзгача за сила на звука нагоре и надолу.
• : Спрете възпроизвеждането.
• : Поставете възпроизвеждането на пауза.
→ Споделяне чрез, изберете гласова
За да изпратите гласова бележка на други, чукнете
бележка, чукнете Готово и изберете метод за споделяне.
75
Помощни програми
Управление на гласови бележки
В списъка с гласови бележки чукнете
и изберете една от следните опции:
• Споделяне чрез: Изберете гласовите бележки, които искате да изпратите, след което изберете
метод за споделяне.
• Изтриване: Изберете гласови бележки, които да изтриете.
• Настройки: Променете настройките на записващата функция.
• Край: Затворете записващата функция.
Google
Използвайте това приложение, за да търсите не само в Интернет, но и в приложенията на
устройството и тяхното съдържание.
Чукнете Google на екрана с приложения.
Търсене в устройството
Чукнете полето за търсене и въведете ключова дума. Аналогично чукнете
изберете една от предложените ключови думи.
, изговорете дума и
Ако приложението не върне резултат се появява уеб браузъра, който показва резултатите от
търсенето.
Обхват на търсене
За да изберете в кои приложения да търсите, чукнете
отметнете какво желаете да търсите.
→ Настройки → Търсене в телефона и
Google Now
Стартирайте търсене с Google, за да видите карти Google Now, които показват текущите
метеорологични условия, информация за обществения транспорт, вашата следваща среща и много
други неща, когато най-вероятно ви са необходими.
Присъединете се към Google Now, когато отваряте търсене с Google за пръв път. За да промените
→ Настройки → Goolge Now.
настройките на Google Now, чукнете
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в
която се намирате.
76
Помощни програми
Гласово търсене
Използвайте това приложение, за да търсите уеб страници чрез говор.
Чукнете Гласово търсене на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Когато на екрана се появи Говорете, произнесете ключова дума или фраза. Изберете една от
предложените ключови думи.
Моите файлове
Използвайте това приложение, за да достъпите всякакъв вид файлове запазени на устройството,
включително изображения, видеоклипове, песни и музикални клипове.
Чукнете Моите файлове на екрана с приложения.
Изберете папка, за да я отворите. За да се върнете в родителската папка, чукнете
върнете в основната директория, чукнете .
В папката, чукнете
и използвайте една от следните опции:
• Създаване на папка: Създайте папка.
• Изтрий: Изтрийте файлове или папки.
• Търсене: Търсете файлове.
• Прегл. по: Променете режима на изглед.
• Сортиране по: Сортирайте файлове или папки.
• Споделяне чрез: Споделете файл с други.
• Премести: Преместете файлове или папки до друга папка.
• Копиране: Копирайте файлове или папки в друга папка.
• Ново име: Преименувайте файл или папка.
• Настройки: Променете настройките на диспечера на файлове.
77
. За да се
Помощни програми
Изтегляне
Използвайте това приложение, за да видите какви файлове са свалени чрез приложението.
Чукнете Изтегляне на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
За да видите свалените от интернет файлове, чукнете Изтегляне - Интернет, в противен случай
чукнете Друго изтегляне, за да видите файловете свалени от други приложения, напр. Email.
Изберете файл, за да го отворите с подходящото приложение.
78
На път и локално
Карти
Използвайте това приложение, за да установите с точност местоположението на устройството, да
търсите различни места или да се ориентирате.
Чукнете Карти на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Търсене на местоположение
Чукнете , въведете адрес и след това чукнете . Изберете местоположение, за да прегледате
подробната информация за него. За да търсите местоположения в близост, чукнете .
След като намерите местоположението, чукнете
и използвайте една от следните функции:
• Изчистване: Изчистете картата.
• За достъп офлайн: Запазете карта на дадена област, за да я разглеждате в офлайн режим.
• Упътвания: Получете напътствия как да стигнете до намереното местоположение.
• Слоеве: Насложете множество слоеве, включително сателитни снимки, информация за
пътната обстановка и други.
• Настройки: Променете настройките на картата.
• Помощ: Вижте информация за използването на картата.
За да видите текущото местоположение, чукнете
79
.
На път и локално
Получаване на напътствия за стигане до местоположение
1 Чукнете
2 Чукнете
.
и изберете метод за въвеждане на начално и крайно местоположение:
• Текущото ми местоположение: Използвайте сегашното си местоположение за начално.
• Контакти: Изберете от списъка със записи.
• Точка на картата: Отбележете чрез почукване на картата.
• Моите места: Изберете от списъка с любими местоположения.
3 Изберете метод на придвижване, като напр. шофиране, обществен транспорт или
придвижване пеш и чукнете УПЪТВАНИЯ.
4 Изберете един от появилите се маршрути и чукнете КАРТА, за да визуализирате детайлите.
Local
Използвайте това приложение, за да търсите близко намиращи се ресторанти, банки, автобусни
спирки и други.
Чукнете Local на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Изберете категория на местоположение и след това изберете местоположение от списъка с
предложените.
• Карта: Отбележете местоположението на картата.
• Упътвания: Потърсете маршрут до местоположението.
• Обаждане: Позвънете на телефонния номер на обекта.
→ Добавете търсене в списъка с
За да добавите категория на местоположение, чукнете
категориите и въведете ключова дума за търсене в текстовото поле.
80
На път и локално
Навигация
Използвайте това приложение, за да потърсите маршрут до местоположение.
Чукнете Навигация на екрана с приложения.
• Навигационните карти, Вашето текущо местоположение и другите навигационни данни
може да се различават от действителната информация за местоположението. Трябва
винаги да обръщате внимание на пътните условия, пътното движение и други фактори,
които могат да повлияят на шофирането ви. Следвайте всички предупреждения за
безопасност и местните разпоредби докато шофирате.
• Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на
услуги.
Въведете своето местоназначение, използвайки един от следните методи:
• Изговорете адреса на местоназначението.
• Въведете адреса на местоназначението.
• Изберете адреса на местоназначението от списъка със записи.
• Изберете своето местоназначение от списъка с места, отбелязани със звездичка.
След като установите маршрута, следвайте екранните инструкции, за да стигнете до
местоназначението.
81
Настройки
Относно настройките
Използвайте това приложение, за да конфигурирате устройството, настроите опции за
приложенията и да добавите акаунти.
Чукнете Настройки на екрана с приложения.
Wi-Fi
Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до Интернет
или други мрежови устройства.
За да използвате опциите, чукнете
.
• Допълнителни: Персонализирайте настройките на Wi-Fi.
• Бутон на WPS: Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с бутон на WPS.
• Въвеждане на WPS PIN: Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с WPS PIN.
Настройване на спящ режим на Wi-Fi
На екрана с настройки чукнете Wi-Fi →
на сън.
→ Допълнителни → Остави Wi-Fi включено по време
Когато екранът е изключен, устройството автоматично изключва Wi-Fi връзките.
Когато това се случи, устройството автоматично ще се прехвърли на мрежи на данни,
ако е настроено да ги използва. Това може да предизвика допълнителни разходи по
прехвърлянето на данни. За да избегнете големи сметки за прехвърляне на данни,
настройте тази опция на Винаги.
Настройка на мрежово уведомяване
Устройството може да засича Wi-Fi мрежи отворени за обществено ползване и да показва икона в
лентата за състояние, за да ви уведоми, когато има налична мрежа.
→ Допълнителни и поставете отметка на Мрежово
На екрана с настройките чукнете Wi-Fi →
уведомяване tза да активирате тази характеристика.
82
Настройки
Bluetooth
Активирайте функцията Bluetooth, за да обменяте информация на кратки разстояния.
Ползване на данни
Следете обема на използваните данни и персонализирайте настройките за ограничаване на
ползването.
• Мобилни данни: Настройте, за да използвате връзки за данни на която и да е мобилна мрежа.
• Зад. огранич. за моб. данни: Задайте лимит за използването на мобилни данни.
• Цикъл на използ. на данни: Въведете дата за месечно нулиране, за да следите потреблението
на мобилните си данни.
За да използвате допълнителни настройки, чукнете
.
• Данни в роуминг: Настройте, за да използвате връзки за данни, когато сте в роуминг.
• Огр. данни във фон. реж.: Настройте, за да деактивирате автоматичното синхронизиране,
докато използвате мобилни мрежи.
• Автоматично синхронизиране на данни: Настройте устройството автоматично да
синхронизира данните на записа, календара, имейла, любимите отметки и изображенията на
социалните мрежи.
• Покажи използването на Wi-Fi: Настойте, за да ви бъде показвано използването на данни
през Wi-Fi.
• Мобилни точки за достъп: Търсете и използвайте мобилна мрежа на друго устройство.
Още настройки
Персонализирайте настройките, за да контролирате връзките с други устройства или мрежи.
Режим полет
Забранява всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови
услуги.
83
Настройки
Мобилни мрежи
• Мобилни данни: Използвайте, за да позволите прехвърлянето на пакетни данни за мрежовите
услуги.
• Данни в роуминг: Използвайте устройството, за да се свързвате с друга мрежа, когато сте в
роуминг или домашната ви мрежа не е достъпна.
• Имена на точки за достъп: Задайте имена на точки за достъп (APNs).
• Мрежов режим: Изберете тип мрежа.
• Мрежови оператори: Търсете достъпни мрежи и изберете мрежа за роуминг.
Сдвояване и преносима т.достъп
• Преносима точка за Wi-Fi достъп: Използвайте преносимата точка за Wi-Fi достъп, за да
споделите мобилната мрежова връзка на устройството с компютри или други устройства през
Wi-Fi мрежа.
• USB привързване: Използвайте USB привързване, за да споделите мобилната мрежова връзка
на вашето устройство с компютър чрез USB. Когато устройството е свързано към компютър то
се използва като безжичен модем за компютъра.
• Bluetooth привързване: Използвайте USB привързване, за да споделите мобилната мрежова
връзка на вашето устройство с компютър чрез Bluetooth.
• Помощ: Научете повече за USB, Wi-Fi и Bluetooth привързване.
VPN
Създайте и се свържете с виртуални частни мрежи (VPN).
Kies през Wi-Fi
Свържете своето устройство към Samsung Kies чрез Wi-Fi мрежа.
84
Настройки
Режим на начален екран
Изберете режим на началния екран (основен или лесен).
Режим на блокиране
Изберете кои известия ще бъдат блокирани или настройте, за да разрешите известия за
повиквания от специално зададени записи в режим на блокиране.
Диспечер на SIM карта
Активирайте своята SIM или USIM карта и персонализирайте настройките на SIM картата.
• Приемане вход. повиквания: Задайте дали да позволите входящи повиквания от GPRS
мрежата, докато използвате услуги за данни.
• Мрежа за обслужване на данни: Изберете SIM или USIM карта за услуги за данни.
• Двойна SIM винаги включена: Задайте, за да позволите входящи повиквания от другата SIM
или USIM карта по време на разговор.
Когато тази характеристика е активна, може да натрупате допълнителни разходи за
пренасочване на обаждането в зависимост от региона или доставчика на услугата.
Звук
Промяна на настройките за различните звуци на устройството.
• Сила звук: Регулирайте силата на звука за мелодията на звънене, музика и видеоклипове,
системни звуци и известявания.
• Тон позвъняване: Изберете мелодия на звънене, която да ви сигнализира за входящи
повиквания.
• Вибриране на устройството: Добавете или изберете схема на вибриране.
• Вибриране при звънене: Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на
звънене при входящи обаждания.
• Тон клавиши: Настройте устройството да издава звук при чукане по бутоните на клавиатурата.
• Звуци при докосване: Настройте устройството да издава звук при избор на приложение или
опция на сензорния екран.
• Звук за заключване екран: Настройте устройството да издава звук при заключване или
отключване на сензорния екран.
85
Настройки
Дисплей
Промяна на настройките на дисплея.
• Тапет:
– – Начален екран: Изберете фоново изображение за началния екран.
– – Заключен екран: Изберете фоново изображение за заключения екран.
– – Начален и заключен екран: Изберете фоново изображение за начален и заключен екран.
• Яркост: Настройте яркостта на дисплея.
• Автоматично завъртане екран: Настройте съдържанието да се завърта автоматично, когато
завъртате устройството.
• Време на изчакване на екрана: Настройте продължителността от време, преди да се изключи
подсветката на дисплея на устройството.
• Стил на шрифт: Променете вида шрифт за текста на дисплея.
• Р-р шрифт: Променете размера на шрифта.
Памет
Прегледайте информацията за паметта на вашето устройство и карта с памет или форматирайте
картата с памет.
Форматирането на карта с памет ще изтрие завинаги всички данни от нея.
Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от упоменатия капацитет,
тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта.
86
Настройки
Батерия
Вижте количеството заряд на батерията, консумирано от вашето устройство.
Диспечер на приложения
Разгледайте и управлявайте приложенията на своето устройство.
Услуги на местоположение
Променете настройките за GPS функцията.
• Използване на безжични мрежи: Настройте използване на Wi-Fi и/или мобилни мрежи за
намиране на вашето местоположение.
• Използване на GPS сателити: Настройте използване на GPS сателит за намиране на вашето
местоположение.
• Местополож. и търсене с Google: Настройте използване на настоящето ви местоположение
за Google търсене и други Google услуги.
Заключен екран
Променете настройките, за да осигурите сигурност на устройството.
• Заключване на екрана: Активирайте характеристиката за заключване на екрана.
• Опции за заключен екран: Променете настройките за заключения екран. Тези настройки се
прилагат, само когато зададете опция за заключване с плъзгане.
– – Бутони за бърз достъп: Настройте или променете показването на съкратените менюта на
приложенията на заключения екран.
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в
която се намирате.
87
Настройки
– – Часовник: Задайте показване на часовника на заключения екран.
– – Двоен часовник: Настройте показването на двойния часовник на заключения екран.
– – Време: Задайте показване на информация за времето на заключения екран.
– – Помощен текст: Настройте показването на помощния текст на заключения екран.
• Данни притежател: Въведете вашите данни, които да бъдат показвани на заключения екран.
Защита
Променете настройките за защита на устройството и SIM или USIM картата.
• Шифроване на устройство: Настройте парола, за да шифровате информацията запазена на
устройството. Трябва да въведете тази парола всеки път щом включите устройството.
Заредете батерията, преди да активирате тази настройка, защото шифроването на данните
може да отнеме повече от час.
• Шифроване на външна SD карта:
– – Шифроване: Задайте шифроване на файловете, когато ги запазвате в картата с памет.
– – Пълно шифроване: Задайте шифроване на всички файлове на картата с памет.
– – Изключване на мултимедийни файлове: Задайте шифроване на всички файлове на
картата с памет, освен медийните файлове.
Ако върнете устройството си към фабричните настройки, докато тази настройка
е активирана, устройството няма да може да прочете шифрованите ви файлове.
Деактивирайте настройката преди да върнете устройството към фабричните му
настройки.
88
Настройки
• Дистанционно управление: Настройте, за да добиете контрол през Интернет над вашето
загубено или откраднато устройство. За да използвате тази функция, трябва да влезете в своя
Samsung акаунт.
– – Регистриране за акаунт: Добавете или прегледайте своите Samsung акаунти.
– – Използване на безжични мрежи: Настройте, за да позволите събирането на информация
за местоположението ви, за да се определи местоположението на изгубено или откраднато
ви устройство чрез Wi-Fi и мобилни мрежи.
• Предупр. за смяна на SIM: Активирайте или деактивирайте функцията Намери моя телефон,
която ви помага да откриете устройството, ако го загубите или ви бъде откраднато.
• Уебст. Намери моя телефон: Идете на уебсайта SamsungDive (www.samsungdive.com). От
SamsungDive сайта можете да проследите и контролирате загубеното ви устройство.
• Настройване на заключване на SIM картата:
– – Заключи SIM картата: Активирайте или деактивирайте функцията за заключване с PIN код,
с която се изисква въвеждане на PIN, преди да може да се използва устройството.
– – Промяна на PIN на SIM картата: Променете PIN кода, който се използва за достъп до
данните в SIM или USIM картата.
• Направи паролата видима: По подразбиране устройството скрива паролите за защита.
Настройте устройството да показва паролите, докато ги въвеждате.
• Администратори на устройство: Вижте администраторите, инсталирани на устройството.
Можете да разрешите на администраторите на устройството да прилагат нови политики към
устройството.
• Неизвестни източници: Изберете, за да инсталирате приложения от всеки източник. Ако това
не е зададено, теглете приложения само от Play Store.
• Доверени данни: Използвайте сертификати и удостоверения, за да си осигурите сигурно
използване на различни приложения.
• Инст. от памет на устройството: Инсталирайте шифровани сертификати, които са запазени в
USB устройството за съхранение.
• Изтр. на данните за удостовер.: Заличете съдържанието на удостоверенията от устройството
и нулирайте паролата.
89
Настройки
Език и въвеждане
Променете настройките за въвеждане на текст.
Език
Изберете език за показване на всички менюта и приложения.
По подразбиране
Изберете типа на клавиатурата по подразбиране за въвеждане на текст.
Гласово въвеждане с Google
За да промените настройките на гласов вход, чукнете
.
• Езици за въвеждане: Изберете езици за въвеждане на текст.
• Блокиране на обидни думи: Настройте, за да забраните на устройството да разпознава
неприличните думи от гласовия вход.
Клавиатура Samsung
За да промените настройките на Samsung клавиатурата, чукнете
.
• Портр. типове клавиатури: Променете оформлението на клавиатурата.
• Език на въвеждане: Изберете езици за въвеждане на текст.
• Текст с предвиждане: Активирайте режима за предвиждане на текст, за да предвидите думи
на база на въведеното от вас, при което се извеждат предложения за думи. Можете също да
персонализирате настройките за предвиждане на думи.
• Непрекъснато въвеждане: Настройте, за да въвеждате текст като плъзгате по клавиатурата.
• Плъзгане на клавиатура: Активирайте или деактивирайте функцията за плъзгане по
клавиатурата за режима на въвеждане на текст. Превключете между режими на въвеждане
чрез превъртане наляво или надясно по клавиатурата.
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в
която се намирате.
90
Настройки
• Ръкопис: Активирайте режима на ръкопис и персонализирайте настройките за режим
ръкопис, като време за разпознаване, дебелина на перото или цвят на перото.
• Гласов вход: Активирайте функцията за гласово въвеждане, за да въвеждате текст чрез глас.
• Автоматично преобразуване в главни: Настройте устройството автоматично да изписва
главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или
удивителен знак.
• Автоматични интервали: Настройте устройството автоматично да вмъква интервал между
думите.
• Автоматична пунктуация: Настройте устройството да вмъква точка, когато чукнете двукратно
на клавиша за интервали.
• Визуализация на символа: Настройте устройството да показва голямо изображение на всяка
буква, която чукнете.
• Звук при нат. на клавиш: Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
• Самоучител: Научете се как да въвеждате текст със Samsung клавиатура.
• Нyлиране на настройките: Нулирайте настройките на Samsung клаиватурата.
Гласово търсене
• Език: Изберете език за гласовото разпознаване.
• Синтезиране на говор: Настройте устройството да предоставя гласова информация, за да ви
предупреждава за текущото действие.
• Блокиране на обидни думи: Скрийте неприличните думи в резултатите от гласовото търсене.
Изход на синтез на реч
• Предпочитано TTS ядро: Изберете ядро за синтез на речта. За да променете настройките за
изпълнимите ядра за синтез на речта, чукнете .
• Скорост на речта: Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
• Слушане на пример: Прослушайте примерен прочетен текст.
• Режим Шофиране: Активирайте режим шофиране, за да настройте устройството да чете
съдържанието на глас и да използва специално зададени приложения в режим на шофиране.
Скорост на показалеца
Регулирайте скоростта на показалеца за мишката или тракпада, свързани с устройството Ви.
91
Настройки
Архивиране и нулиране
Променете настройките за управление на настройките и данните.
• Архивиране на моите данни: Настройте вашите настройки и данни за приложенията да се
архивират на Google сървър.
• Акаунт за архивиране: Задайте или променете своя Google акаунт за архивиране.
• Автомат. възстановяване: Настройте възстановяване на настройките и данните за
приложения при преинсталиране на приложения на вашето устройство.
• Нулиране с фабричните данни: Възстановете настройките до фабричните им стойности по
подразбиране и изтрийте всички данни.
Добавяне на акаунт
Добавете ймеил или SNS акаунти.
Движение
Активирайте характеристиката за движение и променете настройките за разпознаване да
движение.
• Умно известяване: Настройте устройството да ви известява, ако имате пропуснати
повиквания или нови съобщения, когато вдигнете устройството.
• Разклатете, за да актуализирате: Настройте устройството да търси други Bluetooth
устройства чрез поклащането му.
• Завъртете, за да заглушите/паузирайте: Задайте заглушаване на входящи повиквания,
аларми, музика и FM радиото като поставите устройството с лице надолу.
• Научете за движенията: Вижте самоучителя за контролиращите движения.
92
Настройки
Дата и час
Идете до и променете следните настройки, за да контролирате как устройството да показва часа и
датата.
Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, часът и датата ще
бъдат нулирани.
• Автоматично дата и час: Автоматична актуализация на часа и датата, когато сменяте часови
зони.
• Настройка на дата: Ръчна настройка на настоящата дата.
• Задаване на час: Ръчна настройка на настоящия час.
• Авто часова зона: Настройте, за да получавате информация за часовата зона от мрежата,
когато сменяте часови зони.
• Избор на часови пояс: Задайте своя домашен часови пояс.
• Използване на 24-часов формат: Покажете часа в 24-часов формат.
• Избор на формат на датата: Изберете формат на датата.
Достъпност
Услугите за достъпност са специални функции за хората с определени физически недостатъци.
Идете до следните настройки и ги променете, за да подобрите достъпността на устройството.
• Автоматично завъртане екран: Настройте интерфейса да се завърта автоматично, когато
завъртате устройството.
• Време на изчакване на екрана Настройте продължителността от време, преди да се изключи
подсветката на дисплея на устройството.
• Изговорете паролите: Настройте устройството да изговаря на глас паролите, които
въвеждате с TalkBack.
• Отговор/край на разговори:
– – Клавишът за начало отговаря на повикване: Настройте устройството да отговаря на
повикване, когато натиснете началния бутон.
– – Бутон Вкл. прекъсва разг.: Настройте устройството да завършва повикване, когато
натиснете бутона за Вкл./Изкл.
93
Настройки
• Бърз клавиш за достъпност: Добавете кратък път до Достъпност на бързите менюта, които
се появяват, когато натиснете и задържите бутона Вкл./Изкл.
• TalkBack: Активирайте TalkBack, който осигурява гласова обратна връзка.
• Р-р на шрифт: Променете размера на шрифта.
• Изход на синтез на реч:
– – Предпочитано TTS ядро: Изберете ядро за синтез на речта. За да променете настройките
за изпълнимите ядра за синтез на речта, чукнете .
– – Скорост на речта: Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
– – Слушане на пример: Прослушайте примерен прочетен текст.
– – Режим Шофиране: Активирайте режим шофиране, за да настройте устройството да
чете съдържанието на глас и да използва специално зададени приложения в режим на
шофиране.
• Подобряване на уеб достъпност: Настройте приложенията да инсталират мрежови
скриптове, за да направят тяхното съдържание по-достъпно.
• Моно звук: Активирайте моно звук, когато слушате аудио запис само с една слушалка за ухо.
• Изключ. на всички звуци: Заглушете всички звуци на устройството.
• Продължителност за натискане и задържане: Настройте времето за разпознаване за
чукване и задържане на екрана.
Опции за разработчици
Променете настройките за разработване на приложения.
• Парола за архивиране на настолен компютър: Настройте парола, за да подсигурите вашите
архивирани данни.
• Оставане буден: Настройте екрана да остане включен, докато батерията се зарежда.
• Защитаване на SD картата: Настройте да се пита за потвърждаване, когато се четат данни от
карта с памет.
• USB поправки: Активирайте режим на USB поправки, за да свържете устройството си с
компютър с помощта на USB кабел.
94
Настройки
• Разрешаване на недействителни местоположения: Разрешете изпращане на непроверени
местоположения и информация за услуги до услугата Мениджър на местоположения за
проверка.
• Изберете приложение за поправяне: Изберете приложение за поправка и предотвратете
грешки, когато паузирате поправката.
• Изчакване за отстраняването на грешки: Настройте, за да предотвратите от зареждане на
избраното приложение, докато поправката не е готова.
• Показване на докосванията: Настройте, за да се показва курсора, когато докосвате екрана.
• Пок. местоп. на курсора: Настройте, за да се показват координатите и следите на курсора,
когато докосвате екрана.
• Показвай границите на оформлението: Задайте, за да покажете граници.
• Показвай преглед на актуализациите на GPU: Настройте, за да примигват части от екрана,
когато са актуализирани с GPU.
• Показвай актуализациите на екрана: Настройте, за да премигват части от екрана, когато са
актуализирани.
• Мащаб на аним. на проз.: Изберете скорост на отварянето и затварянето на изскачащите
прозорци.
• Мащаб на анимация на преход: Изберете скорост на смяната между екраните.
• Мащаб на продължителност на аниматор: Изберете колко дълго ще се показват изскачащите
прозорци.
• Деактивиране на хардуерни слоеве: Задайте, за да скриете хардуерните слоеве.
• Принудителна GPU визуал.: Настройте да се използва 2D хардуерно ускорение, за да се
подобри графичната работа.
• Стриктен режим: Настройте устройството да премигва с екран, когато приложенията
извършват дълги действия.
95
Настройки
• Покажи CPU натов.: Настройте, за да се показват всички активни процеси.
• Профил за GPU визуализиране: Настройте, за да се проверява времето за GPU визуализация.
• Активиране на следи: Настройте, за да запишете следи на приложение или системната
работа.
• Не пази дейностите: Настройте, за да затворите работещо приложение, когато стартирате
ново приложение.
• Ограничаване на фонови процеси: Настройте, за да ограничите броя на процесите, които
могат да се изпълняват на фона.
• Показване на всички ANR: Настройте устройството да ви уведомява за неотговарящи
приложения, които се изпълняват на фона.
За устройството
Достъп до информация за устройството и актуализиране на софтуера на устройството.
96
Отстраняване на
неизправности
Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви
подканва да въведете един от следните кодове:
• Парола: Когато е включена функцията за заключване на устройството, трябва да въведете
паролата, която сте настроили.
• PIN: Когато използвате устройството за първи път или е включена опцията за изискване на
PIN, трябва да въведете PIN кода, който сте получили с вашата SIM или USIM карта. Можете да
изключите тази функция чрез менюто за заключване на SIM картата.
• PUK: Вашата SIM или USIM карта е блокирана, обикновено в резултат на няколко грешни опита
да въведете своя PIN код. Трябва да въведете PUK кода, получен от вашия доставчик на услуги.
• PIN2: Когато достъпите меню, изискващо PIN2, трябва да въведете PIN2, предоставен със SIM
или USIM картата. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.
Вашето устройство показва съобщенията за грешка в мрежата и
услугата
• Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие е възможно да изгубите покритие.
Преместете се в друга област и опитайте отново.
• Не е възможно да достъпите някои опции без абонамент. Свържете се със своя доставчик на
услуги за повече информация.
Сензорният екран реагира бавно или некоректно
Ако вашето устройство има сензорен екран и той не реагира коректно, опитайте следното:
• Отстранете всякакви защитни покрития от сензорния екран. Защитните покрития може
да попречат на устройството да разпознае вашите команди и не са препоръчителни за
устройства със сензорен екран.
• Уверете се, че ръцете ви са чисти и сухи, когато почуквате по сензорния екран.
• Рестартирайте устройството си, за да изчистите всякакви временни софтуерни грешки.
• Уверете се, че софтуерът на вашето устройство е надградено до последната версия.
• Ако сензорният екран е надраскан или повреден, отнесете устройството в сервизен център на
Samsung.
97
Отстраняване на неизправности
Вашето устройство замръзва или има фатални грешки
Ако вашето устройство замръзва или прекъсва е възможно да се наложи да затворите някои
програми или да нулирате устройството, за да възстановите функционалността му. Ако
устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте бутона за включване за
8-10 секунди. Устройството автоматично се рестартира.
Ако това не реши проблема, изпълнете възстановяване на заводските настройки. На екрана с
приложения чукнете Настройки → Архивиране и нулиране → Нулиране с фабричните данни
→ Нулиране на устройството → Изтрий всички.
Повикванията пропадат
Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие е възможно да изгубите връзка с мрежата.
Преместете се в друга област и опитайте отново.
Изходящите повиквания не се осъществяват
• Уверете се, че сте натиснали бутона Набери.
• Уверете се, че сте свързан към правилната клетъчна мрежа.
• Уверете се, че не сте задали забрана на разговори на номера, който търсите.
Входящите повиквания не се осъществяват
• Уверете се, че устройството ви е включено.
• Уверете се, че сте свързан към правилната клетъчна мрежа.
• Уверете се, че не сте задали забрана на разговори на номера, от който ви търсят.
Отсрещната страна не чува говора ви при разговор
• Уверете се, че не сте покрили вградения микрофон.
• Уверете се, че микрофонът е близо до устата ви.
• Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.
98
Отстраняване на неизправности
Качеството на звука е лошо
• Уверете се, че не блокирате вградената антена на устройството.
• Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие е възможно да изгубите покритие.
Преместете се в друга област и опитайте отново.
Когато набирате от списъка със записи, повикването не се осъществява
• Уверете се, че в списъка със записи е запазен коректен номер.
• При нужда въведете отново и запазете номера.
• Уверете се, че не сте задали забрана на разговори на номера на този запис.
Устройството издава звук и иконата на батерията е празна
Батерията ви е изтощена. Презаредете или подменете батерията, за да продължите да използвате
устройството.
Батерията не се зарежда коректно или устройството се изключва
• Контактите на батерията може да са замърсени. Почистете и двата златисти контакта с чиста,
суха кърпа и опитайте отново да заредите батерията.
• Ако батерията вече не се зарежда напълно, изхвърлете я на обозначено за целта място
и я заменете с нова батерия (допитайте се до местните наредби за изхвърляне на опасни
отпадъци).
Вашето устройство е горещо на допир
Когато използвате приложения, които изискват повече енергия, или използвате приложения на
устройството продължително време, то може да се загрее. Това е нормално и не би повлияло на
продължителността на живот и ефективността на вашето устройство.
99
Отстраняване на неизправности
При стартиране на камерата се появяват съобщения за грешка
Вашето Samsung устройство трябва да има достатъчно свободна памет и енергия в батерията, за
да задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешка при стартиране на
камерата, опитайте следното:
• Заредете батерията или я заменете с друга, която е напълно заредена.
• Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от
устройството.
• Рестартирайте устройството. Ако все още изпитвате проблеми с приложението за камерата,
след като сте опитали горните стъпки, свържете се със сервизен център на Samsung.
При стартиране на FM радио се появяват съобщения за грешка
Приложението за FM радио на вашето Samsung устройство използва кабела на слушалките
като антена. Без да свържете слушалките, FM радиото не може да намери радио станции. За
да използвате FM радиото, първо се уверете, че слушалките са свързани правилно. След това
сканирайте ефира и запазете наличните станции.
Ако все още не можете да използвате FM радиото, след като сте изпълнили горните стъпки,
опитайте да намерите желаната станция с друг радио приемник. Ако можете да чуете станцията с
друг радио приемник, вашето устройство може да има нужда от сервизна помощ. Свържете се със
сервизен център на Samsung.
При отваряне на музикални файлове се появяват съобщения за грешка
Някои музикални файлове може да не бъдат възпроизведени на вашето Samsung устройство
поради ред причини. Ако получавате съобщения за грешка, когато отваряте музикални файлове на
вашето устройство, опитайте следното:
• Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от
устройството.
• Уверете се, че музикалния файл не е защитен с Digital Rights Management (DRM). Ако файлът
е защитен с DRM, уверете се, че имате подходящия лиценз или ключ, за да възпроизведете
файла.
• Уверете се, че вашето устройство поддържа този тип файл.
100
Отстраняване на неизправности
Не можете да откриете друго Bluetooth устройство
• Уверете се, че функцията Bluetooth на вашето устройство е включена.
• При нужда се уверете, че функцията Bluetooth на другото устройство, с което желаете да се
свържете е включена.
• Уверете се, че вашето и другото Bluetooth устройства са на разстояние не повече от
максимално допустимото за Bluetooth комуникация (10 м).
Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung.
Не се установява връзка при свързване на устройството с компютър
• Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
• Потвърдете, че имате подходящите инсталирани и актуализирани драйвери на вашия
компютър.
• Ако сте потребител на Windows XP, уверете се, че имате инсталиран на вашия компютър
Service Pack 3 или по-висок.
• Уверете се, че имате инсталирани на вашия компютър Samsung Kies 2.0 или Windows Media
Player 10 или по-високи.
Появява се малка пролука около външната страна на корпуса на
устройството
• Пролуката е необходима производствена функция и може да се получи малко разклащане и
вибриране на някои части.
• С времето триенето между частите може да причини малко разширяване на пролуката.
101
Част от съдържанието може да е различна на вашето устройство в зависимост от региона или
доставчика на услуги.
www.samsung.com
Bulgarian. 03/2013. Rev. 1.1
Download PDF

advertising