Samsung | S22D300NY | Samsung S23C350H Наръчник за потребителя

Ръководство за
потребителя
S19C350NW
S22C350B
S22C350H
S23C340H
S23C350B
S23C350H
S24C340HL
S24C350BL
S24C350HL
S24C350H
S27C350H
Цветът и обликът могат да се различават в
зависимост от продукта, а спецификациите
подлежат на промяна без предизвестие с оглед
подобряване на работата.
BN46-00312A-11
Съдържание
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ
ПРОДУКТА
11
Авторски права
11
Използвани икони в това ръководство
12
Почистване
13
Подсигуряване на мястото за
инсталиране
13
Предпазни мерки във връзка със
съхранение
14
Мерки за безопасност
14
Символи, обозначаващи мерки за
безопасност
Електричество и безопасност
Инсталиране
Действие
15
17
19
ПОДГОТОВКА
24
Правилна стойка за използване на
продукта
25
Проверка на съдържанието
25
26
Премахване на опаковката
Проверка на компонентите
27
Части (S19C350NW)
27
29
30
Преди бутони
Указание за директни бутони
Указаниe за функционалните бутони
32
Части (S22C350B / S23C350B /
S24C350BL / S22C350H / S23C340H /
Съдържание
2
Съдържание
S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)
32
34
35
37
38
39
СВЪРЗВАНЕ И
ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ВЪНШНО УСТРОЙСТВО
Преди бутони
Указание за директни бутони
Указаниe за функционалните бутони
Обратна страна "(S19C350NW)"
Обратна страна "(S22C350B / S23C350B /
S24C350BL)"
Обратна страна "(S22C350H / S23C340H /
S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
40
Инсталиране
40
41
42
43
Прикрепяне на стойката
Премахване на стойката
Настройка на наклона на устройството.
Заключване против кражба
44
Преди свързване
44
Основни проверки преди свързване
Съдържание
3
Съдържание
45
Свързване и използване на компютър
45
Свързване чрез D-SUB кабела (аналогов
тип)
Свързване с DVI кабел "(S22C350B /
S23C350B / S24C350BL)"
Свързване с DVI-HDMI кабел "(S22C350B /
S23C350B / S24C350BL)"
Свързване чрез HDMI кабел "(S22C350H /
S23C340H / S23C350H /S24C340HL /
S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
Свързване с HDMI-DVI кабел "(S22C350H /
S23C340H / S23C350H /S24C340HL /
S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
Свързване към слушалки "(S22C350H /
S23C340H / S23C350H /S24C340HL /
S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
Свързване на захранването
Подреждане на свързаните кабели
Промяна на звуковите настройки в Windows
Инсталиране на драйвер
Настройване на оптимална резолюция
Промяна на резолюцията с помощта на
компютър
46
46
47
47
48
48
49
50
51
52
53
НАСТРОЙКА НА ЕКРАНА
"(S19C350NW)"
57
Brightness
57
Конфигуриране на Brightness
58
Contrast
58
Конфигуриране на Contrast
59
Sharpness
59
Конфигуриране на Sharpness
60
SAMSUNG MAGIC Bright
60
Конфигуриране на SAMSUNG MAGIC Bright
61
SAMSUNG MAGIC Angle
61
Конфигуриране на SAMSUNG MAGIC Angle
Съдържание
4
Съдържание
НАСТРОЙКА НА ЕКРАНА
"(S22C350B / S23C350B /
S24C350BL)"
63
SAMSUNG MAGIC Upscale
63
Конфигуриране на SAMSUNG MAGIC
Upscale
64
Image Size
64
Смяна на Image Size
65
H-Position и V-Position
65
Конфигуриране на H-Position и V-Position
66
Coarse
66
Регулиране на Coarse
67
Fine
67
Настройване на Fine
68
Brightness
68
Конфигуриране на Brightness
69
Contrast
69
Конфигуриране на Contrast
70
Sharpness
70
Конфигуриране на Sharpness
71
SAMSUNG MAGIC Bright
71
Конфигуриране на SAMSUNG MAGIC Bright
72
SAMSUNG MAGIC Angle
72
Конфигуриране на SAMSUNG MAGIC Angle
74
SAMSUNG MAGIC Upscale
74
Конфигуриране на SAMSUNG MAGIC
Upscale
75
Image Size
75
Смяна на Image Size
77
H-Position и V-Position
77
Конфигуриране на H-Position и V-Position
78
Coarse
78
Регулиране на Coarse
Съдържание
5
Съдържание
НАСТРОЙКА НА ЕКРАНА
"(S22C350H / S23C340H /
S23C350H / S24C340HL /
S24C350H / S24C350HL /
S27C350H)"
КОНФИГУРИРАНЕ НА
TINT
79
Fine
79
Настройване на Fine
80
Brightness
80
Конфигуриране на Brightness
81
Contrast
81
Конфигуриране на Contrast
82
Sharpness
82
Конфигуриране на Sharpness
83
SAMSUNG MAGIC Bright
83
Конфигуриране на SAMSUNG MAGIC Bright
85
SAMSUNG MAGIC Angle
85
Конфигуриране на SAMSUNG MAGIC Angle
87
SAMSUNG MAGIC Upscale
87
Конфигуриране на SAMSUNG MAGIC
Upscale
88
Image Size
88
Смяна на Image Size
90
HDMI Black Level
90
Конфигуриране на настройките за HDMI
Black Level
91
H-Position и V-Position
91
Конфигуриране на H-Position и V-Position
92
Coarse
92
Регулиране на Coarse
93
Fine
93
Настройване на Fine
94
Red
94
Конфигуриране на Red
Съдържание
6
Съдържание
КООРДИНИРАНЕ НА OSD
НАСТРОЙКА И
НУЛИРАНЕ
"(S19C350NW)"
95
Green
95
Конфигуриране на Green
96
Blue
96
Конфигуриране на Blue
97
Color Tone
97
Конфигуриране на настройките за Color
Tone
98
Gamma
98
Конфигуриране на Gamma
99
Language
99
Смяна на Language
100
Menu H-Position и Menu V-Position
100
Конфигуриране на Menu H-Position и Menu
V-Position
101
Display Time
101
Конфигуриране на Display Time
102
Transparency
102
Смяна на Transparency
103
Reset
103
Инициализиране на настройки (Reset)
104
Eco Saving
104
Конфигуриране на Eco Saving
105
Off Timer
105
Конфигуриране на Off Timer
106
Turn Off After
106
Конфигуриране на Turn Off After
107
Key Repeat Time
107
Конфигуриране на Key Repeat Time
Съдържание
7
Съдържание
НАСТРОЙКА И
НУЛИРАНЕ "(S22C350B /
S23C350B / S24C350BL)"
НАСТРОЙКА И
НУЛИРАНЕ "(S22C350H /
S23C340H / S23C350H /
S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)"
108
Power LED On
108
Конфигуриране на Power LED On
109
Reset
109
Инициализиране на настройки (Reset)
110
Eco Saving
110
Конфигуриране на Eco Saving
111
Off Timer
111
Конфигуриране на Off Timer
112
Turn Off After
112
Конфигуриране на Turn Off After
113
PC/AV Mode
113
Конфигуриране на PC/AV Mode
114
Key Repeat Time
114
Конфигуриране на Key Repeat Time
115
Source Detection
115
Конфигуриране на Source Detection
116
Power LED On
116
Конфигуриране на Power LED On
117
Reset
117
Инициализиране на настройки (Reset)
118
Eco Saving
118
Конфигуриране на Eco Saving
119
Off Timer
119
Конфигуриране на Off Timer
120
Turn Off After
120
Конфигуриране на Turn Off After
121
PC/AV Mode
121
Конфигуриране на PC/AV Mode
Съдържание
8
Съдържание
МЕНЮ ИНФОРМАЦИЯ И
ДРУГИ
ИНСТАЛИРАНЕ НА
СОФТУЕРА
РЪКОВОДСТВО ЗА
ОТСТРАНЯВАНЕ НА
НЕИЗПРАВНОСТИ
СПЕЦИФИКАЦИИ
122
Key Repeat Time
122
Конфигуриране на Key Repeat Time
123
Source Detection
123
Конфигуриране на Source Detection
124
Power LED On
124
Конфигуриране на Source Detection
125
INFORMATION
125
Показване на INFORMATION
126
Конфигуриране на Brightness и
Contrast на началния екран
127
Конфигуриране на Volume в началния
екран
128
MagicTune
128
128
129
Какво е "MagicTune"?
Инсталиране на софтуера
Премахване на софтуера
130
MultiScreen
130
131
Инсталиране на софтуера
Премахване на софтуера
132
Изисквания, преди да се свържете с
център за обслужване на клиенти на
Samsung
132
132
132
Изпробване на продукта
Проверка на разделителната способност и
честотата
Проверете следното.
135
ВиО
137
Общи "(S19C350NW)"
Съдържание
9
Съдържание
ПРИЛОЖЕНИЕ
139
Общи "(S22C350B / S23C350B /
S24C350BL)"
141
Общи "(S22C350H / S23C340H)"
143
Общи "(S23C350H / S24C340HL)"
145
Общи "(S24C350HL / S24C350H /
S27C350H)"
147
Пестене на енергия
149
Таблица със стандартни режими на
сигнал
152
Свържете се със SAMSUNG
WORLDWIDE
158
Отговорност за платената услуга (цена
за клиентите)
158
159
159
Без производствен дефект
Повреда на продукта, причинена от клиента
Други
160
Правилно изхвърляне
160
Правилно третиране на изделието след края
на експлоатационния му живот
161
Терминология
ИНДЕКС
Съдържание
10
Преди да използвате продукта
Авторски права
Съдържанието на това ръководство подлежат на промяна без предизвестие с цел да се подобри
качеството.
2013 Samsung Electronics
Samsung Electronics притежава авторските права върху това ръководство.
Използването или възпроизвеждането на това ръководство или части от него без разрешението
на Samsung Electronics е забранено.
Microsoft и Windows са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation.
VESA, DPM и DDC са регистрирани търговски марки на Video Electronics Standards Association.

Може да се начисли такса за администриране, ако:

(a) е извикан техник по ваше настояване и няма дефект в продукта.(т.е. не сте прочели
ръководството за потребителя)

(b) занесете уреда в сервизен център и няма дефект в продукта.(т.е. не сте прочели
ръководството за потребителя).

Сумата за тази такса за администриране ще ви бъде съобщена, преди да се извърши
каквато и да е било работа или посещение вкъщи.
Използвани икони в това ръководство
Следните изображения служат само за справка. Реалните
ситуации може да се различават от показаното в изображенията.
Преди да използвате продукта
11
Преди да използвате продукта
Почистване
Бъдете внимателни, когато почиствате, тъй като панелът и външната част на усъвършенстваните
LCD модели лесно се надраскват.
По време на почистване следвайте посочените стъпки.
1. Изключете монитора и компютъра.
2. Извадете захранващия кабел от монитора.
Задръжте захранващия кабел за щепсела и не докосвайте кабела с
мокри ръце. В противен случай може да възникне токов удар.
3. Забършете монитора с чиста, мека и суха кърпа.

Не използвайте почистващ препарат, който съдържа
алкохол, разтворител или може да повреди
повърхността на монитора.
!

Не напръсквайте монитора директно с вода или
почистващ препарат.
4. Намокрете мека и суха кърпа във вода и изцедете добре, за да
почистите външната част на монитора.
5. Включете захранващия кабел в устройството едва след като
последното е почистено.
6. Включете монитора и компютъра.
!
Преди да използвате продукта
12
Преди да използвате продукта
Подсигуряване на мястото за инсталиране

Осигурете известно пространство около продукта за проветряване. Повишаване на
вътрешната температура може да причини пожар и повреда на продукта. Уверете се, че сте
осигурили пространството, което е показано по-долу, или по-голямо пространство, когато
инсталирате продукта.
Външният вид може да е различен в зависимост от продукта.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Предпазни мерки във връзка със съхранение
Ако вътрешността на монитора се нуждае от почистване, непременно се обърнете към център
за обслужване на клиенти на Samsung (страница 152). (може да се начисли такса за услугата).
Преди да използвате продукта
13
Преди да използвате продукта
Мерки за безопасност
Внимание
ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ ОТВАРЯЙТЕ
Внимание : ЗА ДА НАМАЛИТЕ ОПАСНОСТТА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ ИЗВЖДАЙТЕ
КАПАКА (ИЛИ ЗАДНИЯ КАПАК). ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, КОИТО ДА СЕ ЗАМЕНЯТ ОТ
ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА СЕРВИЗИРАНЕ СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ.
Този символ показва, че вътре има високо напрежение. Опасно е да
осъществявате какъвто и да е било контакт с вътрешната част на
продукта.
Този символ предупреждава, че е включена важна литература, относно
управлението и поддръжката на продукта.
Символи, обозначаващи мерки за безопасност
Предупреждение
Ако инструкциите не се спазват, е възможно да бъде причинено
сериозно нараняване или смърт.
Внимание
Ако инструкциите не се спазват, може да се причини нараняване
или щети по собствеността.
Забранено е извършването на дейностите, обозначени с този
символ.
Инструкциите, маркирани с този символ, трябва да се спазват.
Преди да използвате продукта
14
Преди да използвате продукта
Електричество и безопасност
Следните изображения служат само за справка. Реалните ситуации може да се различават от
показаното в изображенията.
Предупреждение
Не използвайте повреден захранващ кабел или щепсел, нито разхлабен
контакт.

Може да възникне токов удар или пожар.
Не включвайте много уреди в един същ контакт.

В противен случай контактът може да прегрее и да причини пожар.
Не пипайте захранващия щепсел с мокри ръце.

В противен случай може да възникне токов удар.
Включвайте щепсела докрай, за да не е неустойчив.

Неустойчивото включване може да причини пожар.
!
Включвайте щепсела в заземен електрически контакт (само изолирани
устройства от тип 1).
!

Може да възникне токов удар или да се нараните.
Не огъвайте и не дърпайте със сила захранващия кабел. Не притискайте
захранващия кабел с тежки предмети.

Повреден захранващ кабел може да причини токов удар или пожар.
Не поставяйте захранващия кабел или устройство в близост до топлинни
източници.

Може да възникне токов удар или пожар.
Отстранявайте чужди частици като прах, натрупан около клемите на
щепсела и контакта, със суха кърпа.
!

В противен случай може да възникне пожар.
Преди да използвате продукта
15
Преди да използвате продукта
Внимание
Не изключвайте захранващия кабел, докато устройството работи.

Устройството може да се повреди при токов удар.
Не използвайте захранващия кабел за продукти, различни от указаните за
използване от Samsung.
!

Може да възникне токов удар или пожар.
Старайте се нищо да не взпрепятства мястото, където щепселът се
включва в контакта.
!

Ако възникне проблем с устройството, изключете захранващия кабел,
за да отнемете изцяло захранването.
Заханването, подавано към устройството, не може да се изключи
изцяло от бутона на захранването.
Дръжте щепсела, когато изключвате захранващия кабел от контакта.

Може да възникне токов удар или пожар.
!
Преди да използвате продукта
16
Преди да използвате продукта
Инсталиране
Предупреждение
Не поставяйте свещи, устройства за отблъскване на насекоми или цигари
върху устройството. На поставяйте продукта в близост до топлинни
източници.

В противен случай може да възникне пожар.
Избягвайте поставянето на устройството в тесни пространства с лоша
вентилация, например на рафт на библиотека или в стенен шкаф.

В противен случай може да възникне пожар поради повишената
вътрешна температура.
Дръжте опаковъчните пликове на устройството на място, което не може да
бъде достигнато от деца.
!

Децат може да се задушат.
Не поставяйте устройството върху нестабилна или вибрираща повърхност
(нестабилен рафт, повърхност под наклон и др.).

Устройството може да падне и да се счупи или да нарани някого.

Използването на устройството на места с прекомерна вибрация може
да го повреди или да причини пожар.
Не монтирайте устройството в автомобил или на място, изложено на прах,
влага (капане на вода и др.), масло или дим.
!

Може да възникне токов удар или пожар.
Не излагайте устройството на пряка слънчева светлина, топлина или
нагорещени предмети като кухненска печка.

В противен случай продължителността на живот на устройството може
да бъде намалена или да възникне пожар.
Не включвайте устройството в близост до малки деца.

Устройството може да падне и да нарани дете.
Хранителните масла, например соево олио, може да повреди или
деформира продукта. Не поставяйте продукта в кухня или в близост до
кухненски шкаф.
Преди да използвате продукта
17
Преди да използвате продукта
Внимание
Внимавайте да не изпуснете устройството, когато го премествате.

В противен случай това може да причини неизправност в устройството
или нараняване.
!
Не поставяйте устройството върху предната му страна.

Екранът може да се повреди.
Когато поставяте устройството върху шкаф или рафт, проверявайте дали
долния ръб на предната част на устройството не се подава навън.

Устройството може да падне и да се счупи или да нарани някого.

Поставяйте устройството само върху шкафове или рафтове с
подходящ размер.
Поставяйте устройството внимателно.

Устройството може да падне и да се счупи или да нарани някого.
!
SAMSUNG
!
Поставянето на устройството на необичайни места (изложени на много
фини частици, химически вещества или екстремални температури, на
летище или железопътна гара, където то трябва да работи непрекъснато
продължителен период от време) може сериозно да влоши работните му
характеристики.

Непременно преди да извършите монтаж направете справка с център
за обслужване на клиенти на Samsung (страница 152), ако искате да
поставите устройството на такова място.
Преди да използвате продукта
18
Преди да използвате продукта
Действие
Предупреждение
През устройството преминава високо напрежение. Не правете опити сами
да разглобявате, поправяте или модифицирате устройството.

Може да възникне токов удар или пожар.

За извършване на ремонт се обърнете към център за обслужване на
клиенти на Samsung (страница 152).
Преди да премествате устройството, изключете захранващия бутон и
захранващия кабел и всички останали свързани кабели.
!

В противен случай захранващият кабел може да се повреди и в
резултат да възникне пожар или токов удар.
Ако устройството издава необичаен шум, усетите миризма на изгоряло или
забележите, че пуши, изключете незабавно захранващия кабел и се
свържете с център за обслужване на клиенти на Samsung (страница 152).
!

Може да възникне токов удар или пожар.
Не позволявайте деца да се провесват на устройството или да се
покатерват върху него.

Устройството може да падне, а детето ви да се нарани или да му бъде
нанесена тежка телесна повреда.
Ако устройството падне или външната му повърхност се повреди,
изключете устройството, извадете захранващия кабел и се свържете с
център за обслужване на клиенти на Samsung (страница 152).

В противен случай може да възникне токов удар или пожар.
Не поставяйте тежки предмети, играчки или сладки неща върху
устройството.

Устройството или тежките предмети могат да паднат, докато децата се
опитват да достигнат играчката или сладките неща, което да доведе до
сериозно нараняване.
По време на разразила се буря със светкавици или гръмотевици,
изключете устройството и извадете захранващия кабел от контакта.
!

Може да възникне токов удар или пожар.
Не изпускайте предмети върху устройството и не прилагайте натиск.

Може да възникне токов удар или пожар.
!
Преди да използвате продукта
19
Преди да използвате продукта
Не премствайте устройството, като дърпате захранващия или друг кабел.

В противен случай захранващият кабел и устройството може да се
повредят и в резултат да възникне пожар или токов удар.
Ако откриете изтичане на газ, не докосвайте продукта или щепсела.
Незабавно осигурете вентилация на мястото.
!
GAS

Искрите може да предизвикат експлозия или пожар.
Не повдигайте и не премествайте устройството, като дърпате захранващия
или друг кабел.

В противен случай захранващият кабел и устройството може да се
повредят и в резултат да възникне пожар или токов удар.
Не използвайте и не съхранявайте избухлив спрей или запалими материали
близо до уреда.

!
Може да възникне експлозия или пожар.
Проверете дали вентилационните отвори не са блокирани от покривка на
маса или пердета.

В противен случай може да възникне пожар поради повишената
вътрешна температура.
100
Не поставяйте метални предмети (пръчици за хранене, монети, фиби и др.)
или запалими предмети (хартия, клечка и др.) в отворите или портовете на
устройството.

Ако в устройството навлезе вода или попадне чуждо тяло, веднага
изключете устройството, извадете захранващия кабел и се свържете с
център за обслужване на клиенти на Samsung (страница 152).

Устройството може да се повреди или да възникне токов удар или
пожар.
Не поставяйте предмети, съдържащи течност (вази, саксии, бутилки и др.)
или метални предмети върху устройството.

Ако в устройството навлезе вода или попадне чуждо тяло, веднага
изключете устройството, извадете захранващия кабел и се свържете с
център за обслужване на клиенти на Samsung (страница 152).

Устройството може да се повреди или да възникне токов удар или
пожар.
Преди да използвате продукта
20
Преди да използвате продукта
Внимание
Оставянето на неподвижно изображение на екрана за продължителни
периоди от време може да причини остатъчни изображения или дефектни
пиксели.
!

Ако не използвате устройството продължително време, включете
енергоспестяващия режим или скрийсейвъра за движещия се образ.
-_!
Изключете захранващия кабел от контакта, ако не планирате да използвате
устройството продължителен период от време (ваканция и др.).

В противен случай може да възникне пожар, причинен от натрупалия
се прах, прегряване, токов удар или освобождаване на електричество.
Използвайте устройството с препоръчителната разделителна способност и
честота.
!

Зрението ви може да се влоши.
Не поставяйте постояннотокови захранващи адаптери на едно място.

В противен случай може да възникне пожар.
Преди да използвате постояннотоковия захранващ адаптер, го извадете от
опаковката му.

В противен случай може да възникне пожар.
Не позволявайте в постояннотоковото устройство да попадне вода или да
се навлажни.


Може да възникне токов удар или пожар.
Избягвайте да използвате устройството на открито, където може да е
изложено на дъжд или сняг.

Внимавайте да не докосвате постояннотоковия захранващ адаптер,
когато почиствате пода.
Не поставяйте постояннотоковия захранващ адаптер в близост до
всякакви топлинни източници.

В противен случай може да възникне пожар.
Дръжте постояннотоковия захранващ адаптер на добре проветрявано
място.
!
Преди да използвате продукта
21
Преди да използвате продукта
Ако поставите захранващия AC/DC адаптер така, че да виси с входа за
кабел, ориентиран нагоре, вода или други чужди вещества може да
проникнат в адаптера и да го повредят.
!
Непременно поставете захранващия AC/DC адаптер хоризонтално върху
маса или на пода.
Гледането на екрана прекалено отблизо продължително време може да
влоши зрението ви.
!
Не дръжте монитора наобратно и не го премествайте, държейки го за
стойката.

Устройството може да падне и да се счупи или да нарани някого.
Не поставяйте овлажнители или печки около устройството.

Може да възникне токов удар или пожар.
Позволявайте на очите си да почиват над 5 минути на всеки час използване
на устройството.
!

Умората на очите ще намалее.
Не докосвайте екрана, когато устройството е включено продължително
време, тъй като ще бъде нагорещено.
Дръжте дребните принадлежности на устройството далеч от деца.
!
При настройване ъгъла на поставяне на устройството или височината на
стойката бъдете внимателни.
!

В противен случай пръстите или ръцете на децата може да се
заклещят и наранят.

Прекомерното накланяне на устройството може да причини падането
му и да доведе до нараняване на някого.
Преди да използвате продукта
22
Преди да използвате продукта
Не поставяйте тежки предмети върху устройството.

Това може да причини неизправност в устройството или нараняване.
Когато използвате слушалки (независимо от вида им), не усилвайте много
звука.

Прекалено силният звук може да увреди слуха ви.
Преди да използвате продукта
23
Преди да използвате продукта
Правилна стойка за използване на продукта
Използвайте устройството, като заемете правилна стойка на тялото:
50 cm

Изправете гърба си.

Оставете пространство от 45 до 50 см между очите си и екрана и гледайте
леко изместено към долната му част.
Дръжте погледа си насочен директно пред екрана.

Настройте ъгъла на светлината така, че да не се отразява върху екрана.

Дръжте ръцете си от лакътя до китката перпендикулярно на горната част на
ръцете си и ги подравнете спрямо задната част на ръцете си.


Дръжте лактите си под приблизително точен ъгъл.
Регулирайте височината на устройството така, че да държите колената си
сгънати на 90 градуса и повече, петите ви да опират в пода, а ръцете ви да са
под нивото на сърцето.
Преди да използвате продукта
24
1
1.1
Подготовка
Проверка на съдържанието
1.1.1 Премахване на опаковката
1
Отворете кашона. Внимавайте да не повредите устройството при отваряне на кашона с
остър инструмент.
2
Извадете стиропора, ограждащ устройството.
3
Проверете компонентите и отстранете пеностирола и найлоновата опаковка.
Това изображение е само за справка.
4
Съхранявайте кутията на сухо място, за да може да я използвате за преместване на
продукта в бъдеще.
1 Подготовка
25
1
Подготовка
1.1.2 Проверка на компонентите

Свържете се с продавача, от който сте закупили продукта, ако откриете липсващи
компоненти.

Компонентите могат да изглеждат по различен начин от показаните изображения.
Компоненти
Кратко ръководство за
инсталиране
Гаранционна карта (не се
предлага на някои места)
Ръководство за потребителя
Захранващ кабел
Кабел за DC адаптер
D-SUB кабел (опция)
DVI кабел (опция)
HDMI кабел (опция)
HDMI-DVI кабел (опция)
Стойка
Конектор на стойката
Възможно е компонентите да са различни за различните региони.
1 Подготовка
26
1
1.2
Подготовка
Части (S19C350NW)
1.2.1 Преди бутони
Цветът и формата на частите могат да са различни от показаното изображение.
Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие, за да се подобри качеството.
AUTO
AUTO
Return
Return
НАДОЛУ(ОТПРЕД)
НАЛЯВО
Return
НАДЯСНО
НАТИСКАНЕ(ВЪВЕЖДАНЕ)
НАГОРЕ(ОТЗАД)
Икони
Описание
Многопосочен бутон, който ви помага в навигацията.
JOG бутон
JOG бутонът се намира в долната част на екрана в средата и има
5 посоки: НАГОРЕ/НАДОЛУ/НАЛЯВО/НАДЯСНО/
НАТИСКАНЕ(ВЪВЕЖДАНЕ).
1 Подготовка
27
1
Подготовка
Икони
Описание
Този светодиод е индикатор на захранването и работи като
(Светодиод на
захранването)

Включване на захранването (бутон захранване): Изкл.

Режим на пестене на енергия: Мига

Изключване на захранването (бутон захранване): Вкл.
Работата на индикатора за захранване може да бъде сменена
чрез промяна в менюто. (SETUP&RESET
Power LED On)
Действителните модели в зависимост от вариантите във
функционалността може да не притежават тази функция.
Указаниe за
функционалните бутони
Натиснете JOG бутона, когато екранът е включен. Указанието за
функционалните бутони ще се появи. За достъп до екранното
меню, когато указанието е изведено, натиснете отново съответния
бутон за посока.
Указанието за функционалните бутони може да се различава в
зависимост от функцията или модела на продукта. Моля,
разгледайте своя модел.
1 Подготовка
28
1
Подготовка
1.2.2 Указание за директни бутони
За упътване относно бутоните за бърз достъп, екранното меню (OSD) по-долу ще се изведе, ако
преместите JOG бутона в която и да е посока.
Brightness
Features

НАГОРЕ/НАДОЛУ/НАЛЯВО/НАДЯСНО: Настройване на Brightness

НАТИСКАНЕ(ВЪВЕЖДАНЕ): Извеждане на указанието за функционалните бутони
1 Подготовка
29
1
Подготовка
1.2.3 Указаниe за функционалните бутони
За да влезете в главното меню или да използвате други елементи, натиснете JOG бутона, за да се
изведе указанието за функционалните бутони. Можете да излезете, като натиснете отново JOG
бутона.
AUTO
Return

НАГОРЕ/НАДОЛУ/НАЛЯВО/НАДЯСНО: преместете до желания от вас елемент. Описанието
за всеки елемент ще се появи, когато фокусът се промени.

НАТИСКАНЕ(ВЪВЕЖДАНЕ): Избраният елемент ще се приложи.
Икони
Описание

Изберете [
] чрез преместване на JOG бутона в екрана
на указанието за функционалните бутони. Показва се
екранното меню (OSD) на функцията на монитора.

Заключване на екранното меню: Поддържате текущите
настройки или заключвате OSD управлението с цел да
предотвратите извършване на неволни промени в
настройките.
Активиране/деактивиране: За да заключите/отключите OSD
управлението, натиснете ЛЕВИЯ бутон за 10 секунди при
изведено главно меню.
Ако управлението на екранното меню е заключено,
SAMSUNG
Опциите Brightness/Contrast и MAGIC
Bright може да се
настройват, а INFORMATION да се прегледа.
Изберете [
] , за да настроите Brightness или Contrast.
Тази настройка може да бъде променена чрез преместване на
JOG бутона в екрана с указанието за функционалните бутони.
Преместете JOG бутона нагоре/надолу, за да редувате между
настройките Brightness и Contrast.
1 Подготовка
30
1
Подготовка
Икони
Описание

Изберете [
], за да регулирате автоматично
настройките на екрана чрез преместване на JOG бутона в
екрана с указание за функционалните бутони.

Смяна на разделителната способност в Свойства на
дисплея ще активира функцията Auto Adjustment.

Тази функция е налична само в Analog режим.
Изберете [ ], за да изключите монитора чрез преместване на
JOG бутона в екрана с указание за функционалните бутони.
При действителните модели, в зависимост от вариантите във функционалността, опциите в
указанието за функционалните бутони може да са различни. Моля, стартирайте съответната
функция, въз основа на конкретната икона и описание.
Когато мониторът не показва нищо (т.е. режим Пестене на енергия или режим Без сигнал),
може да се използва бутон за директен достъп за контролиране на статуса на захранването,
както е показано по-долу.
JOG бутон
Режим Пестене на енергия/Без
сигнал
Натискане(Въвеждане) За 2 секунди
Изключване
1 Подготовка
31
1
1.3
Подготовка
Части (S22C350B / S23C350B / S24C350BL / S22C350H
/ S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H /
S24C350HL / S27C350H)
1.3.1 Преди бутони
Цветът и формата на частите могат да са различни от показаното изображение.
Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие, за да се подобри качеството.
AUTO
AUTO
Return
Return
НАДОЛУ(ОТПРЕД)
НАЛЯВО
Return
НАДЯСНО
НАТИСКАНЕ(ВЪВЕЖДАНЕ)
НАГОРЕ(ОТЗАД)
Икони
Описание
Многопосочен бутон, който ви помага в навигацията.
JOG бутон
JOG бутонът се намира в долната част на екрана в средата и има
5 посоки: НАГОРЕ/НАДОЛУ/НАЛЯВО/НАДЯСНО/
НАТИСКАНЕ(ВЪВЕЖДАНЕ).
1 Подготовка
32
1
Подготовка
Икони
Описание
Този светодиод е индикатор на захранването и работи като
(Светодиод на
захранването)

Включване на захранването (бутон захранване): Изкл.

Режим на пестене на енергия: Мига

Изключване на захранването (бутон захранване): Вкл.
Работата на индикатора за захранване може да бъде сменена
чрез промяна в менюто. (SETUP&RESET
Power LED On)
Действителните модели в зависимост от вариантите във
функционалността може да не притежават тази функция.
Указаниe за
функционалните бутони
Натиснете JOG бутона, когато екранът е включен. Указанието за
функционалните бутони ще се появи. За достъп до екранното
меню, когато указанието е изведено, натиснете отново съответния
бутон за посока.
Указанието за функционалните бутони може да се различава в
зависимост от функцията или модела на продукта. Моля,
разгледайте своя модел.
1 Подготовка
33
1
Подготовка
1.3.2 Указание за директни бутони
За упътване относно бутоните за бърз достъп, екранното меню (OSD) по-долу ще се изведе, ако
преместите JOG бутона в която и да е посока.
Модели с опция за звук
Brightness
Volume
Features

НАГОРЕ/НАДОЛУ: Настройване на Brightness

НАЛЯВО/НАДЯСНО: Настройване на Volume.

НАТИСКАНЕ(ВЪВЕЖДАНЕ): Извеждане на указанието за функционалните бутони
Модели без опция за звук
Brightness
Features

НАГОРЕ/НАДОЛУ/НАЛЯВО/НАДЯСНО: Настройване на Brightness

НАТИСКАНЕ(ВЪВЕЖДАНЕ): Извеждане на указанието за функционалните бутони
ㄴs
1 Подготовка
34
1
Подготовка
1.3.3 Указаниe за функционалните бутони
За да влезете в главното меню или да използвате други елементи, натиснете JOG бутона, за да се
изведе указанието за функционалните бутони. Можете да излезете, като натиснете отново JOG
бутона.
AUTO
Return

НАГОРЕ/НАДОЛУ/НАЛЯВО/НАДЯСНО: преместете до желания от вас елемент. Описанието
за всеки елемент ще се появи, когато фокусът се промени.

НАТИСКАНЕ(ВЪВЕЖДАНЕ): Избраният елемент ще се приложи.
Икони
Описание
Изберете [
], за да смените входящия сигнал чрез
преместване на JOG бутона в екрана с указание за
функционалните бутони. Ако входящият сигнал е променен, в
горния ляв ъгъл на екрана ще се появи съобщение.

Изберете [
] чрез преместване на JOG бутона в екрана
на указанието за функционалните бутони. Показва се
екранното меню (OSD) на функцията на монитора.

Заключване на екранното меню: Поддържате текущите
настройки или заключвате OSD управлението с цел да
предотвратите извършване на неволни промени в
настройките.
Активиране/деактивиране: За да заключите/отключите OSD
управлението, натиснете ЛЕВИЯ бутон за 10 секунди при
изведено главно меню.
Ако управлението на екранното меню е заключено,
SAMSUNG
Опциите Brightness/Contrast и MAGIC
Bright може да се
настройват, а INFORMATION да се прегледа.
1 Подготовка
35
1
Подготовка
Икони
Описание

Изберете [
], за да регулирате автоматично
настройките на екрана чрез преместване на JOG бутона в
екрана с указание за функционалните бутони.

Смяна на разделителната способност в Свойства на
дисплея ще активира функцията Auto Adjustment.

Тази функция е налична само в Analog режим.
Изберете [ ], за да изключите монитора чрез преместване на
JOG бутона в екрана с указание за функционалните бутони.
При действителните модели, в зависимост от вариантите във функционалността, опциите в
указанието за функционалните бутони може да са различни. Моля, стартирайте съответната
функция, въз основа на конкретната икона и описание.
Когато на монитора не се извежда нищо (т.е. режим Пестене на енергия или режим Без сигнал),
могат да се използват 2 директни бутона за управление на източника и захранването, както подолу.
JOG бутон
Режим Пестене на енергия/Без
сигнал
НАГОРЕ
Смяна на източник
Надолу
Натискане(Въвеждане) За 2 секунди
Изключване
1 Подготовка
36
1
Подготовка
1.3.4 Обратна страна "(S19C350NW)"

Цветът и формата на частите могат да са различни от показаното изображение.
Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие, за да се подобри качеството.

Наличните портове може да се различават в зависимост от продукта.
DC14V
DC14V
Порт
DVI IN
RGB IN
RGB IN
Описание
DC14V
Свързвате с постояннотоков захранващ адаптер.
RGB IN
Свързвате се с компютър чрез D-SUB кабела.
1 Подготовка
37
1
Подготовка
1.3.5 Обратна страна "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"

Цветът и формата на частите могат да са различни от показаното изображение.
Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие, за да се подобри качеството.

Наличните портове може да се различават в зависимост от продукта.
DC14V
DC14V
Порт
DVI IN
DVIININ
DVI
RGB IN
RGB IN
Описание
DC14V
Свързвате с постояннотоков захранващ адаптер.
DVI IN
Свързва се към външно устройство с DVI кабел.
RGB IN
Свързвате се с компютър чрез D-SUB кабела.
1 Подготовка
38
1
Подготовка
1.3.6 Обратна страна "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL /
S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

Цветът и формата на частите могат да са различни от показаното изображение.
Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие, за да се подобри качеството.

Наличните портове може да се различават в зависимост от продукта.
DC14V
DC14V
HDMI IN
DVI IN
IN
HDMI
RGB IN
RGB IN
Порт
Описание
DC14V
Свързвате с постояннотоков захранващ адаптер.
Свързвате с изходно устройство чрез HDMI кабел.
HDMI IN
[HDMI IN] терминалът се предоставя само за модели с
предназначен HDMI.
RGB IN
Свързвате се с компютър чрез D-SUB кабела.
Свързвате се с устройство с аудио изход, например слушалки.
Тази функция е налична само в HDMI режим.
1 Подготовка
39
1
1.4
Подготовка
Инсталиране
1.4.1 Прикрепяне на стойката
Преди да сглобите уреда, поставете уреда долу върху плоска и стабилна повърхност, така че
екранът да сочи надолу.
Поставете съединителя за
стойката в стойката в
посоката, показана на
фигурата.
Проверете дали
съединителят за стойката е
свързан здраво.
Завъртете винта за
свързване в долната част на
стойката докрай, така че той
да е напълно фиксиран.
Поставете мека кърпа върху
масата, за да предпазите
уреда и го поставете върху
кърпата, така че предната
част на уреда да сочи
надолу.
Дръжте основното тяло на
уреда с ръцете си, както е
показано на фигурата.
- Внимание
Натиснете сглобената
стойка в основното тяло в
посоката, показана на
фигурата.
Не преобръщайте уреда
наобратно, като го държите
само за стойката.
1 Подготовка
40
1
Подготовка
1.4.2 Премахване на стойката
Поставете мека кърпа върху масата, за да предпазите
уреда и го поставете върху кърпата, така че предната част
на уреда да сочи надолу.
Докато държите шията на стойката с едната ръка, леко
ударете с другата свита в юмрук ръка върху горната част
на основата на стойката по посока на стрелката, за да
разкачите основата на стойката.
Завъртете винта за свързване в долната част на стойката,
за да ги отделите.
Извадете съединителя за стойката от стойката чрез
дърпане в посоката на стрелката, както е показано на
фигурата.
1 Подготовка
41
1
Подготовка
1.4.3 Настройка на наклона на устройството.
Цветът и формата на частите могат да са различни от показаното изображение.
Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие, за да се подобри качеството.
-1° (±
2°) ~
20° (±
2°)

Можете да настроите наклона на монитора.

Дръжте долната част на продукта и внимателно регулирайте наклона.
1 Подготовка
42
1
Подготовка
1.4.4 Заключване против кражба
Заключването против кражба позволява да използвате продукта безопасно дори на обществени
места. Формата и методът на заключващото устройство зависят от производителя. За
подробности вж. ръководството за потребителя, предоставено с вашето устройство за
заключване против кражба. Устройството за заключване се продава отделно.
DC14V
DC14V
DVI
DVI
IN IN
RGB
IN
RGB IN
Цветът и формата на частите могат да са различни от показаното изображение.
Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие, за да се подобри качеството.
За заключване на устройство против кражба:
1
Фиксирайте кабела на вашето устройство за заключване против кражба към тежък предмет,
например бюро.
2
3
4
Прокарайте единия край на кабела през примката на другия край.
Поставете заключалка "Кенсингтън" в защитния слот на гърба на дисплея.
Заключете устройството против кражба.

Заключващото устройство против кражба трябва да се закупи отделно.

За подробности вж. ръководството за потребителя, предоставено с вашето устройство за
заключване против кражба.

Заключващи устройства против кражба могат да се закупят от магазини за електроника
или онлайн.
1 Подготовка
43
2
2.1
Свързване и използване на външно
устройство
Преди свързване
DC14V
DC14V
DVI
DVI
IN IN
RGB
IN
RGB IN
2.1.1 Основни проверки преди свързване

Преди да свържете външно устройство, прочетете ръководството за потребителя за това
устройство.
Броят и разположението на портовете на външните устройства може да са различни за
различните устройства.

Не свързвайте захранващия кабел, докато не се завършат всички връзки.
Свързването на захранващия кабел по време на свързване на външните устройства може да
повреди продукта.

Проверете типовете на портовете отзад на продукта, който искате да свържете.

Наличните портове може да се различават в зависимост от продукта.
2 Свързване и използване на външно устройство
44
2
2.2
Свързване и използване на външно
устройство
Свързване и използване на компютър
Изберете метод на свързване, подходящ за вашия компютър.
Частите за свързване може да са различни за различните продукти.
2.2.1 Свързване чрез D-SUB кабела (аналогов тип)
Не включвайте захранващия кабел, преди да сте свързали всички останали кабели.
Преди да включите захранващия кабел, най-напред проверете дали сте свързали изходното
устройство.
RGB IN
RGB
DVI
IN
IN
DC14V
1
2
Свържете D-SUB кабел между порта [RGB IN] отзад на продукта и порта RGB на компютъра.
Свържете адаптера за DC захранване към продукта и контакт.
След това включете захранването на компютъра.
3
Сменете входния източник на Analog чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ,
когато входният източник не е зададен.
Наличните портове може да се различават в зависимост от продукта.
2 Свързване и използване на външно устройство
45
2
Свързване и използване на външно
устройство
2.2.2 Свързване с DVI кабел "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
Не включвайте захранващия кабел, преди да сте свързали всички останали кабели.
Преди да включите захранващия кабел, най-напред проверете дали сте свързали изходното
устройство.
DVI IN
RGB
DVI
IN
IN
DC14V
1
2
Свържете DVI кабел към порта [DVI IN] отзад на продукта и порта DVI на компютъра.
Свържете адаптера за DC захранване към продукта и контакт. След това включете
захранването на компютъра.
3
Сменете входния източник на DVI чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ, когато
входният източник не е зададен.
Наличните портове може да се различават в зависимост от продукта.
2.2.3 Свързване с DVI-HDMI кабел "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
Не включвайте захранващия кабел, преди да сте свързали всички останали кабели.
Преди да включите захранващия кабел, най-напред проверете дали сте свързали изходното
устройство.
DVI IN
RGB
DVI
IN
IN
DC14V
1
2
Свържете DVI-HDMI кабела към [DVI IN] порта отзад на продукта и HDMI порта на компютъра.
Свържете адаптера за DC захранване към продукта и контакт. След това включете
захранването на компютъра.
3
Сменете входния източник на DVI чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ, когато
входният източник не е зададен.
Наличните портове може да се различават в зависимост от продукта.
2 Свързване и използване на външно устройство
46
2
Свързване и използване на външно
устройство
2.2.4 Свързване чрез HDMI кабел "(S22C350H / S23C340H / S23C350H /
S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
Не включвайте захранващия кабел, преди да сте свързали всички останали кабели.
Преди да включите захранващия кабел, най-напред проверете дали сте свързали изходното
устройство.
HDMI IN
RGB
HDMI
IN
IN
DC14
1
2
Свържете HDMI кабела към [HDMI IN] порта отзад на продукта и HDMI порта на компютъра.
Свържете адаптера за DC захранване към продукта и контакт. След това включете
захранването на компютъра.
3
Сменете входния източник на HDMI чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ,
когато входният източник не е зададен.
Наличните портове може да се различават в зависимост от продукта.
2.2.5 Свързване с HDMI-DVI кабел "(S22C350H / S23C340H / S23C350H /
S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
Не включвайте захранващия кабел, преди да сте свързали всички останали кабели.
Преди да включите захранващия кабел, най-напред проверете дали сте свързали изходното устройство.
HDMI IN
RGB
HDMI
IN
IN
DC14V
1
2
Свържете HDMI-DVI кабела към [HDMI IN] порта отзад на продукта и DVI порта на компютъра.
Свържете адаптера за DC захранване към продукта и контакт. След това включете
захранването на компютъра.
3
Сменете входния източник на HDMI чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ,
когато входният източник не е зададен.
Наличните портове може да се различават в зависимост от продукта.
2 Свързване и използване на външно устройство
47
2
Свързване и използване на външно
устройство
2.2.6 Свързване към слушалки "(S22C350H / S23C340H / S23C350H /
S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
Не включвайте захранващия кабел, преди да сте свързали всички останали кабели.
Преди да включите захранващия кабел, най-напред проверете дали сте свързали изходното
устройство.
RGB
HDMI
IN
IN
DC14V
1
Свържете устройство за извеждане на звук, например слушалки, към [
] порта на
продукта.
2.2.7


Тази функция е налична само в HDMI режим.

Можете да чувате звука само когато използвате кабел от тип HDMI-към-HDMI.

Наличните портове може да се различават в зависимост от продукта.
Свързване на захранването
Свържете адаптера за захранване към [DC14V] отзад на продукта. Свържете захранващия
кабел към адаптера за DC захранване.
След това свържете адаптера за DC захранване към продукта. Включете захранващия кабел
в контакта.
DC14V
RGB
DVI
IN
IN
DC14V
Входящото напрежение се променя автоматично.
2 Свързване и използване на външно устройство
48
2
Свързване и използване на външно
устройство
2.2.8 Подреждане на свързаните кабели
DC14V
DVI IN
RGB IN
DVI IN
2 Свързване и използване на външно устройство
49
2
Свързване и използване на външно
устройство
2.2.9 Промяна на звуковите настройки в Windows
Контролен панел
→ Aудио → Тонколони → Настройки на високоговорители
1
2
3
4
2 Свързване и използване на външно устройство
50
2
Свързване и използване на външно
устройство
2.2.10 Инсталиране на драйвер
1

Може да зададете оптималната разделително способност и честота за този продукт, като
инсталирате съответните драйвери.

В компактдиска, предоставен с продукта, има инсталационен драйвер.

Ако предоставеният файл е повреден, постете уеб сайта на Samsung (http://
www.samsung.com) и изтеглете файла.
Поставете компактдиска с ръководството за потребителя, предоставен с продукта, в CDROM устройството.
2
3
4
Щракнете върху "Windows Driver".
5
Отидете на Свойства на дисплея и проверете дали са подходящи разделителната способност
Следвайте инструкциите на екрана, за да продължите с инсталирането.
Изберете модела на вашия продукт от списъка с модели.
и честотата на опресняване.
Вж. ръководството за вашата ОС Windows за още подробности.
2 Свързване и използване на външно устройство
51
2
Свързване и използване на външно
устройство
2.2.11 Настройване на оптимална резолюция
Ако включвате устройството за първи път след като сте го купили, ще се появи съобщение във
връзка с настройването на оптимална резолюция.
Изберете език и настройте резолюцията на оптимална стойност.
The optimal resolution for this
monitor is as follows:
**** x **** **Hz
Use the above settings to set
the resolution on your PC.
English
Language
1
Enter
Изберете език, като местите JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ. След това натиснете JOG
бутона.
2
За да скриете съобщение с информация, натиснете JOG бутона.

Ако не сте избрали оптималната резолюция, съобщението ще се появи до три пъти в
рамките на установеното време, дори когато устройството се изключи и включи отново.

Оптималната резолюция може да се изберете и от контролния панел на компютъра.
2 Свързване и използване на външно устройство
52
2
Свързване и използване на външно
устройство
2.2.12 Промяна на резолюцията с помощта на компютър

Регулирайте разделителната способност и честотата на опресняване в Контролен панел на
вашия компютър за оптимално качество на картината.

Качеството на картината за TFT-LCD дисплеи може да се влоши, ако не се избере
оптималната разделителна способност.
Смяна на разделителната способност на Windows XP
Отидете в Контролен панел
→ Дисплей → Настройки и сменете разделителната
способност.
1
2
3
**********
**** ****
2 Свързване и използване на външно устройство
53
2
Свързване и използване на външно
устройство
Смяна на разделителната способност на Windows Vista
Отидете в Контролен панел
→ Персонализиране → Настройки на дисплея и променете
резолюцията.
1
2
3
4
***********
***********
2 Свързване и използване на външно устройство
54
2
Свързване и използване на външно
устройство
Смяна на разделителната способност на Windows 7
Отидете в Контролен панел
→ Дисплей → Резолюция на екрана и променете резолюцията.
1
2
3
4
2 Свързване и използване на външно устройство
55
2
Свързване и използване на външно
устройство
Смяна на разделителната способност на Windows 8
Отидете в Настройки
→ Контролен панел → Дисплей → Резолюция на екрана и
променете резолюцията.
1
2
3
4
5
2 Свързване и използване на външно устройство
56
3
Настройка на екрана "(S19C350NW)"
Конфигуриране на настройките на екрана, например яркостта. Когато конфигурирате
настройките на екрана, използвайте лентата Помощ за справка.
Тя се намира в долната част на менюто.
3.1
Brightness
Регулира общата яркост на картината. (Диапазон: 0~100)
По-високата стойност ще накара снимката да изглежда по-ярка.

SAMSUNG
Това меню не е налично, когато MAGIC
Bright е в режим Dynamic Contrast.

Това меню е неналично, ако е зададено Eco Saving.
3.1.1 Конфигуриране на Brightness
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към PICTURE чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона.
3
Преминете към Brightness чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона. Ще се появи следният екран.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
Off
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Image Size
Return
4
5
Custom
MAGIC Angle
Wide
Adjust
Enter
Коригирайте Brightness чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ.
Избраната опция ще се приложи.
3 Настройка на екрана "(S19C350NW)"
57
3
3.2
Настройка на екрана "(S19C350NW)"
Contrast
Регулиране на контраста между обекта и фона. (Диапазон: 0~100)
По-високата стойност ще увеличи контраста, с което обектите изглеждат по-ясно.
SAMSUNG
Това меню не е налично, когато MAGIC
Bright е в режим Cinema или Dynamic Contrast.
3.2.1 Конфигуриране на Contrast
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към PICTURE чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона.
3
Преминете към Contrast чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона. Ще се появи следният екран.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
Off
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Image Size
Return
4
5
Custom
MAGIC Angle
Wide
Adjust
Enter
Коригирайте Contrast чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ.
Избраната опция ще се приложи.
3 Настройка на екрана "(S19C350NW)"
58
3
3.3
Настройка на екрана "(S19C350NW)"
Sharpness
Прави контурите на обекта да изглеждат по-ясни или по-размазани. (Диапазон: 0~100)
По-високата стойност ще накара контурите на обекта да изглеждат по-ясни.

SAMSUNG
Това меню не е налично, когато MAGIC
Bright е в режим Cinema или Dynamic Contrast.

SAMSUNG
Това меню не е достъпно, когато MAGIC
Upscale е в режим Mode1 или Mode2.
3.3.1 Конфигуриране на Sharpness
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към PICTURE чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона.
3
Преминете към Sharpness чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона. Ще се появи следният екран.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
Off
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Image Size
Return
4
5
Custom
MAGIC Angle
Wide
Adjust
Enter
Коригирайте Sharpness чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ.
Избраната опция ще се приложи.
3 Настройка на екрана "(S19C350NW)"
59
3
3.4
Настройка на екрана "(S19C350NW)"
SAMSUNG MAGIC Bright
Това меню осигурява оптимално качество на картината, подходящо за условията, при които ще
се използва устройството.

Това меню е неналично, ако е зададено Eco Saving.

SAMSUNG
Това меню не е налично, когато е активна опцията MAGIC
Angle.
Тази функция настройва зрителния ъгъл, яркостта и нюанса така, че да съответстват на
предпочитанията ви.
3.4.1 Конфигуриране на SAMSUNG MAGIC Bright
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към PICTURE чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона.
3
Преминете към
SAMSUNG
MAGIC Bright
чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона. Ще се появи следният екран.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Angle
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
Return


Custom
Custom
Standard
Off
Game
Cinema
Auto
Dynamic
Contrast
Wide
Move
Enter
Custom: Персонализирате контраста и яркостта съобразно необходимостта.
Standard : Получавате качество на картината, подходящо за редактиране на документи
или използване на интернет.

Game: Получавате качество на картината, подходящо за играене на игри с много
графични ефекти и динамика на движението.

Cinema: Получавате яркостта и остротата на телевизионните приемници, подходящи за
гледане на видео и DVD съдържание.

Dynamic Contrast: Получаавате балансирана яркост чрез автоматична настройка на
контраста.
4
Преминете към желаната опция чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
5
Избраната опция ще се приложи.
3 Настройка на екрана "(S19C350NW)"
60
3
3.5
Настройка на екрана "(S19C350NW)"
SAMSUNG MAGIC Angle
SAMSUNG
MAGIC Angle
ви позволява да конфигурирате настройките с цел да получите оптимално качество
на картината съобразно вашия зрителен ъгъл.
SAMSUNG
Тази опция не е налична, когато MAGIC
Bright е в режим Cinema или Dynamic Contrast.
Тази функция настройва зрителния ъгъл, яркостта и нюанса така, че да съответстват на
предпочитанията ви.
3.5.1 Конфигуриране на SAMSUNG MAGIC Angle
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към PICTURE чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона.
3
Преминете към
SAMSUNG
MAGIC Angle
чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона. Ще се появи следният екран.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Angle
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
Return
Off
Custom
Lean Back Mode 1
Lean Back Mode 2
Standing Mode
Side Mode
Group View
Custom
Move
Enter
4
1
1
5
5
2
3
① : Изберете тази опция, за да гледате пред самото устройство.

Off

Lean Back Mode 1
② : Изберете тази опция, за да гледате от място, малко по-ниско от
нивото на устройството.

Lean Back Mode 2
③ : Изберете тази опция, за да гледате от място, по-ниско от това в
режим Lean Back Mode 1.

Standing Mode
④ : Изберете тази опция, за да гледате от място, по-високо от нивото на
устройството.

Side Mode
⑤ : Изберете тази опция, за да гледате и от двете страни на устройството.
3 Настройка на екрана "(S19C350NW)"
61
3
Настройка на екрана "(S19C350NW)"

Group View: Изберете тази опция, ако повече от един зрител гледат от позиции
①, ④ и
⑤.

Custom: Lean Back Mode 1 ще се приложи по подразбиране, ако сте избрали опцията
Custom.
4
Преминете към желаната опция чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
5
Избраната опция ще се приложи.
3 Настройка на екрана "(S19C350NW)"
62
3
3.6
Настройка на екрана "(S19C350NW)"
SAMSUNG MAGIC Upscale
Функцията
SAMSUNG
MAGIC Upscale може да оптимизира слоевете на детайлите в картината и наситеността
на картината.

Функцията има по-видим ефект при картина с ниска разделителна способност.

SAMSUNG
Това меню не е налично, когато MAGIC
Bright е в режим Cinema или Dynamic Contrast.
3.6.1 Конфигуриране на SAMSUNG MAGIC Upscale
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към PICTURE чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона.
3
Преминете към
SAMSUNG
MAGIC Upscale
чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона. Ще се появи следният екран.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
Custom
MAGIC Angle
Off
SAMSUNG
Off
Off
Auto
Mode1
Mode2
MAGIC Upscale
Image Size
Return
Move
Enter
В сравнение с Mode1,Mode2 има по-силен ефект.
4
Преминете към желаната опция чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
5
Избраната опция ще се приложи.
3 Настройка на екрана "(S19C350NW)"
63
3
3.7
Настройка на екрана "(S19C350NW)"
Image Size
Промяна на размера на картината.
3.7.1 Смяна на Image Size
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към PICTURE чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона.
3
Преминете към Image Size чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона. Ще се появи следният екран.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Angle
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
Return

Custom
Off
Off
Auto
Wide
Move
Enter
Auto: Картината се извежда, отчитайки съотношението на контраста при входния
източник.

Wide Картината се извежда на цял екран, независимо от съотношението на контраста
при входния източник.
4
Преминете към желаната опция чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
5
Избраната опция ще се приложи.
3 Настройка на екрана "(S19C350NW)"
64
3
3.8
Настройка на екрана "(S19C350NW)"
H-Position и V-Position
H-Position: Премествате екрана вляво или вдясно.
V-Position: Премествате екрана нагоре или надолу.
Менюто е достъпно в режим Analog.
3.8.1 Конфигуриране на H-Position и V-Position
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към PICTURE чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона.
3
Преминете към H-Position или V-Position чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ
и след това натиснете JOG бутона. Ще се появи следният екран.
PICTURE
PICTURE
H-Position
50
H-Position
V-Position
50
V-Position
Coarse
2200
Fine
Return
4
0
Adjust
Enter
50
50
Coarse
2200
Fine
Return
0
Adjust
Enter
Настройте H-Position или V-Position чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и
след това натиснете JOG бутона.
5
Избраната опция ще се приложи.
3 Настройка на екрана "(S19C350NW)"
65
3
3.9
Настройка на екрана "(S19C350NW)"
Coarse
Регулиране на честотата на екрана.
Налично е само в режим Analog.
3.9.1 Регулиране на Coarse
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към PICTURE чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона.
3
Преминете към Coarse чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона. Ще се появи следният екран.
PICTURE
H-Position
50
V-Position
50
Coarse
2200
Fine
Return
4
5
0
Adjust
Enter
Коригирайте Coarse чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ.
Избраната опция ще се приложи.
3 Настройка на екрана "(S19C350NW)"
66
3
Настройка на екрана "(S19C350NW)"
3.10 Fine
Правите фини настройки на екрана, за да получите жив образ.
Налично е само в режим Analog.
3.10.1 Настройване на Fine
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към PICTURE чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона.
3
Преминете към Fine чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете
JOG бутона. Ще се появи следният екран.
PICTURE
H-Position
50
V-Position
50
Coarse
2200
Fine
Return
4
5
0
Adjust
Enter
Коригирайте Fine чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ.
Избраната опция ще се приложи.
3 Настройка на екрана "(S19C350NW)"
67
4
Настройка на екрана "(S22C350B /
S23C350B / S24C350BL)"
Конфигуриране на настройките на екрана, например яркостта. Когато конфигурирате
настройките на екрана, използвайте лентата Помощ за справка.
Тя се намира в долната част на менюто.
4.1
Brightness
Регулира общата яркост на картината. (Диапазон: 0~100)
По-високата стойност ще накара снимката да изглежда по-ярка.

SAMSUNG
Това меню не е налично, когато MAGIC
Bright е в режим Dynamic Contrast.

Това меню е неналично, ако е зададено Eco Saving.
4.1.1 Конфигуриране на Brightness
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите
JOG бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към PICTURE чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона.
3
Преминете към Brightness чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона. Ще се появи следният екран.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
Off
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Image Size
Return
4
5
Custom
MAGIC Angle
Wide
Adjust
Enter
Коригирайте Brightness чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ.
Избраната опция ще се приложи.
4 Настройка на екрана "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
68
4
4.2
Настройка на екрана "(S22C350B /
S23C350B / S24C350BL)"
Contrast
Регулиране на контраста между обекта и фона. (Диапазон: 0~100)
По-високата стойност ще увеличи контраста, с което обектите изглеждат по-ясно.
SAMSUNG
Това меню не е налично, когато MAGIC
Bright е в режим Cinema или Dynamic Contrast.
4.2.1 Конфигуриране на Contrast
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към PICTURE чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона.
3
Преминете към Contrast чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона. Ще се появи следният екран.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
Off
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Image Size
Return
4
5
Custom
MAGIC Angle
Wide
Adjust
Enter
Коригирайте Contrast чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ.
Избраната опция ще се приложи.
4 Настройка на екрана "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
69
4
4.3
Настройка на екрана "(S22C350B /
S23C350B / S24C350BL)"
Sharpness
Прави контурите на обекта да изглеждат по-ясни или по-размазани. (Диапазон: 0~100)
По-високата стойност ще накара контурите на обекта да изглеждат по-ясни.

SAMSUNG
Това меню не е налично, когато MAGIC
Bright е в режим Cinema или Dynamic Contrast.

SAMSUNG
Това меню не е достъпно, когато MAGIC
Upscale е в режим Mode1 или Mode2.
4.3.1 Конфигуриране на Sharpness
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към PICTURE чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона.
3
Преминете към Sharpness чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона. Ще се появи следният екран.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
Off
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Image Size
Return
4
5
Custom
MAGIC Angle
Wide
Adjust
Enter
Коригирайте Sharpness чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ.
Избраната опция ще се приложи.
4 Настройка на екрана "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
70
4
4.4
Настройка на екрана "(S22C350B /
S23C350B / S24C350BL)"
SAMSUNG MAGIC Bright
Това меню осигурява оптимално качество на картината, подходящо за условията, при които ще се използва устройството.

Това меню е неналично, ако е зададено Eco Saving.

SAMSUNG
Това меню не е налично, когато е активна опцията MAGIC
Angle.
Тази функция настройва зрителния ъгъл, яркостта и нюанса така, че да съответстват на предпочитанията ви.
4.4.1 Конфигуриране на SAMSUNG MAGIC Bright
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към PICTURE чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона.
3
Преминете към
SAMSUNG
MAGIC Bright
чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона. Ще се появи следният екран.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Angle
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
Return





4
Custom
Custom
Standard
Off
Game
Cinema
Auto
Dynamic
Contrast
Wide
Move
Enter
Custom: Персонализирате контраста и яркостта съобразно необходимостта.
Standard : Получавате качество на картината, подходящо за редактиране на документи или
използване на интернет.
Game: Получавате качество на картината, подходящо за играене на игри с много
графични ефекти и динамика на движението.
Cinema: Получавате яркостта и остротата на телевизионните приемници, подходящи за
гледане на видео и DVD съдържание.
Dynamic Contrast: Получаавате балансирана яркост чрез автоматична настройка на контраста.
Преминете към желаната опция чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
5
Избраната опция ще се приложи.
4 Настройка на екрана "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
71
4
4.5
Настройка на екрана "(S22C350B /
S23C350B / S24C350BL)"
SAMSUNG MAGIC Angle
SAMSUNG
MAGIC Angle
ви позволява да конфигурирате настройките с цел да получите оптимално качество
на картината съобразно вашия зрителен ъгъл.
SAMSUNG
Тази опция не е налична, когато MAGIC
Bright е в режим Cinema или Dynamic Contrast.
Тази функция настройва зрителния ъгъл, яркостта и нюанса така, че да съответстват на
предпочитанията ви.
4.5.1 Конфигуриране на SAMSUNG MAGIC Angle
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към PICTURE чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона.
3
Преминете към
SAMSUNG
MAGIC Angle
чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона. Ще се появи следният екран.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Angle
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
Return
Off
Custom
Lean Back Mode 1
Lean Back Mode 2
Standing Mode
Side Mode
Group View
Custom
Move
Enter
4
1
1
5
5
2
3
① : Изберете тази опция, за да гледате пред самото устройство.

Off

Lean Back Mode 1
② : Изберете тази опция, за да гледате от място, малко по-ниско от
нивото на устройството.

Lean Back Mode 2
③ : Изберете тази опция, за да гледате от място, по-ниско от това в
режим Lean Back Mode 1.

Standing Mode
④ : Изберете тази опция, за да гледате от място, по-високо от нивото на
устройството.
⑤ : Изберете тази опция, за да гледате и от двете страни на устройството.

Side Mode

Group View: Изберете тази опция, ако повече от един зрител гледат от позиции
①, ④ и
⑤.
4 Настройка на екрана "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
72
4
Настройка на екрана "(S22C350B /
S23C350B / S24C350BL)"

Custom: Lean Back Mode 1 ще се приложи по подразбиране, ако сте избрали опцията
Custom.
4
Преминете към желаната опция чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
5
Избраната опция ще се приложи.
4 Настройка на екрана "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
73
4
4.6
Настройка на екрана "(S22C350B /
S23C350B / S24C350BL)"
SAMSUNG MAGIC Upscale
Функцията
SAMSUNG
MAGIC Upscale може да оптимизира слоевете на детайлите в картината и наситеността
на картината.

Функцията има по-видим ефект при картина с ниска разделителна способност.

SAMSUNG
Това меню не е налично, когато MAGIC
Bright е в режим Cinema или Dynamic Contrast.
4.6.1 Конфигуриране на SAMSUNG MAGIC Upscale
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към PICTURE чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона.
3
Преминете към
SAMSUNG
MAGIC Upscale
чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона. Ще се появи следният екран.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
Custom
MAGIC Angle
Off
SAMSUNG
Off
Off
Auto
Mode1
Mode2
MAGIC Upscale
Image Size
Return
Move
Enter
В сравнение с Mode1,Mode2 има по-силен ефект.
4
Преминете към желаната опция чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
5
Избраната опция ще се приложи.
4 Настройка на екрана "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
74
4
4.7
Настройка на екрана "(S22C350B /
S23C350B / S24C350BL)"
Image Size
Промяна на размера на картината.
4.7.1 Смяна на Image Size
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към PICTURE чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона.
3
Преминете към Image Size чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона. Ще се появи следният екран.
В режим PC
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
SAMSUNG
MAGIC Angle
Off
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
Return

Off
Auto
Wide
Move
Enter
Auto: Картината се извежда, отчитайки съотношението на контраста при входния
източник.

Wide Картината се извежда на цял екран, независимо от съотношението на контраста
при входния източник.
В режим AV
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
Off
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Image Size
Return

Custom
MAGIC Angle
4:3
Auto
16:9
Screen Fit
Move
Enter
4:3: картината се извежда със съотношение на контраста 4:3. Стойността е подходяща
за видеоклипове и стандартни програми.

16:9: картината се извежда със съотношение на контраста 16:9.

Screen Fit: Картината се извежда с първоначално зададеното съотношение на
контраста, без да се отрязва.

Можете да смените размера на екрана, когато са удовлетворени следните условия.

Функцията може да не се поддържа в зависимост от наличните с продукта портове.
4 Настройка на екрана "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
75
4
Настройка на екрана "(S22C350B /
S23C350B / S24C350BL)"
4

Има свързано цифрово изходящо устройство чрез DVI или HDMI към DVI кабела.

Входящият сигнал е 480p, 576p, 720p или 1080p и мониторът може да извежда
картина нормално (не всеки модел може да поддържа всички тези сигнали).

Това може да бъде задавано, когато външният вход е свързан чрез DVI и PC/AV
Mode е зададен на AV.
Преминете към желаната опция чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
5
Избраната опция ще се приложи.
4 Настройка на екрана "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
76
4
4.8
Настройка на екрана "(S22C350B /
S23C350B / S24C350BL)"
H-Position и V-Position
H-Position: Премествате екрана вляво или вдясно.
V-Position: Премествате екрана нагоре или надолу.

Менюто е достъпно в режим Analog.

Това меню е достъпно само когато за Image Size е зададена настройка Screen Fit в режим
AV. Когато входящият сигнал е 480P или 576P или 720P или 1080P в режим AV и мониторът
може да извежда картина нормално, изберете Screen Fit, за да настроите хоризонталната
позиция в 0-6 нива.
4.8.1 Конфигуриране на H-Position и V-Position
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към PICTURE чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона.
3
Преминете към H-Position или V-Position чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ
и след това натиснете JOG бутона. Ще се появи следният екран.
PICTURE
PICTURE
H-Position
50
H-Position
V-Position
50
V-Position
Coarse
2200
Fine
Return
4
0
Adjust
Enter
50
50
Coarse
2200
Fine
Return
0
Adjust
Enter
Настройте H-Position или V-Position чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и
след това натиснете JOG бутона.
5
Избраната опция ще се приложи.
4 Настройка на екрана "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
77
4
4.9
Настройка на екрана "(S22C350B /
S23C350B / S24C350BL)"
Coarse
Регулиране на честотата на екрана.
Налично е само в режим Analog.
4.9.1 Регулиране на Coarse
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към PICTURE чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона.
3
Преминете към Coarse чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона. Ще се появи следният екран.
PICTURE
H-Position
50
V-Position
50
Coarse
2200
Fine
Return
4
5
0
Adjust
Enter
Коригирайте Coarse чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ.
Избраната опция ще се приложи.
4 Настройка на екрана "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
78
4
Настройка на екрана "(S22C350B /
S23C350B / S24C350BL)"
4.10 Fine
Правите фини настройки на екрана, за да получите жив образ.
Налично е само в режим Analog.
4.10.1 Настройване на Fine
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към PICTURE чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона.
3
Преминете към Fine чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете
JOG бутона. Ще се появи следният екран.
PICTURE
H-Position
50
V-Position
50
Coarse
2200
Fine
Return
4
5
0
Adjust
Enter
Коригирайте Fine чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ.
Избраната опция ще се приложи.
4 Настройка на екрана "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
79
5
Настройка на екрана "(S22C350H /
S23C340H / S23C350H / S24C340HL /
S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
Конфигуриране на настройките на екрана, например яркостта. Когато конфигурирате
настройките на екрана, използвайте лентата Помощ за справка. Тя се намира в долната част
на менюто.
5.1
Brightness
Регулира общата яркост на картината. (Диапазон: 0~100)
По-високата стойност ще накара снимката да изглежда по-ярка.

SAMSUNG
Това меню не е налично, когато MAGIC
Bright е в режим Dynamic Contrast.

Това меню е неналично, ако е зададено Eco Saving.
5.1.1 Конфигуриране на Brightness
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите
JOG бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към PICTURE чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона.
3
Преминете към Brightness чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона. Ще се появи следният екран.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
Off
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Image Size
Return
4
5
Custom
MAGIC Angle
Wide
Adjust
Enter
Коригирайте Brightness чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ.
Избраната опция ще се приложи.
5 Настройка на екрана "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
80
5
5.2
Настройка на екрана "(S22C350H /
S23C340H / S23C350H / S24C340HL /
S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
Contrast
Регулиране на контраста между обекта и фона. (Диапазон: 0~100)
По-високата стойност ще увеличи контраста, с което обектите изглеждат по-ясно.
SAMSUNG
Това меню не е налично, когато MAGIC
Bright е в режим Cinema или Dynamic Contrast.
5.2.1 Конфигуриране на Contrast
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към PICTURE чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона.
3
Преминете към Contrast чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона. Ще се появи следният екран.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
Off
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Image Size
Return
4
5
Custom
MAGIC Angle
Wide
Adjust
Enter
Коригирайте Contrast чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ.
Избраната опция ще се приложи.
5 Настройка на екрана "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
81
5
5.3
Настройка на екрана "(S22C350H /
S23C340H / S23C350H / S24C340HL /
S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
Sharpness
Прави контурите на обекта да изглеждат по-ясни или по-размазани. (Диапазон: 0~100)
По-високата стойност ще накара контурите на обекта да изглеждат по-ясни.

SAMSUNG
Това меню не е налично, когато MAGIC
Bright е в режим Cinema или Dynamic Contrast.

SAMSUNG
Това меню не е достъпно, когато MAGIC
Upscale е в режим Mode1 или Mode2.
5.3.1 Конфигуриране на Sharpness
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към PICTURE чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона.
3
Преминете към Sharpness чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона. Ще се появи следният екран.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
Off
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Image Size
Return
4
5
Custom
MAGIC Angle
Wide
Adjust
Enter
Коригирайте Sharpness чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ.
Избраната опция ще се приложи.
5 Настройка на екрана "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
82
5
5.4
Настройка на екрана "(S22C350H /
S23C340H / S23C350H / S24C340HL /
S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
SAMSUNG MAGIC Bright
Това меню осигурява оптимално качество на картината, подходящо за условията, при които ще
се използва устройството.

Това меню е неналично, ако е зададено Eco Saving.

SAMSUNG
Това меню не е налично, когато е активна опцията MAGIC
Angle.
Тази функция настройва зрителния ъгъл, яркостта и нюанса така, че да съответстват на
предпочитанията ви.
5.4.1 Конфигуриране на SAMSUNG MAGIC Bright
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към PICTURE чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона.
3
Преминете към
SAMSUNG
MAGIC Bright
чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона. Ще се появи следният екран.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Angle
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
Return


Custom
Custom
Standard
Off
Game
Cinema
Auto
Dynamic
Contrast
Wide
Move
Enter
Custom: Персонализирате контраста и яркостта съобразно необходимостта.
Standard : Получавате качество на картината, подходящо за редактиране на документи
или използване на интернет.

Game: Получавате качество на картината, подходящо за играене на игри с много
графични ефекти и динамика на движението.

Cinema: Получавате яркостта и остротата на телевизионните приемници, подходящи за
гледане на видео и DVD съдържание.
5 Настройка на екрана "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
83
5
Настройка на екрана "(S22C350H /
S23C340H / S23C350H / S24C340HL /
S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

Dynamic Contrast: Получаавате балансирана яркост чрез автоматична настройка на
контраста.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
Dynamic
Custom
Standard
Movie
Custom
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Angle
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
Return
Wide
Move
Enter
Когато външният вход е свързан чрез HDMI и PC/AV Mode е зададено на AV,
SAMSUNG
MAGIC Bright
има четири автоматични настройки на картината (Dynamic, Standard,
Movie и Custom), които са зададени фабрично. Може да активирате Dynamic, Standard,
Movie или Custom. Можете да изберете Custom, което автоматично извиква вашите
персонализирани настройки на картината.

Dynamic: Изберете този режим, за да гледате по-рязък образ, отколкото в Standard
режим.

Standard : Изберете този режим, когато наоколо е светло. Това също дава рязък образ.

Movie: Изберете този режим, когато наоколо е тъмно. С това ще се постигне икономия
на енергия и ще се намали умората за очите.

Custom: Изберете този режим, когато искате да регулирате изображението според
вашите предпочитания.
Функцията може да не се поддържа в зависимост от наличните с продукта портове.
4
Преминете към желаната опция чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
5
Избраната опция ще се приложи.
5 Настройка на екрана "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
84
5
5.5
Настройка на екрана "(S22C350H /
S23C340H / S23C350H / S24C340HL /
S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
SAMSUNG MAGIC Angle
SAMSUNG
MAGIC Angle
ви позволява да конфигурирате настройките с цел да получите оптимално качество
на картината съобразно вашия зрителен ъгъл.
SAMSUNG
Тази опция не е налична, когато MAGIC
Bright е в режим Cinema или Dynamic Contrast.
Тази функция настройва зрителния ъгъл, яркостта и нюанса така, че да съответстват на
предпочитанията ви.
5.5.1 Конфигуриране на SAMSUNG MAGIC Angle
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към PICTURE чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона.
3
Преминете към
SAMSUNG
MAGIC Angle
чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона. Ще се появи следният екран.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Angle
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
Return
Off
Custom
Lean Back Mode 1
Lean Back Mode 2
Standing Mode
Side Mode
Group View
Custom
Move
Enter
4
1
1
5
5
2
3
① : Изберете тази опция, за да гледате пред самото устройство.

Off

Lean Back Mode 1
② : Изберете тази опция, за да гледате от място, малко по-ниско от
нивото на устройството.

Lean Back Mode 2
③ : Изберете тази опция, за да гледате от място, по-ниско от това в
режим Lean Back Mode 1.

Standing Mode
④ : Изберете тази опция, за да гледате от място, по-високо от нивото на
устройството.

Side Mode
⑤ : Изберете тази опция, за да гледате и от двете страни на устройството.
5 Настройка на екрана "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
85
5
Настройка на екрана "(S22C350H /
S23C340H / S23C350H / S24C340HL /
S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

Group View: Изберете тази опция, ако повече от един зрител гледат от позиции
①, ④ и
⑤.

Custom: Lean Back Mode 1 ще се приложи по подразбиране, ако сте избрали опцията
Custom.
4
Преминете към желаната опция чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
5
Избраната опция ще се приложи.
5 Настройка на екрана "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
86
5
5.6
Настройка на екрана "(S22C350H /
S23C340H / S23C350H / S24C340HL /
S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
SAMSUNG MAGIC Upscale
Функцията
SAMSUNG
MAGIC Upscale може да оптимизира слоевете на детайлите в картината и наситеността
на картината.

Функцията има по-видим ефект при картина с ниска разделителна способност.

SAMSUNG
Това меню не е налично, когато MAGIC
Bright е в режим Cinema или Dynamic Contrast.
5.6.1 Конфигуриране на SAMSUNG MAGIC Upscale
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към PICTURE чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона.
3
Преминете към
SAMSUNG
MAGIC Upscale
чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона. Ще се появи следният екран.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
Custom
MAGIC Angle
Off
SAMSUNG
Off
Off
Auto
Mode1
Mode2
MAGIC Upscale
Image Size
Return
Move
Enter
В сравнение с Mode1,Mode2 има по-силен ефект.
4
Преминете към желаната опция чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
5
Избраната опция ще се приложи.
5 Настройка на екрана "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
87
5
5.7
Настройка на екрана "(S22C350H /
S23C340H / S23C350H / S24C340HL /
S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
Image Size
Промяна на размера на картината.
5.7.1 Смяна на Image Size
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към PICTURE чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона.
3
Преминете към Image Size чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона. Ще се появи следният екран.
В режим PC
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
SAMSUNG
MAGIC Angle
Off
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
Return

Off
Auto
Wide
Move
Enter
Auto: Картината се извежда, отчитайки съотношението на контраста при входния
източник.

Wide Картината се извежда на цял екран, независимо от съотношението на контраста
при входния източник.
В режим AV
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
Off
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Image Size
Return

Custom
MAGIC Angle
4:3
Auto
16:9
Screen Fit
Move
Enter
4:3: картината се извежда със съотношение на контраста 4:3. Стойността е подходяща
за видеоклипове и стандартни програми.

16:9: картината се извежда със съотношение на контраста 16:9.

Screen Fit: Картината се извежда с първоначално зададеното съотношение на
контраста, без да се отрязва.

Можете да смените размера на екрана, когато са удовлетворени следните условия.
5 Настройка на екрана "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
88
5
Настройка на екрана "(S22C350H /
S23C340H / S23C350H / S24C340HL /
S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"

4
Функцията може да не се поддържа в зависимост от наличните с продукта портове.

Има свързано цифрово изходящо устройство чрез HDMI или HDMI към DVI
кабела.

Входящият сигнал е 480p, 576p, 720p или 1080p и мониторът може да извежда
картина нормално (не всеки модел може да поддържа всички тези сигнали).

Това може да бъде задавано, когато външният вход е свързан чрез HDMI и PC/AV
Mode е зададен на AV.
Преминете към желаната опция чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
5
Избраната опция ще се приложи.
5 Настройка на екрана "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
89
5
5.8
Настройка на екрана "(S22C350H /
S23C340H / S23C350H / S24C340HL /
S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
HDMI Black Level
Когато DVD плейър или цифрова приставка са свързани към продукта с HDMI, може да възникне
влошаване качеството на изображението (влошаване на контраста/цвета, нивото на черното и
т.н.) в зависимост от свързаното външно устройство. В този случай коригирайте влошеното
качество, като използвате HDMI Black Level.
Тази функция е налична само в HDMI режим.
5.8.1 Конфигуриране на настройките за HDMI Black Level
1
Натиснете произволен бутон върху предната част на продукта, за да се изведе указанието за
функционалните бутони.
След това натиснете [
2
], за да се изведе екранът на съответното меню.
Преминете към PICTURE чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона.
3
Преминете към HDMI Black Level чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона. Ще се появи следният екран.
PICTURE
HDMI Black Level
H-Position
Normal
Low
V-Position
50
Coarse
2200
Fine
Return
0
Move
Enter

Normal: Изберете този режим, когато няма влошаване на контрастното съотношение.

Low: Изберете този режим, за да намалите нивото на черното и да увеличите нивото на
бялото, когато има влошаване на контрастното съотношение.
4
Преминете към желаната опция чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
5
Избраната опция ще се приложи.
HDMI Black Level може да не е съвместима с някои изходни устройства.
5 Настройка на екрана "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
90
5
5.9
Настройка на екрана "(S22C350H /
S23C340H / S23C350H / S24C340HL /
S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
H-Position и V-Position
H-Position: Премествате екрана вляво или вдясно.
V-Position: Премествате екрана нагоре или надолу.

Менюто е достъпно в режим Analog.

Това меню е достъпно само когато за Image Size е зададена настройка Screen Fit в режим
AV. Когато входящият сигнал е 480P или 576P или 720P или 1080P в режим AV и мониторът
може да извежда картина нормално, изберете Screen Fit, за да настроите хоризонталната
позиция в 0-6 нива.
5.9.1 Конфигуриране на H-Position и V-Position
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към PICTURE чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона.
3
Преминете към H-Position или V-Position чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ
и след това натиснете JOG бутона. Ще се появи следният екран.
PICTURE
PICTURE
HDMI Black Level
HDMI Black Level
H-Position
50
H-Position
V-Position
50
V-Position
Coarse
2200
Fine
Return
4
0
Adjust
Enter
50
50
Coarse
2200
Fine
Return
0
Adjust
Enter
Настройте H-Position или V-Position чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и
след това натиснете JOG бутона.
5
Избраната опция ще се приложи.
5 Настройка на екрана "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
91
5
Настройка на екрана "(S22C350H /
S23C340H / S23C350H / S24C340HL /
S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
5.10 Coarse
Регулиране на честотата на екрана.
Налично е само в режим Analog.
5.10.1 Регулиране на Coarse
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към PICTURE чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона.
3
Преминете към Coarse чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона. Ще се появи следният екран.
PICTURE
HDMI Black Level
H-Position
50
V-Position
50
Coarse
2200
Fine
Return
4
5
0
Adjust
Enter
Коригирайте Coarse чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ.
Избраната опция ще се приложи.
5 Настройка на екрана "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
92
5
Настройка на екрана "(S22C350H /
S23C340H / S23C350H / S24C340HL /
S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
5.11 Fine
Правите фини настройки на екрана, за да получите жив образ.
Налично е само в режим Analog.
5.11.1 Настройване на Fine
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към PICTURE чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона.
3
Преминете към Fine чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете
JOG бутона. Ще се появи следният екран.
PICTURE
HDMI Black Level
H-Position
50
V-Position
50
Coarse
2200
Fine
Return
4
5
0
Adjust
Enter
Коригирайте Fine чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ.
Избраната опция ще се приложи.
5 Настройка на екрана "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
93
6
Конфигуриране на Tint
Регулирайте нюансите на екрана. Това меню не е налично, когато опцията
SAMSUNG
MAGIC Bright
е настроена в режим Cinema или Dynamic Contrast.
Red
Настройва червения цвят в образа. (Диапазон: 0~100)
По-високата стойност ще повиши наситеността на цвета.
6.1.1 Конфигуриране на Red
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към COLOR чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона.
3
Преминете към Red чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете
JOG бутона. Ще се появи следният екран.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
Color Tone
Normal
Gamma
6.1
Mode1
Return
4
5
Adjust
50
Enter
Коригирайте Red чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ.
Избраната опция ще се приложи.
6 Конфигуриране на Tint
94
6
Green
Настройва зеления цвят в образа. (Диапазон: 0~100)
По-високата стойност ще повиши наситеността на цвета.
6.2.1 Конфигуриране на Green
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към COLOR чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона.
3
Преминете към Green чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона. Ще се появи следният екран.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
Color Tone
Normal
Gamma
6.2
Конфигуриране на Tint
Mode1
Return
4
5
Adjust
50
Enter
Коригирайте Green чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ.
Избраната опция ще се приложи.
6 Конфигуриране на Tint
95
6
Blue
Настройва синия цвят в образа. (Диапазон: 0~100)
По-високата стойност ще повиши наситеността на цвета.
6.3.1 Конфигуриране на Blue
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към COLOR чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона.
3
Преминете към Blue чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете
JOG бутона. Ще се появи следният екран.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
Color Tone
Normal
Gamma
6.3
Конфигуриране на Tint
0RGH
Return
4
5
Adjust
50
Enter
Коригирайте Blue чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ.
Избраната опция ще се приложи.
6 Конфигуриране на Tint
96
6
Color Tone
Регулира общия цвят на картината.
SAMSUNG
Това меню не е налично, когато е активна опцията MAGIC
Angle.
6.4.1 Конфигуриране на настройките за Color Tone
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към COLOR чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона.
3
Преминете към Color Tone чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона. Ще се появи следният екран.
COLOR
Red
Green
50
Blue
50
Color Tone
Gamma
Return
4
6.4
Конфигуриране на Tint
50
Cool 2
Cool 1
Normal
Warm 1
Warm 2
Custom
Move
Enter

Cool 2: Настройвате топлината на цветовете да е по-ниска от Cool 1.

Cool 1: Настройвате топлината на цветовете да е по-ниска от Normal.

Normal: Извежда се стандартния тон на цветовете.

Warm 1: Настройвате топлината на цветовете да е по-висока от Normal.

Warm 2: Настройвате топлината на цветовете да е по-висока от Warm 1.

Custom: Персонализирате тона на цветовете.

Когато външният вход е свързан чрез HDMI и PC/AV Mode е зададено на AV,Color
Tone има четири автоматични настройки на цветовата температура (Cool, Normal,
Warm и Custom).

Функцията може да не се поддържа в зависимост от наличните с продукта портове.
Преминете към желаната опция чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
5
Избраната опция ще се приложи.
6 Конфигуриране на Tint
97
6
Gamma
Регулиране на средния диапазон на яркостта (Gamma) за картината.
SAMSUNG
Това меню не е налично, когато е активна опцията MAGIC
Angle.
6.5.1 Конфигуриране на Gamma
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към COLOR чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона.
3
Преминете към Gamma чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона. Ще се появи следният екран.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
Color Tone
Normal
Gamma
6.5
Конфигуриране на Tint
Mode1
Mode2
Mode3
Return
4
Move
50
Enter
Преминете към желаната опция чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
5
Избраната опция ще се приложи.
6 Конфигуриране на Tint
98
7
7.1
Координиране на OSD
Language
Променя езика на менюто.

Промяната в настройките за езика ще се приложи само към екранното меню.

Тя няма да се приложи към други функции на вашия компютър.
7.1.1 Смяна на Language
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към MENU SETTINGS чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
3
Преминете към Language чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона. Ще се появи следният екран.
MENU SETTINGS
Language
Menu H-Position
Menu V-Position
Display Time
Transparency
Return
4
'HXWVFK
(QJOLVK
(VSDxRO
)UDQoDLV
,WDOLDQR
0DJ\DU
3ROVNL
3RUWXJXrV
ƧNJLjLjǁƿǀ
6YHQVND
7UNoH
ᣣᧄ⺆
ଞ˲߭
∝䇁
Move
Enter
Преминете към желаната опция чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
5
Избраната опция ще се приложи.
7 Координиране на OSD
99
7
7.2
Координиране на OSD
Menu H-Position и Menu V-Position
Menu H-Position: Премествате позицията на менюто вляво или вдясно.
Menu V-Position: Премествате позицията на екрана нагоре или надолу.
7.2.1 Конфигуриране на Menu H-Position и Menu V-Position
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към MENU SETTINGS чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
3
Преминете към Menu H-Position или Menu V-Position чрез управление на JOG бутона
НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутона. Ще се появи следният екран.
MENU SETTINGS
MENU SETTINGS
Language
: English
Language
: English
Menu H-Position
:
Menu H-Position
:
Menu V-Position
:
Menu V-Position
:
Display Time
: 20 sec
Display Time
: 20 sec
Transparency
: On
Transparency
: On
Return
4
Adjust
Enter
Return
Adjust
Enter
Настройте Menu H-Position или Menu V-Position чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/
НАДОЛУ и след това натиснете JOG бутона.
5
Избраната опция ще се приложи.
7 Координиране на OSD
100
7
7.3
Координиране на OSD
Display Time
Указвате менюто на екранния дисплей (OSD) автоматично да се скрива, ако това меню не се
използва за определен период от време.
Display Time може да служи за указване на момент, след който искате OSD менюто да се скрива.
7.3.1 Конфигуриране на Display Time
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към MENU SETTINGS чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
3
Преминете към Display Time чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона.
Ще се появи следният екран
MENU SETTINGS
Language
: English
Menu H-Position
:
Menu V-Position
:
Display Time
: 20
sec
5 sec
10 sec
: On
20 sec
200 sec
Transparency
Return
4
Move
Enter
Преминете към желаната опция чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
5
Избраната опция ще се приложи.
7 Координиране на OSD
101
7
7.4
Координиране на OSD
Transparency
Задаване на прозрачността на прозорците на менюто:
7.4.1 Смяна на Transparency
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към MENU SETTINGS чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
3
Преминете към Transparency чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона.
Ще се появи следният екран.
MENU SETTINGS
Language
: English
Menu H-Position
:
Menu V-Position
:
Display Time
: 20 sec
Transparency
: 2II
On
2Q
Return
4
Move
Enter
Преминете към желаната опция чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
5
Избраната опция ще се приложи.
7 Координиране на OSD
102
8
8.1
Настройка и нулиране "(S19C350NW)"
Reset
Всички настройки на устройството се връщат на фабрично зададените им стойности.
8.1.1 Инициализиране на настройки (Reset)
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към SETUP&RESET чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
3
Преминете към Reset чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона.
Ще се появи следният екран.
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
Off
Off Timer
Off
Turn Off After
Key Repeat Time
Acceleration
Power LED On
Stand-by
Return
Move
Enter
Reset all settings?
Yes
Move
4
1R
Enter
Преминете към желаната опция чрез управление на JOG бутона НАЛЯВО/НАДЯСНО и след
това натиснете JOG бутона.
5
Избраната опция ще се приложи.
8 Настройка и нулиране "(S19C350NW)"
103
8
8.2
Настройка и нулиране "(S19C350NW)"
Eco Saving
Функцията Eco Saving намалява консумацията на енергия чрез контролиране на електрическия
ток, използван от панела на монитора.
SAMSUNG
Това меню не е налично, когато MAGIC
Bright е в режим Dynamic Contrast.
8.2.1 Конфигуриране на Eco Saving
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към SETUP&RESET чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
3
Преминете към Eco Saving чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона.
Ще се появи следният екран.
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
ଥࢿ
Off
Off Timer
ଥࢿ
Off
Off
Turn Off After
Key Repeat Time
Acceleration
Power LED On
Stand-by
Return

Move
Enter
75%: Променя консумацията на енергия на монитора на 75% от нивото по
подразбиране.

50%: Променя консумацията на енергия на монитора на 50% от нивото по
подразбиране.

4
Off: Деактивиране на функцията Eco Saving.
Преминете към желаната опция чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
5
Избраната опция ще се приложи.
8 Настройка и нулиране "(S19C350NW)"
104
8
8.3
Настройка и нулиране "(S19C350NW)"
Off Timer
Можете да настроите продукта да се изключва автоматично.
8.3.1 Конфигуриране на Off Timer
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към SETUP&RESET чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
3
Преминете към Off Timer чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона.
Ще се появи следният екран.
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
2II
Off Timer
Off
On
Turn Off After
Key Repeat Time
Acceleration
Power LED On
Stand-by
Return

Move
Enter
Off: Деактивирате таймера за изключване, така че устройството да не се изключва
автоматично.

On: Активирате таймера за изключване, така че устройството да се изключва
автоматично.
4
Преминете към желаната опция чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
5
Избраната опция ще се приложи.
8 Настройка и нулиране "(S19C350NW)"
105
8
8.4
Настройка и нулиране "(S19C350NW)"
Turn Off After
Таймерът за изключване може да се настрои в обхват от 1 до 23 часа. Устройството автоматично
ще се изключи след като измине определения брой часове.
Това меню е налично само когато Off Timer е настроено на On.
8.4.1 Конфигуриране на Turn Off After
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към SETUP&RESET чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
3
Преминете към Turn Off After чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона.
Ще се появи следният екран.
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
Off
Off Timer
On
Turn Off After
Key Repeat Time
Acceleration
Power LED On
Stand-by
Return
4
5
Adjust
4h
Enter
Коригирайте Turn Off After чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ.
Избраната опция ще се приложи.
8 Настройка и нулиране "(S19C350NW)"
106
8
8.5
Настройка и нулиране "(S19C350NW)"
Key Repeat Time
Управлявате времето за реакция на бутоните при натискането им.
8.5.1 Конфигуриране на Key Repeat Time
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към SETUP&RESET чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
3
Преминете към Key Repeat Time чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
Ще се появи следният екран.
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
2II
Off Timer
2Q
Turn Off After
Key Repeat Time
Acceleration
Acceleration
1 sec
Manual
2 sec
No Repeat
Power LED On
Return

Move
4K
Enter
Можете да изберете Acceleration, 1 sec или 2 sec. Ако изберете No Repeat, при
натискане на бутон командата се изпълнява само веднъж.
4
Преминете към желаната опция чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
5
Избраната опция ще се приложи.
8 Настройка и нулиране "(S19C350NW)"
107
8
8.6
Настройка и нулиране "(S19C350NW)"
Power LED On
Конфигурирайте настройките, за да активирате или деактивирате светодиода за захранването,
разположен в долната част на продукта.
8.6.1 Конфигуриране на Power LED On
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към SETUP&RESET чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
3
Преминете към Power LED On чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона.
Ще се появи следният екран.
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
: Off
Off Timer
: Off
Turn Off After
Key Repeat Time
: Acceleration
Power LED On
Manual
Working
Stand-by
Return
4
Move
Enter

Working: Светодиодът за захранването е включен, когато продуктът е включен.

Stand-by: Светодиодът за захранването е включен, когато продуктът е изключен.
Преминете към желаната опция чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
5
Избраната опция ще се приложи.
8 Настройка и нулиране "(S19C350NW)"
108
9
9.1
Настройка и нулиране "(S22C350B /
S23C350B / S24C350BL)"
Reset
Всички настройки на устройството се връщат на фабрично зададените им стойности.
9.1.1 Инициализиране на настройки (Reset)
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към SETUP&RESET чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
3
Преминете към Reset чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона.
Ще се появи следният екран.
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
Off
Off Timer
Off
Turn Off After
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Manual
Return
Move
Enter
Reset all settings?
Yes
Move
4
1R
Enter
Преминете към желаната опция чрез управление на JOG бутона НАЛЯВО/НАДЯСНО и след
това натиснете JOG бутона.
5
Избраната опция ще се приложи.
9 Настройка и нулиране "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
109
9
9.2
Настройка и нулиране "(S22C350B /
S23C350B / S24C350BL)"
Eco Saving
Функцията Eco Saving намалява консумацията на енергия чрез контролиране на електрическия
ток, използван от панела на монитора.
SAMSUNG
Това меню не е налично, когато MAGIC
Bright е в режим Dynamic Contrast.
9.2.1 Конфигуриране на Eco Saving
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към SETUP&RESET чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
3
Преминете към Eco Saving чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона.
Ще се появи следният екран.
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
ଥࢿ
Off
Off Timer
ଥࢿ
Off
Off
Turn Off After
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Manual
Return

Move
Enter
75%: Променя консумацията на енергия на монитора на 75% от нивото по
подразбиране.

50%: Променя консумацията на енергия на монитора на 50% от нивото по
подразбиране.

4
Off: Деактивиране на функцията Eco Saving.
Преминете към желаната опция чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
5
Избраната опция ще се приложи.
9 Настройка и нулиране "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
110
9
9.3
Настройка и нулиране "(S22C350B /
S23C350B / S24C350BL)"
Off Timer
Можете да настроите продукта да се изключва автоматично.
9.3.1 Конфигуриране на Off Timer
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към SETUP&RESET чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
3
Преминете към Off Timer чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона.
Ще се появи следният екран.
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
2II
Off Timer
Off
On
Turn Off After
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Manual
Return

Move
Enter
Off: Деактивирате таймера за изключване, така че устройството да не се изключва
автоматично.

On: Активирате таймера за изключване, така че устройството да се изключва
автоматично.
4
Преминете към желаната опция чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
5
Избраната опция ще се приложи.
9 Настройка и нулиране "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
111
9
9.4
Настройка и нулиране "(S22C350B /
S23C350B / S24C350BL)"
Turn Off After
Таймерът за изключване може да се настрои в обхват от 1 до 23 часа. Устройството автоматично
ще се изключи след като измине определения брой часове.
Това меню е налично само когато Off Timer е настроено на On.
9.4.1 Конфигуриране на Turn Off After
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към SETUP&RESET чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
3
Преминете към Turn Off After чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона.
Ще се появи следният екран.
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
Off
Off Timer
On
Turn Off After
4h
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Manual
Return
4
5
Adjust
Enter
Коригирайте Turn Off After чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ.
Избраната опция ще се приложи.
9 Настройка и нулиране "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
112
9
9.5
Настройка и нулиране "(S22C350B /
S23C350B / S24C350BL)"
PC/AV Mode
Задайте PC/AV Mode на AV. Размерът на картината ще се промени. Тази опция е полезна, когато
гледате филм.

Тази функция не поддържа режим Analog.

Предоставя се само за широкоекранни модели като 16:9 или 16:10.
9.5.1 Конфигуриране на PC/AV Mode
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към SETUP&RESET чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
3
Преминете към PC/AV Mode чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона.
Ще се появи следният екран.
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
Off
Off Timer
On
Turn Off After
K
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Manual
Return
Move
Enter
PC/AV Mode
: PC
AV
DVI
ೳ
Return
4
Move
Enter
Преминете към желаната опция чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
5
Избраната опция ще се приложи.
9 Настройка и нулиране "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
113
9
9.6
Настройка и нулиране "(S22C350B /
S23C350B / S24C350BL)"
Key Repeat Time
Управлявате времето за реакция на бутоните при натискането им.
9.6.1 Конфигуриране на Key Repeat Time
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към SETUP&RESET чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
3
Преминете към Key Repeat Time чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
Ще се появи следният екран.
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
2II
Off Timer
2Q
Turn Off After
4K
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Source Detection
Return

Acceleration
Acceleration
1 sec
Manual
2 sec
No Repeat
Move
Enter
Можете да изберете Acceleration, 1 sec или 2 sec. Ако изберете No Repeat, при
натискане на бутон командата се изпълнява само веднъж.
4
Преминете към желаната опция чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
5
Избраната опция ще се приложи.
9 Настройка и нулиране "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
114
9
9.7
Настройка и нулиране "(S22C350B /
S23C350B / S24C350BL)"
Source Detection
Активирайте Source Detection.
9.7.1 Конфигуриране на Source Detection
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към SETUP&RESET чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
3
Преминете към Source Detection чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
Ще се появи следният екран.
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
Off
Off Timer
On
Turn Off After
K
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
$XWR
0DQXDO
Return
4
Move

Auto: Входният източник се разпознава автоматично.

Manual: Избирате ръчно входен източник.
Enter
Преминете към желаната опция чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
5
Избраната опция ще се приложи.
9 Настройка и нулиране "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
115
9
9.8
Настройка и нулиране "(S22C350B /
S23C350B / S24C350BL)"
Power LED On
Конфигурирайте настройките, за да активирате или деактивирате светодиода за захранването,
разположен в долната част на продукта.
9.8.1 Конфигуриране на Power LED On
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към SETUP&RESET чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
3
Преминете към Power LED On чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона.
Ще се появи следният екран.
SETUP&RESET
Power LED On
Return
4
Working
Stand-by
Move
Enter

Working: Светодиодът за захранването е включен, когато продуктът е включен.

Stand-by: Светодиодът за захранването е включен, когато продуктът е изключен.
Преминете към желаната опция чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
5
Избраната опция ще се приложи.
9 Настройка и нулиране "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
116
10
Настройка и нулиране "(S22C350H /
S23C340H / S23C350H / S24C340HL /
S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
10.1 Reset
Всички настройки на устройството се връщат на фабрично зададените им стойности.
10.1.1 Инициализиране на настройки (Reset)
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към SETUP&RESET чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
3
Преминете към Reset чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона.
Ще се появи следният екран.
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
Off
Off Timer
Off
Turn Off After
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Manual
Return
Move
Enter
Reset all settings?
Yes
Move
4
1R
Enter
Преминете към желаната опция чрез управление на JOG бутона НАЛЯВО/НАДЯСНО и след
това натиснете JOG бутона.
5
Избраната опция ще се приложи.
10 Настройка и нулиране "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
117
10
Настройка и нулиране "(S22C350H /
S23C340H / S23C350H / S24C340HL /
S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
10.2 Eco Saving
Функцията Eco Saving намалява консумацията на енергия чрез контролиране на електрическия
ток, използван от панела на монитора.
SAMSUNG
Това меню не е налично, когато MAGIC
Bright е в режим Dynamic Contrast.
10.2.1 Конфигуриране на Eco Saving
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към SETUP&RESET чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
3
Преминете към Eco Saving чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона.
Ще се появи следният екран.
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
ଥࢿ
Off
Off Timer
ଥࢿ
Off
Off
Turn Off After
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Manual
Return

Move
Enter
75%: Променя консумацията на енергия на монитора на 75% от нивото по
подразбиране.

50%: Променя консумацията на енергия на монитора на 50% от нивото по
подразбиране.

4
Off: Деактивиране на функцията Eco Saving.
Преминете към желаната опция чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
5
Избраната опция ще се приложи.
10 Настройка и нулиране "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
118
10
Настройка и нулиране "(S22C350H /
S23C340H / S23C350H / S24C340HL /
S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
10.3 Off Timer
Можете да настроите продукта да се изключва автоматично.
10.3.1 Конфигуриране на Off Timer
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към SETUP&RESET чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
3
Преминете към Off Timer чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона.
Ще се появи следният екран.
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
2II
Off Timer
Off
On
Turn Off After
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Manual
Return

Move
Enter
Off: Деактивирате таймера за изключване, така че устройството да не се изключва
автоматично.

On: Активирате таймера за изключване, така че устройството да се изключва
автоматично.
4
Преминете към желаната опция чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
5
Избраната опция ще се приложи.
10 Настройка и нулиране "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
119
10
Настройка и нулиране "(S22C350H /
S23C340H / S23C350H / S24C340HL /
S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
10.4 Turn Off After
Таймерът за изключване може да се настрои в обхват от 1 до 23 часа. Устройството автоматично
ще се изключи след като измине определения брой часове.
Това меню е налично само когато Off Timer е настроено на On.
10.4.1 Конфигуриране на Turn Off After
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към SETUP&RESET чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
3
Преминете към Turn Off After чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона.
Ще се появи следният екран.
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
Off
Off Timer
On
Turn Off After
4h
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Manual
Return
4
5
Adjust
Enter
Коригирайте Turn Off After чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ.
Избраната опция ще се приложи.
За продукти, предназначени за европейския пазар, Off Timer се настройва така, че автоматично
да се активира 4 часа след включване на устройството. Това се извършва в съответствие с
разпоредбите относно електрическото захранване. Ако не желаете таймерът да се активира,
отидете на MENU
→
SETUP&RESET и настройте Off Timer на позиция Off.
10 Настройка и нулиране "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
120
10
Настройка и нулиране "(S22C350H /
S23C340H / S23C350H / S24C340HL /
S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
10.5 PC/AV Mode
Задайте PC/AV Mode на AV. Размерът на картината ще се промени. Тази опция е полезна, когато
гледате филм.

Тази функция не поддържа режим Analog.

Предоставя се само за широкоекранни модели като 16:9 или 16:10.
10.5.1 Конфигуриране на PC/AV Mode
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към SETUP&RESET чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
3
Преминете към PC/AV Mode чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона.
Ще се появи следният екран.
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
Off
Off Timer
On
Turn Off After
K
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Manual
Return
Move
Enter
PC/AV Mode
: PC
AV
HDMI
ೳ
Return
4
Move
Enter
Преминете към желаната опция чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
5
Избраната опция ще се приложи.
10 Настройка и нулиране "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
121
10
Настройка и нулиране "(S22C350H /
S23C340H / S23C350H / S24C340HL /
S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
10.6 Key Repeat Time
Управлявате времето за реакция на бутоните при натискането им.
10.6.1 Конфигуриране на Key Repeat Time
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към SETUP&RESET чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
3
Преминете към Key Repeat Time чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
Ще се появи следният екран.
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
2II
Off Timer
2Q
Turn Off After
4K
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Source Detection
Return

Acceleration
Acceleration
1 sec
Manual
2 sec
No Repeat
Move
Enter
Можете да изберете Acceleration, 1 sec или 2 sec. Ако изберете No Repeat, при
натискане на бутон командата се изпълнява само веднъж.
4
Преминете към желаната опция чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
5
Избраната опция ще се приложи.
10 Настройка и нулиране "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
122
10
Настройка и нулиране "(S22C350H /
S23C340H / S23C350H / S24C340HL /
S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
10.7 Source Detection
Активирайте Source Detection.
10.7.1 Конфигуриране на Source Detection
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към SETUP&RESET чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
3
Преминете към Source Detection чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
Ще се появи следният екран.
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
Off
Off Timer
On
Turn Off After
K
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
$XWR
0DQXDO
Return
4
Move

Auto: Входният източник се разпознава автоматично.

Manual: Избирате ръчно входен източник.
Enter
Преминете към желаната опция чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
5
Избраната опция ще се приложи.
10 Настройка и нулиране "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
123
10
Настройка и нулиране "(S22C350H /
S23C340H / S23C350H / S24C340HL /
S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
10.8 Power LED On
Configure the settings to enable or disable the power LED located at the lower part of the product.
10.8.1 Конфигуриране на Source Detection
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към SETUP&RESET чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
3
Преминете към Power LED On чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след това
натиснете JOG бутона.
Ще се появи следният екран.
SETUP&RESET
Power LED On
Return
4
Working
Stand-by
Move
Enter

Working: The power LED is on when the product is turned on.

Stand-by: The power LED is on when the product is turned off.
Преминете към желаната опция чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона.
5
Избраната опция ще се приложи.
10 Настройка и нулиране "(S22C350H / S23C340H / S23C350H / S24C340HL / S24C350H / S24C350HL / S27C350H)"
124
11
Меню ИНФОРМАЦИЯ и други
11.1 INFORMATION
Преглеждате текущия входящ източник, честота и резолюция.
11.1.1 Показване на INFORMATION
1
Когато се появи указание за функционалните бутони, изберете [
], като преместите JOG
бутона НАГОРЕ. След това натиснете JOG бутона.
2
Преминете към INFORMATION чрез управление на JOG бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ и след
това натиснете JOG бутона. Ще се появи следният екран.
PICTURE
COLOR
Analog
**kHz **Hz NP
**** x ****
MENU SETTINGS
Optimal Mode
**** x **** **Hz
SETUP&RESET
INFORMATION
Exit
Move
Enter
Показаните елементи на менюто може да са различни в зависимост от модела.
11 Меню ИНФОРМАЦИЯ и други
125
11
Меню ИНФОРМАЦИЯ и други
11.2 Конфигуриране на Brightness и Contrast на началния
екран
Коригирайте Brightness и Contrast чрез преместване на JOG бутона, когато на екрана е
показано указанието за директни бутони.
1
Когато управлявате JOG бутона НАЛЯВО/НАДЯСНО, ще се покаже следният екран.
Brightness
Adjust
Enter
Contrast
Adjust
2
Преминете към Brightness
Enter
→ Contrast, Contrast → Brightness чрез управление на JOG
бутона НАГОРЕ/НАДОЛУ.
3
Настройте Brightness и Contrast чрез управление на JOG бутона НАЛЯВО/НАДЯСНО.
11 Меню ИНФОРМАЦИЯ и други
126
11
Меню ИНФОРМАЦИЯ и други
11.3 Конфигуриране на Volume в началния екран
Настройте Volume чрез преместване на JOG бутона, когато на екрана е показано указанието за
директни бутони.
1
Когато управлявате JOG бутона НАЛЯВО/НАДЯСНО, ще се покаже следният екран.
Volume
Adjust
2
Enter
Коригирайте Volume чрез управление на JOG бутона НАЛЯВО/НАДЯСНО.

Тази функция е налична само в HDMI режим.

Функцията може да не се поддържа в зависимост от наличните с продукта портове.
11 Меню ИНФОРМАЦИЯ и други
127
12
Инсталиране на софтуера
12.1 MagicTune
12.1.1 Какво е "MagicTune"?
"MagicTune" е софтуерна програма, която помага на монитора с настройките чрез осигуряването
на изчерпателни описания на функциите на монитора и лесни за разбиране препоръки.
Потребителите могат да регулират устройството с помощта на мишката и клавиатурата, без да
използват бутоните за работа на уреда.
12.1.2 Инсталиране на софтуера
1
2
Поставете инсталационния CD в CD-ROM устройството.
Изберете програмата за инсталиране "MagicTune".
Ако изскачащият екран за инсталация на софтуера не се появява на главния екран,
намерете и щракнете двукратно върху инсталационния файл "MagicTune" на CD-ROM.
3
4
Изберете езика за инсталиране и щракнете "Next".
Завършете останалите стъпки за инсталация на софтуера като следвате инструкциите,
показани на екрана.

Софтуерът може да не работи правилно, ако не рестартирате компютъра след
инсталацията.

Иконата "MagicTune" може да не се появи, в зависимост от компютърната система и
спецификациите на уреда.

Ако иконата за бърз достъп не се появи, натиснете клавиша F5.
Ограничения и Проблеми с инсталацията ("MagicTune™")
Инсталирането на "MagicTune™" може да бъде повлияно от графичната карта, дънната платка и
мрежовата среда.
Системни изисквания
ОС

Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
12 Инсталиране на софтуера
128
12
Инсталиране на софтуера
12.1.3 Премахване на софтуера
Можете да премахнете "MagicTune™"само чрез Добавяне или премахване на програми в
Windows.
За да премахнете "MagicTune™", изпълнете следните стъпки.
1
Щракнете върху Старт изберете Настройки и изберете Контролен панел от менюто.
При Windows XP, щракнете върху Старт и изберете Контролен панел от менюто.
2
Щракнете двукратно върху иконата Добавяне или премахване на програми в Контролния
панел.
3
В прозореца Добавяне/премахване, намерете и изберете "MagicTune™", така че да е
маркирано.
4
5
6
Щракнете Промяна или премахване на програми , за да премахнете софтуера.
Натиснете Да, за да започнете премахването на "MagicTune™".
Изчакайте докато се появи съобщението, което ви информира, че софтуерът е бил
премахнат напълно.
За техническа поддръжка, ЧЗД (често задавани въпроси) или информация относно
актуализация на софтуера за "MagicTune™", моля посетете нашия уеб сайт(http://
www.samsung.com/us/consumer/ learningresources/monitor/magetune/pop_intro.html).
12 Инсталиране на софтуера
129
12
Инсталиране на софтуера
12.2 MultiScreen
MultiScreen
"MultiScreen" дава възможност на потребителите да използват монитора чрез разделяне на
множество сесии.
12.2.1 Инсталиране на софтуера
1
2
Поставете инсталационния CD в CD-ROM устройството.
Изберете програмата за инсталиране "MultiScreen".
Ако изскачащият екран за инсталация на софтуера не се появява на главния екран,
намерете и щракнете двукратно върху инсталационния файл "MultiScreen" на CD-ROM.
3
4
Когато се появи съветникът за инсталиране, натиснете "Next".
Завършете останалите стъпки за инсталация на софтуера като следвате инструкциите,
показани на екрана.

Софтуерът може да не работи правилно, ако не рестартирате компютъра след
инсталацията.

Иконата "MultiScreen" може да не се появи, в зависимост от компютърната система и
спецификациите на уреда.

Ако иконата за бърз достъп не се появи, натиснете клавиша F5.
Ограничения и Проблеми с инсталацията ("MultiScreen")
Инсталирането на "MultiScreen" може да бъде повлияно от графичната карта, дънната платка и
мрежовата среда.
Системни изисквания
ОС

Windows™ 2000

Windows XP Home Edition

Windows XP Professional

Windows Vista 32Bit

Windows 7 32Bit

Windows 8 32Bit
12 Инсталиране на софтуера
130
12
Инсталиране на софтуера
За "MultiScreen", операционната система Windows 2000 или по-късна версия е
препоръчителна.
Хардуер

Най-малко 32MB памет

Най-малко 60MB свободно пространство на твърдия диск
12.2.2 Премахване на софтуера
Щракнете върху Старт, изберете Настройки/Контролен панел и после щракнете два пъти
Добавяне или премахване на програми.
Изберете "MultiScreen" от списъка, след това щракнете върху бутона Добавяне/Изтриване.
12 Инсталиране на софтуера
131
13
Ръководство за отстраняване на
неизправности
13.1 Изисквания, преди да се свържете с център за
обслужване на клиенти на Samsung
13.1.1 Изпробване на продукта
Преди да се обадите на център по обслужване на клиенти на Samsung, изпробвайте продукта,
както следва. Ако проблемът продължи, обърнете се към център по обслужване на клиенти на
Samsung.
Проверете дали продуктът работи нормално, като използвате функцията за изпробване на
продукта.
Ако екранът се изключи и индикаторът за работа мига, въпреки че устройството е правилно
свързано с компютър, проведете тест за самодиагностика.
1
2
3
4
Изключете продукта и компютъра.
Изквадете кабела от устройството.
Включване на продукта.
Ако се появи съобщението Check Signal Cable, устройството работи нормално.
Ако екранът остане празен, проверете компютъра, видео контролера и кабела.
13.1.2 Проверка на разделителната способност и честотата
При режим, който надвишава поддържаната резолюция ( вж. "14.7 Таблица със стандартни
режими на сигнал"), за кратко ще се появи съобщението Not Optimum Mode.
13.1.3 Проверете следното.
Проблем при инсталиране (режим PC)
Проблеми
Решения
Екранът непрекъснато се включва и
изключва.
Проверете дали кабелът е правилно свързан
между устройството и компютъра, както и че
конекторите са плътно на местата си. (вж. "2.2
Свързване и използване на компютър")
13 Ръководство за отстраняване на неизправности
132
13
Ръководство за отстраняване на
неизправности
Проблем с екрана
Проблеми
Решения
Екранът не може да се включи.
Проверете дали захранващият кабел е
поставен правилно Проверете дали бутонът
за захранването е включен правилно. (вж. "2.2
Свързване и използване на компютър")
Екранът не може да се включи.
Появява се съобщението Check Signal Cable.
Проверете дали кабелът е правилно включен
в устройството. (вж. "2.2 Свързване и
използване на компютър")
Проверете дали устройството, свързано към
продукта е включено.
Показва се Not Optimum Mode.
Това съобщение се появява, когато сигналът
на графичната карта надвишава
максималната резолюция или честота,
предназначени за устройството.
Променете максималната резолюция и
честота така, че да са подходящи за
функционирането на устройството, като
направите справка с Таблицата за режим на
стандартен сигнал (страница 149).
Изображенията на екрана изглеждат
изкривени.
Проверете свързването на кабела с
устройството ( вж. "2.2 Свързване и
използване на компютър")
Екранът не е ясен. Екранът е размазан.
Регулирайте Coarse и Fine.
Отстранете всички аксесоари (удължителен
кабел за видео и т.н.) и опитайте отново.
Настройте разделителната способност и
честотата на препоръчваното ниво.
Екранът изглежда нестабилен и трепери.
Има сенки и остатъчни изображения на
екрана.
Уверете се, че разделителната способност и
честотата на компютъра са зададени в
рамките на диапазона, съвместим с продукта.
След това сменете настройките, ако е
необходимо, като направите справка в
менюто INFORMATION на продукта и
таблицата със стандартни режими на сигнал
(страница 149) в това ръководство.
Екранът е твърде ярък. Екранът е твърде
тъмен.
Регулирайте Brightness и Contrast.
Цветът на екрана е непостоянен.
Променете настройките на COLOR. (вж. "
Конфигуриране на Tint")
13 Ръководство за отстраняване на неизправности
133
13
Ръководство за отстраняване на
неизправности
Проблеми
Решения
Цветовете на екрана имат сянка и са
изкривени.
Променете настройките на COLOR.
(вж. " Конфигуриране на Tint")
Бялото не изглежда като бяло.
Променете настройките на COLOR.
(вж. " Конфигуриране на Tint")
Няма изображение на екрана и светодиодът
за захранването мига на всеки 0,5 до 1
секунди.
Продуктът е в режим на пестене на енергия.
Натиснете произволен клавиш на
клавиатурата или преместете мишката, за да
се върнете на предишния екран.
Проблем със звука
Проблеми
Решения
Няма звук.
Проверете свързването на аудио кабела или
настройте силата на звука.
Проверете силата на звука.
Звукът е твърде слаб.
Регулиране на силата на звука.
Ако силата на звука е все още твърде ниска
след завъртане на регулатора на максимум,
проверете управлението на силата на звука на
звуковата платка на компютъра, или
софтуерната програма.
Проблем с външното устройство
Проблеми
Решения
Чува се бипване при рестартиране на
компютъра.
Ако бипването се чува при рестартиране,
трябва да ремонтирате компютъра.
13 Ръководство за отстраняване на неизправности
134
13
Ръководство за отстраняване на
неизправности
13.2 В и О
Въпрос
Как мога да променя
честотата?
Отговор
Настройте честотата на вашата графична карта.

Windows XP: Отидете на Контролен панел
теми
Дисплей
Настройки
Изглед и
Разширени
Mонитор и променете Скорост на опресняване в
Настройки на монитора.

Windows ME/2000: Отидете в Контролен панел
Дисплей
Настройки
Разширени
Монитор и
регулирайте Скорост на обновяване под Настройки на
монитора.

Windows Vista: Отидете на Контролен панел
персонализиране
дисплея
Персонализиране
Разширени настройки
Изглед и
Настройки на
Mонитор и
променете Скорост на опресняване в Настройки на
монитора.

Windows 7: Отидете на Контролен панел
персонализиране
Дисплек
Разширени настройки
Изглед и
Резолюция на екрана
Монитор и променете
Скорост на опресняване в Настройки на монитора.

Windows 8: Отидете на Настройки
Изглед и персонализиране
екрана
Контролен панел
Дисплек
Разширени настройки
Резолюция на
Монитор и
променете Скорост на опресняване в Настройки на
монитора.
13 Ръководство за отстраняване на неизправности
135
13
Ръководство за отстраняване на
неизправности
Въпрос
Как мога да променя
разделителната способност?
Отговор

Windows XP: Отидете в Контролен панел
Дисплей
Облик и теми
Настройки и регулирайте разделителната
способност.

Windows ME/2000: Отидете в Контролен панел
Дисплей
Настройки и регулирайте разделителната способност.

Windows Vista: Отидете в Контролен панел
теми
Персонализиране
Облик и
Настройки на дисплея и
регулирайте разделителната способност.

Windows 7: Отидете в Контролен панел
Дисплей
Облик и теми
Настройване на разделителната
способност и регулирайте разделителната способност.

Windows 8: Отидете в Настройки
Облик и теми
Дисплей
Контролен панел
Настройване на
разделителната способност и регулирайте разделителната
способност.
Как да настроя режима на
пестене на енергия?

Windows XP: Задайте режима на пестене на енергия в
Контролен панел
Облик и теми
Дисплей
Настройки на скрийнсейвъра или в BIOS SETUP на
компютъра.

Windows ME/2000: Задайте режима на пестене на енергия в
Контролен панел
Дисплей
Настройки на
скрийнсейвъра или в BIOS SETUP на компютъра.

Windows Vista: Задайте режима на пестене на енергия в
Контролен панел
Облик и теми
Персонализиране
Настройки на скрийнсейвъра или в BIOS SETUP на
компютъра.

Windows 7: Задайте режима на пестене на енергия в
Контролен панел
Облик и теми
Персонализиране
Настройки на скрийнсейвъра или в BIOS SETUP на
компютъра.

Windows 8: Задайте режима на пестене на енергия в
Настройки
Контролен панел
Персонализиране
Облик и теми
Настройки на скрийнсейвъра или в
BIOS SETUP на компютъра.
За допълнителни инструкции относно настройването разгледайте ръководството на
потребителя за вашия компютър или графичната карта.
13 Ръководство за отстраняване на неизправности
136
14
Спецификации
14.1 Общи "(S19C350NW)"
Име на модел
Панел
Синхронизация
Размер
19 инча (48 см)
Видима
област
408,24 мм (Х) x 255,15 мм (В)
Стъпка на
пикселите
0,2835 мм (Х) x 0,2835 мм (В)
Хоризонталн
а честота
30 ~ 81 kHz
Вертикална
честота
56 ~ 75 Hz
Цвят на дисплея
Разделителна
способност
S19C350NW
16,7 M
Оптимална
разделителна
способност
1440 x 900 @ 60 Hz
Максимална
разделителна
способност
1440 x 900 @ 75 Hz
Входен сигнал, терминиран
RGB аналогово, 0,7 Vp-p ± 5 %
Oтделно Х/В синхронизиране, композитен, SOG
TTL ниво (V високо ≥ 2,0V, V ниско ≤ 0,8V)
Максимална тактова честота за
пикселите
136 MHz (Аналогов)
Захранване
Продуктът поддържа 100 – 240 V. Тъй като
стандартното напрежение е различно за различните
страни, проверете етиката отзад на продукта.
Конектори на сигнал
Кабел 15 пина към 15 пина D-sub, сменяем
Размери
(Ш x Д x В) / Тегло
Без стойката
440 x 296 x 100,0 мм
Със стойката
440 x 391,5 x 210 мм / 2,8 кг
Съображения за
околната среда
Работна
Температура: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
Влажност: 10 % – 80 %, без кондензация
Съхранение
Температура: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)
Влажност: 5 % – 95 %, без кондензация
14 Спецификации
137
14
Спецификации
Име на модел
S19C350NW
Plug-and-Play
Този монитор може да бъде инсталиран на всяка
система, съвместима с Plug-and-Play. Двупосочният
обмен на данни между монитора и компютърната
система оптимизира настройките на екрана.
Инсталирането на монитора се извършва автоматично.
Обаче може да персонализирате настройките за
инсталиране по желание.
Панелни точки (пиксели)
Поради естеството на производствения процес за този
продукт, приблизително 1 пиксел на милион (1ppm)
може да е по-ярък или по-тъмен на LCD панела. Това не
влияе върху работата на продукта.
Горепосочените спецификации подлежат на промяна без предизвестие, за да се подобри
качеството.
Това устройство е цифров апарат от клас B.
14 Спецификации
138
14
Спецификации
14.2 Общи "(S22C350B / S23C350B / S24C350BL)"
Име на модел
Панел
Синхронизация
S23C350B
S24C350BL
Размер
21,5 инча (54 см)
23 инча (58 см)
23,6 инча (59 см)
Видима област
476,64 мм (Х) x
268,11 мм (В)
509,76 мм (Х) x
286,74 мм (В)
521,28 мм (Х) x
293,22 мм (В)
Стъпка на
пикселите
0,24825 мм (Х) x
0,24825 мм (В)
0,2655 мм (Х) x
0,2655 мм (В)
0,2715 мм (Х) x
0,2715 мм (В)
Хоризонтална
честота
30 ~ 81 kHz
Вертикална
честота
56 ~ 75 Hz
Цвят на дисплея
Разделителна
способност
S22C350B
16,7 M
Оптимална
разделителна
способност
1920 x 1080 @ 60 Hz
Максимална
разделителна
способност
1920 x 1080 @ 60 Hz
Входен сигнал, терминиран
RGB аналогово, RGB цифрово, съвместимо с DVI
(Digital Visual Interface).
0,7 Vp-p ± 5 %
Oтделно Х/В синхронизиране, композитен, SOG
TTL ниво (V високо ≥ 2,0V, V ниско ≤ 0,8V)
Максимална тактова честота за
пикселите
148 MHz (Аналогов/Цифров)
Захранване
Продуктът поддържа 100 – 240 V. Тъй като стандартното
напрежение е различно за различните страни, проверете
етиката отзад на продукта.
Конектори на сигнал
Кабел 15 пина към 15 пина D-sub, сменяем
DVI-D към DVI-D съединител, сменяем
Размери
(Ш x Д x В) /
Тегло
Без стойката
507,6 x 312,0
x 100,0 мм
546,0 x 329,7
x 100,0 мм
567,8 x 343,0
x 100,0 мм
Със стойката
507,6 X 407,7
x 210 мм
/ 3,15 кг
546 x 427,5
x 210,0 мм
/ 3,35 кг
567,8 X 436,5 X
230,0 мм
/ 3,85 кг
14 Спецификации
139
14
Спецификации
Име на модел
Съображения
за околната
среда
Работна
S22C350B
S23C350B
S24C350BL
Температура: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
Влажност: 10 % – 80 %, без кондензация
Съхранение
Температура: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)
Влажност: 5 % – 95 %, без кондензация
Plug-and-Play
Този монитор може да бъде инсталиран на всяка система,
съвместима с Plug-and-Play. Двупосочният обмен на данни
между монитора и компютърната система оптимизира
настройките на екрана. Инсталирането на монитора се
извършва автоматично. Обаче може да персонализирате
настройките за инсталиране по желание.
Панелни точки (пиксели)
Поради естеството на производствения процес за този
продукт, приблизително 1 пиксел на милион (1ppm) може
да е по-ярък или по-тъмен на LCD панела. Това не влияе
върху работата на продукта.
Горепосочените спецификации подлежат на промяна без предизвестие, за да се подобри
качеството.
Това устройство е цифров апарат от клас B.
14 Спецификации
140
14
Спецификации
14.3 Общи "(S22C350H / S23C340H)"
Име на модел
Панел
Синхронизация
S23C340H
Размер
21,5 инча (54 см)
23 инча (58 см)
Видима
област
476,64 мм (Х) x 268,11 мм (В)
509,76 мм (Х) x 286,74 мм (В)
Стъпка на
пикселите
0,24825 мм (Х) x 0,24825 мм (В)
0,2655 мм (Х) x 0,2655 мм (В)
Хоризонтал
на честота
30 ~ 81 kHz
Вертикална
честота
56 ~ 75 Hz
Цвят на дисплея
Разделителна
способност
S22C350H
16,7 M
Оптимална
разделителна
способност
1920 x 1080 @ 60 Hz
Максимална 1920 x 1080 @ 60 Hz
разделителн
а способност
Входен сигнал, терминиран
RGB аналогово, HDMI
0,7 Vp-p ± 5 %
Oтделно Х/В синхронизиране, композитен, SOG
TTL ниво (V високо ≥ 2,0V, V ниско ≤ 0,8V)
Максимална тактова честота
за пикселите
148 MHz (Аналогов/Цифров)
Захранване
Продуктът поддържа 100 – 240 V. Тъй като стандартното
напрежение е различно за различните страни, проверете
етиката отзад на продукта.
Конектори на сигнал
Кабел 15 пина към 15 пина D-sub, сменяем
HDMI към DVI кабел ,сменяем
HDMI кабел, сменяем
Размери
(Ш x Д x В) /
Тегло
Без
стойката
507,6 x 312,0 x 100,0 мм
546,0 x 329,7 x 100,0 мм
Със
стойката
507,6 X 407,7 X 210 мм
/ 3,15 кг
546 X 427,5 X 210,0 мм
/ 3,35 кг
14 Спецификации
141
14
Спецификации
Име на модел
Съображения
за околната
среда
Работна
S22C350H
S23C340H
Температура: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
Влажност: 10 % – 80 %, без кондензация
Съхранение
Температура: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)
Влажност: 5 % – 95 %, без кондензация
Plug-and-Play
Този монитор може да бъде инсталиран на всяка система,
съвместима с Plug-and-Play. Двупосочният обмен на данни
между монитора и компютърната система оптимизира
настройките на екрана. Инсталирането на монитора се
извършва автоматично. Обаче може да персонализирате
настройките за инсталиране по желание.
Панелни точки (пиксели)
Поради естеството на производствения процес за този
продукт, приблизително 1 пиксел на милион (1ppm) може да е
по-ярък или по-тъмен на LCD панела. Това не влияе върху
работата на продукта.
Горепосочените спецификации подлежат на промяна без предизвестие, за да се подобри
качеството.
Това устройство е цифров апарат от клас B.
14 Спецификации
142
14
Спецификации
14.4 Общи "(S23C350H / S24C340HL)"
Име на модел
Панел
Синхронизация
S24C340HL
Размер
23 инча (58 см)
Видима
област
509,76 мм (Х) x 286,74 мм (В) 521,28 мм (Х) x 293,22 мм (В)
Стъпка на
пикселите
0,2655 мм (Х) x 0,2655 мм (В)
Хоризонтал
на честота
30 ~ 81 kHz
Вертикална
честота
56 ~ 75 Hz
Цвят на дисплея
Разделителна
способност
S23C350H
23,6 инча (59 см)
0,2715 мм (Х) x 0,2715 мм (В)
16,7 M
Оптимална
разделителн
а способност
1920 x 1080 @ 60 Hz
Максимална
разделителн
а способност
1920 x 1080 @ 60 Hz
Входен сигнал, терминиран
RGB аналогово, HDMI
0,7 Vp-p ± 5 %
Oтделно Х/В синхронизиране, композитен, SOG
TTL ниво (V високо ≥ 2,0V, V ниско ≤ 0,8V)
Максимална тактова честота за
пикселите
148 MHz (Аналогов/Цифров)
Захранване
Продуктът поддържа 100 – 240 V. Тъй като стандартното
напрежение е различно за различните страни, проверете
етиката отзад на продукта.
Конектори на сигнал
Кабел 15 пина към 15 пина D-sub, сменяем
HDMI към DVI кабел ,сменяем
HDMI кабел, сменяем
Размери
(Ш x Д x В) /
Тегло
Без
стойката
546,0 x 329,7 x 100,0 мм
567,8 x 343,0 x 100,0 мм
Със
стойката
546 X 427,5 X 210,0 мм /
3,35 кг
567,8 X 436,5 X 230,0 мм /
3,85 кг
14 Спецификации
143
14
Спецификации
Име на модел
Съображения за
околната среда
Работна
S23C350H
S24C340HL
Температура: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
Влажност: 10 % – 80 %, без кондензация
Съхранение
Температура: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)
Влажност: 5 % – 95 %, без кондензация
Plug-and-Play
Този монитор може да бъде инсталиран на всяка система,
съвместима с Plug-and-Play. Двупосочният обмен на данни
между монитора и компютърната система оптимизира
настройките на екрана. Инсталирането на монитора се
извършва автоматично. Обаче може да персонализирате
настройките за инсталиране по желание.
Панелни точки (пиксели)
Поради естеството на производствения процес за този
продукт, приблизително 1 пиксел на милион (1ppm) може да
е по-ярък или по-тъмен на LCD панела. Това не влияе върху
работата на продукта.
Горепосочените спецификации подлежат на промяна без предизвестие, за да се подобри
качеството.
Това устройство е цифров апарат от клас B.
14 Спецификации
144
14
Спецификации
14.5 Общи "(S24C350HL / S24C350H / S27C350H)"
Име на модел
Панел
Синхронизация
S24C350H
S27C350H
Размер
23,6 инча (59 см)
24 инча (61 см)
27 инча (68 см)
Видима
област
521,28 мм (Х)
x 293,22 мм (В)
531,36 мм (Х)
x 298,89 мм (В)
597,60 мм (Х)
x 336,15 мм (В)
Стъпка на
пикселите
0,2715 мм (Х)
x 0,2715 мм (В)
0,27675 мм (Х)
x 0,27675 мм (В)
0,31125 мм (Х)
x 0,31125 мм (В)
Хоризонтал
на честота
30 ~ 81 kHz
Вертикална
честота
56 ~ 75 Hz
Цвят на дисплея
Разделителна
способност
S24C350HL
16,7 M
Оптимална
разделителна
способност
1920 x 1080 @ 60 Hz
Максимална
разделителна
способност
1920 x 1080 @ 60 Hz
Входен сигнал, терминиран
RGB аналогово, HDMI
0,7 Vp-p ± 5 %
Oтделно Х/В синхронизиране, композитен, SOG
TTL ниво
(V високо ≥ 2,0V, V ниско ≤ 0,8V)
Максимална тактова честота за
пикселите
148 MHz (Аналогов/Цифров)
Захранване
Продуктът поддържа 100 – 240 V. Тъй като
стандартното напрежение е различно за различните
страни, проверете етиката отзад на продукта.
Конектори на сигнал
Кабел 15 пина към 15 пина D-sub, сменяем
HDMI кабел, сменяем
HDMI към DVI кабел ,сменяем
Размери
(Ш x Д x В) /
Тегло
Без
стойката
567,8 x 343,0
x 100,0 мм
567,8 x 343,0
x 100,0 мм
642,0 x 389,0
x 103,0 мм
Със
стойката
567,8 X 436,5 X
230,0 мм
/ 3,85 кг
567,8 x 436,5 x
230,0 мм
/ 3,45 кг
642,0 x 480,4 x
230,0 мм
/ 4,65 кг
14 Спецификации
145
14
Спецификации
Име на модел
Съображения за
околната среда
Работна
S24C350HL
S24C350H
S27C350H
Температура: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
Влажност: 10 % – 80 %, без кондензация
Съхранение
Температура: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)
Влажност: 5 % – 95 %, без кондензация
Plug-and-Play
Този монитор може да бъде инсталиран на всяка
система, съвместима с Plug-and-Play. Двупосочният
обмен на данни между монитора и компютърната
система оптимизира настройките на екрана.
Инсталирането на монитора се извършва автоматично.
Обаче може да персонализирате настройките за
инсталиране по желание.
Панелни точки (пиксели)
Поради естеството на производствения процес за този
продукт, приблизително 1 пиксел на милион (1ppm)
може да е по-ярък или по-тъмен на LCD панела. Това
не влияе върху работата на продукта.
Горепосочените спецификации подлежат на промяна без предизвестие, за да се подобри
качеството.
Това устройство е цифров апарат от клас B.
14 Спецификации
146
14
Спецификации
14.6 Пестене на енергия
Функцията за пестене не енергия на този продукт намалява консумацията на енергия, като
изключва екрана и контролира статуса на светодиода за захранването, ако продуктът не се
използва за определен период от време. В режим на пестене на енергия захранването не се
изключва. За да включите екрана обратно, натиснете произволен клавиш на клавиатурата или
преместете мишката. Режимът на пестене на енергия работи, когато продуктът е свързан към
компютър с функция за пестене на енергия.
Пестене на енергия
Консумирана
мощност по Energy
Star
Режим на пестене
на енергия
Изключване на
захранването
(бутон захранване)
Индикатор на
захранването
Изкл.
Мига
Вкл.
15 W
Стандартно 0,3 W
Стандартно 0,3 W
21 W
Стандартно 0,3 W
Стандартно 0,3 W
21 W
Стандартно 0,3 W
Стандартно 0,3 W
22 W
Стандартно 0,3 W
Стандартно 0,3 W
22 W
Стандартно 0,3 W
Стандартно 0,3 W
22 W
Стандартно 0,3 W
Стандартно 0,3 W
22 W
Стандартно 0,3 W
Стандартно 0,3 W
22 W
Стандартно 0,3 W
Стандартно 0,3 W
Консумирана
мощност
(S19C350NW)
Консумирана
мощност
(S22C350B)
Консумирана
мощност
(S22C350H)
Консумирана
мощност
(S23C340H)
Консумирана
мощност
(S23C350B)
Консумирана
мощност
(S23C350H)
Консумирана
мощност
(S24C340HL)
Консумирана
мощност
(S24C350BL)
14 Спецификации
147
14
Спецификации
Пестене на енергия
Консумирана
мощност
Консумирана
мощност по Energy
Star
Режим на пестене
на енергия
Изключване на
захранването
(бутон захранване)
22 W
Стандартно 0,3 W
Стандартно 0,3 W
23 W
Стандартно 0,3 W
Стандартно 0,3 W
25 W
Стандартно 0,3 W
Стандартно 0,3 W
(S24C350HL)
Консумирана
мощност
(S24C350H)
Консумирана
мощност
(S27C350H)


Показаното ниво на консумация на мощност може да е различно, в зависимост от
условията на работа или от промяната на настройките. (Модел S**C340 / S**C350, Режим на
пестене на енергия/Изключено захранване (бутон захранване) : Макс. 0,45 вата.)
ENERGY STAR® е регистрирана в САЩ търговска марка на Американската агенция за
опазване на околната среда. Мощността по Energy Star се измерва чрез метода за
изпитване в действащия стандарт ENERGY STAR®.

За да понижите консумацията на енергия до 0 вата, изключете енергийния превключвател
на гърба на устройството или изключете захранващия кабел. Непременно прекъснете
връзката на захранващия кабел, ако няма да използвате устройството продължително
време. За да намалите консумацията до 0 W, когато не е наличен ключ на захранването,
извадете захранващия кабел.

Работата на индикатора за захранване може да бъде сменена чрез промяна в менюто.
(SETUP&RESET → Power LED On)
Действителните модели в зависимост от вариантите във функционалността може да не
притежават тази функция.
14 Спецификации
148
14
Спецификации
14.7 Таблица със стандартни режими на сигнал

Този продукт може да се задава само на една разделителна способност за оптимално
качество на картината поради естеството на панела. Затова всяка резолюция, различна от
указаната, може да влоши качеството на картината. За да избегнете това, е
препоръчително да изберете оптималната резолюция, указана за размера на екрана на
вашето устройство.

Проверете честотата, когато сменяте CDT монитор (свързан към компютър) с LCD
монитор. Ако LCD мониторът не поддържа 85Hz, сменете вертикалната честота на 60Hz от
CDT монитора, преди да го смените с LCD монитор.
Ако даден сигнал, който се отнася до следните режими на стандартен сигнал, бъде пренесен до
компютъра ви, екранът автоматично ще се пренастрои. Ако сигналът, подаван от компютъра, не
принадлежи към следните стандартни режими на сигнал, екранът може да остане празен при
включен светодиод на захранването. В този случай сменете настройките според следната
таблица, като направите справка в ръководството за потребителя на графичната карта.
S19C350NW
Разделителна
способност
Хоризонтална
честота
(kHz)
Вертикална
честота
(Hz)
Пикселна
тактова
честота
(MHz)
Поляритет на
синхронизацията
(Х/В)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
14 Спецификации
149
14
Спецификации
Разделителна
способност
Хоризонтална
честота
(kHz)
Вертикална
честота
(Hz)
Пикселна
тактова
честота
(MHz)
Поляритет на
синхронизацията
(Х/В)
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
70,635
74,984
136,750
-/+
S22C350B / S22C350H / S23C340H / S23C350B / S23C350H / S24C340HL / S24C350BL /
S24C350HL / S24C350H / S27C350H
Разделителна
способност
Хоризонтална
честота
(kHz)
Вертикална
честота
(Hz)
Пикселна
тактова
честота
(MHz)
Поляритет на
синхронизацията
(Х/В)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
14 Спецификации
150
14
Спецификации
Разделителна
способност
Хоризонтална
честота
(kHz)
Вертикална
честота
(Hz)
Пикселна
тактова
честота
(MHz)
Поляритет на
синхронизацията
(Х/В)
VESA, 1600 x 900(RB)
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080p
67,500
60,000
148,500
+/+

Хоризонтална честота
Времето за обхождане на един ред отдясно наляво на екрана по хоризонтала се нарича
цикъл по хоризонтала. Реципрочната стойност на цикъла по хоризонтала се нарича
хоризонтална честота. Хоризонталната честота се измерва в kHz.

Вертикална честота
Повторението на една и съща картина много пъти в секунда ви позволява да виждате
кадрите естествено. Тази повторяема честота се нарича "вертикална честота" или "скорост
на опресняване" и се измерва в Hz.
14 Спецификации
151
Приложение
Свържете се със SAMSUNG WORLDWIDE
Ако имате въпроси или коментари за продуктите на Samsung, обърнете се към центъра за
обслужване на клиенти на SAMSUNG.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca
(English)
http://www.samsung.com/ca_fr
(French)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
4004-0000
http://www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/cl
From mobile 02-24 82 82 00
COLOMBIA
01-8000 112 112
Bogotá: 6001272
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
Приложение
152
Приложение
LATIN AMERICA
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
PARAGUAY
98005420001
http://www.samsung.com
PERU
0-800-777-08 (Only from landline)
http://www.samsung.com
336-8686 (From HHP & landline)
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
URUGUAY
40543733
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be
(Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
BOSNIA
051 133 1999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11 , normal tariff
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 786)
http://www.samsung.com
Приложение
153
Приложение
EUROPE
CYPRUS
8009 4000 only from landline
http://www.samsung.com
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.,
Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8
till 8.2.2013 . From 8.2.2013: Samsung Electronics Czech and
Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
0180 5 SAMSUNG bzw.
http://www.samsung.com
0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus
dem dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
http://www.samsung.com
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815 56480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG(172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
!"#$%!',$;!<,=#
>,@#J;QX'"ZQ[$\%]%
!;\$!\^
!',$;!<,=#"ZQ[
$\%]%!;\$!\^
http://www.samsung.com/pl
Приложение
154
Приложение
EUROPE
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (808 20 7267)
http://www.samsung.com
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726
7864)
http://www.samsung.com
TOLL FREE No.
SERBIA
+381 11 321 6899
http://www.samsung.com
(old number still active 0700
7267864)
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
http://www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG
(7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
(German)
http://www.samsung.com/ch_fr
(French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com
GEORGIA
0-800-555-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
http://www.samsung.com
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
http://www.samsung.com
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
(Ukrainian)
http://www.samsung.com/ua_ru
(Russian)
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
Приложение
155
Приложение
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
(Chinese)
http://www.samsung.com/hk_en
(English)
INDIA
1800 3000 8282
1800 266 8282
http://www.samsung.com/in
INDONESIA
0800-112-8888
021-5699-7777
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG (726-7864)
for PLDT
http://www.samsung.com/ph
1-800-3-SAMSUNG (726-7864)
for Digitel
1-800-8-SAMSUNG (726-7864)
for Globe
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
0266-026-066
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com/th
02-689-3232
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
MENA
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com/Levant
(English)
065777444
Приложение
156
Приложение
MENA
KUWAIT
183-2255 (183-CALL)
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
QATAR
800-2255 (800-CALL)
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com/sa
(Arabic)
SYRIA
18252273
http://www.samsung.com/Levant
(English)
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
AFRICA
ANGOLA
91-726-7864
http://www.samsung.com
BOTSWANA
0800-726-000
http://www.samsung.com
CAMEROON
7095- 0077
http://www.samsung.com
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com
0302-200077
KENYA
0800 545 545
http://www.samsung.com
NAMIBIA
8197267864
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
ZAMBIA
211350370
http://www.samsung.com
Приложение
157
Приложение
Отговорност за платената услуга (цена за клиентите)
Когато услугата се изисква, независимо че е в гаранция, може да ви таксуваме за посещение от
сервизен техник в следните случаи.
Без производствен дефект
Почистване на устройството, настройка, обяснение, повторно инсталиране и др.

Ако техническият специалист ви даде инструкции за това как да използвате продукта или
просто настрои опциите, без да разглобява уреда.

Ако под влияние възникнат фактори на околната среда, които предизвикват появата на
дефект (интернет, антена, сигнал по кабел и др.)

Ако устройството бъде преинсталирано или допълнително свържете устройства след
първоначално настройване на закупения продукт.

Ако даден продукт се преинсталира с цел да бъде преместен на друго място или да се
преместят в друга къща.

Ако клиентът поиска инструкции относно начина на употреба поради досег с продукт на
друга компания.

Ако клиентът поиска инструкции относно начина на употреба поради досег с продукт на
друга компания.

Ако клиент поиска инсталиране на софтуера и настройка на продукта.

Ако сервизният специалист отстрани/почисти праха или наличните чужди материали в
устройството.

Ако клиент поиска допълнително инсталация, след закупуване на продукт от онлайн магазин
за пазаруване у дома.
Приложение
158
Приложение
Повреда на продукта, причинена от клиента
Повреда на продукта, причинена от неправилно боравене на клиента или грешен тип хартия.
Ако повредата на продукта е причинена от;


Външен удар или изпускане .
Използването на консумативи или отделно продавани продукти, които не са препоръчани от
Samsung.

Ремонтни дейности, извършени от лица, които не са с инженерен опит и работят за външна
обслужваща компания или партньор на Samsung Electronics Co., Ltd.

Повторно моделиране или ремонт на продукта, извършен от клиента.

Използването му с неточно напрежение или некоректни електрически връзки.

Неспазване на предупрежденията, указани в ръководството на потребителя.
Други

Ако продуктът се повреди следствие на природно бедствие. (гръмотевична буря,
земетресение, наводнение и др.)

Ако всички консумативи са изчерпани. (батерия, тонер, флуоресцентни лампи, глава,
вибрираща част, лампа, филтър, ролка и др.)
Ако клиентът заяви услуга при условие, че продуктът няма никакъв дефект, за извършването на
услугата може да се начисли такса. Затова, моля, най-напред прочетете ръководството на
потребителя.
Приложение
159
Приложение
Правилно изхвърляне
Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот
(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)
Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни
материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно
устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите
битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези
устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране.
Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и
предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно
изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава
възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните
ресурси.
Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото
са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да
получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за
рециклиране, безопасно за околната среда.
Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да
проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни
принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на търговското
предприятие.
Приложение
160
Приложение
Терминология
OSD (екранен дисплей)
Екранният дисплей (OSD) позволява да конфигурирате екранните настройки, за да
оптимизирате качеството на картината. Той ви позволява да променяте яркостта, нюанса,
размера и много други настройки на екрана с помощта на изведените на екрана менюта.
Gamma
Менюто "Gamma" настройва скалата на сивото, представяща средните тонове на екрана.
Настройването на яркостта прави целия екран по-светъл, докато регулирането на "Gamma"
прави по-светла само яркостта в средата.
Скала на сивото
Скалата се отнася до нивата на наситеност на цветовете, които показват вариациите на
промените в цветовете от по-тъмни към по-светли места на екрана. Промените в яркостта на
екрана се изразяват чрез вариации в черното и бялото, а скалата на сивото се отнася до
средната част между черното и бялото. Промяната в скалата на сивото чрез настройване на
"Gamma" ще промени яркостта в средната част на екрана.
Скорост на търсене
Скоростта на търсене или още наричана скорост на опресняване представлява честотата, с
която екранът се опреснява. За да се изведе изображение, данните от екрана се предават,
докато той се опреснява, въпреки че опресняването не е видимо за невъоръженото око.
Броят на извършениите опреснявания на екрана се нарича скорост на търсене и се измерва в
Hz. Скорост на търсене от 60 Hz означава, че екранът ще се опресни 60 пъти в секунда.
Скоростта на търсене на екрана зависи от работните характеристики на графичната карта на
вашия компютър и от монитора.
Хоризонтална честота
Знаците или изображенията, изведени на екрана на монитора, се състоят от безброй точки
(пиксели). Пикселите се предават в хоризонтални редове, които след това се подреждат
вертикално и така създават изображение. Хоризонталната честота се измерва в kHz и указва
колко пъти в секунда хоризонталните редове се предават и показват на екрана на монитора.
Хоризонтална честота от 85 означава, че хоризонталните линии, които създават
изображението се предават 85 000 пъти в секунда. Хоризонталната честота е указана като 85
kHz.
Приложение
161
Приложение
Вертикална честота
Едно изображение е изградено от много на брой хоризонтални редове. Вертикалната честота
се измерва в kHz и указва колко на брой изображения могат да се създават в секунда чрез
хоризонталните редове. Вертикална честота 60 означава, че дадено изображение се предава
60 пъти в секунда. Вертикалната честота се нарича още скорост на опресняване и касае
трептенето на екрана.
Разделителна способност
Резолщцията представлява броят хоризонтални и вертикални пиксели, които изграждат
екрана. Тя представлява нивото на детайлност на дисплея.
По-високата резолюция показва повече информация върху екрана и е подходяща при
извършване на много задачи едновременно.
Например, резолюция от 1920 x 1080 се състои от 1920 хоризонтални пиксела (хоризонтална
честота) и 1080 вертикални реда (вертикална резолюция).
Например, резолюция от 1920 x 1200 се състои от 1920 хоризонтални пиксела (хоризонтална
честота) и 1200 вертикални реда (вертикална резолюция).
Plug & Play
Функцията Plug & Play позволява автоматичен обмен на информация между монитора и
компютъра с цел осигуряване на оптимална среда за работа на дисплея.
Мониторът използва международния стандарт VESA DDC за изпълнение на Plug & Play.
Приложение
162
Индекс
H
И
HDMI ниво на черно 90
Изисквания преди да се свържете с
център за обслужване на клиенти на
Samsung 132
M
Изключване след 106, 112, 120
MultiScreen 130
Икономия на енергия 104, 110, 118
ИНФОРМАЦИЯ 125
P
Инсталиране 40
PC/AV режим 113, 121
К
S
Контраст 58, 69, 81
SAMSUNG MAGIC Angle 61, 72, 85
SAMSUNG MAGIC Bright 60, 71, 83
М
SAMSUNG MAGIC Upscale 63, 74, 87
Мерки за безопасност 14
А
Н
Авторски права 11
Нулиране 103, 109, 117
В
О
В и О 135
Общи 137, 139, 141, 143, 145
Време на повторение на клавиш 107, 114,
Острота 59, 70, 82
122
Време на показване 101
Отговорност за платената услуга цена за
клиентите 158
Г
П
Гама 98
Правилна стойка за използване на
продукта 24
Грубо 66, 78, 92
Правилно изхвърляне 160
Преди свързване 44
Е
Приложение 152
Език 99
Проверка на съдържанието 25
Прозрачност 102
З
Зелен 95
Р
Размер на изображението 64, 75, 88
Разпознаване на източник 115, 123, 124
Индекс
163
Индекс
С
Свържете се със SAMSUNG WORLDWIDE
152
Свързване и използване на компютър 45
Син 96
Т
Таблица със стандартни режими на сигнал
149
Таймер за изключване 105, 111, 119
Ф
Фино 67, 79, 93
Ч
Части 27, 32
Червен 94
Я
Яркост 57, 68, 80
Индекс
164
Download PDF

advertising