Samsung | S19A10N | Samsung S19A10N Наръчник за потребителя

SyncMaster S19A10N
Монитор
Ръководство за потребителя
Цветът и обликът могат да се различават в зависимост
от продукта, а спецификациите подлежат на промяна
без предизвестие с оглед подобряване на работата.
Съдържание
ОСНОВНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Преди да започнете . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Грижи и поддръжка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Почистване на монитора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
Мерки за безопасност . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
МОНТИРАНЕ НА УРЕДА
Съдържание на опаковката . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Монтиране на стойката . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Свързване към компютър . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Заключалка Kensington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА
Таблица със стандартен режим на сигнала . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Бутони за работа с устройството . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
MagicTune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
ОТСТР. НЕИЗПР.
Самодиагностика на монитор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
Преди искане на услуга . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
Често задавани въпроси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:
Спецификации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
Функция за икономия на енергия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Свържете се със SAMSUNG WORLDWIDE 
(SAMSUNG ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
Правилно третиране на изделието след края на 
експлоатационния му живот (Отпадъци, представляващи 
електрическо и електронно оборудване) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4
1
Основни мерки за безопасност
1-1
Преди да започнете
Икони, използвани в това ръководство
ИКОНА
ИМЕ
ЗНАЧЕНИЕ
Внимание
Посочва случаи, в които функцията може да не работи или настройката може да
бъде отменена.
Забележка
Посочва съвети и препоръки за използване на функция.
Използване на това ръководство
•
Уверете се, че сте наясно с всички мерки за безопасност, преди да използвате уреда.
•
Ако се появи проблем, вж. раздел "Отстраняване на неизправности".
Бележка за авторско право
Съдържанието на това ръководство е обект на промени без предизвестие с оглед подобряване на работата.
Copyright © 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Всички права запазени.
Авторските права върху това ръководство са запазени от Samsung Electronics, Co., Ltd.
Съдържанието на това ръководство за потребителя не може да бъде частично или изцяло възпроизвеждано,
разпространявано или използвано в каквато и да било форма, без писмено разрешение от Samsung Electronics, Co., Ltd.
Логото на SAMSUNG и SyncMaster са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics, Co., Ltd.
Microsoft, Windows и Windows NT са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation.
VESA, DPM и DDC са регистрирани търговски марки на Video Electronics Standard Association.
Основни мерки за безопасност
1-1
1-2
Грижи и поддръжка
Външна повърхност и поддръжка на екрана
Почистете уреда със суха и мека кърпа.
•
Не почиствайте уреда със запалими вещества като бензен,
разредители за бои или влажна кърпа. Това може да
предизвика проблеми с уреда.
•
Не драскайте екрана с вашите нокти или с остри предмети.
Това може да доведе до драскотини или да повреди уреда.
•
Не почиствайте уреда с директно пръскане на вода върху
повърхността на уреда.
Ако в уреда навлезе вода, това може да причини пожар,
токов удар или да причини проблем на уреда.
•
Може да се появи бяло петно върху повърхността на силно
гланцирания модел, предизвикано от присъщите
характеристики на материала, ако бъде използван
свръхзвуков овлажнител.
Външният вид и цветът може да са различни в
зависимост от модела.
Подсигуряване на мястото за инсталиране
•
Пазете необходимото разстояние между продукта и други обекти (напр. стени), за да осигурите необходимата
вентилация.
Ако това не се направи, може да доведе до пожар поради вътрешно прегряване.
Инсталирайте продукта, така че са спазени необходимите разстояния.
Външният вид може да е различен в зависимост от продукта.
При инсталиране със стойка
Относно съществуващите изображения
•
Показването на неподвижни изображения за дълго време може да причини постоянно изображение или петно на
екрана. Ако няма да използвате уреда дълго време, задайте режима на пестене на енергия или скрийнсейвъра.
•
Поради технологични ограничения на производителя на панела изображенията, генерирани от този уред, могат да се
появяват или по-ярки или по-тъмни от нормалния им вид с отклонение приблизително 1 ppm (части на милион).
Броят на субпикселите по тип панел: Броят Субпиксели = Максималната хоризонтална разделителна способност x
Максималната вертикална разделителна способност x 3
Пример) Ако максималната разделителна способност е 1920 x 1080, броят субпиксели е 1920 x 1080 x 3 = 6.220.800.
1-2
Основни мерки за безопасност
1-3
Почистване на монитора
Почистване на монитора
•
Панелът и външните части на най-модерния монитор се драскат лесно и изискват специално внимание. Почистете
монитора, като следвате следните стъпки.
1. Изключете монитора и компютъра.
2. Извадете захранващия кабел от монитора.
За да избегнете токов удар, уверете се, че изваждате кабела, като дърпате за щепсела и не
пипате кабела с мокри ръце.
3. Избършете монитора с мека, леко навлажнена кърпа, която е изстискана.
•
Не използвайте почистващ препарат, който съдържа алкохол или разтворители,
или такъв, който е повърхностно активен.
В противен случай външните части могат да се обезцветят или да се напукат, или
покритието на панела да падне.
• Не напръсквайте монитора директно с вода или почистващ препарат.
В противен случай течността може да попадне в монитора и да причини пожар,
токов удар или неизправност.
4. Почистете външните части на монитора, като използвате мека и навлажнена с малко количество
вода кърпа.
5. Свържете захранващия кабел към монитора, след като завършите почистването.
6. Включете монитора и компютъра.
Предпазни мерки за съхранението
•
Използването на свръхзвуков овлажнител може да доведе до образуване на бели петна върху силно гланцирани
продукти.
За почистване на вътрешността на монитора (платена услуга) се обърнете към най-близкия сервизен център.
Основни мерки за безопасност
1-3
1-4
Мерки за безопасност
Икони, използвани за мерки за безопасност
ИКОНА
ИМЕ
ЗНАЧЕНИЕ
Предупреждение
Неспазването на мерките за безопасност, означени с този знак, може да предизвика
сериозни наранявания или дори смърт.
Внимание
Неспазването на мерките за безопасност, означени с този знак, може да предизвика
телесно нараняване или имуществени повреди..
Значение на знаците
Да не се изпълнява.
Трябва да се следва.
Да не се разглобява.
Щепселът за захранването трябва да бъде
изваден от контакта.
Да не се докосва.
Трябва да се заземи с цел защита от токов
удар
Свързано със захранването
Използваното изображение на продукт в следните фигури за справка може да е различно от действителния
продукт.
Предупреждение
Не използвайте повреден захранващ
кабел или разхлабен щепсел.
Не включвайте повече от един електрически уред в един контакт.
•
•
В противен случай може да възникне
токов удар или пожар.
Избягвайте поставяне на щепсела в контакта или изваждане на щепсела от контакта с мокри ръце.
•
1-4
В противен случай, това може да
доведе до токов удар.
Ако това не се направи, може да
доведе до пожар поради прегряване
на контакта.
Поставете щепсела захранващия кабел
здраво.
•
В противен случай може да възникне
пожар.
Основни мерки за безопасност
Уверете се, че свързвате захранващия
кабел към заземен контакт (за изолация
само на уред клас 1).
•
В противен случай може да възникне
токов удар или нараняване.
Пазете кабела на захранването и уреда
далеч от източници на топлина.
•
В противен случай може да възникне
токов удар или пожар.
Избягвайте прекомерно прегъване или
усукване на захранващия и избягвайте
поставянето на тежки обекти върху кабела.
•
Ако това не се направи, може да
доведе до пожар или токов удар,
причинен от повреден захранващ
кабел.
Ако щифтовете на захранващия кабел
или на щепсела са прашни, почистете ги
със суха кърпа.
•
В противен случай може да възникне
пожар.
Внимание
Не изваждайте щепсела на захранващия
кабел, докато уредът работи.
•
В противен случай може да се
повреди продукта поради токов удар.
Уверете се, че използвайте само кабела
предоставен от нашата компания. Като
допълнение, не използвайте захранващ
кабел на друг електрически уред.
•
В противен случай може да възникне
токов удар или пожар.
Когато изваждате щепсела на захранващия кабел от контакта, уверете се че
държите щепсела, а не кабела.
Поставете щепсела на захранващия
кабел в контакт, който може да бъде достигнат лесно.
•
•
В противен случай може да възникне
токов удар или пожар.
При появата на проблем, свързан с
уреда, трябва да извадите щепсела
на захранващия кабел, за да спрете
напълно захранването. Не можете да
спрете захранването напълно като
използвате само бутона за
захранване на уреда.
Свързано с монтирането
Предупреждение
Не поставяйте горящи свещи, препарати
срещу комари или цигари върху уреда,
както и не монтирайте уреда в близост
до източник на топлина.
•
В противен случай може да възникне
пожар.
Допитайте се до инженер за монтаж или
подобна компания, за монтиране на уреда на стената.
•
В противен случай може да възникне
нараняване.
•
Уверете се, че използвате
определената стенна конзола.
Не инсталирайте уреда на места без проветряване, например в библиотека или
стенен гардероб.
Спазвайте разстояние от опне 10 см от
стената за целите на вентилацията, когато монтирате уреда.
•
•
Ако това не се направи, може да
доведе до пожар поради вътрешно
прегряване.
Основни мерки за безопасност
Ако това не се направи, може да
доведе до пожар поради вътрешно
прегряване.
1-4
Пазете найлоновите опаковки, използвани за опаковането на уреда, далече от
деца.
•
Ако деца поставят найлоновите
опаковки върху главите си, те могат
да се задушат.
Не монтирайте уреда на нестабилно място или място, изложено на постоянни
вибрации, като например върху нестабилен или наклонен рафт.
•
Продуктът може да падне и това
може да предизвика телесна повреда
или повреда на уреда.
•
Ако използвате уреда на място,
изложено на прекомерни вибрации,
уредът може да се повреди или да
възникне пожар.
Не монтирайте уреда на места, изложени
на прах, влага (сауна), омасляване,
пушек или вода (дъждовна вода), нито го
монтирайте в превозно средство.
Не поставяйте уреда на място изложено
на пряка слънчева светлина или близо
до топлинен източник, като например
огън или печка.
•
•
Това може да доведе до токов удар
или пожар.
Това може да намали живота на
уреда или да стане причина за пожар.
Не монтирайте уреда на лесно достъпна
височина, където деца могат да го достигнат.
•
Ако дете достигне уреда, той може да
падне и това може да предизвика
телесна повреда.
•
Тъй като предната част на уреда е потежка, монтирайте уреда върху
плоска и устойчива повърхност.
Внимание
1-4
На изпускайте уреда, докато го премествате.
На поставяйте уреда на пода с екрана
надолу.
•
•
Това може да предизвика проблеми с
уреда или нараняване.
Това може да повреди панела на
уреда.
Основни мерки за безопасност
Когато монтирате уреда на конзола или
върху шкаф, уверете се, че предната
част на уреда не се издава извън конзолата или шкафа.
•
В противен случай, това може да
стане причина за падането на уреда и
да доведе до повреда или да
нараняване.
•
Уверете се, че използвате шкаф или
рафт, който е подходящ за размера
на уреда.
Когато поставяте уреда надолу, поставяйте го внимателно.
•
В противен случай това може да
предизвика проблеми с уреда или
нараняване.
Ако уредът е монтиран на място, където
условията за работа варират значително, може да се появи сериозен проблем с
качеството поради заобикалящата среда. В такъв случай, монтирайте уреда
само след консултация с наш сервизен
инженер по този въпрос.
•
Места, изложени на микроскопичен
прах, химикали, прекалено високи
температури, висока влажност, като
например летища или гари, където
уредът се използва постоянно за
дълъг период от време и т.н.
Свързано със употребата
Предупреждение
Поради това, че в уреда протича високо
напрежение, никога не разглобявайте,
поправяйте или модифицирайте уреда
сами.
Когато почиствате уреда, не пръскайте
вода директно върху частите на уреда.
•
Уверете се, че във вътрешността на
уреда не попада вода.
•
В противен случай може да възникне
токов удар или пожар.
•
•
Ако уредът се нуждае от поправка,
свържете се със сервизен център.
В противен случай това може да
предизвика пожар, токов удар или
проблем с продукта.
Ако уреда произведе странен звук,
миризма на изгоряло или пушек, извадете веднага щепсела на захранващия
кабел и се свържете със сервизен център.
•
•
Ако не направите това, уредът може
да падне и да причини телесни
наранявания или смърт.
В противен случай може да възникне
токов удар или пожар.
Ако изпуснете уреда или корпусът се
нарани, изключете захранването и извадете захранващия кабел от контакта.
Свържете се със сервизен център.
•
Не разрешавайте на деца да се катерят
върху или да висят на уреда.
В противен случай може да възникне
токов удар или пожар.
Основни мерки за безопасност
Не поставяйте предмети, като например
играчки или храна върху уреда.
•
Ако дете увисне на уреда, за да
достигне до предмет, предмета или
уреда могат да паднат и това може да
предизвика телесна повреда или
дори смърт.
1-4
По време на гръмотевични бури или при
мълния, извадете щепсела на захранващия кабел от контакта и при никакви
обстоятелство не докосвайте кабела на
антената, защото това е опасно.
•
Не изпускайте предмети върху уреда и
не причинявайте натиск върху уреда.
•
В противен случай може да възникне
токов удар или пожар.
В противен случай може да възникне
токов удар или пожар.
Не местете уреда чрез дърпане на
захранващия кабел или кабела на антената.
В случай на изтичане на газ, не пипайте
уреда или щепсела на захранващия
кабел, а незабавно проветрете.
•
•
Една искра може да причини
експлозия или пожар.
•
По време на гръмотевични бури или
при мълния, не пипайте захранващия
кабел или кабела на антената.
Ако това не се направи, може да
доведе до пожар, токов удар или
проблем, свързан с уреда, причинен
от повреда на кабела.
Не повдигайте и не местете уреда като
държите захранващия кабел или кабела
за сигнала.
Не използвайте и не поставяйте избухлив спрей или запалими материали близо до уреда.
•
•
Ако това не се направи, може да
доведе до пожар, токов удар или
проблем, свързан с уреда, причинен
от повреда на кабела.
Погрижете се да не блокирате вентилацията чрез покривка или перде.
•
Ако това не се направи, може да
доведе до пожар поради вътрешно
прегряване.
Това може да причини експлозия или
пожар.
Не поставяйте метални предмети като
кламери, монети или фиби, както и запалителни предмети върху уреда (върху
вентилационните отвори, портовете).
•
Ако вода или чуждо вещество влезе
във вътрешността на уреда,
изключете захранването, извадете
щепсела от контакта и се обърнете
към сервизен център.
•
В противен случай това може да
предизвика пожар, токов удар или
проблем с продукта.
Не поставяйте предмет, съдържащ вода,
като например ваза, саксия, напитки, козметика или лекарства или метални предмети върху уреда.
1-4
•
Ако вода или чуждо вещество влезе
във вътрешността на уреда,
изключете захранването, извадете
щепсела от контакта и се обърнете
към сервизен център.
•
В противен случай това може да
предизвика пожар, токов удар или
проблем с продукта.
Основни мерки за безопасност
Внимание
Показването на неподвижни изображения за дълго време може да причини
постоянно изображение или петно на
екрана.
Когато не използвате уреда дълго време,
като при излизане от дома ви, извадете
щепсела на захранващия кабел от контакта.
•
•
Ако няма да използвате уреда дълго
време, използвайте режима на
пестене на енергия или
скрийнсейвъра на режима за
движещата се картина.
В противен случай, той може да
причини събиране на прах и да
доведе до пожар, причинен от
прегряване или късо съединение или
да доведе до токов удар.
Задайте подходяща разделителна способност и честота за уреда.
Не обръщайте уреда и не го местете като
го държите само за стойката.
•
•
В противен случай може да възникне
умора на очите.
Това може да доведе до падане на
уреда, а това може да предизвика
телесна повреда или повреда на
уреда.
При непрекъснато гледане в уреда от
твърде близко разстояние, може да възникне увреждане на зрението.
Избягвайте използване на овлажнител
или готварска печка в близост до уреда.
Важно е да давате на очите си малко
почивка (5 минути на всеки час), когато
гледате екрана на монитора дълъг период от време.
Поради факта, че екрана на дисплея е
горещ, след като сте използвали уреда
дълго време, не го докосвайте.
•
•
В противен случай може да възникне
токов удар или пожар.
Това ще облекчи напрежението за
очите.
Пазете малките принадлежности далече
от децата.
Внимавайте, когато регулирате ъгъла на
уреда или височината на стойката.
•
Ако ръката или пръстът ви бъдат
захванати, можете да се нараните.
•
Ако уредът бъде наклонен
прекомерно, той може да падне и
това може да предизвика телесна
повреда.
Не поставяйте тежки предмети върху
уреда.
•
В противен случай това може да
предизвика проблеми с уреда или
нараняване.
Основни мерки за безопасност
1-4
Поддържането на правилна позиция при използване на този продукт
Поддържайте правилната позиция при използване на този уред.
1-4
•
Изправете гърба си.
•
Спазвайте разстояние от около 45 ~ 50 см между очите ви и екрана. Погледнете
надолу към екрана и насочете екрана напред.
•
Нагласете ъгъла на уреда, така че няма светлинно отражение на екрана.
•
Поддържайте ъгъла на лактите ви в правилната позиция и нивото на ръцете ви със
задната част на дланта.
•
Поддържайте ъгъла на лактите ви в правилната позиция.
•
Поставете петите си плътно на земята, като поддържате коленете си в ъгъл от 90
градуса и позицията на ръцете ви, така че да са под сърцето.
Основни мерки за безопасност
2
Монтиране на уреда
2-1
Съдържание на опаковката
•
Разопаковайте уреда и продерете дали всичко от следното съдържание е включено.
•
Съхранявайте опаковъчната кутия, в случай че се наложи да премествате уреда на един по-късен етап.
Монитор
СЪДЪРЖАНИЕ
Кратко ръководство за
инсталиране
Гаранционна карта на уреда
Кабел D-Sub
Съединител за стойката
(Не се предлага на всички
места)
Стойка
Захранващ кабел
Предоставените кабели могат да се различават, в зависимост от продукта, който закупувате.
Монтиране на уреда
2-1
2-2
Монтиране на стойката
Преди да сглобите уреда, поставете уреда долу върху плоска и стабилна повърхност, така че екранът да сочи
надолу.
Поставете съединителя за стойката в стойката в посоката, показана на фигурата.
Проверете дали съединителят за стойката е свързан здраво.
Завъртете винта за свързване в долната част на стойката докрай, така че той да е
напълно фиксиран.
Поставете мека кърпа върху масата, за да предпазите уреда и го поставете върху
кърпата, така че предната част на уреда да сочи надолу.
Дръжте основното тяло на уреда с ръцете си, както е показано на фигурата.
Натиснете сглобената стойка в основното тяло в посоката, показана на фигурата.
2-2
Монтиране на уреда
- Внимание
Избягвайте да вдигате уреда, като го държите само за стойката.
Разглобете в обратна посока на сглобяването.
Монтиране на уреда
2-2
2-3
Свързване към компютър
Свързващата част може да е различна в зависимост от модела на уреда.
1. Свържете уреда с компютър, в зависимост от видео изхода, поддържан от компютъра.
•
Когато графичната карта осигурява D-Sub (<Analog>) изход
•
Свържете [RGB IN] порта на уреда с [D-Sub] на компютъра с D-Sub кабела.
2. За да използвате продукта, свържете захранващия кабел към контакт и към порта [POWER] на продукта.
(Входящото напрежение се променя автоматично.)
Когато уредът е свързан с компютър, можете да включите уреда и да го използвате.
3. Кабелите могат да бъдат закрепени, както е показано.
2-3
Монтиране на уреда
2-4
Заключалка Kensington
Заключалка Kensington е устройство против кражба, което позволява на потребителите да заключат уреда, така че те да
могат безопасно да го използват на обществени места. Поради факта, че формата и употребата на заключващото
устройство може да се различава в зависимост от модела и производителя, за повече информация, вижте
Ръководството за потребителя, осигурено със заключващото устройство за повече информация.
Трябва да закупите ключалката Kensington отделно.
За да заключите продукта, следвайте тези стъпки:
1. Увийте кабела на ключалката Kensington около голям неподвижен предмет като бюро или стол.
2. Плъзнете края на кабела с ключалката през ласовидния край на ключалката Kensington.
3. Поставете заключващото устройство в слота за Kensington на монитора (
4. Заключете заключалката (
).
).
•
Това са общи инструкции. За точни инструкции вж. ръководството, предоставено със заключващото устройство.
•
Можете да закупите заключващото устройство от магазин за електроника, онлайн магазин или наш сервизен
център.
Монтиране на уреда
2-4
3
Използване на уреда
3-1
Таблица със стандартен режим на сигнала
Този продукт предоставя най-добро качество на картината, когато се гледа при оптимална настройка на
разделителната способност. Оптималната разделителна способност зависи от размера на екрана.
По тази причина, качеството на картината ще се понижи, ако оптималната разделителна способност не е зададена
за размера на панела. Препоръчително задаването на разделителната способност на оптималната разделителна
способност за уреда.
Ако сигналът от компютъра е един от следните стандартни режими за сигнал, екранът се настройва автоматично. Обаче,
ако сигналът от компютъра не е един от следните режими на сигнал, може да се покаже празен екран. По тази причина,
конфигурирайте го както следва, като се допитате до ръководството за потребителя на графичната карта.
S19A10N
РЕЖИМ НА
ДИСПЛЕЯ
ХОРИЗОНТАЛНА
ЧЕСТОТА (KHZ)
ВЕРТИКАЛНА
ЧЕСТОТА (HZ)
ПИКСЕЛНА
ТАКТОВА
ЧЕСТОТА (MHZ)
ПОЛЯРИТЕТ НА
СИНХРОНИЗАЦИЯ
ТА (Х/В)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
Хоризонтална честота
Времето, необходимо за обхождане на един ред от най-лявата до най-дясната позиция на екрана се нарича цикъл по
хоризонтала, а реципрочната стойност на цикъла по хоризонтала се нарича хоризонтална честота (честота на редовете).
Хоризонталната честота се представя в kHz.
Вертикална честота
Панел трябва да представя същата картина на екрана десетки пъти всяка секунда, така че хората да могат да видят
картината. Тази честота се нарича вертикална честота. Вертикалната честота се представя в Hz.
3-1
Използване на уреда
3-2
Бутони за работа с устройството
Бутони за работа с устройството
Функциите за включване/изключване, яркост, контраст и автоматично регулиране на този продукт могат да се
използват само с натискане на бутона за включване.
ФУНКЦИЯ
ОПИСАНИЕ
Вкл./Изкл.
За да включите/изключите екрана, натиснете и задръжте бутона за включване, докато
екранът се включи/изключи.
•
За да изключите продукта, натиснете и задръжте бутона за включване за по-малко
от 5 секунди.
•
За да включите продукта, натиснете бутона за включване.
За повече информация за функцията за пестене на енергия, вж. функция за
пестене на енергия в "Още информация". Когато уредът не се използва дълъг
период от време, е препоръчително да извадите щепсела на захранващия кабел
контакта, за да минимизирате консумацията на енергия.
Яркост, контраст и автоматично регулиране
За да използвате функциите за яркост, контраст и автоматично регулиране, натиснете
и задръжте бутона за включване за 5 секунди или по-дълго.
За да изберете елемент от екрана на менюто, натиснете и задръжте бутона за включване, докато елементът се избере. За да се преместите на друг елемент от менюто,
натиснете бутона за включване за кратко.
Използване на уреда
3-2
3-3
MagicTune
Какво е MagicTune?
MagicTune е софтуерна програма, която помага на монитора с настройките чрез осигуряването на изчерпателни
описания на функциите на монитора и лесни за разбиране препоръки.
Потребителите могат да регулират устройството с помощта на мишката и клавиатурата, без да използват бутоните за
работа на уреда.
Инсталиране на софтуера
1. Посетете уеб сайта на Samsung, за да изтеглите най-новата версия на MagicTune .
HTTP://WWW.SAMSUNG.COM
2. Завършете останалите стъпки за инсталация на софтуера като следвате инструкциите, показани на екрана.
•
Софтуерът може да не работи правилно, ако не рестартирате компютъра след инсталацията.
•
Иконата MagicTune може да не се появи, в зависимост от компютърната система и спецификациите на уреда.
•
Ако иконата за бърз достъп не се появи, натиснете клавиша F5.
Ограничения и Проблеми с инсталацията (MagicTune™)
Инсталирането на MagicTune™ може да бъде повлияно от графичната карта, дънната платка и мрежовата среда.
Системни изисквания
OS
•
Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Премахване на софтуера
Можете да премахнете MagicTune™само чрез [Добавяне или премахване на програми ] в Windows.
За да премахнете MagicTune™, изпълнете следните стъпки.
1. Щракнете върху [Старт] изберете [Настройки] и изберете [Контролен панел] от менюто.
При Windows XP, щракнете върху [Старт] и изберете [Контролен панел] от менюто.
2. В иконата [Add or Remove Programs] от Контролен панел.
3. В прозореца [Добавяне/премахване], намерете и изберете MagicTune™, така че да е маркирано.
4. Щракнете [Промяна или премахване на програми] , за да премахнете софтуера.
5. Натиснете [Да] , за да започнете премахването на MagicTune™.
6. Изчакайте докато се появи съобщението, което ви информира, че софтуерът е бил премахнат напълно.
За техническа поддръжка, ЧЗД (често задавани въпроси) или информация относно актуализация на софтуера за
MagicTune™, моля посетете нашияуеб сайт.
3-3
Използване на уреда
4
Отстр. неизпр.
4-1
Самодиагностика на монитор
•
Можете да проверите дали уредът работи правилно като използвате функцията Самодиагностика.
•
След като свържете продукта правилно към компютъра, ако се покаже празен екран, използвайте функцията
Самодиагностика, като следвате следните стъпки.
1. Изключете уреда и компютъра.
2. Отделете кабела за сигнал от продукта.
3. Включва уреда.
4. Ако продуктът работи правилно, на екрана се появява иконата <Check Signal Cable>.
В този случай, ако отново се покаже празен екран, уверете се, че няма проблем с компютъра и свързването. Уредът
работи правилно.
Отстр. неизпр.
4-1
4-2
Преди искане на услуга
Моля проверете следното, преди искане на сервизно обслужване. Ако проблемът продължи, моля свържете се с
най-близкия център за услуги Samsung Electronics.
ПОЯВЯВА СЕ БЯЛ ЕКРАН / НЕ МОГА ДА ВКЛЮЧА УРЕДА
Свързан ли е както трябва захранващият кабел?
Проверете как е свързан захранващият кабел.
Виждате ли на екрана иконата <Check Signal Cable>?
Проверете кабела, свързващ компютъра с уреда.
Виждате ли на екрана иконата <Optimum resolution>?
Това става, когато сигналът от графичната карта надхвърля максималната разделителна способност и максималната честота на уреда.
В такъв случай, задайте подходящата разделителна способност и честота на уреда.
Виждате ли на екрана иконата <power saving mode>, след
което екранът става черен след пет секунди?
1. Тази икона се появява, преди продуктът да влезе в
режим на пестене на енергия. За да възстановите
нормалната работа, щракнете с мишката или
натиснете произволен клавиш на клавиатурата.
2. Когато продуктът е в режим на пестене на енергия,
екранът ще покаже <power saving mode> моментално,
ако натиснете този бутон, и ще премине отново в
режим на пестене на енергия след пет секунди.
3. Когато екранът показва иконата <power saving mode>,
мониторът ще се изключи, ако натиснете този бутон.
ЦВЕТЪТ Е СТРАНЕН / КАРТИНАТА СЕ ПОКАЗВА В ЧЕРНО-БЯЛО.
Дали целият екран се показва в един и същи цвят, като че
ли го гледате през цветен целофан?
Проверете кабелните връзки с компютъра.
Правилно ли е конфигурирана графичната карта?
Настройте графичната карта съгласно ръководството за
потребителя.
Поставете отново графичната карта в компютъра напълно.
ПОКАЗАНАТА ОБЛАСТ ВНЕЗАПНО СЕ ПРЕМЕСТВА В ЪГЪЛА ИЛИ В ЦЕНТЪРА.
Сменяли ли сте графичната карта или драйвера?
Натиснете този бутон, за да стартирате функцията АВТОМАТИЧНО регулиране.
Сменяли ли сте разделителната способност и честота
подходящи за уреда?
Настройте разделителната способност и честотата на
подходящите стойности на графичната карта.
вижте (Таблица със стандартен режим на сигнала)
Правилно ли е конфигурирана графичната карта?
Настройте графичната карта съгласно ръководството за
потребителя.
КАРТИНАТА НЕ Е НА ФОКУС.
Сменяли ли сте разделителната способност и честотата
подходящи за уреда?
Настройте разделителната способност и честотата на
подходящите стойности на графичната карта.
вижте (Таблица със стандартен режим на сигнала)
4-2
Отстр. неизпр.
ЦВЕТОВОТО СЕ ПОКАЗВАТ В 16 БИТОВ (16 ЦВЯТА). ЦВЕТОВЕТЕ СА БИЛИ СМЕНЕНИ СЛЕД СМЯНАТА НА
ГРАФИЧНАТА КАРТА.
Инсталирахте ли драйвера на устройството на уреда?
Windows XP : Променете разделителната способност като
изберете Панел за управление → Облик и теми → Дисплей → Настройки.
Windows ME/2000 : Задайте цвета отново чрез избиране
Контролен панел → Дисплей → Настройки..
Windows Vista : сменете цвета, като изберете Контролен
панел → Облик и персонализиране→Персонализиране→Настройки на дисплея.
Windows 7 : Сменете настройките за цвета, като изберете
Контролен панел → Облик и персонализиране → Дисплей → Настройване на разделителна способност → Разширени настройки → Монитор.
(За повече информация, вж. Windows ръководството на
потребителя за компютъра.)
Правилно ли е конфигурирана графичната карта?
Конфигурирайте цвета отново в съответствие с драйвера
на новата графична карта.
ЧУВА СЕ БИПВАНЕ ПРИ РЕСТАРТИРАНЕ НА КОМПЮТЪРА.
Ако това бипване се чува 3 или повече пъти при рестартиране на компютъра, моля заявете компютъра за сервизно
обслужване.
Отстр. неизпр.
4-2
4-3
Често задавани въпроси
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ!
Как мога да променя честотата (на опресняване) на видео
сигнала?
МОЛЯ ОПИТАЙТЕ СЛЕДНОТО!
Трябва да промените честотата на графичната карта.
Windows XP : Сменете честотата, като изберете Контролен панел → Облик и теми → Дисплей → Настройки →
Разширени → Монитор, и после честотата на опресняване вНастройки на монитора.
Windows ME/2000 : Сменете честотата, като изберете
Control Panel → Display → Settings → Advanced →
Monitor, и после честотата на опресняване вMonitor
Settings.
Windows Vista : Сменете честотата, като изберете Контролен панел → Облик и персонализиране → Персонализиране → Настройки на дисплея → Разширени настройки
→ Монитор, и после честотата на опресняване вНастройки на монитора.
Windows 7 : Сменете честотата, като изберете Контролен
панел → Облик и персонализиране → Дисплей →
Настройване на разделителната способност → Разширени настройки → Монитор, и после сменете скоростта на
опресняване под Настройки на монитора.
(За повече информация вж. Ръководството на потребителя на компютъра или на графичната карта.)
4-3
Отстр. неизпр.
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ!
Как мога да променя разделителната способност?
МОЛЯ ОПИТАЙТЕ СЛЕДНОТО!
Windows XP : Променете разделителната способност като
изберете Контролен панел → Облик и теми → Дисплей →
Настройки.
Windows ME/2000 : Променете разделителната способност чрез избиране Контролен панел → Дисплей →
Настройки.
Windows Vista : сменете разделителната способност,
като изберете Контролен панел → Облик и персонализиране→Персонализиране→Настройки на дисплея.
Windows 7 : Сменете разделителната способност, като
изберете Контролен панел → Облик и персонализиране
→ Дисплей → Настройване на разделителната способност.
(За повече информация вж. Ръководството на потребителя на компютъра или на графичната карта.)
Как мога да използвам функцията за пестене на енергия?
Windows XP : Конфигурирайте я чрез избиране на Контролен панел → Облик и теми → Дисплей → Настройки на
скрийнсейвъра или я конфигурирайте в BIOS Настройка
на компютъра.
Windows ME/2000 : Конфигурирайте я чрез избиране на
Контролен панел → Дисплей → Настройки на скрийнсейвъра или я конфигурирайте в BIOS Настройка на компютъра.
Windows Vista : Сменете разделителната способност,
като изберете Контролен панел → Облик и персонализиране → Персонализиране → Скрийнсейвър . Може също
да използвате менюто BIOS SETUP на компютъра.
Windows 7 : Сменете разделителната способност, като
изберете Контролен панел → Облик и персонализиране
→ Персонализиране → Скрийнсейвър . Може също да
използвате менюто BIOS SETUP на компютъра.
(За повече информация, вж. Windows ръководството на
потребителя за компютъра.)
Отстр. неизпр.
4-3
5
Повече информация:
5-1
Спецификации
ИМЕ НА МОДЕЛ
Панел
Синхронизация
S19A10N
Размер
18,5 инча (47 см)
Видима област
409,8 мм (Х) x 230,4 мм (В)
Стъпка на пикселите
0,300 мм (Х) x 0,300 мм (В)
Хоризонтално
30 ~ 81 kHz
Вертикално
56 ~ 75 Hz
Цвят на дисплея
16,7 M
Разделителна способност
Оптимална разделителна способност
1366x768 @ 60 Hz
Максимална разделителна способност
1366x768 @ 60 Hz
RGB аналогово
Входен сигнал, терминиран
0,7 Vp-p ± 5%
Oтделно Х/В синхронизиране, композитен, SOG
TTL ниво (V високо ≥ 2,0V, V ниско ≤ 0,8V)
Максимална тактова честота за пикселите
89MHz (Аналогов)
Захранване
Продуктът поддържа 100-240 V, Тъй като стандартното напрежение е различно за различните страни, проверете етиката отзад на продукта.
Сигнален кабел
Кабел 15 пина към 15 пина D-sub, сменяем
Размери (ШxВxД) / Тегло
443,4 x 283,0 x 65,7 мм (Без основата)
443,4 x 366,6 x 214,2 мм (С основата) / 2,9 kg
Съображения за околната среда
Работна
Работна температура: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Влажност :10 % ~ 80 %, без кондензация
Съхранение
Температура на съхраняване: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Влажност: 5 % ~ 95 %, без кондензация
Наклон
-1˚ ~ 21˚
Конструкцията и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
Това устройство е цифров апарат от клас B.
5-1
Повече информация:
5-2
Функция за икономия на енергия
Този телевизор има вградена система за управление на захранването, наречена PowerSaver. Тази система спестява
електроенергия, като превключва апарата в режим на ниска консумация, когато той не се използва за определен период
от време. Мониторът автоматично се връща в нормален режим, когато натиснете клавиш от клавиатурата. За да пестите
енергия, изключвайте вашия монитор, когато няма нужда от него или когато го оставяте без надзор за продължителни
периоди от време. Системата PowerSaver (Енергоспестяване) работи с видеокарти, съвместими със спецификацията
VESA DPM, инсталирани на вашия компютър. За настройка на тази функция се използва помощна програма,
инсталирана на компютъра.
СЪСТОЯНИЕ
НОРМАЛНА РАБОТА
РЕЖИМ НА ИКОНОМИЯ
НА ЕНЕРГИЯ
ИЗКЛЮЧВАНЕ
Консумирана мощност
24 W
0,3 W
0,3 W
(Типично)
Ако няма изключване на захранването, консумацията на енергия е "0", само когато захранващият кабел не е
свързан.
Повече информация:
5-2
5-3
Свържете се със SAMSUNG WORLDWIDE (SAMSUNG ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ)
•
Ако имате въпроси или коментари за продуктите на Samsung, се обърнете към центъра за обслужване на
клиенти на SAMSUNG.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca
http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com
4004-0000
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
From mobile 02-482 82 00
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com
PERU
0-800-777-08
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
EUROPE
ALBANIA
42 27 5755
http://www.samsung.com
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/
min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
BOSNIA
05 133 1999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 7864)
http://www.samsung.com
5-3
Повече информация:
EUROPE
CZECH
800-SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
FINLAND
030 - 6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/
Min)
http://www.samsung.com
CYPRUS
From landline : 8009 4000
http://www.samsung.com
GREECE
From landline : 80111-SAMSUNG
(7267864) From landline & mobile :
(+30) 210 6897691
http://www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
http://www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€
0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG(172-678)
http://www.samsung.com
+48 22 607-93-33
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
http://www.samsung.com
RUMANIA
From landline : 08010-SAMSUNG
(7267864)
http://www.samsung.com
From landline & mobile : (+40) 21 206
01 10
SERBIA
0700 Samsung (0700 726 7864)
http://www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
http://www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/
min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
Turkey
444 77 11
http://www.samsung.com
Повече информация:
http://www.samsung.com/ch_fr/
(French)
5-3
CIS
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
GEORGIA
8-800-555-555
http://www.samsung.com
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
http://www.samsung.com
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MONGOLIA
UKRAINE
http://www.samsung.com
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/ua_ru
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA
1800 1100 11
http://www.samsung.com
3030 8282
1800 3000 8282
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com
021-5699-7777
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for
PLDT
http://www.samsung.com
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)for
Digitel
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for
Globe
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
0266-026-066
VIETNAM
5-3
1 800 588 889
http://www.samsung.com
Повече информация:
MIDDLE EAST
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KUWAIT
183-2255
http://www.samsung.com
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
AFRICA
CAMEROON
7095- 0077
http://www.samsung.com
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com
0302-200077
KENYA
0800 724 000
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
Повече информация:
5-3
5-4
Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му
живот (Отпадъци, представляващи електрическо и електронно
оборудване)
(Важи за държавите на Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно сметосъбиране)
Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят
заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства
от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно
изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси.
Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието,
или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да
занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.
Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора
за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на търговското предприятие.
5-4
Повече информация:
Download PDF

advertising