Samsung | BT63TDFST | Samsung BT63TDFST Наръчник за потребителя

Инструкции за инсталиране и работа
Фурна за вграждане
BT63TDST
BT63TDFST
Ръководство за потребителя
BT63TDFST_BOL-00091Y-01_BG.indd 1
2008-09-18
6:42:23
BT63TDFST_BOL-00091Y-01_BG.indd 2
2008-09-18
6:42:23
Съдържание
Използване на това ръководство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Инструкции за безопасност . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Електротехническа безопасност . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Безопасност по време на работа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Инструкции за изхвърляне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Инсталиране на фурната . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Инструкции за безопасност за инсталиращото лице . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Инсталиране в долен шкаф . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Свързване към електрозахранването . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Инсталиране в горен шкаф . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
4
5
6
Части и характеристики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Фурна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Органи за управление на фурната . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Специални функции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Принадлежности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Телескопични плъзгащи се водачи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Използване на принадлежностите . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Предпазен прекъсвач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Охлаждащ вентилатор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Преди да започнете . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Настройка на часовника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Първоначално почистване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Функции на фурната . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Съдове за изпитания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Използване на фурната . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Задаване на режима на разделител . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Задаване на температурата на фурната . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Изключване на фурната . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Краен час . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Време за готвене . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Отложен старт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Кухненски таймер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Включване/изключване на осветлението на фурната. . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Функция безопасност за децата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Изключване на звуковия сигнал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Почистване и грижи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Почистване с пара . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Каталитична емайлирана повърхност . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Почистване на вратата на фурната . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Странични плъзгачи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Смяна на крушката . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Гаранция и сервиз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Често задавани въпроси и отстраняване на неизправности . . . . . . . . . . . . . 47
Технически данни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
BT63TDFST_BOL-00091Y-01_BG.indd 1
2008-09-18
6:42:23
Използване на това ръководство
BG
Благодарим ви за закупуването на фурната за вграждане SAMSUNG.
Това ръководство за потребителя съдържа важна информация за безопасността и
инструкции, предназначени да ви подпомогнат в използването и поддръжката на вашия
уред.
Моля, намерете време да прочетете това Ръководство за потребителя, преди да
използвате вашата фурна, и пазете тази книжка за бъдещи справки.
В текста на това Ръководство за потребителя са използвани следните символи.
*
)
Важно
Забележка
Инструкции за безопасност
Инсталирането на тази фурна трябва да бъде изпълнено само от правоспособен
електротехник. Инсталиращото лице носи отговорност за свързването на уреда към
електрозахранващата мрежа при спазване на съответните препоръки за безопасността.
Електротехническа безопасност
Ако фурната е повредена при транспортиране, не я свързвайте.
● Този уред трябва да бъде свързан към електрозахранващата мрежа само от
електротехник със съответна правоспособност.
● В случай на неизправност или повреда на уреда, не се опитвайте да работите с него.
● Ремонти трябва да се извършват само от правоспособен техник. Неправилно
извършените ремонти могат да доведат до сериозна опасност за вас и околните. Ако
вашият уред се нуждае от ремонт, обърнете се към сервизен център на SAMSUNG
или към вашия дилър.
● Ако захранващият кабел е дефектен, той трябва да се подмени със специален кабел
или комплект, които могат да се получат от производителя или неговия оторизиран
сервизен агент.
● Електрическите проводници и кабели не трябва да докосват фурната.
● Фурната трябва да бъде свързана към електрозахранващата мрежа посредством
одобрен прекъсвач или предпазител. Не трябва да се използват разклонители или
удължители.
● Идентификационната табелка се намира на дясната страна на вратата.
● Електрозахранването на уреда трябва да се изключва, когато се извършва ремонт
или почистване.
● Внимавайте, когато включвате електроуреди в контакти на мрежата в близост до
фурната.
ВНИМАНИЕ
Уредът трябва да се изключи от захранването преди смяна на лампа, за да се избегне
възможността от удар с електрически ток. По време на работа вътрешните повърхности
се нагорещяват силно.
BT63TDFST_BOL-00091Y-01_BG.indd 2
2008-09-18
6:42:23
Инструкции за безопасност (продължение)
Безопасност по време на работа
● Тази фурна е предназначена само за готвене на продукти в домашни условия.
● По време на употреба вътрешните повърхности на фурната се нагорещяват и могат
да причинят изгаряния. Не докосвайте нагревателните елементи и вътрешните стени
на фурната, докато фурната не изстине.
● Никога не съхранявайте запалими материали във фурната.
● Повърхностите на фурната се нагорещяват при работа на фурната при висока
температура за продължителен период от време.
● При готвене внимавайте, когато отваряте вратата на фурната, тъй като отвътре може
бързо да излезе горещ въздух или пара.
● Когато готвите ястия, които съдържат спирт, спиртът може да се изпари поради високите
температури и парите да се запалят, тъй като влизат в контакт с гореща част на фурната.
● За вашата безопасност, не използвайте уреди за почистване с вода под високо
налягане или пароструйки.
● Децата трябва да се държат на безопасно разстояние, когато фурната се използва.
● Замразени храни, като пица, трябва да се готвят на скарата на грила. Ако се използва
тавата за печене, тя може да се деформира поради голямата разлика в температурите.
● Не изливайте вода върху дъното на фурната, когато тя е нагорещена. Това може да
повреди емайлираната повърхност.
● Вратата на фурната трябва да бъде затворена по време на готвенето.
● Внимавайте, когато отваряте вратата преди края на процедурата за почистване с
пара; водата на дъното е гореща.
● Не застилайте дъното на фурната с алуминиево фолио и не поставяйте върху фолио
тавички за печене или форми. Алуминиевото фолио препречва пътя на топлината, което
може да доведе до повреда на емайлираните повърхности и лоши резултати от готвенето.
● Сокове от плодове оставят петна, които след това остават неизличими върху
емайлираните повърхности на фурната. При приготвяне на много сочни кейкове
трябва да се използва дълбока тава.
● Не поставяйте съдове за печене върху отворената врата на фурната.
● Този уред не е предназначен за употреба от малки деца или немощни лица без съответен
надзор от отговорно лице, което да гарантира, че те използват уреда по безопасен начин.
● Трябва да се надзирават малките деца, за да се гарантира, че няма да си играят с уреда.
BG
Инструкции за изхвърляне
Изхвърляне на опаковъчния материал
● Материалите, използвани за опаковка на този уред, могат да се рециклират.
● Изхвърляйте опаковъчните материали в съответния контейнер на мястото за
изхвърляне на битови отпадъци.
Изхвърляне на стари уреди
ВНИМАНИЕ
Преди да изхвърлите стари уреди, направете ги негодни за работа, така че да не могат
да бъдат източник на опасност.
За да направите това, трябва квалифициран техник да изключи уреда от
мрежовото захранване и да отстрани мрежовия кабел.
За опазване на околната среда е важно старите уреди да се изхвърлят по подходящ начин.
● Уредът не трябва да бъде изхвърлян с битовите отпадъци.
● Информация за датите на събиране и публичните пунктове за предаване на
отпадъци може да получите от вашата местна служба по отпадъците или община.
BT63TDFST_BOL-00091Y-01_BG.indd 3
2008-09-18
6:42:23
Инсталиране на фурната
*
BG
Електрическото инсталиране на този уред трябва да бъде изпълнено само от
правоспособен електротехник.
Фурната трябва да бъде инсталирана в съответствие с дадените инструкции.
Свалете предпазния винилов материал от вратата след инсталирането.
Свалете предпазните лепенки от вътрешните повърхности на фурната след
инсталирането.
Инструкции за безопасност за инсталиращото лице
● Инсталирането трябва да гарантира защита срещу възможност за докосване на
части, които са под електрическо напрежение.
● Шкафът, в който се поставя уредът, трябва да отговаря на изискванията за
устойчивост на DIN 68930.
Инсталиране в долен шкаф
● Спазвайте изискванията за минимални разстояния.
● Закрепете фурната на място с винтове и от двете страни на фурната.
1
2
560
595
595
572
545
21
3
4
мин. 550
мин. 50
мин. 20
мин. 560
50
460
мин. 600
BT63TDFST_BOL-00091Y-01_BG.indd 4
2008-09-18
6:42:24
Инсталиране на фурната (продължение)
BG
5
Свързване на фурната към
електрозахранването
(H05VV-F, H05RR-F, мин. 1,5 m, 1,5 ~ 2,5 mm²)
Фаза
Земя
Нула
Свързване към електрозахранването
Електрическите съединения трябва да се извършат в съответствие с табелката за
свързване, закрепена на гърба на уреда, от електротехник, който трябва да осигури
уредът да бъде свързан в съответствие с инструкциите за монтиране и местната
нормативна уредба.
Когато уредът не е свързан към електроснабдителната мрежа с щепсел, трябва да се
постави многополюсен прекъсвач (с междина на контактите най-малко 3 мм) от страната
на захранването, за да се изпълнят изискванията за безопасност.
)
Когато уредът се включи в захранването, електрониката на фурната
се инициализира - това изключва осветлението за няколко секунди.
Електрозахранващият кабел (H05RR-F или H05VV-F, мин. 1,5 m, 1,5 ~ 2,5 mm²)
трябва да бъде достатъчно дълъг, за да се свърже към фурната за вграждане,
която е поставена на пода пред шкафа, предназначен за нея.
Отворете задния капак на фурната отдолу (като използвате плоска отвертка) и
напълно развинтете свързващия винт и кабелната скоба, преди да поставите
проводниците в съответните клеми.
Заземяващият проводник трябва да бъде свързан към съответната клема ( ) на
фурната.
Ако фурната е свързана към захранването с щепсел, той трябва да остава достъпен
след поставянето на фурната.
Ние не носим никаква отговорност при злополука, произтекла от несъществуващо или
неизправно заземяване.
6
7
мин. 5
BT63TDFST_BOL-00091Y-01_BG.indd 5
2008-09-18
6:42:24
Инсталиране на фурната (продължение)
BG
Инсталиране в горен шкаф
● Спазвайте изискванията за минимални разстояния.
● Фурната трябва да бъде плъзната на място на подходящ ъгъл на подравняване.
1
2
560
595
595
572
545
21
3
4
мин. 550
50
мин. 590 ~ макс. 600
мин. 560
5
Свързване на фурната към
електрозахранването
(H05VV-F, H05RR-F, мин. 1,5 m, 1,5 ~ 2,5 mm²)
Фаза
Земя
Нула
BT63TDFST_BOL-00091Y-01_BG.indd 6
2008-09-18
6:42:24
Части и характеристики
Фурна
BG
Командно табло
Горни нагревателни
елементи
Ниво 5
Лампа на фурната
Ниво 4
Страничен плъзгач
Ниво 3
Каталитичен
емайлиран корпус
на капака
Ниво 2
Ниво 1
Ключ на
разделителя
Стъклена
врата
Дръжка на вратата
)
Нивата на полиците са номерирани отдолу нагоре.
Нива 4 и 5 се използват главно за функцията грил.
Вж. упътванията за готвене, дадени в това ръководство, за да определите
нивата на полици за вашите ястия.
BT63TDFST_BOL-00091Y-01_BG.indd 7
2008-09-18
6:42:25
Части и характеристики (продължение)
BG
Органи за управление на фурната
2
1
4
5
6
7
8
10
11
3
7. Бутон на часовника
8. Бутон на кухненския таймер
9. Бутон за времето за готвене
10.Бутон за краен час
11.Бутон на температурата
1. Ключ за избор на разделител
2. Дисплей
3. Ключ за управление на времето /
температурата
4. Бутон на фурната
5. Бутон на осветлението
6. Бутон почистване с пара
)
9
Ключовете Ключ за избор на разделител и Ключ за управление на време/
температура са изскачащи ключове. За завъртане трябва да се натиснат.
Специални функции
Фурната е снабдена със следните специални функции.
● Режими на разделителя: Когато е поставен разделителят, средството за разделяне на
уреда прави възможно независимо готвене в две отделни части, повишена икономия
на енергия и удобство на използване.
● Почистване с пара: Функцията самопочистване на фурната използва силата на
парата, за да пробие замърсяванията и да почисти безопасно вътрешността на
фурната.
BT63TDFST_BOL-00091Y-01_BG.indd 8
2008-09-18
6:42:25
Части и характеристики (продължение)
Принадлежности
BG
Към вашата фурна са приложени следните принадлежности:
1
2
Грил със скара за ястия, форми за
кекс, тави за печене и грил.
Лице
Скара, за печене.
Лице
3
Тава за печене, за кейкове и
бисквити.
4
Дълбока тава за печене или
събиране на сокове от месото или
пръски мазнина.
5
Разделител, за горен, долен
и двоен режим. Използвайте
го поставен на ниво 3. Има
превключвател за разпознаване на
разделителя на задната стена на
отделението за готвене. Вкарайте
го упор.
6
Въртящ се грил, (BT63TDFST)
представлява шиш, 2 вилици,
разглобяема дръжка и легло, което
влиза в 3-тата полица от дъното.
За да използвате въртящия се
грил, поставете шиша в отвора на
задната стена вътре във фурната.
Когато използвате шиша, поставете
дълбоката тава на ниво 1.
BT63TDFST_BOL-00091Y-01_BG.indd 9
2008-09-18
6:42:25
Части и характеристики (продължение)
BG
7
Въртящ се грил и шашлик
(BT63TDFST)
За да го използвате:
● Поставете дълбоката тава (без поставка) на ниво 1, за да събира соковете от
готвенето, или на дъното на фурната, ако парчето месо, което трябва да се готви, е
твърде голямо.
● Плъзнете една от вилиците в шиша; поставете парчето месо за печене върху шиша;
● Около ръба на дълбоката тава може да се поставят полусварени картофи и
зеленчуци, за да се пекат едновременно.
● Поставете леглото на средния рафт и го позиционирайте с V-образната форма
отпред.
● За по-лесно вкарване на шиша дръжката може да се завинти към тъпия край.
● Поставете шиша върху леглото, като острият край сочи към гърба на фурната, и
внимателно натиснете, докато върхът на шиша влезе във въртящия механизъм на
гърба на фурната. Тъпият край на шиша трябва да бъде върху V-образната форма.
(Шишът има две зъбчета, които трябва да са най-близо до вратата на фурната, за да
спират шиша да не отива напред, като действат и като захват за дръжката.
● Преди готвенето отвинтете дръжката. След готвенето завинтете дръжката отново, за
да можете да извадите шиша от леглото.
10
BT63TDFST_BOL-00091Y-01_BG.indd 10
2008-09-18
6:42:25
Части и характеристики (продължение)
4
Тава за
печене
3
Тавата за печене, дълбоката тава и скарата
трябва да се поставят правилно в страничните
плъзгачи
Когато изваждате сготвените храни от фурната,
внимавайте за горещи прибори и повърхности.
BG
Телескопични водачи се поставят на второ и
четвърто ниво. В случай на кабелни водачи,
аксесоарите трябва винаги да се поставят в
разстояние
2 см
улеите за водачи.
Пример
Ниво 1: Дълбока тава
Ниво 4: Тава за печене
Когато се използва дълбоката тава или тавата за печене за събиране на пръски
от готвене на храни, внимавайте те да бъдат поставени правилно в страничните
плъзгачи. Ако позволите тези принадлежности да се опират до дъното на
фурната, това може да повреди емайла на повърхността. Тавите и съдовете,
поставени на ниво 1, трябва да са издигнати от дъното на фурната най-малко на
2 см.
Дълбока
тава
2
)
Телескопични плъзгащи се водачи
)
Телескопичните плъзгащи се водачи и други аксесоари могат да са много
горещи! Използвайте кухненски ръкавици или други предпазни средства!
Телескопичните водачи се намират вътре във фурната отляво и отдясно на три
различни нива.
● За да вкарате решетката или тиган за печене, първо плъзнете навън телескопичните
водачи за едно определено ниво.
● Поставете тигана или тавата на водачите и ги натиснете обратно докрай във фурната.
Затворете вратата само след като сте натиснали обратно телескопичните водачи.
11
BT63TDFST_BOL-00091Y-01_BG.indd 11
2008-09-18
6:42:26
Части и характеристики (продължение)
BG
Използване на принадлежностите
Разделител, скара, тава за печене и дълбока тава
Разполагане на разделителя
Вкарайте разделителя в ниво 3 на фурната.
Разполагане на скарата
Поставете скарата на желаното ниво.
Разполагане на тавата за печене и
дълбоката тава
Поставете тавата за печене и/или дълбоката тава на
желаното ниво.
ВНИМАНИЕ
За да готвите на в долен, горен или двоен режим
на разделител, трябва да вкарате разделителя.
Предпазен прекъсвач
● Ако не бъде въведено време за готвене, фурната ще се изключи след съответното
време, посочено по-долу.
Времена на изключване за различните настройки на температурата
Под 105°C
16 часа
От 105 °C до 240 °C
8 часа
От 245°C до 300 °C
4 часа
● Електрическите вериги на фурната са снабдени със система за топлинно изключване.
Ако фурната се загрее до ненормално високи температури, системата ще изключи
захранването на нагревателните елементи за определено време.
Охлаждащ вентилатор
По време на готвене нормално е вентилаторът на изпуска горещ въздух от предната
страна на фурната.
● Вентилаторът продължава да работи след като фурната е изключена. Той ще се
изключи, когато вътрешната температура спадне до 60 °C или след 22 минути.
12
BT63TDFST_BOL-00091Y-01_BG.indd 12
2008-09-18
6:42:26
Преди да започнете
Настройка на часовника
BG
Когато за пръв път се подаде захранване към фурната, дисплеят на командното табло
ще светне за кратко. След 3 секунди на дисплея ще започне да мига иконата на часовника.
Фурната не може да работи, докато не се свери часовникът.
1
Фурната не може да работи, докато
не се свери часовникът. Когато
захранването се включи за пръв
път към уреда, на дисплея мигат
“ ” и “12:00”. Натиснете бутона
часовник. Ще започнат да мигат “
” и “12: ”.
2
Завъртете ключа за управление
на времето / температурата, за да
настроите точния час.
Пример
За да зададете 1:30
Изчакайте около 10 секунди.
Часовникът спира да мига и показва
настроения час.
3
Натиснете бутона часовник. Ще
започнат да мигат “ ” и “ :00.
4
Завъртете ключа за управление
на времето / температурата, за
да настроите точните минути. Ще
започне да мига “ ”.
5
Натиснете бутона часовник, за да завършите сверяването на часовника, или
изчакайте около 10 секунди. “ ” ще изчезне и “30” ще спре да мига. На дисплея
се показва точното време. Уредът е готов за използване.
13
BT63TDFST_BOL-00091Y-01_BG.indd 13
2008-09-18
6:42:26
Преди да започнете (продължение)
BG
Първоначално почистване
Почистете фурната обстойно, преди да я използвате за пръв път.
*
Не използвайте разяждащи или абразивни почистващи препарати.
Повърхността на фурната може да се повреди. За фурни с емайлирана лицева
част, използвайте предлаганите на пазара средства за почистване.
За да почистите фурната
1. Отворете вратата. Осветлението на фурната се включва
2. Почистете тавите, принадлежностите и страничните плъзгачи на фурната с топла
вода или миялен препарат и ги подсушете с чиста кърпа.
3. Измийте вътрешността на фурната по същия начин.
4. Избършете предната страна на уреда с влажна кърпа.
Проверете дали часовникът е настроен правилно. Извадете принадлежностите и
включете върната на настройка конвекция при 200 °C да работи в продължение на 1
час, преди да я използвате. Ще се появи забележима миризма - това е нормално, но се
погрижете през това време кухнята да се проветрява добре.
14
BT63TDFST_BOL-00091Y-01_BG.indd 14
2008-09-18
6:42:27
Преди да започнете (продължение)
Функции на фурната
BG
Характеристиките на тази фурна включват следните функции
1.
Конвенционално
Препоръчвана температура: 200 °C
Конвенционалната функция е идеална за печене на храни, наредени върху скара или
в тава. За поддържане на температурата на фурната работят и горният, и долният
нагревателен елемент.
Препоръчваме предварително загряване на фурната в конвенционален режим.
Хранителен продукт
Ниво на
полица
Принадлежност
Температура
(°C)
Време
(мин.)
Замразена лазаня (500-1000 г)
3
Скара
180-200
40-50
Цяла риба (напр. скумрия)
(300-1000 г)
3-4 разреза на всяка страна
КАПКА ОЛИО
3
Печене на скара
+ дълбока тава
240
15-20
Риба филе (500-1000 г)
3-4 разреза на всяка страна
КАПКА ОЛИО
3
Тава за печене
200
13-20
Замразени котлети (350-1000 г)
кайма и с плънка от шунка,
сирене или гъби
КАПКА ОЛИО
3
Тава за печене
200
25-35
Замразени кюфтета от кайма,
моркови, цвекло или домати
(350-1000 г)
КАПКА ОЛИО
3
Тава за печене
200
20-30
Свински котлети (500-1000 г)
КАПКА ОЛИО, ДОБАВЕТЕ СОЛ
И ПИПЕР
3/2
Печене на скара/
дълбока тава
200
40-50
Печени картофи
(на половинки)
(500-1000 г)
3
Тава за печене
180-200
30-45
Замразени месни ролца с
плънка от гъби (500-1000 г)
КАПКА ОЛИО
3
Тава за печене
180-200
40-50
Пандишпан (250-500 г)
2
Скара
160-180
20-30
Мраморен кекс (500-1000 г)
2
Скара
170-190
40-50
Кекс с мая върху тава
с плодове и галета отгоре
(1000-1500 г)
2
Тава за печене
160-180
25-35
Мъфини
(500-800 г)
2
Скара
190-200
25-30
15
BT63TDFST_BOL-00091Y-01_BG.indd 15
2008-09-18
6:42:27
Преди да започнете (продължение)
BG
2.
Горно нагряване + конвекция
Препоръчвана температура: 190 °C
Работи горният нагревателен работи, както и вентилаторът, за да поддържа
постоянна циркулация на горещия въздух.
Препоръчваме предварително загряване на фурната при режим “Горно нагряване +
конвекция”.
Хранителен продукт
Ниво на
полица
Принадлежност
Температура
(°C)
Време
(мин.)
Свинско с кокал (1000 г)
НАМАЖЕТЕ С ОЛИО И
ПОДПРАВКИ
3
Печене на скара +
дълбока тава
180-200
50-65
Свинска плешка във фолио
(1000-1500 г)
В МАРИНАТА
2
Тава за печене
180-230
80-120
Цели пилета (800-1300 г)
НАМАЖЕТЕ С ОЛИО И
ПОДПРАВКИ
2
Печене на скара +
дълбока тава
190-200
45-65
Стекове от месо или риба
(400-800 г)
КАПКА ОЛИО, ДОБАВЕТЕ
СОЛ И ПИПЕР
3
Печене на скара +
дълбока тава
180-200
15-35
Парчета пиле (500-1000 г)
НАМАЖЕТЕ С ОЛИО И
ПОДПРАВКИ
4
Печене на скара +
дълбока тава
200-220
25-35
Риба печена (500-1000 г)
използвайте съд за фурна
НАМАЖЕТЕ С ОЛИО
2
Скара
180-200
30-40
Говеждо печено (800-1200 г)
НАМАЖЕТЕ С ОЛИО И
ПОДПРАВКИ
2
Печене на скара +
дълбока тава
Добавете 1 чаша
вода
200-220
45-60
Патешки гърди (300-500 г)
4
Печене на скара +
дълбока тава
Добавете 1 чаша
вода
180-200
25-35
16
BT63TDFST_BOL-00091Y-01_BG.indd 16
2008-09-18
6:42:27
Преди да започнете (продължение)
3.
Конвекция
Препоръчвана температура: 170 °C
Тази функция пече храни в тави, поставени на до три полици, като е подходяща и за
печене върху скара. Готвенето се извършва от нагревателния елемент на задната
стена, а вентилаторът разпространява топлината.
Препоръчваме предварително загряване на фурната в режим конвекция.
Хранителен продукт
Ниво на
полица
Принадлежност
Температура
(°C)
Време
(мин.)
Агнешки ребра (350-700 г)
НАМАЖЕТЕ С ОЛИО И
ПОДПРАВКИ
3
Печене на скара
+ дълбока тава
190-200
40-50
Печени банани (3-5 бр.),
прорязани с нож отгоре;
добавете 10-15 г шоколад,
5-10 г ядки в прорезите, капка
захарен сироп, увийте в
алуминиево фолио.
3
Скара
220-240
15-25
Печени ябълки, 5-8 бр. всяка
по 150-200 г
Извадете сърцевината,
добавете стафиди и
конфитюр. Използвайте съд
за фурна.
3
Скара
200-220
15-25
Кюфтета от кайма (300-600 г)
КАПКА ОЛИО
3
Тава за печене
190-200
18-25
Ролца от кайма с плънка,
руски стил (500-1000 г)
НАМАЖЕТЕ С ОЛИО
3
Тава за печене
180-200
50-65
Замразени крокети (500-1000 г)
2
Тава за печене
180-200
25-35
Замразен чипс за фурна
(300-700 г)
2
Тава за печене
180-200
20-30
Замразена пица (300-1000 г)
2
Скара
200-220
15-25
Кекс с ябълки и бадеми
(500-1000 г)
2
Скара
170-190
35-45
Пресен кроасан (200-400 г)
(готово тесто)
3
Тава за печене
180-200
15-25
BG
17
BT63TDFST_BOL-00091Y-01_BG.indd 17
2008-09-18
6:42:27
Преди да започнете (продължение)
BG
4.
Голям грил
Препоръчвана температура: 240 °C
Функцията “голям грил” пече големи количества плоски храни, напр. стекове, шницели
и риба. Подходяща е и за тостове. В този режим работят горният нагревателен
елемент и грилът.
Препоръчваме предварително нагряване на фурната в режим “Голям грил”.
Хранителен продукт
Ниво на
полица
Принадлежност
Температура
(°C)
Време
(мин.)
Колбаси (тънки) 5-10 бр.
4
Печене на скара
+ дълбока тава
220
5-8
обърнете
5-8
Колбаси (тънки) 8-12 бр.
4
Печене на скара
+ дълбока тава
220
4-6
обърнете
4-6
Тостове 5-10 бр.
5
Скара
240
1-2
обърнете
1-2
Тостове със сирене 4-6 бр.
4
Скара + тава за
печене
200
4-8
Замразени палачинки с
плънка, руски стил (200-500 г)
3
Тава за печене
200
20-30
Говежди стекове (400-800 г)
4
Печене на скара
+ дълбока тава
240
8-10
обърнете
5-7
18
BT63TDFST_BOL-00091Y-01_BG.indd 18
2008-09-18
6:42:27
Преди да започнете (продължение)
5.
Малък грил
Препоръчвана температура: 240 °C
Тази настройка е за печене на малки количества плоски храни, напр. стекове,
шницели, риба и тостове, поставени в средата на тавата. Работи само горният
елемент.
Препоръчваме предварително нагряване на фурната в режим “Малък грил”.
Поставете храната в центъра на принадлежността.
Ниво на
полица
Принадлежност
Температура
(°C)
Време
(мин.)
Замразен камамбер
(2-4, всеки по 75 г)
ПОСТАВЕТЕ В СТУДЕНА
ФУРНА (преди предварително
загряване)
3
Скара
200
10-12
Замразени багети със заливка
(домати-моцарела или шунка
и сирене)
3
Скара + тава за
печене
200
15-20
Замразени рибни резени
(300-700 г)
ПОСТАВЕТЕ В СТУДЕНА
ФУРНА (преди предварително
загряване)
КАПКА ОЛИО
3
Скара + тава за
печене
200
15-25
Замразен рибен бургер
(300-600 г)
ПОСТАВЕТЕ В СТУДЕНА
ФУРНА, КАПКА ОЛИО
3
Тава за печене
180-200
20-35
Замразена пица (300-500 г)
ПОСТАВЕТЕ В СТУДЕНА
ФУРНА (преди предварително
загряване)
3
Скара + тава за
печене
180-200
23-30
Хранителен продукт
BG
19
BT63TDFST_BOL-00091Y-01_BG.indd 19
2008-09-18
6:42:27
Преди да започнете (продължение)
BG
6.
Долно нагряване + конвекция
Препоръчвана температура: 190 °C
Режим “Долно нагряване + конвекция” служи за рецепти, които изискват сочна
заливка и хрупкава основа, например храни като пица, киш лорен, отворени плодови
кейкове в германски стил и чийзкейкове.
Препоръчваме ви да загреете предварително фурната при режим “Долно нагряване +
конвекция”.
Ниво на
полица
Принадлежност
Температура
(°C)
Време
(мин.)
Пай от тесто с мая с ябълки,
замразен (350-700 г)
3
Скара
180-200
15-20
Малък пай от многолистно
тесто с плънка
замразен (300-600 г)
НАМАЖЕТЕ С ЖЪЛТЪК,
ПОСТАВЕТЕ В СТУДЕНА
ФУРНА (преди предварително
загряване)
3
Тава за печене
180-200
20-25
Кюфтета в сос (250-500 г)
използвайте съд за фурна
3
Скара
180-200
25-35
Панделки от многолистно
тесто (500-1000 г)
НАМАЖЕТЕ С ЖЪЛТЪК
3
Тава за печене
180
15-23
Канелони в сос (250-500 г)
използвайте съд за фурна
3
Скара
180
22-30
Пай от тесто с мая с плънка
(600-1000 г)
НАМАЖЕТЕ С ЖЪЛТЪК
3
Тава за печене
180-200
20-30
Домашна пица (500-1000 г)
2
Тава за печене
200-220
15-25
Домашен хляб (700-900 г)
2
Скара
170-180
45-55
Хранителен продукт
20
BT63TDFST_BOL-00091Y-01_BG.indd 20
2008-09-18
6:42:27
Преди да започнете (продължение)
7.
Двоен режим
Като използвате двоен режим, можете да готвите две различни храни във фурната.
Когато готвите в горната и долната кухина, можете да използвате различни
температури, режими на готвене и времена на готвене. Например, можете да печете
стекове и огретен едновременно. Като използвате разделителя, можете да готвите
огретен в долната част и стекове в горната част на фурната.
Винаги поставяйте разделителя на полицата на ниво 3, преди да започнете готвенето.
BG
Предложение 1: Готвене на различни температури
Отделение
Хранителен
продукт
Ниво на
полица
Режим на
готвене
Температура
(°C)
Принадлежност
Време
(мин.)
ГОРНО
Замразена
пица
(300-400 г)
4
Конвекция
200-220
Скара
15-25
ДОЛНО
Мраморен
кекс
(500-700 г)
1
Конвекция
160-180
Тава за печене
50-60
Забележка:
Поставяйте храната в студена фурна
Предложение 2: Готвене при различни режими на готвене
Отделение
Хранителен
продукт
Ниво на
полица
Режим на
готвене
Температура
(°C)
Принадлежност
Време
(мин.)
ГОРНО
Парчета
пиле
(400-600 г)
4
Горно
нагряване
+
конвекция
200-220
Печене на скара
+ дълбока тава
25-35
ДОЛНО
Картофен
огретен
(500-1000 г)
1
Конвекция
160-180
Скара
30-40
Забележка:
Поставяйте храната в студена фурна
21
BT63TDFST_BOL-00091Y-01_BG.indd 21
2008-09-18
6:42:27
Преди да започнете (продължение)
BG
Съдове за изпитания
В съответствие със стандарт EN 60350
1. Печене в съд
Препоръките за печене се отнасят за предварително загрята фурна.
Тип храна
Съд и бележки
Ниво на
полица
Режим на
готвене
Темп.
°C
Време за
готвене,
мин.
3
Конвенционално
160-180
15-25
Малки
кексове
Тава за печене
Дълбока тава + тава
за печене
1+4
Конвекция
150-170
20-30
Пандишпан
без
мазнина
Форма за печене
върху скара (с тъмно
покритие, ø 26 см)
2
Конвенционално
160-180
20-30
Ябълков
пай
Скара + тава за
печене + 2 форми
за кекс (с тъмно
покритие, ø 20 см)
1+3
Конвекция
170-190
80-100
Скара + 2 форми
за кекс (с тъмно
покритие, ø 20 см)
1 поставен
диагонално
Конвенционално
170-190
70-80
2. Печене на грил
Подгрейте празната фурна с функцията “Голям грил” в продължение на 5 минути.
Използвайте тази функция с максимална температура 300 °C.
Тип храна
Съд и бележки
Ниво на
полица
Режим на
готвене
Темп. °C
Време за
готвене,
мин.
Тостове от
бял хляб
Скара
5
Голям грил
300
1-ва 1-2
2-ра 1-1 ½
Говежди
бургери
Печене на скара
+ дълбока тава
(за стичане на
мазнината)
4
Голям грил
300
1-ва 7-10
2-ра 6-9
22
BT63TDFST_BOL-00091Y-01_BG.indd 22
2008-09-18
6:42:27
Използване на фурната
Задаване на режима на разделител
BG
За горен, двоен и долен режим, поставете разделителя в положение OFF на ключа за
избор на разделител. За единичен режим извадете разделителя при положение OFF.
След това завъртете ключа за избор на разделител, за да изберете желания режим.
За повече подробности вж. таблицата по-долу.
1
Завъртете ключа за избор на
разделител, за да изберете
желаното отделение.
3
Завъртете ключа за управление на времето / температурата, за да настроите
желаната функция на фурната. Ако изтекат 3 секунди и няма нови настройки,
фурната ще започне автоматично при избрания режим и функция.
Режим на
разделител
Изкл.
Означение
Горен
режим
Двоен
режим
Долен
режим
Единичен
режим
2
Натиснете бутона на фурната.
Функция на
фурната
Поставете
разделителя
Информация за
използване
1. Конвекция)
2. Горно нагряване
+ конвекция
3. Голям грил
Горен и долен
Функция на
отделението
1. Конвекция)
2. Долно нагряване
+ конвекция
Да
Този режим пести
енергия и време,
когато се готвят малки
количества храна.
Можете едновременно да
готвите две ястия на две
различни температури.
Този режим пести
енергия и време,
когато се готвят малки
количества храна.
1. Конвекция)
2. Горно нагряване
+ конвекция
3. Конвенционален
4. Голям грил
5. Малък грил
6. Долно нагряване
+ конвекция
№
Да
Да
23
BT63TDFST_BOL-00091Y-01_BG.indd 23
2008-09-18
6:42:28
Използване на фурната (продължение)
BG
Горен режим
Работи само горният нагревателен елемент. Разделителят трябва да е поставен.
Конвекция
Горно нагряване + конвекция
Голям грил
Долен режим
Работи само долният нагревателен елемент. Разделителят трябва да е поставен.
Конвекция
Долно нагряване + конвекция
24
BT63TDFST_BOL-00091Y-01_BG.indd 24
2008-09-18
6:42:28
Използване на фурната (продължение)
Двоен режим
Горният и долният режим работят едновременно. Възможно е да се зададе кой режим
да се включи пръв. Когато едно от ястията завърши да се готви в двоен режим и желаете
да промените времето за готвене или температурата на другото отделение, завъртете
ключа за избор на разделителя, за да зададете режима (горен или долен), който
желаете да продължи да работи. Разделителят трябва да е поставен.
Двоен режим 1:Горният режим започва да работи пръв. Ако се натисне бутонът на
фурната или изтекат 15 секунди, след като е зададен горен режим, и
няма друго регулиране, фурната започва в долен режим.
Конвекция
BG
Горно нагряване + конвекция
Голям грил
Двоен режим 2:При започване на горен режим, ако се натисне бутонът на фурната
или изтекат 15 секунди и няма друго регулиране, фурната започва в
долен режим. Горният и долният режим работят едновременно.
Конвекция
Долно нагряване + конвекция
25
BT63TDFST_BOL-00091Y-01_BG.indd 25
2008-09-18
6:42:28
Използване на фурната (продължение)
BG
Единичен режим
Конвекция
Горно нагряване + конвекция
Конвенционално
Голям грил
Малък грил
Долно нагряване + конвекция
26
BT63TDFST_BOL-00091Y-01_BG.indd 26
2008-09-18
6:42:29
Използване на фурната (продължение)
Задаване на температурата на фурната
BG
В единичен, горен и двоен режим
1
)
Натиснете бутона за
температурата.
2
Завъртете ключа за управление
на времето / температурата, за да
настроите точната температура на
стъпки от 5°C.
Единичен режим
(голям и малък
грил)
40 °C – 250 °C
(40 °C – 300 °C)
Горен режим
40 °C – 250 °C
Долен режим
40 °C – 250 °C
Температурата може да се регулира по време на готвенето.
При настройка на режима на фурната, горният и долният нагревателен елемент
се включват и изключват през определени интервали на процеса на готвене, за
да регулират и поддържат температурата.
В двоен режим
1
)
Натиснете бутона на
температурата (горен режим).
Натиснете бутона на
температурата два пъти (двоен
режим).
2
Завъртете ключа за управление
на времето / температурата, за да
настроите точната температура на
стъпки от 5°C.
Горен режим
(голям и малък
грил)
160 °C – 250 °C
(200 °C – 250 °C)
Долен режим
160 °C – 250 °C
Температурата може да се регулира по време на готвенето.
27
BT63TDFST_BOL-00091Y-01_BG.indd 27
2008-09-18
6:42:29
Използване на фурната (продължение)
BG
Изключване на фурната
За да изключите фурната, завъртете ключа
за избор на разделителя на положение “Off”
(изключено).
Краен час
Можете да задавате крайния час по време на готвене.
В единичен, горен и двоен режим
1
Натиснете бутона Краен час.
Пример
Текущият час е 12:00
3
Натиснете бутона Краен час.
Фурната автоматично работи при
избрания краен час, освен ако
не натиснете бутона Краен час в
рамките на 5 секунди.
)
2
Завъртете ключа за управление
на времето / температурата, за да
настроите желания краен час.
По време на готвене можете да регулирате предварително зададения краен
час с ключа за управление на времето / температурата, за да постигнете подобри резултати.
28
BT63TDFST_BOL-00091Y-01_BG.indd 28
2008-09-18
6:42:29
Използване на фурната (продължение)
В двоен режим
Крайните времена за горния и долния режим може да се избират с използване на бутона
Краен час и Ключа за управление на времето/температурата.
1
Натиснете бутона Краен час два
пъти (долен режим).
Пример
Текущият час е 12:00
3
Натиснете бутона Краен час.
Фурната работи при избрания краен
час, освен ако не натиснете бутона
Краен час в рамките на 5 секунди.
)
2
BG
Завъртете ключа за управление
на времето / температурата, за да
настроите желания краен час.
По време на готвене можете да регулирате предварително зададения краен
час с ключа за управление на времето / температурата, за да постигнете подобри резултати.
29
BT63TDFST_BOL-00091Y-01_BG.indd 29
2008-09-18
6:42:30
Използване на фурната (продължение)
BG
Време за готвене
Можете да задавате времето за готвене по време на готвене.
В единичен, горен и двоен режим
1
Натиснете бутона Време за
готвене.
3
Натиснете бутона Време за
готвене.
Фурната работи при избраното
време за готвене, освен ако не
натиснете бутона Време за готвене
в рамките на 5 секунди.
)
2
Завъртете ключа за управление
на времето / температурата, за
да настроите желаното време за
готвене.
По време на готвене можете да регулирате предварително зададеното време
за готвене с ключа за управление на времето / температурата, за да
постигнете по-добри резултати.
30
BT63TDFST_BOL-00091Y-01_BG.indd 30
2008-09-18
6:42:30
Използване на фурната (продължение)
В двоен режим
Времената за готвене за горния и долния режим може да се избират с използване на
бутона Време за готвене и ключа за управление на времето / температурата.
1
Натиснете бутона Време за
готвене два пъти (долен режим).
3
Натиснете бутона Време за
готвене.
Фурната работи при избраното
време за готвене, освен ако не
натиснете бутона Време за готвене
в рамките на 5 секунди.
)
2
BG
Завъртете ключа за управление
на времето / температурата, за
да настроите желаното време за
готвене.
По време на готвене можете да регулирате предварително зададеното време
за готвене с ключа за управление на времето / температурата, за да
постигнете по-добри резултати.
31
BT63TDFST_BOL-00091Y-01_BG.indd 31
2008-09-18
6:42:31
Използване на фурната (продължение)
BG
Отложен старт
Случай 1 - първо се въвежда времето за готвене
Ако крайният час се въвежда след като времето за готвене вече е зададено, времето за
готвене и крайният час се изчисляват и, ако е необходимо, фурната задава момент за
отложен час.
1
3
Натиснете бутона Краен час.
Пример
Текущият час е 15:00,
а желаното време за
готвене е 5 часа.
2
Завъртете ключа за управление
на времето / температурата, за да
настроите крайния час.
Пример
Искате да готвите 5
часа и да завършите в
20:30.
Натиснете бутона Краен час.
Появява се символ “Готовност”,
докато настъпи моментът за
отложения старт.
32
BT63TDFST_BOL-00091Y-01_BG.indd 32
2008-09-18
6:42:31
Използване на фурната (продължение)
Случай 2 - първо се въвежда крайния час
Ако времето за готвене се въвежда след като крайният час вече е зададен, времето за
готвене и крайният час се изчисляват и, ако е необходимо, фурната задава момент за
отложен час.
1
Натиснете бутона Време за
готвене.
Пример
Текущият час е 15:00,
а желаният краен час
17:00.
3
Натиснете бутона Време за
готвене. Появява се символ
“Готовност”, докато настъпи
моментът за отложения старт.
2
BG
Завъртете ключа за управление
на времето / температурата, за да
настроите времето за готвене.
Пример
Искате да готвите 1
час и 30 минути и да
завършите в 17:00.
33
BT63TDFST_BOL-00091Y-01_BG.indd 33
2008-09-18
6:42:31
Използване на фурната (продължение)
BG
Кухненски таймер
1
3
)
Натиснете бутона Кухненски
таймер веднъж. “
” мига.
2
Завъртете ключа за управление
на времето / температурата, за да
настроите желания час.
Пример
5 минути
Натиснете бутона Кухненски
таймер, за да стартирате
кухненския таймер. След изтичане
на зададеното време се чува звуков
сигнал.
Натиснете и задръжте бутона Кухненски таймер за 2 секунди, за да отмените
кухненския таймер.
Включване/изключване на осветлението на фурната.
1
Натиснете бутона на
осветлението.
1-во
2-ро
3-то
4-то
)
Горен и долен
Горен
Долен
Изкл.
Осветлението се включва и
изключва в посочения ред,
независимо от операцията.
34
BT63TDFST_BOL-00091Y-01_BG.indd 34
2008-09-18
6:42:32
Използване на фурната (продължение)
Функция безопасност за децата
1
)
Натиснете бутоните Време за
готвене и Краен час едновременно
и задръжте за 3 секунди ( ) ще се
появи на дисплея.
BG
2
Натиснете бутоните Време за
готвене и Краен час едновременно
и задръжте в продължение на 3
секунди, за да я отключите.
Когато е заключена, всички бутони и ключове, с изключение на ключа за
избор на разделител и бутона за отключване, са изключени и не работят.
Заключване може да се задейства независимо дали фурната работи, или не.
Изключване на звуковия сигнал
1
За да изключите звуковия сигнал,
натиснете бутоните Часовник
и Краен час едновременно и
задръжте в продължение на 3
секунди.
2
За да включите отново звуковия
сигнал, натиснете отново
бутоните Часовник и Краен
час едновременно и задръжте в
продължение на 3 секунди.
35
BT63TDFST_BOL-00091Y-01_BG.indd 35
2008-09-18
6:42:32
Почистване и грижи
BG
Почистване с пара
1
2
3
Извадете всички принадлежности от фурната.
Налейте около 400 мл вода на дъното на празната фурна. Използвайте само
нормална вода, а не дестилирана.
Затворете вратата на фурната.
Внимание Системата за почистване с пара може да се включи само когато
фурната е изстинала напълно до стайна температура. Оставете
фурната да изстине напълно, ако не се използва в момента.
4
Завъртете ключа за избор на
разделител, за да изберете режим
за почистване с пара.
5
Натиснете бутона Почистване с
пара.
6
След известно време нагревателят
свършва да работи и осветлението
му остава включено.
7
Когато операцията е завършена,
дисплеят започва да мига и се чува
звуков сигнал.
8
Завъртете ключа за избор
на разделител на Off, за да
завършите операцията и почистите
вътрешността.
36
BT63TDFST_BOL-00091Y-01_BG.indd 36
2008-09-18
6:42:33
Почистване и грижи (продължение)
BG
След изключване на почистването с пара
Съвети
● Внимавайте, когато отваряте вратата преди края на процедурата за почистване с
пара; водата на дъното е гореща.
● Не оставяйте остатъчна вода във фурната продължително време, например до
другия ден.
● Отворете вратата на фурната и отстранете оставащата вода с гъба.
● Като използвате гъба, натопена в миялен препарат, мека четка или найлонова
стъргалка, избършете фурната отвътре. Упоритите замърсявания могат да се
отстраняват с найлонова тел.
● Отлаганията на котлен камък могат да се отстраняват с кърпа, натопена в оцет.
● Избършете с чиста вода и подсушете с мека кърпа (не забравяйте да избършете под
уплътнението на вратата на фурната).
● Ако фурната е силно замърсена, процедурата може да се повтори, след като се
охлади.
● Ако фурната е силно замърсена с мазнини, например след печене или грил,
препоръчва се да натъркате с миялен препарат упоритото замърсяване, а след това
да включите функцията за почистване на фурната.
● След почистване оставете вратата на фурната отворена под ъгъл 15°, за да
позволите вътрешната емайлирана повърхност да изсъхне напълно.
37
BT63TDFST_BOL-00091Y-01_BG.indd 37
2008-09-18
6:42:33
Почистване и грижи (продължение)
BG
Бързо сушене
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Оставете вратата на фурната отворена под ъгъл приблизително 30°.
Завъртете ключа за избор на разделител, за да изберете единичен режим.
Натиснете бутона на фурната.
Завъртете ключа за управление на времето / температурата на конвекция.
Задайте времето за готвене на около 5 минути и температурата на 50 °C.
Изключете фурната след завършване на този период.
ВНИМАНИЕ
Не използвайте уреди за почистване с вода под високо налягане или пароструйки за
почистване на фурната.
Външни повърхнини на фурната
● За почистване на фурната отвътре и отвън използвайте кърпа и слаб препарат за
почистване или топла сапунена вода.
● Подсушете с кухненска хартия или суха кърпа.
● Не използвайте тел, разяждащи или абразивни почистващи препарати.
Лицеви части на фурната от неръждаема стомана
● Не използвайте домакинска тел или абразивни препарати. Те могат да повредят
покритието.
Лицеви части на фурната от алуминий
● Избършете пластините внимателно с мека кърпа или кърпа от микрофибър и слаб
препарат за почистване на прозорци.
ВНИМАНИЕ
Уверете се, че фурната е изстинала, преди да я почиствате.
Вътрешна част на фурната
● Не чистете с ръце уплътнението на вратата.
● Не използвайте груби стъргалки или гъби за почистване.
● За да избегнете повреда на емайлираните повърхности на фурната, използвайте
предлаганите на пазара препарати за почистване на фурни.
● За да отстраните упорито замърсяване, използвайте специален препарат за
почистване на фурни.
Принадлежности
Измивайте всички тави за печене и принадлежности след всяка употреба и
подсушавайте с кухненска кърпа.
За да е лесно чистенето, натопете в топла сапунена вода за около 30 минути.
38
BT63TDFST_BOL-00091Y-01_BG.indd 38
2008-09-18
6:42:33
Почистване и грижи (продължение)
Каталитична емайлирана повърхност
BG
Корпусът на разглобяемия капак е покрит с тъмносив каталитичен емайл, който може
да се покрие с мазнина, разпръсквана от циркулиращия въздух при конвекционно
нагряване. Тези отлагания ще загорят при температури на фурната над 200 °C,
например при печене.
По-високите температури ще доведат до по-бързо загаряне.
Фурната и принадлежностите трябва да се почистват след всяка употреба. В противен
случай след печенето наслагванията ще се спекат още по-твърдо и почистването може
да стане трудно, а в крайни случаи - невъзможно.
Почистване с ръка
Уверете се, че фурната е изстинала, преди да я почиствате.
● Каталитичният емайлиран капак трябва да се почиства с разтвор от гореща вода и
миялен препарат, нанасян с мека найлонова четка.
Не използвайте абразивни препарати за почистване, твърди четки, стъргалки, стоманена
вълна, ножове и други абразивни материали. Не използвайте спрей за фурна върху
каталитичния емайл, тъй като химикалите, използвани в спрея за фурна, ще повредят
каталитичния емайл и ще го направят неефективен.
Ако използвате спрей за фурна върху вътрешните повърхности на фурната, корпусът на
каталитичния капак трябва първо да се свали от фурната.
Почистване с висока температура
Преди да почистите корпуса на каталитичния капак с висока температура, уверете
се, че всички вътрешни повърхности на фурната са почистени, както е описано
по-горе. В противен случай високата температура може да спече наслагванията
върху вътрешните повърхности на фурната и да ги направи невъзможни за
отстраняване.
Ако след ръчно почистване фурната все още е силно замърсена, загряването й до
висока температура ще помогне да се премахне замърсяването, предизвикано от пръски
мазнина.
Отбележете, че отлаганията от сосове, сиропи и подобни вещества не се отстраняват
при този процес.
Те трябва да се отстраняват на ръка с разтвор от гореща вода и миялен препарат,
нанасян с мека четка.
● Извадете всички принадлежности от фурната.
● Настройте фурната на конвенционална функция.
● Настройте нагряването на 250 °C.
● Пуснете фурната за около 1 час. Продължителността на времето ще зависи от
степента на замърсяване.
Добре е да зададете часът на завършване за процеса, като използвате настройката за
краен час, за случай, че забравите да изключите фурната след завършване.
Всяко останало замърсяване постепенно ще изчезне при всяко последващо използване
на фурната при високи температури.
39
BT63TDFST_BOL-00091Y-01_BG.indd 39
2008-09-18
6:42:33
Почистване и грижи (продължение)
BG
Почистване на вратата на фурната
За нормална употреба, вратата на фурната не трябва да се сваля, но ако е необходимо
сваляне, например за почистване, спазвайте следните инструкции. Вратата на фурната
е тежка.
Сваляне на вратата
1. Отворете скобите на двете панти.
2. С две ръце хванете страните на вратата на
фурната в средата.
3. Завъртете вратата на около 70°, докато
пантите на вратата могат да се извадят
напълно от отворите за пантите.
2
70
1
40
BT63TDFST_BOL-00091Y-01_BG.indd 40
2008-09-18
6:42:33
Почистване и грижи (продължение)
Закачване на вратата
BG
1. Като държите скобите все още са отворени,
подравнете пантите на вратата към отворите
на пантите.
70
2. Завъртете вратата към хоризонталната линия и затворете скобите.
Пантата се вкарва нормално.
Панта
Отвор на
пантата
41
BT63TDFST_BOL-00091Y-01_BG.indd 41
2008-09-18
6:42:34
Почистване и грижи (продължение)
BG
Стъкло на вратата на фурната
Вратата на фурната е снабдена с три стъкла, поставени едно към друго. Вътрешното и
средното стъкло могат да се свалят за почистване.
ВНИМАНИЕ
● Винаги когато вратата се отделя от фурната, скобите трябва да се отворят.
● Не използвайте груби абразивни почистващи препарати или метални стъргалки за
почистване на вратата на фурната; те могат да надраскат повърхността, което да
доведе до пръсване на стъклото.
● Когато вратичката е монтирана, изваждането на някои от частите (стъклото на
вратата или друга част) от вратата може да доведе до нараняване.
Внимание
Стъклото може да се счупи, ако прилагате прекомерна сила, особено върху краищата на
лицевото стъкло.
Разглобяване на вратата
1. Свалете двата винта от лявата и дясната страна на вратата.
2. Свалете двете опори и конзолата на вратата и свалете двата винта, които закрепват
дръжката.
Стъкло №1
Door
bracket
Конзола
на
вратата
Стъкло №3
3. Свалете вътрешното стъкло,
стъкло № 1, от вратата.
4. Повдигнете стъкло №2 и свалете двете
пружинни скоби от горната част на
стъклото.
Конзола на вратата
Поставка за стъкло,
вътрешно
Пружинна скоба
(дясна и лява)
Стъкло №1
Стъкло №2
Стъкло №3
)
Стъкло
№2
Почистете стъклата с топла вода или миялен препарат и ги подсушете с мека
чиста кърпа.
42
BT63TDFST_BOL-00091Y-01_BG.indd 42
2008-09-18
6:42:34
Почистване и грижи (продължение)
Сглобяване на вратата
BG
1. Почистете стъклените и вътрешни части с
топла сапунена вода.
)
Не използвайте абразивни почистващи
препарати или стъргалки за тигани.
Използвайте гъба с течен миялен
препарат или топла сапунена вода.
2. Закачете двете пружинни скоби отгоре на
стъкло №2 и поставете стъкло №2 на място.
3. Закачете стъкло №1, конзолата на вратата и
опорите към вратата.
4. Закрепете двата винта на долните страни на
вратата.
Странични плъзгачи
И двата странични плъзгачи могат да се извадят, за да почистите вътрешността на
фурната.
Откачване на страничните плъзгачи
1. Завъртете винта отзад само 2-3 пъти обратно
на часовниковата стрелка.
43
BT63TDFST_BOL-00091Y-01_BG.indd 43
2008-09-18
6:42:34
Почистване и грижи (продължение)
BG
2. Свалете винта от предната страна на
фурната, като го въртите обратно на
часовниковата стрелка, след като закачите
страничния плъзгач.
3. Издърпайте и свалете страничния плъзгач
4. Свалете винта от гърба, като го завъртите
обратно на часовниковата стрелка.
44
BT63TDFST_BOL-00091Y-01_BG.indd 44
2008-09-18
6:42:35
Почистване и грижи (продължение)
Откачване на страничните плъзгачи
BG
1. Вкарайте винта отзад и го завъртете само 2-3
пъти по часовниковата стрелка.
2. Вкарайте и натиснете задната П-образна
форма на страничния плъзгач към винта.
3. Вкарайте винта отпред и затегнете и двата
винта.
45
BT63TDFST_BOL-00091Y-01_BG.indd 45
2008-09-18
6:42:35
Почистване и грижи (продължение)
BG
Смяна на крушката
*
)
Опасност от удар с електрически ток!
Преди да смените крушката на осветлението на фурната, изпълнете следните
стъпки:
● Изключете фурната.
● Изключете фурната от електрозахранването и
● Запазете крушката на осветлението на фурната и капачката на стъклото,
като подложите кърпа върху дъното на фурната.
Крушка може да се закупи от сервизния център на SAMSUNG.
Смяна на задното осветление на фурната и почистване на капака на стъклата
1.Извадете капака чрез въртене обратно на часовниковата
стрелка.
2.Свалете металните пръстени и почистете капака на стъклата.
3.Ако е необходимо, заменете крушката с крушка с 25 вата,
230 V, 300 °C термоустойчива крушка за осветление на
фурната.
4.Свалете металните пръстени до капака на стъклата.
5.Поставете на място капака на стъклата.
Смяна на страничното осветление на фурната и почистване на капака
на стъклата
1. За да свалите капака на стъклата, хванете с една ръка долния
край, вкарайте плосък остър инструмент, например нож, между
стъклото и рамката и извъдете капака.
2. Ако е необходимо, заменете халогенната крушка с крушка с
25 ~ 40 вата, 230 V, 300 °C термоустойчива халогенна крушка
за осветление на фурна.
Съвет
● Винаги използвайте кърпа, когато боравите с халогенна
крушка, за да не нанасяте мазнини от пръстите си върху
повърхността на крушката.
3. Поставете на място капака на стъклата.
46
BT63TDFST_BOL-00091Y-01_BG.indd 46
2008-09-18
6:42:36
Гаранция и сервиз
Често задавани въпроси и отстраняване на неизправности
BG
Какво да правя, ако фурната не се нагрява?
Проверете дали някое от следните действия не решава проблема:
● Фурната може да не е включена. Включете фурната.
● Часовникът може да не е сверен. Настройте часовника (вж. раздела “Настройка на
часовника”).
● Проверете дали са приложени необходимите настройки.
● Може да има изгорял домашен предпазител или да е задействан прекъсвач на
веригата. Сменете предпазителите или възстановете веригата. Ако това се случва
често, обадете се на правоспособен електротехник.
Какво да правя, ако въпреки че са зададени функция и температура на фурната, фурната
не се загрява?
Може да има проблеми с вътрешните електрически съединения. Обърнете се към
местния сервизен център.
Какво да правя, ако се появява код на грешка фурната не се нагрява?
Има неизправност във вътрешните електрически съединения. Обърнете се към местния
сервизен център.
Какво да правя, ако дисплеят за времето мига?
Имало е спиране на тока. Настройте часовника (вж. раздела “Настройка на часовника”).
Какво да правя, ако осветлението на фурната не свети?
Осветлението на фурната е неизправно. Сменете крушката на осветлението на фурната
(вж. раздел “Смяна на крушката”).
Какво да направя, ако вентилаторът на фурната работи, без да е настроен?
След употреба, вентилаторът на фурната работи, докато фурната не изстине. Ако
вентилаторът продължава да работи, след като фурната е изстинала, обадете се в
местния сервизен център.
47
BT63TDFST_BOL-00091Y-01_BG.indd 47
2008-09-18
6:42:36
Гаранция и сервиз (продължение)
BG
Кодове на грешка и безопасност
Кодове на
грешка и
безопасност
Общи функции
Решение
ГРЕШКА ТЕМПЕРАТУРЕН
ДАТЧИК
Обадете се в местния сервиз на
SAMSUNG.
ПРЕДПАЗЕН ПРЕКЪСВАЧ
Фурната продължава да работи
много продължително време при
зададена температура.
Изключете фурната и извадете
храната. Оставете фурната да
изстине, преди да я използвате
отново.
Грешка на фурната може да е
причина за слабо изпълнение
и проблеми при безопасността.
Спрете използването на фурната
незабавно.
Обадете се в местния сервизен
център на Samsung
ЛИПСВАЩО ОТДЕЛЕНИЕ
Използването на разделителя не
е правилно.
Вж. за справка “Задаване на
режима на разделител” (стр. 23).
За горен, двоен и долен
режим, трябва да се постави
разделител, а за единичен
режим разделителят трябва да
се извади.
48
BT63TDFST_BOL-00091Y-01_BG.indd 48
2008-09-18
6:42:36
Технически данни
Източник на захранване
230 V ~ 50 Hz
Обем (използваема вместимост)
65 л
Изходна мощност
Макс. 3650 W
BG
Тегло
Нетно
Прибл. 42 кг
За транспортиране
Прибл. 46 кг
Размери (Ш х В х Д)
Габаритни
595 x 595 x 566 мм
Кухина на фурната
440 x 365 x 405 мм
49
BT63TDFST_BOL-00091Y-01_BG.indd 49
2008-09-18
6:42:36
Кодов № DG68-00091Y-01
BT63TDFST_BOL-00091Y-01_BG.indd 50
2008-09-18
6:42:37
Download PDF

advertising