Samsung | BF641FGB | Samsung Електрически аспиратор за печка METRO-2Fan с два вентилатора (двоен вентилатор), 65 l Наръчник за потребителя

СЕРИЯ BF641
Фурна за вграждане
ръководство за потребителя
представете си
възможностите
Благодарим ви за закупуването на този
продукт на Samsung. Регистрирайте вашия
продукт на адрес
www.samsung.com/global/register
BF641-Series_BOL-00157G_BG.indd 1
2008-02-28 ¿ÀÀü 11:56:47
Използване на това ръководство
BG
Благодарим ви за закупуването на фурната за вграждане SAMSUNG.
Това ръководство за потребителя съдържа важна информация за безопасността и
инструкции, предназначени да ви подпомогнат в използването и поддръжката на вашия
уред.
Моля, намерете време да прочетете това Ръководство за потребителя, преди да
използвате вашата фурна, и пазете тази книжка за бъдещи справки.
В текста на това Ръководство за потребителя са използвани следните символи.
☛
✉
Важно
Забележка
Инструкции за безопасност
Инсталирането на тази фурна трябва да бъде изпълнено само от правоспособен
електротехник. Инсталиращото лице носи отговорност за свързването на уреда към
електрозахранващата мрежа при спазване на съответните препоръки за безопасността.
Електротехническа безопасност
Ако фурната е повредена при транспортиране, не я свързвайте.
● Този уред трябва да бъде свързан към електрозахранващата мрежа само от
електротехник със съответна правоспособност.
● В случай на неизправност или повреда на уреда, не се опитвайте да работите с него.
● Ремонти трябва да се извършват само от правоспособен техник. Неправилно
извършените ремонти могат да доведат до сериозна опасност за вас и околните. Ако
вашият уред се нуждае от ремонт, обърнете се към сервизен център на SAMSUNG
или към вашия дилър.
● Ако захранващият кабел е дефектен, той трябва да се подмени със специален кабел
или комплект, които могат да се получат от производителя или неговия оторизиран
сервизен агент.
● Електрическите проводници и кабели не трябва да докосват фурната.
● Фурната трябва да бъде свързана към електрозахранващата мрежа посредством
одобрен прекъсвач или предпазител. Не трябва да се използват разклонители или
удължители.
● Идентификационната табелка се намира на дясната страна на вратата.
● Електрозахранването на уреда трябва да се изключва, когато се извършва ремонт
или почистване.
● Внимавайте, когато включвате електроуреди в контакти на мрежата в близост до
фурната.
ВНИМАНИЕ
Уредът трябва да се изключи от захранването преди смяна на лампа, за да се избегне
възможността от удар с електрически ток. По време на работа вътрешните повърхности
се нагорещяват силно.
2
BF641-Series_BOL-00157G_BG.indd 2
2008-02-28 ¿ÀÀü 11:56:48
Инструкции за безопасност (продължение)
Безопасност по време на работа
● Тази фурна е предназначена само за готвене на продукти в домашни условия.
● По време на употреба вътрешните повърхности на фурната се нагорещяват и могат
да причинят изгаряния. Не докосвайте нагревателните елементи и вътрешните стени
на фурната, докато фурната не изстине.
● Никога не съхранявайте запалими материали във фурната.
● Повърхностите на фурната се нагорещяват при работа на фурната при висока
температура за продължителен период от време.
● При готвене внимавайте, когато отваряте вратата на фурната, тъй като отвътре може
бързо да излезе горещ въздух или пара.
● Когато готвите ястия, които съдържат спирт, спиртът може да се изпари поради
високите температури и парите да се запалят, тъй като влизат в контакт с гореща
част на фурната.
● За вашата безопасност, не използвайте уреди за почистване с вода под високо
налягане или пароструйки.
● Децата трябва да се държат на безопасно разстояние, когато фурната се използва.
● Замразени храни, като пица, трябва да се готвят на голямата скара. Ако се
използва тавата за печене, тя може да се деформира поради голямата разлика в
температурите.
● Не изливайте вода върху дъното на фурната, когато тя е нагорещена. Това може да
повреди емайлираната повърхност.
● Вратата на фурната трябва да бъде затворена по време на готвенето.
● Внимавайте, когато отваряте вратата преди края на процедурата за почистване с
пара; водата на дъното е гореща.
● Не застилайте дъното на фурната с алуминиево фолио и не поставяйте върху фолио
тавички за печене или форми. Алуминиевото фолио препречва пътя на топлината,
което може да доведе до повреда на емайлираните повърхности и лоши резултати от
готвенето.
● Сокове от плодове оставят петна, които след това остават неизличими върху
емайлираните повърхности на фурната. При приготвяне на много сочни кейкове
трябва да се използва дълбока тава.
● Не поставяйте съдове за печене върху отворената врата на фурната.
● Този уред не е предназначен за употреба от малки деца или немощни лица без
съответен надзор от отговорно лице, което да гарантира, че те използват уреда по
безопасен начин.
● Трябва да се надзирават малките деца, за да се гарантира, че няма да си играят с
уреда.
BG
Инструкции за изхвърляне
Изхвърляне на опаковъчния материал
● Материалите, използвани за опаковка на този уред, могат да се рециклират.
● Изхвърляйте опаковъчните материали в съответния контейнер на мястото за
изхвърляне на битови отпадъци.
Изхвърляне на стари уреди
ВНИМАНИЕ
Преди да изхвърлите стари уреди, направете ги негодни за работа, така че да не могат
да бъдат източник на опасност.
За да направите това, трябва квалифициран техник да изключи уреда от
мрежовото захранване и да отстрани мрежовия кабел.
За опазване на околната среда е важно старите уреди да се изхвърлят по подходящ
начин.
● Уредът не трябва да бъде изхвърлян с битовите отпадъци.
● Информация за датите на събиране и публичните пунктове за предаване на
отпадъци може да получите от вашата местна служба по отпадъците или община.
3
BF641-Series_BOL-00157G_BG.indd 3
2008-02-28 ¿ÀÀü 11:56:48
Инсталиране и поддръжка
BG
Инструкции за безопасност при инсталиране
Тази фурна трябва да се инсталира само от квалифициран техник. Инсталиращото
лице носи отговорност за свързването на уреда към електрозахранващата мрежа и за
спазването на съответните препоръки за безопасността.
● Осигурете защита срещу възможност за докосване на части, които са под
електрическо напрежение.
● Кухненският шкаф, в който се вгражда фурната, трябва да отговаря на изискванията
за устойчивост на DIN 68930.
Технически данни
Входно напрежение/честота
Обем (използваема вместимост)
Изходна мощност
Нетно тегло
Тегло с опаковка
Външни размери (Ш х В х Д)
Вътрешни размери на фурната
(Ш х В х Д)
���
230 V ~ 50 Hz
65 ℓ
макс. 3400 W
прибл. 33 кг
прибл. 38 кг
595 x 595 x 566 мм
440 x 365 x 405 мм
���
���
���
���
��
Свързване към захранването
Ако уредът не е свързан към захранващата мрежа
с щепсел, трябва да се осигури многополюсен
изолиран превключвател (с най-малко 3 мм разстояние
между контактите), за да се спазят препоръките за
безопасност. Електрозахранващият кабел (H05 RR-F
или H05 VV-F, мин. 1,5 m, 1,5 ~ 2,5 mm²) трябва да
бъде достатъчно дълъг, за да се свърже към фурната
дори когато тя е поставена на пода пред шкафа за
вграждане. Отворете задния капак на фурната с
отвертка и отвинтете винтовете на кабелната скоба, преди да свържете захранващите
проводници към съответните свързващи клеми. Фурната се заземява чрез клема
( )-. Ако фурната е свързана към захранването с щепсел, той трябва да остава
достъпен след инсталирането на фурната. Samsung не поема никаква отговорност за
злополуки, възникнали поради липсващо или неправилно заземяване.
Инсталиране на шкафа
Това е фурна за вграждане,
която трябва да се инсталира в
горен или долен шкаф.
● Спазвайте минималните
разстояния.
● Закрепете от двете страни,
като използвате винтове
След инсталирането свалете
предпазните винилови
лепенки от вратата на уреда
и предпазните лепенки от
вътрешните повърхности на
фурната.
мин. 550
мин. 550
мин. 590
макс. 600
мин. 600
мин. 50
мин. 50
мин. 560
мин. 560
Горен шкаф
Долен шкаф
4
BF641-Series_BOL-00157G_BG.indd 4
2008-02-28 ¿ÀÀü 11:56:51
Части и характеристики
Органи за управление на фурната
BG
2
1
4
1. Ключ за избор на функция
2. Дисплей
✉
3
3. Ключ за управление на температурата
4. Ключ за избор на време
Изглед отпред
Предният панел се предлага с различни цветове и материали, включително
неръждаема стомана, бяло, черно и стъкло. С цел подобряване на качеството
външният вид може да бъде променян.
Принадлежност
ГОЛЯМА СКАРА
Голямата скара трябва да се използва
за готвене на грил и печене на ястия.
Можете да я използвате с касероли и
други тенджери за печене.
ТАВА ЗА ПЕЧЕНЕ
Тавата за печене може да се използва за
приготвянето на кексове, бисквити и други
сладкиши.
☛
☛
Проверете дали сте поставили правилно принадлежността към скарите.
Тавите трябва да са на разстояние най-малко 2 см от дъното на фурната, тъй
като в противен случай емайлираната повърхност може да се повреди.
Много внимателно изваждайте ястията и/или принадлежностите от фурната.
Горещите ястия, принадлежности и повърхности могат да ви изгорят!
Телескопичен плъзгач (Опция)
• За да вкарате скарата или съд за печене, първо плъзнете навън телескопичните
плъзгачи на едно определено ниво.
• Поставете тавата или съда върху плъзгачите и ги натиснете докрай във фурната.
Затворете вратичката на фурната, след като сте вкарали телескопичните плъзгачи
във фурната.
5
BF641-Series_BOL-00157G_BG.indd 5
2008-02-28 ¿ÀÀü 11:57:12
Настройки
BG
Настройка на време
Ако за пръв път включвате фурната към захранването, нейният дисплей ще светне за
кратко и след 3 секунди започва да мига 12:00. Преди да можете да използвате фурната,
трябва да извършите настройка на времето.
1
Натиснете ключа
за избор на време
– цифрите за часа
започват да мигат.
2
Завъртете ключа за
избор на време, за
да зададете желания
час.
4
Завъртете ключа
за избор на време,
за да зададете
желаните минути.
5
Натиснете ключа за
избор на време за
потвърждение.
2
Натиснете ключа за
избор на време за
потвърждение.
3
Натиснете ключа за
избор на време–
цифрите за минутите
започват да мигат.
Настройка на таймера
1
✉
Завъртете ключа за
избор на време, за
да зададете времето
за таймера.
По време на работа на таймера знакът “ ” от лявата страна на екрана се върти,
за да покаже процеса.
Ако искате да спрете работата на таймера, настройте го на 0:00.
Докато той работи, натиснете ключа за избор на време, за да се покаже
часовникът с текущото време.
6
BF641-Series_BOL-00157G_BG.indd 6
2008-02-28 ¿ÀÀü 11:57:13
Използване на фурната
Използване на режима Бързо предварително загряване (
)
BG
Ако използвате опцията БЪРЗО ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАГРЯВАНЕ, можете много бързо
да увеличите температурата във фурната до зададената стойност.
Това съществено ще намали времето на изчакване за предварителното загряване на
фурната.
Използвайте опцията БЪРЗО ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАГРЯВАНЕ, за да увеличите
температурата до зададената стойност, докато се извърши предварителното загряване.
След това, преди да продължите, превключете режима на готвене.
Обаче, не трябва да използвате опцията БЪРЗО ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАГРЯВАНЕ за
печене на грил.
Използване на режима на готвене
Температура
на грила
1 ниско
2 средно
3 високо
1
✉
Завъртете ключа за избор
на функция, за да зададете
желания режим на готвене.
2
Задаване на
температурата
при всякакъв
вид готвене с
изключение на
печене на грил.
Изберете желаната температура, като
завъртите ключа за управление на
температурата.
Ако изберете функцията Грил и зададете температура между 50 °C и 250 °C
или ако изберете режим Нормално готвене и зададете температура между Грил
1 и 3, звънец и изскачащо съобщение ви подканят да нулирате температурата
съобщение.
7
BF641-Series_BOL-00157G_BG.indd 7
2008-02-28 ¿ÀÀü 11:57:14
Използване на фурната (продължение)
BG
Функции на фурната
Конвекция
Топлината, генерирана от конвекцията, се разпределя равномерно във
фурната от вентилаторите. Тази функция трябва да се използва за
замразени ястия и печене.
Препоръчвана температура: 170 °C
Конвекция с горно нагряване
Топлината, генерирана от горната нагревателна система и конвекцията,
се разпределя равномерно във фурната от вентилаторите. Тази функция
трябва да се използва за запичане на ястия с коричка, като например
месо.
Препоръчвана температура: 190 °C
Конвенционално
Топлината се излъчва от горната и долната нагревателна система. Тази
функция трябва да се използва за стандартно печене на почти всякакви
видове ястия.
Препоръчвана температура: 200 °C
Долно нагряване с конвекция
Топлината, генерирана от долната нагревателна система и конвекцията,
се разпределя равномерно във фурната от вентилаторите. Тази функция
трябва да се използва за пици, хляб и кексове.
Препоръчвана температура: 190 °C
Голям грил
Топлината се излъчва от грила с голяма повърхност. Тази функция
трябва да се използва за ястия в дълбоки съдове, като лазаня, и за
печене на месо на грил.
Препоръчвана температура: средно
8
BF641-Series_BOL-00157G_BG.indd 8
2008-02-28 ¿ÀÀü 11:57:15
Използване на фурната (продължение)
Съдове за изпитания
BG
В съответствие със стандарт EN 60350
1. Печене в съд
Препоръките за печене се отнасят за предварително загрята фурна.
Тип храна
Съд и бележки
Ниво на
полица
Режим на
готвене
Темп.
(°C)
Време за
готвене,
(мин.)
Малки
кексове
Тава за печене
2
Конвенционално
170-190
15-25
Пандишпан
без
мазнина
Форма за печене
върху голямата
скара (с тъмно
покритие, ø 26 см)
1
Конвенционално
160-180
25-35
Голямата скара +
тава за печене + 2
форми за кекс (с
тъмно покритие, ø
20 см)
1+3
Конвекция
170-190
80-100
180-200
75-90
Ябълков
пай
Голяма скара + 2
форми за кекс (с
тъмно покритие, ø
20 см)
1 поставен Конвенционално
диагонално
2. Печене на грил
Загрейте предварително празната фурна с функцията “Голям грил” в продължение на 5
минути.
Използвайте тази функция с максимално висока температура.
Тип храна
Тостове от
бял хляб
Говежди
бургери
Съд и бележки
Ниво на
полица
Режим на
готвене
Темп.
(°C)
Време за
готвене,
(мин.)
Голяма скара
5
Голям грил
високо
1-во: 1-2
2-ро: 1-1½
Голяма скара
Дълбока тава
(за стичане на
мазнината)
4
3
Голям грил
високо
1-во: 7-10
2-ро: 5-8
9
BF641-Series_BOL-00157G_BG.indd 9
2008-02-28 ¿ÀÀü 11:57:15
Почистване и грижи
BG
Почистване на ръка
☛
Уверете се, че фурната и принадлежностите са изстинали, преди да започнете
да почиствате.
Вътрешна част на фурната
● За почистване на фурната отвътре използвайте чиста кърпа и слаб препарат за
почистване или топла сапунена вода.
● Не чистете с ръце уплътнението на вратата.
● Не използвайте стъргалки или гъби за почистване.
● За да отстраните упорито замърсяване, използвайте специален препарат за
почистване на фурни.
● Капакът трябва да се почиства с гореща вода, миялен препарат и мека найлонова
четка.
Не използвайте абразивни препарати за почистване, твърди четки, стъргалки, стоманена
вълна, ножове и други абразивни материали.
Външни повърхнини на фурната
● За почистване на фурната отвън използвайте чиста кърпа и слаб препарат за
почистване или топла сапунена вода.
● Подсушете с кухненска хартия или суха кърпа.
● Не използвайте тел, разяждащи или абразивни почистващи препарати.
Лицеви части на фурната от неръждаема стомана
● Не използвайте домакинска тел, стъргалки или абразивни препарати. Те могат да
повредят покритието.
Лицеви части на фурната от алуминий
● Избършете повърхностите внимателно с мека чиста кърпа или кърпа от микрофибър
и слаб препарат за почистване на прозорци.
Принадлежност
Измивайте принадлежностите след всяка употреба и подсушавайте с кухненска кърпа.
При необходимост, за да е по-лесно чистенето, натопете в топла сапунена вода за около
30 минути.
Сваляне на вратата
За нормална употреба, вратата на фурната не трябва да се сваля, но ако е необходимо
сваляне, например за почистване, спазвайте следните инструкции. ВНИМАНИЕ: Вратата
на фурната е тежка.
��
1
Отворете вратата
и скобите на двете
панти изцяло.
2
��
Затворете вратата на около 70°. С две ръце
хванете страните на вратата на фурната в
средата и дръпнете с повдигане, докато пантите
могат да бъдат извадени.
10
BF641-Series_BOL-00157G_BG.indd 10
2008-02-28 ¿ÀÀü 11:57:19
Почистване и грижи (продължение)
Сваляне на стъклото на вратата
BG
Вратата на фурната е снабдена с три стъкла, поставени едно към друго. Тези стъкла
могат да се свалят за почистване.
��
��
1
✉
✉
Свалете двата винта
от лявата и дясната
страна на вратата.
2
Свалете покритието
и извадете стъкло 1
от вратата.
3
��
Повдигнете стъкло
2 и свалете двата
гуменидържача от
горната част на
стъклото, след това
свалете стъкло 3.
Почистете стъклата
с топла вода или
миялен препарат и
ги подсушете с мека
чиста кърпа.
Стъклото на вратата варира от 2EA до 4EA при различните модели.
Но методът на сваляне и поставяне и един и същ.
При монтирането на вътрешното стъкло поставете отпечатъка в посоката,
показана по-долу.
Смяна на крушката
☛
Опасност от удар с електрически ток!
Преди да смените която и да е крушка на фурната, изпълнете следните стъпки:
● Изключете фурната.
● Изключете фурната от електрозахранването.
● Запазете крушката на осветлението на фурната и стъклената капачка, като
подложите кърпа върху дъното на фурната.
● Крушки могат да се закупят от сервизния център на SAMSUNG.
Задно осветление на фурната
1. Свалете капачката, като я завъртите обратно на
часовниковата стрелка, свалете металния пръстен,
пръстена на стъклото и почистете стъклената капачка.
Ако е необходимо, заменете крушката с крушка с
25 вата, 230 V, 300 °C термоустойчива крушка за
осветление на фурната.
2. Почистете стъклената капачка, металния пръстен и
пръстена на стъклото, ако е необходимо.
3. Поставете металния пръстен и пръстена на стъклото
към стъклената капачка.
4. Поставете стъклената капачка там, откъдето сте я
извадили, и я завъртете по посока на часовниковата
стрелка, за да се задържи на мястото си.
11
BF641-Series_BOL-00157G_BG.indd 11
2008-02-28 ¿ÀÀü 11:57:24
Гаранция и сервиз
BG
Често задавани въпроси и отстраняване на неизправности
Какво да правя, ако фурната не се нагрява?
Проверете дали някое от следните действия не решава проблема:
● Фурната може да не е включена. Включете фурната.
● Часовникът може да не е сверен. Настройте часовника (вж. раздела “Настройка на
часовника”).
● Проверете дали са приложени необходимите настройки.
● Може да има изгорял домашен предпазител или да е задействан прекъсвач на
веригата. Сменете предпазителите или възстановете веригата. Ако това се случва
често, обадете се на правоспособен електротехник.
Какво да правя, ако въпреки че са зададени функция и температура на фурната, фурната
не се загрява?
Може да има проблеми с вътрешните електрически съединения. Обърнете се към
местния сервизен център.
Какво да правя, ако се появява код на грешка фурната не се нагрява?
Има неизправност във вътрешните електрически съединения. Обърнете се към местния
сервизен център.
Какво да правя, ако дисплеят за времето мига?
Имало е спиране на тока. Настройте часовника (вж. раздела “Настройка на време”).
Какво да правя, ако осветлението на фурната не свети?
Осветлението на фурната е неизправно. Сменете крушката на осветлението на фурната
(вж. раздел “Смяна на крушката”).
Какво да направя, ако вентилаторът на фурната работи, без да е настроен?
След употреба, вентилаторът на фурната работи, докато фурната не изстине. Ако
вентилаторът продължава да работи, след като фурната е изстинала, обадете се в
местния сервизен център.
12
BF641-Series_BOL-00157G_BG.indd 12
2008-02-28 ¿ÀÀü 11:57:25
Гаранция и сервиз (продължение)
Кодове на грешка и безопасност
Кодове на
грешка и
безопасност
**
E-SE-
1)
S-01
----
BG
Общи функции
Решение
Грешка на фурната може да е
причина за слабо изпълнение
и проблеми с безопасността.
Спрете използването на
фурната незабавно.
Обадете се в местния сервизен
център на SAMSUNG.
ПРЕДПАЗЕН ПРЕКЪСВАЧ
Фурната продължава да работи
много продължително време при
зададена температура.
Изключете фурната и извадете
храната. Оставете фурната да
изстине, преди да я използвате
отново.
Ако не сте избрали подходяща
температура за режима.
Изберете правилната
температура за режима.
(вж. раздела “Използване на
режима Бързо предварително
загряване”)
1) * отнася се за всички цифри или знаци.
13
BF641-Series_BOL-00157G_BG.indd 13
2008-02-28 ¿ÀÀü 11:57:25
ВЪПРОСИ ИЛИ КОМЕНТАРИ
СТРАНА
ОБАДЕТЕ СЕ
ИЛИ НИ ПОСЕТЕТЕ ОНЛАЙН НА
BELGIUM
0032 (0)2 201 24 18
www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC
844 000 844
www.samsung.com/cz
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com/dk
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi
FRANCE
3260 SAMSUNG (€ 0,15/мин.)
08 25 08 65 65 (€ 0,15/мин.)
www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/мин.)
www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
LUXEMBURG
0035 (0)2 261 03 710
www.samsung.com/be
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/мин.)
www.samsung.com/nl
NORWAY
815-56 480
www.samsung.com/no
POLAND
0 801 801 881
022-607-93-33
www.samsung.com/pl
PORTUGAL
80820-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/sk
SPAIN
902 10 11 30
www.samsung.com
SWEDEN
0771-400 200
www.samsung.com/se
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
EIRE
0818 717 100
www.samsung.com/ie
AUSTRIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/at
SWITZERLAND
0800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/ch
Кодов №: DG68-00157G
BF641-Series_BOL-00157G_BG.indd 14
2008-02-28 ¿ÀÀü 11:57:26
Download PDF

advertising