Samsung | HMX-QF30BP | Samsung HMX-QF30WP Наръчник за потребителя

Ръководство
за потребителя
HMX-QF30/HMX-QF33
HMX-QF300/HMX-QF310/HMX-QF320
www.samsung.com/register
За записване на филми използвайте карта с памет, която поддържа
по-големи скорости на запис.
- Препоръчителна карта с памет: 6MB/s (Клас 6) или по-бърза.
Преди да прочетете това ръководство за потребителя
Преди да прочетете това ръководство за потребителя, проверете следното.
Предпазни мерки
Предупреждения за безопасност
Икона
Дефиниция
Предупреждение
Внимание
Предупреждение!
Значение
• Тази видеокамера винаги трябва да се свързва към
източник на променлив ток със защитно заземяване.
• Батериите не трябва да се излагат на прекомерна топлина,
например слънчеви лъчи, огън и подобни.
Означава, че има риск от сериозно
нараняване или смърт на лица.
Означава, че има потенциален риск
от сериозно нараняване на лица или
повреда на имущество.
Внимание
Неправилното поставяне на батерията води до опасност от
експлозия. Заменяйте само със същия или еквивалентен тип.
Икони, използвани в това ръководство
Икона
Дефиниция
Значение
Внимание
За да намалите риска от пожар,
експлозия, токов удар или
нараняване, когато използвате
вашата видеокамера, спазвайте
тези основни мерки за безопасност:
Забележка
Означава съвет или страници за
справка, които могат да ви бъдат
от помощ, когато работите с
видеокамерата.
Дефиниция
Ето допълнителни дефиниции и
информация, която е полезна при
работата с видеокамерата.
Тези предупредителни знаци служат за предотвратяване на
наранявания за вас или другите. Следвайте ги точно. След
като прочетете този раздел, запазете го на сигурно място за
справки в бъдеще.
За да изключите апарата от мрежовото захранване,
щепселът трябва да се извади от контакта, затова трябва да
има достъп до контакта.
Подобаващ етикет при заснемане
• Не заснемайте видеоклипове и снимки на хора без тяхното
разрешение или съгласие.
• Не заснемайте видеоклипове и снимки в места, забранени
за снимане.
• Не заснемайте видеоклипове и снимки на лични места.
2
Преди да прочетете това ръководство за потребителя
Важна информация за използването
Преди да използвате тази видеокамера
За това ръководство за потребителя
Благодарим ви, че закупихте видеокамера на Samsung.
Прочетете внимателно ръководството за потребителя, преди
да използвате видеокамерата и го запазете за бъдещи
справки. Ако вашата видеокамера не работи правилно, вж.
Отстраняване на неизправности. стр. 109~120
Това ръководство за потребителя покрива моделите HMXQF30, HMX-QF33, HMX-QF300, HMX-QF310 и HMX-QF320.
• В настоящото ръководство за потребителя са използвани
илюстрации за модел HMX-QF30.
• Въпреки че някои функции на HMX-QF30, HMX-QF33, HMXQF300, HMX-QF310 и HMX-QF320 са различни, те работят
по един и същи начин.
• Показаното на дисплея в това ръководство за потребителя
може да не е точно същото, като това, показвано на вашия
LCD екран.
• Дизайнът и спецификациите на видеокамерата и други
аксесоари подлежат на промяна без предизвестие.
• Преди употреба прочетете внимателно “Информация
за безопасност”, за да може да използвате продукта по
правилен начин.
• В това ръководство “карта с памет (карта)” означава SD,
SDHC или SDXC.
• В това ръководство за потребителя с описание на
функциите, иконата на екранното меню или символът в
скоби означават, че тя ще се появи на екранното меню,
когато задавате съответната функция.
Напр.) Елемент от подменюто Tele Macro стр. 98
- On ( ): Позволява да снимате изображения отблизо на
много малки предмети. Ако е зададено на On, съответната
икона ( ) ще се появи на екрана.
• Samsung не носи отговорност за никакви наранявания или щети,
причинени от неспазване на ръководството на потребителя.
• Този продукт заснема във формат H.264 (MPEG4/AVC).
• Можете да възпроизвеждате и редактирате записаното
от видеокамерата видео на персонален компютър с
помощта на вградения в камерата софтуер.
• Имайте предвид, че тази видеокамера не е съвместима
с други цифрови видеоформати.
• Преди да запишете важно видео, направете пробен запис.
Възпроизведете пробния запис, за да се уверите, че
видеото и аудиото са записани правилно.
• Записаното съдържание може да бъде загубено поради
грешка при работата с тази видеокамера или картата с
памет или друга причина.
Samsung не носи отговорност за компенсиране на щетите
поради загуба на записано съдържание.
• Правете резервни копия от важните заснети данни.
Защитете своите важни заснети данни, като прекопирате
файловете на компютър. Препоръчваме също така
да ги копирате от вашия компютър на друг носител за
съхранение. Вижте ръководството за инсталиране на
софтуера и USB свързване.
• Авторско право: Имайте предвид, че тази видеокамера
е предназначена само за лично ползване.
Данните, записани на картата в тази видеокамера чрез
използване на други цифрови/аналогови носители или
устройства, са защитени с авторски права и не могат
да бъдат използвани без разрешение от носителя на
авторското право, освен за лично ползване. Дори ако
запишете някакво събитие като предаване, изпълнение или
изложба за лично ползване, настоятелно препоръчваме
предварително да получите разрешение.
3
Преди да прочетете това ръководство за потребителя
• Този безжичен уред може да причини радио смущения,
така че не поддържа съвместна работа с медицинска
апаратура.
• Винаги внимавайте при прехвърлянето на файлове
чрез Wi-Fi, има опасност от изтичане на информация.
• Предпазни мерки при използването на продукти за
безжична мрежа:
При използването на безжична мрежа настройките за
защита са изключително важни. Samsung не отговаря за
никакви щети, които възникнат от проблеми със защитата
поради неуспешно прилагане на мерките за защита или
неизбежни обстоятелства, свързани с използването на
безжична мрежа.
• Macintosh, Mac OS са регистрирани търговски марки или
търговски марки на Apple Inc. в САЩ и други страни.
• YouTube е търговска марка на Google Inc.
• Flickr е търговска марка на Yahoo.
• Facebook е търговска марка на Facebook Inc.
• Twitter е търговска марка на twitter Inc.
• Picasa е търговска марка на Google Inc.
• HDMI, емблемата HDMI и HighDefinition Multimedia Interface
(Висококачествен мултимедиен
интерфейс) са търговски марки или регистрирани търговски
марки на HDMI Licensing LLC.
• Adobe, логото на Adobe и Adobe Acrobat са търговски марки
или регистрирани търговски марки на Adobe Systems
Incorporated в САЩ и/или други страни.
• Wi-Fi®, логото Wi-Fi CERTIFIED и логото Wi-Fi logo са
регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
• AllShare™ е търговска марка на Samsung.
• Ustream е търговска марка на Ustream Inc.
Бележки относно търговските марки
• Всички търговски наименования и регистрирани
търговски марки, споменати в това ръководство или друга
документация, придружаваща вашето изделие на Samsung,
са търговски марки или регистрирани търговски марки на
съответните им притежатели. Освен това, “™” и “®” не се
споменават при всички срещания в това ръководство.
• Логотата SD, SDHC и SDXC са търговски марки на SD-3C,
LLC.
• Microsoft®, Windows®, Windows Vista®, Windows® 7 и DirectX®
са или регистрирани търговски марки или търговски марки
на Microsoft Corporation в САЩ и/или други страни.
• Intel®, Core™, Core 2 Duo® и Pentium® са регистрирани
търговски марки или търговски марки на Intel Corporation в
САЩ и други страни.
• AMD и Athlon™ са регистрирани търговски марки или
търговски марки на AMD в САЩ и други страни.
4
Предпазни мерки по време на използване
Предпазните мерки за безопасност, илюстрирани по-долу, са с цел предотвратяване на телесни и имуществени повреди.
Спазвайте всички инструкции внимателно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Означава, че има потенциален риск от сериозно нараняване.
Не претоварвайте контактите
и разклонителите, защото това
може да доведе до прегряване и
пожар.
Използването на видеокамерата
при температури над 60°C може
да предизвика пожар. Държането
на батерията на високи
температури може да предизвика
експлозия.
Не позволявайте на вода, метал
или запалими материали да
влизат във видеокамерата или
АС адаптера. Това може да
предизвика пожар.
Никакъв пясък или прах! Фин
пясък или прах, ако попаднат във
видеокамерата или AC адаптера,
могат да причинят повреди или
дефекти.
Никакви мазнини! Масла, ако
попаднат в DVD видеокамерата
или AC адаптера, могат да
причинят токов удар, повреди или
дефекти.
Не излагайте LCD екрана пряко
на слънцето. Това може да
увреди очите и да предизвика
неизправност на вътрешните
части на продукта.
Не огъвайте със сила
захранващия кабел и не
притискайте AC адаптера с
тежки предмети. Това може да
предизвика пожар или токов удар.
Не прекъсвайте AC адаптера,
като издърпате захранващия
кабел, това може да го повреди.
Не използвайте AC адаптера,
ако има повредени или скъсани
кабели. Това може да предизвика
токов удар или пожар.
5
Предпазни мерки по време на използване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Означава, че има потенциален риск от сериозно нараняване.
Не свързвайте AC адаптера,
ако щепсела не може да влезе
докрай, без да остават оголени
щифтовете.
Не излагайте батерията на огън,
защото може да експлодира.
Никога не използвайте течности
за почистване или подобни
химикали. Не пръскайте
почистващи препарати директно
върху камерата. Това може да
предизвика пожар.
Пазете камерата далеч от водата,
когато я използвате на плажа или
басейна или когато вали. Има
риск от неизправност или токов
удар.
Не докосвайте щепсела на
захранването с мокри ръце. Има
риск от токов удар.
Дръжте използваната литиева
батерия или картата с памет
далеч от деца. Ако литиевата
батерия или картата с памет
се погълне от деца, веднага се
консултирайте с лекар.
Извадете захранващия кабел,
когато не се използва или по
време на гръмотевични бури, за
да предотвратите опасност от
пожар.
При почистване на AC адаптера,
извадете захранващия кабел,
за да избегнете риска от
неизправност или токов удар.
Ако видеокамерата издава
нетипични звуци или миризми
или пушек, извадете веднага
захранващия кабел и поискайте
сервизиране от сервизен център
на Samsung. Има опасност от
пожар или телесна повреда.
Ако видеокамерата не работи
правилно, извадете веднага AC
адаптера или батерията, за да
избегнете пожар или повреда.
Не се опитвайте да разглобявате,
поправяте или реформирате
видеокамерата или AC адаптера,
за да няма опасност от пожар или
токов удар.
6
Предпазни мерки по време на използване
ВНИМАНИЕ Означава, че има риск от сериозно нараняване или смърт на лица.
Не натискайте силно
повърхността на LCD, не го
удряйте и не го пробивайте с
остър предмет. Ако натискате
повърхността на LCD дисплея,
може да се получи неравност на
изображението.
Не изпускайте видеокамерата,
батерията, AC адаптера или
други аксесоари и не ги излагайте
на прекомерни вибрации или
удари. Това може да предизвика
неизправност или нараняване.
Не използвайте видеокамерата
на триножник (не е включен в
комплекта) на места, изложени на
силни вибрации или удари.
Не използвайте видеокамерата
в близост до пряка слънчева
светлина или нагревателен
уред. Това може да предизвика
неизправност или нараняване.
Не оставяйте видеокамерата
с памет на място, където
температурата е много висока за
продължително време.
Не излагайте видеокамерата на
сажди или пара: Плътните сажди
или пара могат да повредят
корпуса на видеокамерата или да
причинят повреда.
Не използвайте видеокамерата
в близост до плътни изгорели
газове от бензин или дизел,
или до корозивни газове като
сероводород. Това може да
корозира вътрешните или
външните терминали, което да
причини неизправност.
Не излагайте видеокамерата на
инсектициди: Навлизането на
инсектициди във видеокамерата
може да предизвика
неизправност. Изключете
видеокамерата и я покрийте с
винилов лист или нещо подобно,
преди да използвате инсектициди.
Не излагайте видеокамерата на
резки промени в температурата и
влажността. Има също опасност
от дефекти или токов удар,
когато я използвате по време на
гръмотевични бури.
Не поставяйте видеокамера с
отворен LCD дисплей надолу.
Не почиствайте тялото на
видеокамерата с бензол
или разредител: Външното
покритие може да се обели или
повърхността на корпуса да се
развали.
Затваряйте LCD монитора, когато
не използвате видеокамерата.
7
Предпазни мерки по време на използване
ВНИМАНИЕ Означава, че има риск от сериозно нараняване или смърт на лица.
Не дръжте видеокамерата с
памет за LCD монитора, когато
я повдигате. Визьорът или LCD
мониторът може да се откачат и
видеокамерата да падне.
Не използвайте видеокамерата
в близост до телевизор
или радио: Това може да
предизвика появяване на шум
на телевизионния екран или в
радиопредаванията.
Не използвайте видеокамерата
в близост до силни радиовълни
или магнити, например
високоговорители или голям
мотор. Шумът може да навлезе в
записваните видео и аудио.
Използвайте само аксесоари,
одобрени от Samsung.
Използването на продукти от
други производители може да
доведе до прегряване, пожар,
експлозия, токов удар или
телесна повреда.
Поставете видеокамерата на
стабилна повърхност и на добре
проветриво място.
Пазете важните данни отделно.
Samsung не са отговорни за
загуба на данни.
Използвайте мрежовия кабел,
където може да се управлява
лесно. Ако ся появи проблем
с продукта, мрежовият кабел
трябва да се извади, за да се
прекъсне напълно захранването.
Изключването от бутона за
включване на продукта не
прекъсва напълно захранването.
Производителите на
неоторизирани аксесоари,
съвместими с този продукт, са
отговорни за своите собствени
продукти. Използвайте
опционалните аксесоари
според техните инструкциите
за безопасност. Samsung
не е отговорен за никакви
неизправности, пожари или токови
удари или за повреди, причинени
от неоторизирани аксесоари.
8
Съдържание
Начало на работата.................................... 11
Разширени функции................................... 44
Разопаковане..................................................................... 12
Използване на Ръчно режим.......................................... 45
Бял бялото . ......................................................................... 45
EV (стойност на експонация).............................................. 46
BLC........................................................................................ 47
Фокус..................................................................................... 48
Super C. Nite......................................................................... 49
Самоснимачка...................................................................... 50
Серийна снимка................................................................... 50
Оформление на видеокамерата.................................... 13
Поставяне / изваждане на батерията и картата с памет.... 15
Поставяне/изваждане на батерията................................... 15
Поставяне/изваждане на карта с памет
(не е включена в комплекта)............................................... 16
Зареждане на батерията.................................................. 20
Проверка на състоянието на батерията............................. 21
Използване на режима Худ. Филм................................. 51
Включване и изключване на вашата видеокамера.... 24
Плавно изчезване................................................................ 51
Цифров ефект...................................................................... 52
Използване на тактилния екран..................................... 25
Извършване на първоначална настройка................... 28
Използване на режима Худ. Прем. време..................... 53
Избор на език..................................................................... 29
Възпроизвеждане/редактиране................. 55
Научаване на иконите...................................................... 30
Гледане на видеоклипове и снимки в режим на
възпроизвеждане............................................................. 56
Използване на началния екран...................................... 34
Достъп до началния екран.................................................. 34
Икони на началния екран.................................................... 34
Основни функции........................................ 36
Стартиране на режим на възпроизвеждане...................... 56
Възпроизвеждане видеоклипове........................................ 57
Маркиране на чудесни моменти при възпроизвеждане.... 60
Разглеждане на снимки....................................................... 61
Заснемане на видеоклипове.......................................... 37
Редактиране на видеоклипове и снимки...................... 63
Използване на ремъка за хващане................................ 35
Заснемане на видеоклипове в портретен режим.............. 39
Маркиране на чудесни моменти при заснемане
(функция My Clip)................................................................. 40
Заснемане на снимки....................................................... 41
Заснемане с лекота за начинаещи (SMART AUTO)...... 42
Увеличаване...................................................................... 43
9
Споделяне ........................................................................... 63
Изтриване............................................................................. 65
Изтр. My Clip......................................................................... 66
Създаване на My Clip.......................................................... 66
Защита.................................................................................. 67
Smart BGM............................................................................ 67
Разделяне............................................................................. 68
Съдържание
Комбиниране........................................................................ 69
Инфо за файл...................................................................... 70
Свързване към обикновен телевизор................................. 86
Гледане на екрана на телевизора...................................... 87
Безжична мрежа......................................... 71
Дублиране на видеоклипове на VCR или DVD/HDD
рекордери........................................................................... 88
Свързване към WLAN и конфигуриране на мрежовите
настройки........................................................................... 72
Прехвърляне на файлове в компютър с Windows..... 89
Прехвърляне на файлове с Intelli-studio............................ 90
Прехвърляне на файлове чрез свързване на
видеокамерата като сменяем диск..................................... 94
Свързване към WLAN.......................................................... 72
Конфигуриране на мрежовите настройки.......................... 73
Ръчна настройка на IP адреса............................................ 74
Съвети за мрежова връзка.................................................. 75
Въвеждане на текст............................................................. 75
Настройки.................................................... 96
Меню Настройки............................................................... 97
Изпращане видеоклипове или снимки на смартфон.... 76
Използване на уеб сайтове за споделяне на снимки
и видеоклипове................................................................ 79
Достъп до менюто с настройки........................................... 97
Снимане................................................................................ 98
Възпроизвеждане................................................................ 99
Дисплей.............................................................................. 102
Свързване........................................................................... 104
Общи................................................................................... 105
Показва видеоклипове или снимки на телевизор
с TV Link............................................................................. 80
Приложения.............................................. 108
Използване на Автоматично архивиране за изпращане
на видеоклипове или снимки......................................... 81
Индикатори за предупреждение и съобщения................ 109
Симптоми и решения..........................................................114
Излъчване на поточно предаване от вашия компютър.... 77
Достъп до уеб сайт.............................................................. 79
Качване на видеоклипове или снимки............................... 79
Отстраняване на неизправности................................. 109
Инсталиране на програма за автоматично архивиране на
компютъра............................................................................ 81
Изпращане на снимки или видеоклипове на компютъра.... 81
Поддръжка....................................................................... 121
Използване на видеокамерата в чужбина................. 123
Речник............................................................................... 124
За функцията Wakeup on LAN (WOL)............................. 82
Спецификации................................................................ 125
Използване с други устройства................. 84
Свързване към телевизор.............................................. 85
Свързване към телевизор с висока детайлност................ 85
10
Начало на работата
Научете за оформлението на видеокамерата, иконите и
началния екран.
Разопаковане..................................................................... 12
Оформление на видеокамерата.................................... 13
Поставяне / изваждане на батерията и картата
с памет................................................................................ 15
Поставяне/изваждане на батерията................................... 15
Поставяне/изваждане на карта с памет
(не е включена в комплекта)............................................... 16
Зареждане на батерията.................................................. 20
Проверка на състоянието на батерията............................. 21
Включване и изключване на вашата видеокамера.... 24
Използване на тактилния екран..................................... 25
Извършване на първоначална настройка................... 28
Избор на език..................................................................... 29
Научаване на иконите...................................................... 30
Използване на началния екран...................................... 34
Достъп до началния екран.................................................. 34
Икони на началния екран.................................................... 34
Използване на ремъка за хващане................................ 35
Разопаковане
Вашата нова видеокамера се доставя със следните аксесоари. Ако някой от тези артикули липсва от кутията, обадете се в
Центъра за обслужване на клиенти на Samsung.
Проверка на аксесоарите ви
Име на модел
HMX-QF30
HMX-QF33
HMX-QF300
HMX-QF310
HMX-QF320
Вътрешна памет
Не
Батерия
Адаптер за
променлив ток
Аудио/видео кабел
Ръководство за
бърз старт
Обектив
X20 (оптично)
X40 (цифрово)
По избор
• Въпреки че някои функции на тези модели са различни, те работят
по един и същи начин.
• Точният външен вид на всеки артикул може да е различен,
в зависимост от модела.
• Съдържанието на комплекта може да е различно, в зависимост от
региона на продажбата.
• Частите и аксесоарите могат да се закупят след консултиране с
вашия местен дилър на Samsung. \
• SAMSUNG не носи отговорност за намаления живот на батерията
или неизправности, причинени от каквото и да било използване на
неразрешени аксесоари, като например AC адаптер или батерии.
• Не е включена карта с памет. Вж. стр. 17 относно картите с памет,
съвместими с вашата видеокамера.
Начало на работата
USB кабел
12
Микро HDMI кабел
Зарядно за батерия
Кутия за пренасяне
Карта с памет/
Адаптер за карта с памет
Оформление на видеокамерата
Отгоре/отпред/отляво
2
1
2
3
5
4
6
7
8
1
Обектив
2
Индикатор за зареждане
3
Бутон Начало ( 4
LCD екран (Тактилен екран)
5
Вътрешен микрофон
6
Вграден високоговорител
7
Капачка на гнездото (AV/HDMI/микро USB)
8
AV (Аудио/Видео) жак
9
HDMI жак
10
микро USB гнездо
)
9
10
Внимавайте да не покривате вътрешния микрофон и обектива
по време на запис.
Начало на работата
13
Оформление на видеокамерата
Отзад/отдясно/отдолу
1
3
4
2
5
11
8
9
Превключвател за отваряне/затваряне на обектива
2
Ремък за хващане
3
Капачка на гнездото (DC IN)
4
Гнездо DC IN
5
Бутон Увеличаване (T/W)
6
Бутон My Clip ( / )
7
Бутон за старт/стоп на заснемане
8
Слот за батерия
9
Слот за карта с памет
10
Капаче за батерията/картата с памет
11
Ключ за освобождаване на батерията
12
Гнездо за триножник
12
6
7
1
10
Начало на работата
14
Поставяне / изваждане на батерията и картата с памет
Поставяне/изваждане на батерията
Ключ за освобождаване на батерията
За поставяне на батерията
За изваждане на батерията
1 Плъзнете и отворете капачето на слота на батерията,
1 Плъзнете и отворете капачето на слота на батерията,
2 Поставете батерията в съответния слот, докато щракне
2 Плъзнете лостчето за освобождаване на батерията
както е показано на фигурата.
както е показано на фигурата.
на мястото си.
в посоката, указана на илюстрацията, и извадете
батерията.
• Уверете се, че логото SAMSUNG сочи надолу, когато
батерията е поставена, както е показано на фигурата.
3 Затворете капачето на слота на батерията.
3 Затворете капачето на слота на батерията.
• Samsung не носи отговорност за проблеми, възникнали вследствие използването на неодобрени батерии. Ако използвате батерии на
други производители, съществува опасност от прегряване, пожар или експлозия.
• Закупете допълнителни батерии, за да гарантирате непрекъснатата работа на видеокамерата.
Начало на работата
15
Поставяне / изваждане на батерията и картата с памет
Поставяне/изваждане на карта с памет (не е включена в комплекта)
За поставяне на карта с памет
За изваждане на карта с памет
1 Плъзнете и отворете капачето на картата с памет,
1 Плъзнете и отворете капачето на картата с памет,
2 Вкарайте картата с памет в слота, докато щракне леко.
2 Внимателно натиснете картата с памет, за да я
както е показано на фигурата.
както е показано на фигурата.
извадите.
• Уверете се, че частта с етикета на картата сочи нагоре
и видеокамерата е поставена, както е показано на
фигурата.
3 Затворете капака на отделението за картата с памет.
3 Затворете капака на отделението за картата с памет.
• За да се избегне загубата на данни, изключете продукта, като натиснете бутона [Начало ( )] преди да поставите или извадите карта с
памет.
• Внимавайте да не притискате картата с памет твърде силно. Картата може да изскочи внезапно.
Начало на работата
16
Поставяне / изваждане на батерията и картата с памет
Съвместими карти с памет
• Можете да използвате SD, SDHC и SDXC карти във вашата
видеокамера. Препоръчва се да използвате SDHC карти.
SD картата поддържа до 2GB. SD карти, по-големи от 2GB
не гарантират нормално функциониране на тази камера.
Използваеми карти с памет (1GB~64GB)
Изводи
• MMC (Multi Media Card) и MMC Plus не се поддържат.
Ключ за
защита
• Капацитет на съвместимите карти с памет:
- SD: 1GB~2GB
- SDHC: 4GB~32GB
- SDXC: ~ до 64GB
<SD>
• Когато използвате неразрешени карти с памет, уредът не
може да записва видеоклипове правилно и записите ви
могат да се загубят.
Използване на адаптера за карта с памет
• Картите с памет, пуснати на пазара след този уред, могат
да не бъдат съвместими с него.
За да използвате микро карта с памет с
компютър или четец на карти, трябва да я
поставите в адаптер.
• Когато видеокамерата работи с карти с памети с 6MB/s
(Клас 6) или по-бързи, е стабилна.
• SD/SDHC/SDXC картите с памет поддържат механичен
превключвател за защита срещу запис. Настройката на
ключето предотвратява изтриването по невнимание на
файлове, записани на картата. За да разрешите записване,
преместете ключа нагоре по посока на клемите. За да
зададете защита срещу запис, преместете ключа надолу.
• SDHC/SDXC са по-нова версия на SD картите с памет и
поддържат по-висок капацитет от тях.
• SD карти могат да се използват с текущо активираните за
SD хост устройства.
Начало на работата
<SDHC>
17
<SDXC>
Поставяне / изваждане на батерията и картата с памет
Боравене с карта с памет
Видеокамерата поддържа SD, SDHC и SDXC карти с
памет, като ви предоставя голям избор от карти!
• Повредени данни не могат да се възстановяват. Препоръчва
се да направите резервно копие на важните данни отделно,
на твърдия диск на компютъра.
• Изключването на захранването или изваждане на карта с
памет по време на операция като форматиране, изтриване,
записване и възпроизвеждане, може да причини загуба на
данни.
• След като промените име на файл или папка, съхранени на
карта с памет като използвате вашия компютър, възможно
е вашата видеокамера да не разпознае променения файл.
• Картата с памет не поддържа никакви режими на
възстановяване на данни. Следователно, трябва да се внимава
в случаи на повреда на картата с памет по време на запис.
• Винаги форматирайте картата с памет на този продукт.
Ако картата с памет се форматира от компютър или друго
устройство, използването й на продукта може да доведе до
проблеми при записване и/или възпроизвеждане. Samsung не е
отговорен за повреди на записи, вследствие на такива причини.
• Трябва да форматирате новозакупените карти с памет, карти
с памет, които продуктът не може да разпознае, или карти, на
които има данни, записвани на други устройства. Отбележете,
че форматирането изтрива всички данни на картата с памет и
изтритите данни не могат да се възстановят.
• Картата с памет има определен срок на експлоатация. Ако
не можете да записвате нови данни, трябва да закупите
нова карта с памет.
• Картата с памет е прецизен електронен носител. Не я
огъвайте, не я изпускайте и не я подлагайте на силен удар.
• Не поставяйте чужди тела върху клемите на картата с
памет. Използвайте суха, мека кърпа, за да почистите
клемите, ако е необходимо.
• Не залепвайте нищо друго, с изключение на специализиран
етикет върху частта за залепване на етикети.
• Не използвайте повредена карта с памет.
• Внимавайте и пазете картата с памет далече от деца,
защото може да я глътнат.
Начало на работата
Скоростта на съхраняване на данни може да е различна, в
зависимост от производителя и системата за производство.
• Система SLC (клетки на едно ниво): разрешена е повисока скорост на писане.
• Система MLC (клетки на няколко нива): поддържат се само
ниски скорости на запис.
За най добри резултати препоръчваме да се използва карта
с памет, която позволява по-голяма скорост на запис.
Използването на карта с памет с по-малка скорост на запис
за заснемане на видео може да доведе до трудности при
записването на видеото върху картата с памет.
Дори можете да загубите данни по време на заснемане.
В опит да съхрани всяка частица от записания филм, HD
видеокамерата принудително съхранява филма на картата с
памет и показва предупреждение:
Карта с ниска скорост. Заснемайте при по-ниска
разделителна способност.
Ако неизбежно използвате карта с памет с ниска скорост,
разделителната способност и качеството на записа може да
са по-ниски от зададената стойност. стр. 98
Обаче, колкото по-високи са разделителната способност и
качеството, толкова повече памет ще бъде използвана.
• Samsung не носи отговорност за загуба на данни поради
неправилно използване.
• Препоръчваме да използвате карта с памет, за да
избегнете загуба на данни поради преместване и статично
електричество.
• След период на използване, картата с памет може да се
нагрее. Това е нормално и не е неизправност.
18
Поставяне / изваждане на батерията и картата с памет
Време на запис, налично за видео
Разделителна
способност
1GB ≒ 1 000 000 000 байта : Действителният форматиран
капацитет може да бъде по-малък, тъй като вътрешната
програмна част използва част от паметта.
Носители за съхранение (обем)
16GB 32GB 64GB
1GB
2GB
4GB
8GB
Full HD 1080/50i
7
14
30
61
123
247
497
HD 720/50p
10
21
42
86
174
349
702
Web/HD
9
19
40
81
167
336
665
• Цифрите в таблицата може да са различни от
действителните в зависимост от условията и обекта.
• Колкото по-високи са настройките на разделителната
способност и качеството, толкова повече памет се използва.
• По-ниските разделителни способности намаляват степента
на компресиране и времето за запис, но намаляват и
качеството.
• Побитовата скорост се настройва автоматично според
заснеманото изображение. Съответно времето на запис
може да е различно+.
• Карти с памет над 64GB може да не работят нормално.
• Максималният размер видео, който може да се запише
наведнъж е 1.8GB.
• При записване в разделителна способност Web/HD можете
да заснемете до 10 минути.
• Максималният брой записваеми снимки и видеоклипове е
съответно 9999.
• Дължината на записа на Худ. Прем. време може да варира в
зависимост от настройките.
(Устройство: Приблизителни минути на заснемане)
Броя записваеми снимки
Разделителна
способност
Носители за съхранение (обем)
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB 32GB 64GB
5.3M 3072X1728
878
1847
2832
5770
9999
9999
9999
2M 1920X1080
1097
2309
4602
9352
9999
9999
9999
(Устройство: Приблизителен брой изображения)
Начало на работата
19
Зареждане на батерията
Можете да заредите батерията чрез адаптера за променлив ток или чрез USB кабела. Индикаторът за зареждане светва и
зареждането започва. След като батерията се зареди напълно, индикаторът за зареждане светва в зелено.
Чрез адаптера за променлив ток
• Внимавайте да няма чужди тела в щепсела и контакта,
когато свързвате адаптера за променлив ток към
видеокамерата.
• Уверете се, че сте изключили видеокамерата, преди
да изключите кабела на адаптера за променлив ток. В
противен случай може да възникне повреда на носителя на
съхранение или данните.
• Използвайте близък стенен контакт, когато използвате
адаптера за променлив ток. Изключете адаптера за
променлив ток от контакта незабавно, ако при използването
на видеокамерата възникне неизправност.
• Не използвайте адаптера за променлив ток в тесни
пространства, например между стена и мебели.
Свържете адаптера за променлив ток по подходящ начин към
видеокамерата и включете към адаптера в стенния контакт.
• По време на зареждане, ако и USB кабелът и адаптерът за
променлив ток са свързани, адаптерът за променлив ток ще
има приоритет пред USB кабела.
• Видеокамерата не работи, когато е само на захранване от
USB кабела. За да работите с видеокамерата, използвайте
адаптер за променлив ток или батерия.
• Времето за зареждане на USB може да зависи от типа USB
хост на вашия компютър.
• Ако използвате видеокамерата по време на зареждане на
батерията, зареждането може да отнеме повече време.
• Трябва непременно да използвате указания адаптер за
променлив ток, за да захраните видеокамерата. Използване
на други адаптери за променлив ток може да предизвика
удар с електрически ток или пожар.
• Адаптерът за променлив ток може да се използва навсякъде
по света. В някои страни се изисква адаптер към щепсела.
Ако ви е необходим такъв, той може да се закупи от вашия
дистрибутор.
Чрез USB кабела
Свържете USB кабела с видеокамерата по подходящ начин, а
другия край свържете с USB порт на компютър.
Начало на работата
20
Зареждане на батерията
Показания за заряда на батерията
Проверка на състоянието на батерията
Показанията на дисплея за заряда
на батерията показват останалата
енергия в батерията.
Може да проверите състоянието и оставащия капацитет на
батерията.
STBY 00:00:00 [253Мин.]
За проверка на състоянието на зареждане
Цветът на светодиода показва състояние на зареждане или
включено захранване.
Икона за
ниво на
батерията
LED цвят
(Оранжев)
(Зелен)
Описание
Зареждане
Напълно заредена
-
(Мига в оранжево)
Поле за
Състояние
Съобщение
Напълно заредена
-
Използвани са 25-50%
-
Използвани са 50~75%
-
Използвани са 75~95%
-
Използвани са 95~98%
-
Изтощена (мига): Продуктът ще се
изключи принудително след 3 минути.
Заредете батерията възможно най-бързо.
-
След 3 секунди продуктът се изключва.
Изтощена
батерия
Горните стойности се основават на изцяло заредена батерия
при нормална температура. Ниската температура на околната
среда може да повлияе на времето за употреба.
Начало на работата
21
Зареждане на батерията
Налично време на работа за батерият
Тип батерия
BP125A
Време за зареждане
С използване на адаптера за променлив ток: прибл. 130 мин.
С използване на USB кабела: прибл. 270 мин.
Разделителна способност на
видеоклип
Full HD
HD
Време за непрекъснато заснемане
Прибл. 105 мин.
Прибл. 120 мин.
Време на възпроизвеждане
Прибл. 140 мин.
Прибл. 160 мин.
• Време за зареждане: Приблизителното време в минути за пълно зареждане на напълно изтощена батерия.
• Време на запис/възпроизвеждане: Приблизителното време, с което разполагате, при напълно заредена батерия.
• Времето е само за справка. Показаните по-горе стойности са измерени в изпитателна лаборатория на Samsung и може да се
различават за различните потребители и условия.
Непрекъснато заснемане (без варио)
Времето на непрекъснато заснемане на видеокамерата в
таблицата показва наличното време на заснемане, когато
видеокамерата е в режим на заснемане, без използване
на друга функция, след като е започнало заснемането. При
действително заснемане батерията може да се изтощи
2-3 пъти по-бързо от това ориентировъчно време, тъй като
се използват функциите за старт/стоп и варио, а също и
възпроизвеждане. Подгответе си допълнителни батерии, за да
си гарантирате нужното време на работа с видеокамерата.
Начало на работата
Използване на променливотоково захранване
Препоръчва се да използвате адаптера за променлив ток
за захранване на видеокамерата от битов контакт, когато я
настройвате, възпроизвеждате или редактирате изображения,
както и когато я използвате на закрито. Направете същите
връзки, както когато зареждате батерията. стр. 20
• Времето за зареждане зависи от оставащия заряд на
батерията.
• В зависимост от спецификациите на компютъра, времето за
зареждане може да се удължи.
• Батерията се зарежда до ниво над 95% след около 2 часа и
тогава цветът на индикатора става зелен. Нужни са около 2
часа и 40 минути, за да се зареди батерията до 100%.
• Времето за запис и възпроизвеждане ще бъде по-кратко, ако
използвате видеокамерата при ниски температури.
• Препоръчваме използването на AC адаптер за функцията
Худ. Прем. време.
22
Зареждане на батерията
За батерията
• Свойства на батерията
Литиево-йонната батерия е с малък размер и има висок
капацитет. Ниската околна температура (под 10ºC) може
да съкрати експлоатационния й живот и да не й позволи да
функционира правилно. В този случай сложете батерията
в джоба си, за да я стоплите, след което я поставете във
видеокамерата.
• След използване съхранявайте батерията отделно от
видеокамерата.
- Когато батерията се съхранява във видеокамерата, от
нея се консумира малко количество енергия дори ако
видеокамерата е изключена.
- Ако батерията е сложена и оставена във видеокамерата
за дълго време, тя ще се изтощи напълно. Батерията не
може да се използва дори след като се зареди.
- Ако батерията не се използва за продължително време, я
зареждайте напълно и я изтощавайте във видеокамерата
веднъж на всеки 3 месеца, за да поддържате доброто й
функциониране.
• Подгответе си резервна батерия, когато използвате
видеокамерата на открито.
- Ниската температура може да съкрати времето за запис.
- Носете с вас приложения адаптер на променлив ток, за
да зареждате батерията, когато сте на път.
Начало на работата
• Проверете дали контактите на батерията са в
изправност, ако сте я изпуснали да падне.
- Ако във видеокамерата се сложи батерия с повредени
контакти, това може да доведе до повреда на
видеокамерата.
• Извадете батерията и картата с памет от видеокамерата
и извадете захранващия адаптер след употреба.
- Съхранявайте батерията на стабилно, прохладно и
сухо място. (Препоръчвана температура: 15ºC ~ 25ºC,
препоръчвана влажност: 40% ~ 60%)
- Твърде високата или прекалено ниската температура
съкращава експлоатационния живот на батерията.
- Клемите на батерията може да са ръждясали или да не
функционират правилно, ако батерията е съхранявана
на задимено или запрашено място.
• Изхвърлете негодната батерия в контейнер за
рециклиране боклук.
• Експлоатационният живот на батерията е ограничен.
- Признак, че батерията наближава края на
експлоатационният си живот е съкратеното време на
работа след пълно зареждане. Сменете я с нова.
- Експлоатационният живот на батерията зависи от
условията за нейното съхранение и използване.
23
Включване и изключване на вашата видеокамера
Бутон [Начало ( )]
• При включване видеокамерата извършва самодиагностика.
стр. 109~113
• Ако функцията Бързо вкл. STBY е зададена на 5 мин. и
затворите LCD екрана, когато захранването е включено, се
активира режим на пестене на енергия. стр. 106
• Видеокамерата се включва автоматично, ако свържете
адаптера за променлив ток или поставите батерията във
видеокамерата при отворен LCD екран.
Когато използвате тази камера за пръв път
LCD екран
Когато използвате видеокамерата за пръв път или я нулирате,
на стартовия екран се появява екранът за часова зона.
Изберете географското си местоположение и задайте часа и
датата. стр. 28
Ако не зададете датата и часа, екранът за настройка
на часовата зона се появява всеки път, когато включите
видеокамерата.
1 Отворете LCD екрана, за да включите видеокамерата.
• Вашата видеокамера се включва автоматично, когато
отворите LCD екрана.
• За да включите видеокамерата, когато LCD екранът е
вече отворен, натиснете бутона [Начало ( 2
)].
За да изключите видеокамерата, натиснете и задръжте
бутона [Начало ( )].
• Видеокамерата ви се изключва, когато затворите LCD
екрана.
Начало на работата
24
Използване на тактилния екран
Тактилният панел ви позволява да се възползвате от функциите за възпроизвеждане и запис чрез просто докосване с пръст.
Поставете ръката си на задната страна на LCD екрана, за да го подпирате. След това докосвайте елементите, показани на
екрана.
Плъзгане
Докосване
Плъзгайте тактилния екран нагоре, надолу, наляво или
надясно, за да изберете желаните елементи или файлове.
Докоснете леко с пръст елементите, за да ги изберете или
изпълните функцията им.
STBY 00:00:00 [253Мин.]
Ръчво
Худ. Филм
Вертикален
HD запис
Албум
MobileLink
1•
Ustream
Споделяне в ТВ връзка
социални мрежи
• Не поставяйте защитен филм върху LCD екрана.
• Ако фолиото се нанесе за дълго време, силното сцепление
под повърхността на екрана може да причини неизправност
в тактилния екран.
• Когато използвате тактилния екран, внимавайте да не
натиснете случайно бутоните наблизо до LCD панела.
• Разделите и индикаторите, които се показват на LCD екрана,
зависят от текущото състояние на запис/възпроизвеждане
на видеокамерата.
• Видеокамерата не може да разпознае правилно
едновременното натискане в повече от две точки на екрана.
Докосвайте само по една точка.
Начало на работата
25
Използване на тактилния екран
Превключване на режима за показване на информация
В зависимост от условията на записване може да се появят
предупредителни индикатори и съобщения. стр. 109~113
Можете да превключвате между режимите за показване на
информация на екрана на дисплея. При всяко натискане на
LCD екрана се превключват режимите на пълно и минимално
показване.
Режим на пълен дисплей
STBY 00:00:00 [253Мин.]
Режим на минимален дисплей
STBY
Начало на работата
26
Използване на тактилния екран
Регулиране на LCD екрана
Когато обърнете и затворите LCD екрана,
като го завъртите 180° в посока на обектива,
видеокамерата превключва автоматично на режим на
възпроизвеждане.
Широкоекранният LCD на вашата видеокамера предлага
висококачествена картина на изображенията.
Прекомерното завъртане може да повреди свързването между
екрана и видеокамерата.
1 Отворете LCD екрана на с пръст.
Почиствайте отпечатъци и прах от екрана с мека кърпа.
• Екранът се отворя до 90°.
2 Завъртете LCD екрана към обектива.
• Може да завъртате до 180° към лентата и до 90° назад.
За да видите записите по-удобно, завъртете екрана с 180°
към лентата, след това го сгънете към тялото.
Начало на работата
27
Извършване на първоначална настройка
Задайте датата и часа, когато включвате видеокамерата за пръв път.
1 Отворете LCD екрана, за да включите видеокамерата.
• Показва се екранът за часова зона (Дома) с отправна
5 Уверете се, че часовникът е сверен, после докоснете
раздел точка Lisbon, London (Greenwich Mean Time).
.
• Настройката за дата/час е готова.
2 Изберете местната зона на картата, като докоснете
• Годината може да е до 2037, на базата на елемента Дома.
• Задайте Показване дата/ч. на Вкл.. стр. 103
• Активиране на иконата
увеличава часа с 1 час.
или раздел на LCD екрана, после натиснете
раздел .
Home
Вградена акумулаторна батерия
• Вашата видеокамера има вградена акумулаторна батерия
за запазване на датата, часа и други настройки, дори когато
захранването е изключено.
• След като батерията се изпразни, стойностите за дата/час се
връщат на фабричните и трябва да презаредите вградената
акумулаторна батерия. След това отново настройте датата и
часа.
London,Lisbon
[GMT-00:00] 01/JAN/2013 00:00
3 Докоснете стрелките нагоре или надолу, за да
настроите датата.
Зареждане на вградената акумулаторна батерия
Date / Time Set
Date
Month
Year
01
JAN
2013
4 Докоснете раздела за час ( • Вградената батерия се зарежда винаги когато вашата
видеокамера е свързана към стенен контакт чрез адаптера за
променлив ток или докато е поставена батерия.
• Ако видеокамерата не се използва 2 седмици без свързване
към адаптера за променлив ток или поставяне на батерията,
вградената батерия се разрежда напълно. Ако това стане,
заредете вградената батерия, като свържете адаптера за
променлив ток за 24 часа.
) и настройте часа.
Date / Time Set
Hour
Min
00 : 00
Начало на работата
28
Избор на език
Можете да избирате желания език, на който да се показва екранът на менюто и съобщенията. Настройката за език се запазва,
когато видеокамерата и изключена.
1 Натиснете бутона [Начало ( )], след това плъзнете
началния екран наляво.
3 Докоснете желания език.
Language
Română
Български
Ελληνικά
Srpski
4 Докоснете Връщане ( настройката.
) за завършване на
• Екранното меню и съобщенията се показват на
избрания език.
MobileLink
Ustream
Auto Backup
Social Sharing
TV Link
Settings
• Опциите за Language може да се променят без предизвестие.
• Избраният език се запазва дори без батерията или адаптера за
променлив ток.
• Форматът на датата и часа може да се променя в зависимост от
избрания език.
•2
2 Докоснете Settings  General  Language.
General
Format
Default Set
Language
Demo
Начало на работата
29
Научаване на иконите
Наличните функции зависят от избрания режим на работа, а в зависимост от зададените стойности се показват различни
индикатори.
Режим на заснемане на видеоклипове
В лявата част на LCD екрана
STBY 00:00:00 [253Мин.]
Икона
Описание
/ / /
/ 01/ЯНУ/2013
00:00
В дясната част на LCD екрана
Икона
Описание
Режим Smart Auto/Ръчен режим/
Режим на художествен филм/
Режим Худ. Прем. време/
Вертикален HD запис
Носители за съхранение
(Карта с памет)
Раздел на режим на заснемане
Оптично увеличение/Цифрово
увеличение
Раздел Увеличаване
Разделителна способност на
видеоклип
Раздел Възпроизвеждане
Теле Макро
Информация за батерията.
(Оставаща батерия)
OIS двойно
В средната част на LCD екрана
Икона
STBY / / Описание
Състояние на работа (Готовност/
запис/пауза)
00:00:00
Таймер (Продължителност на
записваното видео)
[253Мин.]
Оставащо време за заснемане
My Clip
Времева зона (при посещение)
01/ЯНУ/2013
00:00
Дата/Час
Начало на работата
30
• Иконите са базирани на
капацитета на картата с памет
32GB SDHC.
• Горният екран е илюстриран за
обяснение и може да е различен
от действителния дисплей.
• За предупредителни индикатори и
съобщения, вж. стр. 109~113.
• По-горе илюстрираните елементи
и техните позиции могат да бъдат
променяни без предизвестие, с
цел подобряване на работата.
Научаване на иконите
Режим на правене на снимки
9999
В лявата част на LCD екрана
Икона
/ Описание
/ Режим Smart Auto/Ръчен режим/
Режим на художествен филм
Раздел на режим на заснемане
Раздел Увеличаване
01/ЯНУ/2013
00:00
Раздел Възпроизвеждане
В дясната част на LCD екрана
Икона
Описание
9999
Брояч на снимките
(общ брой на заснетите снимки)
Носители за съхранение
(Карта с памет)
Информация за батерията.
(Оставаща батерия)
Оптично увеличение/Цифрово
увеличение
Разделителна способност за
снимки
Теле Макро
OIS двойно
В средната част на LCD екрана
Икона
Описание
Времева зона (при посещение)
01/ЯНУ/2013
00:00
Дата/Час
Начало на работата
31
• Малката промяна в оставащия
капацитет на паметта не променя
брояча на снимки след запис.
• Максималният брой за снимките
на OSD е 9999.
Научаване на иконите
Режим на възпроизвеждане на видеоклипове : Изглед на миниатюри
Икона
Описание
Икона
Описание
Раздел на изглед на видео
миниатюри
Защита срещу изтриване
Раздел на изглед на фото
миниатюри
My Clip
Раздел Комбиниране
Раздел Изтриване
Раздел на режим на заснемане
на видеоклипове
Режим на възпроизвеждане на видеоклипове: Единичен изглед
00:00:20/00:01:03
100_0001
В горната част на LCD екрана
Икона
 / Описание
Икона
Описание
Режим на възпроизвеждане на
видеоклипове
Раздел Сила на звука
Състояние на работа
(Възпроизвеждане/пауза др.)
Раздел за изглед на миниатюри
Код на време (изминало време/
00:00:20/00:01:03
записано време)
100_0001
В долната част на LCD екрана
Име на файл (Номер на файл)
Носители за съхранение
(Карта с памет)
Информация за батерията.
(Оставаща батерия)
Лента на напредък на
възпроизвеждането
Разделителна способност на
видеоклип
Опции за възпроизвеждане
Опции за възпроизвеждане
My Clip
Начало на работата
32
Раздел МЕНЮ
Раздела на функциите за
възпроизвеждане (Прескачане/
търсене/пауза/пускане/каданс/
Възпроизвеждане кадър по
кадър)
Раздел за споделяне
Научаване на иконите
Режим на възпроизвеждане на снимки: Изглед на миниатюри
Икона
Описание
Икона
Раздел на изглед на видео
миниатюри
Описание
Защита срещу изтриване
Раздел на изглед на фото
миниатюри
Раздел Изтриване
Раздел на режим на заснемане
на снимки
Режим на възпроизвеждане на снимки: Единичен изглед
1/12
100_0001
В горната част на LCD екрана
Икона
1/12
100_0001
Описание
В долната част на LCD екрана
Икона
Описание
Режим на възпроизвеждане на
снимки
Раздел за изглед на миниатюри
Брояч на снимките
(Текущо изображение/общ брой
на заснетите снимки)
Раздел МЕНЮ
Име на файл (Номер на файл)
Носители за съхранение
(Карта с памет)
Информация за батерията.
(Оставаща батерия)
Разделителна способност за
снимки
Защита срещу изтриване
Начало на работата
33
Раздел за пускане на слайдшоу
Раздел за споделяне
Използване на началния екран
Достъп до началния екран
Икони на началния екран
Може да изберете режима на работа или да получите достъп
до менюто с настройки, като докоснете иконите на началния
екран.
Натиснете бутона [Начало ( екран.
Икона
Описание
Smart Auto: Записва видеоклип или снимка, като
използва сцена, която е избрана автоматично от
видеокамерата. стр. 42
)], за да се покаже началният
Ръчво: Записва видеоклип или снимка, като използва
ръчно избрани настройки за условията на сцената.
стр. 45~50
Худ. Филм: Записва видеоклип или снимка,
като използва настройки за забавно и уникално
оформление. стр. 51~52
Худ. Прем. време: Използва заснемане с интервал с
елементите на функцията Худ. Прем. време.
стр. 53~54
Вертикален HD запис: Заснема видеоклип в
портретен режим. стр. 39
Не.
1
2
Smart Auto
Ръчво
Худ. Филм
Худ. Прем.
време
Вертикален
HD запис
Албум
1•
Албум: Показва видеоклипове или снимки чрез
елементите за възпроизвеждане или редактиране.
стр. 56~70
1
MobileLink: Изпращайте видеоклипове или снимки на
смартфон с MobileLink. стр. 76
Ustream: Излъчвайте пряко поточно предаване на
видеоклип от вашата видеокамера. стр. 77~78
2
Описание
Автом. архив.: Изпраща видеоклипове или снимки на
компютъра с Автоматично архивиране. стр. 81~83
Докоснете икона, за да получите достъп до режим
или функция. Плъзгайте или преминавайте с
пръста си по LCD екрана, за да се преместите на
следващата страница.
Споделяне в социални мрежи: Качва видеоклипове
или снимки за споделяне в уеб сайтове. стр. 79
ТВ връзка: Показва видеоклипове или снимки на
телевизор с ТВ връзка. стр. 80
Номерът на текущата страница. (1, 2)
Начало на работата
Настройки: Регулира настройките, за да съвпаднат с
вашите предпочитания. стр. 97~107
34
Използване на ремъка за хващане
Регулирайте дължината на ремъка за хващане така, че HD
видеокамерата да е стабилна, когато натискате бутона
[Старт/Стоп на заснемане].
180˚ прехвърляне на хвата
Видеокамерата е разработена за удобно използване с лявата
или дясната ръка. Ако искате да използвате тази функция,
задайте Switch Grip на Вкл. в менюто с настройки. стр. 106
STBY 00:00:00 [253Мин.]
90˚ вертикален хват
Изберете Вертикален HD запис, за да заснемате във
вертикална позиция. стр. 39
Завъртете видеокамерата във вертикална позиция.
<Когато държите видеокамерата с дясната ръка>
STBY 00:00:00 [253Мин.]
STBY
00:00:00 [253Мин.]
<Когато държите видеокамерата с лявата ръка>
• Отбележете, че използването на прекомерна сила за
поставяне на ръката, когато ремъкът е твърде затегнат може
да повреди куката за ремъка на видеокамерата.
• Когато промените посоката на захвата докато записвате,
записът може временно да бъде преустановен.
Начало на работата
35
Основни функции
Научете за основните функции за правене на
видеоклипове и снимки.
Заснемане на видеоклипове.......................................... 37
Заснемане на видеоклипове в портретен режим.............. 39
Маркиране на чудесни моменти при заснемане
(функция My Clip)................................................................. 40
Заснемане на снимки....................................................... 41
Заснемане с лекота за начинаещи (SMART AUTO)...... 42
Увеличаване...................................................................... 43
Заснемане на видеоклипове
Научете как да заснемате видеоклипове лесно и бързо в режим за заснемане на видеоклипове.
3 Натиснете бутона [Старт/Стоп на заснемане].
• Индикаторът за запис се появява ( ) и записването
започва.
00:00:20 [253Мин.]
Бутон [Старт/Стоп на заснемане]
1 В режим ГОТОВНОСТ докоснете раздела за режим на
заснемане на видеоклипове ( ).
4 За да спрете заснемането, натиснете бутона
[Старт/Стоп на заснемане] отново.
STBY 00:00:00 [253Мин.]
Пауза/подновяване на възпроизвеждането
Продуктът ви позволява да поставите заснемането временно
на пауза. С тази функция може да заснемете любимите си
сцени като един видеоклип.
Докоснете раздел Пауза ( ) на LCD екрана за пауза
) за
при заснемане. Докоснете раздел Заснемане ( подновяване.
2 Изберете обект за заснемане.
• Използвайте LCD екрана.
• Използвайте бутона [Увеличаване (T/W)] или раздел
00:00:55 [253Мин.]
Увеличаване ( ) на LCD екрана, за да регулирате
размера на обекта. стр. 43
Основни функции
37
Заснемане на видеоклипове
• Ако захранването спре или се появи грешка по време на запис, възможно е да не може да редактирате или запишете видеоклиповете.
• Samsung не отговаря за повреди, които са възникнали в резултат на неуспешно нормално записване или възпроизвеждане поради грешка
на картата с памет.
• Повредените данни не могат да се възстановят.
• Не изключвайте видеокамерата и не изваждайте картата с памет, докато се осъществява достъп до носителя за съхранение.
Ако направите това, може да повредите носителя за съхранение или данните в него.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Видеоклиповете се компресират във формат H.264 (MPEG-4.AVC).
Когато приключите със заснемането, извадете батерията, за да избегнете излишната консумация на енергия от батерията.
За показване на информация на екрана вж. стр. 30.
За приблизителното време за заснемане, вж. стр. 19.
Звукът се записва от вътрешния стерео микрофон, разположен отпред на видеокамерата. Проверете дали микрофонът не е блокиран.
Преди да заснемете важен видеоклип не пропускайте да тествате функцията за заснемане, за да проверите дали има някакви проблеми
със заснемането на аудио и видео.
За информация относно различните функции, които се предлагат за запис, вж. стр. 45~54.
Ако кабелът за захранването/батерията бъдат изключени или записването бъде деактивирано по време на заснемане, системата ще
превключи в режим на възстановяване на данни. Докато се възстановяват данни, не може да се активира никоя друга функция. Когато
времето за запис е кратко, данните може да не се възстановят успешно.
Яркостта на LCD екрана може да бъде регулирана в опциите на менюто. Регулирането на LCD екрана не влияе на действителния запис.
стр. 102
Разделите за настройка на менюто, показано на LCD екрана, не влияят на действителния запис.
По време на заснемане на видеоклипове не може да се използва бутонът [Начало ( )].
Заснемането на видеоклипове в тиха среда увеличава чувствителността на микрофона, което може да запише околния фонов шум.
Увеличената чувствителност на микрофона може да доведе до запис и на нежелани звуци, например при увеличаване (звукът на
механизма за увеличаване).
Когато заснемате в затворени помещения или на тъмно, ISO чувствителността се регулира автоматично. Може да причини интерференция
и няма да може да видите правилно заснетите на тъмно изображения. Препоръчваме да използвате професионални продукти, като такива
с инфрачервена светлина, при заснемане нощем.
Изображението може да се изкриви, когато е активирана функцията OIS Duo, а видеокамерата е монтирана на стойка или фиксирана на
място. Освободете функцията OIS Duo, когато видеокамерата е монтирана на стойка.
Основни функции
38
Заснемане на видеоклипове
Заснемане на видеоклипове в портретен
режим
Видеокамерата може да заснема видеоклипове в портретен
режим. Настройте видеокамерата за вертикална позиция.
1
Натиснете бутона [Начало ( Вертикален HD запис.
3 Изберете обект за заснемане.
4 Натиснете бутона [Старт/Стоп на заснемане].
• Индикаторът за запис се появява ( ) и записването
започва.
)]  докоснете
00:00:20 [253Мин.]
• Видеокамерата превключва на портретен режим
(вертикална позиция).
Smart Auto
Ръчво
Худ. Филм
Худ. Прем.
време
Вертикален
HD запис
Албум
1•
2 Завъртете видеокамерата 90º за вертикално заснемане.
5 За да спрете заснемането, натиснете бутона
[Старт/Стоп на заснемане] отново.
В портретен режим можете да заснемате видеоклипове само в
разделителна способност Full HD (1920x1080/50i).
STBY
00:00:00 [253Мин.]
Основни функции
39
Заснемане на видеоклипове
Маркиране на чудесни моменти при
заснемане (функция My Clip)
• Видеокамерата маркира сцените като My Clip ( ).
00:00:07 [253Мин.]
С функцията “My Clip ( )” можете да отбелязвате добрите
сцени, докато заснемате, и да се радвате на такива сцени в
един дълъг видеоклип.
Бутон [My Clip ( )]
5 За да спрете заснемането, натиснете бутона
Бутон [Старт/Стоп на заснемане]
[Старт/Стоп на заснемане] отново.
Разбиране на функцията My Clip
My Clip ( )
My Clip ( )
My Clip ( )
По време на
заснемане
на видеоклип
1 В режим ГОТОВНОСТ докоснете раздела за режим на
заснемане на видеоклипове ( ).
Когато видеокамерата извлича сцени, маркирани като My Clip ( ),
и създава един файл от тях, файлът се запаметява в изгледа на
видеоклипове с миниатюри.
STBY 00:00:00 [253Мин.]
• Видеокамерата отбелязва заснетата сцена 3 секунди преди
и 5 секунди след натискане на бутона [My Clip ( )], докато
заснемате във всички режими.
Можете да отбелязвате и сцени с бутона [My Clip ( )],
докато възпроизвеждате вече заснет видеоклип. стр. 60
• За да прескочите отегчителните части и да се радвате на
вълнуващите, можете да комбинирате последователно
отбелязаните сцени. стр. 66
• Видеокамерата може да отбележи до 999 сцени като My Clip
( ) в един видеоклип.
2 Изберете обект за заснемане.
3 Натиснете бутона [Старт/Стоп на заснемане].
• Индикаторът за запис се появява ( ) и записването
започва.
4 Натиснете бутона [My Clip ( )] за всеки чудесен
момент, докато заснемате.
Основни функции
40
Заснемане на снимки
Научете как да правите снимки лесно и бързо в режим на правене на снимки.
3 Фокусирайте обекта в центъра на LCD екрана,
след това натиснете до половината бутона
[Старт/Стоп на заснемане].
• Чува се звукът на затвора и снимката се записва.
Бутон [Старт/Стоп на заснемане]
1 В режим ГОТОВНОСТ докоснете раздела за режим на
правене на снимки ( ).
Не използвайте превключвателя Power и не изваждайте картата
с памет по време на снимки, защото това може да повреди
носителя или самите данни.
9999
• Броят снимки, който може да се запише, зависи от условията
на запис и разделителната способност. стр. 19
• Аудиото не е свързано при правене на снимки.
• Яркостта на LCD екрана може да бъде регулирана в опциите
на менюто. Регулирането на LCD екрана не влияе на
действителния запис. стр. 102
• За показване на информация на екрана вж. стр. 31.
• За информация относно различните функции, които се
предлагат за запис, вж. стр. 45~52.
• Фото файловете съответстват на стандарта DCF(Design rule
for Camera File system), установен от JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries Association.)
2 Изберете обект за заснемане.
• Използвайте LCD екрана.
• Използвайте бутона [Увеличаване (T/W)] или раздел
Увеличаване ( ) на LCD екрана, за да регулирате
размера на обекта. стр. 43
Основни функции
41
Заснемане с лекота за начинаещи (SMART AUTO)
Лесната за използване функция SMART AUTO автоматично оптимизира вашата видеокамера спрямо условията на заснемане,
предоставяйки на начинаещите най-добрите работни показатели.
1 Натиснете бутона [Начало ( Smart Auto.
)]  докоснете
Икона
Описание
Появява се, когато видеокамерата не разпознае успешно
условията на снимане.
Показва се, когатоSMART
снимате
през нощта. (Нощно)
SMART
Smart Auto
Ръчво
Худ. Филм
Худ. Прем.
време
Вертикален
HD запис
Албум
Показва се, когато се снима пейзаж на фоново
SMART
осветление. (Фоново осветление)
Показва
се, когато снимате хора. (Портрет)
SMART
SMART
1•
Показва
се, SMART
когато снимате много ярка сцена. (Бяло)
SMART
2 Подравнете обекта в рамката.
SMART
Показва се, когато снимате сцена на открито. (Пейзаж)
SMART
• Видеокамерата автоматично установява сцената, когато
Показва се, когато снимате
вSMART
едър план. (Макро)
SMART
подравнява фокуса с видеокамерата.
Показва се, когато правите снимка в безоблачно време.
SMART
(БезоблачноSMART
време)
Показва се, когато правите снимка на гориста местност.
(Природна зеленина)
• На LCD екрана се появява съответната икона.
STBY 00:00:00 [253Мин.]
SMART
SMART
SMART
3
SMART
• Почти всички настройки се регулират автоматично в режим
Smart Auto. За да задавате или регулирате функции сами,
изберете Ръчво от началното меню.
• Видеокамерата може да не избере правилната сцена
в зависимост от условията на снимане, като например
треперене на видеокамерата, осветление и разстояние до
обекта.
• При определени ъгли на снимане или осветеност на лицата
видеокамерата може да не разпознае портретен режим.
За да заснемете видеоклип или направите снимка,
натиснете бутона [Старт/Стоп на заснемане].
Основни функции
Показва
се, когато снимате залез. (Залез)
SMART
42
Увеличаване
Видеокамерата ви позволява да заснемате, като използвате X20 оптично и X40 цифрово увеличение, чрез натискане на бутона
[Увеличаване (T/W)] или докосване на раздела Увеличаване ( ) на LCD екрана.
Пример на увеличаване/намаляване
W: Широк ъгъл
W: Заснемане на
широка област
(Широк ъгъл)
T: Телеобектив
T: Заснемане
на уголемено
изображение
(Телеобектив)
STBY 00:00:00 [253Мин.]
• Използването на оптичното варио не намалява качеството и
яснотата на изображението.
• Използвайте цифрово варио, когато искате да увеличите
в по-голяма степен, отколкото позволява обхватът на
оптичното увеличение. стр. 99
• Фокусирането може да не е стабилно, когато записвате при
бързо увеличаване или увеличавате обект, който е твърде
далече от обектива. В такъв случай използвайте функцията
за ръчно фокусиране. (това се отнася само до заснемане на
видео) стр. 48
• Минималното възможно разстояние между видеокамерата
и обекта с поддържане на рязък фокус е около 1 см за
широкоъгълен обектив и 1 м за телеобектив. Ако искате
да заснемете обекта близо до обектива при широк ъгъл,
използвайте функцията Теле Макро. стр. 98
• Честото използване на функцията за варио консумира
повече енергия.
• Когато използвате лостчето за Zoom или бутона Zoom,
възможно е да се запише звукът от вариото.
• Разделът увеличаване ( ) на LCD се мести бавно и
бутонът [Увеличаване (T/W)] работи по-бързо. Използвайте
раздела ( ) на LCD екрана, за по-точно увеличаване.
Приближаване
Натиснете бутона [Увеличаване (T)] (телеобектив). Или докоснете
раздел ( ) и после докоснете раздел Телеобектив ( ).
• Отдалеченият обект правно се увеличава и може да бъде
заснет.
• Най-голямото увеличение е 20-кратното при нормално
приближаване.
Отдалечаване
Натиснете бутона [Увеличаване (W)] (широк ъгъл). Или докоснете
раздел Увеличение ( ) и после докоснете раздел Широк ъгъл ( ).
• Обектът се отдалечава.
• Най-малката степен на увеличение е оригиналният размер
на обекта в посока на отдалечаване.
Основни функции
43
Разширени функции
Научете как да заснемате видеоклип или снимка, като
избирате режим.
Използване на Ръчно режим.......................................... 45
Бял бялото . ......................................................................... 45
EV (стойност на експонация).............................................. 46
BLC........................................................................................ 47
Фокус..................................................................................... 48
Super C. Nite......................................................................... 49
Самоснимачка...................................................................... 50
Серийна снимка................................................................... 50
Използване на режима Худ. Филм................................. 51
Плавно изчезване................................................................ 51
Цифров ефект...................................................................... 52
Използване на режима Худ. Прем. време..................... 53
Използване на Ръчно режим
Бял бялото
За ръчно задаване на баланса на бялото
Цветът на вашето изображение зависи от типа и качеството
на източника на светлина. Ако искате цветът на вашето
изображение да бъде естествен, изберете подходящи условия
на осветление, за да калибрирате баланса на бялото.
1 Натиснете бутона [Начало (  раздел Бял бялото ( )]  докоснете Ръчво
).
1 В режим Ръчно докоснете раздел Бял бялото ( ББ по избор ( ).
• Появява се индикаторът бялото..
) 
Задайте баланс на
2 Запълнете екрана с бял обект и докоснете раздела • Настройката за баланс на бялото се запаметява.
• Съхранената настройка за баланс на бялото ще бъде
2 Докоснете желания елемент на подменюто.
приложена при следващото заснемане.
STBY 00:00:00 [253Мин.]
Бял бялото : Авто
Икона
Описание
Авто: Автоматично управлява баланса на бялото в
зависимост от условията на заснемане.
• Когато ръчно настройвате баланса на бялото, обектът, който
трябва да запълни екрана, трябва да е бял, в противен
случай видеокамерата може да не открие правилната
настройка.
• Регулираната настройка остава, докато отново не настроите
баланса на бялото.
• При нормално заснемане на открито задаването Авто може
да даде по-добри резултати.
• Отменете функцията за цифрово увеличение за ясна и
прецизна настройка. стр. 99
• Променете баланса на бялото, ако условията на осветяване
се променят.
Днев. свет.: Използвайте “на открито” при нормална
дневна светлина. Управлява баланса на бялото според
външното осветление.
Облачно: При заснемане в сянка или облачно време.
Луминис.: При заснемане на флуоресцентно осветление.
Волфр.: При заснемане на халогенно осветление или
осветление с нажежаема жичка.
ББ по избор: Можете да регулирате ръчно баланса на
бялото, за да съответства на източника на светлина или
на ситуацията.
Разширени функции
45
.
Използване на Ръчно режим
EV (стойност на експонация)
Разбиране на EV (стойност на експонация)
В зависимост от интензивността на околната светлина, вашите
видеоклипове или снимки могат да бъдат твърде светли
или прекалено тъмни. В тези случаи можете да регулирате
експонацията, за да получите по-добри видеоклипове или снимки.
Стойността на експонация е общото количество светлина,
което пада на фотографския носител (сензор за изображения)
по време на процеса на правене на снимки и видеоклипове.
Колкото по-голямо е числото, толкова по-голяма е експонацията.
Например + 0.3 пропуска повече светлина от -0.3.
1 Натиснете бутона [Начало (  раздел EV ( )]  докоснете Ръчво
).
2 Докоснете раздела / за да регулирате
настройките, както пожелаете.
• Стойностите варират от -2.0 до +2.0
STBY 00:00:00 [253Мин.]
EV : 0
EV : 0
Разширени функции
46
Използване на Ръчно режим
BLC
Фоновото осветление влияе върху заснемането, когато
обектът е по-тъмен от фона
Когато обектът е осветен отзад, тази функция ще компенсира
осветяването, така че предметът да не е твърде тъмен.
1 Натиснете бутона [Начало (  раздел BLC ( • Обектът е пред прозорец.
• Лицето, което трябва да бъде заснето, носи бели или
блестящи дрехи и е на ярък фон: Лицето е твърде тъмно, за
да може да се различат неговите/нейните черти.
• Обектът е на открито, а фонът е облачно небе.
• Източниците на осветление са твърде ярки.
• Обектът е на снежен фон.
)]  докоснете Ръчво
).
2 Докоснете желания елемент на подменюто.
STBY 00:00:00 [253Мин.]
BLC : Изкл.
Икона
Описание
Изкл.: Дезактивира функцията.
Вкл.: Компенсацията на фоновото осветление бързо
осветява обекта.
Разширени функции
47
Използване на Ръчно режим
Фокус
Икона
1
Ръчво: Ръчното фокусиране може да е необходимо
при определени условия, които правят автоматичното
фокусиране трудно или ненадеждно. За да регулирате
фокуса, поставете и задръжте пръста си върху за
по-близки обекти или върху раздела за по-далечни.
Иконата за по-близък или по-далечен ( / ) се появява
в центъра, когато настройката на фокуса е към края си.
Настроената стойност се прилага веднага след докосване
на раздела или .
В режим ГОТОВНОСТ докоснете раздела за режим на
заснемане на видеоклипове ( ).
2 Натиснете бутона [Начало (  раздел Фокус ( Описание
Авто: В повечето ситуации е по-добре да използвате
функцията за автоматично фокусиране, тъй като тя ви
позволява да се съсредоточите върху творческата страна
на заснемането.
HD видеокамерата обикновено фокусира върху обекта
автоматично (автофокус). Когато видеокамерата е включена,
автофокусирането винаги ще бъде зададено. Можете също да
фокусирате ръчно върху обект, в зависимост от условията на
заснемане.
)]  докоснете Ръчво
).
3 Докоснете желания елемент на подменюто.
STBY 00:00:00 [253Мин.]
• Функцията на автофокусиране е полезна, когато работите с
мащабиране, защото е възможно да не поддържате акуратен
фокус, след като е променено мащабирането.
• Когато видеокамерата излезе от ръчен режим или превключи
на режим на правене на снимки, функцията Фокус се задава
автоматично на Авто.
Фокус : Авто
Разширени функции
48
Използване на Ръчно режим
Super C. Nite
Икона
Можете да направите записания обект да изглежда като в
каданс чрез контролиране на скоростта на затвора или поярко изображение на тъмни места без компромис с цветовете.
Нормално: Затворът се отваря за 1/50 от секундата
в нормален режим и автоматично се превключва
на отваряне за 1/25 от секундата на тъмно място.
Използвайте тази функция, за да получите по-светли
изображения при снимане на тъмно място.
1 В режим ГОТОВНОСТ докоснете раздела за режим на
заснемане на видеоклипове ( 2 Натиснете бутона [Начало (  раздел Super C. Nite ( Описание
Изкл.: Дезактивира функцията.
).
)]  докоснете Ръчво
Супер: Затворът се отваря за 1/50 от секундата
в нормален режим и автоматично се превключва
на отваряне за 1/13 от секундата на тъмно място.
Използвайте тази функция, за да получите по-светли
изображения при снимане на по-тъмно място.
).
3 Докоснете желания елемент на подменюто.
STBY 00:00:00 [253Мин.]
Изображенията може да не изглеждат “гладки”, защото
видеокамерата ги е заснела при ниска скорост на затвора при
използване на Super C.Nite.
Super C. Nite : Нормално
Разширени функции
49
Използване на Ръчно режим
Самоснимачка
Серийна снимка
Когато самоснимачката е активирана, има забавяне от
10 секунди преди започването на записа. Така можете да
заснемете себе си на видеоклип или да си направите снимка.
Тази функция позволява да снимате в поредица за повече
възможности за добра снимка, когато заснемате движещи се
обекти.
1 В режим ГОТОВНОСТ докоснете раздела за режим на
1 В режим ГОТОВНОСТ докоснете раздела за режим на
2 Натиснете бутона [Начало ( 2 Натиснете бутона [Начало ( правене на снимки ( ).
 раздел Самоснимачка ( )]  докоснете Ръчво
).
3 Докоснете желания елемент на подменюто.
правене на снимки (  раздел Серийна снимка ( )]  докоснете Ръчво
).
3 Докоснете желания елемент на подменюто.
9999
9999
Самоснимачка : Изкл.
Икона
).
Серийна снимка : Изкл.
Описание
Икона
Описание
Изкл.: Дезактивира функцията.
Изкл.: Заснема само едно фото изображение.
10 сек.: Има забавяне от 10 секунди, когато натиснете
бутона за [Старт/Стоп на заснемане].
Вкл.: При натискане на бутона [Старт/Стоп на заснемане]
можете да заснемате до 8 изображения за 1 секунда.
• Тази функция не действа, след като е използвана веднъж.
Трябва да включвате при всяко използване.
• Когато видеокамерата излезе от ръчен режим, функцията
Самоснимачка се Изкл. автоматично.
Разширени функции
• Когато възникне грешка (Например картата с памет е пълна
и др.) по време на продължително снимане, записването се
прекратява и се показва съобщение за грешка.
• Когато “Серийна снимка” е зададено на Вкл., разделителната
способност на снимката се фиксира на 2M 1920x1080.
• Когато видеокамерата излезе от ръчен режим, функцията
Серийна снимка се Изкл. автоматично.
50
Използване на режима Худ. Филм
Плавно изчезване
Заснемане на видеоклип с ефект на затихване
Плавно появяване (приблизително 3 секунди)
Можете да придадете професионален вид на заснетото, като
използвате специални ефекти, например плавно появяване
в началото на поредица или плавно изчезване в края на
поредица.
1 В режим ГОТОВНОСТ докоснете раздела за режим на
заснемане на видеоклипове ( ).
2 Натиснете бутона [Начало ( )]  докоснете
Худ. Филм  раздел Плавно изчезване ( ).
3 Докоснете желания елемент на подменюто.
STBY 00:00:00 [253Мин.]
Плавно изчезване (приблизително 3 секунди)
Плавно изчезване : Изкл.
Икона
Избледняване
Когато е вкл. Плавно изчезване, натиснете бутона [Старт/Стоп
на заснемане]. Заснемането започва с тъмен екран, а след
това образът и звукът плавно се появяват (Плавно появяване).
Описание
Изсветляване
Когато е вкл. Плавно изчезване, натиснете бутона [Старт/Стоп
на заснемане], за да спрете записа. Заснемането спира, като
образът и звукът изчезват плавно.
Изкл.: Дезактивира функцията.
Вкл.: Появяването или изчезването се изпълняват
съответно при започване или завършване на запис.
• Тази функция не действа, след като е използвана веднъж.
Трябва да нулирате при всяко използване.
• Когато видеокамерата излезе от режим Худ. Филм,
функцията Плавно изчезване автоматично се задава на
Изкл..
Разширени функции
51
Използване на режима Худ. Филм
Цифров ефект
Икона
1 Натиснете бутона [Начало ( Худ. Филм.
)]  докоснете
• Докоснете раздела Цифров ефект ( заснемане на видеоклип.
Описание
Изкл.: Без цифров ефект по време на възпроизвеждане
или заснемане се показва стандартно, естествено
изображение.
Използване на функцията за цифрови ефекти придава
художествено оформление на вашите записи.
Черно-бяло: Този режим променя изображенията на
черно-бели.
) в режим на
Сепия: Този режим дава на изображенията
червеникаво-кафяво оцветяване.
2 Докоснете желания елемент на подменюто.
• Може да видите скрити елементи, като плъзгате LCD
екрана наляво или надясно или докоснете раздела
/ .
Негатив: Този режим инвертира цветовете, като
създава изображение на негатив.
STBY 00:00:00 [253Мин.]
Изкуство: Този режим регулира лицевите недостатъци.
Цифров ефект : Черно-бяло
OFF
Контрастир.: Този режим създава по-силно
изображение, като увеличава контраста.
Можете също да приложите произволни цифрови ефекти,
като разклатите видеокамерата в режим Худ. Филм. Не е
необходимо ръчно да задавате функцията Цифров ефект.
стр. 99
Уестърн: Този режим създава ефект на избледнял
стар филм.
Насищане: Този режим създава по-ярко изображение,
като увеличава насищането на цветовете.
Призрак: Този режим създава ефект на очертано
изображение като видение или призрак. (Режим на
заснемане на видеоклипове)
Разширени функции
52
Използване на режима Худ. Прем. време
С функцията Худ. Прем. време можете да настроите видеокамерата да добавя емоции и различни изживявания при заснемане
на един отегчителен видеоклип.
1 Натиснете бутона [Начало ( Прем. време.
)]  докоснете Худ.
• В режим Худ. Прем. време можете да заснемате
видеоклипове само в разделителна способност
1920x1080/25p.
• Натиснете бутона [Старт/Стоп на заснемане], ако
искате да спрете режим Худ. Прем. време.
2 Докоснете желаното меню.
STBY 00:00:00 [253Мин.]
0.5 сек.
Икона
Описание
Нормално: Настройка на запис на кадри при интервал, който
дефинирате.
• Интерв.: Сцена се заснема на всеки 0,1, 0,5, 1, 3, или 5 секунди.
Мащабиране+ местене
Скачане: Настройка на заснемане на видеоклип с прескачане
при интервал, който дефинирате.
• Интерв.: Сцената се заснема за 3 секунди на всеки 1, 3, 5,
10 или 20 секунди. Също са записва и аудио.
3 Докоснете раздела MENU ( ).
4 Докоснете желаното подменю.
Мащабиране: Задаване на ефект на увеличаване на
видеоклип, заснет с интервал.
• Интерв.: Сцена се заснема на всеки 0,1, 0,5, 1, 3, или 5
секунди.
• Мащабиране: Добавяне на ефект на увеличаване/
намаляване за видеоклип, заснет с интервал.
Интерв.
Посока
Местене: Задаване на ефект на преместване на видеоклип,
заснет с интервал.
• Интерв.: Сцена се заснема на всеки 0,1, 0,5, 1, 3, или 5 секунди.
• Посока: Добавяне на ефект на преместване (наляво/
надясно/нагоре/надолу) за видеоклип, заснет с интервал.
Мащабиране
5 Докоснете желания елемент на подменюто.
6 След настройка на режима Худ. Прем. време,
Мащабиране+ местене: Едновременно задаване на ефект на
увеличаване и преместване.
• Интерв.: Сцена се заснема на всеки 0,1, 0,5, 1, 3, или 5 секунди.
• Посока: Добавяне на ефект на преместване (наляво/
надясно/нагоре/надолу) за видеоклип, заснет с интервал.
• Мащабиране: Добавяне на ефект на увеличаване/
намаляване за видеоклип, заснет с интервал.
натиснете бутона [Старт/Стоп на заснемане].
• Започва заснемане с Худ. Прем. време.
Нощ: Задаване на ефект на местене през нощта за видеоклип,
заснет с интервал.
Разширени функции
53
Използване на режима Худ. Прем. време
Пример за записване с Худ. Прем. време
Худ. Прем. време записва кадри през определен времеви
интервал през цялото време на запис за записване на
видеоклипове от типа “пропускане на време”.
Общо време на запис
Интервал на запис
Времева линия
Худ. Прем. време е полезен при снимане на следните
обекти:
• Цъфтящи цветя
• Птичка, която строи гнездо
• Движещи се по небето облаци
Време за запис върху на носителя
(видеоклип с
Худ. Прем. време REC)
00:00:20/00:01:03
100_0001
00:00:25/00:01:03 100_0001
00:00:30/00:01:03 100_0001
• По време на Худ. Прем. време, функцията Super C.Nite не работи.
• Худ. Прем. време се освобождава веднага след приключване на записа. За начало на нов режим Худ. Прем. време, повторете стъпки 1 до 6.
• Свързани 25 снимки съставят видеоклип с продължителност 1 секунда. Тъй като минималната дължина на филм, записан на камерата е една секунда,
интервалът дефинира колко дълъг е записът при Худ. Прем. време. Ако например настроите интервала на 5 сек., времето за заснемане за режим Худ.
Прем. време трябва да е поне 2 минути и 30 секунди, за да запишете минимална продължителност на видеоклип от 1 секунда (25 изображения).
• Не може да поставяте на пауза по време на запис с изместване.
• По време на режим Худ. Прем. врем не се записва звук. (Аудио се записва само в при заснемане Jumping в режим Худ. Прем. време.)
• Когато големината на видеозаписа достигне 1,8GB, започва запис в нов файл.
• Препоръчваме използването на адаптер за захранване, вместо батерията за функцията Худ. Прем. време.
• Ако батерията се изтощи по време Худ. Прем. време, записът спира до този момент и камерата се връща в режим на готовност. След малко тя показва
предупредително съобщение, след което се изключва автоматично.
• Когато свободното пространство на носителя е недостатъчно за Худ. Прем. време, камерата се включва в готовност след записване до максимума
налична памет.
• По време на запис с интервал функцията Switch Grip не работи.
Разширени функции
54
Възпроизвеждане/
редактиране
Научете как да възпроизвеждате и редактирате
видеоклипове и снимки.
Гледане на видеоклипове и снимки в режим на
възпроизвеждане............................................................. 56
Стартиране на режим на възпроизвеждане...................... 56
Възпроизвеждане видеоклипове........................................ 57
Маркиране на чудесни моменти при възпроизвеждане.... 60
Разглеждане на снимки....................................................... 61
Редактиране на видеоклипове и снимки..................... 63
Споделяне ........................................................................... 63
Изтриване............................................................................. 65
Изтр. My Clip......................................................................... 66
Създаване на My Clip.......................................................... 66
Защита.................................................................................. 67
Smart BGM............................................................................ 67
Разделяне............................................................................. 68
Комбиниране........................................................................ 69
Инфо за файл...................................................................... 70
Гледане на видеоклипове и снимки в режим на възпроизвеждане
Стартиране на режим на възпроизвеждане
Може да превключите на режим на възпроизвеждане, като изберете Албум от началното меню. Можете да превключвате режима на работа директно
от миниатюрата за възпроизвеждане, чрез докосване на раздел Възпроизвеждане ( ) на LCD екрана.
• Ще намерите най-скоро създадения файл осветен в изгледа с миниатюри.
• Опциите при изгледа миниатюри се избират в зависимост от режима на готовност, който е бил използван за последен път, обаче, можете да
) или изглед на фото
избирате режим на изглед миниатюри на видеоклипове или снимки, чрез докосване на изглед на видео миниатюри ( миниатюри ( ) на LCD екрана.
Използване на раздел Възпроизвеждане ( )
STBY 00:00:00 [253Мин.]
<Изглед на видео миниатюри>
Използване на бутон [Начало ( <Изглед на фото миниатюри>
)]
Smart Auto
Ръчво
Худ. Филм
Худ. Прем.
време
Вертикален HD
запис
Албум
1•
<Начален екран>
<Изглед на видео миниатюри>
• Може да изберете типа показване на миниатюри, като изберете Миниатюра в менюто с настройки. стр. 99
• Може да превключите от режим на възпроизвеждане на режим на заснемане с бутона [Старт/Стоп на заснемане].
Възпроизвеждане/редактиране
56
Гледане на видеоклипове и снимки в режим на възпроизвеждане
Възпроизвеждане видеоклипове
Откриване на видеоклипове по различни начини
Може да прегледате записани видеоклипове в индекса
с миниатюри. Бързо намерете желания видеоклип и го
изпълнете директно.
Плъзгайте миниатюрите
нагори или надолу на LCD
екрана, за да търсите
миниатюрите, които искате.
1 Изберете режим на възпроизвеждане на видеоклипове.
стр. 56
2 Докоснете желания видеоклип.
Когато възпроизвеждането
е на пауза, плъзнете
изображението наляво или
надясно по LCD екрана, за
да отидете на предишния
или на следващия файл.
• Видеокамерата възпроизвежда видеоклипа, който сте
избрали.
• Ако възпроизведете видеоклип, маркиран с My Clip, на
LCD екрана се появява иконата на My Clip ( ). Цветът
на иконата на My Clip се променя на жълто на сцените,
маркирани като My Clip (за 8 секунди).
00:00:20/00:01:03
Докоснете точка или плъзнете
курсора наляво или надясно
в лентата за напредък на
възпроизвеждането на LCD
екрана, за да преминете
директно на частта от
видеоклипа, която желаете.
100_0001
3 За да спрете възпроизвеждането, докоснете раздел
Изглед на миниатюри ( ).
Възпроизвеждане/редактиране
57
00:00:20/00:01:03
100_0001
Гледане на видеоклипове и снимки в режим на възпроизвеждане
Не изключвайте захранването и не изваждайте картата с памет
по време на възпроизвеждане на видео. Това може да повреди
записаните данни.
• Може да отнеме известно време, преди да започне
възпроизвеждането, в зависимост от размера и качеството
на избрания видеоклип.
• Видеокамерата не може да показва следните видео
файлове:
- Видеоклип, записан на друго устройство.
- Видеоклип, чийто формат не се поддържа от
видеокамерата.
• Може да използвате различни опции на изпълнение по
време на възпроизвеждане на видео. стр. 59
• Можете да настроите възпроизвеждането, като използвате
менюто Опция изпълнение видео. стр. 99
• Записаните видеоклипове може да се възпроизвеждат на TV
или компютър. стр. 85~86, 89~92
• Ако докоснете раздел МЕНЮ ( ) или бутона [Начало ( )]
по време на възпроизвеждане, изпълнението спира на пауза
и се появява екрана с менюто.
За да регулирате силата на звука по време на
възпроизвеждане на видеоклип
Можете да чуете звука през вградените високоговорители по
време на възпроизвеждане на видеоклип на LCD екрана.
1 Докоснете раздела Сила на звука ( 00:00:20/00:01:03
) на LCD екрана.
100_0001
2 Докоснете / за увеличаване и намаляване
силата на звука.
00:00:20/00:01:03 100_0001
10
• Нивото за сила на звука може да се променя в обхвата 0~20.
Когато нивото е на 0, звук не се чува.
• Когато видеокамерата е свързана към телевизор, няма да
чувате звука от високоговорителя на видеокамерата.
Възпроизвеждане/редактиране
58
Гледане на видеоклипове и снимки в режим на възпроизвеждане
Възпроизвеждане / Пауза / Стоп
• Пускането и спирането в пауза се редуват алтернативно
при докосване на раздела Възпроизвеждане ( )/Пауза
( ) по време на възпроизвеждане.
• Докоснете раздел Изглед на миниатюри ( ), за да спрете
възпроизвеждането и да се върнете към миниатюрите.
00:00:20/00:01:03
100_0001
• Докосването на раздел Възпроизвеждане напред с
пропускане ( ) пуска следващия видеоклип.
• Докосване на раздел Възпроизвеждане назад с пропускане
( ) пуска началото на сцената. Ако докоснете
) до 3 секунди
Възпроизвеждане назад с пропускане ( след пускането на файла, ще се пусне предишния видеоклип.
• Поставете и задръжте пръста си на раздела Възпроизвеждане
назад с пропускане ( )/Възпроизвеждане напред с
), за да намерите бързо номера на видеоклипа.
пропускане ( Когато вдигнете пръста си, избраният видеоклип се изпълнява.
Възпроизвеждане в каданс
По време на пауза докосване на раздела за Каданс назад ( )/
) намалява скоростта на възпроизвеждане:
Каданс напред ( • Скорост на каданс назад/напред: x1/2  x1/4  x1/8  x1/2
00:00:20/00:01:03
Възпроизвеждане с търсене
100_0001
По време на възпроизвеждане всяко натискане на раздела
Търсене назад ( )/Търсене напред ( ) увеличава
скоростта на възпроизвеждане:
• Скорост на RPS (Търсене назад с възпроизвеждане)/FPS
(Търсене напред с възпроизвеждане): x2  x4  x8  x2
00:00:20/00:01:03
100_0001
Възпроизвеждане кадър по кадър
По време на пауза, докосването на раздела Покадрово
придвижване назад ( )/Покадрово придвижване напред ( възпроизвежда файла кадър по кадър напред или назад.
• Докоснете раздела за възпроизвеждане ( ), за да
пуснете при нормална скорост.
• Можете да чувате звука само когато възпроизвеждате на
нормална скорост.
• При възпроизвеждане на тагове My Clip функцията за
търсене при възпроизвеждане или възпроизвеждане на
забавен кадър не работят.
Възпроизвеждане с пропускане
Докоснете Възпроизвеждане назад с пропускане ( )/
Възпроизвеждане напред с пропускане ( ) по време на
възпроизвеждане.
Възпроизвеждане/редактиране
59
)
Гледане на видеоклипове и снимки в режим на възпроизвеждане
Маркиране на чудесни моменти при
възпроизвеждане
4 За да спрете възпроизвеждането, докоснете раздел
Изглед на миниатюри ( Можете да отбелязвате добрите сцени по време на
възпроизвеждане, за да са радвате само на тях, с My Clip ( ).
• Видеокамерата отбелязва заснетата сцена 3 секунди преди
и 5 секунди след натискане на бутона [My Clip ( )], докато
заснемате във всички режими.
• За да прескочите отегчителните части и да се радвате на
вълнуващите, можете да комбинирате последователно
отбелязаните сцени. стр. 66
• Можете да маркирате сцената по време на пауза или
възпроизвеждане.
• Не можете да използвате функцията My Clip при изпълнение
на видеоклип, маркиран с My Clip ( ) в режими на
възпроизвеждане на забавен кадър и възпроизвеждане при
търсене.
• На носителя няма достатъчно свободно място, не можете да
използвате функцията My Clip.
1 Изберете режим на възпроизвеждане на видеоклипове.
стр. 56
2 Докоснете желания видеоклип.
3 Натиснете бутона [My Clip ( )] за всеки чудесен
момент по време на възпроизвеждане.
Бутон [My Clip ( )]
• Видеокамерата маркира сцените като My Clip ( ).
00:00:20/00:01:03
100_0001
Възпроизвеждане/редактиране
).
60
Гледане на видеоклипове и снимки в режим на възпроизвеждане
Разглеждане на снимки
Откриване на снимки по различни начини
Плъзгайте миниатюрите нагори
или надолу на LCD екрана, за
да търсите миниатюрите, които
искате.
Може да разглеждате заснетите снимки с различни опции за
възпроизвеждане.
1 Изберете на режим на възпроизвеждане на снимки.
стр. 56
Плъзнете изображението наляво
или надясно по LCD екрана, за
да отидете на предишния или на
следващия файл.
2 Докоснете миниатюрата на желаната снимка.
• Видеокамерата показва снимката, която сте избрали на
цял екран.
• Времето за зареждане може да е различно според размера
и качеството на избраната снимка.
• Вашата видеокамера може да не изпълни нормално
следните файлове;
- Снимка, записана на друго устройство.
- Снимка с формат, който не се поддържа от видеокамерата
(Не съответства на стандарта DCF).
3 За да се върнете към миниатюрите, докоснете раздел
Изглед на миниатюри ( 1/12
).
100_0001
Не изключвайте захранването и не изваждайте картата с памет
по време на показване на снимка. Това може да повреди
записаните данни.
Възпроизвеждане/редактиране
61
Гледане на видеоклипове и снимки в режим на възпроизвеждане
Гледане на слайдшоу
Мащабиране по време на показване на снимки
Можете да гледате слайдшоу със снимки на фона на музика.
Може да увеличавате възпроизвеждано съобщение.
1 Докоснете раздела Слайдшоу ( 1 Докоснете желаната снимка.
2 Регулирайте увеличението с бутона [Увеличаване
показване на снимка.
) по време на
• Слайдшоуто започва от текущо избраната снимка.
• За да поставите слайдшоуто на пауза, докоснете LCD
(T/W)].
• Увеличаването започва от центъра на снимката.
• Може да увеличавате от x1.1 на x8.0.
екрана на произволно място.
1/12
100_0001
3 Плъзгайте LCD екрана нагоре/надолу/наляво/надясно,
за да видите частта от увеличената снимка, която
желаете.
Увеличена част
X 1.3
2 За да спрете слайдшоуто, докоснете раздела за
връщане ( ).
1/12
100_0001
4 За да отмените, докоснете раздела Връщане ( ).
• Снимките, записани на други устройства и тези, редактирани
на компютър, не могат да се увеличават.
• При увеличаване не могат да се избират Следващо/
Предишно изображение.
• Всички снимки се показват непрекъснато в съответствие с
опцията за показване на слайдшоу. стр. 102
• Може да регулирате силата на фоновата музика от раздел
), докато изпълнявате слайдшоу с музика.
“Сила на звука” ( Възпроизвеждане/редактиране
62
Редактиране на видеоклипове и снимки
5 Докоснете желания елемент на подменюто.
Споделяне
• Показаният на LCD екрана списък с уеб сайтове за
При възпроизвеждане на видеоклипове или снимки можете да
ги качвате в уеб сайтове за споделяне.
споделяне може да е различен от този в ръководството.
стр. 79
Използване на раздел Споделяне
Споделяне на видеоклипове
Можете да получите достъп до последно посетения уеб сайт
за споделяне, като докоснете раздела Споделяне в дясната
част на LCD екрана. Разделът Facebook ( ) е настройката по
подразбиране.
1 Изберете режим на възпроизвеждане на видеоклипове.
стр. 56
2 Докоснете видеоклип, записан в разделителна
00:00:20/00:01:03
100_0001
способност Web/HD.
• Видеокамерата възпроизвежда видеоклипа, който сте
избрали.
3 Докоснете раздела MENU ( 00:00:20/00:01:03
).
100_0001
• Можете да споделяте видеоклипове, записани в
разделителна способност Web/HD, но не и в Full HD
(1920x1080/50i) и HD (1280x720/50p).
• Не можете да качвате видеоклипове в Picasa.
4 Докоснете Споделяне.
Споделяне
Изтриване
Изтр. My Clip
Създай My Clip
Защита
Възпроизвеждане/редактиране
63
Редактиране на видеоклипове и снимки
5 Докоснете желания елемент на подменюто.
Споделяне на снимки
• Показаният на LCD екрана списък с уеб сайтове за
1 Изберете на режим на възпроизвеждане на снимки.
споделяне може да е различен от този в ръководството.
стр. 79
стр. 56
2 Докоснете миниатюрата на желаната снимка.
Използване на раздел Споделяне
Можете да получите достъп до последно посетения уеб сайт
за споделяне, като докоснете раздела Споделяне в дясната
част на LCD екрана. Разделът Facebook ( ) е настройката по
подразбиране.
• Видеокамерата показва снимката, която сте избрали на
цял екран.
3 Докоснете раздела MENU ( 1/12
).
1/12
100_0001
100_0001
Не можете да качвате видеоклипове в YouTube.
4 Докоснете Споделяне.
Споделяне
Изтриване
Защита
Инфо за файл
Възпроизвеждане/редактиране
64
Редактиране на видеоклипове и снимки
4 Докоснете раздела Изтриване
1
Задайте режим на заснемане на видеоклипове или
режим на правене на снимки. стр. 56
2
Докоснете раздел Изтриване ( на миниатюри.
потвърждение.
5 Докоснете Да.
• Видеокамерата изтрива всички файлове с индикатора
( ) на екрана с изглед
).
• Изтритите изображения не могат да се възстановят.
• Не изваждайте картата с памет и не изключвайте
захранването по време на изтриване на видеоклип на
картата с памет. Това може да повреди носителя за
съхранение на данните или самите данни.
• Можете да работите с тази функция и в режим на цял екран
за едно изображение.
• За да защитите важни изображения от случайно изтриване,
активирайте предварително защитата на изображенията.
стр. 67
• Защитени изображения не могат да се изтриват. Първо
снемете защитата. стр. 67
• Ако ключът за защита срещу запис на картата с памет е
заключен, не можете да изтривате изображенията. стр. 17
• Функцията за изтриване не работи, ако капацитетът на
батерията е недостатъчен. Препоръчва се да използвате
адаптера за променлив ток по време на изтриване.
3 Докоснете миниатюрите.
• На избраното изображение се появява индикаторът за
изтриване ( ). При натискане на миниатюра на файл
се редуват избор ( ) и премахване на избора.
• За да изтриете всички файлове, докоснете раздел
Избери всички ( ). На всички миниатюри се появява
индикаторът за изтриване ( ).
• За да премахнете индикатора за изтриване ( ) от
всички миниатюри, докоснете раздел Изчистване ( ).
Възпроизвеждане/редактиране
.
• Появява се съобщение, което иска вашето
Може да изтриете записите един по един или наведнъж.
65
Редактиране на видеоклипове и снимки
4 Докоснете желания елемент на подменюто.
Изтр. My Clip
Можете да изтривате тагове My Clip от видеоклип, маркиран с My Clip.
1 Изберете режим на възпроизвеждане на видеоклипове.
My Clip
Начало създаване
стр. 56
Докоснете миниатюра, маркирана с My Clip ( ).
2
3 Докоснете раздел MENU ( Преглед
Отказ
)  Изтр. My Clip.
Изтриване
Изтр. My Clip
Създай My Clip
Защита
Елемент
Описание
Начало
създаване
Обединява последователно сцените, записва ги и
позиционира видеоклипа в първа позиция на изгледа с
миниатюри.
Преглежда отбелязаните сцени последователно.
Преглед
Smart BGM
• При преглеждане на сцените, отбелязани с “My Clip”, не можете
да плъзгате лентата за напредък на LCD екрана.
• Ако няма достатъчно място на носителя за създаване на нови
файлове от маркираните видеоклипове, разделът Начало
създаване засивен.
4 Докоснете Да.
• Видеокамерата ще изтрие всички маркировки от видеоклипа.
Зберете екрана с изглед на миниатюри на видеоклипове.
Създаване на My Clip в изглед на миниатюри с
видеоклипове
Създаване на My Clip
В изглед на видеоклипове с миниатюри, видеокамерата може да
извлече и комбинира маркираните сцени от всички видеоклипове,
маркирани с My Clip, и да създаде от тях един файл. Видеокамерата
може да създаде файл My Clip от видеоклипове, заснети в същата
разделителна способност. Натиснете бутона [My Clip ( )] в изглед на
миниатюри с видеоклипове.
Можете да извлечете вълнуващите сцени, отбелязани с “My
Clip”, от даден видеоклип и да ги обедините в един файл.
1 Изберете режим на възпроизвеждане на видеоклипове.
стр. 56
Бутон [My Clip ( )]
2 Докоснете миниатюра, маркирана с My Clip ( ).
3 Докоснете раздел MENU ( )  Създай My Clip.
Изтриване
Изтр. My Clip
Създай My Clip
Защита
Smart BGM
Възпроизвеждане/редактиране
66
Редактиране на видеоклипове и снимки
Защита
Smart BGM
Можете да защитавате от нежелано изтриване важни записи.
Защитените видеоклипове и снимки не се изтриват освен ако
се форматират или се снеме защитата.
Може да се радвате на музиката, когато изпълнява
видеоклипа. Ако оригиналният звук на видеоклипа е
силен, BGM съответно ще се намали. От друга страна, ако
оригиналния звук е слаб, BGM съответно ще се увеличи.
1 Задайте режим на заснемане на видеоклипове или
режим на правене на снимки. стр. 56
2 Докоснете файловете, които искате да защитите.
3 Докоснете раздел MENU ( )  Защита.
Изтриване
1 Изберете режим на възпроизвеждане на видеоклипове.
стр. 56
2 Докоснете миниатюра на видеоклип.
3 Докоснете раздел MENU ( )  Smart BGM.
Изтр. My Clip
Изтриване
Създай My Clip
Изтр. My Clip
Защита
Създай My Clip
Smart BGM
Защита
Smart BGM
4 Докоснете желания елемент на подменюто.
Елемент
Описание
Изкл.
Изключва защитата от защитено изображение.
Вкл.
Защитава индивидуални изображения.
00:00:20/00:01:03
4 Докоснете желания елемент на подменюто.
100_0001
Описание
Изключва фоновата музика.
Вкл.
Включва фоновата музика.
• Зберете екрана с изглед на миниатюри на видеоклипове.
• Можете също да приложите фонова музика лесно, като разклатите
видеокамерата по време на възпроизвеждане. Не е необходимо
ръчно да задавате опцията Smart BGM. стр. 102
• Можете да промените желаната фонова музика в менюто
Настройки. стр. 99
• Можете да работите с тази функция само в режим на цял екран за
едно изображение.
• Ако ключът за защита срещу запис на картата с памет е заключен,
не можете да зададете защита на изображенията. стр. 17
Възпроизвеждане/редактиране
Елемент
Изкл.
67
Редактиране на видеоклипове и снимки
Разделяне
Може да разделите видеоклип на две и лесно да изтриете
нежеланата част. Тази функция обединява оригиналния
видеоклип. Архивирайте важните записи отделно.
1 Изберете режим на възпроизвеждане на видеоклипове.
стр. 56
5 Докоснете раздела пауза ( ) точката на
разделянето  раздела Срязване ( ).
• Появява се съобщение, което иска вашето
потвърждение.
6 Докоснете Да.
• Избрания клип се разделя на два видео файла.
• Вторият клип на избрания видео файл се показва като
2 Докоснете миниатюра на видеоклип.
3 Докоснете раздел MENU ( )  Разделяне.
последна миниатюра.
• След разделянето може частично да изтриете
нежеланата част или да обедините с други
видеоклипове. стр. 69
Създай My Clip
Защита
Не изваждайте картата с памет и не изключвайте захранването
по време на редактиране на видеоклип на картата с памет.
Това може да повреди носителя за съхранение на данните или
самите данни.
Smart BGM
Разделяне
Инфо за файл
• Можете да работите с тази функция само в режим на екран за
едно изображение.
• Не може да разделяте файлове, маркирани със знака за защита
(
). Първо отменете защитата. стр. 67
• Изтритият видеоклип може да се отклони от точката на разделяне с
приблизително 2 секунди.
• Функцията за разделяне Разделяне не е налична при следните
условия:
- Ако общата продължителност на видеоклипа е по-малка от 6
секунди.
- Ако се опитвате да разделите секции, без да оставите по 3
секунди в началото и в края.
- Ако свободното място в паметта е по-малко от 15Mb.
- Когато броят на файловете достигне 9999.
• Зберете екрана с изглед на миниатюри на видеоклипове.
• Не можете да разделяте видеоклипове, записани в разделителна
способност Web/HD.
• Когато разделяте видеоклип с My Clip тагове, таговете My Clip
изчезват.
• Не можете да разделяте видеоклип, заснет в режим Худ. Прем.
време.
4 Потърсете точката на разделяне с разделите за
управление на възпроизвеждането.
• Раздели за управление на възпроизвеждането:
/ / / / / • Плъзнете лентата за напредък на възпроизвеждането
наляво или надясно на LCD екрана, за да се преместите
директно в точката на разделяне.
00:00:20/00:01:03 100_0001
Разделяне
Възпроизвеждане/редактиране
68
Редактиране на видеоклипове и снимки
Комбиниране
4 Докоснете раздела Можете да обедините в един два различни видеоклипа. Тъй
като тази функция редактира оригиналния файл, уверете се,
че сте направили резервно копие на важните записи.
5
потвърждение.
1 Изберете режим на възпроизвеждане на видеоклипове.
изглед на миниатюри.
) на екрана с
• Индикаторът за защита (
) ще мига, ако опитате да
разделите защитено видео. Първо отменете защитата.
стр. 67
• Първоначалните клипове няма да бъдат запазени.
• Функцията за комбиниране не е достъпна при следните
условия:
-Видеоклипове с различно качество. Записани при Разд.
спос.: Full HD 1080/50i и Разд. спос.: HD 720/50p не могат
да се комбинират.
-Размерът на файла от комбинираното видео не може да
надвишава 1.8 GB общо.
-Ако оставащата част от паметта е по-малка от 15Mb,
файловете не могат да се комбинират.
-Видеоклип, чийто формат не се поддържа от
видеокамерата.
-При изпълнение на видео файл.
• Не можете да обединявате видеоклипове, записани в
разделителна способност Web/HD.
• Когато обединявате видеоклип с My Clip тагове, таговете My
Clip изчезват.
• Не можете да обедините видеоклип, заснет в режим Худ.
Прем. време.
обединяване.
• Индикаторът ( ) и номерът на поредността се показват
за избраните видеоклипове. Докосване на миниатюрата
превключва между избиране ( ) и неизбиране на
изображението.
• Отметката на видео миниатюрата не изчезва, ако видео
файловете имат различни разделителни способности.
2
Възпроизвеждане/редактиране
• 2 видеоклипа се обединяват в избраната
Не изваждайте картата с памет и не изключвайте захранването
по време на редактиране на видеоклип, записан на носителя за
съхранение. Това може да повреди носителя за съхранение на
данните или самите данни.
3 Докоснете желаните миниатюри на видеоклиповете за
1
Докоснете Да.
последователност и се запазват като един.
стр. 56
2 Докоснете раздел Комбиниране ( .
• Появява се съобщение, което иска вашето
69
Редактиране на видеоклипове и снимки
Инфо за файл
Видеокамерата показва информация за заснетите
изображения.
1 Задайте режим на заснемане на видеоклипове или
режим на правене на снимки. стр. 56
2 Докоснете миниатюра.
3 Докоснете раздел MENU ( )  Инфо за файл.
• Появява се информация за избрания файл.
Инфо за файл
100VIDEO
HDV_0008.MP4
Дата
Времетр.
Размер
Р. спос.
:
:
:
:
01/ЯНУ/2013
00:00:05
9.56 MB
Full HD
4 За изход от менюто докоснете раздела за връщане ( ).
Възпроизвеждане/редактиране
70
Безжична мрежа
Научете се да се свързвате към безжични локални мрежи
(WLAN) и да използвате функциите.
Свързване към WLAN и конфигуриране на
мрежовите настройки...................................................... 72
Свързване към WLAN.......................................................... 72
Конфигуриране на мрежовите настройки.......................... 73
Ръчна настройка на IP адреса............................................ 74
Съвети за мрежова връзка.................................................. 75
Въвеждане на текст............................................................. 75
Изпращане видеоклипове или снимки на смартфон.... 76
Излъчване на поточно предаване от вашия
компютър........................................................................... 77
Използване на уеб сайтове за споделяне на снимки
и видеоклипове................................................................ 79
Достъп до уеб сайт.............................................................. 79
Качване на видеоклипове или снимки............................... 79
Показва видеоклипове или снимки на телевизор
с TV Link............................................................................. 80
Използване на Автоматично архивиране за изпращане
на видеоклипове или снимки......................................... 81
Инсталиране на програма за автоматично архивиране
на компютъра....................................................................... 81
Изпращане на снимки или видеоклипове на компютъра.... 81
За функцията Wakeup on LAN (WOL)............................. 82
Свързване към WLAN и конфигуриране на мрежовите настройки
Свързване към WLAN
5 Появява се екранът за настройка на Wi-Fi. Превъртете
Можете да се свържете към WLAN, като използвате AP (точка
за достъп) в зоната на безжичната услуга.
6 Запишете показания на екрана PIN код и после
1
Натиснете бутона [Начало ( )]  докоснете
Споделяне в социални мрежи.
• За да започнете процеса, трябва да имате видеоклипове
или снимки, съхранени в картата с памет на
видеокамерата, които не сте качили в социална мрежа
или сайт за управление на фото/видео файлове.
2 Докоснете раздел MENU ( до долната част на екрана и докоснете WPS PIN.
въведете PIN кода във Wi-Fi точката за достъп в
рамките на две минути.
7 Видеокамерата се свързва към мрежата, която сте избрали.
Икона
Описание
Специална AP
)  Wi-Fi настр..
Защитена AP
• Видеокамерата автоматично търси налични AP
устройства.
WPS AP
плъзнете по текущия екран надолу и докоснете Добави
Wi-Fi мрежа, за да въведете и потърсите името на
желаната AP ръчно.
Сила на сигнала
• Ако няма желана AP в списъка с AP устройства,
Опции за настройка на Wi-Fi
Опресняване на свързани AP
3 За да изберете незащитена AP или AP, която изисква
парола, докоснете AP. Ако сте избрали незащитена AP,
отидете на стъпка 7. Ако сте избрали AP, която изисква
парола, отидете на Стъпка 4.
За да изберете AP с поддръжка на WPS, докоснете
раздела до AP и отидете на Стъпка 5.
Можете да проверите силата на сигнала горе вдясно на
екрана.
Икона
• Можете да се свържете към AP с поддръжка на WPS,
като плъзнете списъка с AP надолу, докоснете WPS PBC
и после натиснете бутона [WPS] на AP устройството.
Много слаб
Слаб
4 Появява се виртуалната клавиатура. Въведете
Нормален
необходимата парола с виртуалната клавиатура. стр. 75
Когато сте готови, натиснете OK и отидете на Стъпка 7.
Безжична мрежа
Сила на сигнала
Не е свързано
Много силен
72
Свързване към WLAN и конфигуриране на мрежовите настройки
Конфигуриране на мрежовите настройки
5 Докоснете раздела Можете да конфигурирате ръчно мрежовите настройки. Отбележете,
че ръчното конфигуриране на тези настройки не е необходимо в
повечето случаи. Ако сте свързали видеокамерата към мрежата, като
сте следвали указанията на стр. 72, видеокамерата ви е направила
тези настройки и не е необходимо да ги конфигурирате ръчно.
AP.
• Дори и да са установени AP удостоверяване и кодиране на
данните, задайте режим на удостоверяване на Open или
Shared.
• Ако видеокамерата не установи AP автоматично, можете да
зададете директно свойствата на мрежата. стр. 74
• Настройките за шифроване на данни по тип удостоверяване
са следните:
- Open  Disabled или WEP
- Shared  WEP
- WPA-PSK  TKIP, AES, или Комбинация TKIP/AES
- WPA2-PSK  TKIP, AES, или Комбинация TKIP/AES
• Когато кодирането на данни е зададено на WEP или TKIP за
802.11n AP връзка, имате достъп до режим 802.11g. В режим
802.11g мрежовата връзка и скоростта не са гарантирани.
1 Натиснете бутона [Начало ( )]  докоснете
Споделяне в социални мрежи.
2 Докоснете раздел MENU ( )  Wi-Fi настр..
• Видеокамерата автоматично търси налични AP устройства.
3 Докоснете раздела до AP.
Wi-Fi настр.
Samsung 1
Samsung 2
Samsung 3
Samsung 4
4 Докоснете всяко подменю и въведете необходимата
информация.
Елемент
Описание
Удостоверяване
Изберете типа удостоверяване според настройките на
вашата AP.
Когато изберете Open или Shared, WPA се настройва
автоматично.
Шифроване на
данни
Изберете типа шифроване според настройките на вашата AP.
Мрежова
парола
Въведете паролата с виртуалната клавиатура. стр. 75
IP настройка
По подразбиране е Авто. Задайте ръчно IP адреса.
Безжична мрежа
.
• Видеокамерата се свързва към мрежата чрез избраната
73
Свързване към WLAN и конфигуриране на мрежовите настройки
5 Докоснете всеки елемент от подменюто и въведете
Ръчна настройка на IP адреса
необходимата стойност, като използвате виртуалната
клавиатура. стр. 75
С въвеждане на IP адреса можете да се свържете към WLAN
чрез AP (точка за достъп) в зоната на безжичната услуга.
1 Натиснете бутона [Начало ( )]  докоснете
Споделяне в социални мрежи.
2 Докоснете раздел MENU ( )  Wi-Fi настр..
• Видеокамерата автоматично търси налични AP
устройства.
3 Докоснете раздела до AP.
4 Докоснете IP настройка  Ръчво.
0. 0. 0. 0
Подмрежова маска
0. 0. 0. 0
Шлюз
0. 0. 0. 0
DNS сървър
0. 0. 0. 0
Описание
IP
Въведете IP адреса.
Подмрежова
маска
Въведете подмрежовата маска.
Шлюз
Въведете шлюза.
DNS сървър
Въведете DNS адреса.
6 Докоснете раздела IP настройка
IP
Елемент
.
• Видеокамерата се свързва към мрежата чрез избраната
AP.
• За повече информация за мрежовите настройки се свържете
с мрежовия администратор или доставчика на услуги.
• Мрежовите настройки може да са различни, в зависимост от
условията на мрежата.
• Не се опитвайте да се свържете към мрежа, за която нямате
разрешение за достъп.
• Използвайте напълно заредена батерия, когато работите с
мрежовите услуги.
Безжична мрежа
74
Свързване към WLAN и конфигуриране на мрежовите настройки
Съвети за мрежова връзка
• Съвместимостта на AP, която не е официално сертифицирана с Wi-Fi,
не може да се гарантира.
• Настройките на мрежовата връзка може да не са стабилни, в
зависимост от свързаната AP.
• Когато разстоянието до AP се увеличава, мрежовата връзка отнема
повече или може да се появи насичане на видеото.
• Ако има електрически уред със същата честота близо до видеокамерата,
може да предизвика интерференция с безжичната връзка.
• Ако AP не се именува с латиница, може да не се покаже в списъка или
да се покаже в развален формат или шрифт.
• За мрежовите настройки и паролата се свържете с мрежовия
администратор или доставчика на услуги.
• Буквите и цифрите на паролите могат да са различни, в зависимост от
типа шифроване.
• Възможно е да не можете да се свържете към безжичната мрежа, в
зависимост от условията.
• Търсенето на AP може да открие принтер, който поддържа безжичната
мрежа, но не можете да използвате принтера за връзка с мрежата.
• Доставчика на услуги може да ви таксува за безжичната връзка според
условията на договора между вас и доставчика на услуги.
• Наличните канали в мрежата са различни, в зависимост от региона
(страната).
• Някои страни могат да ограничат мрежовата връзка според местните
закони за радиокомуникации. Препоръчваме да свързвате вашата
видеокамера към мрежи само в страната, където сте я закупили.
• Ако името на вашата AP не е на латиница, видеокамерата може да не
локализира устройството или името да се появи грешно.
• Ако WLAN изисква удостоверяване от доставчика на услуги, възможно
е да не можете да се свържете. За да се свържете към WLAN, се
свържете с вашия доставчик на мрежови услуги.
• Ако не можете да се свържете към WLAN, опитайте друга AP от списъка
налични AP.
• Можете също да се свържете към безплатни WLAN в някои чужди страни.
• Когато изберете някоя безплатна WLAN мрежа, може да се появи
страница за влизане. Въведете вашия ИД и парола за свързване с
WLAN. За информация за регистриране или услугата, свържете се с
доставчиците на мрежови услуги.
• Внимавайте при въвеждането на лична информация за AP връзка. Не
въвеждайте информация за плащания или кредитни карти на вашата
видеокамера. Производителят не е отговорен за никакви проблеми,
свързани с въвеждането на такава информация.
Безжична мрежа
• Преди свързване с мрежата се уверете, че батерията е напълно заредена.
• Файлове, които прехвърляте на друго устройство могат да не се
поддържат от устройството. В този случай използвайте компютъра за
възпроизвеждане на файловете.
Въвеждане на текст
Можете да използвате виртуалната клавиатура за въвеждане
на информация и настройки. Докоснете желаните знаци,
цифри или символи.
I


Елемент


OK
Описание

@.
Местене на курсора.
Въвеждане на "@.".
Изтриване на последната буква.
123/!@#
ABC
В режим ABC превключване на режим 123.
В режим 123 превключване на режим със символи.
Превключете на режим на английски.
Връщане към предишния екран.

Смяна на регистъра в режим ABC.
ОК
Запаметяване на показания текст.
Въвеждане на интервал.
• Можете да въвеждате информация само на латиница, независимо
от езиковите настройки.
• Можете да въведете до 99 знака за текстово поле.
75
Изпращане видеоклипове или снимки на смартфон
Видеокамерата се свързва със смартфон, който поддържа функцията MobileLink, чрез WLAN. Можете лесно да изпращате
видеоклипове или снимки на вашия смартфон.
1 Натиснете бутона [Начало ( )]  докоснете MobileLink.
• Ако се появи изскачащото съобщение, което ви
3 На смартфона включете приложението Samsung MobileLink.
• Прочетете екранните инструкции внимателно, за да
подканва да изтеглите приложението Samsung
MobileLink, докоснете раздела Напред .
MobileLink
Ustream
Автом. архив.
Споделяне в
социални мрежи
ТВ връзка
Настройки
изберете и свържете вашия компютър.
• Смартфонът може да се включи само към един
компютър.
4 На видеокамерата докоснете Да.
• Смартфонът заявява връзката.
2
5 На смартфона изберете файловете, които да получите
•2
от компютъра.
Докоснете раздела Сподели всички или Сподели избрани , за да
изберете файлове за споделяне със смартфона.
6 На смартфона докоснете Copy (Копиране).
• Видеокамерата ще изпрати файловете на смартфона.
• Ако сте избрали раздела
Сподели избрани , докоснете
Споделяне ( ) на видеокамерата след избиране на
файловете за споделяне.
• Функцията MobileLink се поддържа от смартфони Galaxy с Android 2.2 OS или по-нова. Ако вашият смартфон използва Android 2.1 OS,
надградете го до Android 2.2 или по-нова версия. Тази функция се поддържа от и от 7 и 10,1-инчовите Galaxy Tab.
• Трябва да инсталирате приложението Samsung MobileLink на телефона или устройството, преди да използвате тази функция. Можете да
изтеглите приложението от Samsung Apps или Google Play Магазин.
• Когато в паметта на видеокамерата няма файлове, не можете да използвате тази функция.
• Можете да гледате до 1000 и да изпращате до 100 файла едновременно.
• Видеокамерата не може да изпраща видеоклипове, записани в разделителна способност 1920x1080/50i и 1920x1080/25p, на смартфон.
• ВОбщият размер на файлове, изпратени от камкордера на смартфона, е до 2 GB. Прехвърлянето на файлове може да е неуспешно, ако
няма достатъчно място на смартфона.
Безжична мрежа
76
Излъчване на поточно предаване от вашия компютър
Ustream е водещата платформа за интерактивно предаване на живо. Всеки с интернет връзка и видеокамера може да започне
да общува със своето семейство, приятели и фенове навсякъде и по всяко време. Започнете свое собствено предаване на живо
чрез уеб сайта на Ustream с вашия компютър.
• Преди да излъчвате от компютъра, трябва да създадете акаунт и списък с канали на уеб сайта на Ustream.
• Начинът на създаване на потребителски акаунт и канал може да се промени, в зависимост от правилата за работа на Ustream. За повече
информация проверете помощния център на уеб сайта на Ustream.
• Може да има няколко минути забавяне при предаването от вашата видеокамера. Скоростта може да зависи от мрежовата ви връзка и
трафика в момента на излъчването, а разделителната способност на изображението може да се влоши.
• Когато гледате видеоклип на Ustream чрез уеб сайта на Ustream от компютър, екранът на излъчването спира на пауза или не се показва
правилно, в зависимост от работата на компютъра.
• IВ режим Ustream можете да излъчвате на живо само в разделителна способност 864x480.
• За да зададете парола за всеки канал, посетете уеб сайта на Ustream и после я проверете.
• Максималното време за излъчване е 24 часа. Когато общото време на излъчване надхвърли 24 часа, видеокамерата се изключва автоматично.
• В режим Ustream можете да излъчвате на живо за 24 часа, но излъчването може да прекъсне, в зависимост от състоянието на мрежовата
връзка и уеб сайта на Ustream.
• По време на излъчване от Ustream е възможно излъчването да не се запише на сървъра на Ustream, в зависимост от състоянието на
сървъра на Ustream или мрежовата връзка.
• Функцията Ustream може да се обслужва от договора между Samsung и Ustream. Услугата може да се промени или преустанови, в
зависимост от доставчика на услугата.
Как да създадете акаунт и канал в Ustream
1. Посетете уеб сайта на Ustream (http://www.ustream.tv) от компютър.
2. Щракнете върху Sign Up на уеб страницата, попълнете формуляра за регистрация и щракнете върху
Create My Account.
3. Минете с мишката над потребителското име в горния десен ъгъл на уеб страницата и щракнете върху
Go to Dashboard.
4. Щракнете върху Create a Channel в страничната лента на уеб страницата.
5. Въведете име на канала в прозореца, който се появява, и щракнете върху Create.
6. Изберете категория и напишете кратко описание на канала в предоставения прозорец, след което щракнете върху Save.
7. Ако искате да създадете още един канал, щракнете върху Go to Dashboard  Create another channel в страничната лента вляво на уеб
страницата.
Безжична мрежа
77
Излъчване на поточно предаване от вашия компютър
1 Натиснете бутона [Начало ( )]  докоснете Ustream.
• Видеокамерата ще се опита автоматично да се свърже
3 Докоснете раздела към WLAN чрез последно използваната AP.
• Ако видеокамерата не е била свързвана досега с WLAN,
тя ще потърси наличните AP устройства. стр. 72
.
• Ако имате повече от два канала, ще се появи вашият
списък с канали. Изберете канал за излъчване.
4 Натиснете бутона [Старт/Стоп на заснемане].
• Появява се иконата за предаване на живо ( излъчването започва.
MobileLink
Ustream
Автом. архив.
Споделяне в
социални мрежи
ТВ връзка
Настройки
) и
•2
2 Въведете вашите ИД и парола, после докоснете
Влизане ( Влизане
).
• За информация за въвеждането на текст вж. “Въвеждане
на текст”. стр. 75
• За избор на ИД от писъка, докоснете
 ИД.
• Можете да влезете автоматично, ако преди сте влизали
в уеб сайта.
Безжична мрежа
5 За да спрете излъчването, натиснете отново бутона
[Старт/Стоп на заснемане].
78
Използване на уеб сайтове за споделяне на снимки и видеоклипове
Качете вашите снимки или видеоклипове на уеб сайтове за споделяне. Наличните уеб сайтове ще се покажат на компютъра.
Достъп до уеб сайт
Качване на видеоклипове или снимки
1 Натиснете бутона [Начало ( 1 Достъп до сайт са споделяне от вашата видеокамера.
2 Докоснете раздел  раздел .
)]  докоснете
Споделяне в социални мрежи.
2 Изберете уеб сайт.
• Видеокамерата ще се опита автоматично да се свърже
към WLAN чрез последно използваната AP.
• Ако видеокамерата не е била свързвана досега с WLAN,
тя ще потърси наличните AP устройства. стр. 72
Споделяне в социални мрежи
Facebook
Picasa
YouTube
3 Докоснете раздела Качване ( Качване
).
• Ако се свържете към Facebook, можете да въвеждате
коментари, като докоснете полето „Коментари“. За
информация за въвеждането на текст вж. „Въвеждане
на текст“. стр. 75
3 Въведете вашите ИД и парола, после докоснете
Влизане ( Влизане
).
• Методът на качване на снимки и видеоклипове може да е
различен, в зависимост от избрания уеб сайт.
• Ако не можете да получите достъп до уеб сайт поради защитна
стена или настройки за удостоверяване, свържете се с
мрежовия администратор или доставчика на мрежови услуги.
• Скоростта на вашата интернет връзка може да повлияе на
това колко бързо качвате или отваряте видеоклиповете и
снимките.
• Когато в паметта на видеокамерата няма файлове, не
можете да използвате тази функция.
• Можете също да качвате видеоклипове или снимки на уеб
сайтове за споделяне в режим на възпроизвеждате, като
докоснете раздела MENU ( )  Споделяне, и после
изберете желания уеб сайт.
• За информация за въвеждането на текст вж. “Въвеждане
на текст”. стр. 75
• За избор на ИД от писъка, докоснете
 ИД.
• Можете да влезете автоматично, ако преди сте влизали
в уеб сайта.
4 Докоснете раздела .
Трябва да имате съществуващ акаунт на сайта за споделяне,
за да използвате тази функция.
Безжична мрежа
79
Показва видеоклипове или снимки на телевизор с TV Link
Гледайте вашите видеоклипове или снимки на телевизор, който
поддържа функцията TV Link. Вашата видеокамера играе ролята
на сървър и можете да търсите споделените видеоклипове или
снимки с дистанционното управление на телевизора.
• На телевизора можете да възпроизвеждате само
видеоклипове или снимки, заснети от видеокамерата.
• Ефективният обхват на връзката между видеокамерата и
телевизора може да е различен, в зависимост от AP.
• Ако видеокамерата се изключи неправилно
(напр.:прекъсване на мрежата), докато възпроизвеждате
снимки или видеоклипове на телевизора, телевизорът все
още се смята за свързан към видеокамерата.
• В зависимост от размера на видео или фото файла, свързването
и показването на телевизора може да отнеме по-дълго.
• Не може да активирате тази функция, ако няма заснети
видеоклипове или снимки във вашата видеокамера.
• Когато изпълнявате HD видеоклипове на телевизора,
използвайте 802.11n AP и задайте AP на 802.11n. Важно:
Ако кодирането на данни е зададено на WEP или TKIP,
802.11g е настройката по подразбиране, така че не може да
изпълнявате висококачествени видеоклипове с качество HD
на телевизора.
• Можете да изберете до 1000 снимки и видеоклипове за
гледане на вашия телевизор. Колкото повече файлове
избирате, толкова по-бавно работи камерата. Препоръчваме
да поддържате броя на файловете под 1000.
• Тази функция може да не работи правилно на Samsung
HDTV, който няма маркировката AllShare™.
• Може да се появи насичане на видеото, в зависимост от
типа на телевизора и състоянието на мрежата.
• Ако се появи насичане, запишете видеоклиповете, които
възнамерявате да възпроизвеждате през безжичната връзка,
при по-ниска разделителна способност.
• Ако насичането става често при използване на безжична
връзка, използвайте HDMI или AV кабел. стр. 85~86
• Когато изпълнявате видеоклипове на HDTV на Samsung, който
поддържа AllShare™, ако екранът непрекъснато насича за повече
от 3 секунди, консултирайте се с център по обслужване на
клиенти на Samsung. Вж. задната обложка за телефонния номер.
• Препоръчваме да използвате мрежов кабел за свързване на
телевизора към вашата точка за достъп. Това ще минимизира
всякакво “насичане” при пряко изпълнение на съдържанието.
1 Натиснете бутона [Начало ( )]  докоснете
ТВ връзка  раздел Потвърждаване .
• Видеокамерата ще се опита автоматично да се свърже
към WLAN чрез последно използваната AP.
• Ако видеокамерата не е била свързвана досега с WLAN,
тя ще потърси наличните AP устройства. стр. 72
2
Свържете вашия телевизор към WLAN чрез AP
устройство.
• Вж. ръководството за потребителя на съответния
телевизор за повече информация.
3 На телевизора потърсете видеокамерата и разгледайте
споделените видеоклипове или снимки.
• За информация относно търсенето на видеокамерата на
телевизора и разглеждането на видеоклипове и снимки,
направете справка в ръководството за потребителя на
телевизора.
AP
Безжична мрежа
80
Използване на Автоматично архивиране за изпращане на видеоклипове или снимки
Можете да изпращате видеоклипове или снимки, които сте направили с видеокамерата, на компютър чрез безжичната мрежа.
Инсталиране на програма за автоматично
архивиране на компютъра
Изпращане на снимки или видеоклипове на
компютъра
1 Свържете видеокамерата към компютър с USB кабел.
2 Включете видеокамерата.
1 Натиснете бутона [Начало ( 2 Докоснете раздела Потвърждаване
.
• Видеокамерата ще се опита автоматично да се свърже
• Компютърът разпознава видеокамерата и Intelli-studio се
към WLAN чрез последно използваната AP.
стартира автоматично.
• Ако видеокамерата не е била свързвана досега с WLAN,
тя ще потърси наличните AP устройства. стр. 72
3 Когато на екрана на компютъра се появи изскачащият
• Ако компютърът е включен, той разпознава
прозореца за инсталационната програма Автом.
архив., щракнете върху OK.
видеокамерата и Автом. архив. се стартира автоматично.
• Ако компютърът поддържа функцията Wake on LAN
(WOL), можете да го включите автоматично, като го
потърсите от вашата видеокамера. стр. 82~83
• Програмата за автоматично архивиране се инсталира
на компютъра. Следвайте инструкциите на екрана, за да
завършите инсталирането.
3 Видеокамерата ще подготви изпращането на файлове
и ще ги изпрати на компютъра.
4 Извадете USB кабела.
5 Свържете видеокамерата към компютър отново с USB
• Не можете да избирате за изпращане отделни файлове.
Тази функция е налична само за нови файлове в компютъра.
• Напредъкът ще се покаже на монитора на компютъра.
кабела.
• Видеокамерата съхранява информация за компютъра,
• Видеокамерата ще потърси налични точки за достъп дори ако
отново се свързвате към същата точка за достъп.
• Ако изключите компютъра или извадите батерията, докато
изпращате файлове, прехвърлянето ще се прекъсне.
• Ако използвате тази функция, бутоните на видеокамерата не работят.
• Можете да свържете само една видеокамера към компютъра за
изпращане на файлове.
• Архивирането може да се отмени поради условията на мрежата.
• Видеоклиповете и снимките могат да се изпратят на компютъра
само еднократно.
• Файловете не могат да се пратят отново, ако свържете повторно
видеокамерата.
така че да може да изпраща файлове до него.
Безжична мрежа
)]  докоснете Автом. архив..
81
За функцията Wakeup on LAN (WOL)
WOL (Wakeup on LAN)
WOL е технология, която ви позволява да включите компютъра от друго местоположение през мрежова връзка или интернет или да
настроите компютъра да се включва от режим на заспиване. С функцията WOL можете автоматично да включите или събудите компютъра с
вашата видеокамера, като докоснете Автом. архив..
Настройка на компютъра да се събужда от режим на заспиване
1 Щракнете върху Старт и отворете Контролен панел.
2 Конфигурирайте настройките на връзката.
• Windows 7:
Щракнете върху Мрежа и Интернет  Мрежа и Център
за споделяне  Смяна на настройките на адаптера.
• Windows Vista:
Щракнете върху Мрежа и Интернет  Мрежа и Център
за споделяне  Управление на мрежови връзки.
• Windows XP:
Щракнете върху Мрежа и интернет връзка  Мрежова
връзка.
4 Щракнете върху раздела Конфигуриране  раздела
Управление на захранването  Позволи на това
устройство да събужда компютъра.
5 Щракнете върху OK.
6 Рестартирайте компютъра.
3 Щракнете с десния бутон върху Локална и после
щракнете върху Свойства.
Безжична мрежа
82
За функцията Wakeup on LAN (WOL)
Настройка на включване на компютъра
1 Включете компютъра и натиснете F2, докато се
6 Конфигурирайте настройките на връзката.
• Windows 7:
рестартира.
Щракнете върху Мрежа и Интернет  Мрежа и Център
за споделяне  Смяна на настройките на адаптера.
• Windows Vista:
Щракнете върху Мрежа и Интернет  Мрежа и Център
за споделяне  Управление на мрежови връзки.
• Windows XP:
Щракнете върху Мрежа и интернет връзка  Мрежова
връзка.
• Повява се менюто за настройка на BIOS.
2 Изберете раздел Advanced (Разширени)  Power
management Setup (Настройка на управление на
захранването).
3 Изберете Resume on PME (Подновяване при PME) 
Enabled (Активиран).
4 Натиснете F10 за запис на промените и продължаване
на рестартирането.
7 Изберете драйверите, свързани с мрежовия адаптер.
8 Щракнете върху раздел Advanced (Разширени) и
настройте менюто WOL.
5 Щракнете върху Старт и отворете Контролен панел.
Всякакви промени в настройките на BIOS на компютъра, освен тези, описани по-долу, могат да повредят компютъра. Производителят не е
отговорен за повреди, причинени от промени в настройките на BIOS на компютъра.
• Не можете да използвате тази функция през защитна стена или ако е инсталирана програма за защита.
• За включване на компютъра с функцията WOL компютърът трябва да има активна връзка към LAN. Уверете се, че индикаторната
лампичка на LAN порта на компютъра свети, което показва, че LAN връзката е активна.
• В зависимост от модела на компютъра, е възможно видеокамерата да не събуди компютъра.
• В зависимост от компютъра или драйверите на ОС, името на менюто за WOL настройки може да са различни.
- примерни имена на менюта за настройка: Активиране на PME, Wake on LAN и т.н.
- примерни стойности на менюта за настройка: Активиране, Magic packet и т.н.
Безжична мрежа
83
Използване с други
устройства
Научете как да свързвате видеокамерата с вашия ТВ,
VCR или DVD/HDD рекордер, фото принтер или компютър.
Свързване към телевизор.............................................. 85
Свързване към телевизор с висока детайлност................ 85
Свързване към обикновен телевизор................................. 86
Гледане на екрана на телевизора...................................... 87
Дублиране на видеоклипове на VCR или DVD/HDD
рекордери........................................................................... 88
Прехвърляне на файлове в компютър с Windows..... 89
Прехвърляне на файлове с Intelli-studio............................ 90
Прехвърляне на файлове чрез свързване на
видеокамерата като сменяем диск..................................... 94
Свързване към телевизор
Свързване към телевизор с висока детайлност
4 Изберете източник на входния сигнал за телевизора,
за да му позволите да разпознае свързаната
видеокамера.
Можете да гледате видеоклипове с висока детайлност (HD),
записани в разделителна способност с висока детайлност, като
използвате HDTV. Тази видеокамера поддържа HDMI изход, което
позволява прехвърляне на видеоклипове с висока детайлност.
Използване на микро HDMI кабел
• Направете справка в ръководството с инструкции на
телевизора за информация за превключване на входа
на телевизора.
5 Изберете режима за възпроизвеждане на вашата
видеокамера и започнете възпроизвеждането на
видеоклипове. стр. 56~62
HDTV
Разбиране на HDMI
HDMI (Висококачествен мултимедиен интерфейс) е компактен аудио/
видео интерфейс за прехвърляне на некомпресирани цифрови данни.
Видеокамера
Какво е функцията Anynet+?
Можете да използвате същото дистанционно управление
за устройства, поддържащи функцията Anynet +. Можете
да използвате функцията Anynet +, ако видеокамерата е
свързана с HDMI кабел с телевизор, поддържащ Anynet+. За
повече информация, вижте ръководството за потребителя на
телевизора, поддържащ Anynet+.
Поток на сигнала
Микро HDMI кабел
• Тази видеокамера е снабдена с меню функция Ръководство ТВ
свърз.. Ако се опитате да свържете видеокамерата с телевизор
(без да използвате ръководството за потребителя), използвайте
меню функцията Ръководство ТВ свърз.. стр. 104
• Можете да използвате само микро HDMI кабел тип D към A с тази
видеокамера.
• HDMI гнездото на вашата видеокамера се използва само за изход.
• Ако поддържащият Anynet+ телевизор е свързан с видеокамерата,
включването на видеокамерата може да доведе до включване на
телевизора. (Функция Anynet+) Ако не искате да използвате тази
функция, задайте Anynet+ (HDMI-CEC) на Изкл.. стр. 104
• Когато видеокамерата е свързана към телевизора с микро HDMI
кабел, безжичната функция не работи.
1 Включете видеокамерата.
• Ако не включите първо видеокамерата, видеокамерата
може да не успее да разпознае свързания телевизор.
• Използвайте адаптера за променлив ток, когато
свързвате видеокамерата към телевизора.
2
3 Свържете видеокамерата към телевизора с микро
Изберете HDMI ТВ-изх.. стр. 103
HDMI кабел.
Използване с други устройства
85
Свързване към телевизор
Свързване към обикновен телевизор
Можете да гледате изображенията, записани с вашата
видеокамера на обикновен телевизор, поддържащ стандартна
детайлност на изображението. Тази видеокамера поддържа
композитен изход за прехвърляне на видеоклипове със
стандартна детайлност.
Свързване на A/V кабел за композитния изходен сигнал
1 Свържете видеокамерата към телевизора си с A/V кабела.
2 Изберете източник на входния сигнал за телевизора,
за да му позволите да разпознае свързаната
видеокамера.
• Направете справка в ръководството с инструкции на
телевизора за информация за превключване на входа
на телевизора.
3 Изберете режима за възпроизвеждане на вашата
видеокамера и започнете възпроизвеждането на
видеоклипове. стр. 56~62
Обикновен телевизор
• Проверете състоянието на връзката между видеокамерата и
телевизора - на екрана на телевизора може да не се показва
правилна информация, ако свързването не е правилно.
• Когато свързвате към телевизор с помощта на A/V кабел, спазвайте
съответствието между цветове на кабели и цветове на гнезда.
• В зависимост от телевизора цветът за “видео” може да е
зелен. В този случай свържете жълтия щекер на A/V кабела
към зеленото гнездо на телевизора.
• Когато видеокамерата е свързана към телевизора с повече от
един кабел, изходният сигнал се възприема в ред на приоритети.
-HDMI  Аудио/видео (Композитен) изход
• Тази видеокамера е снабдена с меню функция Ръководство ТВ
свърз.. Ако се опитате да свържете видеокамерата с телевизор
(без да използвате ръководството за потребителя), използвайте
меню функцията Ръководство ТВ свърз.. стр. 104
• Ако телевизорът разполага само с едно аудио гнездо (Моно
звук), свържете жълтия щекер на A/V кабела към “видео”
гнездото, белия щекер към “аудио” гнездото, а червения
щекер оставете несвързан.
• Изображенията, записани с качество на висока детайлност
(Full HD 1080/50i or HD 720/50p) се възпроизвеждат с
качество на стандартна детайлност.
Видеокамера
Поток на сигнала
Аудио/видео кабел
Тип стерео
VIDEO
Тип моно
AUDIO
L
VIDEO
Жълт
Жълт
AUDIO
R
Бял
Червен
Бял
Използване с други устройства
86
Свързване към телевизор
Гледане на екрана на телевизора
Показаното изображение зависи от екранното съотношение на телевизора
Съотношение при запис
Изглед на широкоекранен (16:9)
телевизор
Изглед на 4:3 телевизор
Изображения, записани при
съотношение 16:9
• Задайте умерено ниво на силата на звука. Ако силата на звука е твърде висока, видео информацията може да включва шум.
• Ако TV дисплей е зададено на Изкл., на телевизионния екран не се показват OSD (On Screen Display) менюта. стр. 103
Използване с други устройства
87
Дублиране на видеоклипове на VCR или DVD/HDD рекордери
Записаните с видеокамерата видеоклипове могат да бъдат презаписани на VCR или DVD/HDD рекордер.
3 Започнете възпроизвеждането на вашата видеокамера
VCR или DVD/
HDD рекордер
и го запишете на записващото устройство.
• Вижте също и ръководствата с инструкции,
предоставени с вашите записващи устройства за повече
детайли.
Видеокамера
4 Когато презаписът завърши, спрете записващото
устройство, а след това и вашата видеокамера.
• Видеоклиповете, записани на тази видеокамера може да
се презаписват чрез свързване с компонентния A/V кабел.
Всички записани видеоклипове ще бъдат презаписани със
SD (Стандартна детайлност) качество на изображението,
независимо от разделителната способност на записване.
• Не можете да презаписвате в записващото устройство през
HDMI кабел.
• За да копирате видео, записано с HD (висока детайлност)
качество на изображението, използвайте вградения софтуер
във вашата видеокамера и копирайте изображенията в
компютъра. стр. 90
• Понеже презаписването се извършва чрез аналогов пренос
на данни, качеството на изображението може да бъде
влошено.
• За да скриете екранните индикатори (Като брояч и др.) на
екрана на монитора на свързаното устройство, задайте TV
дисплей: Изкл.. стр. 103
• За да запишете датата и часа, покажете ги на екрана.
стр. 103
Поток на сигнала
Аудио/видео кабел
1 Свържете вашата видеокамера със записващото
устройство (VCR или DVD/HDD рекордер) посредством
предоставения A/V кабел.
• Свържете вашата видеокамера към входящите гнезда
на записващото устройство.
• Ако вашето записващо устройство има превключвател
за входен сигнал, задайте го за режим на вход.
2 Поставете устройството за съхранение в записващото
устройство.
Използване с други устройства
88
Прехвърляне на файлове в компютър с Windows
Intelli-studio е вградена програма, която ви позволява да възпроизвеждате и редактирате файлове. Можете да качвате файлове в
уеб сайтове, например в YouTube или Flickr.
Системни изисквания
• Посочените по-горе системни изисквания са препоръчителни.
Дори системи, които задоволяват изискванията, не
гарантират работата, в зависимост от системата.
• Записването или редактирането на филми може да е трудно
на по-бавен компютър от препоръчваните.
• Когато версията DirectX на вашия компютър е по-ниска от
9.0c, инсталирайте програмата с версия 9.0c или по-висока.
• Препоръчва се прехвърляне на записаните видео данни
на компютъра преди възпроизвеждане или редактиране на
данните.
• За да направите това, е нужно лаптопът да е с по-високи
системни параметри от настолен компютър.
• Intelli-studio не е съвместимо с Mac OS.
• В 64-bit битова среда на Windows XP, Windows Vista и
Windows 7, Intelli-studio може да се инсталира и работи като
32-битова програма.
Компютърът ви трябва да отговаря на следните изисквания,
за да работи с Intelli-studio:
Елемент
Показване
OS
Microsoft Windows XP SP2, Windows Vista,
Windows 7 или по-висок клас
CPU
Intel® Core 2 Duo® 1,66 GHz или по-висок клас
е препоръчително AMD Athlon™ X2 Dual-Core
2,2 GHz или по-висок клас е препоръчително
(Лаптоп: Препоръчва се Intel Core 2 Duo
2,2 GHz или AMD Athlon X2 Dual-Core
2,6 GHz или по-бърз)
Видеокарта
Препоръчва се 1 GB и повече
Показване
NVIDIA GeForce 8500 GT или по-висок клас
ATI Radeon HD 2600 серии или по-високи
Покажи
1024 x 768, 16-битов цвят или по-висок
(1280 x 1024, 32-битов клас е
препоръчителен)
USB
микро USB 2.0
Direct X
DirectX 9,0c или по-висок клас
Препоръчителна
карта с памет
6MB/s (Клас 6) или по-бърза
Използване с други устройства
Samsung не отговаря за никакви щети, причинени от
използването на компютър, който не отговаря на изискванията,
например компютър, който сте сглобили сами.
89
Прехвърляне на файлове в компютър с Windows
Прехвърляне на файлове с Intelli-studio
Изваждане на USB кабела
След като приключите с прехвърлянето на данни, уверете се,
че изваждате кабела по следния начин:
Когато свържете видеокамерата към компютъра с USB кабел,
Intelli-studio се стартира автоматично.
Стъпка 1. Свързване на USB кабела
1. Щракнете върху иконата Safely Remove Hardware върху
лентата на задачите.
1 Задайте PC софтуер на Вкл.. стр. 104
2 Свържете HD видеокамерата към компютъра с USB
2. Изберете USB Mass Storage Device, и след това щракнете
върху Stop.
3. Ако се появи прозорецът Stop a Hardware device щракнете
върху OK.
кабел.
• Появява се нов екран за запис на файл с основния
4. Откачете USB кабела от видеокамерата и компютъра.
прозорец на Intelli-studio. Ако видеокамерата ви няма
файлове, изскачащият прозорец за запаметяване на
нови файлове няма да се появи.
• В зависимост от вашия тип компютър, прозорецът на
съответния сменяем диск се появява.
• Използвайте предоставения USB кабел. (Предоставен от
Samsung)
• Свържете USB кабела, след като проверите дали е правилна
ориентацията при поставяне.
• Препоръчваме да се използва адаптерът за променлив ток
като източник на захранване, а не батерията.
• Когато USB кабелът е свързан, включването и изключването
на видеокамерата с памет може да предизвика неизправност
в компютъра.
• Ако извадите USB кабела от компютъра или видеокамерата
по време на прехвърляне на данни, Прехвърлянето на данни
ще спре и данните могат да бъдат повредени.
• Ако свържете USB кабела към компютъра чрез USB
концентратор или едновременно свържете USB кабела
заедно с други USB устройства, възможно е видеокамерата
да не работи правилно. В такъв случай извадете всички USB
устройства от компютъра и свържете отново видеокамерата.
• В зависимост от вашия тип компютър, програмата Intellistudio може да не се стартира автоматично. В такъв случай,
отворете желаното CD-ROM устройство, където се намира
програмата Intellistudio в My Computer (Моя компютър) и
стартирайте iStudio.exe.
3 Щракнете Да, процедурата по качването ще е
завършена и следният изскачащ прозорец ще се
появи. Щракнете върху Да за потвърждаване.
• Ако не искате да записвате нов файл, изберете Не.
Използване с други устройства
90
Прехвърляне на файлове в компютър с Windows
Стъпка 2. За основния прозорец на Intelli-studio
За подробности, изберете Help  Help от
екрана на Intelli-studio.
Когато се стартира Intelli-studio, в основния прозорец се
показват миниатюри на видеоклипове и снимки.
1
2
3
4
5
6
7
Не.
Елементи на менюто
2
Показване на файлове в избраната папка.
3
Превключване в режим Редактиране на снимки.
4
Превключване в режим Редактиране на видеоклипове.
5
Превключване в режим на Споделяне.
9
6
Увеличаване или намаляване на миниатюрите в списъка.
0
7
Изберете тип файл.
8
Преглед на видеоклиповете и снимките от избраната папка
на вашия компютър.
9
Показване или скриване на видеоклипове и снимки от
свързаното устройство.
0
Преглед на видеоклиповете и снимките от избраната папка
на устройството.
!
Преглеждане на файловете като миниатюри или върху карта
@
Търсене на папки на свързаното устройство.
#
Търсене на папки, записани на вашия компютър
$
Преминаване към предишната или следващата папка
%
Разпечатвайте файлове, разглеждайте файлове на карта
и съхранявайте файлове в Диспечер на съдържанието,
регистрирайте лица или опреснявайте диспечера.
%
$
#
Описание
1
8
@
!
• Ако инсталирате Intelli-studio на вашия компютър, програмата
ще стартира по-бързо. За да инсталирате програмата,
изберете Tool  Install Intelli-studio on PC.
• Можете да актуализирате до най-новата версия на софтуера
Intelli-studio, като щракнете върху Web Support  Update
Intelli-studio  Start Update.
• Вграденият в компютъра софтуер Intelli-studio е
предназначен за домашна употреба. Не е за прецизно
или промишлено производство. За тези приложения
препоръчваме софтуер за редактиране, предназначен за
професионална употреба.
Използване с други устройства
91
Прехвърляне на файлове в компютър с Windows
Стъпка 3. Възпроизвеждане на видеоклипове или снимки
Можете да възпроизвеждате записите лесно, използвайки
приложението Intelli-studio.
1 С Intelli-studio щракнете върху желаната папка, за да
се покажат вашите записи.
• Видео или фото миниатюри се появяват на екрана
според избрания източник.
2 Изберете видеото или снимката, което желаете.
• Може да проверите информацията за файла, като
движите мишката над файла.
• Еднократно щракване върху видео миниатюра ще покаже
възпроизвеждането в рамките на самата миниатюра,
което ви позволява да търсите лесно видеоклипове.
Стъпка 4. Редактиране на видеоклипове или снимки
С Intelli-studio, можете да редактирате видеоклиповете или
снимките по различни начини. (Change Size, Fine-Tuning,
Image Effect, Insert Frame и т.н.) Преди да редактирате снимки
или видеоклип с Intelli-studio, направете резервно копие на
съответния файл и го запаметете в компютъра за безопасно
съхранение, като използвате Моят компютър или Windows
Explorer.
1 Изберете видеоклиповете или снимките, които искате
да редактирате.
2 Щракнете Movie Edit ( ) или Photo Edit ( ) според
избрания файл в Intelli-studio браузъра.
3 Изберете видеоклипа или снимката, които искате да
• Избраният файл се появява в прозореца за
изпълните и после щракнете двукратно за възпроизвеждане.
• Възпроизвеждането започва и се появяват неговите
контроли.
редактиране.
3 Редактиране на видеоклип или снимка с помощта на
множество функции за редактиране.
Следните формати, са поддържаните за Intelli-studio:
-Видео формати: MP4 (Видео: H.264, Аудио: AAC), WMV (WMV
7/8/9)
-Фото формати: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
Използване с други устройства
92
Прехвърляне на файлове в компютър с Windows
Стъпка 5. Споделяне на видеоклипове/снимки онлайн
4 Щракнете върху Upload, за да започнете качването.
Можете да споделите вашето съдържание с целия свет, като
качвате снимки и видео файлове директно на уеб сайт само с
едно щракване.
браузъра на избрания сайт или изскачащ прозорец, в
който да се въведе вашият идентификатор и парола.
• Появява се изскачащ прозорец за отваряне на уеб
1 Изберете желаните видеоклип или снимка за
споделяне.
2 Щракнете върху раздела Share ( ) на браузъра.
• Избраният файл се появява на прозореца за споделяне.
5 Въведете вашето ID и паролата, за да получите
достъп.
• Достъпът до съдържанието на уеб страницата може да
е ограничено в зависимост от средата ви за достъп до
интернет.
3 Щракнете върху уеб сайта, на който искате да качите
Времето на заснемане и разрешената големина за качване на
видеофилми може да се променя в зависимост от правилата на
уеб сайта.
файлове.
• Можете да изберете YouTube, twitter, Flickr, Facebook,
Picasa, E-mail, или друг уеб сайт, който желаете да
зададете за вашето управление на сайт.
Използване с други устройства
93
Прехвърляне на файлове в компютър с Windows
Прехвърляне на файлове чрез свързване на видеокамерата като сменяем диск
Може да копирате видео или фото файлове, записани от видеокамерата на компютър Windows, като свържете USB кабел към
видеокамерата.
Гледане на съдържанието на носител за съхранение
4 Появяват се папките на носителя на памет.
• Различните типове файлове се съхраняват в различни
1 Задайте PC софтуер и Изкл.. стр. 104
2 Поставете картата с памет. стр. 16
3 Свържете видеокамерата към компютъра с USB кабел.
папки.
стр. 90
• След малко на екрана на компютъра се появява
Снимки Видеоклипове
прозорец Removable Disk или Samsung.
• Изберете Open folders to view files using Windows
Създаване на данни
Explorer и щракнете върху OK.
Системни данни
5 Копирайте и поставяйте или плъзгайте и пускайте
файлове от носителя за съхранение на вашия
компютър.
• Ако не се появи прозорец Removable Disk, проверете връзката
(стр. 90) или изпълнете стъпки 1 и 4 отново. Когато сменяемият
диск не се появи автоматично, отворете папката за сменяем диск
от My Computer.
• Ако твърдият диск на свързаната видеокамера не се отваря
или контекстното меню на мишката при щракане с десен бутон
(отваряне или разглеждане) изглежда повредено, има вероятност
вашият компютър да е заразен с вируса Autorun. Препоръчително
е да актуализирате антивирусния софтуер спрямо последната
версия.
• В зависимост от функциите на видеокамерата, може да се
създадат допълнителни папки.
Използване с други устройства
94
Прехвърляне на файлове в компютър с Windows
Видео файл (H.264) 1
Фото файл
• Видео с качество HD е с формат HDV_####.MP4.
• Номерът на файл автоматично нараства, когато се създаде
нов файл с филмово изображение.
• В една папка се създават 9,999 файла. Нова папка се
създава, когато са създадени. повече от 9,999 файла.
• Имената на папките се дават в реда 100VIDEO, 101VIDEO.
Максималният брой папки е 999.
• С използване на продукта на носителя могат да се създадат
максимум 9,999 файла.
Фото файл 2
• Както при видео файлове, номерът на файла нараства
автоматично при създаване на нов файл със снимка.
• Снимките са във формат SAM_####.JPG.
• Имената на папките се дават в реда 100PHOTO,
101PHOTO.
Използване с други устройства
Фото файл
• Видео файловете се компресират във формат H.264.
Разширението на файла е “.MP4”.
• Вижте страница 98 за разделителната способност на
видеото.
Фото файлове
• Фото изображенията се компресират във формат JPEG
(Joint Photographic Experts Group). Разширението на файла
е “.JPG”.
• Вижте страница 98 за разделителната способност на
снимката.
• Наименованията на файловете следват DCF (Правило за
проектиране за файлова система за камера).
• Името на видео файл, заснет от видеокамерата не трябва
да се променя, тъй като правилното изпълнение от
видеокамерата изисква оригиналното име и папка.
95
Настройки
Вж. елементите, за да конфигурирате настройките на
вашата видеокамера.
Меню Настройки............................................................... 97
Достъп до менюто с настройки........................................... 97
Снимане................................................................................ 98
Възпроизвеждане................................................................ 99
Дисплей.............................................................................. 102
Свързване........................................................................... 104
Общи................................................................................... 105
Меню Настройки
3 Докоснете подменю.
Достъп до менюто с настройки
• Функцията OIS Duo се използва тук като пример.
Инструкциите по-долу са примери кат да получите достъп
и използвате елементите на менюто Настройки. Когато
получавате достъп и използвате други елементи от менюто
Настройки (стр. 98~107), използвайте примерите за
напътствие.
1 Натиснете бутона [Начало ( Настройки.
Снимане
Разд. спос.
Photo Resolution
OIS Duo
Теле Макро
)]  докоснете
4 Докоснете желания елемент на подменюто.
2 Докоснете меню.
OIS Duo
Изкл.
Настройки
Вкл.
Снимане
Плюс
Възпроизвеждане
Дисплей
Свързване
Меню
5 За изход от менюто докоснете раздела за връщане ( Описание
Снимане: Настройте елементите в режим на заснемане
на снимки или видеоклипове. стр. 98~99
Възпроизвеждане: Настройте елементите в режим на
възпроизвеждане на снимки или
видеоклипове. стр. 99~102
Дисплей: Персонализиране на настройките на дисплея.
стр. 102~103
Свързване: Настройте елементите за връзка. стр. 104
Общи: Сменете настройките на вашата видеокамера, като
формат на паметта и фабричните. стр. 105~107
Настройки
97
).
Меню Настройки
Снимане
* : Стойност по подразбиране
Елемент
* : Стойност по подразбиране
Описание
Настройка разделителната способност на
видеоклипа.
• Full HD 1080/50i* ( ): Заснема във формат
Full HD (1920x1080/50i).
• HD 720/50p ( ): Заснема в HD формат
(1280x720/50p).
• Web/HD ( ): Заснема в Web/HD формат за
качване на видеоклипове на уеб сайтове за споделяне.
Разд. спос.
Photo
Resolution
Елемент
Описание
OIS Duo
Настройка за компенсация на разклащането/
размазването на видеокамерата.
• Изкл.*: Дезактивира функцията.
• Вкл. ( ): Функцията OIS Duo се активира за
компенсиране на клатенето на камерата.
• Плюс ( ): Активира функцията.
• 50i означава, че записът се извършва в презредова
развивка при 50 кадъра в секунда.
• 50p показва, че видеокамерата ще записва при
прогресивен режим на сканиране при 50 кадъра в секунда.
• Записваните файлове се кодират с променлива
побитова скорост (VBR). VBR е система за кодиране,
която автоматично настройва побитовата скорост в
зависимост от записвания образ.
• Наличното време за заснимане на видеоклипове се
различава в зависимост от избраната разделителна
способност за видеоклипове. стр. 19
• Видеоклиповете, записани в разделителна способност Web/
HD се изпълняват в разделителна способност 1280X720/50p
в изглед на миниатюри и в разделителна способност WQGA
(432x240/25p) в режим Споделяне в социални мрежи. стр. 79
Настройка снимане на изображения отблизо на
много малки предмети.
• Изкл.*: Дезактивира функцията.
• Вкл. ( ): Можете да фокусирате върху
малка част от голям обект под телескопичен
ъгъл.
Настройка разделителната способност на
снимката.
): Заснема с
• 5.3M 3072X1728* ( разделителна способност 3072x1728.
• 2M 1920X1080 ( ): З аснема с
разделителна способност 1920x1080.
Теле Макро
• Броят на изображенията, които може да бъдат
записани, зависи от записващата техника. стр. 19
• Фото изображения, които са записани на вашата
HD видеокамера, може да не се възпроизведат
правилно на други цифрови устройства, които не
поддържат този размер на снимка.
Настройки
OIS Плюс подобрява оптичното стабилизиране на
изображенията, като позволява на обектива на камерата
да превключва на по-широк обхват от движения чрез
мащабиране. Това позволява на видеокамерата да
компенсира по-големите разклащания и да предоставя
смайващо качество на изображенията.
98
• При заснемане в режим Теле макро, скоростта на
фокуса може да се понижи.
• Използвайте статив (Не е включен в комплекта),
за да не допуснете треперене на ръцете в режима
Теле макро.
• При заснемане в режим Теле макро избягвайте
сенките.
• Със скъсяването на разстоянието до обекта зоната
на фокус става по-тясна.
• Когато разстоянието между видеокамерата и
обекта е твърде малко и видеокамерата не може да
фокусира, натиснете бутона [Увеличаване (W)] и
регулирайте фокалното разстояние между тях.
• Когато функцията Теле Макро е Вкл. и видеокамерата
увеличава обект в режим на увеличаване, минималното
фокусно разстояние между видеокамерата и обекта е
50 см (19,7 инча).
Меню Настройки
Снимане
Възпроизвеждане
* : Стойност по подразбиране
Елемент
* : Стойност по подразбиране
Елемент
Описание
Настройка за повишаване на степента на
увеличение, която е достъпна с варио обектива.
• Изкл.*: Деактивира функцията за цифрово
увеличение, така че остава само оптичното
увеличение (и intelli-zoom).
• Вкл.: Активира още по-голямо цифрово увеличение.
Цифрово
увел.
Миниатюра
При цифрово увеличаване, изображението се
обработва цифрово повече отколкото при режими
на оптично увеличаване.Така че разделителната
способност може да се понижи.
Горната част на лентата
показва зоната на цифрово
увеличение. Зоната на
увеличение се появява, когато
натиснете бутона [Увеличаване
(T/W)] или използвате раздел
).
Увеличаване ( Задава специфичен стил на възпроизвеждане
според вашите предпочитания.
• Изпълнение всч* ( ): Изпълнява видеоклипове в
Цифров диапазон
Оптичен диапазон
последователност от избрания до последния, след
което се връща в индекса с миниатюри.
Опция
• Изпълнение едно ( ): Възпроизвежда избрания
изпълнение
видеоклип и се връща към изгледа на индекс с
миниатюри.
видео
• Повторение на всч ( ): Изпълнява непрекъснато
всички видеоклипове, докато не се докосне раздел ( ).
• Повторение едно ( ): Изпълнява непрекъснато
само избрания видеоклип, докато не се докосне
).
раздел ( Задаване на прилагане на цифрови ефекти с
разклащане на видеокамерата.
• Изкл.*: Дезактивира функцията Разклащане.
• Вкл.: Активира функцията Разклащане. При
всяко разклащане на видеокамерата в режим
Худ. филм последователно се прилагат
цифрови ефекти.
●
00:
00:
00
[25
3М
Задава 3x3 или 4x4 като екран на изглед на
миниатюри.
• 3X3*: Показва тип 3x3 като екран на изглед
на миниатюри.
• 4X4: Показва тип 4x4 като екран на изглед на
миниатюри.
Можете да промените Миниатюра на 3x3 или
4x4, като натиснете бутона [Увеличаване (T/W)] в
изглед на миниатюри.
Индикатор на мащабиране
Разклащане
Описание
Опция
Smart BGM
ин.
]
● 00:00:00 [253Мин.]
Задаване на желаната фонова музика
при възпроизвеждане на видеоклип. Във
видеокамерата има 20 музикални парчета, от
Котешки марш до Годишните времена. Опцията
Произволен възпроизвежда произволно от
Котешки марш до Годишните времена.
Можете да се радвате на външни песни, като ги
запишете на картата с памет, както и на 20 музикални
парчета в опцията Опция Smart BGM на вашата
видеокамера. стр. 100~101
Настройки
99
Меню Настройки
Възпроизвеждане
Използване на външни песни като фонова музика (Smart BGM II)
Можете да се радвате на външни песни, като ги запишете на картата с памет, както и звуците в Опция Smart BGM на вашата
видеокамера.
За задаване на външни песни като фонова музика
Трябва да преобразувате вашите песни в съвместим формат
с програмата Intelli-studio, вградена във вашата видеокамера,
за да се разпознаят от нея.
1 Свържете видеокамерата към компютър с USB кабел,
за да стартирате програмата Intelli-studio. стр. 90
2 Щракнете върху Tool на екрана на Intelli-studio 
Sending song for Smart BGM.
5 Когато прехвърлянето завърши, щракнете върху OK.
• Можете да запаметите до 5 преобразувани песни в
картата с памет на видеокамерата.
6 Песента, която се записва на картата с памет, се
появява в менюто Опция Smart BGM в режим на
възпроизвеждане на видеоклипове. стр. 99
3 Щракнете върху Browse на екрана на Smart BGM, за
да изберете желаната песен.
Опция Smart BGM
Песента на Солвейг
4 Сменете името на песента, която трябва да се разпознае
Годишните времена
от видеокамерата, и после щракнете върху Send  Да.
NewBGM1
• Песента се преобразува в m4a и се прехвърля на
Произволен
картата с памет във видеокамерата.
Настройки
100
Меню Настройки
Възпроизвеждане
За видеокамери, които се продават в Европа, трябва
да запишете външните песни, както следва.
Използване на външни песни като фонова музика
(Smart BGM II)
ЗА изтриване на външни песни от картата с памет
1
Следвайте стъпки 1~3, както е на
фигурата отляво.
2
Смяна на името на външната песен
 Изберете местоположение,
където да я запишете  щракнете
върху Convert  Да.
Можете да изтривате външни песни от Manage BGM в екрана
на Smart BGM или от папката BGM на картата с памет.
• BGM папката се създава
автоматично в избраното
местоположение и външната
песен се преобразува в m4a файл
и се записва в BGM папката.
3
4
Свързване на карта с памет към компютъра  копирайте
BGM папката (включително преобразуваните външни песни)
от компютъра на картата с памет  извадете картата от
компютъра и я поставете във видеокамерата.
В менюто Опция Smart BGM в режим на
възпроизвеждане на видео изберете външна песен като
фонова музика.
ЗА изтриване на външни песни от картата с памет
1
2
Извадете картата с памет от видеокамерата и я
свържете към компютъра.
Изтрийте желаните външни песни от BGM папката.
• Видеокамерата може да разпознава външните песни,
преобразувани само от програмата Intelli-studio.
• Файловите формати на външните песни, които се преобразуват от
програмата Intelli-studio, са mp3 и m4a. Някои MP3 файлове могат
да не се поддържат.
• Външните песни се записват в BGM папката на картата с памет.
• Ако прехвърлите преобразуваните m4a файлове в BGM папката
на картата с памет, можете да ги използвате като Smart BGM.
Настройки
101
Меню Настройки
Възпроизвеждане
Дисплей
* : Стойност по подразбиране
* : Стойност по подразбиране
Елемент
Елемент
Описание
Опция на
слайдшоу
Задайте опциите за изпълнение на слайдшоу и
докоснете раздела .
• Музика: Може да включите/изключите
фоновата музика. При стартиране на
слайдшоу започва да се изпълнява 20
мелодии в разбъркан ред.
• Интерв.: Снимките се изпълняват
непрекъснато в зададения интервал на
слайдшоу 1 сек. или 3 сек..
• Ефект: Продължително възпроизвежда
снимки с ефект на плавно появяване/плавно
изчезване.
Задаване на изпълнение на фонова музика с
разклащане на видеокамерата.
• Изкл.*: Дезактивира функцията Разклащане.
• Вкл.: Активира изпълнението на фонова
музика с разклащане на видеокамерата при
възпроизвеждане на видеоклип.
Задаване на яркостта на LCD екрана.
Докоснете раздела / между 0 и 10.
Яркост на
LCD
Водач
Разклащане
00:
00:
20/
00:
01:
03
100
_00
01
00:00:20/00:01:
03
• Ако наоколо е твърде ярко, регулирайте
яркостта на LCD екрана.
• Регулирането на LCD екрана не влияе на
действителния запис.
• Поя-яркият LCD екран консумира повече
енергия.
Задаване на решетка, която да ви помогне за
съставите сцена.
• Изкл.* ( ): Дезактивира функцията.
• Кръст ( ): Поставянето на обекта
в централната кръстосана точка го
позиционира в средата на кадъра.
• Мрежа ( ): За снимане на няколко обекта.
Поставянето на обектите в или в близост до
кръстосаната матрица създава балансирана
композиция.
• Зона на безопасност ( ):
Позиционирането на обектите в рамките на
правоъгълната безопасна зона гарантира, че
ще бъдат заснети.
• Позиционирайте обекта в точката на пресичане
на шаблона, за да балансирате композицията
на изображенията.
• Шаблонът на екрана не се появява на
действителния запис.
100_0001
0001
3
Описание
100_
01:0
/00:
0:20
00:0
Настройки
102
Меню Настройки
Дисплей
* : Стойност по подразбиране
Елемент
Показване
дата/ч.
Описание
Задаване на датата и часът да се показват на
дисплея на видеокамерата.
• Изкл.*: Информацията за текущата дата и
час не се показва.
• Дата: Показва текущата дата.
• Час: Показва текущия час.
• Дата и час: Показва текущите дата и час.
* : Стойност по подразбиране
Елемент
Описание
HDMI ТВизх.
Задаване HDMI видео изхода да съвпада с
телевизора, към който сте свързали видеокамерата.
• Авто*: Видеосигналите се извеждат със същия
формат, както и записаният файл. Използвайте
тази настройка само при свързване към HDTV.
• 576p: Записаният файл се извежда във
формат 720x576p. Използвайте тази настройка,
само когато свързвате с обикновен телевизор,
който поддържа прогресивно сканиране с
нива на стандартна детайлност (SD (Standard
Definition)), използвайки HDMI изводите.
• Датата/Часът ще се показват като 01/ЯНУ/2013
00:00 при следните условия:
- Когато е изпразнена вградената акумулаторна
батерия.
• Тази функция зависи от настройките за Тип
дата и Тип време. стр. 105
TV
дисплей
Задаване дали да се покаже екранното меню
на видеокамерата на екрана на телевизора.
• Изкл.: OSD (On Screed Display) се показват
само на LCD панела.
• Вкл.*: OSD менютата се показват на LCD и
на телевизора.
Авто LCD
изкл.
Екранът с менюто, изгледът на миниатюри
и демонстрационните екрани се показват на
телевизора дори ако зададете TV дисплей на
Изкл..
Настройки
103
Задаване на затъмняване на LCD екрана за
ниска консумация на енергия.
• Изкл.: Дезактивира функцията.
• Вкл.*: Когато видеокамерата е неактивна за
повече от 2 минути в режим на готовност или
повече от 5 минути при заснемане на видео,
се стартира режим на пестене на енергия,
която намалява яркостта на LCD екрана.
• Когато е активирана функцията Авто LCD
изкл., можете да натиснете кой да е бутон на
видеокамерата, за да върнете яркостта на LCD
към нормалната.
• Функцията Авто LCD изкл. ще бъде
деактивирана в следните случаи:
- Когато видеокамерата е свързана с кабел.
(USB кабел, адаптер за променлив ток и др.)
- Когато работи функцията за демонстрация.
Меню Настройки
Свързване
* : Стойност по подразбиране
* : Стойност по подразбиране
Елемент
PC
софтуер
Описание
Елемент
Задаване на стартиране на вградения софтуер
за редакция (Intelli-studio) автоматично, когато
свързвате видеокамерата към вашия компютър.
• Изкл.: Дезактивира функцията.
• Вкл.*: Вграденият софтуер за редактиране
се стартира, когато видеокамерата се свърже
към компютъра.
PC софтуер е съвместим само с операционна
система Windows.
Вж. инструкциите преди да свържете
видеокамерата към телевизора.
Ръководство
• HDMI: Показва ръководството за HDMI.
ТВ свърз.
• Композитен: Показва ръководството за
Композитна връзка.
Настройки
Описание
Задаване на управлението на някои функции на
видеокамерата с дистанционното управление
на телевизор Samsung, който поддържа
Anynet+.
• Изкл.: Дезактивира функцията.
• Вкл.*: Функцията Anynet+ се активира. Когато
видеокамерата е свързана към телевизор,
подържащ Anynet+, може да управлявате
Anynet+
някои функции на видеокамерата с
(HDMI-CEC)
дистанционното управление на телевизора.
• Когато включите видеокамерата и тя е свързана
към телевизор, който поддържа Anynet+ с HDMI
кабел, телевизорът се включва автоматично.
• ЗА подробности за функцията Anynet+ (HDMICEC) вж. ръководството за потребителя на
Samsung телевизори, поддържащи Anynet+ .
104
Меню Настройки
Общи
* : Стойност по подразбиране
Елемент
Инфо
карта
Файл №
Елемент
Описание
Показване на информацията за съхранение на
избрания носител (карта с памет), като например
използваната памет и наличното място.
Настройка
Дата/Час
Задаване на датата и часа. стр. 28
• Действителният капацитет може да е по-малък от
този, показан на LCD екрана, тъй като системата
на видеокамерата заема част от капацитета.
• Ако няма поставен носител, не може да
изберете информация за картата и тази опция
ще бъде засивена в менюто.
Именуване на записаните изображения.
• Серия*: Задава последователни номера на
файлове дори ако смените или форматирате
картата с памет или изтриете всички файлове.
• Нулиране: Установява в начално състояние
номера на файл на 0001 след форматиране,
изтриване на всички файлове или поставяне
на нова карта с памет.
Когато зададете Файл № на Серия, всеки файл
получава различен номер, за да се избегне
дублирането на файлови имена. Това е удобно, когато
искате да работите с вашите файлове на компютър.
Часова
зона
* : Стойност по подразбиране
Описание
Избор на времевата зона за вашето местоположение.
• Дома*: Изберете го, когато използвате тази
видеокамера за пръв път или когато връщате
часовника към настройката за дата/час на
вашия град.
• Гост ( ): Изберете функцията Посещение,
когато пътувате в различна часова зона.
Докоснете раздела / и раздела .
Настройки
Тип дата
Задаване на формата на датата.
• 2013/01/01: Датата се показва в поредност
Година/Месец (Две цифри)/ Дата.
• ЯНУ/01/2013: Датата се показва в поредност
Месец / Дата / Година.
• 01/ЯНУ/2013*: Датата се показва в поредност
Дата/ Месец / Година.
• 01/01/2013: Датата се показва в поредност
Година/Месец (Две цифри)/ Дата.
Тази функция зависи от настройката на Показване
дата/ч.. стр. 103
Тип време
Задаване на формата на часа.
• 12 часа: Показва информацията в 12-часов
формат.
• 24 часа*: Показва информацията в 24-часов
формат.
Тази функция зависи от настройката на Показване
дата/ч.. стр. 103
Звук
бипване
105
Задаване дали да се чува бипване.
• Изкл.: Дезактивира функцията.
• Вкл.*: Прозвучава бипване, когато натиснете
бутон или докоснете раздел.
Звукът на бипване се отменя в следните случаи:
- По време на записване, възпроизвеждане
- Когато видеокамерата е свързана с кабел.
(A/V кабел, Микро HDMI кабел и др.)
Меню Настройки
Общи
* : Стойност по подразбиране
Елемент
Звук на
затвора
Описание
Елемент
Задаване видеокамерата автоматично да
се изключва, когато с нея не се работи в
продължение на 5 минути.
• Изкл.: Дезактивира функцията.
• 5 мин.*: Видеокамерата се изключва, ако е
неактивна за 5 минути.
• Автоматичното изключване не работи в
следните ситуации:
- Когато видеокамерата е свързана с кабел.
(USB кабел, Адаптер за променлив ток и т.н.)
- Когато работи функцията за демонстрация.
- Когато заснемате (вкл. при пауза), изпълнявате
(с изкл. на пауза), или изпълнявате слайдшоу
със снимки.
• За да включите отново видеокамерата,
затворете LCD екрана и го отворете повторно.
Настройки
Описание
Използвайте за намаляване консумацията
на енергия, когато записвате често при
продължителен период от време.
• Изкл.*: Затварянето на LCD екрана изключва
видеокамерата.
• 5 мин.: Затварянето на LCD екрана ще
доведе до бързо преминаване в режим
Бързо вкл. STBY, а след това видеокамерата
ще се изключи след 5 минути.
Задаване дали да се чува звук на затвора.
• Изкл.: Дезактивира функцията.
• Вкл.*: Ще чуете звука на затвора,
когато снимате с бутона [Старт/Стоп на
заснемане].
Звукът на затвора не е наличен при следните
условия:
- Когато видеокамерата е свързана с кабел. (A/V
кабел, Микро HDMI кабел и др.)
Автоматично
изключване
* : Стойност по подразбиране
Бързо вкл.
STBY
• Изключването на видеокамерата след употреба
винаги е препоръчително с цел намаляване
потреблението на енергия, но можете да
използвате ефикасно функцията Бързо вкл.
STBY при условия на чести заснемания в
определения часови график.
• Индикаторът на режима продължава да мига в
режим Бързо вкл. STBY.
• Режимът Бързо вкл. STBY не е наличен при
следните условия:
- Когато LCD екранът е отворен.
- Когато използвате с бутоните на видеокамерата.
- При заснемане.
Задаване на използване на видеокамерата
удобно с дясната или лявата ръка.
• Изкл. : Дезактивира функцията.
Switch Grip • Вкл.* : Може лесно да използвате
видеокамерата с двете ръце.
Когато промените посоката на захвата докато
записвате, записът може временно да бъде
преустановен.
106
Меню Настройки
Общи
* : Стойност по подразбиране
Елемент
Описание
Елемент
Използвайте да изтриете всички файлове
напълно или да коригирате проблеми с
носителя.
• Не изваждайте носителя за съхранение и
не изпълнявайте други операции (например
изключване на захранването) по време
на форматиране. Освен това, трябва да
използвате предоставения адаптер за
променлив ток, тъй като носителят за
съхранение може да се повреди, ако батерията
се изтощи по време на форматирането.
• Ако носителят за записване се повреди,
форматирайте го отново.
Формат
* : Стойност по подразбиране
• Не форматирайте носителя на компютър
или друго устройство. Винаги форматирайте
носителя на тази видеокамера.
• Карта с памет, чиито предпазител е заключен,
не може да се форматира. стр. 17
• Ако няма поставен носител за съхранение,
той не може да бъде избиран. Това ще бъде
показвано замъглено в менюто.
• Функцията форматиране изтрива изцяло всички
файлове и опции на носителя за съхранение,
включително защитените файлове. Това
позволява стабилни скорости и работа при
достъп до носителя за записване. Обърнете
внимание, че всички файлове и данни,
включително защитените файлове, ще бъдат
изтрити.
Настройки
Фабр.
настр.
Language
Демо
Отваряне
на лиценз
за изт.
107
Описание
Връщане на всички настройки към стойностите
по подразбиране (фабричните настройки).
Изберете Да ако искате да върнете всички
настройки до фабричните.
• Не изключвайте захранването, когато
използвате тази функция.
• Инициализирането на настройките на HD
видеокамерата до фабричните настройки не се
отразява на записаните образи.
Избор на езика, на който да се показват менюто
и съобщенията на видеокамерата. стр. 29
Показване на основните демонстрационни
функции на видеокамерата.
• Изкл.: Дезактивира функцията.
• Вкл.*: Активира се Демо функцията.
Демонстрационният режим се отменя в следните случаи:
- Ако се докосне LCD екранът.
- Ако се използва някои бутон (Старт/Стоп на
заснемане, Начало ( ), и т.н.). Обаче ако
видеокамерата ще влезе в режим на демонстрация
автоматично след 5 минути неактивност в режим
STBY. Ако не искате да използвате функцията за
демонстрация, задайте Демо на Изкл..
Функцията за демонстрация не работи в следните случаи:
- Ако Автоматично изключване е зададено на 5
мин. (Използва батерията като основно захранване),
функцията Автоматично изключване ще работи с
приоритет над демонстрацията.
Показване на информацията за лиценз с
отворен код.
Приложения
Получаване на информация за съобщения за грешка,
поддръжка и спецификации.
Отстраняване на неизправности................................. 109
Индикатори за предупреждение и съобщения................ 109
Симптоми и решения..........................................................114
Поддръжка....................................................................... 121
Използване на видеокамерата в чужбина................. 123
Речник............................................................................... 124
Спецификации................................................................ 125
Отстраняване на неизправности
Преди да се свържете с оторизиран сервизен център на Samsung, направете следните елементарни проверки.
Те може да ви спестят времето и разходите за едно ненужно обаждане.
Индикатори за предупреждение и съобщения
Възможно е възникването на проблеми по следните причини. Проверете информацията и предприемете необходимите мерки.
Батерия
Съобщение
Изтощена батерия
Проверете
автентичността на
батерията.
Икона Информира, че…
-
-
Действие
Батерията е почти изтощена.
• Сменете със заредена батерия или свържете
адаптера за променлив ток.
Батерията не може да премине проверката за
автентичност.
• Проверете автентичността на батерията и я
сменете с нова.
• Препоръчва се да използвате само
оригинални батерии Samsung с тази
видеокамера.
Носители за съхранение
Съобщение
Икона Информира, че…
Действие
В слота за карта с памет няма поставена карта
с памет.
• Поставете карта с памет.
Картата е пълна
Няма достатъчно място за запис на картата с
памет.
• Изтрийте ненужните файлове на картата с
памет.
• Направете резервни копия на файловете на
компютър или друг носител за съхранение и
изтрийте файловете.
• Поставете друга карта с памет, на която има
достатъчно свободно място.
Картата е
заключена
Ключът за защита срещу запис на SD или
SDHC карта е поставен на заключено.
• Освободете ключа за защита срещу запис.
Поставете карта
Приложения
109
Отстраняване на неизправности
Носители за съхранение
Съобщение
Икона Информира, че…
Действие
Грешка в картата
Има проблем с картата с памет и тя не може да
• Сменете картата с памет с друга.
бъде разпозната.
Не е форматиран
Картата с памет не е форматирана в тази
видеокамера.
• Форматирайте картата с памет, като
използвате тази видеокамера.
Форматът не се
поддържа
Възможно е картата с памет да е била
форматирана с друго устройство и все още да
има изображения в нея.
• Файловете не могат да се изпълнят, тъй като
форматът на картата с памет не се поддържа
от видеокамерата.
• Използвайте картата с памет след форматиране
или нова карта за заснемане с видеокамерата.
Картата не се
поддържа
Картата с памет не се поддържа от тази
видеокамера.
• Сменете картата с памет с препоръчваната.
Картата с памет не е достатъчно бърза за
запис.
• Запишете видеоклипа на по-ниска разделителна
способност и с по-ниско качество.
• Сменете картата с памет с друга.
Карта с ниска скорост.
Заснемайте при пониска разделителна
способност.
-
Запис
Съобщение
Икона Информира, че…
Грешка при
писане
-
Има възникнали проблеми по време на запис
върху носител за съхранение.
Recovering Data.…
Don’t power off and
keep card inside.
-
Файлът не е затворен нормално.
Приложения
110
Действие
• Изключете видеокамерата и я включете за
възстановяване на данните.
• Ако файлът не се възстанови, форматирайте
носителя, като използвате менютата, като
преди това архивирате важните файлове
на вашия компютър или на друг носител за
съхранение на данни.
• Изчакайте да завърши възстановяването на
данните.
• Никога не изключвайте захранването и не
изваждайте картата с памет по време на
записване.
Отстраняване на неизправности
Запис
Съобщение
Достигнат
е лимитът
завидеоклипове.
Не може да
се заснема
видеоклип.
Икона Информира, че…
-
Действие
Броят видеоклипове, които може да се
запаметят, е 9999.
• Изтрийте ненужните файлове от носителя за
съхранение.
• Направете резервни копия на файловете на
компютър или друг носител за съхранение и
изтрийте файловете.
• Сменете с друга карта с памет, на която има
достатъчно свободно място.
• Задайте Файл № на Нулиране.
• Форматирайте носителя за съхранение.
Достигнат е
лимитът за
снимки. Не могат
да се правят
снимки.
-
Броят снимки, който може да се запамети, е
9999.
• Изтрийте ненужните файлове от носителя за
съхранение.
• Направете резервни копия на файловете на
компютър или друг носител за съхранение и
изтрийте файловете.
• Сменете с друга карта с памет, на която има
достатъчно свободно място.
• Задайте Файл № на Нулиране.
• Форматирайте носителя за съхранение.
Лимитът за файлове
е достигнат. Не може
да се заснеме видео.
-
Броят на папките и файловете е достигнал
ограничението и не може да се записва.
• Задайте Файл № на Нулиране и
форматирайте носителя за съхранение. Не
забравяйте да архивирате важните файлове
преди форматиране.
-
Броят на папките и файловете е достигнал
ограничението и не може да се записва.
• Задайте Файл № на Нулиране и
форматирайте носителя за съхранение. Не
забравяйте да архивирате важните файлове
преди форматиране.
Капачето на обектива е затворено.
• Отворете капачето на обектива.
Лимитът за файлове
е достигнат. Не може
да се заснеме снимка.
Провер. капаче
обектив.
Приложения
111
Отстраняване на неизправности
Възпроизвеждане
Съобщение
Грешка при четене
Развален файл
Икона Информира, че…
-
-
Действие
Има възникнали проблеми по време на четене
на данни от носителя за съхранение.
• Форматирайте носителя, като използвате
менютата, като преди това архивирате
важните файлове на вашия компютър или на
друг носител за съхранение на данни.
Този файл не може да бъде прочетен.
• Форматирайте носителя, като използвате
менютата, като преди това архивирате
важните файлове на вашия компютър или на
друг носител за съхранение на данни.
Редактиране на видеоклипове
Съобщение
Икона Информира, че…
Действие
Не може да се
избере разлчна
разделително
способност
-
Файловете, които искате да комбинирате имат
различни разделителни способности.
Няма свободно
място на картата.
-
Не можете да редактирате поради недостатъчно • Извършете редактирането, след като
свободно място в картата с памет.
изтриете ненужните файлове.
Изберете 2 файла
за комбиниране.
-
Можете да комбинирате само два файла.
• Комбинирайте първо два файла след това
добавете останалия. Но файлове не може
да се комбинират, ако общият им обем
надхвърля 1,8GB.
Общият размер е
над 1,8 GB.
-
Файлове, чиито общ обем вероятно надхвърля
1,8GB, не може да се комбинират.
• Извършете първо разделяне или частично
изтриване, за да изтриете ненужните
части, след това изпълнете функцията за
комбиниране.
Приложения
112
• Не е възможно да бъдат комбинирани два
файла с различна разделителна способност.
Отстраняване на неизправности
Безжична мрежа
Съобщение
Икона Информира, че…
Действие
-
WLAN конфигурацията на видеокамерата не
съответства на тази за точката достъп. Или
неуспешно свързване с устройството.
• Конфигурирайте IP настройките (ръчно или
автоматично) на вашата видеокамера така,
че да съответстват на точката за достъп.
• Опитайте отново да свържете устройството.
Няма отговор от
сървъра.
-
В свързаната мрежа не е намерено устройство
за възпроизвеждане, което може да бъде
свързано с видеокамерата.
• Проверете мрежовата връзка.
Устройството е
прекъснато.
-
Мрежовата връзка е прекъснато, докато се
прехвърлят видеоклипове или снимки.
• Изберете устройството и опитайте отново да
го свържете.
Неуспешно
инициализиране.
-
Видеокамерата не успя да открие устройство с
TV Link.
• Включете устройствата с TV Link в мрежата.
Неуспешно
прехвърляне.
-
Видеокамерата не успя да изпрати
видеоклипове или снимки на устройство с TV
Link или смартфон.
• Проверете мрежовата връзка и опитайте
отново.
Връзката е
неуспешна.
Приложения
113
Отстраняване на неизправности
Симптоми и решения
Ако тези инструкции не решат проблема ви, свържете се с най-близкия до вас оторизиран сервизен център на Samsung.
Захранване
Симптом
Видеокамерата не се включва.
Захранването се изключва автоматично.
Захранването не може да се изключи.
Батерията се изтощава бързо.
Обяснение/Решение
• Батерията може да не е поставена правилно във видеокамерата. Поставете
батерията във видеокамерата.
• Поставената батерия може да е изтощена.
Заредете батерията или я сменете със заредена.
• Ако използвате адаптер за променлив ток, уверете се, че е включен правилно в контакта.
• Зададено ли е Автоматично изключване на 5 мин.? Ако не бъде натиснат
никакъв бутон в рамките на около 5 минути, видеокамерата се изключва
автоматично (Автоматично изключване). За да деактивирате тази опция,
променете настройката на Автоматично изключване на Изкл.. стр. 106
• Батерията е почти изтощена. Заредете батерията или я сменете със заредена.
• Извадете батерията или изключете от контакта адаптера за променлив ток и
свържете захранването отново към видеокамерата, преди да я включите.
• Температурата е твърде ниска.
• Батерията не е напълно заредена. Заредете батерията пак.
• Батерията е достигнала края на своя срок на експлоатация и не може да се
зарежда. Използвайте друга батерия.
Дисплей
Симптом
Обяснение/Решение
На екрана на телевизора или на LCD
• Това може да се случи, когато се заснемат или гледат образи със съотношение
екрана се показват изкривени образи или
16:9 на телевизор със съотношение 4:3, или обратно. За подробности, вж.
има ивици отгоре, отдолу, отляво или
спецификацията на дисплея. стр. 87
отдясно.
На LCD екрана се показва неизвестен
• Видеокамерата изпълнява функцията Демо. Ако не искате да гледате
образ.
демонстрация, променете настройката Демо на Изкл.. стр. 107
Приложения
114
Отстраняване на неизправности
Дисплей
Симптом
На екрана се показва неизвестен
индикатор.
На LCD екрана остава паразитен образ.
Образът на LCD екрана изглежда тъмен.
Обяснение/Решение
• На екрана се показва индикатор за предупреждение или съобщение.
стр. 109~113
• Това възниква, ако изключите адаптера за променлив ток или извадите
батерията, преди първо да сте изключили захранването.
• Околното осветление е твърде • ярко. Настройте яркостта и ъгъла на LCD екрана.
Запис
Симптом
При натискане на бутона [Старт/Стоп на
заснемане] заснемането не започва.
Действителното време на заснемане е
по-малко от очакваното.
Заснемането спира автоматично.
Обяснение/Решение
• Задайте режима на заснемане. стр. 37
• Няма достатъчно свободно място за запис в носителя за съхранение.
• Проверете дали не е поставена карта с памет или дали е освободен ключът за
защита срещу запис.
• Разчетното време за записване може да е различно в зависимост от
съдържанието и използваните функции.
• Когато заснемате обект, който се движи бързо, действителното време за
заснемане може да намалее.
• Няма повече свободно място за заснемане на носителя за съхранение.
Направете резервно копие на важните файлове на компютър и форматирайте
носителя за съхранение или изтриете ненужните файлове.
• Ако правите чести записи или изтривания на файлове, показателите на носителите
на за съхранение ще се влошат. В такъв случай форматирайте носителя отново.
• Ако използвате карта с памет с ниска скорост на запис, видеокамерата
автоматично спира записването на видеоклипа и след това на LCD екрана се
появява съответното съобщение.
Когато заснемате обект, осветен от ярка
• Това не е неизправност.
светлина, се появява вертикална линия.
Когато екранът е изложен на пряка
слънчева светлина по време на заснемане, • Това не е неизправност.
екранът за миг става червен или черен.
Приложения
115
Отстраняване на неизправности
Запис
Симптом
Обяснение/Решение
По време на заснемане не се показва
датата/часът.
• Показване дата/ч. е зададено на Изкл.. Задайте Показване дата/ч. на Вкл..
стр. 103
Не можете да заснемете снимка.
• Задайте режима на правене на снимки. стр. 41
• Освободете ключа за защита срещу запис на картата с памет, ако има такъв.
• Носителят за съхранение е пълен. Използвайте нова карта с памет или
форматирайте носителя за съхранение. стр. 107 Или премахнете ненужните
изображения.стр. 65
Звукът на затвора не се чува, когато
заснемате фото изображение.
• Задайте Звук на затвора на Вкл..
• Когато към видеокамерата е свързан микро HDMI или Audio/Video кабел, звукът
на затвор не е наличен.
Не се чува късият звукът при натискане
на бутон.
• Задайте Звук бипване на Вкл..
• Късият звук при натискане на бутон се изключва временно при заснемане на
видеоклип.
• Когато към видеокамерата е свързан микро HDMI или Audio/Video кабел, звукът
“бипване” не е наличен.
Има разлика във времето между
• На вашата видеокамера може да има известна разлика във времето между
момента, в който натиснете бутона за
мястото, в което сте натиснали бутона за [Старт/Стоп на заснемане] и
[Старт/Стоп на заснемане] и момента, в
действителното място, в което се включва/спира заснетият филм. Това не е
който заснеманият филм стартира/спира.
грешка.
В изображенията има хоризонтални
ивици.
• Това се получава, когато се заснемат образи под луминесцентно осветление,
натриева или живачна лампа. Това не е неизправност.
Приложения
116
Отстраняване на неизправности
Носител за съхранение на данни
Симптом
Обяснение/Решение
• Поставете правилно картата с памет във видеокамерата. стр. 16
Функциите на картата с памет не работят. • Ако използвате карта с памет, форматирана на компютър, форматирайте я отново
на видеокамерата. стр. 107
Изображението не може да се изтрие.
• Освободете ключа за защита срещу запис на картата с памет (Само за карти с
памет тип SDHC/SD), ако има такъв. стр. 17
• Не можете да изтриете защитени изображения. Освободете защитата на
изображението в носителя за съхранение. стр. 67
Не можете да форматирате картата с
памет.
• Освободете ключа за защита срещу запис на картата с памет (Само за карти с
памет тип SDHC/SD), ако има такъв. стр. 17
• Картата с памет не се поддържа от вашата видеокамера или картата има някакви
проблеми.
Името на файла с данни не се показва
правилно.
• Файлът може да е повреден.
• Форматът на файла не се поддържа от вашата видеокамера.
• Показва се само името на файл, ако структурата на директориите не съответства
на международния стандарт.
Настройване на образа по време на заснемане
Симптом
Обяснение/Решение
Фокусът не се настройва автоматично.
• Настройте Фокус на Авто. (това се отнася само до заснемане на видео) стр. 48
• Условията за заснемане не са подходящи за автоматично фокусиране.
Регулирайте фокуса ръчно. (това се отнася само до заснемане на видео)
стр. 48
• Повърхността на обектива е запрашена. Почистете обектива и проверете фокуса.
• Записването се извършва на тъмно място. Използвайте светлина, за да осветите
мястото.
Приложения
117
Отстраняване на неизправности
Настройване на образа по време на заснемане
Симптом
Обяснение/Решение
Балансът на цветовете на изображението • Необходимо е да се регулира баланса на бялото. Регулирайте правилно
не е естествен.
Бял бялото. стр. 45
Обектът, който минава през кадъра, се
появява много бързо.
• Това се нарича феномен на фокалната равнина. Това не е неизправност.
Поради начина, по който оптичното устройство (CMOS сензор) възприема
видеосигналите, обектът, преминаващ много бързо през кадъра, може да
изглежда изкривен, в зависимост от условията на заснемане.
Възпроизвеждане на вашата видеокамерата
Симптом
Обяснение/Решение
• Файлове с изображения заснети на друго устройство може да не се
Функцията за възпроизвеждане (пускане/
възпроизвеждат с вашата видеокамера.
пауза) не работи.
• Проверете съвместимостта на картата с памет. стр. 17
Снимки, записани на носител за
• Снимки, заснети на друго устройство, може да не се показват в действителен
съхранение, не се възпроизвеждат в
размер. Това не е грешка.
действителен размер.
Възпроизвеждането прекъсва
• Проверете дали адаптерът за променлив ток или батерията са правилно и добре
неочаквано.
свързани.
Възпроизвеждане на други устройства (телевизор и др.)
Симптом
Обяснение/Решение
Не виждате образ или не чувате звук от
свързаното устройство.
• Уверете се, че A/V кабелът е включен в правилното гнездо.
Изображението изглежда деформирано
на телевизор.
• Това явление се предизвиква от свързването към телевизор с екранни пропорции
4:3.
Не виждате образ или не чувате звук от
телевизора, свързан с HDMI кабел.
• Изображенията няма да се извеждат от HDMI входа, ако материалът е защитен с
авторско право.
Приложения
118
Отстраняване на неизправности
Свързване/презапис на други устройства (рекордер, компютър, принтер и др.)
Симптом
Обяснение/Решение
Не можете да презапишете правилно с
използване на HDMI кабел.
• Не можете да презаписвате • изображения с използване на HDMI кабела.
Не можете да дублирате правилно с
използване на аудио/видео кабел.
• Аудио/Видео кабелът не е свързан правилно. Уверете се, че Аудио/видео кабелът
е свързан към правилното гнездо, т. е. към входното гнездо на устройството,
използвано за презапис на изображения от вашата видеокамера. стр. 88
Свързване към компютър
Симптом
Обяснение/Решение
Компютърът не разпознава вашата
видеокамера.
• Извадете USB кабела от компютъра и видеокамерата, рестартирайте компютъра
и след това я свържете отново правилно.
Не може да се възпроизвежда правилно
файл с видеоклип на компютър.
• Необходим е видео кодек за възпроизвеждане на файла, записан на вашата
видеокамера. Инсталирайте софтуера, приложен към видеокамерата. стр. 90
• Уверете се, че поставяте конектора в правилната посока, а после свържете USB
кабела към USB гнездото на вашата видеокамера стабилно.
• Изключете кабела от компютъра и видеокамерата, рестартирайте компютъра.
Свържете я отново правилно.
• За да възпроизведете HD видеоклип е нужен компютър с по-добра спецификация.
Използвайте компютър с препоръчваната спецификация. стр. 89
Intelli-studio не работи правилно.
• Затворете приложението Intelli-studio и рестартирайте Windows компютъра.
Intelli-studio не работи.
• Задайте PC софтуер на Вкл. в менюто за настройки или инсталирайте
Intellistudio на компютъра. стр. 90, 104
Приложения
119
Отстраняване на неизправности
Свързване към компютър
Симптом
Обяснение/Решение
Образът или звукът на видеокамерата
не се възпроизвеждат правилно на
компютъра.
• Възпроизвеждането на видеоклипа или звука могат да спрат временно в
зависимост от вашия компютър. Видеоклипът или звукът, копирани на вашия
компютър, не са засегнати.
• Ако видеокамерата ви е свързана към компютър, който не поддържа
високоскоростен USB (микро USB2.0), изображението или звукът може да не
се възпроизвеждат правилно. Изображението и звукът, копирани на вашия
компютър, не са засегнати.
Има пауза или изкривяване в екрана на
възпроизвеждане.
• Проверете системните изисквания за изпълнение на видеоклип.
• Затворете всички други приложения, работещи на компютъра.
• Ако заснет видеоклип се възпроизвежда на вашата видеокамера, свързана с
компютър, изображението може да не е плавно, в зависимост от скоростта на
прехвърляне на данни. Копирайте файла на вашия компютър и след това го
възпроизведете.
Общи операции
Симптом
Обяснение/Решение
Датата и часът са неправилни.
• Видеокамерата не е ли оставяна неизползвана за дълго време?
Вградената акумулаторна батерия може да се е разредила. стр. 20
Приложения
120
Поддръжка
Предпазни мерки при съхраняване
• При съхраняване на видеокамерата трябва да я изключите.
- Свалете батерията.
- Извадете картата с памет.
• За почистване на LCD екрана
Избършете леко с мека, суха кърпа. Внимавайте да не
повредите монитора.
Почистване на видеокамерата
Преди почистване, изключете видеокамерата и извадете
батерията и адаптера за променлив ток.
• За почистване отвън
- Избършете леко с мека, суха кърпа. Търкайте
повърхността леко и не прилагайте излишна сила.
• За почистване на обектива
Използвайте фина четка, за да премахнете праха и
внимателно избършете обектива с мека кърпа.
Ако е необходимо, използвайте хартия за почистване на
обективи.
- Ако обективът се остави замърсен, може да се образува
плесен.
- Ако обективът изглежда потъмнял, изключете видеокамерата
и я оставете в продължение на около 1 час.
Не използвайте бензол или разредител за почистване на
видеокамерата. Външното покритие може да се обели или
корпусът да се развали.
Приложения
121
Поддръжка
LCD екран
Когато се образува кондензат, оставете видеокамерата
да престои известно време, преди да я използвате
• За да продължите експлоатационния му живот, избягвайте
да го триете с груба кърпа.
• Трябва да знаете за следните явления при използване на
LCD екран. Те не са неизправности.
- Докато използвате видеокамерата, повърхността около
LCD екрана може да се нагрее.
- Ако оставите захранването включено продължително
време, повърхността около LCD екрана се нагорещява.
- Когато използвате видеокамерата на студено, възможно
е на LCD екрана да се покажат паразитни образи.
• LCD екранът се произвежда по съвременна прецизна
технология и в него има над 99,99% валидни пиксели.
Въпреки този факт е възможно е да се появят ярки точки
(червени, сини, бели), заобиколени от до две такива точки.
Тези точки, които е нормално да се създадат по време
на производствения процес, не влияят на записаните
изображения.
• Какво е кондензация?
Кондензат се появява, когато видеокамера бъде
преместена на място със значителна температурна
разлика от предишното място. Кондензат се образува
по външните или вътрешни части на видеокамерата и
върху отразяващата леща. Когато се случи, това може да
предизвика неизправност във видеокамерата, ако докато
има кондензация устройството се използва с включено
захранване.
• Кога възниква кондензация?
Когато устройството се премести на място с по-висока
температура от предишното място или когато се използва на
горещо място без изчакване, това ще предизвика кондензат.
-Когато заснемате на открито в студено време през зимата,
а след това използвате камерата на закрито.
-Когато заснемате на открито при горещо време, след като
сте били на закрито или в кола, където е работил климатик.
• Какво да направя?
-Изключете захранването и извадете батерията, а след това
оставете видеокамерата на сухо място за 1-2 часа, преди
да я използвате.
• Използвайте видеокамерата след пълното изчезване на
кондензата.
• На всяка цена използвайте аксесоарите, получени с
видеокамерата, За сервизно обслужване се обърнете към
оторозиран сервизен център на Samsung.
Приложения
122
Използване на видеокамерата в чужбина
Всяка страна или регион имат собствени системи за цвят и електричество. Преди да използвате вашата видеокамера в чужбина,
проверете следните неща.
Източници на захранване
Страни/региони, съвместими с PAL
Можете да използвате вашата видеокамера във всички
държави/региони, като използвате адаптера за променлив
ток в диапазона AC 100 V до 240 V, 50/60 Hz. Използвайте
накрайник за адаптера за променлив ток, ако се налага от
конструкцията на контакта.
Австралия, Австрия, Белгия, България, Китай, ОНД, Чешка
република, Дания, Египет, Финландия, Франция, Германия,
Гърция, Великобритания, Холандия, Хонконг, Унгария,
Индия, Иран, Ирак, Кувейт, Либия, Малайзия, Мавриций,
Норвегия, Румъния, Саудитска Арабия, Сингапур,
Словакия, Испания, Швейцария, Швеция, Сирия, Тайланд,
Тунис и др.
За телевизионните цветови системи
Вашата видеокамера е базирана на системата PAL. Ако искате
да гледате заснетите записи на телевизор или да ги копирате
на външно устройство, това трябва да е телевизор или
външно устройство на база на системата PAL, с необходимите
аудио/видео гнезда. В противен случай може де е необходимо
да използвате видео формат транскодер (Преобразувател на
формат PAL-NTSC).
Страни/региони, съвместими с NTSC
Бахами, Канада, Централна Америка, Япония, Кория,
Мексико, Филипини, Тайван, САЩ и др.
Можете да снимате с вашата видеокамера и да гледате
картини на LCD екрана на всяко място в света.
Форматиращият транскодер не се предоставя от Samsung.
Приложения
123
Речник
AF (Автоматичен фокус)
F. No (F-число)
Система, която автоматично фокусира обектива на продукта върху обекта.
Вашият продукт фокусира автоматично с използване на контраста.
F-числото определя яркостта на обектива. При обектив с по-малко число като
правило образът е по-ярък. F-числото е право пропорционално на фокусното
разстояние и обратно пропорционално на диаметъра на обектива.
*F.No=фокусното разстояние/диаметъра на блендата на обектива
Бленда
Блендата регулира количеството светлина, което достига до сензора на
продукта.
Клатене на видеокамерата (размазване)
Ако продуктът се движи, докато затворът е отворен, цялото изображение може
да изглежда размазано. Това става по-често, когато скоростта на затвора е
ниска. За да предотвратите клатенето на продукта, повишете чувствителността
с използване на по-висока скорост на затвора. Можете също да използвате
статив и функцията DIS или OIS, за да стабилизирате продукта.
Композиция
Композиция във фотографията означава подреждане на обектите в снимката.
Обикновено добра композиция се получава с прилагане на правилото на
“третините”.
Комплементарен метал-оксиден полупроводник (CMOS)
CMOS е сензор за изображения, които произвежда изображения, близки по
качество до тези на сензорите CCD (charge coupled device). Консумира помалко енергия, което означава по-дълъг живот на батерията на продукта.
Цифрово увеличение
Функция, която изкуствено повишава степента на увеличение, която е
достъпна с варио обектива (оптично увеличение). При използване на
цифрово увеличение качеството на изображението се влошава при по-голямо
приближаване.
Брой на ефективни пиксели
За разлика от общия брой пиксели, това е действителният брой пиксели, които
се използват за заснемане на изображение.
EV (стойност на експонация)
Всички комбинации между скорост на затвора на продукта и бленда на
обектива, които водят до една и съща експонация.
Експонация
Количеството пропускана светлина, което достига до сензора на продукта.
Експонацията се определя от комбинация между скоростта на затвора,
стойността на блендата и чувствителността по ISO.
Фокусно разстояние
Разстоянието между центъра на обектива и точката на фокус (в милиметри).
При по-голямо фокусно разстояние се получава по-тесен зрителен ъгъл и
обектът се приближава. При по-малко фокусно разстояние се получава поширок зрителен ъгъл.
Приложения
MPEG-4 AVC/H.264
MPEG-4 AVC/H.264 дефинира най-новия формат за кодиране на видео,
стандартизиран от ISO-IEC и ITU-T през 2003. В сравнение със стандартния
формат MPEG-2, MPEG-4 AVC/H.264 е повече от два пъти по-ефективен.
Вашият продукт използва MPEG-4 AVC/H.264 за кодиране на висококачествени
видеоклипове.
Оптично увеличение
Това е действително увеличение, което уголемява изображенията, без да
влошава качеството им.
Качество
Изражение на степента на компресия, използвана в цифрово изображение.
Изображенията с по-високо качество имат по-ниска степен на компресия, което
обикновено води до по-голям размер на файла.
Разделителна способност
Броят пиксели, съдържащи се в цифрово изображение. Изображенията с
висока разделителна способност съдържат повече пиксели и обикновено
показват повече подробности от изображенията с ниска разделителна
способност.
Скорост на затвора
Скорост на затвора означава интервал от време от отварянето до затварянето
на затвора и това е важен фактор за яркостта на снимката, тъй като определя
количеството светлина, което минава през блендата, преди да достигне
сензора за изображения. По- висока скорост на затвора означава повече
време, през което светлината се пропуска, като снимката става по-тъмна и полесно отразява движещите се обекти.
Tele Macro
Тази функция ви позволява да снимате изображения отблизо на много малки
предмети. Когато използвате функцията Tele Macro, продуктът може да
поддържа добро фокусиране при малки предмети при коефициент с почти
естествен размер (1:1).
Баланс на бялото (цветови баланс)
Регулиране на интензитетите на цветовете (обикновено цветовете червено,
зелено и синьо) в изображение. Целта на регулирането на баланса на бялото,
или цветовия баланс, е да се предадат правилно цветовете в изображението.
124
Спецификации
Име на модел
HMX-QF30/HMX-QF33/HMX-QF300/HMX-QF310/HMX-QF320
Видеосигнал
Система
LCD екран
Конектори
Обща информация
PAL
Формат на компресия на картината
H.264 (MPEG-4.AVC)
Формат на аудио компресия
AAC (Advanced Audio Coding)
Устройство за изображения
1/4” CMOS
Ефективни пиксели
1,75 мегапиксели
Общо пиксели
5,1 мегапиксели
Обектив
F1,8 ~ F3,9, x20 оптично увеличение, x40 Цифрово увеличение
Фокусно разстояние
2,6 мм ~ 52 мм
Протокол за безжична мрежа
WiFi (802.11b/g/n)
Размер/брой точки
2,7” широкоекранен LCD / 230k
Метод на LCD екрана
TFT LCD
Композитен изход
1Vp-p (75 Ω терминал)
HDMI изход
D-тип съединител
USB изход
микро USB 2.0
Източник на захранване
DC 5 V, литиево-йонна батерия 3,7 V
Тип източник на захранване
Литиево-йонна батерия, захранване (100 V ~ 240 V) 50/60 Hz
Потребление на енергия
3,0W (LCD вкл.)
Работна температура
0 ˚C ~ 40 ˚C
Работна влажност
40% ~ 60%
Температура на съхраняване
-20 ˚C ~ 60 ˚C
Носители за съхранение
карта с памет (SD/SDHC/SDXC) (не е включена в комплекта)
Външни размери (ШxВxД)
Прибл. 42,8 мм x 52,45 мм x119 мм
Тегло
Прибл. 180 г. (Без литиево- йонната батерия)
Вътрешен микрофон
Многопосочен стерео микрофон
 Тези технически спецификации и дизайн подлежат на промяна без предизвестие.
Приложения
125
Декларация за съответствие
Declaration & Applicable standards
Declaration of Conformity
Данни за продукта
За следното
We hereby
declare that the product(s)
above is(are) in compliance with the essential requirements
Product details
: ВИДЕОКАМЕРАТА
and other Продукт
provisions
of the R&TTE Directive (1999/5/EC), the Low Voltage Directive (2006/95/EC)
Модел(и): : HMX-QF30/HMX-QF300/HMX-QF310/HMX-QF320
For the following
and the Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC) by application of:
Product :
Model(s) :
EN60065:2002+A1:2006+A11:2008
Декларация
и приложими стандарти
Manufactured at:
DIGITALCAMCORDER (W-LAN)
HMX-S16BP andHMX-S15BP
EN55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN55020:2007
Manufacturer:SAMSUNGELECTRONICSCO.,LTD.
EN55022:2006+A1:2007
EN300328v1.7.1
Factory:TianJinSamsungOpto-Electronics Co.,Ltd.
С настоящото декларираме, че гореспоменатия(те) продукт(и) съответства(т) на основните изисквания и другите разпоредби
416,Maetan-3dong,Yeongtong-gu,Suwon-City,Gyeonggi-do,443-742,Korea
на Директивата
за радио и телекомуникационно терминално
оборудване (1999/5/EО), Директивата за електрическо оборудване
EN55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN61000-3-2:2006+A2:2009
с ниско напрежение (2006/95/ЕО) и Директивата за електромагнитна
съвместимост (2004/108/ЕО) чрез прилагане
EN301489-1v1.8.1:2008
на:
EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008 EN 55013 :2001+A1 :2003+A2 :2006
No.9ZhangHengStreet,Micro-ElectronicIndustrialPark,JinGangRoad,
EN62311:2008
EN301489-17v2.1.1:2009
EN 55020 :2007
EN 55022:2006+A1:2007
Tianjin,China.300385
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 EN 61000-3-2 :2006+A2 :2009
(Factoriesnameandaddress)
EN 301 489-1 by
v1.8.1:2008
EN 300 328 v1.7.1
and the Eco-Design
Directive (2009/125/EC)
implemented
Regulations (EC) No 278/2009 for
EN 301 489-17 v2.1.1 :2009
EN 62311 :2008
external power supplies.
Declaration & Applicable standards
и Директивата за екодизайн (2009/125/EO), влязла в сила с Наредби (EО) 278/2009 за външни източници на мощност.
Representative in the EU
We hereby declare, that the product above is in compliance with the essential requirements of the
R&TTE Directive (1999/5/EC), the EMC Directive (2004/108/EC) and the LVD Directive (2006/95/EC)
by application of: (YEARTOBEGINAFFIXINGCEMARKING2012)
SamsungElectronicsEuroQALab.
Представител в ЕС
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
BlackbusheBusinessPark
Saxony Way, Yateley, Hampshire
SaxonyWay,Yateley,Hampshire
GU46 6GG, UK
GU466GG,UK
3 декември 2012 г.
13January,2012
(Място и дата на издаване)
(Placeanddateofissue)
(ГОДИНА НА ПРИЛАГАНЕ НА ЗНАК „CE“ 2012 г.)
EN60065:2002+ A1:2006
EN55020:2007
EN300328v1.7.1
EN55022:2006
EN301489-1v1.8.1 :2008
EN55024 :1998+A1 :2001+A2 :2003
EN301489-17v2.1.1 :2009
EN55013 :2001+A1 :2003+A2 :2006
Joong-Hoon Choi / Управител на лаборатория
Joong-HoonChoi/Lab.Manager
(Име и подпис на упълномощеното лице)
(Nameandsignatureofauthorizedperson)
and the Eco-Design
Directive (2009/125/EC) implemented by Regulation (EC) No 278/2009 for
supplies
※ This is not the address of Samsung external
Servicepower
Centre.
For the address or the phone number of Samsung
 Това не е адресът на сервизния център на Samsung. За адреса или телефонния номер на сервизния център на
Representative
in the
EU
Service
Centre,
seeгаранционната
the warranty card
or
contact
the
retailer
where на
you
purchased
your
Samsung
вижте
карта
или
се свържете
с търговеца
дребно,
от който
стеproduct.
купили продукта.
SamsungElectronicsEuroQALab.
Декларация на официалните езици
Нация
Декларация
Cesky
Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento digitální fotoaparát je ve shodě se základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk
Samsung Electronics erklærer herved, at digitale kameraer overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i
direktiv 1999/5/EF.
Deutsch
Hiermit erklärt Samsung Electronic, dass sich die Digitalkamera in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eesti
Käesolevaga kinnitab Samsung Electronics digitaalkaamera vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud
direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English
Hereby, Samsung Electronics declares that this digital camera is in compliance with the essential requirements and
other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español
Por medio de la presente Samsung Electronics declara que la cámara digital cumple con los requisitos esenciales y
cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ η Samsung Electronics ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ
ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français
Par la présente Samsung Electronic déclare que l’appareil photo numérique est conforme aux exigences essentielles
et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano
Con la presente Samsung Electronicsdichiara che questa fotocamera digitale è conforme ai requisiti essenziali e alle
altre disposizioni stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE.
Latviski
Ar šo Samsung Electronics deklarē, ka digitālā kamera atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar
to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių
Šiuo Samsung Electronics deklaruoja, kad šis skaitmeninis fotoaparatas, atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/
EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands
Hierbij verklaart Samsung Electronics dat de digitale camera in overeenstemming is met de essentiële eisen en de
andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Декларация на официалните езици
Нация
Декларация
Malti
Hawnhekk, Samsung Electronics, tiddikjara li din il-kamera diġitali hi konformi mar-rekwiżiti essenzjali u ma’
dispożizzjonijiet rilevanti oħrajn ta’ Direttiva 1999/5/KE.
Magyar
A Samsung Electronics kijelenti, hogy ez a digitális fényképezőgép megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvetõ
követelményeinek és egyéb vonatkozó elõírásainak.
Polski
Niniejszym firma Samsung Electronics oświadcza, że ten aparat cyfrowy jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz
pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Português
Samsung Electronics declara que esta câmera digital está conforme os requisitos essenciais e outras disposições da
Directiva 1999/5/CE.
Slovensko
Samsung Electronics izjavlja, da je ta digitalni fotoaparat v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi
določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky
Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že tento digitálny fotoaparát spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné
ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi
Samsung Electronics vakuuttaa täten että tämä digitaalikamera on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska
Härmed intygar Samsung Electronicsatt dessa digitalkameror står i överensstämmelse med de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Български
С настоящото Samsung Electronics декларира, че този цифров фотоапарат е в съответствие със съществените
изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕК.
Română
Prin prezenta, Samsung Electronics, declară că această cameră foto digitală este în conformitate cu cerinţele esenţiale
şi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.
Norsk
Samsung Electronicserklærer herved at dette digitalkameraet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Türkiye
Bu belge ile, Samsung Electronics bu dijital kameranın 1999/5/EC Yönetmeliginin temel gerekliliklerine ve ilgili
hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.
Íslenska
Hér með lýsir Samsung Electronics því yfir að þessi stafræna myndavél sé í samræmi við grunnkröfur og önnur ákvæði
tilskipunar 1999/5/EB.
Връзка със SAMSUNG по цял свят
Ако имате въпроси или коментари за продуктите на Samsung, се обърнете към центъра за обслужване на клиенти на SAMSUNG.
Region
North
America
Latin
America
Country
Web Site
Region
Country
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/ca (English)
www.samsung.com/ca_fr (French)
BOSNIA
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
U.S.A
- Consumer
Electronics
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
ARGENTINE
0800-333-3733
www.samsung.com
Contact Centre 
Web Site
051 133 1999
www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11, normal tariff
www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 786)
www.samsung.com
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
Uruguay
40543733
www.samsung.com
Paraguay
98005420001
www.samsung.com
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421, 4004-0000
www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
From mobile 02-24 82 82 00
www.samsung.com/cl
800-10-7260
www.samsung.com
GERMANY
www.samsung.com
Bolivia
0180 5 SAMSUNG bzw.
0180 5 7267864*
(*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
COLOMBIA
01-8000112112
Bogotá: 6001272
www.samsung.com/co
CYPRUS
0-800-507-7267
8009 4000 only from landline
(+30) 210 6897691 from mobile and
land line
www.samsung.com
COSTA RICA
DOMINICA
1-800-751-2676
GREECE
www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
80111-SAMSUNG (80111 726 7864)
only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and
land line
EL SALVADOR
800-6225
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
HONDURAS
800-27919267
JAMAICA
1-800-234-7267
NICARAGUA
Europe
Contact Centre 
CANADA
00-1800-5077267
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA
800-7267
PERU
0-800-777-08 (Only from landline)
336-8686 (From HHP & landline)
www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
Europe
MONTENEGRO 020 405 888
www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
(€ 0,10/Min)
www.samsung.com
NORWAY
815 56480
www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1
impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy
operatora)
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
www.samsung.com
Връзка със SAMSUNG по цял свят
Region
Europe
CIS
Country
Web Site
+381 11 321 6899
(old number still active 0700 7267864)
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk
Region
Country
PHILIPPINES
Asia
Pacific
SINGAPORE
Contact Centre 
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
www.samsung.com/ch (German)
www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
BAHRAIN
8000-4726
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.com
GEORGIA
0-800-555-555
www.samsung.com
Qatar
800-2255 (800-CALL)
ARMENIA
0-800-05-555
www.samsung.com
Egypt
AZERBAIJAN
088-55-55-555
www.samsung.com
08000-726786
800-22273
065777444
18252273
KAZAKHSTAN 8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
www.samsung.com
UZBEKISTAN
www.samsung.com
8-10-800-500-55-500
THAILAND
www.samsung.com/th
VIETNAM
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
0266-026-066
1 800 588 889
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG(726-7864)
KUWAIT
183-2255 (183-CALL)
TAIWAN
Middle
East
Web Site
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel
www.samsung.com/ph
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe
02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
SPAIN
JORDAN
Syria
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/Levant (English)
IRAN
021-8255
www.samsung.com
Morocco
080 100 2255
Saudi Arabia
9200-21230
www.samsung.com
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
Turkey
444 77 11
www.samsung.com
NIGERIA
www.samsung.com
Cote D’ Ivoire
0800-726-7864
0800-10077
0302-200077
8000 0077
Senegal
800-00-0077
www.samsung.com
www.samsung.com
Cameroon
7095- 0077
www.samsung.com
www.samsung.com
KENYA
0800 545 545
www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
www.samsung.com
TANZANIA
SOUTH
AFRICA
Botswana
0685 88 99 00
www.samsung.com
0860-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
0800-726-000
www.samsung.com
www.samsung.com/id
Namibia
8197267864
www.samsung.com
0120-327-527
www.samsung.com
Angola
91-726-7864
www.samsung.com
1800-88-9999
www.samsung.com/my
Zambia
211350370
www.samsung.com
KYRGYZSTAN 00-800-500-55-500
www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
Mongolia
+7-800-555-55-55
www.samsung.com
0-800-502-000
www.samsung.com/ua (Ukrainian)
www.samsung.com/ua_ru (Russian)
BELARUS
810-800-500-55-500
www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
www.samsung.com
AUSTRALIA
1300 362 603
NEW
ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 4698
www.samsung.com/hk (Chinese)
www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA
1800 3000 8282
1800 266 8282
www.samsung.com/in
INDONESIA
0800-112-8888, 021-5699-7777
JAPAN
MALAYSIA
UKRAINE
Asia
Pacific
Contact Centre 
SERBIA
Ghana
Africa
www.samsung.com
www.samsung.com
Правилно изхвърляне на батериите в този
продукт
Правилно третиране на изделието след
края на експлоатационния му живот
(Налично в страни със системи за разделно
сметосъбиране)
(Налично в страни със системи за разделно
сметосъбиране)
Това обозначение върху батерията,
ръководството или опаковката, показва, че батериите в този
продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци
в края на техния полезен живот. Където са маркирани,
химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията
съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в
Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят
правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на
човешкото здраве или на околната среда.
За да предпазите природните ресурси и за да съдействате
за многократната употреба на материалните ресурси, моля
отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти
и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за
безплатно връщане на батерии.
С това оборудване може да се работи във всички
държави от ЕС.
Във Франция това оборудване може да се използва
само на закрито.
Този знак, поставен върху изделието, негови
принадлежности или печатни материали,
означава, че продуктът и принадлежностите (например
зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се
изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече
експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от
другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране.
Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето
на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване,
предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен
това, подобно отговорно поведение създава възможност за
повторно (екологично съобразно) използване на материалните
ресурси.
Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на
дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната
местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции
къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране,
безопасно за околната среда.
Корпоративните потребители следва да се свържат с
доставчика си и да проверят условията на договора за
покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности
не бива да се сместват с другите отпадъци на търговското
предприятие.
Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-Ro, Yeongtong-Gu,
Suwon-Si, Gyeonggi-Do 443-742 Korea
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK
RoHS съответствие
Нашият продукт е в съответствие с “Ограничението за
използване на опасни вещества в електронните уреди”
и ние използваме 6 опасни матярияли - Cadmium(Cd), Lead (Pb), Mercury
(Hg), Hexavalent Chromium (Cr+6), Poly Brominated Biphenyls (PBBs), Poly
Brominated Diphenyl Ethers(PBDEs)- в нашите продукти.
Download PDF

advertising