Samsung | AQV09YWAN | Samsung AQV12YWAN Наръчник за потребителя

AQV09K&Y@@_Jungfrau_IBIM_Bu_32448A.indd 1
2011-3-19 16:04:59
Характеристики на вашия
нов климатик
Чудесно лятно предложение
През горещите знойни летни дни и дългите неспокойни
нощи, няма по-добро бягство от жегата, отколкото
хладното удобство на дома. Вашият нов климатик слага
край на изтощителните летни дни и ви позволява да
почивате. Победете жегата със свой собствен климатик
това лято.
Рентабилна система
Вашият нов климатик не само осигурява максимално
охлаждане през лятото, а може също да бъде и
ефективен начин за отопление през зимата с модерната
си система „Топлинна помпа”.
Системата „Топлинна помпа” е 3 пъти по-ефективна в
сравнение с другите електрически отоплителни уреди,
така че можете още повече да намалите разходите
по експлоатация. Сега, задоволете целогодишните си
потребности с един нов климатик.
Външен вид подходящ за всяко помещение
Елегантният и хармоничен дизайн дава приоритет на
естетиката на вашето пространство и дава завършек
на съществуващата вътрешна украса. С мекия си цвят
и заоблена форма, новият климатик добавя класа на
всяка стая.Наслаждавайте се на това, което предлага
климатикът ви както функционално, така и естетически.
Функция Добър сън
Функцията Добър сън ви позволява да настроите
комфортна температура, докато пестите енергия и
спите дълбоко.
Функция d'light Cool
Функцията d'light Cool позволява поддържане на найкомфортното ниво на температурата и влажността.
Функция SPi(супер плазмена йонизация)
Функцията SPi генерира водород (H) и кислород (O2). с
които атакува нежеланите замърсители на въздуха, като
бактерии, полен и мирис. С нея дишането се подобрява
както в близост до водопад, океански прибой, река или
в планината.
Съдържание
ИЗПОЛЗВАНЕ НА КЛИМАТИКА
Мерки за безопасност..................................................................3
Проверка преди употреба........................................................6
Проверка на наименованието на частите........................7
Проверка на дистанционното управление.....................8
Основна функция......................................................................... 10
Настройване на посоката на въздушния поток......... 12
Използване на турбо функцията......................................... 12
Режим
. ................................................................. 13
Сверяване на часа....................................................................... 14
Настройка на включващ/изключващ таймер.............. 14
Използване на функцията Smart Saver............................ 16
Използване на функцията SPi ............................................. 16
Използване на функцията Auto Clean ............................. 17
Използване на функцията d'light Cool ........................... 17
Използване на функцията Quiet . ....................................... 18
Почистване на климатика....................................................... 19
Поддръжка на вашия климатик.......................................... 21
Откриване и отстраняване на неизправности........... 22
МОНТАЖ НА КЛИМАТИКА
Мерки за безопасност............................................................... 24
Избор на място за монтаж...................................................... 25
Аксесоари........................................................................................ 28
Фиксиране на монтажната плоча....................................... 29
Свързване на кабела................................................................. 30
Монтиране и свързване на свързващата тръба на
вътрешното тяло.......................................................................... 32
Прочистване на вътрешното тяло..................................... 33
Скъсяване или удължаване на тръбата.......................... 33
Монтиране и свързване на дренажния маркуч на
вътрешното тяло.......................................................................... 34
Променяне посоката на дренажния маркуч................ 35
Монтаж и свързване на дренажния маркуч на
външното тяло............................................................................... 36
Продухване на свързаните тръби...................................... 36
Извършване на тестовете за теч на газ........................... 39
Фиксиране на вътрешното тяло на мястото му.......... 40
Закрепване на външното тяло на мястото му............. 40
Финална проверка и пробен пуск..................................... 41
Процедура за изпомпване
(при сваляне на продукта)...................................................... 41
Как да свържете вашите удължителни
захранващи кабели.................................................................... 42
Монтаж на допълнителна РСВ (опция)............................ 43
Този продукт е в съответствие с Директивата за съоръжения за ниско напрежение (2006/95/EC), и Директивата за
електромагнитна съвместимост (2004/108/EEC) на Европейския съюз.
Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот
(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)
(Важи за държавите на Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно сметосъбиране)
Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива
да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки
това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно
отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси.
Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и
кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда. Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за
покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на търговското предприятие.
2
AQV09K&Y@@_Jungfrau_IBIM_Bu_32448A.indd 2
2011-3-19 16:05:01
ИЗПОЛЗВАНЕ НА КЛИМАТИКА
Мерки за безопасност
Преди да използвате вашия нов климатик, моля, прочетете това ръководство изцяло, за да сте сигурни, че знаете как
безопасно и ефективно да работите с множеството характеристики и функции на вашия нов електрически уред.
Важни символи за безопасност и предпазни мерки:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ВНИМАНИЕ
Опасност или опасни практики, които могат да доведат до сериозно лично
нараняване или смърт.
Опасност или опасни практики, които могат да доведат до дребно лично
нараняване или повреда на собственост.
Следвайте напътствията
внимателно.
Изключете щепсела от контакта
на стената.
НЕ опитвайте.
НЕ разглобявайте.
Български
Тъй като следните инструкции за експлоатация покриват разнообразни модели, характеристиките на вашия климатик
могат леко да се различават от тези описани в това ръководство. Ако имате някакви въпроси, обадете се в най-близкия
център за връзка или потърсете помощ и информация онлайн на www.samsung.com.
Уверете се, че устройството е заземено, за да предотвратите токов удар.
ПРИ МОНТАЖ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Включете щепсела на захранващия кабел в стенен контакт, чиито спецификации отговарят или са по-високи от
тези, на продукта и го използвайте само за този уред. Да не се използва удължителен кабел.
 Възможно е споделянето на стенен контакт с други уреди с помощта на разклонител, или удължаването на захранващия
кабел да доведат до електрически удар или пожар.
 Да не се използва електрически трансформатор. Това може да доведе до електрически удар или пожар.
 Ако напрежението/честотата/номиналният ток са различни, това може да причини пожар.
Монтажът на този уред трябва да се извършва от квалифицирано техническо лице или сервиз.
 Неспазването на това изискване може да доведе до електрически удар, пожар, експлозия, проблеми с продукта или травма.
Да се монтира превключвател и прекъсвач, специално предназначени за климатика.
 Неспазването на това изискване може да доведе до електрически удар или пожар.
Закрепете добре външното тяло, така че електрическата част на външното тяло да не е открита.
 Неспазването на това изискване може да доведе до електрически удар или пожар.
Този уред не трябва да бъде монтиран в близост до отоплителен уред, запалителен материал. Да не се монтира на
влажно, омаслено или запрашено място, да не се излага на пряка слънчева светлина или вода (дъждовни капки).
Този уред не трябва да се монтира на място, където е възможен теч на газ.
 Това може да доведе до електрически удар или пожар.
Външното тяло не трябва да се монтира на висока външна стена, откъдето е възможно да падне.
 Ако външното тяло падне, това може да доведе до травма, смърт или повреда на имущество.
Ако използвате многотелна система, външното тяло RJ***може да се свързва само с европейски продукти от
серията AQV09Y*/AQV12Y*/AQV18Y*.
Този уред трябва да бъде правилно заземен. Да не се заземява към газопровод, пластмасов водопровод или
телефонен кабел.
 Неспазването на това изискване може да доведе до електрически удар, пожар, експлозия или други проблеми с продукта.
 Щепселът на захранващия кабел не трябва да се включва в контакт без правилно заземяване; да се провери дали
съответства на местните и национални нормативни изисквания.
ПРИ МОНТАЖ
ВНИМАНИЕ
Този уред трябва да бъде разположен така, че да е в близост до захранващия контакт.
 Неспазването на това изискване може да доведе до електрически удар или пожар поради електрическа утечка.
Да се монтира върху равна и твърда основа, която може да издържа теглото на уреда.
 Неспазването на това изискване може да доведе до ненормални вибрации, шум или проблеми с продукта.
Дренажната тръба да се монтира правилно, за да се осигури нормалното изтичане на водата.
 Неспазването на това изискване може да доведе до преливане и повреда на имущество.
При монтажа на външното тяло да се внимава при съединяването на дренажната тръба - да се осигури правилно
източване.
 Водата, която се кондензира по време на работата на външното тяло, може да прелее и да причини повреда на
имущество.
Особено през зимата, падането на парче лед може да причини травма, смърт или повреда на имущество.
3
AQV09K&Y@@_Jungfrau_IBIM_Bu_32448A.indd 3
2011-3-19 16:05:02
Мерки за безопасност
ОТНОСНО
ЗАХРАНВАНЕТО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
С помощта на суха кърпа, от захранващия щепсел и точките на контакт редовно да се отстраняват всички чужди
вещества, като например прах или вода.
 Извадете захранващия щепсел и го почиистете със суха кърпа.
 Неспазването на това изискване може да доведе до електрически удар или пожар.
Захранващият щепсел да се включва в стенния контакт с правилна ориентация, така че кабелът да сочи към пода.
 Ако щепселът се включи в стенния контакт обратно, електрическите проводници в кабела може да се повредят, което от
своя страна може да доведе до електрически удар или пожар.
Когато уредът, щепселът или захранващият кабел се повредят, обръщайте се към най-близкия сервизен център.
Щепселът трябва да се включва стабилно в стенния контакт. Да не се използват повреден щепсел, повреден
захранващ кабел или разхлабен стенен контакт.
 Това може да доведе до електрически удар или пожар.
Да не се дърпа кабела при вадене на щепсела.
 Хващайте самия щепсел и издърпвайте.
 Неспазването на това изискване може да доведе до електрически удар или пожар.
Захранващият кабел не трябва да се опъва и огъва силно. Да не се усуква или връзва. Захранващият кабел не
трябва да се окачва на метален предмет, върху него не трябва да се поставят тежки предмети, да не се поставя
между предмети и да не остава в пространството зад уреда.
 Това може да доведе до електрически удар или пожар.
ОТНОСНО
ЗАХРАНВАНЕТО
ВНИМАНИЕ
Когато климатикът не се използва за продължителен период от време или при гръмотевична буря, захранването
трябва да се изключва от прекъсвача.
 Неспазването на това изискване може да доведе до електрически удар или пожар.
ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При наводняване на уреда се обръщайте към най-близкия сервиз.
 Неспазването на това изискване може да доведе до електрически удар или пожар.
При поява на странен шум, миризма на изгоряло или дим, незабавно извадете щепсела от контакта и се свържете
с най-близкия сервиз.
 Неспазването на това изискване може да доведе до електрически удар или пожар.
При теч на газ (пропан, пропан-бутан и др.), незабавно проветрете без да пипате захранващия щепсел. Да не се
докосват уреда или захранващия кабел.
 Да не се използва вентилатор.
 Една искра може да предизвика експлозия или пожар.
При необходимост от нов монтаж на климатика, се обръщайте към най-близкия сервиз.
 Неспазването на това изискване може да доведе до проблеми с продукта, теч на вода, електрически удар или пожар.
 Предоставянето на услуги за продукта не е предвидено. При нов монтаж на продукта на друго място, може да ви се
начислят допълнителни такси за конструкция и монтаж.
 Особено когато желаете да монтирате продукта на необичайно място, като например в индустриална зона или в
близост до морето, където той е изложен на въздух с високо съдържание на сол, се обръщайте към най-близкия сервиз.
4
Захранващият щепсел и прекъсвачът не трябва да се докосват с мокри ръце.
 Това може да доведе до електрически удар.
Захранващият щепсел не трябва да се вади и климатикът не трябва да се изключва от прекъсвача по време на работата му.
 Поставянето на щепсела в стенния контакт или включването на климатика от прекъсвача може да причини искра, което
да доведе до електрически удар или пожар.
След като разопаковате климатика, приберете всички опаковъчни материали извън достъпа на деца, тъй като
межа да са опасни за тях.
 Ако дете постави плик на главата си, може да се задуши.
Не поставяйте пръсти или чужди тела в отвора, когато климатикът работи.
 Обръщайте особено внимание на децата - да не се наранят като поставят пръсти в продукта.
Не докосвайте крилото на въздушния поток с ръце или пръсти по време на отоплителния процес.
 Това може да доведе до електрически удар или изгаряне.
Не поставяйте пръсти или чужди тела в отвора на климатика за постъпване/извеждане на въздух.
 Обръщайте особено внимание на децата - да не се наранят като поставят пръсти в продукта.
Не удряйте и не дърпайте климатика силно.
 Това може да доведе до пожар, травма или проблеми с продукта.
AQV09K&Y@@_Jungfrau_IBIM_Bu_32448A.indd 4
2011-3-19 16:05:02
ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При попадане на чужди вещества в уреда, като например вода, прекъснете захранването като извадите щепсела
и изключите прекъсвача и след това се обърнете към най-близкия сервиз.
 Неспазването на това изискване може да доведе до електрически удар или пожар.
Български
Не поставяйте в близост до външното тяло никакви предмети, които позволяват на деца да се качат върху него.
 Това може да доведе до сериозно нараняване на децата.
Не използвайте този климатик за продължителни периоди от време в зле вентилирани помещения или в близост
до немощни хора.
 Това може да се окаже опасно поради недостиг на кислород. Отваряйте прозорец най-малко веднъж на всеки час.
Не правете опит самостоятелно да ремонтирате, разглобите или промените уреда.
 Не използвайте нестандартен предпазител (като например меден, стоманен проводник и др.).
 Неспазването на това изискване може да доведе до електрически удар, пожар, проблеми с продукта или травма.
ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ
ВНИМАНИЕ
Не поставяйте предмети или устройства под вътрешното тяло.
 Капеща от вътрешното тяло вода може да доведе до пожар или повреда на имущество.
Най-мало един път годишно проверявайте целостта на монтажната рамка на външното тяло.
 Неспазването на това изискване може да доведе до травма, смърт или повреда на имущество.
От гледна точка на безопасността, максималният ток е измерен според IEC стандартизацията, а от гледна точка на
енергийния к.п.д. - според ISO.
Не стъпвайте върху уреда и не поставяйте предмети (като например пране, запалени свещи, запалени цигари,
съдове за хранене, химикали, метални предмети и др.) върху него.
 Това може да доведе до електрически удар, пожар, проблеми с продукта или травма.
Не управлялвайте уреда с мокри ръце.
 Това може да доведе до електрически удар.
Не пръскайте летливи материали, като например спрей против насекоми, върху повърхността на уреда.
 Освен че е вредно за хората, това може да доведе и до електрически удар, пожар или проблеми с продукта.
Не пийте водата от климатика.
 Тя може да е вредна.
Не удряйте дистанционното управление и не го разглобявайте.
Не докосвайте тръбите на продукта.
 Това може да доведе до изгаряне или травма.
Този климатик не трябва да се използва за съхраняване на прецизно оборудване, храна, животни, растения или
козметика, или за други необичайни цели.
 Това може да доведе до повреда на имущество.
Да се избягва директното насочване на въздушния поток от климатика към хора, животни или растения за
продължителни периоди от време.
 Това може да причини вреда на всички.
Този уред не е предназначен за използване от хора (вкл. деца) с ограничени физически, сензорни или ментални
възможности, или от хора с липса на опит и познания, освен ако не са контролирани и инструктирани относно
използването му от лице, което отговаря за тяхната безопасност. Децата трябва да се контролират да не играят с уреда.
ПРИ ПОЧИСТВАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не почиствайте уреда чрез пряко пръскане с вода. Да не се използват бензин, разредител или спирт.
 Това може да доведе до обезцветяване, деформация, повреда, електрически удар или пожар.
Преди да пристъпите към почистване или профилактика, извадете щепсела на климатика от стенния контакт и
изчакайте до спиране на вентилатора.
 Неспазването на това изискване може да доведе до електрически удар или пожар.
ПРИ ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ
Да се внимава при почистване на топлообменника на външното тяло, тъй като там има остри ръбове.
 За предпазване на пръстите по време на чистене, използвайте плътни памучни ръкавици.
Не почиствайте самостоятелно вътрешността на климатика.
 За целта се обърнете към най-близкия сервиз.
 Когато почиствате вътрешния филтър, разглеждайте описаниията в раздел „Почистване на климатика”.
 Неспазването на това изискване може да доведе до повреда, електрически удар или пожар.
AQV09K&Y@@_Jungfrau_IBIM_Bu_32448A.indd 5
5
2011-3-19 16:05:03
Проверка преди употреба
Работни диапазони
Таблицата по-долу показва диапазоните на температура и влажност в границите, на които може да се експлоатира
климатикът. Направете справка с таблицата за ефективна употреба.
Режим
Стайна температура
Външна температура
Влажност на закрито
Охлаждане
16˚C~32˚C
-10˚C~46˚C
Относителна влажност 80% или по-ниска
Отопление
27˚C или по-малко
-15˚C~24˚C
-
Изсушаване
18˚C~32˚C
-10˚C~46˚C
-
 Ако климатикът работи в режим на охлаждане за дълъг период от време в зона с висока влажност, възможно е да се
образува оросяване.
 Ако външната температура падне до -5 °C, възможно е нагревателната способност да спадне до 60%~70% от посочената
в спецификациите, в зависимост от условията на използване.
Модел: RJ
Стайна
Външна
Влажност
температура температура на закрито
80%или
Охлаждане 16˚C~32˚C
-5˚C~46˚C
по-малко
27˚C или поОтопление
-15˚C~24˚C
малко
Извън тези условия
Режим
На вътрешното тяло може да се образува конденз и да се
получи или изтичане на вода, или капки по пода.
Вътрешната защите се задейства и климатикът ще спре.
На вътрешното тяло може да се образува конденз и да се
получи или изтичане на вода, или капки по пода.
 Стандартната температура на отопление е 7˚C. Ако външната температура падне до 0˚C или по-ниско, капацитетът на
отопление може да бъде намален в зависимост от температурните условия.
 Ако работата в режим охлаждане се извършва при над 32˚ C (вътрешна температура), няма да охлажда с пълния си
капацитет.
Изсушаване
18˚C~32˚C
-5˚C~46˚C
-
Поддръжка на вашия климатик
Вътрешни защити посредством контролната система на уреда
 Тази вътрешна защита работи, ако се получи вътрешна неизправност в климатика.
Тип
Описание
Против студен въздух
Вътрешният вентилатор ще бъде изключен заради студения въздух, когато
топлинната помпа нагрява.
Цикъл размразяване
Вътрешният вентилатор ще бъде изключен заради студения въздух, когато
топлинната помпа нагрява.
Анти защита на вътрешната
батерия
Компресорът ще бъде изключен, за да защити вътрешната батерия, когато
климатикът работи в режим Охлаждане.
Защита на компресора
ЗАБЕЛЕЖКА
Климатикът не започва да работи веднага, за да защити компресора на външното
тяло след включване.
• А
ко топлинната помпа работи в режим Отопление, се задейства Цикъл размразяване, за да се премахне
скрежа от външното тяло, който може да се е наслоил при ниски температури.
Вътрешният вентилатор автоматично се изключва и заработва отново едва, когато Цикълът размразяване
приключи.
6
AQV09K&Y@@_Jungfrau_IBIM_Bu_32448A.indd 6
2011-3-19 16:05:04
Проверка на наименованието на частите
В зависимост от модела, вашият климатик може да изглежда малко по-различен от илюстрацията по-горе.
главни части
БългаРСки
Сензор за
влажност
Сензор
за стайна
температура
Входящ въздух
Full HD филтър (под панела)
Въздушни жалузи
(наляво и надясно)
Индикатор SPi
Въздушни жалузи
(нагоре и надолу)
Дисплей
индикатор
Приемник на
дистанционното
управление
Индикатор за Таймер
Индикатор d'light Cool
7
AQV09K&Y@@_Jungfrau_IBIM_Bu_32448A.indd 7
2011-3-19 16:05:13
Проверка на дистанционното управление
• Насочете дистанционното управление към приемника му на вътрешното тяло.
• Когато натиснете бутона, ще се чуе кратък звуков сигнал и на дисплея на дистанционното управление ще се появи
индикатор за излъчване ( ).
Бутони на дистанционното управление
 Преди да пристъпите към използване на функциите на дистанционното управление, трябва да сверите часа. (Вижте стр. 14)
Дисплей на дистанционното
управление
Power (Захранване)
Включва/Изключва климатика.
SPi
Mode (Режим)
Включете/Изключете функцията SPi.
Избира един от 5-те работни режима (за
инструкции вижте страници 10-11).
Smart Saver (Интелигентен спестовник)
Quiet (Тих)
С по-малко електроенергия вашето
помещение остава хладно в
температурния диапазон от 24 °C до 30 °C.
Намалява шума на вътрешното тяло по
време на работа.
Air swing(Люлеене на жалузите)
Turbo (Турбо)
Задейства/Прекратява автоматичното
движение на крилото на въздушния поток
нагоре и надолу.
Работа при автоматична скорост на
вентилиране за бързо охлаждане.
Temp(Темп.) + -
Fan(Вентилиране)
Auto Clean (Автом. почистване)
Регулира въздушния поток през климатика
с 4-те различни скорости на вентилиране Автом. /Ниска /Средна/Висока .
Функция автоматично почистване изсушаване на вътрешността на вътрешното
тяло за отстраняване на миризми.
d'light Cool
Включва режим
Включете/Изключете функцията d'light Cool.
Отмяна на таймера/режима
Off Timer (Изключващ таймер)
ЗАБЕЛЕЖКА
.
2ndF
Задействане на изключващия
таймер.
• Н
ивото на влажността и стойността на температурата в
стаята на дисплея на вътрешното тяло за 5 секунди:
- Hi: висока (ако относителната влажност е 70% или повече)
- Sd: стандартна (ако относителната влажност е под 70%)
- За стайната температура се показва конкретна стойност.
.
Задействане/Отмяна
On Timer(Включващ таймер)
Задействане на включващия таймер.
Temp/Humi (Темп./Влажн.)


Увеличава/Намалява температурата с по 1 ˚C.
Превключете функцията на бутона на
дистанционното управление.
Beep off (Изключване на звука)
Изключва звуковия сигнал при натискане на бутона.
Display off (Изключване на дисплея)
Изключва осветлението на дисплея
Time set (Сверяване на часа)
Сверете часа
• К огато натиснете бутон [2ndF], на дистанционното управление се появява индикаторът
и тогава може да смените
функциите на дистанционното управление, както следва.
d'light Cool Temp/Humi (Темп./Влажн.), Auto Clean (Автом. почистване)  Beep Off (Изключване на звука), good’ sleep
Display Off (Изключване на дисплея), On Timer (Включващ таймер) Time Set (Сверяване на часа).
Ако изберете функцията под бутона, когато функцията на бутона е превключена с бутона 2ndF, функцията 2ndF се отменя.
8
AQV09K&Y@@_Jungfrau_IBIM_Bu_32448A.indd 8
2011-3-19 16:05:16
Дисплей на дистанционното управление
индикатор за Таймера за включване
индикатор за Таймера за изключване
индикатор
ВНиМаНиЕ
индикатор
време
БългаРСки
индикатор за режим на
работа
индикатор за изтощени батерии
индикатор за излъчване
индикатор за люлеене на
въздушните жалузи
индикатор за скорост на
вентилатора
индикатор Тихият
индикатор Турбо
индикатор SPi
индикатор за Умно спестяване
индикатор d'light Cool
индикатор 2ndF
Температурен индикатор
Автом.(Турбо)
Ниска
Средна
Висока
• Пазетедистанционнотоуправлениеотвода.
кога се сменят батериите
Когато батериите се изтощят, на дисплея на дистанционното управление се показва символът ( ). Това означава, че
батериите трябва да се сменят. За дистанционното управление са необходими две батерии по 1,5 V, тип ААА.
Съхраняване на дистанционното управление
Когато не използвате дистанционното управление за продължителен период от време, извадете батериите и го
приберете.
Поставяне на батериите
2. Поставете две батерии тип
1. Натиснете ръчката
ааа.
както указва стрелката
върху задната част на
Проверете и нагласете
дистанционното управление
съответно според знаците
и дръпнете нагоре.
„+” и „-”. Уверете се, че сте
поставили батериите на
правилното място.
ЗаБЕлЕЖка
3. Затворете капака, като го поставите
обратно на първоначалното му място.
Трябва да чуете щракване, когато капакът се
заключи правилно.
• В ъзможноесигналътданесеприемадобре,аковпомещениетоимафлуоресцентноосветление.
• Акодистанционнотоуправлениевъздействанадругиелектрическиуреди,сеобърнетеснай-близкия център за контакт.
Правилно изхвърляне на батериите в този продукт
(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии).
Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите
битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа
живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕC.
Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.
За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от
другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.
9
AQV09K&Y@@_Jungfrau_IBIM_Bu_32448A.indd 9
2011-3-19 16:05:20
Основна функция
Основната работа представлява работен режим, който може да се избере с натискане на бутона Mode (Режим).
Auto (Автоматичен)
В автоматичен режим климатикът задава автоматично температурата и скоростта на вентилиране в зависимост от
стайната температура, следена от индикатора.
• Ако използвате многотелна система, в автоматичен режим системата избира температурна настройка и подходящ
работен режим (ОХЛАЖДАНЕ или ОТОПЛЕНИЕ) въз основа на стайната температура при включване.
Cool (Охлаждане)
В режим на охлаждане климатикът охлажда стаята. В горещ сезон можете да регулирате температурата и скоростта
на вентилиране за по-голяма прохлада.
• Ако текущата външна температура е много по-висока от избраната вътрешна температура, необходимото за
желаната прохлада време може да се окаже по-дълго.
• Тихият режим(
, ) намалява шума на вътрешното тяло при работа в режим на охлаждане.
Dry (Изсушаване)
В режима за изсушаване климатикът действа като обезвлажнител като отстранява влагата от въздуха в помещението.
При влажен климат режимът за изсушаване освежава въздуха.
Fan (Вентилиране)
Режимът на вентилиране може да се избере за вентилация на помещението. Полезен е за освежаване на застоялия
въздух в стаята.
Heat (Отопление)
Климатикът може да отоплява и да охлажда. С този универсален уред можете да топлите стаята си в студената зима.
• Възможно е в началото вентилаторът да не работи за около 3-5 минути, за да предотврати нахлуването на студен
въздух докато климатикът подгрее.
, ) намалява шума на вътрешното тяло при работа в режим на отопление.
• Тихият режим(
• Тъй като климатикът отоплява стаята със затоплен външен въздух, възможно е нагревателната способност да е
по-ниска когато външната температура е изключително ниска.
Ако изпитвате усещането, че климатикът не топли достатъчно, използвайте го заедно с допълнителен отоплителен
уред.
10
AQV09K&Y@@_Jungfrau_IBIM_Bu_32448A.indd 10
2011-3-19 16:05:21
Натиснете бутона
, за да включите климатика.
Натиснете бутона
, за да зададете работния режим.
Български
• П
ри всяко натискане на бутона Mode(Режим), режимът се сменя в следната последователност: Auto (Автом.),
Cool (Охлаждане), Dry (Изсушаване), Fan (Вентилиране) и Heat (Отопление).
Натиснете бутона
, за да зададете скоростта на вентилиране.
Auto (Автом.)
(Автом.)
Cool (Охлаждане)
(Автом.),
(Ниска),
(Средна),
(Средна),
(Висока)
(Ниска),
(Средна),
(Висока)
(Автом.)
Dry (Изсушаване)
(Ниска),
Fan (Вентилиране)
(Автом.),
Heat (Отопление)
Натиснете бутона
(Висока)
, за да регулирате температурата.
Auto (Автом.)
Можете да регулирате температурата с по 1 °C в диапазона (16-30) °C.
Cool (Охлаждане)
Можете да регулирате температурата с по 1 °C в диапазона (16-30) °C.
Dry (Изсушаване)
Температурата не може да се регулира.
Fan (Вентилиране) Температурата не може да се регулира.
Heat (Отопление)
ЗАБЕЛЕЖКА
Можете да регулирате температурата с по 1 °C в диапазона (16-30) °C.
• Н
атиснете бутона Temp/Humi (Темп./Влажн.) на дистанционното управление, за да проверите
температурата и нивото на влажността в стаята.
11
AQV09K&Y@@_Jungfrau_IBIM_Bu_32448A.indd 11
2011-3-19 16:05:24
Настройване на посоката на въздушния поток
Въздушният поток може да бъде насочен в желаната посока.
Вертикален въздушен поток
Въздушните жалузи се движат нагоре и надолу.
Натиснете бутона Air swing(люлеене на жалузите)
управление.
на дистанционното

Индикаторът за люлеене на жалузите ще се включи и въздушните жалузи ще се
движат постоянно нагоре и надолу, за да движат въздуха.

Натиснете отново бутона Air swing(Люлеене на жалузите)
на
дистанционното управление, за да задържите въздушният поток в постоянна
позиция.
Хоризонтален въздушен поток
Крилата на въздушния поток се движат наляво и надясно.
Натиснете бутона Air swing(люлеене на жалузите)
управление.
на дистанционното

Индикаторът за люлеене на жалузите ще се включи и въздушните жалузи ще се
движат постоянно наляво и надясно, за да движат въздуха.

Натиснете отново бутона Air swing(Люлеене на жалузите)
на
дистанционното управление, за да задържите въздушният поток в постоянна
позиция.
ЗаБЕлЕЖка
• П
ренасочванеотнавъздушнияпотокеневъзможноврежимgoodsleep
при режим на охлаждане. Пренасочването на въздушния поток обаче е
възможно в режим „приятен сън” при режим на отопление.
използване на турбо функцията
Турбо функцията е полезна за бързо и ефективно охлаждане на стаята.
В режим на охлаждане натиснете бутона Turbo
управление.
върху дистанционното

На дисплея на дистанционното управление се появява индикаторът Turbo и
климатикът работи в този режим в продължение на 30 минути.
Отмяна Отново натиснете бутона Turbo (Турбо)
ЗаБЕлЕЖка
.
• Т урбофункциятаевъзможнасамоврежимнаохлаждане.
• АконатиснетебутонаMode (Режим) когато турбо функцията е включена,
тя ще бъде отменена.
• Когатоизползватетазифункция,температурата/скоросттанавентилиране
не подлежат на регулиране.
12
AQV09K&Y@@_Jungfrau_IBIM_Bu_32448A.indd 12
2011-3-19 16:05:28
Режим
Преди да пристъпите към използване на режима good' sleep , сверете часовника.(За сверяване на часовника вижте стр. 14.)
За да осигури комфортен сън, климатикът преминава през фазите Fall asleep ( Заспиване)  Sound sleep (Здрав сън) 
Wake up (събуждане) от режим
.
1. Натиснете бутона

от дистанционното управление.
На дисплея на дистанционното управление се появява индикаторът
, а индикаторът Off timer (Изключващ таймер) започва да мига.
БългаРСки
когато климатикът е включен и е в режим на охлаждане/отопление
2. Натиснете бутона
за да зададете желаното време.
Времето може да се задава в половинчасов формат от 30 минути до 3 часа и в
едночасов формат, от 3 часа до 12 часа.
 Времето за работа може да се зададе от минимум 30 минути до максимум 12 часа.


Настройката по подразбиране е 8 часа.
3. Натиснете бутона Set/Cancel(Задействане/Отмяна), за да активирате.

Индикаторът Off timer (Изключващ таймер) престава да мига и въведеното
време се показва за 3 секунди.
След това климатикът работи в режим good’sleep(Охлаждане).

Ако не натиснете бутона Set/Cancel (Задействане/Отмяна) до 10 секунди след
натискането на бутон
, климатикът се връща в предишното си
състояние. Проверете индикаторите Off timer и на вътрешното тяло.
Отмяна
Отново натиснете бутона Set/Cancel (Задействане/Отмяна).
Можете да променяте зададената температура с по 1 ˚C в диапазона
(16-30) ˚C.
Скоростта на вентилиране се регулира автоматично според режима
.
Ако обаче изберете режима
когато климатикът отоплява,
скоростта на вентилиране може да се регулира.
При включен режим
.
В режим на охлаждане (Cool): Посоката на въздушния поток се
регулира автоматично.
В режим на отопление (Heat): въздушният поток може да се
пренасочва.
Температурата и скоростта на вентилиране се променят в режим
• Заспиване:температуратасепонижава,коетоулеснявапроцесаназаспиване.
• Здравсън:тялотосеотпускаитемпературатамулекосеповишава.
: събуждате се в комфортно променен въздух и се чувствате освежени.
• Събужданеотрежим
ЗаБЕлЕЖка
• Н
астройтеOfftimer(Изключващтаймер)прирежим
за повече от 5 часа. Ще имате нарушен
сън, ако
е настроен за твърде кратко или дълго, тъй като по подразбиране е настроен за
8-часова работа.
• Акорежимът
е настроен на по-малко от 4 часа, работата ще спре на зададеното време.
Ако режимът
е настроен на повече от 5 часа, през последния един час ще работи като етап
Събуждане преди да спре.
• Препоръчителнатазададенатемператураемежду25˚C~27˚Cзаохлажданеи21˚C~23˚Cзаотопление.
13
AQV09K&Y@@_Jungfrau_IBIM_Bu_32448A.indd 13
2011-3-19 16:05:30
Сверяване на часа
Преди да пристъпите към използване на функциите на климатика, сверете часа.
1. Натиснете бутона 2ndF

На дисплея на дистанционното управление се появява индикаторът 2ndF.
2. Натиснете бутона Time Set (Сверяване на часа)

Започва да мига индикатор AM или PM и може да сверите часа с натискане на
бутона Temp hr. + или – за часовете и бутона Fan min.
за минутите.

3. Отново натиснете бутона Time Set (Сверяване на часа), за да активирате.
Настройка на включващ/изключващ таймер
ВНиМаНиЕ
• Преди да използвате тази функция, проверете часа на дистанционното управление.
• Часът на дистанционното управление по подразбиране е 12 AM. След смяна на батериите се установява часът по
подразбиране.
Климатикът може да се настрои така, че да се включва/изключва автоматично в желания час.
Настройка на On timer (Включващ таймер) когато климатикът е изключен /
Off timer (Изключващ таймер) - когато е включен
Настройка на On timer
1. Натиснете бутона On Timer/Off Timer .

Индикаторът за On/Off timer (Включващ/Изключващ таймер) започва да мига на
дисплея на дистанционното управление.



2. Натиснете бутона Temp hr. + или – и Fan min.
за сверяване на часа.
Времето може да се задава в часове и минути - от 1 до 12 часа (АМ/РМ) и от 1 до
59 минути.
14
AQV09K&Y@@_Jungfrau_IBIM_Bu_32448A.indd 14
2011-3-19 16:05:32
Настройка на Off timer
3. Натиснете бутона Set/Cancel(Задействане/Отмяна), за да активирате.
Индикаторът On timer (Включващ таймер) престава да мига и въведеното време
се показва за 3 секунди.

Ако не натиснете бутона Set/Cancel(Задействане/Отмяна) до 10 секунди след
избора на часа, климатикът се връща в предишното си състояние. Проверете
индикатора On timer (Включващ таймер) или Off timer (Изключващ таймер) и
на вътрешното тяло.
Отмяна Отново натиснете бутона Set/Cancel (Задействане/Отмяна).
Допълнителни опции, възможни в режим On timer (Включващ таймер)
БългаРСки

Показва режима преди изключване на уреда.
Скоростта на вентилиране не може да се регулира.
Температурата може да се регулира в режим Auto(Автом.)/
Cool(Охлаждане)/Heat (Отопление).
Едновременна
настройка на
включващия и
на изключващия
таймер
ЗаБЕлЕЖка
• МеждуфункциитеOnTimer/OffTimer(Включващ/Изключващтаймер)и
Off timer (Изключващ таймер на приятен сън) се прилага само
последната настройка на таймер.
За настройката на включващия и на изключващия таймер се изпълнява една и съща
процедура.
ЗаБЕлЕЖка
• НастройкитезаOntimer(Вкл.таймер)иOfftimer(Изкл.таймер)трябвадасеразличават.
• НатиснетебутонаSet/Cancel(Задействане/Отмяна) на дистанционното управление при включена
комбинация от таймери.
Отменят се и двата индикатора - за включване и за изключване, а индикаторът изчезва.
15
AQV09K&Y@@_Jungfrau_IBIM_Bu_32448A.indd 15
2011-3-19 16:05:34
използване на функцията Smart Saver
Тази функция задава ограничението на температурния диапазон, с което пестите енергия при работа на климатика в
режим Cool (Охлаждане).
Натиснете бутона Smart Saver на дистанционното управление, докато
климатикът работи в режим Cool(Охлаждане).

На дисплея на дистанционното управление автоматично се появяват
индикаторите за умно спестяване и люлеене на жалузите
Въздушните жалузи се движат нагоре и надолу.
.

Ако настоящата температура е по-ниска от 24°C, зададената температура
автоматично ще бъде повишена до 24˚C.
Отмяна
ЗаБЕлЕЖка
Отново натиснете бутона Smart Saver (Интелигентен спестовник).
• Ф
ункциятаSmartSaverеналичнаединственоврежимCool(Охлаждане).
• КогатосеактивирафункциятаSmartSaver,температурниятдиапазонще
бъде ограничен до 24˚C~30˚C.
• Акожеланататемператураепо-нискаот24˚C,изключетефункциятаУмно
спестяване като отново натиснете бутона Smart Saver.
• Температурата/Скоросттанавентилаторасъщомогатдасенастройват
(Виж страница 11 за инструкции).
• АконатиснетебутонаMode(Режим), докато функцията Smart Saver е
включена, това ще спре функцията.
използване на функцията SPi
SPi (супер плазмена йонизация) генерира водород (H) и кислород (O2) за премахване на замърсители и за разлагане на
вредни частици. С нея дишането се подобрява както в близост до водопад, океански прибой, река или в планината.
Натиснете бутона
от дистанционното управление.

На дисплея на дистанционното управление се появява индикаторът
климатикът генерира MPI.
Отмяна
ЗаБЕлЕЖка
Отново натиснете бутона
и
.
• Ф
ункцията може да се избира независимо дали климатикът е включен
или изключен.
16
AQV09K&Y@@_Jungfrau_IBIM_Bu_32448A.indd 16
2011-3-19 16:05:37
използване на функцията Auto Clean
Тази функция предпазва от развитието на плесен като елиминира влагата във вътрешността на вътрешното тяло.
Вътрешното тяло изпарява влагата във вътрешната си част. С активирането на тази функция се осигурява по-чист и
здравословен въздух.
БългаРСки
Натиснете бутона Auto Clean(автом. почистване).
Когато климатикът е изключен,

на дисплея на вътрешното тяло се появява индикаторът Auto clean (Автом. почистване) и
функцията стартира.
Когато климатикът е включен,

След спиране на работата на климатика на дисплея на вътрешното тяло се появява
индикаторът Auto clean (Автом. почистване) и функцията стартира.
 Времето за автоматично почистване може да варира в зависимост от предишния
използван режим.
Режим Автом.(охлаждане), Охлаждане, Изсушаване : около 30 минути.
Режим Автом.(отопление), Отопление, Вентилиране: около 15 минути.
Отмяна
ЗаБЕлЕЖка
Отново натиснете бутона Auto Clean (Автом. почистване).
• И
ндикаторътзаавтоматичнопочистванесепоявявасамонадисплеяна
вътрешното тяло като
(Clean).
• Когатоклиматикътевключен,функциятаAutoclean(Автом.почистване)
стартира след спиране работата на климатика.
използване на функцията d'light Cool
Сензорът във вътрешното тяло, който измерва температурата и влажността в стаята, поддържа температурата в стаята
на най-комфортното ниво чрез автоматично регулиране на температурата и на скоростта на вентилиране.
Натиснете бутона d'light Cool на дистанционното управление, когато
климатикът е в режим Cool (Охлаждане).

На дисплея на дистанционното управление автоматично се появяват
индикаторът d'light Cool и индикаторът за ритмична смяна на посоката на
въздуха.

В зависимост от температурата и влажността в стаята, климатикът автоматично
задава скоростта на вентилиране и регулира температурата.
Отмяна
ЗаБЕлЕЖка
Отново натиснете бутона d'light Cool.
• Ф
ункциятаd'lightCoolевъзможнасамоврежимCool(Охлаждане).
• Призадействаненафункциятаd'lightCool,температуратасезадава
автоматично и на екрана на дистанционното управление се появява
• АконатиснетебутонаMode(Режим), докато функцията d'light Cool е
включена, това ще спре функцията.
• Примноготелнасистема,функциятаd'lightCoolработисамокогатое
зададена за всички работещи вътрешни тела.
.
17
AQV09K&Y@@_Jungfrau_IBIM_Bu_32448A.indd 17
2011-3-19 16:05:38
използване на функцията Quiet
Генерираният от вътрешното тяло шум може да се намали.
Натиснете бутона Quiet (Тих) на дистанционното управление, когато климатикът е
в режим Cool/Heat (Охлаждане/Отопление).

На дисплея на дистанционното управление се появява индикаторът Quiet (Тих).

Вътрешното тяло започва да работи по-тихо.
Отмяна
ЗаБЕлЕЖка
Отново натиснете бутона Quiet (Тих).
• П
римноготелнасистема,тазифункцияработисамокогатотихиятрежим
(Quiet) е зададен за всички работещи вътрешни тела.
18
AQV09K&Y@@_Jungfrau_IBIM_Bu_32448A.indd 18
2011-3-19 16:05:39
Почистване на климатика
ВНИМАНИЕ
• У верете се, че захранването е спряно и изключено от
контакта на стената, когато почиствате климатика. Всичко
това може да повреди повърхността на климатика.

Български
Почистване на вътрешното тяло
При необходимост почистете повърхността на тялото с влажна или
суха кърпа.
ЗАБЕЛЕЖКА
ВНИМАНИЕ
• К огато почиствате топлообменника на вътрешното тяло,
се свържете със сервиза, защото той трябва да бъде
разглобен.
• Тъй като панелът на вътрешното тяло може лесно да
бъде надраскан, за почистването му да се използва
микрофибърна кърпа.
Когато се използва микрофибърна кърпа, тя трябва да се
навлажни леко и да се почисти от всичко, което би могло
да причини надраскване.
• Н
е почиствайте дисплея с препарат на алкална основа.
• За почистване на повърхността на продукта да не се
използват сярна киселина, солна киселина и органични
разтворители (като например разредител, керосин,
ацетон и др.); да не се лепят никакви стикери по нея.
Всичко това може да повреди повърхността на климатика.
Почистване на топлообменника на външното тяло

Ако по топлообменника се натрупа прах, това може да понижи
охлаждащата способност. Поради това той трябва да се почиства
редовно.

Напръскайте с вода и почистете праха.
ЗАБЕЛЕЖКА
• А ко ви е трудно самостоятелно да почистите топлообменника на
външното тяло, обърнете се към сервиз.
ВНИМАНИЕ
• В нимавайте с острите ръбове на топлообменника на
външното тяло.
Топлообменник
(В зависимост от моделите,
илюстрацията може леко да се
различава)
Отваряне на панела
Хванете здраво двете страни на челния панел, вдигнете го нагоре и
отворете.
След това пуснете панела - той трябва да остане на мястото си
автоматично.

За да затворите панела, леко го повдигнете нагоре, като
същевременно внимателно натискате и сваляте.
19
AQV09K&Y@@_Jungfrau_IBIM_Bu_32448A.indd 19
2011-3-19 16:05:42
Почистване на климатика
AA
Сваляне на Full HD филтъра
Хванете дръжката и я вдигнете нагоре. След това дръпнете Full
HD филтъра към себе си и го плъзнете надолу.
Full HD
филтър
Почистване на Full HD филтъра
Пенообразният Full HD филтър, който може да се мие, улавя присъстващи във въздуха големи частици. Филтърът се
почиства с прахосмукачка или се измива ръчно.
Отворете панела и извадете Full HD филтъра.
Почистете Full HD филтъра с прахосмукачка или с
мека четка. ако запрашването е прекалено силно,
измийте с течаща вода.
Поставете Full HD филтъра на мястото му и
затворете челния панел.
изсушете Full HD филтъра на проветриво място.
ЗаБЕлЕЖка
• П
очиствайтеFullHDфилтъранавсеки2седмици.Периодичносттанапочистванетоможедаварирав
зависимост от използването и условията на околната среда. В запрашени зони да се почиства ежеседмично.
• АкоFullHDфилтърътсесушивзатворено(иливлажно)пространство,възможнаепояватанамиризма.Ако
това се случи, отново го почистете и изсушете в добре проветрено помещение.
20
AQV09K&Y@@_Jungfrau_IBIM_Bu_32448A.indd 20
2011-3-19 16:05:45
Поддръжка на вашия климатик
AA
Ако климатикът няма да бъде използван продължително време, изсушете климатика, за да го поддържате в най-добро
състояние.
2. Преди да използвате климатика, отново изсушете вътрешните компоненти на климатика като го пуснете в
режим Fan(Вентилиране) в продължение на 3 до 4 часа. Това спомага за премахването на миризми, които може
да са се образували от влага.
Български
1.Изсушете климатика цялостно като го пуснете на режим Fan(Вентилиране) в продължение на 3 до 4 часа, а
после изключите от контакта.
Може да се причинят вътрешни щети, ако в компонентите остане влага.
Периодични проверки
Правете справки със следната таблица, за да поддържате климатика правилно.
Тип
Описание
Почистете Full HD филтъра (1)
На всеки 2 На всеки3 На всеки4
Веднъжгодишно
седмици
месеца
месеца

Почистване на кондензационната дренажна
подложка (2)
Вътрешно Цялостно почистване на топлообменника (2)
тяло
Почистване на кондензационната дренажна
тръба (2)



Подмяна на батериите на дистанционното
управление (1)
Почистване на топлообменника от външната
страна на тялото (2)
Външно
тяло


Почистване на топлообменника от вътрешната
страна на тялото (2)

Почистване на електрическите компоненти с
въздух под налягане (2)

Проверка дали всички електрически
компоненти са здраво стегнати (2)

Почистване на вентилатора (2)

Проверка дали всички сглобки на вентилатора
са здраво стегнати (2)

Почистване на кондензационната дренажна
подложка (2)

 : Това изисква да проверявате вътрешното/външното тяло периодично, като следвате описанието, за да
поддържате климатика правилно.
ЗАБЕЛЕЖКА
(1) О
писаните операции трябва да се извършват по-често, ако районът на монтажа е много прашен.
(2) Тези операции винаги трябва да се извършват от квалифициран персонал. За по-подробна информация,
вижте Ръководството за монтаж.
21
AQV09K&Y@@_Jungfrau_IBIM_Bu_32448A.indd 21
2011-3-19 16:05:45
Откриване и отстраняване на неизправности
Направете справка в следната таблица, ако климатикът не работи нормално. Това може да спести време и излишни
разходи.
ПРОБЛЕМ
РЕШЕНИЕ
Климатикът не работи.
• П
роверете състоянието на захранването и отново го включете.
• Поставете щепсела или включете прекъсвача и отново включете климатика.
• Проверете дали не сте настроили Off Timer (Изкл. таймер). Отново включете
климатика с натискане на бутона Power (Захранване).
Температурното
регулиране не
функционира.
• П
роверете дали не е избран режим Dry(Изсушаване)/Fan(Вентилиране)/Turbo(Турбо)/
d'light Cool . В тези режими температурата се задава автоматично и регулирането й е
невъзможно.
От климатика не излиза
хладен/топъл въздух.
• П
роверете дали зададената температура не е по-висока (при режим Cool
(Охлаждане))/по-ниска (при режим Heat (Отопление)) от температурата в момента.
Натиснете бутона Temp hr. + или – на дистанционното управление и сменете
зададената температура.
• Проверете дали Full HD филтъра не е задръстен. Ако по Full HD филтъра има
прекалено много прах, възможно е охлаждащата (отоплителната) способност да се
понижи. Почиствайте ги често.
• Проверете дали външното тяло не е покрито или монтирано в близост до
препятстващ предмет. Открийте го и отстранете предмета.
• Ако желаете да използвате климатика на слънчева светлина, покрийте външното тяло
с перде или нещо подобно.
• Проверете дали климатикът не работи в режим De-ice (Обезледяване).
Когато през зимата се образува обледяване или външната температура е много
ниска, климатикът автоматично се включва в режим De-ice (Обезледяване). В този
режим вентилаторът на вътрешното тяло спира и от него не излиза хладен въздух.
• Възможно е отворени врати или прозорци да са причина за лоша охлаждаща
(отоплителна) способност.
Затворете вратите и прозорците.
• Проверете дали климатикът не е бил току що включен след спиране на охлаждането
(отоплението). В този случай работи само вентилатор, който пази компресора на
външното тяло.
• Проверете дали тръбата не е прекалено дълга. Когато дължината на тръбата
превишава максимално допустимата стойност, възможно е охлаждащата
(отоплителната) способност да бъде понижена.
Регулирането на
въздушния поток не
функционира.
роверете дали не е избран режим
• П
. В този режим въздушният поток не
може да се пренасочва.
(Ако режимът good’ sleep работи при режим на отопление, въздушният поток може да
се пренасочва.)
Регулирането на скоростта
на вентилиране не
функционира.
• П
роверете дали не е избран режим Auto(Автом.)/Dry(Изсушаване)/Fan(Вентилиране)/
Turbo(Турбо)/
/d'light Cool . В тези режими скоростта на вентилиране се
задава автоматично и регулирането й е невъзможно.
Дистанционното
управление не работи.
• Проверете дали батериите не са изтощени.
• Уверете се, че нищо не блокира сензора на дистанционното управление.
• Проверете да няма силни светлинни апарати в близост до климатика. Силната
светлина идваща от флуоресцентни лампи или неонови знаци може да наруши
електрическите вълни.
Таймерът не
функционира.
• П
роверете дали сте натиснали бутона Set/Cancel(Задействане/Отмяна) на
дистанционното управление след като сте задали часа.
22
AQV09K&Y@@_Jungfrau_IBIM_Bu_32448A.indd 22
2011-3-19 16:05:45
РЕШЕНИЕ
Индикаторът мига
непрекъснато.
• Н
атиснете бутона Power(Захранване) , или извадете щепсела/изключете
прекъсвача.
Ако индикаторът продължава да мига, обърнете се към сервиз.
Миризма в помещението
по време на работа.
• П
роверете дали уредът не работи в задимено пространство. Проветрете стаята,
или включете климатика в режим Fan (Вентилиране) за 1-2 часа. (В климатика няма
компоненти, които да издават миризма.)
• Почиствайте Full HD филтъра при замърсяване. Сменяйте дезодориращия филтър
при замърсяване.
Обозначена грешка.
• Ако на дисплея на вътрешното тяло се появи индикация за грешка, като
,
,
,
,
, Всичко мига,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
свържете се с най-близкия контактен център.
,
,
,
Български
ПРОБЛЕМ
,
,
,
Шум.
• В зависимост от начина на използване на климатика, възможно е да се чува шум при
промяна на движението на потока на хладилния агент. Това е нормално.
Дим от външното тяло.
• В ъзможно е да не е запалване, а пара, която се образува при размразяване от
топлообменника на външното тяло в режим Heat (Отопление) през зимата.
От тръбното съединение
на външното тяло капе
вода.
• Възможно е образуване на вода поради температурната разлика.. Това е нормално.
23
AQV09K&Y@@_Jungfrau_IBIM_Bu_32448A.indd 23
2011-3-19 16:05:47
МОНТАЖ НА КЛИМАТИКА
В настоящото ръководство може да намерите имената на моделите, записани в опростена форма, както е посочено в
таблицата по-долу.
Име на модел
AQVK
AQVY
09
12
18
Включени модели
AQV09K, AQV12K, AQV18K
AQV09Y, AQV12Y, AQV18Y
AQV09K, AQV09Y
AQV12K, AQV12Y
AQV18K, AQV18Y
Забележка
Групирането е по серия.
Групирането е по капацитет.
Мерки за безопасност
Внимателно изпълнявайте изброените по-долу мерки, защото те са важни за гарантиране безопасността на
оборудването.
• Преди да пристъпите към профилактика или обслужване на вътрешните му компоненти, винаги изключвайте
захранването на климатика.
• Монтажът и началните тестове задължително трябва да се извършват от квалифициран персонал.
• Климатикът не трябва да бъде монтиран на лесно достъпно място.
Обща информация
 Внимателно прочетете настоящото ръководство преди монтажа на климатика и го приберете на безопасно място, за
да може да го ползвате в бъдеще за справки.
За максимална безопаснот, хората, които извършват монтажа, трябва винаги и внимателно да четат следните
предупреждения.
Приберете ръководството за монтаж и експлоатация на безопасно място и не пропускайте да го предадете на новия
собственик, ако климатикът бъде продаден или прехвърлен.
Настоящото ръководство обяснява как се монтира вътрешно тяло при сплит система с две тела SAMSUNG.
Използването на друг тип тела с различни системи за управление може да повреди телата и да направи гаранцията
невалидна.
Производителят не отгооваря за щети, произтичащи от използването на несъвместими тела.
Климатикът отговаря на изискванията на Директивата за ниско напрежение (72/23/EEC), EMC Директивата (89/336/
EEC) и Директивата за оборудване под налягане (97/23/EEC).
Производителят не отговаря за щети, произлизащи от неоторизирани промени, неправилно електрическо свързане
и неспазване на изискванията в таблицата „Работни ограничения” в настоящото ръководство; всичко това незабавно
прави гаранцията невалидна.
Климатикът трябва да се използва само за целите, за които е предназначен:вътрешното тяло не е подходящо за
монтаж в перални помещения.
Не използвайте телата ако са повредени. При поява на проблеми изключвайте уреда и прекъсвайте захранването.
За да предотвратите електрически удари, пожари или травми, винаги спирайте уреда, задействайте прекъсвача и се
свържете с техническата поддръжка на SAMSUNG, ако се появи дим, ако захранващият кабел е горещ или повреден,
или ако уредът е много шумен.
Не пропускайте редовно да проверявате уреда, електрическите връзки, тръбите за хладилния агент и защитите.
Тези операции трябва да се извършват само от квалифицирано лице.
В уреда има подвижни части, които винаги трябва да са извън достъпа на деца.
Не правете опити да ремонтирате, преместите, промените или отново да монтирате уреда. Ако се извършват от
неупълномощен за целта персонал, тези операции може да причинят електрически удар или пожар.
Не поставяйте контейнери с течност или други предмети върху уреда.
Всички материали, които са използвани за изработването и опаковането на климатика подлежат на рециклиране.
Опаковъчните материали и изтощените батерии на дистанционното управление (опция) трябва да се изхвърлят
съгласно действащите закони.
В климатика има хладилен агент, освобождаването от който е подчинено на специален режим. След изтичане на
срока му на годност, климатикът трябва да бъде предаден в оторизиран за целта център, или да бъде върнат на
продавача, за да може освобождаването от него да стане правилно и беозпасно.
24
AQV09K&Y@@_Jungfrau_IBIM_Bu_32448A.indd 24
2011-3-19 16:05:47
Монтиране на уреда
Български
ВАЖНО: При монтиране на уреда първо се свързват тръбите за хладилния агент и след това - електрическите връзки.
Винаги се разглобяват първо електрическите връзки и след това - тръбите за хладилния агент.
 Проверете продукта при получаване, за да видите дали не е бил повреден по време на транспортирането.
Ако продуктът се окаже повреден, НЕ го МОНТИРАЙТЕ, а незабавно съобщете на превозвача или на продавача (ако
монтажникът или упълномощеното техническо лице е взело материалите от продавача).
 След приключване на монтажа винаги да се извършва функционален тест и да се дадат инструкции на потребителя
относно начина на употреба на климатика. Ако използвате многотелна система, извършете функционален тест,
както е описано в ръководството за монтаж, доставяно с външното тяло.
 За да се избегнат пожари, експлозии или травми, климатикът да не се използва в среда с опасни вещества или в
близост до оборудване с открит пламък.
 За да се избегне травма при инцидентен допир до вентилатора на вътрешното тяло, то трябва да бъде монтирано на
височина най-малко 2,5 м над пода.
 Климатикът трябва да се използва само за целите, за които е предназначен:вътрешното тяло не е подходящо за
монтаж в перални помещения.
 Нашите уреди трябва да бъдат инсталирани съобразно посочените в ръководството за монтаж разстояния, за да се
гарантира както двустранна достъпност, така и възможност за извършване на профилактични прегледи и ремонти.
Компонентите на уреда трябва да са достъпни и да е възможно разглобяване в условия на пълна безопасност както
за хора, така и за предмети.
Поради тази причина, когато това не е спазено, съобразно посоченото в ръководството за монтаж, необходимите
разходи за достигане до уреда и ремонтирането му (в безопасност, съгласно действащите нормативни уредби) с
ремъци, платформи, скеле или други повдигачни средства се считат за извънгаранционни и се изискват от крайния
потребител.
Електрозахранващата линия, предпазител или прекъсвач
 Винаги проверявайте дали електрозахранването отговаря на стандартите за безопасност. Климатикът трябва да се
монтира в съответствие с действащите местни стандарти за безопасност.
 Винаги проверявайте дали има подходяща връзка за заземяване.

Проверявайте дали напрежението и честотата на електрозахранването съответстват на спецификациите и дали
инсталираната мощност е достатъчна, за да се гарантира работата на другите домашни уреди, които са свързани
към същата захранваща линия.
 Винаги проверявайте дали прекъсващите и защитни превключватели са подходящо оразмерени.
 Проверете дали климатикът е свързан към електрозахранването в съответствие с инструкциите в схемата за
свързване от ръководството.
 Винаги проверявайте дали електрическите връзки (кабелни изводи, напречно сечение на кабелите, защити…)
съответстват на електрическите спецификации и с инструкциите в схемата за свързване.
Винаги проверявайте дали всички съединения съответстват на стандартите, приложими за монтаж на климатици.
Избор на място за монтаж
Вътрешно тяло








Където въздушният поток не е блокиран.
Където хладният въздух може да се разпространява в цялата стая.
Монтирайте дължината на маркуча на хладилния агент и разликата във височината и на вътрешното, и на външното
тяло, както е указано в монтажната диаграма.
Стена която ще предотврати вибрациите и е достатъчно здрава да издържи тежестта на продукта.
Далеч от пряка слънчева светлина.
На 1м или повече от телевизор или радио (за да се предотвратят смущения на екрана или предизвикване на шум).
Колкото е възможно по-далеч от флуоресцентни и обикновени лампи (за да може дистанционното да работи добре).
Място, където въздушният филтър ще може да се маха лесно.
25
AQV09K&Y@@_Jungfrau_IBIM_Bu_32448A.indd 25
2011-3-19 16:05:47
Избор на място за монтаж
Външно тяло

Където не е изложено на силен вятър
Добре проветриви и непрашни места
 Далеч от пряка слънчева светлина и дъжд
 Където няма да притеснява съседите с работния шум или горещ въздух
 Здрава стена или опора, която ще предотврати вибрациите и е достатъчно здрава да издържи тежестта на продукта
 Където няма риск от изтичане на леснозапалим газ
 Когато монтирате устройството на високо място, уверете се, че сте поставили крачетата на тялото
 На 3м или повече от телевизор или радио (за да се предотвратят смущения на екрана или предизвикване на шум)
 Монтирайте тялото хоризонтално
 Поставете го там, където изтичащата вода не създава никакви проблеми.
 Поставете го на място без растения (особено пълзящи) и където не може да бъде достигнато от малки животни.

ВНИМАНИЕ
• Избягвайте следните места, за да предотвратите повреда на уреда.
- Където има машинно масло
- Солена среда като крайбрежните райони
- Където са налични сулфидни газове
- Други райони със специална атмосфера
пазвайте разстоянията и максималните дължини както са показани на картинката по-долу, когато монтирате
С
климатика.
Ако използвате многотелна система, монтирайте както е описано в ръководството за монтаж, доставяно с
външното тяло.
300мм или повече
125мм или
повече
Обвийте тръбите за хладилния агент и
дренажния маркуч с абсорбиращата вата и
винилната лепенка. Погледнете страница 40
за повече подробности.
125мм
или повече
Можете да изберете
посоката на дренажа.
(наляво или надясно)
„L”м е максимална дължина на
тръбата, а 3м е минималната
ВНИМАНИЕ дължина на тръбата. (Това ще
намали шума и вибрациите)
600 мм
минимум
300 мм
минимум
„L” е мярка за максималнатаобща
дължина на тръбата
300 мм
минимум
„Н” е мярка за
максималната обща
височина на тръбата
Model
09/12
18
L
15
30
H
8
15
600 мм минимум
Направете поне един кръг: Това ще намали шума и вибрациите
 Външният вид на устройството може да се различава от диаграмата в зависимост от модела.
26
AQV09K&Y@@_Jungfrau_IBIM_Bu_32448A.indd 26
2011-3-19 16:05:50
Изисквания относно пространството около външното тяло
Ако използвате многотелна система, монтирайте както е описано в ръководството за монтаж, доставяно с
външното тяло.
Български
При монтаж на 1 външно тяло
 Фигура Описание
Поглед отгоре
Страничен изглед
Вх. отвор на въздухопровод
Изх. отвор на въздухопровод

,
Изх. отвор на
въздухопровод
Вх. отвор на
въздухопровод
Посока на въздушния поток.
(Мерна единица: мм)
1500 или повече
 Когато трите страни на външното
тяло са препречени от стени
300 или повече
 Когато въздушния изпускателен отвор
е ориентиран с лице към стената
300 или повече
 Когато въздушния изпускателен отвор
е ориентиран с гръб към стената
150 или повече
300 или
повече
 Когато предната и задната страна
на външното тяло са насочени
към стени
300 или повече
1500 или
повече
500 или повече
2000 или повече
 Горната част на външното тяло и
въздушният изпускателен отвор
са с гръб към стената
1500 или повече
 Горната част на външното тяло и
въздушният изпускателен отвор
са ориентирани с лице към стена
600 или повече
Когато монтирате повече от едно 1 външно тяло
(Мерна единица: мм)
 Когато трите страни на външното тяло са препречени от
стени
300 или
повече
1500 или повече
 Когато въздушния изпускателен отвор е
ориентиран с лице към стената
300 или повече
600или повече 600 или повече 600 или повече
27
AQV09K&Y@@_Jungfrau_IBIM_Bu_32448A.indd 27
2011-3-19 16:05:51
Избор на място за монтаж
 Когато предната и задната страна на външното тяло са насочени към стени
1500 или
повече
ВНИМАНИЕ
600 или
повече
3000 или
повече
3000 или
повече
300 или повече
500 или повече
1500 или
повече
600или
повече
600 или повече
(Мерна единица: мм)
 Горната част на външното тяло и
въздушният изпускателен отвор са с
гръб към стената
500 или повече
300 или
повече
 Когато предната и задната страна на външното тяло са насочени
към стени
300 или повече
200 или
повече
• Ако монтажът се извърши на неподходящо място, уредът може да генерира звук, а и да се получи лош ефект
върху продукта.
• Монтажът трябва да бъде хоризонтален и на място, на което вибрациите няма да оказват никакво въздействие.
Аксесоари
Следните принадлежности се доставят с климатика:
ЗАБЕЛЕЖКА
• Бройката на всяка принадлежност е посочена в скоби.
Принадлежности в опаковката на вътрешното тяло
Ако използвате многотелна система, вижте доставяното с външното тяло ръководство.
Монтажна плоча (1)
Дистанционно управление
AQV (1)
Батерии за дистанционно
управление (2)
Ръководство с инструкции за
монтаж и за потребителя (1)
Принадлежности в опаковката на външното тяло
Ако използвате многотелна система, вижте доставяното с външното тяло ръководство.
4-жилен свързващ кабел (1)
ЗАБЕЛЕЖКА
Дренажна тръбичка (1)
Гумено краче (4)
• Г айките се закрепват към всеки край на тръба на изпарител или сервизен вход.
Използвайте гайките, когато свързвате тръбите.
• 4-жилният свързващ кабел е незадължителен. Ако не е доставен, използвайте обикновен кабел.
• Дренажната тръбичка и гуменото краче са включени единствено когато климатикът се доставя без
свързващата тръба както е видно на картинката по-долу.
28
AQV09K&Y@@_Jungfrau_IBIM_Bu_32448A.indd 28
2011-3-19 16:05:53
Опционални аксесоари
ако използвате многотелна система, вижте доставяното с външното тяло ръководство.
Следните свързващи принадлежности са незадължителни. Ако не са доставени, трябва да си ги набавите преди да
монтирате климатика.
Изолирана
монтажна тръба,
Ø9,52mm (1)
09/12
Изолирана
монтажна тръба,
Ø12,70mm (1)
18
PE T3 Тръбна
пеноизолация (1)
Винилни ленти (2)
Изпускателна
капачка (1)
Тръбни скоби А
(3)
Тръбни скоби В
(3)
Гвоздеи за бетон
(6)
M4 x 25
Самонарезни
винтове (6)
Дренажен
маркуч,дължина
2м (1)
маджун 100г
(1)
ЗаБЕлЕЖка
Гумено краче
(4)
БългаРСки
Изолирана
монтажна тръба,
Ø6,35mm (1)
• Акотезипринадлежностисадоставени,тещебъдатвкутиятаспринадлежности.
Необходими за монтажа инструменти
Общи инструменти
•Вакуумнапомпа(съсзащитасрещуобратенпоток)
•Колекторенманометър
•Уредзаоткриваненаарматура
•Динамометриченгаеченключ
•Машинказаогъваненатръби
•Пробивнамашина
•Машинказарязаненатръби
•Нивелир
•L-образенгаеченключ
•Райбер
•Отвертка
•Ролетка
•Гаеченключкука
инструменти за тестовете
•Термометър
•Омметър
•Електроскоп
Фиксиране на монтажната плоча
Посоката на дренажната тръба може да се избере в зависимост от мястото, на което ще се монтира вътрешното
тяло. Поради тази причина, преди фиксирането на монтажната плоча към стена или рамка на прозорец, трябва да
се определи мястото на 65 милиметровия отвор, през който кабелът, тръбата и маркучът ще свържат вътрешното и
външното тяло.
С лице към стената, тръбата и кабелът може да се свържат:
Посока на тръбата
•Отдясно(A)
•Отляво(B)
•Долу_дясно(C)
A
B
•Отзад_дясноилиляво(D)
D
D
C
1. Натиснете маркировката  на дъното на вътрешното тяло, за да освободите пластината.
29
AQV09K&Y@@_Jungfrau_IBIM_Bu_32448A.indd 29
2011-3-19 16:05:55
Фиксиране на монтажната плоча
2. Определете мястото на отвора за тръбата и дренажния маркуч съобразно фигурата и пробийте отвор с
вътрешен диаметър 65 мм така, че да е леко наклонен надолу.
(Мерна единица: мм)
Отвор
за тръба
(Ø65мм)
A
B
C
20 120 95
D
20
ВНИМАНИЕ
D
A
Модел
AQVK/Y
B
C
• Внимавайте и пробийте
само един отвор след
като сте определили
посоката на тръбата.
3. Фиксиране на вътрешното тяло.
Ако фиксирате вътрешното тяло на стена
(1) Фиксирайте монтажната плоча към стената, като внимавате за теглото на вътрешното тяло.
ЗАБЕЛЕЖКА
• Ако монтирате плочата на бетонна стена с помощта на пластмасови
дюбели, внимавайте луфтовете между стената и плочата, които се
получават от дюбелите, да са по-малки от 20 мм.
Ако фиксирате вътрешното тяло към прозоречна рамка
(1) Определете местата на дървените подпори, които
трябва да се прикрепят към прозоречната рамка.
(2) Прикрепете дървените подпори към прозоречната
рамка, като внимавате за теглото на вътрешното тяло.
(3) Прикрепете монтажната плоча към дървената подпора
с помощта на самонарязващи винтове.
ВНИМАНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Пластмасов
дюбел
<20 мм
Стена
Ако фиксирате вътрешното тяло към гипскартон
(1) С помощта на уреда за откриване на арматура
установете местата й.
(2) Фиксирайте конзолата за окачване на плочата с две
шпилки.
• П
отърсете друга арматура ако шпилките са по-малко от две, или ако разстоянието между тях се различава
от отворите в конзолата за окачване.
• Фиксирайте монтажната плоча без никакъв наклон.
• П
роверете дали стената може да издържи теглото на продукта. Ако монтирате продукта на място, което не
може да издържи теглото му, той може да падне и да причини травма.
Свързване на кабела
Ако използвате многотелна система, вижте доставяното с външното тяло ръководство.
Спецификация на кабела
Модел
Захранващ кабел
09/12
3G, 2,5mm² H07RN-F
18
3G, 2,5mm² H07RN-F
ЗАБЕЛЕЖКА
(Външно тяло)
Захранващ
Междуприборен кабел
Тип
(Вътрешно тяло-Външно тяло) GL
Захранващ
3G,1,5mm²,H07RN-F
20A
F1/F2 комуникационен
2G,0,75mm²,H05RN-F
Захранващ
3G, 1,5mm² H07RN-F
25A
F1/F2 комуникационен
2G, 0,75mm² H05RN-F
• С
вържете захранващия кабел към помощния автоматичен прекъсвач. Ако полюсите не могат
да бъдат свързани към главното захранване, те трябва да бъдат съединени към проводник с
контактен отвор ≥3мм.
Свързване на кабела
 Когато монтирате устройството, първо извършете охлаждащите връзки и след това електрическите връзки. Свържете
климатика към заземителна система преди да извършвате електрически връзки. Ако устройството се демонтира,
първо разкачете електрическите кабели и след това охлаждащите връзки.
Ако разстоянието между вътрешното и външното тяло е повече от 5 метра, кабелът трябва да бъде удължен.
Максималната дължина на кабела е 15(09/12)/20(18) метра.
30
Jungfrau_AQV09K&Y@@_IBIM_32448A_Bu.indd 30
2012-4-7 16:56:17
1. При необходимост, удължете кабела.
ВНИМАНИЕ
• З аудължаваненакабеладанесеизползватдваилиповечеразличникабели.
Това може да причини пожар.
2 . Отворете челната решетка.
БЪЛГАРСКИ
3 . Свалете винта, който придържа капака на конектора.
4 . Прекарайте кабела през задната част на вътрешното тяло и го свържете с клемите.
(Вижте фигурата по-долу)
ЗАБЕЛЕЖКА
• Всекипроводникеобозначенсномеранасъответнатаклема.
5 . Прекарайте другия край на кабела през 65 милиметровия отвор в стената.
6 . Затворете капака на конектора и внимателно затегнете винта.
7 . Затворете челната решетка.
8 . Свалете капака на клемната кутия, която се намира на страната на външното тяло.
9. Свържете проводниците с клемите, както е показано на фигурата.
ЗАБЕЛЕЖКА
• Всекипроводникеобозначенсномеранасъответнатаклема.
Вътрешнотяло
09/12/18(485комуникационентип)
Вътрешнотяло
 Fir împământare
Power Connector (verde/galben)
 Fir împământare
(verde/galben)
Външнотяло
Външнотяло
ВНИМАНИЕ
• Краятнапроводникатрябвадабъдеокръглен.
• Следсвързваненапроводницитепроверетедалиномератанаклемитенавътрешнотоинавъншнототяло
съвпадат.
• Винтоветенаклемнатакутиянетрябвадасеразвиватсвъртящмоментпод12kgf•см
10. Съединете заземителния проводник със заземителните клеми.
11. Затворете капака на клемната кутия и внимателно затегнете винта.
ЗАБЕЛЕЖКА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• П
редимонтажвРусияивЕвропасеконсултирайтесдоставчика,задаопределитеимпедансана
захранващата система.
• С
вързвайтепроводницитездраво,заданесеизмъкватлесно.(Акосахлабави,товаможедапричини
прегарянето им.)
• Свързвайтепроводницитесъобразноцветниякод-справкасъссхематазасвързване.
• Захранващиятимеждуприбронияткабелтрябвадасеизбератсъобразноспецификациятанастраница34.
31
Jungfrau_AQV09K&Y@@_IBIM_32448A_Bu.indd 31
2011-4-3 10:38:53
Монтиране и свързване на свързващата тръба на вътрешното тяло
Свържете вътрешното и външното тяло с доставени на място медни тръби чрез гайките. Използвайте единствено
изолирана безшевна охладителна тръба (тип Cu DHP според ISO1337), обезмаслена и деоксидирана, подходяща за
работно налягане от най-малко 4200 kPa и за разрушаващо налягане от най-малко 20700 kPa. При никакви обстоятелства
не трябва да бъдат използвани санитарни медни тръби.
Има 2 охладителни тръби с различен диаметър:
• По-малката е за течния хладилен агент
• По-голямата е за газовия хладилен агент
На климатика вече е поставена една къса тръбичка. Може да ви се
наложи да удължите тръбичката като използвате свързващия маркуч.
(незадължително)
Процедурата по свързване за охладителна тръба е различна в
зависимост от изходната позиция на тръбата, когато е с лице към
стената:
• Дясно(A)
• Ляво (B)
• Долна страна (C)
• Отзад
1. Отрежете необходимото парче от задната страна на вътрешното
тяло, освен ако не свързвате тръбата направо отзад.
2. Загладете ръбовете.
3. Махнете предпазните капачки на тръбите и свържете свързващата
тръба от всеки край. Затегнете гайките първо на ръка, а после с
динамометричен ключ, като упражнявате следната сила.
ЗАБЕЛЕЖКА
B
A
C
Външен диаметър
ø6,35 мм
ø9,52 мм
ø12,70 мм
ø15,88 мм
ø19,05 мм
ø22,23 мм
Сила(kgf•см)
140~170
250~280
380~420
440~480
990~1210
990~1210
• Ако искате да скъсите или удължите тръбите, погледнете страница 33~34.
4.Изрежете оставащата изолационна пяна.
5.Ако е необходимо, огънете тръбата, за да легне по дъното на вътрешното тяло. После я издърпайте през
съответната дупка.
 Тръбата не трябва да стърчи от задната част на вътрешното тяло.
 Радиусът на огъване трябва да бъде 100 мм или повече.
6. Прокарайте тръбата през дупката в стената.
7. За по-нататъшни подробности по свързването на външното тяло и прочистване на въздуха, погледнете
страница 36~38.
ЗАБЕЛЕЖКА
ВНИМАНИЕ
• Т ръбата ще бъде изолирана и закрепена за постоянно на място след приключване на монтажа и проверката
за изтичане на газ; погледнете страница 39~40 за повече подробности.
• З атегнете конусната гайка с динамометричен гаечен ключ по посочения метод. Ако конусната гайка бъде
пренатегната, конусът може да се наруши и да причини теч на хладилен газ.
• НЕ ЗАЗИЖДАЙТЕ ТРЪБНИТЕ ВРЪЗКИ!
Всички тръбни връзки трябва да са лесно достъпни и лесни за обслужване.
32
AQV09K&Y@@_Jungfrau_IBIM_Bu_32448A.indd 32
2011-3-19 16:06:02
Прочистване на вътрешното тяло
Вътрешното тяло се доставя с инертен газ (азот).
Преди да монтирате устройството, проверете дали от вътрешното тяло има изтичане на азот навън.
Ако няма, НЕ МОНТИРАЙТЕ УСТРОЙСТВОТО, тъй като течът може да е във вътрешното тяло.
Български
1. Развийте капачките в края на всяка тръба.
 Всичкият инертен газ изтича от вътрешното тяло.
ЗАБЕЛЕЖКА
ВНИМАНИЕ
• За да се предотврати попадането на мръсотия и външни вещества
в тръбите по време на монтаж, НЕ махайте капачките напълно,
докато не сте готови да свържете тръбите.
Тръби
• О
станалият в кръга на хладилния агент въздух, който съдържа
влага, може да причини неправилно функциониране на
компресора.
• За монтаж на продукта винаги се обръщайте към сервиз или
агенция за професионален монтаж.
Развийте капачките
Скъсяване или удължаване на тръбата
Дължината на тръбата може да бъде:
• удължена до: вижте таблицата на страница 26
• скъсена до: вижте страница 26
ВНИМАНИЕ
При необходимост от тръба, по-дълга от 5 метра:
• Трябва да удължите свързващия кабел.
• Трябва да добавите хладилен агент в тръбите; в противен случай вътрешното тяло може да замръзне.
1. Проверете дали имате всички необходими инструменти (машинка за рязане на тръби, райбер, инструмент за
разширяване на тръби и стойка за тръби).
2.Ако е необходимо да скъсите тръбата, използвайте машинката за рязане на тръби, така че срезът да бъде точно 90°
спрямо стената на тръбата (вижте по-долу примери за правилно и неправилно срязана тръба).
Машинка
за рязане
на тръби
Скосяване
Грубо
Мустаци
Тръба
3. За да се предотврати теч на газ, отстранете всички мустаци от ръба на срязаната тръба с помощта на райбер.
ВНИМАНИЕ
• Д
окато отстранявате мустаците, обърнете тръбата надолу, за да сте сигурни, че те няма да останат вътре в
тръбата.
4. Поставете в тръбата конусна гайка и оформете конуса.
Външен диаметър (D) Дълбочина (A) Големина на конуса (B)
Тръба
Конус
ø6,35 мм
1,3 мм
9,0 мм
ø9,52 мм
1,8 мм
13,0 мм
16,2 мм
ø12,70 мм
2,0 мм
ø15,88 мм
2,2 мм
19,3 мм
ø19,05 мм
2,2 мм
22,5 мм
ø22,23 мм
2,2 мм
25,7 мм
33
AQV09K&Y@@_Jungfrau_IBIM_Bu_32448A.indd 33
2011-3-19 16:06:03
Скъсяване или удължаване на тръбата
5. Проверете дали сте скосили тръбата правилно (вижте по-долу примери за неправилно скосени тръби).
Правилно
Наклон
Повредена
повърхност
Пукнатини
Неравномерна
дебелина
6.Изравнете тръбите, за да ги съедините лесно. Затегнете конусните гайки първо на ръка и след това с
динамометричен ключ, използвайки следния въртящ момент.
Външен диаметър
ø6,35 мм
ø9,52 мм
ø12,70 мм
ø15,88 мм
ø19,05 мм
ø22,23 мм
Конусна гайка
Вътрешна изходна тръба
ЗАБЕЛЕЖКА
Съединителна тръба
Въртящ момент (kgf•см)
140~170
250~280
380~420
440~480
990~1210
990~1210
• П
рекаленото затягане може да причини теч на газ. В случай на спояване на тръбата, тя трябва да бъде
продухана с азот (50 Pa). Съединението трябва да бъде достъпно и да може да се обслужва.
7. За допълнителни подробности относно свързването на външното тяло и обезвъздушаването вижте
страници 36~38.
ВНИМАНИЕ
• З атегнете конусната гайка с динамометричен гаечен ключ по посочения метод. Ако конусната гайка бъде
пренатегната, конусът може да се наруши и да причини теч на хладилен газ.
Монтиране и свързване на дренажния маркуч на вътрешното тяло
Когато монтирате дренажния маркуч за вътрешното тяло, проверете дали отвеждането на конденза е подходящо.
Когато прокарвате дренажния маркуч през 65-милиметровата дупка пробита в стената, проверете следното:
Стена
Вътрешно тяло
Дренажен маркуч
Маркучът НЕ трябва да е
наклонен нагоре.
5см
или помалко
Дренажният маркуч не
трябва да бъде прегънат.
Оставете разстояние от поне
5 см между края на маркуча
и земята.
Краят на маркуча НЕ трябва да е
поставен под вода.
Яма
НЕ поставяйте края на маркуча
във вдлъбнатина.
34
AQV09K&Y@@_Jungfrau_IBIM_Bu_32448A.indd 34
2011-3-19 16:06:04
Монтаж на дренажния маркуч
1.Ако е необходимо, свържете 2-метровия удължителен дренажен маркуч към дренажния маркуч.
2.Ако използвате удължителния дренажен маркуч, изолирайте вътрешната страна на удължителния дренажен
маркуч със защитна тръба.
ЗАБЕЛЕЖКА
• Ако не използвате другата дупка за дренажен маркуч, запушете
я с гумена тапа.
4. Прокарайте дренажния маркуч под охладителната тръба,
като придържате плътно дренажния маркуч.
5. Прокарайте дренажния маркуч през дупката в стената.
Проверете дали е наклонен надолу, както се вижда на
картинката.
ЗАБЕЛЕЖКА
ВНИМАНИЕ
Български
3. Поставете дренажния маркуч в 1 от двете дупки за дренажен маркуч, после
закрепете края на дренажния маркуч здраво със скоба.
Отвор за
дренажния маркуч
Защитна тръба
Дренажен маркуч
Удължителен
дренажен маркуч
• М
аркучът ще бъде закрепен за постоянно на място след приключване на монтажа и проверката за изтичане
на газ; погледнете страница 39~40 за повече подробности. .
• П
роверете дали посоката на монтажа на дренажния маркуч е правилна. Неправилният монтаж може да
причини теч на кондензираната вода.
• Ако дренажният маркуч е разположен в стаята, изолирайте го така, че капещият конденз да не повреди
мебелите или пода.
• НЕ ЗАЗИЖДАЙТЕ ВРЪЗКАТА НА ДРЕНАЖНИЯ МАРКУЧ!
Връзките на дренажния маркуч трябва да са лесно достъпни и лесни за обслужване.
Променяне посоката на дренажния маркуч
Променете посоката само при необходимост.
1.Извадете гумената капачка.
2.Извадете дренажния маркуч като издърпвате и завъртате наляво.
3. Пъхнете дренажния маркуч като го закрепите в отвора за дренажния
маркуч и изходящия отвор на дренажната подложка.
4. Закрепете гумената капачка с отверка, като завивате надясно, докато
не се застопори в края на отвора.
5. Проверете за теч в двете страни на дренажния изход.
Винтов
отворВинт
Дренажен маркуч
Изходящ отвор на
дренажната подложка
Гумена
капачка
Налейте вода по посока на стрелката.  Посока на изтичащата вода
ВНИМАНИЕ
• К огато наливате вода за проверката за теч, проверете дали вътрешното тяло в изправено положение.
Проверете дали водата не прелива в електрическата част.
35
AQV09K&Y@@_Jungfrau_IBIM_Bu_32448A.indd 35
2011-3-19 16:06:07
Монтаж и свързване на дренажния маркуч на външното тяло
Възможно е, по време на отопление, да се натрупа лед. Проверете дали изтичането на кондензираната вода е адекватно
по време на процеса на размразяване. За адекватно изтичане да се извърши следното.
1. Поставете дренажната капачка в дренажния отвор в долната страна на
външното тяло.
ВНИМАНИЕ
• З а да се избегне допир на дренажната капачка със земята, да се осигури
междина между земята и повърхността на дъното на външното тяло.
Дренажен
Дренажна капачка
отвор
Повърхност на дъното на външното тяло
2. Свържете дренажен маркуч към дренажната капачка.
Дренажен
отвор
Дренажна капачка
3. Проверете дали изтичането на кондензираната вода е адекватно.
ВНИМАНИЕ
• В райони с обилен снеговалеж е възможно натрупаният сняг да
блокира входящия отвор на въздухопровода.
За да се избегне това, монтирайте основа, която да е по-висока от
очаквания снеговалеж. Монтирайте и предпазващ от сняг капак, който
да предпазва външното тяло от натрупване на сняг върху него.
Очакван
снеговалеж
Дренажен маркуч
Предпазващ от
сняг капак
Основа
Земя
Продухване на свързаните тръби
Ако използвате многотелна система, вижте доставяното с външното тяло ръководство.
Външното тяло е заредено с достатъчно количество хладилен агент R410A.Не изпускайте R410A в атмосферата: това е
флуоросъдържащ парников газ, който е включен в списъка към Протокола от Киото и е с потенциал за въздействие върху
глобалното затопляне (GWP) = 1975.
Вътрешното тяло и тръбата трябва да бъдат обезвъздушени. Ако в тръбопровода за хладилния агент остане въздух, това ще повлияе
на компресора. Възможно е да причини понижена охлаждаща способност и неправилно функциониране. Външното тяло не е
заредено с хладилен агент за обезвъздушаване. Да се използва вакуумна помпа, както е показано на фигурата.
ВНИМАНИЕ
• К огато монтирате, проверявайте за теч. Когато възстановявате хладилния агент, първо заземете компресора
и след това пристъпете към сваляне на съединителната тръба. Ако тръбата за хладилния агент не е свързана
правилно и компресорът работи с отворен работен вентил, тръбата поема въздух и това прави налягането в
кръга на хладилния агент ненормално високо. Възможно е да доведе до експлозия и травма.
1. Свържете всяка монтажна тръба към съответния вентил на външното тяло Външно тяло
и затегнете конусната гайка.
2. Затегнете конусната гайка първо на ръка и след това с динамометричен
ключ, използвайки следния въртящ момент.
ЗАБЕЛЕЖКА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Прекаленото затягане може да причини теч на газ.
• Извършете свързването на електрическата част и оставете
системата в „stand by mode” (режим на готовност).
Не включвайте системата!
Това е необходимо за по-добро вакуумно опериране (напълно OPEN
(ОТВОРЕНА) позиция на електронния разширителен вентил - EEV -).
36
AQV09K&Y@@_Jungfrau_IBIM_Bu_32448A.indd 36
Вътрешно тяло
Страна на тръбата за газ
Страна на тръбата за течност
Външен
диаметър
Въртящ момент
(kgf•см)
ø6,35 мм
ø9,52 мм
ø12,70 мм
ø15,88 мм
ø19,05 мм
ø22,23 мм
140~170
250~280
380~420
440~480
990~1210
990~1210
2011-3-19 16:06:08
3. Свържете нагнетателния маркуч на страната с ниско налягане на
колекторен манометър към газов работен порт, както е показано на
фигурата.
4. Отворете вентила на страната с ниско налягане на колекторния
манометър, като го въртите по посока обратна на часовниковата
стрелка.
Колекторен манометър
Вентил
Работен порт за газ
<Ниско налягане>
Български
5. Обезвъздушавайте свързаните тръби с помощта на вакуумна помпа в
продължение на около 15 минути.
След около 10 минути манометърът трябва да отчита -0,1MPa (-76 cmHg)
Тази процедура е много важна за предотвратяване на теч на газ.
Затворете вентила на страната с ниско налягане на колекторния
манометър, като го въртите по посока на часовниковата стрелка.
 Изключете вакуумната помпа.
Работен порт за
течност
<Високо налягане>
Вакуумна
помпа
(Защита срещу
обратен поток)
Проверете дали в продължение на 2 минути налягането се променя.
Свалете маркуча от страната с ниско налягане на колекторния
манометър.
Стебло на вентил
6. Отворете вентил на работен порт за течност и газ.
Гайка на стебло
7. Монтирайте гайките на стеблото на вентила и капачката на работния
порт върху вентила и ги затегнете с динамометричен гаечен ключ с
183kgf•см.
A
(Газ)
B
(Течност)
8. Проверете за теч на газ, като обърнете особено внимание върху гайките
на стеблото на 3-пътния вентил и върху капачката на работния порт
(вижте страница 39).
Добавяне на хладилен агент
Добавяйте хладилен агент според таблицата по-долу:
Ако използвате тръба, която е по-дълга от 5 м,
За всеки допълнителен метър трябва да се добавят „А” г хладилен агент R410A.
Ако използвате тръба, която е по-къса от 5 м,
Времето за продухване е нормално.
Модел
A
09/12
15
18
20
За повече подробности вижте ръководството за сервизно обслужване.
ВНИМАНИЕ
• О
станалият в кръга на хладилния агент въздух, който съдържа влага, може да причини неправилно функциониране
на компресора.
• За монтаж на продукта винаги се обръщайте към сервиз или агенция за професионален монтаж.
37
AQV09K&Y@@_Jungfrau_IBIM_Bu_32448A.indd 37
2011-3-19 16:06:09
Продухване на свързаните тръби
Важна нормативна информация за използвания хладилен агент
Този продукт съдържа флуориран парников газ включен в Киото
протокола. Не изпускайте газове в атмосферата.
Тип хл. агент
GWP, ст-ст
R410A
1975
 GWP=Потенциал за въздействие върху глобалното
затопляне
1. Моля попълнете с незаличимо мастило.
  фабричния заряд на продукта с хладилен агент,
Съдържа флуориран парников газ
включен в Киото протокола.
 допълнителното количество хладилен агент заредено на
място и
Вътрешно тяло
+ общия заряд с хладилен агент.
на етикета за зареждане с хладилен агент доставен с продукта.
ЗАБЕЛЕЖКА
ВНИМАНИЕ
a. Ф
абричен заряд на продукта с хладилен агент: вижте
табелката с името на устройството
b. Допълнително количество хладилен агент заредено
на място ( Погледнете информацията по-горе за
количеството на допълнения хладилен агент.)
c. Общ заряд с хладилен агент
d. Бутилка с хладилен агент и манометър за зареждане

d
a
 = (
 = (
b
) kg
) kg

Външно тяло
+ = (
) kg
c
• П
опълненият етикет трябва да бъде залепен в близост до входа за зареждане на продукта (напр. върху
вътрешната страна на капачката на спирателния вентил).
Зареждане на хладилен агент в течен вид с помощта на тръба за течност
R410A представлява хладилен агент смесен тип. Зареждането му се осъществява в течно състояние. Когато зареждате
оборудването с хладилен агент от бутилка, спазвайте инструкциите по-долу.
1. Преди да пристъпите към зареждане проверете дали бутилката има сифон или не.
Съществуват два начина за зареждане на хладилния агент.
Бутилка със сифон
Бутилка без сифон
сифон
 Когато зареждате, бутилката е в
изправено положение.
ЗАБЕЛЕЖКА
 Когато зареждате, бутилката е обърната
обратно.
• Ако хладилният агент R410A е под формата на газ, съставът на заредения хладилен агент се променя, което
от своя страна променя характеристиките на оборудването.
• За измерване на количеството добавен хладилен агент да се използва електронна везна. Ако бутилката е
без сифон, обърнете я обратно.
38
AQV09K&Y@@_Jungfrau_IBIM_Bu_32448A.indd 38
2011-3-19 16:06:10
Извършване на тестовете за теч на газ
Ако използвате многотелна система, вижте доставяното с външното тяло ръководство.
A
C
Български
Непременно проверете за теч на газ преди приключване на монтажния процес (свързване на тръбата и маркуча
между вътрешното и външното тяло, изолиране на кабелите, маркуча и тръбата и фиксиране на вътрешното тяло към
монтажната плоча).
D
B
За да проверите за теч на газ от външното тяло,
Проверете вентил А и В с помощта на газов индикатор.
За да проверите за теч на газ от вътрешното тяло,
Проверете конусна гайка С и D помощта на газов индикатор.
ПРОВЕРКА ЗА ИЗТИЧАНЕ С АЗОТ (преди отваряне на вентилите)
За да се засекат основни изтичания на хладилен агент, преди изтегляне на вакуума и рециркулиране на R410A,
отговорност на монтажния техник е да херметизира цялата система с азот (като използва бутилка с вентил за
намаляване на налягането) при налягане над 40 бара (с измерване).
ПРОВЕРКА ЗА ИЗТИЧАНЕ С R410A (след отваряне на вентилите)
Преди отваряне на вентилите, изпуснете всичкия азот от системата и създайте вакуум в съответствие със страница
36~38.
След отваряне на вентилите, проверете за изтичания като използвате детектор за течове на хладилен агент.
ИЗПОМПВАНЕ (преди разкачване на връзките на хладилния агент за поправка на устройството, сваляне или
изхвърляне)
Изпомпването е операция, която трябва да събере хладилния агент от цялата система във външното тяло.
Тази операция трябва да се извърши преди разкачване на тръбите на хладилния агент, за да се избегне изпускане
на хладилен агент в атмосферата.
 Затворете вентила за течност с универсален гаечен ключ.
 Включете системата на охлаждане с вентилатор работещ на висока скорост.
(Компресорът ще се включи веднага, при условие че са изминали 3 минути от последното спиране.)
 След 2 минути работа, затворете всмукателния вентил със същия ключ.
 Изключете системата и изключете главното захранване.
 Разкачете тръбите. След разкачването, защитете вентилите и краищата на тръбите от прах.
 Компресорът може да се повреди ако работи при отрицателно всмукателно налягане.
39
AQV09K&Y@@_Jungfrau_IBIM_Bu_32448A.indd 39
2011-3-19 16:06:11
Фиксиране на вътрешното тяло на мястото му
На мястото, където вече е извършен тест за теч на газ, трябва да се извършат следните
дейности.
Изолация
След проверката за теч на газ в системата, изолирайте тръбата, маркуча и кабелите.
След това поставете вътрешното тяло на монтажната плоча.
1. За да се избегнат проблеми с конденз, обвийте с пенообразна изолация (както е
показано на фигурата) частта в края на тръбите, която е останала неизолирана.
Тръби
2. Обвийте с винилова лента тръбата, междинния кабел и дренажния
маркуч.
3. Внимателно разположете снопа (тръбата, междинния кабел и
дренажния маркуч) в долната част на вътрешното тяло, така че да не
стърчи от задната му част.
4. Окачете вътрешното тяло на монтажната плоча и го местете наляво и
надясно, докато заеме стабилното си място.
ВНИМАНИЕ
Монтажна
плоча
Винилова лента
Свързващи
проводници
Дренажен маркуч
Свързващи
тръби
• К огато монтирате вътрешното тяло върху монтажната плоча,
проверете дали тръбата не се движи.
5. Обвийте останалата част от тръбата с винилова лента.
6. Прикрепете тръбата към стената със скоби (опция).
Закрепване на външното тяло на мястото му
1. Поставете външното тяло както е указано отгоре на устройството, за да може
изходящият въздух да излиза свободно.
Гумено краче
2. Закрепете външното тяло за подходяща стойка като използвате анкерни болтове.
3.Ако външното тяло е изложено на силни ветрове, монтирайте защитни планки
около него, така че вентилаторът да може да работи правилно.
ЗАБЕЛЕЖКА
'X' мм
'Y' мм
Монтирайте външното тяло на стабилна основа, за да избегнете образуването на шум и
вибрации, особено когато монтирате тялото в близост до съседи.
Ако монтирате външното тяло на място изложено на силни ветрове или на високо,
закрепете го за подходяща подпора (стена или земя).
Модел
AQVK
AQVY
RJ040/050
RJ060/070/080
X
612
612
612
660
Y
317
317
317
350
• Закрепете гуменото краче, за да предотвратите образуването на шум и вибрации.
Външно тяло монтирано върху стойка на стената
• Уверете се, че стената ще може да издържи тежестта на
стойката и външното тяло;
• Монтирайте стойката колкото е възможно по-близо до
колоната;
• Монтирайте уплътнение, за да намалите шума и
остатъчните вибрации предадени от външното тяло към
стената.
Предназначено да премахне
остатъчните вибрации от
външното тяло към стойката (не
се доставя с продукта)
Мека гума предназначена да
премахне вибрациите от стойката
към стената. (не се доставя с
продукта)
40
AQV09K&Y@@_Jungfrau_IBIM_Bu_32448A.indd 40
2011-3-19 16:06:11
Финална проверка и пробен пуск
За да довършите монтажа, извършете следните проби и проверки, за
да се уверите, че климатикът работи правилно.
1. Натиснете бутона Power(Захранване)
Български
Проверете следните:
• Здравината на мястото на монтажа
• Стегнатостта на тръбните връзки за установяване изтичането на газ
• Връзките на електрическото окабеляване
• Топлоустойчива изолация на тръбата
• Дренажа
• Връзката на заземяващия проводник
• Правилната работа (следвайте стъпките по-долу)
и проверете следното:
 Индикаторът на вътрешното тяло свети.
 Крилото за въздушния поток се отваря и вентилаторът се включва за работа.
2. Натиснете бутона Mode (Режим), за да изберете режим Cool (Охлаждане) или
Heat (Отопление)
 В режим Cool (Охлаждане) изберете един от двата бутона Temp hr + / – и
установете температурата на 16 °C.
 В режим Heat (Отопление) изберете един от двата бутона Temp hr+ / – и
установете температурата на 30 °C.
ЗАБЕЛЕЖКА
• С
лед около 3-5 минути външното тяло започва да работи и започва да
духа съответно хладен или топъл въздух.
• 12 минути след установяването на стабилни условия проверете
обработката на въздуха от вътрешното тяло.
Режим на охлаждане (проверка на вътрешното тяло)  Темп. на вх. въздух. - темп. на
изх. въздух.: от 10 °K до 12 °K (показател делта T)
Режим на отопление (проверка на вътрешното тяло)  Темп. на изх. въздух. - темп. на
вх. въздух.: от 11 °K до 14 °K (показател делта T)
В режим на отопление моторът на вътрешния вентилатор може да остане изключен,
за да се избегне подаването на студен въздух в затоплено помещение.
3. Натиснете бутона Air Swing (Ритмична смяна на посоката на въздуха)
и проверете следното:
 Крилата за въздушния поток функционират нормално.
4. Натиснете бутона Power(Захранване)
ЗАБЕЛЕЖКА
и спрете работата.
• К огато приключите успешно с монтажа, предайте настоящото ръководство на потребителя, за да го
прибере на удобно и безопасно място.
Процедура за изпомпване (при сваляне на продукта)
1. Включете климатика, изберете режим Cool (Охлаждане) и оставете компресора да работи 3 минути.
2 . Освободете капачките на вентилите за високо и ниско налягане.
3 . С помощта на L-образен гаечен ключ затворете вентила на страната на високото налягане.
4 . След около 2 минути затворете вентила на страната на ниското налягане.
5 . Изключете климатика.
6 . Разсъединете тръбите.
41
AQV09K&Y@@_Jungfrau_IBIM_Bu_32448A.indd 41
2011-3-19 16:06:13
Как да свържете вашите удължителни захранващи кабели
Позиции, които трябва да бъдат подготвени
(притискащата и изолационна лента трябва да бъдат подготвени от електротехник)
Инструменти
Прищипващи
клещи
Спецификация
MH-14
Съединителна втулка (мм)
Изолационна
лента
Свиваща се тръбичка
(мм)
20xØ7,0 (H x Външ. диам.) Ширина 18 мм 50xØ8,0 (L x Външ. диам.)
Форма
1.Както е показано на фигурата, оголете екранирането на гумата/
проводниците на захранващия кабел.
- Оголете 20 мм от екранирането на вече инсталираната тръбичка.
ВНИМАНИЕ
• С
лед оголването на проводника трябва да вкарате свиващата се
тръбичка.
(Единици: мм)
Захранващ кабел (предоставен от нас)
20
20
20
60
120
180
Проводник на захранващия кабел
20
2. Вкарайте двата края на сърцевината на проводника на захранващия
кабел в съединителната втулка.
Съединителна втулка
3. С помощта на пресоващо устройство пресовайте двете точки и ги
завъртете нагоре, след което пресовайте други две точки на същото
място.
- Размерът на пресоването трябва да бъде 8,0.
- След като ги пресовате, дръпнете двете страни на проводника за да се
уверите, че е добре пресован.
Размер
пресоване
Пресовайте я 4 пъти
5 мм
4. Обвийте го с изолационна лента два пъти и позиционирайте вашата
свиваща се тръбичка в средата на изолационната лента.
5. Приложете топлина към свиващата се тръбичка за да я свиете.
6. След завършване на свиването на тръбичката, обвийте я с изолационна
лента за да завършите.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Изолационна лента
40 мм
Свиваща се тръбичка
Изолационна лента
• В случай на удължаване на електрически проводник НЕ използвайте кръгло пресоващо гнездо.
- Непълните съединения на проводници могат да причинят токов удар или пожар.
42
AQV09K&Y@@_Jungfrau_IBIM_Bu_32448A.indd 42
2011-3-19 16:06:15
Монтаж на допълнителна РСВ (опция)
Само за модели на многотелни системи
(Свързано с проводник дистанционно управление, централно дистанционно
управление и др.)
1.Изключете захранването и извадете челния панел от вътрешното тяло.
Български
2. Поставете обратно капака на РСВ.
Капака на
РСВ
3. Прикрепете допълнителната PCB към дясната част на рамата на панела.
4. Намерете РСВ кабела и го свържете към допълнителната РСВ, както е
показано на фигурата.
5. Свържете кабела (дистанционно управление, централно дистанционно
управление и др.) с допълнителната PCB.
Допълнителна
PCB
6. Сглобете рамата и челния панел.
а
ЗАБЕЛЕЖКА
• Д
опълнителната PCB е необходима за управление със свързано с кабел дистанционно управление и с
централно управление.
43
AQV09K&Y@@_Jungfrau_IBIM_Bu_32448A.indd 43
2011-3-19 16:06:21
Download PDF

advertising