Samsung | SAMSUNG MV800 | Samsung MV800 Наръчник за потребителя

Toва ръководство на потребителя
съдържа подробни инструкции за работа
с вашия фотоапарат. Моля, прочетете
внимателно това ръководство.
Щракнете върху тема
Отстраняване на основни проблеми
User Manual
MV800
Бърза справка
Съдържание
Основни функции
Разширени функции
Опции за заснемане
Възпроизвеждане/Редактиране
Настройки
Приложения
Индекс
Информация за здраве и безопасност
Винаги съблюдавайте посочените по-долу предпазни мерки и съвети за използване на фотоапарата, за да избегнете опасни
ситуации и да гарантирате най-добри резултати при работа с фотоапарата.
Дръжте фотоапарата далеч от малки деца и домашни любимци.
Дръжте фотоапарата и всичките му принадлежности извън
обсега на малки деца и животни. Ако някоя част бъде
погълната, тя може да причини задавяне или сериозно
нараняване. Преместването на части и принадлежности също
може да представлява физическа опасност.
Предупреждение—ситуации, които могат да предизвикат
нараняване на вас или на друг човек
Не разглобявайте или опитвайте да поправяте своя
фотоапарат.
Това може да доведе до токов удар или да повреди
фотоапарата.
Не излагайте фотоапарата на пряка слънчева светлина или
високи температури за продължително време.
Продължително то излагане на слънчева светлина или
прекомерни те температури може да причинят трайно
увреждане на вътрешните компоненти на фотоапарата.
Не използвайте фотоапарата близо до запалими или
експлозивни газове и течности.
Това може да предизвика пожар или експлозия.
Не вкарвайте лесно запалими материали във фотоапарата или
съхранявайте такива материали близо до фотоапарата.
Това може да предизвика пожар или токов удар.
Избягвайте покриването на фотоапарата или зарядното
устройство с одеяла или дрехи.
Фотоапаратът може да загрее, което да го повреди или да
причини пожар.
Не дръжте фотоапарата с мокри ръце.
Това може да предизвика токов удар.
Ако във вътрешността на фотоапарата попадне течност или
чужда материя незабавно изключете всички източници на
захранване като батерии или зарядни, след което се свържете
със сервизен център на Samsung.
Предотвратете увреждане на зрението на обектите.
Не използвайте светкавицата отблизо (по-малко от 1м/3 фута)
при хора или животни. Ако използвате светкавицата
прекалено близо до очите на обекта, може да причините
временно или постоянно увреждане на очите му.
1
Информация за здраве и безопасност
Не докосвайте светкавицата при нейното активиране.
Светкавицата е много гореща при активиране и може да
изгори кожата ви.
Внимание— ситуации, които могат да увредят
фотоапарата ви и друго оборудване
Когато съхранявате фотоапарата продължително време без да
го използвате, изваждайте батериите.
С течение на времето поставените батерии може да изтекат
или корозират и да причинят сериозно увреждане на
фотоапарата ви.
Когато използвате AC зарядно устройство, изключете
фотоапарата преди да изключите захранването на AC
зарядното устройство.
Неспазването на това може да доведе до пожар или токов
удар.
При смяна на батерията използвайте само оригинални,
препоръчани от производителя, литиево-йонни батерии. Не
повреждайте или нагрявайте батерията.
Това може да предизвика пожар или лично нараняване.
Изключвайте зарядните устройсва от контакта, когато не ги
използвате.
Неспазването на това може да доведе до пожар или токов
удар.
Използвайте само батерии, зарядни устройства, кабели и
принадлежности, одобрени от Samsung.
• Неодобрените батерии, зарядни устройства, кабели
и принадлежности може да накарат батериите да
експлодират, да повредят фотоапарата ви или да ви
наранят.
• Samsung не носи отговорност за щети или наранявания,
причинени от неодобрени батерии, зарядни устройства,
кабели и принадлежности.
Не използвайте повредени захранващи кабели, щепсели или
хлабави контакти, когато зареждате батериите.
Това може да предизвика пожар или токов удар.
Не позволявайте AC зарядното устройство да влиза в контакт с
+/- клемите на батерията.
Това може да предизвика пожар или токов удар.
Не използвайте батериите за цели, за които не са
предназначени.
Това може да предизвика пожар или токов удар.
2
Информация за здраве и безопасност
Бъдете много внимателни, когато включвате кабели или
адаптери и поставяте батерии и карти с памет.
Насилването на конекторите, неправилното включване на
кабелите или поставяне на батерии и карти с памет може да
повреди портове, конектори и принадлежности.
Когато свързвате USB кабела към фотоапарата, не забравяйте
да поставите правилния конектор на USB кабела във
фотоапарата.
Ако кабелът е обърнат може да повреди файловете ви.
Производителят не носи отговорност за възможна загуба на
данни.
Дръжте картите с магнитните ленти далеч от калъфа на
фотоапарата.
Информацията, съхранена на картата, може да се повреди
или да се изтрие.
КНе поставяйте фотоапарата под влияние на магнитно поле.
Ако фотоапаратът се намира в близост до намагнитизиран
обект, е възможно да не работи правилно.
Никога не използвайте повредено зарядно устройство, батерия
или карта с памет.
Това може да доведе до токов удар, да повреди фотоапарата
или да причини пожар.
Бъдете внимателни да не изпуснете фотоапарата или да
ударите външната му страна.
• Тъй като това може да повреди екрана на фотоапарата,
бъдете внимателни.
• Ако изпуснете фотоапарата, външната част може да се
повреди, а вътрешните компоненти да се счупят.
Проверете дали фотоапаратът работи правилно, преди да го
използвате.
Производителят не поема отговорност за загуба на файлове
или повреда, която може да възникне в следствие на
неизправност или неправилно използване на фотоапарата.
Бъдете внимателни, ако екранът на фотоапарата е повреден.
• Ако стъклото или акрилните части са счупени, използвайте
фотоапарата, след като го поправите в сервиз за
електроника на Samsung, за да намалите риска от
злополука или нараняване.
• Не използвайте фотоапарата за друго предназначение.
3
Общи сведения за ръководството за
потребителя
Основни функции Авторски права
• Microsoft Windows и логото на Windows са
регистрирани търговски марки на Microsoft
Corporation.
• Mac е регистрирана търговска марка на Apple
Corporation.
• HDMI, логото на HDMI и понятието
"High – Definition Multimedia Interface"
(Високодетайлен мултимедиен
интерфейс) са търговски марки или регистрирани
търговски марки на HDMI Licensing LLC.
• microSD™ и microSDHC™ са регистрирани търговски
марки на SD Association.
• Използваните в това ръководство търговски
наименования и търговски марки са собственост на
съответните им притежатели.
12
Научете повече за подредбата, иконите и основните
функции за заснемане във фотоапарата.
Разширени функции 36
Научете как да заснемате снимки и да записвате
видеоклипове чрез избор на режим.
Опции за заснемане 58
Научете как да настройвате опциите в режим
Заснемане.
Възпроизвеждане/Редактиране 84
Научете как да възпроизвеждате снимки,
видеоклипове и да редактирате снимки и
видеоклипове. Също така ще научите как да
свързвате фотоапарата към компютър, принтер за
снимки, телевизор, HD телевизор или 3D телевизор.
• Спецификациите на фотоапарата или
съдържанието на това ръководство могат да
бъдат променяни без предизвестие поради
актуализиране функциите на фотоапарата.
• Нямате право да използвате или
разпространявате никаква част от това
ръководство без предварително съгласие.
Настройки 111
Разгледайте наличните опции за конфигуриране на
настройките на вашия фотоапарат.
Приложения Информация за съобщения за грешки,
спецификации и поддръжка.
4
118
Икони, използвани в ръководството
Икона
Функция
Допълнителна информация
Предупреждения и мерки, свързани с безопасността
[ ]
Бутони на фотоапарата. Например [Затворa] представя бутон за затвора.
( )
Номер на страница на свързаната информация
→
Поредността на опциите или менютата, които трябва да изберете, за да
→ Размер на снимка
изпълните дадена стъпка, например: Докоснете
и след това докоснете Размер на снимка).
(означава "Докоснете
*
Анотация
5
Изрази, използвани в ръководството
Натискане на затвора
• Натиснете наполовина [Затворa]: натискане на затвора на
половин ход надолу
• Натиснете [Затворa]: натиснете затвора изцяло надолу
Натиснете наполовина
[Затворa]
Експонация (яркост)
Количеството светлина, което навлиза във фотоапарата,
определя експонацията. Можете да промените експонацията
чрез скоростта на затвора, стойността на блендата и ISO
чувствителността. Ако променяте експонацията, снимките ви
ще станат съответно по-тъмни или по-светли.
Нормална експонация
Натиснете [Затворa]
Обект, фон и композиция
• Обект: основният обект на една сцена, например човек,
животно или природата
• Фон: обектите около основния обект
• Композиция: комбинацията от обект и фон
Фон
Композиция
Обект
6
Прекомерна експонация
(прекалено ярко)
Отстраняване на основни проблеми
Научете как да разрешавате често срещани проблеми чрез задаване на опции на заснемане.
Очите на човека,
който снимате,
изглеждат червени.
Причината е отражението от светкавицата на фотоапарата.
Червени очи или
Корекция Черв. очи. (стр.62)
• Настройте опцията за светкавицата на
• Ако снимката вече е била заснета изберете Корекция Черв. очи в менюто за редактиране.
(стр.97)
По снимките има
петна от прах.
Ако във въздуха има частици прах, вие можете да ги заснемете на снимката, когато използвате
светкавицата.
• Изключете светкавицата или избягвайте да правите снимки на запрашени места.
• Настройте опциите на ISO чувствителността. (стр.64)
Снимките са
замъглени.
Вероятната причина е заснемане на снимките на тъмно място или неправилно държане на
фотоапарата.
• Използвайте ОIS функцията и натиснете наполовина [Затвора], за да сте сигурни, че обектът е
фокусиран. (стр.33)
• Използване на режим DUAL IS (стр.43)
Снимките са
замъглени при
нощно снимане.
Тъй като фотоапаратът се стреми да пропусне повече светлина, скоростта на затвора намалява.
Това може да затрудни застопоряването на камерата и може да доведе да дестабилизирането й.
• Изберете режим Нощна снимка. (стр.41)
• Включете светкавицата. (стр.62)
• Настройте опциите на ISO чувствителността. (стр.64)
• Използвайте статив, за да предпазите фотоапарата от неустойчивост.
Обектите
се заснемат
прекалено тъмни
поради фоновото
осветление.
Когато източникът на светлина е зад обекта или когато между светлите и тъмните зони има висок
контраст, обектът може да се заснеме прекалено тъмен.
• Избягвайте снимането срещу слънцето.
• Изберете Фоново осветление в режим Сцена. (стр.41)
Чувствителност. (стр.62)
• Настройте светкавицата на опция
• Настройте експонацията. (стр.73)
• Настройте опцията Автоматично балансиране на контраста (ACB). (стр.74)
Точково. (стр.74)
• Ако в центъра на кадъра има обект, настройте опцията за измерване на
7
Бърза справка
Заснемане на хора
• Режим В преден план  51
• Червени очи, Коригиране на ефекта "червени очи" (за
предотвратяване или коригиране на червени очи)  62
• Откриване на лице  68
• Режим на ръководство за позиране  48
• Режим на снимане Автоматично мащабиране  48
• Режим на самоснимачка  49
• Режим на интелигентен портрет  50
• Режим Картина в картина  50
Правене на снимки през нощта или
на тъмно
• Режим Сцена > Залез, Изгрев  41
• Режим Нощна снимка  41
• Опции на светкавицата  62
• ISO чувствителност (за регулиране чувствителността
към светлината)  64
Заснемане на снимки с движение
• Непрекъснато, Прихващане на движение  77
Регулиране на експонацията
(яркост)
• ISO чувствителност (за регулиране чувствителността
към светлината)  64
• EV (за регулиране на експонацията)  73
• ACB (за компенсиране осветеността на обектите,
заснети срещу ярък фон)  74
• Измерване  74
• AEB (за заснемане на 3 снимки на една и съща
сцена при различна експонация)  77
Заснемане на текст, насекоми или
цветя
• Режим Сцена > Текст  41
• Режим Близък план  42
• Макро  65
Заснемане на панорамни снимки
• Режим Панорама на живо  39
Прилагане на ефекти към снимки
•
•
•
•
•
•
•
•
Режим Фоново размазване  52
Режим Магически кадър  53
Режим Моята магическа рамка  53
Режим на забавно лице 54
Режим Филтър на снимки  55
Режим Портретен ефект  57
Ефекти на интелигентен филтър  78
Настройка на изображението (за регулиране на
Острота, Контраст или Наситеност)  80
Прилагане на ефекти към
видеоклипове
• Режим Филтър на филми  56
• Режим Портретен ефект  57
Намаляване неустойчивостта на
фотоапарата
• Оптическо стабилизиране на изображението (OIS)  33
• Режим DUAL IS  43
8
• Разглеждане на файловете
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
по категория в Интелигентен
албум  88
Преглед на файловете като
миниатюри  89
Изтриване на файловете в
картата с памет  91
Преглед на файлове в
режим "слайдшоу"  92
Преглед на файлове на
телевизор, HD телевизор
или 3D телевизор  100
Свързване на фотоапарата
с компютър  103
Регулиране на звука и
силата на звука  113
Регулиране на яркостта на
дисплея  114
Смяна на езика на дисплея
 115
Настройка на дата и час  115
Преди да се свържете със
сервизния център  128
Съдържание
Разширени функции ..............................................................36
Основни функции ...................................................................12
Използване на режими на заснемане ...........................37
Използване на Интелигентен автоматичен режим .........37
Използване на режима „3D снимка” ................................38
Използване на режима „Панорама на живо” ..................39
Използване на режим Сцена ...........................................41
Използване на режим Нощ ..............................................41
Използване на режим Близък план .................................42
Използване на режим Снимка с таймер .........................42
Използване на режима „Снимка с докосване” ................43
Използване на режим DUAL IS . ......................................43
Използване на режим Програмиране .............................44
Използване на режим Видеоклип ...................................46
Използване на режим Интелигентен филм . ...................47
Използване на режимите на портрет ............................48
Използване на режим Ръководство за позиране . ..........48
Използване на режима на снимане
„Автоматично мащабиране” ............................................48
Използване на режима на самоснимачка .......................49
Използване на режима на интелигентен портрет ...........50
Използване на режима „Картина в картина” ...................50
Използване на режим В преден план .............................51
Използване на режими за ефекти . ................................52
Използване на режима „Фоново размазване“ . ...............52
Използване на режим „Магически кадър” .......................53
Използване на режим „Моята магическа рамка” ............53
Използване на режима на забавно лице ........................54
Използване на режим Филтър за снимки ........................55
Разопаковане .....................................................................13
Подредба на елементите на фотоапарата ...................14
Използване на екрана .....................................................16
Поставяне на батерията и картата с памет .................17
Зареждане на батерията и включване на
фотоапарата .......................................................................18
Зареждане на батерията .................................................18
Включване на фотоапарата ............................................18
Извършване на началните настройки ..........................19
Опознаване на иконите ....................................................21
Използване на сензорния екран ....................................22
Настройка на звука ...........................................................24
Използване на началния екран ......................................25
Достъп до началния екран ..............................................25
Икони на началния екран ................................................25
Подреждане на икони ......................................................27
Задаване на тапет ...........................................................27
Използване на режим Помощ .........................................29
Преглед на описанието на приложението ......................29
Преглед на наръчника за работа ....................................29
Заснемане на снимки .......................................................30
Мащабиране ....................................................................31
Намаляване на неустойчивостта на фотоапарата (OIS) ...33
Съвети за заснемане на по-ясна снимка . ....................34
9
Съдържание
Прилагане на ефекти/Корекция на изображения .......78
Прилагане на ефекти на Интелигентен филтър .............78
Корекция на изображения ...............................................80
Настройка на звука при мащабиране ...........................81
Налични опции на заснемане по режим на
заснемане ...........................................................................82
Използване на режим Филтър за видеоклип ..................56
Използване на режим Портретен ефект .........................57
Опции за заснемане ..............................................................58
Избор на резолюция и качество ....................................59
Избор на резолюция ........................................................59
Избор на качество на снимка ..........................................60
Заснемане на тъмно .........................................................62
Предотвратяване на червени очи ...................................62
Използване на светкавицата ...........................................62
Настройка на ISO чувствителността ...............................64
Промяна във фокуса на фотоапарата ..........................65
Използване на режим макро ...........................................65
Използване на интелигентен фокус с докосване . ..........66
Регулиране на областта на фокусиране .........................67
Използване на функцията откриване на лице ............68
Откриване на лица ..........................................................68
Заснемане на автопортрет ..............................................69
Заснемане на усмивка . ...................................................69
Откриване на мигане .......................................................70
Използване на Интелигентно разпознаване на лице .....70
Регистриране на лица като любими (Моята звезда) ......71
Регулиране на яркостта и цвета . ...................................73
Ръчна корекция на експонацията (EV) . ..........................73
Компенсация за фоново осветление (ACB) ....................74
Промяна на опцията за измерване .................................74
Избор на светлинен източник (Баланс на белия цвят) ...75
Използване на режими на серия снимки .....................77
Възпроизвеждане/Редактиране ..........................................84
Преглед на снимки или видеоклипове в режим
Възпроизвеждане .............................................................85
Стартиране на режим Възпроизвеждане . ......................85
Преглед на снимки ...........................................................91
Възпроизвеждане на видеоклип .....................................93
Редактиране на снимка ....................................................95
Преоразмеряване на снимки . .........................................95
Завъртане на снимка .......................................................95
Прилагане на ефекти на Интелигентен филтър .............96
Корекция на изображения ...............................................96
Създаване на разкадровка . ............................................98
Създаване на ред за отпечатване (DPOF) . ....................99
Преглед на файлове на телевизор, HD телевизор
или 3D телевизор ............................................................100
Прехвърляне на файлове на компютъ рс Windows ...103
Прехвърляне на файлове с Intelli-studio .......................104
Прехвърляне на файлове чрез свързване на
фотоапарата като сменяем диск ...................................106
Изключване на фотоапарата (под Windows XP) ...........107
Прехвърляне на файлове на Mac компютър ............108
Печат на снимки с PictBridge фото принтер . ............109
 10
Съдържание
Настройки .............................................................................. 111
Меню настройки ..............................................................112
Достъп до менюто за настройка . ..................................112
Звук ................................................................................113
Дисплей . ........................................................................113
Връзка ............................................................................114
Общи ..............................................................................115
Приложения . .........................................................................118
Съобщения за грешка ....................................................119
Поддръжка на фотоапарата . ........................................120
Почистване на фотоапарата .........................................120
Използване или съхранение на фотоапарата ..............121
За картите с памет .........................................................122
Информация за батерията ............................................124
Преди да се свържете със сервизния център ..........128
Спецификации на фотоапарата ...................................131
Речник . ..............................................................................135
Индекс ...............................................................................140
 11
Основни функции
Научете повече за подредбата, иконите и основните функции за заснемане във фотоапарата.
Разопаковане … …………………………………… 13
Подредба на елементите на фотоапарата … … 14
Използване на екрана ………………………… 16
Поставяне на батерията и картата с памет … … 17
Зареждане на батерията и включване на
фотоапарата … …………………………………… 18
Зареждане на батерията ……………………… 18
Включване на фотоапарата … ……………… 18
Извършване на началните настройки … ……… 19
Опознаване на иконите …………………………… 21
Използване на началния екран … ……………… 25
Достъп до началния екран …………………… 25
Икони на началния екран … ………………… 25
Подреждане на икони ………………………… 27
Задаване на тапет … ………………………… 27
Използване на режим Помощ …………………… 29
Преглед на описанието на приложението …… 29
Преглед на наръчника за работа … ………… 29
Заснемане на снимки … ………………………… 30
Мащабиране … ……………………………… 31
Използване на сензорния екран ………………… 22
Намаляване на неустойчивостта на
фотоапарата (OIS) …………………………… 33
Настройка на звука … …………………………… 24
Съвети за заснемане на по-ясна снимка … …… 34
Разопаковане
Следните елементи са включени в кутията на продукта.
Допълнителни принадлежности
Фотоапарат
Адаптер за променлив ток/
USB кабел
Калъф на
фотоапарата
Презареждаща батерия
HDMI кабел
A/V кабел
Шнур
Зарядно за
батерия
Ръководстaво за бърз старт
●● Илюстрациите може да се различават от реалните елементи.
●● Закупете одобрени от Samsung допълнителни елементи,
които са съвместими с фотоапарата, в сервизния център
или магазина, където сте закупили фотоапарата. Не носим
отговорност за повреди, причинени от употребата на елементи
от други производители.
Основни функции 13
Карта с памет/
Адаптер за карта с памет
Подредба на елементите на фотоапарата
Преди да започнете се запознайте с частите на фотоапарата и техните функции.
Бутон за мащабиране
• В режим Заснемане: Разширение или намаление
• В режим Възпроизвеждане: Увеличение на
част от снимката или преглед на файловете като
миниатюри
Бутон на затвора
Микрофон
Бутон на захранването
Светкавица
AF допълнително осветление/
Светлинен таймер
Обектив
HDMI порт
Може да бъде включен HDMI кабел
Отвор за статив
Капак на гнездото за батерии
Поставете карта с памет и батерия
USB и A/V порт
Могат да бъдат включени USB кабел и A/V кабел
Основни функции 14
Подредба на елементите на фотоапарата
Светлинен индикатор
• Мигане: Когато фотоапаратът запазва
снимка или видеоклип, чете се от
компютър или принтер или когато
изображението е извън фокус
• Свети постоянно: При свързване с
компютъра, когато не е на фокус или се
зарежда батерията
Сензорен екран
Високоговорител
2
Начален бутон
Бутон за възпроизвеждане
1
Закачане на шнура
Основни функции 15
Подредба на елементите на фотоапарата
Използване на екрана
Можете да заснемете автопортрет, докато се гледате на
екрана, като обърнете екрана нагоре и използвате бутона на
затвора отзад на фотоапарата. Екранът може да се завърта
на 180 градуса в посока нагоре.
Бутон на затвора
●● Сгънете екрана обратно, когато не го използвате.
●● Не отваряйте екрана на повече от 180 градуса, тъй като може
да се счупи.
Основни функции 16
Поставяне на батерията и картата с памет
Научете как да поставяте батерията и допълнителната карта с памет във фотоапарата.
  Изваждане на батерията и картата с памет 
Натиснете картата
внимателно, докато се
освободи от фотоапарата,
и след това я издърпайте
от гнездото.
Карта с памет
Блокировка
на батерията
Поставете карта с памет с
клемите в златист цвят с
лице нагоре.
Бутнете блокировката
нагоре, за да освободите
батерията.
Карта с памет
Поставете батерията с
логото на Samsung нагоре.
Презареждаща батерия
●● Вградената памет може да се използва като устройство за
временно съхранение на данни, ако не сте поставили картата
с памет.
●● Поставете картата с памет в правилната посока. Ако поставите
картата с памет по погрешен начин, може да повредите
фотоапарата и картата с памет.
Презареждаща батерия
Основни функции 17
Зареждане на батерията и включване на фотоапарата
Зареждане на батерията
Включване на фотоапарата
Преди да използвате фотоапарата за първи път трябва
да заредите батерията. Когато свързвате USB кабела към
фотоапарата, поставете по-малкия конектор във фотоапарата,
а другия конектор в захранващия адаптер.
Натиснете [POWER], за да включите или изключите
фотоапарата.
• Екранът с начални настройки се появява, когато включите
фотоапарата за първи път. (стр.19)
  Включване на камерата в режим Възпроизвеждане 
Натиснете [Възпроизвеждане]. Фотоапаратът се включва и
веднага дава достъп до режим Възпроизвеждане.
Светлинен индикатор
• Червеният индикатор свети: Зареждане
• Червеният индикатор е изключен: Зареждането е завършено
Използвайте единствено доставените с фотоапарата AC адаптер и
USB кабел. Ако използвате друг AC адаптер (като например SAC-48), е
възможно батерията да не се зарежда или работи правилно.
Основни функции 18
Когато включите фотоапарата чрез натискането и задържането
на [Възпроизвеждане] в продължение на около 5 секунди,
фотоапаратът не издава никакви звуци.
Извършване на началните настройки
Когато се появи екранът с началните настройки, следвайте описаните по-долу стъпки, за да конфигурирате основните настройки на
фотоапарата.
1 Докоснете Language.
5 Докоснете У дома, след което докоснете
да изберете часови пояс.
General
Language
English
Time Zone
Home
или , за
• Ако пътувате до друга страна, докоснете Посещение и
изберете нов часови пояс.
Часови пояс
Date/Time Set
2 Изберете език.
Лондон
6 За запазване натиснете .
7 Докоснете Задаване на дата/час.
3 Докоснете
за връщане към екрана за
първоначални настройки.
4 Докоснете Часови пояс.
Основни функции 19
Извършване на началните настройки
8 Докоснете стрелките нагоре и надолу, за да настроите
датата.
Задаване на дата/час
Година
Месец
Ден
• Екранът може да се различава в зависимост от избрания език.
9 Докоснете
и след това задайте часа.
Задаване на дата/час
Час
Мин
• За да зададете лятно часово време натиснете
10
11 Докоснете
12 Докоснете
За запазване натиснете
.
.
, за да запишете настройките.
на изскачащия прозорец.
Основни функции 20
Опознаване на иконите
Иконите, които фотоапаратът показва на екрана, ще се променят в зависимост от избрания режим или зададените опции.
Икона
Описание
Стойност на блендата
Скорост на затвора
Таймер
Кадър на автоматичен фокус
1
2
Трептене на фотоапарата
3
Индикатор на мащаба
Съотношение на мащабиране
1 Икони опции (докосване)
Икона
Резолюция на снимката с
включено Intelli увеличение
Описание
Координатна система
Опция на светкавица
Опция за автоматично
фокусиране
Опция таймер
Опции за заснемане
2 Икони за статус
Икона
Описание
Режим на заснемане
3 Икони за статус
Икона
Икона
Описание
•
•
•
: Напълно зареден
: Частично зареден
: Празен (Презаредете)
Резолюция на снимка
Резолюция на видео клип
Измерване
Кадрова честота
Oптическо стабилизиране на
изображението (OIS)
Гласът заглушен
Променена стойност на
експонация
ISO чувствителност
Описание
Баланс на бялото
Наличен брой снимки
Тип извеждане
Налично време за запис
Светкавица
Не е поставена карта с памет
(Вътрешна памет)
Intelli мащабиране е включено
Поставена е карта с памет
Интелигентен филтър
Настройка на изображението
Текуща дата
Откриване на лице
Текущ час
Автофокус
Основни функции 21
Използване на сензорния екран
Научете как да използвате сензорния екран. Чувствителният на допир екран работи най-добре, когато се докосва с меката част на
пръста ви.
Не използвайте остри предмети, като химикалки или моливи, за да докосвате екрана. Можете да повредите екрана.
  Докосване 
  Леко движение през екрана 
За да отворите дадено меню или да настроите опция,
докоснете икона.
Внимателно прекарайте пръста си през екрана.
Интелигентен Програмиране Интелигентен Видеоклип
автоматичен
филм
Сцена
3D снимка
Панорама Автоснимка
на живо
  Плъзгане 
Докоснете и задръжте част от екрана, след което плъзнете пръста си.
Измерване
Многоточково
Точково
Централно
Ако докоснете , ще се покаже изскачащ прозорец с
информация за функциите и настройките.
Основни функции 22
Използване на сензорния екран
  Избор на опция 
• Плъзнете списъка с опции надолу или нагоре, докато
намерите желаната опция. След това докоснете опцията.
Измерване
Многоточково
Точково
Централно
• Докоснете желаната опция, за да включите или изключите
настройката.
OIS
Изкл.
Вкл.
Основни функции 23
• Сензорният екран може да не разпознае вашето намерение ако
докоснете множество елементи едновременно.
• Когато докосвате или плъзгате екрана могат да възникват
обезцветявания. Това не е повреда, а характеристика на
сензорния екран. Докоснете или плъзнете леко, за да намалите
този ефект.
• Сензорният екран може да не работи правилно ако използвате
фотоапарата в среда с висока влажност.
• Сензорният екран може да не работи правилно ако залепите
защитен филм или други принадлежности върху екрана.
• В зависимост от зрителния ъгъл екранът може да изглежда
затъмнен. Променете яркостта или зрителния ъгъл, за да
подобрите резолюцията.
Настройка на звука
Задайте дали фотоапарата да издава или да не издава звуци при извършване на функции.
1 В началния екран докоснете .
2 Докоснете Звук.
3 Докоснете Звуков сигнал.
4 Докоснете желаната опция, за да включите или
изключите звуковия сигнал.
Звуков сигнал
Изкл.
Вкл.
Основни функции 24
Използване на началния екран
Можете да изберете режим на снимане или да стигнете до менюто за настройки като докоснете иконите на началния екран.
Достъп до началния екран
Икони на началния екран
В режим Заснемане или Възпроизвеждане натиснете
[НАЧАЛО].
Икона
Описание
Интелигентен автоматичен: Направете снимка, като
позволите на фотоапарата автоматично да избере
сцена. (стр. 37)
Програмиране: Направете снимка, като настроите
опциите ръчно. (стр. 44)
Интелигентен филм: Запишете видеоклип, като
позволите на фотоапарата автоматично да избере
сцена. (стр. 47)
Видеоклип: Запис на видеоклип. (стр. 46)
Интелигентен Програмиране Интелигентен Видеоклип
автоматичен
филм
Сцена
Сцена: Направете снимка с опции, предварително
зададени за специфична сцена. (стр. 41)
3D снимка: Направете снимка с 3D ефекти за 3D
телевизор. (стр. 38)
1
Панорама на живо: Този режим ви дава възможност да
снимате широка сцена в една снимка. (стр. 39)
3D снимка Панорама Автоснимка
на живо
Автоснимка: Заснемане на автоснимка, докато гледате
себе си, чрез настройване на стойката на екрана.
(стр. 49)
2
№
Описание
1
За да отворите даден режим или да настроите опция,
докоснете икона.
• Превъртете до друга страница чрез плъзгане или
бързо движение на пръста си по екрана.
2
Номерът на текущата страница. (
)
Основни функции 25
Картина в картина: Синтезиране на автоснимка с
желаното фоново изображение за заснемане на една
снимка. (стр. 50)
Магически кадър: Направете снимка с различни
ефекти на кадъра. (стр. 53)
Използване на началния екран
Икона
Описание
Икона
Описание
Моята магическа рамка: Направете снимка, направете
я частично прозрачна, след което я насложете върху
новозаснета снимка. (стр. 53)
Снимане с автоматично мащабиране: Автоматично
регулирайте мащабирането спрямо откритото лице.
(стр. 48)
Забавно лице: Заснемане на снимка с ефекти на
забавно лице. (стр. 54)
Снимка с таймер: Заснемане на снимка автоматично
при настройка на таймера. (стр. 42)
Филтър на снимки: Направете снимка с различни
филтърни ефекти. (стр. 55)
Снимка с докосване: Заснемане на снимка с едно
докосване на пръста. (стр. 43)
Филтър на филми: Запишете видеоклип с различни
филтърни ефекти. (стр. 56)
Ръков. за позиране: Подравнете обекта с
направляващата линия, която се появява на екрана и
заснемете снимка в желаната поза. (стр. 48)
Портретен ефект: Направете снимка или запишете
видеоклип с портретен ефект. (стр. 57)
В преден план: Заснемете портрет с опции за скриване
на несъвършенствата на лицето. (стр. 51)
Фоново размазване: Направете снимка на обект със
замъглен фон. (стр. 52)
Нощна снимка: Заснемете нощна сцена чрез
регулиране на скоростта на затвора и стойността на
блендата. (стр. 41)
Албум: Разглеждане на файлове по категория в
Интелигентен албум. (стр. 88)
Албум с теми: Гледайте файлове с ефект на
прелистване на страници. (стр. 89)
Слайдшоу: Гледайте снимки като слайдшоу с ефекти и
музика. (стр. 92)
Редактор на снимки: Редактирайте снимки с различни
ефекти. (стр. 95)
Снимка отблизо: Направете снимки на обекти в близък
план. (стр. 42)
Създател на разкадровка: Прилагане на ефект на
рамка върху снимка с различни рамки и граници. (стр. 98)
DUAL IS: Намалете неустойчивостта на фотоапарата
и оптически, и цифрово, за да предотвратите
размазването на снимките. (стр. 43)
Тапети: Задаване на тапет за началния екран. (стр. 27)
Интелигентен портрет: Автоматично записване на 2
допълнителни портрета чрез откриване на лице.
(стр. 50)
Основни функции 26
Помощ: Преглед на раздела за помощ и начина на
използване на фотоапарата. (стр. 29)
Настройки: Регулирайте настройките според своите
предпочитания. (стр. 112)
Използване на началния екран
Подреждане на икони
Задаване на тапет
Можете да подредите иконите на началния екран в какъвто и
да е ред.
Задайте тапет за началния екран с желаното изображение.
1 Докоснете и задръжте дадена икона.
1 В началния екран докоснете
Албум
Албум с
теми
Създател на
разкадровка
Тапети
Интелигентен Програмиране Интелигентен Видеоклип
автоматичен
филм
Сцена
3D снимка
Панорама Автоснимка
на живо
2 Плъзнете я до ново място.
Сцена
Слайдшоу Редактор на
снимки
Помощ
Настройки
2 Докоснете желания тапет от Галерия с тапети по
• Плъзнете иконата до левия или десния ръб на екрана,
за да я преместите до друга страница. Когато пуснете
иконата до ново място, другите икони ще се отместят, за
да направят път.
Интелигентен Програмиране Интелигентен Видеоклип
автоматичен
филм
.
подразбиране.
• Докоснете , за да зададете като тапет снимка, заснета
от потребителя.
• Задайте определена област като тапет, като я увеличите/
намалите, задавайки изображение от албума като тапет.
• Ако изберете менюто Задаване на тапет, след като
в режим на възпроизвеждане,
сте докоснали бутона
можете да зададете като тапет определена област от
изображението, като плъзгате заснетото изображение.
Панорама Автоснимка
на живо
Основни функции 27
Използване на началния екран
3 За записване докоснете
Албум
Албум с
теми
Създател на
разкадровка
Тапети
.
Слайдшоу Редактор на
снимки
Помощ
Настройки
Основни функции 28
Използване на режим Помощ
В режим Помощ можете да видите просто описание на приложенията и наръчник за работа.
Преглед на описанието на приложението
Преглед на наръчника за работа
1 В началния екран докоснете
1 В началния екран докоснете .
2 Докоснете Ръков. за работа.
3 Докоснете или , за да се придвижите от едно
Албум
Албум с
теми
Създател на
разкадровка
Тапети
.
Слайдшоу Редактор на
снимки
Помощ
Ръков. за работа към друго.
Описание на приложение
Настройки
Ръков. за работа
2 Докоснете
или , за да се придвижите от едно
Описание на приложение към друго.
• Изберете желания режим от списъка, като докоснете
Описание на приложение
3 Докоснете
.
4 Докоснете
Ръков. за работа
, за да изберете режим или функция.
Основни функции 29
, за да изберете режим или функция.
Заснемане на снимки
Научете как да заснемате снимки лесно и бързо в режим Интелигентен автоматичен.
1 В началния екран докоснете
.
3 За да фокусирате, натиснете наполовина [Затворa].
• Зелената рамка означава, че обектът е на фокус.
• Червената рамка обозначава, че обектът не е на фокус.
Интелигентен Програмиране Интелигентен Видеоклип
автоматичен
филм
Сцена
3D снимка Панорама Автоснимка
на живо
2 Подравнете обекта спрямо рамката.
4 Натиснете [Затворa], за да направите снимка.
Погледнете страница 34 за съвети за получаване на по-чисти снимки.
Приберете екрана надолу, когато не е нужно да стои отворен.
Основни функции 30
Заснемане на снимки
Мащабиране
  Цифрово увеличение 
Можете да заснемете обекти отблизо чрез регулиране
на вариобектива. Камерата ви разполага с 5X оптично
увеличение, 2X Intelli увеличение и 5X цифрово увеличение.
Intelli увеличението и цифровото увеличение не могат да
бъдат използвани едновременно.
Ако индикаторът на мащаба е в цифров обхват, фотоапаратът
използва цифрово увеличение. Ако използвате и оптичното
увеличение, и цифровото увеличение, вие можете да
приближите до 25 пъти.
Цифров обхват
Индикатор на мащаба
Оптичен обхват
Съотношение на мащабиране
• Цифровото увеличение е налично само в режими Програмиране
и Сцена (освен Текст).
• Цифровото мащабиране не е налично с ефекта Интелигентен
Отдалечаване
филтър или Снимане с едно докосване и опцията Интелигентен
АФ с докосване.
• Ако заснемете снимка с цифровото мащабиране, качеството на
снимката може да се влоши.
Приближаване
Основни функции 31
Заснемане на снимки
  Intelli увеличение 
  Настройка на Intelli мащабиране 
Ако индикаторът на мащаба е в Intelli обхват, фотоапаратът
използва Intelli увеличение. Резолюцията на снимките е
различна в зависимост от степента на мащабиране ако
използвате Intelli мащабиране. Ако използвате и оптичното
увеличение, и Intelli увеличението, вие можете да приближите
до 10 пъти.
1 В режим Заснемане натиснете .
2 Докоснете Интел. мащаб., след което докоснете
желаната опция, за да я включите.
Intelli обхват
Индикатор на
мащаба
Оптичен обхват
Резолюция на
снимката с включено
Intelli увеличение
• Intelli увеличението е налично само в режими Интелигентен
автоматичен, Програмиране и Сцена (освен Текст).
• Функцията „Интел. мащаб.” не е налична в комбинация с
ефекта „Интелигентен филтър” или опциите „Снимане с едно
докосване” или „Интелигентен АФ с докосване”.
• Intelli увеличението е налично само когато зададете 4:3
съотношение на резолюцията. Ако зададете друга съотношение
на резолюцията с включено Intelli увеличение, Intelli
увеличението ще се изключи автоматично.
• Intelli увеличението ви помага да правите снимки с по-малко
влошаване на качеството, отколкото цифровото увеличение.
Въпреки това качеството на снимката може е по-ниско от това,
когато използвате оптично увеличение.
Основни функции 32
Заснемане на снимки
Намаляване на неустойчивостта на
фотоапарата (OIS)
• OIS може да не работи добре, когато:
-----
местите фотоапарата, за да проследите движещ се обект
използвате цифровото увеличение
фотоапаратът е прекалено неустойчив
скоростта на затвора е ниска (например при заснемане на
нощни сцени)
-- батерията е слаба
-- правите снимка отблизо
• Ако използвате OIS функцията със статив, изображенията могат
да се замъглят от вибрирането на OIS датчика. При използване
на статив дезактивирайте OIS функцията.
• Ако фотоапаратът ви е ударен или изпуснат, дисплеят ще бъде
замъглен. Изключете фотоапарата и го включете отново ако
това се случи.
Намалете неустойчивостта на фотоапарата оптически в
режим Заснемане.
Преди корекция
След корекция
1 В режим Заснемане натиснете .
2 Докоснете OIS, след което докоснете желаната опция,
за да я включите.
OIS
Изкл.
Вкл.
Основни функции 33
Съвети за заснемане на по-ясна снимка
     Дръжте правилно фотоапарата 
     Намаляване неустойчивостта на фотоапарата 
Проверете да не би
нещо да възпрепятства
обектива.
• Настройте опцията Оптичен стабилизатор
на изображението, за да намалите
нестабилността по оптичен път. (стр.33)
• Изберете режим DUAL IS, за да намалите
нестабилността и по оптичен, и по цифров
път. (стр.43)
     Когато се появи
     Натискане наполовина бутона на затвора 
 
Натиснете наполовина [Затворa] и
регулирайте фокуса. Фотоапаратът
настройва фокуса и експонацията
автоматично.
Фотоапаратът задава стойността
на блендата и скоростта на
затвора автоматично.
Фокусна рамка
• Натиснете [Затвор], за да
заснемете снимката, ако
фокусната рамка се появи в
зелено.
• Променете композицията и
отново натиснете наполовина
[Затвор], ако фокусната
рамка е в червено.
Трептене на фотоапарата
При снимане на тъмно избягвайте да настройвате светкавицата
на опция Бавно синхронизиране или Изкл.. Блендата остава
отворена по-дълго и може да се окаже по-трудно да задържите
фотоапарата устойчив.
• Използвайте статив или настройте светкавицата на опция
Чувствителност. (стр.62)
• Настройте опциите на ISO чувствителността. (стр.64)
Основни функции 34
     Избягване на заснемане на обекта извън фокус 
Фокусирането на обекта може да е трудно, когато:
-- контрастът между обекта и фона е твърде слаб
(например когато обектът носи дрехи с цвят, близък до този на
фона)
-- източникът на светлина зад обекта е прекалено ярък
-- обектът е блестящ или отразяващ
-- обектите ви съдържат хоризонтални шарки, например щори
-- обектът не е позициониран в центъра на кадъра
• При заснемане на слаба светлина
Включете
светкавицата.
(стр.62)
• Когато обектите се движат бързо
Използвайте
функцията
Непрекъснато или
Прихващане на
движение. (стр.77)
Използвайте функцията заключване на фокуса
За да фокусирате, натиснете наполовина [Затворa].
Когато обектът е на фокус, можете да промените
позицията на кадъра и така да съставите нова
композиция. Когато сте готови, натиснете [Затворa], за да
завършите заснемането на снимката.
Основни функции 35
Разширени функции
Научете как да заснемате снимки и да записвате видеоклипове чрез избор на режим.
Използване на режими на заснемане … ……… 37
Използване на Интелигентен автоматичен
режим … ………………………………………
Използване на режима „3D снимка” … ………
Използване на режима „Панорама на живо” ……
Използване на режим Сцена … ………………
Използване на режим Нощ ……………………
Използване на режим Близък план … ………
Използване на режим Снимка с таймер … …
Използване на режима „Снимка с докосване” ……
Използване на режим DUAL IS … ……………
Използване на режим Програмиране … ……
Използване на режим Видеоклип … …………
Използване на режим Интелигентен филм ……
37
38
39
41
41
42
42
43
43
44
46
47
Използване на режимите на портрет …………… 48
Използване на режим Ръководство за
позиране … ……………………………………
Използване на режима на снимане
„Автоматично мащабиране” … ………………
Използване на режима на самоснимачка ……
Използване на режима на интелигентен
портрет …………………………………………
Използване на режима „Картина в картина” ……
Използване на режим В преден план … ……
48
48
49
50
50
51
Използване на режими за ефекти … …………… 52
Използване на режима „Фоново размазване“ …… 52
Използване на режим „Магически кадър” …… 53
Използване на режим
„Моята магическа рамка” … …………………
Използване на режима на забавно лице … …
Използване на режим Филтър за снимки … …
Използване на режим Филтър за видеоклип …
Използване на режим Портретен ефект … …
53
54
55
56
57
Използване на режими на заснемане
Правете снимки или записвайте видеоклипове, като избирате най-добрия режим при конкретните условия.
Използване на Интелигентен автоматичен
режим
Икона
В режим Интелигентен автоматичен, фотоапаратът
автоматично избира подходящите настройки на базата на
отчетения тип сцена. Този режим ще ви бъде полезен, ако не
сте запознати с настройките на фотоапарата за различните
сцени.
1 В началния екран докоснете .
2 Подравнете обекта спрямо рамката.
Описание
Портрети през нощта
Пейзажи с осветен фон
Портрети с осветен фон
Портрети
Снимки на обекти в близък план
Снимки на текст в близък план
• Фотоапаратът автоматично избира сцената. Съответната
икона за режим ще се появи в горната лява част на екрана.
Иконите са изброени по-долу.
Залези
Ясно небе
Залесени места
Снимки на колоритни обекти в близък план
Фотоапаратът е стабилизиран или на статив
(когато снимате в тъмното)
Активно движещи се обекти
Фойерверки (когато използвате статив)
Икона
Описание
Пейзажи
Сцени с ярък бял фон
Пейзажи през нощта
(когато светкавицата е изключена)
Разширени функции 37
Използване на режими на заснемане
3 За да фокусирате, натиснете наполовина [Затворa].
4 Натиснете [Затворa], за да направите снимката.
• Ако фотоапаратът не избере подходящ режим на сцена, той
използва настройките по подразбиране за режим Интелигентен
автоматичен.
• Дори и да има открито лице, фотоапаратът може да не избере
режим портрет в зависимост от позицията на обекта или
осветлението.
• Фотоапаратът може да не избере правилната сцена в
зависимост от факторите на заснемане, като трептене на
камерата, осветление и разстояние до обекта.
• Дори да използвате статив фотоапаратът може да не открие
режим , ако обектът се движи.
• В режим Интелигентен автоматичен фотоапаратът консумира
повече енергия от батерията, тъй като често сменя настройките,
за да изберете правилните сцени.
• Можете да записвате филми, като докоснете бутона за запис на
екрана в „Интелигентен автоматичен” режим.
• В интелигентен автоматичен режим видеоклиповете се записва с
настройките по подразбиране на режима „Интелигентен филм“.
Използване на режима „3D снимка”
В режим на 3D снимка можете да правите 3D снимки, които
може да бъдат разглеждани на 3D телевизор или 3D монитор.
1 В началния екран докоснете .
2 Подравнете обекта в рамката и натиснете наполовина
[Затворa], за да фокусирате.
3 Натиснете [Затворa], за да направите снимката.
• Фотоапаратът заснема 2 снимки в двата файлови формата
– JPEG и MPO.
Разширени функции 38
• При използване на режима на 3D снимка са достъпни ограничен
брой опции за снимане.
• MPO файлът за 3D ефекти може да се възпроизвежда само
на устройства, поддържащи MPO формат (3D телевизор или
3D монитор), докато фотоапаратът може да показва само
нормални JPEG файлове.
• Ако искате да видите 3D ефекта на MPO файловете на 3D
телевизор или 3D монитор, ще трябва да носите 3D очила,
предоставени от производителя.
• В режим на 3D снимка разделителната способност е фиксирана
на
.
Използване на режими на заснемане
  Относно Визуализатор на 3D дълбочина 
Визуализаторът на 3D дълбочина представя 3D ефекти с
цветови градиент за 3D снимане.
Визуализатор на 3D
дълбочина
Далеч
бяло
Използване на режима „Панорама на живо”
Можете да създадете панорамно изображение с едно
заснемане в режима „Панорама на живо”. Заснемете
обикновена панорамна снимка или 3D-панорамна снимка,
която може да се преглежда на 3D телевизор.
▲ Примери
1 В началния екран докоснете .
2 Докоснете 2D или 3D.
3 Подравнете обекта в рамката и натиснете наполовина
[Затворa], за да фокусирате.
Близо
черно
4 Задръжте [Затворa], за да започне заснемането на
панорамната снимка.
Разширени функции 39
Използване на режими на заснемане
5 Докато натискате и задържате [Затворa], бавно
• В зависимост от движението на фотоапарата или средата на
придвижвайте фотоапарата в желаната посока.
• Когато е избран режимът „3D панорама”, може да се заснемат
панорамни снимки единствено в хоризонтална посока.
• Показват се стрелки по посока на движението и цялото
заснемано изображение се показва в полето за визуализация.
6 Освободете [Затворa], за да завършите снимането.
• Заснетата сцена се записва като една снимка.
• Ако освободите [Затворa], докато снимате, панорамното
снимане спира и заснетите снимки се записват.
Разширени функции 40
снимане по-долу снимките може да не са плавно свързани:
- При движение на фотоапарата с променлива скорост
- При разклащане на фотоапарата
- Когато средата на снимане не е твърде мрачна
- При заснемане на движещ се обект от близко разстояние
- При снимане на примигваща светлина, като например
флуоресцентна лампа
- Когато яркостта, нюансът или фокусът се променя драстично
• Заснетите снимки се записват автоматично и заснемането спира
при следните условия:
- При промяна на посоката на заснемане по време на снимане
- При твърде рязко движение на фотоапарата
- Когато фото апаратът не се движи
• Ако снимате отблизо в режим „Панорама на живо”, сцената
може да се свърже без прекъсване.
• Тъй като е възможно последната сцена в режим „Панорама
на живо” да не може да бъде заснета поради качеството на
снимката, ако снимането бъде забавено, е препоръчително да
снимате отвъд желаната крайна точка.
• Части от началната и крайната точка може да не се показват,
за да може да се изрази 3D ефектът в режима 3D панорама.
Препоръчително е да снимате в по-широк от желания диапазон.
• Снимките, направени в режим на 3D панорама, се записват
както в JPEG, така и в MPO файл.
• MPO файлът за 3D ефекти може да се възпроизвежда само
на устройства, поддържащи MPO формат (3D телевизор или
3D монитор), докато фотоапаратът може да показва само
нормални JPEG файлове.
• Ако искате да видите 3D ефекта на MPO файловете на 3D
телевизор или 3D монитор, ще трябва да носите 3D очила,
предоставени от производителя.
Използване на режими на заснемане
Използване на режим Сцена
Използване на режим Нощ
В режим Сцена вие можете да направете снимка с опции,
предварително зададени за специфична сцена.
В режим Нощ можете да използвате ниска скорост на затвора,
за да увеличите времето, докато затворът се затвори.
Увеличете стойността на блендата, за да предотвратите
прекомерна експонация.
1 В началния екран докоснете
2 Докоснете сцена.
Опция
.
Описание
Пейзаж: Заснемате природни картини и пейзажи.
Залез: Заснемате сцени от залези с естествено
изглеждащи червени и жълти нюанси.
1 В началния екран докоснете .
2 Плъзнете скалите на екрана към посоките на стрелките
по-долу, за да регулирате скоростта на затвора и
стойността на блендата.
Изгрев: Заснемате сцени на зазоряване.
Фоново осветление: Заснемате обекти с фоново
осветление
Скорост на затвора
Плаж и сняг: Намалявате недостатъчно
експонираните снимки поради слънчевата светлина,
отразена от пясъка или снега.
Текст: Ясно заснемате текст от печатни или
електронни документи.
3 Подравнете обекта в рамката и натиснете наполовина
[Затворa], за да фокусирате.
4 Натиснете [Затворa], за да направите снимката.
Бленда
3 Подравнете обекта в рамката и натиснете наполовина
[Затворa], за да фокусирате.
4 Натиснете [Затворa], за да направите снимката.
Използвайте статив, за да избегнете замъглени изображения.
Разширени функции 41
Използване на режими на заснемане
Използване на режим Близък план
Използване на режим Снимка с таймер
В режим Близък план можете да направите снимки от близо
на обекти, като цветя или насекоми.
В режим Снимка с таймер можете да настроите фотоапарата
да прави снимка автоматично след определен брой секунди,
като настроите таймера.
1 В началния екран докоснете
.
1 В началния екран докоснете .
2 Изберете опция като плъзнете избирателния диск в
посоката, указана от стрелката.
2 Подравнете обекта в рамката и натиснете наполовина
[Затворa], за да фокусирате.
3 Натиснете [Затворa], за да направите снимката.
Икона
Описание
Изкл.: Таймерът не е активен.
10 сек.: Направете снимка след забавяне от
10 секунди.
2 сек.: Направете снимка след забавяне от
2 секунди.
Двойна: Направете една снимка след забавяне от
10 секунди и друга снимка след забаване от
2 секудни.
Разширени функции 42
Използване на режими на заснемане
3 Натиснете [Затворa], за да стартирате таймерa.
• Автофокус - допълнително осветление/светлинен таймер
мига. Фотоапаратът автоматично прави снимката след
изтичане на указаното време.
Използване на режим DUAL IS
Намалете неустойчивостта на фотоапарата и предотвратете
замъгляване на снимките чрез функциите Оптичен и цифров
стабилизатор на изображението.
Натиснете [Затвор] за да изключите таймера.
Използване на режима „Снимка с докосване”
В режима „Снимка с докосване” можете да заснемете снимка
чрез докосване с пръст.
Преди корекция
1 В началния екран докоснете .
2 Докоснете обекта на екрана, за да заснемете снимката.
1 В началния екран докоснете .
2 Подравнете обекта в рамката и натиснете наполовина
• Когато заснемате автоснимка чрез отваряне на
екрана нагоре, 3 секунди след настройване на фокуса
автоматично се заснема снимка.
След корекция
[затвора], за да фокусирате.
Разширени функции 43
Използване на режими на заснемане
3 Натиснете [затвора], за да направите снимката.
Използване на режим Програмиране
• Цифровото мащабиране и Intelli мащабирането не са налични
в режим DUAL IS.
• Фотоапаратът ще коригира снимките по оптически път само
когато източникът на светлина е по-ярък от флуоресцентна
светлина.
• Ако обектът, който снимате, се движи бързо, снимката може да
се замъгли.
• Настройте опцията Оптичен стабилизатор на изображението
така, че да намалява неустойчивостта на фотоапарата при
различните режими на заснемане. (стр. 33)
В режим Програмиране можете да зададете повечето опции
с изключение на скорост на затвора и стойност на блендата,
които фотоапаратът задава автоматично.
1 В началния екран докоснете .
и задайте желаните опции.
2 Докоснете
(За списък с опции погледнете стр. 58.)
3 Подравнете обекта в рамката и натиснете наполовина
[Затворa], за да фокусирате.
4 Натиснете [Затворa], за да направите снимката.
Разширени функции 44
Използване на режими на заснемане
  Настройка на Моят екран 
В режим Програмиране можете да добавите кратки пътища
към любимите си опции в лявата част на екрана.
1 В режим Заснемане натиснете
→
2
.
→ Моят екран
3 Плъзнете иконата в желаното поле в ляво.
• За да изтриете кратък път, плъзнете иконата вдясно.
Ст-ст експонация
Моят екран
Докоснете и задръжте една от иконите в дясно.
Ст-ст експонация
Моят екран
OK
Отказ
4 За запазване натиснете
OK
Отказ
Нулиране
.
Нулиране
Можете да създадете до 3 кратки пътя.
Разширени функции 45
Използване на режими на заснемане
Използване на режим Видеоклип
  Пауза при запис 
Фотоапаратът позволява да направите временна пауза,
докато записвате видеоклип. Чрез тази функция можете да
запишете отделни сцени в един видеоклип.
В режим Видеоклип можете да записвате видеоклипове
с висока резолюция с продължителност до 20 минути.
Фотоапаратът запазва записаните видеоклипове като
MP4 (H.264) файлове.
00:02
• H.264 (MPEG-4 part10/AVC) представлява видео формат с
висока степен на компресиране, установен от международните
организации за стандартизация ISO-IEC и ITU-T.
• Някои карти с памет може да не поддържат записа във висока
резолюция. В този случай задайте по-ниска резолюция.
• Картите с памет с ниска скорост на запис не поддържат
видеоклипове с висока резолюция и високоскоростни
видеоклипове. За да запишете видеоклипове с висока
резолюция или висока скорост, използвайте карти с памет с
по-висока скорост на запис.
• Ако сте активирали Оптическото стабилизиране на
изображението, фотоапаратът може да запише звуците, които
OIS издава при работа.
00:05
• Натиснете , за да направите пауза по време на запис
• За да възстановите записа натиснете .
1 В началния екран докоснете .
и задайте желаните опции.
2 Докоснете
(За списък с опции погледнете стр. 58.)
3 Натиснете [Затворa] или , за да започнете запис.
4 Натиснете [Затворa] отново или докоснете , за да
спрете записа.
Разширени функции 46
Използване на режими на заснемане
Използване на режим Интелигентен филм
В режим Интелигентен филм фотоапаратът автоматично
избира подходящите настройки на фотоапарата въз основа на
откритата сцена.
3 Натиснете [Затворa] или , за да започнете запис.
4 Натиснете [Затворa] отново или докоснете , за да
спрете записа.
1 В началния екран докоснете .
2 Подравнете обекта спрямо рамката.
• Ако фотоапаратът не избере подходящ режим на сцена, той
• Фотоапаратът автоматично избира сцената. Съответната
икона за режим ще се появи в горната лява част на екрана.
Иконите са изброени по-долу.
00:05
Икона
Описание
Пейзажи
Залези
Ясно небе
Залесени места
Разширени функции 47
използва настройките по подразбиране за режим Интелигентен
филм.
• Фотоапаратът може да не избере правилната сцена в
зависимост от факторите на заснемане, като трептене на
камерата, осветление и разстояние до обекта.
• В режим Интелигентен филм не можете да зададете ефекти на
интелигентен филтър.
Използване на режимите на портрет
Изберете режима на заснемане за портретни снимки.
Използване на режим Ръководство за позиране
В режим Ръков. за позиране фотоапаратът показва
ръководство за позата, която сте избрали. Подравнете обекта
с линията, преди да направите снимката.
1 В началния екран докоснете
.
Използване на режима на снимане
„Автоматично мащабиране”
В режима на снимане с Автоматично мащабиране, фотоапаратът
автоматично открива обекта и регулира мащабирането на
откритото лице, когато е трудно да се регулира ръчно мащабът
или да се промени позицията на обекта.
1 В началния екран докоснете .
2 Избере за фокусиране върху лице.
Икона
Описание
Преглед на информация за позата.
3 Натиснете [Затворa], за да направите снимката.
Изберете други пози.
2 За да промените позата, натиснете .
3 Изберете ръководство за позиране и натиснете .
4 Подравнете обекта с линията, която се появява на екрана.
5 За да фокусирате, натиснете наполовина [Затворa].
6 Натиснете [Затворa], за да направите снимката.
• Фотоапаратът автоматично освобождава затвора, когато
установи наличието на усмихнато лице.
Разширени функции 48
• Откриват се само лица, които гледат напред.
• В една сцена може да се открият до 10 лица, като мащабирането се
фокусира върху най-близкото лице или върху, намиращо се в центъра.
• Когато използвате бутона за мащабиране при режим на
снимане с автоматично мащабиране, функцията за автоматично
мащабиране спира и се показва иконата за увеличение.
• Ако докоснете иконата за увеличение , след като сте
използвали бутона за мащабиране, режимът се връща обратно
в режим на снимане с Автоматично мащабиране.
Използване на режимите на портрет
Използване на режима на самоснимачка
Лесно можете да заснемете автопортретна снимка с
оптимална стойност на мащабиране и различни ръководства
за автопозиране. Можете да направите снимка, без да
натискате бутона на затвора, като докоснете областта на
рамката на екрана, за да активирате 3-секундна самоснимачка.
1 В началния екран докоснете
5 Докоснете рамкираната област на екрана.
• 3 секунди след фокусирането фотоапаратът автоматично
прави снимка.
.
2 Обърнете екрана нагоре.
3 Докоснете екрана на ръководството за автопозиране.
4 Изберете желаното ръководство за автопозиране.
, при натискане на бутона на затвора се
• Ако е избрано
показва случайно ръководство за автопозиране.
Разширени функции 49
Ръководството за автопозиране не може да се върти на 90 или 270
градуса.
Използване на режимите на портрет
Използване на режима на интелигентен портрет
Използване на режима „Картина в картина”
В режима на интелигентен портрет освен оригиналната
снимка се записват автоматично също така и 2 допълнителни
портрета чрез откриване на лице. Можете да използвате
този режим, когато искате да запишете портрет от пейзажно
фокусирана снимка.
В режима „Картина в картина” можете да запишете снимка
чрез синтез на автоснимка с избрано от вас фоново
изображение.
1 В началния екран докоснете .
2 Подравнете обекта в рамката и натиснете наполовина
[Затворa], за да фокусирате.
1 В началния екран докоснете .
2 Изберете желания фон, след което натиснете [Затворa].
• Докоснете , за да зададете дадено заснето от потребителя
изображение, намиращо се в списъка, като тапет.
3 Докоснете Задаване.
3 Натиснете [Затворa], за да направите снимката.
• В режим на снимане докоснете , за да приложите
ефекта на режим на интелигентен портрет върху
записаното изображение.
• Оригиналното изображение и 2 изрязани изображения се
записват под последователни имена на файлове.
• Режимът на интелигентен портрет не работи и записва само
оригиналното изображение, ако бъдат открити повече от 2 лица
или ако откритата лицева област е по-голяма от конкретна
пропорция.
• Изрязаните изображения запазват същите пропорции (16:9)
като оригинала или обратни пропорции (9:16).
• На фоновия екран се появява екранът на автоснимката.
4 Направете автоснимка чрез позициониране на екрана
вертикално.
• Провлачете екрана на автоснимката, за да го преместите на
желаното място.
• Докоснете отново веднъж екрана на автоснимката, за да
регулирате размера на екрана.
Разширени функции 50
Използване на режимите на портрет
5 Докоснете
изображение.
Използване на режим В преден план
, за да хванете отново фоновото
В режим В преден план вие можете да заснемете портрет с
опции за скриване на несъвършенствата на лицето.
• При заснемане на фоново изображение всички заснети снимки
се записват автоматично.
• При заснемане на фоново изображение вертикалните
изображения, заснети във вертикална позиция, се показват
хоризонтално без автоматично завъртане.
• В режима „Картина в картина” финалното изображение се
записва след синтез на Автоснимка с фоново изображение.
• Максималният размер на екрана на Автоснимка е 1/4 от целия
екран, а при промяна на размера пропорцията се запазва в
съответствие с пропорцията на екрана.
• В режима „Картина в картина” разделителната способност е
фиксирана на
.
• Фоновото изображение се записва в обратна на автоснимката
посока.
1 В началния екран докоснете .
2 Плъзнете лентите или докоснете примерните снимки,
за да промените Тон на лицето и Ретуширане на
лицето.
• Например увеличете настройката Тон на лицето, за да
направите снимката да изглежда по-светла.
Тон на лицето
Ретуширане на лицето
3 Подравнете обекта в рамката и натиснете наполовина
[Затворa], за да фокусирате.
4 Натиснете [Затворa], за да направите снимката.
При използване на режим В преден план, фокусното разстояние ще
бъде зададено като Автомат. макро.
Разширени функции 51
Използване на режими за ефекти
Направете снимки или запишете видеоклипове с различни ефекти.
Използване на режима „Фоново размазване“
В режима „Фоново размазване” обектът става по-забележим
чрез регулиране на дълбочината на рязкост.
1 В началния екран докоснете .
2 Позиционирайте фотоапарата според оптималното
разстояние, показано на екрана.
4 За да фокусирате, натиснете наполовина [Затворa].
• Когато фотоапаратът може да приложи ефекта на
.
осветяване на обекта ще се появи
• Когато фотоапаратът не може да приложи ефекта на
. Ако това се случи,
осветяване на обекта ще се появи
променете разстоянието от фотоапарата до обекта.
5 Натиснете [Затворa], за да направите снимката.
• Оптималното разстояние ще се различава в зависимост от
използваната степен на мащабиране.
3 Регулирайте плъзгачите или докоснете примерните
снимки, за да зададете Размазване и Тон.
• Наличните в режим „Фоново размазване” настройки на
разделителната способност са
и
.
• Ако разстоянието на снимане не е в рамките на оптималния
обхват, вие можете да направите снимка, но ефектът на
осветения обект няма да бъде приложен.
• Ефектът на осветяване на обекта не може да се използва на
тъмни места.
• Ефектът на осветяване на обекта не може да се използва с
Размазване
оптично увеличение при 3X или по-голямо.
• В режим „Фоново размазване” не е налично цифрово
мащабиране.
Тон
• Използвайте статив, за да предотвратите трептенето на
фотоапарата при заснемане на две последователни снимки за
прилагане на ефекта.
• Обектът и фонът трябва да притежават значителен контраст в
цветовете си.
• Обектите трябва да бъдат позиционирани далеч от фона, за да
се получи най-добър ефект.
Разширени функции 52
Използване на режими за ефекти
Използване на режим „Магически кадър”
Използване на режим „Моята магическа рамка”
В режим „Магически кадър” можете да прилагате различни
рамкови ефекти към снимките си. Формата и изгледът на
снимките ще се промени в съответствие с рамката, която
изберете.
В режима „Моята магическа рамка” можете да направите част
от снимката прозрачна, след което в прозрачната част да
заснемете друга снимка.
1 В началния екран докоснете
2 Изберете желаната рамка.
.
1 В началния екран докоснете .
2 Изберете желания фон, след което натиснете [Затворa].
• Докоснете , за да зададете дадено заснето от
потребителя изображение, намиращо се в списъка, като
тапет.
3 Докоснете Задаване.
4 Изберете рамка за показване като прозрачна.
3 Подравнете обекта в рамката и натиснете наполовина
,
или
, за да ги преместите на
• Провлачете
желаните места.
,
или
още веднъж, за да регулирате
• Докоснете
размера на екрана.
, можете да зададете желаната област
• Когато избирате
на рамката, както и плътността на писалката.
[Затворa], за да фокусирате.
4 Натиснете [Затворa], за да направите снимката.
В режим „Магически кадър” разделителната способност автоматично
се задава на
.
Разширени функции 53
Използване на режими за ефекти
5 Докоснете .
6 Регулирайте Прозрачност, като премествате плъзгача.
• Прозрачността в кадъра се повишава с увеличаване на
стойността.
Използване на режима на забавно лице
Направете снимка с ефекти, които изкривяват лицето в
режима на забавно лице.
1 В началния екран докоснете .
2 Открийте лице чрез избиране на композицията на
снимане.
3 Докоснете желания ефект.
• Когато използвате ефекта Ръчно, можете да промените
лицето, като директно изтегляте всяка лицева част.
Прозрачност
EXIT
7 Подравнете обекта в рамката и натиснете наполовина
[Затворa], за да фокусирате.
8 Натиснете [Затворa], за да направите снимката.
4 Докоснете .
5 Докоснете Ниво на изкривяване, след което
настройте нивото на изкривяване чрез преместване на
плъзгача.
6 За да фокусирате, натиснете наполовина [Затворa].
7 Натиснете [Затворa], за да направите снимката.
• При използване на режима „Моята магическа рамка” са
достъпни ограничен брой опции за снимане.
• Ако областта за показване като прозрачна се увеличава, е
възможно снимката да се записва по-дълго.
• При използване на режима „Моята магическа рамка” фокусът
попада върху показаната като прозрачна област в рамката.
• В режим „Моята магическа рамка” разделителната способност е
фиксирана на
.
Разширени функции 54
• Режимът на забавно лице не работи, ако не е открито лице.
• Ако фотоапаратът открие няколко лица, ефектът се прилага
само върху най-близкото лице.
Използване на режими за ефекти
Използване на режим Филтър за снимки
В режим Филтър за снимки вие можете да прилагате различни
филтърни ефекти към снимките си.
Миниатюра
Рибешко око
Портретен ефект
Скица
1 В началния екран докоснете
2 Изберете желания филтър.
.
Опция
Описание
Миниатюра
Приложете ефект на придвижване и наклон,
за да направите обекта да се появи в
миниатюра.
Портретен
ефект
Приложете ретро цветове, висок контраст
и силен портретен ефект на Lomo
фотоапаратите.
Мек фокус
Скрийте несъвършенствата по лицето или
приложете мечтателен ефект.
Стар филм
Приложете ефект на стар филм.
Точка полутон
Приложете ефект на полутон.
Скица
Приложете ефект на скица.
Рибешко око
Затъмнете ръбовете на кадъра и изкривете
обектите, за да имитирате ефекта на обектив
"рибешко око".
Класически
Приложете черно-бял ефект.
Ретро
Приложете ефект на сепия.
Разширени функции 55
Използване на режими за ефекти
Опция
Описание
Използване на режим Филтър за видеоклип
Маслена
рисунка
Прилагане на ефект на маслена рисунка.
В режим Филтър за видеоклип можете да записвате
видеоклип с различни филтърни ефекти.
Мастилена
рисунка
Прилагане на ефект на мастилена рисунка.
Анимация
Опростяване на изображението за анимиране
на снимката.
Звезден
филтър
Прави светлините да се разпръскват от
техния източник.
Мащабиращо
снимане
Създаване на фуниевиден ефект на
фокусираната област чрез замъгляване на
околната среда.
1 В началния екран докоснете
2 Изберете желания филтър.
.
00:20
3 Подравнете обекта в рамката и натиснете наполовина
[Затворa], за да фокусирате.
4 Натиснете [Затворa], за да направите снимката.
• За да приложите ефект на филтър върху вече запазени снимки,
натиснете
.
Опция
Описание
Миниатюра
Приложете ефект на придвижване и
наклон, за да направите обекта да се появи
в миниатюра.
• Когато изберете Скица, Рибешко око, Маслена рисунка,
Мастилена рисунка, Анимация, Звезден филтър, Мащабиращо
снимане, резолюцията се променя на
и по-малко.
Приложете ретро цветове, висок контраст
Портретен ефект и силен портретен ефект на Lomo
фотоапаратите.
Точка полутон
Приложете ефект на полутон.
Скица
Приложете ефект на скица.
Рибешко око
Изкривете близки обекти, за да имитирате
визуалния ефект на обектив "рибешко око".
Класически
Приложете черно-бял ефект.
Разширени функции 56
Използване на режими за ефекти
Използване на режим Портретен ефект
Опция
Описание
Ретро
Приложете ефект на сепия.
Ефект на
палитра 1
Създайте оживен изглед с остър контраст
и червен цвят.
Ефект на
палитра 2
Сцените стават чисти и ясни чрез
прилагане на мек син тон.
Ефект на
палитра 3
Приложете мек кафяв тон.
Ефект на
палитра 4
Създайте студен и еднотонов ефект.
В режим Портретен ефект можете да направите снимка или
запишете видеоклип с портретен ефект.
1 В началния екран докоснете .
2 Изберете (снимка) или (видеоклип).
3 Регулирайте плъзгачите или докоснете примерните
снимки, за да зададете Ниво, Яркост и Контраст.
3 Натиснете [Затворa] или , за да започнете запис.
4 Натиснете [Затворa] отново или докоснете , за да
• За да видите оригиналната снимка докоснете Преди.
• За да видите снимката с портретен ефект докоснете След.
Ниво
спрете записа.
Яркост
• Ако изберете Миниатюра при запис на видеоклип, скоростта на
възпроизвеждането на видеоклипа ще се увеличи.
• Ако изберете Миниатюра при запис на видеоклип,
фотоапаратът няма да запише звук.
• Ако изберете Миниатюра, Портретен ефект, Точка полутон,
Скица, или Рибешко око, скоростта на записа ще бъде
зададена като
, а разделителната способност на записа като стойност, по-малка от
.
Контраст
Преди След
4 Подравнете обекта в рамката и натиснете наполовина
[Затворa], за да фокусирате.
5 Натиснете [Затворa], за да направите снимката.
За да приложите портретен върху вече запазени снимки, натиснете
Разширени функции 57
.
Опции за заснемане
Научете как да настройвате опциите в режим Заснемане.
Избор на резолюция и качество ………………… 59
Избор на резолюция … ……………………… 59
Избор на качество на снимка ………………… 60
Регулиране на яркостта и цвета ………………… 73
Ръчна корекция на експонацията (EV) … …… 73
Компенсация за фоново осветление (ACB) …… 74
Промяна на опцията за измерване … ……… 74
Заснемане на тъмно ……………………………… 62
Предотвратяване на червени очи … ………… 62
Използване на светкавицата … ……………… 62
Настройка на ISO чувствителността ………… 64
Използване на режими на серия снимки … …… 77
Промяна във фокуса на фотоапарата … ……… 65
Използване на режим макро … ……………… 65
Прилагане на ефекти/Корекция на
изображения … …………………………………… 78
Използване на интелигентен фокус с
докосване ……………………………………… 66
Регулиране на областта на фокусиране … … 67
Прилагане на ефекти на Интелигентен
филтър ………………………………………… 78
Корекция на изображения … ………………… 80
Използване на функцията откриване на лице …… 68
Откриване на лица … ………………………… 68
Заснемане на автопортрет …………………… 69
Заснемане на усмивка … …………………… 69
Откриване на мигане … ……………………… 70
Настройка на звука при мащабиране … ……… 81
Използване на Интелигентно разпознаване
на лице ………………………………………… 70
Регистриране на лица като любими
(Моята звезда) ………………………………… 71
Избор на светлинен източник
(Баланс на белия цвят) … …………………… 75
Налични опции на заснемане по режим на
заснемане … ……………………………………… 82
Избор на резолюция и качество
Научете как да променяте резолюцията на снимката и настройките за качество.
Избор на резолюция
Икона
С увеличаване на резолюцията снимката или видеоклипът
съдържат все повече пиксели и могат да се отпечатат на
по-голям лист хартия или пуснати на голям екран. Когато
използвате висока резолюция, размерът на файла също
нараства.
  Задаване на резолюция на снимка 
1 В режим Заснемане натиснете
Размер на снимка.
Описание
4608 X 3456: Отпечатва се на хартия A1.
4608 X 3072: Отпечатайте на хартия A1 в голяма
пропорция (3:2).
4608 X 2592: Отпечатва се на хартия A1 в панорамно
съотношение (16:9) или се възпроизвежда на HD
телевизор.
3648 X 2736: Отпечатва се на хартия A2.
→
2592 X 1944: Отпечатва се на хартия A4.
2 Докоснете желаната опция.
1984 X 1488: Отпечатва се на хартия A5.
4608 X 3456
1920 X 1080: Отпечатва се на хартия A5 в панорамно
съотношение (16:9) или се възпроизвежда на HD
телевизор.
4608 X 3072
1024 X 768: Прикачване към имейл.
Размер на снимка
4608 X 2592
3648 X 2736
Опции за заснемане 59
Избор на резолюция и качество
Избор на качество на снимка
  Задаване на резолюция на видеоклип 
1
В режим Заснемане натиснете
Размер на видеоклип.
Задайте настройки за качеството на снимките и
видеоклиповете. Настройката за снимки с по-високо качество
води до по-големи размери на файловете.
→
2 Докоснете желаната опция.
  Задаване на качество на снимка 
Фотоапаратът компресира и запазва снимките, които правите,
в JPEG формат.
Размер на видеоклип
1280 X 720 HQ
1 В режим Заснемане докоснете
2 Докоснете желаната опция.
1280 X 720
640 X 480
320 X 240
→ Качество.
Качество
Много добро
Икона
Описание
Добро
1280 X 720 HQ: Възпроизвеждайте висококачествени
файлове на HD телевизор.
Нормално
1280 X 720: Възпроизвеждайте на HD телевизор.
640 X 480: Възпроизвеждайте на аналогов телевизор.
320 X 240: За публикация в уеб страница.
Икона
Описание
Много добро: Направете снимки с много добро
качество.
Добро: Направете снимки с високо качество.
Нормално: Направете снимки с нормално качество.
Опции за заснемане 60
Избор на резолюция и качество
  Задаване на качество на видеоклип 
Фотоапаратът компресира и запазва видеоклиповете, които
записвате, във формат MP4 (H.264).
1 В режим Заснемане докоснете
Скорост на кадрите.
→
2 Докоснете желаната опция.
• С увеличаване на скоростта на кадрите действията
изглеждат по-естествено, но размерът на файла също се
увеличава.
Скорост на кадрите
30 кад./сек.
15 кад./сек.
Икона
Описание
30 кад./сек.: Записвате 30 кадъра в секунда.
15 кад./сек.: Записвате 15 кадъра в секунда.
Опции за заснемане 61
Заснемане на тъмно
Научете как да снимате нощем или при лоши светлинни условия.
Предотвратяване на червени очи
Използване на светкавицата
Ако светкавицата се активира, докато правите снимка на
човек на тъмно, възможно е в очите да се появи червено
отражение. За да предотвратите това, изберете Червени очи
или Корекция Черв. очи. Погледнете опциите за светкавицата
в "Използване на светкавица."
Използвайте светкавицата, когато снимате на тъмно и се
нуждаете от повече светлина за вашите снимки.
1 В режим Заснемане докоснете
2 Докоснете желаната опция.
→ Светкавица.
Светкавица
Изкл.
Автоматично
Червени очи
Чувствителност
Тази опция е налична в режими Програмиране, В преден план и
Нощна снимка.
Икона
Описание
Изкл.:
• Светкавицата не се активира.
• Фотоапаратът ще покаже предупреждение
), когато снимате при ниска
за трептене (
осветеност.
Автоматично: Светкавицата се активира
автоматично, когато обектът или фонът са тъмни.
Опции за заснемане 62
Заснемане на тъмно
Икона
Описание
Икона
Червени очи:
• Светкавицата се активира автоматично, когато
обектът или фонът са тъмни, за да намали ефекта
"червени очи".
• Между 2 щраквания на светкавицата има
интервал. Стойте неподвижно, докато
светкавицата щракне втори път.
Чувствителност:
• Светкавицата винаги се активира.
• Фотоапаратът автоматично настройва интензитета
на светлината.
Бавно синхронизиране:
• Светкавицата се активира и затворът остава
отворен по-дълго.
• Тази опция се препоръчва, когато желаете да
заснемете естествена светлина и да разкриете
повече подробности във фона.
• Използвайте статив, за да предотвратите
размазването на снимките.
• Фотоапаратът ще покаже предупреждение
), когато снимате при ниска
за трептене (
осветеност.
Описание
Корекция Черв. очи:
• Светкавицата се активира, когато обектът или
фонът са тъмни, при което фотоапаратът коригира
"червените очи" чрез модерен софтуерен анализ.
• Между 2 щраквания на светкавицата има
интервал. Стойте неподвижно, докато
светкавицата щракне втори път.
Опциите може да се различават в зависимост от режима на
заснемане.
Опции за заснемане 63
• Опциите за светкавицата не са налични ако зададете опция
за заснемане на серия снимки или изберете Автопортрет или
Откриване на мигане.
• Уверете се, че обектите се намират на необходимото
разстояние от светкавицата. (стр. 132)
• Ако светлината от светкавицата се отрази или има значително
количество прах във въздуха на снимката може да се появят
малки петънца.
Заснемане на тъмно
Настройка на ISO чувствителността
ISO чувствителността е мярката за чувствителността
на филма спрямо светлината както е дефинирана от
Международната организация за стандартизация (ISO).
Колкото по-висока е ISO чувствителността, толкова почувствителен към светлината ще е фотоапарата ви. При
по-висока ISO чувствителност можете да получите по-добри
снимки без да се налага да използвате светкавица.
1 В режим Заснемане докоснете
2 Изберете опция и натиснете
→ ISO.
.
, за да приложите подходящата ISO
• Изберете
чувствителност въз основа на яркостта на обекта и
светлината.
ISO
По-високата ISO чувствителност може да доведе до по-голямо
изкривяване на изображението.
Опции за заснемане 64
Промяна във фокуса на фотоапарата
Научете как да регулирате фокуса на фотоапарата в съответствие с обекта и условията на снимане.
Използване на режим макро
1 В режим Заснемане натиснете
2 Докоснете Макро.
Използвайте макро, за да направите снимки отблизо на
обекти, като цветя или насекоми.
→ Фокус.
Фокус
Авто фокус
(нормално)
Макро
Икона
Описание
Авто фокус (нормално): Фокусирайте се върху
обект, отдалечен на повече от 32 инча (80 см)
(по-далече от 59 инча [150 см] с използване на
увеличение).
• За да избегнете появата на замъглени снимки, опитайте да
задържите фотоапарата неподвижен.
• Изключете светкавицата ако разстоянието до обекта е по-малко
от 16 инча (40 см).
Опции за заснемане 65
Макро: Фокусирайте ръчно върху обект, който е на
2-32 инча (5-80 см) от фотоапарата (39-59 инча
[100-150 см], когато използвате мащабиране).
Промяна във фокуса на фотоапарата
Използване на интелигентен фокус с докосване
Интелигентния АФ с докосване ви позволява да проследявате
и прилагате автоматичен фокус за обекта си, дори докато се
движите.
→ Област на фокус.
1 В режим Заснемане докоснете
Докоснете
Интелигентен
АФ
с
док..
2
3 Докоснете обекта, който искате да проследите в
областта на докосване.
• Върху обекта се появява фокусна рамка, която се мести
заедно с обекта при движение на фотоапарата.
• Бялата рамка означава, че фотоапаратът проследява
обекта.
• Зелената рамка означава, че обектът е на фокус, когато
натиснете наполовина [Затворa].
4 Натиснете [Затворa], за да направите снимката.
Опции за заснемане 66
• Ако не докоснете нищо в зоната на екрана, фокусната рамка ще
се появи в центъра на екрана.
• Проследяването на обект се отменя, когато:
-- обектът е твърде малък
-- обектът се движи прекалено
-- обектът е осветен отзад или вие снимате на тъмно място
-- цветовете или шарките на обекта и фона са еднакви
-- камерата се клати прекомерно
• Когато проследяването на обекта е неуспешно, фокусната
рамка ще се появи като бяла рамка с една линия (
).
• Ако фотоапаратът не успее да проследи обекта, трябва да
изберете отново обекта за проследяване.
• Ако камерата не успее да фокусира, фокусната рамка ще се
промени към червена рамка с една линия (
).
• Ако използвате тази функция, не можете да зададете опции
за личен таймер, за откриване на лице или ефекти на
интелигентен филтър.
Промяна във фокуса на фотоапарата
Регулиране на областта на фокусиране
Можете да получите по-ясни снимки, ако изберете подходяща
област на фокусиране, отчитайки местоположението на
обекта в сцената.
1 В режим Заснемане докоснете
2 Докоснете желаната опция.
→ Област на фокус.
Област на фокус
АФ в центъра
Множество точки на АФ
Сним. с едно докосване
Интелигентен АФ с док.
Икона
Описание
АФ в центъра: Фокусиране в центъра на рамката
(тази опция е подходяща, когато обектите се намират
в или близо до центъра).
Множество точки на АФ: Фокусиране върху една
или повече от 9-те възможни зони.
Сним. с едно докосване: Фокусирайте върху
обекта и направете снимка чрез докосване на
изображението на екрана. (стр. 43)
Интелигентен АФ с док.: Фокусиране и
проследяване на обекта, който сте докоснали на
екрана. (стр. 66)
Опции за заснемане 67
Използване на функцията откриване на лице
Ако използвате опции за разпознаване на лице, камерата автоматично ще разпознае човешко лице. Когато се фокусирате върху
човешко лице, фотоапаратът автоматично настройва експонацията. Използвайте Откриване на мигане, за да откриете затворени
очи или Заснемане на усмивка, за да заснемете усмихнато лице. Можете да използвате и Интелиг. разпозн. лице, за да
регистрирате лица и приоритетно да се фокусирате върху тях.
• Фотоапаратът автоматично проследява регистрираното лице.
• Откриването на лице може да не бъде успешно, когато:
-- обектът е прекалено отдалечен от фотоапарата (Фокусната
рамка ще се появи в оранжево за режимите Заснемане на
усмивка и Откриване на мигане.)
-- е прекалено светло или прекалено тъмно
-- обектът не е застанал с лице към камерата
-- обектът носи слънчеви очила или маска
-- лицевото изражение на обекта се променя значително
-- обектът е осветен отзад или светлинните условия са
непостоянни
• Откриване на лице не е налично, когато задавате ефекти на
Интелигентен филтър, опции за Настройка на изображението
или Интелигентен АФ с докосване.
• В зависимост от опциите на заснемане, наличните опции за
откриване на лице може да са различни.
• В зависимост от избраните опции за откриване на лице,
функцията за таймер може да не е налична или наличните
опции на таймера може да са различни.
• Когато използвате опция откриване на лице, някои опции за
заснемане на серии снимки няма да са налични.
• Когато правите снимки на открити лица, те ще бъдат
регистрирани в списъка с лица.
• Можете да видите регистрираните лица по реда на техния
приоритет в режим Възпроизвеждане. (стр.87) Въпреки
че лицата са регистрирани успешно, те може да не бъдат
класифицирани в режим Възпроизвеждане.
• Засеченото лице в режим Заснемане може да не се появи в
списъка с лица или Интелигентен албум.
• Ако е избрано Откриване на лице, областта на автофокуса се
променя на Множество точки на АФ.
Откриване на лица
Фотоапаратът може да разпознава автоматично до 10 лица в
една сцена.
1 В режим Заснемане докоснете
2 Докоснете Нормален.
→ Открив. лице.
Рамката на фокуса се появява в бяло за
най-близкото лице или за лице в центъра
или в сиво за другите лица
Опции за заснемане 68
• Колкото по-близо се намирате до обектите, толкова по-бързо
фотоапаратът ще разпознае лицата.
• За да фокусирате върху обект в сива фокусна рамка, докоснете
лицето в рамката.
• Откритите лица може да не бъдат регистрирани ако зададете
опции за серия снимки като например Непрекъснато,
Прихващане на движение, AEB.
Използване на функцията откриване на лице
Заснемане на автопортрет
Заснемане на усмивка
Снимайте се сами. Фокусното разстояние ще се настрои до
близък план, при което камерата ще издаде звук.
Фотоапаратът автоматично освобождава затвора, когато
установи наличието на усмихнато лице.
→ Открив. лице.
1 В режим Заснемане докоснете
Докоснете
Автопортрет.
2
3 Когато чуете кратък звук, натиснете [Затворa].
→ Открив. лице.
1 В режим Заснемане докоснете
Докоснете
Заснемане
на
усмивка.
2
3 Подгответе се за снимане.
• Фотоапаратът автоматично освобождава затвора, когато
установи наличието на усмихнато лице.
Когато лицата се
намират в центъра
фотоапаратът издава
учестен звук.
Ако обектът се усмихва широко,
фотоапаратът ще го засече по-лесно.
Ако изключите Сила на звука от настройките, фотоапаратът няма да
издаде сигнал. (стр. 113)
Опции за заснемане 69
Използване на функцията откриване на лице
Откриване на мигане
Използване на Интелигентно разпознаване
на лице
Ако фотоапаратът засече затворени очи, ще направи
2 последователни снимки.
1 В режим Заснемане докоснете
2 Докоснете Откриване на мигане.
→ Открив. лице.
Фотоапаратът автоматично регистрира лица, които често
фотографирате. Функцията за интелигентно разпознаване
на лице автоматично ще определи приоритет на фокусиране
върху тези лица и върху любими лица. Функцията за
интелигентно разпознаване на лице е налична само когато
използвате карта с памет.
→ Открив. лице.
1 В режим Заснемане докоснете
Докоснете
Интелиг.
разпозн.
лице.
2
• Дръжте фотоапарата неподвижен, докато съобщението
“Снемане" се покаже на екрана.
• Когато отчитането на мигане бъде неуспешно се появява
съобщението “Снимката е направена със затворени очи".
Направете друга снимка.
: Лица, които сте регистрирали като любими.
(За подробности относно регистрирането на любими лица
вижте стр.71)
• : Лица, които фотоапаратът регистрира автоматично.
•
Опции за заснемане 70
Използване на функцията откриване на лице
• Фотоапаратът може да разпознае и регистрира лица
неправилно в зависимост от светлинни условия, резки промени
в позата или лицето на обекта, и дали обектът носи очила.
• Фотоапаратът може да регистрира автоматично до 14 лица. Ако
фотоапаратът разпознае ново лице, когато има 14 регистрирани
лица, той ще замени лицето с най-нисък приоритет с новото
лице.
• Фотоапаратът може да разпознава до 5 любими лица в една
сцена.
Регистриране на лица като любими
(Моята звезда)
Можете да регистрирате любимите си лица, за да
приоритизирате фокуса и експонирането на тези лица. Тази
функция е налична само когато използвате карта с памет.
→ Интелиг. FR редакт..
1 В режим Заснемане докоснете
Докоснете
Моята
звезда.
2
3 Центрирайте лицето на обекта спрямо овалната водеща
линия и натиснете [Затворa], за да регистрирате лице.
• По време на регистриране на лица, снимайте лицата едно по едно.
• Направете 5 снимки на лицето на обекта, за да получите най-
добри резултати: по една отпред, отляво, отдясно, отгоре и отдолу.
• При заснемане на снимки отляво, отдясно, отгоре и отдолу
инструктирайте обекта да не върти лицето си на повече от 30 градуса.
• Можете да регистрирате лице, дори ако направите само една
снимка на лицето на обекта.
Опции за заснемане 71
Използване на функцията откриване на лице
4 Докоснете
, когато се появи списъка с лица.
• Любимите ви лица са отбелязани със
в списъка с лица.
• Можете да регистрирате до 6 любими лица.
• Светкавицата няма да се активира, когато регистрирате любимо
лице.
• Ако регистрирате едно и също лице два пъти, можете да
изтриете едно от лицата от списъка с лица.
  Преглед на любими лица 
1 В режим Заснемане докоснете
2 Докоснете Списък с лица.
→ Интелиг. FR редакт..
• Не можете да изберете Списък с лица, ако няма
регистрирани лица.
• За да промените подреждането на любимите ви лица, изберете
. (стр.87)
• За да изтриете любимо лице, докоснете
.
Опции за заснемане 72
Регулиране на яркостта и цвета
Научете как да регулирате яркостта и цвета за по-добро качество на изображението.
Ръчна корекция на експонацията (EV)
В зависимост от яркостта на светлината, понякога снимките могат да
станат прекалено ярки или прекалено тъмни. В тези случаи можете да
регулирате експонацията и така да подобрите качеството на снимката.
По-тъмно (-)
Неутрално (0)
По-ярко (+)
→ Ст-ст експонация.
1 В режим Заснемане докоснете
2 Изберете желаната стойност на експониране чрез
преместване на плъзгача или чрез използване на
лявата и дясната +/- икона, след което докоснете
.
• Снимката ще става по-ярка с увеличаване на експонацията.
• Когато регулирате стойността на експонацията, иконата ще
изглежда както е показано по=долу.
Опции за заснемане 73
• След като коригирате експонацията, настройката ще бъде
съхранена автоматично. Може да трябва да промените
стойността на експонацията по-късно, за да избегнете
прекомерна експонация или недостатъчна експонация.
• Ако не можете да се спрете на конкретна стойност като
подходяща експонация, изберете AEB (Клин при автоматична
експонация). Фотоапаратът ще заснеме 3 последователни
снимки, всяка от които е с различна експонация: нормална, с
недостатъчна експонация и с прекомерна експонация. (стр.77)
Регулиране на яркостта и цвета
Компенсация за фоново осветление (ACB)
• ACB функцията е винаги включена в режимите Интелигентен
автоматичен, Сцена (Плаж и сняг).
Ако източникът на светлина се намира зад обекта или
контрастът между него и фона е прекалено висок е възможно
обектът да излезе тъмен на снимката. В този случай
настройте опцията за Автоматично балансиране на контраста
(ACB).
• Функцията ACB не е налична когато зададете опции
Непрекъснато, Прихващане на движение или AEB.
Промяна на опцията за измерване
Режимът на измерване се отнася за начина, по който
фотоапаратът измерва количеството светлина. Яркостта и
осветеността на снимките ви зависят от избрания от вас метод
на измерване.
Без ACB
С ACB
1 В режим Заснемане натиснете .
2 Докоснете ACB, след което докоснете дадена опция,
→ Измерване.
1 В режим Заснемане докоснете
2 Докоснете желаната опция на измерване.
за да я включите.
Измерване
Многоточково
Точково
ACB
Централно
Изкл.
Вкл.
Опции за заснемане 74
Регулиране на яркостта и цвета
Икона
Описание
Многоточково:
• Фотоапаратът разделя рамката на няколко зони
и след това измерва наситеността на светлината
във всяка от тях.
• Режимът е подходящ за стандартни снимки.
Точково:
• Фотоапаратът ви измерва само наситеността на
светлината в централната част на кадъра.
• Ако обектът не е в центъра на рамката, вашата
снимка ще бъде неправилно експонирана.
• Този режим е подходящ при заснемане с фоново
осветление.
Централно:
• Фотоапаратът изчислява позициите във всички
точки от кадъра, като поставя акцент върху
центъра.
• Този режим е подходящ за снимки, при които
обектът се намира в центъра на кадъра.
Избор на светлинен източник
(Баланс на белия цвят)
Цветът на снимката зависи от типа и качеството на
светлинния източник. Ако желаете цветът на вашата снимка
да бъде реалистичен, изберете настройка за баланс на
белия цвят, който е подходящ за условията на осветеност
като Автоматичен баланс на белия цвят, Дневна светлина,
Облачно, Волфрам.
втоматичен баланс
А
на белия цвят
Дневна светлина
Облачно
Волфрам
Опции за заснемане 75
Регулиране на яркостта и цвета
1 В режим Заснемане докоснете
2 Изберете опция и натиснете
→ Баланс бял цвят.
.
Баланс бял цвят
  Определяне на собствен баланс на бялото 
Можете да персонализирате баланса на белия цвят чрез
заснемане на снимка на бяла повърхност, като например
лист хартия, при условията на осветеност, при които искате
да направите снимка. Функцията за баланс на бялото ще
ви помогне да съвпаднете цветовете във вашата снимка с
действителната сцена.
→ Баланс бял цвят.
1 В режим Заснемане докоснете
2 Докоснете По избор.
3 Насочете обектива към лист бяла хартия и натиснете
[Затворa].
Икона Описание
Авт. баланс на бял цвят: Задайте автоматична
настройка на белия цвят въз основа на условията на
осветеност.
Дневна светлина: За снимки на открито в слънчев ден.
Облачно: За снимки на открито в облачно време или
на сянка.
Флуоресцентна H: При флуоресцентна дневна
светлина или трипосочна флуоресцентна светлина.
Флуоресцентна L: За снимане в условия на бяла
флуоресцентна светлина.
Волфрам: За снимки на закрито под крушки с
нажежаеми жички или халогенни лампи.
По избор: Използвайте настройките за баланс на
бялото, които сте определили.
Опции за заснемане 76
Използване на режими на серия снимки
Може да се окаже трудно да правите снимки на бързо движещи се обекти или да заснемате естествени изражения и жестове на
лицето на обектите на снимката. В тези случаи изберете един от режимите за серия снимки, за да заснемете бързо множество
снимки.
Икона
Описание
Еднократно: Заснемане на единична снимка.
→ Устройство.
1 В режим Заснемане докоснете
Докоснете
желаната
опция
за
заснемане
на серия
2
снимки.
Непрекъснато:
• Докато сте натиснали [затвора], фотоапаратът
заснема постоянно.
• Максималният брой снимки зависи от капацитета
на картата ви с памет.
Прихващане на движение: Докато натискате
[Затворa], фотоапаратът заснема VGA снимки
(6 снимки в секунда; максимум 30 снимки).
AEB:
• Заснемате 3 последователни снимки, всяка
от които е с различна експонация: нормална,
с недостатъчна експонация и с прекомерна
експонация.
• Използвайте статив, за да избегнете замъглени
изображения.
Устройство
Еднократно
Непрекъснато
Прихващане на движение
AEB
• Можете да използвате светкавицата, таймера, ACB и
интелигентен филтър само когато изберете Еднократно.
• Когато изберете Прихващане на движение, вашият
фотоапарат задава резолюцията като VGA , а ISO
чувствителността като Автоматично.
• В зависимост от избраната опция за откриване на лице, някои
опции за серия снимки може не са налични.
Опции за заснемане 77
Прилагане на ефекти/Корекция на изображения
Прилагане на ефекти на Интелигентен
филтър
Налични филтри в режим Програмиране
Икона
Прилагайте различни филтърни ефекти към вашите снимки и
видеоклипове, за да създадете уникални изображения.
Описание
Нормален: Без ефект
Миниатюра: Приложете ефект на придвижване
и наклон, за да направите обекта да се появи в
миниатюра.
Портретен ефект: Приложете ретро цветове,
висок контраст и силен портретен ефект на Lomo
фотоапаратите.
Миниатюра
Мек фокус: Скрийте несъвършенствата по лицето или
приложете мечтателен ефект.
Портретен ефект
Стар филм: Приложете ефект на стар филм.
Точка полутон: Приложете ефект на полутон.
Скица: Приложете ефект на скица.
Рибешко око
Рибешко око: Затъмнете ръбовете на кадъра и
изкривете обектите, за да имитирате ефекта на обектив
"рибешко око".
Скица
→ Интелиг. филтър.
1 В режим Заснемане докоснете
2 Докоснете желаната опция за интелигентен филтър.
Класически: Приложете черно-бял ефект.
Ретро: Приложете ефект на сепия.
Маслена рисунка: Прилагане на ефект на маслена
рисунка.
Мастилена рисунка: Прилагане на ефект на мастилена
рисунка.
Анимация: Опростяване на изображението за
анимиране на снимката.
Опции за заснемане 78
Прилагане на ефекти/Корекция на изображения
Икона
Икона
Описание
Звезден филтър: Прави светлините да се разпръскват
от техния източник.
Мащабиращо снимане: Създаване на фуниевиден
ефект на фокусираната област чрез замъгляване на
околната среда.
Описание
Ефект на палитра 3: Приложете мек кафяв тон.
Ефект на палитра 4: Създайте студен и еднотонов
ефект.
• Ако изберете Миниатюра при запис на видеоклип, скоростта на
възпроизвеждането на видеоклипа ще се увеличи.
• Ако изберете Миниатюра при запис на видеоклип,
Налични филтри в режим Видеоклип
Икона
фотоапаратът няма да запише звук.
• Ако изберете Миниатюра, Портретен ефект, Точка полутон,
Описание
Нормален: Без ефект
Миниатюра: Приложете ефект на придвижване и наклон,
за да направите обекта да се появи в миниатюра.
Портретен ефект: Приложете ретро цветове,
висок контраст и силен портретен ефект на Lomo
фотоапаратите.
Точка полутон: Приложете ефект на полутон.
Скица: Приложете ефект на скица.
Рибешко око: Изкривете близки обекти, за да имитирате
визуалния ефект на обектив "рибешко око".
Класически: Приложете черно-бял ефект.
Ретро: Приложете ефект на сепия.
Ефект на палитра 1: Създайте оживен изглед с остър
контраст и червен цвят.
Ефект на палитра 2: Сцените стават чисти и ясни чрез
прилагане на мек син тон.
Опции за заснемане 79
Скица или Рибешко око докато записвате видеоклип, скоростта
на записа ще бъде зададена като
, а разделителната
способност на записа - като стойност, по-малка от
.
• Ако използвате ефектите на интелигентния филтър, няма да
можете да зададете опции за разпознаване на лице, ACB, серия
снимки, настройка на изображението, Intelli мащабиране или
Интелигентен АФ с докосване.
• Когато изберете Скица, Рибешко око, Маслена рисунка,
Мастилена рисунка, Анимация, Звезден филтър, Мащабиращо
снимане, резолюцията се променя на
и по-малко.
Прилагане на ефекти/Корекция на изображения
Корекция на изображения
Регулирайте остротата, наситеността и контраста на снимките
си.
3 За запазване на промените натиснете
Острота
→ Настр. изображ..
1 В режим Заснемане докоснете
2 Изберете желаната стойност на коригиране чрез
преместване на плъзгача.
Настр. изображ.
Острота
Наситеност
-
Заоблете ръбовете на снимките си (подходящо
е при редактиране на снимки на компютъра
ви).
+
Направете ръбовете остри, за да повишите
яснотата на снимките. Но така може да
повишите и изкривяването във снимките.
Контраст
Контраст
.
Описание
Описание
-
Понижете цветността и яркостта.
+
Повишете цветността и яркостта.
Наситеност
Описание
-
Понижете наситеността.
+
Повишете наситеността.
• Изберете 0, ако не желаете да прилагате никакви ефекти
(подходящо за отпечатване).
• Ако зададете функции за регулиране не можете да използвате
опции за Интелигентен филтър.
Опции за заснемане 80
Настройка на звука при мащабиране
Когато използвате мащабиране, докато записвате видеоклипове, звукът на мащабирането може да се запише във видеоклипа.
Използвайте Жив звук, за да намалите шума на вариобектива.
1 В режим на снимане на видео докоснете
2 Докоснете желаната опция.
→ Глас.
Глас
Жив звук вкл.
Жив звук изкл.
Изкл. на зв.
Икона
Описание
Жив звук вкл.: Включване на функцията Жив звук.
Жив звук изкл.: Изключване на функцията Жив звук.
Изкл. на зв.: Не се записват звуци.
• Не блокирайте микрофона, когато използвате функцията Жив
звук.
• Записите, направени с Жив звук, може да се различават от
действителните звуци.
Опции за заснемане 81
Налични опции на заснемане по режим на заснемане
За подробности относно опциите за заснемане погледнете “Опции за заснемане.”
Интелигентен
3D
Панорама
автоматичен снимка на живо
Разделителна
способност
Сцена
Нощна Снимка Снимка Снимка с
Интелигентен Ръков. за
DUAL IS Програмиране Видеоклип
снимка отблизо с таймер докосване
позиране
филм
○


○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
Качество
-

○
○
○
○
○
-






ISO чувствителност
-
-

-
-
-
-
○
○
○
○
-
-
Макро
-
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○


○
○
-
○
○
Светкавица
○
○
-
○

○
○
○
Таймер
-

EV
-
ACB

Измерване
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
○
-
-
-
-
-
-
-
-
-
○
-
-
-

OIS
○
-
○
○
○
○
○
○
○
Intelli увеличение
○
-
Цифрово увеличение
-
○
○
○
○
○
Област на фокусиране
-
Откриване на лице

Баланс на бялото
Задвижване
Интелигентен
филтър
Регулиране на
изображението
Жив звук





○

 : В тези режими някои опции са ограничени или дадена опция е зададена по подразбиране.
O : Опцията е налична в този режим.
Опции за заснемане 82

○
○
-
-
-
-

Налични опции на заснемане по режим на заснемане
Снимане с
Моята
Филтър Филтър Портретен Портретен
Интелигентен Картина В преден Фоново Магически
Забавно
автоматично Автоснимка
магическа
на
на
ефект
ефект
портрет в картина план размазване кадър
лице
мащабиране
рамка
снимки филми (снимка) (видеоклип)
Разделителна
способност
○
○
○

○



○


○
○
Качество
○
○
○
○
○
○
○
○








○
○
-
Таймер
○
○
○
○

Светкавица








Откриване на лице

EV
-
-
○
-
-
-
Област на фокусиране
-
-
-

ISO чувствителност
-
-
○
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
○
○
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
○
○
○
○
○
-
-
-
○
○

○
○
○
Макро
ACB
Измерване
Баланс на бялото
Задвижване
Интелигентен
филтър
Регулиране на
изображението
Жив звук
Цифрово увеличение
Intelli увеличение
OIS


 : В тези режими някои опции са ограничени или дадена опция е зададена по подразбиране.
O : Опцията е налична в този режим.
Опции за заснемане 83

○

-
-
Възпроизвеждане/Редактиране
Научете как да възпроизвеждате снимки, видеоклипове и да редактирате снимки и видеоклипове.
Също така ще научите как да свързвате фотоапарата към компютър, принтер за снимки, телевизор,
HD телевизор или 3D телевизор.
Преглед на снимки или видеоклипове в
режим Възпроизвеждане ………………………… 85
Стартиране на режим Възпроизвеждане … … 85
Преглед на снимки … ………………………… 91
Възпроизвеждане на видеоклип … ………… 93
Редактиране на снимка …………………………… 95
Преоразмеряване на снимки ………………… 95
Завъртане на снимка … ……………………… 95
Прилагане на ефекти на Интелигентен
филтър …………………………………………
Корекция на изображения … …………………
Създаване на разкадровка ……………………
Създаване на ред за отпечатване (DPOF) ……
96
96
98
99
Преглед на файлове на телевизор,
HD телевизор или 3D телевизор ……………… 100
Прехвърляне на файлове на компютъ
рс Windows … …………………………………… 103
Прехвърляне на файлове с Intelli-studio … … 104
Прехвърляне на файлове чрез свързване
на фотоапарата като сменяем диск … ……… 106
Изключване на фотоапарата
(под Windows XP) … ………………………… 107
Прехвърляне на файлове на
Mac компютър …………………………………… 108
Печат на снимки с PictBridge фото
принтер …………………………………………… 109
Преглед на снимки или видеоклипове в режим Възпроизвеждане
Научете как да възпроизвеждате снимки, видеоклипове или и как да работите с файлове.
Стартиране на режим Възпроизвеждане
Преглеждайте снимки или възпроизвеждайте видеоклипове
във фотоапарата.
2 Плъзнете изображението вляво или вдясно, за да
отидете до друг файл.
1 Натиснете [Възпроизвеждане].
• Ще бъде изведен последният файл.
• Ако фотоапаратът е изключен, той ще се включи и ще
покаже последния файл.
За да видите файловете по категории, натиснете
екран. (стр.88)
• За да прескочите файлове бързо, наклонете фотоапарата
в посоката, в която искате да разглеждате файловете.
(стр.86)
• Можете също да докоснете и задържите левия или десния
край на екрана, за да прескочите файлове бързо.
• Можете и да плъзнете плъзгача вляво или вдясно, за да
отидете до предишния или следващия файл.
на началния
Възпроизвеждане/Редактиране 85
Преглед на снимки или видеоклипове в режим Възпроизвеждане
• Ако искате да прегледате файлове, записани във вътрешната
памет, извадете картата с памет.
• Редактирането или възпроизвеждането на файлове, записани с
други фотоапарати, може да е невъзможно поради неподдържани
размери или кодеци. Използвайте компютър или друго устройство,
за да редактирате или възпроизведете тези файлове.
• Разпознаването на движение може да не работи добре, ако
държите фотоапарата с екран, успореден на земята.
  Преглед на файлове с разпознаване на движение 
Можете да видите файлове чрез накланяне на фотоапарата в
режим Възпроизвеждане.
• Когато завъртите фотоапарата на 90° или 180°, докато
гледате снимка, фотоапаратът автоматично ще промени
ориентацията на изведената снимка. (стр. 116)
• За да активирате разпознаването на движение, докоснете
→ Изглед на движение → Вкл..
Възпроизвеждане/Редактиране 86
Преглед на снимки или видеоклипове в режим Възпроизвеждане
  Показване в режим Възпроизвеждане 
  Оценяване на любимите Ви лица 
Можете да оцените своите любими лица и да ги изтриете.
Функцията за любими лица е налична само когато използвате
карта с памет във фотоапарата.
1 В режим Възпроизвеждане докоснете
Информация за файл
Позиция на файл
Икона
Списък с лица.
• В изглед Миниатюра или Интелигентен албум докоснете
→ Списък с лица.
Списък с лица
Описание
Възпроизвеждане на видеоклипове (стр.93)
Име на папка - Име на файл
Дължина на видеоклип
3D възпроизвеждане на файл
Защитен файл
Зададена е поредност за печат (DPOF)
Изтриване на файлове (стр.90)
Възпроизвеждане на слайдшоу (стр.92)
Преглед на файлове като миниатюри (стр.89)
За да покажете информация за файла на екрана, докоснете
Информ. за файл → Вкл..
→
→
Възпроизвеждане/Редактиране 87
Преглед на снимки или видеоклипове в режим Възпроизвеждане
2 За да промените оценката на лицето докоснете
Да и плъзнете лицето до нова позиция.
→
Редактиране на подреждането
3 За запазване на промените натиснете
• За да изтриете лице от списъка натиснете
.
лицето, след което докоснете
Докоснете
  Преглед на файловете в Интелигентен албум като миниатюри 
Можете да видите файловете по категория, като дата, лице
или вид файл.
1 В началния екран докоснете .
2 Докоснете → опция за категория.
.
, докоснете
, за да видите само любимите лица в списъка с лица.
Икона
Описание
Вижте всички файлове.
Преглед на файлове по датата, на която са били
записани.
Преглед на файлове според разпознати лица и
любими лица.
Преглед на файлове по вид файл.
• Отварянето на Интелигентен албум или да промяната на
категория и реорганизирането на файловете може да отнеме
известно време на фотоапарата.
• Ако изтриете категория, всички файлове в категорията ще бъдат
изтрити.
Възпроизвеждане/Редактиране 88
Преглед на снимки или видеоклипове в режим Възпроизвеждане
  Преглед на файлове с ефект на прелистване на страници 
  Преглед на файлове като миниатюри 
Можете да "прелистите" файловете чрез плъзгане или бързо
движение на пръста си през екрана. Можете и да приложите
ефект на прелистване на страници към слайдшоу.
Сканиране на миниатюри на файлове.
В режим Възпроизвеждане завъртете [Мащабиране]
надясно, за да видите миниатюри (9 наведнъж).
Завъртете [Мащабиране] наляво още веднъж или
два пъти, за да видите повече миниатюри (16 или 36
наведнъж). Завъртете [Мащабиране] надясно, за да
се върнете в предишния изглед.
1 В началния екран докоснете .
2 Докоснете тема (Пътуване, Сватба или Парти).
3 Плъзнете изображенията вляво или вдясно към
предишния или следващия файл.
Докоснете файл, за
да го изведете на
цял екран.
Икона
Икона
Описание
Изтриване на файлове
Описание
Пуснете слайдшоу.
• Докоснете екрана, за да направите пауза и
регулирайте силата на звука или заглушете звука.
• Изберете , за да спрете слайдшоуто.
Върнете се към екрана за избор на тема.
Видео файл
Плъзнете екрана нагоре или надолу, за да преминете към предишната
или следващата страница с миниатюри.
Можете да видите само снимки, когато използвате ефекта за
разгръщане на страници.
Възпроизвеждане/Редактиране 89
Преглед на снимки или видеоклипове в режим Възпроизвеждане
  Защита на файлове 
  Изтриване на файлове 
Защитете файловете си, за да предотвратите изтриването им
по невнимание.
Изберете файловете, които искате да изтриете в режим
Възпроизвеждане.
1 В режим Възпроизвеждане идете до файла, който
искате да защитите и докоснете
.
2 Докоснете Защита, след което докоснете желаната
опция, за да я включите.
Защита
Изкл.
Изтриване на единичен файл
Можете да изберете един файл и да го изтриете.
1 В режим Възпроизвеждане идете до файла, който
искате да изтриете, и докоснете .
2 Когато се появи изскачащия прозорец, изберете Да.
Можете да изтриете файл и като докоснете
Изтриване → Да.
Вкл.
→ Изтриване →
Изтриване на много файлове
Можете да изберете много файлове наведнъж и да ги
изтриете.
Не можете до изтривате или завъртате защитен файл.
1 В режим Миниатюра докоснете .
2 Изберете файловете, които желаете да изтриете, и
след това докоснете
3
.
Когато се появи изскачащия прозорец, изберете Да.
Когато сортирате файлове по категория, изтриването на дадена
категория ще изтрие всички файлове в тази категория.
Възпроизвеждане/Редактиране 90
Преглед на снимки или видеоклипове в режим Възпроизвеждане
Изтриване на всички файлове
Можете да изберете всички файлове и да ги изтриете
наведнъж.
1 В режим Възпроизвеждане докоснете
→
Изтриване.
Преглед на снимки
Увеличете част от снимката или вижте снимките като
слайдшоу.
  Уголемяване на снимка 
• В изглед Миниатюра или Интелигентен албум докоснете
→ Изтриване.
В режим Възпроизвеждане, завъртете
[Мащабиране] надясно, за да уголемите част от
снимката. Завъртете [Мащабиране] наляво, за да
намалите размера.
2 Докоснете Изтриване на всички.
3 Когато се появи изскачащия прозорец, изберете Да.
Плъзнете екрана, за
да видите друга част
на снимката.
  Копиране на файлове в картата с памет 
Можете да копирате файловете от вътрешната памет към
картата с памет.
1 В режим Възпроизвеждане натиснете
.
• В изглед Миниатюра или Интелигентен албум докоснете
→ Копиране в карта.
2 Докоснете Копиране в карта.
3 Когато се появи изскачащия прозорец, изберете Да.
Икона
Описание
Изтриване на файла.
Изрязване на снимката (фотоапаратът ще я запази като
нов файл).
Връщане към оригиналния изглед.
Възпроизвеждане/Редактиране 91
Преглед на снимки или видеоклипове в режим Възпроизвеждане
  Преглед на панорамни снимки 
  Възпроизвеждане на слайдшоу 
Преглед на снимки, заснети в режим „Панорама на живо”.
Можете да приложите ефекти или звуци към слайдшоу с
вашите снимки. Функцията за слайдшоу не е активна за
видеоклипове.
1 В режим на Възпроизвеждане, плъзнете
изображението наляво или надясно, за да се покаже
желаната панорамна снимка.
1 В началния екран докоснете
.
• На екрана се показва цялата панорамна снимка.
2 Докоснете
.
• Фотоапаратът автоматично превърта снимката
хоризонтално или вертикално – в зависимост от посоката
на преместване по време на заснемане на снимката.
Фотоапаратът превключва в режим на Възпроизвеждане.
• Докато се възпроизвежда панорамна снимка, натиснете
за спиране на пауза или
за възобновяване на
възпроизвеждането.
• Когато възпроизвеждането на панорамна снимка е спряно
на пауза, плъзнете изображението, за да преместите
снимката хоризонтално или вертикално – в зависимост
от посоката на преместване по време на заснемане на
снимката.
3 Докоснете
за връщане в режим на
Възпроизвеждане.
• Фотоапаратът автоматично превърта панорамната снимка само
когато дългата страна на снимката е два или повече пъти подълга от късата страна.
• На дисплея на фотоапарата снимките, заснети в режим „3D
панорама”, се показват като 2D панорамни снимки. За да
се насладите на 3D ефекта, свържете фотоапарата към 3D
телевизор или 3D монитор. (стр. 102)
Възпроизвеждане на всички
2 Докоснете
и след това изберете снимките, които
искате да включите в слайдшоуто.
•
•
•
•
За да изберете всички натиснете .
Докоснете , за да отмените избора си.
Не можете да изберете видео файлове.
Можете да изберете до 2 000 файла.
3 Натиснете
4 Докоснете
слайдшоу.
Възпроизвеждане/Редактиране 92
.
и след това задайте ефект за
Преглед на снимки или видеоклипове в режим Възпроизвеждане
* По подразбиране
Икона
Описание
Режим на възпроизвеждане: Изберете дали желаете
слайдшоуто да се повтори или не.
(Еднократно възпроизвеждане*, Повторно)
Интервал:
• Задайте интервала между снимките.
(1 сек.*, 3 сек., 5 сек., 10 сек.)
• Трябва да зададете опцията за ефект като
да зададете интервал.
Възпроизвеждане на видеоклип
В режим Възпроизвеждане можете да гледате видеоклипове,
след което да заснемете или да изрежете части от
възпроизвеждания видеоклип. Можете да запазите заснетите
или изрязани сегменти като нови файлове.
1 В режим Възпроизвеждане изберете видеоклип и
натиснете
, за
.
2 Вижте видеоклипа.
Музика: Изберете музика като фон.
Ефект:
• Задайте ефект на смяна на сцената между
снимките. (Изкл., Спокойно*, Блясък, Отпускане,
Живо, Сладко)
.
• За отмяна на ефекта изберете
• Когато използвате опцията за ефект, интервалът
между снимките ще бъде зададен като 1 секунда.
5 Докоснете
Икона
, за да стартирате слайдшоуто.
• Докоснете екрана, за да направите пауза в слайдшоуто.
, за да регулирате силата на звука.
• Докоснете
, за да спрете слайдшоуто.
• Изберете
Описание
Сканиране назад.
/
Пауза или възстановяване на възпроизвеждането.
Сканиране напред.
Регулиране на сила на звука или спиране на звука.
Върнете се към режим Възпроизвеждане.
Когато възпроизвеждате филм, функциите за превъртане напред/
назад и спиране на пауза може да се използват след 2 секунди.
Възпроизвеждане/Редактиране 93
Преглед на снимки или видеоклипове в режим Възпроизвеждане
  Изрязване на видеоклип 
  Заснемане на изображение от видеоклип 
1 Докато гледате видеоклип докоснете
1 Докато гледате видеоклип докоснете
2 Докоснете
3 Докоснете
2 Натиснете .
3 Когато се появи изскачащия прозорец, изберете Да.
в точката,
където искате да започнете изрязването.
изрязването.
→ .
в точката, където искате да завършите
• Можете и да зададете сцената, която ще бъде изрязана
чрез плъзгане на манипулаторите, които се появяват на
индикатора за напредъка.
в точката,
където искате да заснемете изображение.
• Размерът на файла на заснетото изображение ще бъде същия,
както на оригиналния видеоклип.
• Заснетото изображение се записва като нов файл.
4 Натиснете .
5 Когато се появи изскачащия прозорец, изберете Да.
• Оригиналният видеоклип трябва да е с времетраене поне
10 секунди.
• Фотоапаратът ще запази редактирания видеоклип като нов
файл.
Възпроизвеждане/Редактиране 94
Редактиране на снимка
Научете как да редактирате снимки.
• Фотоапаратът ще запази редактираните снимки като нови файлове.
• Когато редактирате дадена снимка, тя може да бъде преоразмерена само към по-малък от оригиналния размер. Снимките, които завъртате или
преоразмерявате ръчно, не се преобразуват автоматично към по-ниска резолюция.
Преоразмеряване на снимки
Завъртане на снимка
Променете размера на снимка и я запишете като нов файл.
Можете да зададете снимка, която да се появява при
включване на фотоапарата.
1 В режим Възпроизвеждане изберете снимка и
1 В режим Възпроизвеждане изберете снимка и
2
натиснете
.
натиснете
.
Докоснете Завъртане и изберете опция за завъртане
2 Докоснете Преоразмеряване и изберете опция за
Завъртане
размер.
• Изберете Изображ. стартиране, за да запазите снимката
като стартово изображение. (стр. 113)
Преоразмеряване
2688 X 1512
3 За запазване натиснете
1920 X 1080
Изображ. стартиране
.
Фотоапаратът ще презапише оригиналния файл.
Наличните опции за преоразмеряване се различават в зависимост от
оригиналния размер на снимката.
Възпроизвеждане/Редактиране 95
Редактиране на снимка
Прилагане на ефекти на Интелигентен филтър
Корекция на изображения
Приложете специални ефекти към снимките си.
Научете как да коригирате яркостта, контраста или
наситеността или как да коригирате ефекта "червени очи". Ако
центърът на снимката е тъмен, можете да го направите посветъл. Фотоапаратът ще запази редактираната снимка като
нов файл, но може да я преобразува към по-ниска резолюция.
1 В началния екран докоснете
.
• Ще бъде изведен последният файл.
2 Докоснете → снимка.
3 Докоснете .
4 Изберете филтър, след което докоснете
• Можете да коригирате яркостта, контраста и наситеността и да
приложите ефекти на интелигентен филтър едновременно.
.
• За списък с опции за филтри погледнете стр.78.
• Не можете да приложите, ACB, Ретуширане на лице и
коригиране на "червени очи" едновременно.
  Корекция на яркост, контраст или наситеност 
Интелигентен филтър
1 В началния екран докоснете
.
• Ще бъде изведен последният файл.
5 За запазване на промените натиснете
.
2 Докоснете → снимка.
3 Изберете опция за регулиране.
Икона
Описание
Яркост
Контраст
Наситеност
Възпроизвеждане/Редактиране 96
Редактиране на снимка
4 Плъзнете лентите или докоснете примерните снимки,
за да промените опцията.
5 Натиснете .
6 За запазване на промените натиснете
1
.
2 Докоснете → снимка.
→ ACB.
3 Докоснете
За
запазване
на
промените натиснете
4
1 В началния екран докоснете
.
.
• Ще бъде изведен последният файл.
.
  Ретуширане на лица 
2 Докоснете → снимка.
→ Корекция Черв. очи.
3 Докоснете
4 За запазване на промените натиснете
.
  Изрязване 
.
• Ще бъде изведен последният файл.
2 Докоснете
3 Докоснете
5 За запазване на промените натиснете
  Отстраняване на ефекта червени очи 
.
• Ще бъде изведен последният файл.
1 В началния екран докоснете
за да промените тона на кожата.
• При придвижване на плъзгача надясно цветът на кожата
става по-светъл.
  Корекция на тъмни обекти (ACB) 
В началния екран докоснете
4 Плъзнете лентите или докоснете примерните снимки,
→ снимка.
→ Ретуширане на лицето.
1 В началния екран докоснете
.
• Ще бъде изведен последният файл.
2 Докоснете → снимка.
3 Докоснете , след което изберете област за плъзгане и изрязване.
4 За запазване на промените натиснете .
Възпроизвеждане/Редактиране 97
Редактиране на снимка
Създаване на разкадровка
  Завъртане 
1
В началния екран докоснете
Можете да приложите ефект на рамка върху обикновена
снимка с помощта на различни рамки и контури.
.
• Ще бъде изведен последният файл.
2 Докоснете
3 Докоснете
завъртане.
→ снимка.
, след което изберете опция за
4 За запазване на промените натиснете
1 В началния екран докоснете .
2 Изберете до 5 снимки, след което докоснете
.
• Ще се генерира разкадровка с полета на броя на
заредените изображения.
.
3 Докоснете
, изберете желаната рамка, след което
.
4 Докоснете
, изберете желания контур, след което
.
докоснете
докоснете
5 Докоснете снимката в рамката, за да настроите
нейните позиция и скала.
• Можете да превключвате снимките между различните
рамки, като ги плъзвате директно.
• Можете да промените размера на изображението в
или .
рамката, като изберете
Възпроизвеждане/Редактиране 98
Редактиране на снимка
6 Запишете снимката като ново изображение, като
докоснете
.
• Можете да използвате Анимация само ако поставената карта с
памет съдържа повече от едно изображение.
• Не можете да използвате панорамни изображения или
видеофайлове.
• Записаното изображение на разкадровка може да се види на
екрана за възпроизвеждане.
• Избраното изображение частично се показва на екрана според
съотношението на изображението и типа рамка.
• Когато съотношението на приложеното изображение е поголямо от размера на рамката, не можете да увеличавате/
намалявате изображението.
• Записването на завършено изображение на разкадровка
може да отнеме известно време поради зареждането на
оригиналните изображения.
Създаване на ред за отпечатване (DPOF)
Изберете снимка за отпечатване и запазете опциите за
отпечатване в цифров формат за ред отпечатване (DPOF). Тази
информация се запазва във MISC папката на вашата карта с
памет за по-удобно отпечатване на DPOF-съвместими принтери.
1 В режим Възпроизвеждане изберете снимка и
натиснете
.
2 Докоснете DPOF.
3 Докоснете / , за да изберете броя на копията, след
което докоснете
.
• Можете да отнесете картата с памет в печатница, която поддържа
DPOF (Цифров формат за ред на отпечатване) или директно да
отпечатате снимките си у дома на принтер, който поддържа DPOF.
• Снимките с размери, по-широки от печатната хартия, може
да бъдат изрязани на левия или десния ръб. Потвърдете, че
размерите на снимката са съвместими с избраната хартия.
• Не можете да настроите DPOF опции за снимки, записани във
вътрешната памет.
Възпроизвеждане/Редактиране 99
Преглед на файлове на телевизор, HD телевизор или 3D телевизор
Разгледайте снимки или видеоклипове като свържете фотоапарата с телевизор чрез A/V кабела.
1 В началния екран докоснете .
2 Докоснете Връзка → Изходен видеосигнал.
3 Изберете изход за видео сигнал за вашата държава
или област. (стр. 114)
4 Изключете фотоапарата и телевизора.
5 Свържете фотоапарата с телевизора чрез A/V кабела.
Видео
Аудио
7 Включете фотоапарата.
• Фотоапаратът автоматично навлиза в режим
Възпроизвеждане при свързване на фотоапарата към
телевизор.
8 Прегледайте снимки или пуснете видеоклипове, като
използвате сензорния екран на камерата.
• В зависимост от модела на телевизора може да се получи
цифрово смущение или част от изображението да не се появи.
• В зависимост от настройките на телевизора изображенията
може да не се появят в центъра.
6 Включете телевизора и изберете режим за видео изход
от дистанционното управление на телевизора.
Възпроизвеждане/Редактиране 100
Преглед на файлове на телевизор, HD телевизор или 3D телевизор
  Преглед на файловете на HD телевизор 
Можете да прегледате висококачествени и некомпресирани
снимки и видеоклипове на HD телевизор с помощта на
допълнително HDMI кабел. HDMI (Мултимедиен интерфейс с
висока резолюция) се поддържа от повечето HD телевизори.
1 В началния екран докоснете .
2 Изберете Връзка → HDMI размер.
3 Изберете резолюция за HDMI. (стр. 115)
4 Изключете фотоапарата и HD телевизора.
5 Свържете фотоапарата с HD телевизора чрез
допълнителен HDMI кабел.
6 Включете фотоапарата.
• Ако разполагате със съвместим с Anynet+ HD телевизор
на Samsung и сте включили функцията Anynet+ на
фотоапарата си, HD телевизорът се включва автоматично
и показва екрана на фотоапарата, докато фотоапаратът
автоматично влиза в режим на възпроизвеждане.
• Ако изключите Anynet+, HD телевизорът няма да се
изключи автоматично.
7 Прегледайте файловете с помощта на дистанционно
управление на камерата или HD телевизора.
• Ако вашата HD телевизионна система поддържа профила
Anynet+(CEC), включете Anynet+ в менюто с настройки
на фотоапарата (стр. 114), за да можете да управлявате
фотоапарата и телевизора от дистанционното управление на
телевизора.
• Anynet+ Ви позволява да контролирате всички свързани А/V
устройства Samsung чрез дистанционното управление на
телевизора.
• Времето, което отнема свързването на фотоапарата с HD
телевизора може да е различно в зависимост от вида на
microSD или microSDHC картата, която използвате. По-бързата
microSD или microSDHC карта няма непременно да доведе
до по-бърз HDMI пренос, тъй като основното предназначение
на картата е да повиши скоростта на пренос по време на
заснемане.
Възпроизвеждане/Редактиране 101
Преглед на файлове на телевизор, HD телевизор или 3D телевизор
  Преглед на файлове на 3D телевизор 
Ако свържете фотоапарата към 3D телевизор, можете да се
наслаждавате на 3D снимките, заснети както в режим на 3D
снимка, така и в режим 3D панорама, под режим „Панорама
на живо”.
1 В началния екран докоснете .
2 Изберете Връзка → HDMI размер.
3 Изберете резолюция за HDMI. (стр. 115)
4 Изключете фотоапарата и 3D телевизора.
5 Свържете фотоапарата с 3D телевизора чрез
допълнителен HDMI кабел.
6 Включете фотоапарата.
• Ако разполагате със съвместим с Anynet+ 3D телевизор
на Samsung и сте включили функцията Anynet+ на
фотоапарата си, 3D телевизорът се включва автоматично
и показва екрана на фотоапарата, докато фотоапаратът
автоматично влиза в режим на възпроизвеждане.
• Ако изключите функцията Anynet+ на фотоапарата си, 3D
телевизорът няма да се изключи автоматично.
7 Докоснете
, за да превключите на 3D ТВ режим.
• Докоснете повторно
режим.
, за да превключите на 2D ТВ
8 Включете 3D функцията на телевизора.
• За повече информация вж. ръководството към самия
телевизор.
9 Прегледайте 3D снимките с помощта на сензорния
екран на фотоапарата или дистанционното управление
на телевизора.
• Не можете да преглеждате MPO файлове в ефект на 3D на
телевизор, който не поддържа този файлов формат.
• Използвайте подходящи 3D очила за преглед на MPO файлове
на 3D телевизор.
• Ако докоснете бутона наляво/надясно в 3D ТВ режим, ще се
показват само 3D файловете.
• Не се препоръчва продължителното гледане на 3D
изображения, заснети с този фотоапарат, на съвместим 3D
монитор.При продължително гледане е възможно да получите
неприятни усещания, като например болка в очите, умора или
гадене.
Възпроизвеждане/Редактиране 102
Прехвърляне на файлове на компютъ рс Windows
Можете да прехвърляте файлове на вашия компютър с Windows, да ги редактирате с Intelli-studio и да ги качвате в интернет.
  Изисквания 
• Изискванията са само препоръки. Процесът може да не се
Елемент
Изисквания
Процесор
Intel Pentium 4, 3,2 GHz или повече/
AMD Athlon™ FX 2,6 GHz или повече
RAM
Минимум 512 MB RAM
(препоръчват се 1 GB или повече)
Операционна
система
Windows XP SP2, Windows Vista или Windows 7
(32-битови издания)
Капацитет на
твърдия диск
250 MB или повече
(препоръчват се 1 GB или повече)
Други
• CD-ROM устройство
• 1024 X 768, 16-битов съвместим цветен
монитор (препоръчва се 1280 X 1024 пиксела,
32-битов цветен монитор)
• USB 2.0 порт
• nVIDIA Geforce 7600GT или повече/
ATI X1600 серия или по-нов
• Microsoft DirectX 9.0c или по-нов
извърши правилно, дори когато компютърът отговаря на
изискванията в зависимост от условията на компютъра.
• Ако компютърът ви не отговаря на изискванията,
видеоклиповете може да не се възпроизвеждат правилно или
може редактирането на видеоклипове да отнема по-дълго
време.
• Инсталирайте DirectX 9.0c или по-нова версия, преди да
използвате програмата.
• Вашият компютър трябва да използва Windows XP, Windows
Vista или Windows 7, за да свържете фотоапарата като сменяем
диск. (стр. 106)
Производителят не носи отговорност за каквито и да е щети,
причинени от използването на несъвместими компютри, като
нефабрично сглобени компютри.
* Програмите може да не работят добре на 64-битовото издание на
Windows XP, Windows Vista и Windows 7.
Възпроизвеждане/Редактиране 103
Прехвърляне на файлове на компютъ рс Windows
Прехвърляне на файлове с Intelli-studio
Intelli-studio ще се задейства автоматично, когато свържете
фотоапарата към компютъра си чрез USB кабел.
Докато фотоапаратът е свързан към компютъра чрез USB кабела,
батерията му се зарежда.
1 В началния екран докоснете .
2 Докоснете Връзка → Компютърен софтуер → Вкл..
3 Изключете фотоапарата.
4 Свържете фотоапарата с компютър чрез USB кабел.
Когато свързвате USB кабела към фотоапарата, не забравяйте да
поставите правилния конектор на USB кабела във фотоапарата. Ако
кабелът е обърнат може да повреди файловете. Производителят не
носи отговорност за възможна загуба на данни.
5 Включете фотоапарата.
• Компютърът разпознава автоматично фотоапарата, при
което Intelli-studio стартира автоматично.
Ако зададете USB опцията на Избор на режим, изберете Компютър
от изскачащия прозорец.
6 Изберете целева папка на компютъра и след това
докоснете Да.
• Новите файлове, съхранени на фотоапарата, ще се
прехвърлят автоматично към избраната папка.
• Ако във фотоапарата ви няма нови файлове, изскачащият
прозорец за запазване на нови файлове няма да се появи.
За Windows Vista и Windows 7 изберете Run iStudio.exe от прозореца
Автоматично възпроизвеждане, за да стартирате Intelli-studio.
Възпроизвеждане/Редактиране 104
Прехвърляне на файлове на компютъ рс Windows
  Използване на Intelli-studio 
Intelli-studio е вградена програма, която Ви позволява да възпроизвеждате и редактирате файлове. За повече информация изберете
Help → Help от лентата на програмата.
• Можете да актуализирате фърмуера на фотоапарата като изберете Web Support → Upgrade firmware for the connected device от заглавната лента
на програмата.
• Ако инсталирате Intelli-studio на компютъра си, програмата ще се задейства по-бързо. За да инсталирате програмата изберете Tool →
Install Intelli-studio on PC.
• Можете да редактирате файлове директно във фотоапарата. Прехвърлете файловете в папка на вашия компютър, преди да редактирате.
• Intelli-studio поддържа следните формати:
-- Видеоклипове: MP4 (Видео: H.264, Аудио: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
-- Снимки: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
1
2
3
4
5
15
6
14
7
13
8
9
12
10
11
Възпроизвеждане/Редактиране 105
Прехвърляне на файлове на компютъ рс Windows
1
Отваряне на менюта.
Прехвърляне на файлове чрез свързване на
фотоапарата като сменяем диск
2
Показване на файлове в избраната папка.
Свържете фотоапарата към компютъра си като сменяем диск.
3
Преминаване към режим Редактиране на снимки.
4
Преминаване към режим Редактиране на видеоклипове.
5
Преминаване към режим Споделяне. (за изпращане на
файлове по имейл или за качване на файлове на уеб
страници, като Flickr или YouTube)
6
Уголемяване или намаляване на миниатюрите в
списъка.
1 В началния екран докоснете .
2 Докоснете Връзка → Компютърен софтуер → Изкл..
3 Изключете фотоапарата.
4 Свържете фотоапарата с компютър чрез USB кабел.
7
Избор на тип файл.
8
Разглеждане на файлове в избрана папка на вашия
компютър.
9
Показване или скриване на файлове на свързаният
фотоапарат.
10
Разглеждане на файлове в избрана папка на вашия
фотоапарат.
№
Описание
11
Преглед на файлове като миниатюри или върху карта.
12
Преглед на папки, съхранени на фотоапарата.
13
Преглед на папки, съхранени на компютъра.
14
Придвижване към предишна или следваща папка.
15
Отпечатване на файлове, преглед на файлове като
карта, съхранение на файлове в Моята папка или
регистриране на лица.
Когато свързвате USB кабела към фотоапарата, не забравяйте да
поставите правилния конектор на USB кабела във фотоапарата. Ако
кабелът е обърнат може да повреди файловете. Производителят не
носи отговорност за възможна загуба на данни.
Възпроизвеждане/Редактиране 106
Прехвърляне на файлове на компютъ рс Windows
5 Включете фотоапарата.
• Компютърът разпознава автоматично фотоапарата.
Ако зададете USB опцията на Избор на режим, изберете Компютър
от изскачащия прозорец.
Изключване на фотоапарата
(под Windows XP)
С Windows Vista и Windows 7 методите за изключване на
фотоапарата са подобни един на друг.
1 Ако лампата за статус на фотоапарата ви мига,
изчакайте докато спре.
6 На компютъра изберете Моят компютър →
Сменяем диск → DCIM → 100PHOTO.
7 Плъзнете или запазете файловете на компютъра си.
2 Щракнете върху
в лентата с инструменти в найдолния десен край на екрана на компютъра.
3 Щракнете в излязлото съобщение.
4 Щракнете върху полето за съобщение, указващо
безопасно отстраняване.
5 Извадете USB кабела.
Има вероятност фотоапаратът да не може да се отстрани безопасно,
докато Intelli-studio работи. Затворете програмата, преди да изключите
камерата.
Възпроизвеждане/Редактиране 107
Прехвърляне на файлове на Mac компютър
Когато свържете камерата към компютър Macintosh, системата автоматично ще разпознае устройството. Можете да прехвърлите
файлове директно от камерата на компютъра, без да трябва да инсталирате програми.
Поддържа се Mac OS 10.4 или по-висока.
1 Свържете фотоапарата си към компютър Macintosh
чрез USB кабел.
Когато свързвате USB кабела към фотоапарата, не забравяйте да
поставите правилния конектор на USB кабела във фотоапарата. Ако
кабелът е обърнат може да повреди файловете. Производителят не
носи отговорност за възможна загуба на данни.
2 Включете фотоапарата.
• Компютърът разпознава автоматично фотоапарата, при
което се извежда иконата на сменяемия диск.
Ако зададете USB опцията на Избор на режим, изберете Компютър
от изскачащия прозорец.
3 Щракнете двукратно върху иконата на сменяемия диск.
4 Плъзнете или запазете файловете на компютъра си.
Възпроизвеждане/Редактиране 108
Печат на снимки с PictBridge фото принтер
Отпечатайте снимки на принтер, който поддържа PictBridge, като свържете фотоапарата си директно с принтера.
1 В началния екран докоснете .
2 Докоснете Връзка → USB → Принтер.
3 Включете принтера и след това свържете фотоапарата
7 За печат натиснете
.
• За печат на всички снимки натиснете
.
към принтера чрез USB кабела.
8 Когато се появи изскачащия прозорец, изберете Да,
4 Ако фотоапаратът е изключен натиснете [POWER] или
[Възпроизвеждане], за да го включите.
за да стартирате отпечатването.
• За да отмените отпечатването докоснете Отказ в
изскачащия прозорец.
• Принтерът разпознава автоматично фотоапарата.
5 Изберете файл за отпечатване.
6 Натиснете / , за да зададете броя копия.
• За да зададете опции за принтера, докоснете
(стр.110)
.
Възпроизвеждане/Редактиране 109
Печат на снимки с PictBridge фото принтер
  Конфигуриране на настройки за печат 
Натиснете
отпечатване.
, за да конфигурирате настройките за
Размер
Оформление
Тип
Качество
Икона
Описание
Размер: Настройка на размера на снимка
Оформление: Настройка на броя снимки, които ще бъдат
отпечатани на един лист хартия.
Тип: Избор на вида хартия
Качество: Настройка на качеството на печат
Дата: Укажете печат на датата.
Име на файл: Укажете печат на името на файла.
Ако изберете Да на изскачащия прозорец, който се показва след
докосване на Нулиране, тогава ще можете да инициализирате
настройките за печат.
Някои опции не се поддържат от определени принтери.
Възпроизвеждане/Редактиране 110
Настройки
Разгледайте наличните опции за конфигуриране на
настройките на вашия фотоапарат.
Меню настройки ……………………………………………… 112
Достъп до менюто за настройка …………………………… 112
Звук … ……………………………………………………… 113
Дисплей … ………………………………………………… 113
Връзка … …………………………………………………… 114
Общи … …………………………………………………… 115
Меню настройки
Научете как да конфигурирате настройките на вашия фотоапарат.
3 Докоснете елемент.
Достъп до менюто за настройка
1 В началния екран докоснете
2 Изберете меню.
Звук
.
Настройки
Сила на звука
Средно
Звуков сигнал
Вкл.
Звук на затвора
Звук
Звук при стартиране
Дисплей
Връзка
1
Изкл.
4 Докоснете желаната опция.
Общи
Звуков сигнал
Икона
Изкл.
Описание
Вкл.
Звук: Настройка на различни звуци на фотоапарата
и сила на звука. (стр. 113)
Дисплей: Персонализиране на настройките на
дисплея. (стр. 113)
Връзка: Настройка на опции за свързване (стр. 114)
Общи: Променете настройките на системата на
фотоапарата, като формат на памет и име на файл
по подразбиране. (стр. 115)
5 Натиснете
Настройки 112
, за да се върнете на предишния екран.
Меню настройки
Звук
Дисплей
* По подразбиране
Елемент
Описание
Сила на звука
Настройте силата на звука за произволен
звуков сигнал. (Изкл., Ниско, Средно*, Високо)
Звуков сигнал
Задайте издаването на звуци при докосване на
екрана или превключване на режимите.
(Изкл., Вкл.*)
Звук на затвора
Изберете звук, който да се издава при
натискане на бутона на затвора. (Изкл., 1*, 2, 3)
Звук при
стартиране
Изберете звук, който да се издава при
включване на фотоапарата. (Изкл.*, 1, 2, 3)
Звук при АФ
Изберете звук, който да се издава при
натискане наполовина на бутона на затвора.
(Изкл., Вкл.*)
* По подразбиране
Елемент
Описание
Изображ. при
стартир.
Задайте стартово изображение, което да се
появява при включване на камерата.
• Изкл.*: Не показвай никакво начално
изображение.
• Емблема: Показване на изображение по
подразбиране, записано във вътрешната
памет.
• Потреб. изображ.: Покажи изображение по
избор. (стр.95)
• Фотоапаратът ще запише наведнъж само
по едно потребителско изображение във
вътрешната памет.
• Ако изберете нова снимка като
потребителско изображение или
рестартирате фотоапарата, текущото
изображение ще бъде изтрито.
Насоки
Изберете схема, чрез която да съставите сцена.
(Изкл.*, 3 X 3, 2 X 2, Кръст, Диагонал)
Показване на
дата/час
Задайте дали на дисплея на фотоапарата да се
показват датата и часът. (Изкл.*, Вкл.)
Настройки 113
Меню настройки
Връзка
* По подразбиране
* По подразбиране
Елемент
Яркост на
дисплея
Описание
Описание
Изходен
видеосигнал
Настройте изхода за видео сигнала според
зоната, в която се намирате.
• NTSC*: САЩ, Канада, Япония, Корея, Тайван,
Мексико.
• PAL(поддържа само BDGHI): Австралия,
Австрия, Белгия, Китай, Дания, Англия,
Финландия, Германия, Италия, Кувейт,
Малайзия, Холандия, Нова Зеландия,
Норвегия, Сингапур, Испания, Швеция,
Швейцария, Тайланд
Anynet+
(HDMI-CEC)
Задайте дали да контролирате или не
функцията за възпроизвеждане на фотоапарата
с помощта на дистанционно управление за
телевизор, когато го свържете към HD или
3D телевизор, който поддържа функцията
Anynet+(CEC).
• Вкл.*: Управлявайте фотоапарата от
дистанционното управление на HD
телевизора.
• Изкл.: Преглеждайте файлове без да
използвате дистанционното управление на
HD телевизор.
Регулирайте яркостта на екрана.
(Автоматично*, Тъмно, Нормално, Светло)
Нормално се фиксира в режим
Възпроизвеждане, дори ако бъде избрано
Автоматично.
Разделителна
способност на
дисплея
Задайте разделителната способност на екрана.
(Високо*, Стандартно)
Бърз преглед
Настройте продължителността за преглед на
заснето изображение преди да се върнете в
режим Заснемане. (Изкл., Вкл.*)
Ако в рамките на 30 секунди не изпълнявате
никаква дейност с фотоапарата, той
автоматично преминава в режим Икономия на
фотоапарата. (Изкл.*, Вкл.)
Икономия на
фотоапар.
Елемент
• В режим Икономия на фотоапарата
натиснете който и да е бутон, различен от
[POWER], за да възстановите използването
на фотоапарата.
• Дори и не сте задали режим Икономия на
фотоапарата, екранът ще се затъмни 30
секунди след последното действие, за да
пести енергия.
Настройки 114
Меню настройки
Общи
* По подразбиране
* По подразбиране
Елемент
HDMI размер
Описание
Елемент
Описание
Изберете резолюцията на снимките при
възпроизвеждане на файлове на HD телевизор
с HDMI кабел. (NTSC: 1080i*, 720p, 480p/
PAL: 1080i*, 720p, 576p)
Language
Изберете език за текста на дисплея.
Часови пояс
Задайте часовия пояс за вашето
местоположение. Ако пътувате до друга страна,
докоснете Посещение и изберете подходящия
часови пояс.
Задаване на
дата/час
Настройте час и дата.
• ако HD телевизорът не поддържа избраната
резолюция, HD телевизорът автоматично
избира следващата най-ниска резолюция.
• Ако изберете 480p или 576p, менютата за
възпроизвеждане и Интелигентен албум
няма да бъдат налични при свързване на
фотоапарата към телевизор.
Тип дата
USB
Задайте режим, който да използвате при
свързване на фотоапарата към компютър или
принтер с USB кабел.
• Компютър*: Свържете фотоапарата си с
компютър за трансфер на файлове.
• Принтер: Свържете фотоапарата си с
принтер за отпечатване на файлове.
• Избор на режим: Изберете ръчно USB
режима при свързване на фотоапарата към
устройство.
Компютърен
софтуер
Задайте Intelli-studio да се стартира
автоматично, когато свържете фотоапарата си
към компютър. (Изкл., Вкл.*)
Настройки 115
Задайте формат на датата.
(ГГГГ/ММ/ДД*, ММ/ДД/ГГГГ, ДД/ММ/ГГГГ)
Типът на датата по подразбиране може да се
различава в зависимост от избрания език.
Меню настройки
* По подразбиране
Елемент
Номер на файл
* По подразбиране
Описание
Елемент
Описание
Укажете как да се именуват файловете.
• Нулиране: Задайте броячът на файлове да
започва от 0001 при поставяне на нова карта
с памет, форматиране на карта с памет или
изтриване на всички файлове.
• Серия*: Задайте броячът на файлове да
започне от предишния номер на файл
при поставяне на нова карта с памет,
форматиране на карта с памет или изтриване
на всички файлове.
Автомат.
завъртане
Задавате автоматично завъртане на снимките,
когато завъртате фотоапарата. (Изкл., Вкл.*)
Укажете дали датата и часът на заснемане да
се виждат на заснетите снимки.
(Изкл.*, Дата, Дата и час)
• Датата и часът се показват в долния десен
ъгъл на снимката.
• Някои модели принтери може да не
Отпечатване
фотоапаратът няма да покаже датата и
часа.
• Името по подразбиране на първата папка е
100PHOTO, а на първия файл е SAM_0001.
• Броят файлове нараства един по един от
SAM_0001 до SAM_9999.
• Броят папки нараства един по един от
100PHOTO до 999PHOTO.
• Максималният брой файлове, които може да
съхранявате в една папка, е 9 999.
• Фотоапаратът определя имената на
файловете в съответствие със стандарта
за управление на файловата система на
фотоапарата (DCF). Ако промените имената
на файловете е възможно фотоапаратът да
не може да ги възпроизведе.
отпечатат датата и часа правилно.
• Ако изберете Текст в режим Сцена
• Датата и часът няма да се показват на
снимките, заснети в режимите „Панорама
на живо“, „Забавно лице“, „3D снимка“,
„Интелигентен портрет“, „Картина в
картина“, „Моята магическа рамка“.
Задайте изключване на фотоапарата след
известен период на бездействие.
(Изкл., 1 мин., 3 мин.*, 5 мин., 10 мин.)
Автоматично
изкл.
Настройки 116
• Настройките ви няма да се променят след
като смените батерията.
• Фотоапаратът няма да се изключи
автоматично, когато е свързан към
компютър или принтер про гледане на
слайдшоу или видеоклипове.
Меню настройки
* По подразбиране
Елемент
Описание
Индикатор
за АФ
Задайте автоматично включване на светлината
на тъмни места, за да можете по-лесно да
фокусирате. (Изкл., Вкл.*)
Форматиране на вътрешната памет и картата
с памет (форматирането ще изтрие всички
файлове, включително защитените). (Да, Не)
Форматиране
Нулиране
Възможно е да възникнат грешки, ако използвате
карта с памет, форматирана с друга марка
фотоапарат, четец на карта с памет или
компютър. Форматирайте картата, преди да я
използвате за заснемане на снимки.
Менюта за нулиране и опции за заснемане
(датата и часът, езикът и настройките на видео
изхода няма да бъдат нулирани). (Да, Не)
Настройки 117
Приложения
Информация за съобщения за грешки, спецификации
и поддръжка.
Съобщения за грешка … …………………………………… 119
Поддръжка на фотоапарата … …………………………… 120
Почистване на фотоапарата … …………………………… 120
Използване или съхранение на фотоапарата … ………… 121
За картите с памет … ……………………………………… 122
Информация за батерията ………………………………… 124
Преди да се свържете със сервизния център …………… 128
Спецификации на фотоапарата …………………………… 131
Речник … ……………………………………………………… 135
Индекс … ……………………………………………………… 140
Съобщения за грешка
Опитайте следните решения ако се появят съобщения за грешки.
Съобщение за
грешка
Възможни решения
Грешка с картата
• Изключете фотоапарата и го включете
отново.
• Извадете картата с памет и след това я
поставете отново.
• Форматирайте картата с памет.
Картата не се
поддържа.
Поставената карта с памет не е съвместима
с вашия фотоапарат. Поставете microSD или
microSDHC карта с памет.
DCF Full Error
Имената на файловете не съответстват на
DCF стандарта. Прехвърлете файловете от
картата с памет на компютъра и след това
форматирайте картата.
Грешка във файла
Изтрийте повредения файл или се свържете
със сервизния център.
Файловата
система не се
поддържа.
Вашият фотоапарат не поддържа FAT
файловата структура на поставената карта
с памет. Форматирайте картата с памет във
фотоапарата.
Слаба батерия
Поставете заредена батерия или я
презаредете.
Паметта е пълна
Изтрийте ненужните файлове или поставете
нова карта с памет.
Няма снимка
Направете снимки или поставете карта с
памет, в която има известен брой снимки.
Приложения 119
Поддръжка на фотоапарата
Почистване на фотоапарата
  Корпус на фотоапарата 
Забършете внимателно с мека суха кърпа.
  Обектив и сензорен екран на фотоапарата 
Използвайте вентилаторна четка, за да отстраните праха, и
избършете обектива внимателно с мека кърпа. Ако остане
прах, приложете течност за почистване на обективи върху
почистваща хартия и внимателно забършете.
• Никога не почиствайте фотоапарата с бензол, разтворители или
алкохол. Тези разтвори могат да повредят фотоапарата или да
предизвикат неизправна работа.
• Не упражнявайте натиск върху капака на обектива, нито го
почиствайте с вентилаторна четка.
Приложения 120
Поддръжка на фотоапарата
Използване или съхранение на фотоапарата
  Н
еподходящи места за използване или съхранение на
фотоапарата 
• Избягвайте излагането на фотоапарата на много ниски или
много високи температури.
• Избягвайте използването на фотоапарата на места с
изключително висока влажност или където влажността се
променя рязко.
• Избягвайте излагането на фотоапарата на пряка слънчева
светлина или съхраняването му на горещи места със слаба
вентилация, като например в автомобил през лятото.
• Защитавайте фотоапарата и дисплея от удари, грубо
боравене и прекомерни вибрации, за да предотвратите
сериозни повреди.
• Избягвайте използването или съхранението на фотоапарата
на прашни, мръсни, влажни или непроветриви места, за да
предотвратите повредата в подвижните части и вътрешните
компоненти.
• Не използвайте фотоапарата близо до горива, горивни
материали или възпламеними химикали. Не съхранявайте
и не внасяйте запалими течности, газове или експлозивни
материали там, където държите фотоапарата или
принадлежностите му.
• Не съхранявайте фотоапарата там, където има
нафталинови топчета.
  Използване на плажа или покрай брега 
• Предпазвайте фотоапарата от пясък или прах, когато го
използвате на плажа или на други подобни места.
• Вашият фотоапарат не е водоустойчив. Не докосвайте
батерията, адаптера или картата с памет с мокри ръце.
Работата с мокри ръце може да повреди вашия фотоапарат.
  Съхранение за продължителен период от време 
• Поставете фотоапарата в плътно затварящ се контейнер
с абсорбиращ материал, като силикатен гел, когато го
съхранявате за дълъг период от време.
• Извадете батериите от своя фотоапарат ако го съхранявате
за дълъг период от време. С течение на времето
поставените батерии може да изтекат или корозират и да
причинят сериозно увреждане на фотоапарата ви.
• С течение на времето неизползваните батерии се разреждат
и преди повторна употреба трябва да бъдат презаредени.
  Използвайте фотоапарата внимателно във влажна среда 
Когато пренасяте фотоапарата от студено на топло място
може да се формира конденз на обектива или вътрешните
компоненти на фотоапарата. В такива случаи изключете
фотоапарата и изчакайте поне 1 час. Ако кондензът се
формира на картата с памет, извадете картата с памет от
фотоапарата и изчакайте докато влагата се изпари, преди да
вкарате картата отново.
Приложения 121
Поддръжка на фотоапарата
  Други предпазни мерки 
• Не люлейте фотоапарата за шнура. Това може да ви нарани
или да повреди фотоапарата ви.
• Не боядисвайте фотоапарата, тъй като боята може да
задръсти подвижните части и да попречи на правилното
функциониране.
• Изключвайте фотоапарата, когато не го използвате.
• Вашият фотоапарат съдържа фини части. Избягвайте
удрянето на фотоапарата.
• Защитете дисплея от външна сила, като държите
фотоапарата в калъфчето, когато не се използва. Защитете
фотоапарата от надраскване, като го държите далеч от
пясък, остри предмети или метални монети.
• Не излагайте фотоапарата на пряка слънчева светлина, тъй
като това може да причини обезцветяване на сензора за
изображението или да го повреди.
• Предпазвайте обектива от пръстови отпечатъци и
надраскване. Почиствайте го с мека и чиста кърпа, без
никакви твърди частици по нея.
• Фотоапаратът може да се изключи ако бъде ударен отвън.
Това е с цел предпазване на картата с памет. Включете
фотоапарата, за да го използвате отново.
• Когато използвате фотоапарата, той може да загрее.
Това е нормално и не би трябвало да се отрази на
продължителността на живот или работата на фотоапарата.
• Когато използвате фотоапарата при ниски температури е
възможно да се наложи да изчакате известно време той да
се включи, цветът може временно да се промени или могат
да се появят остатъчни изображения. Тези състояния не са
състояния на повреда и ще се коригират самостоятелно,
когато фотоапаратът се върне към нормална температура.
• Боята или металът по външната част на фотоапарата могат
да предизвикат алергии, сърбежи по кожата или подуване
при хора с чувствителна кожа. Ако почувствате някои от тези
симптоми, незабавно спрете да използвате фотоапарата и
се консултирайте с лекар.
• Не поставяйте външни предмети в нито едно от отделенията
на фотоапарата, слотовете или точките му за достъп.
Възможно е повредите вследствие на неправилно боравене
да не се покриват от гаранцията.
• Не позволявайте на неквалифицирани служители
да обслужват фотоапарата ви и не опитвайте да го
обслужвате сами. Повредите, възникнали следствие на
неквалифицирано обслужване, не се покриват от гаранцията
ви.
За картите с памет
  Поддържани карти с памет 
Вашият фотоапарат поддържа microSD (Secure Digital) или
microSDHC (Secure Digital High Capacity) карти с памет.
Приложения 122
За да прочетете данните с компютър или картов
четец, вкарайте картата с памет в адаптера за
карти.
Поддръжка на фотоапарата
  Капацитет на картите с памет 
  Предпазни мерки при използване на картите с памет 
Капацитетът на картата е различен в зависимост от обектите,
които се заснемат, и условията на заснемане. Тези капацитети
са базирани на 1 GB microSD карта:
• Избягвайте излагане на картите с памет на много високи или
много ниски температури (под 0 ºC/32 ºF или над 40 ºC/104 ºF).
Екстремните температури може да доведат до повреда на
картите с памет.
• Поставете картата с памет в правилната посока.
Поставянето на картата с памет на неправилното място
може да повреди фотоапарата и картата с памет.
• Не използвайте карти с памет, които са форматирани на
други фотоапарати или на компютър. Преформатирайте
картата с памет във вашия фотоапарат.
• Когато поставяте или изваждате картата с памет,
изключвайте фотоапарата.
• Докато светлинният индикатор мига, не изваждайте картата
с памет и не изключвайте фотоапарата, тъй като това може
да повреди данните ви.
• След като продължителността на живот на картата с памет
изтече, няма да можете да съхранявате повече снимки в
картата. Вземете нова карта с памет.
• Не огъвайте, изпускайте или подлагайте картите с памет на
силни удари или натиск.
• Избягвайте използването и съхранението на картите с памет
в близост до силни електромагнитни полета.
• Избягвайте използването или съхранението на картите с
памет на места с висока температура, висока влажност или
корозивни вещества.
• Предпазвайте картите с памет от контакт с течности, прах
или други вещества. Ако картата е замърсена, преди да я
поставите във фотоапарата, я забършете с мека кърпа.
Размер
С
н
и
м
к
и
*
В
и
д
e
o
к
л
и
п
о
в
е
Много
добро
Добро
105
206
303
-
117
230
337
-
-
140
275
406
-
-
166
323
469
-
-
319
607
858
-
-
522
954
1 336
-
-
742
1 336
1 878
-
-
1 582
2 505
3 006
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Нормално 30 кад./сек. 15 кад./сек.
-
-
-
Прибл.
13' 08"
Прибл.
14' 55"
Прибл.
34' 55"
Прибл.
134' 34"
Прибл.
22' 57"
Прибл.
25' 54"
Прибл.
65' 40"
Прибл.
231' 14"
* Ако използвате вариобектива, времето за запис може да е различно.
За да се определи общото време на запис са направени няколко
последователни видеоклипа.
Приложения 123
Поддръжка на фотоапарата
• Не позволявайте контакт на картите с памет или слота за карта
с памет с течности, мръсотия или други вещества. Това може да
предизвика неизправност на картите с памет или на фотоапарата.
• Когато носите карта с памет, използвайте чантичка, за да
защитите картата от статичното електричество.
• Прехвърлете важните данни на друг носител, например
твърд диск, CD или DVD.
• Когато използвате фотоапарата дълго време картата с памет
може да загрее. Това е нормално и не показва неизправност.
  Продължителност на живот на батерията 
Средна продължителност
на снимане/ Брой снимки
Лабораторни условия
(когато батерията е напълно заредена)
Tези данни са измерени в следните
условия: в режим „Програма”, на
тъмно, при разделителна способност
, с Фино качество.
Процедура:
Производителят не носи отговорност за възможна загуба на данни.
Снимки
Информация за батерията
Използвайте само батерии, одобрени от Samsung.
1. Задайте опция на светкавица на
Чувствителност, направете една
Приблизително
снимка и приближете и отдалечете.
100 мин./
Приблизително 2. Задайте опция на светкавица на
200 снимки
Изкл., направете една снимка и
приближете и отдалечете.
3. Изпълнете стъпки 1 и 2 в
продължение на 30 секунди и
повторете отново в рамките на
5 минути. След това изключете
камерата за 1 минута.
  Спецификации на батерията 
Спецификация
Описание
Модел
BP70A
Тип
Литиево йонна батерия
Капацитет на клетката
700 mAh
Напрежение
3,7 V
Време на зареждане*
(когато фотоапаратът е изключен)
Приблизително 150 минути
4. Повторете стъпки 1 - 3.
Видеоклипове
* Зареждането на батерията чрез свързване към компютър може да
отнеме по-дълго време.
Запис на видеоклипове при
Приблизително
резолюция 1280 X 720 HQи
70 мин.
30 кад./сек..
• Данните по-горе са измерени по стандартите на Samsung и могат да са
различни в зависимост от реалната употреба.
• За да се определи общото време на запис са направени няколко
последователни видеоклипа.
Приложения 124
Поддръжка на фотоапарата
  Съобщение за изчерпана батерия 
  Предпазни мерки при използването на батериите 
Когато зарядът на батерията е напълно изчерпан иконата на
батерията ще стане червена и ще се появи съобщение
'Слаба батерия'.
Защитавайте батериите, зарядните устройства и картите с
памет от повреда
Предпазвайте батериите от контакт с метални предмети,
защото може да се създаде контакт между + и – клемите
на батерията, което да доведе до временно или трайно
увреждане на батерията и да причини пожар или токов удар.
  Съвети относно използването на батерията 
• Избягвайте излагане на батериите на много високи или много
ниски температури (под 0 ºC/32 ºF или над 40 ºC/104 ºF).
Екстремните температури може да намалят капацитета на
зареждане на батериите.
• Когато използвате фотоапаратът дълго време областта
около отделението за батерии може да загрее. Това не
влияе на нормалното използване на фотоапарата.
• Не дърпайте захранващия кабел или изваждайте щепсела
от контакта, тъй като това може да причини пожар или токов
удар.
• При температури под 0 ºC/32 ºF капацитетът и
продължителността на живота на батерията може да
намалеят.
• Капацитетът на батериите може да намалее при ниски
температури, но ще се върне към нормално състояние при
нормални температури.
  Съвети относно зареждането на батерията 
• Ако светлинният индикатор е изключен, проверете дали
батерията е поставена правилно.
• Ако фотоапаратът е включен по време на зареждане,
батерията може да не се зареди напълно. Изключете
фотоапарата, преди да заредите батерията.
• Не използвайте фотоапарата, докато зареждате батерията.
Това може да предизвика пожар или токов удар.
• Не дърпайте захранващия кабел или изваждайте щепсела
от контакта, тъй като това може да причини пожар или токов
удар.
• Изчакайте поне 10 минути след зареждане на батерията,
преди да включите фотоапарата.
• Ако свържете фотоапарата към външен източник на
захранване, докато батерията е изчерпана, използването
на функции с голяма консумация на енергия ще предизвика
изключването на фотоапарата. За да използвате
фотоапарата нормално презаредете батерията.
Приложения 125
Поддръжка на фотоапарата
• Ако използвате светкавицата или записвате видеоклипове,
батерията ще се изразходи по-бързо. Зареждайте
батерията, докато червеният индикатор изгасне.
• Ако светлинният индикатор не свети, свържете кабела
отново или извадете батерията и я поставете отново.
• Прекаленото зареждане на батериите може да скъси техния
живот. Извадете кабела от фотоапарата след завършване на
зареждането.
• Не прегъвайте и не поставяйте тежки предмети върху
кабела за променлив ток. Ако го направите, може да
повредите кабела.
  С
ъхранявайте и изхвърляйте батериите и зарядните
устройства предпазливо
• Никога не изхвърляйте батерии в горящ огън. При
изхвърляне на използваните батерии спазвайте всички
местни разпоредби.
• Никога не поставяйте батерии или фотоапарати върху или
в нагревателни уреди като микровълнови фурни, готварски
печки или радиатори. Батериите могат да експлодират,
когато се нагреят прекомерно.
  Съвети относно зареждане при свързан компютър 
• Използвайте само предоставения USB кабел.
• Батерията може да не се зареди когато:
-- използвате USB концентратор
-- други USB устройства са свързани към компютъра ви
-- свържете кабела към порта в предната част на компютъра
-- USB портът на компютъра ви не поддържа стандарта за
електрозахранване на изхода (5 V, 500 mA)
Приложения 126
Поддръжка на фотоапарата
Невнимателната или неправилна употреба на
батерията може да доведе до травма или смърт. За
вашата безопасност, следвайте тези инструкции за
правилна употреба на батерията:
• Ако с батерията не се борави правилно, тя може да
се запали или експлодира. Ако забележите някакви
деформации, пукнатини или други аномалии в
батерията, незабавно спрете да я използвате и се
свържете със сервизен център.
• Използвайте само оригинални, препоръчани от
производителя зарядни устройства за батерии и
адаптери, и зареждайте батерията само по методите,
описани в това ръководство за потребителя.
• Не поставяйте батерията в близост до отоплителни
уреди и не я излагайте на изключително топла среда,
като вътрешността на затворен автомобил през лятото.
• Не поставяйте батерията в микровълнова печка.
• Избягвайте съхранението или употребата на горещи,
влажни места, като спа центрове или душ кабини.
• Не оставяйте устройството върху запалими
повърхности, като легла, килими или електрически
одеяла за продължителни периоди от време.
• Когато устройството е включено, не го оставяйте в
затворено пространство за продължителен период
от време.
• Не позволявайте клемите на батерията да влизат в
контакт с метални предмети, като колиета, монети,
ключове или часовници.
• При смяна на батерията използвайте само
оригинални, препоръчани от производителя, литиевойонни батерии.
Приложения 127
• Не разглобявайте или пробивайте батерията с остър
предмет.
• Избягвайте излагането на батерията на високо
налягане или разрушителни сили.
• Избягвайте излагането на батерията на сериозни
удари, като нейното пускане от високи места.
• Не излагайте батерията на температура от 60 °C
(140 °F) или по-висока.
• Не позволявайте батерията да влиза в контакт с
влага или течности.
• Батерията не трябва да се излага на прекалена
топлина, като слънчева топлина, огън или подобни.
Насоки за изхвърляне
• Изхвърляйте батерията внимателно.
• Не изхвърляйте батерията в огън.
• Разпоредбите за изхвърляне може да са различни
в различните страни или региони. Изхвърлете
батерията в съответствие с всички местни или
федерални разпоредби.
Насоки за зареждане на батерията
Зареждайте батерията само по метода, описан в
това ръководство за потребителя. Ако батерията
не се зарежда правилно, тя може да се запали или
експлодира.
Преди да се свържете със сервизния център
Ако срещате трудности с фотоапарата, опитайте да приложите описаните процедури и ако те не доведат до положителен резултат,
се свържете със сервизен център. Ако сте опитали да приложите описаното решение за отстраняване на проблема и продължавате
да изпитвате затруднение с фотоапарата, свържете се с местния представител или сервизния център.
Когато оставите своя фотоапарат в сервизен център, не забравяйте да оставите и останалите компоненти, които може да са допринесли за неизправността,
например картата с памет и батерията.
Ситуация
Възможни решения
Ситуация
Не мога да включа
фотоапарата
• Проверете дали батерията е поставена.
• Проверете дали батерията е поставена
правилно. (стр.17)
• Заредете батерията.
• В картата с памет няма свободно
пространство. Изтрийте ненужните
файлове или поставете нова карта.
• Форматирайте картата с памет.
Не мога да заснема • Картата с памет е дефектна. Вземете нова
карта с памет.
снимки
• Уверете се, че фотоапаратът е включен.
• Заредете батерията.
• Проверете дали батерията е поставена
правилно.
• Заредете батерията.
• Възможно е фотоапаратът ви да работи в
енергоспестяващ режим. (стр.114)
Фотоапаратът се
изключва внезапно • Възможно е фотоапаратът да се
изключва, за да предотврати повреждане
на картата с памет вследствие на удар.
Включете фотоапарата отново.
Батерията на
фотоапарата се
изразходва много
бързо
• Възможно е батерията да се изразходва
по-бързо при ниски температури
(под 0 °C/32 ºF). Загрейте батерията, като
я поставите в джоба си.
• Ако използвате светкавицата или
записвате видеоклипове, батерията ще
се изразходи бързо. Ако е необходимо я
презаредете.
• Батериите са консумативи и трябва да
бъдат сменени след време. Ако животът
на батерията изтича бързо, купете нова
батерия.
Възможни решения
Камерата замръзва Извадете батерията и я поставете отново.
Фотоапаратът
загрява
Когато използвате фотоапарата, той може да
загрее. Това е нормално и не би трябвало да
се отрази на продължителността на живот
или работата на фотоапарата.
Светкавицата не
работи
• Може да сте настроили светкавицата на
опцията изключена. (стр.62)
• Не можете да използвате светкавицата в
някои режими.
Приложения 128
Преди да се свържете със сервизния център
Ситуация
Възможни решения
Светкавицата
се активира
неочаквано
Светкавицата може да се активира поради
натрупано статично електричество.
Фотоапаратът не работи неправилно.
Датата и часът са
неправилни
Настройте датата и часът в настройките на
дисплея. (стр.115)
Сензорният екран
или бутони не
работят
Извадете батерията и я поставете отново.
Екранът на
фотоапарата
работи лошо
Ако използвате фотоапарата при много ниски
температури, това може да накара екрана на
фотоапарата да покаже повреда или да се
обезцвети. За по-добро функциониране на
екрана, използвате фотоапарата в умерени
температури.
Възникна грешка в
картата с памет
• Изключете фотоапарата и го включете
отново.
• Извадете картата с памет и я поставете
отново.
• Форматирайте картата с памет.
Вижте "Предпазни мерки при използване
на картите с памет" за повече подробности.
(стр.123)
Камерата не може
да възпроизведе
файлове
Ако смените името на някой файл,
фотоапаратът може да не успее да
възпроизведе файла (името на файла
трябва да отговаря на DCF стандарта). Ако
срещнете тази ситуация, пуснете файловете
от компютъра си.
Ситуация
Възможни решения
Снимката е
замъглена
• Проверете дали опцията за фокусиране
е подходяща за снимки в близък план.
(стр.65)
• Уверете се, че обективът на фотоапарата
е почистен. Ако не е, почистете го.
(стр.120)
• Уверете се, че обектът попада в обхвата
на светкавицата. (стр.132)
Цветовете на
снимката не
съответстват на
реалната сцена
Неправилната стойност на баланса
на бялото може да е причина за
несъответстващи цветове. Изберете
подходящата опция за баланса на бялото,
така че да съответства на светлинния
източник. (стр.75)
Снимката е
прекалено ярка
Снимката е с прекомерна експонация.
• Изключете светкавицата. (стр.62)
• Настройте ISO чувствителността. (стр.64)
• Настройте стойността на експонацията.
(стр.73)
Снимката е
прекалено тъмна
Снимката е с прекомерно ниска експонация.
• Включете светкавицата. (стр.62)
• Настройте ISO чувствителността. (стр.64)
• Настройте стойността на експонацията.
(стр.73)
Приложения 129
Преди да се свържете със сервизния център
Ситуация
Възможни решения
Телевизорът не
показва снимките
ви
• Проверете дали камерата е свързана
правилно към телевизора чрез A/V кабела.
• Проверете дали картата с памет съдържа
снимки.
Компютърът не
разпознава вашия
фотоапарат
• Проверете дали USB кабелът е свързан
правилно.
• Уверете се, че фотоапаратът е включен.
• Проверете дали използвате поддържана
операционна система.
Компютърът
ви изключва
фотоапарата,
докато прехвърля
файлове
Прекъсването в прехвърлянето на
файловете може да е причинено от статично
електричество. Извадете USB кабела и го
пъхнете отново.
Компютърът
ви не може да
възпроизведе
видеоклипове
Видеоклиповете може да не се
възпроизведат на някои програми за видео
плейър. За да възпроизведете видео
файлове, заснети с вашия фотоапарат,
инсталирайте и използвайте на компютъра
си програмата Intelli-studio. (стр.105)
Ситуация
Възможни решения
Intelli-studio не
функционира
правилно
• Затворете Intelli-studio и рестартирайте
програмата.
• Не можете да използвате Intelli-studio на
компютри Macintosh.
• Потвърдете, че Компютърен софтуер е
включено в менюто за настройки. (стр.115)
• В зависимост от спецификациите на
компютъра ви и средата, програмата може
да не се задейства автоматично. В такива
случаи щракнете върху старт → Моят
компютър → Intelli-studio → iStudio.exe
на вашия компютър.
Приложения 130
Спецификации на фотоапарата
Сензор за изображение
Тип
Фокусиране
1/2,3" (Приблизително 7,76 мм) CCD
Ефективни
пиксели
Приблизително 16,15 мегапиксела
Общ брой на
пикселите
Приблизително 16,44 мегапиксела
Тип
Обектив
Фокусно
разстояние
Обхват
Schneider-KREUZNACH f = 4,7 мм-23,5 мм
(еквивалент на 35-мм филм: 26 мм-130 мм)
Преустановяване
F3,3 (W)-F5,9 (T)
при F-обхват
Цифрово
увеличение
Режим на статични изображения: 1,0X-5,0X
(Оптично увеличение х цифрово увеличение: 25,0X)
Дисплей
TTL авто фокус (Множество точки на АФ,
АФ в центъра, АФ с интелигентно разпознаване на
лице, АФ с откриване на лице, Интелигентен АФ с
докосване, АФ при снимане с едно докосване)
Широкоъгълен
(W)
Телескопичен (Т)
Авто фокус
(нормално)
80 см безкрайност
150 см безкрайност
Макро
5 см - 80 см
100 см - 150 см
Автоматично
макро
5 cм безкрайност
100 cм безкрайност
Скорост на затвора
• Интелигентен автоматичен: 1/8-1/2 000 сек.
• Програмиране: 1-1/2 000 сек.
• Нощна снимка: 16-1/2 000 сек. (AEB, Непрекъснато : 1/4-1/2 000 сек.)
Тип
TFT LCD
Експонация
Функции
3,0" (7,62 см), 288K(WQVGA)
Управление
AE програмиране
Измерване
Многоточково, Точково, Централно, Откриване на лице
Компенсация
±2EV (1/3 EV стъпка)
ISO еквивалент
Автоматично, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400,
ISO 800, ISO 1600, ISO 3200
Приложения 131
Спецификации на фотоапарата
Светкавица
Печат на датата
Режим
Автоматично, Червени очи, Чувствителност, Бавно
синхронизиране, Изкл., Коригиране на ефекта "червени очи"
Обхват
• Широкоъгълни: 0,2 м-3,2 м (ISO автоматично)
• Телескопични: 1,0 м-1,8 м (ISO автоматично)
Време за
презареждане
Приблизително 4 сек.
Изкл., Дата, Дата и час
Заснемане
• Режими: Интелигентен автоматичен*,
Намаляване на неустойчивостта
DUAL IS [Оптическо стабилизиране на изображението (OIS) + Цифрово
стабилизиране на изображението (DIS)]
Ефекти
Снимки
• Филтър на снимки (Интелигентен филтър):
Режим
Заснемане на
снимки
Режим Запис на
видеоклипове
(Нормален), Миниатюра, Портретен ефект,
Мек фокус, Стар филм, Точка полутон, Скица,
Рибешко око, Класически, Ретро, Маслена
рисунка, Мастилена рисунка, Анимация, Звезден
филтър, Мащабиращо снимане
• Настройка на изображението: Острота, Контраст,
Наситеност
Филтър на филми (Интелигентен филтър):
(Нормален), Миниатюра, Портретен ефект,
Точка полутон, Скица, Рибешко око, Класически,
Ретро, Ефект на палитра 1, Ефект на палитра 2,
Ефект на палитра 3, Ефект на палитра 4
Баланс на бялото
Автоматичен баланс на белия цвят, Дневна светлина, Облачно,
Флуоресцентна H, Флуоресцентна L, Волфрам, По избор
Приложения 132
Програмиране, Сцена*, 3D снимка, Панорама на
живо, Автоснимка, Картина в картина, Магически
кадър, Моята магическа рамка, Забавно лице,
Филтър на снимки, Портретен ефект, В преден
план, Фоново размазване, Нощна снимка,
Снимка отблизо, DUAL IS, Интелигентен портрет,
Снимане с автоматично мащабиране, Снимка с
таймер, Снимка с докосване, Ръков. за позиране
* Интелигентен автоматичен:
Макро, Макро текст, Портрет, Бяло, Пейзаж,
Действие, Статив, Нощ, Нощен портрет,
Фоново осветление, Портрет в контражур,
Синьо небе, Червено небе, Макро цвят,
Естествено зелено, Фойерверки
* Сцена: Пейзаж, Текст, Залез, Изгрев, Фоново
осветление, Плаж и сняг
• Задвижване: Еднократно, Непрекъснато,
Прихващане на движение, AEB
• Таймер: Изкл., 10 сек., 2 сек., Двойна
Спецификации на фотоапарата
• Режими: Видеоклип, Интелигентен филм*,
•
Видеоклипове
•
•
•
•
•
Портретен ефект, Филтър на филми
* Интелигентен филм:
Пейзаж, Синьо небе, Естествено зелено,
Червено небе
Формат: MP4(H.264)
(Максимално време на запис: 20 мин)
Размер: 1280 X 720 HQ, 1280 X 720, 640 X 480,
320 X 240
Скорост на кадрите: 30 кад./сек., 15 кад./сек.
Глас: Изкл. на зв., Жив звук вкл., Жив звук изкл.
OIS: Вкл., Изкл.
Редактиране на видеоклипове (вградено): Пауза
при запис
Видеоклипове
Съхранение
• Вътрешна памет: Приблизително 10 MB
• Външна памет (по избор):
Носител
Файлови
формати
Възпроизвеждане
• Тип: Единично изображение, Миниатюри, Мулти
Снимки
Редактиране: Заснемане на статични снимки,
Изрязване на време
слайдшоу с музика и ефекти, Видео клип,
Интелигентен албум*, Албум с теми
* Категория Интелигентен албум: Тип, Дата, Лице
• Редактиране: Преоразмеряване, Завъртане,
Настройка на изображението, Изрязване,
Интелигентен филтър
• Ефекти: Настройка на изображението
(Ретуширане на лицето, Яркост, Наситеност,
Контраст, Коригиране на ефекта "червени
очи", ACB), Интелигентен филтър (Нормален,
Миниатюра, Портретен ефект, Мек фокус,
Стар филм, Точка полутон, Скица, Рибешко
око, Класически, Ретро, Маслена рисунка,
Мастилена рисунка, Анимация, Звезден филтър,
Мащабиращо снимане), Storyboard Maker
Приложения 133
microSD карта (гарантирана до 2 GB),
microSDHC карта (гарантирана до 32 GB)
Възможно е капацитетът на вътрешната памет да
не отговаря на тези спецификации.
• DCF, EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
• Статично изображение: JPEG (DCF), MPO
• Видеоклип: MP4 (Video: MPEG-4.AVC/H.264,
Audio: AAC)
Спецификации на фотоапарата
Източник на захранване
За 1 GB microSD: Брой снимки
Размер на
изображението
Много добро
Добро
Нормално
4608 X 3456
105
206
303
4608 X 3072
117
230
337
Презареждаща
се батерия
Литиево-йонна батерия (BP70A, 700 mAh)
Тип на конектора
Micro USB (5-пинов)
В зависимост от държавата източникът на захранване може да е
различен.
4608 X 2592
140
275
406
3648 X 2736
166
323
469
Размери (Ш X В X Д)
2592 X 1944
319
607
858
92 x 56,2 x 18,3 мм (без издадените части)
1984 X 1488
522
954
1 336
Тегло
1920 X 1080
742
1 336
1 878
130 гр. (без батерия и карта с памет)
1024 X 768
1 582
2 505
3 006
Работна температура
ези стойности се измерват по стандартните
Т
принципи на Samsung и могат да се различават
в зависимост от условията на заснемане и
настройките на фотоапарата.
0-40 °C
Работна влажност
5-85 %
Интерфейс
Софтуер
Цифров изходен
конектор
USB 2.0
Аудио вход/изход
Вграден високоговорител (моно), Микрофон (моно)
Видео изход
• A/V: NTSC, PAL (избираем)
• HDMI 1.3: NTSC, PAL (избираем)
Правотоков
входен конектор
5V
Intelli-studio
Спецификациите могат да бъдат променени без предварително
известие с цел подобряване на работата.
Приложения 134
Речник
ACB (Автоматично балансиране на контраста)
Тази функция автоматично подобрява контраста на вашите
изображения, когато обектът е задно осветен или има голям
контраст между обекта и фона.
Композиция
Композицията във фотографията означава подредбата на
обектите в снимката. Обикновено правилото на третите води
до добра композиция.
AEB (Клин при автоматична експонация)
Тази функция автоматично улавя няколко изображения
при различни експонации, за да ви помогне на заснемете
правилно експонирано изображение.
DCF (Проектна норма за файловата система на фотоапарата)
Спецификация, която определя файловия формат и
файловата система за цифровите фотоапарати, създадени
от Japan Electronics and Information Technology Industries
Association (JEITA).
AF (Автофокус)
Система, която автоматично фокусира обектива на
фотоапарата върху обекта. Вашият фотоапарат използва
контраста, за да фокусира автоматично.
Бленда
Блендата контролира количеството светлина, което достига
сензора на фотоапарата.
Нестабилност на фотоапарата (замазване)
Ако фотоапаратът се движи, докато затвора е отворен, цялото
изображение може да изглежда замазано. Това се случва
по-често, когато скоростта на затвора е малка. Предотвратете
нестабилността на фотоапарата като повишите
чувствителността, използвате светкавицата или използвате
по-голяма скорост на затвора. Можете и да използвате
статив, функциите за цифрово или оптично стабилизиране на
изображението, за да стабилизирате фотоапарата.
Дълбочина на полето
Разстоянието между най-близката и най-далечната
точка, които могат да бъдат приемливо фокусиране в
една фотография. Дълбочината на полето е различна
за различните бленди на обектива и разстоянието на
фотоапарата от обекта. Изборът на по-малка бленда,
например, ще увеличи дълбочината на полето и ще замъгли
фона на една композиция.
Цифрово увеличение
Функция, която изкуствено увеличава степента на
мащабиране, налична с обектив с мащабиране (оптично
мащабиране). Когато използвате цифровото мащабиране,
качеството на изображението се влошава при засилване на
увеличението.
Приложения 135
Речник
DPOF (Отпечатване на снимка в желания формат)
Формат за записване на информация за печат, като избрани
изображения и брой копия, на карта с памет. DPOFсъвместимите принтери, понякога налични във фото-ателиета,
могат да прочетат информацията от картата за по-удобен
печат.
EV (Стойност на експонацията)
Всички комбинации от скоростта на затвора на камерата и
блендата на обектива, които водят до еднаква експонация.
Компенсация на стойността на експонация
Тази функция ви позволява бързо да регулирате стойността
на експонацията, измерена от фотоапарата, в ограничени
деления, за да подобрите експонацията на вашите снимки.
Задайте компенсацията на стойността на експонация като -1.0
EV, за да регулирате стойността с една стъпка по-тъмна и 1.0
EV с една стъпка по-светла.
Exif (Exchangeable Image File Format)
Спецификация, която определя формата на файла с
изображение за цифровите фотоапарати, създадени от Japan
Electronic Industries Development Association (JEIDA).
Светкавица
Скоростна светлина, която помага за създаването на
достатъчна експонация в условия на ниска осветеност.
Фокусно разстояние
Разстоянието от средата на обектива до фокусната му точка
(в милиметри). По-дългото фокусно разстояние води до
по-тесни зрителни ъгли, при което обектът се увеличава. Покъсото фокусно разстояние води до по-широки зрителни ъгли.
H.264/MPEG-4
Видео формат с високо компресиране, установен от
международните организации за стандарти ISO-IEC и ITU-T.
Кодекът може да предостави добро видео качество при ниска
скорост на предаване, разработен от Joint Video Team (JVT).
Сензор за изображение
Физическата част на цифровия фотоапарат, която съдържа
светлочувствителен елемент за всеки пиксел в изображението.
Всеки светлочувствителен елемент записва яркостта на светлината,
която го докосва по време на експонация. Най-често срещаните
видове сензори са CCD (Устройство със зарядна връзка) and CMOS
(Комплиментарен метало-оксиден полупроводник).
Експонация
Количеството светлина, което достига сензора на
фотоапарата. Експонацията се контролира от комбинация
от скоростта на затвора, стойността на блендата и ISO
чувствителността.
Приложения 136
Речник
ISO чувствителност
Чувствителността на фотоапарата към светлина на база
на еквивалента на скоростта на филма във фотоапаратите
с филм. При по-висока ISO чувствителност фотоапаратът
използва по-голяма скорост на затвора, което може да намали
замъгляването, причинено от нестабилността на фотоапарата
при слаба светлина. Въпреки това, изображенията с висока
чувствителност са по-податливи на изкривяване.
JPEG (Група на обединените фотографски експерти)
Метод със загуби за компресиране на цифрови изображения.
JPEG изображенията се компресират, за да се намали общия
им размер с минимално влошаване на резолюцията.
LCD (Дисплей на течни кристали)
Визуален дисплей, който често се употребява в
потребителската електроника. Този дисплей има нужда от
отделна задна подсветка, като CCFL или LED, за да изведе
цветове.
Макро
Тази функция ви позволява да заснемате снимки в близък план
на много малки обекти. Когато използвате макро функцията,
фотоапаратът може да поддържа остър фокус върху малки
обекти при размер, близък до действителния (1:1).
Измерване
Измерването се отнася за начина, по който фотоапаратът
измерва количеството светлина, за да зададе експонацията.
MJPEG (JPEG за движение)
Видео формат, който е компресиран като JPEG изображение.
MPO(Multi Picture Object)
MPO файлът записва няколко изображения в един файл.
Като използвате този тип файл, можете да гледате 3D
изображения, създадени с две изображения. Въпреки това
ще можете да ги видите само на устройства, които поддържат
MPO формат.
Изкривяване
Неправилно възприети пиксели в цифрово изображение,
които може да изглеждат като разместени, ярки пиксели.
Изкривяването обикновено се получава, когато снимките
се заснемат с висока чувствителност или когато
чувствителността се задава автоматично на тъмно място.
Оптично увеличение
Това е общо увеличение, което може да увеличи
изображенията с обектив и не влошава качеството на
изображенията.
Качество
Израз на степента на компресия, използвана в цифрово
изображение. Изображенията с по-високо качество имат
по-ниска степен на компресия, която обикновено води до поголям размер на файла.
Приложения 137
Речник
Разделителна способност
Броят пиксели в едно цифрово изображение. Изображенията
в висока разделителна способност съдържат повече
пиксели и обикновено показват повече детайли, отколкото
изображенията с малка разделителна способност.
Скорост на затвора
Скоростта на затвора означава количеството време, което
отнема отварянето и затварянето на затвора, и е важен
фактор в яркостта на една снимка, тъй като контролира
количеството светлина, което преминава през блендата,
преди да достигне сензора на изображение. Бързата скорост
на затвора позволява по-малко време за навлизане на
светлината и снимката става по=тъмна и по-лесно "замразява"
обектите в движение.
Портретен ефект
Намаляване на яркостта и наситеността на изображението в
периферията (външните ръбове) в сравнение с центъра на
изображението. Портретният ефект може да изтъкне обекти в
центъра на изображението.
Баланс на бялото (цветови баланс)
Регулиране на интензитета на цветовете (обикновено
първичните цветове червено, зелено и синьо) в
изображението. Целта на регулиране на баланса на бялото
или цветовия баланс, е правилната настройка на цветовете в
изображението.
Приложения 138
Правилно третиране на изделието след края на
експлоатационния му живот (Отпадъци, представляващи
електрическо и електронно оборудване)
(Важи за държавите на Европейския съюз и други европейски
държави със системи за разделно сметосъбиране)
Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности
илипечатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите
(например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива
да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече
експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите
видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки
това правило не излагате на опасност здравето на други хора
и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано
от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно
отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично
съобразно) използване на материалните ресурси. Домашните
потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото
са закупили изделието, или със съответната местна държавна
агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да
занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната
среда. Корпоративните потребители следва да се свържат с
доставчика си и да проверят условията на договора за покупка.
Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се
сместват с другите отпадъци на търговското предприятие.
Правилно изхвърляне на батериите в този продукт
(Приложимо в Европейския съюз и други европейски
държави със самостоятелни системи за връщане на
батерии)
Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката,
показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с
другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където
са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че
батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните
нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят
правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на
човешкото здраве или на околната среда.
За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за
многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте
батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте
посредством Вашата локална система за безплатно връщане на
батерии.
PlanetFirst онагледява отговорността на Samsung
Electronics по отношение на устойчивото развитие
и социалната отговорност чрез екологично
ориентиран бизнес и управленски инициативи.
Приложения 139
Индекс
А
Автоматично балансиране
на контраста (ACB)
В
Видео
възпроизвеждане 93
заснемане 46
Режим Възпроизвеждане 97
Режим на заснемане 74
Автопортрет 69
АФ допълнително
осветление
настройки 117
позиция 14
Коригиране на ефекта
червени очи 63
Откриване на лице 68
Откриване на мигане 70
Червени очи 63
Баланс на белия цвят 75
Батерия
зареждане 18
поставяне 17
предпазна мярка 125
Бутон за възпроизвеждане
15
Бутон на затвора 14, 16
Бутон на захранването 14
Бърз преглед 114
Икони
Начален екран 25
Режим Възпроизвеждане 87
Режим на заснемане 21
Заснемане на усмивка 69
Г
Защита на файлове 90
Гнездо за монтаж на статив
14
Звук при АФ 113
Звук при фокусиране 113
И
Допълнителни
принадлежности 13
Интелигентен автоматичен
режим 37
Интелигентен филтър
Режим Възпроизвеждане 96
Режим на заснемане 78
Изключване на фотоапарата
107
Измерване
З
Множество точки 75
Точково 75
Централно 75
Завъртане 95
Зареждане 18
Заснемане на портрети
Индикатор за АФ 117
Интелигентен албум 88
Д
Б
превъртане 22
Изтриване на файлове 90
Автопортрет 69
В преден план 51
Заснемане на усмивка 69
Интелигентно разпознаване
на лице 70
Изображение при
стартиране 95, 113
Използване на сензорния
екран
докосване 22
леко движение през екрана
22
Приложения 140
Интелигентно разпознаване
на лице 70
К
Карта с памет
поставяне 17
предпазна мярка 123
Качество на изображението
60
Индекс
Клин при автоматична
експонация (AEB) 77
Контраст
Режим Възпроизвеждане 96
Режим на заснемане 80
М
Макро 65
Мащабиране
бутон за мащабиране 14
използване на мащабиране
31
настройки на звука при
мащабиране 81
Миниатюри 88
Моята звезда
подреждане 87
регистриране 71
Н
Наситеност
Режим Възпроизвеждане 96
Режим на заснемане 80
Настройка на дата/час 115
Начален екран 25
Настройка на
изображението
Нулиране 117
Завъртане 98
Изрязване 97
контраст
О
Режим Възпроизвеждане 96
Режим Заснемане 80
наситеност
Режим Възпроизвеждане 96
Режим на заснемане 80
острота 80
червени очи 97
яркост
Режим Възпроизвеждане 96
Режим на заснемане 73
Настройки 112
АФ в центъра 67
Заснемане с едно докосване
67
Интелигентен АФ с
докосване 67
Множество точки на АФ 67
Опознаване на иконите 21
Острота 80
Откриване на лице 68
Настройки за език 115
Настройки за час 19, 115
Настройки за часови пояс
19, 115
Настройки звук 24
Област на фокусиране
Откриване на мигане 70
Отпечатване на снимка в
желания формат (DPOF) 99
Отпечатък 116
Натиснете затвора
наполовина 34
П
Начален бутон 15
Печат на снимки 109
Приложения 141
Поддръжка на фотоапарата
120
Показване на дата/час 113
Потребителски бутони 45
Почистване
корпус на фотоапарата 120
обектив 120
сензорен екран 120
Преглед на файлове
ефект на прелистване на
страници 89
интелигентен албум 88
миниатюри 89
Панорамни снимки 92
слайдшоу 92
телевизор 100
Прехвърляне на файлове
Mac 108
Windows 103
Прихващане на движение
77
Индекс
Р
Разделителна способност
Режим Възпроизвеждане 95
Режим на заснемане 59
Режим Моята магическа
рамка 53
Режим Нощ 41
Режим на 3D снимка 38
Режим Панорама на живо
39
Коригиране на ефекта
червени очи 63
Червени очи 63
Чувствителност 63
Режим на забавно лице 54
Режим Портретен ефект 57
Разделителна способност
на дисплея 114
Светлинен индикатор 15
Режим на интелигентен
портрет 50
Режим Програмиране 44
Свързване към компютър
Разопаковане 13
Режим на помощ 29
Разпознаване на движение
86
Режим на ръководство за
позиране 48
Редактиране на видео
файлове
заснемане 94
изрязване 94
Редактиране на снимки 95
Режим DUAL IS 43
Режим Снимка с докосване
43
Режим Сцена 41
Сензорен екран 15
Режим на самоснимачка 49
Режим Филтър за
видеоклипове 56
Сервизен център 128
Режим на серия снимки
Режим Филтър за снимки 55
Клин при автоматична
експонация 77
Непрекъснато 77
Прихващане на движение 77
Режим Възпроизвеждане 85
Режим на снимане
Автоматично мащабиране
48
Режим Интелигентен филм
47
Режим на снимка с таймер
42
Режим Картина в картина 50
Режим на спестяване на
енергия 114
Режим В преден план 51
Режим Магически кадър 53
Mac 108
Windows 103
Режим Фоново размазване
52
Ретуширане на лица
Режим Възпроизвеждане 97
Режим на заснемане 51
Слайдшоу 92
Снимка в близък план
макро 65
режим Близък план 42
Спецификации на
фотоапарата 131
Стойност на блендата 41
С
Създател на разкадровка
98
Светкавица
Съобщения за грешка 119
Автоматично 62
Бавна синхронизация 63
Изкл. 62
Приложения 142
Индекс
Т
Я
O
Таймер
Яркост
Oптическо стабилизиране
на изображението (OIS) 33
У
Яркост на дисплея 114
P
лампа на таймера 14
Уголемяване 91
Указателни линии 113
Ф
Форматиране 117
Ц
Цифрово увеличение 31
Ч
Червени очи
Режим Възпроизвеждане 97
Режим на заснемане 62
Режим Възпроизвеждане 96
Режим на заснемане 73
A
Anynet+ 114
A/V порт 14
H
HDMI размер 115
PictBridge 109
U
USB порт 14
3
3D телевизор 101, 102
I
Intelli-studio 105
Intelli увеличение 32
ISO чувствителност 64
Приложения 143
Прочетете гаранционните условия на закупения от вас продукт или посетете
уеб сайта ни http://www.samsung.com/, за да научите повече за следпродажбеното
ни обслужване или да отправите запитване.
Download PDF

advertising