Samsung | SAMSUNG L83T | Samsung L83T Наръчник за потребителя

àçëíêìäñàà áÄ ÖäëèãéÄíÄñàü
Å·„Ó‰‡ËÏ ‚Ë, ˜Â ËÁ·‡ıÚ ‰‡ Á‡ÍÛÔËÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú ̇ Samsung!
íÓ‚‡ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ò˙‰˙ʇ ËÌÙÓχˆËfl Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡,
‚Íβ˜ËÚÂÎÌÓ Ô‡‚ÂÌÂÚÓ Ì‡ ÒÌËÏÍË, ËÁÚ„ÎflÌÂÚÓ Ì‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl Ë
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÓÙÚÛÂÌÓÚÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ.
èÓ˜ÂÚÂÚ ‚ÌËχÚÂÎÌÓ ÚÓ‚‡ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó, ÔÂ‰Ë ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚‡¯Ëfl ÌÓ‚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú.
ÅöãÉÄêëäà
àÌÒÚÛ͈ËË
á‡ÔÓÁ̇‚‡ÌÂ Ò ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÚÓÁË ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú ‚ ÒΉÌËfl ‰.
ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ ‰‡È‚Â‡
Á‡ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡
èÂ‰Ë ‰‡ Ò‚˙ÊÂÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ Í˙Ï ÍÓÏÔ˛Ú˙
˜ÂÁ USB ͇·ÂÎ, ˘Â Úfl·‚‡ ‰‡ ̇ÒÚÓËÚ ‰‡È‚Â‡
Á‡ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡. àÌÒÚ‡ÎË‡ÈÚ ‰‡È‚Â‡ Á‡
ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡, Ò˙‰˙ʇ˘ Ò ‚ ÍÓÏÔ‡ÍÚ‰ËÒ͇ Ò˙Ò
ÒÓÙÚÛÂÌÓÚÓ ÔËÎÓÊÂÌË (ÒÚ. 100).
á‡ÒÌÂχÌ ̇ ÒÌËÏ͇
á‡ÒÌÂÏÂÚ ÒÌËÏ͇ (ÒÚ. 19).
ë‚˙Á‚‡Ì ̇ USB ͇·Â·
ë‚˙ÊÂÚ ÔËÎÓÊÂÌËfl USB ͇·ÂÎ Í˙Ï
USB ÔÓÚ‡ ̇ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl ÍÓÏÔ˛Ú˙ Ë Í˙Ï
USB ËÁıÓ‰‡ ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ (ÒÚ. 103).
èÓ‚Â͇ ̇ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ
̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡
èÓ‚ÂÂÚ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡. ÄÍÓ Â ËÁÍβ˜ÂÌÓ,
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡, Á‡ ‰‡
„Ó ‚Íβ˜ËÚÂ.
è„Ή ̇ [ëÏÂÌflÂÏ ‰ËÒÍ]
éÚ‚ÓÂÚÂ Windows Explorer Ë ÔÓÚ˙ÒÂÚÂ
Á‡ [ëÏÂÌflÂÏ ‰ËÒÍ] (ÒÚ. 103).
Å·„Ó‰‡ËÏ ‚Ë, ˜Â ËÁ·‡ıÚ ‰‡ Á‡ÍÛÔËÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú ̇ Samsung!
● èÂ‰Ë ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÚÓÁË ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú, Ô˙‚Ó ‚ÌËχÚÂÎÌÓ ÔÓ˜ÂÚÂÚÂ
˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ ÔÓÚ·ËÚÂÎfl.
● èË ËÁËÒÍ‚‡Ì ̇ „‡‡ÌˆËÓÌÌÓ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ, ‚ÁÂÏÂÚ Ò˙Ò Ò· ÒË
ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚ̇ڇ Ô˘Ë̇ Á‡ ÌÂËÁÔ‡‚ÌÓÒÚÚ‡ (͇ÚÓ Ì‡ÔËÏÂ
·‡ÚÂËflÚ‡, ͇Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ Ë ‰.), Á‡ ‰‡ „Ë Ô‰ÓÒÚ‡‚ËÚ ̇ ˆÂÌÚ˙‡ Á‡
„‡‡ÌˆËÓÌÌÓ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ.
● èÂ‰Ë ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡, ÔÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË ÚÓÈ ‡·ÓÚË Ô‡‚ËÎÌÓ
(̇ÔËÏÂ Á‡ Ô˙ÚÛ‚‡Ì ËÎË ‰Û„Ó ‚‡ÊÌÓ Ò˙·ËÚËÂ), Á‡ ‰‡ Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚÂ
‚ÂÌÚÛ‡ÎÌË ÔÓ·ÎÂÏË. Samsung Ì ÌÓÒË ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ ÔË Á‡„Û·Ë ËÎË
ÔÓ‚‰Ë, ÍÓËÚÓ Ò‡ Ô˘ËÌÂÌË ÓÚ ÌÂÔ‡‚ËÎÌÓ ·Ó‡‚ÂÌÂ Ò ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡.
● ë˙ı‡Ìfl‚‡ÈÚ ÚÓ‚‡ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ ÏflÒÚÓ.
● ë˙‰˙ʇÌËÂÚÓ Ë ËβÒÚ‡ˆËËÚ ‚ ÚÓ‚‡ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰‡Ú
ÔÓÏÂÌflÌË ·ÂÁ Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Û‚Â‰ÓÏfl‚‡Ì Á‡ ̇‰ÒÚÓÈ͇ ̇ ÙÛÌ͈ËËÚÂ
̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡.
Microsoft, Windows Ë ÂÏ·ÎÂχڇ ̇ Windows Ò‡ „ËÒÚË‡ÌË Ú˙„Ó‚ÒÍË
χÍË Ì‡ Microsoft Corporation ‚ ëÄô Ë/ËÎË ‚ ‰Û„Ë ÒÚ‡ÌË.
ÇÒ˘ÍË ËÏÂ̇ ̇ χÍË Ë ÔÓ‰ÛÍÚË ‚ ÚÓ‚‡ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ò‡ „ËÒÚË‡ÌË
Ú˙„Ó‚ÒÍË Ï‡ÍË Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚ ËÏ ÙËÏË.
■ ÄÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ˜ÂÚˆ Á‡ ͇ÚË, Á‡ ‰‡ ÍÓÔË‡Ú ÒÌËÏÍËÚ ÓÚ Í‡Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ
̇ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡, ÒÌËÏÍËÚ ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÓ‚‰flÚ. èË ÔÂı‚˙ÎflÌ ̇
Á‡ÒÌÂÚËÚÂ Ò ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ ÒÌËÏÍË Ì‡ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡, Ò ۂÂÂÚÂ, ˜Â ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
ÔËÎÓÊÂÌËfl USB ͇·ÂÎ Á‡ Ò‚˙Á‚‡Ì ̇ ‰‚ÂÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡. àχÈÚ Ô‰‚ˉ,
˜Â ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎflÚ Ì ÌÓÒË ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ Á‡ Á‡„Û·Ë ËÎË ÔÓ‚Â‰Ë Ì‡ ÒÌËÏÍË
ÓÚ Í‡Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ, ÍÓËÚÓ Ò‡ Ô˘ËÌÂÌË ÓÚ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ˜ÂÚˆ Á‡ ͇ÚË.
‖1‖
éÔ‡ÒÌÓÒÚ!
è‰ÛÔÂʉÂÌËÂ
íÂÍÒÚ˙Ú "éèÄëçéëí!" Ô‰ÛÔÂʉ‡‚‡ Á‡ ËÒÍÓ‚‡ ÒËÚÛ‡ˆËfl, ÍÓflÚÓ, ‡ÍÓ
Ì ·˙‰Â ÓÚÒÚ‡ÌÂ̇, ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ÒÏ˙Ú, ÒÂËÓÁÌË Ì‡‡Ìfl‚‡ÌËfl
ËÎË ÔÓ‚‰Ë.
íÂÍÒÚ˙Ú "èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ!" Ô‰ÛÔÂʉ‡‚‡ Á‡ ËÒÍÓ‚‡ ÒËÚÛ‡ˆËfl,
ÍÓflÚÓ, ‡ÍÓ Ì ·˙‰Â ÓÚÒÚ‡ÌÂ̇, ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ÒÏ˙Ú, ÒÂËÓÁÌË
̇‡Ìfl‚‡ÌËfl ËÎË ÔÓ‚‰Ë.
● ç Ò ÓÔËÚ‚‡ÈÚ ‰‡ ÏÓ‰ËÙˈË‡Ú ÚÓÁË ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú ÔÓ ÌË͇Í˙‚ ̇˜ËÌ. ÄÍÓ
„Ó Ì‡Ô‡‚ËÚÂ, ÏÓÊ ‰‡ Ô˘ËÌËÚ ÔÓʇ, ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË Û‰‡, ͇ÍÚÓ Ë ÚÂÊÍË
ÔÓ‚Â‰Ë Ì‡ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ ËÎË Ò· ÒË. íÂıÌ˘ÂÒÍËÚ Ô„ΉË, ÔÓ‰‰˙Ê͇ڇ Ë
ÔÓÔ‡‚ÍËÚ Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ËÁ‚˙¯‚‡Ú ÓÚ ‚‡¯Ëfl Ú˙„ӂˆ ËÎË ÓÚ ˆÂÌÚ˙‡ Á‡
Ó·ÒÎÛÊ‚‡Ì Á‡ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡ÚË Ì‡ Samsung.
● ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÚÓÁË ÔÓ‰ÛÍÚ ‚ ·ÎËÁÓÒÚ ‰Ó ÎÂÒÌÓÁ‡Ô‡ÎËÏË ËÎË ÂÍÒÔÎÓÁË‚ÌË
‚¢ÂÒÚ‚‡, Ú˙È Í‡ÚÓ ÚÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ËÒÍ ÓÚ ÂÍÒÔÎÓÁËfl.
● ç Á‡ÎË‚‡ÈÚÂ Ò Ú˜ÌÓÒÚ Ë Ì ÔÓÒÚ‡‚flÈÚ ‰Û„Ë Ô‰ÏÂÚË ‚˙‚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡.
àÁÍβ˜ÂÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡, ÒΉ ÍÓÂÚÓ ËÁ‚‡‰ÂÚ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëfl ͇·ÂÎ ÓÚ
ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡. ífl·‚‡ ‰‡ Ò ҂˙ÊÂÚÂ Ò ‚‡¯Ëfl Ú˙„ӂˆ ËÎË Ò ˆÂÌÚ˙‡ Á‡
Ó·ÒÎÛÊ‚‡Ì Á‡ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡ÚË Ì‡ Samsung.
ç ÔÓ‰˙Îʇ‚‡ÈÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡, Ú˙È Í‡ÚÓ ÚÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡
‰Ó‚‰ ‰Ó ÔÓʇ ËÎË ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË Û‰‡.
● ç ÔÓÒÚ‡‚flÈÚÂ Ë Ì ÔÛÒ͇ÈÚ ÏÂÚ‡ÎÌË ËÎË ÎÂÒÌÓÁ‡Ô‡ÎËÏË ‚˙̯ÌË Ô‰ÏÂÚË
‚ ÚÓ˜ÍËÚ ̇ ‰ÓÒÚ˙Ô Ì‡ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ (̇ÔËÏÂ, ‚ „ÌÂÁ‰ÓÚÓ Á‡ ͇Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ
ËÎË „ÌÂÁ‰ÓÚÓ Á‡ ·‡ÚÂËfl).
íÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ Ô˘ËÌË ÔÓʇ ËÎË ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË Û‰‡.
● ç ‰ÓÍÓÒ‚‡ÈÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ Ò ÏÓÍË ˙ˆÂ. íÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó
ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË Û‰‡.
● ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ҂ÂÚ͇‚ˈ‡Ú‡ ‚ Ôfl͇ ·ÎËÁÓÒÚ ‰Ó ıÓ‡ ËÎË ÊË‚ÓÚÌË.
èÓÒÚ‡‚flÌÂÚÓ Ì‡ Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡Ú‡ Ú‚˙‰Â ·ÎËÁÓ ‰Ó Ó˜ËÚ ̇ ÒÌËχÌËfl Ó·ÂÍÚ
ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó Û‚Âʉ‡Ì ̇ ÁÂÌËÂÚÓ.
● éÚ Ò˙Ó·‡ÊÂÌË Á‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ Ô‡ÁÂÚ ÚÓÁË ÔÓ‰ÛÍÚ Ë ‡ÍÒÂÒÓ‡ËÚ ÏÛ ‰‡Î˜
ÓÚ ‰Âˆ‡ ËÎË ÊË‚ÓÚÌË, Á‡ ‰‡ Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ ÌÂÊ·ÌË Ë̈ˉÂÌÚË, ̇ÔËÏÂ:
•èÓ„Î˙˘‡Ì ̇ ·‡ÚÂËfl ËÎË ‰Û„ χÎ˙Í ‡ÍÒÂÒÓ‡ ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡.
ÄÍÓ ‚˙ÁÌËÍÌ ÁÎÓÔÓÎÛ͇, ÌÂÁ‡·‡‚ÌÓ Ò ÍÓÌÒÛÎÚË‡ÈÚÂ Ò ÎÂ͇.
•àχ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÓÚ Ì‡‡Ìfl‚‡Ì ÓÚ ÔÓ‰‚ËÊÌËÚ ˜‡ÒÚË Ì‡ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡.
● ŇÚÂËflÚ‡ Ë ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú ÏÓÊ ‰‡ Ò Á‡„ÂflÚ ÔË ÔÓ-ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎ̇
ÛÔÓÚ·‡, ‡ ÚÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ÌÂËÁÔ‡‚ÌÓÒÚ Ì‡ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡.
ÄÍÓ ÚÓ‚‡ Ò ÒÎÛ˜Ë, Ì ‡·ÓÚÂÚÂ Ò ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ ‚ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌË ̇ ÌflÍÓÎÍÓ
ÏËÌÛÚË, Á‡ ‰‡ ÏÓÊ ÚÓÈ ‰‡ ËÁÒÚËÌÂ.
● ç ÓÒÚ‡‚flÈÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ ̇ ÏÂÒÚ‡ Ò ÏÌÓ„Ó ‚ËÒÓ͇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ͇ÚÓ
Á‡Ú‚ÓÂÌÓ Ô‚ÓÁÌÓ Ò‰ÒÚ‚Ó, ̇ ‰ËÂÍÚ̇ ÒÎ˙̘‚‡ Ò‚ÂÚÎË̇ ËÎË ‰Û„Ë
ÏÂÒÚ‡ Ò ‚ËÒÓÍË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌË ‡ÁÎËÍË. àÁ·„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ËÒÓÍË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË
ÏÓÊ ‰‡ Á‡Ò„Ì ‚˙Ú¯ÌËÚ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË Ì‡ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ Ë ‰‡ Ô˘ËÌË
ÔÓʇ.
● èË ÛÔÓÚ·‡, Ì ÔÓÍË‚‡ÈÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ ËÎË Á‡fl‰ÌÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó. í‡Í‡
ÍÓÔÛÒ˙Ú Ì‡ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ ÏÓÊ ‰‡ Ò ̇„ÓÂ˘Ë Ë ‰‡ Ò ËÁÍË‚Ë ËÎË ‰‡
Ô‰ËÁ‚Ë͇ ÔÓʇ. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ Ë ‡ÍÒÂÒÓ‡ËÚ ÏÛ Ò‡ÏÓ Ì‡
‰Ó·Â ÔÓ‚ÂÚÂÌË ÏÂÒÚ‡.
‖2‖
ÇÌËχÌËÂ!
íÂÍÒÚ˙Ú "ÇçàåÄçàÖ!" Ô‰ÛÔÂʉ‡‚‡ Á‡ ËÒÍÓ‚‡ ÒËÚÛ‡ˆËfl, ÍÓflÚÓ, ‡ÍÓ
Ì ·˙‰Â ÓÚÒÚ‡ÌÂ̇, ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó χÎÍË ËÎË „ÓÎÂÏË ÔÓ‚Â‰Ë ËÎË
̇‡Ìfl‚‡ÌËfl.
● àÁÚ˘‡ÌÂÚÓ, Ô„fl‚‡ÌÂÚÓ ËÎË ÔÓ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·‡ÚÂËfl ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó
ÔÓʇ, ̇‡Ìfl‚‡Ì ËÎË ÔÓ‚‰‡.
•àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ·‡ÚÂËfl, ÓÚ„Ó‚‡fl˘‡ ̇ ÒÔˆËÙË͇ˆËËÚ Á‡ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡.
•ç Ò˙‰ËÌfl‚‡ÈÚ ̇Í˙ÒÓ, Ì ̇„fl‚‡ÈÚÂ Ë Ì ËÁ·„‡ÈÚ ·‡ÚÂËflÚ‡ ̇ Ó„˙Ì.
•ç ÔÓÒÚ‡‚flÈÚ ·‡ÚÂËflÚ‡ Ò Ó·˙Ì‡Ú ÔÓÎflËÚÂÚ.
● àÁ‚‡Ê‰‡ÈÚ ·‡ÚÂËflÚ‡, ‡ÍÓ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú Ìflχ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÂÌ ÔÂËÓ‰ ÓÚ ‚ÂÏÂ. éÚ ·‡ÚÂËflÚ‡ ÏÓÊ ‰‡ ËÁÚ˜ ÍÓÓÁË‚ÂÌ
ÂÎÂÍÚÓÎËÚ Ë ÚÓ‚‡ ‰‡ ÔÓ‚Â‰Ë Ú‡ÈÌÓ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚËÚ ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡.
● ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ҂ÂÚ͇‚ˈ‡Ú‡, ‰Ó͇ÚÓ Â ‚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò ˙ˆÂ ËÎË Ô‰ÏÂÚË. çÂ
‰ÓÍÓÒ‚‡ÈÚ ҂ÂÚ͇‚ˈ‡Ú‡ ÒΉ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ.
åÓÊ ‰‡ Ô˘ËÌË ËÁ„‡flÌËfl.
● ÄÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÓÏÂÌÎË‚ÓÚÓÍÓ‚Ó Á‡fl‰ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, Ì ÔÂÏÂÒÚ‚‡ÈÚÂ
ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡, ‰Ó͇ÚÓ Â ‚Íβ˜ÂÌ ‚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ.
ëΉ ÛÔÓÚ·‡ ‚Ë̇„Ë ËÁÍβ˜‚‡ÈÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡, ÔÂ‰Ë ‰‡ ËÁ‚‡‰ËÚ ͇·Â·
ÓÚ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍËfl ÍÓÌÚ‡ÍÚ. ëΉ ÍÓÂÚÓ Ò ۂÂÂÚÂ, ˜Â ÔÂ‰Ë ÔÂÏÂÒÚ‚‡Ì ̇
ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ ‚Ò˘ÍË Í‡·ÂÎË Á‡ ‰Û„Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ò‡ ËÁ‚‡‰ÂÌË ÓÚ Ì„Ó. ÄÍÓ
Ì „Ó Ì‡Ô‡‚ËÚÂ, ÏÓÊ ‰‡ ÔÓ‚‰ËÚ ͇·ÂÎËÚÂ Ë ‰‡ Ô‰ËÁ‚Ë͇Ú ÔÓʇ ËÎË
ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË Û‰‡.
● ç ‰ÓÍÓÒ‚‡ÈÚ ӷÂÍÚË‚‡ ËÎË Í‡Ô‡Í‡ ̇ Ó·ÂÍÚË‚‡, Á‡ ‰‡ Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚÂ
Á‡ÒÌÂχÌÂÚÓ Ì‡ ‡ÁχÁ‡ÌË ÒÌËÏÍË Ë ‚ÂÓflÚÌË ÔÓ·ÎÂÏË Ò ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡.
● àÁ·fl„‚‡ÈÚ ‰‡ Á‡ÍË‚‡Ú ӷÂÍÚË‚‡ ËÎË Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡Ú‡ ÔË Ô‡‚ÂÌ ̇
ÒÌËÏÍË.
● ÄÍÓ ÓÒÚ‡‚ËÚ Í‰ËÚ̇ ͇Ú‡ ·ÎËÁÓ ‰Ó ͇Î˙Ù‡ Á‡ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡, ͇Ú‡Ú‡
ÏÓÊ ‰‡ Ò ‡Áχ„ÌËÚË. ç ÓÒÚ‡‚flÈÚ χ„ÌËÚÌË Í‡ÚË ·ÎËÁÓ ‰Ó ͇Î˙Ù‡.
ë˙‰˙ʇÌËÂ
èöêÇà ëíöèäà
007 ëËÒÚÂÏ̇ ÒıÂχ
008 à‰ÂÌÚËÙË͇ˆËfl ̇ ÙÛÌ͈ËËÚÂ
008
éÚÔ‰ Ë ÓÚ„ÓÂ
009
éÚÁ‡‰
010
éÚ‰ÓÎÛ
010
ÅÛÚÓÌ Ò 5 ÙÛÌ͈ËË
012 ë‚˙Á‚‡Ì Í˙Ï ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ
015 èÓÒÚ‡‚flÌ ̇ ͇Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ
016 àÌÒÚÛ͈ËË Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ͇Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ
áÄëçÖåÄçÖ
018 à̉Ë͇ÚÓ Á‡ LCD ÏÓÌËÚÓ‡
019 èÓÏfl̇ ̇ ÂÊËχ Á‡ Á‡ÒÌÂχÌÂ
019 ëÚ‡ÚË‡Ì ̇ ÂÊËχ Á‡ Á‡ÒÌÂχÌÂ
019
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌËfl ÂÊËÏ
020
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÂÊËχ Á‡ ÔÓ„‡ÏË‡ÌÂ
020
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ASR ÂÊËχ
021
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÂÊËχ Á‡ ‚ˉÂÓÍÎËÔ
021
á‡ÒÌÂχÌ ̇ ‚ˉÂÓÍÎËÔ ·ÂÁ Á‚ÛÍ
021
è‡ÛÁ‡ ÔË Á‡ÒÌÂχÌ ̇ ‚ˉÂÓÍÎËÔ
(èÓÒΉӂ‡ÚÂÎÌÓ Á‡ÒÌÂχÌÂ)
022
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÂÊËχ Á‡ ÒˆÂ̇
023 LJÊÌË Ì¢‡ ÔË Ô‡‚ÂÌÂÚÓ Ì‡ ÒÌËÏÍË
024 àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ·ÛÚÓÌËÚ Á‡ ̇ÒÚÓÈ‚‡Ì ̇
ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡
‖3‖
ë˙‰˙ʇÌËÂ
024
ÅÛÚÓÌ Á‡ ‚Íβ˜‚‡ÌÂ/ËÁÍβ˜‚‡ÌÂ
045
䇘ÂÒÚ‚Ó / ÒÍÓÓÒÚ Ì‡ ͇‰ËÚÂ
024
ÅÛÚÓÌ Ì‡ Á‡Ú‚Ó‡
046
àÁÏÂ‚‡ÌÂ
024
ÅÛÚÓÌ W / T Á‡ χ˘‡·Ë‡ÌÂ
046
ꇷÓÚÂÌ ÂÊËÏ
026
ê‡ÁÔÓÁ̇‚‡Ì ̇ ÎˈÂ
047
ISO
027
ÅÛÚÓÌ Á‡ ËÌÙÓχˆËfl / ̇„ÓÂ
048
Ň·ÌÒ Ì‡ ·ÂÎËfl ˆ‚flÚ
027
ÅÛÚÓÌ Á‡ ̇‰ÓÎÛ / χÍÓ
049
äÓÏÔÂÌÒË‡Ì ̇ ÂÍÒÔÓ̇ˆËflÚ‡
029
ìÒÚ‡ÌÓ‚fl‚‡Ì ̇ ÙÓÍÛÒ‡
049
Ň‚̇ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡ Á‡Ú‚Ó‡
029
ÅÛÚÓÌ Á‡ Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡ / ̇Îfl‚Ó
050
ëÚ‡·ËÎËÁ‡ÚÓ ̇ ͇‰ËÚ ̇ ‚ˉÂÓÍÎËÔ‡
031
ÅÛÚÓÌ Á‡ Ò‡ÏÓÒÌËχ˜Í‡ / ̇‰flÒÌÓ
033
ÅÛÚÓÌ ÏÂÌ˛ / OK
050 àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ LCD ÏÓÌËÚÓ‡ Á‡ ÔÓÏfl̇ ̇
̇ÒÚÓÈÍËÚ ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡
033
ÅÛÚÓÌ M (ÂÊËÏ)
051
éÒÚÓÚ‡
034
ÅÛÚÓÌ Ö (ÂÙÂÍÚË)
051
äÓÌÚ‡ÒÚ
035
ÅÛÚÓÌ Ö (ÂÙÂÍÚË) : ñ‚flÚ
051
íËÔ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÙÓÍÛÒË‡ÌÂ
036
ÅÛÚÓÌ Ö (ÂÙÂÍÚË) : ñ‚ÂÚÓ‚‡ χÒ͇
052
É·ÒÓ‚‡ ·ÂÎÂÊ͇
037
ÅÛÚÓÌ Ö (ÂÙÂÍÚË) : ç‡ÒËÚÂÌÓÒÚ
052
á‡ÔËÒ Ì‡ „·Ò
038
ÅÛÚÓÌ Ö (ÂÙÂÍÚË) : áÄÅÄÇãÖçàÖ
053
á‡ÔËÒ Ì‡ ‚ˉÂÓÍÎËÔ ·ÂÁ Á‚ÛÍ
053
êÂÊËÏ Ì‡ ÒˆÂ̇
038
êËÒÛÌ͇
040
è‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Á‡‰‡‰ÂÌË ‡ÏÍË Á‡
ÙÓÍÛÒË‡ÌÂ
041
äÓÏ·ËÌË‡ÌÓ ÒÌËχÌÂ
043
ê‡Ï͇ Á‡ ÒÌËÏ͇
044
‖4‖
ÅÛÚÓÌ Fn
ÇöáèêéàáÇÖÜÑÄçÖ
054 åÂÌ˛ Á‡ Á‚ÛÍ
054 á‚ÛÍ
054
ëË· ̇ Á‚Û͇
044
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ Fn
054
á‚ÛÍ ÔË ÒÚ‡ÚË‡ÌÂ
045
ê‡ÁÏÂ
054
á‚ÛÍ Ì‡ Á‡Ú‚Ó‡
ë˙‰˙ʇÌËÂ
055
á‚ÛÍÓ‚ Ò˄̇Î
063
îÛÌ͈Ëfl Á‡ ÔËı‚‡˘‡Ì ̇ ‚ˉÂÓÍÎËÔ
055
á‚ÛÍ ÔË Äî
063
îÛÌ͈Ëfl ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ Á‡ ËÁflÁ‚‡Ì ̇
͇‰Ë ÓÚ ‚ˉÂÓÍÎËÔ
055 åÂÌ˛ Á‡ ̇ÒÚÓÈ͇
056 åÂÌ˛ Á‡ ̇ÒÚÓÈ͇ 1
064
Ç˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ Á‡ÔËÒ‡Ì „·Ò
056
àÏ ̇ Ù‡ÈÎ
064
Ç˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ „·ÒÓ‚‡ ·ÂÎÂÊ͇
057
Öáàä
065 à̉Ë͇ÚÓ Á‡ LCD ÏÓÌËÚÓ‡
057
ç‡ÒÚÓÈ‚‡Ì ̇ ‰‡Ú‡ / ˜‡Ò / ÚËÔ ‰‡Ú‡
057
ë‚ÂÚÓ‚ÌÓ ‚ÂÏÂ
065 àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ·ÛÚÓÌËÚ Á‡ ̇ÒÚÓÈ‚‡Ì ̇
ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡
058
éÚÔ˜‡Ú‚‡Ì ̇ ‰‡Ú‡ ̇ Á‡ÒÌÂχÌÂ
058
üÍÓÒÚ Ì‡ LCD ÏÓÌËÚÓ‡
058
à̉Ë͇ÚÓ Á‡ Äî
058
àÁÓ·‡ÊÂÌË ÔË ÒÚ‡ÚË‡ÌÂ
059 åÂÌ˛ Á‡ ̇ÒÚÓÈ͇ 2
çÄëíêéâäÄ
059
Å˙Á Ô„Ή
059
Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ËÁÍβ˜‚‡ÌÂ
059
àÍÓÌÓÏËfl ̇ LCD ÏÓÌËÚÓ‡
060
àÁ·Ë‡Ì ÚËÔ ËÁıÓ‰ÂÌ ‚ˉÂÓÒ˄̇Î
061
îÓχÚË‡Ì ̇ Ô‡ÏÂÚ
061
àÌˈˇÎËÁË‡ÌÂ
062 ëÚ‡ÚË‡Ì ̇ ÂÊËχ Á‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ
062
Ç˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ ÒÚ‡Ú˘̇ ÒÌËÏ͇
062
Ç˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ ‚ˉÂÓÍÎËÔ
065
ÅÛÚÓ̇ Á‡ ÏËÌˇڲË / Û„ÓÎÂÏfl‚‡ÌÂ
067
ÅÛÚÓÌ Á‡ ËÌÙÓχˆËfl / ̇„ÓÂ
067
ÅÛÚÓÌ Á‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ Ë Ô‡ÛÁ‡ / ̇‰ÓÎÛ
068
ÅÛÚÓÌ Á‡ ̇Îfl‚Ó / ̇‰flÒÌÓ / ÏÂÌ˛ / OK
068
ÅÛÚÓ̇ Á‡ ÔËÌÚÂ
068
ÅÛÚÓÌ Á‡ ËÁÚË‚‡ÌÂ
069
ÅÛÚÓÌ Ö (ÂÙÂÍÚË) : èÂÓ‡ÁÏÂfl‚‡ÌÂ
070
ÅÛÚÓÌ Ö (ÂÙÂÍÚË) : ᇂ˙ڇ̠̇ ÒÌËÏ͇
070
ÅÛÚÓÌ Ö (ÂÙÂÍÚË) : ñ‚flÚ
071
ÅÛÚÓÌ Ö (ÂÙÂÍÚË) : ëÔˆˇÎÂÌ ˆ‚flÚ
071
072
ñ‚ÂÚÓ‚Ë ÙËÎÚ˙
ñ‚ÂÚÓ‚‡ χÒ͇
073
ÅÛÚÓÌ Ö (ÂÙÂÍÚË) : ꉇÍÚË‡Ì ̇ ÒÌËÏ͇
073
èÂχı‚‡Ì ̇ ÂÙÂÍÚ‡ "˜Â‚ÂÌË Ó˜Ë"
073
äÓÌÚÓΠ̇ flÍÓÒÚÚ‡
073
äÓÌÚÓΠ̇ ÍÓÌÚ‡ÒÚ‡
074
äÓÌÚÓΠ̇ ̇ÒËÚÂÌÓÒÚÚ‡
‖5‖
Contents
089
PictBridge: àÁ·Ó ̇ ÒÌËÏÍË
075 ÅÛÚÓÌ Ö (ÂÙÂÍÚË) : ᇷ‡‚ÎÂÌËÂ
090
PictBridge: ç‡ÒÚÓÈ͇ Á‡ Ô˜‡Ú
075
êËÒÛÌ͇
090
PictBridge: çÛÎË‡ÌÂ
076
è‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Á‡‰‡‰ÂÌË ‡ÏÍË Á‡
ÙÓÍÛÒË‡ÌÂ
091 LJÊÌË ·ÂÎÂÊÍË
092 à̉Ë͇ÚÓ Á‡ Ô‰ÛÔÂʉÂÌËÂ
077
äÓÏ·ËÌË‡Ì‡ ÒÌËÏ͇
093 èÂ‰Ë ‰‡ Ò ҂˙ÊÂÚ Ò˙Ò ÒÂ‚ËÁÂÌ ˆÂÌÚ˙
079
ê‡Ï͇ Á‡ ÒÌËÏ͇
095 ëÔˆËÙË͇ˆËË
080
ÖÚËÍÂÚ
074
ÖÙÂÍÚ Ì‡ Á˙ÌÂÌÓÒÚ
080 ç‡ÒÚÓÈ‚‡Ì ̇ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ Á‡
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ˜ÂÁ LCD ÏÓÌËÚÓ‡
082
082
ëÚ‡ÚË‡Ì ̇ Ò·ȉ¯ÓÛ
082
àÁ·Ë‡Ì ̇ ÒÌËÏÍË
083
äÓÌÙË„ÛË‡Ì ̇ ÂÙÂÍÚËÚ Á‡
Ò·ȉ¯ÓÛÚÓ:
083
ᇉ‡‚‡Ì ̇ ËÌÚÂ‚‡Î Á‡
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ:
083
ç‡ÒÚÓÈ͇ B.G.M
084
Ç˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ
084
É·ÒÓ‚‡ ·ÂÎÂÊ͇
084
àÁÚË‚‡Ì ̇ ÒÌËÏÍË
085
ᇢËÚ‡ ̇ ÒÌËÏÍËÚÂ
085
DPOF
087
088
‖6‖
ëÚ‡ÚË‡Ì ̇ Ò·ȉ¯ÓÛ
äÓÔË‡Ì ‚ ͇Ú‡
PictBridge
ëéîíìÖê
098 ÅÂÎÂÊÍË Á‡ ÒÓÙÚÛÂ‡
098 ëËÒÚÂÏÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËfl
099 ᇠÒÓÙÚÛÂ‡
100 ç‡ÒÚÓÈ‚‡Ì ̇ ÒÓÙÚÛÂ‡
102 ëÚ‡ÚË‡Ì ̇ ÂÊËχ Á‡ ÍÓÏÔ˛Ú˙
105 èÂχı‚‡Ì ̇ ÒÏÂÌflÂÏËfl ‰ËÒÍ
106 ç‡ÒÚÓÈ‚‡Ì ̇ USB ‰‡È‚Â‡ Á‡ MAC
106 àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ USB ‰‡È‚Â‡ Á‡ MAC
106 èÂχı‚‡Ì ̇ USB ‰‡È‚Â‡ Á‡ Windows
98SE
107 Samsung Master
110 óÂÒÚÓ Á‡‰‡‚‡ÌË ‚˙ÔÓÒË
ëËÒÚÂÏ̇ ÒıÂχ
èÂ‰Ë ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÚÓÁË ÔÓ‰ÛÍÚ, ÔÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË ‡ÁÔÓ·„‡ÚÂ Ò Ô‡‚ËÎÌÓÚÓ Ò˙‰˙ʇÌË ‚ ÍÛÚËflÚ‡. ë˙‰˙ʇÌËÂÚÓ ‚ ÍÛÚËflÚ‡ ÏÓÊ ‰‡ ‚‡Ë‡ ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Ú˙„Ó‚ÒÍËfl „ËÓÌ. ᇠÁ‡ÍÛÔÛ‚‡Ì ̇ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡Ì Ò ҂˙ÊÂÚÂ Ò Ì‡È-·ÎËÁÍËfl Ú˙„ӂˆ ̇ Samsung ËÎË Ò ˆÂÌÚ˙ Á‡
Ó·ÒÎÛÊ‚‡Ì ̇ Samsung.
< ÇÍβ˜ÂÌË ÂÎÂÏÂÌÚË >
ä‡Î˙Ù Á‡
ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡
ê˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Á‡ ÔÓÚ·ËÚÂÎfl,
„‡‡ÌˆËfl ̇ ÔÓ‰ÛÍÚ‡
ë˙‚ÏÂÒÚËÏ Ò PictBridge
ÔËÌÚÂ (‚Ê. ÒÚ. 85)
Ç˙Á͇ Á‡
ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡
äÓÏÔ‡ÍÚ‰ËÒÍ Ò˙Ò
ÒÓÙÚÛÂ‡ (‚Ê. ÒÚ. 99)
äÓÏÔ˛Ú˙
(‚Ê. ÒÚ. 103)
ë˙‚ÏÂÒÚËÏ Ò PictBridge
ÔËÌÚÂ (‚Ê. ÒÚ. 88)
SD/SDHC/MMC ͇Ú‡ Ò
Ô‡ÏÂÚ (‚Ê. ÒÚ. 15)
䇷ÂÎ Á‡ ‡Û‰ËÓ-‚ˉÂÓ
èÓÏÂÌÎË‚ÓÚÓÍÓ‚ ‡‰‡ÔÚÂ (SAC-45) /
USB ͇·ÂÎ (SUC-C2)
ÄÍÛÏÛ·ÚÓ̇ ·‡ÚÂËfl
(SLB-0837B)
Ç˙̯ÂÌ ÏÓÌËÚÓ
(‚Ê. ÒÚ. 60)
‖7‖
à‰ÂÌÚËÙË͇ˆËfl ̇ ÙÛÌ͈ËËÚÂ
éÚÔ‰ Ë ÓÚ„ÓÂ
ÅÛÚÓÌ Ì‡ Á‡Ú‚Ó‡
ÅÛÚÓÌ Á‡
‚Íβ˜‚‡ÌÂ/ËÁÍβ˜‚‡ÌÂ
ÅÛÚÓÌ Á‡ ‡ÁÔÓÁ̇‚‡Ì ̇ ÎˈÂ
ë‚ÂÚ͇‚ˈ‡
à̉Ë͇ÚÓ Á‡ Ò‡ÏÓÒÌËχ˜Í‡Ú‡
/ Äî
ÇËÒÓÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎ
åËÍÓÙÓÌ
é·ÂÍÚË‚
‖8‖
à‰ÂÌÚËÙË͇ˆËfl ̇ ÙÛÌ͈ËËÚÂ
éÚÁ‡‰
à̉Ë͇ÚÓ Á‡ Ò˙ÒÚÓflÌËÂÚÓ Ì‡ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡
ÅÛÚÓÌ T Á‡ χ˘‡·Ë‡ÌÂ
(ˆËÙÓ‚Ó Ï‡˘‡·Ë‡ÌÂ)
ÅÛÚÓÌ W Á‡ χ˘‡·Ë‡ÌÂ
(ÏËÌˇڲË)
ÅÛÚÓÌ M (ÂÊËÏ)
LCD ÏÓÌËÚÓ
ëÍÓ·‡ Á‡ ‚˙Á͇ ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡
ÅÛÚÓÌ Ö (ÂÙÂÍÚË)
ÅÛÚÓÌ Ò 5 ÙÛÌ͈ËË
ÅÛÚÓÌ Fn / Á‡ ËÁÚË‚‡ÌÂ
êÂÊËÏ Á‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì /
·ÛÚÓÌ Á‡ ÔËÌÚÂ
‖9‖
à‰ÂÌÚËÙË͇ˆËfl ̇ ÙÛÌ͈ËËÚÂ
éÚ‰ÓÎÛ
ÅÛÚÓÌ Ò 5 ÙÛÌ͈ËË
èÓÒÚ‡‚͇ Á‡ ·‡ÚÂËfl
ÉÌÂÁ‰Ó Á‡ ͇Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ
ÅÛÚÓÌ Á‡ ËÌÙÓχˆËfl / ̇„ÓÂ
ÅÛÚÓÌ ÏÂÌ˛/OK
ÉÌÂÁ‰Ó Á‡ ·‡ÚÂËfl
ä‡Ô‡Í ̇ „ÌÂÁ‰ÓÚÓ Á‡ ·‡ÚÂËfl
àÁıÓ‰ Á‡ USB / ‡Û‰ËÓ-‚ˉÂÓ
ÉÌÂÁ‰Ó Á‡ ÒÚ‡ÚË‚
※ ᇠ‰‡ ÓÚ‚ÓËÚ ͇ԇ͇ ̇ „ÌÂÁ‰ÓÚÓ Á‡ ·‡ÚÂËfl, ÔÎ˙ÁÌÂÚ „Ó ‚ ÔÓ͇Á‡Ì‡Ú‡ ÔÓ„Ó ÔÓÒÓ͇.
‖10‖
ÅÛÚÓÌ Á‡
Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡ /
̇Îfl‚Ó
ÅÛÚÓÌ Á‡
Ò‡ÏÓÒÌËχ˜Í‡ /
̇‰flÒÌÓ
ÅÛÚÓÌ Á‡ ̇‰ÓÎÛ / χÍÓ
ÅÛÚÓÌ Á‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ Ë Ô‡ÛÁ‡
à‰ÂÌÚËÙË͇ˆËfl ̇ ÙÛÌ͈ËËÚÂ
■ à̉Ë͇ÚÓ Á‡ Ò‡ÏÓÒÌËχ˜Í‡Ú‡
àÍÓ̇
ë˙ÒÚÓflÌËÂ
åË„‡
åË„‡
åË„‡
åË„‡
éÔËÒ‡ÌËÂ
- èÂÁ Ô˙‚ËÚ 7 ÒÂÍÛÌ‰Ë Ë̉Ë͇ÚÓ˙Ú ÏË„‡ ÔÂÁ
ËÌÚÂ‚‡ÎË ÓÚ 1 ÒÂÍÛ̉‡.
- èÂÁ ÔÓÒΉÌËÚ 3 ÒÂÍÛÌ‰Ë Ë̉Ë͇ÚÓ˙Ú ÏË„‡ ÔÓ·˙ÁÓ, ÔÂÁ ËÌÚÂ‚‡ÎË ÓÚ 0,25 ÒÂÍÛ̉Ë.
ᇠ2 ÒÂÍÛÌ‰Ë Ë̉Ë͇ÚÓ˙Ú ÏË„‡ ÔÓ-·˙ÁÓ, ÔÂÁ
ËÌÚÂ‚‡ÎË ÓÚ 0,25 ÒÂÍÛ̉Ë.
ëÌËÏ͇ڇ ˘Â ·˙‰Â Á‡ÒÌÂÚ‡ ÒΉ ÓÍÓÎÓ 10 ÒÂÍÛ̉Ë, ‡ 2
ÒÂÍÛÌ‰Ë ÔÓ-Í˙ÒÌÓ ˘Â ·˙‰Â ̇Ô‡‚Â̇ ‚ÚÓ‡ ÒÌËÏ͇.
ëΉ ̇ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ ̇ Á‡Ú‚Ó‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ
˘Â Ò Á‡ÒÌÂÏ ÒÔÓ‰ ‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡.
■ àÍÓ̇ ̇ ÂÊËÏ: ‚Ê. ÒÚ. 19 Á‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎ̇ ËÌÙÓχˆËfl ÓÚÌÓÒÌÓ
̇ÒÚÓÈ͇ڇ Á‡ ÂÊËÏ Ì‡ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡.
PÂÊËÏ
Auto
SHOOTING
ë˙ÒÚÓflÌËÂ
á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ
ëΉ Á‡ÒÌÂχÌ ̇
ÒÌËÏ͇
äÓ„‡ÚÓ USB ͇·ÂÎ˙Ú Â
Ò‚˙Á‡Ì Í˙Ï ÍÓÏÔ˛Ú˙
èÂı‚˙ÎflÌ ̇ ‰‡ÌÌË Ì‡ ÍÓÏÔ˛Ú˙
éÔËÒ‡ÌËÂ
à̉Ë͇ÚÓ˙Ú Ò ‚Íβ˜‚‡ Ë ËÁÍβ˜‚‡ ÔË
„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Ì‡ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ ‰‡ ̇Ô‡‚Ë ÒÌËÏ͇
à̉Ë͇ÚÓ˙Ú ÏË„‡, ‰Ó͇ÚÓ Ò Á‡ÔËÒ‚‡Ú ‰‡ÌÌËÚÂ
̇ ÒÌËÏ͇ڇ, ÒΉ ÍÓÂÚÓ Ò ËÁÍβ˜‚‡ ÔË
„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Ì‡ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ ‰‡ ̇Ô‡‚Ë ÒÌËÏ͇
à̉Ë͇ÚÓ˙Ú Ò‚ÂÚË (LCD ÏÓÌËÚÓ˙Ú ˘Â ÒÂ
ËÁÍβ˜Ë ÒΉ ËÌˈˇÎËÁË‡Ì ̇ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ)
à̉Ë͇ÚÓ˙Ú ÏË„‡ (LCD ÏÓÌËÚÓ˙Ú Ò ËÁÍβ˜‚‡)
Movie
(Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ) (èÓ„‡ÏË‡ÌÂ)
Night
ASR
(ÇˉÂÓÍÎËÔ)
Portrait Children Landscape Close-up
Text
Sunset
(çÓ˘) (èÓÚÂÚ) (ш‡) (èÂÈÁ‡Ê) (ÅÎËÁ˙Í Ô·Ì) (íÂÍÒÚ) (á‡ÎÂÁ)
SCENE
■ à̉Ë͇ÚÓ Á‡ Ò˙ÒÚÓflÌËÂÚÓ Ì‡ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡
Program
Dawn
Back
Fire
Beach
Self-
light
works
&Snow
shot
Food
Cafe
(àÁ„‚) (îÓÌÓ‚Ó (îÓÈÂ (èÎ‡Ê Ë (ë‡ÏÓÒÌ (ï‡Ì‡) (ä‡ÙÂ)
ÓÒ‚ÂÚfl‚‡ÌÂ) ‚ÂÍË)
ÒÌfl„)
Ëχ˜Í‡)
äÓ„‡ÚÓ USB ͇·ÂÎ˙Ú Â
à̉Ë͇ÚÓ˙Ú Ì ҂ÂÚË
Ò‚˙Á‡Ì Í˙Ï ÔËÌÚÂ
äÓ„‡ÚÓ ÔËÌÚÂ˙Ú Ô˜‡Ú‡ à̉Ë͇ÚÓ˙Ú ÏË„‡
à̉Ë͇ÚÓ˙Ú Ò ‚Íβ˜‚‡ (ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú ÙÓÍÛÒË‡ Ó·ÂÍÚ‡)
äÓ„‡ÚÓ Ò ‡ÍÚË‚Ë‡
‡‚ÚÓχÚ˘ÌËflÚ ÙÓÍÛÒ
à̉Ë͇ÚÓ˙Ú ÏË„‡ (ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú Ì ÙÓÍÛÒË‡ Ó·ÂÍÚ‡)
‖11‖
ë‚˙Á‚‡Ì Í˙Ï ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ‡ÍÛÏÛ·ÚÓ̇ڇ ·‡ÚÂËfl SLB-0837(B), ÔËÎÓÊÂ̇ Í˙Ï
ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡. ì‚ÂÂÚ ÒÂ, ˜Â Úfl  Á‡‰Â̇, ÔÂ‰Ë ‰‡ Á‡ÔÓ˜ÌÂÚ ‰‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡.
■ ëÔˆËÙË͇ˆËË Ì‡ ‡ÍÛÏÛ·ÚÓ̇ ·‡ÚÂËfl SLB-0837(B)
åÓ‰ÂÎ
íËÔ
ä‡Ô‡ˆËÚÂÚ
ç‡ÔÂÊÂÌËÂ
SLB-0837(B)
ãËÚË‚Ó-ÈÓÌ̇
800mAh
3,7 ‚ÓÎÚ‡
ÇÂÏ Á‡ Á‡Âʉ‡ÌÂ
(ÔË ËÁÍβ˜ÂÌ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú)
èË·ÎËÁËÚÂÎÌÓ 150 ÏËÌ.
■ ÅÓÈ ÒÌËÏÍË Ë ÊË‚ÓÚ Ì‡ ·‡ÚÂËflÚ‡ : ÔË ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ·‡ÚÂËfl
SLB-0837(B)
ëÚ‡Ú˘̇
ÒÌËÏ͇
‖12‖
ÜË‚ÓÚ Ì‡ ·‡ÚÂËflÚ‡ /
·ÓÈ ÒÌËÏÍË
ìÒÎÓ‚Ëfl
èË·ÎËÁËÚÂÎÌÓ
100 ÏËÌ. /
ÔË·ÎËÁËÚÂÎÌÓ
200 ÒÌËÏÍË
èË ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ̇Ô˙ÎÌÓ Á‡‰Â̇ ·‡ÚÂËfl,
‚ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÌ ÂÊËÏ, 8 Ï„‡ÔËÍÒ· ‡ÁÏÂ
̇ ÒÌËÏÍËÚÂ, ‰Ó·Ó Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ ÒÌËÏÍËÚÂ,
ËÌÚÂ‚‡Î ÏÂÊ‰Û ÒÌËχÌËflÚ‡: 30 ÒÂÍ. èÓÏfl̇
̇ ÔÓÁˈËflÚ‡ ̇ χ˘‡·Ë‡Ì ÏÂÊ‰Û ¯ËÓÍÓ- Ë
ÚÂÎÂχ˘‡·Ë‡Ì ÒΉ ‚ÒflÍÓ Á‡ÒÌÂχÌÂ.
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡Ú‡ ÔË ‚ÒflÍÓ ‚ÚÓÓ
Á‡ÒÌÂχÌÂ. àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ ‚
ÔÓ‰˙ÎÊÂÌË ̇ 5 ÏËÌÛÚË Ë ËÁÍβ˜‚‡Ì ̇
Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ Á‡ 1 ÏËÌÛÚ‡.
ÜË‚ÓÚ Ì‡ ·‡ÚÂËflÚ‡ /
·ÓÈ ÒÌËÏÍË
ÇˉÂÓÍÎËÔ
èË·ÎËÁËÚÂÎÌÓ
75 ÏËÌ.
ìÒÎÓ‚Ëfl
èË ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ̇Ô˙ÎÌÓ Á‡‰Â̇
·‡ÚÂËfl
ê‡ÁÏÂ ̇ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ : 640 ı 480
ëÍÓÓÒÚ Ì‡ ͇‰ËÚ : 30 ͇‰./ÒÂÍ.
※ íÂÁË ˆËÙË Ò‡ Ò˙Ó·‡ÁÂÌË Ò˙Ò Òڇ̉‡ÚÌËÚ ÛÒÎÓ‚Ëfl ̇ Samsung Ë Ò
ÛÒÎÓ‚ËflÚ‡ ̇ ÒÌËχÌÂ, ͇ÚÓ ÏÓÊ ‰‡ ‚‡Ë‡Ú ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Ì‡˜Ë̇ ̇
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ÓÚ ÔÓÚ·ËÚÂÎfl.
LJÊ̇ ËÌÙÓχˆËfl ÓÚÌÓÒÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·‡ÚÂËflÚ‡.
● àÁÍβ˜‚‡ÈÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡, ÍÓ„‡ÚÓ ÚÓÈ Ì Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡.
● àÁ‚‡Ê‰‡ÈÚ ·‡ÚÂËflÚ‡, ‡ÍÓ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú Ìflχ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÂÌ ÔÂËÓ‰ ÓÚ ‚ÂÏÂ. ŇÚÂËËÚ ÏÓÊÂ Ò ‚ÂÏÂÚÓ ‰‡
Ò ËÁÚÓ˘flÚ, ͇ÍÚÓ Ë ‰‡ Ò ‡ÁÚÂ͇Ú, ‡ÍÓ ·˙‰‡Ú Ò˙ı‡Ìfl‚‡ÌË ‚˙ÚÂ
‚ Ò‡ÏËfl ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú.
● çËÒÍËÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË (ÔÓ‰ 0°C) ÏÓÊ ‰‡ ÔÓ‚ÎËflflÚ Ì‡
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ ̇ ·‡ÚÂËflÚ‡, ÍÓÂÚÓ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó
̇χÎfl‚‡Ì ̇ ÌÂÈÌËfl ÊË‚ÓÚ.
● ŇÚÂËËÚ ӷËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ò ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚fl‚‡Ú ÔË ÌÓχÎÌË
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË.
● îÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú ÏÓÊ ‰‡ Ò Á‡ÚÓÔÎË ÔË ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎ̇ ÛÔÓÚ·‡.
íÓ‚‡  ‡·ÒÓβÚÌÓ ÌÓχÎÌÓ.
ë‚˙Á‚‡Ì Í˙Ï ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ
åÓÊÂÚ ‰‡ Á‡Âʉ‡Ú ‡ÍÛÏÛ·ÚÓ̇ڇ ·‡ÚÂËfl SLB-0837(B), ͇ÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡fl‰ÌÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó SAC-45 KIT, ÍÓÂÚÓ Ò Ò˙‰˙ʇ ‚
ÔÓÏÂÌÎË‚ÓÚÓÍÓ‚Ëfl ‡‰‡ÔÚÂ (SAC-45) Ë USB ͇·Â· (SUC-C2). èË
ÍÓÏ·ËÌË‡Ì ̇ SAC-45 Ë SUC-C2 ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ͇ÚÓ
ÔÓÏÂÌÎË‚ÓÚÓÍÓ‚ ͇·ÂÎ.
● àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÔÓÏÂÌÎË‚ÓÚÓÍÓ‚ ͇·ÂÎ
: Ò‚˙ÊÂÚ ÔÓÏÂÌÎË‚ÓÚÓÍÓ‚Ëfl ‡‰‡ÔÚÂ Í˙Ï
USB ͇·Â·. åÓÊ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ ͇ÚÓ
Á‡ı‡Ì‚‡˘ ͇·ÂÎ.
LJÊ̇ ËÌÙÓχˆËfl ÓÚÌÓÒÌÓ ÛÔÓÚ·‡Ú‡ ̇ USB ͇·Â·.
● àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ USB ͇·ÂÎ (SUC-C2) Ò Ô‡‚ËÎÌË ÒÔˆËÙË͇ˆËË.
● ÄÍÓ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú Â Ò‚˙Á‡Ì Í˙Ï ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ ˜ÂÁ USB
ÍÓ̈ÂÌÚ‡ÚÓ: Ò‚˙ÊÂÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ ‰ËÂÍÚÌÓ Í˙Ï ÍÓÏÔ˛Ú˙‡.
● ÄÍÓ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú Ë ‰Û„Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË Í˙Ï
ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ ‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ: ÔÂχıÌÂÚ ‰Û„ËÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
● ÄÍÓ USB ͇·ÂÎ˙Ú Â Ò‚˙Á‡Ì Í˙Ï ‰‡‰ÂÌ ÔÓÚ ÓÚÔ‰ ̇ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡:
ÔÂχıÌÂÚ ͇·Â· Ë Ò‚˙ÊÂÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ Í˙Ï ÔÓÚ ÓÚÁ‡‰ ̇
ÍÓÏÔ˛Ú˙‡.
● ÄÍÓ USB ÔÓÚ˙Ú Ì‡ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ Ì ÓÚ„Ó‚‡fl ̇ Òڇ̉‡Ú‡ Á‡
ËÁıӉ̇ ÏÓ˘ÌÓÒÚ (5 ‚ÓÎÚ‡, 50 mA), ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú ÏÓÊ ‰‡ Ì ÒÂ
Á‡‰Ë.
● àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ USB ͇·ÂÎ
: àÁÍβ˜ÂÚ ÔÓÏÂÌÎË‚ÓÚÓÍÓ‚Ëfl ‡‰‡ÔÚÂ
(SAC-45).
ë ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇ USB ͇·Â· ÏÓÊÂÚ ‰‡
ËÁÚ„ÎflÚ Ò˙ı‡ÌÂÌË ÒÌËÏÍË Ì‡ ÍÓÏÔ˛Ú˙
(ÒÚ. 103) ËÎË ‰‡ Á‡Âʉ‡Ú ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡.
‖13‖
ë‚˙Á‚‡Ì Í˙Ï ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ
■ á‡Âʉ‡Ì ̇ ‡ÍÛÏÛ·ÚÓ̇ڇ ·‡ÚÂËfl (SLB-0837B)
■ à̉Ë͇ÚÓ Á‡ Á‡Âʉ‡Ì ̇ ÔÓÏÂÌÎË‚ÓÚÓÍÓ‚Ëfl ‡‰‡ÔÚÂ
à̉Ë͇ÚÓ Á‡ Á‡Âʉ‡ÌÂ
á‡Âʉ‡ ÒÂ
à̉Ë͇ÚÓ Á‡
Á‡Âʉ‡ÌÂ
● èÂ‰Ë ‰‡ ‚Íβ˜ËÚ ͇·ÂÎ ËÎË ÔÓÏÂÌÎË‚ÓÚÓÍÓ‚ ‡‰‡ÔÚÂ,
ÔÓ‚Âfl‚‡ÈÚ ÔÓÒÓÍËÚ ÏÛ Ë Ì „Ó ÔÓÒÚ‡‚flÈÚ Ò˙Ò ÒË·. í‡Í‡
͇·ÂÎ˙Ú ËÎË ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÓ‚‰Ë.
● ÄÍÓ Ë̉Ë͇ÚÓ˙Ú Á‡ Á‡Âʉ‡Ì ̇ ÔÓÏÂÌÎË‚ÓÚÓÍÓ‚ÓÚÓ Á‡fl‰ÌÓ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ì ҂ÂÚÌ ËÎË Ì Á‡ÔӘ̠‰‡ ÏË„‡ ÒΉ ÔÓÒÚ‡‚flÌ ̇
‡ÍÛÏÛ·ÚÓ̇ڇ ·‡ÚÂËfl, ÔÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË Úfl  ÔÓÒÚ‡‚Â̇
Ô‡‚ËÎÌÓ.
● ÄÍÓ Á‡Âʉ‡Ú ·‡ÚÂËflÚ‡ ÔË ‚Íβ˜ÂÌ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú, Úfl Ìflχ ‰‡ ÒÂ
Á‡Â‰Ë Ì‡Ô˙ÎÌÓ. àÁÍβ˜‚‡ÈÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ ÔË Á‡Âʉ‡Ì ̇
·‡ÚÂËflÚ‡.
‖14‖
óÂ‚ÂÌËflÚ Ë̉Ë͇ÚÓ Ò‚ÂÚË
á‡Âʉ‡ÌÂÚÓ Â Á‡‚˙¯ÂÌÓ
áÂÎÂÌËflÚ Ë̉Ë͇ÚÓ Ò‚ÂÚË
É¯͇ ÔË Á‡Âʉ‡ÌÂ
óÂ‚ÂÌËflÚ Ë̉Ë͇ÚÓ  ËÁÍβ˜ÂÌ ËÎË ÏË„‡
ê‡ÁÂʉ‡Ì (ÔË ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇
ÔÓÏÂÌÎË‚ÓÚÓÍÓ‚Ëfl ‡‰‡ÔÚÂ)
é‡ÌÊ‚ËflÚ Ë̉Ë͇ÚÓ Ò‚ÂÚË
- ÄÍÓ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ ̇Ô˙ÎÌÓ ËÁÚÓ˘Â̇ ·‡ÚÂËfl ‚˙‚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡, Á‡ ‰‡ fl Á‡‰ËÚÂ,
Ì ‚Íβ˜‚‡ÈÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ ‚ ÚÓÁË ÏÓÏÂÌÚ. íÓÈ ÏÓÊ ‰‡ Ì Ò ‚Íβ˜Ë
ÔÓ‡‰Ë ÌËÒÍËfl ͇ԇˆËÚÂÚ Ì‡ ·‡ÚÂËflÚ‡. á‡Âʉ‡ÈÚ ·‡ÚÂËflÚ‡ ‚ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌËÂ
̇ ÔÓÌ 10 ÏËÌÛÚË, ÔÂ‰Ë ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡.
- ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ҂ÂÚ͇‚ˈ‡Ú‡ Ú‚˙‰Â ˜ÂÒÚÓ Ë Ì Á‡ÒÌÂχÈÚ ‚ˉÂÓÍÎËÔÓ‚Â,
‡ÍÓ ÒÚ ÔÓÒÚ‡‚ËÎË Ì‡Ô˙ÎÌÓ ËÁÚÓ˘Â̇ ·‡ÚÂËfl, Á‡Âʉ‡Ì‡ Á‡ Í‡ÚÍÓ ‚ÂÏÂ.
ÑÓË ‡ÍÓ Â ÔÓÒÚ‡‚ÂÌÓ Á‡fl‰ÌÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú ÏÓÊ ‰‡ Â
ËÁÍβ˜ÂÌ, Ú˙È Í‡ÚÓ ‡ÍÛÏÛ·ÚÓ̇ڇ ·‡ÚÂËfl ÓÚÌÓ‚Ó Â ËÁÚÓ˘Â̇.
ë‚˙Á‚‡Ì Í˙Ï ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ
èÓÒÚ‡‚flÌ ̇ ͇Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ
èÓÒÚ‡‚ÂÚ ·‡ÚÂËflÚ‡, ͇ÍÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ
èÓÒÚ‡‚ÂÚ ͇Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ, ͇ÍÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ.
- ÄÍÓ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú Ì Ò ‚Íβ˜Ë ÒΉ
ÔÓÒÚ‡‚flÌ ̇ ·‡ÚÂËflÚ‡, ÔÓ‚ÂÂÚÂ
‰‡ÎË ÔÓÎflËÚÂÚ˙Ú È Â ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ
Ô‡‚ËÎÌÓ (+/-).
- ç ̇ÚËÒ͇ÈÚ ÒËÎÌÓ Í‡Ô‡Í‡ ̇
„ÌÂÁ‰ÓÚÓ Á‡ ·‡ÚÂËË, ÍÓ„‡ÚÓ ÚÓÈ Â
ÓÚ‚ÓÂÌ. í‡Í‡ ÏÓÊ ‰‡ „Ó ÔÓ‚‰ËÚÂ.
- èÂ‰Ë ‰‡ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ ͇Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ,
ËÁÍβ˜ÂÚ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡.
- èÓÒÚ‡‚ÂÚ Ô‰̇ڇ ˜‡ÒÚ Ì‡ ͇Ú‡Ú‡ Ò
Ô‡ÏÂÚ Í˙Ï Ô‰̇ڇ ˜‡ÒÚ Ì‡
ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ (Ó·ÂÍÚË‚‡) Ë ˘ËÙÚÓ‚ÂÚÂ
̇ ͇Ú‡Ú‡ Í˙Ï Á‡‰Ì‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ (LCD ÏÓÌËÚÓ‡).
- ç ÔÓÒÚ‡‚flÈÚ ͇Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ Ó·˙̇ڇ. ÄÍÓ Ì‡Ô‡‚ËÚ ÚÓ‚‡, ÏÓÊ ‰‡
ÔÓ‚‰ËÚ „ÌÂÁ‰ÓÚÓ Á‡ ͇Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ.
■ ç‡ LCD ÏÓÌËÚÓ‡ Ò ÔÓ͇Á‚‡Ú 4 ‡Á΢ÌË Ë̉Ë͇ÚÓ‡ Á‡ Ò˙ÒÚÓflÌËÂÚÓ
̇ ·‡ÚÂËflÚ‡.
à̉Ë͇ÚÓ
̇ ·‡ÚÂËflÚ‡
ë˙ÒÚÓflÌËÂ
̇ ·‡ÚÂËflÚ‡
ŇÚÂËflÚ‡ Â
̇Ô˙ÎÌÓ
Á‡‰Â̇
çËÒ˙Í Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ
̇ ·‡ÚÂËflÚ‡
(ÔÓ‰„ÓÚ‚ÂÚ ÒÂ
‰‡ fl ÔÂÁ‡‰ËÚÂ
ËÎË ‰‡ ÔÓÒÚ‡‚ËÚÂ
ÂÁÂ‚̇
·‡ÚÂËfl)
çËÒ˙Í Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ
̇ ·‡ÚÂËflÚ‡
(ÔÓ‰„ÓÚ‚ÂÚ Ò ‰‡
fl ÔÂÁ‡‰ËÚÂ
ËÎË ‰‡ ÔÓÒÚ‡‚ËÚÂ
ÂÁÂ‚̇
·‡ÚÂËfl)
çËÒ˙Í Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ
̇ ·‡ÚÂËflÚ‡
(ÔÓ‰„ÓÚ‚ÂÚ ÒÂ
‰‡ fl ÔÂÁ‡‰ËÚÂ
ËÎË ‰‡ ÔÓÒÚ‡‚ËÚÂ
ÂÁÂ‚̇
·‡ÚÂËfl)
‖15‖
àÌÒÚÛ͈ËË Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ͇Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ
● îÓχÚË‡ÈÚ ͇Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ (‚Ê. ÒÚ. 61), ‡ÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÌÓ‚‡ ڇ͇‚‡ Á‡
Ô˙‚Ë Ô˙Ú, ‡ÍÓ Í‡Ú‡Ú‡ Ò˙‰˙ʇ ‰‡ÌÌË, ÍÓËÚÓ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú Ì ÏÓÊ ‰‡
‡ÁÔÓÁ̇Â, ËÎË ‡ÍÓ Ò˙‰˙ʇ ÒÌËÏÍË, ̇Ô‡‚ÂÌË Ò ‰Û„ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú.
● èË ‚ÒflÍÓ ÔÓÒÚ‡‚flÌ ËÎË ÔÂχı‚‡Ì ̇ ͇Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ, ËÁÍβ˜‚‡ÈÚÂ
Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡.
● åÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ͇Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ ÏÓÊ ‰‡ ̇χÎË
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ È. ÄÍÓ ÚÓ‚‡ Ò ÒÎÛ˜Ë, Úfl·‚‡ ‰‡ Á‡ÍÛÔËÚ ÌÓ‚‡ ͇Ú‡ Ò
Ô‡ÏÂÚ. àÁÌÓÒ‚‡ÌÂÚÓ Ë Ò˜ÛÔ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ͇Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ Ì Ò ÔÓÍË‚‡ ÓÚ
„‡‡ÌˆËflÚ‡ ̇ Samsung.
● ä‡Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ Â ÔˆËÁÌÓ ÂÎÂÍÚÓÌÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
ç ӄ˙‚‡ÈÚÂ, ËÁÔÛÒ͇ÈÚÂ Ë Ì ۉflÈÚ ͇Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ.
● ç Ò˙ı‡Ìfl‚‡ÈÚ ͇Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ Ì‡ ÏÂÒÚ‡ Ò˙Ò ÒËÎÌÓ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ ËÎË
χ„ÌËÚÌÓ ÔÓΠ(̇ÔËÏÂ, ·ÎËÁÓ ‰Ó ÒËÎÌË ‚ËÒÓÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎË ËÎË
ÚÂ΂ËÁËÓÌÌË ÔËÂÏÌˈË).
● ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ Ë Ì Ò˙ı‡Ìfl‚‡ÈÚ ̇ ÏÂÒÚ‡ Ò „ÓÎÂÏË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌË
Í‡ÈÌÓÒÚË.
● ç Á‡Ï˙Òfl‚‡ÈÚÂ Ë Ì ÏÓÍÂÚ ͇Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ. ÄÍÓ ÚÓ‚‡ Ò ÒÎÛ˜Ë,
ÔÓ˜ËÒÚÂÚ fl Ò ÏÂ͇ Í˙Ô‡.
● è‡ÁÂÚ ͇Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ ‚ ͇Î˙Ù‡ È, ÍÓ„‡ÚÓ Ì fl ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ.
● èË ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎ̇ ÛÔÓÚ·‡ ÏÓÊ ‰‡ Á‡·ÂÎÂÊËÚÂ, ˜Â ͇Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ Ò Â
Á‡ÚÓÔÎË·. íÓ‚‡  ‡·ÒÓβÚÌÓ ÌÓχÎÌÓ.
● ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ͇Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ, ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡ Ò ‰Û„ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú. ᇠ‰‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ͇Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ Ò ÚÓÁË ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú, ÙÓχÚË‡ÈÚ fl Ò Ì„Ó.
● ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ͇Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ, ÙÓχÚË‡Ì‡ Ò ‰Û„ ˆËÙÓ‚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú ËÎË
˜ÂÚˆ ̇ ͇ÚË Ò Ô‡ÏÂÚ.
‖16‖
● á‡ÔËÒ‡ÌËÚ ‚ ͇Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ ‰‡ÌÌË ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÓ‚‰flÚ ‚ ÒΉÌËÚÂ
ÒËÚÛ‡ˆËË:
- äÓ„‡ÚÓ Í‡Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ Â ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡ ÌÂÔ‡‚ËÎÌÓ.
- ÄÍÓ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ Â ËÁÍβ˜ÂÌÓ ËÎË Í‡Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ Â ÔÂχı̇ڇ ÔË
ÒÌËχÌÂ, ËÁÚË‚‡Ì (ÙÓχÚË‡ÌÂ) ËÎË ˜ÂÚÂÌÂ.
● Samsung Ì ÌÓÒË ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ Á‡ Á‡„Û·‡ ̇ ‰‡ÌÌË.
● ᇠÔÂÔÓ˙˜‚‡Ì  ‰‡ ‡ıË‚Ë‡Ú ‚‡ÊÌËÚ ‰‡ÌÌË Ì‡ ‰Û„ ÌÓÒËÚÂÎ
(̇ÔËÏÂ, ̇ ‰ËÒÍÂÚ‡, Ú‚˙‰ ‰ËÒÍ, ÍÓÏÔ‡ÍÚ‰ËÒÍ Ë ‰.).
● ÄÍÓ Ì‡Î˘̇ڇ Ô‡ÏÂÚ Â Ì‰ÓÒÚ‡Ú˙˜Ì‡:
˘Â Ò ÔÓ͇Ê Ò˙Ó·˘ÂÌË [Memory Full!] Ë ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú Ìflχ ‰‡ ÏÓÊ ‰‡
‡·ÓÚË. ᇠÓÔÚËÏËÁË‡Ì ̇ ̇΢̇ڇ Ô‡ÏÂÚ ‚˙‚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ ÒÏÂÌÂÚÂ
͇Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ ËÎË ËÁÚËÈÚ ÌÂÌÛÊÌËÚ ÒÌËÏÍË, Á‡ÔËÒ‡ÌË Ì‡ ͇Ú‡Ú‡.
● ç ÔÂχı‚‡ÈÚ ͇Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ, ÍÓ„‡ÚÓ Ë̉Ë͇ÚÓ˙Ú Á‡
Ò˙ÒÚÓflÌË ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ ÏË„‡, Ú˙È Í‡ÚÓ ÚÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ ÔÓ‚‰Ë
‰‡ÌÌËÚ ‚ ͇Ú‡Ú‡.
àÌÒÚÛ͈ËË Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ͇Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ
îÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú ÏÓÊ ‰‡ ‡·ÓÚË Ò˙Ò SD/SDHC Ë MMC ͇ÚË Ò Ô‡ÏÂÚ.
èË ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ MMC ͇Ú‡ Ò 256 åÅ Ô‡ÏÂÚ, Û͇Á‡ÌËflÚ Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ Ì‡
ÒÌËχÌ ˘Â ·˙‰Â ͇ÍÚÓ ÒΉ‚‡. íÂÁË ˆËÙË Ò‡ ÔË·ÎËÁËÚÂÎÌË, Ú˙È Í‡ÚÓ
͇ԇˆËÚÂÚ˙Ú Ì‡ ÒÌËÏÍËÚ ÏÓÊ ‰‡ ‚‡Ë‡ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‡Á΢ÌË
Ù‡ÍÚÓË (͇ÚÓ Ì‡ÔËÏÂ Ó·ÂÍÚ‡ ̇ ÒÌËχÌÂ Ë ÚËÔ‡ ̇ ͇Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ).
ôËÙÚӂ ̇ ͇Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ
è‚Íβ˜‚‡ÚÂÎ Á‡
Á‡˘ËÚ‡ ÒÂ˘Û Á‡ÔËÒ
ê‡ÁÏÂ ̇
Á‡ÒÌÂÚËÚÂ
ÒÌËÏÍË
ÖÚËÍÂÚ
[SD (Secure Digital) ͇Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ]
SD/SDHC ͇Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ ‡ÁÔÓ·„‡ Ò Ô‚Íβ˜‚‡ÚÂÎ Á‡ Á‡˘ËÚ‡ ÓÚ Á‡ÔËÒ‚‡ÌÂ,
ÍÓÈÚÓ Ô‰ԇÁ‚‡ Ù‡ÈÎÓ‚ÂÚ ̇ ÒÌËÏÍËÚ ÓÚ ËÁÚË‚‡Ì ËÎË ÙÓχÚË‡ÌÂ. ÄÍÓ
ÔÎ˙ÁÌÂÚ Ô‚Íβ˜‚‡ÚÂÎfl ̇È-‰ÓÎÛ Ì‡ SD ͇Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ, ‰‡ÌÌËÚ ‚ ÌÂfl ˘Â
·˙‰‡Ú Á‡˘ËÚÂÌË. ÄÍÓ ÔÎ˙ÁÌÂÚ Ô‚Íβ˜‚‡ÚÂÎfl ̇È-„Ó ̇ SD ͇Ú‡Ú‡ Ò
Ô‡ÏÂÚ, Á‡˘ËÚ‡Ú‡ ̇ ‰‡ÌÌËÚ ‚ ÌÂfl ˘Â ·˙‰Â ÓÚÏÂÌÂ̇.
èÎ˙ÁÌÂÚ Ô‚Íβ˜‚‡ÚÂÎfl ̇È-„Ó ̇ SD ͇Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ, ÔÂ‰Ë ‰‡ ̇Ô‡‚ËÚÂ
ÒÌËÏ͇.
ëÚ‡Ú˘̇
ÒÌËÏ͇
*
ÇˉÂÓÍÎËÔ
Super Fine Fine Normal
30FPS
20FPS
15FPS
(åÌÓ„Ó
(å‡Î˙Í) (çÓχÎÂÌ) (30 Í/ÒÂÍ.) (20 Í/ÒÂÍ.) (15 Í/ÒÂÍ.)
χÎ˙Í)
57
103
180
-
-
-
68
115
206
-
-
-
84
134
233
-
-
-
93
158
271
-
-
-
172
265
425
-
-
-
558
663
742
-
-
-
-
-
-
-
éÍÓÎÓ 6'57" éÍÓÎÓ 8'44"
-
-
-
-
éÍÓÎÓ 9'20" éÍÓÎÓ 11'5"
-
-
-
éÍÓÎÓ 11'07" éÍÓÎÓ 14'10" éÍÓÎÓ 17'52"
-
-
-
éÍÓÎÓ 21'07" éÍÓÎÓ 27'25" éÍÓÎÓ 37'18"
※ ÇÂÏÂÚÓ Á‡ Á‡ÒÌÂχÌ ‚‡Ë‡ ÒÔÓ‰ χ˘‡·Ë‡ÌÂÚÓ.
ÅÛÚÓÌËÚ Á‡ χ˘‡·Ë‡Ì ̇ ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔË Á‡ÒÌÂχÌ ̇
‚ˉÂÓÍÎËÔ.
‖17‖
à̉Ë͇ÚÓ Á‡ LCD ÏÓÌËÚÓ‡
■ LCD ÏÓÌËÚÓ˙Ú ÔÓ͇Á‚‡ ËÌÙÓχˆËfl Á‡ ÙÛÌ͈ËËÚ Á‡ ÒÌËχÌ Ë
ËÁ·‡ÌËÚ ̇ÒÚÓÈÍË.
①
⑳
⑲
çÂ.
éÔËÒ‡ÌËÂ
7
äÓÌÚ‡ÒÚ
àÍÓÌË
ëÚ‡Ìˈ‡
ÒÚ.51
8
éÒÚÓÚ‡ /ÏËÍÓÙÓÌ àÁÍÎ.
ÒÚ.51/53
9
ê‡Ï͇ Á‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÙÓÍÛÒË‡ÌÂ
ÒÚ.19/51
10
è‰ÛÔÂʉÂÌË ÔË ÚÂÔÚÂÌ ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡
11
чڇ /˜‡Ò
ÒÚ.23
②
⑱
③
⑰
④
⑯
⑤
⑮
13
Ň·ÌÒ Ì‡ ·ÂÎËfl ˆ‚flÚ
ÒÚ.48
⑭
14
ISO
ÒÚ.47
⑥
⑦
⑬
⑧
⑫
⑨
⑩
⑪
[ëÌËÏ͇ Ë Ô˙ÎÌÓ Ò˙ÒÚÓflÌËÂ]
çÂ.
éÔËÒ‡ÌËÂ
1
êÂÊËÏ Ì‡ Á‡ÒÌÂχÌÂ
ÒÚ.11
2
ñ‚flÚ / ̇Òˢ‡ÌÂ
ÒÚ.35/37
3
ê‡ÁÔÓÁ̇‚‡Ì ̇ ÎˈÂ
ÒÚ.26
4
ë‚ÂÚ͇‚ˈ‡
ÒÚ.29
5
ë‡ÏÓÒÌËχ˜Í‡
6
å‡ÍÓ
‖18‖
àÍÓÌË
12
15
ÒÚ.31
ÒÚ.27
·‡‚̇ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡ Á‡Ú‚Ó‡
/ LT
ꇷÓÚÂÌ ÂÊËÏ
ÒÚ.57
ÒÚ.49
ÒÚ.46/50
/ÒÚ‡·ËÎËÁ‡ÚÓ
16
àÁÏÂ‚‡ÌÂ
17
䇘ÂÒÚ‚Ó Ì‡ ÒÌËÏÍËÚÂ/ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡ ͇‰ËÚÂ
ÒÚ.45
18
ê‡ÁÏÂ ̇ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ
ÒÚ.45
19
ŇÚÂËfl
ÒÚ.15
ëÚ‡Ìˈ‡
MF
äÓÏÔÂÌÒ‡ˆËfl ̇ ÂÍÒÔÓ̇ˆËflÚ‡/
2007/06/01 01:00 PM
20
21
22
23
ÒÚ.46
çË‚Ó Ì‡ ÓÔÚ˘ÌÓ /ˆËÙÓ‚Ó Ï‡˘‡·Ë‡Ì /
ÒÚ.24
ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ˆËÙÓ‚Ó Ï‡˘‡·Ë‡ÌÂ
É·ÒÓ‚‡ ·ÂÎÂÊ͇
ÅÓÈ ÓÒÚ‡‚‡˘Ë ÒÌËÏÍË
/ÓÒÚ‡‚‡˘Ó ‚ÂÏÂ
àÍÓ̇ ̇ ͇Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ /
‚˙Ú¯̇ Ô‡ÏÂÚ
ÒÚ.52
6/00:00:00
ÒÚ.17
-
èÓÏfl̇ ̇ ÂÊËχ Á‡ Á‡ÒÌÂχÌÂ
ëÚ‡ÚË‡Ì ̇ ÂÊËχ Á‡ Á‡ÒÌÂχÌÂ
åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ Ê·ÌËfl ‡·ÓÚÂÌ ÂÊËÏ, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓ̇ M
(ÂÊËÏ), ̇ÏË‡˘ Ò ÓÚÁ‡‰ ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡. ç‡Î˘ÌËÚ ҇ ÒΉÌËÚÂ
ÂÊËÏË: Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ, èÓ„‡ÏË‡ÌÂ, ÇˉÂÓÍÎËÔ, ASR, ëˆÂ̇ (çÓ˘,
èÓÚÂÚ, èÂÈÁ‡Ê, ш‡, ÅÎËÁ˙Í Ô·Ì, íÂÍÒÚ, á‡ÎÂÁ, àÁ„‚, îÓÌÓ‚Ó
ÓÒ‚ÂÚfl‚‡ÌÂ, îÓÈÂ‚ÂÍË, èÎ‡Ê Ë ÒÌfl„, ë‡ÏÓÒÌËχ˜Í‡, ï‡Ì‡, ä‡ÙÂ).
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌËfl ÂÊËÏ
■ àÁ·Ó ̇ ÂÊËχ ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡
1. èÓÒÚ‡‚ÂÚ ·‡ÚÂËflÚ‡ (ÒÚ. 15).
2. èÓÒÚ‡‚ÂÚ ͇Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ (ÒÚ. 15). í˙È Í‡ÚÓ ÚÓÁË ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú
‡ÁÔÓ·„‡ Ò 19 åÅ ‚˙Ú¯̇ Ô‡ÏÂÚ, Ì  ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÔÓÒÚ‡‚flÚ ͇Ú‡
Ò Ô‡ÏÂÚ. ÄÍÓ Ì  ÔÓÒÚ‡‚Â̇ ͇Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ, ÒÌËÏÍËÚ ˘Â Ò Ò˙ı‡Ìfl‚‡Ú
‚˙‚ ‚˙Ú¯̇ڇ Ô‡ÏÂÚ. ÄÍÓ Í‡Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ Â ÔÓÒÚ‡‚Â̇, ÒÌËÏÍËÚ ˘Â ÒÂ
Ò˙ı‡Ìfl‚‡Ú ̇ ÌÂfl.
3. á‡Ú‚ÓÂÚ ͇ԇ͇ ̇ „ÌÂÁ‰ÓÚÓ Á‡ ·‡ÚÂËfl.
4. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ‚Íβ˜‚‡ÌÂ/ËÁÍβ˜‚‡ÌÂ,
Á‡ ‰‡ ‚Íβ˜ËÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡.
5. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ M Ë ÏÂÌ˛ÚÓ Á‡ ËÁ·Ó ̇
AUTO
ÏÂÌ˛ÚÓ Á‡ Á‡ÒÌÂχÌ ˘Â Ò ÔÓfl‚Ë.
6. àÁ·ÂÂÚ Ê·̇ڇ ‡Ï͇, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
·ÛÚÓÌËÚ Á‡ ̇Îfl‚Ó/̇‰flÒÌÓ, ÒΉ ÍÓÂÚÓ
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ OK.
SCENE
ÅÛÚÓÌ Á‡ ̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ: ÔÂÏÂÒÚ‚‡Ì ̇
[åÂÌ˛ Á‡ ËÁ·Ó ̇ ÂÊËÏ]
ÍÛÒÓ‡ ÏÂʉÛ
ÂÊËχ ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ Á‡
ÒÌËχÌÂ Ë ÚÓÁË Ì‡ ÏÂÌ˛ÚÓ Á‡ ÒˆÂ̇, ͇ÍÚÓ Ë
ÂÊËχ Á‡ ÒˆÂ̇.
ÅÛÚÓÌ Á‡ ̇Îfl‚Ó/̇‰flÒÌÓ: ÔÂÏÂÒÚ‚‡Ì ̇ ÍÛÒÓ‡ ÏÂÊ‰Û ‚Ò˘ÍË
ÂÊËÏË.
7. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ OK Ë ÂÊËÏ˙Ú Á‡ Á‡ÒÌÂχÌ ˘Â Ò ËÁ·ÂÂ.
àÁ·ÂÂÚ ÚÓÁË ÂÊËÏ Á‡ ·˙ÁÓ Ë ÎÂÒÌÓ Ô‡‚ÂÌ ̇ ÒÌËÏÍË Ò ÏËÌËχÎÌÓ
‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ò ÔÓÚ·ËÚÂÎfl.
1. àÁ·ÂÂÚ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌËfl ÂÊËÏ, ͇ÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓ̇ M (ÂÊËÏ) (ÒÚ. 33).
2. ç‡ÒÓ˜ÂÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ Í˙Ï Ê·ÌËfl Ó·ÂÍÚ Á‡
ÒÌËχÌÂ, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú LCD ÏÓÌËÚÓ‡ Á‡
Ô„Ή ̇ ÚÓ‚‡ Í‡Í ˘Â ËÁ„ÎÂʉ‡ ÒÌËÏ͇ڇ.
3. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ̇ Á‡Ú‚Ó‡, Á‡ ‰‡ Á‡ÒÌÂÏÂÚÂ
ÒÌËÏ͇ڇ.
● ÄÍÓ ‡Ï͇ڇ Á‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÙÓÍÛÒË‡Ì Òڇ̠˜Â‚Â̇, ÍÓ„‡ÚÓ
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ̇ Á‡Ú‚Ó‡ ̇ÔÓÎÓ‚Ë̇ ̇‰ÓÎÛ, ÚÓ‚‡ ÓÁ̇˜‡‚‡, ˜Â
ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú Ì ÏÓÊ ‰‡ ÙÓÍÛÒË‡ Ê·ÌËfl Ó·ÂÍÚ. ÄÍÓ ÚÓ‚‡ ÒÂ
ÒÎÛ˜Ë, ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú ÏÓÊ ‰‡ Ì ÛÒÔ ‰‡ Á‡ÒÌÂÏ flÒ̇ ÒÌËÏ͇.
● àÁ·fl„‚‡ÈÚ ‰‡ Á‡ÍË‚‡Ú ӷÂÍÚË‚‡ ËÎË Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡Ú‡ ÔË Ô‡‚ÂÌÂ
̇ ÒÌËÏÍË.
‖19‖
ëÚ‡ÚË‡Ì ̇ ÂÊËχ Á‡ Á‡ÒÌÂχÌÂ
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÂÊËχ Á‡ ÔÓ„‡ÏË‡ÌÂ
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ASR ÂÊËχ
àÁ·Ó˙Ú Ì‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌËfl ÂÊËÏ ˘Â ÍÓÌÙË„ÛË‡ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ Ò
ÓÔÚËχÎÌËÚ ̇ÒÚÓÈÍË, ͇ÚÓ ˘Â ÏÓÊÂÚ ˙˜ÌÓ ‰‡ ̇ÒÚÓËÚ ‡Á΢ÌË
ÙÛÌ͈ËË.
íÓÁË ÂÊËÏ Ì‡Ï‡Îfl‚‡ ÂÙÂÍÚ‡ ÓÚ ÚÂÔÚÂÌ ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ Ë ÔÓχ„‡ ÔË
ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ-flÒÌË ÒÌËÏÍË ‚ Ì··„ÓÔËflÚÌË ÛÒÎÓ‚Ëfl.
1. àÁ·ÂÂÚ ÂÊËχ Á‡ ÔÓ„‡ÏË‡ÌÂ, ͇ÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓ̇ M (ÂÊËÏ) (ÒÚ. 33).
2. ç‡ÒÓ˜ÂÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ Í˙Ï Ê·ÌËfl Ó·ÂÍÚ Á‡
ÒÌËχÌÂ, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú LCD ÏÓÌËÚÓ‡ Á‡
Ô„Ή ̇ ÚÓ‚‡ Í‡Í ˘Â ËÁ„ÎÂʉ‡ ÒÌËÏ͇ڇ.
3. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ̇ Á‡Ú‚Ó‡, Á‡ ‰‡ Á‡ÒÌÂÏÂÚÂ
ÒÌËÏ͇ڇ.
※ ÇÊ. ÒÚ‡ÌËˆË 34-53 Á‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎ̇
ËÌÙÓχˆËfl ÓÚÌÓÒÌÓ ÏÂÌ˛Ú‡Ú‡ ̇ ÂÊËχ Á‡
ÔÓ„‡ÏË‡ÌÂ.
‖20‖
1. àÁ·ÂÂÚ ASR ÂÊËχ, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
·ÛÚÓ̇ M (ÂÊËÏ) (ÒÚ. 33).
2. ç‡ÒÓ˜ÂÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ Í˙Ï Ê·ÌËfl Ó·ÂÍÚ Á‡
ÒÌËχÌÂ, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú LCD ÏÓÌËÚÓ‡ Á‡
Ô„Ή ̇ ÚÓ‚‡ Í‡Í ˘Â ËÁ„ÎÂʉ‡ ÒÌËÏ͇ڇ.
3. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ̇ Á‡Ú‚Ó‡, Á‡ ‰‡
Á‡ÒÌÂÏÂÚ ÒÌËÏ͇ڇ.
■ LJÊÌË Ì¢‡ ÔË ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ASR ÂÊËχ
- îÛÌ͈ËflÚ‡ Á‡ ˆËÙÓ‚Ó Ï‡˘‡·Ë‡Ì Ì ‡·ÓÚË ‚ ASR ÂÊËχ.
- ÄÍÓ ÛÒÎÓ‚ËflÚ‡ ̇ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂÚÓ Ò‡ ÔÓ-ÒËÎÌË ÓÚ ÚÂÁË Ì‡ ÙÎÛÓÂÒˆÂÌÚÌÓÚÓ
ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ, ASR ÂÊËÏ˙Ú Ìflχ ‰‡ Ò ‡ÍÚË‚Ë‡.
- ÄÍÓ ÛÒÎÓ‚ËflÚ‡ ̇ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂÚÓ Ò‡ ÔÓ-Ò··Ë ÓÚ ÚÂÁË Ì‡ ÙÎÛÓÂÒˆÂÌÚÌÓÚÓ
ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ, ˘Â Ò ÔÓ͇Ê Ë̉Ë͇ÚÓ Á‡ Ô‰ÛÔÂʉÂÌË Á‡ ÚÂÔÚÂÌ ̇
ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ ( ). ᇠÔÓÒÚË„‡Ì ̇ ̇È-‰Ó·Ë ÂÁÛÎÚ‡ÚË Ì Ô‡‚ÂÚÂ
ÒÌËÏÍË, ÍÓ„‡ÚÓ Ë̉Ë͇ÚÓ˙Ú Á‡ Ô‰ÛÔÂʉÂÌË Á‡ ÚÂÔÚÂÌ ̇
ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ ( ) Ò ÔÓ͇ÊÂ.
- ÄÍÓ Ó·ÂÍÚ˙Ú Ò ‰‚ËÊË, ̇Ô‡‚Â̇ڇ ÒÌËÏ͇ ÏÓÊ ‰‡  ÌÂflÒ̇.
- ç ‰‚ËÊÂÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡, ÍÓ„‡ÚÓ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂfl Ò ÔÓ͇Ê Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ
[Capturing!], Ò ˆÂÎ ÔÓÒÚË„‡Ì ̇ ÔÓ-‰Ó·Ë ÂÁÛÎÚ‡ÚË.
- í˙È Í‡ÚÓ ASR ÂÊËÏ˙Ú ËÁÔÓÎÁ‚‡ ˆËÙÓ‚Ëfl ÔÓˆÂÒÓ ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡,
ÏÓÊ ‰‡  ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ï‡ÎÍÓ ÔÓ-ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ ‚ÂÏ Á‡ Á‡ÒÌÂχÌ Ë
Á‡ÔËÒ Ì‡ ÒÌËÏÍËÚ ‚ ÚÓÁË ÂÊËÏ.
ëÚ‡ÚË‡Ì ̇ ÂÊËχ Á‡ Á‡ÒÌÂχÌÂ
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÂÊËχ Á‡ ‚ˉÂÓÍÎËÔ
è‡ÛÁ‡ ÔË Á‡ÒÌÂχÌ ̇ ‚ˉÂÓÍÎËÔ (èÓÒΉӂ‡ÚÂÎÌÓ Á‡ÒÌÂχÌÂ)
åÓÊÂÚ ‰‡ Á‡ÒÌÂÏÂÚ ‚ˉÂÓÍÎËÔ Ò Ú‡Í‡‚‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ, ͇͂‡ÚÓ
ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ÓÒÚ‡‚‡˘ÓÚÓ ‚ÂÏ Á‡ Á‡ÔËÒ ÓÚ Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ‡ ̇ Ô‡ÏÂÚÚ‡.
íÓÁË ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ‚ÂÏÂÌÌÓÚÓ ÒÔË‡Ì ÔË ÌÂÊ·ÌË ÒˆÂÌË Ì‡
Á‡ÒÌÂχÌ ̇ ‚ˉÂÓÍÎËÔ. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÍË Ú‡ÁË ÙÛÌ͈Ëfl, ÏÓÊÂÚ ‰‡
Á‡ÒÌÂχÚ Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌËÚ ҈ÂÌË ‚ ‰ËÌ ‚ˉÂÓÍÎËÔ, ·ÂÁ ‰‡ Ò ̇·„‡ ‰‡
Ò˙Á‰‡‚‡Ú ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ‚ˉÂÓÍÎËÔÓ‚Â.
1. àÁ·ÂÂÚ ÂÊËχ Á‡ ‚ˉÂÓÍÎËÔ, ͇ÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓ̇ M (ÂÊËÏ) (ÒÚ. 33).
2. ç‡ÒÓ˜ÂÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ Í˙Ï Ê·ÌËfl Ó·ÂÍÚ Á‡
ÒÌËχÌÂ, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú LCD ÏÓÌËÚÓ‡ Á‡
Ô„Ή ̇ ÚÓ‚‡ Í‡Í ˘Â ËÁ„ÎÂʉ‡ ÒÌËÏ͇ڇ.
3. ç‡ÚËÒÌÂÚ ‚‰Ì˙Ê ·ÛÚÓ̇ ̇ Á‡Ú‚Ó‡ Ë
‚ˉÂÓÍÎËÔ˙Ú ˘Â Ò Á‡ÒÌÂÏÂ Ò Ú‡Í‡‚‡
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ, ͇͂‡ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ÓÒÚ‡‚‡˘ÓÚÓ ‚ÂÏ Á‡ Á‡ÔËÒ.
ÇˉÂÓÍÎËÔ˙Ú ˘Â Ò Á‡ÒÌÂÏÂ Ë ÔË ÌÂ̇ÚËÒÌ‡Ú ·ÛÚÓÌ Ì‡ Á‡Ú‚Ó‡.
ÄÍÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ÔÂÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ Á‡ÒÌÂχÌÂÚÓ, ̇ÚËÒÌÂÚ ÓÚÌÓ‚Ó ·ÛÚÓ̇ ̇ Á‡Ú‚Ó‡.
※ ê‡ÁÏÂËÚÂ Ë ÚËÔÓ‚ÂÚ ËÁÓ·‡ÊÂÌË ҇ ËÁ‰ÂÌË ÔÓ-‰ÓÎÛ.
- ê‡ÁÏÂ ̇ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ: 800x592, 720x480, 640x480, 320x240
- íËÔ Ì‡ هȷ ̇ ‚ˉÂÓÍÎËÔÓ‚ÂÚÂ: AVI (MPEG-4)
- ëÍÓÓÒÚ Ì‡ ͇‰ËÚÂ: 30, 20, 15 ͇‰./ÒÂÍ.
- äÓ„‡ÚÓ Â ËÁ·‡Ì ‡ÁÏÂ˙Ú Ì‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌË 800x592 ËÎË 720x480,
ÒÍÓÓÒÚÚ‡ ÓÚ 30 ͇‰./ÒÂÍ. Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁ·Ë‡.
á‡ÒÌÂχÌ ̇ ‚ˉÂÓÍÎËÔ ·ÂÁ Á‚ÛÍ
åÓÊÂÚ ‰‡ Á‡Ô˯ÂÚ ‚ˉÂÓÍÎËÔ ·ÂÁ Á‚ÛÍ.
ëÚ˙ÔÍË ÓÚ 1 ‰Ó 3 Ò‡ Ò˙˘ËÚ ͇ÚÓ ÚÂÁË Á‡ ÂÊËχ
Á‡ ‚ˉÂÓÍÎËÔ.
4. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ÏÂÌ˛.
5. àÁ·ÂÂÚ ÏÂÌ˛ÚÓ [RECORDING], ͇ÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇Îfl‚Ó/̇‰flÒÌÓ.
6. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇‰ÓÎÛ, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÏÂÌ˛ÚÓ
[Voice Mute], ÒΉ ÍÓÂÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇‰flÒÌÓ.
7. àÁ·ÂÂÚ ÏÂÌ˛ÚÓ [On], ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ.
8. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ OK. åÓÊÂÚ ‰‡ Á‡ÒÌÂÏÂÚ ‚ˉÂÓÍÎËÔ ·ÂÁ Á‚ÛÍ.
■ àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ Á‡ ÔÓÒΉӂ‡ÚÂÎÌÓ Á‡ÒÌÂχÌÂ
ëÚ˙ÔÍË ÓÚ 1 ‰Ó 2 Ò‡ Ò˙˘ËÚ ͇ÚÓ ÚÂÁË Á‡ ÂÊËχ
Á‡ ‚ˉÂÓÍÎËÔ.
3. ç‡ÒÓ˜ÂÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ Í˙Ï Ê·ÌËfl Ó·ÂÍÚ Á‡
ÒÌËχÌÂ, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú LCD ÏÓÌËÚÓ‡ Á‡
Ô„Ή ̇ ÚÓ‚‡ Í‡Í ˘Â ËÁ„ÎÂʉ‡ ÒÌËÏ͇ڇ.
00 : 00 : 18
/‖ Record
SH Stop
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ̇ Á‡Ú‚Ó‡ Ë ‚ˉÂÓÍÎËÔ˙Ú
˘Â Ò Á‡ÔË¯Â Ò Ú‡Í‡‚‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ,
͇͂‡ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ÓÒÚ‡‚‡˘ÓÚÓ ‚ÂÏ Á‡
Á‡ÔËÒ. ÇˉÂÓÍÎËÔ˙Ú ˘Â Ò Á‡ÒÌÂÏÂ Ë ÔË ÌÂ̇ÚËÒÌ‡Ú ·ÛÚÓÌ Ì‡ Á‡Ú‚Ó‡.
4. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ Ô‡ÛÁ‡ (
), Á‡ ‰‡ ÔÂÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ‚ÂÏÂÌÌÓ
Á‡ÔËÒ‚‡ÌÂÚÓ.
5. ç‡ÚËÒÌÂÚ ÓÚÌÓ‚Ó ·ÛÚÓ̇ Á‡ Ô‡ÛÁ‡ (
), Á‡ ‰‡ ‚˙ÁÓ·ÌÓ‚ËÚÂ
Á‡ÔËÒ‚‡ÌÂÚÓ.
6. ÄÍÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ÔÂÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ Á‡ÒÌÂχÌÂÚÓ, ̇ÚËÒÌÂÚ ÓÚÌÓ‚Ó ·ÛÚÓ̇ ̇
Á‡Ú‚Ó‡.
‖21‖
ëÚ‡ÚË‡Ì ̇ ÂÊËχ Á‡ Á‡ÒÌÂχÌÂ
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÂÊËχ Á‡ ÒˆÂ̇
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÏÂÌ˛ÚÓ Á‡ ÎÂÒÌÓ ÍÓÌÙË„ÛË‡Ì ̇ ÓÔÚËχÎÌËÚ ̇ÒÚÓÈÍË
ÔË Á‡ÒÌÂχÌ ̇ ‡Á΢ÌË ÒËÚÛ‡ˆËË.
1. àÁ·ÂÂÚ ÂÊËχ Á‡ ÒˆÂ̇, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
·ÛÚÓ̇ M (ÂÊËÏ) (ÒÚ. 33).
2. ç‡ÒÓ˜ÂÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ Í˙Ï Ê·ÌËfl Ó·ÂÍÚ Á‡
ÒÌËχÌÂ, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú LCD ÏÓÌËÚÓ‡ Á‡
Ô„Ή ̇ ÚÓ‚‡ Í‡Í ˘Â ËÁ„ÎÂʉ‡ ÒÌËÏ͇ڇ.
3. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ̇ Á‡Ú‚Ó‡, Á‡ ‰‡ Á‡ÒÌÂÏÂÚÂ
ÒÌËÏ͇ڇ.
■ êÂÊËÏËÚ Á‡ ÒˆÂ̇ Ò‡ ËÁ‰ÂÌË ÔÓ-‰ÓÎÛ.
[NIGHT](çéô) (
: Á‡ Á‡ÒÌÂχÌ ̇ ÒÚ‡Ú˘ÌË ÒÌËÏÍË
ÔÂÁ ÌÓ˘Ú‡ ËÎË ‚ ‰Û„Ë ÛÒÎÓ‚Ëfl ̇
Ú˙ÏÌË̇.
[PORTRAIT](èéêíêÖí) (
)
: Á‡ Á‡ÒÌÂχÌ ̇ ˜Ó‚ÂÍ.
[CHILDREN](ÑÖñÄ) (
)
: Á‡ Á‡ÒÌÂχÌ ̇ ·˙ÁÓ ‰‚ËÊÂ˘Ë ÒÂ
Ó·ÂÍÚË, ̇ÔËÏÂ ‰Âˆ‡.
[LANDSCAPE](èÖâáÄÜ) (
)
: Á‡ Á‡ÒÌÂχÌ ̇ ÓÚ‰‡Î˜ÂÌË ÔÂÈÁ‡ÊË.
[CLOSE UP](Åãàáöä èãÄç) (
) : Á‡ Á‡ÒÌÂχÌ ‚ ·ÎËÁ˙Í ÔÎ‡Ì Ì‡ χÎÍË
Ó·ÂÍÚË Í‡ÚÓ ‡ÒÚÂÌËfl ËÎË Ì‡ÒÂÍÓÏË.
[TEXT](íÖäëí) (
)
: Á‡ Á‡ÒÌÂχÌ ̇ ‰ÓÍÛÏÂÌÚË.
[SUNSET](áÄãÖá) (
)
: Á‡ Á‡ÒÌÂχÌ ̇ Á‡ÎÂÁË.
[DAWN](àáÉêÖÇ) (
)
: Á‡ Á‡ÒÌÂχÌ ̇ ÒˆÂÌË Ì‡ Á‡ÁÓfl‚‡ÌÂ.
[BACKLIGHT]
(îéçéÇé éëÇÖíüÇÄçÖ) (
) : Á‡ Á‡ÒÌÂχÌ ̇ ÔÓÚÂÚË ·ÂÁ ÒÂÌÍË
ÓÚ ÙÓÌÓ‚ÓÚÓ ÓÒ‚ÂÚfl‚‡ÌÂ.
‖22‖
)
[FIREWORK](îéâÖêÇÖêäà) (
) : Á‡ Á‡ÒÌÂχÌ ̇ ÒˆÂÌË Ò ÙÓÈÂ‚ÂÍË.
[BEACH&SNOW](èãÄÜ à ëçüÉ) (
)
: Á‡ Á‡ÒÌÂχÌ ̇ ÏÓÒÍË, ÂÁÂÌË,
Ô·ÊÌË ËÎË ÒÌÂÊÌË ÒˆÂÌË.
[SELF SHOT](ëÄåéëçàåÄóäÄ) (
)
: ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÒÂ, ÍÓ„‡ÚÓ ÙÓÚÓ„‡Ù˙Ú Ò˙˘Ó
ËÒ͇ ‰‡ ÔËÒ˙ÒÚ‚‡ ̇ ÒÌËÏ͇ڇ.
[FOOD](ïêÄçÄ) (
)
: Á‡ Á‡ÒÌÂχÌ ̇ flÒÚËfl, ÍÓËÚÓ
ËÁ„ÎÂʉ‡Ú ÏÌÓ„Ó ‚ÍÛÒÌË.
[CAFÉ](äÄîÖ) (
)
: Á‡ Á‡ÒÌÂχÌ ̇ ͇ÙÂÌÂÚ‡ Ë
ÂÒÚÓ‡ÌÚË.
LJÊÌË Ì¢‡ ÔË Ô‡‚ÂÌÂÚÓ Ì‡ ÒÌËÏÍË
● ç‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ ̇ Á‡Ú‚Ó‡ ̇ÔÓÎÓ‚Ë̇ ̇‰ÓÎÛ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ÎÂÍÓ ·ÛÚÓ̇ ̇ Á‡Ú‚Ó‡ Á‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚fl‚‡Ì ̇ ÙÓÍÛÒ‡ Ë Á‡Âʉ‡ÌÂ
̇ ·‡ÚÂËflÚ‡ ̇ Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡Ú‡.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ̇ Á‡Ú‚Ó‡ ‰ÓÍ‡È ̇‰ÓÎÛ, Á‡ ‰‡ Á‡ÒÌÂÏÂÚ ÒÌËÏ͇ڇ.
[ç‡ÚËÒÌÂÚ ÎÂÍÓ ·ÛÚÓ̇ ̇ Á‡Ú‚Ó‡]
● Ç ÓÔ‰ÂÎÂÌË ÛÒÎÓ‚Ëfl, ÒËÒÚÂχڇ Á‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÙÓÍÛÒË‡Ì ÏÓÊ ‰‡ ÌÂ
‡·ÓÚË Ú‡Í‡, ͇ÍÚÓ Ò Ә‡Í‚‡.
- èË ÙÓÚÓ„‡ÙË‡Ì ̇ Ó·ÂÍÚ Ò Ï‡Î˙Í ÍÓÌÚ‡ÒÚ.
- ÄÍÓ Ó·ÂÍÚ˙Ú Â ÒËÎÌÓ Ò‚ÂÚÎÓÓÚ‡Áfl‚‡˘ ËÎË Î˙Ò͇‚.
- ÄÍÓ Ó·ÂÍÚ˙Ú Ò ‰‚ËÊË Ò ‚ËÒÓ͇ ÒÍÓÓÒÚ.
- ÄÍÓ Ëχ ÒËÎÌÓ ÓÚ‡ÁÂ̇ Ò‚ÂÚÎË̇ ËÎË ‡ÍÓ ÙÓÌ˙Ú Â ÏÌÓ„Ó fl˙Í.
- äÓ„‡ÚÓ Ó·ÂÍÚ˙Ú Â Ò‡ÏÓ Ò ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌË ÎËÌËË ËÎË Â ÔÂ͇ÎÂÌÓ ÚÂÒÂÌ
(͇ÚÓ Ô˙Ú, ÒÚËÍ ËÎË Ù·„˘ÓÍ).
- äÓ„‡ÚÓ ÓÍÓÎ̇ڇ Ó·ÒÚ‡Ìӂ͇  Ú˙Ï̇.
[ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ̇ Á‡Ú‚Ó‡]
● éÒÚ‡‚‡˘ËflÚ Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ Ì‡ Ô‡ÏÂÚÚ‡ ÏÓÊ ‰‡ ‚‡Ë‡ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ
ÛÒÎÓ‚ËflÚ‡ ̇ Á‡ÒÌÂχÌÂ Ë Ì‡ÒÚÓÈÍËÚ ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡.
● èË ËÁ·Ó ̇ ÂÊËχ ·ÂÁ Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡Ú‡ ËÎË Á‡ ·‡‚ÌÓ ÒËÌıÓÌËÁË‡Ì ÔË
ÛÒÎÓ‚Ëfl ̇ Ò··‡ ÓÒ‚ÂÚÂÌÓÒÚ, ̇ LCD ÏÓÌËÚÓ‡ ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÓ͇ÊÂ
Ë̉Ë͇ÚÓ˙Ú (
) Á‡ Ô‰ÛÔÂʉÂÌË Á‡ ÚÂÔÚÂÌ ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡.
Ç Ú‡Í˙‚ ÒÎÛ˜‡È ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÒÚ‡ÚË‚, ÔÓ‰ÔÂÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ ̇ ÌÂÔÓ‰‚ËÊ̇
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ ËÎË ÔÂÏËÌÂÚ ̇ ÂÊËÏ Ò˙Ò Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡.
● ëÌËχÌ ÒÂ˘Û Ò‚ÂÚÎË̇ڇ:
ç Ô‡‚ÂÚ ÒÌËÏÍË ÔÓ ÔÓÒÓ͇ ̇ ÒÎ˙̘‚‡Ú‡ Ò‚ÂÚÎË̇. á‡ÒÌÂχÌÂÚÓ Ò¢Û
ÒÎ˙̈ÂÚÓ ÏÓÊ ‰‡ Á‡Ú˙ÏÌË ÒÌËÏÍËÚÂ. ᇠÁ‡ÒÌÂχÌ ÒÂ˘Û ÒÎ˙̈ÂÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ [Backlight] ‚ ÂÊËÏ Ì‡ ÒÌËχÌ ̇ ÒˆÂ̇ (‚Ê. ÒÚ. 22),
˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ̇ Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡ (‚Ê. ÒÚ. 29), ËÁÏÂ‚‡Ì ̇ ÚӘ͇ (‚Ê. ÒÚ. 46)
ËÎË ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËfl ̇ ÂÍÒÔÓ̇ˆËflÚ‡ (‚Ê. ÒÚ. 49).
● àÁ·fl„‚‡ÈÚ ‰‡ Á‡ÍË‚‡Ú ӷÂÍÚË‚‡ ËÎË Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡Ú‡ ÔË Ô‡‚ÂÌ ̇ ÒÌËÏÍË.
● àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ LCD ÏÓÌËÚÓ‡ Á‡ Ô„Ή ̇ ÚÓ‚‡ Í‡Í ˘Â ËÁ„ÎÂʉ‡ ÒÌËÏ͇ڇ.
‖23‖
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ·ÛÚÓÌËÚ Á‡ ̇ÒÚÓÈ‚‡Ì ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡
ÅÛÚÓÌ W / T Á‡ χ˘‡·Ë‡ÌÂ
îÛÌ͈ËflÚ‡ ̇ ÂÊËχ Á‡ Á‡ÔËÒ ÏÓÊ ‰‡ Ò Á‡‰‡‰Â ˜ÂÁ ·ÛÚÓÌËÚ ̇
ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡.
ÄÍÓ ÏÂÌ˛ÚÓ Ì  ÔÓ͇Á‡ÌÓ, ÚÓÁË ·ÛÚÓÌ ‡·ÓÚË
͇ÚÓ ·ÛÚÓÌ Á‡ ÓÔÚ˘ÌÓ ËÎË ˆËÙÓ‚Ó Ï‡˘‡·Ë‡ÌÂ.
íÓÁË ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú ‡ÁÔÓ·„‡ Ò ÙÛÌ͈Ëfl Á‡ 3ı
ÓÔÚ˘ÌÓ Ï‡˘‡·Ë‡ÌÂ Ë 5ı ˆËÙÓ‚Ó Ï‡˘‡·Ë‡ÌÂ.
äÓÏ·ËÌË‡ÌÓÚÓ ËÏ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ‰‡‚‡
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ χÍÒËχÎÌÓ Ï‡˘‡·Ë‡Ì ÓÚ 15ı.
ÅÛÚÓÌ Á‡ ‚Íβ˜‚‡ÌÂ/ËÁÍβ˜‚‡ÌÂ
ᇠ‚Íβ˜‚‡ÌÂ Ë ËÁÍβ˜‚‡Ì ̇ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡.
ÄÍÓ ‚ Û͇Á‡ÌÓÚÓ ‚ÂÏ Ì Ò ‡·ÓÚË Ò
ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡, ÚÓÈ ˘Â Ò ËÁÍβ˜Ë ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ò
ˆÂÎ ÔÂÒÚÂÌ ̇ ÂÌÂ„ËflÚ‡ ̇ ·‡ÚÂËflÚ‡.
ÇÊ. ÒÚ‡Ìˈ‡ 59 Á‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎ̇ ËÌÙÓχˆËfl
ÓÚÌÓÒÌÓ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ Á‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ËÁÍβ˜‚‡ÌÂ.
ÅÛÚÓÌ Ì‡ Á‡Ú‚Ó‡
ᇠÁ‡ÒÌÂχÌ ̇ ÒÌËÏ͇ ËÎË Á‡ÔËÒ‚‡Ì ̇ „Î‡Ò ‚ ÂÊËχ Á‡ Á‡ÒÌÂχÌÂ.
● Ç ÂÊËχ Á‡ ‚ˉÂÓÍÎËÔ
èË Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ ̇ Á‡Ú‚Ó‡ ‰ÓÍ‡È
̇‰ÓÎÛ Ò ÒÚ‡ÚË‡ Á‡ÔËÒ‚‡Ì ̇ ‚ˉÂÓÍÎËÔ.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ̇ Á‡Ú‚Ó‡ ‚‰Ì˙Ê Ë
‚ˉÂÓÍÎËÔ˙Ú ˘Â Ò Á‡ÒÌÂÏÂ Ò Ú‡Í‡‚‡
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ, ͇͂‡ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡
ÓÒÚ‡‚‡˘ÓÚÓ ‚ÂÏ Á‡ Á‡ÔËÒ ‚ Ô‡ÏÂÚÚ‡.
ÄÍÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ÔÂÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ Á‡ÒÌÂχÌÂÚÓ,
̇ÚËÒÌÂÚ ÓÚÌÓ‚Ó ·ÛÚÓ̇ ̇ Á‡Ú‚Ó‡.
● Ç ÂÊËχ Á‡ ÒÚ‡Ú˘̇ ÒÌËÏ͇
ç‡ÚËÒ͇ÌÂÚÓ Ì‡ ·ÛÚÓ̇ ̇ Á‡Ú‚Ó‡ ̇ÔÓÎÓ‚Ë̇ ̇‰ÓÎÛ ‡ÍÚË‚Ë‡
ÙÛÌ͈ËflÚ‡ Á‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÙÓÍÛÒË‡ÌÂ Ë ÔÓ‚Âfl‚‡ Ò˙ÒÚÓflÌËÂÚÓ Ì‡
Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡Ú‡. ç‡ÚËÒ͇ÌÂÚÓ Ì‡ ·ÛÚÓ̇ ̇ Á‡Ú‚Ó‡ ‰ÓÍ‡È ̇‰ÓÎÛ
Á‡ÒÌÂχ Ë Ò˙ı‡Ìfl‚‡ ÒÌËÏ͇ڇ. ÄÍÓ ËÁ·ÂÂÚ Á‡ÔËÒ‚‡Ì ̇ „·ÒÓ‚‡
·ÂÎÂÊ͇, ÚÓ ˘Â Ò ÒÚ‡ÚË‡, ÒΉ ͇ÚÓ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú Â ÔËÍβ˜ËÎ Ò˙Ò
Ò˙ı‡Ìfl‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰‡ÌÌËÚ ̇ Ò˙ÓÚ‚ÂÚ̇ڇ ÒÌËÏ͇.
‖24‖
■ íÂÎÂÙÓÚÓ Ï‡˘‡·Ë‡ÌÂ
éÔÚ˘ÌÓ ÚÂÎÂÙÓÚÓ Ï‡˘‡·Ë‡Ì : ̇ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ T Á‡ χ˘‡·Ë‡ÌÂ.
í‡Í‡ Ó·ÂÍÚ˙Ú ˘Â Ò ۄÓÎÂÏË, Ú.Â. ˘Â ÒÂ
ÔÓ͇Ê ÔÓ-·ÎËÁÍÓ.
ñËÙÓ‚Ó ÚÂÎÂÙÓÚÓ Ï‡˘‡·Ë‡Ì : ÔË ËÁ·Ó ̇ χÍÒËχÎÌÓÚÓ (3ı) ÓÔÚ˘ÌÓ
χ˘‡·Ë‡ÌÂ, ̇ÚËÒ͇ÌÂÚÓ Ì‡ ·ÛÚÓ̇ T ˘Â
‡ÍÚË‚Ë‡ ÒÓÙÚÛÂ‡ Á‡ ˆËÙÓ‚Ó
χ˘‡·Ë‡ÌÂ. éÒ‚Ó·Óʉ‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
·ÛÚÓ̇ T ˘Â ÒÔ ˆËÙÓ‚ÓÚÓ
χ˘‡·Ë‡Ì ̇ Ê·̇ڇ ̇ÒÚÓÈ͇. èË
ËÁ·Ó ̇ χÍÒËχÎÌÓÚÓ (5ı) ˆËÙÓ‚Ó
χ˘‡·Ë‡ÌÂ, ̇ÚËÒ͇ÌÂÚÓ Ì‡ ·ÛÚÓ̇ T
Ìflχ ‰‡ Ëχ ÂÙÂÍÚ.
ç‡ÚËÒ͇Ì ̇
·ÛÚÓ̇ T Á‡
χ˘‡·Ë‡ÌÂ
[òËÓÍÓ Ï‡˘‡·Ë‡ÌÂ]
ç‡ÚËÒ͇Ì ̇
·ÛÚÓ̇ T Á‡
χ˘‡·Ë‡ÌÂ
[íÂÎÂÙÓÚÓ Ï‡˘‡·Ë‡ÌÂ]
[5ı ˆËÙÓ‚Ó Ï‡˘‡·Ë‡ÌÂ]
ÅÛÚÓÌ W / T Á‡ χ˘‡·Ë‡ÌÂ
■ òËÓÍÓ Ï‡˘‡·Ë‡ÌÂ
éÔÚ˘ÌÓ ¯ËÓÍÓ Ï‡˘‡·Ë‡Ì : ̇ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ W Á‡ χ˘‡·Ë‡ÌÂ.
í‡Í‡ Ó·ÂÍÚ˙Ú ˘Â Ò ̇χÎË, Ú.Â. ˘Â
ËÁ„ÎÂʉ‡ ÔÓ-‰‡Î˜Â. èÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÚÓ
̇ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ W ˘Â Á‡‰‡‰Â ̇
ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ ̇ÒÚÓÈ͇ڇ Á‡ ÏËÌËχÎÌÓ
χ˘‡·Ë‡ÌÂ, Ú.Â. Ó·ÂÍÚ˙Ú ˘Â Ò ÔÓ͇Á‚‡
‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ì‡È-‰‡Î˜ ÒÔflÏÓ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡.
ç‡ÚËÒ͇Ì ̇
·ÛÚÓ̇ W Á‡
χ˘‡·Ë‡ÌÂ
ç‡ÚËÒ͇Ì ̇
·ÛÚÓ̇ W Á‡
χ˘‡·Ë‡ÌÂ
[òËÓÍÓ Ï‡˘‡·Ë‡ÌÂ]
[2ı ÓÔÚ˘ÌÓ Ï‡˘‡·Ë‡ÌÂ]
[íÂÎÂÙÓÚÓ Ï‡˘‡·Ë‡ÌÂ]
ñËÙÓ‚Ó ¯ËÓÍÓ Ï‡˘‡·Ë‡Ì : ÍÓ„‡ÚÓ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ ˆËÙÓ‚ÓÚÓ
χ˘‡·Ë‡ÌÂ, ̇ÚËÒ͇ÌÂÚÓ Ì‡ ·ÛÚÓ̇ W ˘Â
éÔÚ˘ÌÓ Ï‡˘‡·Ë‡ÌÂ
̇χÎfl‚‡ ˆËÙÓ‚ÓÚÓ Ï‡˘‡·Ë‡Ì ̇
ÒÚ˙ÔÍË. éÒ‚Ó·Óʉ‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·ÛÚÓ̇ W ˘Â
ÒÔ ˆËÙÓ‚ÓÚÓ Ï‡˘‡·Ë‡ÌÂ. ç‡ÚËÒ͇ÌÂÚÓ
ñËÙÓ‚Ó Ï‡˘‡·Ë‡ÌÂ
̇ ·ÛÚÓ̇ W ˘Â ̇χÎË ˆËÙÓ‚ÓÚÓ
χ˘‡·Ë‡ÌÂ Ë ˘Â ÔÓ‰˙ÎÊË ‰‡ ̇χÎfl‚‡
ÓÔÚ˘ÌÓÚÓ Ï‡˘‡·Ë‡ÌÂ, ‰Ó͇ÚÓ ÒÂ
‰ÓÒÚË„Ì ÏËÌËχÎ̇ڇ ̇ÒÚÓÈ͇.
ç‡ÚËÒ͇Ì ̇
·ÛÚÓ̇ W Á‡
χ˘‡·Ë‡ÌÂ
[5ı ˆËÙÓ‚Ó Ï‡˘‡·Ë‡ÌÂ]
● á‡ÒÌÂÚËÚÂ Ò ˆËÙÓ‚Ó Ï‡˘‡·Ë‡Ì ÒÌËÏÍË ÏÓÊ ‰‡ ÓÚÌÂÏ‡Ú Ì‡
ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ χÎÍÓ Ôӂ˜ ‚ÂÏ Á‡ Ó·‡·ÓÚ͇.
àχÈÚ „Ó Ô‰‚ˉ ÔË ‡·ÓÚ‡.
● èË Á‡ÔËÒ‚‡Ì ̇ ‚ˉÂÓÍÎËÔÓ‚Â, ÙÛÌ͈ËflÚ‡ Á‡ ˆËÙÓ‚Ó
χ˘‡·Ë‡Ì Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡.
● èË ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ˆËÙÓ‚Ó Ï‡˘‡·Ë‡Ì ÏÓÊ ‰‡ Á‡·ÂÎÂÊËÚÂ
̇χÎfl‚‡Ì ̇ ͇˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Á‡ÒÌÂÚËÚ ÒÌËÏÍË.
● ᇠ‰‡ ‚ˉËÚ flÒÌÓ ‰‡‰Â̇ ˆËÙÓ‚Ó Ï‡˘‡·Ë‡Ì‡ ÒÌËÏ͇,
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ̇ Á‡Ú‚Ó‡ ̇ÔÓÎÓ‚Ë̇ ̇‰ÓÎÛ ÔË Ï‡ÍÒËχÎ̇
ÔÓÁˈËfl ̇ ÓÔÚ˘ÌÓÚÓ Ï‡˘‡·Ë‡ÌÂ, ÒΉ ÍÓÂÚÓ ÓÚÌÓ‚Ó Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓ̇ T.
● îÛÌ͈ËflÚ‡ Á‡ ˆËÙÓ‚Ó Ï‡˘‡·Ë‡Ì Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔË
ÂÊËÏËÚ Á‡ ÒˆÂ̇ (çéô, ÑÖñÄ, íÖäëí, Åãàáöä èãÄç,
îéâÖêÇÖêäà), ÔË ÂÊËχ Á‡ ÔËı‚‡˘‡Ì ̇ ‰‚ËÊÂÌËÂ, ͇ÍÚÓ Ë
ÔË ASR ÂÊËχ Ë ÚÓÁË Á‡ ‚ˉÂÓÍÎËÔ.
● ç ̇ÚËÒ͇ÈÚ ӷÂÍÚË‚‡, Ú˙È Í‡ÚÓ ÚÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó
ÌÂËÁÔ‡‚ÌÓÒÚË Ì‡ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡.
ç‡ÚËÒ͇Ì ̇
·ÛÚÓ̇ W Á‡
χ˘‡·Ë‡ÌÂ
[íÂÎÂÙÓÚÓ Ï‡˘‡·Ë‡ÌÂ]
[òËÓÍÓ Ï‡˘‡·Ë‡ÌÂ]
‖25‖
ê‡ÁÔÓÁ̇‚‡Ì ̇ ÎˈÂ
íÓÁË ÂÊËÏ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÓÔ‰ÂÎfl ÔÓÁˈËflÚ‡ ̇ ÎˈÂÚÓ Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl
Ó·ÂÍÚ, ÒΉ ÍÓÂÚÓ Á‡‰‡‚‡ ÙÓÍÛÒ‡ Ë ÂÍÒÔÓ̇ˆËflÚ‡. àÁ·ÂÂÚ ÚÓÁË ÂÊËÏ
Á‡ ·˙ÁÓ Ë ÎÂÒÌÓ Á‡ÒÌÂχÌ ̇ ÒÌËÏÍË Ò ıÓ‡.
※ êÂÊËÏË Á‡ ËÁ·Ó : Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ, èÓ„‡ÏË‡ÌÂ, ASR. èÓÚÂÚ, ш‡, ëÌfl„ Ë
Ô·Ê, ë‡ÏÓÒÌËχ˜Í‡, ä‡ÙÂ.
1. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ‡ÁÔÓÁ̇‚‡Ì ̇
Îˈ (
) ‚ ÂÊËÏËÚ Á‡ ËÁ·Ó.
Ç „Ó̇ڇ Îfl‚‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡ ˘Â ÒÂ
ÔÓ͇Ê ËÍÓ̇ڇ Á‡ êã.
2. ê‡ÁÏÂ˙Ú Ë ÔÓÁˈËflÚ‡ ̇ ‡Ï͇ڇ Á‡
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÙÓÍÛÒË‡Ì ˘Â Ò Á‡‰‡‰Â
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ì‡ ÎˈÂÚÓ Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl Ó·ÂÍÚ.
3. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ̇ Á‡Ú‚Ó‡ ̇ÔÓÎÓ‚Ë̇ ̇‰ÓÎÛ. èË ‡ÍÚË‚Ë‡Ì ̇
ÙÓÍÛÒ‡, ‡Ï͇ڇ Á‡ ÙÓÍÛÒË‡Ì ˘Â Òڇ̠ÁÂÎÂ̇.
4. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ̇ Á‡Ú‚Ó‡ ‰ÓÍ‡È, Á‡ ‰‡ Á‡ÒÌÂÏÂÚ ÒÌËÏ͇.
‖26‖
● í‡ÁË ÙÛÌ͈Ëfl ÏÓÊ ‰‡ ‡ÁÔÓÁ̇‚‡ ‰Ó 9 ˜Ó‚Â͇.
● äÓ„‡ÚÓ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú ‡ÁÔÓÁ̇ ÏÌÓ„Ó ıÓ‡ ‚ ‰‡‰ÂÌ ÏÓÏÂÌÚ, ÚÓÈ
˘Â ÙÓÍÛÒË‡ ̇È-·ÎËÁÍËfl ÓÚ Úflı.
● îÛÌ͈ËflÚ‡ Á‡ ˆËÙÓ‚Ó Ï‡˘‡·Ë‡Ì Ìflχ ‰‡ ·˙‰Â ‡ÍÚ˂̇ ‚ ÚÓÁË
ÂÊËÏ.
● îÛÌ͈ËËÚ Á‡ ÂÙÂÍÚË Ìflχ ‰‡ ·˙‰‡Ú ‡ÍÚË‚ÌË ‚ ÚÓÁË ÂÊËÏ.
● ëΉ ͇ÚÓ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú ÙÓÍÛÒË‡ ‰‡‰ÂÌ Ó·ÂÍÚ, ·fl·ڇ ‡Ï͇ Á‡
ÙÓÍÛÒË‡Ì ˘Â Ò ÔÓ͇Ê ̇‰ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓÚÓ ÎˈÂ, ‡ ̇‰ ÓÒڇ̇ÎËÚÂ
Îˈ‡ ˘Â Ò ÔÓ͇Ê ÒË‚‡Ú‡ ‡Ï͇ Á‡ ÙÓÍÛÒË‡Ì (‰Ó 8 ÒË‚Ë
‡ÏÍË). ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ̇ Á‡Ú‚Ó‡ ̇ÔÓÎÓ‚Ë̇ ̇‰ÓÎÛ, Á‡ ‰‡
ÙÓÍÛÒË‡Ú ÎˈÂÚÓ, ÒΉ ÍÓÂÚÓ ·fl·ڇ ‡Ï͇ Á‡ ÙÓÍÛÒË‡Ì ˘Â
Òڇ̠ÁÂÎÂ̇ (̇È-ÏÌÓ„Ó 9).
● ÄÍÓ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú Ì ÛÒÔ ‰‡ ÙÓÍÛÒË‡ ÎˈÂ, Ò ‚˙ÌÂÚ ̇
Ô‰˯ÂÌ ÂÊËÏ Á‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÙÓÍÛÒË‡ÌÂ.
● Ç ÓÔ‰ÂÎÂÌË ÛÒÎÓ‚Ëfl Ú‡ÁË ÙÛÌ͈Ëfl Ì ÏÓÊ ‰‡ ‡·ÓÚË Ô‡‚ËÎÌÓ.
- ÄÍÓ ‰‡‰ÂÌ ˜Ó‚ÂÍ ÌÓÒË Ú˙ÏÌË Ó˜Ë· ËÎË ˜‡ÒÚ ÓÚ ÎˈÂÚÓ ÏÛ Â
ÒÍËÚÓ.
- ÄÍÓ Á‡ÒÌÂχÌËflÚ ˜Ó‚ÂÍ Ì „Ή‡ Í˙Ï ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡.
● å‡ÍÒËχÎÌËflÚ Ì‡Î˘ÂÌ Ó·ı‚‡Ú ÔË ‡ÁÔÓÁ̇‚‡Ì ̇ Îˈ  2,5 Ï
(ÔË ¯ËÓÍÓ Ï‡˘‡·Ë‡ÌÂ).
● äÓÎÍÓÚÓ ÔÓ-·ÎËÁÓ Â Ó·ÂÍÚ˙Ú, ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÓ-·˙ÁÓ ˘Â „Ó ‡ÁÔÓÁ̇Â
ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú.
ÅÛÚÓÌ Á‡ ËÌÙÓχˆËfl (
) / ̇„ÓÂ
äÓ„‡ÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ ÏÂÌ˛, ·ÛÚÓÌ˙Ú Á‡ ̇„Ó ‡·ÓÚË Í‡ÚÓ ·ÛÚÓÌ Á‡ ÔÓÒÓ͇.
Ç ÂÊËχ Á‡ Á‡ÒÌÂχÌ ËÎË ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ Ò Ì‡ÚËÒ͇ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓÁË
·ÛÚÓÌ ˘Â Ò ÔÓ͇Ê ËÌÙÓχˆËfl Á‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚ̇ڇ ÒÌËÏ͇.
ÅÛÚÓÌ Á‡ ËÌÙÓχˆËfl
(
)
ÅÛÚÓÌ Á‡ ̇‰ÓÎÛ / χÍÓ (
)
èË ÔÓ͇Á‚‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇‰ÓÎÛ, Á‡ ‰‡ ÒÂ
Ôˉ‚ËÊËÚ ÓÚ „·‚ÌÓÚÓ ÏÂÌ˛ ‚ ÔÓ‰ÏÂÌ˛ ËÎË Ì‡‰ÓÎÛ ‚ Ò‡ÏÓÚÓ ÔÓ‰ÏÂÌ˛.
ÄÍÓ ÏÂÌ˛ÚÓ Ì Ò ÔÓ͇Á‚‡, ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇‰ÓÎÛ /
χÍÓ, Á‡ ‰‡ Á‡ÒÌÂÏÂÚ χÍÓ ÒÌËÏÍË
ÑˇԇÁÓÌËÚ ̇ ‡ÁÒÚÓflÌËflÚ‡ Ò‡ ÔÓ͇Á‡ÌË ÔÓ-‰ÓÎÛ.
ç‡ÚËÒ͇ÈÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ χÍÓ, ‰Ó͇ÚÓ Ê·ÌËflÚ Ë̉Ë͇ÚÓ Á‡ ÂÊËÏ Á‡
χÍÓ Ò ÔÓ͇Ê ̇ LCD ÏÓÌËÚÓ‡.
[Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÙÓÍÛÒË‡ÌÂ]
[Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ï‡ÍÓ (
[ê˙˜ÌÓ ÙÓÍÛÒË‡ÌÂ]
)]
[å‡ÍÓ (
)]
[ëÛÔÂ χÍÓ (
)]
※ äÓ„‡ÚÓ ËÁ·ÂÂÚ ˙˜ÌÓ ÙÓÍÛÒË‡ÌÂ, ˘Â ÒÂ
ÔÓ͇Ê ÎÂÌÚ‡ Á‡ ËÁ·Ó ̇ ÙÓÍÛÒÌÓÚÓ
‡ÁÒÚÓflÌËÂ. èÓ͇Á‡Ì‡Ú‡ ̇ LCD ÏÓÌËÚÓ‡
ÎÂÌÚ‡ Á‡ ÙÓÍÛÒË‡Ì  Á‡ ‚‡¯‡ ÒÔ‡‚͇. á‡
‰‡ ‚ˉËÚ ÚÓ˜ÌËfl ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ Ì‡ ÙÓÍÛÒË‡ÌÂ,
‚Ê. ÔÓ͇Á‡Ì‡Ú‡ ̇ LCD ÏÓÌËÚÓ‡ ÒÌËÏ͇.
- ç‡Îfl‚Ó/̇‰flÒÌÓ : ËÁ·Ó ̇ ÙÓÍÛÒÌÓ
‡ÁÒÚÓflÌËÂ
- ÅÛÚÓÌ OK: ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ ÙÓÍÛÒ‡.
‖27‖
ÅÛÚÓÌ Á‡ ̇‰ÓÎÛ / χÍÓ (
)
■ íËÔÓ‚Â ÂÊËÏË Ì‡ ÙÓÍÛÒË‡ÌÂ Ë ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌË Ì‡ ÙÓÍÛÒË‡ÌÂ
(W: ¯ËÓÍÓ Ï‡˘‡·Ë‡ÌÂ; T: ÚÂÎÂÙÓÚÓ Ï‡˘‡·Ë‡ÌÂ)
(åfl͇: ÒÏ)
AUTO (Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ) (
êÂÊËÏ
íËÔ ÙÓÍÛÒË‡Ì ëÛÔÂ χÍÓ ( ) Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ï‡ÍÓ ( )
)
çÓχÎÌÓ
■ åÂÚÓ‰Ë Ì‡ ÙÓÍÛÒË‡Ì ‚ ÂÊËÏ Ì‡ Á‡ÔËÒ‚‡ÌÂ
(●: ËÁ·Ë‡ÂÏÓ, ∞: ·ÂÁÍ‡ÂÌ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ Ì‡ ÙÓÍÛÒË‡ÌÂ)
êÂÊËÏ
Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ï‡ÍÓ ëÛÔÂ χÍÓ
●
●
W : 5 ~ ·ÂÁÍ‡ÈÌÓÒÚ W : 80 ~ ·ÂÁÍ‡ÈÌÓÒÚ
W: 1 ~ 5 (Ò‡ÏÓ Á‡
ÑˇԇÁÓÌ Ì‡
ÙÓÍÛÒË‡Ì ¯ËÓÍÓ Ï‡˘‡·Ë‡ÌÂ) T : 40 ~ ·ÂÁÍ‡ÈÌÓÒÚ T : 80 ~ ·ÂÁÍ‡ÈÌÓÒÚ
êÂÊËÏ
íËÔ ÙÓÍÛÒË‡Ì ëÛÔÂ χÍÓ (
Program (èÓ„‡ÏË‡ÌÂ) (
) å‡ÍÓ (
ÑˇԇÁÓÌ Ì‡ W: 1 ~ 5 (Ò‡ÏÓ Á‡
ÙÓÍÛÒË‡Ì ¯ËÓÍÓ Ï‡˘‡·Ë‡ÌÂ)
êÂÊËÏ
íËÔ ÙÓÍÛÒË‡Ì ëÛÔÂ χÍÓ (
)
W : 5 ~ 80
T : 40 ~ 80
çÓχÎÌÓ
ê˙˜ÌÓ ÙÓÍÛÒË‡ÌÂ
W : 80 ~ ·ÂÁÍ‡ÈÌÓÒÚ
T : 80 ~ ·ÂÁÍ‡ÈÌÓÒÚ
1 ÒÏ ~
·ÂÁÍ‡ÈÌÓÒÚ
ASR ÂÊËÏ (
)
ÑˇԇÁÓÌ Ì‡
W: 1 ~ 5
ÙÓÍÛÒË‡Ì (Ò‡ÏÓ Á‡ ¯ËÓÍÓ Ï‡˘‡·Ë‡ÌÂ)
●
)
å‡ÍÓ (
êÂÊËÏ
å‡ÍÓ
●
W : 5 ~ 80
T : 40 ~ 80
●
●
●
●
●
●
SCENE (ëñÖçÄ)
Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ï‡ÍÓ ëÛÔÂ χÍÓ
å‡ÍÓ
çÓχÎÌÓ
●
●
●
∞
çÓχÎÌÓ
W : 80 ~ ·ÂÁÍ‡ÈÌÓÒÚ
T : 80 ~ ·ÂÁÍ‡ÈÌÓÒÚ
●
●
∞
● èË ËÁ·Ó ̇ ÂÊËχ Á‡ χÍÓ, ·˙‰ÂÚ ËÁÍβ˜ËÚÂÎÌÓ ‚ÌËχÚÂÎÌË
‰‡ Ô‰ÓÚ‚‡Úfl‚‡Ú ÚÂÔÚÂÌ ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡.
● äÓ„‡ÚÓ Á‡ÒÌÂχÚ ÒÌËÏ͇ ̇ ÔÓ-χÎÍÓ ÓÚ 20 ÒÏ (¯ËÓÍÓ
χ˘‡·Ë‡ÌÂ) ËÎË 50 ÒÏ (ÚÂÎÂÙÓÚÓ Ï‡˘‡·Ë‡ÌÂ) ‚ ÂÊËχ Á‡
χÍÓ, ËÁÍβ˜ÂÚ ÂÊËχ Á‡ Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡Ú‡.
● äÓ„‡ÚÓ Á‡ÒÌÂχÚ ÒÌËÏ͇ ̇ ÔÓ-χÎÍÓ ÓÚ 5 ÒÏ ‚ ÂÊËχ Á‡ ÒÛÔÂ
χÍÓ, ̇ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ Á‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÙÓÍÛÒË‡Ì ˘Â Â
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ôӂ˜ ‚ÂÏÂ, Á‡ ‰‡ ÏÓÊ ‰‡ Á‡‰‡‰Â Ô‡‚ËÎÌÓÚÓ
ÙÓÍÛÒÌÓ ‡ÁÒÚÓflÌËÂ.
‖28‖
MF
●
)
)
çÓχÎÌÓ
∞
●
∞
●
●
●
●
●
ìÒÚ‡ÌÓ‚fl‚‡Ì ̇ ÙÓÍÛÒ‡
ÅÛÚÓÌ Á‡ Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡ (
ᇠÙÓÍÛÒË‡Ì ̇ Ó·ÂÍÚ, ÍÓÈÚÓ Ì  ÔÓÁˈËÓÌË‡Ì ‚ ˆÂÌÚ˙‡ ̇
ÒÌËÏ͇ڇ, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ Á‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚fl‚‡Ì ̇ ÙÓÍÛÒ‡.
äÓ„‡ÚÓ ÏÂÌ˛ÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ LCD ÏÓÌËÚÓ‡,
·ÛÚÓÌ˙Ú Á‡ ̇Îfl‚Ó ÔÂÏÂÒÚ‚‡ ÍÛÒÓ‡ ‚ ΂Ëfl
‡Á‰ÂÎ.
äÓ„‡ÚÓ ÏÂÌ˛ÚÓ Ì  ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ LCD ÏÓÌËÚÓ‡,
·ÛÚÓÌ˙Ú Á‡ ̇Îfl‚Ó ‡·ÓÚË Í‡ÚÓ
·ÛÚÓÌ Á‡ Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡.
■ àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ Á‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚fl‚‡Ì ̇ ÙÓÍÛÒ‡
1. ì‚ÂÂÚ ÒÂ, ˜Â Ê·ÌËflÚ Ó·ÂÍÚ Â ‚ ˆÂÌÚ˙‡ ̇ ‡Ï͇ڇ Á‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ
ÙÓÍÛÒË‡ÌÂ.
2. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ̇ Á‡Ú‚Ó‡ ̇ÔÓÎÓ‚Ë̇ ̇‰ÓÎÛ. äÓ„‡ÚÓ ‡Ï͇ڇ Á‡
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÙÓÍÛÒË‡Ì ҂ÂÚÌ ‚ ÁÂÎÂÌÓ, ÚÓ‚‡ ÓÁ̇˜‡‚‡, ˜Â
ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú Â ÙÓÍÛÒË‡Î Ó·ÂÍÚ‡. ÇÌËχ‚‡ÈÚ ‰‡ Ì ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇
̇ Á‡Ú‚Ó‡ ‰ÓÍ‡È ̇‰ÓÎÛ, Á‡ ‰‡ Ì Á‡ÒÌÂÏÂÚ ÌÂÊ·̇ ÒÌËÏ͇.
3. ä‡ÚÓ ÔÓ‰˙Îʇ‚‡Ú ‰‡ ‰˙ÊËÚ ·ÛÚÓ̇ ̇ Á‡Ú‚Ó‡ ̇ÔÓÎÓ‚Ë̇ ̇ÚËÒ̇Ú
̇‰ÓÎÛ, ÔÂÏÂÒÚÂÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡, Á‡ ‰‡ ̇„·ÒËÚ Ê·̇ڇ ÒÌËÏ͇, ÒΉ
ÍÓÂÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ̇ Á‡Ú‚Ó‡ ‰ÓÍ‡È, Á‡ ‰‡ Á‡ÒÌÂÏÂÚ ÒÌËÏ͇ڇ.
ÄÍÓ ÓÚÔÛÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ̇ Á‡Ú‚Ó‡, ÙÛÌ͈ËflÚ‡ Á‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚fl‚‡Ì ̇ ÙÓÍÛÒ‡
˘Â Ò ÓÚÏÂÌË.
) / ̇Îfl‚Ó
■ àÁ·Ë‡Ì ̇ ÂÊËχ Á‡ Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡Ú‡
1. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ÂÊËÏ, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÂÊËÏ Ì‡ Á‡ÒÌÂχÌÂ, ÌÓ ·ÂÁ
ÂÊËχ Á‡ ‚ˉÂÓÍÎËÔ ËÎË ASR ÂÊËχ (ÒÚ. 33).
2. ç‡ÚËÒ͇ÈÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡Ú‡, ‰Ó͇ÚÓ Ê·ÌËflÚ Ë̉Ë͇ÚÓ ̇
ÂÊËχ Á‡ Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡Ú‡ Ò ÔÓ͇Ê ̇ LCD ÏÓÌËÚÓ‡.
3. ç‡ LCD ÏÓÌËÚÓ‡ ˘Â Ò ÔÓ͇Ê Ë̉Ë͇ÚÓ ̇ ÂÊËχ Á‡ Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡Ú‡.
ë˙Ó·‡ÁÂÚ ҂ÂÚ͇‚ˈ‡Ú‡ Ò˙Ò Ò˙ÓÚ‚ÂÚ̇ڇ Ó·ÒÚ‡Ìӂ͇.
■ é·ı‚‡Ú ̇ Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡Ú‡
çÓχÎÌÓ
1. 燄·ÒÂÚ ÒÌËÏ͇ڇ.
2. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ̇
Á‡Ú‚Ó‡ ̇ÔÓÎÓ‚Ë̇
̇‰ÓÎÛ, Á‡ ‰‡
ÙÓÍÛÒË‡Ú ӷÂÍÚ‡.
3. 燄·ÒÂÚ ÓÚÌÓ‚Ó
Ê·̇ڇ ÒÌËÏ͇ Ë
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ̇
Á‡Ú‚Ó‡ ‰ÓÍ‡È ̇‰ÓÎÛ.
[àÁ·Ë‡Ì ̇ ‡‚ÚÓχÚ˘̇
Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡]
(åfl͇: Ï)
åÄäêé
Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ï‡ÍÓ
ISO
òËÓÍÓ
íÂÎÂÙÓÚÓ
òËÓÍÓ
íÂÎÂÙÓÚÓ
òËÓÍÓ
íÂÎÂÙÓÚÓ
χ˘‡·Ë‡Ì χ˘‡·Ë‡Ì χ˘‡·Ë‡Ì χ˘‡·Ë‡Ì χ˘‡·Ë‡Ì χ˘‡·Ë‡ÌÂ
AUTO
0,8 ~ 3,0 0,5 ~ 2,5 0,2 ~ 0,8 0,5 ~ 0,8 0,2 ~ 3,0 0,5 ~ 2,5
※ èË ËÁ·Ó ̇ ÂÊËχ Á‡ ÒÛÔÂ χÍÓ, Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡Ú‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÒÂ
ËÁÍβ˜‚‡.
‖29‖
ÅÛÚÓÌ Á‡ Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡ (
) / ̇Îfl‚Ó
● ÄÍÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ̇ Á‡Ú‚Ó‡ ÒΉ ËÁ·Ó ̇ ̇ÒÚÓÈ͇ڇ Á‡
‡‚ÚÓχÚ˘̇ Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡, ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ̇ Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡ ËÎË ·‡‚ÌÓ
ÒËÌıÓÌËÁË‡ÌÂ, Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡Ú‡ ˘Â Ò‚ÂÚÌÂ Ò ˆÂÎ ÔÓ‚Â͇ ̇
ÛÒÎÓ‚ËflÚ‡ ̇ ÒÌËχÌ (Ó·ı‚‡Ú˙Ú Ì‡ Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡Ú‡ Ë ÌË‚ÓÚÓ Ì‡
Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ È).
ç ‰‚ËÊÂÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡, ‰Ó͇ÚÓ Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡Ú‡ Ò‚ÂÚÌ ‚ÚÓË Ô˙Ú.
● óÂÒÚÓÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡Ú‡ ˘Â ̇χÎË ÊË‚ÓÚ‡ ̇
·‡ÚÂËflÚ‡.
● èË ÌÓχÎÌË ÛÒÎÓ‚Ëfl ̇ ‡·ÓÚ‡, ‚ÂÏÂÚÓ Á‡ Á‡Âʉ‡Ì ̇
Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡Ú‡  ‰Ó 4 ÒÂÍÛ̉Ë. ÄÍÓ ·‡ÚÂËflÚ‡  Ò··‡, ‚ÂÏÂÚÓ Á‡
Á‡Âʉ‡Ì ˘Â ·˙‰Â Ôӂ˜Â.
● îÛÌ͈ËflÚ‡ ̇ Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡Ú‡ Ìflχ ‰‡ ‡·ÓÚË ‚ ÂÊËÏËÚ Á‡ ÒˆÂ̇
[LANDSCAPE], [CLOSE UP], [TEXT], [SUNSET], [DAWN],
[FIREWORK], [SELF SHOT], [FOOD], [CAFÉ] ͇ÍÚÓ Ë ‚ ÂÊËÏËÚÂ
ASR Ë Á‡ ‚ˉÂÓÍÎËÔ.
● ÑÓ·ÓÚÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ ÒÌËÏÍËÚ Ì  „‡‡ÌÚË‡ÌÓ, ‡ÍÓ Ó·ÂÍÚ˙Ú Â
Ú‚˙‰Â ·ÎËÁÓ ËÎË Ò˙Ò ÒËÎÌÓ Ò‚ÂÚÎÓÓÚ‡Áfl‚‡˘‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ.
● èË Á‡ÒÌÂχÌ ̇ ÒÌËÏ͇ Ò˙Ò Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡Ú‡ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëfl ̇ Ò··‡
ÓÒ‚ÂÚÂÌÓÒÚ, ̇ ÒÌËÏ͇ڇ ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÓfl‚Ë ·flÎÓ ÔÂÚÌÓ. èÂÚÌÓÚÓ ÒÂ
ÔÓfl‚fl‚‡ ÓÚ ÓÚ‡ÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ò‚ÂÚÎË̇ڇ ̇ Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡Ú‡ ‚
‡ÚÏÓÒÙÂÌËfl Ô‡ı.
■ à̉Ë͇ÚÓ Á‡ ÂÊËχ ̇ Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡Ú‡
àÍÓ̇
êÂÊËÏ Ì‡ Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡
ÄÍÓ Ó·ÂÍÚ˙Ú ËÎË ÙÓÌ˙Ú Â Ú˙ÏÂÌ, Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡Ú‡
̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ ˘Â Ò ‚Íβ˜Ë ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ.
Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ
̇χÎfl‚‡Ì ̇
ÂÙÂÍÚ‡
“˜Â‚ÂÌË Ó˜Ë”
ÄÍÓ Ó·ÂÍÚ˙Ú ËÎË ÙÓÌ˙Ú Â Ú˙ÏÂÌ, Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡Ú‡
̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ ˘Â Ò ‚Íβ˜Ë ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ë
˘Â ̇χÎË ÂÙÂÍÚ‡ "˜Â‚ÂÌË Ó˜Ë" ˜ÂÁ
ÙÛÌ͈ËflÚ‡ Á‡ ̇χÎfl‚‡Ì ̇ ÚÓÁË ÂÙÂÍÚ.
óÛ‚ÒÚ‚ËÚÂÎ̇
Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡
ë‚ÂÚ͇‚ˈ‡Ú‡ ˘Â Ò ‚Íβ˜Ë ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ
̇΢̇ڇ Ò‚ÂÚÎË̇. àÌÚÂÌÁËÚÂÚ˙Ú Ì‡
Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡Ú‡ ˘Â Ò ÍÓÌÚÓÎË‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ
ÒÔÓ‰ ÓÍÓÎÌËÚ ÛÒÎÓ‚Ëfl.
ë‚ÂÚ͇‚ˈ‡Ú‡ ˘Â ‡·ÓÚË Ò ·‡‚̇ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡
Á‡Ú‚Ó‡, Á‡ ‰‡ Ò ÔÓÒÚË„Ì ·‡Î‡ÌÒË‡Ì ̇
Ň‚ÌÓ
Ô‡‚ËÎ̇ڇ ÂÍÒÔÓ̇ˆËfl. èË Á‡ÒÌÂχÌ ̇ ÒÌËÏ͇
ÒËÌıÓÌËÁË‡
̇ Ò··ÓÓÒ‚ÂÚÂÌÓ ÏflÒÚÓ, ̇ LCD ÏÓÌËÚÓ‡ ˘Â ÒÂ
ÌÂ
ÔÓ͇Ê Ë̉Ë͇ÚÓ˙Ú Á‡ Ô‰ÛÔÂʉÂÌË Á‡
‡ÁÚ˙Ò‚‡Ì ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ (
).
àÁÍβ˜Â̇
Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡
ç‡Ï‡Îfl‚‡ÌÂ
̇ ÂÙÂÍÚ‡
"˜Â‚ÂÌË Ó˜Ë"
‖30‖
éÔËÒ‡ÌËÂ
Ä‚ÚÓχÚ˘̇
Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡
ë‚ÂÚ͇‚ˈ‡Ú‡ Ìflχ ‰‡ Ò ‚Íβ˜Ë. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ
ÚÓÁË ÂÊËÏ Á‡ Á‡ÒÌÂχÌ ̇ ÒÌËÏÍË Ì‡ ÏÂÒÚ‡ ËÎË
ÔË ÒËÚÛ‡ˆËË, Í˙‰ÂÚÓ Â Á‡·‡ÌÂÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ
̇ ÙÓÚÓ„‡ÙÒ͇ Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡. èË Á‡ÒÌÂχÌ ̇
ÒÌËÏ͇ ̇ Ò··ÓÓÒ‚ÂÚÂÌÓ ÏflÒÚÓ, ̇ LCD ÏÓÌËÚÓ‡
˘Â Ò ÔÓ͇Ê Ë̉Ë͇ÚÓ˙Ú Á‡ Ô‰ÛÔÂʉÂÌË Á‡
ÚÂÔÚÂÌ ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ (
).
ÄÍÓ Ò Á‡ÒÌÂÏ ÒÌËÏ͇ Ò "˜Â‚ÂÌË Ó˜Ë", ÚÓÁË
ÂÊËÏ ˘Â ̇χÎË ÂÙÂÍÚ‡ "˜Â‚ÂÌË Ó˜Ë"
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ.
ÅÛÚÓÌ Á‡ Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡ (
) / ̇Îfl‚Ó
ÅÛÚÓÌ Á‡ Ò‡ÏÓÒÌËχ˜Í‡ (
■ êÂÊËÏ Ì‡ Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡Ú‡ ÒÔÓ‰ ÂÊËχ ̇ Á‡ÒÌÂχÌ (●: ËÁ·Ë‡ÂÏÓ)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
) / ̇‰flÒÌÓ
äÓ„‡ÚÓ ÏÂÌ˛ÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ LCD ÏÓÌËÚÓ‡, ·ÛÚÓÌ˙Ú Á‡ ̇‰flÒÌÓ
ÔÂÏÂÒÚ‚‡ ÍÛÒÓ‡ ‚ ‰ÂÒÌËfl ‡Á‰ÂÎ.
äÓ„‡ÚÓ ÏÂÌ˛ÚÓ Ì  ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ LCD ÏÓÌËÚÓ‡, ·ÛÚÓÌ˙Ú Á‡ ̇‰flÒÌÓ
‡·ÓÚË Í‡ÚÓ ·ÛÚÓÌ Á‡ Ò‡ÏÓÒÌËχ˜Í‡Ú‡ (
).
í‡ÁË ÙÛÌ͈Ëfl Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ ÙÓÚÓ„‡Ù˙Ú Ò˙˘Ó ËÒ͇ ‰‡ ÔËÒ˙ÒÚ‚‡ ̇
ÒÌËÏ͇ڇ.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
● ÄÍÓ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ ̇ Ò‡ÏÓÒÌËχ˜Í‡Ú‡
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ Ò‡ÏÓÒÌËχ˜Í‡Ú‡, ÙÛÌ͈ËflÚ‡ ˘Â Ò ÓÚÏÂÌË.
● ᇠ‰‡ ËÁ·Â„ÌÂÚ ÚÂÔÚÂÌ ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÒÚ‡ÚË‚.
● Ç ÂÊËχ Á‡ ‚ˉÂÓÍÎËÔ ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ò‡ÏÓ 10-ÒÂÍÛ̉̇ڇ
Ò‡ÏÓÒÌËχ˜Í‡ Ë Ú‡ÈÏÂ‡ Á‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
‖31‖
ÅÛÚÓÌ Á‡ Ò‡ÏÓÒÌËχ˜Í‡ (
) / ̇‰flÒÌÓ
■ àÁ·Ë‡Ì ̇ Ò‡ÏÓÒÌËχ˜Í‡Ú‡
1. àÁ·ÂÂÚ ÂÊËÏ Ì‡ Á‡ÒÌÂχÌÂ, ÌÓ ·ÂÁ ÂÊËχ Á‡ Á‡ÔËÒ Ì‡ „Î‡Ò (ÒÚ. 33).
2. ç‡ÚËÒ͇ÈÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ Ò‡ÏÓÒÌËχ˜Í‡Ú‡ ( ), ‰Ó͇ÚÓ Ê·ÌËflÚ
Ë̉Ë͇ÚÓ Á‡ ÂÊËχ Ò ÔÓ͇Ê ̇ LCD ÏÓÌËÚÓ‡ ç‡ LCD ÏÓÌËÚÓ‡ ˘Â
Ò ÔÓ͇Ê ËÍÓ̇ Á‡ Ò‡ÏÓÒÌËχ˜Í‡ Á‡ 10 ÒÂÍÛ̉Ë, 2 ÒÂÍÛ̉Ë, ‰‚Â
Á‡ÒÌÂχÌËfl ËÎË Ì‡ Ú‡ÈÏÂ‡ Á‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ.
•10-ÒÂÍÛ̉̇ Ò‡ÏÓÒÌËχ˜Í‡ ( ):
ÒΉ ̇ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ ̇ Á‡Ú‚Ó‡ ˘Â Ò‡
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË 10 ÒÂÍÛ̉Ë, ÔÂ‰Ë ÒÌËÏ͇ڇ ‰‡
·˙‰Â Á‡ÒÌÂÚ‡.
•2-ÒÂÍÛ̉̇ Ò‡ÏÓÒÌËχ˜Í‡ (
):
ÒΉ ̇ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ ̇ Á‡Ú‚Ó‡ ˘Â Ò‡
[àÁ·Ë‡Ì ̇ 10ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË 2 ÒÂÍÛ̉Ë, ÔÂ‰Ë ÒÌËÏ͇ڇ ‰‡
ÒÂÍÛ̉̇ڇ Ò‡ÏÓÒÌËχ˜Í‡]
·˙‰Â Á‡ÒÌÂÚ‡.
•Ñ‚ÛÍ‡Ú̇ Ò‡ÏÓÒÌËχ˜Í‡ (
):
ÒÌËÏ͇ڇ ˘Â ·˙‰Â Á‡ÒÌÂÚ‡ ÒΉ ÓÍÓÎÓ 10 ÒÂÍÛ̉Ë, ‡ 2 ÒÂÍÛÌ‰Ë ÔÓÍ˙ÒÌÓ ˘Â ·˙‰Â ̇Ô‡‚Â̇ ‚ÚÓ‡ ÒÌËÏ͇. èË ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇
Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡Ú‡, ̇ 2-ÒÂÍÛ̉̇ڇ Ò‡ÏÓÒÌËχ˜Í‡ ÏÓÊ ‰‡ Ò‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË
Ôӂ˜ ÓÚ 2 ÒÂÍÛÌ‰Ë Á‡ Á‡ÒÌÂχÌ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÚÓ
‚ÂÏ Á‡ Á‡Âʉ‡Ì ̇ Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡Ú‡.
•í‡ÈÏÂ Á‡ ‰‚ËÊÂÌË (
):
ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú ÓÚÍË‚‡ ‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl Ó·ÂÍÚ 6 ÒÂÍÛÌ‰Ë ÒΉ
̇ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ ̇ Á‡Ú‚Ó‡ Ë Á‡ÒÌÂχ ÒÌËÏ͇ڇ, ÒΉ ͇ÚÓ
‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ ÒÔÂ.
3. èË Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ ̇ Á‡Ú‚Ó‡, ÒÌËÏ͇ڇ ˘Â ·˙‰Â Á‡ÒÌÂÚ‡ ÒΉ
ËÁÚ˘‡Ì ̇ Û͇Á‡ÌÓÚÓ ‚ÂÏÂ.
‖32‖
■ í‡ÈÏÂ Á‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ
Ñ‚ËÊÂÌËÂ
àÍÓ̇ Ë Ë̉Ë͇ÚÓ Á‡ Ò‡ÏÓÒÌËχ˜Í‡Ú‡
ç‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ ̇ Á‡Ú‚Ó‡ ÒΉ
̇ÒÚÓÈ͇ ̇ Ú‡ÈÏÂ‡ Á‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ
åË„‡ (ËÌÚÂ‚‡Î ÓÚ 1 ÒÂÍÛ̉‡)
éÚÍË‚‡Ì ̇ ‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡
åË„‡ (ËÌÚÂ‚‡Î ÓÚ 0,25 ÒÂÍÛ̉Ë)
ç  ÓÚÍËÚÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ
ÇÍβ˜ÂÚÂ Ë ÒÌËÏ͇ڇ ˘Â Ò Á‡ÒÌÂÏÂ
ÒΉ 2 ÒÂÍÛ̉Ë.
■ ÖÚ‡ÔËÚ ̇ ̇ÒÚÓÈ͇ڇ Á‡ Ú‡ÈÏÂ‡ Á‡ ‰‚ËÊÂÌË ҇ ÒΉÌËÚÂ.
àÁ·Ó ̇ Ú‡ÈÏÂ Á‡ ‰‚ËÊÂÌË → ç‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ ̇ Á‡Ú‚Ó‡ →
èÓÚ‚˙ʉÂÌË ̇ ÍÓÏÔÓÁˈËflÚ‡ (Á‡ 6 ÒÂÍÛ̉Ë)*1 → ëÚ‡ÚË‡Ì ̇
ÓÚÍË‚‡ÌÂÚÓ (‡Á‰‚ËÊÂÚ ˙ˆÂÚ ÒË) *2 → ëÔË‡Ì ̇ ÓÚÍË‚‡ÌÂÚÓ (Ì ÒÂ
‰‚ËÊÂÚÂ) → á‡ÒÌÂχÌ ̇ ÒÌËÏ͇ (ÒΉ 2 ÒÂÍÛ̉Ë)
*1 : îÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú ÓÚÍË‚‡ ‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl Ó·ÂÍÚ 6 ÒÂÍÛÌ‰Ë ÒΉ
̇ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ ̇ Á‡Ú‚Ó‡. ÖÚÓ Á‡˘Ó Úfl·‚‡ ‰‡ ÔÓÚ‚˙‰ËÚÂ
ÍÓÏÔÓÁˈËflÚ‡ ‰Ó 6 ÒÂÍÛ̉Ë.
*2 : ê‡Á‰‚ËÊÂÚ ÚflÎÓÚÓ ËÎË ˙ˆÂÚ ÒË.
Ç ÒΉÌËÚ ÒËÚÛ‡ˆËË Ú‡ÈÏÂ˙Ú Á‡ ‰‚ËÊÂÌË ÏÓÊ ‰‡ Ì ‡·ÓÚË.
● îÓÍÛÒÌÓÚÓ ‡ÁÒÚÓflÌË  ̇‰ 3 Ï.
é·ı‚‡Ú ̇ ÓÚÍË‚‡Ì ̇ Ú‡ÈÏÂ‡ Á‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ
● ÖÍÒÔÓ̇ˆËflÚ‡  ڂ˙‰Â Ò‚ÂÚ· ËÎË
Ú˙Ï̇
● ëÌËχÚ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëfl ̇ ÙÓÌÓ‚Ó
ÓÒ‚ÂÚfl‚‡ÌÂ
● Ñ‚ËÊÂÌËÂÚÓ Â ÌÂÁ̇˜ËÚÂÎÌÓ
● Ñ‚ËÊÂÌËÂÚÓ Â ÓÚÍËÚÓ ËÁ‚˙Ì
ˆÂÌÚ‡Î̇ڇ ˜‡ÒÚ (50 %) ̇ ÒÂÌÁÓ‡,
Í˙‰ÂÚÓ ÚÓ Ò ‡ÁÔÓÁ̇‚‡.
ÅÛÚÓÌ ÏÂÌ˛ / OK
ÅÛÚÓÌ M (ÂÊËÏ)
■ ÅÛÚÓÌ Á‡ ÏÂÌ˛
åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·Ë‡Ú Ê·ÌËfl ÂÊËÏ Ì‡ Á‡ÒÌÂχÌÂ.
- èË Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ÏÂÌ˛, ̇ LCD ÏÓÌËÚÓ‡ ˘Â Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛
Á‡ ‚ÒÂÍË Â‰ËÌ ÂÊËÏ Ì‡ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡. èÓ‚ÚÓÌÓÚÓ Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇
˘Â ‚˙Ì LCD ÏÓÌËÚÓ‡ ̇ Ô˙‚Ó̇˜‡ÎÌËfl ÏÛ ‰ËÒÔÎÂÈ.
- åÓÊ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛, ÍÓ„‡ÚÓ Ò‡ ËÁ·‡ÌË ÒΉÌËÚ ÂÊËÏË:
ÇàÑÖéäãàè Ë ëíÄíàóçÄ ëçàåäÄ. ç  ̇΢ÌÓ ÏÂÌ˛ Á‡ ÂÊËχ Á‡
Á‡ÔËÒ Ì‡ „·Ò.
[Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÌ ÂÊËÏ]
RECORDING
[ç‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ÏÂÌ˛]
Sharpness
Contrast
Auto Focus
Voice Memo
Voice Recording
[åÂÌ˛ ËÁÍÎ.]
Move
■ àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ÂÊËÏ
Normal
Normal
Center AF
Off
PROGRAM
[ç‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ÂÊËÏ]
MENU
Exit
[åÂÌ˛ ‚ÍÎ.]
[ç‡ÚËÒ͇Ì ̇
·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇‰flÒÌÓ]
AUTO
■ ÅÛÚÓÌ OK
- äÓ„‡ÚÓ ÏÂÌ˛ÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ LCD ÏÓÌËÚÓ‡, ÚÓÁË ·ÛÚÓÌ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡
ÔÂÏÂÒÚ‚‡Ì ̇ ÍÛÒÓ‡ Í˙Ï ÔÓ‰ÏÂÌ˛ÚÓ ËÎË Á‡ ÔÓÚ‚˙ʉ‡‚‡Ì ̇ ‰‡ÌÌË.
SCENE
[êÂÊËÏ Ì‡ ÔÓ„‡ÏË‡ÌÂ]
ASR
SCENE
[åÂÌ˛ Á‡ ËÁ·Ó ̇ ÂÊËÏ]
[ç‡ÚËÒ͇Ì ̇
·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇Îfl‚Ó]
SCENE
[ASR ÂÊËÏ]
[ç‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇‰ÓÎÛ]
SHOOTING
SHOOTING
NIGHTSCENE
PORTRAIT
[ç‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇
Á‡ ̇Îfl‚Ó/̇‰flÒÌÓ]
[êÂÊËÏ Á‡ ÒˆÂ̇]
[àÁ·Ë‡Ì ̇ ÂÊËÏ Á‡ ÒˆÂ̇]
‖33‖
ÅÛÚÓÌ Ö (ÂÙÂÍÚË)
ë ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇ ÚÓÁË ·ÛÚÓÌ ÏÓÊÂÚ ‰‡ ‰Ó·‡‚flÚ ÒÔˆˇÎÌË ÂÙÂÍÚË Í˙Ï
ÒÌËÏÍËÚÂ.
■ êÂÊËÏ Á‡ ÒÚ‡Ú˘̇ ÒÌËÏ͇ : ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÏÂÌ˛Ú‡Ú‡ Á‡ ˆ‚flÚ,
ÒÔˆˇÎÂÌ ˆ‚flÚ, ‰‡ÍÚË‡Ì ̇ ÒÌËÏ͇ Ë
Á‡·‡‚ÎÂÌËÂ. Ç ‡‚ÚÓχÚ˘ÌËfl ÂÊËÏ ÏÓÊÂ
‰‡ Ò ËÁ·Ë‡ Ò‡ÏÓ ÏÂÌ˛ÚÓ [COLOR].
■ êÂÊËÏ Á‡ ‚ˉÂÓÍÎËÔ : ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÏÂÌ˛ÚÓ Á‡ ˆ‚flÚ.
■ ç‡Î˘ÌË ÂÙÂÍÚË ÒÔÓ‰ ÂÊËχ ̇ Á‡ÒÌÂχÌÂ
(●: ËÁ·Ë‡ÂÏÓ)
●
●
‖34‖
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
● íÓÁË ·ÛÚÓ̇ Ìflχ ‰‡ ‡·ÓÚË ‚ ÂÊËÏËÚ ASR, Á‡ÔËÒ Ì‡ „Î‡Ò Ë
ÌflÍÓË ÂÊËÏË Á‡ ÒˆÂ̇ (çÓ˘, íÂÍÒÚ, á‡ÎÂÁ, àÁ„‚, îÓÌÓ‚Ó
ÓÒ‚ÂÚfl‚‡ÌÂ, îÓÈÂ‚ÂÍË, èÎ‡Ê Ë ÒÌfl„).
● ç‡ÒÚÓÈÍËÚ Á‡ ÂÙÂÍÚËÚ ˘Â Ò Á‡Ô‡ÁflÚ ‰ÓË ÔË ËÁÍβ˜‚‡Ì ̇
ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡. ᇠ‰‡ ÓÚÏÂÌËÚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl ÒÔˆˇÎÂÌ ÂÙÂÍÚ,
ËÁ·ÂÂÚ ÔÓ‰ÏÂÌ˛ÚÓ
̇ ÏÂÌ˛ÚÓ Á‡ ˆ‚flÚ, ÒΉ ÍÓÂÚÓ
ËÁ·ÂÂÚ ÔÓ‰ÏÂÌ˛Ú‡Ú‡
̇ ÓÒڇ̇ÎËÚ ÏÂÌ˛Ú‡ Á‡ ÂÙÂÍÚË.
● ÄÍÓ ‡ÁÏÂ˙Ú Ì‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ Â
ËÎË
Ï„‡ÔËÍÒ·,
ÏÂÌ˛ÚÓ Á‡ Á‡·‡‚ÎÂÌË Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁ·Ë‡.
ÅÛÚÓÌ Ö (ÂÙÂÍÚË) : ñ‚flÚ
åÓÊÂÚ ‰‡ ‰Ó·‡‚flÚ ÒÔˆˇÎÌË ÂÙÂÍÚË Í˙Ï ÒÌËÏÍËÚÂ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇
ˆËÙÓ‚Ëfl ÔÓˆÂÒÓ ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡
■ ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ E ‚ ‰ÓÒÚ˙ÔÂÌ ÂÊËÏ Á‡ Á‡ÒÌÂχÌ (ÒÚ. 34).
■ ñ‚flÚ ÔÓ ËÁ·Ó : ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓÏÂÌflÚÂ
ÒÚÓÈÌÓÒÚËÚ ̇ R (˜Â‚ÂÌÓÚÓ),
G (ÁÂÎÂÌÓÚÓ) Ë B (ÒË̸ÓÚÓ) ‚
ÒÌËÏÍËÚÂ.
Custom Color
Move
- ·ÛÚÓÌË ▲▼ : ËÁ·Ó ̇ R, G, B
- ·ÛÚÓÌË ◀▶ : ÔÓÏfl̇ ̇ ÒÚÓÈÌÓÒÚËÚÂ
OK
Set
OK
Set
COLOR
COLOR
Move
이동
E
Exit
해제
[êÂÊËÏ Ì‡ ÒÚ‡Ú˘̇ ÒÌËÏ͇]
Move
E
Custom Color
Exit
[êÂÊËÏ Ì‡ ‚ˉÂÓÍÎËÔ]
Move
1. àÁ·ÂÂÚ Ê·ÌÓÚÓ ÔÓ‰ÏÂÌ˛ÚÓ, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓ̇ ▲▼ Ë ·ÛÚÓ̇
OK.
: Ìflχ ‰‡ Ò ‰Ó·‡‚Ë ÂÙÂÍÚ Í˙Ï ÒÌËÏ͇ڇ.
: Á‡ÒÌÂÚ‡Ú‡ ÒÌËÏ͇ ˘Â Ò Ò˙ı‡ÌË Í‡ÚÓ ˜ÂÌÓ-·fl·.
: Á‡ÒÌÂÚ‡Ú‡ ÒÌËÏ͇ ˘Â Ò Ò˙ı‡ÌË ‚ ÚÓ̇ÎÌÓÒÚ Ì‡ ÒÂÔËfl
(„‡‰ËÂÌÚ Ì‡ Ê˙ÎÚÓ-͇Ùfl‚ËÚ ˆ‚ÂÚÓ‚Â).
: Á‡ÒÌÂÚ‡Ú‡ ÒÌËÏ͇ ˘Â Ò Ò˙ı‡ÌË ‚ ˜Â‚Â̇ ÚÓ̇ÎÌÓÒÚ.
: Á‡ÒÌÂÚ‡Ú‡ ÒÌËÏ͇ ˘Â Ò Ò˙ı‡ÌË ‚ ÁÂÎÂ̇ ÚÓ̇ÎÌÓÒÚ.
: Á‡ÒÌÂÚ‡Ú‡ ÒÌËÏ͇ ˘Â Ò Ò˙ı‡ÌË ‚ ÒËÌfl ÚÓ̇ÎÌÓÒÚ.
: ÒÌËÏ͇ڇ ˘Â Ò Á‡Ô˯ ‚ ÂÊËÏ Á‡ Ì„‡ÚË‚.
: Á‡ÒÌÂÚ‡Ú‡ ÒÌËÏ͇ ˘Â Ò Á‡Ô˯ ‚ RGB ÚÓ̇ÎÌÓÒÚ.
※ Ç ‡‚ÚÓχÚ˘ÌËfl ÂÊËÏ ˆ‚ÂÚ˙Ú ÔÓ ËÁ·Ó Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁ·Ë‡.
2. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ̇ Á‡Ú‚Ó‡, Á‡ ‰‡ Á‡ÒÌÂÏÂÚ ÒÌËÏ͇ڇ.
‖35‖
ÅÛÚÓÌ Ö (ÂÙÂÍÚË) : ñ‚ÂÚÓ‚‡ χÒ͇
ë ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇ ÚÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ۘ‡ÒÚ˙Í ÓÚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚ̇ڇ ÒÌËÏ͇, ÍÓÈÚÓ ‰‡ ÓÒڇ̠ˆ‚ÂÚÂÌ Ë ËÁÔ˙Í̇Î, ‡ ÓÒڇ̇·ڇ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÒÌËÏ͇ڇ ‰‡ Òڇ̠˜ÂÌÓ-·fl·.
■ ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ E ‚ ‰ÓÒÚ˙ÔÂÌ ÂÊËÏ Á‡ Á‡ÒÌÂχÌ (ÒÚ. 34).
Color Mask
OK Set
EE
Back
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ OK Ë Ì‡ LCD
ÏÓÌËÚÓ‡ ˘Â Ò ÔÓ͇Ê ‡Ï͇ڇ Á‡
χÒ͇.
SH Capture
Fn
E Edit
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Fn. åÓÊÂÚ ‰‡
ÔÓÏÂÌflÚ ‡ÁÏÂ‡ Ë
ÏÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ χÒ͇ڇ.
SH Capture
Move
TW
E Size
ÅÛÚÓÌ W / T Á‡ χ˘‡·Ë‡Ì :
ÔÓÏfl̇ ̇ ‡ÁÏÂ‡ ̇ χÒ͇ڇ
SH Capture
Move
[ä‡È̇ ÒÌËÏ͇]
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ̇ Á‡Ú‚Ó‡ Ë
ÒÌËÏ͇ڇ Ò ‰Ó·‡‚Â̇ χÒ͇ ˘Â ÒÂ
Á‡ÒÌÂÏÂ.
ç‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ Fn.
SH Capture
TW
E Size
ÅÛÚÓÌ ▲▼◀▶ :
ÔÂÏÂÒÚ‚‡Ì ̇ χÒ͇ڇ
Fn
E Edit
[ëÌËÏ͇ Ò ‰Ó·‡‚Â̇ χÒ͇]
SH Capture
Move
‖36‖
TW
E Size
ÅÛÚÓÌ Ö (ÂÙÂÍÚË) : ç‡ÒËÚÂÌÓÒÚ
åÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓÏÂÌflÚ ̇ÒËÚÂÌÓÒÚÚ‡ ̇ Ò˙ÓÚ‚ÂÚ̇ڇ ÒÌËÏ͇.
■ ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ E ‚ ‰ÓÒÚ˙ÔÂÌ ÂÊËÏ Á‡ Á‡ÒÌÂχÌ (ÒÚ. 34).
IMAGE ADJUST
Move
Saturation
E
Exit
àÁ·ÂÂÚ ÏÂÌ˛ÚÓ Á‡ ̇ÒËÚÂÌÓÒÚ (
)
Ë ˘Â Ò ÔÓ͇Ê ÎÂÌÚ‡ Á‡ ÔÓÏfl̇ ̇
̇ÒËÚÂÌÓÒÚÚ‡.
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ·ÛÚÓ̇ ◀▶ Á‡ ÔÓÏfl̇
̇ ̇ÒËÚÂÌÓÒÚÚ‡.
Move
OK
Set
Saturation
ãÂÌÚ‡ Á‡ ÔÓÏfl̇ ̇
̇ÒËÚÂÌÓÒÚÚ‡
Move
OK
Set
èÓÒÓ͇ + : ‚ËÒÓ͇ ̇ÒËÚÂÌÓÒÚ
(ˆ‚ÂÚÓ‚ÂÚ ˘Â Ò‡ ‚ ‰˙ηӘË̇)
èÓÒÓ͇ - : ÌËÒ͇ ̇ÒËÚÂÌÓÒÚ
(ˆ‚ÂÚÓ‚ÂÚ ˘Â Ò‡ Ò··Ë)
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ̇ Á‡Ú‚Ó‡, Á‡ ‰‡
Á‡ÒÌÂÏÂÚ ÒÌËÏ͇.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ OK Ë Ì‡ÒËÚÂÌÓÒÚÚ‡ ̇
ÒÌËÏ͇ڇ ˘Â Ò ÔÓÏÂÌË.
[ä‡È̇ ÒÌËÏ͇]
‖37‖
ÅÛÚÓÌ Ö (ÂÙÂÍÚË) : áÄÅÄÇãÖçàÖ
êËÒÛÌ͇
åÓÊÂÚ ‰‡ ‰Ó·‡‚ËÚ ÚÂÍÒÚÓ‚Ó ÔÓΠÍ˙Ï Ò˙ÓÚ‚ÂÚ̇ڇ ÒÌËÏ͇ڇ, Á‡ ‰‡ fl ̇Ô‡‚ËÚ ‰‡ ËÁ„ÎÂʉ‡ ͇ÚÓ ËÒÛÌ͇.
■ ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ E ‚ ‰ÓÒÚ˙ÔÂÌ ÂÊËÏ (ÒÚ. 34).
FUN
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Fn Ë
ËÁ·ÂÂÚ Ê·̇ڇ ÔÓÁˈËfl ̇
ÚÂÍÒÚÓ‚ÓÚÓ ÔÓÎÂ, ͇ÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓ̇ Á‡
̇Îfl‚Ó/̇‰flÒÌÓ.
Cartoon
àÁ·Ó ̇ ËÒÛÌ͇ (
Move
SH Capture
)
àÁ·ÂÂÚ Ê·̇ڇ ‡Ï͇,
͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓÌËÚ Á‡
̇Îfl‚Ó/̇‰flÒÌÓ Ë ·ÛÚÓ̇ OK.
EE Exit
àÁ·ÂÂÚ ÔÓÁˈËflÚ‡ ̇
ÚÂÍÒÚÓ‚ÓÚÓ ÔÓΠ̇ ÚÂÚ‡Ú‡
ÒÌËÏ͇ ÔÓ Ò˙˘Ëfl ̇˜ËÌ,
ÒΉ ÍÓÂÚÓ Á‡ÒÌÂÏÂÚÂ
ÚÂÚ‡Ú‡ ÒÌËÏ͇.
Fn Edit
Frame
OK
E Set
‖38‖
Fn Delete
Fn Edit
SH Capture
Move
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ̇
Á‡Ú‚Ó‡, Á‡ ‰‡ Á‡ÒÌÂÏÂÚÂ
ÒÌËÏ͇.
SH Capture
Move
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ OK Ë Ù‡ÈÎ˙Ú ˘Â ÒÂ
Á‡ÔË¯Â Ò ÌÓ‚Ó ËÏÂ.
OK Save
SH Capture
ÅÛÚÓÌ Ö (ÂÙÂÍÚË) : áÄÅÄÇãÖçàÖ
■ èÂ‰Ë ‰‡ Á‡Ô˯ÂÚ ËÒÛÌ͇ڇ, ÏÓÊÂÚ ÓÚÌÓ‚Ó ‰‡ Á‡ÒÌÂχÚ ÒÌËÏÍË.
1. àÁ·ÂÂÚ ÒÌËÏ͇ Á‡ ËÁÚË‚‡ÌÂ, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇Îfl‚Ó /
̇‰flÒÌÓ.
2. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Fn Ë ÒÌËÏ͇ڇ ˘Â Ò ËÁÚËÂ.
ç‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ Fn
SH Capture
Move
OK Save
Fn Delete
3. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ̇ Á‡Ú‚Ó‡, Á‡ ‰‡ Á‡ÒÌÂÏÂÚ ÌÓ‚‡ ÒÌËÏ͇.
‖39‖
ÅÛÚÓÌ Ö (ÂÙÂÍÚË) : áÄÅÄÇãÖçàÖ
è‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Á‡‰‡‰ÂÌË ‡ÏÍË Á‡ ÙÓÍÛÒË‡ÌÂ
é·ÂÍÚ˙Ú ˘Â Â Ò ÂÙÂÍÚ Ì‡ ËÁÓÒÚÂÌÓÒÚ Ë ˘Â ·˙‰Â ÙÓÍÛÒË‡Ì, ‰Ó͇ÚÓ
‚Ò˘ÍÓ ÓÒڇ̇ÎÓ ˘Â ·˙‰Â ËÁ‚˙Ì ÙÓÍÛÒ.
■ èÂÏÂÒÚ‚‡ÌÂ Ë ÔÓÏfl̇ ̇ ‡Ï͇ڇ Á‡ ÙÓÍÛÒË‡ÌÂ
åÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓÏÂÌflÚ ‡Ï͇ڇ Á‡ ÙÓÍÛÒË‡Ì ÒΉ ËÁ·Ë‡Ì ̇ ÏÂÌ˛
Á‡ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ.
■ ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ E ‚ ‰ÓÒÚ˙ÔÂÌ ÂÊËÏ Á‡ Á‡ÒÌÂχÌ (ÒÚ. 34).
ç‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ Fn
FUN
High light
SH Capture
Move
Range
EE Exit
Fn
E Edit
SH Capture
OK
E Set
E Move
[é·ı‚‡Ú˙Ú Â ‡ÍÚË‚Ë‡Ì: ê‡Ï͇ڇ
Á‡ ÙÓÍÛÒË‡Ì ˘Â Òڇ̠·fl·.]
[ç‡ÒÓ˜ÂÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ Í˙Ï
Ê·ÌËfl Ó·ÂÍÚ Á‡ ÒÌËχÌ Ë
‚ËÊÚÂ Í‡Í ˘Â ËÁ„ÎÂʉ‡
ÒÌËÏ͇ڇ ̇ ÏÓÌËÚÓ‡.]
ç‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇
▲▼◀▶
1. àÁ·ÂÂÚ Ê·ÌÓÚÓ ÔÓ‰ÏÂÌ˛, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓÌËÚ ◀▶ Ë ·ÛÚÓ̇
OK.
High light
High light
High light
High light
ç‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ Fn
SH Capture
Range
OK
E Set
[é·ı‚‡Ú 1]
Range
OK
E Set
[é·ı‚‡Ú 2]
Range
OK
E Set
Range
[é·ı‚‡Ú 3]
Fn Edit
[é·ı‚‡Ú 4]
ç‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ ̇ Á‡Ú‚Ó‡
2. ô Ò ÔÓ͇Ê Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Á‡‰‡‰Â̇ڇ
‡Ï͇ Á‡ ÙÓÍÛÒË‡ÌÂ. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ̇
Á‡Ú‚Ó‡, Á‡ ‰‡ Á‡ÒÌÂÏÂÚ ÒÌËÏ͇ڇ.
SH Capture
‖40‖
Fn
E Edit
SH Capture
E Move
[ëΉ ÔÓÏfl̇ ̇ Ó·ı‚‡Ú‡]
OK
E Set
[ä‡È̇ ÒÌËÏ͇]
ÅÛÚÓÌ Ö (ÂÙÂÍÚË) : áÄÅÄÇãÖçàÖ
äÓÏ·ËÌË‡ÌÓ ÒÌËχÌÂ
※ àÁ·Ë‡Ì ̇ 2 ÍÓÏ·ËÌË‡ÌË Á‡ÒÌÂχÌËfl
åÓÊÂÚ ‰‡ ÍÓÏ·ËÌË‡Ú ÓÚ 2 ‰Ó 4 ‡Á΢ÌË ÒÌËÏÍË ‚ ‰̇ ÒÚ‡Ú˘̇ ÒÌËÏ͇.
ç‡ÚËÒ͇Ì ̇
·ÛÚÓ̇ ̇
Á‡Ú‚Ó‡
■ ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ E ‚ ‰ÓÒÚ˙ÔÂÌ ÂÊËÏ Á‡ Á‡ÒÌÂχÌ (ÒÚ. 34).
SH Capture
SH Capture
Fn Delete
[è˙‚‡ ÒÌËÏ͇]
[ÉÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Á‡ Á‡ÒÌÂχÌÂ]
Composite
FUN
ç‡ÚËÒ͇Ì ̇
·ÛÚÓ̇ ̇ Á‡Ú‚Ó‡
Move
E Set
Composite OK
EE Exit
ç‡ÚËÒ͇Ì ̇
·ÛÚÓ̇ OK
1. àÁ·ÂÂÚ Ê·ÌÓÚÓ ÏÂÌ˛, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓ̇ ◀▶ Ë ·ÛÚÓ̇ OK.
OK Save
Composite
E
Composite OK
Composite
Set
[äÓÏ·ËÌË‡ÌÓ 1]
E
Composite OK
Composite
Set
[äÓÏ·ËÌË‡ÌÓ 2]
E
Composite OK
[ä‡È̇ڇ ÒÌËÏ͇]
Composite
Set
[äÓÏ·ËÌË‡ÌÓ 3]
E
Composite OK
Set
Fn Delete
[ÇÚÓ‡ ÒÌËÏ͇]
ëΉ Á‡ÒÌÂχÌ ̇ ÔÓÒΉ̇ڇ ÒÌËÏ͇ ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ OK, Á‡ ‰‡ fl
Á‡Ô˯ÂÚÂ.
[äÓÏ·ËÌË‡ÌÓ 4]
2. ëΉ ËÁ·Ë‡Ì ̇ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓÚÓ ÏÂÌ˛, ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ̇ Á‡Ú‚Ó‡, Á‡ ‰‡
Á‡ÒÌÂÏÂÚ ÒÌËÏ͇.
● èË ÍÓÏ·ËÌË‡ÌÓ Á‡ÒÌÂχÌ ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓÌËÚ Á‡
Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡, Ò‡ÏÓÒÌËχ˜Í‡ Ë Ï‡ÍÓ ÙÓÍÛÒË‡ÌÂ, ͇ÍÚÓ Ë ·ÛÚÓ̇ Á‡
χ˘‡·Ë‡Ì W / T.
● ë ̇ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ÂÊËχ ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ, ·ÛÚÓ̇ Á‡
ÏÂÌ˛, ·ÛÚÓ̇ E ËÎË ·ÛÚÓ̇ Á‡ ËÁ·Ó ̇ ÂÊËÏ ÔË ÍÓÏ·ËÌË‡ÌÓ
ÒÌËχÌ Ò ËÁÔ˙ÎÌfl‚‡ ‚ÒÂÍË Â‰ËÌ ÂÊËÏ Ì‡ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡.
á‡ÒÌÂÚËÚ ÒÌËÏÍË ˘Â Ò ËÁÚËflÚ.
‖41‖
ÅÛÚÓÌ Ö (ÂÙÂÍÚË) : áÄÅÄÇãÖçàÖ
■ èÓÏfl̇ ̇ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÍÓÏ·ËÌË‡Ì‡ ÒÌËÏ͇ ÔÂ‰Ë Á‡ÒÌÂχÌ ̇
ÔÓÒΉ̇ڇ ÒÌËÏ͇
èÂ‰Ë Á‡ÒÌÂχÌ ̇ ÔÓÒΉ̇ڇ ÍÓÏ·ËÌË‡Ì‡ ÒÌËÏ͇ ÏÓÊÂÚ ‰‡
ÔÓÏÂÌËÚ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÌÂfl.
1. èÓ ‚ÂÏ ̇ ÍÓÏ·ËÌË‡ÌÓÚÓ ÒÌËχÌ ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Fn.
2. è‰˯̇ڇ ÒÌËÏ͇ ˘Â Ò ËÁÚËÂ Ë ˘Â Ò ÔÓ͇Ê ÌÓ‚‡ ‡Ï͇. ÄÍÓ Ëχ
Ë ‰Û„‡ ÒÌËÏ͇ ÔÂ‰Ë ËÁÚËÚ‡Ú‡, ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Fn ÓÚÌÓ‚Ó Ë Úfl Ò˙˘Ó
˘Â Ò ËÁÚËÂ.
■ èÓÏfl̇ ̇ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÍÓÏ·ËÌË‡Ì‡ ÒÌËÏ͇ ÒΉ Á‡ÒÌÂχÌ ̇
ÔÓÒΉ̇ڇ ÒÌËÏ͇
1. ëΉ Á‡ÒÌÂχÌ ̇ ÔÓÒΉ̇ڇ ÒÌËÏ͇ ˘Â Ò ÔÓ͇Ê ÍÛÒÓ Á‡ ËÁ·Ó ̇
‡Ï͇. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ▲▼◀▶, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ‡Ï͇ڇ.
2. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Fn Á‡ ËÁÚË‚‡Ì ̇ ÒÌËÏ͇. ê‡Ï͇ڇ Á‡ ÍÓÏ·ËÌË‡ÌÓ
Á‡ÒÌÂχÌ ˘Â Ò ‡ÍÚË‚Ë‡.
3. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ̇ Á‡Ú‚Ó‡. åÓÊÂÚ ‰‡ Á‡ÒÌÂÏÂÚ ‰Û„Ë ÒÌËÏÍË
ÓÚÌÓ‚Ó, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓÌËÚ ▲▼◀▶ Ë Fn.
4. ç‡ÚËÒÌÂÚ ÓÚÌÓ‚Ó ·ÛÚÓ̇ OK Á‡ Á‡ÔËÒ‚‡Ì ̇ Á‡ÒÌÂÚËÚ ÒÌËÏÍË.
ç‡ÚËÒ͇Ì ̇
·ÛÚÓ̇ ▲
ç‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ Fn
SH Capture
Fn Delete
SH Capture
Fn Delete
OK Save
[èÂ‰Ë Á‡ÒÌÂχÌ ̇ ÚÂÚ‡Ú‡
ÒÌËÏ͇]
[Ç˙˘‡Ì Í˙Ï ‚ÚÓ‡Ú‡ ÒÌËÏ͇]
3. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ̇ Á‡Ú‚Ó‡, Á‡ ‰‡ Á‡ÒÌÂÏÂÚ ÌÓ‚‡ ÒÌËÏ͇.
Fn Delete
OK Save
[ëΉ Á‡ÒÌÂχÌ ̇ ˜ÂÚ‚˙Ú‡Ú‡ ÒÌËÏ͇]
Fn Delete
[Ç˙˘‡Ì Í˙Ï ‚ÚÓ‡Ú‡ ÒÌËÏ͇]
ç‡ÚËÒ͇Ì ̇
·ÛÚÓ̇ Fn
ç‡ÚËÒ͇Ì ̇
·ÛÚÓ̇ ̇ Á‡Ú‚Ó‡
SH Capture
[àÁÚË‚‡Ì ̇ ‚ÚÓ‡Ú‡ ÒÌËÏ͇]
ç‡ÚËÒ͇Ì ̇
·ÛÚÓ̇ OK
OK Save
Fn Delete
[èÓ‚ÚÓÌÓ Á‡ÒÌÂχÌ ̇ ‚ÚÓ‡Ú‡ ÒÌËÏ͇]
‖42‖
[ä‡È̇ ÒÌËÏ͇]
ÅÛÚÓÌ Ö (ÂÙÂÍÚË) : áÄÅÄÇãÖçàÖ
ê‡Ï͇ Á‡ ÒÌËÏ͇
åÓÊÂÚ ‰‡ ‰Ó·‡‚flÚ 9 ‡Á΢ÌË ÚËÔ‡ ‡ÏÍË Í˙Ï ÒÚ‡Ú˘̇ ÒÌËÏ͇, ÍÓflÚÓ
ËÒ͇Ú Á‡ Á‡ÒÌÂÏÂÚÂ.
ç‡ ÒÌËÏÍËÚÂ, Á‡ÒÌÂÚË Ò ÏÂÌ˛ÚÓ Á‡ ‡Ï͇ Á‡ ÒÌËÏ͇, Ìflχ ‰‡ ÒÂ
ÓÚÔ˜‡Ú‚‡ ËÌÙÓχˆËfl Á‡ ‰‡Ú‡ Ë ˜‡Ò.
■ ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ E ‚ ‰ÓÒÚ˙ÔÂÌ ÂÊËÏ Á‡ Á‡ÒÌÂχÌ (ÒÚ. 34).
FUN
Photo Frame
Move
Frame
EE Exit
OK
E Set
ç‡ÚËÒ͇Ì ̇
·ÛÚÓ̇ OK
2. àÁ·‡Ì‡Ú‡ ‡Ï͇ Á‡ ÒÌËÏ͇ ˘Â Ò ÔÓ͇ÊÂ. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ̇ Á‡Ú‚Ó‡,
Á‡ ‰‡ Á‡ÒÌÂÏÂÚ ÒÌËÏ͇.
ç‡ÚËÒ͇Ì ̇
·ÛÚÓ̇ Fn
SH Capture
E Move
SH Capture
Fn
E Frame
1. àÁ·ÂÂÚ Ê·ÌÓÚÓ ÔÓ‰ÏÂÌ˛ÚÓ, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓ̇ ◀▶ Ë ·ÛÚÓ̇
OK.
‖43‖
ÅÛÚÓÌ Fn
åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓ̇ Fn Á‡ Á‡‰‡‚‡Ì ̇ ÒΉÌËÚ ÏÂÌ˛Ú‡.
(●: ËÁ·Ë‡ÂÏÓ)
ëÚ‡Ìˈ‡
Size (ê‡ÁÏÂ ̇
ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ)
●
●
●
●
●
ÒÚ. 45
Quality / Frame
Rate (䇘ÂÒÚ‚Ó
/ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡
͇‰ËÚÂ)
●
●
●
●
●
ÒÚ. 45
●
ÒÚ. 46
●
Drive (êÂÊËÏ Ì‡
ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ)
●
●
*1
●
ÒÚ. 46
ISO
●
White Balance (Ň·ÌÒ
̇ ·ÂÎËfl ˆ‚flÚ)
●
●
ÒÚ. 48
EV (ëÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡
ÂÍÒÔÓ̇ˆËflÚ‡)
●
●
ÒÚ. 49
ÒÚ. 47
*
2
3264X2448
●
*1. íÓ‚‡ ÏÂÌ˛  ‰ÓÒÚ˙ÔÌÓ Ò‡ÏÓ ‚ ÂÊËχ Á‡ ÒˆÂ̇ "ш‡" (
*2. íÓ‚‡ ÏÂÌ˛  ‰ÓÒÚ˙ÔÌÓ Ò‡ÏÓ ‚ ÂÊËχ Á‡ ÒˆÂ̇ "çÓ˘" (
ÒÚ. 49
●
ÒÚ. 50
).
).
ÅÛÚÓÌ Á‡
̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ
QUALITY
Fine
3. àÁ·ÂÂÚ Ê·ÌÓÚÓ ÏÂÌ˛, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓÌËÚ Á‡ ̇Îfl‚Ó/̇‰flÒÌÓ,
ÒΉ ÍÓÂÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ OK.
SIZE
3264X2448
Stabilisation
(ëÚ‡·ËÎËÁ‡ÚÓ)
‖44‖
1. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Fn ‚ ‰ÓÒÚ˙ÔÂÌ ÂÊËÏ
2. àÁ·ÂÂÚ Ê·ÌÓÚÓ ÏÂÌ˛, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ.
ëΉ ÍÓÂÚÓ ‚ Îfl‚‡Ú‡ ‰ÓÎ̇ ˜‡ÒÚ Ì‡ LCD ÏÓÌËÚÓ‡ ˘Â Ò ÔÓ͇Ê ÔÓ‰ÏÂÌ˛.
SIZE
Metering
(àÁÏÂ‚‡ÌÂ)
LT (Ň‚̇ ÒÍÓÓÒÚ
̇ Á‡Ú‚Ó‡)
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ Fn
ÅÛÚÓÌ Á‡
̇Îfl‚Ó/̇‰flÒÌÓ
SIZE
3264X2176
ê‡ÁÏÂ
䇘ÂÒÚ‚Ó / ÒÍÓÓÒÚ Ì‡ ͇‰ËÚÂ
åÓÊ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ‡ÁÏÂ ̇ ÒÌËÏ͇ڇ, ÍÓÈÚÓ ‰‡  ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ Á‡ ‚‡¯ÂÚÓ
ÔËÎÓÊÂÌËÂ.
åÓÊ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ÍÓÏÔÂÒË‡ÌÂ, ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Ó Á‡ ‚‡¯ÂÚÓ
ÔËÎÓÊÂÌË Á‡ Á‡ÒÌÂÚËÚ ÒÌËÏÍË. äÓÎÍÓÚÓ ÔÓ-„ÓÎflÏÓ Â ÌË‚ÓÚÓ Ì‡
ÍÓÏÔÂÒË‡ÌÂ, ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÓ-ÌËÒÍÓ ˘Â  ͇˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÒÌËÏÍËÚÂ.
êÂÊËÏ Á‡ àÍÓ̇
ÒÚ‡Ú˘̇
ÒÌËÏ͇ ê‡ÁÏÂ
êÂÊËÏ Á‡ àÍÓ̇
‚ˉÂÓÍÎËÔ ê‡ÁÏÂ
3264x
2448
3264x
2176
3264x
1824
2592x
1944
2048x
1536
1024x
768
êÂÊËÏ
êÂÊËÏ Á‡ ÒÚ‡Ú˘̇ ÒÌËÏ͇
èÓ‰ÏÂÌ˛ Super Fine
800x592
720x480
640x480
320x240
îÓÏ‡Ú Ì‡ هȷ
jpeg
Fine
Normal
30FPS
20FPS
15FPS
jpeg
jpeg
avi
avi
avi
SIZE
SIZE
QUALITY
3264X2448
800X592
Fine
[êÂÊËÏ Á‡ ÒÚ‡Ú˘̇ ÒÌËÏ͇]
[êÂÊËÏ Á‡ ‚ˉÂÓÍÎËÔ]
● äÓÎÍÓÚÓ ÔÓ-‚ËÒÓ͇ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ, ÚÓÎÍÓ‚‡
ÔÓ-χÎÍÓ ÒÌËÏÍË ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ò˙ı‡Ìfl‚‡ÚÂ, Ú˙È Í‡ÚÓ ÒÌËÏÍËÚ Ò
‚ËÒÓ͇ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Á‡ÂÏ‡Ú Ôӂ˜ ÏflÒÚÓ ‚ Ô‡ÏÂÚÚ‡.
êÂÊËÏ Á‡ ‚ˉÂÓÍÎËÔ
àÍÓ̇
[êÂÊËÏ Á‡ ÒÚ‡Ú˘̇ ÒÌËÏ͇]
FRAME RATE
20fps
[êÂÊËÏ Á‡ ‚ˉÂÓÍÎËÔ]
● íÓÁË ÙÓÏ‡Ú Ì‡ هȷ ÓÚ„Ó‚‡fl ̇ DCF ÙÓχڇ (è‡‚Ë· Á‡
‡Á‡·ÓÚ͇ Á‡ Ù‡ÈÎÓ‚Ë ÒËÒÚÂÏË Ì‡ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡ÚË).
● JPEG (Joint Photographic Experts Group): ÚÓ‚‡  Òڇ̉‡Ú Á‡
ÍÓÏÔÂÒË‡ÌÂ, ‡Á‡·ÓÚÂÌ ÓÚ é·Â‰ËÌÂ̇ڇ „ÛÔ‡ ̇ ÂÍÒÔÂÚËÚ ‚
ӷ·ÒÚÚ‡ ̇ ÙÓÚÓ„‡ÙËflÚ‡. íÓÁË ÚËÔ ÍÓÏÔÂÒË‡Ì  ̇È-˜ÂÒÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËflÚ Á‡ ÒÌËÏÍË Ë „‡ÙËÍË, Ú˙È Í‡ÚÓ ÍÓÏÔÂÒË‡
Ù‡ÈÎÓ‚ÂÚ ËÁÍβ˜ËÚÂÎÌÓ ÂÙË͇ÒÌÓ.
‖45‖
àÁÏÂ‚‡ÌÂ
ꇷÓÚÂÌ ÂÊËÏ
ÄÍÓ Ì ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓÎÛ˜ËÚ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Ë ÛÒÎÓ‚Ëfl Á‡ ÂÍÒÔÓ̇ˆËflÚ‡, ÏÓÊÂÚÂ
‰‡ ÔÓÏÂÌËÚ ÏÂÚÓ‰‡ ̇ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ, Á‡ ‰‡ ÔÓÎÛ˜ËÚ ÔÓ-flÍË ÒÌËÏÍË.
ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ Á‡ ÌÂÔÂÍ˙Ò̇ÚÓ Á‡ÒÌÂχÌÂ, ͇ÍÚÓ Ë AEB
(Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ „‡ÙË‡Ì ̇ ÂÍÒÔÓ̇ˆËflÚ‡).
- [Multi]
: ÂÍÒÔÓ̇ˆËflÚ‡ ˘Â Ò ËÁ˜ËÒÎË ÒÔÓ‰
Ò‰̇ڇ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ ̇΢̇ڇ
Ò‚ÂÚÎË̇ ‚ ӷ·ÒÚÚ‡ ̇ ÒÌËÏ͇ڇ.
àÁ˜ËÒÎÂÌËÂÚÓ, Ó·‡˜Â, ˘Â Ò ̇Ô‡‚Ë
METERING
Í˙Ï ˆÂÌÚ˙‡ ̇ ӷ·ÒÚÚ‡ ̇
ÒÌËÏ͇ڇ. èÓ‰ıÓ‰fl˘Ó  Á‡ Ó·˘Ó
Multi
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ
- [Spot] : ˘Â Ò ËÁÏÂË Ò‚ÂÚÎË̇ڇ Ò‡ÏÓ ‚
Ô‡‚Ó˙„˙Î̇ڇ ӷ·ÒÚ ‚ ˆÂÌÚ˙‡ ̇ LCD ÏÓÌËÚÓ‡. éÔˆËflÚ‡ Â
ÔÓ‰ıÓ‰fl˘‡, ÍÓ„‡ÚÓ Ó·ÂÍÚ˙Ú ‚ ˆÂÌÚ˙‡  ÂÍÒÔÓÌË‡Ì Ô‡‚ËÎÌÓ,
ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÙÓÌÓ‚ÓÚÓ ÓÒ‚ÂÚfl‚‡ÌÂ.
- [Center] : ÂÍÒÔÓ̇ˆËflÚ‡ ˘Â Ò ËÁ˜ËÒÎË ÒÔÓ‰ Ò‰̇ڇ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡
̇΢̇ڇ Ò‚ÂÚÎË̇ ‚ ӷ·ÒÚÚ‡ ̇ ÒÌËÏ͇ڇ. àÁ˜ËÒÎÂÌËÂÚÓ,
Ó·‡˜Â, ˘Â Ò ̇Ô‡‚Ë Í˙Ï ˆÂÌÚ˙‡ ̇ ӷ·ÒÚÚ‡ ̇ ÒÌËÏ͇ڇ.
èÓ‰ıÓ‰fl˘Ó  ÔË Á‡ÒÌÂχÌ ̇ χÎÍË Ó·ÂÍÚË Í‡ÚÓ ˆ‚ÂÚfl ËÎË
̇ÒÂÍÓÏË.
※ ÄÍÓ Ó·ÂÍÚ˙Ú Ì  ‚ ˆÂÌÚ˙‡ ̇ ӷ·ÒÚÚ‡ Á‡ ÙÓÍÛÒË‡ÌÂ, Ì ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ
ËÁÏÂ‚‡Ì ̇ ÚӘ͇, Ú˙È Í‡ÚÓ ÚÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó „¯͇ ‚
ÂÍÒÔÓ̇ˆËflÚ‡. èË ÚÓ‚‡ ÔÓÎÓÊÂÌË  ÔÓ-‰Ó· ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
ÍÓÏÔÂÌÒË‡Ì ̇ ÂÍÒÔÓ̇ˆËflÚ‡.
[Single]
: Á‡ÒÌÂχÌ ҇ÏÓ Ì‡ ‰̇
ÒÌËÏ͇.
[Continuous]
: îÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú ˘Â Á‡ÒÌÂχ
ÒÌËÏÍË ÌÂÔÂÍ˙Ò̇ÚÓ, ‰Ó͇ÚÓ
DRIVE
Ì ÓÚÔÛÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ̇
Á‡Ú‚Ó‡.
Single
[Motion Capture] : îÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú ˘Â Á‡ÒÌÂÏ 7
ÒÌËÏÍË Á‡ ‰̇ ÒÂÍÛ̉‡, ÔË Ì‡ÚËÒÌ‡Ú Ë Á‡‰˙Ê‡Ì ·ÛÚÓÌ Ì‡
Á‡Ú‚Ó‡. ëΉ ÔËÍβ˜‚‡Ì ̇ ÌÂÔÂÍ˙Ò̇ÚÓÚÓ Á‡ÒÌÂχÌÂ
ËÁÓ·‡ÊÂÌËflÚ‡ ˘Â Ò Á‡Ô˯‡Ú Ë ˘Â Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚‰‡Ú ̇
Á‡‰ÌËfl LCD ÏÓÌËÚÓ. å‡ÍÒËχÎÌËflÚ ·ÓÈ Ì‡ ÒÌËÏÍËÚ  30,
‡ ‡ÁÏÂ˙Ú ËÏ Â VGA.
[AEB]
: Á‡ÒÌÂχÌ ̇ ÚË ÒÌËÏÍË ‚ ÒÂËfl Ò ‡Á΢ÌË
ÂÍÒÔÓ̇ˆËË: Í˙ÒÓ ÂÍÒÔÓÌË‡Ì (-1,3 EV), Òڇ̉‡ÚÌÓ
ÂÍÒÔÓÌË‡Ì (0,0 EV) Ë ‰˙Î„Ó ÂÍÒÔÓÌË‡Ì (+1,3 EV).
[Interval Shooting] : ÏÓÊÂÚ ‰‡ Á‡ÒÌÂχÚ ÒÌËÏÍË Ò Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Á‡‰‡‰ÂÌË
ËÌÚÂ‚‡Î Ë ·ÓÈ. ÅÛÚÓÌ Á‡ ̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ:
ËÁ·Ë‡Ì ̇ ÏÂÌ˛Ú‡ Á‡ ËÌÚÂ‚‡Î ËÎË ·ÓÈ Ì‡ ÒÌËÏÍËÚÂ.
ÅÛÚÓÌ Á‡ ̇Îfl‚Ó/̇‰flÒÌÓ: ÔÓÏfl̇ ̇ ·Ófl (ÓÚ 1 ‰Ó 60
ÏËÌ. / ÓÚ 2 ‰Ó 99 ÒÌËÏÍË).
* ëΉ Á‡ÒÌÂχÌ ̇ Ô˙‚‡Ú‡ ÒÌËÏ͇ LCD ÏÓÌËÚÓ˙Ú ˘Â Ò ËÁÍβ˜Ë.
Ä ÒΉ Á‡ÒÌÂχÌ ̇ ÔÓÒΉ̇ڇ ÒÌËÏ͇, ˘Â Ò ËÁÍβ˜Ë ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú.
* èÂ‰Ë ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ËÌÚÂ‚‡Î Á‡ ÒÌËχÌÂ, Á‡‰ÂÚ ·‡ÚÂËflÚ‡ ̇Ô˙ÎÌÓ.
ÄÍÓ ·‡ÚÂËflÚ‡ Ò ËÁÚÓ˘Ë ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ÒÌËχÌÂ, ÔÓÒΉ̇ڇ ÒÌËÏ͇
˘Â  ڇÁË, ÍÓflÚÓ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú ˘Â Á‡ÒÌÂÏ ÔÂ‰Ë ‰‡ Ò ËÁÍβ˜Ë.
[Wise Shot]
‖46‖
: á‡ÒÌÂχÌ ̇ ‰‚ ÒÌËÏÍË ‚ ‰‡‰ÂÌ ÏÓÏÂÌÚ. ։̇ڇ – ‚
ÂÊËχ ̇ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ̇ Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡, ‡ ‰Û„‡Ú‡ – ‚ ASR
ÂÊËχ.
ꇷÓÚÂÌ ÂÊËÏ
● èÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ Â ÔË AEB Á‡ÒÌÂχÌ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÒÚ‡ÚË‚˙Ú, Ú˙È Í‡ÚÓ
‚ÂÏÂÚÓ Á‡ Á‡ÔËÒ‚‡Ì ̇ ‚Òfl͇ ÓÚ‰ÂÎ̇ ÒÌËÏ͇  ÔÓ-‰˙Î„Ó Ë ÒÌËÏÍËÚÂ
ÏÓÊ ‰‡ Ò Á‡ÒÌÂÏ‡Ú ÌÂflÒÌË ÔË ‡ÁÚ˙Ò‚‡Ì ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡.
● Ç ÂÊËχ Á‡ ËÌÚÂÎË„ÂÌÚÌÓ Á‡ÒÌÂχÌ ÔÓ͇Á‡Ì‡Ú‡ ̇ LCD
ÏÓÌËÚÓ‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ ̇ Á‡Ú‚Ó‡ ÏÓÊ ‰‡ Ò ‡Á΢‡‚‡
ÓÚ ‡Î̇ڇ ÒÍÓÓÒÚ.
● ÄÍÓ Â ËÁ·‡Ì ‡ÁÏÂ˙Ú Ì‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ
ËÎË
Ï„‡ÔËÍÒ·,
ÏÂÌ˛ÚÓ Á‡ ËÌÚÂÎË„ÂÌÚÌÓ Á‡ÒÌÂχÌ Ìflχ ‰‡ ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁ·Ë‡.
■ àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÂÊËχ Á‡ ËÌÚÂÎË„ÂÌÚÌÓ Á‡ÒÌÂχÌÂ
1. àÁ·ÂÂÚ ÂÊËχ ASR, ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓ̇ Á‡ ÂÊËÏ.
2. àÁ·ÂÂÚ ÏÂÌ˛ÚÓ Á‡ ËÌÚÂÎË„ÂÌÚÌÓ
Á‡ÒÌÂχÌ ‚ ÏÂÌ˛ÚÓ [DRIVE].
3. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ̇ Á‡Ú‚Ó‡, Á‡ ‰‡
Á‡ÒÌÂÏÂÚ ÒÌËÏÍË.
4. á‡ÒÌÂÚËÚ ÒÌËÏÍË ˘Â Ò ÔÓ͇ʇÚ.
- ᇠËÁ·Ó ̇ ÒÌËÏ͇ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇Îfl‚Ó/̇‰flÒÌÓ.
ëÌËÏ͇, Á‡ÒÌÂÚ‡ Ò˙Ò
Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡.
DRIVE
Wise Shot
ëÌËÏ͇, Á‡ÒÌÂÚ‡ Ò
ASR ÂÊËχ
ì„ÓÎÂÏÂ̇ ÒÌËÏ͇
ì„ÓÎÂÏÂ̇ ÒÌËÏ͇
OK Save
E
ISO
ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÙÛÌ͈ËflÚ‡ Á‡ ISO ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ ÔË Á‡ÒÌÂχÌÂ
̇ ÒÌËÏÍË. ëÍÓÓÒÚÚ‡ ËÎË ÓÔ‰ÂÎÂ̇ڇ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ Í˙Ï Ò‚ÂÚÎË̇ ̇
‰‡‰ÂÌ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú Ò ÓÔ‰ÂÎfl ÓÚ ÒÚÓÈÌÓÒÚËÚ ̇ ISO.
Move
- ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Ö, ÒΉ ÍÓÂÚÓ ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ô„Ή‡Ú ۄÓÎÂÏÂÌaÚ‡
ÒÌËÏ͇ ˜ÂÁ ·ÛÚÓ̇ Ò 5 ÙÛÌ͈ËË.
- ç‡ÚËÒÌÂÚ ÓÚÌÓ‚Ó ·ÛÚÓ̇ Ö Ë ÒÌËÏ͇ڇ ˘Â Ò ۄÓÎÂÏË ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ.
5. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ̇ Á‡Ú‚Ó‡ / OK Á‡ Á‡ÔËÒ‚‡Ì ̇ ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÒÌËÏ͇.
● ÇËÒÓÍËÚ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ ÒÌËÏÍËÚÂ
Û‚Â΢‡‚‡Ú ‚ÂÏÂÚÓ Á‡ Á‡ÔËÒ‚‡Ì ̇ Ù‡ÈÎÓ‚ÂÚÂ, ÍÓÂÚÓ ÓÚ Ò‚Ófl
ÒÚ‡Ì‡ Û‚Â΢‡‚‡ ‚ÂÏÂÚÓ Á‡ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ ÂÊËχ ̇ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ.
● ÄÍÓ Â ËÁ·‡ÌÓ ÔÓ‰ÏÂÌ˛ÚÓ [Continuous], [Motion Capture] ËÎË
[AEB], Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡Ú‡ ˘Â Ò ËÁÍβ˜Ë ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ.
● ÄÍÓ ‚ Ô‡ÏÂÚÚ‡ Ëχ ÏflÒÚÓ Á‡ ÔÓ-χÎÍÓ ÓÚ 3 ÒÌËÏÍË, AEB Ìflχ ‰‡ Â
‰ÓÒÚ˙ÔÌÓ.
[Auto] :
˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ ˘Â ÒÂ
ÔÓÏÂÌfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÒÔÓ‰ ‡Á΢ÌË
Ù‡ÍÚÓË, ͇ÚÓ Ì‡ÔËÏÂ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ÓÒ‚ÂÚÂÌÓÒÚ
ËÎË flÍÓÒÚÚ‡ ̇ Ó·ÂÍÚ‡.
ISO
[ISO 50, 100, 200, 400, 800, 1600 ] :
ÏÓÊÂÚ ‰‡ Û‚Â΢ËÚ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ ̇ Á‡Ú‚Ó‡ ÔË
Ò˙˘ÓÚÓ ÌË‚Ó Ì‡ ÓÒ‚ÂÚÂÌÓÒÚ, ͇ÚÓ Û‚Â΢ËÚ ISO ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡.
á‡ÒÌÂÚ‡Ú‡ ÒÌËÏ͇ Ó·‡˜Â ÏÓÊ ‰‡ ËÁ„ÎÂʉ‡ ÒËÎÌÓ ÓÒ‚ÂÚÂ̇.
äÓÎÍÓÚÓ ÔÓ-‚ËÒÓ͇  ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ ̇ ISO, ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÓ-„ÓÎflχ Â
˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ Í˙Ï Ò‚ÂÚÎË̇, ͇ÍÚÓ Ë Ì„ӂËflÚ
͇ԇˆËÚÂÚ Á‡ Á‡ÒÌÂχÌ ̇ ÒÌËÏÍË ÔË Ï‡˜ÌË ÛÒÎÓ‚Ëfl.
çÓ Ò Û‚Â΢‡‚‡Ì ̇ ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ ̇ ISO, Ò ۂÂ΢‡‚‡ Ò˙˘Ó Ë ÌË‚ÓÚÓ Ì‡
Á˙ÌÂÌÓÒÚ Ì‡ ÒÌËÏÍËÚÂ, ÍÓÂÚÓ „Ë Ô‡‚Ë ‰‡ ËÁ„ÎÂʉ‡Ú „‡Ô‡‚Ë.
Auto
‖47‖
Ň·ÌÒ Ì‡ ·ÂÎËfl ˆ‚flÚ
ÍÓÌÚÓÎ˙Ú Ì‡ ·‡Î‡ÌÒ‡ ̇ ·ÂÎËfl ˆ‚flÚ ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ‰‡ Ò ÔÓÏÂÌflÚ
ˆ‚ÂÚÓ‚ÂÚÂ, ڇ͇ ˜Â Ú ‰‡ ËÁ„ÎÂʉ‡Ú ÔÓ-ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌË.
[Auto WB]
: ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú ËÁ·Ë‡
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘‡Ú‡
̇ÒÚÓÈ͇ Á‡ ·‡Î‡ÌÒ Ì‡
·ÂÎËfl ˆ‚flÚ ÒÔÓ‰
WHITE BALANCE
ÛÒÎÓ‚ËflÚ‡ ̇ ÓÒ‚ÂÚÂÌÓÒÚ.
[Daylight]
: Á‡ Á‡ÒÌÂχÌ ̇ ÒÌËÏÍË
Auto WB
̇ ÓÚÍËÚÓ.
[Cloudy]
: Á‡ Á‡ÒÌÂχÌ ̇ ÒÌËÏÍË ‚
ӷ·˜ÌË ÛÒÎÓ‚Ëfl.
[Fluorescent_H]
: Á‡ Á‡ÒÌÂχÌ ÔË ‰Ì‚̇ ÙÎÛÓÂÒˆÂÌÚ̇ Ò‚ÂÚÎË̇ Ò
ÚÓÈÌÓ ÓÒ‚ÂÚfl‚‡ÌÂ.
[Fluorescent_L]
: Á‡ Á‡ÒÌÂχÌ ÔË ·fl· ÙÎÛÓÂÒˆÂÌÚ̇ Ò‚ÂÚÎË̇.
[Tungsten]
: Á‡ Á‡ÒÌÂχÌ ÔË ‚ÓÎÙ‡ÏÓ‚Ó ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ
(Òڇ̉‡Ú̇ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒ͇ Íۯ͇).
[Custom Set]
: ÔÓÚ·ËÚÂÎflÚ ÏÓÊÂ Ò‡Ï ‰‡ Á‡‰‡‚‡ ̇ÒÚÓÈ͇ڇ Á‡
·‡Î‡ÌÒ Ì‡ ·ÂÎËfl ˆ‚flÚ ÒÔÓ‰ ÛÒÎÓ‚ËflÚ‡ ̇ ÒÌËχÌÂ.
ê‡Á΢ÌËÚ ÛÒÎÓ‚Ëfl ̇ ÓÒ‚ÂÚÂÌÓÒÚ ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰‡Ú ‰Ó ‡ÁÏË̇‚‡Ì ̇
ˆ‚ÂÚÓ‚ÂÚ ‚ ÒÌËÏÍËÚÂ.
‖48‖
■àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÓÔˆËflÚ‡ Á‡ ·‡Î‡ÌÒ Ì‡ ·ÂÎËfl ˆ‚flÚ ÔÓ ËÁ·Ó
ç‡ÒÚÓÈÍËÚ Á‡ ·‡Î‡ÌÒ Ì‡ ·ÂÎËfl ˆ‚flÚ ÏÓÊ ‰‡ ‚‡Ë‡Ú ÒÔÓ‰
ÛÒÎÓ‚ËflÚ‡ ̇ ÒÌËχÌÂ. åÓÊÂÚ ҇ÏË ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ̇È-ÔÓ‰ıÓ‰fl˘‡Ú‡
̇ÒÚÓÈ͇ Á‡ ·‡Î‡ÌÒ Ì‡ ·ÂÎËfl ˆ‚flÚ ‚ ÓÔ‰ÂÎÂÌË ÛÒÎÓ‚Ëfl ̇ ÒÌËχÌÂ,
͇ÚÓ Á‡‰‡‰ÂÚ ̇ÒÚÓÈ͇ڇ Á‡ ·‡Î‡ÌÒ Ì‡ ·ÂÎËfl ˆ‚flÚ ÔÓ ËÁ·Ó.
1. àÁ·ÂÂÚ ÏÂÌ˛ÚÓ "èé àáÅéê" (
)‚
ÏÂÌ˛ÚÓ Á‡ ·‡Î‡ÌÒ Ì‡ ·ÂÎËfl ˆ‚flÚ Ë
ÔÓÒÚ‡‚ÂÚ ÎËÒÚ ·fl· ı‡ÚËfl Ô‰
ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡, Á‡ ‰‡ ÏÓÊ ̇ LCD
ÏÓÌËÚÓ‡ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ˜ËÒÚÓ ·flÎ ˆ‚flÚ.
Åfl· ı‡ÚËfl
2. ÅÛÚÓÌ MENU/OK : ËÁ·Ë‡Ì ̇
Ô‰˯̇ڇ ̇ÒÚÓÈ͇
Á‡ ·‡Î‡ÌÒ Ì‡ ·ÂÎËfl ˆ‚flÚ ÔÓ ËÁ·Ó.
ÅÛÚÓÌ Ì‡ Á‡Ú‚Ó‡ : Á‡ÔËÒ‚‡Ì ̇ ÌÓ‚‡Ú‡ ̇ÒÚÓÈ͇ Á‡ ·‡Î‡ÌÒ Ì‡ ·ÂÎËfl
ˆ‚flÚ ÔÓ ËÁ·Ó.
- ç‡ÒÚÓÈ͇ڇ Á‡ ·‡Î‡ÌÒ Ì‡ ·ÂÎËfl ˆ‚flÚ ÔÓ ËÁ·Ó ˘Â Ò ÔËÎÓÊË Í˙Ï
ÒΉ‚‡˘‡Ú‡ Á‡ÒÌÂÚ‡ ÒÌËÏ͇.
- äÓÌÙË„ÛË‡Ì‡Ú‡ ÓÚ ÔÓÚ·ËÚÂÎfl ̇ÒÚÓÈ͇ Á‡ ·‡Î‡ÌÒ Ì‡ ·ÂÎËfl ˆ‚flÚ
˘Â ÙÛÌ͈ËÓÌË‡, ‰Ó͇ÚÓ Ì ·˙‰Â ËÁ·‡Ì‡ ‰Û„‡ ̇ÒÚÓÈ͇.
äÓÏÔÂÌÒË‡Ì ̇ ÂÍÒÔÓ̇ˆËflÚ‡
Ň‚̇ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡ Á‡Ú‚Ó‡
ÚÓÁË ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú ÔÓÏÂÌfl ÂÍÒÔÓ̇ˆËflÚ‡ ÒÔÓ‰ ÓÍÓÎÌËÚ ÛÒÎÓ‚Ëfl ̇
ÓÒ‚ÂÚÂÌÓÒÚ. åÓÊÂÚ Ò˙˘Ó ‰‡ ÔÓÏÂÌflÚ ÒÚÓÈÌÓÒÚËÚ ̇ ÂÍÒÔÓ̇ˆËflÚ‡,
͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓ̇ Fn.
íÓÁË ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú ÔÓÏÂÌfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ ̇ Á‡Ú‚Ó‡ Ë
‡ÔÂÚÛÌËÚ ÒÚÓÈÌÓÒÚË ÒÔÓ‰ Ò‰‡Ú‡ ̇ ÒÌËχÌÂ.
Ç ÂÊËχ ̇ ÌÓ˘Ì‡ ÒˆÂ̇, Ó·‡˜Â, ÏÓÊÂÚ ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ ̇
Á‡Ú‚Ó‡ Ë ‡ÔÂÚÛÌËÚ ÒÚÓÈÌÓÒÚË ÔÓ ‚‡¯Â Ê·ÌËÂ.
■ äÓÏÔÂÌÒË‡Ì ̇ ÂÍÒÔÓ̇ˆËflÚ‡
1. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Fn, ÒΉ ÍÓÂÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ·ÛÚÓÌËÚ Á‡ ̇„ÓÂ Ë Ì‡‰ÓÎÛ,
Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ËÍÓ̇ڇ Á‡ ÍÓÏÔÂÌÒË‡Ì ̇
ÂÍÒÔÓ̇ˆËflÚ‡ (
).
ô Ò ÔÓfl‚Ë ÎÂÌÚ‡Ú‡ ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ Á‡
EXPOSURE VALUE
ÍÓÏÔÂÌÒË‡Ì ̇ ÂÍÒÔÓ̇ˆËflÚ‡, ͇ÍÚÓ Â
ÔÓ͇Á‡ÌÓ.
2. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ·ÛÚÓÌËÚ Á‡ ̇Îfl‚Ó Ë Ì‡‰flÒÌÓ,
Á‡ ‰‡ Á‡‰‡‰ÂÚ Ê·ÌËfl Ù‡ÍÚÓ Á‡ ÍÓÏÔÂÌÒË‡Ì ̇ ÂÍÒÔÓ̇ˆËflÚ‡.
3. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Fn ÓÚÌÓ‚Ó. ᇉ‡‰Â̇ڇ ÒÚÓÈÌÓÒÚ ˘Â Ò Á‡Ô˯ Ë
ÂÊËÏ˙Ú Á‡ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ ÍÓÏÔÂÌÒË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÍÒÔÓ̇ˆËflÚ‡ ˘Â Á‡‚˙¯Ë.
ÄÍÓ ÔÓÏÂÌËÚ ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ ̇ ÂÍÒÔÓ̇ˆËflÚ‡, Ë̉Ë͇ÚÓ˙Ú Á‡
ÂÍÒÔÓ̇ˆËflÚ‡ (
) ˘Â Ò ÔÓ͇Ê ̇È-‰ÓÎÛ Ì‡ LCD ÏÓÌËÚÓ‡.
-2
-1
0
+1
+2
※ éÚˈ‡ÚÂÎ̇ڇ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËflÚ‡ ̇ ÂÍÒÔÓ̇ˆËflÚ‡ ˘Â ̇χÎË
ÂÍÒÔÓ̇ˆËflÚ‡.
àχÈÚ Ô‰‚ˉ, ˜Â ÔÓÎÓÊËÚÂÎ̇ڇ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ ÍÓÏÔÂÌÒË‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÂÍÒÔÓ̇ˆËflÚ‡ ˘Â Û‚ÂÎË˜Ë ÂÍÒÔÓ̇ˆËflÚ‡ Ë ‰ËÒÔÎÂflÚ Ì‡ LCD ÏÓÌËÚÓ‡ ˘Â
Òڇ̠·flÎ ËÎË Ìflχ ‰‡ Á‡ÒÌÂχÚ ÒÌËÏÍË Ò ‰Ó·Ó Í‡˜ÂÒÚ‚Ó.
■ èÓÏfl̇ ̇ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ ̇ Á‡Ú‚Ó‡ Ë Ô‡‡ÏÂÚËÚ ̇ ÓÚ‚Ó‡.
1. àÁ·ÂÂÚ ÂÊËχ Á‡ ÒˆÂ̇ [Nightscene] (ÒÚ. 22, 53).
2. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Fn Ë Ì‡ ÏÓÌËÚÓ‡ ˘Â Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛ÚÓ Á‡ ·‡‚̇
ÒÍÓÓÒÚ Ì‡ Á‡Ú‚Ó‡.
3. äÓÌÙË„ÛË‡ÈÚ ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ ̇ ·‡‚̇ڇ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡ Á‡Ú‚Ó‡ ˜ÂÁ ·ÛÚÓ̇ Ò
5 ÙÛÌ͈ËË.
4. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Fn ÓÚÌÓ‚Ó. ᇉ‡‰Â̇ڇ ÒÚÓÈÌÓÒÚ ˘Â Ò Á‡Ô˯ Ë
ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú ˘Â ÔÂÏËÌ ̇ ÂÊËχ ̇ ÌÓ˘Ì‡ ÒˆÂ̇.
F3.5
1sec
ÄÔÂÚÛ̇ ÒÚÓÈÌÓÒÚ
WIDE : AUTO, F3.5 ~ F6.3,
TELE : AUTO, F4.5 ~ F8.0
ëÍÓÓÒÚ Ì‡ Á‡Ú‚Ó‡
AUTO,1~15S
‖49‖
ëÚ‡·ËÎËÁ‡ÚÓ ̇ ͇‰ËÚ ̇ ‚ˉÂÓÍÎËÔ‡
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ LCD ÏÓÌËÚÓ‡ Á‡ ÔÓÏfl̇ ̇ ̇ÒÚÓÈÍËÚ ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡
ë ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇ Ú‡ÁË ÙÛÌ͈Ëfl Ò ÒÚ‡·ËÎËÁË‡Ú ËÁÓ·‡ÊÂÌËflÚ‡, Á‡ÒÌÂÚË ÔÓ
‚ÂÏ ̇ Á‡ÔËÒ‚‡Ì ̇ ‚ˉÂÓÍÎËÔ.
íÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁ·Ë‡ Ò‡ÏÓ ‚ ÂÊËχ Á‡ ‚ˉÂÓÍÎËÔ. ÄÍÓ Í‡Ú‡Ú‡
åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÏÂÌ˛ÚÓ Ì‡ LCD ÏÓÌËÚÓ‡ Á‡ ̇ÒÚÓÈ‚‡Ì ̇
ÙÛÌ͈ËËÚ Á‡ Á‡ÒÌÂχÌÂ.
Ò Ô‡ÏÂÚ Ì  ÔÓÒÚ‡‚Â̇ ‚˙‚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡, Ú‡ÁË ÙÛÌ͈Ëfl Ìflχ ‰‡ ‡·ÓÚË.
■èÓ͇Á‡ÌËÚÂ
ÂÎÂÏÂÌÚË Ò‡ ̇ÒÚÓÈÍË ÔÓ ÔÓ‰‡Á·Ë‡ÌÂ.
åÂÌ˛
[Off] : ÙÛÌ͈ËflÚ‡ Á‡ ÒÚ‡·ËÎËÁË‡Ì ̇ ͇‰ËÚÂ
̇ ‚ˉÂÓÍÎËÔ‡.
[On] : ̇χÎfl‚‡Ì ̇ ÚÂÔÚÂÌÂÚÓ Ì‡
ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ Á‡ÔËÒ‚‡Ì ̇
‚ˉÂÓÍÎËÔ.
ÑˇԇÁÓÌ˙Ú Ì‡ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ ̇ Á‡ÔËÒ‚‡Ì ˘Â
Ò ÒÚÂÒÌË Ôӂ˜Â, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ÔË
ËÁ·Ë‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ [Off].
ÑÓÒÚ˙ÔÂÌ ÂÊËÏ
Soft
Normal
Vivid
Vivid+
-
High
Normal
Low
-
Auto Focus
Center AF
Multi AF
Voice Memo
Off
On
Sharpness
STABILIZER
èÓ‰ÏÂÌ˛
Soft+
Contrast
Off
Voice Record
Voice Mute
ëÚ‡Ìˈ‡
ÒÚ.51
ÒÚ.51
ÒÚ.51
ÒÚ.52
~53
Off
On
ÒÚ.53
NIGHTSCENE PORTRAIT CHILDREN
LANDSCAPE CLOSE UP
Scene mode
SUNSET
DAWN
TEXT
BACKLIGHT
FIREWORK BEACH&SNOW SELF SHOT
FOOD
CAFÉ
-
※ åÂÌ˛Ú‡Ú‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÓÏÂÌflÌË ·ÂÁ Ô‰ËÁ‚ÂÒÚËÂ.
‖50‖
ÒÚ.53
éÒÚÓÚ‡
åÓÊÂÚ ‰‡ „ÛÎË‡Ú ÓÒÚÓÚ‡Ú‡ ̇ ÒÌËÏ͇ڇ,
ÍÓflÚÓ ËÒ͇Ú ‰‡ Á‡ÒÌÂÏÂÚÂ. ç ÏÓÊÂÚ ‰‡
Ô„Ή‡Ú ÂÙÂÍÚ‡ ̇ ÓÒÚÓÚ‡Ú‡ ̇ LCD
ÏÓÌËÚÓ‡ ÔÂ‰Ë ‰‡ Á‡ÒÌÂÏÂÚ ‰‡‰Â̇ ÒÌËÏ͇,
Ú˙È Í‡ÚÓ Ú‡ÁË ÙÛÌ͈Ëfl Ò ÔË·„‡ Ò‡ÏÓ ÒΉ
Ò˙ı‡Ìfl‚‡Ì ̇ Á‡ÒÌÂÚ‡Ú‡ ÒÌËÏ͇ ‚ Ô‡ÏÂÚÚ‡.
íËÔ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÙÓÍÛÒË‡ÌÂ
RECORDING
Sharpness
Contrast
Auto Focus
Voice Memo
Voice Record
◀ Back
Soft+
Soft
Normal
Vivid
Vivid+
OK Set
[Soft+]/ [Soft] : ä‡Ë˘‡Ú‡ ̇ ÒÌËÏ͇ڇ ˘Â ·˙‰‡Ú Ì ÚÓÎÍÓ‚‡ ÓÒÚË.
íÓÁË ÂÙÂÍÚ Â ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ ÔË ‰‡ÍÚË‡Ì ̇ ÒÌËÏÍË Ì‡
ÍÓÏÔ˛Ú˙.
[Normal]
: ä‡Ë˘‡Ú‡ ̇ ÒÌËÏ͇ڇ ˘Â ·˙‰‡Ú Á‡ÓÒÚÂÌË.
ÖÙÂÍÚ˙Ú Â ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ ÔË ÓÚÔ˜‡Ú‚‡ÌÂ.
[Vivid]/ [Vivid+] : ä‡Ë˘‡Ú‡ ̇ ÒÌËÏ͇ڇ ˘Â ·˙‰‡Ú ÔÓ‰˜ÂÚ‡ÌË.
ä‡Ë˘‡Ú‡ ˘Â Ò‡ Ò ÂÙÂÍÚ Ì‡ ËÁÓÒÚÂÌÓÒÚ, ÌÓ Ú‡Í‡
Á‡ÒÌÂÚ‡Ú‡ ÒÌËÏ͇ ÏÓÊ ‰‡ ËÁ„ÎÂʉ‡ Á˙ÌÂÒÚ‡.
åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·Ë‡Ú Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌËfl ÓÚ ‚‡Ò ÚËÔ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÙÓÍÛÒË‡ÌÂ
ÒÔÓ‰ ÛÒÎÓ‚ËflÚ‡ ̇ ÒÌËχÌÂ.
[Center AF] : Ô‡‚Ó˙„˙Î̇ڇ ӷ·ÒÚ ‚ ˆÂÌÚ˙‡ ̇
LCD ÏÓÌËÚÓ‡ ˘Â ·˙‰Â ÙÓÍÛÒË‡Ì‡.
[Multi AF] : íÓÁË ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ
Á‡ ËÁ·Ó ̇ ‰Ó 9 ÚÓ˜ÍË Ì‡
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÙÓÍÛÒË‡ÌÂ.
RECORDING
Sharpness
Contrast
Auto Focus
Voice Memo
Voice Record
◀ Back
[Center AF]
Center AF
Multi AF
OK Set
[Multi AF]
※ äÓ„‡ÚÓ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú ÙÓÍÛÒË‡ Ê·ÌËfl Ó·ÂÍÚ, ‡Ï͇ڇ Á‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ
ÙÓÍÛÒË‡Ì ˘Â Òڇ̠ÁÂÎÂ̇. äÓ„‡ÚÓ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú Ì ÏÓÊ ‰‡ ÙÓÍÛÒË‡
Ê·ÌËfl Ó·ÂÍÚ, ‡Ï͇ڇ Á‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÙÓÍÛÒË‡Ì ˘Â Òڇ̠˜Â‚Â̇.
äÓÌÚ‡ÒÚ
åÓÊÂÚ ‰‡ Á‡‰‡‚‡Ú ‡ÁÎËÍËÚ ÏÂÊ‰Û Ú˙ÏÌËÚÂ Ë Ò‚ÂÚÎËÚ ˜‡ÒÚË Ì‡
ÒÌËÏÍËÚÂ.
[High]
: „ÓÎflχ ‡ÁÎË͇ ÏÂÊ‰Û ÒÚÓÈÌÓÒÚËÚÂ
̇ flÍÓÒÚÚ‡ ‚ ÒÌËÏ͇ڇ.
[Normal] : ÌÓχÎ̇ ‡ÁÎË͇ ÏÂʉÛ
ÒÚÓÈÌÓÒÚËÚ ̇ flÍÓÒÚÚ‡ ‚ ÒÌËÏ͇ڇ.
[Low] : χÎ͇ ‡ÁÎË͇ ÏÂÊ‰Û ÒÚÓÈÌÓÒÚËÚÂ
̇ flÍÓÒÚÚ‡ ‚ ÒÌËÏ͇ڇ.
RECORDING
Sharpness
Contrast
Auto Focus
Voice Memo
Voice Record
◀ Back
High
Normal
Low
OK Set
‖51‖
É·ÒÓ‚‡ ·ÂÎÂÊ͇
åÓÊÂÚ ‰‡ ‰Ó·‡‚ËÚ „Î‡Ò Í˙Ï ‰‡‰Â̇ Ò˙ı‡ÌÂ̇
ÒÚ‡Ú˘̇ ÒÌËÏ͇. (χÍÒËÏÛÏ 10 ÒÂÍ.)
á‡ÔËÒ Ì‡ „·Ò
RECORDING
Sharpness
Contrast
Auto Focus
Voice Memo
Voice Record
◀
Back
Off
On
‖52‖
SH Stop
RECORDING
Sharpness
Contrast
Auto Focus
Voice Memo
Voice Record
OK Set
- ÄÍÓ Ì‡ LCD ÏÓÌËÚÓ‡ Ò ÔÓ͇Ê Ë̉Ë͇ÚÓ˙Ú
Á‡ „·ÒÓ‚‡ ·ÂÎÂÊ͇, ̇ÒÚÓÈ͇ڇ Â
Á‡‚˙¯Â̇.
- ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ̇ Á‡Ú‚Ó‡ Ë Ì‡Ô‡‚ÂÚÂ
ÒÌËÏ͇. ëÌËÏ͇ڇ ˘Â Ò Ò˙ı‡ÌË Ì‡ ͇Ú‡Ú‡
Ò Ô‡ÏÂÚ.
- É·ÒÓ‚‡Ú‡ ·ÂÎÂÊ͇ ˘Â Ò Á‡Ô˯ Á‡ 10
ÒÂÍÛÌ‰Ë ‚‰̇„‡ ÒΉ Ò˙ı‡Ìfl‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
Á‡ÒÌÂÚ‡Ú‡ ÒÌËÏ͇. ÄÍÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ̇
Á‡Ú‚Ó‡ ÔÓ Ò‰‡Ú‡ ̇ Á‡ÔËÒ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
„·ÒÓ‚‡Ú‡ ·ÂÎÂÊ͇, ÚÓ ˘Â ·˙‰Â
ÔÂÛÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌÓ.
åÓÊÂÚ ‰‡ Á‡ÔËÒ‚‡Ú „Î‡Ò Ò Ú‡Í‡‚‡
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ, ͇͂‡ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡
ÓÒÚ‡‚‡˘ÓÚÓ ‚ÂÏ Á‡ Á‡ÔËÒ.
(χÍÒËÏÛÏ 10 ˜‡Ò‡)
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ̇ Á‡Ú‚Ó‡, Á‡ ‰‡ Á‡ÔÓ˜ÌÂÚÂ
‰‡ Á‡ÔËÒ‚‡Ú „·Ò.
- ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ̇ Á‡Ú‚Ó‡ Ë Á‚ÛÍ˙Ú ˘Â ÒÂ
Á‡ÔË¯Â Ò Ú‡Í‡‚‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ, ͇͂‡ÚÓ
ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ÓÒÚ‡‚‡˘ÓÚÓ ‚ÂÏ Á‡ Á‡ÔËÒ
(χÍÒËÏÛÏ: 10 ˜‡Ò‡). éÒÚ‡‚‡˘ÓÚÓ ‚ÂÏ Á‡
Á‡ÔËÒ ˘Â Ò ÔÓ͇Ê ̇ LCD ÏÓÌËÚÓ‡.
á‚ÛÍ˙Ú ˘Â Ò Á‡ÔËÒ‚‡ Ë ÔË ÌÂ̇ÚËÒ̇Ú
·ÛÚÓÌ Ì‡ Á‡Ú‚Ó‡.
- ÄÍÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ÔÂÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ Á‡ÔËÒ‚‡ÌÂÚÓ,
̇ÚËÒÌÂÚ ÓÚÌÓ‚Ó ·ÛÚÓ̇ ̇ Á‡Ú‚Ó‡.
- íËÔ Ì‡ هȷ : *.wav
Normal
Normal
Center AF
Off
Move
OK Set
SH REC
MENU Exit
[êÂÊËÏ Á‡ Á‡ÔËÒ Ì‡ „·Ò]
á‡ÔËÒ Ì‡ „·Ò
á‡ÔËÒ Ì‡ ‚ˉÂÓÍÎËÔ ·ÂÁ Á‚ÛÍ
■ è‡ÛÁ‡ ÔË Á‡ÔËÒ‚‡Ì ̇ „·Ò
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÍË Ú‡ÁË ÙÛÌ͈Ëfl, ÏÓÊÂÚ ‰‡
Á‡Ô˯ÂÚ Ô‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌËÚ „·ÒÓ‚Ë ÍÎËÔÓ‚Â
‚˙‚ Ù‡ÈÎ Ò˙Ò Á‡ÔËÒ Ì‡ „·Ò, ·ÂÁ ‰‡ Ò ̇·„‡
‰‡ Ò˙Á‰‡‚‡Ú ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó Ù‡ÈÎÓ‚Â.
åÓÊÂÚ ‰‡ Á‡Ô˯ÂÚ ‚ˉÂÓÍÎËÔ ·ÂÁ Á‚ÛÍ.
1. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ Ô‡ÛÁ‡ (
), Á‡ ‰‡
REC
SH Stop
ÔÂÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ‚ÂÏÂÌÌÓ Á‡ÔËÒ‚‡ÌÂÚÓ.
[è‡ÛÁ‡ ̇ Á‡ÔËÒ‡ ̇ „·Ò]
2. ç‡ÚËÒÌÂÚ ÓÚÌÓ‚Ó ·ÛÚÓ̇ Á‡ Ô‡ÛÁ‡ (
),
Á‡ ‰‡ ‚˙ÁÓ·ÌÓ‚ËÚ Á‡ÔËÒ‚‡ÌÂÚÓ.
3. ÄÍÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ÔÂÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ Á‡ÒÌÂχÌÂÚÓ, ̇ÚËÒÌÂÚ ÓÚÌÓ‚Ó ·ÛÚÓ̇ ̇
Á‡Ú‚Ó‡.
Ç ÂÊËχ Á‡ ‚ˉÂÓÍÎËÔ ËÁ·ÂÂÚ ÏÂÌ˛ÚÓ
[Voice Mute].
àÍÓ̇ڇ (
) ˘Â Ò ÔÓ͇Ê ̇ LCD
ÏÓÌËÚÓ‡. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ̇ Á‡Ú‚Ó‡ Ë
‚ˉÂÓÍÎËÔ˙Ú ˘Â Ò Á‡ÔË¯Â Ò Ú‡Í‡‚‡
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ, ͇͂‡ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡
͇ԇˆËÚÂÚ˙Ú Ì‡ Ô‡ÏÂÚÚ‡ Á‡ Á‡ÔËÒ ·ÂÁ Á‚ÛÍ.
RECORDING
Voice Mute
◀ Back
Off
On
OK Set
● ᇠ̇È-‰Ó·Ë ÂÁÛÎÚ‡ÚË Á‡ÔËÒ‚‡ÈÚ ̇ 40 ÒÏ ‡ÁÒÚÓflÌË ÏÂʉÛ
‚‡Ò Ë ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ (ÏËÍÓÙÓ̇).
● ÄÍÓ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú Ò ËÁÍβ˜Ë ÔË Ô‡ÛÁ‡, Á‡ÔËÒ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ „Î‡Ò ˘Â
ÒÂ ÓÚÏÂÌË.
êÂÊËÏ Ì‡ ÒˆÂ̇
àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ÏÂÌ˛ÚÓ Á‡ ÎÂÒÌÓ ÍÓÌÙË„ÛË‡Ì ̇ ÓÔÚËχÎÌËÚ ̇ÒÚÓÈÍË
ÔË Á‡ÒÌÂχÌ ̇ ‡Á΢ÌË ÒËÚÛ‡ˆËË.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ÏÂÌ˛, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
Ê·ÌÓÚÓ ÔÓ‰ÏÂÌ˛.
※ ᇠ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎ̇ ËÌÙÓχˆËfl ‚Ê. ÒÚ. 22.
RECORDING
Scene Mode
Auto Focus
Voice Memo
Voice Record
◀ Back
NIGHTSCENE
PORTRAIT
CHILDREN
LANDSCAPE
CLOSE UP
TEXT
OK Set
‖53‖
åÂÌ˛ Á‡ Á‚ÛÍ
á‚ÛÍ (
Ç ÚÓÁË ÂÊËÏ ÏÓÊÂÚ ‰‡ Á‡‰‡‚‡Ú ̇ÒÚÓÈÍË Ì‡ Á‚Û͇. åÓÊÂÚ ‰‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÏÂÌ˛ÚÓ Á‡ ̇ÒÚÓÈ͇ ‚˙‚ ‚Ò˘ÍË ÂÊËÏË Ì‡ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡,
Ò ËÁÍβ˜ÂÌË ̇ ÂÊËχ Á‡ Á‡ÔËÒ Ì‡ „·Ò.
■éÁ̇˜ÂÌËÚ Ò
ÂÎÂÏÂÌÚË Ò‡ ̇ÒÚÓÈÍË ÔÓ ÔÓ‰‡Á·Ë‡ÌÂ.
ëË· ̇ Á‚Û͇
êÂÊËÏ
åÂÌ˛
èÓ‰ÏÂÌ˛
ÑÓÒÚ˙ÔÂÌ ÂÊËÏ
ëÚ‡Ìˈ‡
Off
Volume
Low
Medium
ÒÚ.54
Sound 2
ÒÚ.54
Off
(SOUND)
Shutter Sound
Sound 2
ÒÚ.54
Sound 3
Off
Beep Sound
Sound 1
Sound 2
- á‚ÛÍ ÔË ÒÚ‡ÚË‡Ì : [Off], [Sound 1],
[Sound 2], [Sound 3]
- ÄÍÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ ÔË ÒÚ‡ÚË‡Ì  Á‡‰‡‰ÂÌÓ
̇ [Off], Á‚ÛÍ˙Ú ÔË ÒÚ‡ÚË‡Ì Ìflχ ‰‡ ÒÂ
‡ÍÚË‚Ë‡ ‰ÓË ‡ÍÓ Â Á‡‰‡‰ÂÌ ‰‡ ·˙‰Â ‚Íβ˜ÂÌ.
SOUND
Volume
Start Sound
Shutter Sound
Beep Sound
AF Sound
◀
Back
Off
Sound 1
Sound 2
Sound 3
OK Set
åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ Á‚ÛÍ Ì‡ Á‡Ú‚Ó‡.
ÒÚ.55
SOUND
Volume
Start Sound
Shutter Sound
Beep Sound
AF Sound
◀
‖54‖
OK Set
åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ Á‚ÛÍ, ÍÓÈÚÓ ‰‡ Ò ‡ÍÚË‚Ë‡ ÔË ‚Íβ˜‚‡Ì ̇
ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡.
- á‚ÛÍ Á‡ Á‡Ú‚Ó‡ : [Off], [Sound 1], [Sound 2],
[Sound 3]
Off
On
Back
Off
Low
Medium
High
á‚ÛÍ Ì‡ Á‡Ú‚Ó‡
ÒÚ.55
Sound 3
AF Sound
á‚ÛÍ ÔË ÒÚ‡ÚË‡ÌÂ
Sound 3
Sound 1
Volume
Start Sound
Shutter Sound
Beep Sound
AF Sound
◀
Off
Sound 1
åÓÊÂÚ Á‡ Á‡‰‡‚‡Ú ÒË·ڇ ̇ Á‚Û͇, Á‚Û͇ ÔË ÒÚ‡ÚË‡ÌÂ, Á‡ Á‡Ú‚Ó‡,
ÔË Ô‰ÛÔÂʉÂÌËÂ, ͇ÍÚÓ Ë ÔË ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ
ÙÓÍÛÒË‡ÌÂ.
SOUND
- èÓ‰ÏÂÌ˛ [Volume] : [Off], [Low], [Medium],
[High]
High
Start Sound
)
Back
Off
Sound 1
Sound 2
Sound 3
OK Set
á‚ÛÍ (
)
åÂÌ˛ Á‡ ̇ÒÚÓÈ͇
á‚ÛÍÓ‚ Ò˄̇Î
ÄÍÓ ‚Íβ˜ËÚ Á‚Û͇, ˘Â Ò ‡ÍÚË‚Ë‡Ú ‡Á΢ÌË Á‚ÛˆË ÔË Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇
·ÛÚÓÌËÚ ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡, Á‡ ‰‡ ·˙‰ÂÚ ËÌÙÓÏË‡ÌË Á‡ Ì„ӂÓÚÓ
‡·ÓÚÌÓ Ò˙ÒÚÓflÌËÂ.
- èÓ‰ÏÂÌ˛ [Beep Sound] : [Off], [Sound 1, 2, 3]
SOUND
Volume
Start Sound
Shutter Sound
Beep Sound
AF Sound
◀
Back
Off
Sound 1
Sound 2
Sound 3
OK Set
Ç ÚÓÁË ÂÊËÏ ÏÓÊÂÚ ‰‡ Á‡‰‡‚‡Ú ÓÒÌÓ‚ÌË Ì‡ÒÚÓÈÍË. åÓÊÂÚ ‰‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÏÂÌ˛ÚÓ Á‡ ̇ÒÚÓÈ͇ ‚˙‚ ‚Ò˘ÍË ÂÊËÏË Ì‡ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡, Ò
ËÁÍβ˜ÂÌË ̇ ÂÊËχ Á‡ Á‡ÔËÒ Ì‡ „·Ò.
■éÁ̇˜ÂÌËÚ Ò
ê‡Á‰ÂΠ̇ ÏÂÌ˛ É·‚ÌÓ ÏÂÌ˛
File
Language
ÄÍÓ ‚Íβ˜ËÚ Á‚Û͇ ÔË ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ÙÓÍÛÒË‡ÌÂ, ÚÓÈ ˘Â Ò ‡ÍÚË‚Ë‡,
ÍÓ„‡ÚÓ Ê·ÌËflÚ Ó·ÂÍÚ Â ÙÓÍÛÒË‡Ì, Á‡ ‰‡
·˙‰ÂÚ ËÌÙÓÏË‡ÌË Á‡ ‡·ÓÚÌÓ Ò˙ÒÚÓflÌË ̇
ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡.
SOUND
- èÓ‰ÏÂÌ˛ [AF sound] : [Off], [On]
◀
Back
Off
On
OK Set
èÓ‰ÏÂÌ˛
Reset
ëÚ‡Ìˈ‡
Series
ENGLISH
á‚ÛÍ ÔË Äî
Volume
Start Sound
Shutter Sound
Beep Sound
AF Sound
ÂÎÂÏÂÌÚË Ò‡ ̇ÒÚÓÈÍË ÔÓ ÔÓ‰‡Á·Ë‡ÌÂ.
ÒÚ.56
FRANÇAIS
DEUTSCH
ESPAÑOL
ITALIANO
PORTUGUÊS
DUTCH
DANSK
SVENSKA
SUOMI
ÒÚ.57
BAHASA
POLSKI
(åÂÌ˛ Á‡
̇ÒÚÓÈ͇
1)
Date&Time
World Time
Magyar
yy/mm/dd
mm/dd/yy
dd/mm/yy
Off
London
Rome, Paris, Berlin
Athens, Helsinki
Moscow
Teheran
Abu Dhabi
Kabul
Tashkent
Mumbay, New Delhi
Kathmandu
Almaty
Yangon
Bankok, Jakarta
Beijing, Hong Kong
Seoul, Tokyo
Darwin, Adelaide
ÒÚ.57
ÒÚ.57
‖55‖
åÂÌ˛ Á‡ ̇ÒÚÓÈ͇
åÂÌ˛ Á‡ ̇ÒÚÓÈ͇ 1 (
ê‡Á‰ÂΠ̇ ÏÂÌ˛ É·‚ÌÓ ÏÂÌ˛
World Time
(åÂÌ˛ Á‡
̇ÒÚÓÈ͇
1)
Imprint
LCD
AF Lamp
Start Image
(åÂÌ˛ Á‡
̇ÒÚÓÈ͇
2)
èÓ‰ÏÂÌ˛
ëÚ‡Ìˈ‡
Guam, Sydney
Okhotsk
Wellington, Auckland
Samoa, Midway
Honolulu, Hawaii
Alaska
LA, San Francisco
Denver, Phoenix
Chicago, Dallas
New York, Miami
Caracas, La Paz
Newfoundland
Buenos Aires
Mid-Atlantic
Cape Verde
-
Off
Date
Date&Time
-
Dark
Normal
Bright
-
Off
On
Off
Logo
User Image
-
‖56‖
àÏ ̇ Ù‡ÈÎ
í‡ÁË ÙÛÌ͈Ëfl ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ̇ ÔÓÚ·ËÚÂÎfl ‰‡ ËÁ·Ë‡ ÙÓχڇ Á‡
ËÏÂÌÛ‚‡Ì ̇ Ù‡ÈÎÓ‚ÂÚÂ.
ÒÚ.57
ÒÚ.58
ÒÚ.58
ÒÚ.58
ÒÚ.58
Quick View
Off
0.5, 1, 3 sec
ÒÚ.59
Power Off
Off
1, 3, 5, 10 min
ÒÚ.59
LCD Save
Off
On
ÒÚ.59
Video Out
NTSC
PAL
ÒÚ.60
Format
No
Yes
ÒÚ.61
Reset
No
Yes
ÒÚ.61
※ åÂÌ˛Ú‡Ú‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÓÏÂÌflÌË ·ÂÁ Ô‰ËÁ‚ÂÒÚËÂ.
)
[Reset] : ÒΉ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ Á‡
ÌÛÎË‡ÌÂ, ËÏÂ̇ڇ ̇ ÒΉ‚‡˘ËÚÂ
Ù‡ÈÎÓ‚Â ˘Â Ò Á‡‰‡‚‡Ú ÓÚ 0001 ‰ÓË
ÒΉ ÙÓχÚË‡ÌÂ, ËÁÚË‚‡Ì ËÎË
ÔÓÒÚ‡‚flÌ ̇ ÌÓ‚‡ ͇Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ.
SETUP1
File
Language
Date&Time
World Time
Imprint
LCD
Reset
Series
OK Set
◀ Back
[Series] : ÌÓ‚ËÚ هÈÎÓ‚Â ˘Â Ò ËÏÂÌÛ‚‡Ú, ͇ÚÓ
Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒΉ‚‡˘ËÚ ÌÓÏÂ‡ ÓÚ
Ô‰˯̇ڇ ÒÂËfl ÒÌËÏÍË ‰ÓË ÍÓ„‡ÚÓ Ò ÙÓχÚË‡ ͇Ú‡Ú‡ Ò
Ô‡ÏÂÚ, ÔÓÒÚ‡‚Ë Ò ÌÓ‚‡ ڇ͇‚‡ ËÎË Ò ËÁÚËflÚ ‚Ò˘ÍË ÒÌËÏÍË.
- è˙‚ÓÚÓ Ò˙ı‡ÌÂÌÓ ËÏ ̇ Ô‡Ô͇ ˘Â  100SSCAM, ‡ ËÏÂÚÓ Ì‡ Ô˙‚Ëfl
Ù‡ÈÎ ˘Â  ST830001.
- è˙‚ËÚ ËÏÂ̇ Ò ̇Á̇˜‡‚‡Ú ÔÓÒΉӂ‡ÚÂÎÌÓ ÓÚ ST830001 →
ST830002 → ~ → ST839999.
- çÓÏÂ‡Ú‡ ̇ Ô‡ÔÍËÚ Ò ̇Á̇˜‡‚‡Ú ÔÓÒΉӂ‡ÚÂÎÌÓ ÓÚ 100 ‰Ó 999,
͇ÍÚÓ ÒΉ‚‡: 100SSCAM → 101SSCAM → ~ → 999SSCAM.
- å‡ÍÒËχÎÌËflÚ ·ÓÈ Ù‡ÈÎÓ‚Â ‚ ‰‡‰Â̇ Ô‡Ô͇ Ò‡ 9999.
- î‡ÈÎÓ‚ÂÚÂ, Ò˙ı‡Ìfl‚‡ÌË ‚ ͇Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ, ÓÚ„Ó‚‡flÚ Ì‡ ÙÓχڇ DCF
(Ô‡‚Ë· Á‡ ‡Á‡·ÓÚ͇ Á‡ Ù‡ÈÎÓ‚Ë ÒËÒÚÂÏË Ì‡ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡ÚË).
ÄÍÓ ÔÓÏÂÌËÚ ËÏÂÚÓ Ì‡ هȷ ̇ ‰‡‰Â̇ ÒÌËÏ͇, Úfl Ìflχ ‰‡ ÏÓÊ ‰‡
·˙‰Â ‚˙ÁÔÓËÁ‚‰Â̇.
åÂÌ˛ Á‡ ̇ÒÚÓÈ͇ 1 (
)
Öáàä
ë‚ÂÚÓ‚ÌÓ ‚ÂÏÂ
åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ‰ËÌ ÓÚ ÌflÍÓÎÍÓ ÂÁË͇, ÍÓÈÚÓ ‰‡ Ò ÔÓ͇Á‚‡ ̇ LCD
ÏÓÌËÚÓ‡. ÑÓË ÍÓ„‡ÚÓ ·‡ÚÂËflÚ‡ Ò ËÁ‚‡‰Ë Ë ÓÚÌÓ‚Ó Ò ÔÓÒÚ‡‚Ë
̇ÒÚÓÈ͇ڇ Á‡ ÂÁË͇ ˘Â Ò Á‡Ô‡ÁË.
àÁ·‡ÌËÚ ‚ ÏÂÌ˛ÚÓ [Date& Time] ‰‡Ú‡ Ë ˜‡Ò ˘Â Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ͇ÚÓ ‰‡Ú‡
Ë ˜‡Ò Á‡ ̇ÒÚÓfl˘ÓÚÓ ‚Ë ÏÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌËÂ. äÓ„‡ÚÓ Á‡‰‡‰ÂÚ ̇ÒÚÓÈ͇ڇ
[World Time], ÔË Ô˙ÚÛ‚‡ÌÂ, ̇ LCD ÏÓÌËÚÓ‡ ˘Â Ò ÔÓ͇Á‚‡Ú ÏÂÒÚÌËÚÂ
‰‡Ú‡ Ë ˜‡Ò.
- èÓ‰ÏÂÌ˛ Á‡ ÂÁËÍ
: ‡Ì„ÎËÈÒÍË, ÍÓÂÈÒÍË, ÙÂÌÒÍË, ÌÂÏÒÍË,
ËÒÔ‡ÌÒÍË, ËڇΡÌÒÍË, ÓÔÓÒÚÂÌ ÍËÚ‡ÈÒÍË,
Ú‡‰ËˆËÓÌÂÌ ÍËÚ‡ÈÒÍË, ÛÒÍË, ÔÓÚÛ„‡ÎÒÍË,
ıÓ·̉ÒÍË, ‰‡ÚÒÍË, ¯‚‰ÒÍË, ÙËÌ·̉ÒÍË,
ڇȷ̉ÒÍË, ÅÄïÄëäà (åÄãÄâëäà /
àçÑéçÖáàâëäà), ‡‡·ÒÍË, ˜Â¯ÍË, ÔÓÎÒÍË,
ÛÌ„‡ÒÍË Ë ÚÛÒÍË.
SETUP1
File
Language
Date&Time
World Time
Imprint
LCD
◀
Back
ENGLISH
한국어
FRANÇAIS
DEUTSCH
ESPAÑOL
ITALIANO
OK Set
ç‡ÒÚÓÈ‚‡Ì ̇ ‰‡Ú‡ / ˜‡Ò / ÚËÔ ‰‡Ú‡
- ç‡Î˘ÌË „‡‰Ó‚Â:
SETUP1
ãÓ̉ÓÌ, ä‡·Ó ÇÂ‰Â, ë‰ÂÌ ÄÚ·ÌÚËÍ, ÅÛÂÌÓÒ
ÄÈÂÒ, ç˛Ù‡Û̉·̉, ä‡‡Í‡Ò, ㇠è‡Á, ç˛
âÓÍ, å‡flÏË, óË͇„Ó, ч·Ò, ÑÂÌ‚˙, îÂÌËÍÒ,
Seoul, Tokyo
ãÓÒ ÄÌÊÂÎËÒ, ë‡Ì î‡ÌˆËÒÍÓ, ÄÎflÒ͇,
[ GMT +9.00 ] 2007.06.01 09:51
ïÓÌÓÎÛÎÛ, ‡È, ë‡ÏÓ‡, åˉÛÂÈ, ìÂÎËÌ„Ú˙Ì,
OK Confirm
éÛÍ·̉, éıÓÚÒÍ, ÉÛ‡Ï, ëˉÌË, ч‚ËÌ,
ĉ·ȉÂ, ëÂÛÎ, íÓÍËÓ, èÂÍËÌ, ïÓÌ„ äÓÌ„,
ŇÌÍÓÍ, Ñʇ͇Ú‡, üÌ„ÓÌ, ÄÎχÚË, ä‡Úχ̉Û, ÅÓÏ·‡È, ç˛ ÑÂÎıË, 퇯ÍÂÌÚ,
䇷ÛÎ, Ä·Û Ñ‡·Ë, íÂıÂÂÌ, åÓÒÍ‚‡, ÄÚË̇. ïÂÎÁËÌÍË, êËÏ, è‡ËÊ, ÅÂÎËÌ
åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·Ë‡Ú ‰‡Ú‡ Ë ˜‡Ò, ÍÓËÚÓ ˘Â Ò ÔÓ͇Á‚‡Ú ̇ Á‡ÒÌÂÚËÚÂ
ÒÌËÏÍË, ͇ÍÚÓ Ë ‰‡ ̇ÒÚÓËÚ ÚËÔ‡ ‰‡Ú‡.
- íËÔ ‰‡Ú‡ : [yy/mm/dd], [mm/dd/yy],
[dd/mm/yy], [Off]
SETUP1
File
Language
Date&Time
World Time
Imprint
LCD
◀
Back
07/06/01
13:00
yy/mm/dd
OK Set
‖57‖
åÂÌ˛ Á‡ ̇ÒÚÓÈ͇ 1 (
)
éÚÔ˜‡Ú‚‡Ì ̇ ‰‡Ú‡ ̇ Á‡ÒÌÂχÌÂ
à̉Ë͇ÚÓ Á‡ Äî
àχ ÓÔˆËfl Á‡ ‚Íβ˜‚‡Ì ̇ ÑÄíÄ / óÄë Í˙Ï ÒÚ‡Ú˘ÌË ÒÌËÏÍË.
åÓÊÂÚ ‰‡ ‚Íβ˜‚‡ÚÂ Ë ËÁÍβ˜‚‡Ú Ë̉Ë͇ÚÓ‡ Á‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ
ÙÓÍÛÒË‡ÌÂ.
: ̇ ÒÌËÏÍËÚ Ìflχ ‰‡ ÒÂ
ÓÚÔ˜‡Ú‚‡Ú ‰‡Ú‡Ú‡ Ë ˜‡Ò˙Ú.
[Date]
: ̇ ÒÌËÏÍËÚ ˘Â Ò ÓÚÔ˜‡Ú‚‡
Ò‡ÏÓ ‰‡Ú‡Ú‡.
[Date&Time] : ̇ ÒÌËÏÍËÚ ˘Â Ò ÓÚÔ˜‡Ú‚‡Ú
‰‡Ú‡Ú‡ Ë ˜‡Ò˙Ú.
SETUP1
File
Language
Date&Time
World Time
Imprint
LCD
◀
Back
Off
Date
Date&Time
OK Set
※ чڇڇ Ë ˜‡Ò˙Ú ˘Â Ò ÓÚÔ˜‡Ú‚‡Ú ‚ ‰ÓÎÌËfl ‰ÂÒÂÌ ˙„˙Π̇ ÒÚ‡Ú˘ÌËÚ ÒÌËÏÍË.
※ îÛÌ͈ËflÚ‡ Á‡ ÓÚÔ˜‡Ú‚‡Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔË·„‡ Ò‡ÏÓ Í˙Ï ÒÚ‡Ú˘ÌË ÒÌËÏÍË,
Ò ËÁÍβ˜ÂÌË ̇ Ú‡ÍË‚‡, Á‡ÒÌÂÚË ‚ ÂÊËÏ Ì‡ ÂÙÂÍÚ Ì‡ ‡Ï͇ Á‡ ÒÌËÏ͇.
※ ç‡ ÌflÍÓË ÒÌËÏÍË ‰‡Ú‡Ú‡ ÏÓÊ ‰‡ Ì Ò ÓÚÔ˜‡Ú‡ Ô‡‚ËÎÌÓ. íÓ‚‡ Á‡‚ËÒË ÓÚ
ÏӉ· ̇ ÔËÌÚÂ‡ Ë Ì„ӂËfl ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ.
üÍÓÒÚ Ì‡ LCD ÏÓÌËÚÓ‡
åÓÊÂÚ ‰‡ „ÛÎË‡Ú flÍÓÒÚÚ‡ ̇ LCD ÏÓÌËÚÓ‡.
SETUP1
File
Language
Date&Time
World Time
Imprint
LCD
◀
‖58‖
Back
Dark
Normal
Bright
OK Set
SETUP1
Language
Date&Time
World Time
Imprint
LCD
AF Lamp
◀ Back
Off
On
OK Set
àÁÓ·‡ÊÂÌË ÔË ÒÚ‡ÚË‡ÌÂ
åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ ˘Â Ò ÔÓ͇Á‚‡ ̇ LCD
ÏÓÌËÚÓ‡ ÔË ‚Íβ˜‚‡Ì ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡.
- àÁÓ·‡ÊÂÌË ÔË ÒÚ‡ÚË‡Ì : [Off], [LOGO],
[User Image]
- àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ Á‡ÔËÒ‡ÌÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌË ÔË
ÒÚ‡ÚË‡Ì ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ ‚ ÔÓ‰ÏÂÌ˛ÚÓ
[Start] ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ [RESIZE] ‚ ÂÊËχ Á‡
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ.
- àÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ ÔË ÒÚ‡ÚË‡Ì Ìflχ ‰‡ ÒÂ
ËÁÚË ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ [DELETE] ËÎË [Format].
- èÓÚ·ËÚÂÎÒÍËÚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ˘Â Ò ËÁÚËflÚ
ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ [Reset].
SETUP1
Date&Time
World Time
Imprint
LCD
AF Lamp
Start Image
◀ Back
Off
- èÓ‰ÏÂÌ˛Ú‡ : [Dark], [Normal], [Bright]
- èÓ‰ÏÂÌ˛Ú‡
[Off] : ‚ ÛÒÎÓ‚Ëfl ̇ Ò··‡ ÓÒ‚ÂÚÂÌÓÒÚ
Ë̉Ë͇ÚÓ˙Ú Á‡ Äî Ìflχ ‰‡ Ò‚ÂÚË.
[On] : ‚ ÛÒÎÓ‚Ëfl ̇ Ò··‡ ÓÒ‚ÂÚÂÌÓÒÚ
Ë̉Ë͇ÚÓ˙Ú Á‡ Äî ˘Â Ò‚ÂÚË.
- èÓ‰ÏÂÌ˛Ú‡
[Off]
OK Set
åÂÌ˛ Á‡ ̇ÒÚÓÈ͇ 2 (
)
Å˙Á Ô„Ή
Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ËÁÍβ˜‚‡ÌÂ
ÄÍÓ ËÁ·ÂÂÚ ̇ÒÚÓÈ͇ڇ Á‡ ·˙Á Ô„Ή ÔÂ‰Ë ‰‡ Á‡ÒÌÂÏÂÚ ‰‡‰Â̇
ÒÌËÏ͇, ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ô„ÎÂʉ‡Ú ÚÓÍÛ-˘Ó Á‡ÒÌÂÚ‡Ú‡ ÒÌËÏ͇ ̇ LCD
ÏÓÌËÚÓ‡ Á‡ Á‡‰‡‰ÂÌÓÚÓ ‚ ̇ÒÚÓÈ͇ڇ [Quick View] ‚ÂÏÂ. ç‡ÒÚÓÈ͇ڇ
Á‡ ·˙Á Ô„Ή ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ò‡ÏÓ ÔË ÒÚ‡Ú˘ÌË ÒÌËÏÍË.
í‡ÁË ÙÛÌ͈Ëfl ËÁÍβ˜‚‡ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ ÒΉ Á‡‰‡‰ÂÌ ÔÂËÓ‰ ÓÚ ‚ÂÏÂ, Á‡
‰‡ Ì Ò ı‡·Ë ËÁÎ˯ÌÓ ÂÌÂ„ËflÚ‡ ̇ ·‡ÚÂËflÚ‡.
- èÓ‰ÏÂÌ˛Ú‡
[Off]
: ÙÛÌ͈ËflÚ‡ Á‡ ·˙Á Ô„Ή
Ìflχ ‰‡ Ò ‡ÍÚË‚Ë‡.
[0.5, 1, 3 sec] : Á‡ÒÌÂÚ‡Ú‡ ÒÌËÏ͇ ˘Â ÒÂ
ÔÓ͇Á‚‡ Á‡ Í‡ÚÍÓ ÒÔÓ‰
Û͇Á‡ÌÓÚÓ ‚ÂÏÂ.
SETUP2
Quick View
Power Off
LCD Save
Video Out
Format
Reset
◀ Back
Off
0.5 sec
1 sec
3 sec
OK Set
- èÓ‰ÏÂÌ˛Ú‡
[Off]
: ÙÛÌ͈ËflÚ‡ Á‡ ËÁÍβ˜‚‡ÌÂ
SETUP2
Ìflχ ‰‡ ‡·ÓÚË.
Quick View
[1, 3, 5, 10 min] : Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ ˘Â Ò ËÁÍβ˜Ë
Power Off
Off
LCD Save
1 min
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ, ‡ÍÓ
Video Out
3 min
Format
5 min
ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú Ì Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡
Reset
10 min
Á‡ Û͇Á‡ÌËfl ÔÂËÓ‰ ÓÚ ‚ÂÏÂ.
OK Set
◀ Back
- ëΉ ÒÏfl̇ ̇ ·‡ÚÂËËÚ ̇ÒÚÓÈ͇ڇ Á‡
ËÁÍβ˜‚‡Ì ˘Â Ò Á‡Ô‡ÁË.
- é·˙ÌÂÚ ‚ÌËχÌËÂ, ˜Â ÙÛÌ͈ËflÚ‡ Á‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ËÁÍβ˜‚‡Ì Ìflχ ‰‡
‡·ÓÚË, ‡ÍÓ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú Â ‚ ÍÓÏÔ˛Ú˙ÂÌ / ÔËÌÚÂ ÂÊËÏ, Ò·ȉ¯ÓÛ,
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ Á‡ÔËÒ Ì‡ „Î‡Ò ËÎË ‚ˉÂÓÍÎËÔ.
àÍÓÌÓÏËfl ̇ LCD ÏÓÌËÚÓ‡
ÄÍÓ ‚Íβ˜ËÚ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ [LCD save] Ë ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú Ì Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‚
Û͇Á‡ÌÓÚÓ ‚ÂÏÂ, LCD ÏÓÌËÚÓ˙Ú ˘Â Ò ËÁÍβ˜Ë ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ.
- èÓ‰ÏÂÌ˛Ú‡
[Off] : LCD ÏÓÌËÚÓ˙Ú Ìflχ ‰‡ Ò ËÁÍβ˜‚‡.
[On] : ÄÍÓ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú Ì Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡
Û͇Á‡ÌÓÚÓ ‚ÂÏ (ÓÍÓÎÓ 30 ÒÂÍÛ̉Ë),
ÚÓÈ ˘Â ÔÂÏËÌ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ‚ ÂÊËÏ
̇ ̇ÍÚË‚ÌÓÒÚ (Ë̉Ë͇ÚÓ˙Ú Á‡
Ò˙ÒÚÓflÌËÂÚÓ Ì‡ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ ˘Â ÏË„‡).
SETUP2
Quick View
Power Off
LCD Save
Video Out
Format
Reset
◀ Back
Off
On
OK Set
‖59‖
åÂÌ˛ Á‡ ̇ÒÚÓÈ͇ 2 (
)
àÁ·Ë‡Ì ÚËÔ ËÁıÓ‰ÂÌ ‚ˉÂÓÒ˄̇Î
- NTSC : ëÄô, ä‡Ì‡‰‡, üÔÓÌËfl, ûÊ̇ äÓÂfl, í‡È‚‡Ì, åÂÍÒËÍÓ.
àÁıÓ‰ÌËflÚ ‚ˉÂÓÒ˄̇ΠÓÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ ÏÓÊ ‰‡  NTSC ËÎË PAL.
àÁ·Ó˙Ú Ì‡ ËÁıÓ‰ÂÌ ‚ˉÂÓÒ˄̇ΠÚfl·‚‡ ‰‡  Ò˙Ó·‡ÁÂÌ Ò˙Ò Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓÚÓ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó (ÏÓÌËÚÓ, ÚÂ΂ËÁÓ Ë ‰.), Í˙Ï ÍÓÂÚÓ ˘Â ·˙‰Â Ò‚˙Á‡Ì
ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú. êÂÊËÏ˙Ú PAL ÔÓ‰‰˙ʇ Ò‡ÏÓ BDGHI.
■ ë‚˙Á‚‡Ì Í˙Ï ‚˙̯ÂÌ ÏÓÌËÚÓ
èË Ò‚˙Á‚‡Ì ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ Ò ‚˙̯ÂÌ
ÏÓÌËÚÓ, ÒÌËÏÍËÚÂ Ë ÏÂÌ˛Ú‡Ú‡ ̇ LCD
ÏÓÌËÚÓ‡ ˘Â Ò ÔÓ͇Á‚‡Ú ̇ ‚˙̯ÌËfl ÏÓÌËÚÓ,
‡ LCD ÏÓÌËÚÓ˙Ú Ì‡ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ ˘Â ÒÂ
ËÁÍβ˜Ë.
SETUP2
Quick View
Power Off
LCD Save
Video Out
Format
Reset
◀ Back
NTSC
PAL
OK Set
- PAL : Ä‚ÒÚ‡ÎËfl, Ä‚ÒÚËfl, ÅÂ΄Ëfl, äËÚ‡È, чÌËfl, îËÌ·̉Ëfl, ÉÂχÌËfl,
ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËfl, ïÓ·̉Ëfl, àÚ‡ÎËfl, äÛ‚ÂÈÚ, å‡Î‡ÈÁËfl, çÓ‚‡
á·̉Ëfl, ëËÌ„‡ÔÛ, àÒÔ‡ÌËfl, ò‚ˆËfl, ò‚ÂȈ‡Ëfl, í‡È·̉,
çÓ‚„Ëfl.
- èË ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÚÂ΂ËÁÓ ͇ÚÓ ‚˙̯ÂÌ ÏÓÌËÚÓ, ˘Â Úfl·‚‡ ‰‡
ËÁ·ÂÂÚ ‚˙̯ÂÌ ËÎË ‡Û‰ËÓ-‚ˉÂÓ Í‡Ì‡Î Ì‡ ÚÂ΂ËÁÓ‡.
- ç‡ ‚˙̯ÌËfl ÏÓÌËÚÓ ˘Â Ò ˜Û‚‡ ¯ÛÏ, ÌÓ ÚÓ‚‡ Ì  ÌÂËÁÔ‡‚ÌÓÒÚ.
- ÄÍÓ ÒÌËÏÍËÚ Ì Ò ÔÓ͇Á‚‡Ú ‚ ˆÂÌÚ˙‡ ̇ ÂÍ‡Ì‡, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ
ÍÓÌÚÓÎÌËÚ ·ÛÚÓÌË Ì‡ ÚÂ΂ËÁÓ‡, Á‡ ‰‡ „Ë ˆÂÌÚË‡ÚÂ.
- äÓ„‡ÚÓ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú Â Ò‚˙Á‡Ì Í˙Ï ‚˙̯ÂÌ ÏÓÌËÚÓ, ÌflÍÓË ˜‡ÒÚË ÓÚ
ÒÌËÏÍËÚ ÏÓÊ ‰‡ Ì Ò ÔÓ͇Á‚‡Ú.
- èË Ò‚˙Á‚‡Ì ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ Ò ‚˙̯ÂÌ ÏÓÌËÚÓ, Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓÚÓ ÏÂÌ˛ ˘Â
Ò ÔÓ͇Á‚‡ ̇ ‚˙̯ÌËfl ÏÓÌËÚÓ Ë Ì„ӂËÚ ÙÛÌ͈ËË ˘Â Ò‡ Ò˙˘ËÚ ͇ÚÓ
ÚÂÁË Ì‡ LCD ÏÓÌËÚÓ‡.
- äÓ„‡ÚÓ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú Â Ò‚˙Á‡Ì Í˙Ï ‚˙̯ÂÌ ÏÓÌËÚÓ, Á‚ÛÍ˙Ú Á‡ ·ÛÚÓÌËÚÂ
ÏÓÊ ‰‡ Ì Ò ËÁÔ˙ÎÌfl‚‡.
Ü˙ÎÚÓ – ‚ˉÂÓ
ÅflÎÓ – Á‚ÛÍ
‖60‖
åÂÌ˛ Á‡ ̇ÒÚÓÈ͇ 2 (
)
îÓχÚË‡Ì ̇ Ô‡ÏÂÚ
àÌˈˇÎËÁË‡ÌÂ
àÁÔÓÎÁ‚‡ Ò Á‡ ÙÓχÚË‡Ì ̇ Ô‡ÏÂÚÚ‡. ÄÍÓ ËÁÔ˙ÎÌËÚ ÙÛÌ͈ËflÚ‡
[Format] ̇ Ô‡ÏÂÚÚ‡, ‚Ò˘ÍË ÒÌËÏÍË, ‚Íβ˜ËÚÂÎÌÓ Ë Á‡˘ËÚÂÌËÚÂ, ˘Â ÒÂ
ËÁÚËflÚ. àÁÚ„ÎÂÚ ‚‡ÊÌËÚ ÒÌËÏÍË Ì‡ ÍÓÏÔ˛Ú˙, ÔÂ‰Ë ‰‡ ÙÓχÚË‡ÚÂ
Ô‡ÏÂÚÚ‡ ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡.
ÇÒ˘ÍË Ì‡ÒÚÓÈÍË Ì‡ ÏÂÌ˛Ú‡ Ë ÙÛÌ͈ËË ˘Â Ò ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚flÚ Ì‡ ÚÂÁË ÔÓ
ÔÓ‰‡Á·Ë‡ÌÂ. ç‡ÒÚÓÈÍËÚ Á‡ ‰‡Ú‡ / ˜‡Ò, ÂÁËÍ Ë ËÁıÓ‰ÂÌ ‚ˉÂÓÒ˄̇Î
Ó·‡˜Â, Ìflχ ‰‡ Ò ÔÓÏÂÌflÚ.
- èÓ‰ÏÂÌ˛Ú‡
[No] : Ô‡ÏÂÚÚ‡ Ìflχ ‰‡ Ò ÙÓχÚË‡.
[Yes] : èÓ͇Á‚‡ Ò ÔÓÁÓˆ Á‡ ÔÓÚ‚˙ʉ‡‚‡ÌÂ
̇ ËÁ·‡ÌÓÚÓ. àÁ·ÂÂÚ ÏÂÌ˛ÚÓ [Yes].
ô Ò ÔÓ͇Ê Ò˙Ó·˘ÂÌË [Processing!] Ë
Ô‡ÏÂÚÚ‡ ˘Â Ò ÙÓχÚË‡. ÄÍÓ
ËÁÔ˙ÎÌËÚ ÙÓχÚË‡Ì ‚ ÂÊËχ ̇
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ, ˘Â Ò ÔÓ͇ÊÂ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ [No Image!].
SETUP2
Quick View
Power Off
LCD Save
Video Out
Format
Reset
◀ Back
No
Yes
OK Set
- èÓ‰ÏÂÌ˛Ú‡
[No] : ̇ÒÚÓÈÍËÚ Ìflχ ‰‡ Ò ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚flÚ Ì‡
ÚÂÁË ÔÓ ÔÓ‰‡Á·Ë‡ÌÂ.
[Yes] : èÓ͇Á‚‡ Ò ÔÓÁÓˆ Á‡ ÔÓÚ‚˙ʉ‡‚‡ÌÂ
̇ ËÁ·‡ÌÓÚÓ. àÁ·ÂÂÚ ÏÂÌ˛ÚÓ [ч] Ë
‚Ò˘ÍË Ì‡ÒÚÓÈÍË ˘Â Ò ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚flÚ Ì‡
ÚÂÁË ÔÓ ÔÓ‰‡Á·Ë‡ÌÂ.
SETUP2
Quick View
Power Off
LCD Save
Video Out
Format
Reset
◀ Back
No
Yes
OK Set
■ àÁÔ˙ÎÌfl‚‡ÈÚ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ [Format] ̇ ÒΉÌËÚ ÚËÔӂ ͇ÚË Ò Ô‡ÏÂÚ.
- çÓ‚‡ ËÎË ÌÂÙÓχÚË‡Ì‡ ͇Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ.
- ä‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ, Ò˙‰˙ʇ˘‡ ÒÌËÏÍË, ÍÓËÚÓ ÚÓÁË ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú Ì ÏÓÊ ‰‡
‡ÁÔÓÁ̇Â, ËÎË Í‡Ú‡ Ò˙Ò ÒÌËÏÍË ÓÚ ‰Û„ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú.
- ÇË̇„Ë ÙÓχÚË‡ÈÚ ͇ÚËÚÂ Ò Ô‡ÏÂÚ Ò ÚÓÁË ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú. ÄÍÓ ÔÓÒÚ‡‚ËÚÂ
͇Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ, ÙÓχÚË‡Ì‡ Ò ‰Û„ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú, ˜ÂÚˆ Á‡ ͇ÚË Ò Ô‡ÏÂÚ
ËÎË ÍÓÏÔ˛Ú˙, ˘Â Ò ÔÓ͇Ê Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ [Card Error!].
‖61‖
ëÚ‡ÚË‡Ì ̇ ÂÊËχ Á‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ
ÇÍβ˜ÂÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ Ë ËÁ·ÂÂÚ ÂÊËχ Á‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ, ͇ÚÓ
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ̇ ÚÓÁË ÂÊËÏ (
). 넇 ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú ÏÓÊ ‰‡
‚˙ÁÔÓËÁ‚‰ Ò˙ı‡ÌÂÌËÚ ‚ Ô‡ÏÂÚÚ‡ ÒÌËÏÍË.
ÄÍÓ ‚˙‚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡  ÔÓÒÚ‡‚Â̇ ͇Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ, ‚Ò˘ÍË ÙÛÌ͈ËË Ì‡
ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ ˘Â Ò ÔË·„‡Ú Ò‡ÏÓ Í˙Ï Í‡Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ.
ÄÍÓ ‚˙‚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ Ì  ÔÓÒÚ‡‚Â̇ ͇Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ, ‚Ò˘ÍË ÙÛÌ͈ËË Ì‡
ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ ˘Â Ò ÔË·„‡Ú Ò‡ÏÓ Í˙Ï ‚˙Ú¯̇ڇ Ô‡ÏÂÚ.
Ç˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ ÒÚ‡Ú˘̇ ÒÌËÏ͇
1. àÁ·ÂÂÚ ÂÊËχ Á‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ,
͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ̇ ÚÓÁË ÂÊËÏ
(
).
2. ç‡ LCD ÏÓÌËÚÓ‡ ˘Â Ò ÔÓ͇ÊÂ
ÔÓÒΉÌÓ Ò˙ı‡ÌÂ̇ڇ ‚ Ô‡ÏÂÚÚ‡
ÒÌËÏ͇.
3. àÁ·ÂÂÚ ÒÌËÏ͇ Á‡ Ô„Ή, ͇ÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓ̇ ◀▶.
※ ç‡ÚËÒÌÂÚÂ Ë Á‡‰˙ÊÚ ·ÛÚÓ̇ ◀ ËÎË ▶
Á‡ ·˙ÁÓ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇
ÒÌËÏÍËÚÂ.
‖62‖
Ç˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ ‚ˉÂÓÍÎËÔ
1. àÁ·ÂÂÚ Ê·ÌËfl Á‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ
Á‡ÒÌÂÚ ‚ˉÂÓÍÎËÔ, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓÌ
◀▶.
2. ᇠ‰‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚‰ÂÚ هÈÎ Ò ‚ˉÂÓÍÎËÔ,
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì Ë
Ô‡ÛÁ‡ (
).
- ᇠ‰‡ ÒÔÂÚ ‚ÂÏÂÌÌÓ ‰‡‰ÂÌ ‚ˉÂÓÍÎËÔ
ÔË ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ ÏÛ, ̇ÚËÒÌÂÚÂ
ÓÚÌÓ‚Ó ·ÛÚÓ̇ Á‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ Ë Ô‡ÛÁ‡.
- ÄÍÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ Ӣ ‚‰Ì˙Ê ·ÛÚÓ̇ Á‡
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ Ë Ô‡ÛÁ‡, ‚ˉÂÓÙ‡ÈÎ˙Ú ˘Â
Ò ÂÒÚ‡ÚË‡.
- ᇠ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ ̇Á‡‰ ‚˙‚
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡˘ Ò ‚ˉÂÓÍÎËÔ, ̇ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓ̇ ◀.
ᇠ‰‡ Ô‚˙ÚËÚ ̇Ô‰ ‚ˉÂÓÍÎËÔ‡,
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ▶.
- ᇠ‰‡ ÒÔÂÚ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡
‚ˉÂÓÍÎËÔ, ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ Ë Ô‡ÛÁ‡, ÒΉ ÍÓÂÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ·ÛÚÓ̇ ◀ ËÎË ▶.
/
Play
E
Capture
ëÚ‡ÚË‡Ì ̇ ÂÊËχ Á‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ
îÛÌ͈Ëfl Á‡ ÔËı‚‡˘‡Ì ̇ ‚ˉÂÓÍÎËÔ
îÛÌ͈Ëfl ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ Á‡ ËÁflÁ‚‡Ì ̇ ͇‰Ë ÓÚ ‚ˉÂÓÍÎËÔ
îÛÌ͈Ëfl Á‡ ÔËı‚‡˘‡Ì ÓÚ ‚ˉÂÓÍÎËÔ : ÔËı‚‡˘‡Ì ̇ ÒÚ‡Ú˘ÌË
ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ÓÚ ‚ˉÂÓÍÎËÔ.
åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ‚ΘÂÚ Ê·ÌËÚ ͇‰Ë ÓÚ ‰‡‰ÂÌ ‚ˉÂÓÍÎËÔ ÔË
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ ÏÛ. ÄÍÓ ‚ÂÏÂÚÓ Á‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌË  ÔÓ-χÎÍÓ ÓÚ 10
ÒÂÍÛ̉Ë, ͇‰ËÚ ÓÚ ‚ˉÂÓÍÎËÔ‡ Ìflχ ‰‡ ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁÂʇÚ.
■ èËı‚‡˘‡Ì ÓÚ ‚ˉÂÓÍÎËÔ
1. èÓ ‚ÂÏ ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡
‚ˉÂÓÍÎËÔ‡ ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ Ë Ô‡ÛÁ‡. ëΉ ÚÓ‚‡
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ E.
2. ÇÂÏÂÌÌÓ ÒÔÂÌËflÚ ‚ˉÂÓÍÎËÔ ˘Â ÒÂ
Á‡ÔË¯Â Ò ÌÓ‚Ó ËÏ ̇ Ù‡ÈÎ.
※ èËı‚‡Ì‡ÚËflÚ Ù‡ÈΠ̇ ‚ˉÂÓÍÎËÔ‡ ˘Â Ëχ
Ò˙˘Ëfl ‡ÁÏÂ ͇ÚÓ ÓË„Ë̇ÎÌËfl ‚ˉÂÓÍÎËÔ
(800x592, 720x480, 640x480, 320x240).
※ ÄÍÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ E ‚ ̇˜‡ÎÓÚÓ Ì‡
‚ˉÂÓÍÎËÔ, Ô˙‚ËflÚ Í‡‰˙ ÓÚ ÍÎËÔ‡ ˘Â ÒÂ
Á‡Ô˯ ͇ÚÓ ÒÚ‡Ú˘̇ ÒÌËÏ͇.
T
Trim
E
Capture
[Ç Ô‡ÛÁ‡]
[ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ E]
1. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ Ô‡ÛÁ‡ ̇ ÏflÒÚÓÚÓ ‚
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl ‚ˉÂÓÍÎËÔ, ̇ ÍÓÂÚÓ ËÒ͇Ú ‰‡
Á‡ÔӘ̠ËÁ‚΢‡ÌÂÚÓ.
2. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ T.
3. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì Ë
Ô‡ÛÁ‡ Ë ËÁ‚ΘÂ̇ڇ ӷ·ÒÚ ˘Â ·˙‰Â
ÔÓ͇Á‡Ì‡ ‚ ÎÂÌÚ‡Ú‡ ̇ Ò˙ÒÚÓflÌËÂÚÓ.
4. ç‡ÚËÒÌÂÚ Ӣ ‚‰Ì˙Ê ·ÛÚÓ̇ Á‡
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ Ë Ô‡ÛÁ‡ ̇ ÏflÒÚÓÚÓ,
Í˙‰ÂÚÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ÒÔ ËÁ‚ΘÂÌËflÚ Ù‡ÈÎ.
5. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ T, ÒΉ ÍÓÂÚÓ ˘Â ÒÂ
ÔÓ͇Ê ÔÓÁÓˆ Á‡ ÔÓÚ‚˙ʉÂÌËÂ.
6. àÁ·ÂÂÚ Ê·ÌÓÚÓ ÔÓ‰ÏÂÌ˛ÚÓ, ͇ÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓ̇ ▲▼ Ë ·ÛÚÓ̇ OK.
[No] : ÙÛÌ͈ËflÚ‡ Á‡ ËÁflÁ‚‡Ì ̇ ͇‰Ë
ÓÚ ‚ˉÂÓÍÎËÔ ˘Â Ò ÓÚÏÂÌË.
[Yes] : ËÁ‚ΘÂÌËÚ ͇‰Ë ˘Â Ò Á‡Ô˯‡Ú Ò
ÌÓ‚Ó ËÏ ̇ هȷ.
T Trim
E Capture
T
Trim
Trimming?
No
Yes
OK Confirm
● ÄÍÓ Ì Û͇ÊÂÚ Í‡È̇ڇ ÚӘ͇ ̇ ‚ˉÂÓÍÎËÔ‡, ÔÓÁÓˆ˙Ú Á‡
ÔÓÚ‚˙ʉÂÌË ̇ ËÁflÁ‚‡ÌÂÚÓ ˘Â Ò ÔÓ͇Ê ÔË ÔÓÒΉÌËfl
͇‰˙.
‖63‖
ëÚ‡ÚË‡Ì ̇ ÂÊËχ Á‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ
Ç˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ Á‡ÔËÒ‡Ì „·Ò
1. àÁ·ÂÂÚ Ê·ÌËfl Á‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ
Ù‡ÈÎ Ò˙Ò Á‡ÔËÒ Ì‡ „·Ò, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
·ÛÚÓ̇ ◀▶.
2. ᇠ‰‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚‰ÂÚ Á‡ÔËÒ‡Ì „·ÒÓ‚ Ù‡ÈÎ,
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì Ë
Play
Ô‡ÛÁ‡ (
).
- ᇠ‰‡ ÒÔÂÚ ‚ÂÏÂÌÌÓ
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ Á‡ÔËÒ‡Ì „·Ò,
̇ÚËÒÌÂÚ ÓÚÌÓ‚Ó ·ÛÚÓ̇ Á‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ Ë Ô‡ÛÁ‡.
- ᇠ‰‡ ‚˙ÁÓ·ÌÓ‚ËÚ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ Á‡ÔËÒ‡ÌËfl „·Ò, ̇ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓ̇ Á‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ Ë Ô‡ÛÁ‡.
- ᇠ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ ̇Á‡‰ ‚˙‚ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡˘ Ò هÈΠ̇ Á‡ÔËÒ‡Ì „·Ò,
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ◀. ᇠ‰‡ Ô‚˙ÚËÚ ̇Ô‰ „·ÒÓ‚Ëfl Ù‡ÈÎ,
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ▶.
- ᇠ‰‡ ÒÔÂÚ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ „·ÒÓ‚Ëfl Ù‡ÈÎ, ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇
Á‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ Ë Ô‡ÛÁ‡, ÒΉ ÍÓÂÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ "åÂÌ˛/OK".
Ç˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ „·ÒÓ‚‡ ·ÂÎÂÊ͇
1. àÁ·ÂÂÚ ÒÚ‡Ú˘̇ ÒÌËÏ͇ Ò ‚Íβ˜Â̇
„·ÒÓ‚‡ ·ÂÎÂÊ͇.
2. ᇠ‰‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚‰ÂÚ Á‡ÔË҇̇ „·ÒÓ‚‡
·ÂÎÂÊ͇, ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ Ë Ô‡ÛÁ‡ (
).
- ᇠ‰‡ ÒÔÂÚ ‚ÂÏÂÌÌÓ
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ „·ÒÓ‚‡ ·ÂÎÂÊ͇,
̇ÚËÒÌÂÚ ÓÚÌÓ‚Ó ·ÛÚÓ̇ Á‡
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ Ë Ô‡ÛÁ‡ (
).
- ᇠ‰‡ ‚˙ÁÓ·ÌÓ‚ËÚ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡
„·ÒÓ‚Ëfl Ù‡ÈÎ, ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ Ë Ô‡ÛÁ‡.
- ᇠ‰‡ ÒÔÂÚ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡
„·ÒÓ‚‡Ú‡ ·ÂÎÂÊ͇, ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ Ë Ô‡ÛÁ‡, ÒΉ ÍÓÂÚÓ
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ "åÂÌ˛/OK".
REW
OK Stop
‖64‖
FF
Pause
Play
à̉Ë͇ÚÓ Á‡ LCD ÏÓÌËÚÓ‡
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ·ÛÚÓÌËÚ Á‡ ̇ÒÚÓÈ‚‡Ì ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡
ç‡ LCD ÏÓÌËÚÓ‡ Ò ÔÓ͇Á‚‡ ËÌÙÓχˆËfl Á‡ Á‡ÒÌÂχÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ͇Á‡Ì‡Ú‡
ÒÌËÏ͇.
Ç ÂÊËÏ Ì‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓÌËÚ ̇
ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ Á‡ ÎÂÒÌÓ Ì‡ÒÚÓÈ‚‡Ì ̇ ÙÛÌ͈ËËÚ ̇ ÂÊËχ.
④
③
②
①
ÅÛÚÓ̇ Á‡ ÏËÌˇڲË (
)
åÓÊÂÚ ‰‡ Ô„ÎÂʉ‡Ú ÌflÍÓÎÍÓ ÒÌËÏÍË, ‰‡ Û„ÓÎÂÏfl‚‡Ú ËÁ·‡Ì‡ ÒÌËÏ͇,
‡ Ò˙˘Ó ڇ͇ ‰‡ ËÁflÁ‚‡ÚÂ Ë Á‡ÔËÒ‚‡Ú ËÁ·‡Ì‡ ӷ·ÒÚ ÓÚ ‰‡‰Â̇ ÒÌËÏ͇.
⑤
⑥
■ ÑËÒÔÎÂÈ Ò ÏËÌˇڲË
⑦
⑬
⑫
⑪
⑩
⑨
⑧
çÂ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
) / Û„ÓÎÂÏfl‚‡Ì (
éÔËÒ‡ÌËÂ
ŇÚÂËfl
àÏ ̇ Ô‡Ô͇ Ë ËÏ ̇ Ù‡ÈÎ
à̉Ë͇ÚÓ Á‡ ͇Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ
êÂÊËÏ Ì‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ
É·ÒÓ‚‡ ·ÂÎÂÊ͇
ᇢËÚ‡
DPOF
чڇ ̇ Á‡ÒÌÂχÌÂ
ê‡ÁÏÂ ̇ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ
ë‚ÂÚ͇‚ˈ‡
ëÍÓÓÒÚ Ì‡ Á‡Ú‚Ó‡
ÄÔÂÚÛ̇ ÒÚÓÈÌÓÒÚ
ISO
àÍÓ̇
100-0010
2007/06/01
3264x2448 ~ 256X192
ON/OFF
15 ~ 1/2000
F3.5 ~ F8.0
50 ~ 1600
ëÚ‡Ìˈ‡
ÒÚ.15
ÒÚ.56
ÒÚ.62
ÒÚ.84
ÒÚ.85
ÒÚ.85
ÒÚ.57
ÒÚ.45
ÒÚ.29
ÒÚ.49
ÒÚ.49
ÒÚ.47
1. èË ÔÓ͇Á‚‡Ì ̇ ÒÌËÏ͇ ̇ ˆflÎ ÂÍ‡Ì, ̇ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓ̇ Á‡ ÏËÌˇڲË.
2. èÓ͇Á‚‡Ì‡Ú‡ ̇ ÏÓÌËÚÓ‡ ÒÌËÏ͇ ÔË ËÁ·Ó‡ ̇
ÂÊËχ Á‡ ÏËÌˇڲË ˘Â Ò χÍË‡ ̇ ‰ËÒÔÎÂfl
Ò ÏËÌˇڲË.
3. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ·ÛÚÓ̇ Ò 5 ÙÛÌ͈ËË, Á‡ ‰‡ ÔÂÏËÌÂÚ Í˙Ï Ê·̇ ÒÌËÏ͇.
4. ᇠ‰‡ Ô„Ή‡Ú ‰‡‰Â̇ ÒÌËÏ͇ ÓÚ‰ÂÎÌÓ, ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡
Û„ÓÎÂÏfl‚‡ÌÂ.
ç‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ Á‡
ÏËÌˇڲË ( )
ç‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ Á‡
Û„ÓÎÂÏfl‚‡Ì ( )
å‡ÍË‡Ì‡ ÒÌËÏ͇
[êÂÊËÏ Á‡ ÌÓχÎÌÓ
ÔÓ͇Á‚‡ÌÂ]
[êÂÊËÏ Á‡ ÔÓ͇Á‚‡Ì ̇
ÏËÌˇڲË]
‖65‖
ÅÛÚÓ̇ Á‡ ÏËÌˇڲË (
) / Û„ÓÎÂÏfl‚‡Ì (
■ ì„ÓÎÂÏfl‚‡Ì ̇ ÒÌËÏ͇
1. àÁ·ÂÂÚ ÒÌËÏ͇ Á‡ Û„ÓÎÂÏfl‚‡Ì Ë
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ Û„ÓÎÂÏfl‚‡ÌÂ.
2. ê‡Á΢ÌËÚ ˜‡ÒÚË Ì‡ ÒÌËÏ͇ڇ ÏÓÊ ‰‡ ÒÂ
Ô„ÎÂʉ‡Ú Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇ ·ÛÚÓ̇ Ò 5
ÙÛÌ͈ËË.
3. ç‡ÚËÒ͇ÌÂÚÓ Ì‡ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ÏËÌˇڲË ˘Â
χ˘‡·Ë‡ ÒÌËÏ͇ڇ ‚ ÓË„Ë̇ÎÌËfl È Ô˙ÎÂÌ
‡ÁÏÂ.
- åÓÊÂÚ ‰‡ ‡Á·ÂÂÚ ‰‡ÎË ÔÓ͇Á‡Ì‡Ú‡
ÒÌËÏ͇  ‚ Û„ÓÎÂÏÂÌ ËÁ„Ή, ͇ÚÓ
ÔÓ‚ÂËÚ Ë̉Ë͇ÚÓ‡ Á‡ Û„ÓÎÂÏfl‚‡Ì ̇
ÒÌËÏ͇ ‚ „Ó̇ڇ Îfl‚‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ LCD
ÏÓÌËÚÓ‡.
(ÄÍÓ ÒÌËÏ͇ڇ Ì  ‚ Û„ÓÎÂÏÂÌ ËÁ„Ή, Ë̉Ë͇ÚÓ˙Ú Ìflχ ‰‡ ÒÂ
ÔÓ͇Á‚‡.) åÓÊÂÚ Ò˙˘Ó ‰‡ ÔÓ‚ÂËÚ ӷ·ÒÚÚ‡ ̇ Û„ÓÎÂÏfl‚‡ÌÂ.
- ÇˉÂÓÍÎËÔÓ‚ÂÚÂ Ë WAV Ù‡ÈÎÓ‚ÂÚ Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò ۄÓÎÂÏfl‚‡Ú.
- èË Û„ÓÎÂÏfl‚‡Ì ̇ ÒÌËÏ͇, ͇˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ È ÏÓÊ ‰‡ Ò ̇χÎË.
)
■ å‡ÍÒËχÎ̇ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ Û„ÓÎÂÏfl‚‡Ì ÒÔÓ‰ ‡ÁÏÂ‡ ̇ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ
ê‡ÁÏÂ ̇ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ
å‡ÍÒËχÎ̇
ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡
Û„ÓÎÂÏfl‚‡ÌÂ
X12.0
X11.3
X9.5
X9.0
X8.0
■ àÁflÁ‚‡ÌÂ: ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ‚ΘÂÚ ˜‡ÒÚ ÓÚ ‰‡‰Â̇ ÒÌËÏ͇ Ë ‰‡ fl
Á‡Ô˯ÂÚ ÓÚ‰ÂÎÌÓ.
1. àÁ·ÂÂÚ ÒÌËÏ͇ Á‡ Û„ÓÎÂÏfl‚‡Ì Ë
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ Û„ÓÎÂÏfl‚‡ÌÂ. ç‡ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓ̇ Á‡ ÏÂÌ˛ÚÓ/OK Ë Ì‡ ÏÓÌËÚÓ‡ ˘Â ÒÂ
Trimming?
No
ÔÓ͇Ê Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ.
Yes
2. àÁ·ÂÂÚ Ê·ÌÓÚÓ ÔÓ‰ÏÂÌ˛, ͇ÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ Ë
OK Confirm
·ÛÚÓ̇ OK.
- [No] : ÏÂÌ˛ÚÓ Á‡ ËÁflÁ‚‡Ì ˘Â Ò ÒÍËÂ.
- [Yes] : ËÁflÁ‡Ì‡Ú‡ ÒÌËÏ͇ ˘Â Ò Á‡ÔË¯Â Ò ÌÓ‚Ó ËÏ ̇ Ù‡ÈÎ Ë ˘Â ÒÂ
ÔÓ͇Ê ̇ LCD ÏÓÌËÚÓ‡.
※ ÄÍÓ Ìflχ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÏflÒÚÓ ‚ Ô‡ÏÂÚÚ‡ Á‡ Á‡ÔËÒ‚‡Ì ̇ ËÁflÁ‡Ì‡Ú‡
ÒÌËÏ͇, Úfl Ìflχ ‰‡ ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁÂÊÂ.
‖66‖
X4.0
ÅÛÚÓÌ Á‡ ËÌÙÓχˆËfl (
) / ̇„ÓÂ
äÓ„‡ÚÓ Ì‡ LCD ÏÓÌËÚÓ‡  ÔÓ͇Á‡ÌÓ ÏÂÌ˛, ·ÛÚÓÌ˙Ú Á‡ ̇„Ó ‡·ÓÚË
͇ÚÓ ·ÛÚÓÌ Á‡ ÔÓÒÓ͇.
ÄÍÓ ÏÂÌ˛ÚÓ Ì  ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ LCD ÏÓÌËÚÓ‡, ÔË Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ Á‡
ËÌÙÓχˆËfl ˘Â Ò ÔÓfl‚Ë ËÌÙÓχˆËfl Á‡ ÔÓ͇Á‡Ì‡Ú‡ ÒÌËÏ͇.
ÅÛÚÓÌ Á‡ ËÌÙÓχˆËfl
(
)
ÅÛÚÓÌ Á‡ ËÌÙÓχˆËfl
(
)
ÅÛÚÓÌ Á‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ Ë Ô‡ÛÁ‡ (
) / ̇‰ÓÎÛ
Ç ÂÊËÏ Ì‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ·ÛÚÓÌ˙Ú Á‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ Ë Ô‡ÛÁ‡ /
̇‰ÓÎÛ ÙÛÌ͈ËÓÌË‡ ÔÓ ÒΉÌËfl ̇˜ËÌ:
- ÄÍÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ ÏÂÌ˛
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇‰ÓÎÛ, Á‡ ‰‡ Ò Ôˉ‚ËÊËÚ ÓÚ „·‚ÌÓÚÓ ÏÂÌ˛ ‚
ÔÓ‰ÏÂÌ˛ ËÎË Ì‡‰ÓÎÛ ‚ Ò‡ÏÓÚÓ ÔÓ‰ÏÂÌ˛.
- ÄÍÓ Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ ÒÚ‡Ú˘̇ ÒÌËÏ͇ Ò „·ÒÓ‚‡ ·ÂÎÂÊ͇, „·ÒÓ‚ Ù‡ÈÎ
ËÎË ‚ˉÂÓÍÎËÔ.
·Ç ÂÊËÏ Ì‡ ÒÔË‡Ì : ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ ÒÚ‡Ú˘̇ ÒÌËÏ͇ Ò „·ÒÓ‚‡
·ÂÎÂÊ͇, „·ÒÓ‚ Ù‡ÈÎ ËÎË ‚ˉÂÓÍÎËÔ.
·èË ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì : ‚ÂÏÂÌÌÓ ÔÂÛÒÚ‡ÌÓ‚fl‚‡Ì ̇
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ.
·Ç ÂÊËÏ Ì‡ Ô‡ÛÁ‡
: ‚˙ÁÓ·ÌÓ‚fl‚‡Ì ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ.
ÅÛÚÓÌ Á‡ ËÌÙÓχˆËfl
(
)
Play
[á‡ÔËÒ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ „Î‡Ò Â
ÒÔflÌÓ]
Pause
[á‡ÔËÒ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ „Î‡Ò ÒÂ
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡]
OK Stop
Play
[á‡ÔËÒ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ „Î‡Ò Â ‚
Ô‡ÛÁ‡]
‖67‖
ÅÛÚÓÌ Á‡ ̇Îfl‚Ó / ̇‰flÒÌÓ / ÏÂÌ˛ / OK
ÅÛÚÓÌ Á‡ ËÁÚË‚‡Ì (
ÅÛÚÓÌËÚ Á‡ ̇Îfl‚Ó/̇‰flÒÌÓ/ÏÂÌ˛/OK ‡·ÓÚflÚ ÔÓ ÒΉÌËfl ̇˜ËÌ:
ë ÚÓÁË ·ÛÚÓÌ ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÚË‚‡Ú Ò˙ı‡ÌÂÌËÚ ‚ ͇Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ ÒÌËÏÍË.
- ÅÛÚÓ̇ Á‡ ̇Îfl‚Ó : ÍÓ„‡ÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ ÏÂÌ˛, ·ÛÚÓÌ˙Ú Á‡ ̇Îfl‚Ó ‡·ÓÚË
͇ÚÓ ·ÛÚÓÌ Á‡ ÔÓÒÓ͇. äÓ„‡ÚÓ Ì  ÔÓ͇Á‡ÌÓ ÏÂÌ˛,
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇Îfl‚Ó, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
Ô‰˯̇ڇ ÒÌËÏ͇.
- ÅÛÚÓÌ Á‡ ̇‰flÒÌÓ : ÍÓ„‡ÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ ÏÂÌ˛, ·ÛÚÓÌ˙Ú Á‡ ̇‰flÒÌÓ ‡·ÓÚË
͇ÚÓ ·ÛÚÓÌ Á‡ ÔÓÒÓ͇. äÓ„‡ÚÓ Ì  ÔÓ͇Á‡ÌÓ ÏÂÌ˛,
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇‰flÒÌÓ, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
ÒΉ‚‡˘‡Ú‡ ÒÌËÏ͇.
- ÅÛÚÓÌ Á‡ ÏÂÌ˛
: ÔË Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ÏÂÌ˛, ̇ LCD ÏÓÌËÚÓ‡
˘Â Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛ÚÓ Á‡ ÂÊËχ ̇
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ.
èÓ‚ÚÓÌÓÚÓ Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ ˘Â ‚˙Ì LCD
ÏÓÌËÚÓ‡ ̇ Ô˙‚Ó̇˜‡ÎÌËfl ÏÛ ‰ËÒÔÎÂÈ.
- ÅÛÚÓÌ OK
: ÍÓ„‡ÚÓ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓÚÓ ÏÂÌ˛  ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ LCD
ÏÓÌËÚÓ‡, ·ÛÚÓÌ˙Ú OK Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ÔÓÚ‚˙ʉ‡‚‡ÌÂ
̇ ÔÓÏÂÌÂÌËÚÂ Ò ·ÛÚÓÌ‡Ò 5ÙÛÌ͈ËË ‰‡ÌÌË.
ÅÛÚÓ̇ Á‡ ÔËÌÚÂ (
)
èË Ò‚˙Á‚‡Ì ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ Í˙Ï Ò˙‚ÏÂÒÚËÏ Ò PictBrdge ÔËÌÚÂ
ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÓÚÔ˜‡Ú‡Ú ÒÌËÏÍËÚÂ, ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ÔËÌÚÂ.
◀
▶
Print
‖68‖
OK
Menu
)
1. àÁ·ÂÂÚ ÒÌËÏ͇ Á‡ ËÁÚË‚‡ÌÂ, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓ̇ Á‡
̇Îfl‚Ó/̇‰flÒÌÓ Ë ·ÛÚÓ̇ Á‡ ËÁÚË‚‡Ì ( ).
T Select
Delete?
Delete?
No
Yes
No
Yes
OK Confirm
[։̇ ÒÌËÏ͇]
2. ᇠ‰Ó·‡‚flÌ ̇ ÒÌËÏÍË Á‡ ËÁÚË‚‡ÌÂ
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ T.
- ÅÛÚÓÌ Á‡ ̇Îfl‚Ó/̇‰flÒÌÓ : ËÁ·Ë‡Ì ̇
ÒÌËÏÍË
- ÅÛÚÓÌ T : Á‡ ËÁÚË‚‡ÌÂ
- ÅÛÚÓÌ OK : ÔÓÚ‚˙ʉ‡‚‡Ì ̇ ËÁ·‡ÌÓÚÓ
Confirm
OK
[åËÌˇڲ‡]
Prev T
Select
Next
OK
Confirm
3. àÁ·ÂÂÚ ÂÎÂÏÂÌÚËÚ ÓÚ ÔÓ‰ÏÂÌ˛ÚÓ, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓ̇ Á‡
̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ, ÒΉ ÍÓÂÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ OK.
- ÄÍÓ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡ [No] : ËÁÚË‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÌËÏ͇ڇ ˘Â Ò ÓÚÏÂÌË.
- ÄÍÓ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡ [Yes] : ËÁ·‡ÌËÚ ÒÌËÏÍË ˘Â Ò ËÁÚËflÚ.
ÅÛÚÓÌ Ö (ÂÙÂÍÚË) : èÂÓ‡ÁÏÂfl‚‡ÌÂ
åÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓÏÂÌflÚ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ڇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ (‡ÁÏÂ‡) ̇
Á‡ÒÌÂÚËÚ ÒÌËÏÍË. àÁ·ÂÂÚ [Start image], Á‡ ‰‡ Á‡Ô˯ÂÚ ‰‡‰Â̇
ÒÌËÏ͇ ͇ÚÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌË ÔË ÒÚ‡ÚË‡ÌÂ.
1. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ÂÊËχ ̇
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ, ‡ ÒΉ ÚÓ‚‡ ̇ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓ̇ E.
2. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇Îfl‚Ó/̇‰flÒÌÓ Ë
ËÁ·ÂÂÚ ‡Á‰Â· ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ [Resize](
).
3. àÁ·ÂÂÚ Ê·ÌÓÚÓ ÔÓ‰ÏÂÌ˛, ͇ÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ Ë
·ÛÚÓ̇ OK.
RESIZE
8M
●
5M
3M
6M
E
Exit
(● : ËÁ·Ë‡ÂÏÓ)
1M
●
●
●
●
●
●
- èÂÓ‡ÁÏÂÂ̇ڇ ÒÌËÏ͇ ˘Â Ëχ ÌÓ‚Ó ËÏ ̇ هȷ. àÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ
[Start image] Ìflχ ‰‡ Ò Ò˙ı‡ÌË ‚ ͇Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ, ‡ ‚˙‚ ‚˙Ú¯̇ڇ
Ô‡ÏÂÚ.
- ÄÍÓ Ò Á‡Ô˯ ÌÓ‚Ó ÔÓÚ·ËÚÂÎÒÍÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ, ‰ÌÓ ÓÚ ‰‚ÂÚÂ
ÔÓÚ·ËÚÂÎÒÍË ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ˘Â Ò ËÁÚËÂ.
- ÄÍÓ Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ˙Ú Ì‡ Ô‡ÏÂÚÚ‡  Ì‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÂÌ Á‡ Á‡ÔËÒ‚‡Ì ̇
ÔÂÓ‡ÁÏÂÂ̇ڇ ÒÌËÏ͇, ̇ LCD ÏÓÌËÚÓ‡ ˘Â Ò ÔÓ͇Ê Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ
[Memory Full!] Ë ÒÌËÏ͇ڇ Ìflχ ‰‡ Ò Ò˙ı‡ÌË.
●
●
1M
7M
Move
●
3M
- åÓÊ ‰‡ Ò ÔÂÓ‡ÁÏÂfl‚‡Ú Ò‡ÏÓ JPEG ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl.
ÇˉÂÓÍÎËÔÓ‚Â (AVI) Ë Ù‡ÈÎÓ‚Â Ò˙Ò Á‡ÔËÒ Ì‡ „Î‡Ò (WAV) Ì ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú
ÔÂÓ‡ÁÏÂfl‚‡ÌË.
- åÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓÏÂÌflÚ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ڇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Ò‡ÏÓ Ì‡ Ù‡ÈÎÓ‚ÂÚÂ,
ÍÓÏÔÂÒË‡ÌË ‚ JPEG 4:2:2 ÙÓχÚ.
■íËÔÓ‚Â ÔÂÓ‡ÁÏÂfl‚‡Ì ̇ ÒÌËÏ͇
5M
- ëÌËÏ͇ Ò „ÓÎflÏ ‡ÁÏÂ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ÔÂÓ‡ÁÏÂÂ̇ ̇ ڇ͇‚‡ Ò ÔÓχÎ˙Í ‡ÁÏÂ, ÌÓ ÌÂ Ë Ó·‡ÚÌÓÚÓ.
5M
3M
●
●
1M
●
2M
1M
●
●
●
●
‖69‖
ÅÛÚÓÌ Ö (ÂÙÂÍÚË) : ᇂ˙ڇ̠̇ ÒÌËÏ͇
ÅÛÚÓÌ Ö (ÂÙÂÍÚË) : ñ‚flÚ
åÓÊÂÚ ‰‡ Á‡‚˙Ú‡Ú Ò˙ı‡ÌÂÌËÚ ÒÌËÏÍË Ì‡ ‡Á΢ÌË „‡‰ÛÒË.
ë ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇ ÚÓÁË ·ÛÚÓÌ ÏÓÊÂÚ ‰‡ ‰Ó·‡‚flÚ ˆ‚ÂÚÓ‚Ë ÂÙÂÍÚË Í˙Ï
ÒÌËÏÍËÚÂ.
1. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ÂÊËχ ̇
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ, ‡ ÒΉ ÚÓ‚‡ ̇ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓ̇ E.
2. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇Îfl‚Ó/̇‰flÒÌÓ, Á‡ ‰‡
ËÁ·ÂÂÚ ‡Á‰Â· ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ [Rotate] ( ).
3. àÁ·ÂÂÚ Ê·ÌÓÚÓ ÔÓ‰ÏÂÌ˛, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ.
Set
E
OK
Back
[
: Right 90°]
: Á‡‚˙ڇ̠̇ ÒÌËÏ͇ڇ ÔÓ ÔÓÒÓ͇
̇ ˜‡ÒÓ‚ÌËÍÓ‚‡Ú‡ ÒÚÂÎ͇.
Move
E
Exit
1. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ÂÊËχ ̇
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ, ‡ ÒΉ ÚÓ‚‡ ̇ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓ̇ E.
2. àÁ·ÂÂÚ ‡Á‰Â· ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ
, ͇ÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇Îfl‚Ó/̇‰flÒÌÓ.
COLOR
Left 90°
Right 90°
OK
ROTATE
Move
Set
E
OK
Back
[
: Left 90°]
: Á‡‚˙ڇ̠̇ ÒÌËÏ͇ڇ ‚ Ó·‡Ú̇
ÔÓÒÓ͇ ̇ ˜‡ÒÓ‚ÌËÍÓ‚‡Ú‡ ÒÚÂÎ͇.
Set
E
Back
[
: 180°]
: Á‡‚˙ڇ̠̇ ÒÌËÏ͇ڇ ̇
180 „‡‰ÛÒ‡.
Vertical
3. àÁ·ÂÂÚ Ê·ÌÓÚÓ ÔÓ‰ÏÂÌ˛, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ
Ë ·ÛÚÓ̇ OK.
: Á‡ÒÌÂÚ‡Ú‡ ÒÌËÏ͇ ˘Â Ò Ò˙ı‡ÌË Í‡ÚÓ ˜ÂÌÓ-·fl·.
: Á‡ÒÌÂÚ‡Ú‡ ÒÌËÏ͇ ˘Â Ò Ò˙ı‡ÌË ‚ ÚÓ̇ÎÌÓÒÚ Ì‡ ÒÂÔËfl („‡‰ËÂÌÚ
̇ Ê˙ÎÚÓ-͇Ùfl‚ËÚ ˆ‚ÂÚÓ‚Â).
: Á‡ÒÌÂÚ‡Ú‡ ÒÌËÏ͇ ˘Â Ò Ò˙ı‡ÌË ‚ ˜Â‚Â̇ ÚÓ̇ÎÌÓÒÚ.
: Á‡ÒÌÂÚ‡Ú‡ ÒÌËÏ͇ ˘Â Ò Ò˙ı‡ÌË ‚ ÁÂÎÂ̇ ÚÓ̇ÎÌÓÒÚ.
: Á‡ÒÌÂÚ‡Ú‡ ÒÌËÏ͇ ˘Â Ò Ò˙ı‡ÌË ‚ ÒËÌfl ÚÓ̇ÎÌÓÒÚ.
: ÒÌËÏ͇ڇ ˘Â Ò Á‡Ô˯ ‚ ÂÊËÏ Á‡ Ì„‡ÚË‚.
: Á‡ÒÌÂÚ‡Ú‡ ÒÌËÏ͇ ˘Â Ò Ò˙ı‡ÌË ‚ RGB ÚÓ̇ÎÌÓÒÚ.
4. èÓÏÂÌÂ̇ڇ ÒÌËÏ͇ ˘Â Ò Á‡ÔË¯Â Ò ÌÓ‚Ó ËÏ ̇ هȷ.
Set
E
Back
[
: Horizontal]
: Á‡‚˙ڇ̠̇ ÒÌËÏ͇ڇ
ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌÓ.
OK
Set
E
Back
[
: Vertical]
: Á‡‚˙ڇ̠̇ ÒÌËÏ͇ڇ
‚ÂÚË͇ÎÌÓ.
4. èÓÏÂÌÂ̇ڇ ÒÌËÏ͇ ˘Â Ò Á‡ÔË¯Â Ò ÌÓ‚Ó ËÏ ̇ هȷ.
※ ÄÍÓ ÔÓ͇ÊÂÚ Á‡‚˙Úfl̇ڇ ÒÌËÏ͇ ̇ LCD ÏÓÌËÚÓ‡, ÓÚ‰flÒÌÓ Ë ÓÚÎfl‚Ó
̇ ÒÌËÏ͇ڇ ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÓfl‚flÚ Ô‡ÁÌË ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡.
‖70‖
Exit
180°
Horizontal
OK
E
ÅÛÚÓÌ Ö (ÂÙÂÍÚË) : ñ‚flÚ
ÅÛÚÓÌ Ö (ÂÙÂÍÚË) : ëÔˆˇÎÂÌ ˆ‚flÚ
1. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ÂÊËχ ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ, ‡ ÒΉ ÚÓ‚‡ ̇ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓ̇ E.
2. àÁ·ÂÂÚ ‡Á‰Â· ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ (
), ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓ̇ Á‡
̇Îfl‚Ó/̇‰flÒÌÓ.
■ ñ‚flÚ ÔÓ ËÁ·Ó
ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓÏÂÌflÚ ÒÚÓÈÌÓÒÚËÚ ̇
R (˜Â‚ÂÌÓÚÓ), G (ÁÂÎÂÌÓÚÓ) Ë B (ÒË̸ÓÚÓ) ‚
ÒÌËÏÍËÚÂ.
Custom Color
ñ‚ÂÚÓ‚Ë ÙËÎÚ˙
Move
- ÅÛÚÓÌ OK: ËÁ·Ë‡ÌÂ/̇ÒÚÓÈ͇ ̇ ˆ‚flÚ ÔÓ
ËÁ·Ó
- ÅÛÚÓÌ Á‡ ̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ: ËÁ·Ó ̇ R, G, B.
- ÅÛÚÓÌ Á‡ ̇Îfl‚Ó/̇‰flÒÌÓ: ÔÓÏfl̇ ̇
ÒÚÓÈÌÓÒÚËÚÂ.
OK
Set
ë ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇ ÚÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓÏÂÌflÚ ˆ‚ÂÚÓ‚ÂÚ ̇ ÒÌËÏÍËÚ (Ò
ËÁÍβ˜ÂÌË ̇ ˜Â‚ÂÌÓÚÓ, ÒË̸ÓÚÓ, ÁÂÎÂÌÓÚÓ Ë Ê˙ÎÚÓÚÓ) ̇ ˜ÂÌÓ-·flÎ ˆ‚flÚ.
Custom Color
1. àÁ·ÂÂÚÂ
Move
OK
Set
, ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ▲▼.
SPECIAL COLOR
Move
Color Filter
OK
Exit
OK Set
E
Back
2. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ OK Ë ÒÌËÏ͇ڇ ˘Â Ò Á‡ÔË¯Â Ò ÌÓ‚Ó ËÏ ̇ هȷ.
‖71‖
ÅÛÚÓÌ Ö (ÂÙÂÍÚË) : ëÔˆˇÎÂÌ ˆ‚flÚ
ñ‚ÂÚÓ‚‡ χÒ͇
ë ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇ ÚÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ۘ‡ÒÚ˙Í ÓÚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚ̇ڇ ÒÌËÏ͇, ÍÓÈÚÓ ‰‡ ÓÒÚ‡ÌÂ
ˆ‚ÂÚÂÌ Ë ËÁÔ˙Í̇Î, ‡ ÓÒڇ̇·ڇ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÒÌËÏ͇ڇ ‰‡ Òڇ̠˜ÂÌÓ-·fl·.
SPECIAL COLOR
Color Mask
àÁ·ÂÂÚÂ
Ë ˘Â Ò ÔÓ͇Ê χÍÂ
Á‡ ËÁ·Ë‡Ì ̇ Û˜‡ÒÚ˙Í ÓÚ ÒÌËÏ͇ڇ.
Move
E
Exit
OK Set
E
Back
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ OK Ë ˘Â ÏÓÊÂÚ ‰‡
Á‡‰‡‰ÂÚ ‡ÁÏÂ‡ Ë ÏÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ
̇ Û˜‡ÒÚ˙͇.
Move
OK Set
TW Size
ÅÛÚÓ̇ W / T : ÔÓÏfl̇ ̇
‡ÁÏÂ‡ ̇ Û˜‡ÒÚ˙͇
Move
ç‡ÚËÒÌÂÚ ‰‚ÛÍ‡ÚÌÓ ·ÛÚÓ̇ OK Ë ÒÌËÏ͇ڇ Ò
ˆ‚ÂÚÓ‚‡ χÒ͇ ˘Â Ò Á‡ÔË¯Â Ò ÌÓ‚Ó ËÏ ̇
هȷ.
OK Set
TW Size
ÅÛÚÓÌ ▲▼◀▶ : ÔÓÏfl̇ ̇
ÏÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ
[ä‡È̇ ÒÌËÏ͇]
Move
‖72‖
OK Set
TW Size
ÅÛÚÓÌ Ö (ÂÙÂÍÚË) : ꉇÍÚË‡Ì ̇ ÒÌËÏ͇
1. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ, ‡ ÒΉ ÚÓ‚‡ ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ E.
2. àÁ·ÂÂÚ ‡Á‰Â· ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ
, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓ̇ ◀▶.
èÂχı‚‡Ì ̇ ÂÙÂÍÚ‡ "˜Â‚ÂÌË Ó˜Ë"
ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÔÂχı‚‡Ú ÂÙÂÍÚ‡ ̇ "˜Â‚ÂÌËÚ ӘË" ÓÚ Á‡ÒÌÂÚËÚ ÒÌËÏÍË.
1. àÁ·ÂÂÚ (
), ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓ̇
Á‡ ̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ Ë ·ÛÚÓ̇ OK.
2. ô Ò ÔÓ͇Ê Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ [Proccessing!]
Ë ÒÌËÏ͇ڇ ˘Â Ò Á‡ÔË¯Â Ò ÌÓ‚Ó ËÏ ̇
هȷ.
Red Eye Fix
OK
Set
E
äÓÌÚÓΠ̇ flÍÓÒÚÚ‡
ÔÓÏfl̇ ̇ flÍÓÒÚÚ‡ ̇ ÒÌËÏÍËÚÂ.
1. àÁ·ÂÂÚ ( ), ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓ̇
▲▼, Ë ÎÂÌÚ‡Ú‡ Á‡ ËÁ·Ó ̇ flÍÓÒÚÚ‡ ˘Â ÒÂ
ÔÓ͇ÊÂ.
2. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ·ÛÚÓ̇ ◀▶ Á‡ ÔÓÏfl̇ ̇
flÍÓÒÚÚ‡.
3. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ OK Ë ÒÌËÏ͇ڇ ˘Â ÒÂ
Á‡ÔË¯Â Ò ÌÓ‚Ó ËÏ ̇ هȷ.
Brightness
Move
OK
Set
OK
Set
Back
äÓÌÚÓΠ̇ ÍÓÌÚ‡ÒÚ‡
ÔÓÏfl̇ ̇ ÍÓÌÚ‡ÒÚ‡ ‚ ÒÌËÏÍËÚÂ.
1. àÁ·ÂÂÚ ( ), ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓ̇
▲▼, Ë ÎÂÌÚ‡Ú‡ Á‡ ËÁ·Ó ̇ ÍÓÌÚ‡ÒÚ‡ ˘Â ÒÂ
ÔÓ͇ÊÂ.
2. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ·ÛÚÓ̇ ◀▶ Á‡ ÔÓÏfl̇ ̇
ÍÓÌÚ‡ÒÚ‡.
3. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ OK Ë ÒÌËÏ͇ڇ ˘Â ÒÂ
Á‡ÔË¯Â Ò ÌÓ‚Ó ËÏ ̇ هȷ.
Contrast
Move
‖73‖
ÅÛÚÓÌ Ö (ÂÙÂÍÚË) : ꉇÍÚË‡Ì ̇ ÒÌËÏ͇
äÓÌÚÓΠ̇ ̇ÒËÚÂÌÓÒÚÚ‡
ÔÓÏfl̇ ̇ ̇ÒËÚÂÌÓÒÚÚ‡ ̇ ÒÌËÏÍËÚÂ.
1. àÁ·ÂÂÚ (
), ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓ̇
▲▼, Ë ÎÂÌÚ‡Ú‡ Á‡ ËÁ·Ó ̇ ̇ÒËÚÂÌÓÒÚÚ‡ ˘Â
Ò ÔÓ͇ÊÂ.
2. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ·ÛÚÓ̇ ◀▶ Á‡ ÔÓÏfl̇ ̇
̇ÒËÚÂÌÓÒÚÚ‡.
3. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ OK Ë ÒÌËÏ͇ڇ ˘Â ÒÂ
Á‡ÔË¯Â Ò ÌÓ‚Ó ËÏ ̇ هȷ.
Saturation
Move
OK
Set
ÖÙÂÍÚ Ì‡ Á˙ÌÂÌÓÒÚ
‰Ó·‡‚flÌ ̇ ÂÙÂÍÚ Ì‡ Á˙ÌÂÌÓÒÚ Í˙Ï ÒÌËÏ͇ڇ, Á‡ ‰‡ ËÁ„ÎÂʉ‡ ÔÓ-ÒÚ‡‡.
1. àÁ·ÂÂÚ (
), ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓ̇ Á‡
̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ Ë ·ÛÚÓ̇ OK.
2. ô Ò ÔÓ͇Ê Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ [Proccessing!] Ë
ÒÌËÏ͇ڇ ˘Â Ò Á‡ÔË¯Â Ò ÌÓ‚Ó ËÏ ̇
هȷ.
Add Noise
OK
‖74‖
Set
E
Back
ÅÛÚÓÌ Ö (ÂÙÂÍÚË) : ᇷ‡‚ÎÂÌËÂ
êËÒÛÌ͇
åÓÊÂÚ ‰‡ ‰Ó·‡‚ËÚ ÚÂÍÒÚÓ‚Ó ÔÓΠÍ˙Ï Ò˙ÓÚ‚ÂÚ̇ڇ ÒÌËÏ͇ڇ, Á‡ ‰‡ fl ̇Ô‡‚ËÚ ‰‡ ËÁ„ÎÂʉ‡ ͇ÚÓ ËÒÛÌ͇.
※ êËÒÛÌ͇ڇ ˘Â Ò Á‡ÔË¯Â Ò ‡ÁÏÂ ÓÚ 1 å.
àÁ·ÂÂÚ Ê·̇ڇ ÔÓÁˈËfl,
͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓ̇ Á‡
̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ/̇Îfl‚Ó/̇‰flÒÌ
Ó Ë ·ÛÚÓ̇ OK.
Cartoon
FUN
àÁ·Ó ̇ ËÒÛÌ͇ (
Move
OK Select
)
Frame
EE Exit
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ OK Ë
ÒÌËÏ͇ڇ ˘Â Ò Á‡Ô˯Â.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ OK ÓÚÌÓ‚Ó,
Á‡ ‰‡ ÓÚ‚ÓËÚ ÌÓ‚‡ ÒÌËÏ͇
Á‡ Á‡ÔËÒ‚‡ÌÂ.
EE Back
OK
E Set
àÁ·ÂÂÚ Ê·̇ڇ ‡Ï͇
ÔÓÒ‰ÒÚ‚ÓÏ ·ÛÚÓÌËÚÂ
Îfl‚Ó/‰flÒÌÓ, ÔÓÒΉ‚‡ÌÓ ÓÚ
éä.
Move
OK
E Set
àÁ·ÂÂÚ ÏÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ
̇ ÚÂÍÒÚÓ‚ÓÚÓ ÔÓÎÂ, ͇ÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓ̇ Á‡
̇Îfl‚Ó/̇‰flÒÌÓ.
OK Search
Fn
E
Move
Delete
OK
E Set
àÁ·ÂÂÚ ÒÌËÏ͇, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓ̇ Á‡
̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ/̇Îfl‚Ó/̇‰flÒÌÓ Ë ·ÛÚÓ̇ OK. àÁ·ÂÂÚÂ
ÚÂÚ‡Ú‡ ÒÌËÏ͇, ͇ÚÓ ËÁÔ˙ÎÌËÚ Ò˙˘ËÚ ÒÚ˙ÔÍË.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ OK Ë Ù‡ÈÎ˙Ú ˘Â ÒÂ
Á‡ÔË¯Â Ò ÌÓ‚Ó ËÏÂ.
àÁ·ÂÂÚ ÏflÒÚÓÚÓ Ì‡ ÒÌËÏ͇ڇ Ë
ÚÂÍÒÚÓ‚ÓÚÓ ÔÓΠÔÓ Ò˙˘Ë ̇˜ËÌ.
Move
OK
E Set
OK Save
Fn
E Delete
‖75‖
ÅÛÚÓÌ Ö (ÂÙÂÍÚË) : ᇷ‡‚ÎÂÌËÂ
■ èÂ‰Ë ‰‡ Á‡Ô˯ÂÚ ËÒÛÌ͇ڇ, ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓÏÂÌËÚ ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÒÌËÏ͇.
1. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Fn, Á‡ ‰‡ ËÁÚËÂÚ ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÒÌËÏ͇.
2. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ OK, Á‡ ‰‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÌÓ‚‡ ÒÌËÏ͇.
è‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Á‡‰‡‰ÂÌË ‡ÏÍË Á‡ ÙÓÍÛÒË‡ÌÂ
åÓÊÂÚ ‰‡ ̇Ô‡‚ËÚ Ê·ÌËfl Ó·ÂÍÚ ÏÌÓ„Ó ÔÓ-ÓÚÍÓfl‚‡˘ Ò ÓÚ
Ó·Í˙ʇ‚‡˘ËÚ „Ó Ô‰ÏÂÚË. é·ÂÍÚ˙Ú ˘Â Â Ò ÂÙÂÍÚ Ì‡ ËÁÓÒÚÂÌÓÒÚ Ë ˘Â
·˙‰Â ÙÓÍÛÒË‡Ì, ‰Ó͇ÚÓ ‚Ò˘ÍÓ ÓÒڇ̇ÎÓ ˘Â ·˙‰Â ËÁ‚˙Ì ÙÓÍÛÒ.
High Light
FUN
ç‡ÚËÒ͇Ì ̇
·ÛÚÓ̇ Fn
OK Save
Fn
E Delete
OK Search
Move
Fn
E Delete
3. ëΉ ËÁ·Ë‡Ì ̇ Ê·̇ڇ ÒÌËÏ͇ ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ OK, Á‡ ‰‡ fl
Á‡Ô˯ÂÚÂ Ò ÌÓ‚Ó ËÏ ̇ هȷ.
OK
E Set
àÁ·ÂÂÚ Ê·̇ڇ ‡Ï͇, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓ̇ ◀▶ Ë ·ÛÚÓ̇ OK.
High Light
Range
High Light
OK
E
Set
[é·ı‚‡Ú 1]
‖76‖
Range
EE Exit
Range
High Light
OK
E
Set
[é·ı‚‡Ú 2]
Range
High Light
OK
E
Set
[é·ı‚‡Ú 3]
Range
OK
E
Set
[é·ı‚‡Ú 4]
ÅÛÚÓÌ Ö (ÂÙÂÍÚË) : ᇷ‡‚ÎÂÌËÂ
äÓÏ·ËÌË‡Ì‡ ÒÌËÏ͇
■ èÂÏÂÒÚ‚‡ÌÂ Ë ÔÓÏfl̇ ̇ ‡Ï͇ڇ Á‡ ÙÓÍÛÒË‡ÌÂ
åÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓÏÂÌflÚ ‡Ï͇ڇ Á‡ ÙÓÍÛÒË‡Ì ÒΉ ËÁ·Ë‡Ì ̇ ÏÂÌ˛
Á‡ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ.
1. àÁ·ÂÂÚ Ê·̇ڇ ‡Ï͇ Á‡ ÙÓÍÛÒË‡ÌÂ, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓ̇
◀▶ Ë ·ÛÚÓ̇ OK.
2. èÂÏÂÒÚÂÚ ÏflÒÚÓÚÓ Ì‡ ‡Ï͇ڇ, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓ̇ ▲▼◀▶
3. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ OK Ë Ù‡ÈÎ˙Ú ˘Â Ò Á‡ÔË¯Â Ò ÌÓ‚Ó ËÏÂ.
High Light
Range
FUN
Move
ç‡ÚËÒ͇Ì ̇
·ÛÚÓ̇ OK
OK
E Set
åÓÊÂÚ ‰‡ ÍÓÏ·ËÌË‡Ú ÓÚ 2 ‰Ó 4 ‡Á΢ÌË ÒÌËÏÍË ‚ ‰̇ ÒÚ‡Ú˘̇ ÒÌËÏ͇.
Move
OK
E Save
[ê‡Ï͇ڇ  ‡ÍÚË‚Ë‡Ì‡]
ç‡ÚËÒ͇Ì ̇
·ÛÚÓ̇ ▲▼◀▶
Composite
EE Exit
E Set
Composite OK
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ OK.
(åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÓÚ 2 ‰Ó 4
ÍÓÏ·ËÌË‡ÌË ÒÌËÏÍË)
Move
OK
E Set
● ÄÍÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓÌËÚ Á‡ Á‡Ú‚Ó‡ Ë ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ, ˘Â ÒÂ
ËÁÔ˙ÎÌË ÂÊËÏ˙Ú Á‡ ÔËı‚‡˘‡ÌÂ.
● äÓÏ·ËÌË‡Ì‡Ú‡ ÒÌËÏ͇ ˘Â Ò Á‡ÔË¯Â Ò ‡ÁÏÂ ÓÚ 1 Ï„‡ÔËÍÒÂÎ.
ç‡ÚËÒ͇Ì ̇
·ÛÚÓ̇ OK
Move
OK
E Save
[ëΉ ÔÓÏfl̇ ̇ ÔÓÁˈËflÚ‡
̇ ‡Ï͇ڇ]
‖77‖
ÅÛÚÓÌ Ö (ÂÙÂÍÚË) : ᇷ‡‚ÎÂÌËÂ
※ àÁ·Ë‡Ì ̇ 2 ÍÓÏ·ËÌË‡ÌË Á‡ÒÌÂχÌËfl
■ èÂ‰Ë ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÔÓÒΉ̇ڇ ÍÓÏ·ËÌË‡Ì‡ ÒÌËÏ͇, ÏÓÊÂÚ ‰‡
ÔÓÏÂÌËÚ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÌÂfl.
1. èÓ ‚ÂÏ ̇ ‰‡ÍÚË‡Ì ̇ ÍÓÏ·ËÌË‡Ì‡ ÒÌËÏ͇ ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Fn.
2. è‰˯̇ڇ ÒÌËÏ͇ ˘Â Ò ËÁÚËÂ. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ OK, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚÂ
ÌÓ‚‡ ÒÌËÏ͇. ëΉ ËÁ·Ó ̇ ÒÌËÏ͇, ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Fn ÓÚÌÓ‚Ó Ë Úfl
Ò˙˘Ó ˘Â Ò ËÁÚËÂ.
ç‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇
▲▼◀▶
Move
OK
E Set
Move
OK
E Set
[èÓÏfl̇ ̇ ÔÓÁˈËflÚ‡]
ç‡ÚËÒ͇Ì ̇
·ÛÚÓ̇ OK
ç‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ Fn
OK Search
Fn
E Delete
[èÂ‰Ë ËÁ·Ë‡Ì ̇ ÚÂÚ‡Ú‡
ÒÌËÏ͇]
ç‡ÚËÒ͇Ì ̇
·ÛÚÓ̇ OK
OK Search
Fn
E Delete
[Ç˙˘‡Ì Í˙Ï ‚ÚÓ‡Ú‡ ÒÌËÏ͇]
3. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ OK, Á‡ ‰‡ ÏÓÊÂÚ ÓÚÌÓ‚Ó ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÒÌËÏ͇.
OK Select
EE Back
OK Search
Fn
E Delete
[àÁ·Ë‡Ì ̇ ‚ÚÓ‡Ú‡ ÒÌËÏ͇]
àÁ·ÂÂÚ ÒÌËÏ͇, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓ̇ Ò
5 ÙÛÌ͈ËË Ë ·ÛÚÓ̇ OK.
èÓÏÂÌÂÚ ÏflÒÚÓÚÓ Ì‡ ‚ÚÓ‡Ú‡ ÒÌËÏ͇,
͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓ̇ ▲▼◀▶, ÒΉ
ÍÓÂÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ OK, Á‡ ‰‡ fl
Á‡Ô˯ÂÚÂ.
Move
‖78‖
OK Save
Fn
E Delete
ÅÛÚÓÌ Ö (ÂÙÂÍÚË) : ᇷ‡‚ÎÂÌËÂ
ê‡Ï͇ Á‡ ÒÌËÏ͇
åÓÊÂÚ ‰‡ ‰Ó·‡‚flÚ 9 ‡Á΢ÌË ÚËÔ‡ ‡ÏÍË Í˙Ï ÒÚ‡Ú˘̇ ÒÌËÏ͇, ÍÓflÚÓ
ËÒ͇Ú Á‡ Á‡ÒÌÂÏÂÚÂ.
ç‡ ÒÌËÏÍËÚÂ, Á‡ÒÌÂÚË Ò ÏÂÌ˛ÚÓ Á‡ ‡Ï͇ Á‡ ÒÌËÏ͇, Ìflχ ‰‡ ÒÂ
ÓÚÔ˜‡Ú‚‡ ËÌÙÓχˆËfl Á‡ ‰‡Ú‡ Ë ˜‡Ò.
FUN
Photo Frame
Move
EE Exit
Frame
OK
E Set
àÁ·ÂÂÚ Ê·ÌÓÚÓ ÔÓ‰ÏÂÌ˛, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇„ÓÂ/ ̇‰ÓÎÛ/
̇Îfl‚Ó/ ̇‰flÒÌÓ.
- ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ E, Á‡ ‰‡ ÓÚÏÂÌËÚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚ̇ڇ ‡Ï͇.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ OK Ë ÒÌËÏ͇ڇ ˘Â ÒÂ
Á‡Ô˯Â.
‖79‖
ÅÛÚÓÌ Ö (ÂÙÂÍÚË) : ᇷ‡‚ÎÂÌËÂ
ç‡ÒÚÓÈ‚‡Ì ̇ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ Á‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ˜ÂÁ LCD ÏÓÌËÚÓ‡
ÖÚËÍÂÚ
åÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓÏÂÌflÚ ÙÛÌ͈ËËÚ ̇ ÂÊËχ Á‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ, ͇ÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú LCD ÏÓÌËÚÓ‡. Ç ÂÊËχ ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ÚËÒ͇ÌÂÚÓ Ì‡
·ÛÚÓ̇ Á‡ ÏÂÌ˛ÚÓ ÔÓ͇Á‚‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓÚÓ ÏÂÌ˛ ̇ LCD ÏÓÌËÚÓ‡. åÂÌ˛Ú‡Ú‡,
ÍÓËÚÓ ÏÓÊÂÚ ‰‡ Á‡‰‡‚‡Ú ‚ ÂÊËχ ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ, Ò‡ ÒΉÌËÚÂ: Á‡
Á‡ÒÌÂχÌ ̇ ÒÌËÏ͇ ÒΉ ̇ÒÚÓÈ‚‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ Á‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ÂÊËχ ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ËÎË ·ÛÚÓ̇ ̇ Á‡Ú‚Ó‡.
åÓÊÂÚ ‰‡ ‰Ó·‡‚flÚ ‡Á΢ÌË ÂÚËÍÂÚË Í˙Ï ÒÌËÏÍËÚÂ.
FUN
Sticker
àÁ·ÂÂÚ (
)
ê‡Á‰ÂΠ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ É·‚ÌÓ ÏÂÌ˛
Move
E
Sticker
Exit
OK
àÁ·ÂÂÚ Ê·ÌËfl
ÂÚËÍÂÚ, ͇ÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓ̇
◀▶ Ë ·ÛÚÓ̇ OK.
Move
OK Save
Fn Add
àÁ·ÂÂÚÂ
ÏÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡
ÂÚËÍÂÚ‡, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
·ÛÚÓ̇ ▲▼◀▶
Show
Set
Images
SLIDE
SHOW
(
)
Effect
(
Date
Select
-
Off
Basic
Classic
Rhythmic
Delight
-
Music
Off / Music 1, 2, 3
-
Off
-
On
-
Protect
)
DPOF
Copy To Card
‖80‖
ÒÚ.82
All
1, 3, 5, 10 sec
Delete
PLAY
BACK
ëÚ‡Ìˈ‡
-
Interval
OK Save
Fn Add
※ åÓÊÂÚ ‰‡ ‰Ó·‡‚ËÚ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÂÌ ÂÚËÍÂÚ, ͇ÚÓ
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Fn.
ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ OK, Á‡ ‰‡ Ò˙ı‡ÌËÚ ÒÌËÏ͇ڇ.
ÇÚÓ˘ÌÓ ÏÂÌ˛
Memories
Voice Memo
Move
èÓ‰ÏÂÌ˛
Play / Repeat Play
Select
-
All
No / Yes
Select
All
Unlock / Lock
Standard
Select / All / Cancel
Index
No / Yes
Size
Select / All / Cancel
No
-
Yes
-
ÒÚ.82
ÒÚ.83
ÒÚ.84
ÒÚ.84
ÒÚ.85
ÒÚ.
85-87
ÒÚ.87
ç‡ÒÚÓÈ‚‡Ì ̇ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ Á‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ˜ÂÁ LCD ÏÓÌËÚÓ‡
åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÚÓ‚‡ ÏÂÌ˛, ÍÓ„‡ÚÓ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú Â Ò‚˙Á‡Ì Ò USB
͇·ÂÎ Í˙Ï Ò˙‚ÏÂÒÚËÏ Ò PictBridge ÔËÌÚÂ (Á‡ ‰ËÂÍÚ̇ ‚˙Á͇ Ò
ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡, ÔÓ‰‡‚‡ Ò ÓÚ‰ÂÎÌÓ).
ê‡Á‰ÂΠ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ
É·‚ÌÓ ÏÂÌ˛
Type
ê‡Á‰ÂΠ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ
É·‚ÌÓ ÏÂÌ˛
Images
Size
Layout
èÓ‰ÏÂÌ˛
ÇÚÓ˘ÌÓ ÏÂÌ˛
One Pic
-
All Pics
-
ëÚ‡Ìˈ‡
ÒÚ.89
èÓ‰ÏÂÌ˛
ÇÚÓ˘ÌÓ ÏÂÌ˛
Auto
-
Plain
-
Photo
-
FastPhoto
-
Auto
-
Auto
-
Draft
-
PostCard
-
Normal
-
Card
-
Fine
-
4X6
-
Auto
-
Quality
Date Print
L
-
Off
-
2L
-
On
-
Letter
-
Auto
-
A4
-
Off
-
A3
-
Auto
-
Full
-
1
-
2
-
4
-
8
-
9
-
16
-
Index
-
File Name
ÒÚ.90
Reset
On
-
No
-
Yes
-
ëÚ‡Ìˈ‡
ÒÚ.90
※ åÂÌ˛Ú‡Ú‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÓÏÂÌflÌË ·ÂÁ Ô‰ËÁ‚ÂÒÚËÂ.
‖81‖
ëÚ‡ÚË‡Ì ̇ Ò·ȉ¯ÓÛ (
)
ëÌËÏÍËÚ ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÓ͇Á‚‡Ú ÔÓÒΉӂ‡ÚÂÎÌÓ Ì‡ Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ
Á‡‰‡‰ÂÌË ËÌÚÂ‚‡ÎË.
åÓÊÂÚ ‰‡ ‚ˉËÚ Ò·ȉ¯ÓÛÚÓ, ͇ÚÓ Ò‚˙ÊÂÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ Í˙Ï ‚˙̯ÂÌ
ÏÓÌËÚÓ.
1. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ÂÊËχ ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ, ‡ ÒΉ ÚÓ‚‡ ̇ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓ̇ Á‡ ÏÂÌ˛ÚÓ.
2. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇Îfl‚Ó/̇‰flÒÌÓ, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ‡Á‰Â· ̇
ÏÂÌ˛ÚÓ [SLIDE SHOW].
ëÚ‡ÚË‡Ì ̇ Ò·ȉ¯ÓÛ
Ò·ȉ¯ÓÛÚÓ ÏÓÊ ‰‡ Ò ÒÚ‡ÚË‡ Ò‡ÏÓ ‚ ÏÂÌ˛ÚÓ [Show].
1. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ, Á‡ ‰‡
ËÁ·ÂÂÚ ÏÂÌ˛ÚÓ [Show], ÒΉ ÍÓÂÚÓ
SLIDE SHOW
Show
Play
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇‰flÒÌÓ.
Image
Repeat Play
2. àÁ·ÂÂÚ Ê·ÌÓÚÓ ÔÓ‰ÏÂÌ˛, ͇ÚÓ
Effect
Interval
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ.
Music
[Play]: Ò·ȉ¯ÓÛÚÓ ˘Â Ò Á‡Ú‚ÓË ÒΉ ‰ÌÓ
OK Set
◀ Back
ÔÓ͇Á‚‡Ì ̇ ÒÌËÏÍËÚÂ.
[Repeat Play]: Ò·ȉ¯ÓÛÚÓ ˘Â Ò ÔÓ‚Ú‡fl,
‰Ó͇ÚÓ Ì ·˙‰Â ÓÚÏÂÌÂÌÓ.
3. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ OK, Á‡ ‰‡ ÒÚ‡ÚË‡Ú Ò·ȉ¯ÓÛÚÓ.
- ᇠ‰‡ ÒÔÂÚ ‚ÂÏÂÌÌÓ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò·ȉ¯ÓÛÚÓ, ̇ÚËÒÌÂÚÂ
ÓÚÌÓ‚Ó ·ÛÚÓ̇ Á‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ Ë Ô‡ÛÁ‡ (
).
- ÄÍÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ Ӣ ‚‰Ì˙Ê ·ÛÚÓ̇ Á‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ Ë Ô‡ÛÁ‡
(
), Ò·ȉ¯ÓÛÚÓ ˘Â Ò ÒÚ‡ÚË‡ ÓÚÌÓ‚Ó.
- ᇠ‰‡ ÒÔÂÚ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò·ȉ¯ÓÛÚÓ, ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ Ë Ô‡ÛÁ‡ (
), ÒΉ ÍÓÂÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ·ÛÚÓ̇
ÏÂÌ˛/OK.
‖82‖
àÁ·Ë‡Ì ̇ ÒÌËÏÍË
åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÒÌËÏ͇ Á‡ Ô„Ή.
1. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ, Á‡ ‰‡
SLIDE SHOW
ËÁ·ÂÂÚ ÏÂÌ˛ÚÓ [Image], ÒΉ ÍÓÂÚÓ
Show
Image
All
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇‰flÒÌÓ.
Effect
Date
Interval
Select
2. àÁ·ÂÂÚ Ê·ÌÓÚÓ ÔÓ‰ÏÂÌ˛, ͇ÚÓ
Music
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ.
OK Set
◀ Back
[All]
: ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ ‚Ò˘ÍË
Á‡ÔËÒ‡ÌË ‚ Ô‡ÏÂÚÚ‡ ÒÌËÏÍË.
[Date] : ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ Á‡ÒÌÂÚËÚ ̇ ÓÔ‰ÂÎÂ̇ ‰‡Ú‡ ÒÌËÏÍË.
[Select] : ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ ËÁ·‡ÌË ÒÌËÏÍË.
3. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ OK Ë Ì‡ÒÚÓÈÍËÚ ˘Â Ò Á‡Ô˯‡Ú.
ëÚ‡ÚË‡Ì ̇ Ò·ȉ¯ÓÛ (
)
äÓÌÙË„ÛË‡Ì ̇ ÂÙÂÍÚËÚ Á‡ Ò·ȉ¯ÓÛÚÓ:
ᇉ‡‚‡Ì ̇ ËÌÚÂ‚‡Î Á‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ:
ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÛÌË͇ÎÌË ÂÍ‡ÌÌË ÂÙÂÍÚË Á‡ Ò·ȉ¯ÓÛÚÓ.
̇ÒÚÓÈ‚‡Ì ̇ ËÌÚÂ‚‡ÎËÚ ÔË ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ Ò·ȉ¯ÓÛÚÓ.
1. àÁ·ÂÂÚ ÔÓ‰ÏÂÌ˛ÚÓ [Effect], ͇ÚÓ
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ, ÒΉ
ÍÓÂÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇‰flÒÌÓ.
2. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ, Á‡ ‰‡
ËÁ·ÂÂÚ ÚËÔ‡ ÂÙÂÍÚ.
3. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ OK, Á‡ ‰‡ ÔÓÚ‚˙‰ËÚÂ
̇ÒÚÓÈ͇ڇ.
SLIDE SHOW
Show
Image
Effect
Interval
Music
◀
Back
Off
Basic
Classic
Memories
Rhythmic
Deilght
OK Set
1. àÁ·ÂÂÚ ÔÓ‰ÏÂÌ˛ÚÓ [Interval], ͇ÚÓ
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ, ÒΉ
ÍÓÂÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇‰flÒÌÓ.
2. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ·ÛÚÓÌËÚ Á‡ ̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ, Á‡
‰‡ ËÁ·ÂÂÚ Ê·ÌËfl ËÌÚÂ‚‡Î.
3. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ OK, Á‡ ‰‡ Á‡Ô˯ÂÚÂ
ÍÓÌÙË„Û‡ˆËflÚ‡.
SLIDE SHOW
Show
Image
Effect
Interval
Music
Back
◀
1 sec
3 sec
5 sec
10 sec
OK Set
● ÇÂÏÂÚÓ Á‡ Á‡Âʉ‡Ì Á‡‚ËÒË ÓÚ ‡ÁÏÂ‡ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÒÌËÏÍËÚÂ.
● èË ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ Ò·ȉ¯ÓÛ, ˘Â Ò ÔÓ͇Ê ҇ÏÓ Ô˙‚ËflÚ
͇‰˙ ÓÚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl ‚ˉÂÓÙ‡ÈÎ.
● èË ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ Ò·ȉ¯ÓÛ, Ù‡ÈÎ˙Ú Ò˙Ò Á‡ÔËÒ Ì‡ „·Ò
Ìflχ ‰‡ Ò ÔÓ͇ÊÂ.
● îÛÌ͈ËËÚ Á‡ ËÌÚÂ‚‡Î Ò ̇ÏË‡Ú Ò‡ÏÓ ‚ ÏÂÌ˛Ú‡Ú‡ [Off],
[Basic] Ë [Classic].
ç‡ÒÚÓÈ͇ B.G.M
Á‡‰‡‚‡Ì ̇ ÏÛÁË͇ Á‡ Ò·ȉ¯ÓÛÚÓ.
1. àÁ·ÂÂÚ ÔÓ‰ÏÂÌ˛ÚÓ [Music], ͇ÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ, ÒΉ ÍÓÂÚÓ
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇‰flÒÌÓ.
2. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ·ÛÚÓÌËÚ Á‡ ̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ, Á‡
‰‡ ËÁ·ÂÂÚ Ê·̇ڇ ÏÛÁË͇.
3. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ OK, Á‡ ‰‡ Á‡Ô˯ÂÚÂ
ÍÓÌÙË„Û‡ˆËflÚ‡.
SLIDE SHOW
Show
Image
Effect
Interval
Music
◀
Back
Off
Music 1
Music 2
Music 3
OK Set
‖83‖
Ç˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì (
)
É·ÒÓ‚‡ ·ÂÎÂÊ͇
àÁÚË‚‡Ì ̇ ÒÌËÏÍË
åÓÊÂÚ ‰‡ ‰Ó·‡‚flÚ „Î‡Ò Í˙Ï ‰‡‰Â̇ Ò˙ı‡ÌÂ̇ ÒÚ‡Ú˘̇ ÒÌËÏ͇.
èÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ˘Â ËÁÚËÂÚ ÒÌËÏÍËÚÂ, Á‡Ô‡ÁÂÌË Ì‡ Ô‡ÏÂÚ Í‡Ú‡Ú‡.
PLAYBACK
Veice Memo
Delete
Protect
DPOF
Copy to Card
◀
Back
Off
끄기
On
OK
정지00:00:00
Set
[åÂÌ˛ Á‡ „·ÒÓ‚‡ ·ÂÎÂÊ͇]
SH REC
[ÉÓÚÓ‚ÌÓÒÚ Á‡ Á‡ÔËÒ]
정지00:00:05
SH
Stop
[á‡ÔËÒ‚‡Ì ̇ „·҇]
- ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ̇ Á‡Ú‚Ó‡, Á‡ ‰‡ Á‡ÒÌÂÏÂÚ ÒÌËÏ͇.
ëÌËÏÍËÚ ˘Â Ò Ò˙ı‡ÌflÚ ‚ Ô‡ÏÂÚÚ‡. ëΉ Á‡ÔËÒ‚‡Ì ̇ ÒÌËÏ͇ڇ ÏÓÊÂÚÂ
‰‡ Á‡Ô˯ÂÚ „Î‡Ò Á‡ 10 ÒÂÍÛ̉Ë.
- ᇠ‰‡ ÔÂÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ Á‡ÔËÒ‚‡ÌÂÚÓ, ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ̇ Á‡Ú‚Ó‡.
1. àÁ·ÂÂÚ ‡Á‰Â· ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ [Delete], ͇ÚÓ
PLAYBACK
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ.
Voice Memo
Delete
Select
ëΉ ÍÓÂÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇‰flÒÌÓ.
Protect
All
2. àÁ·ÂÂÚ Ê·ÌÓÚÓ ÔÓ‰ÏÂÌ˛, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú DPOF
Copy To Card ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ Ë ·ÛÚÓ̇ OK.
OK Set
◀ Back
[Select]: ÔÓ͇Á‚‡Ì ̇ ÔÓÁÓˆ Á‡ ËÁ·Ó ̇
ÒÌËÏ͇ Á‡ ËÁÚË‚‡ÌÂ.
- ÅÛÚÓÌ Á‡ ̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ/̇Îfl‚Ó/̇‰flÒÌÓ:
àÁ·ÂÂÚ ÒÌËÏ͇
- ÅÛÚÓÌ T Á‡ χ˘‡·Ë‡ÌÂ: ËÁ·Ó ̇ ÒÌËÏ͇ Á‡
ËÁÚË‚‡Ì (χÍË‡Ì ).
T
Select
- ÅÛÚÓÌ OK: ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ OK, Á‡ ‰‡ ÒÂ
OK Delete
ÔÓ͇Ê Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ Á‡
ÔÓÚ‚˙ʉÂÌËÂ. àÁ·ÂÂÚ ÏÂÌ˛ÚÓ
[Yes] Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ OK, Á‡ ‰‡
Delete All?
ËÁÚËÂÚ χÍË‡ÌËÚ ÒÌËÏÍË.
No
[All]: ÔÓ͇Á‚‡Ì ̇ ÔÓÁÓˆ‡ Á‡ ÔÓÚ‚˙ʉÂÌËÂ.
Yes
àÁ·ÂÂÚ ÏÂÌ˛ÚÓ [Yes] Ë Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇
OK, Á‡ ‰‡ ËÁÚËÂÚ ‚Ò˘ÍË ÌÂÁ‡˘ËÚÂÌË
OK Confirm
ÒÌËÏÍË. ÄÍÓ Ìflχ Á‡˘ËÚÂÌË ÒÌËÏÍË, ‚Ò˘ÍË
ÒÌËÏÍË ˘Â Ò ËÁÚËflÚ Ë ˘Â Ò ÔÓ͇Ê Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ [No Image].
3. ëΉ ËÁÚË‚‡ÌÂÚÓ ÂÍ‡Ì˙Ú ˘Â Ò ÔÓÏÂÌË Ì‡ ÚÓÁË Ì‡ ÂÊËχ Á‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ.
● éÚ Ò˙ı‡ÌÂÌËÚ هÈÎÓ‚Â ‚ ͇Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ ˘Â Ò ËÁÚËflÚ Ò‡ÏÓ ÌÂÁ‡˘ËÚÂÌËÚÂ
ÓÚ ÔÓ‰Ô‡Ô͇ڇ DCIM. í‡Í‡ ˘Â Ò ËÁÚËflÚ Á‡ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÌÂÁ‡˘ËÚÂÌËÚ ÒÌËÏÍË.
ë˙ı‡ÌÂÚ ‚‡ÊÌËÚ ÒÌËÏÍË Ì‡ ÍÓÏÔ˛Ú˙, ÔÂ‰Ë ‰‡ Ô‰ÔËÂÏÂÚ ËÁÚË‚‡ÌÂ
̇ Ù‡ÈÎÓ‚Â. àÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ ÔË ÒÚ‡ÚË‡Ì  Ò˙ı‡ÌÂÌÓ ‚˙‚ ‚˙Ú¯̇ڇ
Ô‡ÏÂÚ Ì‡ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ (‡ Ì ‚ ͇Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ), ڇ͇ ˜Â ÚÓ Ìflχ ‰‡ Ò ËÁÚËÂ
‰ÓË ‡ÍÓ ËÁÚËÂÚ ‚Ò˘ÍË Ù‡ÈÎÓ‚Â ÓÚ Í‡Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ.
‖84‖
Ç˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì (
)
ᇢËÚ‡ ̇ ÒÌËÏÍËÚÂ
DPOF
ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ò Á‡ Á‡˘ËÚ‡ ̇ ÓÔ‰ÂÎÂÌË ÒÌËÏÍË ÓÚ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ËÁÚË‚‡ÌÂ
(Á‡Íβ˜‚‡ÌÂ). ë˙˘Ó ڇ͇ ÔÂχı‚‡ Á‡˘ËÚ‡Ú‡ ̇ ÒÌËÏÍË, ÍÓËÚÓ ‚˜ ҇
·ËÎË Á‡˘ËÚÂÌË (ÓÚÍβ˜‚‡ÌÂ).
■ DPOF (ñËÙÓ‚ ÙÓÏ‡Ú Ì‡ Ô˜‡Ú ‚ ÔÓÒΉӂ‡ÚÂÎÂÌ ‰) ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡
‰Ó·‡‚flÌ ̇ ËÌÙÓχˆËfl Á‡ Ô˜‡Ú ‚ Ô‡Ô͇ڇ MISC ‚ ͇Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ.
àÁ·ÂÂÚ ÒÌËÏÍËÚ Á‡ Ô˜‡Ú Ë ·Ófl ̇ ÍÓÔËflÚ‡ ËÏ.
1. àÁ·ÂÂÚ ‡Á‰Â· ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ [Protect], ͇ÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ. ëΉ
ÍÓÂÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇‰flÒÌÓ.
2. àÁ·ÂÂÚ Ê·ÌÓÚÓ ÔÓ‰ÏÂÌ˛, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ Ë ·ÛÚÓ̇ OK.
[Select]: ÔÓ͇Á‚‡Ì ̇ ÔÓÁÓˆ Á‡ ËÁ·Ó ̇
ÒÌËÏ͇, ÍÓflÚÓ ‰‡ ·˙‰Â
Á‡˘ËÚÂ̇/‡Á¯Â̇.
- ÅÛÚÓÌ Á‡ ̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ/̇Îfl‚Ó/̇‰flÒÌÓ:
ËÁ·ÂÂÚ ÒÌËÏ͇
- ÅÛÚÓÌ W / T Á‡ χ˘‡·Ë‡ÌÂ:
Á‡˘ËÚ‡‚‡ÌÂ/‡Á¯‡‚‡Ì ̇ ÒÌËÏ͇ڇ.
- ÅÛÚÓÌ OK: Á‡ÔËÒ‚‡Ì ̇ ̇Ô‡‚ÂÌËÚÂ
ÔÓÏÂÌË Ë ÒÍË‚‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
[All]: Á‡˘ËÚ‡‚‡ÌÂ/‡Á¯‡‚‡Ì ̇ ‚Ò˘ÍË
ÒÌËÏÍË.
- ÄÍÓ Á‡˘ËÚËÚ ‰‡‰Â̇ ÒÌËÏ͇, ËÍÓ̇ڇ Á‡
Á‡˘ËÚ‡ ˘Â Ò ÔÓ͇Ê ̇ LCD ÏÓÌËÚÓ‡.
(ᇠÌÂÁ‡˘ËÚÂÌËÚ ÒÌËÏÍË Ì Ò ÔÓ͇Á‚‡
Ë̉Ë͇ÚÓ.)
- ëÌËÏÍËÚ ‚ ÂÊËÏ Ì‡ Á‡Íβ˜‚‡Ì ˘Â Ò‡
Á‡˘ËÚÂÌË ÓÚ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ Á‡ ËÁÚË‚‡Ì ËÎË
ÙÛÌ͈ËËÚ [Delete], ÌÓ Ìflχ ‰‡ Ò‡ Á‡˘ËÚÂÌË
ÓÚ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ [Format].
■ èË ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ ÒÌËÏ͇, ÍÓflÚÓ ‡ÁÔÓ·„‡ Ò DPOF ËÌÙÓχˆËfl, ̇
LCD ÏÓÌËÚÓ‡ ˘Â Ò ÔÓ͇Ê Ë̉Ë͇ÚÓ˙Ú Á‡ DPOF.
í‡Í‡ ÒÌËÏÍËÚ ÏÓÊ ‰‡ Ò ÓÚÔ˜‡Ú‚‡Ú ̇ Ò˙‚ÏÂÒÚËÏË Ò DPOF ÔËÌÚÂË ËÎË
‚ ̇È-‡Á΢ÌË ÙÓÚÓÒÚÛ‰Ëfl.
PLAYBACK
Viuce Memo
Delete
Protect
DPOF
Copy To Card
◀
Select
All
Back
W
OK
Set
Unlock
OK Set
T
■ í‡ÁË ÙÛÌ͈Ëfl Ì  ‰ÓÒÚ˙Ô̇ Á‡ ‚ˉÂÓÍÎËÔÓ‚Â ËÎË Ù‡ÈÎÓ‚Â Ò˙Ò Á‡ÔËÒ Ì‡
„·Ò.
■ ÄÍÓ ‰‡‰Â̇ ¯ËÓÍÓ˙„˙Î̇ ÒÌËÏ͇ Ò ÓÚÔ˜‡Ú‡ Ò ¯ËÓÍÓ˙„˙ÎÂÌ Ô˜‡Ú, 8%
ÓÚ ‰‚ÂÚÂ È ÒÚ‡ÌË ÏÓÊ ‰‡ Ì Ò ÓÚÔ˜‡Ú‡Ú. èË Ô˜‡Ú ̇ ¯ËÓÍÓ˙„˙ÎÌË
ÒÌËÏÍË, ÔÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËflÚ ÔËÌÚÂ ÔÓ‰‰˙ʇ Ô˜‡Ú ̇ Ú‡ÍË‚‡.
èË ÓÚÔ˜‡Ú‚‡Ì ̇ ÒÌËÏ͇ڇ ‚˙‚ ÙÓÚÓÒÚÛ‰ËÓ, ÔÓÏÓÎÂÚ Úfl ‰‡ ·˙‰Â
ÓÚÔ˜‡Ú‡Ì‡ ͇ÚÓ ¯ËÓÍÓ˙„˙Î̇ ÒÌËÏ͇. (çflÍÓË ÙÓÚÓÒÚÛ‰Ëfl ÏÓÊ ‰‡ ÌÂ
ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú ¯ËÓÍÓ˙„˙ÎÂÌ Ô˜‡Ú.)
Protect All?
Unlock
Lock
OK
Confirm
‖85‖
Ç˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì (
)
■ ëڇ̉‡Ú
■ à̉ÂÍÒ
Ú‡ÁË ÙÛÌ͈Ëfl ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ‚„‡Ê‰‡Ì ̇ ËÌÙÓχˆËfl Á‡ ÍÓ΢ÂÒÚ‚ÓÚÓ
Ô˜‡Ú Á‡ ‰‡‰Â̇ Ò˙ı‡ÌÂ̇ ÒÌËÏ͇.
ëÌËÏÍËÚ (Ò ËÁÍβ˜ÂÌË ̇ ‚ˉÂÓÍÎËÔÓ‚ÂÚÂ Ë Ù‡ÈÎÓ‚ÂÚ Ò˙Ò Á‡ÔËÒ Ì‡
„·Ò) ˘Â Ò ÓÚÔ˜‡Ú‡Ú ͇ÚÓ Ë̉ÂÍÒ.
1. àÁ·ÂÂÚ ‡Á‰Â· ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ [Protect], ͇ÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ. ëΉ
ÍÓÂÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇‰flÒÌÓ.
2. ç‡ÚËÒÌÂÚ ÓÚÌÓ‚Ó ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇‰flÒÌÓ Ë
ÔÓ‰ÏÂÌ˛ÚÓ [Standard] ˘Â Ò ÔÓ͇ÊÂ.
3. àÁ·ÂÂÚ Ê·ÌÓÚÓ ÔÓ‰ÏÂÌ˛, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ Ë ·ÛÚÓ̇ OK.
1. àÁ·ÂÂÚ ‡Á‰Â· ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ [DPOF], ͇ÚÓ
PLAYBACK
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ. ëΉ
Standard
ÍÓÂÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇‰flÒÌÓ.
Index
No
Size
Yes
2. ç‡ÚËÒÌÂÚ ÓÚÌÓ‚Ó ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇‰flÒÌÓ Ë
ÔÓ‰ÏÂÌ˛ÚÓ [Index] ˘Â Ò ÔÓ͇ÊÂ.
3. àÁ·ÂÂÚ Ê·ÌÓÚÓ ÔÓ‰ÏÂÌ˛, ͇ÚÓ
OK Set
◀ Back
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ.
ÄÍÓ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡ [No]: ÓÚ͇Á ̇
̇ÒÚÓÈ͇ڇ Á‡ Ô˜‡Ú ̇ Ë̉ÂÍÒ.
ÄÍÓ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡ [Yes]: ÓÚÔ˜‡Ú‚‡Ì ̇ ÒÌËÏ͇ڇ ‚˙‚ ÙÓÏ‡Ú Ì‡
Ë̉ÂÍÒ.
4. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ OK, Á‡ ‰‡ ÔÓÚ‚˙‰ËÚ ̇ÒÚÓÈ͇ڇ.
[Select]: ÔÓ͇Á‚‡Ì ̇ ÔÓÁÓˆ Á‡ ËÁ·Ó ̇
ÒÌËÏ͇ Á‡ Ô˜‡Ú.
- ÅÛÚÓÌ Á‡ ̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ/̇Îfl‚Ó/̇‰flÒÌÓ:
ËÁ·Ó ̇ ÒÌËÏ͇ Á‡ Ô˜‡Ú.
- ÅÛÚÓÌ W / T Á‡ χ˘‡·Ë‡ÌÂ:
ËÁ·Ó ̇ ·Ófl ̇ ÍÓÔËflÚ‡ Á‡ Ô˜‡Ú.
[All]: ÍÓÌÙË„ÛË‡Ì ̇ ·Ófl ̇ ÍÓÔËflÚ‡ Á‡
Ô˜‡Ú ̇ ‚Ò˘ÍË ÒÌËÏÍË (Ò ËÁÍβ˜ÂÌË ̇
‚ˉÂÓÍÎËÔÓ‚Â Ë Ù‡ÈÎÓ‚Â Ò˙Ò Á‡ÔËÒ Ì‡ „·Ò).
- ÅÛÚÓÌ W / T: ËÁ·Ó ̇ ·ÓÈ ÍÓÔËfl Á‡ Ô˜‡Ú.
PLAYBACK
Select
끄기
All
Cancel
Standard
Index
Size
◀
Back
W
OK
0 Images
OK
W
0 Images
OK
‖86‖
T
Set
[Cancel]: ÓÚ͇Á ̇ ̇ÒÚÓÈ͇ڇ Á‡ Ô˜‡Ú.
4. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ OK, Á‡ ‰‡ ÔÓÚ‚˙‰ËÚÂ
̇ÒÚÓÈ͇ڇ. ÄÍÓ ‰‡‰Â̇ ÒÌËÏ͇ ‡ÁÔÓ·„‡ Ò
DPOF ËÌÙÓχˆËfl, ̇ ÏÓÌËÚÓ‡ ˘Â Ò ÔÓ͇ÊÂ
Ë̉Ë͇ÚÓ˙Ú Á‡ DPOF
.
Set
Set
T
Ç˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì (
)
■ ê‡ÁÏÂ Á‡ Ô˜‡Ú
äÓÔË‡Ì ‚ ͇Ú‡
ÏÓÊÂÚ ‰‡ Û͇Á‚‡Ú ‡ÁÏÂ‡ Á‡ Ô˜‡Ú ÔË ÓÚÔ˜‡Ú‚‡Ì ̇ ÒÌËÏÍË ÓÚ
͇Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ. åÂÌ˛ÚÓ [Size]  ‰ÓÒÚ˙ÔÌÓ Ò‡ÏÓ ÔË Ô˜‡Ú Ò˙Ò
Ò˙‚ÏÂÒÚËÏË Ò DPOF 1.1 ÔËÌÚÂË.
1. àÁ·ÂÂÚ ‡Á‰Â· ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ [DPOF], ͇ÚÓ
PLAYBACK
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ.
Sandard
ëΉ ÍÓÂÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇‰flÒÌÓ.
Index
Size
2. ç‡ÚËÒÌÂÚ ÓÚÌÓ‚Ó ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇‰flÒÌÓ Ë
ÔÓ‰ÏÂÌ˛ÚÓ [Size] ˘Â Ò ÔÓ͇ÊÂ.
3. àÁ·ÂÂÚ Ê·ÌÓÚÓ ÔÓ‰ÏÂÌ˛, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
◀ Back
·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ Ë ·ÛÚÓ̇ OK.
[Select]: ÔÓ͇Á‚‡Ì ̇ ÔÓÁÓˆ Á‡ ËÁ·Ó Á‡
ÔÓÏfl̇ ̇ ‡ÁÏÂ‡ Á‡ Ô˜‡Ú ̇
ÒÌËÏ͇.
- ÅÛÚÓÌ Á‡ ̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ/̇Îfl‚Ó/̇‰flÒÌÓ:
ËÁ·Ó ̇ ÒÌËÏ͇.
W
- ÅÛÚÓÌ W / T Á‡ χ˘‡·Ë‡ÌÂ:
ÔÓÏfl̇ ̇ ‡ÁÏÂ‡ Á‡ Ô˜‡Ú.
- ÅÛÚÓÌ OK: Á‡ÔËÒ‚‡Ì ̇ ̇Ô‡‚ÂÌËÚÂ
ÔÓÏÂÌË Ë ÒÍË‚‡Ì ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ.
W
[All]: ÔÓÏfl̇ ̇ ‡ÁÏÂ‡ Á‡ Ô˜‡Ú ̇ ‚Ò˘ÍË
Á‡ÔËÒ‡ÌË ÒÌËÏÍË.
- ÅÛÚÓÌ W / T: ËÁ·Ó ̇ ‡ÁÏÂ Á‡ Ô˜‡Ú.
- ÅÛÚÓÌ OK: ÔÓÚ‚˙ʉ‡‚‡Ì ̇ ÔÓÏÂÌÂ̇ڇ
̇ÒÚÓÈ͇.
[Cancel]: ÓÚ͇Á ̇ ̇ÒÚÓÈÍËÚ Á‡ ‡ÁÏÂ‡ Á‡ Ô˜‡Ú.
※ ÇÚÓ˘ÌÓ DPOF ÏÂÌ˛ [Size]: Cancel, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10
Select
All
Cancel
OK Set
Cancel
OK
1. àÁ·ÂÂÚ ‡Á‰Â· ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ [Copy to Card],
PLAYBACK
͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ.
Voice Memo
ëΉ ÍÓÂÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇‰flÒÌÓ.
Delete
2. àÁ·ÂÂÚ Ê·ÌÓÚÓ ÔÓ‰ÏÂÌ˛, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Protect
DPOF
Copy To Card No
·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ Ë ·ÛÚÓ̇ OK.
Yes
- [No]: ÓÚ͇Á ̇ ÍÓÔË‡ÌÂÚÓ ‚ ͇Ú‡Ú‡.
OK Set
◀ Back
- [Yes]: ‚Ò˘ÍË ÒÌËÏÍË, ‚ˉÂÓÍÎËÔÓ‚Â Ë
Ù‡ÈÎÓ‚Â Ò˙Ò Á‡ÔËÒ Ì‡ „Î‡Ò ‚˙‚
‚˙Ú¯̇ڇ Ô‡ÏÂÚ ˘Â Ò ÍÓÔË‡Ú ‚ ͇Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ ÒΉ
ÔÓ͇Á‚‡Ì ̇ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ [Processing!].
ëΉ ͇ÚÓ ÍÓÔË‡ÌÂÚÓ Á‡‚˙¯Ë, ÂÍ‡Ì˙Ú ˘Â Ò ‚˙Ì ̇ ÂÊËχ
̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ.
Set
Cancel
OK
T
Ú‡ÁË ÙÛÌ͈Ëfl ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ÍÓÔË‡Ì ̇ Ù‡ÈÎӂ ̇ ÒÌËÏÍË, ‚ˉÂÓÍÎËÔÓ‚Â
Ë Ù‡ÈÎÓ‚Â Ò˙Ò Á‡ÔËÒ Ì‡ „Î‡Ò ‚ ͇Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ.
T
Set
● Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl Ë ÏӉ· ̇ ÔËÌÚÂ‡ ÓÚÏfl̇ڇ ̇
ÓÚÔ˜‡Ú‚‡ÌÂÚÓ ÏÓÊ ‰‡ ÓÚÌÂÏ χÎÍÓ ÔÓ-‰˙Î„Ó ‚ÂÏ ̇ ÔËÌÚÂ‡.
‖87‖
Ç˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì (
)
● ÄÍÓ ËÁ·ÂÂÚ ÚÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ·ÂÁ ÔÓÒÚ‡‚Â̇ ͇Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ, ̇
ÏÓÌËÚÓ‡ ˘Â Ò ÔÓ͇Ê Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ [No Card].
● ÄÍÓ Ìflχ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ÏflÒÚÓ ‚ ͇Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ Á‡
ÍÓÔË‡Ì ̇ ÒÌËÏÍËÚ ÓÚ ‚˙Ú¯̇ڇ Ô‡ÏÂÚ (19 åÅ), ÍÓχ̉‡Ú‡
[Copy to Card] ˘Â ÍÓÔË‡ Ò‡ÏÓ ÌflÍÓË ÓÚ ÒÌËÏÍËÚÂ Ë Ì‡ ÏÓÌËÚÓ‡
˘Â Ò ÔÓ͇Ê Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ [Memory Full!].
ëΉ ÍÓÂÚÓ ÒËÒÚÂχڇ ˘Â Ò ‚˙Ì ‚ ÂÊËÏ Ì‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ.
èÂ‰Ë ‰‡ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ ͇Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ ‚˙‚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡, ËÁÚËÈÚÂ
‚Ò˘ÍË ÌÂÌÛÊÌË Ù‡ÈÎÓ‚Â, Á‡ ‰‡ ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚ ÏflÒÚÓ.
● èË ÔÂÏÂÒÚ‚‡Ì ̇ ÒÌËÏÍË, Ò˙ı‡ÌÂÌË ‚˙‚ ‚˙Ú¯̇ڇ Ô‡ÏÂÚ,
˜ÂÁ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ [Copy to Card], ÒΉ‚‡˘ËflÚ ·ÓÈ
ËÏÂ̇ ̇ Ù‡ÈÎÓ‚Â ˘Â Ò Ò˙Á‰‡‰Â ‚ ͇Ú‡Ú‡, ڇ͇ ˜Â ‰‡ Ò ËÁ·Â„ÌÂ
‰Û·ÎË‡Ì ̇ ËÏÂ̇ڇ.
- äÓ„‡ÚÓ ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ Á‡ ̇ÒÚÓÈ͇ [File]  Á‡‰‡‰Â̇ ÓÔˆËflÚ‡ [Series]:
ËÏÂ̇ڇ ̇ ÍÓÔË‡ÌËÚ هÈÎÓ‚Â ˘Â Á‡ÔÓ˜Ì‡Ú ÓÚ ÔÓÒΉÌÓÚÓ
Ò˙ı‡ÌÂÌÓ ËÏ ̇ Ù‡ÈÎ.
- äÓ„‡ÚÓ ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ Á‡ ̇ÒÚÓÈ͇ [File]  Á‡‰‡‰Â̇ ÓÔˆËflÚ‡ [Series]:
ËÏÂ̇ڇ ̇ ÍÓÔË‡ÌËÚ هÈÎÓ‚Â ˘Â Á‡ÔÓ˜Ì‡Ú ÓÚ ËÏÂÚÓ Ì‡
ÔÓÒΉ̇ڇ Á‡ÒÌÂÚ‡ ÒÌËÏ͇. ëΉ Á‡‚˙¯‚‡Ì ̇ [Copy to Card]
ÔÓÒΉ̇ڇ Á‡ÒÌÂÚ‡ ÒÌËÏ͇ ÓÚ ÔÓÒΉ̇ڇ ÍÓÔË‡Ì‡ Ô‡Ô͇ ˘Â ÒÂ
ÔÓ͇Ê ̇ LCD ÏÓÌËÚÓ‡.
‖88‖
PictBridge
åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú USB ͇·Â·, Á‡ ‰‡ Ò‚˙ÊÂÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ Í˙Ï
Ò˙‚ÏÂÒÚËÏ Ò PictBridge ÔËÌÚÂ (ÔÓ‰‡‚‡ Ò ÓÚ‰ÂÎÌÓ) Ë ‰‡ ÓÚÔ˜‡Ú‡ÚÂ
‰ËÂÍÚÌÓ Ò˙ı‡ÌÂÌËÚ ÒÌËÏÍË. ÇˉÂÓÍÎËÔÓ‚Â Ë Ù‡ÈÎÓ‚Â Ò˙Ò Á‡ÔËÒ Ì‡
„Î‡Ò Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò ÓÚÔ˜‡Ú‚‡Ú.
■ ç‡ÒÚÓÈ‚‡Ì ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ Á‡ Ò‚˙Á‚‡Ì Í˙Ï ÔËÌÚÂ
1. ë‚˙ÊÂÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ Ë ÔËÌÚÂ‡ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡
̇ USB ͇·ÂÎ.
2. àÁ·ÂÂÚ ÏÂÌ˛ÚÓ [Printer], ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ Ë ·ÛÚÓ̇ OK.
Select USB
Computer
Printer
OK
■ ë‚˙Á‚‡Ì ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ Í˙Ï ÔËÌÚÂ
Confirm
PictBridge
PictBridge: àÁ·Ó ̇ ÒÌËÏÍË
※ ÄÍÓ ÏÂÌ˛ÚÓ [USB]  Á‡‰‡‰ÂÌÓ Ì‡ [Computer], Ìflχ ‰‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ò‚˙ÊÂÚÂ
Ò˙‚ÏÂÒÚËÏ Ò PictBridge ÔËÌÚÂ Í˙Ï ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ ˜ÂÁ USB ͇·ÂÎ Ë
Ò˙Ó·˘ÂÌË [Connecting Computer].
èË ÚÓ‚‡ ÔÓÎÓÊÂÌË ËÁÍβ˜ÂÚ ͇·Â· Ë ÓÚÌÓ‚Ó ËÁÔ˙ÎÌÂÚ ÒÚ˙ÔÍË 1 Ë 2.
åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ÒÌËÏÍËÚÂ, ÍÓËÚÓ ËÒ͇Ú ‰‡ Ò ÓÚÔ˜‡Ú‡Ú.
■ ãÂÒÂÌ Ô˜‡Ú
èË Ò‚˙Á‚‡Ì ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ Í˙Ï ÔËÌÚÂ ‚
ÂÊËχ ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ, ÏÓÊÂÚ ÏÌÓ„Ó
ÎÂÒÌÓ ‰‡ Ô˜‡Ú‡Ú ÒÌËÏÍË.
- ç‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ÔËÌÚÂ (
):
ÚÂÍÛ˘Ó ÔÓ͇Á‡Ì‡Ú‡ ÒÌËÏ͇ ˘Â Ò ÓÚÔ˜‡Ú‡ Ò
̇ÒÚÓÈ͇ڇ ÔÓ ÔÓ‰‡Á·Ë‡Ì ̇ ÔËÌÚÂ‡.
- ç‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇Îfl‚Ó/̇‰flÒÌÓ: ËÁ·Ó
̇ Ô‰˯̇/ÒΉ‚‡˘‡ ÒÌËÏ͇.
◀
▶
Print
■ ᇉ‡‚‡Ì ̇ ·Ófl ̇ ÍÓÔËflÚ‡ Á‡ Ô˜‡Ú
1. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ÏÂÌ˛ Ë Ì‡ ÏÓÌËÚÓ‡ ˘Â
Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛ÚÓ Á‡ PictBridge.
PICTBRIDGE
One Pic
Images
2. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ, Á‡ ‰‡
All Pics
Size
Layout
ËÁ·ÂÂÚ ÏÂÌ˛ÚÓ [Images], ÒΉ ÍÓÂÚÓ
Type
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇‰flÒÌÓ.
Quality
Date
3. àÁ·ÂÂÚ Ê·ÌÓÚÓ ÔÓ‰ÏÂÌ˛, ͇ÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
◀ Bakc
OK Set
·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ Ë ·ÛÚÓ̇ OK.
- àÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡ [One Pic] ËÎË [All Pics]. ç‡ ÏÓÌËÚÓ‡ ˘Â Ò ÔÓ͇ÊÂ
ÂÍ‡Ì˙Ú Á‡ Á‡‰‡‚‡Ì ̇ ·Ófl ̇ ÍÓÔËflÚ‡ Á‡ Ô˜‡Ú, ͇ÍÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ ÔÓ-‰ÓÎÛ.
OK Menu
⓪
⓪
Prev Next
SH Exit
OK Set
[èË ËÁ·Ó ̇ ÓÔˆËflÚ‡ [One Pic]]
SH Exit
OK Set
[èË ËÁ·Ó ̇ ÓÔˆËflÚ‡ [All Pics]]
- àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ·Ófl ̇ ÍÓÔËflÚ‡
Á‡ Ô˜‡Ú.
- èË ËÁ·Ó ̇ ÓÔˆËflÚ‡ [One Pic]: ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡
̇Îfl‚Ó/̇‰flÒÌÓ, Á‡ ‰‡ ËÁ·ÂÂÚ ‰Û„‡ ÒÌËÏ͇. ëΉ Á‡‰‡‚‡Ì ̇
ÒΉ‚‡˘‡Ú‡ ÒÌËÏ͇ Á‡ Ô˜‡Ú, ËÁ·ÂÂÚ ·Ófl ̇ Ê·ÌËÚ ÍÓÔËfl.
- ëΉ ͇ÚÓ Á‡‰‡‰ÂÚ ·Ófl ̇ ÍÓÔËflÚ‡, ̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ OK, Á‡ ‰‡
Á‡Ô˯ÂÚ ̇ÒÚÓÈ͇ڇ.
- ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ ̇ Á‡Ú‚Ó‡, Á‡ ‰‡ Ò ‚˙ÌÂÚ ӷ‡ÚÌÓ ‚ ÏÂÌ˛ÚÓ, ·ÂÁ
‰‡ Á‡‰‡‚‡Ú ·Ófl ̇ ÍÓÔËflÚ‡ Á‡ Ô˜‡Ú.
4. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ Ô˜‡Ú (
), Á‡ ‰‡ ÓÚÔ˜‡Ú‡Ú ÒÌËÏÍËÚÂ.
‖89‖
PictBridge: ç‡ÒÚÓÈ͇ Á‡ Ô˜‡Ú
PictBridge: çÛÎË‡ÌÂ
ᇠÒÌËÏÍËÚ Á‡ Ô˜‡Ú ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·Ë‡Ú ÏÂÌ˛Ú‡Ú‡ Á‡ ‡ÁÏÂ ̇
ı‡ÚËflÚ‡, ÙÓÏ‡Ú Ì‡ Ô˜‡Ú‡, ÚËÔ Ì‡ ı‡ÚËflÚ‡, ͇˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ Ô˜‡Ú‡, ͇ÍÚÓ Ë
Á‡ ÓÚÔ˜‡Ú‚‡Ì ̇ ‰‡Ú‡ Ë ËÏ ̇ هȷ.
àÌˈˇÎËÁË‡Ì ̇ ÔÓÏÂÌÂÌËÚ ÓÚ ÔÓÚ·ËÚÂÎfl ÍÓÌÙË„Û‡ˆËË.
1. ç‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ÏÂÌ˛ Ë Ì‡ ÏÓÌËÚÓ‡ ˘Â
Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛ÚÓ Á‡ PictBridge.
2. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ, Á‡ ‰‡
ËÁ·ÂÂÚ Ê·ÌÓÚÓ ÏÂÌ˛, ÒΉ ÍÓÂÚÓ
̇ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇‰flÒÌÓ.
3. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ, Á‡ ‰‡
ËÁ·ÂÂÚ Ê·̇ڇ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ ÔÓ‰ÏÂÌ˛ÚÓ,
ÒΉ ÍÓÂÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ OK.
åÂÌ˛
Size
Layout
îÛÌ͈Ëfl
ᇉ‡‚‡Ì ̇ ‡ÁÏÂ‡ ̇
ı‡ÚËflÚ‡ Á‡ Ô˜‡Ú
PICTBRIDGE
Images
Size
Layout
Type
Quality
Date
◀ Bakc
Auto
PostCard
Card
4×6
L
2L
OK
Set
èÓ‰ÏÂÌ˛
Auto, PostCard, Card, 4X6, L,
2L, Letter, A4, A3
Auto, Full, 1, 2, 4, 8, 9, 16,
ᇉ‡‚‡Ì ̇ ·Ófl ̇ ÒÌËÏÍËÚ Á‡
ÓÚÔ˜‡Ú‚‡Ì ‚˙ıÛ Â‰ËÌ ÎËÒÚ ı‡ÚËfl Index
Type
ᇉ‡‚‡Ì ̇ ͇˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
ı‡ÚËflÚ‡ Á‡ Ô˜‡Ú
Auto, Plain, Photo, FastPhoto
Quality
ᇉ‡‚‡Ì ̇ ͇˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
ÒÌËÏ͇ڇ Á‡ Ô˜‡Ú
Auto, Draft, Normal, Fine
éÚÔ˜‡Ú‚‡Ì ̇ ‰‡Ú‡
Auto, Off, On
éÚÔ˜‡Ú‚‡Ì ̇ ËÏÂÚÓ Ì‡ هȷ
Auto, Off, On
Date
File Name
※ çflÍÓË ÓÔˆËË ÓÚ ÏÂÌ˛ÚÓ Ì Ò ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú ÓÚ ‚Ò˘ÍË ÔËÌÚÂË.
ÄÍÓ ‰‡‰Â̇ ÓÔˆËfl Ì Ò ÔÓ‰‰˙ʇ, Úfl ˘Â Ò ÔÓ͇Á‚‡ ̇ LCD ÏÓÌËÚÓ‡, ÌÓ
Ìflχ ‰‡ ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁ·Ë‡.
‖90‖
1. àÁ·ÂÂÚ ‡Á‰Â· ̇ ÏÂÌ˛ÚÓ [Reset], ͇ÚÓ
PICTBRIDGE
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ. ëΉ
Layout
ÍÓÂÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇‰flÒÌÓ.
Type
Quality
2. àÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ, Á‡ ‰‡
Date
No
File Name
ËÁ·ÂÂÚ Ê·̇ڇ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ ÔÓ‰ÏÂÌ˛ÚÓ,
Yes
Reset
ÒΉ ÍÓÂÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚ ·ÛÚÓ̇ OK.
◀ Bakc
OK Set
ÄÍÓ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡ [No]: ̇ÒÚÓÈÍËÚ Ìflχ
‰‡ Ò ÌÛÎË‡Ú.
ÄÍÓ ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡ [Yes]: ‚Ò˘ÍË Ì‡ÒÚÓÈÍË Á‡ Ô˜‡Ú‡ Ë ÒÌËÏÍËÚ ˘Â
Ò ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚flÚ Ì‡ Ô˙‚Ó̇˜‡ÎÌËÚÂ.
※ ç‡ÒÚÓÈÍËÚ Á‡ Ô˜‡Ú ÔÓ ÔÓ‰‡Á·Ë‡Ì ‚‡Ë‡Ú ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl ̇ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl ÔËÌÚÂ.
ᇠ̇ÒÚÓÈÍËÚ ÔÓ ÔÓ‰‡Á·Ë‡Ì ̇ ÔËÌÚÂ‡ ‚Ê. ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Á‡
ÔÓÚ·ËÚÂÎfl, ÔËÎÓÊÂÌÓ Í˙Ï ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ.
LJÊÌË ·ÂÎÂÊÍË
é·˙ÌÂÚ ‚ÌËχÌË ̇ ÒΉÌËÚ Ô‰ԇÁÌË ÏÂÍË!
● íÓÁË ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú Ò˙‰˙ʇ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌË ÂÎÂÍÚÓÌÌË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË.
ç „Ó ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ËÎË Ò˙ı‡Ìfl‚‡ÈÚ ̇ ÌflÍÓ ÓÚ ÒΉÌËÚ ÏÂÒÚ‡.
- åÂÒÚ‡ Ò Í‡ÈÌÓÒÚË ‚ ÒÚÓÈÌÓÒÚËÚ ̇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ë ‚·ÊÌÓÒÚÚ‡.
- åÌÓ„Ó Á‡Ô‡¯ÂÌË Ë Á‡Ï˙ÒÂÌË ÏÂÒÚ‡.
- åÂÒÚ‡ Ò ‰ËÂÍÚ̇ ÒÎ˙̘‚‡ Ò‚ÂÚÎË̇ ËÎË ‚ Ô‚ÓÁÌÓ Ò‰ÒÚ‚Ó ÔË „Ó¢Ó
‚ÂÏÂ.
- åÂÒÚ‡ Ò˙Ò ÒËÎÌË ÂÎÂÍÚÓχ„ÌËÚÌË ÔÓÎÂÚ‡ ËÎË ÏÌÓ„Ó ‚Ë·‡ˆËË.
- åÂÒÚ‡ Ò ÂÍÒÔÎÓÁË‚ÌË ËÎË ÎÂÒÌÓ Á‡Ô‡ÎËÏË Ï‡ÚÂˇÎË.
● ç ÓÒÚ‡‚flÈÚ ÚÓÁË ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú ̇ ÏÂÒÚ‡ Ò ÏÌÓ„Ó Ô‡ı ËÎË ıËÏË͇ÎË
(͇ÚÓ Ì‡ÙÚ‡ÎËÌ), ͇ÍÚÓ Ë Ò ‚ËÒÓÍË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ë ‚·ÊÌÓÒÚ.
è‡ÁÂÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ Ò˙Ò ÒËÎˈË‚ „ÂÎ ‚ ıÂÏÂÚ˘ÂÒÍË Á‡Ú‚ÓÂ̇
ÍÛÚËfl, ‡ÍÓ Ìflχ ‰‡ „Ó ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÂÌ ÔÂËÓ‰ ÓÚ ‚ÂÏÂ.
- íÓÁË ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú Ì  ‚Ó‰ÓÛÒÚÓȘ˂.
ᇠ‰‡ ËÁ·Â„ÌÂÚ ÓÔ‡ÒÌË ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË Û‰‡Ë, Ì ‰˙ÊÚÂ Ë Ì ‡·ÓÚÂÚ Ò
ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ Ò ÏÓÍË ˙ˆÂ.
- ÄÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ ̇ ÏÂÒÚ‡ Ò ÏÌÓ„Ó ‚Ó‰‡ ͇ÚÓ Ô·ÊÓ‚Â ËÎË
·‡ÒÂÈÌË, Ì ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ÈÚ ‚ ÌÂ„Ó ‰‡ ‚ÎËÁ‡ ‚Ó‰‡ ËÎË ÔflÒ˙Í.
Ç ÔÓÚË‚ÂÌ ÒÎÛ˜‡È ÚÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ÌÂËÁÔ‡‚ÌÓÒÚ ËÎË ÌÂÓ·‡ÚËχ
ÔÓ‚‰‡ ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡.
● ä‡ÈÌÓÒÚË ‚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰‡Ú ‰Ó ÌÂËÁÔ‡‚ÌÓÒÚË.
- ÄÍÓ ÔÂÏÂÒÚËÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ ÓÚ ÒÚÛ‰ÂÌÓ Ì‡ ÚÓÔÎÓ Ë ‚·ÊÌÓ ÏflÒÚÓ, ‚
‰ÂÎË͇ÚÌËÚ ÂÎÂÍÚÓÌÌË ÂÎÂÏÂÌÚË ÏÓÊ ‰‡ Ò ӷ‡ÁÛ‚‡ ÍÓ̉ÂÌÁ‡ˆËfl. Ç
Ú‡Í˙‚ ÒÎÛ˜‡È, ËÁÍβ˜ÂÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ ÔÓÌ Á‡ 1 ˜‡Ò, ‰Ó͇ÚÓ ‚·„‡Ú‡ ‚ Ì„Ó
Ò ËÁÔ‡Ë. Ç·„‡Ú‡ ÏÓÊ ‰‡ Á‡Ò„Ì Ò˙˘Ó Ë Í‡Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ. ÄÍÓ ÚÓ‚‡ ÒÂ
ÒÎÛ˜Ë, ËÁÍβ˜ÂÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ Ë ÔÂχıÌÂÚ ͇Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ ÓÚ Ì„Ó.
àÁ˜‡Í‡ÈÚÂ, ‰Ó͇ÚÓ ‚·„‡Ú‡ Ò ËÁÔ‡Ë.
● LJÊÌË Ì¢‡ ÔË ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ Ó·ÂÍÚË‚‡
● èflÒ˙Í˙Ú ÏÓÊ ‰‡  ÓÒÓ·ÂÌÓ ÓÔ‡ÒÂÌ Á‡ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡ÚËÚÂ.
- ç ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ÈÚ ‚˙‚ ‚˙Ú¯ÌÓÒÚÚ‡ ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ ‰‡ ÔÓÔ‡‰‡ ÔflÒ˙Í,
ÍÓ„‡ÚÓ „Ó ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ̇ Ô·ÊÓ‚Â, Í‡È·ÂÊÌË ‰˛ÌË ËÎË Ì‡ ‰Û„Ë ÏÂÒÚ‡ Ò
ÏÌÓ„Ó ÔflÒ˙Í.
- Ç ÔÓÚË‚ÂÌ ÒÎÛ˜‡È ÚÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ ‰Ó‚‰ ‰Ó ÌÂËÁÔ‡‚ÌÓÒÚ ËÎË ÌÂÓ·‡ÚËχ
ÔÓ‚‰‡ ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡.
■ ÅÓ‡‚ÂÌÂ Ò ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡
- çËÍÓ„‡ Ì ËÁÔÛÒ͇ÈÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ Ë Ì „Ó ÔӉ·„‡ÈÚ ̇ ÒËÎÌË Û‰‡Ë Ë
‚Ë·‡ˆËË.
- è‡ÁÂÚ „ÓÎÂÏËfl LCD ÏÓÌËÚÓ ÓÚ Û‰‡Ë. äÓ„‡ÚÓ Ì ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡, ‰˙ÊÚ „Ó ‚ ͇Î˙Ù‡ ÏÛ.
- àÁ·fl„‚‡ÈÚ ‰‡ Á‡ÍË‚‡Ú ӷÂÍÚË‚‡ ËÎË Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡Ú‡ ÔË Ô‡‚ÂÌ ̇ ÒÌËÏÍË.
- ÄÍÓ Ó·ÂÍÚË‚˙Ú Â ËÁÎÓÊÂÌ Ì‡ ‰ËÂÍÚ̇ ÒÎ˙̘‚‡ Ò‚ÂÚÎË̇, ÚÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡
‰Ó‚‰ ‰Ó Ó·ÂÁˆ‚ÂÚfl‚‡ÌÂ Ë ‡Á‚‡ÎflÌ ̇ ÒÂÌÁÓ‡ Á‡ ÒÌËÏÍË.
- ç ÓÒÚ‡‚flÈÚ ÓÚÔ˜‡Ú˙ˆË ÓÚ Ô˙ÒÚË ËÎË ‰Û„Ë ‚¢ÂÒÚ‚‡ ÔÓ Ó·ÂÍÚË‚‡.
● ÄÍÓ ˆËÙÓ‚ËflÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú Ì Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÂÌ ÔÂËÓ‰
ÓÚ ‚ÂÏÂ, ÏÓÊ ‰‡ ‚˙ÁÌËÍÌ Á‡„Û·‡ ̇ ÂÎ. ÂÌÂ„Ëfl.
èÂχı‚‡ÈÚ ·‡ÚÂËËÚÂ Ë Í‡Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ, ‡ÍÓ Ì ‚˙Á̇ÏÂfl‚‡Ú ‰‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ ‰˙Î„Ó ‚ÂÏÂ.
● ÄÍÓ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú Â ËÁÎÓÊÂÌ Ì‡ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÍË ÒÏÛ˘ÂÌËfl, ÚÓÈ ˘Â ÒÂ
ËÁÍβ˜Ë ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ, Á‡ ‰‡ Ô‰ԇÁË Í‡Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ.
‖91‖
LJÊÌË ·ÂÎÂÊÍË
à̉Ë͇ÚÓ Á‡ Ô‰ÛÔÂʉÂÌËÂ
● èÓ‰‰˙ʇÌ ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡
ç‡ LCD ÏÓÌËÚÓ‡ ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÓÍ‡Ê‡Ú ÌflÍÓÎÍÓ ‡Á΢ÌË
Ô‰ÛÔÂʉÂÌËfl.
- ÇË̇„Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚ ‚ÌËχÚÂÎÌÓ ÏÂ͇ Í˙Ô‡ (ÔÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ, Á‡ÍÛÔÂ̇ ÓÚ
χ„‡ÁËÌ Á‡ ÙÓÚÓ„‡ÙÒÍË Ï‡ÚÂˇÎË) Á‡ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇ Ó·ÂÍÚË‚‡ Ë LCD
ÏÓÌËÚÓ‡. ÄÍÓ Ú‡Í‡ Ì ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓ˜ËÒÚËÚ ‰Ó·Â, ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ
ÔÓ˜ËÒÚ‚‡˘‡ ı‡ÚËfl Ë ÒÔˆˇÎ̇ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡˘‡ Ú˜ÌÓÒÚ Á‡ Ó·ÂÍÚË‚Ë.
èÓ˜ËÒÚ‚‡ÈÚ ÍÓÔÛÒ‡ ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ Ò ÏÂ͇ Í˙Ô‡. ç ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ
‡ÁÚ‚ÓËÚÂÎË Í‡ÚÓ ·ÂÌÁÓÎ, ËÌÒÂÍÚËˆË‰Ë Ë ‰. Á‡ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡Ì ̇
ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡. í‡Í‡ ÏÓÊ ‰‡ ÔÓ‚‰ËÚ ÍÓÔÛÒ‡ Ë ‰‡ ÔÓ‚ÎËflÂÚ ̇
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡. ç‚ÌËχÚÂÎÌÓÚÓ ·Ó‡‚ÂÌ ÏÓÊ ‰‡
ÔÓ‚Â‰Ë LCD ÏÓÌËÚÓ‡. è‡ÁÂÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ ÓÚ ÔÓ‚Â‰Ë Ë ‚Ë̇„Ë „Ó
Ò˙ı‡Ìfl‚‡ÈÚ ‚ Ô‰ԇÁÌËfl ÏÛ Í‡Î˙Ù, ÍÓ„‡ÚÓ Ì „Ó ËÁÔÓÎÁ‚‡ÚÂ.
● ç ‡Á„ÎÓ·fl‚‡ÈÚÂ Ë Ì Ò ÓÔËÚ‚‡ÈÚ ‰‡ ÔÓÔ‡‚flÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡.
● èË ÒËÎÌÓ ÒÚ‡Ú˘ÌÓ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÚ‚Ó Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡Ú‡ ÏÓÊ ‰‡ Ò‚ÂÚÌÂ
҇χ. íÓ‚‡ Ì  ‚‰ÌÓ Á‡ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ Ë Ì ‚Ó‰Ë ‰Ó ÌÂËÁÔ‡‚ÌÓÒÚË.
● èË Í‡˜‚‡Ì ËÎË ËÁÚ„ÎflÌ ̇ ÒÌËÏÍË, ÒÚ‡Ú˘ÌÓÚÓ ÂÎÂÍÚ˘ÂÒÚ‚Ó
ÏÓÊ ‰‡ ÔÓ‚ÎËfl ̇ ‰‡ÌÌËÚ ÔË ÚflıÌÓÚÓ ÔÂı‚˙ÎflÌÂ. Ç Ú‡Í˙‚ ÒÎÛ˜‡È
ËÁÍβ˜ÂÚÂ Ë ÓÚÌÓ‚Ó ‚Íβ˜ÂÚ USB ͇·Â·, ÔÂ‰Ë ‰‡ ÓÔËÚ‡Ú ÓÚÌÓ‚Ó ‰‡
ÔÂı‚˙ÎËÚ ‰‡ÌÌËÚÂ.
● èÂ‰Ë ‚‡ÊÌÓ Ò˙·ËÚË ËÎË Ô˙ÚÛ‚‡Ì Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ ÔÓ‚Âfl‚‡ÈÚÂ
Ò˙ÒÚÓflÌËÂÚÓ Ì‡ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡.
- ç‡Ô‡‚ÂÚ ÒÌËÏ͇ Á‡ ÔÓ‚Â͇ ̇ Ò˙ÒÚÓflÌËÂÚÓ Ë ÔÓ‰„ÓÚ‚ÂÚ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË
·‡ÚÂËË.
- Samsung Ì ÌÓÒË ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ Á‡ ÌÂËÁÔ‡‚ÌÓÒÚË Ò ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡.
‖92‖
[ Card Error! ]
ㆍÉ¯͇ Ò Í‡Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ.
→ àÁÍβ˜ÂÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡, ÒΉ ÍÓÂÚÓ „Ó ‚Íβ˜ÂÚ ÓÚÌÓ‚Ó.
→ èÓÒÚ‡‚ÂÚ ÓÚÌÓ‚Ó Í‡Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ.
→ èÓÒÚ‡‚ÂÚÂ Ë ÙÓχÚË‡ÈÚ ͇Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ (ÒÚ. 61).
[ Card Locked! ]
ㆍä‡Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ Â Á‡Íβ˜Â̇.
→ SD/SDHC ͇Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ: ÔÎ˙ÁÌÂÚ Ô‚Íβ˜‚‡ÚÂÎfl Á‡ Á‡˘ËÚ‡ Ò¢Û
Á‡ÔËÒ Ì‡È-„Ó ̇ ͇Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ.
[ No Card! ]
ㆍç  ÔÓÒÚ‡‚Â̇ ͇Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ.
→ èÓÒÚ‡‚ÂÚ ÓÚÌÓ‚Ó Í‡Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ.
→ àÁÍβ˜ÂÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡, ÒΉ ÍÓÂÚÓ „Ó ‚Íβ˜ÂÚ ÓÚÌÓ‚Ó.
[ No Image! ]
ㆍÇ Í‡Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ Ìflχ Ò˙ı‡ÌÂÌË ÒÌËÏÍË.
→ ç‡Ô‡‚ÂÚ ÒÌËÏÍË.
→ èÓÒÚ‡‚ÂÚ ͇Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ, Ò˙‰˙ʇ˘‡ ÒÌËÏÍË.
à̉Ë͇ÚÓ Á‡ Ô‰ÛÔÂʉÂÌËÂ
èÂ‰Ë ‰‡ Ò ҂˙ÊÂÚ Ò˙Ò ÒÂ‚ËÁÂÌ ˆÂÌÚ˙
[ File Error! ]
èÓ‚ÂÂÚ ÒΉÌËڠ̢‡
ㆍî‡ÈÎÓ‚‡ „¯͇.
→ àÁÚËÈÚ هÈ·.
ㆍÉ¯͇ Ò Í‡Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ.
→ ë‚˙ÊÂÚ Ò Ò˙Ò ÒÂ‚ËÁÂÌ ˆÂÌÚ˙ Á‡ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡ÚË.
[ Low Battery! ]
ㆍçËÒ˙Í Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ Ì‡ ·‡ÚÂËflÚ‡.
→ èÓÒÚ‡‚ÂÚ ÌÓ‚‡ ·‡ÚÂËfl.
[ Low Light! ]
ㆍèË Á‡ÒÌÂχÌ ̇ ÒÌËÏÍË Ì‡ Ú˙ÏÌË ÏÂÒÚ‡.
→ ç‡Ô‡‚ÂÚ ÒÌËÏÍËÚ ‚ ÂÊËÏ Ì‡ ÙÓÚÓ„‡ÙÒ͇ Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡.
îÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú Ì Ò ‚Íβ˜‚‡.
ㆍçËÒ˙Í Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ Ì‡ ·‡ÚÂËflÚ‡.
→ èÓÒÚ‡‚ÂÚ ÌÓ‚‡ ·‡ÚÂËfl (ÒÚ. 15).
ㆍŇÚÂËËÚ ҇ ÔÓÒÚ‡‚ÂÌË Ò Ó·˙Ì‡Ú ÔÓÎflËÚÂÚ.
→ èÓÒÚ‡‚ÂÚ ·‡ÚÂËflÚ‡ Ò Ô‡‚ËÎÌËfl ÔÓÎflËÚÂÚ (+/-).
èÂÍ˙Ò‚‡Ì ̇ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ.
ㆍŇÚÂËflÚ‡  ËÁÚÓ˘Â̇.
→ èÓÒÚ‡‚ÂÚ ÌÓ‚‡ ·‡ÚÂËfl.
ㆍîÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú Ò ËÁÍβ˜‚‡ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ.
→ ÇÍβ˜ÂÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ ÓÚÌÓ‚Ó.
á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·‡ÚÂËflÚ‡ Ò ËÁÚÓ˘‡‚‡ ·˙ÁÓ.
ㆍîÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú Â ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ÔË Ú‚˙‰Â ÌËÒÍË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË.
→ ë˙ı‡Ìfl‚‡ÈÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ ̇ ÚÓÔÎÓ (‚ Ô‡ÎÚÓÚÓ ËÎË flÍÂÚÓ ÒË) Ë „Ó
ËÁ‚‡Ê‰‡ÈÚ ҇ÏÓ Á‡ Á‡ÒÌÂχÌ ̇ ÒÌËÏÍË.
‖93‖
èÂ‰Ë ‰‡ Ò ҂˙ÊÂÚ Ò˙Ò ÒÂ‚ËÁÂÌ ˆÂÌÚ˙
îÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú Ì Á‡ÒÌÂχ ÒÌËÏÍË ÔË Ì‡ÚËÒ͇Ì ̇ ·ÛÚÓ̇ ̇ Á‡Ú‚Ó‡.
ë‚ÂÚ͇‚ˈ‡Ú‡ Ì Ò ‚Íβ˜‚‡.
ㆍä‡Ô‡ˆËÚÂÚ˙Ú Ì‡ Ô‡ÏÂÚÚ‡  Ì‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÂÌ.
→ àÁÚËÈÚ ÌÂÌÛÊÌËÚ هÈÎÓ‚Â Ò˙Ò ÒÌËÏÍË.
ㆍä‡Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ Ì  ÙÓχÚË‡Ì‡.
→ îÓχÚË‡ÈÚ ͇Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ (ÒÚ. 61).
ㆍä‡Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ Â Ô˙Î̇.
→ èÓÒÚ‡‚ÂÚ ÌÓ‚‡ ͇Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ.
ㆍä‡Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ Â Á‡Íβ˜Â̇.
→ ÇËÊÚ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ Á‡ „¯͇ [ä‡Ú‡Ú‡  Á‡Íβ˜Â̇].
ㆍá‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡  ËÁÍβ˜ÂÌÓ.
→ ÇÍβ˜ÂÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡.
ㆍŇÚÂËflÚ‡  ËÁÚÓ˘Â̇.
→ èÓÒÚ‡‚ÂÚ ÌÓ‚Ë ·‡ÚÂËË (ÒÚ. 15).
ㆍŇÚÂËËÚ ҇ ÔÓÒÚ‡‚ÂÌË Ò Ó·˙Ì‡Ú ÔÓÎflËÚÂÚ.
→ èÓÒÚ‡‚ÂÚ ·‡ÚÂËflÚ‡ Ò Ô‡‚ËÎÌËfl ÔÓÎflËÚÂÚ (+/-).
ㆍàÁ·‡Ì  ÂÊËÏ˙Ú Á‡ ËÁÍβ˜Â̇ Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡.
→ àÁ·ÂÂÚ ÂÊËχ Á‡ ‚Íβ˜Â̇ Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡.
ㆍêÂÊËÏ˙Ú Ì‡ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ Ì ÏÓÊ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡Ú‡.
→ ÇËÊÚ ËÌÒÚÛ͈ËËÚ Á‡ Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡Ú‡ (ÒÚ. 29).
îÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú ‚ÌÂÁ‡ÔÌÓ ÒÔË‡ ‰‡ ‡·ÓÚË ÔÓ ‚ÂÏ ̇ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ.
Ç˙ÁÌËÍ̇·  „¯͇ Ò Í‡Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ, ‰Ó͇ÚÓ Úfl  ‚˙‚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡.
ㆍîÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú ÒÔË‡ ‰‡ ‡·ÓÚË ÔÓ‡‰Ë ÌÂËÁÔ‡‚ÌÓÒÚ.
→ èÂχıÌÂÚÂ Ë ÓÚÌÓ‚Ó ÔÓÒÚ‡‚ÂÚ ·‡ÚÂËflÚ‡, ÒΉ ÍÓÂÚÓ ‚Íβ˜ÂÚÂ
ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡.
ㆍçÂÔ‡‚ËÎÂÌ ÙÓÏ‡Ú Ì‡ ͇Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ.
→ îÓχÚË‡ÈÚ ͇Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ ÓÚÌÓ‚Ó.
ëÌËÏÍËÚ ҇ ÌÂflÒÌË.
ㆍч‰Â̇ ÒÌËÏ͇  ·Ë· Á‡ÒÌÂÚ‡, ·ÂÁ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Ëfl ÂÊËÏ Á‡
χÍÓ.
→ àÁ·ÂÂÚ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ ÂÊËÏ Á‡ χÍÓ Á‡ Á‡ÒÌÂχÌ ̇ flÒ̇ ÒÌËÏ͇.
ㆍá‡ÒÌÂχÌ ̇ ÒÌËÏ͇ ËÁ‚˙Ì Ó·ı‚‡Ú‡ ̇ Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡Ú‡.
→ ç‡Ô‡‚ÂÚ ÒÌËÏ͇ ‚ Ó·ı‚‡Ú‡ ̇ Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡Ú‡.
ㆍé·ÂÍÚË‚˙Ú Â Á‡ˆ‡Ô‡Ì ËÎË Á‡Ï˙ÒÂÌ.
→ èÓ˜ËÒÚÂÚ ӷÂÍÚË‚‡.
‖94‖
èÓ͇Á‚‡Ú Ò „¯ÌË ‰‡Ú‡ Ë ˜‡Ò.
ㆍчڇڇ Ë ˜‡Ò˙Ú Ò‡ Á‡‰‡‰ÂÌË ÌÂÔ‡‚ËÎÌÓ ËÎË Ò‡ ·ËÎË ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌË
Ô˙‚Ó̇˜‡ÎÌËÚ ̇ÒÚÓÈÍË Ì‡ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡.
→ ᇉ‡ÈÚ ‰‡Ú‡Ú‡ Ë ˜‡Ò‡ Ô‡‚ËÎÌÓ.
ÅÛÚÓÌËÚ ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ Ì ‡·ÓÚflÚ.
ㆍçÂËÁÔ‡‚ÌÓÒÚ Ì‡ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡.
→ èÂχıÌÂÚÂ Ë ÓÚÌÓ‚Ó ÔÓÒÚ‡‚ÂÚ ·‡ÚÂËflÚ‡, ÒΉ ÍÓÂÚÓ ‚Íβ˜ÂÚÂ
ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡.
ëÌËÏÍËÚ Ì Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ú.
ㆍçÂÔ‡‚ËÎÌÓ ËÏ ̇ Ù‡ÈÎ („¯͇ ‚ DCF ÙÓχڇ).
→ ç ÔÓÏÂÌflÈÚ ËÏÂ̇ڇ ̇ Ù‡ÈÎÓ‚ÂÚ ̇ ÒÌËÏÍË.
ñ‚ÂÚÓ‚ÂÚ ̇ ÒÌËÏ͇ڇ Ò‡ ‡Á΢ÌË ÓÚ ÚÂÁË Ì‡ ÓË„Ë̇Î̇ڇ ÒˆÂ̇.
ㆍç‡ÒÚÓÈ͇ڇ Á‡ ·‡Î‡ÌÒ Ì‡ ·ÂÎËfl ˆ‚flÚ ËÎË Á‡ ÂÙÂÍÚ‡  ÌÂÔ‡‚ËÎ̇.
→ àÁ·ÂÂÚ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ËÚ ̇ÒÚÓÈÍË Á‡ ·‡Î‡ÌÒ Ì‡ ·ÂÎËfl ˆ‚flÚ Ë Á‡ ÂÙÂÍÚ‡.
èÂ‰Ë ‰‡ Ò ҂˙ÊÂÚ Ò˙Ò ÒÂ‚ËÁÂÌ ˆÂÌÚ˙
ëÔˆËÙË͇ˆËË
ëÌËÏÍËÚ ҇ Ú‚˙‰Â flÍË.
ëÂÌÁÓ Á‡ ÒÌËÏÍË - íËÔ : 1/2,5" CCD
- ÖÙÂÍÚË‚ÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ÔËÍÒÂÎË : èË·ÎËÁËÚÂÎÌÓ 8,2 Ï„‡ÔËÍÒ·
- é·˘Ó ÔËÍÒÂÎË : èË·ÎËÁËÚÂÎÌÓ 8,3 Ï„‡ÔËÍÒ·
ㆍÖÍÒÔÓ̇ˆËflÚ‡  ÔÂ͇ÎÂÌÓ „ÓÎflχ.
→ ᇉ‡ÈÚ ÓÚÌÓ‚Ó Ì‡ÒÚÓÈ͇ڇ Á‡ ÍÓÏÔÂÌÒË‡Ì ̇ ÂÍÒÔÓ̇ˆËflÚ‡.
ç‡ ‚˙̯ÌËfl ÏÓÌËÚÓ Ì Ò ÔÓ͇Á‚‡Ú ÒÌËÏÍË.
é·ÂÍÚË‚
ㆍÇ˙̯ÌËflÚ ÏÓÌËÚÓ Ì  ҂˙Á‡Ì Ô‡‚ËÎÌÓ Ò ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡.
→ èÓ‚ÂÂÚ ҂˙Á‚‡˘ËÚ ͇·ÂÎË.
ㆍÇ Í‡Ú‡Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ Ëχ ÌÂÔ‡‚ËÎÌË Ù‡ÈÎÓ‚Â.
→ èÓÒÚ‡‚ÂÚ ͇Ú‡ Ò Ô‡ÏÂÚ, Ò˙‰˙ʇ˘‡ Ô‡‚ËÎÌË Ù‡ÈÎÓ‚Â.
èË ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ Á‡ Ô„Ή ̇ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡, [ëÏÂÌflÏ ‰ËÒÍ] ÌÂ
Ò ÔÓ͇Á‚‡.
ㆍ䇷ÂÎËÚ Ì ҇ Ò‚˙Á‡ÌË Ô‡‚ËÎÌÓ.
→ èÓ‚ÂÂÚ ‚˙Á͇ڇ.
ㆍîÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú Â ËÁÍβ˜ÂÌ.
→ ÇÍβ˜ÂÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡.
ㆍéÔÂ‡ˆËÓÌ̇ڇ ÒËÒÚÂχ Ì  Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista / Mac OS
10.0 – 10.4. Ç˙ÁÏÓÊÌÓ Â Ò˙˘Ó ÍÓÏÔ˛Ú˙˙Ú ‰‡ Ì ÔÓ‰‰˙ʇ USB Ò‚˙Á‚‡ÌÂ.
→ àÌÒÚ‡ÎË‡ÈÚ Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista / Mac OS 10.0 – 10.4
̇ ÍÓÏÔ˛Ú˙, ÔÓ‰‰˙ʇ˘ USB Ò‚˙Á‚‡ÌÂ.
ㆍÑ‡È‚Â˙Ú Á‡ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ Ì  ËÌÒÚ‡ÎË‡Ì.
→ àÌÒÚ‡ÎË‡ÈÚ [USB ‰‡È‚Â Á‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ].
- îÓÍÛÒÌÓ ‡ÁÒÚÓflÌË : é·ÂÍÚË‚ Á‡ ÌÓ˘ÌÓ ‚Ëʉ‡Ì f =
6,3 ~ 18,9 ÏÏ (35 ÏÏ ÙËÎÏÓ‚
ÂÍ‚Ë‚‡ÎÂÌÚ: 38 ~ 114 ÏÏ)
- F ‹: F 3,5 ~ F 4,5
- ñËÙÓ‚Ó Ï‡˘‡·Ë‡Ì :·êÂÊËÏ Á‡ ÒÚ‡Ú˘̇ ÒÌËÏ͇: 1,0ı ~ 5,0ı
·êÂÊËÏ Ì‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ: 1,0ı ~
12,0ı (Á‡‚ËÒË ÓÚ ‡ÁÏÂ‡ ̇ ÒÌËÏ͇ڇ)
LCD ÏÓÌËÚÓ
- 2,5-Ë̘ӂ ˆ‚ÂÚÂÌ TFT LCD ÏÓÌËÚÓ (230,000 ÚÓ˜ÍË)
îÓÍÛÒË‡ÌÂ
- íËÔ : Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ TTL ÙÓÍÛÒË‡Ì (åÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÚÓ˜ÍË Ì‡
Äî, Äî Ò ‡ÁÔÓÁ̇‚‡Ì ̇ ÎˈÂ, ê˙˜ÌÓ
ÙÓÍÛÒË‡ÌÂ)
- é·ı‚‡Ú
çÓχÎÌÓ
¯ËÓÍÓ
χ˘‡·Ë‡ÌÂ
ÚÂÎÂÙÓÚÓ
χ˘‡·Ë‡ÌÂ
á‡Ú‚Ó
80 ÒÏ ~
·ÂÁÍ‡ÈÌÓÒÚ
å‡ÍÓ
ëÛÔÂ χÍÓ
Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ï‡ÍÓ
5 ÒÏ ~ 80 ÒÏ
1 ÒÏ ~ 5 ÒÏ
5 ÒÏ ~ ·ÂÁÍ‡ÈÌÓÒÚ
40 ÒÏ ~ 80 ÒÏ
-
40 ÒÏ ~ ·ÂÁÍ‡ÈÌÓÒÚ
- ëÍÓÓÒÚ 1 ~ 1/2,000 ÒÂÍ.
(çÓ˘ÂÌ ÂÊËÏ: 15 ~ 1/2,000 ÒÂÍ.)
‖95‖
ëÔˆËÙË͇ˆËË
ÖÍÒÔÓ̇ˆËfl
- ìÔ‡‚ÎÂÌË : èÓ„‡ÏË‡Ì ̇ ÄÖ
- àÁÏÂ‚‡ÌÂ: ÏÌÓ„Ó ÚÓ˜ÍË, ÚӘ͇, ˆÂÌÚË‡ÌÓ,
‡ÁÔÓÁ̇‚‡Ì ̇ ÎˈÂ
- äÓÏÔÂÌÒË‡Ì : ±2 EV (1/3 EV ÒÚ˙ÔÍË)
- ÖÍ‚Ë‚‡ÎÂÌÚ Ì‡ ISO : Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ, 50, 100, 200, 400,
800, 1600
ë‚ÂÚ͇‚ˈ‡
- êÂÊËÏË : Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ, Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ Ì‡Ï‡Îfl‚‡Ì ̇
ÂÙÂÍÚ‡ "˜Â‚ÂÌË Ó˜Ë", óÛ‚ÒÚ‚ËÚÂÎ̇ Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡,
Ň‚ÌÓ ÒËÌıÓÌËÁË‡ÌÂ, àÁÍβ˜Â̇ Ò‚ÂÚ͇‚ˈ‡,
äÓË„Ë‡Ì ̇ ÂÙÂÍÚ‡ "˜Â‚ÂÌË Ó˜Ë"
- é·ı‚‡Ú : òËÓÍÓ Ï‡˘‡·Ë‡ÌÂ: 0,2 Ï ~ 3,0 Ï;
íÂÎÂÙÓÚÓ Ï‡˘‡·Ë‡ÌÂ: 0,5 Ï ~ 2,5 Ï
éÒÚÓÚ‡
- ë··‡ +, ë··‡, çÓχÎ̇, ëËÎ̇, ëËÎ̇ +
ñ‚ÂÚÓ‚Ë ÂÙÂÍÚ
- çÓχÎÌÓ, óÂÌÓ-·flÎÓ, ëÂÔËfl, óÂ‚ÂÌÓ, áÂÎÂÌÓ, ëË̸Ó,
- ÇÂÏ Á‡ ÔÂÁ‡Âʉ‡Ì :èË·ÎËÁËÚÂÎÌÓ 4 ÒÂÍ.
焇ÚË‚, ñ‚flÚ ÔÓ ËÁ·Ó
Ň·ÌÒ Ì‡ ·ÂÎËfl ˆ‚flÚ
- Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ, ÑÌ‚̇ Ò‚ÂÚÎË̇, é·Î‡˜ÌÓ,
îÎÛÓÂÒˆÂÌÚ̇ Ò‚ÂÚÎË̇ H, îÎÛÓÂÒˆÂÌÚ̇ Ò‚ÂÚÎË̇ L,
ÇÓÎÙ‡Ï, èÓ ËÁ·Ó
á‡ÔËÒ Ì‡ „·Ò
- á‡ÔËÒ Ì‡ „Î‡Ò (χÍÒËÏÛÏ 10 ˜‡Ò‡)
- É·ÒÓ‚‡ ·ÂÎÂÊ͇ Í˙Ï ÒÚ‡Ú˘̇ ÒÌËÏ͇ (χÍÒËÏÛÏ 10 ÒÂÍÛ̉Ë)
éÚÔ˜‡Ú‚‡Ì ̇ ‰‡Ú‡
- чڇ, чڇ Ë ˜‡Ò, àÁÍÎ. (ÔÓ ËÁ·Ó ̇ ÔÓÚ·ËÚÂÎfl)
‖96‖
ëÌËχÌÂ
- ëÚ‡Ú˘̇ ÒÌËÏ͇
·êÂÊËÏ: Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ, èÓ„‡ÏË‡ÌÂ, ASR, ëˆÂ̇
·ëˆÂ̇: çÓ˘, èÓÚÂÚ, èÂÈÁ‡Ê, ш‡, ÅÎËÁ˙Í Ô·Ì, íÂÍÒÚ,
á‡ÎÂÁ, àÁ„‚, îÓÌÓ‚Ó ÓÒ‚ÂÚfl‚‡ÌÂ, îÓÈÂ‚ÂÍË,
èÎ‡Ê Ë ÒÌfl„, ä‡ÙÂ, ï‡Ì‡, ë‡ÏÓÒÌËχ˜Í‡ (Ó·˘Ó
14 ÂÊËχ)
·ëÌËχÌÂ: Ö‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ, çÂÔÂÍ˙Ò̇ÚÓ, AEB, á‡ÒÌÂχÌ Ò
ËÌÚÂ‚‡Î, èËı‚‡˘‡Ì ̇ ‰‚ËÊÂÌËÂ
·ë‡ÏÓÒÌËχ˜Í‡: 2 ÒÂÍ., 10 ÒÂÍ., Ñ‚ÛÍ‡ÚÌÓ,
í‡ÈÏÂ Á‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ
- ÇˉÂÓÍÎËÔ
·ë˙Ò ËÎË ·ÂÁ Á‚ÛÍ (‚ÂÏ Á‡ Á‡ÔËÒ‚‡ÌÂ: Á‡‚ËÒË ÓÚ
͇ԇˆËÚÂÚ‡ ̇ Ô‡ÏÂÚÚ‡)
·ê‡ÁÏÂ: 800x592, 720x480, 640x480, 320x240
·ëÍÓÓÒÚ Ì‡ ͇‰ËÚ : 30 Í/ÒÂÍ., 20 Í/ÒÂÍ., 15 Í/ÒÂÍ.
(15/20 Í./ÒÂÍ. Á‡ ‡ÁÏÂ 800x592, 720x480)
·éÔÚ˘ÌÓ Ï‡˘‡·Ë‡Ì : ‰Ó 3,0ı (‚ÍÎ. Á‡ÔËÒ Ì‡ „Î‡Ò ÔË
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÓÔÚ˘ÌÓ Ï‡˘‡·Ë‡ÌÂ)
·ëÚ‡·ËÎËÁ‡ÚÓ ̇ ‚ˉÂÓÚÓ (ÔÓ ËÁ·Ó ÓÚ ÔÓÚ·ËÚÂÎfl)
·ê‰‡ÍÚË‡Ì ̇ ‚ˉÂÓÍÎËÔ (‚„‡‰ÂÌÓ):
è‡ÛÁ‡ ÔË Á‡ÔËÒ, èËı‚‡˘‡Ì ̇ ÒÚ‡Ú˘̇ ÒÌËÏ͇
åflÒÚÓ Á‡ Ò˙ı‡ÌÂÌË - çÓÒËÚÂÎ
·Ç˙Ú¯̇ Ô‡ÏÂÚ: 19 åÅ Ù·¯ Ô‡ÏÂÚ
·Ç˙̯̇ Ô‡ÏÂÚ (ÔÓ ËÁ·Ó)
: MMCplus (‰Ó 2 ÉÅ „‡‡ÌÚË‡ÌÓ)
SD/SDHC (‰Ó 4 ÉÅ „‡‡ÌÚË‡ÌÓ)
ëÔˆËÙË͇ˆËË
Ç˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ ÒÌËÏÍË
- îÓÏ‡Ú Ì‡ هȷ
·ëÚ‡Ú˘̇ ÒÌËÏ͇: JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1,
PictBridge 1.0
·ÇˉÂÓÍÎËÔ: AVI (MPEG-4)
·ÄÛ‰ËÓ: WAV
- ê‡ÁÏÂ ̇ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ
- íËÔ : ։̇ ÒÌËÏ͇, åËÌˇڲË, ë·ȉ¯ÓÛ, ÇˉÂÓÍÎËÔ
àÌÚÂÙÂÈÒ
- ñËÙÓ‚ ËÁıÓ‰ÂÌ Ò˙‰ËÌËÚÂÎ: USB 2.0 Ò ‚ËÒÓ͇ ÒÍÓÓÒÚ
- ÄÛ‰ËÓ: åÓÌÓ
- àÁıÓ‰ÂÌ ‚ˉÂÓÒ˄̇Î: NTSC, PAL (ÔÓ ËÁ·Ó ̇ ÔÓÚ·ËÚÂÎfl)
- è‡‚ÓÚÓÍÓ‚ ‡‰‡ÔÚÂ: 4.2 ‚ÓÎÚ‡ (24-˘ËÙÚÓ‚ Ò˙‰ËÌËÚÂÎ)
àÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ
3264x2448 3264x2176 3264x1824 2592x1944 2048x1536 1024x768
- ÄÍÛÏÛ·ÚÓ̇ ·‡ÚÂËfl: SLB-0837(B), 3.7 V (800 mAh)
- ĉ‡ÔÚÂ: SAC-45 (DC 4.2 V, 450 mA)
- ä‡Ô‡ˆËÚÂÚ (256 åÅ ‡ÁÏÂ)
ê‡ÁÏÂË (¯ËË̇ ı ‚ËÒÓ˜Ë̇ ı ‰˙ÎÊË̇)
åÌÓ„Ó Ï‡Î˙Í
57
68
84
93
172
558
å‡Î˙Í
103
115
134
158
265
663
çÓχÎÂÌ
180
206
233
271
425
742
※ íÂÁË ÙË„ÛË Ò‡ ËÁÏÂÂÌË ÒÔÓ‰ Òڇ̉‡ÚÌËÚ ÛÒÎÓ‚Ëfl
̇ Samsung Ë ÏÓÊ ‰‡ ‚‡Ë‡Ú ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ
ÛÒÎÓ‚ËflÚ‡ ̇ Á‡ÒÌÂχÌÂ Ë Ì‡ÒÚÓÈÍËÚ ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡.
ÅÛÚÓÌ E
- ÖÙÂÍÚ : ñ‚flÚ, ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ,
ëÔˆˇÎÂÌ ˆ‚flÚ, ᇷ‡‚ÎÂÌË (å‡ÍË‡ÌÂ,
äÓÏ·ËÌË‡ÌÂ, ê‡Ï͇ Á‡ ÒÌËÏ͇, êËÒÛÌ͇)
- ꉇÍÚË‡Ì : èÂÓ‡ÁÏÂfl‚‡ÌÂ, ᇂ˙Ú‡ÌÂ, ñ‚flÚ,
ëÔˆˇÎÂÌ ˆ‚flÚ, ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇
ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ (üÍÓÒÚ, äÓÌÚ‡ÒÚ,
ç‡ÒËÚÂÌÓÒÚ, ÑÓ·‡‚flÌ ̇ ÂÙÂÍÚ Ì‡ Á˙ÌÂÌÓÒÚ)
ᇷ‡‚ÎÂÌË (å‡ÍË‡ÌÂ, äÓÏ·ËÌË‡ÌÂ,
ê‡Ï͇ Á‡ ÒÌËÏ͇, êËÒÛÌ͇, ÖÚËÍÂÚ)
- 93,3 X 18,0 X 57,7 ÏÏ (·ÂÁ ËÁ‰‡ÚËÌËÚÂ)
í„ÎÓ
- 110 „ (·ÂÁ ·‡ÚÂËËÚÂ Ë Í‡Ú‡Ú‡)
ꇷÓÚ̇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
- 0 ~ 40°C
ꇷÓÚ̇ ‚·ÊÌÓÒÚ
- 5 ~ 85%
ëÓÙÚÛÂ
- Samsung Master, Adobe Reader
※ ëÔˆËÙË͇ˆËËÚ ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÓÏÂÌflÌË ·ÂÁ Ô‰ËÁ‚ÂÒÚËÂ.
※ ÇÒ˘ÍË Ú˙„Ó‚ÒÍË Ï‡ÍË Ò‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚ ÒË ÔËÚÂʇÚÂÎË.
‖97‖
ÅÂÎÂÊÍË Á‡ ÒÓÙÚÛÂ‡
ëËÒÚÂÏÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËfl
èÂ‰Ë ÛÔÓÚ·‡ ÔÓ˜ÂÚÂÚ ‚ÌËχÚÂÎÌÓ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ò ËÌÒÚÛ͈ËË.
- èË͇˜ÂÌËflÚ ÒÓÙÚÛÂ  ‰‡È‚Â Á‡ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡, ͇ÍÚÓ Ë ÒÓÙÚÛÂÂÌ
ËÌÒÚÛÏÂÌÚ Á‡ ‰‡ÍÚË‡Ì ̇ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl Á‡ Windows.
- ëÓÙÚÛÂ˙Ú Ë ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌË ÔË
ÌËÍ‡Í‚Ë Ó·ÒÚÓflÚÂÎÒÚ‚‡.
- Ä‚ÚÓÒÍËÚ Ô‡‚‡ Á‡ ÒÓÙÚÛÂ‡ Ò‡ ÎˈÂÌÁË‡ÌË Ò‡ÏÓ Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì Ò
ÙÓÚÓ‡Ô‡‡ÚË.
- èË ‰ÍË ÒÎÛ˜‡Ë ̇ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ‰ÂÙÂÍÚË ÌË ˘Â ÔÓÔ‡‚ËÏ ËÎË
Á‡ÏÂÌËÏ ‚‡¯Ëfl ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú.
ç ÌÓÒËÏ ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ Ó·‡˜Â, Á‡ ÔÓ‚Â‰Ë Ô˘ËÌÂÌË ÓÚ ÌÂÔ‡‚ËÎ̇
ÛÔÓÚ·‡.
- àÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò‡ÏÓ˙˜ÌÓ ÍÓÌÙË„ÛË‡Ì ÍÓÏÔ˛Ú˙ ËÎË Ú‡Í˙‚ Ò
ÓÔÂ‡ˆËÓÌ̇ ÒËÒÚÂχ, ÍÓflÚÓ Ì  „‡‡ÌÚË‡Ì‡ ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl, Ì ÒÂ
ÔÓÍË‚‡ ÓÚ „‡‡ÌˆËflÚ‡ ̇ Samsung.
- èÂ‰Ë ‰‡ ÔÓ˜ÂÚÂÚ ÚÓ‚‡ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó, Úfl·‚‡ ‰‡ ËχÚ ÓÒÌÓ‚ÌË ÔÓÁ̇ÌËfl Á‡
ÍÓÏÔ˛ÚËÚÂ Ë ÓÔÂ‡ˆËÓÌÌËÚ ÒËÒÚÂÏË.
ᇠWindows
Pentium 450 åïˆ (ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ÒÂ
Power Mac G3 ËÎË ÔÓ-ÌÓ‚
Pentium 800 åïˆ)
Windows 98SE / 2000 / ME / XP/ Vista
åËÌËχÎ̇ RAM Ô‡ÏÂÚ – 128 åÅ
(ÔÂÔÓ˙˜‚‡ Ò ̇‰ 512 åÅ)
200 åÅ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ‰ËÒÍÓ‚Ó
ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó (ÔÂÔÓ˙˜‚‡ Ò ̇‰ 1 ÉÅ)
Mac OS 10.0 ~ 10.4
åËÌËÏÛÏ 64 åÅ RAM Ô‡ÏÂÚ
110 åÅ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ‰ËÒÍÓ‚Ó
ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó
USB ÔÓÚ
USB ÔÓÚ
CD-ROM ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
CD-ROM ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
1024 ı 768 ÔËÍÒ·, 16-·ËÚÓ‚
Ò˙‚ÏÂÒÚËÏ ˆ‚ÂÚÂÌ ‰ËÒÔÎÂÈ
(ÔÂÔÓ˙˜‚‡ Ò 24-·ËÚÓ‚ ˆ‚ÂÚÂÌ ‰ËÒÔÎÂÈ)
MicroSoft DirectX 9.0C
‖98‖
ᇠMacintosh
äÓÏÔ˛Ú˙ Ò ÔÓˆÂÒÓ, ÔÓ-‰Ó·˙ ÓÚ
MPlayer (Á‡ ‚ˉÂÓÍÎËÔÓ‚Â)
ᇠÒÓÙÚÛÂ‡
èË ÔÓÒÚ‡‚flÌ ̇ ÍÓÏÔ‡ÍÚ‰ËÒÍ˙Ú, Ô‰ÓÒÚ‡‚ÂÌ Ò ÚÓÁË ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú, ‚ CDROM ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡, ÒΉÌËflÚ ÔÓÁÓˆ Úfl·‚‡ ‰‡ ÒÂ
ËÁÔ˙ÎÌË ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ.
àÌÒÚ‡ÎË‡ÈÚ ‰‡È‚Â‡ Á‡
ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡, ÔÂ‰Ë ‰‡ „Ó Ò‚˙ÊÂÚÂ
Í˙Ï ÍÓÏÔ˛Ú˙‡.
● èÂ‰Ë ‰‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡Ú ‰‡È‚Â‡, ÔÓ‚ÂÂÚ ÒËÒÚÂÏÌËÚÂ
ËÁËÒÍ‚‡ÌËfl.
● Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚ ̇ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl ÍÓÏÔ˛Ú˙ ˘Â Ò‡
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË ÏÂÊ‰Û 5 Ë 10 ÒÂÍÛÌ‰Ë Á‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌË ̇
‡‚ÚÓχÚ˘̇ڇ ËÌÒڇ·ˆËÓÌ̇ ÔÓ„‡Ï‡. ÄÍÓ ÔÓÁÓˆ˙Ú È Ì ÒÂ
ÔÓ͇ÊÂ, ËÁÔ˙ÎÌÂÚ [Windows Explorer] Ë ËÁ·ÂÂÚ [Installer.exe] ‚
„·‚̇ڇ ‰ËÂÍÚÓËfl ̇ ÍÓÏÔ‡ÍÚ‰ËÒ͇ Ò ‰‡È‚Â‡.
■ Ñ‡È‚Â Á‡ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ : ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡ ÒÌËÏÍËÚ ‰‡ Ò ÔÂı‚˙ÎflÚ
ÏÂÊ‰Û ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ Ë ÍÓÏÔ˛Ú˙.
íÓ‚‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ËÁÔÓÎÁ‚‡ USB ‰‡È‚Â‡ Á‡ Ò˙ı‡ÌÂÌË ͇ÚÓ ‰‡È‚Â Á‡
ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡. åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ ͇ÚÓ USB ˜ÂÚˆ ̇ ͇ÚË.
ëΉ ËÌÒÚ‡ÎË‡Ì ̇ ‰‡È‚Â‡ Ë Ò‚˙Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ Í˙Ï
ÍÓÏÔ˛Ú˙ ÏÓÊÂÚ ‰‡ ̇ÏÂËÚ [Removable Disk] ‚ [Windows Explorer] ËÎË
[My computer]. USB ‰‡È‚Â˙Ú Á‡ Ò˙ı‡ÌÂÌË  Ô‰ÓÒÚ‡‚ÂÌ Ò‡ÏÓ Á‡
Windows. USB ‰‡È‚Â˙Ú Á‡ MAC Ì  ‚Íβ˜ÂÌ Í˙Ï ÍÓÏÔ‡ÍÚ‰ËÒ͇ Ò˙Ò
ÒÓÙÚÛÂÌÓÚÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ. åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ Ò Mac OS
10.0 ~ 10.4.
■ Samsung Master : ÚÓ‚‡  ÏÌÓ„ÓÙÛÌ͈ËÓ̇ÎÂÌ ÏÛÎÚËωËÂÌ ÒÓÙÚÛÂ.
ë ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇ ÚÓÁË ÒÓÙÚÛÂ ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÚ„ÎflÚÂ, ‰‡ÍÚË‡ÚÂ Ë Á‡ÔËÒ‚‡ÚÂ
ˆËÙÓ‚Ë ÒÌËÏÍË, ͇ÍÚÓ Ë ‚ˉÂÓÍÎËÔÓ‚Â. ë˙‚ÏÂÒÚËÏ Â Ò‡ÏÓ Ò Windows.
‖99‖
ç‡ÒÚÓÈ‚‡Ì ̇ ÒÓÙÚÛÂ‡
èÂ‰Ë ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ Ò ÍÓÏÔ˛Ú˙, ËÌÒÚ‡ÎË‡ÈÚÂ
ÒÓÙÚÛÂÌÓÚÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ.
ëΉ ͇ÚÓ „Ó Ì‡Ô‡‚ËÚÂ, Ò˙ı‡ÌÂÌËÚ ‚˙‚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ ÒÌËÏÍË ˘Â ÏÓÊÂ
‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÂÏÂÒÚÂÌË Ì‡ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ Ë ‰‡ÍÚË‡ÌË ˜ÂÁ ÔÓ„‡Ï‡ Á‡
‰‡ÍÚË‡Ì ̇ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl.
■ åÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓÒÂÚËÚ Û· Ò‡ÈÚ‡ ̇ Samsung ‚ ËÌÚÂÌÂÚ.
http://www.samsungcamera.com : ̇ ‡Ì„ÎËÈÒÍË
http://www.samsungcamera.co.kr : ̇ ÍÓÂÈÒÍË
1. ô Ò ÔÓ͇Ê ÔÓÁÓˆ˙Ú Á‡
‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ.
Ç ÌÂ„Ó ˘‡ÍÌÂÚ ‚˙ıÛ ÏÂÌ˛ÚÓ
[Install].
2. àÌÒÚ‡ÎË‡ÈÚ ‰‡È‚Â‡ Á‡ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡, DirectX, Xvid Ë Samsung Master Ë
Adobe Reader, ͇ÚÓ ËÁ·ÂÂÚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl ÔÓ͇Á‡Ì ̇ ÏÓÌËÚÓ‡ ·ÛÚÓÌ.
ÄÍÓ Ì‡ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡  ËÌÒÚ‡ÎË‡Ì‡ ÔÓ-ÌÓ‚‡ ‚ÂÒËfl ̇ DirectX, ÚÓÈ ÏÓÊÂ
‰‡ Ì Ò ËÌÒÚ‡ÎË‡.
‖100‖
※ äÓ‰ÂÍ˙Ú XviD Ò ‡ÁÔÓÒÚ‡Ìfl‚‡ ·ÂÁÔ·ÚÌÓ, ڇ͇ ˜Â ÏÓÊÂÚ ‰‡ „Ó
ÍÓÔË‡ÚÂ Ë ‡ÁÏÂÌflÚÂ. ê‡Á¯ËÚÂÎÌÓÚÓ GNU Ò ÓÚ̇Òfl ‰Ó ‚Òfl͇
ÔÓ„‡Ï‡ ËÎË ‡‚ÚÓÒ͇ ‡·ÓÚ‡, ˜ËËÚÓ ‡‚ÚÓË Ò‡ ‰‡ÎË ‡Á¯ÂÌËÂÚÓ ÒË
ÔÓ‰ÛÍÚ‡ ‰‡ Ò ‡ÁÏÂÌfl Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ. ᇠÔӂ˜ ËÌÙÓχˆËfl ÔÓÒÂÚÂÚÂ
ÒΉÌËfl web ‡‰ÂÒ: http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
ç‡ÒÚÓÈ‚‡Ì ̇ ÒÓÙÚÛÂ‡
3. ëΉ ÂÒÚ‡ÚË‡Ì ̇ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ Ò‚˙ÊÂÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ Í˙Ï ÌÂ„Ó ˜ÂÁ
USB ͇·Â·.
4. ÇÍβ˜ÂÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡. ô Ò ÓÚ‚ÓË
[Found New Hardware Wizard] Ë
ÍÓÏÔ˛Ú˙˙Ú ˘Â ‡ÁÔÓÁ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡.
※ ÄÍÓ Ò˙ÓÚ‚ÂÚ̇ڇ ÓÔÂ‡ˆËÓÌ̇ ÒËÒÚÂχ Â
Windows XP, ˘Â Ò ÓÚ‚ÓË ÔÓ„‡Ï‡ Á‡
Ô„Ή ̇ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl.
ÄÍÓ Ò ÓÚ‚ÓË ÔÓÁÓˆ Á‡ ËÁÚ„ÎflÌ ̇
Samsung Master ÒΉ ÒÚ‡ÚË‡Ì ̇
Samsung Master – ‰‡È‚Â˙Ú Á‡
ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡  ̇ÒÚÓÂÌ ÛÒÔ¯ÌÓ.
‖101‖
ç‡ÒÚÓÈ‚‡Ì ̇ ÒÓÙÚÛÂ‡
● ÄÍÓ ÒÚ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÎË ‰‡È‚Â‡ Á‡ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡, [Found New
Hardware Wizard] ÏÓÊ ‰‡ Ì Ò ÓÚ‚ÓË.
● èË ÓÔÂ‡ˆËÓÌ̇ ÒËÒÚÂχ Windows 98SE ˘Â Ò ÓÚ‚ÓË
‰Ë‡ÎÓ„Ó‚Ëfl ÔÓÁÓˆ ̇ Ò˙‚ÂÚÌË͇ Á‡ ÓÚÍËÚ ÌÓ‚ ı‡‰ÛÂ, ‡ Ò˙˘Ó
ڇ͇ ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÔÓÁÓˆ Á‡ ËÁ·Ó ̇ Ù‡ÈΠ̇ ‰‡È‚Â.
Ç Ú‡Í˙‚ ÒÎÛ˜‡È Û͇ÊÂÚ ԇÔ͇ڇ “USB ‰‡È‚Â” ‚˙‚ ‚Íβ˜ÂÌËfl
ÍÓÏÔ‡ÍÚ‰ËÒÍ.
● ä˙Ï ÔËÎÓÊÂÌËfl Í˙Ï ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ ÍÓÏÔ‡ÍÚ‰ËÒÍ Ò˙Ò ÒÓÙÚÛÂ‡ Ò‡
‚Íβ˜ÂÌË PDF ‰ÓÍÛÏÂÌÚË Ì‡ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ ÔÓÚ·ËÚÂÎfl.
èÓÚ˙ÒÂÚ PDF Ù‡ÈÎÓ‚ÂÚ ‚ Windows explorer.
èÂ‰Ë ‰‡ ÓÚ‚ÓËÚ PDF Ù‡ÈÎÓ‚ÂÚÂ, Úfl·‚‡ ‰‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÚÂ
‚Íβ˜ÂÌËfl Í˙Ï ÍÓÏÔ‡ÍÚ‰ËÒ͇ Ò˙Ò ÒÓÙÚÛÂ‡ Adobe Reader.
● ᇠ‰‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡Ú Ô‡‚ËÎÌÓ Adobe Reader 6.0.1,
Úfl·‚‡ ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Internet Explorer 5.01 ËÎË ÔÓ-ÌÓ‚‡ ‚ÂÒËfl ̇
ÍÓÏÔ˛Ú˙‡. éÚˉÂÚ ̇ ‡‰ÂÒ “www.microsoft.com” Ë Ì‡‰ÒÚÓÈÚÂ
Internet Explorer.
‖102‖
ëÚ‡ÚË‡Ì ̇ ÂÊËχ Á‡ ÍÓÏÔ˛Ú˙
ÄÍÓ Ò‚˙ÊÂÚ USB ͇·Â· Í˙Ï USB ÔÓÚ‡ ̇ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡, ÒΉ ÍÓÂÚÓ ‚Íβ˜ËÚÂ
ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡, ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ ‡‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ˘Â ÔÂÏËÌ ̇ “ÂÊËÏ Á‡ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ
Í˙Ï ÍÓÏÔ˛Ú˙”.
Ç ÚÓÁË ÂÊËÏ ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÚ„ÎflÚ Ò˙ı‡ÌÂÌËÚ ÒÌËÏÍË Ì‡ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ Ò‡ÏÓ
˜ÂÁ USB ͇·Â·.
■ ç‡ÒÚÓÈÍË Ì‡ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ Á‡ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ
1. ÇÍβ˜ÂÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡
2. ë‚˙ÊÂÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ Ë ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ Ò
ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇ ÔËÎÓÊÂÌËfl USB ͇·ÂÎ.
3. ÇÍβ˜ÂÚ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡. îÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú Ë
ÍÓÏÔ˛Ú˙˙Ú ‚˜ ҇ Ò‚˙Á‡ÌË.
4. ç‡ LCD ÏÓÌËÚÓ‡ ˘Â Ò ÔÓ͇Ê ÏÂÌ˛ÚÓ Á‡
ËÁ·Ó ̇ ‚˙̯ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ.
5. àÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡ [Computer], ͇ÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÚÓ̇ Á‡ ̇„ÓÂ/̇‰ÓÎÛ Ë ·ÛÚÓ̇ “OK”.
Select USB
Computer
Printer
OK
Confirm
ëÚ‡ÚË‡Ì ̇ ÂÊËχ Á‡ ÍÓÏÔ˛Ú˙
■ ë‚˙Á‚‡Ì ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ Í˙Ï ÍÓÏÔ˛Ú˙
■ àÁÚ„ÎflÌ ̇ Ò˙ı‡ÌÂÌËÚ ÒÌËÏÍË
åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÚ„ÎËÚ ÒÚ‡Ú˘ÌËÚ ÒÌËÏÍË ÓÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ ̇ Ú‚˙‰Ëfl ‰ËÒÍ Ì‡
ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ Ë ‰‡ „Ë ÓÚÔ˜‡Ú‡Ú ËÎË ‰‡ „Ë ‰‡ÍÚË‡Ú Ò˙Ò ÒÓÙÚÛÂ Á‡
‰‡ÍÚË‡Ì ̇ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl.
1. ë‚˙ÊÂÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ Í˙Ï ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇ USB ͇·Â·.
2. ç‡ ‰ËÒÔÎÂfl ̇ ‡·ÓÚÌËfl ÔÎÓÚ Ì‡
ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ ËÁ·ÂÂÚ [My computer] Ë
˘‡ÍÌÂÚ ‰‚ÛÍ‡ÚÌÓ ‚˙ıÛ [Removable
Disk → DCIM → 100SSCAM].
î‡ÈÎÓ‚ÂÚ Ò˙Ò ÒÌËÏÍËÚ ˘Â Ò ÔÓ͇ʇÚ.
※ ÄÍÓ ÔË ÒÚ˙Ô͇ 5 ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡ [Printer], ÔË Ò‚˙Á‚‡Ì ̇
ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ Í˙Ï ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ ˘Â Ò ÔÓ͇Ê Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ [Connecting
Printer] Ë ‚˙Á͇ڇ Ìflχ ‰‡ Ò ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ë.
Ç Ú‡Í˙‚ ÒÎÛ˜‡È ËÁÍβ˜ÂÚ USB ͇·Â·, ÒΉ ÍÓÂÚÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÚ Ôӈ‰Û‡Ú‡
ÓÚ ÒÚ˙Ô͇ 2 Ë Ì‡Ô‰.
3. àÁ·ÂÂÚ ÒÌËÏ͇ Ë ˘‡ÍÌÂÚÂ Ò ‰ÂÒÌËfl
·ÛÚÓÌ Ì‡ Ï˯͇ڇ.
■ èÂÍ˙Ò‚‡Ì ̇ ‚˙Á͇ڇ ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ Ë ÍÓÏÔ˛Ú˙‡
‚Ê. ÒÚ. 105 (èÂχı‚‡Ì ̇ ÒÏÂÌflÂÏËfl ‰ËÒÍ).
‖103‖
ëÚ‡ÚË‡Ì ̇ ÂÊËχ Á‡ ÍÓÏÔ˛Ú˙
4. ô Ò ÓÚ‚ÓË ËÁÒ͇˜‡˘Ó ÏÂÌ˛.
ô‡ÍÌÂÚ ‚˙ıÛ ÏÂÌ˛ÚÓ [Cut] ËÎË
[Copy].
- [Cut] : ËÁflÁ‚‡Ì ̇ ËÁ·‡Ì Ù‡ÈÎ.
- [Copy] : ÍÓÔË‡Ì ̇ Ù‡ÈÎÓ‚Â.
5. ô‡ÍÌÂÚ ‚˙ıÛ Ô‡Ô͇ڇ, ‚ ÍÓflÚÓ ËÒ͇Ú ‰‡ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ هÈ·.
6. ô‡ÍÌÂÚÂ Ò ‰ÂÒÌËfl ·ÛÚÓ̇ ̇ Ï˯͇ڇ,
Á‡ ‰‡ Ò ÓÚ‚ÓË ËÁÒ͇˜‡˘ÓÚÓ ÏÂÌ˛.
ô‡ÍÌÂÚ ‚˙ıÛ [Paste].
7. éÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ ˘Â Ò ÔÂı‚˙ÎË Ù‡ÈÎ
Ò˙Ò ÒÌËÏ͇ ̇ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡.
‖104‖
- ë ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇ [Samsung Master] ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ô„ÎÂʉ‡Ú Ò˙ı‡ÌÂÌËÚ ‚
Ô‡ÏÂÚÚ‡ ÒÌËÏÍË ‰ËÂÍÚÌÓ Ì‡ ÏÓÌËÚÓ‡ ̇ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡, ͇ÍÚÓ Ë ‰‡
ÍÓÔË‡Ú ËÎË ÏÂÒÚËÚ هÈÎÓ‚ÂÚ Ò˙Ò ÒÌËÏÍË.
● èÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ Â, Á‡ ‰‡ Ô„ÎÂʉ‡Ú ÒÌËÏÍËÚÂ, ‰‡ „Ë ÍÓÔË‡Ú ̇
ÍÓÏÔ˛Ú˙‡. èË ‰ËÂÍÚÌÓ ÓÚ‚‡flÌ ̇ ÒÌËÏÍËÚ ÓÚ ÒÏÂÌflÂÏËfl
‰ËÒÍ ‚˙Á͇ڇ ÏÓÊ ‰‡ ÔÂÍ˙ÒÌ ÌÂÓ˜‡Í‚‡ÌÓ.
● èË Í‡˜‚‡Ì ̇ Ù‡ÈÎ, Á‡ÒÌÂÚ Ò ÚÓÁË ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú, ̇ ÒÏÂÌflÂÏËfl
‰ËÒÍ, ̇ LCD ÏÓÌËÚÓ‡ ˘Â Ò ÔÓ͇Ê Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ [File Error!] ‚
ÂÊËχ ̇ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ÌÂ, ‡ ‚ ÂÊËχ Á‡ ÏËÌˇڲË Ìflχ ‰‡
Ò ÔÓ͇Ê ÌˢÓ.
èÂχı‚‡Ì ̇ ÒÏÂÌflÂÏËfl ‰ËÒÍ
■ Windows 98SE
1. èÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú Ë ÍÓÏÔ˛Ú˙˙Ú ÔÂı‚˙ÎflÚ Ù‡ÈÎÓ‚Â. ÄÍÓ
Ë̉Ë͇ÚÓ˙Ú Á‡ Ò˙ÒÚÓflÌË ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ ÏË„‡, ËÁ˜‡Í‡ÈÚÂ, ‰Ó͇ÚÓ
Á‡ÔӘ̠‰‡ Ò‚ÂÚË ÌÂÔÂÍ˙Ò̇ÚÓ.
2. àÁÍβ˜ÂÚ USB ͇·Â·.
■ Windows 2000/ME/XP/Vista
(àβÒÚ‡ˆËËÚ ÏÓÊ ‰‡ Ò‡ ‡Á΢ÌË ÓÚ ÔÓ͇Á‡ÌËÚ ÚÛÍ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ
‚ÂÒËflÚ‡ ̇ ÓÔÂ‡ˆËÓÌ̇ڇ ÒËÒÚÂχ Windows.)
1. èÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú Ë ÍÓÏÔ˛Ú˙˙Ú ÔÂı‚˙ÎflÚ Ù‡ÈÎÓ‚Â.
ÄÍÓ Ë̉Ë͇ÚÓ˙Ú Á‡ Ò˙ÒÚÓflÌË ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ ÏË„‡, ËÁ˜‡Í‡ÈÚÂ, ‰Ó͇ÚÓ
Á‡ÔӘ̠‰‡ Ò‚ÂÚË ÌÂÔÂÍ˙Ò̇ÚÓ.
2. ô‡ÍÌÂÚ ‰‚ÛÍ‡ÚÌÓ ‚˙ıÛ ËÍÓ̇ڇ
[Unplug or Eject Hardware] ‚ ÎÂÌÚ‡Ú‡
Ò˙Ò Á‡‰‡˜Ë.
5. ô Ò ÓÚ‚ÓË ÔÓÁÓˆ˙Ú [Safe to Remove
Hardware]. ô‡ÍÌÂÚ ‚˙ıÛ ·ÛÚÓ̇ [OK].
6. ô Ò ÓÚ‚ÓË ÔÓÁÓˆ˙Ú [Unplug or Eject
Hardware]. ô‡ÍÌÂÚ ‚˙ıÛ ·ÛÚÓ̇ [Close]
Ë ÒÏÂÌflÂÏËflÚ ‰ËÒÍ ˘Â  ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ
ÔÂχı̇Ú.
7. àÁÍβ˜ÂÚ USB ͇·Â·.
[Ñ‚ÛÍ‡ÚÌÓ ˘‡Í‚‡ÌÂ]
3. ô Ò ÓÚ‚ÓË ÔÓÁÓˆ˙Ú [Unplug or
Eject Hardware]. àÁ·ÂÂÚ [USB Mass
Storage Device] Ë ˘‡ÍÌÂÚ ‚˙ıÛ
·ÛÚÓ̇ [Stop].
4. ô Ò ÓÚ‚ÓË ÔÓÁÓˆ˙Ú [Stop a
Hardware device]. àÁ·ÂÂÚ [USB Mass
Storage Device] Ë ˘‡ÍÌÂÚ ‚˙ıÛ
·ÛÚÓ̇ [OK].
‖105‖
ç‡ÒÚÓÈ‚‡Ì ̇ USB ‰‡È‚Â‡ Á‡ MAC
1. USB ‰‡È‚Â˙Ú Á‡ MAC Ì  ‚Íβ˜ÂÌ Í˙Ï ÍÓÏÔ‡ÍÚ‰ËÒ͇ Ò˙Ò ÒÓÙÚÛÂÌÓÚÓ
ÔËÎÓÊÂÌËÂ, Ú˙È Í‡ÚÓ ÓÔÂ‡ˆËÓÌ̇ڇ ÒËÒÚÂχ MAC ÔÓ‰‰˙ʇ ‰‡È‚Â‡
Á‡ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡.
2. èÓ‚ÂÂÚ ‚ÂÒËflÚ‡ ̇ MAC ÔË ÒÚ‡ÚË‡ÌÂ.
íÓÁË ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú  Ò˙‚ÏÂÒÚËÏ Ò MAC OS 10.0 ~ 10.4.
3. ë‚˙ÊÂÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ Í˙Ï Macintosh ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ Ë ‚Íβ˜ÂÚÂ
Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡.
4. ëΉ Ò‚˙Á‚‡Ì ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ Í˙Ï MAC ̇ ‡·ÓÚÌËfl ÔÎÓÚ Ì‡
ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ ˘Â Ò ÔÓ͇Ê ÌÓ‚‡ ËÍÓ̇.
èÂχı‚‡Ì ̇ USB ‰‡È‚Â‡ Á‡ Windows 98SE
ᇠÔÂχı‚‡Ì ̇ USB ‰‡È‚Â‡ ‚Ê. ÒÚ˙ÔÍËÚ ÔÓ-‰ÓÎÛ.
1. ë‚˙ÊÂÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ Í˙Ï ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ Ë „Ë ‚Íβ˜ÂÚÂ.
2. èÓ‚ÂÂÚ ‰‡ÎË ÒÏÂÌflÂÏËflÚ ‰ËÒÍ Ò ̇ÏË‡ ‚ [My Computer].
3. èÂχıÌÂÚ [Samsung Digital Camera] ÓÚ ‰ËÒÔ˜Â‡ ̇ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
àÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ USB ‰‡È‚Â‡ Á‡ MAC
1. ô‡ÍÌÂÚ ‰‚ÛÍ‡ÚÌÓ ‚˙ıÛ ÌÓ‚‡Ú‡ ËÍÓ̇ ̇ ‡·ÓÚÌËfl ÔÎÓÚ Ë Ô‡Ô͇ڇ ‚
Ô‡ÏÂÚÚ‡ ˘Â Ò ÔÓ͇ÊÂ.
2. àÁ·ÂÂÚ هÈÎ Ò˙Ò ÒÌËÏ͇ Ë „Ó ÍÓÔË‡ÈÚ ËÎË ÔÂÏÂÒÚÂÚ ‚ MAC.
4. àÁÍβ˜ÂÚ USB ͇·Â·.
5. èÂχıÌÂÚ [Samsung USB Driver] ÓÚ ÔÓÁÓˆ‡ Á‡ ‰Ó·‡‚flÌ /
ÔÂχı‚‡Ì ̇ ÔÓ„‡ÏË.
● ᇠMac OS 10.0 ËÎË ÔÓ-ÌÓ‚‡ ‚ÂÒËfl
: Ô˙‚Ó Á‡‚˙¯ÂÚ ͇˜‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡, ÒΉ
ÍÓÂÚÓ ÔÂχıÌÂÚ ÒÏÂÌflÂÏËfl ‰ËÒÍ ˜ÂÁ ÍÓχ̉‡Ú‡ Á‡ ËÁ‚΢‡ÌÂ.
6. ÑÂËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂÚÓ Â Á‡‚˙¯ÂÌÓ.
‖106‖
Samsung Master
ë ÔÓÏÓ˘Ú‡ ̇ ÚÓÁË ÒÓÙÚÛÂ ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÚ„ÎflÚÂ, Ô„ÎÂʉ‡ÚÂ,
‰‡ÍÚË‡ÚÂ Ë Á‡ÔËÒ‚‡Ú ˆËÙÓ‚Ë ÒÌËÏÍË, ͇ÍÚÓ Ë ‚ˉÂÓÍÎËÔÓ‚Â.
ë˙‚ÏÂÒÚËÏ Â Ò‡ÏÓ Ò Windows.
ᇠ‰‡ ÒÚ‡ÚË‡Ú ÔÓ„‡Ï‡Ú‡, ˘‡ÍÌÂÚ ‚˙ıÛ
[Start → Programs → Samsung → Samsung Master → Samsung Master].
■ àÁÚ„ÎflÌ ̇ ÒÌËÏÍË
1. ë‚˙ÊÂÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ Í˙Ï ÍÓÏÔ˛Ú˙‡.
2. ëΉ Ò‚˙Á‚‡Ì ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ Í˙Ï
ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ ˘Â Ò ÔÓ͇Ê ÔÓÁÓˆ Á‡
ËÁÚ„ÎflÌ ̇ ÒÌËÏÍË.
- ᇠËÁÚ„ÎflÌ ̇ Á‡ÒÌÂÚËÚ ÒÌËÏÍË
ËÁ·ÂÂÚ ·ÛÚÓ̇ [Select All].
- àÁ·ÂÂÚ Ê·̇ڇ Ô‡Ô͇ ‚ ÔÓÁÓˆ‡
Ë ˘‡ÍÌÂÚ ‚˙ıÛ ·ÛÚÓ̇ [Select All].
åÓÊÂÚ ‰‡ Á‡ÔËÒ‚‡Ú Á‡ÒÌÂÚËÚ ÒÌËÏÍË
Ë ËÁ·‡ÌËÚ ԇÔÍË.
- ÄÍÓ ˘‡ÍÌÂÚ ‚˙ıÛ ·ÛÚÓ̇ [Cancel], ËÁÚ„ÎflÌÂÚÓ ˘Â Ò ÓÚÏÂÌË.
3. ô‡ÍÌÂÚ ‚˙ıÛ ·ÛÚÓ̇ [Next >].
4. àÁ·ÂÂÚ ̇Ô‡‚ÎÂÌËÂ Ë Á‡Ô˯ÂÚÂ
ËÁÚ„ÎÂÌËÚ ÒÌËÏÍË Ë Ô‡ÔÍË ‚ Ô‡Ô͇.
- àÏÂ̇ڇ ̇ Ô‡ÔÍËÚ ÏÓÊ ‰‡ ÒÂ
Ò˙Á‰‡‰‡Ú ÔÓ ‰‡ÚË Ë ÒÌËÏÍËÚ ˘Â ÒÂ
ËÁÚ„ÎflÚ ‚ ÚÓÁË ‰.
- ë˙Á‰‡ÈÚ Ê·ÌÓÚÓ ËÏ ̇ Ô‡Ô͇ڇ, ‚
ÍÓflÚÓ ÒÌËÏÍËÚ ‰‡ Ò ËÁÚ„ÎflÚ.
- ëΉ ËÁ·Ó ̇ Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ
Ò˙Á‰‡‰Â̇ Ô‡Ô͇ ÒÌËÏÍËÚ ˘Â ÒÂ
ËÁÚ„ÎflÚ.
5. ô‡ÍÌÂÚ ‚˙ıÛ ·ÛÚÓ̇ [Next >].
6. ô Ò ÓÚ‚ÓË ÔÓÁÓˆ, ͇ÍÚÓ Â
ÔÓ͇Á‡ÌÓ ‚ÒÚ‡ÌË. ç‡Ô‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡
ËÁ·‡Ì‡Ú‡ Ô‡Ô͇ ˘Â Ò ÔÓ͇Ê ‚
„Ó̇ڇ ˜‡ÒÚ Ì‡ ÔÓÁÓˆ‡.
ô‡ÍÌÂÚ ‚˙ıÛ ·ÛÚÓ̇ [Start], Á‡ ‰‡
ËÁÚ„ÎËÚ ÒÌËÏÍËÚÂ.
7. àÁÚ„ÎÂÌËÚ ÒÌËÏÍË ˘Â Ò ÔÓ͇ʇÚ.
‖107‖
Samsung Master
■ èËÎÓÊÂÌË Á‡ Ô„Ή ̇ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl : Á‡ Ô„Ή ̇ Ò˙ı‡ÌÂÌËÚ ÒÌËÏÍË.
①
⑥
■ ꉇÍÚË‡Ì ̇ ÒÌËÏ͇ : ÏÓÊÂÚ ‰‡ ‰‡ÍÚË‡Ú ÒÚ‡Ú˘̇ ÒÌËÏ͇.
⑤
①
④
⑦
②
③
④
②
- îÛÌ͈ËËÚ ̇ ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ Á‡ Ô„Ή ̇ ÒÌËÏÍË Ò‡ ÔÓ͇Á‡ÌË ÔÓ-‰ÓÎÛ.
① ãÂ̇ Ò ÏÂÌ˛Ú‡ : Á‡ ËÁ·Ó ̇ ÏÂÌ˛Ú‡.
î‡ÈÎ, ꉇÍÚË‡ÌÂ, àÁ„Ή, àÌÒÚÛÏÂÌÚË, èÓÏfl̇ ̇ ÙÛÌ͈ËË,
Ä‚ÚÓχÚ˘ÌÓ ËÁÚ„ÎflÌÂ, èÓÏÓ˘ Ë ‰.
② èÓÁÓˆ Á‡ ËÁ·Ó ̇ ÒÌËÏÍË : ‚ ÚÓÁË ÔÓÁÓˆ ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·Ë‡ÚÂ
Ê·ÌËÚ ÓÚ ‚‡Ò ÒÌËÏÍË.
③ åÂÌ˛ Á‡ ËÁ·Ó ̇ ÚËÔ ÌÓÒËÚÂÎ : ‚ ÚÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·Ë‡ÚÂ
ÙÛÌ͈ËËÚ Á‡ Ô„Ή ̇ ÒÌËÏÍË, Á‡
‰‡ÍÚË‡Ì ̇ ÒÌËÏÍË Ë ‚ˉÂÓÍÎËÔÓ‚Â.
④ èÓÁÓˆ Á‡ ‚ËÁÛ‡ÎËÁË‡Ì : Á‡ ‚ËÁÛ‡ÎËÁË‡Ì ̇ ÒÌËÏ͇ ËÎË
‚ˉÂÓÍÎËÔ, ͇ÍÚÓ Ë Á‡ ÔÓ‚Â͇ ̇
ËÌÙÓχˆËflÚ‡ Á‡ ÏÛÎÚËωËflÚ‡.
⑤ ãÂÌÚ‡ Á‡ χ˘‡·Ë‡ÌÂ
: Á‡ ÔÓÏfl̇ ̇ ‡ÁÏÂ‡ ÔË ‚ËÁÛ‡ÎËÁË‡ÌÂ.
⑥ èÓÁÓˆ Á‡ ÔÓ͇Á‚‡Ì ̇ Ô‡Ô͇ : Á‡ Ô„Ή ̇ ÏÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡
Ô‡Ô͇ڇ Ò ËÁ·‡ÌËÚ ÒÌËÏÍË.
⑦ èÓÁÓˆ Á‡ ÔÓ͇Á‚‡Ì ̇ ÒÌËÏ͇ : Á‡ ÔÓ͇Á‚‡Ì ̇ ÒÌËÏÍËÚ ÓÚ ËÁ·‡Ì‡Ú‡ Ô‡Ô͇.
※ ᇠ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎ̇ ËÌÙÓχˆËfl ‚Ê. ÏÂÌ˛ÚÓ [Help] ̇ Samsung Master.
‖108‖
③
- îÛÌ͈ËËÚ Á‡ ‰‡ÍÚË‡Ì ̇ ÒÌËÏÍË Ò‡ ÔÓ͇Á‡ÌË ÔÓ-‰ÓÎÛ.
① åÂÌ˛ Á‡ ‰‡ÍÚË‡Ì : ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·Ë‡Ú ÒΉÌËÚ ÏÂÌ˛Ú‡.
[Tools]
: ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁÂÊÂÚ ËÎË ÔÂÓ‡ÁÏÂËÚ ËÁ·‡ÌÓÚÓ
ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ. ÇÊ. ÏÂÌ˛ÚÓ [Help].
[Adjust] : ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓÏÂÌËÚ ͇˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚ̇ڇ ÒÌËÏ͇.
ÇÊ. ÏÂÌ˛ÚÓ [Help].
[Retouch] : ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓÏÂÌËÚ ÒÌËÏ͇ڇ ËÎË ‰‡ ‚Ï˙ÍÌÂÚ ÂÙÂÍÚ ‚
ÌÂfl. ÇÊ. ÏÂÌ˛ÚÓ [Help].
② àÌÒÚÛÏÂÌÚË Á‡ ËÒÛ‚‡Ì : ËÌÒÚÛÏÂÌÚË Á‡ ‰‡ÍÚË‡Ì ̇ ÒÌËÏÍË.
③ èÓÁÓˆ Á‡ ÔÓ͇Á‚‡Ì ̇ ÒÌËÏ͇ : ‚ ÌÂ„Ó Ò ÔÓ͇Á‚‡ ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÒÌËÏ͇.
④ èÓÁÓˆ Á‡ ‚ËÁÛ‡ÎËÁË‡ÌÂ: ÏÓÊÂÚ ‰‡ ‚ËÁÛ‡ÎËÁË‡Ú ÔÓÏÂÌÂ̇ڇ ÒÌËÏ͇.
※ ÄÍÓ ‰‡‰Â̇ ÒÌËÏ͇  ‰‡ÍÚË‡Ì‡ Ò Samsung Master Úfl Ìflχ ‰‡ ÏÓÊ ‰‡ ÒÂ
‚˙ÁÔÓËÁ‚‰ ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡.
※ ᇠ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎ̇ ËÌÙÓχˆËfl ‚Ê. ÏÂÌ˛ÚÓ [Help] ̇ Samsung Master.
Samsung Master
※ çflÍÓË ‚ˉÂÓÍÎËÔÓ‚Â, ÍÓÏÔÂÒË‡ÌË Ò ÌÂÒ˙‚ÏÂÒÚËÏ Ò Samsung Master
ÍÓ‰ÂÍ, Ì ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ú ‚ Digimax Master.
※ ᇠ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎ̇ ËÌÙÓχˆËfl ‚Ê. ÏÂÌ˛ÚÓ [Help] ̇ Samsung Master.
■ ꉇÍÚË‡Ì ̇ ‚ˉÂÓÍÎËÔ : ÏÓÊÂÚ ‰‡ Ò˙·ÂÂÚ ÒÚ‡Ú˘̇ ÒÌËÏ͇,
‚ˉÂÓÍÎËÔ, ÓÔËÒ‡ÌËÂ Ë ÏÛÁË͇ÎÌË
Ù‡ÈÎÓ‚Â Á‡Â‰ÌÓ ‚˙‚ ‚ˉÂÓÍÎËÔ.
①
②
- îÛÌ͈ËËÚ Á‡ ‰‡ÍÚË‡Ì ̇ ‚ˉÂÓÍÎËÔ Ò‡ ÔÓ͇Á‡ÌË ÔÓ-‰ÓÎÛ.
① åÂÌ˛ Á‡ ‰‡ÍÚË‡Ì : ÏÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·Ë‡Ú ÒΉÌËÚ ÏÂÌ˛Ú‡.
[Add Media] : ÏÓÊÂÚ ‰‡ ‰Ó·‡‚ËÚ ‰Û„Ë ÏÛÎÚËωËÈÌË ÂÎÂÏÂÌÚË Í˙Ï
‚ˉÂÓÍÎËÔ.
[Edit Clip] : ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓÏÂÌflÚ flÍÓÒÚÚ‡, ÍÓÌÚ‡ÒÚ‡, ˆ‚ÂÚ‡ Ë Ì‡ÒËÚÂÌÓÒÚÚ‡.
[Effects]
: ÏÓÊÂÚ ‰‡ ‚Ï˙Í‚‡Ú ÂÙÂÍÚË.
[Set Text] : ÏÓÊÂÚ ‰‡ ‚Ï˙Í‚‡Ú ÚÂÍÒÚ.
[Narrate]
: ÏÓÊÂÚ ‰‡ ‚Ï˙Í‚‡Ú ÓÔËÒ‡ÌËfl.
[Produce] : ÏÓÊÂÚ ‰‡ Á‡ÔËÒ‚‡Ú ‰‡ÍÚË‡ÌËfl ÏÛÎÚËωËÂÌ Ù‡ÈÎ Ò ÌÓ‚Ó
ËÏÂ. åÓÊÂÚ ‰‡ ËÁ·Ë‡Ú هÈÎÓ‚Â ÓÚ ÚËÔ‡ AVI, WMV Ë ASF.
② èÓÁÓˆ Á‡ ÔÓ͇Á‚‡Ì ̇ ͇‰Ë : ‚ ÚÓÁË ÔÓÁÓˆ ÏÓÊÂÚ ‰‡ ‚Ï˙Í‚‡ÚÂ
ÏÛÎÚËωËÈÌË Ù‡ÈÎÓ‚Â.
‖109‖
óÂÒÚÓ Á‡‰‡‚‡ÌË ‚˙ÔÓÒË
ÄÍÓ Ò‡ ‚˙ÁÌËÍ̇ÎË ÌÂËÁÔ‡‚ÌÓÒÚË Ò USB ‚˙Á͇ڇ, ÔÓ‚ÂÂÚ ÒΉÌÓÚÓ.
LJˇÌÚ 1
USB ͇·ÂÎ˙Ú Ì  ҂˙Á‡Ì ËÎË Ì Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔËÎÓÊÂÌËflÚ USB
͇·ÂÎ.
→ ë‚˙ÊÂÚ ÔËÎÓÊÂÌËfl USB ͇·ÂÎ.
LJˇÌÚ 2
äÓÏÔ˛Ú˙˙Ú Ì ‡ÁÔÓÁ̇‚‡ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡.
èÓÌflÍÓ„‡ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÓ͇Ê ÔÓ‰ [Unknown
Devices] ‚ ‰ËÒÔ˜Â‡ ̇ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
→ àÌÒÚ‡ÎË‡ÈÚ ‰‡È‚Â‡ Á‡ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ Ô‡‚ËÎÌÓ.
àÁÍβ˜ÂÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡, ÔÂχıÌÂÚÂ Ë ÓÚÌÓ‚Ó ‚Íβ˜ÂÚ USB
͇·Â·, ÒΉ ÍÓÂÚÓ ‚Íβ˜ÂÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡.
LJˇÌÚ 3
Ç˙ÁÌËÍ̇·  ÌÂÓ˜‡Í‚‡Ì‡ „¯͇ ÔË ÔÂı‚˙ÎflÌÂÚÓ Ì‡ Ù‡ÈÎÓ‚Â.
→ àÁÍβ˜ÂÚÂ Ë ÓÚÌÓ‚Ó ‚Íβ˜ÂÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡. èÂı‚˙ÎÂÚÂ
Ù‡ÈÎÓ‚ÂÚ ÓÚÌÓ‚Ó.
LJˇÌÚ 4
èË ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ USB ÍÓ̈ÂÌÚ‡ÚÓ.
→ åÓÊ ‰‡ ‚˙ÁÌËÍÌ ÔÓ·ÎÂÏ ÔË Ò‚˙Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ Í˙Ï
ÍÓÏÔ˛Ú˙ ˜ÂÁ USB ÍÓ̈ÂÌÚ‡ÚÓ, ‡ÍÓ ÍÓÏÔ˛Ú˙˙Ú Ë
ÍÓ̈ÂÌÚ‡ÚÓ˙Ú Ì ҇ Ò˙‚ÏÂÒÚËÏË. äÓ„‡ÚÓ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ, ‚Ë̇„Ë
Ò‚˙Á‚‡ÈÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ ‰ËÂÍÚÌÓ Í˙Ï ÍÓÏÔ˛Ú˙‡.
LJˇÌÚ 5
‖110‖
ë‚˙Á‡ÌË ÎË Ò‡ ‰Û„Ë USB ͇·ÂÎË Í˙Ï ÍÓÏÔ˛Ú˙‡?
→ ÄÍÓ ‚ ‰‡‰ÂÌ ÏÓÏÂÌÚ Í˙Ï ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú Ë
‰Û„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ò USB ͇·ÂÎ, ÏÓÊ ‰‡ ‚˙ÁÌËÍÌ‡Ú ÌÂËÁÔ‡‚ÌÓÒÚË
Ò ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡. Ç Ú‡Í˙‚ ÒÎÛ˜‡È ËÁÍβ˜ÂÚ ‰Û„Ëfl USB ͇·ÂÎ Ë
Ò‚˙ÊÂÚ ҇ÏÓ USB ͇·Â· ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡.
LJˇÌÚ 6
äÓ„‡ÚÓ ÓÚ‚ÓËı ‰ËÒÔ˜Â‡ ̇ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ (˜ÂÁ ˘‡Í‚‡Ì ‚˙ıÛ
·ÛÚÓ̇ ëÚ‡Ú → (ç‡ÒÚÓÈÍË) → äÓÌÚÓÎÂÌ Ô‡ÌÂÎ →
(àÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ë ÔÓ‰‰˙Ê͇) → ëËÒÚÂχ → (ï‡‰ÛÂ) →
(ÑËÒÔ˜Â ̇ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡), Ëχ¯Â Á‡ÔËÒË Á‡ ÌÂÔÓÁ̇ÚË
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ËÎË ‰Û„Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ò˙Ò Ê˙ÎÚ ‚˙ÔÓÒËÚÂÎÂÌ ÁÌ‡Í (?)
‰Ó Úflı, ËÎË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ò˙Ò ‚˙ÁÍÎˈ‡ÚÂÎÂÌ ÁÌ‡Í (!) ‰Ó Úflı.
→ ô‡ÍÌÂÚÂ Ò ‰ÂÒÌËfl ·ÛÚÓÌ Ì‡ Ï˯͇ڇ ‚˙ıÛ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl Á‡ÔËÒ Ò
‚˙ÔÓÒËÚÂÎÂÌ (?) ËÎË ‚˙ÁÍÎˈ‡ÚÂÎÂÌ (!) ÁÌ‡Í Ë ËÁ·ÂÂÚ ÓÔˆËflÚ‡
Á‡ ÔÂχı‚‡ÌÂ. êÂÒÚ‡ÚË‡ÈÚ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ Ë ÓÚÌÓ‚Ó Ò‚˙ÊÂÚÂ
ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡. ᇠÍÓÏÔ˛Ú˙ Ò Windows 98SE – ÔÂχıÌÂÚ Ò˙˘Ó Ë
‰‡È‚Â‡ Á‡ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡, ÂÒÚ‡ÚË‡ÈÚ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡, ‡ ÒΉ ÚÓ‚‡
ËÌÒÚ‡ÎË‡ÈÚ ‰‡È‚Â‡ ÓÚÌÓ‚Ó.
LJˇÌÚ 7
ë ÌflÍÓË ÔÓ„‡ÏË Á‡ Á‡˘ËÚ‡ (Norton Anti Virus, V3 Ë ‰.)
ÍÓÏÔ˛Ú˙˙Ú ÏÓÊ ‰‡ Ì ‡ÁÔÓÁ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ ͇ÚÓ ÒÏÂÌflÂÏ
‰ËÒÍ.
→ ëÔÂÚ ÔÓ„‡ÏËÚ Á‡ Á‡˘ËÚ‡ Ë Ò‚˙ÊÂÚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ Í˙Ï
ÍÓÏÔ˛Ú˙‡. ÇÊ. ËÌÒÚÛ͈ËËÚ Í˙Ï Ò˙ÓÚ‚ÂÚ̇ڇ ÔÓ„‡Ï‡ Á‡
Á‡˘ËÚ‡ ÓÚÌÓÒÌÓ ÚÓ‚‡ Í‡Í ‰‡ fl Á‡·‡ÌËÚ ‚ÂÏÂÌÌÓ.
LJˇÌÚ 8
îÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú Â Ò‚˙Á‡Ì Í˙Ï USB ÔÓÚ‡ ÓÚÔ‰ ̇ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡.
→ äÓ„‡ÚÓ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú Â Ò‚˙Á‡Ì Í˙Ï Ô‰ÌËfl USB ÔÓÚ,
ÍÓÏÔ˛Ú˙˙Ú ÏÓÊ ‰‡ Ì ‡ÁÔÓÁ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡. ë‚˙ÊÂÚÂ
ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ Í˙Ï USB ÔÓÚ‡ ÓÚÁ‡‰ ̇ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡.
óÂÒÚÓ Á‡‰‡‚‡ÌË ‚˙ÔÓÒË
äÓ„‡ÚÓ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËflÚ ‚ˉÂÓÍÎËÔ Ì Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ ̇ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡.
※ äÓ„‡ÚÓ Á‡ÔËÒ‡ÌËflÚ Ì‡ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡ ‚ˉÂÓÍÎËÔ Ì Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡ ̇
ÍÓÏÔ˛Ú˙‡, Ô˘Ë̇ڇ ̇È-˜ÂÒÚÓ Â ‚ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌËfl ̇ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ ÍÓ‰ÂÍ.
■ äÓ„‡ÚÓ ÍÓ‰ÂÍ˙Ú, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ Á‡ ‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ ‚ˉÂÓÍÎËÔ‡, Ì  ËÌÒÚ‡ÎË‡Ì.
→ àÌÒÚ‡ÎË‡ÈÚ ÍÓ‰Â͇, ͇ÍÚÓ Â ÔÓ͇Á‡ÌÓ ÔÓ-‰ÓÎÛ.
[àÌÒÚ‡ÎË‡Ì ̇ ÍÓ‰ÂÍ Á‡ Windows]
1. àÌÒÚ‡ÎË‡Ì ̇ XviD ÍÓ‰ÂÍ
1) èÓÒÚ‡‚ÂÚ ÍÓÏÔ‡ÍÚ‰ËÒ͇, Ô‰ÓÒÚ‡‚ÂÌ Ò ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡.
2) àÁÔ˙ÎÌÂÚ Windows Explorer Ë ËÁ·ÂÂÚ ԇÔ͇ڇ [CD-ROM drive:], ÒΉ
ÍÓÂÚÓ ˘‡ÍÌÂÚ هÈ· XviD-1.1.2-01112006.exe.
※ XviD ÍÓ‰ÂÍ˙Ú Ò ‡ÁÔÓÒÚ‡Ìfl‚‡ ÒÔÓ‰ Ó·˘Ëfl GNU ÔÛ·Î˘ÂÌ ÎˈÂÌÁ Ë
ÌËÍÓÈ Ìflχ Ô‡‚Ó ‰‡ ÍÓÔË‡, ‡ÁÔÓÒÚ‡Ìfl‚‡ Ë ÔÓÏÂÌfl ÚÓÁË ÍÓ‰ÂÍ.
íÓÁË ÎˈÂÌÁ Ò ÔË·„‡ Í˙Ï ‚Òfl͇ ÔÓ„‡Ï‡ ËÎË ÔËÎÓÊÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ
Ò˙‰˙ʇ ̇‰ÔËÒ ÓÚ ÔËÚÂʇÚÂÎfl ̇ ‡‚ÚÓÒÍËÚ Ô‡‚‡, Ò˙Ó·˘‡‚‡˘, ˜Â
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËflÚ ÔÓ‰ÛÍÚ ÏÓÊ ‰‡ Ò ‡ÁÔÓÒÚ‡Ìfl‚‡ Ò‡ÏÓ Ò˙Ó·‡ÁÌÓ
ÛÒÎÓ‚ËflÚ‡ ̇ ÚÓÁË Ó·˘ ÔÛ·Î˘ÂÌ ÎˈÂÌÁ.
ᇠ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎ̇ ËÌÙÓχˆËfl ‚Ê. ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËflÚ‡ Í˙Ï ÎˈÂÌÁ‡
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html.
[àÌÒÚ‡ÎË‡Ì ̇ ÍÓ‰ÂÍ Á‡ Mac OS]
1) èÓÒÂÚÂÚ ÒΉÌËfl Ò‡ÈÚ Á‡ ËÁÚ„ÎflÌ ̇ ÍÓ‰Â͇:
(http://www.divx.com/divx/mac)
2) ô‡ÍÌÂÚ ‚˙ıÛ ÏÂÌ˛ÚÓ [ÅÂÁÔ·ÚÌÓ ËÁÚ„ÎflÌÂ] ‚ ̇È-„Ó̇ڇ ‰flÒ̇
˜‡ÒÚ Ì‡ ÔÓÁÓˆ‡, ÒΉ ÍÓÂÚÓ ˘Â Ò ÔÓ͇Ê ÔÓÁÓˆ Á‡ ËÁÚ„ÎflÌÂ.
3) èÓ‚ÂÂÚ ‚ÂÒËflÚ‡ ̇ Mac Ë ˘‡ÍÌÂÚ ‚˙ıÛ ·ÛÚÓ̇ [àÁÚ„ÎflÌÂ], Á‡
‰‡ ËÁÚ„ÎËÚ هÈ· Ë ‰‡ „Ó Á‡Ô˯ÂÚ ‚ Ê·̇ڇ Ô‡Ô͇.
4) àÁÔ˙ÎÌÂÚ ËÁÚ„ÎÂÌËfl Ù‡ÈÎ, Á‡ ‰‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡Ú ÍÓ‰Â͇ Á‡
‚˙ÁÔÓËÁ‚Âʉ‡Ì ̇ ‚ˉÂÓÍÎËÔ‡.
※ ÄÍÓ ‰‡‰ÂÌ ‚ˉÂÓÍÎËÔ Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò ‚˙ÁÔÓËÁ‚‰ ̇ Mac, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ
ÏÛÎÚËωËÂÌ ÔÎÂÈ˙, ÍÓÈÚÓ ÔÓ‰‰˙ʇ XviD ÍÓ‰Â͇ (̇ÔËÏÂ, MPlayer).
■ äÓ„‡ÚÓ DirectX 9.0 (ËÎË ÔÓ-ÌÓ‚‡ ‚ÂÒËfl) Ì  ËÌÒÚ‡ÎË‡Ì.
→ àÌÒÚ‡ÎË‡ÈÚ DirectX 9.0 ËÎË ÔÓ-ÌÓ‚‡ ‚ÂÒËfl.
1) èÓÒÚ‡‚ÂÚ ÍÓÏÔ‡ÍÚ‰ËÒ͇, Ô‰ÓÒÚ‡‚ÂÌ Á‡Â‰ÌÓ Ò ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡.
2) àÁÔ˙ÎÌÂÚ Windows Explorer Ë ËÁ·ÂÂÚ ԇÔ͇ڇ [CD-ROM drive:USB
Driver\DirectX 9.0], ÒΉ ÍÓÂÚÓ ˘‡ÍÌÂÚ ‚˙ıÛ Ù‡È· DXESETUP.exe.
DirectX ˘Â Ò ËÌÒÚ‡ÎË‡. èÓÒÂÚÂÚ ÒΉÌËfl Ò‡ÈÚ Á‡ ËÁÚ„ÎflÌ ̇
DirectX: http://www.microsoft.com/directx
■ ÄÍÓ ‰‡‰ÂÌ ÍÓÏÔ˛Ú˙ Ò Windows 98SE ÒÔ ‰‡ ÓÚ„Ó‚‡fl, ÒΉ ͇ÚÓ
ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú Â Ò‚˙Á‚‡Ì ÌflÍÓÎÍÓ Ô˙ÚË Í˙Ï Ì„Ó.
→ ÄÍÓ ‰‡‰ÂÌ ÍÓÏÔ˛Ú˙ Ò Windows 98SE  ·ËÎ ‚Íβ˜ÂÌ ‰˙Î„Ó ‚ÂÏ Ë
ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú˙Ú Â ·ËÎ Ò‚˙Á‚‡Ì Í˙Ï ÌÂ„Ó ÌflÍÓÎÍÓ Ô˙ÚË, ÍÓÏÔ˛Ú˙˙Ú ÏÓÊ ‰‡
Ì ‡ÁÔÓÁ̇ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡. Ç Ú‡Í˙‚ ÒÎÛ˜‡È ÂÒÚ‡ÚË‡ÈÚ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡.
■ ÄÍÓ ‰‡‰ÂÌ ÍÓÏÔ˛Ú˙ Ò Windows 98SE, Ò‚˙Á‡Ì Í˙Ï ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡, ÒÔ ‰‡
ÓÚ„Ó‚‡fl, ‰Ó͇ÚÓ Windows Ò ÒÚ‡ÚË‡.
→ Ç Ú‡Í˙‚ ÒÎÛ˜‡È ÔÂÍ˙ÒÌÂÚ ‚˙Á͇ڇ ̇ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ Ë ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú‡, Á‡ ‰‡
ÏÓÊ Windows ‰‡ Ò ÒÚ‡ÚË‡.
ÄÍÓ ÔÓ·ÎÂÏ˙Ú ÔÓ‰˙ÎÊË ‰‡ Ò ÔÓfl‚fl‚‡, Á‡·‡ÌÂÚ ̇ÒÚÓÈ͇ڇ Á‡ ÔÓÒÚ‡‡ USB ÔÓ‰‰˙Ê͇, ÒΉ ÍÓÂÚÓ ÂÒÚ‡ÚË‡ÈÚ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡. ç‡ÒÚÓÈ͇ڇ
Á‡ ÔÓ-ÒÚ‡‡ USB ÔÓ‰‰˙Ê͇ Ò ̇ÏË‡ ‚ ÏÂÌ˛ÚÓ Á‡ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ BIOS.
(åÂÌ˛ÚÓ Á‡ ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ BIOS Á‡‚ËÒË ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl ̇ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËfl
ÍÓÏÔ˛Ú˙, ÔÓ Ú‡ÁË Ô˘Ë̇ ÌflÍÓË ÏÂÌ˛Ú‡ ̇ BIOS Ì ‡ÁÔÓ·„‡Ú Ò
̇ÒÚÓÈ͇ "è‰˯̇ USB ÔÓ‰‰˙Ê͇".) ÄÍÓ Ì ÏÓÊÂÚ ‰‡ ÔÓÏÂÌËÚÂ
Ò‡ÏË ÏÂÌ˛ÚÓ, Ò‚˙ÊÂÚ ÒÂ Ò ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl ̇ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ ËÎË Ì‡ BIOS.
■ ÄÍÓ Ê·ÌËflÚ ‚ˉÂÓÍÎËÔ Ì ÏÓÊ ‰‡ Ò ËÁÚËÂ, ÒÏÂÌflÂÏËflÚ ‰ËÒÍ Ì ÏÓÊ ‰‡ ÒÂ
ËÁ‚ΘÂ, ËÎË ‡ÍÓ Ò ÔÓ͇Ê Ò˙Ó·˘ÂÌË Á‡ „¯͇ ÔË ÔÂı‚˙ÎflÌÂÚÓ Ì‡ Ù‡ÈÎÓ‚Â.
→ ÄÍÓ ÒÚ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÎË Ò‡ÏÓ Samsung Master, ÒÔÓÏÂ̇ÚËÚ ÔÓ·ÎÂÏË
ÏÓÊ ‰‡ ‚˙ÁÌËÍ‚‡Ú ÓÚ ‚ÂÏ ̇ ‚ÂÏÂ.
- á‡Ú‚ÓÂÚ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ Samsung Master, ͇ÚÓ ˘‡ÍÌÂÚ ‚˙ıÛ ËÍÓ̇ڇ
̇ Digimax Master ‚ ÎÂÌÚ‡Ú‡ Ò˙Ò Á‡‰‡˜Ë.
- àÌÒÚ‡ÎË‡ÈÚ ‚Ò˘ÍË ÔÓ„‡ÏÌË ÔËÎÓÊÂÌËfl, ‚Íβ˜ÂÌË ‚
ÍÓÏÔ‡ÍÚ‰ËÒ͇ Ò˙Ò ÒÓÙÚÛÂ‡.
‖111‖
Ç Samsung Techwin Ò ÒÚÂÏËÏ Í˙Ï ÓÔ‡Á‚‡Ì ̇
ÓÍÓÎ̇ڇ Ò‰‡ ÔË ‚Ò˘ÍË ÂÚ‡ÔË Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
ÔÓ‰ÛÍÚË, ‡ Ò˙˘Ó ڇ͇ Ô‰ÔËÂχÏ ÔÓ‰ˈ‡ ÒÚ˙ÔÍË
Á‡ Ô‰ÓÒÚ‡‚flÌ ̇ ÂÍÓÎӄ˘ÌÓ ÔÓ-Ò˙Ó·‡ÁÌË ÔÓ‰ÛÍÚË
̇ ̇¯ËÚ ÍÎËÂÌÚË. å‡͇ڇ Eco Ô‰ÒÚ‡‚fl Ê·ÌËÂÚÓ Ì‡
Samsung Techwin ‰‡ Ò˙Á‰‡‚‡ ÂÍÓÎӄ˘ÌË ÔÓ‰ÛÍÚË, ‡
Ò˙˘Ó ڇ͇  ÔËÁÌ‡Í Á‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ë ̇ ÔÓ‰ÛÍÚ‡ Ò
ÛÒÎÓ‚ËflÚ‡ ̇ Ö‚ÓÔÂÈÒ͇ڇ ‰ËÂÍÚË‚‡ Á‡ Ó„‡Ì˘‡‚‡ÌÂ
̇ Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ Ì‡ ‚‰ÌË ‚¢ÂÒÚ‚‡.
‖112‖
SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GmbH
OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION
145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWONGU,
SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA
462-121
TEL : (82) 31-740-8222, 8488, 8490
FAX : (82) 31-740-8398
www.samsungcamera.com
ZENTRALE, KEINE REPARATUR
AM KRONBERGER HANG 6
D-65824 SCHWALBACH/TS, GERMANY
TEL : 49 (0) 6196 66 5303
FAX : 49 (0) 6196 66 5366
TECHNISCHE SERVICE HOTLINE :
00800 4526 3727
(nur kostenfrei fur Anrufe aus Deutschland)
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsungcamerausa.com
If you have any questions or comments relating to
Samsung cameras, Please contact
the SAMSUNG customer care center
Die Adressen Ihrer Kundendienste sowie die
Garantiebestimmungen entnehmen Sie bitte aus dem
beiliegenden Faltblatt (SAMSUNG INTERNATIONAL
WARRANTY CERTIFICATE)
INTERNET : www.samsungcameras.de
TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO., LTD
SAMSUNG FRANCE S.A.S.
HOTLINE PHOTO NUMÉRIQUE :
00 800 22 26 37 27 (Numéro Vert-Appel Gratuit)
www.samsungphoto.fr
NO.9 ZHANGHENG STREET. MICRO-ELECTRONIC
INDUSTRIAL PARK JINGANG ROAD TIANJIN CHINA.
POST CODE : 300385
TEL : 800-810-5858
www.samsungcamera.com.cn
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LIMITED
SAMSUNG HOUSE 1000 HILLSWOOD DRIVE
HILLSWOOD BUSINESS PARK
CHERTSEY KT16 OPS U.K.
TEL : 00800 12263727
(free for calls from UK only)
UK Service Hotline : 01932455320
www.samsungcamera.co.uk
RUSSIA INFORMATION CENTER
SAMSUNG ELECTRONICS
117545 ST. DOROZHNAYA BUILDING 3,
KORPUS 6, ENTRANCE 2, MOSCOW, RUSSIA
TEL : (7) 495-363-1700
CALL FREE : (8) 800 555 55 55 (from Russia only)
www.samsungcamera.ru
Internet address - http : //www.samsungcamera.com
The CE Mark is a Directive conformity
mark of the European Community (EC)
6806-4307
Download PDF

advertising