Samsung | HT-TXQ120 | Samsung HT-TXQ120 Наръчник за потребителя

Инструкция за употреба
BG
ЦИФРОВА СИСТЕМА
ЗА ДОМАШНО КИНО
HT-TXQ120
THIS APPLIANCE IS MANUFACTURED BY:
COMPACT
AH68-01959F
DIGITAL AUDIO
AH68-01660E
REV: 01
Мерки за безопасност
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
Този символ указва наличието на опасно
напрежение във вътрешността на блока, което
може да предизвика токов удар.
Този символ се използва, за да насочи
вниманието Ви към важни указания за
управлението и поддръжката на продукта.
DO NO REMOVE REAR COVER (or BACK).
NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE.
КЛАС 1 ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ
REFER TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.
Компактдисковото устройство представлява ЛАЗЕРЕН
ПРОДУКТ ОТ КЛАС 1.
ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ ОТ КЛАС 1
BG
Употребата на механизми за управление и настройки
или изпълнението на процедури, различни от
упоменатите в Ръководството, може да доведе до
опасно излагане на лъчение.
ВНИМАНИЕ-НЕВИДИМО ЛАЗЕРНО ЛЪЧЕНИЕ
ПРИ ОТВАРЯНЕ И СВАЛЯНЕ НА
ПРЕДПАЗИТЕЛИТЕ.НЕ СТОЙТЕ НА ПЪТЯ НА
ЛЪЧА!
Проверете дали мрежовото захранване във вашия дом отговаря на обозначението върху гърба
на плейъра или субуфера. Монтирайте хоризонтално плейъра или субуфера върху подходяща
подложка (мебел) като оставяте достатъчно място за вентилация (7.5~10cm). Уверете се, че
отворите за вентилация не са покрити. Не натрупвайте предмети върху плейъра или субуфера.
Не поставяйте плейъра или субуфера върху усилватели или друго загряващо се оборудване.
Проверете дали отвора за поставяне на дискове е празен преди да придвижите плейъра.
Плейърът е създаден за продължително използване. Превключването на DVD плейъра в режим на
готовност не изключва електрозахранването. За да изключите напълно плейъра от захранването,
например ако планирате да не го използвате за продължителен период, е необходимо да
извадите щепсела от контакта в стената. Това е особено важно.
Подготовка
TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
Предохранителни мерки
ВНИМАНИЕ: За да намалите риска от пожар или електрически шок, не излагайте апаратурата на дъжд или влага.
ВНИМАНИЕ : ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ТОКОВ УДАР, ПОСТАВЕТЕ ЩЕПСЕЛА В ПОДХОДЯЩ КОНТАКТ, КАТО ГО
ВКЛЮЧИТЕ ДОКРАЙ.
• Апаратурата трябва винаги да бъде свързана към променливотоков източник на захранване със
защитна заземителна връзка.
• За да изключите прибора от захранването, издърпайте щепсела от контакта. Поради тази причина,
контактът трябва да бъде удобен.
Този знак върху продукт или свързаната с него документация показва,
че не трябва да бъде изхвърлян с останалите домакински отпадъци в
края на експлоатационния му цикъл. За да предотвратите възможни
вреди върху околната среда или човешкото здраве, моля отделете
продукта от останалите отпадъци и го рециклирайте за повторно
използване на вложените в него материали и ресурси. Домашните
потребители трябва да се свържат или с доставчика, от който са
закупили продукта, или с местните власти относно подробности къде и
как биха могли да отнесат продукта за екологично рециклиране.
Комерсиалните потребителите трябва да се свържат с доставчиците си и
да проверят условията и сроковете в договора за покупка.
Продуктът не трябва да бъде смесван с други комерсиални отпадъци.
По-време на буря, изключете уреда от контакта.
Светкавиците могат да увредят уреда.
Осигурете лесен достъп до щепсела на
захранването за бързо и лесно изключване на
устройството от мрежата.
Phones
Защитете плейъра от влага (т.е. вази) и
твърде голяма топлина (т.е. камини) или оборудване,
създаващо силни магнитни или електрически полета
(т.е. говорители...). Изключете кабела на захранването,
ако плейърът не работи правилно. Плейърът
не е предназначен за индустриално използване.
Предназначението на продукта е за лично използване.
При съхранение на плейъра или диск при ниски
температури е възможно образуване на конденз. При
транспортиране на плейъра през зимата, изчакайте
около 2 часа докато модулът достигне стайна
температура, преди да го използвате.
2
Пазете устройството от влага, прекалено
висока температура, магнитни и лазерни
полета. Изключете плейъра от кабела.
Използваните за този продукт батерии
съдържат вредни за околната среда химични
вещества. Не изхвърляйте батериите с
останалите отпадъци.
3
Характеристики
Възпроизвеждане на различни видове дискове и УКВ радио
DVD-AUDIO съвместимост
Позволява да се насладите на вискокачествено DVD-Audio. Вграденият DAC 24-bit/192 kHz
дава възможност на плейъра да възпроизведе изключителне по отношение на динамиката,
разделителната способност и честотата звук.
Функция USB HOST
Можете да свързвате и осъществявате възпроизвеждане от външро USB устройство, като MP3
плейър, USB памет и други, при използване на функцията USB HOST на системата за домашно
кино.
Възпроизвеждане на SACD
Можете да слушате висококачествен многоканален звук, надхвърлящ възможностите на
обикновеното възпроизвеждане от компактдиск.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II представлява форма на технология за декодиране на многоканален звуков
сигнал, надстроена върху съществуващата Dolby Pro Logic.
DTS (Системи за домашно кино)
DTS представлява формат за компресиране на звук, разработен от Digital Theater Systems
Inc. Предлага 5.1 канален звук в пълна честота.
Функция TV Screen Saver (функция за скрийнсейвър на телевизионния екран)
HT-TXQ120 автоматично осветлява или потъмнява екрана след 3 мин. в спрян режим.
HT-TXQ120 автоматично се изключва след 20 мин. в този режим.
Запазване на енергия
HT-TXQ120 автоматично се изключва след 20 мин. в спрян режим.
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИОННИЯ ЕКРАН
HT-TXQ120 позволява да избирате любимите си изображения при възпроизвеждане на JPEG, DVD и
да ги задавате като тапет.
HDMI
Функцията HMDI предава едновременно сигнали за DVD картина и звук и осигурява яснота на
картината.
Поддръжката за 1080р осигурява още по-голяма яснота на картината.
4
Подготовка
Мерки за безопасност...................................... 2
Предохранителни мерки .................................. 3
Характеристики .............................................. 4
Бележки на дисковете ..................................... 6
Описание ....................................................... 8
Свързване
Инсталация на говорител ............................... 12
Монтиране на DVD плейъра ........................... 13
Свързване на колоните.................................. 14
Свързване на безжичен приемен усилвател .... 17
Свързване към извода Video Out на телевизора ........ 19
Свързване на HDMI IN/OUT ............................ 20
HDMI функция .............................................. 21
Свързване за получаване на звук от външни
компоненти .................................................. 22
Свързване на УКВ антена............................... 23
BG
Настрйки
Настройки .................................................... 44
Настройка на език ..................................... 44
Настройки на телевизионния екран ............ 45
Setting Parental Controls (Rating Level) (Настройка
за родителски контрол (ниво на рейтинг)) .......... 46
Настройка за парола ................................. 46
Задаване на тапет ..................................... 47
Възможност за избор на един от трите
зададени екранни тапета ........................... 47
Режим на възпроизвеждане на DVD ............ 48
DivX (R) регистрация ................................. 48
Режим на възпроизвеждане SACD ............... 49
Настройване на режима на говорителите .... 49
Задаване на времезакъснението ................. 50
Задаване на тестов тон .............................. 51
Настройка на звука ................................... 52
Задаване на DRC (Dynamic Range Compression
(компресия за динамичен обхват)) ................. 53
Настройки AV SYNC ................................... 53
Режим Dolby Pro Logic II ................................ 54
Ефект Dolby Pro Logic II ................................. 55
Подготовка
HT-TXQ120 съчетава в един плейър удобството на възможността за възпроизвеждане на повече
видове дискове, включително DVD-AUDIO, DVD-VIDEO, SACD, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/
RW и DVD±R/RW с интелигентен УКВ тунер.
Съдържание
Операции
Преди да прочетете ръководството на
потребителя ................................................. 24
Преди да използвате системата за домашно кино ..... 25
Възпроизвеждане на дискове ......................... 26
Възпроизвеждане на SACD (компактдиск със
супер звук)................................................... 27
MP3/WMA Възпроизвеждане ........................... 28
Възпроизвеждане на JPEG диск ...................... 29
Възпроизвеждане DivX .................................. 30
Използване на функцията Playback (плейбек) ...... 32
Информация на екран за диска .................. 32
Проверка на оставащото време .................. 33
Бързо възпроизвеждане ............................ 33
Бавно възпроизвеждане ............................ 33
Прескачане на сцени/записи...................... 34
Многократно възпроизвеждане .................. 35
За да изберете режим на многократно
възпроизвеждане от екрана ....................... 35
А-В Повторение ........................................ 36
Функция Step (стъпково изпълнение) ......... 36
Функция Angle (ъгъл) ................................ 37
Функция Zoom (увеличение на екрана) ...... 37
Функция EZ VIEW ...................................... 38
Функция Audio Language Selection за DVD
(избор на език за звука)............................ 39
Функция Subtitle Language Selection Function DVD
(избор на език за субтитри) ....................... 39
Директен достъп до песен/сцена ................ 40
Използване на меню.................................. 41
Използване на менюто Title (Заглавие) ....... 41
Възпроизвеждане на медийни файлове чрез
функцията USB Host ...................................... 42
Oбщи
Настройка за автоматично калибриране на звука .. 56
Режим съраунд на живо ................................. 58
Запис на станции .......................................... 60
Относно излъчването на RDS ......................... 61
Допълнителни функции ................................. 63
Управление на телевизора с дистанционно
управление .................................................. 64
Отстраняване на повреди .............................. 66
Необходими мерки при съхранение на
дискове и работа с тях .................................. 68
Езикови кодове за отделните страни .............. 69
Уреди, поддържащи функцията USB Host ........ 70
Технически характеристики ........................... 71
5
Бележки на дисковете
BG
1
~ 6
DVD плейърите и дисковете са кодирани по регион. Регионалните
кодове трябва да съвпадат, за да може да се осъществи
възпроизвеждане на диска. Ако кодовете не съвпадат, дискът не
се възпроизвежда. Регионалният номер за този плейър е даден на
задния му капак. (DVD плейърът може да възпроизвежда само DVD
дискове, които са обозначени със същия регионален код.)
Знак (емблема)
DVD-AUDIO
DVD-VIDEO
AUDIO-CD
Divx
SACD
Записани сигнали
Audio + Video
(Звук+картина)
COMPACT
DIGITAL AUDIO
Audio (Звук)
Audio + Video
(Звук+картина)
Audio (Звук)
Размер на диска
12cm
8cm
Максимално време за
възпроизвеждане
Около. 240 мин. (едностранен)
Около. 480 мин. (двустранен)
дискове CD-R
• някои дискове не могат да се възпроизвеждат в зависимост от устройството и условията на диска.
• използвайте 650МВ/74 минутен CD-R диск.
Не използвайте CD-R над 700 МВ/80 минути, има възможност да не се възпроизвежда.
• някои CD-RW (Rewritable) може да не се възпроизвеждат.
• Само CD-R, които са правилно <closed> могат да бъдат възпроизвеждани правилно.
•
•
•
•
•
•
Около. 80 мин. (едностранен)
Около. 160 мин. (двустранен)
12cm
74 min.
8cm
20 min.
12cm
74 min.
•
•
•
Могат да бъдат възпроизвеждани само CD-R дискове във файлови формати ISO 9660 или Joliet.
МР3 имената трябва да се състоят от максимум 8 букви и да не съдържат следните знаци (. / = +).
Записаните дискове трябва да бъдат по-големи от 128 kbps.
Могат да бъдат възпроизвеждани само <mp3> файлове и файлове с разширения.
Ако файлът не е бил <closed> (затворен) има вероятност да не се възпроизвеждат всички записани
записи.
В случай че дисковото устройство не се затваря, възпроизвеждането започва по-бавно и е
възможно някои файлове да не се възпроизведат.
При файлове, кодирани при Variable Bit Rate (VBR) формат (т.е. 32Kbps/320Kbps), е възможно да
няма възпроизвеждане на звук.
Максимум 500 записа могат да се възпроизведат на CD.
Максимум 500 записа могат да се възпроизведат на CD.
8cm
20 min.
Дискове CD-R и JPEG
12cm
74 min.
8cm
20 min.
• Могат да бъдат възпроизвеждани само <jpg> файлове и файлове с разширения.
• Ако файлът не е бил <closed> (затворен) има вероятност да не се възпроизвеждат всички записани
записи.
• Могат да се възпроизвеждат само дискове CD-R с JPEG файлове дискове във формат Joliet.
• JPEG имената трябва да са до 8 букви без да съдържат тези знаци (. / = +).
• Могат да се възпроизвеждат само записани с последователни мултисесии дискове. Ако в дискът
има празен сегмент, той се възпроизвежда до него.
• В копактдиска могат да бъдат записани максимум 9,999 изображения
• От дискове с формат Kodak/Fudji Picture CD, могат да бъдат възпроизвеждани само JPEG файлове.
• Картинните дискове, различни от Kodak/Fuji Picture CD, отнемат повече време за възпроизвеждане
или е възможно изобщо да не могат да бъдат възпроизвеждани.
Не използвайте следните дискове
• LD, CD-G, CD-ROM и DVD-ROM не могат да се възпроизвеждат на този плейър.
Появява се съобщение <WRONG DISC FORMAT> (НЕПРАВИЛЕН ДИСКОВ ФОРМАТ).
• Закупените от чужбина DVD дискове е възможно да не могат да бъдат възпроизведени на
плейъра. Опита за възпроизвеждане на подобни дискове води до поява на съобщението
<CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE,CHECK REGION CODE> на екрана на телевизора.
Защита от копиране
6
Продуктът не поддържа защитени (DRM) файлове.
Дискове CD-R-MP3
Дискове за възпроизвеждане
Тип на диска
Записващ формат
Подготовка
DVD (Digital Versatile Disc – универсален цифров диск)
предлага фантастични възможности за звук и картина,
благодарение на технологията за компресиране на Dolby Digital
съраунд звук и MPEG-2 видео. Вече можете да се наслаждавате на
тези реалистични ефекти и у дома, все едно че сте в кинотеатър
или концертна зала.
• Много DVD дискове са кодирани със защита срещу копиране. Поради тази причина
можете да свързвате DVD плейъра директно само към телевизор, не към VCR.
Свързването към VCR води до изкривявания в картината на защитените срещу
копиране DVD дискове.
• Този продукт включва технология за защита на авторското право, защитена от патенти и други
документи за интелектуална собственост на Macrovision Corporation в САЩ и други страни.
Използването на технологията за защита на авторските права трябва да бъде упълномощено
от Macrovision Corporation и е предназначено за домашни зрители, освен ако не бъде изрично
разрешено за други цели. Разглобяването и проучването на схемите е забранено.
Дискове DVD R/RW, CD-R/RW DivX
• Тъй като този продукт съдържа кодиращи формати за DivX Networks, Inc., DivX файловете, създадени
от петребителя може да не могат да се възпроизвеждат.
• Не е възможно софтуерно актуализиране на неподдържани формати. (Пример : QPEL, GMC резолюция
по-висока от 720x480 пиксела и др.)
• При възпроизвеждане на DivX файлове е възможно избраните обекти с по-голяма рамкова честота да
не бъдат възпроизвеждани.
• За повече информация за форматите на DivX Networks, Inc., вижте <www.divxnetworks.net>.
7
Описание
BG
Субуфер
Основен модул
<ПРЕДЕН>
<ЗАДЕН>
Подготовка
<ПРЕДЕН>
<ЗАДЕН>
1
2
3
4
3
11
4
5
15
9
16
17
10
8
9
10
11
1. Индикатор за
режим на готовност
2. Индикатор за включено
захранване
3. 5.1 Изходни клеми
за каналния
високоговорител
4. Входен конектор ASC
2. Отвор за поставяне на дискове
3. Бутон за изваждане
4. Панел за визуализация
5. Бутон Function (функция)
6. Бутон Tuning Up & Skip ( )
(придвижване нагоре и пропускане)
7. Бутон Stop (стоп) ()
8. Бутон Play/Pause ( )
(възпроизвеждане/пауза)
8
10. Управление на силата на звука
11. Захранващ кабел на системата
12. Външна входна цифрова
оптична връзка 2
Използвайте конектора за
връзка към оборудване с
възможности за цифров
изход.
6
7
14
8
9. Бутон Down & Skip ( )
(придвижване надолу и пропускане)
2
13
7
)(захранване)
5
12
6
1. Бутон Power (
1
13. Външна входна цифрова
оптична връзка 1
Използвайте конектора за
връзка към оборудване с
възможности за цифров
изход.
5. Вентилатор
6. КОАКСИАЛЕН извод 6 FM
75Ω
7. Конектори за
компонентен видеоизвод
Тези изводи служат
за свързване към
телевизор с компонентни
видеоизводи.
8. Конектор за видеоизход
Свържете входа на
телевизора (VIDEO IN)
към извода VIDEO OUT.
9. Външни конектори за
звуков вход
10. Свързване на TX карта
(WIRELESS (безжично))
11. Системен конектор
Аксесоари
14. Порт HDMI OUT
15. Порт HDMI IN
16. Порт USB
17. Извод за слушалки
Дистанционно
управление
Видео кабел
Микрофон за автоматично
калибриране на звука
Магнитопровод (4EA) (тороидален
феритен магнитопровод)
Кабелна кутия
(3EA)
FM антена
Кабел на HDMI
Инструкция за употреба
Винт (6EA)
Стойка за поставка
ПОСТАВКА
9
Описание
(Продължение)
Дистанционно управление
2
19
20
3
21
22
4
5
6
23
24
7
25
26
8
27
9
28
29
30
10
11
12
31
32
33
13
34
14
35
15
16
17
36
37
18
10
38
39
Поставяне на батерии
1
Отстранете капака на отделението за батерии по посока на
стрелката.
2
Поставете две батерии 1.5V AAA, като обърнете внимание
на правилния им поляритет (+ и –).
3
Поставете капака отново.
Подготовка
1
1. Бутон TV
2. Бутон DVD RECEIVER
3. Бутон POWER
4. Цифрови бутони (0~9)
5. Бутон REMAIN
6. Бутон STEP
7. Бутон SEARCH
8. Бутон VOLUME
9. Бутон MENU
10. Бутон INFO
11. Бутон MOVIE
12. Бутон MUSIC
13. Бутон TUNER MEMORY
14. Бутон ZOOM
15.
Бутон PL II MODE
16. Бутони SLOW MO/ST
17.
Бутон PL II EFFECT
18. Бутон EZ VIEW, NT/PAL
19.
Бутона DVD
Бутон AUX
Бетжн TUNER
Бутон USB
20. Бутон EJECT
21. Бутон TV/VIDEO
22. Бутона за избор на RDS
23. Бутон CANCEL
24. Бутон REPEAT
25.
Бутон PLAY/PAUSE
Бутон STOP
Бутон за предварителна настройка/
превъртане на компактдиск
26. Бутон MUTE
27. Бутон TUNING/CH
28. Бутон RETURN
29. Бутон Cursor/ENTER
30. Бутон AUDIO
31. Бутон SUB TITLE (субтитри)
32. Бутон ASC (Auto Sound Calibration (автоматично
калибриране на звука))
33. Бутон SUPER 5.1, V-H/P (виртуални слушалки)
34. Бутон SOUND EDIT
35. Бутон DIMMER
36. Бутон SD(стандартна разделителна способност)/
HD(висока разделителна способност)
37. Бутон LOGO
38. Бутон HDMI AUDIO SELECT
39. Бутон SLEEP
BG
Моля, спазвайте инструкциите за правилно действие:
• Поставете батерии в дистанционното управление според
указания поляритет: (+) към (+) и (–) към (–).
• Използвайте подходящи батерии. Батериите с еднакъв
външен вид могат да имат различни напрежения.
• Винаги сменяйте и двете батерии по едно и също време.
• Не излагайте батериите на топлина или пламък.
Обхват на действие на дистанционното управление
Дистанционното управление може да бъде използвано на разстояние 23 крачки/7 метра,
както и под ъгъл 30° градуса.
11
Инсталация на говорител
Начин на монтаж на говорителя и стойката
1
ПОСТАВКА НА
СТОЙКАТА
2
ПОСТАВКА
ГОВОРИТЕЛ
ПОСТАВКА
6
5
Обърнете поставката с горната част
надолу и монтирайте стойката.
2
Затегнете 4-те винта на стойката от
долната страна на поставката.
3
Поставете стойката на пода и затегнете
двата винта от задната й страна.
4
5
Монтирайте говорителя на стойката.
6
Това е успешно сглобен говорител.
ПОСТАВКА
1
ПОСТАВКА НА
СТОЙКАТА
2
3
ЗАДЕН КАПАК
4
5
ПОСТАВКА
• Уверете се, че говорителят е монтиран на
равна, стабилна повърхност. В противен
случай може лесно да се преобърне.
6
7
8
Комплекти на говорителя
Аксесоари на говорителя
2
3
4
Затегнете 2-та винта от задната страна
на говорителя.
Моля, проверете дали в комплекта са включени всички от следните компоненти.
1
BG
Монтирайте поставката върху стойката и
затегнете 4-те винта от долната й страна.
Разхлабете 2-та винта от долната страна на
задния капак.
Свалете задния капак, като го повдигнете
нагоре.
Закрепете основния модул като подравните
четирите издадени точки от задната му страна
с отворите за фиксиране на стойката.
5 Затегнете 2-та винта в средата на стойката.
6 Отворете тороидално феритния магнитопровод,
като го издърпате нагоре. Увийте около
него горната част на системния кабел, така
че да бъде до DVD плейъра. Заключете от
задната страна, като натискате докато чуете
прищракване.
7 Прекарайте кабела през отвора за фиксиране
на кабела в поставката.
8 За да фиксирате кабела, поставете кабелната
кутия в отвора на стойката.
9 Оставете кабела да мине през отвора от
долната страна на задния капак и затворете
капака.
10 Затегнете 2-та винта от долната страна на
задния капак.
11 Отворете тороидално феритния
магнитопровод, като го издърпате нагоре.
Увийте около него другия край на системния
кабел, така че да бъде в близост до
субуфера. Заключете отзад, като натискате
докато чуете прищракване.
Свързване
4
3
1
Монтиране на DVD плейъра
• Тороидално феритния магнитопровод е предназначен да
Тороидална Системен кабел
феритна намотка – основен блок
9
10
намалява електромагнитните вълни, причиняващи смущения.
Комплекти поставки
Моля, проверете дали в комплекта са включени
всички от следните компоненти.
Централен говорител
ПОСТАВКА НА СТОЙКАТА
ГОВОРИТЕЛ ПОСТАВКА
Винт
Винт
Преден/заден говорител (4ЕА)
ПОСТАВКА НА СТОЙКАТА
ЗАДЕН КАПАК
Субуфер
Кабел на говорителя (5ЕА)
ЗАДЕН КАПАК
11
* Предните и задните говорители са
опаковани поотделно, както е показано
на схемата.
Винт (6EA)
ПОСТАВКА
Кабелна кутия (3EA)
Системен кабел
– основен блок към
субуфер
12
13
Свързване на колоните
BG
Преди да преместите или монтирате продукта се уверете, че захранването е изключено и кабела отстранен.
Задна страна на субуфера
C
SW
L
Задна страна на основния модул
R
Централен говорител
Преден
говорител (R)
SR
Заден
говорител (R)
Разполагане на DVD плейъра
Избор на позиция за слушане
• Разположете на стойка или шкаф или под
стойката на телевизора.
Позицията за слушане трябва да бъде на
около 2.5 до 3 пъти по-голямо от размера на
телевизионния екран разстояние.
Пример : За телевизионни екрани 32" 2~2.4m (6~8фута)
За телевизионни екрани 55" 3.5~4m (11~13фута)
Заден
говорител (L)
Свързване на колоните
1
2
Черен
Червен
1
Натиснете надолу табата, намираща се на
задната част.
2
Сложете черната жица в черния терминал (-)
и сивата жица в сивия терминал (+) и тогава
освободете таба.
3
Свържете изводите към задната част на
субуфера.
ПРЕДНИ говорители ei
• Разположете говорителите пред позицията за
слушане с предната страна към вас, под ъгъл 45°.
• Разположете говорителите така, че кабелите
им да бъдат на една и съща височина по
отношение на слушателя.
• Изравнете предната страна на предните
говорители с предната страна на централния
говорител или ги поставете малко по-напред от
него.
Централен говорител f
• Най-добре би било да го монтирате на същата
височина, както предните говорители.
• Можете също да го инсталирате директно под
или над телевизора.
14
Задни говорители hj
• Разположете говорителите зад позицията за слушане.
• Ако няма достатъчно място, поставете говорителите
така, че да бъдат с лице един към друг.
• Разположете говорителите на около 60 -90 см
над нивото на ушите, наведени леко надолу.
*
За разлика от предните и централния
говорители, задните говорители се използват
предимно за предаване на звукови ефекти и не
възпроизвеждат постоянно звук.
Субуфер g
Свързване
SL
Предни
говорители (L)
 Уверете се, че цветовете на клемите на
говорителите съвпадат с цветовете на контактите.
• Не допускайте деца да играят зад говорителите. Могат да се наранят, ако говорителят падне.
• При свързване на кабелите на говорителите, се уверете, че спазвате поляритета (+/ –).
• Пазете говорителите на събуфера от деца, за да не могат да вмъкват ръцете си или други
предмети в канала (отвора) на говорителя на субуфера.
• Не окачвайте субуфера на стената през отвора му.
• Ако поставите колоната в близост до телевизионния екран, е възможно да се промени цвета на
картината. Ето защо, говорителят не трябва да бъде в близост до телевизора.
• Разположението на субуфера не е от критично
значение.
Можете да го поставите на произволно място.
15
Свързване на колоните
(продължение)
Свързване на основен модул и субуфер
Свързване на допълнителен безжичен приемник
BG
За безжично свързване на задните говорители е необходимо да закупите безжичен приемен модул
и ТХ карта от доставчика на Samsung.
След закупуване на безжичен приемен модул (SWA-3000)
Предни говорители (L)
Преден говорител (R)
Централен
говорител
Задна страна на субуфера
Задна страна на
основния модул
Свържете системните връзки на основния модул към системния конектор на субуфера.
Свързване
Задна страна на
субуфера
БЕЗЖИЧЕН ПРИЕМНИК
Заден говорител (L)
Заден говорител (R)
Функции на субуфера
Субуфер : С вградения си специален усилвател 165W субуферът произвежда богат на баси звук.
1
Свържете предния и централен говорители към
субуфера по указания на страници 15~16 начин.
Начин на поставяне на намотка в захранващия кабел на субуфера.
2
Поставете ТХ картата във връзката за ТХ карти
(безжична) от задната страна на субуфера при
изключен субуфер.
Ако поставите намотка в захранващия кабел на субуфера, можете да предотвратите дължащото се на
електрическа нестабилност неправилно функциониране.
1
2
3
„
Издърпайте фиксатора на тороидалната феритна
намотка, за да я отворите..
Навийте кабелите на говорителя.
Поставете тороидалната феритна намотка, както е
показано на фигурата и натискайте докато чуете
щракване.
Поставете картата в порта, като я държите обърната със
скосената страна надолу.
„ ТХ картата разрешава комуникацията между субуфера и
Със скосените страни наляво
безжичния приемник.
3
Свържете левия и десен задни говорители към модула
на безжичния приемник.
ТХ картата
4
Включете кабела на захранването на безжичния
приемник в контакта и преместете ключа на
захранването в положение <ON>. (включен)
• Не поставяйте друга ТХ карта, освен предназначената
за продукта. Това може да доведе до повреди или до
невъзможност за изваждане на картата.
• Не поставяйте ТХ картата обърната или в обратна посока.
• Ако е поставена ТХ карта, не се чува звук от задните
говорители на субуфера.
16
17
Свързване на допълнителен безжичен приемник (продължение)
Първоначално установяване на безжичния приемник
Свързване към извода Video Out на телевизора
BG
Изберете някой от трите метода за свързване към телевизор.
При възникване на грешка в комуникацията или ако индикаторът Link (син LED| (връзка) на
безжичния приемник не задейства и се вижда мигащо съобщение <REAR CHECK> на дисплея на
основния модул, е необходимо да приведете системата в първоначално състояние. Привеждайте
системата в първоначално състояние докато основния блок и безжичния приемник (SWA-3000) са
в режим Power Standby (готовност).
1
Натиснете и задръжте за 5 секунди бутона
REMAIN (остани) на дистанционното управление
при изключен основен блок.
TV
Свързване
 При това примигва индикаторът за готовност
STANDBY LED на предния капак на модула на
безжичния приемник.
2
МЕТОД2
Използвайте писалка или клечка за натискане на
бутона RESET (първоначално установяване) от
задната страна на модула, при включен безжичен
приемник.
МЕТОД 3
(в доставката)
МЕТОД 1
(в доставката)
 При това примигва 2 пъти индикаторът за
готовност, STANDBY LED, на предния капак на
модула на безжичния приемник.
3
Включете основния модул.
 Задейства индикаторът LINK LED (връзка)
на безжичния приемник и първоначалното
установяване завършва.
Задна страна
на субуфера
Задна страна
на основния
модул
 При продължаване на режима на готовност,
повторете описаните по-горе стъпки 1-3.
• След завършване на настройката, безжичният блок не подава сигнал към изходния конектор
на задния говорител, намиращ се отзад на субуфера.
• Антената на безжичния приемник е вградена в него. Пазете блока от вода и влага.
• За оптимално възпроизвеждане се уверете, че в областта около приемника няма предмети.
• Звукът се възпроизвежда от говорителите на безжичния приемник само в режими DVD 5.1-CH
или Dolby Pro Logic II.
• В режим 2-CH от говорителите на безжичния приемник не се чува звук.
• Поставете безжичния приемник зад позицията на слушателя. Ако безжичният приемник
е твърде близо до основния модул, е възможно да чувате дължащи се на смущения
прекъсвания в звука.
• Ако използвате микровълнови печки, безжични LAN карти, Bluetooth или други устройства,
работещи на същата честота (2.4GHz) в близост до системата, е възможно да чувате
прекъсвания в звука поради смущения.
• Разстоянието на предаване на радиовълните е около 10 м, но може да варира, в зависимост от
оперативната среда. Ако между основния блок и безжичния приемник има железобетонна или
метална стена, е възможно системата да не функционира, тъй като радиовълните не могат да
проникват през метал.
18
МЕТОД 1 : HDMI ....... (Отлично качество)
Свържете доставения със системата HDMI кабел от извода HDMI OUT от задната страна на основния
блок към входа HDMI IN на телевизора.
МЕТОД 2 : Компонентно ....... (по-добро качество)
Ако телевизорът е оборудван с компонентни видеовходове, свържете компонентен видеокабел (не се
доставя в комплекта) от изводите Rp, Pb и Y от задната страна на субуфера към съответните изводи
на телевизора
МЕТОД 3 : Композитно видео ....... (добро качество)
Свържете доставения видеокабел от извода VIDEO OUT от задната страна на субуфера към извода
VIDEO IN на телевизора.
• Продуктът работи в режим на редова развивка (576i, 480i) за компонентен изход.
19
Свързване на HDMI IN/OUT
HDMI функция
HDMI (High-Definition Multimedia Interface-интерфейс за мултимедия с голяма разделителна
способност) представлява следващо поколение спецификация за цифров интерфейс от телевизионен
тип, която позволява предаване на цифрова картина и звук по единствен кабел . Освен това
позволява да се насладите на многоканален цифров звук.
BG
Функция на HDMI за ON/OFF на звука
Предаваните по HDMI кабела звукови сигнали могат да бъдат превключвани в положение ON/OFF.
Натиснете бутона HDMI AUDIO SELECT на дистанционното
управление.
„ Това води до превключване на <ON> и <OFF>на дисплея.
Кабел на HDMI
(в доставката)
• Подразбиращата се стойност на настройката за този продукт е HDMI AUDIO OFF.
• Звуковият изход на HDMI (HDMI AUDIO) автоматично се миксира след записа до 2ch
за телевизионните говорители.
• Функцията HDMI AUDIO не е налична при използване на функцията HDMI IN.
TV
HDMI (High Definition Multimedia Interface) (мултимедиен
интерфейс с голяма разделителна способност)
Канален декодер
1
Свържете порта HDMI IN на този модул и порта HDMI OUT на каналния декодер.
2
3
Свържете порта HDMI OUT на този модул и HMDI IN порта на телевизора.
Този уред предава видео сигнали без да се налага да ги конвертирата
в аналогови. Можете да получите ясен образ, като свържете TV с тази
функция.
Резолюция избор
Натиснете бутона AUX на дистанционното управление за избор на <HDMI>.
Можете да изберете резолюция за функцията.
„ Можете да използвате и бутона FUNCTION на основния модул.
Превключвателите за режим са както следва: <DVD> <USB> <HDMI> <D.IN 1> <D.IN 2> <AUX> <FM>.
В спрян режим натиснете и задръжте SD/HD (Standard Definition/
• При HDMI връзка не се получава звук от дискове SACD. За възпроизвеждане на DVD дискове, чиито
авторски права са защитени от СРРМ, използвайте поддържащ СРРМ плейър.
• Качеството на звуковия извод през HDMI (семплиране на честотата и битовата скорост) може да бъде
ограничено от работата на свързаното устройство.
• Тъй като връзката HDMI поддържа както звук, така и картина, не е необходимо да свързвате
допълнителен кабел за звук.
• Когато блокът е изключен, през него не преминават сигнали за видео и звук от каналния декодер.
• При свързване на кабелна кутия/сателитен приемник към извода HDMI IN, бутонът SD/HD(стандартна
резолюция/висока резолюция) на дистанционното управление не функционира.
• Когато изходът от външното устройство е включен към блока чрез DVI/HDMI, не се възпроизвежда
звук. В този случай можете да слушате цифров звук като свържете извода Optical OUT на изходното
устройство (канален декодер) към Optical IN 1 или 2 на този блок.
Поддръжка на система за
защита на широколентово
цифрово съдържание (HDCP)
20
ЗА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ЦИФРОВО
СЪДЪРЖАНИЕ ПРЕЗ HDMI ВРЪЗКА И
СВЪРЗАНОТО ВЪНШНО УСТРОЙСТВО,
И ТЕЛЕВИЗОРЪТ ТРЯБВА ДА
ПОДДЪРЖАТ СИСТЕМАТА ЗА ЗАЩИТА
НА ШИРОКОЛЕНТОВО ЦИФРОВО
СЪДЪРЖАНИЕ (HDCP). ТОЗИ ПРОДУКТ
ПОДДЪРЖА HDCP.
Свързване
• ON (Вкл.) : Сигналите за картина и звук се предават през кабела на HDMI
връзката и звукът се възпроизвежда само от говорителя на
телевизора.
• OFF (Изкл.) : Картината се предава само през кабела на HDMI връзката,
а звука се възпроизвежда само през говорителите на
системата за домашно кино.
High Definition) бутона от дистанционното.
 Достъпните резолюции са 576p(480p), 720p, 1080i и 1080p.
 SD (Standard Definition) резолюция е 576p(480p) и HD (High
Definition) резолюция е 720p, 1080i и 1080p.
• Ако TV не поддържа избраната резолюция, няма да виждате
картината правилно.
• Когато е свързан HDMI телевизор, композитният и компонентният
видео сигнали не се предават.
СЪВМЕСТИМОСТ С ПОДДЪРЖАЩИ HDMI ТЕЛЕВИЗОРИ
Телевизор с HDMI извод.
Картина/
Звук
Телевизор с DVI-D извод (поддържащ HDCP телевизор)
Картина
Телевизор с DVI-D извод ( не поддържащ HDCP
телевизор)
-
21
Свързване на УКВ антена
Свързване за получаване на звук от външни компоненти
BG
УКВ антена (доставя се с продукта)
Свързване
Аудио кабел
(не се доставя)
Аудио кабел (не се доставя)
Ако външният аналогов компонент
има само един аудиоизход, го
свържете отляво или отдясно.
1
2
Свързване на външен цифров компонент
Компоненти с цифрови сигнали, например канални декодери.
1
2
Свържете цифровия вход (OPTICAL 1 или 2) към цифровия изход на външния цифров
компонент.
Натиснете бутона AUX на дистанционното управление и изберете вход <D.IN1> <D.IN2>.
„
1
Движете бавно антената докато намерите най-добрата позиция за приемане на сигнала
и я фиксирайте.
• Уредът не приема АМ честоти.
Вентилатор
Охладителният вентилатор захранва с пресен въздух субуфера, за да предотврати прегряване.
Свързване на външен аналогов компонент
Моля, внимавайте за следните неща:
Свържете входа AUX (Audio) In на субуфера към изхода Audio Out на външния аналогов
компонент.
 Уверете се, че уредът е добре проветрен. Ако вентилацията е
слаба, температурата в уреда може да се повиши прекалено и да
повреди уреда.
„
2
Можете още да използвате бутона FUNCTION (функция) на основния модул.
Този режим превключва както следва :<DVD> <USB> <HDMI> <D.IN 1> <D.IN 2> <AUX> <FM>.
Свържете доставената УКВ антена към УКВ коаксиален извод 75Ω.
Уверете се, че цветовете на конекторите съвпадат.
Натиснете бутона AUX на дистанционното управление и изберете вход <AUX>.
„
Можете още да използвате бутона FUNCTION (функция) на основния блок.
Този режим превключва както следва : <DVD> <USB> <HDMI> <D.IN 1> <D.IN 2> <AUX> <FM>.
 Уверете се, че няма препятствия в обсега на вентилатора и във
вентилационните отвори.
(Покриването на вентилационните отвори с хартия или тъкан води до
повишение на температурата и опасност от пожар.)
• За да слушате звука от телевизора при канал 5.1 през основния модул, натиснете бутона Dolby Pro
Logic II или SUPER 5.1.
• Можете да свържете извода за видеоизход на VCR към телевизор или да свържете изводите за звуков
изход на VCR към този продукт.
22
23
Преди да прочетете ръководството на потребителя
Преди да използвате системата за домашно кино
BG
Проверете значението на следните термини преди да прочетете ръководството на потребителя
Използвани в ръководството икони
Икона
Термин
Дефиниция
DVD
Включва функциите на записаните и завършени във видеорежим дискове
DVD или DVD-R/DVD-RW.
Super Audio CD
CD
Управление на телевизор Samsung и система за домашно
кино с дистанционното управление на HT-TXQ120
Дистанционното управление на DVD системата за домашно кино може да бъде използвано за управление на телевизори Samsung.
1
Включва функция налична в Super Audio CD
(еднослоен, двуслоен с хибриден слой)
 Преди да включите системата в източник на захранване,
трябва да проверите за какво напрежение е
предназначена (ОПЦИЯ). Ако мрежовото напрежение не
съответства на указаното от задната страна намодула, е
възможно възникване на сериозни повреди в системата.
Включва функция, налична в компактдискове за данни (CD-R или CD-RW).
Прилага налина на дискове от тип CD-R/-RW функция.
JPEG
Прилага налина на дискове от тип CD-R/-RW функция.
DivX
Това прилага функция, налична на дискове MPEG4. (DVD R/RW, CD-R или CD-RW)
ВНИМАНИЕ
Отнася се за случая, при който функцията не работи или настройките не
могат да бъдат отменени.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Включва съвети или инструкции на страницата, спомагащи за активиране
на дадена функция.
• Обозначените с <DVD (
)> инструкции в това ръководство са налични за записани
във видеорежим и след това завършени дискове DVD-VIDEO, DVD-AUDIO и
DVD-R/-RW.
Специалните типове DVD се обозначават самостоятелно.
• Ако дискът от тип DVD-R/-RW не е записан правилно в DVD видеоформат, той няма да може да
се възпроизвежда.
2
3
4
За да преминете в режим на телевизор, натиснете бутона TV.
За да включите системата, натиснете бутона POWER (захранване)
За преминаване в режим на канал, натиснете бутона TC/VIDEO.
VIDEO
5
6
Операции
MP3
Включете захранващия кабел на основния модул към
източник на променливо захранване.
Натиснете бутона DVD RECEIVER (DVD ПРИЕМНИК), за да
включите DVD системата за домашно кино в режим
DVD RECEIVER (DVD ПРИЕМНИК).
Натиснете бутона FUNCTION, за да активирате
DVD/CD възпроизвеждане.
Избор на видео формат
Натиснете и задръжте NT/PAL бутоан от дистанционното за
повече от 5 сек., когато уредът е изключен.
 По подразбиране видео системата е установена в режим <PAL>.
 На екрана се появяват <NTSC> или <PAL>. Краткото натискане на
бутон NT/PAL в този момент води до избор на<NTSC> и <PAL>.
 Всяка страна има свой видео формат стандарт.
 За нормално възпроизвеждане, видеоформатът на диска трябва да
съвпада с виде формата на телевизора.
24
25
Възпроизвеждане на дискове
Възпроизвеждане на SACD (компактдиск със супер звук)
BG
Можете да слушате висококачествен многоканален звук, надхвърлящ възможностите на
обикновеното възпроизвеждане от CD.
1
Заредете вертикално диска в отвора за поставяне на дискове.
1
„ Поставете диска така, че страната на етикета да сочи нагоре.
„ Възпроизвеждането започва автоматично.
2
Заредете SACD диска.
„ Появява се менюто SACD и започва възпроизвеждане.
2
За изваждане на диска натиснете бутона EJECT.
При спиране на възпроизвеждането изберете пътека чрез
бутона ▲,▼ и натиснете бутона ENTER.
„ По време на възпроизвеждане не можете да изберете пътека с бутона
▲,▼.
3
Натиснете бутона STOP () за спиране на възпроизвеждането.
ALL
Операции
d За да спрете възпроизвеждането, натиснете бутона STOP (стоп).
 При еднократно натискане на дисплея се изписва <PRESS PLAY> (натиснете бутона
за възпроизвеждане) и в паметта се записва мястото, на което е прекъснато
възпроизвеждането на диска.
При натискане на бутоните PLAY/PAUSE (
) (възпроизвеждане/пауза) или ENTER
(въвеждане), възпроизвеждането се възстановява от точката на прекъсване.
(Тази функция работи само с DVD дискове.)
 При двукратно натискане се изписва <STOP> (стоп) и, при натискане на бутона
PLAY/PAUSE (
) възпроизвеждането започва отначало.
d За да прекъснете временно възпроизвеждането, натиснете бутона PLAY/PAUSE
(
) (възпроизвеждане/пауза) по време на възпроизвеждане.
 За да възстановите възпроизвеждането, натиснете отново бутона PLAY/PAUSE (
).
• Първоначалният екран може да има различен облик, в зависимост от съдържанието на диска.
• Плейърът не може да изпълнява никакви пиратски дискове. В противен случай се нарушават
препоръките на CSS (Content Scrambling System (система за разбиване на съдържанието :
- вид система за защита от копиране).
26
Disc Spec (дисково пространство)
Item (елемент)
CD (компактдиск)
SACD
DVD Audio
(DVD звук)
Брой на канали
и време на
възпроизвеждане
2 Канала : 70 минути
2 Канала : 110 минути
5.1 Канала : 81 минути
2 Канала : 120 минути
5.1 Канала : 89 минути
Честота на семплиране
44.1 KHz
2822.4 KHz (64
времена на CD)
44.1~192 KHz (4.4
времена на CD)
Динамичен обхват
96 dB
120 dB
144 dB
Честота на
възпроизвеждане
~20 KHz
~100 KHz
~96 KHz
• SACD има три вида формати: Еднослоен диск с 1 слой HD, двуслоен диск с 2 слоя HD и хибриден
диск, имащ едновременно CD и HD слоеве. Хибридните дискове могат да работят на обикновени CD
плейъри.
27
MP3/WMA Възпроизвеждане
Могат да бъдат възпроизвеждани компактдискове (CD-R, CD-RW), кодирани във формат MP3/WMA.
1
Заснетите с цифров фотоапарат или видеокамера изображения, а също и JPEG файловете от компютъра,
могат да бъдат записани на компактдиск и след това възпроизведени от системата за домашно кино.
Заредете диск JPEG.
Заредете диск MP3/WMA.
 На екрана се появява менюто МР3 и започва
възпроизвеждане.
 Обликът на менюто зависи от съдържащия MP3/WMA диск.
 Файлове с формат WMA-DRM не могат да бъдат възпроизвеждани.
2
Възпроизвеждане на JPEG диск
BG
„ Възпроизвеждането започва автоматично. Всяко изображение се показва за 5
секунди, след което се показва следващото изображение.
d Натиснете бутон #,$ за преминаване към следващия слайд.
 Слайдовете се сменят при всяко натискане на бутона.
В режим Stop (стоп) изберете албум с помощта на бутоните
▲,▼,◄,► и натиснете бутона ENTER.
 За избор използвайте бутоните ▲,▼ .
3
За да смените албума, изберете чрез бутоните ▲,▼,◄,► и
натиснете бутона ENTER.
 За да изберете друг албум и запис, повторете стъпка 2 и 3.
4
Функция Rotate/Flip (завъртане/огледално обръщане)
Натиснете ▲,▼,◄,► по време на възпроизвеждане.
За прекратяване на възпроизвеждането натиснете бутона
STOP().
d За да възпроизведете файл, като изберете иконата му.
 Натиснете с курсора бутон ▲,▼,◄,► в режим Stop и изберете желаната икона от горната
част на менюто.
Музикални файлове : Само за музикални файлове
Файлове със снимки : Само за снимки
.
Видео файлове : Само за видео файлове
За всички файлове : За всички файлове
28
.
.
.
Оригинално изображение
◄ бутон: Rotate 90° Counterclockwise
(Завъртане на 90° в посока обратна
на часовниковата стрелка)
► бутон: Rotate
90° Clockwise
(Завъртане на
90° по посока
на часовниковата
стрелка)
Операции
▲ бутон: Flip Vertically
(Вертикално обръщане)
• В зависимост от режима на запис, някои MP3/WMA-CDs могат да
не се възпроизведат.
• Прегледайте таблицата за типа MP3/WMA-CD дискове, които се
възпроизвеждат нормално.
▼ бутон: Flip Horizontally
(Хоризонтално обръщане)
• Максималната резолюция, поддръжана от уреда е 5120 х 3480
(или 19.0 MPixel) за стандартен JPEG оайл и 2048 х 1536
(или 3.0 MPixel) за последователни файлове със снимки.
29
BG
Възпроизвеждане DivX
Функцията е активна за дискове DivX.
Subtitle Display (Показване на субтитри)
Пропускане Forward/Back (напред/назад)
Натиснете бутона SUBTITLE.
При възпроизвеждане, натиснете бутона #,$.
 за да отидете на следващ запис, натиснете бутона $ надясно, ако на
диска има повече от 2 файла.
 Всеки път, когато натиснете бутона, Вие ще избирате между
<SUBTITLE (1/N, 2/N ...)> и <SUBTITLE OFF>.
 За да отидете на предишен запис, натиснете бутона # наляво, ако на
диска има повече от 2 файла.
 Ако на диска има само един файл със субтитри, той се
възпроизвежда автоматично.
 Ако дискът има само един вид субтитри, ще започне възпроизвеждане
автоматично. Вижте част 2 за повече информация относно субтитрите
Бързо възпроизвеждане
Ако на диска има повече от един файл
За да възпроизведете на по-висока скорост Натиснете  или .
 Всеки път, когато натиснете бутона променяте:
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Нормален.
Ако на диска има повече от един файла е вероятно
подразбиращите се субтитри да не съвпаднат с филма и да се
наложи да изберете ръчно език за субтитри както следва:
5 минутна функция прескачане
1 В режим Stop (стоп) натиснете бутон ▲,▼ изберете желаните субтитри
екран, филмът започва да се възпроизвежда нормално.
 отивате 5 минути назад, след като сте натиснали бутона наляво ◄.
Функция Zoom (мащабиране)
1
Натиснете ZOOM бутона.
 Всеки път, когато го натискате, избирате един от вариантите
<ZOOM Х2> или <ZOOM OFF>.
2
За достигане на мястото, което желаете да увеличите,
натискайте с курсора бутоните ▲,▼,◄,►.
• DivX файловете могат да се увеличават само ZOOM X2.
• Повечето файлове имат разширение АVІ. Файловете
без разширение AVI е възможно да не могат да бъдат
възпроизведени.
Audio Display (Звуков съпровод)
Натиснете бутона AUDIO (звук).
 В случай че на диска има няколко езика, те могат да бъдат сменяни.
 При всяко натискане на бутона се прави избор между
<AUDIO (1/N, 2/N ...)> и
•
30
.
този символ се появява, когато има само един език.
) от телевизионния екран и натиснете бутона ENTER (вход).
2 След като изберете желания DivX файл от телевизионния
 отивате 5 минути напред, след като сте натиснали бутона надясно ►.
DivX(Digital internet video eXpress)
Операции
(
При възпроизвеждане, натиснете бутона ◄ ,►.
Разработеният от Microsoft формат DivX се основава на формата MPEG4, осигуряващ звук и
картинни данни през интернет в реално време. MPEG4 се използва за кодиране на МР3, така че да
можете да гледате филми с много добро качество.
1. формати, които поддържа:
този продукт поддържа следните формати медия. При несъвместимост на аудио или видеоформат
възникват проблеми с картината.
Поддържани видео формати:
Формат
AVI
WMV
Bit Rate
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Поддържани аудио формати
Формат
Bit Rate
Честота на семплиране
MP3
WMA
AC3
80~384kbps
56~128kbps 128~384kbps
44.1khz
44.1/48khz
DTS
1.5Mbps
44.1khz
• Файловете DivX от звуков и видео тип, създадени във формат DTS, могат да поддържат само до 6Мbps.
• ASPECT RATIO (аспектно съотношение) : Въпреки че има фабрични настройки за DivX резолюция
640x480 пиксела (4:3), този проудкт поддържа резолюция 720x480 пиксела (16:9). Екран с по-голяма
резолюция от 800 няма да се поддържа.
• Когато възпроизвеждате диск, чиято честота е по-голяма от 48kHz UAu 320kbps, е възможно
картината по време на възпроизвеждането да се развали.
2. Функция Caption
• За да използвате тази функция, е необходимо да имате опит във видеозаснемането и
видеоредактирането.
• За да работите с тази функция, е необходимо да запазите файла (*smi) със същото име, така че
да бъде в една и съща папка с медийния файл на DivX (*avi).
Пример: Главна директория Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• До 60 буквено-цифрови знака или 30 източно азиатски знака (двубайтови знаци, за корейски и китайски) за име на файл.
31
BG
Използване на функцията Playback (плейбек)
Информация на екран за диска
Проверка на оставащото време
Вие можете да получавате информация за диска на екрана.
Натиснете бутона REMAIN.
Натиснете бутона INFO.
 за да проверите общото и оставащото време на заглавието или
главата.
 Всеки път, когато натиснете бутона, дисплеят се променя, както следва:
При натискане на бутона Remain
TITLE ELAPSED TITLE REMAIN CHAPTER ELAPSED CHAPTER REMAIN
Информационният
екран изчезва
GROUP ELAPSED GROUP REMAIN TRACK ELAPSED TRACK REMAIN
TRACK ELAPSED TRACK REMAIN TOTAL ELAPSED TOTAL REMAIN
TRACK REMAIN TRACK ELAPSED
Информационният
екран изчезва
Информационният
екран изчезва
На телевизионния
екран се появява
ако този символ
се появи на
екран, докато
натискате бутона,
това означава,
че функцията не
е достъпна за
съответния режим.
Бързо възпроизвеждане
Натиснете бутона ,.
 Всеки път скоростта на възпроизвеждането се променя, както
следва:
 2X  4X  8X  32X ► PLAY
Операции
Информационният
екран изчезва
• В зависимост
от се появява
различна
информация.
• В зависимост
от диска, се
появяват DTS,
DOLBY DIGITAL
или PRO LOGIC.
 2X  4X  8X  32X ► PLAY
• По време на бързо възпроизвеждане на SACD, CD или MP3-CD, звук
се чува само при 2х скорост, и не при 4х, 8х и 32х.
Бавно възпроизвеждане
Натиснете бутона SLOW.
 Всеки път скоростта на възпроизвеждане се променя както следва:
Екран дисплей
Дисплей DVD
Дисплей TITLE
(ЗАГЛАВИЕ)
CD
Дисплей CD
Дисплей
CHAPTER (знак)
DVD
AUDIO
Дисплей
DVD-AUDIO
Дисплей TRACK
(FILE) (ПЪТЕКА
(ПЪТ))
SACD
SACD
визуализация
Дисплей GROUP
(ГРУПА)
DVD
32
Дисплей ELAPSED
TIME (изминало
време)
Дисплей REPEAT
PLAYBACK (ПОВТОРИ
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕТО)
Дисплей AUDIO
LANGUAGE (ЕЗИК НА
ЗВУКА)
Дисплей SUBTITLE
(Показване на
субтитри)
1/2 1/4 1/8 1/2 1/4 1/8 ►PLAY
Дисплей STEREO
(L/R)
MCH 2CH/Мулти CH
визуализация
исплей DOLBY
DIGITAL
1/2 1/4 1/8 ►PLAY
• Не се чува звук по време на бавно възпроизвеждане и бавно
движение.
• Бавно възпроизвеждане назад няма и при DivX.
Дисплей ANGLE
(ЪГЪЛ)
33
BG
Използване на функцията Playback (плейбек) (продължение)
Прескачане на сцени/записи
Многократно възпроизвеждане
Натиснете бутона #,$.
 Всеки път, когато натиснете бутона по време на
възпроизвеждането, отивате на предишна или следваща глава,
запис или сцена.
Функцията Repeat Playback (многократно възпроизвждане) Ви позволява да повтаряте глава, запис,
заглавие, песен или директория.
Натиснете бутона REPEAT.
 Не можете да прескачате главите последователно.
 Всеки път, когато натиснете този бутон по време на
възпроизвеждане, правите следните промени:
REPEAT : CHAPTER REPEAT : TITLE REPEAT : OFF
TITLE 01/05 CHAPTER 002/045
TITLE 01/05 CHAPTER 004/045
#
REPEAT : TRACK REPEAT : GROUP REPEAT : OFF
REPEAT : DISC REPEAT : TRACK REPEAT : OFF
$
REPEAT : TRACK REPEAT : DISC REPEAT : OFF
REPEAT : RANDOM REPEAT : TRACK REPEAT : DIR REPEAT : DISC REPEAT : OFF
#
$
CHAPTER : Повтаря само избраната глава.
TRACK : Многократно повтаря избрания запис.
TITLE : Многократно повтаря избраното заглавие.
DIR : Многократно повтаря избраната директория.
GROUP : (група) Повтаря възпроизвеждането на избраната група.
DISC : Многократно повтаря избрания диск.
RANDOM : Възпроизвежда записите в разбъркан ред.
OFF : Отменя Replay Playback (Многократно
(Вече възпроизведена пътека може да се възпроизведе отново.)
Операции
Опции за повторение
възпроизвеждане)
За да изберете режим на многократно възпроизвеждане от екрана
1
2
3
4
Натиснете двукратно бутона INFO.
Натиснете с курсора бутона ►, за да стигнете до REPEAT ( ).
Натиснете с курсора бутона ▼, за да достигнете до желания режим.
 За да изберете друг албум или изпълнение, повторете стъпки 2 и 3 по-горе.
Натиснете бутона ENTER.
• За дискове от тип DivX, MP3 и JPEG не можете да избирате Repeat
Play (повторно възпроизвеждане) от екрана на информационния
дисплей.
34
35
BG
Използване на функцията Playback (плейбек) (продължение)
Функция Angle (ъгъл)
А-В Повторение
С помощта на тази функция можете да разгледате.
Позволява да повтаряте възпроизвеждането на определена секция от DVD.
1
2
3
1
2
3
Натиснете INFO бутона два пъти.
Натиснете с курсора бутон ► за придвижване до дисплея
REPEAT PLAYBACK (МНОГОКРАТНО ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ) (
).
Натиснете с курсора бутона ▲,▼ за да изберете позиция <А-> и
натиснете бутона ENTER за начало на желания сегмент.
Натиснете с курсора бутона ►, за да стигнете до ANGLE (
).
Натискайте с курсора бутоните ▲,▼ или цифровите бутони,
за да стигнете до желания ъгъл
 При всяко натискане на бутон ъгълът се променя както следва:
 когато е натиснат бутонът ENTER, при което желаната позиция се
записва.
4
Натиснете бутона INFO.
1/3
2/3
Натиснете бутона ENTER в края на сегмента, който желаете да
възпроизвеждате.
3/3
 този сегмент ще се възпроизвежда отделно.
• тази функция работи само при дискове, в които са записани
сцени с много ъгли на заснемане.
A-B
.
• Функцията A-B Repeat (повторение на А-В) не работи с дискове DivX,
SACD, MP3 или JPEG.
Функция Zoom (увеличение на екрана)
С помощта на тази функция можете да увеличите дадена част от картината.
Функция Step (стъпково изпълнение)
Натиснете бутона STEP.
1
2
Натиснете бутона ZOOM.
3
Натиснете бутона ENTER.
Операции
d За нормално възпроизвеждане натиснете ▲,▼ и изберете OFF
Чрез натискане с курсора на бутоните ▲,▼,◄,► изберете
областта от картината, която искате да увеличите.
 С всяко натискане на бутона ще се сменя режима.
 Картината се измества един кадър напред при всяко натискане на бутона
по време на възпроизвеждането.
ZOOM X 1.5 ➞ ZOOM X 2 ➞ ZOOM X 3 ➞ ZOOM OFF
• Не се чува звук по време на плейбек със стъпково движение.
SELECT ZOOM POSITION
• При възпроизвеждане на диск DivX екранът се увеличава до два
пъти нормалния си размер
36
37
BG
Използване на функцията Playback (плейбек) (продължение)
Функция Audio Language Selection за DVD (избор на език за звука)
Функция EZ VIEW
Натиснете бутона EZ VIEW.
 Всеки път, когато натиснете този бутон, функцията се включва и изключва.
 Когато възпроизвеждате филм на широк екран, черните линии
могат да се отстранят с този бутон EZ VIEW.
EZ VIEW
EZ
VIEW
1
2
Натиснете двукратно бутона INFO.
Натискайте с курсора бутоните ▲,▼ или цифровите бутони,
за да изберете желания език.
 Всяко натискане на бутона води до избор на нов език, в зависимост от
броя на записаните на диска езици (ENGLISH, SPANISH, FRENCH etc.).
EZ VIEW OFF
SP 2/3
FR 3/3
Бонус група
Някои DVD-Audio дискове имат допълнителни песни 0 бонус, който можете да чуете, ако
въведете 4-цифрен код. Вижте опаковката на диска за повече информация.
При възпроизвеждане на диск DVD-Audio, имащ допълнителна група,
автоматично се появява екран за въвеждане на цифрите на ключа.
BONUS GROUP
KEY NUMBER :
• Ако извадите диска и изключите уреда от контакта ще трябва да
въведете номерата отново.
Навигационни страници
Натиснете бутон ,,. на дистанционното управление по
време на възпроизвеждане.
Операции
• тази функция няма да работи, ако дискът е записан при заснети
сцени от много ъгли.
• При някои случаи, черните линии могат да не изчезнат, ако
дискът е хоризонтална към вертикална пропорция.
• Тази функция не се поддържа за дискове DivX.
• По време на работа на EZ View (ЕZ изглед) е възможно леко
изрязване отляво и отдясно.
Функция Subtitle Language Selection Function DVD (избор на език за субтитри)
1
2
3
Натиснете двукратно бутона INFO.
Натискайте с курсора бутона ►, за да стигнете до SUBTITLE (
).
Натискайте с курсора бутона ◄ или цифровите бутони, за да
изберете желания език.
EN 1/3
EN 01/ 03
OFF
SP 02/ 03
FR 03/ 03
OFF / 03
• За да използвате тази функция, можете също да натиснете
бутоните AUDIO (ЗВУК) или SUBTITLE (СУБТИТРИ) на
дистанционното управление.
• Възможно е функциите Subtitle (Субтитри) и Audio Language (език
на звука) да не са налични, в зависимост от диска.
 Можете да изберете желаното изображение от DVD-Audio диск,
съдържащ неподвижни изображения.
 При някои дискове този избор не е възможен.
38
39
BG
Използване на функцията Playback (плейбек) (продължение)
Директен достъп до песен/сцена
Използване на меню
Можете да използвате менюто за избор на език, субтитри и т.н. DVD менюто е различно за всеки диск.
1
2
Натиснете бутона INFO.
3
4
Натискайте с курсора бутоните ◄,►, за да изберете CHAPTER (
1
2
Натискайте с курсора бутоните ▲,▼ или цифровите бутони за да
изберете желаното ( ) и натиснете бутона ENTER.
Натискайте с курсора бутоните ▲,▼ или цифровите бутони,
за да изберете желаната глава и натиснете бутона ENTER.
Натискайте с курсора бутоните ◄,►, за да се придвижите до
опцията Време ( ).
6
Използвайте цифровите бутони, за да въведете желаното
Време и натиснете бутона ENTER.
001/040
0:00:37
3
Натискайте с курсора бутоните ▲,▼,◄,► за да изберете
желаната опция.
4
Натиснете бутона ENTER.
d Менюто се появява. Натиснете MENU бутона за изход.
MOVE
ENTER
• Дисплеят на менюто на диска може да се различава, в
EXIT
зависимост от диска.
1/1
Използване на менюто Title (Заглавие)
Натиснете цифровите бутони.
 за да изберете файл.
 Когато възпроизвеждате MP3 и JPEG, Вие не можете да ги използвате
▲,▼ за да се движите в папката.
За да се движите, натиснете бутона STOP () и след това
бутоните ▲,▼.
Операции
01/05
Натискайте с курсора бутоните ▲,▼ за да влезете в
<Disc Menu> и после натиснете ENTER.
 При избор на меню за дискове от екрана, но такова не е налично,
ще се появи съобщението <This menu is not supported>.
).
5
В режим Stop натиснете бутона MENU.
За DVD, които съдържат няколко заглавия, можете да видите заглавията на филмите.
В зависимост от диска, функциите могат да бъдат следните.
1
2
3
В режим Stop натиснете бутона MENU.
Използвайте бутоните ▲,▼ за да изберете <Title Menu>.
Натиснете бутона ENTER.
„
Появява се менюто на заглавията.
Менюто се появява. Натиснете бутона MENU за изход.
•
• Можете да натиснете #,$ от дистанционното управление
• директно върху желаното заглавие, глава или запис.
• В зависимост от диска може да няма възможност да се движите
за избор на заглавие или време.
40
MOVE
ENTER
Заглавното меню може да е различно за всеки диск, в
зависимост от диска.
EXIT
41
BG
Възпроизвеждане на медийни файлове чрез функцията USB Host
Можете да се насладите на медия файлове като картини, филми, музика, запазени в МР3 плейър,
USB памет или дигитална камери с високо качество с 5.1 канален звук, чрез свързване на
външни уреди към системата.
1
Свържете USB устройството към USB порта от задната страна на блока.
Съвместими уреди
1. USB уреди, поддържащи USB Mass Storage v 1.0. (USB уреди, които не поддържат, които
работят като преносими дискове под Windows (2000 или следващ) без допълнително
инсталиране на драйвер).
2. МР3 плейъри, HDD и преносими MP3 плейъри.
3. Цифров фотоапарат : Фотоапарати, поддържащи USB съхранение v1.0.
• уреди, които работят като преносими устройства под Windows (2000 или следващ) без
инсталиране на драйвер.
4. USB, HDD и Flash Drive : уреди, които поддържат USB 2.0 или USB 1.1.
2
Натиснете бутона FUNCTION илибутона USB на
дистанционното управление, за да изберете USB режим.
 На дисплея се появява <USB> и изчезва.
 USB MENU екранът се появява на TV и файлът се възпроизвежда.
За да спрете възпроизвеждането, натиснете бутона STOP ().
d Безопасно изваждане на USB уреда. За да предотвратите
повреди в паметта на USB устройството, е необходимо да го
премахнете безопасно преди да изключите кабела на USB.
1) Натиснете двукратно бутона STOP ().
Екранът ще покаже REMOVE USB.
2) Отстранете USB кабела.
• AЗа да слушате музикалните файлове с качеството на 5.1
канален звук от системата за домашно кино, трябва да зададете
режим „Matrix” на Dolby Pro Logic II. (Вижте страница 54)
Прескачане напред/назад
При възпроизвеждане натиснете бутона # $.
 При наличие на повече от един файл, натискането на бутона $
води до избор на следващия файл.
 При наличие на повече от един файл, натискането на бутона #
води до избор на предишния.
Fast Playback (бързо възпроизвеждане)
За да възпроизведете диск по-бързо, натиснете бутона  .
5. Четец на USB карта : Четец за USB с един вход и четец за USB с повече входове.
• Четецът на USB карти е възможно да не се поддържа за някои марки.
• При инсталиране на повече памети е възможно възникване на проблеми.
6. Ако използвате USB удължителен кабел, USB уредът може да не бъде разпознат.
Поддържани формати
Неподвижна
картина
Музика
Филм
Име на
Разширение
Битова
файл
на файл
скорост
JPG
JPG .JPEG
–
Честота на
Версия
Пиксели
–
640X480
–
Операции
3
• Можете да изпитате разликата в качеството на възпроизвеждане при свързване с USB 1.1 уреди.
• За правилната работа в режим USB HDD е необходимо да свържете допълнителен захранващ
кабел за USВ HDD.
семплиране
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
WMA
.WMA
56~128kbps
V8
–
44.1kHz
WMV
.WMV
4Mbps
V1,V2,V3,V7
720X480
44.1KHz~48KHz
DivX
.AVI,.ASF
4Mbps
DivX3.11~DivX5.1,XviD
720x480
44.1KHz~48KHz
• CBI (Control/Bulk/Interrupt) не се поддръжа.
• Дигитален фотоапарат, който използва РТР протокол или изисква инсталиране на програма, не се
поддържа.
• Уред, използващ NTFS файлови системи не се поддържа.
(Само FAT 16/32 (File Allocation Table 16/32) файлови системи се поддържат).
• При свързване с този продукт е възможно някои МР3 плейъри да не работят, в зависимост от
размера на файловете.
• Функцията USB HOSTне се поддържа, ако устройството прехвърля медийни файлове със собствена
програма.
• Не използвайте уреди с Janus MTP (Media Transfer Protocol).
• Функцията за USB хост на продукта не поддържа всички USB устройства. За информация
относно поддържаните устройства, вижте страница 70.
 Всеки път, когато натиснете бутоните, скоростта на
възпроизвеждане ще се сменя по следните начини:
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Нормално.
42
43
Настройки
BG
Настройки на телевизионния екран
Настройка на език
Езикът на дисплея OSD (On-Screen Display) се задава като английски по подразбиране
1
2
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
3
4
5
В зависимост от типа телевизор (широк екран или 4:3 TV), Вие можете да изберете типа.
1
2
В режим Stop натиснете бутона MENU.
Натискайте с курсора бутона ▼, за да изберете <Setup> и
натиснете бутона ENTER.
Изберете <LANGUAGE> и после натиснете бутона ENTER.
Натискайте с курсора бутоните ▲,▼, за да изберете
<OSD LANGUAGE> и натиснете бутона ENTER.
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
Натискайте с курсора бутоните ▲,▼, за да изберте желания
език и натиснете бутона ENTER.
ENTER
RETURN
EXIT
d Натиснете бутона RETURN, за да се върнете в предишното меню.
d Натиснете бутона MENU за изход от настройките.
Натискайте с курсора бутона ▼, за да изберете <Setup> и
натиснете бутона ЕNTER.
Натискайте с курсорите бутона ▼, за да изберете
<TV DISPLAY> и натиснете бутона ENTER.
Натискайте с курсорите бутоните ▲,▼, за да изберете желания
екран и натиснете бутона ENTER.
 След приключване с настройките пеминете на следващия екран.
 След завършване на инсталирането OSD може да остане
английски по ваш избор.
MOVE
В режим Stop натиснете бутона MENU.
d Натиснете бутона RETURN, за да върнете в предишно меню
d Натиснете бутона MENU за изход от настройките.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
Настройка на пропорциите на екрана (размера на екрана)
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
OSD LANGUAGE : Избор на OSD език
AUDIO : Избор на Audio език (език на записа на диска)
SUBTITLE : Избор на субтитри (език на записа на диска)
DISC MENU : Избор на език на менюто на диска (език на записа на диска)
a Ако дискът не е записан на езика, който сте избрали, няма да
може да се промени.
при стандартните телевизори избирате < 4:3LB> или < 4:3PS >, в зависимост от Вашите
предпочитания. Изберете <WIDE> за широк екран.
WIDE
Избор на пълна картина 16:9 pictures in the full-screen при
широкоекранен телевизор.
 Можете да се наслаждавате на широкоекранно представяне.
Настрйки
•
•
•
•
От хоризонтален към вертикален екран е 4:3, докато широкият екран е с дефиниция 16:9.
Когато дискът е с различна дефиниция, трябва да настроите екрана според диска.
• ДРУГИ : За да изберете друг език, изберете OTHER (ДРУГИ) и
въведете кода на езика за вашата страна. (Езиковите
кодове са дадени на страница 69). Може да бъде избран
език за функциите AUDIO (ЗВУК), SUBTITLE (СУБТИТРИ) и
DISC MENU (МЕНЮ НА ДИСКА).
MOVE
ENTER
RETURN
4:3LB (4:3 Letterbox)
Изберете тази опция 16:9 картина на обикновен телевизор – черни
линии ще се появят от двете страни на екрана.
 От долната и горна страна на екрана има черни ленти.
EXIT
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
Изберете за възпроизвеждане на картина 16:9 в режим pan & scan
(панорамиране и сканиране) на обикновен телевизор.
 Можете да виждате само централната част на екрана (при
странично изрязване в съотношение 16:9 на картината)
• Aко DVD e 4:3 формат, Вие не можете да го гледате на широк екран.
• DVD се записват на различни формати, те изглеждат различни, в зависимост от софтуера, на
който са записани.
44
45
Настройки
(продължение)
Настройка за родителски контрол (ниво на рейтинг)
Тази функция позволява да направите забрана на дадени филми и сцени, които не са подходящи за деца.
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
5
MOVE
ENTER
RETURN
В режим Stop натиснете бутона MENU.
Натискайте с курсора бутона ▼, за да изберете <Setup> и
натиснете бутона ENTER.
Натискайте с курсора бутона ▼, за да изберете <PARENTAL>
и натиснете бутона ENTER.
Натискайте с курсора бутоните ▲,▼, за да изберете желаното
ниво на защита и натиснете бутона ENTER.
BG
Задаване на тапет
Когато гледате DVD, JPEG CD, Вие можете да променяте фона.
1
2
3
COPY LOGO DATA
 тази парола е въведена <7890>
 след въвеждане на настройките ще преминете на следвящия екран.
EXIT
Възможност за избор на един от трите зададени екранни тапета
3
Можете да въведете парола за ниво на контрол.
1
2
3
EXIT
4
5
В режим Stop натиснете бутона MENU.
Натискайте с курсора бутона ▼, за да изберете <Setup> и
натиснете бутона ENTER.
Натискайте с курсора бутона ▼, за да изберете <PASSWORD> и
натиснете бутона ENTER.
Натиснете бутона ENTER.
Въведете паролата и натиснете бутона ENTER.
 Въведете старата парола, след това два пъти новата за
потвърждение.
 С това процесът на настройка завършва.
• Фабричната парола е <7890>
MOVE
ENTER
RETURN
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
В режим Stop натиснете бутона MENU.
Натискайте с курсора бутона ▼, за да изберете <Setup> и
натиснете бутона ENTER.
Натискайте с курсора бутона ▼, за да изберете <LOGO>
и натиснете бутона ENTER.
Натискайте с курсора бутоните ▲,▼, за да изберете <USER>
и натиснете бутона ENTER.
Настрйки
1
2
Настройка за парола
RETURN
Устройството се изключва и включва отново.
Въведете паролата и натиснете бутона ENTER.
• Функцията се изпълнява, само ако DVD дискът съдържа информация за
ниво на рейтинг.
ENTER
 <COPY LOGO DATA> – това съобщение ще се появи на екрана.
 на екрана ще се появи избраният тапет.
 Можете да изберете 3 настройки.
 Ако изберете ниво 6, няма да бъде разрешено възпроизвеждането на
дискове от ниво 7 - насилие.
 Колкото по-високо е нивото, толкова по-неподходящо за деца е
съдържанието (насилие и съдържание от тип "само за възрастни”)
d Натиснете бутона RETURN, за да се върнете в предишното меню.
d Натиснете бутона MENU за изход от настройките.
MOVE
По време на възпроизвеждането натиснете бутона PLAY/PAUSE,
докато не се появят картините.
Натиснете бутона LOGO
 За да изберете един от трите режима.
5
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
Натиснете бутона MENU, за изход от меню настройки.
• ORIGINAL : Изберете това за избор на Самсунг лого на екрана.
• USER : Изберете, за да виждате избрания от вас фон.
d Натиснете бутона RETURN, за да се върнете в предишното меню.
d Натиснете бутона MENU за изход от настройки.
EXIT
Ако забравите паролата си, извършете някое от следните действия
• Докато на екрана се показва съобщението NO DISC, натиснете и задръжте за 5 секунди бутона
STOP() на предния панел. На дисплея се появява <INITIALIZE> и се възстановяват всички
фабрични настройки.
• Натиснете бутона POWER.
Използването на функцията RESET ще изтрие всички направени настройки. Не я използвайте, освен ако това не е необходимо.
46
47
Настройки
(продължение)
Режим на възпроизвеждане на DVD
Някои DVD-Audio дискове съдържат DVD-Video, както и DVD-Audio.
За да възпроизвеждате DVD-Video частта от диска, настройте уреда на DVD-Video режим.
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
Натиснете бутона EJECT и след това бутона MENU.
Натиснете с курсора бутона ▼, за да изберете <Setup> и
натиснете бутона ENTER.
Натиснете с курсора бутона ▼, за да изберете
<DVD TYPE> и натиснете бутона ENTER.
Натиснете с курсора бутоните ▲,▼, за да изберете
<DVD VIDEO> и натиснете бутона ENTER.
BG
Режим на възпроизвеждане SACD
Ако SACD представлява хибриден диск, можете да го възпроизвеждате още в режим CDDA MODE.
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
 Изпълнете отново стъпки 1 ~ 4, ако желаете да превключите в
режим на възпроизвеждане CDDA.
 Повторете отново стъпки 1 ~ 4 за превключване в режим на
възпроизвеждане DVD AUDIO.
• DVD VIDEO : настройте уреда на DVD Video, при съдържание от DVD Auio диск.
• DVD AUDIO : фабрично настроен режим за DVD Audio.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
Натиснете бутона EJECT и след това бутона MENU.
Натиснете с курсора бутона ▼,за да изберете <Setup> и
натиснете бутона ENTER.
Натиснете с курсора бутона ▼, за да изберете
<SACD TYPE> и натиснете бутона ENTER.
Натиснете с курсора бутоните ▲,▼, за да изберете
<SACD MODE> и натиснете бутона ENTER.
• SACD MODE : Задайте този режим за възпроизвеждане SACD.
• CDDA MODE : Задайте този режим за възпроизвеждане на включеното в диска CDDA съдържание.
MOVE
ENTER
RETURN
• Изключването на захранването на основния блок извършва
автоматично превключване в режим SACD.
EXIT
• DVD режимът е настроен за DVD Audio фабрично.
• Ако изключите уреда, той ще се върне в режим на DVD Audio
Настройване на режима на говорителите
DivX (R) регистрация
За възпроизвеждане на потребителски видеоформат DivX (R) използвайте регистрационния код на
устройството.
За повече информация, вижте www.divx.com/vot
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
В режим Stop натиснете бутона MENU.
Натиснете с курсора бутона ▼, за да изберете <Audio>
и натиснете бутона ENTER.
Изберете <SPEAKER SETUP> и после натиснете бутона
ENTER.
Натиснете с курсора бутон ▲,▼,◄,►, за да се придвижите до
съответния говорител и натиснете бутона ENTER.
Настрйки
Изходните сигнали и честотата на говорителите се настройват автоматично, в зависимост от тяхната
конфигурация и използване
 За C, SL и SR при всяко натискане на бутон режимът се превключва
последователно както следва : SMALL NONE.
 За L и R режимът се задава като SMALL.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
• SMALL : Избор при използване на говорителите.
• NONE : Изберете, когато няма свързани говорители
• Режимът на говорителите може да варира, в зависимост от
настройките за PRO LOGIC и STEREO, (вижте страница 54)
d Натиснете бутона RETURN, за да се върнете в предишното меню.
d Натиснете бутона MENU за изход от настройки.
48
49
Настройки
(продължение)
BG
Задаване на тестов тон
Задаване на времезакъснението
Ако говорителите не могат да бъдат поставени на равни разстояния от позицията на слушателя, можете
да настроите времезакъснение за звуковите сигнали от централните и задни говорители.
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
5
Използвайте функцията Test Tone (тестов тон), за да проверите връзката с говорителите
1
2
В режим Stop натиснете бутона MENU.
Натиснете с курсора бутона ▼, за да изберете <Audio> и
натиснете бутона ENTER.
Натиснете с курсора бутона ▼, за да изберете <DELAY TIME>
и натиснете ENTER.
Натиснете с курсора бутон ▲,▼,◄,►, за да се придвижите до
съответния говорител и натиснете бутона ENTER.
Натиснете с курсора бутон ◄,► за задаване на времезакъснението.
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
ENTER
RETURN
EXIT
d Натиснете бутона RETURN, за да се върнете в предишното меню.
d Натиснете бутона MENU за изход от настройки.
Натискайте с курсора бутона ▼, за да изберете <Audio>
и натиснете бутона ENTER.
Натискайте с курсора бутона ▼, за да изберете <TEST TONE>
и натиснете бутона ENTER.
 Задава се последователно възпроизвеждане на тестов тон от
L C R SR SL в този ред.
Ако при това отново натиснете бутон ENTER, тестовият тон
спира.
 Можете да зададете времезакъснението за С между 00 и 05
mSEC, а за SL и SR - между 00 и 15 mSEC.
MOVE
В режим Stop натиснете бутона MENU.
d Натиснете бутона RETURN, за да се върнете в предишното меню.
d Натиснете бутона MENU за изход от настройки.
ENTER
EXIT
Задаване на времезакъснението на говорител
Идеално разположение на
ЦЕНТРАЛЕН ГОВОРИТЕЛ
Идеално
разположение
на СЪРАУНД
ГОВОРИТЕЛ
Желателно е да разположите всички говорители в този обхват.
Df : Разстояние от ПРЕДНИЯ ГОВОРИТЕЛ
Dc : Разстояние от ЦЕНТРАЛНИЯ ГОВОРИТЕЛ
Ds : Разстояние от СЪРАУНД ГОВОРИТЕЛЯ
Настройка CENTER SPEAKER (ЦЕНТРАЛЕН ГОВОРИТЕЛ)
Ако разстоянието Dc е равно или по-голямо от Df на
фигурата, задайте режима като 0 ms. В противен случай
променете настройката според даденото в таблицата.
Разстояние между
Df и Dc
0.00
m
0.34
m
0.68
m
1.02
m
1.36
m
1.70
m
Времезакъснение
0 ms
1 ms
2 ms
3 ms
4 ms
5 ms
Настрйки
При възпроизвеждане в режим 5.1CH Surround Sound (съраунд звук 5.1CH) можете да се
наслаждавате на отличен звук, ако разстоянието между слушателя и всеки от говорителите е едно
и също. Тъй като звукът достига до позицията на слушателя по различно време, в зависимост от
разположението на говорителите, можете да настроите разликата като добавяте или забавяте
ефектите на звука от централния говорител и говорителите за съраунд звук.
Настройка REAR (SURROUND) SPEAKERS (ЗАДНИ
(СЪРАУНД) ГОВОРИТЕЛИ)
Ако разстоянието Dc е равно на разстоянието Df на фигурата,
задайте режима като 0 ms. В противен случай променете
настройката според даденото в таблицата.
Разстояние между
Df и Dc
0.00
m
1.02
m
2.04
m
3.06
m
4.08
m
5.10
m
Времезакъснение
0 ms
3 ms
6 ms
9 ms
12
ms
15
ms
• При
(Dolby Pro Logic II) времезакъснението може да бъде различно за всеки режим.
• При AC-3 и DTS времезакъснението може да бъде зададено между 00 и 15mSEC.
• Централният канал може да се настройва само при 5.1 канални дискове.
50
51
Настройки
(продължение)
Настройка на звука
Можете да настроите баланса и нивото за всеки говорител.
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
BG
Задаване на DRC (Dynamic Range Compression (компресия за динамичен обхват))
Тази функция балансира между най-силните и ниските звуци. Можете да използвате тази функция,
за да се насладите на Dolby Digital звук, когато гледате на тих звук през нощта.
В режим Stop натиснете бутона MENU.
Натиснете с курсора бутона ▼, за да изберете <Audio>
и натиснете бутона ENTER.
Натиснете с курсора бутона ▼, за да изберете
<SOUND EDIT> и натиснете бутона ENTER.
Натиснете с курсора бутоните ▲,▼ за избор и настройка
на желания елемент. Натиснете с курсора бутон ◄,► за
регулиране на настройката.
1
2
3
MOVE
ENTER
EXIT
4
В режим Stop натиснете бутона MENU.
Натиснете с курсора бутона ▼, за да се придвижите до
<Audio> и натиснете бутона ENTER.
Натиснете с курсора бутона ▼, за да се придвижите до <DRC>
и натиснете бутона ENTER.
Натиснете с курсора бутоните ▲,▼, за да настроите DRC.
 При натискане с курсора на бутон ▲ ефектът се усилва, а
при натискане на бутон ▼ - намалява.
d Натиснете бутона RETURN, за да се върнете в предишното меню.
d Натиснете бутона MENU за изход от настройки.
d Натиснете бутона RETURN, за да се върнете в предишното меню.
CHANGE
RETURN
EXIT
d Натиснете бутона MENU за изход от настройките.
Настройки AV SYNC
Ръчно настройване на силата на звука и баланса на говорителя с бутона SOUND EDIT.
Натиснете бутона SOUND EDIT и натиснете с курсора бутон ◄,►.
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4
В режим Stop натиснете бутона MENU.
Натиснете с курсора бутона ▼, за да се придвижите до
<Audio> и натиснете бутона ENTER.
Натиснете с курсора бутона ▼, за да се придвижите до
<AV SYNC> и натиснете бутона ENTER.
Натискайте с курсора бутоните ▲,▼, за да изберете
времезакъснение за AV SYNC и натиснете бутона ENTER.
Настрйки
Видео картината може да изглежда по-бавна от звука, ако уредът е свързан с дигигален телевизор.
Ако това се случи, настройте времето за забавяне на звука, за да съвпадне с картината.
 Можете да настроите времезакъснението от 0 до 300ms.
Изберете най-добрия вариант.
MOVE
Регулиране на баланса между предния и заден говорители
• Можете да избирате между 0 и -6 или OFF.
• Силата на звука намалява при приближаване към - 6
ENTER
RETURN
EXIT
d Натиснете бутона RETURN, за да се върнете в предишното меню.
d Натиснете бутона MENU за изход от настройките.
Настройка на нивото централен говорител/заден говорител/субуфер.
• Силата на звука може да се регулира постъпково от +6dB до –6dB
• Звукът се усилва при приближаване към +6dB и отслабва при
приближаване към -6dB.
52
53
Настройки
BG
(продължение)
Режим Dolby Pro Logic II
Ефект Dolby Pro Logic II
Можете да изберете желания звуков режим Dolby Pro Logic II.
Натиснете бутона
PL II MODE.
 При всяко натискане на бутон режимът се променя както
следва:
Тази функция работи само в режим Dolby Pro Logic MUSIC.
1
Натиснете бутона
<MUSIC>
2
Натиснете бутона
PL II EFFECT за избор на <P> (PANORAMA),
след което натиснете с курсора бутон ◄,► за да изберете желаната
настройка за ефекта.
PL II MODE за избор на режим
 Можете да избирате между 0 или 1.
 Този режим разширява предното стерео изображение за
включване на съраунд говорителите за вълнуващ ефект от
тип <wraparound> с екраниране на страничната стена.
3
Натиснете бутона
PL II EFFECT за избор на <C> (C-WIDTH),
след което натиснете с курсора бутон ◄,► за да изберете желаната
настройка за ефекта.
 Можете да избирате между 0 и 7.
 Изборът задава ширината на централния образ. Колкото
по-голямо е числото, толкова по-малко звук се
възпроизвежда от централния говорител.
• MUSIC (МУЗИКА) : Позволява да усетите съраунд ефекти при слушане
на музика, както при присъствие на истинско
представление.
• CINEMA (КИНО): Добавя реализъм към музикален саундтрак.
• PRO LOGIC : Ще усетите реални многоканални ефекти, както
при използване на пет говорителя, само с преден
ляв и десен говорители.
4
Натиснете бутона
PL II EFFECT за избор на <D> (DIMENS),
след което натиснете с курсора бутон ◄,► за да изберете желаната
настройка за ефекта.
Настрйки
PRO LOGIC II
 Можете да избирате между 0 и 6.
 Увеличава постъпково звуковото поле (DSP) отпред или отзад.
• MATRIX (МАТРИЦА) : Ще чувате 5.1 канален съраунд звук.
STEREO : Изберете, за да слушате звук само от преден ляв и десен
говорители и субуфер.
• При избор на режим Pro Logic II свържете външното
• При възпроизвеждане на кодиран за два или повече канала
DVD диск автоматично се избира многоканален режим и
(Dolby Pro Logic II) не работи.
бутонът
устройство към извода AUDIO INPUT (L и R) Ако свържете
само един от входовете (L или R) няма да имате възможност
да слушате съраунд звук.
54
55
Настройка за автоматично калибриране на звука
BG
Тази функция е налична само за DVD/CD възпроизвеждане.
Автоматично калибриране на звука
Задавайки функцията за автоматично калибриране на звука само веднъж при преместване или
инсталиране на модула, можете да настроите модула за автоматично разпознаване на разстоянието
между говорителите, нивата между каналите и честотните характеристики за създаване на
оптимизиран за средата 5.1- канален звук.
1
Свържете микрофона за автоматично калибриране на звука
към входния конектор за автоматично калибриране на звука
на субуфера.
2
Поставете микрофона за автоматично калибриране на звука
в положението на слушателя.
3
P3 Задръжте бутона VOLUME и въведете съответстващия на
вашата марка телевизор код
* Следващите изображения са само за илюстрация и
могат да се различават от реалния продукт.
„ Ако разстоянието между слушателя и говорителя е повече от 5 m:
Задайте силата на звука на основния модул на над 25.
„ Ако разстоянието между слушателя и говорителя е от 3 до 5 m: Задайте
силата на звука на основния модул на 25.
„ Ако разстоянието между слушателя и говорителя е по-малко от 3m
Задайте силата на звука на основния модул на 15.
Изходът представлява тон.
4
Натиснете бутон ASC.
„ За да създадете оптимално звуково поле за 5.1 канал, трябва да
направите избор за колоните в следния ред: L C R SR SL SW
„ Автоматичното калибриране на звука отнема около 2 минути.
˜
5
`
¿ł·º–
При поява на дисплея на съобщението <REMOVE MIC>
изключете микрофона за автоматично калибриране на звука.
За прекратяване на настройката за автоматично калибриране
на звука, натиснете бутона ASC.
„ Възпроизвеждането на тона спира, на дисплея се появява <CANCEL ASC>,
Показва се резултатът за
всеки говорител.
последвано от <REMOVE MIC> и настройката се прекратява.
За слушане в режим на автоматично калибриране на звука,
натиснете бутона ASC.
L: Преден говорител (L) R: Преден говорител (R)
C: Централен говорител SW: Субуфер
SL: Заден говорител (L) SR: Заден говорител (R)
калибриране на звука.
Ако изберете <ASC OFF>, ще чуете звук в режима, избран при задаване
на настройката за звук в екрана за настройки.
Включване и изключване на емблемата на звука
При включване на захранването модулът произвежда звукова емблема след прочитане на диска,
която ви уведомява, че модулът е оптимизиран за възпроизвеждане.
1
Oбщи
• Ако току що сте закупили модула или сте го привели в първоначално състояние, натискането на
бутона за автоматично калибриране на звука без връзка към микрофон за автоматично калибриране
на звука, на дисплея ще се появи съобщението <PLEASE SET ASC FUNCTION> (МОЛЯ, ЗАДАЙТЕ
ФУНКЦИЯТЯ ASC).
• Тъй като силата на звука за тона е фиксирана по време на задаването на автоматичното калибриране
на звука, не можете да настроите силата на звука от бутона.
• Ако автоматично избрания звуков микрофон е изключен по време на настройката за автоматично
калибриране, задаването се прекратява.
„ Показваният на дисплея избор се променя между <ASC ON> и <ASC OFF>.
„ Ако изберете <ASC ON>, ще чуете звук в режим на автоматично
Натиснете и задръжте бутон ASC.
„ На дисплея се появява <S.LOGO ON> или <S.LOGO OFF>.
2
Натиснете за кратко бутон ASC.
„ При всяко натискане на бутона, изборът се превключва между
<S.LOGO ON> и <S.LOGO OFF>.
„ Ако изберете <S.LOGO ON>, ще чуете звукова емблема след прочитане
на диска при включване на захранването. Ако изберете <S.LOGO OFF>,
няма да бъде възпроизвеждана звукова емблема.
56
57
Режим съраунд на живо
BG
Функция за виртуални слушалки
Super 5.1
Можете да възпроизвеждате 2-канален съраунд звук от компактдиск, радиопредаване в 5.1 –
канален съраунд звук.
Натиснете бутон SUPER5.1.
„ При всяко натискане на бутона, изборът се променя между <SUPER 5.1> и
<BYPASS>.
„ Изберете <SUPER 5.1> за възпроизвеждане на 2-канален звук при 5.1
канала.
Използвайте слушалки (3.5 ) (не са включени в комплекта), за да се наслаждавате по-интимно на
звука. Можете да произведете ефект на динамичен звук, подобен на този на 5.1-канален съраунд
звук, при използване на обикновени стерео слушалки.
1
Включете слушалките в извода за слушалки.
„ Можете да закупите слушалки от повечето магазини за електроника.
Музика
Ако натиснете бутона MUSIC при слушане на източник на 2-канален звук, той ще се репродуцира
като съраунд звук 4.1 - канала, за да се насладите на динамичен звук с усещане за присъствие.
Натиснете бутон MUSIC.
„ При всяко натискане на бутона, изборът се променя както следва:
CONCERT1 CONCERT2 JAZZ
CATHEDRAL BYPASS
2
Натиснете бутона V-H/P.
„ При всяко натискане на бутона, изборът се превключва между
<V-H/P ON> и <V-H/P OFF>.
• V-H/P ON : Изберете, за да се насладите на съраунд звук 5.1-канала, който
дава усещане за бейзсболен парк или концертна зала.
• V-H/P OFF : Изберете, за да слушате 2-канален стерео звук.
Филм
Можете да избирате между четири различни режима на звуково поле за филми.
• При използване на слушалки не усилвайте звука до много високо
ниво. Продължителното слушане на звук с голяма сила може да
доведе до постоянна загуба на слуха.
Натиснете бутон MOVIE.
„ При всяко натискане на бутона, изборът се променя както следва :
VIRTUAL 9.1 EX-MOVIE CINEMA SPORTS BYPASS
Oбщи
VIRTUAL 9.1: Предлага ефект на съраунд звук за домашна публика,
симулиращ 9.1 каналния съраунд звук на кинотеатър.
• При поставяне на записано в 2-канален или многоканален режим DVD и натискане на бутона SUPER
5.1 на дисплея се появява съобщението <THIS FUNCTION APPLIES ONLY 2CH SOURCE> и
работата се прекратява.
• Тази функция не работи с дискове SACD или DVD-AUDIO.
• 5.1 канални изходи са налични само в режим VIRTUAL 9.1 или EX-MOVIE.
58
59
Запис на станции
Относно излъчването на RDS
BG
Дистанционно управление
1
2
Натиснете бутона TUNER, за да изберете станция (УКВ).
Настройте на желаната станция
 Automatic Tuning 1 : Изберете станцията с помощта на бутоните
#,$.
 Automatic Tuning 2 : Натиснете и задръжте .,, за автоматично
търсене на станцията.
 Manual Tuning : Бързо натиснете .,, за плавно увеличаване или
намаляване на честотата.
От предния панел на уреда
1
2
Натиснете бутона FUNCTION, за да изберете станция (FM).
Изберете честота.
Automatic Tuning 1 : Натиснете бутона STOP (), за да изберете
PRESET, а след това бутоните #,$ за настройване на станцията.
Automatic Tuning 2 : Натиснете бутона STOP (), за да изберете
MANUAL, а после натиснете и задръжте бутоните #,$ за
автоматично търсетне.
 Manual Tuning : Натиснете бутона STOP (), за да изберете
 MANUAL, а след това натиснете за кратко #,$ за избор на ниска или
висока честота




d Натиснете MO/ST бутона за избор на Mono/Stereo
(функцията е налична при слушане на УКВ станции)
 При всяко натискане на бутона режимът се променя от <STEREO> на <MONO>.
 При по-слаб сигнал на станцията изберете MONO за по-чистото й приемне.
При настройване на предлагаща RDS услуги УКВ станция
светва индикаторът RDS на дисплея.
Описание на функцията RDS
• PTY (тип програма) : Показва типа на текущо излъчваната програма
• PS NAME (име на програмната услуга) : Указва името на излъчваната
станция, което се състои от 8 знака.
• RT (радиотекст) : Декодира излъчвания от станцията текст (ако има такъв),
който може да се състои от максимум 64 знака.
• CT (часовник) : Декодира часа в реално време от УКВ честотата.Някои
радиостанции не излъчват PTY, RT или СТ и,
следователно, в тези случаи те не са налични.
• TA (обявяване на трафика) : Когато символът мига, означава че се
извършва обявяване на трафика.
• Възможно е RDS да не работи правилно, ако станцията не
излъчва правилно RDS сигнали или ако сигналът е слаб.
Можете да видите на дисплея излъчваните от станцията RDS сигнали..
Пример : Ако желаете да запазите в паметта FM 89.10.
Натиснете бутон .,, за избор на <89.10>.
3
Натиснете бутона TUNER MEMORY.
4
За избор на номера на станцията, използвайте бутоните #,$
бза ревъртане Можете да избирате от 1 до 15.
5
Натиснете повторно бутона TUNER MEMORY (памет на тунера).
Натиснете бутона TUNER, за да изберете УКВ станция.
 <01> ще мига на екрана.
 Натиснете бутона TUNER MEMORY (памет на тунера) преди
<c цифри> (програма) да изчезне от дисплея.
 <c цифри> изчезва от дисплея и станцията се записва в паметта.
•
Уредът не приема АМ сигнали.
Натиснете RDS DISPLAY (показване на RDS) по време на слушане
на УКВ радиостанция.
 При всяко натискане на бутона дисплеят се променя, за да
покаже желаната информация.
• PS (програмна услуга) : При търсене, преди изписване на името на
радиостанцията, се появява <PS>. <NO PS>
(няма PS) се появява, когато не е изпратен сигнал.
• RT (радиотекст) : При търсене, преди изписване на изпращаното от
станцията текстово съобщение, се появява <RT>.
<NO RT> (няма RT) се появява при липса на сигнал.
• Честота : честотата на станцията (различна от RDS услуга)
Oбщи
1
2
За следваща станция повторете стъпки от 2 до 5.
d За да изберете запаметена станция, използвайте #,$ за да
изберете станцията.
60
RDS позволява на УКВ станциите да изпращат допълнителни сигнали. Например станциите изпращат
своите имена, както и информация за типа на излъчваната от тях програма, като спорт, музика и т.н.
Показване на RDS сигналите
Запис на станции
6
Използвайте RDS (система за радиоданни) при приемане на FM (УКВ) станции.
Относно изписваните на дисплея знаци
При показване на дисплея на сигналите PS или RT се използват
следните знаци.
• Прозорецът на дисплея не прави разлика между малки и големи букви и
винаги използва големи букви.
• Прозорецът на дисплея не може да показва букви с ударения, например
<A> може да означава <À, Â, Ä, Á, Å и Ã.>
• При внезапно спиране на търсенето на екрана не се появяват
<PS> и <RT>.
61
Относно излъчването на RDS (продължение)
Индикация PTY (тип програма) и функция PTY-SEARCH (търсене на тип програма)
Едно от предимствата на услугата RDS е, че можете да намирате точно определен вид програма от
предварително зададени канали, като задавате кодове PTY.
Допълнителни функции
Функция Sleep Timer (таймер за изключване)
Можете да настроите времето, след което уредът ще се изключи.
Натиснете бутона SLEEP.
Начини на търсене на програма при използване на кодове PTY
 При всяко натискане на бутона предварително зададеното време се
променя както следва:
Преди да започнете, помнете...
10 20 30 60 90 120 150 OFF.
• Функцията за търсене на PTY е приложима само за предварително избрани програми.
• Можете да преустановите търсенето по всяко време на процеса, като натиснете PTY SEARCH.
• Съществува времево ограничение при извършване на следните стъпки. Ако търсенето е
прекъснато преди да сте приключили, започнете отново от стъпка 1.
• При натискане на бутона на главното дистанционно управление, се уверете, че сте избрали
използваща го УКВ станция.
1
2
Натиснете PTY SEARCH (търсене на PTY) докато слушате УКВ станция.
Натискайте PTY- или PTY+ докато на дисплея се появи желаният код PTY.
3
Натиснете отново PTY SEARCH докато избраният в
предишната стъпка PTY код е все още на дисплея.
d За да потвърдите настройките, натиснете бутона SLEEP.
 на екрана ще се появи оставащото време до изклчване на
плейъра.
 ако натиснете отново ще се върнете към настройките, които сте
направили по-рано.
d За отмяна на тази функция натиснете бутона SLEEP, докато на
екрана се появи OFF.
 Дисплеят подава описаните отдясно PTY кодове.
 Централният модул търси в 15 предварително избрани УКВ станции,
спира при намиране на желаната станция и я настройва.
BG
Задаване на яркостта на дисплея
Можете да регулирате яркостта на дисплея според удобството си.
Дисплей
NEWS
(НОВИНИ)
AFFAIRS
(дела)
INFO
(информация)
(спорт)
EDUCATE
(образование)
DRAMA
(драма)
CULTURE
(култура)
SCIENCE
(наука)
VARIED
(разни)
POP M
ROCK M
M.O.R.M
62
Дисплей
Тип програма
LIGHT M
Лека класическа музика – класическа музика и
инструментална и хорова музика
Натиснете бутона DIMMER.
Няколко теми, включващи текущи инциденти,
CLASSICS
(класика)
Тежка класическа музика – оркестрова музика,
симфонии, камерна музика и опери
 При всяко натискане на бутона се настройва яркостта на предния
документалистика, дискусии и анализ.
OTHER M
Друга музика – джаз, ритъм и блус, кънтри музика
Новини, включително мнения и отчети.
WEATHER
(метеорологична
прогноза)
Метеорологична прогноза
информация и т.н.
FINANCE
(финанси)
Финанси
Спортове
CHILDREN
(деца)
Детски програми
Информация, включваща мерки и теглилки,
прогнози, интересни за клиента въпроси, медицинска
SOCIAL A
Социални въпроси
RELIGION
(религия)
Религия
PHONE IN
(приемане на
телефонни
разговори)
Приемане на телефонни разговори
TRAVEL
(пътуване)
Пътуване
театър и т.н..
LEISURE
(свободно време)
Свободно време
Естествени науки и технологии
JAZZ (джаз)
Джазова музика
Други програми с водещ, развлекателни
COUNTRY
(кънтри)
Кънтри музика
програми (викторини, игри), интервюта, комедии
NATION M
Национална музика
Образование
Драматизирни радио-сериали и т.н.
Национална или местна култура, включително
регионални проблеми, социални науки, език,
и сатирични пиеси и т.н..
Популярна музика
Рок музика
Съвременна музика, считана за „лека”.
OLDIES
(стари)
FOLK M
DOCUMENT
(документ)
дисплей.
Oбщи
SPORT
Тип програма
Функция MUTE
Много е удобна при позвъняване на вратата или телефона.
Натиснете бутона MUTE.
 На дисплея се появява <MUTE>.
 За да възстановите звука, натиснете бутона отново.
Стара музика
Фолк музика
Документалистика
63
Управление на телевизора с дистанционно управление
Когато управлявате телевизора с дистанционното управление
1
2
3
Марка
Код
No.
Марка
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
Докато натискате бутона POWER въведете отговарящия на
честотата на телевизора код.
13, 14
47
Onking
03
4
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
 Ако телевизорът има повече от един код, въвеждайте
последователно кодовете, за да проверите кои
функционират.
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
17
Crown
03
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
20
Daewoo
21
Натиснете бутона TV, за да изберете режим на телевизор.
Натиснете бутона POWER, за да включите телевизора.
Докато задържате бутона POWER, натиснете 00, 15, 16, 17 и 40.
Настройката завършва, ако телевизорът се изключи.
 Вие можете да използвате TV POWER, VOLUME, CHANNEL или
цифровите бутони (0~9).
• При някои марки телевизори е възможно дистанционното
управление да не работи. Освен това, в зависимост от марката
телевизор, някои операции не са възможни.
• Ако не настроите дистанционното с кода на Вашата марка,
дистанционното може да работи на Самсунг TV по подразбиране.
Код
40
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59,
61
Samsung
03
62
Sanyo
19, 61, 65
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
60, 98
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
Luxman
18
81
Yamaha
18
38
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
Oбщи
64
Списък с телевизионните честоти
No.
Пример : За телевизор Samsung
4
BG
65
Отстраняване на повреди
BG
За съвсем кратко ще можете да се запознаете с новата сисетма. Ако имате някакви проблеми, които са
посочени в долния списък, опитайте да приложите дадените решения. Те могат да Ви спестят време и
неудобдството от ненужно обаждане за сервизно обслужване.
Симптом
Дискът не може да бъде изваден.
Възпроизвеждането не се пуска
Решение
 Кабелът за захранването пъхнат ли е правилно?
 Изключихте захранватено и го включихте отново.
 Проверете регионалния номер на DVD.
Закупените извън страната DVD дискове е възможно
да не могат да бъдат възпроизвеждани.
 CD-ROMs и DVD-ROMs не могат да бъдат
възпроизведени на DVD уреда.
 Проверете, дали рейтингът е правилен.
Възпроизвеждането не стартира
веднага, след като натиснете
бутона Play/Pause
Не се чува звук
Звукът може да се чува само от
няколко говорители, вместо от
всичките шест.
 Почистете диска.
 Не се чува звук по време на възпроизвеждане, бавно
възпроизвеждане и кадър след кадър.
 Правилно ли са свързани колоните? Настроени ли са
правилно?
 Дискът повреден ли е?
 При слушане на компактдиск или радио, звукът се
възпроизвежда само от предните говорители (L/R).
Изберете <PRO LOGIC II> като натиснете
PL II (Dolby
Pro Logic II) на дистанционното управление за използване
на всичките шест говорители.
 Ако зададете C, SL и SR to NONE в режим говорител от
настройката за звук в екрана за настройка, няма да се
чува звук от централния говорител и предния ляв и десен
говорители. Задайте C, SL и SR като SMALL (малък).
66
• Изтощени ли са батериите?
 Проверете дали сте избрали правилно функциите за
режим (TV/DVD) на дистанционното управление (TV or
DVD)?
Включен ли е телевизорът?
Праилно ли са свързани видео кабелите?
Повреден ли е дискът?
Диск, произведен при лоши усовия може да не се
възпроизведе.
• Аудио езикът и субтитрите няма да работят, ако дискът
не съдържа такива. В зависимост от диска, те могат да са
различни.
Менюто на екрана не се
показва
• Използвате ли диск, който няма менюта?
Аспектът не може да бъде
сменен
• Bие можете да гледате в 16:9 DVD, в 16М9 WIDE режим,
4:3 LETER BOX режим или 4:3 PAN SCAN режим, но 4:3
DVD може да се види в 4:3 сътоношение. Обърнете се към
DVD обложката.
 Уредът не работи. (Пример:
изключва се, чува се странен
звук).
 DVD уредът не работи
правилно.
Забравили сте паролата за
рейтинга
 Проверете дали дискът има обозначение <Dolby Digital 5.1
CH>. Съраунд звук Dolby Digital 5.1 CH се възпроизвежда
само ако дискът е записан с 5.1 канален звук.
 Проверете дали езикът за звук е правилно зададен като
DOLBY DIGITAL 5.1-CH на информационния дисплей.
•
•
•
•
Аудио езикът и субтитрите не
работят
 Уверете се, че DVD диска е съвместим с 5.1-CH.
• На не повече от пределното разтояние от уреда ли сте?
Дистанционното не работи
 Дискът се върти, но не се
вижда картина.
 Качеството на картината на
екрана е лошо и картината
трепери.
Решение
• Изключете захранването и задръжте бутона STOP()
(стоп) на основния модул за повече от 5 секунди.
Използвайте RESET функцията, за да изтриете
всички запаметени настройки.
• При присъствие на дисплея на съобщението от
основното меню <NO DISC> задръжте бутона STOP()
на основното меню повече от 5 секунди. На дисплея
се появява <INITIALIZE> (първоначално състояние) и
всички настройки придобиват подразбиращите се за тях
стойности.
• Натиснете бутона POWER.
Oбщи
Не се чува Dolby Digital 5.1 CH
съраунд звук.
 Използвате ли деформиран или надраскан диск?
Симптом
UИзползвайте RESET функцията, за да изтриете всички
запаметени настройки.
Не можете да чуете/получите
радио сигнал
• Правилно ли е свързана антената?
• Ако входният сигнал на антената е слаб, монтирайте
външна УКВ антена с добри възможности за приемане.
При слушане на звук от
телевизора през основния модул,
не се чува нищо.
• Ако по време на слушане на звука от телевизора е
натиснат бутона за изваждане на диска при използване на
функциите D.IN1, D.IN2, AUX , се включва функцията DVD
и това прекъсва звука от телевизора.
67
Необходими мерки при съхранение на дискове и работа с тях
Малки драскотини на диска могат да променят качеството му. Затова трябва да се съхраняват
внимателно.
Боравене
Не пипайте с ръце от записаната страна на диска.
Дръжте го за ъглите.
Не залепвайте нищо на записващата страна.
Съхранение на диска
Не оставяйте диска на
директна слънчева светлина
Съхранявайте диска
на проветриво място.
Пазете го чист.
Поставяйте дисковете в
обложката. Съхранявайте
вертикално.
• Не позволявайте дисковете да се напрашат.
• Не позволявайте да се надраскват.
Ако видите, че дискът е замърсен, почистете със суха мека
кърпа.
• Почистете нежно двете страни на диска.
• При контакт на студените части на уреда с топъл въздух може да
се образува конденз.
В такъв случай е възможно дискът да не функционира правилно.
Извадете диска от плейъра и го оставете отворен за 1-2 часа.
68
BG
Въведете съответен номер на код за първоначално настройване на <Disc Audio>, <Disc Subtitle> и/или
<Disc Menu> (Вижте страница 44).
Код
Език
Код
Език
Код
Език
Код
Език
1027
Afar
1181
Frisian
1334
Latvian, Lettish
1506
Slovenian
1028
Abkhazian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
1032
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto,
Pushto
1538
Turkish
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1142
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1665
Yoruba
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
Oбщи
Пренасяне и съхранение на дискове
Езикови кодове за отделните страни
69
Уреди, поддържащи функцията USB Host
Цифров фотоапарат
Продукт
USB памет
Тип
Продукт
Фирма:
Тип
Finepix-A340
Fuji
Digital Camera
Cruzer Micro
Sandisk
USB 2.0 USB Flash Drive 128M
Finepix-F810
Fuji
Digital Camera
Cruzer Mini
Sandisk
USB 2.0 128M
Finepix-F610
Fuji
Digital Camera
Cruzer Mini
Sandisk
USB 2.0 256M
Finepix-f450
Fuji
Digital Camera
SONY Micro Vault
Sony
USB 2.0 64MB
Finepix S7000
Fuji
Digital Camera
FLEX DRIVE
Serotech
USB 2.0 32MB
Finepix A310
Fuji
Digital Camera
AnyDrive
A.L tech
USB 2.0 128MB
KD-310Z
Konica
Digital Camera
XTICK
LG
USB 2.0 128M
Finecam SL300R
Kyocera
Digital Camera
Micro Mini
Iomega
USB 2.0 128M
Finecam SL400R
Kyocera
Digital Camera
iFlash
Imation
USB 2.0 64M
Finecam S5R
Kyocera
Digital Camera
LG
XTICK(M)
USB 2.0 64M
Finecam Xt
Kyocera
Digital Camera
RiDATA
EZDrive
USB 2.0 64M
Dimage-Z1
Minolta
Digital Camera
Dimage Z1
Minolta
Digital Camera
УКВ ТУНЕР
Консумация
110W
Тегло
5 kg
Размери (ШxВxД)
521 x 320 x 178 mm
Работен температурен обхват
+5°C~+35°C
Работен обхват на влажността
10% ~ 75%
Използваема чувствителност
10dB
S/N радио
60dB
Изкривяване
0.5%
Композитно видео
1.0Vp-p(75Ω товар)
Y:1.0Vp-p(75Ω товар)
ВИДЕО ИЗХОД
Компонентно видео
Pr:0.70Vp-p(75Ω товар)
HDMI
Импеданс : 85~115Ω
Мощност на предния говорител
167W x 2(3Ω)
20G HDD MP3 Player
Мощност на централния говорител
167W(3Ω)
20G HDD MP3 Player
Мощност на задния говорител
167W x 2(3Ω)
Мощност на субуфера
165W(3Ω)
Честотен обхват
20Hz~20KHz
Minolta
Digital Camera
Nikon
Digital Camera
Продукт
Фирма:
Тип
Coolpix4300
Nikon
Digital Camera
Creative MuVo NX128M
Creative
128 MB MP3 Player
Coolpix 2200
Nikon
Digital Camera
Iriver H320
Iriver
Digital Camera
YH-920
Samsung
Samsung
MP3 Player
Coolpix 3700
Nikon
Digital Camera
YP-T7
Coolpix 4100
Nikon
Digital Camera
YP-MT6
Samsung
MP3 Player
Coolpix 5200
Nikon
Digital Camera
YP-T6
Samsung
MP3 Player
УСИЛВАТЕЛ
Stylus 410 digital
Olympus
Digital Camera
YP-53
Samsung
MP3 Player
S/N радио
70dB
300-digital
Olympus
Digital Camera
YP-ST5
Samsung
MP3 Player
Разделяне на каналите
60dB
U300
Olympus
Digital Camera
YP-T5
Samsung
MP3 Player
X-350
Olympus
Digital Camera
YP-60
Samsung
MP3 Player
Входна чувствителност (AUX)
(AUX) 500mV
C-760
Olympus
Digital Camera
YP-780
Samsung
MP3 Player
C-5060
Olympus
Digital Camera
YP-35
Samsung
MP3 Player
X1
Olympus
Digital Camera
YP-55
Samsung
MP3 Player
U-mini
Olympus
Digital Camera
iAUDIO U2
Cowon
MP3 Player
Panasonic
Digital Camera
iAUDIO G3
Cowon
MP3 Player
Panasonic
Digital Camera
iAudio M3
Cowon
HDD MP3 Player
Lumix LC33
Panasonic
Digital Camera
SI-M500L
Sharp
256MB MP3 Player
LUMIX DMC-F1
Panasonic
Digital Camera
H10
Iriver
MP3 Player
Optio-S40
Pentax
Digital Camera
YP-T5 VB
Samsung
MP3 Player
Optio-S50
Pentax
Digital Camera
YP-53
Samsung
256MB MP3 Player
Optio 33LF
Pentax
Digital Camera
Optio MX
Pentax
Digital Camera
Digimax-420
Samsung
Digital Camera
USB външен HDD
Digimax-400
Samsung
Digital Camera
Sora PDR-T30
Toshiba
Digital Camera
MOMOBAY UX-2
Coolpix 5900
Nikon
Digital Camera
Coolpix S1
Nikon
Digital Camera
Coolpix 7600
Nikon
Digital Camera
DMC-FX7
Panasonic
Digital Camera
Dimage Xt
Minolta
Digital Camera
AZ-1
Olympus
Digital Camera
Фирма:
Тип
Dvico
USB 2.0
Система на говорителя
ГОВОРИТЕЛ
5.1ch канала
Преден/централен/заден говорител
Субуфер
Импеданс
3Ω (DCR 3.4Ω)
3Ω (DCR 3.4Ω)
Честотен обхват
100Hz~20KHz
45Hz~150Hz
Ниво на изходно звуково налягане
84dB/W/M
86dB/W/M
Номинален вход
167W
165W
Максимален вход
334W
330W
Размери (ШxВxД)
Тегла
Преден/заден 340 x 1320 x 340 mm
Център
550 x 137 x 85 mm
Преден/заден 6.28 kg
Център
2.22 kg
Oбщи
Lumix-FZ20
DMC-FX7GD
Продукт
BG
Pb:0.70Vp-p(75Ω товар)
Dimage X21
Nikon
ОБЩИ
MP3 плейър
Coolpix4200
Coolpix 3500
70
Фирма:
Технически характеристики
Субуфер 270 x 420 x 489 mm
Субуфер 15.8 kg
71
Свържете се със SAMSUNG В ЦЯЛ СВЯТ
Ако имате въпроси или коментари относно продуктите на Samsung, се обърнете към
центъра за обслужване на клиенти на SAMSUNG.
Регион
Държава
Център за обслужване на клиенти
Уеб сайт
Download PDF

advertising