Samsung | HT-BD8200 | Samsung HT-BD8200T Наръчник за потребителя

HT-BD8200
2.1-канална Blu-ray
система за домашно кино
ръководство за потребителя
представете си възможностите
Благодарим ви, че закупихте продукт на Samsung.
За да получите по-пълно обслужване, моля,
регистрирайте продукта си на адрес
www.samsung.com/register
HT-BD8200_BUL_0805-1.indd Sec1:1
2009-08-07
2:21:26
основни характеристики на вашата
нова Blu-ray система за домашно кино
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛЕЙЪРА
Възпроизвеждане на много типове дискове плюс FM тунер
Моделът HT-BD8200 позволява възпроизвеждане на множество дискове, включително BD-ROM, DVD-VIDEO,
DVD-RW/-R (видео режим), CD, MP3, JPEG, DivX, MKV, MP4 и CD-R/RW, с усъвършенстван FM тунер, в единединствен плейър.
Пълна поддръжка на HD аудио декодиране (DD, DD+, DOLBY TRUE-HD, DTS, DTS-HD HRA, DTS-HD MA
Essential)
Вж. www.DOLBY.COM и DTS.COM за повече подробности.
Функция Скрийнсейвър за телевизор
Ако главното устройство остане в спрян режим в продължение на 5 минути, на екрана на телевизора се появява
скрийнсейвърът. HT-BD8200 превключва автоматично в режим на пестене на енергия след 15 минути в режим
Скрийнсейвър.
Функция за пестене на енергия
HT-BD8200 се изключва автоматично след 20 минути в спрян режим.
USB хост поддръжка
Може да свързвате и изпълнявате файлове от външно USB устройство за съхранение като MP3 плейъри, USB
флаш памети и др., с функцията USB HOST на системата за домашно кино.
HDMI
HDMI предава едновременно сигнали за Blu-Ray/DVD видео и аудио, и осигурява по-ясна картина.
Разделителната способност 1080p (пълноценна HD (висока разделителна способност)) осигурява дори още
по-ясна картина.
Функция AV Sync
Видеото може да изостава след аудиото, когато устройството е свързано към цифров телевизор.
В такъв случай регулирайте времето на забавянето на аудиото, за да съответства на видеото.
Функция Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+ е функция, която може да се използва за работа с главното устройство на тази система чрез
дистанционно управление за телевизор Samsung, като се свърже Blu-ray системата за домашно кино към
телевизор SAMSUNG чрез HDMI кабел. (Предлага се само за телевизори SAMSUNG, които поддържат
Anynet+.)
Поддръжка за iPod и iPhone
Можете да се наслаждавате на музикални файлове, като свържете вашия iPod със
системата за домашно кино чрез iPod куплунга.
BD Wise
BD Wise автоматично регулира настройките на съвместимите с BD Wise продукти на Samsung до
оптималните стойности помежду им. Тази функция е активирана само ако съвместими с BD Wise продукти на
Samsung са свързани един с друг посредством HDMI кабел.
Безжичен събуфър
Може да чувате прекрасен звук от събуфъра дори когато не свържете с продукта с кабелите на
високоговорителите.
2
HT-BD8200_BUL_0805-1.indd 2
2009-08-07
2:21:37
Blu-ray дисковете поддържат най-високо то качество видео с висока разделителна способност (HD,)
предлагано в отрасъла – големият капацитет означава, че не се правят компромиси по отношение качеството
на видеото. Освен това, Blu-ray дискът е със същия познат размер и външен вид като DVD.
* Следните характеристики на Blu-ray дискове зависят от вида на диска.
Външният вид и движението между функциите също са различни при различните дискове.
Не всички дискове имат описаните по-долу
функции.
PLAY MOVIE
Основни видео характеристики
Форматът BD-ROM за разпространение на филми
поддържа три много усъвършенствани видео
кодека, включително AVC, VC-1 и MPEG-2.
Предлагат се и HD видео разделителни
способности:
• 1920 x 1080 HD
• 1280 x 720 HD
LANGUAGES
SCENE SELECTIONS
BUL
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА BLU-RAY ДИСКОВЕТЕ
PREVIEWS
Графични
равнини
▼
3
4
HD Video
За възпроизвеждане с висока разделителна
способност
За да гледате съдържание с висока разделителна
способност от Blu-ray дискове, е необходим телевизор с
висока разделителна способност - HDTV (High Definition
Television). Някои дискове е възможно да изискват изходящ
сигнал от HDMI OUT извода на плейъра, за да може да се
гледа съдържание с висока разделителна способност.
Способността за гледане на съдържание с висока
разделителна способност от Blu-ray дискове може да бъде
ограничена в зависимост от разделителната способност на
3
вашия телевизор.
5
6
7
PLAY MOVIE
8
9
LANGUAGES
10
11
12
13
SCENE SELECTIONS
14
15
PREVIEWS
▼
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Субтитри
В зависимост от съдържанието на даден Blu-ray диск можете да избирате различни стилове, размери и
цветове за шрифтовете на субтитрите. Субтитрите могат също така да бъдат анимирани, превъртани или
постепенно да избледняват или да се появяват.
BD-LIVE
Може да използвате Blu-ray диск, поддържащ BD-LIVE чрез мрежова връзка, за да се радвате на различно
съдържание, предоставено от производителя на диска.
Youtube
Тази Blu-ray система за домашно кино ви позволява да се наслаждавате на VOD (videos on-demand),
предоставено от YouYube чрез мрежова връзка.
3
HT-BD8200_BUL_0805-1.indd 3
2009-08-07
2:21:38
основни характеристики на вашата
нова Blu-ray система за домашно кино
КАКВО Е ВКЛЮЧЕНО
Проверете за приложените аксесоари по-долу.
Видео кабел
FM антена
iPod куплунг
Стойка тип легло
Дистанционно
управление
/ Батерии (размер AAA)
(малка)
Инструкция за употреба
Винтове за стенната
конзола на главното
устройство (M4 x L8,
4EA)
Стенна конзола (2EA) /
Комплект за монтиране на
стена (2EA)
Лист за монтиране на
стена
Тороидална феритна
сърцевина
4
HT-BD8200_BUL_0805-1.indd 4
2009-08-07
2:21:41
BUL
информация за безопасност
МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ СВАЛЯЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ЗАДНИЯ КАПАК).
ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ СЕ
ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.
ВНИМАНИЕ
РИСК ОТ ТОКОВ УДАР
ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
Този символ указва наличието на опасно
напрежение във вътрешността на блока, което
може да предизвика токов удар.
Този символ се използва, за да насочи вниманието
Ви към важни указания за управлението и
поддръжката на продукта.
ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ ОТ КЛАС 1
Тази компактдискова система е класифицирана като
ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ ОТ КЛАС 1.
Употребата на механизми за управление и настройки
или изпълнението на процедури, различни от
упоменатите в Ръководството, може да доведе до
опасно излагане на лъчение.
ВНИМАНИЕ : НЕВИДИМО ЛАЗЕРНО ЛЪЧЕНИЕ
ПРИ ОТВАРЯНЕ И СВАЛЯНЕ НА
ПРЕДПАЗИТЕЛИТЕ.НЕ СТОЙТЕ НА
ПЪТЯ НА ЛЪЧА!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : За да намалите риска от пожар или електрически шок, не излагайте апаратурата на
дъжд или влага.
ВНИМАНИЕ : ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ТОКОВ УДАР, ПОСТАВЕТЕ ЩЕПСЕЛА В ПОДХОДЯЩ КОНТАКТ, КАТО ГО ВКЛЮЧИТЕ
ДОКРАЙ.
• Апаратурата трябва винаги да бъде свързана към променливотоков източник на захранване със защитна
заземителна връзка.
• За да изключите прибора от захранването, издърпайте щепсела от контакта. Поради тази причина,
контактът трябва да бъде удобен.
ВНИМАНИЕ
• Уредът не бива да се излага на капене или пръскане и на него не бива да се поставят предмети,
пълни с течност, като например вази.
• Щепселът за мрежово захранване се използва като прекъсващо устройство и трябва да е в работна готовност по
всяко време.
5
HT-BD8200_BUL_0805-1.indd 5
2009-08-07
2:21:43
информация за безопасност
ПРЕДОХРАНИТЕЛНИ МЕРКИ
Погрижете се променливото електрозахранване във вашия дом да съответства на идентификационния стикер, който е поставен
на гърба на вашия плейър. Инсталирайте своя плейър хоризонтално, върху подходяща основа (мебел), с достатъчно място около
него за вентилация (7,5~10 см). Внимавайте да не бъдат покрити вентилационните отвори. Не поставяйте никакви предмети
върху плейъра. Не поставяйте плейъра върху усилватели или друго оборудване, което може да се нагорещи. Преди преместване
на плейъра проверете дали отворът за поставяне на диск е празен. Плейърът е предназначен за непрекъсната употреба.
Изключването на системата Blu-ray Home Cinema в режим на готовност не изключва електрозахранването. За да изключите
плейъра напълно от електрозахранването, извадете щепсела от контакта, особено когато уредът няма да се използва дълго време.
По-време на буря, изключете уреда от контакта.
Светкавиците могат да увредят уреда.
Пазете плейъра от влага, прекалено висока температура, магнитни и
електрически полета. Изключете плейъра от кабела.
Защитете плейъра от влага (т.е. вази) и
твърде голяма топлина (т.е. камини) или оборудване,
създаващо силни магнитни или електрически полета
(т.е. говорители...). Изключете кабела на захранването,
ако плейърът не работи правилно. Плейърът
не е предназначен за индустриално използване.
Предназначението на продукта е за лично използване.
При съхранение на плейъра или диск при ниски
температури е възможно образуване на конденз.
При транспортиране на плейъра през зимата,
изчакайте около 2 часа докато модулът
достигне стайна температура, преди да го използвате.
Използваните за този продукт батерии съдържат вредни за околната
среда химични вещества. Не изхвърляйте батериите с останалите
отпадъци.
Не обръщайте наопаки сглобената стойка и главното устройство, като
държите стойката, в противен случай главното устройство може да
изпадне от стойката и да се повреди или да нарани някой.
Този продукт включва технология за защита на авторското право, защитена от патенти и други документи за интелектуална
собственост на Macrovision Corporation в САЩ и други страни. Използването на технологията за защита на авторските права
трябва да бъде упълномощено от Macrovision Corporation и е предназначено за домашни зрители, освен ако не бъде
изрично разрешено за други цели. Разглобяването и проучването на схемите е забранено.
6
HT-BD8200_BUL_0805-1.indd 6
2009-08-07
2:21:43
BUL
Съдържание
2
3
4
Характеристики на плейъра
Характеристики на Blu-ray дисковете
Какво е включено
5
6
Мерки за безопасност
Предохранителни мерки
10
11
Преди да прочетете ръководството за
потребителя
Видове дискове и характеристики
ОПИСАНИЕ
14
15
Преден панел
Заден панел
ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
16
18
Преглед на дистанционното управление
Настройка на дистанционното управление
СВЪРЗВАНЕ
20
21
21
22
Свързване с безжичния събуфър.
Инсталиране на стойката тип легло
Инсталиране на стенната конзола
Свързване на видео изхода към вашия
телевизор
Свързване на iPod
Свързване на аудио от външни компоненти
Свързване към мрежа
Свързване на УКВ антена
Вентилатор
Прилагане на тороидалната феритна
сърцевина към захранващия кабел на
главното устройство
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВАШАТА НОВА
BLU-RAY СИСТЕМА ЗА ДОМАШНО КИНО
2
5
10
14
16
20
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
НАЧАЛО
24
26
28
30
30
30
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА ВАШАТА
BLU-RAY СИСТЕМА ЗА ДОМАШНО КИНО
31
31
32
32
33
33
34
Преди възпроизвеждане
Движение през екранните менюта
Възпроизвеждане на диск
Настройка на звука
Използване на функциите за търсене и
прескачане
Възпроизвеждане с намалена скорост/
Покадрово възпроизвеждане
НАСТРОЙКА НА СИСТЕМАТА
35
Настройване на часовника
35
36
36
Настройка на езиковите опции
НАСТРОЙВАНЕ НА ЕЗИКА
7
HT-BD8200_BUL_0805-1.indd 7
2009-08-07
2:21:46
Съдържание
НАСТРОЙКА НА АУДИО
37
Настройка на опции за високоговорители
40
42
Задаване на опциите на дисплея
Настройка на опциите за видео дисплей/изход
44
Настройка на опциите за HDMI
47
Настройка на родителския контрол
49
Задаване на опциите за настройка на мрежата
54
Управление на системни устройства
55
57
57
57
57
Надстройка на фърмуера
Системна информация
Съобщение за надстройка на фърмуера
DivX (R) Регистрация
DivX(R) деактивация
58
59
60
61
61
62
63
63
64
Използване на функцията на дисплея
Използване на менютата "Disc" и "Title"
Повторение на възпроизвеждане
Избиране на език за аудио
Избиране на език за субтитри
Смяна на ъгъла на камерата
Настройки на PIP (КВК)
BD-LIVE™
Възпроизвеждане на DivX, MKV, MP4
37
НАСТРОЙКА НА ДИСПЛЕЯ
40
НАСТРОЙКА НА HDMI
44
НАСТРОЙКА НА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ
47
МРЕЖОВИ НАСТРОЙКИ
49
УПРАВЛЕНИЕ НА BD ДАННИ
54
НАСТРОЙКА НА СИСТЕМАТА
55
ГЛЕДАНЕ НА ФИЛМ
58
8
HT-BD8200_BUL_0805-1.indd 8
2009-08-07
2:21:46
66
66
66
67
Бутони на дистанционното, използвани за
възпроизвеждане на аудио (CD-DA)/MP3 диск
Повторение на аудио диск (CD-DA) и MP3
Възпроизвеждане на аудио (CD-DA)/MP3 диск
69
69
69
69
70
70
Гледане на снимки
Слайдшоу/Скорост
Завъртане
Мащабиране
Отиване в списъкa със снимки
ИЗПОЛЗВАНЕ НА USB
71
Възпроизвеждане на мулти медийни файлове
чрез функцията USB Host
73
73
Слушане на радио запис на
Запаметяване на станци и
74
76
Слушане на Музика
Гледане на филм
77
Свързване към Компютър и Изпълнение на
MP3, JPEG или DivX Съдържание
79
Използване на YouTube
84
84
84
Функция на таймер за изключване
Настройка на яркостта на дисплея
Функция MUTE
87
Необходими мерки при съхранение на
дискове и работа с тях
Спецификация
ГЛЕДАНЕ НА СНИМКА
71
РАДИО
73
ИЗПОЛЗВАНЕ НА IPOD
76
ФУНКЦИЯ ЗА ПРЯКО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
КОМПЮТЪРА
BUL
СЛУШАНЕ НА МУЗИКА
77
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОСЪДЪРЖАНИЕ
79
84
85
87
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ
OТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ
ПРИЛОЖЕНИЕ
88
9
HT-BD8200_BUL_0805-1.indd 9
2009-08-07
2:21:46
Начало
ПРЕДИ ДА ПРОЧЕТЕТЕ РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Уверете се, че сте проверили следните условия, преди да прочетете ръководството за потребителя.
Икони, които ще бъдат използвани в ръководството
Икона
h
g
f
Z
C
V
Условие
BD-ROM
Това включва налична функция в BD-RE.
BD-R
Това включва налична функция в BD-R.
DVD-VIDEO
M
Това включва налична функция в DVD-Video или DVD-R/DVD-RW дискове, които са
записани и финализирани в режим Video (Видео).
DVD-RW
Това включва налична функция в DVD-RW.
(само дискове в режим V и финализирани)
DVD-R
Това включва налична функция в DVD-R.
(само дискове в режим V и финализирани)
Това включва функция, предлагана на аудио CD-RW/CD-R (формат CD-DA).
MP3
Това включва функция, която е налице в DVD-RW/-R, CD-RW/CD-R дискове и USB
устройства за съхранение.
JPEG
Това включва функция, която е налице в DVD-RW/-R, CD-RW/CD-R дискове и USB
устройства за съхранение.
DivX, MKV,
MP4
F
Това включва налична функция в BD-ROM.
BD-RE
Аудио CD
A
G
Определение
Това включва функция, която е налице в DVD-RW/-R, CD-RW/CD-R дискове и USB устройства за
съхранение.
Устройство за
съхранение, което Това включва налична функция в USB устройство за съхранение.
поддържа USB
Внимание
Отнася се за случая, при който функцията не работи или настройките не могат да бъдат
отменени.
Забележка
Това включва съвети или инструкции на страницата, която помага на всяка функция да
работи.
За употребата на това ръководството за потребителя
1) Уверете се, че сте запознати с информацията за безопасност, преди да използвате този
продукт. (Вж. стр 5~6)
2) Ако възникне проблем, проверете в ( "Отстраняване на неизправности ").
(Вж. стр. 85~86)
Авторско право
©2009 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Всички права запазени; Никаква част от ръководството или цялото ръководството за потребителя
не може да бъде възпроизвеждана или копирана без предварителното писмено съгласие на
Samsung Electronics Co.,Ltd.
10
HT-BD8200_BUL_0805-1.indd 10
2009-08-07
2:21:46
BUL
ВИДОВЕ ДИСКОВЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Видове дискове, които могат да бъдат възпроизвеждани
Видове дискове
Лого на
диска
BD-ROM
BD-RE/BD-R
АУДИО + ВИДЕО
АУДИО + ВИДЕО
АУДИО
AUDIO-CD
Макс. възпроизвеждана
минута
Форма на диска
Времето на възпроизвеждане
зависи от заглавието
Едностранни
Едностранни (12 см)
240
Двустранни (12 см)
480
Едностранни (8 см)
80
Двустранни (8 см)
160
Едностранни (12 см)
74
Едностранни (8 см)
20
12 см
-
8 см
-
● НАЧАЛО
DVD-VIDEO
Записано
съдържание
DivX
АУДИО + ВИДЕО
DVD-RW (само
дискове в режим V
и финализирани)
АУДИО + ВИДЕО
12 см (4.7GB)
480
(EX : Удължено
възпроизвеждане)
DVD-R (само
дискове в режим V
и финализирани)
АУДИО + ВИДЕО
12 см (4.7GB)
480
(EX : Удължено
възпроизвеждане)
• Този плейър е съвместим само със цветни системи PAL.
• NTSC дисковете няма да се изпълняват.
Лога на дискове, които могат да бъдат възпроизвеждани
Blu-ray Disc
Dolby Digital Plus
DTS-HD High Resolution Audio
PAL система за предаване във
Великобритания, Франция,
Германия и т.н.
Dolby TrueHD
DTS-HD главно аудио | основно
Digital Audio
(Цифрово аудио)
M
MP3
Стерео
Java
BD-LIVE
Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby и символът "двойно D" са търговски марки на
Dolby Laboratories.
11
HT-BD8200_BUL_0805-1.indd 11
2009-08-07
2:21:47
Начало
Дискове, които не могат да бъдат възпроизвеждани
•
•
•
•
• DVD-ROM/PD/MV-Диск, и т.н.
• CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD
• 8cm MD (минидиск)
HD DVD дискове
DVD-RAM
3.9 GB DVD-R диск за създаване.
DVD-RW (режим VR (Видеозапис))
M
Някои търговски дискове и DVD дискове, купени извън вашия регион, може да не могат да бъдат
възпроизведени с този продукт. При възпроизвеждане на такива дискове се показва или “No disc.” (Няма
диск), или “Please check the regional code of the disc.” (Моля, проверете регионалния код на диска).
 Ако даден DVD-R/-RW диск не е записан правилно във формат DVD видео, няма да може да се възпроизвежда.
Регионален код
И Blu-ray системата за домашно кино Home cinema, и дисковете са с регионално кодиране. Тези
регионални кодове трябва да съвпадат, за да може да се възпроизведе диска. Ако кодовете не
съвпадат, дискът не може да бъде възпроизведен. Регионалният номер за тази Blu-ray система за
домашно кино Home cinema е посочен на задния панел на системата.
BD регионален код
A
B
C
Area (Област)
Северна Америка, Централна Америка, Южна Америка, Корея, Япония, Тайван, Хонконг и Югоизточна Азия.
Европа, Гренландия, Френски територии, Близък Изток, Африка, Австралия и Нова
Зеландия.
Индия, Китай, Русия, Централна и Южна Азия.
Регионален код
за DVD-Video
Зона
(DVD-видео)
САЩ, Канада
1
Япония, Европа, Южна Африка, Близкия
2
изток, Гренландия
Корея, Тайван, Хонконг, части от
3
Югоизточна Азия
Австралия, Нова Зеландия, Латинска
4
Америка (включително Мексико)
5
Източна Европа, Русия, Индия, Африка
Регионален код
за DVD-Video
(DVD-видео)
6
Китай
Зона
7
Неопределено, за специални цели
8
Авиокомпании/Кораби за туристически
круизи (включително Мексико)
9
без код за регион
Съвместимост на Blu-ray дискове
Blu-ray дискът е нов и развиващ се формат. Затова са възможни проблеми със съвместимостта на
дисковете. Не всички дискове са съвместими и не всеки диск може да бъде възпроизвеждан.
За допълнителна информация, вж. раздела за избор на диск на настоящото ръководство. Ако
срещнете проблеми със съвместимостта, обърнете се към център за обслужване на клиенти на
SAMSUNG.
M
Възпроизвеждането може да не работи при определени видове дискове или когато се изпълняват
специфични операции като смяна на ъгъла и настройка на съотношението. Информацията относно диска е
написана в детайли върху кутията. Моля, вижте това, ако е необходимо.
 Не позволявайте дискът да се замърси или надраска. Отпечатъци от пръсти, нечистотия, прах, надрасквания или
наслагвания от цигарен дим върху записваемата повърхност може да направят диска невъзможен за възпроизвеждане.
 Дискове с NTSC програми, записани на тях не могат да се изпълняват с този продукт.
 При възпроизвеждане на BD-Java заглавие зареждането може да продължи по-дълго от обичайното или
някои функции да се изпълняват по-бавно.
12
HT-BD8200_BUL_0805-1.indd 12
2009-08-07
2:21:48
BUL
Видове дискове
❖ BD-RE/BD-R
Blu-ray Disc презаписваем/Blu-ray Disc записваем. BD-RE/BD-R е идеалният формат за правене на
резервни копия или за запис на лични видеоклипове.
❖ BD-ROM
❖ DVD-Video
• Дигиталният многостранен диск (DVD) може да съдържа до 135 минути с изображения, 8 езика за звук и
32 езика за субтитри. Той използва компресия за изображения MPEG-2 и съраунд звук Dolby Digital, което
ви дава възможност да се наслаждавате на живи и ясни изображения с качество като в киносалон.
• Когато превключвате от първия към втория слой на двуслоен DVD Video диск, може да се получи
моментно изкривяване на картината и звука. Това не е неизправност на устройството.
• След като един DVD-RW/-R бъде записан в режим Video (Видео) и финализиран, той се
превръща в DVD-Video. Предварително записаните (щамповани) комерсиални DVD дискове с
филми също се наричат DVD-Video дискове. Това устройство може да възпроизвежда
предварително записани комерсиални DVD дискове (DVD-Video) с филми.
● НАЧАЛО
Blu-ray Disc Read Only Memory (Blu-ray диск само за четене). Един BD-ROM диск съдържа
предварително записани данни. Въпреки че един BD-ROM диск може да съдържа данни във
всякаква форма, повечето BD-ROM дискове съдържат филми във формат с висока разделителна
способност, за възпроизвеждане Blu-ray системи за домашно кино. Това устройство може да
възпроизвежда предварително записани комерсиални BD-ROM дискове.
❖ Аудио CD
• Един аудио диск, на който е записано 44.1kHz PCM аудио.
• Това устройство може да възпроизвежда CD-DA формат аудио CD-R и CD-RW дискове.
• Устройството може да не бъде способно да възпроизвежда някои CD-R или CD-RW дискове
поради условията на записването им.
❖ CD-R/-RW
• Използвайте 700 MB (80 минути) CD-R/-RW диск. Ако е възможно, не използвайте 800 MB (90
минути) диск или повече, защото дискът може да не бъде възпроизведен.
• Ако CD-R/-RW дискът не е записан като затворен запис, можете да срещнете забавяне в
началото на възпроизвеждането или да не бъдат възпроизведени всички записани файлове.
• Някои CD-R/-RW дискове може да не могат да бъдат изпълнени с това устройство, в зависимост от
устройството, което е използвано за записването им. За съдържание, записано на CD-R/-RW носител от CD
за ваша лична употреба, възпроизвеждането може за варира в зависимост от съдържанието и дисковете.
❖ Възпроизвеждане на DVD-R диск
• След като един DVD-R диск бъде записан в режим Video (Видео) и финализиран, той се
превръща в DVD-Video.
• Това устройство може да възпроизвежда DVD-R дискове, записани и финализирани със
Samsung DVD видео рекордер. Някои DVD-R дискове е възможно да не могат да бъдат
възпроизведени в зависимост от диска и условията на записване.
❖ Възпроизвеждане на DVD-RW диск
• Възможно е да бъдат възпроизвеждани DVD-RW дискове само ако са записани в режим Video (Видео) и финализирани.
• След като един DVD-RW бъде записан в режим Video (Видео) и финализиран, той се превръща в
DVD-Video. Способността за възпроизвеждане зависи от условията на записване.
Форматиране на дискове
❖ Използване на МР3 диск
• CD-R/-RW, DVD-RW/-R дискове записани във формат UDF, ISO9660 или JOLIET могат да бъдат
възпроизвеждани.
• Само MP3 файлове с разширения ".mp3" или ".MP3" могат да бъдат възпроизвеждани.
• Диапазонът на скоростта на възпроизвеждане е от 56 Kbps до 320 Kbps.
• Честотата на семплиране при възпроизвеждане е от 32 KHz до 48 KHz.
• Устройството може да поддържа максимум от 1500 файла и папки в основна папка. При MP3
файлове, записани с VBR (променлива побитова скорост), звукът може да бъде променян.
❖ Използване на JPEG диск
• CD-R/-RW, DVD-RW/-R дискове записани във формат UDF, ISO9660 или JOLIET могат да бъдат възпроизвеждани.
• Само JPEG файлове с разширения ".jpg", ".JPG", ".jpeg" или "JPEG" могат да бъдат показвани.
• Поддържа се прогресивен JPEG.
❖ DVD-RW/-R (V) (Видео)
• Това е формат, който се използва за записване на данни върху DVD-RW или DVD-R диск. Дискът
може да се възпроизвежда с тази Blu-ray система за домашно кино, след като бъде финализиран.
• Ако дискът е записан във видео режим с рекордер на друг производител, но не е финализиран,
той не може да се възпроизвежда на тази Blu-ray система за домашно кино.
13
HT-BD8200_BUL_0805-1.indd 13
2009-08-07
2:21:48
Описание
ПРЕДЕН ПАНЕЛ
1
2
БУТОН ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ
БУТОН FUNCTION
БУТОН НАСТРОЙКА И
)
ПРЕСКАЧАНЕ (
БУТОН СТОП
3
4
5
6
7
8
9
Включва не и изключва не на Blu-ray системата за домашно кино.
Превключванията на режимите са както следва :
BD/DVD ➞ DIGITAL ➞ AUX ➞ TUNER.
За връщане към предишното заглавие/глава/изпълнение.
За настройка на FM честотния диапазон.
Спира не на възпроизвеждането на диска.
БУТОН ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ/ПАУЗА Възпроизвеждане или пауза по време на възпроизвеждане на диск.
БУТОН НАСТРОЙКА И
ПРЕСКАЧАНЕ(
)
За преминаване към следващото заглавие/глава/изпълнение.
БУТОН ОТВАРЯНЕ/ЗАТВАРЯНЕ
Изваждане на диска.
СЛОТ ЗА ДИСКОВЕ
Приема диск.
БУТОНИ за силата на звука
Регулиране на силата на звука.
За настройка на FM честотния диапазон.
14
HT-BD8200_BUL_0805-1.indd 14
2009-08-07
2:21:48
BUL
ЗАДЕН ПАНЕЛ
1
2
3
4
● ОПИСАНИЕ
11
5
6
7
8
9
10
ГНЕЗДО ЗА КОАКСИАЛЕН КАБЕЛ ЗА
FM 75Ω
Свържете FM антената.
ВХОДНИ ГНЕЗДА ЗА ОПТИЧНА
ВРЪЗКА КЪМ ВЪНШЕН ЦИФРОВ
ИЗТОЧНИК
Използвайте ги за свързване на външни устройства, които могат да
подават цифров сигнал.
ГНЕЗДО LAN
Може да се използва за връзката с BD-LIVE и YouTube.
Може също така да се използва за обновяване на фърмуера.
ГНЕЗДО ЗА БЕЗЖИЧЕН LAN
Едно USB устройство за съхранение може да бъде свързано тук и
използвано като устройство за съхранение, когато е свързано BD-LIVE.
Може за бъде използвано за обновяване на фърмуера и за
възпроизвеждане на MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4, както и за
свързване на BD-Live с безжичен LAN адаптер.
ГНЕЗДО HDMI OUT
Като използвате HDMI кабел, свържете този HDMI извод към входния
HDMI извод на вашия телевизор, за да получите най-добро качество
на картината.
ГНЕЗДО VIDEO OUT
USB ХОСТ
ГНЕЗДО AUX IN
Свържете извода за видео вход на вашия телевизор (VIDEO IN) към
извода VIDEO OUT на това устройство.
Едно USB устройство за съхранение може да бъде свързано тук и
използвано като устройство за съхранение, когато е свързано BD-LIVE.
Може да бъде използвано за обновяване на фърмуера и за
възпроизвеждане на MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4.
За свързване на външно устройство към аналоговия изход 2CH
(например, видеокасетофон)
ГНЕЗДО ЗА СЛУШАЛКИ
Свържете слушалки.
10
iPod ГНЕЗДО
Свържете тук iPod конектора.
11
ВЕНТИЛАТОР ЗА ОХЛАЖДАНЕ
Този вентилатор винаги работи при включено електрозахранване.
Когато инсталирате продукта, осигурете минимум 10 см разстояние от
всички страни на вентилатора.
M
Едно USB HDD устройство не може да бъде използвано за BD съхранение на данни (BD-LIVE).
15
HT-BD8200_BUL_0805-1.indd 15
2009-08-07
2:21:49
Дистанционно управление
ПРЕГЛЕД НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
21
1
2
3
22
23
24
4
5
6
7
8
25
26
27
9
28
10
11
29
12
13
14
15
16
17
18
19
20
30
31
32
33
34
35
36
16
HT-BD8200_BUL_0805-1.indd 16
2009-08-07
2:21:52
Бутон POWER
19
Бутон MO/ST
2
Бутон BD RECEIVER
20
Бутон DISC MENU
3
Бутон TV
21
Бутон ОТВАРЯНЕ/ЗАТВАРЯНЕ
4
Цифрови (0~9) бутони
22
Бутон DIMMER
5
Бутон AUDIO
6
Бутон STEP
7
Бутони Предварителна настройка/
Прескачане в CD
Бутон BD
Бутон TUNER
● ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
23
Бутон AUX
Бутон PLAY
8
BUL
1
Бутон STOP
Бутони ТЪРСЕНЕ
24
Бутон SOURCE
25
Бутон SUBTITLE
26
Бутон PAUSE
27
Бутон MUTE
9
Бутон VOLUME
28
Бутон TUNING/CH
10
Бутон V-SOUND
29
Бутон RETURN
11
Бутон MENU
30
Бутон EXIT
12
Бутон Курсор/ENTER
31
Бутон ZOOM (само JPEG)
13
Бутон INFO
32
Бутон PIP
Цветни бутони : ЧЕРВЕНО (A), ЗЕЛЕНО (B),
ЖЪЛТО (C), СИНЬО (D)
33
Бутон REPEAT
14
34
Бутон DSP
15
Бутон POPUP MENU, TITLE MENU
35
Бутон REPEAT A-B
16
Бутон TUNER MEMORY
36
Бутон SLOW
17
Бутон CANCEL
18
Бутон SLEEP
Поставяне на батериите в дистанционното управление
1.
Повдигнете нагоре капачето на
гърба на дистанционното
управление, както е показано на
фигурата.
2.
Поставете две батерии размер ААА.
Уверете се, че “+” и “–” краищата на батериите съвпадат с
диаграмата вътре в отделението.
3.
Поставете обратно капачето.
При стандартно използване на
телевизора батериите издържат около
една година.
17
HT-BD8200_BUL_0805-1.indd 17
2009-08-07
2:21:53
Дистанционно управление
НАСТРОЙКА НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
Можете да контролирате определени функции на вашия телевизор с това дистанционно управление.
Когато управлявате телевизора с дистанционното управление
1. Натиснете бутона TV, за да настроите дистанционното
управление в режим Телевизор.
2. Натиснете бутона POWER, за да включите телевизора.
3. Задръжте бутона POWER и въведете съответстващия на
вашата марка телевизор код.
• Ако има повече от един код в списъка за Вашия
телевизор, въведете кодовете един по един, за да
видите кой от тях работи.
Пример: За телевизор Samsung
При натиснат бутон POWER използвайте цифровите
бутони, за да въведете 00, 15, 16, 17 и 40.
4. Настройката завършва, ако телевизорът се изключи.
• Вие можете да ползвате TV POWER, VOLUME,
CHANNEL или цифровите бутони (0~9).
M
 При някои марки телевизори е възможно дистанционното управление да не работи. Освен това, в
зависимост от марката телевизор, някои операции не са възможни.
 Ако не настроите дистанционното управление с кода за марката на вашия телевизор, то работи като
Samsung по подразбиране.
Обхват на действие на дистанционното управление
Дистанционното управление може да се използва до
приблизително 7 метра по права линия. Освен това,
хоризонталният ъгъл на насочване към сензора за
дистанционното трябва да е до 30°.
18
HT-BD8200_BUL_0805-1.indd 18
2009-08-07
2:21:54
Код
BUL
Списък с телевизионните честоти
No.
Марка
No.
Марка
Код
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
12, 13, 14
47
Onking
03
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
17
Crown
03
61
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49,
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
03
62
Sanyo
19, 61, 65
20
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
21
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
38
Luxman
18
81
Yamaha
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
● ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
4
59, 60, 98
19
HT-BD8200_BUL_0805-1.indd 19
2009-08-07
2:21:55
Свързване
В този раздел са разгледани различни начини на свързване на Blu-ray системата за домашно кино
към други външни компоненти. Преди да премествате или инсталирате уреда, трябва непременно да
изключите захранването и да извадите щепсела от контакта.
СВЪРЗВАНЕ С БЕЗЖИЧНИЯ СЪБУФЪР.
ИД за свързване на събуфера е предварително зададен и основното устройство и подустройството трябва
да се свържат (безжично) автоматично при включване. Ако индикаторът за връзка не се включи, когато се
включат главното устройство и събуферът, задайте ИД по следния начин.
1. Включете захранващия кабел на основното устройство на събуфера в AC захранване.
2. Натиснете бутона ID SET отзад на събуфера с малък остър предмет за 3 секунди.
• Натиснете бутона ID SET отзад на събуфера с малък остър предмет за 3 секунди.
<Отзад на събуфера>
<Отгоре на събуфера>
3. В режим на готовност, когато главното устройство е
изключено, натиснете в последователност бутоните 0, 1, 3, 5.
• Червеният светодиод за готовност на главното
устройство мига в бяло и после отново светва в
червено.
4. Натиснете бутона POWER, за да включите
основното устройство.
• Сега основното устройство и събуеферът са
свързани.
• Индикаторът за връзка (синият светодиод) на събуфера е
включен.
M
▪ Преди да премествате или инсталирате уреда, трябва непременно да изключите захранването
и да извадите щепсела от контакта.
▪ Ако главното устройство се изключи, безжичният събуфър ще бъде в режи на готовност и
светодиодът STANDBY в горната част ще мига.
▪ Ако използвате устройство като микровълнова фурна, безжична LAN карта, Bluetooth
устройство или всяко друго устройство, което използва същата честота (2,4 GHz) близо да
системата, може да се чуе прекъсване на звука поради интерферения.
▪ Разстоянието за предаване на радиовълни е около 10M, но може да варира в зависимост от
работната среда. Ако между основния блок и безжичния приемник има железобетонна или
метална стена, е възможно системата да не функционира, тъй като радиовълните не могат
да проникват през метал.
▪ Ако основното устройство не направи безжична връзка, следвайте стъпки 1–4 по-горе, за
да повторите връзката между основното устройство и събуфъра.
 Безжичната антена за приемане е вградена в безжичния събуфер. Пазете уреда далеч от
вода и влага.
 За оптимално качество на звука се уверете, че областта около безжичния събуфър не е
20
HT-BD8200_BUL_0805-1.indd 20
блокирана от предмети.
2009-08-07
2:21:55
Може да използвате стойката тип легло за инсталиране на уреда рафт. Уверете се, че сте поставили уреда
на равна повърхност.
BUL
ИНСТАЛИРАНЕ НА СТОЙКАТА ТИП ЛЕГЛО
Свързване
Обърнете се към маркировката FRONT на стоката и
плъзнете стойката в долната част на уреда, докато чуете
щракване.
● СВЪРЗВАНЕ
ИНСТАЛИРАНЕ НА СТЕННАТА КОНЗОЛА
1. Извадете стойката тип легло от устройството.
2. Свалете филма от двустранния адхезивен лист на
стенната конзола и го поставете на чиста стена.
3. Фиксирайте стенната конзола с 6 винта (не са
предоставени), като подравнявате с отворите,
маркиране на листа.
4. Поставете задната конзола на устройството
(комплект за монтиране на стена) на системата за
домашно кино, като фиксирате с предоставените 4
винта.
5. Поставете докрай щипката на задната
конзола в отвора на стенната конзола
и фиксирайте, като плъзнете докрай
надясно.
• Монтирането е завършено.
 Не инсталирайте на други места освен вертикална стена.
 За мястото избягвайте висока температура или влажност или стена, която не може да
поддържа теглото на телевизора.
 Проверете здравината на стената. Ако тя не е достатъчна за монтирането на продукта,
уверете се, че сте я подсилили, преди да инсталирате.
 Проверете материала на стената. Ако е направена от гипсокартон, мрамор или железни
плоскости, закупете неободимите фиксиращи винтове.
 Кабелите, които свързват външните устройства не трябва да се свързват преди монтиране.
 Преди монтиране телевизорът трябва да се изключи. В противен случай може да възникне
токов удар.
 Не преобръщайте сглобената стойка и основното устройство наопаки, тъй като основното
устройство може да падне от стойката и да се повреди или да нарани някой.
M
▪ Не се провисвайте на монтирания уред и го пазете от удари.
▪ Подсигурете тялото здраво към стената, за да не падне. В противен случай може да
възникне телесна повреда или повреда на уреда.
▪ Когато уредът се инсталира на стената, уверете се, че децата няма да дърпат
съединителните кабели.
HT-BD8200_BUL_0805-1.indd 21
21
2009-08-07
2:21:57
Свързване
СВЪРЗВАНЕ НА ВИДЕО ИЗХОДА КЪМ ВАШИЯ ТЕЛЕВИЗОР
Изберете един от трита начина за свързване към телевизор.
1. Издърпайте фиксатора на тороидалната феритна
сърцевина, за да я отворите.
2. Приложете тороидалната феритна сърцевина към
HDMI кабела на основното устройство, както
показва фигурата, и натиснете, докато щракне.
МЕТОД1
МЕТОД2
(в доставката)
НАЧИН 1: HDMI (НАЙ-ДОБРЕ)
Свържете HDMI кабела от извода HDMI OUT (не е включен) на гърба на Blu-ray системата за
домашно кино към извода HDMI IN на вашия телевизор.
M




22
HT-BD8200_BUL_0805-1.indd 22
В зависимост от вашия телевизор определени разделителни способности на изходящия HDMI
сигнал няма да работят.
Ако има свързан HDMI кабел от плейъра към телевизор, изходният сигнал на Blu-ray
системата за домашно кино се задава автоматично на HDMI след 10 секунди.
Когато свързвате плейъра към телевизора с HDMI кабел за пръв път или към нов телевизор,
разделителната способност на изходния HDMI сигнал автоматично ще бъде настроена на
най-високата, която телевизорът може да възпроизведе.
Ако свързвате телевизор Samsung към Blu-ray системата за домашно кино чрез HDMI кабел,
плейърът може да бъде командван лесно чрез дистанционното на телевизора. (Предлага се
само за телевизори Samsung, които поддържат функцията Anynet+.) (Вж. стр. 44)
След като свържете видеото, настройте източника на входящ видео сигнал на вашия
телевизор да съответства на видео източника (HDMI) на вашата Blu-ray система за домашно
кино. Вж. ръководството на вашия телевизор за повече информация как да изберете видео
източника на телевизора.
2009-08-07
2:22:01
Изходният видео сигнал на плейъра ще се промени автоматично в режим HDMI, когато свържете
HDMI кабел при включено електрозахранване. Възможните HDMI разделителни способности са
показани на стр. 41.
● СВЪРЗВАНЕ
• HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI е интерфейс, който позволява предаване на видео и аудио данни с един-единствен конектор.
Като използва HDMI, Blu-ray системата за домашно кино предава цифров видео и аудио сигнал и показва жива
картина на телевизор с вход за HDMI.
• Описание на HDMI свързването
HDMI конектор – поддържа данни за видео и цифрово аудио.
- HDMI подава само изцяло цифров сигнал към телевизора.
- Ако вашият телевизор не поддържа HDCP (Широколентова цифрова защита на съдържанието), на екрана
ще се появят смущения.
• Защо Samsung използва HDMI?
Аналоговите телевизори изискват аналогов видео/аудио сигнал. При възпроизвеждане на BD/DVD обаче данните
предавани към телевизора са цифрови. Затова е необходим или цифрово-аналогов преобразувател (в Blu-ray
системата за домашно кино) или аналогово-цифров преобразувател (в телевизора). При преобразуването
качеството на картината се влошава поради шум и загуба на сигнала. HDMI технологията е по-добра, защото не
изисква цифрово-аналогово преобразуване и е изцяло цифров сигнал от плейъра към вашия телевизор.
• Какво е HDCP?
HDCP (Широколентова цифрова защита на съдържанието) е система за защита от копиране на BD/DVD
съдържанието възпроизвеждано чрез HDMI. Тя осигурява защитена цифрова връзка между видео източник
(компютър, DVD и др.) и устройство за показване (телевизор, проектор и др.). Съдържанието се криптира
при изходното устройство, за да се предотврати неразрешеното копиране.
• Какво е Anynet+?
Anynet+ е удобна функция, която предлага свързано управление на това устройство чрез телевизор
Samsung с функция Anynet+.
- Ако вашият телевизор Samsung има такова
лого, той поддържа Anynet+ функцията.
- Ако включите плейъра и поставите диск, плейърът ще започне да възпроизвежда диска и телевизорът ще
се включи автоматично и ще превключи на режим HDMI.
- Ако включите плейъра и натиснете бутона PLAY (Възпроизвеждане) при вече поставен диск, телевизорът
ще се включи веднага и ще превключи на режим HDMI.
• Какво е BD Wise?
BD Wise е най-новата функция за свързване на Samsung.
- Когато свържете продукти на Samsung с BD-Wise чрез HDMI, оптималната разделителна способност ще се
настрои автоматично.
BUL
Функция за автоматично откриване на HDMI сигнал
НАЧИН 2: Композитно видео (ДОБРЕ)
Свържете приложения видео кабел от извода VIDEO OUT на гърба на Blu-ray системата за
домашно кино към извода VIDEO IN на вашия телевизор.
M
Изходният сигнал от ВИДЕО източника е винаги с разделителна способност 576i/480i, независимо от
разделителната способност, зададена в менюто SETUP (Настройка). (Вж. стр. 42)
 След като свържете видеото, настройте източника на входящ видео сигнал на вашия телевизор да
съответства на видео източника (Kомпозитно видео) на вашата Blu-ray система за домашно кино. Вж.
ръководството на вашия телевизор за повече информация как да изберете видео източника на
телевизора.
 Не свързвайте устройството чрез VCR. Видеосигналите, подавани чрез VCR, може да са под
влиянието на от системи за защита на авторското право и картината на телевизора да е изкривена.
23
HT-BD8200_BUL_0805-1.indd 23
2009-08-07
2:22:03
Свързване
СВЪРЗВАНЕ НА IPOD
Можете да се радвате на музика и видео файлове от iPod през главното устройство. За работа на iPod с тази
Blu-ray система за домашно кино вж- стр. 25 и 74 ~ 76.
(включено)
1. Свържете iPod куплунга към iPod Jack гнездото отзад на главното устройство.
2. Сложете iPod в гнездото.
• Съобщението “iPod Connected” се появява на телевизионния екран.
M
Трябва да имате VIDEO изход, свързан към телевизора, за да гледате iPod видео (Вж. стр- 25).
 Тъй като портовете на кабелите са близко един до друг, уверете се, че сте извадили USB
устройството с памет, преди да свържете iPod кабела.
 Нагласете нивото на звука на средна стойност, преди да свържете iPod с Blu-ray системата за
домашно кино.
 Когато устройството е включено и свържете iPod, батерията на iPod ще се зарежда.
 Внимавайте да свържете куплунга така, че надписът “SAMSUNG” да е назад.
 “Made for iPod” означава, че електронният аксесоар е проектиран специално за свързване с iPod и е
сертифициран от създателя да отговаря на стандартите на Apple.
24
HT-BD8200_BUL_0805-1.indd 24
2009-08-07
2:22:04
iPod nano 3то
поколение (видео)
4GB 8GB
iPod 5то поколение
(видео)
30GB 60GB 80 GB
iPod classic
80GB 120GB 160GB
iPod touch
1во поколение
4GB 16GB 32GB
iPhone
4GB 8GB 16GB
iPhone 3G
8GB 16GB
iPod touch
2ро поколение
8GB 16GB 32GB
iPod nano
4то поколение (видео)
8GB 16GB
● СВЪРЗВАНЕ
M
BUL
iPod модели, които са налични за HT-BD8200
“Made for iPod” означава, че електронният аксесоар е проектиран специално за свързване с iPod и е
сертифициран от създателя да отговаря на стандартите на Apple.
 “Works with iPhone” означава, че електронният аксесоар е проектиран специално за свързване с
iPhone и е сертифициран от създателя да отговаря на стандартите на Apple.
 Apple не носи отговорност за работата на устройството, както и съответствието му с регионални
стандарти.
iPod е търговска марка на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други страни. iPhone е
търговска марка на Apple Inc.
25
HT-BD8200_BUL_0805-1.indd 25
2009-08-07
2:22:08
Свързване
СВЪРЗВАНЕ НА АУДИО ОТ ВЪНШНИ КОМПОНЕНТИ
OPTICAL : (Оптичен) Свързване на външен цифров компонент
Компоненти с цифров сигнал като приемник за кабелна телевизия/сателитен приемник (сет-топ
бокс).
1. Свържете извода за входящ цифров сигнал (OPTICAL) на главното устройство към извода Digital
Output (Изходящ цифров сигнал) на външния цифров компонент.
2. Натиснете бутона FUNCTION на главното устройство, за да изберете DIGITAL вход.
• Превключванията на режимите са както следва : BD/DVD ➞ DIGITAL ➞ AUX ➞ TUNER.
Оптичен кабел
(не е включен)
M
За да виждате видео от вашия приемник за кабелна телевизия/сателитен приемник, трябва да
свържете видео изхода му към телевизор.
 Тази система поддържа честота на цифрово семплиране 32 kHz или по-голяма от външни цифрови
компоненти.
 Системата поддържа само DTS и Dolby Digital аудио; MPEG адуиото, което е побитово, не може да се
изпълнява.
26
HT-BD8200_BUL_0805-1.indd 26
2009-08-07
2:22:08
BUL
AUX : Свързване на външен аналогов компонент
Компоненти с аналогов сигнал, например видеокасетофон.
1. Свържете AUX IN (Аудио) на главното устройство към Audio Out (Аудио изход) на външния
аналогов компонент.
• Уверете се, че сте спазили цветовите съответствия.
1. Издърпайте фиксатора на тороидалната феритна
сърцевина, за да я отворите.
2. Направете примка с AUX кабела, както е показано
на фигурата.
● СВЪРЗВАНЕ
2. Натиснете бутона AUX на дистанционното, за да изберете входящ сигнал от AUX.
• Можете да използвате също бутона FUNCTION на главното устройство.
Превключванията на режимите са както следва : BD/DVD ➞ DIGITAL ➞ AUX ➞ TUNER.
3. Приложете тороидалната феритна сърцевина към
Аудио кабела на основното устройство, както
показва фигурата, и натиснете, докато щракне.
(малка)
Аудио кабел (не е включен)
Ако външният аналогов компонент
има само един аудио извод, свържете
или левия, или десния.
M
Можете да свържете извода Video Output (Видео изход) на вашия видеокасетофон към телевизора, и
да свържете изводите Audio Output (Аудио изход) на видеокасетофона към този продукт.
27
HT-BD8200_BUL_0805-1.indd 27
2009-08-07
2:22:11
Свързване
СВЪРЗВАНЕ КЪМ МРЕЖА
За да имате достъп до мрежова услуга или да обновите фърмуера, трябва да направите една или повече
свързвания.
Когато се свържете с мрежа, ще имате достъп до BD-LIVE, YouTube услуги, поточно изпълнение и софтуерни
надстройки от сървъра за актуализация на Samsung.
Случай 1 : Свързване на Direct LAN кабел с вашия модем
1. Като използвате Direct LAN кабел (UTP кабел, не е приложен), свържете LAN извода на Blu-ray
диск плейъра към LAN извода на вашия модем.
Към порта на локалната мрежа
Свързване с използване на
маршрутизатор (напр. DSL)
Широколентов модем или
(с вграден маршрутизатор)
Маршрутизатор Широколентов модем
Широколентова
услуга
Към порта на локалната мрежа
Към порта на локалната мрежа
Широколентова
услуга
Компютърна връзка към
рутер за функцията за пряко
изпълнение на компютъра
M
За използване на функцията за пряко изпълнение на компютъра (стр. 77~78), направете мрежова
връзка между компютъра и рутера.
 Възможно е интернет достъпът до сървъра на Samsung за актуализация да не бъде разрешен в
зависимост от маршрутизатора, който използвате, или правилата на вашия доставчик на интернет
услуги.
За повече информация се обърнете към своя доставчик на интернет услуги (ISP).
 За потребителите на DSL – моля, използвайте маршрутизатор, за да осъществите мрежово
свързване.
28
HT-BD8200_BUL_0805-1.indd 28
2009-08-07
2:22:13
Можете да се свържете към мрежа, чрез безжично устройство за споделяне на IP адреси. Вижте
стр. 50 за "Настройка на безжичната мрежа".
BUL
Случай 2: Свързване с безжично устройство за споделяне на IP адреси
Порт на модема
● СВЪРЗВАНЕ
Безжичен LAN
адаптер
(не е приложен)
Безжичен IP sharer
Модемен кабел
M
Това устройство е съвместимо само със Samsung безжичен LAN адаптер (не е приложено)
(Име на модела: WIS09ABGN).
- Samsung Безжичен LAN адаптер се продава отделно.
- Свържете се с представител или център за услуги на Samsung Electronics за да го закупите.
 Трябва да използвате безжично устройство за споделяне на IP адреси, което поддържа IEEE 802.11
a/b/g/n. (n се препоръчва за стабилна работа на безжичната мрежа.)
 Безжичната LAN по своята същност може да причини смущения, в зависимост от условията на
използване (AP качество на работа, разстояние, препятствие, смущения от страна на други радио
устройства, и т.н).
 Задайте безжично устройство за споделяне на IP адреси на инфраструктурен режим. Режимът
компютър-компютър не се поддържа.
 Когато прилагате код за защита към AP (безжично устройство за споделяне на IP адреси), само
следните се поддържат.
1) Режим на удостоверяване : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Тип шифроване : WEP, TKIP, AES
 Свържете безжичния LAN адаптер само към гнездото за безжична LAN връзка отзад на уреда.
29
HT-BD8200_BUL_0805-1.indd 29
2009-08-07
2:22:15
Свързване
СВЪРЗВАНЕ НА УКВ АНТЕНА
1. Свържете доставената УКВ антена към УКВ коаксиален извод 75Œ.
2. Бавно движете антената, за да намерите мястото на най-добро приемане на сигнала, след което
я фиксирайте.
УКВ антена
(доставя се с продукта)
M
Уредът не приема АМ честоти.
ВЕНТИЛАТОР
Вентилаторът предоставя свеж въздух към уреда, за да се избегне прегряване.
Моля, внимавайте за следните неща:
• Уверете се, че уредът е добре проветрен. Ако вентилацията е слаба, температурата в уреда може да се
повиши прекалено и да повреди уреда.
• Не пречете на вентилатора или вентилацонните дупки.
(Ако вентилаторът или отворите са покрити с вестници и парцали, може да се повиши температурата и да се
получи повреда или пожар).
ПРИЛАГАНЕ НА ТОРОИДАЛНАТА ФЕРИТНА СЪРЦЕВИНА КЪМ
ЗАХРАНВАЩИЯ КАБЕЛ НА ГЛАВНОТО УСТРОЙСТВО
Ако приложите тороидалната феритна сърцевина към захранващия кабел на основното
устройство, това ще помогне да се предотврати интерференция от радиочестотни сигнали.
1. Издърпайте фиксатора на тороидалната феритна сърцевина, за да я отворите.
2. Направете две примки на захранващия кабел на основното устройство.
3. Приложете тороидалната феритна сърцевина към захранващия кабел на основното устройство,
както показва фигурата, и натиснете, докато щракне.
30
HT-BD8200_BUL_0805-1.indd 30
2009-08-07
2:22:17
BUL
Основни функции на вашата
Blu-ray система за домашно кино
В този раздел са представени основните функции за възпроизвеждане и възпроизвеждане според типа на
диска.
● ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
ПРЕДИ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ
• Включете телевизора си и го настройте за правилен входящ видео сигнал (входа, към който е свързана
Blu-ray системата за домашно кино :
След като включите плейъра, при първото натискане на
бутона POWER се появява този екран:
MENU LANGUAGE SELECTION
Ако искате да изберете език, натиснете бутона NUMBER
Press 1 for English
Pulsar 2 para Español
Touche 3 pour Français
(Този екран се появява само когато включите плейъра за
Drücken Sie 4 für Deutsch
Premere 5 per Italiano
пръв път). Ако не е зададен език за стартовия екран,
Druk op 6 voor Nederlands
Macrovision : BBS41
настройките могат да се променят всеки път, когато
включите или изключите захранването. Затова, се уверете,
че задавате езика, който искате да използвате. След като
изберете език за менюто, можете да го промените, като
натиснете бутона STOP () на предния панел на
устройството в продължение на повече от 5 секунди, без
да има диск в устройството. След това се появява прозорец MENU LANGUAGE SELECTION
(ИЗБОР НА ЕЗИК ЗА МЕНЮ), в който можете да зададете отново предпочитан от вас език.
M
Дискове, които могат да бъдат възпроизвеждани на този плейър (По отношение на дисковете подолу, възможността за възпроизвеждане може да зависи от условията на запис.)
• BD-ROM
• BD-RE
• BD-R
• DVD-R
• DVD-RW (видео режим)
• CD-RW/CD-R
• DivX
• MKV
• MP4
• Възможно е устройството да не може да възпроизвежда определени CD-R, CD-RW и DVD-R
дискове, в зависимост от типа диск или условията на запис.
 Дискове, които не могат да се възпроизвеждат с този плейър.
• HD DVD
• DVD+RW
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CVD
• Super Audio CD (с изключение на CD слоя)
• CDG възпроизвеждат само аудио, не и графика.
• DVD+R
• CDV
• CD-I
 Blu-ray дискът е нов и развиващ се формат. Затова са възможни проблеми със съвместимостта на
дисковете и съществуващите формати за дискове. Не всички дискове са съвместими и не всеки диск
ще се възпроизвежда.
За допълнителна информация, вж. раздела за избор на диск на настоящото ръководство.
Ако срещнете проблеми със съвместимостта, обърнете се към център за обслужване на клиенти на
SAMSUNG.
31
HT-BD8200_BUL_0805-1.indd 31
2009-08-07
2:22:20
Основни функции на вашата
Blu-ray система за домашно кино
ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗ ЕКРАННИТЕ МЕНЮТА
❖ GUI (Графичен потребителски интерфейс) в това ръководство може да се различава, в зависимост от версията на фърмуера.
System Information
System
Time Zone
Clock Set
Language
Video
Music
Photo
Setup
Audio
Power On/Off sound
Subtitle
BD Data Management
DivX Subtitle
DivX(R) Registration
Disc Menu
DivX(R) Deactivation
Menu
System Update
Audio
Display
Dynamic Compression
TV Aspect
Movie Frame (24 Fs)
Resolution
Progressive Mode
AV Sync
Test Tone
Speaker Distance
Sound Edit
Still Mode
Screen Message
Light Effect
HDMI
Network
Anynet + (HDMI-CEC)
Network Selection
Cable Network
Wireless Network
HDMI Format
BD Wise
HDMI Audio
Proxy
NTP Server
Network Connection Test
BD-LIVE Internet Connection
Parental
Parental Lock
Rating Level
e-Contents
YouTube
New Password
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ДИСК
1. Натиснете бутона ОТВАРЯНЕ/ЗАТВАРЯНЕ, за да отворите отделението.
2. Поставете диск в слота за дискове.
• Поставете внимателно диск с лицевата страна нагоре върху тавичката.
• Възпроизвеждането започва автоматично.
3. Ако дискът не се изпълни автоматично, той ще покаже основното меню на дискове.
• За да изпълните Blu-Ray диск от менюто, натиснете ENTER.
• За да изпълните DVD от менюто, натиснете PLAY или ENTER.
M




Когато спрете възпроизвеждането на диска, плейърът запомня къде сте спрели, така че когато натиснете
отново бутона PLAY, ще започне от мястото на прекъсването. Тази функция се нарича "Възобновяване".
В някои BD дискове (BD-J) тази функция може да се забрани.
Натиснете бутона STOP два пъти по време на възпроизвеждане, за да изключите функцията " Възобновяване ".
За да направите пауза във възпроизвеждането, натиснете бутона PAUSE по време на възпроизвеждане.
За да възобновите възпроизвеждането, натиснете отново бутона PLAY.
Ако плейърът остане в режим на спряно възпроизвеждане в продължение на повече от 5 минути без
намеса на потребителя, на екрана на вашия телевизор ще се появи скрийнсейвър. Ако плейърът остане в
режим на скрийнсейвър в продължение на повече от 15 минути, захранването ще се изключи автоматично,
освен по време на възпроизвеждане на CD-DA (Функция за автоматично изключване на захранването).
Ако не бъдат натискани никакви клавиши на устройството или на дистанционното управление за повече от
5 минути в режим пауза, на екрана на вашия телевизор ще се появи скрийнсейвър.
32
HT-BD8200_BUL_0805-1.indd 32
2009-08-07
2:22:20
BUL
НАСТРОЙКА НА ЗВУКА
Включване/Изключване на Мелодията
Може да бъде зададен звук мелодия, така че да се чува всеки път, когато включвате или изключвате
плейъра.
1. Когато устройството е в режим " Стоп ", натиснете
бутона MENU.
Time Zone
Photo
DVD
Clock Set
Setup
Language
Power On/Off sound : On On
Off
BD Data Management
Audio
DivX(R) Registration
Display
DivX(R) Deactivation
HDMI
System Update
System
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете System, и
след това натиснете бутона ENTER или ►.
◄
►
Network
Parental
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Power On/Off
sound, и след това натиснете бутона ENTER или ►.
5. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете On или Off, и
след това натиснете бутона ENTER или ►.
6. Натиснете бутона MENU, за да излезете от менюто за настройка.
● ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
2. Натиснете бутоните ▲▼◄►, за да изберете Setup, и
след това натиснете бутона ENTER или ►.
System Information
Music
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИИТЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕСКАЧАНЕ
По време на възпроизвеждане можете да търсите бързо в дадена глава или изпълнение и да използвате
функцията за прескачане, за да отидете на следващата избрана от вас част.
Търсене в глава или изпълнение
hgfZCV
По време на възпроизвеждане, натиснете бутона ТЪРСЕНЕ (
).
Всеки път, когато натиснете бутона ТЪРСЕНЕ, скоростта на възпроизвеждане ще се променя, както следва.
BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-VIDEO,
DVD-RW, DVD-R
DivX, MKV, MP4
 X 2  X 4  X 8  X 16  X 32  X 128
 X 2  X 4  X 8  X 16  X 32  X 128
X2X4X8
• Можете да сканирате програмата в обратен ред.
• За да се върнете към възпроизвеждане с нормална скорост, натиснете бутона PLAY.
M
В режим на търсене не се чува звук.
Пропускане на записи
hgfZCV
По време на възпроизвеждане, натиснете бутона ПРЕСКАЧАНЕ (
).
), дискът
Когато се възпроизвежда Blu-ray диск/DVD, ако натиснете бутона ПРЕСКАЧАНЕ (
преминава към следващата глава. Ако натиснете бутона ПРЕСКАЧАНЕ (
), той преминава към
началото на главата. При още едно натискане той преминава към началото на предишната глава.
33
HT-BD8200_BUL_0805-1.indd 33
2009-08-07
2:22:21
Основни функции на вашата
Blu-ray система за домашно кино
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ С НАМАЛЕНА СКОРОСТ/ПОКАДРОВО
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ
Възпроизвеждане с намалена скорост
hgfZCV
В режим на пауза или покадрово възпроизвеждане,
натиснете бутона SLOW за бавно възпроизвеждане.
• Ако натиснете бутона SLOW,  1/8  1/4  1/2
• За да се върнете към възпроизвеждане с нормална
скорост, натиснете бутона PLAY ( ).
M
Тази (
) икона означава невалидно натискане на бутон.
 При изпълнение с намалена скорост не се чува звук.
 Бавното възпроизвеждане е възможно само в посока напред.
Покадрово възпроизвеждане
hgfZCV
Натиснете бутона STEP на дистанционното по време на
възпроизвеждане, за да преминете към покадрово възпроизвеждане.
• Всеки път когато бъде натиснат бутона, ще се появи нов кадър.
• При натиснат бутон STEP се активира следващия кадър.
• Натиснете бутона PLAY ( ) за да възобновите
нормалното възпроизвеждане.
M
В режим на покадрово възпроизвеждане не се чува звук.
 Покадрово възпроизвеждане е възможно само в посока напред.
34
HT-BD8200_BUL_0805-1.indd 34
2009-08-07
2:22:23
BUL
Настройка на системата
НАСТРОЙВАНЕ НА ЧАСОВНИКА
Изберете вашата часова зона
1. Когато устройството е в режим "Стоп" натиснете бутона
MENU.
Photo
DVD
Setup
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете System, след
това натиснете бутона ENTER или бутона ►.
System Information
System
◄
Time Zone
►
Language
Clock Set
Audio
Power On/Off sound : On
Display
BD data management
HDMI
DivX(R) Registration
Network
DivX(R) Deactivation
Parental
System Update
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Time Zone,
след това натиснете бутона ENTER или бутона ►.
5. Използвайте бутона ◄►, за да поставите курсова на
съответната часова зона за вашата област, и натиснете
бутона ENTER.
Music
Time Zone
Photo
DVD
Setup
◄
System Information
System Setup
◄
Time Zone
Clock Set
Audio Setup
Power On/Off sound : On
Display Setup
BD data management
HDMI Setup
DivX(R) Registration
Network SetupGMT + 00:00
DivX(R) Deactivation
London, Lisbon
Parental Setup
System Update
Save
M
►
Language Setup
● НАСТРОЙКА НА СИСТЕМАТА
2. Натиснете бутоните ▲▼◄►, за да изберете Setup, след
това натиснете бутона ENTER или бутона ►.
Music
►
Return
За автоматична настройка на часа, задайте NTP сървъра на On. (вж. стр. 53).
Настройка на часовника
За да извършите настройката, следвайте стъпки 1 до 3 погоре.
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Clock Set, след
това натиснете бутона ENTER или бутона ►.
Music
System Information
Photo
DVD
Setup
Time Zone
System
◄
Clock Set
Language
Power On/Off sound : On
Audio
BD data management
Display
DivX(R) Registration
HDMI
DivX(R) Deactivation
Network
System Update
►
Parental
5. Натиснете бутоните ◄►, за да се придвижите на
“da.”(дата), “hr” (час),“min” (минута). Настройте датата и
часа с бутоните ▲▼, и след това натиснете бутона
ENTER.
Music
System Information
Photo
DVD
Setup
Time Zone
Clock Set
◄
Clock Set
da.
hr.
min.
Power On/Off sound : On
Language
01 management
01
Audio JAN/01/2009 BD data
System
Display Thursday
HDMI
Network
►
DivX(R) Registration
DivX(R) Deactivation
Save
System UpdateReturn
Parental
35
HT-BD8200_BUL_0805-2.indd 35
2009-08-07
2:28:03
Настройване на езика
НАСТРОЙКА НА ЕЗИКОВИТЕ ОПЦИИ
Ако настроите предварително аудио, субтитри, меню на диск и езиковите опции за менюто на плейъра, те ще
се появяват автоматично всеки път, когато гледате филм.
Ако искате да изберете друг език за аудио и субтитри за възпроизвеждане на диск, можете да
използвате и менюто за диск, за да направите избор.
1. Когато устройството е в режим "Стоп" натиснете бутона
MENU.
2. Натиснете бутоните ▲▼◄►, за да изберете Setup,
след това натиснете бутона ENTER или бутона ►.
Music
Photo
DVD
Setup
System
◄
Language
◄
M
Audio
Display
HDMI
Network
Parental
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Language,
след това натиснете бутона ENTER или бутона ►.
Ще се покаже меню за настройка на език.
Music
Photo
DVD
Setup
System
Audio
: English
Audio
Subtitle
: Auto
Display
DivX Subtitle
: Western
HDMI
Disc Menu
: English
Network
Menu
: Auto
Audio
: Original
English
Français
: Auto
Deutsch
: Western
Español
: English
Italiano
: Auto
Nederlands
Language
◄
►
Parental
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желаната
опция за език, натиснете бутона ENTER или ►.
Music
Photo
DVD
• Audio: За аудио езика на диска.
• Subtitle: За субтитрите на диска.
• DivX Subtitle : За DivX език на субтитрите по регион.
Setup
System
Language
◄
Audio
Subtitle
Display
DivX Subtitle
HDMI
Disc Menu
Network
Menu
►
Parental
Western
Африканс, Баски, Каталонски, Датски, Холандски, Английски, Скандинавски, Фински, Френски, Немски,
Исландски, Индонезийски, Италиански, Малайски, Норвежки, Португалски, Испански, Суахили, Шведски
Central
Английски, Албански, Хърватски, Унгарски, Полски, Румънски, Сръбски (Латински), Словашки, Словенски
Cyrillic
Английски, Азери, Белоруски, Български, Казахски, Македонски, Руски, Сръбски, Татарски,
Украински, Узбекски
Greek
Английски, Гръцки
• Disc Menu: За менюто на диска, съдържащо се в самия диск.
• Menu: За екранното меню на вашия Blu-ray диск плейър.
5. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желания език, след това натиснете бутона ENTER.
M
Натиснете бутона RETURN или ◄, за да се върнете към предишното меню. Натиснете бутона MENU,
за да излезете от менюто.
 Избраният език ще се появи само ако се поддържа от диска.
 Ако езикът на субтитрите се показва в развален шрифт, сменете DivX субтитрите на такива,
подходящи за региона. Ако все още има проблеми, форматът не се поддържа.
36
HT-BD8200_BUL_0805-2.indd 36
2009-08-07
2:28:21
BUL
Настройка на аудио
НАСТРОЙКА НА ОПЦИИ ЗА ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ
Динамична компресия
Music
System
Photo
DVD
Setup
Language
Display
Dynamic Compression : On On
Off
AV Sync
: 50msec
HDMI
Test Tone
Audio
◄
Network
►
Speaker Distance
Parental
Sound Edit
Синхронизация на аудио/видео
Видеото може да изглежда по-бавно, когато плейърът е
свързан към цифров телевизор. В такъв случай регулирайте
времето на забавянето на аудиото, за да съответства на
видеото.
• Можете да настроите закъснението на аудиото между 0 и
300 милисекунди. Задайте оптимална стойност.
● НАСТРОЙКА НА АУДИО
Това е активно само когато бъде открит Dolby Digital сигнал.
• On: Когато се възпроизвеждат филмови звукови записи
(саундтрак) с ниска сила на звука или с по-малки
високоговорители, системата може да приложи
съответната компресия, за да направи съдържанието с
ниско ниво по разбираемо и да предпази от драматични
преминавания към твърде високо.
• Off: Можете да се радвате на филма със стандартния
динамичен обхват.
Music
System
Photo
DVD
Setup
Dynamic Compression : On
Language
Audio
◄
AV Sync
Display
Test Tone
HDMI
Speaker Distance
Network
: 50msec
0msec
25msec
50msec
75msec
Sound Edit
100msec
Parental
125msec
Настройка на тестов тон
Използвайте функцията Test Tone (Тестов тон), за да
проверите свързването на високоговорителите.
Music
System
Photo
1. Когато устройството е в режим "Стоп", натиснете бутона
MENU.
DVD
Setup
2. Натиснете бутоните ▲▼◄►, за да изберете Setup, след
това натиснете бутона ENTER или бутона ►.
Language
Audio
◄
Dynamic Compression : On
Display
AV Sync
HDMI
Test Tone
Network
►
: 50msec
Speaker Distance
Parental
Sound Edit
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Audio, след
това натиснете бутона ENTER или бутона ►.
• Показва се меню за настройка на аудиото.
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Test Tone, след
това натиснете бутона ENTER или бутона ►.
5. Натиснете бутона ЧЕРВЕН (A).
• Изпраща се тестов тон до L R LFE поред, за да
проверите дали високоговорителите са инсталирани
правилно.
Music
Dynamic Compression : On
System
Photo
DVD
Setup
Language
Audio
AV Sync
◄
: 50msec
Test Tone
Display
Speaker Distance
HDMI
Sound Edit
►
Network
Parental
6. За да спрете тестовия тон, натиснете отново бутона
ЧЕРВЕН (A).
M
Натиснете бутона RETURN, за да се върнете към предишното меню.
 Когато възпроизвеждате BD/DVD или CD, горното действа само в режим "Стоп".
 Използвайте тази функция, за да проверите дали всеки високоговорител е свързан
правилно и дали няма проблеми.
 Когато HDMI AUDIO е включено (аудиото се възпроизвежда през високоговорителите на
телевизора), функцията TEST TONE не е достъпна.
37
HT-BD8200_BUL_0805-2.indd 37
2009-08-07
2:28:29
Настройка на аудио
НАСТРОЙКА НА ОПЦИИ ЗА ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ
Настройка на разстоянието до високоговорителите
Ако местоположението на устройството е различно от позицията на слушане, може да
регулбирате времето на забавяне на аудио сигналите от високоговорителите и събуфера.
1. Когато устройството е в режим "Стоп", натиснете
бутона MENU.
2. Натиснете бутоните ▲▼◄►, за да изберете Setup,
след това натиснете бутона ENTER или бутона ►.
Music
System
Photo
DVD
Setup
Language
Audio
◄
AV Sync
HDMI
Test Tone
Network
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Audio, след
това натиснете бутона ENTER или бутона ►.
Dynamic Compression : On
Display
►
: 50msec
Speaker Distance
Parental
Sound Edit
• Показва се меню за настройка на аудиото.
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Speaker
Distance, и след това натиснете бутона ENTER или ►.
5. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желания
високоговорител, и след това натиснете бутоните
◄►, за да зададете разстоянието до
високоговорителя.
Dynamic Compression : On
Music
Photo
DVD
Setup
System
AV Sync
Language
Test Tone
Audio
◄
Display
: 50msec
Speaker Distance
►
Sound Edit
HDMI
Network
Parental
• Можете да зададете разстояние до високоговорителите
между 0,3 м (1 фут) и 9 м (30 фута).
6. Когато сте готови, използвайте бутони ▲▼◄►,
за да изберете Save, и след това натиснете бутона ENTER.
Ако не искате да запишете направените от вас настройки, използвайте бутоните ▲▼◄►, за да
изберете Cancel, и след това натиснете бутона ENTER.
M
Натиснете бутона RETURN, за да се върнете към предишното меню.
Настройка на високоговорителите
Можете да регулирате баланса и нивото за всеки високоговорител.
1. Когато устройството е в режим "Стоп", натиснете
бутона MENU.
2. Натиснете бутоните ▲▼◄►, за да изберете Setup,
след това натиснете бутона ENTER или бутона ►.
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Audio, след
това натиснете бутона ENTER или бутона ►.
Music
System
Photo
DVD
Setup
Language
Audio
◄
Dynamic Compression : On
Display
AV Sync
HDMI
Test Tone
Network
►
: 50msec
Speaker Distance
Parental
Sound Edit
• Показва се меню за настройка на аудиото.
38
HT-BD8200_BUL_0805-2.indd 38
2009-08-07
2:28:39
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Sound Edit,
и след това натиснете бутона ENTER или ►.
5. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желания
високоговорител, и след това натиснете бутоните
◄►, за да регулирате настройките.
AV Sync
Music
Photo
Setup
Speaker Distance
Language
Audio
: 50msec
Test Tone
System
DVD
BUL
Настройка на високоговорителите
◄
Sound Edit
►
Display
HDMI
Network
Parental
M
● НАСТРОЙКА НА АУДИО
6. Когато сте готови, използвайте бутони ▲▼◄►,
за да изберете Save, и след това натиснете бутона
ENTER.
Ако не искате да запишете направените от вас
настройки, използвайте бутоните ▲▼◄►, за да
изберете Cancel, и след това натиснете бутона ENTER.
Натиснете бутона RETURN, за да се върнете към предишното меню.
Регулиране на баланса на предния високоговорител
• Можете да избирате между 0, -6, и OFF (Изключено).
• Силата на звука се увеличава с приближаване към –6.
Регулиране на нивото на събуфъра
• Силата на звука може да се регулира на стъпки от +6dB до –6dB.
• Звукът става по-силен с приближаване до +6dB и по-тих с приближаване до -6dB.
V-SOUND (Виртуален звук)
Произвежда реалистичен звук чрез 2,1-канално аудио с
помощта на виртуални ефекти; това дава на потребителя
усещането, че слуша 5,1-канално аудио.
Натиснете бутона V-SOUND.
• При всяко натискане на бутона изборът се променя,
както следва:
V.SOUND ON V.SOUND OFF
M
Поддържат се само множество канали.
Функция DSP
Натиснете бутона DSP.
• При всяко натискане на бутона изборът се променя, както
следва:
SMART SOUND AUDIO UPSCALING
POWER BASS DSP MODE OFF
• SMART SOUND : Това регулира и стабилизира силата
на звука срещу драстични промени в случай на смяна на
канала или сцената.
• AUDIO UPSCALING : Това също помага да подобрите качеството на звука (напр. mp3
музика).
Може да увеличите нивото на звука на MP3 (24 kHz, 8 бита) до CD ниво (44.1 kHz, 16 бита).
• POWER BASS : Функцията POWER BASSподчертава ниските тонове, като предоставя
приглушаващи ефекти.
39
HT-BD8200_BUL_0805-2.indd 39
2009-08-07
2:28:46
Настройка на дисплея
ЗАДАВАНЕ НА ОПЦИИТЕ НА ДИСПЛЕЯ
Тази функция ви позволява да задавате настройки на телевизионния екран. Тази функция зависи от типа на
диска или телевизора. При някои дискове или телевизори тя може да не работи.
1. Когато устройството е в режим "Стоп" натиснете бутона MENU.
2. Натиснете бутоните ▲▼◄►, за да изберете Setup, след
това натиснете бутона ENTER или бутона ►.
System
Music
Language
Photo
DVD
Setup
Audio
◄
Display
►
HDMI
Network
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Display, и след
това натиснете бутона ENTER или ►.
Ще се покаже меню за настройка на видео.
Parental
4. Натиснете бутоните ▲▼ , за да изберете желаната опция
за дисплея от опциите на следващите страници.
5. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желания
елемент от подменюто с опции за видео дисплея, след
това натиснете бутона ENTER.
Music
Photo
DVD
Setup
6. Всяка видео опция е описана подробно по-долу.
M
System
Language
Audio
Display
◄
TV Aspect
: 16:9 Normal
HDMI
Movie Frame (24 Fs) : Off
Network
Resolution
Parental
Progressive Mode
: Auto
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
Светлинен ефект
: In Standby
Натиснете бутона RETURN или ◄, за да се върнете
към предишното меню. Натиснете бутона MENU, за
да излезете от менюто.
►
: 1080p
Пропорции за телевизора
В зависимост от телевизора, който имате, може да искате да регулирате екранната настройка
(пропорции на екрана).
• 4:3 Letter Box :
Изберете това, когато искате да видите
картината в цялото съотношения 16:9 от
Blu-ray/DVD, въпреки че имате телевизор,
чийто екран е със съотношение 4:3. Ще се
появят ленти с черен цвят в горната и в
долната част на екрана.
System
Music
Photo
DVD
Setup
Language
Audio
Display
HDMI
Network
Parental
◄
TV Aspect
: 16:94:3
Normal
Letter Box
Movie Frame (24 Fs) : Off 4:3 Pan-Scan
16:9 Wide
Resolution
: 1080p
16:9 Normal
Progressive Mode : Auto
►
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
Светлинен ефект
: In Standby
• 4:3 Pan-Scan :
Изберете кога искате да видите 16:9 видео,
предоставено от Blu-ray Disc/DVD без
черните ленти отгоре и отдолу, въпреки че
имате ТВ с екранно съотношение 4:3.
(Крайната лява и дясна страни от картината
на филма ще бъдат отрязани.)
• 16:9 Wide :
Можете да виждате пълната картина 16:9 на вашия широкоекранен телевизор.
• 16:9 Normal :
Някои филми (изходящ сигнал 4:3) се показват във формат 4:3 Pillarbox (черни ленти
отстрани на картината), дори когато е избран широкоекранен режим 16:9 нормален.
M
В зависимост от типа на диска, някои от пропорциите може да не са достъпни.
 Ако изберете екранно съотношение, различно от екранното съотношение на вашия телевизор,
картината може да изглежда деформирана.
40
HT-BD8200_BUL_0805-2.indd 40
2009-08-07
2:28:49
Филмите обикновено се заснемат със скорост 24 кадъра в
секунда. Някои Blu-ray дискове имат способността да
възпроизвеждат с тази скорост. Задаването на настройка
ON на функцията Movie Frame (24Fs) ви позволява да
коригирате HDMI изходящия сигнал на Blu-ray системата
за домашно кино на 24 кадъра в секунда за по-добро
качество на картината.
BUL
Movie Frame (24 Fs)
System
Music
Photo
DVD
Setup
Language
Audio
TV Aspect
Display
◄
: 16:9 Normal
Movie Frame (24 Fs) : Off On
HDMI
Resolution
Off
: 1080p
Network
Progressive Mode
: Auto
Parental
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
Светлинен ефект
: In Standby
►
● НАСТРОЙКА НА ДИСПЛЕЯ
Можете да се наслаждавате на функцията Movie Frame
(24Fs) само при телевизори, които поддържат тази
скорост на кадрите.
Това меню може да се избере само в режими с разделителна способност 1080i или 1080p HDMI.
В зависимост от диска могат да се включват два вида източници: Филмов материал (24 кадъра) и
видео материал (30 кадъра). Когато източникът превключва между "Филм" и "Видео" е възможно
екранът да примига за няколко секунди.
Разделителна способност
Задава разделителната способност за Композитен и HDMI
System
Music
Language
видео сигнал.
Photo
Audio
Setup
• Цифрите в 576p/480p, 576i/480i, 720p, 1080p и 1080i
Display
HDMI
показват броя на редовете във видео сигнала. Буквите i
Network
Parental
и p показват съответно презредово и прогресивно
сканиране.
- BD Wise: Автоматично настройва оптималната
разделителна способност, когато е свързано чрез
HDMI с телевизор с BD Wise функция.
(Менюто на BD Wise се появява само ако BD Wise е зададено на “Вкл”.)
- 1080p: Възпроизвежда 1080 реда прогресивно видео (само HDMI).
- 1080i: Възпроизвежда 1080 реда презредово видео (само HDMI).
- 720p: Възпроизвежда 720 реда прогресивно видео (само HDMI).
- 576p/480p: Възпроизвежда 576/480 реда прогресивно видео (само HDMI).
- 576i/480i: Възпроизвежда 576/480 реда презредово видео (cамо композитен).
◄
DVD
Ако свързаният телевизор не поддържа кадровата честота
или избраната разделителна способност, ще видите
следното съобщение:
Ако изберете Yes и разделителната способност не се
поддържа, екранът на телевизора ще остане без картина.
Моля, изчакайте 15 секунди и разделителната способност
ще се върне автоматично към предишната стойност.
M
TV Aspect
: 16:9 Normal
Movie Frame (24 Fs) : Off
Resolution
: 1080p
1080p
Progressive Mode
1080i
: Auto
720p
: Auto
Still Mode
Светлинен ефект
: On 576p/480p
576i/480i
: In Standby
TV Aspect
: 16:9 Normal
Screen Message
System
Music
Photo
DVD
Setup
Language
Audio
Movie after
Framethe(24selection,
Fs) : Off
If no pictures are shown
◄ 15 Resolution
please wait for
seconds. And then, : 1080p
Display
the resolution will be reverted
Progressive Mode : Auto
HDMI
to the previous value automatically.
Still Mode
Network
Would you like to make a selection?
Screen Message
Parental
Yes
Light Effect
No
►
: Auto
: On
: In Standby
Ако екранът е без картина, натиснете и задръжте бутона STOP () отпред на плейъра в продължение
на повече от 5 секунди (без поставен диск). Всички настройки ще се върнат към фабричните настройки
по подразбиране. Следвайте стъпките от предишната страница за достъп до всеки режим и изберете
Display , поддържана от вашия телевизор.
 Когато бъдат възстановени фабричните настройки по подразбиране, всички данни от потребителя,
записани в BD данните, ще бъдат изтрити.
41
HT-BD8200_BUL_0805-2.indd 41
2009-08-07
2:29:00
Настройка на дисплея
НАСТРОЙКА НА ОПЦИИТЕ ЗА ВИДЕО ДИСПЛЕЙ/ИЗХОД
Разделителна способност според режима на изходящия сигнал
• Blu-ray възпроизвеждане
Изход
HDMI
КОМПОЗИТЕН
1080p, Movie Frame(24Fs) изключена
1080p@60F
576i(480i)
1080p/1080i, Movie Frame (24Fs) включена
1080p@24F
576i(480i)
1080i, Movie Frame (24Fs) изключена
1080i
576i(480i)
720p
720p
576i(480i)
576p(480p)
576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
HDMI
КОМПОЗИТЕН
1080p
1080p@60F
576i(480i)
1080i
1080i
576i(480i)
Настройка
• Възпроизвеждане на DVD
Изход
Настройка
M
720p
720p
576i(480i)
576p(480p)
576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
Този плейър има функция за автоматично откриване на HDMI. Когато плейърът бъде свързан за пръв
път към телевизор чрез HDMI, изходящият сигнал на плейъра автоматично се задава да бъде HDMI.
 Ако функцията за автоматично откриване на HDMI не работи, не можете да изберете разделителна
способност 1080p или филмова скорост Movie Frame (24Fs).
 Blu-ray дискът трябва да има функция за 24 кадъра, за да може да се използва режим Movie Frame
(24Fs).
42
HT-BD8200_BUL_0805-2.indd 42
2009-08-07
2:29:07
Music
Photo
DVD
Setup
System
TV Aspect
: 16:9 Normal
Movie Frame (24 Fs) :
Off
Resolution
: 1080p
Language
Audio
Display
◄
HDMI
Network
Progressive Mode : PCMAuto
Still Mode
: AutoVideo
►
Screen Message : On
Светлинен ефект : In Standby
Parental
● НАСТРОЙКА НА ДИСПЛЕЯ
Прогресиращият режим помага за подобряване
качеството на картината, когато гледате DVD дискове с
разделителна способност 576i(480i).
• Auto : Изберете това, за автоматична настройка на найдобрата картина за DVD-то, което гледате.
• Video : Изберете това, за да получите най-добрана
картина DVD дискове с концерти или телевизионни
шоута
BUL
Прогресиращ режим
Лента на рамки и полета
Режим "Застой"
Задайте настройка Auto, Field или Frame, за да получите
най-добрата възможна неподвижна картина (режим пауза)
от DVD.
• Auto: Изберете тази настройки, за да може плейъра
автоматично да покаже най-добрата картина в
зависимост от съдържанието.
• Field: Изберете тази настройка, когато поставяте сцена с
много действие на пауза.
• Frame: Изберете това за увеличаване разделителната
способност на снимка.
Music
Photo
DVD
Setup
System
Movie Frame (24 Fs) : Off
Language
Resolution
Audio
Display
◄
: 1080p
Progressive Mode
: Auto
Still Mode
: Auto
Auto
: On Field
Frame
: In Standby
HDMI
Screen Message
Network
Светлинен ефект
Parental
Екранно съобщение
• On: Показва съобщения относно режима на работа.
• Off: Не показва съобщения относно режима на работа.
Music
Photo
DVD
Setup
System
Resolution
Language
Audio
Display
◄
HDMI
: 1080p
Progressive Mode
: Auto
Still Mode
: Auto
Screen Message
On
Off
: In Standby
Светлинен ефект
Network
Parental
Светлинен ефект
Режимът на светлинни ефекти добавя осветление към основното устройство.
• Off : Винаги изкл.
• In Standby : Включено осветление в готовност
• Playing : Изкл. в режим на готовност, вкл. при
изпълнение
Always
:
Винаги
вкл.
•
Music
Photo
DVD
Setup
System
Language
Audio
Display
HDMI
Network
Parental
◄
Progressive Mode
: Auto
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
Светлинен ефект
: In Standby
Off
In Standby
Playing
Always
43
HT-BD8200_BUL_0805-2.indd 43
2009-08-07
2:29:08
Настройка на HDMI
НАСТРОЙКА НА ОПЦИИТЕ ЗА HDMI
1. Когато устройството е в режим "Стоп" натиснете бутона
MENU.
Language
Music
Audio
Photo
Display
DVD
Setup
◄
HDMI
◄
2. Натиснете бутоните ▲▼◄►, за да изберете Setup, след
това натиснете бутона ENTER или бутона ►.
Network
Parental
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете HDMI, след
това натиснете бутона ENTER или бутона ►.
Ще се покаже меню за настройка на HDMI.
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желаната
опция за дисплея натиснете бутона ENTER или ►.
M
Натиснете бутона RETURN или ◄, за да се върнете към предишното меню. Натиснете бутона MENU,
за да излезете от менюто.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Само за продукти на samsung
Какво е Anynet+?
Anynet+ е удобна функция, която предлага свързано действие с други продукти на Samsung с функция
Anynet+.
Можете да работите с това устройство чрез дистанционното на телевизор Samsung или да
включвате телевизор или система за домашно кино Samsung и да започвате възпроизвеждане на
диск, като просто натиснете бутона PLAY на дистанционното на телевизора.
M
Тази функция не е достъпна, ако HDMI кабелът не поддържа CEC.
За да използвате Anynet+
1. Свържете Blu-ray системата за домашно кино към телевизор Samsung чрез HDMI кабел. (Вж. стр. 22~23)
2. Настройте функцията Anynet+ на вашия телевизор. (Вж. ръководството с инструкции за
телевизора за повече информация.)
Anynet+ функции
• Възпроизвеждане с едно докосване
Можете да включите вашия телевизор и система за домашно кино Samsung и да
възпроизвеждате диск в това устройство като просто натиснете бутона PLAY на дистанционното
на телевизора.
• Гледане с едно докосване
Изберете “Watching Blu-ray Home Theater” или “Connected to Blu-ray Home Theater” (в
зависимост от менюто на т елевизора) в менюто Anynet+ на телевизора. Blu-ray системата за
домашно кино ще се включи автоматично и телевизорът ще се превключи в режим HDMI.
• Връзка към дистанционно управление
Можете да работите с този плейър, като използвате дистанционното на вашия телевизор
Samsung.
• Налични бутони на дистанционното на телевизор Samsung: Тези бутони работят по същия начин
като тези на дистанционното на Blu-ray системата за домашно кино.
- Бутони за управление на възпроизвеждането:
- Бутони за работа с менюто:
- Цифрови бутони: ~
44
HT-BD8200_BUL_0805-2.indd 44
2009-08-07
2:29:16
● НАСТРОЙКА НА HDMI
M
BUL
Anynet+ меню на телевизора
Когато натиснете бутона Anynet+ на дистанционното на вашия
n
телевизор Samsung, ще се покаже следният екранен дисплей
THEATER
View TV
(OSD).
Select Device
Record
• Меню на Blu-ray системата за домашно кино
Menu on Device
- При възпроизвеждане на филм: показва менюто
Device Operation
Receiver : Off
на диска (същото като бутона DISC MENU на
Setup
дистанционното на Blu-ray системата за домашно кино)
Move
Enter
Exit
- В режим "Стоп": показва менюто SETUP (същото като
бутона MENU на дистанционното на Blu-ray системата за
домашно кино)
• Меню за опериране на Blu-ray системата за домашно кино
- По време на възпроизвеждане на DVD VIDEO, DVD-RW/-R, BD-ROM, BD-RE:
показва INFO OSD (същото както бутона INFO на дистанционното на плейъра)
Тези менюта могат да изглеждат по различен начин, в зависимост от вашия телевизор
Samsung.
HDMI Формат
Можете да оптимизирате изходящия сигнал HDMI за
свързване към телевизор или монитор.
• TV: Изберете връзка към телевизор чрез HDMI.
• Monitor: Изберете връзка към монитор чрез HDMI Ако
плейърът е свързан към телевизор, опцията за
монитор не е достъпна.
M
Language
Music
Audio
Photo
Display
DVD
HDMI
Anynet + (HDMI-CEC) : On
◄
HDMI Format
: Tv TV
Network
BD Wise
: On Monitor
Parental Stup
HDMI Audio
: Off
Преди да изберете тази опция, към плейъра трябва да има свързан телевизор или монитор.
BD Wise
Само за продукти на samsung
BD Wise е най-новата функция за свързване на Samsung.
Когато свържете продукти на Samsung с BD-Wise чрез
HDMI, оптималната разделителна способност ще се настрои
автоматично.
• On: Оригиналната разделителна способност за BD/DVD
диск ще се изведе директно на телевизора.
• Off: Изходната разделителна способност ще бъде
фиксирана според предишно зададената, независимо от
разделителната способност на диска.
M
Setup
Language
Music
Audio
Anynet + (HDMI-CEC) : On
Photo
Display
DVD
Setup
HDMI
Network
◄
HDMI Format
: TV
BD Wise
: PCMOn
Off
: Off
HDMI Audio
►
Parental Stup
Ако искате да промените разделителната способност в BD Wise, трябва предварително да изключите
режима BD.
 Ако изключите BD Wise, разделителната способност на свързания телевизор ще бъде автоматично
настроена на нейната максимална разделителна способност.
 Ако плейърът е свързан с устройство, който не поддържа BD Wise, не можете да използвате BD Wise
функцията.
 За правилна работа с BD Wise включете BD Wise от менютата на телевизора и плейъра.
45
HT-BD8200_BUL_0805-2.indd 45
2009-08-07
2:29:20
Настройка на HDMI
НАСТРОЙКА НА ОПЦИИТЕ ЗА HDMI
HDMI аудио
Предаваните през кабела на HDMI звукови сигнали могат да бъдат превключвани ON/OFF (ВКЛ/
ИЗКЛ).
• On: и двата видео и аудио сигнали се излъчват по HDMI
кабела, а звукът се предава чрез тонколоните на
телевизора.
Music
Photo
Anynet + (HDMI-CEC) : On
HDMI Format
: TV
BD Wise
: On
Audio
Display
DVD
• Off: Видеото се предава само по кабела на HDMI
връзката, аудиото се извежда само чрез
високоговорителите на Blu-ray системата за
домашно кино.
M
Language
Setup
HDMI
Network
◄
HDMI Audio
: OffOn
Off
Parental Stup
Подразбиращата се настройка за HDMI е Audio OFF (изключена).
 При използване на говорителите на телевизора, HDMI Audio автоматично се смесва за 2 канала.
46
HT-BD8200_BUL_0805-2.indd 46
2009-08-07
2:29:26
BUL
Настройка на родителски контрол
НАСТРОЙКА НА РОДИТЕЛСКИЯ КОНТРОЛ
Функцията Parental Lock (Родителски контрол) работи заедно с Blu-ray/DVD дискове, които са получили
оценка, която ви помага да контролирате видовете Blu-ray/DVD дискове, които семейството ви гледа. Има до
8 нива на оценка на диск.
1. Когато устройството е в режим "Стоп" натиснете бутона
MENU.
2. Натиснете бутоните ▲▼◄►, за да изберете Setup,
след това натиснете бутона ENTER или бутона ►.
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Parental, след
това натиснете бутона ENTER или бутона ►.
Когато включите за пръв път Blu-ray системата за
домашно кино, ще се появи съобщение “Enter New
password”(Въведете нова парола).
Display
Music
HDMI
Photo
DVD
Setup
Network
Parental
◄
Display
Music
HDMI
Photo
DVD
Setup
Network
Parental
Parental Setup
Enter New password.
Return
0.9 Number
4. Въведете 4-цифрена парола, като използвате
цифровите бутони на дистанционното.
Ще се появи съобщение “Confirm the password.”
(Потвърдете паролата.). Въведете отново паролата си.
Display
Music
HDMI
Photo
DVD
Setup
Network
Parental
Parental Setup
Confirm the password.
Return
0.9 Number
5. Натиснете бутона ENTER или ►, за да изберете
Parental Lock.
6. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете On или Off,
след това натиснете бутона ENTER.
M
● НАСТРОЙКА НА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ
hZ
Display
Music
HDMI
Photo
DVD
Setup
Network
Parental
◄
Parental Lock
: Off
Rating Level
: 1(Kids)
►
New Password
Натиснете бутона RETURN или ◄, за да се върнете към предишното меню. Натиснете бутона MENU,
за да излезете от менюто.
47
HT-BD8200_BUL_0805-2.indd 47
2009-08-07
2:29:29
Настройка на родителски контрол
НАСТРОЙКА НА РОДИТЕЛСКИЯ КОНТРОЛ
Ако сте забравили паролата си
1. Извадете диска.
2. Натиснете и задръжте бутона STOP () на предния панел в продължение на повече от 5
секунди.
• Всички настройки се връщат към фабричните настройки.
M
Когато бъдат възстановени фабричните настройки по подразбиране, всички данни от потребителя,
записани в BD данните, ще бъдат изтрити.
Задаване на ниво на оценка
1. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Rating Level,
след това натиснете бутона ENTER или бутона ►.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желаното от вас
ниво на оценка, след това натиснете бутона ENTER.
Например, ако изберете до ниво 6, дискове, които
съдържат ниво 7 или 8, няма да се възпроизвеждат.
По-голям номер показва, че програмата е
предназначена само за възрастни.
Ниво 8 е най-ограничително, а ниво 1 е най-малко
ограничително.
Display
Music
HDMI
Photo
DVD
Setup
Network
Parental
◄
Parental Lock
: Off
Rating Level
: 1(Kids)
8(Adults)
7
6
5
4
3
2
1(Kids)
New Password
►
Смяна на паролата
1. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете New
Password, след това натиснете бутона ENTER или
бутона ►.
2. Въведете 4-цифрена парола, като използвате
цифровите бутони на дистанционното. Показва се
“Enter New password.” (Въведете нова парола.)
съобщение.
Display
Music
Photo
DVD
Setup
Music
Photo
DVD
Setup
HDMI
Parental Lock
: Off
Network
Rating Level
: 1(Kids)
Parental
◄
New Password
►
Display
Parental Lock
HDMI
Rating Level
Parental
Setup
◄
New Password
Parental
Network
: Off
: 1(Kids)
►
Enter New password.
0.9 Number
3. Въведете отново паролата си, като използвате
цифровите бутони на дистанционното.
Return
Display
Music
HDMI
Photo
DVD
Setup
Parental Lock
Rating Level
Parental Setup
◄
New Password
Parental
Network
: Off
: 1(Kids)
►
Confirm the password.
0.9 Number
Return
48
HT-BD8200_BUL_0805-2.indd 48
2009-08-07
2:29:37
BUL
Мрежови настройки
ЗАДАВАНЕ НА ОПЦИИТЕ ЗА НАСТРОЙКА НА МРЕЖАТА
За да получите информация за правилните настройки, проверете мрежовите настройки на вашия
компютър или се свържете с вашия доставчик на интернет услуги.
За да зададете мрежата на вашата Blu-ray система за домашно кино, следвайте настройките по-долу.
● МРЕЖОВИ НАСТРОЙКИ
1. Когато устройството е в режим Stop/No Disc, натиснете бутона MENU.
2. Натиснете бутоните ▲▼◄►, за да изберете Setup,
след това натиснете бутона ENTER или бутона ►.
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Network, след
това натиснете бутона ENTER или бутона ►.
Music
Photo
DVD
Setup
Display
HDMI
Network
◄
Parental
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желаната
опция за мрежа от описаните по-долу, натиснете
бутона ENTER или ►.
5. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желан
елемент, след това натиснете ENTER.
Всяка мрежова опция е описана подробно по-долу.
Избор на мрежа
Изберете Кабелно или Безжично като метод за свързване към мрежа.
За да извършите настройките, следвайте стъпки 1~3.
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Network
Selection, след това натиснете бутона ENTER или бутона
►.
• Cable: Изберете това, за да се свържете с мрежата
посредством кабел (вж. стр. 28).
• Wireless: Изберете това, за да се свържете с
мрежата безжично (вж. стр. 29).
Music
Photo
DVD
Setup
Display
HDMI
Network
◄
Parental
Network Selection : Cable
►
Cable Network
Wireless Network
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE
Connection
: Allow (Valid Only)
Кабелна мрежа
За да извършите настройките, следвайте стъпки 1~3.
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Cable Network,
след това натиснете бутона ENTER или бутона ►.
Music
Photo
DVD
Setup
Display
HDMI
Network Selection : Cable
Network
◄
Parental
Cable Network
5. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете DHCP, след това
натиснете бутона ENTER.
BD-LIVE
Connection
M
►
Wireless Network
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
: Allow (Valid Only)
Ако DHCP е зададено On, не можете да избирате IP
адрес, макса на подмрежа или шлюз.
 Ако DNS е зададено Аuto, не можете да избирате
Primary/Secondary DNS.
Music
Audio
Display
Photo
DVD
Setup
Cable Network
HDMI
DHCP
Network
IP Address
ParentalMask
Subnet
◄
Network Selection : Cable
: On
Cable Network
: 000 . 000 . 000 . 000
Wireless
Network
: 255
. 255 . 255
. 000
►
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
DNS
NTP Server
: Auto
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
Cancel
Save
Select
: Off
Return
49
HT-BD8200_BUL_0805-2.indd 49
2009-08-07
2:29:47
Мрежови настройки
ЗАДАВАНЕ НА ОПЦИИТЕ ЗА НАСТРОЙКА НА МРЕЖАТА
6. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желания
елемент, след това натиснете ENTER.
• Ако DHCP е зададено Off, а DNS на Manual,
въведете настройките за вашия IP адрес, Subnet
Mask, Gateway и Primary DNS (Secondary DNS е
по избор).
Music
Photo
DVD
Setup
Audio
Cable Network
Display
HDMI
DHCP
Network
IP Address
Parental
Subnet Mask
◄
Network Selection : Cable
: Off
◄
Cable Network
: 000 . 000 . 000 . 000
Wireless
Network
: 255
. 255 . 255
. 000
►
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
DNS
NTP Server
: Manual
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
No
Yes
Select
: Off
Return
Можете да правите настройки
• Ако DHCP е зададено On, а DNS на Manual,
въведете настройка за Primary DNS (Secondary
DNS е по избор).
Music
Photo
DVD
Setup
Audio
Cable Network
Display
HDMI
DHCP
Network
IP Address
Parental
Subnet Mask
◄
Network Selection : Cable
: On
◄
Cable Network
: 000 . 000 . 000 . 000
Wireless
Network
: 255
. 255 . 255
. 000
►
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
DNS
NTP Server
: Manual
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
No
Yes
Select
: Off
Return
Можете да правите настройки
Не можете да правите настройки
• Ако DHCP е зададено On, а DNS на Аuto, не са
необходими по-нататъшни или допълнителни
настройки.
Music
Photo
DVD
Setup
Audio
Cable Network
Display
HDMI
DHCP
Network
IP Address
Parental
Subnet Mask
◄
Network Selection : Cable
: On
◄
Cable Network
: 000 . 000 . 000 . 000
Wireless
Network
: 255
. 255 . 255
. 000
►
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
DNS
NTP Server
: Auto
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
No
M
Yes
Когато избирате елемент, използвайте цифровите
и ▲▼◄ ► бутоните.
 Ако автоматичните настройки не работят,
свържете се с доставчика на интернет.
Select
: Off
Return
Не можете да правите настройки
7. Когато сте готови, използвайте бутони ▲▼, за да изберете Save, и след това натиснете бутона ENTER.
8. Ако не искате да запишете направените от вас настройки, използвайте бутоните ▲▼◄ ►, за
да изберете Cancel, и след това натиснете бутона ENTER.
M
Използваният в настоящото ръководство IP адрес е само за илюстрация. За действителния IP адрес
трябва да направите справка във вашите мрежови настройки.
 За да получите настройки за IP адрес, Subnet mask, Gateway и Primary DNS, проверете мрежовите
настройки на вашия компютър или се свържете с вашия доставчик на интернет услуги.
Безжична мрежа
За да направите настройка, следвайте стъпки 1~3 на стр.
49.
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Wireless
Network, след това натиснете бутона ENTER или
бутона ►.
Music
Photo
Audio
Network Selection : Wireless
Display
Cable Network
HDMI
DVD
Setup
Network
Parental
◄
Wireless Network
►
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
50
HT-BD8200_BUL_0805-2.indd 50
2009-08-07
2:29:56
M
Music
Photo
DVD
Setup
Ако DHCP е зададено On, не можете да избирате IP
адрес, Subnet Mask или Gateway.
Audio
Network Selection : Wireless
Wireless Network
Cable Network
HDMI
Access Point
: Not Selected
◄
Network
Wireless Network
◄
DHCP
: On
Parental
Proxy
IP Address
: 000
. 000 . 000 . 000
Display
NTP
Server
: 255
. 255
. 255 . 000 : Off
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Subnet Mask
Gateway
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
: Auto
Connection
: 000 . 000 . 000 . 000
DNS
 Ако DNS е зададено на Auto, не може да избирате DNS
DNS Server
Save
сървър.
Music
Photo
DVD
Setup
Network Selection : Wireless
Display Wireless Network
Cable Network
HDMI
Access Point
:◄ Not Selected
Network
Wireless Network
◄
DHCP
: On
Parental
Proxy
IP Address
: 000
. 000 . 000 . 000
DNS Server
Save
Cancel
Select
Photo
DVD
Setup
Return
Audio
Network Selection : Wireless
Display
Access Point – Security
1 2 3
Cable Network
HDMI
OPEN
Network
WEP
Parental
WPAPSK
◄
◄
Wireless Network
►
Proxy
NTP Server
WPA2PSK
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
Select
Photo
DVD
Setup
Display
DVD
Setup
◄
◄
Wireless Network
►
Proxy
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
0-9 Number
Photo
Network Selection : Wireless
1 2 3
Password
Cable Network
Network
_ Parental
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
Music
Return
Audio
HDMI
• Ако DHCP е зададено Off, а DNS на Manual,
въведете настройките за вашия IP адрес, Subnet
Mask, Gateway и DNS Server.
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
: Auto
Connection
: 000 . 000 . 000 . 000
DNS
Music
►
NTP
Server
: 255
. 255
. 255 . 000 : Off
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Gateway
Music
За повече подробности по отношение на защитата
на точката за достъп, вижте ръководството за
потребителя за точката за достъп.
Return
Audio
Subnet Mask
- Изберете подходящата защитена точка за достъп,
ако е позната. Ако не е, изберете WEP, WPAPSK или
WPA2PSK от списъка по-долу и въведете паролата.
Продължавайте да опитвате всяка Защитена точка за
достъп и въведете паролата, докато не установите
връзка.
- Въведете паролата, после натиснете СИНИЯ (D) за
връзка с вашата точка на достъп (маршрутизатор).
Cancel
Select
● МРЕЖОВИ НАСТРОЙКИ
6. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желания
елемент, след това натиснете ENTER.
• Изберете точка на достъп и след това натиснете бутона
ENTER, за да се покаже списъка с налични точки на достъп.
(Това може да отнеме няколко секунди за търсене.)
- Когато потребителят избере точка на достъп и
натисне бутона ENTER, то се опитва да се свърже със
зададената точка на достъп.
- Ако е успешно, ще се появи съобщение.
(Ако избраният AP се показва като заключена
икона, може да е необходимо да предоставите
удостоверяване за защита.)
►
BUL
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете DHCP, след това
натиснете бутона ENTER.
H
X
n
4
$
I J K L M N O P
NTP Server
: Off
Y Z a b c d e f
o Network
p q r Connection
s t u v Test
5 6 7 8 9 0 − _
BD-LIVE Internet
% ^ & ( ) / ? | : Allow (Vaild Only)
Connection
Clear
d Save
Select
Return
Audio
Network Selection : Wireless
Wireless Network
Cable Network
HDMI
Access Point
: Not Selected
◄
Network
Wireless Network
◄
DHCP
: Off
Parental
Proxy
IP Address
: 000 . 000 . 000 . 000
NTP Server
: Off
Subnet Mask
: 255 . 255 . 255 . 000
Network
Connection
Test
Gateway
: 000
. 000 . 000
. 000
Display
DNS
DNS Server
►
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
: Manual
Connection
: 000 . 000 . 000 . 000
Save
Cancel
Select
Return
Можете да правите
настройки
51
HT-BD8200_BUL_0805-2.indd 51
2009-08-07
2:30:06
Мрежови настройки
ЗАДАВАНЕ НА ОПЦИИТЕ ЗА НАСТРОЙКА НА МРЕЖАТА
• Ако DHCP е зададено On, а DNS на Manual,
въведете вашия DNS Server.
Music
Photo
DVD
Setup
Audio
Display
Network Selection : Wireless
Wireless Network
Cable Network
: Not Selected
◄
Wireless Network
◄
: On
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
HDMI
Access Point
Network
DHCP
Parental
IP Address
►
NTP
: 255
. 255Server
. 255 . 000 : Off
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
: Manual
Connection
: 000 . 000 . 000 . 000
Subnet Mask
Gateway
DNS
DNS Server
Save
Cancel
Select
Return
Можете да правите настройки
Не можете да правите настройки
• Ако DHCP е зададено On, а DNS на Auto, не са
необходими по-нататъшни или допълнителни
настройки.
Music
Photo
DVD
M
Setup
Audio
Network Selection : Wireless
Wireless Network
Cable Network
HDMI
Access Point
:◄ Not Selected
Network
Wireless Network
◄
DHCP
: On
Parental
Proxy
IP Address
: 000 . 000 . 000 . 000
NTP
Server
Subnet Mask
: 255
. 255
. 255 . 000 : Off
Display
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
: Manual
Connection
: 000 . 000 . 000 . 000
Gateway
DNS
Когато избирате елемент, използвайте цифровите и
▲▼◄ ► бутоните.
DNS Server
Save
Cancel
Select
 Ако автоматичните настройки не работят, свържете
►
Return
се с доставчика на интернет.
Не можете да правите настройки
7. Когато сте готови, използвайте бутони ▲▼, за да изберете Save, и след това натиснете бутона
ENTER.
8. Ако не искате да запишете направените от вас настройки, използвайте бутоните ▲▼◄ ►, за
да изберете Cancel, и след това натиснете бутона ENTER.
M
Използваният в настоящото ръководство IP адрес е само за илюстрация. За действителния IP адрес
трябва да направите справка във вашите мрежови настройки.
 За да получите настройки за IP адрес, Subnet mask, Gateway и Primary DNS, проверете мрежовите
настройки на вашия компютър или се свържете с вашия доставчик на интернет услуги.
Настройка на прокси сървър
Прокси сървърът обслужва заявки, като ги препраща към други сървъри.
Ако е необходимо да конфигурирате настройки за прокси, въведете настройките, определени от
доставчика на интернет услуги.
За да направите настройка, следвайте стъпки 1~3 на стр.
49.
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Proxy, и
след това натиснете бутона ENTER или ►.
• Server
• Port
• User
• Password
M
Music
Photo
DVD
Setup
Audio
Display
HDMI
Proxy
Network
Server
Parental
Port
Proxy
Network Selection : Wireless
Cable Network
: ◄Off
Wireless Network
◄
:
Proxy
: 8080
►
User
:
NTP Server
: Off
Password
:
Network Connection Test
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
Save
Cancel
Select
Return
За повече информация се обърнете към своя доставчик на интернет услуги (ISP).
52
HT-BD8200_BUL_0805-2.indd 52
2009-08-07
2:30:18
BUL
Настройка за NTP Сървър (Използва се за изтегляне на
информация за време от NTP Сървър)
За да направите настройка, следвайте стъпки 1~3 на стр. 49.
Music
Photo
Cable Network
Audio
Wireless Network
Display
Proxy
HDMI
DVD
Setup
Network
◄
Parental
: OffOn
Off
Network Connection Test
NTP Server
►
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
Тест за мрежова връзка
Използвайте това меню, за да проверявате дали вашата мрежова връзка работи или не.
За да направите настройка, следвайте стъпки 1~3 на стр. 49.
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Network
Connection Test, след това натиснете бутона ENTER
или бутона ►.
DVD
Cable Network
Music
Audio
Photo
Wireless Network
DisplayNetwork Connection
Test
Proxy
HDMI
Setup
✔Network
MAC Address (00:10:18:00:00:70)
◄
►
NTP Server
: Off
◄
✔ IP Address.Subnet Mask.Gateway.DNS Server
Parental
Network Connection Test
✔ Gateway Ping
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
✔ Internet Service TestConnection
● МРЕЖОВИ НАСТРОЙКИ
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете NTP Server, и
след това натиснете бутона ENTER или ►.
• On: Плейърът се свързва автоматично с интернет
сървъра, за да регулира настройките за време.
• Off: Плейърът не се свързва с интернет сървъра за
регулиране на настройките за време.
Your network is operating properly
Return
BD-LIVE интернет връзка
Blu-ray системата за домашно кино поддържа BD-LIVE, което ви дава възможност да се
наслаждавате на разнообразие от съдържание за интерактивни услуги, осигурени от производителя
на диска, чрез мрежовата връзка. За да се наслаждавате на тази функция, първо трябва да
направите LAN връзката (вж. стр. 28) или връзка с безжичен LAN адаптер и USB слота.
* Трябва да имате USB устройство с памет от най-малкото 1 GB, поставено в един от USB
слотовете, за да изтегляте съдържание от BD-LIVE.
Интернет връзката може да е ограничена, докато
използвате съдържание BD-LIVE.
Music
За да направите настройка, следвайте стъпки 1~3 на стр. 49.
Setup
Photo
Proxy
Audio
NTP Server
Display
DVD
Network
Parental
: Off
Network Connection Test
HDMI
◄
BD-LIVE Internet : Allow
Allow(All)
(Vaild Only)
Connection
Allow(Valid Only)
Prohibit
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете BD-LIVE
Internet Connection, и след това натиснете бутона
ENTER или ►.
• Allow (All): Интернет връзката ще бъде разрешена за
цялото съдържание BD-LIVE.
• Allow (Valid Only): Интернет връзката ще бъде
разрешена за онова съдържание BD-LIVE,
съдържащо валиден сертификат.
• Prohibit: Интернет връзката ще бъде разрешена за всяко съдържание BD-LIVE.
M
Какво е валиден сртификат? Когато Blu-ray системата за домашно кино използва BD-LIVE, за да
изпрати данните от диска и да изиска от сървъра да сертифицира диска, сървърът използва
прехвърлените данни, за да провери дали дискът е валиден и изпраща сертификата обратно на
плейъра.
 Интернет връзката може да е ограничена, когато използвате BD-LIVE съдържание.
53
HT-BD8200_BUL_0805-2.indd 53
2009-08-07
2:30:26
Управление на BD данни
BD данни (съхранявани във външна USB флаш памет) е Blu-ray дикс съдържание, като
например трейлъри и други специални функции, изтеглени от BD-LIVE услугата или Blu-ray
дискове.
* Трябва да имате USB устройство с памет от най-малкото 1 GB, поставено в един от USB слотовете, за да
изтегляте съдържание от BD-LIVE.
УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМНИ УСТРОЙСТВА
Можете да управлявате потребителски данни, съхранени в BD данни.
1. Когато устройството е в режим "Стоп" натиснете бутона
MENU.
2. Натиснете бутоните ▲▼◄►, за да изберете Setup, и
след това натиснете бутона ENTER или ►.
Time Zone
Clock Set
Power On/Off sound : On
Music
Photo
DVD
Setup
System
Language
Audio
Display
HDMI
Network
Parental
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете System, и
след това натиснете бутона ENTER или ►.
◄
BD Data Management
►
DivX(R) Registration
DivX(R) Deactivation(R)
System Update
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете BD Data
Management, и след това натиснете бутона ENTER или
►.
- За изтриване на флаш паметта 1. Натиснете бутона ENTER, за да изберете BD Data
Delete. Ще се покаже съобщението "All BD data will be
deleted. Do you want to continue?" (Всички BD данни
ще бъдат изтрити. Изкате ли да продължите?).
Time Zone
Clock Set
Power On/Off sound : On
Music
Photo
DVD
2. Натиснете бутона ◄ ►, за да изберете Yes, а после
натиснете бутона ENTER.
Setup
System BD Data◄ Management
BD Data Management
►
Language
Current
Device : External
Flash
Memory
DivX(R)
Registration
TotalAudio
Size : 953MB Available Size : 889MB
DivX(R) Deactivation(R)
Display
System Update
BD Data Delete
HDMI
Network
Parental
Select
Return
Описание на информация за устройството (записана)
в плейъра
• Total Size: Общ размер на устройството (съхранение).
• Available Size: Свободен размер на устройството (съхранение).
M
Информация та за размера на паметта на текущото устройство (съхранение) обикновено се появява
вдясно от менюто BD Data Management.
 В режим на външна памет възпроизвеждането на диск ще бъде спряно, ако прекъснете USB
устройството по време на изпълнението.
 Ние препоръчваме използването на USB устройство, което поддържа USB 2.0 протоколи, FAT32
формат и 4MB или по-голяма скорост на четене/писане.
 Функцията "Продължаване на възпроизвеждането" може да не работи след форматирането на
устройството за съхранение.
54
HT-BD8200_BUL_0805-2.indd 54
2009-08-07
2:30:32
BUL
Надстройка на системата
● НАДСТРОЙКА НА СИСТЕМАТА
Samsung може да предложи надстройка на фърмуера на вашия Blu-ray диск плейър в бъдеще. За да обновите
фърмуера, трябва да :
1. Отидете на samsung.com и да направете справка на страницата "SUPPORT" (ПОДДРЪЖКА), за да изтеглите
най-новия фърмуер.
Можете да използвате компакт диск или USB флаш памет за извършване на обновяване на фърмуера.
(Може да актуализирате фърмуера с USB устройство за съхранение, когато няма поставен диск в
устройството.) За повече информация, вж. "Ръководство за обновяване" на уебсайта, споменат по-горе.
или
2. да се свържете с мрежата (вж. стр. 28 - 29) и да следвате стъпките по-долу.
НАДСТРОЙКА НА ФЪРМУЕРА
1. Когато устройството е в режим Стоп"/"без диск",
натиснете бутона MENU.
2. Натиснете бутоните ▲▼◄►, за да изберете Setup,
след това натиснете бутона ENTER или бутона ►.
Music
Photo
DVD
Setup
◄
System
◄
Language
Audio
Display
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете System, след
това натиснете бутона ENTER или бутона ►.
HDMI
Network
Parental
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете System Update,
след това натиснете бутона ENTER или бутона ►.
5. Плейърът ще провери автоматично състоянието на
кабела или мрежовата връзка. Ще се появи прозорец
за проверката на връзката.
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
Photo
DVD
Setup
DivX(R) Deactivation(R)
System
System Update
◄
►
Language
 Ако обновяването е възможно: Ще видите информация
за текущата и нови версии на фърмуера в прозорец за
съобщения.
 Ако обновяването не е възможно: Ще видите следното
описание в прозореца за съобщения.
• Ако кабелът не е свързан :
"Ethernet cable is not connected. Please, check the
Ethernet cable." (Кабелът за Ethernet не е свързан.
Порверете кабела за Ethernet)
• Ако свързването към мрежата е неуспешно :
"This system can not connect to internet for update.
Please, check the network setup." (Тази система не
може да се свърже с интернет за надстройка.
Проверете настройките на мрежата.)
• Ако няма по-нова версия (вече е инсталирана най-нова версия):
"The latest version of the firmware is already installed.
There is no need to update." (Вече е инсталирана найновата версия на на фърмуера. Няма нужда от
аткуализация.)
• Ако в плейъра има диск:
"Please maintain "No Disc" state for network update."
(За актуализиране по мрежата поддържайте
състояние "Без диск".)
Това означава, че трябва да извадите всички дискове
от устройството, за да извършите актуализация.
• Ако услугата от сървъра не е достъпна:
"Update Server is under maintenance. Please try again
later." (Сървърът за актуализиране е в профилактика.
Опитайте отново по-късно.)
Audio
Display
HDMI
Network
Parental
BD Data Menagement
Music
Photo
DVD
Setup
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
System Setup
1
◄
2
3
System
Update
4
►
Language Setup
Audio Setup
Now, Checking.
Display Setup
Please wait...
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
BD Data Menagement
Music
Photo
DVD
Setup
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
System Setup
1
◄
2
3
System Update
►
4
Language Setup
The new
Audio
Setupupdate data was found.
Current Version : XXXXX
Display Setup
New Version : XXXXX
HDMI Setup
Network Setup
StartSetup
Parental
Cancel
BD Data Menagement
Music
Photo
DVD
Setup
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
System Setup
1
◄
2
3
System Update
►
4
Language Setup
This
system can not connect
Audio
Setup
to internet for update.
Display Setup
Please, check the network setup.
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
OK
55
HT-BD8200_BUL_0805-3.indd 55
2009-08-07
2:31:26
Надстройка на системата
НАДСТРОЙКА НА ФЪРМУЕРА
6. За да извършите надстройката на системата натиснете
бутоните ◄►, за да изберете Start и след това
натиснете бутона ENTER.
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
Photo
DVD
Setup
Update
System Setup
1 2 ◄ 3 System
4
►
Language Setup
The new update data was found.
Audio Setup
Current Version : XXXXX
Display New
SetupVersion : XXXXX
HDMI Setup
Network Setup
Start
Parental
Cancel
7. Актуализирането на системата започва.
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
Photo
DVD
Setup
Update
1 2 ◄ 3 System
4
System Setup
►
Language Setup
update data...
AudioDownloading
Setup
Please, do not turn off the power.
Display Setup
60%
HDMI Setup
8. Ако изберете Cancel по време на процеса на изтегляне,
ще бъдете запитани за потвърждение на избора си в
прозорец за съобщение.
Ако искате да отмените изтеглянето, изберете Yes и
натиснете ENTER.
Network Setup
Cancel
Parental
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
Photo
DVD
Setup
Update
System Setup
1 2 ◄ 3 System
4
►
Language Setup
9. Ще продължи извършване на проверка. Когато
изтеглянето завърши, процесът на обновяване на
фърмуера ще започне автоматично.
10. Когато инсталирането завърши, плейърът автоматично
ще се изключи след 5 секунди.
Всички настройки се връщат към фабричните настройки.
Следващият път когато стартирате системата, ще видите
прозореца за настройка на езика на менюто.
Audio Setup
Do you want to cancel the update operation?
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Yes
Parental
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
Photo
DVD
Setup
No
Update
System Setup
1 2 ◄ 3 System
4
►
Language Setup
Audio Setup
Verifying update data
Please wait.
Display Setup
HDMI Setup
M
Network Setup
Parental
Ако искате да отмените обновяването в процеса на
изтегляне на данните за обновяване, натиснете бутона
ENTER. Ще видите съобщение за потвърждение.
BD Data Menagement
Ако изберете Yes, ще прекратите процеса на
Music
DivX(R) Registration
System Update
Photo
обновяване, а ако изберете No, ще продължите с
DivX(R) Deactivation(R)
Setup
System Update
процеса на обновяване.
System Setup
Update.
LanguageFirmware
Setup
Когато обновяването на системата завърши, проверете
Now, Processing...
Audio Setup
Please, do not turn off the power.
Display
Setup
The
power
will be off automatically
подробностите за фърмуера в менюто за надстройка на
HDMI after
Setupupdate is finished.
системата
Network Setup
Parental
Не изключвайте плейъра по време на обновяването на
системата, ако направите това, плейърът може да не
работи правилно.
Обновяването на софтуера през USB Host извода се
поддържа само чрез USB флаш памет.
Други USB устройства (например, MP3 плейър) не е гарантирано, че ще работят.
За да може плейърът да извърши правилно обновяването, в USB флаш паметта трябва да има само
един файл за обновяване на фърмуера.
DVD




1
2
◄
3
4
►
56
HT-BD8200_BUL_0805-3.indd 56
2009-08-07
2:32:07
BUL
СИСТЕМНА ИНФОРМАЦИЯ
Когато обновяването на фърмуера завърши, проверете
подробностите за фърмуера чрез стъпките по-долу.
Photo
DVD
Setup
◄
System
◄
1. Когато устройството е в режим "Стоп"/"Без диск",
натиснете бутона MENU.
Music
Language
Audio
2. Натиснете бутоните ▲▼◄►, за да изберете Setup,
след това натиснете бутона ENTER или бутона ►.
Display
HDMI
Network
Parental
Music
Photo
DVD
Setup
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете System Information
след това натиснете бутона ENTER или бутона ►.
Можете да видите подробна информация за текущата версия
на фърмуера.
System
◄
System Information
Language
Time Zone
Audio
Clock Set
Display
Power On/Off sound
►
: On
HDMI
BD Data Management
Network
DivX(R) Registration
Parental
DivX(R) Deactivation(R)
System Update
Music
Photo
5. Натиснете бутона ENTER, за да изберете OK.
Ще се покаже менюто "System Setup".
DVD
Setup
System Information
◄
System Information
System Setup
Time Zone
Language Setup
S/W : XXXXXXX
Audio Setup
Clock Set
Loader : XXXXXXX
Display Setup
Region : B/2 (BD/DVD)
Power On/Off sound
HDMI Setup ESN : XXXX
BD Data Management
Network Setup
● НАДСТРОЙКА НА СИСТЕМАТА
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете System, след
това натиснете бутона ENTER или бутона ►.
►
: On
DivX(R) Registration
Parental Setup
OK DivX(R) Deactivation(R)
System Update
СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАДСТРОЙКА НА ФЪРМУЕРА
Това изскачащо меню се появява, когато е налична по-нова версия на
фърмуера от сървъра за актуализиране на SAMSUNG, от текущо
инсталираната на Blu-ray системата за домашно кино.
System Update
New Firmware is available.
• Yes: Изберете това за актуализация сега.
• No: Изберете това за актуализация по-късно.
Do you want to update now?
Yes
No
DIVX (R) РЕГИСТРАЦИЯ
Music
Използвайте този регистрационен код, за да регистрирате тази
система за домашно кино с формата DivX(R) Video On Demand.
Photo
DVD
Setup
За повече информация посетете www.divx.com/vod
M
Power On/Off sound
BD Data Management
DivX(R) Registration
◄
DivX(R) Registration
System Setup
: On
►
DivX(R) Deactivation(R)
Language Setup
DemandUpdate
AudioDivX(R)
Setup Video On System
Your registration code is : XXXXXXXXXX
Display Setup
To learn more visit www.divx.com/vod
HDMI Setup
 Тази опция не се активира, ако изберете ОК. За да активирате
Network Setup
тази опция, активирайте DivX(R) деактивирането.
Parental Setup
OK
DIVX(R) ДЕАКТИВАЦИЯ
Music
Photo
Ако искате да деактивирате регистрационния код на уеб сайта,
изберете Yes. След това може да получите нов код.
M
DVD
Setup
BD Data Management
DivX(R) Registration
DivX(R) Deactivation
◄
DivX(R) Deactivation(R)
System Setup
Language Setup
►
System Update
Audio Setup
DivX(R) Video On Demand
Setup
DoDisplay
you want
to deactivate your device?
 С тази функция може да се работи, когато DivX(R)
регистрирането е налично.
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
Yes
No
57
HT-BD8200_BUL_0805-3.indd 57
2009-08-07
2:32:18
Гледане на филм
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИЯТА НА ДИСПЛЕЯ
hgfZCV
1. По време на възпроизвеждането, натиснете бутона
INFO на дистанционното управление.
• Ако текущото заглавие на Blu-ray диск има функция
PIP, натиснете бутона INFO в раздела PIP, за да
видите информация за PIP.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желания
елемент.
3. Натиснете бутоните ◄►, за да направите желаната
настройка, след това натиснете бутона ENTER.
• Можете да използвате цифровите бутони на
дистанционното за пряк достъп до заглавие, глава
или за да стартирате възпроизвеждането от
определен час.
4. За да изчезне екрана, натиснете отново бутона INFO.
BD
Title
Chapter
Playing Time
Audio
Subtitle
Angle
Picture Mode
§ Change








s Select
<Меню за информация (INFO) за раздела PIP>
BD
Title
Chapter
Playing Time
Audio
Subtitle
Angle
BONUSVIEW Video
BONUSVIEW Audio
Picture Mode
§ Change
M
Info
: 000/034
: 000/002
: 00:00:06
: 1/1 ENG Multi CH
: NONE
: 01/01
: Normal
Info
: 000/034
: 000/002
: 00:00:06
: 1/1 ENG Multi CH
: NONE
: 01/01
: 01/01
: 1/1 ENG 2CH
: Normal
s Select
Ако възпроизвеждате съдържание от менюто за информация, възможно е някои функции да не са
достъпни в зависимост от диска.
Title: За достъп до желаното заглавие, когато има повече от един диск. Например, ако на един Bluray/DVD диск има повече от един филм, всеки от тях ще бъде идентифициран като Заглавие.
Chapter: Повечето Blu-ray/DVD дискове са записани на глави, така че да можете бързо да намирате
определена глава.
Audio: Вж. езика на звукозаписа на филма. Един Blu-ray диск може да съдържа до 32 езика за аудио и
един DVD до 8.
Playing Time: Позволява изпълнението на филма от определен час. Трябва да въведете началния час
за отчитане. Функцията за търсене на време не работи при някои дискове.
Subtitle: Вж. езиците за субтитрите, предлагани на диска. Ще можете да избирате език за субтитрите
или, ако предпочитате, да ги изключите от екрана. Един Blu-ray диск може да съдържа до 255 езика за
субтитри, а един DVD до 32.
Angle: Когато Blu-ray/DVD дискът съдържа повече от един ъгъл на снимане за определена сцена,
може да изберете функцията ANGLE (ЪГЪЛ).
BONUSVIEW Video/ BONUSVIEW Audio: Можете да правите настройки за BONUSVIEW видео или
BONUSVIEW аудио, ако текущото заглавие на Blu-ray диск се вижда в раздела PIP. Опциите за
BONUSVIEW видео/ BONUSVIEW аудио обаче ще бъдат недостъпни при Blu-ray диск, който не
поддържа функцията PIP.
Picture Mode : Тази функция ви дава възможност за регулиране на видео качеството, когато сте
свързани с телевизор чрез HDMI.
- Dynamic : Изберете тази настройка за увеличаване на Остротата.
- Normal : Изберете тази настройка за повечето приложения за преглед.
- Movie : Това е най-добрата настройка за гледане на филми.
- User: Потребителят може да регулира съответно остротата и намаляването на шума.
58
HT-BD8200_BUL_0805-3.indd 58
2009-08-07
2:32:32
hZ
Използване на менюто "Disc"
1. По време на възпроизвеждането, натиснете бутона DISC
MENU на дистанционното управление.
PLAY MOVIE
LANGUAGES
▼
3
M
PREVIEWS
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
В зависимост от диска, меню "Disc" може да не работи.
Z
Използване на менюто "Title"
● ГЛЕДАНЕ НА ФИЛМ
2. Натиснете бутоните ▲▼◄►, за да направите желаната
настройка, след това натиснете бутона ► или ENTER.
• Елементите за настройка на меню "Disc" може да са
различни за различните дискове.
SCENE SELECTIONS
BUL
ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕНЮТАТА "DISC" И "POPUP/TITLE"
1. По време на възпроизвеждането, натиснете бутона TITLE MENU на дистанционното
управление.
2. Натиснете бутоните ▲▼◄►, за да направите желания избор, след това натиснете бутона
ENTER.
• Елементите за настройка на меню "Title" може да са различни за различните дискове.
M
В зависимост от диска, меню "Title" може да не работи.
 Меню "Title" ще бъде показано само ако на диска има поне две заглавия.
gf
Възпроизвеждане на списъка със заглавия
1. Когато устройството е в спрян режим/режим на
възпроизвеждане, натиснете бутон DISC MENU или
бутон TITLE MENU.
Video
CD
BD-RE
◄
Music
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете заглавие от
Списък със заглавия, което искате да възпроизведете,
и след това натиснете бутона ► или ENTER.
Ще бъде възпроизведен избраният елемент (заглавие).
Photo
Setup
Title 008
00:04:36
Title 009
Title 010
Title 011
Title 012
Title 013
Title 014
00:04:17
00:04:11
00:04:07
00:04:46
00:04:21
00:03:43
Page
h
Използване на менюто Popup
1. По време на възпроизвеждането, натиснете бутона
POPUP MENU на дистанционното управление.
MAIN MENU
AUDIO SET UP
2. Натиснете бутони ▲▼◄► или бутона ENTER, за да
изберете желаното меню.
• Елементите за настройка на меню Изскачащи
надписи може да са различни за различните дискове.
SCENE SELECTIONS
▼
3
M
SUBTITLES
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
В зависимост от диска, меню Изскачащи надписи може да не работи.
59
HT-BD8200_BUL_0805-3.indd 59
2009-08-07
2:32:45
Гледане на филм
ПОВТОРЕНИЕ НА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ
Повторение на текущата глава или заглавие.
Повторение на възпроизвеждане
hgfZCV
1. По време на възпроизвеждането, натиснете бутона
REPEAT на дистанционното управление. Появява се
екран за повторение.
Repeat
Off
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Chapter или
Title.
• Blu-ray/DVD дискът повтаря възпроизвеждането по
глави или заглавия.
3. За да се върнете към нормално възпроизвеждане,
натиснете отново бутона REPEAT, и след това
натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Off.
M
В зависимост от диска, функцията Повторение може да не работи.
Използване на функцията A-B Repeat
1. Натиснете бутона REPEAT A-B на дистанционното
управление по време на възпроизвеждане.
hgfZCV
►
Repeat A-B
00:18:41 / 01:34:37
DVD
2. Натиснете бутона REPEAT A-B в точката, в която
искате да започне повторното възпроизвеждане (А).
3. Натиснете бутона REPEAT A-B в точката, в която
искате да спре повторното възпроизвеждане (В).
4. За да се върнете към нормално възпроизвеждане,
натиснете отново бутона REPEAT A-B.
M
REPEAT A
B Off
Exit
Точка B не може да бъде зададена преди да са изминали 5 секунди възпроизвеждане от точка A.
60
HT-BD8200_BUL_0805-3.indd 60
2009-08-07
2:32:51
hgfZ
BUL
ИЗБИРАНЕ НА ЕЗИК ЗА АУДИО
Можете да изберете желания език за аудио бързо и лесно с бутона AUDIO.
Използване на бутона АУДИО
Audio
1/4 ENG Dolby Digital Multi CH
● ГЛЕДАНЕ НА ФИЛМ
1. Натиснете бутона AUDIO по време на
възпроизвеждане. При всяко натискане на бутона
аудиото се променя.
• Езиците за аудио са представени със съкращения.
2. За да премахнете Аudio лентата, натиснете бутона
RETURN.
Използване на бутона INFO
1. По време на възпроизвеждането, натиснете бутона
INFO на дистанционното управление.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Audio.
3. Натиснете бутоните ◄► на дистанционното, за да изберете желания език за субтитри.
M
Тази функция зависи от това, какви езици са кодирани на диска, като може да не работи с всички
дискове.
 Един Blu-ray диск може да съдържа до 32 езика за аудио и един DVD до 8.
 В зависимост от типа на диска, можете да използвате бутона AUDIO, за да смените аудио записа, а
също така и аудио езика.
Някои Blu-ray дискове могат да ви позволят да избирате или многоканално LPCM, или Dolby Digital
аудио от звукозаписи на английски език.
 Информация за основния / вторичния режим се показва и ако Blu-ray диска има раздел PIP.
Използвайте бутоните ◄ ►, за да превключите между режимите на основно и вторично аудио.
 Индикаторът ◄ ► няма да бъде показан на екрана, ако разделът PIP не съдържа настройки за PIP
аудио.
ИЗБИРАНЕ НА ЕЗИК ЗА СУБТИТРИ
Можете да изберете желания език за субтитри бързо и лесно с бутона SUBTITLE.
hZ
Използване на бутона Субтитри
1. Натиснете бутона SUBTITLE. При всяко натискане на
бутона субтитрите се променят. Езиците за субтитри са
представени със съкращения.
Subtitle
0/2 Off
2. За да премахнете лентата за Subtitle, натиснете бутона
RETURN.
61
HT-BD8200_BUL_0805-3.indd 61
2009-08-07
2:32:53
Гледане на филм
ИЗБИРАНЕ НА ЕЗИК ЗА СУБТИТРИ
Използване на бутона INFO
1. По време на възпроизвеждането, натиснете бутона INFO на дистанционното управление.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Subtitle.
3. Натиснете бутоните ◄► на дистанционното, за да изберете желания език за субтитри.
M
В зависимост от Blu-ray/DVD диска, може да сте в състояние да смените желаните субтитри в менюто
Диск. Натиснете бутона DISC MENU.
 Тази функция зависи от това, какви субтитри са кодирани на диска, като може да не работи с всички
Blu-ray диск/DVD дискове.
 Един Blu-ray диск може да съдържа до 255 езика за субтитри, а един DVD до 32.
 Информация за основния / вторичния режим се показва и ако Blu-ray диска има раздел PIP.
 Тази функция променя едновременно и основните, и вторичните субтитри.
 Броят на субтитрите е сума от основните и вторичните.
СМЯНА НА ЪГЪЛА НА КАМЕРАТА
Когато Blu-ray диск/DVD дискът съдържа повече от един ъгъл на снимане за определена сцена, може да
изберете функцията ANGLE.
hZ
Използване на функцията ЪГЪЛ
1. По време на възпроизвеждането, натиснете бутона INFO
на дистанционното управление.
DVD-Vedio
Info
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Angle.
Title
: 001/006
Chapter
: 003/016
3. Натиснете бутоните ◄►, или можете да използвате
цифровите бутони на дистанционното, за да изберете
желания ъгъл.
Playing Time : 00:11:14
M
Audio
: ENG Multi CH
Subtitle
: ENG
Angle
: 01/01
Change
Move
Ако на диска има само един ъгъл, тази функция няма да работи. Понастоящем много малко дискове
предлагат тази функция.
 В зависимост от диска, тази функция може да не работи.
62
HT-BD8200_BUL_0805-3.indd 62
2009-08-07
2:32:53
BUL
НАСТРОЙКИ НА PIP (КВК)
Функцията PIP позволява да гледате допълнително съдържание (като коминтарии) на малък екран, докато
филмът се изпълнява.
Използване на бутона PIP
h
● ГЛЕДАНЕ НА ФИЛМ
1. Ако текущият Blu-ray диск има функция PIP, можете
да използвате бутона PIP, за да превключвате PIP On
или Off.
2. При всяко натискане на бутона PIP можете да
превключвате между PIP On и PIP Off.
M
Можете да променяте подробните настройки на функцията PIP в менюто INFO. (вж. стр. 58: избор на
вторично аудио, видео поток, субтитри и т.н.).
 IАко превключите от BONUSVIEW видео,BONUSVIEW аудио ще се промени автоматично в
съответствие с BONUSVIEW видео.
 Ако Blu-ray дискът поддържа само BONUSVIEW аудио, можете просто да натиснете бутона PIP, за да
включите или изключите режима на вторично аудио.
BD-LIVE™
Blu-ray системата за домашно кино поддържа BD-LIVE, което ви дава възможност да се наслаждавате на
разнообразие от съдържание за интерактивни услуги, осигурени от производителя на диска чрез мрежовата
връзка.
Използване на BD-LIVE диск
1. Свържете с мрежата (вж. стр. 28~29) и проверете настройката на мрежата (вж. стр. 49~53).
2. Поставете Blu-ray диск, който поддържа BD-LIVE.
3. Изберете осигуреното съдържание от производителя на диска, за да се насладите на BD-LIVE.
M
Начинът на използване на BD-LIVE и функциите може да са различни в зависимост от диска.
 За да използвате BD-LIVE, трябва да поставите USB устройство от минимум 1GB USB в един от USB
слотовете.
63
HT-BD8200_BUL_0805-3.indd 63
2009-08-07
2:32:53
Гледане на филм
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА DIVX, MKV, MP4
Функциите на тази страница се отнасят за възпроизвеждане на DivX, MKV, MP4 дискове.
Skip Forward/Back (Пропусни напред/назад)
При възпроизвеждане, натиснете бутона #,$.
• за да отидете на следващ запис, натиснете бутона $
ако на диска има повече от 2 файла.
• За да отидете на предишен запис, натиснете бутона
# ако на диска има повече от 2 файла.
Бързо възпроизвеждане
По време на изпълнение натиснете бутона ,.
За възпроизвеждане при по-висока скорост натиснете
 или .
Всеки път, когато натиснете бутона променяте :
2x 4x 8x.
Audio Display (Звуков съпровод)
Натиснете бутона AUDIO.
• Ако има повече от един език на аудиото, можете да
превключвате между езиците.
• При всяко натискане на бутона се прави избор между
AUDIO (1/N, 2/N ...)
Subtitle Display (Показване на субтитри)
Натиснете бутона SUBTITLE.
• Всеки път, когато натиснете бутона, Вие ще избирате
между SUBTITLE (1/N, 2/N ...) и SUBTITLE OFF.
• Ако на диска има само един файл със субтитри, той се
възпроизвежда автоматично.
• Вижте точка 2 (Функция надписи) на следващата
страница за повече подробности за използване на
субтитри при DivX дискове.
64
HT-BD8200_BUL_0810-3.indd 64
2009-08-10
5:46:10
Разработеният от Microsoft формат DivX се основава на формата MPEG4, осигуряващ звук и
картинни данни през интернет в реално време.
MPEG4 се използва за кодиране на МР3, така че да можете да гледате филми с много добро качество.
1. Поддържани формати
Продуктът поддържа следните медийни формати. При несъвместимост на аудио или видео
формат възникват проблеми в картината.
BUL
DivX(Digital internet video express)
Поддържани видеоформати:
AVI
Bit Rate
DivX3.11~DivX5.1, XviD
● ГЛЕДАНЕ НА ФИЛМ
Формат
Supported Audio Formats
Формат
MP3
AC3
Bit Rate
56 ~ 320 kbps
128~384kbps
Честота на семплиране
32 ~ 48kHz
44.1/48khz
• Този продукт поддържа до 1920x1080 пиксела.
• Когато възпроизвеждате диск, чиято честота е по-голяма от 48kHz UAu 320kbps, е възможно
картината по време на възпроизвеждането да се развали.
• Qpel и gmc не се поддържат.
2. Функция Caption
• За да използвате тази функция, Вие трябва да имате опит във видео заснемането или
редактирането, за да можете да работите с нея.
• За да работите с тази функция, е необходимо да запазите файла (*smi) със същото име, така
че да бъде в една и съща папка с медийния файл на DivX (*avi).
Пример: Главна директория
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX,Inc. This is an official DivX Certified
device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert
your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX
Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup
menu. Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.
DivX Certified plays DivX video up to HD 1080p, including premium content
MKV, MP4
• CD-R/-RW, DVD-R/-RW, USB, PC пряко изпълнение
• Може да бъде възпроизвеждан видео файл със следните разширения: .avi, .divx, .mkv, .mp4, .AVI,
.DIVX, .MKV, .MP4
M
 Някои формати DivX, MKV и MP4 формати може да не се изпълнят, в зависимост от
разделителната способност и условията на кадровата скорост.
65
HT-BD8200_BUL_0810-3.indd 65
2009-08-10
5:46:13
Слушане на музика
БУТОНИ НА ДИСТАНЦИОННОТО, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА АУДИО (CD-DA)/MP3 ДИСК
0
STOP
PLAY
ME
NU
RE
TU
RN
ENTER
IN
EX
IT
FO
A
B
C
D
1. Бутон PAUSE : Паузира възпроизвеждането.
2. Бутон SKIP (
) : По време на възпроизвеждането, преминава към
следващата страница в музикалния списък или списъка за
възпроизвеждане.
3. Бутон PLAY : Възпроизвежда текущо избрания запис.
4. Бутони ▲▼ : Избира се запис (песен) или папка от Списък с музика
или Списък за възпроизвеждане.
5. Бутони ЦВЯТ
• Бутон ЧЕРВЕН (A) : Избира режим Възпроизвеждане (Повторение)
по време на възпроизвеждане.
• Бутон ЗЕЛЕН (B) : Отиване на Списък за възпроизвеждане от
Музикалния списък.
• Бутон ЖЪЛТ (C) : Възпроизвеждане на списък за възпроизвеждане.
6. Бутони ◄►
◄ : Възпроизвежда съответното изпълнение в зависимост от текущата позиция.
► : Премества в менюто.
7. Бутон ENTER : Възпроизвежда избрания запис (песен).
8. Бутон STOP : Спира запис (песен).
9. Бутон SKIP (
) : Ако натиснете този бутон след три секунди
възпроизвеждане, текущото изпълнение се възпроизвежда отначало. Но,
ако натиснете този бутон в рамките на три секунди след като е започнало
възпроизвеждането, ще бъде възпроизведено предишното изпълнение.
Използва се за преминаване на предишната страница от Музикалния
списък или Списък за възпроизвеждане.
ПОВТОРЕНИЕ НА АУДИО ДИСК (CD-DA) И MP3
По време на възпроизвеждане натиснете неколкократно бутон REPEAT или ЧЕРВЕН (A), за да изберете
режима на повторение, който желаете.
Когато възпроизвеждате Аудио диск (CD-DA) :
Когато възпроизвеждате MP3 диск :
•
•
•
•
•
Нормално (Аудио диск (CD-DA)/MP3): Записите от диска се възпроизвеждат в реда, в
който са били записани върху диска.
Repeat Track (Audio CD(CD-DA)/MP3)
Repeat Folder (MP3)
Произволно (Audio CD(CD-DA)/MP3)
- Когато възпроизвеждате Аудио диск (CD-DA) : Опцията Random (Произволно)
възпроизвежда записите в случаен ред.
- Когато възпроизвеждате MP3 диск : Опцията Random възпроизвежда записите в случаен ред.
Repeat All (Audio CD(CD-DA)): Повтарят се всички записи.
- За да се върнете към нормално възпроизвеждане Натиснете неколкократно бутона REPEAT или ЧЕРВЕНО (A), за да се върнете към нормално
възпроизвеждане.
66
HT-BD8200_BUL_0805-3.indd 66
2009-08-07
2:32:56
2. За да преминете към списъкас на c музика, натиснете
бутонa STOP или RETURN.
На екрана на вашия телевизор се показва списъка с
музика.
►
TRACK 001
1/18
00:02:24 / 00:05:57
CD
A Play Mode
Video
CD
CD
◄
Music
TRACK 001
00:04:08 ►
Photo
TRACK 002
00:03:41
Setup
TRACK 003
00:03:17
TRACK 004
00:03:36
TRACK 005
00:03:47
TRACK 006
00:03:50
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете изпълнението,
което искате да бъде възпроизведено, и след това
натиснете бутона ENTER.
◄
TRACK 007
B Playlist
00:03:54
● СЛУШАНЕ НА МУЗИКА
1. Поставете аудио диск (CD-DA) или MP3 диск в тавата за
диск.
• При един аудио диск първото изпълнение се
възпроизвежда автоматично.
• При един MP3 диск натиснете бутоните ▲▼◄ ►, за
да изберете Music, след това натиснете бутона
ENTER.
(Можете да слушате mp3 файлове като използвате
USB устройство за съхранение)
BUL
AF
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА АУДИО (CD-DA)/MP3 ДИСК
Page
❖ Елементи от екрана за аудио (Cd-da)/mp3 компактдиск
Показва типа носител.
►
CD
TRACK 001
1/18
00:02:24 / 00:05:57
Текущ запис (песен)
Показва номера или заглавието на записа, който се
възпроизвежда в момента.
Лента за състоянието на възпроизвеждане
Показва състоянието на повторение.
a Play Mode
Показва индекса на текущото възпроизвеждане и
общият брой на записите.
Текущо/Общо време на възпроизвеждане.
Показва достъпните ЦВЕТНИ бутони.
67
HT-BD8200_BUL_0805-3.indd 67
2009-08-07
2:32:57
Слушане на музика
AF
Списък за възпроизвеждане
Можете да създадете списък за възпроизвеждане с до 99
записа.
1. Поставете аудио диск (CD-DA) или MP3 диск в тавата за
диск.
• При аудио диск първото изпълнение се
възпроизвежда автоматично.
• При един MP3 диск, натиснете бутоните ▲▼◄ ►, за
да изберете Music, след това натиснете бутона
ENTER.
(Можете да слушате mp3 файлове като използвате
USB устройство за съхранение)
2. За да преминете към списъка с музика, натиснете
ЗЕЛЕНИЯ (B) бутон или RETURN.
Показва се екрана на списъка с музика.
TRACK 001
00:04:08
TRACK 002
00:03:41
TRACK 003
00:03:17 ►
Photo
TRACK 004
00:03:36
Setup
TRACK 005
00:03:47
TRACK 006
00:03:50
TRACK 007
00:03:54
TRACK 008
00:03:57
TRACK 009
00:03:59
Video
CD
CD
Music
◄
◄
B Playlist
Page
Original
Playlist
Video
CD
CD
Music
◄
3. Натиснете ЗЕЛЕНИЯ (B) бутон, за да отидете към
списъка за изпълнение.
◄
TRACK 001
Photo
TRACK 002
Setup
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 007
B Music List
4. Натиснете бутони ▲▼, за да изберете запис, след това
натиснете бутон ENTER, за да го добавите към списъка
за изпълнение. Повторете тази процедура, за да
добавите още записи.
5. Ако в списъка има нежелан запис, натиснете бутони
►▲▼, за да го изберете, и след това натиснете бутон
ENTER.
• Избраният запис ще бъде изтрит.
C Playlist play
Add
Play
Original
Playlist
TRACK 001
Video
TRACK 002
CD
CD
Music
◄
Photo
Setup
◄
TRACK 003
01.TRACK 001
TRACK 004
02.TRACK 002
TRACK 005
03.TRACK 003
TRACK 006
TRACK 007
6. Натиснете ЖЪЛТИЯ (C) бутон, за да възпроизведете
избраните записи.
След завършване на записа автоматично ще се
възпроизведе следващия запис.
B Music List
C Playlist play
Add
Play
7. За да редактирате списък за изпълнение, натиснете бутонa STOP или RETURN.
8. За да преминете към списък а с музика, натиснете бутона RETURN.
Едновременно възпроизвеждане на MP3 & JPEG
Можете да се наслаждавате на слушането на MP3 файлове
докато едновременно гледате JPEG файлове.
►
CD
AGF
001. SONG01.mp3
1/18
00:02:24 / 00:05:57
1. Докато възпроизвеждате MP3 файлове, натиснете
бутона СИНИЯ (D).
Показва се екран за скоростта на слайдшоуто.
2. Изберете желаната скорост на слайдшоуто.
a Play Mode
M
d Slide Show
За да работите с тази функция, трябва да изберете папката, съдържаща едновременно музикални
файлове и файлове със снимки.
 Когато изпълнявате едновременно MP3 и JPEG файлове, може да се появи занижаване на качеството
68
HT-BD8200_BUL_0805-3.indd 68
според побитовата скорост на MP3, размера на JPEG изображението и метода на кодиране.
2009-08-07
2:33:05
BUL
Гледане на снимки
ГЛЕДАНЕ НА СНИМКИ
1. Поставете JPEG диск в слота за дискове.
• Показва се екран с меню.
2. Натиснете бутоните ▲▼◄ ►, за да изберете Photo
(Снимка), след това натиснете бутона ENTER.
Video
Music
CD
CD
..
Photo
◄
◄
• Показва се екрана Photo List (Списък на снимки).
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете снимка.
• За да видите следващата страница, натиснете бутона
).
ПРЕСКАЧАНЕ (
• За да видите предишната страница, натиснете бутона
).
ПРЕСКАЧАНЕ (
176.JPG
08 JUL 2000
127 KB ►
BEACH.JPG
17 JUL 2000
27 KB
KE.JPG
10 JUL 2000
194 KB
KE2.JPG
10 JUL 2000
191 KB
MBHONG.JPG
20 JUL 2000
30 KB
NEW_BEE.JPG
08 JUL 2000
76 KB
18 JUL 2000
17 KB
_______1_.JPG
D Slide Show
СЛАЙДШОУ/СКОРОСТ
● ГЛЕДАНЕ НА СНИМКИ
Setup
За да извършите настройката, следвайте стъпки 1 и 2 по-горе.
3. Натиснете СИНИЯ (D) бутон.
• Слайдшоуто започва.
►
KE.JPG
03/07
CD
4. Когато слайдшоуто започне, натиснете бутона СИНИЯ (D)
бутон, за да регулирате скоростта на възпроизвеждане.
• При всяко натискане на бутона скоростта съответно ще
се увеличава.
D Speed
➞
➞
- За да спрете слайдшоуто Натиснете бутона STOP или RETURN.
ЗАВЪРТАНЕ
За да извършите настройката, следвайте стъпки 1 и 3 погоре.

_____1_.JPG
03/07
CD
4. Натиснете бутона ENTER.
5. Използвайте ЧЕРВЕИЯ (A) и ЗЕЛЕИЯ (B) бутони, за да завъртите
изображението в желаното положение.
A r90°
B u90°
C Zoom
D Speed
Slide Show
69
HT-BD8200_BUL_0805-3.indd 69
2009-08-07
2:33:26
Гледане на снимки
МАЩАБИРАНЕ
За настройка следвайте стъпки от 1 до 3 в "Гледане на снимки" на
стр. 69.
_____1_.JPG

03/07
CD
4. Натиснете бутона ENTER.
5. Натиснете ЖЪЛТОИЯ (C) бутон.
A r90°
C Zoom
B u90°
Slide Show
D Speed
6. Използвайте ЖЪЛТИЯ (C) бутон или бутона ZOOM за
увеличаване/намаляване.
x2
- За да преместите областта -
Move
C Zoom
Натиснете бутоните ▲▼◄ ►, за да отидете до областта,
която искате да увеличите.
- За да спрете мащабирането Натиснете ЖЪЛТОИЯ (C) бутон.
ОТИВАНЕ В СПИСЪКA СЪС СНИМКИ
За настройка следвайте стъпки от 1 до 3 в "Гледане на
снимки" на стр. 69.
BEACH.JPG

03/07
CD
4. Натиснете бутона ENTER.
5. За да отидете в списък със снимки, натиснете бутона
RETURN или STOP.
A r90°
C Zoom
B u90°
Slide Show
D Speed
Video
..
Music
CD
CD
◄
Photo
Setup
◄
176.JPG
08 JUL 2000
127 KB
BEACH.JPG
17 JUL 2000
27 KB ►
KE.JPG
10 JUL 2000
194 KB
KE2.JPG
10 JUL 2000
191 KB
MBHONG.JPG
20 JUL 2000
30 KB
NEW_BEE.JPG
08 JUL 2000
76 KB
_______1_.JPG
18 JUL 2000
17 KB
D Slide Show
70
HT-BD8200_BUL_0805-3.indd 70
2009-08-07
2:33:33
BUL
Използване на USB
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА МЕДИЙНИ ФАЙЛОВЕ ЧРЕЗ ФУНКЦИЯТА USB HOST
Може да се радвате на мултимедийни файлове като снимки и музика, записани на MP3 плейър, USB устройство за
съхранение или цифров фотоапарат.
● ИЗПОЛЗВАНЕ НА USB
1. Свържете USB устройството към USB порта отстрани на устройството.
2. USB Connected (Свързано е USB) се появява на екрана и после изчезва.
3. USB иконата се показва в менюто Setup.
Безопасно премахване на USB
За да предотвратите повреди в паметта на USB устройството, е необходимо да го премахнете
безопасно преди да изключите кабела на USB.
• Натиснете ЖЪЛТИЯ(C) бутон. Дисплеят ще се покаже сега. Можете безопасно да премахнете
USB.
• Отстранете USB кабела.
Прескачане напред/назад
При възпроизвеждане натиснете #,$ бутона.
• При наличие на повече от един файл натискането на бутона
$ води до избор на следващия файл.
• При наличие на повече от един файл натискането на бутона
# води до избор на предишния файл.
71
HT-BD8200_BUL_0805-3.indd 71
2009-08-07
2:33:40
Използване на USB
Спецификации на USB хост
Спецификации на USB
хост
Несъвместимост
Функционални
ограничения
• Поддържа устройства, съвместими с USB 1.1 или USB 2.0.
• Поддържа устройства, свързани чрез кабел от типа USB A.
• Поддържа устройства, съвместими с UMS (USB устройство с външна памет) V1.0.
• Поддържа устройството, от което свързаното устройство се форматира във файловата
система FAT (FAT, FAT16, FAT32).
• Не поддържа устройство, което изисква инсталиране на отделен драйвер на компютъра (Windows).
• Не поддържа свързване с USB концентратор.
• USB устройство, свързано чрез USB удължител, може да не бъде разпознато.
• USB устройство, което изисква отделен източник на захранване, трябва да бъде свързано с плейъра
с отделен захранващ кабел.
• Ако свързаното устройство има множество инсталирани дискове (или дялове), може да
бъде свързан само един диск (или дял).
• Устройство, поддържащо единствено USB 1.1, може да причини разлика в качеството на
картината в зависимост от устройството.
USB устройства, които могат да се използват със системата за
домашно кино
1. USB устройство с външна памет
2. MP3 плейър
3. Цифрова камера
4. Сменяем HDD
• Поддържат се сменяеми HDD, оборудвани с по-малко от 160 Гбайта. Сменяеми HDD, оборудвани
със 160 Гбайта или повече, може да не бъдат разпознати в зависимост от устройството.
• Ако свързаното устройство не работи поради недостатъчно захранване, можете да използвате отделен
захранващ кабел, за да осигурите достатъчно за правилната му работа захранване. Съединителят на
USB кабела може да е различен в зависимост от производителя на USB устройството.
5. USB четящо устройство за карти: Четящо устройство за карти с един или няколко слота.
• В зависимост от производителя USB четящо устройство за карти може да не се поддържа.
• Ако инсталирате няколко устройства с памет в четящо устройство за карти с няколко слота,
може да срещнете проблеми.
Поддържани файлови формати
Формат
Име на
файл
Разширение
на файл
Битова
скорост
Версия
Пиксели
Честота на
семплиране
Неподвижна
картина
JPG
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
Музика
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
• (Управление/Обем/Прекъсване) не се поддържа.
• Цифровите камери, които използват PTP протокол или изискват допълнително инсталиране на
програми, при свързване с компютър не се поддържат.
• Не се поддържат устройства с файлова система NTFS. (Поддържат се само файлови системи FAT
16/32 (Таблица за разпределение на файловете 16/32).)
• Не работи с устройства с активиран Janus MTP (Протокол за прехвърляне на мултимедия).
72
HT-BD8200_BUL_0805-3.indd 72
2009-08-07
2:33:42
BUL
Радио
ЗАПИС НА СТАНЦИИ
1. Натиснете бутона TUNER, за да изберете станция (УКВ).
● РАДИО
2. Настройте на желаната станция.
• Automatic Tuning 1: Изберете станцията с помощта на
).
бутоните ПРЕСКАЧАНЕ (
• Automatic Tuning 2: Натиснете и задръжте
TUNING/CH (
) за автоматично търсене на станцията.
• Manual Tuning: Бързо натискайте TUNING/CH (
)
за плавно увеличаване или намаляване на честотата.
От предния панел на уреда
1. Натиснете бутона FUNCTION, за да изберете станция (УКВ).
2. Изберете честота.
• Automatic Tuning 1 : Натиснете бутона STOP ( ), за да изберете PRESET, и после
натиснете бутоните ПРЕСКАЧАНЕ (
), за да настроите станцията.
• Automatic Tuning 2 : Натиснете бутона STOP ( ), за да изберете MANUAL, и натиснете и
) за автоматично търсетне.
задръжте бутона ПРЕСКАЧАНЕ (
• Manual Tuning : Натиснете бутона STOP ( ), за да изберете MANUAL, и натиснете за
кратко ПРЕСКАЧАНЕ (
) за избор на ниска или висока честота.
Моно/Стерео
Натиснете бутона MO/ST за избор на Mono/Stereo.
• Всяко натискане на бутона променя режима от
STEREO на MONO.
• При по-слаб сигнал на станцията изберете MONO за
по-чист звук.
ЗАПАМЕТЯВАНЕ НА СТАНЦИ
Пример : Ако желаете да запазите в паметта FM 89.10
1. Натиснете бyтона TUNER, за да изберете УКВ станция.
2. Натиснете бутонa TUNING/CH (
) за избор на <89.10>.
3. Натиснете бутона TUNER MEMORY.
• NUMBER примигва на екрана.
4. Използвайте бутоните ПРЕСКАЧАНЕ (
превъртане,
за да изберете номера.
) за
• Можете да избирате от 1 до 15.
5. Натиснете повторно бутона TUNER MEMORY.
• Натиснете бутона TUNER MEMORY преди NUMBER да изчезне от дисплея.
• NUMBER изчезва от дисплея и станцията се записва в паметта.
6. За следваща станция повторете стъпки от 2 до 5.
• За да изберете записаната станция, използвайте бутоните ПРЕСКАЧАНЕ (
).
73
HT-BD8200_BUL_0805-3.indd 73
2009-08-07
2:33:43
Използване на iPod
Може да се радвате на изпълнение от вашия iPod с предоставеното дистанционно управление.
СЛУШАНЕ НА МУЗИКА
Можете да възпроизвеждате музикални файлове, запаметени на iPod,
като го свържете към системата за домашно кино.
1. Свържете iPod куплунга към iPod жака на Blu-ray системата за
домашно кино.
2. Сложете iPod в гнездото.
• Вашият iPod автоматично се включва.
• Съобщението “iPod Connected” се появява на телевизионния
екран.
3. Натиснете бутона MENU на дистанционното управление.
4. Натиснете бутона ▲▼◄ ► на дистанционното управление, за да
изберете режим iPod.
5. Натиснете бутоните ▲▼◄ ► на дистанционното управление, за да
изберете Music и натиснете бутон ENTER.
• Появяват се к атегориите Music.
6. Натиснете бутона S,T, за да изберете желаната категория и
натиснете бутона ENTER.
• Музикалният списък се появява на вашия телевизор.
7. Натиснете бутоните S,T, за да изберете файла, който да
изпълните, след това натиснете бутона ENTER.
Video
◄
Music
►
TRACK 001
TRACK 002
Setup
TRACK 003
• Музиката ще стартира с нов екран, който показва
заглавието на песента, времето, изпълнителя и
лентата на напредък.
8. Можете да използвате дистанционното управление или
главното устройство, за да управлявате функции, като
/
,
/
PLAY, PAUSE, STOP,
и REPEAT
◄
Photo
►
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 007
B Playlist
Page
• Натиснете ЧЕРВЕНИЯ(A) бутон, за да изберете желания режим на изпълнение.
❖ Елементи от екрана за изпълнение на iPod
Показва типа носител.
►
My love
6/186
00:00:11 / 00:03:34
Текущ запис (песен)
Показва номера на записа, който се възпроизвежда в
момента.
Лента за състоянието на възпроизвеждане.
Показва състоянието на повторение.
A Play Mode
Показва индекса на текущото възпроизвеждане и
общият брой на записите.
Текущо/Общо време на възпроизвеждане.
Показва достъпните COLOR (ЦВЕТНИ) бутони.
74
HT-BD8200_BUL_0805-3.indd 74
2009-08-07
2:33:50
BUL
За преместване на музикалния списък и избор на песен:
1. Натиснете бутона MENU или STOP.
• Излизане от режим на възпроизвеждане и връщане към музикалния списък.
2. Натиснете бутоните S,T, за да изберете файла, който да изпълните, след това натиснете
бутона ENTER.
• Натиснете бутона RETURN или W, за да се върнете към предишното меню.
Информация за файла, включително името на изпълнителя, албума, заглавието на песента и жанра
ще се покажат според ID3 Tag информацията за съответния файл.
Now Playing: Изпълнява скоро изпълнен файл или премества на екрана за изпълнение на текущия
файл.
Artists: За изпълнение по изпълнител.
Songs: За изпълнение в цифров или азбучен ред
Playlists: За изпълнение по списък.
Albums: За изпълнение по албуми.
Genres: За изпълнение по жанр.
Composer: За изпълнение по композитор.
M
● ИЗПОЛЗВАНЕ НА IPOD
Музикални категории на iPod
Вижте страница 24 за съвместими iPod устройства.
Съвместимостта зависи от версията на софтуера на вашия iPod.
 Списъка с категории може да е различен, в зависимост от модела iPod.
 Какво е ID 3 Tag?
Това е информация, която се прикача към MP3 файла, която носи данни за името, изпълнителя,
албума, годината, жанра и коментари.
 Когато i-Pod е поставен в i-Pod дока, функцията за превъртане на работи.
75
HT-BD8200_BUL_0805-3.indd 75
2009-08-07
2:33:58
Използване на iPod
ГЛЕДАНЕ НА ФИЛМ
Можете да възпроизвеждате видео файлове, запаметени на iPod, като го свържете към системата
за домашно кино.
1. Свържете iPod куплунга към iPod жака на Blu-ray системата за
домашно кино.
2. Изберете Videos > Settings на екрана на iPod и настройте
опцията TV Out на On.
3. Сложете iPod в гнездото.
• Съобщението “iPod Connected” се появява на телевизионния
екран.
4. Натиснете бутона ▲▼◄ ► на дистанционното управление, за да
изберете режим iPod.
5. 5. Натиснете бутоните ▲▼◄ ► на дистанционното управление, за да
изберете Video и натиснете бутон ENTER.
6. 6. Натиснете бутоните S,T на дистанционното управление, за да
изберете Movies и натиснете бутон ENTER.
• Видео списъкът се появява на вашия телевизор.
7. Натиснете бутоните S,T, за да изберете видео файла, който да
изпълните, след това натиснете бутона ENTER.
• Жидео файловете от iPod плейъра ще бъдат възпроизведени на
телевизионния екран.
8. Можете да използвате дистанционното управление или главното
и
/
/
.
устройство, за да управлявате функции, като PLAY, PAUSE, STOP,
• Ако натиснете бутона PREV в рамките на 2 секунди след възпроизвеждане, плейрът ще
изпълни предишния файл.
Ако натиснете бутона PREV 2 секунди и повече след възпроизвеждане, плейъра ще се
премести на стартовия екран на актуалния файл.
• Натиснете бутона NEXT, за да пуснете следващия файл.
За преместване на видео списък и избор на файл:
CD
Nodisc
1. Натиснете бутона MENU или STOP.
• Излизане от режим на възпроизвеждане и
връщане към видео списъка.
►
Video
►
M
MOVIE 001
MOVIE 002
Photo
MOVIE 003
Setup
MOVIE 004
2. Натиснете бутоните S,T, за да изберете файла, който
да изпълните, след това натиснете бутона ENTER.
• Натиснете бутона RETURN или W, за да се върнете
към предишното меню.
◄
Music
►
MOVIE 005
MOVIE 006
MOVIE 007
B Playlist
Page
Вижте страница 24 за съвместими iPod устройства.
Съвместимостта зависи от версията на софтуера на вашия iPod.
 Трябва да имате VIDEO изход, свързан към телевизора TV, за да гледате iPod видео (Вж. стр- 23).
 Превключете HDMI CEC на Off, ако текущо е зададено на On.
 На екрана на телевизора ще се появи екрана на възпроизвеждане. Проверете другите екрани на
iPod плейъра.
 Ако свързаният iPod не поддържа възпроизвеждане на видео, се появява съобщението “Cannot play
video files saved on this iPod” (Не може да се възпроизвеждат видеофайлове, записани на този iPod),
когато изберете видео менюто.
76
HT-BD8200_BUL_0805-3.indd 76
2009-08-07
2:33:59
BUL
Функция за пряко изпълнение на компютъра
СВЪРЗВАНЕ КЪМ КОМПЮТЪР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА MP3, JPEG, DIVX,
MKV ИЛИ MP4 СЪДЪРЖАНИЕ
Методът на настройка на споделената папка може да е различен, в зависимост от операционната система на компютъра.
1. Използвайте рутер и LAN кабел иби безжичен LAN
адаптер за свързване между компютъра и Blu-ray
плейъра.
2. Създайте споделена папка на компютъра и запишете там
желаните mp3, jpeg, DivX, MKV или MP4 файлове.
- За подробна информация за настройка на споделена
папка посетете уеб сайта на Samsung и изтеглете
ръководството Setting the shared folder (Настройка на
споделена папка) от центъра за изтегляне.
Nodisc
Video
DISC
◄
e-Contents
Music
Photo
Setup
a Network Search
3. Натиснете бутона MENU.
4. Натиснете бутона ЧЕРВЕН (A).
Ще видите прозорец, където може да изберете търсене на
тип мрежа.
Nodisc
◄
Network Search Type
Video
DISC
PleaseMusic
select natwork search type
Photo
e-Contents
Auto
Manual
Setup
5. Използвайте бутоните ◄ ► , за да изберете тип мрежа.
Ще се появи списък със споделени сървъри.
• Auto : Автоматично търсене на наличен компютър.
● ФУНКЦИЯ ЗА ПРЯКО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМПЮТЪРА
Може да свържете Blu-ray система за домашно кино към компютър за изпълнение на mp3, jpeg, DivX, MKV и
MP4 файлове в споделена папка. (Вж. стр. 28~29 за връзката)
s Select
² Return
a Network Search
• Manual : Трябва да въведете IP адрес, име на папка,
потребителско име и парола на windows, преди да
намерите желан комютър.
Music
Photo
6. За търсене на споделена папка:
Има 2 метода за достъп до споделени папки на компютър.
(Ако търсите папка автоматично, трябва да съдържа по-малко
от 12 знака. Трябва да изберете ръчен режим за папки с 12 или
повече знака.)
Nodisc
◄
Setup
DISC
e-Contents
B
C
a Network Search
• Автоматичен режим
1. Натиснете бутоните ▲▼ , за да изберете желания
компютър, след това натиснете ENTER.
(При първото свързване трябва да въведете
потребителско име и парола на .)
2. Въведете потребителското име за компютъра в
прозореца.
3. Въведете паролата за компютъра в прозореца.
Ще се покаже споделената папка.
Music User
No disc
DISC
e-Contents
►
B
C
Photo
_
Setup
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
« Number
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
L
b
r
8
(
s Select
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
² Return
a Network Search
No disc
Password
DISC
e-Contents
_
►
B
C
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
« Number
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
s Select
L
b
r
8
(
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
² Return
a Network Search
77
HT-BD8200_BUL_0805-3.indd 77
2009-08-07
2:34:06
Функция за пряко изпълнение на компютъра
СВЪРЗВАНЕ КЪМ КОМПЮТЪР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА MP3, JPEG, DIVX,
MKV ИЛИ MP4 СЪДЪРЖАНИЕ
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желаната
папка.
No disc
Select Folder
DISC
e-Contents
►
ADMIN$
CS
DS
FS
GS
print$
SharedD
B
C
s Save
² Return
a Network Search
• Ръчен режим
1. Въведете IP адреса на компютъра, който има
споделените папки.
No disc
Manual Search
DISC
e-Contents
►
1
2
3
4
3
4
Please input IP address
B
C
0
.
« Number
0
.
0
0
.
s Select
² Return
a Network Search
2. Въведете името на споделената папка в прозореца и
натиснете СИНИЯ (D) бутон за запис.
No disc
Manual Search
DISC
e-Contents
Please input shared folder name
_
►
B
C
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
« Number
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
1
L
b
r
8
(
s Select
2
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
² Return
a Network Search
3. Въведете паролата на компютъра и натиснете
СИНИЯ (D) бутон за запис.
No disc
Manual Search
DISC
e-Contents
Please input password
_
►
B
C
7. Натиснете бутона ►, после бутоните▲▼ за избор на
Video, Music или Photo.
(За изпълнение на видео, музика или снимки, вж. стр.
58~70)
M
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
« Number
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
s Select
1
L
b
r
8
(
2
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
3
4
P
f
v
_
|
² Return
a Network Search
Името на компютъра трябва да е на английски и без знаци като символи.
 Може да търсите до 4 компютъра, свързани към мрежата, за да изпълните съдържанието.
 Може да изпитате проблеми с връзката в зависимост от средата на компютъра.
- Ако се появи проблем с Auto Mode (Автоматичен режим), опитайте с Manual Mode (Ръчен режим).
 Ако се появи конфликт между простото споделяне на Windows XP и функцията за поточно изпълнение на Blu-ray
системата за домашно кино, деактивирайте простото споделяне на файлове.
- За подробна информация посетете уеб сайта на Samsung и изтеглете ръководството Setting the shared folder (Настройка на споделена
папка) от центъра за изтегляне.
 Ако възникнат проблеми с функцията за поточно изпълнение, когато използвате споделена папка на работния плот на Windows Vista,
посетете сайта за техническа поддръжка на операционната система, за да смените настройка или директория.
78
HT-BD8200_BUL_0805-3.indd 78
2009-08-07
2:34:18
BUL
Използване на електронно-Съдържание
С тази Blu-ray система за домашно кино можете да използвате услугите с електронно-Съдържание
(например YouTube) чрез мрежата.
След като свържете с мрежата (вж. стр. 28~29), проверете настройката на мрежата (вж. стр. 49~53).
Според политиката на компанията, спецификациите са обект на промяна.
 възпроизвеждането на електронното съдържание може временно да паузира, спре или буферира, в зависимост от
скоростта на широколентовата ви връзка.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА YOUTUBE
Тази Blu-ray система за домашно кино ви позволява да използвате следните услуги, предоставени от YouTube.
1. Когато устройството е в режим Стоп"/"без диск", натиснете бутона ЧЕРВЕН(A).
❖ Елементи от екрана на Youtube
Информация за избраните държави: Показва държава,
която сте избрали.
YouTube /
You Tube
Worldwide
bkj
Most viewed
Top rated
Most Popular
Most Discussed
Top Favorites
Most Linked
Most Responded
Featured
Visited History
My Favorites
Today
1/5
abc...
Views : 5969
00:06:20
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
def...
Views : 5969
00:06:20
ghi...
Views : 5969
Информация за потребителя: Показва се само при влизане.
00:06:20
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
jkl...
Views : 5969
Текущо сортиране по час: Показва списък със заглавията,
сортирани по Час. (Днес, Седмично, Месечно, Всички)
● ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО-СЪДЪРЖАНИЕ
M
00:06:20
a Log Out b Change Mode Select d Option #/$ Page
Номер на страница: Брой страници за избраното
заглавие / Общо страници в текущия списък.
Списък на съдържание: Показва Заглавие, Брой
прегледи, Оценки, Време за изпълнение и Дата.
Помощ при навигация: Показва налични бутони.
Списък с категории: За по-подробна информация,
моля вж. по-долу.
Списък с категории
Most Viewed
Top Rated
Most Popular
Most Discussed
Показва най-гледаните видео файлове.
Показва най-високо оценените видео файлове.
Показва списък с най-известните видео файлове.
Показва най-дискутираните видео файлове.
Top Favorites
Показва видео файловете, които потребителите най-често прибавят към своите Предпочитани.
Most Linked
Показва видео файловете, които са свързани с най-много други уеб страници.
Most Responded
Показва видео файловете, които са с най-много отговори от уеб потребители.
Featured
Показва списък с видео файлове с функции.
Visited History
Показва списък с хронология на посещенията на видео файлове.
My Favorites
Ако сте влезнали във вашия YouTube акаунт с Blu-ray система за домашно кино и сте добавили видео
файл към Предпочитани, можете да възпроизвеждате видео файла с Blu-ray система за домашно кино
или компютър, който е синхронизиран с YouTube страницата.
Player Library
Можете да добавяте видео файлове към Библиотеката на плейъра, без да влизате във вашия YouTube акаунт.
79
HT-BD8200_BUL_0817-3.indd 79
2009-08-17
11:30:41
Използване на електронно-Съдържание
ИЗПОЛЗВАНЕ НА YOUTUBE
Search
Country Setup
Account Management
Изберете критерии за търсене и въведете ключова дума за видеото, което искате да се възпроизведе.
Показва списък от видео файлове за желаната държава.
Разрешава ви да управлявате потребителски имена и пароли в YouTube.
Настройка за държава
Ако изберете държава в Настройка за държава, можете да
гледате видео файлове от страницата на YouTube от тази
държава.
1. Натиснете бутона ▲▼, за да изберете Country Setup,
след това натиснете бутона ENTER.
YouTube /
You Tube
Worldwide
Player Library
Worldwide
India
Poland
Search
Australia
Ireland
Russia
Brazil
Israel
South Korea
Canada
Italy
Spain
Czech Republic
Japan
Sweden
France
Mexico
Taiwan
Germany
Netherlands
United Kingdom
Hong Kong
New Zealand
Country Setup
Account Management
2. Натиснете бутона ▲▼◄ ►, за да изберете желаната
държава, след това натиснете бутона ENTER.
a Log In
Влизане в системата
Ако сте влезнали във вашия YouTube акаунт с Blu-ray система за домашно кино, можете да
възпроизвеждате видео файлове, добавени в Предпочитани.
1. Натиснете бутона ЧЕРВЕН(А) на YouTube екрана.
2. Натиснете бутона ▲▼◄ ►, за да въведете
потребителско име и след това натиснете бутона
ЖЪЛТ(C).
3. Натиснете бутона ▲▼◄ ►, за да въведете парола и
след това натиснете бутона ЖЪЛТ(C).
4. Натиснете бутона ◄ ►, за да изберете OK и след това
натиснете бутона ENTER.
YouTube /
You Tube
Worldwide
Username
Today
Most viewed
I
Top rated
1
Most Discussed
4 ghi
Top Favorites
2
3
jkl
mno
6 Views
: 5969
8
tuv
9 wxyz
Most Responded
Delete
FeaturedØ
0
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
00:06:20
ghi...
00:06:20
Views : 5969
b Blank
Done
jkl...
My Favorites
YouTube /
Rating :
def...
5
00:06:20
Views : 5969
/ Cursor
Select r Return
You Tube
Worldwide
bkj
Today
Most viewed
Most Discussed
Top Favorites
Most Linked
Please register 4-digit numeric password.
Then you can logindef...
YouTube on this player simply by
Views : on
5969
:
pressing numeric buttons
the remoteRating
control.
ghi...
Most Responded
Views : 5969
Featured
OK
Visited History
Views : 5969
00:06:20
2009-05-21
00:06:20
2009-05-21
00:06:20
Rating :
Skip
jkl...
My Favorites
YouTube /
1/5
abc...
ViewsPassword
: 5969
Rating :
Numeric
Setting
Most Popular
2009-05-21
00:06:20
Rating :
2009-05-21
You Tube
Worldwide
bkj
Most viewed
Top rated
Most Popular
Most Discussed
Top Favorites
Today
1/5
abc...
ViewsPassword
: 5969
Rating :
Numeric
Setting
Enter new password
def...
Most Linked
Views : 5969
Rating :
Confirm the password
Most Responded
ghi...
Featured
Visited History
My Favorites
M
def
Most Linked
7 pgrs
Visited History
a a/A/1/
00:06:20
Views : 5969
abc
Top rated
5. Въведете 4-цифрената парола.
Можете да влезете в YouTube с тази Blu-ray система за
домашно кино, само с натискане на цифровите бутони.
1/5
abc...
abc
Most Popular.. @
Views : 5969
00:06:20
2009-05-21
00:06:20
Rating :
[0~9] Number r Return
jkl...
Views : 5969
00:06:20
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
00:06:20
2009-05-21
Натиснете бутона ЧЕРВЕН(A), за да излезете от вашия YouTube акаунт.
80
HT-BD8200_BUL_0810-3.indd 80
2009-08-10
5:46:59
1. Натиснете бутона ▲▼, за да изберете желаната
категория.
YouTube /
You Tube
Worldwide
Today
Most viewed
BUL
Възпроизвеждане на видео
1/5
abc...
Top rated
00:06:20
Views : 5969
Most Popular
Most Discussed
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
def...
Top Favorites
00:06:20
Views : 5969
Most Linked
ghi...
Most Responded
00:06:20
Views : 5969
Featured
Visited History
jkl...
My Favorites
00:06:20
Views : 5969
Rating :
2. Изберете текущия период за сортиране (Днес,
Седмично, Месечно, Всички) чрез натискане на бутона
ЗЕЛЕН(B).
YouTube /
2009-05-21
b Change Mode
You Tube
Worldwide
Today
Most viewed
1/5
abc...
Top rated
00:06:20
Views : 5969
Most Popular
Most Discussed
Rating :
2009-05-21
Rating
All :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
def...
Top Favorites
00:06:20
Views : 5969
Weekly
Monthly
Today
Most Linked
ghi...
Most Responded
Visited History
jkl...
My Favorites
3. Натиснете бутона ►, за да се придвижите до списъка със
съдържанието и след това натиснете бутона ▲▼, за да
изберете желаното заглавие.
00:06:20
Views : 5969
Featured
00:06:20
Views : 5969
YouTube > Most viewed
Rating :
2009-05-21
You Tube
Worldwide
Falling in love
I love my dogs.
4. Натиснете бутона ENTER.
Views : 196
Ratings :
2009-05-21
Report copyright violations:
http://www.youtube.com/t/copyright_notice
00:00:00 / 00:06:23
►
● ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО-СЪДЪРЖАНИЕ
a Log In
Keywords: dog, love, falling
b Add to Favorites #/$ Skip ◄ ► Prev/Next
M
Full Screen
Натиснете бутона ENTER, за да гледате видеото на пълен екран по време на възпроизвеждане и за
да бъдат осигурени свързани видео клипове, след като текущо-възпроизвежданият свърши.
 В зависимост от спецификациите на Youtube, съдържанието с висока детайлност (HD), може да не
бъде възпроизвеждано ясно.
 Натиснете бутона EXIT, за да излезете от YouTube.
По време на възпроизвеждане, бутонът EXIT не е наличен.
Търсене на видео
1. Натиснете бутона ▲▼, за да изберете Search, след това
натиснете бутона ENTER.
2. Натиснете бутоните ◄►, за да изберете критериите за
търсене и след това натиснете бутона ENTER.
• Relevance: Изберете това, ако искате да търсите подобни
видео файлове.
• Published: Изберете това, ако искате да сортирате видео
файлове по дата на създаване.
• View count: Изберете това, ако искате да сортирате видео
файлове по броя преглеждания.
• Rating: Изберете това, ако искате да сортирате видео
файлове по оценката.
YouTube /
Search
Player Library
Search
Relevance
Published
View Count
Rating
Keyword
Country Setup
My Search History
Account Management
0/0
a Log In
YouTube /
You Tube
Worldwide
Search
Today
Player Library
I
Search
1/5
abc...
abc
Country Setup.. @
1
3. Натиснете бутоните ◄►, за да изберете Keyword и след
това натиснете бутона ENTER.
You Tube
Worldwide
Account Management
4 ghi
7
pgrs
Ø Delete
a a/A/1/
Views : 5969
2
abc
3
5
jkl
mno
6 Views
: 5969
8
tuv
9 wxyz
0
b Blank
def
00:06:20
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
def...
00:06:20
ghi...
Views : 5969
00:06:20
Search
jkl...
Views : 5969
/ Cursor
00:06:20
Select r Return
81
HT-BD8200_BUL_0810-3.indd 81
2009-08-10
5:47:04
Използване на електронно-Съдържание
Търсене на видео
4. Натиснете бутона ▲▼◄ ►, за да изберете текстово
поле.
YouTube /
You Tube
Worldwide
Search
Today
Player Library
abI
5. Натиснете бутона ENTER няколко пъти подред в
текстовото поле, за да изберете желаната буква, цифра
или икона.
Search
1/5
abc...
abc
Country Setup.. @
1
Account Management
4 ghi
7
pgrs
Ø Delete
00:06:20
Views : 5969
abc
3
5
jkl
mno
6 Views
: 5969
8
tuv
9 wxyz
2
def...
ghi...
Views : 5969
0
b Blank
a a/A/1/
def
00:06:20
2009-05-21
00:06:20
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
jkl...
/ Cursor
YouTube /
2009-05-21
Search
Views : 5969
6. След като въведете темата, която искате да търсите,
натиснете бутона ЖЪЛТ(C) на дистанционното
управление.
Rating :
ab
abc
abcd
Rating :
abcde
abcdef
00:06:20
Select r Return
You Tube
Worldwide
1/5
Player Library
ab...
Search
00:06:20
Views : 5969
Country Setup
Account Management
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
abc...
00:06:20
Views : 5969
abcd...
00:06:20
Views : 5969
abcde...
00:06:20
Views : 5969
a Log In Select d Option #/$ Page
7. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желаното видео,
след това натиснете ENTER.
YouTube > Search
You Tube
Worldwide
abcd
A wild goose is honking.
►
Views : 196
Ratings :
2009-05-21
Report copyright violations:
http://www.youtube.com/t/copyright_notice
00:00:00 / 00:06:23
Keywords: ab, abc, abcd, abcde
b Add to Favorites #/$ Skip ◄ ► Prev/Next
M
Full Screen
Натискането на бутона ENTER докато се намирате в текстовото поле a/A/1/ ви разрешава да
променяте текстовите полета на малки букви, главни букви, цифри и икони.
Моите предпочитани
Ако сте влезнали във вашия YouTube акаунт с Blu-ray система за домашно кино и сте добавили видео файл
към Предпочитани, можете да възпроизвеждате видео файла с Blu-ray система за домашно кино или
компютър, който е синхронизиран с YouTube страницата.
Записване на видео
YouTube > Most viewed
2. Натиснете бутона ▲▼, за да изберете My Favorites,
след това натиснете бутона ENTER.
You Tube
Worldwide
bkj
1. Натиснете бутона ЗЕЛЕН(B) по време на
възпроизвеждане.
Появява се пътят за запаметяване на файлове.
Falling in love
You can Iselect
a fidogs.
le storage path.
love my
My Favorites
Player Library
►
00:00:00 / 00:06:23
Stores the video in the user account.
You can enjoy it in sync with the Favorites
of the YouTube site.
You can store a video in the TV
regardless of login process.
Views : 196
Ratings :
2009-05-21
Report copyright violations:
http://www.youtube.com/t/copyright_notice
Keywords: dog, love, falling
3. Натиснете бутона ENTER.
Желаният видео файл ще бъде добавен към моите
предпочитани.
82
HT-BD8200_BUL_0810-3.indd 82
2009-08-10
5:47:09
BUL
Моите предпочитани
Възпроизвеждане на видео файл, записан в Предпочитани
1. Натиснете бутона ▲▼, за да изберете My Favorites от
списъка с категории.
YouTube /
bkj
1/5
Most viewed
abc...
2. Натиснете бутона ►, за да се придвижите до списъка
със съдържанието и след това натиснете бутона ▲▼, за
да изберете желания видео файл.
Top rated
3. Натиснете бутона ENTER.
Избраният видео файл ще бъде възпроизведен.
Visited History
00:06:20
Views : 5969
Most Popular
Most Discussed
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
def...
Top Favorites
00:06:20
Views : 5969
Most Linked
ghi...
Most Responded
00:06:20
Views : 5969
Featured
jkl...
My Favorites
00:06:20
Views : 5969
Rating :
2009-05-21
a Log Out Select d Option #/$ Page
Ако сте влезнали във вашия YouTube акаунт, можете също така да възпроизведете видео файл, който
сте добавили към Предпочитани на вашия компютър.
Библиотека на плейъра
Можете да добавяте видео файлове към Библиотеката на плейъра, без да влизате във вашия
YouTube акаунт.
● ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО-СЪДЪРЖАНИЕ
M
You Tube
Worldwide
Записване на видео
1. Натиснете бутона ЗЕЛЕН(B) по време на
възпроизвеждането.
YouTube > Most viewed
You Tube
Worldwide
Falling in love
I love my dogs.
2. Натиснете бутона ENTER.
Желаният видео файл ще бъде добавен към
библиотеката на плейъра.
"Falling in love" added to Player Library.
OK
►
00:00:00 / 00:06:23
Views : 196
Ratings :
2009-05-21
Report copyright violations:
http://www.youtube.com/t/copyright_notice
Keywords: dog, love, falling
Възпроизвеждане на видео файл, записан в Библиотека на плейъра
1. Натиснете бутона ▲▼, за да изберете Player Library от
списъка с категории.
2. Натиснете бутона ►, за да се придвижите до списъка със
съдържанието, и след това натиснете бутона ▲▼, за да
изберете желания видео файл.
YouTube /
You Tube
Worldwide
1/5
Player Library
Search
Country Setup
Account Management
abc...
00:06:20
Views : 5969
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
Rating :
2009-05-21
def...
00:06:20
Views : 5969
ghi...
00:06:20
Views : 5969
3. Натиснете бутона ENTER.
Избраният видео файл ще бъде възпроизведен.
Rating :
jkl...
00:06:20
Views : 5969
a Log In Select d Option #/$ Page
83
HT-BD8200_BUL_0810-3.indd 83
2009-08-10
5:47:14
Допълнителни функции
ФУНКЦИЯ ТАЙМЕРА ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ
Можете да зададете време кога да се изключи системата Blu-ray Home Cinema.
Натиснете бутона SLEEP.
• При всяко натискане на бутона предварително зададеното време
се променя, както следва:
SLP 10 ➞ 20 ➞ 30 ➞ 60 ➞ 90 ➞ 120 ➞ 150 ➞ OFF,
а за да потвърдите настройките, натиснете бутона SLEEP.
• Показва се времето, което остава до изключването на Blu-ray
системата за домашно кино.
• ако натиснете отново ще се върнете към настройките, които сте направили по-рано.
За отмяна на тази функция натискайте бутона SLEEP, докато на екрана се появи OFF.
НАСТРОЙКА НА ЯРКОСТТА НА ДИСПЛЕЯ
Можете да регулирате яркостта на дисплея според удобството си.
Натиснете бутона DIMMER.
• При всяко натискане на бутона се настройва яркостта на предния
дисплей.
ФУНКЦИЯ MUTE
Много е удобна при позвъняване на вратата или телефона.
Натиснете бутона MUTE.
• На дисплея се появява MUTE.
• За да възстановите звука, натиснете бутона отново.
84
HT-BD8200_BUL_0805-3.indd 84
2009-08-07
2:35:41
BUL
Oтстраняване на повреди
За съвсем кратко ще можете да се запознаете с новата сисетма. Ако имате някакви проблеми, които са
посочени в долния списък, опитайте да приложите дадените решения. Те могат да Ви спестят време и
неудобдството от ненужно обаждане за сервизно обслужване.
Симптом
Решение
• Проверете дали кабелът на захранването е поставен правилно.
• Включете и изключете захранването.
iPod не се свързва успешно.
• Проверете състоянието на iPod конектора и дока.
• Поддържайте версията на софтуера на iPod актуална.
Възпроизвеждането не стартира
• Проверете регионалния номер на BD/DVD.
Закупените извън страната BD/DVD дискове е възможно да не могат да
бъдат възпроизвеждани.
• CD-ROM и DVD-ROM дискове не могат да се възпроизвеждат на тази
Blu-ray истема за домашно кино.
• Проверете, дали оценката е правилна.
Възпроизвеждането не стартира
веднага, след като натиснете бутона
Play/Pause
• Проверете дали дискът не е надраскан или деформиран.
• Почистете диска.
Не се чува звук
• Не се чува звук по време на възпроизвеждане, бавно възпроизвеждане
и кадър след кадър.
• Правилно ли сте персонализирали настройките на високоговорителите?
• Проверете дали дискът не е повреден.
Звук се чува само от някои
високоговорители, а не от всичките
3.
• При определени BD/DVD дискове, звукът се извежда само от предните
високоговорители.
• Проверете свързани ли са правилно високоговорителите.
• Регулирайте силата на звука.
• Когато слушате CD,радио или телевизор, звук се извежда само от
предните високоговорители.
Дистанционното не работи
• Уверете се, че разстоянието от системата не е по-голямо от максимално допустимото.
• Проверете дали батериите са изтощени.
• Проверете дали сте избрали правилно функциите за режим (TV/BD) на
дистанционното управление (TV or BD)?
• Дискът се върти, но не се вижда
картина.
• Качеството на картината на екрана
е лошо и картината трепти.
• Проверете дали телевизорът е включен.
• Проверете дали видеокабелите са свързани правилно.
• Проверете дали дискът не е повреден.
• Диск, произведен при лоши усовия, може да не се възпроизведе.
Функциите за звуков съпровод и субтитри
не работят.
• Аудио езикът и субтитрите няма да работят, ако дискът не съдържа такива. В
зависимост от диска, те могат да са различни.
Менюто на екрана не се
показва
• Проверете дали не изполвате диск без меню.
● TROUBLESHOOTING
Дискът не може да бъде изваден.
85
HT-BD8200_BUL_0805-3.indd 85
2009-08-07
2:35:42
Oтстраняване на повреди
Симптом
Аспектът не може да бъде сменен
Решение
• Можете да възпроизвеждате 16:9 BD/DVD дискове в режим 16:9
Wide (Широк екран), режим 4:3 Letter Box или 4:3 Pan - Scan (с
ленти отстрани или отгоре и отдолу), но 4:3 BD/DVD дискове могат да
се възпроизвеждат само в размер 4:3.
Проверете на опаковката на BD диска и изберете подходяща функция.
• Уредът не работи. (Пример:
• Изключете захранването и задръжте бутона STOP ( ) (стоп) на
основния модул за повече от 5 секунди.
изключва се, чува се странен звук).
Използвайте
RESET функцията, за да изтриете всички запаметени
• Blu-ray системата за домашно кино не
настройки.
работи нормално.
Забравили сте паролата за оценките
• При присъствие на дисплея на съобщението от основното меню (No
Disc) задръжте бутона STOP ( ) на основното меню повече от 5
секунди. На дисплея се появява INITIAL (първоначално състояние) и
всички настройки придобиват подразбиращите се за тях стойности.
• Натиснете бутона POWER.
Използвайте функцията RESET, за да изтриете всички записани настройки.
Не можете да чуете/получите радио
сигнал
• Проверете дали антената е свързана правилно.
• Ако входният сигнал на антената е слаб, монтирайте външна УКВ антена
с добри възможности за приемане.
Когато слушате аудио от телевизора
през Blu-ray системата за домашно
кино не се чува звук.
• Ако бутонът ОТВАРЯНЕ/ЗАТВАРЯНЕ ( ) е натиснат, когато слушате аудио от
телевизора с използване на функциите D.IN или AUX, функциите за BD/DVD са
включени и това заглушава аудиото от телевизора.
На екрана се появява иконата
• Функциите или действието не могат да се изпълнят в този момент,
защото:
1. Софтуерът на BD/DVD не позволява това.
2. Софтуерът на BD/DVD не поддържа функцията (напр. ъгли).
3. Функцията не се предлага в момента.
4. Поискали сте номер на заглавие или глава или време на търсене
извън наличния диапазон.
Ако HDMI изходящият сигнал е зададен на
разделителна способност, която вашият
телевизор не може да поддържа (например,
1080p), възможно е да не виждате картина
на телевизора.
• Натиснете бутона STOP ( ) (на предния панел) в продължение на
повече от 5 секунди, без диск в устройството. Всички настройки се
връщат към фабричните настройки.
Няма HDMI изход.
• Проверете свързването между телевизора и HDMI извода на Blu-ray
системата за домашно кино.
• Проверете дали вашият телевизор поддържа разделителна способност
576p/480p/720p/1080i/1080p на входящия HDMI сигнал.
Ненормален екран на HDMI изход.
• Ако на телевизора се появи смущение във формата на снеговалеж, това
означава, че телевизорът не поддържа HDCP (Широколентова цифрова
защита на съдържанието).
Не могат да се търсят други точки на • Проверете дали опцията за прокси е зададена на Off (Setup -> Network ->
Proxy)
достъп с USB безжично устройство
86
HT-BD8200_BUL_0805-3.indd 86
2009-08-07
2:35:42
BUL
Приложение
НЕОБХОДИМИ МЕРКИ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ НА ДИСКОВЕ И РАБОТА С ТЯХ
Малки драскотини на диска могат да променят качеството му. Затова трябва да се съхраняват внимателно.
Боравене
● ПРИЛОЖЕНИЕ
Не пипайте с ръце от записаната страна на диска.
Дръжте го за ъглите.
Не залепвайте нищо на записващата страна.
Съхранение на диска
Не оставяйте диска на директна
слънчева светлина
M
Съхранявайте диска на
проветриво място.
Поставяйте дисковете в
обложките. Съхранявайте
вертикално.
Не позволявайте дисковете да се напрашат.
 Не позволявайте да се надраскват.
Пренасяне и съхранение на дискове
Ако видите, че дискът е замърсен, почистете със суха мека кърпа.
• Почистете внимателно двете страни на диска.
M
При контакт на студените части на уреда с топъл въздух може да се образува конденз.
В такъв случай е възможно дискът да не функционира правилно. Извадете диска от плейъра и го
оставете отворен за 1-2 часа.
87
HT-BD8200_BUL_0805-3.indd 87
2009-08-07
2:35:43
Приложение
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Мощност на потребление
70 W
Тегло
5,6 кг
Обща информация Размери (Ш x В x Д)
FM тунер
Диапазон на работна температура
+5°C~ до +35°C
Диапазон на работна влажност
от 10 % до 75 %
FM честотен обхват
87,5 ~ 108,0 MHz
Съотношение сигнал/шум
70 dB
Полезна чувствителност
10 dB
Обща хармонична деформация
0,5 %
BD (Blu-ray диск)
Скорост на четене: 4,917 м/сек.
DVD (Digital Versatile Disc)
Диск
CD : 12 см (КОМПАКТ ДИСК)
CD : 8 см (КОМПАКТ ДИСК)
Видеоизход
Видео/Аудио
Композитно видео.
HDMI
Изход на главното устройство
Изходящ сигнал от събуфър
Усилвател
Субуфър
без движещата се вратичка : 1000 x 195 x 47 мм
с движещата се вратичка : 1000 x 195 x 70 мм
Честотен диапазон
Скорост на четене: 3,49 ~ 4,06 м/сек.
Прибл. Време за възпроизвеждане (едностранен, еднослоен диск): 135 мин.
Скорост на четене: 4,8 ~ 5,6 м/сек.
Макс. време на възпроизвеждане : 74 мин.
Скорост на четене: 4,8 ~ 5,6 м/сек.
Макс. време на възпроизвеждане : 20 мин.
1 канал: 1,0 Vp-p (75 Ω товар)
Blu-ray диск : 576i/480i
DVD: 576i/480i
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
PCM многоканално аудио, побитово аудио, PCM аудио
100W/CH. 3Ω,THD=10%, 1KHz
100W/CH, 3Ω, THD = 10%, 120Hz
Аналогов вход
20Hz~20kHz (±3dB)
Цифров вход/48kHz PCM
20Hz~44kHz (±3dB) ... базирано на телевизора
S/N съотношение
Дискретизация на каналите
Входна чувствителност
70dB
60dB
400mV
Мощност на потребление
35 W
Импеданс
47KΩ
Честотен диапазон
140Hz~20kHz
Звуково налягане на изходящ звук
88dB/W/M
Размери (Ш x В x Д)
290 x 372 x 295 mm
Тегло
7,3 kg
*: Номинална спецификация
- Samsung Electronics Co., Ltd си запазва правото да променя спецификацията без предизвестие.
- Теглото и размерите са приблизителни.
88
HT-BD8200_BUL_0805-3.indd 88
2009-08-07
2:35:43
Свържете се със SAMSUNG В ЦЯЛ СВЯТ
Ако имате въпроси или коментари относно продуктите на Samsung, се обърнете към центъра за обслужване
на клиенти на SAMSUNG.
Регион
North America
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
Държава
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
BELGIUM
02 201 2418
CZECH REPUBLIC
DENMARK
800-SAMSUNG(800-726786)
8-SAMSUNG(7267864)
HT-BD8200_BUL_0805-3.indd 89
Уеб сайт
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
FINLAND
30-6227 515
www.samsung.com/fi
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
01 4863 0000
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
3-SAMSUNG(7267864)
0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
075-SAMSUNG(726 78 64)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com/za
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com/ae
PHILIPPINES
Middle East &
Africa
Център за обслужване на клиенти
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
www.samsung.ua
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
2009-08-07
2:35:43
Правилно изхвърляне на батериите в този продукт
(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии.)
Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт
не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани,
химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните
нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат
увреждане на човешкото здраве или на околната среда. За да предпазите природните ресурси и за да
съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове
отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.II
Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот
(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)
(Важи за държавите на Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно сметосъбиране)
Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът
и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с
другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите
видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето
на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на
отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно)
използване на материалните ресурси. Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно,
от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни
инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.
Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за
покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на
търговското предприятие.
Code No. AH68-02244H
HT-BD8200_BUL_0805-3.indd 90
2009-08-07
2:35:43
Download PDF

advertising