Samsung | HT-BD7200 | Samsung HT-BD7200R Наръчник за потребителя

HT-BD7200
2.1-канална Blu-ray
система за домашно кино
ръководство за потребителя
представете си възможностите
Благодарим ви, че закупихте продукт на Samsung.
За да получите по-пълно обслужване, моля,
регистрирайте продукта си на адрес
www.samsung.com/register
HT-BD7200_BUL_0319-1.indd 1
2009-03-19 �� 2:49:44
основни характеристики на вашата
нова Blu-ray система за домашно кино
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛЕЙЪРА
Възпроизвеждане на много типове дискове плюс FM тунер
Моделът HT-BD7200 позволява възпроизвеждане на множество дискове, включително BD-ROM, DVD-VIDEO,
DVD-RW/-R (видео режим), CD, MP3-CD, DivX и CD-R/RW, с усъвършенстван FM тунер, в един-единствен
плейър.
Пълна поддръжка на HD аудио декодиране (DD, DD+, DOLBY TRUE-HD, DTS, DTS-HD HRA, DTS-HD MA
Essential)
Вж. www.DOLBY.COM и DTS.COM за повече подробности.
Функция Скрийнсейвър за телевизор
Ако главното устройство остане в спрян режим в продължение на 10 минути, на екрана на телевизора се появява
логото. HT-BD7200 превключва автоматично в режим на пестене на енергия след 30 минути в режим Скрийнсейвър.
Функция за пестене на енергия
HT-BD7200 се изключва автоматично след 40 минути в спрян режим.
USB хост поддръжка
Може да свързвате и изпълнявате файлове от външно USB устройство за съхранение като MP3 плейъри, USB
флаш памети и др., с функцията USB HOST на системата за домашно кино.
HDMI
HDMI предава едновременно сигнали за Blu-Ray/DVD видео и аудио, и осигурява по-ясна картина.
Разделителната способност 1080p (пълноценна HD (висока разделителна способност)) осигурява дори още
по-ясна картина.
Функция AV Sync
Видеото може да изостава след аудиото, когато устройството е свързано към цифров телевизор.
В такъв случай регулирайте времето на забавянето на аудиото, за да съответства на видеото.
Функция Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+ е функция, която може да се използва за работа с главното устройство на тази система чрез
дистанционно управление за телевизор Samsung, като се свърже Blu-ray системата за домашно кино към
телевизор SAMSUNG чрез HDMI кабел. (Предлага се само за телевизори SAMSUNG, които поддържат
Anynet+.)
Bluetooth функция
Можете да използвате устройство с Bluetooth, което ще ви позволи да се радвате на музика с висококачествен стерео
звук, и всичко това без проводници!
Поддръжка за iPod и iPhone
Можете да се наслаждавате на музикални файлове, като свържете вашия iPod със
системата за домашно кино чрез iPod куплунга.
BD Wise
BD Wise автоматично регулира настройките на съвместимите с BD Wise продукти на Samsung до
оптималните стойности помежду им. Тази функция е активирана само ако съвместими с BD Wise продукти на
Samsung са свързани един с друг посредством HDMI кабел.
HT-BD7200_BUL_0319-1.indd 2
2009-03-19 �� 2:49:45
Blu-ray дисковете поддържат най-високо то качество видео с висока разделителна способност (HD,)
предлагано в отрасъла – големият капацитет означава, че не се правят компромиси по отношение качеството
на видеото. Освен това, Blu-ray дискът е със същия познат размер и външен вид като DVD.
* Следните характеристики на Blu-ray дискове зависят от вида на диска.
Външният вид и движението между функциите също са различни при различните дискове.
Не всички дискове имат описаните по-долу
функции.
PLAY MOVIE
Основни видео характеристики
Форматът BD-ROM за разпространение на филми
поддържа три много усъвършенствани видео
кодека, включително AVC, VC-1 и MPEG-2.
Предлагат се и HD видео разделителни
способности:
~ 1920 x 1080 HD
~ 1280 x 720 HD
LANGUAGES
SCENE SELECTIONS
BUL
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА BLU-RAY ДИСКОВЕТЕ
PREVIEWS
Графични
равнини
%
3
4
HD Video
за възпроизвеждане с висока разделителна
способност
За да гледате съдържание с висока разделителна
способност от Blu-ray дискове, е необходим телевизор с
висока разделителна способност - HDTV (High Definition
Television). Някои дискове е възможно да изискват изходящ
сигнал от HDMI OUT извода на плейъра, за да може да се
гледа съдържание с висока разделителна способност.
Способността за гледане на съдържание с висока
разделителна способност от Blu-ray дискове може да бъде
ограничена в зависимост от разделителната способност на
3
вашия телевизор.
5
6
7
PLAY MOVIE
8
9
LANGUAGES
10
11
12
13
SCENE SELECTIONS
14
15
PREVIEWS
%
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Субтитри
В зависимост от съдържанието на даден Blu-ray диск можете да избирате различни стилове, размери и
цветове за шрифтовете на субтитрите. Субтитрите могат също така да бъдат анимирани, превъртани или
постепенно да избледняват или да се появяват.
BD-LIVE
Може да използвате Blu-ray диск, поддържащ BD-LIVE чрез мрежова връзка, за да се радвате на различно
съдържание, предоставено от производителя на диска.
3
HT-BD7200_BUL_0319-1.indd 3
2009-03-19 �� 2:49:48
основни характеристики на вашата
нова Blu-ray система за домашно кино
КАКВО Е ВКЛЮЧЕНО
Проверете за приложените аксесоари по-долу.
Видео кабел
iPod куплунг
FM антена
Кабел за високоговорителите (3 EA)
Инструкция за употреба
Тороидална феритна
сърцевина
Дистанционно управление
/ Батерии (размер AAA)
HT-BD7200_BUL_0319-1.indd 4
2009-03-19 �� 2:49:50
BUL
информация за безопасност
Мерки за безопасност
ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ СВАЛЯЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ЗАДНИЯ КАПАК).
ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ СЕ
ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.
ВНИМАНИЕ
РИСК ОТ ТОКОВ УДАР
ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
Този символ указва наличието на опасно
напрежение във вътрешността на блока, което
може да предизвика токов удар.
Този символ се използва, за да насочи вниманието
Ви към важни указания за управлението и
поддръжката на продукта.
ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ ОТ КЛАС 1
Тази компактдискова система е класифицирана като
ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ ОТ КЛАС 1.
Употребата на механизми за управление и настройки
или изпълнението на процедури, различни от
упоменатите в Ръководството, може да доведе до
опасно излагане на лъчение.
ВНИМАНИЕ : НЕВИДИМО ЛАЗЕРНО ЛЪЧЕНИЕ
ПРИ ОТВАРЯНЕ И СВАЛЯНЕ НА
ПРЕДПАЗИТЕЛИТЕ.НЕ СТОЙТЕ НА
ПЪТЯ НА ЛЪЧА!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : За да намалите риска от пожар или електрически шок, не излагайте апаратурата на
дъжд или влага.
ВНИМАНИЕ : ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ТОКОВ УДАР, ПОСТАВЕТЕ ЩЕПСЕЛА В ПОДХОДЯЩ КОНТАКТ, КАТО ГО ВКЛЮЧИТЕ
ДОКРАЙ.
•А
паратурата трябва винаги да бъде свързана към променливотоков източник на захранване със защитна
заземителна връзка.
• За да изключите прибора от захранването, издърпайте щепсела от контакта. Поради тази причина,
контактът трябва да бъде удобен.
ВНИМАНИЕ
• Уредът не бива да се излага на капене или пръскане и на него не бива да се поставят предмети,
пълни с течност, като например вази.
• Щепселът за мрежово захранване се използва като прекъсващо устройство и трябва да е в работна готовност по
всяко време.
HT-BD7200_BUL_0319-1.indd 5
2009-03-19 �� 2:49:50
информация за безопасност
ПРЕДОХРАНИТЕЛНИ МЕРКИ
Погрижете се променливото електрозахранване във вашия дом да съответства на идентификационния стикер, който е поставен
на гърба на вашия плейър. Инсталирайте своя плейър хоризонтално, върху подходяща основа (мебел), с достатъчно място около
него за вентилация (7,5~10 см). Внимавайте да не бъдат покрити вентилационните отвори. Не поставяйте никакви предмети
върху плейъра. Не поставяйте плейъра върху усилватели или друго оборудване, което може да се нагорещи. Преди преместване
на плейъра проверете дали отворът за поставяне на диск е празен. Плейърът е предназначен за непрекъсната употреба.
Изключването на системата Blu-ray Home Cinema в режим на готовност не изключва електрозахранването. За да изключите
плейъра напълно от електрозахранването, извадете щепсела от контакта, особено когато уредът няма да се използва дълго време.
По-време на буря, изключете уреда от контакта.
Светкавиците могат да увредят уреда.
Пазете плейъра от влага, прекалено висока температура, магнитни и
електрически полета. Изключете плейъра от кабела.
Защитете плейъра от влага (т.е. вази) и
твърде голяма топлина (т.е. камини) или оборудване,
създаващо силни магнитни или електрически полета
(т.е. говорители...). Изключете кабела на захранването,
ако плейърът не работи правилно. Плейърът
не е предназначен за индустриално използване.
Предназначението на продукта е за лично използване.
При съхранение на плейъра или диск при ниски
температури е възможно образуване на конденз.
При транспортиране на плейъра през зимата,
изчакайте около 2 часа докато модулът
достигне стайна температура, преди да го използвате.
Използваните за този продукт батерии съдържат вредни за околната
среда химични вещества. Не изхвърляйте батериите с останалите
отпадъци.
6
HT-BD7200_BUL_0319-1.indd 6
2009-03-19 �� 2:49:54
BUL
Съдържание
основни характеристики на вашата нова
Blu-ray система за домашно кино
2
3
4
Характеристики на плейъра
Характеристики на Blu-ray дисковете
Какво е включено
информация за безопасност
5
6
Мерки за безопасност
Предохранителни мерки
2
5
10
14
16
20
Начало
Описание
Дистанционно управление
Свързване
Основни функции на вашата
Blu-ray СИСТЕМА ЗА ДОМАШНО КИНО
31
Настройка на системата
35
36
Настройване на езика
HT-BD7200_BUL_0319-1.indd 7
10 Преди да прочетете ръководството за
потребителя
11 Видове дискове и характеристики
14 Преден панел
15 Заден панел
16 Преглед на дистанционното управление
18 Настройка на дистанционното управление
20 Свързване на колоните
22 Свързване на видео изхода към вашия
телевизор
24 Свързване на iPod
26 Свързване на аудио от външни компоненти
28 Свързване към мрежа
30 Свързване на УКВ антена
30 Вентилатор
30 Прилагане на тороидалната феритна
сърцевина към захранващия кабел на
главното устройство
31
32
32
33
33
Преди възпроизвеждане
Движение през екранните менюта
Възпроизвеждане на диск
Настройка на звука
Използване на функциите за търсене и
прескачане
34 Възпроизвеждане с намалена скорост/
Покадрово възпроизвеждане
35 Настройване на часовника
36 Настройка на езиковите опции
2009-03-19 �� 2:49:54
Съдържание
Настройка на аудио
37
Настройка на дисплея
40
Настройка на HDMI
44
Настройка на родителски контрол
47
Мрежови настройки
49
37 Настройка на опции за високоговорители
40 Задаване на опциите на дисплея
42 Настройка на опциите за видео дисплей/изход
44 Настройка на опциите за HDMI
47 Настройка на родителския контрол
49 Задаване на опциите за настройка на мрежата
УПРАВЛЕНИЕ НА BD данни
54 Управление на системни устройства
НАСТРОЙКА на системата
55
57
57
57
Надстройка на фърмуера
Системна информация
Съобщение за надстройка на фърмуера
DivX (R) Регистрация
Гледане на филм
58
59
60
61
61
62
63
63
64
Използване на функцията на дисплея
Използване на менютата "Disc" и "Title"
Повторение на възпроизвеждане
Избиране на език за аудио
Избиране на език за субтитри
Смяна на ъгъла на камерата
Настройки на PIP (КВК)
BD-LIVE™
Възпроизвеждане на DivX
54
55
58
HT-BD7200_BUL_0319-1.indd 8
2009-03-19 �� 2:49:54
66 Бутони на дистанционното, използвани за
възпроизвеждане на аудио (CD-DA)/MP3 диск
66 Повторение на аудио диск (CD-DA) и MP3
67 Възпроизвеждане на аудио (CD-DA)/MP3 диск
Гледане на снимка
69
69
69
70
70
Използване на USB
71 Възпроизвеждане на мулти медийни файлове
чрез функцията USB Host
66
69
71
Радио
73
Използване на BLUETOOTH
76
Използване на iPod
78
функция за пряко изпълнение на
компютъра
81
83
Допълнителни функции
BUL
Слушане на музика
Гледане на снимки
Слайдшоу/Скорост
Завъртане
Мащабиране
Отиване в списъкa със снимки
73 Слушане на радио запис на
73 Запаметяване на станци и
74 Информация за излъчването на RDS
76 КАКВО Е BLUETOOTH?
76 За свързване на Blu-ray системата за домашно
кино към bluetooth устройство
78 Слушане на Музика
80 Гледане на филм
81 Свързване към Компютър и Изпълнение на
Mp3, Jpeg или Divx Съдържание 83 Функция на таймер за изключване
83 Настройка на яркостта на дисплея
83 Функция MUTE
Oтстраняване на повреди
84
Приложение
86
86 Необходими мерки при съхранение на
дискове и работа с тях
87 Спецификация
HT-BD7200_BUL_0402-1.indd 9
2009-04-03 �� 9:30:37
Начало
ПРЕДИ ДА ПРОЧЕТЕТЕ РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Уверете се, че сте проверили следните условия, преди да прочетете ръководството за потребителя.
Икони, които ще бъдат използвани в ръководството
Икона
h
g
f
Z
C
V
Условие
BD-ROM
D
F
M
Това включва налична функция в BD-ROM.
BD-RE
Това включва налична функция в BD-RE.
BD-R
Това включва налична функция в BD-R.
DVD-VIDEO
Това включва налична функция в DVD-Video или DVD-R/DVD-RW дискове, които са
записани и финализирани в режим Video (Видео).
DVD-RW
Това включва налична функция в DVD-RW.
(само дискове в режим V и финализирани)
DVD-R
Това включва налична функция в DVD-R.
(само дискове в режим V и финализирани)
Аудио CD
A
G
Определение
Това включва функция, предлагана на аудио CD-RW/CD-R (формат CD-DA).
MP3
Това включва функция, която е налице в DVD-RW/-R, CD-RW/CD-R дискове и USB
устройства за съхранение.
JPEG
Това включва функция, която е налице в DVD-RW/-R, CD-RW/CD-R дискове и USB
устройства за съхранение.
DivX
Това включва функция, налична с MPEG4 дискове.
(DVD±R/RW, CD-R или CD-RW)
Устройство за
съхранение, което Това включва налична функция в USB устройство за съхранение.
поддържа USB
Внимание
Отнася се за случая, при който функцията не работи или настройките не могат да бъдат
отменени.
Забележка
Това включва съвети или инструкции на страницата, която помага на всяка функция да
работи.
За употребата на това ръководството за потребителя
1) Уверете се, че сте запознати с информацията за безопасност, преди да използвате този
продукт. (Вж. стр 5~6)
2) Ако възникне проблем, проверете в ( "Отстраняване на неизправности ").
(Вж. стр. 84~85)
Авторско право
©2009 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Всички права запазени; Никаква част от ръководството или цялото ръководството за потребителя
не може да бъде възпроизвеждана или копирана без предварителното писмено съгласие на
Samsung Electronics Co.,Ltd.
10
HT-BD7200_BUL_0402-1.indd 10
2009-04-03 �� 9:30:38
BUL
ВИДОВЕ ДИСКОВЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Видове дискове, които могат да бъдат възпроизвеждани
Видове дискове
Лого на
диска
BD-ROM
BD-RE/BD-R
AUDIO-CD
АУДИО + ВИДЕО
АУДИО + ВИДЕО
АУДИО
Макс. възпроизвеждана
минута
Форма на диска
Времето на възпроизвеждане
зависи от заглавието
Едностранни
Едностранни (12 см)
240
Двустранни (12 см)
480
Едностранни (8 см)
80
Двустранни (8 см)
160
Едностранни (12 см)
74
Едностранни (8 см)
20
12 см
-
8 см
-
● Начало
DVD-VIDEO
Записано
съдържание
DivX
АУДИО + ВИДЕО
DVD-RW (само
дискове в режим V
и финализирани)
АУДИО + ВИДЕО
12 см (4.7GB)
480
(EX : Удължено
възпроизвеждане)
DVD-R (само
дискове в режим V
и финализирани)
АУДИО + ВИДЕО
12 см (4.7GB)
480
(EX : Удължено
възпроизвеждане)
• Този плейър е съвместим само със цветни системи PAL.
• NTSC дисковете няма да се изпълняват.
Лога на дискове, които могат да бъдат възпроизвеждани
Blu-ray Disc
Dolby Digital Plus
DTS-HD High Resolution Audio
PAL система за предаване във
Великобритания, Франция,
Германия и т.н.
Dolby TrueHD
DTS-HD главно аудио | основно
Digital Audio
(Цифрово аудио)
M
MP3
Стерео
Java
BD-LIVE
Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. "Dolby" и символът "двойно D" са търговски марки на
Dolby Laboratories.
11
HT-BD7200_BUL_0319-1.indd 11
2009-03-19 �� 5:05:16
Начало
Дискове, които не могат да бъдат възпроизвеждани
~
~
~
~
HD DVD дискове
DVD-RAM
3.9 GB DVD-R диск за създаване.
DVD-RW (режим VR (Видеозапис))
M`
~ DVD-ROM/PD/MV-Диск, и т.н.
~ CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD
~ 8cm MD (минидиск)
Някои търговски дискове и DVD дискове, купени извън вашия регион, може да не могат да бъдат
възпроизведени с този продукт. При възпроизвеждане на такива дискове се показва или “No disc.” (Няма
диск), или “Please check the regional code of the disc.” (Моля, проверете регионалния код на диска).
` Ако даден DVD-R/-RW диск не е записан правилно във формат DVD видео, няма да може да се възпроизвежда.
Регионален код
И Blu-ray системата за домашно кино Home cinema, и дисковете са с регионално кодиране. Тези
регионални кодове трябва да съвпадат, за да може да се възпроизведе диска. Ако кодовете не
съвпадат, дискът не може да бъде възпроизведен. Регионалният номер за тази Blu-ray система за
домашно кино Home cinema е посочен на задния панел на системата.
BD регионален код
A
B
C
Area (Област)
Северна Америка, Централна Америка, Южна Америка, Корея, Япония, Тайван, Хонконг и Югоизточна Азия.
Европа, Гренландия, Френски територии, Близък Изток, Африка, Австралия и Нова
Зеландия.
Индия, Китай, Русия, Централна и Южна Азия.
Регионален код
за DVD-Video
Зона
(DVD-видео)
1
САЩ, Канада
Япония, Европа, Южна Африка, Близкия
2
изток, Гренландия
Корея, Тайван, Хонконг, части от
3
Югоизточна Азия
Австралия, Нова Зеландия, Латинска
4
Америка (включително Мексико)
5
Източна Европа, Русия, Индия, Африка
Регионален код
за DVD-Video
(DVD-видео)
6
Китай
Зона
7
Неопределено, за специални цели
8
Авиокомпании/Кораби за туристически
круизи (включително Мексико)
9
без код за регион
Съвместимост на Blu-ray дискове
Blu-ray дискът е нов и развиващ се формат. Затова са възможни проблеми със съвместимостта на
дисковете. Не всички дискове са съвместими и не всеки диск може да бъде възпроизвеждан.
За допълнителна информация вж. раздела с бележките за съответствие и съвместимост в
настоящото ръководство. Ако срещнете проблеми със съвместимостта, обърнете се към център за
обслужване на клиенти на SAMSUNG.
M`
Възпроизвеждането може да не работи при определени видове дискове или когато се изпълняват
специфични операции като смяна на ъгъла и настройка на съотношението. Информацията относно диска е
написана в детайли върху кутията. Моля, вижте това, ако е необходимо.
` Не позволявайте дискът да се замърси или надраска. Отпечатъци от пръсти, нечистотия, прах, надрасквания или
наслагвания от цигарен дим върху записваемата повърхност може да направят диска невъзможен за възпроизвеждане.
` Дискове с NTSC програми, записани на тях не могат да се изпълняват с този продукт.
` При възпроизвеждане на BD-Java заглавие зареждането може да продължи по-дълго от обичайното или
някои функции да се изпълняват по-бавно.
12
HT-BD7200_BUL_0319-1.indd 12
2009-03-19 �� 2:50:00
❖ BD-RE/BD-R
Blu-ray Disc презаписваем/Blu-ray Disc записваем. BD-RE/BD-R е идеалният формат за правене на
резервни копия или за запис на лични видеоклипове.
BUL
Видове дискове
❖ BD-ROM
❖ DVD-Video
~ Дигиталният многостранен диск (DVD) може да съдържа до 135 минути с изображения, 8 езика за звук и
32 езика за субтитри. Той използва компресия за изображения MPEG-2 и съраунд звук Dolby Digital, което
ви дава възможност да се наслаждавате на живи и ясни изображения с качество като в киносалон.
~ Когато превключвате от първия към втория слой на двуслоен DVD Video диск, може да се получи
моментно изкривяване на картината и звука. Това не е неизправност на устройството.
~ След като един DVD-RW/-R бъде записан в режим Video (Видео) и финализиран, той се
превръща в DVD-Video. Предварително записаните (щамповани) комерсиални DVD дискове с
филми също се наричат DVD-Video дискове. Това устройство може да възпроизвежда
предварително записани комерсиални DVD дискове (DVD-Video) с филми.
● Начало
Blu-ray Disc Read Only Memory (Blu-ray диск само за четене). Един BD-ROM диск съдържа
предварително записани данни. Въпреки че един BD-ROM диск може да съдържа данни във
всякаква форма, повечето BD-ROM дискове съдържат филми във формат с висока разделителна
способност, за възпроизвеждане Blu-ray системи за домашно кино. Това устройство може да
възпроизвежда предварително записани комерсиални BD-ROM дискове.
❖ Аудио CD
~ Един аудио диск, на който е записано 44.1kHz PCM аудио.
~ Това устройство може да възпроизвежда CD-DA формат аудио CD-R и CD-RW дискове.
~ Устройството може да не бъде способно да възпроизвежда някои CD-R или CD-RW дискове
поради условията на записването им.
❖ CD-R/-RW
~ Използвайте 700 MB (80 минути) CD-R/-RW диск. Ако е възможно, не използвайте 800 MB (90
минути) диск или повече, защото дискът може да не бъде възпроизведен.
~ Ако CD-R/-RW дискът не е записан като затворен запис, можете да срещнете забавяне в
началото на възпроизвеждането или да не бъдат възпроизведени всички записани файлове.
~ Някои CD-R/-RW дискове може да не могат да бъдат изпълнени с това устройство, в зависимост от
устройството, което е използвано за записването им. За съдържание, записано на CD-R/-RW носител от CD
за ваша лична употреба, възпроизвеждането може за варира в зависимост от съдържанието и дисковете.
❖ Възпроизвеждане на DVD-R диск
~ След като един DVD-R диск бъде записан в режим Video (Видео) и финализиран, той се
превръща в DVD-Video.
~ Това устройство може да възпроизвежда DVD-R дискове, записани и финализирани със
Samsung DVD видео рекордер. Някои DVD-R дискове е възможно да не могат да бъдат
възпроизведени в зависимост от диска и условията на записване.
❖ Възпроизвеждане на DVD-RW диск
~ Възможно е да бъдат възпроизвеждани DVD-RW дискове само ако са записани в режим Video (Видео) и финализирани.
~ След като един DVD-RW бъде записан в режим Video (Видео) и финализиран, той се превръща в
DVD-Video. Способността за възпроизвеждане зависи от условията на записване.
Форматиране на дискове
❖ Използване на МР3 диск
~ CD-R/-RW, DVD-RW/-R дискове записани във формат UDF, ISO9660 или JOLIET могат да бъдат
възпроизвеждани.
~ Само MP3 файлове с разширения ".mp3" или ".MP3" могат да бъдат възпроизвеждани.
~ Диапазонът на скоростта на възпроизвеждане е от 56 Kbps до 320 Kbps.
~ Честотата на семплиране при възпроизвеждане е от 32 KHz до 48 KHz.
~ Устройството може да поддържа максимум от 1500 файла и папки в основна папка. При MP3
файлове, записани с VBR (променлива побитова скорост), звукът може да бъде променян.
❖ Използване на JPEG диск
~ CD-R/-RW, DVD-RW/-R дискове записани във формат UDF, ISO9660 или JOLIET могат да бъдат възпроизвеждани.
~ Само JPEG файлове с разширения ".jpg", ".JPG", ".jpeg" или "JPEG" могат да бъдат показвани.
~ Поддържа се прогресивен JPEG.
❖ DVD-RW/-R (V) (Видео)
~ Това е формат, който се използва за записване на данни върху DVD-RW или DVD-R диск. Дискът
може да се възпроизвежда с тази Blu-ray система за домашно кино, след като бъде финализиран.
~ Ако дискът е записан във видео режим с рекордер на друг производител, но не е финализиран,
той не може да се възпроизвежда на тази Blu-ray система за домашно кино.
13
HT-BD7200_BUL_0319-1.indd 13
2009-03-19 �� 2:50:00
Описание
ПРЕДЕН ПАНЕЛ
1
2
3 4 5
6
7
8
9
10
11
БУТОН
ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ
БУТОН FUNCTION
БУТОН НАСТРОЙКА И
ПРЕСКАЧАНЕ (
)
Включва не и изключва не на Blu-ray системата за домашно кино.
Превключванията на режимите са както следва :
BD/DVD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ BT AUDIO ➞ FM.
За връщане към предишното заглавие/глава/изпълнение.
За настройка на FM честотния диапазон.
БУТОН СТОП
Спира не на възпроизвеждането на диска.
БУТОН
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ/ПАУЗА
Възпроизвеждане или пауза по време на възпроизвеждане на диск.
БУТОН НАСТРОЙКА И
ПРЕСКАЧАНЕ(
)
БУТОНИ за силата на
звука
БУТОН ЗА ИЗВАЖДАНЕ
НА ДИСКА
За преминаване към следващото заглавие/глава/изпълнение.
За настройка на FM честотния диапазон.
Регулиране на силата на звука.
Изваждане на диска.
ГНЕЗДО ЗА СЛУШАЛКИ
Свържете слушалки.
10
USB ХОСТ
Едно USB устройство за съхранение може да бъде свързано тук и използвано като
устройство за съхранение, когато е свързано BD-LIVE. Може да бъде използвано
за обновяване на фърмуера и за възпроизвеждане на MP3/JPEG/DivX.
11
СЛОТ ЗА ДИСКОВЕ
Приема диск.
M`
Трябва да използвате USB ХОСТ на задното табло на Blu-ray системата за домашно кино, за да свържете
безжичен LAN адаптер.
1
HT-BD7200_BUL_0319-1.indd 14
2009-03-19 �� 2:50:05
1
2 3
4
5
6
7
BUL
ЗАДЕН ПАНЕЛ
8
● ОПИСАНИЕ
11
9
10
ИЗХОДНИ КОНЕКТОРИ ЗА 2КАНАЛНИ ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ
Свържете предните и събуферните високоговорители.
ГНЕЗДО ЗА КОАКСИАЛЕН КАБЕЛ ЗА
FM 75Ω
Свържете FM антената.
iPod ГНЕЗДО
Свържете тук iPod конектора.
ВХОДНИ ГНЕЗДА ЗА ОПТИЧНА
ВРЪЗКА КЪМ ВЪНШЕН ЦИФРОВ
ИЗТОЧНИК
Използвайте ги за свързване на външни устройства, които могат да
подават цифров сигнал.
ГНЕЗДО HDMI OUT
Като използвате HDMI кабел, свържете този HDMI извод към входния
HDMI извод на вашия телевизор, за да получите най-добро качество
на картината.
ГНЕЗДА COMPONENT VIDEO
OUTPUT
Свържете телевизор с изводи за вход на компонентно видео към тези
гнезда.
ГНЕЗДО VIDEO OUTPUT
Свържете извода за видео вход на вашия телевизор (VIDEO IN) към
извода VIDEO OUT на това устройство.
ГНЕЗДА AUX IN
За свързване на външно устройство към аналоговия изход 2CH
(например, видеокасетофон)
ГНЕЗДО LAN
Може да се използва за връзката с BD-LIVE.
Може също така да се използва за обновяване на фърмуера.
10
ГНЕЗДО ЗА БЕЗЖИЧЕН LAN
Едно USB устройство за съхранение може да бъде свързано тук и
използвано като устройство за съхранение, когато е свързано BD-LIVE.
Може за бъде използвано за обновяване на фърмуера и за
възпроизвеждане на MP3/JPEG, както и за свързване на BD-Live с
безжичен LAN адаптер.
11
ВЕНТИЛАТОР ЗА ОХЛАЖДАНЕ
Този вентилатор винаги работи при включено електрозахранване.
Когато инсталирате продукта, осигурете минимум 10 см разстояние от
всички страни на вентилатора.
M
USB устройствата с прекалено големи размери може да не могат да се поставят, когато е
свързан LAN или HDMI кабел.
15
HT-BD7200_BUL_0321-1.indd 15
2009-03-21 �� 9:33:44
Дистанционно управление
ПРЕГЛЕД НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
22
23
24
25
26
27
28
29
30
12
13
14
15
16
17
18
19
20
31
32
33
34
35
36
37
16
HT-BD7200_BUL_0319-1.indd 16
2009-03-19 �� 2:50:14
Бутон POWER
19
Бутон MO/ST
2
Бутон BD RECEIVER
20
Бутон DISC MENU
3
Бутон TV
21
Бутон за ИЗВАЖДАНЕ НА ДИСКА
4
Цифрови (0~9) бутони
22
Бутон DIMMER
5
Бутон AUDIO
6
Бутон STEP
7
Бутони Предварителна настройка/
Прескачане в CD
Бутон BD
Бутон TUNER
● Дистанционно управление
8
23
BUL
1
Бутон AUX
Бутон PLAY
Бутон STOP
Бутони ТЪРСЕНЕ
24
Бутон SOURCE
25
Бутон RDS избор
26
Бутон SUBTITLE
27
Бутон PAUSE
9
Бутон VOLUME
28
Бутон MUTE
10
Бутон V-SOUND
29
Бутон TUNING/CH
11
Бутон MENU
30
Бутон RETURN
12
Бутон Курсор/ENTER
31
Бутон EXIT
13
Бутон INFO
32
Бутон ZOOM
14
Цветни бутони : ЧЕРВЕНО (A), ЗЕЛЕНО (B),
ЖЪЛТО (C), СИНЬО (D)
33
Бутон PIP
Бутон REPEAT
15
34
Бутон POPUP MENU, TITLE MENU
35
Бутон DSP
16
Бутон TUNER MEMORY, MARKER
36
Бутон REPEAT A-B
17
Бутон CANCEL
37
Бутон SLOW
18
Бутон SLEEP
Поставяне на батериите в дистанционното управление
1.Повдигнете нагоре капачето на
гърба на дистанционното
управление, както е показано на
фигурата.
2.Поставете две батерии размер ААА.
Уверете се, че “+” и “–” краищата на батериите съвпадат с
диаграмата вътре в отделението.
3.Поставете обратно капачето.
При стандартно използване на
телевизора батериите издържат около
една година.
17
HT-BD7200_BUL_0319-1.indd 17
2009-03-19 �� 2:50:18
Дистанционно управление
НАСТРОЙКА НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
Можете да контролирате определени функции на вашия телевизор с това дистанционно управление.
Когато управлявате телевизора с дистанционното
управление
1. Натиснете бутона TV, за да настроите дистанционното
управление в режим Телевизор.
2. Натиснете бутона POWER, за да включите телевизора.
3. Задръжте бутона POWER и въведете съответстващия на
вашата марка телевизор код.
~ Ако има повече от един код в списъка за Вашия
телевизор, въведете кодовете един по един, за да
видите кой от тях работи.
Пример: за телевизор Samsung
При натиснат бутон POWER използвайте цифровите
бутони, за да въведете 00, 15, 16, 17 и 40.
4. Настройката завършва, ако телевизорът се изключи.
~ Вие можете да ползвате TV POWER, VOLUME, CHANNEL или цифровите бутони (0~9).
M
` При някои марки телевизори е възможно дистанционното управление да не работи. Освен това, в
зависимост от марката телевизор, някои операции не са възможни.
` Ако не настроите дистанционното управление с кода за марката на вашия телевизор, то работи като
Samsung по подразбиране.
обхват на действие на дистанционното управление
Дистанционното управление може да се използва до приблизително
7 метра по права линия. Освен това, хоризонталният ъгъл на
насочване към сензора за дистанционното трябва да е до 30°.
1
HT-BD7200_BUL_0319-1.indd 18
2009-03-19 �� 2:50:21
No.
Марка
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
Код
44
No.
Марка
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
12, 13, 14
47
Onking
03
BUL
Списък с телевизионните честоти
Код
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
17
Crown
03
61
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49,
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
03
62
Sanyo
19, 61, 65
20
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
21
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
● Дистанционно управление
4
59, 60, 98
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
38
Luxman
18
81
Yamaha
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
19
HT-BD7200_BUL_0319-1.indd 19
2009-03-19 �� 2:50:21
Свързване
В този раздел са разгледани различни начини на свързване на Blu-ray системата за домашно кино към други външни
компоненти. Преди да премествате или инсталирате уреда, трябва непременно да изключите захранването и да
извадите щепсела от контакта.
Свързване на колоните
2,5 до 3 пъти размера на телевизионния екран
Разполагане на Blu-ray системата за домашно кино
Поставете я върху стойка или рафт на шкаф или под стойката за телевизора.
Избор на положение за слушане
Положението за слушане трябва да се намира на разстояние около 2,5 до 3 пъти с размера на екрана на
телевизора.
Пример :За телевизор 32" - 2~2,4 м
За телевизор 55" - 3,5~4 м
Предни високоговорители ei
Поставете тези високоговорители пред местоположението ви за слушане, обърнати навътре (около 45°) към вас.
Поставете високоговорителите така, че "пищялките" да са на същата височина като ушите ви.
Субуфър
Положението на субуфъра не е от толкова критично значение. Можете да го поставите където желаете.
Как да сглобите високоговорителя и стойката
Компоненти
A : ВИСОКОГОВОРИТЕЛ
B : СТОЙКА
• Свържете стойката към • Това е правилно
ВИСОКОГОВОРИТЕЛЯ
сглобен
(A).
високоговорител.
Как да отделите
стойката от
високоговорителя
• Ударете предната част
на стойката с юмрук.
20
HT-BD7200_BUL_0321-1.indd 20
2009-03-21 �� 9:35:36
BUL
Свързване на високоговорителите
1. Натиснете надолу щифта на терминала на гърба на
високоговорителя.
2. Вкарайте черния проводник в черния (-) извод а червения
проводник – в червения (+) извод и след това освободете
щифта.
Преденвисокоговорител(R)
Черен
Червен
● СВЪРзВАНЕ
3. Свържете жаковете към изводите на гърба на Blu-ray системата за
домашно кино, като спазвате цветовите съответствия на жаковете
на високоговорителите и гнездата.
Преденвисокоговорител(L)
Събуфър
` Не допускайте деца да играят зад говорителите. Могат да се наранят, ако говорителят падне.
` При свързване на кабелите на говорителите, се уверете, че спазвате поляритета (+/ –).
` Пазете говорителите на субуфера от деца, за да не могат да вмъкват ръцете си или други предмети в
канала (отвора) на говорителя на субуфера.
` Не окачвайте субуфера на стена през канала (отвора).
M`
Ако поставите колоната в близост до телевизионния екран, е възможно да се промени цветът на
картината. Ето защо, говорителят не трябва да бъде в близост до телевизора.
1
HT-BD7200_BUL_0319-1.indd 21
2009-03-19 �� 2:50:25
Свързване
СВЪРзВАНЕ НА ВИДЕО ИзХОДА КЪМ ВАШИЯ ТЕЛЕВИзОР
Изберете един от трита начина за свързване към телевизор.
МЕТОД1
МЕТОД3
(в доставката)
МЕТОД2
НАЧИН 1: HDMI (НАЙ-ДОБРЕ)
Свържете HDMI кабела от извода HDMI OUT (не е включен) на гърба на Blu-ray системата за
домашно кино към извода HDMI IN на вашия телевизор.
M`
`
`
`
`
`
В зависимост от вашия телевизор определени разделителни способности на изходящия HDMI
сигнал няма да работят.
Ако има свързан HDMI кабел от плейъра към телевизор, изходният сигнал на Blu-ray
системата за домашно кино се задава автоматично на HDMI след 10 секунди.
Ако използвате функцията Anynet + (вж. стр. 44) и са свързани и Component (компонентно
видео) и HDMI, автоматично се избира режим HDMI.
Когато свързвате плейъра към телевизора с HDMI кабел за пръв път или към нов телевизор,
разделителната способност на изходния HDMI сигнал автоматично ще бъде настроена на
най-високата, която телевизорът може да възпроизведе.
Ако свързвате телевизор Samsung към Blu-ray системата за домашно кино чрез HDMI кабел,
плейърът може да бъде командван лесно чрез дистанционното на телевизора. (Предлага се
само за телевизори Samsung, които поддържат функцията Anynet+.) (Вж. стр. 44)
След като свържете видеото, настройте източника на входящ видео сигнал на вашия
телевизор да съответства на видео източника (HDMI, компонентно или композитно видео) на
вашата Blu-ray система за домашно кино. Вж. ръководството на вашия телевизор за повече
информация как да изберете видео източника на телевизора.
Функция за автоматично откриване на HDMI сигнал
Изходният видео сигнал на плейъра ще се промени автоматично в режим HDMI, когато свържете
HDMI кабел при включено електрозахранване. Възможните HDMI разделителни способности са
показани на стр. 41.
~ HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI е интерфейс, който позволява предаване на видео и аудио данни с един-единствен конектор.
Като използва HDMI, Blu-ray системата за домашно кино предава цифров видео и аудио сигнал и показва жива
картина на телевизор с вход за HDMI.
HT-BD7200_BUL_0319-1.indd 22
2009-03-19 �� 2:50:31
BUL
● Свързване
~ Описание на HDMI свързването
HDMI конектор – поддържа данни за видео и цифрово аудио.
- HDMI подава само изцяло цифров сигнал към телевизора.
- Ако вашият телевизор не поддържа HDCP (Широколентова цифрова защита на съдържанието), на екрана
ще се появят смущения.
~ Защо Samsung използва HDMI?
Аналоговите телевизори изискват аналогов видео/аудио сигнал. При възпроизвеждане на BD/DVD обаче данните
предавани към телевизора са цифрови. Затова е необходим или цифрово-аналогов преобразувател (в Blu-ray
системата за домашно кино) или аналогово-цифров преобразувател (в телевизора). При преобразуването
качеството на картината се влошава поради шум и загуба на сигнала. HDMI технологията е по-добра, защото не
изисква цифрово-аналогово преобразуване и е изцяло цифров сигнал от плейъра към вашия телевизор.
~ Какво е HDCP?
HDCP (Широколентова цифрова защита на съдържанието) е система за защита от копиране на BD/DVD
съдържанието възпроизвеждано чрез HDMI. Тя осигурява защитена цифрова връзка между видео източник
(компютър, DVD и др.) и устройство за показване (телевизор, проектор и др.). Съдържанието се криптира
при изходното устройство, за да се предотврати неразрешеното копиране.
~ Какво е Anynet+?
Anynet+ е удобна функция, която предлага свързано управление на това устройство чрез телевизор
Samsung с функция Anynet+.
- Ако вашият телевизор Samsung има такова
лого, той поддържа Anynet+ функцията.
- Ако включите плейъра и поставите диск, плейърът ще започне да възпроизвежда диска и телевизорът ще
се включи автоматично и ще превключи на режим HDMI.
- Ако включите плейъра и натиснете бутона PLAY (Възпроизвеждане) при вече поставен диск, телевизорът
ще се включи веднага и ще превключи на режим HDMI.
~ Какво е BD Wise?
BD Wise е най-новата функция за свързване на Samsung.
- Когато свържете продукти на Samsung с BD-Wise чрез HDMI, оптималната разделителна способност ще се
настрои автоматично.
НАЧИН 2: Компонентно видео (ПО-ДОБРЕ)
Ако телевизорът ви е снабден с входове за компонентно видео, свържете кабел за компонентно
видео (не е приложен) от изходите за компонентно видео (Pr, Pb и Y) на гърба на Blu-ray
системата за домашно кино към входовете за компонентно видео на вашия телевизор.
M`
Можете да избирате от различни разделителни способности като 1080i, 720p, 576p/480p и 576i/480i,
в зависимост от типа на диска. (Вж. стр. 42)
` Действителната разделителна способност може да се различава от настройката в менюто SETUP
(Настройка), ако са свързани и кабел за компонентно видео и HDMI кабел. Разделителната
способност може да бъде и друга в зависимост от диска. (Вж. стр. 42)
` След като свържете видеото, настройте източника на входящ ия видео сигнал на вашия телевизор да
съответства на видео източника (HDMI, компонентно или композитно видео) на вашата Blu-ray
система за домашно кино. Вж. ръководството на вашия телевизор за повече информация как да
изберете видео източника на телевизора.
` При възпроизвеждане на DVD, ако има свързване и към извод HDMI, и към извод за компонентно
видео 1080p, 1080i или 720p, и сте избрали режим на компонентно видео, менюто Display Setup ще
покаже изходящата разделителна способност като 1080p, 1080i или 720p.
Разделителната способност в действителност е 576i/480i.
НАЧИН 3: Композитно видео (ДОБРЕ)
Свържете приложения видео кабел от извода VIDEO OUT на гърба на Blu-ray системата за
домашно кино към извода VIDEO IN на вашия телевизор.
M`
Изходният сигнал от ВИДЕО източника е винаги с разделителна способност 576i/480i, независимо от
разделителната способност, зададена в менюто SETUP (Настройка). (Вж. стр. 42)
` След като свържете видеото, настройте източника на входящ видео сигнал на вашия телевизор да
съответства на видео източника (HDMI, компонентно или композитно видео) на вашата Blu-ray
система за домашно кино. Вж. ръководството на вашия телевизор за повече информация как да
изберете видео източника на телевизора.
` Не свързвайте устройството чрез VCR. Видеосигналите, подавани чрез VCR, може да са под
влиянието на от системи за защита на авторското право и картината на телевизора да е изкривена.
23
HT-BD7200_BUL_0319-1.indd 23
2009-03-19 �� 2:50:32
Свързване
СВЪРзВАНЕ НА IPOD
Можете да се радвате на музика и видео файлове от iPod през главното устройство. За работа на iPod с тази
Blu-ray система за домашно кино вж- стр. 25 и 78 ~ 80.
(включено)
1. Свържете iPod куплунга към iPod Jack гнездото отзад на главното устройство.
2. Сложете iPod в гнездото.
~ Съобщението “iPod Connected” се появява на телевизионния екран.
M`
Трябва да имате VIDEO изход, свързан към телевизора, за да гледате iPod видео (Вж. стр- 25).
` Тъй като портовете на кабелите са близко един до друг, уверете се, че сте извадили USB
устройството с памет, преди да свържете iPod кабела.
` Нагласете нивото на звука на средна стойност, преди да свържете iPod с Blu-ray системата за
домашно кино.
` Когато устройството е включено и свържете iPod, батерията на iPod ще се зарежда.
` Уверете се, че сте свързали куплунга така, че надписът “SAMSUNG” да е нагоре.
` “Made for iPod” означава, че електронният аксесоар е проектиран специално за свързване с iPod и е
сертифициран от създателя да отговаря на стандартите на Apple.
HT-BD7200_BUL_0319-1.indd 24
2009-03-19 �� 2:50:36
iPod nano 3то
поколение (видео)
4GB 8GB
iPod 5то поколение
(видео)
30GB 60GB 80 GB
iPod classic
80GB 120GB 160GB
iPod touch
1во поколение
4GB 16GB 32GB
iPhone
4GB 8GB 16GB
iPhone 3G
8GB 16GB
iPod touch
2ро поколение
8GB 16GB 32GB
iPod nano
4то поколение (видео)
8GB 16GB
● Свързване
M
BUL
iPod модели, които са налични за HT-BD7200
“Made for iPod” означава, че електронният аксесоар е проектиран специално за свързване с iPod и е
сертифициран от създателя да отговаря на стандартите на Apple.
 “Made for iPod” означава, че електронният аксесоар е проектиран специално за свързване с iPod и е
сертифициран от създателя да отговаря на стандартите на Apple.
 Apple не носи отговорност за работата на устройството, както и съответствието му с регионални
стандарти.
iPod е търговска марка на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други страни. iPhone е
търговска марка на Apple Inc.
25
HT-BD7200_BUL_0321-1.indd 25
2009-03-21 �� 9:38:14
Свързване
СВЪРзВАНЕ НА АУДИО ОТ ВЪНШНИ КОМПОНЕНТИ
OPTICAL : (Оптичен) Свързване на външен цифров компонент
Компоненти с цифров сигнал като приемник за кабелна телевизия/сателитен приемник (сет-топ
бокс).
1. Свържете извода за входящ цифров сигнал (OPTICAL) на главното устройство към извода Digital
Output (Изходящ цифров сигнал) на външния цифров компонент.
. Натиснете бутона FUNCTION на главното устройство, за да изберете D.IN вход.
~ Можете да използвате също бутона FUNCTION на главното устройство.
Превключванията на режимите са както следва : BD/DVD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ BT AUDIO ➞ FM.
Оптичен кабел
(не е включен)
M`
За да виждате видео от вашия приемник за кабелна телевизия/сателитен приемник, трябва да
свържете видео изхода му към телевизор.
` Тази система поддържа честота на цифрово семплиране 32 kHz или по-голяма от външни цифрови
компоненти.
` Системата поддържа само DTS и Dolby digital аудио; MPEG адуиото, което е побитово, не може да се
изпълнява.
6
HT-BD7200_BUL_0319-1.indd 26
2009-03-19 �� 2:50:42
BUL
AUX : Свързване на външен аналогов компонент
Компоненти с аналогов сигнал, например видеокасетофон.
1. Свържете AUX IN (Аудио) на главното устройство към Audio Out (Аудио изход) на външния
аналогов компонент.
~ Уверете се, че сте спазили цветовите съответствия.
● СВЪРзВАНЕ
. Натиснете бутона AUX на дистанционното, за да изберете входящ сигнал от AUX.
~ Можете да използвате също бутона FUNCTION на главното устройство.
Превключванията на режимите са както следва : BD/DVD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ BT AUDIO ➞ FM.
Аудио кабел (не е включен)
Ако външният аналогов компонент
има само един аудио извод, свържете
или левия, или десния.
M`
Можете да свържете извода Video Output (Видео изход) на вашия видеокасетофон към телевизора, и
да свържете изводите Audio Output (Аудио изход) на видеокасетофона към този продукт.
HT-BD7200_BUL_0319-1.indd 27
2009-03-19 �� 2:50:47
Свързване
СВЪРЗВАНЕ КЪМ МРЕЖА
За да имате достъп до мрежова услуга или да обновите фърмуера, трябва да направите една или повече
свързвания.
Когато се свържете с мрежа, ще имате достъп до BD-LIVE услуги и софтуерни надстройки от сървъра за
актуализация на Samsung.
Случай 1 : Свързване на Direct LAN кабел с вашия модем
1. Като използвате Direct LAN кабел (UTP кабел, не е приложен), свържете LAN извода на Blu-ray
диск плейъра към LAN извода на вашия модем.
Към порта на локалната мрежа
Широколентов модем
(с вграден маршрутизатор)
Свързване с използване на
маршрутизатор (напр. DSL)
Маршрутизатор Широколентов модем
или
Широколентова
услуга Към порта на локалната мрежа
Към порта на локалната мрежа
Широколентова
услуга
Компютърна връзка към
рутер за функцията за пряко
изпълнение на компютъра
M
За използване на функцията за пряко изпълнение на компютъра (стр. 81~82), направете мрежова
връзка между компютъра и рутера.
 Възможно е интернет достъпът до сървъра на Samsung за актуализация да не бъде разрешен в
зависимост от маршрутизатора, който използвате, или правилата на вашия доставчик на интернет
услуги.
За повече информация се обърнете към своя доставчик на интернет услуги (ISP).
 За потребителите на DSL – моля, използвайте маршрутизатор, за да осъществите мрежово
свързване.
28
HT-BD7200_BUL_0402-1.indd 28
2009-04-03 �� 9:33:37
Можете да се свържете към мрежа, чрез безжично устройство за споделяне на IP адреси. Вижте
стр. 50 за "Настройка на безжичната мрежа".
BUL
Случай 2: Свързване с безжично устройство за споделяне на IP адреси
● СВЪРзВАНЕ
Порт на модема
безжичен IP sharer
Модемен кабел
M`
безжичен LAN
адаптер
(не е приложен)
Това устройство е съвместимо само със Samsung безжичен LAN адаптер (не е приложено)
(Име на модела: WIS09ABGN).
- Samsung Безжичен LAN адаптер се продава отделно.
- Свържете се с представител или център за услуги на Samsung Electronics за да го закупите.
` Трябва да използвате безжично устройство за споделяне на IP адреси, което поддържа IEEE 802.11
a/b/g/n. (n се препоръчва за стабилна работа на безжичната мрежа.)
` Безжичната LAN по своята същност може да причини смущения, в зависимост от условията на
използване (AP качество на работа, разстояние, препятствие, смущения от страна на други радио
устройства, и т.н).
` Задайте безжично устройство за споделяне на IP адреси на инфраструктурен режим. Режимът
компютър-компютър не се поддържа.
` Когато прилагате код за защита към AP (безжично устройство за споделяне на IP адреси), само
следните се поддържат.
1) Режим на удостоверяване : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Тип шифроване : WEP, TKIP, AES
HT-BD7200_BUL_0319-1.indd 29
2009-03-19 �� 2:50:54
Свързване
СВЪРзВАНЕ НА УКВ АНТЕНА
1. Свържете доставената УКВ антена към УКВ коаксиален извод 75Ω.
. Бавно движете антената, за да намерите мястото на най-добро приемане на сигнала, след което
я фиксирайте.
УКВантена
(доставясеспродукта)
M`
Уредът не приема АМ честоти.
ВЕНТИЛАТОР
Вентилаторът предоставя свеж въздух към уреда, за да се избегне прегряване.
Моля, внимавайте за следните неща:
~ Уверете се, че уредът е добре проветрен. Ако вентилацията е слаба, температурата в уреда може да се
повиши прекалено и да повреди уреда.
~ Не пречете на вентилатора или вентилацонните дупки.
(Ако вентилаторът или отворите са покрити с вестници и парцали, може да се повиши температурата и да се
получи повреда или пожар).
ПРИЛАГАНЕ НА ТОРОИДАЛНАТА ФЕРИТНА СЪРЦЕВИНА КЪМ
зАХРАНВАЩИЯ КАбЕЛ НА ГЛАВНОТО УСТРОЙСТВО
Ако приложите тороидалната феритна сърцевина към захранващия кабел на основното
устройство, това ще помогне да се предотврати интерференция от радиочестотни сигнали.
1. Издърпайте фиксатора на тороидалната феритна сърцевина, за да я отворите.
2. Направете две примки на захранващия кабел на основното устройство.
3. Приложете тороидалната феритна сърцевина към захранващия кабел на основното устройство,
както показва фигурата, и натиснете, докато щракне.
30
HT-BD7200_BUL_0319-1.indd 30
2009-03-19 �� 2:50:58
BUL
Основни функции на вашата
Blu-ray система за домашно кино
В този раздел са представени основните функции за възпроизвеждане и възпроизвеждане според типа на
диска.
● ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
ПРЕДИ ВЪзПРОИзВЕЖДАНЕ
~ Включете телевизора си и го настройте за правилен входящ видео сигнал (входа, към който е свързана
Blu-ray системата за домашно кино :
~ Ако сте направили свързване към външна аудио система, включете аудио системата и я настройте за
правилен аудио входящ сигнал.
След като включите плейъра, при първото натискане на
бутона POWER се появява този екран:
MENU LANGUAGE SELECTION
Ако искате да изберете език, натиснете бутона NUMBER
Press 1 for English
(Този екран се появява само когато включите плейъра за
Pulsar 2 para Español
Touche 3 pour Français
пръв път). Ако не е зададен език за стартовия екран,
Macrovision : BSS41
настройките могат да се променят всеки път, когато
включите или изключите захранването. Затова, се уверете,
че задавате езика, който искате да използвате. След като
изберете език за менюто, можете да го промените, като
натиснете бутона STOP (@) на предния панел на
устройството в продължение на повече от 5 секунди, без
да има диск в устройството. След това се появява прозорец MENU LANGUAGE SELECTION
(ИЗБОР НА ЕЗИК ЗА МЕНЮ), в който можете да зададете отново предпочитан от вас език.
M`
Дискове, които могат да бъдат възпроизвеждани на този плейър (По отношение на дисковете подолу, възможността за възпроизвеждане може да зависи от условията на запис.)
• BD-ROM
• BD-RE
• BD-R
• DVD-R
• DVD-RW (видео режим)
• CD-RW/CD-R
• Възможно е устройството да не може да възпроизвежда определени CD-R, CD-RW и DVD-R
дискове, в зависимост от типа диск или условията на запис.
` Дискове, които не могат да се възпроизвеждат с този плейър.
• HD DVD
• DVD+RW
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CVD
• Super Audio CD (с изключение на CD слоя)
• CDG възпроизвеждат само аудио, не и графика.
• DVD+R
• CDV
• CD-I
` Blu-ray дискът е нов и развиващ се формат. Затова са възможни проблеми със съвместимостта на
дисковете и съществуващите формати за дискове. Не всички дискове са съвместими и не всеки диск
ще се възпроизвежда.
За допълнителна информация вж. разделите с бележките типове и характеристики на дисковете и за
съответствие и съвместимост в настоящото ръководство. Ако срещнете проблеми със
съвместимостта, обърнете се към център за обслужване на клиенти на SAMSUNG.
31
HT-BD7200_BUL_0319-1.indd 31
2009-03-19 �� 2:50:59
Основни функции на вашата
Blu-ray система за домашно кино
ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗ ЕКРАННИТЕ МЕНЮТА
System Information
System Setup
Time Zone
Language Setup
Video
Audio
Subtitle
DivX Subtitle
Music
Disc Menu
Photo
Menu
Setup
Power On/Off sound
BD Data Management
DivX(R) Registration
System Update
Dynamic Compression
Audio Setup
Display Setup
Clock Set
TV Aspect
Movie Frame (24 Fs)
Resolution
Progressive Mode
AV Sync
Test Tone
Speaker Distance
Sound Edit
Still Mode
Screen Message
Anynet + (HDMI-CEC)
HDMI Setup
Network Setup
Network Selection
Cable Network
Wireless Network
Proxy
HDMI Format
BD Wise
Picture Mode
HDMI Audio
NTP Server
Network Connection Test
BD-LIVE Internet Connection
Parental Setup
Parental Lock
Rating Level
New Password
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ДИСК
1. Заредете диск.
• Поставете внимателно диск с лицевата страна нагоре върху тавичката.
2. Затворете отделението, като натиснете бутона PLAY.
• Възпроизвеждането започва автоматично.
M
Когато спрете възпроизвеждането на диска, плейърът запомня къде сте спрели, така че когато натиснете
отново бутона PLAY, ще започне от мястото на прекъсването. Тази функция се нарича "Възобновяване".
В някои BD дискове (BD-J) тази функция може да се забрани.
 Натиснете бутона STOP два пъти по време на възпроизвеждане, за да изключите функцията " Възобновяване ".
 За да направите пауза във възпроизвеждането, натиснете бутона PAUSE по време на възпроизвеждане.
За да възобновите възпроизвеждането, натиснете отново бутона PLAY.
 Ако плейърът остане в режим на спряно възпроизвеждане в продължение на повече от 5 минути без
намеса на потребителя, на екрана на вашия телевизор ще се появи скрийнсейвър. Ако плейърът остане в
режим на скрийнсейвър в продължение на повече от 30 минути, захранването ще се изключи автоматично,
освен по време на възпроизвеждане на CD-DA (Функция за автоматично изключване на захранването).
 Ако не бъдат натискани никакви клавиши на устройството или на дистанционното управление за повече от
32
HT-BD7200_BUL_0321-1.indd 32
5 минути в режим пауза, операцията ще се прекрати (освен за някои Blu-ray дискове).
2009-03-21 �� 10:13:43
BUL
НАСТРОЙКА НА зВУКА
Включване/Изключване на Мелодията
Може да бъде зададен звук мелодия, така че да се чува всеки път, когато включвате или изключвате
плейъра.
1. Когато устройството е в режим " Стоп ", натиснете
бутона MENU.
Time Zone
Photo
Clock Set
Setup
DVD
Language Setup
Power On/Off sound : On On
Off
BD Data Management
Audio Setup
DivX(R) Registration
Display Setup
System Update
System Setup
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете System Setup,
и след това натиснете бутона ENTER или ▶.
_
+
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Power On/Off
sound, и след това натиснете бутона ENTER или ▶.
5. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете On или Off,, и след това натиснете бутона ENTER или ▶.
6. Натиснете бутона MENU, за да излезете от менюто за настройка.
● ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Setup, и след
това натиснете бутона ENTER или ▶.
System Information
Music
ИзПОЛзВАНЕ НА ФУНКЦИИТЕ зА ТЪРСЕНЕ И ПРЕСКАЧАНЕ
По време на възпроизвеждане можете да търсите бързо в дадена глава или изпълнение и да използвате
функцията за прескачане, за да отидете на следващата избрана от вас част.
Търсене в глава или изпълнение
hgfZCV
По време на възпроизвеждане, натиснете бутона ТЪРСЕНЕ (
).
Всеки път, когато натиснете бутона ТЪРСЕНЕ, скоростта на възпроизвеждане ще се променя, както следва.
BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-VIDEO,
DVD-RW, DVD-R
) X 2  ) X 4  ) X 8  ) X 16  ) X 32  ) X 128
( X 2  ( X 4  ( X 8  ( X 16  ( X 32  ( X 128
• Можете да сканирате програмата в обратен ред.
~ За да се върнете към възпроизвеждане с нормална скорост, натиснете бутона PLAY.
M`
В режим на търсене не се чува звук.
Пропускане на записи
По време на възпроизвеждане, натиснете бутона ПРЕСКАЧАНЕ (
hgfZCV
).
Когато се възпроизвежда Blu-ray диск/DVD, ако натиснете бутона ПРЕСКАЧАНЕ (
), дискът
преминава към следващата глава. Ако натиснете бутона ПРЕСКАЧАНЕ (
), той преминава към
началото на главата. При още едно натискане той преминава към началото на предишната глава.
33
HT-BD7200_BUL_0319-1.indd 33
2009-03-19 �� 2:51:03
Основни функции на вашата
Blu-ray система за домашно кино
ВЪзПРОИзВЕЖДАНЕ С НАМАЛЕНА СКОРОСТ/ПОКАДРОВО
ВЪзПРОИзВЕЖДАНЕ
Възпроизвеждане с намалена скорост
hgfZCV
В режим на пауза или покадрово възпроизвеждане,
натиснете бутона SLOW за бавно възпроизвеждане.
~ Ако натиснете бутона SLOW, * 1/8 * 1/4 * 1/2
~ За да се върнете към възпроизвеждане с нормална
скорост, натиснете бутона PLAY ( ).
M`
Тази (
) икона означава невалидно натискане на бутон.
` При изпълнение с намалена скорост не се чува звук.
` Бавното възпроизвеждане е възможно само в посока напред.
Покадрово възпроизвеждане
hgfZCV
Натиснете бутона STEP на дистанционното по време на
възпроизвеждане, за да преминете към покадрово възпроизвеждане.
~ Всеки път когато бъде натиснат бутона, ще се появи нов кадър.
~ При натиснат бутон STEP се активира следващия кадър.
~ Натиснете бутона PLAY ( ) за да възобновите
нормалното възпроизвеждане.
M`
В режим на покадрово възпроизвеждане не се чува звук.
` Покадрово възпроизвеждане е възможно само в посока напред.
3
HT-BD7200_BUL_0319-1.indd 34
2009-03-19 �� 2:51:05
BUL
Настройка на системата
НАСТРОЙВАНЕ НА ЧАСОВНИКА
Изберете вашата часова зона
1. Когато устройството е в режим "Стоп" натиснете бутона
MENU.
Photo
DVD
Setup
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете System Setup,
след това натиснете бутона ENTER или бутона ▶.
System Information
System Setup
◄
Time Zone
►
Language Setup
Clock Set
Audio Setup
Power On/Off sound : On
Display Setup
BD data management
HDMI Setup
DivX(R) Registration
Network Setup
System Update
Parental Setup
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Time Zone,
след това натиснете бутона ENTER или бутона ▶.
5. Използвайте бутона ◀▶, за да поставите курсова на
съответната часова зона за вашата област, и натиснете
бутона ENTER.
Music
Time Zone
Photo
DVD
Setup
◄
System Information
System Setup
◄
Time Zone
Clock Set
Audio Setup
Power On/Off sound : On
Display Setup
Touch Key Sound
HDMI Setup
BD Data Management
: On
Network SetupGMT + 00:00
System Update
London, Lisbon
Parental Setup
Save
M
►
Language Setup
● НАСТРОЙКА НА СИСТЕМАТА
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Setup, след
това натиснете бутона ENTER или бутона ▶.
Music
►
Return
За автоматична настройка на часа, задайте NTP сървъра на On. (вж. стр. 53).
Настройка на часовника
За да извършите настройката, следвайте стъпки 1 до 3 погоре.
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Clock Set, след
това натиснете бутона ENTER или бутона ▶.
Music
System Information
Photo
DVD
Setup
Time Zone
System Setup
◄
Clock Set
►
Language Setup
Power On/Off sound : On
Audio Setup
BD data management
Display Setup
DivX(R) Registration
HDMI Setup
System Update
Network Setup
Parental Setup
5. Натиснете бутоните ◀▶, за да се придвижите на
“da.”(дата), “hr” (час),“min” (минута). Настройте датата и
часа с бутоните ▲▼, и след това натиснете бутона
ENTER.
Music
Photo
DVD
Setup
System Information
Time Zone
Clock Set
System Setup ◄ Clock Set
da.
hr.
min.
Power On/Off sound : On
Language Setup
JAN/01/2009 Touch01Key Sound
01
: On
Audio Setup
Display Setup
Thursday
HDMI Setup
Network Setup
►
BD Data Management
System Update
Save
Return
Parental Setup
35
HT-BD7200_BUL_0319-2.indd 35
2009-03-19 �� 3:13:59
Настройване на езика
НАСТРОЙКА НА ЕЗИКОВИТЕ ОПЦИИ
Ако настроите предварително аудио, субтитри, меню на диск и езиковите опции за менюто на плейъра, те ще
се появяват автоматично всеки път, когато гледате филм.
Ако искате да изберете друг език за аудио и субтитри за възпроизвеждане на диск, можете да
използвате и менюто за диск, за да направите избор.
1. Когато устройството е в режим "Стоп" натиснете бутона
MENU.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Setup,, след това
натиснете бутона ENTER или бутона ▶.
Music
Photo
DVD
Setup
System Setup
◄
Language Setup
◄
M
Audio Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Language
Setup, след това натиснете бутона ENTER или бутона ▶.
Ще се покаже меню за настройка на език.
Music
Photo
DVD
Setup
System Setup
Language Setup ◄
Audio
: Original
Audio Setup
Subtitle
: Auto
Display Setup
DivX Subtitle
: Western
HDMI Setup
Disc Menu
: English
Network Setup
Menu
: Auto
Language Setup ◄
Audio
Audio Setup
Subtitle
Display Setup
DivX Subtitle
HDMI Setup
Disc Menu
Network Setup
Menu
: Original
Original
English
: Auto
Français
: Western
Deutsch
: English
Español
: Auto
Italiano
►
Parental Setup
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желаната
опция за език, натиснете бутона ENTER или ▶.
Music
Photo
DVD
Audio: За аудио езика на диска.
Subtitle: За субтитрите на диска.
DivX Subtitle : За DivX субтитри.
Disc Menu: За менюто на диска, съдържащо се в
самия диск.
• Menu: За екранното меню на вашия Blu-ray диск
плейър.
•
•
•
•
Setup
System Setup
Parental Setup
►
5. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желания език, след това натиснете бутона ENTER.
M
Натиснете бутона RETURN или ◀, за да се върнете към предишното меню. Натиснете бутона MENU,
за да излезете от менюто.
 Избраният език ще се появи само ако се поддържа от диска.
36
HT-BD7200_BUL_0321-2.indd 36
2009-03-21 �� 9:41:44
BUL
Настройка на аудио
НАСТРОЙКА НА ОПЦИИ ЗА ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ
Динамична компресия
Music
Photo
DVD
Setup
System Setup
Language Setup
Display Setup
Dynamic Compression : On On
Off
AV Sync
: 50msec
HDMI Setup
Test Tone
Audio Setup
◄
Network Setup
►
Speaker Distance
Parental Setup
Sound Edit
Синхронизация на аудио/видео
Видеото може да изглежда по-бавно, когато плейърът е
свързан към цифров телевизор. В такъв случай регулирайте
времето на забавянето на аудиото, за да съответства на
видеото.
• Можете да настроите закъснението на аудиото между 0 и
300 милисекунди. Задайте оптимална стойност.
Music
Photo
DVD
Setup
● НАСТРОЙКА НА АУДИО
Това е активно само когато бъде открит Dolby Digital сигнал.
• On: Когато се възпроизвеждат филмови звукови записи
(саундтрак) с ниска сила на звука или с по-малки
високоговорители, системата може да приложи
съответната компресия, за да направи съдържанието с
ниско ниво по разбираемо и да предпази от драматични
преминавания към твърде високо.
• Off: Можете да се радвате на филма със стандартния
динамичен обхват.
System Setup
Dynamic Compression : On
Language Setup
Audio Setup
◄
AV Sync
Display Setup
Test Tone
HDMI Setup
Speaker Distance
Network Setup
: 50msec
0msec
25msec
50msec
75msec
Sound Edit
Parental Setup
100msec
125msec
Настройка на тестов тон
Използвайте функцията Test Tone (Тестов тон), за да
проверите свързването на високоговорителите.
1. Когато устройството е в режим "Стоп", натиснете бутона
MENU.
Music
Photo
DVD
Setup
System Setup
Language Setup
Audio Setup
◄
AV Sync
HDMI Setup
Test Tone
Network Setup
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Setup,, след това
натиснете бутона ENTER или бутона ▶.
Dynamic Compression : On
Display Setup
►
: 50msec
Speaker Distance
Parental Setup
Sound Edit
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Audio Setup,
след това натиснете бутона ENTER или бутона ▶.
• Показва се меню за настройка на аудиото.
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Test Tone, след
това натиснете бутона ENTER или бутона ▶.
Music
Photo
DVD
Setup
5. Натиснете бутона ЧЕРВЕН (A).
• Изпраща се тестов тон до L R LFE поред, за да
проверите дали високоговорителите са инсталирани
правилно.
Dynamic Compression : On
System Setup
AV Sync
Language Setup
Audio Setup
◄
Display Setup
Speaker Distance
HDMI Setup
Sound Edit
Network Setup
: 50msec
Test Tone
►
Parental Setup
6. За да спрете тестовия тон, натиснете отново бутона
ЧЕРВЕН (A).
M
Натиснете бутона RETURN, за да се върнете към предишното меню.
 Когато възпроизвеждате BD/DVD или CD, горното действа само в режим "Стоп".
 Използвайте тази функция, за да проверите дали всеки високоговорител е свързан
правилно и дали няма проблеми.
 Когато HDMI AUDIO е включено (аудиото се възпроизвежда през високоговорителите на
телевизора), функцията TEST TONE не е достъпна.
37
HT-BD7200_BUL_0319-2.indd 37
2009-03-19 �� 5:14:44
Настройка на аудио
НАСТРОЙКА НА ОПЦИИ ЗА ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ
Настройка на разстоянието до високоговорителите
Ако високоговорителите не могат да се поставят на равно разстояние от позицията на слушане,
можете да регулирате времето на забавяне на аудио сигналите от предния и събуферния
високоговорител.
1. Когато устройството е в режим "Стоп", натиснете бутона
MENU.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Setup, след
това натиснете бутона ENTER или бутона ▶.
Music
Photo
DVD
Setup
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Audio Setup,
след това натиснете бутона ENTER или бутона ▶.
System Setup
Language Setup
Audio Setup
◄
Dynamic Compression : On
Display Setup
AV Sync
HDMI Setup
Test Tone
Network Setup
►
: 50msec
Speaker Distance
Parental Setup
Sound Edit
• Показва се меню за настройка на аудиото.
Dynamic Compression : On
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Speaker
Distance, и след това натиснете бутона ENTER или ▶.
5. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желания
високоговорител, и след това натиснете бутоните
◀▶, за да зададете разстоянието до
високоговорителя.
Music
Photo
DVD
Setup
System Setup
AV Sync
Language Setup
Test Tone
Audio Setup
◄
Display Setup
: 50msec
Speaker Distance
►
Sound Edit
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
• Можете да зададете разстояние до високоговорителите между
0,3 м (1 фут) и 9 м (30 фута).
6. Когато сте готови, използвайте бутони ▲▼◀▶,
за да изберете Save, и след това натиснете бутона ENTER.
Ако не искате да запишете направените от вас настройки, използвайте бутоните ▲▼◀▶, за да
изберете Cancel, и след това натиснете бутона ENTER.
M
Натиснете бутона RETURN, за да се върнете към предишното меню.
Настройка на високоговорителите
Можете да регулирате баланса и нивото за всеки високоговорител.
1. Когато устройството е в режим "Стоп", натиснете бутона
MENU.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Setup, след
това натиснете бутона ENTER или бутона ▶.
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Audio Setup,
след това натиснете бутона ENTER или бутона ▶.
Music
Photo
DVD
Setup
System Setup
Language Setup
Audio Setup
◄
Dynamic Compression : On
Display Setup
AV Sync
HDMI Setup
Test Tone
Network Setup
Parental Setup
►
: 50msec
Speaker Distance
Sound Edit
• Показва се меню за настройка на аудиото.
38
HT-BD7200_BUL_0319-2.indd 38
2009-03-19 �� 3:14:37
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Sound Edit,
и след това натиснете бутона ENTER или ▶.
5. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желания
високоговорител, и след това натиснете бутоните
◀▶, за да регулирате настройките.
AV Sync
Music
Photo
DVD
Setup
M
Speaker Distance
Language Setup
◄
Sound Edit
►
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
● НАСТРОЙКА НА АУДИО
6. Когато сте готови, използвайте бутони ▲▼◀▶,
за да изберете Save, и след това натиснете бутона
ENTER.
Ако не искате да запишете направените от вас
настройки, използвайте бутоните ▲▼◀▶, за да
изберете Cancel, и след това натиснете бутона ENTER.
: 50msec
Test Tone
System Setup
Audio Setup
BUL
Настройка на високоговорителите
Натиснете бутона RETURN, за да се върнете към предишното меню.
Регулиране на баланса на предния високоговорител
• Можете да избирате между 0, -6, и OFF (Изключено).
• Силата на звука се увеличава с приближаване към –6.
Регулиране на нивото на събуфъра
• Силата на звука може да се регулира на стъпки от +6dB до –6dB.
• Звукът става по-силен с приближаване до +6dB и по-тих с приближаване до -6dB.
V-SOUND (Виртуален звук)
Произвежда реалистичен звук чрез 2-канално аудио с
помощта на виртуални ефекти; това дава на потребителя
усещането, че слуша 5,1-канално аудио.
Натиснете бутона V-SOUND.
• При всяко натискане на бутона изборът се променя,
както следва:
V.SOUND ON V.SOUND OFF
Функция DSP
Натиснете бутона DSP.
• При всяко натискане на бутона изборът се променя, както
следва:
SMART SOUND AUDIO UPSCALING
POWER BASS DSP MODE OFF
• SMART SOUND : Това регулира и стабилизира силата
на звука срещу драстични промени в случай на смяна
на канала или сцената.
• AUDIO UPSCALING : Това също помага да подобрите качеството на звука (напр. mp3
музика).
Може да увеличите нивото на звука на MP3 (24 kHz, 8 бита) до CD ниво (44.1 kHz, 16 бита).
• POWER BASS : Функцията POWER BASSподчертава ниските тонове, като предоставя
приглушаващи ефекти.
39
HT-BD7200_BUL_0321-2.indd 39
2009-03-21 �� 9:42:15
Настройка на дисплея
ЗАДАВАНЕ НА ОПЦИИТЕ НА ДИСПЛЕЯ
Тази функция ви позволява да задавате настройки на телевизионния екран. Тази функция зависи от типа на
диска или телевизора. При някои дискове или телевизори тя може да не работи.
1. Когато устройството е в режим "Стоп" натиснете бутона MENU.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Setup,, след това
натиснете бутона ENTER или бутона ▶.
System Setup
Music
Language Setup
Photo
DVD
Setup
Audio Setup
◄
Display Setup
►
HDMI Setup
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Display Setup,, и
след това натиснете бутона ENTER или ▶.
Ще се покаже меню за настройка на видео.
Network Setup
Parental Setup
4. Натиснете бутоните ▲▼ , за да изберете желаната опция
за дисплея от опциите на следващите страници.
5. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желания
елемент от подменюто с опции за видео дисплея, след
това натиснете бутона ENTER.
Music
Photo
DVD
Setup
6. Всяка видео опция е описана подробно по-долу.
M
System Setup
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
◄
TV Aspect
: 16:9 Normal
HDMI Setup
Movie Frame (24 Fs) : Off
Network Setup
Resolution
: 1080p
Parental Setup
Progressive Mode
: Auto
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
Натиснете бутона RETURN или ◀, за да се върнете
към предишното меню. Натиснете бутона MENU, за
да излезете от менюто.
►
Пропорции за телевизора
В зависимост от телевизора, който имате, може да искате да регулирате екранната настройка
(пропорции на екрана).
• 4:3 Letter Box :
Изберете това, когато искате да видите
картината в цялото съотношения 16:9 от
Blu-ray/DVD, въпреки че имате телевизор,
чийто екран е със съотношение 4:3. Ще се
появят ленти с черен цвят в горната и в
долната част на екрана.
Music
Photo
DVD
Setup
System Setup
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
• 4:3 Pan-Scan :
Изберете кога искате да видите 16:9 видео,
предоставено от Blu-ray Disc/DVD без
черните ленти отгоре и отдолу, въпреки че
имате ТВ с екранно съотношение 4:3.
(Крайната лява и дясна страни от картината
на филма ще бъдат отрязани.)
◄
TV Aspect
: 16:94:3
Normal
Letter Box
Movie Frame (24 Fs) : Off 4:3 Pan-Scan
16:9
Resolution
: 1080p Wide
16:9 Normal
Progressive Mode : Auto
►
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
• 16:9 Wide :
Можете да виждате пълната картина 16:9 на вашия широкоекранен телевизор.
• 16:9 Normal :
Някои филми (изходящ сигнал 4:3) се показват във формат 4:3 Pillarbox (черни ленти
отстрани на картината), дори когато е избран широкоекранен режим 16:9 нормален.
M
В зависимост от типа на диска, някои от пропорциите може да не са достъпни.
 Ако изберете екранно съотношение, различно от екранното съотношение на вашия телевизор,
40
HT-BD7200_BUL_0319-2.indd 40
картината може да изглежда деформирана.
2009-03-19 �� 3:15:00
Филмите обикновено се заснемат със скорост 24 кадъра в
секунда. Някои Blu-ray дискове имат способността да
възпроизвеждат с тази скорост. Задаването на настройка
ON на функцията Movie Frame (24Fs) ви позволява да
коригирате HDMI изходящия сигнал на Blu-ray системата
за домашно кино на 24 кадъра в секунда за по-добро
качество на картината.
Music
Photo
DVD
Setup
BUL
Movie Frame (24 Fs)
System Setup
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
TV Aspect
◄
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
: 16:9 Normal
Movie Frame (24 Fs) : Off On
Resolution
Off
: 1080p
Progressive Mode
: Auto
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
►
● НАСТРОЙКА НА ДИСПЛЕЯ
Можете да се наслаждавате на функцията Movie Frame
(24Fs) само при телевизори, които поддържат тази
скорост на кадрите.
Това меню може да се избере само в режими с разделителна способност 1080i или 1080p HDMI.
В зависимост от диска могат да се включват два вида източници: Филмов материал (24 кадъра) и
видео материал (30 кадъра). Когато източникът превключва между "Филм" и "Видео" е възможно
екранът да примига за няколко секунди.
Разделителна способност
Задава разделителната способност за Компонентен и
Music
HDMI видео сигнал.
Photo
• Цифрите в 576p/480p, 576i/480i, 720p, 1080p и 1080i
Setup
показват броя на редовете във видео сигнала. Буквите i
и p показват съответно презредово и прогресивно
сканиране.
- BD Wise: Автоматично настройва оптималната
разделителна способност, когато е свързано чрез
HDMI с телевизор с BD Wise функция.
(Менюто на BD Wise се появява само ако BD Wise е
зададено на “Вкл”.)
- 1080p: Възпроизвежда 1080 реда прогресивно видео (само HDMI).
- 1080i: Възпроизвежда 1080 реда презредово видео.
- 720p: Възпроизвежда 720 реда прогресивно видео.
- 576p/480p: Възпроизвежда 576/480 реда прогресивно видео.
- 576i/480i: Възпроизвежда 576/480 реда презредово
Music
видео (само компонент).
Photo
DVD
Ако свързаният телевизор не поддържа кадровата честота
или избраната разделителна способност, ще видите
следното съобщение:
Ако изберете Yes и разделителната способност не се
поддържа, екранът на телевизора ще остане без картина.
Моля, изчакайте 15 секунди и разделителната способност
ще се върне автоматично към предишната стойност.
M
DVD
Setup
System Setup
Language Setup
TV Aspect
Audio Setup
Movie Frame (24 Fs) : Off
: 16:9 Normal
Resolution
: 1080p
1080p
HDMI Setup
Progressive Mode
Network Setup
Still Mode
1080i
: Auto
720p
: Auto
Parental Setup
Screen Message
: On 576p/480p
576i/480i
TV Aspect
: 16:9 Normal
Display Setup
◄
System Setup
Language Setup
Audio Setup
Movie after
Framethe(24selection,
Fs) : Off
If no pictures are shown
please
wait for◄ 15 Resolution
seconds. And then, : 1080p
Display
Setup
the resolution will be reverted
Progressive Mode : Auto
HDMI Setup
to the previous value automatically.
Still Mode
: Auto
Network Setup
Would you like to make a selection?
Screen Message
: On
Parental Setup
Yes
►
No
Ако екранът е без картина, натиснете и задръжте бутона STOP () отпред на плейъра в продължение
на повече от 5 секунди (без поставен диск). Всички настройки ще се върнат към фабричните настройки
по подразбиране. Следвайте стъпките от предишната страница за достъп до всеки режим и изберете
Display Setup (Настройка на дисплея), поддържана от вашия телевизор.
 Когато бъдат възстановени фабричните настройки по подразбиране, всички данни от потребителя,
записани в BD данните, ще бъдат изтрити.
41
HT-BD7200_BUL_0319-2.indd 41
2009-03-19 �� 3:15:13
Настройка на дисплея
НАСТРОЙКА НА ОПЦИИТЕ ЗА ВИДЕО ДИСПЛЕЙ/ИЗХОД
Разделителна способност според режима на изходящия сигнал
• Blu-ray възпроизвеждане
Компонент (Свързване HDMI и
компонентно видео/ Само
компонентно видео)
Video
1080p, Movie Frame(24Fs)
1080p@60F
изключена
1080i
576i(480i)
1080p/1080i, Movie Frame
1080p@24F
(24Fs) включена
576i(480i) / 1080i
576i(480i)
Изход
Настройка
HDMI
1080i, Movie Frame (24Fs)
изключена
1080i
1080i
576i(480i)
720p
720p
720p
576i(480i)
576p(480p)
576p(480p)
576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
HDMI
Компонент (Свързване HDMI и
компонентно видео/ Само
компонентно видео)
Video
1080p
1080p@60F
576i(480i) / 576p(480p)
576i(480i)
1080i
1080i
576i(480i) / 576p(480p)
576i(480i)
720p
720p
576i(480i) / 576p(480p)
576i(480i)
576p(480p)
576p(480p)
576i(480i) / 576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
• Възпроизвеждане на DVD
Изход
Настройка
M
При възпроизвеждане на DVD, ако има свързване и към извод HDMI, и към извод за компонентно
видео 1080p, 1080i или 720p, и сте избрали режим на компонентно видео, менюто Display Setup ще
покаже изходящата разделителна способност като 1080p, 1080i или 720p.
Разделителната способност в действителност е 576i/480i.
 Този плейър има функция за автоматично откриване на HDMI. Когато плейърът бъде свързан за пръв
път към телевизор чрез HDMI, изходящият сигнал на плейъра автоматично се задава да бъде HDMI.
 Ако функцията за автоматично откриване на HDMI не работи, не можете да изберете разделителна
способност 1080p или филмова скорост Movie Frame (24Fs).
 Blu-ray дискът трябва да има функция за 24 кадъра, за да може да се използва режим Movie Frame
(24Fs).
42
HT-BD7200_BUL_0319-2.indd 42
2009-03-19 �� 3:15:14
Music
Photo
DVD
Setup
System Setup
TV Aspect
: 16:9 Normal
Movie Frame (24 Fs) :
Off
Resolution
: 1080p
Language Setup
Audio Setup
HDMI Setup
Progressive Mode : PCMAuto
Still Mode
: AutoVideo
Network Setup
Screen Message
Display Setup
◄
►
: On
Parental Setup
● НАСТРОЙКА НА ДИСПЛЕЯ
Прогресиращият режим помага за подобряване
качеството на картината, когато гледате DVD дискове с
разделителна способност 576i(480i).
• Auto : Изберете това, за автоматична настройка на найдобрата картина за DVD-то, което гледате.
• Video : Изберете това, за да получите най-добрана
картина DVD дискове с концерти или телевизионни
шоута
BUL
Прогресиращ режим
Лента на рамки и полета
Режим "Застой"
Задайте настройка Auto, Field или Frame, за да получите
най-добрата възможна неподвижна картина (режим пауза)
от DVD.
• Auto: Изберете тази настройки, за да може плейъра
автоматично да покаже най-добрата картина в
зависимост от съдържанието.
• Field: Изберете тази настройка, когато поставяте сцена с
много действие на пауза.
• Frame: Изберете това за увеличаване разделителната
способност на снимка.
Music
Photo
DVD
Setup
System Setup
Movie Frame (24 Fs) : Off
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
◄
HDMI Setup
Resolution
: 1080p
Progressive Mode
: Auto
Still Mode
Screen Message
: Auto
Auto
: On Field
Frame
Resolution
: 1080p
Progressive Mode
: Auto
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On On
Off
Network Setup
Parental Setup
Екранно съобщение
• On: Показва съобщения относно режима на работа.
• Off: Не показва съобщения относно режима на работа.
Music
Photo
DVD
Setup
System Setup
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
HDMI Setup
◄
Network Setup
Parental Setup
43
HT-BD7200_BUL_0319-2.indd 43
2009-03-19 �� 5:15:38
Настройка на HDMI
НАСТРОЙКА НА ОПЦИИТЕ ЗА HDMI
1. Когато устройството е в режим "Стоп" натиснете бутона
MENU.
Audio Setup
Photo
Display Setup
DVD
Setup
◄
HDMI Setup
◄
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Setup, след
това натиснете бутона ENTER или бутона ▶.
Language Setup
Music
Network Setup
Parental Setup
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете HDMI Setup,
след това натиснете бутона ENTER или бутона ▶.
Ще се покаже меню за настройка на HDMI.
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желаната
опция за дисплея натиснете бутона ENTER или ▶.
M
Натиснете бутона RETURN или ◀, за да се върнете към предишното меню. Натиснете бутона MENU,
за да излезете от менюто.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Само за продукти на samsung
Какво е Anynet+?
Anynet+ е удобна функция, която предлага свързано действие с други продукти на Samsung с функция
Anynet+.
Можете да работите с това устройство чрез дистанционното на телевизор Samsung или да
включвате телевизор или система за домашно кино Samsung и да започвате възпроизвеждане на
диск, като просто натиснете бутона PLAY на дистанционното на телевизора.
M
Тази функция не е достъпна, ако HDMI кабелът не поддържа CEC.
За да използвате Anynet+
1. Свържете Blu-ray системата за домашно кино към телевизор Samsung чрез HDMI кабел. (Вж. стр. 22~23)
2. Настройте функцията Anynet+ на вашия телевизор. (Вж. ръководството с инструкции за
телевизора за повече информация.)
Anynet+ функции
• Възпроизвеждане с едно докосване
Можете да включите вашия телевизор и система за домашно кино Samsung и да
възпроизвеждате диск в това устройство като просто натиснете бутона PLAY на дистанционното
на телевизора.
• Гледане с едно докосване
Изберете “Watching Blu-ray Home Theater” или “Connected to Blu-ray Home Theater” (в
зависимост от менюто на т елевизора) в менюто Anynet+ на телевизора. Blu-ray системата за
домашно кино ще се включи автоматично и телевизорът ще се превключи в режим HDMI.
• Връзка към дистанционно управление
Можете да работите с този плейър, като използвате дистанционното на вашия телевизор
Samsung.
• Налични бутони на дистанционното на телевизор Samsung: Тези бутони работят по същия начин
като тези на дистанционното на Blu-ray системата за домашно кино.
- Бутони за управление на възпроизвеждането:
- Бутони за работа с менюто:
- Цифрови бутони: ~
- Цветни бутони:
44
HT-BD7200_BUL_0319-2.indd 44
2009-03-19 �� 3:15:30
● НАСТРОЙКА НА HDMI
M
BUL
Anynet+ меню на телевизора
Когато натиснете бутона Anynet+ на дистанционното на вашия
n
телевизор Samsung, ще се покаже следният екранен дисплей
THEATER
View TV
(OSD).
Select Device
Record
• Меню на Blu-ray системата за домашно кино
Menu on Device
- При възпроизвеждане на филм: показва менюто
Device Operation
Receiver : Off
на диска (същото като бутона DISC MENU на
Setup
дистанционното на Blu-ray системата за домашно кино)
Move
Enter
Exit
- В режим "Стоп": показва менюто SETUP (същото като
бутона MENU на дистанционното на Blu-ray системата за
домашно кино)
• Меню за опериране на Blu-ray системата за домашно кино
- По време на възпроизвеждане на DVD VIDEO, DVD-RW/-R, BD-ROM, BD-RE:
показва INFO OSD (същото както бутона INFO на дистанционното на плейъра)
Тези менюта могат да изглеждат по различен начин, в зависимост от вашия телевизор
Samsung.
HDMI Формат
Можете да оптимизирате изходящия сигнал HDMI за
свързване към телевизор или монитор.
• TV: Изберете връзка към телевизор чрез HDMI.
• Monitor: Изберете връзка към монитор чрез HDMI Ако
плейърът е свързан към телевизор, опцията за
монитор не е достъпна.
M
Music
Photo
DVD
Audio Setup
Display Setup
HDMI Setup
Anynet + (HDMI-CEC) : On
HDMI Format
: Tv TV
Network Setup
BD Wise
: On Monitor
Parental Setup
Picture Mode
: Dynamic
HDMI Audio
: Off
◄
Преди да изберете тази опция, към плейъра трябва да има свързан телевизор или монитор.
BD Wise
Само за продукти на samsung
BD Wise е най-новата функция за свързване на Samsung.
Когато свържете продукти на Samsung с BD-Wise чрез
HDMI, оптималната разделителна способност ще се настрои
автоматично.
• On: Оригиналната разделителна способност за BD/DVD
диск ще се изведе директно на телевизора.
• Off: Изходната разделителна способност ще бъде
фиксирана според предишно зададената, независимо от
разделителната способност на диска.
M
Setup
Language Setup
Music
Photo
DVD
Setup
Language Setup
Audio Setup
Anynet + (HDMI-CEC) : On
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
◄
HDMI Format
: TV
BD Wise
: PCMOn
Off
: Dynamic
Picture Mode
HDMI Audio
►
: Off
Ако искате да промените разделителната способност в BD Wise, трябва предварително да изключите
режима BD.
 Ако изключите BD Wise, разделителната способност на свързания телевизор ще бъде автоматично
настроена на нейната максимална разделителна способност.
 Ако плейърът е свързан с устройство, който не поддържа BD Wise, не можете да използвате BD Wise
функцията.
 За правилна работа с BD Wise включете BD Wise от менютата на телевизора и плейъра.
45
HT-BD7200_BUL_0319-2.indd 45
2009-03-19 �� 3:15:39
Настройка на HDMI
НАСТРОЙКА НА ОПЦИИТЕ ЗА HDMI
Режим на картината
Тази функция ви дава възможност за регулиране на видео
качеството, когато сте свързани с телевизор чрез HDMI.
• Dynamic: Изберете тази настройка за увеличаване на
Остротата.
• Normal: Изберете тази настройка за повечето
приложения за преглед.
• Movie: Това е най-добрата настройка за гледане на
филми.
Music
Photo
DVD
Setup
Language Setup
Anynet + (HDMI-CEC) : On
HDMI Format
: TV
BD Wise
: On
Audio Setup
Display Setup
HDMI Setup
◄
Network Setup
Picture Mode
HDMI Audio
Parental Setup
: Dynamic
Dynamic
Normal
: Off
Movie
HDMI аудио
Предаваните през кабела на HDMI звукови сигнали могат да бъдат превключвани ON/OFF (ВКЛ/
ИЗКЛ).
Language Setup
• On: и двата видео и аудио сигнали се излъчват по HDMI
кабела, а звукът се предава чрез тонколоните на
телевизора.
Music
Photo
DVD
• Off: Видеото се предава само по кабела на HDMI
връзката, аудиото се извежда само чрез
високоговорителите на Blu-ray системата за домашно
кино.
M
Setup
Audio Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
◄
HDMI Format
BD Wise
Picture Mode
: TV
: On
: Dynamic
HDMI Audio
: OffOn
Off
Parental Setup
Подразбиращата се настройка за HDMI е Audio OFF (изключена).
 При използване на говорителите на телевизора, HDMI Audio автоматично се смесва за 2 канала.
46
HT-BD7200_BUL_0319-2.indd 46
2009-03-19 �� 3:15:46
BUL
Настройка на родителски контрол
НАСТРОЙКА НА РОДИТЕЛСКИЯ КОНТРОЛ
Функцията Parental Lock (Родителски контрол) работи заедно с Blu-ray/DVD дискове, които са получили
оценка, която ви помага да контролирате видовете Blu-ray/DVD дискове, които семейството ви гледа. Има до
8 нива на оценка на диск.
1. Когато устройството е в режим "Стоп" натиснете бутона
MENU.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Setup, след
това натиснете бутона ENTER или бутона ▶.
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Parental Setup,
след това натиснете бутона ENTER или бутона ▶.
Когато включите за пръв път Blu-ray системата за
домашно кино, ще се появи съобщение “Enter New
password”(Въведете нова парола).
Music
Photo
DVD
Setup
Music
Photo
DVD
Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
◄
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
Parental Setup
Enter New password.
Return
0.9 Number
4. Въведете 4-цифрена парола, като използвате
цифровите бутони на дистанционното.
Ще се появи съобщение “Confirm the password.”
(Потвърдете паролата.). Въведете отново паролата си.
Music
Photo
DVD
Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
Parental Setup
Confirm the password.
Return
0.9 Number
Music
5. Натиснете бутона ENTER или ▶, за да изберете
Parental Lock.
6. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете On или Off,
след това натиснете бутона ENTER.
M
● НАСТРОЙКА НА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ
hZ
Photo
DVD
Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
◄
Parental Lock
: Off
Rating Level
: 1(Kids)
►
New Password
Натиснете бутона RETURN или ◀, за да се върнете към предишното меню. Натиснете бутона MENU,
за да излезете от менюто.
47
HT-BD7200_BUL_0319-2.indd 47
2009-03-19 �� 3:15:58
Настройка на родителски контрол
НАСТРОЙКА НА РОДИТЕЛСКИЯ КОНТРОЛ
Ако сте забравили паролата си
1. Извадете диска.
2. Натиснете и задръжте бутона STOP () на предния панел в продължение на повече от 5
секунди.
• Всички настройки се връщат към фабричните настройки.
M
Когато бъдат възстановени фабричните настройки по подразбиране, всички данни от потребителя,
записани в BD данните, ще бъдат изтрити.
Задаване на ниво на оценка
1. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Rating Level,
след това натиснете бутона ENTER или бутона ▶.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желаното от вас
ниво на оценка, след това натиснете бутона ENTER.
Например, ако изберете до ниво 6, дискове, които
съдържат ниво 7 или 8, няма да се възпроизвеждат.
По-голям номер показва, че програмата е
предназначена само за възрастни.
Ниво 1 е най-ограничително, а ниво 8 е най-малко
ограничително.
Music
Photo
DVD
Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
◄
Parental Lock
: Off
Rating Level
: 1(Kids)
8(Adults)
7
6
5
4
3
2
1(Kids)
New Password
►
Смяна на паролата
1. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете New
Password, след това натиснете бутона ENTER или
бутона ▶.
2. Въведете 4-цифрена парола, като използвате
цифровите бутони на дистанционното. Показва се
“Enter New password.” (Въведете нова парола.)
съобщение.
Music
Photo
DVD
Setup
Music
Photo
DVD
Setup
Display Setup
HDMI Setup
Parental Lock
: Off
Network Setup
Rating Level
: 1(Kids)
Parental Setup
◄
New Password
►
Display Setup
HDMI Setup
Parental Lock
Rating Level
Network Setup
Parental Setup
Parental Setup ◄ New Password
: Off
: 1(Kids)
►
Enter New password.
0.9 Number
3. Въведете отново паролата си, като използвате
цифровите бутони на дистанционното.
Music
Photo
DVD
Setup
Return
Display Setup
HDMI Setup
Parental Lock
Rating Level
Network Setup
Parental Setup
Parental Setup ◄ New Password
: Off
: 1(Kids)
►
Confirm the password.
0.9 Number
Return
48
HT-BD7200_BUL_0319-2.indd 48
2009-03-19 �� 3:16:10
BUL
Мрежови настройки
ЗАДАВАНЕ НА ОПЦИИТЕ ЗА НАСТРОЙКА НА МРЕЖАТА
За да получите информация за правилните настройки, проверете мрежовите настройки на вашия
компютър или се свържете с вашия доставчик на интернет услуги.
1. Когато устройството е в режим Stop/No Disc, натиснете
бутона MENU.
Music
Photo
DVD
Setup
● МРЕЖОВИ НАСТРОЙКИ
За да зададете мрежата на вашата Blu-ray система за домашно кино, следвайте настройките подолу.
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
◄
Parental Setup
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Setup, след
това натиснете бутона ENTER или бутона ▶.
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Network Setup,
след това натиснете бутона ENTER или бутона ▶.
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желаната
опция за мрежа от описаните по-долу, натиснете
бутона ENTER или ▶.
5. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желан елемент, след това натиснете ENTER.
Всяка мрежова опция е описана подробно по-долу.
Избор на мрежа
Изберете Кабелно или Безжично като метод за свързване към мрежа.
За да извършите настройките, следвайте стъпки 1~3.
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Network
Selection, след това натиснете бутона ENTER или бутона
▶.
• Cable: Изберете това, за да се свържете с мрежата
посредством кабел (вж. стр. 28).
• Wireless: Изберете това, за да се свържете с
мрежата безжично (вж. стр. 29).
Music
Photo
DVD
Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
◄
Parental Setup
Network Selection : Cable
▶
Cable Network
Wireless Network
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE
Connection
: Allow (Valid Only)
Кабелна мрежа
За да извършите настройките, следвайте стъпки 1~3.
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Cable Network,
след това натиснете бутона ENTER или бутона ▶.
Music
Photo
DVD
Setup
Network Selection : Cable
Network Setup
◄
Parental Setup
5. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете DHCP, след това
натиснете бутона ENTER.
M
Display Setup
HDMI Setup
Cable Network
▶
Wireless Network
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE
Connection
: Allow (Valid Only)
Ако DHCP е зададено On, не можете да избирате IP
адрес, макса на подмрежа или шлюз.
 Ако DNS е зададено Аuto, не можете да избирате
Primary/Secondary DNS.
Music
Photo
DVD
Setup
Audio Setup
Display Setup
Cable Network
HDMI Setup
DHCP
Network Setup
IP Address
ParentalMask
Setup
Subnet
◄
Network Selection : Cable
: On
Cable Network
: 000 . 000 . 000 . 000
Wireless
Network
: 255
. 255 . 255
. 000
►
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
DNS
NTP Server
: Auto
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
Cancel
Save
Select
: Off
Return
49
HT-BD7200_BUL_0319-2.indd 49
2009-03-19 �� 3:16:23
Мрежови настройки
ЗАДАВАНЕ НА ОПЦИИТЕ ЗА НАСТРОЙКА НА МРЕЖАТА
6. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желания
елемент, след това натиснете ENTER.
• Ако DHCP е зададено Off, а DNS на Manual,
въведете настройките за вашия IP адрес, Subnet
Mask, Gateway и Primary DNS (Secondary DNS е
по избор).
Music
Photo
DVD
Setup
Audio Setup
Display Setup
Cable Network
HDMI Setup
DHCP
Network Setup
IP Address
ParentalMask
Setup
Subnet
◄
Network Selection : Cable
: Off
Cable Network
: 000 . 000 . 000 . 000
Wireless
Network
: 255
. 255 . 255
. 000
►
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
DNS
NTP Server
: Manual
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
No
Yes
Select
: Off
Return
Можете да правите настройки
• Ако DHCP е зададено On, а DNS на Manual,
въведете настройка за Primary DNS (Secondary
DNS е по избор).
Music
Photo
DVD
Setup
Audio Setup
Display Setup
Cable Network
HDMI Setup
DHCP
Network Setup
IP Address
ParentalMask
Setup
Subnet
◄
Network Selection : Cable
: On
Cable Network
: 000 . 000 . 000 . 000
Wireless
Network
: 255
. 255 . 255
. 000
►
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
DNS
NTP Server
: Manual
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
No
Yes
Select
: Off
Return
Можете да правите настройки
Не можете да правите настройки
• Ако DHCP е зададено On, а DNS на Аuto, не са
необходими по-нататъшни или допълнителни
настройки.
Music
Photo
DVD
Setup
Audio Setup
Display Setup
Cable Network
HDMI Setup
DHCP
Network Setup
IP Address
ParentalMask
Setup
Subnet
◄
Network Selection : Cable
: On
Cable Network
: 000 . 000 . 000 . 000
Wireless
Network
: 255
. 255 . 255
. 000
►
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
DNS
NTP Server
: Auto
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
No
Yes
M
Select
Когато избирате елемент, използвайте цифровите
и ▲▼◀ ▶ бутоните.
 Ако автоматичните настройки не работят,
свържете се с доставчика на интернет.
: Off
Return
Не можете да правите настройки
7. Когато сте готови, използвайте бутони ▲▼, за да изберете Save, и след това натиснете бутона ENTER.
8. Ако не искате да запишете направените от вас настройки, използвайте бутоните ▲▼◀ ▶, за
да изберете Cancel, и след това натиснете бутона ENTER.
M
Използваният в настоящото ръководство IP адрес е само за илюстрация. За действителния IP адрес
трябва да направите справка във вашите мрежови настройки.
 За да получите настройки за IP адрес, Subnet mask, Gateway и Primary DNS, проверете мрежовите
настройки на вашия компютър или се свържете с вашия доставчик на интернет услуги.
Безжична мрежа
За да направите настройка, следвайте стъпки 1~3 на стр. 49.
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Wireless Network,
след това натиснете бутона ENTER или бутона ▶.
Music
Photo
DVD
Setup
Audio Setup
Network Selection : Wireless
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
Cable Network
◄
Wireless Network
►
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
50
HT-BD7200_BUL_0319-2.indd 50
2009-03-19 �� 3:16:38
M
Audio Setup
Music
Display Setup
Wireless Network
Photo
DVD
HDMI Setup
Access Point
Network Setup
DHCP
Parental
Setup
IP
Address
Setup
Ако DHCP е зададено On, не можете да избирате IP
адрес, Subnet Mask или Gateway.
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
Cancel
Return
Display Setup
Wireless Network
Photo
HDMI Setup
Access Point
Network Setup
DHCP
Parental
Setup
IP
Address
Setup
◄
Network Selection : Cable
: Not Selected
Cable Network
: On
Wireless
Network
: 000
. 000 . 000
. 000
Proxy
: 255
. 255 . 255 . 000
Subnet Mask
NTP
Server
: 000
. 000
. 000 . 000
Gateway
Network Connection Test
: Auto
DNS Server
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
Cancel
Save
Select
Return
Audio Setup
Music
DisplayAccess
Setup Point – Security
Photo
HDMI Setup
OPEN
Network Setup
WEP
Parental Setup
WPAPSK
Setup
1
2
3
Network Selection : Cable
Cable Network
◄
►
Wireless Network
Proxy
WPA2PSK
NTP Server
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
Select
DVD
Setup
Return
Audio Setup
Display SetupPassword
Photo
HDMI Setup
_
Network Setup
Parental Setup
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
1
Music
Photo
DVD
Setup
2
3
Network Selection : Cable
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
0-9 Number
• Ако DHCP е зададено Off, а DNS на Manual,
въведете настройките за вашия IP адрес, Subnet
Mask, Gateway и DNS Server.
: Off
DNS
Cable Network
◄
H
X
n
4
$
►
Wireless Network
I J K L M N O P
Y Proxy
Z a b c d e f
o NTP
p q Server
r s t u v : Off
5 6 7 8 9 0 − _
Test
% Network
^ & ( Connection
) / ? |
BD-LIVE
Clear
d
Save
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
За повече подробности по отношение на защитата
на точката за достъп, вижте ръководството за
потребителя за точката за достъп.
►
● МРЕЖОВИ НАСТРОЙКИ
Audio Setup
Music
DVD
: Off
Network Connection Test
: Auto
DNS Server
Select
DVD
►
DNS
Save
Music
- Въведете паролата, после натиснете СИНИЯ (D) за
връзка с вашата точка на достъп (маршрутизатор).
NTP
Server
: 000
. 000
. 000 . 000
Gateway
Primary/Secondary DNS.
- Изберете подходящата защитена точка за достъп,
ако е позната. Ако не е, изберете WEP, WPAPSK или
WPA2PSK от списъка по-долу и въведете паролата.
Продължавайте да опитвате всяка Защитена точка за
достъп и въведете паролата, докато не установите
връзка.
Network Selection : Cable
: Not Selected
Cable Network
: On
Wireless
Network
: 000
. 000 . 000
. 000
Proxy
: 255
. 255 . 255 . 000
Subnet Mask
 Ако DNS е зададено Аuto, не можете да избирате
6. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желания
елемент, след това натиснете ENTER.
• Изберете точка на достъп и след това натиснете бутона
ENTER, за да се покаже списъка с налични точки на достъп.
(Това може да отнеме няколко секунди за търсене.)
- Когато потребителят избере точка на достъп и
натисне бутона ENTER, то се опитва да се свърже със
зададената точка на достъп.
- Ако е успешно, ще се появи съобщение.
(Ако избраният AP се показва като заключена
икона, може да е необходимо да предоставите
удостоверяване за защита.)
◄
BUL
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете DHCP, след това
натиснете бутона ENTER.
Select
Return
Audio Setup
Display Setup
Wireless Network
HDMI Setup
Access Point
Network Setup
DHCP
Parental
Setup
IP
Address
Subnet Mask
Gateway
◄
Network Selection : Cable
: Not Selected
Cable Network
: Off
Wireless
Network
: 000
. 000 . 000
. 000
►
Proxy
: 255
. 255 . 255 . 000
NTP
Server
: 000
. 000
. 000 . 000 : Off
DNS
Network Connection Test
: Manual
DNS Server
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
Cancel
Save
Select
Return
Можете да правите
настройки
51
HT-BD7200_BUL_0319-2.indd 51
2009-03-19 �� 3:16:55
Мрежови настройки
ЗАДАВАНЕ НА ОПЦИИТЕ ЗА НАСТРОЙКА НА МРЕЖАТА
• Ако DHCP е зададено On, а DNS на Manual,
въведете вашия DNS Server.
Music
Photo
Setup
DVD
Audio Setup
Display Setup
Wireless Network
HDMI Setup
Access Point
Network Setup
DHCP
Parental
Setup
IP
Address
◄
Network Selection : Cable
: Not Selected
Cable Network
: On
Wireless
Network
: 000
. 000 . 000
. 000
►
Proxy
: 255
. 255 . 255 . 000
Subnet Mask
NTP
Server
: 000
. 000
. 000 . 000
Gateway
: Off
DNS
Network Connection Test
: Manual
DNS Server
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
Cancel
Save
Select
Return
Можете да правите настройки
Не можете да правите настройки
• Ако DHCP е зададено On, а DNS на Auto, не са
необходими по-нататъшни или допълнителни
настройки.
Music
Photo
Setup
DVD
Audio Setup
Display Setup
Wireless Network
HDMI Setup
Access Point
Network Setup
DHCP
Parental
Setup
IP Address
Subnet Mask
M
Network Selection : Cable
: Not Selected
Cable Network
: On
Wireless
Network
: 000
. 000 . 000
. 000
►
Proxy
: 255
. 255 . 255 . 000
NTP. 000
Server
: 000
. 000 . 000 : Off
Gateway
Когато избирате елемент, използвайте цифровите и
▲▼◀ ▶ бутоните.
◄
DNS
Network Connection Test
: Manual
DNS Server
: 000
. 000 . Internet
000 . 000
BD-LIVE
: Allow (Vaild Only)
Connection
Cancel
Save
Select
 Ако автоматичните настройки не работят, свържете
се с доставчика на интернет.
Return
Не можете да правите настройки
7. Когато сте готови, използвайте бутони ▲▼, за да изберете Save, и след това натиснете бутона
ENTER.
8. Ако не искате да запишете направените от вас настройки, използвайте бутоните ▲▼◀ ▶, за
да изберете Cancel, и след това натиснете бутона ENTER.
M
Използваният в настоящото ръководство IP адрес е само за илюстрация. За действителния IP адрес
трябва да направите справка във вашите мрежови настройки.
 За да получите настройки за IP адрес, Subnet mask, Gateway и Primary DNS, проверете мрежовите
настройки на вашия компютър или се свържете с вашия доставчик на интернет услуги.
Настройка на прокси сървър
Прокси сървърът обслужва заявки, като ги препраща към други сървъри.
Ако е необходимо да конфигурирате настройки за прокси, въведете настройките, определени от
доставчика на интернет услуги.
За да направите настройка, следвайте стъпки 1~3 на стр. 49.
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Proxy, и след
това натиснете бутона ENTER или ▶.
• Server
• Port
• User
• Password
M
Music
Photo
DVD
Setup
Audio Setup
Display Setup Proxy
HDMI Setup
Proxy
Network Setup
Server
Parental Setup
Port
◄
Network Selection : Cable
: Off
Cable Network
:
Wireless Network
: 8080
User
:
Proxy
Password
:
NTP Server
►
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
Cancel
Save
Select
Return
За повече информация се обърнете към своя доставчик на интернет услуги (ISP).
52
HT-BD7200_BUL_0319-2.indd 52
2009-03-19 �� 3:17:06
BUL
Настройка за NTP Сървър (Използва се за изтегляне на
информация за време от NTP Сървър)
За да направите настройка, следвайте стъпки 1~3 на стр. 49.
Music
Photo
DVD
Setup
Audio Setup
Cable Network
Display Setup
Wireless Network
HDMI Setup
Network Setup
Proxy
◄
Parental Setup
NTP Server
: Off On
Off
Network Connection Test
►
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
● МРЕЖОВИ НАСТРОЙКИ
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете NTP Server, и
след това натиснете бутона ENTER или ▶.
• On: Плейърът се свързва автоматично с интернет
сървъра, за да регулира настройките за време.
• Off: Плейърът не се свързва с интернет сървъра за
регулиране на настройките за време.
Тест за мрежова връзка
Използвайте това меню, за да проверявате дали вашата мрежова връзка работи или не.
За да направите настройка, следвайте стъпки 1~3 на стр. 49.
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Network
Connection Test, след това натиснете бутона ENTER
или бутона ▶.
Music
Photo
DVD
Setup
Audio Setup
Wireless Network
Display Setup
Proxy
Network Connection Test
HDMI Setup
NTP Server
: Off
✔ MAC Address ◄(00:10:18:00:00:70)
Network Setup ◄
►
Network Connection Test
✔ IP Address.Subnet Mask.Gateway.DNS Server
Parental Setup
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
✔ Gateway Ping
Connection
✔ Internet Service Test
Your network is operating properly
Return
BD-LIVE интернет връзка
Blu-ray системата за домашно кино поддържа BD-LIVE, което ви дава възможност да се
наслаждавате на разнообразие от съдържание за интерактивни услуги, осигурени от производителя
на диска, чрез мрежовата връзка. За да се наслаждавате на тази функция, първо трябва да
направите LAN връзката (вж. стр. 28) или връзка с безжичен LAN адаптер и USB слота.
* Трябва да имате USB устройство с памет от най-малкото 1 GB, поставено в един от USB
слотовете, за да изтегляте съдържание от BD-LIVE.
Интернет връзката може да е ограничена, докато използвате съдържание BD-LIVE.
За да направите настройка, следвайте стъпки 1~3 на стр. 49.
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете BD-LIVE
Internet Connection, и след това натиснете бутона
ENTER или ▶.
• Allow (All): Интернет връзката ще бъде разрешена за
цялото съдържание BD-LIVE.
• Allow (Valid Only): Интернет връзката ще бъде
разрешена за онова съдържание BD-LIVE,
съдържащо валиден сертификат.
• Prohibit: Интернет връзката ще бъде разрешена за
всяко съдържание BD-LIVE.
M
Music
Photo
DVD
Setup
Audio Setup
Proxy
Display Setup
NTP Server
HDMI Setup
Network Connection Test
Network Setup
Parental Setup
◄
: Off
BD-LIVE Internet : Allow
Allow(All)
(Vaild Only)
Connection
Allow(Valid Only)
Prohibit
Какво е валиден сртификат? Когато Blu-ray системата за домашно кино използва BD-LIVE, за да
изпрати данните от диска и да изиска от сървъра да сертифицира диска, сървърът използва
прехвърлените данни, за да провери дали дискът е валиден и изпраща сертификата обратно на
плейъра.
 Интернет връзката може да е ограничена, когато използвате BD-LIVE съдържание.
53
HT-BD7200_BUL_0319-2.indd 53
2009-03-19 �� 3:17:18
Управление на BD данни
BD данни (съхранявани във външна USB флаш памет) е Blu-ray дикс съдържание, като
например трейлъри и други специални функции, изтеглени от BD-LIVE услугата или Blu-ray
дискове.
* Трябва да имате USB устройство с памет от най-малкото 1 GB, поставено в един от USB слотовете, за да
изтегляте съдържание от BD-LIVE.
УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМНИ УСТРОЙСТВА
Можете да управлявате потребителски данни, съхранени в BD данни.
1. Когато устройството е в режим "Стоп" натиснете бутона
MENU.
Time Zone
Clock Set
Power On/Off sound : On
Music
Photo
DVD
Setup
System Setup
◄
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Setup, и след
това натиснете бутона ENTER или ▶.
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете System Setup,, и
след това натиснете бутона ENTER или ▶.
BD Data Management
►
DivX(R) Registration
System Update
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете BD Data
Management, и след това натиснете бутона ENTER или ▶.
- За изтриване на флаш паметта 1. Натиснете бутона ENTER, за да изберете BD Data
Delete. Ще се покаже съобщението "All BD data will be
deleted. Do you want to continue?" (Всички BD данни ще
бъдат изтрити. Изкате ли да продължите?).
Music
Photo
DVD
2. Натиснете бутона ◀ ▶, за да изберете Yes, а после
натиснете бутона ENTER.
Setup
Time Zone
Clock Set
Power On/Off sound : On
BD Data◄ Management
BD Data Management
System Setup
►
DivX(R)
Registration
Language
Setup
Current
Device
: External
Flash
Memory
TotalAudio
Size :Setup
953MB Available
Size : 889MB
System Update
Display Setup
BD Data Delete
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup Select
Return
Описание на информация за устройството (записана) в
плейъра
• Total Size: Общ размер на устройството (съхранение).
• Available Size: Свободен размер на устройството (съхранение).
M
Информация та за размера на паметта на текущото устройство (съхранение) обикновено се появява
вдясно от менюто BD Data Management.
 В режим на външна памет възпроизвеждането на диск ще бъде спряно, ако прекъснете USB
устройството по време на изпълнението.
 Ние препоръчваме използването на USB устройство, което поддържа USB 2.0 протоколи, FAT32
формат и 4MB или по-голяма скорост на четене/писане.
 Функцията "Продължаване на възпроизвеждането" може да не работи след форматирането на
устройството за съхранение.
54
HT-BD7200_BUL_0319-2.indd 54
2009-03-19 �� 3:17:26
BUL
Надстройка на системата
● надСТРОЙКа на СиСТемаТа
Samsung може да предложи надстройка на фърмуера на вашия Blu-ray диск плейър в бъдеще. За да обновите
фърмуера, трябва да :
1. Отидете на samsung.com и да направете справка на страницата "SUPPORT" (ПОДДРЪЖКА), за да изтеглите
най-новия фърмуер.
Можете да използвате компакт диск или USB флаш памет за извършване на обновяване на фърмуера.
(Може да актуализирате фърмуера с USB устройство за съхранение, когато няма поставен диск в
устройството.) За повече информация, вж. "Ръководство за обновяване" на уебсайта, споменат по-горе.
или
2. да се свържете с мрежата (вж. стр. 28 - 29) и да следвате стъпките по-долу.
надСТРОЙКа на фЪРмУеРа
1. Когато устройството е в режим Стоп"/"без диск",
натиснете бутона mENU.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Setup, след
това натиснете бутона ENTER или бутона ►.
music
photo
DVD
Setup
_
System Setup
_
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете System Setup,
след това натиснете бутона ENTER или бутона ►.
HDmI Setup
Network Setup
parental Setup
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете System Update,
след това натиснете бутона ENTER или бутона ►.
5. Плейърът ще провери автоматично състоянието на
кабела или мрежовата връзка. Ще се появи прозорец
за проверката на връзката.
@ Ако обновяването е възможно: Ще видите информация
за текущата и нови версии на фърмуера в прозорец за
съобщения.
@ Ако обновяването не е възможно: Ще видите следното
описание в прозореца за съобщения.
• Ако кабелът не е свързан :
"Ethernet cable is not connected. Please, check the
Ethernet cable." (Кабелът за Ethernet не е свързан.
Порверете кабела за Ethernet)
• Ако свързването към мрежата е неуспешно :
"This system can not connect to internet for update.
Please, check the network setup." (Тази система не
може да се свърже с интернет за надстройка.
Проверете настройките на мрежата.)
• Ако няма по-нова версия (вече е инсталирана най-нова версия):
"The latest version of the firmware is already installed.
There is no need to update." (Вече е инсталирана найновата версия на на фърмуера. Няма нужда от
аткуализация.)
• Ако в плейъра има диск:
"Please maintain "No Disc" state for network update."
(За актуализиране по мрежата поддържайте
състояние "Без диск".)
Това означава, че трябва да извадите всички дискове
от устройството, за да извършите актуализация.
• Ако услугата от сървъра не е достъпна:
"Update Server is under maintenance. Please try again
later." (Сървърът за актуализиране е в профилактика.
Опитайте отново по-късно.)
power On/Off sound
BD Data menagement
DivX(R) Registration
music
photo
DVD
Setup
System Setup
: On
System Update
_
+
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
HDmI Setup
Network Setup
parental Setup
music
photo
DVD
Setup
power On/Off sound
BD Data menagement
DivX(R) Registration
System Update
System Setup
1
2
_
3
: On
System
Update
4
+
Language Setup
Audio Setup
Now, Checking.
Display Setup
please wait...
HDmI Setup
Network Setup
parental Setup
music
photo
DVD
Setup
power On/Off sound
BD Data menagement
DivX(R) Registration
System Update
System Setup
1
2
_
3
: On
System Update
+
4
Language Setup
The new
Audio
Setupupdate data was found.
Current Version : XXXXX
Display Setup
New Version : XXXXX
HDmI Setup
Network Setup
StartSetup
parental
music
photo
DVD
Setup
Cancel
power On/Off sound
BD Data menagement
DivX(R) Registration
System Update
System Setup
1
2
_
3
System Update
4
: On
+
Language Setup
This
system can not connect
Audio
Setup
to internet for update.
Display Setup
please, check the network setup.
HDmI Setup
Network Setup
parental Setup
OK
55
HT-BD7200_BUL_0319-3.indd 55
2009-03-19 �� 3:52:53
Надстройка на системата
надСТРОЙКа на фЪРмУеРа
6. За да извършите надстройката на системата натиснете
бутоните ◄►, за да изберете Start и след това
натиснете бутона ENTER.
music
photo
DVD
Setup
power On/Off sound
BD Data menagement
System Update
DivX(R) Registration
: On
Update
System Setup
1 2 _ 3 System
4
+
Language Setup
The new update data was found.
Audio Setup
Current Version : XXXXX
Display New
SetupVersion : XXXXX
HDmI Setup
Network Setup
Start
parental Setup
Cancel
7. Актуализирането на системата започва.
music
photo
DVD
Setup
power On/Off sound
BD Data menagement
System Update
DivX(R) Registration
: On
Update
1 2 _ 3 System
4
System Setup
+
Language Setup
update data...
AudioDownloading
Setup
please, do not turn off the power.
Display Setup
Network Setup
parental Setup
music
photo
DVD
Setup




: On
Update
System Setup
1 2 _ 3 System
4
+
HDmI Setup
Network Setup
Yes
parental Setup
photo
DVD
Setup
No
power On/Off sound
BD Data menagement
System Update
DivX(R) Registration
: On
Update
System Setup
1 2 _ 3 System
4
+
Language Setup
Audio Setup
Verifying update data
please wait.
Display Setup
HDmI Setup
Network Setup
parental Setup
Ако искате да отмените обновяването в процеса на
изтегляне на данните за обновяване, натиснете бутона
power On/Off sound
: On
music
BD Data menagement
ENTER. Ще видите съобщение за потвърждение.
System Update
photo
DivX(R) Registration
Ако изберете Yes, ще прекратите процеса на
Setup
System Update
System Setup
обновяване, а ако изберете No, ще продължите с
Update.
LanguageFirmware
Setup
Now, processing...
Audio Setup
процеса на обновяване.
please, do not turn off the power.
Display
Setup
The
power
will be off automatically
after
HDmI
Setupupdate is finished.
Когато обновяването на системата завърши, проверете
Network Setup
подробностите за фърмуера в менюто за надстройка на
parental Setup
системата
Не изключвайте плейъра по време на обновяването на
системата, ако направите това, плейърът може да не
работи правилно.
Обновяването на софтуера през USB Host извода се поддържа само чрез USB флаш памет.
Други USB устройства (например, MP3 плейър) не е гарантирано, че ще работят.
За да може плейърът да извърши правилно обновяването, в USB флаш паметта трябва да има само
един файл за обновяване на фърмуера.
USB устройствата с прекалено големи размери може да не могат да се поставят, когато е свързан
LAN или HDMI кабел.
DVD

power On/Off sound
BD Data menagement
System Update
DivX(R) Registration
Audio Setup
Do you want to cancel the update operation?
Display Setup
music
M
Cancel
Language Setup
9. Ще продължи извършване на проверка. Когато
изтеглянето завърши, процесът на обновяване на
фърмуера ще започне автоматично.
10. Когато инсталирането завърши, плейърът автоматично
ще се изключи след 5 секунди.
Всички настройки се връщат към фабричните настройки.
Следващият път когато стартирате системата, ще видите
прозореца за настройка на езика на менюто.
60%
HDmI Setup
8. Ако изберете Cancel по време на процеса на изтегляне,
ще бъдете запитани за потвърждение на избора си в
прозорец за съобщение.
Ако искате да отмените изтеглянето, изберете Yes и
натиснете ENTER.
1
2
_
3
4
+
56
HT-BD7200_BUL_0319-3.indd 56
2009-03-19 �� 3:53:05
BUL
СИСТЕМНА ИНФОРМАЦИЯ
Когато обновяването на фърмуера завърши, проверете подробностите за фърмуера чрез стъпките по-долу.
1. Когато устройството е в режим "Стоп"/"Без диск",
натиснете бутона MENU.
Photo
DVD
Setup
System Setup
Language Setup
Audio Setup
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете System Setup,
след това натиснете бутона ENTER или бутона ▶.
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
Music
Photo
DVD
Setup
System Setup
◄
System Information
Language Setup
Time Zone
Audio Setup
Clock Set
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
Power On/Off sound
►
: On
BD Data Management
DivX(R) Registration
System Update
5. Натиснете бутона ENTER, за да изберете OK.
Ще се покаже менюто "System Setup".
● НАДСТРОЙКА НА СИСТЕМАТА
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете System
Information след това натиснете бутона ENTER или
бутона ▶.
Можете да видите подробна информация за текущата
версия на фърмуера.
◄
◄
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Setup, след
това натиснете бутона ENTER или бутона ▶.
Music
Music
Photo
DVD
Setup
System Information
◄
System Information
System Setup
Time Zone
Language Setup
S/W : XXXXXXX
Audio Setup
Clock Set
Loader : XXXXXXX
Display Setup
Region : B/2 (BD/DVD)
Power On/Off sound
HDMI Setup ESN : XXXX
BD Data Management
Network Setup
DivX(R) Registration
Parental Setup
►
: On
OK System Update
СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАДСТРОЙКА НА ФЪРМУЕРА
Това изскачащо меню се появява, когато е налична по-нова версия на
фърмуера от сървъра за актуализиране на SAMSUNG, от текущо
инсталираната на Blu-ray системата за домашно кино.
System Update
New Firmware is available.
Do you want to update now?
• Yes: Изберете това за актуализация сега.
• No: Изберете това за актуализация по-късно.
Yes
No
DIVX (R) РЕГИСТРАЦИЯ
Използвайте този регистрационен код, за да регистрирате тази система за домашно кино с формата DivX(R)
Video On Demand.
За повече информация посетете www.divx.com/vod
57
HT-BD7200_BUL_0321-3.indd 57
2009-03-21 �� 9:43:00
Гледане на филм
иЗПОлЗВане на фУнКЦиЯТа на диСПлеЯ
hZCV
1. По време на възпроизвеждането, натиснете бутона
INFO на дистанционното управление.
• Ако текущото заглавие на Blu-ray диск има функция
PIP, натиснете бутона INFO в раздела PIP, за да
видите информация за PIP.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желания
елемент.
3. Натиснете бутоните ◄►, за да направите желаната
настройка, след това натиснете бутона ENTER.
• Можете да използвате цифровите бутони на
дистанционното за пряк достъп до заглавие, глава
или за да стартирате възпроизвеждането от
определен час.
4. За да изчезне екрана, натиснете отново бутона INFO.
DVD-Video
Info
Title
: 001/006
Chapter
: 001/016
playing Time : 00:04:17
Audio
: ENG multi CH
Subtitle
: Off
Angle
: 01/01
Select
Change
<Меню за информация (INFO) за раздела PIP>
DVD-Video
Info
Title
: 001/006
Chapter
: 001/016
playing Time : 00:04:17
Audio
: ENG multi CH
Subtitle
: Off
Angle
pIp Video
pIp Audio
: 01/01
Change
M
: 01/01
: 1/1 ENG 2CH
Select
Ако възпроизвеждате съдържание от менюто за информация, възможно е някои функции да не са
достъпни в зависимост от диска.
 Title: За достъп до желаното заглавие, когато има повече от един диск. Например, ако на един Bluray/DVD диск има повече от един филм, всеки от тях ще бъде идентифициран като Заглавие.
 Chapter: Повечето Blu-ray/DVD дискове са записани на глави, така че да можете бързо да намирате
определена глава.
 Audio: Вж. езика на звукозаписа на филма. Един Blu-ray диск може да съдържа до 32 езика за аудио и
един DVD до 8.
 Playing Time: Позволява изпълнението на филма от определен час. Трябва да въведете началния час
за отчитане. Функцията за търсене на време не работи при някои дискове.
 Subtitle: Вж. езиците за субтитрите, предлагани на диска. Ще можете да избирате език за субтитрите
или, ако предпочитате, да ги изключите от екрана. Един Blu-ray диск може да съдържа до 255 езика за
субтитри, а един DVD до 32.
 Angle: Когато Blu-ray/DVD дискът съдържа повече от един ъгъл на снимане за определена сцена,
може да изберете функцията ANGLE (ЪГЪЛ).
 PIP Video/ PIP Audio: Можете да правите настройки за PIP видео или PIP аудио, ако текущото
заглавие на Blu-ray диск се вижда в раздела PIP. Опциите за PIP видео / PIP аудио обаче ще бъдат
недостъпни при Blu-ray диск, който не поддържа функцията PIP.
58
HT-BD7200_BUL_0319-3.indd 58
2009-03-19 �� 3:53:16
hZ
използване на менюто "Disc"
1. По време на възпроизвеждането, натиснете бутона DISC
mENU на дистанционното управление.
pLAY mOVIE
LANGUAGES
%
3
M
pREVIEWS
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
В зависимост от диска, меню "Disc" може да не работи.
Z
използване на менюто "Title"
● Гледане на филм
2. Натиснете бутоните ▲▼◄►, за да направите желаната
настройка, след това натиснете бутона ► или ENTER.
• Елементите за настройка на меню "Disc" може да са
различни за различните дискове.
SCENE SELECTIONS
BUL
иЗПОлЗВане на менЮТаТа "DISC" и "pOpUp/TITLE"
1. По време на възпроизвеждането, натиснете бутона TITLE mENU на дистанционното
управление.
2. Натиснете бутоните ▲▼◄►, за да направите желания избор, след това натиснете бутона
ENTER.
• Елементите за настройка на меню "Title" може да са различни за различните дискове.
M
В зависимост от диска, меню "Title" може да не работи.
 Меню "Title" ще бъде показано само ако на диска има поне две заглавия.
gf
Възпроизвеждане на списъка със заглавия
1. Когато устройството е в спрян режим/режим на
възпроизвеждане, натиснете бутон DISC mENU или
бутон TITLE mENU.
CD
BD-RE
Video
_
music
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете заглавие от
Списък със заглавия, което искате да възпроизведете,
и след това натиснете бутона ► или ENTER.
Ще бъде възпроизведен избраният елемент (заглавие).
photo
Setup
Title 008
00:04:36
Title 009
Title 010
Title 011
Title 012
Title 013
Title 014
00:04:17
00:04:11
00:04:07
00:04:46
00:04:21
00:03:43
- Отиване на Списък за възпроизвеждане За да отидете на Списъка за възпроизвеждане, натиснете
ЧеРВен (A) бутон.
page
h
използване на менюто popup
1. По време на възпроизвеждането, натиснете бутона
pOpUp mENU на дистанционното управление.
mAIN mENU
AUDIO SET Up
2. Натиснете бутони ▲▼◄► или бутона ENTER, за да
изберете желаното меню.
• Елементите за настройка на меню Изскачащи
надписи може да са различни за различните дискове.
SCENE SELECTIONS
%
3
M
SUBTITLES
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
В зависимост от диска, меню Изскачащи надписи може да не работи.
59
HT-BD7200_BUL_0319-3.indd 59
2009-03-19 �� 3:53:26
Гледане на филм
ПОВТОРение на ВЪЗПРОиЗВеЖдане
Повторение на текущата глава или заглавие.
Повторение на възпроизвеждане
hgfZCV
1. По време на възпроизвеждането, натиснете бутона
REpEAT на дистанционното управление. Появява се
екран за повторение.
Repeat
Off
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Chapter или
Title.
• Blu-ray/DVD дискът повтаря възпроизвеждането по
глави или заглавия.
3. За да се върнете към нормално възпроизвеждане,
натиснете отново бутона REpEAT, и след това
натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Off.
M
В зависимост от диска, функцията Повторение може да не работи.
използване на функцията A-B Repeat
1. Натиснете бутона REpEAT A-B на дистанционното
управление по време на възпроизвеждане.
hgfZCV
▶
Repeat A-B
00:18:41 / 01:34:37
DVD
2. Натиснете бутона REpEAT A-B в точката, в която
искате да започне повторното възпроизвеждане (А).
3. Натиснете бутона REpEAT A-B в точката, в която
искате да спре повторното възпроизвеждане (В).
4. За да се върнете към нормално възпроизвеждане,
натиснете бутона CANCEL.
M
REpEAT A
B Off
Exit
Точка B не може да бъде зададена преди да са изминали 5 секунди възпроизвеждане от точка A.
60
HT-BD7200_BUL_0319-3.indd 60
2009-03-19 �� 3:53:29
BUL
hgfZ
иЗБиРане на еЗиК За аУдиО
Можете да изберете желания език за аудио бързо и лесно с бутона AUDIO.
използване на бутона аУдиО
Audio
1/4 ENG Dolby Digital multi CH
● Гледане на филм
1. Натиснете бутона AUDIO по време на
възпроизвеждане. При всяко натискане на бутона
аудиото се променя.
• Езиците за аудио са представени със съкращения.
2. За да премахнете аudio лентата, натиснете бутона
CANCEL или RETURN.
използване на бутона INFO
1. По време на възпроизвеждането, натиснете бутона
INFO на дистанционното управление.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Audio.
3. Натиснете бутоните ◄► на дистанционното, за да изберете желания език за субтитри.
M
Тази функция зависи от това, какви езици са кодирани на диска, като може да не работи с всички
дискове.
 Един Blu-ray диск може да съдържа до 32 езика за аудио и един DVD до 8.
 В зависимост от типа на диска, можете да използвате бутона AUDIO, за да смените аудио записа, а
също така и аудио езика.
Някои Blu-ray дискове могат да ви позволят да избирате или многоканално LPCM, или Dolby digital
аудио от звукозаписи на английски език.
 Информация за основния / вторичния режим се показва и ако Blu-ray диска има раздел PIP.
Използвайте бутоните _ +, за да превключите между режимите на основно и вторично аудио.
 Индикаторът _ + няма да бъде показан на екрана, ако разделът PIP не съдържа настройки за PIP
аудио.
иЗБиРане на еЗиК За СУБТиТРи
Можете да изберете желания език за субтитри бързо и лесно с бутона SUBTITLE.
hZ
използване на бутона Субтитри
1. Натиснете бутона SUBTITLE. При всяко натискане на
бутона субтитрите се променят. Езиците за субтитри са
представени със съкращения.
Subtitle
0/2 Off
2. За да премахнете лентата за Subtitle, натиснете бутона
CANCEL или RETURN.
61
HT-BD7200_BUL_0319-3.indd 61
2009-03-19 �� 3:53:30
Гледане на филм
иЗБиРане на еЗиК За СУБТиТРи
използване на бутона INFO
1. По време на възпроизвеждането, натиснете бутона INFO на дистанционното управление.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Subtitle.
3. Натиснете бутоните ◄► на дистанционното, за да изберете желания език за субтитри.
M
В зависимост от Blu-ray/DVD диска, може да сте в състояние да смените желаните субтитри в менюто
Диск. Натиснете бутона DISC mENU.
 Тази функция зависи от това, какви субтитри са кодирани на диска, като може да не работи с всички
Blu-ray диск/DVD дискове.
 Един Blu-ray диск може да съдържа до 255 езика за субтитри, а един DVD до 32.
 Информация за основния / вторичния режим се показва и ако Blu-ray диска има раздел PIP.
 Тази функция променя едновременно и основните, и вторичните субтитри.
 Броят на субтитрите е сума от основните и вторичните.
СмЯна на ЪГЪла на КамеРаТа
Когато Blu-ray диск/DVD дискът съдържа повече от един ъгъл на снимане за определена сцена, може да
изберете функцията ANGLE.
hZ
използване на функцията ЪГЪл
1. По време на възпроизвеждането, натиснете бутона INFO
на дистанционното управление.
DVD-Vedio
Info
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Angle.
Title
: 001/006
Chapter
: 003/016
3. Натиснете бутоните ◄►, или можете да използвате
цифровите бутони на дистанционното, за да изберете
желания ъгъл.
playing Time : 00:11:14
M
Audio
: ENG multi CH
Subtitle
: ENG
Angle
: 01/01
Change
Move
Ако на диска има само един ъгъл, тази функция няма да работи. Понастоящем много малко дискове
предлагат тази функция.
 В зависимост от диска, тази функция може да не работи.
62
HT-BD7200_BUL_0319-3.indd 62
2009-03-19 �� 3:53:31
BUL
наСТРОЙКи на pIp (КВК)
Функцията PIP позволява да гледате допълнително съдържание (като коминтарии) на малък екран, докато
филмът се изпълнява.
използване на бутона pIp
h
● Гледане на филм
1. Ако текущият Blu-ray диск има функция PIP, можете
да използвате бутона pIp, за да превключвате pIp On
или Off.
2. При всяко натискане на бутона pIp можете да
превключвате между pIp On и pIp Off.
M
Можете да променяте подробните настройки на функцията PIP в менюто INFO. (вж. стр. 58: избор на
вторично аудио, видео поток, субтитри и т.н.).
 IАко превключите от PIP видео,PIP аудио ще се промени автоматично в съответствие с PIP видео.
 Ако Blu-ray дискът поддържа само PIP аудио, можете просто да натиснете бутона PIP, за да включите
или изключите режима на вторично аудио.
BD-LIVE™
Blu-ray системата за домашно кино поддържа BD-LIVE, което ви дава възможност да се наслаждавате на
разнообразие от съдържание за интерактивни услуги, осигурени от производителя на диска чрез мрежовата
връзка.
използване на BD-LIVE диск
1. Свържете с мрежата (вж. стр. 30~31) и проверете настройката на мрежата (вж. стр. 49~53).
2. Поставете Blu-ray диск, който поддържа BD-LIVE.
3. Изберете осигуреното съдържание от производителя на диска, за да се насладите на BD-LIVE.
M
Начинът на използване на BD-LIVE и функциите може да са различни в зависимост от диска.
 За да използвате BD-LIVE, трябва да поставите USB устройство от минимум 1GB USB в един от USB
слотовете.
63
HT-BD7200_BUL_0319-3.indd 63
2009-03-19 �� 3:53:32
Гледане на филм
ВЪЗПРОиЗВеЖдане на DIVX
Функциите на тази страница се отнасят за възпроизвеждане на DivX дискове.
Skip Forward/Back (Пропусни напред/назад)
D
При възпроизвеждане, натиснете бутона [,].
• за да отидете на следващ запис, натиснете бутона ]
ако на диска има повече от 2 файла.
• За да отидете на предишен запис, натиснете бутона
[ ако на диска има повече от 2 файла.
Бързо възпроизвеждане
D
По време на изпълнение натиснете бутона (,).
За възпроизвеждане при по-висока скорост натиснете
( или ).
Всеки път, когато натиснете бутона променяте :
2x  4x  8x.
Audio Display (Звуков съпровод)
D
Натиснете бутона AUDIO.
• Ако има повече от един език на аудиото, можете да
превключвате между езиците.
• При всяко натискане на бутона се прави избор между
AUDIO (1/N, 2/N ...)
Subtitle Display (Показване на субтитри)
D
Натиснете бутона SUBTITLE.
• Всеки път, когато натиснете бутона, Вие ще избирате
между SUBTITLE (1/N, 2/N ...) и SUBTITLE OFF.
• Ако на диска има само един файл със субтитри, той се
възпроизвежда автоматично.
• Вижте точка 2 (Функция надписи) на следващата
страница за повече подробности за използване на
субтитри при DivX дискове.
64
HT-BD7200_BUL_0319-3.indd 64
2009-03-19 �� 3:53:34
Разработеният от Microsoft формат DivX се основава на формата MPEG4, осигуряващ звук и
картинни данни през интернет в реално време.
MPEG4 се използва за кодиране на МР3, така че да можете да гледате филми с много добро качество.
1. Поддържани формати
Продуктът поддържа следните медийни формати. При несъвместимост на аудио или видео
формат възникват проблеми в картината.
BUL
DivX(Digital internet video eXpress)
Поддържани видеоформати:
AVI
Bit Rate
DivX3.11~DivX5.1, XviD
● Гледане на филм
Формат
Supported Audio Formats
Формат
MP3
AC3
Bit Rate
56 ~ 320 kbps
128~384kbps
Честота на семплиране
32 ~ 48kHz
44.1/48khz
• Този продукт поддържа до 720x480 пиксела.
• Когато възпроизвеждате диск, чиято честота е по-голяма от 48kHz UAu 320kbps, е възможно
картината по време на възпроизвеждането да се развали.
• Qpel и gmc не се поддържат.
2. Функция Caption
• За да използвате тази функция, Вие трябва да имате опит във видео заснемането или
редактирането, за да можете да работите с нея.
• За да работите с тази функция, е необходимо да запазите файла (*smi) със същото име, така
че да бъде в една и съща папка с медийния файл на DivX (*avi).
Пример: Главна директория
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• ЗА DIVX VIDEO: DivX® е цифров видео формат, създаден от DivX, Inc. Това е
официално DivX сертифицирано или DivX Ultra сертифицирано устройство, което
възпроизвежда DivX видео.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Това сертифицирано с DivX® устройство трябва да е
регистрирано за изпълнение на DivX Video-on-Demand (VOD) съдържание. Първо създайте DivX
VOD регистрационен код за вашето устройство и го изпратете по време на регистрационния
процес. [Важно: Съдържанието DivX VOD е защитено от системата DivX DRM (Digital Rights
Management), която ограничава изпълнението на регистрирани, сертифицирани с DivX,
устройства. Ако опитате възпроизвеждане на DivX VOD съдържание, което не е оторизирано за
вашето устройство, ще се покаже съобщението Authorization Error (Грешка при оторизиране) и
съдържането няма да се изпълни.] Научете повече на www.divx.com/vod.
DivX® е регистрирана търговска марка на DivX, Inc. и се използва под лиценз
65
HT-BD7200_BUL_0319-3.indd 65
2009-03-19 �� 3:53:35
Слушане на музика
БУТОНИ НА ДИСТАНЦИОННОТО, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА аудио (CD-DA)/mp3 ДИСК
0
STOP
PLAY
ME
NU
RE
TU
RN
ENTER
IN
EX
IT
FO
A
B
C
D
1. Бутон PAUSE : Паузира възпроизвеждането.
2. Бутон SKIP (
) : По време на възпроизвеждането, преминава към
следващата страница в музикалния списък или списъка за
възпроизвеждане.
3. Бутон PLAY : Възпроизвежда текущо избрания запис.
4. Бутони ▲▼ : Избира се запис (песен) или папка от Списък с музика
или Списък за възпроизвеждане.
5. Бутони ЦВЯТ
• Бутон ЧЕРВЕН (A) : Избира режим Възпроизвеждане (Повторение)
по време на възпроизвеждане.
• Бутон ЗЕЛЕН (B) : Отиване на Списък за възпроизвеждане от
Музикалния списък.
• Бутон ЖЪЛТ (C) : Възпроизвеждане на списък за възпроизвеждане.
6. Бутони ◄►
◄ : Възпроизвежда съответното изпълнение в зависимост от текущата позиция.
► : Премества в менюто.
7. Бутон ENTER : Възпроизвежда избрания запис (песен).
8. Бутон STOP : Спира запис (песен).
9. Бутон SKIP (
) : Ако натиснете този бутон след три секунди
възпроизвеждане, текущото изпълнение се възпроизвежда отначало. Но,
ако натиснете този бутон в рамките на три секунди след като е започнало
възпроизвеждането, ще бъде възпроизведено предишното изпълнение.
Използва се за преминаване на предишната страница от Музикалния
списък или Списък за възпроизвеждане.
ПОВТОРЕНИЕ НА АУДИО ДИСК (CD-DA) и MP3
По време на възпроизвеждане натиснете неколкократно бутон REPEAT или ЧЕРВЕН (A), за да изберете
режима на повторение, който желаете.
Когато възпроизвеждате Аудио диск (CD-DA) :
Когато възпроизвеждате MP3 диск :
•
•
•
•
•
;
;
;
;
;
;
Нормално (Аудио диск (CD-DA)/MP3): Записите от диска се възпроизвеждат в реда, в
който са били записани върху диска.
Repeat Track (Audio CD(CD-DA)/MP3)
Repeat Folder (MP3)
Произволно (Audio CD(CD-DA)/MP3)
- Когато възпроизвеждате Аудио диск (CD-DA) : Опцията Random (Произволно)
възпроизвежда записите в случаен ред.
- Когато възпроизвеждате MP3 диск : Опцията Random възпроизвежда записите в случаен ред.
R
epeat All (Audio CD(CD-DA)): Повтарят се всички записи.
- За да се върнете към нормално възпроизвеждане Натиснете неколкократно бутона REPEAT или ЧЕРВЕНО (A), за да се върнете към нормално
възпроизвеждане.
66
HT-BD7200_BUL_0319-3.indd 66
2009-03-19 �� 3:53:37
2. За да преминете към списъкас на c музика, натиснете
бутонa STOp или RETURN.
На екрана на вашия телевизор се показва списъка с
музика.
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете изпълнението,
което искате да бъде възпроизведено, и след това
натиснете бутона ENTER.
►
TRACK 001
1/18
00:02:24 / 00:05:57
CD
A Play Mode
Video
CD
CD
_
music
TRACK 001
00:04:08 +
photo
TRACK 002
00:03:41
Setup
TRACK 003
00:03:17
TRACK 004
00:03:36
TRACK 005
00:03:47
TRACK 006
00:03:50
_
TRACK 007
B playlist
00:03:54
● СлУШане на мУЗиКа
1. Поставете аудио диск (CD-DA) или MP3 диск в тавата за
диск.
• При един аудио диск първото изпълнение се
възпроизвежда автоматично.
• При един MP3 диск натиснете бутоните ▲▼, за да
изберете music, след това натиснете бутона ENTER.
(Можете да слушате mp3 файлове като използвате
USB устройство за съхранение)
BUL
AF
ВЪЗПРОиЗВеЖдане на аУдиО (CD-DA)/mp3 диСК
page
❖ елементи от екрана за аудио (Cd-da)/mp3 компактдиск
Показва типа носител.
►
CD
TRACK 001
1/18
00:02:24 / 00:05:57
Текущ запис (песен)
Показва номера или заглавието на записа, който се
възпроизвежда в момента.
Лента за състоянието на възпроизвеждане
Показва състоянието на повторение.
a play mode
Показва индекса на текущото възпроизвеждане и
общият брой на записите.
Текущо/Общо време на възпроизвеждане.
Показва достъпните ЦВЕТНИ бутони.
67
HT-BD7200_BUL_0319-3.indd 67
2009-03-19 �� 3:53:46
Слушане на музика
AF
Списък за възпроизвеждане
Можете да създадете списък за възпроизвеждане с до 99
записа.
1. Поставете аудио диск (CD-DA) или MP3 диск в тавата за
диск.
• При аудио диск първото изпълнение се
възпроизвежда автоматично.
• При един MP3 диск, натиснете бутоните ▲▼, за да
изберете music, след това натиснете бутона ENTER.
(Можете да слушате mp3 файлове като използвате
USB устройство за съхранение)
CD
CD
_
00:04:08
TRACK 002
00:03:41
TRACK 003
00:03:17 +
photo
TRACK 004
00:03:36
Setup
TRACK 005
00:03:47
TRACK 006
00:03:50
TRACK 007
00:03:54
TRACK 008
00:03:57
music
_
TRACK 009
00:03:59
B playlist
2. За да преминете към списъка с музика, натиснете
ЗелениЯ (B) бутон или RETURN.
Показва се екрана на списъка с музика.
3. Натиснете ЗелениЯ (B) бутон, за да отидете към
списъка за изпълнение.
TRACK 001
Video
page
Original

Playlist
Video
CD
CD
_
music
_
TRACK 001
photo
TRACK 002
Setup
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 007
4. Натиснете бутони ▲▼, за да изберете запис, след това
натиснете бутон ENTER, за да го добавите към списъка
за изпълнение. Повторете тази процедура, за да
добавите още записи.
5. Ако в списъка има нежелан запис, натиснете бутони
►▲▼, за да го изберете, и след това натиснете бутон
ENTER.
• Избраният запис ще бъде изтрит.
6. Натиснете ЖЪлТиЯ (C) бутон, за да възпроизведете
избраните записи.
След завършване на записа автоматично ще се
възпроизведе следващия запис.
B music List
C playlist play
Add
Original
_
music
photo
Setup

Playlist
TRACK 001
Video
CD
CD
play
TRACK 002
_
TRACK 003
01.TRACK 001
TRACK 004
02.TRACK 002
TRACK 005
03.TRACK 003
TRACK 006
TRACK 007
B music List
C playlist play
Add
play
7. За да редактирате списък за изпълнение, натиснете бутонa STOp или RETURN.
8. За да преминете към списък а с музика, натиснете бутона RETURN.
68
HT-BD7200_BUL_0319-3.indd 68
2009-03-19 �� 3:54:01
BUL
Гледане на снимки
Гледане на СнимКи
1. Поставете JPEG диск в слота за дискове.
• Показва се екран с меню.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете photo (Снимка),
след това натиснете бутона ENTER.
music
..
photo
_
_
Setup
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете снимка.
• За да видите следващата страница, натиснете бутона
ПРеСКаЧане (
).
• За да видите предишната страница, натиснете бутона
ПРеСКаЧане (
).
176.JpG
08 JUL 2000
127 KB +
BEACH.JpG
17 JUL 2000
27 KB
KE.JpG
10 JUL 2000
194 KB
KE2.JpG
10 JUL 2000
191 KB
mBHONG.JpG
20 JUL 2000
30 KB
NEW_BEE.JpG
08 JUL 2000
76 KB
18 JUL 2000
17 KB
_______1_.JpG
D Slide Show
СлаЙдШОУ/СКОРОСТ
За да извършите настройката, следвайте стъпки 1 и 2 по-горе.
3. Натиснете СиниЯ (D) бутон.
• Слайдшоуто започва.
+
KE.JPG
● Гледане на СнимКи
• Показва се екрана Photo List (Списък на снимки).
Video
CD
CD
03/07
CD
4. Когато слайдшоуто започне, натиснете бутона СиниЯ (D)
бутон, за да регулирате скоростта на възпроизвеждане.
• При всяко натискане на бутона скоростта съответно ще
се увеличава.
D Speed
➞
➞
- За да спрете слайдшоуто Натиснете бутона STOp или RETURN.
ЗаВЪРТане
За да извършите настройката, следвайте стъпки 1 и 3 погоре.
#
_____1_.JPG
03/07
CD
4. Натиснете бутона ENTER.
5. Използвайте ЧеРВеиЯ (A) и ЗелеиЯ (B) бутони, за да завъртите
изображението в желаното положение.
A y90°
B u90°
C Zoom
D Speed
Slide Show
69
HT-BD7200_BUL_0319-3.indd 69
2009-03-19 �� 3:54:11
Гледане на снимки
маЩаБиРане
За настройка следвайте стъпки от 1 до 3 в "Гледане на снимки" на
стр. 69.
_____1_.JPG
#
03/07
CD
4. Натиснете бутона ENTER.
5. Натиснете ЖЪлТОиЯ (C) бутон.
A y90°
C Zoom
B u90°
Slide Show
D Speed
6. Използвайте ЖЪлТиЯ (C) бутон или бутона ENTER за
увеличаване/намаляване.
x2
- За да преместите областта -
Move
C Zoom
Натиснете бутоните ▲▼◄ ►, за да отидете до областта,
която искате да увеличите.
- За да спрете мащабирането Натиснете ЖЪлТОиЯ (C) бутон.
ОТиВане В СПиСЪКA СЪС СнимКи
За настройка следвайте стъпки от 1 до 3 в "Гледане на
снимки" на стр. 69.
BEACH.JPG
#
03/07
CD
4. Натиснете бутона ENTER.
5. За да отидете в списък със снимки, натиснете бутона
RETURN или STOp.
A y90°
C Zoom
B u90°
Video
..
music
CD
CD
_
photo
Setup
Slide Show
D Speed
_
176.JpG
08 JUL 2000
127 KB
BEACH.JpG
17 JUL 2000
27 KB +
KE.JpG
10 JUL 2000
194 KB
KE2.JpG
10 JUL 2000
191 KB
mBHONG.JpG
20 JUL 2000
30 KB
NEW_BEE.JpG
08 JUL 2000
76 KB
_______1_.JpG
18 JUL 2000
17 KB
D Slide Show
70
HT-BD7200_BUL_0319-3.indd 70
2009-03-19 �� 3:54:20
BUL
Използване на USB
ВЪЗПРОиЗВеЖдане на медиЙни фаЙлОВе ЧРеЗ фУнКЦиЯТа USB HOST
Може да се радвате на мултимедийни файлове като снимки и музика, записани на MP3 плейър, USB устройство за
съхранение или цифров фотоапарат.
● иЗПОлЗВане на USB
1. Свържете USB устройството към USB
порта отстрани на устройството.
2. USB Connected (Свързано е USB) се
появява на екрана и после изчезва.
3. USB иконата се показва в менюто Setup.
Безопасно премахване на USB
За да предотвратите повреди в паметта на USB устройството, е необходимо да го премахнете
безопасно преди да изключите кабела на USB.
• Натиснете ЖЪлТиЯ(C) бутон. Дисплеят ще се покаже сега. Можете безопасно да премахнете
USB.
• Отстранете USB кабела.
Прескачане напред/назад
При възпроизвеждане натиснете [,] бутона.
• При наличие на повече от един файл натискането на бутона
] води до избор на следващия файл.
• При наличие на повече от един файл натискането на бутона
[ води до избор на предишния файл.
71
HT-BD7200_BUL_0319-3.indd 71
2009-03-19 �� 3:54:21
Използване на USB
Спецификации на USB хост
Спецификации на USB
хост
Несъвместимост
Функционални
ограничения
• Поддържа устройства, съвместими с USB 1.1 или USB 2.0.
• Поддържа устройства, свързани чрез кабел от типа USB A.
• Поддържа устройства, съвместими с UMS (USB устройство с външна памет) V1.0.
• Поддържа устройството, от което свързаното устройство се форматира във файловата
система FAT (FAT, FAT16, FAT32).
• Не поддържа устройство, което изисква инсталиране на отделен драйвер на компютъра (Windows).
• Не поддържа свързване с USB концентратор.
• USB устройство, свързано чрез USB удължител, може да не бъде разпознато.
• USB устройство, което изисква отделен източник на захранване, трябва да бъде свързано с плейъра
с отделен захранващ кабел.
• Ако свързаното устройство има множество инсталирани дискове (или дялове), може да
бъде свързан само един диск (или дял).
• Устройство, поддържащо единствено USB 1.1, може да причини разлика в качеството на
картината в зависимост от устройството.
USB устройства, които могат да се използват със системата за
домашно кино
1. USB устройство с външна памет
2. MP3 плейър
3. Цифрова камера
4. Сменяем HDD
• Поддържат се сменяеми HDD, оборудвани с по-малко от 160 Гбайта. Сменяеми HDD, оборудвани
със 160 Гбайта или повече, може да не бъдат разпознати в зависимост от устройството.
• Ако свързаното устройство не работи поради недостатъчно захранване, можете да използвате отделен
захранващ кабел, за да осигурите достатъчно за правилната му работа захранване. Съединителят на
USB кабела може да е различен в зависимост от производителя на USB устройството.
5. USB четящо устройство за карти: Четящо устройство за карти с един или няколко слота.
• В зависимост от производителя USB четящо устройство за карти може да не се поддържа.
• Ако инсталирате няколко устройства с памет в четящо устройство за карти с няколко слота,
може да срещнете проблеми.
Поддържани файлови формати
Формат
Име на
файл
Разширение
на файл
Битова
скорост
Версия
Пиксели
Честота на
семплиране
Неподвижна
картина
JPG
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
Музика
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
• (Управление/Обем/Прекъсване) не се поддържа.
• Цифровите камери, които използват PTP протокол или изискват допълнително инсталиране на
програми, при свързване с компютър не се поддържат.
• Не се поддържат устройства с файлова система NTFS. (Поддържат се само файлови системи FAT
16/32 (Таблица за разпределение на файловете 16/32).)
• Не работи с устройства с активиран Janus MTP (Протокол за прехвърляне на мултимедия).
72
HT-BD7200_BUL_0319-3.indd 72
2009-03-19 �� 3:54:21
BUL
Радио
ЗАПИС НА СТАНЦИИ
1. Натиснете бутона TUNER, за да изберете станция (УКВ).
● РАДИО
2. Настройте на желаната станция.
• Automatic Tuning 1: Изберете станцията с помощта на
).
бутоните ПРЕСКАЧАНЕ (
• Automatic Tuning 2: Натиснете и задръжте
TUNING/CH (
) за автоматично търсене на станцията.
• Manual Tuning: Бързо натискайте TUNING/CH (
)
за плавно увеличаване или намаляване на честотата.
От предния панел на уреда
1. Натиснете бутона FUNCTION, за да изберете станция (УКВ).
2. Изберете честота.
• Automatic Tuning 1 : Натиснете бутона STOP ( ), за да изберете PRESET, и после
натиснете бутоните ПРЕСКАЧАНЕ (
), за да настроите станцията.
• Automatic Tuning 2 : Натиснете бутона STOP ( ), за да изберете MANUAL, и натиснете и
задръжте бутона ПРЕСКАЧАНЕ (
) за автоматично търсетне.
• Manual Tuning : Натиснете бутона STOP ( ), за да изберете MANUAL, и натиснете за
кратко ПРЕСКАЧАНЕ (
) за избор на ниска или висока честота.
Моно/Стерео
Натиснете бутона MO/ST за избор на Mono/Stereo.
• Всяко натискане на бутона променя режима от
STEREO на MONO.
• При по-слаб сигнал на станцията изберете MONO за
по-чист звук.
Pr
SK
ЗАПАМЕТЯВАНЕ НА СТАНЦИ
Пример : Ако желаете да запазите в паметта FM 89.10
1. Натиснете бyтона TUNER, за да изберете УКВ станция.
2. Натиснете бутонa TUNING/CH (
) за избор на <89.10>.
3. Натиснете бутона TUNER MEMORY.
• NUMBER примигва на екрана.
4. Използвайте бутоните ПРЕСКАЧАНЕ (
за да изберете номера.
) за превъртане,
• Можете да избирате от 1 до 15.
5. Натиснете повторно бутона TUNER MEMORY.
• Натиснете бутона TUNER MEMORY преди PRGM да изчезне от дисплея.
• PRGM изчезва от дисплея и станцията се записва в паметта.
6. За следваща станция повторете стъпки от 2 до 5.
• За да изберете записаната станция, използвайте бутоните ПРЕСКАЧАНЕ (
).
73
HT-BD7200_BUL_0321-3.indd 73
2009-03-21 �� 9:43:34
Радио
Относно излъчването на RDS
Използвайте RDS (система за радиоданни) при приемане на FM (УКВ) станции.
RDS позволява на УКВ станциите да изпращат допълнителни сигнали.
Например станциите изпращат своите имена, както и информация за
типа на излъчваната от тях програма, като спорт, музика и т.н.
При настройване на предлагаща RDS услуги УКВ станция светва
индикаторът RDS на дисплея.
Описание на функцията RDS
• PTY (тип програма) : Показва типа на текущо излъчваната програма
• PS NAME (име на програмната услуга): Указва името на излъчваната
станция, което се състои от 8 знака.
• RT (радиотекст): Декодира излъчвания от станцията текст (ако има такъв), който може да се
състои от максимум 64 знака.
• CT (часовник): Декодира часа в реално време от УКВ честотата. Някои радиостанции не излъчват
PTY, RT или СТ и, следователно, в тези случаи те не са налични.
• TA (обявяване на трафика): Когато символът мига, означава че се извършва обявяване на трафика.
M
Възможно е RDS да не работи правилно, ако станцията не излъчва правилно RDS сигнали или ако
сигналът е слаб.
Показване на RDS сигналите
Можете да видите излъчваните на дисплея от радиостанцията
RDS сигнали.
Натиснете RDS DISPLAY по време на слушане на УКВ
радиостанция.
` При всяко натискане на бутона дисплеят се променя, за
да покаже желаната информация: PS NAME ; RT ; CT ;
Честота
• PS (програмна услуга): При търсене, преди изписване на името на радиостанцията, се появява
<PS>. <NO PS> (няма PS) се появява, когато не е изпратен сигнал.
ри търсене, преди изписване на изпращаното от станцията текстово съобщение,
• RT (радиотекст): П
се появява <RT>. <NO RT> (няма RT) се появява при липса на сигнал.
• Честота: честотата на станцията (различна от RDS услуга)
Относно изписваните на дисплея знаци
При показване на дисплея на сигналите PS или RT се използват следните знаци.
• Прозорецът на дисплея не прави разлика между малки и големи букви и винаги използва големи букви.
•П
розорецът на дисплея не може да показва букви с ударения, например <A> може да означава <À,
Â, Ä, Á, Å и Ã.>
74
HT-BD7200_BUL_0319-3.indd 74
2009-03-19 �� 5:16:48
BUL
Индикация PTY (тип програма) и функция PTY-SEARCH (търсене на тип
програма)
Едно от предимствата на услугата RDS е, че можете да намирате точно определен вид
програма от предварително зададени канали, като задавате кодове PTY.
Начини на търсене на програма при използване на кодове PTY
Преди да започнете, помнете...
● Радио
• Функцията за търсене на PTY е приложима само за предварително избрани програми.
• Можете да преустановите търсенето по всяко време на процеса, като натиснете PTY SEARCH.
• Съществува времево ограничение при извършване на следните стъпки. Ако търсенето е
прекъснато, преди да сте приключили, започнете отново от стъпка 1.
• При натискане на бутона на главното дистанционно управление, се уверете, че сте избрали
използваща го УКВ станция.
1. Натиснете PTY SEARCH, докато слушате УКВ станция.
2. Натискайте PTY- или PTY+, докато на дисплея се появи
желаният код PTY.
• Дисплеят подава описаните отдясно PTY кодове.
3. Натиснете отново PTY SEARCH, докато избраният в
предишната стъпка PTY код е все още на дисплея.
• Централният модул търси в 15 предварително избрани УКВ
станции, спира при намиране на желаната станция и я настройва.
Дисплей
Тип програма
NEWS
Новини, включващи мнения и отчети
AFFAIRS
Няколко теми, включващи текущи
инциденти, документалистика, дискусии
и анализ.
INFO
SPORT
EDUCATE
Информация, включваща мерки и
теглилки, прогнози, интересни за клиента
въпроси, медицинска информация и т.н.
Спорт
Образование
Дисплей
Тип програма
LIGHT M
Лека класическа музика – класическа
музика и инструментална и хорова музика
CLASSICS
Тежка класическа музика – оркестрова
музика, симфонии, камерна музика и опери
OTHER M
Друга музика – джаз, ритъм и блус,
кънтри музика
WEATHER
Метеорологична прогноза
FINANCE
Финанси
CHILDREN
Детски програми
DRAMA
Драматизирни радио-сериали и т.н.
CULTURE
Национална или местна култура,
включително регионални проблеми,
социални науки, език, театър и т.н..
SCIENCE
Естествени науки и технологии
TRAVEL
Пътуване
Други програми с водещ,
развлекателни програми (викторини,
игри), интервюта, комедии и
сатирични пиеси и т.н..
LEISURE
Свободно време
JAZZ
Джазова музика
COUNTRY
Кънтри музика
Популярна музика
NATION M
Национална музика
VARIED
POP M
SOCIAL A
Социални въпроси
RELIGION
Религия
PHONE IN
Приемане на телефонни разговори
ROCK M
Рок музика
OLDIES
Стара музика
M.O.R.M
Съвременна музика, считана за „лека”.
FOLK M
Фолк музика
DOCUMENT
Документалистика
75
HT-BD7200_BUL_0319-3.indd 75
2009-03-19 �� 3:54:41
Използване на BLUETOOTH
Може да използвате Bluetooth устройство, за да се радвате на музика с високо качество на звука, всичко без жици!
КАКВО Е BLUETOOTH?
Bluetooth е нова технология, която позволява Bluetooth-съвместими устройства да общуват лесно,
като използват безжична връзка от близки разстояния.
• Bluetooth устройството може да причини шум или неизправност в зависимост от използването.
• Когато част от тялото е в контакт с приемо-предаващата система на Bluetooth устройството или Blu-ray
системата за домашно кино.
• Електрически вариации от блокиращи предмети като стени, ъгли или офис подразделения.
• Електрическа интерференция от устройства със сходен честотен диапазон, включително медицински
уреди, микровълнови печки и безжични LAN.
• Свдоете Blu-ray системата за домашно кино с Bluetooth устройството, като поддържате близост.
• Колкото е по-голямо разстоянието между Blu-ray системата за домашно кино и Bluetooth устройството,
толкова по-лошо става качеството. Ако разстоянието надхвърли работния обхват на Bluetooth, връзката се
изгубва.
• Blu-ray системата за домашно кино поддържа SBC данни от средно качество (237kbps@48kHz) и високо
качество SBC (328kbps@44.1kHz).
• В области с ниско приемане-чувствителност, Bluetooth връзката може да не работи правилно.
• Blu-ray Системата за домашно кино има ефективен обхват на приемане до 10 м във всички посоки, ако няма
препятствия. Връзката ще бъде автоматично прекъсната, ако разстоянието надхвърли този обхват. Дори в
рамките на този обхват качеството на звука можа да се занижи поради препятствия като стени и врати.
ЗА СВЪРЗВАНЕ НА BLU-RAY СИСТЕМАТА ЗА ДОМАШНО КИНО КЪМ BLUETOOTH УСТРОЙСТВО
Проверете дали Bluetooth устройството поддържа Bluetoothсъвместима функция за стерео слушалки.
1. Натиснете бутона FUNCTION на лицевия панел на Blu-ray системата
за домашно кино неколкократно, докато не се появи BT AUDIO.
• Превключванията на режимите са, както следва:
BD/DVD  D.IN  AUX  BT AUDIO  FM.
• READYсе появява на предния екран.
2. Изберете менюто Bluetooth на Bluetooth устройството, което искате
да свържете. (Проверете в Bluetooth устройството.)
3. Изберете меню стерео слушалка в Bluetooth устройството.
• Ще видите списък със сканирани устройства.
Свързване
4. Изберете Samsung BD Theater от списъка на търсенето.
• Когато Blu-ray системата за домашно кино се свърже с Bluetooth
устройството, на системата ще се покаже CONN.. на лицевия
панел, последвано от името на устройство за свързаното
Bluetooth устройство
Bluetooth устройство.
• Свързването на Blu-ray системата за домашно кино е завършено.
5. Изпълняван на музика на свързаното устройство.
• Можете да слушате музиката, изпълнявана на свързаното Bluetooth устройство направо от Blu-ray системата
за домашно кино.
M
 Не е необходим PIN код (парола), когато свързвате Bluetooth устройството към Blu-ra системата за домашно
кино. Ако се появи прозорецът за въвеждане на PIN код, въведете <0000>.
 Blu-ray системата за домашно кино може да управлява дадена функция, свързана с възпроизвеждане, само
когато свързаното устройство поддържа тази функция
 Blu-ray системата за домашно кино поддържа SBC данни от средно качество (237kbps@48kHz) и високо
качество SBC (328kbps@44.1kHz).
76
HT-BD7200_BUL_0319-3.indd 76
2009-03-19 �� 3:54:41
BUL
За прекъсване на връзката между Bluetooth устройството и Blu-ray системата за домашно кино
За прекъсване на връзката между Bluetooth устройството и Blu-ray системата за домашно кино:
Натиснете бутона FUNCTION на лицевия панел на системата за домашно кино, за да превключите от BT
AUDIO на друг режим.
• Свързаното Bluetooth устройство ще изчака известно време за отговор от Blu-ray системата за домашно
кино, преди да прекъсне връзката. (Времето за прекъсване на връзката може да е различно, в зависимост
от Bluetooth устройството.)
• Връзката с устройството, свързано в момента, се прекъсва.
M
● Използване на BLUETOOTH
Може да прекъснете връзката между Bluetooth устройството и Blu-ray
системата за домашно кино (проверете в ръководството на
потребителя на Bluetooth устройството.)
• Връзката към Blu-ray системата за домашно кино ще бъде
прекъсната.
• Когато връзката между Blu-ray системата за домашно кино и
Bluetooth устройството бъде прекъсната, Blu-ray системата ще
покаже READY на предния дисплей.
 В режим на свързване с Bluetooth, Bluetooth връзката може да се изключи, ако интервалът между Blu-ray
системата за домашно кино и Bluetooth устройството превиши 10 м. Ако разстоянието се върне в рамките на
действащия диапазон или рестартирате Bluetooth устройството, Bluetooth връзката може да се възстанови.
 При някои Bluetooth устройства някои от функциите може да не работят правилно.
 Операционните спецификации за съответните устройства като мобилни телефони и MP3 плейъра може да са
различни при натискане на бутоните -play, pause, stop, ff, rew, next, back- на дистанционното управление.
77
HT-BD7200_BUL_0319-3.indd 77
2009-03-19 �� 3:54:42
Използване на iPod
Може да се радвате на изпълнение от вашия iPod с предоставеното дистанционно управление.
СлУШане на мУЗиКа
Можете да възпроизвеждате музикални файлове, запаметени на iPod,
като го свържете към системата за домашно кино.
1. Свържете iPod куплунга към iPod жака на Blu-ray системата за
домашно кино.
2. Сложете iPod в гнездото.
• Вашият iPod автоматично се включва.
• Съобщението “iPod Connected” се появява на телевизионния
екран.
3. Натиснете бутона mENU на дистанционното управление.
4. Натиснете бутона , на дистанционното управление, за да изберете
режим iPod.
5. Натиснете бутоните ,, на дистанционното управление, за да
изберете music и натиснете бутон ENTER.
• Появяват се к атегориите music.
6. Натиснете бутона ,, за да изберете желаната категория и
натиснете бутона ENTER.
• Музикалният списък се появява на вашия телевизор.
7. Натиснете бутоните ,, за да изберете файла, който да
изпълните, след това натиснете бутона ENTER.
• Музиката ще стартира с нов екран, който показва
заглавието на песента, времето, изпълнителя и
лентата на напредък.
8. Можете да използвате дистанционното управление или
главното устройство, за да управлявате функции, като
pLAY, pAUSE, STOp,
/
,
/
и REpEAT
Video
CD
Nodisc
_
music
+
_
TRACK 001
photo
TRACK 002
Setup
TRACK 003
+
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 007
B playlist
page
• Натиснете ЧЕРВЕНИЯ(A) бутон, за да изберете желания режим на изпълнение.
❖ елементи от екрана за изпълнение на ipod
Показва типа носител.
►
My love
;
; 6/186
00:00:11 / 00:03:34
Текущ запис (песен)
Показва номера на записа, който се възпроизвежда в
момента.
Лента за състоянието на възпроизвеждане.
Показва състоянието на повторение.
A Play Mode
Показва индекса на текущото възпроизвеждане и
общият брой на записите.
Текущо/Общо време на възпроизвеждане.
Показва достъпните COLOR (ЦВЕТНИ) бутони.
78
HT-BD7200_BUL_0319-3.indd 78
2009-03-19 �� 3:54:50
BUL
За преместване на музикалния списък и избор на песен:
1. Натиснете бутона MENU или STOP.
• Излизане от режим на възпроизвеждане и връщане към музикалния списък.
2. Натиснете бутоните ,, за да изберете файла, който да изпълните, след това натиснете
бутона ENTER.
• Натиснете бутона RETURN или , за да се върнете към предишното меню.
Информация за файла, включително името на изпълнителя, албума, заглавието на песента и жанра
ще се покажат според ID3 Tag информацията за съответния файл.
Now Playing: Изпълнява скоро изпълнен файл или премества на екрана за изпълнение на текущия
файл.
Artists: За изпълнение по изпълнител.
Songs: За изпълнение в цифров или азбучен ред
Playlists: За изпълнение по списък.
Albums: За изпълнение по албуми.
Genres: За изпълнение по жанр.
Composer: За изпълнение по композитор.
M
● Използване на iPod
Музикални категории на iPod
Вижте страница 24 за съвместими iPod устройства.
Съвместимостта зависи от версията на софтуера на вашия iPod.
 Списъка с категории може да е различен, в зависимост от модела iPod.
 Какво е ID 3 Tag?
Това е информация, която се прикача към MP3 файла, която носи данни за името, изпълнителя,
албума, годината, жанра и коментари.
79
HT-BD7200_BUL_0319-3.indd 79
2009-03-19 �� 3:54:50
Използване на iPod
Гледане на филм
Можете да възпроизвеждате видео файлове, запаметени на iPod, като го свържете към системата
за домашно кино.
1. Свържете iPod куплунга към iPod жака на Blu-ray системата за
домашно кино.
2. Изберете Videos > Settings на екрана на iPod и настройте
опцията TV Out на On.
3. Сложете iPod в гнездото.
• Съобщението “iPod Connected” се появява на телевизионния
екран.
4. Натиснете бутона , на дистанционното управление, за да изберете
режим iPod.
5. 5. Натиснете бутоните ,, на дистанционното управление, за да
изберете Video и натиснете бутон ENTER.
6. 6. Натиснете бутоните , на дистанционното управление, за да
изберете movies и натиснете бутон ENTER.
• Видео списъкът се появява на вашия телевизор.
7. Натиснете бутоните ,, за да изберете видео файла, който да
изпълните, след това натиснете бутона ENTER.
• Жидео файловете от iPod плейъра ще бъдат възпроизведени на
телевизионния екран.
8. Можете да използвате дистанционното управление или главното
и
устройство, за да управлявате функции, като pLAY, pAUSE, STOp,
/
/
.
• Ако натиснете бутона pREV в рамките на 2 секунди след възпроизвеждане, плейрът ще
изпълни предишния файл.
Ако натиснете бутона pREV 2 секунди и повече след възпроизвеждане, плейъра ще се
премести на стартовия екран на актуалния файл.
• Натиснете бутона NEXT, за да пуснете следващия файл.
За преместване на видео списък и избор на файл:
1. Натиснете бутона mENU или STOp.
CD
Nodisc
• Излизане от режим на възпроизвеждане и
връщане към видео списъка.
2. Натиснете бутоните ,, за да изберете файла, който
да изпълните, след това натиснете бутона ENTER.
• Натиснете бутона RETURN или , за да се върнете
към предишното меню.
M
+
Video
+
_
mOVIE 001
music
mOVIE 002
photo
mOVIE 003
Setup
mOVIE 004
+
mOVIE 005
mOVIE 006
mOVIE 007
B playlist
page
Вижте страница 24 за съвместими iPod устройства.
Съвместимостта зависи от версията на софтуера на вашия iPod.
 Трябва да имате VIDEO изход, свързан към телевизора TV, за да гледате iPod видео (Вж. стр- 23).
 Ако искате да изпълните iPod видео чрез VIDEO изход, превключете HDMI CEC на Off, ако текущо е
зададено на On.
 Когато текущия файл бъде възпроизведен до край, следващият няма да стартира автоматично.
За да възпроизведете следващия файл, изберете го от екрана със списъка от iPod плейъра.
 На екрана на телевизора ще се появи екрана на възпроизвеждане. Проверете другите екрани на
iPod плейъра.
 Ако свързаният iPod не поддържа възпроизвеждане на видео, се появява съобщението “Cannot play
video files saved on this iPod” (Не може да се възпроизвеждат видеофайлове, записани на този iPod),
когато изберете видео менюто.
80
HT-BD7200_BUL_0319-3.indd 80
2009-03-19 �� 3:54:57
BUL
функция за пряко изпълнение на компютъра
СвъРЗваНе към компЮтъР и иЗпълНеНие На MP3, JPeg или
DiVX СъдъРжаНие
Може да свържете Blu-ray плейър към компютър за изпълнение на mp3, jpeg или DivX файлове в споделена
папка. (Вж. стр. 28~29 за връзката)
nodisc
◄
● ФУНкЦия За пРяко иЗпълНеНие На компЮтъРа
1. Използвайте рутер и LAN кабел иби безжичен LAN
адаптер за свързване между компютъра и Blu-ray
плейъра.
Video
DISC
2. Създайте споделена папка на компютъра и запишете там
желаните mp3, jpeg или DivX файлове.
Music
Photo
Setup
3. Натиснете бутона MenU.
4. Натиснете бутона ЧеРвеН (A).
Ще видите прозорец, където може да изберете търсене на
тип мрежа.
a Network Search
5. Използвайте бутоните ◄ ► , за да изберете тип мрежа.
Ще се появи списък със споделени сървъри.
• Auto : Автоматично търсене на наличен компютър.
nodisc
◄
network search type
Video
DISC
PleaseMusic
select natwork search type
Photo
• Manual : Трябва да въведете IP адрес, име на папка,
потребителско име и парола на windows, преди да
намерите желан комютър.
6. За търсене на споделена папка:
Има 2 метода за достъп до споделени папки на компютър.
(Ако търсите папка автоматично, трябва да съдържа по-малко
от 12 знака. Трябва да изберете ръчен режим за папки с 12 или
повече знака.)
Auto
² Return
a Network Search
Music
Photo
nodisc
◄
• автоматичен режим
1. Натиснете бутоните ▲▼ , за да изберете желания
компютър, след това натиснете enter.
(При първото свързване трябва да въведете
потребителско име и парола на .)
Manual
Setup
s Select
Setup
DISC
B
C
a Network Search
2. Въведете потребителското име за компютъра в прозореца.
Music User
DISC
no disc
►
B
C
Photo
_
Setup
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
« Number
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
L
b
r
8
(
s Select
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
² Return
a Network Search
3. Въведете паролата за компютъра в прозореца.
Ще се покаже споделената папка.
Password
DISC
no disc
►
B
C
_
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
« Number
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
s Select
L
b
r
8
(
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
² Return
a Network Search
81
HT-BD7200_BUL_0402-3.indd 81
2009-04-03 �� 9:36:20
функция за пряко изпълнение на компютъра
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желаната папка.
select Folder
DISC
no disc
ADMIN$
B
►
CS
DS
FS
GS
print$
SharedD
C
s Save
² Return
a Network Search
• Ръчен режим
1. Въведете IP адреса на компютъра, който има
споделените папки.
Manual search
DISC
no disc
►
B
1
2
3
4
3
4
Please input IP address
C
0
0
.
« Number
0
.
0
.
s Select
² Return
a Network Search
2. Въведете името на споделената папка в прозореца и
натиснете СиНия (D) бутон за запис.
no disc
Manual search
DISC
1
2
Please input shared folder name
_
B
►
C
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
« Number
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
L
b
r
8
(
s Select
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
² Return
a Network Search
3. Въведете паролата на компютъра и натиснете
СиНия (D) бутон за запис.
no disc
Manual search
DISC
1
2
3
4
Please input password
►
_
B
C
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
« Number
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
s Select
L
b
r
8
(
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
² Return
a Network Search
7. Натиснете бутона ▶, после бутоните▲▼ за избор на
Video, Music или Photo.
(За изпълнение на видео, музика или снимки, вж. стр.
66~68)
no disc
Video
Music
Photo
Setup
M
Името на компютъра трябва да е на английски и без знаци като символи.
 Може да търсите до 4 компютъра, свързани към мрежата, за да изпълните съдържанието.
Може да изпитате проблеми с връзката в зависимост от средата на компютъра.
82
HT-BD7200_BUL_0402-3.indd 82
2009-04-03 �� 9:36:26
BUL
Допълнителни функции
ФУНкЦия таЙмеРа За иЗклЮЧваНе
Можете да зададете време кога да се изключи системата Blu-ray Home Cinema.
Натиснете бутона sLeeP.
● допълНителНи ФУНкЦии
• При всяко натискане на бутона предварително зададеното време
се променя, както следва:
SLP 10 ➞ 20 ➞ 30 ➞ 60 ➞ 90 ➞ 120 ➞ 150 ➞ OFF,
а за да потвърдите настройките, натиснете бутона sLeeP.
• Показва се времето, което остава до изключването на Blu-ray
системата за домашно кино.
• ако натиснете отново ще се върнете към настройките, които сте направили по-рано.
За отмяна на тази функция натискайте бутона sLeeP, докато на екрана се появи oFF.
НаСтРоЙка На яРкоСтта На диСплея
Можете да регулирате яркостта на дисплея според удобството си.
Натиснете бутона DiMMer.
• При всяко натискане на бутона се настройва яркостта на предния
дисплей.
ФУНкЦия MUte
Много е удобна при позвъняване на вратата или телефона.
Натиснете бутона MUte.
• На дисплея се появява MUte.
• За да възстановите звука, натиснете бутона отново.
83
HT-BD7200_BUL_0402-3.indd 83
2009-04-03 �� 9:36:27
Oтстраняване на повреди
За съвсем кратко ще можете да се запознаете с новата сисетма. Ако имате някакви проблеми, които са
посочени в долния списък, опитайте да приложите дадените решения. Те могат да Ви спестят време и
неудобдството от ненужно обаждане за сервизно обслужване.
Симптом
Решение
Дискът не може да бъде изваден.
• Проверете дали кабелът на захранването е поставен правилно.
• Включете и изключете захранването.
iPod не се свързва успешно.
• Проверете състоянието на iPod конектора и дока.
• Поддържайте версията на софтуера на iPod актуална.
Възпроизвеждането не стартира
• Проверете регионалния номер на BD/DVD.
Закупените извън страната BD/DVD дискове е възможно да не могат да
бъдат възпроизвеждани.
• CD-ROM и DVD-ROM дискове не могат да се възпроизвеждат на тази
Blu-ray истема за домашно кино.
• Проверете, дали оценката е правилна.
Възпроизвеждането не стартира
веднага, след като натиснете бутона
Play/Pause
• Проверете дали дискът не е надраскан или деформиран.
• Почистете диска.
Не се чува звук
• Не се чува звук по време на възпроизвеждане, бавно възпроизвеждане
и кадър след кадър.
• Проверете дали колоните са правилно свързани и настроени.
• Проверете дали дискът не е повреден.
Звук се чува само от някои
високоговорители, а не от всичките
3.
• При определени BD/DVD дискове, звукът се извежда само от предните
високоговорители.
• Проверете свързани ли са правилно високоговорителите.
• Регулирайте силата на звука.
• Когато слушате CD или радио, звук се подава само към предните
високоговорители.
Дистанционното не работи
• Уверете се, че разстоянието от системата не е по-голямо от максимално допустимото.
• Проверете дали батериите са изтощени.
• Проверете дали сте избрали правилно функциите за режим (TV/BD) на
дистанционното управление (TV or BD)?
• Дискът се върти, но не се вижда
картина.
• Качеството на картината на екрана
е лошо и картината трепти.
• Проверете дали телевизорът е включен.
• Проверете дали видеокабелите са свързани правилно.
• Проверете дали дискът не е повреден.
• Диск, произведен при лоши усовия, може да не се възпроизведе.
Функциите за звуков съпровод и субтитри
не работят.
• А удио езикът и субтитрите няма да работят, ако дискът не съдържа такива. В
зависимост от диска, те могат да са различни.
Менюто на екрана не се
показва
• Проверете дали не изполвате диск без меню.
84
HT-BD7200_BUL_0402-3.indd 84
2009-04-03 �� 9:36:27
Аспектът не може да бъде сменен
Решение
BUL
Симптом
• Можете да възпроизвеждате 16:9 BD/DVD дискове в режим 16:9
Wide (Широк екран), режим 4:3 Letter Box или 4:3 Pan - Scan (с
ленти отстрани или отгоре и отдолу), но 4:3 BD/DVD дискове могат да
се възпроизвеждат само в размер 4:3.
Проверете на опаковката на BD диска и изберете подходяща функция.
Забравили сте паролата за оценките
• При присъствие на дисплея на съобщението от основното меню (No
Disc) задръжте бутона STOP (  ) на основното меню повече от 5
секунди. На дисплея се появява INITIAL (първоначално състояние) и
всички настройки придобиват подразбиращите се за тях стойности.
• Натиснете бутона POWER.
Използвайте функцията RESET, за да изтриете всички записани настройки.
Не можете да чуете/получите радио
сигнал
• Проверете дали антената е свързана правилно.
• Ако входният сигнал на антената е слаб, монтирайте външна УКВ антена
с добри възможности за приемане.
Когато слушате аудио от телевизора
през Blu-ray системата за домашно
кино не се чува звук.
• Ако бутонът EJECT е натиснат, когато слушате аудио от телевизора с използване
на функциите D.IN или AUX, функциите за BD/DVD са включени и това
заглушава аудиото от телевизора.
На екрана се появява иконата
• Функциите или действието не могат да се изпълнят в този момент,
защото:
1. Софтуерът на BD/DVD не позволява това.
2. Софтуерът на BD/DVD не поддържа функцията (напр. ъгли).
3. Функцията не се предлага в момента.
4. Поискали сте номер на заглавие или глава или време на търсене
извън наличния диапазон.
Ако HDMI изходящият сигнал е зададен на
разделителна способност, която вашият
телевизор не може да поддържа (например,
1080p), възможно е да не виждате картина
на телевизора.
• Н атиснете бутона STOP (  ) (на предния панел) в продължение на
повече от 5 секунди, без диск в устройството. Всички настройки се
връщат към фабричните настройки.
Няма HDMI изход.
• П роверете свързването между телевизора и HDMI извода на Blu-ray
системата за домашно кино.
• Проверете дали вашият телевизор поддържа разделителна способност
576p/480p/720p/1080i/1080p на входящия HDMI сигнал.
Ненормален екран на HDMI изход.
• А ко на телевизора се появи смущение във формата на снеговалеж, това
означава, че телевизорът не поддържа HDCP (Широколентова цифрова
защита на съдържанието).
● troubleshooting
• Уредът не работи. (Пример:
• Изключете захранването и задръжте бутона STOP (  ) (стоп) на
основния модул за повече от 5 секунди.
изключва се, чува се странен звук).
Използвайте
RESET функцията, за да изтриете всички запаметени
• Blu-ray системата за домашно кино не
настройки.
работи нормално.
Не могат да се търсят други точки на • Проверете дали опцията за прокси е зададена на Off (Setup -> Network Setup
-> Proxy)
достъп с USB безжично устройство
85
HT-BD7200_BUL_0402-3.indd 85
2009-04-03 �� 9:36:28
Приложение
Необходими мерки при съхранение на дискове и работа с тях
Малки драскотини на диска могат да променят качеството му. Затова трябва да се съхраняват внимателно.
Боравене
Не пипайте с ръце от записаната страна на диска.
Дръжте го за ъглите.
Не залепвайте нищо на записващата страна.
Съхранение на диска
Не оставяйте диска на директна
слънчева светлина
M
Съхранявайте диска на
проветриво място.
Поставяйте дисковете в
обложките. Съхранявайте
вертикално.
Не позволявайте дисковете да се напрашат.
 Не позволявайте да се надраскват.
Пренасяне и съхранение на дискове
Ако видите, че дискът е замърсен, почистете със суха мека кърпа.
• Почистете внимателно двете страни на диска.
M
При контакт на студените части на уреда с топъл въздух може да се образува конденз.
В такъв случай е възможно дискът да не функционира правилно. Извадете диска от плейъра и го
оставете отворен за 1-2 часа.
86
HT-BD7200_BUL_0402-3.indd 86
2009-04-03 �� 9:36:28
Мощност на потребление
100 W
Тегло
3,2 кг
Обща информация Размери
Диапазон на работна температура
+5°C~ до +35°C
Диапазон на работна влажност
от 10 % до 75 %
FM честотен обхват
87,5 ~ 108,0 MHz
Съотношение сигнал/шум
70 dB
Полезна чувствителност
10 dB
Обща хармонична деформация
0,5 %
BD (Blu-ray диск)
Скорост на четене: 4,917 м/сек.
DVD (Digital Versatile Disc)
Диск
461 (Ш) x 193 (Д) x 109 (В) мм
CD : 12 см (КОМПАКТ ДИСК)
CD : 8 см (КОМПАКТ ДИСК)
Композитно видео.
● Приложение
FM тунер
BUL
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Скорост на четене: 3,49 ~ 4,06 м/сек.
Прибл. Време за възпроизвеждане (едностранен, еднослоен диск): 135 мин.
Скорост на четене: 4,8 ~ 5,6 м/сек.
Макс. време на възпроизвеждане : 74 мин.
Скорост на четене: 4,8 ~ 5,6 м/сек.
Макс. време на възпроизвеждане : 20 мин.
1 канал: 1,0 Vp-p (75 Ω товар)
Blu-ray диск : 576i/480i
DVD: 576i/480i
Y: 1,0 Vp-p (75 Ω товар)
Видеоизход
Компонентно видео
Pr: 0,70 Vp-p (75 Ω товар)
Pb: 0,70 Vp-p (75 Ω товар)
Blu-ray диск: 1080i, 720p, 576p/480p, 576i/480i DVD: 576p/480p, 576i/480i
Видео/Аудио
HDMI
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
PCM многоканално аудио, побитово аудио, PCM аудио
Изходящ сигнал от преден високоговорител 133W x 2(3Ω)
Изходящ сигнал от събуфър
134W(3Ω)
Усилвател
Честотен диапазон
S/N съотношение
Дискретизация на каналите
Входна чувствителност
Система високоговорители
Високоговорител
Аналогов вход
20Hz~20kHz (±3dB)
Цифров вход
20Hz~44kHz (±3dB)
70dB
60dB
(AUX)500mV
Предни
2.1-канална система високоговорители
Субуфър
Импеданс
3Ω
3Ω
Честотен диапазон
140Hz~20kHz
40Hz~160Hz
Звуково налягане на изходящ звук
88dB/W/M
90dB/W/M
Номинална мощност
133W
134W
Максимална мощност
266W
268W
Размери (Ш x В x Д)
Предни : 185,4 x 624,8 x 185,4 mm
Subwoofer : 256,5 x 256,5 x 297,2 mm
Тегло
Предни : 1,8 Kg Субуфър : 4,4 Kg
*: Номинална спецификация
- Samsung Electronics Co., Ltd си запазва правото да променя спецификацията без предизвестие.
- Теглото и размерите са приблизителни.
HT-BD7200_BUL_0402-3.indd 87
87
2009-04-03 �� 9:36:28
Свържете се със SAMSUNG В ЦЯЛ СВЯТ
Ако имате въпроси или коментари относно продуктите на Samsung, се обърнете към центъра за обслужване
на клиенти на SAMSUNG.
Регион
North America
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
Държава
HT-BD7200_BUL_0402-3.indd 88
Уеб сайт
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
BELGIUM
02 201 2418
CZECH REPUBLIC
DENMARK
800-SAMSUNG(800-726786)
8-SAMSUNG(7267864)
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
FINLAND
30-6227 515
www.samsung.com/fi
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
01 4863 0000
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
3-SAMSUNG(7267864)
0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
075-SAMSUNG(726 78 64)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com/za
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com/ae
PHILIPPINES
Middle East &
Africa
Център за обслужване на клиенти 
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
www.samsung.ua
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
2009-04-03 �� 9:36:29
Правилно изхвърляне на батериите в този продукт
(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии.)
Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт
не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани,
химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните
нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат
увреждане на човешкото здраве или на околната среда. За да предпазите природните ресурси и за да
съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове
отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.II
Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот
(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)
(Важи за държавите на Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно сметосъбиране)
Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът
и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с
другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите
видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето
на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на
отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно)
използване на материалните ресурси. Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно,
от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни
инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.
Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за
покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на
търговското предприятие.
Code No. AH68-02196H (0.0)
HT-BD7200_BUL_0402-3.indd 89
2009-04-03 �� 9:36:29
Download PDF

advertising