Samsung | MM-D330 | Samsung MM-D330 Наръчник за потребителя

MM-D320
MM-D330
Μикрокомпонентна аудиостема
ВЬЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА CD/MP3-CD/
WMA-CD/CD-R/RW
Ръководство на потребителя
Представете си възможностите
Благодарим Ви, че закупихте този продукт на
Samsung.
За да получите по-пълно обслужване, моля
регистрирайте продукта на
www.samsung.com/register
MM-D330-BUL-20110214.indd 1
2011-3-8 11:24:50
Предупреждения за безопасността
BUL
ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ СВАЛЯЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ЗАДНИЯ КАПАК).
ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ СЕ
ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.
ВНИМАНИЕ
РИСК ОТ ТОКОВ УДАР
ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ
Този символ показва "опасно
напрежение" в изделието, което
представлява риск от токов удар
или телесни увреждания.
ВНИМАНИЕ : ЗА ДА СЕ
Този символ показва важни
ПРЕДОТВРАТИ ТОКОВ УДАР,
инструкции, отнасящи се за
ШИРОКАТА ЧАСТ НА ЩЕПСЕЛА ТРЯБВА
продукта.
ДА СЪОТВЕТСТВА НА ШИРОКАТА ЧАСТ
НА КОНТАКТА И ЩЕПСЕЛЪТ ТРЯБВА ДА
Е ВКАРАН ДОКРАЙ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• За да ограничите риска от пожар или
токов удар, не излагайте устройството на
дъжд или влага.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER
LASER
LASER
LASER
LÁSER
PRODUCT
PRODUKT
LAITE
APPARAT
CLASE 1
ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ КЛАС 1
ВНИМАНИЕ
• Уредът не бива да се излага на капене или пръскане и
на него не бива да се поставят предмети, пълни с
течност, като например вази.
• Щепселът за мрежово захранване се използва като
прекъсващо устройство и трябва да е в работна
готовност по всяко време.
• Този апарат трябва винаги да е свързан към контакт за
променлив ток със защитно заземяване.
• За да изключите апарата от мрежовото захранване,
щепселът трябва да се извади от контакта, поради това
трябва да има лесен достъп до контакта.
Този компактдиск плейър е класифициран като
ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ КЛАС 1.
Използването на органи за управление,
настройки или изпълнението на процедури,
различни от описаните в настоящото, може да
доведе до опасно излагане на излъчване.
ВНИМАНИЕ
• НЕВИДИМО ЛАЗЕРНО ИЗЛЪЧВАНЕ В ОТВОРЕНО
ПОЛОЖЕНИЕ И ПРИ ОСВОБОДЕНИ БЛОКИРОВКИ;
ИЗБЯГВАЙТЕ ИЗЛАГАНЕ НА ЛЪЧА.
КАКВО Е ВКЛЮЧЕНО(Проверете за приложените аксесоари по-долу.)
POWER
DISPLAY
FUNCTION
CD
SPEED
USB REC DISC SKIP
CD
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
ON/OFF
REPEAT
REPEAT
A-B
MUTE
+50
MP3
-10
RDS PTY
DELETE
+30
RDS DISPLAY
MP3-CD/CD
SOUND
TUNING /ALBUM
VOL
MO/ST
FM антена
Инструкция за
употреба
EQ
VOL
TUNING /ALBUM
TUNING
MODE
Дистанционно управление/
батерии (размер AAA)(опция)
• Цифрите и илюстрациите в това ръководство за потребителя са предоставени само за справка и могат да се различават от
действителния изглед на изделието.
• Може да се начисли такса за администриране, ако
a.е извикан техник по ваше настояване и няма дефект в продукта
(т.е. не сте прочели ръководството за потребителя)
b.занесете уреда в сервизен център и няма дефект в продукта
(т.е. не сте прочели ръководството за потребителя).
• Сумата за тази такса за администриране ще ви бъде съобщена, преди да се извърши каквато и да е било работа
или посещение вкъщи.
2
MM-D330-BUL-20110214.indd 2
2011-3-8 11:24:53
Благодарим ви, че закупихте тази Микрокомпактна система SAMSUNG.
Съдържание
Моля, отделете време, за да прочетете
тези инструкции. Това ще ви позволи да
работите лесно със системата и да се
възползвате пълноценно от функциите й.
BUL
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА........................................................................................................................................ 2
ИНСТАЛИРАНЕ НА ВАШАТА Μикрокомпонентна СИСТЕМА
Изглед към предния панел...................................................................................................................................................................... 4
Изглед на горния панел .......................................................................................................................................................................... 4
Изглед към задния панел ....................................................................................................................................................................... 5
Дистанционно управление....................................................................................................................................................................... 5
Къде да инсталирате вашата Микрокомпонентната система............................................................................................................... 6
Свързване на вашата система към електрозахранването.................................................................................................................... 6
Поставяне на батериите на дистанционното......................................................................................................................................... 6
Свързване на високоговорителите......................................................................................................................................................... 6
Свързване на външен източник.............................................................................................................................................................. 7
Свързване на FM антената...................................................................................................................................................................... 7
Показване на функция............................................................................................................................................................................ 8
Настройване на часовника..................................................................................................................................................................... 8
CD/MP3/WMA-CD-ПЛЕЙЪР
За вьзпроизвеждане на CD/MP3/WMA-CD............................................................................................................................................ .9
Избиране на изпълнение........................................................................................................................................................................ .9
Търсене на конкретен музикален пасаж на компактдиск.................................................................................................................... .10
Функция за пропускане на 10/50 изпълнения наведнъж .................................................................................................................... .10
Повторение на едно или всички изпълнения от компактдиска........................................................................................................... .11
Повторно възпроизвеждане A-B............................................................................................................................................................. .11
Програмиране на реда на възпроизвеждане на компактдиск............................................................................................................. .11
Проверяване или променяне на програмираните изпълнения от компактдиск................................................................................. .12
Usb
Възпроизвеждане на USB ......................................................................................................................................................................12
Използване на високоскоростно търсене...............................................................................................................................................12
Повторение...............................................................................................................................................................................................13
За изтриване на файл..............................................................................................................................................................................13
Избор на запис от USB устройство.........................................................................................................................................................13
За да пропуснете следващите 10/50 записа..........................................................................................................................................13
Бързо търсене на папка...........................................................................................................................................................................13
FM
Относно излъчването на RDS ................................................................................................................................................................14
Относно функцията RDS DISPLAY (ПОКАЗВАНЕ НА RDS)..................................................................................................................14
Индикация PTY(тип на програма)и функция PTY-SEARCH..................................................................................................................15
Търсене и запаметяване на радиостанции . .........................................................................................................................................16
Избиране на запаметена станция...........................................................................................................................................................17
Подобряване на приемането на радио сигнала...................................................................................................................................17
Other Functions
Функция за запис. .....................................................................................................................................................................................18
Скорост на записване...............................................................................................................................................................................18
Функция Таймер........................................................................................................................................................................................19
Отмяна на действието на таймера.........................................................................................................................................................19
Функция за изключване на звука.............................................................................................................................................................20
Избиране на функция EQ (еквилайзер)..................................................................................................................................................20
Функция за мощни баси...........................................................................................................................................................................20
Настройване на системата за автоматично изключване......................................................................................................................21
Свързване на слушалките.......................................................................................................................................................................21
ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ
Мерки за безопасност..............................................................................................................................................................................22
Почистване на вашата Микрокомпонентната система.........................................................................................................................22
Предпазни мерки при използване на компактдискове..........................................................................................................................22
Преди да се обърнете към сервиза за поддръжка................................................................................................................................23
Технически спецификации.......................................................................................................................................................................24
Символи
Важно
Забележка
3
MM-D330-BUL-20110214.indd 3
2011-3-8 11:24:55
Изглед към предния панел
BUL
6
1
5V
500mA
AUX IN
2
1.
2.
3.
4.
3
ДИСПЛЕЙ В ПРОЗОРЕЦ
ОТДЕЛЕНИЕ ЗА КОМПАКТДИСКОВЕ
ИЗВОД ЗА usb
ИЗВОД ЗА aUX IN
5.
6.
4
PHONES
5
ИЗВОД ЗА Headphone
УПРАВЛЕНИЕ НА СИЛАТА НА ЗВУКА
Изглед на горния панел
БУТОН POWER
БУТОН USB REC
БУТОН ФУНКЦИЯ
Бутони за функцията търсене
РЕЖИМ НА НАСТРОЙКА НА СТАНЦИИТЕ
ИЛИ БУТОН СТОП
6. БУТОН ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ/PAUSE
7. Бутони за функцията търсене
8. ОТВАРЯНЕ/ЗАТВАРЯНЕ НА
КОМПАКТДИСКОВОТО УСТРОЙСТВО
1.
2.
3.
4.
5.
USB REC
1
2 3 4 5 6
7 8
4
MM-D330-BUL-20110214.indd 4
2011-3-8 11:24:56
Изглед към задния панел
BUL
1. Изводи за свързване на
високоговорител
2. Извод за свързване на FM антена
3. САМО ЗА СЕРВИЗИРАНЕ
Само за сервизиране.
(Това гнездо е само за изпробване,
не го използвайте)
ONLY FOR
SERVICE
SPEAKERS
OUT 4
2
1
3
Дистанционно управление
POWER
1
2
3
DISPLAY
6
7
8
9
10
11
12
13
CD REC
SPEED
USB REC DISC SKIP
CD
TIMER
4
5
FUNCTION
TIMER/CLOCK
SLEEP
ON/OFF
REPEAT
REPEAT
A-B
MUTE
MP3
-10
RDS PTY
+50
DELETE
+10
RDS DISPLAY
MP3-CD/CD
SOUND
TUNING /ALBUM
VOL
14
MO/ST
EQ
VOL
TUNING /ALBUM
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
1.
POWER
2.
CD REC SPEED
22. Прескачане и
търсене в компактдиск/RDS DISPLAY
3.
DISPLAY
23. PAUSE
4.
TIMER ON/OFF
24. MP3 -10, +10, +50
5.
REPEAT
25. REPEAT A-B
6.
MUTE
26. SLEEP
7.
DELETE
27. TIMER/CLOCK
8. Прескачане и
търсене в компактдиск/RDS PTY
28. CD/DISC SKIP *
9.
30. FUNCTION
Бързо превъртане
10. STOP
11. SOUND
12. ENTER
13. VOLUME 14. MO/ST
15. TUNING/ALBUM
16
16. TUNING MODE
17. VOLUME +
15
18. TUNING/ALBUM
19. EQ
TUNING
MODE
29. USB REC
20. PLAY
21. Превъртане напред
** Този продукт не поддържа функцията DISC SKIP (ПРОПУСКАНЕ НА ДИСК) с бутона, маркиран с [*] .
5
MM-D330-BUL-20110214.indd 5
2011-3-8 11:24:57
Къде да инсталирате вашата
Микрокомпонентната система
BUL
За да се възползвате пълноценно от вашата нова
Микрокомпонентната система, следвайте тези инструкции за
инсталация преди да свържете устройството.
Инсталирайте системата на равна, стабилна повърхност.
Никога не поставяйте устройството върху килим.
Никога не поставяйте устройството на открито.
Осигурете свободно пространство от приблизително 6 инча (15 см)
отстрани и отзад на системата, за да може да се охлажда добре.
Уверете се, че има достатъчно място за лесно отваряне на
отделението за компактдискове.
Поставете високоговорителите на разумно разстояние от двете
страни на системата, за да осигурите добър стерео звук.
Насочете високоговорителите към зоната за слушане.
За да постигнете оптимален ефект, уверете се, че и двата
високоговорителя са разположени на равно разстояние над пода.
Поставяне на батериите на
дистанционното
Поставете или сменете батериите на дистанционното, когато:
Закупите Микрокомпонентната система
Откриете, че дистанционното управление вече не работи правилно
огато сменяте батериите, използвайте нов комплект батерии и
К
никога на комбинирайте алкални и магнезиеви батерии.
1
Поставете палеца си върху мястото, обозначено с + на капака
на отделението за батерии (задната част на дистанционното) и
дръпнете капака по посока на стрелката.
2
Поставете две батерии AAA, LR03 или еквивалентни, като
внимавате за правилния поляритет:
+ на батерията към + в отделението за батериите
- на батерията към - в отделението за батериите
3
Поставете отново капака, като го плъзнете назад, докато щракне
на мястото си.
Ако няма да използвате дистанционното продължително време,
извадете батериите, за да избегнете корозията.
-
+
Д
истанционното управление може да бъде използвано на
разстояние до около 7 метра по права линия. Може да работи и
при ъгъл към хоризонтала от до 30° по отношение на сензора на
дистанционното управление.
Свързване на вашата система
към електрозахранването
Преди да включите системата в контакт на електрическата
мрежа, трябва да проверите напрежението.
1
2
Включете захранващия кабел в подходящ контакт.
Натиснете бутона POWER, за да включите вашата миникомпактна система.
Свързване на
високоговорителите
Изводите за съединителите на високоговорителите се намират на
гърба на системата.
Системата има два извода:
ляв високоговорител (маркиран с L)
десен високоговорител (маркиран с R)
За да постигнете правилно качество на звука, пъхнете
кабелите за свързване на високоговорителите в изводите за
високоговорителите.
ONLY FOR
SERVICE
SPEAKERS
OUT 8
ONLY FOR
SERVICE
SPEAKERS
OUT 8
6
MM-D330-BUL-20110214.indd 6
2011-3-8 11:24:59
Свързване на външен източник
Свързване на FM антената
BUL
Свързване на антена КОАКСИАЛЕН ТИП.
Свързване на външен аналогов компонент
Пример: Компоненти с аналогов сигнал, напр видеокасетофон.
1
Свържете извода "AUX IN" на плейъра към извода "Audio Out " на
външния аналогов компонент.
2
Натиснете бутона F(
), за да изберете вход AUX.
Може да изберете AUX, като натиснете бутона FUNCTION
(ФУНКЦИЯ) на дистанционното управление.
USB REC
Свържете антена към извода за FM антена.
Включете приложения съединител за FM антена в гнездото за коаксиален
кабел маркирано FM на гърба на системата.
Следвайте инструкциите, дадени на стр. 16, за да настроите
радиостанция, и определете най-доброто положение на антената.
Ако приеманият сигнал е слаб, трябва да инсталирате външна антена.
За тази цел свържете външна FM антена към гнездото FM отзад на
системата, като използвате коаксиален кабел (не е приложен).
FM антена (приложена)
5V
500mA
ONLY FOR
SERVICE
SPEAKERS
OUT 8
5V
500mA
PHONES AUX IN PHONES
POWER
DISPLAY
FUNCTION
ONLY FOR
SERVICE
CD REC
SPEED
USB REC DISC SKIP
Коаксиален кабел
(не е приложен)
SPEAKERS
OUT 8
CD
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
ON/OFF
REPEAT
REPEAT
A-B
MUTE
MP3
-10
RDS PTY
+50
DELETE
+10
RDS DISPLAY
MP3-CD/CD
SOUND
TUNING /ALBUM
VOL
MO/ST
MO/ST
EQ
VOL
TUNING /ALBUM
/ALBUM
TUNING
TUNING
TUNING
MODE
MODE
7
MM-D330-BUL-20110214.indd 7
2011-3-8 11:25:01
Показване на функция
Настройване на часовника
BUL
Може да видите всички функции, налични на дисплея и да
регулирате неговата яркост.
Всеки път, когато натиснете бутона DISPLAY (ДИПСЛЕЙ) на
дистанционното управление, режимът на дисплея ще се промени,
както следва:
Функция за демонстрация
Всички функции, предлагани от системата, се появяват на
дисплея на предния панел.
ункция Dimmer (Затъмняване)
Ф
Избира се функцията "Затъмняване" и дисплеят потъмнява.
Display ON (ВКЛ. Дисплей)
Дисплеят се включва.
Clock ON (ВКЛ. часовник)
Показва се настроеният
часовник.
POWER
FUNCTION
DISPLAY
CD REC
SPEED
USB REC DISC SKIP
CD
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
REPEAT
A-B
MUTE
RDS PTY
+50
MP3
-10
DELETE
1
2
Включете системата, като натиснете POWER.
3
4
).
Натиснете ENTER (
Резултат: Цифрите за часовете започват да мигат.
5
6
7
ON/OFF
REPEAT
Вашата система е оборудвана с часовник, който ви позволява да
включвате и изключвате системата автоматично.
Трябва да настроите часовника
Първо след закупуване на Микрокомпонентната система.
След прекъсване на електрозахранването
След като сте изключили устройството от контакта.
При всяка стъпка имате няколко секунди, за да зададете
желаните опции. Ако превишите това време, трябва да започнете
отначало.
+10
RDS DISPLAY
Натиснете два пъти TIMER/CLOCK.
Резултат: На дисплея се показва CLOCK.
За да...
Натиснете бутона TUNING/ALBUM...
Увеличите часа
FUNCTION
Намалите часаPOWER
Когато се покаже правилният час, натиснете ENTER (
Резултат: Цифрите на минутите започват да мигат.
За да...
CD REC
Натиснете бутона TUNING/ALBUM...
SPEED USB REC DISC SKIP
DISPLAY
Увеличите минутите
CD
Намалите минутите
Когато се покаже
правилният
час,
натиснете
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEPENTER (
Резултат: Стартира е и се показва часовникът.
REPEAT часаREPEAT
Можете да покажете
на дисплея дори когато използвате
друга функция,
като натиснете веднъжFUNCTION
TIMER/CLOCK.
POWER
A-B
+50
Можете също така да използвате и бутоните
,
върху
главното устройство,
вместо бутона TUNING/ALBUM
или
MUTE
MP3
в стъпка 4, 6.
DISPLAY
RDS PTY
+10
CD REC -10
SPEED USB REC DISC SKIP
DELETE
RDS DISPLAY
CD
TIMER
TIMER/CLOCK
MP3-CD/CD
ON/OFF
TUNING /ALBUM
EQ
REPEAT
SOUND
VOL
+50
EQ
MP3
-10
RDS
VOL PTY
SLEEP
REPEAT
TUNING
A-B/ALBUM
MUTE
VOL
).
ON/OFF
MP3-CD/CD
SOUND
) .
DELETE
+10
RDS DISPLAY
VOL
MP3-CD/CD
MO/ST
MO/ST
TUNING
TUNING /ALBUM
/ALBUM
TUNING
TUNING
MODE
MODE
SOUND
MO/ST
TUNING /ALBUM
TUNING /ALBUM
EQ
TUNING
MODE
USB
REC
USB
REC
USBUSB
REC
REC
VOL
MO/ST
MO/ST
VOL
TUNING
TUNING /ALBUM
/ALBUM
TUNING
TUNING
MODE
MODE
8
MM-D330-BUL-20110214.indd 8
2011-3-8 11:25:04
CD REC
SPEED
DISPLAY
USB REC DISC SKIP
CD
TIMER
За вьзпроизвеждане на CD/MP3/
WMA-CD
TIMER/CLOCK
ON/OFF
REPEAT
USB REC
USBUSB
RECREC
USB
REC
REPEAT
A-B
Можете да вьзпрозвеждате без адаптер компактдискове 12сm или 8сm
1
2
3
4
Можете да вьзпрозвеждате без адаптер компактдискове 12сm или
8сm.Модульт е сьздаден за вьзпроизвеждане на
комлактдискове,Звукови компактдискове,текстови компактдискове
CD, CD-R, CD-RW , MP3/WMA,-CD.
Никога не прилагайте сила, когато отваряте и затваряте
отделението.
Никога не натискайте и не поставяйте предмети върху тавичката.
Не използвайте компактдискове с неправилна форма, като
сърце или осмоъгълник.Работата на плейъра може да се влоши.
Винаги се грижете за дисковете си; ако е необходимо,
направете справка в раздел "Предпазни мерки при използване
на компактдискове" на стр. 19
Hатисне бутона Open/Close .
Резултат: Компакидисквото устройство се отваря.
Поставете диска в отделението с етикета нагоре.
Затворете отделението чрез повторно натискане на бутона Open/
Close.
Резултат: Възпроизвеждането започва автоматично.
CD Плейьрьт сканира за кратко всички записи на конкретния
MP3/WMA-CD.
Английското наименование на песента може да се укаже на
дисплея,Само ако директорията е изтеглена от компюттр или
ако е закупена MP3/WMA-CD cе подреждат според
заглавията(директория). (Вьзможно е да няма обозначение на
pазличащите се от английски езици.)
Вьзможно е да няма обозначение на английските
наименования На записите,в зависимост от характеристките
наMP3/WMA-CD.
Индикатор за
изпълнение
6
7
MUTE
-10
RDS PTY
+50
BUL
MP3
DELETE
+10
RDS DISPLAY
MP3-CD/CD
SOUND
TUNING /ALBUM
EQ
Избете функция за CD като натисне бутона POWER .
<CD/MP3/WMA-CD Възпроизвеждане/Показване>
5
SLEEP
Индикатор за време
за възпроизвеждане
Регулирайте силата на звука според нуждите си при използване
на следните процедури.Натиснете бутона VOLUME на главното
устройство.
или
Натиснете бутона VOLUME+или –на днстанционното управление.
Нивото на силата звука може да бьде настроено с(VOL MIN,VOL
1- VOL 29,и VOL MAX).
Главен набор от функции
За да паузирате възпроизвеждането временно, натиснете бутона PLAY/
PAUSE(
).
Натиснете бутона PLAY/PAUSE(
) отново, за да продължите с
възпроизвеждането на диска.
Дистанционно управлениеl
За да паузирате възпроизвеждането временно, натиснете бутона
PAUSE( ) .
Натиснете бутона PLAY( ) за да продължите
възпроизвеждането на диска.
След като завьршите,натиснете бутона STOP( ) .
◆◆Ако няма нито един CD поставен в отделението за ДИСК, се
показва индикация NO DISC (НЯМА ДИСК).
◆◆ Натиснете и задрьжте бутона OPEN/CLOSE за 5 секунди,Ако врата на
5V
500mA
5V
500mA
PHONES AUX IN
AUX IN PHONES
VOL
VOL
TUNING
MODE
Избиране на изпълнение
Можете да изберете песен, която искате да прослушате, когато се
възпроизвежда диск.
За възпроизвеждане на предишното изпълнение
до 3 секунди след началото на текущото
Натиснете
възпроизвеждане.
Натиснете
два пъти до 3 секунди след началото на текущото
възпроизвеждане.
За възпроизвеждане на следващото изпълнение
.
Натиснете
За възпроизвеждане на текущото изпълнение
до 3 секунди след началото на текущото
Натиснете
възпроизвеждане.
POWER на изпълнениеFUNCTION
За възпроизвеждане
по ваш избор
Натиснете бутона
или
необходимия брой пъти.
или
на
бутоните
CD REC
◆◆Също така, може да използвате
дистанционното
управление,
ад REC
изберете
изпълнение.
DISPLAY
DISC SKIP
SPEED заUSB
CD
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
USB
REC
USBUSB
REC
REC
ON/OFF
REPEAT
REPEAT
A-B
MUTE
отделението не се отвори,се изписва сьобщението ”LOCK”.В този случай
трябва да натиснете и задьржите бутона OPEN/CLOSEдокато на екрана се
изпише сьобщението “UNLOCK” и вратата на отделението се отвори .
◆◆Качеството на възпроизвеждане на MP3/WMA-CD може да е
различно в зависимост от състоянието на диска, който съдържа
музикалните файлове, или от състоянието на рекордера, с който е
създаден диска.
◆◆Ако на един и същ диск има различни типове файлове или излишни
папки, ще имате проблеми с възпроизвеждането.
◆◆Когато не го използвайте, дръжте вратичката затворена, за да
избегнете попадане на прах в него.
◆◆Можете да зареждате или изваждате компактдискове, когато са
избрани функциите радио, USB или външен източник, както и
когато натиснете бутона OPEN/CLOSE (ОТВАРЯНЕ/ЗАТВАРЯНЕ),
всички останали функции ще бъдат сменени на режим MP3/CD.
◆◆На
един компакт диск могат да се възпроизведат максимум 999 записа.
TUNING /ALBUM
MO/ST
MP3
-10
RDS PTY
+50
DELETE
+10
RDS DISPLAY
MP3-CD/CD
SOUND
TUNING /ALBUM
VOL
MM-D330-BUL-20110214.indd 9
MO/ST
EQ
VOL
TUNING /ALBUM
9
2011-3-8 11:25:09
TUNING
POWER
Търсене на конкретен музикален
CD REC
пасаж на
компактдиск
DISPLAY
SPEED USB REC DISC SKIP
Какво е WMA?
BUL
WMA означава Windows Media Audio, световен стандарт за
технология за компресия на аудио сигнал.
Какво е MP3?
MP3 означава MPEG1 Layer 3, световен стандарт за технология
за компресия на аудио сигнал. Използва цифрова технология за
компресия, за да компресира данните за оригиналния звук до 12
пъти без влошаване на качеството на звука.
Съвместимост на файлове
CD
Когато слушате компактдиск,
можете да търсите
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP бързо конкретен
музикален пасаж от изпълнение.
ON/OFF
Натиснете...
За търсене в изпълненията...
REPEAT
REPEAT
Напред·······························································
A-B
+50
Назад································································· на основното
Можете също да
натиснете и задържите MP3 ,
MUTE
устройство, за да извършите автоматично търсене в
-10
+10
изпълненията.
RDS PTY
стройството възпроизвежда файлове създадени във формат MP3
У
(Mpeg1.Layer3) с разширение *.mp3, и някои WMA файлове с
разширение .WMA не могат да бъдат възпроизвеждани.
Не е възможно възпроизвеждане на файлове с формат MP2 или
22KHz.
Максималният капацитет на един CD-R или CD-RW диск е 680MB.
Обикновено, един MP3 файл е с размер 4MB, затова на един диск
могат да се запишат приблизително 170 файла.
Относно възпроизвеждането на CD-R/RW
случай на оригинален диск CD-R(записваем) записан във формат
В
Audio CD, CD-RW(презаписваем) и редактиран от потребителя,
възпроизвеждането се извършва в зависимост от съответното
състояние на завършеност. (Възможно е плейърът да не може да
възпроизведе диска в зависимост от характеристиките на диска или
състоянието на записа.)
-10
Дисковете CD-RW са със сравнително по-слабо отражение на лъча
от CD, затова прочитането им отнема повече време.
DELETE
RDS DISPLAY
MP3-CD/CD
SOUND
Колко MP3 файла може да съдържа един
CD-R или CD-RW диск?
FUNCTION
TUNING /ALBUM
EQ
Функция за пропускане на 10/50
изпълнения наведнъж
Натиснете бутона +10/-10/50 кратко по време на възпроизвеждане
на CD и MP3/WMA-CD
. Ще започне възпроизвеждане
VOL
VOL на
изпълнението, което е 10/50 изпълнения след текущото.
ко искате да изберете изпълнение 48 по време на
Пример 1: А
възпроизвеждане на изпълнение 5, натиснете бутона +10
три пъти.
четири пъти, и след това натиснете бутона
5 ➝15➝ 25 ➝ 35 ➝ 45 ➝ TUNING
46 ➝ /ALBUM
47 ➝ 48
MO/ST
TUNING
MODE
Пример 2: А
ко искате да изберете изпълнение 58 по време на
възпроизвеждане на изпълнение 5, натиснете бутона
-10
-10 веднъж,
-10 и след
-10 това натиснете бутона
три
+50
пъти.
-10
-10
-10
5 ➝55➝ 56 ➝ 57 ➝ 58
+50
+50
Пример 3: А
ко искате да изберете изпълнение 5 по време на
POWER
FUNCTION
възпроизвеждане на изпълнение 48, натиснете бутона
-10 четири пъти, и след това натиснете бутона
три пъти.
CD REC
REC
CD
DISPLAY SPEED
DISC SKIP
SKIP
SPEED USB
USB REC DISC
DISPLAY
48 ➝38➝ 28 ➝ 18 ➝ 8 ➝ 7 ➝ 6 ➝ REC
5
CD
-10
TIMER
-10
ON/OFF
TIMER/CLOCK
-10
REPEAT
+50
REPEAT
-10
A-B
+50
-10
MP3
+10
MUTE
RDS PTY
SLEEP
DELETE
RDS DISPLAY
MP3-CD/CD
SOUND
10
TUNING /ALBUM
VOL
MM-D330-BUL-20110214.indd 10
MO/ST
EQ
VOL
TUNING /ALBUM
2011-3-8 11:25:11
TUNING
Повторение на едно или всички
изпълнения от компактдиска
Можете да повтаряте неограничено:
Конкретно изпълнение от компактдиск.
Всички изпълнения от избрания компактдиск.
1
Натиснете бутона REPEAT .
Всеки път, когато натиснете бутона REPEAT, режимът на
повтаряне ще се промени, както следва:
MP3: R TRK ➝ R DIR ➝ R DISC ➝ R RAN ➝ R OFF.
CD: R TRK ➝ R DISC ➝ R RAN ➝ R OFF.
2
Когато искате да спрете функцията за повторение, натиснете
REPEAT (ПОВТАРЯНЕ), докато се покаже RPT OFF (ПОВТАРЯНЕ
ИЗКЛ.).
Програмиране на реда на възпроизвеждане на
компактдиск
(Тази функция е достъпна само при възпроизвеждане на MP3-CD.)
Можете да определите:
Реда на запсите,които тскате да прослушате.
Записите,които не желаете да слушате.
Можете да програмирате до 24 изпълнения.
Преди да изберете изпълненията, трябва да спрете компактдиск
плейъра.
1
2
◆◆R TRK: Многократно повтаря избрания запис.
POWER
в разбъркан ред. (Всяко
CDзаписите
REC
◆◆R RAN: Възпроизвежда
изпълнениеDISPLAY
може да бъде
един път.)
SPEEDвъзпроизведено
USB REC DISCпоSKIP
3
◆◆R OFF: Отменя Replay Playback (Многократно
CD възпроизвеждане)
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
ON/OFF
REPEAT
REPEAT
A-B
MUTE
MP3
-10
RDS PTY
+50
DELETE
+10
RDS DISPLAY
MP3-CD/CD
SOUND
EQ
TUNING /ALBUM
Повторно възпроизвеждане A-B
Можете повторно да възпроизвеждате желани раздели от
компактдиска. VOL
VOL
1
2
3
Натиснете бутона REPEAT A-B в началото на желаната част.
Показва се 'R A-' .
Натиснете бутона
REPEAT A-B в края FUNCTION
на желаната част.
POWER
Показва се 'R A-B' . TUNING /ALBUM
За да отмените
MO/STфункцията REPEAT A-B, натиснете
TUNING отново бутона
MODE
REPEAT A-B (ПОВТАРЯНЕ
CD RECA- B).
CD REC
DISPLAY SPEED USB REC DISC SKIP
Точка B не може да бъде зададена преди да са изминали
CD
5 секунди възпроизвеждане от точка A.
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
ON/OFF
REPEAT
).
Резултат: Показват се следните индикатори:
(01 = номер на програма, – – = номер на изпълнението на диска)
Изберете изискваното изпълнение, като натиснете бутона
или
:
Натиснете бутона
за да се предвижвате назад през
изпълненията.
Натиснете бутона
за да се предвижвате напред през
изпълненията.
4
Натиснете бутона ENTER(
) за да потвърдите избора си.
Резултат: Избраното се запаметява и се показва
5
За да запаметите
други изпълнения, повторете
POWER
FUNCTIONстъпки от 3 до 4.
6
Натиснете PLAY ( ) за да прослушате избраната селекция в
програмирания ред.
7
DISPLAY
USB REC DISC SKIP
Ако натиснете
бутона SPEED
ведньж,компактдиск-плейьра
спира и
отмена CD
изора.
повторното натискане на бутона
POWER
FUNCTION
CD REC
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP захранването,
отделението
изи изключите
◆◆Ако отворите
избраното ON/OFF
се отменя.
ON/OFF
REPEAT
REPEAT
A-B
MUTE
MP3
-10
RDS PTY
+50
DELETE
+10
RDS DISPLAY
MP3-CD/CD
SOUND
TUNING /ALBUM
VOL
EQ
VOL
REPEAT
A-B
MUTE
+50
MP3
-10
RDS PTY
Ако е избрана функцията за CD, спрете плейъра като натиснете
Натиснете ENTER(
FUNCTION
◆◆R DIR: Многократно повтаря избраната директория.
◆◆R DISC: Многократно повтаря избрания диск.
BUL
DELETE
+10
MO/ST
RDS DISPLAY
TUNING /ALBUM
TUNING
MODE
MP3-CD/CD
SOUND
MM-D330-BUL-20110214.indd 11
VOL
TUNING /ALBUM
EQ
VOL
11
2011-3-8 11:25:14
Проверяване или променяне на
програмираните изпълнения от компактдиск
BUL
Можете да проверите или промените вашата селекция от
изпълнения по всяко време.
1
2
Натиснете веднъж @, ако сте започнали прослушване на
селекцията.
) двукратно.
Натиснете бутона ENTER(
Резултат: Показват се следните индикатори:
POWER
POWER
FUNCTION
FUNCTION
(CH = Проверка, 01=Номер на програма, – – = Номер на
изпълнение на диска)
CD
CD REC
REC
Ако вече сте програмирали
24 изпълнения, се показва C
DISPLAY
SPEED
USB
DISPLAY
DISC SKIP
SKIP
SPEEDENTER(
USB REC
REC ). DISC
вместо P, когато
натиснете
CD
CD
3
Натиснете ENTER(
). веднъж
или няколко
пъти, докато се
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
покаже изпълнението, което ще смените.
4
5
6
Натиснете
ON/OFF
ON/OFF
или
REPEAT
REPEAT
за да изберете различен залис.
REPEAT
REPEAT
Натиснете бутона ENTER(
промяната.
A-B), за да потвърдите
+50
Натиснете PLAY ( ) за да започнете прослушване на
MUTE
MP3
селекцията.
-10
+10 изпълнение.
Резултат: Възпроизвежда се първото
избрано
RDS PTY
DELETE
RDS DISPLAY
MP3-CD/CD
SOUND
Преди да използвате USB е необходимо да
знаете следното.
ъзможно е някои външни USB устройства за съхранение да не са
В
съвместими с плейъра.
При използване на външни твърди дискове, може да бъде
възпроизвеждан формат FAT.
При използване на поддържащ USB 2.0 HDD е необходимо да
свържете отделен захранващ източник.
Ако не бъде свързан към отделен източник на захранване, е
възможно да не работи.
Ако паметта на външното USB устройство е сегментирана на
няколко части, могат да бъдат възпроизвеждани само
записаните на първия диск МР3 файлове.
Файлове с DRM не се възпроизвеждат.
Цифрово управление на правата: Технология и услуга, защитаваща
печалбата и правата върху авторското право, забранявайки
неупълномощеното използване на цифрово съдържание.
Дори ако името на файла завършва с разширение .mp3, е възможно
той да не се възпроизведе ако реалният формат е МРЕG layer 1 или 2.
Не използвайте USB концентратор, тъй като няма да бъде разпознат.
Показват се до 15 букви от името на файла MP3/WMA.
Поддържат се сменяеми HDD, оборудвани с по-малко от 160
Гбайта.
Закъснение
ри избор на USB функция, четенето на файла (READ-IN) може да
П
POWER
FUNCTION
отнеме няколко минути.
При възпроизвеждане от USB устройство са възможни закъснения
при придвижване до следващия запис, особено ако е на твърд диск.
Оперативното време наCD
външните
USB устройства за съхранение
REC
може да бъдеDISPLAY
различно,SPEED
дори когато
имат DISC
единSKIP
и същи капацитет.
USB REC
А
ко външното USB устройство за съхранение поддържа само
CDи е възможно
USB VER1.1 скоростта на достъп е бавна
файлът да не бъде прочетен правилно.
TIMER
EQ
TUNING /ALBUM
TIMER/CLOCK
REPEAT
VOL
RDS PTY
DISPLAY
DELETE
CD REC
SPEED
MO/ST
TUNING
MODE
Възпроизвеждане на USB
Можете да възпроизвеждате файлове МР3/WMA като се свързвате
към различни външни USB устройства за съхранение, като USB
памет или към HDD (твърди дискове).
1
2
Свържете външното USB устройство за съхранение към плейъра.
Изберете USB функция чрез натискане на бутона FUNCTION .
Първият запис от първата директория започва да се
възпроизвежда автоматично.
За спиране на възпроизвеждането
).
Натиснете бутона Stop (
За да свалите USB устройството
) отново, за да премахнете
Натиснете бутона Stop (
безопасно USB устройството.
е свързвайте зареждащо USB устройство към USВ порта за
Н
връзка на плейъра, тъй кто може да причини повреда в продукта.
TIMER
ON/OFF
POWER
POWER
POWER
SOUND
REPEAT
+50
-10
MP3
FUNCTION
+10
RDS DISPLAY
USB REC DISC SKIP
TUNING
/ALBUM
REPEAT
CD
SLEEP
FUNCTION
FUNCTION
FUNCTION
EQ
DISPLAY
DISC
DISPLAY
DISCSKIP
SKIP
SPEED USB
USBREC
REC MP3
MUTE SPEED
CDVOL
-10
+10CD
CD
VOL
Преди да започнете! Свържете външното USB устройство за
TIMER съхранение
TIMER/CLOCK
SLEEP
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
към плейъра.
RDS PTY
DELETE
RDS DISPLAY
ON/OFFИзберете USB функция като използвате
ON/OFF
ON/OFF
бутона FUNCTION.
Можете да търсите REPEAT
сREPEAT
голяма скорост
в избраното по време на
REPEAT
REPEAT
MP3-CD/CD
REPEAT
REPEAT
възпроизвеждане.
TUNING /ALBUM
A-B
+50
A-B
+50
A-B
+50
MO/ST
TUNING
MODE
.
Натиснете бутона
MUTE ,
MP3
MUTE
MP3
MP3
SOUNDMUTE
EQ
Извьршвате
бьрзо тьрсене
напред
TUNING-10
/ALBUM или назад
+10
-10
+10
-10
+10
Когато използвате функцята за високоскростно тьрсене,не се
RDSPTY
PTY DELETE
DELETE
RDSDISPLAY
DISPLAY
RDS
PTY
DELETE
RDS
DISPLAY
RDS
RDS
вьзпроизвежда
звук
VOL
MO/ST
MO/ST
VOL
VOL
VOL
MM-D330-BUL-20110214.indd 12
TIMER/CLOCK
Използване на високоскоростно
+50
RECA-B
REC
REC
търсенеDISPLAY CDCDCDSPEED
USB REC DISC SKIP
SOUND
SOUND
SOUND
12
AUX IN PHONES
PHONES
AUX IN
A-B
MP3-CD/CD
TUNING
TUNING /ALBUM
/ALBUM
5V
5V
500mA
500mA
REPEAT
MUTE
POWER
VOL
SLEEP
ON/OFF
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
TUNING/ALBUM
/ALBUM
TUNING
/ALBUM
TUNING
TUNING
TUNING /ALBUM
/ALBUM
VOL
EQ
EQ
EQ
TUNING
TUNING
MODE
MODE
VOL
VOL
VOL
2011-3-8 11:25:17
За да пропуснете следващите 10 /50
записа
Повторение
Before you begin! Свържете външното USB устройство за
съхранение към плейъра.
Изберете USB функция като използвате бутона
FUNCTION.
Преди да започнете! Свържете външното USB устройство за
съхранение към плейъра.
Изберете USB функция като използвате
бутона FUNCTION .
Натиснете бутона REPEAT .
Всеки път, когато натиснете бутона REPEAT, режимът на
повтаряне ще се промени, както следва:
R TRK ➝ R DIR ➝ R ALL ➝ R RAN ➝ R OFF.
Когато искате да спрете функцията за повторение, натиснете
POWER
FUNCTION
REPEAT (ПОВТАРЯНЕ), докато се покаже R OFF (ПОВТАРЯНЕ
ИЗКЛ.).
◆◆R TRK: Многократно повтаря избрания запис.
CD REC избраната директория.
◆◆R DIR: Многократно повтаря
отново USB
всички
DISPLAY SPEED
DISC SKIP
◆◆R ALL: Възпроизвежда
REC изпълнения
записите в разбъркан
◆◆R RAN: Възпроизвежда
CD ред..(Всяко
POWER
FUNCTION
POWER
FUNCTION
изпълнение можеTIMER
да бъде възпроизведено
път.)
TIMER/CLOCK по един
SLEEP
◆◆R OFF: Cancels Repeat Playback.
-10
Натиснете бутона +10 на дистанционното управление за кратко
по време на вьзпроизвеждане.
Пример1: Ако желаете да изберете запис 48 по време на
вьзпроизвеждане на запис 15,натиснете бутона +10
бутона три пьти .
три пьти и натиснете
15 ➝ 25 ➝ 35 ➝ 45 ➝ 46 ➝ 47 ➝ 48
-10-10
ON/OFF
CD
CD REC
REC
REPEATUSB
SPEED
DISC SKIP
SKIP
SPEED
USB REC
REC DISC
CD
A-B
+50
POWER
FUNCTION
POWER
FUNCTION
POWER
FUNCTION
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
MUTE
MP3
ON/OFF
-10
+10
CDREC
REC
CD
REC
CD
REPEAT DELETE
REPEAT
DISPLAY
DISC
SKIP
SPEED
DISPLAY
DISC
SKIP
USBREC
REC RDS
SPEED
USB
REC
DISC
SKIP
RDSDISPLAY
PTY
DISPLAY
SPEED
USB
Пример 2: А
ко искате да изберете изпълнение 58 по време на
възпроизвеждане на изпълнение 5, натиснете бутона
три пъти.
+50 веднъж, и след това натиснете бутона
-10 -10
За изтриване на файл
Можете да изтриете файл на USB устройството.CD
CD
A-B
+50CD
.
-10 -10
-10
POWER
+50
+50
CD REC
Пример 3: А
ко искате
да изберете изпълнение 5 DISC
по време
DISPLAY
SKIP на
SPEED USB REC
възпроизвеждане на изпълнение 48, натиснете бутона -10 четири
CDтри пъти.
пъти, и след това натиснете бутона
➝ 8 ➝ TIMER/CLOCK
48 ➝38➝ 28 ➝ 18TIMER
7➝ 6➝ 5
ON/OFF
-10
-10
-10
-10
REPEAT
MP3-CD/CD
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
MUTE
MP3
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
Изпълнете файл,
който желаете
ли да изтриете.
ON/OFF
ON/OFF
-10
+10
ON/OFF
Натиснете бутона
DELETE (ИЗТРИВАНЕ).
+50
+50
RDS PTY
MP3
MP3
MP3
поддържа. +10
◆◆Файловата система NTFS не се-10
-10
-10
+10
+10
DELETE
DELETE
DELETE
TUNING /ALBUM
POWER
VOL
RDSDISPLAY
DISPLAY
RDS
DISPLAY
RDS
EQ
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
MO/ST
VOL
SOUND
SOUND
SOUND
TUNING /ALBUM
TUNING/ALBUM
/ALBUM
TUNING
TUNING
/ALBUM
TUNING /ALBUM
VOLMP3 файл по време на възпроизвеждане
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
MO/ST
TUNING
Можете да изберете
CDREC
REC
CD
CD REC
MODE
DISPLAY
DISCSKIP
SKIP
Преди да започнете!
Свържете
устройство
за
SPEED външното
DISPLAY
DISC
SKIP
USBREC
REC USB
SPEED
USB
REC
DISPLAY
DISC
SPEED
USB
съхранение към плейъра.
CD използвате
CD
Изберете USB функция CD
като
бутона
FUNCTION . SLEEP
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
TIMER
TIMER/CLOCK
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
MO/ST
MO/ST
MO/ST
TUNING
TUNING/ALBUM
/ALBUM
TUNING
/ALBUM
TUNING
TUNING
TUNING
MODE
MODE
MODE
Ако желаете да се придвижите до следващия/предишния
(запис),
REPEAT
REPEAT
REPEAT
REPEAT
REPEAT
,
.
натиснете за кратко
бутона REPEAT
Това води до придвижване A-B
до
файл в
A-Bследващия/предишния
+50
A-B
+50
+50
директорията.
MUTE
MP3 отколкото е
MUTE
MP3
повечеMP3
пъти,
Ако натиснетеMUTE
бутона
,
броят на файловете в директорията,
ще се
-10
+10прехвърлите на
-10
+10
-10
+10
следващата директория.
RDSPTY
PTY
RDS
PTY
RDS
DELETE
DELETE
DELETE
DELETE
MP3-CD/CD
+10
RDS DISPLAY
FUNCTION
FUNCTION
CD REC
SPEED USB REC DISC SKIP
EQ
TUNING /ALBUM
CD
Бързо търсене
на папка
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
TUNING
VOL
EQ
EQ
EQ
MODE
POWER от USBFUNCTION
FUNCTION
POWER
FUNCTION
POWER
Избор на запис
устройство
DISPLAY
SOUND
+50
MP3
-10
MP3-CD/CD
MUTEще бъде
Избраният файл
изтрит.
MUTE
MUTE
VOL
RDSPTY
PTY
RDS
PTY
RDS
SOUND
A-B
+50
+50 управление.
Натиснете бутона ENTER наA-B
дистанционното
SLEEP
REPEAT
MUTE
, REPEAT
на дистанционното
управление, за
НатиснетеRDS
бутона
REPEATDELETE
REPEAT
REPEAT
REPEAT
REPEAT
PTY
RDS EQ
DISPLAY
SOUND
да излерете YES (ДА). TUNING /ALBUM
A-B
A-B
FUNCTION
5 ➝55➝ 56 ➝ 57 ➝ 58
REPEAT
DISPLAY
DISPLAY
1
2
3
4
BUL
RDSDISPLAY
DISPLAY
RDS
DISPLAY
RDS
ON/OFF
Можете да търсите папка по време на възпроизвеждане.
REPEAT
VOLREPEAT
VOL
Преди да започнете!
Свържете
външното USB устройство
за
съхранение към плейъра.
A-B
+50
Изберете USB функция като използвате
MUTE бутона FUNCTION . MP3
1
2
-10
TUNING /ALBUM
MO/ST
НатиснетеRDS
бутоните
PTY TUNING/ALBUM
DELETE
+10
TUNING
или
RDS
DISPLAY на
MODE на предишната/
дистанционното управление, за да се преместите
следващата папка.
MP3-CD/CD
Когато търсенето приключи, ще видите името на папката.
Записът ще започне да се възпроизвежда.
SOUND
TUNING /ALBUM
VOL
EQ
VOL
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
SOUND
SOUND
SOUND
MM-D330-BUL-20110214.indd 13
VOL
VOL
VOL
TUNING/ALBUM
/ALBUM
TUNING
TUNING
/ALBUM
EQ
EQ
EQ
VOL
VOL
VOL
MO/ST
TUNING /ALBUM
TUNING
MODE
13
2011-3-8 11:25:21
Относно излъчването на RDS
BUL
Модулът разполага с функция RDS (Radio Data System – система за
радионданни), която разрешава получаване на различна
информация, като радиоразпръскваща станция, радиотекст, време и
30 вида програми ( Новини, рок, класика и т.н.), от УКВ станция с
RDS, наред с обикновения радиосигнал.
1
2
3
Натиснете бутона (
).
Получаване на УКВ радиосигнал .
М
ожете да научите повече за метода на радиоприемане на
страница 16.
Дисплеят показва УКВ и честоти.
Натиснете бутона RDS Display (Показване на RDS), за да
изберете желания режим RDS.
При всяко натискане на бутона RDS режима се променя както
следва:
PS NAME
RT
CT Current FM frequency
Относно функцията RDS DISPLAY
(ПОКАЗВАНЕ НА RDS)
Относно режима „PS NAME”
Показва името на излъчващата радиостанция.
Натиснете бутона RDS DISPLAY (ПОКАЗВАНЕ НА RDS), за да изберете
PS NAME (PS ИМЕ)
На дисплея се показва "PS NAME" (PS ИМЕ).
Ако се приема РS информация, на дисплея се показва PS името (ВВС,
АFO, NDR и т.н.).
Ако не се получава PS информация, се показва оригиналната УКВ
честота.
ори без натискане на бутона RDS DISPLAY получаването на PS
Д
информация осигурява показването на PS име.
Относно режима „RT”
Показва предаваните от излъчващата радиостанция знаци.
Функцията RDS е налична само при УКВ предавания.
DS може да не работи правилно, ако настроената станция не
R
предава правилно RDS сигнала или ако сигналът не е достатъчно
силен.
Описание на функцията RDS
Натиснете бутона RDS DISPLAY (ПОКАЗВАНЕ НА RDS), за да изберете
RT MODE (RT РЕЖИМ).
На дисплея се показва "RT".
Ако бъде получена RT информация, тя се показва на дисплея.
Ако не бъде получена RT информация, на дисплея се показва „ NO
RT”.
1. PTY(Тип на програмата) : Показва типа на текущо
излъчваната програма.
2. PS NAME(Име на програмната услуга) : Указва името на
излъчващата станция и се състои от 18 знака.
3. RT(Радиотекст) : Декодира излъчвания от станцията текст
(ако има такъв) и се състои от максимум 64 знака.
4. CT(Часовник) : Декодира реалното време от излъчваната
УКВ честота.
Възможно е някои радиостанции да не излъчват
информация от вида PTY, RT или СТ и, следователно, тя да
не бъде излъчвана във всички случаи.
5. TA(Информация за трафика) : Примигването на този
символ означава, че се обработва информация за трафика.
POWER
DISPLAY
FUNCTION
CD REC
SPEED
Относно CT(Часовник)
Задава времето на часовника на RDS.
За да изберете показване на СТ време, задайте чрез бутона RDS
DISPLAY (ПОКАЗВАНЕ НА RDS) режим CT MODE (CD РЕЖИМ).
Т информацията се декодира за около 2 минути,
С
следователно часовникът не се показва незабавно.
ко не бъде получена СТ информация, на дисплея се
А
показва „ NO CT”.
USB REC DISC SKIP
CD
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
ON/OFF
REPEAT
REPEAT
A-B
MUTE
-10
RDS PTY
+50
MP3
DELETE
+10
RDS DISPLAY
MP3-CD/CD
14
SOUND
MM-D330-BUL-20110214.indd 14
TUNING /ALBUM
EQ
2011-3-8 11:25:22
Индикация PTY(тип на програма)и
функция PTY-SEARCH (търсене на PTY)
◆ PTY информацията е съставена от идентификационен символ, който
спомага УКВ радиото да разпознае типа на програмата на всяка УКВ
станция.
◆ PTY информацията под 30 се показва на дисплея при натискане на
бутона RDS PTY.
◆ За да спрете търсенето по време на обработката, натиснете по време
на търсене TUNING MODE.
◆ При изпълнение на следните стъпки съществуват времеви
ограничения. Ако заданието бъде прекъснато преди да завършите, е
необходимо да започнете от стъпка 1.
◆ При натискане на бутоните на главното дистанционно управление, се
уверете че сте избрали УКВ станция с помощта на главното
дистанционно управление.
Екран
Тип на програмата
NEWS
• Новини, включително обявена опция и отчет
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
•Р
азлични неща, включително случващ се
в момента инцидент, документален филм,
дискусия и анализ.
• И
нформация, включително тегла и резултати от
измервания, отчети и прогнози, неща, които
интересуват хората, медицинска информация и т.н.
• Спорт
• Образование
• Драма – постановки на радиотеатъра и т.н.
CULTURE
•К
ултура -Национални или местни културни
събития, включително информация за
религиозни, социални и езикови проблеми и т.н.
SCIENCE
• Естествени науки и технология
VARIED
POP M
ROCK M
•М
одерна съвременна музика,смятана за
„лесна за слушане”.
LIGHT M
•Л
ека класическа музика – Класическа
музика, инструментална и хорова музика
CLASSICS
•С
ериозна класическа музика – Оркестрова
музика, симфонии, камерна музика и опера
OTHER M
•Д
руга музика – Джаз, ритъм енд блус, кънтри музика
WEATHER
• Прогнози за времето
FINANCE
• Финансови новини
SOCIAL
• Религия
• Обаждания от слушатели
TRAVEL
• Пътувания
LEISURE
• Свободно време
Натиснете бутона RDS PTY .
На дисплея се показва PTY MODE(НОВИНИ, ДЕЛА и т.н.) .
Натиснете бутона TUNING , или . за да изберете желания
РЕЖИМ PTY.
ко радиостанцията не предава PTY информация, на
А
дисплея се осветява "NO PTY".
Ако бъде избрани PTY РЕЖИМ (на дисплея се показва PTY
MODE), натиснете още веднъж КЛАВИШ PTY, за да
POWER
POWER
FUNCTION
FUNCTION
преминете в РЕЖИМ TPY –SEARCH и последователно
автоматично търсене на радиостанции.
Ако полученият по време на автоматичното търсене PTY
CD REC
REC
CD
РЕЖИМDISPLAY
се съгласува
с избрания
РЕЖИМ,
DISC
SKIP
SPEED
USB REC
RECPTY
SPEED
USB
автоматичното търсене спира и функцията PTY-SEARCH се
CD
CD
прекратява.
TIMER
TIMER
TIMER/CLOCK
TIMER/CLOCK
SLEEP
SLEEP
-10
-10
MP3
MP3
+10
+10
Ако PTY режимът, който се съгласува с избрания PTY режим в
ON/OFF
ON/OFF
процеса на автоматично
търсене, не се приема, се извършва
връщане към първата честота в началото на режима на PTY
REPEAT
REPEAT
REPEAT
търсене, а автоматичнотоREPEAT
търсене и търсенето на PTY се
прекъсват.
A-B
+50
A-B
+50
MUTE
MUTE
RDS PTY
PTY
RDS
DELETE
DELETE
RDS DISPLAY
DISPLAY
RDS
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
SOUND
SOUND
TUNING /ALBUM
VOL
VOL
EQ
EQ
VOL
VOL
MO/ST
TUNING /ALBUM
TUNING
MODE
MODE
• Джаз
COUNTRY
NATION M
• Кънтри музика
OLDIES
• Стари шлагери
FOLK M
• Фолк
TEST
2
• Социално-битови теми
RELIGION
DOCUMENT
На дисплея се показва УКВ и честотата.
• Детски програми
PHONE IN
JAZZ
Получаване на УКВ радиосигнал
Можете да научите повече за метода на радиоприемане на
страница 16.
• Рок музика
M.O.R.M
CHILDREN
1
•Д
руги – Текст, забавни програми (състезания,
игри), интервюта, комедии и сатирични
пиеси и т.н.
• Поп музика
BUL
Относно PTY-SEARCH
• Народна музика
• Документални данни
• Тест на алармата
15
MM-D330-BUL-20110214.indd 15
2011-3-8 11:25:23
Търсене и запаметяване на
радиостанции
BUL
Можете да запаметите до:
15 FM станции
USB
USBREC
REC
REC
USB
1
2
Включете системата, като натиснете POWER.
3
За търсене на станция…
4
Изберете функцията FM, като натиснете FUNCTION.
Натиснете TUNING MODE
Предварително зададена стойност Един или повече пъти до показване на PRE XX
Ръчно
Веднъж или няколко пъти, докато
се покаже MANUAL.
Изберете станцията, която ще запаметите, като:
Натиснете TUNING/ALBUM
или
на дистанционното.
За да превъртите през честотите по-бързо, когато извършвате
ръчно търсене, задръжте натиснати бутоните TUNING/ALBUM
или
.
5
Регулирайте силата на звука, като:
Натиснете бутона VOLUME (СИЛА НА ЗВУКА) на главното
устройство.
или
Натиснете бутон VOLUME + или – на дистанционното
6
Изберете режим FM стерео или моно, като натиснете MO/ST.
7
Ако не искате да запаметите намерената радиостанция, върнете
се на Стъпка 3 и потърсете друга станция.
В противен случай:
a Н
атиснете ENTER(
b Натиснете
TUNING/ALBUM
да присвоит
8
на главното устройство или натиснете
на дистанционното управление, за
c Н
атиснете ENTER(
), за да запаметите радиостанцията.
За да запаметите други желани радиочестоти, повторете стъпки 3
до 7.
В режим на тунер
В режим на ръчна настройка, можете да използвате бутоните
,
или на главното устройство, за да търсите ръчно
радиостанция.
По време на автоматичното търсене чрез тунера, натиснете
бутона
на главното устройство или натиснете бутона
STOP на дистанционното управление, за да спрете
автоматичното търсене.
IВ режим на Предварително настройване, можете да
използвате бутоните
,
или на главното устройство, за да търсите записани
радиостанции.
FUNCTION
FUNCTION
FUNCTION
CDREC
REC
CD
REC
CD
DISPLAY SPEED
DISCSKIP
SKIP
SPEED USB
DISPLAY
DISC
SKIP
USBREC
REC DISC
DISPLAY
SPEED
USB
REC
POWER
FUNCTION
CD
CD
CD
TIMER TIMER/CLOCK
TIMER/CLOCK SLEEP
SLEEP
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
TIMER
CD
REC
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
DISPLAY SPEED USB REC DISC SKIP
REPEAT
REPEAT
REPEAT
REPEAT
REPEAT
REPEAT
CD
A-B
+50
A-B
+50
A-B
+50
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEPPHONES AUX IN
5V
500mA
5V
500mA
MUTE
MUTE
MUTE
ON/OFF
REPEAT
RDSPTY
PTY
RDS
RDS
PTY
MUTE
RDS PTY
).
или
или
POWER
POWER
POWER
SOUND
SOUND
SOUND
AUX IN PHONES
-10
-10
-10
REPEAT
DELETEA-B
DELETE
DELETE
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
-10
DELETE
TUNING/ALBUM
/ALBUM
TUNING
/ALBUM
TUNING
MP3-CD/CD
SOUND
VOL
VOL
VOL
TUNING /ALBUM
VOL
VOL
MO/ST
MO/ST
MO/ST
TUNING/ALBUM
/ALBUM
TUNING
/ALBUM
TUNING
MO/ST
MO/ST
TUNING
TUNING /ALBUM
/ALBUM
MP3
MP3
MP3
+10
+10
+10
RDSDISPLAY
DISPLAY
RDS
RDS
DISPLAY
+50
MP3
+10
RDS DISPLAY
EQ
EQ
EQ
EQ
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
TUNING
TUNING
TUNING
MODE
MODE
MODE
TUNING
TUNING
MODE
MODE
16
MM-D330-BUL-20110214.indd 16
2011-3-8 11:25:26
ON/OFF
REPEAT
REPEAT
A-B
+50
-10
MP3
+10
MUTE
Избиране на запаметена станция
RDS PTY
DELETE
RDS DISPLAY
Подобряване
на приемането
на
радио сигнала
MP3-CD/CD
Можете да слушате запаметена радиостанция както следва:
1
2
Включете системата, като натиснете POWER.
Изберете функцията FM като натиснете FUNCTION на
дистанционното.
3
Натиснете бутона TUNING MODE (РЕЖИМ НА ФИНА
НАСТРОЙКА) на дистанционното или на главното устройство,
докато се покаже “PRE XX”.
4
натиснете
или
за да изберетеFUNCTION
желаната станция.
FUNCTION
POWER
или
Изберете желаната станция с натискане на бутон
TUNING/ALBUM
иCD RECили на дистанционното управление.
CD REC
Резултат: Приема
DISPLAYсе желаната станция. DISC SKIP
DISPLAY
SPEED
SPEED
BUL
Ако приемането на конкретна FM радиостанция е лошо,
натиснете MO/ST. за да превключите от стерео на моно режим.
Качеството на звука ще се подобри.
VOL
MO/ST
VOL
TUNING /ALBUM
TUNING
MODE
USB REC
REC DISC SKIP
USB
CD
CD
TIMER
TIMER
ON/OFF
ON/OFF
TIMER/CLOCK
TIMER/CLOCK
REPEAT
REPEAT
REPEAT
REPEAT
USBREC
USB
REC USB REC
A-B
A-B
+50
+50
-10
-10
MP3
MP3
+10
+10
MUTE
MUTE
RDS PTY
PTY
RDS
Можете да подобрите качеството на радиоприемането, като:
Завъртите FM антената
Изпробвате положението
на FM антените предиEQ
да ги фиксирате
SOUND
TUNING /ALBUM
постоянно
DELETE
DELETE
SLEEP
SLEEP
RDS DISPLAY
DISPLAY
RDS
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
SOUND
SOUND
TUNING /ALBUM
/ALBUM
TUNING
VOL
VOL
MO/ST
MO/ST
EQ
EQ
VOL
VOL
TUNING /ALBUM
TUNING
TUNING
MODE
MODE
17
MM-D330-BUL-20110214.indd 17
2011-3-8 11:25:28
Функция за запис
BUL
◆◆Отбележете, че при задаването на твърди високо входящо ниво на
сила на звука, когато записвате от външно устройство чрез AUX и
USB канал в записът може да попадне фонов шум. В този случай
понижете силата на звука на външното устройство.
Може да записвате звука от CD, радио предаване или звука от
външен източник в USB устройството с памет.
11
22
33
Включете системата, като натиснете бутона за включване POWER .
вържете външното USB устройство с памет, в което искате да
С
записвате към USB гнездото (
) на основното устройство.
Изпълнете диск, регулирайте радио честотата или свържете външно
устройство към основното устройство.
USB
REC
USB
USB
REC
USBREC
RECUSB REC
CD (Вж. стр. 9)
◆◆ Натиснете бутона FUNCTION на основното устройство, за да
изберете функцията MP3/CD.
◆◆ Натиснете бутона OPEN/CLOSE , за да отворите отделението на диска.
◆◆ Поставете CD и натиснете бутона OPEN/CLOSE , за да затворите
отделението на диска.
◆◆ Използвайте избирането на ( [ или ] ) , за да изберете
желаната песен.
Тунер (Вж стр. 16)
◆◆ Натиснете бутона FUNCTION на основното устройство, за да
изберете функцията FM.
◆◆ Регулирайте радио честотата, която искате да записвате.
POWER
Външен източник (Вж. стр.7)
DISPLAY
◆◆ Свържете външен компонентен източник/MP3 плейър към
основното устройство.
◆◆ Натиснете отново бутона FUNCTION (ФУНКЦИЯ), за да изберете вход AUX.
◆◆ Изпълнете песен от външното устройство.
44
Тунер/външно устройство
◆◆ Показва се RECORDING .
55
66
18
MM-D330-BUL-20110214.indd 18
USB REC DISC SKIP
CD
TIMER/CLOCK
SLEEP
ON/OFF
REPEAT
REPEAT
A-B
Скорост на записване
MUTE
-10
+50
MP3
+10
Всеки път, когато натиснете бутона CD REC SPEED (СКОРОСТ НА
RDSдистанционното
PTY
DELETE управление,
RDSскоростта
DISPLAY ще се
ЗАПИС НА CD) на
промени, както следва:
SPD x 1SPD x 4
MP3-CD/CD
◆◆Докато Тунерът или външното устройство записват, смяната на
скоростта не се поддържа.
◆◆Когато изберете SPD x 4, звукът няма да се извежда.
SOUND
З а да спрете записа, натиснете бутона STOP (@) и след това
автоматично създайте и запишете като MP3 файл.
За да премахнете безопасно USB устройството, натиснете бутона
STOP (@) още веднъж.
◆◆След записа във вашето устройство ще се създаде директория с
името “RECORDING”(CD), “CD COPY”(MP3 CD), “TUNER
RECORDING” или “AUX RECORDING” .
◆◆Не прекъсвайте връзката на USB или AC кабела по време на запис,
защото това може да повреди файловете.
◆◆Ако прекъснете връзката на USB устройството по време на запис,
основното устройство ще се изключи и не може да изтриете записания
файл, в този случай свържете USB устройството към компютъра и
първо архивирайте USB данните на компютъра, след което
форматирайте USB устройството.
◆◆Когато USB паметта е недостатъчна, ще се покаже надписът NOT
ENOUGH MEMORY (НЯМА ДОСТАТЪЧНО ПАМЕТ).
◆◆Записът работи, ако USB устройството или твърдият диск са
форматирани във файловата система FAT. (Файловата система NTFS не
се поддържа.)
◆◆Когато използвате високоскоростната функция за търсене в CD,
записването на CD не работи.
◆◆ Понякога времето на запис може да е по-дълго за някои USB устройства.
◆◆В режим програма, не можете да използвате функцията за записване
на CD. (Вж. стр. 12)
◆◆При записването на CD функцията EQ (ЕКВИЛАЙЗЪР) не работи и се
сменя автоматично на OFF (ИЗКЛ.).
◆◆ При записването на CD функцията REPEAT (ПОВТОРЕНИЕ) не работи и
се сменя автоматично на OFF (ИЗКЛ.).
◆◆Не може да записвате радио, когато търсите или честотата не е
налична в режим Тунер.
CD REC
SPEED
TIMER
Натиснете бутона USB REC (USB запис), за да започне записването.
CD
◆◆Показва се “TRACK RECORDING” и записването на CD започва.
◆◆Натиснете и задръжте бутона USB REC (USB запис), за да
започнете записването на всички песни на диска.
Показва се "FULL CD RECORDING" .
◆◆Ако записвате MP3 диск, файлът се копира изцяло в USB
устройството.
Показва се “STOP” “COPY XX”“COPY END” . Когато завърши
записът, ще се покаже STOP (STOP (СТОП)).
◆◆Ако има същото име на файл, се показва “STOP”"FILE EXIST" , и
функцията се отменя.
FUNCTION
POWER
VOL
DISPLAY
EQ
TUNING /ALBUM
FUNCTION
VOL
CD REC
SPEED
USB REC DISC SKIP
CD
TIMER
ON/OFF
MO/ST
MO/ST
REPEAT
TIMER/CLOCK
TUNING
TUNING /ALBUM
/ALBUM
REPEAT
A-B
MUTE
TUNING
TUNING
MODE
MODE
+50
MP3
-10
RDS PTY
SLEEP
DELETE
+10
RDS DISPLAY
MP3-CD/CD
SOUND
VOL
TUNING /ALBUM
EQ
VOL
2011-3-8 11:25:30
Функция Таймер
Таймерът ви дава възможност да включвате или изключвате
системата в определено време.
Пример: Искате да се събуждате с музика всяка сутрин.
Ако не искате вече системата да се включва или изключва
автоматично, трябва да изключите таймера.
3
4
Натиснете Timer/Clock три пъти, показва се
TIME(ТАЙМЕР).
c
REPEAT
REPEAT
REPEAT
TIMER
TIMER
ON/OFF
ON/OFF
атиснете ENTER(
Н
).
Резултат: Цифрите на минутите започват да мигат.
Натиснете
TUNING/ALBUM
или
.
REPEAT
REPEAT
SOUND
SOUND
MUTE
MUTE
MUTE
RDSPTY
PTY
RDS
RDS
PTY
VOL
VOL
атиснете ENTER(
Н
).
Резултат: Цифрите на минутите започват да мигат.
Натиснете
TUNING/ALBUM
или
.
атиснете ENTER(
Н
).
Резултат: Показва се VOL XX, където XX отговаря на вече
зададена сила на звука.
и
за да регулирате силата на
Натиснете TUNING/ALBUM
звука, и натиснете ENTER(
).
Резултат: Показва се източник, който трябва да бъде избран.
Натиснете TUNING/ALBUM
и
за да изберете източник,
който ще се възпроизвежда при включване на системата.
REPEAT
REPEAT
REPEAT
7
8
9
Ако изберете...
Трябва също...
TUNER (радио)
a Н
атиснете ENTER(
).
b Д
а изберете предварително
настроена станция чрез или
TUNING/ALBUM
CD (компактдиск)
Заредете диска.
TIMER/CLOCK
TIMER/CLOCK
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
REPEAT
REPEAT
A-B
A-B
/ALBUM
TUNING
/ALBUM
TUNING
-10
-10-10
+10
+10
+10
DISCSKIP
SKIP
DISC
RDS
DISPLAY
RDSCD
DISPLAY
CD
SLEEP
SLEEP
EQ
+50EQ
+50
MP3
MP3
MP3
RDSDISPLAY
DISPLAY
RDS
RDS
DISPLAY
VOL
VOL
SOUND
SOUND
SOUND
MO/ST
MO/ST
TUNING
TUNING /ALBUM
/ALBUM
TUNING/ALBUM
/ALBUM
TUNING
TUNING
/ALBUM
EQ
EQEQ
TUNING
TUNING
MODE
MODE
Отмяна на действието на таймера
VOL
VOL
VOL
След като сте настроили
таймера, системата ще сеVOL
включи
VOL
VOL
автоматично, което се показва с индикацията TIMER на дисплея.
Ако не искате вече да използвате таймера, трябва да го изключите.
ReC
За да... MO/ST
MO/ST
MO/ST
TUNING
TUNING/ALBUM
/ALBUM
TUNING
/ALBUM
Отмените действието на таймера
) .
Натиснете бутона ENTER(
Резултат: Показва се REC N, може да натиснете бутона TUNING/ALBUM
POWER
DISPLAY
TUNING
TUNING
Натиснете
TUNING
ReC Timer-On/Off...
MODE
MODE
MODE
NR
Веднъж.
Резултат:
Вече не се показва
FUNCTION
NR
Рестартирате таймера
Два пъти.
Резултат: Отново се показва
CD REC
SPEED
USB REC DISC SKIP
CD
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
ON/OFF
REPEAT
REPEAT
A-B
MUTE
+50
MP3
-10
RDS PTY
MM-D330-BUL-20110214.indd 19
MP3
MP3
MP3
+10
+10
+10
DELETE
DELETE
DELETE
USB
Да заредите USB.
Натиснете бутона ENTER(
).
Резултат: Показва се CHK REC (Do you want to record? (Искате ли
да записвате?))
или
, за да изберете REC Y или REC N, и после натиснете бутона ENTER.
1). Ако изберете REC N, това ще отмени записването с таймер дори ако
вече сте задали такова.
2). Ако сте избрали REC Y, може да зададете записване с таймер.
) .
a.Натиснете бутона ENTER(
Резултат: Показва се ON (ВКЛ.) в продължение на няколко секунди,
можете да настроите часа за включване на записването с таймер.
b.Натиснете бутонаENTER(
) .
Резултат: Показва се OFF (ИЗКЛ.) в продължение на няколко секунди,
можете да настроите часа за изключване на записването с таймер.
FUNCTION
FUNCTION
+50
+50
+50
A-B
A-B
A-B
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
d
6
SLEEP
SLEEP
SLEEP
REC -10
CDCDREC
-10
-10
DISPLAY SPEED
SPEED USB
USBREC
REC
DISPLAY
RDS
PTY
DELETE
RDS PTY
DELETE
атиснете ENTER(
Н
).
Резултат: Показва се OFF в продължение на няколко секунди,
последвано от евентуално вече зададено време за
изключване; вече можете да настроите часа за
изключване на таймера.
Настройване на времето за изключване на таймера.
a Н
атиснете TUNING/ALBUM
или
.
b
TIMER/CLOCK
TIMER/CLOCK
TIMER/CLOCK
MUTE
MUTE
MUTE
d
5
TIMER
TIMER
TIMER
ON/OFF
ON/OFF
POWER
POWER
Натиснете ENTER(
).
Резултат: Показва се ON в продължение на няколко секунди,
последвано от евентуално вече зададено време за
включване; можете да настроите часа за включване на
таймера.
Настройване на времето за включване на таймера.
a Н
атиснете TUNING/ALBUM
или
.
c
USB
DISC SKIP
SKIP
USB REC
REC DISC
SKIP
USB
REC
CD
CD
USBREC
USB
REC USB REC
Включете системата, като натиснете POWER.
b
CD
CD REC
REC
CD
REC
SPEED
SPEED
SPEED
DISPLAY
DISPLAY
DISPLAY
ReC
1
2
BUL
¡¡Ако часът за включване или изключване съвпада със записването
с таймер, наличен е само часът за включване и изключване, но не
и часът на записване с таймер.
,
върху
¡¡Можете също така да използвате и бутоните
или
главното устройство,
вместо бутоните на TUNING/ALBUM
POWER
FUNCTION
POWER
FUNCTION
POWER
FUNCTION
за настройка в стъпка 5-9.
NR
Преди да настроите таймера, проверете дали текущия час е
верен.
При всяка стъпка имате няколко секунди, за да зададете
желаните опции. Ако превишите това време, трябва да
започнете отначало.
¡¡Максималното време за записване с таймер е 5 часа.
¡¡Ако времената на включване и изключване на таймера са
идентични, се показва думата ERROR.
DELETE
MP3-CD/CD
+10
RDS DISPLAY
19
2011-3-8 11:25:33
Функция за изключване на звука
POWER
POWER
BUL
FUNCTION
FUNCTION
Можете временно да изключите звука на вашата система.
Пример: Желаете да се обадите
по телефона.
CDREC
REC
CD
DISPLAY
DISPLAY
1
2
DISCSKIP
SKIP
USBREC
REC DISC
USB
SPEED
SPEED
Натиснете MUTE.
CD
CD
TIMER/CLOCK
SLEEP
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP MUTE или
За да включитеTIMER
отново звука,
натиснете отново
бутоните VOLUME.
ON/OFF
ON/OFF
REPEAT
REPEAT
REPEAT
REPEAT
A-B
A-B
MUTE
MUTE
+50
+50
MP3
MP3
-10
-10
RDS
RDSPTY
PTY
DELETE
DELETE
+10
+10
RDS
RDSDISPLAY
DISPLAY
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
Функция за мощни баси
SOUND
SOUND
EQ
EQ
TUNING
TUNING/ALBUM
/ALBUM
Микрокомпонентната система има функция за усилване на
басите, наречена SBS (звук с мощни баси). Тази функция
прави звука по-мощен и реален.
FUNCTION
POWER
FUNCTION
1
2
VOL
VOL
VOL
VOL SOUND.
Натиснете бутона
Резултат: Показва се “P
CDBASS”.
REC
DISPLAY
USB REC DISC SKIP
SPEED
За да прекъснете функцията, натиснете отново
CD SOUND. За
няколко секунди на дисплея се показва “P OFF”.
TIMER
MO/ST
MO/ST
ON/OFF
REPEAT
TUNING
TUNING/ALBUM
/ALBUM SLEEP
TIMER/CLOCK
TUNING
TUNING
MODE
MODE
REPEAT
A-B
MUTE
+50
MP3
-10
RDS PTY
DELETE
+10
RDS DISPLAY
TUNING /ALBUM
Вашата Микрокомпонентната система е оборудвана с
предварително настроен еквилайзер, който ви позволява да
изберете най-добрия баланс на високи и ниски честоти, според
вида намузиката, която слушате.
1
Натиснете бутона EQ (ЕКВИЛАЙЗЪР), докато изберете желаната опция.
За да получите...
2
CD
Задайте нивото на НИСКИ (ляв цифров), СРЕДНИ (среден
TIMER (десен
SLEEP
CDTIMER/CLOCK
RECцифров) тонове.
цифров) и ВИСОКИ
CD
REC
DISPLAY
SPEED
REC DISC
ON/OFF
Натиснете бутона
ENTER,
когатоUSB
избирате
U1 SKIP
B 0 /U2 B 0 /U3 B 0.
Резултат: Мига нивото на НИСКИ (ляв цифров).
CD
REPEAT
REPEAT
Натиснете бутона TUNING/ALBUM
или
,за да изберете от
-06 до 06.
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
A-B
+50
Натиснете бутона ENTER .
ON/OFF
Резултат: The MIDDLE
flash.
MUTE level(middle numeric)MP3
Натиснете бутона TUNING/ALBUM
или
,за да изберете от
REPEAT
REPEAT
-10
+10
-06 до 06.
Натиснете бутона ENTER . A-B
+50DISPLAY
RDS PTY
RDS
Резултат: The
TREBLEDELETE
level(right numeric) flash.
Натиснете бутонаMUTE
TUNING/ALBUM
или MP3
,за да изберете от -06 до 06.
Натиснете бутона ENTER .
-10
+10
MP3-CD/CD
Резултат: Настройката завърши.
SOUND
SOUND
TUNING
/ALBUM
MP3-CD/CD
RDS DISPLAY
EQ
TUNING /ALBUM
EQ
VOL
VOL
VOL
MO/ST
MO/ST
DELETE
EQ
VOL
VOL
Изберете...
OFF.................................Нормален баланс (линеен).
RANCHA....................... Подходящ баланс за ранча.
SAMBA......................... Подходящ баланс за самба.
CUMBIA........................ Подходящ баланс за кумбия.
HABANA....................... Подходящ баланс за хавана.
BOOM BA..................... Подходящ баланс за бумба.
REGGAE....................... Подходящ баланс за реге.
PARTY........................... Подходящ баланс за парти музика.
POP.............................. Баланс подходящ за поп музика.
HIPHOP........................ Подходящ баланс за хип-хоп.
ROCK............................ Баланс подходящ за рок музика.
JAZZ............................. Подходящ баланс за джаз.
CLASS.......................... Подходящ баланс за класическа музика.
FLAT.............................. Подходящ баланс за Flat музика.
STA+EQ........................ Подходящ баланс за стадион.
POWER
DYN+S..........................
Подходящ баланс заFUNCTION
музика Dynamic spot..
MP3+............................ Подходящ баланс за музика с MP3 подобрение.
VIR+S............................ Подходящ баланс за виртуална музика.
U1 B 0.......................... Подходящ
CD REC баланс за музика в режим Потр. 1.
U2 B 0..........................
Подходящ баланс за музика в режим Потр. 2.
POWER
DISPLAY
DISC SKIP
SPEED USB REC FUNCTION
POWER
U3 B 0.......................... Подходящ баланс за FUNCTION
музика в режим Потр. 3.
RDS PTY
MP3-CD/CD
SOUND
Избиране на функция EQ
(еквилайзер)
TUNING /ALBUM
TUNING
MODE
TUNING /ALBUM
VOL
TUNING
MODE
TUNING /ALBUM
MO/ST
TUNING не работи и EQ
`` При записване
на CD функцията EQ (ЕКВИЛАЙЗЪР)
MODE"ИЗКЛ."
(ЕКВИЛАЙЗЪР) автоматично преминава в режим
`` Ако не се натисне бутон в рамките на 8 секунди, настройката се
отменя автоматично и се записва предишната настройка.
20
MM-D330-BUL-20110214.indd 20
2011-3-8 11:25:35
Настройване на системата за
автоматично изключване
При слушане на музика, можете да укажете автоматично
изключване на системата.
Пример: Искате да заспите с музика.
1
2
3
Натиснете Sleep веднъж или няколко пъти, за да определите
колко време да продължи да работи системата преди да се
изключи:
По всяко време можете:
Да проверите оставащото време, като натиснете SLEEP.
Да промените оставащото време, като повторите стъпки
1 и 2.
POWER
POWER
Можете да свържете комплект слушалки към вашата миникомпактна система, за да можете да слушате музика или
радиопрограми, без да пречите на други хора в стаята.
Слушалките трябва да имат жак 3.5ш или подходящ адаптер
BUL
Свържете слушалките към извода PHONES на предния панел.
Натиснете Sleep.
Резултат: възпроизвеждането започва и се показват следните
индикации:
90MIN
Свързване на слушалките
Резултат: Високоговорителите вече не се използват за възпроизвеждане
на звук.
Продължително използване на слушалки при висока сила на звука
може да доведе до увреждане на слуха.
5V
500mA
AUX IN
PHONES
FUNCTION
FUNCTION
За да отмените функцията SLEEP, натиснете Sleep веднъж или
няколко пъти, докато се покаже SLPOFF.
DISPLAY
DISPLAY
CD
CDREC
REC
SPEED
DISCSKIP
SKIP
SPEED USB
USBREC
REC DISC
CD
CD
TIMER
TIMER
ON/OFF
ON/OFF
TIMER/CLOCK
TIMER/CLOCK
REPEAT
REPEAT
REPEAT
REPEAT
A-B
A-B
+50
+50
-10
-10
MP3
MP3
+10
+10
MUTE
MUTE
RDS
RDSPTY
PTY
SLEEP
SLEEP
DELETE
DELETE
RDS
RDSDISPLAY
DISPLAY
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
SOUND
SOUND
TUNING
TUNING/ALBUM
/ALBUM
VOL
VOL
MO/ST
MO/ST
EQ
EQ
VOL
VOL
TUNING
TUNING/ALBUM
/ALBUM
TUNING
TUNING
MODE
MODE
21
MM-D330-BUL-20110214.indd 21
2011-3-8 11:25:36
Почистване на вашата
Микрокомпонентната система
Мерки за безопасност
BUL
Следващите диаграми показват необходимите предпазни мерки
при използване и преместване на вашата Микрокомпонентната
система.
За да постигнете най-добрите възможни резултати с вашата
мини-компактна система, трябва редовно да почиствате следните
елементи:
Външността на корпуса
Компактдиск плейъра
Касетните плейъри (глави, ролки и ремъци)
инаги изключвайте системата от контакта:
В
Преди да я почистите
Ако няма да я използвате продължително време
-
-
+
Условия на околната среда при
експлоатация:
Околна температура 5°C-35°C
Влажност
10-75%
+
Външността на корпуса
Не излагайте уреда на пряка
слънчева светлина или други
източници на топлина .
Това може да доведе до
прегряване и повреда на уреда.
Почиствайте редовно външността на корпуса с мека кърпа и лек
почистваш препарат. Не използвайте абразивни прахове, течности
или аерозоли за почистване. Не допускайте попадането на течност в
системата.
Компактдиск плейър
1
2
-
-
+
Не поставяйте растения в
саксия или ваза върху уреда.
Попадналата в устройството
влага може да доведе до опасен
токов удар и да причини повреда
на оборудването. В такъв случай
незабавно изключете главния
щепсел от контакта.
+
По време на гръмотевични
бури изваждайте щепсела на
електрозахранването от контакта.
Пикове на напрежение, дължащи
се на мълнии, могат да повредят
устройството.
VoLUMe
Up
Преди възпроизвеждане на компактдиск го почистете със
специално средство за почистване на компактдискове. Не
използвайте същите почистващи средства като за винилови
плочи:
Избършете внимателно диска от центъра навън.
Почиствайте редовно плейъра със специален почистващ диск
(предлага се от местните дилъри).
ко няма да използвате дистанционното продължително
А
време, извадете батериите, за да избегнете корозията.
Въпреки че вашата система е много издръжлива на износване,
не трябва да се използва в прекомерно запрашена среда или
да се подлага на удари или голяма топлина (близо до
нагревателни уреди или на пряка слънчева светлина и др.).
Ако от системата се появи неприятна миризма по време на
работа, изключете я от контакта и се свържете с обслужващия
сервиз.
Предпазни мерки при използване
на компактдискове
Грижете се за вашите компактдискове. Винаги ги хващайте за
doWN
Извадете батериите от
дистанционното, ако няма да го
използвате продължително време.
Течовете от батериите могат да
причинят сериозни повреди на
дистанционното.
Когато използвате слушалки, избягвайте
слушането при много голяма сила на
звука.
Продължителното използване на
слушалките с голяма сила на звука може
да доведе до увреждане на слуха.
ръбовете, за да избегнете оставянето на отпечатъци от пръсти по
лъскавата повърхност.
След като сте приключили с възпроизвеждането на компактдиск,
винаги го прибирайте в кутията му.
Не залепвайте хартия или залепваща лента на дисковете и не
пишете по етикета.
Почиствайте ги със специална кърпа.
Съхранявайте компактдисковете си на чисто място, да не са
изложени на пряка слънчева светлина или високи температури.
Винаги използвайте компактидскове с обозначение
.
CoMpaCT
dIGITaL aUdIo
-
Не поставяйте тежки предмети
върху главния кабел. Повреда на
главния кабел може да доведе
до повреда на уреда (опасност от
пожар) или да причини токов удар.
+
Не премахвайте никакви панели
на уреда. Вътрешността на
уреда съдържа компоненти под
напрежение, които могат да
причинят токов удар.
22
MM-D330-BUL-20110214.indd 22
2011-3-8 11:25:39
Преди да се обърнете към сервиза за поддръжка
BUL
За запознаването с нов уред винаги е необходимо малко време.
Ако се натъкнете на някой от посочените по-долу проблеми, опитайте дадените решения. Те може да ви
спестят времето и неудобството за едно ненужно обаждане.
Ако горните насоки не ви помогнат да решите проблема, запишете:
Моделът и серийният номер, обикновено са отпечатани на гърба на системата
Данни за вашата гаранция
Ясно описание на проблема
След това се свържете с местния дилър или сервиз на SAMSUNG.
Проблем
Системата не работи
О
Б
Щ Няма звук
А
Ч
А
С
Т
Таймерът не работи
В случай, че не работи,
дори при предприетото
по-горе действие.
CD
плейърът не
/ Компактдиск
започва възпроизвеждане
MP3
I
CD
Р
А
Д
И
О
Приемането е лошо или
изобщо не се приемат
радиостанции
Проверки/Обяснение
• Главният кабел не е включен правилно в стенен контакт или стенният контакт не
е включен.
• Батериите на дистанционното трябва да бъдат сменени, или не е спазена
полярността при поставяне.
• Бутонът Power не е натиснат.
• Силата на звука е намалена докрай.
• Не е избрана правилната функция (TUNER, MP3/CD, USB, AUX).
• Свързали сте слушалки.
• Кабелите на високоговорителите са изключени.
• Бутонът MUTE е натиснат.
•Т
аймерът е спрян чрез натискане на TIMER ON/OFF.
• Натиснете бутона STOP (СТОП) на главното устройство в продължение на 5
секунди при положение NO DISC (НЯМА ДИСК), след това го върнете в
първоначално положение (НУЛИРАНЕ)
• Не е избрана функцията CD.
• Дискът е поставен с лицевата страна надолу и е или мръсен, или издраскан.
• Лазерният сензор е замърсен или запрашен.
• Системата не е инсталирана на равна, хоризонтална повърхност.
• В плейъра се е образувал конденз на влага; оставете системата в топла
проветрива стая в продължение на поне един час.
• Не е избрана функцията TUNER.
• Не е избрана правилно радио честотата.
• Антената е прекъсната или не е насочена правилно. Завъртете я, докато
намерите най-доброто положение.
• Намирате се в сграда, която спира радиовълните; трябва да използвате външна
антена.
23
MM-D330-BUL-20110214.indd 23
2011-3-8 11:25:39
Технически спецификации
BUL
SAMSUNG непрекъснато се стреми да подобрява своите изделия. И спецификацията на модела,
и настоящите инструкции за потребителя подлежат на промяна без предизвестие.
РАДИО
FM
Отношение сигнал/шум Използваема чувствителност Общо хармонични изкривявания 62 dB
10 dB
0.4 %
КОМПАКТДИСК ПЛЕЙЪР
Капацитет – Честотен диапазон Отношение сигнал/шум
Изкривяване Разделяне на каналите Диаметър на 1 диска
20 Hz - 20 KHz (± 1 dB)
90 dB (при 1 KHz) с филтър
0.1 % (at 1 KHz)
75 dB
дисковете: 120 или 80 мм. Дебелина: 1,2 мм
УСИЛВАТЕЛ
Изходяща мощност
Преден високоговорител (8 Ω)(MM-D320)
Преден високоговорител (8 Ω)(MM-D330)
Разделяне на каналите Отношение сигнал/шум 10 вата/каналX2 RMS,IEC (общо хармонични изкривявания: 10 %)
35 вата/каналX2 RMS,IEC (общо хармонични изкривявания: 10 %)
60 dB
70 dB
ОБЩА ЧАСТ
Размери : Тегло
200 (Ш) x 142 (В) x 207 (Д) мм
1.78 Kg
*: Номинална спецификация
- Samsung Electronics Co., Ltd си запазва правото да променя спецификациите без предизвестие.
- Теглото и размерите са приблизителни.
- Конструкцията и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
- За спецификациите на мощността и консумацията проверете етикета на продукта.
24
MM-D330-BUL-20110214.indd 24
2011-3-8 11:25:39
Obrnite se na podjetje SAMSUNG po celem svetu (Свържете се със SAMSUNG В ЦЯЛ СВЯТ)
Ако имате въпроси или коментари относно продуктите на Samsung, се обърнете към центъра за обслужване
на клиенти на SAMSUNG.
Area
Contact Center 
` North America
Canada
Mexico
U.S.A
Web Site
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
` Europe
Albania
Austria
Belgium
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
MM-D330-BUL-20110214.indd 25
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
Kazakhstan
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
India
www.samsung.com
Philippines
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
-
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
-
` Asia Pacific
Japan
Malaysia
www.samsung.com
BUL
Web Site
` CIS
Indonesia
www.samsung.com
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Contact Center 
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` Middle East
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
` Africa
Nigeria
South Africa
2011-3-9 11:16:18
Правилно изхвърляне на батериите на този продукт
(Приложимо в ЕС и други европейски страни със система за разделно събиране на отпадъчни
батерии)
Тази маркировка на батерията, ръководството или опаковката показва, че батериите на продукта
не трябва да се изхвърлят с останалите битови отпадъци в края на експлоатационния им период.
Присъствието на маркировки на химическите символи Hg, Cd или Pb показва, че батерията съдържа
живак, кадмий и олово над препоръчаните в Директива 2006/66 на ЕС стойности. Ако батериите
не се изхварлят правилно, тези субстанции могат да причинят вреда на човешкото здраве или на
околната среда.t.
За да се защити околната среда и да се стимулира рециклирането, отделяйте батериите от друти
типове отпадък и ги рециклирайте в местните центрове за връщане на батерии.
Правилно изхвърляне на този продукт
(отпадъчно електрическо и електронно оборудване)
(Приложимо в ЕС и други европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)
Тази маркировка на продукта, ръководството или опаковката показва, че продуктът и неговите електронни
аксесоари (напр. зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не трябва да се изхвърлят с останалите битови
отпадъци в края на експлоатационния им период. За да се избегне възможна опасност за околната среда или
човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, отделяйте тези продукти от останалите видове
отпадъци и ги рециклирайте по отговорен начин, за да съдействате за устойчивото повторно използване на
суровините.
Битовите потребители трябва да се обърнат или към магазина, откъдето са закупили този уред, или към местните
власти, за подробна информация къде и как могат да предадат този уред за рециклиране, безопасно за околната
среда.
Потребителите от предприятията трябва да се обърнат към доставчика си и да проверят условията в договора за
покупка. Този продукт и неговите електронни аксесоари не трябва да се смесват с други отпадъци на работното
място.
AH68-02346H(REV 0.0)
MM-D330-BUL-20110214.indd 26
2011-3-8 11:25:41
Download PDF

advertising