Samsung | UE32D4000NW | Samsung UE19D4010NW Uživatelská přiručka

E-MANUAL
imagine the possibilities
Thank you for purchasing this Samsung
product. To receive more complete service,
please register your product at
www.samsung.com/register
Model___________ Serial No._____________
Obsah
Nastavení kanálů
Základní nastavení
Další informace
• Použití tlačítka INFO
1
• Síť pro řadu LED 5 s úhlopříčkou 32 až 46 palců 56
• Funkce teletextu u analogových kanálů
161
• Použití nabídky Kanál (Sledovat TV)
2
• Nabídka systému
84
• Zámek Kensington proti krádeži
165
• Časový rozvrh
5
• Nabídka podpory
108
• Slot rozhraní Common Interface
167
• Seznam kanálů
7
• Odstraňování potíží
170
• Správce kanálů
11
• Licence
187
• Opětovné naladění kanálů
17
Základní funkce
• Nabídka obrazu
27
• Nabídka zvuku
44
Rozšířené nastavení
• Můj obsah
116
• Anynet+
143
• AllShare™
157
pro řadu LED 5 s úhlopříčkou 32 až 46 palců ❑❑ Použití tlačítka INFO
Na displeji je zobrazen aktuální kanál a stav určitých nastavení zvuku a videa.
Průvodce Teď & Další zobrazuje denní televizní program pro jednotlivé kanály
podle času vysílání.
●● Posouváním pomocí tlačítek ◄, ► zobrazíte informace o požadovaném
programu při sledování aktuálního kanálu.
●● Posouváním pomocí tlačítek ▲, ▼ zobrazíte informace pro ostatní kanály.
Pokud chcete přepnout na právě vybraný kanál, stiskněte tlačítko ENTERE.
▶
Vše
Informace
* U jednotlivých modelů se může lišit.
Čeština
❑❑ Použití nabídky Kanál (Sledovat TV)
OO MENUm → Podpora → Správa obsahu → ENTERE
Stisknutím tlačítka CONTENT vyberte položku Sledovat TV a poté vyberte
požadovanou nabídku. Zobrazí se každá obrazovka.
■■ Programy
◀
Informace v elektronickém
programovém průvodci EPG jsou
poskytovány vysílacími společnostmi.
Pomocí TV programů poskytovaných
vysílacími společnostmi můžete
s předstihem určit pořady, které chcete
sledovat, takže se kanál v zadaný čas
automaticky přepne na vybraný pořad.
V závislosti na stavu kanálu se mohou
záznamy v programu jevit jako prázdné
nebo se zastaralými informacemi.
Čeština
Sledovat TV
Programy
Správce plánů
▶
Seznam kanálů
Správce kanálů
Můj obsah
Zdroj
Použití příručky
Průvodce
1910 Úte 1 Čer
DTV ant. 3 five
Home and Away
19:00 - 19:30
Drama
Dani je zničena, když Scott objasní své názory na manželství...
3 five
Sezn. kanálů - všechny
Dnes
◀
19:00
1 Discovery
American Chopper
2 DiscoveryH&L
Tsunami Pri...
Home and...
3 five
4 price-drop.tv
Žádné informace
5 QVC
Žádné informace
▼ 6 R4DTT
Žádné informace
C
19:30
A
B
D C
Spr.
plánu
1
A
B
D
-24 hodin
2
C
A CB A B
D
+24 hodin
20:00
20:30
Tine Team
The Curious...
Dark Angel
Fiv...
Žádné informace
D
3
Režim K
4
* U jednotlivých modelů se může lišit.
Čeština
; Informace
5
k Stránka
6
E Plán
7
▶
1C
2A
C
3
A
4
B
A
B
D (Spr. plánu): Přesun do složky Seznam rezervací v aplikaci Spr. plánu.
Červená
D
Zelená
(-24 hodin): Zobrazení seznamu pořadů, které byly vysílány před
24 hodinami.
B
C
A B (+24Dhodin): Zobrazení seznamu pořadů, které budou vysílány za 24 hodin.
Žlutá
Modrá (Režim K): Výběr typu kanálů, které se mají zobrazit v okně Seznam
kanálů. (Všechny, TV, Rádio, Data/Ostatní, Oblíbené 1-5)
D
5 ; (Informace): Zobrazení podrobností o vybraném pořadu.
6 k (Stránka): Přesun na předchozí nebo na další stránku.
◀ 7 E (Sledovat / Plán)
●● Při výběru aktuálního pořadu můžete sledovat vybraný pořad.
●● Při výběru budoucího pořadu lze pro vybraný pořad rezervovat sledování.
Chcete-li plán zrušit, stiskněte znovu tlačítko ENTERE a vyberte možnost
Zrušit plány.
Čeština
▶
■■ Správce plánů
Zrušte nebo nastavte Načasované zobr. ke zobrazení požadovaného kanálu
v zamýšlenou dobu.
Použití funkce Načasované zobr.
Lze provést nastavení tak, aby se požadovaný kanál automaticky zobrazil
v požadovanou dobu. K použití této funkce nejdříve nastavte aktuální čas.
1. Stisknutím tlačítka ENTERE pořad ručně doplňte do plánu.
◀
2. Stisknutím tlačítka ◄/►/▲/▼ nastavte položky Anténa, Kanál, Opakovat,
Datum, Čas začátku.
●● Anténa: Vyberte požadovaný vysílací signál.
●● Kanál: Vyberte požadovaný kanál.
Čeština
▶
●● Opakovat: Z možností Jednou, Manuální, So~Ne, Po~Pa nebo Denně
vyberte tu, která vám vyhovuje. Vyberete-li možnost Manuální, můžete
nastavit den, který si přejete.
NN Symbolem (c) je označen zvolený den.
●● Datum: Umožňuje nastavit požadované datum.
NN K dispozici je tehdy, když vyberete položku Jednou v možnostech
Opakovat.
●● Čas začátku: Lze nastavit požadovaný čas začátku.
◀
NN Chcete-li plán upravit nebo zrušit, vyberte rezervovaný plán v aplikaci
Seznam plánů a poté vyberte položku Upravit nebo Zrušit plány.
Čeština
▶
■■ Seznam kanálů
Lze zobrazit údaje pro kanály, tj.
možnosti Všechny, TV, Rádio, Data/
Ostatní, Analogové nebo Oblíbené1-5.
NN Stisknutím tlačítka CH LIST na
◀
dálkovém ovládání se okamžitě
zobrazí obrazovka Seznam kanálů.
●● Všechny: Zobrazí všechny aktuálně
dostupné kanály.
Seznam kanálů
Všechny
1
TV#1
The Spo...
2
BBC ONE glogal News
3
Pardon...
4
Real Sp...
6
The Daily
7
Pros vs.
8
Today
9
Pardon...
Anténa
C
A Anténa
B
C DZobrazení
A B programu
D
L Režim K E Sledovat
●● TV: Zobrazí všechny aktuálně dostupné TV kanály.
●● Rádio: Zobrazí všechny aktuálně dostupné rádiové kanály.
●● Data/Ostatní: Zobrazí všechny aktuálně dostupné kanály MHP a kanály
ostatní.
●● Analogové: Zobrazí všechny aktuálně dostupné analogové kanály.
●● Oblíbené 1-5: Zobrazí všechny oblíbené kanály.
Čeština
k Stránka
▶
NN Položka Oblíbené 1-5 se zobrazí, nastavíte-li možnost Přidat k oblíbeným.
NN Pro zobrazení oblíbených kanálů, které jste přidali, stiskněte tlačítko CH
LIST a tlačítkem L (Režim K) přecházejte mezi položkami Oblíbené
1-5.
NN Použití tlačítek dálkového ovládání s funkcí Seznam kanálů.
◀
●C●
●●
A
B
D (Anténa): Přepíná mezi možnostmi Anténa a Kabel.
Červené
A B (Zobr.
D prog. / Sezn. kanálů): Je-li vybrán digitální kanál, zobrazí
Žluté
pořad. Návrat k seznamu kanálů.
C
●● L (Režim K / Kanál): Přesun k položce Všechny, TV, Rádio, Data/
Ostatní nebo Oblíbené 1-5.
NN Stisknete-li tlačítko
A B prog.)
D
(Zobr.
můžete přejít k jiným kanálům
pomocí tlačítka L (Kanál).
C
Čeština
▶
●● E (Sledovat / Informace): Sledování vybraného kanálu. / Zobrazení
podrobností o vybraném pořadu.
●● k (Stránka): Přesun na další nebo na předchozí stránku.
Ikony pro zobrazení stavu kanálu
Ikona
◀
Operace
a
Analogový kanál
)
Rezervovaný pořad
\
Zablokovaný kanál
▶
Čeština
Použití funkce Načasované zobr. v položce Seznam kanálů ❑
(pouze pro digitální kanály)
Jakmile nastavíte funkci Načasované zobr. v položce Seznam kanálů, lze nastavit
pořad pouze v položce Zobr. prog..
1. Stiskněte tlačítko CH LIST a poté vyberte požadovaný digitální kanál.
2. Stiskněte tlačítko
C
A B prog.).
D
(Zobr.
3.Stisknutím tlačítek ▲ / ▼ vyberte požadovaný program, poté stiskněte tlačítko
ENTERE nebo INFO.
◀ 4. Vyberte položku Načasované zobr. a poté, jakmile operace proběhne, stiskněte ▶
tlačítko ENTERE.
NN Pokud budete chtít funkci Načasované zobr. zrušit, postupujte podle kroků 1 až 3.
Vyberte položku Zrušit plány.
Čeština
■■ Správce kanálů
Můžete upravit kanál dle svých potřeb.
●● (
) Kanály: Zobrazení seznamu
kanálů podle typu kanálu.
Správce kanálů
Všechny
Vybraná položka: 4
Číslo kanálu
●● (
) Oblíbené 1-5: Zobrazení
oblíbených kanálů.
NN Použití barevných tlačítek spolu
s funkcí Správce kanálů.
B
D (Anténa): Přepíná
●C● A Červené
mezi možnostmi Anténa a
Kabel.
◀
C
A
B
●●
C
Anténa
A Anténa
B
Čeština
C
A
B
D Řazení E Vybrat T Nástroje R Zpět
* U jednotlivých modelů se může lišit.
Modré (Řazení): Mění pořadí
seznamu podle čísla nebo podle názvu.
D
D
▶
Ikony pro zobrazení stavu kanálu
Ikona
Operace
a
Analogový kanál
c
Vybraný kanál
F
Kanál nastavený jako oblíbený
\
Zablokovaný kanál
T
Zobrazí nabídku možností pro funkci Správce kanálů.
◀
▶
Čeština
Nabídka možností funkce Správce kanálů t
Pro každý kanál se nastavení provede pomocí možností nabídky pro funkci Správce
kanálů (Sledovat, Přidat k oblíbeným/Upravit oblíbené, Zamknout/Odemknout,
Upravit název kanálu, Upravit č. kanálu, Odstranit, Vybrat vše/Zrušit výběr
všech).
Položky nabídky možností se mohou lišit podle stavu kanálu.
1. Vyberte kanál a stiskněte tlačítko TOOLS.
2. Vyberte funkci a změňte její nastavení.
◀
▶
Čeština
●● Sledovat: Sledování vybraného kanálu.
●● Přidat k oblíbeným / Upravit oblíbené: Kanály, které sledujete často, můžete
nastavit jako oblíbené. / Přidání nebo odstranění vybraného kanálu ze seznamu
Oblíbené 1-5.
1.
Vyberte položku Přidat k oblíbeným / Upravit oblíbené a poté stiskněte
tlačítko ENTERE.
NN Pokud je kanál do oblíbených kanálů již přidán, zobrazí se možnost
◀
Upravit oblíbené.
2.
Stisknutím tlačítka ENTERE vyberte položku Oblíbené 1-5 a poté stiskněte
tlačítko OK.
NN Jeden oblíbený kanál lze přidat do několika skupin oblíbených kanálů
mezi Oblíbené 1-5.
Čeština
▶
●● Zamknout/Odemknout: Kanál lze zamknout, takže jej nelze vybrat a sledovat.
NN POZNÁMKA
●● Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je možnost Zámek kanálů
nastavena na hodnotu Zapnuto.
●● Zobrazí se obrazovka pro zadání kódu PIN. Zadejte čtyřmístný kód PIN.
Kód PIN lze změnit pomocí možnosti Změna kódu PIN.
●● Upravit název kanálu (pouze analogové kanály): Přiřaďte vlastní název kanálu.
◀
●● Upravit č. kanálu: Číslo upravte stisknutím požadovaných číselných tlačítek.
NN V některých oblastech nemusí být funkce Upravit název kanálu a funkce
Upravit č. kanálu podporována.
Čeština
▶
●● Odstranit: Podle potřeby můžete odstranit kanály tak, aby byly zobrazeny pouze
požadované kanály.
●● Zrušit výběr všech: Zrušení výběru všech vybraných kanálů.
NN Možnost Zrušit výběr všech lze vybrat pouze v případě, že je vybrán jeden
nebo několik kanálů.
●● Vybrat vše: Výběr všech kanálů v seznamu kanálů.
◀
▶
Čeština
❑❑ Opětovné naladění kanálů
OO MENUm → Kanál → ENTERE
■■ Anténa (Anténa / Kabel) t
Aby televizor mohl začít ukládat do paměti dostupné kanály, je nezbytné zadat
typ zdroje signálu připojeného k televizoru (tj. Anténa nebo Kabel).
◀
▶
Čeština
■■ Země
(v závislosti na zemi)
Zobrazí se obrazovka pro zadání kódu PIN. Zadejte svůj 4místný číselný kód PIN.
●● Digitální kanál: Změna země pro digitální kanály.
●● Analogový kanál: Změna země pro analogové kanály.
◀
▶
Čeština
■■ Automatické ladění
(v závislosti na zemi)
Slouží k automatickému vyhledání kanálů a jejich uložení do televizoru.
NN Automaticky přidělená čísla programů nemusejí odpovídat skutečným nebo
požadovaným číslům programů. Jestliže je kanál uzamčen, zobrazí se okno
pro zadání kódu PIN.
●● Automatické ladění
Anténa / Kabel: Vyberte anténní vstup, který se má uložit.
◀
Dig. a Anal. / Digitální / Analogové: Vyberte zdroj kanálu, který se má uložit
do paměti.
Čeština
▶
Je-li možnost Anténa nastavena na hodnotu Anténa nebo Kabel:
Při výběru možnosti Kabel → Dig. a Anal. nebo Digitální: Zadejte hodnotu
pro vyhledávání kabelových kanálů.
–– Režim vyhled. (Úplné / Síť / Rychlé): Slouží k vyhledání všech kanálů
s aktivními stanicemi a jejich uložení do televizoru.
NN Nastavíte-li možnost Rychlé, můžete ručně, stisknutím číselného
tlačítka dálkového ovladače, nastavit položky Síť, Síťové ID,
Kmitočet, Modulace a Přenosová rychlost.
◀
–– Síť (Autom. / Manuální): Slouží k výběru režimu nastavení Síťové ID
z možností Autom. nebo Manuální.
–– Síťové ID: Pokud je nabídka Síť nastavena na možnost Manuální, můžete
možnost Síťové ID nastavit pomocí číselných tlačítek.
Čeština
▶
–– Kmitočet: Zobrazuje kmitočet kanálu. (v každé zemi jiné)
–– Modulace: Zobrazuje dostupné hodnoty modulace.
–– Přenosová rychlost: Zobrazuje dostupné přenosové rychlosti.
●● Možn. vyhl. kabel. sítě
(pouze v závislosti na zemi a kabelových kanálech)
Slouží k nastavení dalších možností vyhledávání (např. kmitočet a přenosová
rychlost) při vyhledávání v kabelové síti.
◀
Počáteční kmitočet / Konečný kmitočet: Slouží k nastavení počátečního
nebo konečného kmitočtu (v každé zemi je jiný).
Přenosová rychlost: Zobrazuje dostupné přenosové rychlosti.
Modulace: Zobrazuje dostupné hodnoty modulace.
Čeština
▶
■■ Ruční ladění
Slouží k ručnímu vyhledání kanálů a jejich uložení do televizoru.
NN Jestliže je kanál uzamčen, zobrazí se okno pro zadání kódu PIN.
NN Podle zdroje kanálů může být podporována možnost Ruční ladění.
Je-li položka Anténa nastavena na hodnotu Anténa nebo Kabel:
●● Ladění digitálních kanálů: Slouží k ručnímu vyhledání digitálních kanálů
◀
a jejich uložení do televizoru. Vyhledávání digitálních kanálů spustíte stisknutím
C A (Nový).
B
D Po dokončení vyhledávání se kanály v seznamu kanálů
tlačítka
aktualizují.
–– Při výběru možnosti Anténa → Anténa: Kanál, Kmitočet, Šířka pásma
–– Při výběru možnosti Anténa → Kabel: Kmitočet, Modulace, Přenosová
rychlost
Čeština
▶
●● Ladění analogových kanálů: Slouží k vyhledání analogového kanálu.
C A (Nový)
B
Dvyhledejte digitální kanály a nastavte možnosti
Stisknutím tlačítka
Program, Systém barev, Zvukový systém, Kanál, Hledat.
NN Režim kanálu
–– P (režim programu): Po naladění se stanicím vysílajícím ve vaší oblasti
přiřadí čísla pozic v rozmezí od P00 do P99. V tomto režimu lze kanál
vybrat zadáním čísla pozice.
–– C (režim příjmu kanálů z antény) / S (režim příjmu kanálů
◀
prostřednictvím kabelu): Tyto dva režimy umožňují výběr kanálu
zadáním přiřazeného čísla pro každou vysílací stanici nebo kabelový
kanál.
Čeština
▶
■■ Upravit č. kanálu (Vypnout / Zapnout)
(v závislosti na zemi)
Tuto položku použijte pro změnu čísla kanálu. Po změně čísla kanálu nebudou
informace o kanálu automaticky aktualizovány.
◀
▶
Čeština
■■ Jemné ladění
(pouze analogové kanály)
Jestliže je signál slabý nebo zkreslený, kanál jemně vylaďte ručně.
NN Kanály naladěné pomocí jemného ladění jsou označeny hvězdičkou „*“.
NN K obnovení jemného ladění vyberte možnost Obnovit.
◀
▶
Čeština
■■ Přenos seznamu kanálů
(v závislosti na zemi)
Slouží k importu či exportu mapy kanálů. K využití této funkce připojte paměťové
zařízení USB.
NN Zobrazí se obrazovka pro zadání číselného kódu PIN. Zadejte svůj 4místný
číselný kód PIN.
●● Import ze zařízení USB: Provede import seznamu kanálů ze zařízení USB.
◀
●● Export do zařízení USB: Provede export seznamu kanálů do zařízení USB.
Čeština
▶
❑❑ Změna přednastaveného režimu obrazu
OO MENUm → Obraz → Režim obrazu → ENTERE
■■ Režim obrazu
Vyberte upřednostňovaný typ obrazu.
NN Při připojení k počítači můžete měnit pouze možnosti Zábava a Standardní.
◀
●● Dynamický: Vhodný pro jasně osvětlenou místnost.
●● Standardní: Vhodný pro běžné prostředí.
●● Přirozené pro řadu LED 5 s úhlopříčkou 32 až 46 palců : Vhodný pro snížení
namáhání očí.
●● Film: Vhodný pro sledování filmů v tmavé místnosti.
●● Zábava: Vhodný pro sledování filmů a pro hry.
NN Dostupné pouze po připojení k počítači.
Čeština
▶
❑❑ Úprava nastavení obrazu
■■ Samsung MagicAngle
pro řadu LED 4 s úhlopříčkou 19 palců a řadu 5 s úhlopříčkou 22 až 27 palců
OO MENUm → Obraz → Samsung MagicAngle → ENTERE
Úhel pohledu na obrazovku nastavte tak, abyste kvalitu obrazu optimálně
přizpůsobili pozici, z níž televizor budete sledovat.
●● Samsung MagicAngle: Budete-li se na obrazovku dívat v úhlu zespoda nebo
◀
seshora, potom nastavením režimu odpovídajícího dané pozici dosáhnete
kvality obrazu obdobné jako při pohledu na obrazovku přímo zepředu.
Vypnuto: Tuto možnost zvolte při sledování zepředu.
Naklonění dozadu: Tuto možnost zvolte při sledování z nižší pozice.
Vestoje: Tuto možnost zvolte při sledování seshora.
●● Režim: Nastavte úhel pohledu na obrazovku.
NN Jestliže je funkce Samsung MagicAngle nastavena do režimu Naklonění
dozadu nebo do režimu Vestoje, Gamma není k dispozici.
Čeština
▶
■■ Podsvícení / Kontrast / Jas / Ostrost / Barvy / Odstín (Z/Č)
Váš televizor má několik možností nastavení pro řízení kvality obrazu.
OO MENUm → Obraz → Podsvícení → ENTERE
NN POZNÁMKA
●● V analogových režimech TV, Ext., AV systému PAL není funkce Odstín
(Z/Č) k dispozici.
●● Při připojení k počítači můžete měnit pouze možnosti Podsvícení,
◀
Kontrast, Jas a Ostrost.
●● Nastavení lze upravit a uložit pro každé externí zařízení připojené
k televizoru.
Čeština
▶
■■ Nastavení obrazovky
Nastavení různých možností pro obraz, jako je velikost obrazu a poměr stran
obrazu.
●● Velikost obrazu: Terminál kabelové televize nebo satelitní přijímač mohou mít
také vlastní sadu velikostí obrazovky. Důrazně však doporučujeme, abyste
většinu času používali režim 16:9.
Automat. formát: Automaticky nastaví velikost obrazu pro poměr stran 16:9.
16:9: Nastaví obraz do širokoúhlého režimu 16:9.
◀
Široký zoom: Zvětšení velikosti obrazu na více než 4:3.
NN Nastavení parametru Pozice tlačítky ▲, ▼.
Zvětšený obraz: Zvětšení širokoúhlých obrazů formátu 16:9 ve svislém
směru, aby se co nejlépe přizpůsobily velikosti obrazovky.
NN Pozici nebo formát lze nastavit pomocí tlačítek ▲, ▼.
Čeština
▶
4:3: Nastavení obrazu do základního režimu (4:3).
NN Pořady ve formátu 4:3 nesledujte příliš dlouhou dobu. Stopy ohraničení
zobrazené vlevo, vpravo a ve středu obrazovky, mohou způsobovat
zhoršení obrazu (vypálení obrazovky), které není předmětem záruky.
Přizp. obrazovce: Zobrazení celého obrazu bez ořezu v případě vstupního
signálu HDMI (720p / 1080i / 1080p) nebo Komponent (1080i / 1080p).
◀
Menší obraz 1
50%.
pro řadu LED 5 s úhlopříčkou 32 až 46 palců
: Zmenší původní obraz o
Menší obraz 2
25%.
pro řadu LED 5 s úhlopříčkou 32 až 46 palců
: Zmenší původní obraz o
NN POZNÁMKA
●● Menší obraz 1 je aktivní pouze v režimu HDMI.
●● Menší obraz 2 je aktivní pouze v režimech DTV a HDMI.
●● Velikost obrazu se může lišit v závislosti na vstupním rozlišení, je-li
obsah přehráván pomocí funkce Videa z uložení Můj obsah.
Čeština
▶
●● Pozice: Nastavte pozici obrazu. K dispozici pouze v režimech Přizp.
obrazovce nebo Široký zoom.
●● Zvětšený obraz/Pozice: Nastavte pozici obrazu. Je k dispozici pouze
v režimu Zvětšený obraz.
NN POZNÁMKA
●● Po výběru možnosti Přizp. obrazovce v režimu HDMI (1080i / 1080p)
nebo Komponent (1080i / 1080p): bude možná třeba vycentrovat obraz:
◀
1. Stisknutím tlačítka unebo d zvolte položku Pozice.
2. Stiskněte tlačítko ENTERE.
3. Stisknutím tlačítek u, d, l nebo r posuňte obraz.
●● Možnosti velikosti obrazu se mohou lišit v závislosti na vstupním zdroji.
●● Chcete-li obnovit pozici, kterou jste nastavili, vyberte položku Obnovit
v obrazovce Pozice. Obraz se nastaví do své výchozí pozice.
Čeština
▶
●● Dostupné položky se mohou lišit v závislosti na vybraném režimu.
●● Při připojení k počítači je možné upravovat pouze režimy 16:9 a 4:3.
●● Nastavení lze upravit a uložit ke každému externímu zařízení připojenému
ke vstupu televizoru.
●● Pokud použijete funkci Přizp. obrazovce se vstupem HDMI 720p, bude
nahoře, dole, nalevo a napravo oříznut 1 řádek stejně jako v případě
funkce Overscan.
●● Poměr stran 4:3 (16:9 / Široký zoom / Zvětšený obraz / 4:3): K dispozici
◀
pouze tehdy, když je velikost obrazu nastavena na možnost Automat. formát.
Formát obrazu lze nastavit na možnost 4:3 WSS (Wide Screen Service) nebo
na původní velikost. Jednotlivé evropské země vyžadují různé velikosti obrazu.
Čeština
▶
●● Nast. obrazovky počítače
NN Je k dispozici v režimu PC.
Hrubý / Jemný: Odstraní nebo sníží šum v obrazu. Pokud není šum
odstraněn doladěním, pak co nejlépe upravte frekvenci (Hrubý) a proveďte
doladění znovu. Po odstranění šumu znovu nastavte obraz tak, aby byl přesně
ve středu obrazovky.
◀
Pozice: Upravte pozici obrazovky PC, pokud neodpovídá obrazovce
televizoru. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ nastavte vertikální pozici. Stisknutím
tlačítka ◄ nebo ► nastavte horizontální pozici.
Obnovení zobrazení: Obnovení výchozích hodnot synchronizace.
Čeština
▶
■■ Automat. nastavení t
OO MENUm → Obraz → Automat. nastavení → ENTERE
Nastavení hodnot frekvence / pozic a automatické jemné ladění nastavení.
NN Je k dispozici v režimu PC.
NN Tato funkce není k dispozici při připojení prostřednictvím kabelu HDMI.
Použití televizoru ve funkci počítačového displeje (PC)
Nastavení počítačového softwaru (na základě systému Windows XP)
◀ V závislosti na verzi systému Windows a na grafické kartě se skutečné obrazovky
počítače mohou lišit. V takovém případě budou téměř vždy použity stejné údaje
základního nastavení. (Není-li tomu tak, obraťte se na výrobce vašeho počítače nebo
na prodejce výrobků Samsung.)
Čeština
▶
1. Klepněte na položku „Ovládací panely“ v nabídce Start systému Windows.
2. V okně Ovládací panely klikněte na možnost Vzhled a motivy a otevřete dialogové
okno pro nastavení zobrazení.
3. Klikněte na možnost Zobrazení a otevřete dialogové okno pro nastavení
zobrazení.
4. V dialogovém okně Zobrazení přejdete na kartu „Nastavení“.
◀
●● Nastavení správné velikosti (rozlišení)
●● Pokud je v dialogovém okně pro nastavení zobrazení k dispozici položka
obnovovací frekvence, je správné nastavení „60“ nebo „60 Hz“. V opačném
případě stačí klepnout na tlačítko OK a uzavřít dialogové okno.
Čeština
▶
❑❑ Změna možností nastavení obrazu
■■ Pokročilá nastavení
OO MENUm → Obraz → Pokročilá nastavení → ENTERE
(k dispozici v režimu Standardní / Film)
Je možné nastavovat podrobná nastavení
obrazovky včetně barvy a kontrastu.
NN Při připojení k počítači můžete měnit
◀
pouze možnosti Gamma a Vyvážení
bílé.
●● Černý tón (Vypnuto / Tmavý
/ Tmavší / Nejtmavší): Výběr
úrovně černé pro nastavení hloubky
obrazovky.
Čeština
Pokročilá nastavení
Černý tón
: Vypnuto
Dynam. kontrast
: Střední
Ztmavení
:0
Gamma
:0
Pouze režim RGB
: Vypnuto
Kolorim. prostor
: Přirozený
►
Vyvážení bílé
▼
U Přesun. E Zadat R Zpět
▶
●● Dynam. kontrast (Vypnuto / Nízký / Střední / Vysoký): Nastavení kontrastu
obrazovky.
●● Ztmavení: Zvýšení jasu tmavého obrazu.
●● Gamma: Nastavení intenzity primární barvy.
●● Pouze režim RGB (Vypnuto / Červená / Zelená / Modrá): Zobrazuje barvy
červená, zelená a modrá pro jemné nastavení odstínu a sytosti.
●● Kolorim. prostor (Autom. / Přirozený): Nastavení rozsahu barev dostupných
pro vytvoření obrazu.
◀
▶
Čeština
●● Vyvážení bílé: Nastavení teploty barvy pro přirozenější obraz
Posun čer. / Posun zel. / Posun mod.: Nastavení tmavosti jednotlivých
barev (červená, zelená, modrá)
Více červené / Více zelené / Více modré: Nastavení jasu jednotlivých barev
(červená, zelená, modrá)
Obnovit: Obnovení možnosti Vyvážení bílé na výchozí nastavení
◀
●● Pleťové odstíny: Zvýrazní růžový “pleťový odstín.”
●● Zvýraznění okrajů (Vypnuto / Zapnuto): Zvýraznění okrajů objektů.
●● Osvětl. dle pohybu (Vypnuto / Zapnuto): Snížení spotřeby řízením jasu
▶
podle pohybu.
●● Zdokonalení pohybu (Vypnuto / Zapnuto)
pro řadu LED 5 s úhlopříčkou 32 až 46 palců
Odstraňuje váznutí v rychlých scénách s velkým množstvím pohybu a vytváří
tak ostrý obraz.
Čeština
:
■■ Obraz - možnosti
OO MENUm → Obraz → Obraz - možnosti → ENTERE
NN Při připojení k počítači můžete měnit
pouze možnost Teplota barev.
●● Teplota barev (Studené /
Standardní / Teplé1 / Teplé2)
NN Možnosti Teplé1 neboTeplé2
◀
Možnosti obrazu
Teplota barev
: Standardní
Filtr dig. šumu
: Autom.
Šumový filtr MPEG
: Autom.
Černá HDMI
: Normální
Filmový režim
: Vypnuto
►
budou v případě, kdy je režim
obrazu nastaven na možnost
Dynamický, deaktivovány.
NN Nastavení lze upravit a uložit
ke každému externímu zařízení
připojenému ke vstupu televizoru.
Čeština
▶
U Přesunout E Zadat R Zpět
●● Filtr dig. šumu (Vypnuto / Nízký / Střední / Vysoký / Autom. / Autom.
vizualizace): Pokud je vysílací signál přijímaný televizním přijímačem slabý, lze
aktivovat funkci Filtr dig. šumu, která sníží veškerý statický šum a zdvojené
obrysy, které se mohou objevit na obrazovce.
NN Pokud je signál slabý, zkoušejte jiné možnosti tak, abyste dosáhli co
nejlepšího obrazu.
Autom. vizualizace: Při přepínání analogových kanálů zobrazí sílu signálu.
NN Funkce je k dispozici pouze pro analogové kanály.
◀
NN Po stisknutí tlačítka INFO se zobrazí panel síly signálu.
NN Je-li pruh zelený, přijímáte nejsilnější možný signál.
●● Šumový filtr MPEG (Vypnuto / Nízký / Střední / Vysoký / Autom.): Snižuje
šum formátu MPEG a zajišťuje zvýšenou kvalitu obrazu.
Čeština
▶
●● Černá HDMI (Nízký / Normální): Výběr úrovně černé barvy na obrazovce pro
nastavení hloubky obrazu
NN K dispozici pouze v režimu HDMI (signály RGB)
●● Filmový režim (Vypnuto / Auto1 / Auto2): Automatické rozpoznávání a
zpracování filmových signálů ze všech zdrojů a úprava obrazu na optimální
kvalitu
NN Funkce je dostupná v režimech TV, AV, KOMPONENT (480i / 1080i) a
HDMI (1080i).
◀
NN Pokud obraz vypadá nepřirozeně, změňte nastavení v režimu Filmový
režim na hodnotu Vypnuto / Auto1 / Auto2.
Čeština
▶
■■ Obnovení obrazu (OK / Zrušit)
Obnovení aktuálního režimu obrazu na výchozí nastavení.
◀
▶
Čeština
❑❑ Změna přednastaveného režimu zvuku
OO MENUm → Zvuk → Zvukový režim → ENTERE
■■ Zvukový režim t
◀
●●
●●
●●
●●
●●
Standardní: Slouží k výběru normálního režimu zvuku.
Hudba: Zvýrazní hudbu oproti hlasům.
Film: Poskytuje nejlepší zvuk pro filmy.
Jasný hlas: Zvýrazní hlas oproti jiným zvukům.
Zesílení: Zvýšení intenzity vysokofrekvenčního zvuku umožňující lepší poslech
sluchově postiženým osobám.
NN Je-li možnost Volba reproduktoru nastavena na hodnotu Ext. reproduktor,
Zvukový režim není aktivní.
Čeština
▶
❑❑ Zvukové systémy atd.
OO MENUm → Zvuk → Zvukový efekt → ENTERE
■■ Zvukový efekt
(pouze standardní režim zvuku)
Pomocí směrových kláves nahoru a dolů vyberte příslušnou možnost a pak
stiskněte tlačítko ENTERE.
●● SRS TruSurround HD (Vypnuto / Zapnuto)
◀
(pouze standardní režim zvuku)
Tato funkce umožňuje poslech virtuálního 5.1kanálového prostorového zvuku
ze dvou reproduktorů, a to technologií HRTF (Head Related Transfer Function).
Čeština
▶
●● SRS TruDialog (Vypnuto / Zapnuto)
(pouze standardní režim zvuku)
Tato funkce umožňuje zvýšení intenzity hlasu oproti hudbě na pozadí nebo
zvukovým efektům a zajišťuje tak srozumitelnější poslech dialogů při sledování
pořadu.
●● Ekvalizér
Pomocí ekvalizéru můžete přizpůsobit nastavení zvuku pro jednotlivé
reproduktory.
◀
Stereováha : Umožňuje nastavit vyvážení hlasitosti mezi pravým a levým
reproduktorem.
100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Úprava šířky pásma): Nastavení
úrovně určitých šířek frekvenčního pásma.
Obnovit: Obnovení výchozích hodnot ekvalizéru.
NN Je-li možnost Volba reproduktoru nastavena na hodnotu Ext. reproduktor,
Zvukový efekt není aktivní.
Čeština
▶
■■ Možnosti reprodukce zvuku
●● Jazyk zvuku
(pouze u digitálních kanálů)
Slouží ke změně výchozí hodnoty pro jazyky zvukové stopy.
NN Dostupné jazyky se mohou lišit v závislosti na vysílaném programu.
●● Formát audio
(pouze u digitálních kanálů)
◀
Pokud zvuk vychází z hlavního reproduktoru i z audio přijímače, může se
vlivem rozdílu rychlostí dekódování mezi hlavním reproduktorem a audio
přijímačem objevit ozvěna. V takovém případě použijte funkci TV Speaker.
NN Možnost Formát audio se může v závislosti na vysílaném programu
lišit. 5.1kanálový zvuk Dolby Digital je k dispozici pouze tehdy, pokud je
externí reproduktor připojen pomocí optického kabelu.
Čeština
▶
●● Zvukový popis
(v některých zemích není tato funkce k dispozici) (pouze digitální kanály)
Tato funkce pracuje se zvukovým datovým proudem zvukového popisu
(AD - Audio Description), který je odesílán spolu s hlavním zvukem z vysílače.
NN Zvukový popis (Vypnuto / Zapnuto): Slouží k zapnutí nebo vypnutí
funkce zvukového popisu.
NN Hlasitost: Nastavení hlasitosti zvuku.
◀
▶
Čeština
■■ Další nastavení
●● Úroveň zvuku DTV (MPEG / HE-AAC) (pouze u digitálních kanálů): Tato
funkce umožňuje snížit disparitu hlasového signálu (což je jeden ze signálů
přijímaných při vysílání digitální televize) na požadovanou úroveň.
NN Podle typu vysílaného signálu může být nastavení MPEG / HE-AAC
upraveno v rozmezí -10dB a 0dB.
NN Chcete-li zvýšit nebo snížit hlasitost, proveďte příslušné nastavení
v rozmezí 0 až -10.
◀
▶
Čeština
●● Výstup SPDIF: Rozhraní SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) slouží
k zajištění digitálního zvuku, snižuje rušení vstupující do reproduktorů a
různých digitálních zařízení, jako například přehrávač DVD.
Formát audio: Lze vybrat formát výstupu digitálního zvuku (SPDIF). Dostupný
formát výstupu digitálního zvuku (SPDIF) se může lišit s ohledem na zdroj
vstupu.
NN Připojením reproduktorů 5.1 v konfiguraci Dolby Digital maximalizujete
zážitky z interaktivního prostorového zvuku.
◀
Zpoždění zvuku: Náprava neshody zvuku a videa při sledování televizoru
nebo videa a při poslechu digitálního zvukového výstupu prostřednictvím
externího zařízení, jako je AV přijímač (0ms ~ 250ms).
Čeština
▶
●● Kom. Dolby Digital (Line / RF): Tato funkce minimalizuje neshodu signálů
mezi signálem dolby digital a zvukovým signálem (tj. Audio MPEG, HE-AAC,
Zvuk ATV).
NN Výběrem možnosti Line získáte dynamický zvuk, výběrem možnosti RF
snížíte rozdíl mezi hlasitými a měkkými zvuky v nočních hodinách.
Line: Nastavte výstupní úroveň signálů vyšších nebo nižších než -31 dB
(referenční signál) na -20 dB nebo -31 dB.
◀
RF: Nastavte výstupní úroveň signálů vyšších nebo nižších než -20 dB
(referenční signál) na -10 dB nebo -20 dB.
Čeština
▶
■■ Nastavení reproduktorů
●● Volba reproduktoru (Ext. reproduktor / TV reproduktor)
Z důvodu rozdílu v rychlosti dekódování mezi hlavním reproduktorem a audio
přijímačem může docházet k ozvěně. V takovém případě nastavte televizor na
možnost Ext. reproduktor.
NN Je-li položka Volba reproduktoru nastavena na hodnotu Ext.
reproduktor, tlačítko pro hlasitost a tlačítko MUTE bude nefunkční a
možnosti pro nastavení zvuku budou omezené.
◀
NN Je-li položka Volba reproduktoru nastavena na hodnotu Ext. reproduktor. ▶
●● TV reproduktor: Vypnuto, Ext. reproduktor: Zapnuto
NN Je-li položka Volba reproduktoru nastavena na hodnotu TV reproduktor.
●● TV reproduktor: Zapnuto, Ext. reproduktor: Zapnuto
NN Pokud není přijímán žádný signál videa, budou oba reproduktory ztlumeny.
Čeština
●● Automat. hlasitost (Vypnuto / Normální / Noc)
Chcete-li provést nastavení u každého kanálů, nastavte možnost Normální.
Noc: Tento režim zajišťuje vylepšený poslech zvuku ve srovnání s režimem
Normální, kdy není slyšet téměř žádný hluk. Tato funkce je užitečná v noci.
NN Chcete-li používat ovládání hlasitosti zdrojového zařízení připojeného k
televizoru, nastavte Automat. hlasitost televizoru na hodnotu Vypnuto.
Jinak není možné uplatnit změnu ovládání hlasitosti na zdrojovém zařízení.
◀
▶
Čeština
■■ Obnovení zvuku (OK / Zrušit)
Obnovení všech nastavení zvuku na výchozí nastavení od výrobce.
◀
▶
Čeština
❑❑ Výběr zvukového režimu
OO DUAL I-II → ENTERE
Po přepnutí do režimu Dual I-II se aktuální zvukový režim zobrazí na obrazovce.
A2 Stereo
◀
NICAM stereo
Typ zvuku
Dual I-II
Mono
Mono
Stereo
Stereo ↔ Mono
Dual
Dual I ↔ Dual II
Mono
Mono
Stereo
Mono ↔ Stereo
Dual
Mono → Dual I
 Dual II 
Výchozí
Automatická změna
Dual I
Automatická změna
Dual I
NNPokud je stereofonní signál slabý a dojde k automatickému přepnutí, přepněte
do režimu mono.
NNTato funkce je aktivována pouze se stereofonním zvukovým signálem.
NNK dispozici pouze tehdy, je-li Zdroj nastaven na hodnotu TV.
Čeština
▶
❑❑ Nastavení sítě
pro řadu LED 5 s úhlopříčkou 32 až 46 palců
■■ Nastavení sítě
OO MENUm → Síť → Nastavení sítě → ENTERE
Nastavení připojení k síti pro použití služby AllShare™ a provedení upgrade
softwaru.
■■ Stav sítě
◀
OO MENUm → Síť → Stav sítě → ENTERE
Můžete zkontrolovat aktuální stav sítě a internetu.
■■ Nastavení AllShare
OO MENUm → Síť → Nastavení AllShare → ENTERE
Slouží k výběru, zda budou v síti používány funkce médií. Podrobnosti
k možnostem nastavení najdete v pokynech „AllShare™“.
Čeština
▶
❑❑ Připojení k pevné síti
Televizor lze k síti LAN připojit kabelem třemi způsoby:
●● Televizor můžete připojit k síti LAN připojením konektoru LAN na zadní straně
televizoru k externímu modemu kabelem LAN. Viz schéma níže.

Zadní panel
televizoru
Port modemu ve stěně
Externí modem
(ADSL / VDSL / kabelová TV)
◀
▶
Kabel modemu
Kabel LAN
Čeština
●● Televizor můžete připojit k síti LAN připojením konektoru LAN na zadní straně
televizoru k zařízení IP Sharer, které je připojeno k externímu modemu. Pro
připojení použijte kabel LAN. Viz schéma níže.

Port modemu ve stěně
Zadní panel
televizoru
Externí modem
(ADSL / VDSL /
kabelová TV)
Zařízení IP Sharer
(se serverem DHCP)
◀
▶
Kabel modemu
Kabel LAN
Čeština
Kabel LAN
●● Podle toho, jak je nakonfigurována vaše síť, by mohlo být možné připojit
televizor k síti LAN prostřednictvím připojení konektoru LAN na zadní straně
televizoru přímo k zásuvce pro připojení k síti ve zdi pomocí kabelu LAN. Viz
schéma níže. Povšimněte si, že zásuvka pro připojení k síti ve zdi je připojena
k modemu nebo směrovači umístěnému v domě.

Zadní panel televizoru
Konektor LAN na stěně
◀
▶
Kabel LAN
Čeština
●● Pokud máte dynamickou síť, musíte použít modem ADSL nebo směrovač,
◀
který podporuje protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
Modemy a směrovače podporující protokol DHCP automaticky poskytují
hodnotu adresy IP, masky podsítě, brány a serveru DNS, které televizor
potřebuje pro přístup k internetu. Není je tedy třeba zadávat ručně. Domácí
sítě většinou patří mezi dynamické sítě.
Některé sítě vyžadují statickou adresu IP. Pokud vaše síť vyžaduje statickou
adresu IP, je nutné při konfiguraci připojení k síti zadat hodnotu adresy IP,
masky podsítě, brány a serveru DNS ručně, a to v obrazovce pro nastavení
kabelového připojení. Hodnoty adresy IP, masky podsítě, brány a serveru DNS
získáte od svého poskytovatele služeb internetu. Pokud máte počítač s operačním systémem Windows, můžete tyto hodnoty získat také prostřednictvím
tohoto počítače.
NN Pokud vaše síť vyžaduje statickou adresu IP, můžete použít modemy
ADSL podporující protokol DHCP. Modemy ADSL podporující protokol
DHCP vám také umožňují použít statické adresy IP.
NN Síťová rychlost nižší než 10 Mb/s není podporována.
Čeština
▶
■■ Nastavení sítě (Autom.)
Automatické nastavení sítě použijte v případě, že televizor připojujete k síti
podporující protokol DHCP. K automatickému nastavení připojení televizoru ke
kabelové síti postupujte dle následujících kroků:
Postup automatického nastavení
1. Přejděte k obrazovce Nastavení sítě. K otevření této obrazovky postupujte
podle pokynů k položce Nastavení sítě.
◀
2. Vyberte možnost Kabel.
Nastavení sítě
3. Zobrazí se obrazovka pro
připojení k síti a nastavení sítě je
hotovo.
▶
Vyberte typ připojení k síti.
Kabel
Bezdrát.
(obecné)
WPS (PBC)
Umožňuje připojení k síti pomocí kabelu LAN.
Zkontrolujte, zda je kabel LAN připojen.
One Foot ❑
Connection
U Přesun.
Čeština
E Zadat
e Konec
NN Pokud postup automatického na-
stavení selže, zkontrolujte připojení
portu LAN.
NN Pokud nemůžete najít hodnoty pro
připojení k síti nebo chcete nastavit připojení ručně, proveďte nastavení na možnost Manuální. Viz
další pokyny, „Postup nastavení
ručně“.
◀
Nastavení sítě
Bylo dokončeno připojení k pevné síti a k internetu.
Adresa MAC
00:40:30:30:20:10
Adresa IP
192.168.10.21
Maska podsítě
255.255.255.0
Brána
192.168.10.1
Server DNS
203.248.252.2
Internet je úspěšně připojen.
Pokud narazíte při používání internetu na potíže, obraťte se na svého poskytovatele služeb internetu.
Nastavení IP
a Předch.
OK
L Přesun.
E Zadat
R Zpět
▶
Čeština
■■ Nastavení sítě (manuální)
Manuální nastavení sítě použijte při připojení televizoru k síti, která vyžaduje
statickou adresu IP.
Získání hodnot pro připojení k síti
Pro získání hodnot pro připojení k síti je u většiny počítačů s operačním systémem
Windows třeba postupovat takto:
1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu sítě v pravé spodní části obrazovky.
◀
2. V místní nabídce potom klepněte na položku Stav.
3. V dialogu, který se zobrazí, klepněte na kartu Podpora.
4. Na kartě Podpora klepněte na tlačítko Podrobnosti. Zobrazí se hodnoty pro
připojení k síti.
Čeština
▶
Postup pro manuální nastavení
Chcete-li manuálně nastavit připojení televizoru ke kabelové síti, postupujte
následovně:
1. Postupujte podle kroků 1 až 2 uvedených v části „Postup automatického
nastavení“.
2. Vyberte položku Nastavení IP v obrazovce pro testování sítě.
◀
3. Nastavte položku Režim IP na
hodnotu Manuální.
Nastavení IP
Režim IP
4. Stisknutím tlačítka ▼ na dálkovém
ovládání přejdete k prvnímu poli pro
zadání.
►
Manuální
Adresa IP
0
.
0
.
0
.
0
Maska podsítě
0
.
0
.
0
.
0
Brána
0
.
0
.
0
.
0
.
0
Režim DSN
Manuální
Server DNS
0
.
0
.
0
OK
U Přesun.
Čeština
E Zadat
R Zpět
▶
5. Zadejte hodnoty Adresa IP, Maska podsítě, Brána a Server DNS. Pomocí
číselných tlačítek na dálkovém ovládání zadejte číselné údaje. Mezi poli pro
zadání přecházejte pomocí tlačítek se šipkami.
6. Jakmile budete hotovi, vyberte možnost OK.
7. Zobrazí se obrazovka pro připojení k síti a nastavení sítě je hotovo.
◀
▶
Čeština
❑❑ Připojení k bezdrátové síti
pro řadu LED 5 s úhlopříčkou 32 až 46 palců
Pro bezdrátové připojení televizoru k Vaší síti je nezbytný bezdrátový směrovač
nebo modem a adaptér Samsung Wireless LAN Adapter (WIS09ABGN,
WIS09ABGN2, WIS10ABGN), který připojíte ke konektoru USB na zadním nebo
bočním panelu televizoru. Viz vyobrazení níže.
Bezdrátové zařízení IP Sharer
(bezdrátový směrovač se
serverem DHCP)
◀
Boční panel televizoru
Konektor LAN na stěně
Adaptér Samsung
Wireless
nebo
Adaptér LAN

Kabel LAN
Čeština
▶
Adaptér Samsung Wireless LAN Adapter se prodává samostatně a nabízejí jej
vybrané maloobchody a elektronické obchody. Adaptér Samsung Wireless LAN
Adapter podporuje komunikační protokoly IEEE 802.11a/b/g a n. Společnost
Samsung doporučuje používat protokol IEEE 802.11n. Při přehrávání videa po síti
nemusí být přehrávání plynulé.
NN POZNÁMKA
●● Pro bezdrátovou síť je nezbytný adaptér „Samsung Wireless LAN
Adapter“ (WIS09ABGN, WIS09ABGN2, WIS10ABGN).
◀
●● Adaptér Samsung Wireless LAN Adapter a prodlužovací kabel USB se
prodávají samostatně a nabízejí je vybrané maloobchody a elektronické
obchody.
Čeština
▶
●● Chcete-li používat bezdrátovou síť, musí být televizor připojen k bezdrátovému zařízení IP sharer (pomocí směrovače nebo modemu). Jestliže bezdrátové zařízení IP Sharer podporuje protokol DHCP, může televizor používat pro připojení k bezdrátové síti protokol DHCP nebo statickou adresu
IP.
●● Vyberte kanál pro bezdrátové zařízení IP Sharer, který se momentálně nepoužívá. Pokud je kanál nastavený pro bezdrátové zařízení IP Sharer právě používán jiným zařízením v blízkosti, bude důsledkem rušení signálu
a porucha komunikace.
◀
●● Pokud použijete jiný systém zabezpečení, než jsou níže uvedené systémy, nebude s televizorem fungovat.
Čeština
▶
●● Je-li vybrán režim HIGH PURE THROUGHPUT (Greenfield) 802.11n (Vysoce propustný režim (Greenfield) 802.11n) a typ šifrování je pro bezdrátový směrovač nastaven na možnost WEP, TKIP nebo TKIP AES (WPS2Mixed), televizory Samsung nepodporují připojení odpovídající novým
specifikacím certifikace Wi-Fi.
●● Pokud váš bezdrátový směrovač podporuje nastavení WPS (Wi-Fi Pro-
◀
tected Setup), můžete síť připojit prostřednictvím konfigurace PBC (Push
Button Configuration) nebo kódu PIN (Personal Identification Number).
WPS automaticky nakonfiguruje klíč SSID a WPA v kterémkoliv z obou režimů.
Čeština
▶
●● Pokud směrovač, modem nebo jiné zařízení nemá certifikaci, nemusí být
možné připojit je k televizoru pomocí adaptéru „Samsung Wireless LAN
Adapter“.
●● Před připojením adaptéru Samsung Wireless LAN Adapter se ujistěte, že
televizor je vypnutý.
●● Způsoby připojení: Připojení k bezdrátové síti můžete nastavit pěti
způsoby.
◀
––
––
––
––
––
Automatické nastavení (pomocí funkce Automatické vyhledání sítě)
Manuální nastavení
▶
WPS (PBC)
One Foot Connection
Ad hoc
●● Pokud používáte k připojení adaptéru Samsung Wireless LAN Adapter
rozbočovač USB nebo prodlužovací kabel USB jiný než dodávaný, tento
adaptér nemusí být rozpoznán.
Čeština
Poznámka
Je-li televizor připojen k adaptéru Samsung Wireless LAN Adapter, mohou se u
některých kanálů objevovat chyby obrazu nebo šum. V takovém případě proveďte
připojení jedním z uvedených postupů nebo připojte adaptér Samsung Wireless LAN
Adapter kabelem USB na místě, kde není rádiové rušení.
Postup 1
Připojení pomocí pravoúhlého adaptéru USB. K připojení adaptéru Samsung Wireless
LAN Adapter pomocí pravoúhlého adaptéru USB postupujte dle těchto kroků:
◀ 1. Připojte pravoúhlý adaptér USB
▶
k bezdrátovému adaptéru Samsung
Wireless LAN Adapter.
2. Druhý konec pravoúhlého adaptéru připojte
k portu USB.
Čeština
Postup 2
Připojení prodlužovacím kabelem
Chcete-li adaptér Samsung Wireless LAN
Adapter připojit prodlužovacím kabelem,
postupujte podle následujících kroků:
nebo
1. Prodlužovací kabel připojte k portu USB.
◀
2. Prodlužovací kabel zapojte do adaptéru
Samsung Wireless LAN Adapter.
3. Pomocí oboustranné lepicí pásky připevněte adaptér Samsung Wireless LAN
Adapter na zadní stranu televizoru v blízkosti její horní části.
NN Adaptér Samsung Wireless LAN Adapter by měl být instalován v místě
bez rušení, aby nedocházelo k interferenci mezi adaptérem a tunerem.
Čeština
▶
■■ Nastavení sítě (Autom.)
Většina bezdrátových sítí je vybavena volitelným systémem zabezpečení, který od
zařízení přistupujících k síti vyžaduje vysílání šifrovaného bezpečnostního kódu,
označovaného jako přístupový nebo bezpečnostní klíč. Bezpečnostní klíč je
založen na heslu, což je obvykle slovo nebo řada písmen a čísel určité délky, jež
musíte zadat při nastavení zabezpečení bezdrátové sítě. Pokud pro připojení k síti
použijete tento způsob nastavení a vaše bezdrátová síť má bezpečnostní klíč,
bude během procesu nastavení nutné zadat heslo.
◀
Postup automatického nastavení
1. Přejděte k obrazovce Nastavení sítě. K otevření této obrazovky postupujte
podle pokynů k položce Nastavení sítě.
Čeština
▶
2. Vyberte možnost Bezdrát.
(Obecné).
Nastavení sítě
Vyberte typ připojení k síti.
3. Funkce Síť vyhledá dostupné
bezdrátové sítě. Po dokončení se
zobrazí seznam dostupných sítí.
4. V seznamu sítí stisknutím tlačítka
▲ nebo ▼ vyberte síť. Poté
stiskněte tlačítko ENTERE.
◀
Kabel
Bezdrát.
(obecné)
WPS (PBC)
One Foot
Connection
Nastaví bezdrátovou síť zvolením ❑
přístupového bodu. Může být nezbytné zadat
bezpečnostní klíč, podle nastavení přístupového
bodu.
U Přesunout
E Zadat
R Zpět
NN Je-li bezdrátový směrovač nastaven do režimu Skrytý (Neviditelný), je nutné vybrat možnost Přidat síť a zadat správný údaj Název sítě (SSID) a
Bezpečnostní klíč pro navázání připojení.
5. Jestliže se zobrazí automaticky otevírané okno Zabezpečení, přejděte
ke kroku číslo 6. Jestliže vyberete bezdrátový směrovač, který nemá
zabezpečení, přejděte ke kroku číslo 7.
Čeština
▶
6. Pokud bezdrátový směrovač
zabezpečení má, zadejte
bezpečnostní klíč (Zabezpečení
nebo PIN). Potom vyberte
možnost Hotovo.
NN Při zadávání bezpečnostního
◀
klíče (Zabezpečení nebo PIN)
pomocí tlačítek ▲/▼/◄ / ►
na dálkovém ovládání vyberte
číslice/znaky.
Nastavení sítě
Zadejte bezpečn. klíč.
Zadána hodnota 0
a
b
c
d
e
f
1
2
3
g
h
i
j
k
l
4
5
6
m
n
o
p
q
r
7
8
9
s
t
u
v
w
x
y
z
0
F
Odstranit
a/A
a Předch.
Mezera
n Přesun.
Hotovo
E Zadat
R Zpět
NN Heslo byste měli nalézt na jedné z obrazovek nastavení, které jste použili
k nastavení směrovače nebo modemu.
7. Zobrazí se obrazovka pro připojení k síti a nastavení sítě je hotovo.
NN Pokud se nezdaří nastavení bezpečnostního klíče (Zabezpečení nebo
PIN), vyberte položku Opakovat nebo Nastavení IP.
NN Pokud chcete nastavit připojení ručně, vyberte položku Nastavení IP. Viz
další pokyny, „Postup nastavení ručně“.
Čeština
▶
■■ Nastavení sítě (manuální)
Manuální nastavení sítě použijte při připojení televizoru k síti, která vyžaduje
statickou adresu IP.
Získání hodnot pro připojení k síti
Pro získání hodnot pro připojení k síti je u většiny počítačů s operačním systémem
Windows třeba postupovat takto:
1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu sítě v pravé spodní části obrazovky.
◀
2. V místní nabídce potom klepněte na položku Stav.
3. V dialogu, který se zobrazí, klepněte na kartu Podpora.
4. Na kartě Podpora klepněte na tlačítko Podrobnosti. Zobrazí se hodnoty pro
připojení k síti.
Čeština
▶
Postup pro manuální nastavení
Chcete-li manuálně nastavit připojení televizoru ke kabelové síti, postupujte
následovně:
1. Postupujte podle kroků 1 až 7 uvedených v části „Postup automatického
nastavení“.
2. Vyberte položku Nastavení IP v obrazovce pro testování sítě.
3. Nastavte položku Režim IP na hodnotu Manuální.
◀
4. Stisknutím tlačítka ▼ na dálkovém ovládání přejdete k prvnímu poli pro
zadání.
5. Zadejte hodnoty Adresa IP, Maska podsítě, Brána a Server DNS. Pomocí
číselných tlačítek na dálkovém ovládání zadejte číselné údaje. Mezi poli pro
zadání přecházejte pomocí tlačítek se šipkami.
6. Jakmile budete hotovi, vyberte možnost OK.
7. Zobrazí se obrazovka pro připojení k síti a nastavení sítě je hotovo.
Čeština
▶
■■ Nastavení sítě (WPS(PBC))
Postup nastavení pomocí WPS (PBC)
Je-li váš směrovač vybaven tlačítkem PBC (WPS), postupujte takto:
1.Přejděte k obrazovce Nastavení sítě. K otevření této obrazovky postupujte
podle pokynů k položce Nastavení sítě.
2. Vyberte možnost WPS (PBC).
◀
Nastavení sítě
3.Do 2 minut stiskněte tlačítko WPS
(PBC) na směrovači. Televizor
automaticky získá všechny
hodnoty nastavení sítě, které
potřebuje, a k síti se připojí.
4.Zobrazí se obrazovka pro
připojení k síti a nastavení sítě je
hotovo.
Čeština
Vyberte typ připojení k síti.
Kabel
▶
Bezdrát.
(obecné)
WPS (PBC)
One Foot
Connection
Snadné připojení k přístupovému bodu stisknutím tlačítka WPS (PBC). Tuto volbu vyberte, pokud váš přístupový bod podporuje konfiguraci stisknutím tlačítka
(PBC).
U Přesun.
E Zadat
R Zpět
■■ Nastavení sítě (One Foot Connection)
Připojení One Foot Connection usnadňuje provedení spojení mezi televizorem
Samsung a bezdrátovým směrovačem Samsung umístěním bezdrátového
směrovače Samsung ve vzdálenosti do 25 cm od televizoru Samsung. Pokud
Váš bezdrátový směrovač funkci One Foot Connection nepodporuje, musíte se
připojit jednou z dalších metod.
NN Zařízení, které funkci One Foot Connection podporuje, vyhledejte na adrese
www.samsung.com.
◀
Postup nastavení pomocí funkce One Foot Connection
Zapněte napájení bezdrátového směrovače a televizoru.
1.Přejděte k obrazovce Nastavení sítě. K otevření této obrazovky postupujte
podle pokynů k položce Nastavení sítě.
Čeština
▶
2.Vyberte možnost One Foot
Connection.
Nastavení sítě
Vyberte typ připojení k síti.
3.Umístěte bezdrátový směrovač
rovnoběžně s adaptérem
Samsung Wireless LAN Adapter
ve vzdálenosti do 25 cm.
4. Vyčkejte, až se připojení
automaticky naváže.
◀
Kabel
Bezdrát.
(obecné)
WPS (PBC)
One Foot
Connection
Automatické připojení k bezdrátové síti, pokud daný ❑
přístupový bod podporuje připojení One Foot Connection.
Tento typ připojení vyberte po umístění přístupového bodu
ve vzdálenosti do 25 cm od televizoru.
U Přesun.
E Zadat
R Zpět
5. Zobrazí se obrazovka pro připojení k síti a nastavení sítě je hotovo.
6. Umístěte bezdrátový směrovač do požadovaného umístění.
NN Jestliže se změní nastavení bezdrátového směrovače nebo nainstalujete
nový bezdrátový směrovač, je třeba znovu provést postup pro připojení
One Foot Connection, počínaje 1. krokem.
Čeština
▶
■■ Nastavení sítě (ad hoc)
Lze provést připojení k mobilnímu zařízení, které podporuje připojení ad hoc bez
bezdrátového směrovače, a to pomocí adaptéru Samsung Wireless LAN Adapter.
Při připojování mobilního zařízení můžete použít soubory na zařízení nebo se
připojit k internetu pomocí funkce AllShare nebo Multimedia.
Připojení k novému zařízení ad hoc
1. Přejděte k obrazovce Nastavení sítě. K otevření této obrazovky postupujte
podle pokynů k položce Nastavení sítě.
◀
2. Vyberte možnost Bezdrát. (Obecné).
3. Jakmile vyberete možnost Ad hoc, zobrazí se zpráva „Služba ad hoc
podporuje přímé připojení k zařízením kompatibilním s Wi-Fi, např.
k mobilnímu telefonu nebo počítači. Stávající systém sítě může mít
omezenou funkčnost. Chcete změnit síťové připojení?“.
Čeština
▶
4. Zadejte vygenerovaný Název sítě (SSID) a Bezpečnostní klíč do zařízení,
jež chcete připojit.
NN Jestliže síť nepracuje normálně, znovu zkontrolujte položky Název sítě
(SSID) a Bezpečnostní klíč. Nesprávný Bezpečnostní klíč může způsobit poruchu funkce.
NN Jakmile je zařízení jednou připojeno, zobrazí se v seznamu Nastavení
sítě. Když je připojíte znovu, najdete je v seznamu nastavení sítě.
◀
▶
Čeština
Pokud se televizoru nepodaří připojit se k internetu
Televizor se možná nemůže připojit k internetu kvůli tomu, že váš poskytovatel
služeb internetu trvale zaregistroval adresu MAC (jedinečné identifikační číslo) vašeho
počítače nebo modemu, kterou ověřuje při každém vašem připojení k Internetu, aby
zabránil neoprávněnému přístupu. Protože Váš televizor má jinou adresu MAC, váš
poskytovatel služeb internetu tuto adresu MAC nemůže ověřit a televizor se tedy
nemůže připojit.
◀
V takovém případě požádejte poskytovatele služeb internetu o návod, jak připojit
k internetu jiná zařízení než počítač (například televizor).
V případě, že Váš poskytovatel připojení k internetu vyžaduje pro připojení identifikaci
nebo heslo, televizor se možná nebude moci k internetu připojit. Je-li tomu tak,
musíte při připojování k internetu zadat svou identifikaci nebo heslo.
Internetové připojení může selhat kvůli potížím s bránou firewall. V tomto případě se
obraťte na svého poskytovatele připojení.
Jestliže se k internetu nemůžete připojit ani podle pokynů od svého poskytovatele
připojení, obraťte se na společnost Samsung Electronics.
Čeština
▶
❑❑ Nastavení času
OO MENUm → Systém → Čas → ENTERE
■■ Čas
NN Aktuální čas se zobrazí při každém stisknutí tlačítka INFO.
●● Hodiny: Nastavení hodin slouží k tomu, aby bylo možné používat nejrůznější
funkce časovače televizoru.
NN V případě odpojení napájecí šňůry je třeba hodiny nastavit znovu.
◀
Režim hodin: Umožní ruční nebo automatické nastavení aktuálního času.
–– Autom.: Aktuální čas lze nastavit automaticky podle času z digitálního
kanálu.
NN Pro automatické nastavení času je nutno mít připojenu anténu.
Čeština
▶
–– Manuální: Aktuální čas lze nastavit ručně.
NN V závislosti na vysílací stanici a signálu nemusí být automatické nastavení
času správné. V takovém případě nastavte čas ručně.
Nastavení hodin: Ruční nastavení údajů Den, Měsíc, Rok, Hodiny a minuty.
NN Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je možnost Režim hodin
nastavena na hodnotu Manuální.
Časové pásmo (podle země): Vyberte své časové pásmo.
◀
NN Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je Režim hodin nastaven
na hodnotu Autom..
NN Výběrem možnosti Manuální v nabídce Časové pásmo se aktivují
hodnoty GMT a Letní čas.
Čeština
▶
❑❑ Použití časovače vypnutí
OO MENUm → Systém → Čas → Časovač vypnutí → ENTERE
●● Časovač vypnutí t: Automatické vypnutí televizoru za předem
nastavený čas. (30, 60, 90, 120, 150 a 180 minut).
NN Pokud chcete nastavení možnosti Časovač vypnutí zrušit, vyberte
možnost Vypnuto.
◀
▶
Čeština
❑❑ Nastavení časovače zapnutí a vypnutí
OO MENUm → Systém → Čas → Čas zapnutí <nebo> Čas vypnutí →
ENTERE
●● Čas zapnutí 1 / Čas zapnutí 2 /
Čas zapnutí 3: Lze použít tři různá
nastavení času zapnutí. Nejdříve je
třeba nastavit hodiny.
–– Nastavení: Vyberte z možností
◀
Vypnuto, Jednou, Denně,
Po~Pá, Po~So, So~Ne nebo
Manuální podle svých potřeb
a proveďte nastavení. Pokud
vyberete možnost Manuální,
můžete nastavit den, kdy se má
aktivovat časovač.
NN Symbol cznačí vybraný den.
Čeština
Čas zapnutí 1
Nastavení
Ne
Po
Úte
Stř
Čtv
Pá
So
Jednou
Čas zapnutí
04
Zdroj
Televizor
Hlasitost
00
Anténa
ATV
20
▶
Kanál
3
U Nastavení L Přesun. E Zadat R Zpět
–– Čas zapnutí: Nastavte hodiny a minuty.
–– Hlasitost: Nastavte požadovanou úroveň hlasitosti.
–– Zdroj: Pomocí možností TV nebo USB lze vybrat obsah, který bude
přehráván po automatickém zapnutí televizoru. (Položku USB lze zvolit
pouze v případě, že k televizoru je připojeno zařízení USB)
–– Anténa (když je možnost Zdroj nastavena na hodnotu TV): Vyberte
možnost ATV nebo DTV.
–– Kanál (když je možnost Zdroj nastavena na hodnotu TV): Vyberte
◀
požadovaný kanál.
–– Hudba / Fotog. (je-li položka Zdroj nastavena na hodnotu USB): Vyberte
složku v zařízení USB obsahující hudbu nebo fotografie, které se mají
automaticky přehrát po zapnutí televizoru.
Čeština
▶
NN POZNÁMKA
●● Pokud se v zařízení USB nenachází žádná hudba nebo není
vybrána složka s hudebními soubory, funkce Timer (Časovač)
nepracuje správně.
●● Pokud je v zařízení USB pouze jedna fotografie, prezentace se
nespustí.
●● Pokud je název složky příliš dlouhý, nelze složku vybrat.
◀
●● Každému zařízení USB je přidělena vlastní složka. Při použití více
než jednoho typu zařízení USB se přesvědčte, zda mají složky
přiřazené jednotlivým zařízením USB rozdílné názvy.
●● Doporučuje se použít paměťovou jednotku USB a čtečku
paměťových karet, pokud použijete funkci Čas zapnutí.
●● Funkce Čas zapnutí nemusí spolupracovat se zařízeními USB
s integrovanou baterií, s MP3 přehrávači a se zařízeními PMP od
některých výrobců, protože jejich rozpoznání trvá delší dobu.
Čeština
▶
●● Čas vypnutí 1 / Čas vypnutí 2 /
◀
Čas vypnutí 3: Lze použít tři různá
nastavení časů vypnutí. Nejdříve je
třeba nastavit hodiny.
Nastavení: Vyberte z možností
Vypnuto, Jednou, Denně, Po~Pá,
Po~So, So~Ne nebo Manuální podle
svých potřeb a proveďte nastavení.
Pokud vyberete možnost Manuální,
můžete nastavit den, kdy se má
aktivovat časovač.
NN Symbol cznačí vybraný den.
Čas vypnutí: Nastavte hodiny a minuty.
Čeština
Čas vypnutí 1
Nastavení
Ne
Po
Úte
Stř
Čtv
Pá
So
Jednou
Čas vypnutí
04
00
L Přesun. U Nastavení E Zadat R Zpět
▶
❑❑ Zamykání programů
OO MENUm → Systém → Zabezpečení → ENTERE
■■ Zabezpečení
NN Před obrazovkou s nastavením se zobrazí obrazovka pro zadání kódu PIN.
NN Zadejte čtyřmístný kód PIN. Kód PIN lze změnit pomocí možnosti Změna
◀
kódu PIN.
●● Zámek kanálů (Vypnuto / Zapnuto): Zamykání kanálů v okně Správce
kanálů, které slouží k tomu, aby neautorizovaní uživatelé, například děti,
nemohli sledovat nevhodný program.
NN Funkce je k dispozici pouze tehdy, když je položka Vstup nastavena na
možnost TV.
Čeština
▶
●● Zámek dle hod. prog. (podle země): Uživatelem zadaným 4místným
kódem PIN brání neoprávněným uživatelům, například dětem, ve sledování
nevhodného programu. Pokud je vybraný kanál zablokovaný, zobrazí se
symbol „\“.
NN Položky označené symbolem Zámek dle hod. prog. se v závislosti na
zemi liší.
●● Změna kódu PIN: Změňte heslo nutné k nastavení televizoru.
◀
▶
Čeština
❑❑ Obraz v obraze (PIP)
OO MENUm → Systém → PIP → ENTERE
■■ PIP t
Umožňuje současné sledování televizního tuneru a jednoho externího zdroje
videa. Funkce PIP (Obraz v obraze) nepracuje ve stejném režimu.
NN POZNÁMKA
◀
●● Informace o zvuku v režimu PIP jsou uvedeny v pokynech Výběr zvuku.
●● Pokud při sledování v režimu PIP televizor vypnete a znovu zapnete, okno ▶
funkce PIP zmizí.
●● Pokud používáte hlavní obrazovku pro sledování hry nebo pro karaoke,
působí obraz v okně pro funkci PIP poněkud nepřirozeným dojmem.
Čeština
●● Nastavení funkce PIP
◀
●●
●●
●●
●●
●●
Hlavní obraz
Vložený obraz
Komponent, HDMI, PC
TV
PIP (Vypnuto / Zapnuto): Aktivace nebo deaktivace funkce PIP.
Kanál: Výběr kanálu vloženého obrazu.
Formát (Õ / Ã): Výběr velikosti vloženého obrazu.
Pozice (à / – / — / œ): Výběr pozice vloženého obrazu.
Výběr zvuku (Hlavní obraz / Podobraz): Výběr požadovaného zvuku
(Hlavní obraz / Podobraz) v režimu PIP.
Čeština
▶
❑❑ Eko řešení
OO MENUm → Systém → Eko řešení → ENTERE
■■ Eko řešení
●● Úspora energie (Vypnuto / Nízký / Střední / Vysoký / Vyp. obrázek)
◀
t: Nastavení jasu televizoru tak, aby se snížila spotřeba elektrické
energie. Pokud vyberete možnost Vyp. obrázek, vypne se obrazovka, ale
zvuk bude stále zapnutý. Zapněte obrazovku stisknutím kteréhokoli tlačítka
(kromě tlačítka hlasitosti).
●● Eko čidlo (Vypnuto / Zapnuto) pro řadu LED 5 s úhlopříčkou 32 až 46 palců :
Chcete-li vylepšit úsporu energie, nastavení obrazu se automaticky přizpůsobí
osvětlení místnosti.
NN Pokud upravíte funkci Podsvícení, možnost Eko čidlo bude nastavena
na hodnotu Vypnuto.
Min. podsvícení: Když je položka Eko čidlo nastavena na možnost Zapnuto,
lze minimální jas obrazu upravit ručně.
NN Je-li možnost Eko čidlo nastavena na hodnotu Zapnuto, jas zobrazení se
může měnit (ztmavnout nebo zesvětlovat) podle intenzity okolního osvětlení.
Čeština
▶
●● Úsp. r. bez sign. (Vypnuto / 15 min / 30 min / 60 min):
Pro úsporu elektrické energie lze nastavit, jak dlouho má zůstat televizor
zapnutý, pokud nepřijímá žádný signál.
NN Když se počítač nachází v režimu úspory energie, je tato volba zakázána.
●● Autom. vypnutí (Vypnuto / Zapnuto): Televizor se automaticky vypne, pokud
bude po dobu 4 hodiny bez ovládání uživatelem.
◀
▶
Čeština
❑❑ Další funkce
OO MENUm → Systém → ENTERE
■■ Jazyk
●● Jazyk menu: Nastavení jazyka menu.
●● Jazyk teletextu (v závislosti na zemi): Nastavení jazyka pro teletext.
NN V případech, kdy vybraný jazyk není ve vysílání k dispozici, je výchozím
jazykem angličtina.
◀
▶
Čeština
●● Preference (Hlavní jazyk zvuku / Vedlejší jazyk zvuku / Hlavní jazyk titulků
/ Vedlejší jazyk titulků / Hlavní jazyk teletextu / Vedlejší jazyk teletextu):
Výběr jazyka, který bude výchozím jazykem při výběru kanálu.
NN Hlavní jazyk teletextu a Vedlejší jazyk teletextu nemusí být v některých
oblastech podporovány.
◀
▶
Čeština
■■ Titulky
Tato nabídka slouží k nastavení režimu Titulky.
●● Titulky (Vypnuto / Zapnuto): Zapne nebo vypne titulky.
●● Režim titulků (Normální / Sluch. Postižení): Nastavuje režim titulků.
●● Jazyk titulků: Nastavení jazyka titulků
NN Pokud sledovaný pořad nepodporuje funkci Sluch. Postižení,
automaticky se aktivuje funkce Normální, přestože je vybrán režim
Sluch. Postižení.
◀
NN V případech, kdy vybraný jazyk není ve vysílání k dispozici, je výchozím
jazykem angličtina.
Čeština
▶
■■ Digitální text (Vypnout / Zapnout)
(pouze Spojené království)
Pokud je program vysílán s digitálním textem, je tato funkce aktivní.
NN MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)
◀
Mezinárodní standard pro systémy kódování dat používané v multimédiích
a hypermédiích. Jedná se o vyšší úroveň než u systému MPEG. Zahrnuje
hypermédia s propojením dat, jako jsou nehybné snímky, znakové služby,
animace, grafické soubory, video soubory a také multimediální data. MHEG
představuje technologii pro uživatelskou interakci za chodu a zavádí se do
různých oblastí, mezi které patří technologie VOD (Video-On-Demand), ITV
(interaktivní televize), EC (elektronické obchodování), dálkové vzdělávání,
telekonference, digitální knihovny a síťové hry.
Čeština
▶
■■ Doba autom. ochrany
●● Doba autom. ochrany (Vypnuto / 2 hod. / 4 hod. / 8 hod. / 10 hod.):
Pokud zůstane obrazovka po určitou dobu definovanou uživatelem nečinná se
zobrazeným nehybným obrazem, aktivuje se spořič obrazovky pro zabránění
vzniku násobného obrazu na obrazovce.
◀
▶
Čeština
■■ Obecné
●● Režim hry (Vypnuto / Zapnuto): Při připojení herní konzoly, jako je
PlayStation™ nebo Xbox™, si můžete vychutnat realističtější herní zážitek,
pokud zvolíte režim hry.
NN POZNÁMKA
●● Předběžná opatření a omezení pro režim hry
–– Před odpojením herní konzoly a připojením jiného externího
◀
zařízení nastavte v nabídce nastavení položku Režim hry na
možnost Vypnuto.
–– Pokud v režimu Režim hry zobrazíte nabídku televize, obrazovka
se mírně rozechvěje.
●● Režim hry není k dispozici v režimech TV a PC.
Čeština
▶
●● Po připojení herní konzoly nastavte položku Režim hry na možnost
Zapnuto.
●● Režim Režim hry je nastaven na možnost Zapnuto:
–– Režim obrazu je nastaven na možnost Standardní a Zvukový
režim je nastaven na možnost Film.
●● Průhlednost menu (Jasné / Tmavý): Nastavení průhlednosti menu.
●● Logo při zapn. (Vypnuto / Zapnuto): Zobrazí logo Samsung při zapínání TV.
●● Jméno TV pro řadu LED 5 s úhlopříčkou 32 až 46 palců : Provedení změn jména TV.
◀
NN Vyberete-li možnost Uživ. vstup, můžete jméno TV vytvořit ručně.
Čeština
▶
■■ Anynet+ (HDMI-CEC)
Podrobné údaje k možnostem nastavení jsou uvedeny v pokynech „Anynet+
(HDMI-CEC)“.
◀
▶
Čeština
■■ DivX® Video On Demand
Zobrazí schválený registrační kód televizoru. Pokud se připojíte k webové stránce
DivX a zaregistrujete se, můžete si stáhnout registrační soubor VOD. Přehrajete-li
registraci VOD pomocí funkce Můj obsah, registrace se dokončí.
NN Další informace o službě DivX® VOD získáte na adrese „http://vod.divx.com“.
◀
▶
Čeština
■■ Běžné rozhraní
●● Nabídka CI: Tato možnost umožňuje uživateli vybírat položky z nabídky
poskytované modulem CAM. Možnost CI Menu (Nabídka CI) vyberte na
základě nabídky karty PC.
●● Informace o aplikaci: Zobrazení informací o modulu CAM vloženém do slotu
CI a o kartě CI nebo CI+ CARD vložené do modulu CAM. Modul CAM můžete
nainstalovat kdykoli, ať je televizor zapnutý nebo vypnutý.
1. Zakupte modul CI CAM u svého nejbližšího prodejce nebo po telefonu.
◀
2. Zasuňte kartu CI nebo CI+ CARD do modulu CAM ve směru šipky.
3. Zasuňte modul CAM s kartou CI nebo CI+ CARD do slotu rozhraní CI ve
směru šipky, aby byl vyrovnán rovnoběžně se slotem.
4. Zkontrolujte, zda na kanálu s rušeným signálem vidíte obraz.
Čeština
▶
■■ Síťové dálkové ovládání
pro řadu LED 5 s úhlopříčkou 32 až 46 palců
Proveďte zapnutí/vypnutí nebo povolte zařízením – mobilním telefonům Samsung,
aby se mohly k televizoru připojit a aby jej mohly ovládat.
Musíte mít mobilní telefon / zařízení Samsung, které síťové dálkové ovládání
podporuje. Další informace naleznete v příručkách jednotlivých zařízení.
◀
▶
Čeština
❑❑ Nabídka podpory
OO MENUm → Podpora → e-Manual → ENTERE
■■ e-Manual
V televizoru je uložen úvod a pokyny k funkcím televizoru. Můžete si je
prostudovat.
NN Podrobnosti o obrazovce Elektronická příručka najdete v uživatelské příručce
v části „Jak zobrazit elektronickou příručku“.
◀
▶
Čeština
■■ Autom. diagn.
NN Proces Autom. diagn. může trvat několik sekund. Je součástí běžných funkcí
televizoru.
●● Test obrazu (Ano / Ne): Slouží k ověření, zda nedochází k problémům
s obrazem.
●● Test zvuku (Ano / Ne): Kontrola potíží se zvukem pomocí vestavěné melodie.
NN Jestliže není z reproduktorů televizoru slyšet žádný zvuk, zkontrolujte před
◀
provedením testu zvuku, zda je položka Volba reproduktoru v nabídce
Zvuk nastavena na možnost TV reproduktor.
NN Během testu bude slyšet melodii i v případě, že je položka Volba
reproduktoru nastavena na možnost Ext. reproduktor nebo když je
zvuk ztlumen stiskem tlačítka MUTE.
Čeština
▶
●● Informace o signálu: (pouze digitální kanály) Kvalita příjmu kanálu HDTV je
buďto vynikající nebo kanály nejsou dostupné. Upravte nastavení antény a
zvyšte sílu signálu.
●● Odstraňování potíží: Pokud se v souvislosti s televizorem vyskytnou nějaké
potíže, podívejte se na tento popis.
NN Pokud žádný z tipů pro řešení potíží nelze použít, kontaktujte středisko
péče o zákazníky společnosti Samsung.
◀
▶
Čeština
■■ Upgrade softwaru
Upgrade softwaru lze provést stáhnutím
nejnovějšího firmware na adrese „www.
samsung.com“ a jeho uložením na
paměťové zařízení USB.
Stávající verze-Software, který již je
v televizoru nainstalován.
NN Verze softwaru je vyjádřena ve formě
◀
Upgrade softwaru
Stávající verze
2011/01/18_000001
Přes USB
Přes internet
Přes kanál
Nový software
----/--/--_------
Pohotovostní režim
: Vypnuto
„Rok/Měsíc/Den_verze“.
U Přesun. E Zadat R Zpět
* U jednotlivých modelů se může lišit.
Čeština
▶
Instalace nejnovější verze
●● Přes USB: Vložte jednotku USB obsahující
◀
Boční panel televizoru
soubor s aktualizací firmwaru stažený
z webu www.samsung.com do televizoru.
Za žádných okolností nevypínejte napájení
ani nevyjímejte jednotku USB z konektoru,
dokud není aktualizace dokončena. Po
ukončení aktualizace firmwaru se televizor
* U jednotlivých modelů se může lišit.
automaticky vypne a opět zapne. Po
upgradu softwaru bude obnoveno výchozí
nastavení videa a audia. Doporučujeme zapsat si nastavení, abyste je mohli
po aktualizaci snadno obnovit.
Čeština
▶
●● Přes Internet
pro řadu LED 5 s úhlopříčkou 32 až 46 palců
: Upgrade softwaru pomocí
Internetu
NN Nejdříve proveďte konfiguraci sítě. Podrobný postup nastavení sítě
naleznete v pokynech v části „Připojení k síti“.
NN Pokud připojení k Internetu řádně nefunguje, může být přerušeno spojení.
Zkuste stahování opakovat. Pokud problém přetrvává, proveďte stažení a
aktualizaci prostřednictvím zařízení USB.
●● Přes kanál: Upgrade softwaru prostřednictvím vysílaného signálu
◀
NN Pokud je funkce vybrána během přenosu softwaru, tato funkce vyhledá a ▶
stáhne dostupný software.
NN Čas potřebný ke stažení softwaru závisí na stavu signálu.
Čeština
●● Nový software (záloha) : Pokud je u nového firmwaru problém a ovlivňuje
provoz, můžete změnit software na předchozí verzi.
NN Jestliže došlo ke změně softwaru, zobrazí se stávající software.
●● Pohotovostní režim (Vypnuto / Za 1 hodinu / Za 2 hodiny/ 00:00 / 02:00
/ 12:00 / 14:00) : Ve vybranou dobu bude automaticky provedena ruční
aktualizace. Protože je napájení jednotky interně zapnuto, může být obrazovka
u tohoto výrobku mírně rozsvícena. Tento jev může trvat déle než 1 hodinu,
dokud se aktualizace softwaru nedokončí.
◀
▶
Čeština
■■ Kontaktovat společnost Samsung
Tuto informaci zobrazte, pokud televizor nefunguje správně nebo pokud chcete
aktualizovat software. Zde naleznete informace o našich střediscích telefonické
podpory a o způsobu stahování produktů a softwaru.
■■ Správa obsahu
Můžete si užít nejrůznější obsah.
◀
▶
Čeština
❑❑ Použití funkce Můj obsah
Vychutnejte si fotografie, hudební soubory nebo filmy uložené na velkokapacitním
paměťovém zařízení USB (MSC) nebo v počítači.
1. Stisknutím tlačítka CONTENT
vyberte položku Můj obsah.
◀
Můj obsah
Videa
2. Tlačítky ▲/▼ vyberte požadovanou
nabídku (Videa, Fotografie,
Hudba) a poté stiskněte tlačítko
ENTERE.
Fotografie
Hudba
Zdroj
Sledovat TV
▶
* U jednotlivých modelů se může lišit.
Čeština
❑❑ Připojení zařízení USB
1. Zapněte televizor.
2. Připojte zařízení USB s fotografickými,
hudebními nebo filmovými soubory ke
konektoru USB na boku televizoru.
◀
3. Jakmile je zařízení USB připojeno
k televizoru, zobrazí se automaticky
otevírané okno. Poté lze vybrat položku
Připojené zařízení.
Čeština
Boční panel televizoru
* U jednotlivých modelů se může lišit.
▶
NN S nelicencovanými multimediálními soubory nemusí fungovat správně.
NN Co je třeba vědět před použitím funkce Můj obsah
●● Protokol MTP (Media Transfer Protocol) není podporován.
●● Jsou podporovány systémy souborů FAT16, FAT32 a NTFS.
●● Určité typy zvukových zařízení a digitálních fotoaparátů USB nemusejí být
s tímto televizorem kompatibilní.
●● Můj obsah podporuje pouze velkokapacitní paměťová zařízení USB (MSC –
◀
Mass Storage Class). Velkokapacitní paměťové zařízení je zařízení BOT (BulkOnly Transport). Příklady velkokapacitních paměťových zařízení: jednotky USB
Flash, čtečky karet Flash a pevné disky USB (rozbočovače USB podporovány
nejsou). Zařízení je třeba připojit přímo k portu USB televizoru.
●● Před připojením zařízení k televizoru zálohujte soubory, abyste zabránili
jejich poškození nebo ztrátě dat. Společnost SAMSUNG nenese žádnou
zodpovědnost za poškození datových souborů nebo za ztrátu dat.
Čeština
▶
●● Zařízení USB (HDD) není podporováno
pro řadu LED 4 s úhlopříčkou 19 až 32 palců a řadu 5 s úhlopříčkou 22 až 27 palců
●● Připojte jednotku USB HDD k vyhrazenému portu, jímž je port USB 1 (HDD).
pro řadu LED 5 s úhlopříčkou 32 až 46 palců
●● Neodpojujte zařízení USB při načítání obsahu.
●● Čím je vyšší rozlišení obrázku, tím déle bude trvat zobrazení obrázku na
obrazovce.
◀
●● Maximální podporované rozlišení souborů JPEG je 15 360 × 8 640 pixelů.
●● V případě nepodporovaných nebo poškozených souborů se zobrazí zpráva
„Nepodporovaný formát souboru“.
●● Pokud jsou soubory seřazeny pomocí zobrazení Složky, lze v každé složce
zobrazit až 1000 souborů.
Čeština
▶
●● Soubory typu MP3 chráněné technologií DRM, které byly staženy z placené
stránky, nelze přehrát. Technologie DRM (Digital Rights Management – Správa
digitálních práv) je technologie podporující vytváření, šíření a správu obsahu
jednotným, komplexním způsobem, který zahrnuje ochranu práv a zájmů
poskytovatelů obsahu, ochranu proti nelegálnímu kopírování obsahu a také
správu fakturování a dohod.
●● Jestliže jsou připojena více než 2 zařízení PTP, je možné současně používat
pouze jedno.
◀
●● Pokud jsou připojena více než dvě velkokapacitní paměťová zařízení, nemusí
být některé z nich rozpoznáno. Zařízení USB s vysokou spotřebou (více než
500 mA nebo 5 V) nemusí být podporováno.
Čeština
▶
●● Pokud se během připojování nebo používání zařízení USB zobrazí varovná
zpráva o přetížení, nemusí být zařízení rozpoznáno nebo nemusí fungovat
správně.
●● Pokud během doby stanovené pod položkou Doba autom. ochrany nepřijme
televizor žádný vstup, spustí se spořič obrazovky.
●● Režim úspory energie některých externích jednotek pevných disků může být
při připojení k televizoru automaticky aktivován.
◀
▶
Čeština
●● Při použití prodlužovacího kabelu USB nemusí být zařízení USB rozpoznáno
nebo nemusejí být přečteny soubory v zařízení.
●● Pokud není zařízení USB připojené k televizoru rozpoznáno, je poškozený
seznam souborů v zařízení nebo se nepřehraje soubor ze seznamu, připojte
zařízení USB k počítači, naformátujte je a zkontrolujte připojení.
●● Pokud je soubor odstraněný z počítače při spuštění režimu Můj obsah nadále
k dispozici, použijte funkci „Vysypat koš“ v počítači k trvalému odstranění
tohoto souboru.
◀
●● Funkce Můj obsah podporuje pouze sekvenční formát jpeg.
●● Funkce pro vyhledávání scén a miniatury nejsou podporovány v režimu Videa. ▶
●● Pokud přesáhne počet souborů a složek uložených na úložném zařízení USB
přibližně 4 000, nemusí se některé soubory či složky zobrazit a některé složky
nemusí jít otevřít.
Čeština
❑❑ Připojení k osobnímu počítači prostřednictvím sítě ❑
pro řadu LED 5 s úhlopříčkou 32 až 46 palců
V režimu Můj obsah lze prostřednictvím síťového připojení prohlížet fotografie,
poslouchat hudbu a sledovat videa uložená ve vašem počítači nebo v televizoru.
NN Chcete-li používat režim Můj obsah k přehrávání souborů uložených
v počítači prostřednictvím televizoru, stáhněte si program „AllShare PC
Software“ a uživatelskou příručku ze stránek „www.samsung.com“.
1. Další informace o způsobu konfigurace sítě najdete v části Připojení k síti.
◀
–– Doporučujeme, abyste televizor i počítač umístili do stejné podsítě.
První tři části adresy IP televizoru a počítače by se měly shodovat a
měnit by se měla pouze poslední část (adresa hostitele). (Např. adresa IP:
123.456.789.**)
Čeština
▶
2. Pomocí kabelu LAN propojte externí modem a počítač, ve kterém bude
nainstalována aplikace AllShare PC Software.
–– Televizor můžete připojit k počítači přímo bez nutnosti připojení přes
směrovač.
NN Funkce, které nejsou podporované při připojení k počítači prostřednictvím
sítě:
●● Funkce Hudební kulisa a Nastavení hudební kulisy.
●● Tlačítko � (REW) nebo µ (FF) při přehrávání filmu.
◀ NN Není podporována technologie DivX DRM, vícekanálový zvuk a vložené titulky.
NN Program AllShare PC Software by měl být povolen v bráně firewall v počítači.
Čeština
▶
NN Při použití režimu Můj obsah prostřednictvím připojení k síti, podle funkcí
poskytnutého serveru:
●● Metoda řazení se může lišit.
●● Tlačítka � (REW), µ (FF) nebo � (Pozast.) nemusejí fungovat v závislosti
na informacích obsahu.
NN Pokud se při přehrávání videa přes bezdrátovou síť setkáváte se zasekáváním
obrazu, doporučujeme použití pevné sítě.
◀
▶
Čeština
❑❑ Obrazovka
Přesuňte se k požadovanému souboru tlačítky ◄/►/▲/▼ a poté stiskněte
tlačítko ENTERE nebo � (Přehrát). Soubor se přehraje. Obrazovka Můj
obsah se může lišit v závislosti na způsobu jejího otevření.
◀
Informace:
Lze zjistit název
vybraného zařízení,
režim obsahu, název
složky/souboru, stránku
a seznam řazení.
Videa
1/1 Stránka
Oblast seznamu
souborů:
Můžete potvrdit soubory
a skupiny seřazené
podle kategorií.

Režim obsahu / Název zařízení:
Lze vybrat požadovaný režim
obsahu nebo název zařízení.
Stránka
T Nástroje
R Zpět
Ovládací tlačítka:
A B (Režim
D úprav); vybere požadovanou skladbu. Na obrazovce se
- C Žluté
zobrazí zaškrtávací pole k označení požadované skladby. Je k dispozici
pouze v režimu Hudba.
(Stránka); přesun na další nebo na předchozí stránku.
- T Nástroje; zobrazí nabídku možností.
- R Zpět; Přesun k předchozímu kroku.
Čeština
▶
■■ Videa
Přehrávání videa
1. Tlačítky ◄/►/▲/▼ vyberte
požadované video v seznamu
souborů.
2. Stiskněte tlačítko ENTERE
nebo � (Přehrát).
◀
–– Jméno vybraného souboru
se zobrazí nahoře spolu s dobou přehrávání.
L Přejít
T Nástroje
R Zpět
–– Pokud nejsou informace o čase videa známy, doba přehrávání a ukazatel
průběhu se nezobrazí.
Čeština
▶
–– Během přehrávání videa můžete pomocí tlačítek ◄ a ► provádět vyhledávání.
–– Během přehrávání můžete používat tlačítka (�) (REW) a (µ) (FF).
NN V tomto režimu můžete přehrávat filmové klipy, které jsou součástí hry, ale
nelze hrát vlastní hru.
●● Podporované formáty titulků
◀
Název
Přípona souboru
Formát
Časovaný text MPEG-4
.ttxt
XML
SAMI
.smi
HTML
SubRip
.srt
řetězcové
SubViewer
.sub
řetězcové
Micro DVD
.sub nebo .txt
řetězcové
Čeština
▶
●● Podporované formáty videa
Přípona
souboru
◀
*.avi
*.mkv
Kontejner
AVI
MKV
Obnovovací
Přenosová
kmitočet
rychlost
(snímky/
(Mb/s)
sekundu)
Videokodek
Rozlišení
DivX 3.11/4.
x/5.1/6.0
1920 × 1080
6 ~ 30
8
XviD
1920 × 1080
6 ~ 30
8
H.264 BP/MP/
HP
1920 × 1080
MPEG4 SP /
ASP
1920 × 1080
6 ~ 30
8
Motion JPEG
640 × 480
6 ~ 30
8
Čeština
6 ~ 30
25
Audiokodek
MP3 / AC3 /
LPCM / ADPCM
/ DTS jádro
▶
Přípona
souboru
*.asf
Kontejner
ASF
◀
*.wmv
ASF
Obnovovací
Přenosová
kmitočet
rychlost
(snímky/
(Mb/s)
sekundu)
Videokodek
Rozlišení
DivX 3.11/4.
x/5.1/6.0
1920 × 1080
6 ~ 30
8
XviD
1920 × 1080
6 ~ 30
8
H.264 BP/MP/
HP
1920 × 1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP /
ASP
1920 × 1080
6 ~ 30
8
Motion JPEG
640 × 480
6 ~ 30
8
1920 × 1080
6 ~ 30
25
Window Media
Video v9
Čeština
Audiokodek
MP3 / AC3 /
LPCM / ADPCM
/ WMA
▶
WMA
Přípona
souboru
Kontejner
Videokodek
H.264 BP/MP/
HP
*.mp4
MP4
MPEG4 SP /
6 ~ 30
8
1920 × 1080
6 ~ 30
25
1920 × 1080
6 ~ 30
8
MPEG2
1920 × 1080
24/25/30
30
MPEG1
1920 × 1080
24/25/30
30
MPEG4 SP /
ASP
*.vro
VRO
VOB
MP3 / ADPCM /
1920 × 1080
HP
Audiokodek
25
8
H.264 BP/MP/
3GPP
6 ~ 30
6 ~ 30
XVID
*.3gp
1920 × 1080
1920 × 1080
ASP
◀
Rozlišení
Obnovovací
Přenosová
kmitočet
rychlost
(snímky/
(Mb/s)
sekundu)
Čeština
AAC
▶
ADPCM / AAC /
HE-AAC
AC3 / MPEG /
LPCM
Přípona
souboru
„*.mpg
*.mpeg“
◀
Kontejner
PS
Obnovovací
Přenosová
kmitočet
rychlost
(snímky/
(Mb/s)
sekundu)
Videokodek
Rozlišení
MPEG1
1920 × 1080
24/25/30
30
MPEG2
1920 × 1080
24/25/30
30
H.264
1920 × 1080
6 ~ 30
25
MPEG2
1920 × 1080
24/25/30
30
*.ts
*.tp
Audiokodek
AC3 / MPEG /
LPCM / AAC
AC3 / AAC /
TS
H.264
1920 × 1080
6 ~ 30
25
*.trp
MP3 / DD+ /
HE-AAC
VC1
1920 × 1080
Čeština
6 ~ 30
25
▶
Jiná omezení
NN POZNÁMKA
●● Obsah videa se nepřehraje, nebo se nepřehraje správně, pokud je v obsahu nebo kontejneru chyba.
●● Zvuk nebo video nemusí fungovat, pokud má obsah standardní bitovou
rychlost / obnovovací kmitočet vyšší, než je kompatibilní počet snímků za
sekundu uvedený v tabulce výše.
◀
●● Pokud se vyskytne chyba u indexové tabulky, není podporována funkce
Hledat (Přejít).
●● Přehrávání videa prostřednictvím sítě může být nefunkční, v závislosti na
stavu sítě. Při přehrávání videa po síti nemusí být přehrávání plynulé.
pro řadu LED 5 s úhlopříčkou 32 až 46 palců
●● Nabídka se může zobrazovat pozdě, pokud má video přenosovou rychlost přes 10 Mb/s.
●● Některá zařízení USB / digitální fotoaparáty nemusejí být s přehrávačem
kompatibilní.
●● Je-li v jednom souboru více zdrojů, nemusí se přehrát videoobsah.
Čeština
▶
Dekodér videa
●●
●●
Podporuje až H.264, úroveň 4.1.
●●
XVID, MPEG4 SP, ASP:
Dekodér zvuku
Formáty H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP
/ AP L4 a AVCHD nejsou podporovány.
–– Nižší než 1 280 × 720: max. 60 snímků
–– Vyšší než 1 280 × 720: max. 30 snímků
●●
●●
●●
Podporuje až WMA 7, 8, 9, STD, 9 PRO
●●
Vzorkovací frekvence WMA 22050 Hz
WMA bezztrátové, hlas bezztrátový, hlas
není podporován.
mono není podporována.
GMC není podporováno.
◀
▶
Čeština
■■ Hudba
Přehrávání hudby
1. Tlačítky ◄/►/▲/▼ vyberte
požadovaný hudební soubor
v seznamu souborů.
Hudba
2. Stiskněte tlačítko ENTERE
nebo � (Přehrát).
◀
–– Během přehrávání můžete
používat tlačítka � (REW) a
µ (FF).
Čeština
▶
E Přehrát
L Strany
T Nástroje
R Zpět
NN Zobrazují se pouze soubory s příponou MP3. Jiné přípony souboru se nezobrazí, i když jsou uložené na stejném zařízení USB.
NN Je-li zvuk při přehrávání souborů MP3 neobvyklý, upravte nastavení možnosti
Ekvalizér v nabídce Zvuk. (Přemodulovaný soubor MP3 může způsobit problém se zvukem.)
Přehrávání vybraných skladeb
1. Stiskněte tlačítko
◀
C
A B
D
(Režim
úprav).
2. Vyberte požadované skladby.
NN Vlevo od vybraných souborů se zobrazí zaškrtávací políčko.
3. Stiskněte tlačítko TOOLS a vyberte možnost Přehrát vybraný obsah.
NN Všechny skladby lze vybrat nebo výběr všech skladeb lze zrušit stisknutím položky Vybrat vše / Zrušit výběr všech.
Čeština
▶
■■ Fotografie
Zobrazení fotografie (nebo prezentace)
1. Tlačítky ◄/►/▲/▼ vyberte
požadovanou fotografii
v seznamu souborů.
Normální
2. Stiskněte tlačítko ENTERE.
●● Jakmile se vybraná fotografie
◀
zobrazí, stisknutím tlačítka
ENTERE spustíte
prezentaci.
E Pozast.
L Předchozí/Další T Nástroje
R Zpět
●● V prezentaci budou všechny soubory v seznamu souborů zobrazeny
v příslušném pořadí.
NN Stisknutím tlačítka � (Přehrát) v seznamu souborů se prezentace spustí
okamžitě.
Čeština
▶
NN V průběhu prezentace se mohou automaticky přehrávat hudební soubory,
pokud nastavíte volbu Hudební kulisa na možnost Zapnuto.
❑❑ Můj obsah – další funkce
Nabídka možností přehrávání videa/hudby/fotografií
Během přehrávání souboru stiskněte tlačítko TOOLS.
Kategorie
◀
Operace
Videa
Hledání názvu
Můžete další soubor přímo
přesunout.
c
Hledání času
Ve videu lze hledat tlačítky
◄ a ► v jednominutových
intervalech nebo můžete
přímo zadat číselný údaj.
c
Náhodné přehr.
Skladby lze přehrávat
náhodně.
Čeština
Hudba
Fotografie
▶
c
Kategorie
◀
Operace
Videa
Hudba
c
Režim Opakování
Filmové a hudební soubory
lze přehrávat opakovaně.
c
Velikost obrazu
Velikost obrazu lze nastavit
podle vašich preferencí.
c
Režim obrazu
Můžete upravit nastavení
obrazu
c
Zvukový režim
Můžete upravit nastavení
zvuku
c
Čeština
Fotografie
c
c
c
▶
Kategorie
◀
Operace
Videa
Jazyk titulků
Je možné přehrávat video
s titulky. Tato funkce je
k dispozici pouze v případě,
že soubor s titulky má stejný
název jako video soubor.
c
Nastavení titulků
Video si můžete vychutnat
v jednom z podporovaných
jazyků. Tato funkce je
aktivní pouze tehdy, jsouli přehrávány soubory typu
stream, které podporují více
zvukových formátů.
c
Čeština
Hudba
Fotografie
▶
Kategorie
Operace
Spustit prezentaci / ❑ Můžete spustit nebo zastavit
Pozast. prezentaci prezentaci.
◀
Videa
Hudba
Fotografie
c
Rychlost prezent.
Podle potřeby můžete
během prezentace zvolit její
rychlost.
c
Hudební kulisa
Při sledování prezentace lze
zapnout/vypnout hudební
kulisu.
c
Čeština
▶
Kategorie
Operace
Videa
Hudba
Při sledování prezentace
Nastavení hudební
můžete vybrat hudební
kulisy
kulisu.
◀
Fotografie
c
Zvětšený obraz
V režimu zobrazení na celou
obrazovku můžete zvětšovat
obrázky.
c
Otočit
Můžete natočit obrázky
v režimu zobrazení na celou
obrazovku.
c
Informace
Lze zobrazit podrobné
informace o přehrávaném
souboru.
Čeština
c
c
c
▶
Co je Anynet+? t
Anynet+ je funkce umožňující ovládat všechna připojená zařízení Samsung podporující
technologii Anynet+ pomocí dálkového ovladače televizoru Samsung. Systém Anynet+
lze používat pouze se zařízeními Samsung vybavenými funkcí Anynet+. Chcete-li zjistit,
zda je vaše zařízení Samsung touto funkcí vybaveno, zkontrolujte, zda je označeno
logem Anynet+.
NN Informace o postupu při připojování externích zařízení naleznete v podporované
uživatelské příručce.
◀ NN POZNÁMKA
●● Připojte optický kabel k výstupu DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na televizoru
a vstupu digitálního audia domácího kina.
Čeština
▶
●● Při provádění výše uvedeného postupu je na výstupu konektoru optického
připojení zvuk pouze se 2 kanály. Zvuk uslyšíte pouze z levého a pravého
předního reproduktoru domácího kina a ze subwooferu. Chcete-li poslouchat
5.1kanálový zvuk, propojte konektor DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
přehrávače DVD nebo satelitního přijímače (tj. zařízení Anynet 1 nebo 2) přímo
se zesilovačem nebo domácím kinem, nikoli s televizorem.
●● Připojte pouze jeden systém domácího kina.
●● Zařízení Anynet+ lze připojit pomocí kabelu HDMI. Některé kabely HDMI
◀
nemusí funkce Anynet+ podporovat.
●● Systém Anynet+ je funkční, pokud je AV zařízení podporující systém Anynet+
v pohotovostním stavu nebo zapnuté.
●● Anynet+ podporuje celkově až 12 zařízení AV. Mějte na paměti, že můžete
připojit až 3 zařízení stejného typu.
Čeština
▶
Nabídka Anynet+
OO TOOLST → Anynet+ (HDMI-CEC) → ENTERE
Nabídka Anynet+ se mění v závislosti na typu a stavu zařízení Anynet+ připojených
k televizoru.
Nabídka Anynet+ Popis
Zobrazení TV
◀
Seznam zařízení
(název_zařízení)
MENU
Změna režimu Anynet+ na režim televizního vysílání.
Zobrazuje seznam zařízení Anynet+.
Zobrazí nabídky připojeného zařízení. Pokud je například
připojen DVD rekordér, zobrazí se nabídka disku DVD
rekordéru.
Čeština
▶
Nabídka Anynet+ Popis
(název_zařízení)
NÁSTROJE
(název_zařízení)
Menu názvů
◀
Přijímač
Zobrazí nabídku přehrávání připojeného zařízení. Pokud je
například připojen DVD rekordér, zobrazí se nabídka přehrávání
DVD rekordéru.
Zobrazí menu názvů připojeného zařízení. Pokud je například
připojen DVD rekordér, zobrazí se menu názvů DVD rekordéru.
NN V závislosti na zařízení nemusí být toto menu k dispozici.
Zvuk je přehráván prostřednictvím přijímače.
Čeština
▶
❑❑ Nastavení systému Anynet+
OO MENUm → Systém → Anynet+ (HDMI-CEC) → ENTERE
■■ Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC) (Vypnuto / Zapnuto): Chcete-li používat funkci Anynet+,
je nutné nastavit položku Anynet+ (HDMI-CEC) na možnost Zapnuto.
NN Jestliže je funkce Anynet+ (HDMI-CEC) zakázána, jsou všechny operace
◀
související se systémem Anynet+ deaktivovány.
Automatické vypnutí (Ne / Ano): Zařízení Anynet+ se automaticky vypne, pokud
dojde k vypnutí televizoru.
NN Je-li funkce Automatické vypnutí nastavena na hodnotu Ano, zapnutá
externí zařízení se budou vypínat společně s televizorem.
NN Tato funkce nemusí v závislosti na zařízení fungovat.
Čeština
▶
❑❑ Přepínání mezi zařízeními Anynet+
1. Stiskněte tlačítko TOOLS a poté vyberte položku Anynet+ (HDMI-CEC).
2. Zobrazí se Seznam zařízení Anynet+ připojených k televizoru.
C
NN Pokud nemůžete najít požadované zařízení, aktualizujte seznam stisknutím
A
B
červeného tlačítka.
3. Vyberte zařízení a stiskněte tlačítko ENTERE. Můžete přepnout na zvolené
zařízení.
◀
NN Nabídka Seznam zařízení pouze v případě, že nastavíte možnost Anynet+
(HDMI-CEC) v nabídce Systém na hodnotu Zapnuto.
●● Přepínání na zvolené zařízení může trvat až 2 minuty. Probíhající operaci
přepínání nelze zrušit.
●● Pokud jste zvolili režim externího vstupu stisknutím tlačítka SOURCE,
nemůžete používat funkci Anynet+. Přepněte systém na zařízení Anynet+
pomocí nabídky Seznam zařízení.
Čeština
▶
❑❑ Poslech prostřednictvím přijímače
Zvuk můžete místo z reproduktoru televizoru poslouchat prostřednictvím přijímače
(například domácího kina).
1. Vyberte položku Přijímač a nastavte ji na hodnotu Zapnuto.
2. Stisknutím tlačítka EXIT nabídku opustíte.
NN Pokud váš přijímač podporuje pouze zvuk, pravděpodobně se v seznamu
zařízení nezobrazí.
◀
NN Přijímač bude fungovat v případě, že jste správně připojili optický vstup
přijímače ke konektoru DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na televizoru.
NN Pokud je přijímač (např. systém domácího kina) nastaven na možnost
Zapnuto, budete slyšet zvuk prostřednictvím propojení k optickému
konektoru televizoru Jestliže se na televizoru zobrazuje signál DTV
(z antény), bude televizor do přijímače domácího kina posílat 5.1kanálový
zvuk. Je-li zdrojem digitální komponenta, například DVD, která je
připojena k televizoru prostřednictvím připojení HDMI, bude možné na
přijímači poslouchat pouze 2kanálový zvuk.
Čeština
▶
NN POZNÁMKA
●● Zařízení Anynet+ můžete ovládat pouze dálkovým ovladačem televizoru,
nikoli tlačítky na televizoru.
●● Za určitých podmínek nemusí být dálkový ovladač televizoru funkční.
Pokud k tomu dojde, vyberte znovu zařízení Anynet+.
◀
▶
Čeština
❑❑ Odstraňování problémů souvisejících se systémem Anynet+
Problém
Systém Anynet+ není
funkční.
Možné řešení
●● Zkontrolujte, zda se jedná o zařízení Anynet+. Systém
Anynet+ podporuje pouze zařízení Anynet+.
●● Připojte pouze jeden přijímač (systém domácího kina).
●● Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zařízení Anynet+
správně připojen.
◀
●● Zkontrolujte připojení video/audio/HDMI kabelu zařízení
Anynet+.
●● Zkontrolujte, zda je možnost Anynet+ (HDMI-CEC)
v nabídce Systém nastavena na hodnotu Zapnuto.
Čeština
▶
Problém
Systém Anynet+ není
funkční.
Možné řešení
●● Zkontrolujte, zda je dálkový ovladač televizoru v režimu
TV.
●● Zkontrolujte, zda jde o výhradní dálkový ovladač
systému Anynet+.
●● Systém Anynet+ za určitých podmínek nefunguje.
◀
(Prohledávání kanálů, spuštění funkce Můj obsah nebo
Plug & Play (Počáteční nastavení) atd.)
●● Při připojování nebo odpojování kabelu HDMI znovu
vyhledejte zařízení nebo vypněte a znovu zapněte
televizor.
●● Zkontrolujte, zda je u zařízení Anynet+ zapnuta funkce
Anynet+.
Čeština
▶
Problém
Chci spustit systém
Anynet+.
Možné řešení
●● Zkontrolujte, zda je zařízení Anynet+ řádně připojeno
k televizoru a zda je v podnabídce Systém nabídky
nastavena položka Anynet+ (HDMI-CEC) na hodnotu
Zapnuto.
●● V takovém případě stisknutím tlačítka TOOLS zobrazte
nabídku Anynet+ a zvolte požadovanou podnabídku.
◀
Chci přestat používat
systém Anynet+.
●● V nabídce Anynet+ vyberte možnost Zobrazení TV.
●● Stiskněte tlačítko SOURCE na dálkovém ovladači
televizoru a zvolte jiné zařízení než Anynet+.
●● Stisknutím tlačítek > CH < můžete změnit režim
televizoru. (Tlačítko pro výběr kanálu je funkční
pouze v případě, že není připojeno zařízení Anynet+
s vestavěným tunerem.)
Čeština
▶
Problém
Možné řešení
Na obrazovce se zobrazí ●● Dálkové ovládání nelze použít při provádění konfigurace
zpráva „Připojování k
systému Anynet+ nebo při přepínání do režimu
zařízení Anynet+“.
zobrazení.
●● Dálkový ovladač použijte po dokončení nastavení
systému Anynet+ nebo přepnutí do režimu zobrazení.
◀
Zařízení Anynet+
nepřehrává.
●● Funkci přehrávání nelze použít, pokud probíhá použití
funkce Plug & Play (Počáteční nastavení).
Čeština
▶
Problém
Připojené zařízení není
zobrazeno.
Možné řešení
●● Zkontrolujte, zda zařízení podporuje nebo nepodporuje
funkce systému Anynet+.
●● Zkontrolujte, zda je nebo není kabel HDMI řádně
připojen.
●● Zkontrolujte, zda je možnost Anynet+ (HDMI-CEC)
v nabídce Systém nastavena na hodnotu Zapnuto.
◀
●● Vyhledejte znovu zařízení Anynet+.
●● Zařízení Anynet+ lze připojit pomocí kabelu HDMI.
Některé kabely HDMI nemusí funkce Anynet+
podporovat.
●● Pokud je ukončena abnormální situací, jako je odpojení
kabelu HDMI nebo napájecí šňůry nebo výpadek
napájení, zopakujte vyhledání zařízení.
Čeština
▶
Problém
Zvuk televizoru není
vysílán prostřednictvím
přijímače.
Možné řešení
●● Propojte televizor a přijímač optickým kabelem.
◀
▶
Čeština
❑❑ Informace o službě AllShare™
pro řadu LED 5 s úhlopříčkou 32 až 46 palců
Služba AllShare™ spojí váš televizor s kompatibilními mobilními telefony /
zařízeními Samsung prostřednictvím sítě. Dále lze přehrávat mediální obsah,
například video, fotografie a hudbu, uložený v mobilních telefonech nebo v
jiných zařízeních (například v osobním počítači), přičemž se tato zařízení ovládají
z televizoru prostřednictvím sítě.
NN Další informace naleznete na stránkách „www.samsung.com“ nebo
◀
kontaktováním centra telefonické podpory společnosti Samsung. Mobilní
zařízení mohou vyžadovat instalaci dalšího softwaru. Informace naleznete
v jednotlivých uživatelských příručkách.
Čeština
▶
❑❑ Setting Up AllShare™
OO MENUm → Síť → Nastavení AllShare → ENTERE
■■ Nastavení AllShare
●● Média (Zapnuto / Vypnuto): Zapne
◀
nebo vypne funkcí médií. Pokud je
funkce Média zapnutá, přehrávání
mediálního obsahu lze ovládat pomocí
mobilních telefonů nebo dalších
mobilních zařízení podporujících
funkci DLNA DMC.
Nastavení AllShare
Média
:
►
▶
U Přesun.
Čeština
Zapnuto
E Zadat
R Zpět
■■ Média
Zobrazuje seznam mobilních telefonů nebo připojených zařízení, která byla
nastavena s tímto televizorem pro používání funkce Média.
NN Funkce Média je dostupná ve všech mobilních zařízeních, která podporují
funkci AllShare.
●● Povolit / Zakázat: Povolí/blokuje zařízení.
B
D
●C● A Odstranit:
Odstraní zařízení ze seznamu.
◀
NN Tato funkce jen odstraní jméno mobilního zařízení ze seznamu. Pokud je
odstraněné mobilní zařízení zapnuto nebo se pokusí spojit s televizorem,
může se v seznamu opět objevit.
Čeština
▶
Používání funkce Message
Lze přehrávat mediální obsah, například video, fotografie a hudbu, uložený v mobilních
telefonech nebo v jiných zařízeních (například v osobním počítači), přičemž se tato
zařízení ovládají z televizoru prostřednictvím sítě.
●● Pro vypnutí přenosu obsahu médií ze zařízení nastavte funkci Média na
hodnotu Vypnuto v položce Nastavení AllShare.
◀
●● V závislosti na rozlišení a formátu nemusí být obsah v televizoru přehrán.
●● Fungování tlačítek ENTERE a ◄ / ► závisí na typu mediálního obsahu.
●● Pomocí zařízení lze ovládat přehrávání médií. Podrobnosti najdete
v uživatelských příručkách jednotlivých zařízení.
Čeština
▶
❑❑ Funkce teletextu u analogových kanálů
Na stránce rejstříku Teletextu jsou uvedeny informace, jak službu používat. Aby
se informace teletextu zobrazovaly správně, musí být příjem kanálu stabilní. Jinak
mohou některé informace chybět, případně se některé stránky nemusí zobrazit
vůbec.
Stránky Teletextu můžete změnit stisknutím číselných tlačítek na dálkovém
ovladači.
●● 0 (režim): Zvolí režim teletextu (LIST/FLOF). Při stisknutí v režimu LIST
◀
přepne režim do režimu Uložení seznamu. V režimu Uložení seznamu můžete
uložit stránku teletextu do seznamu pomocí tlačítka 8 (Uložit).
●● / (Teletext zapnut / zobrazen v obrazu / vypnut): Aktivuje režim Teletext
pro aktuální kanál. Pokud tlačítko stisknete dvakrát, bude se režim Teletext
překrývat s právě vysílaným obrazem. Dalším stisknutím tlačítka teletext
ukončíte.
Čeština
▶
●● 1 (Sub-page): Zobrazí dostupnou podstránku – Sub-page.
●● 8 (uložit): Uloží stránky teletextu.
●● 6 (index): Zobrazení stránky rejstříku (obsahu) kdykoli v průběhu sledování
teletextu.
●● 4 (velikost): Zobrazí teletext v dvojnásobné velikosti v horní polovině
obrazovky. Opětovným stisknutím text přesunete do dolní poloviny obrazovky.
Pro normální zobrazení stiskněte znovu.
●● 9 (přidržet): Podrží zobrazení na aktuální stránce pro případ, že by
◀
automaticky následovalo několik vedlejších stránek. Tuto funkci zrušíte
opětovným stisknutím tlačítka.
●● 2 (stránka +): Zobrazení další stránky teletextu.
●● 3 (stránka -): Zobrazení předchozí stránky teletextu.
Čeština
▶
●● 5 (zobrazit): Zobrazení skrytého textu (například odpovědi v soutěži).
Opětovným stisknutím přepnete do normálního zobrazení obrazovky.
●● 7 (zrušit): Zmenší zobrazení teletextu tak, aby se překrývalo s aktuálním
vysíláním.
●● Barevná tlačítka (červené, zelené, žluté, modré): Pokud vysílající společnost
◀
používá systém FASTEXT, jsou jednotlivá témata na stránce teletextu barevně
odlišena a lze je vybrat stisknutím barevných tlačítek. Stiskněte barvu
odpovídající zvolenému tématu. Zobrazí se nová barevně odlišená stránka.
Stejným způsobem lze vybírat položky. Stisknutím odpovídajícího barevného
tlačítka zobrazíte předchozí nebo další stránku.
Čeština
▶
Teletextové stránky jsou uspořádány do šesti kategorií:
Část
A
B
C
D
E
F
◀
Obsah
Vybrané číslo stránky.
Označení vysílajícího kanálu.
Číslo aktuální stránky nebo označení hledání.
Datum a čas.
Text.
Informace o stavu. Informace FASTEXT.
A
B
C
D
E
F
Čeština
▶
❑❑ Zámek Kensington proti krádeži
Společnost Samsung zámek Kensington nedodává. Jde o zařízení sloužící
k fyzickému zabezpečení systému umístěného na veřejném místě. Vzhled a
způsob uzamknutí se mohou lišit od ilustrace v závislosti na výrobci. Další
informace o správném použití najdete v příručce dodané se zámkem Kensington.
NN Najděte ikonu „K“ na zadní části televizoru. Otvor pro zámek Kensington je
vedle ikony „K“.
NN Umístění a barva se mohou lišit
◀
podle modelu.
K uzamknutí výrobku postupujte
v následujících krocích:
Zadní část televizoru
1. Obtočte kabel
Kensingtonského zámku kolem
velkého statického předmětu,
například stolu nebo židle.
Čeština
1
Volitelné
▶
2. Protáhněte konec kabelu s připojeným zámkem skrz oko na konci kabelu
Kensingtonského zámku.
3. Vložte uzamykací zařízení do otvoru Kensingtonského zámku na výrobku 1.
4. Uzamkněte zámek.
NN POZNÁMKA
●● Toto jsou obecné pokyny. Přesné instrukce naleznete v uživatelské
příručce dodané s uzamykacím zařízením.
◀
●● Uzamykací zařízení je třeba zakoupit samostatně.
●● Umístění otvoru pro zámek Kensington se může lišit podle modelu
televizoru.
Čeština
▶
❑❑ Slot rozhraní Common Interface
Montáž adaptéru karet CI Card
<Zadní část televizoru>
Adaptér připojte podle vyobrazení vpravo.
Chcete-li připojit adaptér karet CI CARD, postupujte
takto:
NN Adaptér musí být připojen před tím, než televizor
upevníte na zeď.
◀
1. Adaptér karet CI CARD zasuňte do dvou otvorů
na výrobku 1.
NN První tři části adresy IP televizoru a počítače
by se měly shodovat a měnit by se měla pouze poslední část (adresa
hostitele).
NN Zatlačte silně na střed adaptéru, abyste jej řádně zajistili.
2. Adaptér karet CI CARD připojte do konektoru COMMON INTERFACE.
3. Zasuňte kartu „CI nebo CI+“.
Čeština
▶
Chcete-li sledovat placené kanály, musí být vložena karta „CI nebo CI+“.
●● Pokud kartu „CI nebo CI+“ nevložíte,
zobrazí některé kanály zprávu „Zakódovaný
signál“.
<Zadní část televizoru>
●● Za přibližně 2 až 3 minuty se zobrazí
◀
přiřazovací údaje obsahující telefonní číslo,
ID karty CI nebo CI+ CARD, ID hostitele a
další informace. Pokud se objeví chybová
zpráva, obraťte se na svého poskytovatele
služeb.
●● Po dokončení konfigurace informací o kanálech se zobrazí zpráva „Aktualizace
dokončena“, která znamená, že seznam kanálů je aktualizován.
Čeština
▶
NN POZNÁMKA
●● Kartu CI nebo CI+ CARD je třeba získat od místního poskytovatele kabelových
služeb.
●● Kartu CI nebo CI+ CARD opatrně vytáhněte rukama, v případě pádu by mohlo
dojít k jejímu poškození.
●● Kartu CI nebo CI+ CARD vložte ve směru na ní vyznačeném.
●● Umístění slotu rozhraní COMMON INTERFACE se může lišit podle modelu.
●● Karta „CI nebo CI+“ není v některých zemích a oblastech podporována.
◀
Informace vám poskytne autorizovaný prodejce.
●● V případě libovolných potíží kontaktujte poskytovatele služby.
●● Vložte kartu „CI nebo CI+“, která podporuje aktuální nastavení antény. Obraz
bude zkreslený nebo nebude zobrazen vůbec.
Čeština
▶
❑❑ Odstraňování potíží
Pokud máte jakékoli dotazy ohledně televizoru, nejprve si vyhledejte informace
v tomto seznamu. Pokud se žádný z těchto tipů pro odstraňování problémů
nevztahuje na vaši situaci, navštivte webové stránky „www.samsung.com“ a
klepněte na možnost Podpora.
◀
Problémy
Řešení a vysvětlení
Kvalita obrazu
Nejprve prosím proveďte Test obrazu, abyste ověřili, zda
televizor správně zobrazuje zkušební obraz. (přejděte na
možnost MENU - Podpora - Autom. diagn. - Test obrazu)
Pokud se zkušební obraz zobrazí správně, může být špatná
kvalita obrazu způsobena zdrojem nebo signálem.
Čeština
▶
Problémy
Řešení a vysvětlení
Obraz na televizoru
nevypadá tak dobře
jako v prodejně.
●● Pokud máte analogové kabelové připojení/set top box,
proveďte upgrade na digitální set top box. Pro získání
obrazu v kvalitě HD (vysoké rozlišení) použijte kabely
HDMI nebo komponentní kabely.
●● Odběratelé služeb kabelové nebo satelitní televize:
Vyzkoušejte z nabídky kanálů ty stanice, které vysílají
v kvalitě HD.
◀
●● Připojení antény: Proveďte automatické naprogramování
kanálů a poté zkuste zvolit stanice vysílající v kvalitě HD.
NN Řada stanic vysílajících v kvalitě HD vysílá obsah
převzorkovaný z kvality SD (Standard Definition).
●● Upravte výstupní rozlišení obrazu dekódovacího zařízení
(terminálu kabelové televize) nebo set-top boxu na 1080i
nebo 720p
●● Ověřte, zda sledujete televizor z minimální doporučené
vzdálenosti v souladu s velikostí a rozlišením signálu.
Čeština
▶
Problémy
Řešení a vysvětlení
Obraz je zkreslený:
chyby makrobloků,
malé bloky, body,
pixelizace
●● Komprese obsahu videa může způsobit zkreslení
obrazu, zejména rychle se pohybujících obrazů, jako
jsou sportovní přenosy a akční filmy.
●● Zkreslení obrazu může být způsobeno nízkou úrovní
nebo špatnou kvalitou signálu. Toto není závada
televizoru.
●● Pokud používáte mobilní telefony v blízkosti televizoru
◀
(ve vzdálenosti do 1 metru), může u analogového i
digitálního televizního vysílání docházet k rušení obrazu.
Barvy jsou nesprávné
nebo chybí.
●● Pokud používáte připojení komponentního signálu,
zkontrolujte, zda jsou kabely komponentního signálu
připojeny do správných konektorů. Nesprávná nebo
uvolněná připojení mohou způsobit problémy s barvami
nebo prázdnou obrazovku.
Čeština
▶
Problémy
Řešení a vysvětlení
Barvy jsou vybledlé
nebo je nízký jas.
●● Upravte nastavení možností Obraz v nabídce televizoru.
(přejděte na Režim obrazu / Barvy / Jas / Ostrost)
●● Upravte nastavení možností Úspora energie v nabídce
televizoru. (přejděte na možnost MENU - Systém - Eko
řešení - Úspora energie)
●● Zkuste obnovit nastavení obrazu na výchozí hodnoty.
(přejděte na možnost MENU - Obraz - Obnovení
obrazu)
◀
Na okraji obrazovky je
tečkovaná čára.
●● Pokud je velikost obrazu nastavena na Přizp.
obrazovce, změňte ji na 16:9.
●● Změňte rozlišení dekódovacího zařízení nebo set-top
boxu.
Obraz je černobílý.
Pokud používáte kompozitní vstup AV, připojte videokabel
(žlutý) k zelenému konektoru komponentního vstupu 1 na
televizoru.
Čeština
▶
Problémy
Řešení a vysvětlení
Obraz se po změně
kanálu zastaví nebo
je zkreslený či se
zpožďuje.
●● Je-li pro připojení použit terminál kabelové televize,
zkuste jej resetovat. Znovu připojte kabel pro napájení
střídavým proudem a počkejte, dokud se terminál
kabelové televize neresetuje. Může to trvat až 20 minut.
●● Nastavte výstupní rozlišení dekódovacího zařízení
(terminálu kabelové televize) na 1080i nebo 720p.
Kvalita zvuku
◀
Provedením postupu Test zvuku nejprve ověřte, zda
televizor správně přehrává zvuk. (přejděte na možnost
MENU - Podpora - Autom. diagn. - Test zvuku)
Pokud je zvuk v OK, může být problém se zvukem
způsoben zdrojem nebo signálem.
Z televizoru nevychází
zvuk nebo je zvuk při
maximální hlasitosti
příliš tichý.
●● Zkontrolujte hlasitost zvuku nastavenou na externím
zařízení připojeném k televizoru.
Čeština
▶
Problémy
Řešení a vysvětlení
Obraz je kvalitní, ale
není slyšet zvuk.
●● V nabídce zvuku nastavte možnost Volba reproduktoru
na hodnotu TV reproduktor.
●● Pokud používáte externí zařízení, ujistěte se, zda jsou
audiokabely připojeny ke správným konektorům pro
vstup zvuku na televizoru.
●● Používáte-li externí zařízení, zkontrolujte nastavení
◀
výstupu zvuku zařízení (např. může být třeba změnit
výstup zvuku u terminálu kabelové televize na HDMI,
pokud je připojen k televizoru pomocí rozhraní HDMI).
●● Používáte-li převodní kabel z DVI na HDMI, je nutný
samostatný audio kabel.
●● Znovu připojte napájecí kabel zařízení a připojené
zařízení tak restartujte.
●● Pokud je televizor vybaven konektorem pro sluchátka,
zkontrolujte, zda v konektoru není něco připojeno.
Čeština
▶
Problémy
Řešení a vysvětlení
Z reproduktorů
vychází nepříjemný
hluk.
●● Zkontrolujte připojení kabelů. Zkontrolujte, zda není
videokabel připojen do vstupu audia.
●● V případě připojení k anténě nebo přípojce kabelové
televize zkontrolujte sílu signálu. Nízká úroveň signálu
může vést ke zkreslení zvuku.
Žádný obraz, žádné video
◀
Televizor se nezapne.
●● Ujistěte se, zda je napájecí kabel pevně připojen do
elektrické zásuvky a k televizoru.
●● Ujistěte se, zda je elektrická zásuvka funkční.
●● Stisknutím tlačítka POWER na televizoru ověřte, zda
není problém způsoben dálkovým ovladačem. Pokud
se televizor zapne, přejděte k části „Dálkový ovladač
nefunguje“ níže.
Čeština
▶
Problémy
Řešení a vysvětlení
Televizor se
automaticky vypíná.
●● Zkontrolujte, zda je funkce Časovač vypnutí v Čas
nastavena na hodnotu Vypnuto.
●● Pokud je televizor připojen k počítači, zkontrolujte
nastavení napájení počítače.
●● Ujistěte se, zda je napájecí kabel pevně připojen do
elektrické zásuvky a k televizoru.
◀
●● Pokud sledujete televizní vysílání pomocí antény nebo
přípojky kabelové televize, vypne se televizor v případě,
že po dobu 10 – 15 minut nezjistí žádný signál.
Čeština
▶
Problémy
Řešení a vysvětlení
Žádný obraz/video.
●● Zkontrolujte připojení kabelů (odpojte a znovu připojte
všechny kabely připojené k televizoru a k externím
zařízením).
●● Nastavte výstup videa externího zařízení (terminál
◀
kabelové televize nebo set-top box, DVD, Blu-ray apod.)
tak, aby se shodoval s připojením k výstupu televizoru.
Je-li například nastaven výstup externího zařízení na
HDMI, měl by být připojen ke vstupu HDMI na televizoru.
●● Zkontrolujte, zda jsou připojená zařízení zapnutá.
●● Ujistěte se, zda jste stisknutím tlačítka SOURCE na
dálkovém ovladači televizoru zvolili správný zdroj pro
televizor.
●● Znovu připojte napájecí kabel zařízení a připojené
zařízení tak restartujte.
Čeština
▶
Problémy
Řešení a vysvětlení
RF připojení (ke kabelové televizi nebo anténě)
Televizor nepřijímá
některé kanály.
●● Ujistěte se, zda je kabel antény pevně připojen.
●● Zkuste pomocí možnosti Plug & Play (Počáteční
nastavení) přidat dostupné kanály do seznamu kanálů.
Přejděte na možnost MENU - Systém - Plug & Play
(Počáteční nastavení) a počkejte, dokud se všechny
dostupné kanály neuloží.
◀
●● Ověřte, zda je správně umístěna anténa.
Obraz je zkreslený:
chyby makrobloků,
malé bloky, body,
pixelizace
●● Komprese obsahu videa může způsobit zkreslení
obrazu, zejména rychle se pohybujících obrazů, jako
jsou sportovní přenosy a akční filmy.
●● Nízká úroveň signálu může vést ke zkreslení obrazu.
Toto není závada televizoru.
Čeština
▶
Problémy
Řešení a vysvětlení
Připojení k počítači
◀
Zobrazuje se zpráva
„Nepodporovaný
režim“.
●● Nastavte výstupní rozlišení a frekvenci počítače tak, aby
“V seznamu zdrojů
se vždy zobrazuje
položka „ PC“ (i
v případě, že počítač
není připojen).
●● To je normální. Položka „PC“ se v seznamu zdrojů
Videosignál je
v pořádku, ale chybí
zvuk.
●● Pokud používáte připojení HDMI, zkontrolujte nastavení
odpovídaly rozlišením podporovaným televizorem.
zobrazuje vždy, a to i v případě, že PC není připojen.
▶
výstupu zvuku v počítači.
Čeština
Problémy
Připojení k síti
Řešení a vysvětlení
pro řadu LED 5 s úhlopříčkou 32 až 46 palců
Připojení k bezdrátové ●● K použití bezdrátové sítě je vyžadován bezdrátový
síti se nezdařilo.
hardwarový klíč USB Samsung.
●● Ujistěte se, zda je možnost Připojení k síti nastavena na
hodnotu Bezdrát..
●● Zkontrolujte, zda je televizor připojen k bezdrátovému
◀
zařízení sdílejícímu adresy IP (směrovači).
●● Nastavení sítě Nastavení sítě v menu Síť.
Upgrade softwaru
prostřednictvím sítě se ●●
Pokud máte nejnovější verzi softwaru, upgrade softwaru
nezdaří.
neproběhne.
Čeština
▶
Problémy
Řešení a vysvětlení
Jiné
Obraz nevyplňuje
celou obrazovku.
●● Při zobrazení obsahu stanic vysílajících obsah v kvalitě
HD převzorkovaný z kvality SD (4:3) se na obou stranách
obrazovky zobrazují černé pruhy.
●● Při vysílání filmů s jiným poměrem stran než je poměr
stran televizoru se zobrazují černé pruhy v horní a dolní
části obrazovky.
◀
●● Upravte velikost obrazu v externím zařízení anebo
v televizoru na celou obrazovku.
Dálkový ovladač
nefunguje.
●● Vyměňte baterie dálkového ovladače, přičemž dodržte
správnou polaritu (+/−).
●● Vyčistěte okénko vysílací diody na dálkovém ovladači.
●● Zkuste namířit dálkový ovladač přímo na televizor ze
vzdálenosti 1,5 až 1,8 m.
Čeština
▶
Problémy
Řešení a vysvětlení
●● Naprogramujte dálkový ovladač dekódovacího zařízení
Dálkový ovladač
přijímače kabelové
nebo set-top boxu, aby ovládal televizor. Kód televizoru
televize / set-top boxu
SAMSUNG naleznete v uživatelské příručce přijímače
nevypne či nezapne
kabelové televize / set-top boxu.
televizor nebo
neumožňuje nastavit
jeho hlasitost.
◀
Zobrazuje se zpráva
„Nepodporovaný
režim“.
●● Zkontrolujte podporované rozlišení v televizoru a podle
Z televizoru je cítit
zápach plastu.
●● Tento zápach je normální a časem vyprchá.
něj upravte výstupní rozlišení externího zařízení.
●● Tato funkce je dostupná pouze při příjmu digitálních
V nabídce Autom.
diagn. není k dispozici
kanálů pomocí připojení antény /RF/koaxiálním kabelem.
možnost televizoru
Informace o signálu.
Čeština
▶
Problémy
Řešení a vysvětlení
Televizor je nakloněný
na stranu.
●● Sejměte základnu stojanu z televizoru a znovu ji
Nastaly potíže
s montáží základny
stojanu.
●● Ujistěte se, zda je televizor umístěn na rovném povrchu.
Nabídka Kanál je
šedá. (nedostupná)
●● Nabídka Kanál je dostupná pouze v případě, že je
◀ Nastavení se po
30 minutách nebo
po každém vypnutí
televizoru ztratí.
připevněte.
Pokud nelze vyjmout šrouby z televizoru, použijte
zmagnetizovaný šroubovák.
zvolen jako zdroj televizor.
●● Pokud je televizor nastaven do režimu Prodejna, obnoví
se po každých 30 minutách výchozí nastavení pro zvuk
a obraz. V postupu Plug & Play (Počáteční nastavení)
změňte režim Prodejna na režim Domácnost. Stisknutím
tlačítka SOURCE zvolte režim TV a přejděte na možnost
MENU → Systém → Plug & Play (Počáteční nastavení)
→ ENTERE.
Čeština
▶
Problémy
Řešení a vysvětlení
Občas se ztrácí zvuk
nebo obraz.
●● Zkontrolujte kabelová připojení a kabely znovu připojte.
●● Ztráta audio nebo videosignálu může být způsobena
použitím příliš málo ohebných nebo silných kabelů.
Ujistěte se, zda jsou kabely dostatečně ohebné pro
dlouhodobé použití. Při montáži televizoru na stěnu
doporučujeme použít kabely s pravoúhlými konektory.
◀
Podíváte-li se zblízka
na okraj rámečku
televizoru, vidíte malé
částečky.
●● Jde o konstrukční prvek produktu, nejedná se o závadu.
Nabídka PIP není
dostupná.
●● Funkce PIP je dostupná pouze při použití zdroje HDMI,
▶
počítače nebo zdroje komponentního signálu.
Čeština
◀
Problémy
Řešení a vysvětlení
Před 45 minutami jste
televizor vypnuli a on se
opět zapnul.
●● Jde o normální jev. Televizor využívá funkci OTA (Over The
Zobrazuje se zpráva
„Zakódovaný signál“
nebo „Slabý nebo
žádný signál“.
●● Při použití modulu CAM s kartou CARD (CI/CI+) zkontrolujte,
Aerial) ke stahování aktualizace firmwaru během sledování
televizního vysílání.
zda je vložena do slotu Common Interface.
●● Pokud problém přetrvává, vytáhněte kartu CARD modulu CAM
z televizoru a znovu ji zasuňte do slotu.
Vyskytuje se opakovaně ●● Zkontrolujte a změňte nastavený signál nebo zdroj.
problém s obrazem nebo
zvukem.
Gumové nožičky
základny stojanu mohou
reagovat s povrchovou
úpravou některých typů
nábytku.
●● Abyste tomu předešli, použijte plstěné podložky na všechny
povrchy televizoru, které přichází do přímého kontaktu
s nábytkem.
Čeština
▶
❑❑ Licence
Výroba probíhá na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Dolby a
symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
◀
Manufactured under licence under U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued
& pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+
Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes
software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
Čeština
▶
DivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium content.
◀
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX,Inc. This is an official
DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and
software tools to convert your files into DivX video. ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This
DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD)
content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup
menu. Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn
more about DivX VOD. Pat. 7,295,673;7,460,688; 7,519,274
Čeština
▶
TheaterSound, SRS and
symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TheaterSound technology is incorporated under licence from SRS Labs, Inc.
Licenční upozornění k softwaru Open Source
V případě použití softwaru Open Source jsou v nabídce výrobku k dispozici licence Open
Source. Licenční upozornění k softwaru Open Source je dostupné pouze v angličtině.
◀
Čeština
Download PDF

advertising