Samsung | WAM5500 | Samsung Bezdrátový reproduktor WAM1500 Uživatelská přiručka

WAM5500/WAM3500/WAM1500
Wireless Audio - 360
R5/R3/R1
Uživatelská příručka
představte si své možnosti
Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek společnosti
Samsung.
Chcete-li zcela využívat všech služeb, zaregistrujte
prosím svůj výrobek na stránkách
www.samsung.com/register
Obsah
UVEDENÍ DO PROVOZU
Prohlášení vyžadovaná předpisy...... 15
Varování................................................ 15
Příslušenství...................................... 3
UPOZORNĚNÍ...................................... 15
Horní strana reproduktoru................. 3
Důležité bezpečnostní pokyny............... 16
Terminologie činností............................... 3
Bezpečnostní opatření..................... 17
Popis displeje OLED a kontrolek LED...... 5
Upozornění týkající se napájení............. 17
Spodní strana reproduktoru............... 6
Upozornění týkající se instalace............. 17
Připojení napájecího kabelu .................... 7
Upozornění týkající se používání............ 18
Instalace na stěnu ............................ 8
Upozornění týkající se čištění................ 18
PŘIPOJENÍ K SÍTI WI-FI
Doplňující informace........................ 19
O síťovém připojení............................... 19
Připojení k zařízením Bluetooth.......... 9
Works with SmartThings™.................... 19
Připojení televizoru k reproduktoru... 11
Copyright........................................ 19
Připojení k televizoru přes Bluetooth
(TV SoundConnect)............................... 11
PŘÍLOHA
Odstraňování potíží.......................... 12
Poznámka k licenci otevřeného
softwaru.......................................... 14
Licence........................................... 14
Technické údaje............................... 14
44
2
Uvedení do provozu
AA Příslušenství
Zkontrolujte, zda jste obdrželi dále uvedené příslušenství.
• WAM5500/WAM3500
Napájecí kabel
Stručná instalační příručka
Zákonem vyžadované informace
• WAM1500
Napájecí kabel
Napájecí adaptér
Stručná instalační příručka Zákonem vyžadované informace
UPOZORNĚNÍ
MODE
99 Na hlavní jednotku nepokládejte žádné předměty ani na ni nesedejte.
AA Horní strana reproduktoru
❚❚ Terminologie činností
Stiskněte/klepněte
Podržte stisknuté
Přejeďte do strany
44
3
c
c
b
d
b
d
MODE
VOL
MODE
VOL
a
a
< WAM5500/WAM3500 >
1
2
Zobrazení
Kontrolka
WAM5500/
WAM3500
WAM1500
< WAM1500 >
Zobrazí aktuální stav.
Bliká, svítí nebo mění barvu v závislosti na stavu reproduktoru.
Tlačítko MODE
Přepínání mezi režimem TV SoundConnect, Bluetooth a Wi-Fi.
3
Dotyková oblast
Klepněte do dotykové oblasti, tím spustíte nebo pozastavíte přehrávání
hudby. Pokud je povolena funkce TV SoundConnect, klepnutím zvuk ztlumíte.
•Přehrát/pozastavit : Klepnutím na dotykovou oblast přepínáte mezi
přehráváním a pozastavením.
•Ztlumit : Pokud je povolena funkce TV SoundConnect, klepnutím na dotykovou
oblast ztlumíte či zrušíte ztlumení zvuku.
•Předchozí/následující skladba : Přejetím ZLEVA DOPRAVA přejdete na
následující skladbu. Přejetím ZPRAVA DOLEVA přejdete na předchozí skladbu.
•Pohotovostní režim : Na 5 sekund podržte stisknutou dotykovou oblast v
libovolném místě. Reproduktor probudíte stisknutím dotykové oblasti.
•Vypnutí napájení : Na 10 sekund podržte stisknutou dotykovou oblast v
libovolném místě. Stisknutím dotykové oblasti reproduktor znovu zapnete.
4
Tlačítka hlasitosti +, -
Chcete-li hlasitost změnit výrazně, podržte stisknuté tlačítko + nebo -.
POZNÁMKA
99 Chcete-li resetovat reproduktor, podržte na 5 sekund současně stisknutá tlačítka hlasitosti (+, -).
44
4
❚❚ Popis displeje OLED a kontrolek LED
<Kontrolka OLED R3/R5>
Displej OLED
Popis
Indikovaná činnost
Kroužek se zvětšuje nebo zmenšuje, poté zhasne Zapnutí/Probuzení/Vypnutí
Ikona přehrávání
Přehrát
Ikona pozastavení
Pozastavit
Stav hlasitosti
Zvýšit nebo snížit hlasitost
Vlna přechází doprava
Následující skladba
Vlna přechází doleva
Předchozí skladba
Ikona ztlumení
Ztlumit (z aplikace nebo klepnutím na
dotykovou oblast, pokud je aktivní funkce
TV SoundConnect)
Ikona seskupení (dva částečně překryté kroužky)
Seskupit / režim prostorového zvuku
Ikona zrušení seskupení (dva samostatné kroužky)
Ikona Bluetooth (bliká)
Párování Bluetooth
Ikona televizoru (bliká)
Párování funkce TV SoundConnect
Ikona vykřičníku
Bezdrátový směrovač odpojen
Párování Wi-Fi
Režim Wi-Fi
<Kontrolka LED R1>
Barva kontrolky
Popis
SVÍTÍ
Bílá
Červená
Nesvítí
Zrušit seskupení / uvolnit režim
prostorového zvuku
Bliká
Bliká (6 sekund)
Vše vypnuto
1) Zapnutí
2) Hlasitost max./min.
Indikovaná činnost
1) Dotykové ovládání
2) Probuzení
3) Veškeré připojování či činnost skupiny
4) Pohotovostní režim (opakované zesvětlení/ztmavení, poté po několika
hodinách automatické vypnutí)
Bezdrátový směrovač odpojen
Vypnuté napájení
44
5
AA Spodní strana reproduktoru
a bc d
a bc d
a bc d
MODE
MODE
SPK ADD/Wi-Fi SETUP SERVICE1
SERVICE2
SPK ADD/Wi-Fi SETUP SERVICE
POWER
e
POWER
c e
< WAM5500 >
< WAM3500 >
DC 19V
SPK ADD/Wi-Fi SETUP SERVICE
e
c
< WAM1500 >
1
SPK ADD/Wi-Fi SETUP
•• Stiskem tohoto tlačítka spárujete reproduktor se zařízením HUB (není
součástí dodávky) nebo přidáte jiný reproduktor.
•• Podržte stisknuté toto tlačítko na 5 sekund během připojování
reproduktoru k síti pomocí postupu nastavení Wi-Fi. (Vyžaduje chytré
zařízení a aplikaci Samsung Multiroom.)
2
SERVICE
Pouze pro účely servisu.
3
Štítek
-
4
5
POWER
DC 19V
WAM5500/
WAM3500
WAM1500
Drážka pro napájecí kabel
Konektor pro napájecí kabel přístroje.
-
44
6
❚❚ Připojení napájecího kabelu
<Pouze model WAM5500, WAM3500>
1 Připojte napájecí kabel reproduktoru dle
vyobrazení. Připojuje se pod úhlem.
ADD SPK/Wi-Fi SETUP SERVICE1
2 Zatlačte napájecí kabel do drážky na
hraně spodní strany reproduktoru.
To umožní správně postavit reproduktor
na rovinu.
SPK ADD/Wi-Fi SETUP SERVICE1
SERVICE2
SERVICE2
POWER
POWER
<Pouze model WAM1500>
1 Připojte vstupní napájecí kabel adaptéru
k adaptéru.
2 Připojte výstupní napájecí kabel
adaptéru (s kulatou zástrčkou) ke
konektoru DC 19V na reproduktoru.
SPK ADD/Wi-Fi SETUP SERVICE
DC 19V
3 Zatlačte napájecí kabel do drážky na
hraně spodní strany reproduktoru.
To umožní správně postavit reproduktor
na rovinu.
POZNÁMKA
99 Zajistěte, aby adaptér AC/DC ležel naplocho na stole nebo na zemi. Pokud umístíte adaptér AC/DC tak,
že bude viset za kabel AC, který vede nahoru, mohou se do adaptéru dostat cizí látky nebo voda a to
způsobí nefunkčnost adaptéru.
44
7
AA Instalace na stěnu
Pokud chcete, můžete samostatně zakoupit držák na stěnu a reproduktor instalovat na stěnu.
`` Co vzít do úvahy při nákupu
-- Možné zatížení : WAM5500 : Nad 10,8 kg
WAM3500 : Nad 8,0 kg
WAM1500 : Nad 5,6 kg
-- Rozměr otvoru : Závitová vložka 1/4 - 20
POZNÁMKY
99 Protože použití upevnění na stěnu je volitelné, musíte si samostatně zakoupit odpovídající příslušenství.
99 Nástěnný držák si nechte nainstalovat kvalifikovaným řemeslníkem.
99 Požádejte o montáž zařízení na stěnu profesionální firmu.
99 Před instalací nástěnného držáku ověřte nosnost a pevnost stěny. Pokud je nosnost nedostatečná, před
instalací držáku a reproduktoru stěnu vhodně zpevněte.
99 Další informace naleznete v příručce pro nástěnný držák.
99 Společnost Samsung Electronics nenese žádnou odpovědnost za škody na výrobku vzniklé v důsledku
nesprávné instalace.
99 Dávejte pozor, aby reproduktor nebyl instalován naležato nebo vzhůru nohama.
44
8
Připojení k síti Wi-Fi
AA Připojení k zařízením Bluetooth
Tento přístroj lze připojit k zařízení Bluetooth a poslouchat tak hudbu v něm uloženou.
1 Jednou či několikrát stiskněte tlačítko MODE na horní straně reproduktoru, dokud
nezazní hláška „Bluetooth is ready“ (Zařízení Bluetooth není připraveno).
MODE
TELEVIZOR
2 Zapněte funkci Bluetooth na chytrém zařízení a vyberte položku Vyhledávání.
3 Vyberte položku [Samsung] R5, [Samsung] R3 nebo [Samsung] R1
Spojení Bluetooth mezi chytrým zařízením a tímto přístrojem je navázáno.
4 Bez připojení k aplikaci Samsung Multiroom se může v seznamu zařízení Bluetooth
zobrazit položka „Samsung Wireless Audio“. Vyberte tuto položku.
POZNÁMKY
99 Zařízení s technologií Bluetooth může při některých způsobech použití způsobovat rušení nebo
nesprávnou funkci, například:
-- Když je část těla v kontaktu s přijímacím/vysílacím systémem zařízení s technologií Bluetooth nebo
tohoto přístroje.
-- Když jsou v cestě překážky, jako jsou stěny, rohy nebo přepážky, které mohou způsobit kolísání
v síle signálu.
-- Když je vystaveno elektrickému rušení generovanému zařízeními využívajícími stejné pásmo, jako
jsou například zdravotnické přístroje, mikrovlnné trouby nebo bezdrátové místní sítě.
99 Při párování tohoto přístroje se zařízením s technologií Bluetooth mějte obě zařízení blízko sebe.
99 Pokud vzdálenost mezi tímto přístrojem a zařízením s technologií Bluetooth v režimu připojení
Bluetooth přesáhne 10 m, dojde k výpadku připojení Bluetooth. I když jsou zařízení v dosahu, vlivem
překážek, jako jsou stěny nebo dveře, může dojít ke zhoršení kvality zvuku.
44
9
99 Tento přístroj může při svém provozu způsobovat elektromagnetické rušení.
99 Tento přístroj podporuje data SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
99 V režimu Bluetooth jsou u zařízení Bluetooth podporujících AVRCP dostupné funkce přehrání,
pozastavení a přechodu na následující nebo předchozí skladbu.
99 Připojujte pouze zařízení s technologií Bluetooth, která podporují funkci A2DP (AV).
99 Zařízení s technologií Bluetooth, která podporují pouze funkci HF (hands-free), nelze připojit.
99 V danou chvíli může být tento přístroj spárován pouze s jedním zařízením s technologií Bluetooth.
99 Když tento přístroj odpojíte od elektrické sítě, spojení Bluetooth se ukončí. Chcete-li obnovit spojení
Bluetooth, zapojte tento přístroj do elektrické sítě a nastavte znovu spojení Bluetooth.
444
10
AA Připojení televizoru k reproduktoru
❚❚ Připojení k televizoru přes Bluetooth (TV SoundConnect)
Funkce TV SoundConnect umožňuje snadné bezdrátové připojení televizoru Samsung k externím
reproduktorům a přehrávání zvuku televize z nich.
1 Připojte reproduktor WAM k napájení a jednou nebo vícekrát stiskněte tlačítko MODE,
dokud nezazní zpráva „TV SoundConnect is ready. (Funkce TV SoundConnect je
připravena.)“.
MODE
TELEVIZOR
2 Chcete-li resetovat funkci TV SoundConnect, podržte stisknuté tlačítko MODE na
alespoň 5 sekund.
3 Na televizoru se zobrazí výzva k povolení připojení.
Chcete-li pokračovat, povolte připojení.
POZNÁMKY
99 Optimální vzdálenost při párování je nejvýše 2 m.
99 Když reproduktor WAM odpojíte od elektrické sítě, spojení funkce TV SoundConnect bude ukončeno.
Chcete-li spojení obnovit, připojte reproduktor k napájení a jednou nebo vícekrát stiskněte tlačítko
MODE, dokud nezazní zpráva „TV SoundConnect is ready. (Funkce TV SoundConnect je připravena.)“.
Poté vynechejte kroky 2 a 3. Reproduktor bude reprodukovat zvuk televizoru.
99 Když je reproduktor v režimu spánku, spojení TV SoundConnect se nepřeruší.
Chcete-li připojit jiný televizor, proveďte všechny 3 kroky.
99 Dosah připojení TV SoundConnect
-- Doporučená vzdálenost při párování je do 2 m.
-- Doporučená vzdálenost při provozu je do 10 m.
-- Je-li vzdálenost mezi tímto přístrojem a televizorem větší než 10 m, může dojít k přerušení spojení
nebo zkreslení zvuku.
99 Funkci SoundConnect nabízejí některé televizory Samsung uvedené na trh od roku 2012.
Ověřte si, zda televizor podporuje funkci SoundShare nebo SoundConnect.
(Další informace naleznete v uživatelské příručce k televizoru.)
99 Nestabilita síťového prostředí může způsobit přerušení spojení nebo zkreslení zvuku.
444
11
Příloha
AA Odstraňování potíží
Než se obrátíte na servisní středisko, nahlédněte do této tabulky.
Příznak
Přístroj se nezapne.
Zařízení HUB a tento
přístroj nejsou spárovány.
Kontrola
•• Je napájecí kabel zapojen
do zásuvky?
Odstranění
•• Zapojte vidlici napájecího kabelu
do zásuvky.
•• Když je zařízení HUB zapojeno
•• Resetujte zařízení HUB. (Podrobnosti
do elektrické sítě, indikují jeho čelní
naleznete v uživatelské příručce k zařízení
kontrolky, že funguje správně?
HUB.)
Poté zařízení HUB odpojte a znovu zapojte
•• Je kabel místní sítě správně
do elektrické sítě. Zkontrolujte, zda indikátor
připojen k bezdrátovému směrovači
párování na přední straně zařízení HUB bliká
a zařízení HUB?
nebo ne.
•• Resetujte tento přístroj (viz strana 4).
Klikněte sem.
Poté tento přístroj odpojte a znovu
zapojte do elektrické sítě.
Přístroj nereaguje na
stisknutí tlačítka.
•• Není ve vzduchu statická elektřina? •• Odpojte napájecí kabel a opět jej
zapojte.
Funkce TV SoundConnect
(spárování televizoru)
selhala.
•• Podporuje připojovaný televizor
•• Funkci TV SoundConnect podporují některé
funkci TV SoundConnect?
televizory Samsung uvedené na trh po roce
2012. Ověřte si, zda váš televizor podporuje
•• Je firmware televizoru aktualizován
funkci TV SoundConnect.
na nejnovější verzi?
•• V nabídce televizoru zkontrolujte, zda je
•• Došlo k chybě při připojování?
funkce TV SoundConnect nastavena na
Svítí.
•• Aktualizujte firmware televizoru
na nejnovější verzi.
•• Obraťte se na středisko telefonické péče
o zákazníky společnosti Samsung.
•• Chcete-li resetovat funkci
TV SoundConnect a připojit nový
televizor, podržte stisknuté tlačítko
MODE na déle než 5 sekund.
Není slyšet zvuk.
•• Není hlasitost nastavena
na minimum?
444
12
•• Správně připojte přístroj.
•• Upravte hlasitost.
Příznak
Zařízení HUB nefunguje
Přístroj nefunguje
Kontrola
Odstranění
•• Je zařízení HUB zapojeno
•• Zapojte zařízení HUB do elektrické sítě.
do elektrické sítě?
•• Připojte kabel místní sítě do portu
ETHERNET SWITCH na zadní straně
•• Je kabel místní sítě správně
zařízení HUB a do bezdrátového
připojen k bezdrátovému směrovači
směrovače.
a zařízení HUB?
•• Resetujte zařízení HUB. (Podrobnosti
•• Když je zařízení HUB zapojeno
naleznete v uživatelské příručce k zařízení
do elektrické sítě, indikují jeho čelní
HUB.)
kontrolky, že funguje správně?
•• Pokud máte problémy s propojením
zařízení HUB a tohoto přístroje,
zkuste přemístit tento přístroj blíže
k bezdrátovému směrovači nebo zařízení
HUB.
•• Je přístroj zapojen do elektrické
sítě?
•• Připojte přístroj k napájení.
•• Odpojte tento přístroj od elektrické
sítě, znovu jej zapojte a znovu připojte
ke směrovači.
•• Resetujte tento přístroj (viz strana 4).
Klikněte sem.
•• Pokud používáte zařízení HUB
-- Ujistěte se, zda je chytré zařízení
připojeno ke stejné síti Wi-Fi jako
zařízení HUB.
-- Ověřte, zda kontrolky zařízení HUB
indikují jeho správnou funkci.
-- Pokud problém přetrvává, resetujte
zařízení HUB. (Podrobnosti naleznete
v uživatelské příručce k zařízení HUB.)
-- Odpojte zařízení HUB od elektrické
sítě a pak je znovu zapojte. Poté
odpojte a znovu zapojte tento přístroj.
-- Pokud máte problémy s propojením
zařízení HUB a tohoto přístroje,
zkuste přemístit tento přístroj blíže
k bezdrátovému směrovači nebo
zařízení HUB.
POZNÁMKA
99 Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.
444
13
AA Poznámka k licenci otevřeného softwaru
• Další informace o otevřeném softwaru použitém v tomto přístroji naleznete na webu:
http://opensource.samsung.com
AA Licence
• Software Spotify podléhá licencím třetích stran uvedených na adrese :
www.spotify.com/connect/third-party licenses.
• Další informace o funkci Spotify Connect naleznete na webu
www.spotify.com/connect
AA Technické údaje
Hmotnost
Obecně
Rozměry
Provozní teplota
R5 (WAM5500)
2,7 Kg
R1 (WAM1500)
1,4 Kg
R3 (WAM3500)
R5 (WAM5500)
R3 (WAM3500)
R1 (WAM1500)
Provozní vlhkost
Φ144,0 X 273,0 (V) mm
Φ123,0 X 234,0 (V) mm
+5°C až +35°C
Vestavěná
WEP (OTEVŘENÉ/SDÍLENÉ)
Zabezpečení
Celkový příkon
v pohotovostním
režimu (W)
(Všechny síťové porty
aktivní)
Φ166,0 X 313,0 (V) mm
10 % až 75 %
Bezdrátová místní síť
Síť
2,0 Kg
WPA-PSK (TKIP/AES)
R5 (WAM5500)
R3 (WAM3500)
R1 (WAM1500)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
2,5W
3,6W
2,5W
Chcete-li deaktivovat funkce Wi-Fi a Bluetooth a vypnout napájení, stiskněte a přidržte
dotykovou oblast na 10 sekund.
-------
Rychlost sítě 10 Mb/s a nižší není podporována.
Konstrukce a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Informace o napájení a příkonu naleznete na štítku přímo na přístroji.
Důležité bezpečnostní informace naleznete na spodní straně přístroje.
Hmotnost a rozměry jsou přibližné.
Další informace o používání tohoto přístroje naleznete na webu www.samsung.com.
444
14
• Může být účtován režijní poplatek, pokud
(a) požádáte o výjezd technika a není zjištěna vada přístroje (např. příčinou potíží bylo to, že
jste si nepřečetli tuto příručku)
(b) odevzdáte přístroj v servisním středisku a není zjištěna vada přístroje (např. příčinou
potíží bylo to, že jste si nepřečetli tuto příručku)
• Výše režijního poplatku vám bude sdělena před zahájením práce v servisu nebo před
návštěvou technika u vás.
AA Prohlášení vyžadovaná předpisy
UPOZORNĚNÍ
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM NEOTEVÍREJTE
Symbol blesku se šipkou
v trojúhelníku varuje před
přítomností nebezpečného napětí
v přístroji.
❚❚ Varování
UPOZORNĚNÍ: V ZÁJMU SNÍŽENÍ
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
NESNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ STĚNU).
PŘÍSTROJ NEOBSAHUJE DÍLY, KTERÉ BY MOHL
OPRAVIT UŽIVATEL. OPRAVY PŘENECHEJTE
KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PERSONÁLU.
Symbol vykřičníku v trojúhelníku
upozorňuje na důležité
pokyny v literatuře dodávané
s přístrojem.
• V zájmu snížení nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte tento přístroj
dešti nebo vlhkosti.
• Nevystavujte tento přístroj kapajícím nebo stříkajícím kapalinám.
Nepokládejte na přístroj předměty obsahující kapaliny, například vázy.
• Pro úplné vypnutí přístroje je třeba vytáhnout napájecí vidlici ze síťové zásuvky. Proto musí být
napájecí vidlice vždy snadno přístupná.
❚❚ UPOZORNĚNÍ
V ZÁJMU OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM ZAPOJTE NAPÁJECÍ VIDLICI
DO ZÁSUVKY AŽ NADORAZ A OTOČENOU NA SPRÁVNOU STRANU.
• Tento přístroj musí být zapojen do zásuvky střídavého proudu s ochranným uzemněním.
• Pro úplné odpojení přístroje od napájení je třeba vytáhnout napájecí vidlici ze síťové zásuvky;
vidlice proto musí být vždy snadno přístupná.
• Nevystavujte tento přístroj kapajícím nebo stříkajícím kapalinám. Nepokládejte na přístroj
předměty naplněné kapalinou, například vázy.
• Pro úplné vypnutí přístroje je třeba vytáhnout napájecí vidlici ze síťové zásuvky. Proto musí být
napájecí vidlice vždy snadno přístupná.
444
15
❚❚ Důležité bezpečnostní pokyny
Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tyto provozní pokyny.
Dodržujte všechny níže uvedené bezpečnostní pokyny.
Uschovejte si tyto pokyny pro pozdější použití.
1 Přečtěte si tyto pokyny.
2 Uložte si tyto pokyny.
3 Respektujte všechna varování.
4 Postupujte podle všech pokynů.
5 Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
6 Čištění provádějte pouze suchou tkaninou.
7 Nezakrývejte žádné ventilační otvory. Instalaci provádějte v souladu s pokyny výrobce.
8 Neinstaluje přístroj do blízkosti jakýchkoliv tepelných zdrojů, jako jsou topná tělesa, výfuky
teplého vzduchu a sporáky, nebo jiných přístrojů (včetně přijímačů AV), které produkují teplo.
9 Nepotlačujte bezpečnostní účel polarizované vidlice nebo vidlice s uzemněním. Polarizovaná
vidlice má dva nožové kontakty, přičemž jeden je širší než druhý. Vidlice s uzemněním má
dva nožové kontakty a třetí zemnící kolík. Širší nožový kontakt či třetí kolík jsou použity
kvůli bezpečnosti. Pokud vidlici nelze zasunout do síťové zásuvky, požádejte elektrikáře
o výměnu zastaralé zásuvky.
10 Chraňte napájecí kabel před pošlapem nebo skřípnutím, zvláště v blízkosti vidlice, síťové
zásuvky a v místě, kde vystupuje z přístroje.
11 Používejte pouze doplňky a příslušenství specifikované výrobcem.
12 Přístroj používejte pouze s vozíkem, stojanem, podstavcem, trojnožkou,
držákem nebo stolem, které jsou specifikovány výrobcem nebo se prodávají
s přístrojem. Pokud používáte vozík, při přemisťování kombinace vozík/přístroj
dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke zranění v důsledku překlopení.
13 Při bouřce nebo v případě, že jej nepoužíváte delší dobu, přístroj odpojte od elektrické sítě.
14 Veškerý servis přenechejte kvalifikovanému servisnímu personálu. Servis je vyžadován,
pokud byl přístroj poškozen jakýmkoliv způsobem, jako například při poškození napájecího
kabelu nebo vidlice, při rozlití tekutiny nebo pádu předmětů do přístroje, vystavení přístroje
dešti nebo vlhkosti, pokud přístroj nefunguje normálně nebo pokud spadl.
444
16
AA Bezpečnostní opatření
❚❚ Upozornění týkající se napájení
• Nepřetěžujte síťové zásuvky nebo prodlužovací kabely.
-- Může to způsobit nadměrné zahřátí nebo vznik požáru.
• Napájecí kabel nezapojujte a neodpojujte ze síťové zásuvky vlhkýma rukama.
• Neumísťujte tento přístroj do blízkosti zařízení vyzařujících teplo.
• Je-li nutné očistit kolíky vidlice, vytáhněte vidlici ze síťové zásuvky a kolíky očistěte pouze
suchou tkaninou.
• Napájecí kabel nelámejte ani za něj netahejte nadměrnou silou.
• Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty.
• Je-li síťová zásuvka uvolněná nebo poškozená, nezasunujte do ni napájecí vidlici.
• Napájecí vidlici zasuňte do síťové zásuvky až nadoraz tak, aby byla pevně připojena.
-- V případě nepevného spojení hrozí nebezpečí vzniku požáru.
❚❚ Upozornění týkající se instalace
• Přístroj neinstalujte v blízkosti zařízení nebo předmětů, které vytvářejí teplo nebo oheň (svíčky,
elektrické lapače hmyzu, radiátory, topná tělesa apod.). Přístroj neinstalujte na přímém
slunečním světle.
• Při přemisťování přístroje vypněte napájení a odpojte od přístroje všechny vodiče (včetně
napájecího kabelu).
-- Poškozený kabel může způsobit požár a zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
• Instalace v prostředí s vysokou teplotou nebo vlhkostí, výskytem prachu nebo s mimořádně
nízkými teplotami může mít vliv na kvalitu výrobku a způsobit jeho nefunkčnost. Než přístroj
nainstalujete v nestandardním prostředí, obraťte se na servisní centrum společnosti Samsung
pro další informace.
• Při umisťování přístroje do police, skříně nebo na stůl dbejte na to, aby horní panel směřoval
vzhůru.
• Přístroj neumisťujte na nestabilní povrch (např. nepevná police, nakloněný stůl apod.).
-- Pád může mít za následek nefunkčnost přístroje a navíc hrozí nebezpečí zranění. Rovněž úder
nebo velké vibrace mohou způsobit nefunkčnost přístroje a mohou zvýšit nebezpečí vzniku
požáru.
• Přístroj instalujte tak, aby kolem něj byl volný prostor umožňující oběh vzduchu.
-- Za přístrojem by měl být volný prostor alespoň 10 cm a po stranách alespoň 5 cm.
• Plastový obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
-- Při manipulaci s plastovým obalovým materiálem dětmi hrozí nebezpečí udušení.
444
17
❚❚ Upozornění týkající se používání
• Dlouhodobý poslech hlasité hudby nebo zvuku může závažným způsobem poškodit váš
sluch.
-- Pokud se dlouhodobě vystavíte zvuku přesahujícímu 85 db, můžete si poškodit sluch.
Čím hlasitější zvuk je, tím závažnější poškození sluchu může být. Hlasitost běžného rozhovoru
je mezi 50 a 60 db, pouliční ruch dosahuje asi 80 db.
• V tomto výrobku je nebezpečné vysoké napětí. Nepokoušejte se jej rozebírat, opravovat nebo
upravovat vlastními silami.
-- Pokud přístroj vyžaduje opravu, obraťte se na servisní středisko společnosti Samsung.
• Nepokládejte na přístroj žádné předměty obsahující kapalinu (např. vázu, nápoje, kosmetické
přípravky, chemikálie apod.). Zajistěte, aby do přístroje nepronikly (větracími otvory, vstupy
nebo výstupy atd.) žádné kovové předměty (např. mince, sponky aj.) nebo hořlavé materiály
(např. papír, zápalky aj.).
-- Pokud do přístroje pronikne jakýkoliv nebezpečný materiál nebo kapalina, okamžitě jej
vypněte, odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky a obraťte se na servisní středisko
společnosti Samsung.
• Zabraňte pádu přístroje. V případě mechanické poruchy odpojte napájecí kabel a obraťte se
na servisní středisko společnosti Samsung. -- Hrozí nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• Přístroj netahejte ani nedržte za napájecí nebo datový kabel.
-- Poškozený kabel může způsobit poruchu přístroje nebo požár a zvyšuje nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
• V blízkosti přístroje nepoužívejte a nepřechovávejte hořlavé kapaliny.
• Jestliže přístroj vydává neobvyklé zvuky nebo je cítit spálenina či kouř, okamžitě vytáhněte
napájecí kabel a obraťte se na servisní středisko společnosti Samsung.
• Pokud ucítíte kouř, okamžitě vyvětrejte místnost. Nedotýkejte se napájecí vidlice přístroje.
Přístroj nezapínejte nebo nevypínejte.
• Přístrojem neházejte ani jej nevystavujte prudkým nárazům. Přístroj nepropichujte ostrými
předměty.
• Tento přístroj je určen k použití v uzavřených prostorách.
• Tento přístroj není odolný vůči vodě a prachu.
• Při přemisťování přístroje buďte opatrní, aby nedošlo k pádu a možnému poškození přístroje.
❚❚ Upozornění týkající se čištění
• K čištění přístroje nikdy nepoužívejte alkohol, rozpouštědla, vosky, benzen, ředidla,
osvěžovače vzduchu nebo maziva. Na přístroj nikdy neaplikujte insekticid.
-- Použití uvedených látek může způsobit změnu barvy, odlupování nebo popraskání vnější
vrstvy, případně poškodit štítky.
444
18
• Přístroj čistěte čistou, suchou a měkkou látkou (mikrovlákno, bavlna) po odpojení napájecí
vidlice.
-- Zamezte usazování prachu na přístroji. Prach může poškrábat jeho povrch.
AA Doplňující informace
❚❚ O síťovém připojení
• Některé síťové operace mohou fungovat jinak v závislosti na použitém bezdrátovém
směrovači.
• Podrobné informace o sítích s bezdrátovým směrovačem nebo modemem naleznete v
dokumentaci ke směrovači nebo modemu.
• Vyberte bezdrátový kanál, který se aktuálně nepoužívá. Pokud vybraný kanál používá jiné
komunikační zařízení nacházející se v blízkosti, může dojít k radiovému rušení a následnému
výpadku komunikace.
• V souladu se specifikací nejnovějšího standardu Wi-Fi rozbočovač nepodporuje šifrování WEP,
TKIP a TKIP-AES (smíšený režim WPA2) v bezdrátových sítích 802.11n.
• Vzhledem ke svému charakteru mohou být bezdrátové sítě LAN rušeny vysokofrekvenčním
signálem v závislosti na podmínkách prostředí (jako je výkon bezdrátového směrovače,
vzdálenost, překážky, rušení jinými bezdrátovými přístroji apod.).
• Ve WPS (konfigurace tlačítkem)/WPS (PIN) nefunguje šifrování WEP.
❚❚ Works with SmartThings™
• Tento přístroj je kompatibilní se službou SmartThings.
• Služba SmartThings™ je dostupná v některých zemích.
• Další informace naleznete na webu http://www.smartthings.com
AA Copyright
© 2015 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Všechna práva vyhrazena. Tato uživatelská příručka ani její části nesmí být reprodukovány ani
kopírovány bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
• Společnost Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento přístroj splňuje
základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES.
Původní Prohlášení o shodě je k dispozici na webu http://www.samsung.com.
Přejděte do nabídky Podpora > Hledání v podpoře produktů a zadejte název modelu.
Toto zařízení lze používat ve všech státech Evropské unie.
Toto zařízení je určeno pouze k použití v interiéru.
444
19
Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o
zákazníky.
Country
U.S.A
North America
CANADA
MEXICO
BRAZIL
COSTA RICA
DOMINICAN
REPUBLIC
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
JAMAICA
Latin America
NICARAGUA
PANAMA
PUERTO RICO
TRINIDAD &
TOBAGO
VENEZUELA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
0800-124-421 (Demais cidades e regiões)
4004-0000 (Capitais e grandes centros)
0-800-507-7267
00-800-1-SAMSUNG (726-7864)
1-800-751-2676
1-800-10-7267
1-800-SAMSUNG (72-6786)
800-6225
800-0726-7864
1-800-299-0013
1-800-299-0033
800-2791-9267
800-2791-9111
1-800-234-7267
1-800-SAMSUNG (726-7864)
001-800-5077267
800-7267
800-0101
1-800-682-3180
1-800-SAMSUNG(726-7864)
CHILE
BOLIVIA
PERU
ARGENTINE
0-800-SAMSUNG (726-7864)
Bogotá 600 12 72
Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112
112
800-SAMSUNG(726-7864)
800-10-7260
0800-777-08
0800-555-SAMSUNG (0800-555-7267)
PARAGUAY
009-800-542-0001
COLOMBIA
URUGUAY
UK
EIRE
Europe
Contact Centre 
1-800-SAMSUNG (726-7864)
GERMANY
FRANCE
ITALIA
SPAIN
PORTUGAL
000-405-437-33
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
01 48 63 00 00
800-SAMSUNG (800.7267864)
0034902172678
808 20 7267
Web Site
www.samsung.com/us/support
www.samsung.com/ca/support (English)
www.samsung.com/ca_fr/support (French)
www.samsung.com/mx/support
www.samsung.com/br/support
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/ve/support
www.samsung.com/co/support
www.samsung.com/cl/support
www.samsung.com/cl/support
www.samsung.com/pe/support
www.samsung.com/ar/support
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/pt/support
Country
LUXEMBURG
NETHERLANDS
BELGIUM
NORWAY
DENMARK
FINLAND
SWEDEN
POLAND
HUNGARY
SLOVAKIA
AUSTRIA
Europe
SWITZERLAND
CZECH
CROATIA
BOSNIA
MONTENEGRO
815 56480
70 70 19 70
030-6227 515
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
801-172-678* lub +48 22 607-93-33 *
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
RUSSIA
BELARUS
GEORGIA
ARMENIA
AZERBAIJAN
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TAJIKISTAN
MONGOLIA
MOLDOVA
CHINA
0-800-614-40
400-810-5858
SERBIA
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
UKRAINE
China
02-201-24-18
800 - SAMSUNG (800-726786)
072 726 786
055 233 999
020 405 888
080 697 267 (brezplačna številka)
090 726 786 (0,39 EUR/min)
klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka
od 9. do 18. ure.
011 321 6899
800 111 31, Безплатна телефонна линия
08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG )
Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land
line
8-800-77777
8000-7267
800-7267
8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)
810-800-500-55-500
0-800-555-555
0-800-05-555
0-88-555-55-55
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
+7-495-363-17-00
SLOVENIA
CIS
Contact Centre 
261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
HONG KONG
MACAU
0-800-502-000
(852) 3698 4698
0800 333
Web Site
www.samsung.com/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/hu/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
www.samsung.com/ru/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/kz_ru/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/ua/support (Ukrainian)
www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/cn/support
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
www.samsung.com/support
Country
SINGAPORE
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
VIETNAM
THAILAND
S.E.A
MYANMAR
MALAYSIA
INDONESIA
PHILIPPINES
TAIWAN
JAPAN
S.W.A
INDIA
BANGLADESH
SRI LANKA
EGYPT
ALGERIA
IRAN
SAUDI ARABIA
MENA
PAKISTAN
TUNISIA
U.A.E
OMAN
KUWAIT
BAHRAIN
QATAR
TURKEY
JORDAN
SYRIA
MOROCCO
SOUTH AFRICA
BOTSWANA
NAMIBIA
ZAMBIA
MAURITIUS
REUNION
MOZAMBIQUE
NIGERIA
Africa
Ghana
Cote D'Ivoire
SENEGAL
CAMEROON
KENYA
UGANDA
TANZANIA
RWANDA
BURUNDI
DRC
SUDAN
Contact Centre 
1800-SAMSUNG(726-7864)
1300 362 603
0800 726 786
1800 588 889
0-2689-3232,
1800-29-3232
+95-01-2399-888
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
021-56997777
08001128888
1-800-10-7267864 [PLDT]
02-4222111 [Other landline]
0800-329999
0120-363-905
1800 3000 8282 - Toll Free
1800 266 8282 - Toll Free
09612300300
94117540540
08000-7267864
16580
021 36 11 00
021-8255 [CE]
8002474357
0800-Samsung (72678) 80-1000-12 800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
183-CALL (183-2255)
8000-GSAM (8000-4726)
800-CALL (800-2255)
444 77 11
0800-22273
06 5777444
18252273
080 100 22 55
0860 SAMSUNG (726 7864)
8007260000
08 197 267 864
0211 350370
23052574020
262508869
847267864 / 827267864
0800-726-7864
0800-10077
0302-200077
8000 0077
800-00-0077
7095-0077
0800 545 545
0800 300 300
0800 755 755 / 0685 889 900
9999
200
499999
1969
Web Site
www.samsung.com/sg/support
www.samsung.com/au/support
www.samsung.com/nz/support
www.samsung.com/vn/support
www.samsung.com/th/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/my/support
www.samsung.com/id/support
www.samsung.com/ph/support
www.samsung.com/tw/support
www.samsung.com/jp/support
www.samsung.com/in/support
www.samsung.com/in/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/eg/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/iran/support
www.samsung.com/sa/support
www.samsung.com/sa_en/support (English)
www.samsung.com/pk/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
www.samsung.com/tr/support
www.samsung.com/Levant/support (English)
www.samsung.com/Levant/support (English)
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/africa_en/support
www.samsung.com/africa_fr/support
www.samsung.com/support
Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické
příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako
běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným
nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou
recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu
vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek
a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.
Download PDF

advertising