Samsung | C27JG50QQU | Samsung 27'' Gaming monitor CJG50 Uživatelská přiručka

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
Herní monitor
C*JG5*
Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění za účelem zlepšení
výkonu výrobku.
Změny obsahu této příručky za účelem zlepšení kvality bez upozornění jsou vyhrazeny.
© Samsung Electronics
Vlastníkem autorských práv k této příručce je společnost Samsung Electronics.
Používání nebo rozmnožování této příručky či jejích částí bez souhlasu společnosti Samsung Electronics je zakázáno.
Jiné ochranné známky než Samsung Electronics jsou majetkem příslušných vlastníků.
V následujících případech může být účtován správní poplatek:
(a) Pokud přivoláte technika, ale na výrobku nebude zjištěna žádná závada (např. protože jste si nepřečetli uživatelskou
příručku).
(b) Pokud přístroj přinesete do opravny, ale na výrobku nebude zjištěna žádná závada (např. protože jste si nepřečetli
uživatelskou příručku).
O výši správního poplatku budete informováni před návštěvou technika.
Obsah
Před použitím výrobku
Zabezpečení prostoru instalace
Bezpečnostní opatření pro skladování
4
4
Bezpečnostní opatření
Čištění
Elektřina a bezpečnost
Instalace
Provoz
4
5
5
6
7
Příprava
Připojení a používání vstupních zařízení
Nastavení obrazovky
Kontrolní opatření před připojením
21
Picture Mode28
Připojení a užívání PC
Připojení pomocí kabelu HDMI
Připojení pomocí kabelu HDMI-DVI
Připojení pomocí kabelu DP
Připojení sluchátek
Připojení napájení Uspořádání připojených kabelů
21
21
21
22
22
22
23
Brightness29
SAMSUNG MAGIC Upscale
30
Správné držení těla při používání monitoru
24
HDMI Black Level
30
Instalace ovladače
24
Eye Saver Mode
30
24
Screen Adjustment
30
Části
Ovládací panely
Průvodce funkčními tlačítky
Změna nastavení hodnot Brightness, Contrast a
Sharpness
Změna nastavení hodnoty Volume
Typy konektorů
Nastavení sklonu monitoru
Zámek proti krádeži
Opatření při přesouvání monitoru
10
10
11
Nastavení optimálního rozlišení
12
13
14
15
15
16
Game
Instalace
Připevnění stojanu
Sejmutí stojanu
Instalace soupravy pro montáž na stěnu nebo
stolního stojanu 17
17
18
Response Time26
19
Contrast29
Sharpness29
Color29
Picture Mode25
Nastavení hodnot OSD
(zobrazení na obrazovce)
Refresh Rate26
Language
31
Black Equalizer26
Display Time
31
Low Input Lag
27
Screen Size
27
2
Obsah
Nastavení a resetování
Průvodce odstraňováním potíží
Volume
32
Požadavky před kontaktováním centra služeb
zákazníkům společnosti Samsung
Ověření funkce výrobku
Kontrola rozlišení a frekvence
Kontrolní kroky
Eco Saving Plus
32
36
36
36
36
Off Timer
33
PC/AV Mode
33
DisplayPort Ver.
33
Otázky a odpovědi
38
Source Detection
33
Key Repeat Time
34
Specifikace
Power LED On
34
Obecné
39
Reset All
34
Tabulka standardních režimů signálu
40
Information
34
Příloha
Instalace softwaru
Easy Setting Box
Omezení a problémy s instalací
Požadavky na systém
35
35
35
Odpovědnost za placenou službu (náklady pro
zákazníky)
48
Nejedná se o vadu výrobku
48
Pokud dojde k poškození výrobku vinou zákazníka 48
jiného důvodu
48
3
Kapitola 01
Před použitím výrobku
Zabezpečení prostoru instalace
Bezpečnostní opatření
V okolí výrobku ponechejte dostatečné místo pro ventilaci. Nadměrný nárůst vnitřní teploty může
způsobit požár nebo poškození výrobku. Při instalaci výrobku dodržujte minimální odstupy uvedené
v následující části.
――Vzhled se může lišit v závislosti na výrobku.
Varování
Upozornění
Při nedodržení pokynů může dojít k vážným nebo smrtelným úrazům.
Při nedodržení pokynů může dojít k poranění osob nebo poškození
majetku.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Bezpečnostní opatření pro skladování
Na modelech s vysoce lesklým povrchem může dojít k vytváření bílých skvrn, pokud je v jejich blízkosti
použit ultrazvukový zvlhčovač.
――Chcete-li provést čištění vnitřní části monitoru, kontaktujte zákaznické středisko společnosti Samsung (údržba
je zpoplatněna).
4
Čištění
――Při čištění dodržujte následující kroky.
1
Vypněte televizor a počítač.
2
Odpojte napájecí kabel od televizoru.
――Držte napájecí kabel za zástrčku a nedotýkejte se jej mokrýma rukama. Jinak může dojít k poranění
elektrickým proudem.
3
Elektřina a bezpečnost
Varování
•• Nepoužívejte poškozený napájecí kabel nebo zástrčku nebo uvolněnou elektrickou zásuvku.
•• Nezapojujte více výrobků do jedné elektrické zásuvky.
•• Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama.
Otřete monitor čistým, jemný, suchým hadříkem.
•• Zasuňte zástrčku zcela do zásuvky tak, aby nebyla uvolněná.
‒‒ Na monitor nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují povrchově aktivní činidla, alkohol nebo
rozpouštědla.
•• Připojte elektrickou zástrčku do uzemněné elektrické zásuvky (pouze pro izolovaná zařízení typu 1)
‒‒ Nestříkejte vodu a saponát přímo na výrobek.
4
Při čištění vnějších částí televizoru namočte jemný suchý hadřík ve vodě a důkladně vyždímejte.
5
Po dokončení čištění zapojte napájecí kabel zpět do televizoru.
6
Zapněte televizor a počítač.
•• Napájecí kabel neohýbejte ani jej nevytahujte silou. Dejte pozor, abyste napájecí kabel nenechali pod
těžkým předmětem.
•• Nepokládejte napájecí kabel nebo výrobek do blízkosti zdrojů tepla.
•• Suchým hadříkem očistěte prach kolem kolíků elektrické zástrčky a zásuvky.
Upozornění
•• Neodpojujte napájecí kabel během používání výrobku.
•• Používejte pouze napájecí kabel dodaný s výrobkem společností Samsung. Nepoužívejte napájecí
kabel s jinými výrobky.
•• Nechte elektrickou zásuvku, do které je zapojen napájecí kabel, volně přístupnou.
‒‒ V případě problému je třeba přerušit přísun elektrického proudu do výrobku odpojením napájecího
kabelu.
•• Při odpojování napájecího kabelu z elektrické zásuvky držte zástrčku.
5
Instalace
Varování
Upozornění
•• Neumísťujte na monitor svíčky, odpuzovače hmyzu ani cigarety. Monitor neinstalujte do blízkosti
zdrojů tepla.
•• Při stěhování výrobek neupusťte.
•• Neumísťujte výrobek do špatně odvětraných prostor, jako jsou např. knihovny nebo přístěnky.
•• Nepokládejte výrobek na přední stranu.
•• Při instalaci výrobku na skříňku nebo na polici se ujistěte, že jeho přední spodní hrana nevyčnívá.
•• Umístěte výrobek alespoň 10 cm od stěny, aby bylo umožněno větrání.
‒‒ Může dojít k pádu monitoru a následně k jeho poškození nebo zranění osob.
•• Plastové obaly schovejte před dětmi.
‒‒ Výrobek instalujte pouze na skříňky a police správné velikosti.
‒‒ Děti by se mohly udusit.
•• Neumísťujte výrobek na nestabilní nebo chvějící se povrch (vratká police, nakloněný povrch, atd.)
‒‒ Může dojít k pádu monitoru a následně k jeho poškození nebo zranění osob.
‒‒ Používání monitoru v oblasti se zvýšenou mírou vibrací může způsobit jeho poškození nebo požár.
•• Monitor neinstalujte ve vozidle nebo na místech vystavených prachu, vlhkosti (kapky vody atd.), oleji
nebo kouři.
•• Nevystavujte monitor přímému působení slunečního světla, tepla nebo horkých předmětu (např.
topení).
•• Televizor opatrně postavte.
‒‒ Může dojít k poruše výrobku nebo poranění osob.
•• Instalace monitoru na neobvyklá místa (místo vystavené velkému množství jemného prachu,
chemickým látkám, extrémním teplotám a množství vlhkosti nebo umístění produktu na místo, kde
by měl monitor delší dobu nepřetržitě fungovat) může vážně ovlivnit jeho výkon.
‒‒ Chcete-li výrobek instalovat na podobné místo, poraďte se s centrem služeb zákazníkům
společnosti Samsung.
‒‒ Může dojít ke zkrácení životnosti výrobku nebo k požáru.
•• Neinstalujte výrobek v dosahu dětí.
‒‒ Může dojít k pádu monitoru a ke zranění dětí.
•• Jedlý tuk, např. sójový olej, může způsobit poškození nebo deformaci výrobku. Neinstalujte monitor
v kuchyni ani v blízkosti kuchyňské linky.
6
Provoz
Varování
•• Uvnitř výrobku je vysoké napětí. Produkt nikdy sami nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.
‒‒ V případě nutnosti opravy kontaktujte centrum služeb zákazníkům společnosti Samsung.
•• Chcete-li produkt přesunout, nejprve od něj odpojte všechny kabely včetně napájecího.
•• Pokud výrobek vydává nezvyklé zvuky, je cítit spáleninou nebo produkuje kouř, okamžitě vytáhněte
napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte centrum služeb zákazníkům společnosti Samsung.
•• Nedovolte dětem věšet se na výrobek nebo na něj lézt.
•• Nezasouvejte do výrobku (skrz větrací nebo vstupní/výstupní otvory) kovové předměty (tyčky, mince,
vlásenky, atd) nebo snadno hořlavé předměty (papír, sirky, atd).
‒‒ Pokud do výrobku vnikne voda nebo jiná cizí látka, bezpodmínečně výrobek vypněte a odpojte
napájecí kabel. Potom kontaktujte centrum služeb zákazníkům společnosti Samsung.
•• Nepokládejte na výrobek předměty obsahující tekutinu (vázy, nádoby, láhve, atd.) nebo kovové
předměty,
‒‒ Pokud do výrobku vnikne voda nebo jiná cizí látka, bezpodmínečně výrobek vypněte a odpojte
napájecí kabel. Potom kontaktujte centrum služeb zákazníkům společnosti Samsung.
‒‒ Hrozí poranění nebo vážný úraz dětí.
•• Pokud výrobek upustíte nebo dojde k poškození vnějšího pláště, vypněte napájení a odpojte napájecí
kabel. Potom kontaktujte centrum služeb zákazníkům společnosti Samsung.
‒‒ Při dalším používání může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
•• Nenechávejte na horní hraně výrobku ležet těžké předměty, nebo předměty, které lákají děti (hračky,
sladkosti, atd.).
‒‒ Děti se mohou snažit na hračky nebo sladkosti dosáhnout a může na ně spadnout výrobek nebo
těžký předmět a může dojít k vážnému zranění.
•• Během bouřky výrobek vypněte a odpojte napájecí kabel.
•• Chraňte výrobek před padajícími předměty a nárazy.
•• Nepřesunujte monitor taháním za napájecí nebo anténní kabel.
•• Pokud zjistíte, že uniká plyn, nedotýkejte se výrobku ani elektrické zástrčky. Prostor okamžitě
vyvětrejte.
•• Nezvedejte ani nehýbejte s výrobkem tahem za napájecí ani žádný jiný kabel.
•• Nepoužívejte ani neuchovávejte v blízkosti výrobku hořlavý sprej nebo vznětlivé látky.
•• Ujistěte se, že větrací otvory výrobku nejsou blokovány ubrusem nebo závěsem.
‒‒ Zvýšená vnitřní teplota může způsobit požár.
7
Upozornění
•• Pokud se na obrazovce bude delší dobu zobrazovat statický obraz, může dojít k vypálení obrazu nebo
vzniku vadných bodů.
‒‒ Pokud nebudete po delší dobu televizor používat, aktivujte úsporný režim nebo spořič obrazovky.
•• Pokud nebudete výrobek po delší dobu používat (dovolená atd.), vytáhněte napájecí kabel z
elektrické zásuvky.
‒‒ Hromadění prachu v kombinaci s horkem může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo
únik elektrického proudu.
•• Dodržujte doporučené rozlišení a frekvenci výrobku.
‒‒ Může dojít ke zhoršení zraku.
•• Zapojte elektrickou zástrčku do adaptéru AC/DC tak, aby se ozvalo cvaknutí.
•• Do zásuvky nezapojujte samotnou elektrickou zástrčku.
•• Používejte výhradně adaptér AC/DC, který je součástí balení.
‒‒ Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
•• Adaptér AC/DC nezapojujte do elektrické zásuvky umístěné na stropě.
‒‒ Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
•• Otáčejte elektrickou zástrčkou v uvedeném rozsahu (0 až 90 °) na adaptéru AC/DC.
‒‒ Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
•• Adaptéry AC/DC nenechávejte u sebe.
•• Smontovanou elektrickou zástrčku již nerozebírejte. (Po smontování ji nelze oddělit.)
•• Před použitím adaptéru AC/DC z něj odstraňte plastový sáček.
•• Dodanou elektrickou zástrčku nepoužívejte pro jiná zařízení.
•• Zabraňte vniknutí vody do adaptéru AC/DC nebo výskytu vlhkosti v tomto zařízení.
•• Při vytahování adaptéru AC/DC z elektrické zásuvky přidržte tělo adaptéru AC/DC a poté jej
vytáhněte.
‒‒ Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
‒‒ Monitor nesmí být používán venku, kde může být vystaven dešti nebo sněhu.
‒‒ Při umývání podlahy dejte pozor, aby se do adaptéru AC/DC nedostala vlhkost.
•• Adaptér AC/DC nesmí být umístěn v blízkosti zdroje tepla.
‒‒ V opačném případě může dojít k požáru.
•• Adaptér AC/DC musí být umístěn na dobře větraném místě.
‒‒ Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
•• Adaptér AC/DC chraňte před pádem cizích předmětů a otřesy.
‒‒ Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
•• Před použitím sejměte z adaptéru AC/DC plastový obal.
‒‒ V opačném případě může dojít k požáru.
•• Pokud napájecí adaptér AC/DC umístíte tak, aby visel a kabelový vstup směřoval nahoru, může do
adaptéru vniknout voda nebo jiné cizí látky a způsobit jeho selhání.
Ujistěte se, že napájecí adaptér AC/DC leží na rovném stole nebo na podlaze.
8
•• Nepřevracejte televizor vzhůru nohama a při manipulaci jej nechytejte za podstavec.
‒‒ Výrobek může spadnout a může dojít k jeho poškození nebo k úrazu.
•• Při sledování obrazovky z příliš malé vzdálenosti po delší dobu může vést ke zhoršení zraku.
•• V okolí výrobku nepoužívejte zvlhčovače nebo kamna.
•• Po každé hodině používání monitoru nechte oči odpočinout po dobu delší než 5 minut nebo zaměřte
svůj zrak na nějaký vzdálený předmět.
•• Pokud byl monitor zapnutý delší dobu a zahřeje se, nedotýkejte se jeho obrazovky.
•• Příslušenství malých rozměrů schovejte před dětmi.
•• Při nastavovaní úhlu výrobku dbejte opatrnosti.
‒‒ Může dojít k zaklínění a poranění prstu.
‒‒ Při naklápění do příliš velkého úhlu může výrobek spadnout a způsobit zranění.
•• Nepokládejte na výrobek těžké předměty.
‒‒ Může dojít k poruše výrobku nebo poranění osob.
•• Když používáte sluchátka nebo sluchátka do uší, nenastavujte příliš vysokou úroveň hlasitosti.
‒‒ Příliš hlasitý zvuk může poškodit váš sluch.
9
Kapitola 02
Příprava
Části
Části
Popis
Tlačítko pro pohyb ve více směrech pro usnadnění navigace.
Tlačítko JOG
――Tlačítko JOG se nachází dole ve středu obrazovky a lze jím pohybovat v 5
směrech: NAHORU/DOLŮ/DOLEVA/DOPRAVA/STISKNĚTE(ENTER).
Ovládací panely
Tato LED je kontrolka stavu napětí a funguje jako
――Barva a tvar vlastních součástí se může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za účelem
•• Napájení zapnuto (Tlačítko napájení): Vypnuto
vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.
kontrolka LED napájení
Tlačítko JOG
DOLŮ (PŘEDNÍ)
•• Režim úspory energie: Bliká
•• Napájení vypnuto (Tlačítko napájení): Zapnuto
――Funkci indikátoru napájení lze změnit v nabídce. (System → Power LED
On) Skutečné modely tuto funkci mít nemusí z důvodu funkční variace.
VLEVO
STISKNĚTE
(ENTER)
VPRAVO
Průvodce funkčními tlačítky
Po zapnutí obrazovky stiskněte tlačítko JOG. Zobrazí se průvodce
funkčními tlačítky. Chcete-li získat přístup k nabídce na obrazovce při
zobrazení průvodce, stiskněte znovu odpovídající směrové tlačítko.
――Průvodce funkčními tlačítky se může lišit v závislosti na funkci nebo
modelu výrobku. Viz konkrétní výrobek.
NAHORU (ZADNÍ)
Průvodce funkčními tlačítky
kontrolka LED napájení
Return
10
Průvodce funkčními tlačítky
――Chcete-li otevřít hlavní nabídku nebo použít další položky, zobrazte průvodce funkčními tlačítky stisknutím
tlačítka JOG. Nabídku zavřete dalším stisknutím tlačítka JOG.
NAHORU/DOLŮ/DOLEVA/DOPRAVA: Přejděte na požadovanou
položku. Při změně výběru se zobrazí popis pro jednotlivé
položky.
Ikony
Popis
Menu
Vybere
tlačítky.
pohybem tlačítka JOG na obrazovce průvodce funkčními
Zobrazí se nabídka OSD týkající se funkce monitoru.
Source
STISKNĚTE(ENTER): Bude použita vybraná položka.
Vyberte položku
a změňte vstupní signál pohybem tlačítka JOG na
obrazovce průvodce funkčními tlačítky. Pokud dojde ke změně vstupního
signálu, zobrazí se v levém horním rohu obrazovky zpráva.
Vybere
tlačítky.
pohybem tlačítka JOG na obrazovce průvodce funkčními
Stisknutím aktivujte nebo deaktivujte režim Eye Saver Mode.
Eye Saver Mode
Je-li k dispozici funkce Eye Saver Mode, nejsou k dispozici následující
položky.
•• Game → Picture Mode, Black Equalizer
•• Picture → Picture Mode, Brightness, Color
Return
•• System → Eco Saving Plus
Power Off
Vybere
pro vypnutí monitoru pohybem tlačítka JOG na obrazovce
průvodce funkčními tlačítky.
――U skutečných modelů se budou možnosti průvodce funkčními tlačítky lišit z důvodu funkční variace.
11
Pokud se na monitoru nic nezobrazí (tj. v úsporném režimu nebo v režimu bez signálu), mohou být podle
následující tabulky použita 2 směrová tlačítka pro výběr zdroje a řízení napájení.
Tlačítko JOG
Úsporný režim/režim bez signálu
NAHORU
Změna zdroje
Dolů
STISKNĚTE(ENTER) na 2 sekundy
Změna nastavení hodnot Brightness, Contrast a
Sharpness
Hodnoty Brightness, Contrast nebo Sharpness můžete nastavit pohybem tlačítka JOG směrem nahoru
nebo dolů, je-li zobrazena nabídka OSD.
Vypnutí napájení
Sharpness
Brightness
100
Jakmile se na monitoru zobrazí hlavní nabídka, může být tlačítko JOG použito podle následující tabulky.
Tlačítko JOG
Contrast
Akce
NAHORU/DOLŮ
VLEVO
VPRAVO
STISKNĚTE(ENTER)
Posunout možnost
Zavřete Hlavní nabídku.
――Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.
Zavřete dílčí seznam bez uložení hodnoty.
Brightness
Hodnota na posuvníku se snižuje.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eco Saving Plus.
Přejděte na další hloubku.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eye Saver Mode.
Hodnota na posuvníku se zvyšuje.
Contrast
Přejděte na další hloubku.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce Picture Mode nastavena na režim Cinema.
Uložte hodnotu a zavřete dílčí seznam.
Sharpness
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce Picture Mode nastavena na režim Cinema.
12
Změna nastavení hodnoty Volume
Hodnotu Volume můžete nastavit pohybem tlačítka JOG doleva nebo doprava, je-li zobrazena nabídka
OSD.
Volume
50
Mute
――Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.
――Je-li kvalita zvuku připojeného vstupního zařízení nízká, může funkce automatického ztlumení Auto Mute při
připojení sluchátek nebo reproduktorů ztlumit zvuk nebo způsobovat trhaný zvuk. Nastavte vstupní hlasitost
vstupního zařízení alespoň na 20 % a hlasitost ovládejte pomocí ovládání hlasitosti (Tlačítko JOG DOLEVA/
DOPRAVA) na výrobku.
――Co je funkce Auto Mute?
Tato funkce ztlumí zvuk za účelem zlepšení zvukových efektů v případě šumů nebo v případě slabého
vstupního signálu, obvykle způsobeného problémem hlasitosti vstupního zařízení.
――Chcete-li aktivovat funkci Mute, přejděte na obrazovku pro ovládání Volume a pomocí tlačítka JOG posuňte
označení výběru dolů.
Funkci Mute deaktivujete tak, že přejdete na obrazovku pro ovládání Volume a poté zvýšíte nebo snížíte
Volume.
13
Typy konektorů
――Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na modelu monitoru. Barva a tvar vlastních součástí se může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.
Viz konkrétní výrobek.
HDMI IN 1
Konektor
HDMI IN 2
DP IN
DC 19V
Popis
Připojení vstupního zařízení (zdroje signálu) pomocí kabelu HDMI nebo HDMI-DVI.
HDMI IN 1
HDMI IN 2
――HDMI1, podpora rozlišení 2560 x 1440 při 60 Hz
――Podpora HDMI2 2560 x 1440 @ 60 Hz / 100 Hz / 120 Hz / 144 Hz
DP IN
Slouží k připojení k počítači pomocí kabelu DP.
Připojuje se do výstupního zvukového zařízení, např. sluchátek.
――Zvuk uslyšíte pouze při použití kabelu HDMI–HDMI nebo kabelu DP.
DC 19V
Připojení adaptéru AC/DC.
14
Nastavení sklonu monitoru
Zámek proti krádeži
――Barva a tvar vlastních součástí se může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za účelem
――Zámek proti krádeži umožňuje výrobek zabezpečit při použití na veřejných místech.
vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.
――Tvar a zajišťovací mechanismus zámku je závislý na výrobci. Pokyny k použití naleznete v příručce dodávané
se zámkem.
-1,5° (±1°) ~ 15° (±2°)
Postup instalace zámku:
•• Naklonění monitoru je možné nastavit.
•• Uchopte dolní část výrobku a opatrně nastavte náklon.
1
Upevněte lanko zámku k těžkému předmětu, jako je například stůl.
2
Protáhněte jeden konec lanka okem na druhé straně lanka.
3
Vložte zámek do bezpečnostního slotu na zadní straně monitoru.
4
Uzamkněte zámek.
‒‒ Zámek je třeba koupit zvlášť.
‒‒ Pokyny k použití naleznete v příručce dodávané se zámkem.
‒‒ Zámky proti krádeži je možné zakoupit u prodejců elektroniky nebo výpočetní techniky.
15
Opatření při přesouvání monitoru
•• Nevyvíjejte přímý tlak na obrazovku.
•• Při přesouvání monitoru se nedotýkejte
obrazovky.
•• Nedržte výrobek vzhůru nohama pouze za
stojan.
•• Při přesunu držte monitor za spodní rohy nebo
okraje.
16
Instalace
Připevnění stojanu
――Než výrobek sestavíte, položte jej na rovnou a stabilní plochu tak, aby obrazovka směřovala dolů.
: Výrobek je zakřivený. Působení tlaku na výrobek na rovném podkladu může způsobit poškození výrobku. Leží-li produkt na zemi přední stranou směrem nahoru nebo dolů, nepůsobte na něj silou.
1
Zapojte konektor stojanu do stojanu ve směru
znázorněném na obrázku.
2
Otočte spojovacím šroubem na spodní straně
stojanu nadoraz, aby byl stojan zcela upevněn.
Zkontrolujte, zda je konektor stojanu pevně připojen.
- Upozornění
- Upozornění
Nedržte výrobek vzhůru nohama pouze za stojan.
Na monitor netlačte. Mohlo by dojít k jeho
poškození.
3
4
Na podlahu umístěte ochranný prostředek
Podle obrázku připojte napájecí a datový kabel.
Styrofoam (podložka), který je součástí balení, a
umístěte výrobek na prostředek Styrofoam horní
částí směrem dolů podle nákresu. Nemáte-li k
dispozici prostředek Styrofoam, použijte silnou
sedací podložku. Držte zadní stranu monitoru podle
obrázku. Zasuňte sestavený stojan do tělesa výrobku
ve směru šipky znázorněné na obrázku.
17
Sejmutí stojanu
――Před demontáží stojanu od monitoru umístěte monitor na rovný a stabilní povrch obrazovkou směrem dolů.
: Výrobek je zakřivený. Působení tlaku na výrobek na rovném podkladu může způsobit poškození výrobku. Leží-li produkt na zemi přední stranou směrem nahoru nebo dolů, nepůsobte na něj silou.
1
2
Na podlahu umístěte ochranný prostředek
Otočte spojovacím šroubem v dolní části stojanu a
Styrofoam (podložka), který je součástí balení, a
stojan oddělte.
umístěte výrobek na prostředek Styrofoam horní
částí směrem dolů podle nákresu. Nemáte-li k
dispozici prostředek Styrofoam, použijte silnou
sedací podložku. Zatímco jednou rukou držíte
monitor, vytáhněte druhou rukou konektor stojanu a
oddělte stojan podle obrázku.
3
Otočte spojovacím šroubem v dolní části stojanu a
stojan oddělte.
- Upozornění
Na monitor netlačte. Mohlo by dojít k jeho
poškození.
18
Instalace soupravy pro montáž na stěnu nebo stolního stojanu
――Vypněte výrobek a odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky.
1
3
2
C
B
4
5
E
F
D
Hole
er
Cov
A Vyšroubujte oba šrouby ve směru uvedeném na obrázku.
B Sundejte držák ve směru uvedeném na obrázku.
C Odlepte VLOŽKU z vnitřní strany ZADNÍHO KRYTU a přilepte ji na místo uvedené na obrázku.
D Sem připevněte soupravu pro montáž na stěnu nebo stolní stojan.
E , F Držák (prodává se samostatně)
Zarovnejte drážky a pevně utáhněte šrouby na držáku na výrobku s odpovídajícími částmi na soupravě pro montáž na stěnu nebo stolním stojanu, které chcete připevnit.
19
•• Poznámky
‒‒ Použití delšího šroubu než šroubu se standardní délkou může poškodit vnitřní součásti výrobku.
‒‒ Délka šroubů vyžadovaných pro montáž na stěnu, která neodpovídá standardům VESA, se může lišit v závislosti na specifikacích.
‒‒ Nepoužívejte šrouby, které neodpovídají standardům VESA. Při připevňování soupravy pro montáž na stěnu nebo stolního stojanu nepoužívejte nadměrnou sílu. Výrobek se může poškodit nebo spadnout a
způsobit zranění osob. Společnost Samsung nepřebírá odpovědnost za žádné škody ani zranění způsobené použitím nesprávných šroubů nebo připevňováním soupravy pro montáž na stěnu nebo stolního
stojanu použitím nadměrné síly.
‒‒ Společnost Samsung nepřebírá odpovědnost za žádné poškození výrobku ani zranění osob způsobené použitím jiné soupravy pro montáž na stěnu, než je specifikovaná souprava, nebo pokusem o instalaci
soupravy pro montáž na stěnu vlastními silami.
‒‒ Chcete-li namontovat výrobek na stěnu, ujistěte se, že jste zakoupili soupravu pro montáž na stěnu, kterou lze nainstalovat do vzdálenosti 10 cm nebo více od stěny.
‒‒ Ujistěte se, že použijete soupravu pro montáž na stěnu, která odpovídá standardům.
‒‒ Chcete-li nainstalovat monitor pomocí konzoly pro zavěšení na zeď, odpojte od něj základu stojanu.
Jednotka: mm
Název modelu
C27JG50QQ* / C27JG52QQ* / C32JG50QQ* / C32JG52QQ*
Specifikace otvorů pro šrouby standardu VESA v milimetrech
75,0 x 75,0
Standardní šroub
4,0 mm Φ, rozteč 0,7 * délka 10,0 mm
Množství
4 ks
――Sadu pro upevnění na zeď neinstalujte, když je televizor zapnutý. Mohlo by dojít ke zranění osob elektrickým proudem.
20
Kapitola 03
Připojení a používání vstupních zařízení
Kontrolní opatření před připojením
Připojení a užívání PC
――Před připojením vstupního zařízení si přečtěte příručku dodávanou se zařízením.
Použijte připojení vhodné pro váš počítač.
Počet portů a jejich umístění na vstupním zařízení se může u různých zařízení lišit.
――Připojte všechny ostatní kabely a teprve potom připojte napájecí kabel.
――Dostupné konektory a kabely se mohou u různých výrobků lišit.
――Dostupné konektory se mohou lišit podle typu výrobku.
Ujistěte se, že nejprve připojíte zdrojové zařízení a teprve potom napájecí kabel.
Zapojení napájecího kabelu během připojování zařízení může způsobit poškození výrobku.
――Zjistěte si typy portů na zadní straně výrobku, který chcete připojit.
Připojení pomocí kabelu HDMI
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Připojení pomocí kabelu HDMI-DVI
HDMI IN 1, HDMI IN 2
――Funkce zvuku není podporována, pokud je zdrojové zařízení připojeno kabelem HDMI-DVI.
――Optimální rozlišení nemusí být v propojení kabelem HDMI-DVI k dispozici.
21
Připojení pomocí kabelu DP
Připojení napájení
1
DP IN
2
19V
DC19V
DC
3
――Doporučujeme použít kabel DP kratší než 1,5 m. Kabel delší než 1,5 m může mít vliv na kvalitu obrazu.
Připojení sluchátek
――Aktivujete-li zvuk prostřednictvím kabelu HDMI-HDMI nebo DP, použijte sluchátka.
――Konektor sluchátek podporuje pouze 3vodičový konektor typu TRS (tip-ring-sleeve).
4
1
Připojte elektrickou zástrčku k adaptéru AC/DC.
2
Připojte kabel adaptéru AC/DC k portu DC 19V na zadní straně monitoru.
3
Zapojte adaptér AC/DC do elektrické zásuvky.
4
Zapněte monitor stisknutím tlačítka JOG na jeho spodní straně.
――Výstupní napětí se přepne automaticky.
22
Uspořádání připojených kabelů
1
Připojte kabely k příslušným portům.
2
Uchopte stojan jednou rukou a použijte druhou
ruku k uzavření ZADNÍHO KRYTU ve směru šipky.
3
Kabely jsou nyní uspořádané.
4
Uchopte stojan jednou rukou a použijte palec
druhé ruky k odstranění ZADNÍHO KRYTU ve
směru šipky.
23
Správné držení těla při používání monitoru
Instalace ovladače
――Nastavení optimálního rozlišení a frekvence monitoru zajistíte instalací příslušného ovladače zařízení.
――Chcete-li nainstalovat nejnovější verzi ovladače produktu, stáhněte si ji z webu Samsung Electronics na
adrese http://www.samsung.com.
Nastavení optimálního rozlišení
Při prvním zapnutí monitoru po zakoupení se zobrazí informační zpráva o nastavení optimálního
rozlišení.
Vyberte jazyk pro monitor a změňte rozlišení ve vašem počítači na optimální hodnotu.
Zde jsou pokyny pro správné držení těla při používání monitoru:
•• Snažte se držet rovná záda.
•• Vzdálenost očí od obrazovky by měla být 45 až 50cm a na obrazovku byste se měli dívat směrem
mírně dolů.
――Pokud není vybráno optimální rozlišení, zpráva se zobrazí až třikrát po určitou dobu, a to i v případě, že dojde
k vypnutí a opětovnému zapnutí monitoru.
――Optimální rozlišení lze vybrat v Ovládacích panelech vašeho počítače.
――Chcete-li změnit obnovovací frekvenci při zachování aktuálního rozlišení, vyberte položku Game → Refresh
Rate v nabídce OSD.
•• Mějte obrazovku přímo před sebou.
•• Nastavte úhel tak, aby obrazovka neodrážela světlo.
•• Mějte lokty v pravém úhlu a udržujte paže v rovině s hřbetem ruky.
•• Lokty by měly svírat zhruba pravý úhel.
•• Nastavte výšku monitoru tak, aby byla chodidla položena na zemi a kolena udržujte v úhlu 90 stupňů
nebo větším. Udržujte paže v pozici pod úrovní srdce.
•• Úlevu od únavy očí dosáhnete prováděním očních cviků nebo pravidelným mrkáním.
24
Kapitola 04
Game
K dispozici je podrobný popis všech funkcí. Pokud jde o podrobnosti, viz váš produkt.
――Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na modelu monitoru. Barva a tvar vlastních součástí se může lišit
od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího
upozornění.
V režimu PC
•• Custom: Upravení nastavení obrazovky.
•• FPS: Zvyšte jas tmavších oblasti obrazovky pro hry typu FPS. Tento režim zvyšuje viditelnost
protivníků během hry typu FPS.
Picture Mode
Tato nabídka poskytuje optimální kvalitu obrazu vhodnou pro prostředí, kde bude výrobek používán.
•• RTS: Zvyšte teplotu barev a kontrastní poměr a vylepšete viditelnost obrazovky RTS a minimapy.
•• RPG: Tento režim je optimalizován pro 3D grafiku a okamžité zasílání zpráv na obrazovce hry typu
RPG.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eye Saver Mode.
•• AOS: Zvyšte kontrastní poměr pro získání kvality obrazu optimalizované pro obrazovky hry typu AOS.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eco Saving Plus.
•• Cinema: Umožňuje získat jas a ostrost televizorů vhodných pro sledování videa a obsahu disku DVD.
V režimu AV
Je-li externí vstup připojen prostřednictvím konektoru HDMI/DP a režim PC/AV Mode je nastaven na
hodnotu AV, bude mít funkce Picture Mode k dispozici čtyři automatická nastavení obrazu (Dynamic,
Standard, Movie a Custom), která jsou továrně přednastavena. Můžete zvolit nastavení Dynamic,
Standard, Movie nebo Custom. Při zvolení možnosti Custom je obraz automaticky nastaven podle vašeho
vlastního nastavení.
•• Dynamic: Volbou tohoto nastavení získáte ostřejší obraz než v režimu Standard.
•• Standard: Tento režim zvolte, pokud je okolí jasné. Tento režim také poskytuje ostrý obraz.
•• Movie: Tento režim zvolte, pokud je okolí tmavé. Režim je energeticky úsporný a šetří vaše oči.
•• Custom: Tento režim zvolte, pokud chcete nastavit obraz podle vlastní volby.
25
Refresh Rate
Response Time
Změňte obnovovací frekvenci obrazovky. Vyšší obnovovací frekvence může snížit únavu zraku.
Zrychlením frekvence odezvy panelu získáte živější a přirozenější obraz videa.
•• DisplayPort: 60 Hz / 100 Hz / 120 Hz / 144 Hz
――Pokud nesledujete film, je nejlepší nastavit volbu Response Time na Standard nebo Faster.
•• HDMI1: 60 Hz
•• HDMI2: 60 Hz / 100 Hz / 120 Hz / 144 Hz
――Změna hodnoty Refresh Rate může v závislosti na grafické kartě počítače způsobit blikání obrazovky.
――Funkce je dostupná u počítače vybaveného grafickou kartou, která dokáže měnit obnovovací frekvenci.
Je nedostupná u zařízení (např. AV zařízení) s pevnými obnovovacími frekvencemi. V případě použití funkce,
může selhávat obrazovka.
Black Equalizer
Upravte jas tmavých oblastí.
Čím víc se hodnota blíží 1, tím víc se tmavší části obrazovky vyjasňují a díky tomu je při hraní hry snazší
odhalit protivníky. Pro snazší odhalení protivníků během hry použijte nižší hodnotu.
Čím víc se hodnota blíží 20, tím víc tmavší části obrazovky tmavnou a zvyšuje se kontrast.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eye Saver Mode.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce Picture Mode nastavena na režim Cinema.
26
Low Input Lag
V režimu AV
Minimalizujte prodlevu vstupu pro rychlé reakce zkrácením doby zpracování videa.
•• 16:9: Obraz se zobrazuje v poměru 16:9.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce Refresh Rate nastavena na hodnotu 60 Hz.
•• Screen Fit: Obraz se zobrazuje v původním poměru 16:9 bez oříznutí.
――Pokud se obnovovací frekvence počítače liší od nastavení pro Refresh Rate na monitoru, nemusí být funkce
•• 17" (4:3): U 17palcové obrazovky použijte poměr stran 4:3. Obraz s jiným poměrem stran se nezobrazí.
podporována.
•• 4:3: Zobrazí obraz v poměru 4:3. Vhodné pro videa a standardní vysílání.
•• 19" (4:3): U 19palcové širokoúhlé obrazovky použijte poměr stran 4:3. Obraz s jiným poměrem stran
se nezobrazí.
Screen Size
•• 19" Wide (16:10): U 19palcové širokoúhlé obrazovky použijte poměr stran 16:10. Obraz s jiným
poměrem stran se nezobrazí.
Vyberte nejlepší velikost obrazovky a poměr.
•• 21.5" Wide (16:9): U 21,5palcové širokoúhlé obrazovky použijte poměr stran 16:9. Obraz s jiným
poměrem stran se nezobrazí.
V režimu PC
•• 22" Wide (16:10): U 22palcové širokoúhlé obrazovky použijte poměr stran 16:10. Obraz s jiným
poměrem stran se nezobrazí.
•• Auto: Obraz se zobrazuje s poměrem stran odpovídajícímu vstupnímu zdroji.
•• Wide: Obraz se zobrazuje na celou obrazovku bez ohledu na poměr stran vstupního zdroje.
•• 17" (4:3): U 17palcové obrazovky použijte poměr stran 4:3. Obraz s jiným poměrem stran se nezobrazí.
•• 19" (4:3): U 19palcové širokoúhlé obrazovky použijte poměr stran 4:3. Obraz s jiným poměrem stran
se nezobrazí.
•• 19" Wide (16:10): U 19palcové širokoúhlé obrazovky použijte poměr stran 16:10. Obraz s jiným
poměrem stran se nezobrazí.
•• 21.5" Wide (16:9): U 21,5palcové širokoúhlé obrazovky použijte poměr stran 16:9. Obraz s jiným
poměrem stran se nezobrazí.
•• 23" Wide (16:9): U 23palcové širokoúhlé obrazovky použijte poměr stran 16:9. Obraz s jiným poměrem
stran se nezobrazí.
――Tato funkce nemusí být v závislosti na konektorech monitoru podporována.
――Změnu velikosti obrazovky lze provést po splnění následujících podmínek.
――Zařízení s digitálním výstupem je připojeno pomocí kabelu HDMI/DP.
――Vstupní signál je 480p, 576p, 720p nebo 1080p a monitor může zobrazovat normálně. (Některé modely
nepodporují všechny uvedené signály.).
――Tyto možnosti lze nastavit pouze v případě, že je externí vstup připojen prostřednictvím portu HDMI/DP a
položka PC/AV Mode je nastavena na hodnotu AV.
•• 22" Wide (16:10): U 22palcové širokoúhlé obrazovky použijte poměr stran 16:10. Obraz s jiným
poměrem stran se nezobrazí.
•• 23" Wide (16:9): U 23palcové širokoúhlé obrazovky použijte poměr stran 16:9. Obraz s jiným poměrem
stran se nezobrazí.
27
Kapitola 05
Nastavení obrazovky
Nakonfigurujte nastavení obrazovky, jako je například jas.
K dispozici je podrobný popis všech funkcí.
――Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na modelu monitoru. Barva a tvar vlastních součástí se může lišit
od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího
upozornění.
V režimu PC
•• Custom: Upravení nastavení obrazovky.
•• FPS: Zvyšte jas tmavších oblasti obrazovky pro hry typu FPS. Tento režim zvyšuje viditelnost
protivníků během hry typu FPS.
Picture Mode
Tato nabídka poskytuje optimální kvalitu obrazu vhodnou pro prostředí, kde bude výrobek používán.
•• RTS: Zvyšte teplotu barev a kontrastní poměr a vylepšete viditelnost obrazovky RTS a minimapy.
•• RPG: Tento režim je optimalizován pro 3D grafiku a okamžité zasílání zpráv na obrazovce hry typu
RPG.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eye Saver Mode.
•• AOS: Zvyšte kontrastní poměr pro získání kvality obrazu optimalizované pro obrazovky hry typu AOS.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eco Saving Plus.
•• Cinema: Umožňuje získat jas a ostrost televizorů vhodných pro sledování videa a obsahu disku DVD.
V režimu AV
Je-li externí vstup připojen prostřednictvím konektoru HDMI/DP a režim PC/AV Mode je nastaven na
hodnotu AV, bude mít funkce Picture Mode k dispozici čtyři automatická nastavení obrazu (Dynamic,
Standard, Movie a Custom), která jsou továrně přednastavena. Můžete zvolit nastavení Dynamic,
Standard, Movie nebo Custom. Při zvolení možnosti Custom je obraz automaticky nastaven podle vašeho
vlastního nastavení.
•• Dynamic: Volbou tohoto nastavení získáte ostřejší obraz než v režimu Standard.
•• Standard: Tento režim zvolte, pokud je okolí jasné. Tento režim také poskytuje ostrý obraz.
•• Movie: Tento režim zvolte, pokud je okolí tmavé. Režim je energeticky úsporný a šetří vaše oči.
•• Custom: Tento režim zvolte, pokud chcete nastavit obraz podle vlastní volby.
28
Brightness
Color
Nastavení celkového jasu obrazu. (Rozsah: 0~100)
Nastavte odstín obrazovky.
Čím vyšší bude hodnota jasu, tím bude obraz světlejší.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eco Saving Plus.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eye Saver Mode.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce Picture Mode nastavena na režim Cinema.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eye Saver Mode.
•• Red: Nastavení úrovně sytosti červené. Hodnoty blížící se 100 znamenají větší intenzitu barvy.
•• Green: Nastavení úrovně sytosti zelené. Hodnoty blížící se 100 znamenají větší intenzitu barvy.
Contrast
•• Blue: Nastavení úrovně sytosti modré. Hodnoty blížící se 100 znamenají větší intenzitu barvy.
•• Color Tone: Vyberte barevný odstín, který nejlépe odpovídá vašim požadavkům na zobrazení.
‒‒ Cool 2: Umožňuje nastavit teplotu barev na chladnější hodnotu než Cool 1.
Nastavení kontrastu mezi objekty a pozadím (Rozsah: 0~100)
‒‒ Cool 1: Umožňuje nastavit teplotu barev na chladnější hodnotu než režim Normal.
Čím vyšší bude hodnota kontrastu, tím budou objekty na obrazovce zřetelnější.
‒‒ Normal: Zobrazí standardní teplotu barev.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce Picture Mode nastavena na režim Cinema.
‒‒ Warm 1: Umožňuje nastavit teplotu barev na teplejší hodnotu než režim Normal.
‒‒ Warm 2: Umožňuje nastavit teplotu barev na teplejší hodnotu než Warm 1.
Sharpness
Zvýrazňuje nebo rozmazává obrysy objektů (Rozsah: 0~100)
Čím bude hodnota vyšší, tím budou obrysy objektů výraznější.
‒‒ Custom: Přizpůsobí teplotu barev.
――Pokud je externí vstup připojen prostřednictvím rozhraní HDMI/DP a režim PC/AV Mode je nastaven na
hodnotu AV, funkce Color Tone má čtyři možnosti nastavení teploty barev (Cool, Normal, Warm a Custom).
•• Gamma: Nastavení střední úrovně jasu.
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce Picture Mode nastavena na režim Cinema.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce SAMSUNGUpscale v režimu Mode1 nebo Mode2.
MAGIC
29
SAMSUNG MAGIC Upscale
Eye Saver Mode
SAMSUNG
Funkce MAGIC
Upscale slouží ke zvýšení úrovně detailů a živosti obrazu.
V tomto režimu je nastavena optimální kvalita obrazu, která snižuje námahu očí.
Účinek funkce je patrnější u obrázků s malým rozlišením.
TÜV Rheinland „Low Blue Light Content“ představuje certifikaci pro výrobky, které splňují požadavky na
nižší intenzitu modrého světla. Je-li u položky Eye Saver Mode nastavena možnost On, intenzita modrého
světla o vlnové délce přibližně 400 nm klesne tak, aby byla zajištěna optimální kvalita obrazu potřebná
ke snížení namáhání očí. Intenzita modrého světla bude zároveň nižší než ve výchozím nastavení, což je
prokázáno testy společnosti TÜV Rheinland a udělením certifikace, která osvědčuje splnění požadavků
norem TÜV Rheinland „Low Blue Light Content“.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce Picture Mode nastavena na režim Cinema.
•• Off / Mode1 / Mode2
――V porovnání s režimy Mode1, Mode2 má větší účinek.
HDMI Black Level
Je-li přehrávač DVD nebo set-top box připojen k výrobku prostřednictvím rozhraní HDMI, může
v závislosti na připojeném vstupním zařízení docházet ke snižování kvality obrazu (snižování kvality
kontrastu/barev, úrovně černé atd.). V takovém případě je možné použít k úpravě kvality obrazu funkci
HDMI Black Level.
Screen Adjustment
――Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je funkce PC/AV Mode nastavena na AV.
――Tato nabídka je k dispozici pouze tehdy, pokud je funkce Screen Size nastavena na možnost Screen Fit v
režimu AV.
V takovém případě lze kvalitu obrazu kompenzovat nastavením HDMI Black Level.
Pokud je signál 480P, 576P, 720P nebo 1080P připojen v režimu AV a monitor může zobrazovat normálně,
――Tato funkce je dostupná pouze v režimu HDMI1, HDMI2.
vyberte možnost Screen Fit a upravte horizontální polohu v 0 až 6 úrovních.
•• Normal: Tento režim vyberte, pokud nedochází ke snižování úrovně kontrastu.
•• Low: Tento režim vyberte k omezení úrovně černé a zvýšení úrovně bílé, pokud dochází ke snižování
úrovně kontrastu.
――HDMI Black Level nemusí být kompatibilní s některými zdrojovými zařízeními.
Konfigurace funkce H-Position & V-Position
H-Position: Přesune obraz doleva nebo doprava.
V-Position: Posuňte obrazovku nahoru nebo dolů.
――Funkce HDMI Black Level se aktivuje pouze při určitém rozlišení AV, například 720P @ 60Hz a 1080P @ 60Hz.
30
Kapitola 06
Nastavení hodnot OSD (zobrazení na obrazovce)
K dispozici je podrobný popis všech funkcí. Pokud jde o podrobnosti, viz váš produkt.
――Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na modelu monitoru. Barva a tvar vlastních součástí se může lišit
od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího
Display Time
upozornění.
Umožňuje nastavení nabídky OSD tak, aby automaticky zmizela, pokud není tato nabídka po určitou dobu
používána.
Language
Funkci Display Time lze použít k nastavení doby, po jejímž uplynutí má nabídka OSD zmizet.
Nastavuje jazyk nabídky.
――Nastavení jazyka má vliv pouze na jazyk nabídky na obrazovce.
――Nemá vliv na fungování aplikací v počítači.
31
Kapitola 07
Nastavení a resetování
K dispozici je podrobný popis všech funkcí. Pokud jde o podrobnosti, viz váš produkt.
――Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na modelu monitoru. Barva a tvar vlastních součástí se může lišit
od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího
Eco Saving Plus
upozornění.
Funkce Eco Saving Plus snižuje spotřebu energie řízením přívodu elektrického proudu, který využívá
panel monitoru.
Volume
Nastavte funkci Volume pomocí tlačítka JOG ve směru DOLEVA/DOPRAVA.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eye Saver Mode.
•• Off: Deaktivuje funkci Eco Saving Plus.
•• Auto: Spotřeba energie automaticky klesne o 10% oproti aktuálnímu nastavení.
(Míra snížení spotřeby energie závisí na jasu obrazovky.)
•• Low: Spotřeba energie se sníží o 25% oproti výchozímu nastavení.
•• High: Spotřeba energie se sníží o 50% oproti výchozímu nastavení.
32
Off Timer
DisplayPort Ver.
Off Timer: Zapněte režim Off Timer.
Vyberte si svoji verzi funkce DisplayPort.
Turn Off After: Časovač vypnutí lze nastavit v rozsahu 1 až 23 hodin. Monitor se automaticky vypne po
určitém počtu hodin.
――Nesprávné nastavení může způsobit zobrazení prázdné obrazovky. V takovém případě zkontrolujte specifikace
――Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je funkce Off Timer nastavena na On.
――U produktů určených pro trh v některých oblastech je funkce Off Timer nastavena tak, aby byla automaticky
aktivována 4 hodiny po zapnutí monitoru. K tomu dochází v souladu s předpisy napájení. Pokud si nepřejete,
aby se časovač aktivoval, přejděte na položku
→ System a nastavte položku Off Timer na Off.
zařízení.
――Pokud se monitor (když je nastaven na HDMI1, HDMI2 nebo DisplayPort) nachází v úsporném režimu nebo
zobrazuje zprávu Check Signal Cable nebo se aktivuje úsporný režim, stiskněte tlačítko JOG a zobrazte
obrazovku funkčního tlačítka a pak vyberte tlačítko
zvolit režim 1.1 nebo 1.2↑.
a zobrazte OSD (zobrazení na obrazovce). Můžete
――Při nastavení položky DisplayPort Ver. na možnost 1.1 pro omezení šířky pásma protokolu DisplayPort 1.1
nemůže skutečná maximální obnovovací frekvence výstupu grafických karet dosáhnout hodnoty 100 Hz/120
PC/AV Mode
Nastavte PC/AV Mode na hodnotu AV. Velikost obrazu se zvětší.
Tato možnost je užitečná při sledování filmů.
•• Při připojení k počítači nastavte na hodnotu „PC“.
Hz/144 Hz.
Source Detection
Pro rozeznání vstupního signálu zvolte buď metodu Auto nebo Manual.
•• Při připojení k zařízení AV nastavte na hodnotu „AV“.
――Dodáváno pouze s širokoúhlými modely, např. 16:9 nebo 16:10.
――Je-li monitor v režimu HDMI1, HDMI2, DisplayPort a na obrazovce je zobrazeno Check Signal Cable nebo se
spustí režim úspory energie, stiskněte tlačítko JOG a zobrazte obrazovku funkčních tlačítek a vyberte ikonu
. Můžete zvolit režim PC nebo AV.
33
Key Repeat Time
Information
Lze vybrat hodnoty Acceleration, 1 sec nebo 2 sec. Je-li vybrána hodnota No Repeat, příkaz bude
reagovat jen jednou, pokud je tlačítko stisknuto.
Zobrazte aktuální vstupní zdroj, frekvenci a rozlišení.
Power LED On
Konfigurací nastavení zapněte nebo vypněte LED napájení ve spodní části produktu.
•• Working: LED svítí, když je produkt zapnutý.
•• Stand-by: LED svítí, když je produkt vypnutý.
Reset All
Umožňuje vrátit veškerá nastavení monitoru na výchozí tovární nastavení.
34
Kapitola 08
Instalace softwaru
Easy Setting Box
Požadavky na systém
OS
Hardware
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Minimálně 32MB paměti
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Minimálně 60MB volného místa na pevném disku
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
Funkce Easy Setting Box umožňuje uživatelům používat monitor prostřednictvím segmentování na více oddílů.
Chcete-li nainstalovat nejnovější verzi Easy Setting Box, stáhněte si ji z webu Samsung Electronics na
adrese http://www.samsung.com.
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Pokud po instalaci neprovedete restartování počítače, software nemusí pracovat správně.
――V závislosti na operačním systému počítače a na specifikacích výrobku se nemusí zobrazit ikona Easy Setting
Box.
――Jestliže se nezobrazí ikona zástupce, stiskněte tlačítko F5.
Omezení a problémy s instalací
Instalaci softwaru Easy Setting Box může ovlivnit grafická karta, základní deska počítače a síťové
prostředí.
35
Kapitola 09
Průvodce odstraňováním potíží
Požadavky před kontaktováním centra služeb
zákazníkům společnosti Samsung
――Předtím, než se obrátíte na zákaznické středisko společnosti Samsung, ověřte následujícím způsobem funkci
výrobku. Pokud se problém nevyřeší, kontaktujte zákaznické středisko společnosti Samsung.
Ověření funkce výrobku
Zkontrolujte, zda výrobek funguje normálně – proveďte test funkčnosti.
Je-li obrazovka vypnuta a indikátor napájení bliká, i když je monitor správně připojen k počítači, proveďte
test automatické diagnostiky.
Kontrolní kroky
Problém instalace (režim PC)
Obrazovka se stále zapíná a vypíná.
Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen k monitoru a počítači a zda jsou konektory správně zajištěny.
Pokud k televizoru nebo počítači připojíte kabel HDMI nebo HDMI-DVI, na všech čtyřech stranách
obrazovky budou prázdná místa.
Prázdná místa na obrazovce nesouvisí s funkcí televizoru.
Prázdná místa na obrazovce jsou způsobována počítačem nebo grafickou kartou. Chcete-li problém
vyřešit, upravte velikost obrazu v nastaveních HDMI nebo DVI pro grafickou kartu.
1
Vypněte počítač a výrobek.
2
Odpojte kabel od monitoru.
Pokud nabídka nastavení grafické karty neobsahuje část s úpravou velikosti obrazu, aktualizujte
ovladač grafické karty na nejnovější verzi.
3
Zapnutí výrobku.
(Další podrobnosti ohledně nastavení obrazu získáte od výrobce grafické karty nebo počítače.)
4
Pokud monitor funguje normálně, zobrazí se zpráva Check Signal Cable.
――Pokud se stále zobrazuje prázdná obrazovka, zkontrolujte počítač, grafickou kartu a kabel.
Problém s obrazem
Kontrola rozlišení a frekvence
Indikátor napájení nesvítí. Obrazovka se nezapne.
U režimu, který překročí podporované rozlišení (viz Tabulka standardních režimů signálu), se na krátkou
chvíli zobrazí zpráva Not Optimum Mode.
Zobrazí se zpráva Check Signal Cable.
――Zobrazené rozlišení se může lišit v závislosti na nastavení systému počítače a kabelech.
Zkontrolujte, zda je řádně zapojen napájecí kabel.
Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen k monitoru.
Zkontrolujte, zda je připojené zařízení zapnuté.
36
Zobrazí se zpráva Not Optimum Mode.
Přehrávání videa se zasekává.
Tato zpráva se zobrazí v případě, že signál z grafické karty přesahuje maximální rozlišení nebo frekvenci
monitoru.
Přehrávání velkých video souborů ve vysokém rozlišení se může zasekávat. Příčinou může být to, že
videopřehrávač není optimalizován pro počítačový zdroj.
Změňte maximální rozlišení a frekvenci tak, aby odpovídaly výkonu výrobku, podle tabulky standardních
režimů signálu (s.40).
Zkuste soubor přehrát v jiném videopřehrávači.
Obraz je deformovaný.
Zkontrolujte připojení kabelu k výrobku.
Obraz je neostrý. Obraz je rozmazaný.
Odpojte příslušenství (prodlužovací kabely apod.) a zkuste to znovu.
Nastavte doporučené rozlišení a frekvenci.
Obraz je nestabilní a roztřesený. V obrazu se zobrazují duchy nebo zdvojené obrysy.
Zkontrolujte, zda jsou rozlišení a frekvence počítače v rozsahu rozlišení a frekvence kompatibilní
s výrobkem. Dále v případě potřeby změňte nastavení týkající se tabulky standardních režimů signálu
(s.40) v této příručce a v nabídce Information výrobku.
Obraz je příliš světlý. Obraz je příliš tmavý.
Upravte možnosti Brightness a Contrast.
Barva obrazu je nerovnoměrná.
Změňte nastavení Color.
Problém se zvukem
Žádný zvuk
Zkontrolujte připojení zvukového kabelu nebo nastavte hlasitost.
Zkontrolujte hlasitost.
Úroveň hlasitosti je příliš nízká.
Nastavte hlasitost.
Pokud je po nastavení nejvyšší hlasitosti zvuk stále slabý, nastavte hlasitost v nastavení zvukové karty
počítače nebo příslušného programu.
Video lze přehrávat, ale není slyšet zvuk.
Není slyšet zvuk, pokud se pro připojení vstupního zařízení používá kabel HDMI-DVI.
Připojte zařízení pomocí kabelu HDMI nebo DP.
Barvy jsou zešedlé nebo zkreslené.
Změňte nastavení Color.
Problém se vstupním zařízením
Bílá barva není skutečně bílá.
Změňte nastavení Color.
Nezobrazuje se žádný obraz a indikátor napájení bliká přibližně v půlsekundových až v sekundových
intervalech.
Při spouštění počítače je slyšet pípání.
Pokud se při spouštění počítače ozývá pípání, doneste počítač do servisu.
Výrobek se nachází v úsporném režimu.
Po stisknutí libovolné klávesy na klávesnici nebo pohybu myší se obrazovka znovu zapne.
Text je rozmazaný.
Při použití operačního systému Windows (například Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 nebo Windows
10): Přejděte na Ovládací panely → Písma → Upravit text ClearType a změňte na Zapnout technologii
ClearType.
37
Otázky a odpovědi
――Další instrukce týkající se nastavení najdete v uživatelské příručce vašeho počítače nebo grafické karty.
Jak lze změnit frekvenci?
Frekvenci nastavíte na obrazovce nastavení grafické karty.
•• Systém Windows 7: Vyberte Ovládací panely → Vzhled a přizpůsobení → Zobrazení → Rozlišení obrazovky → Upřesnit nastavení → Monitor a nastavte možnost Obnovovací frekvence v části Nastavení monitoru.
•• Systém Windows 8 (Windows 8.1): Vyberte Nastavení → Ovládací panely → Vzhled a přizpůsobení → Zobrazení → Rozlišení obrazovky → Upřesnit nastavení → Monitor a nastavte možnost Obnovovací frekvence
v části Nastavení monitoru.
•• Systém Windows 10: Vyberte Nastavení → Systém → Zobrazení → Upřesňující nastavení zobrazení → Zobrazit vlastnosti adaptéru → Monitor a upravte Obnovovací frekvence v části Nastavení monitoru.
Jak lze změnit rozlišení?
•• Systém Windows 7: Rozlišení změníte v nabídce Ovládací panely → Vzhled a přizpůsobení → Zobrazení → Upravit rozlišení.
•• Systém Windows 8 (Windows 8.1): Rozlišení změníte v nabídce Nastavení → Ovládací panely → Vzhled a přizpůsobení → Zobrazení → Upravit rozlišení.
•• Systém Windows 10: Rozlišení změníte v nabídce Nastavení → Systém → Zobrazení → Upřesňující nastavení zobrazení.
Jak lze nastavit funkci úspory energie?
•• Systém Windows 7: Funkci nakonfigurujete v nabídce Ovládací panely → Vzhled a přizpůsobení → Přizpůsobit → Nastavení spořiče obrazovky → Možnosti napájení nebo můžete provést konfiguraci v nastavení
systému BIOS počítače.
•• Systém Windows 8 (Windows 8.1): Režim úspory energie nastavíte v nabídce Nastavení → Ovládací panely → Vzhled a přizpůsobení → Individuální nastavení → Nastavení spořiče obrazovky → Možnosti napájení
nebo můžete provést konfiguraci v nastavení systému BIOS počítače.
•• Systém Windows 10: Režim úspory energie nastavíte v nabídce Nastavení → Individuální nastavení → Zamykací obrazovka → Nastavení časového limitu obrazovky → Napájení a režim spánku nebo můžete provést
konfiguraci v nastavení systému BIOS počítače.
38
Kapitola 10
Specifikace
Obecné
Název modelu
C27JG50QQ* / C27JG52QQ*
C32JG50QQ* / C32JG52QQ*
Velikost
Třída 27 (26,9 palce / 68,4 cm)
Třída 32 (31,5 palce / 80,0 cm)
Oblast zobrazení
596,74 mm (V) x 335,66 mm (Š)
697,34 mm (V) x 392,26 mm (Š)
Rozteč bodů
0,2331 mm (V) x 0,2331 mm (Š)
0,2724 mm (V) x 0,2724 mm (Š)
Maximální hodinová
frekvence
HDMI1: 250 MHz
HDMI1: 250 MHz
HDMI2: 600 MHz
HDMI2: 600 MHz
DisplayPort: 590 MHz
DisplayPort: 590 MHz
Napájení
AC100-240V~ 50/60Hz
Podle střídavého napětí adaptéru. Informace o stejnosměrném napětí
monitoru najdete na výrobním štítku.
Konektory signálu
HDMI, DisplayPort
Podmínky prostředí
Provozní
――Plug-and-Play
Tento monitor lze instalovat a používat se všemi systémy kompatibilními s funkcí Plug & Play. Tato funkce
pro oboustrannou komunikaci mezi monitorem a počítačovým systémem slouží k optimalizaci nastavení
monitoru. Instalace monitoru probíhá automaticky. Instalační nastavení lze v případě potřeby zvolit
manuálně.
――Počet bodů panelu (v pixelech)
Z důvodu technického postupu výroby tohoto výrobku může být u tohoto panelu LCD přibližně 1 pixel
z milionu jasnější nebo tmavší. Tato skutečnost nemá vliv na funkci výrobku.
――Změna uvedených technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.
――Tento výrobek je digitálním zařízením třídy B.
――Podrobné specifikace telefonu naleznete na webu Samsung Electronics.
Teplota: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Vlhkost: 10 – 80 %, bez kondenzace
Skladování
Teplota: -20 ℃ – 45 ℃ (-4 °F – 113 °F)
Vlhkost: 5 – 95 %, bez kondenzace
39
Tabulka standardních režimů signálu
Název modelu
Synchronizace
C27JG50QQ* / C27JG52QQ* / C32JG50QQ* / C32JG52QQ*
Horizontální frekvence
30 – 225 kHz
Vertikální frekvence
50 až 75 Hz (HDMI1)
50 až 144 Hz (HDMI2)
50 až 144 Hz (DisplayPort)
Rozlišení
Optimální rozlišení
2560 x 1440 při 60 Hz (HDMI1)
2560 x 1440 při 144 Hz (HDMI2)
2560 x 1440 při 144 Hz (DisplayPort)
Maximální rozlišení
2560 x 1440 při 60 Hz (HDMI1)
2560 x 1440 při 144 Hz (HDMI2)
2560 x 1440 při 144 Hz (DisplayPort)
Pokud je signál, který je součástí standardních režimů signálů, přenášen z počítače, bude nastavení obrazovky provedeno automaticky. Pokud signál z počítače nebude používat standardní režim, může se zobrazovat
prázdná obrazovka a indikátor napájení bude svítit. V takovém případě změňte nastavení podle následující tabulky s přihlédnutím k uživatelské příručce grafické karty.
40
C27JG50QQ* / C27JG52QQ*
HDMI1
Rozlišení
Horizontální frekvence (kHz)
Vertikální frekvence (Hz)
Hodinová frekvence (MHz)
Synchronizační polarita (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
MAC, 640 x 480
35,000
70,087
28,322
-/+
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA DMT, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA CVT, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
41
C27JG50QQ* / C27JG52QQ*
HDMI2
Rozlišení
Horizontální frekvence (kHz)
Vertikální frekvence (Hz)
Hodinová frekvence (MHz)
Synchronizační polarita (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
MAC, 640 x 480
35,000
70,087
28,322
-/+
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
83,500
-/+
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA DMT, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA CVT, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA CVT, 2560 x 1440
150,919
99,946
410,500
+/-
VESA CVT, 2560 x 1440
182,992
119,998
497,750
+/-
Jedinečné vlastní časování, 2560 x 1440
222,192
144,000
596,807
+/-
42
C27JG50QQ* / C27JG52QQ*
DisplayPort
Rozlišení
Horizontální frekvence (kHz)
Vertikální frekvence (Hz)
Hodinová frekvence (MHz)
Synchronizační polarita (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
MAC, 640 x 480
35,000
70,087
28,322
-/+
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA DMT, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA CVT, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA CVT, 2560 x 1440
150,919
99,946
410,500
+/-
VESA CVT, 2560 x 1440
182,992
119,998
497,750
+/-
VESA CVT, 2560 x 1440
222,192
144,000
586,586
+/-
43
C32JG50QQ* / C32JG52QQ*
HDMI1
Rozlišení
Horizontální frekvence (kHz)
Vertikální frekvence (Hz)
Hodinová frekvence (MHz)
Synchronizační polarita (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
MAC, 640 x 480
35,000
70,087
28,322
-/+
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
36,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
35,156
56,250
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
108,000
+/+
VESA DMT, 1600 x 900
60,000
60,000
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA CVT, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
44
C32JG50QQ* / C32JG52QQ*
HDMI2
Rozlišení
Horizontální frekvence (kHz)
Vertikální frekvence (Hz)
Hodinová frekvence (MHz)
Synchronizační polarita (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
MAC, 640 x 480
35,000
70,087
28,322
-/+
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA DMT, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA CVT, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA CVT, 2560 x 1440
150,919
99,946
410,500
+/-
VESA CVT, 2560 x 1440
182,996
119,998
497,750
+/-
Jedinečné vlastní časování, 2560 x 1440
222,192
144,000
596,807
+/-
45
C32JG50QQ* / C32JG52QQ*
DisplayPort
Rozlišení
Horizontální frekvence (kHz)
Vertikální frekvence (Hz)
Hodinová frekvence (MHz)
Synchronizační polarita (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
MAC, 640 x 480
35,000
70,087
28,322
-/+
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA DMT, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA CVT, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/+/-
VESA CVT, 2560 x 1440
150,919
99,946
410,500
VESA CVT, 2560 x 1440
182,992
119,998
497,750
+/-
VESA CVT, 2560 x 1440
222,192
144,000
586,586
+/-
46
――Horizontální frekvence
Doba potřebná k vykreslení jednoho řádku obrazu ve směru zleva doprava se nazývá horizontální cyklus. Převrácená hodnota horizontálního cyklu se označuje jako horizontální frekvence. Horizontální frekvence se udává v kHz.
――Vertikální frekvence
Opakování stejného obrazu několikrát za sekundu umožňuje zobrazení přirozeného obrazu. Frekvence opakování se nazývá „vertikální frekvence“ nebo „obnovovací frekvence“ a je uváděna v Hz.
――Tento výrobek z důvodu své konstrukce dokáže poskytovat optimální kvalitu obrazu pouze v jediném rozlišení obrazovky. Při nastavení jiného než specifikovaného rozlišení dochází ke snížení kvality obrazu. Nejvyšší kvality obrazu
dosáhnete při použití doporučovaného optimálního rozlišení televizoru.
47
Kapitola 11
Příloha
Odpovědnost za placenou službu (náklady pro
zákazníky)
Pokud dojde k poškození výrobku vinou zákazníka
――Je-li tato služba požadována, můžeme vám v následujících případech bez ohledu na záruku účtovat za
•• vnějšího nárazu nebo pádu;
návštěvu servisního technika poplatek.
Nejedná se o vadu výrobku
Pokud dojde k poškození výrobku v důsledku nesprávné manipulace nebo opravy prováděné zákazníkem.
Pokud došlo k poškození výrobku v důsledku:
•• použití zařízení nebo samostatně zakoupeného výrobku, který nemůže společnost Samsung
specifikovat;
•• opravy osobou, která není technikem externí servisní společnosti nebo partnerem společnosti
Samsung Electronics Co., Ltd.;
Pokud je potřeba u monitoru provést čištění, nastavení, vysvětlení, opakovanou montáž atd.
•• úprav nebo oprav výrobku zákazníkem;
•• Pokud servisní technik poskytuje pokyny ohledně používání produktu nebo jednoduše nastavuje
volby bez nutnosti demontáže výrobku.
•• používání výrobku při nesprávném napětí nebo neschválené elektrické instalaci;
•• Je-li závada způsobena faktory vnějšího prostředí (internetem, anténou, signál kabelu atd.).
•• Pokud dojde k opakované montáži výrobku nebo k dodatečnému připojení zařízení po první montáži
zakoupeného výrobku.
•• Pokud dojde k opakované montáži výrobku při přesunutí na jiné místo nebo do jiného domu.
•• Pokud zákazník požaduje pokyny ohledně použití ve vztahu k výrobku jiné společnosti.
•• Pokud zákazník požaduje pokyny ohledně použití sítě nebo programu jiné společnosti.
•• nedodržení upozornění v uživatelské příručce;
jiného důvodu
•• Pokud dojde k poruše výrobku v důsledku přírodní katastrofy. (bouřka, požár, zemětřesení, povodně
atd.)
•• Pokud zákazník požaduje instalaci softwaru a nastavení výrobku.
•• Pokud dojde k opotřebení spotřebních součástí. (baterie, toner, zářivka, hlava, vibrační zařízení,
lampa, filtr, páska atd.)
•• Pokud servisní technik odstraňuje (čistí) nečistoty nebo cizí částice uvnitř výrobku.
――Pokud si zákazník vyžádá službu a výrobek nemá žádnou závadu, může mu být účtován servisní poplatek.
•• Pokud zákazník požaduje dodatečnou instalaci po zakoupení výrobku prostřednictvím televizního
vysílání nebo online.
Z tohoto důvodu si prosím nejprve pročtěte uživatelskou příručku.
48
Download PDF

advertising