Samsung | C43J890DKU | Samsung 43'' Gaming monitor CJ890 Uživatelská přiručka

Uživatelská příručka
C43J890DK* C43J892DK* C49J890DK* C49J892DK*
Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění za účelem
zlepšení výkonu výrobku.
Změny obsahu této příručky za účelem zlepšení kvality bez upozornění jsou vyhrazeny.
© Samsung Electronics
Vlastníkem autorských práv k této příručce je společnost Samsung Electronics.
Používání nebo rozmnožování této příručky či jejích částí bez souhlasu společnosti Samsung Electronics je zakázáno.
Jiné ochranné známky než Samsung Electronics jsou majetkem příslušných vlastníků.
V následujících případech může být účtován správní poplatek:
(a) Pokud přivoláte technika, ale na výrobku nebude zjištěna žádná závada (např. protože jste si nepřečetli
uživatelskou příručku).
(b) Pokud přístroj přinesete do opravny, ale na výrobku nebude zjištěna žádná závada (např. protože jste si
nepřečetli uživatelskou příručku).
O výši správního poplatku budete informováni před návštěvou technika.
Obsah
Před použitím výrobku
Zabezpečení prostoru instalace
Bezpečnostní opatření pro skladování
4
4
Bezpečnostní opatření
4
Čištění
5
Elektřina a bezpečnost
5
Instalace
6
Provoz7
Sejmutí stojanu (Pro připevnění NÁSTĚNNÉHO
DRŽÁKU) (C43J890DK* / C43J892DK*)
23
Sejmutí stojanu (Pro připevnění NÁSTĚNNÉHO
DRŽÁKU) (C49J890DK* / C49J892DK*)
24
Připevnění NÁSTĚNNÉHO DRŽÁKU (C43J890DK* /
C43J892DK*)
25
Připevnění NÁSTĚNNÉHO DRŽÁKU (C49J890DK* /
C49J892DK*)
26
Připojení a používání vstupních zařízení
Příprava
Části
Ovládací panely
Průvodce směrovými tlačítky
Průvodce funkčními tlačítky
Změna nastavení hodnot Brightness, Contrast a
Eye Saver Mode
Změna nastavení hodnoty Volume
Typy konektorů
Upgrade softwaru prostřednictvím USB
Nastavení sklonu a výšky výrobku
Zámek proti krádeži
9
9
10
11
13
13
14
15
17
18
Instalace
19
Připojení stojanu (typ 1) (C43J890DK* /
C43J892DK*)
19
Připojení stojanu (typ 1) (C49J890DK* /
C49J892DK*)20
Připojení stojanu (typ 2) (C43J890DK* /
C43J892DK*)
21
Připojení stojanu (typ 2) (C49J890DK* /
C49J892DK*)22
Picture
SAMSUNG MAGIC Bright
34
Brightness
35
Contrast
35
Sharpness
35
Color
35
SAMSUNG MAGIC Upscale
36
HDMI Black Level
36
Před instalací monitoru si přečtěte následující
pokyny.
27
Eye Saver Mode
36
Připojení a používání vstupních zařízení
Připojení pomocí kabelu HDMI
Připojení pomocí kabelu DP
Připojení pomocí kabelu USB typu C
Připojení sluchátek
27
27
28
28
29
Picture Size
37
Screen Adjustment
37
Calibration Report
37
Připojení monitoru jako rozbočovače USB ke
zdrojovému zařízení
Připojení zdrojového zařízení k monitoru
Použití monitoru jako rozbočovače USB
29
29
30
Připojení napájení
Uspořádání připojených kabelů
31
32
Správné držení těla při používání monitoru
33
Instalace ovladače
33
Nastavení optimálního rozlišení
33
2
Obsah
PIP/PBP
System
Průvodce odstraňováním potíží
PIP/PBP Mode
38
USB Source Setup
45
Size
39
DisplayPort Ver.
45
Aspect Ratio
39
HDMI Mode
45
Position
40
Smart ECO Saving
46
Sound Source
40
Off Timer Plus
46
Source
40
PC/AV Mode
46
Switch USB
41
Source Detection
47
Specifikace
Picture Size
42
Key Repeat Time
47
Obecné
53
Contrast
43
Power LED On
47
Tabulka standardních režimů signálu
54
Reset All
47
Information
47
OnScreen Display
Transparency
44
Position
44
Language
44
Display Time
44
Instalace softwaru
Easy Setting Box
Omezení a problémy s instalací
Požadavky na systém
48
48
48
Požadavky před kontaktováním centra služeb
zákazníkům společnosti Samsung
Ověření funkce výrobku
Kontrola rozlišení a frekvence
Kontrolní kroky
49
49
49
49
Otázky a odpovědi
52
Příloha
Odpovědnost za placenou službu (náklady pro
zákazníky)
57
Nejedná se o vadu výrobku
57
Pokud dojde k poškození výrobku vinou zákazníka 57
jiného důvodu
57
Extended warranty
58
3
Kapitola 01
Před použitím výrobku
Zabezpečení prostoru instalace
Bezpečnostní opatření
V okolí výrobku ponechejte dostatečné místo pro ventilaci. Nadměrný nárůst vnitřní teploty může
způsobit požár nebo poškození výrobku. Při instalaci výrobku dodržujte minimální odstupy uvedené
v následující části.
――Vzhled se může lišit v závislosti na výrobku.
Upozornění
Při nedodržení pokynů může dojít k vážným nebo smrtelným úrazům.
Při nedodržení pokynů může dojít k poranění osob nebo poškození
majetku.
10 cm
10 cm
10 cm
Varování
10 cm
10 cm
Bezpečnostní opatření pro skladování
Na modelech s vysoce lesklým povrchem může dojít k vytváření bílých skvrn, pokud je v jejich blízkosti
použit ultrazvukový zvlhčovač.
――Chcete-li provést čištění vnitřní části monitoru, kontaktujte zákaznické středisko společnosti Samsung
(údržba je zpoplatněna).
Netlačte na obrazovku monitoru rukama ani jinými předměty. Mohlo by dojít k poškození obrazovky.
4
Čištění
――Při čištění dbejte opatrnosti, panel a vnější části moderních LCD monitorů jsou náchylné k poškrábání.
――Při čištění dodržujte následující kroky.
Elektřina a bezpečnost
Varování
1 Vypněte televizor a počítač.
•• Nepoužívejte poškozený napájecí kabel nebo zástrčku nebo uvolněnou elektrickou zásuvku.
2 Odpojte napájecí kabel od televizoru.
•• Nezapojujte více výrobků do jedné elektrické zásuvky.
――Držte napájecí kabel za zástrčku a nedotýkejte se jej mokrýma rukama. Jinak může dojít k poranění
elektrickým proudem.
3 Otřete monitor čistým, jemný, suchým hadříkem.
‒‒ Na monitor nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují povrchově aktivní činidla, alkohol
nebo rozpouštědla.
‒‒ Nestříkejte vodu a saponát přímo na výrobek.
4 Při čištění vnějších částí televizoru namočte jemný suchý hadřík ve vodě a důkladně vyždímejte.
5 Po dokončení čištění zapojte napájecí kabel zpět do televizoru.
6 Zapněte televizor a počítač.
•• Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama.
•• Zasuňte zástrčku zcela do zásuvky tak, aby nebyla uvolněná.
•• Připojte elektrickou zástrčku do uzemněné elektrické zásuvky (pouze pro izolovaná zařízení typu 1)
•• Napájecí kabel neohýbejte ani jej nevytahujte silou. Dejte pozor, abyste napájecí kabel nenechali
pod těžkým předmětem.
•• Nepokládejte napájecí kabel nebo výrobek do blízkosti zdrojů tepla.
•• Suchým hadříkem očistěte prach kolem kolíků elektrické zástrčky a zásuvky.
Upozornění
•• Neodpojujte napájecí kabel během používání výrobku.
•• Používejte pouze napájecí kabel dodaný s výrobkem společností Samsung. Nepoužívejte napájecí
kabel s jinými výrobky.
•• Nechte elektrickou zásuvku, do které je zapojen napájecí kabel, volně přístupnou.
‒‒ V případě problému je třeba přerušit přísun elektrického proudu do výrobku odpojením
napájecího kabelu.
•• Při odpojování napájecího kabelu z elektrické zásuvky držte zástrčku.
5
Instalace
Varování
Upozornění
•• Neumísťujte na monitor svíčky, odpuzovače hmyzu ani cigarety. Monitor neinstalujte do blízkosti
zdrojů tepla.
•• Při stěhování výrobek neupusťte.
•• Neumísťujte výrobek do špatně odvětraných prostor, jako jsou např. knihovny nebo přístěnky.
•• Nepokládejte výrobek na přední stranu.
•• Při instalaci výrobku na skříňku nebo na polici se ujistěte, že jeho přední spodní hrana nevyčnívá.
•• Umístěte výrobek alespoň 10 cm od stěny, aby bylo umožněno větrání.
‒‒ Může dojít k pádu monitoru a následně k jeho poškození nebo zranění osob.
•• Plastové obaly schovejte před dětmi.
‒‒ Výrobek instalujte pouze na skříňky a police správné velikosti.
‒‒ Děti by se mohly udusit.
•• Neumísťujte výrobek na nestabilní nebo chvějící se povrch (vratká police, nakloněný povrch, atd.)
‒‒ Může dojít k pádu monitoru a následně k jeho poškození nebo zranění osob.
‒‒ Používání monitoru v oblasti se zvýšenou mírou vibrací může způsobit jeho poškození nebo
požár.
•• Monitor neinstalujte ve vozidle nebo na místech vystavených prachu, vlhkosti (kapky vody atd.),
oleji nebo kouři.
•• Televizor opatrně postavte.
‒‒ Může dojít k poruše výrobku nebo poranění osob.
•• Instalace monitoru na neobvyklá místa (místo vystavené velkému množství jemného prachu,
chemickým látkám, extrémním teplotám a množství vlhkosti nebo umístění produktu na místo, kde
by měl monitor delší dobu nepřetržitě fungovat) může vážně ovlivnit jeho výkon.
‒‒ Chcete-li výrobek instalovat na podobné místo, poraďte se s centrem služeb zákazníkům
společnosti Samsung.
•• Nevystavujte monitor přímému působení slunečního světla, tepla nebo horkých předmětu (např.
topení).
‒‒ Může dojít ke zkrácení životnosti výrobku nebo k požáru.
•• Neinstalujte výrobek v dosahu dětí.
‒‒ Může dojít k pádu monitoru a ke zranění dětí.
•• Jedlý tuk (např. sójový olej) může způsobit poškození nebo deformaci výrobku. Zajistěte, aby
nedošlo ke znečištění produktu tukem. Produkt neinstalujte ani nepoužívejte v kuchyni nebo v
blízkosti sporáku.
6
Provoz
Varování
•• Uvnitř výrobku je vysoké napětí. Produkt nikdy sami nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.
‒‒ V případě nutnosti opravy kontaktujte centrum služeb zákazníkům společnosti Samsung.
•• Chcete-li produkt přesunout, nejprve od něj odpojte všechny kabely včetně napájecího.
•• Pokud výrobek vydává nezvyklé zvuky, je cítit spáleninou nebo produkuje kouř, okamžitě vytáhněte
napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte centrum služeb zákazníkům společnosti Samsung.
•• Nedovolte dětem věšet se na výrobek nebo na něj lézt.
•• Nezasouvejte do výrobku (skrz větrací nebo vstupní/výstupní otvory) kovové předměty (tyčky,
mince, vlásenky, atd) nebo snadno hořlavé předměty (papír, sirky, atd).
‒‒ Pokud do výrobku vnikne voda nebo jiná cizí látka, bezpodmínečně výrobek vypněte a odpojte
napájecí kabel. Potom kontaktujte centrum služeb zákazníkům společnosti Samsung.
•• Nepokládejte na výrobek předměty obsahující tekutinu (vázy, nádoby, láhve, atd.) nebo kovové
předměty,
‒‒ Pokud do výrobku vnikne voda nebo jiná cizí látka, bezpodmínečně výrobek vypněte a odpojte
napájecí kabel. Potom kontaktujte centrum služeb zákazníkům společnosti Samsung.
‒‒ Hrozí poranění nebo vážný úraz dětí.
•• Pokud výrobek upustíte nebo dojde k poškození vnějšího pláště, vypněte napájení a odpojte
napájecí kabel. Potom kontaktujte centrum služeb zákazníkům společnosti Samsung.
‒‒ Při dalším používání může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
•• Nenechávejte na horní hraně výrobku ležet těžké předměty, nebo předměty, které lákají děti
(hračky, sladkosti, atd.).
‒‒ Děti se mohou snažit na hračky nebo sladkosti dosáhnout a může na ně spadnout výrobek nebo
těžký předmět a může dojít k vážnému zranění.
•• Během bouřky výrobek vypněte a odpojte napájecí kabel.
•• Chraňte výrobek před padajícími předměty a nárazy.
•• Nepřesunujte monitor taháním za napájecí nebo anténní kabel.
•• Pokud zjistíte, že uniká plyn, nedotýkejte se výrobku ani elektrické zástrčky. Prostor okamžitě
vyvětrejte.
•• Nezvedejte ani nehýbejte s výrobkem tahem za napájecí ani žádný jiný kabel.
•• Nepoužívejte ani neuchovávejte v blízkosti výrobku hořlavý sprej nebo vznětlivé látky.
•• Ujistěte se, že větrací otvory výrobku nejsou blokovány ubrusem nebo závěsem.
‒‒ Zvýšená vnitřní teplota může způsobit požár.
7
Upozornění
•• Pokud se na obrazovce bude delší dobu zobrazovat statický obraz, může dojít k vypálení obrazu
nebo vzniku vadných bodů.
‒‒ Pokud nebudete po delší dobu televizor používat, aktivujte úsporný režim nebo spořič obrazovky.
•• Pokud nebudete výrobek po delší dobu používat (dovolená atd.), vytáhněte napájecí kabel z
elektrické zásuvky.
‒‒ Hromadění prachu v kombinaci s horkem může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo
únik elektrického proudu.
•• Dodržujte doporučené rozlišení a frekvenci výrobku.
‒‒ Může dojít ke zhoršení zraku.
•• Nepřevracejte televizor vzhůru nohama a při manipulaci jej nechytejte za podstavec.
‒‒ Výrobek může spadnout a může dojít k jeho poškození nebo k úrazu.
•• Při sledování obrazovky z příliš malé vzdálenosti po delší dobu může vést ke zhoršení zraku.
•• V okolí výrobku nepoužívejte zvlhčovače nebo kamna.
•• Po každé hodině používání monitoru nechte oči odpočinout po dobu delší než 5 minut nebo
zaměřte svůj zrak na nějaký vzdálený předmět.
•• Pokud byl monitor zapnutý delší dobu a zahřeje se, nedotýkejte se jeho obrazovky.
•• Příslušenství malých rozměrů schovejte před dětmi.
•• Při nastavovaní úhlu výrobku nebo výšky podstavce dbejte opatrnosti.
‒‒ Může dojít k zaklínění a poranění prstu.
‒‒ Při naklápění do příliš velkého úhlu může výrobek spadnout a způsobit zranění.
•• Nepokládejte na výrobek těžké předměty.
‒‒ Může dojít k poruše výrobku nebo poranění osob.
•• Když používáte sluchátka nebo sluchátka do uší, nenastavujte příliš vysokou úroveň hlasitosti.
‒‒ Příliš hlasitý zvuk může poškodit váš sluch.
•• Při stěhování výrobek neupusťte.
‒‒ Může dojít k poruše výrobku nebo poranění osob.
8
Kapitola 02
Příprava
Části
Ikony
Popis
Source
Ovládací panely
PBP/PIP
Switch USB
•• Klávesová zkratka pro přepínání na zdroj
――Barva a tvar vlastních součástí se může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za
Toto tlačítko slouží jako klávesová zkratka pro přepnutí na jiný zdroj.
účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.
‒‒ Při změně zdroje se v závislosti na nastaveních USB Source Setup změní
současně i připojení USB.
‒‒ Pokud je u položky PIP/PBP zvolena možnost On, může se přepnout
pouze zdroj hlavní obrazovky.
•• Klávesová zkratka pro PIP/PBP On-Off
Toto tlačítko slouží jako klávesová zkratka pro funkci PIP/PBP On-Off.
kontrolka LED napájení
Klávesová zkratka
Klávesová zkratka
Return
Source
PBP/PIP
Switch USB
Průvodce funkčními tlačítky
‒‒ Pokud není pro monitor k dispozici žádný zdroj, bude toto tlačítko
neaktivní. Dále bude zakázána položka PIP/PBP On-Off a v OSD se
zobrazí jako neaktivní.
•• Klávesová zkratka pro přepínání USB
DOLŮ (PŘEDNÍ)
Toto tlačítko slouží jako klávesová zkratka pro přepnutí zařízení USB na jiný
vstupní zdroj.
‒‒ Toto tlačítko je k dispozici pouze v případě, že je funkce PIP/PBP
nastavena na možnost On.
VLEVO
Pokud je funkce PIP/PBP nastavena na Off, zobrazí se po stisknutí tohoto
tlačítka zpráva Only applied while PIP or PBP mode a nic se nestane.
Současně bude také v OSD zakázána položka Switch USB a zobrazí se jako
neaktivní.
VPRAVO
STISKNĚTE(ENTER)
‒‒ Pokud je funkce PIP/PBP nastavena na On, ale není k dispozici žádný
vstupní zdroj, nic se nestane.
NAHORU (ZADNÍ)
Tlačítko JOG
Tlačítko pro pohyb ve více směrech pro usnadnění navigace.
Tlačítko JOG
――Tlačítko JOG se nachází dole na pravé straně obrazovky a lze jím pohybovat v 5
směrech: NAHORU, DOLŮ, DOLEVA, DOPRAVA a STISKNĚTE (ENTER).
9
Ikony
Popis
Tato LED je kontrolka stavu napětí a funguje jako
•• Napájení zapnuto (Tlačítko napájení): Vypnuto
kontrolka LED
napájení
•• Režim úspory energie: Bliká
Průvodce směrovými tlačítky
――Níže zobrazená obrazovka tlačítek zkratek (nabídka OSD) se zobrazí pouze při zapnutí obrazovky monitoru,
změně rozlišení počítače nebo změně vstupního zdroje.
――Na stránce funkčních tlačítek se zobrazuje, zda je zapnutý režim Eye Saver Mode.
•• Napájení vypnuto (Tlačítko napájení): Zapnuto
: On
――Funkci indikátoru napájení lze změnit v nabídce. (System → Power LED On)
: Off
Skutečné modely tuto funkci mít nemusí z důvodu funkční variace.
Eye Saver Mode
Po zapnutí obrazovky stiskněte tlačítko JOG. Zobrazí se průvodce funkčními
tlačítky. Chcete-li získat přístup k nabídce na obrazovce při zobrazení průvodce,
Průvodce funkčními
stiskněte znovu odpovídající směrové tlačítko.
tlačítky
Volume
――Průvodce funkčními tlačítky se může lišit v závislosti na funkci nebo modelu
výrobku. Viz konkrétní výrobek.
Features
Eye Saver Mode Off
••
/
: Nastavení funkce Brightness, Contrast, Eye Saver Mode.
••
: Nastavení funkce Volume.
••
: Průvodce funkčními tlačítky displeje.
10
Průvodce funkčními tlačítky
――Chcete-li otevřít hlavní nabídku nebo použít další položky, zobrazte průvodce funkčními tlačítky stisknutím tlačítka JOG. Nabídku zavřete dalším stisknutím tlačítka JOG.
NAHORU/DOLŮ/DOLEVA/DOPRAVA: Přejděte na požadovanou položku. Při změně výběru se zobrazí popis pro jednotlivé položky.
STISKNĚTE(ENTER): Bude použita vybraná položka.
Return
Ikony
Popis
Vyberte položku
a změňte vstupní signál pohybem tlačítka JOG na obrazovce průvodce funkčními tlačítky. Pokud dojde ke změně vstupního signálu, zobrazí se v levém horním
rohu obrazovky zpráva.
Vybere
pohybem tlačítka JOG na obrazovce průvodce funkčními tlačítky.
Zobrazí se nabídka OSD týkající se funkce monitoru.
Uzamčení ovládání nabídky na obrazovce: Umožňuje zachovat aktuální nastavení nebo zablokovat ovládání nabídky OSD a znemožnit tak nechtěné změny nastavení.
Aktivace/deaktivace: Ovládání nabídky na obrazovce OSD odemknete/uzamknete stisknutím tlačítka DOLEVA na 10 sekund po zobrazení hlavní nabídky.
――Pokud je ovládání nabídky OSD zamknuto, lze upravovat hodnotu položek Brightness a Contrast. K dispozici je funkce PIP/PBP.
K dispozici je funkce Eye Saver Mode. Lze zobrazit nabídku Information.
Vybere
pohybem tlačítka JOG na obrazovce průvodce funkčními tlačítky.
Toto tlačítko stiskněte v případě, že je vyžadována konfigurace nastavení funkce PIP/PBP.
Vybere
pro vypnutí monitoru pohybem tlačítka JOG na obrazovce průvodce funkčními tlačítky.
――U skutečných modelů se budou možnosti průvodce funkčními tlačítky lišit z důvodu funkční variace.
11
Pokud se na monitoru nic nezobrazí (tj. v úsporném režimu nebo v režimu bez signálu), mohou být
podle následující tabulky použita 2 směrová tlačítka pro výběr zdroje a řízení napájení.
Tlačítko JOG
Úsporný režim/režim bez signálu
NAHORU
Změna zdroje
Dolů
STISKNĚTE(ENTER) na 2 sekundy
Vypnutí napájení
Jakmile se na monitoru zobrazí hlavní nabídka, může být tlačítko JOG použito podle následující
tabulky.
Tlačítko JOG
Akce
NAHORU/DOLŮ
Posunout možnost
Zavřete Hlavní nabídku.
VLEVO
Zavřete dílčí seznam bez uložení hodnoty.
Hodnota na posuvníku se snižuje.
VPRAVO
STISKNĚTE(ENTER)
Přejděte na další hloubku.
Hodnota na posuvníku se zvyšuje.
Přejděte na další hloubku.
Uložte hodnotu a zavřete dílčí seznam.
12
Změna nastavení hodnot Brightness, Contrast a Eye
Saver Mode
Hodnoty Brightness, Contrast nebo Eye Saver Mode můžete nastavit pohybem tlačítka JOG směrem
nahoru nebo dolů, je-li zobrazena nabídka OSD.
Změna nastavení hodnoty Volume
Hodnotu Volume můžete nastavit pohybem tlačítka JOG doleva nebo doprava, je-li zobrazena nabídka
OSD.
50
Volume
Mute
Contrast
Off
Eye Saver Mode
――Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.
Brightness
――Je-li kvalita zvuku připojeného vstupního zařízení nízká, může funkce automatického ztlumení Auto Mute
――Zobrazený obrázek se může v závislosti na modelu lišit.
Eye Saver Mode
Brightness
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Smart ECO Saving.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eye Saver Mode.
Contrast
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce SAMSUNG Bright nastavena na režim Cinema.
MAGIC
――Tato nabídka není dostupná, pokud je položka PIP/PBP Mode nastavena na On a položka Size nastavena na
při připojení sluchátek nebo reproduktorů ztlumit zvuk nebo způsobovat trhaný zvuk. Nastavte vstupní
hlasitost vstupního zařízení alespoň na 20 % a hlasitost ovládejte pomocí ovládání hlasitosti (Tlačítko JOG
DOLEVA/DOPRAVA) na výrobku.
――Co je funkce Auto Mute?
Tato funkce ztlumí zvuk za účelem zlepšení zvukových efektů v případě šumů nebo v případě slabého
vstupního signálu, obvykle způsobeného problémem hlasitosti vstupního zařízení.
――Chcete-li aktivovat funkci Mute, přejděte na obrazovku pro ovládání Volume a pomocí tlačítka JOG posuňte
označení výběru dolů. Funkci Mute deaktivujete tak, že přejdete na obrazovku pro ovládání Volume a poté
zvýšíte nebo snížíte Volume.
(režim PBP).
13
Typy konektorů
――Barva a tvar vlastních součástí se může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.
POWER IN
Konektor
Popis
Zapojte napájecí kabel monitoru do portu POWER IN na zadní straně
výrobku.
POWER IN
Připojení vstupního zařízení (zdroje signálu) pomocí kabelu HDMI nebo
HDMI-DVI.
Konektor
Popis
Slouží k připojení k zařízení USB. Tyto konektory jsou aktivní, když je
zdrojové zařízení připojeno k nebo
pomocí kabelu s
konektorem USB typu C a typu A nebo kabelu USB typu C. Tyto konektory
jsou aktivní pouze v případě, že je zdrojové zařízení připojeno k pomocí kabelu s konektorem USB typu C a typu A.
Slouží k připojení k zařízení USB. Tento konektor je aktivní, když je
Slouží k připojení k počítači pomocí kabelu DP.
zdrojové zařízení připojeno k nebo
pomocí kabelu s
konektorem USB typu C a typu A nebo kabelu USB typu C. Tento konektor
je aktivní pouze v případě, že je zdrojové zařízení připojeno k pomocí kabelu s konektorem USB typu C a typu A. Rozhraní USB 3.0
je podporováno pouze v případě, že je zdrojové zařízení připojeno
Umožňuje připojení ke zdrojovému zařízení pomocí kabelu USB typu C.
Kompatibilní s kabelem USB verze 3.0 nebo nižší.
k A (3.0).
Připojuje se k počítači prostřednictvím kabelu USB.
――Tento port lze připojit pouze k počítači.
nebo
pomocí kabelu s konektorem USB typu C a typu
Připojuje se do výstupního zvukového zařízení, např. sluchátek.
Tento konektor je vyhrazen pro servisní techniky.
14
Upgrade softwaru prostřednictvím USB
2 Pokud se na monitoru zobrazí zpráva jako na následujícím obrázku, upgradujte software výběrem
1 Do portu USB označeného modře na obrázku níže musíte vložit disk USB. Software můžete
upgradovat prostřednictvím USB pouze v případě, že obrazovka monitoru funguje normálně, nebo
se na ní zobrazí kontrolní signál.
možnosti Yes.
Do you want to update via USB?
Yes
No
USB
3 Pokud se zobrazí obrazovka jako na následujícím obrázku, vyberte možnost Yes.
Update now
Update from version 0802.0 to version 0803.0
Check Signal Cable
HDMI
Pokud se zobrazí obrazovka jako na následujícím obrázku, stiskněte a 5 sekund podržte klávesu
šipky dolů.
Yes
No
4 Upgrade softwaru bude pokračovat.
Update now
Updating product Software...
Your product will turn itself off and on again
automatically after completing update.
Power Off
0%
15
Poznámka
1 Před provedením upgradu pomocí disku USB musíte disk USB naformátovat ve formátu FAT32.
2 Na disku USB musí být při upgradu pouze soubor BIN.
3 U modelu CJ89 musí být každý soubor pro uprgade ve formátu BIN a dodržovat pravidla
pojmenování CJ89 (m-J89**CGAA-****.*[4místné číslo].bin), kde ** značí velikost monitoru
v palcích, ****.* je číslo verze a 4místné číslo je kontrolní součet. Například název „m-J8949CGAA1000.0[9A80].bin“ dodržuje pravidla pojmenování modelu CJ89 49'' a je třeba ho zkopírovat do
kořenové složky.
4 Pokud chcete zachovat aktuální verzi nebo přejít na starší verzi, můžete změnit název souboru na
m-J89**CGAA-0000.0[4místné číslo] a provést stejné operace.
5 Pokud se zobrazí zpráva No valid update files found. Please check your USB device and try again.,
mohou být důvody následující.
Update now
No valid update files found.
Please check your USB device and try again.
Yes
No
‒‒ Do portu USB označeného modře není vložen žádný disk USB.
‒‒ Formát disku USB není podporován.
‒‒ Disk USB neobsahuje žádné platné soubory upgradu. (Žádné soubory upgradu neexistují nebo
nemají správné názvy.)
6 Monitor nevypínejte. A pokud možno zabraňte, aby během upgradu docházelo k přerušování. Pokud
dojde k přerušení, monitor se vrátí do výrobní verze.
――Pokud byl již dříve proveden jiný upgrade, nemusí být výrobní verze být stejná jako verze před tímto
upgradem.
16
Nastavení sklonu a výšky výrobku
Upozornění
――Barva a tvar vlastních součástí se může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za
účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.
C43J890DK* / C43J892DK*: -2,0° (±2,0°) ~ 17,0° (±2,0°)
C49J890DK* / C49J892DK*: -2,0° (±2,0°) ~ 15,0° (±2,0°)
-15,0° (±2,0°) nalevo ~ 15,0°(±2,0°) napravo
•• Uchopte levou a pravou stranu monitoru a upravte náklon.
Pokud není po seřízení náklonu a výšky produktu obrazovka v rovině, proveďte následující opatření.
0 ~ 120,0 mm (±5,0 mm)
-4˚
+4˚
•• Sklon a výšku monitoru lze upravit.
•• Při nastavování sklonu a výšky držte obě strany a dbejte na to, abyste nevyvinuli příliš velkou sílu a
výrobek nepoškodili.
•• Při nastavování výšky stojanu můžete slyšet určitý zvuk. Ten je způsoben posuvem kuličky uvnitř
stojanu při nastavování jeho výšky. Jedná se o běžný zvuk, nikoli o závadu.
•• Podržte rámeček na obou okrajích a nastavte úhel monitoru tak, aby byla obrazovka v rovině.
(Dávejte pozor, abyste monitor nedrželi přímo za displej LCD.)
•• Úhel monitoru lze nastavit v rozmezí -4 ° až +4 °.
17
Zámek proti krádeži
――Zámek proti krádeži umožňuje výrobek zabezpečit při použití na veřejných místech.
――Tvar a zajišťovací mechanismus zámku je závislý na výrobci. Pokyny k použití naleznete v příručce dodávané
se zámkem.
Postup instalace zámku:
1 Upevněte lanko zámku k těžkému předmětu, jako je například stůl.
2 Protáhněte jeden konec lanka okem na druhé straně lanka.
3 Vložte zámek do bezpečnostního slotu na zadní straně monitoru.
4 Uzamkněte zámek.
‒‒ Zámek je třeba koupit zvlášť.
‒‒ Pokyny k použití naleznete v příručce dodávané se zámkem.
‒‒ Zámky proti krádeži je možné zakoupit u prodejců elektroniky nebo výpočetní techniky.
18
Instalace
Připojení stojanu (typ 1) (C43J890DK* / C43J892DK*)
――Než výrobek sestavíte, položte jej na rovnou a stabilní plochu tak, aby obrazovka směřovala dolů.
: Výrobek je zakřivený. Působení tlaku na výrobek na rovném podkladu může způsobit poškození výrobku. Leží-li produkt na zemi přední stranou směrem nahoru nebo dolů, nepůsobte na něj silou.
1
Upozornění
Držte tělo stojanu oběma rukama, nikoli pouze
jednou, aby stojan nespadl a nezpůsobil zranění.
4
1
Utáhněte šrouby na horní straně hrdla stojanu.
Sejměte horní a přední podložku a přední podložku pak
položte na stůl.
15
Zapojte stojan do konektoru stojanu ve směru
znázorněném na obrázku.
12
Vytáhněte monitor z krabice (ve dvou lidech) a
položte ho na přední podložku.
6
1
Podle obrázku nasaďte ZADNÍ KRYTKU na hrdlo
stojanu.
13
Podle obrázku nasaďte tělo stojanu na
monitor.
17
Zatlačte na ZADNÍ KRYTKU ve směru
uvedeném na obrázku.
19
Připojení stojanu (typ 1) (C49J890DK* / C49J892DK*)
――Než výrobek sestavíte, položte jej na rovnou a stabilní plochu tak, aby obrazovka směřovala dolů.
: Výrobek je zakřivený. Působení tlaku na výrobek na rovném podkladu může způsobit poškození výrobku. Leží-li produkt na zemi přední stranou směrem nahoru nebo dolů, nepůsobte na něj silou.
1
Upozornění
Držte tělo stojanu oběma rukama, nikoli pouze
jednou, aby stojan nespadl a nezpůsobil zranění.
4
1
Utáhněte šrouby na horní straně hrdla stojanu.
Sejměte horní a přední podložku a přední podložku pak
položte na stůl.
15
Zapojte stojan do konektoru stojanu ve směru
znázorněném na obrázku.
12
Vytáhněte monitor z krabice (ve dvou lidech) a
položte ho na přední podložku.
16
Odstraňte KRYTKU.
13
Podle obrázku nasaďte tělo stojanu na
monitor.
17
Podle obrázku nasaďte KRYTKU na hrdlo
stojanu.
8
1
Otočte KRYTKU ve směru hodinových ručiček.
20
Připojení stojanu (typ 2) (C43J890DK* / C43J892DK*)
――Než výrobek sestavíte, položte jej na rovnou a stabilní plochu tak, aby obrazovka směřovala dolů.
: Výrobek je zakřivený. Působení tlaku na výrobek na rovném podkladu může způsobit poškození výrobku. Leží-li produkt na zemi přední stranou směrem nahoru nebo dolů, nepůsobte na něj silou.
1
Upozornění
Držte tělo stojanu oběma rukama, nikoli
pouze jednou, aby stojan nespadl a
nezpůsobil zranění.
5
1
Zatlačte na ZADNÍ KRYTKU ve směru
uvedeném na obrázku.
Podle obrázku nasaďte tělo stojanu na
monitor.
6
1
Postavte monitor podle obrázku.
12
Utáhněte šrouby na horní straně hrdla
stojanu.
13
Zapojte stojan do konektoru stojanu ve
směru znázorněném na obrázku.
4
1
Podle obrázku nasaďte ZADNÍ KRYTKU
na hrdlo stojanu.
71
Odstraňte obal.
21
Připojení stojanu (typ 2) (C49J890DK* / C49J892DK*)
――Než výrobek sestavíte, položte jej na rovnou a stabilní plochu tak, aby obrazovka směřovala dolů.
: Výrobek je zakřivený. Působení tlaku na výrobek na rovném podkladu může způsobit poškození výrobku. Leží-li produkt na zemi přední stranou směrem nahoru nebo dolů, nepůsobte na něj silou.
1
Upozornění
Držte tělo stojanu oběma rukama, nikoli
pouze jednou, aby stojan nespadl a
nezpůsobil zranění.
15
Podle obrázku nasaďte KRYTKU na
hrdlo stojanu.
Podle obrázku nasaďte tělo stojanu na
monitor.
6
1
Otočte KRYTKU ve směru hodinových
ručiček.
12
Utáhněte šrouby na horní straně hrdla
stojanu.
71
Postavte monitor podle obrázku.
13
Zapojte stojan do konektoru stojanu ve
směru znázorněném na obrázku.
4
1
Odstraňte KRYTKU.
8
1
Odstraňte obal.
22
Sejmutí stojanu (Pro připevnění NÁSTĚNNÉHO DRŽÁKU) (C43J890DK* / C43J892DK*)
――Před demontáží stojanu od monitoru umístěte monitor na rovný a stabilní povrch obrazovkou směrem dolů.
: Výrobek je zakřivený. Působení tlaku na výrobek na rovném podkladu může způsobit poškození výrobku. Leží-li produkt na zemi přední stranou směrem nahoru nebo dolů, nepůsobte na něj silou.
11
ZADNÍ KRYTKU pomocí špičatého předmětu podle
obrázku uvolněte.
5
Povolte 4 šrouby na horní straně hrdla stojanu.
2
ZADNÍ KRYTKU odpojte.
3
ZADNÍ KRYTKU sundejte.
4
Odpojte základnu od hrdla stojanu.
6
Nadzvedněte a demontujte stojan.
Upozornění
Na monitor netlačte. Mohlo by dojít k jeho
poškození.
23
Sejmutí stojanu (Pro připevnění NÁSTĚNNÉHO DRŽÁKU) (C49J890DK* / C49J892DK*)
――Před demontáží stojanu od monitoru umístěte monitor na rovný a stabilní povrch obrazovkou směrem dolů.
: Výrobek je zakřivený. Působení tlaku na výrobek na rovném podkladu může způsobit poškození výrobku. Leží-li produkt na zemi přední stranou směrem nahoru nebo dolů, nepůsobte na něj silou.
1
Otočte KRYTKU v protisměru hodinových ručiček.
5
Povolte 4 šrouby na horní straně hrdla stojanu.
2
Zvedněte KRYTKU.
3
Odstraňte KRYTKU.
4
Odpojte základnu od hrdla stojanu.
6
Nadzvedněte a demontujte stojan.
Upozornění
Na monitor netlačte. Mohlo by dojít k jeho
poškození.
24
Připevnění NÁSTĚNNÉHO DRŽÁKU (C43J890DK* /
C43J892DK*)
――Vypněte výrobek a odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky.
1
2
•• Poznámky
‒‒ Použití delšího šroubu než šroubu se standardní délkou může poškodit vnitřní součásti výrobku.
‒‒ Délka šroubů vyžadovaných pro montáž na stěnu, která neodpovídá standardům VESA, se může
lišit v závislosti na specifikacích.
‒‒ Nepoužívejte šrouby, které neodpovídají standardům VESA. Při připevňování soupravy pro
montáž na stěnu nebo stolního stojanu nepoužívejte nadměrnou sílu. Výrobek se může poškodit
nebo spadnout a způsobit zranění osob. Společnost Samsung nepřebírá odpovědnost za žádné
škody ani zranění způsobené použitím nesprávných šroubů nebo připevňováním soupravy pro
montáž na stěnu nebo stolního stojanu použitím nadměrné síly.
‒‒ Společnost Samsung nepřebírá odpovědnost za žádné poškození výrobku ani zranění osob
způsobené použitím jiné soupravy pro montáž na stěnu, než je specifikovaná souprava, nebo
pokusem o instalaci soupravy pro montáž na stěnu vlastními silami.
‒‒ Chcete-li namontovat výrobek na stěnu, ujistěte se, že jste zakoupili soupravu pro montáž na
stěnu, kterou lze nainstalovat do vzdálenosti 10 cm nebo více od stěny.
3
4
‒‒ Je nutné použít soupravu pro montáž na stěnu, která odpovídá vnitrostátním normám.
‒‒ Chcete-li nainstalovat monitor pomocí konzoly pro zavěšení na zeď, odpojte od něj základu
stojanu.
Jednotka: mm
Název
modelu
Sem připevněte NÁSTĚNNÝ DRŽÁK
NÁSTĚNNÝ DRŽÁK
Zarovnejte
a
na monitoru a poté pevně dotáhněte šrouby vyšroubovanými ze stojanu (s.23).
Specifikace otvorů pro šrouby Standardní šroub
standardu VESA (A * B)
v milimetrech
C43J890DK* /
100,0 x 100,0
C43J892DK*
4,0 mm Φ, rozteč 0,7 * délka 10,0 mm
Množství
4 ks
――Sadu pro upevnění na zeď neinstalujte, když je televizor zapnutý. Mohlo by dojít ke zranění osob
elektrickým proudem.
25
Připevnění NÁSTĚNNÉHO DRŽÁKU (C49J890DK* /
C49J892DK*)
――Vypněte výrobek a odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky.
1
2
•• Poznámky
‒‒ Použití delšího šroubu než šroubu se standardní délkou může poškodit vnitřní součásti výrobku.
‒‒ Délka šroubů vyžadovaných pro montáž na stěnu, která neodpovídá standardům VESA, se může
lišit v závislosti na specifikacích.
‒‒ Nepoužívejte šrouby, které neodpovídají standardům VESA. Při připevňování soupravy pro
montáž na stěnu nebo stolního stojanu nepoužívejte nadměrnou sílu. Výrobek se může poškodit
nebo spadnout a způsobit zranění osob. Společnost Samsung nepřebírá odpovědnost za žádné
škody ani zranění způsobené použitím nesprávných šroubů nebo připevňováním soupravy pro
montáž na stěnu nebo stolního stojanu použitím nadměrné síly.
‒‒ Společnost Samsung nepřebírá odpovědnost za žádné poškození výrobku ani zranění osob
způsobené použitím jiné soupravy pro montáž na stěnu, než je specifikovaná souprava, nebo
pokusem o instalaci soupravy pro montáž na stěnu vlastními silami.
‒‒ Chcete-li namontovat výrobek na stěnu, ujistěte se, že jste zakoupili soupravu pro montáž na
stěnu, kterou lze nainstalovat do vzdálenosti 10 cm nebo více od stěny.
3
4
‒‒ Je nutné použít soupravu pro montáž na stěnu, která odpovídá vnitrostátním normám.
‒‒ Chcete-li nainstalovat monitor pomocí konzoly pro zavěšení na zeď, odpojte od něj základu
stojanu.
Jednotka: mm
Název
modelu
Sem připevněte NÁSTĚNNÝ DRŽÁK
NÁSTĚNNÝ DRŽÁK
Zarovnejte
a
na monitoru a poté pevně dotáhněte šrouby vyšroubovanými ze stojanu (s.24).
Specifikace otvorů pro šrouby Standardní šroub
standardu VESA (A * B)
v milimetrech
C49J890DK* /
100,0 x 100,0
C49J892DK*
4,0 mm Φ, rozteč 0,7 * délka 10,0 mm
Množství
4 ks
――Sadu pro upevnění na zeď neinstalujte, když je televizor zapnutý. Mohlo by dojít ke zranění osob
elektrickým proudem.
26
Kapitola 03
Připojení a používání vstupních zařízení
Před instalací monitoru si přečtěte následující
pokyny.
1 Zkontrolujte tvar obou konců kabelů dodávaných s monitorem a dále tvar a polohu odpovídajících
konektorů na monitoru a externích zařízeních.
2 Před připojením signálních kabelů odpojte napájecí kabely monitoru a externích zařízení
z elektrické zásuvky, aby nedošlo k poškození zařízení zkratem nebo nadproudem.
3 Po připojení všech signálních kabelů připojte napájecí kabely monitoru a externích zařízení do
zásuvky.
Připojení a používání vstupních zařízení
Použijte připojení vhodné pro vaše zdrojové zařízení.
――Dostupné konektory a kabely se mohou u různých výrobků lišit.
――Dostupné konektory se mohou lišit podle typu výrobku.
Připojení pomocí kabelu HDMI
Zkontrolujte, zda nejsou napájecí kabely monitoru a externích zařízení, například počítačů a
set-top boxů, připojeny do elektrické zásuvky.
4 Než začnete nainstalovaný monitor používat, přečtěte si v uživatelské příručce informace o jeho
funkcích, bezpečnostních pokynech a správném používání.
HDMI IN
――Při připojování kabelu HDMI použijte kabel dodaný společně se součástmi monitoru. Použití jiného kabelu
HDMI, než který byl dodán společností Samsung, může způsobit snížení kvality obrazu. Doporučujme
použít kabel značky Samsung.
27
Připojení pomocí kabelu DP
Zkontrolujte, zda nejsou napájecí kabely monitoru a externích zařízení, například počítačů a
set-top boxů, připojeny do elektrické zásuvky.
Připojení pomocí kabelu USB typu C
Zkontrolujte, zda nejsou napájecí kabely monitoru a externích zařízení, například počítačů a
set-top boxů, připojeny do elektrické zásuvky.
――Při připojování kabelu DP použijte kabel dodaný společně se součástmi monitoru. Použití jiného kabelu DP,
než který byl dodán společností Samsung, může způsobit snížení kvality obrazu. Doporučujme použít kabel
značky Samsung.
Konektor USB typu C podporuje USB Power Delivery, přenos dat a videosignál DP.
Podle specifikace USB Power Delivery 3.0 může monitor po připojení prostřednictvím kabelu USB typu
C nabíjet notebook nebo mobilní telefon.
――V případě
je podporován maximální nabíjecí výkon 15 W. V případě
je podporován
maximální nabíjecí výkon 95 W.
je tedy určen pro mobilní telefon a
pro notebook.
Rychlost nabíjení se může lišit v závislosti na notebooku nebo mobilním zařízení, které jsou k monitoru
připojeny.
――Protože se prodávané notebooky a mobilní zařízení s konektorem USB typu C velmi liší, nemůžeme
garantovat, že monitor dokáže nabíjet všechny typy notebooků a mobilních telefonů s konektorem USB
typu C.
――Kabel USB typu C musí odpovídat specifikaci USB PD. V opačném případě může dojít k poškození zařízení.
Doporučujme použít kabel značky Samsung.
28
Připojení sluchátek
Připojení monitoru jako rozbočovače USB ke
zdrojovému zařízení
Připojení zdrojového zařízení k monitoru
――Po připojení ke zdrojovému zařízení přes kabel USB typu C nebo kabelu USB typu C a typu A může
monitor fungovat jako rozbočovat USB. Poté můžete k monitoru připojit zařízení USB, aniž byste je museli
připojovat přímo ke zdrojovému zařízení. Zařízení USB pak můžete ovládat z monitoru.
Chcete-li monitor využívat jako rozbočovat USB, připojte k němu zdrojové zařízení přes kabel USB typu
C nebo kabelu USB typu C a typu A.
Připojte kabel USB k na zadní straně monitoru a k nebo
na zdrojovém zařízení.
29
Použití monitoru jako rozbočovače USB
Při použití výrobku jako rozbočovače připojte a používejte různá zdrojová zařízení najednou.
Zdrojové zařízení nelze připojit k více zařízením najednou, pokud má k dispozici omezený počet vstupních/výstupních portů. V tomto případě dokáže funkce rozbočovače zvýšit efektivitu vaší práce tím, že vám
umožní připojit do konektorů USB na monitoru více zdrojových zařízení najednou bez nutnosti jejich přímého připojení ke zdrojovému zařízení.
Je-li ke zdrojovému zařízení připojeno více zařízení, může množství kabelů v okolí zdrojového zařízení působit neuspořádaně. Připojení zařízení přímo do výrobku tento problém vyřeší.
K monitoru připojenému ke zdrojovému zařízení připojte mobilní zařízení, jako například MP3 přehrávač nebo smartphone. Tak můžete zařízení ovládat přímo z počítače nebo nabíjet baterii zařízení.
――Chcete-li, aby bylo zařízení USB rychleji rozpoznáno a rychleji se spouštělo, připojte je ke konektoru USB 3.0 na monitoru. Zařízení USB a vaše zdrojové zařízení mají vliv na rychlost čtení/zápisu.
――Produkt nepodporuje přehrávání médií. Chcete-li na zařízení USB přehrát nějaký soubor, připojte monitor ke zdrojovému zařízení jako rozbočovač USB a poté na zdrojovém zařízení soubor přehrajte.
――V případě problémů souvisejících s technologií USB způsobených operačním systémem, programy či softwarem se obraťte na příslušné dodavatele.
――Vzhledem k tomu, že je na trhu celá řada zařízení USB, nemůžeme zaručit, že naše výrobky budou se všemi fungovat.
――Externí velkokapacitní pevný disk vyžadující externí napájení bezpodmínečně připojte ke zdroji napájení.
――Baterii lze nabíjet v režimu úspory energie, ale nelze ji nabíjet, když je produkt vypnutý.
――Pokud je napájecí kabel odpojen ze síťové zásuvky, zařízení USB není možné nabíjet.
――Zařízení USB je nutné koupit samostatně.
30
Připojení napájení
POWER IN
Výrobek můžete začít používat po zapojení napájecího kabelu do elektrické zásuvky a do konektoru
POWER IN výrobku.
――Výstupní napětí se přepne automaticky.
31
Uspořádání připojených kabelů
: Držák sluchátek
: Dolů
: Nahoru
1
Připojte odpovídající kabely.
6
Připojte ZADNÍ ČÁST KRYTU TĚLA
STOJANU ve směru uvedeném na
obrázku tak, aby nebyly vidět přezky.
10
Uspořádejte kabely tak, aby se nemohly
zkroutit, a protáhněte je háčky DRŽÁKU
KABELŮ. Pokud dojde ke změně
stanovené výšky, musíte kabely znovu
uspořádat a protáhnout je háčky
DRŽÁKU KABELŮ.
2
Uspořádejte kabely tak, aby se nemohly
zkroutit, a protáhněte je drážkami
ZADNÍHO KRYTU KONEKTORŮ.
7
ZADNÍ ČÁST KRYTU TĚLA STOJANU
posuňte dolů tak, aby zcela kryl hrdlo
stojanu.
11
3
Zatlačte na ZADNÍ ČÁST KRYTU TĚLA
STOJANU ve směru uvedeném na
obrázku.
4
Tažením ve směru uvedeném na obrázku Do držáku těla stojanu zaveďte příslušné
sundejte ZADNÍ ČÁST KRYTU TĚLA
kabely. Kabel nenatahujte. V jednom
STOJANU.
držáku by měly být nejvýše tři kabely.
8
9
V případě potřeby nastavte stanovenou
výšku.
12
Stažením dolů otevřete držák sluchátek. Zavěste náhlavní soupravu.
5
Zavěste DRŽÁK KABELŮ ve směru
uvedeném na obrázku.
13
Otočte a poté zatlačte nahoru držák
náhlavní soupravy ve směru uvedeném
na obrázku.
Upozornění
Otevřete ZADNÍ SPODNÍ KRYT ve směru
uvedeném na obrázku.
32
Správné držení těla při používání monitoru
Instalace ovladače
――Nastavení optimálního rozlišení a frekvence monitoru zajistíte instalací příslušného ovladače zařízení.
――Chcete-li nainstalovat nejnovější verzi ovladače produktu, stáhněte si ji z webu Samsung Electronics na
adrese http://www.samsung.com.
Nastavení optimálního rozlišení
Při prvním zapnutí monitoru po zakoupení se zobrazí informační zpráva o nastavení optimálního
rozlišení.
Vyberte jazyk pro monitor a změňte rozlišení ve vašem počítači na optimální hodnotu.
Zde jsou pokyny pro správné držení těla při používání monitoru:
•• Snažte se držet rovná záda.
――Pokud není vybráno optimální rozlišení, zpráva se zobrazí až třikrát po určitou dobu, a to i v případě, že
dojde k vypnutí a opětovnému zapnutí monitoru.
――Optimální rozlišení lze vybrat v Ovládacích panelech vašeho počítače.
•• Vzdálenost očí od obrazovky by měla být 45 až 50cm a na obrazovku byste se měli dívat směrem
mírně dolů.
•• Mějte obrazovku přímo před sebou.
•• Nastavte úhel tak, aby obrazovka neodrážela světlo.
•• Mějte lokty v pravém úhlu a udržujte paže v rovině s hřbetem ruky.
•• Lokty by měly svírat zhruba pravý úhel.
•• Nastavte výšku monitoru tak, aby byla chodidla položena na zemi a kolena udržujte v úhlu 90
stupňů nebo větším. Udržujte paže v pozici pod úrovní srdce.
•• Úlevu od únavy očí dosáhnete prováděním očních cviků nebo pravidelným mrkáním.
33
Kapitola 04
Picture
K dispozici je podrobný popis všech funkcí. Pokud jde o podrobnosti, viz váš produkt.
――Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na modelu monitoru. Barva a tvar vlastních součástí se
může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez
předchozího upozornění.
V režimu PC
•• Custom: Podle potřeby přizpůsobte kontrast a jas.
•• Standard: Umožňuje získat kvalitu obrazu pro úpravu dokumentů nebo používání Internetu.
SAMSUNG MAGIC Bright
Tato nabídka poskytuje optimální kvalitu obrazu vhodnou pro prostředí, kde bude výrobek používán.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Smart ECO Saving.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eye Saver Mode.
――Není k dispozici, pokud je funkce PIP/PBP Mode nastavena na hodnotu On.
Můžete přizpůsobit jas podle svých potřeb.
•• Cinema: Umožňuje získat jas a ostrost televizorů vhodných pro sledování videa a obsahu disku DVD.
•• High-brightness: Maximalizujte jas obrazovky.
V režimu AV
Je-li externí vstup připojen prostřednictvím konektoru HDMI/DP/USB Type-C a režim PC/AV Mode je
SAMSUNG
Bright k dispozici čtyři automatická nastavení obrazu
nastaven na hodnotu AV, bude mít funkce MAGIC
(Dynamic, Standard, Movie a Custom), která jsou továrně přednastavena. Můžete zvolit nastavení
Dynamic, Standard, Movie nebo Custom. Při zvolení možnosti Custom je obraz automaticky nastaven
podle vašeho vlastního nastavení.
•• Dynamic: Volbou tohoto nastavení získáte ostřejší obraz než v režimu Standard.
•• Standard: Tento režim zvolte, pokud je okolí jasné. Tento režim také poskytuje ostrý obraz.
•• Movie: Tento režim zvolte, pokud je okolí tmavé. Režim je energeticky úsporný a šetří vaše oči.
•• Custom: Tento režim zvolte, pokud chcete nastavit obraz podle vlastní volby.
34
Brightness
Color
Nastavení celkového jasu obrazu. (Rozsah: 0~100)
Nastavte odstín obrazovky.
Čím vyšší bude hodnota jasu, tím bude obraz světlejší.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce SAMSUNG Bright nastavena na režim Cinema.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Smart ECO Saving.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eye Saver Mode.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eye Saver Mode.
――Není k dispozici, pokud je funkce PIP/PBP Mode nastavena na hodnotu On.
MAGIC
•• Red: Nastavení úrovně sytosti červené. Hodnoty blížící se 100 znamenají větší intenzitu barvy.
•• Green: Nastavení úrovně sytosti zelené. Hodnoty blížící se 100 znamenají větší intenzitu barvy.
Contrast
•• Blue: Nastavení úrovně sytosti modré. Hodnoty blížící se 100 znamenají větší intenzitu barvy.
•• Color Tone: Vyberte barevný odstín, který nejlépe odpovídá vašim požadavkům na zobrazení.
Nastavení kontrastu mezi objekty a pozadím (Rozsah: 0~100)
‒‒ Cool 2: Umožňuje nastavit teplotu barev na chladnější hodnotu než Cool 1.
Čím vyšší bude hodnota kontrastu, tím budou objekty na obrazovce zřetelnější.
‒‒ Cool 1: Umožňuje nastavit teplotu barev na chladnější hodnotu než režim Normal.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce SAMSUNG Bright nastavena na režim Cinema.
MAGIC
――Tato nabídka není dostupná, pokud je položka PIP/PBP Mode nastavena na On a položka Size nastavena na
(režim PBP).
‒‒ Normal: Zobrazí standardní teplotu barev.
‒‒ Warm 1: Umožňuje nastavit teplotu barev na teplejší hodnotu než režim Normal.
‒‒ Warm 2: Umožňuje nastavit teplotu barev na teplejší hodnotu než Warm 1.
‒‒ Custom: Přizpůsobí teplotu barev.
――Pokud je externí vstup připojen prostřednictvím rozhraní HDMI/DP/USB Type-C a režim PC/AV Mode je
Sharpness
nastaven na hodnotu AV, funkce Color Tone má čtyři možnosti nastavení teploty barev (Cool, Normal,
Warm a Custom).
Zvýrazňuje nebo rozmazává obrysy objektů (Rozsah: 0~100)
Čím bude hodnota vyšší, tím budou obrysy objektů výraznější.
•• Gamma: Nastavení střední úrovně jasu.
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce SAMSUNG Bright nastavena na režim Cinema.
MAGIC
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce SAMSUNG Upscale v režimu Mode1 nebo Mode2.
MAGIC
――Není k dispozici, pokud je funkce PIP/PBP Mode nastavena na hodnotu On.
35
SAMSUNG MAGIC Upscale
Eye Saver Mode
SAMSUNG
Funkce MAGIC
Upscale slouží ke zvýšení úrovně detailů a živosti obrazu.
V tomto režimu je nastavena optimální kvalita obrazu, která snižuje námahu očí.
Účinek funkce je patrnější u obrázků s malým rozlišením.
TÜV Rheinland „Low Blue Light Content“ představuje certifikaci pro výrobky, které splňují požadavky
na nižší intenzitu modrého světla. Je-li u položky Eye Saver Mode nastavena možnost On, intenzita
modrého světla o vlnové délce přibližně 400 nm klesne tak, aby byla zajištěna optimální kvalita obrazu
potřebná ke snížení namáhání očí. Intenzita modrého světla bude zároveň nižší než ve výchozím
nastavení, což je prokázáno testy společnosti TÜV Rheinland a udělením certifikace, která osvědčuje
splnění požadavků norem TÜV Rheinland „Low Blue Light Content“.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je funkce SAMSUNG Bright nastavena na režim Cinema.
MAGIC
――Není k dispozici, pokud je funkce PIP/PBP Mode nastavena na hodnotu On.
•• Off / Mode1 / Mode2
――V porovnání s režimy Mode1, Mode2 má větší účinek.
HDMI Black Level
Je-li přehrávač DVD nebo set-top box připojen k výrobku prostřednictvím rozhraní HDMI, může
v závislosti na připojeném vstupním zařízení docházet ke snižování kvality obrazu (snižování kvality
kontrastu/barev, úrovně černé atd.). V takovém případě je možné použít k úpravě kvality obrazu funkci
HDMI Black Level.
V takovém případě lze kvalitu obrazu kompenzovat nastavením HDMI Black Level.
――Tato funkce je dostupná pouze v režimu HDMI.
――Není k dispozici, pokud je funkce PIP/PBP Mode nastavena na hodnotu On.
•• Normal: Tento režim vyberte, pokud nedochází ke snižování úrovně kontrastu.
•• Low: Tento režim vyberte k omezení úrovně černé a zvýšení úrovně bílé, pokud dochází ke snižování
úrovně kontrastu.
――HDMI Black Level nemusí být kompatibilní s některými zdrojovými zařízeními.
――Funkce HDMI Black Level se aktivuje pouze při určitém rozlišení AV, například 720P a 1080P.
36
Picture Size
Screen Adjustment
Umožňuje změnit velikost obrazu.
――Tato nabídka je k dispozici pouze tehdy, pokud je funkce Picture Size nastavena na možnost Screen Fit v
――Tato nabídka není dostupná, pokud je položka PIP/PBP Mode nastavena na On a položka Size nastavena na
(režim PBP).
V režimu PC
•• Auto: Obraz se zobrazuje s poměrem stran odpovídajícímu vstupnímu zdroji.
•• Wide: Obraz se zobrazuje na celou obrazovku bez ohledu na poměr stran vstupního zdroje.
režimu AV.
Pokud je signál 480P, 576P, 720P nebo 1080P připojen v režimu AV a monitor může zobrazovat normálně,
vyberte možnost Screen Fit a upravte horizontální polohu v 0 až 6 úrovních.
Konfigurace funkce H-Position & V-Position
H-Position: Přesune obraz doleva nebo doprava.
V-Position: Posuňte obrazovku nahoru nebo dolů.
V režimu AV
•• 4:3: Zobrazí obraz v poměru 4:3. Vhodné pro videa a standardní vysílání.
•• 16:9: Obraz se zobrazuje v poměru 16:9.
•• Screen Fit: Obraz se zobrazuje v původním poměru 16:9 bez oříznutí.
――Tato funkce nemusí být v závislosti na konektorech monitoru podporována.
――Změnu velikosti obrazovky lze provést po splnění následujících podmínek.
――Zařízení s digitálním výstupem je připojeno pomocí kabelu HDMI/DP/USB Type-C.
Calibration Report
Data z tohoto hlášení se měří při odesílání.
•• Měření se mohou lišit podle měřicího zařízení, místa měření, prostředí systému (např. počítač,
grafická deska atd.) a dalších proměnných.
――Vstupní signál je 480p, 576p, 720p nebo 1080p a monitor může zobrazovat normálně. (Některé modely
•• Vstupní signál: HDMI
nepodporují všechny uvedené signály.).
――Tyto možnosti lze nastavit pouze v případě, že je externí vstup připojen prostřednictvím portu HDMI/DP/
•• Každé měření z tohoto hlášení je založeno na režimu Custom v době odeslání.
USB Type-C a položka PC/AV Mode je nastavena na hodnotu AV.
•• Toto hlášení není v nabídce některých produktů, ale jako samostatná kopie v tištěné podobě.
37
Kapitola 05
PIP/PBP
K dispozici je podrobný popis všech funkcí. Pokud jde o podrobnosti, viz váš produkt.
――Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na modelu monitoru. Barva a tvar vlastních součástí se
může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez
předchozího upozornění.
PIP/PBP Mode
――Režim PIP/PBP je kompatibilní se systémem Windows 7, Windows 8 a Windows 10.
――V závislosti na specifikacích použité grafické karty nemusí být funkce PIP/PBP dostupná. Pokud jste
nastavili režim PIP/PBP a obrazovka je při optimálním rozlišení prázdná, vyberte v počítači možnost
Ovládací panely → Zobrazení → Rozlišení obrazovky a klepněte na možnost Rozpoznat. (Pokyny v systému
Windows 7.)
――Obrazovka může krátce zablikat nebo se zobrazit se zpožděním, když aktivujete nebo deaktivujete funkci
Aktivace nebo deaktivace funkce PIP/PBP Mode.
PIP/PBP nebo když změníte velikost obrazovky s aktivovanou funkcí PIP/PBP.
Tyto projevy mohou zesílit, když jsou počítač a monitor připojeny ke dvěma a více vstupním zdrojům. Nijak
to nesouvisí s funkčností monitoru.
Funkce PIP (Picture in Picture) umožňuje rozdělit obrazovku na dvě části. Jedno zdrojové zařízení je
zobrazeno na hlavní obrazovce a druhé zdrojové zařízení je současně zobrazeno ve vložených oknech.
K tomuto problému dochází převážně tehdy, je-li zpožděn přenos videosignálu v závislosti na výkonu
grafické karty.
Funkce PBP (Picture by Picture) rozdělí obrazovku na poloviny a zobrazí současně výstup ze dvou
různých vstupních zařízení na levé a pravé straně obrazovky.
――Možnosti DisplayPort a USB Type-C 1 nelze současně vybrat jako vstupní zdroje.
――Chcete-li zajistit maximální kvalitu obrazu, doporučujeme používat grafickou kartu s podporou rozlišení
DFHD (3840 × 1080, 3840 × 1200).
――Pokud používáte PIP/PBP, automatické přepnutí na optimální rozlišení a frekvenci nebude k dispozici z
důvodu přizpůsobení grafické kartě a systému Windows. Nastavte PIP/PBP Mode na hodnotu Off. Nebo
restartujte monitor a v rozhraní systému Windows nastavte optimální hodnotu rozlišení.
38
Size
Aspect Ratio
Vyberte velikost a poměr stran vložené obrazovky.
Vyberte velikost obrazu jednotlivých obrazovek.
C43J890DK* / C43J892DK*
C43J890DK* / C43J892DK*
••
: Tuto ikonu vyberte v případě, že chcete použít režim PBP, ve kterém je optimální rozlišení pro
pravou a levou stranu obrazovky nastaveno na 1920 x 1200 (šířka x výška).
•• 16:10(16:10): Tuto možnost vyberte v případě, že chcete použít režim PBP, ve kterém je optimální
rozlišení pro pravou a levou stranu obrazovky nastaveno na 1920 x 1200 (šířka × výška).
••
: Tuto ikonu vyberte v případě, že chcete použít režim PIP, ve kterém je optimální rozlišení
vložené obrazovky nastaveno na 720 x 480 (šířka x výška).
••
: Tuto ikonu vyberte v případě, že chcete použít režim PIP, ve kterém je optimální rozlišení
vložené obrazovky nastaveno na 1280 x 720 (šířka x výška).
•• 21:10(11:10): Tuto možnost vyberte v případě, že chcete použít režim PBP, ve kterém je optimální
rozlišení pro levou stranu obrazovky nastaveno na 2520 x 1200 (šířka × výška) a optimální rozlišení
pro pravou stranu obrazovky nastaveno na 1320 x 1200 (šířka × výška).
C49J890DK* / C49J892DK*
••
: Tuto ikonu vyberte v případě, že chcete použít režim PBP, ve kterém je optimální rozlišení pro
pravou a levou stranu obrazovky nastaveno na 1920 x 1080 (šířka x výška).
••
: Tuto ikonu vyberte v případě, že chcete použít režim PIP, ve kterém je optimální rozlišení
vložené obrazovky nastaveno na 720 x 480 (šířka x výška).
••
: Tuto ikonu vyberte v případě, že chcete použít režim PIP, ve kterém je optimální rozlišení
vložené obrazovky nastaveno na 1280 x 720 (šířka x výška).
•• 11:10(21:10): Tuto možnost vyberte v případě, že chcete použít režim PBP, ve kterém je optimální
rozlišení pro levou stranu obrazovky nastaveno na 1320 x 1200 (šířka × výška) a optimální rozlišení
pro pravou stranu obrazovky nastaveno na 2520 x 1200 (šířka × výška).
C49J890DK* / C49J892DK*
•• 16:9(16:9): Tuto možnost vyberte v případě, že chcete použít režim PBP, ve kterém je optimální
rozlišení pro pravou a levou stranu obrazovky nastaveno na 1920 x 1080 (šířka × výška).
•• 21:9(11:9): Tuto možnost vyberte v případě, že chcete použít režim PBP, ve kterém je optimální
rozlišení pro levou stranu obrazovky nastaveno na 2560 x 1080 (šířka × výška) a optimální rozlišení
pro pravou stranu obrazovky nastaveno na 1280 x 1080 (šířka × výška).
•• 11:9(21:9): Tuto možnost vyberte v případě, že chcete použít režim PBP, ve kterém je optimální
rozlišení pro levou stranu obrazovky nastaveno na 1280 x 1080 (šířka × výška) a optimální rozlišení
pro pravou stranu obrazovky nastaveno na 2560 x 1080 (šířka × výška).
39
Position
Source
Z dostupných možností vyberte polohu vložené obrazovky.
Vyberte zdroj pro každou obrazovku.
••
/
/
/
――Tato funkce není k dispozici, je-li vybrán režim PBP.
――Obrazovka může blikat, pokud je vstupní signál nestabilní.
Režim PIP (funkce je dostupná v režimu PIP(Size
/
))
――Vstupní zdroj pro hlavní obrazovku se změní.
――S výjimkou aktuálního vstupního zdroje bude možné vybrat ostatní dva vstupní zdroje.
Sound Source
Nastavte, z které obrazovky chcete poslouchat zvuk.
Režim PIP
/
Režim PBP
/
――Obrazovka může blikat, pokud je vstupní signál nestabilní.
――Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky posuňte tlačítko JOG doleva, vyberte ikonu
a tlačítko JOG
stiskněte. Hlavní obrazovku bude možné přepínat v pořadí HDMI → DisplayPort → USB Type-C 1 → USB
Type-C 2.
Režim PBP (funkce je dostupná v režimu PBP(Size
))
――Vstupní zdroj pro hlavní obrazovku se změní.
――Obrazovka může blikat, pokud je vstupní signál nestabilní.
――Pokud jsou vstupní signály levé a pravé obrazovky stejné, nelze danou operaci provést.
――Po zobrazení průvodce funkčními tlačítky posuňte tlačítko JOG doleva, vyberte ikonu
stiskněte. Zobrazí se stejná nabídka pro nastavení zdroje PBP.
a tlačítko JOG
40
Switch USB
PC
Mobilní telefon
Kabel HDMI
HDMI IN
Monitor
Kabel DP
Obrazovka počítače
DP IN
Kabel USB Type-C
Obrazovka notebooku a
mobilního telefonu
Kabel USB
Notebook
Kabel USB Type-C
Přepínač KVM (klávesnice, video a myš) umožňuje uživatelům ovládat více vstupních zdrojů pouze pomocí klávesnice, video monitoru a myši.
Přepínač Samsung USB funguje následovně:
•• Když je zapnutá funkce PIP/PBP monitoru Samsung, zařízení USB (zařízení I/O, úložné zařízení USB atd.) připojená k monitoru lze pomocí přepínače USB přepínat mezi různými vstupními zdroji.
‒‒ Pomocí zdrojových portů (HDMI, DP, USB-C#1, USB-C#2) musí být k monitoru připojeny dva různé vstupní zdroje a v případě potřeby musí být k monitoru správně připojen USB rozbočovač pro nahrávání.
‒‒ Musíte k monitoru Samsung připojit zařízení USB, zapnout funkci PIP/PBP a poté na displeji správně nastavit přiřazení USB rozbočovače.
•• Tuto funkci lze ovládat pomocí klávesové zkratky přepínače USB nebo položky Přepínač USB na dispeji.
――Port USB-C#1 i USB-C#2 lze považovat za USB rozbočovač pro nahrávání i za vstupní zdroj. Proto není u těchto dvou portů nutné nastavovat přiřazení USB rozbočovače.
Tato možnost je určena k přepnutí zařízení USB na jiný vstupní zdroj.
――Pokud je funkce PIP/PBP nastavena na Off, bude tato možnost zakázána a zobrazí se jako neaktivní.
――Je-li zařízení USB přepnuto na určitý zdroj, zobrazí se na obrazovce informace o tomto zdroji včetně konektoru rozbočovače USB.
――Přepínač Klávesnice a myš (KM) umožňuje uživatelům interakci až se třemi vstupními zdroji a jejich správu pomocí jediné myši a klávesnice.
――Aby nedošlo k poškození nebo ztrátě dat, je nutné, aby před provedením funkce Switch USB nepoužívaly vstupní zdroje připojené k monitoru žádná paměťová zařízení USB.
41
Picture Size
Režim PBP (funkce je dostupná v režimu PBP(Size
))
Pro všechny oddělené obrazovky vyberte možnost Picture Size.
Režim PIP (funkce je dostupná v režimu PIP(Size
/
))
V režimu PC
Vyberte velikost obrazu vložené obrazovky.
•• Auto: Zobrazení obrazu podle poměru stran odpovídajícímu vstupnímu zdroji jednotlivých
obrazovek.
V režimu PC
•• Wide: Obraz se zobrazuje na celou obrazovku bez ohledu na poměr stran vstupního zdroje
jednotlivých obrazovek.
•• Auto: Zobrazení obrazu podle poměru stran odpovídajícímu vstupnímu zdroji jednotlivých
obrazovek.
V režimu AV
•• Wide: Obraz se zobrazuje na celou obrazovku bez ohledu na poměr stran vstupního zdroje
jednotlivých obrazovek.
•• 4:3: Zobrazí obraz vložené obrazovky v poměru 4:3. Vhodné pro videa a standardní vysílání.
V režimu AV
•• Screen Fit: Zobrazení obrazu vložené obrazovky s původním poměrem stran bez jakéhokoli oříznutí.
•• 4:3: Zobrazí obraz vložené obrazovky v poměru 4:3. Vhodné pro videa a standardní vysílání.
•• 16:9: Obraz se zobrazuje v poměru 16:9.
•• Screen Fit: Zobrazení obrazu vložené obrazovky s původním poměrem stran bez jakéhokoli oříznutí.
――Tato funkce nemusí být v závislosti na konektorech monitoru podporována.
――Změnu velikosti obrazovky lze provést po splnění následujících podmínek.
――Zařízení s digitálním výstupem je připojeno pomocí kabelu HDMI/DP/USB Type-C.
•• 16:9: Obraz se zobrazuje v poměru 16:9.
――Tato funkce nemusí být v závislosti na konektorech monitoru podporována.
――Změnu velikosti obrazovky lze provést po splnění následujících podmínek.
――Zařízení s digitálním výstupem je připojeno pomocí kabelu HDMI/DP/USB Type-C.
――Vstupní signál je 480p, 576p, 720p nebo 1080p a monitor může zobrazovat normálně. (Některé modely
nepodporují všechny uvedené signály.).
――Tyto možnosti lze nastavit pouze v případě, že je externí vstup připojen prostřednictvím portu HDMI/DP/
USB Type-C a položka PC/AV Mode je nastavena na hodnotu AV.
――Vstupní signál je 480p, 576p, 720p nebo 1080p a monitor může zobrazovat normálně. (Některé modely
nepodporují všechny uvedené signály.).
――Tyto možnosti lze nastavit pouze v případě, že je externí vstup připojen prostřednictvím portu HDMI/DP/
USB Type-C a položka PC/AV Mode je nastavena na hodnotu AV.
42
Contrast
Režim PIP (funkce je dostupná v režimu PIP(Size
/
))
Nastavte úroveň kontrastu pro vloženou obrazovku.
Režim PBP (funkce je dostupná v režimu PBP(Size
))
Nastavte úroveň kontrastu pro každou obrazovku.
43
Kapitola 06
OnScreen Display
K dispozici je podrobný popis všech funkcí. Pokud jde o podrobnosti, viz váš produkt.
――Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na modelu monitoru. Barva a tvar vlastních součástí se
může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez
předchozího upozornění.
Position
Nastavte polohu nabídky.
Transparency
Language
Nastavení průhlednosti pro okna nabídek.
Nastavuje jazyk nabídky.
――Nastavení jazyka má vliv pouze na jazyk nabídky na obrazovce.
――Nemá vliv na fungování aplikací v počítači.
Display Time
Umožňuje nastavení nabídky OSD tak, aby automaticky zmizela, pokud není tato nabídka po určitou
dobu používána.
Funkci Display Time lze použít k nastavení doby, po jejímž uplynutí má nabídka OSD zmizet.
44
Kapitola 07
System
K dispozici je podrobný popis všech funkcí. Pokud jde o podrobnosti, viz váš produkt.
――Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na modelu monitoru. Barva a tvar vlastních součástí se
může lišit od vzhledu na obrázku. Změna technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez
předchozího upozornění.
DisplayPort Ver.
Vyberte si svoji verzi funkce DisplayPort.
USB Source Setup
Tato možnost je určena pro přiřazení správných konektorů USB ke konektorům HDMI a DP.
――Chcete-li, aby funkce USB Switch fungovala správně, musíte každému vstupnímu zdroji přiřadit správný
konektor USB.
――USB-C#1 a USB-C#2 mohou být považovány za vstupní zdroje a konektory USB. Z tohoto důvodu je není
třeba nastavovat. Poslední konektor USB může fungovat pouze jako konektor USB, nikoli však jako vstupní
zdroj.
――USB-C#1 a DP nelze v režimu PIP/PBP Mode zobrazit současně.
――Obnovením továrního nastavení nedojde ke změně přiřazení těchto konektorů USB.
――Pokud přiřadíte nějaký konektor USB, není nutné tuto akci potvrzovat stisknutím tlačítka JOG. Pokud
vyberete nějakou položku, ihned se použije.
――Nesprávné nastavení může způsobit zobrazení prázdné obrazovky. V takovém případě zkontrolujte
specifikace zařízení.
――Je-li monitor v režimu HDMI/DisplayPort/USB Type-C 1/USB Type-C 2 a na obrazovce je zobrazeno Check
Signal Cable nebo se spustí režim úspory energie, stiskněte tlačítko JOG a zobrazte obrazovku funkčních
tlačítek a vyberte ikonu
. Můžete zvolit režim 1.1 nebo 1.2↑.
HDMI Mode
Vyberte režim HDMI, který chcete použít.
――Podporované zařízení a rozlišení se může lišit v závislosti na verzi.
――Po změně verze může obrazovka blikat.
――Když u položky HDMI Mode nastavíte 1.4, některá vysoká rozlišení nemusí být podporována z důvodu
omezení šířky pásma protokolu HDMI 1.4.
――Není-li nastavení vhodné, může se zobrazit prázdná obrazovka. V takovém případě zkontrolujte specifikace
zařízení.
――Pokud z DVD přehrávače připojeného k produktu nevychází zvuk, u položky HDMI Mode nastavte 1.4.
――Není k dispozici, pokud je funkce PIP/PBP Mode nastavena na hodnotu On.
45
Smart ECO Saving
PC/AV Mode
Funkce Smart ECO Saving snižuje spotřebu energie řízením přívodu elektrického proudu, který využívá
panel monitoru.
Nastavte PC/AV Mode na hodnotu AV. Velikost obrazu se zvětší.
――Tato nabídka není k dispozici, pokud je aktivována funkce Eye Saver Mode.
•• Off: Deaktivuje funkci Smart ECO Saving.
•• On: Spotřeba energie automaticky klesne o 10 % oproti aktuálnímu nastavení. (Míra snížení
spotřeby energie závisí na jasu obrazovky.)
Off Timer Plus
Tato možnost je užitečná při sledování filmů.
•• Při připojení k počítači nastavte na hodnotu „PC“.
•• Při připojení k zařízení AV nastavte na hodnotu „AV“.
――Funkce je k dispozici pouze u modelů s širokoúhlou obrazovkou, mezi které patří 16:9, 16:10 a 21:9.
――Je-li monitor v režimu HDMI/DisplayPort/USB Type-C 1/USB Type-C 2 a na obrazovce je zobrazeno Check
Signal Cable nebo se spustí režim úspory energie, stiskněte tlačítko JOG a zobrazte obrazovku funkčních
tlačítek a vyberte ikonu
. Můžete zvolit režim PC nebo AV.
Konfigurace režimu Off Timer
Off Timer: Zapněte režim Off Timer.
Turn Off After: Časovač vypnutí lze nastavit v rozsahu 0 až 23 hodin. Monitor se automaticky vypne po
uplynutí určitého počtu hodin.
――Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je funkce Off Timer nastavena na On.
――U produktů určených pro trh v některých oblastech je funkce Off Timer nastavena tak, aby byla
automaticky aktivována 4 hodiny po zapnutí monitoru. K tomu dochází v souladu s předpisy napájení.
Pokud si nepřejete, aby se časovač aktivoval, přejděte na položku
→ System → Off Timer Plus a
nastavte položku Off Timer na Off.
Konfigurace režimu Eco Timer
Eco Timer: Zapněte režim Eco Timer.
Eco Off After: Eco Timer lze nastavit v rozmezí 10 a 180 minut. Monitor se automaticky vypne po
uplynutí určité doby.
――Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je funkce Eco Timer nastavena na On.
46
Source Detection
Information
Pro rozeznání vstupního signálu zvolte buď metodu Auto nebo Manual.
Zobrazte aktuální vstupní zdroj, frekvenci, verzi softwaru a rozlišení.
Key Repeat Time
Umožňuje řídit frekvenci odezvy tlačítka, pokud je toto tlačítko stisknuto.
Lze vybrat hodnoty Acceleration, 1 sec nebo 2 sec. Je-li vybrána hodnota No Repeat, příkaz bude
reagovat jen jednou, pokud je tlačítko stisknuto.
Power LED On
Konfigurací nastavení zapněte nebo vypněte LED napájení ve spodní části produktu.
•• Working: LED svítí, když je produkt zapnutý.
•• Stand-by: LED svítí, když je produkt vypnutý.
Reset All
Umožňuje vrátit veškerá nastavení monitoru na výchozí tovární nastavení.
47
Kapitola 08
Instalace softwaru
Easy Setting Box
Požadavky na systém
OS
Funkce Easy Setting Box umožňuje uživatelům používat monitor prostřednictvím segmentování na více
oddílů.
Hardware
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Minimálně 32 MB paměti
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Minimálně 60MB volného místa na pevném disku
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
•• Windows 10 32Bit/64Bit
Chcete-li nainstalovat nejnovější verzi Easy Setting Box, stáhněte si ji z webu Samsung Electronics na
adrese http://www.samsung.com.
――Pokud po instalaci neprovedete restartování počítače, software nemusí pracovat správně.
――V závislosti na operačním systému počítače a na specifikacích výrobku se nemusí zobrazit ikona Easy
Setting Box.
――Jestliže se nezobrazí ikona zástupce, stiskněte tlačítko F5.
Omezení a problémy s instalací
Instalaci softwaru Easy Setting Box může ovlivnit grafická karta, základní deska počítače a síťové
prostředí.
48
Kapitola 09
Průvodce odstraňováním potíží
Požadavky před kontaktováním centra služeb
zákazníkům společnosti Samsung
――Předtím, než se obrátíte na zákaznické středisko společnosti Samsung, ověřte následujícím způsobem
funkci výrobku. Pokud se problém nevyřeší, kontaktujte zákaznické středisko společnosti Samsung.
Ověření funkce výrobku
Kontrolní kroky
Problém instalace (režim PC)
Obrazovka se stále zapíná a vypíná.
Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen k monitoru a počítači a zda jsou konektory správně
zajištěny.
Zkontrolujte, zda výrobek funguje normálně – proveďte test funkčnosti.
Pokud k televizoru nebo počítači připojíte kabel HDMI nebo HDMI-DVI, na všech čtyřech stranách
obrazovky budou prázdná místa.
Je-li obrazovka vypnuta a indikátor napájení bliká, i když je monitor správně připojen k počítači,
proveďte test automatické diagnostiky.
Prázdná místa na obrazovce nesouvisí s funkcí televizoru.
1 Vypněte počítač a výrobek.
2 Odpojte kabel od monitoru.
3 Zapnutí výrobku.
4 Pokud monitor funguje normálně, zobrazí se zpráva Check Signal Cable.
Prázdná místa na obrazovce jsou způsobována počítačem nebo grafickou kartou. Chcete-li problém
vyřešit, upravte velikost obrazu v nastaveních HDMI nebo DVI pro grafickou kartu.
Pokud nabídka nastavení grafické karty neobsahuje část s úpravou velikosti obrazu, aktualizujte
ovladač grafické karty na nejnovější verzi.
(Další podrobnosti ohledně nastavení obrazu získáte od výrobce grafické karty nebo počítače.)
――Pokud se stále zobrazuje prázdná obrazovka, zkontrolujte počítač, grafickou kartu a kabel.
Kontrola rozlišení a frekvence
U režimu, který překročí podporované rozlišení (viz Tabulka standardních režimů signálu), se na
krátkou chvíli zobrazí zpráva Not Optimum Mode.
――Zobrazené rozlišení se může lišit v závislosti na nastavení systému počítače a kabelech.
Problém s obrazem
Indikátor napájení nesvítí. Obrazovka se nezapne.
Zkontrolujte, zda je řádně zapojen napájecí kabel.
Zobrazí se zpráva Check Signal Cable.
Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen k monitoru.
Zkontrolujte, zda je připojené zařízení zapnuté.
49
Zobrazí se zpráva Not Optimum Mode.
Přehrávání videa se zasekává.
Tato zpráva se zobrazí v případě, že signál z grafické karty přesahuje maximální rozlišení nebo
frekvenci monitoru.
Přehrávání velkých video souborů ve vysokém rozlišení se může zasekávat. Příčinou může být to, že
videopřehrávač není optimalizován pro počítačový zdroj.
Změňte maximální rozlišení a frekvenci tak, aby odpovídaly výkonu výrobku, podle tabulky
standardních režimů signálu (s.54).
Zkuste soubor přehrát v jiném videopřehrávači.
Obraz je deformovaný.
Zkontrolujte připojení kabelu k výrobku.
Problém se zvukem
Obraz je neostrý. Obraz je rozmazaný.
Žádný zvuk
Odpojte příslušenství (prodlužovací kabely apod.) a zkuste to znovu.
Zkontrolujte připojení zvukového kabelu nebo nastavte hlasitost.
Nastavte doporučené rozlišení a frekvenci.
Zkontrolujte hlasitost.
Obraz je nestabilní a roztřesený. V obrazu se zobrazují duchy nebo zdvojené obrysy.
Úroveň hlasitosti je příliš nízká.
Zkontrolujte, zda jsou rozlišení a frekvence počítače v rozsahu rozlišení a frekvence kompatibilní
s výrobkem. Dále v případě potřeby změňte nastavení týkající se tabulky standardních režimů signálu
(s.54) v této příručce a v nabídce Information výrobku.
Nastavte hlasitost.
Obraz je příliš světlý. Obraz je příliš tmavý.
Upravte možnosti Brightness a Contrast.
Barva obrazu je nerovnoměrná.
Pokud je po nastavení nejvyšší hlasitosti zvuk stále slabý, nastavte hlasitost v nastavení zvukové
karty počítače nebo příslušného programu.
Video lze přehrávat, ale není slyšet zvuk.
Není slyšet zvuk, pokud se pro připojení vstupního zařízení používá kabel HDMI-DVI.
Připojte zařízení pomocí kabelu HDMI, DP nebo USB Type-C.
Změňte nastavení Color.
Barvy jsou zešedlé nebo zkreslené.
Změňte nastavení Color.
Problém se vstupním zařízením
Bílá barva není skutečně bílá.
Při spouštění počítače je slyšet pípání.
Změňte nastavení Color.
Pokud se při spouštění počítače ozývá pípání, doneste počítač do servisu.
Nezobrazuje se žádný obraz a indikátor napájení bliká přibližně v půlsekundových až v sekundových
intervalech.
――V závislosti na úhlu pohledu uživatele mohou být na rámu produktu viditelné diodové indikátory. Jejich
světlo je pro člověka neškodné a nemá vliv na funkce a výkon produktu. Používání produktu je bezpečné.
Výrobek se nachází v úsporném režimu.
Po stisknutí libovolné klávesy na klávesnici nebo pohybu myší se obrazovka znovu zapne.
Text je rozmazaný.
Při použití operačního systému Windows (například Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 nebo
Windows 10): Přejděte na Ovládací panely → Písma → Upravit text ClearType a změňte na Zapnout
technologii ClearType.
50
Problém s rozhraním USB (Universal Serial Bus)
Rozhraní USB nefunguje (zařízení USB nefungují).
Zkontrolujte, zda je monitor zapnutý.
Připojte kabel USB zpět k počítači.
Připojte zpět zařízení USB (do konektorů USB).
Monitor vypněte a znovu zapněte.
Restartujte počítač.
Některá zařízení USB, například externí přenosné pevné disky, vyžadují větší elektrický proud. Poté
připojte zařízení přímo k počítači.
Konektor USB typu C nedodává napájení (zařízení USB se nenabíjejí).
Zkontrolujte, zda připojené zařízení odpovídá specifikaci USB-C.
Zkontrolujte, zda používáte kabel s konektorem USB typu C dodávaný s monitorem.
Vysokorychlostní rozhraní USB 3.0 je pomalé (vysokorychlostní zařízení USB 3.0 jsou zpomalená
nebo vůbec nefungují).
Ověřte, zda je váš počítač kompatibilní s rozhraním USB 3.0.
Některé počítače mají konektory USB 3.0, USB 2.0 a USB 1.1. Zajistěte, aby byl používán správný
konektor USB.
Připojte kabel USB zpět k počítači.
Připojte zpět zařízení USB (do konektorů USB).
Restartujte počítač.
Rozhraní USB 3.0 je podporováno pouze v případě, že je zdrojové zařízení připojeno k pomocí kabelu s konektorem USB typu C a typu A (3.0).
nebo
Pohyb bezdrátové myši je trhaný nebo myš nefunguje (reaguje pomalu nebo nereaguje vůbec).
Zařízení USB a bezdrátový přijímač USB umístěte do větší vzdálenosti od sebe.
Přesuňte bezdrátový přijímač USB co nejblíže k bezdrátové myši.
Pomocí prodlužovacího kabelu USB přesuňte bezdrátový přijímač USB co nejdále od konektoru USB.
51
Otázky a odpovědi
――Další instrukce týkající se nastavení najdete v uživatelské příručce vašeho počítače nebo grafické karty.
Jak lze změnit frekvenci?
Frekvenci nastavíte na obrazovce nastavení grafické karty.
•• Systém Windows 7: Přejděte na možnost Ovládací panely → Vzhled a přizpůsobení → Zobrazení → Rozlišení obrazovky → Upřesnit nastavení → Monitor a nastavte možnost Obnovovací frekvence v části
Nastavení monitoru.
•• Systém Windows 8 (Windows 8.1): Přejděte na možnost Nastavení → Ovládací panely → Vzhled a přizpůsobení → Zobrazení → Rozlišení obrazovky → Upřesnit nastavení → Monitor a nastavte možnost Obnovovací
frekvence v části Nastavení monitoru.
•• Systém Windows 10: Přejděte na možnost Nastavení → Systém → Zobrazení → Upřesňující nastavení zobrazení → Zobrazit vlastnosti adaptéru → Monitor a upravte Obnovovací frekvence v části Nastavení
monitoru.
Jak lze změnit rozlišení?
•• Systém Windows 7: Rozlišení změníte v nabídce Ovládací panely → Vzhled a přizpůsobení → Zobrazení → Upravit rozlišení.
•• Systém Windows 8 (Windows 8.1): Rozlišení změníte v nabídce Nastavení → Ovládací panely → Vzhled a přizpůsobení → Zobrazení → Upravit rozlišení.
•• Systém Windows 10: Rozlišení změníte v nabídce Nastavení → Systém → Zobrazení → Upřesňující nastavení zobrazení.
Jak lze nastavit funkci úspory energie?
•• Systém Windows 7: Funkci nakonfigurujete v nabídce Ovládací panely → Vzhled a přizpůsobení → Přizpůsobit → Nastavení spořiče obrazovky → Možnosti napájení nebo můžete provést konfiguraci v nastavení
systému BIOS počítače.
•• Systém Windows 8 (Windows 8.1): Režim úspory energie nastavíte v nabídce Nastavení → Ovládací panely → Vzhled a přizpůsobení → Individuální nastavení → Nastavení spořiče obrazovky → Možnosti
napájení nebo můžete provést konfiguraci v nastavení systému BIOS počítače.
•• Systém Windows 10: Režim úspory energie nastavíte v nabídce Nastavení → Individuální nastavení → Zamykací obrazovka → Nastavení časového limitu obrazovky → Napájení a režim spánku nebo můžete
provést konfiguraci v nastavení systému BIOS počítače.
52
Kapitola 10
Specifikace
Obecné
Název modelu
C43J890DK* / C43J892DK*
C49J890DK* / C49J892DK*
Velikost
Třída 43 (43,4 palce / 110,2 cm)
Třída 49 (48,9 palce / 124,2 cm)
Oblast zobrazení
1052,3 mm (V) x 328,8 mm (Š)
1195,8 mm (V) x 336,3 mm (Š)
Rozteč bodů
0,274 mm (V) x 0,274 mm (Š)
0,3114 mm (V) x 0,3114 mm (Š)
Maximální hodinová
frekvence
600 MHz
660 MHz
Napájení
AC100-240V~ 50/60Hz
Zkontrolujte štítek na zadní straně výrobku – standardní napětí se může
v různých zemích lišit.
Konektory signálu
HDMI, DP, USB Type-C
Podmínky prostředí
Provozní
――Plug-and-Play
Tento monitor lze instalovat a používat se všemi systémy kompatibilními s funkcí Plug & Play. Tato funkce
pro oboustrannou komunikaci mezi monitorem a počítačovým systémem slouží k optimalizaci nastavení
monitoru. Instalace monitoru probíhá automaticky. Instalační nastavení lze v případě potřeby zvolit
manuálně.
――Počet bodů panelu (v pixelech)
Z důvodu technického postupu výroby tohoto výrobku může být u tohoto panelu LCD přibližně 1 pixel
z milionu jasnější nebo tmavší. Tato skutečnost nemá vliv na funkci výrobku.
――Změna uvedených technických parametrů za účelem vylepšení je vyhrazena bez předchozího upozornění.
――Tento výrobek je digitálním zařízením třídy B.
――Podrobné specifikace telefonu naleznete na webu Samsung Electronics.
Teplota: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Vlhkost: 10 – 80 %, bez kondenzace
Skladování
Teplota: -20 ℃ – 45 ℃ (-4 °F – 113 °F)
Vlhkost: 5 – 95 %, bez kondenzace
53
Tabulka standardních režimů signálu
Název modelu
Synchronizace
Rozlišení
C43J890DK* / C43J892DK*
C49J890DK* / C49J892DK*
Horizontální frekvence
30 – 160 kHz
30 – 170 kHz
Vertikální frekvence
50 – 120 Hz
50 – 144 Hz
Optimální rozlišení
3840 x 1200 @ 60 Hz
3840 x 1080 @ 60 Hz
Maximální rozlišení
3840 x 1200 @ 100 Hz (HDMI)
3840 x 1080 @ 120 Hz (HDMI)
3840 x 1200 @ 120 Hz (DisplayPort)
3840 x 1080 @ 144 Hz (DisplayPort)
3840 x 1200 @ 120 Hz (USB Type-C)
3840 x 1080 @ 144 Hz (USB Type-C)
Pokud je signál, který je součástí standardních režimů signálů, přenášen z počítače, bude nastavení obrazovky provedeno automaticky. Pokud signál z počítače nebude používat standardní režim, může se
zobrazovat prázdná obrazovka a indikátor napájení bude svítit. V takovém případě změňte nastavení podle následující tabulky s přihlédnutím k uživatelské příručce grafické karty.
C43J890DK* / C43J892DK*
Rozlišení
Horizontální frekvence (kHz)
Vertikální frekvence (Hz)
Hodinová frekvence (MHz)
Synchronizační polarita (H/V)
CEA, 2560 x 1080
66,000
60,000
198,000
+/+
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
54
Rozlišení
Horizontální frekvence (kHz)
Vertikální frekvence (Hz)
Hodinová frekvence (MHz)
Synchronizační polarita (H/V)
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 3840 x 1200
74,063
59,970
296,250
+/-
VESA, 3840 x 1200
125,750
99,960
503,000
+/-
VESA, 3840 x 1200
152,520
120,000
597,880
+/-
Rozlišení
Horizontální frekvence (kHz)
Vertikální frekvence (Hz)
Hodinová frekvence (MHz)
Synchronizační polarita (H/V)
CEA, 2560 x 1080
66,000
60,000
198,000
+/+
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
C49J890DK* / C49J892DK*
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
55
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 3840 x 1080
66,625
59,968
266,500
+/-
VESA, 3840 x 1080
113,250
99,956
453,000
+/-
VESA, 3840 x 1080
137,250
119,974
549,000
+/-
VESA, 3840 x 1080
166,608
144,000
653,103
+/-
――Horizontální frekvence
Doba potřebná k vykreslení jednoho řádku obrazu ve směru zleva doprava se nazývá horizontální cyklus. Převrácená hodnota horizontálního cyklu se označuje jako horizontální frekvence. Horizontální frekvence se udává
v kHz.
――Vertikální frekvence
Opakování stejného obrazu několikrát za sekundu umožňuje zobrazení přirozeného obrazu. Frekvence opakování se nazývá „vertikální frekvence“ nebo „obnovovací frekvence“ a je uváděna v Hz.
――Tento výrobek z důvodu své konstrukce dokáže poskytovat optimální kvalitu obrazu pouze v jediném rozlišení obrazovky. Při nastavení jiného než specifikovaného rozlišení dochází ke snížení kvality obrazu. Nejvyšší kvality
obrazu dosáhnete při použití doporučovaného optimálního rozlišení televizoru.
――Některá rozlišení ve výše uvedené tabulce nemusí být v závislosti na specifikacích grafické karty k dispozici.
56
Kapitola 11
Příloha
Odpovědnost za placenou službu (náklady pro
zákazníky)
Pokud dojde k poškození výrobku vinou zákazníka
――Je-li tato služba požadována, můžeme vám v následujících případech bez ohledu na záruku účtovat za
Pokud došlo k poškození výrobku v důsledku:
návštěvu servisního technika poplatek.
Nejedná se o vadu výrobku
Pokud je potřeba u monitoru provést čištění, nastavení, vysvětlení, opakovanou montáž atd.
•• Pokud servisní technik poskytuje pokyny ohledně používání produktu nebo jednoduše nastavuje
volby bez nutnosti demontáže výrobku.
•• Je-li závada způsobena faktory vnějšího prostředí (internetem, anténou, signál kabelu atd.).
•• Pokud dojde k opakované montáži výrobku nebo k dodatečnému připojení zařízení po první
montáži zakoupeného výrobku.
•• Pokud dojde k opakované montáži výrobku při přesunutí na jiné místo nebo do jiného domu.
•• Pokud zákazník požaduje pokyny ohledně použití ve vztahu k výrobku jiné společnosti.
•• Pokud zákazník požaduje pokyny ohledně použití sítě nebo programu jiné společnosti.
•• Pokud zákazník požaduje instalaci softwaru a nastavení výrobku.
•• Pokud servisní technik odstraňuje (čistí) nečistoty nebo cizí částice uvnitř výrobku.
•• Pokud zákazník požaduje dodatečnou instalaci po zakoupení výrobku prostřednictvím televizního
vysílání nebo online.
Pokud dojde k poškození výrobku v důsledku nesprávné manipulace nebo opravy prováděné
zákazníkem.
•• vnějšího nárazu nebo pádu;
•• použití zařízení nebo samostatně zakoupeného výrobku, který nemůže společnost Samsung
specifikovat;
•• opravy osobou, která není technikem externí servisní společnosti nebo partnerem společnosti
Samsung Electronics Co., Ltd.;
•• úprav nebo oprav výrobku zákazníkem;
•• používání výrobku při nesprávném napětí nebo neschválené elektrické instalaci;
•• nedodržení upozornění v uživatelské příručce;
jiného důvodu
•• Pokud dojde k poruše výrobku v důsledku přírodní katastrofy. (bouřka, požár, zemětřesení, povodně
atd.)
•• Pokud dojde k opotřebení spotřebních součástí. (baterie, toner, zářivka, hlava, vibrační zařízení,
lampa, filtr, páska atd.)
――Pokud si zákazník vyžádá službu a výrobek nemá žádnou závadu, může mu být účtován servisní poplatek.
Z tohoto důvodu si prosím nejprve pročtěte uživatelskou příručku.
57
Extended warranty
You can buy an extended warranty within 90 days of purchasing the product.
The extended warranty will cover an additional period of 3 years, beyond the standard 3 year warranty.
Samsung guarantee that replacement parts will be available for 5 years after the end of production.
After 5 years, in the event that the Samsung’s service center has run out of replacement parts and
cannot repair the product, Samsung will replace your product at no additional charge. If the model you
purchased is no longer available, Samsung replace it with the current equivalent model.
58
Download PDF

advertising