Samsung | BD-J4500R | Samsung Blu-ray přehrávač BD-J4500R Uživatelská přiručka

BD-J4500R
Přehrávač disků Blu-ray™
uživatelská příručka
představte si své možnosti
Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek společnosti Samsung.
Chcete-li zcela využívat všech služeb, zaregistrujte prosím
svůj výrobek na stránkách
www.samsung.com/register
ČESKY
BD_J4500R_CZ_Web_1026.indd 1
2015-10-26
3:39:30
Bezpečnostní informace
Varování
UPOZORNĚNÍ
MOŽNOST ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM! NEOTVÍREJTE
UPOZORNĚNÍ : ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODSTRAŇUJTE
KRYT (ZADNÍ KRYT). UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU
ŽÁDNÉ SOUČÁSTKY, KTERÉ BY UŽIVATEL MOHL
OPRAVIT. PŘENECHEJTE SERVIS KVALIFIKOVANÉMU
PERSONÁLU.
• Štěrbiny a otvory na zadní nebo spodní straně
skříně slouží k nezbytnému větrání. Za účelem
zajištění spolehlivého provozu tohoto přístroje
a jeho ochrany před přehřátím nesmí být tyto
štěrbiny a otvory nikdy blokovány ani zakryty.
- Neumísťujte tento přístroj do stísněných
prostor, jako jsou knihovničky nebe
vestavěné skříně, není-li zajištěno
dostatečné větrání.
- Neumísťujte tento přístroj do blízkosti
topných těles nebo na místa, kde by byl
vystaven přímému slunečnímu světlu.
- Neumisťujte na tento přístroj nádoby s
kapalinou, jako například vázy. Při vniknutí
vody do přístroje hrozí úraz elektrickým
proudem.
• Nevystavujte tento přístroj dešti a neumisťujte
jej do blízkosti vody (do blízkosti vany,
umyvadla, kuchyňského dřezu, bazénu atd.).
Pokud dojde k namočení tohoto přístroje,
ihned jej odpojte od napájení a kontaktujte
autorizovaného prodejce.
• Tento přístroj používá baterie. V místě, kde
žijete, mohou platit předpisy na ochranu
životního prostředí, které upravují postupy
likvidace baterií. Informace o likvidaci nebo
recyklaci vám sdělí místní úřady.
Tento symbol upozorňuje na přítomnost
vysokého napětí uvnitř přístroje.
Dotýkat se vnitřních součástí přístroje je
nebezpečné.
Tento symbol upozorňuje na informace
o ovládání a údržbě přístroje obsažené
v dokumentaci dodané s tímto
přístrojem.
• Nepřetěžujte zásuvky ve zdi, prodlužovací
kabely ani adaptéry. Hrozí požár nebo úraz
elektrickým proudem.
• Napájecí kabel veďte tak, aby nehrozilo, že na
něj někdo stoupne nebo jej sevřou předměty
položené na něm nebo opírající se o něj.
Věnujte obzvláštní pozornost kabelům na
straně zástrčky, u síťových zásuvek a v místě,
kde opouštějí přístroj.
• Za účelem ochrany tohoto přístroje při
elektrické bouři nebo v situaci, kdy není
delší dobu používán a je bez dohledu,
odpojte přístroj od napájení a odpojte i kabel
antény nebo kabelové televize. Tím předejte
poškození přístroje v důsledku blesku a
napěťových špiček.
• Před připojením kabelu pro napájení
střídavým proudem ke konektoru adaptéru
stejnosměrného proudu se ujistěte, že napětí
uvedené na adaptéru odpovídá napětí v
místní elektrické síti.
• Nikdy nevkládejte kovové předměty do otvorů
v přístroji. Hrozí úraz elektrickým proudem.
• V zájmu zabránění úrazu elektrickým proudem
se nedotýkejte vnitřních součástí přístroje.
Přístroj smí otevírat jen kvalifikovaný technik.
• Napájecí kabel zapojujte tak, aby v zásuvce pevně
držel. Při odpojování napájecího kabelu od síťové
zásuvky vždy táhněte za zástrčku napájecího
kabelu. Nikdy netahejte za kabel. Nedotýkejte se
napájecího kabelu mokrýma rukama.
• Pokud tento přístroj nepracuje správně,
zejména pokud vydává neobvyklé zvuky
nebo zápach, ihned jej odpojte od napájení
a kontaktujte autorizovaného prodejce nebo
servisní středisko.
• Údržba skříně.
- Před připojováním dalších zařízení k přístroji
se ujistěte, že jsou vypnuta.
- Pokud přístroj náhle přesunete ze studeného
místa na teplé, může se na provozních
součástkách a čočkách vytvořit kondenzace
a způsobit abnormální přehrávání disku.
Pokud k tomu dojde, odpojte přístroj ze
zásuvky, počkejte dvě hodiny a potom jej
znovu zapojte do zásuvky. Poté vložte disk
a pokuste se jej přehrát znovu.
• Pokud se chystáte přístroj nepoužívat nebo
opouštíte domácnost na delší dobu, vždy
odpojte napájecí kabel od síťové zásuvky.
To je obzvláště důležité, pokud mají v
domácnosti zůstat bez dozoru děti, starší
osoby nebo osoby se sníženou schopností
pohybu nebo orientace.
- Nahromaděný prach může způsobit,
že napájecí kabel začne jiskřit nebo se
zahřívat, nebo se naruší jeho izolace, což
může vést k úrazu elektrickým proudem,
probíjení nebo požáru.
• Chcete-li instalovat tento přístroj do místa
s velkou prašností, extrémními teplotami,
vysokou vlhkostí, nebo výskytem chemikálií,
nebo hodláte-li provozovat přístroj nepřetržitě
například na letišti nebo nádraží, požádejte
o informace autorizované servisní středisko.
Neučiníte-li tak, hrozí vážné poškození přístroje.
• Používejte pouze správně uzemněnou
zástrčku a síťovou zásuvku.
- Nesprávné uzemnění může způsobit úraz
elektrickým proudem nebo poškození
zařízení. (Pouze zařízení třídy I.)
• Chcete-li přístroj úplně vypnout, je nutné jej
odpojit od síťové zásuvky. Proto musí být
napájecí zásuvka i zástrčka vždy snadno
přístupná.
• Nedovolte dětem, aby se přístroj věšely.
• Příslušenství (baterie atd.) skladujte mimo
dosah dětí.
• Neinstalujte přístroj na nestabilní místa
jako například nepevné police, nakloněnou
podlahu nebo místa vystavená vibracím.
• Chraňte přístroj před nárazy a pády. Dojde-li k
poškození přístroje, odpojte napájecí kabel a
kontaktujte servisní středisko.
• Při čištění přístroje odpojte napájecí kabel
od síťové zástrčky a otřete přístroj měkkým
suchým hadříkem. Nepoužívejte žádné
chemikálie, jako je vosk, benzen, líh, ředidla,
insekticidy, osvěžovače vzduchu, maziva
nebo čisticí prostředky. Tyto chemikálie
mohou poškodit vzhled přístroje nebo
odstranit potisky na přístroji.
• Nevystavujte tento přístroj kapající nebo
stříkající vodě. Nepokládejte na přístroj
předměty obsahující kapaliny, například vázy.
• Nevhazujte baterie do ohně.
• Nepřipojujte více elektrických zařízení k jedné
zásuvce. Přetížení elektrické zásuvky může
vést k jejímu přehřátí a požáru.
• V případě výměny baterií dálkového ovládání
za baterie nesprávného typu hrozí nebezpečí
výbuchu. Nahrazujte pouze stejnou nebo
ekvivalentní baterií.
2
BD_J4500R_CZ_Web_1026.indd 2
2015-10-26
3:39:34
•
LA
Te
kla
1.
po
sp
vy
UP
•
✎
z
ik
a
• WAROVÁNÍ – V ZÁJMU
ZABRÁNĚNÍ POŽÁRU SE
NEPŘIBLIŽUJTE K PŘÍSTROJI
S OTEVŘENÝM PLAMENEM.
LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1
Tento přehrávač kompaktních disků je
klasifikován jako LASEROVÝ produkt TŘÍDY
1. Použití ovládacích prvků, nastavení nebo
postupů jiných než v tomto dokumentu
specifikovaných může mít za následek
vystavení nebezpečnému záření.
UPOZORNĚNÍ :
• NEBEZPEČNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ PO
SEJMUTÍ KRYTU A VYŘAZENÍ OCHRAN;
VYHNĚTE SE OZÁŘENÍ PAPRSKEM.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
,
✎
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
POZNÁMKY
 Pokud číslo regionu na disku Blu-ray nebo
DVD neodpovídá číslu regionu na tomto
přehrávači, přehrávač nemůže takový disk
přehrát.
y.
é
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA
Napájecí kabel tohoto přístroje je dodáván
se zalisovanou zástrčkou, která obsahuje
pojistku. Hodnota této pojistky je vyznačena
na straně zástrčky s kolíky.
Pokud vyžaduje výměnu, musí se použít
pojistka schválená dle BS1362 stejných
parametrů. Nikdy nepoužívejte zástrčku bez
krytu pojistky, pokud je kryt odnímatelný.
Pokud je vyžadován kryt pojistky, musí mít
stejnou barvu jako strana zástrčky s kolíky.
Náhradní kryty jsou k dispozici u vašeho
prodejce.
Jestliže dodávaná zástrčka není vhodná pro
zásuvky ve vašem domě nebo kabel není dost
dlouhý, aby dosáhl do zásuvky, měli byste
si obstarat vhodné bezpečnostně schválené
prodlužovací vedení nebo se poradit se svým
prodejcem.
Nicméně, pokud neexistuje alternativa k
ustřižení zástrčky, vyjměte pojistku a následně
zástrčku bezpečně zlikvidujte. Nepřipojujte
zástrčku k síťovým konektorům, protože
existuje riziko úrazu elektrickým proudem z
odhaleného vodiče.
Pro odpojení přístroje od napájení je třeba
vytáhnout zástrčku ze zásuvky. Proto by
napájecí zástrčka měla být vždy dostupná.
Na přístroj, který doprovází tato uživatelská
příručka, je poskytnuta licence v rámci
určitých práv k duševnímu vlastnictví určitých
třetích stran.
Obsah
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Zvuk .......................................................... 10
Varování....................................................... 2
Systém ...................................................... 11
Jazyk ......................................................... 12
ÚVOD
Zabez. ....................................................... 12
Než začnete číst tuto příručku ..................... 4
Podpora .................................................... 13
Loga disků, které může přehrávač přehrát ... 4
Příslušenství................................................. 6
PŘEHRÁVÁNÍ MÉDIÍ
Přední panel ................................................ 7
Přehrávání komerčních nahraných disků .... 13
Zadní panel.................................................. 7
Přehrávání souborů ze zařízení USB .......... 13
Dálkové ovládání.......................................... 7
Přehrávání disku s uživatelským obsahem..... 14
Ovládání přehrávání videa .......................... 14
PŘIPOJENÍ
Ovládání přehrávání hudby ........................ 15
Připojení k televizoru .................................... 8
Prohlížení fotografií..................................... 16
Připojení k audio systému ............................ 8
PŘÍLOHA
NASTAVENÍ
Řešení potíží .............................................. 17
Postup počátečního nastavení ..................... 9
Technické údaje ......................................... 18
Navigace nabídkami .................................... 9
Přístup do nabídky Nastavení ...................... 9
Obraz .......................................................... 9
ní
čí
3
BD_J4500R_CZ_Web_1026.indd 3
2015-10-26
3:39:34
Kód regionu
Úvod
Než začnete číst tuto příručku
Typy disků a obsahu, které může váš přehrávač přehrát
Média
Typ disku
Disk Blu-ray
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
DVD-VIDEO, nahraný disk DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R, které
byly nahrány a dokončeny, nebo paměťové zařízení s rozhraním
USB, na kterém jsou soubory DivX, MKV, MP4.
HUDBA
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Hudba zaznamenaná na discích CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BDRE/-R nebo na paměťových zařízeních s rozhraním USB, na
kterých jsou soubory MP3 nebo WMA.
FOTOGRAFIE
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Fotografie zaznamenané na discích CD-RW/-R, DVD-RW/-R,
BD-RE/-R nebo na paměťových zařízeních s rozhraním USB, na
kterých jsou soubory JPEG.
VIDEA
✎
Podrobnosti
BD-ROM nebo BD-RE/-R zaznamenané ve formátu BD-RE.
Přehrávače i disky jsou chráněny kódem
podle regionu.
Aby bylo možné disk přehrát, musí tyto
regionální kódy souhlasit. Pokud kódy
nesouhlasí, disk nebude možné přehrát.
Číslo regionu pro tento přehrávač je uvedeno
na zadním krytu přehrávače.
Typ
disku
Kód
regionu
A
Disk
Blu-ray
B
Severní Amerika, Střední
Amerika, Jižní Amerika,
Korea, Japonsko, Tchaj-wan,
Hongkong a jihovýchodní Asie.
Evropa, Grónsko, francouzská
území, Střední východ, Afrika,
Austrálie a Nový Zéland.
C
Indie, Čína, Rusko, Střední a
Jižní Asie.
1
USA, americká teritoria a
Kanada
2
Evropa, Japonsko, Střední
východ, Egypt, Afrika, Grónsko
3
Tchaj-wan, Korea, Filipíny,
Indonésie, Hong Kong
DVDVIDEO
4
Mexiko, Jižní Amerika, Střední
Amerika, Austrálie, Nový
Zéland, tichomořské ostrovy,
Karibská oblast
5
Rusko, Východní Evropa, Indie,
Severní Korea, Mongolsko
6
Čína
Typy disků, které nemůže váš přehrávač přehrát
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV atd.
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(přehraje se jen
vrstva CD)
• DVD-RW (režim VR)
• Disk 3,9 GB
DVD-R pro střih.
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(z disků CD-G se přehraje
jen zvuk, grafika ne)
•
Disk Blu-ray
DivX
•
•
•
PAL systém vysílání ve Spojeném království,
Francii, Německu, atd.
•
•
Podporované formáty souborů
Informace o připojení USB
•
• Váš přehrávač podporuje paměťová média
s rozhraním USB, přehrávače MP3, digitální
fotoaparáty a čtečky paměťových karet s
rozhraním USB.
• Přehrávač nepodporuje názvy složek a
souborů delší než 128 znaků.
• Některá zařízení s rozhraním USB / externí
pevné disky / digitální fotoaparáty nemusí
být s tímto přehrávačem kompatibilní.
• Přehrávač podporuje souborové systémy
FAT16, FAT32 a NTFS.
• Připojte zařízení přímo k portu USB v
přehrávači. Připojení pomocí doplňkového
kabelu USB může způsobit potíže s
kompatibilitou.
• Pokud vložíte do multiformátové čtečky
paměťových karet více než jednu kartu,
nemusí čtečka správně fungovat.
• Přehrávač nepodporuje protokol PTP.
4
BD_J4500R_CZ_Web_1026.indd 4
•
•
•
•
Oblast
POZNÁMKY
 Disky CD-RW/-R a DVD-R se v některých případech nemusejí přehrát kvůli typu disku nebo stavu
záznamu.
 Pokud nebyl disk DVD-RW/-R správně nahrán nebo není ve formátu DVD video, také se nemusí
přehrát.
 Váš přehrávač nepřehraje obsah, který byl zaznamenán na disk DVD-R s datovým tokem vyšším než 10 Mb/s.
 Váš přehrávač nepřehraje obsah, který byl zaznamenán na disk BD-R nebo zařízení USB s datovým
tokem vyšším než 25 Mb/s.
 Přehrávání nemusí fungovat pro některé typy disků nebo při provádění určitých funkcí, jako je
například změna úhlu a přizpůsobení poměru stran. Podrobné informace o discích najdete na jejich
obalu. V případě potřeby je prostudujte.
 Při přehrávání titulu BD-J může načítání trvat déle než u normálního titulu nebo se mohou některé
funkce provádět pomalu.
Loga disků, které může přehrávač
přehrát
2015-10-26
3:39:34
č
ia
lní
• Během načítání neodpojujte zařízení s rozhraním USB.
• Čím větší je rozlišení obrázku, tím déle trvá, než se zobrazí.
• Tento přehrávač nepřehrává soubory MP3 s ochranou DRM (Digital Rights Management)
stažené z komerčních webových stránek.
• Přehrávač podporuje pouze video o snímkové frekvenci do 30 do sn./s (počet snímků za
sekundu).
• Váš přehrávač podporuje pouze velkokapacitní paměťová zařízení USB (MSC), jako jsou
disky flash a USB HDD. (Zařízení HUB není podporováno.)
• Některá zařízení USB HDD, čtečky více typů karet a disky flash nemusí být s tímto
přehrávačem kompatibilní.
• Pokud vyžaduje zařízení USB nadměrně vysoký příkon, může být omezeno jističem okruhu.
• Pokud je přehrávání z USB HDD nestabilní, zajistěte dodatečné napájení zapojením HDD do
zásuvky.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na výrobce USB HDD
• Společnost Samsung nenese odpovědnost za žádné poškození datových souborů či ztrátu dat.
• Váš přehrávač nepodporuje soubory s kompresí NTSF, rozptýlené soubory nebo šifrované
soubory.
• Zařízení USB můžete opravit nebo zformátovat ve stolním počítači PC. (Pouze operační
systém MS-Windows)
Podpora video souborů
Přípona
souboru
Kontejner
Obrazový kodek
DivX 3.11/4/5/6
*.avi
AVI
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
*.mkv
MKV
H.264 BP/MP/HP
*.wmv
*.mp4
WMV (wmv9)
MP4
MPEG
1920x1080
MP3
Dolby Digital
DTS
1920x1080
WMA
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
AAC
H.264 BP/MP/HP
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
Rozlišení
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
PCM
VC-1 AP
MPEG1
*.mpg
*.mpeg
Zvukový
kodek
MP1, 2
Dolby Digital
DTS
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
• Omezení
- I pokud je soubor kódován podporovaným kodekem uvedeným výše, nemusí se
přehrávání souboru podařit, pokud je jeho obsah vadný nebo poškozený.
- Běžné přehrávání není zaručeno, pokud jsou informace o obsahu souboru chybné nebo je
soubor samotný poškozený.
- Soubor s datovým tokem nebo snímkovou frekvencí vyššími než standardní může při
přehrávání zadrhávat.
- Funkce vyhledávání (Přeskakování) není k dispozici, pokud je tabulka obsahu souboru
poškozená.
ní
o
• Video dekodér
- Podporuje H.264 do úrovně 4.1 a AVCHD
- Nepodporuje H.264 FMO/ASO/RS a VC1 SP/MP/AP L4
- MPEG4 SP, ASP:
Do rozlišení 1280x720: max. 60 snímků/s
Nad rozlišení 1280x720: max. 30 snímků/s
- Nepodporuje GMC 2 či vyšší
5
BD_J4500R_CZ_Web_1026.indd 5
2015-10-26
3:39:34
• Dekodér zvuku
- Podporuje WMA 7, 8, 9 a STD
- Nepodporuje vzorkovací frekvenci WMA 22050Hz mono.
- AAC: Maximální vzorkovací frekvence: 96 kHz (8; 11; 12; 16; 22; 24; 32; 44,1; 48; 64;
88,2; 96) Max.př.rych 320 kb/s
• Některé disky AVCHD používají formát “x.v.Color“. Tento přehrávač dokáže přehrávat disky
AVCHD, které používají formát “x.v.Color“.
• “x.v.Color“ je ochranná známka společnosti Sony Corporation.
• “AVCHD“ a logo AVCHD jsou ochrannými známkami společností Matsushita Electronic
Industrial Co., Ltd. a Sony Corporation.

✎
Podporované formáty souborů titulků DivX
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
✎
POZNÁMKY
 Některé disky ve formátu DivX, MKV a MP4 nemusí být možné přehrát, v závislosti na rozlišení a
snímkové frekvenci videa.
Podpora hudebních souborů
Přípona
souboru
Kontejner
Zvukový
kodek
*.mp3
MP3
MP3
*.wma
WMA
WMA
Rozsah podpory
* Vzorkování (v kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48
* Datové toky – Všechny od 5kb/s do 355kb/s.
POZNÁMKY
 V závislosti na podmínkách nahrávání nemusí být možné přehrát některé disky ve formátu AVCHD.
Disky ve formátu AVCHD je třeba finalizovat.
 Formát “x.v.Color“ poskytuje širší barevnou škálu než běžné disky z DVD videokamer.
 Obrázky a ilustrace v této uživatelské příručce jsou pouze informativní a mohou se
lišit od vlastního vzhledu přístroje.
 Může být účtován režijní poplatek, pokud
a. požádáte o výjezd technika a není zjištěna vada přístroje (např. příčinou potíží
bylo to, že jste si nepřečetli tuto příručku)
b. odevzdáte přístroj v servisním středisku a není zjištěna vada přístroje (např.
příčinou potíží bylo to, že jste si nepřečetli tuto příručku)
 Výše režijního poplatku vám bude sdělena před zahájením práce v servisu nebo
před návštěvou technika u vás.
✎
Podpora obrazových souborů
Přípona souboru
Typ
Rozlišení
*.jpg
*.jpeg
*.jpe
JPEG
15360x8640
*.png
PNG
15360x8640
Příslušenství
Zkontrolujte, zda jste obdrželi následující příslušenství.
AVCHD (Pokročilý video kodek s vysokým rozlišením)
BONUS REPEAT REPEAT
VIEW
• Tento přehrávač dokáže přehrávat disky ve formátu AVCHD. Tyto disky jsou běžně používány
ve videokamerách.
• Formát AVCHD je určen pro digitální kamery s vysokým rozlišením.
• Formát MPEG-4 AVC/H.264 má efektivnější kompresi obrazu než starší formáty.
Baterie pro dálkové ovládání
(velikost AAA)
Uživatelská příručka
A-B
FULL
SCREEN
Dálkové ovládání
6
BD_J4500R_CZ_Web_1026.indd 6
2015-10-26
3:39:35
y
Přední panel
Dálkové ovládání
KONEKTOR USB
Prohlídka dálkového ovládání
TLAČÍTKO NAPÁJENÍ
Zapne a vypne přehrávač.
TLAČÍTKO PŘEHRÁVÁNÍ/POZASTAVENÍ
Zapnutí a vypnutí televizoru.
Po nastavení umožňuje volbu zdroje vstupu
na vašem televizoru.
Nastavení hlasitosti televizoru.
Stiskem otevřete a uzavřete přihrádku
disku.
TLAČÍTKO OTEVŘENÍ/UZAVŘENÍ
Stiskem tlačítek s čísly ovládáte funkce.
Stiskem tlačítka vstoupíte do místní
nabídky/nabídky titulu.
Stiskem tlačítek s čísly ovládáte funkce.
Stiskem tlačítka přeskočíte dozadu nebo
dopředu na disku.
Stiskem tlačítka vyhledáváte dozadu nebo
dopředu na disku.
Stiskem tlačítka pozastavíte přehrávání disku.
Stiskem tlačítka zastavíte přehrávání.
Stiskem tlačítka spustíte přehrávání disku.
PŘIHRÁDKA DISKU
✎
AUDIO
HOME
SUBTITLE
SENZOR DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
Stiskem tlačítka přejdete na nabídku
Nástroje.
POZNÁMKY
 Pokud přehrávač zobrazuje nabídku disku Blu-ray, nemůžete spustit film stisknutím tlačítka
přehrávání na přehrávači nebo dálkovém ovládání.
Film se přehraje poté, co v nabídce disku vyberete položku Přehrát film nebo Spustit a potvrdíte
stiskem tlačítka E.
 Chcete-li provést aktualizaci softwaru přehrávače přes hostitelskou zásuvku USB, musíte použít
paměťovou kartu s rozhraním USB.
Stiskem tlačítka zobrazíte hlavní nabídku.
Stiskem tlačítka přepnete jazyk titulků
disku Blu-ray/DVD.
Použijte pro přístup k různým funkcím
zvuku na disku (Blu-ray/DVD).
Použijte pro zobrazení informací o
přehrávání.
Výběr položek nabídky a změna hodnot
v nabídce.
Používá se pro odchod z nabídky.
Návrat k předchozí nabídce.
Tato tlačítka slouží k ovládání nabídek
přehrávače a také několika funkcí disků Blu-ray.
Stiskem tlačítka použijete funkci Bonusview.
BONUS
REPEAT
VIEW
A-B
REPEAT
Umožňuje opakované přehrávání A-B
disku.
Zadní panel
FULL
SCREEN
Stiskem použijete funkci celé obrazovky.
Toto tlačítko není funkční během
přehrávání disků Blu-ray a DVD.
Umožňuje opakovat titul, kapitolu, stopu
nebo disk.
Instalace baterií
• Zkontrolujte, jestli není senzor dálkového ovládání
blokován překážkami.
• Zkontrolujte, jestli poblíž není zářivkové osvětlení.
!
✎
VÝSTUP HDMI
UPOZORNĚNÍ
 Baterie likvidujte v souladu s předpisy o ochraně
životního prostředí. Neodhazujte je do domovního
odpadu.
POZNÁMKY
 Pokud dálkové ovládání nefunguje správně:
• Zkontrolujte polaritu (+/–) baterií.
• Zkontrolujte, jestli nejsou baterie vybité.
 Nevyhazujte baterie do ohně.
 Baterie nezkratujte, nerozebírejte ani nepřehřívejte.
 V případě nesprávné výměny baterie hrozí riziko výbuchu.
Baterii vyměňujte pouze za baterii stejného typu.
7
BD_J4500R_CZ_Web_1026.indd 7
2015-10-26
3:39:35
Připojení k audio systému
Připojení
N
Přehrávač Blu-ray lze připojit k audio systému níže vyobrazeným způsobem.
- Nezapojujte přívodní kabel do zásuvky, dokud neprovedete všechna ostatní zapojení.
- Pokud měníte zapojení, nejprve vypněte všechny přístroje.
Připojení k televizoru
Propojte kabelem HDMI (není součástí dodávky) konektor HDMI OUT na zadní části přehrávače
s konektorem HDMI IN vašeho televizoru.
- Nezapojujte přívodní kabel do zásuvky, dokud neprovedete všechna ostatní zapojení.
- Pokud měníte zapojení, nejprve vypněte všechny přístroje.
Připojení k AV přijímači s podporou HDMI
• Propojte kabelem HDMI (není součástí dodávky) konektor HDMI OUT na zadní části přehrávače
s konektorem HDMI IN vašeho receiveru.
• Nejlepší kvalita (Doporučeno)
Po
za
za
te
na
na
na
ob
Zvuk
Video
Zvuk
✎
✎
POZNÁMKY
 V závislosti na vašem televizoru nemusí některá rozlišení výstupu HDMI fungovat. Další informace
najdete v uživatelské příručce vašeho televizoru.
 Pokud připojíte přehrávač k televizoru pomocí kabelu HDMI nebo k novému televizoru a poté
jej poprvé zapnete, přehrávač automaticky nastaví výstupní rozlišení HDMI na nejvyšší hodnotu
podporovanou televizorem.
 Při použití dlouhého kabelu HDMI se může v obrazu objevit šum. V tom případě v nabídce vypněte
funkci HDMI Deep Colour.
 Chcete-li zobrazit obraz ve výstupním režimu HDMI 720p, 1080i nebo 1080p, musíte použít
vysokorychlostní kabel HDMI.
 HDMI vysílá do televizoru pouze čistý digitální signál.
Pokud váš televizor nepodporuje HDCP (Ochrana širokopásmového digitálního obsahu), objeví se na
obrazovce náhodný šum.
8
BD_J4500R_CZ_Web_1026.indd 8
2015-10-26
3:39:37
če
• Hlavní nabídka
Nastavení
• Hlavní obrazovka se nezobrazí, dokud
neprovedete počáteční nastavení.
• Po aktualizaci softwaru v přehrávači se může
změnit OSD (nabídka na obrazovce).
• Způsob přístupu se může lišit v závislosti na
vybrané nabídce.
• Po dokončení úvodního nastavení můžete
začít používat tlačítka na panelu a dálkové
ovládání.
Navigace nabídkami
Poté, co připojíte přehrávač k televizoru,
zapněte přehrávač a televizor. Po prvním
zapnutí přehrávače se na obrazovce
televizoru zobrazí obrazovka Počáteční
nastavení přehrávače. Postup počátečního
nastavení slouží k nastavení jazyků nabídek
na obrazovce a poměru stran obrazu (velikosti
obrazovky).
1
✎
2
4
1
Tlačítko HOME : Stiskem tlačítka zobrazíte
domovskou obrazovku.
2
Tlačítko RETURN : Návrat k předchozí nabídce.
3
Tlačítka E (Zadat) / SMĚR :
Přesun kurzoru nebo výběr požadované
položky.
Aktivace aktuálně vybrané položky.
Potvrzení nastavení.
4
Tlačítko EXIT : Používá se pro odchod z nabídky.
POZNÁMKY
 Chcete-li znovu zobrazit obrazovku
počátečního nastavení a provést změny,
stiskněte tlačítko p na předním panelu
přístroje na alespoň 5 sekund bez vloženého
disku. Tímto se obnoví výchozí nastavení
přehrávače.
 Po dokončení počátečního nastavení můžete
použít funkci HDMI-CEC.
 Pokud chcete použít funkci Anynat+(HDMI-CEC)
pro podporu postupu počátečního nastavení,
postupujte podle níže uvedených pokynů.
1) Připojte přehrávač k televizoru Samsung
s podporou Anynet+(HDMICEC) pomocí
kabelu HDMI.
1
6
2) Zapněte funkci Anynet+ (HDMI-CEC) v
televizoru i přehrávači.
3) Na televizoru spusťte postup počátečního
nastavení.
 Když přehrávač zůstane v režimu zastavení
déle než 5 minut bez jakékoliv akce
uživatele, na obrazovce televizoru se objeví
spořič obrazovky. Pokud přehrávač zůstane
v režimu spořiče obrazovky po více než 25
minut, napájení se automaticky vypne.
Postup počátečního nastavení
3
PŘEHRÁT DISK
FOTOGRAFIE
VIDEA
HUDBA
2
5
Žádný disk
4
Změnit zař.
3. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou
podřízenou nabídku a stiskněte tlačítko
E.
4. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou
položku a stiskněte tlačítko E.
5. Pro odchod z nabídky stiskněte tlačítko
EXIT.
✎
3
1
Vybírá možnost VIDEA.
2
Vybírá možnost HUDBA.
3
Vybírá možnost Nastavení.
4
Vybírá možnost Změnit zař..
5
Vybírá možnost PŘEHRÁT DISK.
6
Vybírá možnost FOTOGRAFIE.
✎
POZNÁMKY
 Funkce Videa, Fotografie a Hudba vyžadují,
aby byl v přehrávači vložen disk nebo
připojeno zařízení USB.
Přístup do nabídky Nastavení
POZNÁMKY
 Způsob přístupu se může lišit v závislosti na
vybrané nabídce. Po aktualizaci softwaru v
přehrávači se může změnit OSD (nabídka na
obrazovce).
Nastavení
Obraz
Můžete nastavit různé možnosti zobrazení,
například Poměr stran obrazu, Rozlišení, atd.
Poměr stran obrazu
V závislosti na typu televizoru, který máte,
můžete chtít přizpůsobit nastavení velikosti
obrazovky.
✎
POZNÁMKY
 Podle typu disku nemusejí být dostupné
některé poměry stran.
 Pokud vyberete poměr stran odlišný od
poměru stran obrazu vašeho televizoru,
může být obraz zkreslený.
Pro přístup do nabídky Nastavení a
podřízených nabídek postupujte takto:
1. Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.
Objeví se hlavní nabídka.
2. Pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte
Nastavení a poté stiskěte tlačítko E.
9
BD_J4500R_CZ_Web_1026.indd 9
2015-10-26
3:39:38
BD Wise (pouze pro televizory
Samsung)
BD Wise je nejmodernější komunikační funkce
od společnosti Samsung.
Pokud propojíte přehrávač Samsung
a televizor Samsung s funkcí BD Wise
prostřednictvím HDMI a funkce BD Wise je
zapnuta v přehrávači i televizoru, přehrávač
bude vysílat video s rozlišením a počtem
snímků za sekundu disku Blu-ray/DVD.
✎
POZNÁMKY
 Pokud je funkce BD Wise zapnuta, nastavení
rozlišení se nastaví automaticky na BD Wise
a v nabídce rozlišení se zobrazí položka BD
Wise.
 Pokud je přehrávač připojen k zařízení, které
nepodporuje funkci BD Wise, nelze tuto
funkci použít.
 Pro správnou funkci BD Wise je třeba
nastavit nabídku BD Wise na přístroji i na
televizoru na Zapnuto.
Rozlišení
Slouží k nastavení výstupního rozlišení HDMI
video signálu na Auto, 1080p, 1080i, 720p
nebo 576p/480p. Číslo označuje počet
řádků obrazu v jednom snímku. Písmena
i a p označují prokládané a progresivní
vykreslování. Čím vyšší je počet řádků, tím
vyšší je kvalita.
Rozlišení podle výstupního režimu
• Přehrávání disku Blu-ray/obsahu z
Internetu/digitálního obsahu
HDMI / připojeno
Výstup
Režim HDMI
Obsah z
Internetu/
digitální
obsah
Disk Blu-ray
Nastavení
BD Wise
Rozlišení disku
Blu-ray
1080p
Autom.
Max. rozlišení
vstupu
televizoru
Max. rozlišení
vstupu
televizoru
1080p při 60 sn./s
(Filmová frekv.:
Vypnuto)
1080p při
60 sn./s
1080p při
60 sn./s
Filmová frekv.:
Autom.
(24 snímků/s)
1080p při
24 sn./s
1080p při 24
sn./s
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
• Přehrávání DVD
Výstup
Nastavení
HDMI / připojeno
Režim HDMI
BD Wise
576i/480i
Autom.
Max. rozlišení vstupu televizoru
1080p
1080p
1080i
1080i
720p
720p
576p/480p
576p/480p
✎
POZNÁMKY
 Pokud televizor připojený k přístroji
nepodporuje funkci Filmová frekv. nebo
vybrané rozlišení, zobrazí se zpráva “Pokud
se po zvolení možnosti “Ano“ nezobrazí
obraz, počkejte 15 sekund, dokud se
neobnoví předchozí rozlišení. ". Pokud zvolíte
možnost Ano, obrazovka televizoru na 15
sekund zhasne a potom se automaticky
obnoví předchozí rozlišení.
 Pokud obrazovka po změně rozlišení
zůstane černá, vyjměte všechny disky a
potom stiskněte a podržte tlačítko p na
přední straně přehrávače po dobu alespoň
5 sekund. Všechna nastavení se obnoví
na výchozí tovární hodnoty. Postupujte
podle kroků na předchozí stránce pro
přístup do jednotlivých režimů a vyberte
Nastavení zobrazení, které váš televizor bude
podporovat.
 Pokud se obnoví výchozí tovární hodnoty,
všechna uživatelská data uložená v paměti
BD se vymažou.
 Disk Blu-ray musí mít funkci 24 snímků, aby
přehrávač mohl používat režim Filmová frekv.
(24 snímků/s).
Barevný formát HDMI
Vý
Slouží k nastavení formátu barevného
prostoru pro výstup HDMI tak, aby odpovídal
schopnostem připojeného zařízení (televizor,
monitor atd.).
HDMI Deep Color
Dovoluje výstup videa ze zdířky HDMI OUT
s funkcí Deep Color. Deep Color zpřesňuje
reprodukci barev a zvyšuje barevnou hloubku.
Z
s
Progresivní režim
Tento režim nastavte pro vyšší kvalitu
přehrávání DVD.
Zvuk
Digitální výstup
Z
s
Slouží k výběru formátu výstupu digitálního
zvuku vhodného pro váš televizor nebo AV
přijímač. Další informace najdete v tabulce
výběru digitálního výstupu.
Filmová frekv. (24 snímků/s)
D
pr
Nastavení položky Filmová frekv.
(24 snímků/s) na hodnotu Autom. umožní
přístroji vylepšit kvalitu obrazu úpravou
výstupu HDMI na 24 snímků za sekundu.
Funkci Filmová frekv. (24 snímků/s) lze použít
pouze s televizorem, který podporuje tuto
snímkovou frekvenci.
Funkci Filmová frekv. můžete vybrat, pouze
pokud je přehrávač v režimech výstupního
rozlišení HDMI 1080p.
*P
Di
-
10
BD_J4500R_CZ_Web_1026.indd 10
2015-10-26
3:39:41
al
✎
Výběr digitálního výstupu
Bitový tok
(nově kódování
DTS)
Bitový tok
(nově kódování Dolby D)
Nastavení
PCM
Bitový tok
(nezpracovaný)
Připojení
HDMI Přijímač
HDMI Přijímač
PCM
Až 7.1 kan.
PCM
Podporované HDMI AV
přijímač nebo koaxiál
Nové kódování DTS Nové kódování Dolby Digital *
Dolby Digital
u.
Zvukový
signál na
disku
Blu-ray
PCM 2 kan.
Dolby Digital
Nové kódování DTS Nové kódování Dolby Digital *
Dolby Digital
Plus
PCM 2 kan.
Dolby Digital
Plus
Nové kódování DTS Nové kódování Dolby Digital *
Dolby TrueHD
PCM 2 kan.
Dolby TrueHD
Nové kódování DTS Nové kódování Dolby Digital *
DTS
PCM 2 kan.
DTS
Nové kódování DTS Nové kódování Dolby Digital *
PCM 2 kan.
DTS-HD Vysoká
Rozlišení audio
Nové kódování DTS Nové kódování Dolby Digital *
PCM 2 kan.
DTS-HD Hlavní
Audio
Nové kódování DTS Nové kódování Dolby Digital *
DTS-HD Vysoká
Rozlišení audio
DTS-HD
Hlavní Audio
Zvukový
signál na
DVD
Definice
pro Blu-ray
HDMI Přijímač
PCM
PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
Dolby Digital
PCM 2 kan.
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
PCM 2 kan.
DTS
DTS
DTS
Dékoduje zvuk
hlavního filmu
a zvukovou
stopu
BONUSVIEW
současně,
smíchá je
do zvuku
PCM a přidá
zvukové efekty
navigace:
Posílá na výstup
pouze zvukovou
stopu hlavního
filmu, takže
váš AV přijímač
může dekódovat
zvukový bitový
proud. Zvuk
BONUSVIEW
a zvukové
efekty navigace
nebudou slyšet.
Dekóduje zvuk
hlavního filmu a
zvukovou stopu
BONUSVIEW
současně, smíchá
je do zvuku PCM
a přidá zvukové
efekty navigace.
Poté překóduje
zvuk PCM do
bitového proudu
DTS.
Jakýkoli
Dekóduje zvuk hlavního
filmu a zvukovou stopu
BONUSVIEW současně,
smíchá je do zvuku PCM
a přidá zvukové efekty
navigace. Poté překóduje
zvuk PCM do bitového
proudu Dolby Digital.
* Pokud je zdrojový signál dvoukanálový, nastavení “nově kódování Dolby D“ nebude aktivní.
Disky Blu-ray mohou mít tři zvukové stopy:
- Zvuk hlavního filmu: Zvuková stopa hlavního filmu.
- Zvuk BONUSVIEW: Další zvuková stopa, např. komentář režiséra nebo herce.
- Zvukové efekty navigace: Pokud vyberete menu navigace, mohou se rozeznít Zvukové efekty
navigace. Zvukové efekty navigace závisí na konkrétním disku Blu-ray.
POZNÁMKY
 Ujistěte se, že jste vybrali správný digitální
výstup, jinak neuslyšíte žádný zvuk nebo
uslyšíte hlasitý šum.
 Pokud zařízení HDMI (AV přijímač, televizor)
není kompatibilní s komprimovanými formáty
(Dolby Digital, DTS), zvukový signál bude na
výstupu jako PCM.
 Běžné disky DVD nemají zvuk BONUSVIEW a
zvukové efekty navigace.
 Některé disky Blu-ray nemají zvuk
BONUSVIEW a zvukové efekty navigace.
 Při přehrávání zvukových stop MPEG je na
výstupu zvuk ve formátu PCM bez ohledu
na nastavení digitálního výstupu (PCM nebo
Bitový tok).
 Pokud váš televizor není kompatibilní s
komprimovanými multikanálovými formáty
(Dolby Digital, DTS), na výstupu může být
zvuk smíchán do dvoukanálového PCM i v
případě, že v nabídce nastavení vyberete
možnost Bitový tok (Nové kódování nebo
Nezpracovaný).
 Pokud váš televizor není kompatibilní se
vzorkovacími frekvencemi PCM vyššími
než 48 kHz, přehrávač poskytuje zvuk PCM
převzorkovaný dolů na frekvenci 48 kHz.
Ovládání dynamického rozsahu
Umožňuje uplatnění ovládání dynamického
rozsahu u zvuku Dolby Digital, Dolby Digital
Plus a Dolby TrueHD.
• Autom. : Automatické ovládání dynamického
rozsahu zvuku Dolby TrueHD podle informací
ve zvukové stopě Dolby TrueHD.
Zapne ovládání dynamického rozsahu i pro
Dolby Digital a Dolby Digital Plus.
• Vypnuto : Ponechá nekomprimovaný
dynamický rozsah, takže slyšíte původní
zvuk.
• Zapnuto : Zapne ovládání dynamického
rozsahu pro všechny tři formáty Dolby. Tišší
zvuky budou hlasitější a hlasitost hlasitých
zvuků bude snížena.
Režim downmix
Slouží k výběru režimu smíchání
vícekanálového zvuku kompatibilního s
vaším stereo systémem. Lze vybrat, zda má
přehrávač převádět vícekanálový zvuk na
normální stereo nebo na stereo kompatibilní s
prostorovým zvukem.
Systém
Nastavení
Funkce počátečního nastavení slouží k
nastavení jazyka a dalších položek.
Další informace o funkci počátečního nastavení
jsou uvedeny v kapitole Počáteční nastavení
této uživatelské příručky (viz strana 9).
Rychlý start
Zařízení můžete rychle zapnout zkrácením
doby zavádění systému.
✎
POZNÁMKY
 Pokud je tato funkce Zapnuto zvýší se
spotřeba energie v pohotovostním režimu.
11
BD_J4500R_CZ_Web_1026.indd 11
2015-10-26
3:39:42
Anynet+ (HDMI-CEC)
Správa BD dat
Anynet+ je pohodlná funkce, která umožňuje
propojený provoz s jinými přehrávači
Samsung s funkcí Anynet+.
Chcete-li tuto funkci použít, připojte tento
přehrávač k televizoru Samsung s podporou
Anynet+ pomocí kabelu HDMI. Pokud je
zapnuta funkce Anynet+, můžete tento
přehrávač ovládat pomocí dálkového
ovládání televizoru Samsung a přehrávání
disku jednoduše spustit stiskem tlačítka
) na dálkovém ovládání
PŘEHRÁVÁNÍ (
televizoru. Více informací najdete v uživatelské
příručce televizoru.
Slouží ke správě staženého obsahu
zobrazeného prostřednictvím disku Blu-ray a
uloženého na paměťovém zařízení flash.
Můžete zjistit informace o zařízení, včetně
kapacity, vymazat data BD nebo vyměnit
paměťové zařízení flash.
✎
POZNÁMKY
 Tato funkce není k dispozici, pokud kabel
HDMI nepodporuje CEC.
 Pokud má váš televizor Samsung logo
Anynet+, podporuje funkci Anynet+.
 V závislosti na vašem televizoru nemusí
některá rozlišení výstupu HDMI fungovat.
Další informace najdete v uživatelské
příručce vašeho televizoru.
 Když je zapnutá funkce Anynet+ a vypnete
přístroj, odpojíte a znovu zapojíte kabel
napájení, přístroj se automaticky zapne a
obnoví připojení Anynet+. Po 15 sekundách
se opět automaticky vypne.
✎
Jazyk
Slouží k výběru jazyka Nabídky na obrazovce,
Nabídka disku, Zvuku, Titulků atd.
✎
POZNÁMKY
 Vybraný jazyk se objeví pouze tehdy, pokud
je na disku podporován.
POZNÁMKY
 V režimu externí paměti může být přehrávání
disku přerušeno, pokud v průběhu
přehrávání odpojíte USB jednotku.
 Přehrávač podporuje souborové systémy
FAT16, FAT32 a NTFS. Doporučujeme
používat zařízení USB, která podporují
protokol USB 2.0 a rychlost čtení a zápisu
alespoň 4 MB/s.
 Funkce Pokračovat v přehrávání nemusí
po naformátování paměťového zařízení
pracovat.
 Celková paměť dostupná pro správu dat BD
se může lišit v závislosti na podmínkách.
DivX® Video On Demand
Zobrazení kódu registrace DivX® VOD
potřebného k zakoupení a přehrávání obsahu
DivX® VOD.
Zabez.
Při prvním otevření této nabídky se zobrazí
obrazovka PIN. Pomocí tlačítek s čísly zadejte
výchozí kód PIN 0000. Kód PIN lze změnit
pomocí funkce změny kódu PIN. Pokaždé,
když budete vstupovat do nastavení
zabezpečení, budete muset zadat čtyřmístný
kód PIN. Pokud kód PIN nezměníte, zůstane
zachováno výchozí nastavení kódu PIN.
Hodn. pro rodiče BD
Zabraňuje přehrávání disků Blu-ray s konkrétní
věkovou klasifikací, pokud nebude zadán kód
PIN.
Hodn. pro rodiče DVD
Tato funkce pracuje ve spojení s disky DVD,
které jsou klasifikovány na základě věku nebo
obsahu. Tato čísla pomáhají kontrolovat typy
disků DVD, které vaše rodina může sledovat.
Zvolte požadovanou úroveň hodnocení.
Například pokud vyberete až Úroveň 6,
nepůjdou přehrát disky, které obsahují Úrovně
7 a 8.
Vyšší čísla označují obsah pro starší osoby.
Na
ak
vy
slu
Př
Změna kódu PIN
Ch
ta
Změna 4místného hesla chránícího přístup k
funkcím zabezpečení.
1.
Pokud jste heslo zapomněli
2.
1. Vyndejte všechny disky.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko p na předním
panelu alespoň na 5 sekund.
Všechna nastavení se vrátí na tovární
nastavení.
3.
✎
4.
POZNÁMKY
 Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna
uživatelská data uložená v paměti BD se
vymažou.
5.
6.
7.
✎
 Některé televizory Samsung, pokud jsou
připojeny k tomuto přístroji používajícímu
funkci Anynet+, po zapnutí zobrazí zprávu,
že nebylo nalezeno spojení. Spojení Anynet+
je přesto správně navázáno a lze je používat.
12
BD_J4500R_CZ_Web_1026.indd 12
U
2015-10-26
3:39:42
bo
y
t.
ně
k
na
Podpora
Upgrade softwaru
Nabídka Upgrade softwaru umožňuje
aktualizaci softwaru přehrávače s cílem
vylepšení výkonu nebo získání doplňkových
služeb.
Přes USB
Chcete-li provést aktualizaci z USB, postupujte
takto:
1. Navštivte stránky www.samsung.com/
bluraysupport.
2. Stáhněte si nejnovější archiv ZIP s aktualizací
softwaru přes USB do svého počítače.
3. Rozbalte archiv ZIP v počítači.
Měl by obsahovat jeden soubor s příponou
RUF a stejným názvem jako archiv ZIP.
4. Zkopírujte soubor RUF na USB paměťovou
jednotku.
5. Je-li v přehrávači vložen disk, vyjměte jej, a
poté vložte paměťovou jednotku do portu
USB na přehrávači.
6. V nabídce přehrávače přejděte na možnost
Nastavení > Podpora > Upgrade softwaru.
7. Vyberte položku Přes USB.
✎
POZNÁMKY
 Přihrádka disku musí být při provádění
aktualizace pomocí konektoru USB prázdná.
 Po dokončení aktualizace softwaru
zkontrolujte podrobné údaje softwaru v
nabídce Aktualizace softwaru.
 Během aktualizace softwaru přehrávač
nevypínejte.
Může to způsobit poruchu přehrávače.
 Aktualizace softwaru pomocí konektoru
USB Host je možná pouze pomocí USB flash
disku.
Kontaktovat Samsung
Poskytne kontaktní informace pro podporu
přehrávače.
Obnov.
Obnovení výchozích hodnot všech nastavení.
Přehrávání médií
Přehrávání komerčních nahraných
disků
1. Stiskem tlačítka 8 otevřete přihrádku
disku.
2. Disk opatrně umístěte do přihrádky tak,
aby etiketa disku směřovala nahoru.
3. Stiskem tlačítka 8 zavřete přihrádku
disku. Přehrávání začne automaticky.
✎
 Pokud se okno nezobrazí, využijte způsob 2.
3. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný
režim Fotografie, Videa, nebo Hudba
a poté stiskněte tlačítko E. Zobrazí
se obrazovka Fotografie, videa a hudba
s obsahem zařízení. V závislosti na
uspořádání obsahu se zobrazí složky,
jednotlivé soubory nebo obojí.
✎
Přehrávání souborů ze zařízení USB
Existují dva způsoby, jak prostřednictvím
přehrávače přehrávat nebo zobrazit
multimediální soubory ze zařízení USB.
Způsob 1
1. Zapněte přehrávač.
2. Připojte zařízení USB k portu USB na
čelním panelu přehrávače. Objeví se okno
Připojeno
nové zařízení.
p j
PŘEHRÁT DISK
FOTOGRAFIE
VIDEA
Přip.nové zař.
123
Fotografie
Videa
Žádný disk
Hudba
HUDBA
POZNÁMKY
POZNÁMKY
 Přehrávač zobrazí složky pro všechny typy
obsahů, ale zobrazí jen takové soubory,
jejichž typ jste vybrali v kroku 3. Pokud
například vyberete možnost Hudba, zobrazí
se jen hudební soubory. Tento výběr lze
změnit tak, že se vrátíte na obrazovku
Fotografie, videa a hudba a provedete krok 3
níže popsaného způsobu 2.
4. Dle potřeby stiskem tlačítek ▲▼◄►
vyberte složku a stiskněte tlačítko E.
5. Vyberte soubor, který chcete zobrazit
nebo přehrávat, a stiskněte tlačítko E.
6. Pro opuštění složky stiskněte tlačítko
RETURN. Pro návrat na hlavní obrazovku
stiskněte tlačítko EXIT.
7. Pokyny k ovládání přehrávání videa a
hudby a prohlížení obrázků na zařízení
USB naleznete na stránkách 14~16.
> Přesunout " Zadat ' Zpĕt
Změnit zař.
Nastavení
13
BD_J4500R_CZ_Web_1026.indd 13
2015-10-26
3:39:42
Způsob 2
1. Zapněte přehrávač.
2. Připojte zařízení USB k portu USB na
čelním panelu přehrávače. Vyberte
položku Změnit zař. a poté pomocí
tlačítek ▲▼ vyberte položku USB.
Stiskem tlačítka E.
PŘEHRÁT DISK
FOTOGRAFIE
VIDEA
HUDBA
Změnit zař.
5. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte soubor,
který chcete zobrazit nebo přehrávat, a
stiskněte tlačítko E.
6. Pro opuštění složky stiskněte tlačítko
RETURN. Pro návrat na hlavní obrazovku
stiskněte tlačítko EXIT.
7. Pokyny k ovládání přehrávání videa a
hudby a prohlížení obrázků na zařízení
USB naleznete na stránkách 14~16.
✎
POZNÁMKY
 Pokud během přehrávání z paměťového
zařízení USB vložíte disk, režim přístroje se
automaticky přepne na “Disk“.
Žádný disk
123
Prázdná disková jednotka
Zavřít
Změnit zař.
Nastavení
3. Pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte na hlavní
obrazovce položky FOTOGRAFIE, VIDEA
nebo HUDBA, a poté stiskněte tlačítko
E. Zobrazí se obrazovka Fotografie,
videa a hudba s obsahem zařízení.
V závislosti na uspořádání obsahu se
zobrazí složky, jednotlivé soubory nebo
obojí.
✎
POZNÁMKY
 Přehrávač zobrazí složky pro všechny typy
obsahů, ale zobrazí jen takové soubory,
jejichž typ jste vybrali v kroku 3. Pokud
například vyberete možnost Hudba, zobrazí
se jen hudební soubory. Tento výběr lze
změnit návratem na obrazovku Fotografie,
videa a hudba a opakováním kroku 3.
4. Dle potřeby stiskem tlačítek ▲▼◄►
vyberte složku a stiskněte tlačítko E.
Přehrávání disku s uživatelským
obsahem
Můžete přehrávat multimediální soubory, které
jste nahráli na disky Blu-ray, DVD nebo CD.
1. Vložte uživatelem vytvořený disk do
přihrádky disku potištěnou stranou
nahoru, poté přihrádku disku zavřete.
2. Tlačítky ◄► vyberte typ obsahu,
který chcete zobrazit nebo přehrávat
Fotografie, Videa nebo Hudba, a
stiskněte tlačítko E.
✎
POZNÁMKY
 Přehrávač zobrazí složky pro všechny typy
obsahů, ale zobrazí jen takové soubory,
jejichž typ jste vybrali v kroku 2. Pokud
například vyberete možnost Hudba, zobrazí
se jen hudební soubory. Tento výběr lze
změnit návratem na obrazovku Fotografie,
videa a hudba a opakováním kroku 2.
3. Zobrazí se obrazovka se seznamem
obsahu zařízení. V závislosti na uspořádání
obsahu se zobrazí složky, jednotlivé
soubory nebo obojí.
4. Dle potřeby stiskem tlačítek ▲▼◄►
vyberte složku a stiskněte tlačítko E.
5. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte soubor,
který chcete zobrazit nebo přehrávat, a
stiskněte tlačítko E.
6. Jedním nebo více stisky tlačítka RETURN
opustíte aktuální obrazovku nebo složku,
nebo se vrátíte na hlavní obrazovku.
Stiskem tlačítka EXIT se vrátíte přímo na
hlavní obrazovku.
7. Pokyny pro přehrávání videa, hudby
a fotografií na disku jsou uvedeny na
stránách 14 až 16.
Tlačítka související s přehráváním
Přehrávač v režimu vyhledávání, zpomaleného
přehrávání a přehrávání po krocích nepřehrává
zvuk.
• Pro návrat k přehrávání normální rychlostí
stiskněte tlačítko 6.
Můžete ovládat přehrávání videa na disku
Blu-ray, DVD nebo CD či zařízení USB. U
některých typů médií nemusí být některé
funkce popsané v této příručce dostupné.
Toto tlačítko není funkční během přehrávání
disků Blu-ray a DVD.
Tlačítka na dálkovém ovládání
používaná pro přehrávání videa
T
T
Tlačítko: 6
Spuštění přehrávání.
Tlačítko: 5
Zastavení přehrávání.
Tlačítko: 7
Pozastavení přehrávání.
Zrychlené
přehrávání
Během přehrávání stiskněte
tlačítka 3 nebo .
Po každém stisku tlačítka 3
nebo se rychlost přehrávání
změní.
Zpomalené
přehrávání
V režimu pozastavení stiskněte
tlačítko .
Po každém stisku tlačítka se rychlost přehrávání změní.
Přehrávání po
krocích
V režimu pozastavení stiskněte
tlačítko 7.
Při každém stisknutí tlačítka 7
se zobrazí nový snímek.
Přeskočení
úseku videa
Během přehrávání stiskněte
tlačítka 1 nebo 2.
Při každém stisku tlačítka 1
nebo 2 přejdete na předchozí
nebo následující kapitolu nebo
soubor.
Ovládání přehrávání videa
T
P
M
Bl
Tl
po
1
2
3
14
BD_J4500R_CZ_Web_1026.indd 14
T
D
2015-10-26
3:39:43
Používání nabídky disku, nabídky titulu,
kontextové nabídky a seznamu titulů
ho
vá
e
Tlačítko
DISC MENU
Během přehrávání stiskněte
stisknutím tohoto tlačítka spustíte
funkci nabídky disku.
Tlačítko
TITLE MENU
Během přehrávání stiskněte
stisknutím tohoto tlačítka spustíte
funkci nabídky titulu.
Tlačítko
POPUP MENU
Během přehrávání stiskněte
stisknutím tohoto tlačítka spustíte
funkci rozbalovací nabídky.
Ovládání přehrávání hudby
Můžete ovládat přehrávání hudby na disku
Blu-ray, DVD nebo CD či zařízení USB.
1
Tlačítka s ČÍSLY (pouze Audio CD (CD-DA)):
Během přehrávání seznamu skladeb stiskněte
tlačítko s číslem požadované stopy.
Vybraná stopa se začne přehrávat.
2
Přeskočit: Během přehrávání stiskněte tlačítko
1 nebo 2 pro přesun na předchozí nebo
následující stránku seznamu skladeb.
3
Tlačítko 5: Zastavení stopy.
4
Rychlé přehrávání (pouze audio CD (CD-DA))
Během přehrávání stiskněte tlačítka 3 nebo
.
Po každém stisku tlačítka 3 nebo se
rychlost přehrávání změní.
5
Pozastavení: Pozastavení stopy.
6
Tlačítko 6: Přehrávání aktuálně vybrané
stopy.
Vypnuto
Skladby budou přehrávány
v pořadí, ve kterém byly
zaznamenány.
(
) Záznam
Aktuální skladba bude opakována.
(
) Všechny
Opakují se všechny skladby.
(
) Náhodně
Přehrává skladby v
náhodném pořadí
✎
Výběr
1. Chcete-li se přesunout na možnost
Seznam hudby stiskněte tlačítko 5 nebo
RETURN.
Zobrazí se obrazovka seznamu hudby.
Hudba
Opakované přehrávání zvukového
disku CD (CD-DA)/MP3
e
1. Během přehrávání seznamu skladeb
stiskněte tlačítko TOOLS.
7
1
Výběr
1/6
Nástroje
TRACK 001
Režim Opakování
? Vypnuto 05:57
TRACK 002
Konverze
TRACK 0011
Konverze
02:38
02:38
TRACK 003
TRACK 004
TRA
02:38
02
3
02:38
TRACK 005
TRACK 006
02:38
02:38
TRACK 007
TRACK 008
02:38
02:38
TRACK 009
TRACK 010
02:38
a Změnit zař.
Zvolit
volit
Nástr
Nástroje ( ) Na stránku ' Zpět
04:27
> Přesunout < Nastavení ' Zpět
TRACK 003
4
2
3
04:07
TRACK 004
+
5
6
00:08 / 05:57
03:41
TRACK 005
03:17
TRACK 006
03:35
CD
" Pauza Zvolit
Nástroje ' Zpět
2. Stiskem tlačítek ◄► vyberte Záznam,
Všechny, Náhodně nebo Vypnuto.
3. Stiskněte tlačítko E.
 Pokud odstraníte z výběru všechny stopy a
stisknete tlačítko E, přehrávač vypíše a
přehraje všechny stopy na disku.
TRACK 002
02:38
CD
POZNÁMKY
 Pro disk Audio CD (CD-DA) můžete vytvořit
seznam až 99 skladeb.
1/2 Strana
TRACK 001
TRACK 001
Tlačítka na dálkovém ovládání
používaná pro přehrávání hudby
4. Po dokončení stiskněte tlačítko E.
Stopy, které jste vybrali, se zobrazí v pravé
části obrazovky. Přehrávač přehrává první
stopu.
5. Chcete-li změnit playlist, stiskem tlačítka
5 nebo RETURN se vraťte na seznam
Hudba. Opakujte kroky 2, 3 a 4.
6. Chcete-li zrušit výběr a vrátit se na hlavní
obrazovku, stiskněte tlačítko EXIT nebo
RETURN.
2. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte
požadovanou stopu a potom stiskněte
ŽLUTÉ (C) tlačítko. Nad stopou se objeví
symbol zaškrtnutí. Tento postup opakujte
pro přidání dalších stop.
3. Chcete-li odebrat stopu ze seznamu,
přesuňte se na stopu a opět stiskněte
ŽLUTÉ (C) tlačítko.
Zaškrtnutí ze stopy je odebráno.
Slouží ke kopírování zvukových souborů ze
zvukového disku CD (CD-DA) na zařízení s
rozhraním USB nebo na pevný disk
1. Otevřete přihrádku disku. Vložte do
přihrádky zvukový disk (CD-DA) a
zavřete přihrádku. Připojte zařízení USB
ke konektoru USB na přední straně
přehrávače.
2. V režimu zastavení, přejděte pomocí
tlačítek ▲▼◄► na požadovanou stopu a
stiskněte ŽLUTÉ (C) tlačítko. Nad stopou
se objeví symbol zaškrtnutí. Tento postup
opakujte pro přidání dalších stop.
15
BD_J4500R_CZ_Web_1026.indd 15
2015-10-26
3:39:44
3. Chcete-li odebrat stopu ze seznamu,
přesuňte se na stopu a opět stiskněte
ŽLUTÉ (C) tlačítko. Zaškrtnutí ze stopy je
odebráno.
4. Po dokončení stiskněte tlačítko TOOLS a
poté pomocí tlačítek ▲▼ vyberte položku
Konverze a stiskněte tlačítko E. Zobrazí
se okno Konverze.
5. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte zařízení
pro uložení konvertovaných souborů a
stiskněte tlačítko E.
✎
POZNÁMKY
 Během konverze neodpojujte zařízení.
6. Chcete-li zrušit konverzi, stiskněte tlačítko
E a vyberte položku Ano. Pro pokračování
v konverzi vyberte položku Ne.
7. Po dokončení konverze se zobrazí zpráva
“Konverze dokončena“. Stiskněte tlačítko
E pro návrat na obrazovku přehrávání.
✎
POZNÁMKY
 Tato funkce nemusí být některými disky
podporována.
 Na obrazovce Konverze můžete také vybrat
možnosti Vybrat vše a Zrušit výbér všech.
- Pomocí funkce Vybrat vše vyberte
všechny stopy. Tím zrušíte případný výběr
jednotlivých stop.
- Možnost Zrušit výbér všech slouží ke
zrušení výběru všech stop.
Disk kopírovat na USB zařízeni
Slouží ke kopírování filmových, obrázkových
a zvukových souborů z datového disku na
zařízení s rozhraním USB nebo na pevný disk.
1. Otevřete přihrádku disku. Vložte do
přihrádky disk a zavřete přihrádku.
Připojte zařízení USB ke konektoru USB
na přední straně přehrávače. Zobrazí se
okno nového zařízení.
2. Stiskněte tlačítko ▲. Poté pomocí tlačítek
◄► vyberte položku Blu-ray, DVD nebo
CD.
3. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný
režim Fotografie, Videa, nebo Hudba
a poté stiskněte tlačítko E. Zobrazí
se obrazovka Fotografie, videa a hudba
s obsahem zařízení. V závislosti na
uspořádání obsahu se zobrazí složky,
jednotlivé soubory nebo obojí.
✎
POZNÁMKY
 Přehrávač zobrazí složky pro všechny typy
obsahů, ale zobrazí jen takové soubory,
jejichž typ jste vybrali v kroku 3. Pokud
například vyberete možnost Hudba, zobrazí
se jen hudební soubory. Tento výběr lze
změnit návratem na obrazovku Fotografie,
videa a hudba a opakováním kroku 3.
4. Když je zobrazena obrazovka Přehrávání
vyberte pomocí tlačítek ▲▼◄► položky
Videa, Fotografie nebo Hudba a
stiskněte ŽLUTÉ (C) tlačítko. Nalevo
od vybrané položky se zobrazí značka
zaškrtnutí.
5. Opakováním kroku 4 vyberte a zaškrtněte
další požadované položky.
6. Chcete-li odstranit položku ze seznamu,
opět stiskněte ŽLUTÉ (C) tlačítko.
Zaškrtnutí z položky je odebráno.
7. Po dokončení stiskněte tlačítko TOOLS a
poté pomocí tlačítek ▲▼ vyberte položku
Kopírovat na USB zařízení a stiskněte
tlačítko E. Zobrazí se okno Kopírovat na
USB.
8. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte zařízení pro
uložení kopírovaných souborů a stiskněte
tlačítko E.
✎
POZNÁMKY
 Během kopírování neodpojujte zařízení.
9. Chcete-li zrušit kopírování, stiskněte tlačítko
E a vyberte položku Ano. Pro pokračování
v kopírování vyberte položku Ne.
10. Po dokončení kopírování se zobrazí
zpráva ”Kopírování bylo dokončeno“.
Stiskem tlačítka E se vraťte zpět na
obrazovku Přehrávání.
✎
Prohlížení fotografií
Použití nabídky Nástroje
Př
Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
Spustit prezentaci / Touto možností spustíte nebo
Ukončit prezentaci zastavíte prezentaci.
 Na obrazovce Kopírování lze také vybrat
položky Vybrat vše a Zrušit výbér všech.
- Možnost Vybrat vše slouží k výběru
všech položek. Tím zrušíte případný výběr
jednotlivých položek.
- Možnost Zrušit výbér všech slouží ke
zrušení výběru všech položek.
Nastavení rychlosti prezentace.
Hudební kulisa
Touto možností zapnete
poslech hudby během
prezentace fotografií.
Tato možnost umožňuje
zvětšení aktuálního obrazu.
(Zvětšení až 4 krát)
D
Zvětšený obraz
Tato možnost umožňuje
otočení obrazu. (Otočí
obraz po nebo proti směru
hodinových ručiček.)
N
Otočit
Informace
Zobrazení informací o
obrazu.
✎
N
z
POZNÁMKY
 Nabídka Nástroje se může lišit v závislosti na
disku nebo paměťovém zařízení.
 Chcete-li zapnout funkci hudební kulisy,
soubor fotografie musí být umístěn na
stejném paměťovém médiu jako hudební
soubor.
Kvalita zvuku však může být ovlivněna
přenosovou rychlostí souboru MP3, velikostí
fotografie a metodou vzorkování.
 V celoobrazovkovém režimu nelze zvětšit
titulky a grafiku prezentace.
16
BD_J4500R_CZ_Web_1026.indd 16
N
o
Rychlost prezent.
POZNÁMKY
 Tato funkce nemusí být některými disky
podporována.
P
Můžete ovládat zobrazování fotografií na disku
Blu-ray, DVD nebo CD či zařízení USB.
2015-10-26
3:39:47
R
n
v
N
o
C
Příloha
PROBLÉM
ku
Obrazovka je černá.
• Pokud je výstup HDMI nastaven na rozlišení, které váš televizor
nepodporuje (např. 1080p), nemusí se na televizoru objevit obraz.
• Stiskněte tlačítko p (na předním panelu) na alespoň 5 sekund bez
vloženého disku. Všechna nastavení se vrátí na tovární nastavení.
• Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna uživatelská data uložená
v paměti BD se vymažou.
Zapomenutý kód PIN
• Stiskněte tlačítko p (na předním panelu) na alespoň 5 sekund bez
vloženého disku. Obnoví se všechna tovární nastavení včetně hesla.
Tuto funkci nepoužívejte, pokud to není naprosto nutné.
• Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna uživatelská data uložená
v paměti BD se vymažou.
Obraz obsahuje šum nebo
je zdeformovaný.
• Zkontrolujte, zda disk není znečištěný nebo poškrábaný.
• Vyčistěte disk.
Žádný výstup HDMI.
• Zkontrolujte propojení mezi televizorem a konektorem HDMI přehrávače.
• Zkontrolujte, zda váš televizor podporuje vstup HDMI s rozlišením
576p/480p, 720p, 1080i nebo 1080p.
Abnormální obrazovka
výstupu HDMI.
• Pokud se na obrazovce objeví zrnění, znamená to, že televizor
nepodporuje HDCP (Ochrana širokopásmového digitálního obsahu).
V případě jiných problémů.
• Přejděte na obsah a najděte kapitolu uživatelské příručky, která obsahuje
informace k aktuálnímu problému, a proveďte postup znovu.
• Pokud problém přetrvává, kontaktujte nejbližší autorizované servisní
středisko Samsung.
Řešení potíží
Před požadavkem na servis zkontrolujte následující postupy řešení.
.
bo
PROBLÉM
e.
Nefunguje dálkové
ovládání.
• Zkontrolujte baterie v dálkovém ovládání. Může být nutná výměna.
• Dálkové ovládání má dosah maximálně 6,1 m od přehrávače.
• Vyjměte baterie a několik minut držte stisknuté nejméně jedno tlačítko
dálkového ovládání, aby se vybil náboj ze zabudovaného mikroprocesoru.
Vraťte baterie zpět na místo a znovu použijte dálkové ovládání.
Disk se nepřehraje.
• Zkontrolujte, zda potištěná strana disku směřuje nahoru.
• Zkontrolujte kód regionu disku Blu-ray/DVD.
Nezobrazí se nabídka disku.
• Zkontrolujte, zda má disk nabídky disku.
Na obrazovce se objeví
zpráva o zákazu.
• Tato zpráva se objeví, když je stisknuto neplatné tlačítko.
• Software disku Blu-ray/DVD nepodporuje danou funkci (např. úhly kamery).
• Požadovali jste titul, kapitolu nebo čas prohledávání, které jsou mimo rozsah.
na
ŘEŠENÍ
Režim přehrávání
nesouhlasí s volbou
v nabídce nastavení.
• Některé funkce vybrané v nabídce nastavení nemusí fungovat, pokud
příslušná funkce není podporována diskem.
Nelze přepnout poměr stran
obrazu.
• Disky Blu-ray a DVD mají pevně stanovený poměr stran obrazu.
• Nejedná se o problém s přehrávačem.
Chybí zvuk.
• Zkontrolujte, zda jste vybrali správné volby Digitální výstup v nabídce
Zvukový výstup.
ŘEŠENÍ
✎
POZNÁMKY
 Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna uživatelská data uložená v paměti BD se vymažou.
stí
17
BD_J4500R_CZ_Web_1026.indd 17
2015-10-26
3:39:47
Technické údaje
Hmotnost
1.1 Kg
Rozměry
300 (Š) X 41 (V) X 208 (H) mm
Provozní teplota
+5°C až +35°C
Provozní vlhkost
10 % až 75 %
Typ A
USB 2.0
DC výstup
Max. 5V 0.5A
Video
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Zvuk
PCM, bitový tok
Obecné
USB
HDMI
- Konstrukce a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
- Informace o napájecím zdroji a příkonu naleznete na štítku přímo na přehrávači.
- Hmotnost a rozměry jsou přibližné.
Informace o kompatibilitě a shodě s předpisy
O
NE VŠECHNY disky jsou kompatibilní.
• V rámci omezení uvedených níže a v celém textu příručky, včetně omezení typu a vlastností
disku, lze přehrávat níže uvedené typy disků: předem nahrané komerční disky BD-ROM,
DVD-VIDEO a Audio CD (CD-DA); BD-RE/-R, DVD-RW/-R; a CD-RW/-R.
• Jiné než výše uvedené disky nelze přehrát a nejsou určeny pro tento přehrávač. Některé z
výše uvedených disků se nemusí přehrát z níže uvedených důvodů.
• Společnost Samsung nemůže zaručit, že tento přehrávač přehraje každý disk s označením
BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R a CD-RW/-R, a přístroj
nemusí reagovat na některé povely, ani nemusí všechny funkce být dostupné u všech disků.
Tyto potíže s kompatibilitou disků a funkcí přehrávače mají následující příčiny:
- Blu-ray je nový, vyvíjející se formát a tento přehrávač nemusí podporovat všechny funkce
disků Blu-ray, protože některé funkce mohou být volitelné, nebo byly do formátu Bluray přidány až po výrobě tohoto přehrávače a určité funkce mohou mít odloženou
dostupnost.
- Přehrávač nepodporuje některé nové i stávající verze formátu disků.
- Nové i stávající formáty disků mohou být revidovány, měněny, aktualizovány, zlepšovány
nebo nahrazovány.
- Některé disky jsou vyrobeny tak, že je lze přehrávat jen určitým nebo omezeným
způsobem.
- Některé disky s logy BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R a CDRW/-R mohou být přesto nestandardní.
- Některé disky nelze přehrát v důsledku jejich fyzického stavu nebo situace při záznamu.
- Problémy a chyby mohou nastávat při tvorbě obsahu disku Blu-ray/DVD nebo při výrobě
disků.
- Tento přehrávač funguje rozdílně oproti standardnímu přehrávači DVD nebo jinému
zařízení AV.
- Z důvodů uvedených v této příručce a také z důvodů zjištěných a oznámených Centrem
péče o zákazníky SAMSUNG.
• Pokud narazíte na potíže s kompatibilitou nebo funkcí přehrávače, kontaktujte Centrum péče
o zákazníky SAMSUNG.
Centrum péče o zákazníky SAMSUNG může také nabízet aktualizace přehrávače.
• Další informace o omezení přehrávání a kompatibilitě disků viz sekce Bezpečnostní opatření,
Dříve než začnete číst příručku, Typy a vlastnosti disků a Před přehráváním.
• Pro výstup z přehrávače disků Blu-ray v režimu progresivního vykreslování :
UPOZORŇUJEME SPOTŘEBITELE, ŽE NE VŠECHNY TELEVIZORY S VYSOKÝM
ROZLIŠENÍM JSOU S TÍMTO PRODUKTEM KOMPATIBILNÍ A MŮŽE DOJÍT K VÝSKYTU
ARTEFAKTŮ V OBRAZU. POKUD MÁTE POTÍŽE S OBRAZEM V REŽIMU PROGRESIVNÍHO
VYKRESLOVÁNÍ, DOPORUČUJEME PŘEPNOUT VÝSTUP NA STANDARDNÍ ROZLIŠENÍ.
POKUD MÁTE JAKÉKOLIV OTÁZKY KE KOMPATIBILITĚ TELEVIZORU S TÍMTO
PRODUKTEM, KONTAKTUJTE, PROSÍM, NAŠE CENTRUM PÉČE O ZÁKAZNÍKY.
•
18
BD_J4500R_CZ_Web_1027.indd 18
2015-10-27
1:26:30
•
•
•
í
m
ů.
e
D-
ě
Ochrana proti kopírování
Licence
• Vzhledem ke schválení systému AACS (Pokročilý systém řízení přístupu k obsahu) u formátu
Blu-ray, který se podobá CSS (Systém šifrování obsahu) u formátu DVD, platí jistá omezení
přehrávání, výstupu analogového signálu apod. u obsahu s ochranou AACS.
Fungování přístroje a omezení jeho funkcí se mohou lišit podle toho, kdy jste jej zakoupili,
i podle toho, jaké změny v omezeních jsou přijaty poté, co přístroj opustil výrobní závod.
Značky BD-ROM Mark a BD+ jsou také využívány k ochraně disků Blu-ray, což znamená
jistá omezení přehrávání disků se značkou BD-ROM Mark nebo BD+. Další informace o
AACS, BD-ROM Mark, BD+ a o přístroji poskytne Centrum péče o zákazníky SAMSUNG.
• Mnoho disků Blu-ray/DVD je zakódováno ochranou proti kopírování. Z tohoto důvodu byste
měli přehrávač připojovat přímo k televizoru, ne k videorekordéru. Připojení k videorekordéru
má za následek zkreslený obraz z disků Blu-ray/DVD chráněných proti kopírování.
• V rámci zákonů USA o autorských právech a zákonů dalších zemí je neoprávněné nahrávání,
použití, přehrávání, šíření a upravování televizních pořadů, videokazet, disků Blu-ray, DVD a
dalších materiálů postižitelné dle občanského nebo trestního práva.
• Upozornění k technologii Cinavia : Tento výrobek používá technologii Cinavia k omezení
použití neoprávněných kopií některých komerčně produkovaných filmů a videí a jejich
hudebních stop. Pokud je zjištěno použití neoprávněné kopie, zobrazí se zpráva a přehrávání
nebo kopírování bude přerušeno. Více informací o technologii Cinavia je uvedeno v online
zákaznickém informačním centru Cinavia na adrese http://www.cinavia.com. Chcete-li si
vyžádat dodatečné informace o technologii Cinavia poštou, pošlete pohlednici se zpětnou
adresou na adresu: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
Tento výrobek obsahuje technologii licencovanou společností Verance Corporation
a je chráněn U.S. patentem 7,369,677 a dalšími vydanými a platnými patenty USA a
celosvětovými patenty stejně jako autorskými právy a ochranou obchodního tajemství
pro určité aspekty takové technologie. Cinavia je ochranná známka společnosti Verance
Corporation. Copyright 2004-2013 Verance Corporation. Všechna práva vyhrazena
společnosti Verance. Zpětná analýza nebo převod do strojového kódu jsou zakázány.
• Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Dolby a
symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
• Informace o patentech souvisejících s technologií DTS naleznete na webu
http://patents.dts.com. Vyrobeno v licenci sdružení DTS Licensing Limited.
DTS, symbol, a DTS spolu se symbolem jsou registrované ochranné známky
a DTS 2.0+Digital Out je ochranná známka společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva
vyhrazena.
• DivX
Toto zařízení s certifikací DivX Certified® prošlo přísnými testy, které zajišťují
jeho schopnost přehrávat video DivX®.
Chcete-li přehrávat zakoupené filmy DivX, nejprve zaregistrujte své zařízení
na webu vod.divx.com. Registrační kód naleznete v části DivX VOD nabídky nastavení
zařízení.
Označení DivX Certified® zaručuje přehrávání videa DivX® až do rozlišení HD 1080p, včetně
prémiového obsahu.
DivX®, DivX Certified® a související logotypy jsou ochrannými známkami společnosti DivX,
LLC a jsou použity na základě licence.
Chráněno jedním či více patenty USA:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
• Výrazy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI
jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti
HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a dalších zemích.
• Oracle a Java jsou registrované ochranné známky společnosti Oracle nebo jejích
dceřiných společností. Další názvy mohou být ochrannými známkami svých
příslušných vlastníků.
če
• Upozornění k licenci pro otevřený software
- Pokud je použit otevřený software, jsou příslušné licence dostupné v nabídce přístroje.
ní,
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ a loga jsou ochranné známky asociace Blu-ray Disc Association.
HO
BD_J4500R_CZ_Web_1026.indd 19
2015-10-26
3:39:47
Správná likvidace baterií v tomto výrobku
(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy
zpětného odběru baterií.)
Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o
zákazníky.
Contact Centre 
Area
AUSTRIA
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
051 331 999
07001 33 11 , sharing cost
062 726 786
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030-6227 515
01 48 63 00 00
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
800-SAMSUNG (800.7267864)
261 03 710
020 405 888
080 697 267
090 726 786
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20 7267
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
011 321 6899
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
0034902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
MONTENEGRO
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
BD_J4500R_CZ_Web_1026.indd 20
Web Site
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/gr/support
http://www.samsung.com/hu/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto
výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným
domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo
Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v
množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66.
Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví
osob nebo životní prostředí.
Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání
materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je
recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru
baterií.
Správná likvidace výrobku
(Elektrický a elektronický odpad)
(Platí v Evropské Unii a dalších evropských zemích se systémy odděleného
sběru.)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že
výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu,
USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný
komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo
lidské zdraví způsobeným
nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od
ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného
využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili,
nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou
tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny
podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství
nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.
2015-10-26
3:39:47
Download PDF

advertising