Samsung | GT-S5610 | Samsung GT-S5610 Uživatelská přiručka

GT-S5610
Uživatelská příručka
Používání této příručky
Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás
seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního
telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech
„Představení vašeho mobilního telefonu“, „Sestavení
a příprava vašeho mobilního telefonu“ a „Používání
základních funkcí“.
Nejdříve si přečtěte tyto informace
• Před použitím telefonu si pečlivě přečtěte bezpečnostní
upozornění a tuto příručku; dozvíte se zde informace
o bezpečném a správném používání telefonu.
• Články v této příručce vycházejí z výchozího nastavení
vašeho telefonu.
• Obrázky a snímky použité v této uživatelské příručce se
od vzhledu konkrétního produktu mohou lišit.
• Obsah této uživatelské příručky se může od produktu
či softwaru od poskytovatelů služeb nebo obsaženého
na nosičích softwaru lišit a může být měněn bez
předchozího upozornění. Nejnovější verzi uživatelské
příručky naleznete na webové stránce www.samsung.
com.
• Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou
s ohledem na typ telefonu, použitý software nebo
poskytovatele služeb lišit.
• Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem
na zemi, oblast a použitém hardwaru. Společnost
Samsung nezodpovídá za funkční problémy způsobené
aplikacemi jiných společností.
2
• V případě potřeby si můžete na webových stránkách
www.samsung.com aktualizovat software vašeho
mobilního telefonu.
• Zvuky, tapety a obrázky obsažené v tomto telefonu
mohou být na základě licence mezi společností
Samsung a jejich příslušnými vlastníky používány
pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto
materiálů pro komerční či jiné účely představuje
porušení zákonů o autorských právech. Společnost
Samsung není za takováto porušení autorských práv
uživatelem zodpovědná.
• Tento produkt obsahuje určitý free/open source
software. Přesné znění licencí, zřeknutí se práv,
poděkování a poznámek je dostupné na webové
stránce společnosti Samsung opensource.samsung.
com.
• Příručku uchovejte pro pozdější využití.
3
Ikony v pokynech
Výstraha – situace, které by mohly způsobit
poškození telefonu nebo jiného zařízení
Poznámka: poznámky, rady nebo dodatečné
informace
→
Následující krok: pořadí možností nebo menu,
které musíte vybrat, abyste provedli určitou
akci; například: V režimu Menu vyberte Zprávy
→ Vytvořit zprávu (znamená Zprávy, potom
Vytvořit zprávu)
[
]
Hranaté závorky: tlačítka telefonu; například:
[
] (znamená Vypínací tlačítko/Tlačítko
ukončení)
<
Lomené závorky: kontextová tlačítka ovládající
> různé funkce na každé obrazovce; například:
<OK> (znamená kontextové tlačítko OK)
►
4
Viz: – stránky se souvisejícími informacemi;
například: ► str. 12 (znamená „viz strana 12“)
Autorská práva
Copyright © 2013 Samsung Electronics
Tato uživatelská příručka je chráněna mezinárodními
zákony o autorských právech.
Žádná část této uživatelské příručky nesmí být
reprodukována, šířena, překládána nebo předávána
žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani
mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými
jinými systémy pro ukládání bez předchozího písemného
svolení společnosti Samsung Electronics.
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované
ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
• Bluetooth je registrovaná ochranná známka
společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
• Oracle a Java jsou registrované ochranné známky
Oracle a/nebo jeho poboček. Ostatní jména mohou být
ochranné známky jejich náležitých vlastníků.
• Windows Media Player je registrovaná ochranná
známka společnosti Microsoft Corporation.
• Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva
jsou majetkem příslušných vlastníků.
®
®
5
Obsah
Představení vašeho mobilního telefonu...................... 8
Rozvržení telefonu............................................................ 8
Ikony................................................................................10
Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu...... 11
Vložení SIM karty a baterie............................................. 11
Nabíjení baterie...............................................................12
Vložení paměťové karty (volitelné).................................13
Používání základních funkcí........................................14
Zapnutí nebo vypnutí telefonu........................................14
Přístup k menu................................................................15
Přizpůsobení telefonu.....................................................16
Používání základních funkcí pro volání..........................17
Odesílání a prohlížení zpráv...........................................19
Zadávání textu................................................................19
Přidání a vyhledání kontaktů..........................................21
Používání základních funkcí fotoaparátu........................22
Poslech hudby................................................................23
Procházení webu............................................................25
Používání pokročilých funkcí......................................27
Používání pokročilých funkcí pro volání.........................27
Používání pokročilých funkcí kontaktů...........................29
Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv............ 30
Používání pokročilých funkcí fotoaparátu.......................32
Používání pokročilých hudebních funkcí........................34
6
Používání nástrojů a aplikací.......................................37
Používání bezdrátové funkce Bluetooth.........................37
Použití inteligentní domovské obrazovky.......................38
Aktivace a odeslání zprávy SOS....................................39
Aktivace mobilního stopaře.............................................40
Falešná volání.................................................................41
Prohlížení fotografií a videí na webu..............................41
Úprava obrázků...............................................................42
Používání Java her a aplikací.........................................42
Používání kalkulačky......................................................42
Převod měn nebo jednotek.............................................43
Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek...............43
Vytvoření světových hodin..............................................43
Nastavení časovače........................................................44
Používání stopek............................................................44
Nastavení a používání budíku........................................44
Vytvoření textové poznámky...........................................45
Vytvoření nového úkolu..................................................45
Správa kalendáře............................................................46
Zálohovat moje data.......................................................47
Řešení problémů...........................................................48
Bezpečnostní upozornění............................................54
7
Představení vašeho
mobilního telefonu
V této části se nacházejí informace o rozvržení telefonu,
tlačítkách a ikonách.
Rozvržení telefonu
1
2
6
7
4
8
9
10
5
11
3
8
1
Tlačítko hlasitosti
V základním režimu – nastavení
hlasitosti telefonu; v režimu Menu –
procházení mezi možnostmi menu;
odeslání zprávy SOS
Viz “Aktivace a odeslání zprávy
SOS”
2
Tlačítko potvrzení
Výběr zvýrazněné položky menu
či potvrzení zadaného údaje;
v základním režimu – aktivace
režimu Menu
V závislosti na vaší oblasti nebo
poskytovateli služeb se funkce
tlačítka může lišit
3
Tlačítko volání
Vytočení nebo příjem hovoru;
v Pohotovostním režimu - vyvolání
záznamů o vašich hovorech a
zprávách
4
Tlačítko hlasové pošty
V základním režimu – přístup k
hlasovým zprávám
(stisknutí a podržení)
5
Zámek tlačítek
V základním režimu – zamknutí
nebo odemknutí klávesnice
(stisknutím a podržením)
7
Čtyřsměrové navigační
tlačítko
Procházení možností menu;
V základním režimu – přístup k
uživatelem definovaným menu
(doleva/doprava/nahoru/dolů);
Uskutečnění falešného hovoru
(dolů)
Viz “Falešná volání”
V závislosti na poskytovateli
služeb se domovská obrazovka nebo
předdefinovaná menu mohou lišit
8
Vypínací tlačítko/tlačítko
ukončení
Zapnutí nebo vypnutí telefonu
(stisknutím a podržením);
Ukončení hovoru; V režimu menu
- zrušení zadaných údajů a návrat
do základního režimu
9
Tlačítko fotoaparátu
V základním režimu zapněte
fotoaparát (stisknutím a podržením)
10
Alfanumerická tlačítka
11
Tlačítko tichého profilu
Stisknutím a podržením v
základním režimu aktivujete
nebo deaktivujete Tichý profil
(stisknutím a podržením)
6
Kontextová tlačítka
Provedení akce uvedené v dolní
části displeje
9
Ikony
V horní části displeje telefonu jsou zobrazeny následující
indikátory stavu:
Ikona Popis
Síla signálu
Připojeno k síti
GPRS
Připojeno k síti
EDGE
Připojeno k síti
UMTS
Připojeno k síti
HSDPA
Probíhá volání
Přesměrování
hovorů je aktivní
Funkce Zpráva SOS
je aktivní
10
Ikona Popis
Roaming (mimo
normální oblast
pokrytí)
Bluetooth je aktivní
Procházení webu
Připojování k
zabezpečené
webové stránce
Připojen k počítači
Nová textová zpráva
(SMS)
Nová multimediální
zpráva (MMS)
Budík je aktivní
Nová e-mailová
zpráva
FM rádio je zapnuto
Nová hlasová
zpráva
Je pozastaveno FM
rádio
Vložena paměťová
karta
Probíhá přehrávání
hudby
Normální profil je
aktivní
Přehrávání hudby je
pozastaveno
Tichý profil je aktivní
Stav baterie
Aktuální čas
Sestavení a příprava
vašeho mobilního
telefonu
Nyní sestavte přístroj a připravte ho pro první použití.
Vložení SIM karty a baterie
1. Sejměte zadní kryt a vložte SIM kartu.
Zadní kryt
SIM nebo
USIM karta
2. Vložte baterii a vraťte kryt zpět na místo.
Baterie
11
Nabíjení baterie
1. Zapojte malý konec cestovního adaptéru do
multifunkčního konektoru.
Do elektrické zásuvky
2. Zapojte velký konec cestovního adaptéru do
elektrické zásuvky.
3. Po dokončení nabíjení cestovní adaptér odpojte.
• Nevyndávejte baterii před odpojením cestovního
adaptéru. Mohlo by dojít k poškození telefonu.
• Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte cestovní
adaptér, tím ušetříte energii. Cestovní adaptér
nemá vypínač, proto jej musíte odpojit od
zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Pokud
používáte cestovní adaptér, měl by zůstávat v
blízkosti elektrické zástrčky.
12
Vložení paměťové karty (volitelné)
Váš telefon podporuje karty microSD™ nebo
microSDHC™ s kapacitou maximálně 16 GB (závisí na
výrobci a typu paměťové karty).
• Po naformátování paměťové karty v počítači
nemusí být karta kompatibilní s telefonem.
Formátujte paměťovou kartu pouze v telefonu.
• Časté zapisování a mazání dat zkracuje
životnost paměťových karet.
1. Sundejte zadní kryt.
2. Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty
směřovaly dolů.
Paměťová karta
3. Vraťte zpět zadní kryt.
13
Používání základních
funkcí
Naučte se provádět základní operace a používat hlavní
funkce svého mobilního telefonu.
Zapnutí nebo vypnutí telefonu
Zapnutí telefonu:
1. Stiskněte a podržte [
].
2. Zadejte kód PIN a stiskněte <Potvrdit>
(v případě potřeby).
3. Po otevření průvodce nastavením si můžete telefon
upravit podle pokynů.
Pokud baterie zůstane zcela vybitá nebo je
vyjmuta ze zařízení, dojde k resetování data a
času.
Chcete-li telefon vypnout, opakujte krok 1.
14
Přístup k menu
Otevírání menu telefonu:
1. V základním režimu přejdete do režimu Menu
stisknutím <Menu>.
K přechodu do režimu Menu může být nutné
stisknout Potvrdit. To závisí na oblasti nebo
poskytovateli služeb.
2. K menu nebo možnosti můžete přejít pomocí
navigačního tlačítka.
3. Stisknutím tlačítka <Vybrat>, <Uložit> nebo Potvrdit
potvrdíte označenou možnost.
4. Stisknutím <Zpět> přejdete o úroveň výše;
stisknutím [
] se vrátíte do základního režimu.
• Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte
zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo
USIM. Bližší informace získáte od svého
poskytovatele služeb.
• Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu
hesel či soukromých informací, ani za jiné škody
způsobené nelegálním softwarem.
15
Přizpůsobení telefonu
Nastavení zvukového profilu
Aktivace zvukového profilu:
1. V režimu Menu vyberte Nast. → Zvukové profily.
2. Vyberte požadovaný profil.
Úprava zvukového proflu:
1. V režimu Menu vyberte Nast. → Zvukové profily.
2. Přejděte na profil a stiskněte <Upravit>.
3. Změňte nastavení zvuku podle potřeby.
Nastavení zkratek menu
1. V režimu Menu vyberte Nast. → Telefon → Zkratky.
2. Vyberte tlačítko, které chcete použít jako zkratku.
3. Vyberte menu, které chcete přiřadit tlačítku zkratky.
Pokud používáte inteligentní domovskou
obrazovku, navigační tlačítka nelze použít jako
zástupce.
16
Používání základních funkcí pro volání
Vytočení hovoru
1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a
telefonní číslo.
2. Stisknutím [
] číslo vytočíte.
Při video hovoru stiskněte <Volby> → Videohovor.
3. Hovor ukončíte stisknutím [
].
Příjem hovoru
1. Když telefon zvoní, stiskněte [
].
2. Při videohovoru stisknutím <Zapnout fotoaparát>
umožníte volajícímu, aby vás viděl přes kameru.
3. Hovor ukončíte stisknutím [
].
Nastavení hlasitosti vyzvánění
1. V režimu Menu vyberte Nast. → Zvukové profily.
2. Přejděte na profil, který používáte.
Jestliže používáte tichý profil, není možné nastavit
hlasitost vyzvánění.
3.
4.
5.
6.
Stiskněte <Upravit>.
Vyberte možnost Hlasitost.
Přejděte na položku Upozornění na hovor.
Přechodem doleva nebo doprava upravte hlasitost a
stiskněte <Uložit>.
17
Nastavení hlasitosti reproduktoru během hovoru
V průběhu hovoru můžete upravit hlasitost stisknutím
tlačítka hlasitosti nahoru nebo dolů.
V hlučném prostředí můžete mít při používání
funkce hlasitý odposlech potíže slyšet osobu,
se kterou mluvíte. Lépe budete slyšet při použití
telefonu v normálním režimu.
Používání funkce hlasitý odposlech
1. Během hovoru aktivujete funkci hlasitý odposlech
stisknutím Potvrdit.
2. Dalším stisknutím Potvrdit přepnete zpět na
sluchátko.
Používání sluchátek
Po připojení sluchátek k multifunkčnímu konektoru
můžete volat a přijímat hovory:
• Pokud chcete znovu vytočit poslední hovor, stiskněte a
podržte tlačítko sluchátek.
• Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte tlačítko
sluchátek.
• Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte a podržte tlačítko
sluchátek.
18
Odesílání a prohlížení zpráv
Odeslání textové nebo multimediální zprávy
1. V režimu Menu vyberte možnost Zprávy → Vytvořit
zprávu.
2. Zadejte číslo příjemce a přejděte dolů.
3. Zadejte text emailu. ► Zadávání textu
Chcete-li odeslat zprávu jako textovou, přejděte ke
kroku 6.
Chcete-li připojit multimédia, pokračujte krokem 4.
4. Přejděte dolů na lištu nástrojů.
5. Přejděte doleva nebo doprava na ikonu a přidejte
položku.
6. Stisknutím Potvrdit zprávu odešlete.
Zobrazení textové nebo multimediální zprávy
1. V režimu Menu vyberte Zprávy → Doručené.
2. Vyberte textovou nebo multimediální zprávu.
Zadávání textu
Změna režimu zadávání textu
• Stisknutím a podržením [ ] lze přepnout mezi režimy
T9 a ABC. V závislosti na oblasti může být také možné
zapnout režim zadávání pro konkrétní jazyk.
• Stisknutím [ ] změníte velikost písmen nebo aktivujete
číselný režim.
• Stisknutím [ ] přepnete na režim symbolů.
• Stisknutím a podržením [ ] vyberete režim zadávání
nebo změníte jazyk pro zadávání textu.
19
Režim T9
1. Zadejte celé slovo stisknutím příslušných
alfanumerických tlačítek.
2. Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru
stisknutím [0]. Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte
alternativní slovo stisknutím navigačního tlačítka
nahoru nebo dolů.
Režim ABC
Stiskněte příslušné alfanumerické tlačítko, dokud se na
displeji nezobrazí požadovaný znak.
Režim čísel
Zadejte číslo stisknutím příslušného alfanumerického
tlačítka.
Režim symbolů
Zadejte symbol stisknutím příslušného alfanumerického
tlačítka.
Použití dalších funkcí pro zadávání textu
• Kurzor lze přesunout pomocí navigačních tlačítek.
• Jednotlivé znaky lze odstranit stisknutím <Vymazat>.
Chcete-li znaky odstranit rychle, stiskněte a podržte
<Vymazat>.
• Mezeru mezi dva znaky zadáte stisknutím [0].
• Interpunkční znaky lze zadat stisknutím [1].
20
Přidání a vyhledání kontaktů
Umístění pro ukládání kontaktů může
být přednastaveno s ohledem na vašeho
poskytovatele služeb. Chcete-li umístění změnit,
v režimu menu vyberte Kontakty → <Volby>
→ Nastavení → Uložit nové kontakty do →
umístění.
Přidání nového kontaktu
1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte
<Volby>.
2. Vyberte Přidat do Kontaktů → umístění v paměti
(chcete-li) → Vytvořit kontakt.
3. Vyberte typ čísla (je-li to nutné).
4. Zadejte informace o kontaktu.
5. Stisknutím Potvrdit nebo stisknutím <Volby> →
Uložit přidáte kontakt do paměti.
Vyhledání kontaktu
1. V režimu Menu vyberte Kontakty.
2. Zadejte několik prvních písmen jména, které chcete
vyhledat.
3. Vyberte jméno kontaktu ze seznamu.
21
Používání základních funkcí fotoaparátu
Pořízení fotografií
1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a
podržením tlačítka fotoaparátu.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte
požadované úpravy.
4. Stisknutím navigačního tlačítka vlevo vyberte režim
zaostřování (je-li to nutné).
Chcete-li přejít na režim automatického zaostřování,
přejděte ke kroku 6.
Chcete-li přejít na režim ručního zaostřování,
pokračujte krokem 5.
5. Stisknutím navigačního tlačítka směrem dolů
zaostřete na obrazovce náhledu.
Opětovným stisknutím navigačního tlačítka zrušte
režim ručního zaostřování.
6. Stisknutím tlačítka fotoaparátu nebo tlačítka Potvrdit
pořídíte snímek. Fotografie se automaticky uloží.
Zobrazení fotografií
V režimu Menu vyberte Moje soub. → Obrázky →
soubor s fotografií.
Nahrávání videí
1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a
podržením tlačítka fotoaparátu.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Stisknutím [1] přepnete na režim nahrávání.
22
4. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte
požadované úpravy.
5. Stisknutím tlačítka fotoaparátu nebo tlačítka Potvrdit
zahájíte nahrávání.
6. Stisknutím tlačítka fotoaparátu nebo tlačítka Potvrdit
nebo tlačítka <Stop> nahrávání zastavíte. Video se
automaticky uloží.
Zobrazení videí
V režimu Menu vyberte Moje soub. → Videa →
videosoubor.
Poslech hudby
Poslech FM rádia
1. V režimu Menu vyberte Aplikace → FM rádio.
2. Zapněte FM rádio stisknutím Potvrdit.
3. Stisknutím <Ano> spustíte automatické ladění.
Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.
Při prvním zapnutí FM rádia se zobrazí výzva k
provedení automatického ladění.
4. FM rádio můžete ovládat pomocí následujících
tlačítek:
Tlačítko
Funkce
Potvrdit
Zapnutí nebo vypnutí FM rádia
Navigace
• Doleva/doprava: Naladění rádiové
stanice; výběr uložené rádiové
stanice (stisknutí a podržení)
• Nahoru/dolů: Nastavení hlasitosti
23
• Zadní kryt slouží jako anténa FM rádia.
Zacházejte se zadním krytem opatrně a
kontaktní body udržujte čisté.
• Poslech FM rádia bez sluchátek může rychleji
vybíjet baterii.
• Pokud je aktuální rádiový signál slabý, připojte
sluchátka.
• Při použití monofonních sluchátek je hlasitost
velmi nízká nebo prakticky neslyšitelná.
Používejte pouze stereofonní sluchátka.
Poslech hudebních souborů
Začněte přesunutím souborů do telefonu nebo na
paměťovou kartu:
• Stažení z webu. ► str. 25
• Stažení z počítače pomocí volitelné aplikace Samsung
PC Studio. ► str. 34
• Příjem přes Bluetooth. ► str. 38
• Zkopírování souborů na paměťovou kartu. ► str. 34
• Po přesunutí hudebních souborů do telefonu nebo na
paměťovou kartu:
1. V režimu Menu vyberte Hudba.
2. Vyberte hudební kategorii → hudební soubor.
3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících
tlačítek:
24
Tlačítko
Funkce
Potvrdit
Pozastavení nebo pokračování v
přehrávání
Tlačítko
Funkce
Navigace
• Doleva: Přechod zpět (stisknutí
během 3 sekund); vyhledávání zpět
v souboru (stisknutí a podržení)
Nahoru/dolů: Nastavení hlasitosti
• Doprava: Přechod vpřed; vyhledávání
vpřed v souboru (stisknutí a podržení)
• Nahoru/dolů: Nastavení hlasitosti
Procházení webu
• Přístup k webu a stahování mediálního obsahu
může být dodatečně zpoplatněno. Bližší
informace získáte od svého poskytovatele služeb.
• Dostupné ikony se mohou lišit v závislosti na
poskytovateli služeb a oblasti.
Procházení webových stránek
1. V režimu Menu otevřete domovskou stránku
poskytovatele služeb vybráním t-zones.
2. Webové stránky můžete procházet pomocí
následujících tlačítek:
Tlačítko
Funkce
Navigace
Přechod nahoru a dolů na webové
stránce
Potvrdit
Výběr položky
<Zpět>
Návrat na předchozí stránku
<Volby>
Otevření seznamu možností prohlížeče
25
Uložení oblíbených webových stránek do záložek
1. V režimu Menu vyberte t-zones.
2. Stiskněte <Volby> → Záložky → <Volby> → Přidat
záložku.
3. Zadejte název stránky a webovou adresu (URL) a
stiskněte Potvrdit.
26
Používání pokročilých
funkcí
Naučte se provádět pokročilé operace a používat
doplňkové funkce svého mobilního telefonu.
Používání pokročilých funkcí pro volání
Zobrazení a vytočení čísel zmeškaných hovorů
Na displeji telefonu se zobrazují zmeškané hovory.
Vytočení čísla zmeškaného hovoru:
1. Vyberte Zobrazit.
2. Přejděte k číslu zmeškaného hovoru, které chcete
vytočit.
3. Stisknutím [
] číslo vytočíte.
Volání na poslední volané číslo
1.
2.
3.
4.
V základním režimu stiskněte [
].
Přejděte doleva nebo doprava na typ hovoru.
Přejděte nahoru nebo dolů na číslo nebo jméno.
Stisknutím Potvrdit zobrazíte podrobnosti hovoru
[
] a tlačítkem vytočíte číslo.
Podržení hovoru nebo vyvolání podrženého hovoru
Stisknutím <Podržet> nebo <Načíst> hovor podržíte
nebo vyvoláte.
27
Vytočení druhého hovoru
Pokud vaše síť podporuje tuto funkci, můžete během
hovoru vytočit další číslo:
1. Stisknutím <Podržet> podržíte první hovor.
2. Zadejte druhé číslo a stiskněte [
].
3. Stisknutím <Přepno.> můžete mezi hovory přepínat.
Příjem druhého hovoru
Pokud síť podporuje tuto funkci, můžete přijmout druhý
příchozí hovor:
1. Druhý hovor přijmete stisknutím [
]. První hovor
bude automaticky podržen.
2. Stisknutím <Přepno.> můžete mezi hovory přepínat.
Konferenční hovor
1. Zavolejte první osobě, kterou chcete přidat do
konferenčního hovoru.
2. Zatímco budete spojeni s první osobou, zavolejte
druhé osobě. První hovor bude automaticky podržen.
3. Po spojení s druhou osobou stiskněte <Volby> →
Připojit se.
Volání na mezinárodní číslo
1. V základním režimu zadáte znak + stisknutím a
podržením [0].
2. Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země,
směrové číslo oblasti a telefonní číslo), a pak
stiskněte [
].
28
Volání kontaktu z telefonního seznamu
1. V režimu Menu vyberte Kontakty.
2. Přejděte k číslu, na které chcete volat, a vytočte jej
stisknutím [
].
Odmítnutí hovoru
Chcete-li odmítnout příchozí hovor, stiskněte [
].
Volající uslyší obsazený tón.
Chcete-li automaticky odmítat volání z určitých čísel,
použijte automatické odmítání. Aktivace funkce
automatického odmítání a nastavení seznamu pro
odmítání:
1. V režimu Menu vyberte Nast. → Volat → Všechny
hovory → Automaticky odmítnout.
2. Přejděte dolů a vyberte možnost Seznam odmítnutí.
3. Stiskněte <Vytvořit>.
4. Zadejte číslo, které chcete odmítat.
5. Vyberte možnost v Kritéria (v případě potřeby).
6. Stiskněte <Ulož.>.
7. Chcete-li přidat další čísla, opakujte kroky 2-6.
Používání pokročilých funkcí kontaktů
Vytvoření vizitky
1. V režimu Menu vyberte Kontakty → <Volby> →
Nastavení → Moje vizitka.
2. Zadejte své osobní údaje a stiskněte tlačítka
<Volby> → Uložit nebo stiskněte tlačítko Potvrdit.
29
Vytvoření skupiny kontaktů
V režimu Menu vyberte Kontakty → Skupiny.
Stiskněte <Volby> → Vytvořit skupinu.
Zadejte jméno skupiny a stiskněte Potvrdit.
Chcete-li nastavit vyzváněcí tón skupiny, stiskněte
<Volby> → Vyzváněcí tón skupiny → <Změnit>.
5. Zvolte umístění v paměti (je-li to nutné).
6. Vyberte kategorii vyzvánění → vyzvánění.
1.
2.
3.
4.
Používání pokročilých funkcí pro
zasílání zpráv
Během roamingu v zahraničí může být odesílání
a příjem zpráv dodatečně zpoplatněn. Bližší
informace získáte od svého poskytovatele služeb.
Vytvoření textové šablony
1. V režimu Menu vyberte Zprávy → Moje složky →
Šablony.
2. Otevřete okno nové šablony stisknutím <Vytvořit>
nebo <Volby> → Vytvořit.
3. Zadejte text a uložte šablonu stisknutím Potvrdit.
Vytvoření složky pro organizaci zpráv
1. V režimu Menu vyberte Zprávy → Moje složky →
<Volby> → Vytvořit složku.
2. Zadejte název nové složky a vyberte Uložit.
Nyní si můžete zprávy reorganizovat jejich přesunutím ze
složek zpráv do vašich složek.
30
Vložení textové šablony do nové zprávy
1. V režimu Menu vyberte možnost Zprávy → Vytvořit
zprávu.
2. Přejděte na okno nástrojů a klepněte na možnost
Přidat položky.
Používání aplikace rychlých zpráv
1. V režimu Menu vyberte Chat.
2. Vyberte program pro chat.
3. Zadejte své uživatelské ID a heslo a stiskněte
<Přihlásit>.
4. Nyní se můžete bavit s rodinou nebo přáteli pomocí
rychlých zpráv.
Používání aplikace Bluetooth messenger
1.
2.
3.
4.
5.
6.
V režimu Menu vyberte BT msgr.
Vyberte Hledat.
Stisknutím <Ano> zapněte Bluetooth (je-li to nutné).
Vyberte zařízení.
Zadejte text zprávy a vyberte Odeslat.
Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro
Bluetooth druhého zařízení, nebo stisknutím tlačítka
<Ano> zprávu odešlete.
31
Používání pokročilých funkcí
fotoaparátu
Využívání možností fotoaparátu
Před pořízením fotografie stiskněte <Volby>. Zobrazí se
následující možnosti:
Možnost
Funkce
Režim
Přepnutí na videokameru
Scéna
Přechod nahoru a dolů na webové
stránce
Rozlišení
Změna rozlišení
Vyvážení bílé
Nastavení vyvážení barev
Měření
expozice
Výběr typu měření expozice
Před pořízením videa stiskněte <Volby>. Zobrazí se
následující možnosti:
Možnost
Funkce
Režim
Přepnutí na fotoaparát
Režim
nahrávání
Změna režimu nahrávání
Rozlišení
Změna rozlišení
Vyvážení bílé
Nastavení vyvážení barev
32
Úprava nastavení fotoaparátu
Před pořízením fotografie stiskněte <Volby> →
Zobrazí se následující možnosti:
.
Možnost
Funkce
Samospoušť
Výběr časové prodlevy.
Kvalita
Úprava úrovně kvality vašich fotografií.
Režim
hledáčku
Skrytí nebo zobrazení ikon v hledáčku.
Kontrola
Nastavení fotoaparátu pro zobrazení
pořízeného snímku
Zvuk spouště
Nastavení zvuku spouště při pořízení
fotografie.
Úložiště
Výběr paměťového umístění pro
ukládání pořízených fotografií.
Informace o
zkratkách
Zobrazení informací o zástupci.
Vynulovat
nastavení
Vyresetování možností fotografování
a menu.
Před pořízením videa stiskněte <Volby> →
se následující možnosti:
. Zobrazí
Možnost
Funkce
Samospoušť
Výběr časové prodlevy.
Kvalita
Úprava úrovně kvality vašich fotografií.
Režim
hledáčku
Skrytí nebo zobrazení ikon v hledáčku.
Úložiště
Výběr paměťového umístění pro
ukládání pořízených fotografií.
33
Možnost
Funkce
Informace o
zkratkách
Zobrazení informací o zástupci.
Vynulovat
nastavení
Vyresetování možností fotografování
a menu.
Používání pokročilých hudebních funkcí
Kopírování hudebních souborů prostřednictvím
aplikace Samsung Kies
1. V režimu Menu vyberte Nast. → Připojení k počítači
→ Samsung Kies nebo Velkokapacitní paměť →
<Uložit>.
2. Pomocí kabelu USB připojte multifunkční konektor
telefonu k počítači.
3. Spusťte aplikaci Samsung Kies a zkopírujte soubory
z počítače do telefonu.
Další informace naleznete v nápovědě aplikace
Samsung Kies.
Abyste mohli přenášet data do telefonu z
počítače se systémem Windows XP, je třeba mít
nainstalovaný Windows XP Service Pack 2.
To copy music files via Samsung Kies
1. Vložte paměťovou kartu.
2. V režimu Menu vyberte Nast. → Připojení k
počítači → Velkokapacitní paměť.
3. Pomocí kabelu USB připojte multifunkční konektor
telefonu k počítači.
Po připojení se v počítači zobrazí okno.
34
4. Otevřete složku a zobrazte soubory.
5. Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.
Vytvoření seznamu skladeb
1. V režimu Menu vyberte Hudba → Seznamy skladeb
→ <Volby> → Vytvořit seznam skladeb.
2. Zadejte název nového seznamu skladeb a vyberte
Uložit.
3. Vyberte nový seznam skladeb.
4. Stiskněte <Přidat> → Skladby.
5. Vyberte soubory, které chcete zařadit, a stiskněte
<Přidat>.
Úprava nastavení hudebního přehrávače
1. V režimu Menu vyberte Hudba → Nastavení.
2. Upravte a přizpůsobte si nastavení hudebního
přehrávače.
Záznam skladeb z FM rádia
1.
2.
3.
4.
5.
V režimu Menu vyberte Aplikace → FM rádio.
Zapněte FM rádio stisknutím Potvrdit.
Vyberte požadovanou rádiovou stanici.
Stisknutím <Volby> → Nahrát zahájíte nahrávání.
Až skončíte, stiskněte <Stop>.
35
Sestavení seznamu oblíbených stanic
1. V režimu Menu vyberte Aplikace → FM rádio.
2. Vyberte stanici rádia, kterou chcete přidat do
seznamu oblíbených stanic.
3. Stiskněte <Volby> → Přidat do → Oblíbené.
4. Vyberte prázdné umístění, kam chcete stanici uložit.
Vaše oblíbené stanice můžete vybírat stisknutím
čísla umístění z obrazovky FM rádia.
36
Používání nástrojů a
aplikací
Naučte se pracovat s nástroji a doplňkovými aplikacemi
ve svém mobilním telefonu.
Používání bezdrátové funkce Bluetooth
Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth
1. V režimu Menu vyberte Aplikace → Bluetooth →
<Volby> → Nastavení.
2. Vybráním Bluetooth zapnete Bluetooth.
3. Abyste umožnili ostatním zařízením nalezení vašeho
telefonu, vyberte Viditelnost telefonu → Vždy
zapnuto.
Nalezení jiných zařízení Bluetooth a spárování s nimi
1. V režimu Menu vyberte Aplikace → Bluetooth →
Hledat.
2. Vyberte zařízení.
3. Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro
Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má a vyberte
Hotovo. Nebo výběrem Ano srovnejte kódy PIN
vašeho přístroje a druhého zařízení.
Když majitel druhého zařízení zadá stejný kód nebo
přijme připojení, spárování bude dokončeno.
V závislosti na zařízení nemusí být zadání kódu
PIN nutné.
37
Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth
1. Z jedné z aplikací telefonu vyberte soubor nebo
položku, kterou chcete odeslat.
2. Stiskněte tlačítko <Volby> → Odeslat vizitku přes
nebo <Volby> → Odeslat přes → Bluetooth
(při odesílání kontaktních údajů upřesněte, které
údaje chcete odeslat).
Příjem dat pomocí funkce Bluetooth
1. Zadejte kód PIN pro Bluetooth a vyberte OK (je-li to
nutné).
2. Výběrem Ano potvrďte, že chcete přijmout data ze
zařízení (je-li to nutné).
Použití inteligentní domovské
obrazovky
Inteligentní domovská obrazovka umožňuje přístup k
aplikacím, kontaktům a událostem v kalendáři nebo
zobrazení hodin ze základního režimu.
Přidání položky na inteligentní domovskou obrazovku
1. V režimu Menu vyberte Nast. → Displej →
Inteligentní domovská obrazovka.
2. Stiskněte <Upravit>.
3. Vyberte položky, které chcete zobrazit na inteligentní
domovské obrazovce.
Na lištu se zástupci můžete zástupce libovolně
přidávat a odstraňovat. Stiskněte tlačítko <Volby> →
Upravit zástupce.
4. Stiskněte <Volby> → Uložit.
38
Pohotovostní obrazovku můžete přepnout do
jiného stylu. V režimu menu vyberte Nast. →
Displej → Inteligentní domovská obrazovka a
přejděte doleva nebo doprava na požadovaný styl.
Přístup k položkám na inteligentní obrazovce
Pomocí navigačních tlačítek můžete procházet položkami
inteligentní domovské obrazovky. Stisknutím tlačítka
Potvrdit položku vyberete.
Aktivace a odeslání zprávy SOS
V nouzové situaci můžete odeslat zprávy SOS rodině
nebo přátelům.
Aktivace zprávy SOS
1. V režimu Menu vyberte Zprávy → Nastavení →
Zprávy SOS → Možnosti odesílání.
2. Výběrem Odesílání SOS aktivujete zprávu SOS.
3. Vyberte možnost Příjemci a stisknutím tlačítek
<Hled.> → Kontakty otevřete seznam svých
kontaktů.
V seznamu příjemců můžete dále zadávat telefonní
čísla včetně předvolby (se znaménkem +). Přejděte
ke kroku 5.
4. Vyberte kontakt.
5. Po dokončení nastavení příjemců stiskněte tlačítko
Potvrdit a uložte příjemce.
6. Vyberte Opakování a nastavte počet opakovaných
odeslání zprávy SOS.
7. Stiskněte <Zpět> → <Ano>.
39
Odeslání zprávy SOS
1. Pokud jsou tlačítka zamknutá, zprávu SOS odešlete
na přednastavená čísla čtyřnásobným stisknutím
tlačítka hlasitosti. Telefon se přepne do režimu SOS a
odešle přednastavenou zprávu SOS.
2. Režim SOS můžete ukončit stisknutím [
].
Aktivace mobilního stopaře
Když někdo do vašeho telefonu vloží novou kartu SIM
nebo USIM, mobilní stopař automaticky odešle kontaktní
číslo určeným příjemcům, abyste měli možnost telefon
najít a získat jej zpět. Aktivace mobilního stopaře:
1. V režimu Menu vyberte Nast. → Zabezpečení →
Mobilní stopař.
2. Zadejte heslo a vyberte <OK>.
Při prvním spuštění Mobilní stopař budete
vyzváni k vytvoření a potvrzení hesla.
3. Mobilního stopaře zapnete vybráním Mobilní stopař.
4. Vyberte možnost Příjemci a stisknutím tlačítek
<Hled.> → Kontakty otevřete seznam svých
kontaktů.
Dále můžete zadat telefonní číslo včetně předvolby
(se znaménkem +). Přejděte ke kroku 6.
5. Vyberte kontakt.
6. Po dokončení nastavení příjemců stiskněte tlačítko
Potvrdit a uložte příjemce.
7. Přejděte dolů a zadejte jméno odesilatele.
8. Stiskněte tlačítko Potvrdit → <Přijmout>.
40
Falešná volání
Když se budete chtít dostat ze schůzky nebo nechtěné
konverzace, můžete nasimulovat příchozí hovor.
Aktivace funkce falešné volání
V režimu Menu vyberte Nast. → Volat → Falešný hovor
→ Klávesová zkratka falešného hovoru.
Uskutečnění falešného hovoru
• V Základním režimu stiskněte a podržte navigační
tlačítko dolů.
• Pokud jsou tlačítka zamknutá, stiskněte navigační
tlačítko dolů čtyřikrát.
Prohlížení fotografií a videí na webu
Naučte se otevírat webové stránky pro sdílení fotografií a
blogy, a prohlížet fotografie a videa.
Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a
poskytovateli služeb.
1. V režimu Menu vyberte Communities.
2. Vyberte webovou stránku nebo blog, který chcete
zobrazit.
3. Zadejte své uživatelské ID a heslo pro umístění
(je-li to nutné).
41
Úprava obrázků
V režimu Menu vyberte Aplikace → Editor obrázků.
Vyberte obrázek, který chcete upravit.
Vyberte možnost Upravit.
Aplikujte možnosti, které chcete, a stiskněte tlačítko
<Použít>.
5. Stiskněte <Zpět> → <Ano>.
6. Zadejte nový název souboru pro obrázek a stiskněte
Uložit.
1.
2.
3.
4.
Používání Java her a aplikací
1. V režimu Menu vyberte Aplikace → Hry a další.
2. Vyberte hru nebo aplikaci ze seznamu a postupujte
podle zobrazených pokynů.
• V závislosti na softwaru telefonu nemusí být
stahování Java her nebo aplikací podporováno.
• Dostupné hry se mohou lišit v závislosti na
poskytovateli služeb a oblasti. Ovládání her a
možnosti se mohou lišit.
Používání kalkulačky
1. V režimu Menu vyberte Organizér → Kalkulačka.
2. Základní matematické operace můžete provádět
pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení
kalkulačky.
42
Převod měn nebo jednotek
1. V režimu Menu vyberte Organizér → Převodník →
typ převodu.
2. Zadejte měny nebo jednotky do příslušných polí.
Nahrávání a přehrávání hlasových
poznámek
Záznam hlasové poznámky
1.
2.
3.
4.
V režimu Menu vyberte Aplikace → Diktafon.
Stisknutím Potvrdit zahájíte nahrávání.
Namluvte poznámku do mikrofonu.
Až budete chtít skončit, stiskněte <Stop>.
Záznam hlasové poznámky
1. V režimu Menu vyberte Moje soub. → Zvuky.
2. Vyberte soubor.
Vytvoření světových hodin
1. V režimu Menu vyberte Hodiny → Světový čas.
2. Vyberte Přid.
3. Vyberte časové pásmo přechodem vlevo nebo
vpravo a stiskněte tlačítko Potvrdit.
4. Chcete-li přidat další hodiny, opakujte kroky 2 a 3.
43
Nastavení časovače
1. V režimu Menu vyberte Hodiny → Časovač
2. Zadejte čas, který chcete odpočítat, a stiskněte
<Spustit>.
3. Po dokončení odpočítávání časovače můžete
zastavit upozornění stisknutím <OK>.
Používání stopek
1.
2.
3.
4.
5.
V režimu Menu vyberte Hodiny → Stopky.
Stiskem <Spustit> spustíte stopky.
Stiskem <Rozdělit> zaznamenáte mezičasy.
Až budete chtít skončit, stiskněte <Stop>.
Stiskem <Vynulovat> vymažete zaznamenané časy.
Nastavení a používání budíku
Naučte se nastavit a ovládat upozornění na důležité
události.
Nastavení nového budíku
1. V režimu Menu vyberte Budíky.
2. Stiskněte <Vytvořit>, nebo stiskněte <Volby> →
Vytvořit upozornění.
3. Nastavte podrobnosti budíku a vyberte Uložit.
44
Vypnutí budíku
Když zvoní budík:
• Stisknutím tlačítka <Potvrdit> nebo Potvrdit budík
zastavíte.
• Stiskem tlačítka <Odlož.> můžete budík ztišit na dobu
posunutí.
Deaktivace budíku
1. V režimu Menu vyberte Budíky.
2. Vyberte budík, který chcete deaktivovat.
3. Stiskněte <Volby> → Deaktivovat upozornění.
Vytvoření textové poznámky
1. V režimu Menu vyberte Organizér → Poznámka.
2. Stiskněte <Vytvořit>, nebo stiskněte <Volby> →
Vytvořit poznámku.
3. Zadejte text poznámky a stiskněte Potvrdit.
Vytvoření nového úkolu
1. V režimu Menu vyberte Organizér → Úkol.
2. Stiskněte <Vytvořit>, nebo stiskněte <Volby> →
Vytvořit úkol.
3. Zadejte podrobnosti úlohy a stiskněte tlačítko
Potvrdit.
45
Správa kalendáře
Změna zobrazení kalendáře
1. V režimu Menu vyberte Organizér → Kalendář.
2. Stiskněte <Volby> → Týdenní zobrazení nebo
Zobrazit podle měsíce.
Vytvoření události
1.
2.
3.
4.
V režimu Menu vyberte Organizér → Kalendář.
Stiskněte <Volby> → Vytvořit → typ události.
Podle potřeby zadejte podrobnosti o události.
Stiskněte <Uložit>, nebo stiskněte Potvrdit.
Zobrazení událostí
1. V režimu Menu vyberte Organizér → Kalendář.
2. Vyberte datum v kalendáři.
3. Stisknutím tlačítka Potvrdit zobrazte podrobnosti.
46
Zálohovat moje data
Pomocí Správce zálohování zálohujte data, jako jsou
například zprávy, kontakty a úlohy, na paměťovou kartu
nebo do složky Moje soubory. Je-li to nutné, můžete je
obnovit v telefonu.
Záloha dat
1. V režimu Menu vyberte Nast. → Správce
zálohování.
2. Vyberte možnost Zálohování.
3. Vyberte kategorii a položky, které chcete zálohovat.
4. Stiskněte <Záloha>.
Obnova dat
1. V režimu Menu vyberte Nast. → Správce
zálohování.
2. Vyberte Obnovit.
3. Vyberte kategorii a položky, které chcete obnovit.
4. Stiskněte <Obnovit>.
47
Řešení problémů
Po zapnutí telefonu nebo při jeho používání budete
vyzváni k zadání jednoho z následujících kódů:
Kód
Zkuste problém vyřešit takto:
Heslo
Když je aktivní funkce zámek telefonu,
musíte zadat heslo, které jste pro
telefon nastavili.
PIN
Při prvním použití telefonu, nebo když
je nutné zadat kód PIN, musíte zadat
kód PIN dodaný s kartou SIM. Tuto
funkci můžete vypnout pomocí menu
Zámek PIN.
PUK
Karta SIM je zablokována – obvykle
kvůli několikanásobnému zadání
nesprávného kódu PIN. Musíte
zadat kód PUK, který jste obdrželi od
poskytovatele služeb.
PIN2
Při otevření menu vyžadujícího PIN2
musíte zadat kód PIN2 dodaný se SIM
kartou. Bližší informace získáte od
svého poskytovatele služeb.
48
Na telefonu se zobrazí “Síť nenalezena” nebo
“Chyba sítě”
• Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo
špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na
jiné místo a zkuste to znovu.
• Bez předplatného nelze některé možnosti používat.
Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.
Hovory jsou přerušovány
Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo
špatným příjmem, můžete ztratit spojení se sítí.
Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
Odchozí hovory nejsou spojovány
• Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení.
• Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
• Zkontrolujte, zda jste pro volané telefonní číslo
nenastavili blokování hovorů.
Příchozí hovory nejsou spojovány
• Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
• Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
• Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo
nenastavili blokování hovorů.
Druhá strana vás během hovoru neslyší
• Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
• Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
• Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou
správně připojena.
49
Špatná kvalita zvuku
• Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu
telefonu.
• Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo
špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na
jiné místo a zkuste to znovu.
Při volání z části kontakty se hovor nespojí
• Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo
správné číslo.
• V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.
• Zkontrolujte, zda jste pro vytáčené telefonní číslo
nenastavili blokování hovorů.
Telefon vydává zvukový signál a ikona baterie
bliká
Napětí baterie je nízké. Abyste mohli telefon dále
používat, nabijte nebo vyměňte baterii.
Baterie se nenabíjí správně nebo se telefon vypíná
• Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba
zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste
baterii nabít znovu.
• Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou
baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou (pokyny pro
správnou likvidaci získáte od místních úřadů).
50
Telefon je horký na dotek
Při používání energicky náročných aplikací nebo
dlouhodobém používání aplikací může být telefon
horký na dotek. Toto je normální a nemělo by to mít
žádný vliv na životnost ani výkon telefonu.
Při spouštění fotoaparátu se objevují chybové
zprávy
Mobilní telefon Samsung musí mít pro provoz aplikace
fotoaparátu dostatek dostupné paměti a dostatečně
nabitou baterii. Pokud se při spuštění fotoaparátu
zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:
• Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou.
• Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače
nebo odstraněním souborů z telefonu.
• Restartujte telefon. Pokud máte s aplikací
fotoaparátu potíže i po provedení těchto kroků,
obraťte se na servisní středisko Samsung.
Při spouštění FM rádia se objevují chybové zprávy
Aplikace FM rádio v mobilním telefonu Samsung
používá kabel sluchátek jako anténu. Bez připojených
sluchátek nemůže FM rádio přijímat rádiové stanice.
Chcete-li použít FM rádio, nejdříve zkontrolujte, zda
jsou správně připojena sluchátka. Poté vyhledejte a
uložte dostupné rádiostanice.
Pokud FM rádio nefunguje ani po provedení těchto
kroků, zkuste naladit požadovanou stanici jiným
rádiovým přijímačem. Pokud je rádiová stanice na
jiném přijímači slyšet, může být nutná oprava telefonu.
Obraťte se na servisní středisko Samsung.
51
Při otevírání hudebních souborů se objevují
chybové zprávy
Některé hudební soubory nelze v mobilním telefonu
Samsung přehrát, a to z různých důvodů. Pokud se
při otevření hudebních souborů v telefonu zobrazují
chybové zprávy, postupujte takto:
• Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače
nebo odstraněním souborů z telefonu.
• Zkontrolujte, zda není hudební soubor chráněn
systémem Digital Rights Management (DRM).
Pokud je soubor chráněn systémem DRM, ujistěte
se, že máte příslušnou licenci nebo klíč pro přehrání
souboru.
• Zkontrolujte, zda telefon podporuje typ souboru.
Nelze nalézt jiné zařízení Bluetooth
• Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth v telefonu
aktivní.
• Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth aktivní na
zařízení, ke kterému se chcete připojit.
• Ujistěte se, že se telefon a druhé zařízení Bluetooth
nacházejí v dostatečné blízkosti (maximálně 10
metrů).
Pokud pomocí těchto informací problém nevyřešíte,
obraťte se na servisní středisko Samsung.
52
Po propojení telefonu s počítačem se spojení
nezdaří
• Zkontrolujte, zda je používaný datový kabel
kompatibilní s telefonem.
• Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány
správné a aktuální ovladače.
Váš přístroj je zaseklý nebo se vyskytla závažná
chyba
Pokud se přístroj zasekne, bude možná nutné ukončit
všechny programy nebo resetovat přístroj, aby se
obnovila funkčnost. Pokud přístroj reaguje, ale zasekl
se některý program, ukončete program pomocí
Přepínače úloh. Pokud se přístroj zasekl a nereaguje,
sundejte kryt baterie, Nainstalujte zpět baterii, Zapnutí
nebo vypnutí telefonu.
53
Bezpečnostní
upozornění
Chcete-li zabránit zranění vás nebo jiných osob, nebo
poškození přístroje, před jeho použitím si přečtěte následující
informace.
Varování: Zabraňte úrazu elektrickým
proudem, požáru nebo výbuchu
Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky,
nebo uvolněné elektrické zásuvky
Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama a
neodpojujte nabíječku tažením za kabel
Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel
Během nabíjení přístroj nepoužívejte a nedotýkejte se jej
mokrýma rukama
Nezkratujte nabíječku či baterii
Dávejte pozor, abyste nabíječku či baterii neupustili, a
chránili ji před nárazy
Nabíjejte baterii pouze nabíječkami schválenými
výrobcem
Nepoužívejte přístroj během bouřky
Váš přístroj se může porouchat a může se zvýšit riziko úrazu
elektrickým proudem.
54
Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-Iontovou
(Li-Ion) baterií
Pokyny pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterií získáte
v nejbližším autorizovaném servisním středisku.
Při manipulaci a likvidaci baterií a nabíječek postupujte
opatrně
• Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung
určené přímo pro váš přístroj. Nekompatibilní baterie a
nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození
přístroje.
• Nevhazujte baterie ani přístroje do ohně. Při likvidaci baterií
a přístrojů se řiďte všemi místními předpisy.
• Nepokládejte baterie či přístroje na topná zařízení
(například na mikrovlnné trouby, kamna či radiátory) ani do
nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
• Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte
baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu
a přehřátí.
Chraňte přístroj, baterie a nabíječky před poškozením
• Nevystavujte přístroj a baterie extrémně nízkým či vysokým
teplotám.
• Extrémní teploty mohou způsobit deformaci přístroje, snížit
kapacitu a životnost baterií či telefonu.
• Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Mohlo by
dojít k propojení kladného a záporného pólu baterie, což by
mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
• Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.
55
Výstraha: Dodržujte veškerá bezpečnostní
upozornění a předpisy při používání přístroje
v oblastech s omezeními
V místech, na kterých je zakázáno používání telefonu,
přístroj vypněte
Řiďte se příslušnými předpisy, které omezují používání
mobilního přístroje v určitých oblastech.
Nepoužívejte přístroj v blízkosti jiných elektronických
zařízení
Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové
frekvenci. Přístroj může být jinými elektronickými zařízeními
rušen.
Nepoužívejte přístroj v blízkosti kardiostimulátoru
• Pokud možno, přístroj používejte ve vzdálenosti nejméně
15 cm od kardiostimulátoru - přístroj jej může rušit.
• Pokud přístroj potřebujete použít, udržujte jej ve vzdálenosti
nejméně 15 cm od kardiostimulátoru.
• Abyste minimalizovali případné rušení kardiostimulátoru,
používejte přístroj na druhé straně těla, než se nachází
kardiostimulátor.
Nepoužívejte přístroj v nemocnici či v blízkosti
lékařského zařízení, které by mohlo být rušeno rádiovými
signály
Pokud vy osobně používáte lékařská zařízení, obraťte se na
výrobce příslušných zařízení a ujistěte se, zda je bezpečné
zařízení používat v blízkosti přístroje, který vysílá rádiové
signály.
56
Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na jeho
výrobce ohledně informací o možném rušení rádiovými
signály
Některá naslouchátka mohou být rušena rádiovými signály
vysílanými vaším přístrojem. Obraťte se na výrobce ohledně
informací o bezpečném používání vašeho naslouchátka.
Ve výbušném prostředí přístroj vypínejte
• Ve výbušném prostředí nevyndávejte baterii a přístroj
vypněte.
• Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými
nařízeními, pokyny a symboly.
• Nepoužívejte přístroj u benzínových čerpadel (u čerpacích
stanic) ani v blízkosti paliv či chemikálií.
• Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo
výbušné látky ve stejné části vozu jako přístroj, jeho díly či
příslušenství.
Pokud se nacházíte v letadle, přístroj vypněte
Používání mobilního telefonu je v letadlech zakázané. Přístroj
by mohl rušit elektronické navigační zařízení letadla.
V důsledku rádiových signálů vysílaných vaším
přístrojem by mohlo dojít k poruše elektronických
zařízení motorového vozidla.
Elektronická zařízení vašeho automobilu by mohla v důsledku
rádiových signálů vysílaných vaším telefonem přestat
fungovat. Více informací získáte u výrobce příslušného
zařízení.
57
Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami
a nařízeními týkající se používání mobilních
telefonů při řízení motorového vozidla.
Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla.
Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte
mobilní telefon. S ohledem na bezpečnost svoji a ostatních
se vždy řiďte zdravým rozumem a zapamatujte si následující
doporučení:
• Používejte sadu handsfree.
• Seznamte se se svým telefonem a jeho funkcemi
usnadnění, jako jsou např. rychlá či opakovaná volba. Tyto
funkce vám pomohou snížit množství času potřebné pro
vytočení nebo příjem hovoru.
• Umístěte telefon tak, abyste ho měli stále na dosah. Naučte
se obsluhovat mobilní telefon, aniž byste spustili oči ze
silnice. Pokud vám někdo volá v nevhodnou chvíli, využijte
svou hlasovou schránku.
• sobě, se kterou hovoříte, dejte vždy najevo, že právě
řídíte. Netelefonujte za hustého provozu či nebezpečných
povětrnostních podmínek. Déšť, plískanice, sníh, led, ale
také silný provoz mohou být nebezpečné.
• Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte telefonní
čísla. Pořizování poznámek nebo listování kontakty odvádí
pozornost od vaší hlavní povinnosti - bezpečné jízdy.
• Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravní situaci.
Vyřizujte hovory, když právě stojíte, nebo než se zařadíte
do provozu. Zkuste si naplánovat hovory na dobu, kdy
bude váš automobil v klidu. Potřebujete-li volat během
jízdy, navolte jen několik číslic, zkontrolujte provoz na silnici
před sebou a ve zpětných zrcátkách, a potom pokračujte.
• Nezapojujte se do stresující nebo citově vypjaté
konverzace; mohlo by to odvést vaši pozornost od řízení.
Upozorněte osoby, s nimiž hovoříte, že právě řídíte
automobil, a jestliže začne hovor odvádět vaši pozornost
od provozu na silnici, ukončete jej.
58
• Použijte telefon, budete-li potřebovat volat o pomoc. Při
požáru, dopravní nehodě nebo naléhavých zdravotních
obtížích vytočte místní tísňové číslo.
• Používejte svůj mobilní telefon, abyste v případě nouze
zavolali pomoc ostatním. Stanete-li se svědky dopravní
nehody, zločinu nebo jiné nebezpečné situace, kdy budou v
ohrožení lidské životy, zavolejte na místní tísňové číslo.
• V případě potřeby (pokud se nenacházíte v nouzové
situaci) kontaktuje silniční službu nebo zavolejte speciální
asistenční službu. Když uvidíte porouchané vozidlo, které
není nebezpečné pro ostatní provoz, nefunkční dopravní
signalizaci, menší dopravní nehodu, při níž nebyl nikdo
zraněn, či odcizené vozidlo, volejte silniční asistenci nebo
jiné speciální netísňové číslo.
Řádná péče a používání vašeho mobilního
telefonu
Udržujte přístroj v suchu
• Vlhkost a všechny typy kapalin mohou způsobit poškození
součástek přístroje nebo elektronických obvodů.
• Zařízení nezapínejte, je-li mokré. Pokud je zařízení již
zapnuté, vypněte jej a vyjměte okamžitě baterii (pokud se
zařízení nevypíná či není možné vyjmout baterii, ponechte
jej v tomto stavu). Poté jej ručníkem osušte a odevzdejte do
servisního střediska.
• Kapaliny změní barvu štítku, který indikuje poškození
vodou uvnitř telefonu. Dojde-li k poškození přístroje vodou,
může být zrušena platnost záruky výrobce.
Přístroj nepoužívejte ani neskladujte v prašném,
znečištěném prostředí
Prach může způsobit poruchu přístroje.
59
Přístroj nepokládejte na šikmé plochy
V případě pádu může dojít k poškození přístroje.
Přístroj neuchovávejte na horkých či studených místech.
Přístroj používejte při teplotách v rozmezí -20 °C až 50 °C
• Přístroj nenechávejte uvnitř vozidla - teploty zde mohou
dosáhnout až 80 °C a mohlo by dojít k explozi přístroje.
• Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší
dobu (například na přístrojové desce automobilu).
• Baterii skladujte při teplotách v rozmezí 0 °C až 40 °C.
Přístroj neuchovávejte společně s kovovými předměty,
jako jsou mince, klíče nebo šperky
• Mohlo by to způsobit deformaci či poruchu přístroje.
• Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými
předměty, mohlo by to způsobit požár.
Přístroj neuchovávejte v blízkosti magnetických polí
• Mohlo by to způsobit poruchu přístroje nebo vybití baterie.
• Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty,
telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou
vlivem magnetických polí poškodit.
• Nepoužívejte pouzdra pro přenášení či příslušenství
s magnetickým uzávěrem a chraňte přístroj před
dlouhodobým vystavením magnetickému poli.
Přístroj neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných
trub, horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých
nádob
• Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
• Přístroj by se mohl přehřát a způsobit požár.
Dávejte pozor, abyste přístroj neupustili, a chránili jej
před nárazy
• Mohlo by dojít k poškození displeje přístroje.
• Pokud dojde k ohnutí či deformaci přístroje, přístroj nebo
jeho součásti mohou přestat fungovat.
60
Pokud přístroj disponuje bleskem fotoaparátu nebo
světlem, nezapínejte jej v blízkosti očí osob či zvířat
Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit dočasnou
ztrátu nebo poškození zraku.
Varování při vystavení se zábleskům
• Při používání zařízení ponechte některá světla v místnosti
zapnutá, obrazovka by se neměla nacházet příliš blízko očí.
• Pokud jste v průběhu sledování videa nebo hraní
flashových her po delší dobu vystaveni zábleskům, může
dojít k záchvatu nebo ke ztrátě vědomí. Pokud pociťujete
nevolnost, neprodleně přestaňte používat zařízení.
Snížení nebezpečí opakovaných poruch hybnosti
Pokud opakovaně provádíte určité pohyby, například tisknete
tlačítka, kreslíte prsty znaky na dotykovou obrazovku nebo
hrajete hry, můžete pociťovat občasnou bolest rukou, krku,
ramen nebo jiných částí těla. Používáte-li zařízení po delší
dobu, držte zařízení uvolněným stiskem, lehce tiskněte
tlačítka a dělejte časté přestávky. Pokud potíže v průběhu
použití nebo po něm stále přetrvávají, přestaňte přístroj
používat a vyhledejte lékaře.
Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky
• Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může
zkrátit životnost baterie.
• Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je
nutné je znovu nabít.
• Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
• Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.
61
Používejte pouze baterie, nabíječky, příslušenství a
spotřební materiál schválený výrobcem
• Používání neznačkových baterií či nabíječek může zkrátit
životnost přístroje nebo způsobit jeho poruchu.
• Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele
při používání příslušenství či spotřebního materiálu
neschváleného společností Samsung.
Přístroj ani baterii neolizujte a nekousejte do ní
• Mohlo by to způsobit poškození přístroje nebo výbuch.
• Pokud přístroj používají děti, ujistěte se, že jej používají
správně.
V průběhu hovoru:
• Držte přístroj rovně, stejně jako klasický telefon.
• Mluvte přímo do mikrofonu.
• Nedotýkejte se interní antény přístroje. Mohlo by to snížit
kvalitu hovoru nebo způsobit, že přístroj bude vysílat
silnější rádiový signál než obvykle.
Interní anténa
62
Při použití sluchátek chraňte sluch a uši
• Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům
může poškodit sluch.
• Vystavení hlasitým zvukům při řízení by
mohlo odvést vaši pozornost a způsobit
nehodu.
• Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku
vždy snižte hlasitost a používejte pouze
minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste
slyšeli konverzaci nebo hudbu.
• V suchém prostředí se může ve sluchátkách
tvořit statická elektřina. Z tohoto důvodu
omezte používání sluchátek v suchém
prostředí, případně se dotkněte před
připojením sluchátek kovového předmětu,
aby se statická elektřina vybila.
Při používání přístroje během chůze či jiného pohybu
buďte opatrní
Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe
či jiných osob.
Přístroj nenoste v zadní kapse nebo u pasu
Při pádu byste se mohli zranit nebo poškodit přístroj.
Přístroj nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho
opravit
• Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek
zrušení platnosti záruky výrobce. Chcete-li přístroj nechat
opravit, odneste jej do servisního střediska Samsung.
• Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to
způsobit výbuch nebo požár.
63
Nenanášejte na přístroj barvu, ani na něj nelepte nálepky
Barvy nebo nálepky mohou zablokovat pohyblivé díly a
zabránit tak správné funkčnosti přístroje. Pokud máte
alergii na barvu nebo kovové části výrobku, může se objevit
svědění, exém nebo otok na kůži. Pokud pozorujete tyto
příznaky, přestaňte výrobek používat a obraťte se na lékaře.
Čištění přístroje:
• Přístroj a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou
látkou.
• Póly baterie čistěte bavlněnou tkaninou nebo hadříkem.
• Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla.
Nepoužívejte přístroj s prasklým nebo poškozeným
displejem
O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku
nebo obličej. Odneste přístroj do servisního střediska
Samsung a nechte jej opravit.
Přístroj používejte pouze ke stanovenému účelu
Pokud přístroj používáte na veřejnosti, neobtěžujte
ostatní
Nedovolte, aby přístroj používaly děti
Nejedná se o hračku. Nedovolte, aby si s ním děti hrály mohly by ublížit sobě nebo ostatním, přístroj poškodit, nebo
zbytečnými hovory zvýšit vaše náklady.
Instalujte mobilní přístroje a vybavení opatrně
• Zajistěte, aby byly mobilní přístroje a související vybavení
ve vozidle pevně uchyceny.
• Neumisťujte přístroj ani vybavení do prostoru, do
kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně
nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné
zranění při rychlém nafouknutí airbagu.
64
Tento přístroj může opravovat pouze kvalifikovaný
personál
Pokud bude přístroj opravován nekvalifikovanou osobou,
může dojít k poškození přístroje a bude zrušena platnost
záruky výrobce.
Zacházejte s kartami SIM a paměťovými kartami opatrně
• Nevyndávejte kartu, když přístroj přenáší informace nebo
když k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo
poškození karty či přístroje.
• Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a
elektrickým šumem z jiných zařízení.
• Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými
předměty. Pokud je karta znečištěná, otřete ji měkkým
hadříkem.
Zajištění dostupnosti tísňových služeb
V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí
být z vašeho přístroje možné vytáčet tísňová volání. Před
cestou do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí si zjistěte
alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.
Bezpečné uchovávání osobních údajů a důležitých dat
• Při používání zařízení nezapomínejte zálohovat důležitá
data. Společnost Samsung neručí za ztrátu dat.
• Při likvidaci zařízení zálohujte všechna data, poté resetujte
zařízení. Tímto způsobem zabráníte zneužití osobních
údajů.
Nešiřte materiál chráněný autorským právem
Nešiřte materiál chráněný autorským právem, který jste
nahráli dalším osobám bez souhlasu vlastníků obsahu.
Tímto počínáním porušujete autorská práva. Výrobce není
odpovědný za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním
užíváním materiálu chráněného autorským právem.
65
Informace o certifikaci SAR (Specific
Absorption Rate)
Váš přístroj splňuje normy Evropské unie, které omezují
vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým
a telekomunikačním zařízením. Tyto normy zabraňují prodeji
mobilních přístrojů, které překračují maximální úroveň pro
vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR)
o hodnotě 2 W/kg.
Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota
SAR pro tento model 0,845 W/kg. Při normálním použití
bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší,
protože přístroj vysílá jen takové množství energie, které je
nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanici.
Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné
přístroj omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové
frekvenci.
Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky
dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení
a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) tímto
přístrojem. Další informace o SAR a souvisejících normách
EU naleznete na webových stránkách společnosti Samsung.
Správná likvidace výrobku
(Elektrický a elektronický odpad)
(Platné v Evropské unii a dalších evropských
zemích s děleným sběrem odpadu)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství
nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho
elektronické příslušenství (například nabíječku,
náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení
životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad.
66
Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo
lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte
oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu
a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného
využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož
produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu
vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k
bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a
zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek
a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s
ostatním průmyslovým odpadem.
Správná likvidace baterií v tomto výrobku
(Platí v Evropské unii a dalších evropských
zemích s vlastními systémy zpětného odběru
baterií)
Tato značka na baterii, návodu nebo obalu
znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na
konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním
odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd
nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium
nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně
stanovené směrnicí ES 2006/66.
Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky
poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.Pro ochranu
přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání
materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu
a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného
systému zpětného odběru baterií.
67
Prohlášení
Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří
třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty,
ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním
vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně
pro vaše osobní a nekomerční použití. Žádný obsah ani
služby nesmíte používat způsobem, který není povolen
majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení
platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení
od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb,
nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení
upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet,
překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat
je ani je žádným způsobem distribuovat.
„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU
POSKYTOVÁNY “JAK JSOU”. SPOLEČNOST SAMSUNG
NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY,
A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST
SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ
ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI
NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST
SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST,
DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO
OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ
PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ
NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG
ODPOVĚDNÁ, AŤ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU,
ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI
NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ,
VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI
OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ
JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO
JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE
SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD
INFORMOVÁNA.“
68
Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo
přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani
nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici
po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími
stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými
společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla
omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung
výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení
nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou
přístupné přes toto zařízení.
Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický
servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a
požadavky související s obsahem nebo službami by měly
být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a
služeb.
69
Prohlášení o shodě
Podrobnosti produktu
Pro následující
Produkt : Mobilní telefon pro sítě GSM, WCDMA a BT
Modely : GT-S5610
Prohlášení a platné normy
Tímto prohlašujeme, že produkty výše jsou v souladu se základními požadavky
směrnice R&TTE (1999/5/ES) použitím:
BezpečnostEN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
SAREN 50360 : 2001 / A1:2012
EN 50566 : 2013
EN 62209-1 : 2006
EN 62209-2 : 2010
EN 62479 : 2010
Elektromagnetická EN 301 489-1 V1.9.2 (09-2011)
kompatibilitaEN 301 489-17 V2.2.1 (09-2012)
EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
EN 301 489-7 V1.3.1 (11-2005)
RádioEN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 301 908-1 V6.2.1 (04-2013)
EN 301 908-2 V5.4.1 (12-2012)
EN 301 908-2 V6.2.1 (10-2013)
a směrnice (2011/65/EU) týkající se omezení používání konkrétních nebezpečných
látek v elektrickém a elektronickém vybavení dle normy EN 50581:2012.
Byl dodržen postup posouzení shody uváděný v článku 10 a podrobně uvedený v dodatku
[IV] směrnice 1999/5/ES a do procesu byly zapojeny následující upozorněné úřady:
TÜV SÜD BABT, Octagon House, Concorde Way, Fareham,
Hampshire, PO15 5RL, UK*
Identifikační značka 0168
Zástupci v EU
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2014.07.15
Stephen Colclough / Zástupce pro EU
(místo a datum vydání)
(jméno a podpis oprávněné osoby)
*To není adresa servisního střediska Samsung. Adresu a telefonní číslo servisního střediska
Samsung najdete na záručním listu, nebo kontaktujte obchod, kde jste výrobek zakoupili.
Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho
telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo poskytovateli služeb.
www.samsung.com
Printed in Korea
GH68-35709N Rev.1.2
Czech. 08/2014
Download PDF

advertising