Samsung | SGH-E250 | Samsung SGH-E250 Uživatelská přiručka

SGH-E250i
Informace k bezpečnosti a používání
Bezpečnostní opatření
Uchovávejte telefon mimo dosah malých dětí
a domácích zvířat
Uživatelská příručka
mobilního telefonu
Uchovávejte telefon a veškeré příslušenství mimo dosah
malých dětí a zvířat. Při spolknutí malých dílů může dojít
k udušení nebo vážnému zranění.
Chraňte svůj sluch
Používání sluchátek s vysokou hlasitostí může
poškodit sluch. Používejte pouze minimální
hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli
konverzaci nebo hudbu.
Instalujte mobilní telefony a vybavení opatrně
Některé části této příručky se mohou lišit od provedení
vašeho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo
poskytovateli služeb.
Bluetooth QD ID: B014856
Zajistěte, aby byly mobilní telefony a související vybavení
ve vozidle pevně uchyceny. Neumisťujte telefon ani
vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci
zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové
zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém
nafouknutí airbagu.
www.samsungmobile.com
Abyste zabránili nebezpečným nebo nelegálním situacím a zajistili špičkový výkon
mobilního telefonu, řiďte se následujícími pokyny.
Opatrně manipulujte s nabíječkami a bateriemi,
pozor při likvidaci
• Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti
Samsung určené přímo pro váš telefon.
Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná
zranění nebo poškození telefonu.
• Nevhazujte baterie ani telefon do ohně. Při likvidaci
baterií a telefonu se řiďte všemi místními předpisy.
• Nepokládejte baterie ani telefon na zařízení produkující
teplo (například mikrovlnná trouba, kamna či radiátor)
ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
• Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte
baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu
zkratu a přehřátí.
Zabraňte rušení kardiostimulátorů
Mobilní telefon udržujte minimálně 15 cm (6 palců) od
kardiostimulátoru, aby nedošlo ke vzájemnému rušení.
Toto je doporučení výrobců a nezávislé výzkumné skupiny,
Wireless Technology Research.
Máte-li důvod se domnívat, že váš telefon ruší
kardiostimulátor nebo jiné lékařské zařízení, okamžitě
telefon vypněte a obraťte se na výrobce kardiostimulátoru
nebo lékařského zařízení.
Vypínejte telefon ve výbušném prostředí
Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla ani
v blízkosti paliv či chemikálií. Vypněte telefon pokaždé,
když vás k tomu vyzývá varovný symbol nebo pokyny.
Telefon by mohl způsobit výbuch nebo požár v prostoru,
ve kterém se skladuje palivo nebo chemikálie,
v překladištích nebo v prostorech s výbušninami.
Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny
nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon,
jeho díly či příslušenství.
Omezení nebezpečí zranění způsobeného
opakujícím se pohybem
Při posílání textových zpráv a hraní her v telefonu držte
telefon uvolněně, tiskněte tlačítka lehce, používejte
speciální funkce, které snižují počet nutných stisknutí
tlačítek (například šablony a prediktivní zadávání textu)
a často odpočívejte.
Printed in Korea
Code No.: GH68-22806A
Czech. 12/2010. Rev. 1.2
Bezpečnostní upozornění
Na palubě letadla vypněte telefon nebo jeho
bezdrátové funkce
Manipulujte s telefonem opatrně a rozumně
Vypněte telefon v blízkosti zdravotnických přístrojů
• Chraňte telefon před vodou – tekutiny mohou způsobit
vážné poškození. Nemanipulujte s telefonem mokrýma
rukama. Dojde-li k poškození telefonu vodou, může být
zrušena platnost záruky výrobce.
• Nepoužívejte a neskladujte telefon v prašném,
znečištěném prostředí, abyste zabránili poškození
pohyblivých částí.
• Telefon je komplexní elektronický přístroj – chraňte
jej před nárazy a manipulujte s ním opatrně, abyste
zabránili vážnému poškození.
• Nenanášejte na telefon barvu, protože barva může
zablokovat pohyblivé díly a zabránit správné funkčnosti.
• Nepoužívejte blesk fotoaparátu a světlo na telefonu v blízkosti očí dětí a zvířat.
• Při vystavení magnetickému poli může dojít k poškození
telefonu a paměťové karty. Nepoužívejte pouzdra pro
přenášení a příslušenství s magnetickým uzávěrem
a chraňte telefon před dlouhodobým vystavením
magnetickému poli.
Telefon může rušit lékařské přístroje v nemocnicích a
zdravotnických zařízeních. Dodržujte veškeré předpisy,
upozornění a pokyny lékařského personálu.
Ochrana před rušením jiných elektronických
přístrojů
Vždy řiďte bezpečně
Nepoužívejte telefon při řízení a dodržujte veškeré
předpisy, které omezují používání mobilního telefonu
během řízení. Je-li to možné, používejte handsfree.
Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění
a předpisy
Řiďte se předpisy, které omezují používání mobilního
telefonu v určitých oblastech.
Používejte pouze příslušenství schválené
společností Samsung
Při používání nekompatibilního příslušenství může dojít
k poškození telefonu nebo k zranění.
Telefon může rušit přístroje letadla. Dodržujte
veškeré předpisy letecké společnosti a na výzvu jejích
zaměstnanců vypněte telefon nebo aktivujte režim,
ve kterém jsou vypnuty bezdrátové funkce.
Chraňte baterie a nabíječky před poškozením
• Nevystavujte baterie velice nízkým ani velice vysokým
teplotám (pod 0 °C/32 °F nebo nad 45 °C/113 °F).
Extrémní teploty mohou snížit nabíjecí kapacitu a životnost baterií.
• Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty.
Jinak by mohlo dojít k propojení kladného a záporného
terminálu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo
trvalé poškození baterie.
• Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku ani baterii.
Telefon vysílá signály na rádiové frekvenci (RF), které
mohou rušit nestíněné nebo nedostatečně stíněné
elektronické vybavení, například kardiostimulátory,
naslouchadla, lékařské přístroje a další elektronické
přístroje v domácnosti nebo vozidlech. Dojde-li k jakýmkoli
problémům s rušením, obraťte se na výrobce
elektronického zařízení.
Manipulujte se SIM kartami a paměťovými kartami
opatrně
• Nevyndávejte kartu, když telefon přenáší informace nebo
k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo
poškození karty nebo telefonu.
• Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou
a elektrickým šumem z jiných zařízení.
• Časté zapisování a mazání zkracuje životnost
paměťových karet.
• Nedotýkejte se zlatých kontaktů a terminálů prsty ani
kovovými předměty. Pokud je znečištěná, otřete kartu
měkkým hadříkem.
Zajištění dostupnosti tísňových služeb
V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí
být z vašeho telefonu možná tísňová volání. Před
cestováním do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí
zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat
tísňové služby.
Informace o certifikaci SAR (specifická míra
absorpce)
Váš telefon splňuje normy Evropské unie, které omezují
vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané
rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto normy
zabraňují prodeji mobilních telefonů, které překračují
maximální úroveň pro vystavení (známé jako specifická
míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2 watty na kilogram
tělesné tkáně.
Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota
SAR pro tento model 0,727 wattu na kilogram. Při
normálním použití bude skutečná hodnota SAR
pravděpodobně mnohem nižší, protože telefon vysílá jen
takové množství energie, které je nutné k přenosu
signálu na nejbližší základní stanici. Automatickým
vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné telefon
omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové
frekvenci.
Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky
dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení
a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) ze
strany tohoto telefonu. Další informace o SAR a
souvisejících normách EU naleznete na webových
stránkách věnovaných mobilním telefonům Samsung.
Správná likvidace výrobku
(Elektrický a elektronický odpad)
(Platné v Evropské unii a dalších evropských
zemích s děleným sběrem odpadu)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství
nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například
nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení
životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální
odpad. Možným negativním dopadům na životní
prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou
likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od
ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u
něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského
úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky
odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento
výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být
likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.
Důležité informace k používání
Používejte telefon v normální poloze
Nedotýkejte se interní antény telefonu.
Vnitřní anténa
Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný
personál
Pokud bude telefon opravován nekvalifikovanou osobou,
může dojít k poškození telefonu a bude zrušena platnost
záruky.
Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky
• Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení
může zkrátit životnost baterie.
• Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím
je nutné je znovu nabít.
• Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
• Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.
Prohlášení o shodě (R&TTE)
My, společnost
Mobilní Telefon pro sítě GSM: SGH-E250i
kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo
jinými normativními dokumenty.
Správná likvidace baterií v tomto produktu
(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)
Tato značka na baterii, příručce nebo obalu
znamená, že baterie v tomto produktu by
neměly být na konci životnosti likvidovány
spolu s běžným odpadem. Chemické značky
Hg, Cd a Pb na baterii označují přítomnost
rtuti, kadmia nebo olova v množství překračujícím
referenční úrovně stanovené ve směrnici EK 2006/66.
Pokud nejsou baterie řádně zlikvidovány, tyto látky
mohou poškodit lidské zdraví nebo životní prostředí.
Abyste chránili přírodní zdroje a podpořili opakované
využití zdrojů, likvidujte baterie odděleně od ostatních
typů odpadu a vraťte je k recyklaci v místní bezplatné
sběrně baterií.
Samsung Electronics
prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že produkt
Bezpečnost
EN 60950-1 : 2006+A11:2009
EN 50332-1 : 2000
Elektromagnetická
kompatibilita
EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR EN 50360 : 2001
EN 62209- 1 : 2006
SíŤ EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny
a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou
uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.
Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice
1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:
BABT, Forsyth House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka: 0168
Technická dokumentace je uložena u:
Samsung Electronics QA Lab.
a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.11.11
(místo a datum vydání)
Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře
(jméno a podpis oprávněné osoby)
* Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra společnosti
Samsung je uvedena na www.samsung.cz, anebo můžete kontaktovat svého
dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.
Rozvržení telefonu
Vložení SIM karty a baterie
1.Sejměte kryt baterie a vložte SIM kartu.
1
5
Čtyřsměrové navigační tlačítko
V základním režimu – přístup k
výchozím menu (nahoru/dolů) nebo
přístup k uživatelem definovaným
menu (doleva/doprava); v režimu
Menu – procházení mezi
možnostmi menu
Tlačítko hlasové pošty
V základním režimu umožňuje
přístup k hlasovým zprávám
(stisknutí a podržení)
6
3
4
7
5
8
9
Ikona Popis
Ikona Popis
Síla signálu
Bluetooth je aktivní
Připojeno k síti GPRS
Nová textová zpráva (SMS)
Připojeno k síti EDGE
Nová multimediální zpráva
(MMS)
Probíhá volání
Nová e-mailová zpráva
Je aktivní přesměrování
hovorů
Nová hlasová zpráva
Roaming (mimo normální
oblast pokrytí)
Probíhá přehrávání hudby
Je aktivní funkce Zpráva
SOS
Je zapnuto FM rádio
Je vložena paměťová karta
Je aktivní normální profil
Alfanumerická tlačítka
Je aktivní upozornění
Je aktivní tichý profil
4
9
V domácí oblasti
Stav baterie
Tlačítko volání
Vytočení nebo příjem hovoru; v
základním režimu umožňuje
vyvolání posledních volaných čísel,
čísel zmeškaných hovorů nebo
čísel přijatých hovorů
Tlačítko tichého profilu
V základním režimu aktivuje nebo
deaktivuje tichý profil (stisknutí a
podržení)
2
1
2
V horní části displeje jsou zobrazeny následující indikátory stavu:
Tlačítko pro přístup k webu/
potvrzení
V základním režimu – spuštění
webového prohlížeče; v režimu
Menu – výběr zvýrazněné položky
menu či potvrzení zadaného údaje
3
Tlačítko hlasitosti
V základním režimu – nastavení
hlasitosti tónu kláves; odeslání
zprávy SOS
 Aktivace a odeslání zprávy SOS
Ikony v pokynech
Poznámka: poznámky, rady nebo dodatečné
informace

Následující krok: pořadí možností nebo menu, které
musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například:
stiskněte <Menu>  Zprávy (znamená Menu,
potom Zprávy)
[
]
Hranaté závorky: tlačítka telefonu; například: [
(znamená tlačítko zapnout/ukončení menu)
<
>
Lomené závorky: kontextová tlačítka ovládající
různé funkce na každé obrazovce; například: <OK>
(znamená kontextové tlačítko OK)
]
Zapnutí a vypnutí telefonu
Zapnutí telefonu:
1.Otevřete telefon vysunutím.
2.Stiskněte a podržte [ ].
3.Zadejte kód PIN a stiskněte <Potvrdit> (je-li to
nutné).
4. Po otevření průvodce nastavením si můžete telefon
upravit podle vlastních představ.
Chcete-li telefon vypnout, opakujte kroky 1 a 2.
Přístup k menu
Přístup k menu telefonu:
1. V základním režimu aktivujete režim Menu
stisknutím <Menu>.
2. Přejděte k menu nebo možnosti pomocí navigačních
tlačítek.
Odesílání a zobrazování zpráv
Odeslání textové zprávy
1.V režimu Menu vyberte Zprávy  Vytvořit novou
zprávu  SMS.
2.Zadejte text zprávy.
3.Stiskněte <Volby>  Pouze odeslat nebo Uložit a
odeslat.
4.Zadejte telefonní číslo příjemce.
5.Zprávu odešlete stisknutím [
] nebo stisknutím
<Volby>  Odeslat.
Odeslání multimediální zprávy
1.V režimu Menu vyberte Zprávy  Vytvořit novou
zprávu  MMS zpráva.
2.Vyberte možnost Předmět.
3.Zadejte předmět a stiskněte [
].
4.Vyberte možnost Obrázek nebo video → Přidat
obrázek nebo Přidat video a přidejte obrázek nebo
video.
5.Vyberte možnost Hudba nebo zvuk → Přidat
hudbu nebo Přidat zvuk a přidejte hudbu nebo zvuk.
Pokud jste připojili video, nemůžete přidat hudbu ani
zvuk.
6.Vyberte možnost Text.
7.Zadejte text zprávy a stiskněte [
].
8.Zprávu odešlete stisknutím [
] nebo stisknutím
<Volby>  Odeslat.
6
Kontextová tlačítka
Provedení akce uvedené v dolní
části displeje
7
Vypínací tlačítko/tlačítko pro
ukončení menu
Zapnutí a vypnutí telefonu (stisknutí a podržení); ukončení
hovoru; v režimu Menu umožňuje
zrušení zadaných údajů a návrat
do základního režimu.
8
3.Stisknutím <Vybrat>, <OK> nebo [
] potvrdíte
zvýrazněnou možnost.
4.Stisknutím <Zpět> přejdete o úroveň výše;
stisknutím [ ] se vrátíte do základního režimu.
Volání
1.V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a
telefonní číslo.
2.Stisknutím [ ] číslo vytočíte.
3.Hovor ukončíte stisknutím [ ].
Příjem hovoru
1.Když telefon zvoní, stiskněte [ ].
2.Hovor ukončíte stisknutím [ ].
Nastavení hlasitosti
Nastavení hlasitosti vyzváněcího tónu
1.V režimu Menu vyberte Nastavení  Profily.
2.Přejděte na profil telefonu, který používáte.
3.Stiskněte <Volby>  Upravit.
4.Vyberte možnost Hlasitost upozornění na hovor.
5.Přechodem doleva nebo doprava nastavíte úroveň
hlasitosti.
6.Stiskněte dvakrát <Uložit>.
Nastavení hlasitosti během hovoru
Když probíhá hovor, můžete upravit hlasitost sluchátka
stisknutím [ / ].
Zobrazení textové nebo multimediální zprávy
1.V režimu Menu vyberte Zprávy  Moje zprávy 
Doručené.
2.Vyberte textovou zprávu.
Aktivace a odeslání zprávy SOS
V nouzové situaci můžete odeslat zprávy SOS rodině
nebo přátelům.
Aktivace SOS zprávy
1.V režimu Menu vyberte Zprávy  Zprávy SOS 
Možnosti odesílání.
2.Přejděte doleva nebo doprava na položku ZAP.
3.Přejděte dolů a otevřete seznam příjemců
].
stisknutím [
4.Otevřete seznam kontaktů stisknutím [
].
5.Přejděte na kontakt a stiskněte [
].
6.Vyberte číslo (je-li to nutné).
7.Po vybrání kontaktů se vraťte na seznam příjemců
stisknutím <Volby>  Přidat.
8.Příjemce uložíte stisknutím <Volby>  Uložit.
9.Přejděte dolů a nastavte počet opakovaných odeslání
zprávy SOS.
10.Stiskněte <Uložit>  <Ano>.
Odeslání zprávy SOS
1.Zprávu SOS odešlete na přednastavená čísla, když
čtyřikrát stisknete [ / ], zatímco je telefon zavřený a tlačítka jsou zamknutá.
Telefon se přepne do režimu SOS a odešle
přednastavenou zprávu SOS.
2.Režim SOS můžete ukončit stisknutím [ ].
Kryt baterie
SIM karta
2.Vložte baterii a vraťte kryt zpět na místo.
Baterie
V městské oblasti
Nabíjení baterie
1.Připojte dodaný cestovní adaptér.
Do elektrické zásuvky
2.Po dokončení nabíjení cestovní adaptér odpojte.
Nevyndávejte baterii z telefonu, dokud neodpojíte
cestovní adaptér. V opačném případě může dojít k
poškození telefonu.
Změna vyzvánění
1.V režimu Menu vyberte Nastavení  Profily.
2.Přejděte na profil telefonu, který používáte.
3.Stiskněte <Volby>  Upravit.
4.Vyberte možnost Zvonění hlasového hovoru.
5.Vyberte kategorii vyzvánění  vyzvánění.
6.Stiskněte <Uložit>.
Volání posledního volaného čísla
1.V základním režimu stiskněte [ ].
2.Vyberte typ hovoru přechodem doleva nebo doprava.
3.Přechodem nahoru nebo dolů vyberte číslo nebo
jméno.
4.Stisknutím [
] zobrazíte podrobnosti hovoru a
tlačítkem [ ] vytočíte číslo.
Zadávání textu
Změna režimu zadávání textu
• Stisknutím a podržením [ ] přepnete na režim
zadávání. V závislosti na oblasti může být možné
zapnout režim zadávání pro konkrétní jazyk.
• Stisknutím [ ] změníte velikost písmen nebo
aktivujete číselný režim.
• Stisknutím a podržením [ ] aktivujete režim symbolů.
Režim T9
1.Zadejte celé slovo stisknutím příslušných
alfanumerických tlačítek.
2. Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru
stisknutím [ ]. Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte
alternativní slovo stisknutím [0].
Aktivace mobilního stopaře
Tato funkce pomáhá nalézt telefon, když je vám odcizen
nebo když se někdo pokusí použít telefon s jinou kartou
SIM – telefon v tomto případě automaticky odešle
přednastavenou stopovací zprávu rodině nebo přátelům.
Tato funkce nemusí být dostupná kvůli funkcím
podporovaným poskytovatelem služeb.
1.V režimu Menu vyberte Nastavení  Zabezpečení 
Mobilní stopař.
2.Zadejte heslo a stiskněte <OK>.
3.Přejděte doleva nebo doprava na položku ZAP.
4.Přejděte dolů a otevřete seznam příjemců
stisknutím [
].
5.Otevřete seznam kontaktů stisknutím [
].
6.Přejděte na kontakt a stiskněte [
].
7.Vyberte číslo (je-li to nutné).
8.Po vybrání kontaktů se vraťte na seznam příjemců
stisknutím <Volby>  Přidat.
9.Příjemce uložíte stisknutím <Volby>  Uložit.
10.Přejděte dolů a zadejte jméno odesílatele.
11.Stiskněte [
]  <Přijm.>.
Používání fotoaparátu
Fotografování
1.V základním režimu stiskněte a podržte [ ].
2.Zamiřte objektivem na předmět a proveďte
požadované úpravy.
3.Stisknutím [
] pořídíte fotografii.
4.Stisknutím <Zpět> pořídíte další fotografii (krok 2).
Režim ABC
Tiskněte příslušné alfanumerické tlačítko, dokud se na
displeji nezobrazí požadovaný znak.
Režim čísel
Zadejte číslo stisknutím příslušného alfanumerického
tlačítka.
Režim symbolů
Vyberte symbol stisknutím příslušného alfanumerického
tlačítka.
Kurzor lze přesunout pomocí navigačního tlačítka.
Jednotlivé znaky lze odstranit stisknutím [C].
Všechny znaky odstraníte stisknutím a podržením [C].
• Mezeru mezi dva znaky zadáte stisknutím [ ].
• Interpunkční znaky lze zadat stisknutím [1].
•
•
Přidání nového kontaktu
1.V základním režimu zadejte telefonní číslo a
stiskněte <Volby>.
2.Vyberte Uložit  umístění v paměti (telefon nebo
SIM)  Nové.
3.Vyberte typ čísla (je-li to nutné).
4.Zadejte informace o kontaktu.
5.Stisknutím [
] nebo stisknutím <Volby>  Uložit
přidáte kontakt do paměti.
Prohlížení fotografií
V režimu Menu vyberte Moje soubory  Obrázky  Moje fotografie  soubor s fotografií.
Poslech hudby
1.V režimu Menu vyberte možnost Hudba.
2.Stiskněte <Volby>  Přidat hudbu z  typ paměti.
3.Vyberte soubory, které chcete zařadit, a stiskněte
<Přidat>.
4.Stisknutím [
] spustíte přehrávání.
5.Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících
tlačítek:
Tlačítko
Funkce
Pozastavení nebo pokračování v přehrávání
/
Navigace
Zvýšení nebo snížení hlasitosti
• Doleva: restartování přehrávání; přechod zpět (stisknutí do 3 sekund); vyhledávání zpět v souboru (stisknutí a
podržení)
• Doprava: přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (stisknutí a
podržení)
• Nahoru: otevření seznamu skladeb
• Dolů: zastavení přehrávání
Download PDF

advertising