Samsung | GT-S8300V | Samsung GT-S8300 Uživatelská přiručka

Obsah tohoto manuálu se může lišit od telefonu v závislosti na softwaru v telefonu nebo poskytovatele služeb.
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.:GH68-22687A
Czech. 02/2009. Rev. 1.0
Samsung S8300
Uživatelská
příručka
Používání této
příručky
Ikony v pokynech
Nejdříve se seznamte s ikonami použitými v této
příručce:
Upozornění – situace, které by mohly
způsobit zranění vás nebo jiných osob
Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby
vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho
mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v
částech „Představení vašeho mobilního telefonu“,
„Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu“,
a „Používání základních funkcí“.
Výstraha – situace, které by mohly
způsobit poškození telefonu nebo jiného
zařízení
Poznámka – poznámky, rady nebo
dodatečné informace
X
ii
Viz – stránky se souvisejícími
informacemi; například: X s. 12
(znamená „viz strana 12“)
→
]
Hranaté závorky – tlačítka telefonu;
například: [
] (znamená vypínací
tlačítko/tlačítko pro ukončení menu)
Informace o autorských právech
Práva na veškeré technologie a produkty, které
jsou součástí tohoto zařízení, jsou majetkem
příslušných vlastníků:
• Bluetooth® je registrovaná ochranná známka
společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě
– Bluetooth QD ID: B014869.
• Java™ je ochranná známka společnosti
Sun Microsystems, Inc.
• Windows Media Player® je registrovaná
ochranná známka společnosti Microsoft
Corporation.
• DivX® je registrovaná ochranná
známka společnosti DivX, Inc. a
její použití je licencováno.
iii
Používání této příručky
[
Následující krok – pořadí možností nebo
menu, které musíte vybrat, abyste provedli
určitou akci; například: V režimu Menu
stiskněte Zprávy → Vytvořit zprávu
(znamená Zprávy, potom Vytvořit
zprávu)
Používání této příručky
O VIDEU DIVX
DivX® je formát digitálního videa vytvořený
společností DivX, Inc. Toto zařízení DivX je
oficiálně certifikované a přehrává video ve
formátu DivX. Přehrává video DivX® až do
rozlišení 320 x 240 bodů. Může přehrávat video
DivX® až do rozlišení 720 x 480 bodů.
O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND
Aby mohl tento přístroj s certifikací DivX®
přehrávat obsah DivX Video-on-Demand (VOD),
musí být zaregistrován u společnosti DivX.
Nejdříve vygenerujte registrační kód DivX VOD
pro přístroj a odešlete jej během registrace.
[Důležité: obsah DivX VOD je chráněn systémem
DivX DRM (Digital Rights Management), který
umožňuje přehrávání jen registrovaným
zařízením s certifikací DivX.
iv
Pokud se pokusíte přehrát obsah DivX VOD,
který není autorizován pro váš přístroj, zobrazí se
zpráva „Chyba autorizace“ a obsah se
nepřehraje.] Další informace naleznete na
adrese http://vod.divx.com.
Obsah
Informace k bezpečnosti a používání .... 2
Bezpečnostní upozornění .......................... 2
Bezpečnostní opatření ............................... 4
Důležité informace k používání .................. 7
Představení vašeho mobilního
telefonu .................................................. 11
Vybalení ................................................... 11
Rozvržení telefonu ................................... 12
Tlačítka .................................................... 13
Displej ...................................................... 14
Ikony ........................................................ 15
Sestavení a příprava vašeho
mobilního telefonu ................................ 17
Vložení karty SIM nebo USIM a baterie ... 17
Nabíjení baterie ....................................... 19
Vložení paměťové karty (volitelné) .......... 20
v
Používání pokročilých funkcí .............. 39
Zapnutí a vypnutí telefonu ....................... 21
Používání dotykového displeje ................ 22
Přístup k menu ......................................... 24
Přepínání aplikací .................................... 24
Používání miniaplikací ............................. 25
Přístup k informacím nápovědy ............... 25
Upravte si telefon ..................................... 26
Používání základních funkcí pro volání ... 27
Odesílání a prohlížení zpráv .................... 29
Přidání a vyhledání kontaktů ................... 32
Používání základních funkcí fotoaparátu . 33
Poslech hudby ......................................... 35
Procházení webu ..................................... 36
Používání služeb Google ......................... 37
Používání pokročilých funkcí pro volání .. 39
Používání pokročilých funkcí kontaktů ..... 41
Používání pokročilých funkcí pro
zasílání zpráv ........................................... 43
Používání pokročilých funkcí fotoaparátu 45
Používání pokročilých hudebních funkcí . 48
Obsah
Používání základních funkcí ................ 21
vi
Používání nástrojů a aplikací ............... 53
Používání bezdrátové funkce Bluetooth .. 53
Aktivace a odeslání zprávy SOS ............. 55
Aktivace mobilního stopaře ...................... 56
Falešná volání ......................................... 56
Nahrávání a přehrávání hlasových
poznámek ................................................ 57
Úpravy obrázků ........................................ 58
Tisk obrázků ............................................ 61
Úpravy videa ............................................ 62
Odeslání fotografií a
videozáznamů na web ............................. 65
Obsah
Používání Java her a aplikací .................. 66
Synchronizace dat ................................... 67
Používání čtečky RSS ............................. 67
Zobrazení aktuální pozice ........................ 68
Vytvoření a zobrazení světových hodin ... 69
Nastavení a používání budíku ................. 69
Používání kalkulačky ............................... 70
Převod měn nebo jednotek ...................... 70
Nastavení časovače ................................ 71
Používání stopek ..................................... 71
Vytvoření nového úkolu ........................... 71
Vytvoření textové poznámky .................... 71
Správa kalendáře ..................................... 72
Řešení problémů ..................................... a
Rejstřík ..................................................... d
vii
Informace k
bezpečnosti a
používání
Abyste zabránili nebezpečným nebo nelegálním
situacím a zajistili špičkový výkon mobilního
telefonu, řiďte se následujícími pokyny.
Bezpečnostní upozornění
Uchovávejte telefon mimo dosah
malých dětí a domácích zvířat
Uchovávejte telefon a veškeré příslušenství
mimo dosah malých dětí a zvířat. Při spolknutí
malých dílů může dojít k udušení nebo vážnému
zranění.
Chraňte svůj sluch
Používání sluchátek s vysokou
hlasitostí může poškodit sluch.
Používejte pouze minimální
hlasitost nutnou k tomu, abyste
slyšeli konverzaci nebo hudbu.
2
Instalujte mobilní telefony a vybavení
opatrně
Opatrně manipulujte s nabíječkami a
bateriemi, pozor při likvidaci
• Používejte pouze baterie a nabíječky
společnosti Samsung určené přímo pro váš
telefon. Nekompatibilní baterie a nabíječky
mohou způsobit vážná zranění nebo
poškození telefonu.
• Nevhazujte baterie ani telefon do ohně. Při
likvidaci baterií nebo telefonu se řiďte všemi
místními předpisy.
Zabraňte rušení kardiostimulátorů
Mobilní telefon udržujte minimálně 15 cm
(6 palců) od kardiostimulátoru, aby nedošlo ke
vzájemnému rušení. Toto je doporučení výrobců
a nezávislé výzkumné skupiny, Wireless
Technology Research. Máte-li důvod se
domnívat, že váš telefon ruší kardiostimulátor
nebo jiné lékařské zařízení, okamžitě telefon
vypněte a obraťte se na výrobce
kardiostimulátoru nebo lékařského zařízení.
3
Informace k bezpečnosti a používání
Zajistěte, aby byly mobilní telefony a související
vybavení ve vozidle pevně uchyceny.
Neumisťujte telefon ani vybavení do prostoru, do
kterého může při aktivaci zasahovat airbag.
Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení
může způsobit vážné zranění při rychlém
nafouknutí airbagu.
• Nepokládejte baterie ani telefon na topná
zařízení (například mikrovlnná trouba, kamna
či radiátor) ani do nich. Přehřáté baterie
mohou explodovat.
• Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte.
Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by
mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.
Vypínejte telefon ve výbušném
prostředí
Informace k bezpečnosti a používání
Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla ani
v blízkosti paliv či chemikálií. Vypněte telefon
pokaždé, když vás k tomu vyzývá varovný
symbol nebo pokyny. Telefon by mohl způsobit
výbuch nebo požár v prostoru, ve kterém se
skladuje palivo nebo chemikálie, v překladištích
nebo v prostorech s výbušninami. Neukládejte
ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo
výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon,
jeho díly či příslušenství.
Omezení nebezpečí zranění
způsobeného opakujícím se pohybem
Při posílání textových zpráv a hraní her v telefonu
držte telefon uvolněně, tiskněte tlačítka lehce,
používejte speciální funkce, které snižují počet
nutných stisknutí tlačítek (například šablony a
prediktivní zadávání textu) a často odpočívejte.
4
Bezpečnostní opatření
Vždy řiďte bezpečně
Nepoužívejte telefon při řízení a dodržujte
veškeré předpisy, které omezují používání
mobilního telefonu během řízení. Je-li to možné,
používejte handsfree.
Dodržujte veškerá bezpečnostní
upozornění a předpisy
Řiďte se předpisy, které omezují používání
mobilního telefonu v určitých oblastech.
Používejte pouze příslušenství
schválené společností Samsung
Při používání nekompatibilního příslušenství
může dojít k poškození telefonu nebo k zranění.
Chraňte baterie a nabíječky před
poškozením
Telefon může rušit lékařské přístroje v
nemocnicích a zdravotnických zařízeních.
Dodržujte veškeré předpisy, upozornění a pokyny
lékařského personálu.
• Nevystavujte baterie velice nízkým ani velice
vysokým teplotám (pod 0° C/32° F nebo nad
45° C/113° F). Extrémní teploty mohou snížit
nabíjecí kapacitu a životnost baterií.
• Zabraňte kontaktu baterií s kovovými
předměty. Jinak by mohlo dojít k propojení
kladného a záporného terminálu baterie, což
by mělo za následek dočasné nebo trvalé
poškození baterie.
• Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku
nebo baterii.
Na palubě letadla vypněte telefon
nebo jeho bezdrátové funkce
Telefon může rušit přístroje letadla. Dodržujte
veškeré předpisy letecké společnosti a na výzvu
jejích zaměstnanců vypněte telefon nebo
aktivujte režim, ve kterém jsou vypnuty
bezdrátové funkce.
Informace k bezpečnosti a používání
Vypněte telefon v blízkosti
zdravotnických přístrojů
5
Manipulujte s telefonem opatrně a
rozumně
Informace k bezpečnosti a používání
• Chraňte telefon před vodou – tekutiny mohou
způsobit vážné poškození. Nemanipulujte s
telefonem mokrýma rukama. Dojde-li k
poškození telefonu vodou, může být zrušena
platnost záruky výrobce.
• Nepoužívejte a neskladujte telefon v prašném,
znečištěném prostředí, abyste zabránili
poškození pohyblivých částí.
• Telefon je komplexní elektronický přístroj –
chraňte jej před nárazy a manipulujte s ním
opatrně, abyste zabránili vážnému poškození.
• Nenanášejte na telefon barvu, protože barva
může zablokovat pohyblivé díly a zabránit
správné funkčnosti.
• Nepoužívejte blesk fotoaparátu a světlo na
telefonu v blízkosti očí dětí a zvířat.
6
• Při vystavení magnetickému poli může dojít k
poškození telefonu a paměťové karty.
Nepoužívejte pouzdra pro přenášení a
příslušenství s magnetickým uzávěrem a
chraňte telefon před dlouhodobým vystavením
magnetickému poli.
Ochrana před rušením jiných
elektronických přístrojů
Telefon vysílá signály na rádiové frekvenci (RF),
které mohou rušit nestíněné nebo nedostatečně
stíněné elektronické vybavení, například
kardiostimulátory, naslouchadla, lékařské
přístroje a další elektronické přístroje v
domácnosti nebo vozidlech. Dojde-li k jakýmkoli
problémům s rušením, obraťte se na výrobce
elektronického zařízení.
Důležité informace k
používání
Používejte telefon v normální poloze
Tento telefon může opravovat pouze
kvalifikovaný personál
Pokud bude telefon opravován nekvalifikovanou
osobou, může dojít k poškození telefonu a bude
zrušena platnost záruky.
Zajištění maximální životnosti baterie
a nabíječky
• Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné
nabíjení může zkrátit životnost baterie.
• Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před
použitím je nutné je znovu nabít.
Manipulujte se SIM kartami a
paměťovými kartami opatrně
• Nevyndávejte kartu, když telefon přenáší
informace nebo k nim přistupuje. Mohlo by tak
dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty nebo
telefonu.
• Chraňte karty před silnými nárazy, statickou
elektřinou a elektrickým šumem z jiných
zařízení.
• Časté zapisování a mazání zkracuje životnost
paměťových karet.
• Nedotýkejte se zlatých kontaktů a terminálů
prsty ani kovovými předměty. Pokud je
znečištěná, otřete kartu měkkým hadříkem.
7
Informace k bezpečnosti a používání
Nedotýkejte se interní antény telefonu.
• Není-li nabíječka používána, odpojte ji od
napájení.
• Používejte baterie pouze ke stanovenému
účelu.
Zajištění dostupnosti tísňových
služeb
Informace k bezpečnosti a používání
V některých oblastech nebo za určitých okolností
nemusí být z vašeho telefonu možná tísňová
volání. Před cestováním do vzdálených nebo
nerozvinutých oblastí zjistěte alternativní způsob,
kterým lze kontaktovat tísňové služby.
Informace o certifikaci SAR
(specifická míra absorpce)
Váš telefon splňuje normy Evropské unie, které
omezují vystavení lidí energii na rádiové
frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním
zařízením. Tyto normy zabraňují prodeji
mobilních telefonů, které překračují maximální
úroveň pro vystavení (známé jako specifická
míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2,0 watty na
kilogram tělesné tkáně.
8
Během testování byla maximální zaznamenaná
hodnota SAR pro tento model 0,548 wattu na
kilogram. Při normálním použití bude skutečná
hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší,
protože telefon vysílá jen takové množství
energie, které je nutné k přenosu signálu na
nejbližší základnovou stanici. Automatickým
vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné
telefon omezuje celkovou míru vystavení energii
na rádiové frekvenci.
Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky
dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém
zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení
(R&TTE) ze strany tohoto telefonu. Další
informace o SAR a souvisejících normách EU
naleznete na webových stránkách věnovaných
mobilním telefonům Samsung.
Správná likvidace výrobku
Uživatelé z řad domácností by si měli od
prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u
příslušného městského úřadu vyžádat informace,
kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k
bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat
dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky
kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické
příslušenství nesmí být likvidován spolu s
ostatním průmyslovým odpadem.
9
Informace k bezpečnosti a používání
(Elektrický a elektronický odpad)
(Platné v Evropské unii a dalších
evropských zemích s děleným sběrem
odpadu)
Toto označení na výrobku, jeho
příslušenství nebo dokumentaci
znamená, že výrobek a jeho elektronické
příslušenství (například nabíječku, náhlavní
sadu, USB kabel) je po skončení životnosti
zakázáno likvidovat jako běžný komunální
odpad. Možným negativním dopadům na životní
prostředí nebo lidské zdraví způsobeným
nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením
zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a
jejich zodpovědnou recyklací za účelem
udržitelného využívání druhotných surovin.
Správná likvidace baterií v tomto
výrobku
Informace k bezpečnosti a používání
(Platí v Evropské unii a dalších
evropských zemích s vlastními systémy
zpětného odběru baterií)
Tato značka na baterii, návodu nebo
obalu znamená, že baterie v tomto výrobku
nesmí být na konci své životnosti likvidovány
společně s jiným domovním odpadem. Případně
vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb
upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť,
kadmium nebo olovo v množství překračujícím
referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/
66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány,
mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo
životní prostředí.
10
Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu
opakovaného využívání materiálů oddělte,
prosím, baterie od ostatních typů odpadu a
nechte je recyklovat prostřednictvím místního
bezplatného systému zpětného odběru baterií.
Představení
vašeho
mobilního
telefonu
V této části se nacházejí informace o rozvržení
telefonu, tlačítcích, displeji a ikonách.
Vybalení
Zkontrolujte, zda jsou v balení následující
položky:
•
•
•
•
Mobilní telefon
Baterie
Cestovní adaptér (nabíječka)
Uživatelská příručka
Součásti dodávané s telefonem se mohou
lišit v závislosti na softwaru a příslušenství
dostupném ve vaší oblasti nebo nabízeném
poskytovatelem služeb. Dodatečné
příslušenství můžete zakoupit u místního
prodejce výrobků Samsung.
11
Rozvržení telefonu
Na přední straně telefonu se nacházejí
následující tlačítka a prvky:
Na zadní straně telefonu se nacházejí následující
tlačítka a prvky:
Zadní objektiv
fotoaparátu
Zrcátko
Blesk
Představení vašeho mobilního telefonu
Přední objektiv
fotoaparátu pro
videohovory
Sluchátko
Snímač vzdálenosti
Dotykový displej
Multifunkční
konektor
Kryt baterie
Tlačítko Podržet
Tlačítko volání
Tlačítko hlasitosti
Tlačítko fotoaparátu
Vypínací tlačítko/
tlačítko pro ukončení
menu
Interní anténa
Tlačítko Zpět
Alfanumerická
tlačítka
Mikrofon
12
Tlačítka
speciálních funkcí
Dotykový displej a tlačítka je možné
zamknout, abyste se vyhnuli nechtěné
aktivaci funkcí telefonu. Zamknout je
můžete stisknutím [ ].
Tlačítka
Tlačítko
Zpět
Funkce
Vytočení nebo příjem hovoru;
v základním režimu umožňuje
vyvolání posledních volaných
čísel, čísel zmeškaných
hovorů nebo čísel přijatých
hovorů
V režimu Menu – návrat do
předchozí úrovně
Zapnutí nebo vypnutí telefonu
(stisknutí a podržení);
Vypínací
ukončení hovoru; v režimu
tlačítko/
menu umožňuje návrat na
ukončení menu hlavní obrazovku nebo návrat
telefonu do základního režimu
Alfanumerická
tlačítka
Funkce
Zadávání čísel, písmen a
speciálních znaků; v
základním režimu stisknutím a
podržením [1] otevřete
hlasovou poštu a pomocí [0]
zadáte mezinárodní
předvolbu
Speciální
funkce
Zadání speciálních znaků
nebo provedení speciálních
funkcí; stisknutím a
podržením [ ] v základním
režimu aktivujete profil tichý;
stisknutím a podržením [ ]
zadáte mezeru mezi čísly
Hlasitost
Nastavení hlasitosti telefonu
13
Představení vašeho mobilního telefonu
Volat
Tlačítko
Funkce
Displej
Podržet
Zamknutí nebo odemknutí
dotykového displeje a tlačítek
Displej telefonu se skládá z následujících oblastí:
Fotoaparát
V základním režimu – zapnutí
fotoaparátu (stisknutí a
podržení); v režimu
fotoaparátu – pořízení
fotografie nebo nahrání videa;
je-li změněna funkce tlačítka –
otevření okna pro přepínání
aplikací, pomocí kterého lze
přejít k jiným aplikacím bez
ukončení té aktuální (stisknutí
a podržení)
Tlačítko
Řádek ikon
Zobrazuje různé ikony
Představení vašeho mobilního telefonu
Textová a grafická část
Zobrazuje zprávy, pokyny a
zadané informace
Klávesnice Kontakty
Menu
Řádek kontextových tlačítek
Zobrazuje aktuální akce přiřazené
každé oblasti
14
Ikony
Ikona
Informace o ikonách, které se zobrazují na
displeji.
Ikona
Definice
Připojeno k síti GPRS
Přenos dat v síti GPRS
Připojeno k síti EDGE
Přenos dat v síti EDGE
Připojeno k síti UMTS
Probíhá videohovor
Je aktivní funkce Zpráva SOS
Procházení webu
Připojeno k zabezpečené webové stránce
Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
Je aktivní přesměrování hovorů
Synchronizováno s počítačem
Přenos dat v síti UMTS
Je připojeno Bluetooth sluchátko nebo sada
handsfree do automobilu
Připojeno k síti HSDPA
Bluetooth je aktivní
Přenos dat v síti HSDPA
Je aktivní budík
15
Představení vašeho mobilního telefonu
Síla signálu
Definice
Probíhá hlasový hovor
Ikona
Definice
Definice
Představení vašeho mobilního telefonu
Složka konfiguračních zpráv je zaplněna
Nová textová zpráva (SMS)
Je aktivní normální profil
Nová multimediální zpráva (MMS)
Je aktivní tichý profil
Nová e-mailová zpráva
Je aktivní profil Automobil
Nová hlasová zpráva
Je aktivní profil Schůzka
Nová zpráva push
Je aktivní profil Venku
Nová konfigurační zpráva
Je aktivní profil Offline
Složka SMS je zaplněna
Stav baterie
Složka MMS je zaplněna
Aktuální čas
Složka e-mailů je zaplněna
Složka zpráv push je zaplněna
16
Ikona
Je vložena paměťová karta
Sestavení a
příprava
vašeho
mobilního
telefonu
Vložení karty SIM nebo USIM a
baterie
Když si předplatíte službu u poskytovatele
mobilních služeb, obdržíte kartu SIM (Subscriber
Identity Module), ve které budou načteny
podrobnosti o předplatném, například PIN a
volitelné služby.
Chcete-li používat služby v sítích UMTS a
HSDPA, můžete zakoupit kartu USIM (Universal
Subscriber Identity Module).
Začněte sestavením a nastavením
mobilního telefonu pro první použití.
17
Vložení karty SIM nebo USIM a baterie:
2. Vložte kartu SIM nebo USIM.
1. Sundejte kryt baterie.
Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu
Je-li telefon zapnutý, vypněte jej stisknutím
a podržením [
].
18
• Vložte kartu SIM nebo USIM do telefonu
tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
• Bez vložení karty SIM nebo USIM můžete
používat funkce telefonu nevyužívající
připojení k síti a některá menu.
3. Vložte baterii.
Nabíjení baterie
Před prvním použitím telefonu musíte nabít
baterii.
Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu
1. Otevřete kryt multifunkčního konektoru a
připojte malý konec cestovního adaptéru k
multifunkčnímu konektoru.
4. Vraťte kryt baterie zpět na místo.
Trojúhelník směřuje nahoru
Nesprávné připojení cestovního adaptéru
může způsobit vážné poškození telefonu.
Na poškození způsobená nesprávným
použitím se nevztahuje záruka.
19
2. Zapojte velký konec cestovního adaptéru do
elektrické zásuvky.
Vložení paměťové karty (volitelné)
4. Odpojte cestovní adaptér od telefonu.
Abyste mohli ukládat dodatečné multimediální
soubory, musíte vložit paměťovou kartu. Váš
telefon podporuje karty microSD™ s kapacitou
maximálně 16 GB (závisí na výrobci a typu
paměťové karty).
5. Zavřete kryt multifunkčního konektoru.
1. Odstraňte kryt baterie a baterii.
3. Až bude baterie zcela nabitá (ikona
se již
nepohybuje), odpojte cestovní adaptér od
elektrické zásuvky.
Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu
Informace o indikátoru vybití baterie
Když poklesne napětí baterie, telefon vydá
varovný tón a zobrazí zprávu informující o
nízkém napětí baterie. Ikona baterie bude
prázdná a bude blikat. Pokud napětí
baterie klesne příliš, telefon se
automaticky vypne. Abyste mohli telefon
dále používat, nabijte baterii.
20
2. Vložte paměťovou kartu tak, aby strana se
štítkem směřovala nahoru.
Používání
základních
funkcí
Naučte se provádět základní operace a používat
hlavní funkce svého mobilního telefonu.
Zapnutí a vypnutí telefonu
Zapnutí telefonu:
1. Otevřete telefon vysunutím.
2. Stiskněte a podržte [
].
3. Zadejte kód PIN a stiskněte Potvrdit (je-li to
nutné).
Chcete-li telefon vypnout, opakujte kroky 1 a 2.
Aktivace offline profilu
Po aktivaci offline profilu můžete používat ty
funkce telefonu, které nevyužívají připojení k síti.
Tento profil je vhodný nacházíte-li se na místech,
na kterých je zakázáno používání bezdrátových
zařízení, například v letadle nebo v nemocnici.
21
Chcete-li aktivovat offline profil, stiskněte v
režimu menu Nastavení → Profily → Offline.
Na místech, na kterých je zakázáno
používání bezdrátových zařízení, dodržujte
veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
Používání základních funkcí
Používání dotykového displeje
Pomocí dotykového displeje telefonu lze
jednoduše vybírat položky a provádět funkce.
Naučte se základní používání dotykového
displeje.
Aby bylo možné optimálně používat
dotykový displej, odstraňte před použitím
ochrannou fólii.
22
• Stisknutím ikony otevřete menu nebo spustíte
aplikaci.
• Tažením prstu nahoru nebo dolů můžete
procházet svislé seznamy.
• Tažením prstu doleva nebo doprava můžete
procházet vodorovné seznamy.
Používání základních funkcí
23
Přístup k menu
Přepínání aplikací:
Přístup k menu telefonu:
1. Při používání menu stiskněte a podržte
tlačítko fotoaparátu.
K dispozici jsou následující aplikace:
• Volat: otevření obrazovky volání
• Hudební přehrávač: spuštění hudebního
přehrávače
• Zprávy: otevření menu Zprávy
• Prohlížeč: spuštění webového prohlížeče
• Hlavní menu: otevření obrazovky s
hlavním menu
• Hry a další: otevření menu Hry a další
1. Stisknutím Menu v základním režimu můžete
přejít do režimu menu. Můžete také táhnout
prstem doleva.
Používání základních funkcí
2. Vyberte menu nebo možnost.
3. Stisknutím [
stisknutím [
režimu.
] přejdete o úroveň výše;
] se vrátíte do základního
Přepínání aplikací
Z menu lze přepnout na jiné aplikace bez zavření
menu, které používáte.
Musíte změnit funkci tlačítka fotoaparátu na
Přepnout (v režimu Menu stiskněte
Nastavení → Nastavení telefonu →
Funkce tlačítka fotoaparátu).
24
2. Vyberte aplikaci.
Používání miniaplikací
Naučte se používat miniaplikace na panelu
nástrojů.
Některé miniaplikace se připojují k webovým
službám. Vyberete-li webovou miniaplikaci,
mohou být účtovány dodatečné poplatky.
Přidání miniaplikací na základní
obrazovku
1. Otevřete panel nástrojů.
2. Přetáhněte miniaplikaci z panelu nástrojů na
základní obrazovku. Miniaplikaci můžete
umístit kamkoli na obrazovce.
Změna miniaplikací
V základním režimu otevřete panel nástrojů
stisknutím šipky v levé dolní části obrazovky.
Můžete změnit uspořádání miniaplikací na
panelu nástrojů nebo je přesunout na základní
obrazovku.
1. V režimu Menu stiskněte Nastavení →
Displej a osvětlení → Widget.
Dostupné miniaplikace se mohou lišit v
závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli
služeb.
2. Vyberte miniaplikace, které chcete zařadit na
panel nástrojů, a stiskněte Uložit.
Přístup k informacím nápovědy
Naučte se přistupovat k užitečným informacím o
vašem telefonu.
1. Otevřete panel nástrojů.
25
Používání základních funkcí
Otevření panelu nástrojů
2. Stiskněte
na panelu nástrojů.
3. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na
šířku.
4. Informace o aplikaci nebo funkci můžete
zobrazit vybráním tématu.
Používání základních funkcí
5. Další informace zobrazíte tažením prstu
doprava nebo doleva. Chcete-li se vrátit na
předchozí úroveň, stiskněte .
Upravte si telefon
Upravení intenzity vibrací na
dotykovém displeji
Můžete upravit intenzitu vibrací při stisknutí
displeje telefonu.
1. V základním režimu stiskněte tlačítko pro
zvýšení nebo snížení hlasitosti.
2. Intenzitu vibrací nastavíte stisknutím Vibrace
a potom stisknutím tlačítka pro zvýšení nebo
snížení hlasitosti.
Používání telefonu může být efektivnější, když si
jej upravíte podle svých potřeb.
Aktivace nebo deaktivace tichého
profilu
Nastavení hlasitosti tónů tlačítek
V základním režimu můžete stisknutím a
podržením [ ] ztlumit telefon nebo ztlumení
zrušit.
V základním režimu nastavíte hlasitost tónu
tlačítek stisknutím tlačítka pro zvýšení nebo
snížení hlasitosti.
26
Změna vyzvánění
Zamknutí telefonu
1. V režimu Menu stiskněte Nastavení →
Profily.
1. V režimu Menu stiskněte Nastavení →
Zabezpečení.
2. Stiskněte
2. Stiskněte Zapnout pod Zámek telefonu.
vedle používaného profilu.
3. Zadejte nové 4 až 8místné heslo a stiskněte
Potvrdit.
4. Vyberte ze seznamu vyzvánění a stiskněte
Uložit.
4. Zadejte nové heslo znovu a stiskněte
Potvrdit.
5. Stiskněte Uložit.
Pokud chcete vybrat jiný profil, vyberte ho ze
seznamu.
Používání základních funkcí pro
volání
Výběr pozadí (základní režim)
Naučte se volat, přijímat hovory a používat
základní funkce pro volání.
1. V režimu Menu stiskněte Nastavení →
Displej a osvětlení → Pozadí.
2. Přejděte doleva nebo doprava na obrázek.
3. Stiskněte Nastavit.
Během hovoru telefon automaticky zamyká
dotykový displej, aby nedošlo k nechtěné
aktivaci funkcí. Odemknout jej můžete
stisknutím a podržením [ ].
27
Používání základních funkcí
3. Stiskněte Zvonění hlasového hovoru nebo
Zvonění videohovoru.
Volání
Nastavení hlasitosti
1. V základním režimu zadejte směrové číslo
oblasti a telefonní číslo.
Hlasitost během hovoru můžete nastavit
stisknutím tlačítka pro zvýšení nebo snížení
hlasitosti.
Používání základních funkcí
1. Stisknutím Hlasový hovor nebo [
] číslo
vytočíte.
V případě videohovoru stiskněte Další →
Videohovor.
2. Hovor ukončíte stisknutím [
].
1. Když telefon zvoní, stiskněte [
].
2. Pokud jde o videohovor, stisknutím [
]a
Zobrazit umožníte volajícímu, aby vás viděl
přes přední kameru.
28
1. Během hovoru aktivujete funkci hlasitý
odposlech stisknutím Reprod. → Ano.
2. Stisknutím Reprod. přepnete zpět na
sluchátko.
Příjem hovoru
3. Hovor ukončíte stisknutím [
Použití funkce hlasitý odposlech
].
V hlučném prostředí může být obtížné slyšet
druhou osobu při používání hlasitého
odposlechu. V takovém prostředí je lepší
použít normální režim, ve kterém je zvuk
lépe slyšet.
Používání sluchátek
Po připojení dodaných sluchátek k telefonu
můžete volat a přijímat hovory:
Odesílání a prohlížení zpráv
Naučte se odesílat a zobrazovat textové (SMS),
multimediální (MMS) a e-mailové zprávy.
1. V režimu Menu stiskněte Zprávy → Vytvořit
zprávu → Zpráva.
2. Stiskněte Klepnutím přid. příj. → Zadat
ručně.
3. Zadejte cílové číslo.
4. Stiskněte Klepněte a přidejte text.
5. Zadejte text zprávy. X Zadávání textu
Chcete-li jej odeslat jako textovou zprávu,
přejděte ke kroku 7. Chcete-li připojit
multimédia, pokračujte krokem 6.
6. Stiskněte Přidat multim. a přidejte položku.
7. Stisknutím Odeslat zprávu odešlete.
29
Používání základních funkcí
• Chcete-li znovu vytočit poslední číslo,
stiskněte tlačítko sluchátek, potom jej stiskněte
znovu a podržte jej.
• Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte tlačítko
sluchátek.
• Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte tlačítko
sluchátek.
Odeslání textové nebo multimediální
zprávy
Odeslání e-mailu
Zadávání textu pomocí virtuální klávesnice
1. V režimu Menu stiskněte Zprávy → Vytvořit
zprávu → E-mail.
1. Otevřete pole pro zadávání textu, když je
telefon zavřen.
2. Stiskněte Klepnutím přid. příj. → Zadat
ručně.
2. Zadejte text stisknutím příslušných virtuálních
tlačítek.
3. Zadejte e-mailovou adresu.
Používání základních funkcí
4. Stiskněte Klepnutím přid. před. a zadejte
předmět.
5. Stiskněte Klepněte a přidejte text a zadejte
text e-mailu.
6. Stiskněte Přidat soubory a připojte soubor
(chcete-li).
• Chcete-li přepnout mezi režimy T9 a ABC,
stiskněte T9.
• Stisknutím Abc lze přepnout velká a malá
písmena nebo aktivovat číselný nebo symbolů
režim.
• Stisknutím
aktivujete režim symbolů.
Při zadávání textu můžete využít následující
režimy:
7. Stisknutím Odeslat zprávu odešlete.
Režim
Zadávání textu
ABC
Zadejte text a vytvořte zprávy nebo poznámky.
30
Funkce
Tiskněte příslušné virtuální tlačítko, dokud
se na displeji nezobrazí požadovaný znak.
Režim
Funkce
T9
1. Zadejte celé slovo stisknutím
příslušných virtuálních tlačítek.
2. Když se slovo zobrazí správně, vložte
mezeru stisknutím . Nezobrazí-li se
správné slovo, vyberte alternativní
slovo stisknutím
.
Zadejte číslo stisknutím příslušného
virtuálního tlačítka.
Při zadávání textu můžete využít následující
režimy:
Režim
ABC
Symbo- Zadejte symbol stisknutím příslušného
virtuálního tlačítka.
ly
Zadávání textu s klávesnicí
T9
1. Zadejte celé slovo stisknutím
příslušných alfanumerických tlačítek.
2. Pokud se slovo zobrazí správně, vložte
mezeru stisknutím [ ]. Nezobrazí-li se
správné slovo, vyberte alternativní
slovo stisknutím [0].
Čísla
Zadejte číslo stisknutím příslušného
alfanumerického tlačítka.
1. Otevřete pole pro zadávání textu, když je
telefon otevřen.
2. Zadejte text stisknutím příslušných tlačítek.
• Chcete-li přepnout mezi režimy T9 a ABC,
stiskněte a podržte [ ].
Funkce
Stiskněte příslušné alfanumerické tlačítko,
dokud se na displeji nezobrazí
požadovaný znak.
Symbo- Zadejte symbol stisknutím příslušného
alfanumerického tlačítka.
ly
31
Používání základních funkcí
Čísla
• Stisknutím [ ] lze přepnout velká a malá
písmena nebo aktivovat číselný režim.
• Stisknutím
aktivujete režim symbolů.
Zobrazení textové nebo multimediální
zprávy
1. V režimu Menu stiskněte Zprávy →
Doručené.
2. Vyberte textovou nebo multimediální zprávu.
Používání základních funkcí
Zobrazení e-mailu
1. V režimu Menu stiskněte Zprávy →
Doručené e-maily.
2. Vyberte účet.
3. Stiskněte Stáhnout.
4. Vyberte e-mail nebo záhlaví.
5. Pokud jste vybrali záhlaví, můžete zobrazit
tělo e-mailu stisknutím Vyhledat.
Přidání a vyhledání kontaktů
Níže je popsáno základní používání funkce
Kontakty.
Přidání nového kontaktu
1. V základním režimu zadejte telefonní číslo.
2. Stiskněte Další → Přidat do Kontaktů →
Nový.
3. Stiskněte Telefon nebo SIM.
4. Zadejte informace o kontaktu.
5. Stisknutím Uložit přidáte kontakt do paměti.
Nalezení kontaktu
1. V základním režimu stiskněte Kontakty.
2. Stiskněte pole pro zadávání textu (je-li to
nutné).
32
3. Zadejte první písmeno jména, které chcete
najít. První písmeno jména můžete také
vybrat přetažením .
4. Vyberte jméno kontaktu ze seznamu.
Po nalezení kontaktu můžete provést toto:
• vytočit telefonní číslo kontaktu stisknutím
Používání základních funkcí
fotoaparátu
Naučte se základy pro pořizování a prohlížení
fotografií a videozáznamů.
Při zapnutí fotoaparátu může být displej
prázdný kvůli dočasnému elektrostatickému
výboji. Problém lze vyřešit restartováním
telefonu.
1. Otevřete telefon vysunutím.
2. V základním režimu zapnete fotoaparát
stisknutím a podržením tlačítka fotoaparátu.
3. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na
šířku.
Používání základních funkcí
• upravit informace kontaktu stisknutím
Upravit
Fotografování
4. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte
požadované úpravy.
5. Stisknutím tlačítka fotoaparátu pořídíte
fotografii.
Fotografie se automaticky uloží.
Zobrazení fotografií
V režimu Menu stiskněte Moje soubory →
Obrázky → Moje fotografie → soubor s
fotografií.
Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
Nakloňte telefon doprava nebo doleva.
33
Používání základních funkcí
Fotogragie se budou posouvat doleva nebo
doprava automaticky.
3. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na
šířku.
Zařazení fotografií do kategorií a jejich zobrazení
na šířku:
4. Stisknutím
nahrávání.
1. V režimu Menu stiskněte Prohlížeč
fotografií.
5. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte
požadované úpravy.
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na
šířku.
6. Stisknutím tlačítka fotoaparátu zahájíte
nahrávání.
3. Stiskněte
7. Stisknutím
nebo tlačítka fotoaparátu
nahrávání zastavíte.
Videozáznam se automaticky uloží.
pro uspořádání fotografií.
4. Fotografie zobrazíte přechodem doleva nebo
doprava. Nakloňte telefon doprava nebo
doleva. Fotogragie se budou posouvat doleva
nebo doprava automaticky.
→
aktivujete režim
Přehrávání videozáznamů
Nahrávání videozáznamů
V režimu Menu stiskněte Moje soubory → Videa
→ Moje videoklipy → video soubor.
1. Otevřete telefon vysunutím.
Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
2. V základním režimu zapnete fotoaparát
stisknutím a podržením tlačítka fotoaparátu.
34
Poslech hudby
Níže je popsán poslech hudby s hudebním
přehrávačem nebo FM rádiem.
Poslech FM rádia
4. Vyberte rádiovou stanici stisknutím
nebo
. Vyberte uloženou rádiovou stanici
stisknutím a podržením
nebo .
Chcete-li získat informace o skladbě, kterou
slyšíte, stiskněte Další → Najít hudbu.
X s. 52
5. Chcete-li FM rádio vypnout, stiskněte
2. V režimu Menu stiskněte Aplikace → FM
rádio.
Poslech hudebních souborů
3. Stisknutím Ano spustíte automatické ladění.
Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné
stanice.
Při prvním otevření části FM rádio se
zobrazí výzva k provedení automatického
ladění.
.
Začněte přesunutím souborů do telefonu nebo na
paměťovou kartu:
• Stažením z webu. X s. 36
• Stažením z počítače pomocí volitelné aplikace
Samsung PC Studio. X s. 49
• Přes Bluetooth. X s. 54
• Zkopírováním souborů na paměťovou kartu.
X s. 49
35
Používání základních funkcí
1. Zapojte dodaná sluchátka do multifunkčního
konektoru telefonu.
• Synchronizací s aplikací Windows Media
Player 11. X s. 50
Po přesunutí hudebních souborů do telefonu
nebo na paměťovou kartu:
1. V režimu Menu stiskněte Hudba → Hudební
přehrávač.
Procházení webu
Naučte se procházet a ukládat své oblíbené
webové stránky.
Přístup k webu a stahování mediálního
obsahu může být dodatečně zpoplatněno.
Používání základních funkcí
2. Vyberte hudební kategorii → hudební soubor.
Procházení webových stránek
3. Přehrávání můžete ovládat pomocí
následujících ikon:
1. V režimu Menu otevřete domovskou stránku
poskytovatele služeb stisknutím Prohlížeč →
Domů.
Ikona
Funkce
Pozastavení přehrávání
Přehrání nebo pokračování v
přehrávání
36
2. Webové stránky můžete procházet pomocí
následujících ikon:
Přechod zpět; vyhledávání zpět v
souboru (stisknutí a podržení)
Ikona
Funkce
Přechod zpět nebo vpřed na webové
stránce
Přechod vpřed; vyhledávání vpřed v
souboru (stisknutí a podržení)
Opakované načtení aktuální webové
stránky
Ikona
Funkce
Přiblížení webové stránky
Otevření seznamu uložených záložek
Přidání záložky
Změna režimu zobrazení
1. V režimu Menu stiskněte Prohlížeč →
Záložky.
2. Stiskněte Přidat.
3. Zadejte název stránky a webovou adresu
(URL).
4. Stiskněte Uložit.
• Pokud je k dispozici služba Google, není k
dispozici služba Navigace. Informace o
funkci Navigace naleznete v uživatelské
příručce na dodaném disku CD.
• Přístup k webu a stahování mediálního
obsahu může být dodatečně zpoplatněno.
Připojení a hledání
1. V režimu Menu stiskněte Google → Hledat.
2. Zadejte klíčové slovo do pole pro hledání.
Připojení k poště
1. V režimu Menu stiskněte Google → Pošta.
2. Nastavte svůj účet Google a přihlaste se.
3. Odešlete nebo přijměte e-maily.
37
Používání základních funkcí
Uložení oblíbených webových stránek
Používání služeb Google
Připojení k mapám
Služba poskytující mapy nemusí být ve vaší
oblasti k dispozici.
Hledání v mapě:
1. V režimu Menu stiskněte Google → Mapy.
Používání základních funkcí
2. Projděte mapu.
3. Oblast můžete zvětšit nebo zmenšit.
Hledání konkrétního místa:
1. V režimu Menu stiskněte Google → Mapy.
2. Stiskněte Nabídka → Hledat v Mapách a
zadejte adresu nebo kategorii podniku.
Získání trasy k určitému cíli:
1. V režimu Menu stiskněte Google → Mapy.
2. Stiskněte Nabídka → Najít trasu.
3. Zadejte adresy výchozího místa a cílového
místa.
38
4. Stiskněte Nabídka → OK.
5. Stisknutím Zobrazit pokyny zobrazíte trasu
na mapě.
Používání
pokročilých
funkcí
Naučte se provádět pokročilé operace a používat
doplňkové funkce svého mobilního telefonu.
Používání pokročilých funkcí pro
volání
Níže naleznete informace o doplňkových
funkcích telefonu.
Zobrazení a vytočení čísel
zmeškaných hovorů
Na displeji telefonu se zobrazují hovory, které jste
zmeškali.
Máte-li jeden zmeškaný hovor, stiskněte hovor v
miniaplikaci poskytující upozornění na události a
stisknutím Hlasový hovor vytočte číslo.
Máte-li dva nebo více zmeškaných hovorů,
stiskněte hovor v miniaplikaci poskytující
upozornění na události a stiskněte Protokoly →
zmeškaný hovor.
39
Volání posledního volaného čísla
1. V základním režimu zobrazíte seznam
posledních čísel stisknutím [
].
2. Vyberte požadované číslo a vytočte jej
stisknutím
nebo [
].
Používání pokročilých funkcí
Podržení hovoru nebo vyvolání
podrženého hovoru
Stisknutím Držet hovor podržíte a stisknutím
Načíst hovor vyvoláte.
Vytočení druhého hovoru
Pokud vaše síť podporuje tuto funkci, můžete
během hovoru vytočit další číslo:
1. Stisknutím Držet podržíte první hovor.
2. Zadejte druhé číslo k vytočení a stiskněte
Nový hovor nebo [
].
40
3. Stisknutím Přepnout můžete mezi hovory
přepínat.
4. Chcete-li ukončit podržený hovor, stiskněte
Za hovoru → .
5. Aktuální hovor ukončíte stisknutím [
].
Příjem druhého hovoru
Pokud síť podporuje tuto funkci, můžete přijmout
druhý příchozí hovor:
1. Druhý hovor přijmete stisknutím [
].
První hovor bude automaticky podržen.
2. Stisknutím Přepnout můžete mezi hovory
přepínat.
Konferenční hovor
1. Zavolejte první osobě, kterou chcete přidat do
konferenčního hovoru.
2. Zatímco budete spojeni s první osobou,
zavolejte druhé osobě.
První hovor bude automaticky podržen.
4. Další účastníky můžete přidat opakováním
kroků 2 a 3.
5. Chcete-li konferenční hovor ukončit, stiskněte
[
].
Volání na mezinárodní číslo
1. V základním režimu zadáte znak + stisknutím
a podržením [0].
Volání kontaktu z kontaktů
Na čísla můžete volat přímo z části Kontakty
pomocí uložených kontaktů. X s. 32
1. V základním režimu stiskněte Kontakty.
2. Klepněte na kontakt, který chcete.
3. Klepněte
.
vedle čísla které chcete vytočit →
Používání pokročilých funkcí
kontaktů
Naučte se vytvářet vizitky, nastavovat čísla pro
rychlou volbu a vytvářet skupiny kontaktů.
41
Používání pokročilých funkcí
3. Po spojení s druhou osobou stiskněte
Připojit.
2. Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód
země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo),
a pak stiskněte Hlasový hovor nebo [
].
Vytvoření vizitky
1. V základním režimu stiskněte Kontakty →
Další → Moje vizitka.
První tři čísla rychlé volby budou přiřazena
oblíbeným kontaktům ( ) na panelu
nástrojů miniaplikace.
Používání pokročilých funkcí
2. Zadejte své osobní údaje.
Vytvoření skupiny kontaktů
3. Stiskněte Uložit.
Díky vytvoření skupiny kontaktů můžete
jednotlivým skupinám přiřadit názvy, vyzvánění,
fotografie identifikující volajícího a typ vibrací
nebo zasílat zprávy a e-maily celé skupině.
Začněte vytvořením skupiny:
Svou vizitku můžete odeslat přiložením ke
zprávě nebo k e-mailu nebo ji můžete
odeslat přes Bluetooth.
Nastavení čísel rychlé volby
1. V základním režimu stiskněte Kontakty.
1. V základním režimu stiskněte Kontakty.
2. Stiskněte rozevírací menu Kontakty a
vyberte Skupiny.
2. Stiskněte rozevírací menu Kontakty a
vyberte Oblíbené.
3. Stiskněte Přidat.
4. Vyberte kontakt.
Kontakt se uloží s číslem rychlé volby.
42
3. Stiskněte Vytvořit skupinu.
4. Nastavte název skupiny, fotografii
identifikující volajícího, vyzvánění pro skupinu
a typ vibrací.
5. Stiskněte Uložit.
Spojení fotografií s kontakty
Volání a posílání zpráv z fotografií
Naučte se označovat obličeje ve fotografiích a
volat nebo odesílat zprávy z fotografií.
1. V základním režimu táhněte prstem doprava
a otevřete obrazovku s foto kontakty.
Spojení fotografií s kontakty:
2. Vyberte fotografii přechodem nahoru nebo
dolů. Zobrazí se značka obličeje se jménem.
1. V základním režimu táhněte prstem doprava
a otevřete obrazovku s foto kontakty.
3. Stisknutím Přid. přidáte značku pro obličej
osoby.
4. Stiskněte Přid. zn., přesuňte obdélník na
obličej nebo změňte velikost obdélníku a
stiskněte Hot. (je-li to nutné).
5. Stiskněte značku obličeje → Odkaz do
telefonního seznamu → kontakt → Hledat
kontakt → Nastavit. Vybraný kontakt je
spojen s fotografií.
3. Stiskněte značku obličeje → Hlasový hovor,
Videohovor nebo Odeslat zprávu.
Používání pokročilých funkcí pro
zasílání zpráv
Naučte se vytvářet šablony a používat je při
vytváření nových zpráv.
Vytvoření textové šablony
1. V režimu Menu stiskněte Zprávy → Šablony
→ Textové šablony.
6. Stisknutím [
] můžete přidat další foto
kontakty (krok 2).
43
Používání pokročilých funkcí
2. Stiskněte Přid. → fotografie.
2. Otevřete okno nové šablony stisknutím Vytv.
a zadejte text.
3. Stiskněte Další → Uložit jako šablonu.
Vytvoření multimediální šablony
Používání pokročilých funkcí
1. V režimu Menu stiskněte Zprávy → Šablony
→ Šablony MMS.
2. Otevřete okno nové šablony stisknutím Vytv.
3. Vytvořte multimediální zprávu s předmětem a
požadovanými přílohami, kterou použijete
jako šablonu. X s. 29
4. Stiskněte Další → Uložit jako šablonu.
Vložení textových šablon do nových
zpráv
1. Chcete-li vytvořit novou zprávu, stiskněte v
režimu Menu možnost Zprávy → Vytvořit
zprávu → typ zprávy.
2. Stiskněte Další → Vložit → Textová šablona
→ šablona.
Vytvoření zprávy z multimediální
šablony
1. V režimu Menu stiskněte Zprávy → Šablony
→ Šablony MMS.
2. Vyberte požadovanou šablonu.
3. Stiskněte Odeslat.
Šablona se otevře jako nová multimediální
zpráva.
44
Používání pokročilých funkcí
fotoaparátu
Pořizování panoramatických snímků
Naučte se fotografovat v různých režimech a
upravovat nastavení fotoaparátu.
2. Stisknutím a podržením tlačítka fotoaparátu
zapnete fotoaparát.
Pořízení řady snímků
3. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na
šířku.
1. Otevřete telefon vysunutím.
4. Stiskněte
2. Stisknutím a podržením tlačítka fotoaparátu
zapnete fotoaparát.
5. Vyberte počet fotografií.
3. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na
šířku.
7. Stisknutím tlačítka fotoaparátu pořídíte první
snímek.
→
.
→
.
6. Proveďte nutné úpravy.
5. Proveďte nutné úpravy.
8. Pomalu otočte telefon směrem doprava. Další
fotografii telefon pořídí automaticky.
6. Stisknutím a podržením tlačítka fotoaparátu
pořídíte řadu fotografií.
9. Dokončete panoramatický snímek
opakováním kroku 8.
45
Používání pokročilých funkcí
4. Stiskněte
1. Otevřete telefon vysunutím.
Fotografování v režimu Úsměv
1. Otevřete telefon vysunutím.
2. Stisknutím a podržením tlačítka fotoaparátu
zapnete fotoaparát.
3. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na
šířku.
Používání pokročilých funkcí
4. Stiskněte
→
.
5. Stiskněte tlačítko fotoaparátu.
6. Namiřte objektiv fotoaparátu na osobu.
Telefon rozpozná lidi v záběru a detekuje
jejich úsměv. Když se osoba usměje, telefon
automaticky pořídí fotografii.
3. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na
šířku.
4. Stiskněte
→
.
5. Vyberte rozvržení snímků.
6. Proveďte nutné úpravy.
7. Stisknutím tlačítka fotoaparátu pořídíte
rozdělené snímky.
Používání možností fotoaparátu
Při používání fotoaparátu získáte stisknutím
→
přístup k následujícím možnostem:
Možnosti
Funkce
Pořizování rozdělených fotografií
Režim
zaostření
Změna zaostření fotoaparátu
1. Otevřete telefon vysunutím.
Časovač
Výběr časové prodlevy
2. Stisknutím a podržením tlačítka fotoaparátu
zapnete fotoaparát.
Rozlišení
Změna rozlišení
46
Vyvážení bílé
Možnosti
Funkce
Úprava vyvážení barev snímku
Možnosti
Efekty
Použití speciálního efektu
ISO
Nastavení citlivosti snímače
fotoaparátu
Měření expoz.
Výběr typu měření expozice
Stabilizace
obrazu
Omezení rozostření
způsobeného vibracemi a
pohybem
Časovač
Funkce
Výběr časové prodlevy
Rozlišení
Změna rozlišení
Úprava vyvážení barev videoklipu
WDR
Nastavení citlivosti fotoaparátu na
široké spektrum dostupného
světla
Vyvážení bílé
Efekty
Použití speciálního efektu
Rozpoznání
mrknutí
Nastavení fotoaparátu, aby pořídil
tři snímky po soby, když lidé
zavřou oči
Stabilizace
obrazu
Omezení rozostření
způsobeného vibracemi a
pohybem
Kvalita obrázku
Nastavení kvality digitálních
snímků
WDR
Nastavení citlivosti fotoaparátu na
široké spektrum dostupného
světla
Kvalita videa
Nastavení kvality videoklipů
Upravit
Funkce
Úprava kontrastu, sytosti a
ostrosti fotografií
Při používání videorekordéru získáte stisknutím
→
přístup k následujícím možnostem:
47
Používání pokročilých funkcí
Možnosti
Možnosti
Upravit
Funkce
Úprava kontrastu, sytosti a
ostrosti
Nastavení
Zvuk spouště
Funkce
Výběr zvuku, který doprovází
stisknutí spouště
Používání pokročilých funkcí
Nastavení fotoaparátu
Nahrávání
zvuku
Zapnutí nebo vypnutí zvuku
Při používání fotoaparátu získáte stisknutím
→
přístup k následujícím možnostem:
Úložiště
Výběr umístění pro ukládání
nových snímků a videoklipů
Informace o
zkratkách
Zobrazení klávesových zkratek
pro nastavení možností
fotoaparátu
Nastavení
Pokyny
Funkce
Zobrazení pokynů
Kontrola
Nastavení fotoaparátu, aby po
pořízení snímku nebo videoklipu
přepínal na obrazovku s
náhledem
Automatické
otočení
Nastavení otáčení obrazovky s
náhledem při otáčení telefonu
GPS
Nastavení fotoaparátu, aby pro
snímky zaznamenával údaje
GPS
48
Používání pokročilých hudebních
funkcí
Naučte se připravovat hudební soubory, vytvářet
seznamy skladeb a ukládat rádiové stanice.
Kopírování hudebních souborů přes
aplikaci Samsung PC Studio
Zkopírování hudebních souborů na
paměťovou kartu
1. V režimu Menu stiskněte Nastavení →
Nastavení telefonu → Připojení k počítači
→ Samsung PC studio → Uložit.
1. Vložte paměťovou kartu.
] se vrátíte do základního
3. Připojte telefon pomocí multifunkčního
konektoru a volitelného datového kabelu k
počítači.
4. Spusťte aplikaci Samsung PC Studio a
zkopírujte soubory z počítače do telefonu.
Další informace naleznete v nápovědě
aplikace Samsung PC Studio.
3. Stisknutím [
režimu.
] se vrátíte do základního
4. Připojte telefon pomocí multifunkčního
konektoru a volitelného datového kabelu k
počítači.
Po připojení se v počítači zobrazí okno.
5. Otevřete složku a zobrazte soubory.
6. Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou
kartu.
49
Používání pokročilých funkcí
2. Stisknutím [
režimu.
2. V režimu Menu stiskněte Nastavení →
Nastavení telefonu → Připojení k počítači
→ Velkokapacitní paměť → Uložit.
Synchronizace telefonu s aplikací
Windows Media Player
7. Vyberte a přetáhněte požadované hudební
soubory do synchronizačního seznamu.
1. Vložte paměťovou kartu.
8. Zahájení synchronizace.
2. V režimu Menu stiskněte Nastavení →
Nastavení telefonu → Připojení k počítači
→ Přehrávač médií → Uložit.
Vytvoření seznamu skladeb
Používání pokročilých funkcí
3. Stisknutím [
režimu.
] se vrátíte do základního
1. V režimu Menu stiskněte Hudba → Hudební
přehrávač → Seznamy skladeb.
2. Stiskněte Vytv.
4. Připojte telefon pomocí multifunkčního
konektoru a volitelného datového kabelu k
počítači s nainstalovanou aplikací Windows
Media Player.
Po připojení se v počítači zobrazí okno.
3. Zadejte název pro nový seznam skladeb.
5. Spusťte aplikaci Windows Media Player a
synchronizujte hudební soubory.
6. Vyberte nový seznam skladeb.
6. Upravte nebo zadejte název telefonu v okně,
které se zobrazí (je-li to nutné).
50
4. Chcete-li k seznamu skladeb přiřadit obrázek,
stiskněte možnost Klep. a upr. a vyberte
obrázek nebo pořiďte novou fotografii.
5. Stiskněte Uložit.
7. Stiskněte Přidat → Skladby.
8. Vyberte soubory, které chcete zařadit, a
stiskněte Přidat.
Nastavení hudebního přehrávače
1. V režimu Menu stiskněte Hudba → Hudební
přehrávač.
2. Stiskněte Nastavení.
3. Upravte nastavení hudebního přehrávače.
Záznam skladeb z FM rádia
1. Zapojte dodaná sluchátka do multifunkčního
konektoru telefonu.
2. V režimu Menu stiskněte Aplikace →FM
rádio.
3. Zapněte FM rádio stisknutím
.
4. Stisknutím Další → Nahrát zahájíte
nahrávání.
Záznamová funkce je určena jen pro
nahrávání hlasu. Kvalita záznamu bude
mnohem nižší, než je tomu v případě
digitálních médií.
Automatické uložení rádiových stanic
1. V režimu Menu stiskněte Aplikace → FM
rádio.
2. Stiskněte Další → Automatické ladění.
3. Potvrďte akci stisknutím Ano (je-li to nutné).
Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné
stanice.
51
Používání pokročilých funkcí
4. Stiskněte Uložit.
5. Až skončíte s nahráváním, stiskněte Stop.
Hudební soubor se uloží v části Radio clips
(v režimu Menu vyberte Moje soubory →
Zvuky).
Nalezení informací o hudbě
V této části naleznete informace o přístupu k
online službě, pomocí které lze získat informace
o skladbách, které posloucháte.
1. V režimu Menu stiskněte Hudba → Najít
hudbu.
Používání pokročilých funkcí
2. Připojte se k serveru vybráním možnosti Najít
hudbu.
3. Po úspěšné registraci telefonu nahrajte část
skladby, kterou chcete vyhledat, stisknutím
.
Někteří poskytovatelé služeb nemusejí tuto
službu podporovat a databáze nemusí mít
informace o všech skladbách.
52
Používání
nástrojů a
aplikací
Naučte se pracovat s nástroji a doplňkovými
aplikacemi ve svém mobilním telefonu.
Používání bezdrátové funkce
Bluetooth
Níže je popsáno připojení telefonu k jiným
bezdrátovým zařízením kvůli výměně dat a
používání handsfree funkcí.
Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth
1. V režimu Menu stiskněte Aplikace →
Bluetooth.
2. Stisknutím kroužku uprostřed zapnete
Bluetooth.
3. Abyste umožnili ostatním zařízením nalezení
telefonu, stiskněte Nastavení → Zapnout pod
Viditelnost telefonu → Uložit.
Pokud vyberete možnost Vlastní, nastavte
dobu, po kterou telefon bude viditelný.
4. Stiskněte Uložit.
53
Nalezení jiných zařízení Bluetooth a
spárování s nimi
Odesílání dat pomocí funkce
Bluetooth
1. V režimu Menu stiskněte Aplikace →
Bluetooth → Hledat.
1. Vyberte soubor nebo položku, kterou chcete
odeslat, z jedné z aplikací telefonu.
2. Vyberte a přetáhněte ikonu zařízení na střed.
2. Stiskněte Další → Odeslat přes Bluetooth.
Používání nástrojů a aplikací
3. Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN
pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má,
a stiskněte OK.
Když majitel druhého zařízení zadá stejný
PIN nebo přijme připojení, spárování bude
dokončeno.
V závislosti na zařízení nemusí být zadání
kódu PIN nutné.
Příjem dat pomocí funkce Bluetooth
1. Zadejte kód PIN pro Bluetooth a stiskněte OK
(je-li to nutné).
2. Stisknutím Ano potvrďte, že chcete přijmout
data ze zařízení (je-li to nutné).
Používání režimu vzdálené SIM karty
V režimu vzdálené SIM karty můžete přes kartu
SIM nebo USIM v telefonu volat a přijímat hovory
pouze s připojenou Bluetooth sadou handsfree.
54
Aktivace režimu vzdálené SIM karty:
1. V režimu Menu stiskněte Aplikace →
Bluetooth → Nastavení.
2. Stiskněte Zapnout pod Režim vzdálené SIM
karty.
Aktivace a odeslání zprávy SOS
V nouzové situaci můžete odeslat zprávu SOS s
žádostí o pomoc.
Dostupnost této funkce závisí na vaší
oblasti a poskytovateli služeb.
2. Funkci Zpráva SOS zapnete stisknutím
Zapnout.
3. Stisknutím pole příjemci otevřete seznam
příjemců.
4. Stisknutím Kontakty otevřete seznam
kontaktů.
5. Vyberte požadované kontakty a stiskněte
Přidat.
6. Vyberte telefonní číslo (je-li to nutné).
7. Příjemce uložíte stisknutím OK.
8. Stiskněte rozevírací menu pod Opakovat a
vyberte počet opakovaných odeslání zprávy
SOS.
9. Stiskněte Uložit → Ano.
55
Používání nástrojů a aplikací
3. Stiskněte Uložit.
Chcete-li použít Režim vzdálené SIM karty,
zajistěte připojení přes rozhraní Bluetooth ze
sady handsfree.
1. V režimu Menu stiskněte Zprávy → Zprávy
SOS → Možnosti odesílání.
Aby bylo možné zprávu SOS odeslat, tlačítka
musí být zamknutá. Stiskněte čtyřikrát tlačítko
hlasitosti.
Používání nástrojů a aplikací
Po odeslání zprávy SOS budou všechny
funkce telefonu deaktivovány, dokud
nestisknete [ ]. Stisknete-li [
], funkce
telefonu budou k dispozici, ale tlačítka
zůstanou zamknutá.
Aktivace mobilního stopaře
Když někdo do vašeho telefonu vloží novou kartu
SIM nebo USIM, mobilní stopař automaticky
odešle kontaktní číslo dvěma příjemcům, abyste
měli možnost telefon najít a získat jej zpět.
Aktivace mobilního stopaře:
1. V režimu Menu stiskněte Nastavení →
Zabezpečení → Mobilní stopař.
2. Zadejte heslo a stiskněte Potvrdit.
56
3. Mobilního stopaře zapnete stisknutím
Zapnout.
4. Stisknutím pole příjemci otevřete seznam
příjemců.
5. Zadejte telefonní číslo.
6. Příjemce uložíte stisknutím OK.
7. Stiskněte pole odesílatele.
8. Zadejte jméno odesílatele.
9. Stiskněte Uložit → Přij.
Falešná volání
Když se budete chtít dostat ze schůzky nebo
nechtěné konverzace, můžete nasimulovat
příchozí hovor. Aby to vypadalo, že s někým po
telefonu mluvíte, můžete také přehrát nahraný
hlas.
Nahrání hlasu
1. V režimu Menu stiskněte Nastavení →
Nastavení aplikací → Falešný hovor.
2. Stiskněte Diktafon.
3. Stisknutím
zahájíte nahrávání.
5. Až skončíte, stiskněte
.
Naučte se ovládat diktafon v telefonu.
Nahrávání hlasových poznámek
1. V režimu Menu stiskněte Aplikace →
Diktafon.
6. Stisknutím Nast. nastavíte záznam jako
reakci na falešný hovor.
2. Stisknutím
7. Klepněte na Zapnout pod Hlas
předstíraného hovoru.
4. Až skončíte, stiskněte .
Poznámka se automaticky uloží.
Používání nástrojů a aplikací
4. Mluvte do mikrofonu.
Nahrávání a přehrávání hlasových
poznámek
zahájíte nahrávání.
3. Namluvte poznámku do mikrofonu.
8. Stiskněte Uložit.
Uskutečnění falešného hovoru
Když chcete vytočit falešný hovor, stiskněte a
podržte tlačítko hlasitosti v základním režimu.
57
Přehrání hlasové poznámky
Úpravy obrázků
1. V režimu Menu stiskněte Moje soubory →
Zvuky → Seznam hlasů.
Naučte se upravovat obrázky a používat
zajímavé efekty.
2. Vyberte soubor.
3. Přehrávání můžete ovládat pomocí
následujících ikon:
Používání nástrojů a aplikací
Ikona
Funkce
Pozastavení přehrávání
Přehrání nebo pokračování v
přehrávání
Přesun zpět v souboru
Přesun vpřed v souboru
Nastavení hlasitosti
58
Používání efektů v obrázcích
1. V režimu Menu stiskněte Moje soubory →
Obrázky → Moje fotografie → soubor s
fotografií.
2. Stiskněte
.
3. Stiskněte Upravit → Efekty → efekt (filtr, styl,
deformace nebo částečné rozmazání).
4. Vyberte variaci efektu, kterou chcete použít, a
stiskněte Hotovo.
Chcete-li použít efekt rozostření na určitou
oblast obrázku, přesuňte obdélník nebo
změňte jeho velikost a stiskněte Rozmazaný
→ Hotovo.
5. Po skončení stiskněte Soubory → Uložit
jako.
5. Po skončení stiskněte Soubory → Uložit
jako.
6. Zvolte umístění v paměti (je-li to nutné).
7. Zadejte nový název souboru pro obrázek a
stiskněte Uložit.
Úpravy obrázku
Transformace obrázku
1. V režimu Menu stiskněte Moje soubory →
Obrázky → Moje fotografie → soubor s
fotografií.
1. V režimu Menu stiskněte Moje soubory →
Obrázky → Moje fotografie → soubor s
fotografií.
2. Stiskněte
2. Stiskněte
.
3. Stiskněte Upravit → Upravit → možnost
úprav (jas, kontrast nebo barva).
Chcete-li upravit obrázek automaticky,
vyberte možnost Automatická úroveň.
4. Upravte obrázek dle potřeby a stiskněte
Hotovo.
.
3. Stiskněte Upravit → Transformace →
Změnit velikost, Otočit nebo Převrátit.
4. Otočte nebo převraťte obrázek dle potřeby a
stiskněte Hotovo.
Chcete-li změnit velikost obrázku, vyberte
velikost a stiskněte Uložit → Hotovo.
Přejděte na krok 6.
59
Používání nástrojů a aplikací
6. Zvolte umístění v paměti (je-li to nutné).
7. Zadejte nový název souboru pro obrázek a
stiskněte Uložit.
5. Po skončení stiskněte Soubory → Uložit
jako.
6. Zvolte umístění v paměti (je-li to nutné).
7. Zadejte nový název souboru pro obrázek a
stiskněte Uložit.
Používání nástrojů a aplikací
Oříznutí obrázku
1. V režimu Menu stiskněte Moje soubory →
Obrázky → Moje fotografie → soubor s
fotografií.
2. Stiskněte
.
3. Stiskněte Upravit → Oříznout.
4. Přesuňte obdélník na oblast, kterou chcete
oříznout, a stiskněte Oříznout → Hotovo.
7. Zadejte nový název souboru pro obrázek a
stiskněte Uložit.
Vložení vizuálního prvku
1. V režimu Menu stiskněte Moje soubory →
Obrázky → Moje fotografie → soubor s
fotografií.
2. Stiskněte
.
3. Stiskněte Upravit → Vložit → vizuální prvek
(rámečky, obrázek, klipart, emotikona nebo
text).
4. Vyberte vizuální prvek nebo zadejte text a
stiskněte OK, pak klepněte na Hotovo.
5. Po přidání vizuálních prvků stiskněte
Soubory → Uložit jako.
5. Po skončení stiskněte Soubory → Uložit
jako.
6. Zvolte umístění v paměti (je-li to nutné).
6. Zvolte umístění v paměti (je-li to nutné).
7. Zadejte nový název souboru pro obrázek a
stiskněte Uložit.
60
Tisk obrázků
1. V režimu Menu stiskněte Moje soubory →
Obrázky → Moje fotografie → soubor s
fotografií.
V této části naleznete informace o tisku obrázků
pomocí volitelného datového kabelu nebo
bezdrátového rozhraní Bluetooth.
2. Stiskněte
3. Stiskněte Upravit → Poznámka na displeji.
Tisk obrázku pomocí volitelného datového
kabelu:
4. Vyberte barvu a zadejte poznámku na
displeji, potom stiskněte Hotovo.
1. Připojte telefon ke kompatibilní tiskárně
pomocí multifunkčního konektoru.
5. Po skončení stiskněte Soubory → Uložit
jako.
2. Otevřete obrázek. X s. 33
.
6. Zvolte umístění v paměti (je-li to nutné).
7. Zadejte nový název souboru pro obrázek a
stiskněte Uložit.
3. Stiskněte Další → Tisk přes → USB.
4. Nastavte možnosti tisku a vytiskněte obrázek.
Tisk obrázku pomocí bezdrátové funkce
Bluetooth:
1. Otevřete obrázek. X s. 33
2. Stiskněte Další → Tisk přes → Bluetooth.
61
Používání nástrojů a aplikací
Přidání poznámky
3. Vyberte tiskárnu s rozhraním Bluetooth a
proveďte spárování s tiskárnou. X s. 54
4. Další obrázky nebo videa můžete přidat
stisknutím Další → Soubory.
4. Nastavte možnosti tisku a vytiskněte obrázek.
5. Stiskněte Upravit → Oříznout.
Úpravy videa
6. Stisknutím
přehrajte video a stiskněte
Začátek v místě, ve kterém má začínat nové
video.
Používání nástrojů a aplikací
Naučte se upravovat video soubory a používat
vizuální efekty.
7. Stiskněte Konec v místě, ve kterém má nové
video končit.
Oříznutí segmentu
8. Stiskněte Zkrátit.
1. V režimu Menu stiskněte Aplikace → Video
editor.
9. Po skončení stiskněte Další → Export →
Video → Ano.
Chcete-li uložit projekt pro budoucí použití,
stiskněte Další → Soubory → Uložit projekt.
Projekt bude uložen v části Další soubory.
2. Stiskněte Soubory → Importovat obrázek
nebo Importovat videoklip.
3. Vyberte kategorii obrázku nebo videa →
obrázek nebo video a stiskněte Přidat.
V případě obrázku vyberte dobu trvání, po
kterou bude obrázek zobrazen.
62
10. Zadejte název nového souboru a stiskněte
Uložit.
11. Chcete-li, zkontrolujte soubor stisknutím Ano.
Rozdělení videa
1. V režimu Menu stiskněte Aplikace → Video
editor.
2. Stiskněte Soubory → Importovat obrázek
nebo Importovat videoklip.
4. Další obrázky nebo videa můžete přidat
stisknutím Další → Soubory.
5. Stiskněte Upravit → Rozdělit.
6. Stisknutím
přehrajte video a stisknutím
Bod rozdělení → Rozdělit rozdělte soubor
na dva klipy.
7. Podle potřeby můžete mezi klipy vložit
obrázek nebo video.
9. Zadejte název nového souboru a stiskněte
Uložit.
10. Chcete-li, zkontrolujte soubor stisknutím Ano.
Vložení textu
Vložení textu do videa nemusí být možné v
závislosti na vašem poskytovateli služeb.
1. V režimu Menu stiskněte Aplikace → Video
editor.
2. Stiskněte Soubory → Importovat obrázek
nebo Importovat videoklip.
63
Používání nástrojů a aplikací
3. Vyberte kategorii obrázku nebo videa →
obrázek nebo video a stiskněte Přidat.
V případě obrázku vyberte dobu trvání, po
kterou bude obrázek zobrazen.
8. Po skončení stiskněte Další → Export →
Video → Ano.
Chcete-li uložit projekt pro budoucí použití,
stiskněte Další → Soubory → Uložit projekt.
Projekt bude uložen v části Další soubory.
3. Vyberte kategorii obrázku nebo videa →
obrázek nebo video a stiskněte Přidat.
V případě obrázku vyberte dobu trvání, po
kterou bude obrázek zobrazen.
4. Další obrázky nebo videa můžete přidat
stisknutím Další → Soubory.
Používání nástrojů a aplikací
5. Stiskněte Upravit → Vložit → Text.
11. Po skončení stiskněte Další → Export →
Video → Ano.
Chcete-li uložit projekt pro budoucí použití,
stiskněte Další → Soubory → Uložit projekt.
Projekt bude uložen v části Další soubory.
12. Zadejte název nového souboru a stiskněte
Uložit.
6. Stisknutím
přehrajte video a stiskněte
Začátek v místě, ve kterém chcete zobrazit
text.
13. Chcete-li, zkontrolujte soubor stisknutím Ano.
7. Stiskněte Konec v místě, ve kterém má text
zmizet.
1. V režimu Menu stiskněte Aplikace → Video
editor.
8. Stiskněte Vložit.
2. Stiskněte Soubory → Importovat obrázek
nebo Importovat videoklip.
9. Zadejte text a stiskněte OK.
10. Přesuňte text nebo změňte jeho velikost a
stiskněte Hotovo.
64
Přidání zvukové stopy
3. Vyberte kategorii obrázku nebo videa →
obrázek nebo video a stiskněte Přidat.
V případě obrázku vyberte dobu trvání, po
kterou bude obrázek zobrazen.
4. Další obrázky nebo videa můžete přidat
stisknutím Další → Soubory.
5. Stiskněte Další záznam zvuku → Importovat
zvuk.
6. Stiskněte Zvuky → kategorie zvuku → zvuk →
Přid.
8. Zadejte název nového souboru a stiskněte
Uložit.
9. Chcete-li, zkontrolujte soubor stisknutím Ano.
Naučte se sdílet své fotografie a videa na
webových stránkách pro sdílení fotografií a
blozích.
• Pokud je k dispozici služba Navigace,
položka Share pix je zobrazena v části
Aplikace.
• Dostupnost nástroje Share pix závisí na
vaší oblasti a poskytovateli služeb.
Nastavení seznamu oblíbených cílů
1. V režimu Menu stiskněte Aplikace → Share
pix.
2. Stiskněte Ano pro nastavení preferovaného
seznamu.
3. Potvrďte akci stisknutím Př. sezn. (je-li to
nutné).
65
Používání nástrojů a aplikací
7. Po skončení stiskněte Další → Export →
Video → Ano.
Chcete-li uložit projekt pro budoucí použití,
stiskněte Další → Soubory → Uložit projekt.
Projekt bude uložen v části Další soubory.
Odeslání fotografií a
videozáznamů na web
4. Vyberte cíle, které chcete přidat, a stiskněte
Uložit.
Pokud vyberete možnost Akt. s. bl., do
seznamu se automaticky přidají nové cíle.
Odeslání souboru
Používání nástrojů a aplikací
Abyste mohli odeslat fotografie a videa, musíte
mít účty na webových stránkách pro sdílení
fotografií a blozích.
1. V režimu Menu stiskněte Aplikace → Share
pix → umístění, na které chcete položky
odeslat.
Mediální soubory lze také odeslat z části
Fotoaparát nebo Moje soubory vybráním
možnosti
nebo Další → Uložit na web.
Používání Java her a aplikací
V této části naleznete informace o používání her
a aplikací využívajících technologii Java.
V závislosti na softwaru telefonu nemusí být
stahování java souborů podporováno.
Hraní her
2. Zadejte uživatelské ID a heslo pro umístění.
1. V režimu Menu stiskněte Aplikace → Hry a
další.
3. Stiskněte Klepnutím přidat a vyberte
mediální soubor.
2. Vyberte hru ze seznamu a postupujte podle
zobrazených pokynů.
4. Zadejte údaje pro odeslání a stiskněte Uložit
na web.
66
Dostupné hry se mohou lišit v závislosti na
poskytovateli služeb a oblasti. Ovládání her
a možnosti se mohou lišit.
Spuštění aplikací
Zahájení synchronizace
1. V režimu Menu stiskněte Aplikace → Hry a
další → aplikace.
1. V režimu Menu stiskněte Aplikace →
Synchronizace.
2. Stisknutím Další otevřete seznam různých
možností a nastavení pro aplikaci.
2. Vyberte profil pro synchronizaci.
V této části naleznete informace o synchronizaci
částí Kontakty, Kalendář, Úkol a Poznámka s
definovaným webovým serverem.
Vytvoření profilu pro synchronizaci
1. V režimu Menu stiskněte Aplikace →
Synchronizace.
4. Stisknutím Pokračovat zahájíte
synchronizaci s určeným webovým serverem.
Používání čtečky RSS
Pomocí čtečky RSS můžete získat nejnovější
zprávy a informace z oblíbených webových
stránek.
2. Stiskněte Přidat a zadejte parametry profilu.
3. Až skončíte, stiskněte Uložit.
67
Používání nástrojů a aplikací
Synchronizace dat
3. Stiskněte požadovaný synchronizační profil
nebo Zahájit synchronizaci.
Vytvoření kanálů
Nastavení čtečky RSS
1. V režimu Menu stiskněte Aplikace → Čtečka
RSS.
1. V režimu Menu stiskněte Aplikace → Čtečka
RSS.
2. Stiskněte Přidat.
2. Stiskněte Další → Nastavení → Nastavení
sítě.
3. Zadejte adresu kanálu RSS a stiskněte OK.
Používání nástrojů a aplikací
Čtení kanálů RSS
3. Stiskněte
vedle požadovaného profilu.
4. Upravte nastavení čtečky RSS.
1. V režimu Menu stiskněte Aplikace → Čtečka
RSS.
5. Stiskněte Uložit.
2. Stiskněte Aktualizace → kanál →
Aktualizace → Ano.
Zobrazení aktuální pozice
3. Vyberte kategorii kanálu → aktualizovaný
informační kanál.
Zjištění zeměpisné šířky, délky a výšky vaší
aktuální pozice použitím globáního navigačního
satelitního systému.
V režimu Menu stiskněte Nastavení →
Nastavení telefonu → Nastavení GPS →
Poloha GPS.
68
Vytvoření a zobrazení světových
hodin
Přidání světových hodin na displej
Níže je popsáno zobrazení času v jiném městě a
nastavení zobrazení světového času na displeji.
Vytvoření světových hodin
Používání nástrojů a aplikací
2. Stiskněte
→ Přidat.
→ Nast. jako 2. hodiny.
3. Vyberte světový čas, který chcete přidat.
3. Vyberte časové pásmo.
4. Letní čas nastavíte stisknutím možnosti
Po vytvoření světových hodin:
1. V režimu Menu stiskněte Organizér →
Světový čas.
1. V režimu Menu stiskněte Organizér →
Světový čas.
2. Stiskněte
V režimu zobrazení dvojitých hodin může být na
displeji zobrazen čas ve dvou různých časových
pásmech.
4. Stiskněte Nastavit.
.
5. Světové hodiny vytvoříte stisknutím OK.
Světové hodiny jsou nastaveny jako druhé
hodiny.
Nastavení a používání budíku
Naučte se nastavit a ovládat upozornění na
důležité události.
6. Klepněte na Přidat pro přidání více světových
hodin (krok 3).
69
Nastavení nového upozornění
Deaktivace budíku
1. V režimu Menu stiskněte Budík.
1. V režimu Menu stiskněte Budík.
2. Stiskněte Vytvořit upozornění.
2. Stiskněte Vy... vedle budíku, který chcete
deaktivovat.
3. Nastavte podrobnosti budíku.
4. Stiskněte Uložit.
Používání nástrojů a aplikací
Funkce automatické zapnutí nastaví telefon
tak, aby se automaticky zapnul a zazvonil ve
stanovený čas, i když bude vypnutý.
Vypnutí budíku
Když zvoní budík:
• Budík vypnete bez posunutí přesunutím
posuvníku do polohy Stop.
• Přesunutím posuvníku do polohy Stop můžete
vypnout budík s posunutím. Na dobu posunutí
jej můžete ztišit přesunutím posuvníku do
polohy Posunout budí.
70
Používání kalkulačky
1. V režimu Menu stiskněte Organizér →
Kalkulačka.
2. Základní matematické operace můžete
provádět pomocí tlačítek, která odpovídají
zobrazení kalkulačky.
Převod měn nebo jednotek
1. V režimu Menu stiskněte Organizér →
Převodník → typ převodu.
2. Zadejte měny nebo jednotky do příslušných
polí.
Nastavení časovače
1. V režimu Menu stiskněte Aplikace →
Časovač.
2. Nastavte délku časového úseku pro
odpočítávání
5. Stisknutím Vyn. vymažete zaznamenané
časy.
Vytvoření nového úkolu
1. V režimu Menu stiskněte Organizér → Úkol.
2. Stiskněte Vytvořit úkol.
4. Stisknutím Stop odpočítávání pozastavíte.
3. Zadejte podrobnosti o úkolu a stiskněte
Uložit.
5. Po dokončení odpočítávání můžete vypnout
upozornění přesunutím posuvníku do polohy
Stop.
Používání nástrojů a aplikací
3. Stisknutím Spustit zahájíte odpočítávání.
Vytvoření textové poznámky
Používání stopek
1. V režimu Menu stiskněte Organizér →
Poznámka.
1. V režimu Menu stiskněte Aplikace → Stopky.
2. Stiskněte Vytvořit poznámku.
2. Stisknutím Spustit spustíte stopky.
3. Zadejte text poznámky a stiskněte Uložit.
3. Stisknutím Kolo zaznamenáte mezičasy.
4. Až skončíte, stiskněte Stop.
71
Správa kalendáře
Naučte se měnit zobrazení kalendáře a vytvářet
události.
Změna zobrazení kalendáře
Používání nástrojů a aplikací
1. V režimu Menu stiskněte Organizér →
Kalendář.
2. Stiskněte Další → Denní zobrazení nebo
Týdenní zobrazení.
Vytvoření události
1. V režimu Menu stiskněte Organizér →
Kalendář.
2. Stiskněte Vytvořit plán.
3. Podle potřeby zadejte podrobnosti o události.
4. Stiskněte Uložit.
72
Řešení problémů
Máte-li s telefonem problémy, proveďte před kontaktováním profesionálního servisu tyto kroky.
Po zapnutí telefonu se může zobrazit
následující zpráva:
Zpráva
Chcete-li
používat
síťové
služby,
vložte SIM
kartu
Zámek
telefonu
Zpráva
Zkuste problém vyřešit takto:
PIN
Zkontrolujte, zda je karta SIM nebo
USIM správně vložená.
Když je aktivní funkce zámek
telefonu, musíte zadat heslo, které
jste pro telefon nastavili.
PUK
Zkuste problém vyřešit takto:
Při prvním použití telefonu, nebo
když je nutné zadat kód PIN,
musíte zadat kód PIN dodaný s
kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci
můžete vypnout pomocí menu
Zámek PIN.
Karta SIM nebo USIM je
zablokována – obvykle kvůli
několikanásobnému zadání
nesprávného kódu PIN. Musíte
zadat kód PUK, který jste obdrželi
od poskytovatele služeb.
a
Na telefonu se zobrazuje „Služba není
dostupná“ nebo „Chyba sítě“.
• Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem
nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem.
Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
• Bez předplatného nelze některé možnosti
používat. Podrobnosti získáte od svého
poskytovatele služeb.
Řešení problémů
Zadali jste číslo, ale nebylo vytočeno.
• Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro
vytočení: [
].
• Ujistěte se, že jste připojeni do správné
mobilní sítě.
• Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo
nenastavili blokování hovorů.
b
Druhá strana se vám nemůže dovolat.
• Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
• Ujistěte se, že jste připojeni do správné
mobilní sítě.
• Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo
nenastavili blokování hovorů.
Druhá strana vás neslyší.
• Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný
mikrofon.
• Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
• Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou
správně připojena.
Telefon vydává zvukový signál a ikona baterie
bliká.
Napětí baterie je nízké. Abyste mohli telefon dále
používat, nabijte nebo vyměňte baterii.
Kvalita zvuku během hovoru je špatná.
• Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu
telefonu.
• Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem
nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem.
Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
Telefon je horký na dotek
Při používání více aplikací najednou využívá
telefon více energie a může se zahřát.
Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na
životnost ani výkon telefonu.
Řešení problémů
Vybrali jste kontakt, kterému chcete zavolat,
ale hovor se nevytočil.
• Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů
uloženo správné číslo.
• V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.
Baterie se nenabíjí správně nebo se telefon
někdy sám vypíná.
• Terminály baterie mohou být znečištěny.
Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým
hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
• Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně
starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou.
c
Rejstřík
baterie
indikátor vybití baterie, 20
instalace, 17
nabíjení, 19
časovač
viz nástroje, časovač
čtečka RSS
viz nástroje, čtečka RSS
Bluetooth
aktivace, 53
odesílání dat, 54
příjem dat, 54
režim vzdálené SIM karty, 54
FM rádio
nahrávání skladeb, 51
poslech, 35
uložení stanic, 51
budík
deaktivace, 70
vypnutí, 70
vytvoření, 70
fotografie
pokročilé pořizování, 45
úpravy, 58
základní pořizování, 33
zobrazení, 33
d
fotokontakty 43
hlasitost
hlasitost hovoru, 28
hlasitost tónů tlačítek, 26
hlasové poznámky
nahrávání, 57
přehrávání, 58
hodiny
viz světový čas
hudební přehrávač
nastavení, 51
poslech hudby, 35
synchronizace, 50
vytvoření seznamu skladeb,
50
internet
viz webový prohlížeč
Java
přístup k aplikacím, 67
spuštění her, 66
kalkulačka
viz nástroje, kalkulačka
konferenční hovory
viz volání, konferenční hovor
kontakty
nalezení, 32
propojení s fotografiemi, 43
miniaplikace 25
mobilní stopař 56
multimédia
viz zprávy
nalezení hudby 52
nástroje
budík, 69
časovač, 71
čtečka RSS, 67
editor obrázků, 58
kalendář, 72
kalkulačka, 70
mobilní blog, 65
převodník, 70
stopky, 71
úkol, 71
video editor, 62
obrázky
oříznutí, 60
používání efektů, 58
přidání poznámek, 61
tisk, 61
transformace, 59
úpravy, 59
vložení vizuálních prvků, 60
paměťová karta 20
pozadí 27
poznámka
viz textové nebo hlasové
poznámky
profil offline 21
e
Rejstřík
kalendář
viz nástroje, kalendář
přidání, 32
vytváření skupin, 42
prohlížeč
viz webový prohlížeč nebo
prohlížeč fotografií
prohlížeč fotografií 34
převodník
viz nástroje, převodník
Rejstřík
rádio
viz FM rádio
share pix
viz nástroje, mobilní blog
SIM karta 17
sluchátka 29
stopky
viz nástroje, stopky
f
světový čas
nastavení dvojitého
zobrazení, 69
vytvoření, 69
synchronizace
vytvoření profilu, 67
zahájení, 67
šablony
multimediální, 44
textové, 43
vložení, 44
text
vytváření poznámek, 71
zadávání, 30
zprávy, 29
tichý profil 26
tóny tlačítek 26
úkol
viz nástroje, úkol
videa
pořizování, 34
úpravy, 62
zobrazení, 34
vizitky 42
volání
falešná volání, 56
konferenční hovor, 41
mezinárodní čísla, 41
podržení hovoru, 40
pokročilé funkce, 39
poslední volaná čísla, 40
příjem dalších hovorů, 40
vyzváněcí tón 27
webový prohlížeč
otevření domovské stránky,
36
přidávání záložek, 37
Windows Media Player 50
zámek
viz zámek telefonu
zámek telefonu 27
zpráva SOS 55
zprávy
odeslání e-mailu, 30
odeslání multimédií, 29
odeslání textu, 29
zobrazení e-mailu, 32
zobrazení multimédií, 32
zobrazení textu, 32
Rejstřík
příjem, 28
uskutečnění, 28
vytáčení čísel zmeškaných
hovorů, 39
vytáčení dalších hovorů, 40
vyvolání podržených hovorů,
40
z kontaktů, 41
základní funkce, 27
zobrazení zmeškaných
hovorů, 39
g
Prohlášení o shodě (R&TTE)
My, společnost
Samsung Electronics
prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt
Mobilní telefon pro sítě GSM : S8300
kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími
normami a/nebo jinými normativními dokumenty.
Bezpečnost
EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
Elektromagnetická kompatibilita
EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR
EN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006
Rádio
EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)
Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence
byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi
základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.
Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku
[IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru
následujících autorizovaných orgánů:
BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka 0168
Technická dokumentace je uložena u:
Samsung Electronics QA Lab.
a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.01.23
Yong-Sang Park / Vedoucí manažer
(místo a datum vydání)
(jméno a podpis oprávněné osoby)
* Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra
společnosti Samsung je uvedena na www.samsung.cz, anebo můžete
kontaktovat svého dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.
Download PDF

advertising