Samsung | GT-S3100 | Samsung GT-S3100 Uživatelská přiručka

GT- S3100
Informace k bezpečnosti a používání
Bezpečnostní opatření
Uživatelská příručka
k mobilnímu telefonu
Uchovávejte telefon mimo dosah malých dětí
a domácích zvířat
Uchovávejte telefon a veškeré příslušenství mimo dosah
malých dětí a zvířat. Při spolknutí malých dílů může dojít
k udušení nebo vážnému zranění.
Chraňte svůj sluch
Používání sluchátek s vysokou hlasitostí může
poškodit sluch. Používejte pouze minimální
hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli
konverzaci nebo hudbu.
Instalujte mobilní telefony a vybavení opatrně
• Některé části této příručky se mohou lišit od provedení
vašeho telefonu. Závisí to na softwaru telefonu
a poskytovateli služeb.
• Bluetooth QD ID: B015530
Zajistěte, aby byly mobilní telefony a související vybavení
ve vozidle pevně uchyceny. Neumisťujte telefon ani vybavení
do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag.
Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může
způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.
www.samsungmobile.com
Abyste zabránili nebezpečným nebo nelegálním situacím a zajistili špičkový výkon mobilního telefonu, řiďte se následujícími pokyny.
Opatrně manipulujte s nabíječkami a bateriemi,
pozor při likvidaci
Vypínejte telefon ve výbušném prostředí
Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla ani v blízkosti
paliv či chemikálií. Vypněte telefon pokaždé, když vás
k tomu vyzývá varovný symbol nebo pokyny. Telefon by
mohl způsobit výbuch nebo požár v prostoru, ve kterém
se skladuje palivo nebo chemikálie, v překladištích nebo
v prostorech s výbušninami. Neukládejte ani nepřevážejte
hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části
vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.
• Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti
Samsung určené přímo pro váš telefon.
Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit
vážná zranění nebo poškození telefonu.
• Nevhazujte baterie ani telefon do ohně. Při likvidaci
baterií a telefonu se řiďte všemi místními předpisy.
• Nepokládejte baterie ani telefon na zařízení produkující
teplo (například mikrovlnná trouba, kamna či radiátor)
ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
• Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte
baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu
zkratu a přehřátí.
Omezení nebezpečí zranění způsobeného
opakujícím se pohybem
Při posílání textových zpráv a hraní her v telefonu držte
telefon uvolněně, tiskněte tlačítka lehce, používejte speciální
funkce, které snižují počet nutných stisknutí tlačítek (například
šablony a prediktivní zadávání textu), a často odpočívejte.
Zabraňte rušení kardiostimulátorů
Mobilní telefon udržujte minimálně 15 cm (6 palců) od
kardiostimulátoru, aby nedošlo ke vzájemnému rušení.
Toto je doporučení výrobců a nezávislé výzkumné skupiny,
Wireless Technology Research.
Máte-li důvod se domnívat, že váš telefon ruší kardiostimulátor
nebo jiné lékařské zařízení, okamžitě telefon vypněte a
obraťte se na výrobce kardiostimulátoru nebo lékařského
zařízení.
Nepoužívejte telefon, pokud je displej prasklý
nebo rozbitý
Bezpečnostní upozornění
Vždy řiďte bezpečně
Nepoužívejte telefon při řízení a dodržujte veškeré
předpisy, které omezují používání mobilního telefonu
během řízení. Je-li to možné, používejte handsfree.
Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění
a předpisy
Řiďte se předpisy, které omezují používání mobilního
telefonu v určitých oblastech.
Používejte pouze příslušenství schválené
společností Samsung
Při používání nekompatibilního příslušenství může dojít
k poškození telefonu nebo k zranění.
Rozbité sklo nebo plast by mohly poranit vaše ruce nebo
obličej. Přineste telefon do servisu Samsung a nechte displej
vyměnit. V případě poškození způsobeného neopatrným
zacházením bude zrušena platnost záruky.
Vypněte telefon v blízkosti zdravotnických přístrojů
Manipulujte se SIM kartami a paměťovými kartami
opatrně
Informace o certifikaci SAR (specifická míra
absorpce)
• Nevyndávejte kartu, když telefon přenáší informace nebo
k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo
poškození karty nebo telefonu.
• Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou
a elektrickým šumem z jiných zařízení.
• Časté zapisování a mazání zkracuje životnost
paměťových karet.
• Nedotýkejte se zlatých kontaktů a terminálů prsty ani
kovovými předměty. Pokud je znečištěná, otřete kartu
měkkým hadříkem.
Váš telefon splňuje normy Evropské unie, které omezují
vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané
rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto normy
zabraňují prodeji mobilních telefonů, které překračují
maximální úroveň pro vystavení (známé jako specifická
míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2,0 watty na
kilogram tělesné tkáně.
Během testování byla maximální zaznamenaná
hodnota SAR pro tento model 0,384 wattu na kilogram. Při
normálním použití bude skutečná hodnota SAR
pravděpodobně mnohem nižší, protože telefon vysílá jen
takové množství energie, které je nutné k přenosu
signálu na nejbližší základní stanici. Automatickým
vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné telefon
omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové
frekvenci.
Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá
splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení
a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) ze strany
tohoto telefonu. Další informace o SAR a souvisejících
normách EU naleznete na webových stránkách věnovaných
mobilním telefonům Samsung.
Telefon může rušit lékařské přístroje v nemocnicích
a zdravotnických zařízeních. Dodržujte veškeré
předpisy, upozornění a pokyny lékařského personálu.
Printed in Korea
Code No.: GH68-24541A
Czech. 08/2009. Rev. 1.0
Na palubě letadla vypněte telefon nebo jeho
bezdrátové funkce
Telefon může rušit přístroje letadla. Dodržujte veškeré
předpisy letecké společnosti a na výzvu jejích zaměstnanců
vypněte telefon nebo aktivujte režim, ve kterém jsou
vypnuty bezdrátové funkce.
Chraňte baterie a nabíječky před poškozením
• Nevystavujte baterie velice nízkým ani velice vysokým
teplotám (pod 0 °C/32 °F nebo nad 45 °C/113 °F). Extrémní
teploty mohou snížit nabíjecí kapacitu a životnost baterií.
• Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty.
Jinak by mohlo dojít k propojení kladného a záporného
terminálu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo
trvalé poškození baterie.
• Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku ani baterii.
Manipulujte s telefonem opatrně a rozumně
• Zabraňte namočení telefonu – tekutiny mohou způsobit
vážné poškození a změní barvu štítku uvnitř telefonu,
který oznamuje poškození vodou. Nemanipulujte s telefonem
mokrýma rukama. Dojde-li k poškození telefonu vodou,
může být zrušena platnost záruky výrobce.
• Nepoužívejte a neskladujte telefon v prašném, znečištěném
prostředí, abyste zabránili poškození pohyblivých částí.
• Telefon je komplexní elektronický přístroj – chraňte
jej před nárazy a manipulujte s ním opatrně, abyste
zabránili vážnému poškození.
• Nenanášejte na telefon barvu, protože barva může
zablokovat pohyblivé díly a zabránit správné funkčnosti.
• Nepoužívejte blesk fotoaparátu a světlo na telefonu
v blízkosti očí dětí a zvířat.
• Při vystavení magnetickému poli může dojít k poškození
telefonu a paměťové karty. Nepoužívejte pouzdra pro
přenášení a příslušenství s magnetickým uzávěrem
a chraňte telefon před dlouhodobým vystavením
magnetickému poli.
Ochrana před rušením jiných elektronických
přístrojů
Telefon vysílá signály na rádiové frekvenci (RF), které mohou
rušit nestíněné nebo nedostatečně stíněné elektronické
vybavení, například kardiostimulátory, naslouchadla, lékařské
přístroje a další elektronické přístroje v domácnosti nebo
vozidlech. Dojde-li k jakýmkoli problémům s rušením, obraťte
se na výrobce elektronického zařízení.
Správná likvidace výrobku
(Elektrický a elektronický odpad)
(Platné v Evropské unii a dalších evropských
zemích s děleným sběrem odpadu)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství
nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho
elektronické příslušenství (například nabíječku,
náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti
zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným
negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské
zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte
oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu
a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného
využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož
produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu
vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat
k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele
a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento
výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být
likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.
Správná likvidace baterií v tomto výrobku
(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích
s vlastními systémy zpětného odběru baterií)
Tato značka na baterii, návodu nebo obalu
znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí
být na konci své životnosti likvidovány
společně s jiným domovním odpadem.
Případně vyznačené symboly chemikálií Hg,
Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť,
kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční
úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie
nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit
zdraví osob nebo životní prostředí.
Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného
využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních
typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím
místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.
Důležité informace k používání
Používejte telefon v normální poloze
Nedotýkejte se interní antény telefonu.
Vnitřní anténa
Zajištění dostupnosti tísňových služeb
V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí
být z vašeho telefonu možná tísňová volání. Před cestováním
do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí zjistěte alternativní
způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.
Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný
personál
Pokud bude telefon opravován nekvalifikovanou osobou,
může dojít k poškození telefonu a bude zrušena platnost
záruky.
Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky
• Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení
může zkrátit životnost baterie.
• Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím
je nutné je znovu nabít.
• Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
• Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.
Rozvržení telefonu
1
Čtyřsměrové navigační tlačítko
V základním režimu slouží k přístupu
k uživatelem definovaným menu;
v základním režimu slouží k procházení
menu na panelu zkratek (doleva/
doprava); v režimu Menu slouží
k procházení mezi možnostmi menu
2
1
5
2
3
6
3
Tlačítko hlasitosti
V základním režimu slouží k nastavení
hlasitosti tlačítek
► Aktivace a odeslání zprávy SOS
7
4
8
9
Tlačítko volání
Vytočení nebo příjem hovoru;
v základním režimu umožňuje vyvolání
posledních volaných čísel, čísel
zmeškaných hovorů nebo čísel
přijatých hovorů
4
Tlačítko hlasové pošty
V základním režimu umožňuje přístup
k hlasovým zprávám (stisknutí
a podržení)
5
Kontextová tlačítka
Provedení akce uvedené v dolní
části displeje
6
Tlačítko potvrzení
V základním režimu slouží k výběru
menu na panelu zkratek nebo aktivaci
režimu Menu; v základním režimu
slouží ke spuštění webového
prohlížeče (stisknutí a podržení);
v režimu Menu slouží k výběru
označené možnosti menu nebo
potvrzení zadání
7
Vypínací tlačítko/tlačítko pro
ukončení menu
Zapnutí a vypnutí telefonu (stisknutí
a podržení); ukončení hovoru;
v režimu Menu umožňuje zrušení
zadaných údajů a návrat do základního
režimu
8
Alfanumerická tlačítka
9
Tlačítko tichého profilu
V základním režimu aktivuje nebo
deaktivuje tichý profil (stisknutí
a podržení)
V horní části displeje jsou zobrazeny následující
indikátory stavu:
Ikona Popis
Ikona Popis
Síla signálu
Synchronizováno
s počítačem
Připojeno k síti GPRS
Nová textová zpráva
(SMS)
Připojeno k síti EDGE
Nová multimediální
zpráva (MMS)
Probíhá hlasový hovor
Nová hlasová zpráva
Probíhá videohovor
Nová e-mailová
zpráva
Je aktivní
přesměrování hovorů
FM rádio
Je aktivní funkce
Zpráva SOS
Probíhá přehrávání
hudby
Je aktivní upozornění
Je vložena paměťová
karta
Připojeno k
zabezpečené
webové stránce
Roaming
Komunity
Bluetooth je aktivní
Je aktivní normální
profil
Je aktivní tichý profil
Stav baterie
Aktuální čas
Vložení SIM karty a baterie
Vložení paměťové karty (volitelné)
1.Sejměte kryt baterie a vložte SIM kartu.
Váš telefon podporuje karty microSD a microSDHC
s kapacitou maximálně 4 GB (závisí na výrobci a typu
paměťové karty).
SIM karta
Kryt baterie
Při naformátování paměťové karty v počítači může být karta
nekompatibilní s telefonem. Formátujte paměťovou kartu
pouze v telefonu.
Ikony v pokynech
Poznámka: poznámky, rady nebo dodatečné
informace
Následující krok: pořadí možností nebo menu, které
musíte vybrat, abyste provedli určitou akci;
například: v režimu Menu vyberte Zprávy →
Vytvořit novou zprávu (znamená Zprávy, potom
Vytvořit novou zprávu)
→
1.Sundejte kryt baterie a vyndejte baterii.
[
2.Odemkněte kryt paměťové karty.
2.Vložte baterii a vraťte kryt zpět na místo.
3.Zvedněte kryt paměťové karty a vložte paměťovou
kartu tak, aby strana se štítkem směřovala nahoru.
<
]
Hranaté závorky: tlačítka telefonu; například: [
(znamená tlačítko zapnout/ukončení menu)
>
Lomené závorky: kontextová tlačítka ovládající
různé funkce na každé obrazovce; například: <OK>
(znamená kontextové tlačítko OK)
]
Zapnutí a vypnutí telefonu
Paměťová karta
Nabíjení baterie
2.Po dokončení
nabíjení cestovní
adaptér odpojte.
4.Zavřete a zajistěte kryt paměťové karty.
5.Vložte baterii a vraťte kryt zpět na místo.
Zapnutí telefonu:
1.Stiskněte a podržte [
].
2.Zadejte kód PIN a stiskněte <Potvrdit> (je-li to nutné).
Přístup k menu telefonu:
1.Když telefon zvoní, stiskněte [
1.V základním režimu aktivujete režim Menu stisknutím
<Menu>.
2.Hovor ukončíte stisknutím [
3.Stiskněte <Volby> → Upravit → Hlasitost
upozornění na hovor.
4.Stisknutím <Zpět> přejdete o úroveň výše; stisknutím
[ ] se vrátíte do základního režimu.
• Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat
kód PIN2 dodaný se SIM kartou. Informace získáte
od poskytovatele služeb.
• Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu hesel
ani soukromých informací ani jiné škody způsobené
nelegálním softwarem.
Chcete-li telefon vypnout, opakujte krok 1.
1.V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti
a telefonní číslo.
2.Stisknutím [
1.V režimu Menu vyberte Nastavení → Profily.
Otevření menu z panelu zkratek:
2.Přejděte na profil, který používáte.
V základním režimu přejděte doleva nebo doprava
na požadované menu a stiskněte Potvrdit.
Úprava menu v panelu zkratek
Pokud používáte tichý nebo offline profil, nemůžete
změnit vyzváněcí tón.
3.Stiskněte <Volby> → Upravit → Zvonění
hlasového hovoru.
1.V režimu Menu vyberte Nastavení → Displej
a osvětlení → Panel nástrojů zástupců.
4.Vyberte kategorii vyzvánění → vyzvánění.
2.Stiskněte <Volby> → Upravit.
5.Stiskněte <Uložit>.
3.Vyberte svá oblíbená menu.
Pokud chcete aktivovat jiný profil, vyberte jej ze seznamu.
4.Stisknutím <Volby> → Otevřít vyberte vnořená
menu (pokud chcete)
Volání posledního volaného čísla
5.Stiskněte <Uložit> nebo stiskněte <Volby> → Uložit.
1.V základním režimu stiskněte [
].
2.Vyberte typ hovoru přechodem doleva nebo doprava.
Deaktivace panelu zkratek
1.V režimu Menu vyberte Nastavení → Displej
a osvětlení → Domovská obrazovka →
Panel nástrojů zástupců.
2.Přejděte doleva nebo doprava na možnost Vypnout.
3.Stiskněte Uložit.
3.Přechodem nahoru nebo dolů vyberte číslo nebo jméno.
4.Stisknutím Potvrdit můžete zobrazit informace o hovoru
a stisknutím [
] můžete vytočit číslo.
Zadávání textu
Změna režimu zadávání textu
2.Přejděte na profil telefonu, který používáte.
4.Přechodem doleva nebo doprava nastavíte úroveň
hlasitosti.
5.Stiskněte dvakrát <Uložit>.
Nastavení hlasitosti během hovoru
Když probíhá hovor, můžete upravit hlasitost sluchátka
stisknutím tlačítka pro zvýšení a snížení hlasitosti.
V hlučném prostředí budete mít při používání funkce
hlasitý odposlech potíže s tím, abyste slyšeli osobu, se
kterou mluvíte. Lepšího výsledku dosáhnete s normálním
režimem telefonu.
] číslo vytočíte.
].
Přidání nového kontaktu
Režim T9
Panel zkratek lze použít pro přístup k oblíbeným menu.
Nastavení hlasitosti vyzváněcího tónu
3.Stisknutím <Vybrat>, <OK> nebo Potvrdit potvrdíte
označenou možnost.
3.Hovor ukončíte stisknutím [
Změna vyzvánění
Nastavení hlasitosti
1.V režimu Menu vyberte Nastavení → Profily.
Volání
Do elektrické zásuvky
1.Zadejte celé slovo stisknutím příslušných
alfanumerických tlačítek.
2.Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru
stisknutím [ ]. Nezobrazí-li se správné slovo,
vyberte alternativní slovo stisknutím [0].
Režim ABC
1.V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte
<Volby>.
2.Vyberte Uložit → umístění v paměti (telefon nebo
SIM) → Nový.
3.Vyberte typ čísla (je-li to nutné).
4.Zadejte informace o kontaktu.
Tiskněte příslušné alfanumerické tlačítko, dokud se na
displeji nezobrazí požadovaný znak.
5.Stisknutím <Uložit> nebo stisknutím <Volby> →
Uložit přidáte kontakt do paměti.
Zobrazení textové nebo multimediální zprávy
1.V režimu Menu vyberte Zprávy → Moje zprávy →
Doručené.
2.Vyberte textovou nebo multimediální zprávu.
Falešná volání
Když se budete chtít dostat ze schůzky nebo nechtěné
konverzace, můžete nasimulovat příchozí hovor.
Falešný hovor lze aktivovat po nastavení tlačítka zkratky.
V režimu Menu vyberte Nastavení → Nastavení
telefonu → Zkratky a nastavte tlačítko zkratky pro
falešný hovor.
Odesílání a zobrazování zpráv
Režim čísel
Číslo můžete zadat stisknutím příslušného
alfanumerického tlačítka.
Režim symbolů
Symbol můžete zadat stisknutím příslušného
alfanumerického tlačítka.
• Kurzor lze přesunout pomocí navigačního tlačítka.
• Jednotlivé znaky lze odstranit stisknutím <Vymazat>.
Všechny znaky vymažete stisknutím a podržením
<Vymazat>.
• Mezeru mezi dva znaky zadáte stisknutím [ ].
• Interpunkční znaky lze zadat stisknutím [1].
• Stisknutím a podržením [ ] lze přepnout mezi režimy
T9 a ABC.
].
].
2.Přejděte k menu nebo možnosti pomocí navigačních
tlačítek.
3.Po otevření průvodce profily si můžete telefon upravit
podle vlastních představ.
evyndávejte baterii z telefonu, dokud neodpojíte cestovní
N
adaptér. V opačném případě může dojít k poškození telefonu.
Používání panelu zkratek
Příjem hovoru
K přechodu do režimu Menu může být nutné stisknout
Potvrdit. To závisí na oblasti nebo poskytovateli služeb.
Kryt paměťové karty
Baterie
1.Připojte dodaný cestovní
adaptér.
Přístup k menu
Odeslání textové nebo multimediální zprávy
1.V režimu Menu vyberte Zprávy → Vytvořit novou
zprávu → Zpráva.
2.Zadejte číslo příjemce a přejděte dolů.
3.Zadejte text zprávy. ► Zadejte text
Pokud odesíláte textovou zprávu, přejděte ke kroku 7.
Pokud chcete připojit multimédia, pokračujte krokem 4.
4.Stiskněte <Volby> → Přidat multimediální položku
a přidejte položku.
Uskutečnění falešného hovoru
• Stiskněte tlačítko zkratky v základním režimu.
• Stiskněte čtyřikrát tlačítko zkratky, když je telefon
zavřený a tlačítka zamknutá.
Aktivace a odeslání zprávy SOS
V nouzové situaci můžete odeslat zprávy SOS rodině
nebo přátelům.
5.Stiskněte <Volby> → Upřesnit → Přidat předmět.
6.Zadejte předmět.
7.Odešlete zprávu stisknutím <Volby> → Odeslat.
• Stisknutím [ ] změníte velikost písmen nebo aktivujete
číselný režim.
Aktivace SOS zprávy
1.V režimu Menu vyberte Zprávy → Zprávy SOS →
Možnosti odesílání.
2.Přejděte doleva nebo doprava na položku Zapnout.
• Stisknutím a podržením [ ] aktivujete režim symbolů.
3.Přejděte dolů a otevřete seznam příjemců stisknutím
Potvrdit.
4.Otevřete seznam kontaktů stisknutím <Volby> →
Kontakty.
5.Vyberte kontakt.
6.Vyberte číslo (je-li to nutné).
7.Až vyberete všechny kontakty, stiskněte <Volby> →
Přidat.
8.Příjemce uložíte stisknutím <Volby> → Uložit.
9.Přejděte dolů a nastavte počet opakovaných odeslání
zprávy SOS.
10.Stiskněte <Uložit> → <Ano>.
Tato funkce pomáhá nalézt telefon, když je vám odcizen
nebo když se někdo pokusí použít telefon s jinou kartou
SIM – telefon v tomto případě automaticky odešle
přednastavenou stopovací zprávu rodině nebo přátelům.
Tato funkce nemusí být dostupná kvůli funkcím podporovaným
poskytovatelem služeb.
1.V režimu Menu vyberte Nastavení → Zabezpečení →
Mobilní stopař.
2.Zadejte heslo a stiskněte <OK>.
Při prvním spuštění Mobilní stopař budete vyzváni k
vytvoření a potvrzení hesla.
3.Přejděte doleva nebo doprava na položku Zapnout.
Odeslání zprávy SOS
1.Zprávu SOS odešlete na přednastavená čísla, když
čtyřikrát stisknete tlačítko hlasitosti, zatímco je telefon
zavřený a tlačítka zamknutá.
Telefon se přepne do režimu SOS a odešle přednastavenou
zprávu SOS.
2.Režim SOS můžete ukončit stisknutím [
Aktivace mobilního stopaře
].
4.Přejděte dolů a otevřete seznam příjemců stisknutím
Potvrdit.
5.Otevřete seznam kontaktů stisknutím <Volby> → Kontakty.
6.Vyberte kontakt.
7.Vyberte číslo (je-li to nutné).
8.Až vyberete všechny kontakty, stiskněte <Volby> →
Přidat.
9.Příjemce uložíte stisknutím <Volby> → Uložit.
10.Přejděte dolů a zadejte jméno odesílatele.
11.Stiskněte Potvrdit → <Přijmout>.
Používání fotoaparátu
Pořizování fotografií
1.Chcete-li zapnout fotoaparát, vyberte v režimu Menu
možnost Fotoaparát.
2.Zamiřte objektivem na předmět a proveďte
požadované úpravy.
3.Stisknutím Potvrdit pořídíte fotografii.
4.Stisknutím <Zpět> pořídíte další fotografii (krok 2).
Prohlížení fotografií
V režimu Menu vyberte Moje soubory → Obrázky →
Moje fotografie → soubor s fotografií.
Nahrávání videa
1.Chcete-li zapnout fotoaparát, vyberte v režimu Menu
možnost Fotoaparát.
2.Stisknutím [1] přepnete na režim nahrávání.
3.Zamiřte objektivem na předmět a proveďte
požadované úpravy.
4.Stisknutím Potvrdit zahájíte nahrávání.
5.Stisknutím <
> nahrávání zastavíte.
6.Stisknutím <
> nahrajete další videozáznam (krok 3).
Přehrávání videa
V režimu Menu vyberte Moje soubory → Videa → Moje
videoklipy → video soubor.
Poslech hudby
1.V režimu Menu vyberte možnost Hudba.
2.Vyberte hudební kategorii → hudební soubor.
3.Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:
Tlačítko
Funkce
Potvrdit
Pozastavení nebo pokračování v přehrávání
Hlasitost
Nastavení hlasitosti
Navigace
• Doleva: přechod zpět; vyhledávání zpět
v souboru (stisknutí a podržení)
• Doprava: přechod vpřed; vyhledávání vpřed
v souboru (stisknutí a podržení)
• Nahoru: otevření seznamu skladeb
• Dolů: zastavení přehrávání
Poslech FM rádia
Prohlášení o shodě (R&TTE)
My, společnost
Mobilní Telefon pro sítě GSM: GT-S3100
kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo
jinými normativními dokumenty.
2.V režimu Menu vyberte možnost FM rádio.
4.Stisknutím <Ano> spustíte automatické ladění.
Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.
Při prvním zapnutí FM rádio budete vyzváni ke spuštění
automatického ladění.
5.Přejděte nahoru nebo dolů na uloženou rádiovou stanici.
6.Chcete-li FM rádio vypnout, stiskněte Potvrdit.
Bezpečnost
EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
Elektromagnetická
kompatibilita
EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR EN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006
SíŤ EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny
a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou
uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.
Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice
1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:
BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka: 0168
1.Připojte k telefonu dodaná sluchátka.
3.Zapněte FM rádio stisknutím Potvrdit.
Samsung Electronics
prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že produkt
Technická dokumentace je uložena u:
Samsung Electronics QA Lab.
a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.07.09
(místo a datum vydání)
Yong-Sang Park / S. Manager
(jméno a podpis oprávněné osoby)
* Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra společnosti
Samsung je uvedena na www.samsung.cz, anebo můžete kontaktovat svého
dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.
Download PDF

advertising