Samsung | SM-J330FN | Samsung Galaxy J3 (2017) Single Uživatelská přiručka (Nougat)

SM-J330F/DS
SM-J330FN
Uživatelská příručka
Czech. 07/2017. Rev.1.0
www.samsung.com
Obsah
Základy
Aplikace
4
5
51 Instalace nebo odinstalace aplikací
53Telefon
57Kontakty
62Zprávy
65Internet
66E-mail
67Fotoaparát
78Galerie
83 Samsung Members
84 Game Launcher
86 Samsung Notes
87Kalendář
89 S Health
92Záznamník
93 Moje soubory
93Hodiny
95Kalkulačka
95Rádio
96 Aplikace Google
Nejdříve si přečtěte
Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a
jejich řešení
Obsah balení
8
9
Rozvržení zařízení
11Baterie
13 Karta SIM nebo USIM (nano SIM karta)
18 Paměťová karta
21 Zapínání a vypínání zařízení
22 Ovládání dotykového displeje
24 Domovská obrazovka a obrazovka
Aplikace
29 Zámek displeje
30 Oznamovací panel
32 Zadávání textu
34 Zachycení obrazovky
34 Spouštění aplikací
35 Zabezpečená složka
39 Více oken
43 Účet Samsung
44 Přenos dat z předchozího zařízení
47 Správa zařízení a dat
49 Funkce sdílení
50 Tísňový režim
2
Obsah
Nastavení
98Úvod
98Připojení
108 Zvuky a vibrace
109Oznámení
110Zobrazení
110 Pozadí a motivy
111 Rozšířené funkce
113 Údržba zařízení
115Aplikace
115 Zamykací obr. a zabezp.
116 Cloud a účty
118Google
118Usnadnění
119 Obecná správa
120 Aktualizace softwaru
120 Uživatelská příručka
120 O telefonu
Dodatek
121 Řešení problémů
126 Vyjmutí baterie
3
Základy
Nejdříve si přečtěte
Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, ve které se dozvíte informace o bezpečném a
správném používání zařízení.
• Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
• Některý obsah se může od vašeho zařízení lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb,
specifikacích modelu nebo softwaru zařízení.
• Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon procesoru a paměti RAM, ovlivní
celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických
údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
• Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných
dodavatelů než společnosti Samsung.
• Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu
způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o
přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
• Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou
být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů
pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné
používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
• Datové služby, jako například zasílání zpráv, nahrávání a stahování, automatická synchronizace
nebo využívání služeb určování polohy, mohou být v závislosti na datovém tarifu dále
zpoplatněny. U přenosů velkého množství dat je doporučeno používat funkci Wi-Fi.
• Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora
může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace
dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky
instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.
• Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou
způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení
licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.
4
Základy
• V závislosti na oblasti a modelu musí některá zařízení získat osvědčení Federální komise pro
telekomunikace (FCC). Má-li vaše zařízení osvědčení FCC, můžete zobrazit ID FCC zařízení.
Chcete-li zobrazit ID FCC, spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na O telefonu → Informace o
baterii.
Ikony v pokynech
Výstraha: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob
Upozornění: situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje
Upozornění: poznámky, rady nebo dodatečné informace
Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich
řešení
Když se zařízení zahřívá při nabíjení baterie
Během nabíjení může dojít k zahřívání zařízení a nabíječky. Během bezdrátového nabíjení nebo
rychlého nabíjení může být zařízení na dotek teplejší. To nemá žádný vliv na životnost zařízení ani na
jeho výkon, je to při provozu zařízení normální. Pokud se baterie zahřeje na příliš vysokou teplotu,
může nabíječka zastavit nabíjení.
5
Základy
Když se zařízení zahřeje, postupujte takto:
• Odpojte nabíječku od zařízení a zavřete všechny spuštěné aplikace. Počkejte, až zařízení
vychladne, a potom znovu spusťte jeho nabíjení.
• Pokud se přehřívá spodní část zařízení, může to být způsobeno poškozením připojeného
kabelu USB. Vyměňte poškozený kabel USB za nový kabel schválený společností Samsung.
• Při používání bezdrátové nabíječky nevkládejte mezi zařízení a bezdrátovou nabíječku cizí
předměty, například kovové předměty, magnety a karty s magnetickým proužkem.
Funkce bezdrátového nebo rychlého nabíjení je dostupná pouze u podporovaných modelů.
Když se zařízení zahřívá během používání
Když používáte funkce nebo aplikace, které vyžadují větší výkon, nebo když je používáte po delší
dobu, může se zařízení dočasně zahřát z důvodu zvýšeného odběru energie z baterie. Zavřete
všechny spuštěné aplikace a nějakou dobu zařízení nepoužívejte.
Níže jsou uvedeny příklady situací, kdy se může zařízení přehřívat. V závislosti na používaných
funkcích a aplikacích se nemusejí tyto příklady týkat vašeho modelu.
• Během počátečního nastavování po zakoupení nebo při obnově dat
• Při stahování velkých souborů
• Při používání aplikací, které vyžadují větší výkon, nebo při dlouhodobém používání aplikací
– – Při dlouhodobém hraní her vysoké kvality
– – Při dlouhodobém nahrávání videa
– – Při streamování videa s maximálním nastavením jasu
– – Při připojování k televizoru
• Při používání více úloh najednou (nebo s mnoha aplikacemi spuštěnými na pozadí)
– – Při používání funkce Více oken
– – Při aktualizování nebo instalování aplikací při současném nahrávání videa
– – Při stahování velkých souborů během videohovoru
– – Při nahrávání videa při používání aplikace navigace
6
Základy
• Při používání velkého objemu dat pro synchronizaci s cloudem, e-mailem nebo jinými účty
• Při používání aplikace navigace v autě, když je zařízení umístěno na přímém slunečním světle
• Při používání funkce mobile hotspot a sdílení připojení k síti (tethering)
• Při používání zařízení v oblastech se slabým signálem nebo bez příjmu
• Při nabíjení baterie poškozeným kabelem USB
• Když je univerzální konektor zařízení poškozený nebo vystavený působení cizích těles, jako jsou
kapaliny, prach, kovové piliny a tuha
• Když používáte roaming
Když se zařízení zahřeje, postupujte takto:
• Mějte software v zařízení aktualizovaný na nejnovější verzi.
• Konflikty mezi spuštěnými aplikacemi mohou působit zahřívání zařízení. Restartujte
zařízení.
• Deaktivujte funkce Wi-Fi, GPS a Bluetooth, když je nepoužíváte.
• Zavřete aplikace, které zvyšují spotřebu energie z baterie nebo které jsou spuštěné na
pozadí, když je nepoužíváte.
• Odstraňte nepotřebné soubory či nepoužívané aplikace.
• Snižte jas obrazovky.
• Pokud se zařízení přehřívá nebo pokud bude po delší dobu na dotyk horké, chvilku jej
nepoužívejte. Pokud se bude zařízení i nadále přehřívat, kontaktujte servisní středisko
Samsung.
Omezení funkcí zařízení v případě jeho přehřátí
Pokud se zařízení zahřeje, může dojít k omezení jeho funkcí a výkonu nebo se může v zájmu snížení
teploty vypnout. Tato funkce je dostupná pouze u podporovaných modelů.
• Zvýší-li se teplota zařízení nad běžnou hodnotu, zobrazí se zpráva upozorňující na přehřátí
telefonu. V zájmu snížení teploty zařízení se omezí jas obrazovky a rychlost operací a přeruší se
nabíjení baterie. Spuštěné aplikace budou ukončeny a dokud teplota zařízení neklesne, nebude
možné provádět tísňová volání.
• Pokud se zařízení přehřívá nebo pokud bude po delší dobu na dotyk horký, zobrazí se zpráva
upozorňující na vypnutí zařízení. Vypněte zařízení a počkejte, až se poklesne jeho teplota.
7
Základy
Opatření pro provozní prostředí
Zařízení se může zahřívat kvůli okolnímu prostředí za následujících podmínek. Dbejte opatrnosti, aby
nedošlo ke zkrácení životnosti baterie, poškození zařízení nebo vzniku požáru.
• Zařízení neuchovávejte na místech s příliš nízkou nebo vysokou teplotou.
• Nevystavujte zařízení dlouhodobě přímému slunečnímu světlu.
• Neskladujte zařízení dlouhodobě na velmi horkých místech, například uvnitř vozidla v létě, ani je
na takových místech nepoužívejte.
• Nepokládejte zařízení na místa, která se mohou přehřívat, například na elektrickou topnou
rohož.
• Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkých kuchyňských spotřebičů
nebo vysokotlakých nádob.
• Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.
Obsah balení
Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:
• Zařízení
• Průvodce rychlým spuštěním
• Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a
poskytovatele služeb.
• Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být
kompatibilní.
• Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
• Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před
zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
• Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Použití neschváleného
příslušenství může způsobit problémy s výkonem a poruchy, na které se nevztahuje
záruka.
• Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na
společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na
webu společnosti Samsung.
8
Základy
Rozvržení zařízení
Reproduktor
Přední fotoaparát
Blesk
Reproduktor
Snímač vzdálenosti
Vypínací tlačítko
Dotykový displej
Tlačítko Domů
Tlačítko Nedávné
Tlačítko Zpět
Univerzální konektor
Konektor pro sluchátka
Mikrofon
Zadní fotoaparát
GPS anténa
NFC anténa (pouze u modelu SM-J330FN)
Tlačítko hlasitosti
Blesk
Přihrádka na kartu SIM
► Modely podporující
jednu SIM kartu:
Paměťovou kartu
► Modely podporující dvě
SIM karty: Přihrádka na SIM
kartu / paměťovou kartu
Hlavní anténa
9
Základy
• V následujících situacích může dojít k problémům s připojením a k vybíjení baterie:
– – Pokud do oblasti antény zařízení nalepíte kovové samolepky
– – Pokud na zařízení nasadíte kryt zařízení vyrobený z kovového materiálu
– – Pokud při používání určitých funkcí, jako jsou hovory nebo mobilní datové připojení,
zakryjete oblast antény zařízení rukama nebo jinými předměty
• Doporučuje se používat ochrannou fólii na displej schválenou společností Samsung.
Neschválené ochranné fólie na displej mohou způsobit špatné fungování senzorů.
• Nezakrývejte snímač přiblížení příslušenstvím pro displej, jako jsou například ochranné
fólie na displej nebo nálepky. Mohlo by dojít k selhání snímače.
Tlačítka
Tlačítko
Funkce
Vypínač
• Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko a
podržte ho.
• Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo zamknete obrazovku.
Nedávné
Domů
• Klepnutím otevřete seznam posledních aplikací.
• Stisknutím tohoto tlačítka zapnete obrazovku, když je
zamknutá.
• Stisknutím tlačítka se vraťte na domovskou obrazovku.
• Pro spuštění stiskněte položku Google a podržte ji.
• Klepnutím na tlačítko se vraťte na předchozí obrazovku.
Zpět
• Klepnutím a podržením získáte přístup k dalším možnostem
pro aktuální obrazovku.
Hlasitost
• Stisknutím upravte hlasitosti zařízení.
10
Základy
Baterie
Nabíjení baterie
Před prvním použitím nebo po delší době, kdy jste zařízení nepoužívali, je nutné nabít baterii.
Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené
nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.
Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození
způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.
Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač,
proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Během nabíjení by
nabíječka měla zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.
1 Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru USB a zapojte kabel USB do univerzálního konektoru
zařízení.
2 Zapojte napájecí adaptér USB do elektrické zásuvky.
3 Po úplném nabití odpojte zařízení od nabíječky. Nejprve odpojte nabíječku od zařízení a pak ji
odpojte z elektrické zásuvky.
11
Základy
Snížení spotřeby baterie
Zařízení nabízí různé možnosti, které pomáhají šetřit energii baterie.
• Optimalizujte zařízení pomocí funkce údržby zařízení.
• Když zařízení nepoužíváte, vypněte stisknutím vypínacího tlačítka obrazovku.
• Aktivujte úsporný režim.
• Zavřete aplikace, které nepotřebujete.
• Když nepoužíváte funkci Bluetooth, vypněte ji.
• Když nepoužíváte funkci Wi-Fi, vypněte ji.
• Vypněte automatickou synchronizaci aplikací, které se synchronizují, například e-mailů.
• Snižte dobu podsvícení.
• Snižte jas obrazovky.
Tipy a opatření týkající se nabíjení baterie
• Pokud je baterie vybitá, zobrazí se ikona prázdné baterie.
• Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před
tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
• Používáte-li více aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení k
jinému zařízení, dojde k rychlému vybití baterie. Chcete-li se vyhnout ztrátě napájení během
přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po plném nabití baterie.
• Použití jiného zdroje napájení, než je nabíječka, například počítače, může mít za následek nižší
rychlost nabíjení způsobenou nižším elektrickým proudem.
• Během nabíjení můžete zařízení používat, ale plné nabití baterie může trvat delší dobu.
• Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat. Pokud
k tomu dojde, odpojte nabíječku od zařízení.
• Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení a nabíječky. To je normální a nemělo by to mít
žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může
nabíječka přestat nabíjet.
• Pokud byste zařízení nabíjeli, když je univerzální konektor mokrý, mohlo by dojít k poškození
zařízení. Než začnete zařízení nabíjet, univerzální konektor důkladně osušte.
• Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska
Samsung.
12
Základy
Karta SIM nebo USIM (nano SIM karta)
Instalace karty SIM nebo USIM
Vložte SIM nebo USIM kartu dodávanou poskytovatelem mobilních telefonních služeb.
Buďte opatrní, abyste neztratili SIM nebo USIM kartu a neumožnili jiným osobám, aby ji
používaly. Společnost Samsung neodpovídá za žádné škody nebo potíže způsobené ztrátou
nebo odcizením karet.
• Modely podporující dvě SIM karty: V některých oblastech mohou být rychlosti přenosu
dat nižší, když jsou v zařízení vloženy dvě karty SIM, než když je v něm vložena jedna
karta SIM.
• Některé služby LTE nemusí být v závislosti na poskytovateli služby k dispozici. Další
informace o dostupnosti služby získáte od poskytovatele služeb.
► Modely podporující jednu SIM kartu:
13
Základy
► Modely podporující dvě SIM karty:
– – Přihrádka na kartu SIM 1:
14
Základy
– – Přihrádka na kartu SIM 2:
1 Zasunutím spony do otvoru v přihrádce tuto přihrádku na kartu SIM otevřete.
Kolíček na vysunutí zasouvejte kolmo k otvoru. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.
2 Přihrádku na kartu SIM opatrně vytáhněte ze slotu.
15
Základy
3 ► Modely podporující jednu SIM kartu: Vložte do přihrádky na kartu SIM kartu SIM nebo USIM
tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
► Modely podporující dvě SIM karty: Vložte do přihrádky na kartu SIM kartu SIM nebo USIM
tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
Vložte primární SIM nebo USIM kartu do přihrádky na kartu SIM 1 a sekundární SIM nebo USIM
kartu do přihrádky na kartu SIM 2.
4 Jemně zatlačte kartu SIM nebo USIM do přihrádky, tím ji zajistíte.
Pokud karta není do přihrádky upevněna pevně, mohla by karta SIM z přihrádky
vyklouznout nebo vypadnout.
5 Přihrádku na kartu SIM zasuňte zpět do slotu.
• Pokud vložíte přihrádku do svého zařízení, zatímco je přihrádka mokrá, může dojít k
poškození zařízení. Vždy se ujistěte, že je přihrádka suchá.
• Zcela zasuňte přihrádku do slotu na přihrádku a dbejte na to, aby do zařízení nemohla
proniknout tekutina.
Instalace správné karty
► Modely podporující dvě SIM karty:
Nano SIM karta
Nano SIM karta
Micro SD karta
Používejte pouze nano-SIM karty.
16
Základy
Vyjmutí SIM nebo USIM karty
1 Zasunutím spony do otvoru v přihrádce tuto přihrádku na kartu SIM otevřete.
2 Přihrádku na kartu SIM opatrně vytáhněte ze slotu.
3 Vyjměte kartu SIM nebo USIM.
► Modely podporující jednu SIM kartu:
► Modely podporující dvě SIM karty:
4 Přihrádku na kartu SIM zasuňte zpět do slotu.
17
Základy
Použití dvou karet SIM nebo USIM (modely podporující dvě SIM
karty)
Pokud vložíte dvě karty SIM nebo USIM, můžete mít dvě telefonní čísla nebo poskytovatele služeb
pro jedno zařízení.
Aktivace karet SIM a USIM
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Připojení → Správce SIM karet. Vyberte
kartu SIM nebo USIM a klepněte na spínač, abyste funkci aktivovali.
Přizpůsobení karet SIM a USIM
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Připojení → Správce SIM karet a vyberte
kartu SIM nebo USIM. Tím získáte přístup k následujícím možnostem:
• Ikona: Změňte ikonu karty SIM nebo USIM.
• Název: Změňte zobrazovaný název karty SIM nebo USIM.
• Režim sítě: Vyberte režim sítě, který se bude používat s kartou SIM nebo USIM.
Nastavení upřednostňovaných karet SIM a USIM
Když jsou aktivované dvě karty, můžete jednotlivým kartám přiřadit hlasové hovory, zprávy a datové
služby.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Připojení → Správce SIM karet a nastavte
pro své karty upřednostňované funkce v možnosti PREFEROVANÁ SIM KARTA.
Paměťová karta
Instalace paměťové karty
Kapacita paměťové karty vašeho zařízení se může od ostatních modelů lišit a některé paměťové
karty nemusejí být s vaším zařízením kompatibilní v závislosti na výrobci a typu paměťové karty.
Maximální kapacitu paměťové karty vašeho zařízení naleznete na internetových stránkách Samsung.
• Některé paměťové karty nemusí být plně kompatibilní se zařízením. Používání
nekompatibilní karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty a poškodit
data uložená na kartě.
• Dávejte pozor, abyste paměťovou kartu vložili správnou stranou vzhůru.
18
Základy
• Zařízení podporuje u paměťových karet systémy souborů typu FAT a exFAT. Pokud vložíte
kartu naformátovanou s jiným systémem souborů, zařízení vás vyzve k přeformátování
paměťové karty nebo kartu nerozpozná. Pokud zařízení paměťovou kartu nerozpozná,
naformátujte ji na počítači.
• Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
• Při vkládání paměťové karty do zařízení se soubory adresáře paměťové karty zobrazí ve
složce Moje soubory → SD karta.
1 Zasunutím spony do otvoru v přihrádce na paměťovou kartu tuto přihrádku otevřete.
Kolíček na vysunutí zasouvejte kolmo k otvoru. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.
19
Základy
2 Přihrádku na paměťovou kartu jemně vytáhněte ze slotu.
3 Vložte do přihrádky na paměťovou kartu paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly
dolů.
4 Jemným zatlačením paměťové karty do přihrádky kartu zajistěte.
Pokud paměťová karta není řádně upevněna v přihrádce, může z ní vyklouznout nebo
vypadnout.
5 Přihrádku na paměťovou kartu zasuňte zpět do slotu.
• Pokud vložíte přihrádku do svého zařízení, zatímco je přihrádka mokrá, může dojít k
poškození zařízení. Vždy se ujistěte, že je přihrádka suchá.
• Zcela zasuňte přihrádku do slotu na přihrádku a dbejte na to, aby do zařízení nemohla
proniknout tekutina.
Vyjmutí paměťové karty
Abyste mohli paměťovou kartu zabezpečené vyjmout, nejprve ji odpojte.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Údržba zařízení → Úložiště → →
Nastavení úložiště → SD karta → ODPOJIT.
1 Zasunutím spony do otvoru v přihrádce na paměťovou kartu tuto přihrádku otevřete.
2 Přihrádku na paměťovou kartu jemně vytáhněte ze slotu.
3 Vyjměte paměťovou kartu.
4 Přihrádku na paměťovou kartu zasuňte zpět do slotu.
Nevysunujte paměťovou kartu, pokud zařízení přenáší nebo získává informace. Mohlo by
dojít ke ztrátě či poškození dat nebo k poškození paměťové karty nebo zařízení. Společnost
Samsung neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním poškozených
paměťových karet včetně ztráty dat.
20
Základy
Formátování paměťové karty
Paměťová karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením kompatibilní. Paměťovou kartu
formátujte pouze v zařízení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Údržba zařízení → Úložiště → →
Nastavení úložiště → SD karta → Formát → FORMÁTOVAT.
Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data
uložená na paměťové kartě. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou
činností uživatele.
Zapínání a vypínání zařízení
Na několik sekund stiskněte a podržte vypínací tlačítko, abyste zařízení zapnuli.
Při prvním zapnutí zařízení nebo po resetování dat nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.
Abyste zařízení vypnuli, stiskněte a podržte vypínací tlačítko, a poté klepněte na položku Vypnout.
Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle
nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
Restart zařízení
Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte zároveň vypínací tlačítko a tlačítko snížení hlasitosti a
podržte je po dobu více než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.
Tlačítko snížení hlasitosti
Vypínací tlačítko
21
Základy
Ovládání dotykového displeje
• Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické
výboje mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
• Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a
netlačte příliš silně prsty.
• Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se
nachází mimo oblast dotykového vstupu.
• Ponechání dotykového displeje v nečinnosti po delší dobu může vést ke stínovým
obrazům (vypálení obrazu do obrazovky) nebo duchům. Pokud zařízení nepoužíváte,
vypněte dotykový displej.
• Při používání dotykového displeje doporučujeme používat prsty.
Klepnutí
Chcete-li otevřít aplikaci, vybrat položku menu, stisknout tlačítko na obrazovce nebo zadat znaky
pomocí klávesnice na obrazovce, klepněte na položku prstem.
Klepnutí a podržení
Chcete-li otevřít dostupné možnosti, klepněte a podržte příslušnou položku nebo obrazovku déle
než 2 sekundy.
22
Základy
Přetažení
Chcete-li přesunout určitou položku, klepněte a podržte ji a přetáhněte ji do cílového umístění.
Poklepání
Chcete-li přiblížit webovou stránku nebo obrázek, dvakrát na ně klepněte. Chcete-li se vrátit zpět,
znovu dvakrát klepněte.
Tažení
Chcete-li zobrazit další panely, táhněte na domovské obrazovce nebo na obrazovce Aplikace doleva
nebo doprava. Chcete-li procházet webovou stránku nebo seznam položek, například kontakty,
táhněte nahoru nebo dolů.
23
Základy
Roztahování a přitahování
Chcete-li přiblížit část webové stránky, mapy nebo obrázku, roztáhněte od sebe dva prsty. Stažením
prstů k sobě položku oddalte.
Domovská obrazovka a obrazovka Aplikace
Úvod
Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje
nástroje, zkratky aplikací a další položky.
Na obrazovce Aplikace jsou zobrazeny ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.
Obrazovka se může lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
Nástroj
Aplikace
Složka
Indikátor obrazovky novinek.
Umožňuje zobrazit nejnovější
články v různých kategoriích.
Indikátor obrazovky
Oblíbené aplikace
24
Základy
Přepínání mezi domovskou obrazovkou a obrazovkou Aplikace
Na domovské obrazovce otevřete obrazovku Aplikace tažením nahoru nebo dolů. Pro návrat na
domovskou obrazovku táhněte nahoru nebo dolů na obrazovce Aplikace. Případně můžete stisknout
tlačítko Domů nebo klepnout na tlačítko Zpět.
Domovská obrazovka
Obrazovka Aplikace
Přesouvání položek
Klepněte a podržte položku, potom ji přesuňte do jiného místa. Chcete-li položku přesunout na jiný
panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.
Chcete-li přidat zástupce aplikace na domovskou obrazovku, klepněte na položku na obrazovce
Aplikace, podržte ji a přetáhněte ji do horní nebo spodní části obrazovky. Na domovskou obrazovku
bude přidán zástupce aplikace.
Často používané aplikace můžete také přesunout do oblasti zkratek na spodní straně domovské
obrazovky.
Vytváření složek
Můžete vytvářet složky a shromažďovat podobné aplikace, abyste mohli aplikace rychle otvírat a
spouštět.
1 Na domovské obrazovce nebo na obrazovce Aplikace klepněte na aplikaci, podržte ji a pak ji
přetáhněte na jinou aplikaci.
25
Základy
2 Jakmile se kolem aplikací objeví rámeček složky, aplikaci pusťte.
Bude vytvořena nová složka obsahující vybrané aplikace. Klepněte na položku Zadejte název
složky a zadejte název složky.
Přidání dalších aplikací
Na složce klepněte na položku PŘIDAT APLIKACE. Zaškrtněte aplikace, které chcete přidat, a
klepněte na položku PŘIDAT. Můžete také přidat aplikaci jejím přetažením do složky.
Přesunutí aplikací ze složky
Chcete-li aplikaci přesunout na nové místo, klepněte na ni a podržte ji.
Odstranění složky
Klepněte na složku, podržte ji a pak klepněte na položku Odstranit složku. Bude vymazána pouze
příslušná složka. Aplikace ve složce budou přesunuty na obrazovku Aplikace.
Úprava domovské obrazovky
Chcete-li zobrazit možnosti úprav, klepněte na domovské obrazovce na prázdnou oblast a podržte ji
nebo přitáhněte prsty k sobě. Můžete nastavit tapetu, přidávat nástroje a další. Můžete také přidávat
či odstraňovat panely domovské obrazovky nebo měnit jejich uspořádání.
• Přidávání stránek: Přetáhněte doleva a klepněte na položku
.
• Přesouvání stránek: Klepněte a podržte náhled panelu, pak ho přetáhněte do nového umístění.
• Odstraňování stránek: Na stránce klepněte na
26
.
Základy
• Pozadí a motivy: Můžete změnit tapetu, motiv nebo ikony zařízení.
• Nástroje: Nástroje jsou malé aplikace, které spouštějí konkrétní funkce aplikací a tak poskytují
informace a pohodlný přístup na vaší domovské obrazovce. Klepněte na nástroj, podržte jej a
přetáhněte na domovskou obrazovku. Nástroj bude přidán na domovskou obrazovku.
• Nast. domovské obrazovky: Změnou velikosti mřížky můžete na domovské obrazovce zobrazit
více nebo méně položek apod.
Zobrazení všech aplikací na domovské obrazovce
Můžete zařízení nastavit tak, aby zobrazovalo všechny aplikace na domovské obrazovce bez použití
samostatné obrazovky Aplikace. Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast, podržte ji
a pak klepněte na Nast. domovské obrazovky → Rozložení domovské obrazovky → Pouze na
Dom. obrazovce → POUŽÍT.
Nyní máte přístup ke všem svým aplikacím tažením doleva na domovské obrazovce.
27
Základy
Ikony indikátoru
Ikony indikátoru jsou zobrazeny na stavovém řádku v horní části obrazovky. Ikony uvedené v tabulce
níže se vyskytují nejčastěji.
Stavový řádek se u některých aplikacích nemusí objevit v horní části obrazovky. Chcete-li
zobrazit stavový řádek, přetáhněte dolů z horní části obrazovky.
Ikona
Definice
Žádný signál
/
Síla signálu
/
Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
/
Preferovaná karta SIM nebo USIM pro volání (duální model SIM karty)
Připojeno k síti GPRS
Připojeno k síti EDGE
Připojeno k síti UMTS
Připojeno k síti HSDPA
Připojeno k síti HSPA+
/
Připojeno k síti LTE
Připojeno k Wi-Fi
Funkce Bluetooth je aktivována
Používají se funkce polohy
Probíhá volání
Zmeškaný hovor
Nová textová nebo multimediální zpráva
Budík je aktivní
Ztišený režim je aktivní
Vibrační režim je aktivní
Režim Letadlo je aktivní
Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
Nabíjení baterie
Stav baterie
28
Základy
Zámek displeje
Stisknutím vypínacího tlačítka dojde k vypnutí a zamknutí obrazovky. Pokud není zařízení používáno
po určitou dobu, obrazovka se vypne a automaticky zamkne.
Obrazovka se zamyká pomocí Přejetí, výchozí metody zamykání obrazovky.
Abyste obrazovku odemkli, stiskněte vypínací tlačítko nebo tlačítko Domů a táhněte v libovolném
směru.
Chcete-li změnit metodu zamykání obrazovky, na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Nastavení → Zamykací obr. a zabezp. → Typ zámku displeje a pak vyberte metodu zamykání
obrazovky.
Když jako metodu zamykání obrazovky zvolíte vzor, PIN nebo heslo, můžete ochránit své osobní
informace a zabránit ostatním v přístupu k vašemu zařízení. Jakmile nastavíte metodu zamknutí
obrazovky, bude zařízení vyžadovat při každém odemykání kód pro odemčení.
• Přejetí: Obrazovku odemknete tak, že po ní potáhnete prstem v libovolném směru.
• Znak: Obrazovku odemknete tak, že nakreslíte vzor sestávající ze čtyř nebo více teček.
• PIN kód: Obrazovku odemknete tak, že zadáte PIN kód sestávající minimálně ze čtyř číslic.
• Heslo: Obrazovku odemknete tak, že zadáte heslo sestávající minimálně ze čtyř znaků, číslic
nebo symbolů.
• Žádný: Nenastaví se žádná metoda zamykání obrazovky.
Můžete zařízení nastavit, aby provedlo reset dat na výrobní nastavení, pokud několikrát
za sebou nesprávně zadáte kód pro odemčení a dosáhnete limitu pro počet pokusů.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Zamykací obr. a zabezp. →
Nastavení zabezpečeného zámku, potom klepnutím aktivujte přepínač Autom. výrobní
nastavení.
29
Základy
Oznamovací panel
Používání panelu s oznámeními
Když obdržíte nové oznámení, jako jsou zprávy nebo zmeškané hovory, na stavovém řádku se
zobrazí ikony indikátoru. Chcete-li zobrazit více informací o ikonách, otevřete panel s oznámeními a
zobrazte podrobnosti.
Chcete-li otevřít panel s oznámeními, přetáhněte stavový řádek dolů. Chcete-li zavřít panel s
oznámeními, přejeďte prstem přes displej směrem nahoru.
Panel s oznámeními můžete otevřít, i když je obrazovka zamčená.
Na panelu s oznámeními můžete používat tyto funkce.
► Modely podporující jednu SIM kartu:
Spuštění Nastavení.
Tlačítka rychlého nastavení
Klepnout na oznámení a vykonat
rozličné činnosti.
Vymazat všechna oznámení.
Zablokovat upozornění z aplikací.
30
Základy
► Modely podporující dvě SIM karty:
Spuštění Nastavení.
Tlačítka rychlého nastavení
Vlastnosti funkcí karty SIM a USIM.
Klepnutím otevřete správce karet
SIM.
Klepnout na oznámení a vykonat
rozličné činnosti.
Vymazat všechna oznámení.
Zablokovat upozornění z aplikací.
Používání tlačítek pro rychlé nastavení
Klepnutím na tlačítka pro rychlé nastavení můžete aktivovat některé funkce. Více tlačítek zobrazíte
tažením směrem dolů po panelu s oznámeními.
Chcete-li měnit nastavení funkcí, klepněte na text pod jednotlivými tlačítky. Pokud klepnete na
tlačítko a podržíte jej, můžete zobrazit podrobnější nastavení.
Chcete-li změnit rozvržení tlačítek, klepněte na položku → Pořadí tlačítek, klepněte na tlačítko a
podržte jej a pak ho přetáhněte do jiného umístění.
31
Základy
Zadávání textu
Rozvržení klávesnice
Když zadáte text pro posílání zpráv, vytváření poznámek a podobně, automaticky se zobrazí
klávesnice.
Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit
jazyk zadávání textu na jeden z podporovaných jazyků.
Zadání pomocí velkých písmen. Pro
všechna velká písmena klepněte na
klávesu dvakrát.
Odstranění předcházejícího znaku.
Vložení symbolů.
Rozdělení na další řádek.
Změna nastavení klávesnice.
Vložení mezery.
Změna jazyka zadávání textu
Klepněte na položku → Jazyky a typy → SPRÁVA JAZYKŮ ZADÁVÁNÍ a pak vyberte jazyky, které
chcete používat. Pokud vyberete dva nebo více jazyků zadávání textu, můžete mezi nimi přepínat
tak, že přejedete prstem po mezerníku doleva nebo doprava.
Změna rozložení klávesnice
Klepněte na položku
chcete používat.
→ Jazyky a typy, vyberte jazyk a potom vyberte rozložení klávesnice, které
Na Klávesnice 3x4 obsahuje klávesa tři nebo čtyři znaky. Chcete-li zadat znak, klepněte
opakovaně na příslušnou klávesu, dokud se nezobrazí požadovaný znak.
32
Základy
Další funkce klávesnice
Pokud chcete používat různé funkce, klepněte na položku
závislosti na poslední použité funkci zobrazit jiné ikony.
a podržte ji. Místo ikony
se mohou v
• : Zadávání textu hlasem.
Změňte nastavení hlasového
vstupu.
Spuštění nebo přerušení zadávaní
textu hlasem.
• : Vložení položky ze schránky.
• : Vložení emotikonů.
• : Změna klávesnice na ovládání jednou rukou.
• : Změna nastavení klávesnice.
Kopírování a vkládání
1 Klepněte na text a podržte.
2 Přetažením nebo vyberte požadovaný text, nebo klepněte na položku Vybrat vše a
vyberte všechen text.
3 Klepněte na položku Kopírovat nebo Vyjmout.
Vybraný text se zkopíruje do schránky.
4 Klepněte a podržte místo, kam chcete text vložit, a klepněte na položku Vložit.
Chcete-li vložit text, který jste již předtím zkopírovali, klepněte na položku Schránka a text
vyberte.
33
Základy
Slovník
Při používání určitých funkcí, například při procházení webových stránek, můžete vyhledávat
definice slov.
1 Klepněte a podržte slovo, které chcete vyhledat.
Pokud slovo, které chcete vyhledat, není vybráno, vyberte požadovaný text přetažením symbolu
nebo .
2 V seznamu možností klepněte na položku Další → Slovník.
Pokud na zařízení není slovník předinstalován, stáhněte ho klepnutím na položku Move to
vedle slovníku.
Manage dictionaries →
3 Zobrazte definici ve vyskakovacím okně slovníku.
Chcete-li přepnout na zobrazení celé obrazovky, klepněte na položku . Chcete-li zobrazit více
definic, klepněte na definici na obrazovce. V podrobném zobrazení klepněte na položku ,
abyste přidali slovo do seznamu oblíbených slov, nebo klepněte na položku Search Web, abyste
slovo použili jako vyhledávaný výraz.
Zachycení obrazovky
Během používání zařízení můžete pořizovat snímky obrazovky.
Stiskněte a podržte současně tlačítko Domů a vypínací tlačítko. Pořízené snímky můžete zobrazit v
Galerie.
Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.
Spouštění aplikací
Na domovské obrazovce nebo obrazovce Aplikace otevřete aplikaci výběrem ikony.
Chcete-li otevřít aplikaci ze seznamu posledních aplikací, klepněte na položku
poslední aplikace.
a vyberte okno
Ukončení aplikace
Aplikaci ukončíte klepnutím na položku
a na položku nebo přetažením okna poslední
aplikace doleva nebo doprava. Pro zavření všech spuštěných aplikací klepněte na položku ZAVŘÍT
VŠE.
34
Základy
Zabezpečená složka
Úvod
Zabezpečená složka chrání váš soukromý obsah a aplikace, jako jsou fotografie a poznámky, před
ostatními. Svůj soukromý obsah můžete zajistit a aplikace zabezpečit dokonce i v případě, že je
zařízení odemčené.
Zabezpečená složka se nachází v oddělené a zabezpečené části úložiště. Data v bezpečné
složce nelze přenášet do jiných zařízení pomocí neschválených metod sdílení, například
USB nebo funkce Wi-Fi Direct. Pokus o změnu v operačním systému nebo úpravu softwaru
automaticky způsobí, že se zabezpečená složka zamkne a stane se nedostupnou. Před
uložením dat do zabezpečené složky si nezapomeňte uložit záložní kopii dat do jiného
bezpečného umístění.
35
Základy
Vytvoření zabezpečné složky
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Zamykací obr. a zabezp. →
Zabezpečená složka.
2 Klepněte na položku PŘIHL. a přihlaste se ke svému účtu Samsung.
3 Nastavte způsob zamykání obrazovky, který chcete pro zabezpečenou složku použít, a
dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.
Pokud zapomenete kód k odemčení zabezpečené složky, můžete ji resetovat pomocí svého
účtu Samsung. Klepněte na tlačítko resetu, které se zobrazí při zadání nesprávného kódu k
odemčení a zadejte heslo svého účtu Samsung.
Nastavení automatického zámku pro zabezpečenou složku
Zařízení je možné nastavit tak, aby se bezpečná složka automaticky zamkla, když ji právě
nepoužíváte.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Zabezpečená složka.
2 Klepněte na položku → Nastavení → Autom. zámek Zabezpečené složky.
3 Vyberte možnost zámku.
Pokud chcete zabezpečenou složku zamknout ručně, klepněte na položku Zamknout.
Přesunutí obsahu
Do zabezpečené složky je možné přesunout obsah, jako jsou fotografie a kontakty. Následující kroky
ukazují příklad toho, jak přesunout snímek z výchozího úložiště do zabezpečené složky.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
2 Vyberte snímek a klepněte na položku → Přesunout do Zabezpečená složka.
Vybrané položky se přesunou do odpovídající aplikace v zabezpečené složce.
Můžete také přesunout obsah ze zabezpečené složky do odpovídající aplikace ve výchozím
úložišti. Vyberte položku a pak klepněte na položku → Přesunout z Zabezpečená složka.
36
Základy
Přidávání aplikací
Můžete přidat aplikaci, kterou chcete používat v zabezpečené složce.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Zabezpečená složka.
2 Klepněte na položku Přidat aplikace.
3 Zaškrtněte jednu nebo více aplikací nainstalovaných v zařízení a klepněte na položku PŘID.
Chcete-li instalovat aplikace z aplikace Obchod Play, klepněte na položku STÁHNOUT Z PLAY
STORE.
Chcete-li instalovat aplikace z aplikace Galaxy Apps, klepněte na položku STÁHNOUT Z
GALAXY APPS.
Odebrání aplikací z zabezpečené složky
Klepněte na položku Upravit aplikace, zaškrtněte aplikace, potom klepněte na položku
Odinstalovat.
Přidávání účtů
Umožňuje přidat účty Samsung a Google nebo jiné účty k synchronizaci s aplikacemi v zabezpečené
složce.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Zabezpečená složka.
2 Klepněte na položku → Nastavení → Účty → Přidat účet.
3 Vyberte službu účtu.
4 Nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.
Skrytí zabezpečené složky
Zástupce zabezpečené složky můžete z obrazovky Aplikace skrýt.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Zabezpečená složka.
37
Základy
2 Klepněte na položku
→ Nastavení a klepnutím na přepínač Zobrazit Zabezpečenou složku
funkci deaktivujte.
Chcete-li znovu zobrazit zástupce aplikace Zabezpečená složka otevřete obrazovku Aplikace,
klepněte na Nastavení → Zamykací obr. a zabezp. → Zabezpečená složka a klepnutím na
přepínač Zobrazit Zabezpečenou složku tuto funkci aktivujte.
Zálohování a obnova Zabezpečené složky
V rámci účtu Samsung můžete zálohovat obsah a aplikace umístěné v Zabezpečené složce do služby
Samsung Cloud, abyste je později mohli obnovit.
Zálohování dat
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Zabezpečená složka.
2 Klepněte na → Nastavení → Záloha a obnovení.
3 Klepněte na položku Přidat účet, zaregistrujte se a přihlaste se k účtu Samsung.
4 Klepněte na položku Zálohovat data Zabezpečená složka.
5 Zaškrtněte položky, které chcete zálohovat, a klepněte na položku ZÁLOHOVAT.
Data budou zálohována do úložiště Samsung Cloud.
Obnovení dat
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Zabezpečená složka.
2 Klepněte na → Nastavení → Záloha a obnovení.
3 Klepněte na položku Obnovit zálohu.
4 Vyberte zařízení a typy dat, které chcete obnovit, a klepněte na položku OBNOVIT.
Zazálohovaná data budou obnovena na zařízení.
38
Základy
Odinstalování zabezpečené složky
Bezpečnou složku a obsah a aplikace, které obsahuje, můžete odinstalovat.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Zamykací obr. a zabezp. →
Zabezpečená složka → Odinstalovat.
2 Klepněte na ODINSTALOVAT.
Chcete-li před odinstalací Bezpečné složky zazálohovat její obsah, zaškrtněte možnost
Přesunout multimediální soubory ze Zabezpečené složky a klepněte na položku
ODINSTALOVAT. Chcete-li získat přístup k datům zálohovaným ze zabezpečené složky, otevřete
složku Samsung, spusťte aplikaci Moje soubory a klepněte na Interní paměť → Secure Folder.
Poznámky uložené v aplikaci Samsung Notes nebudou zálohovány.
Více oken
Úvod
Funkce Více oken umožňuje spustit dvě aplikace zároveň v zobrazení rozdělené obrazovky.
Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.
Zobrazení rozdělené obrazovky
39
Základy
Zobrazení rozdělené obrazovky
1 Klepnutím na položku otevřete seznam posledních aplikací.
2 V okně poslední aplikace táhněte nahoru nebo dolů a klepněte na položku
.
Zvolená aplikace se spustí v horním okně.
3 Ve spodním okně táhněte směrem nahoru nebo dolů a vyberte další aplikaci, kterou chcete
spustit.
Chcete-li spustit aplikace, které nejsou uvedeny v seznamu nedávno spuštěných aplikací,
klepněte na položku DAL. APL. a vyberte aplikaci.
40
Základy
Používání dalších možností
Klepnutím na lištu mezi okny aplikací zobrazíte další možnosti.
Přepínání poloh mezi okny
aplikací.
Ukončení aktuálně vybrané
aplikace
Nastavení velikosti okna
Tažením lišty mezi okny aplikací nahoru nebo dolů změníte velikost oken.
41
Základy
Sdílení textu nebo obrázků mezi okny
Přetáhněte text nebo zkopírované obrázky z jednoho okna do druhého. Klepněte na položku a
podržte ji ve vybraném okně a přetáhněte ji do umístění v jiném okně.
Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.
Minimalizace zobrazení rozdělené obrazovky
Stisknutím tlačítka Domů minimalizujete zobrazení rozdělené obrazovky. Na stavovém řádku se
zobrazí ikona . Aplikace se spodním okně se zavře a aplikace v horním okně zůstane aktivní
v minimalizovaném zobrazení rozdělené obrazovky.
Chcete-li zavřít zobrazení rozdělené obrazovky, otevřete panel oznámení a klepněte na ikonu
v oznámení funkce Více oken.
Maximalizování okna
Klepněte na okno aplikace a přetáhněte panel mezi okny aplikací k hornímu nebo dolnímu okraji
obrazovky.
42
Základy
Účet Samsung
Úvod
Váš účet Samsung představuje službu integrovaného účtu, která vám umožňuje používat různé
služby Samsung nabízené mobilními zařízeními, televizory a internetovými stránkami Samsung.
Jakmile bude váš účet Samsung zaregistrován, můžete používat aplikace poskytované společností
Samsung, aniž byste se museli ke svému účtu přihlašovat.
Vytvořte si účet Samsung pomocí své e-mailové adresy.
Chcete-li si přečíst seznam služeb, které můžete se svým účtem Samsung používat, navštivte
account.samsung.com. Pokud se chcete dozvědět další informace o účtech Samsung, otevřete
obrazovku Aplikace a klepněte na položku Nastavení → Cloud a účty → Účty → Účet Samsung
account → Nápověda.
Zaregistrování účtu Samsung
Zaregistrování nového účtu Samsung
Pokud účet Samsung nemáte, měli byste si ho vytvořit.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Cloud a účty → Účty → Přidat účet.
2 Klepněte na položku Účet Samsung account → VYTVOŘIT ÚČET.
3 Vytváření účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.
Zaregistrování stávajícího účtu Samsung
Pokud již účet Samsung máte, zaregistrujte si ho v zařízení.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Cloud a účty → Účty → Přidat účet.
2 Klepněte na položku Účet Samsung account → PŘIHLÁSIT.
3 Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo, potom klepněte na položku PŘIHLÁSIT.
Pokud informace ke svému účtu zapomenete, klepněte na položku Zapomněli jste ID nebo
heslo? Informace ke svému účtu naleznete, když zadáte požadované informace a bezpečnostní
kód zobrazený na obrazovce.
43
Základy
Odstranění účtu Samsung
Když odstraníte svůj zaregistrovaný účet Samsung ze zařízení, vaše data, například kontakty nebo
události, budou také odstraněna.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Cloud a účty → Účty.
2 Klepněte na Účet Samsung account → → Odebrat účet → OK.
3 Zadejte své heslo k účtu Samsung a klepněte na položku ODEBRAT ÚČET.
Přenos dat z předchozího zařízení
Z předchozího zařízení můžete do svého telefonu přenášet kontakty, obrázky a jiná data pomocí
aplikace Smart Switch nebo pomocí úložiště Samsung Cloud.
• Některá zařízení nebo počítače tuto funkci nemusejí podporovat.
• Platí jistá omezení. Podrobnosti získáte na adrese www.samsung.com/smartswitch.
Společnost Samsung bere autorská práva vážně. Přenášejte pouze takový obsah, který
máte ve svém vlastnictví nebo na jehož přenos máte právo.
Přenos dat pomocí aplikace Smart Switch
Data můžete z předchozího zařízení do svého zařízení přenášet pomocí aplikace Samsung Smart
Switch.
K dispozici jsou následující verze aplikace Samsung Smart Switch.
• Mobilní verze: Přenášejte data mezi mobilními zařízeními. Aplikaci si můžete stáhnout z
obchodu Galaxy Apps nebo Obchod Play.
• Verze pro počítače: Přenos dat mezi zařízením a počítačem. Aplikaci si můžete stáhnout na
stránce www.samsung.com/smartswitch.
44
Základy
Přenos dat bezdrátově pomocí funkce Wi-Fi Direct
Data z předchozího zařízení do svého zařízení můžete přenést bezdrátově pomocí funkce Wi-Fi
Direct.
1 Na obou zařízeních si z obchodu Galaxy Apps nebo Obchod Play stáhněte a nainstalujte
aplikaci Smart Switch.
2 Umístěte zařízení tak, aby byla blízko sebe.
3 Na obou zařízeních spusťte aplikaci Smart Switch.
4 Na předchozím zařízení klepněte na položku BEZDRÁTOVÝ → ODESLAT → PŘIPOJIT.
5 Na zařízení klepněte na položku BEZDRÁTOVÝ → PŘIJMOUT a vyberte typ předchozího
zařízení.
6 Přeneste ze svého předchozího zařízení data podle pokynů na obrazovce.
Přenos záložních dat z počítače
Přenos dat mezi zařízením a počítačem. Musíte stáhnout počítačovou verzi aplikace Smart Switch
na adrese www.samsung.com/smartswitch. Data z předchozího zařízení si můžete zazálohovat do
počítače a potom je importovat do svého zařízení.
45
Základy
1 Na počítači otevřete www.samsung.com/smartswitch, odkud si můžete stáhnout aplikaci Smart
Switch.
2 V počítači spusťte aplikaci Smart Switch.
Pokud předchozí zařízení není zařízení Samsung, zazálohujte si data do počítače pomocí
programu dodaného výrobcem daného zařízení. Následně přeskočte k pátému kroku.
3 Připojte své předchozí zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
4 Na počítači si zazálohujte data ze zařízení podle pokynů na obrazovce. Poté odpojte své
předchozí zařízení od počítače.
5 Připojte své zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
6 Na počítači přeneste data do svého zařízení podle pokynů na obrazovce.
Přenos dat pomocí úložiště Samsung Cloud
Data z předchozího zařízení si můžete zazálohovat do úložiště Samsung Cloud a potom je obnovit
na svém zařízení. Pokud chcete používat úložiště Samsung Cloud, musíte se zaregistrovat a přihlásit
k účtu Samsung. Další informace naleznete v části Účet Samsung.
1 Na předchozím zařízení zazálohujte dat do vašeho účtu Samsung.
2 Ve svém telefonu spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na Cloud a účty → Samsung Cloud →
Obnovit.
3 Klepněte na položku a vyberte předchozí zařízení ze seznamu zařízení.
4 Zaškrtněte typy dat, které chcete obnovit a klepněte na položku OBNOVIT.
46
Základy
Správa zařízení a dat
Připojení zařízení k počítači pro přenos dat
Přesunujte zvuky, videa, obrázky nebo jiné typy souborů ze zařízení do počítače a naopak.
Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB od zařízení. Mohlo by dojít ke ztrátě dat
nebo poškození zařízení.
Zařízení se nemusí správně připojit, pokud jsou připojena pomocí USB rozbočovače. Připojte
zařízení přímo ke konektoru USB počítače.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Otevřete panel s oznámením a klepněte na položku Přenos souborů médií přes USB → Přenos
mediál. souborů.
Pokud počítač vaše zařízení nerozpozná, klepněte na položku Přenos obrázků.
3 Klepněte na položku POVOLIT, abyste počítači umožnili přístup k datům zařízení.
Když počítač rozpozná zařízení, zařízení se objeví ve volbě můj počítač.
4 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.
Aktualizace zařízení
Zařízení lze aktualizovat na nejnovější software.
Aktualizace pomocí bezdrátového připojení
Zařízení lze přímo aktualizovat na nejnovější software pomocí služby bezdrátového zasílání firmwaru
(FOTA).
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Aktualizace softwaru → Stáhnout
aktualizace ručně.
Když klepnutím na přepínač Stahovat aktualizace automaticky tuto funkci aktivujete,
budou se aktualizace stahovat, když bude zařízení připojeno k síti Wi-Fi.
47
Základy
Aktualizace pomocí aplikace Smart Switch
Připojte zařízení k počítači a aktualizujte zařízení na nejnovější software.
1 Na počítači otevřete www.samsung.com/smartswitch, odkud si můžete stáhnout a nainstalovat
aplikaci Smart Switch.
2 V počítači spusťte aplikaci Smart Switch.
3 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
4 Pokud je k dispozici aktualizace softwaru, aktualizujte zařízení podle pokynů na obrazovce.
• Nevypínejte počítač a neodpojujte kabel USB, pokud probíhá aktualizace zařízení.
• Během aktualizace zařízení nepřipojujte k počítači další mediální zařízení. Mohlo by to
způsobit narušení procesu aktualizace. Před aktualizací odpojte všechna ostatní mediální
zařízení od počítače.
Zálohování nebo obnovení dat
Udržujte své osobní údaje, údaje aplikací a nastavení v bezpečí ve vašem zařízení. Citlivé údaje
můžete zálohovat a použít je později. Chcete-li zálohovat nebo obnovit data, musíte se přihlásit ke
svému účtu Google nebo Samsung. Další informace naleznete v části Účet Samsung a Účty.
Používání účtu Samsung
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Cloud a účty → Záloha a obnovení →
Nastavení zálohování pro účet Samsung, aktivujte funkci klepnutím na přepínače vedle položek,
které chcete zálohovat, a potom klepněte na položku ZÁLOHOVAT.
Data budou zálohována do úložiště Samsung Cloud. Další informace naleznete v části Samsung
Cloud.
Chcete-li zařízení nastavit tak, aby data zálohovalo automaticky, aktivujte tuto funkci klepnutím na
přepínač AUTOMATICKY ZÁLOHOVAT.
Chcete-li pomocí účtu Samsung obnovit zálohovaná data z úložiště Samsung Cloud, klepněte na
položku Obnovit. Vyberte zařízení a typy dat, které chcete obnovit, a klepněte na položku OBNOVIT.
Vybraná data budou na zařízení obnovena.
48
Základy
Používání účtu Google
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Cloud a účty → Záloha a obnovení a
aktivujte funkci klepnutím na přepínač Zálohovat moje data pro účet Google. Klepněte na položku
Zálohovat účet a vyberte účet jako záložní účet.
Chcete-li obnovit data pomocí účtu Google, klepněte na přepínač Automatické obnovení, abyste
funkci aktivovali. Když přeinstalujete aplikace, budou obnovena zálohovaná nastavení a data.
Provádění obnovení dat
Vymaže všechna nastavení a data na zařízení. Před provedením obnovení do továrního nastavení
ověřte, zda jste zálohovali všechna důležitá data uložená v zařízení. Další informace naleznete v části
Zálohování nebo obnovení dat.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Obecná správa → Obnovit → Obnovit
tovární data → OBNOVIT → ODSTRANIT VŠE. Zařízení se automaticky restartuje.
Funkce sdílení
Sdílejte obsah používáním různých možností sdílení. Následující činnosti představují příklad sdílení
snímků.
Při sdílení souborů pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
2 Vyberte snímek.
3 Klepněte na položku Sdílet a vyberte metodu sdílení, například Bluetooth nebo e-mail.
49
Základy
Můžete také použít následující možnost:
• Sdílení odkazů: Umožňuje nahrát obsah na server úložiště Samsung a sdílet odkaz a
přístupový kód s ostatními kontakty, které nejsou uloženy v seznamu vašich kontaktů. Abyste
mohli tuto funkci používat, musí být ověřeno telefonní číslo.
Když využíváte komunikaci nebo sdílíte historii, kontaktované osoby se zobrazí na panelu
možností sdílení. Chcete-li přímo sdílet obsah prostřednictvím odpovídající aplikace,
vyberte ikonu osoby. Pokud tato funkce není aktivní, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte
na položku Nastavení → Rozšířené funkce a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač
Přímé sdílení.
4 Sdílejte snímky s ostatními podle pokynů na obrazovce.
Když je snímek odeslán do zařízení příjemců, objeví se na jejich zařízení oznámení. Abyste snímek
zobrazili nebo stáhli, klepněte na toto oznámení.
Tísňový režim
Můžete zařízení přepnout do nouzového režimu a snížit tak spotřebu energie z baterie. Některé
aplikace a funkce budou omezeny. V tísňovém režimu můžete provádět nouzová volání, odesílat
ostatním informace o aktuální poloze, spouštět nouzový alarm a další.
Stiskněte a podržte vypínací tlačítko a pak klepněte na položku Tísňový režim.
Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba
používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.
Deaktivace nouzového režimu
Chcete-li deaktivovat tísňový režim, klepněte na položku → Vypnout Tísňový režim. Případně
stiskněte a podržte vypínací tlačítko a pak klepněte na položku Tísňový režim.
50
Aplikace
Instalace nebo odinstalace aplikací
Galaxy Apps
Kupujte a stahujte aplikace. Stahovat lze aplikace, které jsou speciálně určeny pro zařízení Samsung
Galaxy.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galaxy Apps.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Instalace aplikací
Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na vyhledávací pole a vyhledávejte klíčová slova.
Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na
položku INSTALOVAT. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s
cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na → Nastavení →
Automaticky aktualizované aplikace a vyberte příslušnou možnost.
Obchod Play
Kupujte a stahujte aplikace.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Obchod Play.
Instalace aplikací
Procházejte aplikace podle kategorií nebo aplikace vyhledávejte podle klíčového slova.
Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na
položku INSTALOVAT. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s
cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na
Automatické aktualizace a vyberte příslušnou možnost.
51
→ Nastavení →
Aplikace
Správa aplikací
Odinstalace aplikací a používání režimu spánku aplikací
Klepněte na aplikaci, podržte ji a vyberte možnost.
• Vypnout: Zakáže vybrané výchozí aplikace, které nemohou být ze zařízení odinstalovány.
• Spánek: Přepne aplikace do režimu spánku, aby se nespouštěly na pozadí, čímž sníží spotřebu
energie z baterie.
• Odinstalovat: Odinstaluje stažené aplikace.
Povolení aplikací
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Aplikace →
aplikaci a potom klepněte na položku ZAPNOUT.
→ Vypnuto, vyberte
Nastavení oprávnění aplikací
Aby některé aplikace správně fungovaly, mohou vyžadovat oprávnění k přístupu k a používání
informací na vašem zařízení. Když otevřete aplikaci, může se objevit vyskakovací okno s požadavkem
na přístup k určitým funkcím nebo informacím. Ve vyskakovacím okně klepněte na položku
POVOLIT, abyste aplikaci poskytli oprávnění.
Chcete-li zobrazit nastavení oprávnění aplikací, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na položku
Nastavení → Aplikace. Vyberte aplikaci a klepněte na položku Oprávnění. Můžete zobrazit seznam
oprávnění aplikace a změnit její oprávnění.
Budete-li chtít zobrazit nebo změnit nastavení oprávnění aplikací podle kategorie oprávnění,
otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na položku Nastavení → Aplikace → → Oprávnění
aplikace. Vyberte položku a klepněte na přepínače vedle aplikací, abyste jim udělili oprávnění.
Pokud aplikacím neudělíte oprávnění, je možné, že základní funkce aplikací nebudou
správně fungovat.
52
Aplikace
Telefon
Úvod
Umožňuje volat a přijímat hlasové a video hovory.
Volání
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Telefon.
2 Zadejte telefonní číslo.
Pokud se na obrazovce neobjeví klávesnice, otevřete klávesnici klepnutím na položku
3 ► Modely podporující jednu SIM kartu: Klepnutím na položku
klepnutím na položku
.
uskutečníte hlasový hovor,
uskutečníte video hovor.
Otevření dalších možností.
Přidání čísla do seznamu kontaktů.
Ukázka telefonního čísla.
Odstranění předcházejícího znaku.
Skrytí klávesnice.
53
Aplikace
► Modely podporující dvě SIM karty: Klepnutím na položku
uskutečníte video hovor.
hovor, klepnutím na položku
nebo
uskutečníte hlasový
Otevření dalších možností.
Přidání čísla do seznamu kontaktů.
Ukázka telefonního čísla.
Odstranění předcházejícího znaku.
Skrytí klávesnice.
Používání rychlé volby
Nastavte si čísla rychlé volby, abyste mohli rychle telefonovat.
Chcete-li nastavit číslo rychlé volby, klepněte na položku → Rychlá volba, vyberte číslo rychlé
volby a potom přidejte telefonní číslo.
Chcete-li navázat hovor, klepněte na číslo rychlé volby na klávesnici a podržte je. U čísel rychlé volby
10 a výše klepněte na první číslici (číslice) čísla, potom klepněte na poslední číslici a podržte ji.
Pokud například jako číslo rychlé volby nastavíte číslo 123, klepněte na číslo 1, klepněte na číslo 2 a
potom klepněte na číslo 3 a podržte je.
Volání ze zamčené obrazovky
Na zamčené obrazovce přetáhněte položku
mimo velký kruh.
Volání ze seznamu hovorů, seznamu kontaktů nebo míst
Klepněte na položku POSLEDNÍ, KONTAKTY nebo MÍSTA a potom uskutečněte hovor potáhnutím
kontaktu nebo telefonního čísla doprava.
54
Aplikace
Mezinárodní volání
1 Klepnutím na položku zobrazte klávesnici, pokud se klávesnice na obrazovce neobjeví.
2 Klepněte na položku 0 a podržte ji, dokud se nezobrazí znak +.
3 ► Modely podporující jednu SIM kartu: Zadejte kód země, kód oblasti a telefonní číslo a pak
klepněte na položku
.
► Modely podporující dvě SIM karty: Zadejte kód země, kód oblasti a telefonní číslo a pak
nebo
.
klepněte na
Přijímání hovorů
Přijímání hovorů
V případě příchozího volání přetáhněte položku
mimo velký kruh.
Odmítnutí hovoru
V případě příchozího volání přetáhněte položku
mimo velký kruh.
Chcete-li při odmítnutí příchozího hovoru odeslat zprávu, přetáhněte panel zpráv odmítnutí nahoru.
Chcete-li vytvořit různé zprávy odmítnutí, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na položku Telefon
→ → Nastavení → Rychlá odmítnutí, zadejte zprávy a potom klepněte na položku .
Zmeškané hovory
Zmeškáte-li hovor, zobrazí se na stavovém řádku ikona . Otevřete panel s oznámeními a zobrazte
seznam zmeškaných hovorů. Případně klepněte na obrazovce Aplikace na položku Telefon →
POSLEDNÍ a zobrazte zmeškané hovory.
55
Aplikace
Blokování telefonních čísel
Blokujte hovory z konkrétních čísel přidaných do seznamu blokovaných čísel.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Telefon → → Nastavení → Blokovat čísla.
2 Klepněte na položku , zaškrtněte kontakty a pak klepněte na položku HOT.
Chcete-li zadat číslo ručně, klepněte na možnost Zadejte telefonní číslo, zadejte telefonní číslo,
potom klepněte na položku .
Když se vás budou blokovaná čísla snažit kontaktovat, nebudete na to upozorněni. Informace o
takových hovorech budou uloženy do protokolu volání.
Můžete také blokovat příchozí hovory od osob, které nezobrazí své ID volajícího. Tuto funkci
aktivujete klepnutím na přepínač Blokovat neznámé volající.
Možnosti během hovorů
Během hlasového hovoru
K dispozici jsou následující akce:
• : Otevření dalších možností.
• Přidat hovor: Vytočí druhý hovor.
• Dodat. hlas.: Zvýšení hlasitosti.
• Bluetooth: Přepne na sluchátka s podporou funkce Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.
• Reprod.: Aktivuje nebo deaktivuje reproduktor hlasitého odposlechu. Při používání
reproduktoru hlasitého odposlechu si držte zařízení dále od uší.
• Klávesnice / Skrýt: Otevře nebo zavře klávesnici.
• Ztlumit: Vypne mikrofon, aby vás druhá strana neslyšela.
• : Ukončí aktuální hovor.
56
Aplikace
Během video hovoru
Klepněte na obrazovku a použijte následující možnosti:
• : Otevření dalších možností.
• Fotoaparát: Vypne fotoaparát, aby vás druhá strana neviděla.
• Přepn.: Přepínání mezi předním a zadním fotoaparátem.
• : Ukončí aktuální hovor.
• Ztlumit: Vypne mikrofon, aby vás druhá strana neslyšela.
• Reprod.: Aktivuje nebo deaktivuje reproduktor hlasitého odposlechu. Při používání
reproduktoru hlasitého odposlechu si držte zařízení dále od uší.
Kontakty
Úvod
Umožňuje vytvářet nové kontakty nebo spravovat kontakty v zařízení.
Přidávání kontaktů
Vytvoření nového kontaktu
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty.
2 Klepněte na položku a vyberte místo pro uložení.
57
Aplikace
3 Zadejte informace kontaktu.
Výběr umístění úložiště.
Přidat obrázek.
Zadejte informace kontaktu.
Otevřít další informační pole.
Naskenovat kontaktní informace z vizitky.
V závislosti na vybraném umístění úložiště se mohou měnit typy informací, které lze uložit.
4 Klepněte na položku ULOŽIT.
Přidání telefonního čísla do seznamu Kontakty pomocí klávesnice
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Telefon.
2 Zadejte číslo a klepněte na položku PŘIDAT DO KONTAKTŮ.
Pokud se na obrazovce neobjeví klávesnice, otevřete klávesnici klepnutím na položku
.
3 Pokud chcete vytvořit nový kontakt, klepněte na položku Vytvořit kontakt, nebo klepněte na
položku Aktualizovat stávající a přidejte číslo ke stávajícímu kontaktu.
58
Aplikace
Přidání telefonního čísla do seznamu Kontakty ze seznamu hovorů
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Telefon → POSLEDNÍ.
2 Klepněte na obrázek volající nebo na telefonní číslo → Detaily.
3 Pokud chcete vytvořit nový kontakt, klepněte na položku VYTVOŘIT KONTAKT, nebo klepněte
na položku AKTUALIZOVAT STÁVAJÍCÍ a přidejte číslo ke stávajícímu kontaktu.
Import kontaktů
Kontakty můžete přidat importováním z jiných úložišť do svého zařízení.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty.
2 Klepněte na položku → Správa kontaktů → Import/export kontaktů → IMPORT.
3 Vyberte umístění úložiště, ze kterého chcete kontakty importovat.
4 Zaškrtněte soubory VCF nebo kontakty, které chcete importovat, a klepněte na položku HOT.
5 Vyberte umístění úložiště, do kterého chcete kontakty uložit, a klepněte na položku IMPORT.
Synchronizace kontaktů s webovými účty
Synchronizujte kontakty v zařízení s online kontakty uloženými ve vašich webových účtech, jako je
například účet Samsung.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Cloud a účty → Účty, vyberte název
účtu, vyberte účet, s kterým chcete synchronizovat, a klepněte na Kontakty (Samsung účet) nebo
Synchronizovat Kontakty.
59
Aplikace
Hledání kontaktů
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty.
Použijte jednu z následujících metod hledání:
• Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
• Přetáhněte prst po rejstříku na pravé straně seznamu kontaktů a rychle jím rolujte.
• Klepněte na pole hledání v horní části seznamu kontaktů a zadejte kritéria hledání.
Klepněte na obrázek kontaktu nebo na jméno kontaktu → Detaily. Pak proveďte jednu
z následujících akcí:
• : Přidat do oblíbených kontaktů.
• /
• : Vytvořit zprávu.
• : Napsat e-mail.
: Zahájit hlasový nebo video hovor.
Sdílení kontaktů
Můžete sdílet kontakty s ostatními prostřednictvím různých možností sdílení.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty.
2 Klepněte na položku → Sdílet.
3 Zaškrtněte kontakty a klepněte na položku SDÍLET.
4 Vyberte způsob sdílení.
Uložení a sdílení profilu
Sdílejte informace o svém profilu, například svou fotografii a stavovou zprávu, s ostatními
prostřednictvím funkce sdílení profilu.
• Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Tato funkce je k dispozici pouze pro kontakty, kteří mají na svém zařízení aktivovanou
funkci sdílení profilu.
60
Aplikace
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty.
2 Vyberte svůj profil.
3 Klepněte na položku UPRAVIT, upravte si profil a klepněte na položku ULOŽIT.
4 Klepněte na → Sdílení profilu a potom danou možnost aktivujte klepnutím na přepínač.
Abyste mohli tuto funkci používat, musí být ověřeno telefonní číslo. Můžete zobrazit aktualizované
profilové informace svých kontaktů v položce Kontakty.
Chcete-li nastavit další položky ke sdílení, klepněte na položku Sdílený obsah a vyberte položky.
Chcete-li nastavit skupinu kontaktů, se kterou chcete profil sdílet, klepněte na položku Sdílet s a
vyberte možnost.
Sloučení duplicitních kontaktů
Pokud importujete kontakty z jiných úložišť nebo je synchronizujete či přesunujete na jiné účty,
může váš seznam kontaktů obsahovat některé kontakty víckrát. Zpřehledněte svůj seznam kontaktů
sloučením duplicitních položek.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty.
2 Klepněte na položku → Správa kontaktů → Sloučit kontakty.
3 Zaškrtněte kontakty a klepněte na položku SLOUČIT.
Odstranění kontaktů
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty.
2 Klepněte na položku → Odstranit.
3 Zaškrtněte kontakty a klepněte na položku ODSTRANIT.
Chcete-li odstranit kontakty jeden po druhém, otevřete seznam kontaktů a pak klepněte na obrázek
kontaktu, nebo klepněte na jeho jméno → Detaily. Pak klepněte na položku → Odstranit.
61
Aplikace
Zprávy
Úvod
Odesílejte a prohlížejte zprávy podle konverzací.
Odesílání zpráv
Během roamingu může být odesílání zpráv dodatečně zpoplatněno.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Zprávy.
2 Klepněte na položku .
3 Přidejte příjemce a klepněte na položku VYTVOŘIT.
4 Vložení zprávy.
► Modely podporující jednu SIM kartu:
Otevření dalších možností.
Upravit příjemce.
Přidávání příjemců ze seznamu
kontaktů.
Vložení zprávy.
Vložení emotikonů.
Přiložit soubory.
Poslat zprávu.
62
Aplikace
► Modely podporující dvě SIM karty:
Otevření dalších možností.
Upravit příjemce.
Přidávání příjemců ze seznamu
kontaktů.
Vložení zprávy.
Vložení emotikonů.
Přiložit soubory.
Vyberte kartu SIM nebo USIM.
5 ► Modely podporující jednu SIM kartu: Klepněte na položku ODES. a zprávu odešlete.
► Modely podporující dvě SIM karty: Klepněte na položku
nebo
a zprávu odešlete.
Zobrazení zpráv
Zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu.
Během roamingu může být přijímání zpráv dodatečně zpoplatněno.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Zprávy.
2 V seznamu zpráv vyberte kontakt.
3 Zobrazit konverzaci.
► Modely podporující jednu SIM kartu: Chcete-li odpovědět na zprávu, napište odpověď a
klepněte na položku ODES.
► Modely podporující dvě SIM karty: Chcete-li odpovědět na zprávu, napište odpověď a
nebo
.
klepněte na položku
63
Aplikace
Blokování nežádoucích zpráv
Můžete blokovat zprávy z konkrétních čísel přidaných do seznamu blokovaných čísel.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Zprávy.
2 Klepněte na položku → Nastavení → Blokovat zprávy → Blokovat čísla.
3 Klepněte na položku PŘIJATÉ nebo KONTAKTY, vyberte kontakt a pak klepněte na položku
.
Chcete-li zadat číslo ručně, klepněte na položku Zadejte číslo., potom zadejte telefonní číslo.
Nastavení upozornění na zprávy
Můžete změnit zvuk upozornění, možnosti zobrazení a další.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Zprávy.
2 Klepněte na položku → Nastavení → Oznámení a potom danou možnost aktivujte klepnutím
na přepínač.
3 Změna nastavení upozornění.
• Zvuk upozornění: Změní zvuk upozornění.
• Vibrace při přehr. zvuku: Nastaví zařízení tak, aby vibrovalo při přijetí zpráv.
• Autom. otevírané okno: Nastaví zařízení tak, aby zobrazovalo zprávy ve vyskakovacích
oknech.
• Náhled zprávy: Nastaví zařízení tak, aby zobrazovalo obsah zprávy na zamčené obrazovce a
ve vyskakovacích oknech.
Nastavení připomínání zpráv
Můžete nastavit, aby vás zařízení v určitém intervalu upozorňovalo, že máte nezkontrolovaná
oznámení. Pokud tato funkce není aktivní, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na položku
Nastavení → Usnadnění → Připomenutí oznámení a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
Klepnutím na přepínač Zprávy potom tuto funkci aktivujete.
64
Aplikace
Internet
Úvod
Hledejte informace procházením internetu a vytvářejte si záložky oblíbených internetových stránek,
abyste je mohli příště pohodlně otvírat.
Procházení webových stránek
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Samsung → Internet.
2 Klepněte na pole pro zadávání adresy.
3 Zadejte webovou adresu nebo klíčové slovo a pak klepněte na položku Přejít na.
Chcete-li zobrazit panely nástrojů, potáhněte prstem mírně dolů po obrazovce.
Uložit aktuální webovou stránku do
záložek.
Otevření dalších možností.
Obnovení aktuální webové stránky.
Otevření domovské stránky.
Zobrazení záložek, uložených
internetových stránek a nedávné
historie procházení.
Otevření správce záložek
prohlížeče.
Přesun mezi stránkami.
65
Aplikace
Používání tajného režimu
V tajném režimu můžete otevřené karty, záložky a uložené stránky spravovat samostatně. Pomocí
hesla můžete zamknout tajný režim.
Aktivace tajného režimu
Na panelu nástrojů ve spodní části obrazovky klepněte na položku Karty → ZAPNOUT REŽIM
UTAJENÍ. Pokud tuto funkci používáte poprvé, nastavte, zda chcete pro tajný režim používat heslo.
V tajném režimu není možné používat některé funkce, například zachycení obrazovky.
V tajném režimu zařízení změní barvu panelů nástrojů.
Změna nastavení zabezpečení
Můžete změnit heslo a metodu zamykání.
Klepněte na položku → Nastavení → Soukromí → Zabezpečení Režimu utajení → Změnit
heslo.
Deaktivace tajného režimu
Na panelu nástrojů ve spodní části obrazovky klepněte na položku Karty → VYPNOUT REŽIM
UTAJENÍ.
E-mail
Nastavení e-mailových účtů
Nastavte e-mailový účet při prvním otevírání položky E-mail.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Samsung → E-mail.
2 Zadejte e-mailovou adresu a heslo, potom klepněte na položku PŘIHLÁSIT.
Pokud chcete ručně zaregistrovat e-mailový účet, klepněte na položku RUČNÍ NASTAVENÍ.
66
Aplikace
3 Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li nastavit jiný e-mailový účet, klepněte na položku
→
→ Přidat účet.
Máte-li více než jeden e-mailový účet, můžete některý z nich nastavit jako výchozí. Klepněte na
položku → → → Nastavit výchozí účet.
Odesílání e-mailů
1 Klepněte na položku a vytvořte e-mail.
2 Přidejte příjemce a zadejte text e-mailu.
3 Klepněte na položku ODESLAT a odešlete e-mail.
Čtení e-mailů
Když je E-mail otevřený, zařízení automaticky načte nové e-maily. Chcete-li e-maily načíst ručně,
táhněte po obrazovce směrem dolů.
Klepněte na e-mail na obrazovce, abyste si ho přečetli.
Pokud je synchronizace e-mailů zakázána, nelze načíst nové e-maily. Chcete-li synchronizaci
e-mailů povolit, klepněte na položku → → název vašeho účtu a potom synchronizaci
aktivujte klepnutím na přepínač Synchronizovat účet.
Fotoaparát
Úvod
Umožňuje pořizovat fotografie a nahrávat videa pomocí různých režimů a nastavení.
Etiketa fotoaparátu
• Nefoťte ani nenatáčejte ostatní osoby bez jejich svolení.
• Nefoťte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
• Nefoťte ani nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.
67
Aplikace
Spouštění fotoaparátu
Funkci Fotoaparát můžete spustit různými způsoby:
• Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotoaparát.
• Dvakrát rychle stiskněte tlačítko Domů.
• Na zamčené obrazovce přetáhněte položku
mimo velký kruh.
• Dostupnost některých metod závisí na oblasti nebo poskytovateli služeb.
• Když spustíte Fotoaparát na zamčené nebo vypnuté obrazovce s aktivovanými
bezpečnostními funkcemi, nebudou některé funkce fotoaparátu k dispozici.
Používání gest tažení
Obrazovku náhledu můžete rychle ovládat tažením prstem různými směry. Můžete změnit režim
snímání, přepínat mezi fotoaparáty a používat efekty filtrů.
Náhled předního
fotoaparátu
Režimy fotografování a
filmování
Náhled zadního fotoaparátu
68
Filtry a další efekty
Aplikace
Přepnutí fotoaparátů
Na obrazovce náhledu můžete přepnout mezi fotoaparáty tak, že prstem přetáhnete nahoru nebo
dolů.
Zobrazení režimů snímání
Seznam režimů snímání otevřete tak, že na obrazovce náhledu přetáhnete prstem zleva doprava.
Zobrazení efektů filtru
Seznam efektů filtru otevřete tak, že na obrazovce náhledu přetáhnete prstem zprava doleva. S jejich
pomocí můžete svým fotografiím nebo videům dodat osobitý nádech.
Tato funkce je dostupná pouze v některých režimech snímání.
Základní fotografování a filmování
Pořizování fotografií a nahrávání videí
1 Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit.
2 Klepnutím na položku pořiďte fotografii nebo klepnutím na položku zaznamenejte
video.
• Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přibližte a stažením oddalte.
• Chcete-li upravit jas fotografií nebo videí, klepněte na obrazovku. Když se objeví panel
přizpůsobení, přetáhněte položku na panelu přizpůsobení směrem k nebo .
• Chcete-li během nahrávání zachytit obrázek z videa, klepněte na položku
.
• Chcete-li změnit zaostření při nahrávání videa, klepněte na místo, kam chcete zaostřit.
Chcete-li zaostřit na střed obrazovky, klepněte na položku .
69
Aplikace
Aktuální režim
Oživení a rozjasnění
obličejů.
Nastavení fotoaparátu
Náhled miniatury
Změna nastavení
blesku.
Pořízení fotografie.
Nahrávání videa.
Přepínání mezi
předním a zadním
fotoaparátem.
Efekty filtru
Režimy fotografování
a filmování
• Obrazovka náhledu se může lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném
fotoaparátu.
• Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
• Ujistěte se, že je objektiv čistý. V opačném případě nemusí zařízení v některých režimech
vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.
• Přední fotoaparát je vybaven širokoúhlým objektivem. U širokoúhlých fotografií může
dojít k jemnému zkreslení, které neindikuje zhoršenou funkčnost zařízení.
Zamknutí ostření a expozice
Můžete uzamknout zaostření nebo expoziční čas pro vybranou oblast, abyste zabránili fotoaparátu
v dalším automatickém nastavení podle toho, jak se mění fotografované předměty nebo osvětlení.
Klepněte na oblast, na kterou chcete zaostřit a podržte ji, na dané oblasti se objeví rámeček AF/AE
na nastavení ostření a expozice budou zamčena. Nastavení zůstane zamknuto i poté, co pořídíte
fotografii.
Tato funkce je dostupná pouze v některých režimech snímání.
70
Aplikace
Přizpůsobení režimů snímání
Na obrazovce náhledu můžete tažením doprava otevřít seznam režimů snímání a vybrat režim.
Informace k jednotlivým režimům zobrazíte klepnutím na položku → Info.
Chcete-li změnit uspořádání režimů, klepněte na položku → Upravit, klepněte na ikonu režimu a
podržte ji a pak ji přetáhněte do nového umístění.
Chcete-li na domovskou obrazovku přidat další zástupce, klepněte na položku → Přidat zást. na
dom. obr.
Automatický režim
Automatický režim použijte, chcete-li nechat fotoaparát vyhodnotit okolí a určit ideální režim pro
fotografování.
Na seznamu režimů snímání klepněte na položku Automaticky.
Profesionální režim
Při fotografování můžete upravit různé možnosti snímání, například hodnotu expozice a hodnotu
ISO.
Na seznamu režimů snímání klepněte na položku Pro. Vyberte možnosti a přizpůsobte nastavení,
potom pořiďte fotografii klepnutím na položku .
• : Vyberte vhodné vyvážení bílé, aby měly snímky realistické barevné podání. Můžete nastavit
teplotu barev.
• : Vybere hodnotu ISO. Ovládá citlivost fotoaparátu na světlo. Nízké hodnoty se používají pro
nehybné nebo jasně osvícené objekty. Vyšší hodnoty se používají pro rychle se pohybující nebo
špatně osvětlené objekty. Nicméně vyšší hodnota citlivosti ISO může způsobit objevení šumu na
fotografiích.
• : Změňte hodnotu expozice. Toto nastavení určuje, kolik světla čidlo fotoaparátu pojme. Pro
slabě osvětlené situace použijte vyšší hodnotu expozice.
71
Aplikace
Panoráma
Pořídí sérii fotografií vodorovně nebo svisle a pak je spojí dohromady a vytvoří širokoúhlou scénu.
Chcete-li získat nejlepší snímky při používání panoramatického režimu, využijte tyto rady:
• Posuňte fotoaparát pomalu jedním směrem.
• Udržujte snímek v rámečku hledáčku fotoaparátu. Pokud se obrázek náhledu nachází
mimo vodící rámeček nebo pokud nebudete zařízením pohybovat, zařízení automaticky
přestane pořizovat fotografie.
• Neměli byste fotit neurčité pozadí, například prázdnou oblohu nebo holou stěnu.
1 Na seznamu režimů snímání klepněte na položku Panoráma.
2 Klepněte na položku a pomalu posuňte zařízení jedním směrem.
3 Klepnutím na položku zastavte pořizování fotografií.
4 Na obrazovce náhledu klepněte na miniaturu náhledu.
Sériový sn.
Vytvoří řadu fotografií pohybujících se objektů.
Na seznamu režimů snímání klepněte na položku Sériový sn.
Chcete-li pořídit kontinuálně několik snímků, klepněte a podržte
72
.
Aplikace
HDR (Sytý tón)
Fotografujte s bohatými barvami a reprodukujte detaily, a to i ve světlých a tmavých prostorech.
Na seznamu režimů snímání klepněte na položku HDR (Sytý tón).
Bez efektu
S efektem
Noc
Můžete pořizovat fotografie při slabém osvětlení bez použití blesku.
Na seznamu režimů snímání klepněte na položku Noc.
Sport
Pořizujte fotografie rychle se pohybujících předmětů.
Na seznamu režimů snímání klepněte na položku Sport.
Zvuk a foto
Pořizujte fotografie se zvukem. Zařízení identifikuje fotografie pomocí
Na seznamu režimů snímání klepněte na položku Zvuk a foto.
73
v Galerie.
Aplikace
Samospoušť
Pořizujte autoportréty předním fotoaparátem. Na obrazovce můžete zobrazovat náhled různých
zkrášlovacích efektů.
1 Na obrazovce náhledu prstem přetáhnete nahoru nebo dolů, nebo klepněte na
a přepněte
přední fotoaparát na autoportréty.
2 Na seznamu režimů snímání klepněte na položku Samospoušť.
3 Obraťte se k přednímu objektivu fotoaparátu.
4 Jakmile telefon rozpozná váš obličej, ukažte na přední kameru svoji dlaň. Jakmile zařízení
vaši dlaň rozpozná, bude spuštěno odpočítávání. Po dokončení odpočítávání zařízení pořídí
fotografii.
Abyste mohli používat různé možnosti snímání pro přední fotoaparát, klepněte na položku
→ Metody fotografování, potom je aktivujte klepnutím na přepínače.
Používání blesku na autoportréty
Při pořizování autoportrétu předním fotoaparátem v situaci, kdy je málo světla, může dotykový
displej sloužit jako blesk.
Na obrazovce náhledu opakovaně klepejte na položku
, dokud nepřejdete až na možnost .
Když budete pořizovat fotografii, dotykový displej bleskne.
Používání zkrášlovacích efektů
Před pořízením autoportrétu můžete upravit rysy obličeje, například odstín pleti nebo tvar obličeje.
Tato funkce je k dispozici pouze v režimu Samospoušť.
1 Na obrazovce náhledu klepněte na položku .
2 Vyberte možnosti níže pro použití zkrášlovacích efektů na vaši tvář na obrazovce náhledu a
pořiďte fotografii sebe sama.
• Tón vzhl.: Vaše pleť se bude jevit jasnější a čistší.
• Štíhlý ob.: Upraví tvar obličeje tak, aby vypadal užší.
• Velké oči: Zvětší vám oči.
74
Aplikace
Wide selfie
Pořiďte širokoúhlý autoportrét a zahrňte do fotografie co nejvíce dalších osob, abyste někoho
nevynechali.
1 Na obrazovce náhledu prstem přetáhnete nahoru nebo dolů, nebo klepněte na
a přepněte
přední fotoaparát na autoportréty.
2 Na seznamu režimů snímání klepněte na položku Wide selfie.
3 Obraťte se k přednímu objektivu fotoaparátu.
4 Jakmile telefon rozpozná váš obličej, ukažte na přední kameru svoji dlaň. Jakmile zařízení
vaši dlaň rozpozná, bude spuštěno odpočítávání. Po dokončení odpočítávání zařízení pořídí
fotografii.
Abyste mohli používat různé možnosti snímání pro přední fotoaparát, klepněte na položku
→ Metody fotografování, potom je aktivujte klepnutím na přepínače.
5 Pomalu otáčejte zařízením doleva a pak doprava nebo obráceně a pořiďte širokoúhlý
autoportrét.
Zařízení pořídí další fotografie, když se bílý rámeček přesune k jednotlivým koncům okna
hledáčku.
• Dbejte na to, aby bílý rámeček zůstal uvnitř okna hledáčku.
• Při pořizování širokoúhlých autoportrétů se osoby nesmí hýbat.
• V závislosti na podmínkách fotografování mohou být z fotografie oříznuty horní a dolní
část obrázku zobrazené na obrazovce náhledu.
75
Aplikace
Nastavení fotoaparátu
Rychlá nastavení
Na obrazovce náhledu používejte následující rychlá nastavení.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném
fotoaparátu.
• : Vyberte metodu měření. Hodnota určuje výpočet hodnot osvětlení. Zaměřit na střed
Bod počítá expozici snímku
počítá expozici snímku podle světla v prostřední části snímku.
Matice průměruje celou scénu.
podle světla v prostředním bodu snímku.
• : Aktivuje nebo deaktivuje blesk.
Nepoužívejte blesk v blízkosti očí. Použijte-li blesk v blízkosti očí, může dojít k dočasné ztrátě
zraku a poškození očí.
• : Nastavte v telefonu nahrávání zvuku před a po pořízení fotografie.
Nastavení fotoaparátu
Na obrazovce náhledu klepněte na položku
.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném
fotoaparátu.
ZADNÍ FOTOAPARÁT
• Velikost obrázku: Výběr rozlišení fotografií. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší
kvalitu fotografií, video ale v paměti zabere více místa.
• Velikost videa: Výběr rozlišení videa. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu
videa, video ale v paměti zabere více místa.
• Časovač: Vyberte délku prodlevy, než fotoaparát automaticky pořídí fotografii.
76
Aplikace
PŘEDNÍ FOTOAPARÁT
• Velikost obrázku: Výběr rozlišení fotografií. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší
kvalitu fotografií, video ale v paměti zabere více místa.
• Velikost videa: Výběr rozlišení videa. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu
videa, video ale v paměti zabere více místa.
• Uložit obrázky jako v náhledu: Převrátí obraz a vytvoří zrcadlový obraz původní scény při
pořizování fotografií pomocí předního fotoaparátu.
• Metody fotografování: Vyberte možnosti snímání, které se mají použít.
• Časovač: Vyberte délku prodlevy, než fotoaparát automaticky pořídí fotografii.
SPOLEČNÉ
• Dělicí čáry: Zobrazí vodítka hledáčku a pomůže s kompozicí při výběru předmětů.
• Značky polohy: Připojí k fotografii značku polohy GPS.
• Síla signálu GPS se může snížit v místech, kde může být signál stíněn, například mezi
budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
• Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na internet. Chcete-li
tomu zabránit, deaktivujte nastavení značky polohy.
• Zkontrolovat obrázky: Nastavení zařízení na zobrazení fotografií po jejich pořízení.
• Rychlé spuštění: Nastavte zařízení, aby spustilo fotoaparát, když rychle dvakrát za sebou
stisknete tlačítko Domů.
• Místo uložení: Vybere umístění úložiště v paměti.
• Plovoucí tlačítko Fotoaparát: Přidání přizpůsobitelného tlačítka pro ovládání spouště na
obrazovku náhledu.
• Funkce tlačítka hlasitosti: Nastavení telefonu na použití tlačítka hlasitosti k ovládání spouště.
• Vynulovat nastavení: Obnovení nastavení fotoaparátu.
• Kontaktujte nás: Můžete nám poslat dotaz nebo se podívat na často kladené dotazy. Další
informace naleznete v části Samsung Members.
77
Aplikace
Galerie
Úvod
Umožňuje zobrazit snímky a videa uložená v zařízení. Snímky a videa můžete také spravovat v albech
a vytvářet příběhy, které chcete sdílet s ostatními.
78
Aplikace
Prohlížení snímků a videí
Zobrazení snímků
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie → OBRÁZKY.
2 Vyberte snímek.
Otevření dalších možností.
Zobrazení podrobností o snímku.
Přidá obrázek do oblíbených
položek.
Úpravy snímku.
Sdílejte snímek s ostatními.
Odstranění snímku.
Chcete-li skrýt nebo zobrazit menu, klepněte na obrazovku.
Můžete vytvořit animaci GIF nebo koláž z více snímků. Klepněte na položku → Animovat
nebo Koláž a potom vyberte snímky. Můžete vybrat až šest snímků pro koláž.
79
Aplikace
Prohlížení videí
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie → OBRÁZKY.
2 Vyberte video, které chcete přehrát. Video soubory zobrazují ikonu
v miniatuře náhledu.
Otevření dalších
možností.
Přejít na předcházející
video. Klepnutím a
podržením přetočíte
obsah dozadu.
Přejít na další video.
Klepnutím a
podržením přetočíte
obsah dopředu.
Pozastavení a
obnovení přehrávání.
Převíjet nebo rychle
vpřed přetažením
panelu.
Změnit poměr stran
obrazovky.
Zamknutí obrazovky
přehrávání.
Vytvoření animace GIF.
Přepnout na rozevírací
přehrávač videí.
Táhněte prstem nahoru nebo dolů na levé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili jas, nebo
táhněte prstem nahoru nebo dolů na pravé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili hlasitost.
Prohlížení alb
Snímky a videa uložená na vašem zařízení můžete třídit do složek nebo alb. Animace a koláže, které
jste vytvořili, budou také roztříděny do vašich složek na seznamu alb.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie → ALBA a vyberte album.
Zobrazení příběhů
Když zachytíte nebo uložíte snímky a videa, zařízení přečte jejich značky data a polohy, snímky
a videa roztřídí a potom vytvoří příběhy. Pro automatické vytváření příběhu je potřeba zachytit více
snímků a videí.
80
Aplikace
Vytváření příběhů
Umožňuje vytvářet příběhy na různá témata.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie → PŘÍBĚHY.
2 Klepněte na možnost → Vytvořit příběh.
3 Zaškrtněte obrázky nebo videa, která chcete do příběhu zařadit, a klepněte na položku
HOTOVO.
4 Zadejte název příběhu a klepněte na položku VYTVOŘIT.
Pokud chcete k příběhu přidat snímky nebo videa, vyberte příběh a klepněte na položku PŘIDAT.
Chcete-li z příběhu odebrat snímky nebo videa, vyberte příběh, klepněte na položku → Upravit,
zaškrtněte snímky nebo videa, která chcete odebrat, a potom klepněte na položku → Odebrat z
příběhu.
Sdílení příběhů
Příběhy můžete sdílet se svými kontakty.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie → PŘÍBĚHY.
2 Vyberte příběh, který chcete sdílet.
3 Klepněte na položku POZVAT, zaškrtněte kontakty a potom klepněte na položku HOT.
Když vaše kontakty přijmou požadavek na sdílení, bude příběh sdílen a vaše kontakty budou
moci do tohoto příběhu přidávat další obrázky a videa.
• Abyste mohli tuto funkci používat, musí být ověřeno telefonní číslo.
• Při sdílení souborů pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.
• Pokud příjemci nemají svá telefonní čísla ověřená nebo pokud jejich zařízení nepodporují
tuto funkci, bude jim odkaz na soubory odeslán v textové zprávě. Příjemci odkazu
nebudou moci používat některé funkce. Platnost odkazu po určité době vyprší.
Odstranění příběhů
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie → PŘÍBĚHY.
2 Klepněte na příběh, který chcete odstranit, podržte jej a klepněte na položku ODSTR.
81
Aplikace
Synchronizace obrázků a videí s úložištěm Samsung Cloud
Obrázky a videa uložená v Galerie můžete synchronizovat s úložištěm Samsung Cloud a zajistit
si tak přístup k nim z jiných zařízení. Pokud chcete používat úložiště Samsung Cloud, musíte se
zaregistrovat a přihlásit k účtu Samsung. Další informace naleznete v části Účet Samsung.
Na obrazovce Aplikace klepněte na Galerie → → Nastavení a klepnutím na přepínač Samsung
Cloud tuto funkci aktivujte. Obrázky a videa zachycená na zařízení se automaticky uloží do úložiště
Samsung Cloud.
Mazání snímků nebo videí
Mazání snímku nebo videa
Vyberte snímek nebo video a klepněte na položku Odstr. v dolní části obrazovky.
Mazání více snímků nebo videí
1 Na obrazovce Galerie klepněte na snímek nebo video, které chcete odstranit, a podržte je.
2 Zaškrtněte snímky nebo videa, které chcete vymazat.
3 Klepněte na položku ODSTR.
Sdílení snímků nebo videí
Vyberte snímek nebo video a klepněte na položku Sdílet v dolní části obrazovky, potom vyberte
způsob sdílení.
82
Aplikace
Samsung Members
Samsung Members nabízí zákazníkům služby podpory, jako je například diagnostika problému
se zařízením, a umožňuje uživatelům odesílat dotazy a hlášení o chybách. Zároveň můžete sdílet
informace s ostatním v komunitě uživatelů zařízení Galaxy nebo se podívat na nejnovější novinky a
tipy ze světa Galaxy. Samsung Members vám pomůže vyřešit jakékoli problémy, které mohou při
používání zařízení vyvstat.
Další možnosti
Odeslat zpětnou vazbu
• Dostupnost a podporované funkce této aplikace se mohou lišit v závislosti na oblasti a
poskytovateli služeb.
• Tato aplikace se může objevit ve složce Samsung v závislosti na oblasti nebo
poskytovateli služeb.
• Pokud chcete odeslat zpětnou vazbu nebo zveřejnit komentáře, musíte se přihlásit k účtu
Samsung. Další informace naleznete v části Účet Samsung.
83
Aplikace
Game Launcher
Úvod
Aplikace Spouštění her shromažďuje hry stažené z obchodu Obchod Play a Galaxy Apps na jednom
místě pro snadný přístup. Můžete natavit zařízení do herního režimu, abyste mohli hry snáze hrát.
Otevření dalších možností.
Přidání her
Zobrazení seznamu
nejoblíbenějších her pro uživatele
Galaxy.
Omezení využití baterie pro hraní
her.
Zapnutí nebo vypnutí ikony Herní
nástroje.
Otevírá hry se zvukem, nebo bez
zvuku.
Používání aplikace Spouštění her
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Rozšířené funkce → Hry → Game
Launcher a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
Game Launcher se přidá na domovskou obrazovku a na obrazovku Aplikace.
Když funkci deaktivujete, bude aplikace Game Launcher z domovské obrazovky a z
obrazovky Aplikace odstraněna.
2 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Game Launcher.
3 Klepněte na hru v seznamu her.
Hry stažené z obchodu Obchod Play a Galaxy Apps se budou automaticky zobrazovat na
obrazovce aplikace Spouštění her. Pokud hry nevidíte, klepněte na položku Přidat aplikace.
84
Aplikace
Odstranění hry z aplikace Spouštění her
Klepněte na hru a podržte ji, pak klepněte na položku Odebrat.
Aktivace herního úsporného režimu
Když aktivujete herní úsporný režim, zařízení sníží rozlišení a snímkovou frekvenci her a omezí tak
spotřebu energie z baterie.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Game Launcher → Úspora energie.
Účinnost využití energie z baterie se může mezi jednotlivými hrami lišit.
Používání aplikace Herní nástroje
Můžete nastavit, aby se ikona Herní nástroje zobrazovala jako plovoucí ikona na obrazovkách her.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Rozšířené funkce → Hry a klepnutím na
přepínač Game Tools aplikaci aktivujte.
Při hraní hry zobrazte herní nástroje klepnutím na položku
Chcete-li posunout ikonu, klepněte na položku
.
a pak ji přetáhněte do nového umístění.
Chcete-li skrýt ikonu z obrazovky aktuální hry, klepněte na položku
položku Skrýt v horní části obrazovky.
, podržte ji a přetáhněte ji na
Chcete-li znovu zobrazit ikonu na obrazovce hry, otevřete panel s oznámeními a klepněte na
oznámení aplikace Game Tools.
Ztlumení zvuků upozornění a
zobrazení pouze upozornění na
příchozí hovory a nouzová
upozornění.
Zamknutí tlačítka Nedávné a Zpět.
Zamknutí herní obrazovky během
hraní her.
Ikona Herní nástroje
Pořizování snímků obrazovky.
Zaznamenání herní relace.
Otevření nastaveni Herní nástroje.
85
Aplikace
Blokování upozornění během hraní her
→
Klepněte na položku
pro ztlumení zvuků upozornění a zobrazení pouze upozornění
na příchozí hovory a nouzová upozornění, abyste si mohli užívat hraní her bez vyrušování. Pokud
obdržíte příchozí hovor, objeví se v horní části obrazovky malé upozornění.
Samsung Notes
Úvod
Vytvářejte poznámky zadáváním textu na klávesnici nebo psaním či kreslením na obrazovce. Do
poznámek můžete také vkládat snímky nebo záznamy hlasu.
Vytváření poznámek
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Samsung Notes → VŠE → .
2 Vyberte metodu vstupu na panelu nástrojů v horní části obrazovky a vytvořte poznámku.
Po klepnutí na Pero můžete psát nebo kreslit.
Po klepnutí na Štětec můžete malovat různými štětci.
Chcete-li přidat obrázek, klepněte na položku Obrázek a vložte obrázek ze složky Galerie nebo
pořízením snímku.
Klepnutím na položku Hlas můžete nahrát záznam hlasu a vložit jej do poznámky. Záznam hlasu
se okamžitě spustí.
Zadejte text pomocí klávesnice.
Psaní a kreslení pery.
Vložení hlasového záznamu.
Vkládání obrázku.
Kreslení štětci.
3 Jakmile poznámku dokončíte, klepněte na položku
86
→ Uložit.
Aplikace
Odstranění poznámek
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Samsung Notes.
2 Klepněte na položku VŠE nebo KOLEKCE a vyberte kategorii.
3 Klepněte na poznámku, kterou chcete odstranit, a podržte ji.
Chcete-li odstranit více poznámek, zaškrtněte všechny, které chcete odstranit.
4 Klepněte na položku ODSTR.
Kalendář
Úvod
Spravujte svůj rozvrh zadáním nadcházejících událostí nebo úloh v plánovači.
Vytváření událostí
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kalendář.
2 Klepněte na položku nebo poklepejte na datum.
Pokud datum již má uložené události nebo úlohy, klepněte na datum a klepněte na
3 Zadejte podrobnosti události.
87
.
Aplikace
Nastavte pro tuto událost počáteční
a konečné datum.
Vložení názvu.
Vyberte kalendář, který chcete
použít nebo který se má
synchronizovat.
Nastavení alarmu.
Zadejte místo události.
Připojte mapu zobrazující polohu
události.
Přidání poznámky.
Přidat další podrobnosti.
4 Uložte událost klepnutím na položku ULOŽIT.
Vytváření úloh
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kalendář.
2 Klepněte na položku ZOBRAZIT → Úkoly.
3 Klepněte na položku a zadejte podrobnosti úlohy.
4 Uložte úlohu klepnutím na položku ULOŽIT.
Synchronizovat události nebo úlohy s vašimi účty
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Cloud a účty → Účty, vyberte název
účtu, vyberte účet, s kterým chcete synchronizovat, a klepněte na Kalendář (Samsung účet) nebo
Synchronizovat Kalendář.
Chcete-li přidat účty pro synchronizaci, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na položku Kalendář
→ → Správa kalendářů → Přidat účet. Pak vyberte účet, se kterým chcete provést synchronizaci,
a přihlaste se. Po přidání účtu se účet objeví v seznamu.
88
Aplikace
S Health
Úvod
Aplikace S Health pomáhá při správě vašeho zdraví a kondice. Umožňuje nastavovat cíle cvičení,
kontrolovat průběh a sledovat celkové zdraví a kondici.
Spuštění aplikace S Health
Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé nebo ji spouštíte znovu po resetování dat, dokončete nastavení
podle pokynů na obrazovce.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Samsung → S Health.
2 Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.
Používání aplikace S Health
Zde můžete zobrazovat hlavní informace z menu a nástrojů pro sledování aplikace S Health a
sledovat tak své zdraví a formu. Dále můžete porovnávat své záznamy o počtu kroků s ostatními
uživateli aplikace S Health, soutěžit se svými přáteli a sledovat tipy týkající se zdravého životního
stylu.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Samsung → S Health.
Dostupnost některých funkcí závisí na oblasti.
89
Aplikace
Porovnávejte své záznamy o počtu
kroků s ostatními uživateli aplikace
S Health a soutěžte se svými přáteli.
Monitorujte své zdraví a kondici.
Zobrazí tipy týkající se zdraví.
Nastavte si každodenní cíle a
sledujte svůj pokrok.
Zobrazení a správa nástrojů pro
sledování.
Zobrazení informační zprávy nebo
oznámení z aplikace S Health
Chcete-li přidat položky na obrazovku S Health, klepněte na položku → Správa položek a potom
vyberte položky pod jednotlivými kartami.
• MONITORY: Monitorujte své aktivity, příjem potravin a tělesné míry.
• CÍLE: Nastavte si každodenní cíle cvičení a sledujte svůj pokrok.
• PROGRAMY: Využívejte nastavitelné programy cvičení.
90
Aplikace
Další informace
• Funkce S Health je určena pouze pro cvičení a účely získání dobré kondice a nejsou určeny pro
použití při diagnostice nemocí nebo jiných stavů, ani při léčbě, zmírňování, ošetřování nebo
prevenci nemocí.
• Dostupné vlastnosti, funkce a připojitelné aplikace pro aplikaci S Health se mohou lišit podle
konkrétní země, a to z důvodu různých místních zákonů a nařízení. Před použitím je třeba
zkontrolovat funkce a aplikace dostupné ve vašem konkrétním regionu.
• Aplikace S Health a jejich služby mohou být bez předchozího upozornění změněny nebo
ukončeny.
• Účel sběru dat je omezen na poskytování požadované služby, včetně poskytování dalších
informací ke zlepšení vašeho zdraví, synchronizace dat, analýzy dat a statistik nebo vývoj a
poskytování lepších služeb. (Pokud se však ke svému účtu Samsung přihlásíte z aplikace
S Health, vaše údaje mohou být uloženy na serveru za účelem zálohování údajů.) Osobní údaje
mohou být uloženy až do dokončení těchto účelů. Osobní údaje, uložené ve službě S Health,
můžete odstranit pomocí možnosti Vynulovat údaje v menu Nastavení. Údaje, které jste sdíleli
na sociálních sítích nebo přenesli do úložných zařízení, musíte vymazat samostatně.
• Svá data můžete sdílet a/nebo synchronizovat s dalšími vybranými službami Samsung nebo
se službami třetích stran, stejně jako s jakýmikoli jinými připojenými zařízeními. Přístup k
informacím aplikace S Health ze strany takovýchto dalších služeb nebo zařízení třetích stran
bude povolen pouze s vaším výslovným souhlasem.
• Přebíráte plnou odpovědnost za nevhodné používání dat sdílených na sociálních sítích nebo
přenášených k jiným osobám. Při sdílené osobních údajů s ostatními osobami buďte opatrní.
• Pokud je zařízení připojeno k měřícím zařízením, ověřte komunikační protokol a potvrďte tak
správný provoz. Pokud používáte bezdrátové připojení, např. Bluetooth, může být zařízení
elektronicky rušeno jinými zařízeními. Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných zařízení, která
vysílají rádiové vlny.
• Před použitím aplikace S Health si pozorně přečtěte její Podmínky použití a Zásady ochrany
soukromých údajů.
91
Aplikace
Záznamník
Tuto aplikaci použije k nahrávání nebo přehrávání hlasových poznámek.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Samsung → Záznamník.
2 Klepnutím na položku spustíte nahrávání. Mluvte do mikrofonu.
Klepnutím na položku
nahrávání pozastavíte.
V průběhu nahrávání záznamu hlasu klepněte na položku ZÁLOŽKA a vložte záložku.
Otevření dalších možností.
Spuštění záznamu.
3 Klepnutím na položku nahrávání dokončíte.
4 Zadejte název souboru a klepněte na položku ULOŽIT.
92
Aplikace
Moje soubory
Otevírejte a spravujte různé soubory uložené v telefonu.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Samsung → Moje soubory.
Zobrazte soubory, které jsou uloženy v každém z úložišť. Rovněž můžete zobrazit soubory v zařízení
nebo na paměťové kartě podle kategorie.
Chcete-li uvolnit místo v úložišti telefonu, klepněte na položku → Získat další místo.
Chcete-li vyhledávat soubory nebo složky, klepněte na položku
.
Hodiny
Úvod
Nastavujte budíky, kontrolujte aktuální čas v mnoha různých městech po celém světě, určete čas
události nebo nastavte konkrétní trvání.
UPOZORNĚNÍ
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hodiny → UPOZORNĚNÍ.
Nastavení upozornění
Klepněte na položku
v seznamech upozornění, nastavte dobu upozornění, vyberte dny, ve
které se bude alarm opakovat, nastavte další různé možnosti upozornění a pak klepněte na položku
ULOŽIT.
Chcete-li otevřít klávesnici, abyste mohli zadat čas výstrahy, klepněte na pole pro zadání času.
Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat upozornění, klepněte na přepínač vedle upozornění v seznamu
upozornění.
Zastavení upozornění
Klepnutím na tlačítko KONEC upozornění vypnete. Pokud jste dříve aktivovali možnost posunutí
upozornění, klepněte na položku POSUNOUT BUDÍK a nastavte opakování upozornění za určitou
dobu.
Odstraňování upozornění
Klepněte na upozornění a podržte ho, zaškrtněte upozornění, která chcete odstranit, a potom
klepněte na položku ODSTRANIT.
93
Aplikace
SVĚTOVÉ HODINY
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hodiny → SVĚTOVÉ HODINY.
Vytvoření hodin
Klepněte na položku
položku PŘIDAT.
, zadejte název města nebo vyberte město na glóbusu a potom klepněte na
Odstraňování hodin
Klepněte na hodiny a podržte je, zaškrtněte hodiny, které chcete odstranit, a potom klepněte na
položku ODSTRANIT.
STOPKY
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hodiny → STOPKY.
2 Pro spuštění měření času klepněte na položku ZAČÁTEK.
Chcete-li při měření události zaznamenávat časy kol, klepněte na položku KOLO.
3 Klepnutím na položku ZASTAVIT měření času zastavte.
Chcete-li měření obnovit, klepněte na položku POKRAČOVAT.
Chcete-li stopky vynulovat, klepněte na položku VYNULOVAT.
ČASOVAČ
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hodiny → ČASOVAČ.
2 Nastavte dobu trvání a pak klepněte na položku ZAČÁTEK.
Chcete-li otevřít klávesnici, abyste mohli zadat dobu trvání, klepněte na pole pro zadání doby
trvání.
3 Po uplynutí nastaveného času časovače klepněte na položku KONEC.
94
Aplikace
Kalkulačka
Provádějte jednoduché nebo komplexní výpočty.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kalkulačka.
Otočte zařízení do zobrazení na šířku a zobrazte vědeckou kalkulačku. Pokud je funkce Autom.
otočení deaktivována, klepněte na položku , abyste zobrazili vědeckou kalkulačku.
Chcete-li zobrazit historii výpočtů, klepněte na položku HISTORIE. Chcete-li zavřít panel historie
výpočtů, klepněte na položku KLÁVESNICE.
Chcete-li vymazat historii, klepněte na položku HISTORIE → SMAZAT HISTORII.
Chcete-li použít nástroj pro převod jednotek, klepněte na
například plochu, délku nebo teplotu, na jiné jednotky.
. Můžete převádět různé hodnoty,
Rádio
Poslech FM rádia
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Rádio.
Před použitím aplikace je třeba připojit sluchátka, která fungují jako anténa.
FM rádio skenuje a ukládá při prvním spuštění automaticky dostupné stanice.
95
Aplikace
Klepnutím na ikonu
zapněte FM rádio. Vyberte ze seznamu požadovanou rádiovou stanici.
Zadejte ručně frekvenci rádiové
stanice.
Přidání aktuální rádiostanice do
seznamu oblíbených.
Zapnutí nebo vypnutí FM rádia.
Záznam skladby z FM rádia.
Otevření dalších možností.
Vyhledání dostupné rádiostanice.
Volič frekvence.
Zobrazení seznamu dostupných
stanic.
Automatické vyhledávání a
ukládání dostupných stanic.
Skenování rádiových stanic
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Rádio.
Klepněte na položku NAČÍST a pak vyberte možnosti skenování. FM rádio automaticky vyhledá a
uloží dostupné stanice.
Vyberte ze seznamu požadovanou rádiovou stanici.
Aplikace Google
Google nabízí aplikace v oblasti zábavy, sociálních sítí a obchodu. Pro přístup k některým aplikacím
budete pravděpodobně potřebovat účet Google. Další informace naleznete v části Účty.
Chcete-li zobrazit více informací o aplikaci, otevřete menu nápovědy jednotlivých aplikací.
Některé aplikace nemusí být dostupné nebo mohou mít jiné označení v závislosti na oblasti
nebo poskytovateli služeb.
96
Aplikace
Chrome
Vyhledávejte informace a procházejte webové stránky.
Gmail
Odesílejte a přijímejte e-maily prostřednictvím služby Google Mail.
Mapy
Najděte na mapě svoji lokalitu, vyhledávejte mapu světa a prohlížejte si informace o různých místech
kolem vás.
Hudba Play
Vyhledávejte, poslouchejte a sdílejte hudbu ve svém zařízení. Hudební sbírky uložené ve vašem
zařízení můžete nahrávat do cloudu, abyste k nim měli přístup později.
Filmy Play
Kupte nebo za poplatek sledujte videa, například filmy a televizní programy, v obchodě Obchod
Play.
Disk
Ukládejte svůj obsah do cloudu, kde k němu budete mít přístup odkudkoli a budete jej moci sdílet
s ostatními.
YouTube
Sledujte a vytvářejte videa a sdílejte je s ostatními.
Fotky
Vyhledávejte, spravujte a upravujte všechny své fotografie a videa z různých zdrojů na jednom místě.
Duo
Pořádejte s ostatními uživateli video hovory.
Google
Můžete rychle vyhledávat položky na Internetu nebo ve svém zařízení.
97
Nastavení
Úvod
Přizpůsobte nastavení pro funkce a aplikace. Můžete si své zařízení lépe přizpůsobit
nakonfigurováním různých možností nastavení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení.
Chcete-li hledat nastavení zadáváním klíčových slov, klepněte na položku
.
Připojení
Wi-Fi
Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.
Nepoužíváte-li síť Wi-Fi, vypněte ji a šetřete energii baterie.
Připojování k síti Wi-Fi
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Wi-Fi a pak funkci aktivujte
klepnutím na přepínač.
2 Ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte požadovanou síť.
U sítí, které vyžadují heslo, se zobrazuje ikona zámku.
3 Klepněte na položku PŘIPOJIT.
• Jakmile se zařízení připojí k síti Wi-Fi, zařízení se k této síti bude znovu připojovat
pokaždé, když bude k dispozici – aniž by bylo třeba vyplňovat heslo. Chcete-li zabránit
automatickému připojování zařízení k určité síti, vyberte ji ze seznamu sítí a klepněte na
položku ODSTRANIT.
• Pokud se nemůžete správně připojit k síti Wi-Fi, restartujte funkci Wi-Fi svého zařízení
nebo bezdrátový router.
98
Nastavení
Wi-Fi Direct
Funkce Wi-Fi Direct propojí zařízení přes síť Wi-Fi bez nutnosti použít přístupový bod.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Wi-Fi a pak funkci aktivujte
klepnutím na přepínač.
2 Klepněte na Wi-Fi Direct.
Uvedena jsou nalezená zařízení.
Pokud se zařízení, ke kterým se chcete připojit, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení
zapnulo funkci Wi-Fi Direct.
3 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.
Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Wi-Fi Direct.
Odesílání a příjem dat
S dalšími zařízeními můžete sdílet data, například kontakty nebo multimediální soubory. Následující
akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
2 Vyberte snímek.
3 Klepněte na možnosti Sdílet → Wi-Fi Direct a vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek
přenést.
4 Přijměte požadavek připojení funkce Wi-Fi Direct v druhém zařízení.
Pokud jsou zařízení již připojená, bude snímek do druhého zařízení odeslán bez procedury
požadavku na připojení.
99
Nastavení
Ukončení připojení k zařízení
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Wi-Fi.
2 Klepněte na Wi-Fi Direct.
Zařízení zobrazí připojená zařízení v seznamu.
3 Odpojte zařízení klepnutím na název zařízení.
Bluetooth
K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními Bluetooth použijte rozhraní Bluetooth.
• Společnost Samsung nenese odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití
dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
• Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná
a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní
dosah snížen.
• Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností
Bluetooth SIG, nemusejí být se zařízením kompatibilní.
• Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo
ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely).
Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce
Bluetooth.
Párování s dalšími zařízeními Bluetooth
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Bluetooth a poté funkci aktivujte
klepnutím na přepínač.
Uvedena jsou nalezená zařízení.
2 Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování.
Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby
zařízení zapnulo možnost viditelnosti. Postup najdete v uživatelských příručkách druhého
zařízení.
Vaše zařízení je viditelné pro ostatní zařízení, zatímco je otevřená obrazovka nastavení
Bluetooth.
100
Nastavení
3 Potvrďte připojení přijetím požadavku na připojení Bluetooth na svém zařízení.
Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Bluetooth.
Odesílání a příjem dat
Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. S dalšími zařízeními Bluetooth
můžete sdílet data, například kontakty nebo soubory médií. Následující akce představují příklad
odeslání snímku do jiného zařízení.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
2 Vyberte snímek.
3 Klepněte na Sdílet → Bluetooth a vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek přenést.
Pokud se vaše zařízení již předtím spárovalo, klepněte na název zařízení bez potvrzení
automaticky vygenerovaného klíče.
Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby
zařízení zapnulo možnost viditelnosti.
4 Potvrďte požadavek připojení Bluetooth na druhém zařízení.
Zrušení párování zařízení Bluetooth
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Bluetooth.
Zařízení zobrazí spárovaná zařízení v seznamu.
2 Klepněte na položku vedle názvu zařízení a zrušte jeho spárování.
3 Klepněte na položku Ukončit párování.
101
Nastavení
Použití dat
Přehled o množství využívaných dat a přizpůsobení nastavení pro omezení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Použití dat.
• Spořič dat: Zabrání aplikacím, které běží na pozadí, v použití mobilního datového připojení.
• Mobilní data: Nastavení používání datového připojení zařízení v jakékoli mobilní síti.
• Využití mobilních dat: Sledování objemu přijatých nebo odeslaných mobilních dat.
• Fakt. cyklus a upoz. na data: Nastavení omezení využívání mobilních dat.
• Využití dat Wi-Fi: Sledování objemu dat přijatých nebo odeslaných přes Wi-Fi.
• Omezit sítě: Vyberte sítě Wi-Fi, které nemají aplikace spuštěné na pozadí používat.
Chcete-li změnit datum vynulování období sledování v rámci měsíce, klepněte na položku Fakt.
cyklus a upoz. na data → Zahájit fakturační cyklus.
Omezení používání dat
Nastavte zařízení, aby automaticky zakazovalo mobilní datové připojení, když množství využitých
mobilních dat dosáhne zadané úrovně.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Použití dat → Fakt. cyklus a upoz.
na data a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač Datový limit.
2 Klepněte na Datový limit, zadejte limit a pak klepněte na NAST.
3 Klepněte na Upozornění na data, nastavte úroveň výstrahy využití dat a pak klepněte na NAST.
Zařízení vás bude varovat, jakmile bude dosaženo úrovně varování.
Režim Letadlo
V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce zařízení vypnuty. Budete moci používat pouze
služby, které nevyužívají připojení k síti.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení a pak režim aktivujte klepnutím na přepínač
Režim Letadlo.
Ujistěte se, že je při vzletu a přistávání toto zařízení vypnuto. Po vzletu můžete zařízení
používat v režimu letadlo, je-li to povoleno personálem letadla.
102
Nastavení
NFC a platba
Vaše zařízení umožňuje čtení značek NFC (Near Field Communication), které obsahují informace o
produktech. Tuto funkci můžete také použít k provádění plateb nebo nakupování lístků při přepravě
nebo událostech po stažení povinných aplikací.
Zařízení obsahuje integrovanou anténu NFC. Se zařízením zacházejte opatrně, abyste
anténu NFC nepoškodili.
Některá zařízení tuto funkci nemusejí podporovat.
Používání funkce NFC
Funkci NFC použijte k odesílání snímků nebo kontaktů do dalších zařízení a čtení informací o
produktu ze značek NFC.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení a pak funkci aktivujte klepnutím na
přepínač NFC a platba.
2 Umístěte oblast antény NFC na zadní stranu zařízení do blízkosti značky NFC.
Zobrazí se informace ze značky.
Ujistěte se, že obrazovka zařízení je odemčená. Jinak zařízení nebude schopno přečíst
značky NFC nebo přijímat data.
103
Nastavení
Provádění plateb pomocí funkce NFC
Aby bylo možné funkci NFC využívat k provádění plateb, je třeba se zaregistrovat ke službě
mobilních plateb. Chcete-li se zaregistrovat nebo získat další podrobnosti o službě, obraťte se na
poskytovatele služby.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení a pak funkci aktivujte klepnutím na
přepínač NFC a platba.
2 Dotkněte se oblastí antény NFC na zadní straně zařízení čtečky karet NFC.
Chcete-li nastavit výchozí platební aplikaci, otevřete obrazovku Nastavení a klepněte na položku
Připojení → NFC a platba → Klepnout a zaplatit → PLATBA a poté vyberte aplikaci.
Seznam platebních služeb nemusí zahrnovat všechny dostupné platební aplikace.
Odesílání dat
Umožňuje povolení výměny dat, když se NFC anténa vašeho zařízení dotkne NFC antény dalšího
zařízení.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → NFC a platba a klepnutím na
přepínač funkci aktivujte.
2 Aktivujte funkci Android Beam klepnutím na přepínač.
104
Nastavení
3 Vyberte položku a dotkněte se NFC anténou druhého zařízení NFC antény vašeho zařízení.
4 Když se na obrazovce objeví položka Dotykem odešlete., klepněte na obrazovku zařízení a
odešlete položku.
Pokud se obě zařízení pokusí odeslat data zároveň, může dojít k selhání přenosu.
Mobilní hotspot a sdílení internetového připojení
Umožní používat zařízení jako mobile hotspot a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními,
pokud není dostupné síťové připojení. Připojení lze vytvořit prostřednictvím Wi-Fi, USB nebo
Bluetooth.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Mobilní hotspot a sdílení internetového
připojení.
Za využívání této funkce mohou být účtovány další poplatky.
• Mobilní hotspot: Mobile hotspot použijte ke sdílení datového připojení zařízení s počítači nebo
jinými zařízeními.
• Sdílení připojení Bluetooth: Sdílení připojení přes Bluetooth použijte ke sdílení připojení
zařízení k datové síti pomocí počítačů nebo dalších zařízení pomocí funkce Bluetooth.
• Sdílení přip. přes USB: Sdílení připojení přes USB použijte ke sdílení datového připojení
mobilního zařízení s počítačem přes USB. Po připojení k počítači je zařízení využíváno jako
bezdrátový modem počítače.
Používání mobile hotspot
Umožní používat zařízení jako mobile hotspot a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními.
105
Nastavení
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Mobilní hotspot a sdílení
internetového připojení → Mobilní hotspot.
2 Klepnutím aktivujte přepínač.
Na stavovém řádku se objeví ikona
v seznamu sítí Wi-Fi.
. Ostatní zařízení budou moci najít vaše zařízení
Chcete-li nastavit heslo mobilního hotspotu, klepněte na položku → Konfigurovat Mobilní
hotspot a vyberte úroveň zabezpečení. Pak zadejte heslo a klepněte na položku ULOŽIT.
3 Na obrazovce druhého zařízení hledejte a vyberte své zařízení ze seznamu sítí Wi-Fi.
4 V připojeném zařízení použijte datové připojení k mobilní síti zařízení pro přístup na Internet.
Mobilní sítě
Slouží ke konfiguraci nastavení mobilních sítí.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Mobilní sítě.
• Datový roaming: Nastavení používání datových připojení zařízení během roamingu.
• Režim sítě (modely podporující jednu SIM kartu): Výběr typu sítě.
Režim sítě SIM 1 / Režim sítě SIM 2 (modely podporující dvě SIM karty): Výběr typu sítě.
• Názvy přístupových bodů: Nastavení názvů přístupových bodů.
• Síťoví operátoři: Vyhledávají dostupné sítě a ručně registrují síť.
Správce SIM karet (modely podporující dvě SIM karty)
Aktivuje vaše karty SIM nebo USIM a přizpůsobuje nastavení karet SIM. Další informace naleznete v
části Použití dvou karet SIM nebo USIM (modely podporující dvě SIM karty).
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Správce SIM karet.
• Hovory: Slouží k výběru karty SIM nebo USIM pro hlasové hovory.
• SMS: Slouží k výběru SIM nebo USIM pro zprávy.
• Mobilní data: Vybere kartu SIM nebo USIM pro datové služby.
• Potvrdit SIM kartu pro hovory: Nastavení SIM nebo USIM karty pro další hovor, pokud voláte
bez použití preferované karty SIM karty.
106
Nastavení
• Dvě SIM karty vždy zapnuté: Nastaví v zařízení povolení příchozích hovorů z jiných karet SIM
nebo USIM během hovoru.
Když je tato funkce povolena, mohou vám být účtovány dodatečné poplatky za
přesměrování hovoru, v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
Umístění
Změna nastavení oprávnění poskytování informací o poloze.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Umístění.
• Metoda zjišťování polohy: Vyberte metodu k určení polohy telefonu.
• Zvýšit přesnost: Nastavte zařízení tak, aby používalo funkci Wi-Fi nebo Bluetooth. Zvýšíte tak
přesnost údajů o poloze, a to i tehdy, když jsou funkce deaktivované.
• POSLEDNÍ POŽADAVKY NA INFORMACE O POLOZE: Zobrazení aplikací, které vyžadují
informace o vaší aktuální poloze, a jejich využití baterie.
• SLUŽBY PRO ZJIŠŤ. POLOHY: Zobrazení služeb pro zjišťování polohy, které používá vaše
zařízení.
Další nastavení připojení
Přizpůsobte nastavení pro ovládání dalších funkcí.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Další nastavení připojení.
• Hledání nedalekých zař.: Nastavte zařízení na vyhledávání nedalekých zařízení, ke kterým se lze
připojit.
• Tisk: Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Dostupné
tiskárny můžete hledat nebo přidat tiskárnu ručně pro tisk souborů. Další informace naleznete
v části Tisk.
• VPN: Nastavení a připojení k virtuálním soukromým sítím (VPN).
Tisk
Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Můžete zařízení
připojit k tiskárně pomocí Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct a tisknout snímky či dokumenty.
Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.
107
Nastavení
Přidávání zásuvných modulů tiskárny
Přidání zásuvných modulů tiskáren pro tiskárny, ke kterých chcete připojit zařízení.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Další nastavení připojení → Tisk →
STÁHNOUT MODUL PLUG-IN.
2 Vyhledejte zásuvný modul tiskárny ve službě Obchod Play.
3 Vyberte zásuvný modul tiskárny a nainstalujte jej.
4 Vyberte plug-in tiskárny a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
Zařízení vyhledá tiskárny, které jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení.
5 Vyberte tiskárnu, kterou chcete přidat.
Chcete-li přidat tiskárny ručně, klepněte na položku → Přidat tiskárnu.
Tisk obsahu
Během prohlížení obsahu, jako jsou obrázky nebo dokumenty, otevřete seznam možností, klepněte
→ Všechny tiskárny a potom vyberte tiskárnu.
na položku Tisk →
Metoda tisku se může lišit v závislosti na typu obsahu.
Zvuky a vibrace
Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zvuky a vibrace.
• Režim zvuku: Nastavení zařízení na použití režimu zvuku nebo tichého režimu.
• Při vyzvánění vibrace: Nastavení vibrací a přehrávání vyzvánění zařízení během příchozích
hovorů.
• Výchozí ovládání tl. hlasitosti: Nastavení výchozího ovládání tlačítka hlasitosti.
• Hlasitost: Nastavení úrovně hlasitosti vyzváněcích tónů, hudby a videa, systémových zvuků a
oznámení.
108
Nastavení
• Zvonění (modely podporující jednu SIM kartu): Změnit vyzváněcí tón hovoru.
Zvonění (modely podporující dvě SIM karty): Změnit vyzváněcí tóny pro hovory a oznámení.
• Typ vibrací: Vyberte typ vibrací.
• Zvuky oznámení: Změní nastavení zvuku upozornění pro jednotlivé aplikace.
• Nerušit: Nastaví zařízení tak, aby tlumilo zvuky příchozích hovorů, zvuky upozornění a médií
kromě povolených výjimek.
• Zvuky tlačítek: Nastaví výběr zvuků zařízení při výběru aplikace nebo možnosti na dotykovém
displeji.
• Zvuky zamknutí displeje: Nastavení zvuku zařízení, který zazní při zamknutí nebo odemknutí
dotykového displeje.
• Zvuk nabíjení: Nastaví zařízení tak, aby se ozval zvuk, když je připojíte k nabíječce.
• Tóny kl. pro volbu čísel: Nastavení zvuků zařízení při klepnutí na tlačítka na klávesnici.
• Zvuk klávesnice: Nastaví zařízení, aby se ozval zvuk po klepnutí na klávesu.
• Kvalita zvuku a efekty: Nakonfiguruje další nastavení zvuku.
Oznámení
Změní nastavení oznámení pro každou aplikaci.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Oznámení.
Chcete-li přizpůsobit natavení upozornění, klepněte na položku UPŘESNIT a vyberte aplikaci.
• Povolit oznamování: Povolí upozornění z vybraných aplikací.
• Zobrazit tiše: Nastaví zařízení, aby ztlumilo zvuky oznamování a skrývalo náhledy oznámení.
• Na zamykací obrazovce: Zobrazí nebo skryje upozornění z vybraných aplikací, když je zařízení
zamčené.
• Nastavit jako prioritní: Zobrazí upozornění v horní části panelu s oznámeními a zahrne je do
povoleného seznamu, když je aktivována možnost Nerušit.
109
Nastavení
Zobrazení
Možnosti
Změní nastavení displeje a domovské obrazovky.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zobrazení.
• Jas: Úprava jasu displeje.
• Režim Venku: Pro zvýšení viditelnosti displeje ve světlých podmínkách aktivujte venkovní režim.
• Režim displeje: Změní režim obrazovky a upraví barvy a kontrast displeje.
• Zvětš. obrazovky a písmo: Změní nastavení lupy obrazovky nebo velikost a styl písma.
• Domovská obrazovka: Upravte domovskou obrazovku přidáním, vymazáním nebo přesunutím
panelů domovské obrazovky a dalšími možnostmi. Další informace naleznete v části Úprava
domovské obrazovky.
• Snadný režim: Přepnutím na jednoduchý režim zobrazíte větší ikony a nastavíte jednodušší
rozložení na domovské obrazovce.
• Rámečky ikon: Nastaví, zda se bude zobrazovat stínované pozadí, aby byly ikony lépe vidět.
• Stavový panel: Umožňuje přizpůsobení nastavení pro zobrazení oznámení nebo ukazatelů na
stavovém řádku.
• Časový limit displeje: Nastavení prodlevy, než zařízení vypne podsvícení displeje.
• Spořič obrazovky: Nastavení spuštění spořiče obrazovky zařízení po připojení k doku nebo
během nabíjení.
Pozadí a motivy
Změňte nastavení tapety pro domovskou obrazovku a zamčenou obrazovku nebo použijte pro
zařízení nejrůznější motivy.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Pozadí a motivy.
• Pozadí: Změní nastavení tapety domovské obrazovky a zamknuté obrazovky.
• Motivy: Změna motivu zařízení.
• Ikony: Změní styl ikon.
110
Nastavení
Rozšířené funkce
Možnosti
Aktivujte pokročilé funkce a změňte nastavení, která je ovládají.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Rozšířené funkce.
Nadměrné otřesy nebo nárazy zařízení mohou u některých funkcí způsobit nezamýšlený
vstup.
• Hry: Aktivujte ikonu aplikací Game Launcher a Game Tools a změňte nastavení související s
hraním her. Další informace naleznete v části Game Launcher.
• ID volaj. a ochrana proti spamu: Nastavte zařízení, aby identifikovalo neuložená telefonní čísla,
když obdržíte příchozí hovory nebo zprávy.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Režim Jednou rukou: Aktivace režimu ovládání jednou rukou pro pohodlné ovládání při
manipulaci se zařízením jednou rukou.
• Rychlé spuštění Fotoap.: Nastavte zařízení, aby spustilo fotoaparát, když rychle dvakrát za
sebou stisknete tlačítko Domů.
• Více oken: Vyberte způsob spouštění Více oken.
• Inteligentní upozornění: Nastavení zařízení na upozornění v případě, že máte zmeškané hovory
nebo nové zprávy při zvednutí zařízení.
Tato funkce nemusí fungovat, pokud je zapnutá obrazovka nebo pokud zařízení neleží na
rovném povrchu.
• Snadné ztlumení: Nastavte zařízení, aby ztlumilo příchozí hovory nebo upozornění umístěním
zařízení obrazovkou dolů.
• Přejetím volat/poslat zprávy: Nastaví zařízení na zahájení hovoru nebo odeslání zprávy, pokud
potáhnete kontakt doleva nebo doprava v seznamu kontaktů.
• Dual Messenger: Vyberte druhou aplikaci pro příjem a odesílání zpráv. Pro stejnou aplikaci
můžete používat dva různé účty.
Pokud zakážete nebo odinstalujete hlavní aplikaci pro příjem a odesílání zpráv, druhá
aplikace se automaticky odstraní.
111
Nastavení
• Odesílat SOS zprávy: Nastavení zařízení tak, aby odeslalo zprávy s žádostí o pomoc, když třikrát
stisknete vypínací tlačítko. Spolu se zprávou můžete také příjemcům zaslat zvukové nahrávky.
Další informace naleznete v části Odesílat SOS zprávy.
• Přímé sdílení: Umožňuje nastavit zařízení tak, aby na panelu možností sdílení zobrazovalo
osoby, které jste kontaktovali, a tak můžete obsah sdílet přímo.
Odesílat SOS zprávy
V nouzi stiskněte třikrát rychle vypínací tlačítko. Zařízení odešle zprávy na nouzové kontakty. Zprávy
obsahují informace o vaší poloze.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Rozšířené funkce → Odesílat SOS zprávy a pak
funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
2 Pokud jste to ještě neudělali, přidejte nouzové kontakty podle pokynů na obrazovce.
Chcete li odesílat zprávy o pomoc se zvukovými nahrávkami nebo fotografiemi, klepněte na
přepínač Připojit zvuk. nahrávku nebo Připojit obrázky, abyste danou funkci aktivovali.
Možnost Připojit obrázky nemusí být k dispozici v závislosti na oblasti a poskytovateli
služeb.
Přidávání nouzových kontaktů
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Rozšířené funkce → Odesílat SOS zprávy → Odeslat
zprávy → PŘIDAT. Klepněte na položku Vytvořit kontakt a zadejte kontaktní údaje nebo klepněte
na položku Vybrat z kontaktů a přidejte stávající kontakt jako nouzový kontakt.
112
Nastavení
Údržba zařízení
Funkce údržby zařízení poskytuje přehled o stavu baterie, úložiště, paměti a zabezpečení systému
vašeho zařízení. Můžete také zařízení automaticky optimalizovat klepnutím prstu.
Baterie
Zabezpečení zařízení
Úložiště
Paměť
Používání funkce rychlé optimalizace
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Údržba zařízení → OPRAVIT nebo OPTIMALIZOVAT.
Funkce rychlé optimalizace zvyšuje výkon zařízení prostřednictvím následujících akcí.
• Vyčištění části paměti.
• Vymazání nepotřebných souborů a zavření aplikací spuštěných na pozadí.
• Správa abnormálně vysokého využívání baterie.
• Hledání škodlivého softwaru.
113
Nastavení
Baterie
Zkontrolujte zbývající úroveň nabití baterie a dobu, po kterou lze zařízení používat. U zařízení s téměř
vybitou baterií můžete pomoci zbývající energii baterie zachovat aktivací funkcí úspory energie.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Údržba zařízení → Baterie.
• Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba
používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.
• Nemůžete přijímat upozornění z aplikací, které používají úsporný režim.
Úsporný režim
• STŘ.: Aktivací úsporného režimu prodloužíte dobu využívání baterie.
• MAX.: V maximálně úsporném režimu snižuje zařízení spotřebu baterie aktivací tmavého motivu
a omezením počtu dostupných aplikací a funkcí. Zařízení deaktivuje síťová připojení s výjimkou
mobilní sítě.
Správa baterie
Energii baterie můžete ušetřit tím, že zabráníte aplikacím spuštěným na pozadí, aby používaly
energii baterie, když se nepoužívají. Zaškrtněte aplikace v seznamu aplikací a klepněte na položku
ÚS. ENERG. Můžete také nastavit možnosti sledování energie využívané aplikacemi klepnutím na
položku → Rozšířené nastavení.
Úložiště
Zkontrolujte stav použité a dostupné paměti.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Údržba zařízení → Úložiště.
Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší, než je uváděno, protože operační
systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti. Dostupná kapacita se může změnit po
aktualizaci zařízení.
Správa paměti
Chcete-li odstranit zbytkové soubory například z mezipaměti, klepněte na položku SMAZAT. Chceteli odstranit soubory nebo odinstalovat aplikace, které už nepoužíváte, vyberte kategorii v nabídce
UŽIVATELSKÁ DATA. Potom zaškrtnutím vyberte položky a klepněte na položku ODSTRANIT nebo
ODINSTALOVAT.
114
Nastavení
Paměť
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Údržba zařízení → Paměť.
Chcete-li zvýšit rychlost zařízení snížením objemu využívané paměti, zaškrtněte aplikace ze seznamu
aplikací a klepněte na položku SMAZAT.
Zabezpečení zařízení
Zkontrolujte stav zabezpečení zařízení. Tato funkce vyhledá ve vašem zařízení škodlivý software.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Údržba zařízení → Zabezpečení zařízení →
ZKONTROLOVAT TELEFON.
Aplikace
Spravujte aplikace zařízení a měňte jejich nastavení. Můžete si prohlédnout informace o využívání
aplikací, změnit nastavení ohledně oznámení nebo povolení aplikací a odinstalovat nebo zakázat
aplikace, které nejsou potřeba.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Aplikace.
Zamykací obr. a zabezp.
Možnosti
Změňte nastavení tak, abyste zařízení a kartu SIM nebo USIM zabezpečili.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na vybrané metodě zámku obrazovky.
• Typ zámku displeje: Změna metody zámku obrazovky.
• Smart Lock: Nastavte zařízení, aby se v určitých situacích automaticky odemykalo.
• Nastavení zabezpečeného zámku: Změní nastavení zámku obrazovky pro vybraný způsob
zamykání.
• Informace a FaceWidgets: Umožňuje změnu nastavení položek zobrazených na obrazovce,
když je vypnutá nebo zamčená.
• Oznámení: Nastaví, zda se na zamčené obrazovce bude zobrazovat obsah oznámení, a zvolí,
která oznámení se budou zobrazovat.
115
Nastavení
• Zástupci aplikací: Vyberte aplikace, pro které se budou na zamčené obrazovce zobrazovat
zástupce.
• Najít moje mobilní zařízení: Aktivujte nebo deaktivujte funkci Najít můj mobil. Navštivte
internetové stránky Find my mobile (findmymobile.samsung.com), které vám umožní sledovat a
ovládat svůj ukradený nebo ztracený telefon.
• Neznámé zdroje: Nastavení zařízení umožňující instalaci aplikací z neznámých zdrojů.
• Zabezpečená složka: Vytvořte zabezpečenou složku a ochraňte před ostatními svůj osobní
obsah a aplikace. Další informace naleznete v části Zabezpečená složka.
• Zabezpečené spuštění: Umožňuje chránit zařízení jeho nastavením tak, aby vyžadovalo zadání
kódu pro odemknutí zařízení při jeho zapínání. Odemykací kód musíte zadat proto, abyste mohli
zařízení spustit a přijímat zprávy a oznámení.
• Šifrovat SD kartu: Nastavení zařízení, aby provádělo šifrování souborů na paměťovou kartu.
Pokud restartujete zařízení do továrního nastavení a necháte toto nastavení povolené,
zařízení nebude moci číst zašifrované soubory. Před resetováním zařízení zakažte toto
nastavení.
• Další nastavení zabezpečení: Nakonfigurujte další bezpečnostní nastavení.
Cloud a účty
Úvod
K synchronizaci, zálohování nebo obnovení dat vašeho zařízení používejte Samsung Cloud. Dále
můžete registrovat a spravovat účty, například účet Samsung nebo Google.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Cloud a účty.
Pravidelně zálohujte data na zabezpečené úložiště, jako je například Samsung Cloud nebo
počítač, abyste je mohli obnovit v případě jejich poškození nebo ztráty během nechtěného
obnovení dat do výrobního nastavení.
• Samsung Cloud: Můžete spravovat obsah, který chcete zabezpečené uložit do úložiště
Samsung Cloud. Zkontrolujte stav využití úložiště Samsung Cloud a synchronizujte, zálohujte a
obnovujte svá data. Další informace naleznete v části Samsung Cloud.
• Můj profil: Spravujte své osobní informace a podrobnosti o účtu Samsung.
• Účty: Přidá účty Samsung a Google nebo jiné účty do seznamu k synchronizaci. Další informace
naleznete v části Účty.
116
Nastavení
• Záloha a obnovení: Udržujte své osobní údaje, údaje aplikací a nastavení v bezpečí ve vašem
zařízení. Citlivé údaje můžete zálohovat a použít je později. Chcete-li zálohovat nebo obnovit
data, musíte se přihlásit ke svému účtu Google nebo Samsung. Další informace naleznete v části
Záloha a obnovení.
Samsung Cloud
Můžete spravovat obsah, který chcete bezpečně uložit do úložiště Samsung Cloud. Zkontrolujte stav
využití úložiště Samsung Cloud a synchronizujte, zálohujte a obnovujte svá data.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Cloud a účty → Samsung Cloud.
Správa cloudového úložiště
Podívejte se na velikost místa na úložiště Samsung Cloud, které aktuálně využíváte, a na objem
využití podle typu dat. Po obnovení dat můžete rovněž vymazat zazálohovaná data ze starých
zařízení.
ZÁLOHA A OBNOVENÍ
Zálohujte data aplikací a nastavení zařízení do úložiště Samsung Cloud a v případě potřeby je z něj
obnovte. Další informace naleznete v části Zálohování nebo obnovení dat.
DATA PRO SYNCHRONIZACI
Nastavte si synchronizaci dat, jako jsou kontakty, události kalendáře, obrázky a videa podle vlastních
preferencí.
Účty
Přidá účty Samsung a Google nebo jiné účty do seznamu k synchronizaci.
Přidávání účtů
Některé aplikace používané v zařízení vyžadují zaregistrovaný účet. Chcete-li maximálně využívat
možnosti zařízení, vytvořte si účty.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Cloud a účty → Účty → Přidat účet.
2 Vyberte službu účtu.
3 Nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li synchronizovat obsah se svými účty, vyberte účet a vyberte položky, které se mají
synchronizovat.
117
Nastavení
Odebírání účtů
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Cloud a účty → Účty, vyberte název účtu, vyberte
účet, který chcete odebrat, a pak klepněte na položku → Odebrat účet.
Záloha a obnovení
Změňte nastavení pro správu nastavení a dat.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Cloud a účty → Záloha a obnovení.
SAMSUNG ÚČET
• Nastavení zálohování: Zálohování osobních údajů a dat aplikací do úložiště Samsung Cloud.
Můžete také nastavit zařízení, aby data zálohovalo automaticky.
• Obnovit: Obnova dříve zálohovaných osobních údajů a dat aplikací z úložiště Samusung Cloud.
ÚČET GOOGLE
• Zálohovat moje data: Nastavení zařízení pro zálohování nastavení a dat aplikací na server
Google.
• Zálohovat účet: Nastavení nebo úprava účtu zálohování Google.
• Automatické obnovení: Nastavení zařízení, aby automaticky obnovovalo nastavení a data
aplikací ze serveru Google při opětovné instalaci aplikací.
Google
Nakonfigurujte nastavení pro určité funkce poskytované Googlem.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Google.
Usnadnění
Nakonfigurujte různá nastavení pro usnadnění přístupu k zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Usnadnění.
• Zrak: Přizpůsobte nastavení a vylepšete usnadnění pro uživatele s poruchou zraku.
• Sluch: Přizpůsobte nastavení a vylepšete dostupnost pro uživatele s poruchou sluchu.
• Obratnost a interakce: Přizpůsobte nastavení a vylepšete dostupnost pro uživatele s poruchou
pohyblivosti.
118
Nastavení
• Převod textu na řeč: Změňte nastavení funkcí převodu textu na řeč po aktivaci funkce Voice
Assistant, například jazyky, rychlost a další možnosti.
• Přímý přístup: Nastavte otevření vybraných nabídek usnadnění po rychlém trojnásobném
stisknutí tlačítka Domů.
• Připomenutí oznámení: Nastaví zařízení na upozornění o oznámeních, které jste si ještě
nepřečetli.
• Příjem a ukončování hovorů: Můžete změnit způsob přijímání nebo ukončování hovorů.
• Režim jednoho klepnutí: Nastavení zařízení na ovládání příchozích volání nebo oznámení
klepnutím na tlačítko místo přetažení.
• SLUŽBY: Zobrazí služby usnadnění nainstalované v zařízení.
Obecná správa
Upravte si nastavení systému zařízení nebo zařízení resetujte.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Obecná správa.
• Jazyk a zadávání: Vyberte jazyky zařízení a změňte nastavení, jako jsou například klávesnice
a typy hlasového zadávání. Některé možnosti nemusí být v závislosti na vybraném jazyku k
dispozici.
• Datum a čas: Přístup a změna následujících nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.
Pokud se baterie zcela vybije nebo je vyjmuta ze zařízení, datum a čas se resetuje.
• Kontakt: Můžete nám poslat dotaz nebo se podívat na často kladené dotazy. Další informace
naleznete v části Samsung Members.
• Nahlásit diagnostické informace: Nastavte zařízení tak, aby společnosti Samsung automaticky
odesílalo diagnostické informace a informace o používání zařízení.
• Marketingové informace: Nastavte, jestli chcete dostávat reklamní informace společnosti
Samsung, jako jsou speciální nabídky, výhody pro členy a informační bulletiny.
• Obnovit: Resetujte nastavení svého zařízení nebo proveďte reset na výrobní data.
119
Nastavení
Aktualizace softwaru
Aktualizujte software svého telefonu nebo můžete změnit nastavení aktualizace.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Aktualizace softwaru.
• Stáhnout aktualizace ručně: Ruční vyhledání a stažení aktualizací.
• Stahovat aktualizace automaticky: Umožňuje nastavit zařízení tak, aby vyhledávalo a stahovalo
aktualizace automaticky, kdykoli je připojeno k síti Wi-Fi.
• Plánované aktualizace softwaru: Umožňuje nastavit zařízení tak, aby instalovalo stažené
aktualizace ve stanovený čas.
Uživatelská příručka
Zobrazí informace nápovědy, kde se naučíte používat zařízení a aplikace nebo konfigurovat důležité
nastavení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Uživatelská příručka.
O telefonu
Zpřístupněte si informace o zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku O telefonu.
• Moje telefonní číslo: Zobrazí vaše telefonní číslo.
• Stav: Zobrazí nejrůznější informace o zařízení, jako je stav karty SIM, MAC adresa Wi-Fi a sériové
číslo.
• Právní informace: Zobrazí právní informace týkající se zařízení, jako jsou například bezpečnostní
informace a licence open source.
• Jméno zařízení: Umožňuje zobrazit a upravit název, který se zobrazí po propojení vašeho
zařízení s jinými zařízeními přes Bluetooth, Wi-Fi Direct nebo jiným způsobem.
• Číslo modelu: Zobrazí číslo modelu zařízení.
• Informace o softwaru: Zobrazí informace o softwaru zařízení, jako je verze operačního systému
a verze firmwaru.
• Informace o baterii: Zobrazí stav baterie zařízení a informace o ní.
120
Dodatek
Řešení problémů
Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení.
Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.
Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k zadání
jednoho z následujících kódů:
• Heslo: Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
• Kód PIN: Při prvním použití zařízení nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN
dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámek SIM karty.
• Kód PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání
nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
• Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo
USIM. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb
• Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál
ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou zobrazovat
opakovaně chybové zprávy.
• Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další informace získáte od svého
poskytovatele služeb.
Zařízení se nezapne
Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.
121
Dodatek
Dotykový displej reaguje pomalu nebo nesprávně
• Pokud na dotykový displej nasadíte ochranu obrazovky nebo volitelné příslušenství, nemusí
dotykový displej fungovat správně.
• Pokud máte rukavice, pokud se dotykového displeje dotýkáte špinavýma rukama nebo pokud
klepnete na displej ostrým předmětem nebo nehtem, nemusí dotykový displej fungovat
správně.
• Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
• Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné softwarové chyby.
• Ujistěte se, že je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
• Pokud je dotykový displej poškrábaný nebo poškozený, navštivte servisní centrum Samsung.
Zařízení zamrzá nebo se u něj objeví kritická chyba
Zkuste následující řešení. Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung.
Restart zařízení
Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být nezbytné zavřít všechny aplikace nebo zařízení
vypnout a znovu zapnout.
Nucený restart
Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte zároveň vypínací tlačítko a tlačítko snížení hlasitosti a
podržte je po dobu více než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.
Resetování zařízení
Pokud se pomocí způsobů uvedených výše nepodaří problém vyřešit, proveďte obnovení do
továrního nastavení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Obecná správa → Obnovit → Obnovit
tovární data → OBNOVIT → ODSTRANIT VŠE. Před provedením obnovení do továrního nastavení
si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.
Pokud jste pro zařízení registrovali účet Google, musíte se po resetování zařízení přihlásit ke
stejnému účtu Google.
122
Dodatek
Hovory nejsou spojovány
• Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné mobilní síti.
• Ujistěte se, že jste nenastavili blokování telefonního čísla, které vytáčíte.
• Ujistěte se, že jste nenastavili blokování příchozího telefonního čísla.
Ostatní vás během hovoru neslyší
• Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.
• Ujistěte se, že se mikrofon nachází v blízkosti vašich úst.
• Pokud používáte sluchátka, ujistěte se, že jsou správně připojena.
Během hovoru je slyšet ozvěna
Upravte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti nebo se přesuňte na jiné místo.
Mobilní síť nebo síť Internet se často odpojuje nebo je nedostatečná
kvalita zvuku
• Ujistěte se, že neblokujete interní anténu zařízení.
• Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete
signál ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základní stanicí
poskytovatele služeb. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
• Pokud používáte zařízení za jízdy, můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí
poskytovatele služeb.
Ikona baterie je prázdná
Baterie je vybitá. Nabijte baterii.
123
Dodatek
Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností
Samsung)
• Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
• Navštivte servisní středisko Samsung a nechejte vyměnit baterii.
Baterie se vybíjí rychleji než po zakoupení
• Pokud vystavíte zařízení nebo baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k
omezení využitelné kapacity.
• Spotřeba kapacity baterie se zvyšuje, pokud používáte funkce zasílání zpráv nebo některé
aplikace, například hry nebo síť Internet.
• Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.
Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy
K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění
fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:
• Nabijte baterii.
• Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
• Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím
fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.
Kvalita fotografií je nižší než na náhledu
• Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
• Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit
šum nebo mohou být snímky neostré.
124
Dodatek
Při otevírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy
Pokud se zobrazí chybové zprávy nebo nedojde ke spuštění přehrávání multimediálních souborů po
jejich otevření v zařízení, vyzkoušejte následující možnosti:
• Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
• Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud
je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání
souboru.
• Ověřte, zda jsou formáty souborů podporovány zařízením. Pokud není formát souboru
zařízením podporován, například DivX nebo AC3, nainstalujte aplikaci, která ho podporuje. Pro
potvrzení formátu souborů, které vaše zařízení podporuje, navštivte stránku www.samsung.com.
• Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa
zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
• Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejichž použití bylo autorizováno
poskytovatelem síťových služeb nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah
dostupný na síti Internet, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně
zobrazit.
Nelze najít jiné zařízení Bluetooth
• Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení aktivní.
• Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení, ke kterému se chcete připojit, aktivní.
• Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce
Bluetooth (10 m).
Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.
Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno
• Dbejte na to, aby byl používaný kabel USB kompatibilní se zařízením.
• Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.
• Pokud jste uživatel systému Windows XP, ujistěte se, že máte v počítači nainstalován servisní
balíček Windows XP Service Pack 3 nebo novější verzi.
125
Dodatek
Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu
Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k
vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo sítě Wi-Fi nebo mobilní sítě.
Došlo ke ztrátě dat uložených v zařízení
Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude
možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost
za ztrátu dat uložených v zařízení.
Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera
• Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo
vibracím součástí.
• Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.
V úložišti zařízení není dostatek místa
Uvolněte místo v úložišti odstraněním nepotřebných dat, například z mezipaměti, pomocí správy
telefonu, nebo ručním odstraněním nepoužívaných aplikací a souborů.
Vyjmutí baterie
• Za účelem vyjmutí baterie se obraťte na autorizované servisní centrum. Pokyny pro
vyjmutí baterie naleznete na adrese www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Pro svou bezpečnost se nepokoušejte vyjmout baterii sami. Pokud by nebyla baterie správně
vyjmuta, mohlo by dojít k poškození baterie a zařízení, k poranění osob a/nebo by zařízení
mohlo přestat být zabezpečené.
• Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případné škody nebo ztráty (na základě smlouvy
nebo občanskoprávního deliktu včetně nedbalosti), které by mohly pramenit z nedodržování
přesného znění těchto varování a pokynů, kromě úmrtí nebo poranění osob způsobených
nedbalostí společnosti Samsung.
126
Copyright
Copyright © 2017 Samsung Electronics
Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.
Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou
formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými
systémy pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
®
™
™
™ a logo Wi-Fi jsou registrované
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
• Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.
O HEVC Advance
TENTO PRODUKT SE PRODÁVÁ S LIMITOVANOU LICENCÍ A JE MOŽNÉ JEJ POUŽÍVAT POUZE
SPOLEČNĚ S OBSAHEM HEVC, KTERÝ SPLŇUJE VŠECHNY TŘI NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY: (1) OBSAH
HEVC, KTERÝ SLOUŽÍ POUZE K OSOBNÍ POTŘEBĚ; (2) OBSAH HEVC, KTERÝ NENÍ NABÍZEN K PRODEJI;
A (3) OBSAH HEVC, KTERÝ VYTVOŘIL VLASTNÍK PRODUKTU.
PRODUKT NELZE POUŽÍVAT SPOLEČNĚ S ŠIFROVANÝM OBSAHEM HEVC VYTVOŘENÝM TŘETÍ
STRANOU, KTERÝ SI UŽIVATEL OBJEDNAL NEBO KOUPIL OD TŘETÍ STRANY, POKUD UŽIVATEL
NEOBDRŽEL ZVLÁŠŤ PRÁVA K POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU S TAKOVÝM OBSAHEM OD LICENCOVANÉHO
PRODEJCE DANÉHO OBSAHU.
VAŠE POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PRODUKTU SPOLEČNĚ S ŠIFROVANÝM OBSAHEM HEVC JE POVAŽOVÁNO
ZA PŘIJETÍ LIMITOVANÉHO OPRÁVNĚNÍ K POUŽÍVÁNÍ, JAK JE UVEDENO VÝŠE.
Download PDF

advertising