Samsung | SM-G920F | Samsung Galaxy S6 Uživatelská přiručka (Marshmallow)

SM-G920F
Uživatelská příručka
Czech. 02/2016. Rev.1.0
www.samsung.com
Obsah
Základy
73 Smart Manager
75 S Plánovač
76 S Health
79 S Voice
81Hudba
82Video
83Záznamník
85 Moje soubory
86Poznámka
87Hodiny
88Kalkulačka
89 Aplikace Google
4
Nejdříve si přečtěte
Obsah balení
5
6
Rozvržení zařízení
Karta SIM nebo USIM
8
10Baterie
15 Zapínání a vypínání zařízení
16 Dotykový displej
19 Domovská obrazovka
25 Zamknout displej
26 Oznamovací panel
28 Zadávání textu
30 Zachycení obrazovky
31 Spouštění aplikací
31 Více oken
35 Správa zařízení a dat
39 Rychlé přip.
42 Sdílení souborů s kontakty
43 Tísňový režim
Nastavení
91Úvod
91Wi-Fi
93Bluetooth
95 Režim Letadlo
95 Mobilní hotspot a sdílení internetového
připojení
96 Použití dat
97 Mobilní sítě
97 NFC a platba
100 Další nastavení připojení
102Aplikace
103 Zvuky a vibrace
103Oznámení
104Nerušit
104Zobrazení
Aplikace
44 Instalace nebo odinstalace aplikací
45Telefon
48Kontakty
50Zprávy
52Internet
53E-mail
54Fotoaparát
72Galerie
2
Obsah
105 Užitečné funkce
106Pozadí
106Schémata
106 Zamykací obr. a zabezp.
111 Soukromí a bezpečnost
114 Snadný režim
114Usnadnění
115Účty
116 Záloha a obnovení
116 Jazyk a zadávání
117Baterie
117Úložiště
118 Datum a čas
118 Uživatelská příručka
118 O zařízení
Dodatek
119Usnadnění
135 Řešení problémů
141 Vyjmutí baterie
3
Základy
Nejdříve si přečtěte
Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, ve které se dozvíte informace o bezpečném a
správném používání zařízení.
• Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
• Některý obsah se může od vašeho zařízení lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb,
specifikacích modelu nebo softwaru zařízení.
• Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon procesoru a paměti RAM, ovlivní
celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických
údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
• Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných
dodavatelů než společnosti Samsung.
• Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu
způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o
přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
• Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou
být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů
pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné
používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
• Datové služby, jako například zasílání zpráv, nahrávání a stahování, automatická synchronizace
nebo využívání služeb určování polohy, mohou být v závislosti na datovém tarifu dále
zpoplatněny. U přenosů velkého množství dat je doporučeno používat funkci Wi-Fi.
• Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora
může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace
dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky
instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.
• Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou
způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení
licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.
4
Základy
• V závislosti na oblasti a modelu musí některá zařízení získat osvědčení Federální komise pro
telekomunikace (FCC). Má-li vaše zařízení osvědčení FCC, můžete zobrazit ID FCC zařízení.
Chcete-li zobrazit ID FCC, klepněte na Aplik. → Nastavení → O zařízení → Informace o baterii.
Ikony v pokynech
Výstraha: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob
Upozornění: situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje
Upozornění: poznámky, rady nebo dodatečné informace
Obsah balení
Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:
• Zařízení
• Průvodce rychlým spuštěním
• Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a
poskytovatele služeb.
• Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být
kompatibilní.
• Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
• Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před
zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
• Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Použití neschváleného
příslušenství může způsobit problémy s výkonem a poruchy, na které se nevztahuje
záruka.
• Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na
společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na
webu společnosti Samsung.
5
Základy
Rozvržení zařízení
Reproduktor
LED indikátor
Přední fotoaparát
Snímač vzdálenosti / světla
Dotykový displej
Vypínací tlačítko
Přihrádka na kartu SIM
Tlačítko Domů (snímač
otisků prstu)
Tlačítko Nedávné
Tlačítko Zpět
Konektor pro sluchátka
Hlasitý reproduktor
Univerzální konektor
Mikrofon
Infračervený port
Blesk
GPS anténa
Mikrofon
Tlačítko hlasitosti
Zadní fotoaparát
Anténa NFC/Cívka na
bezdrátové nabíjení
Hlavní anténa
6
Základy
• Nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými objekty. Mohlo by dojít k problémům s
připojením nebo zvýšenému vybíjení baterie.
• Doporučuje se používat ochrannou fólii na displej schválenou společností Samsung.
Neschválené ochranné fólie na displej mohou způsobit špatné fungování senzorů.
• Nedovolte, aby se do kontaktu s dotykovým displejem dostala voda. Vlhké prostředí nebo
styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
Tlačítka
Tlačítko
Funkce
Vypínač
• Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko a
podržte ho.
• Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo zamknete obrazovku.
• Klepnutím otevřete seznam posledních aplikací.
Nedávné
Domů
• Klepnutím a podržením spustíte zobrazení rozdělené
obrazovky.
• Stisknutím tohoto tlačítka zapnete obrazovku, když je
zamknutá.
• Stisknutím tlačítka se vraťte na domovskou obrazovku.
• Pro spuštění stiskněte položku Google a podržte ji.
Zpět
• Klepnutím na tlačítko se vraťte na předchozí obrazovku.
Hlasitost
• Stisknutím upravte hlasitosti zařízení.
7
Základy
Karta SIM nebo USIM
Instalace karty SIM nebo USIM
Vložte kartu SIM nebo USIM dodávanou poskytovatelem mobilních telefonních služeb.
• Se zařízením pracují pouze karty nano-SIM.
• Některé služby LTE nemusí být v závislosti na poskytovateli služby k dispozici. Další
informace o dostupnosti služby získáte od poskytovatele služeb.
1 Zasunutím kolíčku na vysunutí do otvoru v přihrádce tuto přihrádku na kartu SIM otevřete.
Kolíček na vysunutí zasouvejte kolmo k otvoru. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.
8
Základy
2 Přihrádku na kartu SIM jemně vytáhněte ze slotu.
3 Vložte do přihrádky na kartu SIM kartu SIM nebo USIM tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
Buďte opatrní, abyste neztratili SIM nebo USIM kartu a neumožnili jiným osobám, aby ji
používaly. Společnost Samsung neodpovídá za žádné škody nebo potíže způsobené ztrátou
nebo odcizením karet.
4 Přihrádku na kartu SIM zasuňte zpět do slotu.
Přihrádku na kartu SIM vkládejte opatrně, aby nedošlo k vysunutí nebo vypadnutí karet SIM
z přihrádky.
Vyjmutí SIM nebo USIM karty
1 Zasunutím kolíčku na vysunutí do otvoru v přihrádce tuto přihrádku na kartu SIM otevřete.
2 Přihrádku na kartu SIM jemně vytáhněte ze slotu.
3 Vyjměte kartu SIM nebo USIM.
4 Přihrádku na kartu SIM zasuňte zpět do slotu.
9
Základy
Baterie
Nabíjení baterie
Před prvním použitím nebo po delší době, kdy jste zařízení nepoužívali, je nutné nabít baterii.
Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené
nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.
1 Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru USB a zapojte konec kabelu USB do univerzálního
konektoru.
Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození
způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.
2 Zapojte napájecí adaptér USB do elektrické zásuvky.
10
Základy
3 Po úplném nabití odpojte zařízení od nabíječky. Nejprve odpojte nabíječku od zařízení a pak ji
odpojte z elektrické zásuvky.
Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač,
proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Nabíječka by měla během
nabíjení zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.
Zobrazení zbývající doby nabíjení
Během nabíjení otevřete domovskou obrazovku a klepněte na položku Aplik. → Nastavení →
Baterie.
Skutečná doba nabíjení se může lišit v závislosti na stavu zařízení a podmínkách nabíjení.
Zbývající doba nabíjení se nemusí zobrazit, pokud nabíjíte zařízení ve velmi chladných nebo
horkých podmínkách.
Snížení spotřeby baterie
Zařízení nabízí různé možnosti, které pomáhají šetřit energii baterie.
• Optimalizujte zařízení pomocí chytrého správce.
• Když zařízení nepoužíváte, přepněte je stisknutím vypínacího tlačítka do režimu spánku.
• Aktivujte úsporný režim.
• Zavřete aplikace, které nepotřebujete.
• Když nepoužíváte funkci Bluetooth, vypněte ji.
• Když nepoužíváte funkci Wi-Fi, vypněte ji.
• Deaktivujte automatickou synchronizaci aplikací.
• Snižte dobu podsvícení.
• Snižte jas obrazovky.
11
Základy
Tipy a opatření týkající se nabíjení baterie
• Pokud je baterie vybitá, zobrazí se ikona prázdné baterie.
• Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před
tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
• Používáte-li více aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení k
jinému zařízení, dojde k rychlému vybití baterie. Chcete-li se vyhnout odpojení od sítě nebo
ztrátě napájení během přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po plném nabití baterie.
• Použití jiného zdroje napájení, než je napájecí adaptér USB, například počítače, může mít za
následek nižší rychlost nabíjení způsobenou nižším elektrickým proudem.
• Během nabíjení můžete zařízení používat, ale plné nabití baterie může trvat delší dobu.
• Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat. Pokud
se tak stane, odpojte nabíječku ze zařízení.
• Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení a nabíječky. To je normální a nemělo by to mít
žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může
nabíječka přestat nabíjet.
• Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska
Samsung.
12
Základy
Rychlé nabíjení
Toto zařízení je vybaveno integrovanou funkcí rychlého nabíjení. Pomocí této funkce můžete baterii
nabíjet rychleji, když je zařízení nebo jeho obrazovka vypnutá.
Informace o rychlém nabíjení
• Při rychlém nabíjení se využívá technologie nabíjení baterií, která zrychluje nabíjení zvýšením
nabíjecího výkonu. Zařízení podporuje funkci adaptivního rychlého nabíjení společnosti
Samsung a technologii Qualcomm Quick Charge 2.0.
• Chcete-li u svého zařízení použít funkci rychlého nabíjení, připojte jej k nabíječce baterií, která
podporuje adaptivní rychlé nabíjení nebo technologii Quick Charge 2.0.
Zvýšení rychlosti nabíjení
Chcete-li zvýšit rychlost nabíjení, vypněte na dobu nabíjení baterie zařízení nebo jeho obrazovku.
• Když je zařízení během nabíjení baterie vypnuto, na obrazovce se zobrazuje ikona
.
• Funkci rychlého nabíjení nemůžete použít, když je zapnutá obrazovka. Vypnutím obrazovky
zvýšíte rychlost nabíjení.
Pokud není funkce rychlého nabíjení aktivovaná, na domovské obrazovce klepněte na položku Aplik.
→ Nastavení → Baterie, potom klepnutím na přepínač aktivujte funkci Rychlé nabíjení kabelem.
• Integrovanou funkci rychlého nabíjení nemůžete používat, jestliže nabíjíte baterii
standardní nabíječkou.
• Pokud se zařízení zahřeje nebo se zvýší teplota okolního vzduchu, rychlost nabíjení
se může automaticky snížit. To je běžná provozní podmínka ochrany zařízení před
poškozením.
13
Základy
Bezdrátové nabíjení
Toto zařízení je vybaveno integrovanou cívkou pro bezdrátové nabíjení. Baterii můžete nabíjet
pomocí bezdrátové nabíječky (prodává se samostatně).
1 Umístěte střed zadní části zařízení na střed bezdrátové nabíječky.
Na obrazovce můžete zkontrolovat zbývající dobu nabíjení. Skutečná zbývající doba provozu se
může lišit v závislosti na podmínkách nabíjení.
2 Po úplném nabití odpojte zařízení od bezdrátové nabíječky.
• Pokud se mezi zařízením a bezdrátovou nabíječkou nacházejí cizí materiály, nemusí se
zařízení řádně nabít.
• Pokud budete používat bezdrátovou nabíječku v oblastech se slabým signálem sítě,
můžete ztratit příjem signálu sítě.
• Používejte bezdrátové nabíječky schválené společností Samsung. Pokud byste používali
jiné bezdrátové nabíječky, nemusela by se baterie řádně nabít.
Úsporný režim
Šetřete energii baterie omezením funkcí zařízení.
Na domovské obrazovce klepněte na položku Aplik. → Nastavení → Baterie → Úsporný režim a
klepněte na přepínač, abyste funkci aktivovali.
Pokud chcete, aby se režim úspory energie automaticky aktivoval, když zbývající úroveň nabití
baterie dosáhne předem nastavené úrovně, klepněte na položku Spustit úsporný režim a vyberte
možnost.
14
Základy
Ultra úsporný režim
Tento režim použijte k prodloužení doby provozu zařízení na baterii. V ultra úsporném režimu
zařízení provádí následující funkce:
• Zobrazuje barvy na obrazovce ve stupních šedi.
• Omezuje dostupné aplikace pouze na nezbytné a vybrané aplikace.
• Deaktivuje mobilní datové připojení při vypnutí obrazovky.
• Deaktivuje funkce Wi-Fi a Bluetooth.
Na domovské obrazovce klepněte na položku Aplik. → Nastavení → Baterie → Ultra úsporný
režim a klepněte na přepínač, abyste funkci aktivovali.
Chcete-li Ultra úsporný režim deaktivovat, klepněte na položku DALŠÍ → Vypnout Ultra úsporný
režim.
Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba
používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.
Zapínání a vypínání zařízení
Na několik sekund stiskněte a podržte vypínací tlačítko, abyste zařízení zapnuli.
Při prvním zapnutí zařízení nebo po resetování dat nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.
Abyste zařízení vypnuli, stiskněte a podržte vypínací tlačítko, a poté klepněte na položku Vypnout.
Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle
nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
Restart zařízení
Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte a podržte zároveň vypínací tlačítko a tlačítko snížení
hlasitosti po dobu více než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.
Tlačítko snížení
hlasitosti
Vypínací tlačítko
15
Základy
Dotykový displej
• Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické
výboje mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
• Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a
netlačte příliš silně prsty.
• Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se
nachází mimo oblast dotykového vstupu.
• Ponechání dotykového displeje v nečinnosti po delší dobu může vést ke stínovým
obrazům (vypálení obrazu do obrazovky) nebo duchům. Pokud zařízení nepoužíváte,
vypněte dotykový displej.
• Při používání dotykového displeje doporučujeme používat prsty.
Klepnutí
Chcete-li otevřít aplikaci, vybrat položku menu, stisknout tlačítko na obrazovce nebo zadat znaky
pomocí klávesnice na obrazovce, klepněte na položku prstem.
16
Základy
Klepnutí a podržení
Chcete-li otevřít dostupné možnosti, klepněte a podržte příslušnou položku nebo obrazovku déle
než 2 sekundy.
Přetažení
Chcete-li přesunout určitou položku, klepněte a podržte ji a přetáhněte ji do cílového umístění.
Dvojité klepnutí
Chcete-li přiblížit webovou stránku nebo obrázek, dvakrát na ně klepněte. Chcete-li se vrátit zpět,
znovu dvakrát klepněte.
17
Základy
Tažení
Chcete-li zobrazit další panely, táhněte na domovské obrazovce nebo na obrazovce Aplikace doleva
nebo doprava. Chcete-li procházet webovou stránku nebo seznam položek, například kontakty,
táhněte nahoru nebo dolů.
Roztahování a přitahování
Chcete-li přiblížit část webové stránky, mapy nebo obrázku, roztáhněte od sebe dva prsty. Stažením
prstů k sobě položku oddalte.
18
Základy
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje
nástroje, zkratky aplikací a další položky.
Chcete-li zobrazit další panely, táhněte vlevo nebo vpravo.
Nástroj
Aplikace
Složka
Indikátory obrazovky
Oblíbené aplikace
Ikona obrazovky Aplikace
19
Základy
Možnosti domovské obrazovky
Chcete-li zobrazit dostupné možnosti, klepněte na domovské obrazovce na prázdnou oblast a
podržte ji nebo přitáhněte prsty k sobě. Upravte domovskou obrazovku přidáním, vymazáním nebo
přesunutím panelů domovské obrazovky. Můžete také nastavit tapetu domovské obrazovky, nástroje
pro domovskou obrazovku a další.
• Pozadí: Změní nastavení tapety domovské obrazovky a zamknuté obrazovky.
• Nástroje: Přidání nástrojů na domovskou obrazovku. Nástroje jsou malé aplikace, které spouštějí
konkrétní funkce aplikací a tak o nich poskytují informace a pohodlný přístup na vaší domovské
obrazovce.
• Schémata: Změna motivu zařízení. Vizuální prvky rozhraní, jako jsou barvy, ikony a tapety, se
budou měnit v závislosti na vybraném motivu.
• Mřížka na obr.: Změňte velikost mřížky, abyste na domovské obrazovce a na obrazovce Aplikace
zobrazili více, nebo méně položek.
20
Základy
Přehled Flipboard
Umožňuje zobrazit nejnovější články v různých kategoriích. Pomocí této funkce tak můžete získat
přístup ke zprávám, které vás zajímají.
Na domovské obrazovce táhněte doprava, abyste otevřeli funkci Přehled Flipboard. Táhnutím nahoru
nebo dolů můžete v jednotlivých kategoriích zpráv procházet články.
Pokud tato funkce není aktivovaná, klepněte na prázdnou oblast na domovské obrazovce a podržte
ji. Potom táhněte doprava a klepnutím na přepínač aktivujte funkci Briefing.
Přidávání položek
Klepněte a podržte aplikaci nebo složku z obrazovky Aplikace a pak ji přetáhněte na domovskou
obrazovku.
Chcete-li přidat nástroje, klepněte na prázdnou oblast na domovské obrazovce, podržte ji, klepněte
na položku Nástroje, klepněte na nástroj, podržte ho a pak ho přetáhněte na domovskou obrazovku.
Přesunutí a odstranění položky
Klepněte a podržte položku na domovské obrazovce a pak ji přetáhněte do nového umístění.
Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.
Často používané aplikace můžete také přesunout do oblasti zkratek na spodní straně domovské
obrazovky.
Chcete-li položku odstranit, klepněte na ni a podržte ji. Pak ji přetáhněte na položku Odebrat v horní
části obrazovky.
21
Základy
Vytváření složek
1 Na domovské obrazovce klepněte na aplikaci a podržte ji a pak ji přetáhněte na jinou aplikaci.
2 Jakmile se kolem aplikací objeví rámeček složky, aplikaci pusťte.
Bude vytvořena nová složka obsahující vybrané aplikace.
3 Klepněte na položku Zadejte název složky a zadejte název složky.
Chcete-li změnit barvu složky, klepněte na položku
.
Chcete-li do složky přidat více aplikací, klepněte na další aplikaci, podržte ji a přetáhněte ji do složky.
Správa panelů
Chcete-li přidat, přesunout nebo odebrat panel na domovské obrazovce klepněte na prázdnou
oblast a podržte ji.
Chcete-li přidat panel, táhněte doleva a pak klepněte na položku
.
Chcete-li přesunout panel, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do nového
umístění.
Chcete-li odstranit panel, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte na možnost
Odebrat v horní části obrazovky.
Chcete-li nastavit panel jako hlavní domovskou obrazovku, klepněte na položku
22
.
Základy
Obrazovka Aplikace
Na obrazovce Aplikace jsou zobrazeny ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.
Na domovské obrazovce klepněte na položku Aplik. a otevřete obrazovku Aplikace. Chcete-li
zobrazit další panely, táhněte vlevo nebo vpravo.
Přesouvání položek
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku UPRAVIT. Klepněte a podržte položku a přesuňte ji do
jiného místa.
Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.
Vytváření složek
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku UPRAVIT.
2 Klepněte na aplikaci, podržte ji a pak ji přetáhněte na jinou aplikaci.
3 Jakmile se kolem aplikací objeví rámeček složky, aplikaci pusťte.
Bude vytvořena nová složka obsahující vybrané aplikace.
23
Základy
4 Klepněte na položku Zadejte název složky a zadejte název složky.
Chcete-li změnit barvu složky, klepněte na položku
.
Chcete-li do složky přidat více aplikací, klepněte na další aplikaci, podržte ji a přetáhněte ji do složky.
Ikony indikátoru
Ikony indikátoru jsou zobrazeny na stavovém řádku v horní části obrazovky. Ikony uvedené v tabulce
níže se vyskytují nejčastěji.
Stavový řádek se u některých aplikacích nemusí objevit v horní části obrazovky. Chcete-li
zobrazit stavový řádek, přetáhněte dolů z horní části obrazovky.
Ikona
Definice
Žádný signál
Síla signálu
Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
Připojeno k síti GPRS
Připojeno k síti EDGE
Připojeno k síti UMTS
Připojeno k síti HSDPA
Připojeno k síti HSPA+
/
Připojeno k síti LTE (pro modely podporující LTE)
Připojeno k síti Wi-Fi
Funkce Bluetooth je aktivována
GPS je aktivní
Probíhá volání
Zmeškaný hovor
Nová textová nebo multimediální zpráva
Budík je aktivní
24
Základy
Ikona
Definice
Ztišený režim je aktivní
Vibrační režim je aktivní
Režim Letadlo je aktivní
Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
Stav baterie
Zamknout displej
Stisknutím vypínacího tlačítka dojde k vypnutí a zamknutí obrazovky. Pokud není zařízení používáno
po určitou dobu, obrazovka se vypne a automaticky zamkne.
Chcete-li obrazovku odemknout, stiskněte vypínací tlačítko nebo tlačítko Domů, potom prstem
táhněte jakýmkoliv směrem.
Můžete změnit způsob zamykání obrazovky a zabránit tak ostatním v přístupu k vašim soukromým
informacím.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Zamykací obr. a zabezp. → Typ
zámku displeje a pak vyberte metodu zámku obrazovky. Kdykoliv zařízení odemykáte, vyžaduje k
odemknutí kód.
Pokud kód k odemknutí zapomenete, můžete zařízení nechat resetovat v servisním
středisku Samsung.
25
Základy
Znak
Nakreslete vzor spojením čtyř nebo více teček a pak ho opětovným nakreslením ověřte. Nastavte
záložní kód PIN k odemknutí obrazovky v případě, že zapomenete vzor.
PIN kód
Kód PIN se skládá pouze z čísel. Zadejte alespoň čtyři čísla a pak heslo opětovným zadáním ověřte.
Heslo
Heslo sestává z písmen, číslic a symbolů. Zadejte alespoň čtyři znaky, včetně alespoň jednoho
písmene, a pak heslo opětovným zadáním ověřte.
Otisky prstů
Zaregistrujte své otisky pro odemknutí obrazovky. Další informace naleznete v části Rozpoznávaní
otisků prstu.
Oznamovací panel
Používání panelu s oznámeními
Když obdržíte nové oznámení, jako jsou zprávy nebo zmeškané hovory, na stavovém řádku se
zobrazí ikony indikátoru. Chcete-li zobrazit více informací o ikonách, otevřete panel s oznámeními a
zobrazte podrobnosti.
Chcete-li otevřít panel s oznámeními, přetáhněte stavový řádek dolů. Chcete-li zavřít panel s
oznámeními, přejeďte prstem přes displej směrem nahoru.
26
Základy
Na panelu s oznámeními můžete používat tyto funkce.
Spuštění Nastavení.
Tlačítka rychlého nastavení
Zobrazení více tlačítek rychlého
nastavení.
Nastavení jasu.
Spouštění funkce Rychlé přip.
Klepnout na oznámení a vykonat
rozličné činnosti.
Vymazat všechna oznámení.
Otevření obrazovky nastavení
oznámení.
Používání tlačítek pro rychlé nastavení
Klepnutím na tlačítka pro rychlé nastavení můžete aktivovat některé funkce. Táhnutím doleva nebo
doprava v oblasti s tlačítky zobrazíte další tlačítka. Pokud klepnete na tlačítko a podržíte jej, můžete
zobrazit podrobnější nastavení.
Chcete-li změnit rozvržení tlačítek, klepněte na položku
podržte jej a pak ho přetáhněte do jiného umístění.
→ UPRAVIT, klepněte na tlačítko a
S vyhledávač
Hledání různorodého obsahu pomocí klíčového slova.
Vyhledávání obsahu v zařízení
Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku
→ S vyhledávač.
Zadejte do vyhledávacího pole klíčové slovo nebo klepněte na položku
a klíčové slovo řekněte.
Pro získání přesnějších výsledků klepněte na tlačítko Filtr pod vyhledávacím polem a vyberte
podrobnosti filtrování.
Nastavení kategorií pro vyhledávání
Můžete nastavit kategorie pro vyhledávání, abyste vyhledali obsah v určitých oblastech hledání.
Klepněte na položku DALŠÍ → Vyberte hledaná místa a vyberte kategorie.
27
Základy
Zadávání textu
Rozvržení klávesnice
Když zadáte text pro posílání zpráv, vytváření poznámek a podobně, automaticky se zobrazí
klávesnice.
Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit
jazyk zadávání textu na jeden z podporovaných jazyků.
Zadání pomocí velkých písmen. Pro
všechna velká písmena klepněte na
klávesu dvakrát.
Odstranění předcházejícího znaku.
Zadávání interpunkčních
znamének.
Rozdělení na další řádek.
Změna nastavení klávesnice.
Vložení mezery.
Změna jazyka zadávání textu
Klepněte na položku → Přidat jazyky zadávání a pak vyberte jazyky, které chcete používat.
Pokud vyberete dva nebo více jazyků zadávání textu, můžete mezi nimi přepínat tak, že přejedete
prstem po mezerníku doleva nebo doprava.
Změna rozložení klávesnice
Klepněte na položku , vyberte jazyk pod položkou Jazyky a typy a pak vyberte rozložení
klávesnice, které chcete používat.
Na Klávesnice 3x4 obsahuje klávesa tři nebo čtyři znaky. Chcete-li zadat znak, klepněte
opakovaně na příslušnou klávesu, dokud se nezobrazí požadovaný znak.
28
Základy
Další funkce klávesnice
Pokud chcete používat různé funkce, klepněte na položku
závislosti na poslední použité funkci zobrazit jiné ikony.
a podržte ji. Místo ikony
se mohou v
• : Zadávání textu hlasem.
Spuštění nebo přerušení zadávaní
textu hlasem.
Otevření klávesnice.
• : Vložení položky ze schránky.
• : Vložení emotikonů.
• : Změna nastavení klávesnice.
Kopírování a vkládání
1 Klepněte na text a podržte.
2 Přetažením nebo vyberte požadovaný text, nebo klepněte na položku Vybrat vše a
vyberte všechen text.
3 Klepněte na položku Kopírovat nebo Vyjmout.
Vybraný text se zkopíruje do schránky.
4 Klepněte a podržte místo, kam chcete text vložit, a klepněte na položku Vložit.
Chcete-li vložit text, který jste již předtím zkopírovali, klepněte na položku Schránka a text
vyberte.
29
Základy
Slovník
Při používání určitých funkcí, například při procházení webových stránek, můžete vyhledávat
definice slov.
1 Klepněte a podržte slovo, které chcete vyhledat.
Pokud slovo, které chcete vyhledat, není vybráno, vyberte požadovaný text přetažením symbolu
nebo .
2 V seznamu možností klepněte na položku Slovník.
Pokud na zařízení není slovník předinstalován, stáhněte ho klepnutím na položku Manage
vedle slovníku.
dictionaries →
3 Zobrazte definici ve vyskakovacím okně slovníku.
Chcete-li přepnout na zobrazení celé obrazovky, klepněte na položku . Chcete-li zobrazit více
definic, klepněte na definici na obrazovce. V podrobném zobrazení klepněte na položku ,
abyste přidali slovo do seznamu oblíbených slov, nebo klepněte na položku Search Web, abyste
slovo použili jako vyhledávaný výraz.
Zachycení obrazovky
Během používání zařízení můžete pořizovat snímky obrazovky.
Stiskněte a podržte současně tlačítko Domů a vypínací tlačítko. Pořízené snímky můžete zobrazit v
Galerie.
Snímky obrazovky můžete také pořizovat tažením ruky doleva nebo doprava přes obrazovku. Pokud
tato funkce není aktivní, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na položku Nastavení → Užitečné
funkce → Dlaní uložit obrazovku a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.
30
Základy
Spouštění aplikací
Na domovské obrazovce nebo obrazovce Aplikace otevřete aplikaci výběrem ikony.
Chcete-li otevřít aplikaci ze seznamu posledních aplikací, klepněte na položku
poslední aplikace.
a vyberte okno
Ukončení aplikace
Klepnutím na položku
a přetažením ikony poslední aplikace doleva nebo doprava ji zavřete. Pro
zavření všech spuštěných aplikací klepněte na položku ZAVŘÍT VŠE.
Více oken
Úvod
Funkce více oken umožňuje spustit dvě aplikace zároveň v zobrazení rozdělené obrazovky. V
zobrazení v novém okně můžete také spouštět více aplikací zároveň.
Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.
Zobrazení rozdělené
obrazovky
Zobrazení v novém okně
31
Základy
Zobrazení rozdělené obrazovky
1 Klepnutím na položku otevřete seznam posledních aplikací.
2 V okně poslední aplikace táhněte nahoru nebo dolů a klepněte na položku
.
Zvolená aplikace se spustí v horním okně.
3 Vyberte další aplikaci, která se má spustit.
Zobrazení rozdělené obrazovky můžete také spustit klepnutím na položku
přidržením.
32
a jejím
Základy
Používání dalších možností
Pokud používáte aplikace v zobrazení rozdělené obrazovky, vyberte okno aplikace a klepněte na
kruh mezi okny aplikací, aby se otevřely následující možnosti:
• : Přepínání poloh mezi okny aplikací.
• : Přetáhněte a vložte text nebo zkopírované snímky z jednoho okna do druhého. Klepněte na
položku a podržte ji ve vybraném okně a přetáhněte ji do umístění v jiném okně.
Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.
33
Základy
• : Minimalizace okna.
• : Maximalizace okna.
• : Uzavření aplikace.
Nastavení velikosti okna
Tažením kruhu mezi okny s aplikacemi nahoru a dolů změníte velikost oken.
Zobrazení v novém okně
1 Na obrazovce Aplikace spusťte aplikaci, kterou chcete zobrazit v novém okně.
2 Táhněte diagonálně směrem dolů z jednoho z horních rohů.
Obrazovka aplikace se zobrazí v novém okně.
Přetažení obsahu.
Minimalizace okna.
Zavření aplikace.
Maximalizace okna.
34
Základy
Přesouvání nových oken
Chcete-li přesunout nové okno, klepněte na kruh na okně, přidržte jej a přesuňte do nové polohy.
Správa zařízení a dat
Přenos dat z předchozího zařízení
Data můžete přenášet z předchozího do nového zařízení pomocí aplikace Samsung Smart Switch.
K dispozici jsou následující verze aplikace Samsung Smart Switch.
• Mobilní verze: Přenos dat mezi mobilními zařízeními. Aplikaci si můžete stáhnout z obchodu
Galaxy Apps nebo Obchod Play.
• Počítačová verze: Přenos dat mezi zařízením a počítačem. Aplikaci si můžete stáhnout na stránce
www.samsung.com/smartswitch.
• Aplikace Samsung Smart Switch není na některých zařízeních nebo počítačích
podporována.
• Platí jistá omezení. Podrobnosti získáte na adrese www.samsung.com/smartswitch.
Společnost Samsung bere autorská práva vážně. Přenášejte pouze takový obsah, který
máte ve svém vlastnictví nebo na jehož přenos máte právo.
Přenos dat z mobilního zařízení
Můžete přenést data z předchozího zařízení do nového zařízení.
Když své nové zařízení zapnete poprvé, klepněte na položku STÁHNOUT A SPUSTIT v novém
instalačním okně aplikace Smart Switch, abyste aplikaci nainstalovali. Případně si aplikaci Smart
Switch stáhněte a nainstalujte z obchodu Galaxy Apps nebo Obchod Play.
Spusťte Smart Switch a přeneste ze svého předchozího zařízení data podle pokynů na obrazovce.
35
Základy
Přenos dat z počítače
Data z předchozího zařízení si můžete zazálohovat do počítače a potom je importovat do nového
zařízení.
1 Na počítači otevřete www.samsung.com/smartswitch, odkud si můžete stáhnout aplikaci Smart
Switch.
2 V počítači spusťte aplikaci Smart Switch.
Pokud předchozí zařízení není zařízení Samsung, zazálohujte si data do počítače pomocí
programu dodaného výrobcem daného zařízení. Následně přeskočte k pátému kroku.
3 Připojte své předchozí zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
4 Na počítači si zazálohujte data ze zařízení podle pokynů na obrazovce. Poté odpojte své
předchozí zařízení od počítače.
5 Připojte své nové zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
6 Na počítači přeneste data do nového zařízení podle pokynů na obrazovce.
Používání zařízení jako výměnného disku pro přenos dat
Přesunujte zvuky, videa, obrázky nebo jiné typy souborů ze zařízení do počítače a naopak.
Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB od zařízení. Mohlo by dojít ke ztrátě dat
nebo poškození zařízení.
Zařízení se nemusí správně připojit, pokud jsou připojena pomocí USB rozbočovače. Připojte
zařízení přímo ke konektoru USB počítače.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku Připojeno jako multimediální zařízení →
Přenášení multimediálních souborů.
Pokud váš počítač nepodporuje protokol Media Transfer Protocol (MTP) nebo neobsahuje
nainstalovaný žádný odpovídající ovladač, klepněte na položku Přenášení obrázků.
3 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.
36
Základy
Aktualizace zařízení
Zařízení lze aktualizovat na nejnovější software.
Aktualizace pomocí bezdrátového připojení
Zařízení lze přímo aktualizovat na nejnovější software pomocí služby bezdrátového zasílání firmwaru
(FOTA).
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → O zařízení → Stáhnout aktualizace
ručně.
Když klepnutím na přepínač Stahovat aktualizace automaticky tuto funkci aktivujete,
budou se aktualizace stahovat, když bude zařízení připojeno k síti Wi-Fi.
Aktualizace pomocí aplikace Smart Switch
Připojte zařízení k počítači a aktualizujte zařízení na nejnovější software.
1 Na počítači otevřete www.samsung.com/smartswitch, odkud si můžete stáhnout a nainstalovat
aplikaci Smart Switch.
2 V počítači spusťte aplikaci Smart Switch.
3 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
4 Pokud je k dispozici aktualizace softwaru, aktualizujte zařízení podle pokynů na obrazovce.
• Nevypínejte počítač a neodpojujte kabel USB, pokud probíhá aktualizace zařízení.
• Během aktualizace zařízení nepřipojujte k počítači další mediální zařízení. Mohlo by to
způsobit narušení procesu aktualizace. Před aktualizací odpojte všechna ostatní mediální
zařízení od počítače.
37
Základy
Zálohování nebo obnovení dat
Udržujte své osobní údaje, údaje aplikací a nastavení v bezpečí ve vašem zařízení. Citlivé údaje
můžete zálohovat na záložní účet a použít je později. Chcete-li zálohovat nebo obnovit data, musíte
se přihlásit ke svému účtu Google nebo Samsung. Další informace naleznete v části Účty.
Používání účtu Samsung
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Záloha a obnovení → Zálohovat moje
data pro účet Samsung, vyberte položky, které chcete zálohovat, potom klepněte na položku
ZÁLOHOVAT.
Chcete-li zařízení nastavit tak, aby data zálohovalo automaticky, klepněte na přepínač Automaticky
zálohovat, abyste funkci aktivovali.
Chcete-li obnovit data pomocí účtu Samsung, klepněte na položku Obnovit. Aktuální data budou ze
zařízení vymazána, aby mohly být obnoveny zvolené položky.
Používání účtu Google
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Záloha a obnovení → Zálohovat
moje data pro účet Google, potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač. Klepněte na položku
Zálohovat účet a vyberte účet jako záložní účet.
Chcete-li obnovit data pomocí účtu Google, klepněte na přepínač Automatické obnovení, abyste
funkci aktivovali. Když přeinstalujete aplikace, budou obnovena zálohovaná nastavení a data.
Provádění obnovení dat
Vymaže všechna nastavení a data na zařízení. Před provedením obnovení do továrního nastavení
ověřte, zda jste zálohovali všechna důležitá data uložená v zařízení. Další informace naleznete v části
Zálohování nebo obnovení dat.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Záloha a obnovení → Obnovít tovární
data → RESETOVAT ZAŘÍZENÍ → ODSTRANIT VŠE. Zařízení se automaticky restartuje.
38
Základy
Rychlé přip.
Úvod
Pomocí funkce Rychlé připojení rychle vyhledávejte nedaleká zařízení, jako jsou sluchátka s funkcí
Bluetooth nebo televizory, a připojujte se k nim.
• Pokud zařízení, ke kterému se chcete připojit, funkci Rychlé připojení nepodporuje,
aktivujte na něm funkci Wi-Fi Direct nebo Bluetooth dříve, než na svém zařízení spustíte
funkci Rychlé přip.
• Metody připojení se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení nebo sdíleného
obsahu.
Připojování k ostatním zařízením
1 Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku Rychlé přip.
Funkce Wi-Fi a Bluetooth se aktivují automaticky.
Pokud není funkce Rychlé přip. na panelu s oznámeními viditelná, klepněte na položku
→ UPRAVIT a klepnutím aktivujte přepínač Rychlé přip.
2 Klepněte na položku Hledat nedaleká zařízení.
Pokud nebylo dříve připojeno žádné zařízení, zařízení automaticky vyhledá nedaleká zařízení.
3 Vyberte zařízení ze seznamu a připojte se k němu pomocí pokynů na obrazovce.
Další kroky se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení.
Chcete-li změnit nastavení viditelnosti svého zařízení, klepněte na položku DALŠÍ → Nastavení →
Viditelnost zařízení, potom vyberte možnost.
39
Základy
Sdílení obsahu
Sdílí obsah s připojenými zařízeními.
1 Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku Rychlé přip.
2 Klepněte na položku Hledat nedaleká zařízení.
3 Vyberte zařízení ze seznamu nalezených zařízení.
4 Klepněte na položku Sdílet obsah a vyberte kategorii médií.
5 Odešlete obsah do připojeného zařízení podle pokynů na obrazovce.
Další kroky se mohou lišit v závislosti na kategorii vybraných médií.
Připojování k televizoru
Propojte své zařízení a televizor, abyste mohli sledovat obsah ze zařízení na větší obrazovce. Je
možné, že budete moci používat více funkcí v závislosti na připojeném televizoru.
1 Zapněte televizor a umístěte zařízení do blízkosti televizoru.
2 Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku Rychlé přip. → Hledat nedaleká zařízení.
3 Vyberte televizor.
Objeví se seznam funkcí, které můžete s televizorem používat.
4 Vyberte funkci a používejte ji podle pokynů na obrazovce.
Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na televizoru.
• Smart View: Prohlížejte obsah zařízení na obrazovce televizoru. V závislosti na televizoru,
který chcete připojit, možná budete muset na televizoru aktivovat funkci zrcadlení
obrazovky. Pokud televizor nepodporuje funkci zrcadlení obrazovky, aktivujte funkci pomocí
kompatibilního příslušenství. Mezi kompatibilní příslušenství patří HomeSync a Allshare Cast
dongle.
40
Základy
• TV k mobilnímu zařízení: Dívejte se na televizi na obrazovce svého zařízení. Na televizi se
budete moci dívat, i když přejdete do jiné místnosti.
• Ovládat TV: Používejte své zařízení jako dálkové ovládání televizoru.
• Zvuk TV do mobilního zařízení: Poslouchejte při sledování televize zvuk prostřednictvím
reproduktoru zařízení. K zařízení můžete připojit sluchátka, aby ostatní zvuk televize
neslyšeli.
• Přehled v TV: Nastaví televizor, aby se automaticky zapnul v předem nastavenou dobu
nastavenou na zařízení a zobrazil na obrazovce čas, počasí a informace o vašem programu.
Abyste mohli tuto funkci používat, musí být zařízení i televizor připojeny ke stejnému
přístupovému bodu.
• Registrovat TV / Zrušit registraci TV: Zaregistrujte televizor ve svém zařízení, abyste mohli
používat další funkce, jako je Ovládat TV a Přehled v TV.
• Některé soubory mohou být během přehrávání v závislosti na připojení ukládány do
mezipaměti.
• Pokud televizor nepodporuje technologii ochrany digitálního obsahu s vysokou
šířkou pásma (High-bandwidth Digital Content Protection, HDCP), nebudete moci na
televizoru prohlížet obsah chráněný technologií správy digitálních práv (Digital Rights
Management, DRM).
Streamování obsahu na registrovaném televizoru
Pokud zaregistrujete televizor ve svém zařízení, budete je moci k televizoru snadno připojit při
přehrávání obsahu.
Když vaše zařízení rozpozná zaregistrovaný televizor, zatímco sledujete obsah, objeví se na zařízení
ikona . Klepnutím na ikonu můžete streamovat obsah ze zařízení do televizoru.
• Tato funkce je podporována pouze výchozí aplikací galerie zařízení.
• Když je zaregistrovaný televizor připojen k elektrické zásuvce, můžete tuto funkci
používat, i když je obrazovka televizoru vypnutá.
41
Základy
Sdílení souborů s kontakty
Sdílejte soubory se svými kontakty pomocí jednoduché funkce pro sdílení. Následující činnosti
představují příklad sdílení snímků.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
2 Vyberte snímek.
3 Klepněte na položku Sdílet → Jednoduché sdílení.
Abyste mohli tuto funkci používat, musí být ověřeno telefonní číslo.
4 Vyberte příjemce a klepněte na položku HOT.
• Pokud zařízení příjemců nepodporují jednoduchou funkci sdílení, bude jim odkaz na
soubory odeslán v textové zprávě. Platnost odkazu po určité době vyprší.
• Při sdílení souborů pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.
42
Základy
Tísňový režim
Tísňový režim přepne obrazovku do šedých odstínů, aby se snížila spotřeba baterie. Některé aplikace
a funkce budou omezeny. V nouzovém režimu můžete provádět nouzová volání, odesílat ostatním
informace o aktuální poloze, spouštět nouzový alarm a další.
Stiskněte a podržte vypínací tlačítko a pak klepněte na položku Tísňový režim.
Otevření dalších možností.
Zapnutí blesku.
Zvuková upozornění.
Zahájit volání.
Odeslání aktuálních údajů o poloze
ve zprávě.
Procházení Internetu.
Přidání dalších aplikací, které lze
používat.
Zbývající energie baterie a zbývající
doba používání
Zahájit nouzové volání.
Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba
používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.
Deaktivace nouzového režimu
Chcete-li deaktivovat tísňový režim, klepněte na položku DALŠÍ → Vypnout Tísňový režim.
Případně stiskněte a podržte vypínací tlačítko a pak klepněte na položku Tísňový režim.
43
Aplikace
Instalace nebo odinstalace aplikací
Galaxy Apps
Kupujte a stahujte aplikace. Stahovat lze aplikace, které jsou speciálně určeny pro zařízení Samsung
Galaxy.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galaxy Apps.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Instalace aplikací
Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku HLEDAT a vyhledávejte je pomocí
klíčových slov.
Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na
položku INSTALOVAT. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s
cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na položku DALŠÍ →
Nastavení → Automaticky aktualizované aplikace a pak vyberte požadovanou možnost.
Obchod Play
Kupujte a stahujte aplikace.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Obchod Play.
Instalace aplikací
Procházejte aplikace podle kategorií nebo aplikace vyhledávejte podle klíčového slova.
Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na
položku INSTALOVAT. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s
cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li změnit nastavení automatické aktualizace, klepněte na položku
→ Automatické aktualizace a pak vyberte vhodnou možnost.
44
→ Nastavení
Aplikace
Správa aplikací
Odinstalace nebo zakázání aplikací
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku UPRAVIT. Vedle aplikací, které můžete zakázat nebo
odinstalovat, se objeví ikona . Vyberte aplikaci a klepněte na položku ZAKÁZAT nebo OK.
Případně na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Aplikace → Správce aplikací,
vyberte aplikaci a pak klepněte na položku VYPNOUT nebo ODINSTALOVAT.
• VYPNOUT: Zakáže vybrané výchozí aplikace, které ze zařízení nemohou být odinstalovány.
• ODINSTALOVAT: Odinstaluje stažené aplikace.
Povolení aplikací
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Aplikace → Správce aplikací →
Vypnuto, vyberte aplikaci a pak klepněte na položku ZAPNOUT.
→
Telefon
Úvod
Umožňuje volat a přijímat hlasové a video hovory.
Volání
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Telefon.
2 Zadejte telefonní číslo.
Pokud se na obrazovce neobjeví klávesnice, otevřete klávesnici klepnutím na položku
45
.
Aplikace
3 Klepnutím na položku
uskutečníte hlasový hovor, klepnutím na položku
uskutečníte
video hovor.
Otevření dalších možností.
Přidání čísla do seznamu kontaktů.
Ukázka telefonního čísla.
Odstranění předcházejícího znaku.
Skrytí klávesnice.
Volání ze zamčené obrazovky
Na zamčené obrazovce přetáhněte položku
mimo velký kruh.
Volání ze záznamu hovorů nebo seznamu kontaktů
Klepněte na položku PROTOKOL nebo KONTAKTY, potom táhněte doprava na kontakt nebo
telefonní číslo a uskutečněte hovor.
Mezinárodní volání
1 Klepnutím na položku zobrazte klávesnici, pokud se klávesnice na obrazovce neobjeví.
2 Klepněte na položku 0 a podržte ji, dokud se nezobrazí znak +.
3 Zadejte kód země, kód oblasti a telefonní číslo a pak klepněte na položku .
46
Aplikace
Přijímání hovorů
Přijímání hovorů
V případě příchozího volání přetáhněte položku
mimo velký kruh.
Odmítnutí hovoru
V případě příchozího volání přetáhněte položku
mimo velký kruh.
Chcete-li při odmítnutí příchozího hovoru odeslat zprávu, přetáhněte panel zpráv nahoru.
Chcete-li vytvořit různé zprávy odmítnutí, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na položku
Telefon → DALŠÍ → Nastavení → Blokování hovorů → Zprávy při odmít. hovoru, zadejte zprávu,
potom klepněte na položku .
Zmeškané hovory
Zmeškáte-li hovor, zobrazí se na stavovém řádku ikona . Otevřete panel s oznámeními a zobrazte
seznam zmeškaných hovorů. Případně klepněte na obrazovce Aplikace na položku Telefon →
PROTOKOL a zobrazte zmeškané hovory.
Možnosti během hovorů
Během hlasového hovoru
K dispozici jsou následující akce:
• PODRŽET: Podržení hovoru. Klepněte na položku OBNOVIT HOVOR, pokud chcete obnovit
podržený hovor.
• Přidat hovor: Vytočí druhý hovor.
• Dodat. hlas.: Zvýšení hlasitosti.
• Bluetooth: Přepne na sluchátka s podporou funkce Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.
• Reprod.: Aktivuje nebo deaktivuje reproduktor hlasitého odposlechu. Používáte-li reproduktor
hlasitého odposlechu, mluvte do mikrofonu v horní části zařízení a nepřibližujte si zařízení k
uším.
• Klávesnice / Skrýt: Otevřete nebo zavřete klávesnici.
• Ztlumit: Vypne mikrofon, aby vás druhá strana neslyšela.
• E-mail: Odešle e-mail.
• Zpráva: Odešle zprávu.
47
Aplikace
• Internet: Procházení internetových stránek.
• Kontakty: Otevře seznam kontaktů.
• S plánovač: Otevře kalendář.
• Poznámka: Vytvoří poznámku.
• : Ukončí aktuální hovor.
Během video hovoru
Klepněte na obrazovku a použijte následující možnosti:
• DALŠÍ: Otevřít další možnosti.
• Přepn.: Přepíná mezi předním a zadním fotoaparátem.
• : Ukončí aktuální hovor.
• Ztlumit: Vypne mikrofon, aby vás druhá strana neslyšela.
Kontakty
Úvod
Umožňuje vytvářet nové kontakty nebo spravovat kontakty v zařízení.
Přidávání kontaktů
Ruční vytváření kontaktů
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty.
2 Klepněte na položku a vyberte místo pro uložení.
3 Zadejte informace kontaktu.
• : Přidat obrázek.
• /
: Přidat nebo odstranit pole kontaktu.
4 Klepněte na položku ULOŽIT.
48
Aplikace
Chcete-li do seznamu kontaktů přidat telefonní číslo z klávesnice, otevřete obrazovku Aplikace
a klepněte na položku Telefon. Pokud se na obrazovce neobjeví klávesnice, otevřete klávesnici
klepnutím na položku . Zadejte číslo a klepněte na položku Přidat do kontaktů.
Chcete-li do seznamu kontaktů přidat telefonní číslo z přijatých hovorů, otevřete obrazovku Aplikace,
klepněte na položku Telefon → PROTOKOL → kontakt.
Import kontaktů
Importujte kontakty z úložných služeb do vašeho zařízení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty → DALŠÍ → Nastavení → Import/export
kontaktů → IMPORT a pak vyberte možnost importu.
Hledání kontaktů
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty.
Použijte jednu z následujících metod hledání:
• Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
• Přetáhněte prst po rejstříku na pravé straně seznamu kontaktů a rychle jím rolujte.
• Klepněte na pole hledání v horní části seznamu kontaktů a zadejte kritéria hledání.
Po výběru kontaktu proveďte jednu z následujících akcí:
• : Přidat do oblíbených kontaktů.
• /
: Zahájit hlasový nebo video hovor.
• : Vytvořit zprávu.
• : Napsat e-mail.
49
Aplikace
Sdílení profilu
Sdílejte informace o svém profilu, například svou fotografii a stavovou zprávu, s ostatními
prostřednictvím funkce sdílení profilu.
• Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Tato funkce je k dispozici pouze pro kontakty, kteří mají na svém zařízení aktivovanou
funkci sdílení profilu.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty → váš profil → Sdílení profilu a pak funkci
aktivujte klepnutím na přepínač. Abyste mohli tuto funkci používat, musí být ověřeno telefonní číslo.
Chcete-li nastavit další položky ke sdílení, klepněte na položku Sdílené informace profilu a vyberte
položky.
Chcete-li nastavit skupinu kontaktů, se kterou chcete profil sdílet, vyberte skupinu kontaktů v
množnosti Sdílet s.
Zprávy
Úvod
Odesílejte a prohlížejte zprávy podle konverzací.
Odesílání zpráv
Během roamingu může být odesílání zpráv dodatečně zpoplatněno.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Zprávy.
2 Klepněte na položku .
50
Aplikace
3 Přidejte příjemce a zadejte zprávu.
Otevření dalších možností.
Vložení adresátů.
Vybrat kontakty ze seznamu
kontaktů.
Přiložit soubory.
Poslat zprávu.
Vložení emotikonů.
Vložení zprávy.
4 Klepněte na položku ODES. a zprávu odešlete.
Zobrazení zpráv
Zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu.
Během roamingu může být přijímání zpráv dodatečně zpoplatněno.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Zprávy.
2 V seznamu zpráv vyberte kontakt.
3 Zobrazit konverzaci.
51
Aplikace
Internet
Hledejte informace procházením internetu a vytvářejte si záložky oblíbených internetových stránek,
abyste je mohli příště pohodlně otvírat.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Internet.
2 Klepněte na pole pro zadávání adresy.
3 Zadejte webovou adresu nebo klíčové slovo a pak klepněte na položku Přejít na.
Chcete-li zobrazit panely nástrojů, potáhněte prstem mírně dolů po obrazovce.
Otevření dalších možností.
Obnovení aktuální webové stránky.
Zobrazí záložky, uložené
internetové stránky a nedávnou
historii.
Otevření domovské stránky.
Otevření správce záložek
prohlížeče.
Přechod na dříve navštívenou
stránku.
52
Aplikace
E-mail
Nastavení e-mailových účtů
Nastavte e-mailový účet při prvním otevírání položky E-mail.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku E-mail.
2 Zadejte e-mailovou adresu a heslo, potom klepněte na položku PŘIHL.
Pokud chcete ručně zaregistrovat e-mailový účet společnosti, klepněte na položku RUČNÍ
NASTAVENÍ.
3 Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li nastavit jiný e-mailový účet, klepněte na položku DALŠÍ → Nastavení → Přidat účet.
Máte-li více než jeden e-mailový účet, můžete některý z nich nastavit jako výchozí. Klepněte na
položku DALŠÍ → Nastavení → DALŠÍ → Nastavit výchozí účet.
Odesílání e-mailů
1 Klepněte na položku a vytvořte e-mail.
2 Přidejte příjemce a zadejte text e-mailu.
3 Klepněte na položku ODESLAT a odešlete e-mail.
Čtení e-mailů
V seznamu e-mailů klepněte na e-mail a přečtěte si ho.
53
Aplikace
Fotoaparát
Úvod
Umožňuje pořizovat fotografie a nahrávat videa pomocí různých režimů a nastavení.
Základní fotografování a filmování
Můžete pořizovat fotografie a nahrávat videa. Své fotografie a videa prohlížejte v aplikaci Galerie.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotoaparát.
Etiketa fotoaparátu
• Nefoťte ani nenatáčejte ostatní osoby bez jejich svolení.
• Nefoťte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
• Nefoťte ani nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.
Pořizování fotografií a nahrávání videí
1 Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit.
2 Klepnutím na položku pořiďte fotografii nebo klepnutím na položku zaznamenejte
video.
• Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přibližte a stažením oddalte.
• Chcete-li během nahrávání zachytit obrázek z videa, klepněte na položku Kopie.
• Chcete-li změnit zaostření při nahrávání videa, klepněte na místo, kam chcete zaostřit.
Chcete-li zaostřit na střed obrazovky, klepněte na položku .
54
Aplikace
Aktuální režim
Náhled miniatury
Skrýt nebo zobrazit
ikony nastavení.
Nahrávání videa.
Rychlá nastavení
Pořízení fotografie.
Nastavení fotoaparátu
Přepínání mezi
předním a zadním
fotoaparátem.
Režimy fotografování
a filmování
Na obrazovce náhledu táhněte doprava, abyste otevřeli seznam režimů snímání. Nebo táhněte
doleva, pokud chcete zobrazit fotografie a videa, které jste pořídili.
• Obrazovka náhledu se může lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném
fotoaparátu.
• Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
• Ujistěte se, že je objektiv čistý. V opačném případě nemusí zařízení v některých režimech
vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.
• Přední objektiv fotoaparátu se hodí pro pořizování širokoúhlých fotografií. U širokoúhlých
fotografií může dojít k jemnému zkreslení, které neindikuje zhoršenou funkčnost zařízení.
• Maximální doba nahrávání se může zkrátit, budete-li nahrávat videa ve vysokém rozlišení.
55
Aplikace
Spouštění fotoaparátu na uzamčené obrazovce
Chcete-li rychle pořizovat fotografie, spusťte Fotoaparát na zamčené obrazovce.
Na zamčené obrazovce přetáhněte položku
mimo velký kruh.
• Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Když spustíte Fotoaparát na zamčené obrazovce s aktivovanými bezpečnostními
funkcemi, nebudou některé funkce fotoaparátu k dispozici.
Rychlé spuštění fotoaparátu
Stiskněte rychle dvakrát tlačítko Domů a spusťte Fotoaparát.
Když spustíte Fotoaparát na zamčené nebo vypnuté obrazovce s aktivovanými
bezpečnostními funkcemi, nebudou některé funkce fotoaparátu k dispozici.
HDR (Vysoký dynamický rozsah)
Fotografujte s bohatými barvami a reprodukujte detaily, a to i ve světlých a tmavých prostorech.
Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat režim HDR, otevřete obrazovku náhledu a klepejte na položku
, dokud se neobjeví požadovaná možnost.
• Auto: Zařízení automaticky aktivuje režim HDR podle podmínek snímání.
• On: Režim HDR se aktivuje.
• Off: Režim HDR se deaktivuje.
Bez efektu
S efektem
56
Aplikace
Sledování AF
Nastavte zařízení, aby sledovalo a automaticky ostřilo na vybraný objekt, i když se objekt pohybuje
nebo když změníte kompozici snímání.
1 Na obrazovce náhledu klepněte na položku
, potom klepněte na spínač Sledování AF, abyste
funkci aktivovali.
2 Klepněte na položku a vraťte se na obrazovku náhledu.
3 Klepněte na objekt, který chcete sledovat.
4 Klepnutím na položku pořiďte fotografii nebo klepnutím na položku
zaznamenejte
video.
Sledování předmětu může selhat v následujících podmínkách:
• Objekt je příliš velký nebo příliš malý.
• Předmět se pohybuje příliš rychle.
• Předmět je podsvícen nebo snímáte na tmavém místě.
• Barvy nebo vzorky na předmětu a v pozadí jsou stejné.
• Objekt má vodorovné vzory, například rolety.
• Fotoaparát se nadměrně třese.
• Rozlišení videa je vysoké.
Zamknutí ostření a expozice
Pokud je kontrast světla/stínu silný a pokud se objekt nachází mimo oblast automatického ostření,
může být obtížné dosáhnout vhodné expozice. Zamkněte ostření nebo expozici a potom pořiďte
fotografii. Klepněte na oblast, na kterou chcete zaostřit a podržte ji, na dané oblasti se objeví
rámeček AF/AE na nastavení ostření a expozice budou zamčena. Nastavení zůstane zamknuto i poté,
co pořídíte fotografii.
Tato funkce je dostupná pouze v některých režimech snímání.
Automatický režim
Automatický režim použijte, chcete-li nechat fotoaparát vyhodnotit okolí a určit ideální režim pro
fotografování.
Na obrazovce náhledu klepněte na položku REŽIM → Automaticky.
57
Aplikace
Profesionální režim
Při fotografování můžete upravit různé možnosti snímání, například hodnotu expozice a hodnotu
ISO.
Na obrazovce náhledu klepněte na položku REŽIM → Pro. Vyberte možnosti a přizpůsobte
nastavení, potom pořiďte fotografii klepnutím na položku .
• : Vyberte barevný efekt. Chcete-li vytvořit svůj vlastní barevný efekt, klepněte na položku
Tón 1 nebo Tón 2.
• : Změna režimu ostření. Přetáhněte panel přizpůsobení směrem k nebo
, abyste ručně
upravili ostření. Pro přepnutí do režimu automatického ostření přetáhněte panel přizpůsobení
směrem k možnosti AUTO.
• : Vyberte vhodné vyvážení bílé, aby měly snímky realistické barevné podání.
• : Vybere hodnotu ISO. Ovládá citlivost fotoaparátu na světlo. Nízké hodnoty se používají pro
nehybné nebo jasně osvícené objekty. Vyšší hodnoty se používají pro rychle se pohybující nebo
špatně osvětlené objekty. Nicméně vyšší hodnota citlivosti ISO může způsobit objevení šumu na
fotografiích.
Pokud je rychlost závěrky nastavena ručně, nemůžete nastavit nastavení ISO na AUTO.
• : Upravit rychlost závěrky. Nižší rychlost závěrky vpouští více světla, takže fotografie bude
světlejší. To je ideální na fotografie krajiny nebo na snímky pořizované v noci. Vysoká rychlost
závěrky vpouští méně světla. Toto nastavení je ideální na fotografování rychle se pohybujících
objektů.
• : Změňte hodnotu expozice. Toto nastavení určuje, kolik světla čidlo fotoaparátu pojme. Pro
slabě osvětlené situace použijte vyšší hodnotu expozice.
Pokud je rychlost závěrky nastavena ručně, nemůžete změnit hodnotu expozice. Hodnota
expozice se bude měnit a bude založena na nastavení rychlosti závěrky.
Uložení aktuálního nastavení jako uživatelského nastavení
Na obrazovce náhledu klepněte na položku Vlastní → Uložit aktuální nast., vyberte název, a potom
klepněte na položku ULOŽIT.
Chcete-li ve fotoaparátu použít uložená nastavení, otevřete obrazovku náhledu, klepněte na položku
Vlastní, potom vyberte název.
58
Aplikace
Oddělení expoziční oblasti a zaostřené oblasti
Pokud jasné světlo ovlivňuje kontrast nebo se předmět nachází mimo oblast automatického ostření,
použijte tuto funkci k dosažení odpovídající expozice. Oblasti expozice a zaostření můžete oddělit a
vybrat úroveň expozice, kterou požadujete pro předmět.
Tato funkce je k dispozici, pouze pokud nastavíte rychlost závěrky a ostření na AUTO v
profesionálním režimu.
1 Na obrazovce náhledu klepněte na oblast, na kterou chcete zaostřit, potom ji podržte.
Na oblasti ostření se objeví rámeček AF/AE.
2 Přetáhněte snímek AF/AE do oblasti expozice.
Oblast expozice bude oddělena od oblasti zaostření.
59
Aplikace
Selektivní ostření
Použijte režim rozostření, abyste na fotografii zdůraznili určité objekty.
1 Na obrazovce náhledu klepněte na položku REŽIM → Selektivní ostření.
2 Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit.
3 Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku .
4 Klepněte na miniaturu náhledu.
5 Klepněte na položku a vyberte jednu z následujících položek:
• Zaost. na blízko: Nechte objekt vyniknout a rozmažte pozadí okolo objektu.
• Zaostř. na dálku: Rozmaže objekt a způsobí, že pozadí vynikne okolo objektu.
• Pan. zaostření: Nechá vyniknout objekt a jeho pozadí.
6 Klepněte na položku ULOŽIT.
• Doporučujeme umístit objekty do 50 cm od zařízení. Umístěte předmět, který chcete
zaostřit, do blízkosti zařízení.
• Při pořizování fotografií se ujistěte, že je mezi předmětem a pozadím dostatečná
vzdálenost. Vzdálenost by měla být větší než trojnásobek vzdálenosti mezi zařízením a
předmětem.
• Kvalita fotografií pořízených zařízením může být ovlivněna v následujících situacích:
– – Zařízení nebo předmět se pohybují.
– – Na pozadí se nachází silné světlo, je nedostatek světla nebo pořizujete fotografie v
interiérech.
– – Předmět nebo pozadí nemá žádný vzor nebo má nevýraznou barvu.
60
Aplikace
Panoráma
Pořídí sérii fotografií vodorovně nebo svisle a pak je spojí dohromady a vytvoří širokoúhlou scénu.
Na obrazovce náhledu klepněte na položku REŽIM → Panoráma.
Chcete-li získat nejlepší snímky při používání panoramatického režimu, využijte tyto rady:
• Posuňte fotoaparát pomalu jedním směrem.
• Udržujte snímek v rámečku hledáčku fotoaparátu.
• Neměli byste fotit neurčité pozadí, například prázdnou oblohu nebo holou stěnu.
Živé vysílání
Nahrávejte a sdílejte živá videa svých jedinečných okamžiků. Pozvěte svou rodinu a přátele, aby vaše
živé vysílání sledovali. Další informace o funkci vysílání přes YouTube naleznete v nabídce nápovědy
služby YouTube.
• Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Při vysílání pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.
Než začnete
• Abyste mohli tuto funkci používat, musíte se přihlásit ke svému účtu Google.
• Pokud chcete, aby bylo vaše vysílání po skončení automaticky uloženo do vašeho zařízení,
otevřete obrazovku náhledu, klepněte na položku Nastavení, potom klepněte na přepínač
Automatické uložení, abyste tuto funkci aktivovali. Videa můžete zobrazit v Galerie.
Zahájení vysílání
1 Na obrazovce náhledu klepněte na položku REŽIM → Živé vysílání.
2 Přečtěte si podmínky používání a potom klepněte na položku POTVRDIT.
61
Aplikace
3 Chcete-li změnit název kanálu, klepněte na výchozí název a zadejte nový název.
4 Chcete-li nastavit vysílání jako veřejné nebo soukromé, klepněte na položku Nastavení →
Soukromí.
5 Klepněte na položku Pozvat a vyberte kontakty.
Jakmile bude vysílání zahájeno, bude odkaz na video rozeslán vybraným kontaktům
prostřednictvím zprávy. Pozvané kontakty budou moci vysílání sledovat klepnutím na odkaz.
6 Klepnutím na položku
spustíte vysílání.
7 Klepnutím na položku
vysílání ukončíte.
Budete-li chtít během vysílání pozvat další osoby, klepněte na položku Sdílet a vyberte způsob
sdílení. Zatímco budete zvát další osoby, může dojít k pozastavení vysílání. Budete-li chtít
obnovit nahrávání, klepněte na položku POKR.
Vysílání bude automaticky nahráno na YouTube. Chcete-li odkaz sdílet s ostatními, klepněte na
položku SDÍLET ODKAZ.
Sledování živého vysílání
Pozvané kontakty mohou vysílání sledovat klepnutím na odkaz na video, který obdrželi. U veřejného
vysílání mohou sledující vyhledat název vašeho kanálu na YouTube.
Během vysílání je mohou sledující označit jako líbí se mi nebo nelíbí se mi.
62
Aplikace
Pomalý pohyb
Můžete zaznamenat video pro zpomalené přehrávání. Můžete určit části videa, které mají být
přehrávány zpomaleně.
Při použití tohoto režimu se může zkrátit ohnisková vzdálenost.
1 Na obrazovce náhledu klepněte na položku REŽIM → Pomalý pohyb.
2 Klepnutím na položku spustíte nahrávání.
3 Po dokončení záznamu jej zastavte klepnutím na položku .
4 Na obrazovce náhledu klepněte na miniaturu náhledu.
5 Klepněte na položku .
Video se začne přehrávat s náhodně nastaveným úsekem zpomaleného přehrávání.
Úprava částí zpomaleného přehrávání
1 Na obrazovce náhledu klepněte na miniaturu náhledu.
2 Klepněte na položku .
Video se začne přehrávat s náhodně nastaveným úsekem zpomaleného přehrávání.
3 Klepnutím na položku přehrávání pozastavíte.
4 Přetáhněte počáteční bod a konečný bod na požadované místo, abyste ořízli části videa.
63
Aplikace
5 Přetažením položky
vyberte úsek videa, který se bude přehrávat zpomaleně.
Chcete-li nastavit úsek zpomaleného přehrávání přesněji, klepněte na položku , podržte ji a
potom táhněte prstem doleva nebo doprava, abyste úsekem videa procházeli po jednotlivých
snímcích.
Počáteční úchyt
Koncový úchyt
Sekce zpomaleného
pohybu
6 Klepněte na část zpomaleného přehrávání a nastavte následující možnosti:
• : Rozdělí oddíl na dvě části.
• : Odstraní oddíl.
• 1/8: Změní rychlost přehrávání vybraného oddílu.
7 Klepněte na položku a zobrazte náhled videa.
8 Chcete-li video uložit, klepněte na položku EXPORT.
Rychlý pohyb
Můžete zaznamenat video pro zrychlené přehrávání. Můžete určit části videa, které mají být
přehrávány zrychleně.
Při použití tohoto režimu se může zkrátit ohnisková vzdálenost.
1 Na obrazovce náhledu klepněte na položku REŽIM → Rychlý pohyb.
2 Klepnutím na položku spustíte nahrávání.
3 Po dokončení záznamu jej zastavte klepnutím na položku .
64
Aplikace
4 Na obrazovce náhledu klepněte na miniaturu náhledu.
5 Klepněte na položku .
Video se začne přehrávat s náhodně nastaveným úsekem zrychleného přehrávání.
Úprava částí zrychleného přehrávání
1 Na obrazovce náhledu klepněte na miniaturu náhledu.
2 Klepněte na položku .
Video se začne přehrávat s náhodně nastaveným úsekem zrychleného přehrávání.
3 Klepnutím na položku přehrávání pozastavíte.
4 Přetáhněte počáteční bod a konečný bod na požadované místo, abyste ořízli části videa.
5 Přetažením položky vyberte úsek videa, který se bude přehrávat zrychleně.
Chcete-li nastavit úsek zrychleného přehrávání přesněji, klepněte na položku , podržte ji a
potom táhněte prstem doleva nebo doprava, abyste úsekem videa procházeli po jednotlivých
snímcích.
Koncový úchyt
Počáteční úchyt
Sekce zrychleného
pohybu
6 Klepněte na část zrychleného přehrávání a nastavte následující možnosti:
• : Rozdělí oddíl na dvě části.
• : Odstraní oddíl.
• 8x: Změní rychlost přehrávání vybraného oddílu.
7 Klepněte na položku a zobrazte náhled videa.
8 Chcete-li video uložit, klepněte na položku EXPORT.
65
Aplikace
Virtuální snímek
Obejděte objekt a pořiďte řadu snímků, abyste vytvořili pohled na objekt z více úhlů. Objekt můžete
prohlížet z různých úhlů tažením prstu po fotografii doleva nebo doprava.
1 Na obrazovce náhledu klepněte na položku REŽIM → Virtuální snímek.
2 Umístěte objekt doprostřed obrazovky náhledu a klepněte na položku .
3 Pomalu pohybujte zařízením jedním směrem kolem objektu, abyste pořídili více fotografií.
Jakmile bude šipka zcela žlutá nebo pokud přestanete objekt obcházet, zařízení přestane
automaticky pořizovat fotografie.
Prohlížení fotografií virtuálního snímku
1 Na obrazovce náhledu klepněte na miniaturu náhledu.
2 Klepněte na položku .
3 Táhněte prstem po obrazovce doleva nebo doprava nebo pomalu naklánějte zařízení doleva
nebo doprava, abyste si mohli prohlédnout objekt z různých úhlů.
66
Aplikace
Samospoušť
Pořizujte autoportréty předním fotoaparátem.
1 Na obrazovce náhledu klepněte na položku a přepněte přední fotoaparát na autoportréty.
2 Klepněte na položku REŽIM → Samospoušť.
3 Obraťte se k přednímu objektivu fotoaparátu.
4 Když zařízení rozpozná váš obličej, klepněte na snímač na zadní straně zařízení, abyste pořídili
fotografii sebe sama. Fotografii můžete také pořídit klepnutím na obrazovku.
Chcete-li pořídit fotografii pomocí dlaně, klepněte na položku , potom klepněte na přepínač
Ovládání gestem, abyste funkci aktivovali. Ukažte směrem k přednímu fotoaparátu svou dlaň.
Jakmile zařízení vaši dlaň rozpozná, pořídí fotografii po uplynutí dvou sekund.
67
Aplikace
Wide selfie
Umožňuje pořídit autoportrét a zahrnout do fotografie další osoby a zamezit vynechání osob.
1 Na obrazovce náhledu klepněte na položku a přepněte přední fotoaparát na autoportréty.
2 Klepněte na položku REŽIM → Wide selfie.
3 Obraťte se k přednímu objektivu fotoaparátu.
4 Když zařízení rozpozná váš obličej, klepněte na snímač na zadní straně zařízení, abyste pořídili
fotografii sebe sama. Fotografii můžete také pořídit klepnutím na obrazovku.
Chcete-li pořídit fotografii pomocí dlaně, klepněte na položku , potom klepněte na přepínač
Ovládání gestem, abyste funkci aktivovali. Ukažte směrem k přednímu fotoaparátu svou dlaň.
Jakmile zařízení vaši dlaň rozpozná, pořídí fotografii po uplynutí dvou sekund.
5 Pomalu otáčejte zařízením doleva a pak doprava nebo obráceně a pořiďte širokoúhlý
autoportrét.
Zařízení pořídí další fotografie, když se bílý rámeček přesune k jednotlivým koncům okna
hledáčku.
• Dbejte na to, aby bílý rámeček zůstal uvnitř okna hledáčku.
• Při pořizování širokoúhlých autoportrétů se osoby nesmí hýbat.
• Rozlišení fotografie mohou ovlivnit světelné podmínky.
• V závislosti na podmínkách fotografování mohou být z fotografie oříznuty horní a dolní
část obrázku zobrazené na obrazovce náhledu.
68
Aplikace
Intervalový snímek
Pořiďte sérii autoportrétů v určitém intervalu a uložte si fotografie, které budete chtít.
1 Na obrazovce náhledu klepněte na položku a přepněte přední fotoaparát na autoportréty.
2 Klepněte na položku REŽIM → Intervalový snímek.
3 Když zařízení rozpozná váš obličej, klepněte na snímač na zadní straně zařízení, abyste pořídili
fotografii sebe sama. Fotografii můžete také pořídit klepnutím na obrazovku.
Zařízení pořídí čtyři fotografie ve dvousekundovém intervalu.
Chcete-li pořídit fotografii pomocí dlaně, klepněte na položku , potom klepněte na přepínač
Ovládání gestem, abyste funkci aktivovali. Ukažte směrem k přednímu fotoaparátu svou dlaň.
Jakmile zařízení vaši dlaň rozpozná, pořídí fotografii po uplynutí dvou sekund.
4 Zaškrtněte fotografie, které chcete uložit, a klepněte na položku ULOŽIT.
Stahování režimů
Další režimy fotografování si můžete stáhnout ze služby Galaxy Apps.
Na obrazovce náhledu klepněte na položku REŽIM → Stáhnout.
Některé stažené režimy snímání nemají přístup ke všem funkcím. Táhnutí doprava, abyste
zobrazili seznam režimů, a táhnutí doleva, abyste zobrazili pořízení snímky a vide, nemusí
být k dispozici.
69
Aplikace
Nastavení fotoaparátu
Rychlá nastavení
Na obrazovce náhledu používejte následující rychlá nastavení.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném
fotoaparátu.
• : Vyberte efekt filtru, který se použije při pořizování fotografií nebo nahrávání videí. Chcete-li
stáhnout další efekty, klepněte na položku Stáhnout.
• : Tuto funkci použijte k pořizování fotografií s bohatými barvami a k zachycení
podrobností i na tmavých a světlých místech.
• : Vyberte metodu měření. Hodnota určuje výpočet hodnot osvětlení. Ve středu počítá
expozici snímku podle světla v prostřední části snímku. Bod počítá expozici snímku podle světla
v prostředním bodu snímku. Matice průměruje celou scénu.
• : Vyberte délku prodlevy, než fotoaparát automaticky pořídí fotografii.
• : Upravte posuvný panel, abyste pořídili fotografii s osvětlenými tvářemi pro jemnější
obrázky.
• : Aktivuje nebo deaktivuje blesk.
• /
: Vyberte rozlišení fotografií. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší
kvalitu fotografií, video ale v paměti zabere více místa.
Nastavení fotoaparátu
Na obrazovce náhledu klepněte na položku
.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném
fotoaparátu.
• Velikost videa (zadní) / Velikost videa (přední): Vyberte rozlišení pro videa. Použití vyššího
rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu videa, video ale v paměti zabere více místa.
• Ovládání gestem: Nastaví zařízení tak, aby detekovalo vaši dlaň, kterou pak můžete použít k
pořizování autoportrétů.
• Uložit obr. jako v náhledu: Převrátí obraz a vytvoří zrcadlový obraz původní scény při pořizování
fotografií pomocí předního fotoaparátu.
70
Aplikace
• Sledování AF: Nastaví zařízení, aby sledovalo a automaticky zaostřovalo vybraný objekt, i když
se bude objekt nebo fotoaparát pohybovat.
• Stabilizace videa: Aktivuje funkci proti otřesům a omezuje nebo odstraňuje rozmazání
vyplývající z otřesů fotoaparátu během záznamu videa.
• Dělicí čáry: Zobrazí vodítka hledáčku a pomůže s kompozicí při výběru předmětů.
• Značky polohy: Připojí k fotografii značku polohy GPS.
• Síla signálu GPS se může snížit v místech, kde může být signál stíněn, například mezi
budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
• Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na internet. Chcete-li
tomu zabránit, deaktivujte nastavení značky polohy.
• Zkontrolovat obrázky: Nastavení zařízení na zobrazení fotografií po jejich pořízení.
• Rychlé spuštění: Nastavte zařízení, aby spustilo fotoaparát, když rychle dvakrát za sebou
stisknete tlačítko Domů.
• Uložit jako soubor RAW: Nastavte zařízení, aby v profesionálním režimu ukládalo fotografie jako
nekomprimované soubory RAW (formát souborů DNG). Soubory RAW obsahují veškerá data
fotografie pro nejlepší kvalitu obrazu, zabírají ale více místa v paměti. Chcete-li zobrazit soubory
RAW, budete potřebovat aplikaci na prohlížení snímků.
• Při použití této funkce bude každá fotografie uložena ve dvou formátech, DNG a JPG.
Fotografie pořízené sériovým snímáním budou uloženy pouze jako soubory JPG.
• Soubory JPG můžete zobrazit v Galerie. Soubory DNG můžete prohlížet nebo mazat ve
složce DCIM → Camera.
• Ovládání hlasem: Nastaví zařízení k vytvoření fotografií nebo záznamu videa pomocí hlasových
příkazů. Fotografii můžete také pořídit tak, že řeknete „Smile“, „Cheese“, „Capture“ nebo „Shoot“.
Chcete-li nahrát video, řekněte „Record video“.
• Funkce tlačítek hlasitosti: Nastavení zařízení na použití tlačítka hlasitosti k ovládání spouště
nebo funkce zoomu.
• Vynulovat nastavení: Obnovení nastavení fotoaparátu.
71
Aplikace
Galerie
Úvod
Umožňuje zobrazení a správu fotografií a videí uložených v zařízení.
Prohlížení snímků nebo videí
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
2 Vyberte snímek nebo video.
Video soubory zobrazují ikonu
položku .
v miniatuře náhledu. Chcete-li přehrát video, klepněte na
Přechod na předchozí obrazovku.
Další možnosti
Přidá obrázek do oblíbených
položek.
Sdílejte snímek s ostatními.
Úpravy snímku.
Automatické upravení snímku.
Odstranění snímku.
Chcete-li skrýt nebo zobrazit menu, klepněte na obrazovku.
72
Aplikace
Mazání snímků nebo videí
Mazání snímku nebo videa
Vyberte snímek nebo video a klepněte na položku Odstr. v dolní části obrazovky.
Mazání více snímků nebo videí
1 Na hlavní obrazovce Galerie klepněte na snímek nebo video, které chcete vymazat, a podržte je.
2 Zaškrtněte snímky nebo videa, které chcete vymazat.
3 Klepněte na položku ODSTR.
Smart Manager
Úvod
Chytrý správce poskytuje přehled o stavu baterie, úložiště paměti RAM a zabezpečení systému
vašeho zařízení. Můžete také zařízení automaticky optimalizovat jedním klepnutím prstu.
73
Aplikace
Používání funkce rychlé optimalizace
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Smart Manager → SMAZAT VŠE.
Funkce rychlé optimalizace zvyšuje výkon zařízení prostřednictvím následujících akcí.
• Vyčištění části paměti.
• Vymazání nepotřebných souborů a zavření aplikací spuštěných na pozadí.
• Hledání škodlivého softwaru.
Používání aplikace chytrý správce
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Smart Manager a vyberte funkci.
Baterie
Zkontrolujte zbývající úroveň nabití baterie a dobu, po kterou lze zařízení používat. U zařízení s
nízkou zbývající úrovní nabití baterie můžete energii baterie šetřit aktivací funkcí úsporného režimu a
zavřením aplikací, které spotřebovávají nadměrné množství energie baterie.
Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba
používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.
Úložiště
Zkontrolujte stav použité a dostupné kapacity paměti. Můžete vymazat nepoužívané a zbytkové
soubory nebo odinstalovat aplikace, které již nepoužíváte.
RAM
Zkontrolujte množství dostupné paměti RAM. Můžete zavřít aplikace na pozadí a omezit množství
používané paměti RAM, abyste zařízení zrychlili.
Zabezpečení zařízení
Zkontrolujte stav zabezpečení zařízení. Tato funkce vyhledá ve vašem zařízení škodlivý software.
74
Aplikace
S Plánovač
Úvod
Spravujte svůj rozvrh zadáním nadcházejících událostí nebo úloh v plánovači.
Vytváření událostí
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku S Plánovač.
2 Klepněte na položku nebo poklepejte na datum.
Pokud datum již má uložené události nebo úlohy, klepněte na datum a klepněte na
.
3 Zadejte podrobnosti události.
Vložení názvu.
Nastavte pro tuto událost počáteční
a konečné datum.
Vyberte kalendář, který chcete
použít nebo který se má
synchronizovat.
Nastavení alarmu.
Zadejte místo události.
Připojte mapu zobrazující polohu
události.
Přidat další podrobnosti.
4 Uložte událost klepnutím na položku ULOŽIT.
75
Aplikace
Vytváření úloh
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku S Plánovač.
2 Klepněte na položku → Úkoly.
3 Zadejte podrobnosti úlohy a klepněte na položku DNES nebo ZÍTRA, abyste nastavili datum
splnění.
Chcete-li přidat více podrobností, klepněte na položku
.
4 Uložte úlohu klepnutím na položku ULOŽIT.
Synchronizovat události nebo úlohy s vašimi účty
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Účty, vyberte službu účtu, potom
klepněte na přepínač Synchronizovat Kalendář, abyste události a úlohy synchronizovali s účtem.
Chcete-li přidat účty pro synchronizaci, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na položku S
Plánovač → DALŠÍ → Správa kalendářů → Přidat účet. Pak vyberte účet, se kterým chcete provést
synchronizaci, a přihlaste se. Po přidání účtu se účet objeví v seznamu.
S Health
Úvod
Aplikace S Health pomáhá při správě vašeho zdraví a kondice. Umožňuje nastavovat cíle cvičení,
kontrolovat průběh a sledovat celkové zdraví a kondici.
Spuštění aplikace S Health
Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé nebo ji spouštíte znovu po resetování dat, dokončete nastavení
podle pokynů na obrazovce.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku S Health.
2 Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.
76
Aplikace
Používání aplikace S Health
Zde můžete zobrazovat hlavní informace z menu a nástrojů pro sledování aplikace S Health a
sledovat tak své zdraví a formu.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku S Health.
Cíle a programy
Nástroje pro sledování
• CÍLE: Nastavte si každodenní cíle cvičení a sledujte svůj pokrok.
• PROGRAMY: Využívejte nastavitelné programy cvičení.
• MONITORY: Monitorujte své aktivity, příjem potravin a tělesné míry.
Chcete-li přidat na obrazovku S Health nástroje pro sledování, cíle nebo programy, klepněte na
položku DALŠÍ → Správa položek, potom vyberte položky v záložkách MONITORY, CÍLE nebo
PROGRAMY.
Chcete-li získat více informací o funkcích S Health, klepněte na položku DALŠÍ → Nastavení
→ Nápověda.
77
Aplikace
Další informace
• Funkce S Health je určena pouze pro cvičení a účely získání dobré kondice a nejsou určeny pro
použití při diagnostice nemocí nebo jiných stavů, ani při léčbě, zmírňování, ošetřování nebo
prevenci nemocí.
• Dostupné vlastnosti, funkce a připojitelné aplikace pro aplikaci S Health se mohou lišit podle
konkrétní země, a to z důvodu různých místních zákonů a nařízení. Před použitím je třeba
zkontrolovat funkce a aplikace dostupné ve vašem konkrétním regionu.
• Aplikace S Health a jejich služby mohou být bez předchozího upozornění změněny nebo
ukončeny.
• Účel sběru dat je omezen na poskytování požadované služby, včetně poskytování dalších
informací ke zlepšení vašeho zdraví, synchronizace dat, analýzy dat a statistik nebo vývoj a
poskytování lepších služeb. (Pokud se však ke svému účtu Samsung přihlásíte z aplikace S
Health, vaše údaje mohou být uloženy na serveru za účelem zálohování údajů.) Osobní údaje
mohou být uloženy až do dokončení těchto účelů. Osobní údaje, uložené ve službě S Health,
můžete odstranit pomocí možnosti Vynulovat údaje v menu Nastavení. Údaje, které jste sdíleli
na sociálních sítích nebo přenesli do úložných zařízení, musíte vymazat samostatně.
• Svá data můžete sdílet a/nebo synchronizovat s dalšími vybranými službami Samsung nebo
se službami třetích stran, stejně jako s jakýmikoli jinými připojenými zařízeními. Přístup k
informacím aplikace S Health ze strany takovýchto dalších služeb nebo zařízení třetích stran
bude povolen pouze s vaším výslovným souhlasem.
• Přebíráte plnou odpovědnost za nevhodné používání dat sdílených na sociálních sítích nebo
přenášených k jiným osobám. Při sdílené osobních údajů s ostatními osobami buďte opatrní.
• Pokud je zařízení připojeno k měřícím zařízením, ověřte komunikační protokol a potvrďte tak
správný provoz. Pokud používáte bezdrátové připojení, např. Bluetooth, může být zařízení
elektronicky rušeno jinými zařízeními. Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných zařízení, která
vysílají rádiové vlny.
• Před použitím aplikace S Health si pozorně přečtěte její Podmínky použití a Zásady ochrany
soukromých údajů.
78
Aplikace
S Voice
Úvod
Provádějte různé úlohy jejich vyslovením.
Nastavení příkazu probuzení
Aplikaci S Voice můžete spustit vlastním příkazem probuzení.
Když aplikaci S Voice spouštíte poprvé, klepněte na položku START a nastavte si vlastní příkaz
probuzení.
Chcete-li příkaz probuzení změnit, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na položku S Voice.
Potom klepněte na položku → Voice wake-up → Change wake-up command → START a řiďte
se pokyny na obrazovce.
Chcete-li zařízení nastavit tak, aby spouštělo aplikaci S Voice hlasovým příkazem, když je zařízení
zamknuté, klepněte na položku a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač Wake up in
secured lock.
Používání aplikace S Voice
1 Proneste předem nastavený příkaz probuzení.
Případně na obrazovce Aplikace klepněte na položku S Voice.
Když se aplikace S Voice spustí, zahájí zařízení rozpoznávání hlasu.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Nastavení služby S Voice
Zobrazit příkazy hlasových příkazů.
79
Aplikace
2 Vyslovte hlasový příkaz.
Pokud zařízení rozpozná příkaz, provede odpovídající akci. Chcete-li hlasový příkaz zopakovat
nebo říct jiný příkaz, klepněte na položku .
Aplikace se automaticky zavře, pokud není zařízení po určitou dobu používáno.
Rady pro lepší rozpoznávání hlasu
• Mluvte čistě.
• Mluvte na tichých místech.
• Nepoužívejte urážlivá nebo slangová slova.
• Vyhněte se mluvení nářečími.
Zařízení nemusí vaše příkazy rozpoznat nebo může provést nechtěné příkazy v závislosti na okolí
nebo způsobu vaší mluvy.
Nastavení jazyka
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku S Voice →
→ Language, potom vyberte jazyk.
Vybraný jazyk se použije pouze pro funkci S Voice, nikoli jako jazyk zobrazený v zařízení.
80
Aplikace
Hudba
Poslouchejte hudbu roztříděnou do kategorií a přizpůsobte nastavení přehrávání.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hudba.
V horní části obrazovky vyberte kategorii a pak vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.
Klepněte na snímek alba v dolní části obrazovky a otevřete obrazovku hudebního přehrávače.
Otevření dalších možností.
Otevření seznamu skladeb.
Přístup ke kvalitě zvuku a k
nastavení efektů.
Nastavení souboru jako oblíbené
skladby.
Nastavení hlasitosti.
Zapnutí režimu náhodného
přehrávání.
Změna režimu opakování.
Přecházení na předcházející
skladbu. Klepnutím a podržením
přetočíte obsah dozadu.
Přecházení na další skladbu.
Klepnutím a podržením přetočíte
obsah dopředu.
Pozastavení a obnovení přehrávání.
81
Aplikace
Video
Sledujte videa uložená v zařízení a přizpůsobte si nastavení přehrávání.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Video.
Vyberte video, které chcete přehrát.
Otevření dalších
možností.
Pozastavení a
obnovení přehrávání.
Převíjet nebo rychle
vpřed přetažením
panelu.
Nastavení hlasitosti.
Změnit poměr stran
obrazovky.
Přepnout na rozevírací
přehrávač videí.
Přejít na předcházející
video. Klepnutím a
podržením přetočíte
obsah dozadu.
Přejít na další video.
Klepnutím a
podržením přetočíte
obsah dopředu.
Táhněte prstem nahoru nebo dolů na levé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili jas, nebo
táhněte prstem nahoru nebo dolů na pravé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili hlasitost.
Chcete-li přetáčet rychle vzad nebo vpřed, potáhněte prstem doleva nebo doprava po obrazovce
přehrávání.
82
Aplikace
Záznamník
Úvod
Použijte různé režimy nahrávání pro různé situace, jako je rozhovor. Zařízení dokáže převádět váš
hlas na text a rozlišovat mezi různými zdroji zvuku.
Provádění záznamu hlasu
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Tools → Záznamník.
2 Klepnutím na položku spustíte nahrávání. Mluvte do mikrofonu.
Klepnutím na položku
nahrávání pozastavíte.
V průběhu nahrávání záznamu hlasu klepněte na položku ZÁLOŽKA a vložte záložku.
Změna režimu záznamu.
Spuštění záznamu.
3 Klepnutím na položku ULOŽIT nahrávání dokončíte.
83
Aplikace
Změna režimu záznamu
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Tools → Záznamník.
V horní části obrazovky záznamníku vyberte režim.
• STANDARDNÍ: Toto je normální režim nahrávání.
• ROZHOVOR: Mikrofon je citlivý na zvuk ze dvou směrů. V tomto režimu zaznamenává stejné
množství zvuku horní i spodní část zařízení.
• HLASOVÁ POZNÁMKA: Zařízení nahrává váš hlas a zároveň jej převádí na text na obrazovce. Pro
co nejlepší výsledky si držte zařízení blízko úst a hovořte hlasitě a zřetelně na tichém místě.
Pokud jazyk systému hlasových poznámek neodpovídá jazyku, ve kterém mluvíte, zařízení
váš hlas nerozpozná. Před použitím této funkce klepněte na aktuální jazyk a nastavte jazyk
systému hlasových poznámek.
Přehrávání vybraných záznamů hlasu
Když znovu přehráváte záznamy rozhovorů, můžete u nahrávky ztlumit různé zdroje zvuku, nebo
jejich ztlumení zrušit.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Tools → Záznamník.
2 Klepněte na položku Nahrávky a vyberte záznam hlasu nahraný v režimu rozhovoru.
84
Aplikace
3 Chcete-li ztlumit určité zdroje zvuku, klepněte na položku
, aby byl příslušný směr zvuku
ztlumen.
Ikona se změní na
a zvuk bude ztišen.
Zdroj zvuku se ztlumenou hlasitostí
Zdroj zvuku s obnovenou hlasitostí
Moje soubory
Získejte přístup a spravujte různé soubory uložené v zařízení nebo v jiných umístěních, jako jsou
služby cloudového úložiště.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Tools → Moje soubory.
Zobrazujte soubory podle kategorií nebo zobrazujte soubory uložené v zařízení nebo ve službě
cloudového úložiště.
Abyste zkontrolovali stav použité a dostupné kapacity paměti, klepněte na položku VYUŽITÍ
PAMĚTI.
Chcete-li vyhledávat soubory nebo složky, klepněte na položku HLEDAT.
85
Aplikace
Poznámka
Vytvářejte poznámky a organizujte je podle kategorií.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Tools → Poznámka.
Vytváření poznámek
Klepněte na položku v seznamu poznámek a zadejte poznámku. Při vytváření poznámky použijte
jednu z následujících možností:
• Kategorie: Vytvoření nebo nastavení kategorie.
• Úkoly: Přidáním zaškrtávacích políček na začátek každé řádky můžete vytvořit seznam úloh.
• Obrázek: Vložení obrázků.
• Kreslení: Zapisujte nebo kreslete poznámky, které se vloží. Můžete zvolit tloušťku pera a barvu.
• Hlasová: Vytvoření a vložení hlasového záznamu.
Chcete-li poznámku uložit, klepněte na položku ULOŽIT.
Chcete-li upravit poznámku, klepněte na poznámku a pak klepněte na obsah poznámky.
Hledání poznámek
Klepněte na položku HLEDAT v seznamu poznámek a zadejte klíčové slovo, které se má v
poznámkách vyhledat.
86
Aplikace
Hodiny
Úvod
Nastavujte budíky, kontrolujte aktuální čas v mnoha různých městech po celém světě, určete čas
události nebo nastavte konkrétní trvání.
Upozornění
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hodiny → Upozornění.
Nastavení upozornění
Nastavte čas upozornění a klepněte na položku ULOŽIT.
Chcete-li otevřít klávesnici, abyste mohli zadat čas výstrahy, klepněte na pole pro zadání času.
Chcete-li nastavit upozornění s různými možnostmi upozornění, klepněte na položku MOŽNOSTI,
nastavte možnosti upozornění, potom klepněte na položku ULOŽIT.
Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat upozornění, klepněte na ikonu vedle upozornění v seznamu
upozornění.
Zastavení upozornění
Klepnutím na tlačítko KONEC upozornění vypnete. Pokud jste dříve aktivovali možnost posunutí
upozornění, klepněte na položku POSUNOUT BUDÍK a nastavte opakování upozornění za určitou
dobu.
Odstraňování upozornění
Klepněte na položku
a upozornění v seznamu upozornění.
Světové hodiny
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hodiny → Světové hodiny.
Vytvoření hodin
Zadejte název města nebo vyberte světové město a potom klepněte na položku
87
.
Aplikace
Odstraňování hodin
Klepněte na položku
na hodinách.
Stopky
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hodiny → Stopky.
2 Pro spuštění měření času klepněte na položku ZAČÁTEK.
Chcete-li při měření události zaznamenávat časy kol, klepněte na položku KOLO.
3 Klepnutím na položku ZASTAVIT měření času zastavte.
Chcete-li měření obnovit, klepněte na položku POKRAČOVAT.
Chcete-li stopky vynulovat, klepněte na položku VYNULOVAT.
Časovač
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hodiny → Časovač.
2 Nastavte dobu trvání a pak klepněte na položku ZAČÁTEK.
Chcete-li otevřít klávesnici, abyste mohli zadat dobu trvání, klepněte na pole pro zadání doby
trvání.
3 Po uplynutí nastaveného času časovače klepněte na položku KONEC.
Kalkulačka
Provádějte jednoduché nebo komplexní výpočty.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kalkulačka.
Otočte zařízení do zobrazení na šířku a zobrazte vědeckou kalkulačku. Pokud je funkce Autom.
otočení deaktivována, klepněte na položku , abyste zobrazili vědeckou kalkulačku.
Chcete-li zobrazit historii výpočtů, klepněte na položku HISTORIE. Chcete-li zavřít panel historie
výpočtů, klepněte na položku KLÁVESNICE.
Chcete-li vymazat historii, klepněte na položku HISTORIE → SMAZAT HISTORII.
88
Aplikace
Aplikace Google
Google nabízí aplikace v oblasti zábavy, sociálních sítí a obchodu. Pro přístup k některým aplikacím
budete pravděpodobně potřebovat účet Google. Další informace naleznete v části Účty.
Chcete-li zobrazit více informací o aplikaci, otevřete menu nápovědy jednotlivých aplikací.
Některé aplikace nemusí být dostupné nebo mohou mít jiné označení v závislosti na oblasti
nebo poskytovateli služeb.
Chrome
Vyhledávejte informace a procházejte webové stránky.
Gmail
Odesílejte a přijímejte e-maily prostřednictvím služby Google Mail.
Google+
Sdílejte své příspěvky a sledujte aktualizace, které sdílí vaše rodina, přátelé a jiní uživatelé. Dále
můžete zálohovat své fotografie, videa a další obsah.
Mapy
Najděte na mapě svoji lokalitu, vyhledávejte různé lokality a prohlížejte si informace o různých
místech.
Hudba Play
Vyhledávejte, poslouchejte a sdílejte hudbu ve svém zařízení.
Filmy Play
Stahujte videa ke sledování z aplikace Obchod Play.
Knihy Play
Stahujte různé knihy z webu Obchod Play, které si poté můžete ve svém zařízení přečíst.
89
Aplikace
Kiosek Play
Můžete číst zprávy a časopisy, které vás zajímají, na jednom pohodlném místě.
Hry Play
Můžete stahovat hry z webu Obchod Play a hrát je s ostatními.
Disk
Ukládejte svůj obsah do cloudu, kde k němu budete mít přístup odkudkoli a budete jej moci sdílet
s ostatními.
YouTube
Sledujte a vytvářejte videa a sdílejte je s ostatními.
Fotky
Můžete spravovat fotografie, alba a videa které jste uložili v zařízení a nahráli do služby Google+.
Hangouts
Chatujte se svými přáteli sami nebo ve skupinách a při chatování používejte obrázky, emotikony a
videohovory.
Google
Můžete rychle vyhledávat položky na Internetu nebo ve svém zařízení.
90
Nastavení
Úvod
Přizpůsobte nastavení pro funkce a aplikace. Můžete si své zařízení lépe přizpůsobit
nakonfigurováním různých možností nastavení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení.
Chcete-li hledat nastavení zadáváním klíčových slov, klepněte na položku HLEDAT.
Chcete-li upravit seznam často používaných nastavení, klepněte na položku UPRAVIT. Potom
zaškrtněte položky, které chcete přidat, nebo zrušte výběr položek, které chcete odebrat.
Wi-Fi
Připojování k síti Wi-Fi
Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.
• Zařízení využívá neharmonizovanou frekvenci a je určeno k použití ve všech evropských
zemích. Sítě WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské
unii, ale nemohou být provozovány mimo budovy.
• Nepoužíváte-li síť Wi-Fi, vypněte ji a šetřete energii baterie.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Wi-Fi a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
2 Ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte požadovanou síť.
U sítí, které vyžadují heslo, se zobrazuje ikona zámku.
91
Nastavení
3 Klepněte na položku PŘIPOJIT.
Jakmile se zařízení připojí k síti Wi-Fi, zařízení se k této síti bude znovu připojovat
pokaždé, když bude k dispozici – aniž by bylo třeba vyplňovat heslo. Chcete-li zabránit
automatickému připojování zařízení k určité síti, vyberte ji ze seznamu sítí a klepněte na
položku ODSTRANIT.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct připojí zařízení přímo prostřednictvím sítě Wi-Fi bez požadavku na přístupový bod.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Wi-Fi a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
2 Klepněte na Wi-Fi Direct.
Uvedena jsou nalezená zařízení.
Pokud se zařízení, ke kterým se chcete připojit, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení
zapnulo funkci Wi-Fi Direct.
3 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.
Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Wi-Fi Direct.
Odesílání a příjem dat
S dalšími zařízeními můžete sdílet data, například kontakty nebo multimediální soubory. Následující
akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
2 Vyberte snímek.
3 Klepněte na položku Sdílet → Wi-Fi Direct a pak vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek
odeslat.
4 Přijměte požadavek připojení funkce Wi-Fi Direct v druhém zařízení.
Pokud jsou zařízení již připojená, bude snímek do druhého zařízení odeslán bez procedury
požadavku na připojení.
92
Nastavení
Ukončení připojení k zařízení
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Wi-Fi.
2 Klepněte na Wi-Fi Direct.
Zařízení zobrazí připojená zařízení v seznamu.
3 Odpojte zařízení klepnutím na název zařízení.
Bluetooth
Úvod
K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními Bluetooth použijte rozhraní Bluetooth.
• Společnost Samsung nenese odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití
dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
• Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná
a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní
dosah snížen.
• Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností
Bluetooth SIG, nemusejí být se zařízením kompatibilní.
• Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo
ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely).
Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce
Bluetooth.
93
Nastavení
Párování s dalšími zařízeními Bluetooth
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Bluetooth a pak funkci aktivujte klepnutím na
přepínač.
Uvedena jsou nalezená zařízení.
2 Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování.
Pokud se vaše zařízení již předtím spárovalo, klepněte na název zařízení bez potvrzení
automaticky vygenerovaného klíče.
Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby
zařízení zapnulo možnost viditelnosti. Postup najdete v uživatelských příručkách druhého
zařízení.
Vaše zařízení je viditelné pro ostatní zařízení, zatímco je otevřená obrazovka nastavení
Bluetooth.
3 Potvrďte připojení přijetím požadavku na připojení Bluetooth na svém zařízení.
Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Bluetooth.
Odesílání a příjem dat
Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. S dalšími zařízeními Bluetooth
můžete sdílet data, například kontakty nebo soubory médií. Následující akce představují příklad
odeslání snímku do jiného zařízení.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
2 Vyberte snímek.
3 Klepněte na položku Sdílet → Bluetooth a pak vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek
odeslat.
Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby
zařízení zapnulo možnost viditelnosti.
4 Potvrďte požadavek připojení Bluetooth na druhém zařízení.
94
Nastavení
Zrušení párování zařízení Bluetooth
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Bluetooth.
Zařízení zobrazí spárovaná zařízení v seznamu.
2 Klepněte na položku vedle názvu zařízení a zrušte jeho spárování.
3 Klepněte na položku Ukončit párování.
Režim Letadlo
V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce zařízení vypnuty. Budete moci používat pouze
služby, které nevyužívají připojení k síti.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Režim Letadlo.
Ujistěte se, že je při vzletu a přistávání toto zařízení vypnuto. Po vzletu můžete zařízení
používat v režimu letadlo, je-li to povoleno personálem letadla.
Mobilní hotspot a sdílení internetového připojení
Umožní používat zařízení jako mobile hotspot a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními,
pokud není dostupné síťové připojení. Připojení lze vytvořit prostřednictvím Wi-Fi, USB nebo
Bluetooth.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Mobilní hotspot a sdílení internetového připojení.
Za využívání této funkce mohou být účtovány další poplatky.
• Mobile hotspot: Mobile hotspot použijte ke sdílení datového připojení zařízení s počítači nebo
jinými zařízeními.
• Sdílení připojení Bluetooth: Sdílení připojení přes Bluetooth použijte ke sdílení připojení
zařízení k datové síti pomocí počítačů nebo dalších zařízení pomocí funkce Bluetooth.
• Sdílení přip. přes USB: Sdílení připojení přes USB použijte ke sdílení datového připojení
mobilního zařízení s počítačem přes USB. Po připojení k počítači je zařízení využíváno jako
bezdrátový modem počítače.
95
Nastavení
Používání mobile hotspot
Umožní používat zařízení jako mobile hotspot a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Mobilní hotspot a sdílení internetového
připojení → Mobile hotspot.
2 Klepnutím aktivujte přepínač.
Na stavovém řádku se objeví ikona
v seznamu sítí Wi-Fi.
. Ostatní zařízení budou moci najít vaše zařízení
Chcete-li nastavit heslo pro mobile hotspot, klepněte na položku DALŠÍ → Konfigurovat
Mobile hotspot a vyberte úroveň zabezpečení. Pak zadejte heslo a klepněte na položku
ULOŽIT.
3 Na obrazovce druhého zařízení hledejte a vyberte své zařízení ze seznamu sítí Wi-Fi.
4 V připojeném zařízení použijte datové připojení k mobilní síti zařízení pro přístup na Internet.
Použití dat
Přehled o množství využívaných dat a přizpůsobení nastavení pro omezení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Použití dat.
• Mobilní data: Nastavení zařízení na používání datového připojení v jakékoli mobilní síti.
• Nastavit limit mobilních dat: Nastavení omezení využívání mobilních dat.
Chcete-li změnit datum vynulování období sledování v rámci měsíce, klepněte na položku
Změnit cyklus.
→
Omezení používání dat
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Použití dat, potom klepněte na přepínač Nastavit
limit mobilních dat, abyste funkci aktivovali.
2 Nastavte limit přetažením panelu přizpůsobení směrem nahoru nebo dolů.
3 Nastavte úroveň výstrahy využití dat přetažením panelu přizpůsobení varování směrem nahoru
nebo dolů.
Zařízení vás bude varovat, jakmile bude dosaženo úrovně varování.
96
Nastavení
Mobilní sítě
Nakonfigurujte si nastavení mobilních sítí.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Mobilní sítě.
• Datový roaming: Nastavení zařízení na používání datových připojení během roamingu.
• Názvy přístupových bodů: Nastavení názvů přístupových bodů (APN).
• Režim sítě: Výběr typu sítě.
• Síťoví operátoři: Vyhledávání dostupných sítí a ruční registrace sítě.
NFC a platba
Úvod
Vaše zařízení umožňuje čtení značek NFC (Near Field Communication), které obsahují informace o
produktech. Tuto funkci můžete také použít k provádění plateb nebo nakupování lístků při přepravě
nebo událostech po stažení povinných aplikací.
Zařízení obsahuje integrovanou anténu NFC. Se zařízením zacházejte opatrně, abyste
anténu NFC nepoškodili.
Používání funkce NFC
Funkci NFC použijte k odesílání snímků nebo kontaktů do dalších zařízení a čtení informací o
produktu ze značek NFC.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku NFC a platba a pak funkci aktivujte klepnutím na
přepínač.
97
Nastavení
2 Umístěte oblast antény NFC na zadní stranu zařízení do blízkosti značky NFC.
Zobrazí se informace ze značky.
Ujistěte se, že obrazovka zařízení je odemčená. Jinak zařízení nebude schopno přečíst
značky NFC nebo přijímat data.
Provádění plateb pomocí funkce NFC
Aby bylo možné funkci NFC využívat k provádění plateb, je třeba se zaregistrovat ke službě
mobilních plateb. Chcete-li se zaregistrovat nebo získat další podrobnosti o službě, obraťte se na
poskytovatele služby.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku NFC a platba a pak funkci aktivujte klepnutím na
přepínač.
2 Dotkněte se oblastí antény NFC na zadní straně zařízení čtečky karet NFC.
Chcete-li nastavit výchozí platební aplikaci, otevřete obrazovku Nastavení a klepněte na položku
NFC a platba → Klepnout a zaplatit a poté vyberte aplikaci.
Seznam platebních služeb nemusí zahrnovat všechny dostupné platební aplikace.
98
Nastavení
Odesílání dat
Umožňuje povolení výměny dat, když se NFC anténa vašeho zařízení dotkne NFC antény dalšího
zařízení.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku NFC a platba a pak funkci aktivujte klepnutím na
přepínač.
2 Klepněte na položku Android Beam a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
3 Vyberte položku a dotkněte se NFC anténou druhého zařízení NFC antény vašeho zařízení.
4 Když se na obrazovce objeví položka Dotykem odešlete., klepněte na obrazovku zařízení a
odešlete položku.
Pokud se obě zařízení pokusí odeslat data zároveň, může dojít k selhání přenosu.
99
Nastavení
Další nastavení připojení
Možnosti
Přizpůsobte nastavení pro ovládání dalších funkcí.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Další nastavení připojení.
• Hledání nedalekých zař.: Nastavte zařízení na vyhledávání nedalekých zařízení, ke kterým se lze
připojit.
• Tisk: Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Dostupné
tiskárny můžete hledat nebo přidat tiskárnu ručně pro tisk souborů. Další informace naleznete v
části Tisk.
• MirrorLink: Pomocí funkce MirrorLink můžete ovládat aplikace MirrorLink svého zařízení
pomocí jednotky displeje vozidla. Další informace naleznete v části MirrorLink.
• Podpora stahování: Nastaví zařízení na stahování souborů větších než 30 MB pomocí sítí Wi-Fi a
mobilních sítí zároveň. Další informace naleznete v části Podpora stahování.
• VPN: Nastavení a připojení k virtuálním soukromým sítím (VPN).
Tisk
Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Můžete zařízení
připojit k tiskárně pomocí Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct a tisknout snímky či dokumenty.
Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.
Přidávání zásuvných modulů tiskárny
Přidání zásuvných modulů tiskáren pro tiskárny, ke kterých chcete připojit zařízení.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Další nastavení připojení → Tisk → Stáhnout
modul plug-in.
2 Vyhledejte zásuvný modul tiskárny ve službě Obchod Play.
3 Vyberte zásuvný modul tiskárny a nainstalujte jej.
100
Nastavení
4 Vyberte plug-in tiskárny a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
Zařízení vyhledá tiskárny, které jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení.
Chcete-li přidat tiskárny ručně, klepněte na položku DALŠÍ → Přidat tiskárnu → ADD PRINTER.
Chcete-li změnit nastavení tisku, klepněte na položku DALŠÍ → Nastavení tisku.
Tisk obsahu
Při prohlížení obsahu, jako jsou obrázky nebo dokumenty, klepněte na položku Sdílet → Tisk →
→ Všechny tiskárny a pak vyberte tiskárnu.
MirrorLink
Připojte své zařízení k vozidlu a ovládejte aplikace MirrorLink v zařízení pomocí jednotky displeje
vozidla.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Další nastavení připojení → MirrorLink.
Vaše zařízení je kompatibilní s vozidly podporujícími MirrorLink verze 1.1 nebo novější.
Připojení zařízení k vozidlu prostřednictvím funkce MirrorLink
Když tuto funkci používáte poprvé, připojte zařízení k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti.
1 Spárujte zařízení s vozidlem přes Bluetooth.
Další informace naleznete v části Párování s dalšími zařízeními Bluetooth.
2 Připojte zařízení k vozidlu pomocí kabelu USB.
Když bude připojení navázáno, používejte aplikace MirrorLink zařízení pomocí jednotky displeje
vozidla.
Ukončení připojení MirrorLink
Odpojte kabel USB od zařízení a od vozidla.
101
Nastavení
Podpora stahování
Nastavte zařízení na rychlejší stahování souborů větších než 30 MB pomocí sítí Wi-Fi a mobilních sítí
zároveň. Silnější signál sítě Wi-Fi zaručí lepší rychlost stahování.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Další nastavení připojení → Podpora stahování.
• Některá zařízení tuto funkci nemusejí podporovat.
• Při stahování souborů pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.
• V průběhu stahování velkých souborů se může zařízení zahřívat. Pokud zařízení překročí
nastavenou teplotu, funkce se deaktivuje.
• Pokud jsou síťové signály nestabilní, může dojít k ovlivnění rychlosti a výkonu této funkce.
• Pokud mají připojení k síti Wi-Fi a mobilní síti významně rozdílné rychlosti přenosu dat,
může zařízení využívat pouze nejrychlejší připojení.
• Tato funkce podporuje protokoly Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 a Hypertext
Transmission Protocol Secure (HTTPS). Funkci nelze použít s ostatními protokoly,
například FTP.
Aplikace
Spravujte aplikace zařízení a měňte jejich nastavení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Aplikace.
• Správce aplikací: Zobrazování a správa aplikací v zařízení.
• Výchozí aplikace: Vyberte výchozí nastavení pro používání aplikací.
• Nastavení aplikací: Přizpůsobte nastavení jednotlivých aplikací.
102
Nastavení
Zvuky a vibrace
Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zvuky a vibrace.
• Režim zvuku: Nastavení zařízení na použití režimu zvuku nebo tichého režimu.
• Při vyzvánění vibrace: Nastavení vibrací a přehrávání vyzvánění zařízení během příchozích
hovorů.
• Hlasitost: Nastavení úrovně hlasitosti vyzváněcích tónů, hudby a videa, systémových zvuků a
oznámení.
• Intenzita vibrací: Nastavení síly vibrací oznámení.
• Zvonění: Změní nastavení vyzváněcího tónu.
• Typ vibrací: Vyberte typ vibrací.
• Zvuk upozornění: Vyberte výchozí zvuk upozornění. Můžete také změnit nastavení upozornění
pro jednotlivé aplikace.
• Zvuky tlačítek: Nastaví výběr zvuků zařízení při výběru aplikace nebo možnosti na dotykovém
displeji.
• Zvuky zamknutí displeje: Nastavení zvuku zařízení, který zazní při zamknutí nebo odemknutí
dotykového displeje.
• Zvuk nabíjení: Nastaví zařízení, aby se ozval zvuk, když je připojíte k nabíječce.
• Vibrační zpětná vazba: Nastaví zařízení, aby vibrovalo, když klepněte na položku
při dalších akcích, například při klepnutí na položku a její přidržení.
nebo
• Tón kláv. pro volbu čísel: Nastavení zvuků zařízení při klepnutí na tlačítka na klávesnici.
• Zvuk klávesnice: Nastaví zařízení, aby se ozval zvuk po klepnutí na klávesu.
• Vibrace tlačítek: Nastaví zařízení, aby vibrovalo po klepnutí na klávesu.
• Kvalita zvuku a efekty: Nakonfiguruje další nastavení zvuku.
Oznámení
Změní nastavení oznámení pro každou aplikaci.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Oznámení.
103
a
Nastavení
Nerušit
Nastaví zařízení tak, aby tlumilo zvuky příchozích hovorů a upozornění kromě povolených výjimek.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Nerušit.
• Zapnout: Okamžitě aktivuje režim Nerušit.
• Zapnout podle plánu: Aktivuje režim Nerušit v předem nastavené časy. Můžete vybrat dny a
nastavit čas zahájení a ukončení.
• Povolit výjimky: Upravte nastavení povolením výjimek.
Zobrazení
Změna nastavení zobrazení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zobrazení.
• Jas: Úprava jasu displeje.
• Písmo: Změní velikost a typ písma.
• Pozadí ikon: Nastaví, zda se bude zobrazovat stínované pozadí, aby byly ikony lépe vidět.
• Časový limit displeje: Nastavení prodlevy, než zařízení vypne podsvícení displeje.
• Inteligentní pohotovostní režim: Nastavení bránění vypnutí podsvícení displeje při sledování
displeje zařízení.
• Režim displeje: Změní režim obrazovky a upraví barvy a kontrast displeje.
• LED indikátor: Nastavte zařízení, aby LED indikátor rozsvítilo, když se nabíjí baterie, když máte
upozornění nebo když nahráváte záznamy hlasu.
• Zachovat vypnutý displej: Nastaví zařízení, aby nezapínalo obrazovku, když se nachází na
temném místě, například v kapse nebo v tašce.
• Spořič obrazovky: Nastavení spuštění spořiče obrazovky zařízení během nabíjení nebo po
připojení k doku.
104
Nastavení
Užitečné funkce
Aktivujte užitečné funkce a změňte nastavení, která je ovládají.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Užitečné funkce.
Nadměrné otřesy nebo nárazy zařízení mohou u některých funkcí způsobit nezamýšlený
vstup.
• Rychlé spuštění Fotoap.: Nastavte zařízení, aby spustilo fotoaparát, když rychle dvakrát za
sebou stisknete tlačítko Domů.
• Gesto zobr. v novém okně: Nastavte zařízení tak, aby zobrazilo obrazovku aplikace v novém
okně. Další informace naleznete v části Zobrazení v novém okně.
• Inteligentní zachycení: Nastavte zařízení tak, aby zachytilo obsah, který pokračuje přes více
obrazovek, snímek obrazovky budete moci okamžitě oříznout a sdílet.
• Dlaní uložit obrazovku: Nastavení zařízení na zachycení snímku obrazovky přejetím ruky doleva
nebo doprava přes obrazovku. Pořízené snímky můžete zobrazit v Galerii.
Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.
• Přímé volání: Nastavení zařízení, aby provádělo hlasové hovory zvednutím a podržením zařízení
v blízkosti ucha se zobrazeným hovorem, zprávou nebo podrobnostmi kontaktu.
• Inteligentní upozornění: Nastavení zařízení na upozornění v případě, že máte zmeškané hovory
nebo nové zprávy při zvednutí zařízení.
Tato funkce nemusí fungovat, pokud je zapnutá obrazovka nebo pokud zařízení neleží na
rovném povrchu.
• Snadné ztlumení: Nastavte zařízení, aby ztlumilo příchozí hovory nebo upozornění pohybem
dlaně nebo umístěním zařízení obrazovkou dolů.
105
Nastavení
Pozadí
Změňte nastavení pozadí pro domovskou obrazovku a zamknutou obrazovku.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Pozadí.
Schémata
Používejte v zařízení různé motivy, kterými můžete změnit vizuální prvky domovské obrazovky,
zamčené obrazovky a ikon.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Schémata.
Chcete-li stáhnout další motivy, klepněte na položku DALŠÍ MOTIVY.
Zamykací obr. a zabezp.
Možnosti
Změňte nastavení tak, abyste zařízení a kartu SIM nebo USIM zabezpečili.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na vybrané metodě zámku obrazovky.
• Typ zámku displeje: Změna metody zámku obrazovky.
• Informace a zástupci aplikací: Změna nastavení pro položky zobrazené na zamknuté
obrazovce.
• Oznámení: Nastaví, zda se na zamčené obrazovce bude zobrazovat obsah oznámení, a zvolí,
která oznámení se budou zobrazovat.
• Nastavení zabezpečeného zámku: Změní nastavení zámku obrazovky pro vybraný způsob
zamykání.
• Otisky prstů: Zaregistrujte své otisky prstů do zařízení, abyste zařízení zabezpečili nebo se
přihlásili ke svému účtu Samsung. Další informace naleznete v části Rozpoznávaní otisků prstu.
• Najít moje mobilní zařízení: Aktivujte nebo deaktivujte funkci Najít můj mobil. Tato funkce
vám může pomoci najít své zařízení, pokud je ukradené nebo ztracené. Můžete také navštívit
internetové stránky Find my mobile (findmymobile.samsung.com), které vám umožní sledovat a
ovládat své ukradené nebo ztracené zařízení.
• Neznámé zdroje: Nastavení zařízení umožňující instalaci aplikací z neznámých zdrojů.
106
Nastavení
• Chraňte šifrovaná data: Šifrujte data svého zařízení, abyste zabránili ostatním v přístupu k nim
v případě, že zařízení ztratíte nebo že vám bude odcizeno. Abyste mohli zašifrované zařízení
používat, musíte data zařízení při každém zapnutí zařízení dešifrovat. Můžete nastavit, zda se
data zařízení budou dešifrovat automaticky nebo zda bude vyžadován kód pro odemknutí. Když
jsou data zašifrovaná, není je možné zálohovat ani obnovit. Pokud několikrát za sebou zadáte
kód pro odemčení nesprávně a dosáhnete limitu pro počet pokusů, provede zařízení reset na
výrobní data.
• Další nastavení zabezpečení: Nakonfigurujte další bezpečnostní nastavení.
Rozpoznávaní otisků prstu
Aby funkce rozpoznávání otisků prstů fungovala, je nutné údaje o otiscích prstů zaregistrovat a uložit
do zařízení. Po registraci můžete zařízení nastavit na používání otisků prstů pro níže uvedené funkce:
• Zamknout displej
• Přihlašování na weby
• Ověřování účtu Samsung
• Samsung Pay
• Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Rozpoznání otisků prstů využívá jedinečných vlastností každého otisku prostu k posílení
bezpečnosti vašeho zařízení. Pravděpodobnost, že snímač otisků prstů zamění dva různé
otisky prstů, je velice malá. Ve vzácných případech, kdy jsou jednotlivé otisky prstů velice
podobné, je může snímač rozpoznat jako totožné.
• Pokud jako způsob zamykání obrazovky používáte otisk prostu, nemůžete použít otisk
prostu k odemknutí obrazovky po restartování zařízení. Musíte odemknout zařízení
pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste nastavili při registrování otisku prstu.
107
Nastavení
Pro lepší rozpoznávání otisků prstů
Pokud skenujete otisky prstů v zařízení, vezměte na vědomí následující podmínky, které mohou
ovlivňovat výkon funkce:
• Tlačítko Domů obsahuje senzor pro rozpoznání otisku prstu. Dbejte na to, abyste tlačítko Domů
nepoškrábali nebo nepoškodili kovovými předměty, například mincemi, klíči a náhrdelníky.
• Ochrana obrazovky, která je dodávána spolu se zařízením, může způsobit nesprávné fungování
senzoru rozpoznávání otisků. Chcete-li zlepšit citlivost rozpoznávání otisků prstů, odstraňte
ochranu obrazovky.
• Ověřte, zda jsou oblast rozpoznávání otisku prstu a vaše prsty čisté a suché.
• Zařízení nemusí rozpoznat otisky prstů, které obsahují vrásky nebo jizvy.
• Zařízení nemusí správně rozpoznat otisky prstů z malých nebo tenkých prstů.
• Pokud prst ohnete nebo použijete koneček prstu, zařízení nemusí váš otisk rozpoznat. Dbejte na
to, abyste prstem přejeli celé tlačítko Domů.
• Abyste zlepšili rozpoznávání, zaregistrujte otisky prstů na ruce, kterou při ovládání zařízení
používáte nejčastěji.
• V suchém prostředí se může v zařízení tvořit statická elektřina. Tuto funkci nepoužívejte v
suchých prostředích nebo se před použitím funkce zbavte statické elektřiny tak, že se dotknete
kovového předmětu.
108
Nastavení
Registrace otisků prstů
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Otisky prstů.
2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
Pokud jste způsob zamykání obrazovky nenastavili, vytvořte jej.
3 Klepněte na položku Přidat otisk prstu.
4 Umístěte prst na tlačítko Domů.
5 Jakmile zařízení rozpozná váš prst, zdvihněte jej a znovu jej položte na tlačítko Domů.
Opakujte tuto akci posouváním prstu nahoru nebo dolů, dokud nebude otisk prstu
zaregistrován.
Když poprvé zaregistrujete svůj otisk prstu, automaticky se aktivuje možnost POVOLIT a vy
budete moci odemykat obrazovku pomocí otisku prstu.
Mazání otisků prstů
Pomocí správce otisků prstů můžete registrované otisky prstů vymazat.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Otisky prstů.
2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
3 Klepněte na položku UPRAVIT.
4 Zaškrtněte otisky prstů, pro které vymazat, a klepněte na položku DALŠÍ → ODEBRAT.
109
Nastavení
Ověření hesla od účtu Samsung
Své heslo do účtu Samsung ověříte pomocí otisků prstů. Namísto zadávání hesla můžete použít otisk
prstu, například když kupujete obsah z Galaxy Apps.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Otisky prstů.
2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
3 Klepnutím na přepínač Ověřit Samsung účet tuto funkci aktivujete.
4 Přihlaste se do účtu Samsung.
Používání otisků prstů k přihlášení do účtů
Otisky prstů můžete používat k přihlášení na webové stránky, které podporují ukládání hesel.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Otisky prstů.
2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
3 Klepnutím na přepínač Přihlášení na web tuto funkci aktivujete.
4 Otevřete webovou stránku, na kterou se chcete přihlásit, pomocí otisku prstu.
5 Zadejte uživatelské jméno a heslo a pak klepněte na tlačítko přihlášení na webové stránce.
6 Zaškrtněte položku Přihlaste se pomocí otisků prstů a klepněte na položku ZAPAMATOVAT.
Pomocí otisků prstů můžete ověřit svůj účet a heslo a přihlásit se tak k internetovým stránkám.
Používání otisků prstů se službou Samsung Pay
Se službou Samsung Pay můžete používat otisky prstů, abyste prováděli platby rychle
a bezpečně. Více informací naleznete na internetových stránkách služby Samsung Pay
(www.samsung.com/samsungpay).
Služba Samsung Pay nemusí být dostupná v závislosti na oblasti a poskytovateli služeb.
110
Nastavení
Soukromí a bezpečnost
Možnosti
Změňte nastavení pro zachování soukromí a bezpečnosti.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Soukromí a bezpečnost.
• Umístění: Změna nastavení oprávnění poskytování informací o poloze.
• Oprávnění aplikace: Zobrazí seznam funkcí a aplikací, které mají oprávnění k jejich používání.
Můžete také upravit nastavení oprávnění.
• Soukromý režim: Aktivujte soukromý režim, aby ostatní neměli přístup k vašemu soukromému
obsahu. Další informace naleznete v části Soukromý režim.
• Hlásit diagn. informace: Nastavte zařízení tak, aby společnosti Samsung automaticky odesílalo
diagnostické informace a informace o používání zařízení.
• Odesílat SOS zprávy: Nastavení zařízení tak, aby odeslalo zprávy s žádostí o pomoc, když třikrát
stisknete vypínací tlačítko. Spolu se zprávou můžete také příjemcům zaslat zvukové nahrávky.
Další informace naleznete v části Odesílat SOS zprávy.
Soukromý režim
Pomocí této funkce můžete ve svém zařízení skrýt osobní obsah tak, aby k němu ostatní neměli
přístup.
Aktivace soukromého režimu
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Soukromí a bezpečnost → Soukromý režim a
pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
Pokud soukromý režim aktivujete poprvé, nastavte si kód přístupu do soukromého režimu podle
pokynů na obrazovce.
2 Dodržujte pokyny na obrazovce a zadejte přednastavený kód přístupu soukromého režimu.
Soukromý režim se aktivuje a na stavové liště se objeví ikona
.
Skryté položky je možno zobrazovat a otvírat, jen když máte aktivován soukromý režim.
Pokud chcete skrýt položky uložené v soukromé složce, deaktivujte soukromý režim.
111
Nastavení
Skrytí obsahu
1 Na obrazovce Aplikace spusťte aplikaci pro skrytí položek.
2 Vyberte položku a pak klepněte na položku DALŠÍ → Přesunout do složky Soukromé.
Pokud není soukromý režim aktivovaný, řiďte se pokyny na obrazovce a zadejte přednastavený
kód přístupu do soukromého režimu.
Zvolené položky budou přesunuty do soukromé složky.
Zobrazování skrytého obsahu
Skryté položky je možno zobrazovat, jen když máte aktivován soukromý režim.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Soukromí a bezpečnost → Soukromý režim a
pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
2 Dodržujte pokyny na obrazovce a zadejte přednastavený kód přístupu soukromého režimu.
3 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Tools → Moje soubory → Soukromé.
Položky přesunuté do soukromé složky se objeví na obrazovce.
Zrušení skrytí obsahu
1 V soukromé složce klepněte na položku, podržte ji a zaškrtněte položky, u kterých chcete zrušit
skrytí.
2 Klepněte na položku DALŠÍ → Odebrat ze složky Soukromé.
3 Vyberte složku, do které chcete položky přesunout, a klepněte na položku HOT.
Položky budou přesunuty do zvolené složky.
112
Nastavení
Automatická deaktivace soukromého režimu
Můžete zařízení nastavit, aby automaticky deaktivovalo soukromý režim při každém vypnutí
obrazovky.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Soukromí a bezpečnost → Soukromý režim a
pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
2 Dodržujte pokyny na obrazovce a zadejte přednastavený kód přístupu soukromého režimu.
3 Klepnutím na přepínač Automaticky vypnout tuto funkci aktivujete.
Když je aktivovaná možnost Automaticky vypnout, zařízení nepřenese soubory do
soukromé složky, pokud se během přenosu vypne obrazovka.
Odesílat SOS zprávy
V nouzi stiskněte třikrát rychle vypínací tlačítko. Zařízení odešle zprávy primárním kontaktům. Zprávy
obsahují informace o vaší poloze.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Soukromí a bezpečnost → Odesílat SOS zprávy
a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
2 Pokud jste to ještě neudělali, přidejte primární kontakty podle pokynů na obrazovce.
Chcete li odesílat zprávy o pomoc se zvukovými nahrávkami nebo fotografiemi, klepněte na
přepínač Připojit zvuk. nahrávku nebo Připojit obrázky, abyste danou funkci aktivovali.
Možnost Připojit obrázky nemusí být k dispozici v závislosti na oblasti a poskytovateli
služeb.
Přidávání primárních kontaktů
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Soukromí a bezpečnost → Odesílat SOS zprávy →
Odeslat zprávy → PŘIDAT. Klepněte na položku Vytvořit kontakt a zadejte kontaktní údaje nebo
klepněte na položku Vybrat z kontaktů a přidejte stávající kontakt jako primární kontakt.
113
Nastavení
Snadný režim
Jednoduchý režim poskytuje uživateli lepší možnosti používáním jednoduššího rozvržení a velkých
ikon na domovské obrazovce.
Přepnutí do jednoduchého režimu
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Snadný režim → Snadný režim.
2 Vyberte aplikace v možnosti Snadné aplikace, abyste použili jednodušší rozvržení.
3 Klepněte na položku HOTOVO.
Návrat do standardního režimu
Na domovské obrazovce přetáhněte prstem doleva a klepněte na položku Nastavení → Snadný
režim → Standardní režim → HOTOVO.
Správa zástupců
Chcete-li přidat zástupce aplikace na domovskou obrazovku, táhněte doleva, klepněte na položku
a pak vyberte aplikaci.
Chcete-li přidat zástupce kontaktu na domovskou obrazovku, táhněte doprava a klepněte na
položku .
Chcete-li odstranit zástupce z domovské obrazovky, klepněte na položku UPRAVIT a vyberte aplikaci
nebo kontakt pomocí položky .
Usnadnění
Nakonfigurujte různá nastavení pro usnadnění přístupu k zařízení. Další informace naleznete v části
Usnadnění.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Usnadnění.
114
Nastavení
Účty
Přidá účty Samsung a Google nebo jiné účty do seznamu k synchronizaci.
Přidávání účtů
Některé aplikace používané v zařízení vyžadují zaregistrovaný účet. Chcete-li maximálně využívat
možnosti zařízení, vytvořte si účty.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Účty → Přidat účet.
2 Vyberte službu účtu.
3 Nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li synchronizovat obsah se svými účty, vyberte účet a vyberte položky, které se mají
synchronizovat.
Registrace účtu Samsung
K používání některých aplikací Samsung potřebujete účet Samsung. Na svůj účet Samsung můžete
zálohovat data uložená v zařízení nebo je z něj obnovit. Zaregistrujte si svůj účet Samsung v zařízení,
abyste mohli pohodlně používat služby Samsung.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Účty → Přidat účet.
2 Klepněte na položku Účet Samsung account.
3 Nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.
Jakmile bude váš účet Samsung zaregistrován, můžete používat aplikace, které vyžadují účet
Samsung, aniž byste se v nich museli přihlašovat.
Odebírání účtů
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Účty, vyberte název účtu, vyberte účet, který chcete
odebrat, a pak klepněte na položku DALŠÍ → Odebrat účet.
115
Nastavení
Záloha a obnovení
Změňte nastavení pro správu nastavení a dat.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Záloha a obnovení.
• Zálohovat moje data: Zálohujte své osobní informace a data aplikací na server Samsung.
Můžete také nastavit zařízení, aby data zálohovalo automaticky.
• Obnovit: Obnova dříve zálohovaných osobních informací a dat aplikací z vašeho účtu Samsung.
• Zálohovat moje data: Nastavení zařízení, aby provádělo zálohování nastavení a dat aplikací na
server Google.
• Zálohovat účet: Nastavení nebo úprava účtu zálohování Google.
• Automatické obnovení: Nastavení zařízení, aby automaticky obnovovalo nastavení a data
aplikací ze serveru Google při opětovné instalaci aplikací.
• Automatické restartování: Nastaví zařízení tak, aby se pro optimální výkon v přednastavenou
dobu vždy automaticky optimalizovalo a restartovalo.
• Vynulovat nastavení: Návrat výchozích továrních nastavení bez odstranění dat.
• Obnovit nastavení sítě: Návrat nastavení síťového připojení na výchozí tovární nastavení.
• Obnovit tovární data: Obnovení výchozích továrních hodnot nastavení a odstranění všech
vašich dat.
Jazyk a zadávání
Změňte nastavení pro zadání textu. Některé možnosti nemusí být v závislosti na vybraném jazyku k
dispozici.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Jazyk a zadávání.
• Jazyk: Výběr jazyka displeje, ve kterém se budou zobrazovat všechna menu a aplikace.
• Výchozí klávesnice: Vyberte výchozí typ klávesnice pro vkládání textu.
• Klávesnice Samsung: Změňte nastavení klávesnice Samsung.
116
Nastavení
• Hlasové zadávání Google: Změňte nastavení hlasového vstupu.
• Převod textu na řeč: Změňte nastavení převodu textu na řeč.
• Rychlost ukazatele: Nastavení rychlosti ukazatele myši nebo trackpadu připojeného k zařízení.
Baterie
Zobrazte informace o spotřebě energie baterie a změňte možnosti úspory energie.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Baterie.
Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba
používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.
• VYUŽITÍ BATERIE: Zobrazení množství zařízením spotřebované energie baterie.
• Úsporný režim: V této části můžete aktivovat úsporný režim a změnit nastavení úsporného
režimu. Další informace naleznete v části Úsporný režim.
• Ultra úsporný režim: Prodlouží dobu pohotovostního režimu a omezí spotřebu baterie pomocí
jednoduššího rozvržení a omezeného přístupu k aplikaci. Další informace naleznete v části Ultra
úsporný režim.
• Optimalizace aplikací: Šetřete energii baterie optimalizací využívání baterie pro jednotlivé
aplikace.
• Zobr. kap. na st. panelu: Nastavte zobrazení zbývající kapacity baterie zařízení.
• Rychlé nabíjení kabelem: Nastavte, zda chcete používat funkce rychlého nabíjení pomocí
kabelu, abyste zařízení rychle nabili.
Úložiště
Zobrazit informace o paměti vašeho zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Úložiště.
Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší, než je uváděno, protože operační
systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti. Dostupná kapacita se může změnit po
aktualizaci zařízení.
117
Nastavení
Datum a čas
Přístup a změna následujících nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Datum a čas.
Pokud se baterie zcela vybije nebo je vyjmuta ze zařízení, datum a čas se resetuje.
• Automatická aktualizace data a času: Automatické aktualizace data a času při pohybu v
různých časových pásmech. Když je tato funkce deaktivována, můžete nastavit datum, čas a
časové pásmo ručně.
• Použít 24hodinový formát: Zobrazení času ve 24hodinovém formátu.
Uživatelská příručka
Zobrazí informace nápovědy, kde se naučíte používat zařízení a aplikace nebo konfigurovat důležité
nastavení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Uživatelská příručka.
O zařízení
Otevření informací o zařízení, úprava názvu zařízení nebo aktualizace softwaru zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku O zařízení.
118
Dodatek
Usnadnění
O možnostech usnadnění
Vylepšete usnadnění s funkcemi, které zjednodušují používání zařízení pro uživatele, kteří mají
narušený zrak, sluch a omezenou hybnost.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění.
Používání tlačítka Domů k otevírání menu usnadnění
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Přímý přístup a pak
klepnutím aktivujte přepínač. Pak vyberte nabídku usnadnění, která se otevře po rychlém
trojnásobném stisknutí tlačítka Domů.
Máte přístup k následujícím nabídkám usnadnění.
• Usnadnění
• Voice Assistant
• Univerzální přepínač
• Okno Lupy
• Negativní barvy
• Stupně šedi
• Nastavení barev
• Řízení interakce
119
Dodatek
Voice Assistant (hlasová zpětná vazba)
Aktivace nebo deaktivace funkce Voice Assistant
Když aktivujete funkci Voice Assistant, bude zařízení hlasitě předčítat text na obrazovce nebo text
vybraných funkcí, když na ně jednou klepnete.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak → Voice Assistant a
pak klepnutím aktivujte přepínač. Zařízení aktivuje hlasovou zpětnou vazbu.
Chcete-li funkci Voice Assistant deaktivovat, klepněte na přepínač a poté rychle dvakrát klepněte
kamkoli na obrazovku.
Při první aktivaci funkce Voice Assistant se po aktivaci spustí výukový program. Zopakovat jej můžete
klepnutím na položku Náp. Voice Assistant.
Některé funkce jsou při používání funkce Voice Assistant nedostupné.
Ovládání obrazovky pomocí gest prstů
K ovládání obrazovky při používání funkce Voice Assistant můžete používat různá gesta prsty.
Gesta jedním prstem
• Klepnutí: Přečte nahlas položku pod prstem. Obrazovku prozkoumáte, když na obrazovku
umístíte prst a začnete jím pohybovat.
• Poklepání: Otevře vybranou položku. Po přečtení požadované položky při hlasitém čtení
vybraných položek uvolněte prst z položky. Pak rychle dvakrát klepněte kamkoliv na obrazovku.
• Poklepání na obrazovku a podržení: Přesun položky nebo přístup k dostupné možnosti.
• Tažení doleva: Přesun na předchozí položku.
• Tažení doprava: Přesun na další položku.
• Tažení nahoru nebo dolů: Změňte nastavení poslední kontextové nabídky. V režimu výběru
textu přesun kurzoru zpět nebo vpřed za účelem výběru textu.
120
Dodatek
• Nepřerušené tažení doleva a poté doprava: Přechod po obrazovce nahoru.
• Nepřerušené tažení doprava a poté doleva: Přechod po obrazovce dolů.
• Nepřerušené tažení nahoru a poté dolů: Přesun k první položce na obrazovce.
• Nepřerušené tažení dolů a poté nahoru: Přesun k poslední položce na obrazovce.
Gesta dvěma prsty
• Klepnutí: Pozastavení nebo pokračování hlasové zpětné vazby.
• Poklepání: Spuštění, pozastavení nebo pokračování v přehrávání.
• Tři klepnutí: Kontrola aktuálního času, zbývající úrovně nabití baterie a další možnosti. Chceteli změnit položky, které jsou předčítané nahlas, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na
položku Nastavení → Usnadnění → Zrak → Voice Assistant → NASTAVENÍ → Informace na
stavovém panelu.
• Poklepání na obrazovku a podržení: Povolení nebo zakázání režimu výběru textu.
• Tažení doleva: Přesun na další stránku. V režimu výběru textu jde o vyjmutí vybraného textu.
• Tažení doprava: Návrat na předchozí stránku. V režimu výběru textu jde o vložení zkopírovaného
textu.
• Tažení nahoru: Přesun v seznamu dolů. V režimu výběru textu jde o kopírování vybraného textu.
• Tažení dolů: Přesun v seznamu nahoru. V režimu výběru textu jde o výběr veškerého textu.
• Tažení libovolným směrem na zamčené obrazovce: Odemčení obrazovky.
• Tažení směrem dolů od vrchu displeje: Otevření panelu s oznámeními.
Gesta třemi prsty
• Klepnutí: Zahájení hlasitého předčítání položek odshora dolů.
• Poklepání: Zahájení čtení od další položky.
• Tři klepnutí: Přečtení naposledy vybraného textu a jeho zkopírování do schránky.
• Tažení doleva nebo doprava: Otevření kontextové nabídky a procházení možnostmi.
• Tažení nahoru nebo dolů: Změna zrnitosti čtení a výběru textu.
121
Dodatek
Používání kontextové nabídky
Během používání funkce Voice Assistant táhněte třemi prsty doleva nebo doprava. Zobrazí se
kontextová nabídka a zařízení nahlas přečte nabízené možnosti. Tažením třemi prsty doleva nebo
doprava můžete procházet možnostmi. Jakmile zaslechnete požadovanou možnost, táhněte nahoru
nebo dolů, abyste mohli možnost použít nebo upravit její nastavení. Když například uslyšíte možnost
Hlasit. zař., můžete nastavit hlasitost tažením nahoru nebo dolů.
Přidávání štítků ke snímkům
Snímkům na obrazovce můžete přiřazovat označení. Po výběru snímků zařízení nahlas přečte jejich
označení. Přidejte označení k neoznačeným obrázkům, a to tak, že třemi prsty dvakrát klepněte na
obrazovku a podržte.
Konfigurace nastavení funkce Voice Assistant
Nakonfigurujte si nastavení funkce Voice Assistant podle potřeb.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak → Voice Assistant →
NASTAVENÍ.
• Hlasitost mluvení: Vyberte úroveň hlasitosti hlasové zpětné vazby.
• Rychlost mluvení: Výběr rychlosti pro hlasovou zpětnou vazbu.
• Změny výšky: Nastavte zařízení tak, aby při používání klávesnice hlasitě předčítalo text se
změněnou výškou.
• Zpětná vazba klávesnice: Nastavte zařízení tak, aby při používání klávesnice hlasitě předčítalo
položky, které máte pod prstem.
• Mluvte při vypnutém displeji: Nastavení zařízení na hlasité předčítání oznámení, pokud je
obrazovka vypnutá.
• Použít čidlo přiblížení: Nastavení zařízení na pozastavení hlasové zpětné vazby, když položíte
ruku nad snímač v horní části zařízení.
• Zatřesením pokr. ve čtení: Nastavení zařízení na hlasité čtení textu zobrazeného na obrazovce,
když zařízením zatřesete. Můžete si vybírat z různých rychlostí třesení.
122
Dodatek
• Přečíst foneticky abecedu: Nastavte zařízení, aby řeklo nahlas slovo, které začíná písmenem, na
které na klávesnici klepnete a podržíte.
• Přečíst užitečné tipy: Nastavte zařízení, aby nahlas četlo rady k používání, když zvolíte položku
tažením.
• Vibrační zpětná vazba: Nastavení vibrací zařízení při zkoumání obrazovky.
• Zvuková zpětná vazba: Nastavení zařízení na vydávání zvuku, když ovládáte obrazovku,
například rolování obrazovky a další možnosti.
• Zaměřit se na zvuk mluvení: Nastavení zařízení na snížení hlasitosti médií, pokud zařízení čte
nahlas položku.
• Hlasitost zvukové zpětné vazby: Nastavení hlasitosti zvuku, který se přehraje při dotyku
ovládacího prvku obrazovky. Tato funkce je dostupná, pokud je aktivována možnost Zvuková
zpětná vazba.
• Velký kurzor: Nastavte zařízení, aby zesílilo obrys čtvercového kurzoru, který se objeví, když
klepnete na položku.
• Zpětná vazba tlačítek Zpět a Poslední: Nastavení zařízení, aby poskytovalo hlasovou zpětnou
nebo . Klepnutím na položky
nebo
je
vazbu, když jednou klepnete na položky
dvakrát aktivujete.
• Rychlé menu: Vyberte možnosti kontextové nabídky, které se zobrazí, když táhněte třemi prsty
doleva nebo doprava.
• Správa přizpůsobených štítků: Spravuje přidaná označení.
• Informace na stavovém panelu: Vyberte položky, které chcete přečíst nahlas, když klepnete na
obrazovku třikrát pomocí dvou prstů.
• Vývojářské možnosti: Nastavení možností pro vývoj aplikací.
Používání zařízení s vypnutou obrazovkou
Nastavení zařízení na neustálé vypínání obrazovky a udržování obsahu na obrazovce v soukromí.
Obrazovka se nezapne, pokud stisknete tlačítko Domů nebo klepnete na obrazovku. Momentálně
aktivované funkce se nevypnou, pokud je obrazovka vypnutá.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak a pak klepněte na
přepínač Vypnutý displej a aktivujte jej. Tuto funkci můžete aktivovat nebo deaktivovat dvojitým
stisknutím vypínacího tlačítka.
123
Dodatek
Hlasité čtení hesel
Když je funkce Voice Assistant aktivní, můžete zařízení nastavit na hlasité čtení hesla při zadávání
hesla.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak a pak klepněte na
přepínač Vyslovovat hesla a aktivujte jej.
Nastavení funkcí převodu textu na řeč
Změňte nastavení funkcí převodu textu na řeč po aktivaci funkce Voice Assistant, například jazyky,
rychlost a další možnosti.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak → Převod textu na
řeč a pak použijte následující funkce:
• Preferovaný modul TTS: Vyberte modul pro funkci převodu textu na řeč.
• Rychlost mluvení: Úprava rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.
• Výchozí stav jazyka: Zobrazí stav aktuálního nastavení jazyka pro funkci převodu řeči na text.
Zadávání textu pomocí klávesnice
Chcete-li zobrazit klávesnici, klepněte do pole zadávání textu a pak rychle dvakrát klepněte kamkoliv
na obrazovku.
Chcete-li aktivovat funkci rychlého zadávání pomocí kláves, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte
na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak a pak zaškrtnutím aktivujte položku Rychlé zadávání z
klávesnice.
Když se dotknete klávesnice prstem, zařízení přečte nahlas tlačítka znaků pod vaším prstem. Až
uslyšíte požadovaný znak, uvolněte prst z obrazovky a vyberte ho. Znak se vloží a zařízení začne
nahlas číst text.
Pokud není funkce Rychlé zadávání z klávesnice aktivní, uvolněte prst z požadovaného znaku a pak
dvakrát rychle klepněte kamkoliv na obrazovku.
Zadávání dalších znaků
Klepnutím a podržením tlačítka na klávesnici zadáte další znaky dostupné pro dané tlačítko. Nad
tlačítkem se objeví vyskakovací okno, ve kterém jsou zobrazeny dostupné znaky. Chcete-li vybrat
znak, táhněte prstem po vyskakovacím okně, dokud neuslyšíte požadovaný znak, a pak prst
uvolněte.
124
Dodatek
Zrak
Přidávání záznamů hlasu k hlasovým štítkům
Hlasové štítky můžete použít k rozpoznávání objektů podobného tvaru upevněním štítků. Můžete
zaznamenat a přidělit záznam hlasu k hlasovému štítku využívajícímu technologii NFC. Záznam hlasu
se přehraje, jakmile umístíte zařízení do blízkosti štítku.
Před použitím této funkce zapněte funkci NFC.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak → Hlasový
štítek.
Bude spuštěn záznam hlasu.
2 Klepnutím na položku spustíte nahrávání. Mluvte do mikrofonu.
3 Po dokončení záznamu jej zastavte klepnutím na položku HOT.
4 Podržte záda vašeho zařízení nad hlasovým štítkem.
Informace v hlasovém záznamu budou zapsány do hlasového štítku.
Změna velikosti písma
Změňte velikost písma zobrazeného na obrazovce. Nastavení velikosti písma na Obrovské nemusí
být v některých aplikacích dostupné.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak → Velikost písma.
Používání písma s vysokým kontrastem
Upravte barvu a obrys písma pro zvýšení kontrastu mezi textem a jeho pozadím.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak a pak klepněte na
přepínač Vysoce kontrastní písma a aktivujte jej.
125
Dodatek
Používání klávesnice s vysokým kontrastem
Zvětšete velikost klávesnice Samsung a změňte barvy kláves, abyste zvýšili kontrast mezi textem a
jeho pozadím.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak a pak klepněte na
přepínač Vysoce kontr. klávesnice a aktivujte jej.
Zobrazení tvarů tlačítek
Zobrazte tvary tlačítek se stínovaným pozadím, aby byly výraznější.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak a pak klepněte na
přepínač Zobrazit tvary tlačítek a aktivujte jej.
Používání lupy
Aktivace lupy umožňuje přiblížení obrazovky a zobrazení větší verze jejího obsahu.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak → Okno Lupy a pak
klepnutím aktivujte přepínač. Lupa se zobrazí na obrazovce.
Přesuňte lupu tam, kde chcete obrazovku zvětšit.
Zvětšení obrazovky
Zvětšete obrazovku a přibližte konkrétní oblasti.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak → Gesta pro zvětšení
a pak klepnutím aktivujte přepínač.
• Přiblížení a oddálení: Klepněte rychle třikrát na obrazovku a přibližte nebo oddalte konkrétní
oblast. Znovu klepněte rychle třikrát na obrazovku, abyste obnovili normální zobrazení.
• Průzkum obrazovky rolováním: Potáhněte dva nebo více prstů přes zvětšenou obrazovku.
• Přizpůsobení poměru přiblížení: Přitáhněte k sobě dva nebo více prstů na zvětšené obrazovce
nebo je od sebe roztáhněte.
126
Dodatek
Obrazovku můžete také dočasně zvětšit trojnásobným klepnutím na obrazovku a podržením. Během
podržení obrazovky přetáhněte prst a obrazovku prozkoumejte. Uvolněním prstu se vrátíte do
normálního zobrazení.
• Klávesy na obrazovce není možno zvětšit lupou.
• Při aktivování této funkce může dojít k snížené funkcionalitě některých aplikací, například
Telefon a Kalkulačka.
Převod obrazovky do režimu stupňů šedi
Zobrazit barvy na obrazovce ve stupních šedi.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak a pak klepněte na
přepínač Stupně šedi a aktivujte jej.
Převrácení barev displeje
Zlepšení viditelnosti obrazovky a pomoc uživatelům pro snadnější rozpoznávání textu na obrazovce.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak a pak klepněte na
přepínač Negativní barvy a aktivujte jej.
Nastavení barev
Nastavení způsobu zobrazení barev na obrazovce, pokud máte potíže s rozlišováním barev. Zařízení
změní barvy na lépe rozpoznatelné barvy.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak → Nastavení barev a
pak klepnutím aktivujte přepínač. Postup nastavení barev dokončete podle pokynů na obrazovce.
127
Dodatek
Sluch
Detektory zvuku
Tato funkce nastaví zařízení tak, aby vibrovalo, pokud zachytí zvonek dveří nebo dětský pláč.
Dětská chůvička
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Sluch → Detektory zvuku
a pak klepnutím aktivujte přepínač Dětská chůvička. Zařízení začne vibrovat, pokud rozpozná zvuk,
a upozornění bude uloženo do protokolu.
Detektor zvonku u dveří
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Sluch → Detektory
zvuku a pak klepnutím aktivujte přepínač Detektor zvonku u dveří.
2 Klepněte na položku
a nahrajte svůj zvonek u dveří.
Zařízení identifikuje a zaznamená zvuk zvonku.
3 Klepněte na položku
, zazvoňte na zvonek u dveří a zkontrolujte, zda byl správně nahrán. Když
zařízení detekuje zvuk zvonku u dveří, klepněte na položku OK.
Chcete-li změnit zvuk zvonku u dveří, klepněte na položku Změnit zvuk zvonku u dveří.
Zařízení začne vibrovat, pokud rozpozná zvuk, a upozornění bude uloženo do protokolu.
Nastavení oznámení pomocí blesku
Nastavení blikání blesku při příchozích hovorech, nových zprávách nebo oznámeních.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Sluch a pak klepněte na
přepínač Upozorňování bleskem a aktivujte jej.
Vypnutí všech zvuků
Nastavení zařízení na ztišení všech zvuků zařízení, například zvuků médií a hlasu volajícího během
hovoru.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Sluch a pak klepněte na
přepínač Vypnout všechny zvuky a aktivujte jej.
128
Dodatek
Nastavení titulků
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Sluch → Titulky Samsung
(skryté) nebo Titulky Google (skryté) a klepnutím aktivujte přepínač.
Vyberte možnost konfigurace nastavení titulků.
Nastavení vyvážení zvuku
Nastavení vyvážení zvuku v telefonu pomocí sluchátek.
1 Připojte k zařízení sluchátka a nasaďte si je.
2 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Sluch.
3 Přetáhněte panel přizpůsobení pod možností Vyváž. zvuku vlevo/vpravo doleva nebo doprava
a upravte vyvážení zvuku.
Mono zvuk
Výstup mono sloučí stereofonní zvuk do jednoho signálu, který je přehráván ze všech reproduktorů
sluchátek. Tuto funkci použijte v případě, že máte postižení sluchu nebo pokud je pro vás
pohodlnější jedno sluchátko do ucha.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Sluch a pak klepněte na
přepínač Mono zvuk a aktivujte jej.
129
Dodatek
Obratnost a interakce
Univerzální přepínač
Dotykový displej můžete ovládat připojením externího přepínače, klepnutím na obrazovku nebo
pomocí pohybů hlavy a gest obličeje.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Obratnost a interakce
→ Univerzální přepínač a pak klepnutím aktivujte přepínač. Pokud univerzální přepínače nejsou
na zařízení zaregistrovány, klepněte na položku PŘIDAT PŘEPÍNAČ a nastavte přepínače za účelem
ovládání zařízení.
Chcete-li aktivovat funkci univerzálního přepínače, je třeba na zařízení zaregistrovat alespoň
jeden přepínač.
Chcete-li nastavit přepínače k ovládání zařízení, klepněte na položku NASTAVENÍ → Přepínače.
Chcete-li tuto funkci deaktivovat, stiskněte třikrát tlačítko Domů.
Pomocné menu
Zobrazení ikony pomocných zkratek
Nastavení zařízení na zobrazení pomocných zástupných ikon pro přístup k aplikacím, funkcím a
nastavením. Zařízení můžete snadno ovládat klepnutím na pomocná menu v ikoně.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Obratnost a interakce
→ Pomocné menu.
2 Klepnutím aktivujte přepínač.
Ikona pomocné zkratky se zobrazí v pravé dolní části obrazovky.
3 Klepněte na položku Dominantní ruka a přesuňte ikonu pomocné zkratky do pohodlnějšího
umístění.
130
Dodatek
Přístup k pomocným menu
Ikona pomocných zkratek se zobrazí jako plovoucí ikona, která poskytuje snadný přístup k
pomocným menu z libovolné obrazovky.
Když klepnete na ikonu pomocné zkratky, ikona se mírně rozbalí a na ikoně se zobrazí pomocná
menu. Klepněte na šipku nahoru nebo dolů a přejděte na další panely nebo táhněte nahoru nebo
dolů a vyberte jiná menu.
Používání kurzoru
V pomocné nabídce klepněte na položku Kurzor. Obrazovku můžete ovládat pomocí malých
pohybů prstu po dotykové oblasti. Potažením prstu po dotykové oblasti můžete pohybovat
kurzorem. Chcete-li vybrat položky pod kurzorem, klepněte na obrazovku.
Použijte následující možnosti:
• /
: Vybere položku nebo roluje na obrazovce doprava nebo doleva.
• /
: Roluje po obrazovce nahoru nebo dolů.
• : Zvětšit oblast, ve které se nachází kurzor.
• : Přesunout oblast dotyku do jiného umístění.
• : Zavřít oblast dotyku.
Chcete-li změnit nastavení kurzoru, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na položku Nastavení →
Usnadnění → Obratnost a interakce → Pomocné menu. Pak přizpůsobte nastavení v části Nast.
dot. destičky a kurzoru.
Používání rozšířených pomocných menu
Nastavte zařízení na zobrazení rozšířených pomocných menu pro vybrané aplikace.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Obratnost a interakce →
Pomocné menu → Pomocné plus, klepnutím aktivujte přepínač a pak vyberte aplikace.
131
Dodatek
Snadné zapnutí displeje
Zapněte obrazovku pohybem ruky nad snímačem v horní části zařízení. Obrazovku můžete zapnout
bez stisknutí tlačítka. Když používáte tuto funkci, umístěte zařízení na rovný povrch displejem
směřujícím nahoru nebo zařízení bezpečně držte, aby se nemohlo hýbat.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Obratnost a interakce →
Snadné zapnutí displeje a pak klepnutím aktivujte přepínač.
Zpoždění klepnutí a podržení
Nastaví dobu rozpoznávání klepnutí a podržení obrazovky.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Obratnost a interakce →
Zpoždění klepnutí a podržení a pak vyberte možnost.
Řízení interakce
Aktivuje režim ovládání interakce za účelem omezení reakce zařízení na vstupy během používání
aplikací.
Tato funkce není k dispozici, když aktivujete funkci Snadné ztlumení, Inteligentní
upozornění nebo Přímé volání.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Obratnost a interakce
→ Řízení interakce.
2 Klepnutím aktivujte přepínač.
3 Při používání aplikace zároveň stiskněte a podržte tlačítko Domů a tlačítko snížení hlasitosti.
4 Upravte velikost rámečku nebo nakreslete linii okolo oblasti, kterou chcete omezit.
5 Klepněte na položku HOT.
Zařízení zobrazí omezenou oblast. Zakázaná oblast nebude reagovat, když se jí dotknete, a
pevné klávesy zařízení budou zakázány.
Chcete-li deaktivovat režim ovládání interakce, stiskněte zároveň tlačítko Domů a tlačítko hlasitosti a
podržte je.
132
Dodatek
Směrový zámek
Vytvoření směrové kombinace k odemčení displeje.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Směrový zámek a
klepnutím aktivujte přepínač.
2 Přetáhněte prst nahoru, dolů, doleva nebo doprava více než čtyřikrát a poté klepněte na
položku POKRAČOVAT.
3 Pro ověření směrovou kombinaci znovu nakreslete a klepněte na položku POTVRDIT.
4 Nastavte záložní kód PIN k odemknutí obrazovky v případě, že zapomenete kombinaci.
Připomenutí oznámení
Použijte tuto funkci na upozornění o oznámeních, které jste si ještě nepřečetli.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Připomenutí oznámení a
pak klepnutím aktivujte přepínač.
Chcete-li nastavit zařízení, aby zavibrovalo, když máte nepřečtená oznámení, aktivujte funkci
klepnutím na přepínač Vibrace.
Chcete-li nastavit interval mezi upozorněními, klepněte na položku Interval připomenutí.
Chcete-li vybrat aplikace, které vás mají upozorňovat na oznámení, vyberte aplikace v nabídce
Zobrazit oznámení z.
Příjem nebo ukončování hovorů
Můžete změnit způsob přijímání nebo ukončování hovorů.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Příjem a ukončování
hovorů.
Vyberte požadovanou metodu.
133
Dodatek
Používání režimu ovládání jedním klepnutím
Po aktivaci alarmu nebo v případě příchozího hovoru zastavte alarm nebo odpovězte na volání
klepnutím na tlačítko, místo přetažením tlačítka.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění a klepnutím na přepínač
Režim jednoho klepnutí tuto funkci aktivujete.
Správa nastavení usnadnění
Ukládání nastavení dostupnosti do souboru
Exportuje aktuální nastavení usnadnění v souboru.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Správa usnadnění →
Import/Export → Exportovat do složky Moje soubory.
Importování souboru nastavení usnadnění
Importuje soubor nastavení usnadnění a aktualizuje aktuální nastavení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Správa usnadnění →
Import/Export → Importovat ze složky Moje soubory. Vyberte soubor, který chcete importovat, a
klepněte na položku HOT. Nastavení usnadnění se aktualizuje v souladu s importovaným souborem.
Sdílení souborů nastavení usnadnění
Sdílení souborů nastavení usnadnění s ostatními uživateli pomocí e-mailu, funkce Wi-Fi Direct,
Bluetooth a dalších.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Správa usnadnění →
Sdílet pomocí. Pak vyberte soubory usnadnění a klepněte na položku HOT. Vyberte metodu sdílení
a soubory nasdílejte podle pokynů na obrazovce.
134
Dodatek
Řešení problémů
Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení.
Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.
Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k
zadání jednoho z následujících kódů:
• Heslo: Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
• Kód PIN: Při prvním použití zařízení nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN
dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámek SIM karty.
• Kód PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání
nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
• Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo
USIM. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb
• Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál
ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou zobrazovat
opakovaně chybové zprávy.
• Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další informace získáte od svého
poskytovatele služeb.
Zařízení se nezapne
Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.
135
Dodatek
Dotykový displej reaguje pomalu nebo nesprávně
• Pokud na dotykový displej nasadíte ochranu obrazovky nebo volitelné příslušenství, nemusí
dotykový displej fungovat správně.
• Pokud máte rukavice, pokud se dotykového displeje dotýkáte špinavýma rukama nebo pokud
klepnete na displej ostrým předmětem nebo nehtem, nemusí dotykový displej fungovat
správně.
• Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
• Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné softwarové chyby.
• Ujistěte se, že je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
• Pokud je dotykový displej poškrábaný nebo poškozený, navštivte servisní centrum Samsung.
Zařízení zamrzá nebo se u něj objeví kritická chyba
Zkuste následující řešení. Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung.
Restart zařízení
Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být nezbytné zavřít všechny aplikace nebo zařízení
vypnout a znovu zapnout.
Nucený restart
Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte a podržte zároveň vypínací tlačítko a tlačítko snížení
hlasitosti po dobu více než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.
Resetování zařízení
Pokud se pomocí způsobů uvedených výše nepodaří problém vyřešit, proveďte obnovení do
továrního nastavení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Záloha a obnovení → Obnovit tovární
data → RESETOVAT ZAŘÍZENÍ → ODSTRANIT VŠE. Před provedením obnovení do továrního
nastavení si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.
136
Dodatek
Hovory nejsou spojovány
• Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné mobilní síti.
• Ujistěte se, že jste nenastavili blokování telefonního čísla, které vytáčíte.
• Ujistěte se, že jste nenastavili blokování příchozího telefonního čísla.
Ostatní vás během hovoru neslyší
• Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.
• Ujistěte se, že se mikrofon nachází v blízkosti vašich úst.
• Pokud používáte sluchátka, ujistěte se, že jsou správně připojena.
Během hovoru je slyšet ozvěna
Upravte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti nebo se přesuňte na jiné místo.
Mobilní síť nebo síť Internet se často odpojuje nebo je nedostatečná
kvalita zvuku
• Ujistěte se, že neblokujete interní anténu zařízení.
• Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete
signál ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základní stanicí
poskytovatele služeb. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
• Pokud používáte zařízení za jízdy, můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí
poskytovatele služeb.
Ikona baterie je prázdná
Baterie je vybitá. Nabijte baterii.
137
Dodatek
Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností
Samsung)
• Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
• Navštivte servisní středisko Samsung a nechejte vyměnit baterii.
Baterie se vybíjí rychleji než po zakoupení
• Pokud vystavíte zařízení nebo baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k
omezení využitelné kapacity.
• Spotřeba kapacity baterie se zvyšuje, pokud používáte funkce zasílání zpráv nebo některé
aplikace, například hry nebo síť Internet.
• Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.
Zařízení je při dotyku horké
Při používání aplikací, které vyžadují více energie, nebo při používání aplikací v zařízení po delší
dobu může být zařízení na dotek horké. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani
výkon zařízení.
Pokud se zařízení přehřívá nebo pokud bude po delší dobu na dotyk horké, chvilku jej nepoužívejte.
Pokud se bude zařízení i nadále přehřívat, kontaktujte servisní středisko Samsung.
Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy
K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění
fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:
• Nabijte baterii.
• Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
• Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím
fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.
138
Dodatek
Kvalita fotografií je nižší než na náhledu
• Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
• Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit
šum nebo mohou být snímky neostré.
Při otevírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy
Pokud se zobrazí chybové zprávy nebo nedojde ke spuštění přehrávání multimediálních souborů po
jejich otevření v zařízení, vyzkoušejte následující možnosti:
• Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
• Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud
je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání
souboru.
• Ověřte, zda jsou formáty souborů podporovány zařízením. Pokud není formát souboru
zařízením podporován, například DivX nebo AC3, nainstalujte aplikaci, která ho podporuje. Pro
potvrzení formátu souborů, které vaše zařízení podporuje, navštivte stránku www.samsung.com.
• Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa
zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
• Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejichž použití bylo autorizováno
poskytovatelem síťových služeb nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah
dostupný na síti Internet, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně
zobrazit.
Nelze najít jiné zařízení Bluetooth
• Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení aktivní.
• Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení, ke kterému se chcete připojit, aktivní.
• Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce
Bluetooth (10 m).
Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.
139
Dodatek
Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno
• Dbejte na to, aby byl používaný kabel USB kompatibilní se zařízením.
• Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.
• Pokud jste uživatel systému Windows XP, ujistěte se, že máte v počítači nainstalován servisní
balíček Windows XP Service Pack 3 nebo novější verzi.
Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu
Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k
vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo sítě Wi-Fi nebo mobilní sítě.
Došlo ke ztrátě dat uložených v zařízení
Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude
možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost
za ztrátu dat uložených v zařízení.
Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera
• Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo
vibracím součástí.
• Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.
140
Dodatek
Vyjmutí baterie
• Abyste vyjmuli baterii, musíte navštívit autorizované servisní centrum s uvedenými pokyny.
• Pro svou bezpečnost se nepokoušejte vyjmout baterii sami. Pokud by nebyla baterie správně
vyjmuta, mohlo by dojít k poškození baterie a zařízení, k poranění osob a/nebo by zařízení
mohlo přestat být bezpečné.
• Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případné škody nebo ztráty (na základě smlouvy
nebo občanskoprávního deliktu včetně nedbalosti), které by mohly pramenit z nedodržování
přesného znění těchto varování a pokynů, kromě úmrtí nebo poranění osob způsobených
nedbalostí společnosti Samsung.
1 Vyjměte ze zařízení přihrádku na kartu SIM.
2 Aby změklo lepidlo, které drží zadní kryt na hlavním zařízení, je nutné zařízení zahřát na
kontrolovanou úroveň pomocí speciální komory s kontrolovanou teplotou.
Pevně uchopte zařízení, připevněte demontážní nástroj s přísavkou ke spodnímu konci zadního
krytu a odtáhněte zadní kryt ze spodní části směrem nahoru.
3 Povolte a vyšroubujte šrouby v příslušných místech a sejměte kostru zařízení.
4 Odpojte konektor baterie a jemně vypačte baterii z hlavního těla jednotky.
141
Copyright
Copyright © 2016 Samsung Electronics
Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.
Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou
formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými
systémy pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
®
™
™
™ a logo Wi-Fi jsou registrované
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
• Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.
Download PDF

advertising