Samsung | SM-G920F | Samsung Galaxy S6 Uživatelská přiručka (Lollipop)

SM-G920F
Uživatelská příručka
Czech. 10/2015. Rev.1.2
www.samsung.com
Obsah
Základy
57Fotoaparát
73Galerie
75 Smart Manager
77 S Plánovač
78 S Health
81 S Voice
83Hudba
84Video
85Záznamník
87 Moje soubory
88Poznámka
88Hodiny
90Kalkulačka
91 Aplikace Google
4
Nejdříve si přečtěte
Obsah balení
5
6
Rozvržení zařízení
Karta SIM nebo USIM
8
10Baterie
15 Zapínání a vypínání zařízení
16 Dotykový displej
19 Domovská obrazovka
26 Zamknout displej
27 Oznamovací panel
30 Zadávání textu
33 Zachycení obrazovky
33 Spouštění aplikací
34 Více oken
39 Správa zařízení a dat
43 Připojování k televizoru
45 Sdílení souborů s kontakty
46 Tísňový režim
Nastavení
93Úvod
93Wi-Fi
95Bluetooth
97 Režim Letadlo
97 Mobilní hotspot a sdílení internetového
připojení
98 Využití dat
99 Mobilní sítě
99 NFC a platba
102 Další nastavení připojení
104 Zvuky a oznámení
105Zobrazení
105 Pohyby a gesta
Aplikace
47 Instalace nebo odinstalace aplikací
48Telefon
51Kontakty
53Zprávy
55Internet
56E-mail
2
Obsah
106Aplikace
106Pozadí
106Schémata
107 Zamykací obr. a zabezp.
111 Soukromí a bezpečnost
114 Snadný režim
115Usnadnění
115Účty
116 Záloha a obnovení
117 Jazyk a zadávání
117Baterie
118Úložiště
118 Datum a čas
119 Uživatelská příručka
119 O zařízení
Dodatek
120Usnadnění
135 Řešení problémů
140 Vyjmutí baterie
3
Základy
Nejdříve si přečtěte
Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, ve které se dozvíte informace o bezpečném a
správném používání zařízení.
• Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
• Některý obsah se může od vašeho zařízení lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb,
specifikacích modelu nebo softwaru zařízení.
• Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon procesoru a paměti RAM, ovlivní
celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických
údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
• Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných
dodavatelů než společnosti Samsung.
• Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu
způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o
přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
• Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou
být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů
pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné
používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
• Datové služby, jako například zasílání zpráv, nahrávání a stahování, automatická synchronizace
nebo využívání služeb určování polohy, mohou být v závislosti na datovém tarifu dále
zpoplatněny. U přenosů velkého množství dat je doporučeno používat funkci Wi-Fi.
• Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora
může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace
dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky
instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.
• Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou
způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení
licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.
4
Základy
• V závislosti na oblasti a modelu musí některá zařízení získat osvědčení Federální komise pro
telekomunikace (FCC). Má-li vaše zařízení osvědčení FCC, můžete zobrazit ID FCC zařízení.
Chcete-li zobrazit ID FCC, klepněte na Aplikace → Nastavení → O zařízení.
Ikony v pokynech
Výstraha: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob
Upozornění: situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje
Upozornění: poznámky, rady nebo dodatečné informace
Obsah balení
Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:
• Zařízení
• Uživatelská příručka
• Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a
poskytovatele služeb.
• Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být
kompatibilní.
• Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
• Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před
zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
• Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Použití neschváleného
příslušenství může způsobit problémy s výkonem a poruchy, na které se nevztahuje
záruka.
• Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na
společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na
webu společnosti Samsung.
5
Základy
Rozvržení zařízení
Reproduktor
LED indikátor
Přední fotoaparát
Snímač vzdálenosti /
světla
Dotykový displej
Vypínací tlačítko
Přihrádka na kartu SIM
Tlačítko Domů (snímač
otisků prstu)
Tlačítko Nedávné
Tlačítko Zpět
Konektor pro sluchátka
Hlasitý reproduktor
Univerzální konektor
Mikrofon
Infračervený port
Blesk
GPS anténa
Mikrofon
Tlačítko hlasitosti
Zadní fotoaparát
Anténa NFC/Cívka na
bezdrátové nabíjení
Hlavní anténa
6
Základy
• Nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými objekty. Mohlo by dojít k problémům s
připojením nebo zvýšenému vybíjení baterie.
• Doporučuje se používat ochrannou fólii na displej schválenou společností Samsung.
Neschválené ochranné fólie na displej mohou způsobit špatné fungování senzorů.
• Nedovolte, aby se do kontaktu s dotykovým displejem dostala voda. Vlhké prostředí nebo
styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
Tlačítka
Tlačítko
Funkce
Vypínač
• Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko a
podržte ho.
• Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo zamknete obrazovku.
• Klepnutím otevřete seznam posledních aplikací.
Nedávné
Domů
• Klepnutím a podržením spustíte zobrazení rozdělené
obrazovky.
• Stisknutím tohoto tlačítka zapnete obrazovku, když je
zamknutá.
• Stisknutím tlačítka se vraťte na domovskou obrazovku.
• Pro spuštění stiskněte položku Google a podržte ji.
Zpět
• Klepnutím na tlačítko se vraťte na předchozí obrazovku.
Hlasitost
• Stisknutím upravte hlasitosti zařízení.
7
Základy
Karta SIM nebo USIM
Instalace karty SIM nebo USIM
Vložte kartu SIM nebo USIM dodávanou poskytovatelem mobilních telefonních služeb.
• Se zařízením pracují pouze karty nano-SIM.
• Některé služby LTE nemusí být v závislosti na poskytovateli služby k dispozici. Další
informace o dostupnosti služby získáte od poskytovatele služeb.
1 Zasunutím spony do otvoru v přihrádce tuto přihrádku na kartu SIM otevřete.
Sponu zasouvejte kolmo k otvoru. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.
8
Základy
2 Opatrně vytáhněte držák na kartu SIM ze slotu pro držák na kartu SIM.
3 Umístěte kartu SIM nebo USIM na držák na kartu SIM tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
Buďte opatrní, abyste neztratili SIM nebo USIM kartu a neumožnili jiným osobám, aby ji
používaly. Společnost Samsung neodpovídá za žádné škody nebo potíže způsobené ztrátou
nebo odcizením karet.
4 Vložte držák na kartu SIM zpět do slotu pro držák na kartu SIM.
Vyjmutí karty SIM nebo USIM
1 Zasunutím spony do otvoru v přihrádce tuto přihrádku na kartu SIM otevřete.
2 Opatrně vytáhněte držák na kartu SIM ze slotu pro držák na kartu SIM.
3 Vyjměte kartu SIM nebo USIM.
4 Vložte držák na kartu SIM zpět do slotu pro držák na kartu SIM.
9
Základy
Baterie
Nabíjení baterie
Před prvním použitím nebo po delší době, kdy jste zařízení nepoužívali, je nutné nabít baterii.
Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené
nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.
1 Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru USB a zapojte konec kabelu USB do univerzálního
konektoru.
Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození
způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.
2 Zapojte napájecí adaptér USB do elektrické zásuvky.
10
Základy
3 Po úplném nabití odpojte zařízení od nabíječky. Nejprve odpojte nabíječku od zařízení a pak ji
odpojte z elektrické zásuvky.
Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač,
proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Nabíječka by měla během
nabíjení zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.
Zobrazení zbývající doby nabíjení
Během nabíjení otevřete domovskou obrazovku a klepněte na položku Aplikace → Nastavení →
Baterie.
Skutečná doba nabíjení se může lišit v závislosti na stavu zařízení a podmínkách nabíjení.
Zbývající doba nabíjení se nemusí zobrazit, pokud nabíjíte zařízení ve velmi chladných nebo
horkých podmínkách.
Snížení spotřeby baterie
Zařízení nabízí různé možnosti, které pomáhají šetřit energii baterie.
• Optimalizujte zařízení pomocí Chytrého správce.
• Když zařízení nepoužíváte, přepněte je stisknutím vypínacího tlačítka do režimu spánku.
• Aktivujte úsporný režim.
• Zavřete aplikace, které nepotřebujete.
• Když nepoužíváte funkci Bluetooth, vypněte ji.
• Když nepoužíváte funkci Wi-Fi, vypněte ji.
• Deaktivujte automatickou synchronizaci aplikací.
• Snižte dobu podsvícení.
• Snižte jas obrazovky.
11
Základy
Tipy a opatření týkající se nabíjení baterie
• Pokud je baterie vybitá, zobrazí se ikona prázdné baterie.
• Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před
tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
• Používáte-li více aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení k
jinému zařízení, dojde k rychlému vybití baterie. Chcete-li se vyhnout odpojení od sítě nebo
ztrátě napájení během přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po plném nabití baterie.
• Použití jiného zdroje napájení, než je napájecí adaptér USB, například počítače, může mít za
následek nižší rychlost nabíjení způsobenou nižším elektrickým proudem.
• Během nabíjení můžete zařízení používat, ale plné nabití baterie může trvat delší dobu.
• Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat. Pokud
se tak stane, odpojte nabíječku ze zařízení.
• Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení a nabíječky. To je normální a nemělo by to mít
žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může
nabíječka přestat nabíjet.
• Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska
Samsung.
12
Základy
Rychlé nabíjení
Toto zařízení je vybaveno integrovanou funkcí rychlého nabíjení. Pomocí této funkce můžete baterii
nabíjet rychleji, když je zařízení nebo jeho obrazovka vypnutá.
Informace o rychlém nabíjení
• Při rychlém nabíjení se využívá technologie nabíjení baterií, která zrychluje nabíjení zvýšením
nabíjecího výkonu. Zařízení podporuje funkci adaptivního rychlého nabíjení společnosti
Samsung a technologii Qualcomm Quick Charge 2.0.
• Chcete-li u svého zařízení použít funkci rychlého nabíjení, připojte jej k nabíječce baterií, která
podporuje adaptivní rychlé nabíjení nebo technologii Quick Charge 2.0.
Zvýšení rychlosti nabíjení
Chcete-li zvýšit rychlost nabíjení, vypněte na dobu nabíjení baterie zařízení nebo jeho obrazovku.
• Když je zařízení během nabíjení baterie vypnuto, na obrazovce se zobrazuje ikona
.
• Funkci rychlého nabíjení nemůžete použít, když je zapnutá obrazovka. Vypnutím obrazovky
zvýšíte rychlost nabíjení.
• Integrovanou funkci rychlého nabíjení nemůžete používat, jestliže nabíjíte baterii
standardní nabíječkou.
• Pokud se zařízení zahřeje nebo se zvýší teplota okolního vzduchu, rychlost nabíjení
se může automaticky snížit. To je běžná provozní podmínka ochrany zařízení před
poškozením.
13
Základy
Bezdrátové nabíjení
Toto zařízení je vybaveno integrovanou cívkou pro bezdrátové nabíjení. Baterii můžete nabíjet
pomocí bezdrátové nabíječky (prodává se samostatně).
1 Umístěte střed zadní části zařízení na střed bezdrátové nabíječky.
Na obrazovce můžete zkontrolovat zbývající dobu nabití. Skutečná zbývající doba nabíjení se
může lišit v závislosti na podmínkách nabíjení.
2 Po úplném nabití odpojte zařízení od bezdrátové nabíječky.
• Pokud se mezi zařízením a bezdrátovou nabíječkou nacházejí cizí materiály, nemusí se
zařízení řádně nabít.
• Pokud budete používat bezdrátovou nabíječku v oblastech se slabým signálem sítě,
můžete ztratit příjem signálu sítě.
• Používejte bezdrátové nabíječky schválené společností Samsung. Pokud byste používali
jiné bezdrátové nabíječky, nemusela by se baterie řádně nabít.
Úsporný režim
Šetřete energii baterie omezením funkcí zařízení.
Na domovské obrazovce klepněte na položku Aplikace → Nastavení → Baterie → Úsporný režim a
klepněte na přepínač, abyste funkci aktivovali.
Pokud chcete, aby se režim úspory energie automaticky aktivoval, když zbývající úroveň nabití
baterie dosáhne předem nastavené úrovně, klepněte na položku Spustit úsporný režim a vyberte
možnost.
Chcete-li na zařízení zakázat synchronizaci na pozadí při používání mobilní sítě, klepněte na položku
Omezit data na pozadí, abyste tuto funkci aktivovali.
14
Základy
Ultra úsporný režim
Tento režim použijte k prodloužení doby provozu zařízení na baterii. V ultra úsporném režimu
zařízení provádí následující funkce:
• Zobrazuje barvy na obrazovce ve stupních šedi.
• Omezuje dostupné aplikace pouze na nezbytné a vybrané aplikace.
• Deaktivuje mobilní datové připojení při vypnutí obrazovky.
• Deaktivuje funkce Wi-Fi a Bluetooth.
Na domovské obrazovce klepněte na položku Aplikace → Nastavení → Baterie → Ultra úsporný
režim a klepněte na přepínač, abyste funkci aktivovali.
Chcete-li Ultra úsporný režim deaktivovat, klepněte na položku DALŠÍ → Vypnout Ultra úsporný
režim.
Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba
používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.
Zapínání a vypínání zařízení
Na několik sekund stiskněte a podržte vypínací tlačítko, abyste zařízení zapnuli.
Při prvním zapnutí zařízení nebo po resetování dat nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.
Abyste zařízení vypnuli, stiskněte a podržte vypínací tlačítko, a poté klepněte na položku Vypnout.
• Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte a přidržte zároveň vypínací tlačítko a
tlačítko hlasitosti po dobu více než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.
• Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle
nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
15
Základy
Dotykový displej
• Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické
výboje mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
• Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a
netlačte příliš silně prsty.
• Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se
nachází mimo oblast dotykového vstupu.
• Ponechání dotykového displeje v nečinnosti po delší dobu může vést ke stínovým
obrazům (vypálení obrazu do obrazovky) nebo duchům. Pokud zařízení nepoužíváte,
vypněte dotykový displej.
• Při používání dotykového displeje doporučujeme používat prsty.
Klepnutí
Chcete-li otevřít aplikaci, vybrat položku menu, stisknout tlačítko na obrazovce nebo zadat znaky
pomocí klávesnice na obrazovce, klepněte na položku prstem.
16
Základy
Klepnutí a podržení
Chcete-li otevřít dostupné možnosti, klepněte a podržte příslušnou položku nebo obrazovku déle
než 2 sekundy.
Přetažení
Chcete-li přesunout určitou položku, klepněte a podržte ji a přetáhněte ji do cílového umístění.
Dvojité klepnutí
Chcete-li přiblížit webovou stránku nebo obrázek, dvakrát na ně klepněte. Chcete-li se vrátit zpět,
znovu dvakrát klepněte.
17
Základy
Tažení
Chcete-li zobrazit další panely, táhněte na domovské obrazovce nebo na obrazovce Aplikace doleva
nebo doprava. Chcete-li procházet webovou stránku nebo seznam položek, například kontakty,
táhněte nahoru nebo dolů.
Roztahování a přitahování
Chcete-li přiblížit část webové stránky, mapy nebo obrázku, roztáhněte od sebe dva prsty. Stažením
prstů k sobě položku oddalte.
18
Základy
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje
nástroje, zkratky aplikací a další položky.
Chcete-li zobrazit další panely, táhněte doprava nebo doleva, případně klepněte na některý
z indikátorů obrazovky v dolní části obrazovky.
Nástroj
Aplikace
Složka
Indikátory obrazovky
Oblíbené aplikace
Ikona obrazovky Aplikace
19
Základy
Možnosti domovské obrazovky
Chcete-li zobrazit dostupné možnosti, klepněte na domovské obrazovce na prázdnou oblast a
podržte ji nebo přitáhněte prsty k sobě. Upravte domovskou obrazovku přidáním, vymazáním nebo
přesunutím panelů domovské obrazovky. Můžete také nastavit tapetu domovské obrazovky, nástroje
pro domovskou obrazovku a další.
• Pozadí: Změní nastavení tapety domovské obrazovky a zamknuté obrazovky.
• Nástroje: Přidání nástrojů na domovskou obrazovku. Nástroje jsou malé aplikace, které spouštějí
konkrétní funkce aplikací a tak o nich poskytují informace a pohodlný přístup na vaší domovské
obrazovce.
• Schémata: Změna motivu zařízení. Vizuální prvky rozhraní, jako jsou barvy, ikony a tapety, se
budou měnit v závislosti na vybraném motivu.
• Mřížka na obr.: Změňte velikost mřížky, abyste na domovské obrazovce zobrazili více nebo
méně položek.
20
Základy
Přehled Flipboard
Umožňuje zobrazit nejnovější články v různých kategoriích. Pomocí této funkce tak můžete získat
přístup ke zprávám, které vás zajímají.
Na domovské obrazovce klepněte na položku nebo táhněte doprava, abyste otevřeli funkci
Přehled Flipboard. Táhnutím nahoru nebo dolů můžete v jednotlivých kategoriích zpráv procházet
články.
Chcete-li aplikaci Přehled Flipboard deaktivovat, klepněte na prázdnou oblast na domovské
obrazovce a podržte ji. Potom táhněte doprava a zrušte zaškrtnutí políčka v horní části panelu
Přehled Flipboard.
Přidávání položek
Klepněte a podržte aplikaci nebo složku z obrazovky Aplikace a pak ji přetáhněte na domovskou
obrazovku.
Chcete-li přidat nástroje, klepněte na prázdnou oblast na domovské obrazovce, podržte ji, klepněte
na položku Nástroje, klepněte na nástroj, podržte ho a pak ho přetáhněte na domovskou obrazovku.
Přesunutí a odstranění položky
Klepněte a podržte položku na domovské obrazovce a pak ji přetáhněte do nového umístění.
Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.
Často používané aplikace můžete také přesunout do oblasti zkratek na spodní straně domovské
obrazovky.
Chcete-li položku odstranit, klepněte na ni a podržte ji. Pak ji přetáhněte na položku Odebrat v horní
části obrazovky.
21
Základy
Vytváření složek
1 Na domovské obrazovce klepněte na aplikaci a podržte ji a pak ji přetáhněte na jinou aplikaci.
2 Jakmile se kolem aplikací objeví rámeček složky, aplikaci pusťte.
Bude vytvořena nová složka obsahující vybrané aplikace.
3 Klepněte na položku Zadejte název složky. a zadejte název složky.
Chcete-li změnit barvu složky, klepněte na položku
.
Chcete-li do složky přidat více aplikací, klepněte na další aplikaci, podržte ji a přetáhněte ji do složky.
Správa panelů
Chcete-li přidat, přesunout nebo odebrat panel na domovské obrazovce klepněte na prázdnou
oblast a podržte ji.
Chcete-li přidat panel, táhněte doleva a pak klepněte na položku
.
Chcete-li přesunout panel, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do nového
umístění.
Chcete-li odstranit panel, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte na možnost
Odebrat v horní části obrazovky.
Chcete-li nastavit panel jako hlavní domovskou obrazovku, klepněte na položku
22
.
Základy
Obrazovka Aplikace
Na obrazovce Aplikace jsou zobrazeny ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.
Na domovské obrazovce klepněte na položku Aplikace a otevřete obrazovku Aplikace. Chcete-li
zobrazit další panely, táhněte doprava nebo doleva, případně vyberte indikátor obrazovky na její
spodní straně.
Přesouvání položek
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku UPRAVIT. Klepněte a podržte položku a přesuňte ji do
jiného místa.
Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.
Vytváření složek
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku UPRAVIT.
2 Klepněte na aplikaci, podržte ji a pak ji přetáhněte na jinou aplikaci.
23
Základy
3 Jakmile se kolem aplikací objeví rámeček složky, aplikaci pusťte.
Bude vytvořena nová složka obsahující vybrané aplikace.
4 Klepněte na položku Zadejte název složky. a zadejte název složky.
Chcete-li změnit barvu složky, klepněte na položku
.
Chcete-li do složky přidat více aplikací, klepněte na další aplikaci, podržte ji a přetáhněte ji do složky.
24
Základy
Ikony indikátoru
Ikony indikátoru jsou zobrazeny na stavovém řádku v horní části obrazovky. Ikony uvedené v tabulce
níže se vyskytují nejčastěji.
Stavový řádek se u některých aplikacích nemusí objevit v horní části obrazovky. Chcete-li
zobrazit stavový řádek, přetáhněte dolů z horní části obrazovky.
Ikona
Definice
Žádný signál
Síla signálu
Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
Připojeno k síti GPRS
Připojeno k síti EDGE
Připojeno k síti UMTS
Připojeno k síti HSDPA
Připojeno k síti HSPA+
/
Připojeno k síti LTE (pro modely podporující LTE)
Připojeno k síti Wi-Fi
Funkce Bluetooth je aktivována
GPS je aktivní
Probíhá volání
Zmeškaný hovor
Nová textová nebo multimediální zpráva
Budík je aktivní
Ztišený režim je aktivní
Vibrační režim je aktivní
Režim Letadlo je aktivní
Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
Stav baterie
25
Základy
Zamknout displej
Stisknutím vypínacího tlačítka dojde k vypnutí a zamknutí obrazovky. Pokud není zařízení používáno
po určitou dobu, obrazovka se vypne a automaticky zamkne.
Chcete-li obrazovku odemknout, stiskněte vypínací tlačítko nebo tlačítko Domů, potom prstem
táhněte jakýmkoliv směrem.
Můžete změnit způsob zamykání obrazovky a zabránit tak ostatním v přístupu k vašim soukromým
informacím.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Zamykací obr. a zabezp. → Typ
zámku displeje a pak vyberte metodu zámku obrazovky. Kdykoliv zařízení odemykáte, vyžaduje k
odemknutí kód.
Pokud kód k odemknutí zapomenete, můžete zařízení nechat resetovat v servisním
středisku Samsung.
Znak
Nakreslete vzor spojením čtyř nebo více teček a pak ho opětovným nakreslením ověřte. Nastavte
záložní kód PIN k odemknutí obrazovky v případě, že zapomenete vzor.
PIN
Kód PIN se skládá pouze z čísel. Zadejte alespoň čtyři čísla a pak heslo opětovným zadáním ověřte.
26
Základy
Heslo
Heslo se skládá ze znaků a z čísel. Zadejte alespoň čtyři znaky, včetně čísel a symbolů, a pak heslo
opětovným zadáním ověřte.
Otisk prstu
Zaregistrujte své otisky pro odemknutí obrazovky. Další informace naleznete v části Rozpoznávaní
otisků prstu.
Oznamovací panel
Používání panelu s oznámeními
Když obdržíte nové oznámení, jako jsou zprávy nebo zmeškané hovory, na stavovém řádku se
zobrazí ikony indikátoru. Chcete-li zobrazit více informací o ikonách, otevřete panel s oznámeními a
zobrazte podrobnosti.
Chcete-li otevřít panel s oznámeními, přetáhněte stavový řádek dolů. Chcete-li zavřít panel s
oznámeními, přejeďte prstem přes displej směrem nahoru.
27
Základy
Na panelu s oznámeními můžete používat tyto funkce.
Změna uspořádání tlačítek pro
rychlé nastavení.
Tlačítka pro rychlé nastavení
Spuštění Nastavení.
Nastavení jasu.
Spuštění aplikace S vyhledávač.
Spouštění funkce Rychlé přip.
Klepnout na oznámení a vykonat
rozličné činnosti.
Vymazat všechna oznámení.
Používání tlačítek pro rychlé nastavení
Klepnutím na tlačítka pro rychlé nastavení můžete aktivovat některé funkce. Táhnutím doleva nebo
doprava v oblasti s tlačítky zobrazíte další tlačítka. Pokud klepnete na tlačítko a podržíte jej, můžete
zobrazit podrobnější nastavení.
Chcete-li změnit rozvržení tlačítek, klepněte na položku UPRAVIT, klepněte na tlačítko a podržte jej a
pak ho přetáhněte do jiného umístění.
S vyhledávač
Hledání různorodého obsahu pomocí klíčového slova.
Vyhledávání obsahu v zařízení
Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku S vyhledávač.
Zadejte do vyhledávacího pole klíčové slovo nebo klepněte na položku
a klíčové slovo řekněte.
Pro získání přesnějších výsledků klepněte na tlačítka filtrování pod vyhledávacím polem a vyberte
podrobnosti filtrování.
28
Základy
Nastavení kategorií pro vyhledávání
Můžete nastavit kategorie pro vyhledávání, abyste vyhledali obsah v určitých oblastech hledání.
Klepněte na položku DALŠÍ → Vyberte hledaná místa a vyberte kategorie.
Rychlé přip.
Automaticky vyhledá nedaleká zařízení a rychle se k nim připojí.
• Pokud je zařízení, ke kterému se chcete připojit, vybaveno funkcí Rychlé připojení,
aktivujte jeho funkci Wi-Fi Direct nebo Bluetooth, než na zařízení spustíte funkci Rychlé
přip.
• Metody připojení se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení nebo sdíleného
obsahu.
Připojování k ostatním zařízením
1 Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku Rychlé přip.
Pokud tuto funkci používáte poprvé, vyberte možnost viditelnosti a klepněte na položku
ZAPNOUT RYCHLÉ PŘIPOJENÍ.
Po otevření panelu se funkce Wi-Fi a Bluetooth automaticky aktivují a zařízení vyhledá další
zařízení ve svém okolí.
Pokud jste si na zařízení nainstalovali Samsung Link, objeví se seznam zařízení
registrovaných ve službě Samsung Link v horní části obrazovky. Více informací o programu
Samsung Link naleznete na adrese link.samsung.com.
2 Vyberte zařízení ze seznamu a připojte se k němu pomocí pokynů na obrazovce.
Další kroky se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení.
Chcete-li změnit nastavení viditelnosti svého zařízení, klepněte na položku DALŠÍ → Nastavit
viditelnost zařízení, potom vyberte možnost.
Opětovné hledání zařízení
Pokud se požadované zařízení neobjeví na seznamu, vyhledejte ho.
Klepněte na položku OBN. a vyberte zařízení ze seznamu nalezených zařízení.
29
Základy
Sdílení obsahu
Sdílí obsah s připojenými zařízeními.
1 Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku Rychlé přip.
2 Vyberte zařízení ze seznamu nalezených zařízení.
3 Klepněte na položku Sdílet obsah a vyberte kategorii médií.
4 Odešlete obsah do připojeného zařízení podle pokynů na obrazovce.
Další kroky se mohou lišit v závislosti na kategorii vybraných médií.
Zadávání textu
Rozvržení klávesnice
Když zadáte text pro posílání zpráv, vytváření poznámek a podobně, automaticky se zobrazí
klávesnice.
Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit
jazyk zápisu na jeden z podporovaných jazyků.
Zadání pomocí velkých písmen.
Pro všechna velká písmena
klepněte na klávesu dvakrát.
Odstranění předcházejícího
znaku.
Rozdělení na další řádek.
Zadávání interpunkčních
znamének.
Změna nastavení klávesnice.
Vložení mezery.
Změna jazyka zadávání textu
Klepněte na položku → Vyberte jazyky zadávání a pak vyberte jazyky, které chcete používat.
Pokud vyberete dva nebo více jazyků zadávání textu, můžete mezi nimi přepínat tak, že přejedete
prstem po mezerníku doleva nebo doprava.
30
Základy
Změna rozložení klávesnice
Klepněte na položku , vyberte jazyk pod položkou Jazyky zadávání a pak vyberte rozložení
klávesnice, které chcete používat.
Na Klávesnice 3x4 obsahuje klávesa tři nebo čtyři znaky. Chcete-li zadat znak, klepněte
opakovaně na příslušnou klávesu, dokud se nezobrazí požadovaný znak.
Další funkce klávesnice
Pokud chcete používat různé funkce, klepněte na položku
závislosti na poslední použité funkci zobrazit jiné ikony.
a podržte ji. Místo ikony
se mohou v
• : Zadávání textu hlasem.
Změna jazyka.
Otevření klávesnice.
Spuštění nebo přerušení
zadávaní textu hlasem.
• : Vložení položky ze schránky.
• : Vložení emotikonů.
• : Přepnutí na plovoucí klávesnici. Klávesnici můžete přesunout na jiné místo přesunutím
jezdce.
Přepnutí na standardní
klávesnici.
• : Změna nastavení klávesnice.
31
Základy
Kopírování a vkládání
1 Klepněte na text a podržte.
2 Přetažením nebo vyberte požadovaný text, nebo klepněte na položku Vybrat vše a
vyberte všechen text.
3 Klepněte na položku Kopírovat nebo Vyjmout.
Vybraný text se zkopíruje do schránky.
4 Klepněte a podržte místo, na které chcete text vložit, potom klepněte na položku Vložit.
Chcete-li vložit text, který jste již předtím zkopírovali, klepněte na položku Schránka a text
vyberte.
Slovník
Při používání určitých funkcí, například při procházení webových stránek, můžete vyhledávat
definice slov.
1 Klepněte a podržte slovo, které chcete vyhledat.
Pokud slovo, které chcete vyhledat, není vybráno, vyberte požadovaný text přetažením symbolu
nebo .
2 V seznamu možností klepněte na položku Slovník.
Pokud na zařízení není slovník předinstalován, stáhněte ho klepnutím na položku
slovníku.
3 Zobrazte definici ve vyskakovacím okně slovníku.
vedle
Chcete-li přepnout na zobrazení celé obrazovky, klepněte na položku . Chcete-li zobrazit více
definic, klepněte na definici na obrazovce. V podrobném zobrazení klepněte na položku ,
abyste přidali slovo do seznamu oblíbených slov, nebo klepněte na položku HLEDAT NA WEBU,
abyste slovo použili jako vyhledávaný výraz.
32
Základy
Zachycení obrazovky
Během používání zařízení můžete pořizovat snímky obrazovky.
Stiskněte a podržte současně tlačítko Domů a vypínací tlačítko. Pořízené snímky můžete zobrazit v
aplikaci Galerie.
Snímky obrazovky můžete také pořizovat tažením ruky doleva nebo doprava přes obrazovku. Další
informace naleznete v části Pohyby a gesta.
Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.
Spouštění aplikací
Na domovské obrazovce nebo obrazovce Aplikace otevřete aplikaci výběrem ikony.
Chcete-li otevřít aplikaci ze seznamu posledních aplikací, klepněte na položku
poslední aplikace.
a vyberte okno
Ukončení aplikace
Klepnutím na položku
a přetažením ikony poslední aplikace doleva nebo doprava ji zavřete. Pro
zavření všech spuštěných aplikací klepněte na položku ZAVŘÍT VŠE.
33
Základy
Více oken
Úvod
Funkce Více oken umožňuje spustit dvě aplikace zároveň v zobrazení rozdělené obrazovky. V
zobrazení v novém okně můžete také spouštět více aplikací zároveň.
Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.
Zobrazení rozdělené
obrazovky
Zobrazení v novém okně
34
Základy
Zobrazení rozdělené obrazovky
1 Klepnutím na položku otevřete seznam posledních aplikací.
2 V okně poslední aplikace táhněte nahoru nebo dolů a klepněte na položku
.
Zvolená aplikace se spustí v horním okně.
3 Zvolte další aplikaci, která se má spustit.
Zobrazení rozdělené obrazovky můžete také spustit klepnutím na položku
přidržením.
35
a jejím
Základy
Používání dalších možností
Pokud používáte aplikace v zobrazení rozdělené obrazovky, vyberte okno aplikace a klepněte na
kruh mezi okny aplikací, aby se otevřely následující možnosti:
• : Přepínání poloh mezi okny aplikací.
• : Přetáhněte a vložte text nebo zkopírované snímky z jednoho okna do druhého. Klepněte na
položku a podržte ji ve vybraném okně a přetáhněte ji do umístění v jiném okně.
Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.
36
Základy
• : Minimalizace okna.
• : Maximalizace okna.
• : Uzavření aplikace.
Nastavení velikosti okna
Tažením kruhu mezi okny s aplikacemi nahoru a dolů změníte velikost oken.
Zobrazení v novém okně
1 Na obrazovce Aplikace spusťte aplikaci, kterou chcete zobrazit v novém okně.
2 Táhněte diagonálně směrem dolů z jednoho z horních rohů.
Obrazovka aplikace se zobrazí v novém okně.
Přetažení obsahu.
Minimalizovat okno.
Uzavření aplikace.
Maximalizovat okno.
37
Základy
Přesouvání nových oken
Chcete-li přesunout nové okno, klepněte na kruh na okně, přidržte jej a přesuňte do nové polohy.
Spouštění zobrazení v novém okně ze zobrazení rozdělené obrazovky
1 V zobrazení rozdělené obrazovky klepněte na okno aplikace, kterou chcete zobrazit v novém
okně.
2 Klepněte na kruh mezi okny aplikací a podržte jej.
Zvolená aplikace se spustí v novém okně.
38
Základy
Správa zařízení a dat
Přenos dat z předchozího zařízení
Data můžete přenášet z předchozího do nového zařízení pomocí aplikace Samsung Smart Switch.
K dispozici jsou následující verze aplikace Samsung Smart Switch.
• Mobilní verze: Přenos dat mezi mobilními zařízeními. Aplikaci si můžete stáhnout z obchodu
Galaxy Apps nebo Obchod Play.
• Počítačová verze: Přenos dat mezi zařízením a počítačem. Aplikaci si můžete stáhnout na stránce
www.samsung.com/smartswitch.
• Aplikace Samsung Smart Switch není na některých zařízeních nebo počítačích
podporována.
• Platí jistá omezení. Podrobnosti získáte na adrese www.samsung.com/smartswitch.
Společnost Samsung bere autorská práva vážně. Přenášejte pouze takový obsah, který
máte ve svém vlastnictví nebo na jehož přenos máte právo.
Přenos dat z mobilního zařízení
Můžete přenést data z předchozího zařízení do nového zařízení.
Když své nové zařízení zapnete poprvé, klepněte na položku Stáhnout a spustit v novém
instalačním okně aplikace Smart Switch, abyste aplikaci nainstalovali. Případně si aplikaci Smart
Switch stáhněte a nainstalujte z obchodu Galaxy Apps nebo Obchod Play.
Spusťte Smart Switch a přeneste ze svého předchozího zařízení data podle pokynů na obrazovce.
Přenos dat z počítače
Data z předchozího zařízení si můžete zazálohovat do počítače a potom je importovat do nového
zařízení.
1 Na počítači otevřete www.samsung.com/smartswitch, odkud si můžete stáhnout aplikaci Smart
Switch.
2 V počítači spusťte aplikaci Smart Switch.
Pokud předchozí zařízení není zařízení Samsung, zazálohujte si data do počítače pomocí
programu dodaného výrobcem daného zařízení. Následně přeskočte k pátému kroku.
39
Základy
3 Připojte své předchozí zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
4 Na počítači si zazálohujte data ze zařízení podle pokynů na obrazovce. Poté odpojte své
předchozí zařízení od počítače.
5 Připojte své nové zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
6 Na počítači přeneste data do nového zařízení podle pokynů na obrazovce.
Používání zařízení jako výměnného disku pro přenos dat
Přesunujte zvuky, videa, obrázky nebo jiné typy souborů ze zařízení do počítače a naopak.
Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB od zařízení. Mohlo by dojít ke ztrátě dat
nebo poškození zařízení.
Zařízení se nemusí správně připojit, pokud jsou připojena pomocí USB rozbočovače. Připojte
zařízení přímo ke konektoru USB počítače.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Otevřete panel s oznámeními a pak klepněte na položku Připojeno jako multimediální zařízení
→ Mediální zařízení (MTP).
Pokud váš počítač nepodporuje protokol Media Transfer Protocol (MTP) nebo neobsahuje
nainstalovaný žádný odpovídající ovladač, klepněte na položku Fotoaparát (PTP).
3 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.
40
Základy
Aktualizace zařízení
Zařízení lze aktualizovat na nejnovější software.
Aktualizace pomocí bezdrátového připojení
Zařízení lze přímo aktualizovat na nejnovější software pomocí služby bezdrátového zasílání firmwaru
(FOTA).
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → O zařízení → Aktualizace softwaru →
Aktualizovat.
Chcete-li automaticky kontrolovat dostupné aktualizace, aktivujte klepnutím přepínač
Automatická aktualizace. Chcete-li stáhnout aktualizace pouze po aktivaci připojení Wi-Fi,
aktivujte klepnutím přepínač Pouze Wi-Fi.
Aktualizace pomocí aplikace Smart Switch
Připojte zařízení k počítači a aktualizujte zařízení na nejnovější software.
1 Na počítači otevřete www.samsung.com/smartswitch, odkud si můžete stáhnout a nainstalovat
aplikaci Smart Switch.
2 V počítači spusťte aplikaci Smart Switch.
3 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
4 Pokud je k dispozici aktualizace softwaru, aktualizujte zařízení podle pokynů na obrazovce.
• Nevypínejte počítač a neodpojujte kabel USB, pokud probíhá aktualizace zařízení.
• Během aktualizace zařízení nepřipojujte k počítači další mediální zařízení. Mohlo by to
způsobit narušení procesu aktualizace. Před aktualizací odpojte všechna ostatní mediální
zařízení od počítače.
41
Základy
Zálohování nebo obnovení dat
Udržujte své osobní údaje, údaje aplikací a nastavení v bezpečí ve vašem zařízení. Citlivé údaje
můžete zálohovat na záložní účet a použít je později. Chcete-li zálohovat nebo obnovit data, musíte
se přihlásit ke svému účtu Google nebo Samsung. Další informace naleznete v části Účty.
Používání účtu Samsung
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Záloha a obnovení → Zálohovat moje
data, vyberte položky, které chcete zálohovat, potom klepněte na položku ZÁLOHOVAT.
Chcete-li zařízení nastavit tak, aby data zálohovalo automaticky, klepněte na přepínač Automaticky
zálohovat, abyste funkci aktivovali.
Chcete-li obnovit data pomocí účtu Samsung, klepněte na položku Obnovit. Aktuální data budou ze
zařízení vymazána, aby mohly být obnoveny zvolené položky.
Používání účtu Google
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Záloha a obnovení a poté klepnutím na
přepínač Zálohovat moje data tuto funkci aktivujete. Klepněte na položku Zálohovat účet a vyberte
účet jako záložní účet.
Chcete-li obnovit data pomocí účtu Google, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na přepínač
Automatické obnovení, abyste funkci aktivovali. Když přeinstalujete aplikace, budou obnovena
zálohovaná nastavení a data.
Provádění obnovení dat
Vymaže všechna nastavení a data na zařízení. Před provedením obnovení do továrního nastavení
ověřte, zda jste zálohovali všechna důležitá data uložená v zařízení. Další informace naleznete v části
Zálohování nebo obnovení dat.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Záloha a obnovení → Obnovit tovární
data → RESETOVAT ZAŘÍZENÍ → ODSTRANIT VŠE. Zařízení se automaticky restartuje.
42
Základy
Připojování k televizoru
Úvod
Zaregistrujte televizor v zařízení, abyste mohli mezi oběma zařízeními snadno sdílet obsah.
• Tato funkce je kompatibilní s modely Smart TV společnosti Samsung uvedenými na trh v
roce 2015 nebo později, které podporují funkci Bluetooth Low Energy (BLE).
• Některé soubory mohou být během přehrávání uloženy do mezipaměti, v závislosti na
připojení k síti.
Registrace televizoru
Zaregistrujte televizor v zařízení. Jakmile zaregistrujete televizor, budete moci snadno sdílet
obrazovku mezi zařízením a televizorem a používat funkci Briefing na televizoru.
1 Zapněte televizor a umístěte zařízení do blízkosti televizoru.
2 Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku Rychlé přip.
3 Vyberte televizor a klepněte na položku Zaregistrovat TV.
Sdílení obrazovky
Obrazovku svého zařízení můžete zrcadlit na televizoru a obráceně.
Zrcadlení obrazovky zařízení na televizoru
Když vaše zařízení rozpozná zaregistrovaný televizor, zatímco sledujete video, objeví se na zařízení
ikona . Klepnutím na ikonu můžete streamovat video ze zařízení do televizoru.
Pokud je televizor vypnutý a zaregistrovaný ve funkci Rychlé přip., automaticky se zapne a na
obrazovce televizoru se objeví obrazovka vašeho zařízení.
Tuto funkci podporuje pouze výchozí aplikace přehrávače videa.
43
Základy
Zrcadlení obrazovky televizoru na zařízení
1 Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku Rychlé přip.
Registrovaný televizor se objeví v seznamu.
2 Vyberte zaregistrovaný televizor.
3 Klepněte na TV k mobilnímu zařízení.
Na zařízení se objeví obrazovka televizoru.
Používání funkce Přehled na televizoru
Zaregistrovaný televizor se automaticky zapne v předem nastavenou dobu nastavenou na zařízení a
zobrazí na obrazovce čas, počasí a informace o vašem programu. Abyste mohli tuto funkci používat,
musí být zařízení i televizor připojeny ke stejnému přístupovému bodu.
1 Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku Rychlé přip.
Registrovaný televizor se objeví v seznamu.
2 Vyberte zaregistrovaný televizor.
3 Klepněte na položku Přehled v TV a nastavte den a čas, kdy se má přehled zobrazit.
Na pravé straně obrazovky televizoru se zobrazí aktuální čas, informace o počasí a o vašem
programu.
44
Základy
Sdílení souborů s kontakty
Sdílejte soubory se svými kontakty pomocí jednoduché funkce pro sdílení. Následující činnosti
představují příklad sdílení snímků.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
2 Vyberte snímek.
3 Klepněte na položku Sdílet → Kontakty.
Pokud tuto funkci používáte poprvé, přečtěte si podmínky používání a potvrďte je. Vaše
telefonní číslo bude ověřeno a potom bude jednoduchá funkce sdílení aktivována.
4 Vyberte příjemce a klepněte na položku HOT.
• Pokud zařízení příjemců nepodporují jednoduchou funkci sdílení, bude jim odkaz na
soubory odeslán v textové zprávě. Platnost odkazu po určité době vyprší.
• Při sdílení souborů pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.
45
Základy
Tísňový režim
Tísňový režim přepne obrazovku do šedých odstínů, aby se snížila spotřeba baterie. Některé aplikace
a funkce budou omezeny. V nouzovém režimu můžete provádět nouzová volání, odesílat ostatním
informace o aktuální poloze, spouštět nouzový alarm a další.
Stiskněte a podržte vypínací tlačítko a pak klepněte na položku Tísňový režim.
Otevření dalších možností.
Zapnutí blesku.
Zvuková upozornění.
Odeslání aktuálních údajů o
poloze ve zprávě.
Zahájit volání.
Procházení Internetu.
Přidání dalších aplikací, které lze
používat.
Zbývající energie baterie a
zbývající doba používání
Zahájit nouzové volání.
Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba
používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.
Deaktivace tísňového režimu
Chcete-li deaktivovat tísňový režim, klepněte na položku DALŠÍ → Vypnout Tísňový režim.
Případně stiskněte a podržte vypínací tlačítko a pak klepněte na položku Tísňový režim.
46
Aplikace
Instalace nebo odinstalace aplikací
Samsung Galaxy Apps
Kupujte a stahujte aplikace. Stahovat lze aplikace, které jsou speciálně určeny pro zařízení Samsung
Galaxy.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galaxy Apps.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Instalace aplikací
Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku HLEDAT a vyhledávejte je pomocí
klíčových slov.
Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na
položku INSTALOVAT. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s
cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.
→ Nastavení
Chcete-li změnit nastavení automatické aktualizace, klepněte na položku
→ Automaticky aktualizované aplikace a pak vyberte vhodnou možnost.
Obchod Play
Kupujte a stahujte aplikace.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Obchod Play.
Instalace aplikací
Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku
klíčových slov.
a vyhledávejte je pomocí
Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na
položku INSTALOVAT. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s
cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li změnit nastavení automatické aktualizace, klepněte na položku
→ Automatické aktualizace a pak vyberte vhodnou možnost.
47
→ Nastavení
Aplikace
Správa aplikací
Odinstalace nebo zakázání aplikací
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku UPRAVIT. Vedle aplikací, které můžete zakázat
nebo odinstalovat, se objeví ikona . Vyberte aplikaci a klepněte na položku VYPNOUT nebo
ODINSTALOVAT. Případně na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Aplikace →
Správce aplikací, vyberte aplikaci a pak klepněte na položku VYPNOUT nebo ODINSTALOVAT.
• VYPNOUT: Zakáže vybrané výchozí aplikace, které ze zařízení nemohou být odinstalovány.
• ODINSTALOVAT: Odinstaluje stažené aplikace.
Povolení aplikací
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Aplikace → Správce aplikací, přejděte na
VYPNUTO, vyberte aplikaci a pak klepněte na položku POVOLIT.
Telefon
Úvod
Umožňuje volat a přijímat hlasové a video hovory.
Volání
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Telefon.
2 Zadejte telefonní číslo.
Pokud se na obrazovce neobjeví klávesnice, otevřete klávesnici klepnutím na položku
48
.
Aplikace
3 Klepnutím na položku
uskutečníte hlasový hovor, klepnutím na položku
uskutečníte
video hovor.
Otevření dalších možností.
Přidání čísla do seznamu
kontaktů.
Ukázka telefonního čísla.
Odstranění předcházejícího
znaku.
Skrytí klávesnice.
Volání ze zamčené obrazovky
Na zamčené obrazovce přetáhněte položku
mimo velký kruh.
Volání ze záznamů hovorů nebo seznamů kontaktů
Klepněte na položku PROTOKOL nebo KONTAKTY, potom táhněte doprava na kontakt nebo
telefonní číslo a uskutečněte hovor.
Mezinárodní volání
1 Klepnutím na položku zobrazte klávesnici, pokud se klávesnice na obrazovce neobjeví.
2 Klepněte na položku 0 a podržte ji, dokud se nezobrazí znak +.
3 Zadejte kód země, kód oblasti a telefonní číslo a pak klepněte na položku .
49
Aplikace
Přijímání hovorů
Přijímání hovorů
V případě příchozího volání přetáhněte položku
mimo velký kruh.
Odmítnutí hovoru
V případě příchozího volání přetáhněte položku
mimo velký kruh.
Chcete-li při odmítnutí příchozího hovoru odeslat zprávu, přetáhněte panel zpráv nahoru.
Chcete-li vytvořit různé zprávy odmítnutí, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na položku
Telefon → DALŠÍ → Nastavení → Odmítnutí hovoru → Zprávy při odmítnutí, zadejte zprávu,
potom klepněte na položku .
Zmeškané hovory
Zmeškáte-li hovor, zobrazí se na stavovém řádku ikona . Otevřete panel s oznámeními a zobrazte
seznam zmeškaných hovorů. Případně klepněte na obrazovce Aplikace na položku Telefon →
PROTOKOL a zobrazte zmeškané hovory.
Možnosti během hovorů
Během hlasového hovoru
K dispozici jsou následující akce:
• Přidat hovor: Vytočí druhý hovor.
• Dodat. hlas.: Zvýšení hlasitosti.
• Bluetooth: Přepne na sluchátka s podporou funkce Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.
• Reprod.: Aktivuje nebo deaktivuje reproduktor hlasitého odposlechu. Používáte-li reproduktor
hlasitého odposlechu, mluvte do mikrofonu v horní části zařízení a nepřibližujte si zařízení k
uším.
• Klávesnice / Skrýt: Otevřete nebo zavřete klávesnici.
• Ztlumit: Vypne mikrofon, aby vás nemohla slyšet druhá strana.
• E-mail: Odešle e-mail.
50
Aplikace
• Zpráva: Odešle zprávu.
• Internet: Procházení internetových stránek.
• Kontakty: Otevře seznam kontaktů.
• S plánovač: Otevře kalendář.
• Poznámka: Vytvoří poznámku.
• : Ukončí aktuální hovor.
Během video hovoru
Klepněte na obrazovku a použijte následující možnosti:
• : Přepínání mezi předním a zadním fotoaparátem.
• : Ukončí aktuální hovor.
• : Vypne mikrofon, aby vás nemohla slyšet druhá strana.
Kontakty
Úvod
Umožňuje vytvářet nové kontakty nebo spravovat kontakty v zařízení.
Přidávání kontaktů
Ruční vytváření kontaktů
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty.
2 Klepněte na položku a vyberte místo pro uložení.
3 Zadejte informace kontaktu.
• : Přidat obrázek.
• /
: Přidat nebo odstranit pole kontaktu.
4 Klepněte na položku ULOŽIT.
51
Aplikace
Chcete-li do seznamu kontaktů přidat telefonní číslo z klávesnice, otevřete obrazovku Aplikace
a klepněte na položku Telefon. Pokud se na obrazovce neobjeví klávesnice, otevřete klávesnici
klepnutím na položku . Zadejte číslo a klepněte na položku Přidat do Kontaktů.
Chcete-li do seznamu kontaktů přidat telefonní číslo z přijatých hovorů nebo zpráv, otevřete
obrazovku Aplikace, klepněte na položku Telefon → PROTOKOL → kontakt.
Import kontaktů
Importujte kontakty z úložných služeb do vašeho zařízení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty → DALŠÍ → Nastavení → Import/export
kontaktů → IMPORT a pak vyberte možnost importu.
Hledání kontaktů
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty.
Použijte jednu z následujících metod hledání:
• Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
• Přetáhněte prst po rejstříku na pravé straně seznamu kontaktů a rychle jím rolujte.
• Klepněte na pole hledání v horní části seznamu kontaktů a zadejte kritéria hledání.
Po výběru kontaktu proveďte jednu z následujících akcí:
• : Přidat do oblíbených kontaktů.
• /
: Zahájit hlasový nebo video hovor.
• : Vytvořit zprávu.
• : Napsat e-mail.
52
Aplikace
Sdílení profilu
Sdílejte informace o svém profilu, například svou fotografii a stavovou zprávu, s ostatními
prostřednictvím funkce sdílení profilu.
• Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Tato funkce je k dispozici pouze pro kontakty, kteří mají na svém zařízení aktivovanou
funkci sdílení profilu.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty → váš profil → Sdílení profilu a pak funkci
aktivujte klepnutím na přepínač. Pokud tuto funkci používáte poprvé, přečtěte si podmínky
používání a potvrďte je. Vaše telefonní číslo bude ověřeno a potom bude funkce sdílení profilu
aktivována.
Chcete-li nastavit další položky ke sdílení, klepněte na položku Sdílené info z profilu a vyberte
položky.
Chcete-li nastavit skupinu kontaktů, se kterou chcete profil sdílet, vyberte skupinu kontaktů v
množnosti Sdílet s.
Zprávy
Úvod
Odesílejte a prohlížejte zprávy podle konverzací.
Odesílání zpráv
Během roamingu může být odesílání zpráv dodatečně zpoplatněno.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Zprávy.
2 Klepněte na položku .
53
Aplikace
3 Přidejte příjemce a zadejte zprávu.
Otevření dalších možností.
Vložení adresátů.
Vybrat kontakty ze seznamu
kontaktů.
Přiložit soubory.
Poslat zprávu.
Vložení zprávy.
Vložení emotikonů.
4 Klepněte na položku ODES. a zprávu odešlete.
Zobrazení zpráv
Zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktů.
Během roamingu může být přijímání zpráv dodatečně zpoplatněno.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Zprávy.
2 V seznamu zpráv vyberte kontakt.
3 Zobrazit konverzaci.
54
Aplikace
Internet
Hledejte informace procházením internetu a vytvářejte si záložky oblíbených internetových stránek,
abyste je mohli příště pohodlně otvírat.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Internet.
2 Klepněte na pole pro zadávání adresy.
3 Zadejte webovou adresu nebo klíčové slovo a pak klepněte na položku Přejít na.
Chcete-li zobrazit panely nástrojů, potáhněte prstem mírně dolů po obrazovce.
Otevření dalších možností.
Obnovení aktuální webové
stránky.
Otevření domovské stránky.
Zobrazí záložky, uložené
internetové stránky a
nedávnou historii.
Přechod na dříve navštívenou
stránku.
Otevření správce záložek
prohlížeče.
55
Aplikace
E-mail
Nastavení e-mailových účtů
Nastavte e-mailový účet při prvním otevírání položky E-mail.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku E-mail.
2 Zadejte e-mailovou adresu a heslo, potom klepněte na položku DALŠÍ.
Pokud chcete ručně zaregistrovat e-mailový účet společnosti, klepněte na položku RUČNÍ
NASTAVENÍ.
3 Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li nastavit jiný e-mailový účet, klepněte na položku DALŠÍ → Nastavení → Přidat účet.
Máte-li více než jeden e-mailový účet, můžete některý z nich nastavit jako výchozí. Klepněte na
položku DALŠÍ → Nastavení → DALŠÍ → Nastavit výchozí účet.
Odesílání e-mailů
1 Klepněte na položku a vytvořte e-mail.
2 Přidejte příjemce a zadejte text e-mailu.
3 Klepněte na položku ODESLAT a odešlete e-mail.
Čtení e-mailů
V seznamu e-mailů klepněte na e-mail a přečtěte si ho.
56
Aplikace
Fotoaparát
Úvod
Umožňuje pořizovat fotografie a nahrávat videa pomocí různých režimů a nastavení.
Základní fotografování a filmování
Můžete pořizovat fotografie a nahrávat videa. Své fotografie a videa prohlížejte v aplikaci Galerie.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotoaparát.
Etiketa fotoaparátu
• Nefoťte ani nenatáčejte ostatní osoby bez jejich svolení.
• Nefoťte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
• Nefoťte ani nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.
Pořizování fotografií a nahrávání videí
1 Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit.
2 Klepnutím na položku pořiďte fotografii nebo klepnutím na položku zaznamenejte video.
• Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přibližte a stažením oddalte.
• Chcete-li během nahrávání zachytit obrázek z videa, klepněte na položku Kopie.
57
Aplikace
• Chcete-li změnit zaostření při nahrávání videa, klepněte na místo, kam chcete zaostřit.
Chcete-li zaostřit na střed obrazovky, klepněte na položku .
Aktuální režim
Náhled miniatury
Skrýt nebo zobrazit
ikony nastavení.
Nahrávání videa.
Rychlá nastavení
Pořízení fotografie.
Přepínání mezi
předním a zadním
fotoaparátem.
Nastavení
fotoaparátu
Režimy fotografování
a filmování
Na obrazovce náhledu táhněte doprava, abyste otevřeli seznam režimů snímání. Nebo táhněte
doleva, pokud chcete zobrazit fotografie a videa, které jste pořídili.
• Obrazovka náhledu se může lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném
fotoaparátu.
• Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
• Ujistěte se, že je objektiv čistý. V opačném případě nemusí zařízení v některých režimech
vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.
• Přední objektiv fotoaparátu se hodí pro pořizování širokoúhlých fotografií. U širokoúhlých
fotografií může dojít k jemnému zkreslení, které neindikuje zhoršenou funkčnost zařízení.
• Maximální doba nahrávání se může zkrátit, budete-li nahrávat videa ve vysokém rozlišení.
58
Aplikace
Spouštění fotoaparátu na uzamčené obrazovce
Chcete-li rychle pořizovat fotografie, spusťte Fotoaparát na zamčené obrazovce.
Na zamčené obrazovce přetáhněte položku
mimo velký kruh.
• Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Když spustíte Fotoaparát na zamčené obrazovce s aktivovanými bezpečnostními
funkcemi, nebudou některé funkce fotoaparátu k dispozici.
Rychlé spuštění fotoaparátu
Stiskněte rychle dvakrát tlačítko Domů a spusťte Fotoaparát. Fotoaparát se vždy spustí v
automatickém režimu.
Když spustíte Fotoaparát na zamčené nebo vypnuté obrazovce s aktivovanými
bezpečnostními funkcemi, nebudou některé funkce fotoaparátu k dispozici.
HDR (Vysoký dynamický rozsah)
Fotografujte s bohatými barvami a reprodukujte detaily, a to i ve světlých a tmavých prostorech.
Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat režim HDR, otevřete obrazovku náhledu a klepejte na položku
, dokud se neobjeví požadovaná možnost.
• : Zařízení automaticky aktivuje režim HDR podle podmínek snímání.
• : Režim HDR se aktivuje.
• : Režim HDR se deaktivuje.
Bez efektu
S efektem
59
Aplikace
Sledování AF
Nastavte zařízení, aby sledovalo a automaticky ostřilo na vybraný objekt, i když se objekt pohybuje
nebo když změníte kompozici snímání.
1 Na obrazovce náhledu klepněte na položku
, potom klepněte na spínač Sledování AF, abyste
funkci aktivovali.
2 Klepněte na položku a vraťte se na obrazovku náhledu.
3 Klepněte na objekt, který chcete sledovat.
4 Klepnutím na položku pořiďte fotografii nebo klepnutím na položku
zaznamenejte video.
Sledování předmětu může selhat v následujících podmínkách:
• Objekt je příliš velký nebo příliš malý.
• Předmět se pohybuje příliš rychle.
• Předmět je podsvícen nebo snímáte na tmavém místě.
• Barvy nebo vzorky na předmětu a v pozadí jsou stejné.
• Objekt má vodorovné vzory, například rolety.
• Fotoaparát se nadměrně třese.
• Rozlišení videa je vysoké.
Automatický režim
Automatický režim použijte, chcete-li nechat fotoaparát vyhodnotit okolí a určit ideální režim pro
fotografování.
Na obrazovce náhledu klepněte na položku REŽIM → Automaticky.
Zamknutí ostření a expozice
Pokud je kontrast světla/stínu silný a pokud se objekt nachází mimo oblast automatického ostření,
může být obtížné dosáhnout vhodné expozice. Zamkněte ostření nebo expozici a potom pořiďte
fotografii. Klepněte na oblast, na kterou chcete zaostřit a podržte ji, na dané oblasti se objeví
rámeček AF/AE na nastavení ostření a expozice budou zamčena. Nastavení zůstane zamknuto i poté,
co pořídíte fotografii.
60
Aplikace
Profesionální režim
Při fotografování můžete upravit různé možnosti snímání, například hodnotu expozice a hodnotu
ISO.
Na obrazovce náhledu klepněte na položku REŽIM → Pro. Vyberte možnosti a přizpůsobte
nastavení, potom pořiďte fotografii klepnutím na položku .
• : Vyberte barevný efekt. Chcete-li vytvořit svůj vlastní, klepněte na položku Předvolba 1
nebo Předvolba 2.
• : Změna režimu ostření. Přetáhněte panel přizpůsobení směrem k nebo
, abyste ručně
upravili ostření. Pro přepnutí do režimu automatického ostření přetáhněte panel přizpůsobení
směrem k možnosti AUTO.
• : Vyberte vhodné vyvážení bílé, aby měly snímky realistické barevné podání.
• : Vybere hodnotu ISO. Ovládá citlivost fotoaparátu na světlo. Nízké hodnoty se používají pro
nehybné nebo jasně osvícené objekty. Vyšší hodnoty se používají pro rychle se pohybující nebo
špatně osvětlené objekty. Nicméně vyšší hodnota citlivosti ISO může způsobit objevení šumu na
fotografiích.
• : Změňte hodnotu expozice. Toto nastavení určuje, kolik světla čidlo fotoaparátu pojme. Pro
slabě osvětlené situace použijte vyšší hodnotu expozice.
Uložení aktuálního nastavení jako uživatelského nastavení
Na obrazovce náhledu klepněte na položku Vlastní → Uložit aktuální nast., vyberte název, a potom
klepněte na položku ULOŽIT.
Chcete-li ve fotoaparátu použít uložená nastavení, otevřete obrazovku náhledu, klepněte na položku
Vlastní, potom zvolte název.
61
Aplikace
Oddělení expoziční oblasti a zaostřené oblasti
Pokud jasné světlo ovlivňuje kontrast nebo se předmět nachází mimo oblast automatického ostření,
použijte tuto funkci k dosažení odpovídající expozice. Oblasti expozice a zaostření můžete oddělit a
vybrat úroveň expozice, kterou požadujete pro předmět.
1 Na obrazovce náhledu klepněte na oblast, na kterou chcete zaostřit, potom ji podržte.
Na oblasti ostření se objeví rámeček AF/AE.
2 Přetáhněte snímek AF/AE do oblasti expozice.
Oblast expozice bude oddělena od oblasti zaostření.
62
Aplikace
Selektivní ostření
Použijte režim rozostření, abyste na fotografii zdůraznili určité objekty.
1 Na obrazovce náhledu klepněte na položku REŽIM → Selektivní ostření.
2 Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit.
3 Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku .
4 Klepněte na miniaturu náhledu.
5 Klepněte na položku a vyberte jednu z následujících položek:
• Zaost. na blízko: Nechte objekt vyniknout a rozmažte pozadí okolo objektu.
• Zaostř. na dálku: Rozmaže objekt a způsobí, že pozadí vynikne okolo objektu.
• Pan. zaostření: Nechá vyniknout objekt a jeho pozadí.
6 Klepněte na položku ULOŽIT.
• Doporučujeme umístit objekty do 50 cm od zařízení. Umístěte předmět, který chcete
zaostřit, do blízkosti zařízení.
• Při pořizování fotografií se ujistěte, že je mezi předmětem a pozadím dostatečná
vzdálenost. Vzdálenost by měla být větší než trojnásobek vzdálenosti mezi zařízením a
předmětem.
• Kvalita fotografií pořízených zařízením může být ovlivněna v následujících situacích:
– – Zařízení nebo předmět se pohybují.
– – Na pozadí se nachází silné světlo, je nedostatek světla nebo pořizujete fotografie v
interiérech.
– – Předmět nebo pozadí nemá žádný vzor nebo má nevýraznou barvu.
63
Aplikace
Panoráma
Pořídí sérii fotografií vodorovně nebo svisle a pak je spojí dohromady a vytvoří širokoúhlou scénu.
Na obrazovce náhledu klepněte na položku REŽIM → Panoráma.
Chcete-li získat nejlepší snímky při používání panoramatického režimu, využijte tyto rady:
• Posuňte fotoaparát pomalu jedním směrem.
• Udržujte snímek v rámečku hledáčku fotoaparátu.
• Neměli byste fotit neurčité pozadí, například prázdnou oblohu nebo holou stěnu.
Pomalý pohyb
Můžete zaznamenat video pro zpomalené přehrávání. Můžete určit části videa, které mají být
přehrávány zpomaleně.
Při použití tohoto režimu se může zkrátit ohnisková vzdálenost.
1 Na obrazovce náhledu klepněte na položku REŽIM → Pomalý pohyb.
2 Klepnutím na položku spustíte nahrávání.
3 Po dokončení záznamu jej zastavte klepnutím na položku .
4 Na obrazovce náhledu klepněte na miniaturu náhledu.
5 Klepněte na položku .
Video se začne přehrávat s náhodně nastaveným úsekem zpomaleného přehrávání.
64
Aplikace
Úprava částí zpomaleného přehrávání
1 Na obrazovce náhledu klepněte na miniaturu náhledu.
2 Klepněte na položku .
Video se začne přehrávat s náhodně nastaveným úsekem zpomaleného přehrávání.
3 Klepnutím na položku přehrávání pozastavíte.
4 Přetáhněte počáteční bod a konečný bod na požadované místo, abyste ořízli části videa.
5 Přetažením položky vyberte úsek videa, který se bude přehrávat zpomaleně.
Chcete-li nastavit úsek zpomaleného přehrávání přesněji, klepněte na položku , podržte ji a
potom táhněte prstem doleva nebo doprava, abyste úsekem videa procházeli po jednotlivých
snímcích.
Sekce zpomaleného
pohybu
6 Klepněte na část zpomaleného přehrávání a nastavte následující možnosti:
• Rychlost: Změní rychlost přehrávání vybrané části.
• Rozdělit: Rozdělí oddíl na dvě části.
• Odstranit: Smaže danou část.
7 Klepněte na položku a zobrazte náhled videa.
8 Chcete-li video uložit, klepněte na položku EXPORT.
65
Aplikace
Rychlý pohyb
Můžete zaznamenat video pro zrychlené přehrávání. Můžete určit části videa, které mají být
přehrávány zrychleně.
Při použití tohoto režimu se může zkrátit ohnisková vzdálenost.
1 Na obrazovce náhledu klepněte na položku REŽIM → Rychlý prohyb.
2 Klepnutím na položku spustíte nahrávání.
3 Po dokončení záznamu jej zastavte klepnutím na položku .
4 Na obrazovce náhledu klepněte na miniaturu náhledu.
5 Klepněte na položku .
Video se začne přehrávat s náhodně nastaveným úsekem zrychleného přehrávání.
Úprava částí zrychleného přehrávání
1 Na obrazovce náhledu klepněte na miniaturu náhledu.
2 Klepněte na položku .
Video se začne přehrávat s náhodně nastaveným úsekem zrychleného přehrávání.
3 Klepnutím na položku přehrávání pozastavíte.
4 Přetáhněte počáteční bod a konečný bod na požadované místo, abyste ořízli části videa.
66
Aplikace
5 Přetažením položky
vyberte úsek videa, který se bude přehrávat zrychleně.
Chcete-li nastavit úsek zrychleného přehrávání přesněji, klepněte na položku , podržte ji a
potom táhněte prstem doleva nebo doprava, abyste úsekem videa procházeli po jednotlivých
snímcích.
Sekce zrychleného
pohybu
6 Klepněte na část zrychleného přehrávání a nastavte následující možnosti:
• Rychlost: Změní rychlost přehrávání vybrané části.
• Rozdělit: Rozdělí oddíl na dvě části.
• Odstranit: Smaže danou část.
7 Klepněte na položku a zobrazte náhled videa.
8 Chcete-li video uložit, klepněte na položku EXPORT.
67
Aplikace
Virtuální snímek
Obejděte objekt a pořiďte řadu snímků, abyste vytvořili pohled na objekt z více úhlů. Objekt můžete
prohlížet z různých úhlů tažením prstu po fotografii doleva nebo doprava.
1 Na obrazovce náhledu klepněte na položku REŽIM → Virtuální snímek.
2 Umístěte objekt doprostřed obrazovky náhledu a klepněte na položku .
3 Pomalu pohybujte zařízením jedním směrem kolem objektu, abyste pořídili více fotografií.
Jakmile bude šipka zcela žlutá nebo pokud přestanete objekt obcházet, zařízení přestane
automaticky pořizovat fotografie.
Prohlížení fotografií virtuálního snímku
1 Na obrazovce náhledu klepněte na miniaturu náhledu.
2 Klepněte na položku .
3 Táhněte prstem po obrazovce doleva nebo doprava nebo pomalu naklánějte zařízení doleva
nebo doprava, abyste si mohli prohlédnout objekt z různých úhlů.
68
Aplikace
Samospoušť
Pořizujte autoportréty předním fotoaparátem.
1 Na obrazovce náhledu klepněte na položku a přepněte přední fotoaparát na autoportréty.
2 Klepněte na položku REŽIM → Samospoušť.
3 Obraťte se k přednímu objektivu fotoaparátu.
4 Když zařízení rozpozná váš obličej, klepněte na snímač na zadní straně zařízení, abyste pořídili
fotografii sebe sama. Fotografii můžete také pořídit klepnutím na obrazovku.
Chcete-li pořídit fotografii pomocí dlaně, klepněte na položku , potom klepněte na přepínač
Ovládání gestem, abyste funkci aktivovali. Ukažte směrem k přednímu fotoaparátu svou dlaň.
Jakmile zařízení vaši dlaň rozpozná, pořídí fotografii po uplynutí dvou sekund.
69
Aplikace
Wide selfie
Umožňuje pořídit autoportrét a zahrnout do fotografie další osoby a zamezit vynechání osob.
1 Na obrazovce náhledu klepněte na položku a přepněte přední fotoaparát na autoportréty.
2 Klepněte na položku REŽIM → Wide selfie.
3 Obraťte se k přednímu objektivu fotoaparátu.
4 Když zařízení rozpozná váš obličej, klepněte na snímač na zadní straně zařízení, abyste pořídili
fotografii sebe sama. Fotografii můžete také pořídit klepnutím na obrazovku.
Chcete-li pořídit fotografii pomocí dlaně, klepněte na položku , potom klepněte na přepínač
Ovládání gestem, abyste funkci aktivovali. Ukažte směrem k přednímu fotoaparátu svou dlaň.
Jakmile zařízení vaši dlaň rozpozná, pořídí fotografii po uplynutí dvou sekund.
5 Pomalu otáčejte zařízením doleva a pak doprava nebo obráceně a pořiďte širokoúhlý
autoportrét.
Zařízení pořídí další fotografie, když se bílý rámeček přesune k jednotlivým koncům okna
hledáčku.
• Dbejte na to, aby bílý rámeček zůstal uvnitř okna hledáčku.
• Při pořizování širokoúhlých autoportrétů se osoby nesmí hýbat.
• Rozlišení fotografie mohou ovlivnit světelné podmínky.
• V závislosti na podmínkách fotografování mohou být z fotografie oříznuty horní a dolní
část obrázku zobrazené na obrazovce náhledu.
70
Aplikace
Intervalový snímek
Pořiďte sérii autoportrétů v určitém intervalu a uložte si fotografie, které budete chtít.
1 Na obrazovce náhledu klepněte na položku a přepněte přední fotoaparát na autoportréty.
2 Klepněte na položku REŽIM → Intervalový snímek.
3 Když zařízení rozpozná váš obličej, klepněte na snímač na zadní straně zařízení, abyste pořídili
fotografii sebe sama. Fotografii můžete také pořídit klepnutím na obrazovku.
Zařízení pořídí čtyři fotografie ve dvousekundovém intervalu.
Chcete-li pořídit fotografii pomocí dlaně, klepněte na položku , potom klepněte na přepínač
Ovládání gestem, abyste funkci aktivovali. Ukažte směrem k přednímu fotoaparátu svou dlaň.
Jakmile zařízení vaši dlaň rozpozná, pořídí fotografii po uplynutí dvou sekund.
4 Zaškrtněte fotografie, které chcete uložit, a klepněte na položku ULOŽIT.
Stahování režimů
Další režimy fotografování si můžete stáhnout ze služby Galaxy Apps.
Na obrazovce náhledu klepněte na položku REŽIM → Stáhnout.
Některé stažené režimy snímání nemají přístup ke všem funkcím. Táhnutí doprava, abyste
zobrazili seznam režimů, a táhnutí doleva, abyste zobrazili pořízení snímky a vide, nemusí
být k dispozici.
71
Aplikace
Nastavení fotoaparátu
Rychlá nastavení
Na obrazovce náhledu používejte následující rychlá nastavení.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném
fotoaparátu.
• : Vyberte efekt filtru, který se použije při pořizování fotografií nebo nahrávání videí. Chcete-li
stáhnout další efekty, klepněte na položku Stáhnout.
• : Tuto funkci použijte k pořizování fotografií s bohatými barvami a k zachycení podrobností i
na tmavých a světlých místech.
• : Vyberte metodu měření. Hodnota určuje výpočet hodnot osvětlení. Ve středu počítá
expozici snímku podle světla v prostřední části snímku. Bod počítá expozici snímku podle světla
v prostředním bodu snímku. Matice průměruje celou scénu.
• : Vyberte délku prodlevy, než fotoaparát automaticky pořídí fotografii.
• : Upravte posuvný panel, abyste pořídili fotografii s osvětlenými tvářemi pro jemnější
obrázky.
• : Aktivuje nebo deaktivuje blesk.
Nastavení fotoaparátu
Na obrazovce náhledu klepněte na položku
.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném
fotoaparátu.
• Velikost obrázku (zadní) / Velikost obrázku (přední): Vyberte rozlišení pro fotografie. Použití
vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu fotografií, fotografie ale v paměti zaberou
více místa.
• Velikost videa (zadní) / Velikost videa (přední): Vyberte rozlišení pro videa. Použití vyššího
rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu videa, video ale v paměti zabere více místa.
• Ovládání gestem: Nastaví zařízení tak, aby detekovalo vaši dlaň, kterou pak můžete použít na
pořizování autoportrétů.
• Uložit jako hor. překlopený: Převrátí obraz a vytvoří zrcadlový obraz původní scény při
pořizování fotografií pomocí předního fotoaparátu.
72
Aplikace
• Sledování AF: Nastaví zařízení, aby sledovalo a automaticky zaostřovalo vybraný objekt, i když
se bude objekt nebo fotoaparát pohybovat.
• Stabilizace videa: Aktivuje funkci proti otřesům a omezuje nebo odstraňuje rozmazání
vyplývající z otřesů fotoaparátu během záznamu videa.
• Dělicí čáry: Zobrazí vodítka hledáčku a pomůže s kompozicí při výběru předmětů.
• Značky polohy: Připojí k fotografii značku polohy GPS.
• Síla signálu GPS se může snížit v místech, kde může být signál stíněn, například mezi
budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
• Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na internet. Chcete-li
tomu zabránit, deaktivujte nastavení značky polohy.
• Zkontrolovat obrázky: Nastavení zařízení na zobrazení fotografií po jejich pořízení.
• Rychlé spuštění: Nastavte zařízení, aby spustilo fotoaparát, když rychle dvakrát za sebou
stisknete tlačítko Domů.
• Ovládání hlasem: Nastaví zařízení k vytvoření fotografií nebo záznamu videa pomocí hlasových
příkazů. Fotografii můžete také pořídit tak, že řeknete „Smile“, „Cheese“, „Capture“, nebo „Shoot“.
Chcete-li nahrát video, řekněte „Record video.“
• Funkce tl. hlasitosti: Nastavení zařízení na použití tlačítka hlasitosti k ovládání spouště nebo
funkce zoomu.
• Vynulovat nastavení: Obnovení nastavení fotoaparátu.
Galerie
Úvod
Umožňuje zobrazení a správu fotografií a videí uložených v zařízení.
Prohlížení snímků nebo videí
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
73
Aplikace
2 Vyberte snímek nebo video.
Video soubory zobrazují ikonu
položku .
v miniatuře náhledu. Chcete-li přehrát video, klepněte na
Přechod na předchozí
obrazovku.
Další možnosti
Sdílejte snímek s ostatními.
Úpravy snímku.
Přidá obrázek do oblíbených
položek.
Odstranění snímku.
Chcete-li skrýt nebo zobrazit menu, klepněte na obrazovku.
Mazání snímků nebo videí
Mazání snímku nebo videa
Vyberte snímek nebo video a klepněte na položku Odstr. v dolní části obrazovky.
Mazání více snímků nebo videí
1 Na hlavní obrazovce Galerie klepněte na snímek nebo video, které chcete vymazat, a podržte je.
2 Zaškrtněte snímky nebo videa, které chcete vymazat.
3 Klepněte na položku ODSTRANIT.
74
Aplikace
Smart Manager
Úvod
Chytrý správce poskytuje přehled o stavu baterie, úložiště paměti RAM a zabezpečení systému
vašeho zařízení. Můžete také zařízení automaticky optimalizovat jedním klepnutím prstu.
Používání funkce rychlé optimalizace
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Smart Manager → SMAZAT VŠE.
Funkce rychlé optimalizace zvyšuje výkon zařízení prostřednictvím následujících akcí.
• Identifikace aplikací, které využívají nadměrné množství elektrické energie, a částečné vyčištění
paměti.
• Vymazání nepotřebných souborů a zavření aplikací spuštěných na pozadí.
• Hledání škodlivého softwaru.
75
Aplikace
Používání aplikace Chytrý správce
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Smart Manager a vyberte funkci.
Baterie
Zkontrolujte zbývající úroveň nabití baterie a dobu, po kterou lze zařízení používat. U zařízení s
nízkou zbývající úrovní nabití baterie můžete energii baterie šetřit aktivací funkcí úsporného režimu a
zavřením aplikací, které spotřebovávají nadměrné množství energie baterie.
Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba
používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.
Úložiště
Zkontrolujte stav použité a dostupné kapacity paměti. Můžete vymazat nepoužívané a zbytkové
soubory nebo odinstalovat aplikace, které již nepoužíváte.
RAM
Zkontrolujte množství dostupné paměti RAM. Můžete zavřít aplikace na pozadí a omezit množství
používané paměti RAM, abyste zařízení zrychlili.
Zabezpečení zařízení
Zkontrolujte stav zabezpečení zařízení. Tato funkce vyhledá ve vašem zařízení škodlivý software.
76
Aplikace
S Plánovač
Úvod
Spravujte svůj rozvrh zadáním nadcházejících událostí nebo úloh v plánovači.
Vytváření událostí
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku S Plánovač.
2 Klepněte na položku nebo poklepejte na datum.
Pokud datum již má uložené události nebo úlohy, klepněte na datum a klepněte na
.
3 Zadejte podrobnosti události.
Vložení názvu.
Nastavte pro tuto událost
počáteční a konečné datum.
Vyberte kalendář, který chcete
použít nebo který se má
synchronizovat.
Nastavení alarmu.
Zadejte místo události.
Připojte mapu zobrazující
polohu události.
Přidat další podrobnosti.
4 Uložte událost klepnutím na položku ULOŽIT.
77
Aplikace
Vytváření úloh
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku S Plánovač.
2 Klepněte na položku → Úkoly.
3 Zadejte podrobnosti úlohy a klepněte na položku DNES nebo ZÍTRA, abyste nastavili datum
splnění.
Chcete-li přidat více podrobností, klepněte na položku
.
4 Uložte úlohu klepnutím na položku ULOŽIT.
Synchronizovat události nebo úlohy s vašimi účty
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Účty, vyberte službu účtu, potom
klepněte na přepínač Synchronizovat Kalendář, abyste události a úlohy synchronizovali s účtem.
Chcete-li přidat účty pro synchronizaci, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na položku S
Plánovač → DALŠÍ → Správa kalendářů → Přidat účet. Pak vyberte účet, se kterým chcete provést
synchronizaci, a přihlaste se. Po přidání účtu se vedle názvu účtu zobrazí zelený kroužek.
S Health
Úvod
Aplikace S Health pomáhá při správě vašeho zdraví a kondice. Umožňuje nastavovat cíle cvičení,
kontrolovat průběh a sledovat celkové zdraví a kondici.
Spuštění aplikace S Health
Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé nebo ji spouštíte znovu po resetování dat, dokončete nastavení
podle pokynů na obrazovce.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku S Health.
2 Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.
78
Aplikace
Používání aplikace S Health
Zde můžete zobrazovat hlavní informace z menu a nástrojů pro sledování aplikace S Health a
sledovat tak své zdraví a formu.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku S Health.
Cíle a programy
Nástroje pro sledování
• CÍLE: Nastavte si každodenní cíle cvičení a sledujte svůj pokrok.
• PROGRAMY: Využívejte nastavitelné programy cvičení.
• MONITORY: Monitorujte své aktivity, příjem potravin a tělesné míry.
Chcete-li přidat na obrazovku S Health nástroje pro sledování, cíle nebo programy, klepněte na
položku DALŠÍ → Správa položek, potom vyberte položky na záložkách MONITORY, CÍLE nebo
PROGRAMY.
Chcete-li získat více informací o funkcích S Health, klepněte na položku DALŠÍ → Nastavení
→ Nápověda.
79
Aplikace
Další informace
• Funkce S Health je určena pouze pro cvičení a účely získání dobré kondice a nejsou určeny pro
použití při diagnostice nemocí nebo jiných stavů, ani při léčbě, zmírňování, ošetřování nebo
prevenci nemocí.
• Dostupné vlastnosti, funkce a připojitelné aplikace pro aplikaci S Health se mohou lišit podle
konkrétní země, a to z důvodu různých místních zákonů a nařízení. Před použitím je třeba
zkontrolovat funkce a aplikace dostupné ve vašem konkrétním regionu.
• Aplikace S Health a jejich služby mohou být bez předchozího upozornění změněny nebo
ukončeny.
• Účel sběru dat je omezen na poskytování požadované služby, včetně poskytování dalších
informací ke zlepšení vašeho zdraví, synchronizace dat, analýzy dat a statistik nebo vývoj a
poskytování lepších služeb. (Pokud se však ke svému účtu Samsung přihlásíte z aplikace S
Health, vaše údaje mohou být uloženy na serveru za účelem zálohování údajů.) Osobní údaje
mohou být uloženy až do dokončení těchto účelů. Osobní údaje, uložené ve službě S Health,
můžete odstranit pomocí možnosti Vynulovat údaje v menu Nastavení. Údaje, které jste sdíleli
na sociálních sítích nebo přenesli do úložných zařízení, musíte vymazat samostatně.
• Svá data můžete sdílet a/nebo synchronizovat s dalšími vybranými službami Samsung
nebo službami třetích stran, stejně jako s jakýmikoli jinými připojeným zařízeními. Přístup k
informacím aplikace S Health ze strany takovýchto dalších služeb nebo zařízení třetích stran
bude povolen pouze s vaším výslovným souhlasem.
• Přebíráte plnou odpovědnost za nevhodné používání dat sdílených na sociálních sítích nebo
přenášených k jiným osobám. Při sdílení osobních údajů s ostatními osobami buďte opatrní.
• Pokud je zařízení připojeno k měřícím zařízením, ověřte komunikační protokol a potvrďte tak
správný provoz. Pokud používáte bezdrátové připojení, například Bluetooth, může zařízení
přijímat rušení od jiných zařízení. Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných zařízení, která vysílají
rádiové vlny.
• Před použitím aplikace S Health si pozorně přečtěte její Podmínky použití a Zásady ochrany
soukromých údajů.
80
Aplikace
S Voice
Úvod
Provádějte různé úlohy jejich vyslovením.
Nastavení příkazu probuzení
Aplikaci S Voice můžete spustit vlastním příkazem probuzení.
Když aplikaci S Voice spouštíte poprvé, klepněte na položku START a nastavte si vlastní příkaz
probuzení.
Chcete-li příkaz probuzení změnit, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na položku S Voice.
Potom klepněte na položku → Voice wake-up → Delete wake-up command a resetujte aktuální
nastavení. Klepněte na přepínač, potom klepněte na položku Set wake-up command → START a
řiďte se pokyny na obrazovce.
Chcete-li zařízení nastavit tak, aby spouštělo aplikaci S Voice hlasovým příkazem, když je zařízení
zamknuté, klepněte na položku a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač Wake up in
secured lock.
Používání aplikace S Voice
1 Proneste předem nastavený příkaz probuzení.
Případně na obrazovce Aplikace klepněte na položku S Voice.
Když se aplikace S Voice spustí, zahájí zařízení rozpoznávání hlasu.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Zobrazit příkazy hlasových
příkazů.
Nastavení služby S Voice
81
Aplikace
2 Vyslovte hlasový příkaz.
Pokud zařízení rozpozná příkaz, provede odpovídající akci. Chcete-li hlasový příkaz zopakovat
nebo říct jiný příkaz, klepněte na položku .
Aplikace se automaticky zavře, pokud není zařízení po určitou dobu používáno.
Rady pro lepší rozpoznávání hlasu
• Mluvte čistě.
• Mluvte na tichých místech.
• Nepoužívejte urážlivá nebo slangová slova.
• Vyhněte se mluvení nářečími.
Zařízení nemusí vaše příkazy rozpoznat nebo může provést nechtěné příkazy v závislosti na okolí
nebo způsobu vaší mluvy.
Nastavení jazyka
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku S Voice →
→ Language, potom vyberte jazyk.
Vybraný jazyk se použije pouze pro funkci S Voice, nikoli jako jazyk zobrazený v zařízení.
82
Aplikace
Hudba
Poslouchejte hudbu roztříděnou do kategorií a přizpůsobte nastavení přehrávání.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hudba.
Klepněte na položku
, vyberte kategorii a pak vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.
Klepněte na snímek alba v dolní části obrazovky a otevřete obrazovku hudebního přehrávače.
Otevření dalších možností.
Otevření seznamu skladeb.
Pozastavení a obnovení
přehrávání.
Nastavení hlasitosti.
Nastavení souboru jako oblíbené
skladby.
Zapnutí režimu náhodného
přehrávání.
Změna režimu opakování.
Přecházení na předcházející
skladbu. Klepnutím a podržením
přetočíte obsah dozadu.
Přecházení na další skladbu.
Klepnutím a podržením
přetočíte obsah dopředu.
83
Aplikace
Video
Sledujte videa uložená v zařízení a přizpůsobte si nastavení přehrávání.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Video.
Vyberte video, které chcete přehrát.
Otevření dalších
možností.
Pozastavení a
obnovení přehrávání.
Převíjet nebo rychle
vpřed přetažením
panelu.
Nastavení hlasitosti.
Přepnout na
rozevírací přehrávač
videí.
Změnit poměr stran
obrazovky.
Přejít na
předcházející video.
Klepnutím a
podržením přetočíte
obsah dozadu.
Přejít na další video.
Klepnutím a
podržením přetočíte
obsah dopředu.
Táhněte prstem nahoru nebo dolů na levé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili jas, nebo
táhněte prstem nahoru nebo dolů na pravé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili hlasitost.
Chcete-li přetáčet rychle vzad nebo vpřed, potáhněte prstem doleva nebo doprava po obrazovce
přehrávání.
84
Aplikace
Záznamník
Úvod
Použijte různé režimy nahrávání pro různé situace, jako je rozhovor. Zařízení dokáže převádět váš
hlas na text a rozlišovat mezi různými zdroji zvuku.
Záznam hlasových poznámek
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nástroje → Záznamník.
2 Klepnutím na položku spustíte nahrávání. Mluvte do mikrofonu.
Klepnutím na položku Pauza nahrávání pozastavíte.
V průběhu nahrávání hlasové poznámky klepněte na položku Záložka a vložte záložku.
Změna režimu záznamu.
Spuštění záznamu.
3 Klepnutím na položku
nahrávání dokončíte.
85
Aplikace
Změna režimu záznamu
Chcete-li vybrat režim ze seznamu, klepněte na položku
.
• Standardní: Toto je normální režim nahrávání. Vedle hlasových poznámek nahraných v tomto
režimu se objeví ikona .
• Rozhovor: Mikrofon je citlivý na zvuk ze dvou směrů. V tomto režimu zaznamenává stejné
množství zvuku horní i spodní část zařízení. Vedle hlasových poznámek nahraných v tomto
režimu se objeví ikona .
• Hlasová poznámka: Zařízení nahrává váš hlas a zároveň jej převádí na text na obrazovce. Pro co
nejlepší výsledky si držte zařízení blízko úst a hovořte hlasitě a zřetelně na tichém místě. Vedle
hlasových poznámek nahraných v tomto režimu se objeví ikona .
Pokud jazyk systému hlasových poznámek neodpovídá jazyku, ve kterém mluvíte, zařízení
váš hlas nerozpozná. Před použitím této funkce klepněte na aktuální jazyk a nastavte jazyk
systému hlasových poznámek.
Přehrávání vybraných hlasových poznámek
Když znovu přehráváte záznamy rozhovorů, můžete u nahrávky ztlumit různé zdroje zvuku, nebo
jejich ztlumení zrušit.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nástroje → Záznamník.
2 Klepněte na položku Nahrávky a vyberte hlasovou poznámku nahranou v režimu schůzky.
86
Aplikace
3 Chcete-li ztlumit určité zdroje zvuku, klepněte na položku
, aby byl příslušný směr zvuku
ztlumil.
Ikona se změní na
a zvuk bude ztišen.
Zdroj zvuku se ztlumenou
hlasitostí
Zdroj zvuku s obnovenou
hlasitostí
Moje soubory
Získejte přístup a spravujte různé soubory uložené v zařízení nebo v jiných umístěních, jako jsou
služby cloudového úložiště.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nástroje → Moje soubory.
• Kategorie: Zobrazení souborů podle kategorie.
• Místní úložiště: Zobrazení souborů uložených v zařízení.
• Místní úložiště: Zobrazení souborů uložených ve službě cloudového úložiště.
• VYUŽITÍ PAMĚTI: Zobrazení informací o paměti vašeho zařízení.
Chcete-li vyhledávat soubory nebo složky, klepněte na položku HLEDAT.
87
Aplikace
Poznámka
Vytvářejte poznámky a organizujte je podle kategorií.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nástroje → Poznámka.
Vytváření poznámek
Klepněte na položku v seznamu poznámek a zadejte poznámku. Při vytváření poznámky použijte
jednu z následujících možností:
• Kategorie: Vytvoření nebo nastavení kategorie.
• Obrázek: Vložení obrázků.
• Hlasová: Vytvoření a vložení hlasového záznamu.
• Úkoly: Přidáním zaškrtávacích políček na začátek každé řádky můžete vytvořit seznam úloh.
Chcete-li poznámku uložit, klepněte na položku ULOŽIT.
Chcete-li upravit poznámku, klepněte na poznámku a pak klepněte na obsah poznámky.
Hledání poznámek
Klepněte na položku HLEDAT v seznamu poznámek a zadejte klíčové slovo, které se má v
poznámkách vyhledat.
Hodiny
Úvod
Nastavujte budíky, kontrolujte aktuální čas v mnoha různých městech po celém světě, určete čas
události nebo nastavte konkrétní trvání.
Upozornění
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hodiny → Upozornění.
88
Aplikace
Nastavení upozornění
Nastavte čas upozornění a klepněte na položku ULOŽIT.
Chcete-li otevřít klávesnici, abyste mohli zadat čas výstrahy, klepněte na položku KLÁVES.
Chcete-li nastavit upozornění s různými možnostmi upozornění, klepněte na položku MOŽNOSTI,
nastavte možnosti upozornění, potom klepněte na položku ULOŽIT.
Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat upozornění, klepněte na ikonu vedle upozornění v seznamu
upozornění.
Zastavení upozornění
Klepnutím na tlačítko KONEC upozornění vypnete. Pokud jste dříve aktivovali možnost posunutí
upozornění, klepněte na položku POSUNOUT BUDÍK a nastavte opakování upozornění za určitou
dobu.
Odstraňování upozornění
Klepněte na položku
a upozornění v seznamu upozornění.
Světové hodiny
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hodiny → Světové hodiny.
Vytvoření hodin
Zadejte název města nebo vyberte světové město a potom klepněte na položku
.
Odstraňování hodin
Klepněte na položku
na hodinách.
Stopky
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hodiny → Stopky.
2 Pro spuštění měření času klepněte na položku ZAČÁTEK.
Chcete-li při měření události zaznamenávat časy kol, klepněte na položku KOLO.
89
Aplikace
3 Klepnutím na položku ZASTAVIT měření času zastavte.
Chcete-li měření obnovit, klepněte na položku POKRAČOVAT.
Chcete-li stopky vynulovat, klepněte na položku VYNULOVAT.
Časovač
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hodiny → Časovač.
2 Nastavte dobu trvání a pak klepněte na položku ZAČÁTEK.
Chcete-li otevřít klávesnici, abyste mohli zadat dobu trvání, klepněte na položku KLÁVES.
3 Po uplynutí nastaveného času časovače klepněte na položku KONEC.
Kalkulačka
Provádějte jednoduché nebo komplexní výpočty.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kalkulačka.
Otočte zařízení do zobrazení na šířku a zobrazte vědeckou kalkulačku. Pokud je funkce Otočení
displeje vypnutá, otevřete panel upozornění a aktivujte ji klepnutím na položku Otočení displeje.
Chcete-li zobrazit historii výpočtů, klepněte na položku HISTORIE. Chcete-li zavřít panel historie
výpočtů, klepněte na položku KLÁVESNICE.
Chcete-li vymazat historii, klepněte na položku HISTORIE → SMAZAT HISTORII.
90
Aplikace
Aplikace Google
Google nabízí aplikace v oblasti zábavy, sociálních sítí a obchodu. Pro přístup k některým aplikacím
budete pravděpodobně potřebovat účet Google. Další informace naleznete v části Účty.
Chcete-li zobrazit více informací o aplikaci, otevřete menu nápovědy jednotlivých aplikací.
Některé aplikace nemusí být dostupné nebo mohou mít jiné označení v závislosti na oblasti
nebo poskytovateli služeb.
Chrome
Vyhledávejte informace a procházejte webové stránky.
Gmail
Odesílejte a přijímejte e-maily prostřednictvím služby Google Mail.
Google+
Sdílejte své příspěvky a sledujte aktualizace, které sdílí vaše rodina, přátelé a jiní uživatelé. Dále
můžete zálohovat své fotografie, videa a další obsah.
Mapy
Najděte na mapě svoji lokalitu, vyhledávejte různé lokality a prohlížejte si informace o různých
místech.
Hudba Play
Vyhledávejte, poslouchejte a sdílejte hudbu ve svém zařízení.
Filmy Play
Ve svém zařízení můžete přehrávat videa a stahovat různý obsah ke sledování z webu Obchod Play.
Knihy Play
Stahujte různé knihy z webu Obchod Play, které si poté můžete ve svém zařízení přečíst.
91
Aplikace
Kiosek Play
Můžete číst zprávy a časopisy, které vás zajímají, na jednom pohodlném místě.
Hry Play
Můžete stahovat hry z webu Obchod Play a hrát je s ostatními.
Disk
Ukládejte svůj obsah do cloudu, kde k němu budete mít přístup odkudkoli a budete jej moci sdílet
s ostatními.
YouTube
Sledujte a vytvářejte videa a sdílejte je s ostatními.
Fotky
Můžete spravovat fotografie, alba a videa které jste uložili v zařízení a nahráli do služby Google+.
Hangouts
Chatujte se svými přáteli sami nebo ve skupinách a při chatování používejte obrázky, emotikony a
videohovory.
Google
Můžete rychle vyhledávat položky na Internetu nebo ve svém zařízení.
Hlasové vyhledávání
Po vyslovení klíčového slova nebo fráze můžete rychle vyhledat příslušnou položku.
Nastavení Google
Nakonfigurujte nastavení pro určité funkce poskytované Googlem.
92
Nastavení
Úvod
Přizpůsobte nastavení pro funkce a aplikace. Můžete si své zařízení lépe přizpůsobit
nakonfigurováním různých možností nastavení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení.
Chcete-li hledat nastavení zadáváním klíčových slov, klepněte na položku HLEDAT.
Chcete-li upravit seznam často používaných nastavení, klepněte na položku UPRAVIT. Potom
zaškrtněte položky, které chcete přidat, nebo zrušte výběr položek, které chcete odebrat.
Wi-Fi
Připojování k síti Wi-Fi
Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.
• Zařízení využívá neharmonizovanou frekvenci a je určeno k použití ve všech evropských
zemích. Sítě WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské
unii, ale nemohou být provozovány mimo budovy.
• Nepoužíváte-li síť Wi-Fi, vypněte ji a šetřete energii baterie.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Wi-Fi a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
2 Ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte požadovanou síť.
U sítí, které vyžadují heslo, se zobrazuje ikona zámku.
93
Nastavení
3 Klepněte na položku PŘIPOJIT.
Jakmile se zařízení připojí k síti Wi-Fi, zařízení se k této síti bude znovu připojovat
pokaždé, když bude k dispozici – aniž by bylo třeba vyplňovat heslo. Chcete-li zabránit
automatickému připojování zařízení k určité síti, vyberte ji ze seznamu sítí a klepněte na
položku ODSTRANIT.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct připojí zařízení přímo prostřednictvím sítě Wi-Fi bez požadavku na přístupový bod.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Wi-Fi a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
2 Klepněte na Wi-Fi Direct.
Uvedena jsou nalezená zařízení.
Pokud se zařízení, ke kterým se chcete připojit, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení
zapnulo funkci Wi-Fi Direct.
3 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.
Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Wi-Fi Direct.
Odesílání a příjem dat
S dalšími zařízeními můžete sdílet data, například kontakty nebo multimediální soubory. Následující
akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
2 Vyberte snímek.
3 Klepněte na položku Sdílet → Wi-Fi Direct, vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek odeslat,
a pak klepněte na položku SDÍLET.
4 Přijměte požadavek připojení funkce Wi-Fi Direct v druhém zařízení.
Pokud jsou zařízení již připojená, bude snímek do druhého zařízení odeslán bez procedury
požadavku na připojení.
94
Nastavení
Ukončení připojení k zařízení
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Wi-Fi.
2 Klepněte na Wi-Fi Direct.
Zařízení zobrazí připojená zařízení v seznamu.
3 Odpojte zařízení klepnutím na název zařízení.
Bluetooth
Úvod
K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními Bluetooth použijte rozhraní Bluetooth.
• Společnost Samsung nenese odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití
dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
• Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná
a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní
dosah snížen.
• Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností
Bluetooth SIG, nemusejí být se zařízením kompatibilní.
• Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo
ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely).
Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce
Bluetooth.
95
Nastavení
Spárování s dalším zařízením Bluetooth
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Bluetooth a pak funkci aktivujte klepnutím na
přepínač.
Uvedena jsou nalezená zařízení.
2 Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování.
Pokud se vaše zařízení již předtím spárovalo, klepněte na název zařízení bez potvrzení
automaticky vygenerovaného klíče.
Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby
zařízení zapnulo možnost viditelnosti. Postup najdete v uživatelských příručkách druhého
zařízení.
Vaše zařízení je viditelné pro ostatní zařízení, zatímco je otevřená obrazovka nastavení
Bluetooth.
3 Potvrďte připojení přijetím požadavku na připojení Bluetooth na svém zařízení.
Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Bluetooth.
Odesílání a příjem dat
Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. S dalšími zařízeními Bluetooth
můžete sdílet data, například kontakty nebo soubory médií. Následující akce představují příklad
odeslání snímku do jiného zařízení.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
2 Vyberte snímek.
3 Klepněte na položku Sdílet → Bluetooth a pak vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek
odeslat.
Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby
zařízení zapnulo možnost viditelnosti.
4 Potvrďte požadavek připojení Bluetooth na druhém zařízení.
96
Nastavení
Zrušení párování zařízení Bluetooth
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Bluetooth.
Zařízení zobrazí spárovaná zařízení v seznamu.
2 Klepněte na položku vedle názvu zařízení a zrušte jeho spárování.
3 Klepněte na položku Ukončit párování.
Režim Letadlo
V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce zařízení vypnuty. Budete moci používat pouze
služby, které nevyužívají připojení k síti.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Režim Letadlo.
Mobilní hotspot a sdílení internetového připojení
Umožní používat zařízení jako mobilní přístupový bod a sdílet datové připojení k síti s dalšími
zařízeními, pokud není dostupné připojení k síti. Připojení lze vytvořit prostřednictvím Wi-Fi, USB
nebo Bluetooth.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Mobilní hotspot a sdílení internetového připojení.
Za využívání této funkce mohou být účtovány další poplatky.
• Mobile hotspot: Mobilní aktivní bod použijte ke sdílení datového připojení zařízení s počítači
nebo jinými zařízeními.
• Sdílení připojení Bluetooth: Sdílení připojení přes Bluetooth použijte ke sdílení připojení
zařízení k datové síti pomocí počítačů nebo dalších zařízení pomocí funkce Bluetooth.
• Sdílení přip. přes USB: Sdílení připojení přes USB použijte ke sdílení datového připojení
mobilního zařízení s počítačem přes USB. Po připojení k počítači je zařízení využíváno jako
bezdrátový modem počítače.
97
Nastavení
Používání přístupového bodu mobilní sítě
Umožní používat zařízení jako mobilní přístupový bod a sdílet datové připojení k síti s dalšími
zařízeními.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Mobilní hotspot a sdílení internetového
připojení → Mobile hotspot.
2 Klepnutím aktivujte přepínač.
Na stavovém řádku se objeví ikona
v seznamu sítí Wi-Fi.
. Ostatní zařízení budou moci najít vaše zařízení
Chcete-li nastavit heslo mobilního aktivního bodu, klepněte na položku DALŠÍ → Konfigurovat
Mobile hotspot a vyberte úroveň zabezpečení. Pak zadejte heslo a klepněte na položku
ULOŽIT.
3 Na obrazovce druhého zařízení hledejte a vyberte své zařízení ze seznamu sítí Wi-Fi.
4 V připojeném zařízení použijte datové připojení k mobilní síti zařízení pro přístup na Internet.
Využití dat
Přehled o množství využívaných dat a přizpůsobení nastavení pro omezení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Využití dat.
• Mobilní data: Nastavení zařízení na používání datového připojení v jakékoli mobilní síti.
• Nastavit limit mobilních dat: Nastavení omezení využívání mobilních dat.
Chcete-li změnit datum vynulování období sledování v rámci měsíce, klepněte na položku
Změnit cyklus.
→
Omezení používání dat
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Využití dat, potom klepněte na přepínač Nastavit
limit mobilních dat, abyste funkci aktivovali.
2 Nastavte limit přetažením panelu přizpůsobení směrem nahoru nebo dolů.
3 Nastavte úroveň výstrahy využití dat přetažením panelu přizpůsobení varování směrem nahoru
nebo dolů.
Zařízení vás bude varovat, jakmile bude dosaženo úrovně varování.
98
Nastavení
Mobilní sítě
Nakonfigurujte si nastavení mobilních sítí.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Mobilní sítě.
• Datový roaming: Nastavení zařízení na používání datových připojení během roamingu.
• Názvy přístupových bodů: Nastavení názvů přístupových bodů (APN).
• Režim sítě: Výběr typu sítě.
• Síťoví operátoři: Vyhledávání dostupných sítí a ruční registrace sítě.
NFC a platba
Úvod
Vaše zařízení umožňuje čtení značek NFC (Near Field Communication), které obsahují informace o
produktech. Tuto funkci můžete také použít k provádění plateb nebo nakupování lístků při přepravě
nebo událostech po stažení povinných aplikací.
Zařízení obsahuje integrovanou anténu NFC. Se zařízením zacházejte opatrně, abyste
anténu NFC nepoškodili.
Používání funkce NFC
Funkci NFC použijte k odesílání snímků nebo kontaktů do dalších zařízení a čtení informací o
produktu ze značek NFC. Pokud vložíte kartu SIM nebo USIM, která obsahuje funkci plateb, budete
moci používat zařízení k pohodlnému placení.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku NFC a platba → NFC a pak funkci aktivujte
klepnutím na přepínač.
99
Nastavení
2 Umístěte oblast antény NFC na zadní stranu zařízení do blízkosti značky NFC.
Zobrazí se informace ze značky.
Ujistěte se, že obrazovka zařízení je odemčená. Jinak zařízení nebude schopno přečíst
označení NFC nebo přijímat data.
Provádění plateb pomocí funkce NFC
Aby bylo možné funkci NFC využívat k provádění plateb, je třeba se zaregistrovat ke službě
mobilních plateb. Chcete-li se zaregistrovat nebo získat další podrobnosti o službě, obraťte se na
poskytovatele služby.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku NFC a platba → NFC a pak funkci aktivujte
klepnutím na přepínač.
2 Dotkněte se oblastí antény NFC na zadní straně zařízení čtečky karet NFC.
Chcete-li nastavit výchozí platební aplikaci, otevřete obrazovku nastavení a klepněte na položku NFC
a platba → Klepnout a zaplatit a poté vyberte aplikaci.
Seznam platebních služeb nemusí zahrnovat všechny dostupné platební aplikace.
100
Nastavení
Odesílání dat
Umožňuje povolení výměny dat, když se NFC anténa vašeho zařízení dotkne NFC antény dalšího
zařízení.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku NFC a platba → NFC a pak funkci aktivujte
klepnutím na přepínač.
2 Klepněte na položku Android Beam a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
3 Vyberte položku a dotkněte se NFC anténou druhého zařízení NFC antény vašeho zařízení.
4 Když se na obrazovce objeví položka Dotykem odešlete., klepněte na obrazovku zařízení a
odešlete položku.
Pokud se obě zařízení pokusí odeslat data zároveň, může dojít k selhání přenosu.
101
Nastavení
Další nastavení připojení
Úvod
Přizpůsobte nastavení pro ovládání dalších funkcí.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Další nastavení připojení.
• Tisk: Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Dostupné
tiskárny můžete hledat nebo přidat tiskárnu ručně pro tisk souborů. Další informace naleznete v
části Tisk.
• MirrorLink: Pomocí funkce MirrorLink můžete ovládat aplikace MirrorLink svého zařízení
pomocí jednotky displeje vozidla. Další informace naleznete v části MirrorLink.
• Podpora stahování: Nastaví zařízení na stahování souborů větších než 30 MB pomocí sítí Wi-Fi a
mobilních sítí zároveň. Další informace naleznete v části Podpora stahování.
• VPN: Nastavení a připojení k virtuálním soukromým sítím (VPN).
• Výchozí aplikace zpráv: Vybere výchozí aplikaci používanou k zasílání zpráv.
Tisk
Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Můžete zařízení
připojit k tiskárně pomocí Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct a tisknout snímky či dokumenty.
Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.
Přidávání zásuvných modulů tiskárny
Přidání zásuvných modulů tiskáren pro tiskárny, ke kterých chcete připojit zařízení.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Další nastavení připojení → Tisk → Stáhnout
modul plug-in.
2 Vyhledejte zásuvný modul tiskárny ve službě Obchod Play.
3 Vyberte zásuvný modul tiskárny a nainstalujte jej.
102
Nastavení
4 Vyberte plug-in tiskárny a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
Zařízení vyhledá tiskárny, které jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení.
Chcete-li přidat tiskárny ručně, klepněte na položku DALŠÍ → Přidat tiskárnu → ADD PRINTER.
Chcete-li změnit nastavení tisku, klepněte na položku DALŠÍ → Nastavení tisku.
Tisk obsahu
Během zobrazování obsahu, jako jsou obrázky nebo dokumenty, klepněte na položku Sdílet → Tisk
→
→ Všechny tiskárny a pak vyberte tiskárnu.
MirrorLink
Připojte své zařízení k vozidlu a ovládejte aplikace MirrorLink v zařízení pomocí jednotky displeje
vozidla.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Další nastavení připojení → MirrorLink.
Vaše zařízení je kompatibilní s vozidly podporujícími MirrorLink verze 1.1 nebo novější.
Připojení zařízení k vozidlu prostřednictvím funkce MirrorLink
Když tuto funkci používáte poprvé, připojte zařízení k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti.
1 Spárujte zařízení s vozidlem přes Bluetooth.
Další informace naleznete v části Spárování s dalším zařízením Bluetooth.
2 Připojte zařízení k vozidlu pomocí kabelu USB.
Když bude připojení navázáno, používejte aplikace MirrorLink zařízení pomocí jednotky displeje
vozidla.
Ukončení připojení MirrorLink
Odpojte kabel USB od zařízení a od vozidla.
103
Nastavení
Podpora stahování
Nastavte zařízení na rychlejší stahování souborů větších než 30 MB pomocí sítí Wi-Fi a mobilních sítí
zároveň. Silnější signál sítě Wi-Fi zaručí lepší rychlost stahování.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Další nastavení připojení → Podpora stahování.
• Některá zařízení tuto funkci nemusejí podporovat.
• Při stahování souborů pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.
• V průběhu stahování velkých souborů se může zařízení zahřívat. Pokud zařízení překročí
nastavenou teplotu, funkce se deaktivuje.
• Pokud jsou síťové signály nestabilní, může dojít k ovlivnění rychlosti a výkonu této funkce.
• Pokud mají připojení k síti Wi-Fi a mobilní síti významně rozdílné rychlosti přenosu dat,
může zařízení využívat pouze nejrychlejší připojení.
• Tato funkce podporuje protokoly Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 a Hypertext
Transmission Protocol Secure (HTTPS). Funkci nelze použít s ostatními protokoly,
například FTP.
Zvuky a oznámení
Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zvuky a oznámení.
• Režim zvuku: Nastavení zařízení na použití režimu zvuku nebo tichého režimu.
• Hlasitost: Nastavení úrovně hlasitosti vyzváněcích tónů, hudby a videa, systémových zvuků a
oznámení.
• Vyzváněcí tóny a zvuky: Změní nastavení vyzváněcích tónů a zvuků systému.
• Vibrace: Změní nastavení vibrací.
• Kvalita zvuku a efekty: Umožňuje konfiguraci dalších nastavení zvuku.
• Nerušit: Nastavte zařízení tak, aby tlumilo příchozí hovory a zvuky upozornění kromě
povolených výjimek.
• Upozorňování na zamykací obrazovce: Nastaví, zda se na obrazovce zámku bude zobrazovat
obsah upozornění, nebo ne.
104
Nastavení
• Oznámení aplikací: Změní nastavení upozornění pro jednotlivé aplikace.
• LED indikátor: Nastavte zařízení, aby LED indikátor rozsvítilo, když se nabíjí baterie, když máte
upozornění nebo když nahráváte hlasové poznámky.
Zobrazení
Změna nastavení zobrazení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zobrazení.
• Jas: Úprava jasu displeje.
• Písmo: Změní velikost a typ písma.
• Časový limit displeje: Nastavení prodlevy, než zařízení vypne podsvícení displeje.
• Inteligentní pohotovostní režim: Nastavení bránění vypnutí podsvícení displeje při sledování
displeje zařízení.
• Režim displeje: Změní režim obrazovky a upraví barvy a kontrast displeje.
• Spořič displeje: Nastavení spuštění spořiče obrazovky zařízení po připojení ke stolnímu doku
nebo během nabíjení.
Pohyby a gesta
Aktivujte funkci rozpoznávání pohybu a měňte nastavení, která ovládají rozpoznávání pohybu
vašeho zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Pohyby a gesta.
Nadměrné otřesy nebo nárazy zařízení mohou vést k nechtěnému zadání textu. Ovládejte
pohyby správně.
• Přímé volání: Nastavení zařízení, aby provádělo hlasové hovory zvednutím a podržením zařízení
v blízkosti ucha se zobrazeným hovorem, zprávou nebo podrobnostmi kontaktu.
105
Nastavení
• Inteligentní upozornění: Nastavení zařízení na upozornění v případě, že máte zmeškané hovory
nebo nové zprávy při zvednutí zařízení.
Tato funkce nemusí fungovat, pokud je zapnutá obrazovka nebo pokud zařízení neleží na
rovném povrchu.
• Ztlumit: Nastavte zařízení, aby ztlumilo příchozí hovory nebo upozornění pohybem dlaně nebo
umístěním zařízení obrazovkou dolů.
• Dlaní uložit obrazovku: Nastavení zařízení na zachycení snímku obrazovky přejetím ruky doleva
nebo doprava přes obrazovku. Pořízené snímky můžete zobrazit v Galerie.
Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.
Aplikace
Spravujte aplikace zařízení a měňte jejich nastavení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Aplikace.
• Správce aplikací: Zobrazování a správa aplikací v zařízení.
• Výchozí aplikace: Vyberte výchozí nastavení pro používání aplikací.
• Nastavení aplikací: Přizpůsobte nastavení jednotlivých aplikací.
Pozadí
Změňte nastavení pozadí pro domovskou obrazovku a zamknutou obrazovku.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Pozadí.
Schémata
Používejte v zařízení různé motivy, kterými můžete změnit vizuální prvky domovské obrazovky,
zamčené obrazovky a ikon.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Schémata.
Chcete-li stáhnout další motivy, klepněte na položku OBCHOD.
106
Nastavení
Zamykací obr. a zabezp.
Úvod
Změňte nastavení tak, abyste zařízení a kartu SIM nebo USIM zabezpečili.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na vybrané metodě zámku obrazovky.
• Typ zámku displeje: Změna metody zámku obrazovky.
• Zobrazit informace: Změna nastavení pro položky zobrazené na zamknuté obrazovce.
• Efekt odemknutí: Vybere efekt, který se zobrazí při odemknutí obrazovky.
• Otisk prstu: Zaregistrujte své otisky prstů do zařízení a zabezpečte zařízení nebo se přihlaste ke
svému účtu Samsung. Další informace naleznete v části Rozpoznávaní otisků prstu.
• Zabezpečení zařízení: Zkontrolujte stav zabezpečení zařízení a zkontrolujte, zda zařízení
neobsahuje škodlivý software.
• Najít moje mobilní zařízení: Aktivujte nebo deaktivujte funkci Najít můj mobil. Tato funkce
vám může pomoci najít své zařízení, pokud je ukradené nebo ztracené. Můžete také navštívit
internetové stránky Find my mobile (findmymobile.samsung.com), které vám umožní sledovat a
ovládat své ukradené nebo ztracené zařízení.
• Neznámé zdroje: Nastavení zařízení umožňující instalaci aplikací z neznámých zdrojů.
• Další nastavení zabezpečení: Nakonfigurujte další bezpečnostní nastavení.
107
Nastavení
Rozpoznávaní otisků prstu
Aby funkce rozpoznávání otisků prstů fungovala, je nutné údaje o otiscích prstů zaregistrovat a uložit
do zařízení. Po registraci můžete zařízení nastavit na používání otisků prstů pro níže uvedené funkce:
• Zamknout displej
• Přihlašování na weby
• Ověřování účtu Samsung
• Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Rozpoznání otisků prstů využívá jedinečných vlastností každého otisku prostu k posílení
bezpečnosti vašeho zařízení. Pravděpodobnost, že snímač otisků prstů zamění dva různé
otisky prstů, je velice malá. Ve vzácných případech, kdy jsou jednotlivé otisky prstů velice
podobné, je může snímač rozpoznat jako totožné.
Pro lepší rozpoznávání otisků prstů
Pokud skenujete otisky prstů v zařízení, vezměte na vědomí následující podmínky, které mohou
ovlivňovat výkon funkce:
• Tlačítko Domů obsahuje senzor pro rozpoznání otisku prstu. Dbejte na to, abyste tlačítko Domů
nepoškrábali nebo nepoškodili kovovými předměty, například mincemi, klíči a náhrdelníky.
• Ochrana obrazovky, která je dodávána spolu se zařízením, může způsobit nesprávné fungování
senzoru rozpoznávání otisků. Chcete-li zlepšit citlivost rozpoznávání otisků prstů, odstraňte
ochranu obrazovky.
• Ověřte, zda jsou oblast rozpoznávání otisku prstu a vaše prsty čisté a suché.
• Zařízení nemusí rozpoznat otisky prstů, které obsahují vrásky nebo jizvy.
• Zařízení nemusí správně rozpoznat otisky prstů z malých nebo tenkých prstů.
• Pokud prst ohnete nebo použijete koneček prstu, zařízení nemusí váš otisk rozpoznat. Dbejte na
to, abyste prstem přejeli celé tlačítko Domů.
• Abyste zlepšili rozpoznávání, zaregistrujte otisky prstů na ruce, kterou při ovládání zařízení
používáte nejčastěji.
• V suchém prostředí se může v zařízení tvořit statická elektřina. Tuto funkci nepoužívejte v
suchých prostředích nebo se před použitím funkce zbavte statické elektřiny tak, že se dotknete
kovového předmětu.
108
Nastavení
Registrace otisků prstů
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Otisk prstu → Přidat
otisk prstu.
2 Umístěte prst na tlačítko Domů.
3 Poté, co zařízení zavibruje, prst zvedněte a pak ho na tlačítko Domů znovu položte.
Opakujte tuto akci stejným prstem, dokud se otisk prstu nezaregistruje.
4 Když se objeví obrazovka, která vás vyzve, abyste zadali záložní heslo, zadejte záložní heslo a
potom klepněte na položku POKRAČOVAT.
5 Znovu zadejte záložní heslo, abyste je ověřili, potom klepněte na položku OK.
Namísto skenování otisků prstů můžete použít záložní heslo.
6 Když se zobrazí vyskakovací okno zámku pomocí otisků prstů, klepněte na položku OK. K
odemknutí obrazovky můžete použít otisky prstů.
Mazání otisků prstů
Pomocí správce otisků prstů můžete registrované otisky prstů vymazat.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Otisk prstu.
2 Načtěte registrovaný otisk prstu nebo klepněte na položku ZÁLOŽNÍ HESLO a zadejte záložní
heslo.
3 Klepněte na položku UPRAVIT.
4 Zaškrtněte otisky prstů, které chcete vymazat, a klepněte na položku DALŠÍ → ODEBRAT.
109
Nastavení
Změna záložního hesla
Heslo, které používáte jako záložní heslo ke skenovaní otisků prstů, můžete změnit.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Otisk prstu.
2 Načtěte registrovaný otisk prstu nebo klepněte na položku ZÁLOŽNÍ HESLO a zadejte záložní
heslo.
3 Klepněte na položku Změnit heslo zál.
4 Zadejte nové heslo a klepněte na položku POKRAČOVAT.
5 Znovu zadejte heslo a klepněte na položku OK.
Ověření hesla od účtu Samsung
Své heslo do účtu Samsung ověříte pomocí otisků prstů. Namísto zadávání hesla můžete použít otisk
prstu, například když kupujete obsah z Galaxy Apps.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Otisk prstu.
2 Načtěte registrovaný otisk prstu nebo klepněte na položku ZÁLOŽNÍ HESLO a zadejte záložní
heslo.
3 Klepnutím na přepínač Ověřit Samsung účet tuto funkci aktivujete.
4 Přihlaste se do účtu Samsung.
110
Nastavení
Používání otisků prstů k přihlášení do účtů
Otisky prstů můžete používat k přihlášení na webové stránky, které podporují ukládání hesel.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Otisk prstu.
2 Načtěte registrovaný otisk prstu nebo klepněte na položku ZÁLOŽNÍ HESLO a zadejte záložní
heslo.
3 Klepnutím na přepínač Přihlášení na web tuto funkci aktivujete.
4 Otevřete webovou stránku, na kterou se chcete přihlásit, pomocí otisku prstu.
5 Zadejte uživatelské jméno a heslo a pak klepněte na tlačítko přihlášení na webové stránce.
6 Zaškrtněte položku Přihlaste se pomocí otisků prstů a klepněte na položku ZAPAMATOVAT.
Pomocí otisků prstů můžete ověřit svůj účet a heslo a přihlásit se tak k internetovým stránkám.
Soukromí a bezpečnost
Úvod
Změňte nastavení pro zachování soukromí a bezpečnosti.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Soukromí a bezpečnost.
• Umístění: Změna nastavení oprávnění poskytování informací o poloze.
• Soukromý režim: Aktivujte soukromý režim, aby ostatní neměli přístup k vašemu soukromému
obsahu. Další informace naleznete v části Soukromý režim.
• Hlásit diagn. informace: Nastavte zařízení tak, aby společnosti Samsung automaticky odesílalo
diagnostické informace a informace o používání zařízení.
• Odesílat SOS zprávy: Nastavení zařízení tak, aby odeslalo zprávy s žádostí o pomoc, když třikrát
stisknete vypínací tlačítko. Spolu se zprávou můžete také příjemcům zaslat zvukové nahrávky.
Další informace naleznete v části Odesílat SOS zprávy.
111
Nastavení
Soukromý režim
Pomocí této funkce můžete ve svém zařízení skrýt osobní obsah tak, aby k němu ostatní neměli
přístup.
V soukromém režimu můžete skrýt položky v aplikacích Galerie, Video, Hudba, Záznamník, Moje
soubory a Internet.
Aktivace soukromého režimu
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Soukromí a bezpečnost → Soukromý režim a
pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
Pokud soukromý režim aktivujete poprvé, nastavte si kód přístupu do soukromého režimu podle
pokynů na obrazovce.
2 Dodržujte pokyny na obrazovce a zadejte přednastavený kód přístupu soukromého režimu.
Soukromý režim se aktivuje a na stavové liště se objeví ikona .
Skryté položky je možno zobrazovat a otvírat, jen když máte aktivován soukromý režim.
Pokud chcete skrýt položky uložené v soukromé složce, deaktivujte soukromý režim.
Skrytí obsahu
1 Na obrazovce Aplikace spusťte aplikaci pro skrytí položek.
2 Vyberte položku a pak klepněte na položku DALŠÍ → Přesunout do složky Soukromé.
Pokud není soukromý režim aktivovaný, řiďte se pokyny na obrazovce a zadejte přednastavený
kód přístupu do soukromého režimu.
Zvolené položky budou přesunuty do soukromé složky.
112
Nastavení
Zobrazování skrytého obsahu
Skryté položky je možno zobrazovat, jen když máte aktivován soukromý režim.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Soukromí a bezpečnost → Soukromý režim a
pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
2 Dodržujte pokyny na obrazovce a zadejte přednastavený kód přístupu soukromého režimu.
3 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nástroje → Moje soubory → Soukromé.
Položky přesunuté do soukromé složky se objeví na obrazovce. Záložky můžete zobrazit pomocí
aplikace Internet.
Zrušení skrytí obsahu
1 V soukromé složce klepněte na položku, podržte ji a zaškrtněte položky, u kterých chcete zrušit
skrytí.
2 Klepněte na položku DALŠÍ → Odebrat ze složky Soukromé.
3 Vyberte složku, do které chcete položky uložit, a klepněte na položku PŘESUNOUT SEM.
Položky budou přesunuty do zvolené složky.
Automatická deaktivace soukromého režimu
Můžete zařízení nastavit, aby automaticky deaktivovalo soukromý režim při každém vypnutí
obrazovky.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Soukromí a bezpečnost → Soukromý režim a
pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
2 Dodržujte pokyny na obrazovce a zadejte přednastavený kód přístupu soukromého režimu.
3 Klepnutím na přepínač Automaticky vypnout tuto funkci aktivujete.
Když je aktivovaná možnost Automaticky vypnout, zařízení nepřenese soubory do
soukromé složky, pokud se během přenosu vypne obrazovka.
113
Nastavení
Odesílat SOS zprávy
V nouzi stiskněte třikrát rychle vypínací tlačítko. Zařízení odešle zprávy primárním kontaktům. Zprávy
obsahují informace o vaší poloze.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Soukromí a bezpečnost → Odesílat SOS zprávy
a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
2 Pokud jste to ještě neudělali, přidejte primární kontakty podle pokynů na obrazovce.
Chcete li odesílat zprávy o pomoc se zvukovými nahrávkami nebo fotografiemi, klepněte na
přepínač Připojit zvuk. nahrávku nebo Připojit obrázky, abyste danou funkci aktivovali.
Možnost Připojit obrázky nemusí být k dispozici v závislosti na oblasti a poskytovateli
služeb.
Přidávání primárních kontaktů
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Soukromí a bezpečnost → Odesílat SOS zprávy →
Odeslat zprávy → PŘIDAT. Klepněte na položku Vytvořit kontakt a zadejte kontaktní údaje nebo
klepněte na položku Vybrat z kontaktů a přidejte stávající kontakt jako primární kontakt.
Snadný režim
Jednoduchý režim poskytuje uživateli lepší možnosti používáním jednoduššího rozvržení a velkých
ikon na domovské obrazovce.
Přepnutí do jednoduchého režimu
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Snadný režim → Snadný režim.
2 Vyberte aplikace v možnosti Snadné aplikace, abyste použili jednodušší rozvržení.
3 Klepněte na položku HOTOVO.
114
Nastavení
Návrat do standardního režimu
Na domovské obrazovce přetáhněte prstem doleva a klepněte na položku Nastavení → Snadný
režim → Standardní režim → HOTOVO.
Správa zástupců
Chcete-li přidat zástupce aplikace na domovskou obrazovku, táhněte doleva, klepněte na položku
a pak vyberte aplikaci.
Chcete-li přidat zástupce kontaktu na domovskou obrazovku, táhněte doprava a klepněte na
položku .
Chcete-li odstranit zástupce z domovské obrazovky, klepněte na položku UPRAVIT a vyberte aplikaci
nebo kontakt pomocí položky .
Usnadnění
Nakonfigurujte různá nastavení pro usnadnění přístupu k zařízení. Další informace naleznete v části
Usnadnění.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Usnadnění.
Účty
Přidá účty Samsung a Google nebo jiné účty do seznamu k synchronizaci.
Přidávání účtů
Některé aplikace používané v zařízení vyžadují zaregistrovaný účet. Chcete-li maximálně využívat
možnosti zařízení, vytvořte si účty.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Účty → Přidat účet.
2 Vyberte službu účtu.
3 Nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li synchronizovat obsah se svými účty, vyberte účet a vyberte položky, které se mají
synchronizovat.
115
Nastavení
Registrace účtu Samsung
K používání některých aplikací Samsung potřebujete účet Samsung. Na svůj účet Samsung můžete
zálohovat data uložená v zařízení nebo je z něj obnovit. Zaregistrujte si svůj účet Samsung v zařízení,
abyste mohli pohodlně používat služby Samsung.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Účty → Přidat účet.
2 Klepněte na položku Účet Samsung account.
3 Nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.
Jakmile bude váš účet Samsung zaregistrován, můžete používat aplikace, které vyžadují účet
Samsung, aniž byste se v nich museli přihlašovat.
Odebírání účtů
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Účty, vyberte název účtu, vyberte účet, který chcete
odebrat, a pak klepněte na položku DALŠÍ → Odebrat účet.
Záloha a obnovení
Změňte nastavení pro správu nastavení a dat.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Záloha a obnovení.
• Zálohovat moje data: Zálohujte své osobní informace a data aplikací na server Samsung.
Můžete také nastavit zařízení, aby data zálohovalo automaticky.
• Obnovit: Obnova dříve zálohovaných osobních informací a dat aplikací z vašeho účtu Samsung.
• Zálohovat účet: Nastavení nebo úprava účtu zálohování Google.
• Zálohovat moje data: Nastavení zařízení, aby provádělo zálohování nastavení a dat aplikací na
server Google.
• Automatické obnovení: Nastavení zařízení, aby automaticky obnovovalo nastavení a data
aplikací ze serveru Google při opětovné instalaci aplikací.
• Obnovit tovární data: Obnovení výchozích továrních hodnot nastavení a odstranění všech
vašich dat.
116
Nastavení
Jazyk a zadávání
Změňte nastavení pro zadání textu. Některé možnosti nemusí být v závislosti na vybraném jazyku k
dispozici.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Jazyk a zadávání.
• Jazyk: Výběr jazyka displeje, ve kterém se budou zobrazovat všechna menu a aplikace.
• Výchozí klávesnice: Vyberte výchozí typ klávesnice pro vkládání textu.
• Klávesnice Samsung: Změňte nastavení klávesnice Samsung.
• Hlasové zadávání Google: Změňte nastavení hlasového vstupu.
• Hlasový vstup: Vyberte výchozí službu hlasového vstupu. Můžete také změnit nastavení
jednotlivých služeb.
• Možnosti převodu text-řeč: Změňte nastavení Možnosti převodu textu na řeč.
• Rychlost ukazatele: Nastavení rychlosti ukazatele myši nebo trackpadu připojeného k zařízení.
Baterie
Zobrazte informace o spotřebě energie baterie a změňte možnosti úspory energie.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Baterie.
Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba
používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.
• VYUŽITÍ BATERIE: Zobrazení množství zařízením spotřebované energie baterie.
• Úsporný režim: V této části můžete aktivovat úsporný režim a změnit nastavení úsporného
režimu. Další informace naleznete v části Úsporný režim.
• Ultra úsporný režim: Prodlouží dobu pohotovostního režimu a omezí spotřebu baterie pomocí
jednoduššího rozvržení a omezeného přístupu k aplikaci. Další informace naleznete v části Ultra
úsporný režim.
• Neobvyklé využití baterie: Zobrazí seznam aplikací, které spotřebovávají nadměrné množství
energie baterie.
117
Nastavení
Úložiště
Zobrazit informace o paměti vašeho zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Úložiště.
Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší, než je uváděno, protože operační
systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti. Dostupná kapacita se může změnit po
aktualizaci zařízení.
Datum a čas
Přístup a změna následujících nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Datum a čas.
Pokud se baterie zcela vybije nebo je vyjmuta ze zařízení, datum a čas se resetuje.
• Automatická aktualizace data a času: Automatické aktualizace data a času při pohybu v
různých časových pásmech.
• Automatické časové pásmo: Nastavení zařízení na příjem informací o časovém pásmu při
pohybu časovými pásmy ze sítě.
• Nastavit datum: Ruční nastavení data.
• Nastavit čas: Ruční nastavení času.
• Vybrat časové pásmo: Nastavení výchozího časového pásma.
• Použít 24hodinový formát: Zobrazení času ve 24hodinovém formátu.
• Vyberte formát data: Výběr formátu data.
118
Nastavení
Uživatelská příručka
Zobrazí informace nápovědy, kde se naučíte používat zařízení a aplikace nebo konfigurovat důležité
nastavení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Uživatelská příručka.
O zařízení
Otevření informací o zařízení, úprava názvu zařízení nebo aktualizace softwaru zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku O zařízení.
119
Dodatek
Usnadnění
O možnostech usnadnění
Vylepšete usnadnění s funkcemi, které zjednodušují používání zařízení pro uživatele, kteří mají
narušený zrak, sluch a omezenou hybnost.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění.
Používání tlačítka Domů k otevírání menu usnadnění
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Přímý přístup a pak
klepnutím aktivujte přepínač. Pak vyberte nabídku usnadnění, která se otevře po rychlém
trojnásobném stisknutí tlačítka Domů.
Máte přístup k následujícím nabídkám usnadnění.
• Usnadnění
• Voice Assistant
• Univerzální přepínač
• Okno Lupy
• Negativní barvy
• Stupně šedi
• Nastavení barev
• Řízení interakce
120
Dodatek
Voice Assistant (hlasová zpětná vazba)
Aktivace nebo deaktivace funkce Voice Assistant
Když aktivujete funkci Voice Assistant, bude zařízení hlasitě předčítat text na obrazovce nebo text
vybraných funkcí, když na ně jednou klepnete.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak → Voice Assistant a
pak klepnutím aktivujte přepínač. Zařízení aktivuje hlasovou zpětnou vazbu.
Chcete-li funkci Voice Assistant deaktivovat, klepněte na přepínač a poté rychle dvakrát klepněte
kamkoli na obrazovku.
Při první aktivaci funkce Voice Assistant se po aktivaci spustí výukový program. Zopakovat jej můžete
klepnutím na položku Voice Assistant help.
Některé funkce jsou při používání funkce Voice Assistant nedostupné.
Ovládání obrazovky pomocí gest prstů
K ovládání obrazovky při používání funkce Voice Assistant můžete používat různá gesta prsty.
Gesta jedním prstem
• Klepnutí: Přečte nahlas položku pod prstem. Obrazovku prozkoumáte, když na obrazovku
umístíte prst a začnete jím pohybovat.
• Poklepání: Otevře vybranou položku. Po přečtení požadované položky při hlasitém čtení
vybraných položek uvolněte prst z položky. Pak rychle dvakrát klepněte kamkoliv na obrazovku.
• Poklepání na obrazovku a podržení: Přesun položky nebo přístup k dostupné možnosti.
• Tažení doleva: Přesun na předchozí položku.
• Tažení doprava: Přesun na další položku.
• Tažení nahoru nebo dolů: Použijte poslední kontextovou nabídku nebo změňte její nastavení. V
režimu výběru textu přesun kurzoru zpět nebo vpřed za účelem výběru textu.
121
Dodatek
• Nepřerušené tažení doleva a poté doprava: Přechod po obrazovce nahoru.
• Nepřerušené tažení doprava a poté doleva: Přechod po obrazovce dolů.
• Nepřerušené tažení nahoru a poté dolů: Přesun k první položce na obrazovce.
• Nepřerušené tažení dolů a poté nahoru: Přesun k poslední položce na obrazovce.
Gesta dvěma prsty
• Klepnutí: Pozastavení nebo pokračování hlasové zpětné vazby.
• Poklepání: Spuštění, pozastavení nebo pokračování v přehrávání.
• Tři klepnutí: Kontrola aktuálního času, zbývající úrovně nabití baterie a režimu. Chcete-li
změnit položky, které jsou předčítané nahlas, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na
položku Nastavení → Usnadnění → Zrak → Voice Assistant → NASTAVENÍ → Informace na
stavovém panelu.
• Poklepání na obrazovku a podržení: Povolení nebo zakázání režimu výběru textu.
• Tažení doleva: Přesun na další stránku. V režimu výběru textu jde o vložení zkopírovaného textu.
• Tažení doprava: Návrat na předchozí stránku. V režimu výběru textu jde o vložení zkopírovaného
textu.
• Tažení nahoru: Přesun v seznamu dolů. V režimu výběru textu jde o kopírování vybraného textu.
• Tažení dolů: Přesun v seznamu nahoru. V režimu výběru textu jde o výběr veškerého textu.
• Tažení libovolným směrem na zamčené obrazovce: Odemčení obrazovky.
• Tažení směrem dolů od vrchu displeje: Otevření panelu s oznámeními.
Gesta třemi prsty
• Klepnutí: Zahájení hlasitého předčítání položek odshora dolů.
• Poklepání: Zahájení čtení od další položky.
• Tři klepnutí: Přečtení naposledy vybraného textu a jeho zkopírování do schránky.
• Tažení doleva nebo doprava: Otevření kontextové nabídky a procházení možnostmi.
• Tažení nahoru nebo dolů: Změna zrnitosti čtení a výběru textu.
122
Dodatek
Používání kontextové nabídky
Během používání funkce Voice Assistant táhněte třemi prsty doleva nebo doprava. Zobrazí se
kontextová nabídka a zařízení nahlas přečte nabízené možnosti. Tažením třemi prsty doleva nebo
doprava můžete procházet možnostmi. Jakmile zaslechnete požadovanou možnost, táhněte nahoru
nebo dolů, abyste mohli možnost použít nebo upravit její nastavení. Když například uslyšíte možnost
Hlasitost média, můžete nastavit hlasitost tažením nahoru nebo dolů.
Přidávání štítků ke snímkům
Snímkům na obrazovce můžete přiřazovat označení. Po výběru snímků zařízení nahlas přečte jejich
označení. Přidejte označení k neoznačeným obrázkům, a to tak, že třemi prsty dvakrát klepněte na
obrazovku a podržte.
Konfigurace nastavení funkce Voice Assistant
Nakonfigurujte si nastavení funkce Voice Assistant podle potřeb.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak → Voice Assistant →
NASTAVENÍ.
• Hlasitost mluvení: Vyberte úroveň hlasitosti hlasové zpětné vazby.
• Rychlost mluvení: Výběr rychlosti pro hlasovou zpětnou vazbu.
• Změny výšky: Nastavení zařízení na hlasité čtení textu v nízkých frekvencích, pokud je zadáván
pomocí klávesnice.
• Zpětná vazba klávesnice: Nastavení, aby při klepnutí na klávesu mezerník zařízení nahlas
přečetlo slovo, který zadáváte pomocí klávesnice.
• Mluvte při vypnutém displeji: Nastavení zařízení na poskytování hlasové zpětné vazby, pokud
je obrazovka vypnutá.
• Použít čidlo přiblížení: Nastavení zařízení na pozastavení hlasové zpětné vazby, když položíte
ruku nad snímač v horní části zařízení.
• Zatřesením pokr. ve čtení: Nastavení zařízení na hlasité čtení textu zobrazeného na obrazovce,
když zařízením zatřesete. Můžete si vybírat z různých rychlostí třesení.
123
Dodatek
• Vibrační zp. vazba: Nastavení vibrací zařízení při zkoumání obrazovky.
• Zvuková zpětná vazba: Nastavení zařízení na vydávání zvuku, když ovládáte obrazovku,
například rolování obrazovky a další možnosti.
• Zaměřit se na zvuk mluvení: Nastavení zařízení na snížení hlasitosti médií, pokud zařízení čte
nahlas položku.
• Hlasitost zvukové zpětné vazby: Nastavení hlasitosti zvuku, který se přehraje při klepnutí na
ovládací prvek obrazovky. Tato funkce je dostupná, pokud je aktivována možnost Zvuková
zpětná vazba.
• Výběr jedním klepnutím: Nastavení zařízení na otevření vybrané položky jedním klepnutím.
• Zp. v. tl. Zpět/Poslední: Nastavení zařízení, aby poskytovalo hlasovou zpětnou vazbu, když
nebo . Klepnutím na položky
nebo
je dvakrát aktivujete.
klepnete na položky
• Informace na stavovém panelu: Vyberte položky, které chcete přečíst nahlas, když klepnete na
obrazovku třikrát pomocí dvou prstů.
• Vývojářské možnosti: Nastavení možností pro vývoj aplikací.
Používání zařízení s vypnutou obrazovkou
Nastavení zařízení na neustálé vypínání obrazovky a udržování obsahu na obrazovce v soukromí.
Obrazovka se nezapne, pokud stisknete tlačítko Domů nebo klepnete na obrazovku. Momentálně
aktivované funkce se nevypnou, pokud je obrazovka vypnutá.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak a pak klepněte na
přepínač Vypnutý displej a aktivujte jej. Tuto funkci můžete aktivovat nebo deaktivovat dvojitým
stisknutím vypínacího tlačítka.
Hlasité čtení hesel
Když je funkce Voice Assistant aktivní, můžete zařízení nastavit na hlasité čtení hesla při zadávání
hesla.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak a pak klepněte na
přepínač Vyslovovat hesla a aktivujte jej.
124
Dodatek
Nastavení funkcí převodu textu na řeč
Změňte nastavení funkcí převodu textu na řeč po aktivaci funkce Voice Assistant, například jazyky,
rychlost a další možnosti.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak → Možnosti převodu
text-řeč a pak použijte následující funkce:
• Preferovaný modul TTS: Vyberte modul pro funkci převodu textu na řeč.
• Rychlost mluvení: Úprava rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.
• Výchozí stav jazyka: Zobrazí stav aktuálního nastavení jazyka pro funkci převodu řeči na text.
Zadávání textu pomocí klávesnice
Chcete-li zobrazit klávesnici, klepněte do pole zadávání textu a pak rychle dvakrát klepněte kamkoliv
na obrazovku.
Když se dotknete klávesnice prstem, zařízení přečte nahlas tlačítka znaků pod vaším prstem. Až
uslyšíte požadovaný znak, uvolněte prst z obrazovky a vyberte ho. Znak se vloží a zařízení začne
nahlas číst text.
Pokud není funkce Rychlé zadávání z klávesnice aktivní, uvolněte prst z požadovaného znaku a pak
dvakrát rychle klepněte kamkoliv na obrazovku. Chcete-li aktivovat funkci rychlého zadávání pomocí
kláves, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak a pak
zaškrtnutím aktivujte položku Rychlé zadávání z klávesnice.
Zadávání dalších znaků
Klepnutím a podržením tlačítka na klávesnici zadáte další znaky dostupné pro dané tlačítko. Nad
tlačítkem se objeví vyskakovací okno, ve kterém jsou zobrazeny dostupné znaky. Chcete-li vybrat
znak, táhněte prstem po vyskakovacím okně, dokud neuslyšíte požadovaný znak, a pak prst
uvolněte.
125
Dodatek
Zrak
Zapisování hlasových poznámek do hlasového štítku
Hlasové štítky můžete použít k rozpoznávání objektů podobného tvaru upevněním štítků. Můžete
zaznamenat a přidělit hlasovou poznámku k hlasovému štítku využívajícímu technologii NFC.
Hlasová poznámka se přehraje, jakmile umístíte zařízení do blízkosti štítku.
Před použitím této funkce zapněte funkci NFC.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak → Hlasový
štítek.
Bude spuštěn záznam hlasu.
2 Klepnutím na položku spustíte nahrávání. Mluvte do mikrofonu.
3 Po dokončení záznamu jej zastavte klepnutím na položku .
4 Podržte záda vašeho zařízení nad hlasovým štítkem.
Informace v hlasovém záznamu budou zapsány do hlasového štítku.
Změna velikosti písma
Změňte velikost písma zobrazeného na obrazovce. Nastavení velikosti písma na Obrovské nemusí
být v některých aplikacích dostupné.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak → Velikost písma.
Zvětšení obrazovky
Zvětšete obrazovku a přibližte konkrétní oblasti.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak → Gesta pro zvětšení
a pak klepnutím aktivujte přepínač.
• Přiblížení a oddálení: Klepněte rychle třikrát na obrazovku a přibližte nebo oddalte konkrétní
oblast. Znovu klepněte rychle třikrát na obrazovku, abyste obnovili normální zobrazení.
126
Dodatek
• Průzkum obrazovky rolováním: Potáhněte dva nebo více prstů přes zvětšenou obrazovku.
• Přizpůsobení poměru přiblížení: Přitáhněte k sobě dva nebo více prstů na zvětšené obrazovce
nebo je od sebe roztáhněte.
Obrazovku můžete také dočasně zvětšit trojnásobným klepnutím na obrazovku a podržením. Během
podržení obrazovky přetáhněte prst a obrazovku prozkoumejte. Uvolněním prstu se vrátíte do
normálního zobrazení.
• Klávesy na obrazovce není možno zvětšit lupou.
• Při aktivování této funkce může dojít k snížené funkcionalitě některých aplikací, například
Telefon a Kalkulačka.
Používání lupy
Aktivace lupy umožňuje přiblížení obrazovky a zobrazení větší verze jejího obsahu.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak → Okno Lupy a pak
klepnutím aktivujte přepínač. Lupa se zobrazí na obrazovce.
Přesuňte lupu tam, kde chcete obrazovku zvětšit.
Převod obrazovky do režimu stupňů šedi
Zobrazit barvy na obrazovce ve stupních šedi.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak a pak klepněte na
přepínač Stupně šedi a aktivujte jej.
Převrácení barev displeje
Zlepšení viditelnosti obrazovky a pomoc uživatelům pro snadnější rozpoznávání textu na obrazovce.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak a pak klepněte na
přepínač Negativní barvy a aktivujte jej.
127
Dodatek
Nastavení barev
Nastavení způsobu zobrazení barev na obrazovce, pokud máte potíže s rozlišováním barev. Zařízení
změní barvy na lépe rozpoznatelné barvy.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak → Nastavení barev a
pak klepnutím aktivujte přepínač. Postup nastavení barev dokončete podle pokynů na obrazovce.
Sluch
Detektory zvuku
Tato funkce nastaví zařízení tak, aby vibrovalo, pokud zachytí zvonek dveří nebo dětský pláč.
Dětská chůvička
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Sluch → Detektory zvuku
a pak klepnutím aktivujte přepínač Dětská chůvička. Zařízení začne vibrovat, pokud rozpozná zvuk,
a upozornění bude uloženo do protokolu.
Detektor zvonku u dveří
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Sluch → Detektory
zvuku a pak klepnutím aktivujte přepínač Detektor zvonku u dveří.
2 Klepněte na položku
a nahrajte svůj zvonek u dveří.
Zařízení identifikuje a zaznamená zvuk zvonku.
3 Klepněte na položku
, zazvoňte na zvonek u dveří a zkontrolujte, zda byl správně nahrán. Když
zařízení detekuje zvuk zvonku u dveří, klepněte na položku OK.
Chcete-li změnit zvuk zvonku u dveří, klepněte na položku Změnit zvuk zvonku u dveří.
Zařízení začne vibrovat, pokud rozpozná zvuk, a upozornění bude uloženo do protokolu.
128
Dodatek
Nastavení oznámení blesku
Nastavení blikání blesku při příchozích hovorech, nových zprávách nebo oznámeních.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Sluch a pak klepněte na
přepínač Upozorňování bleskem a aktivujte jej.
Vypnutí všech zvuků
Nastavení zařízení na ztišení všech zvuků zařízení, například zvuků médií a hlasu volajícího během
hovoru.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Sluch a pak klepněte na
přepínač Vypnout všechny zvuky a aktivujte jej.
Nastavení titulků
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Sluch → Titulky Samsung
(skryté) nebo Titulky Google (skryté) a klepnutím aktivujte přepínač.
Vyberte možnost konfigurace nastavení titulků.
Nastavení vyvážení zvuku
Nastavení vyvážení zvuku v telefonu pomocí sluchátek.
1 Připojte k zařízení sluchátka a nasaďte si je.
2 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Sluch → Vyváž. zvuku
vlevo/vpravo.
3 Přetáhněte panel přizpůsobení doleva nebo doprava a upravte vyvážení zvuku a pak klepněte
na položku NASTAVIT.
129
Dodatek
Mono zvuk
Výstup mono sloučí stereofonní zvuk do jednoho signálu, který je přehráván ze všech reproduktorů
sluchátek. Tuto funkci použijte v případě, že máte postižení sluchu nebo pokud je pro vás
pohodlnější jedno sluchátko do ucha.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Sluch a pak klepněte na
přepínač Mono zvuk a aktivujte jej.
Automatický hmatový vjem
Je-li funkce automatické dotykové vazby aktivní, zařízení bude při přehrávání hudby, sledování videí
nebo hraní her vibrovat se zvukem. Bude také vibrovat, pokud klepnete na tlačítka v podporovaných
aplikacích.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Sluch a pak klepněte na
přepínač Automatický hmatový vjem a aktivujte jej.
Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.
Obratnost a interakce
Univerzální přepínač
Dotykový displej můžete ovládat připojením externího přepínače, klepnutím na obrazovku nebo
pomocí pohybů hlavy a gest obličeje.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Obratnost a interakce
→ Univerzální přepínač a pak klepnutím aktivujte přepínač. Pokud univerzální přepínače nejsou
na zařízení zaregistrovány, klepněte na položku PŘIDAT PŘEPÍNAČ a nastavte přepínače za účelem
ovládání zařízení.
Chcete-li aktivovat funkci univerzálního přepínače, je třeba na zařízení zaregistrovat alespoň
jeden přepínač.
Chcete-li nastavit přepínače k ovládání zařízení, klepněte na položku NASTAVENÍ → Přepínače.
Chcete-li tuto funkci rychle deaktivovat, klepněte třikrát na tlačítko Domů.
130
Dodatek
Pomocné menu
Zobrazení ikony pomocných zkratek
Nastavení zařízení na zobrazení pomocných zástupných ikon pro přístup k aplikacím, funkcím a
nastavením. Zařízení můžete snadno ovládat klepnutím na pomocná menu v ikoně.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Obratnost a interakce
→ Pomocné menu.
2 Klepnutím aktivujte přepínač.
Ikona pomocné zkratky se zobrazí v pravé dolní části obrazovky.
3 Klepněte na položku Dominantní ruka a přesuňte ikonu pomocné zkratky do pohodlnějšího
umístění.
Přístup k pomocným menu
Ikona pomocných zkratek se zobrazí jako plovoucí ikona, která poskytuje snadný přístup k
pomocným menu z libovolné obrazovky.
Když klepnete na ikonu pomocné zkratky, ikona se mírně rozbalí a na ikoně se zobrazí pomocná
menu. Klepněte na šipku nahoru nebo dolů a přejděte na další panely nebo táhněte nahoru nebo
dolů a vyberte jiná menu.
Používání kurzoru
V pomocné nabídce klepněte na položku Kurzor. Obrazovku můžete ovládat pomocí malých
pohybů prstu po dotykové oblasti. Potažením prstu po dotykové oblasti můžete pohybovat
kurzorem. Chcete-li vybrat položky pod kurzorem, klepněte na obrazovku.
Použijte následující možnosti:
• /
: Vybere položku nebo roluje na obrazovce doprava nebo doleva.
• /
: Roluje po obrazovce nahoru nebo dolů.
• : Zvětšit oblast, ve které se nachází kurzor.
• : Přesunout oblast dotyku do jiného umístění.
• : Zavřít oblast dotyku.
131
Dodatek
Chcete-li změnit nastavení kurzoru, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na položku Nastavení →
Usnadnění → Obratnost a interakce → Pomocné menu. Pak přizpůsobte nastavení v části Nast.
dot. destičky a kurzoru.
Používání rozšířených pomocných menu
Nastavte zařízení na zobrazení rozšířených pomocných menu pro vybrané aplikace.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Obratnost a interakce →
Pomocné menu → Pomocné plus, klepnutím aktivujte přepínač a pak vyberte aplikace.
Zapnutí obrazovky pomocí funkce bezdotykového ovládání
Použijte funkci bezdotykového ovládání k zapnutí obrazovky pohybem ruky nad snímačem v
horní části zařízení. Obrazovku můžete zapnout bez mačkání tlačítka. Když používáte tuto funkci,
umístěte zařízení na rovný povrch displejem směřujícím nahoru nebo zařízení bezpečně držte, aby se
nemohlo hýbat.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Obratnost a interakce →
Probuzení gestem a pak klepnutím aktivujte přepínač.
Nastavení možností prodlevy klepnutí a podržení
Nastaví dobu rozpoznávání klepnutí a podržení obrazovky.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Obratnost a interakce →
Zpoždění klepnutí a podržení a pak vyberte možnost.
Řízení interakce
Aktivuje režim ovládání interakce za účelem omezení reakce zařízení na vstupy během používání
aplikací.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Obratnost a interakce
→ Řízení interakce.
2 Klepnutím aktivujte přepínač.
3 Při používání aplikace zároveň stiskněte a podržte tlačítko Domů a tlačítko hlasitosti.
132
Dodatek
4 Upravte velikost rámečku nebo nakreslete linii okolo oblasti, kterou chcete omezit.
5 Klepněte na položku HOT.
Zařízení zobrazí omezenou oblast. Zakázaná oblast nebude reagovat, když se jí dotknete, a
pevné klávesy zařízení budou zakázány.
Chcete-li deaktivovat režim ovládání interakce, stiskněte zároveň tlačítko Domů a tlačítko hlasitosti a
podržte je.
Směrový zámek
Vytvoření směrové kombinace k odemčení displeje.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Směrový zámek a
klepnutím aktivujte přepínač.
2 Přetáhněte prst nahoru, dolů, doleva nebo doprava více než čtyřikrát a poté klepněte na
položku POKRAČOVAT.
3 Pro ověření směrovou kombinaci znovu nakreslete a klepněte na položku POTVRDIT.
4 Nastavte záložní kód PIN k odemknutí obrazovky v případě, že zapomenete kombinaci.
Připomenutí oznámení
Použijte tuto funkci na upozornění o oznámeních, které jste si ještě nepřečetli.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Připomenutí oznámení a
pak klepnutím aktivujte přepínač.
Chcete-li nastavit zařízení, aby zavibrovalo, když máte nepřečtená oznámení, aktivujte funkci
klepnutím na přepínač Vibrace.
Chcete-li nastavit zařízení tak, aby zapínalo LED indikátor, když máte nepřečtená oznámení a máte
vypnutý displej, aktivujte funkci klepnutím na přepínač LED indikátor.
Chcete-li nastavit interval mezi upozorněními, klepněte na položku Interval připomenutí.
Chcete-li vybrat aplikace, které vás mají upozorňovat na oznámení, vyberte aplikace v nabídce
Vyberte aplikace.
133
Dodatek
Příjem nebo ukončování hovorů
Můžete změnit způsob přijímání nebo ukončování hovorů.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Příjem a ukončování
hovorů.
Vyberte požadovanou metodu.
Používání režimu ovládání jedním klepnutím
Po aktivaci alarmu nebo v případě příchozího hovoru zastavte alarm nebo odpovězte na volání
klepnutím na tlačítko, místo přetažením tlačítka.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění a klepnutím na přepínač
Režim jednoho klepnutí tuto funkci aktivujete.
Správa nastavení usnadnění
Ukládání nastavení dostupnosti do souboru
Exportuje aktuální nastavení usnadnění v souboru.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Správa usnadnění →
Import/Export → Exportovat do složky Moje soubory.
Importování souboru nastavení usnadnění
Importuje soubor nastavení usnadnění a aktualizuje aktuální nastavení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Správa usnadnění →
Import/Export → Importovat ze složky Moje soubory. Vyberte soubor, který chcete importovat, a
klepněte na položku HOT. Nastavení usnadnění se aktualizuje v souladu s importovaným souborem.
Sdílení souborů nastavení usnadnění
Sdílení souborů nastavení usnadnění s ostatními uživateli pomocí e-mailu, funkce Wi-Fi Direct,
Bluetooth a dalších.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Správa usnadnění →
Sdílet pomocí. Pak vyberte soubory usnadnění a klepněte na položku HOT. Vyberte metodu sdílení
a soubory nasdílejte podle pokynů na obrazovce.
134
Dodatek
Řešení problémů
Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení.
Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.
Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k zadání
jednoho z následujících kódů:
• Heslo: Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
• Kód PIN: Při prvním použití zařízení nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN
dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámek SIM karty.
• Kód PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání
nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
• Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo
USIM. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb
• Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál
ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou zobrazovat
opakovaně chybové zprávy.
• Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další informace získáte od svého
poskytovatele služeb.
Zařízení se nezapne
Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.
135
Dodatek
Dotykový displej reaguje pomalu nebo nesprávně
• Pokud na dotykový displej nasadíte ochranný kryt nebo volitelné příslušenství, nemusí dotykový
displej fungovat správně.
• Pokud máte rukavice, pokud se dotykového displeje dotýkáte špinavýma rukama nebo pokud
klepnete na displej ostrým předmětem nebo nehtem, nemusí dotykový displej fungovat
správně.
• Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
• Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné softwarové chyby.
• Ujistěte se, že je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
• Pokud je dotykový displej poškrábaný nebo poškozený, navštivte servisní centrum Samsung.
Zařízení zamrzá nebo obsahuje kritické chyby
Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být nezbytné zavřít všechny aplikace nebo zařízení
vypnout a znovu zapnout. Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte a přidržte zároveň
vypínací tlačítko a tlačítko hlasitosti po dobu více než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.
Pokud nedojde k vyřešení problému, proveďte obnovení do továrního nastavení. Na obrazovce
Aplikace klepněte na položku Nastavení → Záloha a obnovení → Obnovit tovární data →
RESETOVAT ZAŘÍZENÍ → ODSTRANIT VŠE. Před provedením obnovení do továrního nastavení si
nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.
Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung.
Hovory nejsou spojovány
• Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné mobilní síti.
• Ujistěte se, že jste nenastavili blokování telefonního čísla, které vytáčíte.
• Ujistěte se, že jste nenastavili blokování příchozího telefonního čísla.
Ostatní vás během hovoru neslyší
• Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.
• Ujistěte se, že se mikrofon nachází v blízkosti vašich úst.
• Pokud používáte sluchátka, ujistěte se, že jsou správně připojena.
136
Dodatek
Během hovoru je slyšet ozvěna
Upravte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti nebo se přesuňte na jiné místo.
Mobilní síť nebo síť Internet se často odpojuje nebo je nedostatečná
kvalita zvuku
• Ujistěte se, že neblokujete interní anténu zařízení.
• Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete
signál ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základní stanicí
poskytovatele služeb. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
• Pokud používáte zařízení za jízdy, můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí
poskytovatele služeb.
Ikona baterie je prázdná
Baterie je vybitá. Nabijte baterii.
Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností
Samsung)
• Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
• Navštivte servisní středisko Samsung a nechejte vyměnit baterii.
Baterie se vybíjí rychleji než po zakoupení
• Pokud vystavíte zařízení nebo baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k
omezení využitelné kapacity.
• Spotřeba kapacity baterie se zvyšuje, pokud používáte funkce zasílání zpráv nebo některé
aplikace, například hry nebo síť Internet.
• Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.
Zařízení je při dotyku horké
Při používání aplikací, které vyžadují více energie, nebo při používání aplikací v zařízení po delší
dobu může být zařízení na dotek horké. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani
výkon zařízení.
137
Dodatek
Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy
K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění
fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:
• Nabijte baterii.
• Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
• Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím
fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.
Kvalita fotografií je nižší než na náhledu
• Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
• Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit
šum nebo mohou být snímky neostré.
Při otevírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy
Pokud se zobrazí chybové zprávy nebo nedojde ke spuštění přehrávání multimediálních souborů po
jejich otevření v zařízení, vyzkoušejte následující možnosti:
• Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
• Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud
je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání
souboru.
• Ověřte, zda jsou formáty souborů podporovány zařízením. Pokud není formát souboru
zařízením podporován, například DivX nebo AC3, nainstalujte aplikaci, která ho podporuje. Pro
potvrzení formátu souborů, které vaše zařízení podporuje, navštivte stránku www.samsung.com.
• Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa
zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
• Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejichž použití bylo autorizováno
poskytovatelem síťových služeb nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah
dostupný na síti Internet, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně
zobrazit.
138
Dodatek
Nelze najít jiné zařízení Bluetooth
• Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení aktivní.
• Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení, ke kterému se chcete připojit, aktivní.
• Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce
Bluetooth (10 m).
Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.
Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno
• Dbejte na to, aby byl používaný kabel USB kompatibilní se zařízením.
• Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.
• Pokud jste uživatel systému Windows XP, ujistěte se, že máte v počítači nainstalován servisní
balíček Windows XP Service Pack 3 nebo novější verzi.
Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu
Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k
vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo sítě Wi-Fi nebo mobilní sítě.
Došlo ke ztrátě dat uložených v zařízení
Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude
možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost
za ztrátu dat uložených v zařízení.
Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera
• Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo
vibracím součástí.
• Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.
139
Dodatek
Vyjmutí baterie
• Abyste vyjmuli baterii, musíte navštívit autorizované servisní centrum s uvedenými pokyny.
• Pro svou bezpečnost se nepokoušejte vyjmout baterii sami. Pokud by nebyla baterie správně
vyjmuta, mohlo by dojít k poškození baterie a zařízení, k poranění osob a/nebo by zařízení
mohlo přestat být bezpečné.
• Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případné škody nebo ztráty (na základě smlouvy
nebo občanskoprávního deliktu včetně nedbalosti), které by mohly pramenit z nedodržování
přesného znění těchto varování a pokynů, kromě úmrtí nebo poranění osob způsobených
nedbalostí společnosti Samsung.
1 Vyjměte ze zařízení přihrádku na kartu SIM.
2 Aby změklo lepidlo, které zdrží zadní kryt na hlavním zařízení, je nutné zařízení zahřát na
kontrolovanou úroveň pomocí speciální komory s kontrolovanou teplotou.
Pevně uchopte zařízení, připevněte demontážní nástroj s přísavkou je spodnímu konci zadního
pouzdra a odtáhněte zadní kryt ze spodní části směrem nahoru.
3 Povolte a vyšroubujte šrouby v příslušných místech a sejměte kostru zařízení.
4 Odpojte konektor baterie a jemně vypačte baterii z hlavního těla jednotky.
140
Copyright
Copyright © 2015 Samsung Electronics
Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.
Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou
formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými
systémy pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
®
™
™
™ a logo Wi-Fi jsou registrované
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
• Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.
Download PDF

advertising