Samsung | GT-I9060I | Samsung GT-I9060I Uživatelská přiručka (Kitkat)

GT-I9060I/DS
GT-I9060I
Uživatelská příručka
www.samsung.com
www.sar-tick.com
Tento výrobek splňuje platné národní
limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální
hodnoty SAR naleznete v části
Informace o certifikaci SAR (Specific
Absorption Rate) tohoto návodu.
Když budete produkt přenášet nebo ho
budete používat, zatímco ho budete mít
umístěný na těle, udržujte vzdálenost
1,5 cm od těla, aby bylo dosaženo
souladu s požadavky týkajícími se
expozice vysokofrekvenčním vlnám.
O této příručce
Zařízení poskytuje vysoce kvalitní mobilní komunikaci
a zábavu díky vysokým standardům a technologickým
znalostem společnosti Samsung. Tato uživatelská příručka
je speciálně navržena k podrobnému popisu funkcí a
vlastností zařízení.
• Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, ve které
se dozvíte informace o bezpečném a správném používání
zařízení.
• Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
• Obrázky a snímky se od vzhledu konkrétního produktu
mohou lišit.
2
O této příručce
• Obsah se může od koncového produktu či
softwaru poskytnutého operátorem či jiným
poskytovatelem služeb lišit a může být měněn bez
předchozího upozornění. Nejnovější verzi příručky
naleznete na webové stránce společnosti Samsung,
www.samsung.com.
• Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje
vysoký výkon procesoru a paměti RAM, ovlivní celkový
výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v
závislosti na technických údajích zařízení a prostředí, ve
kterém se používají, správně pracovat.
• Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou
s ohledem na typ zařízení, použitý software nebo
poskytovatele služeb lišit.
• Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem na
zemi, oblast a použitý hardware. Společnost Samsung
neodpovídá za problémy s výkonem způsobené
aplikacemi od jiných dodavatelů než Samsung.
• Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s
výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou
nastavení registru či změnou softwaru operačního
systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému
může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
• Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média
dodávaná k tomuto zařízení mohou být na základě
licence používána pouze v omezené míře. Stažení a
používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely
představuje porušení zákonů o autorských právech. Za
nezákonné používání médií jsou odpovědní výhradně
uživatelé.
3
O této příručce
• Datové služby, jako například zasílání zpráv, nahrávání a
stahování, automatická synchronizace nebo používání
služeb určování polohy, mohou být dále zpoplatněny.
Chcete-li se dalším poplatkům vyhnout, vyberte si
vhodný datový tarif. Bližší informace získáte od svého
poskytovatele služeb.
• Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou
být aktualizovány a jejich podpora může být ukončena
bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající
se některé aplikace dodané se zařízením, kontaktujte
servisní středisko společnosti Samsung. V případě
uživatelsky instalovaných aplikací kontaktujte
poskytovatele služeb.
• Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace
softwaru z neoficiálních zdrojů mohou způsobit poruchy
zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti
představují porušení licenční smlouvy společnosti
Samsung a mají za následek ztrátu záruky.
• Podporované funkce se mohou lišit nebo mohou být
odlišně označeny v závislosti na tom, zda je váš model
zařízení vybaven jednou nebo dvěma kartami SIM.
Ikony v pokynech
Výstraha: situace, které by mohly způsobit zranění
vás nebo jiných osob
Upozornění: situace, které by mohly způsobit
poškození zařízení nebo jiného přístroje
Poznámka: poznámky, rady nebo dodatečné
informace
4
O této příručce
Copyright
Copyright © 2014 Samsung Electronics
Tato příručka je chráněna meziná rodními zákony o
autorských právech.
Žádná část této příručky nesmí být reprodukována,
šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo
způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií,
natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání, bez
předchozího písemného svolení společnosti Samsung
Electronics.
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné
známky společnosti Samsung Electronics.
• Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti
Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi
CERTIFIED™ a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné
známky sdružení Wi-Fi Alliance.
• Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou
majetkem příslušných vlastníků.
5
Obsah
Úvodní informace
8 Rozvržení zařízení
9Tlačítka
11 Obsah balení
12 Vložení karty SIM nebo
USIM a baterie
16 Nabíjení baterie
19 Vkládání paměťové karty
22 Zapínání a vypínání zařízení
23 Uchopení zařízení
23 Zamknutí a odemknutí
zařízení
23 Nastavení hlasitosti
24 Přepnutí do tichého režimu
24 Používání dvou karet SIM
nebo USIM (modely se
dvěma kartami SIM)
Základy
26 Ikony indikátoru
28 Používání dotykového
displeje
32 Otáčení obrazovky
33Oznámení
34 Domovská obrazovka
37 Používání aplikací
38 Obrazovka Aplikace
6
39
41
42
43
45
47
Zadávání textu
Připojování k síti Wi-Fi
Nastavení účtů
Přenos souborů
Zabezpečení zařízení
Upgrade zařízení
Komunikace
48Telefon
56Kontakty
60Zprávy
62E-mail
65 Google Mail
67Hangouts
67Google+
68Fotky
Web a sítě
69Internet
71Chrome
73Bluetooth
Média
75Fotoaparát
83Galerie
87Video
Obsah
88YouTube
89Rádio
Aplikace a obchody
s médii
91
92
93
93
93
94
94
Obchod Play
Samsung GALAXY Apps
Knihy Play
Filmy Play
Hudba Play
Hry Play
Kiosek Play
Nastavení
109 Otevření menu Nastavení
109PŘIPOJENÍ
115ZAŘÍZENÍ
120OSOBNÍ
123SYSTÉM
131 Nastavení Google
Řešení problémů
Bezpečnostní
informace
Nástroje
95Poznámka
97 S Plánovač
100Disk
100Hodiny
102Kalkulačka
102Záznamník
104Google
105 Hlasové vyhledávání
106 Moje soubory
Cestování a poloha
108Mapy
7
Úvodní informace
Rozvržení zařízení
Snímač vzdálenosti
Sluchátko
Přední fotoaparát
Dotykový displej
Vypínač
Tlačítko Domů
Tlačítko Zpět
Tlačítko Poslední
aplikace
Mikrofon
Univerzální konektor
Zadní fotoaparát
Konektor pro sluchátka
Blesk
Reproduktor
Zadní kryt
Hlavní anténa
8
Tlačítko hlasitosti
GPS anténa
Úvodní informace
• Nezakrývejte oblast antény rukama nebo
jinými objekty. Mohlo by dojít k problémům s
připojením nebo zvýšenému vybíjení baterie.
• Doporučuje se používat ochrannou fólii na displej
schválenou společností Samsung. Neschválené
ochranné fólie na displej mohou způsobit špatné
fungování senzorů.
• Nedovolte, aby se do kontaktu s dotykovým
displejem dostala voda. Vlhké prostředí nebo styk
s vodou může způsobit poruchu dotykového
displeje.
Tlačítka
Tlačítko
Funkce
• Chcete-li zařízení zapnout nebo
vypnout, stiskněte tlačítko a
podržte ho.
• Chcete-li restartovat zařízení,
Vypínač
pokud obsahuje kritické chyby
nebo se zasekává a zamrzá,
stiskněte a podržte tlačítko po
dobu více než 7 sekund.
• Chcete-li zařízení zamknout
nebo odemknout, stiskněte
toto tlačítko. Zařízení přejde
do režimu zámku po vypnutí
dotykového displeje.
9
Úvodní informace
Tlačítko
Funkce
• Klepnutím otevřete seznam
Poslední
aplikace
nedávno spuštěných aplikací.
• Klepnutím a podržením získáte
přístup k dalším možnostem
pro aktuální obrazovku.
• Stisknutím tlačítka se vraťte na
Domů
domovskou obrazovku.
• Aplikaci Google Search spusťte
stisknutím a podržením.
Zpět
Hlasitost
10
• Klepnutím na tlačítko se vraťte
na předchozí obrazovku.
• Stisknutím upravte hlasitosti
zařízení.
Úvodní informace
Obsah balení
Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:
• Zařízení
• Baterie
• Uživatelská příručka
• Položky dodané se zařízením a dostupné
příslušenství se mohou lišit podle oblasti a
poskytovatele služeb.
• Dodané položky jsou určeny pouze pro toto
zařízení a s jinými zařízeními nemusí být
kompatibilní.
• Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího
upozornění změnit.
• Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u
místního prodejce výrobků Samsung. Před
zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením
kompatibilní.
• Jiná příslušenství nemusí být s vaším zařízením
kompatibilní.
• Používejte pouze příslušenství schválené
společností Samsung. Na závady způsobené
používáním neschváleného příslušenství se
nevztahuje záruční servis.
• Dostupnost veškerého příslušenství se může
změnit a je závislá výhradně na společnostech,
které je vyrábějí. Další informace o dostupném
příslušenství naleznete na webu společnosti
Samsung.
11
Úvodní informace
Vložení karty SIM nebo USIM a
baterie
Vložte kartu SIM nebo USIM dodanou poskytovatelem
mobilních telefonních služeb a přiloženou baterii.
1 Sundejte zadní kryt.
Neporaňte si při sundavání zadního krytu nehty.
Zadní kryt nadměrně neohýbejte nebo s ním
nekruťte. Mohlo by dojít k poškození krytu.
12
Úvodní informace
2
► Modely se dvěma kartami SIM: Vložte kartu SIM
nebo USIM tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
Vložte hlavní kartu SIM nebo USIM do slotu pro kartu
SIM 1 ( 1 ) a druhou kartu SIM nebo USIM do slotu pro
kartu SIM 2 ( 2 ).
1
2
► Modely s jednou kartou SIM: Vložte kartu SIM nebo
USIM tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
13
Úvodní informace
• Nevkládejte paměťovou kartu do slotu pro
SIM kartu. Pokud dojde náhodou k zasunutí
paměťové karty do slotu pro kartu SIM, vezměte
zařízení do servisního centra společnosti
Samsung a nechte paměťovou kartu vyjmout.
• Slot pro SIM kartu je vhodný pouze pro
standardní SIM karty. Vložení neautorizované
microSIM karty nebo microSIM karty může
poškodit slot pro SIM karty ve vašem zařízení.
• Buďte opatrní, abyste neztratili SIM nebo
USIM kartu a neumožnili jiným osobám, aby ji
používaly. Společnost Samsung neodpovídá za
žádné škody nebo potíže způsobené ztrátou
nebo odcizením karet.
3 Vložte baterii.
2
1
14
Úvodní informace
4 Vraťte zpět zadní kryt.
Vyjmutí karty SIM nebo USIM
1 Sundejte zadní kryt.
2 ► Modely se dvěma kartami SIM: Vytáhněte baterii a
pak kartu SIM nebo USIM.
15
Úvodní informace
► Modely s jednou kartou SIM: Vytáhněte kartu SIM
nebo USIM.
Nabíjení baterie
Před prvním použitím baterii nabijte pomocí nabíječky.
K nabíjení zařízení lze také používat počítač připojený k
zařízení pomocí kabelu USB.
Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely
schválené společností Samsung. Neschválené
nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi
baterie nebo poškození zařízení.
• Pokud je baterie vybitá, zobrazí se ikona prázdné
baterie.
• Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže
zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před
tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii
několik minut nabíjet.
16
Úvodní informace
Nabíjení pomocí nabíječky
Zapojte menší konec nabíječky do univerzálního konektoru
na zařízení a zapojte velký konec nabíječky do elektrické
zásuvky.
Nesprávné připojení nabíječky může způsobit
vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená
nesprávným použitím se nevztahuje záruka.
• Během nabíjení můžete zařízení používat, ale
plné nabití baterie může trvat delší dobu.
• Pokud je napájení zařízení během nabíjení
nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat.
Pokud se tak stane, odpojte nabíječku ze zařízení.
• Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení.
To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na
životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie
zahřeje více, než je obvyklé, může nabíječka
přestat nabíjet.
• Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte
zařízení a nabíječku do servisního střediska
Samsung.
17
Úvodní informace
Po úplném nabití odpojte zařízení od nabíječky. Nejprve
odpojte nabíječku od zařízení a pak ji odpojte z elektrické
zásuvky.
Nevyjímejte baterii před odpojením nabíječky.
Mohlo by dojít k poškození zařízení.
Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku,
ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač, proto
ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod
energie. Nabíječka by měla během nabíjení zůstat
v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno
dostupná.
Kontrola stavu nabití baterie
Pokud nabíjíte baterii vypnutého zařízení, zobrazí se
aktuální stav nabíjení baterie pomocí následujících ikon:
Nabíjení
18
Plně nabito
Úvodní informace
Snížení spotřeby baterie
Zařízení nabízí možnosti, které pomáhají šetřit spotřebu
baterie. Přizpůsobením těchto možností a deaktivací funkcí
na pozadí můžete zařízení mezi jednotlivými nabíjeními
používat delší dobu:
• Když zařízení nepoužíváte, přepněte je stisknutím
vypínače do režimu spánku.
• Zbytečné aplikace zavřete pomocí správce úloh.
• Deaktivujte funkci Bluetooth.
• Deaktivujte funkci Wi-Fi.
• Deaktivujte automatickou synchronizaci aplikací.
• Snižte dobu podsvícení.
• Snižte jas displeje.
Vkládání paměťové karty
Vaše zařízení přijímá paměťové karty s maximální kapacitou
64 GB. V závislosti na výrobci a typu paměťové karty nemusí
být některé paměťové karty kompatibilní s vaším zařízením.
• Některé paměťové karty nemusí být plně
kompatibilní se zařízením. Používání
nekompatibilní karty může způsobit poškození
zařízení nebo paměťové karty a poškodit data
uložená na kartě.
• Dávejte pozor, abyste paměťovou kartu vložili
správnou stranou vzhůru.
19
Úvodní informace
• Zařízení podporuje pouze paměťové karty se
systémem souborů typu FAT. Pokud vložíte kartu
naformátovanou s jiným systémem souborů,
zařízení vás vyzve k přeformátování paměťové
karty.
• Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost
paměťových karet.
• Při vkládání paměťové karty do zařízení se
soubory adresáře paměťové karty zobrazí ve
složce SD karta.
1 Sundejte zadní kryt a vyjměte baterii.
2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty
směřovaly dolů.
3 Vraťte zpět baterii a zadní kryt.
20
Úvodní informace
Vyjmutí paměťové karty
Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve
ji odpojte. Na domovské obrazovce klepněte na položku
→ Nastavení → Úložiště → Odpojit SD kartu.
1 Sundejte zadní kryt a vyjměte baterii.
2 Vysuňte paměťovou kartu.
3 Vraťte zpět baterii a zadní kryt.
Nevysunujte paměťovou kartu, pokud zařízení
přenáší nebo získává informace. Mohlo by dojít
ke ztrátě či poškození dat nebo k poškození
paměťové karty nebo zařízení. Společnost Samsung
neodpovídá za škody způsobené nesprávným
používáním poškozených paměťových karet včetně
ztráty dat.
Formátování paměťové karty
Paměťová karta naformátovaná v počítači nemusí být se
zařízením kompatibilní. Paměťovou kartu formátujte pouze
v zařízení.
Na domovské obrazovce klepněte na položku →
Nastavení → Úložiště → Formátovat kartu SD →
Formátovat SD kartu → Odstranit vše.
Před naformátováním paměťové karty si
nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data
uložená v zařízení. Záruka výrobce se nevztahuje na
ztrátu dat způsobenou činností uživatele.
21
Úvodní informace
Zapínání a vypínání zařízení
Pokud zařízení zapínáte poprvé, nastavte jej dle
následujících zobrazených pokynů.
Stisknutím a podržením vypínače na několik sekund
zařízení zapněte.
• Na místech, na kterých je zakázáno používání
bezdrátových zařízení (například v letadle nebo
v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a
pokyny zaměstnanců.
• Stiskněte a podržte vypínač a klepnutím na
položku Režim Letadlo zakažte bezdrátové
funkce.
Vypnutí zařízení provedete stisknutím a podržením
vypínače a poté klepnutím na položku Vypnout.
22
Úvodní informace
Uchopení zařízení
Nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými objekty.
Mohlo by dojít k problémům s připojením nebo zvýšenému
vybíjení baterie.
Zamknutí a odemknutí zařízení
Pokud zařízení nepoužíváte, můžete nechtěným operacím
zabránit jeho zamknutím. Stisknutím vypínače vypnete
obrazovku a zařízení se přepne do režimu zámku. Pokud
zařízení po zadanou dobu nepoužíváte, automaticky se
zamkne.
Chcete-li zařízení odemknout, stiskněte při vypnutém
dotykovém displeji tlačítko vypínač nebo tlačítko Domů,
klepněte kamkoliv na obrazovce a pak listujte prstem v
libovolném směru.
Nastavení hlasitosti
Stiskněte tlačítko hlasitosti nahoru nebo dolů a upravte
hlasitost vyzváněcího tónu nebo upravte hlasitost zvuku při
přehrávání hudby nebo videa.
23
Úvodní informace
Přepnutí do tichého režimu
Použijte jednu z následujících metod:
• Stiskněte a podržte tlačítko hlasitosti, dokud se zařízení
nepřepne do tichého režimu.
• Stiskněte a podržte vypínač a pak klepněte na položku
Ztlumit nebo Vibrace.
• Otevřete panel s oznámeními v horní části obrazovky a
klepněte na položku Zvuk nebo Vibrace.
Používání dvou karet SIM nebo USIM
(modely se dvěma kartami SIM)
Pokud vložíte dvě karty SIM nebo USIM, můžete mít dvě
telefonní čísla nebo poskytovatele služeb pro jedno zařízení.
Aktivace karet SIM a USIM
Na domovské obrazovce klepněte na položku →
Nastavení → Správce SIM karet. Přetáhněte jeden nebo
oba přepínače karet SIM nebo USIM doprava.
Pokud jsou aktivní obě karty, můžete přijímat volání
a zprávy na každou kartu. Když voláte pomocí jedné
karty, můžete odpovědět na nové volání na druhé
kartě. Pokud odpovíte na druhé volání, dojde k
odpojení prvního volání.
24
Úvodní informace
Změna zobrazeného názvu a ikon karet
SIM nebo USIM
Na domovské obrazovce klepněte na položku →
Nastavení → Správce SIM karet. Vyberte kartu SIM nebo
USIM, klepněte na položku Vybrat ikonu nebo Registrovat
název. Nastavte zobrazený název a ikonu pro každou kartu.
Přepínání mezi kartami
Po aktivaci dvou karet SIM nebo USIM se na ovládací desce
panelu s oznámeními zobrazí ikona výběru karty. Otevřete
panel s oznámeními a pak vyberte kartu.
25
Základy
Ikony indikátoru
Ikony zobrazené v horní části obrazovky poskytují
informace o stavu zařízení. Ikony uvedené v tabulce níže se
vyskytují nejčastěji.
Ikona
Definice
Žádný signál
/
Síla signálu
/
Probíhá přístup na kartu SIM nebo USIM
(modely se dvěma kartami SIM)
/
Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
Připojeno k síti GPRS
Připojeno k síti EDGE
Připojeno k síti UMTS
Připojeno k síti HSDPA
Připojeno k síti Wi-Fi
Funkce Bluetooth je aktivována
GPS je aktivní
26
Základy
Ikona
Definice
Probíhá volání
Zmeškaný hovor
Synchronizováno s webem
Připojeno k počítači
Žádná karta SIM ani USIM
Nová textová nebo multimediální zpráva
Budík je aktivní
Ztišený režim je aktivní
Vibrační režim je aktivní
Režim Letadlo je aktivní
Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat
opatrně
Stav baterie
27
Základy
Používání dotykového displeje
K ovládání dotykového displeje používejte pouze prsty.
• Zabraňte styku dotykového displeje s jinými
elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje
mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
• Aby nedošlo k poškození dotykového displeje,
neklepejte na něj ostrými předměty a netlačte
příliš silně prsty.
• Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v
blízkosti okrajů obrazovky, které se nachází mimo
oblast dotykového vstupu.
• Ponechání dotykového displeje v nečinnosti
po delší dobu může vést ke stínovým obrazům
(vypálení obrazu do obrazovky) nebo duchům.
Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte dotykový
displej.
28
Základy
Gesta pomocí prstů
Klepnutí
Chcete-li otevřít aplikaci, vybrat položku menu, stisknout
tlačítko na obrazovce nebo zadat znaky pomocí klávesnice
na obrazovce, klepněte na položku prstem.
Klepnutí a podržení
Chcete-li otevřít dostupné možnosti, klepněte a podržte
položku po dobu více než 2 sekundy.
29
Základy
Přetažení
Chcete-li přesunout ikonu, miniaturu nebo zobrazit náhled
nového umístění, klepněte a podržte ji a přetáhněte ji do
cílového umístění.
Dvojité klepnutí
Chcete-li přiblížit část webové stránky nebo obrázku,
dvakrát na ni klepněte. Chcete-li se vrátit zpět, znovu
dvakrát klepněte.
30
Základy
Krátké potažení prstem
Chcete-li zobrazit další panel, listujte v domovské obrazovce
nebo v obrazovce Aplikace doleva nebo doprava. Chcete-li
procházet webovou stránku nebo seznam, například
kontakty, listujte nahoru nebo dolů.
Zmáčknutí
Chcete-li přiblížit část webové stránky, mapy nebo obrázku,
roztáhněte od sebe dva prsty. Stažením prstů k sobě
položku oddalte.
31
Základy
Otáčení obrazovky
Mnoho aplikací umožňuje zobrazení buď v orientaci na
výšku, nebo na šířku. Otáčení zařízení způsobí, že se displej
automaticky upraví tak, aby vyhovoval nové orientaci
obrazovky.
Aby se displej automaticky neotáčel, otevřete panel
oznámení a zrušte výběr položky Otočení displeje.
• Některé aplikace nedovolují otáčení displeje.
• Některé aplikace zobrazují odlišné obrazovky
v závislosti na orientaci. Kalkulačka se změní
po otočení do polohy na šířku na vědeckou
kalkulačku.
32
Základy
Oznámení
Ikona oznámení se zobrazí na stavovém řádku v horní
části obrazovky a oznamuje zmeškané hovory, nové
zprávy, události v kalendáři, stav zařízení a další položky.
Tažením směrem dolů od stavového řádku otevřete
panel s oznámeními. Chcete-li zobrazit další upozornění,
procházejte seznamem. Chcete-li panel s oznámeními
zavřít, přetáhněte nahoru panel, který se nachází v dolní
části obrazovky.
Prostřednictvím panelu s oznámeními můžete zobrazit
aktuální stav zařízení a používat následující možnosti:
• Wi-Fi: Aktivace nebo deaktivace funkce Wi-Fi.
• Umístění: Aktivace nebo deaktivace funkce GPS.
• Zvuk: Aktivace nebo deaktivace tichého režimu. V tichém
režimu můžete nechat zařízení vibrovat nebo ztišit.
• Otočení displeje: Povolení nebo zakázání otáčení
rozhraní při otočení zařízení.
• Bluetooth: Aktivace nebo deaktivace funkce Bluetooth.
• Mobilní data: Aktivace nebo deaktivace datového
připojení.
• Ultra ús. režim: Aktivace nebo deaktivace úsporného
režimu ultra.
33
Základy
• Mobile hotspot: Aktivace nebo deaktivace funkce sdílení
připojení sítě Wi-Fi.
• Synch.: Aktivace nebo deaktivace automatické
synchronizace aplikací.
• Režim Letadlo: Aktivace nebo deaktivace režimu letadla.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na
oblasti nebo poskytovateli služeb.
Chcete-li změnit uspořádání možností na panelu s
oznámeními, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na
položku Nastavení → Zobrazení → Oznamovací panel.
Klepněte na položku a podržte ji a pak ji přetáhněte do
jiného umístění.
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu
ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje ikony indikátoru,
nástroje, zkratky aplikací a další položky.
Domovská obrazovka může obsahovat více panelů. Chceteli zobrazit další panely, přejděte vlevo nebo vpravo.
34
Základy
Nové uspořádání položek
Přidání ikony aplikace
Na domovské obrazovce klepněte na položku , podržte
ikonu aplikace a pak ji přetáhněte do náhledu panelu.
Přesouvání položky
Klepněte a podržte položku a přesuňte ji do jiného místa.
Chcete-li ji přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu
obrazovky.
Odebírání položky
Klepněte a podržte položku a přesuňte ji do koše, který
se zobrazí v horní části domovské obrazovky. Jakmile koš
zčervená, položku uvolněte.
Nové uspořádání panelů
Přidání nového panelu
Přitáhněte k sobě prsty na obrazovce a klepněte na položku
.
Přesouvání panelu
Zmáčkněte obrazovku, klepněte a podržte náhled panelu a
pak ho přetáhněte do nového umístění.
Odebírání panelu
Přitáhněte k sobě prsty na obrazovce, klepněte a podržte
náhled panelu a pak ho přetáhněte do koše v horní části
obrazovky.
35
Základy
Nastavení tapety
Nastavení snímku nebo fotografie uložené v zařízení jako
tapety domovské obrazovky.
1 Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast
a podržte ji, klepněte na položku Pozadí → Domovská
obrazovka.
2 Přejděte doleva nebo doprava a vyberte z obrázků,
které se zobrazují na spodní straně obrazovky.
Chcete-li vybrat fotografie pořízené fotoaparátem
zařízení nebo další snímky, klepněte na položku Z
Galerie.
3 Vyberte snímek, změňte jeho velikost dle potřeby a pak
ho nastavte jako tapetu.
Používání nástrojů
Nástroje jsou malé aplikace poskytující praktické funkce
a informace na domovské obrazovce. Chcete-li nástroje
používat, přidejte je z panelu nástrojů na domovskou
obrazovku.
• Některé nástroje se připojují k webovým
službám. Používání webových nástrojů může být
dodatečně zpoplatněno.
• Dostupné nástroje se mohou lišit v závislosti na
oblasti nebo poskytovateli služeb.
36
Základy
Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast a
podržte ji, klepněte na položku Nástroje. Přejděte doleva
nebo doprava na panel nástrojů, klepněte na nástroj a
přidejte ho na domovskou obrazovku podržením a pak ho
přetáhněte na náhled panelu. Vložte ho na požadované
místo, v případě potřeby změňte přetažením rámečku jeho
velikost a pak klepnutím do libovolného místa na obrazovce
polohu nástroje uložte.
Chcete-li přidat nástroj do nového panelu, přetáhněte ho
na poslední panel.
Používání aplikací
Zařízení může spouštět mnoho různých typů aplikací, v
rozsahu od médií po internetové aplikace.
Spuštění aplikace
Na domovské obrazovce nebo obrazovce Aplikací otevřete
aplikaci výběrem ikony.
Některé aplikace jsou seskupeny do složek.
Klepněte na složku a pak klepnutím otevřete
aplikaci.
Spuštění ze seznamu nedávno spuštěných
aplikací
Klepnutím na položku
spuštěných aplikací.
otevřete seznam nedávno
Vyberte ikonu aplikace, kterou chcete spustit.
37
Základy
Ukončení aplikace
Nepoužívané aplikace ukončujte, ušetříte tak energii baterie
a zachováte výkon zařízení.
Klepnutím na položku a přetažením ikony aplikace
doleva nebo doprava ji zavřete. Všechny aktivní aplikace
zavřete klepnutím na položku → .
Obrazovka Aplikace
Obrazovka Aplikace zobrazuje ikony všech aplikací, včetně
nově nainstalovaných aplikací.
Na domovské obrazovce klepněte na položku
obrazovku Aplikace.
a otevřete
Chcete-li zobrazit další panely, přejděte vlevo nebo vpravo.
Nové uspořádání aplikací
Klepněte na položku → Upravit, klepněte a podržte
aplikaci a pak ji přetáhněte do nového umístění. Chcete-li ji
přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.
Instalace aplikací
Ke stahování a instalaci aplikací použijte obchod s
aplikacemi, jako je například GALAXY Apps.
Odinstalace aplikací
Klepněte na položku → Odinstalovat/zakázat aplikace a
pak vyberte aplikaci, kterou chcete odinstalovat.
Výchozí aplikace, které byly součástí zařízení od
zakoupení, nelze odinstalovat.
38
Základy
Zakázání aplikací
Klepněte na položku → Odinstalovat/zakázat aplikace a
pak vyberte aplikaci, kterou chcete zakázat.
Chcete-li povolit aplikace, klepněte na obrazovce Aplikace
na položku → Zobr. zakázané apl., vyberte aplikace a
pak klepněte na položku Hot.
• Stažené aplikace a některé výchozí aplikace, které
byly součástí zařízení od zakoupení nelze zakázat.
• Pokud tuto funkci použijete, zakázané aplikace
zmizí z obrazovky Aplikace, ale stále budou
uloženy v zařízení.
Zadávání textu
K zadávání textu použijte klávesnici Samsung nebo funkci
hlasového vstupu.
Zadávání textu není v některých jazycích
podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit
jazyk zápisu na jeden z podporovaných jazyků.
Změna typu klávesnice
Klepněte na libovolné pole pro zadávání textu, otevřete
panel s oznámeními, klepněte na položku Zvolte metodu
zadávání a pak vyberte typ klávesnice, který chcete použít.
39
Základy
Používání klávesnice Samsung
Změna rozvržení klávesnice
Klepněte na položku vyberte jazyk a pak klepněte na
položku Klávesnice Qwertz nebo Klávesnice 3x4.
Rozvržení klávesnice se u některých jazyků nemusí
změnit.
Nastavení možností pro
klávesnici Samsung.
Odstranění předcházejícího
znaku.
Zadání pomocí velkých písmen.
Rozdělení na další řádek.
Zadávání interpunkčních
znamének.
Vložení mezery.
Zadání velkých písmen
Před zadáním znaku klepněte na položku . Pro všechna
velká písmena klepněte na klávesu dvakrát.
Změna jazyka klávesnic
Přidejte jazyky klávesnice a pak posuňte tlačítko mezerníku
doleva nebo doprava, čímž změníte jazyk klávesnice.
Hlasové zadávání textu
Aktivujte funkci hlasového zadávání a pak hovořte do
mikrofonu. Zařízení zobrazí, co mu nadiktujete.
Pokud zařízení slova správně nerozezná, klepněte na
podtržený text a vyberte alternativní slovo nebo frázi z
rozevíracího seznamu.
Chcete-li změnit jazyk nebo přidat jazyky pro hlasové
rozpoznávání, klepněte na aktuální jazyk.
40
Základy
Kopírování a vkládání
Klepněte a podržte prst nad textem, přetažením položky
nebo vyberte více nebo méně textu a pak klepněte na
položku Kopírovat, chcete-li text kopírovat nebo položku
Vyjmout, chcete-li text vyjmout. Vybraný text se zkopíruje
do schránky.
Chcete-li ho vložit do pole zadávání textu, umístěte kurzor
do bodu, kde by měl být vložen a pak klepněte na položku
→ Vložit.
Připojování k síti Wi-Fi
Chcete-li použít síť Internet nebo sdílet mediální soubory s
jinými zařízeními, připojte zařízení k síti Wi-Fi. (str. 109)
Zapínání a vypínání sítě Wi-Fi
Otevřete panel s oznámeními a pak klepnutím na položku
Wi-Fi síť zapněte nebo vypněte.
Nepoužíváte-li síť Wi-Fi, vypněte ji a šetřete energii
baterie.
Připojování k sítím Wi-Fi
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení →
Wi-Fi a pak přetáhněte přepínač Wi-Fi doprava.
Vyberte síť ze seznamu nalezených sítí Wi-Fi, v případě
potřeby zadejte heslo a pak klepněte na položku Připojit.
U sítí, které vyžadují heslo, se zobrazuje ikona zámku. Po
připojení zařízení k síti Wi-Fi se zařízení automaticky připojí,
kdykoliv bude síť dostupná.
41
Základy
Přidávání sítí Wi-Fi
Pokud se požadovaná síť nezobrazí v seznamu sítí,
klepněte na položku Přidat síť Wi-Fi v dolní části seznamu
sítí. Zadejte název sítě do pole SSID sítě, vyberte typ
zabezpečení, a pokud se nejedná o otevřenou síť, zadejte
heslo a pak klepněte na položku Připojit.
Zapomínání sítí Wi-Fi
Jakoukoliv dříve použitou síť, včetně aktuální sítě, lze
zapomenout, takže se k ní zařízení automaticky nepřipojí.
Vyberte síť v seznamu sítí a pak klepněte na položku
Odstranit.
Nastavení účtů
Aplikace Google, jako například Obchod Play, vyžadují účet
Google a aplikace GALAXY Apps vyžadují účet Samsung.
Chcete-li maximálně využívat možnosti zařízení, vytvořte si
účty Google a Samsung.
Přidávání účtů
Postupujte podle pokynů, které se zobrazí při otevření
aplikace Google bez přihlášení, k nastavení účtu Google.
Chcete-li se přihlásit nebo zaregistrovat do účtu Google,
klepněte na obrazovce Aplikace na položku Nastavení →
Přidat účet → Google. Pak klepněte na položku Nový
a zaregistrujte se nebo klepněte na položku Existující a
nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce. V
zařízení lze používat více než jeden účet Google.
Podobně nastavte i účet Samsung.
42
Základy
Odebírání účtů
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení,
vyberte název účtu pod položkou OSOBNÍ, vyberte účet,
který chcete odebrat, a pak klepněte na položku →
Odebrat účet.
Přenos souborů
Přesunujte zvuky, videa, obrázky nebo jiné typy souborů ze
zařízení do počítače a naopak.
Připojení pomocí aplikace Samsung Kies
Samsung Kies je počítačová aplikace, která spravuje
multimediální obsah a osobní údaje v zařízeních Samsung.
Stáhněte si nejnovější aplikaci Samsung Kies z webu
Samsung.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Aplikace Samsung Kies se v počítači spustí automaticky.
Pokud se program Samsung Kies nespustí, dvakrát
klepněte na ikonu Samsung Kies v počítači.
2 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.
Další informace naleznete v nápovědě aplikace
Samsung Kies.
43
Základy
Připojování pomocí aplikace Windows
Media Player
Ujistěte se, že je v počítači nainstalována aplikace Windows
Media Player.
1
2
Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Otevřete aplikaci Windows Media Player a proveďte
synchronizaci hudebních souborů.
Připojení jako multimediálního zařízení
1
2
Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Otevřete panel s oznámeními a pak klepněte na
položku Připojeno jako multimediální zařízení →
Mediální zařízení (MTP).
Pokud váš počítač nepodporuje protokol Media Transfer
Protocol (MTP) nebo neobsahuje nainstalovaný žádný
odpovídající ovladač, klepněte na položku Fotoaparát
(PTP).
3
44
Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.
Základy
Zabezpečení zařízení
Zabraňte ostatním v používání nebo přístupu k osobním
údajům a informacím uloženým v zařízení pomocí funkcí
zabezpečení. Kdykoliv zařízení odemykáte, vyžaduje k
odemknutí kód.
Nastavení vzorce
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení →
Zamknout displej → Zámek displeje → Znak.
Nakreslete vzor spojením čtyř nebo více teček a pak ho
opětovným nakreslením ověřte. Nastavte záložní kód
PIN odemknutí k odemknutí obrazovky v případě, že
zapomenete vzor.
45
Základy
Nastavení kódu PIN
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení →
Zamknout displej → Zámek displeje → PIN.
Zadejte alespoň čtyři čísla a pak heslo opětovným zadáním
ověřte.
Nastavení hesla
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení →
Zamknout displej → Zámek displeje → Heslo.
Zadejte alespoň čtyři znaky, včetně čísel a symbolů, a pak
heslo opětovným zadáním ověřte.
Odemykání zařízení
Zapněte obrazovku stisknutím vypínače nebo tlačítka
Domů a zadejte kód pro odemknutí.
Pokud kód k odemknutí zapomenete, můžete
zařízení nechat resetovat v servisním středisku
Samsung.
46
Základy
Upgrade zařízení
Zařízení lze upgradovat na nejnovější software.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a
poskytovateli služeb.
Upgrade pomocí aplikace Samsung Kies
Spusťte aplikaci Samsung Kies a připojte zařízení k počítači.
Aplikace Samsung Kies zařízení automaticky rozpozná a
zobrazí případné dostupné aktualizace v dialogovém okně.
Chcete-li spustit upgrade, klikněte na tlačítko Aktualizace v
dialogovém okně. Viz nápověda aplikace Samsung Kies pro
podrobnosti o postupu upgradu.
• Nevypínejte počítač a neodpojujte kabel USB,
pokud probíhá aktualizace zařízení.
• Během aktualizace zařízení nepřipojujte k počítači
další mediální zařízení. Mohlo by to způsobit
narušení procesu aktualizace.
Upgrade pomocí bezdrátového připojení
Zařízení lze přímo upgradovat na nejnovější software
pomocí služby bezdrátového zasílání firmwaru (FOTA).
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení →
O zařízení → Aktualizace softwaru → Aktualizovat.
47
Komunikace
Telefon
Tuto aplikaci použijte k uskutečnění nebo přijetí hovoru.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Telefon.
Volání
Volání
Použijte jednu z následujících metod:
• Klávesnice:
► Modely se dvěma kartami SIM: Zadejte číslo pomocí
klávesnice a klepněte na položku nebo .
► Modely s jednou kartou SIM: Zadejte číslo pomocí
klávesnice a klepněte na položku .
• Protokoly: Zahajte hovor z historie příchozích a
odchozích hovorů a zpráv.
• Oblíbené: Zahajte hovor ze seznamu oblíbených
kontaktů.
• Kontakty: Zahajte hovor ze seznamu kontaktů.
Rychlé vytáčení čísel
Pro čísla zrychlené volby klepněte na odpovídající číslo a
přidržte je.
48
Komunikace
Předvídání čísel
Při zadávání čísel na klávesnici se zobrazí automatické
předvídání. Vyberte jednu z následujících možností a
zahajte hovor.
Hledání kontaktů
Zadejte jméno, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu a
vyhledejte kontakt v seznamu kontaktů. Při zadávání znaků
se zobrazí předpovídané kontakty. Vyberte jeden a zahajte
hovor.
Mezinárodní volání
► Modely se dvěma kartami SIM: Stiskněte a držte klávesu
0, dokud se nezobrazí znaménko +. Zadejte kód země,
kód oblasti a telefonní číslo a pak klepněte na položku
nebo .
► Modely s jednou kartou SIM: Stiskněte a držte klávesu
0, dokud se nezobrazí znaménko +. Zadejte kód země, kód
oblasti a telefonní číslo a pak klepněte na položku .
49
Komunikace
Během hovoru
K dispozici jsou následující akce:
• Př. hovor: Vytočí druhý hovor.
• Klávesnice: Otevře klávesnici.
• Ukončit: Ukončí aktuální hovor.
• Reprod.: Aktivuje hlasitý odposlech. Při použití hlasitého
telefonu nepřikládejte zařízení k uchu.
• Ztlumit: Vypne mikrofon, aby vás nemohla slyšet druhá
strana.
• Bluetooth: Přepne na sluchátka s podporou funkce
Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.
• → Držet: Podrží volání. Klepněte na položku Pokr. v
•
•
•
•
•
hovoru, pokud chcete obnovit podržený hovor.
→ Kontakty: Otevře seznam kontaktů.
→ Poznámka: Vytvoří poznámku.
→ Zprávy: Odešle zprávu.
→ Dodat. hlas.: Zvýšení hlasitosti.
→ Nastavení: Změní nastavení hovoru.
Přidávání kontaktů
Chcete-li do seznamu kontaktů přidat telefonní číslo z
klávesnice, zadejte číslo a klepněte na položku Přidat do
Kontaktů.
50
Komunikace
Odeslání zprávy
Klepnutím na položku → Odeslat zprávu odešlete zprávu
na číslo zobrazené na displeji.
Zobrazení záznamů hovorů
Chcete-li zobrazit historii příchozích a odchozích hovorů,
klepněte na položku Protokoly.
► Modely se dvěma kartami SIM: Chcete-li filtrovat
protokol volání, klepněte na položku Všechny protokoly
→ SIM 1 nebo SIM 2 a pak vyberte požadovanou možnost.
► Modely s jednou kartou SIM: Chcete-li filtrovat protokol
volání, klepněte na položku Všechny protokoly a vyberte
požadovanou možnost.
Číslo pevné volby
Zařízení lze nastavit k omezování odchozích hovorů pouze
na čísla se speciálním předčíslím. Tato předčíslí jsou uložena
na kartě SIM nebo USIM.
► Modely se dvěma kartami SIM: Klepněte na položku
→ Nastavení → Volat → Další nastavení → karta SIM
nebo USIM → Čísla pevné volby → Zapnout pevnou
volbu a zadejte kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM.
Klepněte na položku Seznam čísel pevné volby a přidejte
čísla.
► Modely s jednou kartou SIM: Klepněte na položku →
Nastavení → Volat → Další nastavení → Čísla pevné
volby → Zapnout pevnou volbu a zadejte kód PIN2
dodaný s kartou SIM nebo USIM. Klepněte na položku
Seznam čísel pevné volby a přidejte čísla.
51
Komunikace
Blokování hovorů
Zařízení lze nastavit k blokování určitých hovorů. Například
lze zakázat mezinárodní hovory.
► Modely se dvěma kartami SIM: Klepněte na položku
→ Nastavení → Volat → Další nastavení → karta SIM
nebo USIM → Blokování hovorů, vyberte typ hovoru,
vyberte možnost blokování hovoru a zadejte heslo.
► Modely s jednou kartou SIM: Klepněte na položku
→ Nastavení → Volat → Další nastavení → Blokování
hovorů, vyberte typ hovoru, vyberte možnost blokování
hovoru a zadejte heslo.
Přijímání hovorů
Přijímání hovorů
V případě příchozího volání přetáhněte položku
velký kruh.
mimo
Pokud je aktivní služba čekající hovor, lze provést další
volání. Při druhém příchozím hovoru můžete první hovor
ukončit nebo podržet.
Odmítnutí hovoru
V případě příchozího volání přetáhněte položku
velký kruh.
mimo
Chcete-li při odmítnutí příchozího hovoru odeslat zprávu,
přetáhněte panel zpráv nahoru. Chcete-li vytvořit zprávu
pro odmítnutí, klepněte na obrazovce Aplikace na položku
Nastavení → Volat → Nastavení zpráv při odmítnutí
hovoru.
52
Komunikace
Zmeškané hovory
Zmeškáte-li hovor, zobrazí se na stavovém řádku ikona
. Otevřete panel s oznámeními a zobrazte seznam
zmeškaných hovorů.
Čekající hovor
Čekající hovor představuje službu poskytovanou
poskytovatelem služeb. Uživatel může tuto službu použít
k pozastavení aktuálního hovoru a přepnutí na příchozí
hovor. Tato služba není dostupná u video hovorů.
► Modely se dvěma kartami SIM: Chcete-li tuto službu
používat, klepněte na položku → Nastavení → Volat →
Další nastavení → na kartu SIM nebo USIM → Čekající
hovor.
► Modely s jednou kartou SIM: Chcete-li tuto službu
používat, klepněte na položku → Nastavení → Volat →
Další nastavení → Čekající hovor.
Přesměrování hovorů
Zařízení lze nastavit k odesílání příchozích hovorů na
vybrané číslo.
► Modely se dvěma kartami SIM: Klepněte na položku
→ Nastavení → Volat → Další nastavení → karta SIM
nebo USIM → Přesměrování hovorů a pak vyberte typ
hovoru a podmínku. Zadejte číslo a klepněte na položku
Povolit.
► Modely s jednou kartou SIM: Klepněte na položku →
Nastavení → Volat → Další nastavení → Přesměrování
hovorů a pak vyberte typ hovoru a podmínku. Zadejte číslo
a klepněte na položku Povolit.
53
Komunikace
Video hovory
Vytvoření video hovoru
Zadejte číslo nebo vyberte kontakt ze seznamu kontaktů a
pak klepněte na položku .
Během video hovoru
K dispozici jsou následující akce:
• Přepnout: Přepíná mezi předním a zadním fotoaparátem.
• Ztlumit: Vypne mikrofon, aby vás nemohla slyšet druhá
strana.
• Ukončit: Ukončí aktuální hovor.
• → Skrýt: Skryje váš obraz před druhou stranou.
• → Odchozí obrázek: Vybere obrázek, který se zobrazí
•
•
•
•
•
•
druhé straně.
→ Vytvořit obrázek: Uloží obrázek druhé strany.
→ Nahrát videoklip: Uloží video obrázků druhé strany.
→ Poznámka: Vytvoří poznámku.
→ Zprávy: Odešle zprávu.
→ Klávesnice: Otevře klávesnici.
→ Reproduktor vyp: Deaktivuje funkci hlasitého
odposlechu.
• → Přepnout na sluchátko: Pokud jsou připojena
k zařízení, přepne na sluchátka s podporou funkce
Bluetooth.
54
Komunikace
Přepínání obrázků
Přetáhněte obrázek každé strany na obrázek druhé strany a
obrázky zaměňte.
Poslech hlasové zprávy
Klepněte a podržte klávesu 1 na klávesnici a pak postupujte
dle pokynů od poskytovatele služeb.
55
Komunikace
Kontakty
Tuto aplikaci použijte ke správě kontaktů, včetně
telefonních čísel, e-mailových adres a dalších položek.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty.
Správa kontaktů
Klepněte na položku Kontakty.
Vytvoření kontaktu
Klepněte na položku
•
•
a zadejte informace o kontaktu.
: Přidat obrázek.
/
: Přidat nebo odstranit pole kontaktu.
Úpravy kontaktu
Vyberte kontakt, který chcete upravovat, potom klepněte
na položku .
Odstranění kontaktu
Klepněte na položku → Odstranit.
Nastavení čísla rychlé volby
Klepnutím na položku → Rychlá volba vyberte číslo
rychlé volby a pak vyberte kontakt. Chcete-li odebrat číslo
rychlé volby, klepněte na položku .
56
Komunikace
Hledání kontaktů
Klepněte na položku Kontakty.
Použijte jednu z následujících metod hledání:
• Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
• Klepněte na pole hledání v horní části seznamu kontaktů
a zadejte kritéria hledání.
Po výběru kontaktu proveďte jednu z následujících akcí:
• : Přidat do oblíbených kontaktů.
• / : Zahájit hlasový nebo video hovor.
• : Vytvořit zprávu.
• : Napsat e-mail.
Zobrazení kontaktů
Klepněte na položku Kontakty.
Ve výchozím nastavení se v zařízení zobrazí všechny
uložené kontakty.
Klepněte na položku → Nastavení → Kontakty →
Zobrazit kontakty a pak vyberte místo, kde jsou kontakty
uloženy.
57
Komunikace
Import a export kontaktů
Klepněte na položku Kontakty.
Import kontaktů
Klepněte na položku → Nastavení → Kontakty →
Import/Export a pak vyberte možnost importu.
Export kontaktů
Klepněte na položku → Nastavení → Kontakty →
Import/Export a pak vyberte možnost exportu.
Sdílení kontaktů
Klepněte na položku → Vybrat, vyberte kontakty,
klepněte na položku → Sdílet vizitku a pak vyberte
metodu sdílení.
Oblíbené kontakty
Klepněte na položku Oblíbené.
Klepněte na položku
položek.
a přidejte kontakty do oblíbených
Klepněte na položku → Odebrat z oblíbených položek a
odeberte kontakty z oblíbených položek.
58
Komunikace
Skupiny kontaktů
Klepněte na položku
.
Vytvoření skupiny
Klepněte na položku , nastavte podrobnosti skupiny,
přidejte kontakty a pak klepněte na položku Uložit.
Přidávání kontaktů do skupiny
Vyberte skupinu a pak klepněte na položku . Vyberte
kontakty, které chcete přidat, a pak klepněte na položku
Uložit.
Správa skupin
Vyberte skupinu, klepněte na položku Hledat a pak zadejte
kritéria hledání pro hledání v kontaktech.
Vyberte skupinu, klepněte na položku → Odebrat ze
skupiny, vyberte kontakty a pak klepněte na položku Hot.
a odeberte členy ze skupiny.
Odstraňování skupin
Klepněte na položku , vyberte uživatelem přidané
skupiny a pak klepněte na položku Hot. Výchozí skupiny
nelze odstranit.
59
Komunikace
Vizitka
Klepněte na položku Kontakty.
Vytvoří vizitku a odešle ji ostatním.
Klepněte na položku Nastavit můj profil, zadejte
podrobnosti, například telefonní číslo, e-mailovou adresu a
poštovní adresu a pak klepněte na položku Uložit. Dojde-li
k uložení informací uživatele během nastavení zařízení,
vyberte vizitku a pak ji upravte klepnutím na položku .
Klepněte na položku → Sdílet vizitku a pak vyberte
metodu sdílení.
Zprávy
Tuto aplikaci použijte k odeslání textových zpráv (SMS)
nebo multimediálních zpráv (MMS).
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Zprávy.
Pokud se nacházíte mimo svoji domovskou síť,
odesílání nebo přijímání zpráv může být dodatečně
zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého
poskytovatele služeb.
Odesílání zpráv
► Modely se dvěma kartami SIM: Klepněte na položku ,
přidejte příjemce, zadejte zprávu a pak klepněte na položku
nebo .
60
Komunikace
► Modely s jednou kartou SIM: Klepněte na položku ,
přidejte příjemce, zadejte zprávu a pak klepněte na položku
.
Chcete-li přidat příjemce, použijte následující metody:
• Zadejte telefonní číslo.
• Klepněte na položku , vyberte kontakty a pak klepněte
na položku Hot.
Pomocí následující metody vytvořte multimediální zprávu:
• Klepněte na položku a připojte obrázky, videa,
kontakty, poznámky, události a další položky.
• Chcete-li vložit předmět, klepněte na položku → Přidat
předmět.
Odesílání naplánovaných zpráv
Během psaní zprávy klepněte na položku → Plánovat
zprávu. Nastavte datum a čas, potom klepněte na položku
Hot. Zařízení odešle zprávu v určený čas a datum.
• Pokud je zařízení ve stanovenou dobu vypnuté,
pokud není připojeno k síti nebo pokud je síť
nestabilní, zpráva nebude odeslána.
• Tato funkce je založena na času a datu
nastaveném v zařízení. Čas a datum nemusí být
správné, pokud se pohybujete mezi časovými
pásmy a síť neaktualizuje informace.
61
Komunikace
Zobrazení příchozích zpráv
Příchozí zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu.
Chcete-li zobrazit zprávu od dané osoby, vyberte její
kontakt.
E-mail
Tuto aplikaci použijte k odeslání nebo zobrazení
e-mailových zpráv.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku E-mail.
Nastavení e-mailových účtů
Nastavte e-mailový účet při prvním otevírání položky
E-mail.
Zadejte e-mailovou adresu a heslo. V případě soukromého
e-mailového účtu, jako je například Google Mail, klepněte
na položku Další, v případě firemního e-mailového
účtu klepněte na položku Ruční nastavení. Po výběru
dokončete nastavení dle pokynů na obrazovce.
Chcete-li nastavit jiný e-mailový účet, klepněte na položku
→ Nastavení → Spravovat účty → .
62
Komunikace
Odesílání zpráv
Klepněte na položku v dolní části obrazovky. Zadejte
příjemce, předmět a zprávu a pak klepněte na položku .
Chcete-li přidat příjemce ze seznamu kontaktů, klepněte
na položku .
Klepněte na položku a připojte obrázky, videa, kontakty,
poznámky, události a další položky.
Odesílání naplánovaných zpráv
Během psaní zprávy klepněte na položku →
Naplánovaný e-mail. Zaškrtněte políčko Naplánovaný
e-mail, nastavte čas a datum a pak klepněte na položku
Hotovo. Zařízení odešle zprávu v určený čas a datum.
• Pokud je zařízení ve stanovenou dobu vypnuté,
pokud není připojeno k síti nebo pokud je síť
nestabilní, zpráva nebude odeslána.
• Tato funkce je založena na času a datu
nastaveném v zařízení. Čas a datum nemusí být
správné, pokud se pohybujete mezi časovými
pásmy a síť neaktualizuje informace.
63
Komunikace
Čtení zpráv
Vyberte e-mailový účet, který chcete použít, a načtěte nové
zprávy. Chcete-li manuálně načíst nové zprávy, klepněte na
položku .
Chcete-li si zprávu přečíst, klepněte na ni.
Odstraňování zprávy.
Otevření dalších možností.
Přidání této e-mailové adresy do
seznamu kontaktů.
Otevírání příloh.
Označení zprávy jako upomínky.
Odpověď všem příjemcům.
Přeposílání zprávy.
Odpovídání na zprávu.
Přechod na předchozí nebo další
zprávu.
Klepnutím na kartu příloha otevřete přílohy a pak je uložte
klepnutím na položku Stáhnout.
64
Komunikace
Google Mail
Tuto aplikaci použijte k rychlému a přímému přístupu do
služby Google Mail.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Google Mail.
• Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a
poskytovateli služeb.
• Tato aplikace může být označena odlišně v
závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
Odesílání zpráv
V libovolné poštovní schránce klepněte na
položku , zadejte příjemce, předmět a zprávu a pak
klepněte na položku .
Klepněte na položku → Přiložit soubor a připojte
obrázky, videa, hudbu nebo další položky.
Klepněte na položku → Vložit z Disku a připojte obrázky,
videa, hudbu a další soubory uložené ve službě Google
Drive.
Chcete-li přidat více příjemců, klepněte na položku →
Přidat kopii/skrytou kopii.
Chcete-li zprávu uložit pro pozdější doručení, klepněte na
položku → Uložit koncept.
Chcete-li začít znovu, klepněte na položku → Zahodit.
Klepněte na položku → Nastavení a změňte nastavení
služby Google Mail.
65
Komunikace
Klepněte na položku → Odeslat zpětnou vazbu a
odešlete vaše názory na vývoj aplikace.
Klepněte na položku → Nápověda a otevřete informace
nápovědy služby Google Mail.
Čtení zpráv
Ponechání této zprávy pro
dlouhodobé uložení.
Odstranění této zprávy.
Otevření dalších možností.
Označení zprávy jako upomínky.
Odpovídání na zprávu.
Náhled přílohy.
Označení
Aplikace Google Mail nepoužívá skutečné složky, ale
používá místo toho označení. Po spuštění aplikace Google
Mail se zobrazí zprávy označené jako Doručená pošta.
Klepněte na položku → Aktualizovat a ručně načtěte
nové zprávy.
Chcete-li zobrazit zprávy v ostatních označeních, klepněte
na položku .
Chcete-li přidat označení do zprávy, vyberte zprávu,
klepněte na položku → Změnit štítky a pak vyberte
označení, které chcete přiřadit.
66
Komunikace
Hangouts
Tuto aplikaci použijte k chatování s jinými uživateli.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hangouts.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a
poskytovateli služeb.
Vyberte kamaráda ze seznamu přátel nebo zadejte údaje
pro vyhledávání a vyberte kamaráda z výsledků hledání a
začněte chatovat.
Google+
Tuto aplikaci použijte, chcete-li s jinými lidmi zůstat v
kontaktu prostřednictvím služby sociální sítě Google.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Google+.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a
poskytovateli služeb.
Klepněte na položku Vše pro změnu kategorie, potom
prohlížejte příspěvky z vašich kruhů rolováním nahoru
nebo dolů.
67
Komunikace
Fotky
Tuto aplikaci použijte k prohlížení a sdílení snímků nebo
videí prostřednictvím služby sociální sítě Google.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotky.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a
poskytovateli služeb.
Vyberte jednu z následujících kategorií:
• VŠE: Zobrazí všechny snímky nebo videa pořízená nebo
stažená do zařízení.
• VYBRANÉ PŘÍSPĚVKY: Zobrazí snímky nebo videa
seskupená podle data nebo alba. Klepněte na položku ,
chcete-li zobrazit všechny snímky nebo videa ve skupině.
Pak vyberte snímek nebo video.
Během prohlížení použijte jednu z následujících ikon:
• : Upraví snímek.
• : Nasdílí snímek nebo video ostatním uživatelům.
• : Odstraní snímek nebo video.
68
Web a sítě
Internet
Tuto aplikaci použijte k procházení internetu.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Internet.
Zobrazení webových stránek
Klepněte na pole adresa, zadejte webovou adresu a pak
klepněte na položku Přejít na.
Chcete-li mít při prohlížení webové stránky přístup k dalším
možnostem, klepněte na položku .
Chcete-li změnit nástroj vyhledávání, klepněte na pole
adresy a pak klepněte na ikonu nástroje vyhledávání vedle
webové adresy.
Otevření nové stránky
Klepněte na položku
→
.
Chcete-li přejít na jinou webovou stránku, klepněte na
položku , přejděte nahoru nebo dolů a pak klepnutím
stránku vyberte.
69
Web a sítě
Vyhledávání na webu pomocí hlasu
Klepněte na pole adresy, klepněte na položku , vyslovte
klíčové slovo a pak vyberte jedno z navrhovaných klíčových
slov, které se zobrazí.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a
poskytovateli služeb.
Záložky
Chcete-li přidat aktuální webovou stránku do záložek,
klepněte na položku → .
Chcete-li otevřít webovou stránku v záložkách, klepněte na
položku a pak jednu vyberte.
Historie
Klepnutím na položku → Historie otevřete webovou
stránku ze seznamu nedávno navštívených webových
stránek. Chcete-li odstranit historii, klepněte na položku
→ Smazat historii.
70
Web a sítě
Sdílení webových stránek
Chcete-li sdílet adresu webových stránek s ostatními,
klepněte na položku → Sdílet pomocí.
Chcete-li sdílet část webové stránky, klepněte a podržte
požadovaný text a pak klepněte na položku Sdílet pomocí.
Chrome
Použijte tuto aplikaci k vyhledávání informací a procházení
webových stránek.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Chrome.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a
poskytovateli služeb.
Zobrazení webových stránek
Klepněte na pole adresy a pak zadejte webovou adresu
nebo kritéria vyhledávání.
Otevření nové stránky
Klepněte na položku
→ Nová karta.
Chcete-li přejít na jinou webovou stránku, klepněte na
položku a pak vyberte webovou stránku.
71
Web a sítě
Záložky
Chcete-li přidat aktuální webovou stránku do záložek,
klepněte na položku → → Uložit.
Chcete-li otevřít webovou stránku se záložkami, klepněte
na položku → Záložky a pak jednu vyberte.
Vyhledávání na webu pomocí hlasu
Klepněte na pole adresy, klepněte na položku → ,
vyslovte klíčové slovo a pak vyberte jedno z navrhovaných
klíčových slov, které se zobrazí.
Synchronizace s dalšími zařízeními
Jste-li přihlášení ke stejnému účtu Google, otevře
synchronizace karty a záložky, které můžete použít pomocí
aplikace Chrome na jiném zařízení.
Chcete-li zobrazit otevřené karty v jiných zařízeních,
klepněte na položku → Nedávno použité karty. Vyberte
webovou stránku k otevření.
Chcete-li zobrazit záložky, klepněte na položku
72
.
Web a sítě
Bluetooth
Bluetooth vytváří přímé bezdrátové připojení mezi dvěma
zařízeními na krátké vzdálenosti. K výměně dat nebo
mediálních souborů s dalšími zařízeními použijte rozhraní
Bluetooth.
• Společnost Samsung nenese odpovědnost
za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití
dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce
Bluetooth.
• Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte
a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně
zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí
překážky, může být provozní dosah snížen.
• Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou
testována nebo schválena společností Bluetooth
SIG, nemusejí být se zařízením kompatibilní.
• Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům
(například pirátské kopie souborů nebo ilegální
odposlouchávání hovorů pro komerční účely).
• Společnost Samsung není zodpovědná za
případné následky ilegálního zneužití funkce
Bluetooth.
Chcete-li aktivovat funkci Bluetooth, na obrazovce Aplikace
klepněte na položku Nastavení → Bluetooth a pak
přetáhněte přepínač Bluetooth doprava.
73
Web a sítě
Spárování s dalším zařízením Bluetooth
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení
→ Bluetooth → Hledat a projděte si seznam nalezených
zařízení. Vyberte zařízení, se kterým chcete provést
párování, a pak přijměte automaticky vytvořený přístupový
klíč na obě zařízení.
Odesílání a příjem dat
Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce
Bluetooth. Příkladem je aplikace Galerie. Otevřete aplikaci
Galerie, vyberte obrázek, klepněte na položku →
Bluetooth a pak vyberte jedno ze zařízení Bluetooth. Po
provedení přijměte žádost o ověření Bluetooth na dalším
zařízení a obrázek přijměte. Přenesený soubor bude uložen
do složky Download. Pokud obdržíte kontakt, bude
automaticky přidán do seznamu kontaktů.
74
Média
Fotoaparát
Tuto aplikaci použijte k vytváření fotografií nebo videí.
Galerie použijte k zobrazení fotografií a videí nasnímaných
fotoaparátem zařízení. (str. 83)
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotoaparát.
• Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
• Ujistěte se, že je objektiv čistý. V opačném
případě nemusí zařízení v některých režimech
vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.
Spouštění fotoaparátu na uzamčené obrazovce
Chcete-li rychle snímat fotografie výjimečných chvil, spusťte
Fotoaparát na uzamčené obrazovce.
Na zamčené obrazovce přetáhněte položku mimo
velký kruh. Pokud se nezobrazuje , otevřete obrazovku
Aplikace, klepněte na položku Nastavení → Zamknout
displej a poté zaškrtněte položku Zástupce fotoaparátu.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a
poskytovateli služeb.
75
Média
Etiketa fotoaparátu
• Nefoťte nebo nefilmujte ostatní osoby bez jejich svolení.
• Nefoťte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno
zákonem.
• Nefoťte nebo nefilmujte v místech, kde byste mohli
porušit soukromí ostatních osob.
Pořizování fotografií
Pořízení fotografie
Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete
fotoaparát zaostřit. Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na
položku .
Označuje, který režim
snímání se používá.
Přepínání mezi
předním a zadním
fotoaparátem.
Spuštění záznamu
videa.
Změna nastavení
blesku.
Změna nastavení
fotoaparátu.
76
Změna režimu
fotografování.
Zobrazení pořízených
fotografií a videí.
Média
Režim fotografování
K dispozici je několik fotografických efektů.
Klepněte na položku
.
• Automaticky: Tuto funkci použijte, chcete-li nechat
fotoaparát vyhodnotit okolí a určit ideální režim pro
fotografování.
• Překrásná tvář: Vytvoří fotografii s osvětlenými tvářemi
pro jemnější snímky.
• Panoráma: Vytvoří fotografii složenou z mnoha fotografií
spojených dohromady.
Chcete-li získat nejlepší snímek, využijte rady níže.
–– Posuňte fotoaparát pomalu jedním směrem.
–– Držte hledáček fotoaparátu uvnitř naváděcího
rámečku.
–– Vyhněte se fotografování předmětů před
nerozpoznatelnými pozadími, například prázdnou
oblohou nebo rovnými zdmi.
• Nejlepší fotografie: Vytvoří řadu fotografií a pak uloží
nejlepší z nich.
• Sériový sn.: Vytvoří řadu fotografií pohybujících se
objektů.
77
Média
• Noc: Toto nastavení použijte pro snímky pořízené v
tmavých podmínkách.
• Sport: Toto nastavení použijte pro rychle se pohybující
předměty.
Panoramatické fotografie
Panoramatická fotografie představuje širokoúhlou fotografii
obsahující více snímků.
Klepněte na položku → Panoráma.
Klepněte na položku a posuňte fotoaparát jedním
směrem. Jakmile se dva vodící rámečky panorámatu
zarovnají, fotoaparát automaticky vytvoří další snímek
panoramatické sekvence. Chcete-li snímání zastavit,
klepněte na položku .
Pokud je hledáček mimo daný směr, zařízení zastaví
snímání.
Použití efektů filtru
Pro pořizování fotografií nebo videí použijte efekty filtrů.
Klepněte na položku → Efekty a vyberte efekt filtru.
Dostupné možností se liší podle režimu.
78
Média
Záznam videí
Záznam videa
Chcete-li pořídit video, klepněte na položku . Chcete-li
nahrávání pozastavit, klepněte na položku . Chcete-li
nahrávání zastavit, klepněte na položku .
Režim nahrávání
Chcete-li změnit režim nahrávání, klepněte na položku
→ Režim nahrávání.
• Normální: Tento režim použijte pro normální kvalitu.
• Omezení MMS: Tento režim použijte ke snížení kvality
pro odeslání pomocí zprávy.
79
Média
Přibližování a oddalování
Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení
přibližte a stažením oddalte.
Efekt přiblížení/oddálení je k dispozici při použití
funkce přiblížení během snímání videa.
Konfigurace nastavení fotoaparátu
Chcete-li konfigurovat nastavení fotoaparátu, klepněte na
položku . Ne všechny následující možnosti jsou dostupné
jak v režimech statického fotoaparátu, tak i videokamery.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na použitém
režimu.
• Velikost obrázku: Vybere rozlišení. Použití vyšších
rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu fotografií,
které ale v paměti zaberou více místa.
80
Média
• Režim zaostření: Vybere režim ohniska. Aut. zaos. je
ovládáno pomocí fotoaparátu. Makro je určeno pro velmi
blízké objekty.
• ISO: Vybere hodnotu citlivosti ISO. Ovládá citlivost
fotoaparátu na světlo. Měří se v ekvivalentech kinofilmu.
Nízké hodnoty se používají pro pevné nebo jasně
osvícené objekty. Naopak vyšší hodnoty pro rychle se
pohybující nebo slabě osvětlené objekty.
• Režimy měření: Vyberte metodu měření. Hodnota určuje
výpočet hodnot osvětlení. Ve středu měří osvětlení
pozadí uprostřed scény. Bod měří hodnotu světla v určité
poloze. Matice průměruje celou scénu.
• Klepnutím fotograf.: Klepněte na snímek na obrazovce
náhledu a pořiďte fotografie.
• Velikost videa: Vybere rozlišení. Použití vyšších rozlišení
bude mít za následek vyšší kvalitu videí, která ale v paměti
zaberou více místa.
• Režim nahrávání: Změní režim záznamu.
• Efekty: Vybere mezi různými dostupnými efekty.
• Blesk: Aktivuje nebo deaktivuje blesk.
• Časovač: Tuto funkci použijte pro vytvoření časově
zpožděných snímků.
81
Média
• Značky polohy: Připojí k fotografii značku polohy GPS.
• Chcete-li zlepšit příjem GPS signálů, snažte
se nefotografovat na místech, kde může být
signál stíněn, například mezi budovami, v nízko
položených oblastech či za špatného počasí.
• Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když
je nahrajete na internet. Chcete-li tomu zabránit,
deaktivujte nastavení značky GPS.
• Místo uložení: Vybere umístění úložiště v paměti.
• Vyvážení bílé: Vybere vhodné vyvážení bílé barvy,
aby měly obrázky realistický rozsah barev. Nastavení je
určeno pro konkrétní stavy osvětlení. Tato nastavení jsou
podobná rozsahu teplot pro expozici vyvážení bílé barvy
v profesionálních fotoaparátech.
• Hodnota expozice: Změní hodnotu expozice. Toto
nastavení určuje, kolik světla čidlo fotoaparátu pojme. Pro
slabě osvětlené situace použijte vyšší hodnotu expozice.
• Dělicí čáry: Zobrazí vodítka hledáčku a pomůže s
kompozicí při výběru předmětů.
• Tlačítko hlasitosti: Nastavení zařízení na použití tlačítka
hlasitosti k ovládání spouště nebo funkce zoomu.
• Obnovit nastavení: Obnovení nastavení fotoaparátu.
82
Média
Zkratky
Přeorganizuje zkratky pro snadný přístup k různým
možnostem fotoaparátu.
Klepněte na položku , klepněte na ni a přidržte ji a pak
ji přetáhněte do mezery v levé části obrazovky. V rámci
seznamu lze klepnutím a přetažením posouvat další ikony.
Galerie
Tuto aplikaci použijte k zobrazení obrázků a videa.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
Zobrazení snímků
Spuštění aplikace Galerie zobrazuje dostupné složky.
Pokud jiná aplikace, například E-mail, uloží obrázek, dojde
k automatickému vytvoření složky Download obsahující
obrázek. Podobně, automatické zachycení snímku vytvoří
složku Screenshots. Vyberte složku, kterou chcete otevřít.
Ve složce se zobrazí obrázky podle data vytvoření. Vyberte
obrázek a zobrazte ho na celé obrazovce.
Přejděte vlevo nebo vpravo na další nebo předchozí
obrázek.
83
Média
Přibližování a oddalování
K přiblížení obrázku použijte jednu z následujících metod:
• Chcete-li provést přiblížení, poklepejte kamkoliv na
obrazovce.
• Na libovolném místě od sebe odtáhněte dva prsty a
přibližte ho. Chcete-li provést oddálení, stáhněte je nebo
se vraťte dvojitým poklepáním.
Přehrávání videí
Video soubory zobrazují ikonu v náhledu. Vyberte video,
které chcete sledovat a klepněte na položku .
Úpravy obrázků
Se zobrazeným snímkem klepněte na položku a použijte
následující funkce:
• Prezentace: Spustí prezentaci pomocí obrázků v aktuální
složce.
• Tisk: Vytiskne snímek pomocí USB nebo připojení k
síti Wi-Fi. Některé tiskárny nemusí být se zařízením
kompatibilní.
• Přejmenovat: Přejmenuje soubor.
84
Média
• Otočit doleva: Otočí položku proti směru hodinových
ručiček.
• Otočit doprava: Otočí položku po směru hodinových
ručiček.
• Oříznout: Změní velikost modrého rámečku a ořízne a
uloží obsažený obrázek.
• Nastavit jako: Nastaví obrázek jako tapetu nebo
kontaktní obrázek.
• Podrobnosti: Zobrazí podrobnosti obrázku.
Úpravy snímků
Při zobrazení obrázku klepněte na položku
.
Odstranění obrázků
Použijte jednu z následujících metod:
• Ve složce klepněte na položku → Vyberte položku,
vyberte obrázky a pak klepněte na položku .
• Při zobrazení obrázku klepněte na položku .
85
Média
Sdílení obrázků
Použijte jednu z následujících metod:
• Ve složce klepněte na položku → Vyberte položku,
vyberte obrázky a pak je klepnutím na položku
odešlete ostatním nebo je sdílejte prostřednictvím
sociálních sítí.
• Při zobrazení obrázku klepněte na položku a odešlete
ho ostatním nebo ho sdílejte pomocí služeb sociálních
sítí.
Nastavení jako tapety
Při zobrazení obrázku klepněte na položku → Nastavit
jako a nastavte obrázek jako tapetu nebo ji přiřaďte ke
kontaktu.
Organizace pomocí složek
Vytvořte složku a seřaďte obrázky nebo videa uložená v
zařízení. Soubory můžete kopírovat nebo přesunovat z
jedné složky do druhé.
Chcete-li vytvořit novou složku, klepněte na
položku . Zadejte název složky, klepněte na položku OK
a pak zaškrtněte snímky nebo videa. Klepněte a podržte
vybraný snímek nebo video, přetáhněte ho do nové složky a
pak klepněte na položku Hot. Klepnutím na položku Kopír.
soubor zkopírujte nebo klepnutím na položku Přes. soubor
přesuňte.
86
Média
Video
Tuto aplikaci použijte k přehrávání video souborů.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Video.
Přehrávání videí
Vyberte video, které chcete přehrát.
Změnit poměr stran
obrazovky.
Nastavení hlasitosti.
Otevření dalších
možností.
Přechod vpřed nebo
zpět přetažením
panelu.
Restart aktuálního
videa nebo přechod
na předchozí video.
Klepnutím a
podržením se rychle
přesuňte zpět.
Přejít na další video.
Klepnutím a
podržením se rychle
přesuňte vpřed.
Pozastavení a
obnovení přehrávání.
Odstraňování videí
Klepněte na položku → Vybrat, vyberte videa a pak
klepněte na položku .
Sdílení videí
Pak klepněte na položku → Vybrat, vyberte videa,
klepněte na položku a pak vyberte metodu sdílení.
87
Média
YouTube
Tuto aplikaci použijte ke sledování videí z webové stránky
služby YouTube.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku YouTube.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a
poskytovateli služeb.
Sledování videí
Klepněte na položku a pak zadejte klíčové slovo. Vyberte
jeden z vrácených výsledků hledání a spusťte video.
Otočte zařízení do orientace na šířku a zobrazte video na
celé obrazovce.
Sdílení videí
Vyberte video, které chcete zobrazit, klepněte na položku
a pak vyberte metodu sdílení.
Nahrávání videí
Klepněte na položku → Nahraná videa → → Nahrát,
vyberte video, zadejte informace o videu a pak klepněte na
položku .
88
Média
Rádio
Díky FM rádiu můžete poslouchat hudbu nebo zprávy.
Aby bylo možné poslouchat FM rádio, je nutné připojit
sluchátka, která slouží jako rádiová anténa.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Rádio.
Poslech FM rádia
Před spuštěním FM rádia zapojte do zařízení sluchátka.
FM rádio skenuje a ukládá při prvním spuštění
automaticky dostupné stanice.
Klepnutím na položku zapněte FM rádio. Ze seznamu
rádiových stanic vyberte požadovanou stanici a klepnutím
na položku se vraťte na obrazovku FM rádia.
Nastavení hlasitosti.
Záznam skladby z FM rádia.
Otevření dalších možností.
Manuální zadání frekvence
rádiové stanice.
Vyladění frekvence.
Zapnutí nebo vypnutí FM rádia.
Zobrazení seznamu dostupných
stanic.
Zobrazení seznamu oblíbených
stanic.
Hledat dostupné rádiové stanice.
89
Média
Skenování rádiových stanic
Klepněte na položku → Načíst a pak vyberte možnosti
skenování. FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné
stanice.
Ze seznamu rádiových stanic vyberte požadovanou stanici
a klepnutím na položku se vraťte na obrazovku FM rádia.
Přidání stanic do seznamu oblíbených
položek
Přejděte na rádiovou stanici a pak klepnutím na položku
přidejte stanici do seznamu oblíbených položek.
90
Aplikace a obchody s
médii
Obchod Play
Tuto aplikaci použijte k nákupu a stahování aplikací a her,
které je možné na zařízení spustit.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Obchod Play.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a
poskytovateli služeb.
Instalace aplikací
Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na
položku a vyhledávejte je pomocí klíčových slov.
Chcete-li zobrazit informace, vyberte aplikaci. Pro stažení
klepněte na položku INSTALOVAT. Pokud je aplikace
zpoplatněna, klepněte na cenu a dokončete proces nákupu
podle pokynů na obrazovce.
Pokud je k dispozici nová verze jakékoliv
nainstalované aplikace, tak se v horní části
obrazovky zobrazí ikona aktualizace, která vás na
aktualizaci upozorní. Otevřete panel s oznámeními a
klepnutím na ikonu aplikaci aktualizujte.
91
Aplikace a obchody s médii
Odinstalace aplikací
Odinstalace aplikací zakoupených v obchodě Obchod Play.
Klepněte na položku → Moje aplikace, v seznamu
nainstalovaných aplikací vyberte aplikaci kterou chcete
odstranit, a poté klepněte na položku ODINSTALOVAT.
Samsung GALAXY Apps
Tuto aplikaci použijte k nákupu a stahování vyhrazených
aplikací Samsung. Další informace naleznete na stránce
apps.samsung.com.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku GALAXY Apps.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a
poskytovateli služeb.
Instalace aplikací
Procházejte aplikace podle kategorií.
Chcete-li hledat aplikaci, klepněte na položku v horní
části obrazovky a pak zadejte klíčové slovo do pole hledání.
Chcete-li zobrazit informace, vyberte aplikaci. Chcete-li ji
stáhnout, klepněte na položku Zdarma. Pokud je aplikace
zpoplatněna, klepněte na cenu a dokončete proces nákupu
podle pokynů na obrazovce.
Pokud je k dispozici nová verze jakékoliv
nainstalované aplikace, tak se v horní části
obrazovky zobrazí ikona aktualizace, která vás na
aktualizaci upozorní. Otevřete panel s oznámeními a
klepnutím na ikonu aplikaci aktualizujte.
92
Aplikace a obchody s médii
Knihy Play
Tuto aplikaci použijte ke čtení a stahování souborů knih.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Knihy Play.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a
poskytovateli služeb.
Filmy Play
Tuto aplikaci použijte ke sledování, stahování a pronájmu
filmů nebo televizních pořadů.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Filmy Play.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a
poskytovateli služeb.
Hudba Play
Tuto aplikaci použijte k poslechu hudby ze zařízení nebo
streamování hudby ze služby Google cloud.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hudba Play.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a
poskytovateli služeb.
93
Aplikace a obchody s médii
Hry Play
Tuto aplikaci použijte ke stahování a hraní her.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hry Play.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a
poskytovateli služeb.
Kiosek Play
Tuto aplikaci použijte ke čtení nejnovějších novinových
článků.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kiosek Play.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a
poskytovateli služeb.
94
Nástroje
Poznámka
Tuto aplikaci použijte k záznamu důležitých informací, jejich
uložení a zobrazení později.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Poznámka.
Přidávání a správa kategorií
Vytvoří kategorie pro správu a třídění poznámek.
Chcete-li přidat novou kategorii, klepněte na položku
→ Správa kategorií → , zadejte název kategorie a pak
klepněte na tlačítko OK.
Chcete-li vymazat kategorii, klepněte na položku
ní.
vedle
Chcete-li přejmenovat kategorii, klepněte a podržte název
kategorie, zadejte nový název a pak klepněte na položku
OK.
Chcete-li změnit pořadí kategorií, klepněte na položku
vedle kategorie a přesuňte ji nahoru nebo dolů na novou
pozici.
95
Nástroje
Vytváření poznámek
Klepněte na položku v seznamu poznámek a zadejte
poznámku. Při vytváření poznámky použijte jednu z
následujících možností:
•
•
•
: Vytvořit nebo nastavit kategorii.
: Vložit obrázky.
: Vytvořit a vložit hlasový záznam.
Chcete-li poznámku uložit, klepněte na položku Uložit.
Chcete-li upravit poznámku, klepněte na poznámku a pak
klepněte na obsah poznámky.
Procházení poznámek
Procházejte miniatury poznámek rolováním nahoru nebo
dolů.
Chcete-li hledat poznámku, klepněte na položku
.
Chcete-li odeslat poznámku ostatním uživatelům, klepněte
na položku → Vybrat, vyberte poznámku a pak klepněte
na položku .
Chcete-li změnit kategorii poznámky, klepněte na položku
→ Vybrat, vyberte poznámky, klepněte na položku →
Přesunout a pak vyberte kategorii.
Chcete-li vytisknout poznámku připojením zařízení
k tiskárně, klepněte na položku → Vybrat, vyberte
poznámku a pak klepněte na položku → Tisk. Některé
tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.
Chcete-li odstranit poznámky, klepněte na položku →
Odstranit, vyberte poznámky a pak klepněte na položku
Hot.
96
Nástroje
Zobrazení poznámky
Chcete-li miniaturu poznámky otevřít, klepněte na ní.
Chcete-li poznámku odstranit, klepněte na položku →
Odstranit.
Chcete-li odeslat poznámku ostatním, klepněte na položku
→ Sdílet přes.
Chcete-li vytisknout poznámku připojením zařízení k
tiskárně, klepněte na položku → Tisk. Některé tiskárny
nemusí být se zařízením kompatibilní.
S Plánovač
Tuto aplikaci použijte ke správě událostí a úloh.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku S Plánovač.
Vytvoření událostí nebo úkolů
Klepněte na položku
metod:
a pak použijte jednu z následujících
• Přidat událost: Vloží událost s volitelným nastavením
opakování.
• Přidat úkol: Vloží úlohu s volitelným nastavením priority.
97
Nástroje
Chcete-li přidat událost nebo úlohu rychleji, klepněte na
datum, vyberte ho a pak na něj znovu klepněte.
Zadejte název a určete, jaký kalendář chcete použít nebo
s ním provést synchronizaci. Pak klepněte na položku
Zobrazit další možnosti a přidejte další podrobnosti,
například četnost opakování událostí, kdy přichází
upozornění s předstihem.
98
Nástroje
Synchronizace s kalendářem Google
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení
→ Google pod položkou OSOBNÍ, vyberte účet Google
a pak zaškrtněte položku Synchronizovat Kalendář.
Chcete-li manuálně synchronizovat aktualizace, tak na
obrazovce Aplikace klepněte na položku S Plánovač →
→ Synchronizace.
Chcete-li zobrazit synchronizované události nebo úlohy,
klepněte na položku → Kalendáře a pak zaškrtněte
kalendář, který chcete zobrazit.
Změna typu kalendáře
Klepněte na položku a pak vyberte jeden z různých typů
kalendářů, včetně ročního, měsíčního, týdenního a dalších.
Hledání událostí nebo úloh
Klepněte na položku → Hledat a pak zadejte klíčové slovo
hledání.
Chcete-li zobrazit dnešní události nebo úlohy, klepněte na
položku Dnes v horní části obrazovky.
Mazání událostí nebo úkolů
Klepněte na položku → Odstranit, vyberte události nebo
úlohy a pak klepněte na položku Hotovo.
Sdílení událostí nebo úkolů
Vyberte událost nebo úlohu, klepněte na položku
vyberte metodu sdílení.
a pak
99
Nástroje
Disk
Tuto aplikaci použijte k vytvoření a úpravám dokumentů a
jejich sdílení s ostatními uživateli pomocí úložiště Google
Drive. Když vytvoříte dokumenty nebo nahrajete soubory
do služby Google Drive, vaše zařízení automaticky provede
synchronizaci s webovým serverem a dalšími počítači s
nainstalovanou službou Google Drive.
Přístup k souborům bez přenášení nebo stahování.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Disk.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a
poskytovateli služeb.
Hodiny
Tuto aplikaci použijte, chcete-li nastavit alarmy, zkontrolovat
čas v mnoha velkých městech na světě, změřit dobu trvání
události nebo nastavit časovač.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hodiny.
Zapnutí nebo vypnutí
upozornění.
100
Nástroje
Upozornění
Nastavení upozornění
Klepněte na položku , nastavte čas zapnutí upozornění,
vyberte dny opakování upozorněním a pak klepněte na
položku Uložit.
• Posunout budík: Nastaví interval a počet opakování
upozornění po předem nastavenou dobu.
• Inteligentní upozornění: Nastaví čas vypnutí
upozornění před nastavenou dobou.
Zastavení upozornění
Chcete-li upozornění zastavit, přetáhněte ikonu mimo
velký kruh. Chcete-li upozornění po určené době opakovat,
přetáhněte ikonu
mimo velký kruh.
Odstraňování upozornění
Klepněte na alarm a podržte ho a pak klepněte na položku
.
Světové hodiny
Vytvoření hodin
Klepněte na položku a pak zadejte název města nebo
vyberte město ze seznamu měst.
Odstraňování hodin
Klepněte na hodiny a podržte je a pak klepněte na položku
.
101
Nástroje
Stopky
Pro spuštění měření času klepněte na položku Začátek.
Chcete-li zaznamenat mezičasy, klepněte na položku Kolo.
Chcete-li vymazat záznamy mezičasů, klepněte na položku
Obnovit.
Časovač
Nastavte dobu trvání a pak klepněte na položku Začátek.
Po vypršení časovače přetáhněte ikonu
mimo velký kruh.
Kalkulačka
Tuto aplikaci použijte pro jednoduché nebo komplexní
výpočty.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kalkulačka.
Otočte zařízení do zobrazení na šířku a zobrazte vědeckou
kalkulačku. Pokud je Otočení displeje zakázáno, klepněte
na položku → Vědecká kalkulačka.
Záznamník
Tuto aplikaci použije k nahrávání nebo přehrávání
hlasových poznámek.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Záznamník.
102
Nástroje
Záznam hlasových poznámek
Klepnutím na položku spustíte nahrávání. Mluvte do
mikrofonu v dolní části zařízení. Klepnutím na položku
nahrávání pozastavíte. Klepnutím na položku nahrávání
dokončíte.
Otevření dalších možností.
Uplynulý čas záznamu
Zobrazení seznamu hlasových
poznámek.
Spuštění záznamu.
Přehrávání hlasových poznámek
Výběrem hlasové poznámky ji přehrajete.
•
•
: Pozastaví přehrávání.
/
: Přejít na předchozí nebo další hlasovou zprávu.
Chcete-li odeslat hlasovou zprávu ostatním, klepněte na
položku → Vybrat, vyberte hlasovou zprávu, klepněte na
položku a pak vyberte metodu sdílení.
103
Nástroje
Správa hlasových poznámek
V seznamu hlasových poznámek klepněte na položku
→ Vybrat, vyberte hlasové poznámky a vyberte jednu z
následujících položek:
• : Odeslat hlasové poznámky ostatním uživatelům.
• : Odstranit hlasové poznámky.
• → Přejmenovat: Přejmenuje hlasovou poznámku.
• → Nastavit jako: Nastaví hlasovou poznámku jako
vyzváněcí tón.
• → Podrobnosti: Zobrazí podrobnosti hlasové
poznámky.
Google
Tuto aplikaci použijte k prohledávání nejen internetu, ale
také aplikací a jejich obsahu v zařízení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Google.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a
poskytovateli služeb.
Prohledávání zařízení
Klepněte do pole hledání a pak zadejte klíčové slovo.
Případně klepněte na položku a pak vyslovte klíčové
slovo.
Pokud se z aplikací nezobrazí žádné výsledky, zobrazí se
webový prohlížeč s výsledky hledání.
104
Nástroje
Rozsah hledání
Chcete-li vybrat obsah, který budou aplikace hledat,
klepněte na položku → Nastavení → Vyhledávání v
telefonu a pak zaškrtněte položky, které chcete hledat.
Chytré karty Google
Spusťte vyhledávání Google, aby se zobrazily karty Google
Now, které zobrazují aktuální počasí, informace o veřejné
dopravě, vaši další schůzku a více informací v době, kdy je
budete pravděpodobně potřebovat.
Když poprvé otevřete vyhledávání Google, připojte se ke
službě Google Now. Chcete-li změnit nastavení funkce
Google Now, klepněte na položku → Nastavení a pak
přetáhněte přepínač Chytré karty Google doleva nebo
doprava.
Hlasové vyhledávání
Tuto aplikaci použijte k prohledávání webových stránek
pomocí hlasu.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hlasové
vyhledávání.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a
poskytovateli služeb.
Po zobrazení položky Mluvte na obrazovce vyslovte klíčové
slovo nebo frázi.
105
Nástroje
Moje soubory
Tuto aplikaci použijte pro přístup ke všem druhům souborů
uložených v zařízení, včetně obrázků, videí, skladeb a
zvukových klipů.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Moje soubory.
Zobrazení souborů
Vybrat kategorii a pak vybrat složku k otevření. Chcete-li
se vrátit do nadřazené složky, klepněte na položku . Do
kořenového adresáře se vrátíte klepnutím na položku .
Ve složce klepněte na položku a pak použijte jednu z
následujících možností:
• Vybrat: Vybere soubory nebo složky.
• Vytvořit složku: Vytvoří složku.
• Seřadit podle: Seřadí soubory nebo složky.
• Přidat zástupce: Přidá zkratku do složky na hlavní
obrazovce Moje soubory nebo na domovskou obrazovku.
• Nastavení: Změní nastavení správce souborů.
Zaškrtnutím vyberte soubor nebo složku a potom použijte
jednu z následujících funkcí:
•
•
: Odstranění souborů nebo složek.
: Odešle soubory jiným uživatelům nebo umožní jejich
sdílení.
• → Přesunout: Přesune soubory nebo složky do jiné
složky.
106
Nástroje
• → Kopírovat: Zkopíruje soubory nebo složky do jiné
složky.
• → Přejmenovat: Přejmenuje soubor nebo složku.
• → Přidat zástupce: Přidá zkratku složky do oblasti
zkratek.
• → Zip: Komprimuje soubory nebo složky a vytvoří
soubor zip.
• → Podrobnosti: Zobrazení podrobností souboru nebo
složky.
Hledání souboru
Klepněte na položku
a zadejte kritéria hledání.
Přidávání zkratek do složek
Přidejte zkratku často používaných složek do kořenového
adresáře. Klepněte na položku → Přidat zástupce,
vyberte složku a pak klepněte na položku Hot.
107
Cestování a poloha
Mapy
Tuto aplikaci použijte ke zvýraznění umístění zařízení,
vyhledání míst nebo získání tras.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Mapy.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a
poskytovateli služeb.
Hledání míst
Hledání umístění zadáním adresy nebo klíčového slova.
Po nalezení místa vyberte místo, u kterého se zobrazí
podrobné informace. Další informace naleznete v
nápovědě.
Získání pokynů, jak se dostat k cíli
Klepnutím na položku nastavte počáteční a koncová
umístění a pak vyberte způsob dopravy. Zařízení zobrazí
trasy jak se dostat do cíle.
108
Nastavení
Otevření menu Nastavení
Tuto aplikaci použijte, chcete-li konfigurovat zařízení,
nastavit možnosti aplikace a přidat účty.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení.
Podporované funkce se mohou lišit nebo mohou
být odlišně označeny v závislosti na tom, zda je
váš model zařízení vybaven jednou nebo dvěma
kartami SIM.
PŘIPOJENÍ
Wi-Fi
Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k
internetu nebo jiným síťovým zařízením.
Stabilního připojení k síti docílíte, pokud nastavíte, aby se
zařízení automaticky připojovalo buď k síti Wi-Fi, nebo k
mobilní síti podle toho, který signál je nejsilnější. Chcete-li
mezi sítěmi přepínat automaticky, zaškrtněte možnost
Inteligentní přepínač sítě.
Chcete-li použít možnosti, klepněte na položku .
• Hledat: Vyhledá dostupné sítě.
• Wi-Fi Direct: Aktivuje funkci Wi-Fi Direct a propojí zařízení
přímo pomocí sítě Wi-Fi za účelem sdílení souborů.
109
Nastavení
• Upřesnit: Upravte nastavení sítě Wi-Fi.
• Tlačítko WPS: Připojí se k zabezpečené síti Wi-Fi pomocí
tlačítka WPS.
• Zadání PIN kódu WPS: Připojí se k zabezpečené síti Wi-Fi
pomocí PIN kódu WPS.
Nastavení pravidel spánku sítí Wi-Fi
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Wi-Fi → →
Upřesnit → Ponechat Wi-Fi zapnuté během spánku.
Při vypnutí obrazovky zařízení automaticky vypne
připojení k síti Wi-Fi. Pokud k tomu dojde a pokud
je zařízení nastaveno k použití datových sítí, tak
provede automatický přechod do datových sítí.
Může dojít k účtování poplatků za přenos dat.
Chcete-li se vyhnout účtům za využívání dat,
nastavte tuto možnost na hodnotu Vždy.
Nastavení oznámení sítě
Zařízení může zjistit otevřené sítě Wi-Fi a upozornit na
ně, pokud jsou dostupné, zobrazením ikony na stavovém
řádku.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Wi-Fi → →
Upřesnit a zaškrtnutím položky Oznámení sítě tuto funkci
aktivujte.
Wi-Fi Direct
Funkce Wi-Fi Direct propojí dvě zařízení přes síť Wi-Fi bez
nutnosti použít přístupový bod.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Wi-Fi → →
Wi-Fi Direct.
110
Nastavení
Bluetooth
Aktivace funkce Bluetooth pro přenášení informací na
krátké vzdálenosti.
Chcete-li použít další možnosti, klepněte na položku .
• Časový limit viditelnosti: Nastavení doby viditelnosti
zařízení.
• Přijaté soubory: Zobrazení přijatých souborů pomocí
funkce Bluetooth.
Sdílení připojení k Internetu a Mobile
hotspot
• Mobile hotspot: Přístupové body mobilní sítě použijte ke
sdílení síťového připojení zařízení s počítači nebo jinými
zařízeními přes síť Wi-Fi.
• Sdílení internetového připojení přes USB: Sdílení
připojení přes USB použijte ke sdílení připojení k mobilní
síti s počítačem přes USB. Po připojení k počítači je
zařízení využíváno jako bezdrátový modem počítače.
• Sdílení připojení Bluetooth: Sdílení připojení přes
Bluetooth použijte ke sdílení připojení zařízení k mobilní
síti pomocí počítačů nebo dalších zařízení pomocí funkce
Bluetooth.
Režim Letadlo
V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce zařízení
vypnuty. Budete moci používat pouze služby, které
nevyužívají připojení k síti.
111
Nastavení
Použití dat
Přehled o množství využívaných dat a přizpůsobení
nastavení pro omezení.
• Mobilní data: Nastavení zařízení na používání datového
připojení v jakékoli mobilní síti.
• Nastavit limit mobilních dat: Nastavení omezení
využívání mobilních dat.
• Cyklus použití dat: Zadání měsíčního data obnovení ke
sledování využívání dat.
Chcete-li použít další možnosti, klepněte na položku .
• Datový roaming: Nastavení zařízení na používání
datových připojení během roamingu.
• Omezit data na pozadí: Nastavení zařízení zakázání
synchronizace na pozadí při používání mobilní sítě.
• Automaticky synchronizovat data: Aktivace nebo
deaktivace automatické synchronizace aplikací.
Informace, které se budou synchronizovat v každém účtu,
můžete vybrat pod položkou Nastavení → OSOBNÍ.
• Zobrazit využití sítě Wi-Fi: Nastavení zařízení na
zobrazení využívání dat pomocí sítě Wi-Fi.
• Mobilní aktivní body: Vybírá přístupové body mobilní
sítě a brání tak aplikacím spuštěným na pozadí v jejich
použití.
112
Nastavení
Správce SIM karet (modely se dvěma
kartami SIM)
Aktivuje vaše karty SIM nebo USIM a přizpůsobuje
nastavení karet SIM.
• Hlasový hovor: Slouží k výběru karty SIM nebo USIM pro
hlasové hovory.
• Videohovor: Slouží k výběru karty SIM nebo USIM pro
video hovory.
• Síť datových služeb: Vybere kartu SIM nebo USIM pro
datové služby.
• Dvě SIM karty vždy zapnuté: Nastaví v zařízení povolení
příchozích hovorů z jiných karet SIM nebo USIM během
hovoru.
Když je tato funkce povolena, mohou vám být
účtovány dodatečné poplatky za přesměrování
hovoru, v závislosti na oblasti nebo poskytovateli
služeb.
Místo
Změna nastavení oprávnění informací o poloze.
• Režim: Vybere metodu shromažďování údajů o poloze.
• POSL. POŽ. NA INFO O POL.: Nastavení zařízení na
zobrazení, které aplikace používají aktuální informace o
poloze a jejich využívání kapacity baterie.
• SLUŽBY PRO ZJIŠŤ. POLOHY: Zobrazí, které služby
určování polohy vaše zařízení používá.
113
Nastavení
Tisk
Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren
nainstalovaných v zařízení. Dostupné tiskárny můžete
hledat nebo přidat tiskárnu ručně pro tisk souborů pomocí
funkce Wi-Fi nebo cloudových služeb.
Další sítě
Přizpůsobit nastavení pro ovládání sítí.
Výchozí aplikace zpráv
Vybere výchozí aplikaci používanou k zasílání zpráv.
Mobilní sítě
• Mobilní data: Použijte pro nastavení povolení sítě s
přepínáním paketů pro služby sítě.
• Datový roaming: Použijte pro nastavení připojení
zařízení k jiné síti, když jste v zahraničí nebo když není k
dispozici domovská síť.
• Názvy přístupových bodů: Nastavení názvů
přístupových bodů (APN).
• Režim sítě SIM 1 / Režim sítě SIM 2 (modely se dvěma
kartami SIM): Slouží k výběru typu sítě.
Režim sítě (modely s jednou kartou SIM): Slouží k výběru
typu sítě.
• Síťoví operátoři: Vyhledávání dostupných sítí a ruční
registrace sítě.
VPN
Nastavení a připojení k virtuálním soukromým sítím (VPN).
114
Nastavení
ZAŘÍZENÍ
Zvuk
Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.
• Hlasitost: Nastavení úrovně hlasitosti vyzváněcích tónů,
hudby a videa, systémových zvuků a oznámení.
• Vyzvánění (modely se dvěma kartami SIM):
–– Vyzvánění: Přidá nebo vybere vyzvánění pro příchozí
hovory.
–– Oznámení: Výběr vyzvánění pro události, například
příchozí zprávy a upozornění.
• Vyzvánění (modely s jednou kartou SIM): Přidá nebo
vybere vyzvánění pro příchozí hovory.
• Oznámení (modely s jednou kartou SIM): Výběr
vyzvánění pro události, například příchozí zprávy a
upozornění.
• Při vyzvánění vibrace: Nastavení vibrací a přehrávání
vyzvánění zařízení během příchozích hovorů.
• Tón kláv. pro volbu čísel: Nastavení zvuků zařízení při
dotyku tlačítek na obrazovce volání.
• Zvuky tlačítek: Nastavení zvuků zařízení při výběru
aplikace nebo možnosti na dotykovém displeji.
• Zvuk zamknutí displeje: Nastavení zvuku, který zazní při
zamykání nebo odemykání dotykového displeje.
115
Nastavení
Zobrazení
Změna nastavení pro displej.
• Pozadí:
–– Domovská obrazovka: Výběr obrázku na pozadí
domovské obrazovky.
–– Zamknout displej: Výběr obrázku na pozadí obrazovky
zámku.
–– Domovská a zamknutá obrazovka: Výběr obrázku na
pozadí domovské obrazovky a obrazovky zámku.
• Oznamovací panel: Přizpůsobí položky, které se zobrazí
na panelu s oznámeními.
• Jas: Nastavení jasu displeje.
• Automaticky otočit displej: Nastavení obsahu pro
automatické otáčení při otočení zařízení.
• Časový limit displeje: Nastavení prodlevy, než zařízení
vypne podsvícení displeje.
• Spořič displeje: Nastavení spuštění spořiče obrazovky
zařízení po připojení ke stolnímu doku nebo během
nabíjení.
• Styl písma: Změna typu písma zobrazovaného textu.
• Velikost písma: Změna velikosti písma.
116
Nastavení
Zamknout displej
Změna nastavení zamknuté obrazovky.
• Zámek displeje: Aktivace funkce zámku obrazovky.
Následující možnosti se mohou lišit v závislosti na výběru
funkce zámku obrazovky.
• Duální hodiny: Nastavení zařízení na zobrazení duálních
hodin.
• Zobrazit datum: Nastavení zařízení pro zobrazení data
s hodinami.
• Zástupce fotoaparátu: Nastavení zobrazení textu
nápovědy na uzamčené obrazovce fotoaparátu.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a
poskytovateli služeb.
• Informace o majiteli: Zadejte své informace, které se
zobrazí s hodinami.
• Efekt odemknutí: Vybere efekt při odemknutí obrazovky.
• Nápověda: Nastavení zobrazení textu nápovědy na
uzamčené obrazovce zařízení.
117
Nastavení
Volat
Přizpůsobení nastavení pro funkce volání.
• Nastavení zpráv při odmítnutí hovoru: Přidá nebo
upraví zprávu odesílanou při odmítnutí hovoru.
• Příjem/ukončování hovorů:
–– Stisknutím tlačítka Domů: Umožňuje nastavit
zařízení, aby přijalo příchozí hovor po stisknutí tlačítka
Domů.
–– Stisknutím vypínače: Nastavení zařízení k ukončení
hovoru po stisknutí vypínače.
• Další nastavení:
–– ID volajícího: Zobrazí ID volajícího druhé straně u
odchozích volání.
–– Přesměrování hovorů: Přesměrování příchozích
hovorů na jiné číslo.
–– Automatický kód oblasti: Nastaví zařízení na
automatické vkládání předpony (kód oblasti nebo
země) před telefonní číslo.
–– Blokování hovorů: Blokuje příchozí nebo odchozí
hovory.
–– Čekající hovor: Umožňuje upozornění na příchozí
hovory, pokud hovor probíhá.
–– Čísla pevné volby: Aktivuje nebo deaktivuje režim
FDN a omezí volání na čísla na seznamu FDN. Zadejte
kód PIN2, který jste obdrželi s kartou SIM nebo USIM.
118
Nastavení
• Tóny vyzvánění a tlačítek:
–– Vyzváněcí tóny: Přidá nebo vybere vyzvánění pro
příchozí hovory.
–– Při vyzvánění vibrace: Nastavení vibrací a přehrávání
vyzvánění zařízení během příchozích hovorů.
–– Tón kláv. pro volbu čísel: Nastavení zvuků zařízení při
dotyku tlačítek na obrazovce volání.
• Skrýt moje video: Vybere obrázek, který se zobrazí druhé
straně.
• Hlasová pošta (modely se dvěma SIM kartami):
–– Služba hlasové pošty: Vybere nebo nastaví
poskytovatele služby hlasové schránky.
–– Nast. hlasové schránky: Zadejte číslo pro přístup
ke službě hlasové schránky. Získat toto číslo od
poskytovatele služby.
• Služba hlasové pošty (modely s jednou SIM kartou):
Vybere nebo nastaví poskytovatele služby hlasové
schránky.
• Nast. hlasové schránky (modely s jednou SIM kartou):
Zadejte číslo pro přístup ke službě hlasové schránky.
Získat toto číslo od poskytovatele služby.
Správce aplikací
Kontrola a správa aplikací v zařízení.
119
Nastavení
OSOBNÍ
Přidat účet
V této části můžete přidat e-mailové nebo SNS účty.
Záloha a obnovení
Změňte nastavení pro správu nastavení a dat.
• Zálohovat moje data: Nastavení zařízení, aby provádělo
zálohování nastavení a dat aplikací na server Google.
• Zálohovat účet: Nastavení nebo úprava účtu zálohování
Google.
• Automatické obnovení: Nastavení zařízení, aby
provádělo obnovení nastavení a dat aplikací při opětovné
instalaci aplikací na tomto zařízení.
• Obnovit tovární data: Obnovení výchozích továrních
hodnot nastavení a odstranění všech vašich dat.
Usnadnění
Usnadňující služby jsou funkce určené osobám s jistým
tělesným handicapem. Otevřením a aktivováním
následujících nastavení zlepšíte dostupnost zařízení.
• Přímý přístup: Nastavení zařízení na aktivaci nebo
deaktivaci služby TalkBack při trojnásobném stisknutí
tlačítka Domů.
120
Nastavení
• Příjem/ukončování hovorů:
–– Stisknutím tlačítka Domů: Umožňuje nastavit
zařízení, aby přijalo příchozí hovor po stisknutí tlačítka
Domů.
–– Stisknutím vypínače: Nastavení zařízení k ukončení
hovoru po stisknutí vypínače.
• Režim jednoho klepnutí: Nastavením zařízení na
ovládání příchozího volání nebo oznámení klepnutím na
tlačítko, místo přetažením.
• SLUŽBY: Zobrazí služby usnadnění nainstalované v
zařízení.
• TalkBack: Aktivace funkce Talkback, která poskytuje
hlasovou zpětnou vazbu.
• Vyslovovat hesla: Nastavení zařízení na hlasité čtení
hesel při aktivaci funkce Talkback.
• Velikost písma: Změna velikosti písma.
• Negativní barvy: Převrátí barvy displeje a zlepší
viditelnost.
• Gesta pro zvětšení: Nastavení zařízení, aby provádělo
přiblížení nebo oddálení pomocí gest z prstů.
• Zástupce usnadnění: Nastaví zařízení na aktivaci
funkce Talkback, když stisknete a podržíte Vypínač a pak
klepnete a podržíte obrazovku dvěma prsty.
121
Nastavení
• Možnosti převodu text-řeč:
–– PREFEROVANÝ MODUL TTS: Výběr modulu syntézy
řeči. Chcete-li změnit nastavení pro moduly syntézy
řeči, klepněte na položku .
–– Rychlost mluvení: Výběr rychlosti mluvení při použití
funkce převodu textu na řeč.
–– Poslechnout si příklad: Poslech mluveného textu na
ukázku.
–– Výchozí stav jazyka: Zobrazí stav výchozího jazyka pro
funkci převodu řeči na text.
• Upozorňování bleskem: Nastavení blikání blesku při
příchozích hovorech, nových zprávách nebo oznámeních.
• Vypnout všechny zvuky: Ztlumí všechny zvuky zařízení.
• Titulky Google (skryté): Nastavení zařízení na zobrazení
titulků u obsahu podporovaného společností Google a ke
změně nastavení titulků.
• Mono zvuk: Povoluje monofonní zvuk při poslechu s
jedním sluchátkem.
• Vyvážení zvuku: Nastavení vyvážení zvuku pomocí
dvojitých sluchátek.
• Zpoždění klepnutí a podržení: Nastaví dobu
rozpoznávání klepnutí a podržení obrazovky.
• Řízení interakce: Aktivuje režim řízení interakce a omezí
tak reakci zařízení na vstupy v aplikaci.
122
Nastavení
SYSTÉM
Přizpůsobené nastavení pro zabezpečení a další možnosti.
Jazyk a zadávání
Změňte nastavení pro zadání textu. Některé možnosti
nemusí být v závislosti na vybraném jazyku k dispozici.
Jazyk
Výběr jazyka ve kterém se budou zobrazovat všechna menu
a aplikace.
Výchozí
Vyberte výchozí typ klávesnice pro vkládání textu.
Klávesnice Samsung
Chcete-li změnit nastavení klávesnice Samsung, klepněte
na položku .
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na
oblasti nebo poskytovateli služeb.
• Vyberte jazyky zadávání: Výběr jazyků zadávání textu.
• Prediktivní zadávání textu: Aktivujte režim
předpovídání textu a nechte předpovídat slova na
základě zadání a zobrazit navrhovaná slova. Můžete také
přizpůsobit nastavení předpovídání slov.
• Automatické nahrazení: Nastavte, aby zařízení
opravovalo překlepy a neúplná slova, klepnutím na
mezerník nebo interpunkční znaménko.
123
Nastavení
• Automaticky velká písmena na začátku vět: Nastavení
automatické změny prvního znaku na velký znak po
ukončovacím interpunkčním znaménku, například tečce,
otazníku nebo vykřičníku.
• Automatické mezery: Nastavení zařízení pro
automatické vkládání mezer mezi slova.
• Automatická interpunkce: Nastavení zařízení na vložení
tečky po dvojím klepnutí na mezerník.
• Přejíždění po klávesnici: Povolení nebo zákaz funkce
přejetí po klávesnici v režimu zadávání textu. Mezi
vstupními režimy přepínejte rolováním doleva nebo
doprava na klávesnici.
• Zvuk: Nastavení zvuku zařízení po klepnutí na klávesu.
• Náhled znaků: Umožňuje nastavit telefon, aby
zobrazoval velký obrázek každého stisknutého znaku.
• Obnovit nastavení: Obnovení nastavení klávesnice
Samsung.
Hlasové zadávání Google
Chcete-li změnit nastavení hlasového vstupu, klepněte na
položku .
• Zvolit vstupní jazyky: Výběr jazyků zadávání textu.
• Hlasový výstup: Nastavení zařízení k poskytování zpětné
vazby a upozornění na aktuální akce.
124
Nastavení
• Zjištění příkazu Ok Google: Nastavení zařízení na
spuštění rozpoznávání vyslovení příkazu probuzení
používáte-li aplikaci hledání.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a
poskytovateli služeb.
• Rozpoznávání řeči offline: Stáhne a nainstaluje jazykové
údaje pro hlasový vstup offline.
• Cenzura: Nastavení zařízení, aby bránilo v rozpoznávání
nevhodných slov u hlasového vstupu.
• Náhlavní souprava Bluetooth: Nastavení zařízení k
umožnění hlasového vyhledávání pomocí sluchátek
s podporou funkce Bluetooth, když jsou připojeny k
zařízení.
Hledání hlasem
• Jazyky: Výběr jazyka pro rozpoznávání hlasu.
• Hlasový výstup: Nastavení zařízení k poskytování zpětné
vazby a upozornění na aktuální akce.
• Zjištění příkazu Ok Google: Nastavení zařízení na
spuštění rozpoznávání vyslovení příkazu probuzení
používáte-li aplikaci hledání.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a
poskytovateli služeb.
125
Nastavení
• Rozpoznávání řeči offline: Stáhne a nainstaluje jazykové
údaje pro hlasový vstup offline.
• Cenzura: Skrytí nevhodných slov, které vaše zařízení
rozpozná z výsledků hlasového vyhledávání.
• Náhlavní souprava Bluetooth: Nastavení zařízení k
umožnění hlasového vyhledávání pomocí sluchátek
s podporou funkce Bluetooth, když jsou připojeny k
zařízení.
Možnosti převodu text-řeč
• PREFEROVANÝ MODUL TTS: Výběr modulu syntézy
řeči. Chcete-li změnit nastavení pro moduly syntézy řeči,
klepněte na položku .
• Rychlost mluvení: Výběr rychlosti mluvení při použití
funkce převodu textu na řeč.
• Poslechnout si příklad: Poslech mluveného textu na
ukázku.
• Výchozí stav jazyka: Zobrazí stav výchozího jazyka pro
funkci převodu řeči na text.
Rychlost ukazatele
Nastavte rychlost ukazatele pro myš nebo dotykovou
destičku (trackpad) připojenou k zařízení.
126
Nastavení
Datum a čas
Přístup a změna následujících nastavení pro řízení zobrazení
data a času v zařízení.
Pokud se baterie zcela vybije nebo je vyjmuta ze
zařízení, datum a čas se resetuje.
• Automatická aktualizace data a času: Automatické
aktualizace data a času při pohybu v různých časových
pásmech.
• Nastavit datum: Ruční nastavení data.
• Nastavit čas: Ruční nastavení času.
• Automatické časové pásmo: Nastavení zařízení na
příjem informací o časovém pásmu při pohybu časovými
pásmy ze sítě.
• Vybrat časové pásmo: Nastavení výchozího časového
pásma.
• Použít 24hodinový formát: Zobrazení času ve
24hodinovém formátu.
• Vyberte formát data: Výběr formátu data.
127
Nastavení
Ultra úsporný režim
Prodlouží dobu pohotovostního režimu a omezí spotřebu
baterie pomocí jednoduššího rozvržení a omezeného
přístupu k aplikaci.
Odhadovaná maximální pohotovostní doba
ukazuje zbývající čas, než dojde energie v zařízení,
které se nepoužívá. Pohotovostní doba se může
lišit v závislosti na nastavení zařízení a provozních
podmínkách.
Baterie
Zobrazení množství zařízením spotřebované energie
baterie.
• Zobrazit kapacitu baterie: Nastavení zobrazení zbývající
kapacity baterie zařízení.
Úložiště
V této části můžete zobrazit informace o paměti vašeho
zařízení a paměťové kartě nebo paměťovou kartu
naformátovat.
Formátováním paměťové karty se trvale vymažou
všechna data.
Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je
menší, než je uváděno, protože operační systém a
výchozí aplikace zabírají část této paměti. Dostupná
kapacita se může změnit po upgradu zařízení.
128
Nastavení
Zabezpečení
Změňte nastavení tak, abyste zařízení a kartu SIM nebo
USIM zabezpečili.
• Správci zařízení: Zobrazení nainstalovaných správců
zařízení. Správcům zařízení můžete dovolit použít pro
zařízení nové zásady.
• Neznámé zdroje: Nastavení zařízení umožňující instalaci
aplikací z neznámých zdrojů.
• Ověřovat aplikace: Nastavení této funkce umožňuje
společnosti Google kontrolovat aplikace, zda před
instalací neprovádí škodlivou činnost.
• Šifrovat zařízení: Nastavení hesla šifrování dat uložených
v zařízení. Při každém zapínání zařízení je třeba zadat
heslo.
Před povolením tohoto nastavení nabijte baterii,
protože zašifrování vašich dat může zabrat více než
hodinu.
• Šifrovat externí SD kartu: Nastavení zařízení, aby
provádělo šifrování souborů na paměťovou kartu.
Pokud restartujete zařízení do továrního nastavení
a necháte toto nastavení povolené, zařízení nebude
moci číst zašifrované soubory. Před resetováním
zařízení zakažte toto nastavení.
129
Nastavení
• Dálkové ovládání: Nastavení zařízení, které umožňuje
ovládat ztracené nebo ukradené zařízení na dálku
pomocí internetu. Chcete-li tuto funkci použít, je nutné se
přihlásit k vašemu účtu Samsung.
–– REGISTRACE ÚČTŮ: Přidání nebo zobrazení účtu
Samsung.
–– Použít bezdrátové sítě: Nastavení zařízení, které
umožňuje shromažďování dat o poloze nebo určování
polohy ztraceného nebo ukradeného zařízení pomocí
sítě Wi-Fi nebo mobilních sítí.
• Upoz. na změnu SIM karty: Aktivuje nebo deaktivuje
funkci Najít můj telefon, která pomáhá vyhledávat
zařízení při ztrátě nebo krádeži.
• Přejít na webovou stránku: Otevře webovou stránku
Find my mobile (findmymobile.samsung.com). Na
webové stránce Find my mobile můžete sledovat a
ovládat ztracené nebo ukradené zařízení.
• Nastavte zámek SIM karty:
–– Zamknout SIM kartu: Aktivace nebo deaktivace
funkce zamknutí PIN kódem – před použitím zařízení
budete nuceni zadat kód PIN.
–– Změnit PIN kód SIM karty: Změna kódu PIN
používaného k přístupu k datům na kartě SIM nebo
USIM.
• Viditelná hesla: Nastavení zobrazování hesel zařízení
během jejich zadávání.
130
Nastavení
• Aktualizace zabezpečení:
–– Automatické aktualizace: Nastavení zařízení na
automatickou kontrolu a stahování bezpečnostních
aktualizací.
–– Preferované sítě: Vybere typ síťového připojení
k automatické kontrole a stahování aktualizací
zabezpečení.
–– Zkontrolovat aktualizace: Provede kontrolu
bezpečnostních aktualizací.
• Typ úložiště: Nastavení typu úložiště pro soubory
přihlašovacích údajů.
• Důvěryhodné přihlašovací údaje: Používejte pouze
certifikáty a osvědčení, zajistíte tím bezpečné používaní
různých aplikaci.
• Instalovat z paměti zařízení: Instaluje zašifrované
certifikáty uložené v úložištích.
• Vymazat přihlašovací údaje: Odstranění veškerých
osvědčení ze zařízení a nastavení nového hesla.
O zařízení
Otevření informací o zařízení, úprava názvu zařízení nebo
aktualizace softwaru zařízení.
Nastavení Google
Tuto aplikaci použijte ke konfiguraci nastavení některých
funkcí poskytovaných společností Google.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení
Google.
131
Řešení problémů
Před kontaktováním servisního střediska společnosti
Samsung zkuste použít následující řešení. Některé situace
se nemusí týkat vašeho zařízení.
Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení
používáte, vyzve vás k zadání jednoho z
následujících kódů:
• Heslo: Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat
heslo, které jste pro zařízení nastavili.
• Kód PIN: Při prvním použití zařízení nebo když je nutné
zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM
nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky
Zámek SIM karty.
• Kód PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována –
obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného
kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od
poskytovatele služeb.
• Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte
zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Bližší
informace získáte od svého poskytovatele služeb.
132
Řešení problémů
Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě
nebo služeb
• Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo
nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Přesuňte
se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se
mohou zobrazovat opakovaně chybové zprávy.
• Bez předplatného nelze získat přístup k některým
možnostem. Další podrobnosti získáte u poskytovatele
služeb.
Zařízení není zapnuté
• Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před
zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.
• Baterie nemusí být správně vložena. Vložte baterii znovu.
• Otřete zlatě zbarvené kontakty a baterii znovu vložte.
Dotykový displej reaguje pomalu nebo
nesprávně
• Pokud k dotykovému displeji připojíte ochranný kryt
nebo volitelné příslušenství, nemusí dotykový displej
správně fungovat.
• Pokud při používání dotykového displeje nosíte rukavice
nebo máte zašpiněné ruce, případně ovládáte displej
pomocí ostrých objektů nebo konečky prstů, může dojít
k selhání dotykového displeje.
• Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit
poruchu dotykového displeje.
133
Řešení problémů
• Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné
softwarové chyby.
• Ověřte, zda je software zařízení aktualizován na
nejnovější verzi.
• Pokud je dotykový displej poškrabaný nebo poškozený,
navštivte servisní středisko Samsung.
Zařízení zamrzá nebo obsahuje kritické chyby
Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být pro
obnovení funkce nutné zavřít aplikace nebo znovu vložit
baterii a zařízení zapnout. Pokud se zařízení zaseklo a
neodpovídá, stiskněte a podržte vypínač po dobu více než
7 sekund a restartujte ho.
Pokud nedojde k vyřešení problému, proveďte obnovení
do továrního nastavení. Na obrazovce Aplikace klepněte
na položku Nastavení → Záloha a obnovení → Obnovit
tovární data → Resetovat zařízení → Odstranit vše.
Před provedením obnovení do továrního nastavení si
nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v
zařízení.
Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní
středisko Samsung.
Hovory nejsou spojovány
• Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné mobilní síti.
• Ujistěte se, že jste nenastavili blokování telefonního čísla,
které vytáčíte.
• Ujistěte se, že jste nenastavili blokování příchozího
telefonního čísla.
134
Řešení problémů
Ostatní vás během hovoru neslyší
• Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.
• Ujistěte se, že se mikrofon nachází v blízkosti vašich úst.
• Pokud používáte sluchátka, ujistěte se, že jsou správně
připojena.
Během hovoru je slyšet ozvěna
Upravte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti nebo přejděte
na jiné místo.
Mobilní síť nebo síť Internet se často odpojuje
nebo je nedostatečná kvalita zvuku
• Ujistěte se, že neblokujete interní anténu zařízení.
• Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo
nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Může
docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů
se základní stanicí poskytovatele služeb. Přesuňte se do
jiné oblasti a zkuste to znovu.
• Pokud používáte zařízení za jízdy, můžou se bezdrátové
sítě odpojit vlivem problémů se sítí poskytovatele služeb.
Ikona baterie je prázdná
Baterie je vybitá. Baterii dobijte nebo vyměňte.
135
Řešení problémů
Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky
schválené společností Samsung)
• Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
• Pokud jsou svorky baterie špinavé, nemusí se baterie
správně nabíjet nebo se může zařízení vypnout. Otřete
oba zlatě zbarvené kontakty a zkuste znovu vložit baterii.
• Baterie v některých zařízeních nelze vyměnit vlastními
silami. Chcete-li vyměnit baterii, navštivte servisní
středisko společnosti Samsung.
Baterie se vybíjí rychleji než po zakoupení
• Pokud vystavíte baterii velmi vysokým nebo nízkým
teplotám, může dojít k omezení využitelné kapacity.
• Spotřeba kapacity baterie se zvyšuje, pokud používáte
funkce zasílání zpráv nebo některé aplikace, například hry
nebo síť Internet.
• Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita
s postupem času klesá.
Zařízení je při dotyku horké
Při používání aplikací, které vyžadují více energie, nebo při
používání aplikací v zařízení po delší dobu může být zařízení
na dotek horké. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv
na životnost ani výkon zařízení.
136
Řešení problémů
Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové
zprávy
K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a
kapacity baterie. Pokud se při spouštění fotoaparátu zobrazí
chybové zprávy, zkuste následující:
• Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou baterii.
• Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače
nebo odstraněním souborů ze zařízení.
• Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto
rad stále problémy s použitím fotoaparátu, kontaktujte
servisní centrum Samsung.
Kvalita fotografií je nižší než na náhledu
• Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a
používané metodě fotografování.
• Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci
nebo uvnitř, může se na snímcích objevit šum nebo
mohou být snímky neostré.
Při otevírání multimediálních souborů se
zobrazují chybové zprávy
Pokud se zobrazí chybové zprávy nebo nedojde ke spuštění
přehrávání multimediálních souborů po jejich otevření v
zařízení, vyzkoušejte následující možnosti:
• Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače
nebo odstraněním souborů ze zařízení.
137
Řešení problémů
• Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM
(Digital Rights Management). Pokud je soubor chráněn
službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo
klíč k přehrávání souboru.
• Ověřte, zda jsou formáty souborů podporovány
zařízením. Pokud není formát souboru zařízením
podporován, například DivX nebo AC3, nainstalujte
aplikaci, která ho podporuje. Pro potvrzení formátu
souborů, které vaše zařízení podporuje, navštivte stránku
www.samsung.com.
• Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená
pomocí zařízení. Fotografie a videa zachycená jinými
zařízeními nemusí správně pracovat.
• Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejichž
použití bylo autorizováno poskytovatelem síťových
služeb nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý
obsah dostupný na síti Internet, například vyzváněcí tóny,
videa nebo tapety se nemusí správně zobrazit.
Nelze najít jiné zařízení Bluetooth
• Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení
aktivní.
• Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení,
ke kterému se chcete připojit, aktivní.
• Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se
nachází v maximálním dosahu funkce Bluetooth (10 m).
Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte
servisní centrum Samsung.
138
Řešení problémů
Připojení není při připojení zařízení k počítači
navázáno
• Dbejte na to, aby byl používaný kabel USB kompatibilní
se zařízením.
• Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné
ovladače a že jsou aktuální.
• Pokud jste uživatel systému Windows XP, ujistěte se, že
máte v počítači nainstalován servisní balíček Windows XP
Service Pack 3 nebo novější verzi.
• Ujistěte se, že máte v počítači nainstalovánu verzi aplikace
Samsung Kies nebo Windows Media Player 10 nebo vyšší.
Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu
Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například
stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k vyhledávání aktuální
polohy v těchto situacích používalo sítě Wi-Fi nebo mobilní
sítě.
Byla ztracena data uložená v zařízení
Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat
uložených v zařízení. V opačném případě nebude možné
v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost
Samsung neponese odpovědnost za ztrátu dat uložených
v zařízení.
139
Řešení problémů
Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila
úzká mezera
• Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může
docházet k lehkým otřesům nebo vibracím součástí.
• Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato
mezera mírně rozšíří.
140
Bezpečnostní informace
Před použitím zařízení si přečtěte tyto důležité bezpečnostní informace.
Obsahují obecné bezpečnostní informace pro různá zařízení a mohou
zahrnovat části, které se vašeho konkrétního zařízení netýkají. Řiďte se
informacemi uvedenými ve varováních a výstrahách, abyste předešli
poraněním vaší osoby či lidí kolem vás nebo poškození zařízení.
Termín „zařízení“ odkazuje na produkt a jeho baterii, nabíječku,
položky dodávané s produktem a jakékoli příslušenství schválené
společností Samsung používané s produktem.
Výstraha
Nedodržování bezpečnostních výstrah a předpisů
může vést k závažnému zranění nebo smrti.
Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky nebo uvolněné
elektrické zásuvky.
Nezajištěná připojení mohou způsobit zásah elektrickým proudem nebo
požár.
Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama a při odpojování
nabíječky netahejte za kabel.
Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.
Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel.
Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo požáru.
Nepoužívejte zařízení během nabíjení a nedotýkejte se zařízení
mokrýma rukama.
Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.
141
Bezpečnostní informace
Nezkratujte nabíječku ani zařízení.
Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo požáru nebo by mohla
baterie selhat nebo vybuchnout.
Nepoužívejte vaše zařízení venku za bouřky.
Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo selhání zařízení.
Používejte baterie, nabíječky, příslušenství a potřeby schválené
výrobcem.
• Používání běžných baterií nebo nabíječek může zkrátit životnost vašeho
zařízení nebo způsobit selhání zařízení. Mohou také způsobit požár nebo
výbuch baterie.
• Používejte pouze baterii a nabíječku navrženou výhradně pro vaše
zařízení. Nekompatibilní baterie a nabíječka může způsobit vážná
poranění nebo poškození zařízení.
• Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání
příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností
Samsung.
Zařízení nenoste v zadní kapse nebo u pasu.
• Pokud na zařízení působí příliš velký tlak, může dojít k jeho poškození,
výbuchu nebo požáru.
• V případě že narazíte nebo spadnete, mohlo by vás zařízení zranit.
Neupouštějte nabíječku ani zařízení a nevystavujte je nárazům.
Manipulaci a likvidaci zařízení a nabíječky provádějte opatrně.
• Baterii ani zařízení nikdy nelikvidujte v ohni. Nikdy nevkládejte baterii
ani zařízení do topných zařízení, například do mikrovlnné trouby, běžné
trouby nebo radiátorů. V případě přehřátí by zařízení mohlo explodovat.
Při likvidaci použité baterie a zařízení se řiďte všemi místními předpisy.
• Zařízení nikdy nemačkejte ani nepropichujte.
• Nevystavujte zařízení vysokému vnějšímu tlaku, mohlo by dojít k
vnitřnímu zkratu a přehřátí.
142
Bezpečnostní informace
Zařízení, baterii a nabíječku chraňte před poškozením.
• Nevystavujte zařízení ani baterii velmi nízkým nebo velmi vysokým
teplotám.
• Extrémní teploty mohou poškodit zařízení a snížit kapacitu nabíjení a
životnost zařízení i baterie.
• Dbejte na to, aby se baterie nedostala do kontaktu s kovovými předměty,
protože by mohlo dojít ke spojení pólů + a – na baterii a následně
k dočasnému nebo trvalému poškození baterie.
• Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.
Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého
vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob.
• Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
• Zařízení by se mohlo přehřát a způsobit požár.
Nepoužívejte a neskladujte zařízení v oblastech s vysokou koncentrací
prachových či poletujících částic.
Prachové či cizí částice by mohly způsobit poruchu zařízení, která by mohla
mít za následek požár nebo poranění elektrickým proudem.
Zabraňte kontaktu univerzálního konektoru a malé koncovky nabíječky
s vodivými materiály, například kapalinami, prachem, kovovými prášky
a tuhami.
Vodivé materiály mohou způsobit zkrat nebo korozi svorek, což může vést k
výbuchu nebo požáru.
Nekousejte ani neolizujte zařízení ani baterii.
• Mohlo by dojít k poškození zařízení nebo výbuchu a požáru.
• Děti nebo zvířata se mohou udusit malými díly.
• Pokud zařízení používají děti, ujistěte se, že jej používají správně.
Nevkládejte zařízení nebo dodané příslušenství do očí, uší nebo úst.
Takové jednání může způsobit udušení nebo vážné zranění.
Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-Iontovou (Li-Ion)
baterií.
Pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterie se obraťte na nejbližší autorizované
servisní centrum.
143
Bezpečnostní informace
Upozornění
Nedodržení bezpečnostních upozornění a předpisů
může způsobit zranění nebo poškození majetku.
Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných elektronických zařízení.
• Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Zařízení
může být jinými elektronickými zařízeními rušeno.
• Používání LTE datového připojení může způsobovat rušení ostatních
zařízení, například zvukového vybavení a telefonů.
Nepoužívejte vaše zařízení v nemocnici, na letišti nebo v
automobilovém vybavení, které může být rušeno radiovou frekvencí.
• Pokud možno, zařízení používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm
od kardiostimulátoru – zařízení jej může rušit.
• Abyste minimalizovali možné rušení s kardiostimulátorem, používejte
zařízení pouze na straně těla, na které nemáte kardiostimulátor.
• Pokud používáte lékařský přístroj, obraťte se před použitím přístroje na
jeho výrobce, abyste se ujistili, zda bude či nebude mít radiofrekvenční
záření vysílané zařízením na přístroj vliv.
• V letadle může používání elektronických zařízení způsobit rušení
elektronických navigačních přístrojů letadla. Ujistěte se, že je při vzletu
a přistávání toto zařízení vypnuto. Po vzletu můžete zařízení používat v
režimu letadlo, je-li to povoleno personálem letadla.
• Funkčnost elektronických zařízení v automobilu může být poškozena
kvůli radiofrekvenčnímu rušení z vašeho zařízení. Další informace vám
poskytne výrobce.
Nevystavujte zařízení hustému kouři nebo výparům.
Mohlo by dojít k poškození vnější části zařízení nebo selhání.
144
Bezpečnostní informace
Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na výrobce, aby vám poskytl
informace o radiofrekvenčním záření.
Radiofrekvenční záření vysílané zařízením může způsobovat rušení některých
naslouchátek. Před použitím zařízení se obraťte na výrobce, který vám
poskytne informace o vlivu radiofrekvenčního záření vysílaného zařízením
na naslouchátka.
Nepoužívejte zařízení v blízkosti přístrojů nebo vybavení, které vysílá na
radiových frekvencích, například zvukové systémy nebo radiové věže.
Radiové frekvence mohou způsobit selhání zařízení.
Ve výbušném prostředí zařízení vypínejte.
• Ve výbušném prostředí nevyndávejte baterii a zařízení vypněte.
• Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízeními, pokyny
a symboly.
• Zařízení nepoužívejte na čerpacích stanicích, v blízkosti paliv nebo
chemikálií nebo ve výbušném prostředí.
• Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky
ve stejné části vozu jako zařízení, jeho díly či příslušenství.
Rozbušky, odpalovací oblasti
Nacházíte-li se v odpalovací oblasti či v oblasti označené pokyny vyzývajícími
k vypnutí „obousměrných rádií“ a „elektronických zařízení“, vypněte svůj
mobilní telefon či jiné bezdrátové zařízení, abyste předešli vzájemnému
rušení s odpalovacími pracemi.
Pokud si všimnete zvláštních pachů nebo zvuků vycházejících z vašeho
zařízení nebo baterie nebo vidíte-li kouř nebo kapaliny vytékající ze
zařízení nebo baterie, přestaňte zařízení okamžitě používat a vezměte
ho do servisního centra Samsung.
V opačném případě by mohlo dojít k požáru nebo výbuchu.
145
Bezpečnostní informace
Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízeními týkající se
používání mobilních zařízení při řízení motorového vozidla.
Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to
zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte mobilní zařízení. Pro vaši
bezpečnost i bezpečnost ostatních používejte zdravý rozum a pamatujte na
následující doporučení:
• Seznamte se s tímto zařízením a jeho funkcemi usnadnění, jako jsou např.
rychlá či opakovaná volba. Tyto funkce vám pomohou snížit množství času
potřebné pro vytočení nebo příjem hovoru.
• Umístěte zařízení tak, abyste jej měli stále na dosah. Ujistěte se, že můžete
bezdrátové zařízení používat, aniž přestali sledovat provoz na silnici.
Pokud vám někdo volá v nevhodnou dobu, použijte k přijetí hovoru
hlasovou schránku.
• Netelefonujte za hustého provozu či nebezpečných povětrnostních
podmínek. Déšť, plískanice, sníh, led, ale také silný provoz mohou být
nebezpečné.
• Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte telefonní čísla. Pořizování
poznámek nebo listování kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní
povinnosti – bezpečné jízdy.
• Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravní situaci. Vyřizujte hovory,
když právě stojíte, nebo než se zařadíte do provozu. Zkuste si naplánovat
hovory na dobu, kdy bude váš automobil v klidu.
• Nezapojujte se do stresující nebo citově vypjaté konverzace; mohlo by to
odvést vaši pozornost od řízení. Dejte osobě, se kterou hovoříte, vědět, že
řídíte, a konverzaci, která by mohla rozptýlit vaši pozornost, raději odložte.
146
Bezpečnostní informace
Buďte opatrní a používejte vaše zařízení správně.
Udržujte zařízení v suchu.
• Vlhkost a tekutiny mohou poškodit součásti nebo elektronické obvody
zařízení.
• Zařízení nezapínejte, je-li mokré. Pokud je zařízení již zapnuté, vypněte
jej a vyjměte okamžitě baterii (pokud se zařízení nevypíná či není možné
vyjmout baterii, ponechte jej v tomto stavu). Poté jej ručníkem osušte a
odevzdejte do servisního střediska.
• Toto zařízení obsahuje ukazatele vniknutí kapaliny. Poškození zařízení
působením vody může způsobit zánik záruky od výrobce.
Zařízení uchovávejte na rovném povrchu.
Při pádu zařízení může dojít k jeho poškození.
Zařízení neuchovávejte v oblastech s příliš vysokou nebo nízkou
teplotou. Doporučujeme používat zařízení při teplotách od 5 °C do 35 °C.
• Neskladujte zařízení ve velmi horkých oblastech, například uvnitř vozidla
v létě. Mohlo by dojít k selhání obrazovky, poškození zařízení nebo
výbuchu baterie.
• Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu (na
palubní desce automobilu, například).
• Skladujte baterii při teplotách od 0 °C do 45 °C.
Zařízení neuchovávejte s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče
a řetízky.
• Mohlo by dojít ke zkratu nebo poruše funkčnosti zařízení.
• Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, může
dojít k požáru.
Zařízení neuchovávejte v blízkosti magnetických polí.
• Mohlo by to způsobit poruchu zařízení nebo vybití baterie.
• Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty,
vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí
poškodit.
147
Bezpečnostní informace
Nepoužívejte toto zařízení nebo aplikaci po dobu přehřátí zařízení.
Dlouhodobé vystavení pokožky přehřátému zařízení může vést k
symptomům lehkého popálení, které se projevuje např. červenými skvrnami
nebo zarudnutím.
Nepoužívejte zařízení s odstraněným zadním krytem.
Baterie může ze zařízení vypadnout a poškodit se nebo selhat.
Pokud zařízení disponuje bleskem fotoaparátu nebo světlem,
nezapínejte je v blízkosti očí osob či zvířat.
Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit dočasnou ztrátu nebo
poškození zraku.
Varování při vystavení se zábleskům.
• Při používání zařízení ponechte některá světla v místnosti zapnutá,
obrazovka by se neměla nacházet příliš blízko očí.
• Pokud jste v průběhu sledování videa nebo hraní her v jazyce Flash po
delší dobu vystaveni zábleskům, může dojít k záchvatu nebo ke ztrátě
vědomí. Pokud pociťujete nevolnost, neprodleně přestaňte používat
zařízení.
• Pokud má někdo z vašich příbuzných historii záchvatů nebo ztráty vědomí
při používání podobného zařízení, poraďte se před používáním zařízení
s lékařem.
• Pokud se cítíte nepohodlně, například křeče nebo dezorientace, okamžitě
přestaňte zařízení používat a poraďte se s lékařem.
• Chcete-li zabránit namáhání očí, dělejte při používání zařízení časté
přestávky.
Snížení nebezpečí opakovaných poruch hybnosti.
Pokud opakovaně provádíte určité pohyby, například tisknete tlačítka, kreslíte
prsty znaky na dotykovou obrazovku nebo hrajete hry, můžete pociťovat
občasnou bolest rukou, krku, ramen nebo jiných částí těla. Používáte-li
zařízení po delší dobu, držte zařízení uvolněným stiskem, lehce tiskněte
tlačítka a dělejte časté přestávky. Pokud během nebo po používání zařízení
pociťujete nepohodlí, přestaňte zařízení používat a obraťte se na lékaře.
148
Bezpečnostní informace
Při použití sluchátek chraňte sluch a uši.
louhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit
• D
sluch.
• V
ystavení se hlasitým zvukům při chůzi může rozptýlit
vaši pozornost a způsobit nehodu.
• P
řed připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte
hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou
k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.
• V suchém prostředí se může ve sluchátkách tvořit statická elektřina. Z
tohoto důvodu omezte používání sluchátek v suchém prostředí, případně
se dotkněte před připojením sluchátek kovového předmětu, aby se
statická elektřina vybila.
• Nepoužívejte sluchátka při jízdě nebo řízení. Mohly by rozptýlit vaši
pozornost a způsobit nehodu nebo mohou být v závislosti na vaší oblasti
nezákonná.
Při používání zařízení během chůze či jiného pohybu buďte opatrní.
• Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob.
• Dbejte na tom, aby se vám kabel sluchátek neomotal kolem rukou nebo
kolem blízkých předmětů.
Nenanášejte na zařízení barvu, ani na něj nelepte nálepky.
• Barvy nebo nálepky mohou zablokovat pohyblivé díly a zabránit tak
správné funkčnosti zařízení.
• Jste-li alergičtí na lakované nebo kovové části zařízení, můžete trpět
svěděním, vyrážkami nebo otoky. Pokud k tomu dojde, přestaňte zařízení
používat a obraťte se na lékaře.
Zařízení nepoužívejte, pokud je prasklé nebo rozbité.
O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej.
Odneste zařízení do servisního střediska Samsung a nechte jej opravit.
Instalujte mobilní zařízení a vybavení opatrně.
• Zajistěte, aby byla mobilní zařízení a související vybavení ve vozidle pevně
uchycena.
• Zařízení ani příslušenství nenechávejte v blízkosti nebo uvnitř prostoru pro
airbagy. Nesprávně nainstalovaný bezdrátový přístroj může při rychlém
nafouknutí airbagu způsobit závažné zranění.
149
Bezpečnostní informace
Dávejte pozor, abyste zařízení neupustili, a chránili jej před nárazy.
• Vaše zařízení by se mohlo poškodit nebo selhat.
• Pokud dojde k ohnutí či deformaci zařízení, přístroj nebo jeho součásti
mohou přestat fungovat.
Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky.
• Nenabíjejte zařízení déle než týden, přílišné nabití by mohlo mít za
následek zkrácení životnosti baterie.
• Nepoužívaná zařízení se postupem času vybijí a před použitím musí být
znovu nabita.
• Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od zdroje elektrické energie.
• Baterii používejte pouze k účelům, ke kterým byla zamýšlena.
• Ponechání nevyužívaných baterií delší dobu bez činnosti může snížit jejich
životnost a výkon. Může také způsobit selhání baterií nebo výbuch nebo
způsobit požár.
• Pro zajištění dlouhé životnosti vašeho zařízení a baterie dodržujte
všechny pokyny v této příručce. Poškození nebo slabý výkon způsobený
nedodržením výstrah a pokynů může vést k propadnutí záruky.
• Vaše zařízení se může časem opotřebit. Některé díly a opravy jsou kryty
zárukou v rámci platného období, ale škody nebo degenerace způsobené
používáním neoprávněného příslušenství se toho netýkají.
Používáte-li zařízení, vezměte na vědomí následující:
• Držte zařízení rovně, stejně jako klasický telefon.
• Mluvte přímo do mikrofonu.
Zařízení nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit.
• Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení
platnosti záruky výrobce. Pokud zařízení vyžaduje servis, zaneste je do
servisního střediska Samsung.
• Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch
nebo požár.
• Před vyjmutím baterie zařízení vypněte. Pokud baterii vyjmete se
zapnutým zařízením, může dojít k selhání zařízení.
150
Bezpečnostní informace
Při čištění zařízení vezměte na vědomí následující:
• Zařízení a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.
• Kontakty baterie čistěte vatovým tamponem nebo ručníkem.
• Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla. Mohlo by dojít k odbarvení
nebo korozi vnějších částí zařízení nebo zásahu elektrickým proudem
a požáru.
Zařízení používejte pouze ke stanovenému účelu.
Vaše zařízení může selhat.
Pokud zařízení používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní.
Toto zařízení může opravovat pouze kvalifikovaný personál.
Pokud bude zařízení opravováno nekvalifikovanou osobou, může dojít
k poškození zařízení a bude zrušena platnost záruky výrobce.
Se SIM kartami, paměťovými kartami nebo kabely manipulujte opatrně.
• Při vkládání karty nebo připojování kabelu do zařízení se ujistěte, že je
karta vložena nebo je kabel připojen na správné straně.
• Nevyndávejte kartu, když zařízení přenáší informace nebo když k nim
přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či
zařízení.
• Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým
šumem z jiných zařízení.
• Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými předměty.
Pokud je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem.
• Vkládání karty nebo připojování kabelu silou nebo nesprávným způsobem
může vést k poškození víceúčelového konektoru nebo jiných částí zařízení.
Zajištění dostupnosti tísňových služeb.
V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z tohoto
zařízení možné vytáčet tísňová volání. Před cestou do vzdálených nebo
nerozvinutých oblastí si zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat
tísňové služby.
151
Bezpečnostní informace
Chraňte vaše osobní data a zabraňte úniku nebo zneužití citlivých
informací.
• Při používání zařízení nezapomínejte zálohovat důležitá data. Společnost
Samsung nenese odpovědnost za ztrátu dat.
• Při likvidaci zařízení zálohujte všechna data, poté resetujte zařízení. Tímto
způsobem zabráníte zneužití osobních údajů.
• Při stahování aplikací si pozorně přečtěte obrazovku oprávnění. Pozornost
věnujte zejména aplikacím, které mají přístup k více funkcím nebo
významnému množství osobních údajů.
• Své účty pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k neoprávněnému nebo
podezřelému použití. Objevíte-li známku zneužití osobních informací,
kontaktujte svého poskytovatele služeb za účelem odstranění nebo
změny informací o účtu.
• V případě ztráty nebo odcizení zařízení změňte hesla ke svým účtům z
důvodu ochrany svých osobních údajů.
• Vyhněte se používání aplikací z neznámých zdrojů a zabezpečte zařízení
pomocí vzoru uzamčení obrazovky, hesla nebo kódu PIN.
Nešiřte materiál chráněný autorským právem.
Materiály chráněné autorskými právy nesmíte distribuovat bez souhlasu
majitelů obsahu. Tímto počínáním porušujete autorská práva. Výrobce není
odpovědný za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním užíváním materiálu
chráněného autorským právem.
Malware a viry
Chcete-li vaše zařízení ochránit před malwarem a viry, dodržujte
následující užitečné tipy. Nedodržení těchto pokynů může vést k
poškození nebo ztrátě dat, které nemusí být kryty záruční službou.
• Nestahujte neznámé aplikace.
• Nenavštěvujte nedůvěryhodné webové stránky.
• Podezřelé zprávy nebo e-maily od neznámých odesilatelů odstraňujte.
• Nastavte si heslo a pravidelně ho měňte.
• Pokud je nepoužíváte, deaktivujte bezdrátové funkce, například Bluetooth.
• Pokud se zařízení chová abnormálně, spusťte antivirový program a
zkontrolujte infekci.
152
Bezpečnostní informace
• Před spuštěním nově stažené aplikace a souborů spusťte v zařízení
antivirový program.
• Nainstalujte do počítače antivirový program a pravidelně ho spouštějte
pro kontrolu infekce.
• Neupravujte nastavení registrů nebo neupravujte operační systém
zařízení.
Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption
Rate)
TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ NORMY PRO VYSTAVENÍ
RÁDIOVÝM VLNÁM
Vaše mobilní zařízení je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován tak,
aby nepřekračoval limity vystavení rádiovým vlnám (radiofrekvence
elektromagnetického pole) doporučené mezinárodními normami. Normy
byly vyvinuty nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a zahrnují podstatnou
míru bezpečnosti. Jsou navrženy tak, aby zaručily bezpečnost všech osob bez
ohledu na věk nebo zdravotní stav.
U norem o vystavení rádiovým vlnám se používá měrná jednotka s názvem
Specific Absorption Rate neboli SAR. Limit SAR pro mobilní zařízení je 2,0
W/kg. Testy SAR se provádějí pomocí standardizované provozní pozice se
zařízením vysílajícím na nejvyšší certifikované výkonové úrovni ve všech
testovaných frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR podle norem
ICNIRP u tohoto modelu zařízení jsou:
Maximální SAR u tohoto modelu za podmínek, ve kterých byly
zaznamenány
Hlava SAR
0,384 W/kg
SAR při nošení na těle
0,386 W/kg
V průběhu používání jsou aktuální hodnoty SAR u tohoto zařízení obvykle
znatelně nižší než jsou výše uváděné hodnoty. Je tomu tak proto, že za
účelem výkonnosti systému a minimalizování interference sítě je provozní
výkon vašeho mobilního zařízení při volání automaticky snížen, pokud není
plný výkon pro hovor potřeba. Čím nižší je výstupní výkon zařízení, tím nižší
jsou také jeho hodnoty SAR.
153
Bezpečnostní informace
Test měrného absorbovaného výkonu (SAR) při nošení na těle byl se
zařízením proveden při separační vzdálenosti 1,5 cm. Aby byly dodrženy
hodnoty pro expozici vysokofrekvenčním vlnám při používání na těle, musí
se zařízení nacházet alespoň 1,5 cm.
Organizace, jako jsou například Světová zdravotnická organizace (World
Health Organization) a Úřad pro potraviny a léčiva Spojených států (US
Food and Drug Administration), doporučují lidem, kteří se vystavení rádiové
frekvenci obávají a chtějí je snížit, aby používali příslušenství handsfree,
které jim umožní používat bezdrátová zařízení dále od hlavy a těla, nebo aby
zařízení používali kratší dobu. Další informace získáte tak, že na stránkách
www.samsung.com/sar vyhledáte název zařízení a číslo jeho modelu.
Správná likvidace výrobku
(Elektrický a elektronický odpad)
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Toto označení na produktu, příslušenství nebo v dokumentaci
značí, že produkt a elektronická příslušenství (např. nabíječka,
sluchátka, kabel USB) by neměly být likvidovány s běžným
domácím odpadem.
Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo
lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením
zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou
recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili,
nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou
tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny
podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství
nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.
154
Bezpečnostní informace
Správná likvidace baterií v tomto výrobku
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že
baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti
likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně
vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na
to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství
překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud
baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob
nebo životní prostředí.
Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání
materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je
recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru
baterií.
Prohlášení
Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám
a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami
nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Takový obsah a služby jsou
poskytovány výhradně pro osobní nekomerční použití. Žádný obsah ani
služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu
nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti výše uvedeného,
pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo
poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto
zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet,
překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným
způsobem distribuovat.
„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU".
SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI
SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG
VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY
OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST
SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST
ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ
PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI,
155
Bezpečnostní informace
NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŤ UŽ SMLUVNĚ NEBO
KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI
NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ
ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z
POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI
TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI
TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.“
Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a
společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo
služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny
třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost
Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto
prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za
jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které
jsou přístupné přes toto zařízení.
Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s
obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem
nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele
obsahu a služeb.
156
Prohlášení o shodě
Společnost Samsung Electronics prohlašuje, že toto zařízení splňuje
veškeré nezbytné požadavky a příslušná ustanovení směrnice 1999/5/
ES.
Chcete-li zobrazit Prohlášení o shodě, přejděte na adresu
www.samsung.com/mobile_doc.
V závislosti na oblasti, poskytovateli služeb nebo verzi
softwaru se některý obsah může ve vašem zařízení lišit
anebo změnit bez předchozího upozornění.
O aplikaci Samsung Kies
Samsung Kies je počítačová aplikace, která spravuje
multimediální obsah a osobní údaje v zařízeních
Samsung.
Poslední verzi aplikace Samsung Kies stáhněte na
webové stránce společnosti Samsung (www.samsung.
com/kies) a nainstalujte ji do počítače.
Printed in Korea
GH68-42854A Rev.1.1
Czech. 10/2015
Download PDF

advertising