Samsung | GT-I9070P | Samsung GT-I9070P Uživatelská přiručka

GT-I9070P
Uživatelská příručka
Tento výrobek splňuje příslušné národní limity
SAR o hodnotě 2,0 W/kg. Specifické maximální
hodnoty SAR naleznete v části s informacemi o
SAR v této příručce.
Při nošení produktu nebo jeho používání na
www.sar-tick.com
těle použijte schválené příslušenství (například
pouzdro) nebo udržujte vzdálenost 1,5 cm od
těla, aby byly dodrženy požadavky vystavení
radiofrekvenčnímu záření. Produkt může
vysílat záření, i když právě netelefonujete.
Používání této příručky
Děkujeme, že jste si pořídili mobilní zařízení značky Samsung.
Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti
Samsung toto zařízení uspokojí vaše nároky na vysokou kvalitu
mobilní komunikace a zábavu.
Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila
s funkcemi a vlastnostmi vašeho zařízení.
Nejdříve si přečtěte tyto informace
Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní
upozornění a tuto příručku. Dozvíte se zde informace
o bezpečném a správném používání zařízení.
●● Popisky v této příručce vycházejí z výchozího nastavení vašeho
zařízení.
●● Obrázky a snímky použité v této uživatelské příručce se od
vzhledu konkrétního produktu mohou lišit.
●●
Používání této příručky
2
Obsah této uživatelské příručky se může od konkrétního
produktu či softwaru poskytnutého operátorem či jiným
poskytovatelem služeb lišit a může být měněn bez předchozího
upozornění. Nejnovější verzi uživatelské příručky naleznete
na webové stránce www.samsung.com.
●● Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou s ohledem
na typ zařízení, použitý software nebo poskytovatele služeb lišit.
●● Použitý formát a způsob dodání této uživatelské příručky vychází
z operačního systému Google Android a může se s ohledem
na použitý operační systém konkrétního uživatele lišit.
●● Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem na zemi,
oblast a použitý hardware. Společnost Samsung nezodpovídá
za funkční problémy způsobené aplikacemi jiných společností.
●● Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené
s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou
nastavení registru či změnou softwaru operačního systému.
Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné
funkčnosti zařízení nebo aplikací.
●● Na webových stránkách www.samsung.com můžete
aktualizovat software vašeho mobilního zařízení.
●● Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další obsah
dodávaný k tomuto zařízení mohou být na základě licence mezi
společností Samsung a jejich příslušnými vlastníky používány
pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů
pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů
o autorských právech. Společnost Samsung není za takováto
porušení autorských práv uživatelem zodpovědná.
●● Příručku uchovejte pro pozdější využití.
●●
Používání této příručky
3
Ikony v pokynech
Nejdříve se seznamte s ikonami použitými v této příručce:
Upozornění – situace, které by mohly způsobit zranění
vás nebo jiných osob
Výstraha – situace, které by mohly způsobit poškození
zařízení nebo jiného přístroje
Poznámka – poznámky, rady nebo dodatečné informace
►
Viz – stránky se souvisejícími informacemi; například:
► str. 12 (znamená „viz str. 12“)
→
Následující krok – pořadí možností nebo menu, které
musíte vybrat, chcete-li provést určitou akci; například:
V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Nastavení → O telefonu (znamená vybrat Nastavení,
poté zvolit O telefonu)
[ ]
Hranaté závorky – tlačítka zařízení; například: [
(znamená tlačítko menu)
]
Autorská práva
Copyright © 2012 Samsung Electronics
Tato uživatelská příručka je chráněna mezinárodními zákony
o autorských právech.
Žádná část této uživatelské příručky nesmí být reprodukována,
šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo
způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení
ani žádnými jinými systémy pro ukládání bez předchozího
písemného svolení společnosti Samsung Electronics.
Používání této příručky
4
Ochranné známky
●●
SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky
společnosti Samsung Electronics.
●●
Logo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™,
YouTube™, Android Market™ a Google Talk™ jsou ochranné
známky společnosti Google, Inc.
Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti
Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
●● Oracle a Java jsou registrované ochranné známky společnosti
Oracle nebo jejích poboček. Ostatní jména mohou být ochranné
známky příslušných vlastníků.
●●
●●
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi
CERTIFIED™ a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky
sdružení Wi-Fi Alliance.
●●
Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka
společnosti Microsoft Corporation.
DivX®, DivX Certified® a související
loga jsou ochranné známky
společnosti Rovi Corporation nebo
jejích dceřiných společností a jsou
používány na základě licence.
●● Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou
majetkem příslušných vlastníků.
●●
Používání této příručky
5
O VIDEU DIVX
DivX® je digitální formát videa vytvořený společností DivX, LLC,
dceřinou společností Rovi Corporation. Toto je oficiální zařízení
DivX Certified®, které přehrává videa DivX. Chcete-li získat více
informací a softwarové nástroje ke konverzi souborů do videí DivX,
navštivte stránky www.divx.com.
DivX Certified® k přehrávání videa DivX® v maximálním rozlišení
HD 720 pixelů, včetně prémiového obsahu
O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND
Aby mohlo toto zařízení s certifikací DivX Certified® přehrávat
obsah DivX Video-on-Demand (VOD), musí být zaregistrováno
u společnosti DivX. Registrační kód obdržíte po otevření části
DivX VOD ve vašem menu nastavení. Více informací o dokončení
registrace najdete na webu vod.divx.com.
Používání této příručky
6
Obsah
Sestavení .................................................................. 11
Vybalení ................................................................................... 11
Vložení karty SIM nebo USIM a baterie . .......................... 11
Nabíjení baterie ..................................................................... 13
Vložení paměťové karty (volitelné) . ................................. 16
Úvodní informace ................................................... 19
Zapnutí a vypnutí zařízení .................................................. 19
Seznámení se zařízením ...................................................... 20
Používání dotykového displeje ......................................... 24
Zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje a
tlačítek ..................................................................................... 25
Seznámení se základní obrazovkou ................................. 26
Otevírání aplikací .................................................................. 28
Přizpůsobení zařízení ........................................................... 31
Zadávání textu ....................................................................... 35
Stahování aplikací z trhu Android . ................................... 40
Stahování souborů z webu ................................................. 41
Synchronizace dat ................................................................. 41
Komunikace ............................................................. 43
Volání ....................................................................................... 43
Zprávy ...................................................................................... 50
Google Mail . ........................................................................... 52
E-mail . ...................................................................................... 54
Talk ............................................................................................ 56
Social Hub ............................................................................... 57
Obsah
7
Zábava ...................................................................... 58
Fotoaparát . ............................................................................. 58
Videoklipy ............................................................................... 68
Galerie ...................................................................................... 69
Editor fotografií ..................................................................... 72
Hudební přehrávač ............................................................... 73
Music Hub ............................................................................... 76
FM rádio ................................................................................... 76
Osobní informace ................................................... 80
Kontakty .................................................................................. 80
Kalendář .................................................................................. 84
Úkoly ........................................................................................ 86
Poznámka . .............................................................................. 86
Diktafon ................................................................................... 87
Web ........................................................................... 89
Internet .................................................................................... 89
Mapy . ....................................................................................... 93
Latitude . .................................................................................. 94
Místa ......................................................................................... 95
Navigace .................................................................................. 95
YouTube ................................................................................... 96
Samsung Apps ....................................................................... 97
Obchod Play ........................................................................... 98
Zprávy a počasí ...................................................................... 98
Konektivita . ........................................................... 100
Bluetooth .............................................................................. 100
Wi-Fi ........................................................................................ 102
Obsah
8
Wi-Fi Direct . .......................................................................... 104
AllShare . ................................................................................ 105
Sdílení mobilní sítě ............................................................. 108
GPS . ........................................................................................ 109
Připojení k počítači ............................................................. 110
Připojení VPN ....................................................................... 112
Nástroje .................................................................. 115
Hodiny . .................................................................................. 115
Kalkulačka ............................................................................. 118
Stažené položky .................................................................. 118
Vyhledávání .......................................................................... 119
Kies air .................................................................................... 119
Mini diář . ............................................................................... 120
Moje soubory ....................................................................... 121
Polaris Office . ....................................................................... 122
SIM Toolkit . ........................................................................... 124
Správce úloh ......................................................................... 124
Hlasové příkazy ................................................................... 125
Hlasové vyhledávání .......................................................... 125
Hlasitý hovor ........................................................................ 126
Značky . .................................................................................. 126
Nastavení ............................................................... 129
Otevření menu Nastavení ................................................. 129
Bezdrátové sítě .................................................................... 129
Volat . ...................................................................................... 131
Zvuk ........................................................................................ 133
Displej .................................................................................... 134
Úsporný režim ...................................................................... 135
Obsah
9
Informace o poloze a zabezpečení ................................. 136
Aplikace ................................................................................. 137
Účty a synchronizace . ........................................................ 138
Pohyb ..................................................................................... 138
Soukromí ............................................................................... 139
Úložiště .................................................................................. 139
Jazyk a klávesnice ............................................................... 139
Hlasový vstup a výstup ...................................................... 142
Usnadnění ............................................................................. 144
Datum a čas .......................................................................... 144
O telefonu ............................................................................. 145
Řešení problémů . ................................................. 146
Bezpečnostní upozornění ................................... 152
Rejstřík .................................................................... 164
Obsah
10
Sestavení
Vybalení
Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:
Mobilní zařízení
●● Baterie
●● Uživatelská příručka
Používejte pouze software schválený společností Samsung.
Pirátský nebo nelegální software může způsobit poškození
nebo poruchy, na které se nevztahuje záruka výrobce.
●●
Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství
závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
●● Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního
prodejce výrobků Samsung.
●● Pro toto zařízení se nejlépe hodí příslušenství dodané
společně s ním.
●● Jiné příslušenství než dodané se zařízením s ním nemusí
být kompatibilní.
●●
Vložení karty SIM nebo USIM a baterie
Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb,
obdržíte kartu SIM (Subscriber Identity Module), ve které budou
načteny podrobnosti o předplatném, například kód PIN a volitelné
služby. Chcete-li používat služby v sítích UMTS a HSDPA, můžete
zakoupit kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).
Sestavení
11
Vložení karty SIM nebo USIM a baterie:
1 Pokud je zařízení zapnuto, vypněte je stisknutím a podržením
vypínače a výběrem možnosti Vypnutí → OK.
2 Sundejte zadní kryt.
Při sundávání zadního krytu si dejte pozor na nehty.
3 Vložte kartu SIM nebo USIM zlatými kontakty směrem dolů.
Sestavení
12
4 Vložte baterii.
5 Vraťte zpět zadní kryt.
Nabíjení baterie
Před prvním použitím zařízení je třeba nabít baterii.
Baterii zařízení je možné nabíjet cestovním adaptérem nebo
připojením zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Používejte pouze nabíječky a kabely schválené společností
Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou
způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.
Sestavení
13
Když poklesne napětí baterie, zařízení vydá varovný tón
a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie.
Také ikona baterie bude prázdná. Pokud napětí baterie
klesne příliš, zařízení se automaticky vypne. Abyste mohli
zařízení dále používat, nabijte baterii.
●● Pokud je baterie zcela vybitá, není možné zařízení
zapnout, a to ani v případě, že je zapojeno do cestovního
adaptéru. Před tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou
baterii několik minut nabíjet.
●●
››Nabíjení pomocí cestovního adaptéru
1 Zapojte malý konec cestovního adaptéru do multifunkčního
konektoru.
Nesprávné připojení cestovního adaptéru může způsobit
vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená
nesprávným použitím se nevztahuje záruka.
Sestavení
14
2 Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické
zásuvky.
●● Během nabíjení můžete zařízení používat, ale jeho nabití
může trvat delší dobu.
●● Během nabíjení zařízení může být dotykový displej
nefunkční kvůli nestabilnímu napájení. Pokud se tak stane,
odpojte cestovní adaptér ze zařízení.
●● Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení. To je
normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani
výkon zařízení.
●● Pokud se zařízení nenabíjí správně, obraťte se na servisní
středisko Samsung.
3 Po úplném nabití baterie nejprve odpojte cestovní adaptér ze
zařízení, až poté ze zásuvky.
Nevyjímejte baterii před odpojením cestovního adaptéru.
Mohlo by dojít k poškození zařízení.
Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte cestovní adaptér, tím
ušetříte energii. Cestovní adaptér nemá vypínač, proto jej
musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie.
Pokud používáte cestovní adaptér, měl by zůstávat v
blízkosti elektrické zástrčky.
››Nabíjení pomocí kabelu USB
Nejprve se ujistěte, že je počítač zapnutý.
1 Jednu koncovku (mikro USB) kabelu USB zapojte do
multifunkčního konektoru.
Sestavení
15
2 Druhou koncovku kabelu USB zapojte do portu USB v počítači.
V závislosti na typu použitého kabelu USB může chvíli trvat,
než nabíjení začne.
3 Po úplném nabití baterie nejprve odpojte kabel USB ze zařízení,
až poté od počítače.
Vložení paměťové karty (volitelné)
Abyste mohli ukládat dodatečné multimediální soubory, je třeba
vložit paměťovou kartu. Vaše zařízení podporuje karty microSD™
nebo microSDHC™ s kapacitou maximálně 32 GB (závisí na
výrobci a typu paměťové karty).
Společnost Samsung používá schválené průmyslové
standardy pro paměťové karty. I přesto nemusí být
některé značky s tímto zařízením kompatibilní. Používání
nekompatibilní paměťové karty může způsobit poškození
zařízení nebo paměťové karty a poškodit data uložená na
kartě.
Toto zařízení podporuje pouze paměťové karty se
strukturou souborů typu FAT. Pokud vložíte kartu s jinou
strukturou souborů, zařízení vás vyzve k přeformátování
paměťové karty.
●● Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost
paměťových karet.
●● Jakmile vložíte paměťovou kartu do zařízení, v interní
paměti ve složce external_sd se zobrazí adresář souborů
paměťové karty.
●●
Sestavení
16
1 Sundejte zadní kryt.
2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly
dolů.
3 Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud nezapadne na
místo.
4 Vraťte zpět zadní kryt.
››Vyjmutí paměťové karty
Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji
odpojte.
1 V základním režimu vyberte Aplikace → Nastavení →
Úložiště → Odpojit SD kartu → OK.
2 Sundejte zadní kryt.
3 Mírně na kartu zatlačte, dokud se ze zařízení neuvolní.
4 Vyjměte paměťovou kartu.
5 Vraťte zpět zadní kryt.
Sestavení
17
››Formátování paměťové karty
Po naformátování paměťové karty v počítači nemusí být karta
se zařízením kompatibilní. Formátujte paměťovou kartu pouze
v zařízení.
V základním režimu vyberte Aplikace → Nastavení → Úložiště
→ Odpojit SD kartu → OK → Formátovat SD kartu →
Formátovat kartu SD → Vymazat vše.
Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte
zazálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení. Záruka
výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností
uživatele.
Sestavení
18
Úvodní informace
Zapnutí a vypnutí zařízení
Zařízení můžete zapnout stisknutím a podržením vypínače. Pokud
zařízení zapínáte poprvé, nastavte je dle následujících zobrazených
pokynů.
Vypnutí zařízení provedete stisknutím vypínače a jeho podržením,
poté výběrem možnosti Vypnutí → OK.
Na místech, na kterých je zakázáno používání
bezdrátových zařízení (například v letadle nebo
v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny
zaměstnanců.
●● Chcete-li používat pouze ty funkce zařízení, které
nevyužívají připojení k síti, přepněte do režimu Letadlo.
Stiskněte a podržte vypínač a vyberte Režim Letadlo.
●●
Úvodní informace
19
Seznámení se zařízením
››Rozvržení zařízení
Světelné čidlo
Snímač vzdálenosti
Sluchátko
Přední objektiv
fotoaparátu
Tlačítko hlasitosti
Dotykový displej
Tlačítko Domů
Tlačítko Menu
Tlačítko Zpět
Mikrofon
Multifunkční konektor
Zadní objektiv
fotoaparátu
Reproduktor
Blesk
Vypínací tlačítko/ reset
tlačítko/zamykací
tlačítko
Zadní kryt
Interní anténa
Konektor pro
sluchátka
Úvodní informace
20
››Tlačítka
Tlačítko
Funkce
Vypínací
tlačítko/
Reset1/
Zámek
Zapnutí zařízení (stiskněte a podržte);
otevření rychlé nabídky (stiskněte
a podržte); reset zařízení (stiskněte
a podržte po dobu 8–10 sekund a
poté uvolněním); zamknutí dotykové
obrazovky.
Menu
Otevření seznamu možností dostupných
na aktuální obrazovce; v základním režimu
otevření aplikace Google search (stiskněte
a podržte); otevření vyhledávacího okna
během používání některých aplikací
(stiskněte a podržte).
Domů
Návrat na základní obrazovku; otevření
seznamu naposledy otevřených aplikací
(stiskněte a podržte); spuštění hlasové
aplikace (dvojnásobné stisknutí).
Zpět
Návrat na předchozí obrazovku.
Hlasitost
Nastavení hlasitosti zařízení.
1. Pokud má toto zařízení závažnou chybu, samo zavěšuje, případně
zamrzá, bude obnova funkčnosti pravděpodobně vyžadovat reset.
Úvodní informace
21
››Ikony indikátoru
Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na vaší
oblasti nebo poskytovateli služeb.
Ikona
Definice
Žádný signál
Síla signálu
Připojeno k síti GPRS
Připojeno k síti EDGE
Připojeno k síti UMTS
Dostupné otevřené přístupové body Wi-Fi
Připojeno k přístupovému bodu sítě Wi-Fi
Připojeno k síti Wi-Fi Direct
Bluetooth je aktivní
Jsou připojena sluchátka Bluetooth
GPS je aktivní
Probíhá volání
Je podržen hovor
Hlasitý odposlech je aktivní
Zmeškaný hovor
Synchronizováno s webem
Nahrávání dat
Stahování dat
Úvodní informace
22
Ikona
Definice
Přesměrování hovorů je aktivní
Připojen k počítači
Aktivována funkce Sdílení internetového připojení
přes USB
Aktivováno sdílení připojení Wi-Fi
Žádná karta SIM ani USIM
Nová textová nebo multimediální zpráva
Nová e-mailová zpráva
Nová hlasová zpráva
Budík je aktivní
Upozornění na událost
Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
Tichý režim je aktivní
Vibrační režim aktivován
Režim Letadlo je aktivní
Probíhá přehrávání hudby
Přehrávání hudby je pozastaveno
FM rádio je zapnuté na pozadí
Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat
opatrně
Stav baterie
10:00
Aktuální čas
Úvodní informace
23
Používání dotykového displeje
Pomocí dotykového displeje zařízení lze jednoduše vybírat položky
a aktivovat funkce. Seznamte se se základními úkony pro používání
dotykového displeje.
Abyste zabránili poškrábání dotykového displeje,
nepoužívejte ostré nástroje.
●● Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými
zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit
poruchu displeje.
●● Zabraňte styku dotykového displeje s vodou. Vlhké
prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu
displeje.
●●
Aby bylo používání dotykového displeje co nejefektivnější,
před použitím zařízení odstraňte z displeje ochrannou fólii.
●● Dotykový displej obsahuje vrstvu, která je schopna
detekovat drobný elektrický náboj vydávaný lidským
tělem. Chcete-li dosáhnout nejlepší odezvy, klepejte
na dotykový displej konečky prstů. Dotykový displej
nereaguje na doteky ostrými předměty, jako je například
jehla nebo pero.
●●
Úvodní informace
24
Dotykový displej můžete ovládat pomocí následujících akcí:
Klepnutí: Jedním klepnutím prstu vyberete menu či možnost
nebo spustíte aplikaci.
●● Klepnutí a podržení: Klepnutím na položku a podržením déle
než 2 sekundy zobrazíte seznam možností.
●● Tažení: Klepnutím a tažením prstu nahoru, dolů, doleva nebo
doprava můžete listovat položkami seznamu.
●● Tažení a upuštění: Klepněte a podržte prst na položce a tažením
prstu položku přeneste.
●● Dvojité klepnutí: Při prohlížení fotografií nebo webových stránek
dvojitým rychlým klepnutím prstem můžete přibližovat nebo
oddalovat náhled.
●● Pokud určitou dobu nebudete dotykovou obrazovku
používat, zařízení ji vypne. Obrazovku zapnete stisknutím
vypínače nebo tlačítka Domů.
●● Také můžete nastavit dobu podsvícení. V základním
režimu otevřete seznam aplikací a vyberte Nastavení →
Displej → Časový limit displeje.
●●
Zamknutí nebo odemknutí dotykového
displeje a tlačítek
Dotykový displej a tlačítka je možné zamknout, abyste zabránili
nechtěné aktivaci funkcí zařízení.
Chcete-li je uzamknout, stiskněte vypínač. Odemknutí provedete
zapnutím obrazovky stisknutím vypínače nebo tlačítka Domů,
poté ťukněte prstem na okno.
Můžete aktivovat funkci zámku obrazovky, a zabránit tak
ostatním v přístupu a využívání vašich osobních údajů a
informací uložených v zařízení. ► str. 33
Úvodní informace
25
Seznámení se základní obrazovkou
Pokud je zařízení v základním režimu, zobrazí se základní
obrazovka. Ze základní obrazovky můžete zobrazit ikony
indikátoru, nástroje, zkratky k aplikacím a další položky.
Základní obrazovka obsahuje několik panelů. Přejděte vlevo nebo
vpravo na panel základní obrazovky. Taktéž je možné zvolit bod
v dolní části obrazovky a přesunout se tak přímo na odpovídající
obrazovku.
››Přidávání položek na základní obrazovku
Základní obrazovku si můžete přizpůsobit přidáním zkratek
k aplikacím nebo položkám v aplikacích, nástrojích nebo složkách.
Přidání položky na základní obrazovku:
1 Stiskněte tlačítko [
2
] → Přidat nebo klepněte do prázdné
oblasti základní obrazovky a podržte.
Vyberte kategorii položky → položka:
●● Nástroje: Přidání nástrojů na základní obrazovku.
●● Zástroje: Přidání zkratek k položkám, například aplikacím,
záložkám nebo kontaktům.
●● Složky: Vytvoření nové složky nebo přidání složek pro vaše
kontakty.
●● Pozadí: Nastavení obrázku na pozadí.
››Přesun položek na základní obrazovce
1 Chcete-li položku přesunout, klepněte na ni a podržte.
2 Přetáhněte položku do požadovaného místa.
Úvodní informace
26
››Odstranění položek ze základní obrazovky
1 Chcete-li položku odstranit, klepněte na ni a podržte.
Na spodní straně pohotovostní obrazovky se zobrazí koš.
2 Přetáhněte položku do koše.
3 Jakmile položka zčervená, uvolněte ji.
››Používání panelu oznámení
V základním režimu nebo při používání aplikace klepnutím
do oblasti ikon indikátoru a tažením prstu dolů otevřete
panel oznámení. Můžete aktivovat nebo deaktivovat funkce
bezdrátového připojení a otevřít seznam oznámení, například o
zprávách, hovorech, událostech nebo stavech zpracování. Panel
skryjete přetažením jeho dolní části nahoru.
Z panelu oznámení můžete používat následující možnosti:
●● WiFi: Aktivace nebo deaktivace funkce Wi-Fi. ► str. 103
●● Bluetooth: Aktivace nebo deaktivace bezdrátové funkce
Bluetooth. ► str. 100
●● GPS: Aktivace nebo deaktivace funkce GPS.
●● Tichý režim: Aktivace nebo deaktivace tichého nebo vibračního
režimu.
●● Automat. otočení Aktivace nebo deaktivace automatického
otáčení.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na
poskytovateli služeb a oblasti.
Úvodní informace
27
››Přidávání a odstraňování panelů ze základní
obrazovky
Na základní obrazovku můžete přidávat panely a odstraňovat je
z ní a uspořádat si tak nástroje podle vašich potřeb.
1 V základním režimu stiskněte tlačítko [
] → Upravit.
Můžete také umístit dva prsty na obrazovku a jejich přiblížením
přepnout do režimu Upravit.
2 Přidejte nebo odstraňte panely pomocí následujících funkcí:
Panel odstraníte klepnutím na miniaturu panelu a jejím
podržením a následným přetažením do koše, který je
umístěn na spodní straně obrazovky.
●● Nový panel přidáte výběrem možnosti
.
●● Změnu pořadí panelů provedete klepnutím na miniaturu
panelu a jejím podržením a následným přetažením do
požadovaného umístění.
●●
3 Po skončení stiskněte tlačítko [
].
Otevírání aplikací
Otevření aplikací zařízení:
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací výběrem
možnosti Aplikace.
2 Přejděte vlevo nebo vpravo do jiné obrazovky aplikací.
Taktéž je možné zvolit bod v dolní části obrazovky a přesunout
se tak přímo na odpovídající obrazovku.
Úvodní informace
28
3 Vyberte aplikaci.
Abyste mohli používat aplikace společnosti Google, je
třeba mít zřízen účet Google. Pokud účet u společnosti
Google nemáte, zaregistrujte se.
●● Zkratku aplikace můžete vytvořit klepnutím a podržením
ikony aplikace ze seznamu aplikací. Ikonu můžete
přesunout na libovolné místo na základní obrazovce.
●●
4 Stisknutím tlačítka [
] se vrátíte na předchozí obrazovku;
stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na základní obrazovku.
●● Pokud zařízení otočíte v průběhu používání některé
funkce, rozhraní se rovněž natočí. Aby se rozhraní
nenatáčelo, otevřete panel oznámení a vyberte možnost
Automat. otočení.
●● Při používání zařízení můžete zachytit snímek obrazovky
stisknutím a podržením tlačítka Domů a současně
vypínače. Upravený obrázek bude uložen ve složce Moje
soubory → ScreenCapture.
››Uspořádání aplikací
Aplikace můžete v seznamu aplikací přeuspořádat změnou jejich
pořadí nebo jejich seskupením do kategorií tak, aby vyhovovaly
vašim potřebám.
1 V seznamu aplikací stiskněte možnost [ ] → Upravit → OK.
2 Klepněte na aplikaci a podržte.
3 Přetáhněte ikonu aplikace na požadované místo.
4
Ikonu aplikace můžete přesunout na jinou obrazovku hlavního
menu. Nejčastěji používané aplikace můžete také přesunout
vedle položky Domů.
Stiskněte tlačítko [ ] → Uložit.
Úvodní informace
29
Přidání složky nebo panelu na obrazovku Menu:
1 V seznamu aplikací stiskněte tlačítko [ ] → Upravit.
2 Klepněte na aplikaci a podržte.
3 Přetáhněte ikonu aplikace na položku Přidat složka nebo
Přidat stránku v dolní části obrazovky.
4 Další aplikace přidejte opakováním kroků 2–3.
5 Přetáhněte položku Přidat složka nebo Přidat stránku na
obrazovku menu.
Nová složka nebo nový panel s aplikacemi je přidán na
obrazovku menu.
6 Pokud jste přidali složku, zadejte její název a vyberte možnost
OK.
7 Stiskněte tlačítko [
] → Uložit.
Změna pořadí obrazovky hlavního menu:
1 Umístěte dva prsty na obrazovku do seznamu aplikací a
přibližte je.
2 Klepněte a podržte miniaturu obrazovky a přetáhněte ji na
požadované místo.
››Otevírání naposledy otevřených aplikací
1 Stisknutím a podržením tlačítka Domů zobrazíte naposledy
otevřené aplikace.
2 Vyberte aplikaci, kterou chcete otevřít.
Úvodní informace
30
››Používání správce úloh
Zařízení podporuje multitasking. Najednou může být spuštěno
více aplikací. Při používání multitaskingu ale může docházet
k zasekávání nebo problémům s pamětí a spotřeba energie
může být vyšší. Abyste se těmto problémům vyhnuli, ukončete
nepotřebné programy pomocí správce úloh.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Správce úloh → Aktivní aplikace.
Zobrazí se seznam všech aktuálně spuštěných aplikací.
2 Aplikaci zavřete výběrem možnosti Konec.
Chcete-li zavřít všechny aktivní aplikace, vyberte možnost
Ukončit vše.
Přizpůsobení zařízení
Používání zařízení může být efektivnější, když si je upravíte podle
svých potřeb.
››Nastavení aktuálního času a data
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Nastavení → Datum a čas.
2 Nastavte datum a čas a jiné možnosti.
››Zapnutí nebo vypnutí zvuku při doteku
V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte Nastavení
→ Zvuk → Slyšitelný výběr.
››Nastavení hlasitosti vyzvánění
Stisknutím tlačítka hlasitosti nahoru nebo dolů nastavte hlasitost
vyzvánění.
Úvodní informace
31
››Přepnutí do tichého režimu
Chcete-li zařízení ztlumit nebo ztlumení zrušit, proveďte jeden
z následujících postupů:
●● V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte Telefon
→ Klávesnice a poté klepněte a podržte klávesu #.
●● Otevřete panel oznámení v horní části obrazovky a vyberte
možnost Tichý režim.
●● Stiskněte vypínač a podržte jej. Poté vyberte možnost Tichý
režim.
Zařízení můžete nastavit tak, aby vás v tichém režimu
upozornil na různé události. V základním režimu otevřete
seznam aplikací a vyberte Nastavení → Zvuk → Vibrace →
Vždy nebo Pouze v režimu Ticho.
››Změna vyzvánění
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Nastavení → Zvuk → Vyzváněcí tón telefonu.
2 Vyberte vyzvánění ze seznamu a vyberte možnost OK.
››Aktivace animací při přepínání oken
V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte Nastavení
→ Displej → Animace → Některé animace nebo Všechny
animace.
››Výběr pozadí na základní obrazovku
1 V základním režimu stiskněte tlačítko [
možnost.
] → Pozadí →
2 Vyberte obrázek.
3 Vyberte možnost Uložit nebo Nastavit pozadí.
Společnost Samsung nenese zodpovědnost za způsob
použití výchozích obrázků a pozadí nahraných v zařízení.
Úvodní informace
32
››Nastavení jasu displeje
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Nastavení → Displej → Jas.
2 Zrušte zaškrtnutí políčka vedle možnosti Automatický jas.
3 Tažením posuvníku upravte úroveň jasu.
4 Stiskněte tlačítko OK.
Vyšší úroveň jasu displeje ovlivňuje spotřebu zařízení.
››Nastavení zámku displeje
Dotykovou obrazovku je možné uzamknout aktivováním funkce
zámku displeje. Zařízení bude vyžadovat kód pro odemknutí
pokaždé, když zařízení zapnete nebo když budete chtít dotykovou
obrazovku odemknout.
Pokud heslo zapomenete, můžete zařízení nechat
resetovat v servisním středisku Samsung.
●● Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu
bezpečnostních hesel či soukromých informací ani za jiné
škody způsobené nelegálním softwarem.
●●
Nastavení znaku pro odemknutí
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Nastavení → Informace o poloze a zabezpečení → Nastavit
zámek displeje → Znak.
2 Prohlédněte si pokyny na obrazovce a vzorové znaky a vyberte
možnost Další.
3 Znak nakreslete tažením prstu tak, aby byly spojeny alespoň 4
body, poté vyberte možnost Pokračovat.
4 Opět nakreslete znak a vyberte možnost Potvrdit.
Úvodní informace
33
Nastavení kódu PIN pro odemknutí
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Nastavení → Informace o poloze a zabezpečení → Nastavit
zámek displeje → PIN.
2 Zadejte nový kód PIN (číselný) a vyberte možnost Pokračovat.
3 Zadejte znovu kód PIN a vyberte možnost OK.
Nastavení hesla pro odemknutí
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Nastavení → Informace o poloze a zabezpečení → Nastavit
zámek displeje → Heslo.
2 Zadejte nové heslo (alfanumerické) a vyberte možnost
Pokračovat.
3 Zadejte znovu heslo a vyberte možnost OK.
››Zamknutí karty SIM nebo USIM
Zařízení můžete zamknout aktivací hesla PIN dodaného s kartou
SIM nebo USIM.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Nastavení → Informace o poloze a zabezpečení →
Nastavte zámek SIM karty → Zamknout SIM kartu.
2 Zadejte kód PIN a vyberte možnost OK.
Jakmile je zamknutí kódem PIN aktivní, je třeba při každém
zapínání zařízení zadat kód PIN.
Pokud několikrát za sebou zadáte nesprávný kód PIN, vaše
karta SIM nebo USIM se zablokuje. Kartu SIM nebo USIM
odblokujete zadáním kódu PUK.
●● Pokud svoji kartu SIM nebo USIM zablokujete zadáním
nesprávného kódu PUK, lze ji odblokovat odesláním
vašemu poskytovateli služeb.
●●
Úvodní informace
34
››Aktivace funkce Najít moje mobilní zařízení
Když někdo do tohoto zařízení vloží novou kartu SIM nebo USIM,
funkce Najít moje mobilní zařízení automaticky odešle kontaktní
číslo určeným příjemcům, abyste měli možnost zařízení najít a
získat je zpět.
Chcete-li tuto funkci použít, potřebujete účet Samsung, abyste
mohli ovládat zařízení na dálku.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Nastavení → Informace o poloze a zabezpečení → Upoz.
na změnu SIM karty.
2 Vyberte možnost Přihlásit, zadejte e-mailovou adresu a heslo
vašeho účtu Samsung, poté zvolte možnost Přihl.
Účet Samsung vytvoříte výběrem možnosti Registrovat.
3 Vyberte možnost Příjemci výstražné zprávy.
4 Zadejte opět heslo účtu Samsung a zvolte možnost Potvrdit.
5 Zadejte telefonní číslo včetně kódu země (se znaménkem +).
6 Zadejte text zprávy, která se odešle příjemcům.
7 Vyberte možnost Hotovo.
Zadávání textu
Text můžete zadávat výběrem znaků na virtuální klávesnici nebo
ručním psaním na displej.
Některé jazyky nemusí být podporovány. Text v jiném jazyce
můžete zadávat po přepnutí na požadovaný jazyk. ► str. 139
Úvodní informace
35
››Změna typu klávesnice
Typ klávesnice můžete podle potřeby měnit. Klepněte na pole pro
zadávání textu a podržte, vyberte možnost Způsob zadávání →
typ klávesnice (Samsung nebo Swype).
››Zadávání textu pomocí klávesnice Swype
1 Vyberte první znak slova a táhněte prstem ke druhému znaku,
aniž byste prst sundali z displeje.
2 Takto pokračujte, dokud nebude slovo dokončeno.
3 U posledního znaku sundejte prst z displeje.
4 Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru výběrem
možnosti
. Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte jiné slovo
ze zobrazeného seznamu.
5 Opakováním kroků 1–4 napište požadovaný text.
●●
●●
Text lze zadat také klepáním na tlačítka.
Klepnutím a podržením horní poloviny tlačítka lze zadat
znaky. Pokud klepnete a podržíte tlačítko do doby, než
se zobrazí seznam znaků, můžete zadat speciální znaky a
symboly.
Úvodní informace
36
Můžete také použít následující tlačítka:
1
2
3
4
Číslo
5
6
7
8
Funkce
1
Změna velikosti písmen.
2
Otevření nastavení klávesnice (klepnutí a
podržení).
3
Přepínání mezi číselným režimem/režimem
symbolů a režimem ABC.
4
Změna jazyka zadávání.
5
Vymazání zadaných písmen.
6
Nový řádek.
7
Hlasové zadávání textu.
Tato funkce nemusí být dostupná v závislosti
na vybraném jazyce zadávání.
8
Vložení mezery.
Úvodní informace
37
››Zadávání textu pomocí klávesnice Samsung
1 Vyberte tlačítko
→ Typy klávesnice na výšku a zvolte
způsob zadávání textu.
Můžete si vybrat jeden ze způsobů zadávání textu tlačítky
(QWERTY nebo tradiční klávesnice) nebo pomocí ručního
psaní.
2 Zadejte text výběrem alfanumerických tlačítek nebo psaním na
obrazovku.
Můžete také použít následující tlačítka:
5
6
7
1
2
3
4
Číslo
Funkce
1
Změna velikosti písmen.
2
Přepínání mezi číselným režimem/režimem
symbolů a režimem ABC.
3
Otevření nastavení klávesnice; změna typu
klávesnice (klepnutí a podržení).
4
Zadání textu hlasem; tato ikona je dostupná pouze
pokud aktivujete funkci hlasového zadávání pro
klávesnici Samsung.
Tato funkce nemusí být dostupná v závislosti
na vybraném jazyce zadávání.
5
Vymazání zadaných písmen.
6
Nový řádek.
7
Vložení mezery.
Úvodní informace
38
››Zkopírování a vložení textu
Při zadávání textu můžete použít funkci kopírování a vložení a text
použít v jiných aplikacích.
1 Kurzor umístěte na text, který chcete zkopírovat.
2 Vyberte tlačítko .
3 Zvolte možnost Vybrat slovo nebo Vybrat vše a vyberte
požadovaný text.
4 Přetažením možnosti nebo vyberte požadovaný text.
5 Výběrem možnosti Kopírovat text zkopírujte nebo výběrem
možnosti Vyjmout text vyjměte a uložte do schránky.
6 Kurzor umístěte v jiné aplikaci na požadované místo, kam
chcete text vložit.
7 Výběrem možnosti
textového pole.
→ Vložit vložíte text ze schránky do
Úvodní informace
39
Stahování aplikací z trhu Android
Jelikož je vaše zařízení založeno na platformě Android, jeho funkce
lze rozšířit instalací dalších aplikací.
Trh Android Market představuje pohodlný a rychlý způsob
pořizování her a aplikací pro mobilní zařízení.
Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a
poskytovateli služeb.
●● Vaše zařízení uloží uživatelské soubory ze stažených
aplikací do interní paměti.
●●
››Instalace aplikace
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Obchod Play.
2 Po zobrazení podmínek vyberte možnost Přijmout.
3 Vyhledejte soubor nebo aplikaci a stáhněte ji.
››Odinstalace aplikace
1 Na domovské obrazovce trhu Android Market stiskněte tlačítko
[
] → Moje aplikace.
2 Vyberte položku, kterou chcete odstranit.
3 Vyberte možnost Odinstalovat → OK.
Úvodní informace
40
Stahování souborů z webu
Když stáhnete soubor nebo aplikaci z webu, zařízení je uloží na
paměťovou kartu.
Soubory stažené z webu mohou obsahovat viry, které
mohou toto zařízení poškodit. Abyste riziko snížili, stahujte
soubory pouze z důvěryhodných zdrojů.
Některé mediální soubory mohou k ochraně autorských práv
využívat systém Digital Rights Management. Tato ochrana
může zabraňovat stažení, kopírování, upravování nebo
přenášení některých souborů.
Stažení souborů z webu:
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Internet.
2 Vyhledejte soubor nebo aplikaci a stáhněte ji.
Chcete-li nainstalovat aplikaci staženou z jiných webových stránek
než z trhu Android Market, je třeba vybrat položky Nastavení →
Aplikace → Neznámé zdroje → OK.
Synchronizace dat
V případě potřeby můžete data synchronizovat s různými
webovými servery, zálohovat je nebo obnovovat.
Po dokončení synchronizace zařízení zůstane připojeno k webu.
Pokud dojde ke změnám na webu, proběhne automatická
synchronizace a aktualizované informace se objeví v zařízení, a
obráceně.
Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli
služeb.
Úvodní informace
41
››Nastavení účtu na serveru
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Nastavení → Účty a synchronizace.
Vyberte možnost Přidat účet → typ účtu.
2
3 Proveďte nastavení podle zobrazených pokynů.
››Aktivace automatické synchronizace
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Nastavení → Účty a synchronizace.
2 Vyberte možnost Automaticky synchronizovat.
3 Vyberte účet.
4 Vyberte aplikace, které chcete synchronizovat.
Budete-li chtít aplikaci z automatické synchronizace vyřadit, zrušte
zaškrtnutí políčka vedle požadované aplikace.
››Ruční synchronizace dat
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Nastavení → Účty a synchronizace.
2 Vyberte účet.
3 Vyberte možnost Synchronizovat. Zařízení zahájí
synchronizaci vybraných dat.
Úvodní informace
42
Komunikace
Volání
Naučte se používat funkce volání, například vytáčení a přijímání
hovorů, využívat dostupné možnosti během hovoru nebo si
přizpůsobit a používat různé funkce volání.
››Vytočení a přijetí hovoru
Pro vytáčení, přijímání, ukončování nebo odmítání hovorů můžete
použít tlačítka nebo dotykový displej.
Pokud zapnete snímač vzdálenosti, zařízení automaticky
vypne a uzamkne dotykový displej, aby zamezilo
náhodnému zadání, když držíte zařízení v blízkosti
obličeje. ► str. 132
●● Statická elektřina vydávána vaším tělem nebo oblečením
může v průběhu hovoru zasáhnout snímač vzdálenosti.
●●
Volání
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte Telefon
→ Klávesnice a zadejte kód oblasti a telefonní číslo.
2 Stisknutím tlačítka
hlasový hovor vytočte.
Chcete-li vytočit videohovor, vyberte možnost
3 Hovor ukončíte výběrem možnosti Ukončit.
.
Čísla, která často voláte, si můžete uložit do kontaktů.
► str. 80
●● Chcete-li rychle zobrazit záznamy hovorů, abyste mohli
vytáčet poslední volaná čísla, vyberte možnost Telefon →
Protok.
●●
Komunikace
43
Příjem hovoru
1 Při příchozím hovoru přetáhněte položku
mimo velký kruh.
Vyzvánění můžete ztlumit stisknutím tlačítka hlasitosti.
2 Hovor ukončíte výběrem možnosti Ukončit.
Odmítnutí hovoru
Při příchozím hovoru přetáhněte položku mimo velký kruh.
Pro odeslání zprávy při odmítnutém příchozím hovoru vyberte
možnost Odmítnout hovor se zprávou.
Nejprve nastavte textovou zprávu, která bude odeslána
volajícím. V základním režimu otevřete seznam aplikací
a vyberte Nastavení → Volat → Nastavit odmítnuté
zprávy.
Volání na mezinárodní číslo
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte Telefon
→ Klávesnice a klepnutím a podržením tlačítka 0 vložte znak
+.
2 Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové
číslo oblasti a telefonní číslo), a pak výběrem možnosti
číslo vytočíte.
››Používání sluchátek
Po připojení sluchátek k zařízení můžete pomocí sady handsfree
přijímat a ovládat hovory:
●● Pokud chcete hovor přijmout, stiskněte tlačítko sluchátek.
●● Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte a podržte tlačítko
sluchátek.
●● Chcete-li během volání hovor podržet nebo vyvolat podržený
hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
●● Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.
Komunikace
44
››Používání možností během hlasového hovoru
V průběhu hlasového hovoru můžete použít následující možnosti:
●● Hlasitost můžete nastavit stisknutím tlačítka pro zvýšení a
snížení hlasitosti.
●● Chcete-li podržet hovor, vyberte možnost
. Chcete-li vyvolat
podržený hovor, vyberte možnost .
●● Chcete-li vytočit druhý hovor, vyberte možnost Př. hovor a
vytočte nové číslo.
●● Chcete-li přijmout druhý hovor, přetáhněte položku
mimo
velký kruh, jakmile uslyšíte tón čekajícího hovoru. Zařízení se
zeptá, zda chcete první hovor ukončit nebo přidržet. Pokud
chcete tuto funkci používat, je třeba si předplatit službu
čekajícího hovoru.
●● Obrazovku pro vytočení čísla otevřete výběrem možnosti
Klávesnice.
●● Chcete-li aktivovat funkci hlasitého odposlechu, vyberte
možnost Reprod.
V hlučném prostředí můžete mít při používání funkce hlasitý
odposlech potíže slyšet osobu, se kterou mluvíte. Lépe
budete slyšet při použití telefonu v normálním režimu.
Chcete-li vypnout mikrofon, aby vás druhá strana nemohla
slyšet, vyberte možnost Ztlumit.
●● Chcete-li slyšet a hovořit s druhou osobou pomocí sluchátek
Bluetooth, vyberte možnost Sluch.
●● Kontakty otevřete stisknutím tlačítka [
] → Kontakty.
●● Poznámky přidáte stisknutím tlačítka [
] → Poznámka.
●● Chcete-li přepínat mezi dvěma hovory, vyberte možnost
Přepnout.
●● Chcete-li uskutečnit konferenční hovor, vytočte nebo přijměte
druhý hovor a po spojení s druhou osobou vyberte možnost
Sloučit. Opakujte postup, pokud chcete přidat další osoby.
Pokud chcete tuto funkci používat, je třeba si předplatit službu
konferenčního hovoru.
●●
Komunikace
45
››Používání možností během videohovoru
V průběhu videohovoru můžete použít následující možnosti:
●● Chcete-li přepnout mezi předním a zadním objektivem, vyberte
možnost Přep. fotoap.
●● Chcete-li vypnout mikrofon, aby vás druhá strana nemohla
slyšet, vyberte možnost Ztlumit.
●● Pokud nechcete, aby druhá osoba viděla váš obrázek, stiskněte
tlačítko [ ] → Skrýt.
●● Pokud chcete, aby se druhé osobě zobrazoval jiný obrázek,
stiskněte tlačítko [ ] → Odchozí obrázek.
●● Obrazovku volání otevřete stisknutím tlačítka [
]→
Klávesnice.
●● Chcete-li slyšet a hovořit s druhou osobou pomocí sluchátek
Bluetooth, stiskněte tlačítko [ ] → Přepnout na sluchátko.
●● Pokud chcete aktivovat funkci hlasitého odposlechu, stiskněte
tlačítko [ ] → Reproduktor zap./vyp.
●● Chcete-li použít obrázek jiné osoby, klepněte na obrázek jiné
osoby a podržte jej. Můžete pořídit obrázek displeje nebo nahrát
videohovor.
››Zobrazení a vytáčení čísel zmeškaných hovorů
Na displeji zařízení se zobrazují zmeškané hovory. Chcete-li vytočit
číslo zmeškaného hovoru, otevřete panel oznámeními a vyberte
zmeškaný hovor.
Komunikace
46
››Používání dalších funkcí
Můžete také využívat různé další funkce volání, například
automatické odmítání, režim čísel pevné volby (FDN) nebo
přesměrování či blokování hovorů.
Nastavení automatického odmítání
Chcete-li automaticky odmítat hovory z určitých čísel, použijte
funkci automatické odmítání. Aktivace automatického odmítnutí a
vytvoření seznamů automatického odmítnutí:
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
položku Nastavení → Volat → Odmítnutí hovoru.
2 Vyberte položku Režim automatického odmítnutí →
možnost.
Možnosti
Funkce
Všechna čísla
Odmítnutí všech hovorů.
Autom.
odmítaná čísla
Odmítnutí hovoru z telefonních čísel
v seznamu automatického odmítnutí.
3 Vyberte možnost Seznam automatického odmítnutí.
4 Vyberte možnost Přidat a zadejte telefonní číslo.
5 Vyberte položku Kritéria → možnost (v případě potřeby).
6 Vyberte možnost Uložit.
7 Chcete-li přidat další čísla, opakujte kroky 4–6.
Komunikace
47
Používání režimu čísel pevné volby (FDN)
V režimu FDN zařízení omezí vytáčení odchozích hovorů pouze na
hovory uložené v seznamu FDN. Aktivace režimu FDN:
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Nastavení → Volat → Další nastavení → Čísla pevné volby
→ Zapnout pevnou volbu.
2 Zadejte kód PIN2, který jste obdrželi s kartou SIM nebo USIM, a
vyberte možnost OK.
3 Vyberte možnost Seznam čísel pevné volby a přidejte
kontakty, které chcete použít v režimu čísel pevné volby.
Nastavení přesměrování hovorů
Přesměrování hovorů je síťová funkce, která přesměrovává příchozí
hovory na vámi určené číslo. Tuto funkci lze aktivovat pro různé
podmínky, při kterých nejste schopni přijímat hovory, například
když právě hovoříte nebo jste mimo dosah sítě.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Nastavení → Volat → Přesměrování hovorů → typ hovoru.
2 Vyberte podmínku.
3 Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a vyberte
možnost Povolit.
Vaše nastavení se odešle na síť.
Nastavení blokování hovorů
Blokování hovorů je síťová funkce, pomocí které můžete omezit
určité typy hovorů nebo zabránit ostatním volat z vašeho telefonu.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Nastavení → Volat → Další nastavení → Blokování hovorů
→ typ hovoru.
Komunikace
48
2 Vyberte možnost blokování hovorů.
3 Zadejte heslo pro blokování hovorů a vyberte možnost OK.
Vaše nastavení se odešle na síť.
Nastavení čekajícího hovoru
Čekající hovor je síťová funkce, která vás upozorní na příchozí
hovor, když máte jiný hovor. Tato funkce je dostupná pouze pro
hlasové hovory.
V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte Nastavení
→ Volat → Další nastavení → Čekající hovor. Vaše nastavení se
odešle na síť.
››Zobrazení záznamů hovorů
Záznamy o vašich hovorech si můžete zobrazit a filtrovat podle
jejich typu.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte Telefon
→ Protok.
2 Stiskněte tlačítko [
] → Zobrazit podle → způsob třídění
záznamů hovorů.
Z protokolů hovorů můžete rychlým tažením prstu po
kontaktu doleva nebo doprava kontaktu zavolat nebo
odeslat zprávu.
3 Výběrem záznamu zobrazíte podrobnosti.
Ze zobrazení podrobností můžete vytočit číslo, odeslat
zprávu na číslo nebo přidat číslo do kontaktů či seznamu
automaticky odmítaných.
Komunikace
49
Zprávy
Naučte se vytvářet a odesílat textové (SMS) nebo multimediální
(MMS) zprávy, zobrazovat a spravovat odeslané nebo přijaté
zprávy.
Pokud se nacházíte mimo svoji domovskou síť, odesílání
nebo přijímání zpráv může být dodatečně zpoplatněno.
Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.
››Odeslání textové zprávy
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Zprávy.
2 Vyberte tlačítko .
3 Přidejte příjemce zprávy.
Zadejte telefonní čísla ručně, oddělujte je středníkem nebo
čárkou.
●● Vyberte telefonní čísla ze seznamu výběrem možnosti
.
●●
4 Vyberte položku Klepn. zadejte zprávu a zadejte text zprávy.
Chcete-li vložit emotikony, stiskněte tlačítko [
smajlíka.
] → Vložit
5 Zprávu odešlete výběrem možnosti Odesl.
››Odeslání multimediální zprávy
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Zprávy.
2 Vyberte tlačítko
.
Komunikace
50
3 Přidejte příjemce zprávy.
Zadejte ručně telefonní čísla nebo e-mailové adresy,
oddělujte je středníkem nebo čárkou.
●● Vyberte telefonní čísla nebo e-mailové adresy ze seznamu
nebo výběrem možnosti
.
Pokud zadáte emailovou adresu, zařízení zprávu převede na
MMS.
●●
4 Stiskněte položky [
zprávy.
] → Přidat předmět a zadejte předmět
5 Vyberte položku Klepn. zadejte zprávu a zadejte text zprávy.
Chcete-li vložit emotikony, stiskněte tlačítko [
smajlíka.
] → Vložit
6 Vyberte možnost
a přidejte položku.
Soubor můžete vybrat ze seznamu nebo pořídit novou
fotografii, nahrát video či zvuk.
7 Zprávu odešlete výběrem možnosti Odesl.
››Zobrazení textové nebo multimediální zprávy
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Zprávy.
Zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu, podobně
jako u aplikace messenger.
2 Vyberte kontakt.
3 U zprávy MMS vyberete zprávu a zobrazíte podrobnosti.
Komunikace
51
››Poslech zpráv hlasové pošty
Pokud jste nastavili přesměrování zmeškaných hovorů na server
hlasové pošty když nepřijímáte hovory, volající zde může zanechat
hlasovou zprávu. Otevření schránky hlasové pošty a poslech
hlasových zpráv:
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací, vyberte položky
Telefon → Klávesnice a poté klepněte a podržte tlačítko 1.
2 Řiďte se pokyny ze serveru hlasové pošty.
Pro přístup na server hlasové pošty je třeba nejprve uložit
jeho číslo. Číslo vám poskytne poskytovatel služeb.
Google Mail
Nové e-maily na serveru Google Mail™ si můžete stahovat do vaší
schránky. Po spuštění této aplikace se zobrazí schránka přijatých
zpráv. Na liště názvů se zobrazí celkový počet nepřečtených zpráv
a nepřečtené zprávy budou psány tučně.
Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a
poskytovateli služeb.
●● Toto menu Google Mail může být pojmenováno jinak
v závislosti na poskytovateli služeb.
●●
››Odeslání e-mailu
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte Google
Mail.
2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, vyberte možnost OK.
Komunikace
52
3 Stiskněte tlačítko [ ] → Nová.
4 Do pole příjemce zadejte jméno nebo adresu.
5 Zadejte předmět a text e-mailu.
6 Chcete-li připojit soubor s obrázkem, stiskněte tlačítko [
Připojit → soubor.
7 Výběrem možnosti
]→
zprávu odešlete.
››Čtení e-mailů
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte Google
Mail.
2 Vyberte e-mailovou zprávu.
V zobrazení e-mailů máte k dispozici následující možnosti:
●● Chcete-li na zprávu odpovědět, vyberte možnost
.
●● Chcete-li odpovědět všem příjemcům zprávy, vyberte možnost
→ Odp. všem.
●● Chcete-li přeposlat zprávu dalším lidem, vyberte položku →
Přeposlat.
●● Hvězdu ke zprávě přidáte výběrem možnosti
.
●● Chcete-li zobrazit přílohu, vyberte možnost Náhled. Chcete-li ji
uložit do telefonu, vyberte možnost Stáhnout.
●● Chcete-li e-mail archivovat, vyberte možnost Archiv.
●● Chcete-li e-mail odstranit, vyberte možnost Smazat.
●● Na další nebo předešlou zprávu přejdete výběrem možnosti
.
nebo
››Uspořádání e-mailů podle označení
E-maily můžete uspořádat označením zpráv. E-maily pak můžete
filtrovat podle označení.
Komunikace
53
Přidání označení k e-mailu
1 Ze schránky doručených e-mailů klepněte na e-mail a podržte.
2 Vyberte možnost Změnit štítky.
3 Zvolte označení, které chcete přidat, a vyberte možnost OK.
Filtrování e-mailů
1 Z obrazovky doručených zpráv stiskněte tlačítko [
na štítky.
] → Přejít
2 Vyberte označení e-mailů, které chcete zobrazit.
E-mail
Naučte se odesílat a zobrazovat e-maily prostřednictvím vašeho
osobního nebo firemního e-mailového účtu.
››Nastavení e-mailového účtu
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte E-mail.
2 Zadejte e-mailovou adresu a heslo.
3 Vyberte možnost Další (u běžných e-mailových účtů, jako
jsou Google Mail a Yahoo) nebo Ruční nast. (u ostatních
společností e-mailových účtů).
4 Postupujte podle zobrazených pokynů.
Po dokončení nastavení e-mailového účtu se e-maily stáhnou
do zařízení. Pokud jste vytvořili více než dva účty, je možné mezi
jednotlivými e-mailovými účty přepínat. Vyberte název účtu
nahoře vlevo na obrazovce a vyberte ten, ze kterého si přejete
přijímat zprávy.
Komunikace
54
››Odeslání e-mailu
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte E-mail.
2 Vyberte tlačítko .
3 Přidejte příjemce zprávy.
Ručně vložte e-mailové adresy, oddělujte je středníkem.
Vyberte e-mailovou adresu ze seznamu výběrem možnosti
.
●● Více příjemců přidáte stisknutím položky [
] → Přidat
příjemce Kopie/Skrytá.
●●
●●
4 Předmět můžete zadat do pole předmětu.
5 Vyberte pole pro zadávání textu a zadejte text e-mailu.
6 Výběrem možnosti Připojit připojte soubor.
Nelze přiložit soubory chráněné systémem Digital Rights
Management (DRM).
7 Zprávu odešlete výběrem možnosti Odeslat.
Pokud nejste připojeni k internetu nebo jste v oblasti bez
signálu, e-mail se uloží do seznamu vláken, dokud nebude
připojení k dispozici.
››Zobrazení e-mailu
Po otevření e-mailového účtu můžete prohlížet dříve stažené
e-maily v režimu offline nebo se připojit k e-mailovému serveru
a přečíst si nové zprávy. Po stažení e-mailů je můžete prohlížet
v režimu offline.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte E-mail
→ e-mailový účet.
2 Stisknutím tlačítka [ ] → Obnovit aktualizujte seznam zpráv.
3 Vyberte e-mailovou zprávu.
Komunikace
55
V zobrazení e-mailů máte k dispozici následující možnosti:
●● Na další nebo předešlou zprávu přejdete výběrem možnosti
.
nebo
●● Zprávu přesunete do jiné složky výběrem položky
.
●● Chcete-li zprávu vymazat, vyberte položku
.
●● Chcete-li na zprávu odpovědět, vyberte položku
→
Odpověd'.
●● Chcete-li přeposlat zprávu dalším lidem, vyberte položku
→
Předat.
●● Přílohu můžete zobrazit volbou možnosti
vedle pole přílohy a
výběrem souboru. Pro uložení do zařízení vyberte možnost .
Talk
Pomocí služby Google Talk™ se můžete bavit s rodinou nebo
přáteli.
Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli
služeb.
››Přidání osob do seznamu přátel
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte Talk.
V seznamu přátel snadno zobrazíte všechny vaše kontakty
Google Talk.
Stiskněte tlačítko [ ] → Přidat přítele.
2
3 Zadejte e-mailovou adresu přítele a vyberte možnost Poslat
pozvánku.
Jakmile přítel přijme pozvánku, přidá se do seznamu vašich přátel.
Komunikace
56
››Zahájení chatu
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte Talk.
2 Vyberte osobu ze seznamu přátel. Otevře se obrazovka chatu.
3 Zadejte text zprávy a vyberte možnost Poslat.
Chcete-li vložit emotikony, stiskněte tlačítko [
Vložit emotikon.
] → Další →
4 Chcete-li přepínat mezi aktivními chaty, stiskněte tlačítko [
→ Přepnout chaty.
5 Chcete-li chat ukončit, stiskněte tlačítko [
]
] → Ukončit chat.
Social Hub
Zde se dozvíte, jak využívat přístup k Social Hub™, integrované
komunikační aplikaci pro Social Network Service (SNS), e-mail,
zprávy, rychlé zprávy (IM), kontakty a údaje z kalendáře. Více
informací najdete na webové stránce socialhub.samsungapps.com.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte Social
Hub.
2 Nyní můžete pracovat s aplikací Social Hub.
Komunikace
57
Zábava
Fotoaparát
Naučte se pořizovat a prohlížet fotografie a videa. Fotografie
můžete pořizovat v maximálním rozlišení 2560 x 1920 pixelů
(5 megapixelů) a videa v maximálním rozlišení 1280 x 720 pixelů.
Fotoaparát se po určité době nečinnosti automaticky
vypne.
●● Kapacita paměti, kterou fotografie zabere, se může lišit
s ohledem na místo a podmínky fotografování.
●●
››Fotografování
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a výběrem
možnosti Fotoaparát zapněte fotoaparát.
2 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované
úpravy.
3
4
1
2
5
6
Zábava
58
Číslo
Funkce
1
Změna nastavení fotoaparátu.
2
Abyste si mohli prohlížet pořízené fotografie,
otevřete prohlížeč obrázků.
3
Použití zkratek fotoaparátu.
●●
: Změna nastavení blesku.
●●
: Přepnutí mezi předním a zadním
objektivem fotoaparátu.
Je možné odstraňovat nebo přidávat zkratky
k nejčastěji používaným možnostem. ► str. 68
4
Kontrola stavu fotoaparátu.
●●
: Počet fotografií, které můžete pořídit
(podle dostupné paměti); tato ikona se
zobrazí, pouze když je počet menší než 300.
●●
: umístění výchozího úložiště
5
Přepnutí na videokameru.
6
Pořízení fotografie.
3 Na obrazovce s náhledem klepněte na místo, na které chcete
zaostřit.
Rámeček ostření se přesune na místo, na které jste klepli, a při
zaostření na objekt změní barvu na zelenou.
4 Výběrem možnosti
fotografii pořídíte.
Fotografie se automaticky uloží.
Zábava
59
Po pořízení fotografií vyberte ikonu prohlížeče obrázků, abyste si
mohli fotografie prohlédnout.
●● Další fotografie zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
●● Pro přiblížení nebo oddálení umístěte dva prsty na obrazovku a
roztáhněte je (přitažením prstů zobrazení oddálíte) nebo dvakrát
poklepejte na obrazovku.
●● Chcete-li odeslat fotografii ostatním, vyberte možnost Sdílet.
●● Fotografii můžete odstranit výběrem možnosti Odstranit.
●● Chcete-li využít dalších funkcí pro práci s fotografiemi, vyberte
možnost Více a použijte následující možnosti:
-- Nastavit jako: Nastavení fotografie jako pozadí nebo jako
obrázku volajícího ke kontaktu.
-- Přejmenovat: Přejmenování souboru s fotografií.
››Pořizování fotografií s možnostmi
přednastavenými pro různé scény
Váš fotoaparát obsahuje předdefinovaná nastavení pro různé
scény. Můžete tak jednoduše zvolit správný režim odpovídající
podmínkám snímání a fotografovaným objektům.
Například když fotíte v noci, vyberte noční režim, který používá
prodlouženou dobu expozice.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a výběrem
možnosti Fotoaparát zapněte fotoaparát.
Vyberte položku → Režim Krajina → scéna.
2
3 Stiskněte tlačítko [ ].
4 Proveďte požadované úpravy.
fotografii pořídíte.
5 Výběrem možnosti
Zábava
60
››Fotografování v režimu Autoportrét
Fotografie vlastní osoby můžete pohodlně pořídit pomocí
předního objektivu.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a výběrem
možnosti Fotoaparát zapněte fotoaparát.
Vyberte možnost → Autoportrét.
2
3 Proveďte požadované úpravy.
fotografii pořídíte.
4 Výběrem možnosti
››Fotografování v režimu Úsměv
Fotoaparát je schopen rozeznat tváře osob a pomůže vám pořídit
fotografie jejich usmívajících se tváří.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a výběrem
možnosti Fotoaparát zapněte fotoaparát.
Vyberte možnost → Režim fotografování → Úsměv.
2
3 Proveďte požadované úpravy.
4 Namiřte objektiv fotoaparátu na osobu a vyberte možnost
.
Zařízení rozpozná lidi v záběru a rozpozná jejich úsměv. Když se
osoba usměje, zařízení automaticky pořídí fotografii.
››Pořízení panoramatické fotografie
Pomocí režimu panoráma můžete pořizovat široké panoramatické
fotografie. Tento režim je vhodný pro fotografování krajinek.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a výběrem
2
možnosti Fotoaparát zapněte fotoaparát.
Vyberte možnost → Režim fotografování → Panoráma.
Zábava
61
3 Proveďte požadované úpravy.
pořídíte první fotografii.
4 Výběrem možnosti
5 Pomalu pohybujte zařízením v libovolném směru a srovnejte
zelený rámeček s hledáčkem.
Po jeho srovnání fotoaparát automaticky pořídí další fotografii.
6 Dokončete panoramatický snímek opakováním kroku 5.
››Pořízení akčního snímku
V tomto režimu můžete pořídit snímky pohyblivých objektů a
potom je sloučit do jedné fotografie, která bude znázorňovat
průběh akce.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a výběrem
2
možnosti Fotoaparát zapněte fotoaparát.
Vyberte možnost → Režim fotografování → Akční
snímek.
3 Proveďte požadované úpravy.
pořídíte první fotografii.
4 Výběrem možnosti
5 Pohybem zařízení sledujte pohybující se objekt.
Další fotografie zařízení pořídí automaticky.
6 Sledujte objekt, dokud zařízení nepořídí všechny snímky nutné
pro akční fotografii.
››Pořízení fotografie v režimu Komiks
Můžete pořídit fotografie s komiksovými efekty.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a výběrem
možnosti Fotoaparát zapněte fotoaparát.
Vyberte možnost → Režim fotografování → Komiks.
2
3 Proveďte požadované úpravy.
fotografii pořídíte.
4 Výběrem možnosti
Zábava
62
››Úprava nastavení fotoaparátu
Před pořízením fotografie vyberte položku
následující možnosti:
. Zobrazí se
Možnosti
Funkce
Upravit
zástupce
Odstranění nebo přidání zkratek k nejčastěji
používaným možnostem.
Autoportrét
Přepnutí mezi předním a zadním objektivem
fotoaparátu.
Blesk
Změna nastavení blesku; blesk můžete
ručně zapnout nebo vypnout nebo nastavit
fotoaparát k automatickému použití v případě
potřeby.
Režim
fotografování
Změna režimu fotografování.
Režim Krajina
Změna režimu scény.
Hodnota
expozice
Nastavení hodnoty expozice.
Režim zaostření
Pořizujte fotografie zblízka nebo nastavte
fotoaparát tak, aby zaostřoval na objekt.
Časovač
Výběr délky prodlevy před pořízením
fotografie.
Efekt
Použití speciálního efektu, například hnědého
nebo černobílého odstínu.
Rozlišení
Změna rozlišení.
Vyvážení bílé
Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné
podmínky.
ISO
Nastavení citlivosti snímače fotoaparátu.
Zábava
63
Možnosti
Funkce
Měření
Výběr typu měření expozice.
Automatický
kontrast
Automatická úprava kontrastu mezi
fotografovaným objektem a pozadím.
Rozpoznání
mrknutí
Nastavení upozornění fotoaparátu, když lidé
zavřou oči.
Pokyny
Zobrazení vodících linek na obrazovce
náhledu.
Kvalita obrázku
Nastavení úrovně kvality vašich fotografií.
Značka GPS
Nastavení fotoaparátu, aby do fotografií
zahrnul údaje o poloze.
●● Chcete-li zlepšit příjem GPS signálů,
snažte se nefotografovat na místech,
kde může být signál stíněn, například
mezi budovami, v nízko položených
oblastech či za špatného počasí.
●● Vaše poloha může být vidět na
fotografiích, když je nahrajete
na web. Chcete-li tomu zabránit,
deaktivujte nastavení značky GPS.
Úložiště
Výběr paměťového umístění pro ukládání
pořízených fotografií.
Vynulovat
Vyresetování možností fotografování a menu.
Zábava
64
››Nahrávání videozáznamu
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a výběrem
možnosti Fotoaparát zapněte fotoaparát.
2 Pro přepnutí na videokameru přetáhněte posuvník na
videokameru.
3 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované
úpravy.
3
4
1
2
Číslo
5
6
Funkce
1
Změna nastavení videokamery.
2
Otevření prohlížeče obrázků pro zobrazení
pořízených videí.
3
Použití zkratek videokamery.
●●
: Změna nastavení blesku.
●●
: Změna režimu nahrávání nebo přepínání
mezi předním a zadním objektivem
fotoaparátu.
Je možné odstraňovat nebo přidávat zkratky
k nejčastěji používaným možnostem. ► str. 68
Zábava
65
Číslo
Funkce
4
Kontrola stavu videokamery.
●●
: délka videa, které lze nahrát
(v závislosti na dostupné paměti)
●●
: umístění výchozího úložiště
5
Přepnutí na fotoaparát.
6
Nahrávání videozáznamu.
4 Stisknutím tlačítka
5 Stisknutím tlačítka
spustíte nahrávání.
nahrávání zastavíte.
Video se automaticky uloží.
Videokamera možná nebude správně nahrávat videa na
paměťovou kartu s nízkou přenosovou rychlostí.
Po nahrání videí vyberte ikonku prohlížeče obrázků, abyste si je
mohli prohlížet.
●● Další videa zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
●● Chcete-li video přehrát, vyberte možnost
.
●● Chcete-li odeslat video ostatním, vyberte možnost Sdílet.
●● Chcete-li video odstranit, vyberte možnost Odstranit.
●● Chcete-li využít další funkce pro práci s videem, vyberte možnost
Více a použijte následující možnosti:
-- Přehrát: Přehrávání videozáznamu.
-- Přejmenovat: Přejmenování souboru s videem.
Zábava
66
››Úprava nastavení videokamery
Před pořízením videa vyberte možnost
možnosti:
. Zobrazí se následující
Možnosti
Funkce
Upravit
zástupce
Odstranění nebo přidání zkratek k nejčastěji
používaným možnostem.
Blesk
Změna nastavení blesku; blesk můžete ručně
zapnout nebo vypnout.
Režim nahrávání Změna režimu nahrávání.
Hodnota
expozice
Nastavení hodnoty expozice.
Časovač
Výběr délky prodlevy před spuštěním
nahrávání videa.
Efekt
Použití speciálního efektu, například hnědého
nebo černobílého odstínu.
Rozlišení
Změna rozlišení.
Vyvážení bílé
Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné
podmínky.
Kvalita videa
Nastavení úrovně kvality vašich videí.
Pokyny
Zobrazení vodících linek na obrazovce
náhledu.
Úložiště
Výběr paměťového umístění pro ukládání
nahraných videí.
Vynulovat
Obnovení nabídek a možností nahrávání.
Zábava
67
››Úprava ikon zkratek
Je možné odstraňovat nebo přidávat zkratky k nejčastěji
používaným možnostem.
1 Na obrazovce náhledu vyberte možnost
zástupce nebo stiskněte tlačítko [
→ Upravit
] → Upravit zástupce.
2 Klepněte a podržte ikonu v seznamu možností a přetáhněte ji
do oblasti zkratky.
Zkratku odstraníte klepnutím a podržením ikony a poté jejím
přetažením do seznamu možností.
3 Stisknutím tlačítka [
] se vrátíte na předchozí obrazovku.
Videoklipy
Naučte se pomocí přehrávače videa přehrávat různé typy
videosouborů. Přehrávač videí podporuje následující formáty: 3gp,
mp4, avi, wmv, flv, mkv (kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263,
H.264, VC-1, DivX®).
Během přehrávání obsahu DivX Video-On-Demand
nezamykejte displej zařízení. Při každém zamčení displeje
během přehrávání obsahu DivX Video-On-Demand vám
bude odečten jeden zaplacený kredit.
●● Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti
na softwaru zařízení.
●● Pokud velikost souboru překročí velikost dostupné
paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě.
●● Kvalita přehrávání závisí na obsahu.
●● Některé soubory se nemusí přehrát správně, záleží na tom,
jak jsou šifrovány.
●●
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Videoklipy.
2 Vyberte video, které chcete přehrát.
Zábava
68
3 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících ikonek:
Ikona
Funkce
Změna poměru stran zobrazení videa.
Opakované spuštění; přechod zpět
(poklepáním); vyhledávání zpět v souboru
(klepnutí a podržení).
Pozastavení přehrávání; výběrem možnosti
přehrávání obnovíte.
Přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru
(klepnutí a podržení).
Aktivace systému prostorového zvuku s kanály
5.1, když jsou připojena sluchátka.
Nastavení hlasitosti.
Galerie
Zde se dozvíte, jak prohlížet fotografie a přehrávat videa uložená
v paměti zařízení a na paměťové kartě.
››Podporované formáty souborů
Typ
Formát
Obrázek
bmp, gif, jpg, png
Video
3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (kodek: MPEG4, H.263,
Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®)
Zábava
69
Během přehrávání obsahu DivX Video-On-Demand
nezamykejte displej zařízení. Při každém zamčení displeje
během přehrávání obsahu DivX Video-On-Demand vám
bude odečten jeden zaplacený kredit.
●● Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti
na softwaru zařízení.
●● Pokud velikost souboru překročí velikost dostupné
paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě.
●● Kvalita přehrávání závisí na obsahu.
●● Některé soubory se nemusí přehrát správně, záleží na tom,
jak jsou šifrovány.
●●
››Zobrazení fotografie
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Galerie.
2 Vyberte složku.
3 Chcete-li změnit režim zobrazení, vyberte možnost
v pravém horním rohu obrazovky.
nebo
4 Vyberte fotografii (bez ikony), kterou chcete zobrazit.
Při prohlížení fotografie jsou k dispozici následující možnosti:
●● Další fotografie zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
●● Chcete-li fotografii přiblížit, poklepejte na obrazovku dvěma
prsty a roztáhněte je (oddálení provedete přitažením prstů). Také
můžete vybrat ikonu nebo nebo poklepat na obrazovku.
Pokud mate aktivované naklápěcí pohyby, můžete provést
přiblížení nebo oddálení tím, že pomocí prstů klepnete a
budete držet dva body a pak naklápět zařízením tam a zpět.
Chcete-li odeslat fotografii ostatním, vyberte možnost Odeslat
přes.
●● Fotografii můžete odstranit výběrem možností Odstranit →
Potvrdit odstranění.
●●
Zábava
70
Chcete-li fotografii sdílet pomocí softwaru AllShare nebo
prostřednictvím sociálních sítí, stiskněte možnosti [ ] → Sdílet
pomocí.
●● Chcete-li fotografii nastavit jako pozadí nebo přiřadit jako
obrázek volajícího ke kontaktu, stiskněte tlačítko [ ] →
Nastavit jako.
●● Další funkce fotografií použijete stisknutím tlačítka [
] → Další
a použitím následujících možností:
-- Kopírovat: Kopírování souborů fotografií.
-- Tisk: Tisk pomocí připojení Wi-Fi nebo USB. Toto zařízení je
kompatibilní pouze s některými tiskárnami Samsung.
-- Upravit: Upravení fotografií.
-- Oříznout: Oříznutí obrázku z fotografie.
-- Pohyb: Přístup k nastavení ovládání rozpoznávání pohybu na
zařízení.
-- Otočit doleva: Otočení fotografie doleva.
-- Otočit doprava: Otočení fotografie doprava.
-- Prezentace: Spuštění prezentace ve vybrané složce.
-- Přejmenovat: Přejmenování souboru s fotografií.
-- Detaily: Zobrazení podrobností o fotografii.
●●
››Přehrávání videozáznamu
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Galerie.
2 Vyberte video (pomocí ikony ) k přehrání.
3 Otočte zařízení do zobrazení na šířku.
4 Přehrávání můžete ovládat pomocí virtuálních tlačítek.
► str. 68
Zábava
71
Editor fotografií
Fotografie můžete upravit a uplatnit mnoho různých efektů.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte Editor
fotografií.
2 Vyberte možnost Vyberte obrázek → složka → obrázek.
3
Novou fotografii pořídíte výběrem možnosti Vyfotografovat
obrázek.
Vyberte možnosti → Nový výběr → OK.
●● Chcete-li provést přidání nebo odebrání z ohraničení výběru,
→ Přidat do výběru nebo Odebrat
vyberte možnost
z výběru.
●● Výběr otočíte pomocí možnosti
→ Obrátit výběr.
●● Změnu velikosti výběru provedete výběrem možnosti
.
●● Chcete-li obraz otočit nebo převrátit, vyberte možnost .
●● Chcete-li obraz oříznout, vyberte možnost
.
●● Chcete-li vrátit nebo opakovat poslední akci, vyberte
možnost nebo .
4 Přetáhněte prsty přes požadovanou oblast výběru.
5 Vyberte možnost , chcete-li použít barevný efekt, nebo
vyberte možnost , chcete-li použít efekt filtru.
Další nástroje, například kopírování a distorze jediného
obrázku, využijete výběrem možnosti .
6 Vyberte střídání efektů, která se mají uplatnit.
7 Upravte obrázek dle vlastního uvážení (v případě potřeby) a
vyberte možnost Hotovo.
8 Po skončení stiskněte tlačítko [ ] → Uložit.
9 Zadejte název a vyberte možnost OK.
Zábava
72
Hudební přehrávač
Když jste na cestách, můžete díky hudebnímu přehrávači
poslouchat vaši oblíbenou hudbu. Hudební přehrávač podporuje
následující formáty: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac,
flac.
Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti
na softwaru zařízení.
●● Pokud velikost souboru překročí velikost dostupné
paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě.
●● Kvalita přehrávání závisí na obsahu.
●● Některé soubory se nemusí přehrát správně, záleží na tom,
jak jsou šifrovány.
●●
››Uložení hudebních souborů do zařízení
Začněte přesunutím souborů do telefonu nebo na paměťovou
kartu:
●● Stažení z webu. ► str. 89
●● Stahování z počítače pomocí aplikace Samsung Kies. ► str. 110
●● Příjem přes Bluetooth. ► str. 102
●● Zkopírování souborů na paměťovou kartu. ► str. 111
●● Synchronizace s aplikací Windows Media Player 11.► str. 111
››Přehrávání hudby
Po přesunutí hudebních souborů do telefonu nebo na paměťovou
kartu:
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Hudební přehrávač.
2 Vyberte hudební kategorii.
3 Vyberte hudební soubor.
Zábava
73
4 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících ikonek:
Ikona
Funkce
Nastavení hlasitosti.
Aktivace systému prostorového zvuku s kanály
5.1, když jsou připojena sluchátka.
Aktivace režimu náhodného přehrávání.
Změna režimu opakování (vypnuto, opakování
souboru nebo opakování všech souborů).
Opakované spuštění; přechod zpět
(poklepáním); vyhledávání zpět v souboru
(klepnutí a podržení).
Pozastavení přehrávání; výběrem možnosti
přehrávání obnovíte.
Přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru
(klepnutí a podržení).
Pomocí sluchátek je možné ovládat přehrávač médií.
V základním režimu stisknutím a podržením tlačítka
sluchátek spustíte hudební přehrávač. Stisknutím tlačítka
sluchátek přehrávání spustíte nebo pozastavíte.
››Vytvoření seznamu skladeb
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Hudební přehrávač.
2 Vyberte možnost Seznamy skladeb.
3 Stiskněte tlačítko [ ] → Vytv.
4 Zadejte název nového seznamu skladeb a vyberte možnost
Uložit.
5 Vyberte možnost Přidat hudbu.
Zábava
74
6 Vyberte soubory, které chcete zařadit, a vyberte možnost
Přidat.
Během přehrávání můžete přidávat soubory do seznamu skladeb
stisknutím možnosti [ ] → Př. do sezn. skl. → seznam skladeb.
››Přidání skladeb do rychlého seznamu
Do rychlého seznamu můžete přidávat skladby a ukládat je do
seznamů skladeb. Během přehrávání stisknutím tlačítka [ ] →
Přidat do rych. seznamu přidáte aktuální skladbu do rychlého
seznamu.
Chcete-li přejít do rychlého seznamu, na hlavní obrazovce
hudebního přehrávače vyberte možnost Seznamy skladeb
→ Rychlý seznam. Chcete-li rychlý seznam uložit jako seznam
skladeb, stiskněte tlačítko [ ] → Jako seznam skl.
››Nastavení hudebního přehrávače
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Hudební přehrávač.
2 Stiskněte tlačítko [ ] → Nastavení.
3 Upravte a přizpůsobte si nastavení hudebního přehrávače:
Možnosti
Funkce
Ekvalizér
Výběr výchozího typu ekvalizéru.
Zvukové efekty
Výběr zvukového efektu.
Nabídka Hudba
Výběr hudebních kategorií, které se
zobrazí v hudební knihovně.
Vizualizace
Zobrazení animované vizualizace během
přehrávání.
Texty
Umožňuje zobrazení textu skladby během
přehrávání. Hudební přehrávač podporuje
pouze texty se značkou ID3v2.
Automatické
vypnutí hudby
Nastavení vypnutí hudebního přehrávače
po uplynutí stanovené doby.
Zábava
75
Music Hub
Můžete přejít do online obchodu s hudbou a vyhledat či zakoupit
vaše oblíbené skladby.
Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli
služeb.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte Music
Hub.
2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, zaškrtněte políčko vedle
možnosti Nezobrazovat 90 dní a vyberte možnost Potvrdit.
3 Vyhledejte skladby a pusťte si ukázky vašich oblíbených
skladeb nebo je zakupte.
FM rádio
Díky FM rádiu můžete poslouchat hudbu nebo zprávy. Aby bylo
možné poslouchat FM rádio, je nutné připojit sluchátka, která
slouží jako rádiová anténa.
››Poslech FM rádia
1 Připojte sluchátka k zařízení.
2 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte FM
rádio.
FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.
Při prvním spuštění FM rádia se spustí automatické ladění.
Zábava
76
3 FM rádio můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:
1
4
5
2
2
3
Číslo
Funkce
1
Vypnutí nebo zapnutí FM rádia.
2
Vyhledání dostupné rádiostanice.
3
Přidání aktuální rádiostanice do seznamu
oblíbených.
4
Nastavení hlasitosti.
5
Vyladění frekvence.
››Automatické uložení rádiové stanice
1 Připojte sluchátka k zařízení.
2 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte FM
rádio.
3 Stiskněte tlačítko [
] → Skenovat → volba pro hledání.
FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.
Zábava
77
››Přidání rádiostanice do seznamu oblíbených
1 Připojte sluchátka k zařízení.
2 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte FM
rádio.
3 FM rádio zapnete výběrem možnosti .
4 Přejděte na požadovanou rádiostanici.
5 Výběrem možnosti stanici přidáte do seznamu oblíbených.
Můžete přidat název rádiostanice nebo ji smazat; klepněte
na rádiovou stanici, podržte ji v seznamu oblíbených a
vyberte možnost Odstranit nebo Přejmenovat.
››Úprava nastavení FM rádia
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte FM
rádio.
2 Stiskněte tlačítko [ ] → Nastavení.
3 Upravte a přizpůsobte si nastavení FM rádia:
Možnosti
Funkce
Přehrávání na
pozadí
Nastavení přehrávání FM rádia na pozadí
během používání ostatních aplikací.
Pokud je tato funkce zapnuta, můžete
ovládat FM rádio z panelu oznámení.
Zobrazit ID
stanice
Nastavení zobrazování ID stanice na
obrazovce FM rádia; ID stanice jsou
k dispozici pouze u radiostanic, které tuto
informaci poskytují.
Zábava
78
Možnosti
Funkce
Alternativní
frekvence
Nastavení automatického přeladění
frekvence stanice FM rádia, jestliže je
signál slabý.
Automatické
vypnutí FM
rádia
Nastavení vypnutí FM rádia po uplynutí
stanovené doby.
Zábava
79
Osobní informace
Kontakty
Naučte se vytvářet a spravovat seznam vašich osobních nebo
obchodních kontaktů. Ke svým kontaktům si můžete ukládat
jména, čísla mobilních a domácích telefonů, emailové adresy,
narozeniny a další.
››Vytvoření kontaktu
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Kontakty.
2 Vyberte tlačítko .
3 Vyberte umístění v paměti.
Vlastníte-li více než jeden účet, vyberte účet, ke kterému chcete
kontakt přidat.
4 Zadejte informace o kontaktu.
5 Výběrem možnosti Uložit přidáte kontakt do paměti.
Kontakt můžete také vytvořit z obrazovky volání.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte Telefon
→ Klávesnice.
2 Zadejte telefonní číslo.
3 Vyberte možnost Přidat do Kontaktů → Vytvořit kontakt.
4 Vyberte umístění v paměti.
Vlastníte-li více než jeden účet, vyberte účet, ke kterému chcete
kontakt přidat.
5 Zadejte informace o kontaktu.
6 Výběrem možnosti Uložit přidáte kontakt do paměti.
Osobní informace
80
››Vyhledání kontaktu
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Kontakty.
2 Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
Je také možné přetáhnout prstem vpravo po indexu, chcete-li
se rychle posunovat v seznamu.
3 Vyberte jméno kontaktu.
Jakmile naleznete kontakt, můžete používat následující možnosti:
●● Chcete-li kontaktu zavolat, vyberte položku
nebo .
●● Chcete-li odeslat zprávu, vyberte položku
.
●● E-mail odešlete výběrem možnosti
.
●● Informace o kontaktu upravíte stisknutím možnosti [
]→
Upravit.
●● Kontakt nastavíte jako oblíbený výběrem možnosti
.
››Nastavení čísla rychlé volby
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Kontakty.
2 Stiskněte tlačítko [ ] → Nastavení rychlých voleb.
3 Vyberte číslo pozice → kontakt.
4 Vyberte telefonní číslo (je-li to nutné).
Toto číslo můžete rychle vytočit klepnutím a podržením
pozice čísla na obrazovce vytáčení.
››Vytvoření vizitky
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Kontakty.
2 Stiskněte tlačítko [
3 Stiskněte položku [
] → Můj profil.
] → Upravit.
Osobní informace
81
4 Zadejte své osobní údaje.
5 Vyberte možnost Uložit.
Svou vizitku můžete odeslat přiložením ke zprávě či
k e-mailu nebo ji můžete odeslat přes rozhraní Bluetooth.
››Načtení kontaktů z vašich účtů komunit
V případě zájmu si můžete zobrazit seznam účtů na webových
stránkách komunit a vybrat účet, ze kterého přidáte kontakty do
vašeho telefonu.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Kontakty.
2 Stiskněte položku [ ] → Další → Zobrazit přátele.
3 Vyberte účet.
4 Vyberte kontakty a poté možnost Přidat.
Můžete přidávat komentáře ke zprávám vašich kontaktů a
prohlížet si jejich sdílené fotografie. V základním režimu otevřete
seznam aplikací a vyberte Kontakty → kontakt → Aktivity nebo
Média.
››Vytvoření skupiny kontaktů
Vytvořením skupiny kontaktů můžete spravovat více kontaktů
najednou a zasílat zprávy nebo e-maily celé skupině. Začněte
vytvořením skupiny.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Kontakty.
2 Přejeďte doleva nebo doprava na možnost Skupiny.
3 Stiskněte tlačítko [ ] → Vytvořit.
4 Zadejte název a vyberte vyzvánění pro skupinu.
Osobní informace
82
5 Vyberte možnost Přidat člena, zvolte kontakty, které chcete
přidat do skupiny, a vyberte možnost Přidat.
6 Vyberte možnost Uložit.
››Kopírování kontaktů
Kontakty zkopírujete z karty SIM nebo USIM do vašeho zařízení
následovně:
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Kontakty.
2 Stiskněte tlačítko [
ze SIM karty.
] → Další → Import/Export → Import
3 Vyberte umístění v paměti.
Vlastníte-li více než jeden účet, vyberte účet, ke kterému chcete
kontakt přidat.
4 Zvolte kontakty, které chcete kopírovat, a vyberte možnost
Import.
Kontakty zkopírujete z vašeho zařízení na kartu SIM nebo USIM
následovně:
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Kontakty.
2 Stiskněte tlačítko [
na SIM kartu.
] → Další → Import/Export → Export
3 Zvolte kontakty, které chce kopírovat, a vyberte možnost
Export → Ano.
››Import nebo export kontaktů
Importování souborů kontaktů (ve formátu vcf) z paměťové karty
do zařízení:
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Kontakty.
2 Stiskněte tlačítko [
z SD karty.
] → Další → Import/Export → Import
Osobní informace
83
3 Vyberte umístění v paměti.
Vlastníte-li více než jeden účet, vyberte účet, ke kterému chcete
kontakt přidat.
4 Vyberte možnost pro importování jednoho souboru kontaktu,
více souborů kontaktů nebo všech souborů kontaktů a zvolte
možnost OK.
5 Vyberte soubory kontaktů, které chcete importovat, a zvolte
možnost OK.
Export kontaktů ze zařízení na paměťovou kartu:
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Kontakty.
2 Stiskněte tlačítko [
na SD kartu.
] → Další → Import/Export → Export
3 Volbu potvrďte výběrem možnosti OK.
Kalendář
Naučte se vytvářet a spravovat denní, týdenní a měsíční události a
nastavovat upozornění, která vám připomenou důležité události.
››Vytvoření události
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Kalendář.
2 Vyberte možnost Klepnutím vytvořte událost nebo stiskněte
tlačítko [
] → Vytvořit.
3 Pokud se zobrazí výstražné zprávy synchronizace kalendáře,
zvolte možnost OK.
4 Podle potřeby zadejte podrobnosti o události.
5 Vyberte možnost Uložit.
Osobní informace
84
››Zobrazení událostí
Změna zobrazení kalendáře:
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Kalendář.
2 V horní části kalendáře zvolte režim zobrazení.
Zobrazení událostí pro určitý den:
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Kalendář.
2 Vyberte datum v kalendáři. V měsíčním zobrazení jsou dny
s naplánovanými událostmi označeny malým čtverečkem.
●● Chcete-li zobrazit určitý den ručním zadáním data, stiskněte
tlačítko [ ] → Jít na, zadejte datum výběrem možnosti +
nebo - a vyberte možnost Nast.
●● Dnešní datum vyberete stisknutím možnosti [
] → Dnes.
3 Výběrem události zobrazíte podrobnosti.
Událost můžete odeslat ostatním stisknutím tlačítka [
Odeslat přes → možnost.
]→
››Vypnutí upozornění na událost
Nastavíte-li pro událost v kalendáři upozornění, v určený čas se
zobrazí ikona upozornění na událost.
1 Otevřete panel oznámení v horní části obrazovky.
2 Více podrobností o události zobrazíte výběrem připomínky.
3 Chcete-li připomínku odložit nebo zrušit, vyberte možnost
Odlož. nebo Konec.
Osobní informace
85
Úkoly
Zde se dozvíte, jak vytvářet seznam úkolů, nastavovat upozornění,
která vám připomenou důležité úkoly, a určovat prioritu.
››Vytvoření úkolu
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte Úkoly.
2 Vyberte možnost Vytvořit úkol nebo stisknutím tlačítka [ ]
→ Vytvořit vytvořte úkol.
3 Zadejte podrobnosti o úkolu.
4 Vyberte možnost Uložit.
››Zobrazení úkolů
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte Úkoly.
2 Stiskněte tlačítko [ ] → Seřadit podle → způsob třídění
úkolů.
3 Výběrem úkolu zobrazíte podrobnosti.
U dokončených úkolů, jejichž termín vypršel, můžete
označením zaškrtávacího políčka nastavit stav na dokončený.
Poznámka
Naučte se ukládat důležité informace pro pozdější využití.
››Vytvoření poznámky
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Poznámka.
2 Pokud existují uložené poznámky, vyberte možnost Vytvořit
poznámku nebo stisknutím tlačítka [
poznámku.
] → Vytv. vytvořte
3 Zadejte text poznámky a vyberte možnost Uložit.
Osobní informace
86
››Prohlížení poznámek
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Poznámka.
2 Stiskněte tlačítko [
tlačítka [
] → Hledat nebo stisknutím a podržením
] vyhledejte poznámku (je-li třeba).
3 Výběrem poznámky zobrazíte podrobnosti.
Další funkce poznámek využijete výběrem možnosti
Možnosti
.
Funkce
Úprava poznámky.
Vymazání poznámky.
Změna barvy poznámky.
Uzamknutí poznámky.
Tisk poznámky pomocí připojení Wi-Fi nebo
USB. Toto zařízení je kompatibilní pouze
s některými tiskárnami Samsung.
Poznámku můžete ostatním odeslat stisknutím tlačítka [
→ Odeslat → možnost.
Diktafon
Zde se dozvíte, jak ovládat diktafon v zařízení.
››Nahrávání zvukových poznámek
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Diktafon.
2 Výběrem možnosti Nahrát zahájíte nahrávání.
3 Mluvte do mikrofonu.
Osobní informace
87
]
4 Po skončení vyberte možnost Stop.
Poznámka se automaticky uloží.
5 Další hlasové poznámky nahrajete opětovným výběrem
možnosti Nahrát.
››Přehrání hlasové poznámky
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Diktafon.
2 Vyberte možnost Sezn.
3 Výběrem hlasové poznámky ji přehrajete.
Hlasovou poznámku můžete odeslat ostatním stisknutím
tlačítka [ ] → Sdílet → možnost.
Osobní informace
88
Web
Provoz webových služeb vyžaduje datové připojení. Obraťte se na
svého mobilního operátora a vyberte nejvhodnější datovou kvótu.
Internet
Naučte se procházet a označovat své oblíbené webové stránky.
Přístup k webu a stahování mediálního obsahu může být
dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého
poskytovatele služeb.
●● Dostupné ikony se mohou lišit v závislosti na oblasti a
poskytovateli služeb.
●●
››Procházení webových stránek
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Internet. Zobrazí se vybraná domovská stránka.
Chcete-li navštívit webovou stránku, vyberte pole pro zadání
adresy URL, zadejte webovou adresu (URL) stránky a vyberte
možnost .
2 Webové stránky můžete procházet pomocí následujících
tlačítek:
2
1
Výše uvedená obrazovka se může lišit v závislosti na oblasti
nebo poskytovateli služeb.
Web
89
Číslo
Funkce
1
Zadání adresy pro přístup na webovou stránku.
2
Otevření seznamu uložených záložek, často
navštěvovaných stránek a historie stránek.
Při procházení webových stránek máte k dispozici následující
možnosti:
●● Chcete-li webovou stránku přiblížit, poklepejte na obrazovku
dvěma prsty a roztáhněte je (oddálení provedete přitažením
prstů). Taktéž je možné poklepat dvakrát na obrazovku.
Pokud mate aktivované naklápěcí pohyby, můžete provést
přiblížení nebo oddálení tím, že pomocí prstů klepnete a
budete držet dva body a pak naklápět zařízením tam a zpět.
Chcete-li otevřít nové okno, stiskněte tlačítko [ ] → Nové
okno.
●● Chcete-li zobrazit aktivní okna, stiskněte tlačítko [
] → Okna.
V případě potřeby si můžete otevřít i několik stránek a přepínat
mezi nimi.
●● Chcete-li upravit jas displeje, stiskněte položku [
] → Jas
prohlížeče. Tato funkce nemusí být k dispozici (v závislosti na
vaší oblasti).
●● Chcete-li znovu načíst aktuální webovou stránku, stiskněte
tlačítko [ ] → Obnovit.
●● Chcete-li přejít na další stránku v historii, stiskněte tlačítko [
]
→ Vpřed.
●● Chcete-li přidat aktuální webovou stránku do záložek, stiskněte
tlačítko [ ] → Další → Přidat záložku.
●● Chcete-li přidat zkratku na aktuální webovou stránku základní
obrazovky, stiskněte tlačítko [ ] → Další → Přidat zástupce
dom. sítě.
●● Chcete-li najít text na webové stránce, stiskněte tlačítko [
]→
Další → Najít na str.
●● Chcete-li zobrazit podrobnosti webové stránky, stiskněte tlačítko
[ ] → Další → Informace o stránce.
●● Chcete-li odeslat webovou adresu (URL) stránky ostatním,
stiskněte tlačítko [ ] → Další → Sdílet stránku.
●●
Web
90
Chcete-li zobrazit historii stahování, stiskněte tlačítko [ ] →
Další → Stažené položky.
●● Chcete-li upravit nastavení prohlížeče, stiskněte tlačítko [
]→
Další → Nastavení.
●● Chcete-li vytisknout aktuální webovou stránku nebo obrazovku
na tiskárně, stiskněte tlačítko [ ] → Další → Tisk. Vaše zařízení
je kompatibilní pouze s tiskárnami Samsung.
●●
››Vyhledávání informací hlasem
Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli
služeb.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Internet.
2 Vyberte pole pro zadání adresy URL.
3 Vyberte možnost a vyslovte klíčové slovo do mikrofonu.
Zařízení vyhledá informace a webové stránky podle klíčového
slova.
››Přidání oblíbených webových stránek do záložek
Pokud znáte webovou adresu stránky, můžete záložku přidat
ručně. Přidání záložky:
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Internet.
2 Vyberte možnost → Záložky.
3 Vyberte možnost Přidat nebo stiskněte tlačítko [
] → Zadat
do záložek poslední zobrazenou stránku.
Chcete-li přidat prohlíženou webovou stránku do záložek,
přejděte ke kroku 5.
4 Zadejte název stránky a webovou adresu (URL).
5 Vyberte možnost OK.
Web
91
V seznamu záložek klepněte na záložku a podržte. Budete moci
použít následující možnosti:
●● Webovou stránku otevřete v novém okně výběrem možnosti
Otevřít.
●● Chcete-li webovou stránku otevřít v novém okně, vyberte
možnost Otevřít v novém okně.
●● Chcete-li upravit podrobnosti záložky, vyberte možnost Upravit
záložku.
●● Chcete-li přidat zástupce záložky na základní obrazovku, vyberte
možnost Přidat zástupce dom. sítě.
●● Chcete-li odeslat webovou adresu (URL) stránky ostatním,
vyberte možnost Sdílet odkaz.
●● Chcete-li zkopírovat webovou adresu (URL) stránky, vyberte
možnost Kop. URL odkazu.
●● Chcete-li odstranit záložku, vyberte možnost Odstranit záložku.
●● Chcete-li webovou stránku nastavit jako domovskou stránku
prohlížeče, vyberte možnost Nastavit jako domovskou
stránku.
››Otevírání často navštěvovaných stránek nebo
historie stránek
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Internet.
2 Vyberte možnost → Nejnavštěvov. nebo Historie.
3 Vyberte webovou stránku, kterou chcete navštívit.
Webovou stránku můžete přidat do seznamu záložek
výběrem možnosti .
Web
92
Mapy
Naučte se používat službu Google Maps™ a pomocí ní určovat
svoji polohu, v mapě online vyhledávat ulice, města nebo země a
získávat informace o trasách.
Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a
poskytovateli služeb.
●● Chcete-li určit vlastní polohu nebo vyhledávat na mapě, je
třeba aktivovat služby určování polohy. ► str. 110
●●
››Hledání konkrétního místa
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte Mapy.
2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, vyberte možnost OK.
Na mapě se zobrazí vaše aktuální poloha.
Stiskněte tlačítko [ ] → Hledat.
3
4 Zadejte klíčové slovo pro určení polohy a vyberte možnost
Chcete-li určit polohu hlasem, vyberte možnost
.
.
5 Vyberte umístění, jehož podrobnosti chcete zobrazit.
Pokud si chcete prohlédnout seznam všech výsledků
hledání, vyberte možnost .
●● Náhled můžete přiblížit nebo oddálit výběrem možnosti
nebo .
●● Chcete-li přidat polohu na mapu, vyberte možnost
.
●● Chcete-li zobrazit aktuální polohu, vyberte možnost
.
●● Chcete-li přidat na polohu hvězdu, vyberte bublinu s názvem
polohy → .
●●
››Získání trasy k určitému cíli
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte Mapy.
2 Stiskněte tlačítko [ ] → Trasa.
Web
93
3 Zadejte adresy výchozího místa a cílového místa.
Chcete-li zadat adresu ze seznamu kontaktů nebo ukázat
polohu na mapě, vyberte položku → Kontakty, Místo na
mapě nebo Moje místa.
4 Vyberte způsob cestování (autem, autobusem nebo pěšky) a
vyberte možnost Najít spojení.
Cesta bude vyznačena na mapě. V závislosti na zvoleném
způsobu cestování se může zobrazit několik tras. Výběrem
trasy zobrazíte podrobnosti o cestě a výběrem možnosti
zobrazíte trasu na mapě.
5 Výběrem možnosti
trasy.
nebo
zobrazíte pouze jednu část
6 Po dokončení stiskněte tlačítko [
] → Vymazat mapu.
Latitude
Naučte se sdílet vaši polohu s přáteli a zobrazovat polohu přátel
pomocí funkce Google Latitude™.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
2
Latitude.
Zařízení se automaticky připojí ke službě Latitude.
Vyberte možnost → Vybrat z kontaktů nebo Přidat
pomocí e-mailové adresy.
3 Vyberte přátele, kterého chcete přidat, nebo zadejte
e-mailovou adresu a vyberte možnost Přidat přátele.
4 Vyberte možnost Ano.
5
Jakmile přítel vaši pozvánku přijme, budete moci sdílet polohu.
Stiskněte možnost [ ] → Zobrazení mapy.
Polohy vašich přátel jsou na mapě vyznačeny jejich
fotografiemi.
Web
94
Místa
Zde se dozvíte, jak vyhledat místa kolem vás.
Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli
služeb.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte Místa.
2 Vyberte kategorii.
Zařízení hledá místa v okolí vaší aktuální polohy, která
odpovídají vámi zvolené kategorii.
3 Výběrem názvu místa zobrazíte podrobnosti.
4 V průběhu prohlížení informací používejte následující
možnosti:
●● Chcete-li zobrazit místo na mapě, vyberte možnost Mapa.
●● Chcete-li zobrazit trasu k místu, vyberte možnost Trasa.
●● Pokud chcete zobrazit telefonní číslo místa, zvolte možnost
Zavolat.
Navigace
Naučte se používat navigační systém GPS k nalezení a zobrazení
cíle pomocí hlasového navádění.
Mapy navigace, aktuální poloha a další údaje z navigace
se mohou lišit od aktuálně zobrazených informací o
poloze. Je třeba vždy brát ohled na podmínky vozovky,
provozu a na další faktory, které mohou jízdu ovlivnit. Při
jízdě je třeba dodržovat všechna bezpečnostní varování a
dopravní předpisy.
●● Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a
poskytovateli služeb.
●●
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Navigace.
2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, vyberte možnost
Přijmout.
Web
95
3 Zadejte cíl jedním z následujících způsobů:
Vyslovit cíl: Vyslovte cíl, například „Navigovat do cíle“.
Napsat cíl: Zadejte cíl pomocí virtuální klávesnice.
●● Kontakty: Vyberte cíl z adres vašich kontaktů.
●● Místa s hvězdičkou: Vyberte cíl ze seznamu míst s hvězdami.
●●
●●
YouTube
Naučte se zobrazovat a sdílet videa pomocí serveru YouTube.
Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli
služeb.
››Sledování videí
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
YouTube.
2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, vyberte možnost
Přijmout.
3 Vyberte video ze seznamu.
4 Otočte zařízení do zobrazení na šířku.
5 Přehrávání můžete ovládat pomocí ikon na obrazovce.
››Sdílení videí
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
YouTube.
2 Vyberte video.
3 Vyberte tlačítko
→ možnost.
Web
96
››Nahrávání videí
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
YouTube.
2 Stiskněte možnost [
] → Nahrát a vyberte video. Přejděte
k bodu 8.
Pokud chcete uložit nová videa, výběrem možnosti
zapněte fotoaparát.
3 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované
úpravy.
spustíte nahrávání.
4 Vyberte možnost
nahrávání zastavíte.
5 Vyberte možnost
6 Nahraná videa uložíte výběrem možnosti Uložit.
7 Vyberte účet Google, pokud je propojen se serverem YouTube.
Nebo můžete vybrat možnost Přidat účet a založit si účet pro
přihlášení k serveru YouTube.
8 Zadejte podrobnosti o uloženém videu a vyberte možnost
Nahrát.
Samsung Apps
Služba Samsung Apps vám umožňuje jednoduše stahovat velké
množství aplikací přímo do zařízení. Díky záplavě her, novinek,
odkazů, sociálních sítí, navigace, aplikací týkajících se zdraví a
dalším možnostem vám Samsung Apps poskytne okamžitý přístup
k obrovskému množství mobilní zábavy.
Vaše zařízení se stane chytřejším díky plně optimalizovaným
aplikacím ze Samsung Apps. Prozkoumejte úžasné možnosti
aplikací a učiňte svůj mobilní život ještě lepším.
Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a
poskytovateli služeb.
●● Bližší informace naleznete na stránkách
www.samsungapps.com.
●●
Web
97
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Samsung Apps.
2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, přečtěte si podmínky a
vyberte možnost Přijmout.
3 Vyhledávejte a stahujte požadované aplikace.
Obchod Play
Z trhu Android Market můžete stahovat hry, vyzvánění a další
aplikace.
Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli
služeb.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Obchod Play.
2 Vyhledejte soubor a stáhněte jej do zařízení. ► str. 40
Zprávy a počasí
Naučte se zobrazovat informace o počasí, číst nejnovější zprávy a
další novinové články.
››Zobrazení informací počasí
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte Zprávy
a počasí.
2 Vyberte možnost Weather v horní části obrazovky.
Zařízení vyhledá vaši aktuální polohu a zobrazí informace o
počasí.
Můžete změnit polohu, aby se zobrazily informace o
počasí jiné oblasti. Stiskněte tlačítko [ ] → Nastavení
→ Nastavení počasí a odškrtněte políčko vedle možnosti
Použít moji polohu. Poté vyberte polohu v části Nastavit
místo.
Web
98
››Čtení novinových článků
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte Zprávy
a počasí.
2 Nahoře na obrazovce přejeďte doleva na novinové články.
3 Vyberte článek, který chcete otevřít.
Chcete-li přidat novinový článek, stiskněte tlačítko [ ] →
Nastavení → Nastavení zpráv → Vyberte témata zpráv.
Web
99
Konektivita
Bluetooth
Funkce Bluetooth představuje bezdrátovou přenosovou
technologii komunikace krátkého dosahu, která umožňuje
přenášet data na vzdálenost přibližně 10 metrů bez nutnosti
fyzického připojení.
Pro přenos informací pomocí Bluetooth nemusí být zařízení blízko
sebe. Pokud se zařízení nacházejí ve vzájemném dosahu, přenos
informací může probíhat, i když je každé v jiné místnosti.
Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případnou
ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo
přijatých pomocí bezdrátové funkce Bluetooth.
●● Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a
vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená.
Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být
provozní dosah snížen.
●● Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo
schválena společností Bluetooth SIG, nemusejí být se
zařízením kompatibilní.
●●
››Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Nastavení → Bezdrátové sítě → Nastavení Bluetooth.
2 Výběrem možnosti Bluetooth funkci Bluetooth zapnete.
Konektivita
100
››Vyhledání jiných zařízení Bluetooth a spárování
s nimi
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Nastavení → Bezdrátové sítě → Nastavení Bluetooth →
Hledat zařízení.
2 Vyberte zařízení.
3 Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth
druhého zařízení, pokud jej má, a vyberte možnost OK. Nebo
výběrem možnosti Přijmout srovnejte kódy PIN vašeho
zařízení a druhého přístroje.
Až majitel druhého zařízení zadá stejný PIN nebo přijme
připojení, spárování bude dokončeno. Pokud párování
proběhne úspěšně, zařízení automaticky vyhledá dostupné
služby.
Některá zařízení, zejména sluchátka nebo sady handsfree
do automobilu, mají pevný kód PIN, například 0000. Pokud
druhé zařízení vyžaduje kód PIN, je třeba ho zadat.
››Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth
1 Z příslušné aplikace nebo složky Moje soubory vyberte
soubor nebo položku, například kontakt, událost z kalendáře,
poznámku či mediální soubor.
2 Vyberte možnost pro zaslání dat prostřednictvím Bluetooth.
Způsob volby možnosti závisí na typu dat.
3 Vyhledejte a spárujte se zařízením Bluetooth.
Konektivita
101
››Příjem dat pomocí funkce Bluetooth
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Nastavení → Bezdrátové sítě → Nastavení Bluetooth →
Viditelný.
Zařízení bude po určenou dobu viditelné pro ostatní zařízení
s funkcí Bluetooth.
Dobu, po kterou bude zařízení viditelné pro ostatní zařízení
s funkcí Bluetooth, lze nastavit výběrem možnosti Časový limit
viditelnosti.
2 Po výzvě zadejte kód PIN pro Bluetooth a vyberte možnost OK
(je-li to nutné).
3 Výběrem možnosti Přijmout potvrďte, že chcete data ze
zařízení přijmout.
Přijatá data budou uložena do složky bluetooth. Pokud přijmete
kontakt, bude automaticky uložen do kontaktů.
Wi-Fi
Zde se dozvíte, jak používat funkce bezdrátové sítě zařízení
pro aktivaci a připojení k místním bezdrátovým sítím (WLAN)
kompatibilním se standardem IEEE 802.11 b/g/n.
K internetu a jiným síťovým zařízením se můžete připojit na
kterémkoliv místě, kde je k dispozici přístupový bod nebo
bezdrátový aktivní bod.
Zařízení využívá neharmonizovanou frekvenci a je určeno k
použití ve všech evropských zemích. Sítě WLAN mohou být
v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii,
ale je zakázán jejich provoz mimo budovy.
Konektivita
102
››Aktivace funkce Wi-Fi
V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte Nastavení
→ Bezdrátové sítě → Nastavení Wi-Fi → Wi-Fi.
Funkce Wi-Fi spuštěná na pozadí vybíjí baterii. Kvůli úspoře
baterie aktivujte tuto funkci jen tehdy, když ji budete
používat.
››Vyhledání přístupového bodu Wi-Fi a připojení
k němu
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Nastavení → Bezdrátové sítě → Nastavení Wi-Fi.
Zařízení automaticky vyhledá dostupné přístupové body Wi-Fi.
2 Vyberte síť v části Sítě Wi-Fi.
3 Zadejte heslo sítě (je-li to nutné).
4 Vyberte možnost Připojit.
››Ruční přidání přístupového bodu Wi-Fi
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Nastavení → Bezdrátové sítě → Nastavení Wi-Fi → Přidat
síť Wi-Fi.
2 Zadejte SSID sítě a vyberte typ zabezpečení.
3 Na základě vybraného typu zabezpečení upravte nastavení
zabezpečení.
4 Vyberte možnost Uložit.
Konektivita
103
››Připojení k přístupovému bodu Wi-Fi pomocí WPS
(Wi-Fi Protected Setup)
Pomocí WPS se lze připojit k zabezpečené síti.
Připojení k přístupovému bodu Wi-Fi tlačítkem WPS:
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Nastavení → Bezdrátové sítě → Nastavení Wi-Fi.
2 Vyberte možnost Připojení pomocí tlačítka WPS.
3 Do 2 minut stiskněte tlačítko WPS na přístupovém bodě.
Připojení k přístupovému bodu Wi-Fi pomocí kódu PIN WPS:
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Nastavení → Bezdrátové sítě → Nastavení Wi-Fi.
2 Vyberte síť označenou ikonou WPS a zvolte možnost PIN kód
WPS.
3 Na přístupovém bodu zadejte kód PIN a stiskněte tlačítko Start.
Wi-Fi Direct
Zde se dozvíte, jak používat funkci Wi-Fi Direct pro připojení ke
dvěma zařízením přes síť Wi-Fi bez přístupového bodu.
››Připojení zařízení k jinému zařízení
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Nastavení → Bezdrátové sítě → Nastavení Wi-Fi Direct →
OK.
2 Vyberte možnost OK (je-li to třeba).
3 Vyberte položku Wi-Fi Direct.
Konektivita
104
4 Stiskněte tlačítko [ ] → Hledat.
5 Vyberte zařízení a poté možnost Připojit.
Až vlastník druhého zařízení potvrdí připojení, budou zařízení
spojena.
››Odeslání dat přes rozhraní Wi-Fi
1 Vyberte soubor nebo položku, například poznámku, mediální
soubor nebo webovou adresu v příslušné aplikaci nebo v části
Moje soubory.
2 Vyberte možnost pro zaslání dat prostřednictvím Wi-Fi.
Způsob volby možnosti závisí na typu dat.
3 Vyhledejte a vyberte druhé zařízení.
››Příjem dat přes rozhraní Wi-Fi
Po vyzvání vyberte možnost OK, čímž potvrdíte, že chcete data
přijmout. Přijatá data budou uložena do složky ShareViaWifi.
AllShare
Naučte se používat službu DLNA (Digital Living Network Alliance),
která vám umožní sdílet mediální soubory mezi zařízeními DLNA u
vás doma pomocí sítě Wi-Fi.
Konektivita
105
››Úprava nastavení DLNA pro sdílení mediálních
souborů
Chcete-li umožnit ostatním zařízením DLNA přístup k mediálním
souborům ve vašem zařízení, je třeba aktivovat sdílení médií.
Některé soubory nebude možné na zařízeních DLNA přehrát.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
AllShare.
2 Stiskněte tlačítko [ ] → Nastavení.
3 Nastavte funkci DLNA úpravou následujících nastavení:
Možnosti
Funkce
Jméno zařízení
Zadání názvu vašeho telefonu
představujícího server médií.
Sdílet video
Zapněte sdílení videa s dalším zařízením
vybaveným DLNA.
Sdílet fotografie
Zapněte sdílení obrázků s dalším
zařízením vybaveným DLNA.
Sdílet hudbu
Zapněte sdílení hudby s dalším zařízením
vybaveným DLNA.
Uložit z jiných
zařízení
Nastavení povolení odesílání souborů
ostatním zařízením.
Výchozí paměť
Výběr výchozího umístění v paměti pro
uložení stažených mediálních souborů.
Titulky
Nastavení pro zobrazení titulků.
Konektivita
106
››Přehrávání vašich souborů pomocí jiného DLNA
zařízení
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
AllShare.
2 Vyberte možnost Toto zařízení.
3 Vyberte kategorii médií a soubor.
4 Vyberte přehrávač, který přehraje mediální soubor. Vybraný
přehrávač začne přehrávat soubor.
5 Přehrávání můžete ovládat pomocí ikon v zařízení.
Přehrávání se může ukládat do vyrovnávací paměti,
v závislosti na připojení k síti a připojeném serveru.
››Přehrávání souborů z jednoho zařízení na jiném
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
AllShare.
2 Vyberte možnost Vzdálené zař.
Zařízení automaticky vyhledá zařízení DLNA.
3 Vyberte zařízení představující server médií, které obsahuje
mediální soubory.
4 Vyberte kategorii médií a soubor.
5 Vyberte přehrávač, který přehraje mediální soubor.
Vybraný přehrávač začne přehrávat soubor.
6 Přehrávání můžete ovládat pomocí ikon v zařízení.
Konektivita
107
Sdílení mobilní sítě
Zde se dozvíte, jak nastavit toto zařízení jako bezdrátový modem
nebo bezdrátový přístupový bod pro počítač nebo pro jiné zařízení
a sdílet mobilní síťové připojení.
››Sdílení mobilní sítě zařízení pomocí rozhraní Wi-Fi
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Nastavení → Bezdrátové sítě → Sdílení přip. a př. akt. bod.
Vyberte možnost Nast. přen. akt. bodu Wi-Fi → OK.
2
3 Výběrem možnosti Přenosný aktivní bod Wi-Fi → Ano
aktivujete funkci sdílení internetového připojení přes Wi-Fi.
4 Volbou možnosti Konfig. přen. aktivní bod Wi-Fi
nakonfigurujete nastavení sítě na používání tohoto zařízení
jakožto přístupového bodu:
Možnosti
Funkce
SSID sítě
Zobrazení a úprava názvu zařízení, který
se zobrazí na externím zařízení.
Zabezpečení
Výběr typu zabezpečení.
Heslo
Zadáním hesla lze zabránit
neoprávněnému přístupu k mobilní síti.
5 Po skončení vyberte možnost Uložit.
6 Z jiného zařízení vyhledejte název zařízení v seznamu
dostupných připojení a připojte se k síti.
Vaše zařízení sdílí mobilní připojení s jiným zařízením.
Konektivita
108
››Sdílení mobilního síťového připojení zařízení
pomocí rozhraní USB
1 Pomocí kabelu USB propojte multifunkční konektor zařízení
s počítačem.
2 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Nastavení → Bezdrátové sítě → Sdílení přip. a př. akt. bod.
3 Výběrem možnosti Sdílení internetového připojení přes USB
aktivujte funkci sdílení internetového připojení přes USB.
Vaše zařízení sdílí mobilní síťové připojení s počítačem.
Sdílení síťového připojení zastavíte zrušením zaškrtnutí políčka
vedle možnosti Sdílení internetového připojení přes USB.
Tento způsob sdílení síťového připojení se může lišit
v závislosti na operačním systému počítače.
GPS
Toto zařízení je vybaveno přijímačem se systémem Global
positioning system (GPS). Zde se dozvíte, jak aktivovat služby
určení polohy.
Abyste dosáhli lepšího signálu GPS, nepoužívejte zařízení v těchto
podmínkách:
●● mezi budovami, v tunelech nebo v podzemních průchodech či
uvnitř budov,
●● za špatného počasí,
●● v blízkosti pole vysokého napětí nebo elektromagnetického
pole,
●● ve vozidle s fólií proti slunci.
Při používání funkcí GPS nesahejte na oblast vnitřní antény,
ani ji nepřekrývejte rukama nebo jinými předměty.
Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli
služeb.
Konektivita
109
››Aktivace služeb určení polohy
Musíte aktivovat služby určení polohy, aby bylo možné získávat
informace o poloze a vyhledávat na mapě.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Nastavení → Informace o poloze a zabezpečení.
2 Upravte následující nastavení pro aktivaci služeb určování
polohy:
Možnosti
Funkce
Použít
bezdrátové sítě
Nastavení použití bezdrátové sítě Wi-Fi
nebo mobilních sítí pro určení vaší polohy.
Použít satelity
GPS
Nastavení použití satelitu GPS pro určení
vaší polohy.
Použít pomoc
senzorů
Použití senzorů pro zlepšení polohy
chodců při stínění signálu GPS. Může
existovat odchylka mezi odhadem
senzoru a vaší aktuální pozicí.
Připojení k počítači
Zde se dozvíte, jak připojovat zařízení k počítači pomocí kabelu
USB v režimu připojení USB. Připojením zařízení k počítači je
možné synchronizovat soubory pomocí programu Windows Media
Player, přenést data přímo do zařízení a z něj a využívat program
Samsung Kies.
››Připojení pomocí programu Samsung Kies
Ujistěte se, je že aplikace Samsung Kies nainstalována ve vašem
počítači. Program si můžete stáhnout ze stránek společnosti
Samsung (www.samsung.com/kies).
1 Pomocí kabelu USB propojte multifunkční konektor zařízení
s počítačem.
Konektivita
110
2 Chcete-li spustit program Samsung Kies, poklepejte na ikonu
Samsung Kies v počítači.
3 Zkopírujte soubory z počítače do zařízení.
Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.
››Synchronizace s programem Windows Media
Player
Ujistěte se, že aplikace Windows Media Player je ve vašem počítači
nainstalována.
1 Připojte multifunkční konektor na zařízení k počítači
s nainstalovaným programem Windows Player pomocí kabelu
USB.
Po připojení se v počítači zobrazí okno.
2 Spusťte aplikaci Windows Media Player a proveďte
synchronizaci hudebních souborů.
3 Upravte nebo zadejte název zařízení v zobrazeném okně
(v případě potřeby).
4 Vyberte a přetáhněte požadované hudební soubory do
synchronizačního seznamu.
5 Spusťte synchronizaci.
››Připojení jako velkokapacitního paměťového
zařízení
Zařízení můžete připojit k počítači jako přenosný disk a procházet
soubory. Pokud do zařízení vložíte paměťovou kartu, můžete
procházet adresáři souborů na paměťové kartě, a používat tak
zařízení jako čtečku paměťových karet.
Adresář souborů paměťové karty se zobrazí jako přenosný
disk, odděleně od interní paměti.
1 Chcete-li přenést soubory z paměťové karty nebo na ni, vložte
kartu do zařízení.
2 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Nastavení → Bezdrátové sítě → Nástroje USB → Připojit
paměť k počítači.
Konektivita
111
3 Volbu potvrďte výběrem možnosti OK (je-li třeba).
4 Pomocí kabelu USB propojte multifunkční konektor zařízení
s počítačem.
5 Po připojení vyberte možnost Připojit úložiště USB.
6 Volbu potvrďte výběrem možnosti OK (je-li třeba).
7 Otevřete složku a zobrazte soubory.
8 Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.
9 Po dokončení vyberte možnost Odpojit paměť od počítače.
Chcete-li odpojit zařízení od počítače, klepněte na ikonu
zařízení USB na panelu úloh Windows a poté na volbu
pro bezpečné odebrání velkokapacitního paměťového
zařízení. Poté odpojte kabel USB od počítače. Pokud
budete postupovat jinak, hrozí vám ztráta dat uložených na
paměťové kartě nebo poškození karty.
Připojení VPN
Můžete vytvořit virtuální soukromou síť (VPN) a bezpečně se k ní
připojit pomocí veřejné sítě, například internetu.
Vaše zařízení by již mělo být nakonfigurováno pro přístup
k internetu. Pokud došlo k potížím s přístupem k internetu,
je třeba připojení upravit. Pokud si nejste jisti zadáním
informací o připojení, obraťte se na poskytovatele služeb.
Konektivita
112
››Nastavení připojení VPN
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Nastavení → Bezdrátové sítě → Nastavení VPN → Přidat
síť VPN.
2 Vyberte typ sítě VPN.
3 Přizpůsobte informace o připojení.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na typu sítě
VPN.
Možnosti
Funkce
Název sítě VPN
Zadání názvu serveru VPN.
Nastavit server
VPN
Zadání IP adresy serveru VPN.
Povolit šifrování
Nastavení šifrování serveru VPN.
Nastavit sdílený
klíč IPsec
Zadání sdíleného klíče.
Povolit Utajení
L2TP
Nastavení použití tajného hesla L2TP.
Nastavit utajení
L2TP
Zadání tajného hesla L2TP.
Nastavit
uživatelský
certifikát
Výběr uživatelského certifikátu, který
slouží serveru VPN k vaší identifikaci.
Certifikát můžete importovat ze serveru
VPN nebo si jej stáhnout z webu.
Nastavit
certifikát CA
Výběr ověření certifikátu (CA), který
používá server VPN k vaší identifikaci.
Certifikát můžete importovat ze serveru
VPN nebo si jej stáhnout z webu.
Hledání domén
DNS
Zadání adresy serveru doménových jmen
(DNS).
4 Po skončení stiskněte tlačítko [
Konektivita
113
] → Uložit.
››Připojení k soukromé síti
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Nastavení → Bezdrátové sítě → Nastavení VPN.
2 Vyberte soukromou síť k připojení.
3 Zadejte uživatelské jméno a heslo a vyberte možnost Připojit.
Konektivita
114
Nástroje
Hodiny
Naučte se nastavit a ovládat budíky a světové hodiny. Můžete
použít také stopky a stolní hodiny.
››Nastavení nového upozornění
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte Hodiny
→ Upozornění.
2 Vyberte možnost Vytvořit upoz. nebo stiskněte tlačítko [
→ Vytvořit.
]
3 Nastavte podrobnosti upozornění.
Zaškrtněte políčko u možnosti Inteligentní upozornění
a aktivujte tak simulované přirozené zvuky před hlavním
upozorněním pomocí obrazovky upozornění.
4 Po skončení vyberte možnost Uložit.
››Vypnutí upozornění
Když budík zvoní:
●● Budík zastavíte přetažením tlačítka
mimo velký kruh.
●● Opakování budíku po určeném čase aktivujete přetažením
tlačítka mimo velký kruh.
››Odstranění upozornění
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte Hodiny
→ Upozornění.
2 Stiskněte tlačítko [ ] → Odstranit.
3 Vyberte upozornění, která chcete odstranit.
4 Vyberte možnost Odstranit.
Nástroje
115
››Vytvoření světových hodin
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte Hodiny
→ Světový čas.
2 Vyberte možnost Přidat město nebo stiskněte tlačítko [
Přidat.
]→
3 Zadejte jméno města nebo vyberte město ze seznamu.
Chcete-li vybrat město v zobrazení světové mapy, vyberte
možnost .
4 Chcete-li přidat další hodiny, opakujte kroky 2 a 3.
Chcete-li v hodinách zohlednit letní čas, klepněte a podržte
hodiny a vyberte možnost Nastavení letního času.
››Používání stopek
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte Hodiny
→ Stopky.
2 Výběrem možnosti Start stopky spustíte.
3 Výběrem možnost Kolo zaznamenáte mezičasy.
4 Po skončení vyberte možnost Zastavit.
5 Výběrem možnosti Vynulovat vymažete zaznamenané časy.
››Používání časovače
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte Hodiny
→ Časovač.
2 Nastavte dobu, kterou chcete odpočítávat.
3 Výběrem možnosti Start spustíte odpočítávání.
4 Jakmile časovač vyprší, přetáhněte tlačítko mimo velký
kruh.
Nástroje
116
››Použití stolních hodin
Stolní hodiny zobrazují aktuální čas, datum a počasí.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte Hodiny
→ Stolní hodiny.
2 Volbou možnosti nastavte základní hodiny.
3 Stiskněte tlačítko [ ] → Nastavení.
4 Změňte následující možnosti:
Možnosti
Funkce
Skrýt stavový
panel
Nastavení, zda zobrazit stavovou lištu
nahoře na obrazovce.
Pozadí
Volba obrázku na pozadí základních
hodin.
Zobrazit Čas/
Kalendář
Nastavení zobrazení hodin nebo
kalendáře.
AccuWeather
Nastavení zobrazení počasí ve vaší oblasti.
Je možné taktéž nastavit stolní hodiny tak,
aby se automaticky aktualizovaly, načetly
nejnovější informace a vybraly jednotku
teploty.
Jas
Nastavení jasu displeje.
Obnovit výchozí
Obnovení nastavení stolních hodin na
výchozí hodnoty.
Nástroje
117
Kalkulačka
Naučte se provádět matematické výpočty přímo na tomto zařízení
jako s běžnou příruční kalkulačkou.
››Provedení výpočtu
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Kalkulačka.
2 Základní matematické operace můžete provádět pomocí
tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.
Otočte zařízení tak, abyste je drželi na šířku a mohli použít
vědeckou kalkulačku. Pokud jste deaktivovali automatické
přepínání orientace, stiskněte tlačítko [ ] → Vědecká
kalkulačka.
››Zobrazení historie výpočtů
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Kalkulačka.
2 Proveďte výpočet.
3 Výběrem možnosti
4
zavřete klávesnici kalkulačky.
Zobrazí se historie výpočtů.
Chcete-li historii vymazat, stiskněte tlačítko [ ] → Smazat
historii.
Stažené položky
Zde se dozvíte, jak spravovat protokoly stažených souborů z webu.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Stažené položky.
2 Vyberte složku pro stažené položky.
3 Stažený soubor otevřete výběrem záznamu z protokolu.
Chcete-li soubor vymazat, zaškrtněte políčko a poté vyberte
možnost Odstranit.
Nástroje
118
Vyhledávání
Můžete vyhledávat jak aplikace a data v zařízení, tak i určitá data na
webu.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Vyhledávání.
2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, nastavte, zda si přejete
zobrazovat historii hledání účtu Google.
3 Zadejte písmeno nebo slovo dat, které chcete hledat.
Pokud chcete vyhledat data hlasem, vyberte položku
vyslovte do mikrofonu zařízení klíčové slovo.
a
4 Vyberte název položky, kterou chcete otevřít.
Kies air
Aplikace Kies air umožňuje připojení tohoto zařízení k počítači
přes síť Wi-Fi. Ve vyhledávači počítače můžete zobrazovat a ovládat
mediální soubory, kontakty, zprávy a další data uložená v zařízení.
››Přizpůsobení nastavení aplikace Kies air
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte Kies
air.
2 Stiskněte tlačítko [ ] → Nastavení.
3 Změňte následující možnosti:
Možnosti
Funkce
Jméno zařízení
Zobrazení nebo úprava názvu zařízení.
Požadován
přístup
Nastavení přijímání žádostí o povolení
z jiných zařízení, zatímco je vaše zařízeni
připojeno k počítači.
Zapnout
viditelnost
Nastavení zařízení, aby bylo viditelné pro
počítač.
Nástroje
119
Možnosti
Funkce
Časový limit
vypršel
Výběr časové prodlevy, po které zařízení
ukončí připojení.
Zamknout
obsah
Výběr typů dat, která se nesmí v prohlížeči
počítače zobrazit.
Vynulovat
nastavení
Obnovení výchozích továrních hodnot
nastavení.
››Připojení počítače k zařízení přes síť Wi-Fi
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte Kies air
→ Start.
2 Zadejte webovou adresu zobrazenou aplikací Kies air ve
vyhledávači na počítači.
3 Stiskněte možnost Povolit (je-li třeba).
Po připojení uvidíte data zařízení ve webovém vyhledávači
počítače.
4 Připojení ukončíte výběrem možnosti Zastavit.
Mini diář
Naučte se vytvářet fotografický deník.
››Vytvoření mini diáře
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
položku Mini diář.
2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, vyberte možnost Ano.
3 Pokud existuje uložený diář, vyberte možnost Vytvořit diář a
vytvořte nový záznam.
Nástroje
120
4 Změňte dnešní datum a nastavte počasí (v případě potřeby).
5 Vyberte možnost Klep. přidat fot. a přidejte obrázek nebo
snímek.
Krátký popis k připojené fotografii přidáte volbou možnosti
Přidat info o poloze.
6 Vyberte možnost Klepněte a přidejte text, zadejte text a
vyberte možnost Hot.
7 Vyberte možnost Ulož.
››Zobrazení mini diáře
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
položku Mini diář.
2 Vyberte diář.
Uložení mini diáře na webové stránky sociálních sítí
provedete stisknutím tlačítka [ ] → Další → Publikovat.
Moje soubory
Naučte se rychle a jednoduše otevírat všechny vaše obrázky, videa,
hudbu, zvukové klipy a ostatní typy souborů uložených v zařízení a
na paměťové kartě.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte Moje
soubory.
2 Vyberte složku.
O úroveň výš v adresáři souborů můžete přejít výběrem
možnosti Nahoru.
●● Do domovského adresáře se vrátíte výběrem možnosti
Domů.
●●
3 Vyberte soubor k otevření.
Ve složce stiskněte tlačítko [ ]. Zobrazí se následující možnosti:
●● Chcete-li odeslat soubor ostatním, vyberte možnost Sdílet.
●● Chcete-li vytvořit novou složku, vyberte možnost Vytvořit
složku.
Nástroje
121
Chcete-li soubory nebo složky odstranit, vyberte možnost
Odstranit.
●● Chcete-li změnit režim zobrazení, vyberte možnost Zobrazit
jako.
●● Chcete-li soubory nebo složky seřadit, vyberte možnost Seřadit
podle.
●● Chcete-li se souborem použít další funkce, například přesouvání,
kopírování nebo přejmenování, vyberte možnost Další.
●●
Polaris Office
Zde se dozvíte, jak vytvořit a prohlížet dokumenty v aplikaci Polaris
Office na tomto zařízení a paměťové kartě.
››Vytvoření dokumentu
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte Polaris
Office.
2 Přečtěte si informace o registraci a vyberte možnost Později
nebo Registrovat.
3 Vyberte položku → typ dokumentu.
4 Vytvořte dokument.
5 Po skončení stiskněte tlačítko [ ] → Uložit.
6 Zadejte název dokumentu a vyberte umístění k uložení.
7 Vyberte možnost Uložit.
››Otevření dokumentu
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte Polaris
Office.
2 Složku zvolte ve složce Moje soubory nebo Naposledy
používané dokumenty → dokument.
Nástroje
122
3 Prohlížejte dokument dle vlastního přání.
Chcete-li dokument přiblížit, poklepejte na obrazovku
dvěma prsty a roztáhněte je (oddálení provedete přitažením
prstů). Nebo stiskněte možnost [ ] → Přiblížení →
možnost.
●● Chcete-li otevřít panel nástrojů a upravit dokument (soubor
aplikace Word, prezentace nebo soubor aplikace Excel),
stiskněte tlačítko [ ] → Režim úprav.
●● Chcete-li v dokumentu vyhledávat text, stiskněte tlačítko
[ ] → Najít.
●● Záložku přidáte na aktuální stránku stisknutím tlačítka [
]
→ Knižní klip.
●● Chcete-li velikost dokumentu přizpůsobit velikosti
obrazovky, stiskněte tlačítko [ ] → Přizpůsobení textu.
●● Chcete-li přejít na konkrétní stránku, stiskněte tlačítko [
]
→ Další → Přejít na.
●● Soubor odešlete ostatním stisknutím tlačítka [
] → Další
→ Poslat soubor.
●● Chcete-li soubor vytisknout, stiskněte položku [
] → Další
→ Tisk. Toto zařízení je kompatibilní pouze s některými
tiskárnami Samsung.
●● Chcete-li text číst pomocí funkce převodu textu na řeč,
stiskněte položku [ ] → Další → Text na řeč.
●● Nastavení zobrazení nebo správy dokumentů přizpůsobíte
stisknutím tlačítka [ ] → Další → Nastavení.
●●
››Správa dokumentů online
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte Polaris
Office.
2 Zvolte možnost Webové soubory → služba.
3 Zadejte e-mailovou adresu a heslo. Otevřete účet, poté zvolte
možnost Přidat.
4 Prohlížejte si a spravujte vaše dokumenty na serveru podle
potřeby.
Nástroje
123
SIM Toolkit
Používání různých služeb nabízených poskytovatelem služeb.
V závislosti na kartě USIM nebo SIM může být toto menu
k dispozici, ale může se jmenovat jinak.
V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte SIM
Toolkit. Tato položka se může v závislosti na poskytovateli služeb
jmenovat jinak.
Správce úloh
Pomocí Správce úloh můžete zobrazit aktuálně spuštěné aplikace a
informace o paměti.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Správce úloh.
2 Použijte následující možnosti:
Aktivní aplikace: Zobrazí seznam všech aktuálně
spuštěných aplikací ve vašem zařízení.
●● Staženo: Zobrazení celkového množství paměti, které je
využíváno aplikacemi nainstalovanými na tomto zařízení.
●● RAM: Kontrola a správa paměti RAM zařízení.
●● Úložiště: Zobrazí využitou a dostupnou paměť ve vašem
zařízení a na paměťové kartě.
●● Nápověda: Zobrazení nápovědy k prodloužení životnosti
baterie a ke správci RAM.
●●
Nástroje
124
Hlasové příkazy
Vaše zařízení je vybaveno funkcí inteligentního hlasového
příkazu, která převede hlasový příkaz na vykonání akce. Můžete
tak jednoduše pomocí mluvení do zařízení vytočit číslo, odeslat
zprávu, vyhledat místa nebo informace či dokončit další úkoly.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Hlasové příkazy.
2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, na následujících
obrazovkách si přečtěte zřeknutí se práv a informace nápovědy.
3 Vyberte možnost Tap & Speak.
4 Vyslovte příkaz do mikrofonu.
Hlasové vyhledávání
Naučte se používat hlasové příkazy pro vytáčení hovoru, poslání
zpráv nebo zjišťování polohy a informací pomocí hlasu.
Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli
služeb.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Hlasové vyhledávání.
2 Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé, nastavte, zda chcete
použít vaši polohu a zda chcete aktivovat osobní rozpoznávání.
3 Stiskněte možnost Mluvte (je-li to třeba).
4 Vyslovte příkaz do mikrofonu.
5 Vyberte název položky.
Nástroje
125
Hlasitý hovor
Zde se dozvíte, jak používat hlasové příkazy funkce hlasového
hovoru. Můžete vytočit číslo, odeslat zprávu, napsat poznámku
nebo jednoduše dokončit další úkoly za chodu mluvením do
zařízení.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
položku Hlasitý hovor.
2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, projděte si kurz k jejímu
ovládání.
3 Vyberte možnost Tap & Speak.
4 Vyslovte příkaz do mikrofonu.
5 Vyberte název položky.
Značky
Vaše zařízení umožňuje čtení značek NFC (Near Field
Communication), které obsahují informace o produktech, jako
například webové adresy nebo servisní telefonní čísla. Funkce
NFC je technologie vysokofrekvenčního bezdrátového připojení
s krátkým dosahem, která zařízení umožňuje číst informace, pokud
se nachází v blízkosti značky NFC.
Kryt baterie obsahuje integrovanou anténu NFC. S krytem
baterie zacházejte opatrně, abyste anténu NFC nepoškodili.
Nástroje
126
››Aktivace nebo deaktivace funkce GPS
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Nastavení → Bezdrátové sítě.
2 Výběrem možnosti NFC funkci NFC aktivujte.
Chcete-li funkci NFC deaktivovat, zrušte zaškrtnutí políčka NFC.
››Čtení informací ze značky NFC
Po aktivaci funkce NFC bude zařízení moci číst informace o
produktu, pokud se bude nacházet v blízkosti značky NFC.
Zařízení nebude značky NFC číst během hovorů nebo když
bude zařízení přepnuto do uzamknutého režimu.
››Zobrazení značek NFC
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Značky.
2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, vyberte možnost Další
→ Zavřít.
3 Výběrem možnosti Značky zobrazte seznam všech značek.
Chcete-li zobrazit seznam značek, které jste označili hvězdou,
vyberte možnost Oblíbený.
4 Výběrem značky zobrazíte informace.
Nástroje
127
››Přidání vlastní značky
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte Značky
→ Můj štítek → Přidat novou značku.
2 Vyberte typ značky, kterou chcete napsat.
3 Zadejte informace o značce nebo vyberte kontakt a poté
možnost Uložit.
››Zápis informací do značek NFC
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte Značky
→ Můj štítek.
2 Klepněte a podržte požadovanou značku v poli Správa štítků.
3 Vyberte možnost Zapsat do značky.
4 Přibližte střed zadního krytu ke značce NFC.
Po dokončení zápisu se na displeji zařízení zobrazí oznámení.
››Nakupování pomocí funkce NFC
Aby bylo možné funkci NFC využívat k provádění plateb, je třeba se
zaregistrovat ke službě mobilních plateb. Chcete-li se zaregistrovat
nebo získat další informace o službě, obraťte se na poskytovatele
služby.
1 Zařízení umístěte nad čtečku karet NFC na střed a lícem
nahoru.
2 Na výzvu zadejte kód PIN a znovu přibližte zařízení ke čtečce
karet NFC (je-li třeba).
Nástroje
128
Nastavení
Otevření menu Nastavení
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Nastavení.
2 Vyberte kategorii nastavení a vyberte možnost.
Bezdrátové sítě
V této části můžete měnit nastavení bezdrátových síťových
připojení.
››Režim Letadlo
V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce zařízení
vypnuty. Budete moci používat pouze služby, které nevyužívají
připojení k síti.
››Nastavení Wi-Fi
Wi-Fi: Zapnutí nebo vypnutí funkce Wi-Fi. ► str. 103
Oznámení sítě: Nastavení upozornění zařízení na dostupnou
otevřenou síť.
●● Připojení pomocí tlačítka WPS: Připojení k přístupovému bodu
sítě Wi-Fi pomocí tlačítka Wi-Fi Protected Setup (WPS).
●● Přidat síť Wi-Fi: Ruční přidání přístupových bodů Wi-Fi.
●●
●●
››Nastavení Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct: Aktivujte funkci Wi-Fi Direct pro připojení ke dvěma
zařízením přes síť Wi-Fi bez přístupového bodu. ► str. 104
●● Jméno zařízení: Prohlížení nebo úprava názvu a hesla zařízení.
●● Stav: Zobrazení stavu připojení.
●● Odpojit Wi-Fi Direct: Odpojení připojeného zařízení.
●●
Nastavení
129
››Kies prostřednictvím Wi-Fi
Připojte zařízení k programu Samsung Kies přes síť Wi-Fi.
››Nastavení Bluetooth
Bluetooth: Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth. ► str. 100
●● Jméno zařízení: Nastavení názvu Bluetooth pro vaše zařízení.
●● Viditelný: Nastavení viditelnosti zařízení pro ostatní zařízení
Bluetooth.
●● Časový limit viditelnosti: Nastavení doby, po kterou je zařízení
viditelné.
●● Hledat zařízení: Hledání dostupných zařízení Bluetooth.
●●
››Nástroje USB
Připojte zařízení k počítači jako velkokapacitní paměť. ► str. 111
››Sdílení přip. a př. akt. bod
Sdílení internetového připojení přes USB: Aktivujte funkci
sdílení internetového připojení přes rozhraní USB, chcete-li sdílet
mobilní síťové připojení zařízení s počítačem pomocí rozhraní
USB. Po připojení k počítači bude zařízení využíváno jako
bezdrátový modem počítače. ► str. 109
●● Nast. přen. akt. bodu Wi-Fi:
-- Přenosný aktivní bod Wi-Fi: Aktivací funkce sdílení připojení
Wi-Fi sdílejte připojení mobilní sítě zařízení s počítačem nebo
dalším zařízením pomocí funkce Wi-Fi. ► str. 108
-- Konfig. přen. aktivní bod Wi-Fi: Nakonfigurujte síťová
nastavení a používejte tak zařízení jako přístupový bod.
●● Nápověda: Další informace o sdílení internetového připojení
přes rozhraní USB a Wi-Fi.
●●
››Nastavení VPN
Nastavení a připojení k virtuální soukromé síti (VPN). ► str. 112
››NFC
Aktivace nebo deaktivace funkce NFC. ► str. 127
Nastavení
130
››Mobilní sítě
Použít datové pakety: Nastavte pro povolení sítě s přepínáním
paketů pro služby sítě.
●● Datový roaming: Nastavení připojení zařízení k jiné síti, když jste
v zahraničí nebo když není k dispozici domovská síť.
●● Názvy přístupových bodů: Nastavení názvů přístupových
bodů.
●● Režim sítě: Výběr typu sítě.
●● Síťoví operátoři: Vyhledávání dostupných sítí a výběr sítě pro
roaming.
●●
Volat
Úprava nastavení funkcí volání.
Odmítnutí hovoru: Nastavení automatického odmítnutí hovorů
z nastavených telefonních čísel. Do seznamu odmítnutí můžete
přidávat telefonní čísla. ► str. 47
●● Nastavit odmítnuté zprávy: Přidání nebo úprava zprávy, která
bude odeslána odmítnutému volajícímu.
●● Upozornění na hovor:
-- Vibrace: Nastavení vibrací zařízení při přijetí hovoru druhou
osobou.
-- Tóny stavu hovoru: Aktivace nebo deaktivace tónu spojení
hovoru, minutového oznámení nebo ukončení hovoru.
-- Upozornění během hovoru: Volba způsobu, jakým vás bude
zařízení upozorňovat na události během hovoru.
●● Příjem/ukončování hovorů:
-- Příjem stisknutím tlačítka: Nastavení zařízení tak, aby přijímal
hovory stisknutím tlačítka Domů.
-- Automatický příjem: Nastavení na automatický příjem po
určitém čase (k dispozici pouze po připojení sluchátek).
-- Vypínačem ukončíte hovor: Nastavení zařízení, aby ukončil
hovor po stisknutí vypínače.
●●
Nastavení
131
Zapnout čidlo přiblížení: Nastavení na zapnutí čidla přiblížení
v průběhu hovoru.
●● Přesměrování hovorů: Přesměrování příchozích hovorů na jiné
telefonní číslo.
●● Další nastavení:
-- ID volajícího: Zobrazení ID volajícího druhé straně u
odchozích hovorů.
-- Blokování hovorů: Blokování příchozích nebo odchozích
hovorů.
-- Čekající hovor: Povolení upozornění na příchozí hovory
během probíhajícího hovoru.
-- Automaticky opakovat: Aktivace automatického
opakovaného vytočení hovoru, který nebyl spojen nebo byl
přerušen.
-- Čísla pevné volby: Aktivace nebo deaktivace režimu pevné
volby (FDN) pro omezení volání na čísla v seznamu FDN.
Je třeba zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM a
restartovat zařízení.
●● Obrázek při videohovoru: Výběr obrázku, který se zobrazí
ostatním.
●● Vlastní video u přijatého hovoru: Nastavení zobrazování
vašeho živého nebo předvoleného obrázku ostatním.
●● Použít možnosti při chybě během hovoru: Nastavení, zda
opakovat hlasový hovor při selhání spojení videohovoru.
●● Služba hlas. schránky: Výběr vašeho poskytovatele služeb nebo
určení jiného poskytovatele pro příjem hlasové pošty.
●● Hlasová schránka: Zadání čísla pro přístup k hlasové poště. Toto
číslo si můžete opatřit od poskytovatele služeb.
●●
Nastavení
132
Zvuk
Změna nastavení pro různé zvuky zařízení.
Tichý režim: Aktivace tichého režimu, který ztlumí všechny
zvuky kromě zvuků médií a upozornění.
●● Vibrace: Nastavte tuto funkci, pokud chcete, aby zařízení při
oznámení různých událostí vibrovalo.
●● Hlasitost: Nastavení úrovně hlasitosti pro vyzvánění, hudby a
videa, zvukový systém zařízení a vyzváněcí tóny oznámení.
●● Intenzita vibrací: Nastavení intenzity vibrací.
●● Vyzváněcí tón telefonu: Výběr vyzvánění pro příchozí hovory.
●● Vyzváněcí tón oznámení: Výběr vyzvánění pro upozornění
na události, například příchozí zprávy, zmeškané hovory nebo
budíky.
●● Slyšitelné tóny tlačítek: Nastavení zvuků zařízení při dotyku
tlačítek na obrazovce volání.
●● Slyšitelný výběr: Nastavení zvuků zařízení při výběru aplikace
nebo možnosti na dotykovém displeji.
●● Zvuky zamknutí displeje: Nastavení zvuku, který zazní při
zamykání nebo odemykání dotykového displeje.
●● Hmatová zpětná vazba: Nastavení vibrace telefonu při dotyku
tlačítek.
●●
Nastavení
133
Displej
Změna nastavení pro displej.
●● Zobrazení na displeji:
-- Styl písma: Změna typu písma zobrazovaného textu. Písma
můžete stáhnout z trhu Android Market výběrem možnosti
Získat písma online.
-- Domovská obrazovka:
Pozadí: Výběr obrázku na pozadí základní obrazovky.
-- Zamknout displej:
Pozadí: Výběr obrázku pro zobrazení po uzamknutí obrazovky.
Pozice hodin: Výběr umístění hodin na uzamknuté obrazovce.
●● Jas: Nastavení jasu displeje.
●● Automaticky otočit displej: Nastavení automatického otočení
obsahu obrazovky po otočení zařízení.
●● Animace: Nastavení zobrazování animací při přepínání oken.
●● Časový limit displeje: Nastavení prodlevy než zařízení vypne
podsvícení displeje.
●● Doba osvětlení tlačítek: Nastavení prodlevy podsvícení
dotykových tlačítek.
●● Aut. nast. int. displeje: Slouží k úspoře energie pomocí úpravy
jasu displeje.
●● Horizontální kalibrace: Kalibrace akcelerometru nastavením
vodorovné osy zařízení, aby mohlo spolehlivě rozpoznat pohyb.
Nastavení
134
●●
Kalibrace gyroskopu: Kalibrace gyrokompasu tak, aby zařízení
mohlo spolehlivě rozpoznat otočení.
●● Během kalibrace umístěte zařízení na stabilní povrch.
Kalibrace může selhat, pokud zařízení v průběhu kalibrace
vibruje nebo se pohybuje.
●● Gyrokompas kalibrujte po naklápěcím nebo posuvném
pohybu, případně poté, co se hry s povolenými pohyby
zobrazují s posunem nebo se neúmyslně pohybují.
Úsporný režim
Vlastní úsporný režim: Automatická aktivace úsporného režimu
při nízkém stavu baterie.
●● Nastavení vlastního úsporného režimu:
-- Úsporný režim v: Výběr úrovně napájení pro úsporný režim.
-- Vypnout Wi-Fi: Deaktivace funkce Wi-Fi, když telefon není
připojen k přístupovému bodu sítě Wi-Fi.
-- Vypnout Bluetooth: Deaktivace funkce Bluetooth, když není
používána.
-- Vypnout GPS: Deaktivace funkce GPS, když není používána.
-- Vypnout synchronizaci: Vypnutí synchronizace, když se
zařízení nesynchronizuje s webovým serverem.
-- Jas: Aktivace nastavení jasu v úsporném režimu.
-- Jas: Nastavení jasu displeje.
-- Časový limit displeje: Nastavení prodlevy než zařízení vypne
podsvícení displeje.
●● Informace o úsporném režimu: Naučte se snižovat spotřebu
baterie.
●●
Nastavení
135
Informace o poloze a zabezpečení
V této části můžete měnit nastavení zabezpečení zařízení a karty
SIM nebo USIM a funkce GPS.
●● Použít bezdrátové sítě: Nastavení použití bezdrátové sítě Wi-Fi
nebo mobilních sítí pro určení vaší polohy.
●● Použít satelity GPS: Nastavení použití satelitu GPS pro určení
vaší polohy.
●● Použít pomoc senzorů: Nastavení použití senzorů pro zlepšení
polohy chodců při stínění signálu GPS. Může existovat odchylka
mezi odhadem senzoru a vaší aktuální pozicí.
●● Nastavit zámek displeje: Nastavení bezpečnostního kódu pro
odemknutí. Jakmile zadáte bezpečnostní kód, tato možnost se
změní na Změnit zámek displeje.
-- Žádné: Deaktivace zámku displeje.
-- Znak: Nastavení znaku pro odemknutí displeje.
-- PIN: Nastavení PIN kódu (číselný) pro odemknutí displeje.
-- Heslo: Nastavení hesla (alfanumerické) pro odemknutí
displeje.
●● Vypnout režim ladění USB: Nastavení deaktivace režimu ladění
USB, když je obrazovka uzamknutá.
●● Nastavte zámek SIM karty:
-- Zamknout SIM kartu: Aktivace nebo deaktivace funkce
zamknutí kódem PIN – před použitím zařízení budete nuceni
zadat kód PIN.
-- Změnit PIN kód SIM karty: Změna kódu PIN používaného
k přístupu k datům na kartě SIM nebo USIM.
●● Upoz. na změnu SIM karty: Aktivace nebo deaktivace funkce
Najít moje mobilní zařízení, která vám pomůže v případě ztráty či
krádeže zařízení nalézt. ► str. 35
●● Příjemci výstražné zprávy: Přidání nebo úprava příjemců
výstražné zprávy.
●● Dálkové ovládání: Nastavení ovládání ztraceného zařízení
dálkově přes web.
Nastavení
136
Viditelná hesla: Ve výchozím nastavení telefon
z bezpečnostních důvodů zobrazuje vaše hesla jako ·. Pokud
chcete, můžete nastavit zobrazování hesel při jejich psaní.
●● Vyberte správce zařízení: Zobrazení nainstalovaných správců
zařízení. Můžete aktivovat správce zařízení pro použití nových
zásad na vašem zařízení.
●● Použít zabezpečené přihlašovací údaje: Používejte pouze
certifikáty a osvědčení. Zajistíte tak bezpečné používání různých
aplikací.
●● Instalovat z paměti USB: Nainstalujte šifrované certifikáty, které
jsou uloženy v úložném zařízení USB.
●● Nastavit heslo: Vytvoření a potvrzení hesla pro přístup
k osvědčením.
●● Vymazat úložiště: Odstranění veškerých osvědčení ze zařízení a
nastavení nového hesla.
●●
Aplikace
Změna nastavení pro správu nainstalovaných aplikací.
●● Neznámé zdroje: Vyberte tuto volbu, pokud chcete stahovat
aplikace z libovolných zdrojů. Pokud tuto volbu nevyberete,
budete moci stahovat aplikace pouze z trhu Android Market.
●● Správa aplikací: Zobrazení seznamu aplikací nainstalovaných
v zařízení a ověření informací o nich.
●● Spuštěné služby: Zobrazení používaných služeb a jejich správa.
●● Využití paměti: Zobrazení volné paměti a paměti využívané
aplikacemi.
●● Využití baterie: Zobrazení množství zařízením spotřebované
energie.
Nastavení
137
Rozvoj:
-- Ladění USB: Vyberte tuto volbu, chcete-li připojit zařízení
k počítači pomocí kabelu USB. Vztahuje se na vývoj aplikací.
-- Povolit fiktivní polohy: Umožnění odesílání údajů o fiktivní
poloze a službách do správce umístění za účelem testování.
Vztahuje se na vývoj aplikací.
●● Samsung Apps: Výběr síťového připojení (Wi-Fi nebo síť
s přepínáním paketů) pro získávání oznámení o nových
aplikacích ze Samsung Apps.
Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli
služeb.
●●
Účty a synchronizace
V této části můžete měnit nastavení funkce automatické
synchronizace nebo spravovat synchronizaci účtů.
●● Data na pozadí: Toto nastavení bude nyní využíváno během
funkce automatické synchronizace. Automatická synchronizace
se nyní spustí na pozadí, bez otevírání aplikací.
●● Automaticky synchronizovat: Zařízení nyní bude
synchronizovat kontakty, kalendář a e-maily automaticky.
Pohyb
Změňte nastavení, která ovládají rozpoznávání pohybu zařízení.
●● Aktivace pohybu: Nastavení rozpoznání pohybu.
●● Obrácení: Nastavte ztlumení příchozích hovorů, alarmů, hudby a
FM rádia tak, že nastavíte zařízeni lícem dolů.
●● Naklonění: Nastavte přiblížení nebo oddálení při prohlížení
obrázků v Galerii nebo při procházení webových stránek tak, že
pomocí prstů klepnete a budete držet dva body a pak naklápět
zařízení tam a zpět.
Nastavení
138
Posouvání: Nastavením této možnosti povolíte přesun položky
na jinou stránku, když na ni klepnete, podržíte ji a posunete
zařízení doleva nebo doprava.
●● Poklepání: Umožňuje spustit rozpoznávání hlasu rychlým
dvojnásobným klepnutím na zařízení, když používáte hlasovou
aplikaci.
●● Kurz: Zde se dozvíte, jak ovládat pohyb.
●●
Soukromí
V této části můžete měnit nastavení pro správu vašich nastavení a
dat.
●● Zálohovat moje data: Nastavení zálohování nastavení a dat
aplikací na server Google.
●● Automatické obnovení: Nastavení obnovení nastavení a dat
aplikací při opětovné instalaci aplikací na tomto zařízení.
●● Obnovit tovární data: Obnovení výchozích továrních hodnot
nastavení a odstranění všech vašich dat.
Úložiště
Zobrazení informací o paměti vašeho zařízení a paměťové kartě.
Úložiště USB a paměťovou kartu můžete také naformátovat.
Formátováním paměťové karty se trvale vymažou všechna
data na paměťové kartě.
Jazyk a klávesnice
V této části můžete měnit nastavení zadávání textu.
››Vybrat jazyk
Výběr jazyka, ve kterém se budou zobrazovat všechna menu a
aplikace.
Nastavení
139
››Zvolte metodu zadávání
Zvolte výchozí typ klávesnice pro vkládání textu.
››Swype
Zvolit metodu zadávání: Změna typu klávesnice.
●● Vkládání slov pomocí Swype: Naučte se psát text pomocí
klávesnice Swype.
●● Osobní slovník: Nastavení vlastního slovníku. Slova ve slovníku
se budou zobrazovat jako návrhy pro zadávání textu.
●● Předvolby:
-- Zvukový signál: Nastavení upozornění, neexistují-li žádná
alternativní slova pro zadání při dvojím klepnutí na slovo.
-- Vibrace při stisku: Nastavení vibrace telefonu, když se
dotknete tlačítka.
-- Zobrazit tipy: Nastavení, aby zařízení automaticky
zobrazovalo nápovědu k právě prováděné činnosti, je-li
k dispozici.
-- Auto. vkládání mezer: Nastavení automatického vkládání
mezer mezi slova.
-- Auto. velká písmena: Nastavení automatické změny prvního
písmena na velké po ukončovacím interpunkčním znaménku,
například tečce, otazníku nebo vykřičníku.
-- Ukázat celou stopu: Nastavení zobrazení stopy vašeho tažení
na klávesnici.
-- Návrhování slov: Nastavení předvídání slov podle písmen,
která píšete a zobrazování návrhů slov.
-- Rychlost vs. přesnost: Nastavení poměru mezi rychlostí a
přesností návrhů klávesnice Swype.
-- Resetovat slovník Swype: Odstranění vámi přidaných slov ze
slovníku.
-- Verze: Zobrazení informací o verzi.
●● Možnosti jazyka: Výběr jazyků pro zadávání.
●●
Nastavení
140
››Klávesnice Samsung
Typy klávesnice na výšku: Vyberte výchozí způsob zadávání
textu, například pomocí klávesnice QWERTY, tradiční klávesnice
nebo ručním psaním na displej.
●● Jazyky zadávání: Výběr jazyků pro zadávání.
Některé jazyky nemusí být podporovány. Text v jiném jazyce
můžete zadávat po přepnutí na požadovaný jazyk.
●●
XT9: Aktivace režimu XT9 pro zadání textu pomocí režimu
prediktivního zadávání.
●● Rozšířená nastavení XT9: Aktivace rozšířených funkcí režimu
XT9, například automatického dokončování, opravování nebo
nahrazování a možnosti sestavení vlastního seznamu slov.
●● Přejíždění klávesnice: Zapnutí nebo vypnutí funkce přejíždění
klávesnice pro další režim zadávání textu. Mezi režimy zadávání
můžete přepínat přechodem vlevo nebo vpravo na klávesnici.
●● Náhled znaků: Umožňuje nastavit telefon, aby zobrazoval velký
obrázek každého stisknutého znaku.
●● Automatické psaní velkých písmen: Nastavení automatické
změny prvního písmena na velké po ukončovacím
interpunkčním znaménku, například tečce, otazníku nebo
vykřičníku.
●● Nastavení psaní rukou: Přizpůsobení doby rozpoznávání
v režimu psaní rukou.
●● Hlasový vstup: Aktivace funkce hlasového zadání pro zadání
textu hlasem na klávesnici Samsung.
●● Automaticky tečka: Nastavení zařízení na vložení tečky po
dvojím klepnutí na mezerník.
●● Kurz: Naučte se zadávat text pomocí klávesnice Samsung.
●●
Nastavení
141
Hlasový vstup a výstup
Změna nastavení hlasového rozpoznávání a funkce převodu textu
na řeč.
››Rozpoznávání hlasu
Slouží k výběru modulu rozpoznávání hlasu.
››Nastavení rozpoznávání hlasu
U rozpoznávání hlasu Samsung používejte následující možnosti:
●● Language: Výběr jazyka pro rozpoznávání hlasu.
●● Web search engine: Výběr internetového vyhledávače.
●● Auto-dial: Nastavení automatického vytočení čísla po správném
výsledku rozpoznávání hlasem.
●● Use location: Umožňuje nastavit, aby byly při vyhledávání
hlasem využity informace o poloze.
●● Hide offensive words: Skrytí nevhodných slov, které vaše
zařízení rozpozná z výsledků hlasového hledání.
●● Auto-punctuation: Umožňuje nastavit, aby se v případě
potřeby automaticky vkládaly interpunkční znaky.
●● Listen over Bluetooth: Umožňuje nastavit rozpoznávání
hlasových příkazů, když jsou připojena sluchátka Bluetooth.
●● Voice talk unique ID: Zobrazení jedinečného ID zařízení pro
služby při problémech s hlasovou aplikací.
●● About: Zobrazení informací o verzi.
●● Auto-start listening: Nastavení, aby se po spuštění funkce
hlasového příkazu automaticky spustilo rozpoznávání hlasu.
●● Voice command help: Otevření nápovědy k používání funkce
hlasového příkazu.
Nastavení
142
Social settings: Změna nastavení pro přístup k webovým
stránkám sociálních sítí.
●● Voice talk settings: Změna nastavení pro použití hlasové
aplikace.
●● Voice talk help: Spuštění nápovědy k používání hlasové
aplikace.
●●
U rozpoznávání hlasu společností Google použijte následující
volby:
●● Jazyk: Výběr jazyka pro rozpoznávání hlasu.
●● Bezpečné vyhledávání: Nastavení zařízení k filtrování
explicitního textu anebo obrázků z výsledků hlasového hledání.
●● Blokovat nevhodná slova: Skrytí nevhodných slov, které vaše
zařízení rozpozná z výsledků hlasového hledání.
››Nastavení převodu textu na řeč
Poslechnout si příklad: Poslech mluveného textu na ukázku.
Režim Vozidlo: Aktivací režimu Vozidlo se zařízení nastaví pro
čtení obsahu nahlas.
●● Nastavení režimu Vozidlo: Upřesní aplikace, které se budou
používat v režimu Vozidlo.
●● Vždy použít moje nastavení: Nastavte, aby se vámi určená
rychlost řeči a nastavení jazyka uložila do aplikací.
●● Výchozí modul: Nastavení syntézy řeči modulu, která se má
použít v mluveném textu.
●● Instalovat hlasová data: Stažení a instalace hlasových dat pro
používání funkce převodu textu na řeč.
●● Rychlost mluvení: Výběr rychlosti mluvení při použití funkce
převodu textu na řeč.
●● Jazyk: Výběr jazyka funkce převodu textu na řeč.
●● Moduly: Zobrazení modulů převodu textu na řeč v zařízení.
●●
●●
Nastavení
143
Usnadnění
Usnadňující služby jsou funkce určené osobám s jistým tělesným
handicapem. Otevřením a změnou následujících nastavení se
zlepší ovladatelnost zařízení.
●● Usnadnění: Aktivace stažené aplikace usnadnění, jako je
Talkback nebo Kickback, které poskytují zvuk, melodii nebo
vibrační odezvu.
●● Služby usnadnění: Vyberte aplikaci usnadnění, kterou chcete
používat.
●● Pomocné osvětlení: Zapnutí nebo vypnutí pomocného světla.
●● Mono zvuk: Povoluje monofonní zvuk při poslechu s jedním
sluchátkem.
●● Příjem/ukončování hovorů:
-- Příjem stisknutím tlačítka: Umožňuje nastavit zařízení, aby
přijalo příchozí hovor po stisknutí tlačítka Domů.
-- Automatický příjem: Nastavení doby, po kterou má zařízení
čekat, než příchozí hovor přijme.
-- Vypínačem ukončíte hovor: Nastavení zařízení, aby ukončil
hovor po stisknutí vypínače.
●● Zástupce usnadnění: Přidá zástupce nastavení usnadnění do
rychlé nabídky, která se zobrazí po stisknutí a podržení vypínače.
Datum a čas
V této části můžete zobrazit a upravovat následující nastavení
zobrazení času a data v zařízení:
Pokud se baterie zcela vybije nebo je vyjmuta ze zařízení,
datum a čas se resetuje.
●●
Automaticky: Automatická aktualizace času při cestování do
jiných časových pásem.
Nastavení
144
Nastavit datum: Ruční nastavení data.
Vybrat časové pásmo: Nastavení domovského časového
pásma.
●● Nastavit čas: Ruční nastavení času.
●● Použít 24hodinový formát: Nastavení zobrazení času ve
24hodinovém formátu.
●● Vyberte formát data: Výběr formátu data.
●●
●●
O telefonu
Zde najdete informace o zařízení, kontrole stavu zařízení a
aktualizacích systému zařízení.
Nastavení
145
Řešení problémů
Když zařízení zapnete, nebo při jeho používání, budete
vyzváni k zadání jednoho z následujících kódů:
Kód
Zkuste problém vyřešit takto:
Heslo
Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat
heslo, které jste pro zařízení nastavili.
PIN
Při prvním použití zařízení, nebo když je nutné zadat
kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM
nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí
menu Zamknout SIM kartu.
PUK
Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle
kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu
PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od
poskytovatele služeb.
PIN2
Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat
kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Bližší
informace získáte od svého poskytovatele služeb.
Váš přístroj zobrazuje chybové zprávy sítě nebo služby
Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným
příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to
znovu.
●● Bez předplatného nelze některé možnosti používat. Podrobnosti
získáte od svého poskytovatele služeb.
●●
Řešení problémů
146
Dotykový displej reaguje pomalu nebo chybně
Pokud je zařízení vybaveno dotykovým displejem a dotykový
displej nereaguje správně, postupujte takto:
●● Odstraňte ochranné kryty z dotykového displeje. Ochranné
kryty mohou bránit zařízení v rozpoznání pokynů a pro zařízení s
dotykovým displejem se nedoporučují.
●● Dbejte na to, aby byly vaše ruce při používání dotykového
displeje čisté a suché.
●● Restartujte zařízení, abyste odstranili dočasné chyby v softwaru.
●● Ujistěte se, že v zařízení je nahrána nejnovější verze softwaru.
●● Pokud je dotykový displej poškrábán nebo poškozen, odneste
zařízení do servisního střediska Samsung.
Váš přístroj přestane reagovat nebo vykazuje vážné
chyby
Pokud přístroj přestane reagovat nebo se zasekne, možná bude
nutné ukončit všechny programy nebo resetovat přístroj. Pokud
zařízení přestalo reagovat, stiskněte a podržte vypínač po dobu
8–10 sekund, dokud se přístroj nevypne a následně automaticky
nezapne.
Pokud problém stále přetrvává, proveďte obnovení továrních dat.
Otevřete seznam aplikací a vyberte Nastavení → Soukromí →
Obnovit tovární data → Resetovat telefon → Vymazat vše
Hovory jsou přerušovány
Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným
příjmem, můžete ztratit spojení se sítí. Přejděte na jiné místo a
zkuste to znovu.
Řešení problémů
147
Odchozí hovory nejsou spojovány
Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení.
Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
●● Zkontrolujte, zda jste pro volané telefonní číslo nenastavili
blokování hovorů.
●●
●●
Příchozí hovory nejsou spojovány
Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.
Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
●● Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili
blokování hovorů.
●●
●●
Druhá strana vás během hovoru neslyší
Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
●● Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.
●●
●●
Špatná kvalita zvuku
●●
●●
Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu zařízení.
Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným
příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to
znovu.
Při volání ze seznamu kontaktů se hovor nespojí
Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.
●● Zkontrolujte, zda jste pro vytáčené telefonní číslo nenastavili
blokování hovorů.
●●
●●
Zařízení vydává zvukový signál a ikona baterie bliká
Napětí baterie je nízké. Abyste mohli zařízení dále používat, nabijte
nebo vyměňte baterii.
Řešení problémů
148
Baterie se nenabíjí správně nebo se zařízení vypíná
Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté
kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
●● Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii
zlikvidujte a vyměňte ji za novou (pokyny pro správnou likvidaci
získáte od místních úřadů).
●●
Zařízení je horké na dotek
Při používání aplikací náročných na energii nebo dlouhodobém
používání aplikací může být zařízení horké na dotek. Toto je
normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon
zařízení.
Při spouštění fotoaparátu se objevují chybové zprávy
Mobilní zařízení Samsung musí mít pro provoz aplikace
fotoaparátu dostatek dostupné paměti a dostatečně nabitou
baterii. Pokud se při spuštění fotoaparátu zobrazují chybové
zprávy, postupujte takto:
●● Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou.
●● Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo
odstraněním souborů ze zařízení.
●● Restartujte zařízení. Pokud máte s aplikací fotoaparátu potíže
i po provedení těchto kroků, obraťte se na servisní středisko
Samsung.
Řešení problémů
149
Při spouštění FM rádia se objevují chybové zprávy
Aplikace FM rádio v mobilním zařízení Samsung používá kabel
sluchátek jako anténu. Bez připojených sluchátek nemůže FM
rádio přijímat rádiové stanice. Chcete-li použít FM rádio, nejdříve
zkontrolujte, zda jsou správně připojena sluchátka. Poté vyhledejte
a uložte dostupné rádiostanice.
Pokud FM rádio nefunguje ani po provedení těchto kroků, zkuste
naladit požadovanou stanici jiným rádiovým přijímačem. Pokud je
rádiová stanice na jiném přijímači slyšet, může být nutná oprava
zařízení. Obraťte se na servisní středisko Samsung.
Při otevírání hudebních souborů se objevují chybové
zprávy
Některé hudební soubory nelze v mobilním zařízení Samsung
přehrát, a to z různých důvodů. Pokud se při otevření hudebních
souborů v zařízení zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:
●● Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo
odstraněním souborů ze zařízení.
●● Zkontrolujte, zda není hudební soubor chráněn systémem
Digital Rights Management (DRM). Pokud je soubor chráněn
systémem DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč
pro přehrání souboru.
●● Zkontrolujte, zda zařízení podporuje typ souboru.
Řešení problémů
150
Nelze nalézt jiné zařízení Bluetooth
Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth v zařízení aktivní.
Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth aktivní na zařízení, ke
kterému se chcete připojit.
●● Ujistěte se, že se zařízení a druhé zařízení Bluetooth nacházejí v
dostatečné blízkosti (maximálně 10 metrů).
●●
●●
Pokud pomocí těchto informací problém nevyřešíte, obraťte se na
servisní středisko Samsung.
Po propojení zařízení s počítačem se spojení nezdaří
Zajistěte aby byl Vámi používaný USB kabel kompatibilní s tímto
zařízením.
●● Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné a aktuální
ovladače.
●●
Řešení problémů
151
Bezpečnostní upozornění
Chcete-li zabránit zranění vás nebo jiných osob nebo poškození zařízení, před
jeho použitím si přečtěte následující informace.
Varování: Zabraňte úrazu elektrickým proudem, požáru
nebo výbuchu
Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky nebo
uvolněné elektrické zásuvky
Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama a neodpojujte
nabíječku tažením za kabel
Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel
Během nabíjení zařízení nepoužívejte a nedotýkejte se jej mokrýma
rukama
Nezkratujte nabíječku či baterii
Dávejte pozor, abyste nabíječku či baterii neupustili. Chraňte ji před
nárazy
Nabíjejte baterii pouze nabíječkami schválenými výrobcem
Nepoužívejte zařízení během bouřky
Toto zařízení se může porouchat a může se zvýšit riziko úrazu elektrickým
proudem.
Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-Iontovou (Li-Ion)
baterií
Pokyny pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterií získáte v nejbližším
autorizovaném servisním středisku.
Při manipulaci a likvidaci baterií a nabíječek postupujte opatrně
• Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo
pro toto zařízení. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná
zranění nebo poškození zařízení.
• Nevhazujte baterie ani zařízení do ohně. Při likvidaci baterií a zařízení se řiďte
všemi místními předpisy.
Bezpečnostní upozornění
152
• Nepokládejte baterie či zařízení na topná zařízení (například na mikrovlnné
trouby, kamna či radiátory) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
• Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému
tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.
Chraňte zařízení, baterie a nabíječky před poškozením
• Nevystavujte zařízení a baterie extrémně nízkým či vysokým teplotám.
• Extrémní teploty mohou způsobit deformaci zařízení, snížit kapacitu
a životnost baterií či zařízení.
• Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Mohlo by dojít k propojení
kladného a záporného pólu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo
trvalé poškození baterie.
• Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.
Výstraha: Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a
předpisy při používání zařízení v oblastech s omezeními
V místech, na kterých je zakázáno používání zařízení, jej vypněte
Řiďte se příslušnými předpisy, které omezují používání mobilního zařízení
v určitých oblastech.
Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných elektronických zařízení
Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Zařízení
může být jinými elektronickými zařízeními rušeno.
Nepoužívejte zařízení v blízkosti kardiostimulátoru
• Pokud možno, zařízení používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm
od kardiostimulátoru - zařízení jej může rušit.
• Pokud zařízení potřebujete použít, udržujte jej ve vzdálenosti nejméně
15 cm od kardiostimulátoru.
• Abyste minimalizovali případné rušení kardiostimulátoru, používejte zařízení
na druhé straně těla, než se nachází kardiostimulátor.
Nepoužívejte zařízení v nemocnici či v blízkosti lékařského zařízení,
které by mohlo být rušeno rádiovými signály
Pokud vy osobně používáte lékařská zařízení, obraťte se na výrobce příslušných
zařízení a ujistěte se, zda je bezpečné zařízení používat v blízkosti přístroje, který
vysílá rádiové signály.
Bezpečnostní upozornění
153
Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na jeho výrobce ohledně
informací o možném rušení rádiovými signály
Některá naslouchátka mohou být rušena rádiovými signály vysílanými témto
zařízením. Obraťte se na výrobce ohledně informací o bezpečném používání
vašeho naslouchátka.
Ve výbušném prostředí zařízení vypínejte
• Ve výbušném prostředí nevyndávejte baterii a zařízení vypněte.
• Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízeními, pokyny
a symboly.
• Nepoužívejte zařízení u benzínových čerpadel (u čerpacích stanic) ani
v blízkosti paliv či chemikálií.
• Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky
ve stejné části vozu jako zařízení, jeho díly či příslušenství.
Rozbušky, odpalovací oblasti
Nacházíte-li se v odpalovací oblasti či v oblasti označené pokyny vyzývajícími
k vypnutí „obousměrných rádií“ a „elektronických zařízení“, vypněte svůj
mobilní telefon či jiné bezdrátové zařízení, abyste předešli vzájemnému rušení
s odpalovacími pracemi.
Pokud se nacházíte v letadle, zařízení vypněte
Používání mobilního zařízení je v letadlech zakázané. Zařízení by mohlo rušit
elektronická navigační zařízení letadla.
V důsledku rádiových signálů vysílaných tímto zařízením by mohlo
dojít k poruše elektronických přístrojů motorového vozidla
Elektronická zařízení vašeho automobilu by mohla v důsledku rádiových
signálů vysílaných tímto zařízením přestat fungovat. Více informací získáte
u výrobce příslušného zařízení.
Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízeními
týkající se používání mobilních zařízení při řízení
motorového vozidla
Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to
zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte mobilní zařízení. S ohledem
na bezpečnost svoji a ostatních se vždy řiďte zdravým rozumem a zapamatujte
si následující doporučení:
• Používejte sadu handsfree.
• Seznamte se se tímto zařízením a jeho funkcemi usnadnění, jako jsou např.
rychlá či opakovaná volba. Tyto funkce vám pomohou snížit množství času
potřebné pro vytočení nebo příjem hovoru.
Bezpečnostní upozornění
154
• Umístěte zařízení tak, abyste jej měli stále na dosah. Naučte se obsluhovat
mobilní zařízení, aniž byste spustili oči ze silnice. Pokud vám někdo volá
v nevhodnou chvíli, využijte svou hlasovou schránku.
• Osobě, se kterou hovoříte, dejte vždy najevo, že právě řídíte. Netelefonujte
za hustého provozu či nebezpečných povětrnostních podmínek. Déšť,
plískanice, sníh, led, ale také silný provoz mohou být nebezpečné.
• Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte telefonní čísla. Pořizování
poznámek nebo listování kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní
povinnosti - bezpečné jízdy.
• Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravní situaci. Vyřizujte hovory,
když právě stojíte, nebo než se zařadíte do provozu. Zkuste si naplánovat
hovory na dobu, kdy bude váš automobil v klidu. Potřebujete-li volat během
jízdy, navolte jen několik číslic, zkontrolujte provoz na silnici před sebou a
ve zpětných zrcátkách, a potom pokračujte.
• Nezapojujte se do stresující nebo citově vypjaté konverzace; mohlo by to
odvést vaši pozornost od řízení. Upozorněte osoby, s nimiž hovoříte, že právě
řídíte automobil, a jestliže začne hovor odvádět vaši pozornost od provozu
na silnici, ukončete jej.
• Použijte zařízení, budete-li potřebovat volat o pomoc. Při požáru, dopravní
nehodě nebo naléhavých zdravotních obtížích vytočte místní tísňové číslo.
• Používejte toto mobilní zařízení, abyste v případě nouze zavolali pomoc
ostatním. Stanete-li se svědky dopravní nehody, zločinu nebo jiné
nebezpečné situace, kdy budou v ohrožení lidské životy, zavolejte na místní
tísňové číslo.
• V případě potřeby (pokud se nenacházíte v nouzové situaci) kontaktuje
silniční službu nebo zavolejte speciální asistenční službu. Když uvidíte
porouchané vozidlo, které není nebezpečné pro ostatní provoz, nefunkční
dopravní signalizaci, menší dopravní nehodu, při níž nebyl nikdo zraněn, či
odcizené vozidlo, volejte silniční asistenci nebo jiné speciální netísňové číslo.
Řádná péče a používání tohoto mobilního zařízení
Udržujte zařízení v suchu
• Vlhkost a všechny typy kapalin mohou způsobit poškození součástek
zařízení nebo elektronických obvodů.
• Zařízení nezapínejte, je-li mokré. Pokud je zařízení již zapnuté, vypněte jej a
vyjměte okamžitě baterii (pokud se zařízení nevypíná či není možné vyjmout
baterii, ponechte jej v tomto stavu). Poté jej ručníkem osušte a odevzdejte
do servisního střediska.
• Kapaliny změní barvu štítku, který indikuje poškození vodou uvnitř zařízení.
Dojde-li k poškození zařízení vodou, může být zrušena platnost záruky
výrobce.
Bezpečnostní upozornění
155
Zařízení nepoužívejte ani neskladujte v prašném, znečištěném
prostředí
Prach může způsobit poruchu zařízení.
Zařízení nepokládejte na šikmé plochy
V případě pádu může dojít k poškození zařízení.
Zařízení neuchovávejte na horkých či studených místech. Zařízení
používejte při teplotách v rozmezí -20 °C až 50 °C
• Zařízení nenechávejte uvnitř vozidla - teploty zde mohou dosáhnout až
80 °C a mohlo by dojít k explozi zařízení.
• Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu (například
na přístrojové desce automobilu).
• Baterii skladujte při teplotách v rozmezí 0 °C až 40 °C.
Zařízení neuchovávejte společně s kovovými předměty, jako jsou
mince, klíče nebo šperky
• Mohlo by to způsobit deformaci či poruchu zařízení.
• Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, mohlo
by to způsobit požár.
Zařízení neuchovávejte v blízkosti magnetických polí
• Mohlo by to způsobit poruchu zařízení nebo vybití baterie.
• Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní
knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit.
• Nepoužívejte pouzdra pro přenášení či příslušenství s magnetickým
uzávěrem a chraňte zařízení před dlouhodobým vystavením magnetickému
poli.
Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub,
horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob
• Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
• Zařízení by se mohlo přehřát a způsobit požár.
Dávejte pozor, abyste zařízení neupustili, a chránili jej před nárazy
• Mohlo by dojít k poškození displeje zařízení.
• Pokud dojde k ohnutí či deformaci zařízení, přístroj nebo jeho součásti
mohou přestat fungovat.
Bezpečnostní upozornění
156
Nepoužívejte toto zařízení nebo aplikaci po dobu přehřátí zařízení
Dlouhodobé vystavení pokožky přehřátému zařízení může vést k symptomům
lehkého popálení, které se projevuje např. červenými skvrnami nebo
zarudnutím.
Pokud přístroj disponuje bleskem fotoaparátu nebo světlem,
nezapínejte jej v blízkosti očí osob či zvířat
Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit dočasnou ztrátu nebo
poškození zraku.
Varování při vystavení se zábleskům
• Při používání zařízení ponechte některá světla v místnosti zapnutá,
obrazovka by se neměla nacházet příliš blízko očí.
• Pokud jste v průběhu sledování videa nebo hraní flashových her po delší
dobu vystaveni zábleskům, může dojít k záchvatu nebo ke ztrátě vědomí.
Pokud pociťujete nevolnost, neprodleně přestaňte používat zařízení.
Snížení nebezpečí opakovaných poruch hybnosti
Pokud opakovaně provádíte určité pohyby, například tisknete tlačítka, kreslíte
prsty znaky na dotykovou obrazovku nebo hrajete hry, můžete pociťovat
občasnou bolest rukou, krku, ramen nebo jiných částí těla. Používáte-li zařízení
po delší dobu, držte zařízení uvolněným stiskem, lehce tiskněte tlačítka a
dělejte časté přestávky. Pokud potíže v průběhu použití nebo po něm stále
přetrvávají, přestaňte přístroj používat a vyhledejte lékaře.
Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky
• Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost
baterie.
• Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu
nabít.
• Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
• Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.
Používejte pouze baterie, nabíječky, příslušenství a spotřební
materiál schválený výrobcem
• Používání neznačkových baterií či nabíječek může zkrátit životnost zařízení
nebo způsobit jeho poruchu.
• Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání
příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung.
Bezpečnostní upozornění
157
Zařízení ani baterii neolizujte a nekousejte do ní
• Mohlo by to způsobit poškození zařízení nebo výbuch.
• Pokud zařízení používají děti, ujistěte se, že jej používají správně.
Nevkládejte zařízení nebo dodané příslušenství do očí, uší nebo úst
Takové jednání může způsobit udušení nebo vážné zranění.
V průběhu hovoru:
• Držte zařízení rovně, stejně jako klasický telefon.
• Mluvte přímo do mikrofonu.
• S vnitřní anténou zařízení nemanipulujte. Mohlo by dojít ke snížení kvality
hovorů nebo k pozměnění hodnot radiofrekvenční energie (RF) vysílané
zařízením.
Při použití sluchátek chraňte sluch a uši
• Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit
sluch.
• Vystavení hlasitým zvukům při řízení by mohlo odvést vaši
pozornost a způsobit nehodu.
• Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte
hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou
k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.
• V suchém prostředí se může ve sluchátkách tvořit statická
elektřina. Z tohoto důvodu omezte používání sluchátek v
suchém prostředí, případně se dotkněte před připojením
sluchátek kovového předmětu, aby se statická elektřina
vybila.
Při používání zařízení během chůze či jiného pohybu buďte opatrní
Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob.
Zařízení nenoste v zadní kapse nebo u pasu
Při pádu byste se mohli zranit nebo poškodit zařízení.
Zařízení nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit
• Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti
záruky výrobce. Chcete-li zařízení nechat opravit, odneste jej do servisního
střediska Samsung.
• Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo
požár.
Bezpečnostní upozornění
158
Nenanášejte na zařízení barvu, ani na něj nelepte nálepky
Barvy nebo nálepky mohou zablokovat pohyblivé díly a zabránit tak správné
funkčnosti zařízení. Pokud máte alergii na barvu nebo kovové části výrobku,
může se objevit svědění, exém nebo otok na kůži. Pokud pozorujete tyto
příznaky, přestaňte výrobek používat a obraťte se na lékaře.
Čištění zařízení:
• Zařízení a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.
• Póly baterie čistěte bavlněnou tkaninou nebo hadříkem.
• Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla.
Nepoužívejte zařízení s prasklým nebo poškozeným displejem
O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Odneste
zařízení do servisního střediska Samsung a nechte jej opravit.
Zařízení používejte pouze ke stanovenému účelu
Pokud zařízení používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní
Nedovolte, aby zařízení používaly děti
Nejedná se o hračku. Nedovolte, aby si s ním děti hrály - mohly by ublížit sobě
nebo ostatním, zařízení poškodit nebo zbytečnými hovory zvýšit vaše náklady.
Instalujte mobilní zařízení a vybavení opatrně
• Zajistěte, aby byla mobilní zařízení a související vybavení ve vozidle pevně
uchycena.
• Neumisťujte zařízení ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci
zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může
způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.
Toto zařízení může opravovat pouze kvalifikovaný personál
Pokud bude zařízení opravováno nekvalifikovanou osobou, může dojít
k poškození zařízení a bude zrušena platnost záruky výrobce.
Zacházejte s kartami SIM a paměťovými kartami opatrně
• Nevyndávejte kartu, když zařízení přenáší informace nebo když k nim
přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či zařízení.
• Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem
z jiných zařízení.
• Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými předměty. Pokud
je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem.
Bezpečnostní upozornění
159
Zajištění dostupnosti tísňových služeb
V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z tohoto zařízení
možné vytáčet tísňová volání. Před cestou do vzdálených nebo nerozvinutých
oblastí si zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.
Bezpečné uchovávání osobních údajů a důležitých dat
• Při používání zařízení nezapomínejte zálohovat důležitá data. Společnost
Samsung neručí za ztrátu dat.
• Při likvidaci zařízení zálohujte všechna data, poté resetujte zařízení. Tímto
způsobem zabráníte zneužití osobních údajů.
• Při stahování aplikací si pozorně přečtěte obrazovku oprávnění. Pozornost
věnujte zejména aplikacím, které mají přístup k více funkcím nebo
významnému množství osobních údajů.
• Pravidelně kontrolujte své účty z důvodu neoprávněného nebo podezřelého
použití. Objevíte-li známku zneužití osobních informací, kontaktujte svého
poskytovatele služeb za účelem odstranění nebo změny informací o účtu.
• V případě ztráty nebo odcizení zařízení změňte hesla ke svým účtům z
důvodu ochrany svých osobních údajů.
• Vyhněte se používání aplikací z neznámých zdrojů a zabezpečete zařízení
pomocí vzoru uzamčení obrazovky, hesla nebo kódu PIN.
Nešiřte materiál chráněný autorským právem
Nešiřte materiál chráněný autorským právem, který jste nahráli dalším osobám
bez souhlasu vlastníků obsahu. Tímto počínáním porušujete autorská práva.
Výrobce není odpovědný za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním užíváním
materiálu chráněného autorským právem.
Bezpečnostní upozornění
160
Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)
TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ NORMY PRO VYSTAVENÍ
RÁDIOVÝM VLNÁM
Vaše mobilní zařízení je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován tak,
aby nepřekračoval limity vystavení rádiovým vlnám (radiofrekvence
elektromagnetického pole) doporučené mezinárodními normami. Normy byly
vyvinuty nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a zahrnují podstatnou míru
bezpečnosti. Jsou navrženy tak, aby zaručily bezpečnost všech osob bez ohledu
na věk nebo zdravotní stav.
U norem o vystavení rádiovým vlnám se používá měrná jednotka s názvem
Specific Absorption Rate neboli SAR. Limity SAR pro mobilní zařízení je
2,0 W/kg.
Testy SAR se provádějí pomocí standardizované provozní pozice se zařízením
vysílajícím na nejvyšší certifikované výkonové úrovni ve všech testovaných
frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR podle norem ICNIRP u tohoto
modelu zařízení jsou:
Maximální SAR u tohoto modelu za podmínek, ve kterých byly
zaznamenány
Hlava SAR
0,431 W/kg
SAR při nošení na těle
0,674 W/kg
V průběhu používání jsou aktuální hodnoty SAR u tohoto zařízení obvykle
znatelně nižší než jsou výše uváděné hodnoty. Je tomu tak proto, že za účelem
výkonnosti systému a minimalizování interference sítě je provozní výkon
vašeho mobilního zařízení při volání automaticky snížen, pokud není plný
výkon pro hovor potřeba. Čím nižší je výstupní výkon zařízení, tím nižší jsou
také jeho hodnoty SAR.
U tohoto zařízení byl proveden test specifické míry absorpce (SAR) při používání
u těla, a to za použití se schváleným příslušenstvím nebo za použití na
vzdálenost 1,5 cm od těla. Aby byly splněny normy vystavení rádiovému záření
při používání u těla, zařízení musí být používáno se schváleným příslušenstvím
nebo musí být drženo ve vzdálenosti alespoň 1,5 cm od těla. Pokud používáte
neschválené příslušenství, ujistěte se, že neobsahuje žádné kovové součásti a že
udržuje zařízení ve vzdálenosti alespoň 1,5 cm od těla.
Organizace, jako jsou například Světová zdravotnická organizace (World Health
Organization) a Úřad pro potraviny a léčiva Spojených států (US Food and Drug
Administration), doporučují lidem, kteří se vystavení rádiové frekvenci obávají a
chtějí je snížit, aby používali příslušenství handsfree, které jim umožní používat
bezdrátová zařízení dále od hlavy a těla, nebo aby zařízení používali kratší dobu.
Další informace získáte tak, že na stránkách www.samsung.com/sar vyhledáte
název zařízení a číslo jeho modelu.
Bezpečnostní upozornění
161
Správná likvidace výrobku
(Elektrický a elektronický odpad)
(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným
sběrem odpadu)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci
znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například
nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti
zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným
negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví
způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných
produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem
udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili,
nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto
výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny
podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství
nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.
Správná likvidace baterií v tomto výrobku
(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními
systémy zpětného odběru baterií)
Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie
v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány
společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené
symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie
obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční
úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně
zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.
Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů
oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat
prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.
Bezpečnostní upozornění
162
Prohlášení
Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a
jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo
jinými zákony o duševním vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány
výhradně pro vaše osobní a nekomerční použití. Žádný obsah ani služby
nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo
poskytovatelem služeb.Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte
výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb,
nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat,
kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet
od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.
„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU".
SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI
SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG
VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY
OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST
SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST
ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ
PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE
SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŤ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU,
ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY,
POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z
JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU
NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE
SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.“
Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost
Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou
k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami
pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá
kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost
Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo
pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto
zařízení.
Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s
obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo
službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a
služeb.
Bezpečnostní upozornění
163
Rejstřík
AllShare 106
Automatické odmítání 47
Baterie
Přizpůsobení
videokamery 67
Úprava nastavení 63
Fotografie
Nabíjení 13
Vložení 11
Fotografování vlastní
osoby 61
Fotografování v režimu
Úsměv 61
Pořízení panoramatické
fotografie 61
Pořízení snímku v režimu
Komiks 62
Pořizování 58
Pořizování akčních
snímků 62
Pořizování podle scény 60
Zobrazení 70
Blokování hovorů 48
Bluetooth
Aktivace 100
Hledání a párování
s Bluetooth zařízeními 101
Odesílání dat 101
Příjem dat 102
Čas a datum, nastavení 31
Čekající hovor 49
DLNA
Viz AllShare
Galerie
Dotykový displej
Formáty souborů 69
Prohlížení fotografií 70
Přehrávání videí 71
Používání 24
Zamknutí 25
Editor fotografií 72
E-mail
Google Latitude 94
Google Mail 52
Google Maps 93
Google Talk 56
Hlasová pošta 52
Hlasové hovory
Nastavení účtů 54
Odesílání 55
Zobrazení 55
FM rádio
Poslech 76
Uložení stanic 77
Používání možností 45
Přijímání 44
Vytáčení 43
Fotoaparát
Pořizování fotografií 58
Pořizování videí 65
Hlasové poznámky
Nahrávání 87
Rejstřík
164
Vytvoření vizitky 81
Přehrávání 88
Hlasový příkaz 125
Hledání hlasem 125
Hudební přehrávač
Mapa
Hledání míst 93
Hledání míst v okolí 95
Používání navigace 95
Sdílení polohy s přáteli 94
Získání trasy 93
Přehrávání hudby 73
Uložení souborů 73
Vytváření seznamů
skladeb 74
Mini diář 120
Multimediální zprávy (MMS)
Internet
Odesílání 50
Zobrazení 51
Viz webový prohlížeč
Jas, displej 33
Jazyk displeje 139
Kalendář
Music Hub 76
Najít moje mobilní
zařízení 35
Nastavení
Vytváření událostí 84
Zobrazení událostí 85
Aplikace 137
Bezdrátové sítě 129
Datum a čas 144
Displej 134
Hlasový vstup a výstup 142
Informace o poloze a
zabezpečení 136
Jazyk a klávesnice 139
O telefonu 145
Pohyb 138
Soukromí 139
Účty a synchronizace 138
Úložiště 139
Usnadnění 144
Úsporný režim 135
Volání 131
Zvuk 133
Kalkulačka 118
Karta SIM
Vložení 11
Zamknutí 34
Karta USIM
Vložení 11
Zamknutí 34
Kies air 119
Kontakty
Import nebo export 83
Kopírování 83
Nastavení čísla rychlé
volby 81
Vyhledání 81
Vyhledávání kontaktů 81
Vytváření 80
Vytváření kontaktů 80
Vytváření skupin 82
Navigace 95
Near Field Communication
Aktivace 127
Rejstřík
165
přístupové kódy 146
Režim čísel pevné volby 48
Režim Letadlo 19
Samsung Apps 97
Samsung Kies 110
Social Hub 57
Správce souborů 121
Správce úloh 124
Stahování
Čtení značek 127
Přidávání značek 128
Zápis značek 128
Zobrazení značek 127
News & Weather 98
Obrazovka Menu
Otevírání 28
Přidání složek nebo
panelů 30
uspořádání aplikací 29
Paměťová karta
Aplikace 40
Soubory 41
Správa 118
Formátování 18
Vložení 16
Vyjmutí 17
Stopky 116
Světový čas 116
Synchronizace
Polaris Office 122
Poznámky
Vytváření 86
Zobrazení 87
S programem Windows
Media Player 111
S webovými účty 41
Přehrávač videa 68, 71
Přesměrování hovorů 48
Připojení
Textové poznámky 86
Textové zprávy
Bluetooth 100
DLNA 105
Počítač 110
VPN 112
Wi-Fi 102
Odesílání 50
Zobrazení 51
Tichý režim 32
Úkoly
Vytváření 86
Zobrazení 86
Připojení k počítači
Samsung Kies 110
Velkokapacitní paměť 111
Windows Media Player 111
Upozornění
Deaktivace 115
Vypnutí 115
Vytváření 115
Připojení VPN
Připojení k 114
Vytváření 113
Videa
Nahrávání 65
Rejstřík
166
Video hovory
Zadávání textu 35
Základní obrazovka
Volání
Zamknutí kódem PIN 34
Zařízení
Přehrávání 68, 71
Používání možností 46
Přijímání 44
Vytáčení 43
Přidávání panelů 28
Přidávání položek 26
Blokování 48
Čekající 49
Konferenční 45
Mezinárodní čísla 44
Odmítnutí 44
Používání možností během
hovoru 45
Používání sluchátek 44
Přesměrování 48
Přijímání 44
Zobrazení zmeškaných
hovorů 46
Ikony indikátoru 22
Nastavení 129
Panel oznámení 27
Přizpůsobení 31
Rozvržení 20
Tlačítka 21
Zapnutí a vypnutí 19
Záznamy hovorů 49
Zprávy
Nastavení e-mailového
účtu 54
Odesílání textových
zpráv 50
Odeslání e-mailu 55
Odeslání multimediální
zprávy 50
Otevírání hlasové pošty 52
Vybalení 11
Vyhledávání Google 119
Webový prohlížeč
Procházení webových
stránek 89
Přidávání záložek 91
Wi-Fi
Aktivace 103
Použití WPS 104
Vyhledání a připojení
k sítím 103
Windows Media Player 111
YouTube
Nahrávání videí 97
Sledování videí 96
Rejstřík
167
Prohlášení o shodě (R&TTE)
My, společnost
Samsung Electronics
prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt
Mobilní telefon pro sítě GSM, WCDMA a BT/Wi-Fi : GT-I9070P
kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými
normativními dokumenty.
Bezpečnost
EN 60950-1 : 2006 + A1 : 2010
SAREN 50360 : 2001 / AC 2006
EN 62209-1 : 2006
EN 62209-2 : 2010
EN 62479 : 2010
EN 62311 : 2008
Elektromagnetická EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
kompatibilitaEN 301 489-03 V1.4.1 (08-2002)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
RádioEN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010)
EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)
EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010)
EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010)
EN 302 291-1 V1.1.1 (2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1 (2005-07)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)
Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše
uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve
směrnici 1999/5/EC.
Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC,
která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka 0168
Technická dokumentace je uložena u:
Samsung Electronics QA Lab.
a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2012.02.27
Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře
(místo a datum vydání)
(jméno a podpis oprávněné osoby)
* To není adresa servisního střediska Samsung. Adresu a telefonní číslo servisního střediska Samsung
najdete na záručním listu, nebo kontaktujte obchod, kde jste výrobek zakoupili.
Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho
přístroje v závislosti na softwaru přístroje nebo poskytovateli
služeb.
Pro instalaci Kies (PC Sychronizace)
1. Stáhněte poslední verzi Kies z webové stránky
Samsung (www.samsung.com/kies) a nainstalujte
ji do Vašeho PC.
2. Zařízení připojte k počítači pomocí USB kabelu.
3. Program Samsung Kies spustíte dvojím kliknutím
na ikonu programu na počítači.
Více informací naleznete v nápovědě pro Kies.
www.samsung.com
Printed in Korea
GH68-36638W
Czech. 05/2012. Rev. 1.0
Download PDF

advertising