Samsung | SM-R600 | Samsung Gear Sport Uživatelská přiručka

SM-R600
Uživatelská příručka
Czech. 10/2017. Rev.1.0
www.samsung.com
Obsah
Začínáme
Základy
5
Informace o zařízení Gear Sport
24 Ovládání obrazovky
6
Nejdříve si přečtěte
9
Rozvržení zařízení
9
Obsah balení
10Gear
11
Bezdrátová nabíjecí dokovací stanice
12Baterie
12
Nabíjení baterie
14
Tipy a opatření týkající se nabíjení
baterie
15
Úsporný režim
Nasazení zařízení Gear
16
Tipy a opatření týkající se pásku
17
Výměna pásku
20
Připojování zařízení Gear k mobilnímu
zařízení přes rozhraní Bluetooth
22
Vzdálené připojení
Zapínání a vypínání obrazovky
25
Přepínání obrazovky
27
Používání kroužku
29
Dotykový displej
32
Panel rychlého ovládání
37
Obrazovka Hodinky
38
Změna vzhledu hodinek
39
Použití funkce vždy zapnutých hodinek
39
Režim Pouze hodinky
40
Oznamovací panel
40
Zobrazení příchozích oznámení
41
Výběr aplikací pro příjem oznámení
42 Zadávání textu
20 Připojení zařízení Gear k mobilnímu
zařízení
Instalace aplikace Samsung Gear
25
40Oznámení
19 Zapínání a vypínání zařízení Gear
20
Kompozice obrazovky
37Hodinky
16 Nošení zařízení Gear
16
24
42Úvod
42
Používání hlasového zadávání
43
Použití emotikonů
44
Použití režimu vkládání ručního psaní
nebo klávesnice
45GPS
23 Používání zařízení Gear bez
mobilního zařízení
46 SOS zprávy
47 Vyhledávání mého zařízení Gear
2
Obsah
Aplikace
77Reminder
78Kalendář
48Zprávy
78 S Voice
50Telefon
78Úvod
50Úvod
50
Přijímání hovorů
52Volání
52Kontakty
80
Nastavení jazyka
82Galerie
59Podlaží
61Cvičení
Srd. tep
67Voda
82
Import a export obrázků
83
Zobrazení snímků
83
Odstranění obrázků
84 Přehled zpráv
68Kofein
84 Najít telefon
69Together
24hod. protokol
85E-mail
71Nast.
71
Používání aplikace S Voice
81 Světové hodiny
Spálené kcal
58Kroky
70
79
80Upozornění
54Úvod
64
Nastavení příkazu probuzení
80Počasí
54 Samsung Health
57
78
85 Ovladač PPT
Další informace
85Úvod
72 Výškoměr Barometr
75 Hudební přehr.
75Úvod
85
Připojování zařízení Gear k počítači
přes rozhraní Bluetooth
86
Nastavení funkce upozornění
75
Přehrávání hudby
87 Galaxy Apps
75
Import hudby
76
Přehrávání hudby pomocí zařízení
Gear
88Nastavení
76
Přehrávání hudby z mobilního zařízení
76
Přehrávání hudby bez připojení k
mobilnímu zařízení
88Úvod
88
Ciferníky a styly
89Vibrace
89Zařízení
90Zobrazení
90Připojení
3
Obsah
94
Dodatek
Nastavení aplikací
95Zabezpečení
95
Účet a zálohování
108 Řešení problémů
96
Obecná správa
97
Správa baterie
112 Vyjmutí baterie
98
O Gear
98
Přip. k novému telefonu
98
Připojit k telefonu
Aplikace Samsung Gear
99Úvod
100INFO
101NASTAVENÍ
101Ciferníky
101Oznámení
102Aplikace
103 Přenos obsahu do Gear
103 Odeslat tísňové požadavky
104 Najít moje Gear
104 Připojení Gear
105 Rychlé zprávy
105 Samsung Health
105 Samsung Galaxy Apps
106 O Gear
107 O aplikaci Samsung Gear
4
Začínáme
Informace o zařízení Gear Sport
Zařízení Gear Sport představuje chytré hodinky, které dokáží analyzovat průběh cvičení, spravovat
vaše zdraví a zároveň umožňují používání množství praktických aplikací k navazování telefonických
hovorů, přehrávání hudby a správy vašeho zdraví. Otočením kroužku můžete přistoupit k praktickým
prvkům rychle a snadno. Můžete také změnit vzhled hodinek podle svého vkusu.
Připojte zařízení Gear Sport ke svému mobilnímu zařízení a rozšiřte tak možnosti mobilního zařízení
nebo používejte zařízení Gear Sport samostatně bez připojení k mobilnímu zařízení.
5
Začínáme
Nejdříve si přečtěte
Před použitím tohoto zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a
správném používání zařízení.
• Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
• Některý obsah se může od vašeho zařízení lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb,
specifikacích modelu nebo softwaru zařízení.
• Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon procesoru a paměti RAM, ovlivní
celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických
údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
• Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných
dodavatelů než společnosti Samsung.
• Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu
způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o
přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení Gear nebo aplikací.
• Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení Gear
mohou být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto
materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za
nezákonné používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
• Původní aplikace dodané spolu se zařízením Gear mohou být aktualizovány a jejich podpora
může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace
dodané se zařízením Gear, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě
uživatelsky instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.
• Úpravy operačního systému zařízení Gear nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou
způsobit poruchy zařízení Gear a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení
licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.
• V závislosti na výrobci a modelu mobilního zařízení připojeného k chytrým hodinkám Gear
mohou některé funkce pracovat jinak, než popisuje tato příručka.
6
Začínáme
Ikony v pokynech
Výstraha: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob
Upozornění: situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje
Upozornění: poznámky, rady nebo dodatečné informace
Údržba odolnosti proti vodě a prachu
Vaše zařízení podporuje odolnost proti vodě a prachu. Aby si zařízení odolnost proti vodě a prachu
uchovalo, řiďte se pozorně těmito tipy. V opačném případě by mohlo dojít k poškození zařízení.
• Nevystavujte zařízení rychle tekoucí vodě.
• Nepoužívejte zařízení při potápění, skákání do vody, šnorchlování ani při provozování jiných
sportovních aktivit v rychle tekoucí vodě.
• Pokud jsou zařízení nebo vaše ruce mokré, pečlivě je před manipulací se zařízením osušte.
• Pokud zařízení upustíte na zem nebo pokud dojde k nárazu do zařízení, mohou být funkce
odolnosti zařízení vůči vodě a prachu narušeny.
• Zařízení nerozebírejte. U zařízení by tak mohlo dojít k narušení odolnosti vůči vodě a prachu.
• Nevystavujte zařízení dramatickým změnám teplot vzduchu či vody.
• Nesušte zařízení přístrojem na vysoušení, například fénem na vlasy.
• V sauně by u zařízení mohlo dojít k narušení odolnosti vůči vodě.
• Některé funkce, jako je dotykový displej, nemusí správně fungovat, pokud zařízení používáte ve
vodě.
• Vaše zařízení bylo testováno v kontrolovaném prostředí a jeho odolnost vůči vodě a prachu
byla certifikována v určitých situacích a za určitých podmínek. (Splňuje požadavky na
odolnost vůči vodě do hloubky 50 m, jak je popsáno v mezinárodním standardu ISO
22810:2010, zařízení může být používáno v mělké vodě. Splňuje požadavky na odolnost vůči
prachu, jak je popsáno v klasifikaci IEC 60529 IP6X.)
7
Začínáme
Čištění a údržba zařízení Gear
Pomocí bodů níže zajistíte, aby zařízení Gear správně fungovalo a zachovalo si svůj vzhled. Pokud
byste se jimi neřídili, mohlo by dojít k poškození zařízení Gear a k podráždění pokožky.
• Pokud je zařízení vystaveno působení čisté, neslané vody, pečlivě ho usušte pomocí čisté, suché
látky. Pokud bude zařízení vystaveno jiné kapalině než sladké vodě, například parfému, mýdlové
vodě, oleji, vodě v bazénu, mořské vodě, opalovacímu krému, mléku po opalování, před dalším
používáním zařízení opláchněte sladkou vodou a důkladně je osušte čistou suchou tkaninou.
• Při čištění zařízení Gear nepoužívejte mýdlo, mycí prostředky, brusné materiály ani stlačený
vzduch, nečistěte je ani ultrazvukem nebo vnějšími zdroji tepla. Mohlo by dojít k poškození
zařízení Gear. Mýdlo, mycí prostředky, desinfekce na ruce nebo čistící prostředky, které by ulpěly
na zařízení Gear, by mohly způsobit podráždění pokožky.
• Po cvičení nebo pokud se zpotíte, očistěte si zápěstí i pásek. Očistěte zařízení Gear pitnou vodou,
otřete je malým množstvím čistého lihu a důkladně zařízení Gear osušte.
• Když budete odstraňovat opalovací krém, krém nebo olej, použijte mycí prostředek bez obsahu
mýdla, potom zařízení Gear opláchněte a důkladně osušte.
• Pokud se na zařízení Gear objeví skvrny nebo pokud na něm ulpí cizí materiály, otřete je
navlhčeným měkkým štětinovým zubním kartáčkem.
Buďte opatrní, pokud jste na nějaké materiály na zařízení Gear alergičtí
• Společnost Samsung prováděla testy škodlivých materiálů obsažených v zařízení Gear
prostřednictvím interních i externích certifikačních autorit, a to včetně testování materiálů, které
přicházejí do kontaktu s pokožkou, testu toxického působení na pokožku a testu nošení zařízení
Gear.
• Zařízení Gear obsahuje nikl. Pokud máte přecitlivělou pokožku nebo pokud trpíte alergií na
některý materiál obsažený v zařízení Gear, proveďte potřebná opatření.
– – Nikl: Zařízení Gear obsahuje malé množství niklu, které je pod referenčním množstvím
omezovaným evropskou směrnicí REACH. Nebudete vystaveni působení niklu uvnitř zařízení
Gear a zařízení Gear splnilo mezinárodní certifikovaný test. Pokud však jste citliví na nikl,
buďte při používání zařízení Gear opatrní.
• K výrobě zařízení Gear byly použity pouze materiály sledované americkou Komisí pro
bezpečnosti produktů (Consumer Product Safety Commission, CPSC), předpisy evropských zemí
a dalšími mezinárodními normami.
• Informace o tom, jak společnost Samsung zachází s chemikáliemi, naleznete na webových
stránkách společnosti Samsung (http://www.samsung.com/us/aboutsamsung/sustainability/
environment/chemical-management/).
8
Začínáme
Rozvržení zařízení
Obsah balení
Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:
• Gear
• Bezdrátová nabíjecí dokovací stanice
• Pásek
• Nabíječka
• Průvodce rychlým spuštěním
• Pokud je připojený pásek na vaše zápěstí příliš velký, vyměňte jej za menší.
• Položky dodané se zařízením Gear a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a
poskytovatele služeb.
• Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení Gear a s jinými zařízeními nemusí
být kompatibilní.
• Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
• Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před
zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením Gear kompatibilní.
• Kromě zařízení Gear nemusejí mít některá příslušenství, například dokovací zařízení,
stejnou certifikaci odolnosti vůči vodě a prachu.
• Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Použití neschváleného
příslušenství může způsobit problémy s výkonem a poruchy, na které se nevztahuje
záruka.
• Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na
společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na
webu společnosti Samsung.
9
Začínáme
Gear
NFC anténa
GPS anténa
Dotykový displej
Tlačítko Zpět
Kroužek
Mikrofon
Senzor osvětlení
Tlačítko Domů
(vypínací tlačítko)
Snímač
atmosférického
tlaku
Přetlakový ventil
Snímač tepové
frekvence
Pásek
• Ujistěte se, že je pásek čistý a udržujte jej v tomto stavu. Při styku se znečišťujícími látkami,
jako je prach či barva, mohou na pásku zůstat skvrny, které nemusí jít úplně odstranit.
• Do snímače atmosférického tlaku, přetlakového ventilu ani do mikrofonu nevkládejte
žádné ostré předměty. Kromě funkce odolnosti vůči vodě by mohlo dojít i k poškození
vnitřních komponent zařízení Gear.
Ujistěte se, že když mluvíte do mikrofonu zařízení Gear, nic mikrofon neblokuje.
10
Začínáme
Tlačítka
Tlačítko
Funkce
• Chcete-li zařízení Gear zapnout nebo vypnout, stiskněte
tlačítko a podržte ho.
• Stisknutím tohoto tlačítka zapnete obrazovku.
Tlačítko Domů
/ vypínací
tlačítko
• Stisknutím a podržením po dobu delší než 7 sekund zařízení
Gear restartujete.
• Když se nacházíte na obrazovce Hodinky, stisknutím otevřete
obrazovku Aplikace.
• Když se nacházíte na jakékoli jiné obrazovce, stisknutím
otevřete obrazovku Hodinky.
Zpět
• Stisknutím se vraťte na předchozí obrazovku.
Bezdrátová nabíjecí dokovací stanice
Povrch pro
bezdrátové
nabíjení
Konektor
nabíječky
LED indikátor
Nevystavujte bezdrátovou nabíjecí dokovací stanici vodě, protože bezdrátová nabíjecí
dokovací stanice nemá stejnou certifikaci odolnosti vůči vodě a prachu jako zařízení Gear.
11
Začínáme
Baterie
Nabíjení baterie
Před prvním použitím nebo po delší době, kdy jste zařízení nepoužívali, je nutné nabít baterii.
Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené
nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení Gear.
• Použijte dodanou bezdrátovou nabíjecí dokovací stanici a nabíječku. Zařízení Gear nelze
řádně nabíjet pomocí nabíječky jiného výrobce.
• Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození
způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.
Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač,
proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Nabíječka by měla během
nabíjení zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.
1 Zapojte menší konec nabíječky do konektoru nabíječky bezdrátové nabíjecí dokovací stanice,
velký konec nabíječky zapojte do elektrické zásuvky.
12
Začínáme
2 Vložte zařízení Gear do bezdrátové nabíjecí dokovací stanice, a to tak, že zarovnáte střed zadní
části zařízení Gear se středem bezdrátové nabíjecí dokovací stanice.
Kontrola stavu nabíjení
Když k sobě připojíte zařízení Gear a bezdrátovou nabíjecí dokovací stanici, zabliká LED indikátor
bezdrátové nabíjecí dokovací stanice určitou barvou, čímž naznačí stav nabíjení.
Barva
Stav nabíjení
Červená
Nabíjení
Zelená
Plně nabito
Oranžová
Připojeno k adaptéru s nízkým výkonem
Když dojde k chybě bezdrátové nabíjecí dokovací stanice, LED indikátor zabliká červeně.
Odpojte zařízení Gear od bezdrátové nabíjecí dokovací stanice, počkejte, dokud LED
indikátor nepřestane blikat, potom obě zařízení znovu připojte. Pokud k chybě dojde znovu,
obraťte se na servisní středisko Samsung se žádostí o servisní podporu.
13
Začínáme
Snížení spotřeby baterie
Zařízení Gear nabízí různé možnosti, které pomáhají šetřit energii baterie.
• Když zařízení Gear nepoužíváte, vypněte obrazovku tím, že ji překryjete dlaní.
• Aktivujte úsporný režim.
• Zavřete aplikace, které nepotřebujete.
• Když nepoužíváte funkci Wi-Fi, vypněte ji.
• Snižte jas obrazovky.
• Deaktivujte funkci vždy zapnutých hodinek.
• Deaktivujte funkci hlasového probuzení v aplikaci S Voice.
• Přizpůsobte nastavení oznámení v aplikaci Samsung Gear v mobilním zařízení.
• Vypněte funkci GPS.
• Nastavte funkci automatického měření tepové frekvence na Často nebo Nikdy.
Tipy a opatření týkající se nabíjení baterie
• Pokud se mezi zařízením Gear a bezdrátovou nabíjecí dokovací stanicí nacházejí překážky,
nemusí se zařízení řádně nabít. Zajistěte, aby zařízení Gear ani bezdrátová nabíječka nepřišly do
kontaktu s potem, tekutinami nebo prachem.
• Pokud je baterie vybitá, zobrazí se ikona prázdné baterie.
• Pokud je baterie zcela vybitá, nelze zařízení Gear zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před
tím, než zařízení Gear zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
• Pokud používáte více aplikací najednou, baterie se rychle vybije. Chcete-li se vyhnout ztrátě
napájení během přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po plném nabití baterie.
• Použití jiného zdroje napájení, než je nabíječka, například počítače, může mít za následek nižší
rychlost nabíjení způsobenou nižším elektrickým proudem.
• Pokud je zařízení Gear nabíjeno společně s jinými zařízeními prostřednictvím multinabíječky,
může nabíjení trvat déle.
14
Začínáme
• Během nabíjení můžete zařízení Gear používat, ale plné nabití baterie může trvat delší dobu.
• Pokud je napájení zařízení Gear během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat.
Pokud k tomu dojde, odpojte zařízení Gear od bezdrátové nabíjecí dokovací stanice.
• Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení Gear. To je normální a nemělo by to mít žádný
vliv na životnost ani výkon zařízení Gear. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může
nabíječka přestat nabíjet.
• Pokud se zařízení Gear nenabíjí správně, vezměte zařízení Gear do servisního střediska Samsung.
• Nepoužívejte ohnutý nebo poškozený kabel USB. Pokud dojde k poškození kabelu USB,
přestaňte jej používat.
Úsporný režim
Aktivací úsporného režimu prodloužíte dobu využívání baterie.
• Zobrazuje barvy na obrazovce ve stupních šedi.
• Deaktivuje funkce, kromě telefonu, zpráv a oznámení.
• Deaktivuje funkci Wi-Fi.
• Omezí výkon procesoru zařízení Gear.
(Nastavení) → Správa baterie →
Na obrazovce Aplikace zařízení Gear klepněte na položku
Úsporný režim →
. Případně můžete úsporný režim aktivovat klepnutím na položku →
na panelu rychlého ovládání. Informace o otevření panelu rychlého ovládání naleznete v části Panel
rychlého ovládání.
. Případně můžete úsporný režim
Chcete-li tento režim deaktivovat, klepněte na položku VYP →
na panelu rychlého ovládání.
deaktivovat klepnutím na položku →
15
Začínáme
Nošení zařízení Gear
Nasazení zařízení Gear
Otevřete sponu a upevněte pásek okolo zápěstí. Upevněte si pásek na zápěstí, zasuňte kolík do
nastavovacího otvoru a přitlačením sponu zajistěte.
Pásek nadměrně neohýbejte. Mohlo by dojít k poškození zařízení Gear.
Pro přesnější měření tepové frekvence pomocí zařízení Gear noste zařízení Gear pevně
utažené okolo předloktí těsně nad zápěstím. Podrobnosti naleznete v části Správné nošení
zařízení Gear.
Tipy a opatření týkající se pásku
• Když budete zařízení Gear nosit po dlouhou dobu, může dojít k podráždění pokožky
způsobenému třením a tlakem. Pokud zařízení Gear nosíte po dlouhou dobu, sejměte si zařízení
Gear ze zápěstí a několik hodin ho nepoužívejte.
• Podráždění pokožky může být způsobeno alergií, faktory souvisejícími se životním prostředím,
dalšími faktory nebo dlouhodobým vystavením pokožky působení mýdla nebo potu. V takovém
případě přestaňte zařízení Gear používat a počkejte 2 nebo 3 dny, až příznaky odezní. Pokud
budou příznaky přetrvávat nebo pokud se zhorší, okamžitě se obraťte na lékaře.
• Než si zařízení Gear nasadíte, musíte mít pokožku suchou. Pokud byste po delší dobu nosili
mokré zařízení Gear, mohlo by to mít dopad na pokožku.
• Pokud zařízení Gear používáte ve vodě, odstraňte si z pokožky a ze zařízení Gear cizí materiály a
důkladně je osušte, abyste zabránili poškození pokožky.
• Kromě zařízení Gear nepoužívejte ve vodě žádná příslušenství.
16
Začínáme
Výměna pásku
Odpojte pásek od zařízení Gear a vyměňte ho za nový.
1 Zasuňte pružnou tyčku pásku dovnitř.
2 Vytáhněte pásek pryč z těla zařízení Gear.
17
Začínáme
3 Jeden konec pružné tyčky vložte do ouška zařízení Gear.
4 Pružnou tyčku zasuňte dovnitř a připojte pásek.
1
2
18
Začínáme
Zapínání a vypínání zařízení Gear
Na několik sekund stiskněte a podržte tlačítko Domů (vypínací tlačítko) a zařízení Gear zapněte.
Když zařízení Gear zapnete poprvé nebo resetujete, objeví se na displeji pokyny ke stažení a instalaci
aplikace Samsung Gear na mobilním zařízení. Podrobnosti naleznete v části Připojení zařízení Gear k
mobilnímu zařízení.
Chcete-li zařízení Gear vypnout, stiskněte a podržte tlačítko Domů (vypínací tlačítko) a pak klepněte
na položku Vypnout.
Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle
nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
Restartování zařízení Gear
Pokud se zařízení Gear zaseklo a neodpovídá, stiskněte a podržte tlačítko Domů (vypínací tlačítko)
po dobu další než 7 sekund a restartujte jej.
19
Začínáme
Připojení zařízení Gear k mobilnímu zařízení
Instalace aplikace Samsung Gear
Chcete-li připojit zařízení Gear k mobilnímu zařízení, nainstalujte si do mobilního zařízení aplikaci
Samsung Gear. V závislosti na vašem mobilním zařízení můžete aplikaci Samsung Gear stáhnout z
následujících míst:
• Zařízení Samsung se systémem Android: Galaxy Apps, Obchod Play
• Ostatní zařízení se systémem Android: Obchod Play
Aplikaci Samsung Gear nelze nainstalovat do mobilních zařízení, která nepodporují
synchronizaci se zařízením Gear. Ověřte, zda je vaše mobilní zařízení kompatibilní se
zařízením Gear.
Připojování zařízení Gear k mobilnímu zařízení přes rozhraní
Bluetooth
Gear 1 Zapněte zařízení Gear.
2 Vyberte jazyk, který chcete používat, a klepněte na položku DALŠÍ.
Objeví se obrazovka, pomocí které budete moci stáhnout a nainstalovat aplikaci Samsung Gear.
Pokud chcete zařízení Gear používat bez připojení k mobilnímu zařízení, nahlédněte do části
Používání zařízení Gear bez mobilního zařízení.
Mobilní zařízení 3 Spusťte aplikaci Samsung Gear.
Bude-li to nutné, aktualizujte aplikaci Samsung Gear na nejnovější verzi.
4 Klepněte na položku PŘIPOJIT KE GEAR.
20
Začínáme
5 Na obrazovce vyberte typ vašeho zařízení Gear.
Pokud nemůžete typ zařízení Gear najít, klepněte na položku MOJE TU NENÍ.
6 Když se objeví okno s požadavkem na aktivaci funkce Bluetooth, klepněte na položku
ZAPNOUT.
7 Připojení dokončete podle pokynů na obrazovce.
Jakmile budou zařízení připojena, objeví se na obrazovce zařízení Gear návod. Podle pokynů na
obrazovce si přečtěte informace o základním ovládání zařízení Gear.
• Způsoby připojení a obrazovka se mohou lišit v závislosti na mobilním zařízení a verzi
softwaru.
• Když zařízení Gear připojíte k mobilnímu zařízení poprvé po jeho resetování, může se
baterie zařízení Gear při synchronizaci dat, například kontaktů, vybíjet rychleji.
• Podporovaná mobilní zařízení a funkce se mohou lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli
služeb a výrobci zařízení.
21
Začínáme
Připojování zařízení Gear k novému mobilnímu zařízení
Když připojujete zařízení Gear k novému mobilnímu zařízení, zobrazí se na displeji pokyny, které vás
vyzvou k resetování zařízení Gear. Před připojením zařízení Gear k novému mobilnímu zařízení si
nezapomeňte všechna důležitá data uložená v zařízení Gear zálohovat. Další informace o zálohování
zařízení Gear najdete v části Zálohovaní a obnovování dat.
1 Na zařízení Gear otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na položku
telefonu →
(Nastavení) → Připojit k
.
Připojení mezi zařízením Gear a mobilním zařízením se ukončí. Po light resetu se automaticky
zadá režim párování pomocí Bluetooth.
2 Na novém mobilním zařízení spusťte Samsung Gear pro připojení k vašemu zařízení Gear.
Pokud je mobilní zařízení, k němuž se chcete připojit, již připojeno k jinému zařízení Gear,
vaše zařízení Gear nemůže navázat spojení. Odpojte vaše mobilní zařízení od předchozího
zařízení Gear, abyste se mohli připojit k aktuálnímu zařízení Gear.
Vzdálené připojení
Zařízení Gear a mobilní zařízení jsou připojena prostřednictvím Bluetooth. Když není připojení
pomocí funkce Bluetooth k dispozici, můžete zařízení Gear k mobilnímu zařízení připojit vzdáleně
pomocí účtu Samsung prostřednictvím sítě Wi-Fi. To umožňuje nadále přijímat oznámení z
mobilního zařízení.
Tato funkce se automaticky aktivuje, když se poprvé připojíte k mobilnímu zařízení prostřednictvím
rozhraní Bluetooth.
Pokud tato funkce není zapnutá, spusťte aplikaci Samsung Gear na svém mobilním zařízení,
klepněte na položku NASTAVENÍ → Připojení Gear a potom klepněte na přepínač Vzdálené
připojení.
22
Začínáme
Používání zařízení Gear bez mobilního zařízení
Zařízení Gear můžete používat, aniž byste je připojili k mobilnímu zařízení. Zařízení Gear můžete
nastavit na používání bez mobilního zařízení, když poprvé zařízení Gear zapnete nebo když je
resetujete.
• Některé funkce nebudou k dispozici, když budete zařízení Gear používat bez připojení
k mobilnímu zařízení.
• Při prvním nastavení Režimu bez připojení k telefonu navštivte stránky
www.samsung.com, kde si můžete zobrazit příslušná právní upozornění.
1 Zapněte zařízení Gear.
2 Vyberte jazyk a klepněte na položku DALŠÍ.
3 Klepněte na položku , posuňte se po obrazovce dolů a klepněte zde.
4 Zkontrolujte upozornění, přečtěte si podmínky používání a pak potvrďte, že s nimi souhlasíte.
5 Přihlaste se pomocí účtu Samsung.
6 Pokud potřebujete obnovit data, obnovte data jiného zařízení Gear uložená v účtu Samsung.
7 Nastavte časové pásmo.
8 Nastavte PIN pro obnovu nebo zálohování dat.
Na zařízení Gear otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na položku
(Nastavení) →
Připojit k telefonu → DALŠÍ →
a tím připojíte zařízení Gear k mobilnímu zařízení, když
zařízení Gear právě používáte bez mobilního zařízení.
23
Základy
Ovládání obrazovky
Kompozice obrazovky
Obrazovka Hodinky představuje počáteční bod přístupu ke všem z mnoha funkcím zařízení Gear.
Jiné obrazovky můžete zobrazit pomocí stisknutí tlačítka, otočením kroužku nebo přetažením prstu
po obrazovce.
Hodinky
Oznámení
Nástroje
Přidání
nástroje.
Dostupné nástroje, oznámení a jejich uspořádání se mohou lišit v závislosti na verzi
softwaru.
Přidávání nástrojů
Na domovskou obrazovku můžete přidávat další nástroje.
Posuňte obrazovku, klepněte na
a vyberte nástroj. Vybraný nástroj se zobrazí v novém panelu.
Přesouvání nástrojů
Klepněte na nástroj, podržte jej a přetáhněte do požadovaného umístění.
Odebírání nástrojů
Klepněte na nástroj a podržte jej, pak klepněte na položku
24
.
Základy
Zapínání a vypínání obrazovky
Chcete-li zapnout obrazovku, otočte kroužkem. Nebo stiskněte tlačítko Domů nebo tlačítko Zpět.
(Nastavení) na obrazovce
Pokud se obrazovka po otočení kroužku nezapne, klepněte na položku
Aplikace zařízení Gear a klepněte na položku Zařízení → Probuzení rámečkem → klepnutím na
přepínač Probuzení rámečkem funkci aktivujte.
Chcete-li obrazovku vypnout, zakryjte ji dlaní. Obrazovka se také automaticky vypne, pokud zařízení
Gear nebudete po určitou dobu používat.
Obrazovku můžete také zapnout pomocí gesta pro probuzení. Na obrazovce Aplikace zařízení Gear
(Nastavení) → Zařízení → Gesto probuzení → aktivujte funkci pomocí
klepněte na položku
spínače Gesto probuzení.
Přepínání obrazovky
Přepínání mezi obrazovkou Hodinky a Aplikace
Chcete-li otevřít obrazovku Aplikace, stiskněte na obrazovce Hodinky tlačítko Domů.
Chcete-li se vrátit na obrazovku hodiny, stiskněte tlačítko Domů.
Zobrazit poslední
aplikace.
Aplikace
Obrazovka Hodinky
Obrazovka Aplikace
Obrazovka Aplikace
Na obrazovce Aplikace se zobrazí ikony všech aplikací.
Chcete-li zobrazit ostatní panely, otočte kroužkem nebo táhněte po displeji doleva nebo doprava.
Dostupné aplikace se mohou lišit v závislosti na verzi softwaru.
25
Základy
Spouštění aplikací
Na obrazovce Aplikace otevřete aplikaci klepnutím na ikonu.
Chcete-li otevřít aplikaci ze seznamu posledních aplikací, klepněte na položku
aplikace) na obrazovce Aplikace.
(Poslední
Aplikace můžete spouštět přímo po přidání nástroje Zást. aplikací, kam můžete přidávat
a přidejte aplikaci, kterou budete chtít.
často používané aplikace. Klepněte na položku
Více informací o přidávání nástrojů naleznete v části Přidávání nástrojů.
Zavírání aplikací
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku (Poslední aplikace).
2 Otočením kroužku nebo potažením po displeji doleva nebo doprava zvýrazněte aplikaci, kterou
chcete zavřít.
3 Klepněte na položku
.
Pro zavření všech spuštěných aplikací klepněte na položku ZAVŘÍT VŠE.
Návrat na předchozí obrazovku
Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku, stiskněte tlačítko Zpět.
26
Základy
Používání kroužku
Otáčením kroužku lze snadno ovládat různé funkce zařízení Gear.
• Dbejte na to, aby se v oblasti kroužku nenacházely žádné cizí materiály, jako je prach
nebo písek.
• Nepoužívejte kroužek v blízkosti magnetických polí, protože by tato pole mohla rušit
vnitřní magnety kroužku a způsobit tak jeho poruchu.
Pokud se kroužek neotáčí, odneste ho do servisního střediska Samsung, aniž byste rozebírali
zařízení Gear.
Přecházení mezi obrazovkami
Otáčením kroužku zobrazíte další obrazovky. Na obrazovce Hodinky zobrazte oznámení Otáčením
kroužku doleva.
27
Základy
Výběr položky
Otáčením kroužku se můžete pohybovat mezi jednotlivými položkami. Když otočíte kroužkem,
posune se indikátor zvýraznění ve stejném směru a dojde ke zvýraznění položky.
Nastavení hodnoty expozice
Otáčením kroužku lze upravit hlasitost nebo jas. Při nastavování jasu otáčejte kroužkem doprava,
chcete-li jas displeje zvýšit.
7
8
28
Základy
Přijímání nebo odmítání příchozích volání
Otočením kroužku doprava přijmete příchozí volání nebo vypnete budík. Otočením kroužku doleva
odmítnete příchozí volání nebo aktivujte funkci odložení budíku.
Dotykový displej
• Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické
výboje mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
• Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a
netlačte příliš silně prsty.
• Zařízení Gear nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se
nachází mimo oblast dotykového vstupu.
• Při používání dotykového displeje doporučujeme používat prsty.
• Dotykový displej nemusí být k dispozici, když je aktivován režim zámku pro použití ve
vodě.
29
Základy
Klepnutí
Chcete-li otevřít aplikaci, vybrat položku menu nebo stisknout tlačítko na obrazovce, klepněte na ně
prstem.
Klepnutí a podržení
Klepnutím na obrazovku a podržením po dobu dvou a více sekund vstoupíte do režimu úprav nebo
zobrazíte dostupné možnosti.
30
Základy
Přetažení
Chcete-li přesunout určitou položku, klepněte a podržte ji a přetáhněte ji do cílového umístění.
Poklepání
Poklepejte na obrázek, abyste jej přiblížili. Chcete-li se vrátit zpět, znovu dvakrát klepněte.
31
Základy
Tažení
Pro zobrazení dalších panelů potáhněte doleva nebo doprava.
Panel rychlého ovládání
Na tomto panelu můžete sledovat aktuální stav zařízení Gear a konfigurovat základní nastavení.
Táhněte směrem dolů od horního okraje obrazovky.
Ikony indikátoru
Ikony rychlého
ovládání
Stav připojení
zařízení Gear
32
Základy
Kontrola indikačních ikon
Indikační ikony se objevují v horní části panelu rychlého ovládání a informují vás o aktuálním stavu
zařízení Gear. Ikony uvedené v tabulce níže se vyskytují nejčastěji.
Zobrazené ikony indikátoru se mohou lišit v závislosti na oblasti.
Ikona
Definice
Připojené zařízení Bluetooth
Odpojené zařízení Bluetooth
Připojená sluchátka s podporou funkce Bluetooth
Připojeno k síti Wi-Fi
Stav baterie
Kontrola ikon rychlého ovládání
Ikona
Definice
Aktivace úsporného režimu
Aktivace režimu Letadlo
Aktivace režimu zámku pro použití ve vodě
Aktivace režimu Nerušit
Aktivace funkce vždy zapnutých hodinek
Nastavení jasu
/
Přehrávání nebo pozastavení hudby
Otevření obrazovky nastavení
Aktivace funkce NFC
/
Aktivace vibrací nebo tichého režimu
/
Připojení sítě Wi-Fi nebo automatické připojení sítě Wi-Fi
Aktivace funkce citlivosti dotyku
Otevření menu správy baterie
Aktivace funkce informací o poloze
33
Základy
Úprava ikon rychlého ovládání
Ikony rychlého ovládání na panelu rychlého ovládání můžete upravovat, přidat lze až osm ikon
rychlého ovládání. Pokud již bylo osm ikon přidáno, můžete novou ikonu přidat až poté, co jednu ze
stávajících ikon odstraníte.
Odstranění ikony rychlého ovládání
Na panelu rychlého ovládání klepněte na ikonu rychlého ovládání, kterou chcete vymazat, podržte ji
.
a klepněte na položku
Ikona rychlého ovládání bude odstraněna.
Přidání ikony rychlého ovládání
Klepněte na ikonu rychlého ovládání, podržte ji a klepněte na položku
kterou chcete přidat na panel rychlého ovládání.
, potom vyberte funkci,
Ikona rychlého ovládání vybrané funkce bude přidána na panel rychlého ovládání.
Aktivace úsporného režimu
Aktivací úsporného režimu zakážete některé funkce zařízení Gear a omezíte využití baterie.
Na panelu rychlého ovládání klepněte na položku
.
Jakmile bude funkce aktivována, barvy se přepnou na odstíny šedé.
Další informace naleznete v části Úsporný režim.
Aktivace režimu Letadlo
Na palubě letadla můžete aktivovat režim Letadlo. Aktivace této funkce zakáže aplikace, které
vyžadují síťové připojení, ostatní aplikace a funkce ale budete moci používat normálním způsobem.
.
Na panelu rychlého ovládání klepněte na položku
.
V horní části obrazovky Hodinky se zobrazí ikona
34
Základy
Aktivace režimu zámku pro použití ve vodě
Při cvičení ve vodě můžete aktivovat režim zámku pro použití ve vodě.
.
Na panelu rychlého ovládání klepněte na položku
Dotykový displej, funkce probuzení pomocí gesta a funkce vždy zobrazených hodinek se deaktivují.
Chcete-li vypnout režim zámku pro použití ve vodě, stiskněte a podržte tlačítko Domů, dokud
kolečko nezmizí.
Aktivace režimu Nerušit
Zařízení Gear můžete nastavit tak, aby nevibrovalo a nezapínalo obrazovku, když přijmete oznámení
kromě budíku.
a nastavte režim Nerušit.
Na panelu rychlého ovládání klepněte na položku
.
V horní části obrazovky Hodinky se zobrazí ikona
Aktivace funkce vždy zapnutých hodinek
Můžete nastavit, aby byl displej zařízení Gear při nošení zapnutý, když zařízení právě nepoužíváte.
.
Na panelu rychlého ovládání klepněte na položku
Pokud aktivujete tuto funkci, bude se baterie vybíjet rychleji než obvykle.
Nastavení jasu
V zařízení Gear můžete nastavit jas displeje tak, aby vyhovoval okolnímu prostředí.
a upravte jas otočením kroužku nebo
Na panelu rychlého ovládání klepněte na položku
či .
klepnutím na tlačítka
Přehrávání nebo pozastavení hudby
Můžete přehrávat nebo pozastavit přehrávání hudby.
Na panelu rychlého ovládání klepněte na položku
nebo
.
Hudba bude přehrávána nebo pozastavena z připojeného mobilního zařízení. Hudbu můžete
poslouchat po připojení sluchátek Bluetooth.
35
Základy
Otevření obrazovky nastavení
Otevřete obrazovku nastavení, abyste mohli nakonfigurovat různé funkce a aplikace zařízení Gear.
Na panelu rychlého ovládání klepněte na položku
.
Zobrazí se domovská Nastavení.
Aktivace funkce NFC
Aktivujte funkci NFC, abyste mohli provádět platby.
Na panelu rychlého ovládání klepněte na položku .
Funkce NFC se aktivuje a vy budete moci snadno provádět platby pomocí antény NFC. Více informací
naleznete v části NFC.
Aktivace vibrací nebo tichého režimu
Můžete aktivovat vibrace nebo tichý režim.
Na panelu rychlého ovládání klepněte na položku
nebo
.
Připojování k síti Wi-Fi
Připojujte se k síti Wi-Fi ručně nebo nastavte, aby se zařízení k síti Wi-Fi připojovalo automaticky.
nebo
Na panelu rychlého ovládání klepněte na položku
.
Síť Wi-Fi se připojí nebo odpojí. Chcete-li nastavit automatické připojování sítě Wi-Fi, klepejte na
.
ikonu Wi-Fi, dokud se neobjeví
Aktivace funkce citlivosti dotyku
Aktivujte funkci citlivosti dotyku, pokud chcete používat dotykový displej v rukavicích.
Na panelu rychlého ovládání klepněte na položku
.
V závislosti na typu rukavic nemusí dotykový displej rozpoznat dotyk a funkce se nemusí
aktivovat.
36
Základy
Otevření menu správy baterie
Otevřete menu správy baterie pro snadnou správu spotřeby energie z baterie.
Na panelu rychlého ovládání klepněte na položku .
Objeví se menu správy baterie.
Aktivace funkce informací o poloze
Funkci informací o poloze aktivujte, abyste mohli v určitých aplikacích používat data GPS a data
o poloze.
Na panelu rychlého ovládání klepněte na položku
.
Hodinky
Obrazovka Hodinky
Zobrazí aktuální čas. Když se nenacházíte na obrazovce Hodinky, stiskněte tlačítko Domů, abyste se
na obrazovku Hodinky vrátili.
37
Základy
Změna vzhledu hodinek
Klepněte a podržte obrazovku Hodinky a otáčejte kroužkem nebo táhněte po displeji doleva či
doprava, potom vyberte vzhled hodinek. Hodinky lze rovněž upravovat klepnutím na položku
PŘIZPŮS. Chcete-li stáhnout další vzhledy hodinek z obchodu Galaxy Apps, klepněte na položku
Galaxy Apps.
Klepněte na obrazovku Hodinky, podržte ji a rychle otáčejte kroužkem. Na displeji se budou
zobrazovat dostupné vzhledy hodinek a vy si tak z nich budete moci snadno vybrat. Funkce
PŘIZPŮS. však bude nedostupná.
Vzhled hodinek zařízení Gear je rovněž možné měnit z mobilního zařízení. Spusťte aplikaci Samsung
Gear na svém mobilním zařízení a klepněte na položku NASTAVENÍ → Ciferníky. Chcete-li stáhnout
další vzhledy hodinek z obchodu Galaxy Apps, spusťte aplikaci Samsung Gear a klepněte na
položku INFO → ZOBRAZIT DALŠÍ CIFERNÍKY.
Přizpůsobení vzhledu hodinek pomocí fotografie
Importujte fotografii do mobilního zařízení, potom tuto fotografii použijte jako vzhled hodinek. Více
informací o importování fotografií z mobilního zařízení naleznete v části Import obrázků z mobilního
zařízení.
1 Klepněte a podržte obrazovku Hodinky a otáčejte kroužkem nebo táhněte po displeji doleva či
doprava a klepněte na položku PŘIZPŮS. na vzhledu hodinek Moje fotografie+.
2 Klepněte na displeji a pak klepněte na položku Přidat fotografii.
38
Základy
3 Vyberte fotografii, kterou chcete použít jako vzhled hodinek, potom klepněte na položku OK →
OK.
Chcete-li přidat další fotografie, otočte kroužkem doprava nebo táhněte po displeji doleva
nebo doprava a vyberte možnost Přidat fotografii. Jako vzhled hodinek můžete přidat až
deset fotografií. Fotografie, které přidáte, se budou měnit v chronologickém pořadí.
4 Klepněte na položku OK.
Použití funkce vždy zapnutých hodinek
Můžete zařízení Gear nastavit, aby zobrazovalo čas při vypnutém displeji, když zařízení Gear nosíte.
(Nastavení) → Ciferníky a styly → klepnutím na
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
přepínač Vždy zapnuté hodinky tuto funkci aktivujete.
Režim Pouze hodinky
Můžete aktivovat režim Pouze hodinky. V režimu Pouze hodinky se zobrazí pouze hodinky a všechny
ostatní funkce se vypnou. Informace o zapínání režimu Pouze hodinky naleznete v části Správa
baterie.
39
Základy
Oznámení
Oznamovací panel
Na oznamovacím panelu můžete kontrolovat oznámení, například upozornění na novou zprávu
nebo zmeškaný hovor. Na obrazovce Hodinky otevřete oznamovací panel otáčením kroužkem
doleva. Pokud budete mít nezkontrolovaná oznámení, objeví se na displeji hodin žlutá tečka.
Kontrolka oznámení
Zobrazení příchozích oznámení
Když obdržíte oznámení, na obrazovce se objeví informace o oznámení, například jeho typ.
Klepnutím na oznámení zobrazte podrobnosti.
Otevření dalších
možností.
Chcete-li zobrazit další oznámení přijatá z jiných aplikací, otáčejte kroužkem doleva.
40
Základy
Odstraňování oznámení
Odstraňte oznámení přetažením směrem nahoru od dolního okraje displeje ve chvíli, kdy je
oznámení zobrazeno.
Výběr aplikací pro příjem oznámení
Vyberte z mobilního zařízení aplikaci, od které chcete přijímat oznámení.
1 Spusťte aplikaci Samsung Gear na svém mobilním zařízení a klepněte na položku NASTAVENÍ
→ Oznámení a klepněte na přepínač.
2 Chcete-li přijímat oznámení ze svého zařízení Gear, klepněte na položku Správa oznámení a
klepněte na přepínač vedle aplikací.
41
Základy
Zadávání textu
Úvod
Jakmile je možné zadávat text, zobrazí se obrazovka pro zadávání textu.
• Rozvržení obrazovky se může lišit podle konkrétní spouštěné aplikace.
• Je-li zařízení Gear připojeno k mobilnímu zařízení prostřednictvím rozhraní Bluetooth,
bude pro zařízení Gear použito nastavení jazyka platné v mobilním zařízení.
Vložení emotikon.
Použití hlasového vstupu.
Otevření režimu vkládání ručního
psaní nebo klávesnice.
Vložení textové šablony.
Používání hlasového zadávání
Klepněte na
a vyslovte zprávu, kterou chcete napsat.
Chcete-li změnit rozpoznaný jazyk, klepněte na → Jazyky zadávání.
Otevření dalších možností.
Rozpoznání hlasového vstupu.
42
Základy
• Tato funkce není v některých jazycích podporována.
• Rady pro lepší rozpoznávání hlasu
– – Mluvte čistě.
– – Mluvte na tichých místech.
– – Nepoužívejte urážlivá nebo slangová slova.
– – Vyhněte se mluvení nářečími.
Zařízení Gear nemusí vaši vyslovenou zprávu rozpoznat v závislosti na okolí nebo
způsobu vaší mluvy.
Použití emotikonů
a vyberte emotikon, jež chcete odeslat. Chcete-li nakreslit obrázek, klepněte na
Klepněte na
položku Kresba v horní části obrazovky a nakreslete zprávu.
Chcete-li vymazat vložení tah po tahu, otočte kroužkem doleva. Chcete-li tah obnovit, otočte
kroužkem doprava.
43
Základy
Použití režimu vkládání ručního psaní nebo klávesnice
Klepněte na
a otevřete režim ručního psaní a pište na obrazovku.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti.
Změna režimu zadávání textu
Otáčením kroužku můžete přepínat režim vstupu na obrazovce zadávání textu. Přepínat lze
mezi režimem ručního psaní, režimem vkládání znaků, režimem vkládání čísel, režimem vkládání
interpunkce, režimem vkládání emotikonů a režimem hlasového zadávání.
Změna jazyka zadávání textu
Přetáhněte mezerník doleva nebo doprava, současně na něj klepněte a podržte ho, abyste změnili
jazyk zadávání textu.
Chcete-li přidat další jazyky, přepněte do režimu vkládání čísel, režimu vkládání interpunkce nebo
režimu vkládání emotikonů. Poté klepněte na položku → Vyberte jaz. zadávání a vyberte jazyk,
který chcete přidat. Můžete používat až dva jazyky.
44
Základy
Používání klávesnice
Otočte kroužkem a zadejte text pomocí klávesnice.
• Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte
změnit jazyk zadávání textu na jeden z podporovaných jazyků.
• Rozložení klávesnice se může lišit v závislosti na konkrétní oblasti.
Odstranění předcházejícího znaku.
Zadání pomocí velkých písmen. Pro
všechna velká písmena klepněte na
klávesu dvakrát.
Vložení mezery.
GPS
Zařízení Gear má GPS snímač, aby bylo možné kontrolovat informaci o vaší poloze v reálném čase
bez připojení k mobilnímu zařízení. Když používáte zařízení Gear bez připojení k mobilnímu telefonu
nebo používáte aplikace, jako je Výškoměr Barometr, bude použit snímač GPS v zařízení Gear.
Můžete také zajistit, aby ostatní zjistili vaši polohu, odesláním SOS zprávy v nouzové situaci.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
abyste funkci aktivovali.
(Nastavení) → Připojení → Poloha → Poloha,
Chcete-li zvolit způsob, který se má použít pro určení polohy, posuňte se po obrazovce dolů a
vyberte možnost.
Po propojení zařízení Gear a mobilního zařízení využívá tato funkce GPS mobilního zařízení. Aby bylo
možné použít snímač GPS, aktivujte funkci určení polohy mobilního zařízení.
Síla signálu GPS se může snížit v místech, kde může být signál stíněn, například mezi
budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
45
Základy
SOS zprávy
V nouzové situaci můžete odeslat SOS zprávu pomocí, pokud na zařízení Gear třikrát rychle stisknete
tlačítko Domů.
Nastavení SOS zpráv
1 Spusťte aplikaci Samsung Gear na svém mobilním zařízení a klepněte na položku NASTAVENÍ
→ Odeslat tísňové požadavky a klepnutím na přepínač tuto funkci aktivujete.
2 Pokud jste to ještě neudělali, přidejte nouzové kontakty podle pokynů na obrazovce.
Přidávání nouzových kontaktů
Spusťte aplikaci Samsung Gear na svém mobilním zařízení a klepněte na položku NASTAVENÍ →
Odeslat tísňové požadavky → Odeslat zpr. SOS kontaktu → PŘID.
Klepněte na položku Vytvořit kontakt a zadejte kontaktní údaje nebo klepněte na položku Vybrat z
kontaktů a přidejte stávající kontakt jako nouzový kontakt.
Nastavení prodlevy SOS zprávy
Nastavte zařízení Gear na odesílání SOS zprávy chvilku poté, co na zařízení Gear třikrát rychle
stisknete tlačítko Domů.
Spusťte aplikaci Samsung Gear na svém mobilním zařízení a klepněte na položku NASTAVENÍ →
Odeslat tísňové požadavky. Klepnutím na přepínač Odpočet před odesláním funkci aktivujte.
Odesílání SOS zpráv
V nouzi stiskněte třikrát rychle tlačítko Domů zařízení Gear.
Zařízení odešle SOS zprávy na nouzové kontakty. Zprávy budou obsahovat informaci o vaší současné
poloha a odkaz na sledování informace o vaší poloze v reálném čase po dobu 60 minut.
Po odeslání SOS zprávy se na obrazovce Hodinky zobrazí ikona
výsledek vaší SOS žádosti.
46
. Potažení doprava zobrazíte
Základy
Zobrazení mojí polohy
Po odeslání SOS zprávy, která obsahuje informace o vaší poloze, můžete zobrazit vaši polohu na
oznamovacím panelu. Na obrazovce Hodinky zobrazíte svou aktuální polohu na mapě tažením
doprava nebo otočením kroužku doleva a klepnutím na displej.
Sdílení vaší polohy s nouzovými kontakty ukončíte posunutím po obrazovce dolů a klepnutím na
(Zastavit sdílení) →
.
položku
Vyhledávání mého zařízení Gear
Pokud zařízení Gear nemůžete najít, využijte aplikaci Samsung Gear na svém mobilním zařízení k
jeho nalezení.
Abyste mohli používat tuto funkci, zaregistrujte si nejprve účet Samsung na připojeném
mobilním zařízení.
1 Spusťte aplikaci Samsung Gear na svém mobilním zařízení a klepněte na položku NASTAVENÍ
→ Najít moje Gear.
2 Klepněte na položku
.
Zařízení Gear zavibruje a zapne se obrazovka. Chcete-li zastavit vibrace, přetáhněte položku
v mobilním
v zařízení Gear mimo velký kruh, otočte kroužkem doprava nebo klepněte na
zařízení.
Při ztrátě nebo odcizení zařízení Gear jej můžete ovládat vzdáleně. Spusťte aplikaci Samsung Gear
na svém mobilním zařízení a klepněte na položku NASTAVENÍ → Najít moje Gear → Dálkové
ovládání a klepnutím na přepínač funkci aktivujete.
47
Aplikace
Zprávy
Zařízení Gear umožňuje prohlížet zprávy a odpovídat na ně.
Zobrazení zpráv
Během roamingu může být přijímání zpráv dodatečně zpoplatněno.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na
(Zprávy).
Případně při přijetí oznámení o nové zprávě potáhněte doprava po obrazovce Hodinky nebo
otočte kroužkem doleva.
2 Procházejte seznamem zpráv a poté vyberte kontakt, čímž se zobrazí vaše konverzace.
Chcete-li zobrazit zprávu v mobilním zařízení, klepněte na , otočte kroužkem a klepněte na položku
Zobr. v tel.
Chcete-li na zprávu odpovědět, klepněte na položku
(Odpovědět) a zadejte svoji zprávu. Na
zprávu můžete také odpovědět otočením kroužku doprava.
48
Aplikace
Odesílání zpráv
Během roamingu může být odesílání zpráv dodatečně zpoplatněno.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na
(Zprávy).
Vytvořte novou zprávu.
Kontakty
Seznam zpráv
2 Klepněte na položku
.
Případně můžete příjemce zprávy zvolit klepnutím na položku
v seznamu kontaktů.
3 Přidejte příjemce a klepněte na položku DALŠÍ.
4 Zadejte text pomocí jednoho z dostupných způsobů a klepněte na položku ODESLAT nebo
Odesl.
Po výběru šablony textu nebo emotikonu se zpráva automaticky odešle příjemcům.
Když zadáváte text pomocí hlasu, můžete si vybrat mezi textovým a zvukovým formátem
zprávy. Pokud se obrazovka s výběrem formátu zprávy nezobrazí, otevřete obrazovku Aplikace,
(Nastavení) → Nastavení aplikací → Zprávy → Odeslat jako zvuk,
klepněte na položku
abyste funkci aktivovali.
49
Aplikace
Telefon
Úvod
Na zařízení Gear můžete navazovat nebo přijímat hovory, přijímat upozornění na příchozí hovory,
telefonovat však můžete pouze prostřednictvím připojeného mobilního zařízení.
Přijímání hovorů
Přijímání hovorů
V případě příchozího volání přetáhněte položku
doprava.
mimo velký kruh. Nebo otočte kroužkem
Pokud je aktivována funkce hlasového ovládání, řekněte „Answer“ a přijměte volání. Chcete-li
(Nastavení) → Nastavení
aktivovat funkci hlasového ovládání, klepněte na obrazovku Aplikace
aplikací → Volat → Příjem hlasem.
Hlasové konverzace jsou možné jen prostřednictvím připojeného mobilního zařízení.
50
Aplikace
Odmítnutí hovoru
Odmítnutí příchozího hovoru a odeslání zprávy odmítnutí volajícímu.
V případě příchozího volání přetáhněte položku
mimo velký kruh. Nebo otočte kroužkem doleva.
Chcete-li odeslat zprávu při odmítání příchozího hovoru, potáhněte nahoru od dolního okraje
obrazovky.
Pokud je aktivována funkce hlasového ovládání, řekněte „Reject“ a odmítněte volání. Chcete-li
(Nastavení) → Nastavení
aktivovat funkci hlasového ovládání, klepněte na obrazovku Aplikace
aplikací → Volat → Příjem halsem.
Zmeškané hovory
Zmeškáte-li hovor, zobrazí se na displeji oznámení. Na obrazovce Hodinky zobrazte oznámení o
zmeškaných hovorech tažením po displeji doprava nebo otočením kroužku doleva. Případgně
(Telefon) na obrazovce Aplikace.
zobrazte zmeškané hovory klepnutím na položku
51
Aplikace
Volání
Na obrazovce Aplikace klepněte na
(Telefon).
Klávesnice
Kontakty
Seznam protokolů
Použijte jednu z následujících metod:
• Klepněte na položku
, zadejte číslo pomocí klávesnice a pak klepněte na položku
• Klepněte na položku
, vyhledejte nebo vyberte kontakt, potom klepněte na položku
.
• Procházejte seznamem protokolu, vyberte položku protokolu a poté klepněte na položku
.
.
Kontakty
Po připojení zařízení Gear k mobilnímu zařízení můžete zobrazit seznam kontaktů z mobilního
zařízení. Můžete navázat hovor nebo odeslat zprávu kontaktu.
Na obrazovce Aplikace klepněte na
(Kontakty).
Seznam oblíbených kontaktů se na mobilním zařízení zobrazí v horní části seznamu
kontaktů.
Použijte jednu z následujících metod hledání:
• Klepněte na položku
a zadejte kritéria vyhledávání v horní části seznamu kontaktů.
• Procházejte seznamem kontaktů.
• Otočte kroužkem. Při rychlém otočení kroužku se seznam bude posouvat v abecedním pořadí
podle prvního písmena.
Po výběru kontaktu proveďte jednu z následujících akcí:
• : Vytvoření hlasového hovoru.
• : Vytvořit zprávu.
52
Aplikace
Přidávání kontaktů
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na (Kontakty).
2 Klepněte na položku v horní části seznamu kontaktů a zadejte kontaktní informace.
3 Klepněte na položku ULOŽIT.
Výběr často používaných kontaktů v nástroji
Po přidání nástroje Kontakty můžete přidat často používané kontakty, abyste je mohli snadno
kontaktovat pomocí textové zprávy nebo telefonního hovoru. Klepněte na položku Přidat kontakty,
přidejte kontakt a potom klepněte na položku HOTOVO. Více informací o přidávání nástrojů
naleznete v části Přidávání nástrojů.
Do nástroje lze přidat až čtyři kontakty.
Přidání informací o zdravotním stavu do mého profilu
Přidejte informace o zdravotním stavu do mého profilu, aby jej mohla záchranná služba rychle
zobrazit v případě nouzové situace.
Na mobilním zařízení klepněte na Kontakty, vyberte svůj profil a zadejte informaci o zdravotním
stavu. Chcete-li na zařízení Gear zobrazit informaci o zdravotním stavu, na obrazovce Aplikace
(Kontakty) → váš profil a potáhněte nahoru z dolního okraje obrazovky.
klepněte na
V případě nouzové situace stiskněte a podržte tlačítko Domů (vypínací tlačítko) na zařízení Gear a
klepněte na položku Nouzové zdravotní informace.
V závislosti na mobilním zařízení, které připojujete k zařízení Gear, možná nebude možné
tuto funkci použít.
53
Aplikace
Samsung Health
Úvod
Samsung Health zaznamenává vaše aktivity během 24 hodin a povzbuzuje vás, abyste si osvojili
zdravé životní návyky. Když připojujete zařízení Gear k mobilním zařízením, můžete data související
se zdravím ukládat a spravovat, můžete také každý den dostávat užitečné informace týkající se
vašeho zdraví.
Pokud s nasazeným zařízením Gear cvičíte déle než 10 minut, zobrazí se na zařízení motivační zpráva.
Když zařízení Gear rozpozná nečinnost po dobu delší než jednu hodinu, upozorní vás a zobrazí
několik protahovacích pohybů, podle kterých můžete postupovat. Když zařízení Gear rozpozná, že
jedete v autě, nemusí zobrazovat žádné povzbuzující zprávy ani výzvy k protahování.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
(Samsung Health).
• Funkce Samsung Health jsou určeny pouze pro účely trávení volného času, nastolení
duševní pohody a fitness. Neslouží k lékařským účelům. Před použitím těchto funkcí si
pečlivě přečtěte pokyny.
• Informace, které získáte při používání zařízení Gear nebo softwaru Fit či jakékoliv aplikace
předem nahrané v zařízení, nemusejí být vhodné, přesné, kompletní ani spolehlivé.
54
Aplikace
Správné nošení zařízení Gear
• Když aktivuje funkci automatického sledování srdeční frekvence, nebo když zařízení Gear
rozpozná, že cvičíte, začne zařízení Gear automaticky sledovat vaši srdeční frekvenci. Při měření
tepové frekvence noste zařízení Gear dostatečně utažené na ruce nad zápěstím jako na obrázku
níže.
• Pokud si zařízení Gear utáhnete příliš pevně, může dojít k podráždění pokožky, pokud je
utáhnete příliš volně, může dojít ke tření.
• Po cvičení si pásek povolte.
<Zadní>
Snímač tepové frekvence
55
Aplikace
• Přesnost snímače tepové frekvence se může snížit v závislosti na podmínkách měření a
okolí.
• Funkce měření tepové frekvence používejte pouze pro měření tepové frekvence.
• Nedívejte se přímo do světla snímače tepové frekvence. Mohlo by dojít k poškození
vašeho zraku. Zajistěte, aby se děti nedívaly přímo do světla.
• Nízké okolní teploty mohou během zimy nebo studeného počasí měření ovlivnit, proto
se při kontrole tepové frekvence udržujte v teple.
• Měření tepové frekvence provádějte když sedíte a jste v klidu. V průběhu měření tepové
frekvence se nepohybujte. Mohlo by dojít k nepřesnému záznamu tepové frekvence.
• Pokud se hodnota velmi liší od očekávané tepové frekvence, odpočívejte po dobu
30 minut a pak měření opakujte.
• Kouření nebo pití alkoholu před prováděním měření může způsobit odchylky tepové
frekvence od normální tepové frekvence.
• Během měření tepové frekvence nemluvte, nezívejte ani zhluboka nedýchejte. Mohlo by
dojít k nepřesnému záznamu tepové frekvence.
• Jelikož snímač tepové frekvence používá světlo k odhadu tepové frekvence, jeho
přesnost se může lišit z důvodu fyzických faktorů, které ovlivňují absorpci světla a odrazy,
například krevní oběh / krevní tlak, stav kůže a umístění a koncentrace cév. Navíc, pokud
je vaše tepová frekvence velmi nízká nebo vysoká, mohou být měření nepřesná.
• Uživatelé s tenkými zápěstími mohou obdržet nepřesné výsledky měření tepové
frekvence pokud je zařízení volné, což způsobuje nerovnoměrné odrážení světla. Pokud
měření tepové frekvence nepracuje správně, upravte polohu snímače tepové frekvence
zařízení doprava, doleva, nahoru nebo dolů na vašem zápěstí nebo otočte zařízení tak,
aby byl snímač tepové frekvence umístěn pevně proti boku vašeho zápěstí.
• Pokud je snímač tepové frekvence špinavý, otřete ho a zkuste to znovu. Překážky mezi
páskem zařízení a vašim zápěstím, například ochlupení, nečistoty nebo jiné objekty,
mohou bránit rovnoměrnému odrážení světla. Před použitím nezapomeňte takové
překážky odstranit.
• Pokud začne být zařízení na dotyk příliš horké, odstraňte ho, než se ochladí. Vystavení
kůže působení horkého povrchu zařízení po delší dobu může způsobit popáleniny.
56
Aplikace
Spálené kcal
Můžete kontrolovat počet kalorií spálených za den, za týden nebo průměrný počet kalorií spálených
za týden.
(Samsung Health) a otevřete obrazovku Spálené
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
kalorie. Případně ji můžete otevřít otočením kroužku na obrazovce Hodinky doprava a výběrem
nástroje Kalorie.
Chcete-li zobrazit záznamy za jednotlivé dny, klepněte na položku Zobrazit vš. data.
Kalorie, které spálíte, zahrnují bazální metabolismus vypočítaný na základě zaregistrovaného
profilu. Když aplikaci Samsung Health spustíte poprvé, zobrazí se jako spálené kalorie
hodnota vašeho bazálního metabolismu do okamžiku spuštění aplikace.
57
Aplikace
Kroky
Zařízení Gear počítá počet kroků, které jste provedli, a měří uraženou vzdálenost.
Měření počtu kroků a vzdálenosti, kterou jste ušli
Na obrazovce Aplikace klepněte na
(Samsung Health), otočte kroužkem doprava a otevřete
obrazovku nástroje pro sledování počtu kroků. Případně ji můžete otevřít otočením kroužku na
obrazovce Hodinky doprava a výběrem nástroje Kroky.
Aktuální celkový počet kroků
Cíl
Chcete-li zobrazit týdenní záznamy s grafem, táhněte po obrazovce nahoru nebo dolů. Chcete-li
zobrazit záznamy za jednotlivé dny, klepněte na položku Zobrazit vš. data.
• Když začnete měřit počet kroků, nástroj pro sledování počtu kroků začne sledovat vaše
kroky a počet kroků zobrazí s krátkou prodlevou, protože zařízení Gear začne váš pohyb
přesně rozpoznávat až poté, co jste kus cesty ušli. Kvůli přesnému počtu kroků také může
dojít ke krátkému zpoždění při otevření vyskakovacího okna, které potvrzuje dosažení
určitého cíle.
• Pokud používáte nástroj pro sledování kroků při jízdě autem nebo vlakem, mohou počet
kroků ovlivňovat vibrace.
58
Aplikace
Nastavení cíle v počtu kroků
1 Táhněte nahoru po displeji a klepněte na položku Nast. Nebo klepněte na položku
2 Klepněte na položku Cíl kroků.
3 Otočením kroužku nastavte cíl a klepněte na položku HOTOVO.
→ Nast.
Nastavení upozornění
1 Chcete-li být upozornění, když dosáhnete cíle, táhněte po displeji nahoru a klepněte na položku
Nast. Nebo klepněte na položku → Nast.
2 Klepnutím na položku Oznámení funkci aktivujte.
Podlaží
Zaznamenávejte a sledujte, kolik pater vyjdete.
Měření vystoupaných pater
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
(Samsung Health), otočte kroužkem doprava a
otevřete obrazovku nástroje pro sledování počtu pater. Případně ji můžete otevřít otočením kroužku
na obrazovce Hodinky doprava a výběrem nástroje Podlaží.
Aktuální celkový počet pater
Cíl
59
Aplikace
Chcete-li zobrazit týdenní záznamy s grafem, táhněte po obrazovce nahoru nebo dolů. Chcete-li
zobrazit záznamy za jednotlivé dny, klepněte na položku Zobrazit vš. data.
• Jako jedno patro se považuje vertikální vzdálenost přibližně 3 metry. Naměřená patra
nemusejí odpovídat počtu pater, která skutečně vyjdete.
• Naměřený počet pater nemusí být přesný v závislosti na prostředí, pohybech uživatele a
stavu budov.
• Počet naměřených pater nemusí být přesný, pokud do snímače atmosférického tlaku
pronikne voda (sprchování a vodní aktivity) nebo cizí tělesa. Pokud na zařízení Gear
dopadnou kapky čisticího prostředku, potu nebo deště, opláchněte je před použitím
čistou vodou a důkladně vysušte snímač atmosférického tlaku.
Nastavení cíle pro vystoupaná patra
1 Táhněte nahoru po displeji a klepněte na položku Nast. Nebo klepněte na položku
2 Klepněte na položku Cíl podlaží.
3 Otočením kroužku nastavte cíl a klepněte na položku HOTOVO.
→ Nast.
Nastavení upozornění
1 Chcete-li být upozornění, když dosáhnete cíle, táhněte po displeji nahoru a klepněte na položku
Nast. Nebo klepněte na položku → Nast.
2 Klepnutím na položku Oznámení funkci aktivujte.
60
Aplikace
Cvičení
Ukládejte si údaje o cvičení a spálených kaloriích pomocí funkce cvičení aplikace Samsung Health.
• Před použitím této funkce doporučujeme těhotným ženám, starším osobám a dětem,
uživatelům trpícím různými chorobami, například nemocemi srdce nebo vysokým
krevním tlakem, obrátit se pro rady na licencovaného zdravotníka.
• Pokud trpíte závratěmi, cítíte bolest nebo máte během cvičení potíže s dýcháním,
přestaňte tuto funkci používat a vyhledejte radu licencovaného zdravotníka.
• Pokud jste zařízení Gear právě zakoupili nebo resetovali, vytvořte si profil.
Před cvičením ve studeném počasí vezměte na vědomí následující podmínky:
• Nepoužívejte zařízení ve studeném počasí. Je-li to možné, používejte zařízení uvnitř.
• Pokud používáte zařízení venku ve studeném počasí, zakryjte zařízení Gear před použitím
rukávy.
Zahájení cvičení
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku (Samsung Health).
2 Otočte kroužkem doprava a otevřete obrazovku nástroje pro sledování cvičení.
3 Klepněte na položku CVIČENÍ a vyberte typ cvičení.
Otáčejte kroužkem na obrazovce Hodinky doprava, klepněte na položku CVIČENÍ v nástroji
Cvičení a vyberte typ cvičení. Pokud se věnujete cvičení, jako je chůze, plavání, jízda na
kole nebo běh, klepněte na odpovídající ikonu v nástroj Více cvičení, abyste cvičení přímo
zahájili.
4 Klepněte na položku Cíl, vyberte si typ cíle a nastavte cíl.
61
Aplikace
5 Klepněte na
a začnete cvičit.
• Když zařízení Gear používáte poprvé po zakoupení nebo resetování, nastavte, zda se
budou používat informace o vaší poloze. Ve výchozím nastavení je používání informací o
poloze aktivováno.
• Když začnete cvičit, zařízení vám během několika sekund začne měřit srdeční tep. Pro
přesnější měření tepové frekvence pomocí zařízení Gear noste zařízení Gear pevně
utažené okolo předloktí těsně nad zápěstím.
• Pro přesnější měření se nehýbejte, dokud se tepová frekvence nezobrazí na obrazovce.
• Když vyberete možnost Plavání, automaticky se aktivuje režim zámku pro použití ve
vodě.
Když otočíte kroužkem nebo potáhnete po displeji doleva nebo doprava, můžete zobrazovat
informace o cvičení, jako je rychlost, vzdálenost, srdeční tep a počet spálených kalorií v reálném
čase.
Chcete-li poslouchat hudbu, otočte kroužkem doleva.
Zkontrolujte informace
o cvičení.
62
Aplikace
6 Potažením po obrazovce doleva nebo doprava můžete zobrazit informace o cvičení, například
spálené kalorie a aktuální rychlost.
Při plavání můžete kontrovat další informace o cvičení, například předchozí tempo a rychlost.
• Při intenzivním cvičení přestaňte na chvíli cvičit, aby bylo možné přesněji měřit tepovou
frekvenci.
• Když vyberete Plavání, automaticky se aktivuje režim zámku pro použití ve vodě
a deaktivuje se dotykový displej. Obrazovka se automaticky změní a vy budete moci
kontrolovat informace o cvičení.
• Když vyberete Plavání, nemusí být zaznamenaná hodnota přesná v následujících
případech:
– – pokud přestanete plavat, aniž byste doplavali na konec bazénu,
– – pokud uprostřed bazénu změníte plavecký styl,
– – pokud nepohybujete rukama nebo plavete bez pohybu rukou, než dosáhnete konce
bazénu,
– – pokud cvičení nepozastavíte ani nespustíte znovu stisknutím tlačítka Zpět, ale
dokončíte cvičení stisknutím tlačítka Zpět a klepnutím na možnost DOKONČIT.
7 Chcete-li pozastavit nebo znovu spustit cvičení, stiskněte tlačítko Zpět.
Chcete-li cvičení ukončit, nejprve cvičení pozastavte, potom klepněte na položku DOKONČIT →
.
Budete-li chtít plavání ukončit, klepněte na vypínací tlačítko a podržte je, abyste nejprve
deaktivovali režim zámku pro použití ve vodě, potom klepněte na položku DOKONČIT →
8 Chcete-li zobrazit informace o cvičení, táhněte po ukončení cvičení nahoru nebo dolů po
obrazovce.
Hudba bude hrát dál i po dokončení cvičení. Budete-li chtít zastavit přehrávání hudby,
zastavte hudbu před ukončením cvičení nebo hudbu zastavte spuštěním možnosti
(Hudební přehr.).
63
.
Aplikace
Automatické rozpoznání cvičení
Jakmile se při nošení zařízení Gear věnujete aktivitě se střední nebo vysokou aktivitou po dobu delší
než deset minut, zařízení automaticky pozná, že cvičíte, a začne zaznamenávat informace o cvičení,
jako je typ cvičení, jeho trvání a počet spálených kalorií.
Když přestanete cvičit na déle než jednu minutu, zařízení Gear automaticky rozpozná, že jste
přestal(a) cvičit, a jeho funkce se deaktivuje.
• Mezi různými druhy cvičení lze měřit pouhou chůzi, běh, cvičení na eliptickém trenažéru,
veslování, jízdu na kole a aktivní cvičení.
• Funkce automatického rozpoznání cvičení určí uraženou vzdálenost a spálené kalorie
pomocí snímače zrychlení. Měření nemusí být přesná v závislosti na způsobu provádění
chůze a cvičení, který je pro vás běžný.
Srd. tep
Měří a zaznamenává tepovou frekvenci.
• Nástroj pro sledování tepové frekvence zařízení Gear je určen pouze pro cvičení a
informační účely a není určen pro použití při diagnostice nemocí nebo jiných stavů, nebo
při léčbě, zmírňování, ošetřování nebo prevenci nemocí.
• Pro přesnější měření tepové frekvence pomocí zařízení Gear noste zařízení Gear pevně
utažené okolo předloktí těsně nad zápěstím. Podrobnosti naleznete v části Správné
nošení zařízení Gear.
Před měřením tepové frekvence vezměte na vědomí následující podmínky:
• Pokud jste zařízení Gear právě zakoupili nebo resetovali, přečtěte si údaje na obrazovce týkající
se aplikace a vytvořte si profil.
• Před provedením měření 5 minut odpočívejte.
• Pokud se měření velmi liší od očekávané tepové frekvence, odpočívejte po dobu 30 minut a pak
měření opakujte.
• Během zimy nebo ve studeném počasí se při měření tepové frekvence udržujte v teple.
• Kouření nebo pití alkoholu před prováděním měření může způsobit odchylky tepové frekvence
od normální tepové frekvence.
64
Aplikace
• Během měření tepové frekvence nemluvte, nezívejte ani zhluboka nedýchejte. Mohlo by dojít k
nepřesnému záznamu tepové frekvence.
• Měření tepové frekvence se mohou lišit v závislosti na metodě měření a prostředí, ve kterém
jsou prováděna.
• Pokud snímač tepové frekvence nefunguje, zkontrolujte pozici zařízení Gear na zápěstí a ujistěte
se, že snímač nic neblokuje. Pokud stejný problém se snímačem tepové frekvence přetrvává,
navštivte servisní středisko Samsung.
Měření tepové frekvence
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku (Samsung Health).
2 Otočte kroužkem doprava a otevřete obrazovku nástroje pro sledování tepové frekvence.
3 Klepněte na položku MĚŘIT a zahajte měření tepové frekvence.
Po krátké době se na obrazovce zobrazí aktuální tepová frekvence.
Zařízení Gear zobrazí informace o vaší tepové frekvenci. Tepová frekvence se měří na základě
věku a pohlaví, které jste zadali ve svém profilu, zařízení zobrazuje, zda je vaše tepová frekvence
v rámci průměrného rozmezí tepové frekvence bez zátěže.
Na obrazovce Hodinky otočte kroužkem doprava, abyste mohli tepovou frekvenci měřit
přímo v nástroji Srd. tep.
65
Aplikace
Chcete-li zobrazit týdenní záznamy s grafem, táhněte po obrazovce nahoru nebo dolů. Chcete-li
zobrazit záznamy za jednotlivé dny, klepněte na položku Zobrazit vš. data.
Sledování tepové frekvence
Zařízení Gear může automaticky v pravidelných intervalech měřit a zaznamenávat vaši tepovou
frekvenci během vašeho běžného života, když nepoužíváte nástroje pro sledování cvičení.
Klepněte na položku na obrazovce nástroje pro sledování tepové frekvence, otočením kroužku
vyberte Nast. Autom. ST a vyberte požadovanou možnost.
• Vždy: Zařízení vám bude tepovou frekvenci měřit automaticky po sekundách bez ohledu na váš
pohyb.
• Často: Zařízení Gear se vám bude snažit měřit tepovou frekvenci v intervalu 10 minut, když se
nebudete pohybovat.
• Nikdy: Zařízení vám tepovou frekvenci automaticky měřit nebude.
66
Aplikace
Voda
Zaznamenávejte a sledujte, kolik sklenek vody vypijete.
Zaznamenávání spotřeby vody
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku (Samsung Health).
2 Otočte kroužkem doprava a otevřete obrazovku nástroje pro sledování spotřeby vody.
3 Po vypití sklenky vody klepněte na položku
.
Pokud omylem zadáte nesprávnou hodnotu, můžete ji opravit klepnutím na položku
.
Chcete-li zobrazit týdenní záznamy s grafem, táhněte po obrazovce nahoru nebo dolů. Chcete-li
zobrazit záznamy za jednotlivé dny, klepněte na položku Zobrazit vš. data.
Nastavení cílové hodnoty spotřeby
1 Táhněte prstem nahoru po obrazovce a klepněte na položku Nastavit cíl. Případně klepněte na
položku → Nastavit cíl.
2 Aktivujte funkci klepnutím na položku Nastavit cíl.
3 Klepněte na položku Denní cíl.
4 Otočením kroužku nastavte cíl a klepněte na položku HOTOVO.
67
Aplikace
Kofein
Zaznamenávejte a sledujte, kolik šálků kávy vypijete.
Zaznamenávání spotřeby kávy
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku (Samsung Health).
2 Otočte kroužkem doprava a otevřete obrazovku nástroje pro sledování spotřeby kofeinu.
3 Po vypití šálku kávy klepněte na položku
.
Pokud omylem zadáte nesprávnou hodnotu, můžete ji opravit klepnutím na položku
.
Chcete-li zobrazit týdenní záznamy s grafem, táhněte po obrazovce nahoru nebo dolů. Chcete-li
zobrazit záznamy za jednotlivé dny, klepněte na položku Zobrazit vš. data.
Nastavení limitu spotřeby kávy
1 Táhněte prstem nahoru po obrazovce a klepněte na položku Nastavit cíl. Případně klepněte na
položku → Nastavit cíl.
2 Aktivujte funkci klepnutím na položku Nastavit cíl.
3 Klepněte na položku Denní cíl.
4 Otočením kroužku nastavte cíl a klepněte na položku HOTOVO.
68
Aplikace
Together
Porovnejte týdenní záznamy o počtu kroků s jiným uživateli aplikace Samsung Health. Můžete si
nastavit svůj cíl, soutěžit s přáteli a zobrazit stav výzvy.
Aktivujte funkci Společně v aplikaci Samsung Health na mobilním zařízení, abyste mohli
kontrolovat informace na zařízení Gear.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku (Samsung Health).
2 Otočte kroužkem doprava a otevřete obrazovku nástroje pro společné sledování.
Klepnutím na displej zobrazíte podrobné informace, jako je stav výzev vašich přátel nebo jejich
týdenní počet kroků.
69
Aplikace
24hod. protokol
Zobrazte si přehled své denní aktivity založený na vašem profilu. Rovněž můžete zobrazit počet
spálených kalorií.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku (Samsung Health).
2 Otočte kroužkem doprava a otevřete obrazovku 24hodinového záznamu aktivity.
Otáčením kroužku zobrazíte záznamy podle času.
• Zdravý ( ) : Zahrnuje situace, kdy jste cvičení zahájili ručně nebo kdy jste se začali věnovat
aktivitě se střední nebo vysokou intenzitou.
• Lehce (
) : Značí čas strávený přerušovanou lehkou aktivitou, ale nikoli těžkým cvičením nebo
nečinností.
• Neaktivní (
cvičení.
• Spánek (
) : Značí kumulativní čas, kdy jste se po hodinu nebo déle nevěnovali chůzi ani
) : Uvádí délku a kvalitu spánku.
70
Aplikace
Nast.
Můžete nastavit různé možnosti související s cvičením.
Klepněte na položku
(Samsung Health), otočte kroužkem doprava a klepněte na položku Nast.
• Profil: Zadejte informace do svého profilu, například pohlaví, výšku a hmotnost.
• Detekce cvičení: Nastavte zařízení Gear tak, aby automaticky rozpoznávalo, když cvičíte.
• Upozornění na dobu nečinnosti: Když na sobě máte zařízení Gear, bude vás upozorňovat,
pokud zjistí, že jste se určitou dobu nepohybovali.
• Oznámení spánku: Když na sobě budete mít zařízení Gear, bude rozpoznávat váš stav spánku
a bude vám poskytovat podrobné informace o vašem období odpočinku.
• Nápověda: Zobrazuje informace o aplikaci Samsung Health.
Další informace
• Účel sběru podobných dat je omezen na poskytování požadované služby, včetně poskytování
dalších informací ke zlepšení vašeho zdraví, zálohování/synchronizace dat, analýzy dat a statistik
nebo vývoj a poskytování lepších služeb. (Pokud se však ke svému účtu Samsung přihlásíte
z aplikace Samsung Health, vaše údaje mohou být uloženy na serveru za účelem zálohování
údajů.) Osobní údaje mohou být uloženy až do dokončení těchto účelů. Údaje, které jste sdíleli
na sociálních sítích nebo přenesli do úložných zařízení, musíte vymazat samostatně.
• Přebíráte plnou odpovědnost za nevhodné používání dat sdílených na sociálních sítích nebo
přenášených k jiným osobám. Při sdílené osobních údajů s ostatními osobami buďte opatrní.
• Pokud je zařízení Gear připojeno k mobilnímu zařízení, ověřte komunikační protokol a potvrďte
tak správný provoz. Pokud používáte bezdrátové připojení, např. Bluetooth, může být zařízení
Gear elektronicky rušeno jinými zařízeními. Nepoužívejte zařízení Gear v blízkosti jiných zařízení,
která vysílají rádiové vlny.
• Obsah aplikace Samsung Health se může lišit v závislosti na verzi softwaru aplikace. Služby
poskytované prostřednictvím aplikace se mohou měnit nebo jejich podpora může být zrušena
bez předchozího upozornění.
71
Aplikace
• Dostupné funkce a služby aplikace Samsung Health se mohou lišit v závislosti na místních
zákonech a předpisech platných ve vaší oblasti.
• Některé funkce aplikace Samsung Health nemusí být v závislosti na vaší oblasti poskytovány.
• Funkce Samsung Health jsou určeny pouze pro cvičení a informační účely a nejsou určeny pro
použití při diagnostice nemocí nebo jiných stavů, ani při léčbě, zmírňování, ošetřování nebo
prevenci nemocí.
• Měřená vzdálenost se může lišit od skutečné vzdálenosti z důvodu nerovnoměrného
kroku, chůzi na místě a odpočívání na místě.
• Ukládají se pouze záznamy za posledních třicet dní. Předchozí údaje si můžete zobrazit v
mobilním zařízení, kde máte instalovánu aplikaci Samsung Health.
Výškoměr Barometr
Měří nadmořskou výšku a atmosférický tlak aktuální polohy pomocí interního snímače
atmosférického tlaku.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
táhněte doleva.
(Výškoměr Barometr). Chcete-li zobrazit barometr,
Měřič nadmořské výšky
Barometr
72
Aplikace
Měření aktuální nadmořské výšky
Měří vaši aktuální nadmořskou výšku a zobrazuje graf změn za posledních 6 hodin.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
(Výškoměr Barometr).
• Pokud jste zařízení Gear koupili nedávno, nebo jste jej obnovili, klepněte na položku
PŘEJÍT a aktivujte funkci GPS zařízení Gear.
• Po zkalibrování výškoměru začne být hodnota výškoměru po nějaké době nepřesná.
Abyste změřili přesnou nadmořskou výšku, klepejte často na položku , abyste hodnotu
výškoměru zkalibrovali.
• Naměřená nadmořská výška nemusí být přesná, pokud do snímače atmosférického
tlaku pronikne voda (sprchování a vodní aktivity) nebo cizí tělesa. Pokud na zařízení Gear
dopadnou kapky čisticího prostředku, potu nebo deště, opláchněte je před použitím
čistou vodou a důkladně vysušte snímač atmosférického tlaku.
Aktuální nadmořská výška
Změna nadmořské výšky
Čas poslední kalibrace
Kalibrovat
Ruční kalibrace nadmořské výšky
Naměřenou nadmořskou výšku můžete kalibrovat ručně.
1 Táhněte doleva, abyste otevřeli obrazovku nastavení.
2 Klepněte na položku ZMĚNIT >.
3 Klepněte na položku Ruční kalibrace → Ruční kalibrace, abyste funkci aktivovali.
4 Klepněte na položku Nadmořská výška nebo Tlak hladiny moře a nastavte referenční hodnotu.
Nadmořská výška se kalibruje na základě zadané referenční hodnoty.
73
Aplikace
Měření aktuálního atmosférického tlaku
Měří aktuální atmosférický tlak a zobrazuje graf změn za posledních 6 hodin. Pomocí měřidla
předpovědi tlaku můžete předpovídat jakékoliv změny počasí.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku (Výškoměr Barometr).
2 Táhněte doleva, abyste otevřeli obrazovku barometru.
Naměřený atmosférický tlak nemusí být přesný, pokud do snímače atmosférického tlaku
pronikne voda (sprchování a vodní aktivity) nebo cizí tělesa. Pokud na zařízení Gear
dopadnou kapky čisticího prostředku, potu nebo deště, opláchněte je před použitím čistou
vodou a důkladně vysušte snímač atmosférického tlaku.
Aktuální atmosférický tlak
Změny atmosférického tlaku
Měření tlakové předpovědi
Konfigurace alti/barometru
Posuňte obrazovku, otevřete obrazovku nastavení a klepněte na položku ZMĚNIT >, aby bylo možné
použít následující možnosti.
• Aut. aktualizace: Po úpravě se výškoměr po uplynutí určité doby automaticky zkalibruje.
• Ruční kalibrace: Umožňuje manuální kalibraci výškoměru na základě zadané referenční
hodnoty výškoměru.
• Upozornění na tlak: Nastavte si upozornění na rychlé změny atmosférického tlaku.
• Jed. nad. výšky: Proveďte změnu jednotky výšky.
• Jednotka tlaku: Proveďte změnu jednotky tlaku.
• Nápověda: Zobrazí informace o používání alti-barometru.
74
Aplikace
Hudební přehr.
Úvod
Poslouchání hudby uložené v zařízení Gear a v mobilním zařízení.
Přehrávání hudby
Na obrazovce Aplikace klepněte na
(Hudební přehr.).
Obrazovku knihovny otevřete tažením nahoru od spodního okraje obrazovky. Na obrazovce
knihovny můžete zobrazit právě přehrávanou skladbu a seznam skladeb a uspořádat hudbu podle
stop, alb a umělců.
Pozastavení a obnovení přehrávání.
Nastavení hlasitosti.
Změnit zařízení k přehrávání hudby.
Restart aktuálně přehrávaného
souboru nebo přechod na
předchozí soubor. Klepnutím a
podržením se rychle přesuňte zpět.
Přeskočení na další soubor.
Klepnutím a podržením se rychle
přesuňte vpřed.
Import hudby
Do zařízení Gear je možné naimportovat hudbu uloženou v mobilním zařízení.
1 Spusťte aplikaci Samsung Gear na svém mobilním zařízení.
2 Klepněte na položku NASTAVENÍ → Přenos obsahu do Gear.
3 Klepněte na položku Vyberte skladby.
4 Vyberte soubory a klepněte na položku HOTOVO.
Chcete-li synchronizovat hudbu ve svém mobilním zařízení se zařízením Gear, klepněte na přepínač
Automatická synchronizace pod položkou HUDBA. Hudba ve vašem mobilním zařízení bude
automaticky synchronizována se zařízením Gear během nabíjení a když má více než 15 % zbývající
energie baterie.
75
Aplikace
Přehrávání hudby pomocí zařízení Gear
Hudbu můžete přehrát prostřednictvím připojených sluchátek Bluetooth.
1 Klepněte na (Hudební přehr.).
2 Chcete-li přehrávat hudbu uloženou v zařízení Gear, klepněte na
.
.
Ikona se změní na
3 Klepněte na položku
.
Přehrávání hudby z mobilního zařízení
Přehrávejte hudbu uloženou ve svém mobilním zařízení a přehrávání ovládejte pomocí zařízení Gear.
1 Klepněte na (Hudební přehr.).
2 Chcete-li přehrávat hudbu uloženou ve svém mobilním zařízení, klepněte na
Ikona se změní na
.
.
3 Klepněte na položku
.
Přehrávání hudby bez připojení k mobilnímu zařízení
Poslouchejte hudbu nebo rádio pouze pomocí zařízení Gear. Musíte stáhnout hudbu nebo aplikaci
pro streamování rádia do zařízení Gear.
(Galaxy Apps). Vyhledejte a stáhněte aplikaci na
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
přehrávání hudby nebo streamování rádia ze služby Galaxy Apps a spusťte ji.
76
Aplikace
Reminder
Přidávejte připomenutí událostí, jako je nákup vstupenek, návštěva prádelny nebo užití léku, aniž
byste použili aplikaci kalendář. Můžete nastavit upozornění, abyste obdrželi připomenutí v daných
časech.
Vytvoření upomínky
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na
(Reminder) → Vytvořit přip. Případně na obrazovce
Hodinky otočte kroužkem doprava a klepněte na položku Vytvořit přip. v nástroji Reminder.
Pokud máte uloženou připomínku, klepněte na položku Vytvořit nebo na položku
části seznamu.
v horní
2 Pokud zařízení Gear podporuje hlasový vstup, můžete si vytvořit připomenutí namluvením
časového programu. Po dokončení operace klepněte na položku HOTOVO.
Nebo klepněte na položku PSÁT >, zadejte text a klepněte na položku Hot.
3 Chcete-li nastavit upozornění, klepněte na položku NASTAVIT ČAS >, nastavte čas otočením
kroužku a potom klepněte na položku HOTOVO.
4 Klepněte na položku ULOŽIT.
Zobrazení alarmu upomínky
Když se upozornění objeví, budete moci zkontrolovat podrobnosti připomenutí.
Připomínky můžete rovněž otevřením oznamovacího panelu otočením kroužkem na obrazovce
Hodinky doleva.
• Klepněte na položku UPRAVIT ČAS >, abyste připomenutí znovu nastavili, nebo klepněte
na položku , otočte kroužkem a vyberte možnost Odstranit pro jeho odstranění.
• Všechna připomenutí uložená v zařízení Gear a v mobilním zařízení můžete zobrazit
v aplikaci Reminder.
Dokončení nebo vymazání upomínky
Po dokončení svého úkolu můžete nastavit upomínku jako dokončenou nebo ji vymazat.
V podrobnostech upomínky klepněte na
a dokončete ji.
Chcete-li připomenutí vymazat, klepněte na položku , otočte kroužkem a klepněte na položku
Odstranit.
77
Aplikace
Kalendář
Můžete si zobrazovat události plánované na mobilním zařízení a v zařízení Gear.
Všechny události plánované v zařízení Gear budou automaticky synchronizovány
s připojeným mobilním zařízením, abyste je mohli kontrolovat a přijímat upozornění z
mobilního zařízení.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
2 Klepněte kamkoli na měsíčním kalendáři.
(Kalendář).
Zobrazí se seznam událostí aktuálního dne.
3 Chcete-li zobrazit nadcházející události, otočte kroužkem doprava.
S Voice
Úvod
Provádějte různé úlohy jejich vyslovením.
Ujistěte se, že když mluvíte do mikrofonu zařízení Gear, nic mikrofon neblokuje.
Nastavení příkazu probuzení
Aplikaci S Voice můžete spustit vlastním příkazem probuzení. Tuto funkci lze používat jen tehdy,
když je obrazovka zařízení Gear zapnuta.
(S Voice) na obrazovce Aplikace, potom
Chcete-li nastavit příkaz probuzení, klepněte na položku
klepněte na položku . Potom otočte kroužkem a klepněte na položku Set wake-up command.
78
Aplikace
Používání aplikace S Voice
1 Proneste předem nastavený příkaz probuzení. Případně klepněte na obrazovce Aplikace na
položku
(S Voice).
Když se aplikace S Voice spustí, zahájí zařízení Gear rozpoznávání hlasu.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti.
Zobrazit příkazy hlasových příkazů.
Nastavení služby S Voice
2 Vyslovte hlasový příkaz.
Pokud zařízení Gear rozpozná příkaz, provede zařízení Gear odpovídající akci.
Chcete-li hlasový příkaz zopakovat nebo říct jiný příkaz, klepněte na položku .
Rady pro lepší rozpoznávání hlasu
• Mluvte čistě.
• Mluvte na tichých místech.
• Nepoužívejte urážlivá nebo slangová slova.
• Vyhněte se mluvení nářečími.
Zařízení Gear nemusí vaše příkazy rozpoznat nebo může provést nechtěné příkazy v závislosti na
okolí nebo způsobu vaší mluvy.
79
Aplikace
Nastavení jazyka
Na obrazovce Aplikace klepněte na
Language, potom vyberte jazyk.
(S Voice) → , otočte kroužkem, klepněte na položku
Vybraný jazyk se použije pouze pro funkci S Voice, nikoli jako jazyk zobrazený v zařízení
Gear.
Počasí
Po připojení k mobilnímu zařízení umožňuje na zařízení Gear zobrazit informace o počasí pro polohy
nastavené v mobilním zařízení.
(Počasí). Případně ji můžete otevřít otočením kroužku na
Na obrazovce Aplikace klepněte na
obrazovce Hodinky doprava a výběrem nástroje Počasí.
Chcete-li zobrazit informace o počasí pro aktuální den, klepněte na obrazovku a otočte kroužkem.
Chcete-li přidat informace o počasí pro další města, otočte kroužkem doprava a klepněte na položku
Přidat město.
Upozornění
Nastavte upozornění a spravujte je. Když je upozornění nastaveno na připojeném mobilním zařízení,
zařízení Gear vás rovněž upozorní.
Nastavení upozornění
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na
2 Klepněte na položku Přidat upoz.
(Upozornění).
Pokud máte uložené upozornění, klepněte v seznamu upozornění na položku Přidat.
3 Nastavte čas upozornění otočením kroužkem a klepněte na položku DALŠÍ.
80
Aplikace
4 Vyberte dny, ve které se má upozornění opakovat, a klepněte na položku ULOŽIT.
Uložené upozornění se přidá do seznamu upozornění.
V seznamu upozornění klepněte na položku
a deaktivujte upozornění.
a aktivujte upozornění nebo klepněte na položku
Zastavení upozornění
Chcete-li upozornění zastavit, přetáhněte ikonu
doprava.
mimo velký kruh. Nebo otočte kroužkem
mimo velký kruh. Nebo otočte kroužkem
Pokud chcete použít funkci odložení, přetáhněte
doleva.
Odstraňování upozornění
V seznamu upozornění klepněte na upozornění, podržte jej a pak klepněte na položku ODSTRANIT.
Světové hodiny
Vytvoření světových hodin
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
2 Klepněte na položku Přidat město.
(Světové hodiny).
Pokud máte uložené světové hodiny, klepněte v seznamu hodin na položku Přidat.
3 Otočte kroužkem a vyberte na glóbusu časové pásmo.
Můžete také klepnout na položku VŠECHNA MĚSTA > a vyhledat město nebo vybrat město ze
seznamu.
4 Klepněte na název města, které reprezentuje zvolené časové pásmo.
Odstranění světových hodin
V seznamu hodin klepněte na hodiny, podržte je a pak klepněte na položku ODSTRANIT.
81
Aplikace
Galerie
Import a export obrázků
Import obrázků z mobilního zařízení
1 Spusťte aplikaci Samsung Gear na svém mobilním zařízení.
2 Klepněte na položku NASTAVENÍ → Přenos obsahu do Gear.
3 Klepněte na položku Vyberte fotografie.
4 Vyberte soubory a klepněte na položku HOTOVO.
Chcete-li synchronizovat obrázky ve svém mobilním zařízení se zařízením Gear, klepněte na
přepínač Automatická synchronizace pod položkou FOTOGRAFIE, klepněte na položku Alba k
synchronizaci, vyberte alba, která se mají importovat do zařízení Gear, potom klepněte na položku
HOTOVO. Vybraná alba budou automaticky synchronizována se zařízením Gear během nabíjení a
když má více než 15 % zbývající energie baterie.
Export obrázků do mobilního zařízení
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na (Galerie).
2 Klepněte na obrázek.
3 Klepnutím na obrázek a podržením ho exportujte.
4 Otočte kroužkem a vyberte obrázky, které chcete exportovat.
5 Klepněte na → Odeslat do telefonu.
Exportovaná videa můžete prohlížet v aplikace Galerie v mobilním zařízení.
82
Aplikace
Zobrazení snímků
Kontrola a správa snímků uložených v zařízení Gear.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na (Galerie).
2 Otáčením kroužkem můžete procházet seznamem obrázků a vybrat obrázek.
Přibližování a oddalování
Během zobrazování obrázků dvakrát klepněte na obrázek, čímž jej přiblížíte nebo oddálíte.
Když je obrázek zvětšený, můžete zbytek obrázku zobrazit posouváním po obrazovce.
Odstranění obrázků
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na (Galerie).
2 Klepněte na obrázek.
3 Klepnutím na obrázek a podržením ho vymažte.
4 Otočte kroužkem a vyberte obrázky, které chcete odstranit.
5 Klepněte na položku ODSTRANIT → .
83
Aplikace
Přehled zpráv
Umožňuje zobrazit nejnovější články v různých kategoriích. Můžete sledovat kategorie zpráv, které
vás zajímají.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na (Přehled zpráv).
2 Při prvním použití aplikace Přehled zpráv s přečtěte právní upozornění a klepněte na položku
SOUHLASÍM.
3 Klepněte na položku START, vyberte článek z určité kategorie a klepněte na položku OK.
Chcete-li kategorie upravit, klepněte na položku → Vybrat téma a potom zaškrtněte
kategorie.
4 Klepnutím na článek si jej přečtete.
Chcete-li si přečíst celý článek, klepněte na položku
mobilním zařízení.
(Zobr. v tel.) a přečtěte si jej na
Najít telefon
Pokud nevíte, kam jste mobilní zařízení odložili, zařízení Gear vám ho pomůže najít.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na
2 Klepněte na položku .
(Najít telefon).
Mobilní zařízení začne vydávat zvuky a aktivuje obrazovku. Klepněte na mobilním zařízení na
a přetáhněte ji doleva nebo doprava nebo v zařízení Gear klepněte na položku .
položku
Zobrazení polohy mobilního zařízení
Klepněte na položku → Najít telefon.
Zařízení Gear zobrazí polohu vašeho mobilního zařízení.
84
Aplikace
E-mail
Prohlížejte si e-maily přijaté v mobilním zařízení a odpovídejte na ně.
Čtení e-mailů
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
2 Vybráním e-mailu otevřete obrazovku e-mailu.
(E-mail).
Chcete-li zobrazit e-mail v mobilním zařízení, klepněte na , otočte kroužkem a klepněte na položku
Zobr. v tel.
Chcete-li na e-mail odpovědět, klepněte na položku
můžete také odpovědět otočením kroužku doprava.
(Odpovědět) a zadejte svůj e-mail. Na e-mail
V závislosti na mobilním zařízení, které připojujete k zařízení Gear, možná nebude možné
odpovídat na e-maily.
Ovladač PPT
Úvod
Po připojení zařízení Gear k počítači můžete ovládat snímky PPT na počítači pomocí zařízení Gear.
Připojování zařízení Gear k počítači přes rozhraní Bluetooth
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku (Ovladač PPT).
2 Klepněte na položku PŘIPOJIT a dopřejte počítači pět minut, aby mohl zařízení Gear nalézt.
3 Vyhledejte zařízení Gear nebo je vyberte v seznamu Bluetooth počítače.
Pokud se zařízení Gear v počítači neobjeví, nahlédněte do uživatelské příručky k počítači.
85
Aplikace
4 Připojení dokončete podle pokynů na obrazovce a když se na displeji zařízení Gear objeví
výukový program, naučte se základní funkce a základy ovládání.
Pokud se počítač a zařízení Gear nepřipojí, zrušte na obou zařízeních požadavek na připojení
Bluetooth a zkuste to znovu. Případně odeberte zařízení Gear z počítače, který se původně
v seznamu Bluetooth objevil, a zkuste to znovu. Další informace naleznete v uživatelské
příručce počítače.
5 Klepněte na položku PREZENTACE a ovládejte snímky.
přejdete na následující snímek, klepnutím na položku
přejdete na
Klepnutím na položku
předchozí snímek. Mezi snímky můžete případně přecházet také otočením kroužku doleva nebo
doprava.
Budete-li chtít ovládat kurzor na počítači, klepněte na položku TOUCHPAD > a pohybujte
prstem po displeji.
6 Klepnutím na položku STOP ovládání snímků zastavíte.
Připojování zařízení Gear k novému počítači
1 Chcete-li zařízení Gear připojit k novému počítači, klepněte na položku
a otočením kroužku
vyberte možnost Připojit nový počítač.
2 Klepnutím na položku
odpojte zařízení Gear od předchozího počítače a klepnutím na
položku PŘIPOJIT je připojte k novému počítači.
Nastavení funkce upozornění
Nastavení upozornění na dokončení
Při předvádění prezentace se snímky si na zařízení Gear dopředu nastavte čas dokončení, abyste
dostali upozornění.
1 Klepněte na položku → Upozornění na ukončení.
2 Funkci aktivujete klepnutím na položku Upozornění na ukončení.
3 Klepněte na položku Nastavit čas a otáčením kroužku nastavte čas dokončení, potom klepněte
na položku NASTAVIT.
86
Aplikace
Nastavení intervalových upozornění
Nastavte si na zařízení Gear dopředu upozornění v pravidelných intervalech, abyste při předvádění
prezentace dostávali upozornění.
1 Klepněte na položku a otáčením kroužku vyberte Interval upozornění.
2 Funkci aktivujete klepnutím na položku Interval upozornění.
3 Klepněte na položku Nastavit čas a otáčením kroužku nastavte interval, potom klepněte na
položku NASTAVIT.
Galaxy Apps
Stáhněte si do svého zařízení Gear specializované aplikace a vzhledy hodinek, nikoliv však pomocí
připojeného mobilního zařízení.
(Galaxy Apps). Procházejte seznamem a vyberte si
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
aplikaci nebo vzhled hodinek, které chcete stáhnout, případně můžete aplikace vyhledávat pomocí
klíčových slov klepnutím na položku .
Klepněte na položku → Zobr. v telefonu a spusťte obchod Galaxy Apps na svém mobilním
zařízení. Potom vyhledejte a vyberte aplikaci nebo vzhled hodinek, které chcete stáhnout.
Abyste mohli používat tuto aplikaci, zaregistrujte si nejprve účet Samsung na připojeném
mobilním zařízení.
87
Aplikace
Nastavení
Úvod
Přizpůsobte nastavení pro funkce a aplikace. Zařízení Gear si můžete lépe přizpůsobit
nakonfigurováním různých možností nastavení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na
(Nastavení).
Ciferníky a styly
Upravte si vzhled hodinek a obrazovky Aplikace.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Ciferníky a styly.
• Ciferníky: Vyberte typ hodinek. Můžete rovněž vybírat položky k zobrazení v rámci vzhledu
hodinek a stáhnout si více vzhledů hodinek z obchodu Galaxy Apps.
• Vždy zapnuté hodinky: Nastavení zařízení Gear na zobrazení hodinek, pokud je obrazovka
vypnutá.
Funkce Vždy zapnuté hodinky funguje, pouze když máte zařízení Gear na sobě.
• Pořadí ciferníků: Vyberte uspořádání vzhledů hodinek.
– – Nejnovější první: Naposledy používané vzhledy hodinek se budou zobrazovat první.
– – Vlastní: Uspořádejte si vzhledy hodinek podle svých potřeb.
• Indikátor oznámení: Nastavení zařízení Gear tak, aby na obrazovce hodin zobrazovalo žlutou
tečku, jež vás bude upozorňovat na oznámení, která jste ještě nezkontrolovali.
• Stavový indikátor: Nastavte kontrolky stavu, které se budou zobrazovat na obrazovce Hodinky.
• Styl pozadí: Změna tapety.
• Písmo: Umožňuje změnit typ a velikost písma.
88
Aplikace
Vibrace
Umožňuje změnu nastavení vibrací.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Vibrace.
• Intenzita vibrací: Nastavení síly vibrací oznámení.
• Dlouhé vibrace: Nastavení delší vibrace zařízení během příchozích hovorů a oznámení.
• Vibrace vyzváněcího tónu: Vyberte vzor vibrace pro příchozí hovory.
Tato možnost se nezobrazí, pokud zařízení Gear používáte bez připojení k mobilnímu
zařízení.
• Vibrace upozornění: Vyberte vzor vibrace pro oznámení.
Zařízení
Změní nastavení interakce zařízení Gear.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zařízení.
• Dvojí stisknutí tlačítka Domů: Vyberte akci, která se má provést v případě, že dvakrát stisknete
tlačítko Domů zařízení Gear.
• Gesto probuzení: Nastavení zařízení Gear tak, aby zapínalo obrazovku, kdykoli zvednete zápěstí,
na němž nosíte zařízení Gear.
• Probuzení rámečkem: Nastavení zařízení Gear tak, aby při otočení kroužkem zapínalo displej.
• Režim Vodní zámek: Před použitím ve vodě aktivujte režim zámku pro použití ve vodě.
Dotykový displej, funkce probuzení pomocí gesta a funkce vždy zobrazených hodinek se
deaktivují.
89
Aplikace
• Citl. tlačítek: Nastavení zařízení Gear tak, aby umožňovalo používání dotykového displeje
s nasazenými rukavicemi.
• Nerušit: Nastavte zařízení Gear, aby nevibrovalo, když přijme hovor nebo oznámení kromě
budíků.
• Upravit rychlé nastavení: Nastavte ikony rychlého ovládání, které se budou zobrazovat na
panelu rychlého ovládání zařízení Gear.
Zobrazení
Změna nastavení zobrazení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zobrazení.
• Jas: Nastavení jasu displeje.
• Automatický nízký jas: Nastavení zařízení Gear, aby automaticky upravilo jas podle světelných
podmínek okolí.
• Časový limit disp.: Nastavení prodlevy, než zařízení Gear vypne podsvícení displeje.
Připojení
Bluetooth
Připojte se k mobilnímu zařízení prostřednictvím Bluetooth. Můžete také připojit sluchátka Bluetooth
k zařízení Gear a poslouchat hudbu.
• Společnost Samsung nenese odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití
dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
• Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná
a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní
dosah snížen.
• Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností
Bluetooth SIG, nemusejí být se zařízením kompatibilní.
• Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo
ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely).
Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce
Bluetooth.
90
Aplikace
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Bluetooth.
• Bluetooth: Zapíná nebo vypíná funkci Bluetooth.
• Sluchátka BT: Hledá sluchátka s podporou funkce Bluetooth a připojuje je k zařízení Gear.
Wi-Fi
Aktivuje funkci Wi-Fi pro připojení k síti Wi-Fi.
Tato funkce je dostupná, pokud není zařízení Gear připojeno k mobilnímu zařízení přes rozhraní
Bluetooth.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Wi-Fi.
2 Klepněte na položku Wi-Fi a vyberte možnost Auto nebo Vždy zapnuto, abyste se připojili k síti
Wi-Fi.
Pokud vyberete možnost Auto, síť Wi-Fi se automaticky odpojí, když zařízení Gear připojíte
k mobilním zařízení pomocí Bluetooth. Pokud vyberete možnost Vždy vypnuto, můžete zařízení
Gear používat po připojení k mobilnímu zařízení pomocí Bluetooth namísto používání sítě Wi-Fi.
Pokud vyberete možnost Vždy zapnuto, bude se baterie vybíjet rychleji než obvykle.
3 Klepněte na možnost Sítě Wi-Fi a ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte požadovanou síť.
U sítí, které vyžadují heslo, se zobrazuje ikona zámku.
4 Klepněte na položku PŘIPOJIT.
• Jakmile se zařízení Gear připojí k síti Wi-Fi, zařízení Gear se k této síti bude znovu
připojovat pokaždé, když tato síť bude k dispozici, a to aniž by bylo třeba vyplňovat heslo.
Chcete-li zabránit automatickému připojování zařízení Gear k určité síti, vyberte ji ze
seznamu sítí a klepněte na položku ZAPOMENOUT.
• Pokud se nemůžete správně připojit k síti Wi-Fi, restartujte funkci Wi-Fi svého zařízení
nebo bezdrátový router.
• Nepoužíváte-li síť Wi-Fi, vypněte ji a šetřete energii baterie.
91
Aplikace
NFC
Zařízení Gear vám rovněž umožňuje provádění plateb nebo nakupování lístků při přepravě nebo
událostech po stažení povinných aplikací.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → NFC.
Zařízení Gear obsahuje integrovanou anténu NFC. Se zařízením Gear zacházejte opatrně,
abyste anténu NFC nepoškodili.
• NFC: Aktivace funkce NFC umožňující provázání zařízení Gear s vaší kreditní či debetní kartou.
• Klepn. a zapl.: Nastavení výchozí aplikace mobilní platby.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Provádění plateb pomocí funkce NFC
Aby bylo možné funkci NFC využívat k provádění plateb, je třeba se zaregistrovat ke službě
mobilních plateb. Chcete-li se zaregistrovat nebo získat další podrobnosti o službě, obraťte se na
poskytovatele služby.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → NFC → NFC, abyste funkci aktivovali.
2 Dotkněte se oblastí antény NFC v horní části dotykového displeje Gear čtečky karet NFC.
92
Aplikace
Chcete-li nastavit výchozí platební aplikaci, otevřete obrazovku nastavení a klepněte na položku
Připojení → NFC → Klepn. a zapl. a poté vyberte aplikaci.
Seznam platebních služeb nemusí zahrnovat všechny dostupné platební aplikace.
NFC anténa
Upozornění
Nastavení zařízení Gear tak, aby zavibrovalo, když je odpojíte od mobilního zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Upozornění, abyste funkci aktivovali.
Tato funkce se nezobrazí, pokud zařízení Gear používáte bez připojení k mobilnímu zařízení.
Režim Letadlo
V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce zařízení vypnuty. Budete moci používat pouze
služby, které nevyužívají připojení k síti.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Režim Letadlo.
Ujistěte se, že je při vzletu a přistávání toto zařízení vypnuto. Po vzletu můžete zařízení
používat v režimu letadlo, je-li to povoleno personálem letadla.
93
Aplikace
Poloha
Nastavení zařízení Gear, aby umožňovalo aplikacím používat aktuální informace o poloze.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Poloha.
Klepnutím na položku Poloha aktivujete tuto funkci a potom vyberte způsob shromažďování údajů
o poloze.
Nastavení aplikací
Pořadí aplikací
Vyberte, jak budou aplikace uspořádány na obrazovce Aplikace.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Nastavení aplikací → Pořadí aplikací.
• Nejnovější první: Naposledy používané aplikace se budou zobrazovat první.
• Vlastní: Uspořádejte si aplikace podle svých potřeb.
Aut. spoušt. apl.
Nastavte aplikaci, která se bude spouštět otočením kroužku, aniž by bylo nutné na aplikaci klepnout.
Když se ikona indikátoru kroužku objeví nad aplikací, bude aplikace automaticky spuštěna.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Nastavení aplikací → Aut. spoušt. apl.
Volat
Změní nastavení funkce hovoru.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Nastavení aplikací → Volat.
• Příjem hlasem: Nastavení zařízení Gear na přijmutí nebo odmítnutí hovoru pomocí hlasových
příkazů.
Tato funkce se nezobrazí, pokud zařízení Gear používáte bez připojení k mobilnímu zařízení.
Zprávy
Změní nastavení funkce zprávy.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Nastavení aplikací → Zprávy.
• Odeslat jako zvuk: Nastaví zařízení Gear na odesílání hlasové zprávy jako zvukového souboru.
Tato funkce se nezobrazí, pokud zařízení Gear používáte bez připojení k mobilnímu zařízení.
94
Aplikace
Zabezpečení
Zámek Gear
Změňte nastavení zabezpečení zařízení Gear. Když použijete tuto funkci, je možné zařízení Gear
automaticky zamknout, když se po určitou dobu nebude pohybovat.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zabezpečení → Zámek Gear.
• Typ: Vyberte způsob zamknutí zařízení Gear.
• Nápověda: Zobrazí informace o zamykání zařízení Gear.
Služba aktualizace zabezpečení
Bezpečnostní zásady můžete aktualizovat ručně nebo automaticky.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zabezpečení → Služba aktualizace zabezpečení.
• Kontrola aktualizací: Umožňuje ruční aktualizaci bezpečnostních zásad zařízení Gear.
• Automaticky aktualizovat: Umožňuje automatickou aktualizaci bezpečnostních zásad zařízení
Gear.
• Stáhnout aktualizace: Nastavte zařízení Gear, aby bezpečnostní zásady aktualizovalo
automaticky, když bude připojeno k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti.
Když budete používat zařízení Gear bez připojení k mobilnímu zařízení, je možné
bezpečnostní zásady aktivovat, pouze pokud bude zařízení Gear připojeno k síti Wi-Fi.
Účet a zálohování
Přihlaste se pomocí svého účtu Samsung a zálohujte si data ze zařízení Gear ve službě Samsung
Cloud nebo obnovte data zařízení Gear uložená na účtu Samsung do zařízení Gear.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Účet a zálohování.
• Účet Samsung account: Zadejte svůj účet Samsung a přihlaste se.
• Záloha a obnovení: Zálohujte si data uložená v zařízení Gear do služby Samsung Cloud nebo
obnovte data uložená ve službě Samsung Cloud do zařízení Gear.
Tato funkce se zobrazí, pouze pokud zařízení Gear používáte bez připojení k mobilnímu
zařízení.
95
Aplikace
Obecná správa
Zadávání
Změňte nastavení textového vstupu.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Obecná správa → Zadávání.
• Výchozí klávesnice: Zaškrtněte výchozí klávesnici pro zadávání znaků.
• Nastavení klávesnice: Nakonfigurujte nastavení klávesnice Samsung.
Převod textu na řeč
Změní nastavení funkcí převodu textu na řeč, například jazyky, rychlost a další možnosti.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Obecná správa → Převod textu na řeč.
• Jazyk: Vyberte jazyk, který se má používat.
• Rychlost mluvení: Nastavte rychlost čtení.
• Přečíst oznámení: Nastavte, aby zařízení Gear nahlas předčítalo oznámení přijatá do zařízení
Gear.
• Kontrola aktualizací: Aktualizujte podporované jazyky.
Datum a čas
Můžete ručně nastavit datum a čas.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Obecná správa → Datum a čas.
• Nastavit datum: Umožňuje ruční nastavení data.
• Nastavit čas: Umožňuje ruční nastavení času.
• Vyberte č. pásmo: Umožňuje ruční výběr časového pásma.
• Použít 24hodinový formát: Zobrazení času ve 24hodinovém formátu.
Možnosti Datum a čas jsou k dispozici pouze tehdy, pokud budete zařízení Gear používat
bez připojení k mobilnímu zařízení.
96
Aplikace
Jazyk
Vyberte jazyk, který chcete na zařízení Gear používat.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Obecná správa → Jazyk.
Možnost Jazyk se zobrazí, pouze pokud zařízení Gear používáte bez připojení k mobilnímu
zařízení.
Obnovit Gear
Funkce vymaže všechna data ze zařízení Gear.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Obecná správa → Obnovit Gear.
Aktualizace softwaru Gear
Aktualizuje zařízení Gear na nejnovější software.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Obecná správa → Aktualizace softwaru Gear.
Možnost Aktualizace softwaru Gear se zobrazí, pouze pokud zařízení Gear používáte bez
připojení k mobilnímu zařízení.
Správa baterie
Umožňuje výběr režimu baterie zařízení Gear. S některými režimy baterie můžete omezit spotřebu
energie z baterie.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Správa baterie.
• Výchozí: Tuto možnost vyberte, pokud chcete zařízení Gear používat normálně. Budete moci
používat všechny funkce zařízení Gear.
• Úsporný režim: Tuto možnost vyberte, pokud chcete aktivovat režim úspory energie. Barvy na
displeji se budou zobrazovat šedě a některé funkce budou omezeny kvůli omezení spotřeby
energie z baterie. Další informace naleznete v části Úsporný režim.
• Pouze hodinky: Na displeji se zobrazí pouze hodinky, všechny ostatní funkce budou
deaktivovány kvůli omezení spotřeby energie z baterie. Pro zobrazení hodinek stiskněte tlačítko
Domů. Stisknutím a podržením tlačítka Domů režim Pouze hodinky deaktivujete.
97
Aplikace
O Gear
Umožňuje zobrazit informace o zařízení Gear.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku O Gear.
• Informace o zařízení: Přístup k informacím o zařízení Gear.
• Číslo modelu: Zde můžete zkontrolovat číslo modelu zařízení Gear.
• Úložiště: Zde můžete zkontrolovat dostupný prostor v úložišti.
• Informace o softwaru: Zde můžete zkontrolovat verzi softwaru a stav zabezpečení.zařízení Gear.
• Informace o baterii: Zde můžete zkontrolovat napětí a kapacitu baterie zařízení Gear.
• Licence Open source: Zobrazí průvodce, ve kterém můžete zkontrolovat licenci open source
zařízení Gear.
• Nahlásit informace o diagnostice a využití: Nastavte zařízení Gear tak, aby společnosti
Samsung automaticky odesílalo diagnostické informace a informace o používání zařízení.
• Ladění: Aktivace nebo deaktivace režimu ladění při vývoji aplikací pro zařízení Gear.
Přip. k novému telefonu
Připojte zařízení Gear k novému mobilnímu zařízení. Zařízení Gear se může připojit k dalšímu
mobilnímu zařízení po provedení light resetu, aby byla vymazána dat s výjimkou multimediálních
souborů a osobních údajů.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Přip. k novému telefonu.
Tato funkce je dostupná, pouze pokud je zařízení Gear připojeno k mobilnímu zařízení.
Připojit k telefonu
Připojte mobilní zařízení, když používáte zařízení Gear samostatně. Můžete vybrat, zda chcete
obnovit data zařízení Gear, která jsou uložena na mobilním zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojit k telefonu → DALŠÍ.
• : Připojení zařízení Gear k mobilnímu zařízení a synchronizujte své informace o zdravotním
stavu, hodnoty nastavení a kontaktní informace uložené v zařízení Gear.
• : Připojení zařízení Gear k mobilnímu zařízení po obnovení všech dat uložených v zařízení
Gear.
Tato funkce se zobrazí, pouze pokud zařízení Gear používáte bez připojení k mobilnímu
zařízení.
98
Aplikace Samsung Gear
Úvod
Chcete-li připojit zařízení Gear k mobilnímu zařízení, musíte si do mobilního zařízení nainstalovat
aplikaci Samsung Gear. Můžete kontrolovat stav zařízení Gear a stahovat doporučené vzhledy
hodinek a aplikace. Rovněž můžete upravovat různá nastavení zařízení Gear, například nastavení
oznámení.
Spusťte aplikaci Samsung Gear na svém mobilním zařízení.
Některé funkce nemusí být v závislosti na typu připojeného mobilního zařízení dostupné.
Otevření dalších
možností.
Stav zařízení
Gear
Upravit
nastavení zařízen
Gear.
Doporučené
vzhledy hodinek a
aplikace/Samsung
Health
INFO
NASTAVENÍ
99
Aplikace Samsung Gear
Klepněte na položku a použijte následující možnosti:
• Odpojit: Odpojení zařízení Gear od aktuálně připojeného mobilního zařízení.
• Připojit nové Gear: Odpojte své zařízení Gear od aktuálního připojeného mobilního zařízení a
připojte nové zařízení Gear. Klepněte na položku SKENOVAT a vyhledejte nové zařízení Gear.
Chcete-li znovu připojit dříve připojené zařízení Gear, vyberte je ze seznamu SPÁROVANÁ
ZAŘÍZENÍ.
• Uživatelská příručka: Podle zobrazené uživatelské příručky se naučíte používat zařízení Gear.
• Kontaktujte nás: Aplikace Samsung Members nabízí zákazníkům služby podpory, jako je
například diagnostika problému se zařízením, a umožňuje uživatelům odesílat dotazy a hlášení
o chybách. Zároveň můžete sdílet informace s ostatním v komunitě uživatelů zařízení Galaxy
nebo se podívat na nejnovější novinky a tipy ze světa Galaxy. Aplikace Samsung Members vám
pomůže vyřešit jakékoli problémy, které mohou při používání zařízení vyvstat.
Tato funkce nemusí být k dispozici v závislosti na oblasti, poskytovateli služby nebo modelu,
který nepodporuje aplikaci Samsung Members.
INFO
Zobrazit lze stav zařízení Gear, data aplikace Samsung Health a rovněž je možné stáhnout
doporučené aplikace a vzhledy hodinek.
Spusťte aplikaci Samsung Gear na svém mobilním zařízení a klepněte na položku INFO.
O GEAR
Zobrazit lze přehled o stavu baterie, úložišti a paměti RAM zařízení Gear.
Vyberte položku, u které chcete zobrazit podrobnosti.
DOPORUČENÉ CIFERNÍKY
Doporučené vzhledy hodinek můžete stahovat z obchodu Galaxy Apps.
Vyberte navrhovaný vzhled hodinek ke stažení. Chcete-li zobrazit více vzhledů hodinek, klepněte na
položku ZOBRAZIT DALŠÍ CIFERNÍKY.
100
Aplikace Samsung Gear
DOPORUČENÉ APLIKACE
Doporučené aplikace můžete stahovat z obchodu Galaxy Apps.
Vyberte navrhovanou aplikaci ke stažení. Chcete-li zobrazit více aplikací, klepněte na položku
ZOBRAZIT DALŠÍ APLIKACE.
ZDRAVÍ
Zobrazte uložená data aplikace Samsung Health, jako je počet kroků nebo tepová frekvence.
Klepněte na položku OTEVŘÍT SAMSUNG HEALTH.
NASTAVENÍ
Ciferníky
Můžete změnit typ hodinek, které se zobrazí na obrazovce Hodinky.
Spusťte aplikaci Samsung Gear na svém mobilním zařízení, klepněte na položku NASTAVENÍ
→ Ciferníky a vyberte požadovaný typ vzhledu hodinek. Vybraný vzhled hodinek se použije na
obrazovku Hodinky.
Klepnutím na položku PŘIZPŮSOBIT změňte pozadí a položky, které se mají u vzhledu hodinek
zobrazovat.
Oznámení
Umožňuje změnit nastavení funkce oznámení. Nechte se neustále upozorňovat na různé události,
například nové zprávy přijaté do mobilního zařízení.
Spusťte aplikaci Samsung Gear na svém mobilním zařízení a klepněte na položku NASTAVENÍ →
Oznámení, klepnutím na přepínač tuto funkci aktivujete a potom aktivujte jednotlivé položky.
• Správa oznámení: Vyberte aplikace v mobilním zařízení, které budou zasílat oznámení do
zařízení Gear.
• Zobrazit jen při nošení Gear: Nastaví zařízení Gear na zobrazování upozornění jen v době, kdy
máte zařízení nasazeno.
• Zobrazit při použití telefonu: Nastaví zařízení Gear na zobrazování upozornění během
používání mobilního zařízení.
• Zapnout displej: Nastavení zařízení Gear tak, aby při přijetí oznámení zapínalo displej.
101
Aplikace Samsung Gear
• Autom. zobrazit detaily: Nastavení zařízení Gear tak, aby zobrazovalo podrobnosti pro
oznámení ve chvíli přijetí.
• Indikátor oznámení: Nastavení zařízení Gear tak, aby na obrazovce hodin zobrazovalo žlutou
tečku, jež vás bude upozorňovat na oznámení, která jste ještě nezkontrolovali.
• Inteligentní přenos: Nastavení mobilního zařízení na zobrazení informací o oznámení, které se
zobrazí na zařízení Gear, když zvednete mobilní zařízení.
• Funkce inteligentní relé je dostupná pouze se zapnutou obrazovkou zařízení Gear.
• Některá mobilní zařízení funkci inteligentního relé nepodporují.
• Pro zobrazení podrobností u uzamčené obrazovky je nutné mobilní zařízení nejprve
odemknout.
Aplikace
Umožňuje přizpůsobení obrazovky Aplikace zařízení Gear. Můžete vybrat a znovu uspořádat
aplikace.
Spusťte aplikaci Samsung Gear na svém mobilním zařízení a klepněte na položku NASTAVENÍ →
Aplikace.
Odinstalování aplikací
Klepněte na → Odinstalovat a potom klepněte na
Gear odstranit.
vedle aplikace, kterou chcete ze zařízení
Změna pořadí aplikací
1 Klepněte na položku
2 Klepněte na položku
→ Změnit uspořádání a klepněte na položku Vlastní.
vedle aplikace a přesuňte ji nahoru nebo dolů na novou pozici.
102
Aplikace Samsung Gear
Přenos obsahu do Gear
Umožňuje ruční nebo automatický přenos uložených zvukových nebo obrázkových souborů z
mobilního zařízení do zařízení Gear.
Spusťte aplikaci Samsung Gear na svém mobilním zařízení a klepněte na položku NASTAVENÍ →
Přenos obsahu do Gear.
• Vyberte skladby: Výběr zvukových souborů a jejich ruční odeslání z mobilního zařízení do
zařízení Gear.
• Automatická synchronizace: Nastavte zařízení, u kterého chcete synchronizovat nedávno
přidané audio soubory se zařízením Gear během nabíjení a když má více než 15 % zbývající
energie baterie.
Když zařízení Gear nemá dostatek dostupné paměti, vymaže soubory, které jste neoznačili
jako oblíbené, a to v pořadí od hudebních souborů, které jste přidali jako první.
• Seznamy skladeb k synch.: Výběr seznamů skladeb k synchronizaci se zařízením Gear.
Funkce Seznamy skladeb k synch. je k dispozici, pouze pokud máte na mobilním zařízení
nainstalovanou aplikaci Samsung Music a pokud je aktivována, když zapnete funkci
Automatická synchronizace.
• Vyberte fotografie: Výběr obrázkových souborů a jejich ruční odeslání z mobilního zařízení do
zařízení Gear.
• Automatická synchronizace: Nastavte zařízení, u kterého chcete synchronizovat snímky se
zařízením Gear během nabíjení a když má více než 15 % zbývající energie baterie.
• Alba k synchronizaci: Výběr alb snímků k synchronizaci se zařízením Gear.
Odeslat tísňové požadavky
Umožňuje nastavit zařízení na odesílání zpráv s voláním o pomoc, pokud je třikrát stisknutí tlačítko
Domů zařízení Gear.
Spusťte aplikaci Samsung Gear na svém mobilním zařízení, klepněte na položku NASTAVENÍ
→ Odeslat tísňové požadavky a klepnutím na přepínač tuto funkci aktivujete. Další informace
naleznete v části SOS zprávy.
103
Aplikace Samsung Gear
Najít moje Gear
Máte možnost vzdáleně ovládat zařízení Gear v případě, že jej ztratíte nebo nemůžete najít.
Spusťte aplikaci Samsung Gear na svém mobilním zařízení a klepněte na položku NASTAVENÍ →
Najít moje Gear.
Abyste mohli používat tuto funkci, zaregistrujte si nejprve účet Samsung na připojeném
mobilním zařízení.
• Zámek reaktivace: Nastavení zařízení Gear tak, aby po obnovení vyžadovalo údaje vašeho účtu
Samsung. To zabrání ostatním osobám v opětovné aktivaci zařízení, pokud je ukradené nebo
ztracené.
• Dálkové ovládání:
– – Vyhledat Gear: Zobrazení polohy zařízení Gear.
– – Zamknout Gear: Vzdáleně uzamkne zařízení Gear a zabrání neoprávněnému přístupu. Tuto
funkci lze použít, když máte mobilní zařízení připojené k zařízení Gear pomocí Bluetooth
nebo vzdáleného připojení. Když je zařízení Gear zamčeno, připojte mobilní zařízení k
zařízení Gear pomocí Bluetooth. Zámek se deaktivuje automaticky.
– – Resetovat Gear: Vzdáleně vymaže všechny osobní údaje uložené v zařízení Gear. Po
resetování zařízení Gear nelze informace obnovit nebo používat funkci Najdi moje zařízení
Gear.
Připojení Gear
Umožňuje úpravu nastavení bezdrátového připojení zařízení Gear.
Spusťte aplikaci Samsung Gear na svém mobilním zařízení, klepněte na položku NASTAVENÍ →
Připojení Gear a klepnutím na přepínač tuto funkci aktivujete.
• Vzdálené připojení: Není-li mezi zařízeními k dispozici připojení Bluetooth, nastavte zařízení
Gear na vzdálené připojení k mobilnímu zařízení.
Abyste mohli používat tuto funkci, zaregistrujte si nejprve účet Samsung na připojeném
mobilním zařízení.
• Synch. profily Wi-Fi: Nastavení zařízení tak, aby synchronizovalo seznam uložených sítí Wi-Fi se
zařízením Gear.
104
Aplikace Samsung Gear
Rychlé zprávy
Upraví nebo přidá šablony používané k odpovídání na zprávy nebo odmítání příchozích hovorů.
1 Spusťte aplikaci Samsung Gear na svém mobilním zařízení a klepněte na položku NASTAVENÍ
→ Rychlé zprávy.
2 Klepněte na položku Rychlé odpovědi nebo Odmítnutí hovorů.
3 Vyberte šablonu, kterou chcete upravit.
.
Chcete-li vytvořit další šablony, klepněte na
4 Upravte šablonu a klepněte na položku ULOŽIT.
Samsung Health
Zobrazte data uložená v aplikaci Samsung Health.
Spusťte aplikaci Samsung Gear na svém mobilním zařízení a klepněte na položku NASTAVENÍ →
Samsung Health.
Samsung Galaxy Apps
Nakupujte a stahujte aplikace určené speciálně pro zařízení Gear z aplikace Galaxy Apps.
Spusťte aplikaci Samsung Gear na svém mobilním zařízení a klepněte na položku NASTAVENÍ →
Samsung Galaxy Apps.
Procházejte obsah podle kategorií, potom aplikaci nebo vzhled hodinek vyberte a stáhněte.
105
Aplikace Samsung Gear
O Gear
Zobrazení stavu zařízení Gear, zálohování a obnovení dat nebo aktualizace softwaru zařízení Gear.
Spusťte aplikaci Samsung Gear na svém mobilním zařízení a klepněte na položku NASTAVENÍ → O
Gear.
• Baterie: Zkontrolujte zbývající úroveň nabití baterie a dobu, po kterou lze zařízení Gear používat.
Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba
používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.
• Úložiště: Zkontrolujte stav použité a dostupné paměti. Chcete-li vymazat přebytečné soubory,
klepněte na položku SMAZAT.
Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší, než je uváděno, protože operační
systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti. Dostupná kapacita se může změnit po
aktualizaci zařízení.
• RAM: Zkontrolujte stav použité a dostupné paměti RAM. Chcete-li zvýšit rychlost zařízení
Gear snížením objemu paměti RAM, který využíváte, zaškrtněte aplikace ze seznamu aplikací
a klepněte na položku SMAZAT.
• Aktualizace softwaru pro produkty Gear: Aktualizuje zařízení Gear na nejnovější software.
• Záloha a obnovení: Zálohování dat zařízení Gear pomocí aplikace Samsung Gear nebo
obnovení zálohovaných dat. Další informace naleznete v části Zálohovaní a obnovování dat.
• Právní informace: Zobrazení právních informací pro zařízení Gear.
• Neznámé zdroje: Nastavení zařízení Gear umožňující instalaci aplikací z neznámých zdrojů.
• Marketingové informace: Nastavte, jestli chcete dostávat reklamní informace společnosti
Samsung, jako jsou speciální nabídky, výhody pro členy a informační bulletiny.
• Účet Samsung account: Zobrazení informací o účtu Samsung.
• Název zařízení: Změna názvu zařízení Gear.
106
Aplikace Samsung Gear
Aktualizace softwaru prostřednictvím aplikace Samsung Gear
Zařízení Gear lze přímo aktualizovat na nejnovější software pomocí služby bezdrátového zasílání
firmwaru (FOTA).
1 Spusťte aplikaci Samsung Gear na svém mobilním zařízení.
2 Klepněte na položku NASTAVENÍ → O Gear → Aktualizace softwaru pro produkty Gear →
Stáhnout aktualizace ručně.
3 Klepněte na položku STÁHNOUT a nainstalujte do mobilního zařízení nejnovější verzi softwaru.
4 Přečtěte si informace na obrazovce a klepněte na položku INSTALOVAT.
Zařízení Gear zkopíruje aktualizovaný software z mobilního zařízení a restartuje se.
Chcete-li automaticky kontrolovat a stahovat dostupné aktualizace, aktivujte klepnutím
přepínač Stahovat aktualizace automaticky. Aktualizace se stáhnou, pouze pokud je
zařízení připojeno k síti Wi-Fi.
Zálohovaní a obnovování dat
Ponechejte data nastavení zařízení Gear a ostatní nastavení aplikací a obnovte je později.
Chcete-li zálohovat data, spusťte aplikaci Samsung Gear na svém mobilním zařízení a klepněte na
položku NASTAVENÍ → O Gear → Záloha a obnovení → Nastavení zálohování → ZÁLOHOVAT.
Data se uloží do služby Samsung Cloud.
• Hudba a obrázky uložené do zařízení Gear se nezálohují.
• Data aplikace Samsung Health se automaticky uloží do aplikace Samsung Health v
připojeném mobilním zařízení.
Pro obnovení spusťte aplikaci Samsung Gear na svém mobilním zařízení a klepněte na položku
NASTAVENÍ → O Gear → Záloha a obnovení → Obnovit → OBNOVIT. Obnoví se nejnovější
zálohovaná data.
O aplikaci Samsung Gear
Zobrazí informace o verzi aplikace Samsung Gear.
Spusťte aplikaci Samsung Gear na svém mobilním zařízení a klepněte na položku NASTAVENÍ → O
aplikaci Samsung Gear.
107
Dodatek
Řešení problémů
Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení.
Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení Gear.
Zařízení Gear se nezapne
Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení Gear se nezapne. Před zapnutím zařízení Gear baterii úplně
nabijte.
Dotykový displej reaguje pomalu nebo nesprávně
• Pokud na dotykový displej nasadíte ochranu obrazovky nebo volitelné příslušenství, nemusí
dotykový displej fungovat správně.
• Pokud máte rukavice, pokud se dotykového displeje dotýkáte špinavýma rukama nebo pokud
klepnete na displej ostrým předmětem nebo nehtem, nemusí dotykový displej fungovat
správně.
• Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
• Restartujte zařízení Gear a vymažte jakékoliv dočasné softwarové chyby.
• Ujistěte se, že je software zařízení Gear aktualizován na nejnovější verzi.
• Pokud je dotykový displej poškrábaný nebo poškozený, navštivte servisní centrum Samsung.
108
Dodatek
Zařízení Gear zamrzá nebo obsahuje kritické chyby
Zkuste následující řešení. Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung.
Restart zařízení
Pokud zařízení Gear zamrzá nebo se zasekává, může být nezbytné zavřít všechny aplikace nebo
zařízení vypnout a znovu zapnout.
Nucený restart
Pokud se zařízení Gear zaseklo a neodpovídá, stiskněte a podržte tlačítko Domů (vypínací tlačítko)
po dobu další než 7 sekund a restartujte jej.
Resetování zařízení
Pokud se pomocí způsobů uvedených výše nepodaří problém vyřešit, proveďte obnovení do
továrního nastavení.
(Nastavení) → Obecná správa → Obnovit Gear. Před
Na obrazovce Aplikace klepněte na
provedením obnovení do továrního nastavení si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data
uložená v zařízení Gear.
Jiné zařízení Bluetooth nemůže najít vaše zařízení Gear
• Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení Gear aktivní.
• Resetujte vaše zařízení Gear a zkuste to znovu.
• Ujistěte se, že se vaše zařízení Gear a další zařízení Bluetooth nachází v dosahu připojení
Bluetooth (10 m). Vzdálenost se může lišit v závislosti na prostředí, ve kterém zařízení používáte.
Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.
109
Dodatek
Připojení Bluetooth není navázáno, nebo jsou vaše zařízení Gear a
mobilní zařízení odpojena
• Ověřte, zda je aktivní funkce Bluetooth na obou zařízeních.
• Ujistěte se, že mezi zařízeními nejsou žádné překážky, jako například stěny nebo elektrická
zařízení.
• Ujistěte se, že je na mobilním zařízení nainstalovaná nejnovější verze aplikace Samsung Gear.
• Ujistěte se, že se vaše zařízení Gear a další zařízení Bluetooth nachází v dosahu připojení
Bluetooth (10 m). Vzdálenost se může lišit v závislosti na prostředí, ve kterém zařízení používáte.
• Restartujte obě zařízení a v mobilním zařízení znovu spusťte aplikaci Samsung Gear.
Hovory nejsou spojovány
• Ověřte, zda je zařízení Gear připojeno k mobilnímu zařízení pomocí Bluetooth. Pokud je zařízení
Gear připojeno k mobilnímu zařízení vzdáleně, nemůžete přijímat příchozí hovory.
• Ověřte, zda jste v mobilním zařízení nenastavili blokování příchozího telefonního čísla.
• Zkontrolujte, zda je aktivovaný režim Nerušit. Pokud je aktivovaný, dotykový displej se během
příchozích hovorů nebude zapínat. Otočte kroužkem nebo stiskněte tlačítko Domů nebo
tlačítko Zpět, abyste zapnuli displej a zkontrolovali příchozí hovor.
Ikona baterie je prázdná
Baterie je vybitá. Nabijte baterii.
Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností
Samsung)
• Nezapomeňte zařízení Gear umístit do bezdrátové nabíjecí dokovací stanice a dokovací stanici
správně připojit k nabíječce.
• Navštivte servisní středisko Samsung a nechejte vyměnit baterii.
110
Dodatek
Baterie se vybíjí rychleji než po zakoupení
• Pokud vystavíte zařízení Gear nebo baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k
omezení využitelné kapacity.
• Spotřeba energie z baterie se při používání aplikací zvyšuje.
• Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.
Zařízení Gear je při dotyku horké
Při používání aplikací, které vyžadují více energie, nebo při používání aplikací v zařízení Gear po
delší dobu může být zařízení Gear na dotek horké. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na
životnost ani výkon zařízení Gear.
Pokud se zařízení přehřívá nebo pokud bude po delší dobu na dotyk horké, chvilku jej nepoužívejte.
Pokud se bude zařízení i nadále přehřívat, kontaktujte servisní středisko Samsung.
Informace výškoměru-tlakoměru je nesprávná
• Po zkalibrování výškoměru začne být hodnota výškoměru po nějaké době nepřesná. Abyste
změřili přesnou nadmořskou výšku, klepejte často na položku , abyste hodnotu výškoměru
zkalibrovali.
• Naměřená nadmořská výška nemusí být přesná, pokud do snímače atmosférického tlaku
pronikne voda (sprchování a vodní aktivity) nebo cizí tělesa. Pokud na zařízení Gear dopadnou
kapky čisticího prostředku, potu nebo deště, opláchněte je před použitím čistou vodou a
důkladně vysušte snímač atmosférického tlaku.
Zařízení Gear nemůže najít vaši aktuální polohu
Zařízení Gear použije údaje o poloze vašeho mobilního zařízení. Signály GPS mohou být blokovány
překážkami, například stěnami domu. Nastavte mobilní zařízení na použití sítě Wi-Fi k vyhledání vaší
aktuální polohy.
Byla ztracena data uložená v zařízení Gear
Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení prostřednictví aplikací
Samsung Gear. V opačném případě nebude možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit.
Společnost Samsung neponese odpovědnost za ztrátu dat uložených v zařízení Gear.
111
Dodatek
Po celém obvodu pouzdra zařízení Gear se objevila úzká mezera
• Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo
vibracím součástí.
• Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.
Vyjmutí baterie
• Za účelem vyjmutí baterie se obraťte na autorizované servisní centrum. Pokyny pro
vyjmutí baterie naleznete na adrese www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Pro svou bezpečnost se nepokoušejte vyjmout baterii sami. Pokud by nebyla baterie správně
vyjmuta, mohlo by dojít k poškození baterie a zařízení, k poranění osob a/nebo by zařízení
mohlo přestat být zabezpečené.
• Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případné škody nebo ztráty (na základě smlouvy
nebo občanskoprávního deliktu včetně nedbalosti), které by mohly pramenit z nedodržování
přesného znění těchto varování a pokynů, kromě úmrtí nebo poranění osob způsobených
nedbalostí společnosti Samsung.
112
Copyright
Copyright © 2017 Samsung Electronics
Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.
Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou
formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými
systémy pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
®
™
™
™ a logo Wi-Fi jsou registrované
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
• Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.
Download PDF

advertising