Samsung | SM-G7105 | Samsung SM-G7105 Uživatelská přiručka (Kitkat)

SM-G7105
Uživatelská příručka
www.samsung.com
O této příručce
Zařízení poskytuje vysoce kvalitní mobilní komunikaci a zábavu díky vysokým standardům a
technologickým znalostem společnosti Samsung. Tato uživatelská příručka je speciálně navržena k
podrobnému popisu funkcí a vlastností zařízení.
• Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a
správném používání zařízení.
• Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
• Obrázky a snímky se od vzhledu konkrétního produktu mohou lišit.
• Obsah se může od koncového produktu či softwaru poskytnutého operátorem či jiným
poskytovatelem služeb lišit a může být měněn bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi
příručky naleznete na webové stránce společnosti Samsung, www.samsung.com.
• Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon procesor a paměti RAM, ovlivní
celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických
údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
• Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou s ohledem na typ zařízení, použitý software
nebo poskytovatele služeb lišit.
• Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem na zemi, oblast a použitý hardware. Společnost
Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných dodavatelů.
• Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu
způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o
přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
• Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou
být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů
pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné
používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
• Datové služby, jako například zasílání zpráv, nahrávání a stahování, automatická synchronizace
nebo používání služeb určování polohy, mohou být dále zpoplatněny. Chcete-li se dalším
poplatkům vyhnout, vyberte si vhodný datový tarif. Bližší informace získáte od svého
poskytovatele služeb.
2
O této příručce
• Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora
může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace
dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky
instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.
• Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou
způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení
licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.
Ikony v pokynech
Upozornění: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob
Výstraha: situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje
Poznámka: poznámky, rady nebo dodatečné informace
Copyright
Copyright © 2014 Samsung Electronics
Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.
Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou
formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými
systémy pro ukládání bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.
3
O této příručce
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
®
™
™
™ a logo Wi-Fi jsou registrované
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
• Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.
4
Obsah
Úvodní informace
39
40
41
7
Rozvržení zařízení
8Tlačítka
9
Obsah balení
10 Vložení karty SIM nebo USIM a baterie
13 Nabíjení baterie
15 Vkládání paměťové karty
17 Zapínání a vypínání zařízení
17 Uchopení zařízení
18 Zamknutí a odemknutí zařízení
18 Nastavení hlasitosti
18 Přepnutí do tichého režimu
Přenos souborů
Zabezpečení zařízení
Upgrade zařízení
Komunikace
42Telefon
47Kontakty
50Zprávy
52E-mail
53 Google Mail
55Hangouts
55Google+
56Fotky
56ChatON
Základy
19 Ikony indikátoru
20 Používání dotykového displeje
24 Ovládací pohyby
25 Pohyb dlaní
26 Zapnutí zobrazení více oken
28Oznámení
29 Domovská obrazovka
32 Zamknutá obrazovka
33 Obrazovka Aplikace
34 Používání aplikací
35Nápověda
35 Ovládání jednou rukou
35 Zadávání textu
37 Připojování k síti Wi-Fi
38 Nastavení účtů
Web a sítě
57Internet
58Chrome
59Bluetooth
60 Samsung Link
62 Group Play
64NFC
65 S Beam
5
Obsah
Média
98TripAdvisor
99KNOX
66Hudba
68Fotoaparát
74Galerie
77Fotopříběh
78Video
79YouTube
80Rádio
81 Můj časopis
82Flipboard
Cestování a poloha
100Mapy
Nastavení
101 Otevření menu Nastavení
101Připojení
105Zařízení
112Ovládání
116Obecné
120 Nastavení Google
Aplikace a obchody s médii
83
84
84
85
85
85
85
Obchod Play
Samsung Apps (GALAXY Apps)
Knihy Play
Filmy Play
Hudba Play
Hry Play
Kiosek Play
Řešení problémů
Nástroje
86 S Plánovač
87Dropbox
88Cloud
89Disk
89Hodiny
91Kalkulačka
91 S překladač
92Záznamník
94 S Voice
96Google
96 Hlasové vyhledávání
97 Moje soubory
98 Stažené položky
6
Úvodní informace
Rozvržení zařízení
Snímač
vzdálenosti / světla
Sluchátko
Přední fotoaparát
Dotykový displej
Vypínač
Tlačítko Domů
Tlačítko Zpět
Tlačítko Menu
Univerzální konektor
Mikrofon
Konektor pro sluchátka
Blesk
GPS anténa
Zadní fotoaparát
Zadní kryt
Tlačítko hlasitosti
Reproduktor
NFC anténa
(na baterii)
Hlavní anténa
7
Úvodní informace
• Nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými objekty. Mohlo by dojít k problémům s
připojením nebo zvýšenému vybíjení baterie.
• Doporučuje se používat ochrannou fólii na displej schválenou společností Samsung.
Neschválené ochranné fólie na displej mohou způsobit špatné fungování senzorů.
• Nedovolte, aby se do kontaktu s dotykovým displejem dostala voda. Vlhké prostředí nebo
styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
Tlačítka
Tlačítko
Funkce
• Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko a
podržte ho.
Vypínač
Menu
• Chcete-li zamknout nebo odemknout zařízení, stiskněte toto
tlačítko. Zařízení přejde do režimu zámku po vypnutí dotykového
displeje.
• Klepnutím otevřete seznam dostupných možností na aktuální
obrazovce.
• Klepnutím a podržením tlačítka na domovské obrazovce spusťte
službu Google Search.
• Stisknutím tlačítka se vraťte na domovskou obrazovku.
Domů
• Stisknutím a podržením otevřete seznam nedávno spuštěných
aplikací.
Zpět
• Klepnutím na tlačítko se vraťte na předchozí obrazovku.
Hlasitost
• Stisknutím upravte hlasitosti zařízení.
8
Úvodní informace
Obsah balení
Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:
• Zařízení
• Baterie
• Uživatelská příručka
• Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a
poskytovatele služeb.
• Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být
kompatibilní.
• Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
• Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před
zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
• Jiná příslušenství nemusí být s vaším zařízením kompatibilní.
• Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Na závady způsobené
používáním neschváleného příslušenství se nevztahuje záruční servis.
• Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na
společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na
webu společnosti Samsung.
9
Úvodní informace
Vložení karty SIM nebo USIM a baterie
Vložte kartu SIM nebo USIM dodanou poskytovatelem mobilních telefonních služeb a přiloženou
baterii.
• Se zařízením pracují pouze karty microSIM.
• Některé služby LTE nemusí být v závislosti na poskytovateli služby k dispozici. Bližší
informace o dostupnosti služby získáte od svého poskytovatele služeb.
1 Sundejte zadní kryt.
Neporaňte si při sundavání zadního krytu nehty.
Zadní kryt nadměrně neohýbejte nebo s ním nekruťte. Mohlo by dojít k poškození krytu.
10
Úvodní informace
2 Vložte kartu SIM nebo USIM tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
• Nevkládejte paměťovou kartu do slotu pro SIM kartu. Pokud dojde náhodou k zasunutí
paměťové karty do slotu pro kartu SIM, vezměte zařízení do servisního centra společnosti
Samsung a nechte paměťovou kartu vyjmout.
• Buďte opatrní, abyste neztratili SIM nebo USIM kartu a neumožnili jiným osobám, aby
ji používaly. Společnost Samsung neodpovídá za žádné škody nebo potíže způsobené
ztrátou nebo odcizením karet.
3 Vložte baterii.
2
1
11
Úvodní informace
4 Vraťte zpět zadní kryt.
Vyjmutí karty SIM nebo USIM a baterie
1 Sundejte zadní kryt.
2 Vyjměte baterii.
3 Vytáhněte SIM nebo USIM kartu.
12
Úvodní informace
Nabíjení baterie
Před prvním použitím baterii nabijte pomocí nabíječky. K nabíjení zařízení lze také používat počítač
připojený k zařízení pomocí kabelu USB.
Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené
nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.
• Pokud je baterie vybitá, zobrazí se ikona prázdné baterie.
• Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení
nabíječky. Před tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
• Používáte-li více aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení
k jinému zařízení, dojde k rychlému vybití baterie. Chcete-li se vyhnout odpojení od sítě
nebo ztrátě napájení během přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po plném nabití
baterie.
Nabíjení pomocí nabíječky
Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru USB a zapojte konec kabelu USB do univerzálního
konektoru.
Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození
způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.
13
Úvodní informace
• Během nabíjení můžete zařízení používat, ale plné nabití baterie může trvat delší dobu.
• Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat.
Pokud se tak stane, odpojte nabíječku ze zařízení.
• Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení. To je normální a nemělo by to mít žádný
vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může
nabíječka přestat nabíjet.
• Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska
Samsung.
Po úplném nabití odpojte zařízení od nabíječky. Nejprve odpojte nabíječku od zařízení a pak ji
odpojte z elektrické zásuvky.
Nevyjímejte baterii před odpojením nabíječky. Mohlo by dojít k poškození zařízení.
Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač,
proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Během nabíjení by
nabíječka měla zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.
Kontrola stavu nabití baterie
Pokud nabíjíte baterii vypnutého zařízení, zobrazí se aktuální stav nabíjení baterie pomocí
následujících ikon:
Nabíjení
Plně nabito
14
Úvodní informace
Snížení spotřeby baterie
Zařízení nabízí možnosti, které pomáhají šetřit spotřebu baterie. Přizpůsobením těchto možností a
deaktivací funkcí na pozadí můžete zařízení mezi jednotlivými nabíjeními používat delší dobu:
• Když zařízení nepoužíváte, přepněte je stisknutím vypínače do režimu spánku.
• Zbytečné aplikace zavřete pomocí správce úloh.
• Deaktivujte funkci Bluetooth.
• Deaktivujte funkci Wi-Fi.
• Deaktivujte automatickou synchronizaci aplikací.
• Snižte dobu podsvícení.
• Snižte jas displeje.
Vkládání paměťové karty
Vaše zařízení přijímá paměťové karty s maximální kapacitou 64 GB. V závislosti na výrobci a typu
paměťové karty nemusí být některé paměťové karty kompatibilní s vaším zařízením.
• Některé paměťové karty nemusí být plně kompatibilní se zařízením. Používání
nekompatibilní karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty a poškodit
data uložená na kartě.
• Dávejte pozor, abyste paměťovou kartu vložili správnou stranou vzhůru.
• Zařízení podporuje u paměťových karet systémy souborů typu FAT a exFAT. Pokud vložíte
kartu naformátovanou s jiným systémem souborů, zařízení vás vyzve k přeformátování
paměťové karty.
• Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
• Jakmile vložíte paměťovou kartu do zařízení, v interní paměti se ve složce Moje soubory
→ Vše → SD memory card zobrazí adresář se soubory paměťové karty.
1 Sejměte zadní kryt a vyjměte baterii.
2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
15
Úvodní informace
3 Zastrčte do slotu paměťovou kartu.
4 Vložte zpět baterii a nasaďte zadní kryt.
Vyjmutí paměťové karty
Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte. Na domovské obrazovce
klepněte na položku Aplikace → Nastavení → Obecné → Úložiště → Odpojit SD kartu.
1 Sejměte zadní kryt a vyjměte baterii.
2 Vysuňte paměťovou kartu.
3 Vložte zpět baterii a nasaďte zadní kryt.
Nevysunujte paměťovou kartu, pokud zařízení přenáší nebo získává informace. Mohlo by
dojít ke ztrátě či poškození dat nebo k poškození paměťové karty nebo zařízení. Společnost
Samsung neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním poškozených
paměťových karet včetně ztráty dat.
Formátování paměťové karty
Paměťová karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením kompatibilní. Paměťovou kartu
formátujte pouze v zařízení.
Na domovské obrazovce klepněte na položku Aplikace → Nastavení → Obecné → Úložiště →
Formátovat kartu SD → Formátovat SD kartu → Odstranit vše.
Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data
uložená v zařízení. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností
uživatele.
16
Úvodní informace
Zapínání a vypínání zařízení
Pokud zařízení zapínáte poprvé, nastavte je dle následujících zobrazených pokynů.
Stisknutím a podržením vypínače na několik sekund zařízení zapněte.
• Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle
nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
• Stiskněte a podržte vypínač a klepnutím na položku Režim Letadlo zakážete bezdrátové
funkce.
Vypnutí zařízení provedete stisknutím a podržením vypínače a poté klepnutím na položku Vypnout.
Uchopení zařízení
Nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými objekty. Mohlo by dojít k problémům s připojením
nebo zvýšenému vybíjení baterie.
17
Úvodní informace
Zamknutí a odemknutí zařízení
Pokud zařízení nepoužíváte, můžete nechtěným operacím zabránit jeho zamknutím. Stisknutím
vypínače vypnete obrazovku a zařízení se přepne do režimu zámku. Zařízení se automaticky zamkne,
pokud ho delší dobu nepoužíváte.
Chcete-li zařízení odemknout, stiskněte vypínač nebo tlačítko Domů a přejeďte prstem v libovolném
směru v rámci oblasti odemknuté obrazovky nacházející se v dolní části.
Nastavení hlasitosti
Stiskněte tlačítko Zvýšení nebo Snížení hlasitosti a upravte hlasitost vyzváněcího tónu nebo upravte
hlasitost zvuku při přehrávání hudby nebo videa.
Přepnutí do tichého režimu
Použijte jednu z následujících metod:
• Stiskněte a podržte tlačítko Snížení hlasitosti, dokud se zařízení nepřepne do tichého režimu.
• Stiskněte a podržte vypínač a pak klepněte na položku Ztlumit nebo Vibrace.
• Otevřete panel s oznámeními v horní části obrazovky a klepněte na položku Zvuk nebo Vibrace.
18
Základy
Ikony indikátoru
Ikony zobrazené v horní části obrazovky poskytují informace o stavu zařízení. Ikony uvedené v
tabulce níže se vyskytují nejčastěji.
Ikona
Definice
Žádný signál
Síla signálu
Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
Připojeno k síti GPRS
Připojeno k síti EDGE
Připojeno k síti UMTS
Připojeno k síti HSDPA
Připojeno k síti HSPA+
/
Připojeno k síti LTE
Připojeno k Wi-Fi
Funkce Bluetooth je aktivována
GPS je aktivní
Probíhá volání
Zmeškaný hovor
Synchronizováno s webem
Připojeno k počítači
Žádná karta SIM ani USIM
Nová textová nebo multimediální zpráva
Je aktivován budík
Ztišený režim je aktivní
Vibrační režim aktivován
19
Základy
Ikona
Definice
Režim Letadlo je aktivní
Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
Stav baterie
Používání dotykového displeje
K ovládání dotykového displeje používejte pouze prsty.
• Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické
výboje mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
• Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a
netlačte příliš silně prsty.
• Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se
nachází mimo oblast dotykového vstupu.
• Ponechání dotykového displeje v nečinnosti po delší dobu může vést ke stínovým
obrazům (vypálení obrazu do obrazovky) nebo duchům. Pokud zařízení nepoužíváte,
vypněte dotykový displej.
20
Základy
Gesta pomocí prstů
Klepnutí
Chcete-li otevřít aplikaci, vybrat položku menu, stisknout tlačítko na obrazovce nebo zadat znaky
pomocí klávesnice na obrazovce, klepněte na položku prstem.
Klepnutí a podržení
Chcete-li otevřít dostupné možnosti, klepněte a podržte položku po dobu více než 2 sekund.
21
Základy
Přetažení
Chcete-li přesunout ikonu, miniaturu nebo zobrazit náhled nového umístění, klepněte a podržte ji a
přetáhněte ji do cílového umístění.
Dvojité klepnutí
Chcete-li přiblížit část webové stránky nebo obrázku, dvakrát na ni klepněte. Chcete-li se vrátit zpět,
znovu dvakrát klepněte.
22
Základy
Listování
Chcete-li zobrazit další panel, listujte v domovské obrazovce nebo v obrazovce aplikace doleva nebo
doprava. Chcete-li procházet webovou stránku nebo seznam, například kontakty, listujte nahoru
nebo dolů.
Zmáčknutí
Chcete-li přiblížit část webové stránky, mapy nebo obrázku, roztáhněte od sebe dva prsty.
Zmáčknutím položku oddalte.
23
Základy
Ovládací pohyby
Jednoduché pohyby umožňují snadné ovládání zařízení.
Před použitím pohybů se ujistěte, že jste aktivovali funkci pohybu. Na domovské obrazovce klepněte
na položku Aplikace → Nastavení → Ovládání → Pohyby a přetáhněte přepínač Pohyby doprava.
Nadměrné otřesy nebo nárazy zařízení mohou vést k nezamýšleným vstupům. Ovládejte
pohyby správně.
Otáčení obrazovky
Mnoho aplikací umožňuje zobrazení buď v orientaci na výšku, nebo na šířku. Otáčení zařízení
způsobí, že se displej automaticky upraví tak, aby vyhovoval nové orientaci obrazovky.
Aby se displej automaticky neotáčel, otevřete panel oznámení a zrušte výběr položky Otočení
displeje.
• Některé aplikace nedovolují otáčení displeje.
• Některé aplikace zobrazují odlišné obrazovky v závislosti na orientaci. Kalkulačka se
změní po otočení do polohy na šířku na vědeckou kalkulačku.
24
Základy
Obrácení (Ztlumit/Pozastavit)
Chcete-li ztišit vyzvánění, pozastavit přehrávání médií nebo ztišit FM rádio (při používání
reproduktoru), zařízení otočte.
Pohyb dlaní
Pohyb dlaní použijte k ovládání zařízení klepnutím na obrazovku.
Před použitím pohybů se ujistěte, že jste aktivovali funkci pohybu dlaně. Na domovské obrazovce
klepněte na položku Aplikace → Nastavení → Ovládání → Pohyb dlaní a přetáhněte přepínač
Pohyb dlaní doprava.
Přejíždění (Kopie obrazovky)
Pokud přes displej přejedete rukou, vytvoříte kopii obrazovky. Obrázek se uloží do Galerie →
Screenshots. Snímky obrazovky nelze v některých aplikacích vytvořit.
25
Základy
Zakrývání (Ztlumit/Pozastavit)
Zakryjte obrazovku rukou a pozastavte přehrávání médií.
Zapnutí zobrazení více oken
Tuto funkci používejte pro zobrazení dvou aplikací najednou.
• Můžete spustit jen aplikace na panelu Více oken.
• Pokud spouštíte aplikace, které obsahují multimediální soubory, jako například muziku
nebo video, tak zvuk z obou souborů bude přehrán současně.
• Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Chcete-li používat panel Více oken, klepněte na domovské obrazovce na položku Aplikace →
Nastavení → Zařízení → Více oken a přetáhněte přepínač Více oken doprava.
26
Základy
Používání panelu více oken
Chcete-li zobrazit panel Více oken pro zobrazení více oken, klepněte a držte . Panel Více oken
se zobrazí na doleva straně obrazovky. Zvolte jednu aplikaci a potom přetáhněte jinou aplikaci z
nabídky Více oken na obrazovku. Pro skrytí zobrazení více obrazovek (Více oken) opětovně stiskněte
a držte .
Tažením kruhu mezi okny s aplikacemi nahoru a dolů můžete měnit velikost těchto oken.
Klepnutím na úchyt panelu můžete panel otevřít nebo zavřít. Je-li panel Multi Window otevřený
a chcete ho přesunout, klepněte a podržte úchyt a přetáhněte ho doleva nebo doprava k okraji
obrazovky. Je-li panel Multi Window zavřený a chcete ho přesunout, klepněte a podržte úchyt a
přetáhněte ho nahoru nebo dolů.
Používání aplikací s více okny (Více oken)
Při používání aplikace Více oken vyberte okno aplikace, klepněte na kruh mezi okny aplikací a
použijte jednu z následujících možností:
• : Otevřít seznam nedávno použitých aplikací ve vybraném okně.
• : Přepínání poloh mezi aplikacemi s více okny.
• : Přetáhněte a vložte text nebo zkopírované snímky z jednoho okna do druhého. Klepněte na
položku a podržte ji ve vybraném okně a přetáhněte ji do umístění v jiném okně.
Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.
• : Maximalizování okna.
• : Uzavření aplikace.
27
Základy
Vytvoření spárovaného okna
Tato funkce slouží k uložení kombinace aktuálně spuštěných aplikací v okně Více oken.
Na panelu Více oken klepněte na
→ Vytvořit.
Použití stejné aplikace ve více oknech
Pomocí této funkce můžete spustit jednu aplikaci ve více oknech současně.
Po spuštění aplikace z panelu Multi Window se vedle ikony aplikace zobrazí
podporována. Klepněte na ikonu aplikace s a poté na .
, pokud je tato funkce
Některé aplikace tuto funkci nemusí podporovat.
Oznámení
Ikona oznámení se zobrazí na stavovém řádku v horní části obrazovky a oznamuje zmeškané hovory,
nové zprávy, události v kalendáři, stav zařízení a další položky. Tažením směrem dolů od stavového
řádku otevřete panel s oznámeními. Chcete-li zobrazit další upozornění, procházejte seznamem.
Chcete-li panel s oznámeními zavřít, přetáhněte nahoru panel, který se nachází v dolní části
obrazovky.
V panelu oznámení můžete prohlížet aktuální nastavení vašeho zařízení. Táhněte směrem dolů ze
stavového řádku a potom klepněte na položku a použijte jednu z následujících možností:
• Wi-Fi: Aktivace nebo deaktivace funkce Wi-Fi.
• Umístění: Aktivace nebo deaktivace funkce GPS.
• Zvuk / Vibrace / Ztlumit: Aktivace nebo deaktivace tichého režimu. V tichém režimu můžete
nechat zařízení vibrovat nebo ztišit.
• Otočení displeje: Povolení nebo zakázání otáčení rozhraní při otočení zařízení.
• Bluetooth: Aktivace nebo deaktivace funkce Bluetooth.
• Mobilní data: Aktivace nebo deaktivace datového připojení.
• Více oken: Nastavuje použití funkce více oken.
• Mobile hotspot: Aktivace nebo deaktivace funkce sdílení připojení Wi-Fi.
• S Beam: Aktivace nebo deaktivace funkce S Beam.
• NFC: Aktivace nebo deaktivace funkce NFC.
28
Základy
• Synch.: Aktivace nebo deaktivace automatické synchronizace aplikací.
• Chytrý poh. st.: Aktivace nebo deaktivace funkce Chytrý pohotovostní stav.
• Úsporný režim: Aktivace nebo deaktivace úsporného režimu.
• Režim blok.: Aktivace nebo deaktivace režimu blokování. V režimu blokování bude zařízení
blokovat oznámení. Chcete-li určit, která oznámení budou blokována, klepněte na Nastavení →
Zařízení → Režim blokování.
• Režim Letadlo: Aktivace nebo deaktivace řežimu Letadlo.
• Režim handsfree: Aktivace a deaktivace režimu hands-free.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
Chcete-li znovu uspořádat možnosti na panelu s oznámeními, otevřete panel s oznámeními,
klepněte na položku → , klepněte a podržte položku a pak ji přetáhněte do jiného umístění.
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje ikony
indikátoru, nástroje, zkratky aplikací a další položky.
Domovská obrazovka může obsahovat více panelů. Chcete-li zobrazit další panely, přejděte vlevo
nebo vpravo.
Změna režimu domovské obrazovky
Domovská obrazovka obsahuje standardní a snadné režimy. Ve snadném režimu můžete jednoduše
otevírat oblíbené kontakty, aplikace a nastavení přidáním zkratek na domovskou obrazovku.
Chcete-li přepnout do režimu usnadnění, klepněte na položku Aplikace → Nastavení → Zařízení
→ Snadný režim a pak přetáhněte přepínač Snadný režim doprava.
29
Základy
Nové uspořádání položek
Přidání ikony aplikace
Na domovské obrazovce klepněte na položku Aplikace a podržte ikonu aplikace a pak ji přetáhněte
do náhledu panelu.
Přidávání položky
Domovskou obrazovku můžete přizpůsobit přidáním nástrojů, složek nebo panelů.
Klepněte a podržte prázdnou oblast na domovské obrazovce a pak vyberte jednu z následujících
kategorií:
• Aplikace a nástroje: Přidání nástrojů nebo aplikací na domovskou obrazovku.
• Složka: Vytvoření nové složky.
• Stránka: Přidejte na domovskou obrazovku nový panel.
Přesouvání položky
Klepněte a podržte položku a přesuňte ji do jiného místa. Chcete-li ji přesunout na jiný panel,
přetáhněte ji na stranu obrazovky.
Odebírání položky
Klepněte a podržte položku a přesuňte ji do koše, který se zobrazí v horní části domovské obrazovky.
Jakmile koš zčervená, položku uvolněte.
Nové uspořádání panelů
Přidání nového panelu
Klepněte na položku
→ Upravit stránku →
.
Přesouvání panelu
Klepněte na položku
do nového umístění.
→ Upravit stránku, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte
30
Základy
Odebírání panelu
→ Upravit stránku, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte
Klepněte na položku
do koše v horní části obrazovky.
Nastavení tapety
Nastavení snímku nebo fotografie uložené v zařízení jako tapety domovské obrazovky.
Na domovské obrazovce klepněte na položku
pak vyberte jednu z následujících možností:
→ Nastavit pozadí → Domovská obrazovka a
• Fotky: Zobrazení snímků ve složce Fotky.
• Galerie: Zobrazit fotografie zachycené fotoaparátem zařízení nebo obrázky stažené z Internetu.
• Pozadí: Zobrazení obrázků tapet.
• Živá pozadí: Zobrazení animovaných obrázků.
Pak vyberte obrázek a klepněte na položku Nastavit pozadí. Nebo vyberte obrázek, změňte jeho
velikost přetažením rámečku a pak klepněte na položku Hot.
Používání nástrojů
Nástroje jsou malé aplikace poskytující praktické funkce a informace na domovské obrazovce.
Chcete-li nástroje používat, přidejte je z panelu nástrojů na domovskou obrazovku.
• Některé nástroje se připojují k webovým službám. Používání webových nástrojů může být
dodatečně zpoplatněno.
• Dostupné nástroje se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
Na domovské obrazovce klepněte na položku Aplikace → Nástroje. Přejděte doleva nebo doprava
na panel nástrojů a pak nástroj klepnutím a podržením přidejte do domovské obrazovky. Umístěte
jej do požadovaného umístění, tažením za rámeček změňte v případě potřeby jeho velikost a
klepnutím kamkoli na obrazovku uložte umístění nástroje.
31
Základy
Zamknutá obrazovka
Zamknutá obrazovka brání v aktivaci nechtěných funkcí zařízení, pokud ho nepoužíváte a také
umožňuje přidávat praktické nástroje.
Přidávání nástrojů
Chcete-li nástroje používat, když je zamknutá obrazovka, klepněte na domovské obrazovce na
položku Aplikace → Nastavení → Zařízení → Zamknout displej → Více nástrojů a přetáhněte
přepínač Více nástrojů doprava.
Nástroje nelze používat na zamknuté obrazovce ve snadném režimu, pokud jsou aktivovány
funkce zabezpečení.
Klepněte na oblast panelu nástrojů v horní části obrazovky. Rolujte doprava na poslední stránku,
klepněte na položku a pak nástroj vyberte a přidejte ho do zamknuté obrazovky.
Nové uspořádání panelů
Přesouvání panelu
V oblasti panelu nástrojů přejeďte doprava nebo doleva, klepněte a podržte náhled panelu a pak jej
přetáhněte do nového umístění.
Odebírání panelu
V oblasti panelu nástrojů přejeďte doprava nebo doleva, klepněte a podržte náhled panelu a pak jej
přetáhněte do koše v horní části obrazovky.
32
Základy
Obrazovka Aplikace
Obrazovka Aplikace zobrazuje ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.
Na domovské obrazovce klepněte na položku Aplikace a otevřete obrazovku Aplikace.
Chcete-li zobrazit další panely, přejděte vlevo nebo vpravo.
Nové uspořádání aplikací
Tato funkce je k dispozici pouze v zobrazení přizpůsobitelné mřížky.
→ Upravit, klepněte a podržte aplikaci a pak ji přetáhněte do nového
Klepněte na položku
umístění. Chcete-li ji přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.
Organizace pomocí složek
Pro usnadnění vložte související aplikace do společné složky.
→ Upravit, klepněte a podržte aplikaci a pak ji přetáhněte na možnost
Klepněte na položku
Vytvořit složku. Zadejte název složky a pak klepněte na položku OK. Přetažením vložte aplikace do
nové složky a pak klepněte na položku Uložit a uspořádání uložte.
Nové uspořádání panelů
Zmáčkněte obrazovku, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do nového umístění.
Instalace aplikací
Ke stahování a instalaci aplikací použijte obchod s aplikacemi, jako je například Samsung Apps
(GALAXY Apps).
Odinstalace aplikací
Klepněte na položku
odinstalovat.
→ Odinstalovat/zakázat aplikace a pak vyberte aplikaci, kterou chcete
Výchozí aplikace, které byly součástí zařízení od zakoupení, nelze odinstalovat.
33
Základy
Deaktivace aplikací
Klepněte na položku
deaktivovat.
→ Odinstalovat/zakázat aplikace a vyberte aplikaci, kterou chcete
Chcete-li aplikaci aktivovat, klepněte na obrazovce Aplikace na Nastavení → Obecné → Správce
aplikací, přejděte na VYPNUTO, vyberte aplikaci a klepněte na Povolit.
Používání aplikací
Zařízení může spouštět mnoho různých typů aplikací, v rozsahu od médií po internetové aplikace.
Spuštění aplikace
Na domovské obrazovce nebo obrazovce aplikací otevřete aplikaci výběrem ikony.
Některé aplikace jsou seskupeny do složek. Chcete-li otevřít aplikaci, klepněte na složku a
potom klepněte na aplikaci.
Spuštění ze seznamu nedávno spuštěných aplikací
Stisknutím a podržením tlačítka Domů otevřete seznam nedávno spuštěných aplikací.
Vyberte ikonu aplikace, kterou chcete spustit.
Ukončení aplikace
Nepoužívané aplikace ukončujte, ušetříte tak energii baterie a zachováte výkon zařízení.
Stiskněte a podržte tlačítko Domů, klepněte na položku a pak klepněte na položku Konec vedle
aplikace a zavřete ji. Všechny aktivní aplikace zavřete klepněte na položku Ukončit vše. Případně
stiskněte a podržte tlačítko Domů a pak klepněte na položku .
34
Základy
Nápověda
Přejděte do informací nápovědy a naučte se jak používat zařízení a aplikace nebo konfigurovat
důležité nastavení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nápověda. Chcete-li zobrazit rady, vyberte kategorii.
Pro řazení kategorií v abecedním pořadí klepněte na položku
Chcete-li hledat klíčová slova, klepněte na položku
.
.
Ovládání jednou rukou
Pro pohodlné ovládání můžete aktivovat režim ovládání jednou rukou. V tomto režimu jsou rozhraní
aplikace upravena pro snadné používání pomocí jedné ruky.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Ovládání → Ovládání jednou rukou.
Zaškrtněte aplikace nebo funkce, které chcete v režimu používat.
Zadávání textu
K zadávání textu použijte klávesnici Samsung nebo funkci hlasového vstupu.
Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit
jazyk zápisu na jeden z podporovaných jazyků.
Změna typu klávesnice
Klepněte na libovolné pole pro zadávání textu, otevřete panel s oznámeními, klepněte na položku
Zvolte metodu zadávání a pak vyberte typ klávesnice, který chcete použít.
Používání klávesnice Samsung
Nastavení možností pro klávesnici
Samsung.
Odstranění předcházejícího znaku.
Zadání pomocí velkých písmen.
Rozdělení na další řádek.
Zadávání interpunkčních
znamének.
Vložení mezery.
35
Základy
Zadání velkých písmen
Před zadáním znaku klepněte na položku
dvakrát.
. Pro všechna velká písmena klepněte na klávesu
Změna typu klávesnice
Klepněte a podržte položku
a pak klepněte na položku
Na plovoucí klávesnici klepněte a podržte položku
a změňte typ klávesnice.
a přesuňte klávesnici na jiné místo.
Změna jazyka klávesnic
Přidejte jazyky klávesnice a pak posuňte tlačítko mezerníku doleva nebo doprava, čímž změníte
jazyk klávesnice.
Ruční psaní
Klepněte a podržte , klepněte na položku
a pak napište slovo prstem. Navrhovaná slova se
zobrazí po zadání znaků. Vyberte navržené slovo.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
36
Základy
Hlasové zadávání textu
Aktivujte funkci hlasového zadávání a pak hovořte do mikrofonu. Zařízení zobrazí, co mu nadiktujete.
Pokud zařízení slova správně nerozezná, klepněte na podtržený text a vyberte alternativní slovo
nebo frázi z rozevíracího seznamu.
Chcete-li změnit jazyk nebo přidat jazyky pro hlasové rozpoznávání, klepněte na aktuální jazyk.
Kopírování a vkládání
Klepněte a podržte prst nad textem, přetažením položky nebo vyberte více nebo méně textu a
pak klepněte na položku Kopírovat, chcete-li text kopírovat nebo položku Vyjmout, chcete-li text
vyjmout. Vybraný text se zkopíruje do schránky.
Chcete-li ho vložit do pole zadávání textu, klepněte a podržte ho v bodě, kde by měl být vložen a pak
klepněte na položku Vložit.
Připojování k síti Wi-Fi
Chcete-li použít síť Internet nebo sdílet mediální soubory s jinými zařízeními, připojte zařízení k síti
Wi-Fi. (str. 101)
Zapínání a vypínání sítě Wi-Fi
Otevřete panel s oznámeními a pak klepněte na položku Wi-Fi síť zapněte nebo vypněte.
• Zařízení využívá neharmonizovanou frekvenci a je určeno k použití ve všech evropských
zemích. Sítě WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské
unii, ale nemohou být provozovány mimo budovy.
• Nepoužíváte-li síť Wi-Fi, vypněte ji a šetřete energii baterie.
Připojování k sítím Wi-Fi
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Připojení → Wi-Fi a pak přetáhněte
přepínač Wi-Fi doprava.
Vyberte síť ze seznamu nalezených sítí Wi-Fi, v případě potřeby zadejte heslo a pak klepněte na
položku Připojit. Sítě, které vyžadují heslo, se zobrazí pomocí ikony zámku. Po připojení zařízení k síti
Wi-Fi se zařízení automaticky připojí, kdykoliv bude síť dostupná.
37
Základy
Přidávání sítí Wi-Fi
Pokud se požadovaná síť nezobrazí v seznamu sítí, klepněte na položku Přidat síť Wi-Fi v dolní části
seznamu sítí. Zadejte název sítě do pole SSID sítě, vyberte typ zabezpečení, a pokud se nejedná o
otevřenou síť, zadejte heslo a pak klepněte na položku Připojit.
Zapomínání sítí Wi-Fi
Jakoukoliv dříve použitou síť, včetně aktuální sítě, lze zapomenout, takže se k ní zařízení automaticky
nepřipojí. Vyberte síť v seznamu sítí a pak klepněte na položku Odstranit.
Nastavení účtů
Aplikace Google, jako například Obchod Play, vyžadují účet Google a aplikace jako například
Samsung Apps (GALAXY Apps) vyžadují účet Samsung. Chcete-li maximálně využívat možnosti
zařízení, vytvořte si účty Google a Samsung.
Přidávání účtů
Postupujte podle pokynů, které se zobrazí při otevření aplikace Google bez přihlášení, k nastavení
účtu Google.
Chcete-li se přihlásit nebo zaregistrovat do účtu Google, klepněte na obrazovce Aplikace na
položku Nastavení → Obecné → Účty → Přidat účet → Google. Pak klepněte na položku Nový a
zaregistrujte se nebo klepněte na položku Existující a nastavení účtu dokončete podle pokynů na
obrazovce. V zařízení lze používat více než jeden účet Google.
Podobně nastavte i účet Samsung.
Odebírání účtů
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Obecné → Účty vyberte název účtu pod
položkou Moje účty, vyberte účet, který chcete odebrat, a pak klepněte na položku Odebrat účet.
38
Základy
Přenos souborů
Přesunujte zvuky, videa, obrázky nebo jiné typy souborů ze zařízení do počítače a naopak.
Připojení pomocí aplikace Samsung Kies
Samsung Kies je počítačová aplikace, která spravuje multimediální obsah a osobní údaje v zařízeních
Samsung. Stáhněte si nejnovější aplikaci Samsung Kies z webu Samsung.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Aplikace Samsung Kies se v počítači spustí automaticky. Pokud se program Samsung Kies
nespustí, dvakrát klepněte na ikonu Samsung Kies v počítači.
2 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.
Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.
Připojování pomocí aplikace Windows Media Player
Ujistěte se, že je v počítači nainstalována aplikace Windows Media Player.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Otevřete aplikaci Windows Media Player a proveďte synchronizaci hudebních souborů.
Připojování jako mediální zařízení
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Otevřete panel s oznámeními a pak klepněte na položku Připojeno jako multimediální zařízení
→ Mediální zařízení (MTP).
Pokud váš počítač nepodporuje protokol Media Transfer Protocol (MTP) nebo neobsahuje
nainstalovaný žádný odpovídající ovladač, klepněte na položku Fotoaparát (PTP).
3 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.
39
Základy
Zabezpečení zařízení
Zabraňte ostatním v používání nebo přístupu k osobním údajům a informacím uloženým v zařízení
pomocí funkcí zabezpečení. Kdykoliv zařízení odemykáte, vyžaduje k odemknutí kód.
Nastavení vzorce
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Zařízení → Zamknout displej → Zámek
displeje → Znak.
Nakreslete vzor spojením čtyř nebo více teček a pak ho opětovným nakreslením ověřte. Nastavte
záložní kód PIN odemknutí k odemknutí obrazovky v případě, že zapomenete vzor.
Nastavení kódu PIN
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Zařízení → Zamknout displej → Zámek
displeje → PIN.
Zadejte alespoň čtyři čísla a pak heslo opětovným zadáním ověřte.
Nastavení hesla
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Zařízení → Zamknout displej → Zámek
displeje → Heslo.
Zadejte alespoň čtyři znaky, včetně čísel a symbolů, a pak heslo opětovným zadáním ověřte.
40
Základy
Odemykání zařízení
Zapněte obrazovku stisknutím vypínače nebo tlačítka Domů a zadejte kód pro odemknutí.
Pokud kód k odemknutí zapomenete, můžete zařízení nechat resetovat v servisním
středisku Samsung.
Upgrade zařízení
Zařízení lze upgradovat na nejnovější software.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Upgrade pomocí aplikace Samsung Kies
Spusťte aplikaci Samsung Kies a připojte zařízení k počítači. Aplikace Samsung Kies zařízení
automaticky rozpozná a zobrazí případné dostupné aktualizace v dialogovém okně. Chcete-li spustit
upgrade, klikněte na tlačítko Aktualizace v dialogovém okně. Viz nápověda aplikace Samsung Kies
pro podrobnosti o postupu upgradu.
• Nevypínejte počítač a neodpojujte kabel USB, pokud probíhá aktualizace zařízení.
• Během aktualizace zařízení nepřipojujte k počítači další mediální zařízení. Mohlo by to
způsobit narušení procesu aktualizace.
Upgrade pomocí bezdrátového připojení
Zařízení lze přímo upgradovat na nejnovější software pomocí služby bezdrátového zasílání firmwaru
(FOTA).
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Obecné → O zařízení → Aktualizace
softwaru → Aktualizovat.
41
Komunikace
Telefon
Tuto aplikaci použijte k uskutečnění nebo přijetí hovoru.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Telefon.
Volání
Volání
Použijte jednu z následujících metod:
• Klávesnice: Zadejte číslo pomocí klávesnice a pak klepněte na položku .
• Protokoly: Zahajte hovor z historie příchozích a odchozích hovorů a zpráv.
• Oblíbené: Zahajte hovor ze seznamu oblíbených kontaktů.
• Kontakty: Zahajte hovor ze seznamu kontaktů.
Rychlé vytáčení čísel
Pro čísla zrychlené volby klepněte na odpovídající číslo a přidržte je.
Předvídání čísel
Při zadávání čísel na klávesnici se zobrazí automatické předpovídání. Vyberte jednu z následujících
možností a zahajte hovor.
42
Komunikace
Hledání kontaktů
Zadejte jméno, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu a vyhledejte kontakt v seznamu kontaktů. Při
zadávání znaků se zobrazí předpovídané kontakty. Vyberte jeden a zahajte hovor.
Mezinárodní volání
Klepněte a podržte 0, dokud se nezobrazí znak +. Zadejte kód země, kód oblasti a telefonní číslo a
pak klepněte na položku .
Během hovoru
K dispozici jsou následující akce:
• : Vybere možnost ekvalizéru, která bude použita během volání.
• : Zvýší hlasitost.
• Podržet: Podržení hovoru. Podržený hovor obnovíte klepnutím na tlačítko Uvolnit.
• Př. hovor: Vytočení druhého hovoru.
• Klávesnice: Otevření klávesnice.
• Konec: Ukončení aktuálního volání.
• Reprod.: Aktivuje hlasitý odposlech. Při použití hlasitého telefonu nepřikládejte zařízení k uchu.
• Ztlumit: Vypne mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet.
• Sluch.: Přepne na sluchátka Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.
• Přepnout: Přepíná mezi dvěma hovory.
• Sloučit: Pokud jsou spojeny dva hovory, vytvoří konferenční hovor. Pokud chcete přidat další
osoby, opakujte postup. Tato funkce je dostupná, pouze pokud je aktivní služba konferenčního
hovoru.
• → Kontakty: Otevření seznamu kontaktů.
• → Zpráva: Odesílání zprávy.
• → Přenos: Propojí první stranu s druhou stranou. Odpojí vás od konverzace.
• → Zap. ovládání 1 rukou: Nastavte klávesnici tak, abyste ji mohli pohodlně ovládat jednou
rukou.
Přidávání kontaktů
Chcete-li do seznamu kontaktů přidat telefonní číslo z klávesnice, zadejte číslo a klepněte na položku
Přidat do Kontaktů.
43
Komunikace
Odesílání zprávy
Klepnutím na tlačítko
→ Odeslat zprávu odešlete zprávu na číslo na displeji.
Zobrazení záznamů hovorů
Chcete-li zobrazit historii příchozích a odchozích hovorů, klepněte na položku Protokoly.
Chcete-li filtrovat protokol volání, klepněte na možnost
možnost.
→ Zobrazit a pak vyberte příslušnou
Číslo pevné volby
Zařízení lze nastavit k omezování odchozích hovorů pouze na čísla se speciálním předčíslím. Tato
předčíslí jsou uložena na kartě SIM nebo USIM.
→ Nastavení hovorů → Další nastavení → Čísla pevné volby → Zapnout
Klepněte na položku
pevnou volbu a pak zadejte kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Klepněte na položku Seznam
čísel pevné volby a přidejte čísla.
Blokování hovorů
Zařízení lze nastavit k blokování určitých hovorů. Například lze zakázat mezinárodní hovory.
→ Nastavení hovorů → Další nastavení → Blokování hovorů, vyberte typ
Klepněte na položku
hovoru, vyberte možnost blokování hovoru a zadejte heslo.
Přijímání hovorů
Přijímání hovorů
V případě příchozího volání přetáhněte položku
mimo velký kruh.
Pokud je aktivní služba čekající hovor, lze provést další volání. Po přijetí druhého hovoru bude první
hovor podržen.
Odmítnutí hovoru
V případě příchozího volání přetáhněte položku
mimo velký kruh.
Chcete-li při odmítnutí příchozího hovoru odeslat zprávu, přetáhněte panel zpráv nahoru. Chcete-li
→ Nastavení hovorů → Nastavení
vytvořit zprávu při odmítnutí hovoru, klepněte na položku
zpráv při odmítnutí hovoru.
44
Komunikace
Automatické odmítání hovorů od nechtěných čísel
→ Nastavení hovorů → Odmítnutí hovoru → Režim automatického odmítnutí
Klepněte na
→ Autom. odmítaná čísla → Seznam automatického odmítnutí. Klepněte na položku Vytvořit,
zadejte číslo, přiřaďte kategorii a pak klepněte na položku Uložit.
Zmeškané hovory
Zmeškáte-li hovor, zobrazí se na stavovém řádku ikona
seznam zmeškaných hovorů.
. Otevřete panel s oznámeními a zobrazte
Čekající hovor
Čekající hovor představuje službu poskytovanou poskytovatelem služeb. Uživatel může tuto službu
použít k pozastavení aktuálního hovoru a přepnutí na příchozí hovor. Tato služba není dostupná u
video hovorů.
→ Nastavení hovorů → Další nastavení →
Chcete-li tuto službu využít, klepněte na položku
Čekající hovor.
Přesměrování hovorů
Zařízení lze nastavit k odesílání příchozích hovorů na vybrané číslo.
→ Nastavení hovorů → Další nastavení → Přesměrování hovorů a pak
Klepněte na položku
vyberte typ hovoru a podmínku. Zadejte číslo a klepněte na položku Povolit.
Video hovory
Vytvoření video hovoru
Zadejte číslo nebo vyberte kontakt ze seznamu kontaktů a pak klepněte na tlačítko
Během video hovoru
K dispozici jsou následující akce:
• Přep. fotoap.: Přepínání mezi předním a zadním fotoaparátem.
• Ztlumit: Vypne mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet.
• Konec: Ukončení aktuálního volání.
• → Skrýt: Skryje váš obraz před druhou stranou.
• → Odchozí obrázek: Vybere obrázek, který se zobrazí druhé straně.
• → Klávesnice: Otevření klávesnice.
45
.
Komunikace
• → Přepnout na sluchátko: Přepne na sluchátka Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.
• → Reproduktor vyp: Deaktivuje funkci hlasitého odposlechu.
• → Animované emotikony: Použije emotikony na váš obrázek.
• → Zobrazení tématu: Použije dekorativní ikony na váš obrázek.
• → Zap. filtrované zob.: Změní režim zobrazení do filtrovaného režimu.
• → Zap. ovládání 1 rukou: Změna režimu zobrazení pro ovládání jednou rukou.
Klepnutím a podržením obrázku druhé strany přejděte na následující možnosti:
• Vytvořit obrázek: Uloží obrázek druhé strany.
• Nahrát videoklip: Uloží video obrázků druhé strany.
Nahrávání hovorů bez předchozího souhlasu druhé strany je v mnoha zemích nezákonné.
Klepnutím a podržením vašeho obrázku přejděte na následující možnosti:
• Přep. fotoap.: Přepínání mezi předním a zadním fotoaparátem.
• Odchozí obrázek: Vybere obrázek, který se zobrazí druhé straně.
Přepínání obrázků
Přetáhněte obrázek každé strany na obrázek druhé strany a obrázky zaměňte.
46
Komunikace
Poslech hlasové zprávy
Klepněte a podržte klávesu 1 na klávesnici a pak postupujte dle pokynů od poskytovatele služeb.
Kontakty
Tuto aplikaci použijte ke správě kontaktů, včetně telefonních čísel, e-mailových adres a dalších
položek.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty.
Správa kontaktů
Klepněte na položku Kontakty.
Vytvoření kontaktu
Klepněte na položku
• : Přidat obrázek.
• /
a zadejte informace o kontaktu.
: Přidat nebo odstranit informaci o kontaktu.
Úpravy kontaktu
Zvolte kontakt, který chcete upravovat, potom klepněte na položku
.
Odstranění kontaktu
Klepněte na položku
→ Odstranit.
Nastavení čísla rychlé volby
→ Nastavení rychlých voleb vyberte číslo rychlé volby a pak vyberte
Klepnutím na položku
kontakt. Chcete-li odebrat číslo rychlé volby, klepněte na něj a podržte ho a pak klepněte na položku
Odstranit.
47
Komunikace
Hledání kontaktů
Klepněte na položku Kontakty.
Použijte jednu z následujících metod hledání:
• Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
• Pro rychlé procházení použijte indexy na pravé straně seznamu kontaktů, podél nichž táhněte
seznam prstem.
• Klepněte na pole hledání v horní části seznamu kontaktů a zadejte kritéria hledání.
Po výběru kontaktu proveďte jednu z následujících akcí:
• : Přidat do oblíbených kontaktů.
• /
: Zahájit hlasový nebo video hovor.
• : Vytvořit zprávu.
• : Napsat e-mail.
Zobrazení kontaktů
Klepněte na položku Kontakty.
Podle výchozího nastavení zobrazí telefon všechny uložené kontakty.
Klepněte na
→ Zobrazit kontakty a vyberte místo, ve kterém jsou uloženy kontakty.
Přesouvání kontaktů
Klepněte na položku Kontakty.
Přesouvání kontaktů do služby Google
Klepněte na položku
→ Sloučit účty → Spojit s Google.
Kontakty přesunuté do služby Google Contacts se zobrazí pomocí ikony
v seznamu kontaktů.
Přesouvání kontaktů do služby Samsung
Klepněte na položku
→ Sloučit účty → Spojit s účtem Samsung account.
Kontakty přesunuté do služby Samsung Contacts se zobrazí pomocí ikony
48
v seznamu kontaktů.
Komunikace
Import a export kontaktů
Klepněte na položku Kontakty.
Import kontaktů
Klepněte na
→ Import/Export a vyberte možnost importu.
Export kontaktů
Klepněte na
→ Import/Export a vyberte možnost exportu.
Sdílení kontaktů
→ Sdílet vizitku přes, vyberte kontakty, klepněte na tlačítko Hot. a pak
Klepněte na položku
vyberte metodu sdílení.
Oblíbené kontakty
Klepněte na položku Oblíbené.
Klepněte na položku
a pak proveďte jednu z následujících akcí:
• Hledat: Hledání kontaktů.
• Přidat k oblíbeným položkám: Přidání kontaktů k oblíbeným.
• Odebrat z Oblíbených: Odebrání kontaktů z oblíbených.
• Tabulka / Seznam: Zobrazení kontaktů v podobě tabulky nebo seznamu.
• Nápověda: Přístup k informacím nápovědy ohledně používání kontaktů.
Skupiny kontaktů
Klepněte na položku Skupiny.
Přidávání kontaktů do skupiny
Vyberte skupinu a pak klepněte na položku
na položku Hot.
. Vyberte kontakty, které chcete přidat, a pak klepněte
49
Komunikace
Správa skupin
Klepněte na položku
a pak proveďte jednu z následujících akcí:
• Vytvořit: Vytvoří novou skupinu.
• Hledat: Hledání kontaktů.
• Změnit pořadí: Klepněte a podržte vedle názvu skupiny, přetáhněte ho nahoru nebo dolů do
jiného umístění a pak klepněte na tlačítko Hot.
• Odstranit skupiny: Vyberte skupiny přidané uživatelem a klepněte na Odstranit. Výchozí
skupiny nelze odstranit.
• Nápověda: Přístup k informacím nápovědy ohledně používání kontaktů.
Odesílání zprávy nebo e-mailu členům skupiny
Vyberte skupinu, klepněte na položku
pak klepněte na tlačítko Hot.
→ Odeslat zprávu nebo Odeslat e-mail, vyberte členy a
Vizitka
Klepněte na položku Kontakty.
Vytvoří vizitku a odešle ji ostatním.
Klepněte na položku Nastavit profil, zadejte podrobnosti, například telefonní číslo, e-mailovou
adresu a poštovní adresu a pak klepněte na položku Uložit. Dojde-li k uložení informací uživatele
během nastavení zařízení, vyberte vizitku v JÁ a pak ji upravte klepnutím na položku .
Klepněte na položku
→ Sdílet vizitku přes a pak vyberte metodu sdílení.
Zprávy
Tuto aplikaci použijte k odeslání textových zpráv (SMS) nebo multimediálních zpráv (MMS).
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Zprávy.
Pokud se nacházíte mimo svoji domovskou síť, odesílání nebo přijímání zpráv může být
dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.
50
Komunikace
Odesílání zpráv
Klepněte na položku
, přidejte příjemce, zadejte zprávu a pak klepněte na položku
.
Chcete-li přidat příjemce, použijte následující metody:
• Zadejte telefonní číslo.
• Klepněte na položku
, vyberte kontakty a pak klepněte na položku Hot.
Pomocí následující metody vytvořte multimediální zprávu:
• Klepněte na
a připojte obrázky, videa, kontakty, události a další položky.
• Chcete-li vložit předmět, klepněte na položku
→ Přidat předmět.
Odesílání naplánovaných zpráv
→ Plán. Nastavte datum a čas, potom klepněte na položku Hot.
Během psaní zprávy klepněte na
Zařízení odešle zprávu v určený čas a datum.
• Pokud je zařízení ve stanovenou dobu vypnuté, pokud není připojeno k síti, nebo pokud
je síť nestabilní, zpráva nebude odeslána.
• Tato funkce je založena na času a datu nastaveném v zařízení. Čas a datum nemusí být
správný, pokud se pohybujete mezi časovými pásmy a síť neaktualizuje informace.
Zobrazení příchozích zpráv
Příchozí zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu.
Chcete-li zobrazit zprávu od dané osoby, vyberte její kontakt.
51
Komunikace
E-mail
Tuto aplikaci použijte k odeslání nebo zobrazení e-mailových zpráv.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku E-mail.
Nastavení e-mailových účtů
Nastavte e-mailový účet při prvním otevírání položky E-mail.
Zadejte e-mailovou adresu a heslo. V případě soukromého e-mailového účtu, jako je například
Google Mail, klepněte na položku Další, v případě firemního e-mailového účtu klepněte na položku
Ruční nastavení. Po výběru dokončete nastavení dle pokynů na obrazovce.
Chcete-li nastavit jiný e-mailový účet, klepněte na položku
→ Nastavení → Přidat účet.
Odesílání zpráv
Klepněte na e-mailový účet, který chcete použít, a pak klepněte na položku
v dolní části
obrazovky. Zadejte příjemce, předmět a zprávu a pak klepněte na položku .
Chcete-li přidat příjemce ze seznamu kontaktů, klepněte na položku
Klepněte na
.
a připojte obrázky, videa, kontakty, poznámky, události a další položky.
Klepněte na položku →
jiné údaje.
vložte do zprávy obrázky, události, kontakty, informace o poloze nebo
Odesílání naplánovaných zpráv
→ Naplánovaný e-mail. Zaškrtněte políčko Naplánovaný
Během psaní zprávy klepněte na
e-mail, nastavte čas a datum a pak klepněte na položku Hot. Zařízení odešle zprávu v určený čas a
datum.
• Pokud je zařízení ve stanovenou dobu vypnuté, pokud není připojeno k síti, nebo pokud
je síť nestabilní, zpráva nebude odeslána.
• Tato funkce je založena na času a datu nastaveném v zařízení. Čas a datum nemusí být
správný, pokud se pohybujete mezi časovými pásmy a síť neaktualizuje informace.
52
Komunikace
Čtení zpráv
Vyberte e-mailový účet, který chcete použít a načtěte nové zprávy. Chcete-li manuálně načíst nové
zprávy, klepněte na položku .
Chcete-li si zprávu přečíst, klepněte na ni.
Přidání této e-mailové adresy do
seznamu kontaktů.
Označení zprávy jako upomínky.
Otevírání příloh.
Odstraňování zprávy.
Přeposílání zprávy.
Odpověď všem příjemcům.
Přechod na předchozí nebo další
zprávu.
Odpovídání na zprávu.
Klepnutím na kartu příloha otevřete přílohy a pak je uložte Klepněte na položku Uložit.
Google Mail
Tuto aplikaci použijte k rychlému a přímému přístupu do služby Google Mail.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Google Mail.
• Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Tato aplikace může být označena odlišně v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
53
Komunikace
Odesílání zpráv
V libovolné poštovní schránce klepněte na položku
klepněte na položku .
, zadejte příjemce, předmět a zprávu a pak
Chcete-li připojit obrázky, videa, hudbu nebo jiný obsah, klepněte na položku
Chcete-li přidat více příjemců, klepněte na položku
→ Přidat kopii/skrytou kopii.
→ Uložit koncept.
Chcete-li zprávu uložit pro pozdější doručení, klepněte na položku
Chcete-li začít znovu, klepněte na položku
→ Přiložit soubor.
→ Zahodit.
Chcete-li změnit nastavení aplikace Google Mail, klepněte na položku
Chcete-li napsat své názory na vývoj aplikace, klepněte na položku
→ Nastavení.
→ Odeslat názor.
Chcete-li otevřít informace nápovědy aplikace Google Mail, klepněte na položku
→ Nápověda.
Čtení zpráv
Odstranění této zprávy.
Ponechání této zprávy pro
dlouhodobé uložení.
Označení zprávy jako nepřečtené.
Odpovídání všem příjemcům nebo
přeposílání této zprávy dalším
lidem.
Přidání této e-mailové adresy do
seznamu kontaktů.
Označení zprávy jako upomínky.
Odpovídání na zprávu.
Náhled přílohy.
54
Komunikace
Označení
Aplikace Google Mail nepoužívá skutečné složky, ale používá místo toho označení. Po spuštění
aplikace Google Mail se zobrazí zprávy označené jako Doručená pošta.
Chcete-li zobrazit zprávy v ostatních označeních, klepněte na položku .
Chcete-li přidat označení do zprávy, vyberte zprávu, klepněte na ikonu
vyberte označení, které chcete přiřadit.
→ Změnit štítky a pak
Hangouts
Tuto aplikaci použijte k chatování s ostatními.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hangouts.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Vyberte kamaráda ze seznamu přátel nebo zadejte údaje pro vyhledávání a vyberte kamaráda z
výsledků hledání a začněte chatovat.
Google+
Tuto aplikaci použijte, chcete-li s jinými lidmi zůstat v kontaktu prostřednictvím služby sociální sítě
Google.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Google+.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Klepněte na položku Vše pro změnu kategorie, potom prohlížejte příspěvky z vašich kruhů
rolováním nahoru nebo dolů.
Chcete-li použít další funkce sociální sítě, klepněte na položku
55
.
Komunikace
Fotky
Pomocí této aplikace můžete sdílet obrázky a videa prostřednictvím služby sociální sítě Google.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotky.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Vyberte jednu z následujících kategorií:
• VŠE: Zobrazte všechny obrázky a videa, které byly pořízeny nebo staženy do zařízení.
• VYBRANÉ PŘÍSPĚVKY: Zobrazení obrázků a videí ve skupinách podle data či alba. Klepnutím na
položku zobrazte všechny obrázky a videa ve skupině.
Potom zvolte obrázek či video.
Při prohlížení používejte pouze následující ikony:
• : Úpravy obrázku.
• : Sdílení obrázku či videa s ostatními.
• : Odstranění obrázku či videa.
ChatON
Tuto aplikaci použijte k chatování pomocí libovolného zařízení. Chcete-li tuto aplikaci použít, je
nutné se přihlásit k vašemu účtu Samsung nebo ověřit své telefonní číslo.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku ChatON.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Zadáním telefonních čísel nebo e-mailových adres účtů Samsung nebo výběrem kamarádů
→
ze seznamu návrhů vytvořte seznam kamarádů. Alternativně klepněte na položku
Synchronizace seznamu kontaktů a proveďte manuální synchronizaci kontaktů ze zařízení.
Klepněte na
, vyberte kamarády, se kterými chcete začít chatovat, a klepněte na Hot.
56
Web a sítě
Internet
Tuto aplikaci použijte k procházení internetu.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Internet.
Zobrazení webových stránek
Klepněte na pole adresa, zadejte webovou adresu a pak klepněte na položku Přejít na.
Klepněte na položku
webové stránky.
sdílejte, ukládejte nebo vytiskněte aktuální webovou stránku při zobrazení
Chcete-li změnit nástroj vyhledávání, klepněte na pole adresy a pak klepněte na ikonu nástroje
vyhledávání vedle webové adresy.
Otevření nové stránky
Klepněte na položku
→ Nové okno.
Chcete-li přejít na jinou webovou stránku, klepněte na položku
a poté klepnutím vyberte stránku.
Vyhledávání na webu pomocí hlasu
Klepněte na pole adresy, klepněte na položku
navrhovaných klíčových slov, které se zobrazí.
→ , vyslovte klíčové slovo a pak vyberte jedno z
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Záložky
Chcete-li aktuální webovou stránku uložit do záložek, klepněte na tlačítko
zadejte název záložky a klepněte na tlačítko Uložit.
Chcete-li otevřít webovou stránku v záložkách, klepněte na položku
57
→ Přidat záložku,
a pak jednu vyberte.
Web a sítě
Historie
Klepněte na položku → Historie a otevřete webovou stránku ze seznamu nedávno navštívených
→ Smazat historii.
webových stránek. Chcete-li odstranit historii, klepněte na položku
Uložené stránky
Chcete-li zobrazit uložené webové stránky, klepněte na položku
→ Uložené stránky.
Odkazy
Klepněte a podržte odkaz na webovou stránku a otevřete ji na nové stránce, uložte nebo kopírujte.
Chcete-li zobrazit uložené odkazy, použijte položku Stažené položky. (str. 98)
Sdílení webových stránek
Chcete-li sdílet adresu webových stránek s ostatními, klepněte na položku
→ Sdílet pomocí.
Chcete-li sdílet část webové stránky, klepněte a podržte požadovaný text a pak klepněte na položku
Sdílet pomocí.
Chrome
Použijte tuto aplikaci k vyhledávání informací a procházení webových stránek.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Chrome.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Zobrazení webových stránek
Klepněte na pole adresy a pak zadejte webovou adresu nebo kritéria vyhledávání.
Otevření nové stránky
Klepněte na položku
→ Nová karta.
Chcete-li přejít na jinou webovou stránku, klepněte na ikonu
stránku.
58
a pak vyberte příslušnou webovou
Web a sítě
Záložky
Chcete-li vytvořit záložku aktuální webové stránky, klepněte na
například název a webovou adresu, a poté klepněte na Uložit.
Chcete-li otevřít webovou stránku v záložkách, klepněte na ikonu
vyberte.
→
, zadejte podrobnosti,
→ Záložky a pak jednu
Vyhledávání na webu pomocí hlasu
Klepněte na pole adresy, klepněte na položku
navrhovaných klíčových slov, které se zobrazí.
→
, vyslovte klíčové slovo a pak vyberte jedno z
Bluetooth
Aplikace Bluetooth vytváří přímé bezdrátové připojení mezi dvěma zařízeními na krátké vzdálenosti.
K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními použijte rozhraní Bluetooth.
• Společnost Samsung nenese odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití
dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
• Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná
a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní
dosah snížen.
• Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností
Bluetooth SIG, nemusejí být se zařízením kompatibilní.
• Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo
ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely).
Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce
Bluetooth.
Chcete-li aktivovat funkci Bluetooth, klepněte na obrazovce Aplikace na položku Nastavení →
Připojení → Bluetooth a pak přetáhněte přepínač Bluetooth doprava.
59
Web a sítě
Párování s jinými zařízeními Bluetooth
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Připojení → Bluetooth → Hledat a
projděte si seznam nalezených zařízení. Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování, a pak
přijměte automaticky vytvořený přístupový klíč na obě zařízení.
Odesílání a příjem dat
Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. Příkladem je aplikace Galerie.
Otevřete aplikaci Galerie, vyberte obrázek, klepněte na položku → Bluetooth a pak vyberte
jedno ze spárovaných zařízení s funkcí Bluetooth. Po provedení přijměte žádost o ověření Bluetooth
na dalším zařízení a obrázek přijměte.
Pokud vám jiné zařízení posílá data, přijměte žádost o ověření Bluetooth, která byla v tomto jiném
zařízení vytvořena. Přijaté soubory jsou uloženy do složky Bluetooth. Pokud obdržíte kontakt, bude
automaticky přidán do seznamu kontaktů.
Samsung Link
Aplikace slouží k přehrávání obsahu uloženého na vzdálených zařízeních nebo na webových
úložištích prostřednictvím Internetu. Je možné přehrávat a odesílat jakýkoliv multimediální soubor
ze svého zařízení do jiného zařízení nebo na službu webového úložiště.
Chcete-li tuto aplikaci používat, musíte se přihlásit k účtu Samsung a zaregistrovat dvě nebo více
zařízení. Metody registrace se mohou lišit v závislosti na typu zařízení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Samsung Link.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Při otevírání této aplikace se zobrazí veškerý obsah z vašich registrovaných zařízení a služeb úložišť.
Tento obsah můžete procházet a přehrávat.
60
Web a sítě
Odesílání souborů
Odešle soubory do dalších zařízení nebo je nahraje na služby webového úložiště.
Klepněte na položku a vyberte zařízení nebo webové úložiště a procházejte zleva doprava a
vyberte kategorii médií. Potom klepněte na položku , vyberte soubory a klepněte na položku
.
Sdílení souborů
Klepněte na položku a vyberte zařízení nebo webové úložiště a procházejte zleva doprava a
vyberte kategorii médií. Potom klepněte na položku , vyberte soubory, klepněte na položku
vyberte metodu sdílení.
a
Přehrávání souborů na vzdáleném zařízení
Klepněte na položku a vyberte zařízení nebo webové úložiště a procházejte zleva doprava a
vyberte kategorii médií. Potom klepněte na položku , vyberte soubory, klepněte na položku
vyberte zařízení.
,a
• Podporované formáty souborů se mohou lišit v závislosti na připojených zařízeních,
například přehrávač médií.
• Některé soubory mohou být, v závislosti na připojení k síti, během přehrávání uloženy do
mezipaměti.
Správa obsahu pomocí služby webového úložiště
Vyberte službu webového úložiště a pak zobrazte a spravujte vaše soubory.
Chcete-li přenášet soubory mezi vaším zařízením a webovým úložištěm, klepněte na položku
vyberte soubor a klepněte na položku .
Chcete-li zaregistrovat služby webového úložiště do zařízení, klepněte na položku
úložiště a pak vyberte službu webového úložiště.
61
→ Přidat
,
Web a sítě
Group Play
Aplikace slouží ke sdílení a přehrávání obsahu s přáteli. Vytvořte nebo se přidejte k relaci funkce
Group Play a pak sdílejte obsah, jako například obrázky nebo hudbu.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Group Play.
• Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Při používání této aplikace nelze získat přístup k Internetu prostřednictvím sítě Wi-Fi.
Připojení k relaci funkce Group Play.
Vytvořte připojení k relaci funkce
Group Play.
Nastavte, zda smí být požadováno
skupinové heslo.
62
Web a sítě
Tvorba skupiny funkce Group Play
Když vytvoříte relaci funkce Group Play, mohou se k ní připojit další zařízení a sdílet obsah.
Použijete-li heslo pro relaci funkce Group Play, musí ostatní zařízení před vstupem do relace toto
heslo zadat. Chcete-li použít heslo, zaškrtněte možnost Nastavit heslo skup.
Klepněte na Vytvořit skupinu, nastavte heslo a poté použijte následující funkce:
• Sdílet hudbu: K dosažení efektu prostorového zvuku při sdílení hudby propojte dvě nebo více
zařízení.
• Sdílet obrázky: Výběr obrázků ke sdílení.
• Sdílet dokumenty: Výběr dokumentů ke sdílení.
• Hrajte hry a používejte další aplikace: Hraní online her s přáteli.
Připojení do skupiny funkce Group Play
Přidejte se k relaci funkce Group Play vytvořené jiným zařízením.
• Klepněte na položku Připojit ke sk., vyberte relaci Group Play, ke které se chcete připojit, a je-li
to nutné, zadejte heslo skupiny. Vyberte kategorii médií a obsah, který je momentálně sdílený, se
zobrazí v zařízení.
• Aktivujte funkci NFC a klepněte zadní stranou zařízení na zadní stranu jiného zařízení, které
otevírá relaci. (str. 64)
Použití dalších funkcí v relaci funkce Group Play
Při sdílení obsahu s jinými zařízeními použijte tyto funkce:
• : Změna nastavení reproduktorů jednotlivých připojených zařízení.
• →
: Nastavení hlasitosti.
• → : Nastavení zařízení tak, aby používalo všechna připojená zařízení jako stereofonní
reproduktory.
• : Zápis poznámky nebo kreslení na obrazovku. Všichni účastníci mohou vidět co vytváříte.
• : Zobrazení všech sdílených snímků v mozaikovém rozvržení. Tato funkce je dostupná, pokud
jste vybrali více než dva obrázky.
• /
• : Zobrazení účastníků ve skupině.
: Výběr dalších snímků nebo dokumentů.
63
Web a sítě
NFC
Vaše zařízení umožňuje čtení značek NFC (Near Field Communication), které obsahují informace o
produktech.
Tuto funkci můžete také použít k provádění plateb nebo nakupování lístků při přepravě nebo
událostech po stažení povinných aplikací.
Baterie obsahuje integrovanou anténu NFC. S baterií zacházejte opatrně, abyste anténu NFC
nepoškodili.
• Baterie obsahuje integrovanou anténu NFC.
• Pokud dojde k uzamknutí obrazovky, vaše zařízení nebude načítat značky NFC nebo
přijímat data.
Chcete-li aktivovat funkci NFC, klepněte na obrazovce Aplikace na položku Nastavení → NFC.
Přetáhněte přepínač NFC doprava.
Čtení informací ze značky NFC
Chcete-li číst informace ze značky NFC, přibližte oblast antény NFC na zadní straně zařízení ke značce
NFC. Zobrazí se informace ze značky.
Nakupování pomocí funkce NFC
Aby bylo možné funkci NFC využívat k provádění plateb, je třeba se zaregistrovat ke službě
mobilních plateb. Chcete-li se zaregistrovat nebo získat další informace o službě, obraťte se na
poskytovatele služby.
Dotkněte se zadní stranou vašeho zařízení čtečky karet NFC.
Odesílání dat pomocí služby Android Beam
Funkci Android Beam použijte k odesílání dat, například webových stránek a kontaktů, do zařízení s
aktivní funkcí NFC.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → NFC. Přetáhněte přepínač Android Beam
doprava.
Vyberte položku, vyhledejte umístění antény NFC v zařízení, dotkněte se antény zařízení anténou
druhého zařízení a klepněte na obrazovku zařízení.
64
Web a sítě
S Beam
Tuto funkci použijte k odesílání dat, například videí, hudby a dokumentů.
Pomocí služby S Beam neodesílejte autorsky chráněné údaje. Mohlo by dojít k porušení
autorských zákonů. Společnost Samsung není zodpovědná za jakékoliv závazky, způsobené
nelegálním používáním autorských údajů.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Připojení → S Beam a pak přetáhněte
přepínač S Beam doprava.
Vyberte soubor, dotkněte se zadní stranou zařízení zadní strany druhého zařízení a pak klepněte na
obrazovku zařízení.
Pokud se obě zařízení pokusí odeslat data zároveň, může dojít k selhání přenosu.
65
Média
Hudba
Tuto aplikaci použijte k poslechu hudby.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hudba.
Přehrávání hudby
Vyberte hudební kategorii a pak vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.
Hledání dalších zařízení pro
přehrávání souboru.
Nastavení hlasitosti.
Nastavení souboru jako oblíbené
skladby.
Zapnutí režimu náhodného
přehrávání.
Změna režimu opakování.
Skrytí obrazovky hudebního
přehrávače.
Otevření seznamu skladeb.
Restart aktuálně přehrávané
skladby nebo přechod na předchozí
skladbu. Klepnutím a podržením se
rychle přesuňte zpět.
Přecházení na další skladbu.
Klepnutím a podržením se rychle
přesuňte vpřed.
Pozastavení a obnovení přehrávání.
66
Média
Chcete-li nastavit vlastní zvuk během poslechu skladeb pomocí sluchátek, klepněte na položku
→ Nastavení → Adapt Sound → Zap. Pokud zvýšíte hlasitost až na úroveň 14 nebo výše, bude
možnost přizpůsobení zvuku během přehrávání hudby deaktivována. Pokud snížíte hlasitost na
úroveň 13 nebo níže, bude možnost znovu aktivována.
Nastavení skladby jako vyzvánění
Chcete-li použít aktuálně přehrávanou skladbu jako vyzvánění, klepněte na položku
jako → Vyzváněcí tón telefonu.
→ Nastavit
Poslech písní s ostatními
Chcete-li sdílet právě přehrávanou píseň s ostatními, klepněte na položku
Group Play.
→ Přehrát pomocí
Vytváření seznamů skladeb
Vytvořte si vlastní výběr skladeb.
→ Vytvořit seznam skladeb.
Klepněte na položku Seznamy skladeb a pak klepněte na položku
Zadejte název a klepněte na položku OK. Klepněte na položku Přidat hudbu, vyberte skladby, které
chcete přidat a pak klepněte na položku Hot.
Chcete-li aktuálně přehrávanou skladbu přidat do seznamu skladeb, klepněte na položku
Přidat do přehrávaného seznamu.
→
Přehrávání hudby podle nálady
Přehrávejte hudbu ve skupinách podle nálady. V zařízení se automaticky vytvoří seznam skladeb.
Chcete-li tuto funkci použít, nastavte zobrazení nabídky Music square v horní části hudební knihovny
→ Nastavení → Nabídka Hudba → Hudební ráj → Hotovo. Po přidání
klepnutím na položku
→ Aktualizace knihovny.
nové skladby klepněte na položku Hudební ráj →
Klepněte na položku Hudební ráj a vyberte buňku nálady. Nebo vyberte více buněk přetažením
vašeho prstu.
67
Média
Fotoaparát
Tuto aplikaci použijte k vytváření fotografií nebo videí.
Galerie použijte k zobrazení fotografií a videí nasnímaných fotoaparátem zařízení. (str. 74)
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotoaparát.
• Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
• Ujistěte se, že je objektiv čistý. V opačném případě nemusí zařízení v některých režimech
vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.
Etiketa fotoaparátu
• Nefoťte nebo nefilmujte ostatní osoby bez jejich svolení.
• Nefoťte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
• Nefoťte nebo nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.
Pořizování fotografií
Pořízení fotografie
Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit. Pokud je předmět
.
zaostřen, rámeček ohniska zezelená. Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku
Zobrazení více
možností.
Zobrazení aktuálního
režimu.
Přepínání mezi
předním a zadním
fotoaparátem.
Spuštění záznamu
videa.
Změna režimu
fotografování.
Chcete-li zobrazit
fotografie a videa,
otevřete aplikaci
Galerie.
Výběr mezi různými
dostupnými efekty.
68
Média
Režim fotografování
K dispozici je několik fotografických efektů.
Klepněte na položku Režim a pak přejeďte na horní nebo dolní stranu obrazovky na pravé straně
obrazovky.
• Automaticky: Tuto funkci použijte, chcete-li nechat fotoaparát vyhodnotit okolí a určit ideální
režim pro fotografování.
• Překrásná tvář: Vytvoří fotografii s osvětlenými tvářemi pro jemnější obrázky.
• Nejlepší fotografie: Vytvoří řadu fotografií a pak uloží nejlepší z nich.
• Sériový snímek: Vytvoří řadu fotografií pohybujících se objektů.
• Nejlepší obličej: Pomocí této funkce pořídíte více skupinových snímků současně a jejich
kombinací vytvoříte nejlepší možný obrázek.
. Abyste získali co nejlepší snímek,
Chcete-li pořídit více fotografii, klepněte na položku
držte fotoaparát stabilně a při fotografování se nehýbejte. Až se spustí aplikace Galerie, klepněte
na žlutý rámeček na každé tváři a vyberte nejlepší jednotlivou pózu dané osoby. Po výběru pózy
každého jednotlivce klepněte na položku Uložit, aby se obrázky sloučily do jedné fotografie,
kterou uložíte.
• Zvuk a foto: Tuto funkci použijte k vytvoření fotografie se zvukem.
Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku
několik sekund zvuku.
. Po pořízení fotografie zařízení zaznamená
Při pořizování fotografií v tomto režimu dojde k záznamu zvuku pomocí zabudovaného
mikrofonu.
• Sytý tón (HDR): Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie bez ztráty detailů ve
světlých a tmavých oblastech.
• Panoráma: Vytvoří fotografii složenou z mnoha fotografií spojených dohromady.
Chcete-li získat nejlepší snímek, využijte rady níže.
– – Posuňte fotoaparát pomalu jedním směrem.
– – Držte hledáček fotoaparátu uvnitř naváděcího rámečku.
– – Vyhněte se fotografování předmětů před nerozpoznatelnými pozadími, například prázdnou
oblohou nebo rovnými zdmi.
• Sport: Toto nastavení použijte pro rychle se pohybující předměty.
• Noc: Toto nastavení slouží k pořizování snímků při zhoršených světelných podmínkách.
69
Média
Použití efektů filtru
Pro pořizování fotografií nebo videí použijte efekty filtrů.
Klepněte na
a vyberte efekt filtru. Dostupné možností se liší podle režimu.
Záznam videí
Záznam videa
Chcete-li pořídit video, klepněte na položku . Chcete-li nahrávání pozastavit, klepněte na položku
. Chcete-li nahrávání zastavit, klepněte na položku .
Během nahrávání použijte následující akce:
• Chcete-li změnit ohnisko, klepněte na místo, kam chcete zaostřit. Chcete-li zaostřit na střed
obrazovky, klepněte na položku .
• Chcete-li během nahrávání zachytit obrázek z videa, klepněte na položku
.
Režim nahrávání
Chcete-li změnit režim nahrávání, klepněte na položku
→
.
• Normální: Tento režim použijte pro normální kvalitu.
• Omezení MMS: Tento režim použijte ke snížení kvality pro odeslání pomocí zprávy.
70
Média
Přibližování a oddalování
Použijte jednu z následujících metod:
• Pomocí tlačítka hlasitosti přibližte nebo oddalte náhled.
• Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přibližte a přitažením oddalte.
Efekt přiblížení/oddálení je k dispozici při použití funkce přiblížení během snímání videa.
Sdílet snímek
Klepněte na položku
→
a pak vyberte jednu z následujících možností:
• Sdílet snímek: Odešle fotografii přímo do jiného zařízení pomocí funkce Wi-Fi Direct nebo NFC.
• Sdílet fotografii kamaráda: Nastaví zařízení k rozeznávání tváří osob, které jste na fotografii
označili a dané osobě ji odešle.
• Sdílet fot. v ChatON: Odeslání fotografie jiného zařízení prostřednictvím služby ChatON.
71
Média
Konfigurace nastavení fotoaparátu
→ . Ne všechny následující
Chcete-li konfigurovat nastavení fotoaparátu, klepněte na ikonu
možnosti jsou dostupné, jak v režimech statického fotoaparátu, tak i videokamery. Dostupné
možnosti se mohou lišit v závislosti na použitém režimu.
• Velikost fotografie / Velikost videa: Vybere rozlišení. Pro vyšší kvalitu použijte vyšší rozlišení.
Nicméně vyšší rozlišení zabere více paměti.
• Klepnutím fotograf.: Klepnutím na obrázek na obrazovce náhledu pořídíte fotografie.
• Rozpoznání obličeje: Nastaví zařízení na rozpoznávání obličejů osob a pořízení jejich fotografií.
• Režimy měření: Vyberte metodu měření. Hodnota určuje výpočet hodnot osvětlení. Ve středu
měří osvětlení pozadí uprostřed scény. Bod měří hodnotu světla v určité poloze. Matice
průměruje celou scénu.
• ISO: Vybere hodnotu citlivosti ISO. Ovládá citlivost fotoaparátu na světlo. Měří se v ekvivalentech
kinofilmu. Nízké hodnoty se používají pro pevné nebo jasně osvícené objekty. Naopak vyšší
hodnoty pro rychle se pohybující nebo slabě osvětlené objekty.
• Stab. obrazu: Aktivuje nebo deaktivuje stabilizátor obrazu. Stabilizátor obrazu pomáhá ostřit při
pohybu fotoaparátu.
• Uložit jako: Nastavení telefonu pro uložení fotografie se sytými odstíny i původní fotografie
nebo jen fotografie se sytými odstíny.
• Značka polohy: Připojí k fotografii značku polohy GPS. Tuto funkci aktivujte, pokud pořizujete
snímky pro vytvoření alb v aplikaci Fotopříběh.
• Chcete-li zlepšit příjem GPS signálů, snažte se nefotografovat na místech, kde může být
signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného
počasí.
• Pokud sdílíte fotografii s připojenou značkou polohy, mohou ostatní vidět informace o
poloze.
72
Média
• Kontrola obr./videí: Nastavení zobrazení fotografií nebo videí po jejich pořízení.
• Tlačítko hlasit.: Nastavení zařízení na použití tlačítka hlasitosti k ovládání spouště nebo funkce
zoomu.
• Časovač: Tuto funkci použijte pro vytvoření časově zpožděných snímků.
• Vyvážení bílé: Vybere vhodné vyvážení bílé barvy, aby měly obrázky realistický rozsah barev.
Nastavení je určeno pro konkrétní stavy osvětlení. Tato nastavení jsou podobná rozsahu teplot
pro expozici vyvážení bílé barvy v profesionálních fotoaparátech.
• Hodnota expozice: Změna hodnoty expozice. Toto nastavení určuje, kolik světla čidlo
fotoaparátu pojme. Pro slabě osvětlené situace použijte vyšší hodnotu expozice.
• Vodící linky: Zobrazí pokyny hledáčku a pomůže s kompozicí při výběru předmětů.
• Blesk: Aktivuje nebo deaktivuje blesk.
• Ovládání hlasem: Nastaví fotoaparát k vytvoření fotografií pomocí hlasových příkazů.
• Kontextový název souboru: Nastaví fotoaparát tak, aby zobrazoval kontextové štítky. Tuto
funkci aktivujte, chcete-li použít aplikaci Tag Buddy v Galerie a Fotopříběh.
• Úložiště: Vybere umístění úložiště v paměti.
• Obnovit: Obnovení nastavení fotoaparátu.
Zkratky
Přeorganizuje zkratky pro snadný přístup k různým možnostem fotoaparátu.
Klepněte na položku
→ Upravit rychlé nastavení.
Klepněte na možnost, podržte ji a přetáhněte ji do slotu, který se zobrazí v horní části obrazovky.
73
Média
Galerie
Tuto aplikaci použijte k zobrazení obrázků a videa.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
Zobrazení snímků
Spuštění aplikace Galerie zobrazuje dostupné složky. Pokud jiná aplikace, například E-mail, uloží
obrázek, dojde k automatickému vytvoření složky Download obsahující obrázek. Podobně,
zachycení snímku obrazovky vytvoří složku Screenshots. Vyberte složku, kterou chcete otevřít.
Ve složce se zobrazí obrázky podle data vytvoření. Vyberte obrázek a zobrazte ho na celé obrazovce.
Přejděte vlevo nebo vpravo na další nebo předchozí obrázek.
Přibližování a oddalování
K přiblížení obrázku použijte jednu z následujících metod:
• Chcete-li provést přiblížení, poklepejte kamkoliv na obrazovce.
• Chcete-li obrázek přiblížit, roztáhněte na libovolném místě dva prsty. Naopak pro oddálení je
přitáhněte k sobě nebo pro návrat dvakrát klepněte.
Přehrávání videí
Video soubory zobrazují ikonu
položku .
v náhledu. Vyberte video, které chcete sledovat, a klepněte na
74
Média
Ořezávání segmentů videa
Vyberte video a pak klepněte na položku . Posuňte počáteční úchyt do požadované počáteční
polohy, posuňte koncový úchyt do požadované koncové polohy a pak video uložte.
Úpravy obrázků
Se zobrazeným snímkem klepněte na položku
a použijte následující funkce:
• Oblíbené: Přidání položky do seznamu oblíbených položek.
• Prezentace: Spustí prezentaci pomocí obrázků v aktuální složce.
• Rámeček fotografie: Pomocí této možnosti můžete do obrázku přidat rámeček a poznámku.
Upravený snímek obrazovky se uloží do složky Photo frame.
• Poznámka k fotografii: Pomocí této možnosti můžete napsat poznámku na zadní stranu
obrázku. Chcete-li poznámku upravit, klepněte na ikonu .
• Kopírovat do schránky: Zkopírování obsahu do schránky.
• Tisk: Tisk obrázku po připojení zařízení k tiskárně. Některé tiskárny nemusí být se zařízením
kompatibilní.
• Přejmenovat: Přejmenuje soubor.
• Sdílet fotografii kamaráda: Odešle obrázek osobě, jejíž tvář je na obrázku označena.
• Otočit doleva: Otočení proti směru hodinových ručiček.
• Otočit doprava: Otočení po směru hodinových ručiček.
• Oříznout: Změna velikosti modrého rámečku a oříznutí a uložení obsaženého obrázku.
• Nastavit jako: Nastavení obrázku jako tapety nebo obrázku kontaktu.
• Podrobnosti: Zobrazí podrobnosti obrázku.
• Nastavení: Změna nastavení galerie.
75
Média
Úpravy snímků
Se zobrazeným snímkem klepněte na položku
a použijte následující funkce:
• Otočit: Otočí snímek.
• Oříznout: Ořízne snímek.
• Barva: Úprava sytosti a jasu snímku.
• Efekt: Používání efektů na obrázek.
• Portrét: Opraví efekt červených očí, upraví a retušuje tváře nebo rozmaže pozadí.
• Nálepka: Upevní nálepku.
• Kreslení: Kreslí na snímek.
• Rámeček: Používání rámečků na obrázek.
Oblíbené obrázky
→ Oblíbené a přidejte snímek do seznamu
Když prohlížíte snímek, klepněte na položku
oblíbených položek.
Odstranění obrázků
Použijte jednu z následujících metod:
• Ve složce klepněte na položku
→ Vyberte položku, vyberte obrázky a pak klepněte na
• Při zobrazení obrázku klepněte na položku
.
.
Sdílení obrázků
Použijte jednu z následujících metod:
• Ve složce klepněte na položku
→ Vyberte položku, vyberte obrázky a klepnutím na tlačítko
je pošlete ostatním nebo je sdílejte prostřednictvím služeb sociálních sítí.
• Při zobrazení obrázku klepněte na položku
služeb sociálních sítí.
a odešlete ho ostatním nebo ho sdílejte pomocí
Nastavení jako tapety
Při zobrazení obrázku klepněte na položku
ji přiřaďte ke kontaktu.
→ Nastavit jako a nastavte obrázek jako tapetu nebo
76
Média
Označování tváří
→ Nastavení a zaškrtněte možnost Značka obličeje.
Při prohlížení obrázku klepněte na položku
Okolo rozpoznané tváře se zobrazí žlutý rámeček. Klepněte na tvář, klepněte na položku Přidat
jméno a pak vyberte nebo přidejte kontakt.
Když se na obrázku zobrazí značka tváře, klepněte na značku tváře a použijte dostupné možnosti,
například provádění hovorů nebo odesílání zpráv.
Rozpoznávání tváře může v závislosti na úhlu tváře, velikosti tváře, barvy kůže, výrazu tváře,
podmínkách osvětlení nebo příslušenství, které předmět nosí, selhat.
Používání aplikace Označit kamaráda
→ Nastavení → Označit kamaráda a pak přetáhněte přepínač Označit
Klepněte na položku
kamaráda doprava a při otevírání snímku zobrazte kontextovou značku (počasí, poloha, datum a
jméno osoby).
Organizace pomocí složek
Vytvořte složku, pomocí které zorganizujete obrázky a videa uložená v telefonu. Soubory můžete
kopírovat a přesouvat z jedné složky do druhé.
Chcete-li vytvořit novou složku, klepněte na položku . Zadejte název složky, klepněte na tlačítko
OK a potom zaškrtněte obrázky a videa. Na vybraný obrázek nebo video klepněte a podržte,
přetáhněte do nové složky a klepněte na tlačítko Hot. Chcete-li jej kopírovat, klepněte na možnost
Kopír, chcete-li jej přesunout, klepněte na možnost Přesunout.
Fotopříběh
Tuto aplikaci použijte k vytvoření vlastního digitálního alba, kam budete ukládat vaše příběhy a
přehledně a automaticky organizovat vaše snímky.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotopříběh.
Chcete-li spustit aplikaci Fotopříběh, je nutné ji stáhnout a nainstalovat. Klepněte na tlačítko
Instalovat a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Stahování aplikace prostřednictvím mobilní sítě může být zpoplatněno. Chcete-li se
poplatkům vyhnout, kontaktujte poskytovatele služeb.
77
Média
Video
Tuto aplikaci použijte k přehrávání video souborů.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Video.
Přehrávání videí
Vyberte video, které chcete přehrát.
Hledání dalších
zařízení pro přehrávání
souboru.
Nastavení hlasitosti.
Přejít na další video.
Klepnutím a podržením
se rychle přesuňte
vpřed.
Přechod vpřed nebo
zpět přetažením
panelu.
Změnit poměr stran
obrazovky.
Přepnutí do režimu
plovoucí obrazovky.
Restart aktuálního
videa nebo přechod na
předchozí video.
Klepnutím a
podržením se rychle
přesuňte zpět.
Pozastavení a
obnovení přehrávání.
Odstraňování videí
Klepněte na tlačítko
→ Odstranit, vyberte videa a klepněte na tlačítko Odstranit.
Sdílení videí
Klepněte na tlačítko
sdílení.
→ Sdílet pomocí, vyberte videa, klepněte na tlačítko Hot. a vyberte metodu
78
Média
Používání rozevíracího přehrávače
Tuto funkci použijte k využívání dalších aplikací bez nutnosti zavření přehrávače videí. Během
a použijte rozevírací přehrávač.
sledování videa klepněte na položku
Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení zvětšete nebo přitažením zmenšete. Chceteli přehrávač posunout, přetáhněte ho do jiného umístění.
YouTube
Tuto aplikaci použijte ke sledování videí z webové stránky služby YouTube.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku YouTube.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Sledování videí
Klepněte na položku
a pak zadejte klíčové slovo. Vyberte jeden z výsledků hledání a spusťte video.
Otočte zařízení do orientace na šířku a zobrazte video na celé obrazovce.
Sdílení videí
Vyberte video, které chcete zobrazit, klepněte na položku
a pak vyberte metodu sdílení.
Nahrávání videí
Klepněte na → Nahraná videa →
položku .
, vyberte video, zadejte informace videa a pak klepněte na
79
Média
Rádio
Díky FM rádiu můžete poslouchat hudbu nebo zprávy. Aby bylo možné poslouchat FM rádio, je
nutné připojit sluchátka, která slouží jako rádiová anténa.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Rádio.
Poslech FM rádia
Před spuštěním FM rádia zapojte do zařízení sluchátka.
FM rádio skenuje a ukládá při prvním spuštění automaticky dostupné stanice.
Klepnutím na ikonu zapněte FM rádio. Ze seznamu rádiových stanic vyberte požadovanou stanici
se vraťte na obrazovku FM rádia.
a klepnutím na položku
Zapnutí nebo vypnutí FM rádia.
Nastavení hlasitosti.
Zadejte ručně frekvenci rádiové
stanice.
Vyhledání dostupné rádiostanice.
Vyladění frekvence.
Zobrazení informací o právě
přehrávané stopě.
Záznam skladby z
FM rádia.
Přístup ke službám aktuální stanice.
Přidání aktuální rádiostanice do
seznamu oblíbených.
80
Média
Skenování rádiových stanic
→ Načíst a pak vyberte možnosti skenování. FM rádio automaticky vyhledá
Klepněte na položku
a uloží dostupné stanice.
Ze seznamu rádiových stanic vyberte požadovanou stanici a klepnutím na položku
obrazovku FM rádia.
se vraťte na
Přidání stanic do seznamu oblíbených položek
Přejděte na rádiovou stanici a pak klepnutím na ikonu
položek.
přidejte stanici do seznamu oblíbených
Poslech rádia prostřednictvím Internetu
Je-li aktuální stanice k dispozici prostřednictvím Internetu, můžete v zařízení přepnout na funkci
Internetové rádio.
Klepněte na
→ Přepnout na Internetové rádio.
Můj časopis
Pomocí této aplikace můžete vytvářet vlastní společenský magazín.
Na domovské obrazovce přejeďte rychle prstem ze spodní části obrazovky směrem nahoru nebo
stiskněte tlačítko Domů.
Při prvním spuštění aplikace Můj časopis klepněte na tlačítko Další přečtete si a potvrďte
souhlas se smluvními podmínkami a klepněte na tlačítko Start.
Chcete-li založit vlastní časopis, klepněte na položku a potom zaškrtněte kategorie. Klepněte na
položku , vyberte nová témata a potom klepněte na položku .
Rychlým přejetím prstem doleva nebo doprava změňte kategorii, rychlým přejetím prstem nahoru
nebo dolů otáčejte stránky časopisu a vyberte článek, který si chcete přečíst.
81
Média
Při prohlížení stránky klepněte na položku
a použijte následující aplikace:
• : Otevření klávesnice.
• : Spuštění fotoaparátu.
• : Odesílání zprávy.
• : Spuštění vyhledávání Google.
• : Otevření webového prohlížeče.
• : Otevření obrazovky aplikací.
Flipboard
Tuto aplikaci použijte pro přístup k vlastním časopisům.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Flipboard.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Chcete-li spustit aplikaci Flipboard, klepněte na uvítací stránce na Next a poté na Done.
Vyberte hlavní příběh nebo téma, přejeďte prstem přes stránky aplikace Flipboard a pak vyberte
článek, který si chcete přečíst.
82
Aplikace a obchody s médii
Obchod Play
Tuto aplikaci použijte k nákupu a stahování aplikací a her, které je možné na zařízení spustit.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Obchod Play.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Instalace aplikací
Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku
klíčových slov.
a vyhledávejte je pomocí
Chcete-li zobrazit informace, vyberte aplikaci. Pro stažení klepněte na položku INSTALOVAT. Pokud
je aplikace zpoplatněna, klepněte na cenu a dokončete proces nákupu podle pokynů na obrazovce.
• Pokud je k dispozici nová verze jakékoliv nainstalované aplikace, tak se v horní části
obrazovky zobrazí ikona aktualizace, která vás na aktualizaci upozorní. Otevřete panel s
oznámeními a klepnutím na ikonu aplikaci aktualizujte.
• Chcete-li nainstalovat aplikace stažené jiných zdrojů, klepněte na obrazovce Aplikace na
položku Nastavení → Obecné → Zabezpečení → Neznámé zdroje.
Odinstalace aplikací
Odinstalace aplikací zakoupených v obchodě Obchod Play.
Klepněte na položku → Moje aplikace, vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit, v seznamu
nainstalovaných aplikací a pak klepněte na tlačítko ODINSTALOVAT.
83
Aplikace a obchody s médii
Samsung Apps (GALAXY Apps)
Tuto aplikaci použijte k nákupu a stahování vyhrazených aplikací Samsung. Další informace
naleznete na adrese apps.samsung.com.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Samsung Apps (GALAXY Apps).
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Instalace aplikací
Procházejte aplikace podle kategorií. Klepnutím na položku
Chcete-li hledat aplikaci, klepněte na položku
do pole hledání.
vyberte kategorii.
v horní části obrazovky a pak zadejte klíčové slovo
Chcete-li zobrazit informace, vyberte aplikaci. Pro stažení klepněte na položku Zdarma. Pokud je
aplikace zpoplatněna, klepněte na cenu a dokončete proces nákupu podle pokynů na obrazovce.
Pokud je k dispozici nová verze jakékoliv nainstalované aplikace, tak se v horní části
obrazovky zobrazí ikona aktualizace, která vás na aktualizaci upozorní. Otevřete panel s
oznámeními a klepnutím na ikonu aplikaci aktualizujte.
Knihy Play
Tuto aplikaci použijte ke čtení a stahování souborů knih.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Knihy Play.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
84
Aplikace a obchody s médii
Filmy Play
Tuto aplikaci použijte ke sledování, stahování a půjčování filmů nebo televizních pořadů.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Filmy Play.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Hudba Play
Tuto aplikaci použijte k poslechu hudby ze zařízení nebo streamování hudby ze služby Google cloud.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hudba Play.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Hry Play
Tato aplikace slouží ke stahování a hraní her.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hry Play.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Kiosek Play
Pomocí této aplikace můžete číst nejnovější články.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kiosek Play.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
85
Nástroje
S Plánovač
Tuto aplikaci použijte ke správě událostí a úloh.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku S Plánovač.
Vytvoření událostí nebo úkolů
Klepněte na položku
a pak použijte jednu z následujících metod:
• Přidat událost: Vloží událost s volitelným nastavením opakování.
• Přidat úkol: Vloží úlohu s volitelným nastavením priority.
Chcete-li přidat událost nebo úlohu rychleji, klepněte na datum, vyberte ho a pak na něj znovu
klepněte.
Zadejte název a určete, jaký kalendář chcete použít nebo s ním provést synchronizaci. Pak klepněte
na položku Upravit detaily události nebo Upravit detaily úkolu a přidejte další podrobnosti,
například četnost opakování událostí, kdy přichází upozornění s předstihem nebo kde se zobrazí.
Připojte mapu zobrazující polohu události. Zadejte umístění do pole Místo, klepněte na položku
vedle pole a pak zvýrazněte přesné umístění klepnutím a podržením zobrazené mapy.
86
Nástroje
Synchronizace s kalendářem Google
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Obecné → Účty → Google v nabídce
Moje účty → na účet Google, zaškrtněte možnost Synchronizovat Kalendář a klepněte na tlačítko
Synchron. Chcete-li manuálně synchronizovat aktualizace, tak na obrazovce Aplikace klepněte na
→ Synchronizace.
položku S Plánovač →
Chcete-li zobrazit synchronizované události a úkoly, klepněte na položku
zaškrtněte účet Google.
→ Kalendáře a
Změna typu kalendáře
Vyberte jeden z různých typů kalendářů, včetně roku, měsíce, týdne a dalších na pravé straně
obrazovky.
Hledání událostí
Klepněte na položku
→ Hledat a pak zadejte klíčové slovo hledání.
Chcete-li zobrazit dnešní události, klepněte na položku Dnes v horní části obrazovky.
Odstranění událostí
Klepněte na položku
→ Odstranit, vyberte události a pak klepněte na položku Odstranit.
Sdílení událostí
Vyberte událost, klepněte na položku
a pak vyberte metodu sdílení.
Dropbox
Tuto aplikaci použijte, chcete-li uložit a sdílet soubory s ostatními pomocí cloudového úložiště služby
Dropbox. Když uložíte soubory do služby Dropbox, tak se vaše zařízení automaticky synchronizuje s
webovým serverem a jakýmikoliv dalšími počítači, které mají nainstalovánu službu Dropbox.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Dropbox.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
87
Nástroje
Při prvním spuštění služby Dropbox dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.
Po aktivaci služby Dropbox klepněte na Turn on Camera Upload. Fotografie a videa pořízená
fotoaparátem zařízení se automaticky nahrají do služby Dropbox. Chcete-li zobrazit nahrané
fotografie nebo videa, klepněte na položku . Chcete-li sdílet nebo mazat soubory případně
a pak vyberte soubory.
vytvářet alba, klepněte na položku
→ Upload here →
Chcete-li do služby Dropbox odeslat soubory, klepněte na položku →
Photos or videos nebo Other files. Chcete-li otevřít soubory ve službě Dropbox, vyberte příslušný
soubor.
Při prohlížení obrázků nebo videí klepněte na položku a přidejte obrázek či video do seznamu
oblíbených položek. Chcete-li otevřít soubory v seznamu oblíbených položek, klepněte na tlačítko
.
Cloud
Tuto funkci můžete používat k synchronizaci souborů nebo zálohování dat aplikací pomocí účtu
Samsung nebo služby Dropbox.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Obecné → Cloud.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Synchronizace s účtem Samsung
Klepněte na účet Samsung nebo položku Nastavení synchronizace a proveďte synchronizaci
souborů.
Zálohování nebo obnovení dat
Klepněte na položku Zálohování nebo Obnovit a proveďte zálohování nebo obnovení dat pomocí
účtu Samsung.
Synchronizace pomocí služby Dropbox
Klepněte na položku Spojit s účtem na Dropbox a pak zadejte účet služby Dropbox. Nastavení
dokončete podle pokynů na obrazovce.
Jakmile se přihlásíte, klepněte na položku Allow a zařízení automaticky synchronizuje soubory se
službou Dropbox, kdykoliv provedete nějaké změny.
88
Nástroje
Disk
Aplikace slouží k vytváření a úpravě dokumentů a jejich sdílení s ostatními prostřednictvím
úložiště Google Drive. Když vytváříte dokumenty nebo nahráváte soubory do služby Google Drive,
vaše zařízení se automaticky synchronizuje s webovým serverem a ostatními počítači, které mají
nainstalovánu službu Google Drive. Získejte přístup ke svým souborům bez přenášení a stahování.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Disk.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Hodiny
Tuto aplikaci použijte, chcete-li nastavit alarmy, zkontrolovat čas v libovolném velkém městě na
světě, změřit dobu trvání události nebo nastavit časovač.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hodiny.
Zapnutí nebo vypnutí upozornění.
89
Nástroje
Upozornění
Nastavení upozornění
Klepněte na položku Vytvořit upozornění, nastavte čas zapnutí alarmu, vyberte dny opakování
alarmu a pak klepněte na položku Uložit.
• Alarm polohy: Nastavení lokality. Upozornění se zapne, pouze pokud se nacházíte v dané
lokalitě.
• Posunout budík: Nastavení intervalu a počtu opakovaných zvonění budíku po předem
nastavenou dobu.
• Inteligentní upozornění: Nastavení času budíku pro spuštění před předem nastavenou dobou.
Zastavení upozornění
Chcete-li upozornění zastavit, přetáhněte ikonu mimo velký kruh. Chcete-li upozornění po určené
mimo velký kruh.
době opakovat, přetáhněte ikonu
Odstraňování upozornění
Klepněte na upozornění a podržte ho a pak klepněte na položku Odstranit.
Světové hodiny
Vytvoření hodin
Klepněte na položku Přidat město a pak zadejte název města nebo vyberte město ze seznamu měst.
Chcete-li zohlednit letní čas, klepněte na hodiny, podržte je a klepněte na položku Nastavení letního
času.
Odstraňování hodin
Klepněte na hodiny a podržte je a pak klepněte na položku Odstranit.
Stopky
Pro spuštění měření času klepněte na položku Začátek. Chcete-li zaznamenat mezičasy, klepněte na
položku Kolo.
Chcete-li vymazat záznamy mezičasů, klepněte na položku Vynulovat.
90
Nástroje
Časovač
Nastavte dobu trvání a pak klepněte na položku Začátek.
Po vypršení časovače přetáhněte ikonu
mimo velký kruh.
Kalkulačka
Tuto aplikaci použijte pro jednoduché nebo komplexní výpočty.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kalkulačka.
Otočte zařízení do zobrazení na šířku a zobrazte vědeckou kalkulačku. Pokud je Otočení displeje
→ Vědecká kalkulačka.
zakázáno, klepněte na položku
Chcete-li zobrazit historii výpočtů, klepněte na položku
Chcete-li odstranit historii, klepněte na položku
a skryjte klávesnici.
→ Smazat historii.
Chcete-li nastavit kalkulačku pro spolehlivé použití pomocí jedné ruky, klepněte na položku
Zap. ovládání 1 rukou.
S překladač
Tuto aplikaci použijte k překladu textu do jiných jazyků.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku S překladač.
Chcete-li spustit aplikaci S překladač, je nutné ji stáhnout a nainstalovat. Klepněte na tlačítko
Instalovat a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Stahování aplikace prostřednictvím mobilní sítě může být zpoplatněno. Chcete-li se
poplatkům vyhnout, kontaktujte poskytovatele služeb.
91
→
Nástroje
Záznamník
Tuto aplikaci použije k nahrávání nebo přehrávání hlasových poznámek.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Záznamník.
Záznam hlasových poznámek
Klepnutím na položku spustíte nahrávání. Mluvte do mikrofonu v dolní části zařízení. Klepnutím
na položku nahrávání pozastavíte. Klepnutím na položku nahrávání dokončíte. V průběhu
záznamu hlasové poznámky klepněte na položku a vložte záložku.
Uplynulý čas záznamu
Zobrazení seznamu hlasových
poznámek.
Změna režimu záznamu.
Spuštění záznamu.
Chcete-li nastavit zařízení na odstranění hluku na pozadí, klepněte na položku
pak zaškrtněte položku Redukce hluku.
92
→ Nastavení a
Nástroje
Přehrávání hlasových poznámek
Výběrem hlasové poznámky ji přehrajete.
• : Zkrácení hlasové poznámky.
• : Nastavení smyčkového přehrávání části nahrávky.
• : Nastavení rychlosti přehrávání.
• : Přeskočení tiché části hlasové poznámky.
• : Vložte záložky do hlasové poznámky.
• : Pozastaví přehrávání.
• /
: Přejít na předchozí nebo další hlasovou zprávu.
Chcete-li odeslat hlasovou zprávu ostatním, klepněte na položku
metodu sdílení.
→ Sdílet pomocí a pak vyberte
Správa hlasových poznámek
V seznamu hlasových poznámek klepněte na položku
a vyberte jednu z následujících možností:
• Sdílet pomocí: Vyberte hlasové poznámky k odeslání a pak vyberte metodu sdílení.
• Odstranit: Vybere hlasové poznámky a odstraní je.
• Změnit kategorii: Změna kategorie poznámek.
• Seřadit podle: Řazení poznámek podle data, názvu a kategorie.
• Hledat: Vyhledávání hlasových poznámek.
• Správa kategorií: Přidání, odstranění a přejmenování kategorií.
• Nastavení: Změní nastavení diktafonu.
• Konec: Zavře diktafon.
Ukládání souborů s kontextuálními štítky
V seznamu hlasových poznámek klepněte na položku
Kontextový název souboru.
93
→ Nastavení a zaškrtněte možnost
Nástroje
Správa kategorií
Vytvoření kategorie
V seznamu hlasových poznámek klepněte na položku
kategorie, vyberte barvu a klepněte na tlačítko Hot.
→ Správa kategorií →
. Zadejte název
Změna kategorie
→ Změnit kategorii, vyberte poznámky,
V seznamu hlasových poznámek klepněte na položku
klepněte na Hot. a vyberte kategorii, kterou chcete změnit.
Prohlížení seznamu záložek
Při přehrávání hlasové poznámky obsahující záložky zobrazte podrobnosti klepnutím na položku
→ Záložky.
S Voice
Tuto aplikaci použijte k ovládání vašeho zařízení hlasem pro provádění různých funkcí.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku S Voice. Případně dvakrát stiskněte tlačítko Domů.
• Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Aplikace není v některých jazycích podporována.
Zde naleznete několik příkladů mluvených příkazů:
• Open music
• Launch calculator
• Call Lulu mobile
• Dial Lulu work
• Check schedule
94
Nástroje
Rady pro lepší rozpoznávání hlasu
• Mluvte čistě.
• Mluvte na tichých místech.
• Nepoužívejte urážlivá nebo slangová slova.
• Vyhněte se mluvení místními akcenty.
Zařízení nemusí vaše příkazy rozpoznat nebo může provést nechtěné příkazy v závislosti na okolí
nebo způsobu vaší mluvy.
Režim hands-free
V režimu hands-free přečte zařízení během příchozího volání, zpráv a oznámení obsah nahlas, takže
můžete zařízení za jízdy používat bez použití rukou. Zařízení bude například číst nahlas jméno
volajícího nebo telefonní číslo příchozího volání.
Chcete-li aktivovat režim hands-free, řekněte: „Zapnout režim hands-free“.
Pokud nepoužíváte režim hands-free, můžete jeho deaktivací zabránit zařízení v hlasitém
čtení obsahu. Chcete-li režim hands-free deaktivovat, řekněte: „Vypnout režim hands-free“.
Použití příkazů pro probuzení při zamknuté obrazovce
Při uzamčené obrazovce můžete pomocí přednastavených hlasových povelů používat různé funkce.
Chcete-li funkci aktivovat, klepněte na obrazovce Aplikace na položku Nastavení → Zařízení →
Zamknout displej a přetáhněte přepínač Probuzení při zamknutém displeji směrem doprava.
Klepněte na položku Probuzení při zamknutém displeji a nastavte funkce a hlasové příkazy.
95
Nástroje
Google
Tuto aplikaci použijte k prohledávání nejen internetu, ale také aplikací a jejich obsahu v zařízení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Google.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Prohledávání zařízení
Klepněte do pole hledání a pak zadejte klíčové slovo. Případně klepněte na položku
klíčové slovo.
a pak vyslovte
Rozsah hledání
Chcete-li vybrat obsah, který budou aplikace hledat, klepněte na položku
Vyhledávání v telefonu a pak zaškrtněte položky, které chcete hledat.
→ Nastavení →
Chytré karty Google
Spusťte vyhledávání Google, aby se zobrazily karty Google Now, které zobrazují aktuální
počasí, informace o veřejné dopravě, vaši další schůzku a více informací v době, kdy je budete
pravděpodobně potřebovat.
Když poprvé otevřete vyhledávání Google, připojte se ke službě Google Now. Chcete-li změnit
→ Nastavení → Chytré karty Google.
nastavení služby Google Now, klepněte na
Hlasové vyhledávání
Tuto aplikaci použijte k prohledávání webových stránek pomocí hlasu.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hlasové vyhledávání.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Po zobrazení položky Mluvte na obrazovce vyslovte klíčové slovo nebo frázi.
96
Nástroje
Moje soubory
Tuto aplikaci použijte pro přístup ke všem druhům souborů uložených v zařízení, včetně obrázků,
videí, skladeb a zvukových klipů.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Moje soubory.
Zobrazení souborů
Vyberte kategorii a pak soubor nebo složku, které chcete otevřít. Chcete-li se vrátit do nadřazené
složky, klepněte na položku . Do kořenového adresáře se vrátíte klepnutím na položku .
Chcete-li prohlížet fotografie a videa nahraná ve službě Dropbox, klepněte na ikonu Dropbox a
přihlaste se k účtu Dropbox.
Ve složce klepněte na položku
a pak použijte jednu z následujících možností:
• Vyberte položku: Vyberte soubory nebo složky.
• Vytvořit složku: Vytvoření složky.
• Zob. jako: Změna režimu zobrazení.
• Seřadit podle: Seřazení souborů nebo složek.
• Přidat zástupce: Do oblasti zástupců přidejte zástupce složky.
• Nastavení: Změní nastavení správce souborů.
→ Vyberte položku a vyberte soubor nebo složku a poté použijte některou
Klepněte na
z následujících funkcí:
• : Odeslání nebo sdílení souborů s ostatními uživateli.
• : Odstranění souborů nebo složek.
• → Přesunout: Přesunutí souborů nebo složek do jiné složky.
• → Kopírovat: Zkopírování souborů nebo složek do jiné složky.
• → Přejmenovat: Přejmenování souboru nebo složky.
• → Zip: Komprimace souborů nebo složek vytvořením souboru ZIP.
• → Podrobnosti: Zobrazení podrobností o souboru nebo složce.
Vyhledávání souboru
Klepněte na
a zadejte kritéria vyhledávání.
97
Nástroje
Přidávání zkratek do složek
Přidejte do oblasti zástupců zástupce často používaných složek. Klepněte na položku
zástupce → OK, vyberte složku a klepněte na tlačítko Hot.
→ Přidat
Přidání zkratek serveru FTP do zařízení
→ Přidat FTP → OK, zadejte
Přidá zkratku serveru FTP do oblasti zkratek. Klepněte na položku
podrobnosti, jako adresu serveru, uživatelské jméno a heslo a klepněte na tlačítko Hot.
Stažené položky
Tuto aplikaci použijte, chcete-li zobrazit, které soubory byly pomocí aplikací staženy.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Stažené položky.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Vyberte soubor a otevřete ho v příslušné aplikaci.
Chcete-li soubory řadit podle velikosti, klepněte na položku Seřadit podle velikosti.
Chcete-li soubory řadit podle data, klepněte na položku Seřadit podle data.
Chcete-li odstranit historii, klepněte na položku Smazat seznam.
TripAdvisor
Tuto aplikaci použijte k získání informací o cestování, například cíli nebo hotelu. Můžete si také
zarezervovat pokoj a sdílet vaše hodnocení s ostatními.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku TripAdvisor.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
98
Nástroje
KNOX
Pomocí této aplikace můžete oddělit osobní a pracovní data a získat bezpečný přístup k podnikovým
aplikacím ze svého zařízení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku KNOX.
• Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Z důvodu ochrany vašich dat dojde po opakovaném zadání nesprávného hesla
k odstranění aplikace KNOX a souvisejících dat.
99
Cestování a poloha
Mapy
Tuto aplikaci použijte ke zvýraznění umístění zařízení, vyhledání míst nebo získání tras.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Mapy.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Hledání míst
Hledání umístění zadáním adresy nebo klíčového slova. Po nalezení místa vyberte místo, u kterého
se zobrazí podrobné informace. Další informace naleznete v nápovědě.
Získání pokynů, jak se dostat k cíli
Klepnutím na položku nastavte počáteční a koncová umístění a pak vyberte způsob dopravy.
Zařízení zobrazí trasy jak se dostat do cíle.
100
Nastavení
Otevření menu Nastavení
Tuto aplikaci použijte, chcete-li konfigurovat zařízení, nastavit možnosti aplikace a přidat účty.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení.
Připojení
Wi-Fi
Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.
Stabilního připojení k síti docílíte, pokud nastavíte, aby se zařízení automaticky připojovalo buď
k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti podle toho, který signál je nejsilnější. Chcete-li mezi sítěmi přepínat
automaticky, zaškrtněte možnost Inteligentní přepínač sítě.
Chcete-li použít možnosti, klepněte na položku
.
• Upřesnit: Úprava nastavení sítě Wi-Fi.
• Tlačítko WPS: Připojení k zabezpečené síti Wi-Fi pomocí tlačítka WPS.
• Zadání PIN kódu WPS: Připojení k zabezpečené síti Wi-Fi pomocí PIN kódu WPS.
• Nápověda: Zobrazení informací nápovědy pro aplikaci Wi-Fi.
Nastavení pravidel spánku sítí Wi-Fi
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Wi-Fi →
Wi-Fi zapnuté během spánku.
→ Upřesnit → Ponechat
Při vypnutí obrazovky zařízení automaticky vypne připojení k síti Wi-Fi. Pokud k tomu dojde
a pokud je zařízení nastaveno k použití datových sítí, tak provede automatický přechod do
datových sítí. Může dojít k účtování poplatků za přenos dat. Chcete-li se vyhnout účtům za
využívání dat, nastavte tuto možnost na hodnotu Vždy.
101
Nastavení
Nastavení oznámení sítě
Zařízení může zjistit otevřené sítě Wi-Fi a upozornit na ně, pokud jsou dostupné, zobrazením ikony
na stavovém řádku.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Wi-Fi →
položky Oznámení sítě tuto funkci aktivujte.
→ Upřesnit a zaškrtnutím
Wi-Fi Direct
Funkce Wi-Fi Direct propojuje dvě zařízení přímo přes síť Wi-Fi bez přístupového bodu.
Na obrazovce Nastavení klepněte na Připojení → Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Aktivace funkce Bluetooth pro přenášení informací na krátké vzdálenosti.
Chcete-li použít další možnosti, klepněte na položku
.
• Časový limit viditelnosti: Nastavení doby, po kterou bude zařízení viditelné.
• Přijaté soubory: Zobrazení přijatých souborů prostřednictvím funkce Bluetooth.
• Přejmenovat zařízení: Nastavení názvu Bluetooth vašeho telefonu.
• Nápověda: Zobrazení informací nápovědy pro funkci Bluetooth.
Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot
• Mobile hotspot: Přenosný aktivní bod sítě Wi-Fi použijte ke sdílení připojení k mobilní sítě
zařízení pomocí počítačů nebo jiných zařízení přes síť Wi-Fi.
• Sdílení internetového připojení přes USB: Sdílení připojení přes USB použijte ke sdílení
připojení zařízení k mobilní síti pomocí počítače přes USB. Po připojení k počítači je zařízení
využíváno jako bezdrátový modem počítače.
• Sdílení připojení Bluetooth: Sdílení připojení přes Bluetooth použijte ke sdílení připojení
zařízení k mobilní síti pomocí počítače nebo jiných zařízení přes Bluetooth.
102
Nastavení
Režim Letadlo
V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce zařízení vypnuty. Budete moci používat pouze
služby, které nevyužívají připojení k síti.
Použití dat
Přehled o množství využívaných dat a přizpůsobení nastavení pro omezení.
• Mobilní data: Nastavení používání datového připojení zařízení v jakékoli mobilní síti.
• Nastavit limit mobilních dat: Nastavení limitu pro využití mobilních dat.
• Cyklus použití dat: Zadání měsíčního data obnovení ke sledování využívání dat.
Chcete-li použít další možnosti, klepněte na položku
.
• Datový roaming: Nastavení používání datových připojení zařízení během roamingu.
• Omezit data na pozadí: Nastavení zakázání synchronizace zařízení na pozadí při používání
mobilní sítě.
• Automaticky synchronizovat data: Aktivace nebo deaktivace automatické synchronizace
aplikací. Můžete určit, které informace mají být synchronizovány pro jednotlivé účty v části
Nastavení → Obecné → Účty.
• Zobrazit využití sítě Wi-Fi: Zobrazení využití dat zařízení přenesených prostřednictvím Wi-Fi.
• Mobilní aktivní body: Vyberte hotspoty Wi-Fi, které nemají aplikace spuštěné na pozadí
používat.
Umístění
Změna nastavení oprávnění informací o poloze.
• Režim: Výběr způsobu shromažďování údajů o vaší poloze.
• Poslední požadavky na informace o poloze: Podívejte se, které aplikace vyžadují informace o
vašem aktuálním umístění a jejich využití baterie.
• Služby pro zjišť. polohy: Zobrazení služeb pro zjišťování polohy, které používá vaše zařízení.
• Moje místa: Nastavení profilů, které budou použity pro určitá umístění při použití funkcí GPS,
Wi-Fi nebo Bluetooth pro vyhledání vaší aktuální polohy.
103
Nastavení
Další sítě
Přizpůsobit nastavení pro ovládání sítí.
Výchozí aplikace zpráv
Vyberte výchozí aplikaci, kterou chcete použít pro zasílání zpráv.
Tisk
Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Dostupné tiskárny
můžete hledat nebo přidat tiskárnu ručně pro tisk souborů pomocí funkce Wi-Fi nebo cloudových
služeb.
Mobilní sítě
• Mobilní data: Použijte pro nastavení povolení sítě s přepínáním paketů pro služby sítě.
• Datový roaming: Použijte pro nastavení připojení zařízení k jiné síti, když jste v zahraničí nebo
když není k dispozici domovská síť.
• Názvy přístupových bodů: Nastavení názvů přístupových bodů.
• Režim sítě: Výběr typu sítě.
• Síťoví operátoři: Vyhledávají dostupné sítě a ručně registrují síť.
VPN
Nastavení a připojení k virtuální soukromé síti (VPN).
NFC
Aktivujte funkci NFC a načtěte nebo zapište značky NFC, které obsahují informace.
• Android Beam: Zapnutí funkce Android Beam k odesílání dat, například webových stránek a
kontaktů, do zařízení s aktivní funkcí NFC.
• Klepnout a zaplatit: Nastavení výchozí metody platby.
104
Nastavení
S Beam
Chcete-li odeslat data, například videa, obrázky a dokumenty do zařízení, které podporuje NFC a
službu Wi-Fi Direct, aktivujte funkci S Beam.
Nedaleká zařízení
• Jméno zařízení: Zobrazení názvu zařízení.
• Obsah pro sdílení: Nastavení zařízení pro sdílení obsahu s jinými zařízeními.
• Povolená zařízení: Zobrazení seznamu zařízení, které mohou mít přístup k zařízení.
• Zakázaná zařízení: Zobrazení seznamu zařízení, které mají blokovaný přístup k zařízení.
• Stáhnout do: Vybere umístění v paměti pro ukládání souborů médií.
• Přijímat soub. z jiných zařízení: Nastavení telefonu pro přijetí nahrávaných položek z jiných
zařízení.
Zařízení
Zvuk
Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.
• Hlasitost: Nastavení úrovně hlasitosti vyzváněcích tónů, hudby a videa, systémových zvuků a
oznámení.
• Vyzvánění: Přidání nebo výběr vyzvánění pro příchozí hovory.
• Vibrace: Přidá nebo vybere vzor vibrací.
• Oznámení: Výběr vyzvánění pro události, například příchozí zprávy a zmeškané hovory.
• Při vyzvánění vibrace: Nastavení vibrací a přehrávání vyzvánění zařízení během příchozích
hovorů.
• Tón kláv. pro volbu čísel: Nastavení zvuků přístroje při dotyku tlačítek na obrazovce volání.
• Zvuky tlačítek: Nastavení zvuků zařízení při výběru aplikace nebo možnosti na dotykovém
displeji.
• Zvuk zamknutí displeje: Nastavení zvuku, který zazní při zamykání nebo odemykání
dotykového displeje.
• Aplikace Samsung: Změna nastavení oznámení pro jednotlivé aplikace.
• Při klepnutí zvuk: Nastavení zvuku při dotyku tlačítek.
• Adapt Sound: Přizpůsobte zvuk pro ucho, které používáte nejvíce při hovorech nebo při
poslechu hudby.
105
Nastavení
Zobrazení
Změna nastavení pro displej.
• Jas: Nastavení jasu displeje.
• Časový limit displeje: Nastavení prodlevy než zařízení vypne podsvícení displeje.
• Doba osvětlení tlačítek: Nastavení doby podsvícení tlačítek.
• Spořič displeje: Nastavení zařízení pro spuštění spořiče obrazovky, je-li zařízení připojeno
k doku počítače nebo se nabíjí.
• Automaticky otočit displej: Nastavení obsahu pro automatické otáčení při otočení zařízení.
• Zobrazit kapacitu baterie: Nastavení zařízení pro zobrazení údajů o zbývající kapacitě baterie.
• Po uložení kopie obrazovky upravit: Nastavení úpravy snímku obrazovky po jeho zachycení.
Více oken
Po aktivaci funkce Více oken můžete na obrazovce spustit současně více aplikací.
• Otevřít v zobr. více oken: Nastavení zařízení, které umožňuje aktivovat funkci Více oken při
otevírání souborů ze složky Moje soubory nebo Video.
Zamknout displej
Změna nastavení zamknuté obrazovky.
• Zámek displeje: Aktivace funkce zámku obrazovky. Následující možnosti se mohou lišit v
závislosti na výběru funkce zámku obrazovky.
• Více nástrojů: Nastavení zařízení, které umožňuje používat nástroje na uzamknuté obrazovce.
– – Oblíbené aplikace nebo Fotoaparát: Nastavení zařízení, aby zobrazovalo zkratky každé
aplikace nebo automaticky spouštělo aplikaci fotoaparátu, když přejedete přes panely
doleva na zamknuté obrazovce.
• Možnosti nástroje Hodiny: Slouží ke konfiguraci nastavení pomůcky hodiny.
– – Duální hodiny: Nastavení zařízení, které umožňuje zobrazení duálních hodin.
– – Velikost hodin: Změna velikosti hodin.
– – Zobrazit datum: Nastavení zařízení, které umožňuje zobrazení data s hodinami.
106
Nastavení
• Zástupci: Nastavení zařízení pro zobrazení a úpravy zkratek aplikací na uzamknuté obrazovce.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Osobní zpráva: Nastavení zařízení pro zobrazení osobní zprávy na uzamknuté obrazovce.
– – Upravit osobí zprávu: Úprava osobní zprávy.
• Informace o majiteli: Zadejte informace, které se zobrazí s hodinami.
• Efekt odemknutí: Výběr efektu při odemykání obrazovky.
• Probuzení při zamknutém displeji: Nastavení zařízení pro rozpoznávání příkazu probuzení,
když je obrazovka uzamknuta.
• Nápověda: Nastavení řízení pro zobrazení textu nápovědy na uzamknuté obrazovce.
Pozadí
Umožňuje změnit nastavení pozadí.
• Domovská obrazovka: Výběr obrázku na pozadí domovské obrazovky.
• Zamknout displej: Výběr obrázku na pozadí obrazovky zámku.
• Domovská a zamknutá obrazovka: Výběr obrázku na pozadí domovské obrazovky a
uzamknuté obrazovky.
Písmo
Změna nastavení písma.
• Styl písma: Změna typu písma zobrazovaného textu.
• Velikost písma: Změna velikosti písma.
Oznamovací panel
Přizpůsobí položky, které se zobrazí na panelu s oznámeními.
• Nastavení jasu: Nastavení zařízení, které umožňuje zobrazit lištu nastavení jasu na panelu
s oznámeními.
• Nast. tl. rychlého nast.: Slouží ke změně uspořádání tlačítek rychlého nastavení zobrazených na
panelu oznámení.
107
Nastavení
Snadný režim
Nastavení zařízení do jednoduchého režimu.
Usnadnění
Usnadňující služby jsou funkce určené osobám s tělesným handicapem. Otevřením a upozorněním
následujících nastavení zlepšíte dostupnost zařízení.
• Automaticky otočit displej: Nastavení automatického otočení rozhraní při otočení zařízení.
• Časový limit displeje: Nastavení prodlevy než zařízení vypne podsvícení displeje.
• Vyslovovat hesla: Nastavení zařízení na hlasité čtení hesel při aktivaci funkce TalkBack.
• Příjem/ukončování hovorů:
– – Přijímat hovory tlačítkem Domů: Umožňuje nastavit zařízení, aby přijalo příchozí hovor po
stisknutí tlačítka Domů.
– – Ovládání hlasem: Nastavení zařízení, které umožňuje přijímání či odmítání příchozího
hovoru pomocí hlasových příkazů.
– – Vypínačem ukončíte hovor: Nastavení zařízení k ukončení hovoru po stisknutí vypínače.
• Režim jednoho klepnutí: Nastavení ovládání oznámení klepnutím na tlačítko, nikoli přetažením.
• Zobrazit zástupce: Přidání zástupce funkce Usnadnění nebo TalkBack do rychlé nabídky, která
se zobrazí po stisknutí a podržení vypínacího tlačítka.
• Správa usnadnění: Export nebo import nastavení usnadnění pro jejich sdílení s jinými
zařízeními.
– – Export: Export aktuálního nastavení dostupnosti do souboru.
– – Aktualizace: Import aktuálního nastavení dostupnosti do souboru.
– – Sdílet pomocí: Sdílení souboru nastavení dostupnosti s ostatními.
– – Android Beam: Odeslání souboru s nastaveními usnadnění se zařízeními, které podporují
funkci NFC.
108
Nastavení
• TalkBack: Aktivace funkce TalkBack, která poskytuje hlasovou zpětnou vazbu.
• Velikost písma: Změna velikosti písma.
• Gesta pro zvětšení: Nastavte v zařízení přibližování nebo oddalování pomocí gest prstů.
• Negativní barvy: Převrátí barvy displeje a zlepší viditelnost.
• Nastavení barev: Úprava barevného schématu obrazovky, pokud zařízení zjistí, že trpíte
barvoslepostí nebo máte potíže se čtením obsahu.
• Připomenutí oznámení: Nastavení zařízení k upozornění na zmeškaná upozornění a nastavení
intervalu opakování upozornění.
• Zástupce usnadnění: Nastavení zařízení, které umožňuje aktivovat funkci TalkBack, pokud
stisknete a podržíte vypínací tlačítko a poté klepnete a podržíte dva prsty na obrazovce.
• Možnosti převodu text-řeč:
– – Preferovaný modul TTS: Výběr modulu syntézy řeči. Chcete-li změnit nastavení pro moduly
syntézy řeči, klepněte na položku .
– – Rychlost mluvení: Výběr rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.
– – Poslechnout si příklad: Poslech mluveného textu na ukázku.
– – Výchozí stav jazyka: Zobrazení stavu výchozího jazyka pro funkci převodu textu na řeč.
• Vyvážení zvuku: Nastavení vyvážení zvuku pomocí dvojitých sluchátek.
• Mono zvuk: Povoluje monofonní zvuk při poslechu s jedním sluchátkem.
• Vypnout všechny zvuky: Vypnutí všech zvuků zařízení.
• Upozorňování bleskem: Nastavení blikání blesku při příchozích hovorech, nových zprávách
nebo oznámeních.
• Titulky Google (skryté): Nastavení zařízení, které umožňuje zobrazit skryté titulky pro obsah
podporovaný Googlem a změna nastavení skrytých titulků.
• Titulky Samsung (skryté): Nastavení zařízení, které umožňuje zobrazit skryté titulky pro obsah
podporovaný společností Samsung a změnit nastavení skrytých titulků.
• Pomocné menu: Nastavení zařízení, které umožňuje zobrazit ikonu pomocného zástupce, která
vám pomůže získat přístup k funkcím podporovaným externími tlačítky nebo k funkcím na
panelu s upozorněními. Můžete také upravit menu na ikoně zástupce.
– – Dominantní ruka: Výběr používání nabídky pomocníka usnadnění pravou nebo levou rukou.
– – Upravit: Přizpůsobení položek zobrazených v nabídce pomocníka.
109
Nastavení
• Zpoždění klepnutí a podržení: Nastaví dobu rozpoznávání klepnutí a podržení obrazovky.
• Řízení interakce: Nastavení používání režimu řízení interakce, který zabraňuje reakci zařízení na
vstupy aplikace. Režimu může být užitečný, chcete-li ostatním povolit pouze omezený přístup a
ovládání vašich médií a dat. Chcete-li přepnout na tento režim nebo jej opustit během používání
aplikace, stiskněte a podržte současně tlačítko Domů a tlačítko hlasitosti.
Volat
Přizpůsobení nastavení pro funkce volání.
• Odmítnutí hovoru: Automaticky odmítne hovory z konkrétních telefonních čísel. Přidá telefonní
čísla do seznamu odmítnutí.
• Nastavení zpráv při odmítnutí hovoru: Přidá nebo upraví zprávu odesílanou při odmítnutí
hovoru.
• Příjem/ukončování hovorů:
– – Přijímat hovory tlačítkem Domů: Umožňuje nastavit zařízení, aby přijalo příchozí hovor po
stisknutí tlačítka Domů.
– – Ovládání hlasem: Nastavení zařízení, které umožňuje přijímání či odmítání příchozího
hovoru pomocí hlasových příkazů.
– – Vypínačem ukončíte hovor: Nastavení zařízení k ukončení hovoru po stisknutí vypínače.
• Vypnout displej během hovorů: Nastavení zařízení k zapnutí snímače vzdálenosti během
hovoru.
• Upozornění na hovor:
– – Vibrace: Nastavení vibrací zařízení, pokud druhá strana přijme volání.
– – Vibrace při ukonč. hovoru: Nastavení vibrací zařízení, pokud druhá strana ukončí volání.
– – Tón spojení hovoru: Aktivuje nebo deaktivuje tón spojení volání.
– – Minutové oznámení: Aktivuje nebo deaktivuje minutový oznamovací tón.
– – Tón ukončení hovoru: Aktivuje nebo deaktivuje tón ukončení volání.
– – Upozornění během hovoru: Nastaví upozornění zařízení na události během hovoru.
110
Nastavení
• Příslušenství k volání:
– – Automatický příjem: Nastaví automatické odpovídání zařízení na hovory po určené době
(dostupné pouze po připojení sluchátek).
– – Časovač autom. příjmu: Vybere časový interval, ve kterém zařízení před odpovědí na volání
počká.
– – Podmínky odchozího hovoru: Nastavení povolení odchozích volání zařízení pomocí
sluchátek s funkcí Bluetooth, i když je zařízení zamknuté.
– – Typ odchozího hovoru: Vyberte typ odchozích hovorů při použití sluchátka Bluetooth.
• Další nastavení:
– – ID volajícího: Zobrazí ID volajícího druhé straně u odchozích volání.
– – Přesměrování hovorů: Přesměrování příchozích hovorů na jiné číslo.
– – Automatický kód oblasti: Nastaví zařízení na automatické vkládání předpony (kód oblasti
nebo země) před telefonní číslo.
– – Blokování hovorů: Blokuje příchozí nebo odchozí hovory.
– – Čekající hovor: Umožňuje upozornění na příchozí hovory, pokud hovor probíhá.
– – Automaticky opakovat: Aktivuje automatické opakování vytáčení volání, které nebyly
spojeny nebo které byly přerušeny.
– – Čísla pevné volby: Aktivuje nebo deaktivuje režim FDN a omezí volání na čísla na seznamu
FDN. Zadejte kód PIN2, který jste obdrželi s kartou SIM nebo USIM.
• Tóny vyzvánění a tlačítek:
– – Vyzváněcí tóny: Výběr vyzvánění pro příchozí hovory.
– – Vibrace: Přidá nebo vybere vzor vibrací.
– – Při vyzvánění vibrace: Nastavení vibrací a přehrávání vyzvánění zařízení během příchozích
hovorů.
– – Tón kláv. pro volbu čísel: Nastavení zvuků přístroje při dotyku tlačítek na obrazovce volání.
111
Nastavení
• Přizp. zvuk během hovoru:
– – Zvukový EQ během hovoru: Vyberte typ zvuku volání, který chcete používat se sluchátkem.
– – Adapt Sound: Přizpůsobte zvuk pro ucho, které používáte nejvíce při hovorech nebo při
poslechu hudby.
• Zvýšit hlasitost v kapse: Nastaví zařízení na zvyšování hlasitosti vyzvánění, pokud je zařízení
v těsném prostoru, například v tašce nebo kapse.
• Obrázek při videohovoru: Vybere obrázek, který se zobrazí druhé straně.
• Použít možnosti při chybě během hovoru: Po výběru se v případě selhání připojení video
hovoru pokusí zahájit hlasový hovor.
• Hlasová pošta:
– – Služba hlasové pošty: Vybere nebo nastaví poskytovatele služby hlasové schránky.
– – Nast. hlasové schránky: Zadejte číslo pro přístup ke službě hlasové schránky. Získat toto
číslo od poskytovatele služby.
– – Zvuk: Výběr vyzvánění upozorňujících na nové hlasové zprávy.
– – Vibrace: Nastaví vibrací zařízení při příjmu hlasové zprávy.
• Účty: Nastavení zařízení na příjem IP volání a nastaví účty pro služby IP volání.
• Použít internetové volání: Nastavení, zda používat služby IP volání pro všechny hovory nebo
pouze pro IP volání.
Režim blokování
Vybere typ oznámení, která budou blokována nebo nastaví povolení oznámení hovorů od
konkrétních kontaktů v režimu blokování.
Ovládání
Jazyk a zadávání
Změňte nastavení pro zadání textu. Některé možnosti nemusí být v závislosti na vybraném jazyku k
dispozici.
Jazyk
Výběr jazyka ve kterém se budou zobrazovat všechna menu a aplikace.
112
Nastavení
Výchozí
Vyberte výchozí typ klávesnice pro vkládání textu.
Klávesnice Samsung
Chcete-li změnit nastavení klávesnice Samsung, klepněte na položku
.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
• Vyberte jazyky zadávání: Výběr jazyků pro zadávání.
• Prediktivní zadávání textu: Aktivujte režim předpovídání textu a nechte předpovídat slova na
základě zadání a zobrazit navrhovaná slova. Můžete také přizpůsobit nastavení předpovídání
slov.
• Automatické nahrazení: Nastavení opravování překlepů a neúplných slov klepnutím na
mezerník nebo interpunkční znaménko.
• Automaticky velká písmena na začátku vět: Nastavení automatické změny prvního znaku
na velký znak po ukončovacím interpunkčním znaménku, například tečce, otazníku nebo
vykřičníku.
• Automatické mezery: Nastavení automatického vkládání mezer mezi slova.
• Automatická interpunkce: Nastavení zařízení na vložení tečky po dvojím klepnutí na mezerník.
• Žádný: Deaktivujte funkci potahování prstem klávesnice zařízení.
• Souvislé zadávání: Nastavení zařízení pro zadávání textu přejetím prstu po klávesnici.
• Ovládání kurzoru: Aktivace funkce inteligentní navigace pomocí klávesnice, která umožňuje
posun kurzoru tlačítky na klávesnici.
• Zvuk: Nastavení zvuku při dotyku tlačítek.
• Náhled znaků: Umožňuje nastavit zařízení, aby zobrazovalo velký obrázek každého stisknutého
znaku.
• Nápověda: Zobrazení nápovědy k používání klávesnice Samsung.
• Obnovit nastavení: Nastavení obnovení klávesnice Samsung.
Hlasové zadávání Google
Chcete-li změnit nastavení hlasového vstupu, klepněte na položku
.
• Zvolit vstupní jazyky: Výběr jazyků pro zadávání textu.
• Cenzura: Nastavení zařízení, které zabraňuje rozpoznávání nevhodných výrazů v hlasových
vstupech.
• Rozpoznávání řeči offline: Stáhnutí a instalace jazykových dat pro offline hlasové zadávání.
113
Nastavení
Hledání hlasem
• Jazyk: Výběr jazyka pro rozpoznávání hlasu.
• Hlasový výstup: Nastavení zařízení k poskytování zpětné vazby a upozornění na aktuální akce.
• Zjištění příkazu Ok Google: Nastavení telefonu tak, aby spustil rozpoznávání hlasu po vyslovení
příkazu probuzení během používání aplikace vyhledávání.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Rozpoznávání řeči offline: Stáhnutí a instalace jazykových dat pro offline hlasové zadávání.
• Cenzura: Skrytí nevhodných slov ve výsledcích hlasového hledání.
• Náhlavní souprava Bluetooth: Nastavení zařízení k umožnění hlasového vyhledávání pomocí
sluchátek Bluetooth, když jsou připojeny k zařízení.
Možnosti převodu text-řeč
• Preferovaný modul TTS: Výběr modulu syntézy řeči. Chcete-li změnit nastavení pro moduly
syntézy řeči, klepněte na položku .
• Rychlost mluvení: Výběr rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.
• Poslechnout si příklad: Poslech mluveného textu na ukázku.
• Výchozí stav jazyka: Zobrazení stavu výchozího jazyka pro funkci převodu textu na řeč.
Rychlost ukazatele
Nastavte rychlost ukazatele pro myš nebo dotykovou destičku (trackpad) připojenou k zařízení.
Ovládání hlasem
Nastavení rozpoznávání hlasových příkazů pro jeho ovládání zařízení. Můžete vybrat funkce, které
chcete ovládat pomocí hlasových příkazů.
Je-li aktivována funkce Při vyzvánění vibrace, telefon nerozezná v případě příchozího
hovoru hlasové příkazy.
114
Nastavení
Režim handsfree
Nastavení hlasitého čtení obsahu a určení aplikací, které mají být používány v režimu hands-free.
Ovládání jednou rukou
Aktivace režimu ovládání jednou rukou pro pohodlné ovládání při manipulaci se zařízením jednou
rukou.
Pohyby
Aktivuje funkci rozpoznávání pohybu a mění nastavení, která ovládají rozpoznávání pohybu vašeho
zařízení.
• Ztlumit/Pozastavit: Nastavení ztlumení příchozích hovorů, alarmů, hudby a FM rádia zařízení
tak, že zařízení položíte lícem dolů.
Pohyb dlaní
Aktivace funkce pohybu dlaně k ovládání zařízení dotykem obrazovky.
• Kopie obrazovky: Nastavení zařízení na zachycení snímku obrazovky přejetím dlaně doleva
nebo doprava přes obrazovku.
• Ztlumit/Pozastavit: Nastavení zařízení, aby pozastavilo přehrávání médií při dotyku obrazovky
pomocí dlaně.
Inteligentní displej
• Inteligentní pohotovostní režim: Nastavení zařízení, které umožňuje zabránit vypnutí
podsvícení displeje při jeho sledování.
115
Nastavení
Obecné
Účty
V této části můžete přidat e-mailové nebo SNS účty.
Cloud
V této části můžete měnit nastavení synchronizace dat nebo souborů pomocí účtu Samsung nebo
cloudového úložiště Dropbox.
Záloha a obnovení
Změňte nastavení pro správu nastavení a dat.
• Zálohovat moje data: Nastavení zařízení pro zálohování nastavení a dat aplikací na server
Google.
• Zálohovat účet: Nastavení nebo úprava účtu zálohování Google.
• Automatické obnovení: Nastavení zařízení pro obnovení nastavení a dat aplikací při opětovné
instalaci aplikací v tomto zařízení.
• Obnovit tovární data: Obnovení nastavení na jejich výchozí tovární hodnoty a smazání všech
dat.
Datum a čas
Přístup a změna následujících nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.
Pokud se baterie zcela vybije nebo je vyjmuta ze zařízení, datum a čas se resetuje.
• Automatická aktualizace data a času: Automatická aktualizace data a času při cestování do
jiných časových pásem.
• Nastavit datum: Ruční nastavení data.
• Nastavit čas: Slouží k ručnímu nastavení aktuálního času.
• Automatické časové pásmo: Nastavení přijímání informací o časovém pásmu v zařízení při
pohybu časovými pásmy ze sítě.
• Vybrat časové pásmo: Nastavení domovského časového pásma.
• Použít 24hodinový formát: Zobrazení času v 24 hodinovém formátu.
• Vyberte formát data: Výběr formátu data.
116
Nastavení
Bezpečnostní pomoc
Nastavení zařízení na odesílání zprávy příjemcům v nouzové situaci. Chcete-li odeslat zprávu,
stiskněte a podržte na 3 sekundy obě strany tlačítka ovládání hlasitosti.
• Upravit tísňovou zprávu: Upravte zprávu, která má být odeslána v nouzové situaci.
• Odeslat tísňovou zprávu: Nastavení zařízení na pořízení fotografií a jejich odeslání společně se
zprávou příjemcům.
• Interval zpráv: Nastavení intervalu opětovného odesílání zprávy.
• Nouzové kontakty: Vybere nebo upraví příjemce zprávy.
Příslušenství
Změna nastavení příslušenství.
• Zvuk doku: Nastavení přehrání zvuku zařízení pokud je zařízení připojeno nebo vysunuto ze
stolního doku.
• Režim zvukového výstupu: Nastavení zařízení pro použití reproduktorů doku je-li zařízení
připojeno k doku počítače.
• Zobrazit domovskou obrazovku Stůl: Nastaví zařízení, aby zobrazovalo stolní hodiny, když je
připojeno ke stolnímu doku.
• Automaticky odemknout: Nastavení zařízení na automatické odemknutí, pokud dojde
k otevření krytu.
• Pozadí okna S View: Nastavte barvu pozadí horní obrazovky zobrazení S.
Správce aplikací
Kontrola a správa aplikací v zařízení.
Výchozí aplikace
Vyberte výchozí nastavení pro používání aplikací.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Výchozí aplikace.
117
Nastavení
Baterie
Zobrazení množství zařízením spotřebované energie baterie.
• Zobrazit kapacitu baterie: Nastavení zařízení pro zobrazení údajů o zbývající kapacitě baterie.
Úsporný režim
V této části můžete aktivovat úsporný režim a změnit nastavení úsporného režimu.
• Výkon procesoru: Nastavení omezení využívání některých systémových zdrojů zařízení.
• Výstup na displej: Nastavení zařízení ke snížení jasu displeje.
• Informace o úsporném režimu: Zjistěte, jak se dá snížit spotřeba energie baterie.
Úložiště
V této části můžete zobrazit informace o paměti vašeho zařízení a paměťové karty nebo paměťovou
kartu naformátovat.
Formátováním paměťové karty se trvale vymažou všechna data.
Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší, než je uváděno, protože operační
systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti. Dostupná kapacita se může změnit po
upgradu zařízení.
Zabezpečení
Změňte nastavení tak, abyste zařízení a kartu SIM nebo USIM zabezpečili.
• Šifrovat zařízení: Nastavení hesla šifrování dat uložených v zařízení. Při každém zapínání zařízení
je třeba zadat heslo.
Před povolením tohoto nastavení nabijte baterii, protože zašifrování vašich dat může zabrat
více než hodinu.
• Šifrovat externí SD kartu: Nastavení zařízení pro šifrování souborů na paměťové kartě.
Pokud restartujete zařízení do továrního nastavení a necháte toto nastavení povolené,
zařízení nebude moci číst zašifrované soubory. Před resetováním zařízení zakažte toto
nastavení.
118
Nastavení
• Dálkové ovládání: Nastavení zařízení, které umožňuje ovládat ztracené nebo odcizené zařízení
na dálku prostřednictvím Internetu. Chcete-li tuto funkci použít, je nutné se přihlásit k vašemu
účtu Samsung.
– – Registrace účtů: Přidání nebo zobrazení účtu Samsung.
– – Použít bezdrátové sítě: Nastavení zařízení, které umožňuje vyhledat soubory dat nebo určit
polohu ztraceného nebo odcizeného zařízení prostřednictvím sítě Wi-Fi.
• Upoz. na změnu SIM karty: Aktivace nebo deaktivace funkce Najít moje mobilní zařízení, která
pomáhá nalézt zařízení po jeho ztrátě či krádeži.
• Přejít na webovou stránku: Přístup k webu Find my mobile (findmymobile.samsung.com). Na
webové stránce Find my mobile můžete sledovat a ovládat ztracené nebo ukradené zařízení.
• Nastavte zámek SIM karty:
– – Zamknout SIM kartu: Aktivace nebo deaktivace funkce zamknutí kódem PIN – před
použitím zařízení budete nuceni zadat kód PIN.
– – Změnit PIN kód SIM karty: Změna kódu PIN používaného k přístupu k datům na kartě SIM
nebo USIM.
• Viditelná hesla: Nastavení zobrazování hesel zařízení během jejich zadávání.
• Správci zařízení: Zobrazení nainstalovaných správců zařízení. Správcům zařízení můžete dovolit
použít pro zařízení nové zásady.
• Neznámé zdroje: Tuto volbu vyberte, pokud chcete instalovat aplikace z libovolných zdrojů.
Pokud ji nevyberete, budete moct stahovat aplikace pouze z obchodu Obchod Play.
• Ověřovat aplikace: Nastavení této možnosti umožňuje službě Google zkontrolovat škodlivé
chování aplikace před její instalací.
• Aktual. zásad zabezpečení:
– – Automatické aktualizace: Natavení automatických kontrol a stahování aktualizací.
– – Preferované sítě: Výběr možnosti síťového připojení pro automatickou kontrolu a stahování
aktualizací zabezpečení.
– – Zkontrolovat aktualizace: Kontrola aktualizací zabezpečení.
• Odesílat zprávy o zabezpečení: Nastavení automatického odesílání zpráv o zabezpečení, pouze
je-li telefon připojen k síti Wi-Fi.
• Typ úložiště: Nastavení typu úložiště souborů s přihlašovacími údaji.
• Důvěryhodné přihlašovací údaje: Používejte pouze certifikáty a osvědčení. Zajistíte tak
bezpečné používání různých aplikací.
• Instalovat z paměti zařízení: Nainstalujte šifrované certifikáty, které jsou uloženy v paměťovém
zařízení USB.
• Vymazat přihlašovací údaje: Odstranění veškerých osvědčení ze zařízení a nastavení nového
hesla.
119
Nastavení
O zařízení
Otevření informací o zařízení, úprava názvu zařízení nebo aktualizace softwaru zařízení.
Nastavení Google
Pomocí této aplikace můžete nakonfigurovat nastavení pro některé funkce společnosti Google.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení Google.
120
Řešení problémů
Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení.
Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.
Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k zadání
jednoho z následujících kódů:
• Heslo: Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
• Kód PIN: Při prvním použití zařízení, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN
dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámek SIM karty.
• Kód PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání
nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
• Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo
USIM. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.
Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb
• Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál
ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou zobrazovat
opakovaně chybové zprávy.
• Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další podrobnosti získáte u
poskytovatele služeb.
Zařízení není zapnuté
• Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.
• Baterie nemusí být správně vložena. Vložte baterii znovu.
• Otřete zlatě zbarvené kontakty a baterii znovu vložte.
121
Řešení problémů
Dotykový displej reaguje pomalu nebo nesprávně
• Pokud k dotykovému displeji připojíte ochranný kryt nebo volitelné příslušenství, nemusí
dotykový displej správně fungovat.
• Pokud při používání dotykového displeje nosíte rukavice nebo zašpiněné ruce, případně
ovládáte displej pomocí ostrých objektů nebo konečky prstů, může dojít k selhání dotykového
displeje.
• Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
• Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné softwarové chyby.
• Ověřte, zda je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
• Pokud je dotykový displej poškrabaný nebo poškozený, navštivte servisní středisko Samsung.
Zařízení zamrzá nebo obsahuje kritické chyby
Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být třeba zavřít aplikace nebo zařízení vypnout a
opět zapnout. Pokud se zařízení zaseklo a neodpovídá, stiskněte a podržte vypínač a tlačítko pro
nastavení hlasitosti zároveň po dobu více než 7 sekund a restartujte ho.
Pokud nedojde k vyřešení problému, proveďte obnovení do továrního nastavení. Na obrazovce
Aplikace klepněte na položku Nastavení → Obecné → Záloha a obnovení → Obnovit tovární
data → Resetovat zařízení → Odstranit vše. Před provedením obnovení do továrního nastavení si
nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.
Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung.
Hovory nejsou spojovány
• Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné mobilní síti.
• Ujistěte se, že jste nenastavili blokování telefonního čísla, které vytáčíte.
• Ujistěte se, že jste nenastavili blokování příchozího telefonního čísla.
Ostatní vás během hovoru neslyší
• Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.
• Ujistěte se, že se mikrofon nachází v blízkosti vašich úst.
• Pokud používáte sluchátka, ujistěte se, že jsou správně připojena.
122
Řešení problémů
Během hovoru je slyšet ozvěna
Upravte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti nebo přejděte na jiné místo.
Mobilní síť nebo síť Internet se často odpojuje nebo je nedostatečná
kvalita zvuku
• Ujistěte se, že neblokujete interní anténu zařízení.
• Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete
signál ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základní stanicí
poskytovatele služeb. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
• Pokud používáte zařízení za jízdy, můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí
poskytovatele služeb.
Ikona baterie je prázdná
Baterie je vybitá. Nabijte baterii.
Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností
Samsung)
• Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
• Pokud jsou svorky baterie špinavé, nemusí se baterie správně nabíjet nebo se může zařízení
vypnout. Otřete oba zlatě zbarvené kontakty a zkuste znovu vložit baterii.
Baterie se vybíjí rychleji, než po zakoupení
• Pokud vystavíte zařízení či baterii velmi nízkým nebo vysokým teplotám, může dojít k omezení
využitelné kapacity.
• Spotřeba kapacity baterie se zvyšuje, pokud používáte funkce zasílání zpráv nebo některé
aplikace, například hry nebo síť Internet.
• Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.
123
Řešení problémů
Zařízení je při dotyku horké
Při používání aplikací, které vyžadují více energie, nebo při používání aplikací v zařízení po delší
dobu může být zařízení na dotek horké. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani
výkon zařízení.
Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy
K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění
fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:
• Nabijte baterii.
• Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
• Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím
fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.
Kvalita fotografií je nižší než na náhledu
• Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
• Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit
šum nebo mohou být snímky neostré.
Při otevírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy
Pokud se zobrazí chybové zprávy nebo nedojde ke spuštění přehrávání multimediálních souborů po
jejich otevření v zařízení, vyzkoušejte následující možnosti:
• Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
• Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud
je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání
souboru.
• Ověřte, zda jsou formáty souborů podporovány zařízením. Pokud není některý formát souborů
podporován, například DivX nebo AC3, nainstalujte aplikaci, která jej podporuje. Pro potvrzení
formátu souborů, které vaše zařízení podporuje, navštivte stránku www.samsung.com.
124
Řešení problémů
• Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa
zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
• Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejich použití bylo autorizováno poskytovatelem
síťových služeb nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah dostupný na síti
Internet, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně zobrazit.
Nelze najít jiné zařízení Bluetooth
• Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení aktivní.
• Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení, ke kterému se chcete připojit, aktivní.
• Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce
Bluetooth (10 m).
Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.
Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno
• Dbejte na to, aby byl používaný kabel USB kompatibilní se zařízením.
• Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.
• Pokud jste uživatel systému Windows XP, ujistěte se, že máte v počítači nainstalován servisní
balíček Windows XP Service Pack 3 nebo novější verzi.
• Ujistěte se, že máte v počítači nainstalovánu verzi aplikace Samsung Kies nebo Windows Media
Player 10 nebo vyšší.
Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu
Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k
vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo sítě Wi-Fi nebo mobilní sítě.
125
Řešení problémů
Byla ztracena data uložená v zařízení
Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude
možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost
za ztrátu dat uložených v zařízení.
Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera
• Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo
vibracím součástí.
• Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.
126
V závislosti na oblasti, poskytovateli služeb nebo verzi softwaru se některý obsah může ve vašem
zařízení lišit anebo změnit bez předchozího upozornění.
www.samsung.com
Czech. 11/2014. Rev.1.0
Download PDF

advertising