Samsung | GT-I9506 | Samsung GT-I9506 Uživatelská přiručka (LL)

GT-I9506
Uživatelská příručka
www.samsung.com
Tento výrobek splňuje platné národní limity
SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR
naleznete v části Informace o certifikaci SAR
(Specific Absorption Rate) tohoto návodu.
www.sar-tick.com
Když budete produkt přenášet nebo ho
budete používat, zatímco ho budete mít
umístěný na těle, udržujte vzdálenost
1,5 cm od těla, aby bylo dosaženo souladu
s požadavky týkajícími se expozice
vysokofrekvenčním vlnám.
O této příručce
Zařízení poskytuje vysoce kvalitní mobilní komunikaci a zábavu
díky vysokým standardům a technologickým znalostem
společnosti Samsung. Tato uživatelská příručka je speciálně
navržena k podrobnému popisu funkcí a vlastností zařízení.
• Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, ve které
se dozvíte informace o bezpečném a správném používání
zařízení.
• Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
• Obrázky a snímky se od vzhledu konkrétního produktu
mohou lišit.
• Obsah se může od koncového produktu či softwaru
poskytnutého operátorem či jiným poskytovatelem služeb
lišit a může být měněn bez předchozího upozornění.
Nejnovější verzi příručky naleznete na webové stránce
společnosti Samsung, www.samsung.com.
2
O této příručce
• Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký
výkon procesoru a paměti RAM, ovlivní celkový výkon
zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti
na technických údajích zařízení a prostředí, ve kterém se
používají, správně pracovat.
• Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou s ohledem
na typ zařízení, použitý software nebo poskytovatele služeb
lišit.
• Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem na zemi,
oblast a použitý hardware. Společnost Samsung neodpovídá
za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných
dodavatelů než Samsung.
• Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s
výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou
nastavení registru či změnou softwaru operačního systému.
Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k
chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
• Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média
dodávaná k tomuto zařízení mohou být na základě licence
používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto
materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení
zákonů o autorských právech. Za nezákonné používání médií
jsou odpovědní výhradně uživatelé.
• Datové služby, jako například zasílání zpráv, nahrávání a
stahování, automatická synchronizace nebo používání služeb
určování polohy, mohou být dále zpoplatněny. Chcete-li se
dalším poplatkům vyhnout, vyberte si vhodný datový tarif.
Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.
• Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být
aktualizovány a jejich podpora může být ukončena bez
předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé
aplikace dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko
společnosti Samsung. V případě uživatelsky instalovaných
aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.
3
O této příručce
• Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru
z neoficiálních zdrojů mohou způsobit poruchy zařízení a
poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení
licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek
ztrátu záruky.
Ikony v pokynech
Výstraha: situace, které by mohly způsobit zranění vás
nebo jiných osob
Upozornění: situace, které by mohly způsobit
poškození zařízení nebo jiného přístroje
Poznámka: poznámky, rady nebo dodatečné informace
4
Copyright
Copyright © 2015 Samsung Electronics
Tento průvodce je chráněn mezinárodními zákony o
autorských právech.
Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena,
překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem,
elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení
ani žádnými jinými systémy pro ukládání, bez předchozího
písemného svolení společnosti Samsung Electronics.
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné
známky společnosti Samsung Electronics.
O této příručce
• Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti
Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED
Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo
Wi-Fi jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi
Alliance.
• Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou
majetkem příslušných vlastníků.
DivX®, DivX Certified® a
související loga jsou ochranné
známky společnosti Rovi
Corporation nebo jejích
dceřiných společností a jsou
používány na základě licence.
O VIDEU DIVX
DivX® je digitální formát videa vytvořený společností DivX,
LLC, dceřinou společností Rovi Corporation. Toto zařízení
má oficiální certifikaci DivX Certified® a prošlo důkladným
testováním ověřujícím, zda přehrává videa formátu DivX.
Chcete-li získat více informací a softwarové nástroje ke konverzi
souborů do videí DivX, navštivte stránky www.divx.com.
O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND
Aby mohlo toto zařízení s certifikací DivX Certified® přehrávat
zakoupený obsah DivX Video-on-Demand (VOD), musí být
zaregistrováno u společnosti DivX. Registrační kód obdržíte
po otevření části DivX VOD v menu nastavení zařízení.
Více informací o dokončení registrace najdete na webu
vod.divx.com.
DivX Certified® k přehrávání videa DivX® v maximálním
rozlišení HD 720p, včetně prémiového obsahu.
5
Obsah
Úvodní informace
Základy
10 Rozvržení zařízení
11Tlačítka
12 Obsah balení
13 Vložení karty SIM nebo USIM a baterie
17 Nabíjení baterie
20 Vkládání paměťové karty
22 Zapínání a vypínání zařízení
23 Uchopení zařízení
23 Zamknutí a odemknutí zařízení
23 Nastavení hlasitosti
23 Přepnutí do tichého režimu
24 Ikony indikátoru
25 Používání dotykového displeje
29 Ovládací pohyby
32 Pohyby dlaně
33 Bezdotykové ovládání
36 Bezdotykový náhled
36 Inteligentní pauza
37 Zvýšení citlivosti dotykového displeje
38 Zapnutí zobrazení více oken (Multi Window)
39Oznámení
41 Domovská obrazovka
6
Obsah
44 Používání aplikací
45 Obrazovka Aplikace
46Nápověda
47 Zadávání textu
49 Připojování k síti Wi-Fi
50 Nastavení účtů
51 Přenos souborů
53 Zabezpečení zařízení
54 Upgrade zařízení
Komunikace
56Telefon
61Kontakty
65Zprávy
66E-mail
68Gmail
69Hangouts
70Google+
70Fotky
71ChatON
Web a sítě
72Internet
74Chrome
75Bluetooth
76 Screen Mirroring
77 Samsung Link
79 Group Play
7
Obsah
81NFC
83 S Beam
84WatchON
Média
85Hudba
87Fotoaparát
97Galerie
101Fotopříběh
105Video
107YouTube
108Flipboard
8
Aplikace a obchody s médii
109
110
111
111
111
111
112
Obchod Play
Samsung GALAXY Apps
Knihy Play
Filmy Play
Hudba Play
Hry Play
Kiosek Play
Nástroje
113 S Poznámka
116 S Plánovač
118Dropbox
119Cloud
Obsah
120Disk
121Hodiny
123Kalkulačka
123 S Health
130 S překladač
131Záznamník
132 S Voice
134Google
135 Hlasové vyhledávání
135 Moje soubory
136 Stažené položky
136TripAdvisor
137KNOX
137 Optická čtečka
138 Samsung Wallet
Cestování a poloha
139Mapy
Nastavení
140 Otevření menu Nastavení
140PŘIPOJENÍ
144 TOTO ZAŘ.
157ÚČTY
158DALŠÍ
162 Nastavení Google
Řešení problémů
Bezpečnostní informace
9
Úvodní informace
IrLED
GPS anténa
Rozvržení zařízení
Světelné čidlo
Oznamovací kontrolka
Sluchátko
Zadní fotoaparát
Snímač vzdálenosti /
světla
Zadní kryt
Přední fotoaparát
Tlačítko Domů
Mikrofon
Blesk
Tlačítko hlasitosti
NFC anténa (na baterii)
Reproduktor
10
Konektor pro sluchátka
Vypínač
Dotykový displej
Tlačítko Menu
Mikrofon pro hlasitý
odposlech
Tlačítko Zpět
Univerzální konektor
Hlavní anténa
Úvodní informace
Mikrofon v horní části zařízení je aktivní pouze pokud použijete
hlasitý odposlech nebo nahráváte videa.
• Nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými
objekty. Mohlo by dojít k problémům s připojením
nebo zvýšenému vybíjení baterie.
Tlačítka
Tlačítko
Funkce
• Chcete-li zařízení zapnout nebo
vypnout, stiskněte tlačítko a
podržte ho.
• Nepoužívejte ochranné fólie na obrazovku. Mohlo by
dojít k selhání snímačů.
• Chcete-li restartovat zařízení,
• Nedovolte, aby se do kontaktu s dotykovým
displejem dostala voda. Vlhké prostředí nebo styk s
vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
Vypínač
pokud obsahuje kritické chyby
nebo se zasekává a zamrzá,
stiskněte a podržte tlačítko po
dobu více než 7 sekund.
• Chcete-li zařízení zamknout nebo
odemknout, stiskněte toto tlačítko.
Zařízení přejde do režimu zámku
po vypnutí dotykového displeje.
11
Úvodní informace
Tlačítko
Funkce
• Klepnutím otevřete seznam
Menu
dostupných možností na aktuální
obrazovce.
klepnutím a podržením.
domovskou obrazovku.
• Stisknutím a podržením otevřete
seznam nedávno spuštěných
aplikací.
Zpět
12
Funkce
Hlasitost
• Stisknutím upravte hlasitosti
zařízení.
• Aplikaci Google Search spusťte
• Stisknutím tlačítka se vraťte na
Domů
Tlačítko
• Klepnutím na tlačítko se vraťte na
předchozí obrazovku.
Obsah balení
Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:
• Zařízení
• Baterie
• Uživatelská příručka
Úvodní informace
• Položky dodané se zařízením a dostupné
příslušenství se mohou lišit podle oblasti a
poskytovatele služeb.
• Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení
a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
• Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího
upozornění změnit.
• Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního
prodejce výrobků Samsung. Před zakoupením se
ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
• Jiná příslušenství nemusí být s vaším zařízením
kompatibilní.
• Používejte pouze příslušenství schválené společností
Samsung. Na závady způsobené používáním
neschváleného příslušenství se nevztahuje záruční
servis.
• Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit
a je závislá výhradně na společnostech, které je
vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství
naleznete na webu společnosti Samsung.
Vložení karty SIM nebo USIM a baterie
Vložte kartu SIM nebo USIM dodanou poskytovatelem
mobilních telefonních služeb a přiloženou baterii.
13
Úvodní informace
• Se zařízením pracují pouze karty microSIM.
• Některé služby LTE nemusí být v závislosti na
poskytovateli služby k dispozici. Bližší informace o
dostupnosti služby získáte od svého poskytovatele
služeb.
1 Sundejte zadní kryt.
14
Neporaňte si při sundavání zadního krytu nehty.
Zadní kryt nadměrně neohýbejte nebo s ním nekruťte.
Mohlo by dojít k poškození krytu.
2 Vložte SIM nebo USIM kartu tak, aby zlaté kontakty
směřovaly dolů.
Úvodní informace
3 Zatlačte kartu SIM nebo USIM do slotu, dokud nezapadne
na místo.
4 Vložte baterii.
2
• Nevkládejte paměťovou kartu do slotu pro SIM kartu.
Pokud dojde náhodou k zasunutí paměťové karty do
slotu pro kartu SIM, vezměte zařízení do servisního
centra společnosti Samsung a nechte paměťovou
kartu vyjmout.
• Buďte opatrní, abyste neztratili SIM nebo USIM
1
kartu a neumožnili jiným osobám, aby ji používaly.
Společnost Samsung neodpovídá za žádné škody
nebo potíže způsobené ztrátou nebo odcizením
karet.
15
Úvodní informace
5 Vraťte zpět zadní kryt.
3 Tlačte na kartu SIM nebo USIM, dokud se nepovysune ze
zařízení a pak ji vytáhněte.
Vyjmutí SIM nebo USIM karty a baterie
1 Sundejte zadní kryt.
2 Vyjměte baterii.
16
Úvodní informace
Nabíjení baterie
• Když poklesne napětí baterie, zařízení vydá varovný
Před prvním použitím baterii nabijte pomocí nabíječky. K
nabíjení zařízení lze také používat počítač připojený k zařízení
pomocí kabelu USB.
• Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže
Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené
společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo
kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození
zařízení.
tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí
baterie.
zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před tím,
než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik
minut nabíjet.
• Používáte-li více aplikací najednou, síťové aplikace
nebo aplikace, které vyžadují připojení k jinému
zařízení, dojde k rychlému vybití baterie. Chcete-li
se vyhnout odpojení od sítě nebo ztrátě napájení
během přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po
plném nabití baterie.
17
Úvodní informace
Nabíjení pomocí nabíječky
• Během nabíjení můžete zařízení používat, ale plné
Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru USB a zapojte konec
kabelu USB do univerzálního konektoru.
• Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní,
nabití baterie může trvat delší dobu.
dotykový displej nemusí fungovat. Pokud se tak
stane, odpojte nabíječku ze zařízení.
• Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení. To je
normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost
ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než
je obvyklé, může nabíječka přestat nabíjet.
• Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení
a nabíječku do servisního střediska Samsung.
Nesprávné připojení nabíječky může způsobit
vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená
nesprávným použitím se nevztahuje záruka.
Po úplném nabití odpojte zařízení od nabíječky. Nejprve
odpojte nabíječku od zařízení a pak ji odpojte z elektrické
zásuvky.
Nevyjímejte baterii před odpojením nabíječky. Mohlo
by dojít k poškození zařízení.
18
Úvodní informace
Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte
tak energii. Nabíječka nemá vypínač, proto ji musíte
odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie.
Nabíječka by měla během nabíjení zůstat v blízkosti
elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.
Zařízení nabízí možnosti, které pomáhají šetřit spotřebu
baterie. Přizpůsobením těchto možností a deaktivací funkcí na
pozadí můžete zařízení mezi jednotlivými nabíjeními používat
delší dobu:
• Když zařízení nepoužíváte, přepněte je stisknutím vypínače
Kontrola stavu nabití baterie
Pokud nabíjíte baterii vypnutého zařízení, zobrazí se aktuální
stav nabíjení baterie pomocí následujících ikon:
Nabíjení
Snížení spotřeby baterie
Plně nabito
do režimu spánku.
• Zbytečné aplikace zavřete pomocí správce úloh.
• Deaktivujte funkci Bluetooth.
• Deaktivujte funkci Wi-Fi.
• Deaktivujte automatickou synchronizaci aplikací.
• Snižte dobu podsvícení.
• Snižte jas displeje.
19
Úvodní informace
Vkládání paměťové karty
Vaše zařízení přijímá paměťové karty s maximální kapacitou
64 GB. V závislosti na výrobci a typu paměťové karty nemusí
být některé paměťové karty kompatibilní s vaším zařízením.
• Některé paměťové karty nemusí být plně
kompatibilní se zařízením. Používání nekompatibilní
karty může způsobit poškození zařízení nebo
paměťové karty a poškodit data uložená na kartě.
• Dávejte pozor, abyste paměťovou kartu vložili
správnou stranou vzhůru.
• Zařízení podporuje u paměťových karet systémy
souborů typu FAT a exFAT. Pokud vložíte kartu
naformátovanou s jiným systémem souborů, zařízení
vás vyzve k přeformátování paměťové karty.
• Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost
paměťových karet.
• Při vkládání paměťové karty do zařízení se soubory
adresáře paměťové karty zobrazí ve složce SD karta.
1 Sundejte zadní kryt.
2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly
dolů.
20
Úvodní informace
3 Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud nezapadne na
místo.
Vyjmutí paměťové karty
Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji
odpojte. Na domovské obrazovce klepněte na položku Aplik.
→ Nastavení → DALŠÍ → Úložiště → Odpojit SD kartu.
1 Sundejte zadní kryt.
2 Tlačte na paměťovou kartu, dokud se nepovysune ze
zařízení, a pak ji vytáhněte.
3 Vraťte zpět zadní kryt.
4 Vraťte zpět zadní kryt.
Nevysunujte paměťovou kartu, pokud zařízení přenáší
nebo získává informace. Mohlo by dojít ke ztrátě či
poškození dat nebo k poškození paměťové karty nebo
zařízení. Společnost Samsung neodpovídá za škody
způsobené nesprávným používáním poškozených
paměťových karet včetně ztráty dat.
21
Úvodní informace
Formátování paměťové karty
Paměťová karta naformátovaná v počítači nemusí být se
zařízením kompatibilní. Paměťovou kartu formátujte pouze v
zařízení.
Na domovské obrazovce klepněte na položku Aplik. →
Nastavení → DALŠÍ → Úložiště → Formátovat kartu SD →
FORMÁTOVAT SD KARTU → ODSTRANIT VŠE.
Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte
zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.
Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat
způsobenou činností uživatele.
Zapínání a vypínání zařízení
Pokud zařízení zapínáte poprvé, nastavte jej dle následujících
zobrazených pokynů.
22
Stisknutím a podržením vypínače na několik sekund zařízení
vypněte nebo zapněte.
• Na místech, na kterých je zakázáno používání
bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v
nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny
zaměstnanců.
• Stiskněte a podržte vypínač a klepnutím na položku
Režim Letadlo zakažte bezdrátové funkce.
Úvodní informace
Vypnutí zařízení provedete stisknutím a podržením vypínače a
poté klepnutím na položku Vypnout.
Uchopení zařízení
Nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými objekty. Mohlo
by dojít k problémům s připojením nebo zvýšenému vybíjení
baterie.
Zamknutí a odemknutí zařízení
Pokud zařízení nepoužíváte, můžete nechtěným operacím
zabránit jeho zamknutím. Stisknutím vypínače vypnete
obrazovku a zařízení se přepne do režimu zámku. Pokud
zařízení po zadanou dobu nepoužíváte, automaticky se
zamkne.
Chcete-li zařízení odemknout, stiskněte vypínač nebo tlačítko
Domů a přejeďte prstem v libovolném směru v rámci oblasti
odemknuté obrazovky nacházející se v dolní části.
Nastavení hlasitosti
Stiskněte tlačítko hlasitosti nahoru nebo dolů a upravte
hlasitost vyzváněcího tónu nebo upravte hlasitost zvuku při
přehrávání hudby nebo videa.
Přepnutí do tichého režimu
Použijte jednu z následujících metod:
• Stiskněte a podržte tlačítko hlasitosti, dokud se zařízení
nepřepne do tichého režimu.
• Otevřete panel s oznámeními v horní části obrazovky a
klepněte na položku Zvuk.
23
Základy
Ikona
Definice
Připojeno k síti UMTS
Ikony indikátoru
Připojeno k síti HSDPA
Ikony zobrazené v horní části obrazovky poskytují informace
o stavu zařízení. Ikony uvedené v tabulce níže se vyskytují
nejčastěji.
Připojeno k síti LTE
Ikona
24
Připojeno k síti HSPA+
Připojeno k síti Wi-Fi
Definice
Funkce Bluetooth je aktivována
Žádný signál
GPS je aktivní
Síla signálu
Probíhá volání
Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
Zmeškaný hovor
Připojeno k síti GPRS
Funkce Bezdotykové ovládání
Připojeno k síti EDGE
Funkce Inteligentní obrazovka je aktivní
Základy
Ikona
Definice
Používání dotykového displeje
Synchronizováno s webem
K ovládání dotykového displeje používejte pouze prsty.
Připojeno k počítači
Žádná karta SIM ani USIM
Nová textová nebo multimediální zpráva
Budík je aktivní
Vibrační režim je aktivní
Režim Letadlo je aktivní
Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat
opatrně
Stav baterie
• Zabraňte styku dotykového displeje s jinými
elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje
mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
• Aby nedošlo k poškození dotykového displeje,
neklepejte na něj ostrými předměty a netlačte příliš
silně prsty.
• Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v
blízkosti okrajů obrazovky, které se nachází mimo
oblast dotykového vstupu.
• Ponechání dotykového displeje v nečinnosti po delší
dobu může vést ke stínovým obrazům (vypálení
obrazu do obrazovky) nebo duchům. Pokud zařízení
nepoužíváte, vypněte dotykový displej.
25
Základy
Gesta pomocí prstů
Klepnutí a podržení
Klepnutí
Chcete-li otevřít dostupné možnosti, klepněte a podržte
položku po dobu více než 2 sekundy.
Chcete-li otevřít aplikaci, vybrat položku menu, stisknout
tlačítko na obrazovce nebo zadat znaky pomocí klávesnice na
obrazovce, klepněte na položku prstem.
26
Základy
Přetažení
Dvojité klepnutí
Chcete-li přesunout ikonu, miniaturu nebo zobrazit náhled
nového umístění, klepněte a podržte ji a přetáhněte ji do
cílového umístění.
Chcete-li přiblížit část webové stránky nebo obrázku, dvakrát
na ni klepněte. Chcete-li se vrátit zpět, znovu dvakrát klepněte.
27
Základy
Krátké potažení prstem
Zmáčknutí
Chcete-li zobrazit další panel, listujte v domovské obrazovce
nebo v obrazovce Aplikace doleva nebo doprava. Chcete-li
procházet webovou stránku nebo seznam, například kontakty,
listujte nahoru nebo dolů.
Chcete-li přiblížit část webové stránky, mapy nebo obrázku,
roztáhněte od sebe dva prsty. Stažením prstů k sobě položku
oddalte.
28
Základy
Ovládací pohyby
Jednoduché pohyby umožňují snadné ovládání zařízení.
Před použitím pohybů se ujistěte, že jste aktivovali funkci
pohybu. Na domovské obrazovce klepněte na položku Aplik.
→ Nastavení → TOTO ZAŘ. → Pohyby a gesta → Pohyb a
přetáhněte přepínač Pohyb doprava.
Nadměrné otřesy nebo nárazy zařízení mohou vést k
nezamýšleným vstupům. Ovládejte pohyby správně.
Otáčení obrazovky
Mnoho aplikací umožňuje zobrazení buď v orientaci na
výšku, nebo na šířku. Otáčení zařízení způsobí, že se displej
automaticky upraví tak, aby vyhovoval nové orientaci
obrazovky.
Aby se displej automaticky neotáčel, otevřete panel oznámení
a zrušte výběr položky Otočení displeje.
• Některé aplikace nedovolují otáčení displeje.
• Některé aplikace zobrazují odlišné obrazovky v
závislosti na orientaci. Kalkulačka se změní po
otočení do polohy na šířku na vědeckou kalkulačku.
29
Základy
Zvedání
Podržení u ucha
Když zařízení zvednete po určité době nečinnosti nebo po
vypnutí obrazovky, tak v případě, že máte zmeškané hovory
nebo nové zprávy, zavibruje.
Při zobrazení hovoru, zprávy nebo podrobností kontaktu
zvednutím a podržením zařízení u ucha zahájíte hovor.
30
Základy
Procházení pomocí posunutí
Obrácení
Při přiblížení obrázku klepněte a podržte bod na obrazovce
a pak posunutím zařízení libovolným směrem procházejte
obrázky.
Ke ztišení vyzvánění nebo pozastavení přehrávání médií
zařízení otočte.
31
Základy
Naklánění
Pohyby dlaně
Klepněte na dva body na displeji, podržte je a poté nakloněním
zařízení dozadu a dopředu přibližte nebo oddalte obraz na
displeji.
Pohyby dlaně použijte k ovládání zařízení klepnutím na
obrazovku.
Před použitím pohybů se ujistěte, že jste aktivovali funkci
pohybu dlaně. Na domovské obrazovce klepněte na položku
Aplik. → Nastavení → TOTO ZAŘ. → Pohyby a gesta →
Pohyb dlaní a přetáhněte přepínač Pohyb dlaní doprava.
Přejíždění
Pokud přes displej přejedete rukou, vytvoříte kopii obrazovky.
Obrázek se uloží do Galerie → Screenshots. Snímky
obrazovky nelze v některých aplikacích vytvořit.
32
Základy
Zakrývání
Zakrytím obrazovky dlaní ztišíte příchozí hovory nebo alarmy a
pozastavíte přehrávání médií.
Bezdotykové ovládání
Tuto funkci použijte k ovládání funkcí bez dotyku obrazovky.
Před použitím této funkce se ujistěte, že je Funkce Bezdotykové
ovládání aktivní. Na domovské obrazovce klepněte na položku
Aplik. → Nastavení → TOTO ZAŘ. → Pohyby a gesta →
Bezdotykové ovládání a přetáhněte přepínač Bezdotykové
ovládání doprava.
33
Základy
Zařízení nemusí vaše gesta rozpoznat, pokud je
provádíte příliš daleko od zařízení nebo pokud nosíte
tmavé oblečení, například rukavice.
Letmý pohled
Když je obrazovka vypnutá, mávněte dlaní nad snímačem
a zobrazte oznámení, zmeškané hovory, nové zprávy, čas a
datum a další možnosti.
34
Procházení bez dotyku
Přejeďte rukou doleva nebo doprava přes snímač a procházejte
snímky, skladby nebo poznámky.
Základy
Přesunutí bez dotyku
Přijmout hovor bez dotyku
Klepněte a podržte ikonu jednou rukou a pak přejeďte druhou
rukou doleva nebo doprava přes snímač a přesuňte ikonu do
jiného umístění.
Pokud přijímáte hovor, posuňte vaši ruku doleva a pak doprava
přes snímač a odpovězte na hovor.
Pokud používáte denní nebo týdenní kalendář, klepněte a
podržte událost a pak přejeďte vaší druhou dlaní doleva nebo
doprava a přesuňte událost do jiného dne nebo týdne.
35
Základy
Bezdotykový náhled
Tuto funkci použijte k provedení různých funkcí, když najedete
prstem nad obrazovku.
Na domovské obrazovce klepněte na položku Aplik. →
Nastavení → TOTO ZAŘ. → Bezdotykový náhled a pak
přetáhněte přepínač Bezdotykový náhled doprava.
Samsung User Manual
Ukažte na položku prstem a zobrazte si náhled obsahu nebo
informace v rozevíracím okně. Pokud budete po dobu několika
sekund ukazovat na oblast na webové stránce, zařízení tuto
oblast zvětší.
Inteligentní pauza
Použijte tuto funkci k pozastavení videí, když se podíváte
směrem pryč od obrazovky.
36
Základy
Na domovské obrazovce klepněte na položku Aplik. →
Nastavení → TOTO ZAŘ. → Inteligentní displej a pak
zaškrtněte možnost Inteligentní pauza.
Během přehrávání videa pozastavte přehrávání videa
pohledem směrem od obrazovky. Chcete-li přehrávání obnovit,
znovu se podívejte na obrazovku.
Zvýšení citlivosti dotykového displeje
Pomocí této funkce umožníte zařízení automaticky nastavit
citlivost dotykové funkce.
Na domovské obrazovce klepněte na položku Aplik. →
Nastavení → TOTO ZAŘ. → Zobrazení, a pak zaškrtněte
možnost Zvýšit citlivost dotyku.
• Pro lepší rozpoznávání při ovládání obrazovky
použijte kožené rukavice. Ostatní typy materiálu
nemusí být rozpoznány.
• Pokud máte nasazené rukavice, klepněte na
obrazovku větší silou.
• V režimu ovládání s rukavicemi bez nasazených
rukavic mohou nastat neúmyslné dotykové vstupy.
37
Základy
Zapnutí zobrazení více oken (Multi
Window)
Tuto funkci používejte pro zobrazení dvou aplikací na
obrazovce ve stejný čas.
• Můžete spustit jen aplikace na panelu Více oken.
• Dostupnost této funkce závisí na oblasti a
Používání panelu více oken
Chcete-li zobrazit panel Více oken, klepněte na položku
a podržte ji. Panel Více oken se zobrazí na pravé straně
obrazovky. Vyberte jednu aplikaci a potom přetáhněte jinou
aplikaci z nabídky Multi Window na obrazovku. Pro skrytí
funkce Více oken opětovně stiskněte a držte .
poskytovateli služeb.
Chcete-li používat více oken, klepněte na obrazovce Aplikace
na položku Nastavení → TOTO ZAŘ. → Zobrazení a pak
zaškrtněte položku Více oken.
Tažením kruhu mezi okny s aplikacemi nahoru a dolů změníte
velikost oken.
38
Základy
Používání aplikací s funkcí Více oken
Vytvoření párovaného okna
Používáte-li aplikace s funkcí Více oken, vyberte okno aplikace,
klepněte na kruh mezi okny aplikace a pak použijte jednu z
následujících funkcí:
Tuto funkci použijte k uložení kombinace aktuálně spuštěných
aplikací více oken (Multi Window).
→ Vytvořit.
Na panelu Více oken klepněte na položku
• : Přepínání poloh mezi aplikacemi s funkcí Více oken.
• : Sdílejte položky mezi okny aplikace. Přetáhněte položku
ke sdílení z jednoho okna do druhého. Některé aplikace
nemusí tuto funkci podporovat.
•
•
: Maximalizace okna tak, aby odpovídalo obrazovce.
: Uzavření aplikace.
Sdílení souborů
Přetáhněte položku, kterou chcete sdílet, do druhého okna.
Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.
Oznámení
Ikona oznámení se zobrazí na stavovém řádku v horní části
obrazovky a oznamuje zmeškané hovory, nové zprávy, události
v kalendáři, stav zařízení a další položky. Tažením směrem dolů
od stavového řádku otevřete panel s oznámeními. Chcete-li
zobrazit další upozornění, procházejte seznamem. Chcete-li
panel s oznámeními zavřít, přetáhněte nahoru panel, který se
nachází v dolní části obrazovky.
39
Základy
Na panelu oznámení můžete prohlížet aktuální nastavení
vašeho zařízení. Táhněte směrem dolů ze stavového panelu a
pak klepněte na položku a použijte následující možnosti:
• Wi-Fi: Aktivace nebo deaktivace funkce Wi-Fi.
• Umístění: Aktivace nebo deaktivace funkce GPS.
• Zvuk: Aktivace nebo deaktivace tichého režimu.
• Otočení displeje: Povolení nebo zakázání otáčení rozhraní
při otočení zařízení.
• Bluetooth: Aktivace nebo deaktivace funkce Bluetooth.
• Mobilní data: Aktivace nebo deaktivace datového připojení.
• Více oken: Nastavuje použití funkce více oken.
• Mobile hotspot: Aktivace nebo deaktivace funkce sdílení
připojení sítě Wi-Fi.
40
• Screen Mirroring: Aktivace nebo deaktivace funkce
zrcadlení obrazovky.
• S Beam: Aktivace nebo deaktivace funkce S Beam.
• NFC: Aktivace nebo deaktivace funkce NFC.
• Synch.: Aktivace nebo deaktivace automatické
synchronizace aplikací.
• Chytrý poh. st.: Aktivace nebo deaktivace funkce Chytrý
pohotovostní stav.
• Int. pauza: Aktivace nebo deaktivace funkce Inteligentní
pauza.
• Úsporný režim: Aktivace nebo deaktivace úsporného
režimu.
• Režim Letadlo: Aktivace nebo deaktivace režimu letadla.
Základy
• Bezdotykový náhled: Aktivace nebo deaktivace funkce
Domovská obrazovka
• Bezdotykové gesto: Aktivace nebo deaktivace funkce
Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke
všem funkcím zařízení. Zobrazuje ikony indikátoru, nástroje,
zkratky aplikací a další položky.
Bezdotykový náhled.
Bezdotykové ovládání.
• Režim handsfree: Aktivace nebo deaktivace režimu handsfree.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na
oblasti nebo poskytovateli služeb.
Chcete-li znovu uspořádat možnosti na panelu s oznámeními,
otevřete panel s oznámeními, klepněte na položku → ,
klepněte a podržte položku a pak ji přetáhněte do jiného
umístění.
Domovská obrazovka může obsahovat více panelů. Chcete-li
zobrazit další panely, přejděte vlevo nebo vpravo.
Změna režimu domovské obrazovky
Domovská obrazovka obsahuje standardní a snadné režimy.
Ve snadném režimu můžete jednoduše otevírat oblíbené
kontakty, aplikace a nastavení přidáním zkratek na domovskou
obrazovku.
Chcete-li přepnout do snadného režimu, klepněte na
domovské obrazovce na položku Aplik. → Nastavení →
TOTO ZAŘ. → Snadný režim → Snadný režim → HOTOVO.
41
Základy
Nové uspořádání položek
Nové uspořádání panelů
Přidání ikony aplikace
Přidání nového panelu
Na domovské obrazovce klepněte na položku Aplik. a podržte
ikonu aplikace a pak ji přetáhněte do náhledu panelu.
Přitáhněte k sobě prsty na obrazovce, rolujte na poslední
stránku a pak klepněte na položku .
Přesouvání položky
Přesouvání panelu
Klepněte a podržte položku a přesuňte ji do jiného místa.
Chcete-li ji přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu
obrazovky.
Zmáčkněte obrazovku, klepněte a podržte náhled panelu a pak
ho přetáhněte do nového umístění.
Odebírání položky
Přitáhněte k sobě prsty na obrazovce, klepněte a podržte
náhled panelu a pak ho přetáhněte do koše v horní části
obrazovky.
Klepněte a podržte položku a přesuňte ji do koše, který
se zobrazí v horní části domovské obrazovky. Jakmile koš
zčervená, položku uvolněte.
Odebírání panelu
Nastavení tapety
Nastavení snímku nebo fotografie uložené v zařízení jako
tapety domovské obrazovky.
42
Základy
1 Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast
a podržte ji a pak klepněte na položku Pozadí. Nebo na
obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení →
TOTO ZAŘ. → Zobrazení → Pozadí.
2 Přejděte doleva nebo doprava a vyberte z obrázků, které se
zobrazují na spodní straně obrazovky.
Chcete-li vybrat fotografie pořízené fotoaparátem zařízení
nebo další snímky, klepněte na položku Z Galerie.
3 Klepněte na NASTAVIT JAKO POZADÍ nebo ULOŽIT.
Používání nástrojů
Nástroje jsou malé aplikace poskytující praktické funkce a
informace na domovské obrazovce. Chcete-li nástroje používat,
přidejte je z panelu nástrojů na domovskou obrazovku.
• Některé nástroje se připojují k webovým službám.
Používání webových nástrojů může být dodatečně
zpoplatněno.
• Dostupné nástroje se mohou lišit v závislosti na
oblasti nebo poskytovateli služeb.
Přidání nástrojů na domovskou obrazovku
Na domovské obrazovce klepněte na položku → Nástroje.
Přejděte doleva nebo doprava na panel nástrojů a pak nástroj
klepnutím a podržením přidejte do domovské obrazovky.
Vložte ho na požadované místo, v případě potřeby změňte
přetažením rámečku jeho velikost a pak klepnutím do
libovolného místa na obrazovce polohu nástroje uložte.
43
Základy
Používání nástroje nastavení zkratek
Na domovské obrazovce klepněte na položku → Nástroje
→ Nastavení a pak klepněte a podržte položku Zástupce
Nastavení a otevřete seznam možností nastavení. Vyberte
možnost nastavení a přidejte ji na domovskou obrazovku jako
zkratku.
Používání aplikací
Zařízení může spouštět mnoho různých typů aplikací, v
rozsahu od médií po internetové aplikace.
Spuštění aplikace
Na domovské obrazovce nebo obrazovce Aplikací otevřete
aplikaci výběrem ikony.
44
Spuštění ze seznamu nedávno spuštěných
aplikací
Stisknutím a podržením tlačítka Domů otevřete seznam
nedávno spuštěných aplikací.
Vyberte ikonu aplikace, kterou chcete spustit.
Ukončení aplikace
Nepoužívané aplikace ukončujte, ušetříte tak energii baterie a
zachováte výkon zařízení.
Stiskněte a podržte tlačítko Domů, klepněte na položku
a pak klepněte na položku KONEC vedle aplikace a zavřete
ji. Všechny aktivní aplikace zavřete klepnutím na položku
UKONČIT VŠE. Případně stiskněte a podržte tlačítko Domů a
pak klepněte na položku .
Základy
Obrazovka Aplikace
Organizace pomocí složek
Obrazovka Aplikace zobrazuje ikony všech aplikací, včetně
nově nainstalovaných aplikací.
Chcete-li zobrazit další panely, přejděte vlevo nebo vpravo.
Pro usnadnění vložte související aplikace do společné složky.
Klepněte na položku → Upravit, klepněte a podržte
aplikaci a pak ji přetáhněte na možnost Vytvořit složku.
Zadejte název složky a pak klepněte na položku Hot.
Přetažením vložte aplikace do nové složky a pak klepněte na
položku a uspořádání uložte.
Nové uspořádání aplikací
Nové uspořádání panelů
Na domovské obrazovce klepněte na položku Aplik. a otevřete
obrazovku Aplikace.
Tato funkce je k dispozici pouze v upravitelném zobrazení
mřížky.
Klepněte na položku → Upravit, klepněte a podržte
aplikaci a pak ji přetáhněte do nového umístění. Chcete-li ji
přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.
Zmáčkněte obrazovku, klepněte a podržte náhled panelu a pak
ho přetáhněte do nového umístění.
Instalace aplikací
Ke stahování a instalaci aplikací použijte obchod s aplikacemi,
jako je například GALAXY Apps.
45
Základy
Odinstalace aplikací
• Stažené aplikace a některé výchozí aplikace, které
Klepněte na položku → Odinstalovat/zakázat aplikace a
pak vyberte aplikaci, kterou chcete odinstalovat.
• Pokud tuto funkci použijete, zakázané aplikace zmizí
Výchozí aplikace, které byly součástí zařízení od
zakoupení, nelze odinstalovat.
byly součástí zařízení od zakoupení nelze zakázat.
z obrazovky Aplikace, ale stále budou uloženy v
zařízení.
Zakázání aplikací
Nápověda
Klepněte na položku → Odinstalovat/zakázat aplikace a
pak vyberte aplikaci, kterou chcete zakázat.
Přejděte do informací nápovědy a naučte se jak používat
zařízení a aplikace nebo konfigurovat důležité nastavení.
Chcete-li povolit aplikaci, klepněte na obrazovce Aplikace na
položku Nastavení → DALŠÍ → Správce aplikací, rolujte na
položku VYPNUTO, vyberte aplikaci a pak klepněte na položku
POVOLIT.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nápověda.
Chcete-li zobrazit rady, vyberte kategorii.
Pro řazení kategorií v abecedním pořadí klepněte na položku
.
Chcete-li hledat klíčová slova, klepněte na položku
46
.
Základy
Zadávání textu
K zadávání textu použijte klávesnici Samsung nebo funkci
hlasového vstupu.
Zadávání textu není v některých jazycích podporováno.
Chcete-li zadat text, musíte změnit jazyk zápisu na
jeden z podporovaných jazyků.
Používání klávesnice Samsung
Nastavení možností pro
klávesnici Samsung.
Odstranění předcházejícího
znaku.
Zadání pomocí velkých písmen.
Rozdělení na další řádek.
Zadávání interpunkčních
znamének.
Vložení mezery.
Změna typu klávesnice
Zadání velkých písmen
Klepněte na libovolné pole pro zadávání textu, otevřete panel
s oznámeními, klepněte na položku Vybrat klávesnici a pak
vyberte typ klávesnice, který chcete použít.
Před zadáním znaku klepněte na položku . Pro všechna velká
písmena klepněte na klávesu dvakrát.
Změna typu klávesnice
Klepněte a podržte položku a pak klepněte na položku
a změňte typ klávesnice. Na plovoucí klávesnici klepněte na
záložku, podržte ji a posuňte plovoucí klávesnici do jiného
umístění.
47
Základy
Změna jazyka klávesnic
Přidejte jazyky klávesnice a pak posuňte tlačítko mezerníku
doleva nebo doprava, čímž změníte jazyk klávesnice.
Ruční psaní
Klepněte a podržte , klepněte na položku
a pak napište
slovo prstem. Navrhovaná slova se zobrazí po zadání znaků.
Vyberte navržené slovo.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli
služeb.
Hlasové zadávání textu
Aktivujte funkci hlasového zadávání a pak hovořte do
mikrofonu. Zařízení zobrazí, co mu nadiktujete.
Pokud zařízení slova správně nerozezná, klepněte na podtržený
text a vyberte alternativní slovo nebo frázi z rozevíracího
seznamu.
Chcete-li změnit jazyk nebo přidat jazyky pro hlasové
rozpoznávání, klepněte na aktuální jazyk.
48
Základy
Kopírování a vkládání
Zapínání a vypínání sítě Wi-Fi
Klepněte a podržte prst nad textem, přetažením položky
nebo vyberte více nebo méně textu a pak klepněte na
položku Kopírovat, chcete-li text kopírovat nebo položku
Vyjmout, chcete-li text vyjmout. Vybraný text se zkopíruje do
schránky.
Otevřete panel s oznámeními a pak klepnutím na položku
Wi-Fi síť zapněte nebo vypněte.
Chcete-li ho vložit do pole zadávání textu, klepněte a podržte
ho v bodě, kde by měl být vložen a pak klepněte na položku
Vložit.
Připojování k síti Wi-Fi
Chcete-li použít síť Internet nebo sdílet mediální soubory s
jinými zařízeními, připojte zařízení k síti Wi-Fi. (str. 140)
• Zařízení využívá neharmonizovanou frekvenci a je
určeno k použití ve všech evropských zemích. Sítě
WLAN mohou být v budovách provozovány bez
omezení v celé Evropské unii, ale nemohou být
provozovány mimo budovy.
• Nepoužíváte-li síť Wi-Fi, vypněte ji a šetřete energii
baterie.
Připojování k sítím Wi-Fi
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení →
PŘIPOJENÍ → Wi-Fi a pak přetáhněte přepínač Wi-Fi doprava.
49
Základy
Vyberte síť ze seznamu nalezených sítí Wi-Fi, v případě potřeby
zadejte heslo a pak klepněte na položku PŘIPOJIT. U sítí, které
vyžadují heslo, se zobrazuje ikona zámku. Po připojení zařízení
k síti Wi-Fi se zařízení automaticky připojí, kdykoliv bude síť
dostupná.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení →
PŘIPOJENÍ → Wi-Fi → → Upřesnit a pak zaškrtněte
položku Passpoint.
Přidávání sítí Wi-Fi
Jakoukoliv dříve použitou síť, včetně aktuální sítě, lze
zapomenout, takže se k ní zařízení automaticky nepřipojí.
Vyberte síť v seznamu sítí a pak klepněte na položku
ODSTRANIT.
Pokud se požadovaná síť nezobrazí v seznamu sítí, klepněte na
položku Přidat síť Wi-Fi v dolní části seznamu sítí. Do SSID sítě
vyberte typ zabezpečení, a pokud se nejedná o otevřenou síť,
zadejte heslo a pak klepněte na položku PŘIPOJIT.
Aktivace funkce Wi-Fi CERTIFIED Passpoint
Pomocí funkce Passpoint zařízení automaticky vyhledá
dostupné sítě Wi-Fi a připojí se k jedné z nich. Pokud se
přesunete do nové oblasti, připojí se k jiné dostupné síti Wi-Fi
bez nutnosti hesla.
50
Zapomínání sítí Wi-Fi
Nastavení účtů
Aplikace Google, jako například Obchod Play, vyžadují účet
Google a aplikace GALAXY Apps vyžadují účet Samsung.
Chcete-li maximálně využívat možnosti zařízení, vytvořte si
účty Google a Samsung.
Základy
Přidávání účtů
Přenos souborů
Postupujte podle pokynů, které se zobrazí při otevření aplikace
Google bez přihlášení, k nastavení účtu Google.
Přesunujte zvuky, videa, obrázky nebo jiné typy souborů ze
zařízení do počítače a naopak.
Chcete-li se přihlásit nebo zaregistrovat do účtu Google,
klepněte na obrazovce Aplikace na položku Nastavení
→ ÚČTY → Přidat účet → Google. Potom zadejte svou
e-mailovou adresu a přihlaste se nebo klepněte na položku
NEBO VYTVOŘTE NOVÝ ÚČET a dokončete nastavení účtu
podle pokynů na obrazovce. V zařízení lze používat více než
jeden účet Google.
Podobně nastavte i účet Samsung.
Odebírání účtů
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení →
ÚČTY, vyberte název účtu pod položkou Moje účty, vyberte
účet, který chcete odebrat, a pak klepněte na položku →
Odebrat účet.
V některých aplikacích jsou podporovány následující
formáty souborů. Některé formáty souborů nejsou
podporovány v závislosti na verzi softwaru zařízení
nebo operačního systému počítače.
• Hudba: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga,
aac a flac
• Obrázky: bmp, gif, jpg a png
• Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv a mkv
• Dokumenty: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf a txt
Pokud aplikace nedokáže přehrát souboru ve formátu
divx nebo ac3, nainstalujte aplikace, které je podporují.
51
Základy
Připojení pomocí aplikace Samsung Kies
Samsung Kies je počítačová aplikace, která spravuje
multimediální obsah a osobní údaje v zařízeních Samsung.
Stáhněte si nejnovější aplikaci Samsung Kies z webu Samsung.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Aplikace Samsung Kies se v počítači spustí automaticky.
Pokud se program Samsung Kies nespustí, dvakrát
klepněte na ikonu Samsung Kies v počítači.
2 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.
Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung
Kies.
52
Připojování pomocí aplikace Windows Media
Player
Ujistěte se, že je v počítači nainstalována aplikace Windows
Media Player.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Otevřete aplikaci Windows Media Player a proveďte
synchronizaci hudebních souborů.
Připojení jako multimediálního zařízení
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Základy
2 Otevřete panel s oznámeními a pak klepněte na položku
Připojeno jako multimediální zařízení → Mediální
zařízení (MTP).
Pokud váš počítač nepodporuje protokol Media Transfer
Protocol (MTP) nebo neobsahuje nainstalovaný žádný
odpovídající ovladač, klepněte na položku Fotoaparát
(PTP).
Nastavení vzorce
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení →
TOTO ZAŘ. → Zamknout displej → Zámek displeje → Znak.
Nakreslete vzor spojením čtyř nebo více teček a pak ho
opětovným nakreslením ověřte. Nastavte záložní kód PIN
odemknutí k odemknutí obrazovky v případě, že zapomenete
vzor.
3 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.
Zabezpečení zařízení
Zabraňte ostatním v používání nebo přístupu k osobním
údajům a informacím uloženým v zařízení pomocí funkcí
zabezpečení. Kdykoliv zařízení odemykáte, vyžaduje k
odemknutí kód.
53
Základy
Nastavení kódu PIN
Odemykání zařízení
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení →
TOTO ZAŘ. → Zamknout displej → Zámek displeje → PIN.
Zapněte obrazovku stisknutím vypínače nebo tlačítka Domů a
zadejte kód pro odemknutí.
Zadejte alespoň čtyři čísla a pak heslo opětovným zadáním
ověřte.
Nastavení hesla
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení →
TOTO ZAŘ. → Zamknout displej → Zámek displeje →
Heslo.
Zadejte alespoň čtyři znaky, včetně čísel a symbolů, a pak heslo
opětovným zadáním ověřte.
54
Pokud kód k odemknutí zapomenete, můžete zařízení
nechat resetovat v servisním středisku Samsung.
Upgrade zařízení
Zařízení lze upgradovat na nejnovější software.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli
služeb.
Základy
Upgrade pomocí aplikace Samsung Kies
Upgrade pomocí bezdrátového připojení
Spusťte aplikaci Samsung Kies a připojte zařízení k počítači.
Aplikace Samsung Kies zařízení automaticky rozpozná a zobrazí
případné dostupné aktualizace v dialogovém okně. Chcete-li
spustit upgrade, klikněte na tlačítko Aktualizace v dialogovém
okně. Viz nápověda aplikace Samsung Kies pro podrobnosti o
postupu upgradu.
Zařízení lze přímo upgradovat na nejnovější software pomocí
služby bezdrátového zasílání firmwaru (FOTA).
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení
→ DALŠÍ → O zařízení → Aktualizace softwaru →
Aktualizovat.
• Nevypínejte počítač a neodpojujte kabel USB, pokud
probíhá aktualizace zařízení.
• Během aktualizace zařízení nepřipojujte k počítači
další mediální zařízení. Mohlo by to způsobit
narušení procesu aktualizace.
55
Komunikace
• Oblíbené: Zahajte hovor ze seznamu oblíbených kontaktů.
• Kontakty: Zahajte hovor ze seznamu kontaktů.
Telefon
Rychlé vytáčení čísel
Tuto aplikaci použijte k uskutečnění nebo přijetí hovoru.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Telefon.
Volání
Volání
Použijte jednu z následujících metod:
• Klávesnice: Zadejte číslo pomocí klávesnice a pak klepněte
na položku .
• Protokoly: Zahajte hovor z historie příchozích a odchozích
hovorů a zpráv.
56
Pro čísla zrychlené volby klepněte na odpovídající číslo a
přidržte je.
Předvídání čísel
Při zadávání čísel na klávesnici se zobrazí automatické
předvídání. Vyberte jednu z následujících možností a zahajte
hovor.
Komunikace
Hledání kontaktů
Zadejte jméno, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu a
vyhledejte kontakt v seznamu kontaktů. Při zadávání znaků se
zobrazí předpovídané kontakty. Vyberte jeden a zahajte hovor.
Mezinárodní volání
Klepněte a podržte 0, dokud se nezobrazí znak +. Zadejte kód
země, kód oblasti a telefonní číslo a pak klepněte na položku .
Během hovoru
K dispozici jsou následující akce:
•
•
•
: Vybere možnost ekvalizéru, která bude použita během
volání.
: Deaktivuje funkci redukce hluku, která odstraňuje hluk
na pozadí, takže druhá strana vás může lépe slyšet.
: Zvýší hlasitost.
• Podržet: Podržení hovoru. Klepněte na položku Uvolnit,
pokud chcete obnovit podržený hovor.
• Př. hovor: Vytočí druhý hovor.
• Klávesnice: Otevře klávesnici.
• Ukončit: Ukončí aktuální hovor.
• Reprod.: Aktivuje hlasitý odposlech. Při použití hlasitého
telefonu nepřikládejte zařízení k uchu.
• Ztlumit: Vypne mikrofon, aby vás nemohla slyšet druhá
strana.
• Bluetooth: Přepne na sluchátka s podporou funkce
Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.
• Přepnout: Přepíná mezi dvěma hovory.
• Sloučit: Pokud jsou spojeny dva hovory, vytvoří hromadný
hovor. Pokud chcete přidat další osoby, opakujte postup.
Tato funkce je dostupná, pouze pokud je aktivní služba
hromadného hovoru.
57
Komunikace
•
•
•
→ Kontakty: Otevře seznam kontaktů.
Číslo pevné volby
→ Poznámka: Vytvoří poznámku.
Zařízení lze nastavit k omezování odchozích hovorů pouze na
čísla se speciálním předčíslím. Tato předčíslí jsou uložena na
kartě SIM nebo USIM.
Klepněte na položku → Nastavení → Volat → Další
nastavení → Čísla pevné volby → Zapnout pevnou volbu
a poté zadejte kód PIN2 dodávaný s kartou SIM nebo USIM.
Klepněte na položku Seznam čísel pevné volby a přidejte
čísla.
→ Zpráva: Odešle zprávu.
Přidávání kontaktů
Chcete-li do seznamu kontaktů přidat telefonní číslo z klávesnice,
zadejte číslo a klepněte na položku Přidat do Kontaktů.
Odeslání zprávy
Klepnutím na položku → Odeslat zprávu odešlete zprávu na
číslo zobrazené na displeji.
Zobrazení záznamů hovorů
Chcete-li zobrazit historii příchozích a odchozích hovorů,
klepněte na položku Protokoly.
Chcete-li filtrovat protokol volání, klepněte na položku Všechny
protokoly a pak vyberte příslušnou možnost.
58
Blokování hovorů
Zařízení lze nastavit k blokování určitých hovorů. Například lze
zakázat mezinárodní hovory.
Klepněte na položku → Nastavení → Volat → Další
nastavení → Blokování hovorů, vyberte typ hovoru a typ,
vyberte možnost blokování hovorů a pak zadejte heslo.
Komunikace
Přijímání hovorů
Automatické odmítání hovorů od nechtěných čísel
Přijímání hovorů
V případě příchozího volání přetáhněte položku
kruh.
mimo velký
Pokud je aktivní služba čekající hovor, lze provést další volání.
Po přijetí druhého hovoru bude první hovor podržen.
Odmítnutí hovoru
V případě příchozího volání přetáhněte položku
kruh.
mimo velký
Chcete-li při odmítnutí příchozího hovoru odeslat zprávu,
přetáhněte panel zpráv nahoru. Chcete-li vytvořit zprávu při
odmítnutí, klepněte na položku → Nastavení → Volat →
Zprávy při odmítnutí.
Klepněte na položku → Nastavení → Volat → Odmítnutí
hovoru → Režim automatického odmítnutí → Autom.
odmítaná čísla a pak klepněte na položku Seznam
automatického odmítnutí. Klepněte na položku , zadejte
číslo, přiřaďte kategorii a potom klepněte na položku ULOŽIT.
Zmeškané hovory
Zmeškáte-li hovor, zobrazí se na stavovém řádku ikona .
Otevřete panel s oznámeními a zobrazte seznam zmeškaných
hovorů.
Čekající hovor
Čekající hovor představuje službu poskytovanou
poskytovatelem služeb. Uživatel může tuto službu použít k
pozastavení aktuálního hovoru a přepnutí na příchozí hovor.
Tato služba není dostupná u video hovorů.
59
Komunikace
Chcete-li využít tuto službu, klepněte na položku →
Nastavení → Volat → Další nastavení → Čekající hovor.
Přesměrování hovorů
Zařízení lze nastavit k odesílání příchozích hovorů na vybrané
číslo.
Klepněte na položku → Nastavení → Volat → Další
nastavení → Přesměrování hovorů a potom vyberte typ
hovoru a podmínku. Zadejte číslo a klepněte na položku
POVOLIT.
Video hovory
Vytvoření video hovoru
Zadejte číslo nebo vyberte kontakt ze seznamu kontaktů a pak
klepnutím na ikonu zahajte video hovor.
60
Během video hovoru
K dispozici jsou následující akce:
• Přepnout: Přepíná mezi předním a zadním fotoaparátem.
• Ztlumit: Vypne mikrofon, aby vás nemohla slyšet druhá
strana.
• Ukončit: Ukončí aktuální hovor.
• → Skrýt: Skryje váš obraz před druhou stranou.
• → Odchozí obrázek: Vybere obrázek, který se zobrazí
•
•
•
druhé straně.
→ Záznam videa: Uloží video obrázků druhé strany.
→ Klávesnice: Otevře klávesnici.
→ Reproduktor je vypnutý: Deaktivuje funkci hlasitého
odposlechu.
Komunikace
•
→ Přepnout na sluchátko: Pokud jsou připojena k
zařízení, přepne na sluchátka s podporou funkce Bluetooth.
• → Povolit duální fotoaparát: Použijte přední a zadní
fotoaparát, takže druhá strana uvidí vás i vaše okolí.
Video volání s režimem Dual Camera bude k dispozici
až na 3 minuty. Po 3 minutách zařízení z důvodu
optimalizace výkonu vypne zadní fotoaparát.
Kontakty
Tuto aplikaci použijte ke správě kontaktů, včetně telefonních
čísel, e-mailových adres a dalších položek.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty.
Správa kontaktů
Vytvoření kontaktu
Klepněte na položku
•
•
a zadejte informace o kontaktu.
: Přidat obrázek.
/
: Přidat nebo odstranit pole kontaktu.
Úpravy kontaktu
Vyberte kontakt, který chcete upravovat, potom klepněte na
položku .
Odstranění kontaktu
Klepněte na položku
→ Odstranit.
Nastavení čísla rychlé volby
Klepnutím na položku → Rychlá volba vyberte číslo rychlé
volby a pak vyberte kontakt. Chcete-li odebrat číslo rychlé
volby, klepněte na položku .
61
Komunikace
Hledání kontaktů
Zobrazení kontaktů
Použijte jednu z následujících metod hledání:
• Klepněte na pole hledání v horní části seznamu kontaktů a
Ve výchozím nastavení zařízení zobrazuje veškeré uložené
kontakty v zařízení, na kartě SIM nebo kartě USIM nebo jiném
účtu.
Klepněte na položku → Nastavení → Kontakty →
Zobrazit kontakty a pak vyberte místo, kde jsou kontakty
uloženy.
Po výběru kontaktu proveďte jednu z následujících akcí:
Přesouvání kontaktů
• Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
• Pro rychlé procházení použijte indexy na pravé straně
seznamu kontaktů, podél nichž táhněte seznam prstem.
zadejte kritéria hledání.
• : Přidat do oblíbených kontaktů.
• / : Zahájit hlasový nebo video hovor.
• : Vytvořit zprávu.
• : Napsat e-mail.
Přesouvání kontaktů do služby Google
Klepněte na položku
do → Google.
→ Přesunout kontakty v zařízení
Přesouvání kontaktů do služby Samsung
Klepněte na položku → Přesunout kontakty v zařízení do
→ Samsung account.
62
Komunikace
Import a export kontaktů
Oblíbené kontakty
Import kontaktů
Klepněte na položku
položek.
a přidejte kontakty do oblíbených
Klepněte na položku
akcí:
a pak proveďte jednu z následujících
Klepněte na položku → Nastavení → Kontakty →
Import/export kontaktů → Import ze SIM karty, Import z
SD karty nebo Import z paměti zařízení.
Export kontaktů
Klepněte na položku → Nastavení → Kontakty →
Import/export kontaktů → Export na SIM kartu, Export na
SD kartu nebo Export do paměti zařízení.
Sdílení kontaktů
Klepněte na položku → Sdílet vizitku, vyberte kontakty,
klepněte na tlačítko HOT. a pak vyberte metodu sdílení.
• Hledat: Hledá kontakty.
• Odebrat z oblíbených položek: Odebere kontakty z
oblíbených položek.
• Nápověda: Přístup k informacím nápovědy týkající se
používání kontaktů.
Skupiny kontaktů
Klepněte na položku Kontakty →
.
63
Komunikace
Přidávání kontaktů do skupiny
Odesílání zprávy nebo e-mailu členům skupiny
Vyberte skupinu a pak klepněte na položku . Vyberte
kontakty, které chcete přidat, a pak klepněte na položku HOT.
Klepněte na položku Kontakty → → Odeslat zprávu nebo
e-mail → Zpráva nebo E-mail → SKUPINY. Vyberte skupinu,
vyberte členy a pak klepněte na položku HOT.
Správa skupin
Klepněte na položku
akcí:
a pak proveďte jednu z následujících
• Hledat: Hledá kontakty.
• Odstr. skupinu: Vyberte uživatelsky přidané skupiny a pak
klepněte na položku HOT. Výchozí skupiny nelze odstranit.
• Změnit pořadí: Klepněte a podržte vedle názvu skupiny,
přetáhněte ho nahoru nebo dolů do jiného umístění a pak
klepněte na položku HOT.
• Nápověda: Přístup k informacím nápovědy týkající se
používání kontaktů.
64
Vizitka
Vytvoří vizitku a odešle ji ostatním.
Klepněte na položku Nastavit můj profil, zadejte podrobnosti,
například telefonní číslo, e-mailovou adresu a poštovní adresu,
a pak klepněte na položku ULOŽIT. Dojde-li k uložení informací
uživatele během nastavení zařízení, vyberte vizitku a pak ji
upravte klepnutím na položku .
Klepněte na položku → Sdílet vizitku a pak vyberte
metodu sdílení.
Komunikace
Zprávy
Pomocí následující metody vytvořte multimediální zprávu:
Tuto aplikaci použijte k odeslání textových zpráv (SMS) nebo
multimediálních zpráv (MMS).
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Zprávy.
Pokud se nacházíte mimo svoji domovskou síť, odesílání
nebo přijímání zpráv může být dodatečně zpoplatněno.
Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.
Odesílání zpráv
Klepněte na položku
klepněte na položku
, přidejte příjemce, zadejte zprávu a pak
.
Chcete-li přidat příjemce, použijte následující metody:
• Zadejte telefonní číslo.
• Klepněte na položku , vyberte kontakty a pak klepněte na
položku HOT.
• Klepněte na položku a připojte obrázky, videa, kontakty,
poznámky, události a další položky.
• Chcete-li vložit předmět, klepněte na položku
předmět.
→ Přidat
Odesílání naplánovaných zpráv
Během psaní zprávy klepněte na položku → Plánovat
zprávu. Nastavte datum a čas, potom klepněte na položku
HOT. Zařízení odešle zprávu v určený čas a datum.
• Pokud je zařízení ve stanovenou dobu vypnuté,
pokud není připojeno k síti nebo pokud je síť
nestabilní, zpráva nebude odeslána.
• Tato funkce je založena na času a datu nastaveném v
zařízení. Čas a datum nemusí být správné, pokud se
pohybujete mezi časovými pásmy a síť neaktualizuje
informace.
65
Komunikace
Překládání a odesílání zpráv
E-mail
Chcete-li použít funkci překládání, klepněte během psaní
zprávy na položku → Přeložit, přetáhněte přepínač
Přeložit doprava, nastavte jazykovou kombinaci a pak
klepněte na položku OK.
Tuto aplikaci použijte k odeslání nebo zobrazení e-mailových
zpráv.
Klepnutím na položku zprávu přeložte a pak klepněte
na položku HOTOVO. Přeložená zpráva nahradí zprávu
zdrojového jazyka.
Nastavení e-mailových účtů
Zobrazení příchozích zpráv
Příchozí zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu.
Chcete-li zobrazit zprávu od dané osoby, vyberte její kontakt.
Poslech hlasové zprávy
Klepněte a podržte klávesu 1 na klávesnici a pak postupujte dle
pokynů od poskytovatele služeb.
66
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku E-mail.
Nastavte e-mailový účet při prvním otevírání položky E-mail.
Zadejte e-mailovou adresu a heslo. V případě soukromého
e-mailového účtu, jako je například Google Mail, klepněte na
položku DALŠÍ, pro firemní e-mailový účet klepněte na RUČNÍ
NASTAVENÍ. Po výběru dokončete nastavení dle pokynů na
obrazovce.
Chcete-li nastavit jiný e-mailový účet, klepněte na položku
→ Nastavení → Spravovat účty → .
Komunikace
Odesílání zpráv
• Pokud je zařízení ve stanovenou dobu vypnuté,
Klepněte na položku , klepněte na e-mailový účet, který
chcete použít, a pak klepněte na položku v dolní části
obrazovky. Zadejte příjemce, předmět a zprávu a pak klepněte
na položku .
• Tato funkce je založena na času a datu nastaveném v
Chcete-li přidat příjemce ze seznamu kontaktů, klepněte na
položku .
Klepněte na položku a připojte obrázky, videa, kontakty,
události a další položky.
Klepnutím na položku → vložte do zprávy obrázky,
události, kontakty, informace o poloze nebo jiné údaje.
pokud není připojeno k síti nebo pokud je síť
nestabilní, zpráva nebude odeslána.
zařízení. Čas a datum nemusí být správné, pokud se
pohybujete mezi časovými pásmy a síť neaktualizuje
informace.
Čtení zpráv
Vyberte e-mailový účet, který chcete použít, a načtěte nové
zprávy. Chcete-li manuálně načíst nové zprávy, klepněte na
položku .
Odesílání naplánovaných zpráv
Během psaní zprávy klepněte na položku → Naplánovaný
e-mail. Zaškrtněte Naplánovaný e-mail, nastavte čas a datum
a pak klepněte na položku HOTOVO. Zařízení odešle zprávu v
určený čas a datum.
67
Komunikace
Gmail
Chcete-li si zprávu přečíst, klepněte na ni.
Odstraňování zprávy.
Tuto aplikaci použijte k rychlému a přímému přístupu do
služby Google Mail.
Otevírání příloh.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Gmail.
Označení zprávy jako upomínky.
• Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a
poskytovateli služeb.
• Tato aplikace může být označena odlišně v závislosti
na oblasti nebo poskytovateli služeb.
Přeposílání zprávy.
Odpověď všem příjemcům.
Přechod na předchozí nebo další
zprávu.
Odpovídání na zprávu.
Klepnutím na položku otevřete přílohy a pak je uložte
klepnutím na položku STÁHNOUT.
68
Odesílání zpráv
V libovolné poštovní schránce klepněte na položku , zadejte
příjemce, předmět a zprávu a pak klepněte na položku .
Chcete-li zprávu uložit pro pozdější doručení, klepněte na
položku → Uložit koncept.
Chcete-li začít znovu, klepněte na položku → Zahodit.
Komunikace
Klepněte na položku
služby Google Mail.
→ Nastavení a změňte nastavení
Aplikace Google Mail nepoužívá skutečné složky, ale používá
místo toho označení. Po spuštění aplikace Google Mail se
zobrazí zprávy označené jako Doručená pošta.
Čtení zpráv
Odstranění této zprávy.
Ponechání této zprávy pro
dlouhodobé uložení.
Označení zprávy jako
nepřečtené.
Otevření dalších možností.
Odpovídání na zprávu.
Náhled přílohy.
Označení
Označení zprávy jako upomínky.
Chcete-li zobrazit zprávy v ostatních označeních, klepněte na
položku .
Chcete-li přidat označení do zprávy, vyberte zprávu, klepněte
na položku → Změnit štítky a pak vyberte označení, které
chcete přiřadit.
Hangouts
Tuto aplikaci použijte k chatování s jinými uživateli.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hangouts.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a
poskytovateli služeb.
69
Komunikace
Vyberte kamaráda ze seznamu přátel nebo zadejte údaje pro
vyhledávání a vyberte kamaráda z výsledků hledání a začněte
chatovat.
Fotky
Google+
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotky.
Tuto aplikaci použijte, chcete-li s jinými lidmi zůstat v kontaktu
prostřednictvím služby sociální sítě Google.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Google+.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a
poskytovateli služeb.
Klepněte na položku Vše pro změnu kategorie, potom
prohlížejte příspěvky z vašich kruhů rolováním nahoru nebo
dolů.
70
Tuto aplikaci použijte k prohlížení a sdílení snímků nebo videí
prostřednictvím služby sociální sítě Google.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a
poskytovateli služeb.
Vyberte jednu z následujících kategorií:
• VŠE: Zobrazí všechny snímky nebo videa pořízená nebo
stažená do zařízení.
• VÝBĚR: Zobrazí snímky nebo videa seskupená podle data
nebo alba. Klepněte na položku , chcete-li zobrazit všechny
snímky nebo videa ve skupině.
Komunikace
Pak vyberte snímek nebo video.
Během prohlížení použijte jednu z následujících ikon:
• : Upraví snímek.
• : Nasdílí snímek nebo video ostatním uživatelům.
• : Odstraní snímek nebo video.
ChatON
Zadáním telefonních čísel nebo e-mailových adres účtů
Samsung nebo výběrem kamarádů ze seznamu návrhů
vytvořte seznam kamarádů. Nebo klepněte na položku →
Nastavení → Synchronizace kontaktů → Synchronizace
kontaktů a proveďte manuální synchronizaci kontaktů ze
zařízení.
Klepněte na položku → Zahájit chat a vyberte kamaráda, se
kterým chcete začít chatovat.
Tuto aplikaci použijte k chatování pomocí libovolného zařízení.
Chcete-li tuto aplikaci používat, musíte se přihlásit k účtu
Samsung nebo ověřit vaše telefonní číslo.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku ChatON.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a
poskytovateli služeb.
71
Web a sítě
Otevření nové stránky
Internet
Chcete-li přejít na jinou webovou stránku, klepněte na položku
, přejděte nahoru nebo dolů a pak klepnutím stránku
vyberte.
Tuto aplikaci použijte k procházení internetu.
Klepněte na položku
→ Nová karta.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Internet.
Vyhledávání na webu pomocí hlasu
Zobrazení webových stránek
Klepněte na pole adresy, klepněte na položku → , vyslovte
klíčové slovo a pak vyberte jedno z navrhovaných klíčových
slov, které se zobrazí.
Klepněte na pole adresa, zadejte webovou adresu a pak
klepněte na položku Přejít na.
Klepnutím na položku sdílejte, ukládejte nebo vytiskněte
aktuální webovou stránku při zobrazení webové stránky.
Chcete-li změnit nástroj vyhledávání, klepněte na pole adresy
a pak klepněte na ikonu nástroje vyhledávání vedle webové
adresy.
72
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli
služeb.
Web a sítě
Záložky
Odkazy
Chcete-li přidat aktuální webovou stránku do záložek, klepněte
na položku → .
Klepněte a podržte odkaz na webovou stránku a otevřete ji na
nové stránce, uložte nebo kopírujte.
Chcete-li otevřít webovou stránku v záložkách, klepněte na
položku a pak jednu vyberte.
Chcete-li zobrazit uložené odkazy, použijte položku Stažené
položky. (str. 136)
Historie
Sdílení webových stránek
Klepnutím na položku → Historie otevřete webovou
stránku ze seznamu nedávno navštívených webových stránek.
Chcete-li odstranit historii, klepněte na položku → Smazat
historii.
Chcete-li sdílet adresu webových stránek s ostatními, klepněte
na položku → Sdílet pomocí.
Chcete-li sdílet část webové stránky, klepněte a podržte
požadovaný text a pak klepněte na položku Sdílet pomocí.
73
Web a sítě
Chrome
Otevření nové stránky
Použijte tuto aplikaci k vyhledávání informací a procházení
webových stránek.
Klepněte na položku
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Chrome.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a
poskytovateli služeb.
Zobrazení webových stránek
Klepněte na pole adresy a pak zadejte webovou adresu nebo
kritéria vyhledávání.
74
→ Nová karta.
Chcete-li přejít na jinou webovou stránku, klepněte na položku
→ Nedávno použité karty → webová stránka.
Vyhledávání na webu pomocí hlasu
Klepněte na pole adresy, klepněte na položku → , vyslovte
klíčové slovo a pak vyberte jedno z navrhovaných klíčových
slov, které se zobrazí.
Web a sítě
Synchronizace s dalšími zařízeními
• Společnost Samsung nenese odpovědnost za
Jste-li přihlášení ke stejnému účtu Google, otevře
synchronizace karty a záložky, které můžete použít pomocí
aplikace Chrome na jiném zařízení.
• Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte
Chcete-li zobrazit otevřené karty v jiných zařízeních, klepněte
na položku → Nedávno použité karty. Vyberte webovou
stránku k otevření.
Chcete-li zobrazit záložky, klepněte na ikonu → Záložky.
Bluetooth
Bluetooth vytváří přímé bezdrátové připojení mezi dvěma
zařízeními na krátké vzdálenosti. K výměně dat nebo
mediálních souborů s dalšími zařízeními použijte rozhraní
Bluetooth.
případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat
odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně
zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí
překážky, může být provozní dosah snížen.
• Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována
nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusejí
být se zařízením kompatibilní.
• Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům
(například pirátské kopie souborů nebo ilegální
odposlouchávání hovorů pro komerční účely).
Společnost Samsung není zodpovědná za případné
následky ilegálního zneužití funkce Bluetooth.
75
Web a sítě
Chcete-li aktivovat funkci Bluetooth, klepněte na obrazovce
Aplikace na položku Nastavení → PŘIPOJENÍ → Bluetooth a
pak přetáhněte přepínač Bluetooth doprava.
Spárování s dalším zařízením Bluetooth
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení →
PŘIPOJENÍ → Bluetooth → HLEDAT, zobrazí se seznam
nalezených zařízení. Vyberte zařízení, se kterým chcete provést
párování, a pak přijměte automaticky vytvořený přístupový klíč
na obě zařízení.
Odesílání a příjem dat
Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce
Bluetooth. Příkladem je aplikace Galerie. Otevřete aplikaci
Galerie, vyberte obrázek, klepněte na položku → Bluetooth
a pak vyberte jedno ze zařízení Bluetooth. Po provedení
přijměte žádost o ověření Bluetooth na dalším zařízení a
obrázek přijměte. Přenesený soubor bude uložen do složky
Download. Pokud obdržíte kontakt, bude automaticky přidán
do seznamu kontaktů.
Screen Mirroring
Tuto funkci použijte k připojení vašeho zařízení k velké
obrazovce pomocí hardwarového klíče AllShare Cast nebo
HomeSync a sdílení obsahu. Tuto funkci můžete také používat s
dalšími zařízeními, která podporují funkci Wi-Fi Miracast.
76
Web a sítě
• Dostupnost této funkce závisí na oblasti a
• Zařízení s aktivní funkcí Miracast, která nepodporují
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení →
PŘIPOJENÍ → Screen Mirroring. Vyberte zařízení, otevřete
nebo přehrajte soubor a pak zobrazení ovládejte pomocí kláves
na vašem zařízení. Chcete-li se připojit k zařízení pomocí kódu
PIN, klepněte na název zařízení, podržte ho a zadejte kód PIN.
• Některé soubory mohou být během přehrávání
Samsung Link
poskytovateli služeb.
funkci ochrany digitálního obsahu s vysokou
propustností (HDCP) nemusí být s touto funkcí
kompatibilní.
uloženy do mezipaměti, v závislosti na připojení k síti.
• Chcete-li ušetřit energii, deaktivujte tuto funkci, když
ji nepoužíváte.
• Pokud určíte frekvenci sítě Wi-Fi, nemusí být
hardwarové klíče AllShare Cast nebo HomeSync
zjištěny nebo se nemusí připojit.
• Pokud hrajete videa nebo hry na televizoru, vyberte
příslušný režim televizoru, abyste získali z funkce
maximum.
Tuto aplikaci použijte k přehrávání obsahu uloženého na
vzdálených zařízeních nebo službách webového úložiště v síti
Internet. Multimediální soubory je možné přehrávat a odesílat
v libovolném zařízení do jiného zařízení nebo na službu
webového úložiště.
Chcete-li tuto aplikaci používat, musíte se přihlásit k účtu
Samsung a zaregistrovat dvě nebo více zařízení. Metody
registrace se mohou lišit v závislosti na typu zařízení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Samsung Link.
77
Web a sítě
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a
poskytovateli služeb.
Při otevírání této aplikace se zobrazí veškerý obsah z
registrovaných zařízení a úložných zařízení. Tento obsah
můžete procházet a přehrávat. Chcete-li zahájit sdílení
souborů, rolujte doleva nebo doprava, vyberte kategorii médií,
a pak vyberte soubor.
Odesílání souborů
Odešle soubory do dalších zařízení nebo je nahraje na služby
webového úložiště.
Klepněte na položku a vyberte zařízení nebo webové úložiště
a rolujte doleva nebo doprava a vyberte kategorii médií. Pak
klepněte na položku → Vybrat, vyberte soubory a pak
klepněte na položku .
Sdílení souborů
Klepněte na položku a vyberte zařízení nebo webové úložiště
a rolujte doleva nebo doprava a vyberte kategorii médií. Pak
klepněte na položku → Vybrat, vyberte soubory, klepněte
na položku a pak vyberte metodu sdílení.
Přehrávání souborů na vzdáleném zařízení
Klepněte na položku a vyberte zařízení nebo webové úložiště
a rolujte doleva nebo doprava a vyberte kategorii médií. Pak
klepněte na položku → Vybrat, vyberte soubory, klepněte
na položku → Funkce Change Player nebo , a pak
vyberte zařízení.
• Podporované formáty souborů se mohou lišit v
závislosti na připojených zařízeních, například
přehrávač médií.
• Některé soubory mohou být, v závislosti na připojení
k síti, během přehrávání uloženy do mezipaměti.
78
Web a sítě
Správa obsahu pomocí služby webového
úložiště
Vyberte službu webového úložiště a pak zobrazte a spravujte
vaše soubory.
Chcete-li přenášet soubory mezi zařízením a službami
webového úložiště, klepněte na položku → Vybrat, vyberte
soubory a pak klepněte na položku .
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Group Play.
• Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a
poskytovateli služeb.
• Používáte-li tuto aplikaci, nebudete mít přístup k síti
Internet pomocí sítě Wi-Fi.
Chcete-li zaregistrovat služby webového úložiště do zařízení,
klepněte na položku → Přidat úložiště a pak vyberte službu
webového úložiště.
Group Play
Tuto aplikaci použijte k zobrazení obsahu ve více zařízeních
pomocí sdílení obrazovky zařízení. Vytvořte nebo se přidejte k
relaci funkce Group Play a pak sdílejte snímky nebo dokumenty,
případně poslouchejte hudbu. Můžete si také užívat online hry.
Vstoupení do relace funkce
Group Play.
Nastavení, zda skupina vyžaduje
skupinové heslo.
Vytvoření relace funkce Group
Play.
79
Web a sítě
Tvorba skupiny funkce Group Play
Pokud vytvoříte relaci funkce Group Play, budou se do relace
moci připojit další zařízení a zobrazit obrazovku zařízení.
• Sdílet dokumenty: Vyberte dokumenty, které chcete sdílet.
• Hrajte hry a používejte další: Umožňuje hraní online her
s přáteli.
Používáte-li heslo relace Group Play, musí pro připojení k relaci
zadat heslo i další zařízení. Chcete-li použít heslo, zaškrtněte
položku Nastavit heslo skup.
Připojení do skupiny funkce Group Play
Klepněte na položku VYTVOŘIT SKUPINU nastavte heslo a
pak použijte následující funkce:
• Klepněte na položku PŘIPOJIT KE SK., vyberte relaci funkce
• Sdílet hudbu: K dosažení efektu prostorového zvuku
propojte dvě nebo více zařízení.
• Sdílet obrázky: Vyberte snímky, které chcete sdílet.
• Sdílet video: Připojte dvě nebo více zařízení a sdílejte video
nebo kombinujte zařízení na větší displej. Každé zařízení
zobrazuje zároveň části videa, které lze přehrát dohromady a
vytvořit tak velký displej zobrazující celé video. Chcete-li tuto
funkci aktivovat, klepněte při sdílení videa na položku .
80
Připojte se do relace Group Play vytvořené jiným zařízením.
Group Play, do které se chcete připojit a pak zadejte heslo
skupiny pokud je to nutné. Vyberte kategorii médií a obsah,
který je momentálně sdílený, se zobrazí v zařízení.
• Aktivujte funkci NFC a klepněte zadní stranou zařízení na
zadní stranu jiného zařízení, které otevírá relaci. (str. 81)
Web a sítě
Používání dalších funkcí v relaci Group Play
Při sdílení obsahu s dalšími zařízeními používejte následující
funkce:
•
: Změňte nastavení reproduktoru pro každé připojené
zařízení.
• → : Nastavení hlasitosti.
•
→ : Nastavení zařízení na používání všech připojených
zařízení jako stereofonních reproduktorů.
•
: Kombinovat obrazovky připojených zařízení k zobrazení
velkého displeje.
• : Rozdělení kombinované obrazovky.
• : Nastavení hlasitosti.
• : Psaní poznámky nebo kreslení na obrazovku. Všichni
účastníci mohou vidět co vytváříte.
•
•
•
: Zobrazení všech sdílených snímků v mozaikovém
rozvržení. Tato funkce je dostupná pouze v případě, že
vyberete více než dva snímky.
/
: Výběr dalších snímků nebo dokumentů.
: Zobrazení účastníků skupiny.
NFC
Vaše zařízení umožňuje čtení značek NFC (Near Field
Communication), které obsahují informace o produktech.
Tuto funkci můžete také použít k provádění plateb nebo
nakupování lístků při přepravě nebo událostech po stažení
povinných aplikací.
Baterie obsahuje integrovanou anténu NFC. S baterií
zacházejte opatrně, abyste anténu NFC nepoškodili.
Pokud dojde k uzamknutí obrazovky, vaše zařízení
nebude načítat značky NFC nebo přijímat data.
81
Web a sítě
Chcete-li aktivovat funkci NFC, klepněte na obrazovce Aplikace
na položku Nastavení → PŘIPOJENÍ → NFC. Přetáhněte
přepínač NFC doprava.
Čtení informací ze značky NFC
Umístěte oblast antény NFC na zadní stranu zařízení do
blízkosti značky NFC. Zobrazí se informace ze značky.
Nakupování pomocí funkce NFC
Aby bylo možné funkci NFC využívat k provádění plateb, je
třeba se zaregistrovat ke službě mobilních plateb. Chcete-li se
zaregistrovat nebo získat další informace o službě, obraťte se
na poskytovatele služby.
Dotkněte se oblastí antény NFC na zadní straně zařízení čtečky
karet NFC.
82
Odesílání dat pomocí služby Android Beam
Funkci Android Beam použijte k odesílání dat, například
webových stránek a kontaktů, do zařízení s aktivní funkcí NFC.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení →
PŘIPOJENÍ → NFC. Přetáhněte přepínač Android Beam
doprava.
Vyberte položku, vyhledejte umístění antény NFC v zařízení,
dotkněte se antény zařízení anténou druhého zařízení a
klepněte na obrazovku zařízení.
Web a sítě
S Beam
Tuto funkci použijte k odesílání dat, například videí, hudby a
dokumentů.
Pomocí služby S Beam neodesílejte autorsky chráněné
údaje. Mohlo by dojít k porušení autorských zákonů.
Společnost Samsung není zodpovědná za jakékoliv
závazky, způsobené nelegálním používáním
autorských údajů.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení →
PŘIPOJENÍ → S Beam. Přetáhněte přepínač S Beam doprava.
Vyberte položku, vyhledejte umístění antény NFC v zařízení,
dotkněte se antény zařízení anténou druhého zařízení a
klepněte na obrazovku zařízení.
Pokud se obě zařízení pokusí odeslat data zároveň,
může dojít k selhání přenosu.
83
Web a sítě
WatchON
Sledování televizoru
Tuto aplikaci použijte pro připojení k televizoru, chcete-li
sledovat oblíbené seriály a filmy.
Vyberte si z navržených televizních programů vybraných na
základě vašeho výběru při registraci televizoru nebo klepněte
na položku a vyberte kategorii. Vyberte televizní program a
pak klepněte na položku SLEDOVAT V TV. Vybraný program se
zobrazí na připojeném televizoru.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku WatchON.
Nejprve je nutné připojit zařízení k síti a nasměrovat
infračervený port zařízení směrem k televizoru.
Připojování k televizoru
Chcete-li zobrazit obrazovku zařízení na velké ploše, připojte se
k televizoru a ovládejte ho na dálku pomocí zařízení.
Vyberte zemi, oblast a službu vysílání. Zaregistrujte televizor
do zařízení dle pokynů na obrazovce. Kroky se mohou lišit v
závislosti na zvolených možnostech.
Chcete-li se připojit k dalším zařízením, klepněte na položku
→ Nastavení → Moje místnost → PŘIDAT ZAŘÍZENÍ.
84
Televizor ovládejte klepnutím na položku a otevřením
řídicího panelu.
Nastavení připomenutí programů
Klepněte na položku v horní části obrazovky a vyberte čas
televizního programu, který chcete sledovat. Vyberte televizní
program a klepněte na položku PŘIPOMENOUT.
Média
Hudba
Tuto aplikaci použijte k poslechu hudby.
Přehrávání hudby
Vyberte hudební kategorii a pak vyberte skladbu, kterou
chcete přehrát.
Přehrávání hudby na zařízeních s
aktivní funkcí DLNA.
Nastavení hlasitosti.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hudba.
• Některé formáty souborů nejsou podporovány v
závislosti na verzi softwaru zařízení.
• Některé soubory se nemusí přehrát správně, v
závislosti na použitém kódování.
Nastavení souboru jako oblíbené
skladby.
Zapnutí režimu náhodného
přehrávání.
Změna režimu opakování.
Otevření seznamu skladeb.
Restart aktuálně přehrávané
skladby nebo přechod na
předchozí skladbu. Klepnutím a
podržením se rychle přesuňte
zpět.
Přecházení na další skladbu.
Klepnutím a podržením se rychle
přesuňte vpřed.
Pozastavení a obnovení
přehrávání.
85
Média
Chcete-li poslouchat skladby se stejnou úrovní hlasitosti,
klepněte na položku → Nastavení → Chytrá hlasitost.
Pokud je aktivní funkce Chytrá hlasitost, může být
hlasitost vyšší než hlasitost samotného zařízení. Dávejte
pozor, abyste se dlouhodobě nevystavovali hlasitým
zvukům a nedošlo tak k poškození vašeho sluchu.
Chytrá hlasitost funkci nelze u některých souborů
aktivovat.
Chcete-li nastavit vlastní zvuk během poslechu skladeb
pomocí sluchátek, klepněte na položku → Nastavení
→ Adapt Sound → Zapnuto. Pokud zvýšíte hlasitost až na
úroveň 14 nebo výše, bude možnost přizpůsobení zvuku
během přehrávání hudby deaktivována. Pokud snížíte hlasitost
na úroveň 13 nebo níže, bude možnost znovu aktivována.
86
Nastavení skladby jako vyzvánění
Chcete-li použít momentálně přehrávanou skladbu jako
vyzváněcí tón, klepněte na položku → Nastavit jako → Od
začátku nebo Automatická doporučení → Vyzváněcí tón
telefonu → HOT.
Vytváření seznamů skladeb
Vytvořte si vlastní výběr skladeb.
Klepněte na položku SEZN. SKL. a pak klepněte na položku
→ Vytvořit seznam skladeb. Zadejte název a klepněte na
položku VYTV. Klepněte na položku , vyberte skladby, které
chcete přidat, a pak klepněte na položku HOT.
Přehrávání hudby podle nálady
Přehrávejte hudbu ve skupinách podle nálady. V zařízení se
automaticky vytvoří seznam skladeb.
Média
Klepněte na položku → Hudební ráj a vyberte buňku
nálady. Nebo vyberte více buněk přetažením vašeho prstu.
Fotoaparát
Tuto aplikaci použijte k vytváření fotografií nebo videí.
Galerie použijte k zobrazení fotografií a videí nasnímaných
fotoaparátem zařízení. (str. 97)
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotoaparát.
Alternativně z uzamknuté obrazovky přetáhněte
kamkoliv
na obrazovce.
• Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
• Ujistěte se, že je objektiv čistý. V opačném případě
nemusí zařízení v některých režimech vyžadujících
vyšší rozlišení správně pracovat.
Etiketa fotoaparátu
• Nefoťte nebo nefilmujte ostatní osoby bez jejich svolení.
• Nefoťte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno
zákonem.
• Nefoťte nebo nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit
soukromí ostatních osob.
Pořizování fotografií
Pořízení fotografie
Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete
fotoaparát zaostřit. Pokud je předmět zaostřen, rámeček
ohniska zezelená. Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na
položku
.
87
Média
Zobrazení více
možností.
Přepnout do režimu
Dual Camera.
Přepínání mezi
předním a zadním
fotoaparátem.
Chcete-li zobrazit
fotografie a videa,
otevřete aplikaci
Galerie.
• Automaticky: Tuto funkci použijte, chcete-li nechat
Označuje, který
režim snímání se
používá.
Spuštění záznamu
videa.
• Překrásná tvář: Vytvoří fotografii s osvětlenými tvářemi pro
jemnější snímky.
• Nejlepší fotografie: Vytvoří řadu fotografií a pak uloží
Změna režimu
fotografování.
Výběr mezi různými
dostupnými efekty.
Režim fotografování
K dispozici je několik fotografických efektů.
Klepněte na položku Režim a pak přejeďte na horní nebo dolní
stranu obrazovky na pravé straně obrazovky.
88
fotoaparát vyhodnotit okolí a určit ideální režim pro
fotografování.
nejlepší z nich.
• Nejlepší obličej: Pomocí této funkce pořídíte více
skupinových snímků současně a jejich kombinací vytvoříte
nejlepší možný snímek.
Chcete-li pořídit více fotografii, klepněte na položku
.
Abyste získali co nejlepší snímek, držte fotoaparát stabilně a
při fotografování se nehýbejte. Až se spustí aplikace Galerie,
klepněte na žlutý rámeček na každé tváři a vyberte nejlepší
jednotlivou pózu dané osoby. Po výběru pózy každého
jednotlivce klepněte na položku , aby se obrázky sloučily
do jedné fotografie, kterou uložíte.
Média
• Zvuk a foto: Tuto funkci použijte k vytvoření fotografie se
zvukem.
Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku
. Po
pořízení fotografie zařízení zaznamená několik sekund
zvuku.
Při pořizování fotografií v tomto režimu dojde k
záznamu zvuku pomocí zabudovaného mikrofonu.
• Akční snímek: Tuto funkci použijte k pořízení řady fotografií
a jejich zkombinování do snímku, který zobrazuje stopy
pohybu.
Chcete-li získat nejlepší snímek, využijte rady níže. V jiných
podmínkách snímání nemusí zařízení správně fotografovat.
–– Během fotografování držte fotoaparát stabilně a nehýbejte
se.
–– Fotografujte objekty pohybující se jedním směrem.
–– Fotografujte na pozadí, která neobsahují pohybující se
objekty.
–– Vyhněte se fotografování předmětu a pozadí s podobnými
barvami.
–– Vyhněte se fotografování předmětů, které se nachází příliš
blízko nebo příliš daleko, aby se vešly do hledáčku, nebo
které jsou příliš dlouhé, například autobus nebo vlak.
• Animovaná fotografie: Tuto funkci použijte k vytvoření
animovaných fotografií z videa.
• Sytý tón (HDR): Tuto funkci použijte, chcete-li pořídit
fotografii s vylepšeným kontrastním poměrem.
• Guma: Tuto funkci použijte ke smazání pohybů pohybujících
se předmětů na pozadí.
Chcete-li vytvořit řadu fotografií, klepněte na položku
.
Zařízení odstraní stopy pohybu z pohybujícího se předmětu.
Chcete-li obnovit původní fotografii, klepněte na položku
Zobr. pohyb. objekty a pak klepněte na zvýrazněnou oblast.
89
Média
Chcete-li získat nejlepší snímek, využijte rady níže.
–– Během fotografování držte fotoaparát stabilně a nehýbejte
se.
–– Vyhněte se fotografování předmětu a pozadí s podobnými
barvami.
–– Při pořizování fotografií objektu, který se pohybuje pouze
pomalu nebo naopak rychle, nemusí fotoaparát rozpoznat
všechny pohyby.
–– Pokud se na pozadí pohybuje více předmětů, nemusí
fotoaparát rozpoznat všechny pohyby.
• Panoráma: Vytvoří fotografii složenou z mnoha fotografií
spojených dohromady.
Chcete-li získat nejlepší snímek, využijte rady níže.
–– Posuňte fotoaparát pomalu jedním směrem.
–– Držte hledáček fotoaparátu uvnitř naváděcího rámečku.
–– Vyhněte se fotografování předmětů před
nerozpoznatelnými pozadími, například prázdnou
oblohou nebo rovnými zdmi.
• Sport: Toto nastavení použijte pro rychle se pohybující
předměty.
• Noc: Toto nastavení použijte pro snímky pořízené v tmavých
podmínkách.
Panoramatické fotografie
Panoramatická fotografie představuje širokoúhlou fotografii
obsahující více snímků.
Klepněte na položku Režim → Panoráma.
Klepněte na položku
a posuňte fotoaparát jedním
směrem. Jakmile se dva vodící rámečky panorámatu zarovnají,
fotoaparát automaticky vytvoří další snímek panoramatické
sekvence. Chcete-li snímání zastavit, klepněte na položku
.
Pokud je hledáček mimo daný směr, zařízení zastaví snímání.
90
Média
Použití efektů filtru
Pro pořizování fotografií nebo videí použijte efekty filtrů.
Klepněte na položku
a vyberte efekt filtru. Dostupné
možností se liší podle režimu.
Záznam videí
Záznam videa
Chcete-li pořídit video, klepněte na položku . Chcete-li
nahrávání pozastavit, klepněte na položku . Chcete-li
nahrávání zastavit, klepněte na položku .
Během nahrávání použijte následující akce:
• Chcete-li změnit ohnisko, klepněte na místo, kam chcete
zaostřit. Chcete-li zaostřit na střed obrazovky, klepněte na
položku .
• Chcete-li během nahrávání zachytit obrázek z videa,
klepněte na položku
.
91
Média
Režim nahrávání
Chcete-li změnit režim nahrávání, klepněte na položku
.
→
Přibližování a oddalování
• Normální: Tento režim použijte pro normální kvalitu.
• Omezení MMS: Tento režim použijte ke snížení kvality pro
odeslání pomocí zprávy.
• Pomalý pohyb: Tento režim použijte k záznamu videa
pohybujícího se předmětu. Zařízení přehraje video ve
zpomaleném záběru.
• Rychlý pohyb: Tento režim použijte k záznamu videa
pohybujícího se předmětu. Zařízení přehraje video ve
zrychleném záběru.
Použijte jednu z následujících metod:
• Pomocí tlačítka hlasitosti přibližte nebo oddalte náhled.
• Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení
přibližte a stažením oddalte.
92
Média
Efekt přiblížení/oddálení je k dispozici při použití
funkce přiblížení během snímání videa.
Režim Dual Camera
Klepnutím změňte
velikost nebo
posuňte umístění.
Pokud snímáte fotografii krajiny pomocí zadního fotoaparátu,
zobrazí se fotografie nebo video zachycené předním
fotoaparátem ve vložením okně a podobně. Tuto funkci
použijte k vytváření fotografií nádherných krajin a zároveň
autoportrétů.
• V režimu Dual Camera můžete nahrávat videa
Klepnutím na položku přepněte do režimu Dual Camera.
Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na
, chcete-li video,
klepněte na .
• Při pořizování videí v tomto režimu dochází k
Vybírejte mezi
různými
dostupnými styly.
dlouhá až 5 minut v rozlišení Full HD a až 10 minut v
rozlišení HD.
záznamu zvuku pomocí zabudovaného mikrofonu.
93
Média
Sdílet snímek
→
Klepněte na položku
následujících možností:
a pak vyberte jednu z
• Sdílet snímek: Odešle fotografii přímo do jiného zařízení
pomocí funkce Wi-Fi Direct nebo NFC.
• Sdílet fotografii kamaráda: Nastaví zařízení k rozeznávání
tváří osob, které jste na fotografii označili a dané osobě ji
odešle.
• Sdílet fot. v ChatON: Odešle fotografii do jiného zařízení
pomocí funkce ChatON.
• Vzdálený hledáček: Nastaví zařízení na vzdálené ovládání
fotoaparátu.
Vzdálené ovládání fotoaparátu
Nastavení zařízení jako hledáčku pro vzdálené ovládání
fotoaparátu.
94
→ → Vzdálený hledáček a pak
Klepnutím na položku
připojte zařízení a fotoaparát pomocí funkce Wi-Fi Direct nebo
NFC. Klepnutím na položku
pořiďte fotografii na dálku
pomocí zařízení jako hledáčku.
Konfigurace nastavení fotoaparátu
Chcete-li konfigurovat nastavení fotoaparátu, klepněte
→ . Ne všechny následující možnosti
na položku
jsou dostupné jak v režimech statického fotoaparátu, tak i
videokamery. Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na
použitém režimu.
• Velikost fotografie / Velikost videa: Vybere rozlišení. Pro
vyšší kvalitu použijte vyšší rozlišení. Nicméně vyšší rozlišení
zabere více paměti.
• Sériové snímání: Vytvoří řadu fotografií pohybujících se
objektů.
Média
• Rozpoznání obličeje: Nastaví zařízení na rozpoznávání
obličejů osob a pořízení jejich fotografií.
• Režimy měření: Vyberte metodu měření. Hodnota určuje
výpočet hodnot osvětlení. Ve středu měří osvětlení pozadí
uprostřed scény. Bod měří hodnotu světla v určité poloze.
Matice průměruje celou scénu.
• ISO: Vybere hodnotu citlivosti ISO. Ovládá citlivost
fotoaparátu na světlo. Měří se v ekvivalentech kinofilmu.
Nízké hodnoty se používají pro pevné nebo jasně osvícené
objekty. Naopak vyšší hodnoty pro rychle se pohybující nebo
slabě osvětlené objekty.
• Stab. obrazu / Stabilizace obrazu: Aktivuje nebo deaktivuje
funkci odstraňující otřesy. Stabilizátor obrazu pomáhá ostřit
při pohybu fotoaparátu.
• Automatická detekce noci: Nastaví zařízení na
automatickou detekci tmavších podmínek a úpravu jasu
fotografií bez blesku.
• Uložit jako: Nastavte zařízení a uložte jak fotografii s
bohatými tóny, tak i původní fotografii nebo pouze fotografii
s bohatými tóny.
• Značka polohy: Připojí k fotografii značku polohy GPS. Tuto
funkci aktivujte, pokud pořizujete snímky pro vytvoření alb v
aplikaci Fotopříběh.
• Chcete-li zlepšit příjem GPS signálů, snažte se
nefotografovat na místech, kde může být signál
stíněn, například mezi budovami, v nízko položených
oblastech či za špatného počasí.
• Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když
je nahrajete na internet. Chcete-li tomu zabránit,
deaktivujte nastavení značky GPS.
• Kontrola obr./videí: Krátce zobrazí pořízené fotografie.
• Tlačítko hlasit.: Nastavení zařízení na použití tlačítka
hlasitosti k ovládání spouště nebo funkce zoomu.
95
Média
• Časovač: Tuto funkci použijte pro vytvoření časově
zpožděných snímků.
• Vyvážení bílé: Vybere vhodné vyvážení bílé barvy,
aby měly obrázky realistický rozsah barev. Nastavení je
určeno pro konkrétní stavy osvětlení. Tato nastavení jsou
podobná rozsahu teplot pro expozici vyvážení bílé barvy v
profesionálních fotoaparátech.
• Hodnota expozice: Změní hodnotu expozice. Toto nastavení
určuje, kolik světla čidlo fotoaparátu pojme. Pro slabě
osvětlené situace použijte vyšší hodnotu expozice.
• Vodící linky: Zobrazí pokyny hledáčku a pomůže s
kompozicí při výběru předmětů.
• Blesk: Aktivuje nebo deaktivuje blesk.
• Ovládání hlasem: Nastaví fotoaparát k vytvoření fotografií
pomocí hlasových příkazů.
96
• Kontextový název souboru: Nastaví fotoaparát tak, aby
zobrazoval kontextové štítky. Tuto funkci aktivujte, chcete-li
použít aplikaci Tag Buddy v Galerie a Fotopříběh.
• Uložit jako překlopený: Převrátí obraz a vytvoří zrcadlový
obraz původní scény.
• Úložiště: Vybere umístění úložiště v paměti.
• Obnovit: Obnoví nastavení fotoaparátu.
Zkratky
Přeorganizuje zkratky pro snadný přístup k různým možnostem
fotoaparátu.
Klepněte na položku → Upravit rychlé nastavení.
Klepněte na možnost, podržte ji a přetáhněte ji do slotu, který
se zobrazí v horní části obrazovky.
Média
Galerie
Tuto aplikaci použijte k zobrazení obrázků a videa.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
Ve složce se zobrazí obrázky podle data vytvoření. Vyberte
obrázek a zobrazte ho na celé obrazovce.
Přejděte vlevo nebo vpravo na další nebo předchozí obrázek.
• Některé formáty souborů nejsou podporovány v
Přibližování a oddalování
• Některé soubory se nemusí přehrát správně, záleží na
• Chcete-li provést přiblížení, poklepejte kamkoliv na
závislosti na nainstalované verzi softwaru zařízení.
tom, jak jsou šifrovány.
Zobrazení snímků
Spuštění aplikace Galerie zobrazuje dostupné složky.
Pokud jiná aplikace, například E-mail, uloží obrázek, dojde
k automatickému vytvoření složky Download obsahující
obrázek. Podobně, automatické zachycení snímku vytvoří
složku Screenshots. Vyberte složku, kterou chcete otevřít.
K přiblížení obrázku použijte jednu z následujících metod:
obrazovce.
• Na libovolném místě od sebe odtáhněte dva prsty a přibližte
ho. Chcete-li provést oddálení, stáhněte je nebo se vraťte
dvojitým poklepáním.
Zobrazení obrázků pomocí funkce pohybu
Pomocí funkce pohybu spusťte funkci s konkrétním pohybem.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení →
TOTO ZAŘ. → Pohyby a gesta → Pohyb, přetáhněte přepínač
Pohyb doprava a zapněte přepínače jednotlivých funkcí.
97
Média
Chcete-li přestat používat funkci Pohyb, vypněte přepínač
dané funkce.
Chcete-li nastavit citlivost jednotlivých funkcí pohybu, funkci
vyberte, klepněte na položku ROZŠÍŘENÁ NASTAVENÍ, a pak
použijte nastavitelný panel posunu.
Přehrávání videí
Video soubory zobrazují ikonu v náhledu. Vyberte video,
které chcete sledovat a klepněte na položku .
Úpravy obrázků
Se zobrazeným snímkem klepněte na položku
následující funkce:
a použijte
• Oblíbené: Přidá obrázek do oblíbených položek.
• Prezentace: Spustí prezentaci pomocí obrázků v aktuální
složce.
• Rámeček fotografie: Tuto funkci použijte k přidání rámečku
a poznámky do snímku. Upravený snímek se uloží do složky
Photo frame.
Ořezávání segmentů videa
• Poznámka k fotografii: Tuto možnost použijte k napsání
Vyberte video a pak klepněte na položku . Posuňte počáteční
úchyt do požadované počáteční polohy, posuňte koncový
úchyt do požadované koncové polohy a pak video uložte.
• Tisk: Vytiskne snímek připojením zařízení k tiskárně. Některé
poznámky na zadní stranu snímku. Chcete-li poznámku
upravit, klepněte na položku .
tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.
• Přejmenovat: Přejmenuje soubor.
98
Média
• Sdílet fotografii kamaráda: Odešle obrázek osobě, jejíž tvář
Úpravy snímků
• Otočit doleva: Otočí položku proti směru hodinových
Se zobrazeným snímkem klepněte na položku
následující funkce:
je na obrázku označena.
ručiček.
• Otočit doprava: Otočí položku po směru hodinových
ručiček.
• Oříznout: Změní velikost bílého rámečku a ořízne a uloží
obsažený obrázek.
• Rozpoznat text: Spustí funkci Optická čtečka, která
extrahuje text z obrazu.
• Nastavit jako: Nastaví obrázek jako tapetu nebo kontaktní
obrázek.
• Podrobnosti: Zobrazí podrobnosti obrázku.
• Nastavení: Změní nastavení galerie.
a použijte
• Otočit: Otočí snímek.
• Oříznout: Ořízne snímek.
• Barva: Upraví sytost nebo jas snímku.
• Efekt: Použije na snímek efekty.
• Portrét: Opraví efekt červených očí, upraví a retušuje tváře
nebo rozmaže pozadí.
• Nálepka: Upevní nálepku.
• Kreslení: Kreslí na snímek.
• Rámeček: Použije rámečky na snímek.
99
Média
Oblíbené obrázky
Sdílení obrázků
Když prohlížíte snímek, klepněte na položku → Oblíbené a
přidejte snímek do seznamu oblíbených položek.
Použijte jednu z následujících metod:
• Ve složce klepněte na položku → Vyberte položku,
zaškrtněte obrázky a pak je klepnutím na ikonu odešlete
ostatním.
Odstranění obrázků
Použijte jednu z následujících metod:
• Ve složce klepněte na položku → Vyberte položku,
vyberte obrázky a pak klepněte na ikonu .
• Při zobrazení obrázku klepněte na položku .
100
• Při zobrazení obrázku klepněte na položku a odešlete ho
ostatním nebo ho sdílejte pomocí služeb sociálních sítí.
Nastavení jako tapety
Při zobrazení obrázku klepněte na položku → Nastavit
jako a nastavte obrázek jako tapetu nebo ji přiřaďte ke
kontaktu.
Média
Označování tváří
Organizace pomocí složek
Klepněte na položku → Nastavení a pak zaškrtněte
položku Značka obličeje. Okolo rozpoznané tváře na snímku
se zobrazí žlutý rámeček. Klepněte na tvář, klepněte na položku
Přidat jméno a pak vyberte nebo přidejte kontakt.
Vytvořte složku a seřaďte obrázky nebo videa uložená v
zařízení. Soubory můžete kopírovat nebo přesunovat z jedné
složky do druhé.
Když se na obrázku zobrazí značka tváře, klepněte na značku
tváře a použijte dostupné možnosti, například provádění
hovorů nebo odesílání zpráv.
Rozpoznávání tváře může v závislosti na úhlu tváře,
velikosti tváře, barvy kůže, výrazu tváře, podmínkách
osvětlení nebo příslušenství, které předmět nosí, selhat.
Používání pomocníka značek
Klepněte na položku → Nastavení → Označit kamaráda
a pak přetáhněte přepínač Označit kamaráda doprava a při
otevírání snímku zobrazte kontextovou značku (počasí, poloha,
datum a jméno osoby).
Chcete-li vytvořit novou složku, klepněte na položku .
Zadejte název složky, klepněte na položku OK a pak zaškrtněte
snímky nebo videa. Klepněte a podržte vybraný snímek nebo
video, přetáhněte ho do nové složky a pak klepněte na položku
HOT. Klepnutím na položku KOPÍROVAT soubor zkopírujte
nebo klepnutím na položku PŘESUNOUT soubor přesuňte.
Fotopříběh
Tuto aplikaci použijte k vytvoření vlastního digitálního alba,
kam budete ukládat vaše příběhy a přehledně a automaticky
organizovat vaše snímky.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotopříběh.
101
Média
Tvorba alb aplikace Story Album
Vytvářejte alba příběhů výběrem snímků z Galerie nebo
snímků řazeným pomocí údajů značky.
Klepněte na položku
, a pak vyberte možnost.
Vytváření alb z Galerie
Klepněte na položku Z Galerie, vyberte složku, vyberte snímky,
a pak klepněte na položku HOT. Zadejte název alba, vyberte
téma a snímek obálky a pak klepněte na položku VYTVOŘIT.
Vytváření alb pomocí údajů značky
Vytvářejte alba pomocí řazení fotografií podle údajů značky,
například polohy, ve které byl snímek pořízen, objektů nebo
času.
Klepněte na položku Podle informací ve značce a pak
nastavte následující možnosti značky:
• Místo: Určí polohu. Zařízení roztřídí snímky z dané polohy.
Výběr snímků z galerie.
Výběr snímků pomocí údajů
značky.
102
Chcete-li použít značky polohy, aktivujte před pořízením
fotografií nastavení značky GPS v části Fotoaparát. (str. 95)
Média
• Lidé: Vybere osoby z označených snímků. Zařízení roztřídí
snímky obsahující osoby. Chcete-li použít značky osob,
přidejte značky do snímků v Galerie. (str. 101)
• Čas: Určí období v čase. Zařízení roztřídí snímky pořízené
během nastaveného období.
Po dokončení nastavení klepněte na položku NAJÍT OBRÁZKY.
Zadejte název alba, vyberte téma a snímek obálky a pak
klepněte na položku VYTVOŘIT.
Prohlížení alb aplikace Story Album
Vyberte album aplikace Story Album. Na první stránce se
zobrazí snímek obálky. Snímky v albu aplikace Story Album
zobrazíte rolováním vpravo nebo vlevo.
Na stránce alba klepněte na položku a použijte následující
funkce. Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na
stránce.
• Přidat obsah: Přidá na aktuální stránku další obsah.
• Odebrat obsah: Odstraní obsah na aktuální stránce.
• Upravit: Změní rozvržení aktuální stránky.
• Změnit téma: Změní téma rozvržení stránky.
• Změnit obr. na tit. str.: Změní snímek obálky alba.
• Prezentace: Spustí prezentaci pomocí obrázků v aktuálním
albu.
• Sdílet pomocí: Odešle album ostatním.
• Export: Exportování alba do jiného úložiště.
• Tisk: Vytiskne album připojením zařízení k tiskárně. Některé
tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.
• Objednat fotoalbum: Odešle objednávku vytištění alba.
• Odstranit stránku: Odstraní stránku.
• Upravit název: Přejmenuje album.
103
Média
Úpravy obrázků
Klepněte na položku
Klepněte na snímek na stránce v albu.
• Prezentace: Spustí prezentaci nebo změní nastavení
Odstranění snímku.
Přidání titulku.
Odeslání snímku ostatním
uživatelům.
a pak použijte následující funkce:
prezentace.
• Nas. jako obal: Nastaví snímek jako snímek obálky alba.
• Otočit doleva: Otočí snímek proti směru hodinových
ručiček.
• Otočit doprava: Otočí snímek po směru hodinových ručiček.
Vytváření alb obsahujících doporučené
fotografie
Výběr mezi různými dostupnými
efekty.
104
Pořídíte-li na daném místě více fotografií, zařízení navrhne
vytvoření nového alba na základě tohoto umístění. Tato funkce
pohodlně pomáhá vytvářet fotoalba při denních akcích nebo
na cestách.
Média
Nastavení domovského města
Po překročení nastaveného počtu fotografií za jeden
den zařízení doporučí vytvoření alba funkce Story
Album.
Nastavení domovského města umožňuje zařízení rozpoznávat,
zda jste doma nebo na cestách. Zařízení navrhuje vytvoření alb
akcí nebo cestovních alb na základě vaší polohy. Pořizujete-li
například fotografie mimo domovské město, zařízení navrhne
vytvoření cestovního alba.
Klepněte na položku → Nastavení → Domovské město,
vyberte metodu nastavení a pak klepněte na položku ULOŽIT.
Vytvoření alba akce nebo cestovního alba
Nastavení minimálního počtu fotografií
Video
Klepněte na položku → Nastavení a pak přetáhněte
přepínač vedle typu alba doprava. Vyberte typ alba a pak
nastavte minimální počet fotografií.
Klepněte na položku → Z návrhů. Vyberte album, zadejte
název alba a pak klepněte na položku VYTVOŘIT.
Tuto aplikaci použijte k přehrávání video souborů.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Video.
Když pořídíte fotografie, které splňují nastavená kritéria,
zařízení navrhne vytvoření alba.
105
Média
• Během přehrávání obsahu DivX Video-On-Demand
nezamykejte displej zařízení. Při každém zamčení
obrazovky během přehrávání obsahu DivX VideoOn-Demand vám bude odečteno jedno zaplacené
shlédnutí.
• Některé formáty souborů nejsou podporovány v
závislosti na softwaru zařízení.
• Některé soubory se nemusí přehrát správně, záleží na
tom, jak jsou šifrovány.
Přehrávání videí
Vyberte video, které chcete přehrát.
Skenování zařízení s
povolenou funkcí
DLNA.
Nastavení hlasitosti.
Přechod vpřed nebo
zpět přetažením
panelu.
Přejít na další video.
Klepnutím a
podržením se rychle
přesuňte vpřed.
Změnit poměr stran
obrazovky.
Změna velikosti
obrazovky videa.
Restart aktuálního
videa nebo přechod
na předchozí video.
Klepnutím a
podržením se rychle
přesuňte zpět.
Pozastavení a
obnovení
přehrávání.
Chcete-li přizpůsobit umístění ovládacího panelu, klepněte
během přehrávání na položku → Nastavení → Mini
ovladač.
Tato funkce je k dispozici pouze v zobrazení na šířku.
106
Média
Odstraňování videí
Klepněte na položku → Odstranit, vyberte videa
zaškrtnutím a pak klepněte na položku .
Tuto aplikaci použijte ke sledování videí z webové stránky
služby YouTube.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku YouTube.
Sdílení videí
Během přehrávání klepněte na položku
pak vyberte metodu sdílení.
YouTube
→ Sdílet pomocí a
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a
poskytovateli služeb.
Používání rozevíracího přehrávače
Sledování videí
Tuto funkci použijte k využívání dalších aplikací bez nutnosti
zavření přehrávače videí. Během sledování videa klepněte na
položku a použijte rozevírací přehrávač.
Klepněte na položku a pak zadejte klíčové slovo. Vyberte
jeden z vrácených výsledků hledání a spusťte video.
Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení
zvětšete nebo přitažením zmenšete. Chcete-li přehrávač
posunout, přetáhněte ho do jiného umístění.
Otočte zařízení do orientace na šířku a zobrazte video na celé
obrazovce.
107
Média
Sdílení videí
Vyberte video, které chcete zobrazit, klepněte na položku
pak vyberte metodu sdílení.
a
Nahrávání videí
Klepněte na položku → Nahraná videa → , vyberte video,
zadejte informace o videu a pak klepněte na položku .
Flipboard
Tuto aplikaci použijte pro přístup k vlastním časopisům.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Flipboard.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a
poskytovateli služeb.
108
Chcete-li aplikaci Flipboard spustit, přejeďte prstem po uvítací
stránce, vyberte nová témata a pak klepněte na položku Build
Your Flipboard.
Vyberte hlavní příběh nebo téma, přejeďte prstem přes stránky
aplikace Flipboard a pak vyberte článek, který si chcete přečíst.
Aplikace a obchody s médii
Obchod Play
Tuto aplikaci použijte k nákupu a stahování aplikací a her, které
je možné na zařízení spustit.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Obchod Play.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a
poskytovateli služeb.
Instalace aplikací
Chcete-li zobrazit informace, vyberte aplikaci. Pro stažení
klepněte na položku INSTALOVAT. Pokud je aplikace
zpoplatněna, klepněte na cenu a dokončete proces nákupu
podle pokynů na obrazovce.
• Pokud je k dispozici nová verze jakékoliv
nainstalované aplikace, tak se v horní části obrazovky
zobrazí ikona aktualizace, která vás na aktualizaci
upozorní. Otevřete panel s oznámeními a klepnutím
na ikonu aplikaci aktualizujte.
• Chcete-li nainstalovat aplikace stažené z jiných
zdrojů, klepněte na obrazovce Aplikace na položku
Nastavení → DALŠÍ → Zabezpečení → Neznámé
zdroje.
Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku
a vyhledávejte je pomocí klíčových slov.
109
Aplikace a obchody s médii
Odinstalace aplikací
Instalace aplikací
Odinstalace aplikací zakoupených v obchodě Obchod Play.
→ Moje aplikace, v seznamu
Klepněte na položku
nainstalovaných aplikací vyberte aplikaci kterou chcete
odstranit, a poté klepněte na položku ODINSTALOVAT.
Procházejte aplikace podle kategorií. Klepnutím na položku
vyberte kategorii.
Samsung GALAXY Apps
Tuto aplikaci použijte k nákupu a stahování vyhrazených
aplikací Samsung. Další informace naleznete na stránce
apps.samsung.com.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku GALAXY Apps.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a
poskytovateli služeb.
110
Chcete-li hledat aplikaci, klepněte na položku v horní části
obrazovky a pak zadejte klíčové slovo do pole hledání.
Chcete-li zobrazit informace, vyberte aplikaci. Pro stažení
klepněte na položku Instalovat. Pokud je aplikace
zpoplatněna, klepněte na cenu a dokončete proces nákupu
podle pokynů na obrazovce.
Pokud je k dispozici nová verze jakékoliv nainstalované
aplikace, tak se v horní části obrazovky zobrazí ikona
aktualizace, která vás na aktualizaci upozorní. Otevřete
panel s oznámeními a klepnutím na ikonu aplikaci
aktualizujte.
Aplikace a obchody s médii
Knihy Play
Hudba Play
Tuto aplikaci použijte ke čtení a stahování souborů knih.
Tuto aplikaci použijte k poslechu hudby ze zařízení nebo
streamování hudby ze služby Google cloud.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Knihy Play.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a
poskytovateli služeb.
Filmy Play
Tuto aplikaci použijte ke sledování, stahování a pronájmu filmů
nebo televizních pořadů.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Filmy Play.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a
poskytovateli služeb.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hudba Play.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a
poskytovateli služeb.
Hry Play
Tuto aplikaci použijte ke stahování a hraní her.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hry Play.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a
poskytovateli služeb.
111
Aplikace a obchody s médii
Kiosek Play
Tuto aplikaci použijte k nákupu nebo objednání předplatného
novin nebo časopisů.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kiosek Play.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a
poskytovateli služeb.
112
Nástroje
S Poznámka
Vymazání poznámky.
Zadání poznámky.
Zapisování nebo kreslení
poznámky.
Vrácení nebo opakování
poslední akce.
Tuto aplikaci použijte k vytvoření poznámek pomocí obrázků a
hlasových nahrávek.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku S Poznámka.
Vytváření poznámek
Vytváření poznámek s rozšířeným obsahem kreslením náčrtů
pomocí prstu nebo přidáváním snímků a hlasových poznámek.
Klepnutím na položku
zapište nebo kreslete na obrazovku
nebo klepnutím na položku
zadávejte text pomocí
klávesnice.
Vytváření hlasového záznamu
pro vložení.
Vložení multimediálního
souboru.
Přepnutí do režimu prohlížení.
Připojování další stránky k
aktuální poznámce.
Během zápisu poznámky znovu klepněte na položku
změňte typ pera, tloušťku čáry nebo barvu pera.
a
113
Nástroje
Při mazání ručně psané poznámky klepnutím na položku
a pak klepnutím na položku změníte velikost gumy nebo
klepnutím na položku Vymazat vše poznámku vymažete.
Změna typu pera.
Uložení aktuálního nastavení
jako profilu pera.
Změna tloušťky čáry.
Změna barvy pera.
Zobrazení více barev.
Chcete-li změnit pozadí listu, klepněte na položku →
Změnit pozadí.
Chcete-li přidat značky, klepněte na položku → Přid. zn.
Vkládání multimediálních souborů nebo hlasových
záznamů
Chcete-li vložit multimediální soubory, klepněte na položku
Chcete-li vložit hlasový záznam, klepněte na položku .
Procházení poznámek
Procházejte miniatury poznámek rolováním nahoru nebo dolů.
Chcete-li poznámku vyhledat, klepněte na položku →
Hledat.
Chcete-li poznámky odstranit, klepněte na položku →
Odstranit.
Chcete-li řadit poznámky podle data, názvu, značky nebo
jiných položek, klepněte na položku → Seřadit podle.
Chcete-li změnit režim zobrazení, klepněte na položku
Seznam.
114
.
→
Nástroje
Chcete-li vytvořit poznámku importováním souboru, klepněte
na položku → Import.
Chcete-li poznámky exportovat do jiných úložišť, klepněte na
položku → Export.
Chcete-li vytvořit složku, klepněte na položku → Vytvořit
složku.
Chcete-li změnit pořadí poznámek, klepněte na položku →
Změnit pořadí.
Chcete-li poznámky přesunout do jiné složky, klepněte na
položku → Přesunout.
Chcete-li poznámky kopírovat, klepněte na položku →
Kopírovat.
Chcete-li změnit nastavení aplikace S Memo, klepněte na
položku → Nastavení.
Chcete-li zobrazit informace nápovědy pro aplikaci S Memo,
klepněte na položku → Nápověda.
Chcete-li zálohovat nebo obnovit poznámky do nebo z
umístění úložiště, klepněte na položku → Záloha a
obnovení.
Zobrazení poznámky
Chcete-li upomínku otevřít, klepněte na její miniaturu.
Chcete-li poznámky odstranit, klepněte na položku
Odstranit.
→
Chcete-li odeslat poznámku ostatním, klepněte na položku
→ Sdílet pomocí.
Chcete-li poznámky exportovat do jiných úložišť, klepněte na
položku → Export.
Chcete-li přidat poznámku jako seznam oblíbených položek,
klepněte na položku → Přidat k oblíbeným položkám.
Chcete-li poznámku uložit jako událost, klepněte na položku
→ Vytvořit událost.
115
Nástroje
Chcete-li poznámku nastavit jako tapetu nebo ji přiřadit ke
kontaktu, klepněte na položku → Nastavit jako.
Chcete-li vytisknout poznámku připojením zařízení k tiskárně,
klepněte na položku → Tisk. Některé tiskárny nemusí být
se zařízením kompatibilní.
Chcete-li poznámku upravit klepněte na položku
.
Chcete-li přehrát hlasový záznam, klepněte na položku
S Plánovač
Tuto aplikaci použijte ke správě událostí a úloh.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku S Plánovač.
116
.
Vytvoření událostí nebo úkolů
Klepněte na položku
metod:
a pak použijte jednu z následujících
• Přidat událost: Vloží událost s volitelným nastavením
opakování.
• Přidat úkol: Vloží úlohu s volitelným nastavením priority.
• Přidat poznámku: Vytvoření ručně psané poznámky a její
připojení k datu.
Chcete-li přidat událost nebo úlohu rychleji, klepněte na
datum, vyberte ho a pak na něj znovu klepněte.
Nástroje
Zadejte název a určete, jaký kalendář chcete použít nebo s ním
provést synchronizaci. Pak klepněte na položku ZOBRAZIT
DALŠÍ MOŽNOSTI a přidejte další podrobnosti, například
četnost opakování událostí, kdy přichází upozornění s
předstihem nebo kde se zobrazí.
Připojte mapu zobrazující polohu události. Zadejte umístění do
pole Místo, klepněte na položku vedle pole a pak zvýrazněte
přesné umístění klepnutím a podržením zobrazené mapy.
Připojte zprávu z aplikace S Memo. Klepněte na položku
Poznámky a pak vytvořte novou poznámku nebo vyberte
jednu ze stávajících poznámek.
Připojte obrázek. Klepněte na položku Obrázky a pak vytvořte
fotografii nebo vyberte jeden ze stávajících obrázků.
117
Nástroje
Synchronizace s kalendářem Google
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení
→ ÚČTY → Google pod položkou Moje účty → a Účet
Google → Synchronizovat Kalendář. Chcete-li manuálně
synchronizovat aktualizace, tak na obrazovce Aplikace klepněte
na položku S Plánovač → → Synchronizovat.
Chcete-li zobrazit synchronizovanou událost nebo úlohy,
klepněte na položku → Kalendáře a pak zaškrtněte účet
Google.
Změna typu kalendáře
Klepněte na položku a pak vyberte jeden z různých typů
kalendářů, včetně ročního, měsíčního, týdenního a dalších.
Hledání událostí nebo úloh
Klepněte na položku
hledání.
118
→ Hledat a pak zadejte klíčové slovo
Chcete-li zobrazit dnešní události nebo úlohy, klepněte na
položku DNES v horní části obrazovky.
Mazání událostí nebo úkolů
Vyberte datum nebo událost a pak klepněte na položku
.
Sdílení událostí nebo úkolů
Vyberte událost nebo úlohu, klepněte na položku
vyberte metodu sdílení.
a pak
Dropbox
Tuto aplikaci použijte, chcete-li uložit a sdílet soubory s
ostatními pomocí cloudového úložiště služby Dropbox.
Když uložíte soubory do služby Dropbox, tak se vaše zařízení
automaticky synchronizuje s webovým serverem a jakýmikoliv
dalšími počítači, které mají nainstalovánu službu Dropbox.
Nástroje
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Dropbox.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a
poskytovateli služeb.
Přihlaste se do účtu Dropbox. Pokud účet nemáte, vytvořte si
účet Dropbox.
Jakmile je služba Dropbox aktivní, klepněte na položku Turn
on Camera Upload a nahrajte fotografie a videa pořízená
pomocí fotoaparátu zařízení automaticky do služby Dropbox.
Chcete-li zobrazit nahrané fotografie nebo videa, klepněte
na položku . Chcete-li sdílet nebo mazat soubory případně
vytvářet alba, klepněte na položku a pak vyberte soubory.
Chcete-li do služby Dropbox odeslat soubory, klepněte na
položku → → Upload here → Photos or videos nebo
Other files. Chcete-li otevřít soubory ve službě Dropbox,
vyberte příslušný soubor.
Při prohlížení obrázků nebo videí klepněte na položku a
přidejte obrázek či video do seznamu oblíbených položek.
Chcete-li otevřít soubory v seznamu oblíbených položek,
klepněte na položku .
Cloud
Tuto funkci můžete používat k synchronizaci souborů nebo
zálohování dat aplikací pomocí účtu Samsung nebo služby
Dropbox.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení →
ÚČTY → Cloud.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli
služeb.
119
Nástroje
Synchronizace s účtem Samsung
Disk
Klepněte na účet Samsung nebo položku Nastavení
synchronizace a proveďte synchronizaci souborů.
Tuto aplikaci použijte k vytvoření a úpravám dokumentů a
jejich sdílení s ostatními uživateli pomocí úložiště Google Drive.
Když vytvoříte dokumenty nebo nahrajete soubory do služby
Google Drive, vaše zařízení automaticky provede synchronizaci
s webovým serverem a dalšími počítači s nainstalovanou
službou Google Drive. Přístup k souborům bez přenášení nebo
stahování.
Zálohování nebo obnovení dat
Klepněte na položku Zálohování nebo Obnovit a proveďte
zálohování nebo obnovení dat pomocí účtu Samsung.
Synchronizace pomocí služby Dropbox
Klepněte na položku Spojit s účtem na Dropbox a pak zadejte
účet služby Dropbox. Nastavení dokončete podle pokynů na
obrazovce.
Jakmile se přihlásíte, klepněte na položku Allow a zařízení
automaticky synchronizuje soubory se službou Dropbox,
kdykoliv provedete nějaké změny.
120
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Disk.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a
poskytovateli služeb.
Nástroje
Hodiny
Upozornění
Tuto aplikaci použijte, chcete-li nastavit alarmy, zkontrolovat
čas v libovolném místě na světě, změřit dobu trvání události,
nastavit časovač nebo zařízení používat jako stolní hodiny.
Nastavení upozornění
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hodiny.
Klepněte na položku , nastavte čas zapnutí upozornění,
vyberte dny opakování upozorněním a pak klepněte na
položku HOT.
• Alarm polohy: Nastaví polohu. Alarm se zapne, pouze
pokud se nacházíte v dané poloze.
Zapnutí nebo vypnutí
upozornění.
• Posunout budík: Nastaví interval a počet opakování
upozornění po předem nastavenou dobu.
• Inteligentní upozornění: Nastaví čas vypnutí upozornění
před nastavenou dobou.
Zastavení upozornění
Chcete-li upozornění zastavit, přetáhněte ikonu mimo
velký kruh. Chcete-li upozornění po určené době opakovat,
přetáhněte ikonu
mimo velký kruh.
121
Nástroje
Odstraňování upozornění
Stopky
Klepněte na alarm a podržte ho a pak klepněte na položku
Odstranit.
Pro spuštění měření času klepněte na položku ZAČÁTEK.
Chcete-li zaznamenat mezičasy, klepněte na položku KOLO.
Světové hodiny
Chcete-li vymazat záznamy mezičasů, klepněte na položku
VYNULOVAT.
Vytvoření hodin
Klepněte na položku a pak zadejte název města nebo
vyberte město ze seznamu měst.
Chcete-li zohlednit letní čas, klepněte na hodiny, podržte je a
klepněte na položku Nastavení letního času.
Odstraňování hodin
Klepněte na hodiny a podržte je a pak klepněte na položku
Odstranit.
122
Časovač
Nastavte dobu trvání a pak klepněte na položku ZAČÁTEK.
Po vypršení časovače přetáhněte ikonu
mimo velký kruh.
Stolní hodiny
Klepnutím na položku
obrazovku.
přejdete do zobrazení na celou
Nástroje
Kalkulačka
S Health
Tuto aplikaci použijte pro jednoduché nebo komplexní
výpočty.
Aplikaci použijte ke sledování zdraví pomocí správy příjmu a
výdeje kalorií.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kalkulačka.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku S Health.
Otočte zařízení do zobrazení na šířku a zobrazte vědeckou
kalkulačku. Pokud je Otočení displeje zakázáno, klepněte na
položku → Vědecká kalkulačka.
Spuštění aplikace S Health
Chcete-li zobrazit historii výpočtů, klepněte na položku
a
skryjte klávesnici.
→ Smazat
Chcete-li historii vymazat, klepněte na položku
historii.
Při prvním otevření této aplikace dodržujte pokyny na
obrazovce a pak zadejte fyzické statistiky pro dokončení
nastavení. Pak se na obrazovce zobrazí menu aplikace S Health.
123
Nástroje
Kontrola zdravotních údajů
Zobrazit informace na domovské obrazovce aplikace S Health.
Otevření domovské obrazovky
aplikace S Health.
Správa kalorií.
Na obrazovce menu aplikace S Health klepněte na položku
Hlavní obrazovka.
Zobrazení úrovně pohodlí
aktuálního místa.
Správa hmotnosti.
Na základě fyzických statistik zařízení vypočítá hodnotu
bazálního metabolismu (BMR) a doporučí denní
kalorický příjem. Doporučení nemusí být přesné pro
všechny věkové kategorie, tělesné konstrukce nebo
výživové potřeby.
124
Otevření obrazovky menu
aplikace S Health.
Nástroje
Používání funkce Walking mate
Klepněte na položku
Nastavte cílový počet kroků a sledujte denní počet kroků a
spálených kalorií.
• Denní cíl počtu kroků: Změní cílový počet kroků.
• Sdílet přes: Odešle aktuální stránku ostatním uživatelům.
• Nápověda: Otevře informace o používání služby S Health.
• Když aplikace Walking Mate sleduje vaše kroky a pak
Na domovské obrazovce aplikace S Health klepněte na položku
→ Krokoměr.
Otevření obrazovky menu
aplikace S Health.
Zobrazení protokolů denního
počtu kroků.
Zobrazení a správa připojování
příslušenství.
Přesun na konkrétní datum
záznamů počítání kroků.
Počet kroků
Cílový počet kroků
a použijte následující funkce:
zobrazí počet kroků, může dojít ke krátké prodlevě.
• Pokud používáte aplikaci Walking Mate při jízdě
autem nebo vlakem, mohou počet kroků ovlivňovat
vibrace.
Používání funkce Exercise mate
Nastavte cíl cvičení a sledujte spálené kalorie.
Ušlá vzdálenost
Zobrazení počtu kalorií, které
jste spálili
Na domovské obrazovce aplikace S Health klepněte na položku
→ Cvičení.
Zobrazení počítání kroků v grafu.
125
Nástroje
Zobrazení protokolů denního
cvičení.
Otevření obrazovky menu
aplikace S Health.
Zobrazení a správa připojování
příslušenství.
Nastavení cíle cvičení.
Aktivace nebo deaktivace
průvodce zvukem.
Používání funkce Food tracker
Výběr hudby pro poslech během
cvičení.
Zahájení cvičení.
Stav signálu GPS
126
Chcete-li nastavit cíl cvičení, klepněte na položku NASTAVENÍ
CÍLE CVIČENÍ, vyberte možnost, potom nastavte a potvrďte
podrobnosti svého cíle. Když zahájíte cvičení, klepněte na
položku START.
Klepněte na položku → Nápověda, abyste získali informace
o používání služby S Health.
Nastavte cílovou hodnotu kalorií a ukládejte každodenní
kalorický příjem.
Na domovské obrazovce aplikace S Health klepněte na položku
→ Jídlo.
Nástroje
Otevření obrazovky menu
aplikace S Health.
Zobrazení protokolů denního
příjmu energie v kaloriích.
Přesun na konkrétní datum
záznamů příjmu energie v
kaloriích.
Příjem energie v kaloriích
Klepněte na položku
a použijte následující funkce:
• Denní cíle kalorií: Změní denní cíl příjmu kalorií.
• Sdílet přes: Odešle aktuální stránku ostatním uživatelům.
• Nápověda: Otevře informace o používání služby S Health.
Kontrola úrovně pohodlí aktuálního místa
Zadání informací o času porce.
Zobrazení příjmu energie v
kaloriích v grafu.
Zobrazení teploty a vlhkosti místa a porovnání úrovně pohodlí
s aktuálními podmínkami.
Na domovské obrazovce aplikace S Health klepněte na položku
→ Teploměr-vlhkoměr.
Klepněte na položku a zadejte příjem kalorií. Zadejte
informace o času porce a pak klepněte na položku ULOŽIT.
127
Nástroje
• Měření teploty a vlhkosti ve stabilním vnitřním
Otevření obrazovky menu
aplikace S Health.
prostředí.
• Teplota a vlhkost se může lišit v závislosti na okolním
Aktuální úroveň pohodlí
prostředí, teplotě zařízení nebo fyzickém kontaktu
se zařízením.
• Měření může v případě náhlých změn teploty nebo
vlhkosti chvíli trvat.
• Pro přesná měření použijte externí teploměr
kombinovaný s vlhkoměrem.
Klepněte na položku
a použijte následující funkce:
• Upravit komfortní rozsah: Změní rozsah ideální teploty
nebo vlhkosti.
• Sdílet přes: Odešle aktuální stránku ostatním uživatelům.
• Nápověda: Otevře informace o používání služby S Health.
128
Správa hmotnosti
Ukládá změny vaší hmotnosti a spravuje údaje o hmotnosti.
Na domovské obrazovce aplikace S Health klepněte na položku
→ Hmotnost.
Nástroje
Zobrazení protokolů denní
hmotnosti.
Otevření obrazovky menu
aplikace S Health.
Zobrazení a správa připojování
příslušenství.
Přesun na konkrétní datum
záznamů hmotnosti.
Údaje o hmotnosti
Klepněte na položku AKTUALIZOVAT a zadejte údaje
o hmotnosti. Zadejte hodnotu a pak klepněte na položku
ULOŽIT. Kdykoliv změníte údaje o hmotnosti, zařízení použije
data do vašeho profilu.
Můžete připojit měřicí zařízení a uložit vaši hmotnost. Klepněte
na položku → NAČÍST, vyberte měřicí zařízení a pak sledujte
pokyny na obrazovce a připojte měřicí zařízení.
Klepněte na položku
a použijte následující funkce:
• Sdílet přes: Odešle aktuální stránku ostatním uživatelům.
• Nápověda: Otevře informace o používání služby S Health.
Údaje o výšce
Zadání údajů o hmotnosti.
Zobrazení změn hmotnosti v grafu.
Konfigurace nastavení služby S Health
Na domovské obrazovce aplikace S Health klepněte na položku
→ Nastavení a pak vyberte jednu z následujících možností:
• Upravit profil: Upraví vaše fyzické statistiky.
129
Nástroje
• Účty: Spravuje údaje aplikace S Health přihlášením k účtu
• Smluvní podmínky: Zobrazte podmínky používání, včetně
• Heslo: Nastavte kód PIN pro uzamknutí nebo odemknutí
• O aplikaci S Health: Zobrazte informace o službě S Health.
Samsung.
funkce S Health.
• Nastavení jednotek: Nastavte možnosti jednotky.
• Oznámení: Nastavení zařízení k zobrazení nových událostí.
• Moje příslušenství: Zobrazte a spravujte připojení
příslušenství.
• Kompatibilní příslušenství: Zobrazte příslušenství, které
je kompatibilní se zařízením nebo spravujte připojené
příslušenství.
• Vymazání dat: Resetujte data služby S Health.
• Zkontrolovat aktualizace: Zkontrolujte aktuální verzi
aplikace S Health.
130
pravidel používání osobních údajů a ukládání dat.
S překladač
Tuto aplikaci použijte k překladu textu do jiných jazyků.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku S překladač.
Používání aplikace S Translator
Nastavte zdroj a cílové jazyky, zadejte text do vstupního pole a
pak klepněte na položku .
Chcete-li přidat jazykový pár do seznamu oblíbených položek,
klepněte na položku .
Chcete-li odeslat jazykový pár ostatním, klepněte na položku
.
Nástroje
Zahájení konverzace s překladatelem
Záznam hlasových poznámek
Klepněte na tlačítka v dolní části obrazovky a komunikujte s
druhou osobou pomocí mluveného překladu.
Klepnutím na položku spustíte nahrávání. Mluvte do
mikrofonu v dolní části zařízení. Klepnutím na položku
nahrávání pozastavíte. Klepnutím na položku nahrávání
dokončíte.
Klepněte na položku Speak u vašeho jazyka a pak hovořte do
mikrofonu. Zařízení přeloží co říkáte. Klepněte na položku v
poli cílového jazyka a nechte zařízení nahlas přečíst překlad.
Pak klepněte na položku Speak u jazyka osoby, se kterou
hovoříte, a nechte osobu odpovědět v jejím jazyce. Zařízení
přeloží co osoba říká. Klepněte na položku v poli zdrojového
jazyka a nechte zařízení přečíst překlad.
Záznamník
Tuto aplikaci použije k nahrávání nebo přehrávání hlasových
poznámek.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Záznamník.
Uplynulý čas záznamu
Změna kvality záznamu.
Zobrazení seznamu hlasových
poznámek.
Spuštění záznamu.
131
Nástroje
Chcete-li nastavit zařízení na odstranění hluku na pozadí,
klepněte na položku → Nastavení → Redukce hluku →
Zapnuto.
Správa hlasových poznámek
Přehrávání hlasových poznámek
• Sdílet pomocí: Vyberte hlasové zprávy, které chcete odeslat,
Výběrem hlasové poznámky ji přehrajete.
V seznamu hlasových poznámek klepněte na položku
vyberte jednu z následujících možností:
a
a pak vyberte metodu sdílení.
• Odstranit: Vybere hlasové poznámky a odstraní je.
• Nastavení: Změní nastavení diktafonu.
• : Zkrátí hlasovou poznámku.
•
: Upravit rychlost přehrávání.
• : Pozastaví přehrávání.
• / : Přeskočit 60 sekund dopředu nebo dozadu.
• / : Přejít na předchozí nebo další hlasovou zprávu.
V seznamu hlasových poznámek klepněte na položku →
Nastavení → Kontextový název souboru → Zapnuto.
Chcete-li odeslat hlasovou zprávu ostatním, klepněte na
položku → Sdílet pomocí a pak vyberte metodu sdílení.
S Voice
Ukládání souborů s kontextuálními štítky
Tuto aplikaci použijte k hlasovému ovládání různých funkcí
zařízení.
132
Nástroje
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku S Voice. Případně
dvakrát stiskněte tlačítko Domů.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a
poskytovateli služeb.
Zde naleznete několik příkladů mluvených příkazů:
• Otevřít hudbu
• Spustit kalkulačku
• Call Lulu mobile
• Volat Lulu práce
• Check schedule
Rady pro lepší rozpoznávání hlasu
• Mluvte čistě.
• Mluvte na tichých místech.
• Nepoužívejte urážlivá nebo slangová slova.
• Vyhněte se mluvení nářečími.
Zařízení nemusí vaše příkazy rozpoznat nebo může provést
nechtěné příkazy v závislosti na okolí nebo způsobu vaší mluvy.
Režim handsfree
V režimu hands-free bude zařízení během příchozího volání,
zpráv a oznámení číst obsah nahlas, takže budete moci zařízení
používat za jízdy bez rukou. Zařízení bude například číst nahlas
jméno volajícího nebo telefonní číslo příchozího volání.
Chcete-li aktivovat režim hands-free, řekněte „Hands-free mode
on“ nebo klepněte na položku → Turn on Hands-free
mode.
Pokud nepoužíváte režim hands-free, můžete jeho
deaktivací zabránit zařízení v hlasitém čtení obsahu.
Chcete-li deaktivovat režim hands-free, klepněte na
položku → Turn off Hands-free mode.
133
Nástroje
Používání příkazů probuzení na uzamknuté
obrazovce
Na uzamknuté obrazovce můžete používat různé funkce
pomocí přednastavených příkazů probuzení.
Chcete-li tuto funkci aktivovat, klepněte na obrazovce Aplikace
na položku Nastavení → TOTO ZAŘ. → Zamknout displej a
pak zaškrtněte položku Probuzení při zamknutém displeji.
Google
Tuto aplikaci použijte k prohledávání nejen internetu, ale také
aplikací a jejich obsahu v zařízení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Google.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a
poskytovateli služeb.
134
Prohledávání zařízení
Klepněte do pole hledání a pak zadejte klíčové slovo. Případně
klepněte na položku a pak vyslovte klíčové slovo.
Rozsah hledání
Chcete-li vybrat obsah, který budou aplikace hledat, klepněte
na položku → Nastavení → Vyhledávání v telefonu a pak
zaškrtněte položky, které chcete hledat.
Chytré karty Google
Spusťte vyhledávání Google, aby se zobrazily karty Google
Now, které zobrazují aktuální počasí, informace o veřejné
dopravě, vaši další schůzku a více informací v době, kdy je
budete pravděpodobně potřebovat.
Nástroje
Když poprvé otevřete vyhledávání Google, připojte se ke
službě Google Now. Chcete-li změnit nastavení funkce Google
Now, klepněte na položku → Nastavení a pak přetáhněte
přepínač Chytré karty Google doleva nebo doprava.
Moje soubory
Hlasové vyhledávání
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Moje soubory.
Tuto aplikaci použijte k prohledávání webových stránek
pomocí hlasu.
Zobrazení souborů
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hlasové
vyhledávání.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a
poskytovateli služeb.
Po zobrazení položky Mluvte na obrazovce vyslovte klíčové
slovo nebo frázi.
Tuto aplikaci použijte pro přístup ke všem druhům souborů
uložených v zařízení, včetně obrázků, videí, skladeb a
zvukových klipů.
Vybrat kategorii a pak vybrat složku k otevření. Chcete-li
se vrátit do nadřazené složky, klepněte na položku . Do
kořenového adresáře se vrátíte klepnutím na položku .
Ve složce klepněte na položku
následujících možností:
a pak použijte jednu z
• Vybrat vše: Vybere všechny soubory, aby bylo možné na ně
najednou použít stejnou možnost.
• Vytvořit složku: Vytvoří složku.
135
Nástroje
• Hledat: Vyhledá soubory.
• Zobrazit podle: Změní režim zobrazení.
• Seřadit podle: Seřadí soubory nebo složky.
• Nastavení: Změní nastavení správce souborů.
Přidávání zkratek do složek
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a
poskytovateli služeb.
Vyberte soubor a otevřete ho v příslušné aplikaci.
Chcete-li soubory řadit podle velikosti, klepněte na položku
SEŘADIT PODLE VELIKOSTI.
Chcete-li soubory řadit podle data, klepněte na položku
SEŘADIT PODLE DATA.
Přidejte zkratku často používaných složek do kořenového
adresáře. Klepněte na položku → Přidat zástupce, zadejte
název zkratky, vyberte složku a pak klepněte na položku
NASTAVIT SEM.
TripAdvisor
Stažené položky
Tuto aplikaci použijte k získání informací o cestování, například
cíli nebo hotelu. Můžete si také zarezervovat pokoj a sdílet vaše
hodnocení s ostatními.
Tuto aplikaci použijte, chcete-li zobrazit, které soubory byly
pomocí aplikací staženy.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku TripAdvisor.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Stažené položky.
136
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a
poskytovateli služeb.
Nástroje
KNOX
Optická čtečka
Tuto aplikaci použijte k oddělení osobních a pracovních dat
a k bezpečnému přístupu k podnikovým aplikacím z vašeho
zařízení.
Tuto aplikaci můžete používat ke skenování nebo extrahování
textu nebo dat ze snímků, dokumentů, vizitek nebo kódů QR.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku KNOX.
• Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a
Chcete-li vybrat jazyk pro rozpoznání, klepněte na položku
→ Nastavení jazyka.
• Pro zabezpečení vašich dat, dojde při
Skenování textu
poskytovateli služeb.
několikanásobném chybném zadání hesla k
odstranění aplikace KNOX a souvisejících dat.
• Při stahování této aplikace pomocí mobilní sítě
mohou být účtovány další poplatky. Chcete-li se
vyhnout poplatkům, kontaktujte poskytovatele
služeb.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Optická čtečka.
Zamiřte ukazovátko na snímek, dokument nebo QR kód.
• Text: Zobrazuje definici extrahovaných slov.
• Vizitky: Umožňuje provádět hovory nebo odesílat zprávy
z informací skenovaného kontaktu.
• QR kódy: Zobrazení informací o QR kódech.
137
Nástroje
• Některé QR kódy nemusí být rozpoznány.
• Následující typy textu nemusí být rozpoznány: Ruční
psaní, malá písma, grafická písma, kurzíva nebo text
v obrázcích.
Extrahování a překlad textu
Klepněte na položku a pak vyberte jazyky určené
k překladu. Klepnutím na položku zaměřte zadní fotoaparát
na nějaký text a pak klepnutím na položku
zachyťte
snímek textu.
Chcete-li zachytit velký textový snímek, který se nevejde
do hledáčku, klepněte na položku a zachyťte snímek po
částech.
• Klepnutím na podtržené slovo ho přeložte.
• Klepnutím na položku extrahujte text ze snímku.
138
Samsung Wallet
Tuto aplikaci použijte k mobilních kupónů, členských karet a
poukazů do zařízení. Můžete také přidat informace kreditní
nebo platební karty pro mobilní platby.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Samsung Wallet.
Chcete-li spustit aplikaci Samsung Wallet, musíte ji stáhnout
a nainstalovat. Klepněte na položku INSTAL. a pak postupujte
podle pokynů na obrazovce.
• Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a
poskytovateli služeb.
• Při stahování této aplikace pomocí mobilní sítě
mohou být účtovány další poplatky. Chcete-li se
vyhnout poplatkům, kontaktujte poskytovatele
služeb.
Cestování a poloha
Mapy
Tuto aplikaci použijte ke zvýraznění umístění zařízení,
vyhledání míst nebo získání tras.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Mapy.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a
poskytovateli služeb.
Hledání míst
Hledání umístění zadáním adresy nebo klíčového slova. Po
nalezení místa vyberte místo, u kterého se zobrazí podrobné
informace. Další informace naleznete v nápovědě.
Získání pokynů, jak se dostat k cíli
Klepnutím na položku nastavte počáteční a koncová
umístění a pak vyberte způsob dopravy. Zařízení zobrazí trasy
jak se dostat do cíle.
139
• Tlačítko WPS: Připojí se k zabezpečené síti Wi-Fi pomocí
Nastavení
tlačítka WPS.
• Zadání PIN kódu WPS: Připojí se k zabezpečené síti Wi-Fi
Otevření menu Nastavení
pomocí PIN kódu WPS.
Tuto aplikaci použijte, chcete-li konfigurovat zařízení, nastavit
možnosti aplikace a přidat účty.
• Nápověda: Přístup k informacím nápovědy týkající se sítě
Wi-Fi.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení.
Nastavení pravidel spánku sítí Wi-Fi
PŘIPOJENÍ
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku PŘIPOJENÍ →
Wi-Fi → → Upřesnit → Ponechat Wi-Fi zapnuté během
spánku.
Wi-Fi
Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k
internetu nebo jiným síťovým zařízením.
Chcete-li použít možnosti, klepněte na položku
• Upřesnit: Upravte nastavení sítě Wi-Fi.
140
.
Při vypnutí obrazovky zařízení automaticky vypne
připojení k síti Wi-Fi. Pokud k tomu dojde a pokud je
zařízení nastaveno k použití datových sítí, tak provede
automatický přechod do datových sítí. Může dojít k
účtování poplatků za přenos dat. Chcete-li se vyhnout
účtům za využívání dat, nastavte tuto možnost na
hodnotu Vždy.
Nastavení
Nastavení oznámení sítě
Chcete-li použít další možnosti, klepněte na položku
Zařízení může zjistit otevřené sítě Wi-Fi a upozornit na ně,
pokud jsou dostupné, zobrazením ikony na stavovém řádku.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku PŘIPOJENÍ →
Wi-Fi → → Upřesnit a zaškrtnutím položky Oznámení sítě
tuto funkci aktivujte.
• Časový limit viditelnosti: Nastavení doby viditelnosti
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct propojí dvě zařízení přes síť Wi-Fi bez nutnosti
použít přístupový bod.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku PŘIPOJENÍ →
Wi-Fi → → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Aktivace funkce Bluetooth pro přenášení informací na krátké
vzdálenosti.
.
zařízení.
• Přijaté soubory: Zobrazení přijatých souborů pomocí
funkce Bluetooth.
• Nápověda: Přístup k informacím nápovědy týkající se funkce
Bluetooth.
Použití dat
Přehled o množství využívaných dat a přizpůsobení nastavení
pro omezení.
• Mobilní data: Nastavení zařízení na používání datového
připojení v jakékoli mobilní síti.
• Nastavit limit mobilních dat: Nastavení omezení využívání
mobilních dat.
141
Nastavení
Chcete-li použít další možnosti, klepněte na položku
.
• Omezit data na pozadí: Nastavení zařízení zakázání
synchronizace na pozadí při používání mobilní sítě.
• Zobrazit využití sítě Wi-Fi: Nastavení zařízení na zobrazení
Výchozí aplikace zpráv
Vybere výchozí aplikaci používanou k zasílání zpráv.
Tisk
• Mobilní aktivní body: Vybírá přístupové body sítě Wi-Fi a
Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren
nainstalovaných v zařízení. Dostupné tiskárny můžete hledat
nebo přidat tiskárnu ručně pro tisk souborů pomocí funkce
Wi-Fi nebo cloudových služeb.
Další sítě
Mobilní sítě
využívání dat pomocí sítě Wi-Fi.
brání tak aplikacím spuštěným na pozadí v jejich použití.
Přizpůsobit nastavení pro ovládání sítí.
• Mobilní data: Použijte pro nastavení povolení sítě s
Režim Letadlo
• Datový roaming: Použijte pro nastavení připojení zařízení
V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce zařízení
vypnuty. Budete moci používat pouze služby, které nevyužívají
připojení k síti.
přepínáním paketů pro služby sítě.
k jiné síti, když jste v zahraničí nebo když není k dispozici
domovská síť.
• Názvy přístupových bodů: Nastavení názvů přístupových
bodů (APN).
142
Nastavení
• Režim sítě: Výběr typu sítě.
• Síťoví operátoři: Vyhledávání dostupných sítí a výběr sítě
pro roaming.
Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot
• Mobile hotspot: Přenosný aktivní bod sítě Wi-Fi použijte ke
sdílení připojení k mobilní síti zařízení s počítači nebo jinými
zařízeními přes síť Wi-Fi.
• Sdílení přip. přes USB: Sdílení připojení přes USB použijte
ke sdílení připojení k mobilní síti s počítačem přes USB. Po
připojení k počítači je zařízení využíváno jako bezdrátový
modem počítače.
• Sdílení připojení Bluetooth: Sdílení připojení přes
Bluetooth použijte ke sdílení připojení zařízení k mobilní síti
pomocí počítače přes Bluetooth.
• Nápověda: Další informace o sdílení internetového připojení
přes rozhraní USB, Wi-Fi a Sdílení internetového připojení
přes Bluetooth.
VPN
Nastavení a připojení k virtuálním soukromým sítím (VPN).
NFC
Aktivujte funkci NFC a načtěte nebo zapište značky NFC, které
obsahují informace.
• Android Beam: Zapnutí funkce Android Beam k odesílání
dat, například webových stránek a kontaktů, do zařízení s
aktivní funkcí NFC.
• Klepnout a zaplatit: Nastavení výchozí metody platby.
S Beam
Chcete-li odeslat data, například videa, obrázky a dokumenty
do zařízení, které podporuje NFC a službu Wi-Fi Direct, aktivujte
funkci S Beam.
143
Nastavení
Nedaleká zařízení
• Název zařízení: Zobrazí název zařízení.
• Obsah pro sdílení: Nastavuje sdílení obsahu zařízení s jinými
zařízeními.
• Povolená zařízení: Zobrazí seznam zařízení, která mohou
přistupovat do zařízení.
• Zakázaná zařízení: Zobrazí seznam zařízení, která mají
blokován přístup do zařízení.
• Stáhnout do: Vybere umístění v paměti pro ukládání
souborů médií.
TOTO ZAŘ.
Zamknout displej
Změna nastavení zamknuté obrazovky.
• Zámek displeje: Aktivace funkce zámku obrazovky.
Následující možnosti se mohou lišit v závislosti na výběru
funkce zámku obrazovky.
• Nástroje na zamk. displ.: Tato nastavení platí pouze při
nastavení možnosti zámku posunutím.
Screen Mirroring
–– Hodiny nebo osobní zpráva: Nastavení zařízení na
zobrazení hodin nebo osobní zprávy na obrazovce zámku.
Následující možnosti se mohou lišit v závislosti na vašem
výběru.
Pro hodiny:
Aktivujte funkci zrcadlení obrazovky a sdílejte vaše zobrazení
s ostatními.
–– Duální hodiny: Nastavení zařízení na zobrazení duálních
hodin.
• Přijímat soub. z jiných zařízení: Nastaví zařízení na příjem
dat z jiných zařízení.
144
Nastavení
–– Velikost hodin: Změna velikosti hodin.
Zobrazení
–– Zobrazit datum: Nastavení zařízení pro zobrazení data s
hodinami.
Změna nastavení pro displej.
–– Informace o majiteli: Zadejte své informace, které se
zobrazí s hodinami.
Pro osobní zprávu:
–– Upravit osobní zprávu: Upraví osobní údaje.
• Efekt odemknutí: Vybere efekt při odemknutí obrazovky.
• Nápověda: Nastavení zobrazení textu nápovědy na
uzamčené obrazovce zařízení.
• Probuzení při zamknutém displeji: Nastavení zařízení
pro rozpoznávání příkazu probuzení, když je obrazovka
uzamknuta.
• Nastavit příkaz probuzení: Nastaví příkaz probuzení, aby
spouštěl aplikaci S Voice nebo prováděl určenou funkci.
• Pozadí:
–– Domovská obrazovka: Výběr obrázku na pozadí
domovské obrazovky.
–– Zamknout displej: Výběr obrázku na pozadí obrazovky
zámku.
–– Domovská a zamknutá obrazovka: Výběr obrázku na
pozadí domovské obrazovky a obrazovky zámku.
• Oznamovací panel: Přizpůsobí položky, které se zobrazí na
panelu s oznámeními.
• Více oken: Nastavení zařízení pro použití funkce více oken.
• Režim displeje:
–– Přizpůsobit displej: Tento režim použijte pro optimalizaci
displeje v souladu s nastavením displeje.
145
Nastavení
–– Dynamický: Tento režim použijte k oživení tónu displeje.
–– Standardní: Tento režim použijte pro normální okolí.
–– Profesionální fotografie: Tento režim použijte, chcete-li
nastavit skutečnější barvy na displeji.
–– Kino: Tento režim použijte pro ztlumené okolí, například v
tmavé místnosti.
• Jas: Nastavení jasu displeje.
• Automaticky otočit displej: Nastavení obsahu pro
automatické otáčení při otočení zařízení.
• Časový limit displeje: Nastavení prodlevy, než zařízení
vypne podsvícení displeje.
• Spořič displeje: Nastavení spuštění spořiče obrazovky
zařízení po připojení ke stolnímu doku nebo během nabíjení.
146
• Styl písma: Změna typu písma zobrazovaného textu.
• Velikost písma: Změna velikosti písma.
• Doba osvětlení tlačítek: Nastavení doby podsvícení tlačítek.
• Zobrazit kapacitu baterie: Nastavení zobrazení zbývající
kapacity baterie zařízení.
• Po uložení kopie obrazovky upravit: Nastavení úpravy
snímku obrazovky zařízení po jeho zachycení.
• Aut. nast. tónu displeje: Slouží k úspoře energie zařízení
pomocí úpravy jasu displeje.
• Zvýšit citlivost dotyku: Nastavení zařízení na automatickou
úpravu dotykové citlivosti.
V závislosti na typu nošeného materiálu při dotyku
nemusí být některé příkazy rozpoznány.
Nastavení
LED indikátor
• Nabíjení: Nastavení zapnutí oznamovací kontrolky zařízení
• Vyzvánění: Přidá nebo vybere vyzvánění pro příchozí
hovory.
• Vybitá baterie: Nastavení zapnutí oznamovací kontrolky
• Vibrace: Přidá nebo vybere vzor vibrací.
• Vyzváněcí tón oznámení: Výběr vyzvánění pro události,
• Oznámení: Nastavení zapnuté oznamovací kontrolky
• Upozornění aplikací: Změní nastavení oznámení pro
během nabíjení baterie.
zařízení u vybité baterie.
zařízení se zmeškanými hovory, zprávami nebo
upozorněními.
• Nahrávání hlasů: Nastavení zapnutí oznamovací kontrolky
zařízení při záznamu hlasových poznámek.
Zvuky a oznámení
Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.
například příchozí zprávy a upozornění.
jednotlivé aplikace.
• Adapt Sound: Přizpůsobení zvuků pro ucho, které nejčastěji
používáte během volání nebo při poslechu hudby.
Snadný režim
Vyberte režim domovské obrazovky (standardní nebo
jednoduchý).
• Intenzita vibrací: Nastavení síly vibrací oznámení.
• Při vyzvánění vibrace: Nastavení vibrací a přehrávání
vyzvánění zařízení během příchozích hovorů.
147
Nastavení
Volat
Přizpůsobení nastavení pro funkce volání.
• Odmítnutí hovoru: Automaticky odmítne hovory z
konkrétních telefonních čísel. Přidá telefonní čísla do
seznamu odmítnutí.
• Upozornění na hovor:
–– Při přijetí hovoru: Nastavení vibrací zařízení, pokud druhá
strana přijme volání.
–– Při ukončení hovoru: Nastavení vibrací zařízení, pokud
druhá strana ukončí volání.
• Zprávy při odmítnutí: Přidá nebo upraví zprávu odesílanou
–– Tón spojení hovoru: Aktivuje nebo deaktivuje tón spojení
volání.
• Příjem a ukončování hovorů:
–– Minutové oznámení: Aktivuje nebo deaktivuje minutový
oznamovací tón.
při odmítnutí hovoru.
–– Stisknutím tlačítka Domů: Umožňuje nastavit zařízení,
aby přijalo příchozí hovor po stisknutí tlačítka Domů.
–– Ovl. hlasem: Nastavení zařízení pro rozpoznávání
hlasových příkazů ovládání zařízení.
–– Stisknutím vypínače: Nastavení zařízení k ukončení
hovoru po stisknutí vypínače.
148
–– Tón ukončení hovoru: Aktivuje nebo deaktivuje tón
ukončení volání.
–– Upozornění během hovorů: Nastaví upozornění zařízení
na události během hovoru.
Nastavení
• Příslušenství k volání:
–– Automatický příjem: Nastaví automatické odpovídání
zařízení na hovory po určené době (dostupné pouze po
připojení sluchátek).
–– Automatický kód oblasti: Nastaví zařízení na automatické
vkládání předpony (kód oblasti nebo země) před telefonní
číslo.
–– Blokování hovorů: Blokuje příchozí nebo odchozí hovory.
–– Časovač autom. příjmu: Vybere časový interval, ve kterém
zařízení před odpovědí na volání počká.
–– Čekající hovor: Umožňuje upozornění na příchozí hovory,
pokud hovor probíhá.
–– Podmínky odchozího hovoru: Nastavení povolení
odchozích volání zařízení pomocí sluchátek s podporou
funkce Bluetooth, i když je zařízení zamknuté.
–– Automaticky opakovat: Aktivuje automatické opakování
vytáčení volání, která nebyla spojena nebo která byla
přerušena.
–– Typy odchozích hovorů: Vybere typ odchozího volání
používající sluchátka s podporou funkce Bluetooth.
–– Čísla pevné volby: Aktivuje nebo deaktivuje režim FDN a
omezí volání na čísla na seznamu FDN. Zadejte kód PIN2,
který jste obdrželi s kartou SIM nebo USIM.
• Další nastavení:
–– ID volajícího: Zobrazí ID volajícího druhé straně u
odchozích volání.
–– Přesměrování hovorů: Přesměrování příchozích hovorů
na jiné číslo.
• Tóny vyzvánění a tlačítek:
–– Vyzváněcí tóny: Výběr vyzvánění pro příchozí hovory.
–– Vibrace: Přidá nebo vybere vzor vibrací.
149
Nastavení
–– Při vyzvánění vibrace: Nastavení vibrací a přehrávání
vyzvánění zařízení během příchozích hovorů.
–– Tón kláv. pro volbu čísel: Nastavení zvuků zařízení při
dotyku tlačítek na obrazovce volání.
• Přizp. zvuk během hovoru: Vyberte typ zvuku volání, který
chcete používat se sluchátkem.
• Redukce hluku: Nastaví funkci redukce hluku zařízení, která
odstraňuje hluk na pozadí, takže vás může druhá strana lépe
slyšet.
• Zvýšit hlasitost v kapse: Nastaví zařízení na zvyšování
hlasitosti vyzvánění, pokud je zařízení v těsném prostoru,
například v tašce nebo kapse.
• Skrýt moje video: Vybere obrázek, který se zobrazí druhé
straně.
150
• Použít možnosti při chybě během hovoru: Po výběru
se v případě selhání připojení video hovoru pokusí zahájit
hlasový hovor.
• Poskytovatel služeb: Vybere nebo nastaví poskytovatele
služby hlasové schránky.
• Nast. hlasové schránky: Zadejte číslo pro přístup ke službě
hlasové schránky. Získat toto číslo od poskytovatele služby.
• Zvuk upozornění: Výběr vyzvánění upozorňujících na nové
hlasové zprávy.
• Vibrace: Nastaví vibrací zařízení při příjmu hlasové zprávy.
Režim handsfree
Nastavení hlasitého čtení obsahu zařízení a určení aplikací,
které se budou používat v režimu hands-free.
Nastavení
Bezpečnostní pomoc
Úsporný režim
Nastavení zařízení na odesílání zprávy příjemcům v nouzové
situaci. Stisknutím a podržením tlačítka zvýšení hlasitosti a
tlačítka snížení hlasitosti po dobu 3 sekund zprávu odešlete.
V této části můžete aktivovat úsporný režim a změnit nastavení
úsporného režimu.
• Upravit tísňovou zprávu: Upraví zprávu, která bude
odeslána, pokud se nacházíte v nouzové situaci.
• Odeslat tísňové obrázky: Nastavení zařízení na pořízení
fotografií a jejich odeslání společně se zprávou příjemcům.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli
služeb.
• Interval zpráv: Nastavení intervalu opětovného odesílání
zprávy.
• Nouzové kontakty: Vybere nebo upraví příjemce zprávy.
• Výkon procesoru: Nastavení zařízení k omezení využívání
některých systémových zdrojů.
• Výstup na displej: Nastavení zařízení ke snížení jasu displeje.
• Vypnout hmatovou zpětnou vazbu: Nastavení vypnutí
vibrací zařízení při stisknutí klávesy.
• Informace o úsporném režimu: Zobrazení možností
omezení spotřeby energie baterie.
Příslušenství
Změna nastavení příslušenství.
• Zvuk doku: Nastavení přehrání zvuku zařízení pokud je
zařízení připojeno nebo vysunuto ze stolního doku.
151
Nastavení
• Režim zvukového výstupu: Umožňuje nastavit zařízení,
Usnadnění
• Zobrazit domovskou obrazovku Stůl: Nastaví zařízení, aby
Usnadňující služby jsou funkce určené osobám s jistým
tělesným handicapem. Otevřením a aktivováním následujících
nastavení zlepšíte dostupnost zařízení.
aby použilo reproduktory doku, když je připojeno k doku
na stole.
zobrazovalo stolní hodiny, když je připojeno ke stolnímu
doku.
• Příjem a ukončování hovorů:
• Automaticky odemknout: Nastavení zařízení na
–– Stisknutím tlačítka Domů: Umožňuje nastavit zařízení,
aby přijalo příchozí hovor po stisknutí tlačítka Domů.
• Zobr. obrazovku při hov.: Nastavení zařízení na
–– Ovl. hlasem: Nastavení zařízení pro rozpoznávání
hlasových příkazů ovládání zařízení.
automatické odemknutí, pokud dojde k otevření krytu.
automatické zapnutí obrazovky, když odtáhnete zařízení od
ucha během volání.
• Zvukový výstup: Výběr formátu zvukového výstupu, který
bude použit při připojování zařízení k zařízením HDMI.
Některá zařízení nemusí nastavení prostorového zvuku
podporovat.
–– Stisknutím vypínače: Nastavení zařízení k ukončení
hovoru po stisknutí vypínače.
• Režim jednoho klepnutí: Nastavením tohoto režimu
můžete ovládat příchozí volání nebo oznámení klepnutím na
tlačítko, místo přetažením.
• Správa usnadnění: Export nebo import nastavení
usnadnění ke sdílení s dalšími zařízeními.
152
Nastavení
Jazyk a zadávání
Změňte nastavení pro zadání textu. Některé možnosti nemusí
být v závislosti na vybraném jazyku k dispozici.
• Prediktivní zadávání textu: Aktivujte režim předpovídání
textu a nechte předpovídat slova na základě zadání a
zobrazit navrhovaná slova. Můžete také přizpůsobit
nastavení předpovídání slov.
Jazyk
• Automaticky nahradit: Nastavte, aby zařízení opravovalo
Výběr jazyka ve kterém se budou zobrazovat všechna menu
a aplikace.
• Aut. velká p. na začátku: Nastavení automatické změny
Výchozí
Vyberte výchozí typ klávesnice pro vkládání textu.
Klávesnice Samsung
Změna nastavení klávesnice Samsung.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na
oblasti nebo poskytovateli služeb.
• Vyberte jazyky zadávání: Výběr jazyků zadávání textu.
překlepy a neúplná slova, klepnutím na mezerník.
prvního znaku na velký znak po ukončovacím interpunkčním
znaménku, například tečce, otazníku nebo vykřičníku.
• Automatické mezery: Nastavení zařízení pro automatické
vkládání mezer mezi slova.
• Automatická interpunkce: Nastavení zařízení na vložení
tečky po dvojím klepnutí na mezerník.
• Zvuk: Nastavení zvuku zařízení po klepnutí na klávesu.
• Vibrace: Nastavení vibrací zařízení po klepnutí na klávesu.
153
Nastavení
• Náhled znaků: Umožňuje nastavit telefon, aby zobrazoval
velký obrázek každého stisknutého znaku.
• Obnovit nastavení: Obnovení nastavení klávesnice
Samsung.
Hlasové zadávání Google
Změňte nastavení hlasového vstupu.
• Zvolit vstupní jazyky: Výběr jazyků pro zadávání textu.
• Cenzura: Nastavení zařízení, aby bránilo v rozpoznávání
nevhodných slov u hlasového vstupu.
• Rozpoznávání řeči offline: Stáhne a nainstaluje jazykové
údaje pro hlasový vstup offline.
Hlasový vstup
Vyberte nástroj pro rozpoznávání hlasu.
Chcete-li změnit nastavení hlasového vstupu, klepněte na
položku .
154
• Jazyk: Výběr jazyka pro rozpoznávání hlasu.
• Hlasový výstup: Nastavení zařízení k poskytování zpětné
vazby a upozornění na aktuální akce.
• Rozpoznávání řeči offline: Stáhne a nainstaluje jazykové
údaje pro hlasový vstup offline.
• Cenzura: Skrytí nevhodných slov, které vaše zařízení
rozpozná z výsledků hlasového vyhledávání.
• Náhlavní souprava Bluetooth: Nastavení zařízení k
umožnění hlasového vyhledávání pomocí sluchátek s
podporou funkce Bluetooth, když jsou připojeny k zařízení.
Možnosti převodu text-řeč
• Preferovaný modul TTS: Výběr modulu syntézy řeči.
Chcete-li změnit nastavení pro moduly syntézy řeči, klepněte
na položku .
• Rychlost mluvení: Výběr rychlosti mluvení při použití funkce
převodu textu na řeč.
Nastavení
• Poslechnout si příklad: Poslech mluveného textu na
ukázku.
• Výchozí stav jazyka: Zobrazí stav výchozího jazyka pro
funkci převodu řeči na text.
Rychlost ukazatele
Nastavte rychlost ukazatele pro myš nebo dotykovou destičku
(trackpad) připojenou k zařízení.
Pohyby a gesta
Aktivuje funkci rozpoznávání pohybu a mění nastavení, která
ovládají rozpoznávání pohybu vašeho zařízení.
• Bezdotykové ovládání:
–– Informace o senzoru a ikoně: Zobrazení informací o
snímači gest a ukazateli, který se zobrazí, pokud používáte
funkci Bezdotykové ovládání.
–– Letmý pohled: Když je obrazovka vypnutá, přejeďte dlaní
nad snímačem a zobrazte oznámení, zmeškané hovory,
nové zprávy, čas a datum a další možnosti.
–– Procházení bez dotyku: Přejeďte rukou doleva nebo
doprava přes snímač a procházejte snímky, skladby nebo
poznámky.
–– Přesunutí bez dotyku: Klepněte a podržte ikonu jednou
rukou a pak přejeďte druhou rukou doleva nebo doprava
přes snímač a přesuňte ikonu do jiného umístění.
–– Přijmout hovor bez dotyku: Pokud přijímáte hovor,
posuňte vaši ruku doleva a pak doprava přes snímač a
odpovězte na hovor.
• Pohyb:
–– Přímé volání: Nastavení zařízení, aby provádělo hlasové
hovory zvednutím a podržením zařízení v blízkosti ucha
se zobrazeným hovorem, zprávou nebo podrobnostmi
kontaktu.
155
Nastavení
–– Inteligentní upozornění: Nastavení zařízení na
upozornění v případě, že máte zmeškané hovory nebo
nové zprávy při zvednutí zařízení.
–– Lupa: Nastavení zařízení na přiblížení nebo oddálení
při prohlížení obrázků v Galerie nebo při procházení
webových stránek nastavíte tak, že pomocí prstů klepnete
na dva body a přidržíte je a pak naklopíte zařízení tam a
zpět.
• Pohyb dlaní:
–– Kopie obrazovky: Nastavení zařízení na zachycení snímku
obrazovky přejetím dlaně doleva nebo doprava přes
obrazovku.
–– Ztlumit/Pozastavit: Nastaví vaše zařízení tak, abyste
pomocí pohybů dlaní mohli ztlumit příchozí hovory nebo
budíky, případně pozastavit přehrávání médií.
–– Procházet obrázek: Nastavení zařízení na procházení
snímků pohybem do libovolného směru při přiblížení
snímku.
Inteligentní displej
–– Ztlumit/Pozastavit: Nastavení zařízení, aby ztišilo příchozí
volání, alarmy a hudbu položením zařízení přední stranou
směrem dolů.
• Inteligentní otáčení: Nastavení otáčení rozhraní v souladu
• Inteligentní pohotovostní režim: Nastavení bránění
vypnutí podsvícení displeje při sledování displeje zařízení.
s orientací tváře.
• Inteligentní pauza: Nastavení pozastavení přehrávání videa
v zařízení, pokud se nedíváte na obrazovku.
156
Nastavení
Bezdotykový náhled
Ovládání hlasem
Náhled obsahu nebo zobrazení informací v rozevíracím okně
ukázáním na položku prstem.
Změna nastavení možností ovládání pomocí hlasových příkazů.
• Náhled informací: Zobrazení informací v rozevíracím okně
ukázáním na položky prstem.
Pokud je aktivována možnost Při vyzvánění vibrace,
nebude zařízení schopno rozpoznat hlasové příkazy u
příchozích volání.
• Náhled průběhu: Při přehrávání hudby nebo videí zobrazte
náhled scény nebo uplynulý čas ukázáním prstem na panel
průběhu.
• Ukázka rychlé volby: Zobrazení kontaktních informací čísel
rychlé volby v rozevíracím okně ukázáním na číslo rychlé
volby prstem.
• Lupa webové stránky: Zvětšení obsahu ukázáním na
obrazovku během procházení sítě Internet.
• Zvuk a vibrace: Nastavení zařízení, aby vydávalo zvuk a
vibrace, při ukázání na položky prstem.
ÚČTY
Přidat účet
V této části můžete přidat e-mailové nebo SNS účty.
Cloud
V této části můžete měnit nastavení synchronizace dat nebo
souborů pomocí účtu Samsung nebo cloudového úložiště
Dropbox.
157
Nastavení
Záloha a obnovení
Umístění
Změňte nastavení pro správu nastavení a dat.
Změní nastavení polohy a aktivuje povolení umožňující
aplikacím používat údaje o poloze.
• Zálohovat moje data: Nastavení zařízení, aby provádělo
zálohování nastavení a dat aplikací na server Google.
• Zálohovat účet: Nastavení nebo úprava účtu zálohování
Google.
• Automatické obnovení: Nastavení zařízení, aby provádělo
obnovení nastavení a dat aplikací při opětovné instalaci
aplikací na tomto zařízení.
• Obnovit tovární data: Obnovení výchozích továrních
hodnot nastavení a odstranění všech vašich dat.
DALŠÍ
Přizpůsobené nastavení pro služby polohy, zabezpečené a další
možnosti.
158
• Režim: Vybere metodu shromažďování údajů o poloze.
• Moje místa: Nastavení profilů, které budou použity pro
konkrétní polohy, pokud používáte funkce GPS, Wi-Fi nebo
Bluetooth ke zjištění vaší aktuální polohy.
Zabezpečení
Změňte nastavení tak, abyste zařízení a kartu SIM nebo USIM
zabezpečili.
• Správci zařízení: Zobrazení nainstalovaných správců
zařízení. Správcům zařízení můžete dovolit použít pro
zařízení nové zásady.
Nastavení
• Neznámé zdroje: Tuto volbu vyberte, pokud chcete
instalovat aplikace z libovolných zdrojů. Pokud ji nevyberete,
budete moct stahovat aplikace pouze z obchodu Obchod
Play.
• Šifrovat zařízení: Nastavení hesla šifrování dat uložených v
zařízení. Při každém zapínání zařízení je třeba zadat heslo.
Před povolením tohoto nastavení nabijte baterii,
protože zašifrování vašich dat může zabrat více než
hodinu.
• Šifrovat externí SD kartu: Nastavení zařízení, aby provádělo
šifrování souborů na paměťovou kartu.
Pokud restartujete zařízení do továrního nastavení a
necháte toto nastavení povolené, zařízení nebude moci
číst zašifrované soubory. Před resetováním zařízení
zakažte toto nastavení.
• Dálkové ovládání: Nastavení zařízení, které umožňuje
ovládat ztracené nebo ukradené zařízení na dálku pomocí
internetu. Chcete-li tuto funkci použít, je nutné se přihlásit k
vašemu účtu Samsung.
–– Registrace účtů: Přidání nebo zobrazení účtu Samsung.
–– Služba Google pro zjišťování polohy: Nastavení zařízení,
které umožňuje shromažďování dat o poloze a určování
polohy ztraceného nebo ukradeného zařízení pomocí sítě
Wi-Fi nebo mobilních sítí.
• Upoz. na změnu SIM karty: Aktivuje nebo deaktivuje funkci
Najít můj telefon, která pomáhá vyhledávat zařízení při ztrátě
nebo krádeži.
• Přejít na webovou stránku: Otevře webovou stránku
Find my mobile (findmymobile.samsung.com). Na webové
stránce Find my mobile můžete sledovat a ovládat ztracené
nebo ukradené zařízení.
159
Nastavení
• Nastavte zámek SIM karty:
• Odesílat zprávy o zabezpečení: Nastavení zařízení na
automatické odeslání zpráv zabezpečení, pokud je zařízení
připojeno k síti Wi-Fi.
–– Zamknout SIM kartu: Aktivace nebo deaktivace funkce
zamknutí PIN kódem – před použitím zařízení budete
nuceni zadat kód PIN.
• Typ úložiště: Nastavení typu úložiště pro soubory
–– Změnit PIN kód SIM karty: Změna kódu PIN používaného
k přístupu k datům na kartě SIM nebo USIM.
• Důvěryhodné přihlašovací údaje: Používejte pouze
• Viditelná hesla: Nastavení zobrazování hesel zařízení během
jejich zadávání.
• Aktual. zásad zabezpečení:
–– Automatické aktualizace: Nastavení zařízení na
automatickou kontrolu a stahování bezpečnostních
aktualizací.
–– Preferované sítě: Vybere možnost síťového připojení k
automatické kontrole a stahování aktualizací zabezpečení.
–– Zkontrolovat aktualizace: Provede kontrolu
bezpečnostních aktualizací.
160
přihlašovacích údajů.
certifikáty a osvědčení, zajistíte tím bezpečné používaní
různých aplikaci.
• Instalovat z paměti zařízení: Instaluje zašifrované certifikáty
uložené na úložišti USB.
• Vymazat přihlašovací údaje: Odstranění veškerých
osvědčení ze zařízení a nastavení nového hesla.
Správce aplikací
Kontrola a správa aplikací v zařízení.
Nastavení
Výchozí aplikace
• Domů: Vybere výchozí režim domovské obrazovky.
• Zprávy: Vybere výchozí aplikaci používanou k zasílání zpráv.
Baterie
Zobrazení množství zařízením spotřebované energie baterie.
• Zobrazit kapacitu baterie: Nastavení zobrazení zbývající
kapacity baterie zařízení.
Úložiště
V této části můžete zobrazit informace o paměti vašeho zařízení
a paměťové kartě nebo paměťovou kartu naformátovat.
Formátováním paměťové karty se trvale vymažou
všechna data.
Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší,
než je uváděno, protože operační systém a výchozí
aplikace zabírají část této paměti. Dostupná kapacita se
může změnit po upgradu zařízení.
Datum a čas
Přístup a změna následujících nastavení pro řízení zobrazení
data a času v zařízení.
Pokud se baterie zcela vybije nebo je vyjmuta ze
zařízení, datum a čas se resetuje.
• Automatická aktualizace data a času: Automatické
aktualizace data a času při pohybu v různých časových
pásmech.
• Nastavit datum: Ruční nastavení data.
• Nastavit čas: Ruční nastavení času.
161
Nastavení
• Automatické časové pásmo: Nastavení zařízení na příjem
informací o časovém pásmu při pohybu časovými pásmy
ze sítě.
• Vybrat časové pásmo: Nastavení výchozího časového
pásma.
• Použít 24hodinový formát: Zobrazení času ve
24hodinovém formátu.
• Vyberte formát data: Výběr formátu data.
O zařízení
Otevření informací o zařízení, úprava názvu zařízení nebo
aktualizace softwaru zařízení.
162
Nastavení Google
Tuto aplikaci použijte ke konfiguraci nastavení některých funkcí
poskytovaných společností Google.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení
Google.
Řešení problémů
Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung
zkuste použít následující řešení. Některé situace se nemusí
týkat vašeho zařízení.
Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení
používáte, vyzve vás k zadání jednoho z
následujících kódů:
• Heslo: Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat
heslo, které jste pro zařízení nastavili.
• Kód PIN: Při prvním použití zařízení nebo když je nutné zadat
kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo
USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámek
SIM karty.
• Kód PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle
kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte
zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
• Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat
kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Bližší informace
získáte od svého poskytovatele služeb.
Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo
služeb
• Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo
nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Přesuňte se
do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou
zobrazovat opakovaně chybové zprávy.
• Bez předplatného nelze získat přístup k některým
možnostem. Další podrobnosti získáte u poskytovatele
služeb.
163
Řešení problémů
Zařízení není zapnuté
• Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před
zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.
• Baterie nemusí být správně vložena. Vložte baterii znovu.
• Otřete zlatě zbarvené kontakty a baterii znovu vložte.
Dotykový displej reaguje pomalu nebo nesprávně
• Pokud k dotykovému displeji připojíte ochranný kryt nebo
volitelné příslušenství, nemusí dotykový displej správně
fungovat.
• Pokud při používání dotykového displeje nosíte rukavice
nebo máte zašpiněné ruce, případně ovládáte displej pomocí
ostrých objektů nebo konečky prstů, může dojít k selhání
dotykového displeje.
164
• Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu
dotykového displeje.
• Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné softwarové
chyby.
• Ověřte, zda je software zařízení aktualizován na nejnovější
verzi.
• Pokud je dotykový displej poškrabaný nebo poškozený,
navštivte servisní středisko Samsung.
Zařízení zamrzá nebo obsahuje kritické chyby
Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být pro
obnovení funkce nutné zavřít aplikace nebo znovu vložit baterii
a zařízení zapnout. Pokud se zařízení zaseklo a neodpovídá,
stiskněte a podržte vypínač po dobu více než 7 sekund a
restartujte ho.
Řešení problémů
Pokud nedojde k vyřešení problému, proveďte obnovení
do továrního nastavení. Na obrazovce Aplikace klepněte
na položku Nastavení → ÚČTY → Záloha a obnovení
→ Obnovit tovární data → RESETOVAT ZAŘÍZENÍ →
ODSTRANIT VŠE. Před provedením obnovení do továrního
nastavení si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data
uložená v zařízení.
Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní
středisko Samsung.
Hovory nejsou spojovány
• Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné mobilní síti.
• Ujistěte se, že jste nenastavili blokování telefonního čísla,
které vytáčíte.
Ostatní vás během hovoru neslyší
• Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.
• Ujistěte se, že se mikrofon nachází v blízkosti vašich úst.
• Pokud používáte sluchátka, ujistěte se, že jsou správně
připojena.
Během hovoru je slyšet ozvěna
Upravte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti nebo přejděte
na jiné místo.
Mobilní síť nebo síť Internet se často odpojuje nebo
je nedostatečná kvalita zvuku
• Ujistěte se, že neblokujete interní anténu zařízení.
• Ujistěte se, že jste nenastavili blokování příchozího
telefonního čísla.
165
Řešení problémů
• Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo
• Baterie v některých zařízeních nelze vyměnit vlastními
• Pokud používáte zařízení za jízdy, můžou se bezdrátové sítě
Baterie se vybíjí rychleji než po zakoupení
• Pokud vystavíte baterii velmi vysokým nebo nízkým
nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Může
docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se
základní stanicí poskytovatele služeb. Přesuňte se do jiné
oblasti a zkuste to znovu.
odpojit vlivem problémů se sítí poskytovatele služeb.
Ikona baterie je prázdná
Baterie je vybitá. Baterii dobijte nebo vyměňte.
Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky
schválené společností Samsung)
• Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
• Pokud jsou svorky baterie špinavé, nemusí se baterie správně
nabíjet nebo se může zařízení vypnout. Otřete oba zlatě
zbarvené kontakty a zkuste znovu vložit baterii.
166
silami. Chcete-li vyměnit baterii, navštivte servisní středisko
společnosti Samsung.
teplotám, může dojít k omezení využitelné kapacity.
• Spotřeba kapacity baterie se zvyšuje, pokud používáte
funkce zasílání zpráv nebo některé aplikace, například hry
nebo síť Internet.
• Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem
času klesá.
Řešení problémů
Zařízení je při dotyku horké
Při používání aplikací, které vyžadují více energie, nebo při
používání aplikací v zařízení po delší dobu může být zařízení
na dotek horké. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na
životnost ani výkon zařízení.
Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové
zprávy
K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a
kapacity baterie. Pokud se při spouštění fotoaparátu zobrazí
chybové zprávy, zkuste následující:
• Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou baterii.
• Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo
odstraněním souborů ze zařízení.
Kvalita fotografií je nižší než na náhledu
• Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané
metodě fotografování.
• Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo
uvnitř, může se na snímcích objevit šum nebo mohou být
snímky neostré.
Při otevírání multimediálních souborů se zobrazují
chybové zprávy
Pokud se při otevírání multimediálních souborů ve vašem
zařízení zobrazí chybové zprávy nebo soubory nelze přehrávat,
vyzkoušejte následující postup:
• Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo
odstraněním souborů ze zařízení.
• Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad
stále problémy s použitím fotoaparátu, kontaktujte servisní
centrum Samsung.
167
Řešení problémů
• Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM
(Digital Rights Management). Pokud je soubor chráněn
službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč
k přehrávání souboru.
• Ujistěte se, že vaše zařízení podporuje typ souboru.
• Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí
zařízení. Fotografie a videa zachycená jinými zařízeními
nemusí správně pracovat.
• Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejichž
použití bylo autorizováno poskytovatelem síťových služeb
nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah
dostupný na síti Internet, například vyzváněcí tóny, videa
nebo tapety se nemusí správně zobrazit.
Nelze najít jiné zařízení Bluetooth
• Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení
aktivní.
• Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení, ke
kterému se chcete připojit, aktivní.
• Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se
nachází v maximálním dosahu funkce Bluetooth (10 m).
Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte
servisní centrum Samsung.
Připojení není při připojení zařízení k počítači
navázáno
• Dbejte na to, aby byl používaný kabel USB kompatibilní se
zařízením.
168
Řešení problémů
• Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné
ovladače a že jsou aktuální.
• Pokud jste uživatel systému Windows XP, ujistěte se, že máte
v počítači nainstalován servisní balíček Windows XP Service
Pack 3 nebo novější verzi.
• Ujistěte se, že máte v počítači nainstalovanou aplikaci
Samsung Kies nebo Windows Media Player ve verzi 10 nebo
vyšší.
Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu
Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například
stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k vyhledávání aktuální
polohy v těchto situacích používalo sítě Wi-Fi nebo mobilní sítě.
Byla ztracena data uložená v zařízení
Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených
v zařízení. V opačném případě nebude možné v případě
poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung
neponese odpovědnost za ztrátu dat uložených v zařízení.
Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká
mezera
• Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může
docházet k lehkým otřesům nebo vibracím součástí.
• Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato
mezera mírně rozšíří.
169
Bezpečnostní informace
Nedodržování bezpečnostních výstrah a předpisů
může vést k závažnému zranění nebo smrti.
Před použitím zařízení si přečtěte tyto důležité bezpečnostní informace.
Obsahují obecné bezpečnostní informace pro různá zařízení a mohou
zahrnovat části, které se vašeho konkrétního zařízení netýkají. Řiďte se
informacemi uvedenými ve varováních a výstrahách, abyste předešli
poraněním vaší osoby či lidí kolem vás nebo poškození zařízení.
Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky nebo uvolněné
elektrické zásuvky.
Termín „zařízení“ odkazuje na produkt a jeho baterii, nabíječku, položky
dodávané s produktem a jakékoli příslušenství schválené společností
Samsung používané s produktem.
Nezajištěná připojení mohou způsobit zásah elektrickým proudem nebo požár.
Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama a při odpojování
nabíječky netahejte za kabel.
Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.
Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel.
Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo požáru.
Výstraha
Nepoužívejte zařízení během nabíjení a nedotýkejte se zařízení mokrýma
rukama.
Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.
Nezkratujte nabíječku ani zařízení.
Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo požáru nebo by mohla
baterie selhat nebo vybuchnout.
170
Bezpečnostní informace
Nepoužívejte vaše zařízení venku za bouřky.
Manipulaci a likvidaci zařízení a nabíječky provádějte opatrně.
Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo selhání zařízení.
• Baterii ani zařízení nikdy nelikvidujte v ohni. Nikdy nevkládejte baterii ani
zařízení do topných zařízení, například do mikrovlnné trouby, běžné trouby
nebo radiátorů. V případě přehřátí by zařízení mohlo explodovat. Při likvidaci
použité baterie a zařízení se řiďte všemi místními předpisy.
Používejte baterie, nabíječky, příslušenství a potřeby schválené výrobcem.
• Používání běžných baterií nebo nabíječek může zkrátit životnost vašeho
zařízení nebo způsobit selhání zařízení. Mohou také způsobit požár nebo
výbuch baterie.
• Používejte pouze baterii a nabíječku navrženou výhradně pro vaše zařízení.
Nekompatibilní baterie a nabíječka může způsobit vážná poranění nebo
poškození zařízení.
• Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání
příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung.
Zařízení nenoste v zadní kapse nebo u pasu.
• Pokud na zařízení působí příliš velký tlak, může dojít k jeho poškození,
výbuchu nebo požáru.
• V případě že narazíte nebo spadnete, mohlo by vás zařízení zranit.
Neupouštějte nabíječku ani zařízení a nevystavujte je nárazům.
• Zařízení nikdy nemačkejte ani nepropichujte.
• Nevystavujte zařízení vysokému vnějšímu tlaku, mohlo by dojít k vnitřnímu
zkratu a přehřátí.
Zařízení, baterii a nabíječku chraňte před poškozením.
• Nevystavujte zařízení ani baterii velmi nízkým nebo velmi vysokým teplotám.
• Extrémní teploty mohou poškodit zařízení a snížit kapacitu nabíjení a životnost
zařízení i baterie.
• Dbejte na to, aby se baterie nedostala do kontaktu s kovovými předměty,
protože by mohlo dojít ke spojení pólů + a – na baterii a následně
k dočasnému nebo trvalému poškození baterie.
• Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.
Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého
vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob.
• Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
171
Bezpečnostní informace
• Zařízení by se mohlo přehřát a způsobit požár.
Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-Iontovou (Li-Ion) baterií.
Nepoužívejte a neskladujte zařízení v oblastech s vysokou koncentrací
prachových či poletujících částic.
Pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterie se obraťte na nejbližší autorizované servisní
centrum.
Prachové či cizí částice by mohly způsobit poruchu zařízení, která by mohla mít za
následek požár nebo poranění elektrickým proudem.
Zabraňte kontaktu univerzálního konektoru a malé koncovky nabíječky
s vodivými materiály, například kapalinami, prachem, kovovými prášky
a tuhami.
Vodivé materiály mohou způsobit zkrat nebo korozi svorek, což může vést k
výbuchu nebo požáru.
Nekousejte ani neolizujte zařízení ani baterii.
• Mohlo by dojít k poškození zařízení nebo výbuchu a požáru.
• Děti nebo zvířata se mohou udusit malými díly.
• Pokud zařízení používají děti, ujistěte se, že jej používají správně.
Nevkládejte zařízení nebo dodané příslušenství do očí, uší nebo úst.
Takové jednání může způsobit udušení nebo vážné zranění.
172
Upozornění
Nedodržení bezpečnostních upozornění a předpisů
může způsobit zranění nebo poškození majetku.
Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných elektronických zařízení.
• Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Zařízení
může být jinými elektronickými zařízeními rušeno.
• Používání LTE datového připojení může způsobovat rušení ostatních zařízení,
například zvukového vybavení a telefonů.
Bezpečnostní informace
Nepoužívejte vaše zařízení v nemocnici, na letišti nebo v automobilovém
vybavení, které může být rušeno radiovou frekvencí.
Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na výrobce, aby vám poskytl
informace o radiofrekvenčním záření.
• Pokud možno, zařízení používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm
od kardiostimulátoru – zařízení jej může rušit.
Radiofrekvenční záření vysílané zařízením může způsobovat rušení některých
naslouchátek. Před použitím zařízení se obraťte na výrobce, který vám poskytne
informace o vlivu radiofrekvenčního záření vysílaného zařízením na naslouchátka.
• Abyste minimalizovali možné rušení s kardiostimulátorem, používejte zařízení
pouze na straně těla, na které nemáte kardiostimulátor.
• Pokud používáte lékařský přístroj, obraťte se před použitím přístroje na jeho
výrobce, abyste se ujistili, zda bude či nebude mít radiofrekvenční záření
vysílané zařízením na přístroj vliv.
Nepoužívejte zařízení v blízkosti přístrojů nebo vybavení, které vysílá na
radiových frekvencích, například zvukové systémy nebo radiové věže.
Radiové frekvence mohou způsobit selhání zařízení.
• V letadle může používání elektronických zařízení způsobit rušení
elektronických navigačních přístrojů letadla. Ujistěte se, že je při vzletu a
přistávání toto zařízení vypnuto. Po vzletu můžete zařízení používat v režimu
letadlo, je-li to povoleno personálem letadla.
Ve výbušném prostředí zařízení vypínejte.
• Funkčnost elektronických zařízení v automobilu může být poškozena kvůli
radiofrekvenčnímu rušení z vašeho zařízení. Další informace vám poskytne
výrobce.
• Zařízení nepoužívejte na čerpacích stanicích, v blízkosti paliv nebo chemikálií
nebo ve výbušném prostředí.
Nevystavujte zařízení hustému kouři nebo výparům.
• Ve výbušném prostředí nevyndávejte baterii a zařízení vypněte.
• Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízeními, pokyny a symboly.
• Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky
ve stejné části vozu jako zařízení, jeho díly či příslušenství.
Mohlo by dojít k poškození vnější části zařízení nebo selhání.
173
Bezpečnostní informace
Rozbušky, odpalovací oblasti
Nacházíte-li se v odpalovací oblasti či v oblasti označené pokyny vyzývajícími k
vypnutí „obousměrných rádií“ a „elektronických zařízení“, vypněte svůj mobilní
telefon či jiné bezdrátové zařízení, abyste předešli vzájemnému rušení s
odpalovacími pracemi.
Pokud si všimnete zvláštních pachů nebo zvuků vycházejících z vašeho
zařízení nebo baterie nebo vidíte-li kouř nebo kapaliny vytékající ze zařízení
nebo baterie, přestaňte zařízení okamžitě používat a vezměte ho do
servisního centra Samsung.
V opačném případě by mohlo dojít k požáru nebo výbuchu.
Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízeními týkající se používání
mobilních zařízení při řízení motorového vozidla.
Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to zakázáno
zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte mobilní zařízení. Pro vaši bezpečnost
i bezpečnost ostatních používejte zdravý rozum a pamatujte na následující
doporučení:
• Seznamte se s tímto zařízením a jeho funkcemi usnadnění, jako jsou např.
rychlá či opakovaná volba. Tyto funkce vám pomohou snížit množství času
potřebné pro vytočení nebo příjem hovoru.
174
• Umístěte zařízení tak, abyste jej měli stále na dosah. Ujistěte se, že můžete
bezdrátové zařízení používat, aniž přestali sledovat provoz na silnici. Pokud
vám někdo volá v nevhodnou dobu, použijte k přijetí hovoru hlasovou
schránku.
• Netelefonujte za hustého provozu či nebezpečných povětrnostních podmínek.
Déšť, plískanice, sníh, led, ale také silný provoz mohou být nebezpečné.
• Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte telefonní čísla. Pořizování
poznámek nebo listování kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní povinnosti
– bezpečné jízdy.
• Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravní situaci. Vyřizujte hovory, když
právě stojíte, nebo než se zařadíte do provozu. Zkuste si naplánovat hovory
na dobu, kdy bude váš automobil v klidu.
• Nezapojujte se do stresující nebo citově vypjaté konverzace; mohlo by to
odvést vaši pozornost od řízení. Dejte osobě, se kterou hovoříte, vědět, že
řídíte, a konverzaci, která by mohla rozptýlit vaši pozornost, raději odložte.
Buďte opatrní a používejte vaše zařízení správně.
Udržujte zařízení v suchu.
• Vlhkost a tekutiny mohou poškodit součásti nebo elektronické obvody
zařízení.
Bezpečnostní informace
• Zařízení nezapínejte, je-li mokré. Pokud je zařízení již zapnuté, vypněte jej a
vyjměte okamžitě baterii (pokud se zařízení nevypíná či není možné vyjmout
baterii, ponechte jej v tomto stavu). Poté jej ručníkem osušte a odevzdejte do
servisního střediska.
• Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, může
dojít k požáru.
• Toto zařízení obsahuje ukazatele vniknutí kapaliny. Poškození zařízení
působením vody může způsobit zánik záruky od výrobce.
• Mohlo by to způsobit poruchu zařízení nebo vybití baterie.
Zařízení uchovávejte na rovném povrchu.
Při pádu zařízení může dojít k jeho poškození.
Zařízení neuchovávejte v oblastech s příliš vysokou nebo nízkou teplotou.
Doporučujeme používat zařízení při teplotách od 5 °C do 35 °C.
• Neskladujte zařízení ve velmi horkých oblastech, například uvnitř vozidla v létě.
Mohlo by dojít k selhání obrazovky, poškození zařízení nebo výbuchu baterie.
• Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu (na palubní
desce automobilu, například).
• Skladujte baterii při teplotách od 0 °C do 45 °C.
Zařízení neuchovávejte s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče a
řetízky.
Zařízení neuchovávejte v blízkosti magnetických polí.
• Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní
knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit.
Nepoužívejte toto zařízení nebo aplikaci po dobu přehřátí zařízení.
Dlouhodobé vystavení pokožky přehřátému zařízení může vést k symptomům
lehkého popálení, které se projevuje např. červenými skvrnami nebo zarudnutím.
Nepoužívejte zařízení s odstraněným zadním krytem.
Baterie může ze zařízení vypadnout a poškodit se nebo selhat.
Pokud zařízení disponuje bleskem fotoaparátu nebo světlem, nezapínejte je
v blízkosti očí osob či zvířat.
Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit dočasnou ztrátu nebo poškození
zraku.
• Mohlo by dojít ke zkratu nebo poruše funkčnosti zařízení.
175
Bezpečnostní informace
Varování při vystavení se zábleskům.
• Při používání zařízení ponechte některá světla v místnosti zapnutá, obrazovka
by se neměla nacházet příliš blízko očí.
• Pokud jste v průběhu sledování videa nebo hraní her v jazyce Flash po delší
dobu vystaveni zábleskům, může dojít k záchvatu nebo ke ztrátě vědomí.
Pokud pociťujete nevolnost, neprodleně přestaňte používat zařízení.
• Pokud má někdo z vašich příbuzných historii záchvatů nebo ztráty vědomí při
používání podobného zařízení, poraďte se před používáním zařízení s lékařem.
• Pokud se cítíte nepohodlně, například křeče nebo dezorientace, okamžitě
přestaňte zařízení používat a poraďte se s lékařem.
• Chcete-li zabránit namáhání očí, dělejte při používání zařízení časté přestávky.
Snížení nebezpečí opakovaných poruch hybnosti.
Pokud opakovaně provádíte určité pohyby, například tisknete tlačítka, kreslíte
prsty znaky na dotykovou obrazovku nebo hrajete hry, můžete pociťovat
občasnou bolest rukou, krku, ramen nebo jiných částí těla. Používáte-li zařízení
po delší dobu, držte zařízení uvolněným stiskem, lehce tiskněte tlačítka a dělejte
časté přestávky. Pokud během nebo po používání zařízení pociťujete nepohodlí,
přestaňte zařízení používat a obraťte se na lékaře.
176
Při použití sluchátek chraňte sluch a uši.
• Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.
• V
ystavení se hlasitým zvukům při chůzi může rozptýlit vaši
pozornost a způsobit nehodu.
• P
řed připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte
hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou
k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.
• V suchém prostředí se může ve sluchátkách tvořit statická elektřina. Z tohoto
důvodu omezte používání sluchátek v suchém prostředí, případně se dotkněte
před připojením sluchátek kovového předmětu, aby se statická elektřina
vybila.
• Nepoužívejte sluchátka při jízdě nebo řízení. Mohly by rozptýlit vaši pozornost
a způsobit nehodu nebo mohou být v závislosti na vaší oblasti nezákonná.
Při používání zařízení během chůze či jiného pohybu buďte opatrní.
• Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob.
• Dbejte na tom, aby se vám kabel sluchátek neomotal kolem rukou nebo kolem
blízkých předmětů.
Bezpečnostní informace
Nenanášejte na zařízení barvu, ani na něj nelepte nálepky.
Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky.
• Barvy nebo nálepky mohou zablokovat pohyblivé díly a zabránit tak správné
funkčnosti zařízení.
• Nenabíjejte zařízení déle než týden, přílišné nabití by mohlo mít za následek
zkrácení životnosti baterie.
• Jste-li alergičtí na lakované nebo kovové části zařízení, můžete trpět svěděním,
vyrážkami nebo otoky. Pokud k tomu dojde, přestaňte zařízení používat a
obraťte se na lékaře.
• Nepoužívaná zařízení se postupem času vybijí a před použitím musí být
znovu nabita.
Zařízení nepoužívejte, pokud je prasklé nebo rozbité.
• Baterii používejte pouze k účelům, ke kterým byla zamýšlena.
O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Odneste
zařízení do servisního střediska Samsung a nechte jej opravit.
Instalujte mobilní zařízení a vybavení opatrně.
• Zajistěte, aby byla mobilní zařízení a související vybavení ve vozidle pevně
uchycena.
• Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od zdroje elektrické energie.
• Ponechání nevyužívaných baterií delší dobu bez činnosti může snížit jejich
životnost a výkon. Může také způsobit selhání baterií nebo výbuch nebo
způsobit požár.
• Pro zajištění dlouhé životnosti vašeho zařízení a baterie dodržujte všechny
pokyny v této příručce. Poškození nebo slabý výkon způsobený nedodržením
výstrah a pokynů může vést k propadnutí záruky.
• Zařízení ani příslušenství nenechávejte v blízkosti nebo uvnitř prostoru pro
airbagy. Nesprávně nainstalovaný bezdrátový přístroj může při rychlém
nafouknutí airbagu způsobit závažné zranění.
• Vaše zařízení se může časem opotřebit. Některé díly a opravy jsou kryty
zárukou v rámci platného období, ale škody nebo degenerace způsobené
používáním neoprávněného příslušenství se toho netýkají.
Dávejte pozor, abyste zařízení neupustili, a chránili jej před nárazy.
Používáte-li zařízení, vezměte na vědomí následující:
• Vaše zařízení by se mohlo poškodit nebo selhat.
• Pokud dojde k ohnutí či deformaci zařízení, přístroj nebo jeho součásti mohou
přestat fungovat.
• Držte zařízení rovně, stejně jako klasický telefon.
• Mluvte přímo do mikrofonu.
177
Bezpečnostní informace
Zařízení nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit.
Toto zařízení může opravovat pouze kvalifikovaný personál.
• Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti
záruky výrobce. Pokud zařízení vyžaduje servis, zaneste je do servisního
střediska Samsung.
Pokud bude zařízení opravováno nekvalifikovanou osobou, může dojít
k poškození zařízení a bude zrušena platnost záruky výrobce.
• Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo
požár.
• Před vyjmutím baterie zařízení vypněte. Pokud baterii vyjmete se zapnutým
zařízením, může dojít k selhání zařízení.
Při čištění zařízení vezměte na vědomí následující:
• Zařízení a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.
• Kontakty baterie čistěte vatovým tamponem nebo ručníkem.
• Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla. Mohlo by dojít k odbarvení nebo
korozi vnějších částí zařízení nebo zásahu elektrickým proudem a požáru.
Zařízení používejte pouze ke stanovenému účelu.
Se SIM kartami, paměťovými kartami nebo kabely manipulujte opatrně.
• Při vkládání karty nebo připojování kabelu do zařízení se ujistěte, že je karta
vložena nebo je kabel připojen na správné straně.
• Nevyndávejte kartu, když zařízení přenáší informace nebo když k nim
přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či zařízení.
• Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem
z jiných zařízení.
• Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými předměty. Pokud je
karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem.
• Vkládání karty nebo připojování kabelu silou nebo nesprávným způsobem
může vést k poškození víceúčelového konektoru nebo jiných částí zařízení.
Vaše zařízení může selhat.
Zajištění dostupnosti tísňových služeb.
Pokud zařízení používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní.
V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z tohoto zařízení
možné vytáčet tísňová volání. Před cestou do vzdálených nebo nerozvinutých
oblastí si zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.
178
Bezpečnostní informace
Chraňte vaše osobní data a zabraňte úniku nebo zneužití citlivých informací.
• Při používání zařízení nezapomínejte zálohovat důležitá data. Společnost
Samsung nenese odpovědnost za ztrátu dat.
• Při likvidaci zařízení zálohujte všechna data, poté resetujte zařízení. Tímto
způsobem zabráníte zneužití osobních údajů.
• Při stahování aplikací si pozorně přečtěte obrazovku oprávnění. Pozornost
věnujte zejména aplikacím, které mají přístup k více funkcím nebo
významnému množství osobních údajů.
• Své účty pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k neoprávněnému nebo
podezřelému použití. Objevíte-li známku zneužití osobních informací,
kontaktujte svého poskytovatele služeb za účelem odstranění nebo změny
informací o účtu.
• V případě ztráty nebo odcizení zařízení změňte hesla ke svým účtům z důvodu
ochrany svých osobních údajů.
• Vyhněte se používání aplikací z neznámých zdrojů a zabezpečte zařízení
pomocí vzoru uzamčení obrazovky, hesla nebo kódu PIN.
Nešiřte materiál chráněný autorským právem.
Materiály chráněné autorskými právy nesmíte distribuovat bez souhlasu majitelů
obsahu. Tímto počínáním porušujete autorská práva. Výrobce není odpovědný
za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním užíváním materiálu chráněného
autorským právem.
Malware a viry
Chcete-li vaše zařízení ochránit před malwarem a viry, dodržujte následující
užitečné tipy. Nedodržení těchto pokynů může vést k poškození nebo ztrátě
dat, které nemusí být kryty záruční službou.
• Nestahujte neznámé aplikace.
• Nenavštěvujte nedůvěryhodné webové stránky.
• Podezřelé zprávy nebo e-maily od neznámých odesilatelů odstraňujte.
• Nastavte si heslo a pravidelně ho měňte.
• Pokud je nepoužíváte, deaktivujte bezdrátové funkce, například Bluetooth.
• Pokud se zařízení chová abnormálně, spusťte antivirový program a
zkontrolujte infekci.
• Před spuštěním nově stažené aplikace a souborů spusťte v zařízení antivirový
program.
• Nainstalujte do počítače antivirový program a pravidelně ho spouštějte pro
kontrolu infekce.
• Neupravujte nastavení registrů nebo neupravujte operační systém zařízení.
179
Bezpečnostní informace
Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)
TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ NORMY PRO VYSTAVENÍ
RÁDIOVÝM VLNÁM
Vaše mobilní zařízení je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován tak,
aby nepřekračoval limity vystavení rádiovým vlnám (radiofrekvence
elektromagnetického pole) doporučené mezinárodními normami. Normy byly
vyvinuty nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a zahrnují podstatnou míru
bezpečnosti. Jsou navrženy tak, aby zaručily bezpečnost všech osob bez ohledu
na věk nebo zdravotní stav.
U norem o vystavení rádiovým vlnám se používá měrná jednotka s názvem
Specific Absorption Rate neboli SAR. Limit SAR pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg.
Testy SAR se provádějí pomocí standardizované provozní pozice se zařízením
vysílajícím na nejvyšší certifikované výkonové úrovni ve všech testovaných
frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR podle norem ICNIRP u tohoto
modelu zařízení jsou:
Maximální SAR u tohoto modelu za podmínek, ve kterých byly
zaznamenány
Hlava SAR
0,394 W/kg
SAR při nošení na těle
0,444 W/kg
180
V průběhu používání jsou aktuální hodnoty SAR u tohoto zařízení obvykle
znatelně nižší než jsou výše uváděné hodnoty. Je tomu tak proto, že za účelem
výkonnosti systému a minimalizování interference sítě je provozní výkon vašeho
mobilního zařízení při volání automaticky snížen, pokud není plný výkon pro
hovor potřeba. Čím nižší je výstupní výkon zařízení, tím nižší jsou také jeho
hodnoty SAR.
Test měrného absorbovaného výkonu (SAR) při nošení na těle byl se zařízením
proveden při separační vzdálenosti 1,5 cm. Aby byly dodrženy hodnoty pro
expozici vysokofrekvenčním vlnám při používání na těle, musí se zařízení
nacházet alespoň 1,5 cm.
Organizace, jako jsou například Světová zdravotnická organizace (World Health
Organization) a Úřad pro potraviny a léčiva Spojených států (US Food and Drug
Administration), doporučují lidem, kteří se vystavení rádiové frekvenci obávají a
chtějí je snížit, aby používali příslušenství handsfree, které jim umožní používat
bezdrátová zařízení dále od hlavy a těla, nebo aby zařízení používali kratší dobu.
Další informace získáte tak, že na stránkách www.samsung.com/sar vyhledáte
název zařízení a číslo jeho modelu.
Bezpečnostní informace
Správná likvidace výrobku
(Elektrický a elektronický odpad)
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Toto označení na produktu, příslušenství nebo v dokumentaci
značí, že produkt a elektronická příslušenství (např. nabíječka,
sluchátka, kabel USB) by neměly být likvidovány s běžným
domácím odpadem.
Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské
zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných
produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem
udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili,
nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto
výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Správná likvidace baterií v tomto výrobku
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie
v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány
společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené
symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie
obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím
referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně
zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.
Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů
oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat
prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny
podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí
být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.
181
Bezpečnostní informace
Prohlášení
Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou
chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony
o duševním vlastnictví. Takový obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro
osobní nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem,
který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení
platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného
majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené
pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat,
přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je
žádným způsobem distribuovat.
„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU".
SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI
SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG
VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY
OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST
SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI
ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO
ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST
SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŤ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ
PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA
PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI
182
OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY
VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST
BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.“
Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost
Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou
k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami
pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá
kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost
Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo
pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto
zařízení.
Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem
a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by
měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.
Prohlášení o shodě
Společnost Samsung Electronics prohlašuje, že toto zařízení splňuje veškeré
nezbytné požadavky a příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES.
Chcete-li zobrazit Prohlášení o shodě, přejděte na adresu
www.samsung.com/mobile_doc.
V závislosti na oblasti, poskytovateli služeb nebo verzi softwaru se některý obsah může ve vašem zařízení lišit anebo změnit bez
předchozího upozornění.
O aplikaci Samsung Kies
Samsung Kies je počítačová aplikace, která spravuje multimediální obsah a
osobní údaje v zařízeních Samsung.
Poslední verzi aplikace Samsung Kies stáhněte na webové stránce společnosti
Samsung (www.samsung.com/kies) a nainstalujte ji do počítače.
Printed in Korea
GH68-43520A Rev.1.0
Czech. 01/2015
Download PDF

advertising