Samsung | SGH-I900C | Samsung SGH-I900 Uživatelská přiručka

Samsung Omnia
Rychlý průvodce
Některé obrazovky a popisy v této příručce se mohou lišit od provedení
vašeho přístroje v závislosti na softwaru přístroje nebo poskytovateli služeb.
Obsah
Základní operace
Zapnutí přístroje Omnia ...................................................................... 3
Používání miniaplikací ........................................................................ 4
Otevření hlavního menu...................................................................... 6
Používání zkratek ............................................................................... 8
Zamknutí přístroje Omnia ................................................................. 10
Používání pohybového čidla............................................................. 14
Používání společenské pauzy .......................................................... 15
Změna výchozí funkce trackpadu ..................................................... 16
Úprava menu Start............................................................................ 17
Přiblížení zobrazení .......................................................................... 18
Rady k používání přístroje Omnia
Přenos souborů.................................................................................
Zálohování dat ..................................................................................
Synchronizace s aplikací Windows Media Player ............................
Nastavení e-mailového účtu .............................................................
Používání Internetu...........................................................................
Kontrola paměti.................................................................................
Aktivace funkce Wi-Fi nebo Bluetooth ..............................................
19
21
26
29
30
32
33
Rady k řešení problémů s přístrojem Omnia
Ukončení programů .......................................................................... 35
Resetování přístroje Omnia .............................................................. 37
Kalibrace displeje.............................................................................. 38
2
Základní operace
Zapnutí přístroje Omnia
Stiskněte a podržte vypínací tlačítko na horní straně přístroje Omnia.
Když přístroj Omnia nepoužíváte, můžete prodloužit životnost baterie
vypnutím dotykového displeje stisknutím vypínacího tlačítka. Dotykový
displej znovu zapnete stisknutím vypínacího tlačítka.
3
Základní operace
Používání miniaplikací
Miniaplikace jsou zástupci často používaných aplikací, pomocí kterých
lze upravit obrazovku dnešního dne.
Přetáhněte miniaplikaci z panelu nástrojů na obrazovku dnešního dne.
Miniaplikaci lze umístit na libovolné místo na displeji, ale na panel
nástrojů nelze přidávat nové miniaplikace.
Panel nástrojů otevřete nebo zavřete
klepnutím na šipku v dolní části displeje.
4
Chcete-li na obrazovce dnešního dne aktivovat panel nástrojů s
miniaplikacemi, na obrazovce Dnes klepněte na možnost Start →
Nastavení → Dnes → karta Položky → Samsung Widget →
.
5
Základní operace
Otevření hlavního menu
Stiskněte tlačítko hlavního menu na pravé straně přístroje Omnia.
6
Můžete také klepnout na možnost Start → Programy → Hlavní menu
na obrazovce Dnes.
7
Základní operace
Používání zkratek
Stiskněte tlačítko hlavního menu a klepněte na možnost Zástupci.
Spusťte příslušnou aplikaci klepnutím na ikonu.
8
Zástupce můžete upravit klepnutí na položku Upravit. Klepněte na
ikonu nalevo a přetáhněte ji na požadované místo.
9
Základní operace
Zamknutí přístroje Omnia
Dotykový displej a tlačítka můžete zamknout stisknutím a podržením
tlačítka konec/zamknutí přístroje.
10
Chcete-li přístroj odemknout, klepněte na možnost Odemknout →
Odemknout.
V případě potřeby můžete změnit výchozí funkci tlačítka konec/zamknutí
přístroje. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost Start → Nastavení →
karta Osobní → Tlačítka → karta Tlačítko Konec → Zamknout zařízeni
→
.
11
Základní operace
Chcete-li zamknout přístroj Omnia s kódem PIN, na obrazovce Dnes
klepněte na možnost Start → Nastavení → karta Osobní → Zámek →
Dotázat se, není-li zařízení použito po dobu a proveďte nastavení.
12
Pokud chcete přístroj Omnia odemknout s kódem PIN, zadejte kód
PIN a klepněte na možnost Odemknout.
13
Základní operace
Používání pohybového čidla
Přístroj Omnia má zabudované pohybové čidlo, které automaticky mění
režim displeje (na výšku a na šířku) při otočení přístroje.
Chcete-li aktivovat pohybové čidlo, na obrazovce Dnes klepněte na
možnost Start → Nastavení → karta Systém → Pohybové čidlo →
Automaticky →
.
I když je pohybové čidlo aktivní, režim
displeje se nemění, je-li přístroj Omnia
zamknutý nebo v úsporném režimu.
Pohybové čidlo také není podporováno
některými programy jako Digitání
Rámeček, Fotoaparát a Smart reader.
14
Používání společenské pauzy
Položením přístroje Omnia čelní stranou dolů můžete dočasně
pozastavit hudební přehrávač nebo ztlumit upozornění na události a
vyzvánění.
Na obrazovce Dnes klepněte na možnost Start → Nastavení → karta
Systém → Pohybové čidlo → karta Etiketa → Společenská pauza →
.
15
Základní operace
Změna výchozí funkce trackpadu
Na obrazovce Dnes klepněte na možnost Start → Nastavení → karta
Systém → Myš → 4směrná navigace →
.
16
Úprava menu Start
Upravte si menu, která se zobrazí po klepnutí na možnost Start na
obrazovce Dnes. Do menu Start můžete přidat až 6 položek.
Na obrazovce Dnes klepněte na možnost Start → Nastavení→ karta
Osobní → Nabídky. Vyberte požadované programy a klepněte na
.
17
Základní operace
Přiblížení zobrazení
Přiblížení nebo oddálení zobrazení při prohlížení dokumentů nebo
zpráv.
1
Stiskněte a podržte tlačítko pro zvýšení hlasitosti.
Zobrazí se lupa a zobrazení se automaticky přiblíží.
2
3
Projděte zobrazení.
Chcete-li se vrátit do normálního režimu, stiskněte tlačítko konec
nebo klepněte dvakrát na displej.
18
Rady k používání přístroje Omnia
Přenos souborů
Chcete-li přenést soubory mezi počítačem a přístrojem Omnia, připojte
přístroj Omnia k počítači (přes rozhraní USB) nebo použijte paměťovou
kartu (microSDTM).
Přes rozhraní USB (velkokapacitní paměťové zařízení):
1 Na obrazovce Dnes klepněte na možnost Start → Nastavení →
karta Připojení → Režim připojení USB → Velkokapacitní
.
paměťové zařízení →
2
Připojte volitelný datový kabel k multifunkčnímu konektoru na
přístroji Omnia a k portu USB na počítači.
Po připojení se v počítači zobrazí okno.
19
Rady k používání přístroje Omnia
3
V zobrazeném okně v počítači vyberte možnost Otevřít složku a
zobrazit soubory.
4
Zkopírujte soubory z počítače do přístroje Omnia.
Kopírované soubory se ukládají do části Moje úložiště.
Přes paměťovou kartu:
1 Vložte do počítače paměťovou kartu.
2 V zobrazeném okně v počítači vyberte možnost Otevřít složku a
zobrazit soubory.
3 Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.
4 Vyndejte paměťovou kartu z počítače a vložte ji do přístroje Omnia.
20
Zálohování dat
Pomocí nástrojů ActiveSync a MITs Wizard můžete synchronizovat
přístroj Omnia s počítačem a zálohovat data.
Přes ActiveSync:
1 Nainstalujte nástroj ActiveSync do počítače pomocí dodaného disku
CD.
2 Na obrazovce Dnes klepněte na možnost Start → Nastavení →
.
karta Připojení → Režim připojení USB → ActiveSync →
3
Připojte volitelný datový kabel k multifunkčnímu konektoru na
přístroji Omnia a k portu USB na počítači.
21
Rady k používání přístroje Omnia
4
Až se objeví průvodce Průvodce nastavením synchronizace
zařízení Pocket PC, klepněte na možnost Další.
5
Vyberte data, která chcete synchronizovat, a klepněte na možnost
Další.
22
Můžete synchronizovat následující typy informací: kontakty,
kalendář, e-mail, úkoly, poznámky, oblíbené položky, soubory a
media
6
7
8
V případě potřeby vyberte zaškrtávací políčko a klepněte na
možnost Další.
Klepněte na možnost Dokončit.
Chcete-li ručně najít a zkopírovat soubory z přístroje Omnia do
počítače nebo naopak, klepněte v okně aplikace Microsoft
ActiveSync na možnost Prozkoumat.
23
Rady k používání přístroje Omnia
Přes MITs Wizard:
1 Vložte dodaný disk CD do počítače.
2 Vyberte možnost Addition Tools → MITs Wizard.
3
Na obrazovce Dnes klepněte na možnost Start → Nastavení →
.
karta Připojení → Režim připojení USB → ActiveSync →
24
4
5
Připojte volitelný datový kabel k multifunkčnímu konektoru na
přístroji Omnia a k portu USB na počítači.
Spusťte nástroj MITs Wizard a klepněte na kartu Backup Manager.
6
Zálohujte data z přístroje Omnia do počítače.
25
Rady k používání přístroje Omnia
Synchronizace s aplikací Windows Media Player
Můžete synchronizovat hudební soubory s aplikací Windows Media
Player v počítači.
1
Na obrazovce Dnes klepněte na možnost Start → Nastavení →
.
karta Připojení → Režim připojení USB → ActiveSync →
2
Připojte volitelný datový kabel k multifunkčnímu konektoru na
přístroji Omnia a k portu USB na počítači.
26
3
4
Spusťte aplikaci Windows Media Player v počítači.
Klepněte na kartu Synchronizovat.
5
Vyberte a přetáhněte požadované soubory do synchronizačního
seznamu.
Klepnutím na možnost "Náhodně zkombinovat
hudbu" vytvoříte synchronizační seznam
automaticky.
6
Klepněte na možnost Zahájit synchronizaci.
27
Rady k používání přístroje Omnia
7
8
9
Na obrazovce Dnes klepněte na možnost Start → Programy →
Windows Media.
Klepněte na možnost Knihovna v horní části obrazovky a vyberte
možnost Zařízení.
Aktualizujte zkopírované soubory klepnutím na možnost Nabídka →
Aktualizovat knihovnu....
28
Nastavení e-mailového účtu
Chcete-li přijímat a odesílat e-maily, vytvořte si e-mailový účet.
Následující kroky se mohou lišit v závislosti na typu e-mailové služby.
Další podrobnosti můžete získat klepnutím na možnost Start →
Nápověda.
1
2
3
4
5
Na obrazovce Dnes klepněte na možnost Start → Zprávy →
Nastavení e-mailu.
Zadejte e-mailovou adresu a heslo a klepněte na možnost Další.
Klepněte na možnost Další.
Zadejte uživatelské jméno a klepněte na možnost Další.
Vyberte frekvenci, se kterou se budou stahovat e-maily, a klepněte
na možnost Dokončit.
29
Rady k používání přístroje Omnia
Používání Internetu
Prohlížeč Opera v přístroji Omnia je skvělým způsobem, kterým lze
procházet Internet.
Spuštění webového prohlížeče:
1 Na obrazovce Dnes klepněte na možnost Start → Opera Browser.
2 Klepněte na panel pro zadání adresy a zadejte webovou adresu.
3 Klepnutím na
webovou stránku otevřete.
Klepnutím a podržením webové
stránky otevřete dostupné možnosti.
30
Označení webové stránky záložkou:
Při prohlížení webové stránky klepněte na
v pravém dolním rohu
→ .
obrazovky a klepněte na
Své záložky také můžete odeslat jiným lidem klepnutím na ( ).
31
Rady k používání přístroje Omnia
Kontrola paměti
Moje úložiště slouží k ukládání dat a mediálních souborů.
Chcete-li zkontrolovat paměť části Moje úložiště, na obrazovce Dnes
klepněte na možnost Start → Nastavení → karta Systém → Paměť →
karta Paměťová karta → Moje úložiště.
V závislosti na oblasti nebo poskytovateli
služeb může být část Moje úložiště
označena jinak.
32
Aktivace funkce Wi-Fi nebo Bluetooth
Funkci Wi-Fi nebo Bluetooth lze aktivovat řadou jednoduchých
způsobů.
Pomocí miniaplikací:
1 Na obrazovce Dnes přetáhněte miniaplikaci Správce bezdrátové
sítě (
) na obrazovku dnešního dne.
2 Klepnutím na možnost Wi-Fi vyp. nebo Bluetooth vyp. aktivujete
funkci Wi-Fi nebo Bluetooth.
33
Rady k používání přístroje Omnia
Pomocí indikátoru v horním řádku:
1 Na obrazovce Dnes klepněte na ikonu příjmu ( ).
2 Klepněte na položku Bezdrátové sítě.
3 Klepnutím na možnost Wi-Fi nebo Bluetooth aktivujete funkci Wi-Fi
nebo Bluetooth.
34
Rady k řešení problémů s přístrojem
Omnia
Ukončení programů
Klepnutím na
zavřete aktuální okno, ale aplikace bude dále
spuštěna na pozadí. Aplikace spuštěné na pozadí spotřebovávají
energii baterie a mohou zpomalit fungování přístroje Omnia.
Nepotřebné programy můžete ukončit pomocí Přepínače úloh nebo
Správce úloh.
Přes Přepínač úloh:
Stiskněte a podržte tlačítko hlavního menu. Buď přejděte na program a
klepněte na možnost Ukončit úlohy → , nebo klepněte na možnost
Ukončit všechny úlohy.
35
Rady k řešení problémů s přístrojem Omnia
Přes Správce úloh:
1 Na obrazovce Dnes klepněte na možnost Start → Nastavení →
karta Systém → Správce úloh.
2 Buď klepněte na program a na možnost Ukončit úlohu, nebo
klepněte na možnost Nabídka → Ukončit všechny úlohy.
Pokud Přepínač úloh ani Správce úloh nefungují, proveďte měkký
reset. Viz strana 37.
36
Resetování přístroje Omnia
Pokud přístroj Omnia reaguje pomalu, přestane reagovat nebo se
zasekne, proveďte měkký reset. Při měkkém resetu se přístroj Omnia
restartuje a provede se nová alokace paměti. Neuložená data v
otevřeném okně mohou být ztracena.
Stiskněte resetovací tlačítko v otvoru vedle vypínacího tlačítka.
37
Rady k řešení problémů s přístrojem Omnia
Kalibrace displeje
Pokud přístroj Omnia nereaguje přesně na klepnutí, kalibrujte displej.
Na obrazovce Dnes klepněte na možnost Start → Nastavení → karta
Systém → Displej → Kalibrovat displej. Postupujte podle
zobrazených pokynů.
38
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.:GH68-21427A
Czech. 12/2008. Rev. 1.0
Download PDF

advertising