Samsung | SGH-I900C | Samsung SGH-I900 Uživatelská přiručka

SGH-i900
Stručná
příručka
Příručka uživatele je k dispozici na webových stránkách
společnosti Samsung.
Používání této příručky
Tato stručná příručka je určena k tomu, aby vás
seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho
přístroje.
X
Viz – stránky se souvisejícími
informacemi; například:
X s. 12 (znamená „viz strana 12“)
→
Následující krok – pořadí
možností nebo menu, které
musíte vybrat, abyste provedli
určitou akci; například: Klepněte
na možnost Start → Programy →
Fotoaparát (znamená Start,
potom Programy, potom
Fotoaparát)
[ ]
Hranaté závorky – tlačítka
přístroje; například: [ ]
(znamená vypínací tlačítko)
Ikony v pokynech
Nejdříve se seznamte s ikonami použitými v
této příručce:
Upopzornění – situace, které by
mohly způsobit zranění vás nebo
jiných osob
Výstraha – situace, které by
mohly způsobit poškození
přístroje nebo jiného zařízení
Poznámka – poznámky, rady
nebo dodatečné informace
Informace k bezpečnosti a
používání
Abyste zabránili nebezpečným nebo nelegálním
situacím a zajistili špičkový výkon svého přístroje, řiďte
se následujícími pokyny.
Bezpečnostní upozornění
Uchovávejte přístroj mimo dosah malých dětí
a domácích zvířat.
Uchovávejte přístroj a veškeré příslušenství mimo
dosah malých dětí a zvířat. Při spolknutí malých dílů
může dojít k udušení nebo vážnému zranění.
Instalujte mobilní přístroje a vybavení
opatrně
Zajistěte, aby byly mobilní přístroje a související
vybavení ve vozidle pevně uchyceny. Neumisťujte
přístroj ani vybavení do prostoru, do kterého může při
aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované
bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při
rychlém nafouknutí airbagu.
Manipulujte s bateriemi a nabíječkami a
likvidujte je opatrně
•
•
Chraňte svůj sluch
Používání sluchátek s vysokou hlasitostí
může poškodit sluch. Používejte pouze
minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste
slyšeli konverzaci nebo hudbu.
•
Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti
Samsung určené přímo pro váš přístroj.
Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit
vážná zranění nebo poškození přístroje.
Nevhazujte baterie ani přístroje do ohně. Při
likvidaci baterií a přístrojů se řiďte všemi místními
předpisy.
Nepokládejte baterie ani telefon na topná zařízení
(například mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani
do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
1
Zabraňte rušení kardiostimulátorů
Bezpečnostní opatření
Mobilní přístroj udržujte minimálně 15 cm
(6 palců) od kardiostimulátoru, aby nedošlo ke
vzájemnému rušení. Toto je doporučení výrobců a
nezávislé výzkumné skupiny, Wireless Technology
Research. Máte-li důvod se domnívat, že váš přístroj
ruší kardiostimulátor nebo jiné lékařské zařízení,
okamžitě přístroj vypněte a obraťte se na výrobce
kardiostimulátoru nebo lékařského zařízení.
Nepoužívejte přístroj při řízení a dodržujte veškeré
předpisy, které omezují používání mobilních přístrojů
během řízení. Je-li to možné, používejte handsfree.
Vypínejte přístroj ve výbušném prostředí
Řiďte se předpisy, které omezují používání mobilního
přístroje v určitých oblastech.
Vždy řiďte bezpečně
Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění
a předpisy
Nepoužívejte přístroj u benzínového čerpadla ani v
blízkosti paliv či chemikálií. Vypněte přístroj pokaždé,
když vás k tomu vyzývá varovný symbol nebo pokyny.
Přístroj by mohl způsobit výbuch nebo požár v
prostoru, ve kterém se skladuje palivo nebo chemikálie,
v překladištích nebo v prostorech s výbušninami.
Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny
nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako přístroj,
jeho díly či příslušenství.
Vypněte přístroj v blízkosti zdravotnického
vybavení
Omezení nebezpečí zranění způsobeného
opakujícím se pohybem
Přístroj může rušit lékařské přístroje v nemocnicích a
zdravotnických zařízeních. Dodržujte veškeré předpisy,
upozornění a pokyny lékařského personálu.
Při posílání textových zpráv a hraní her v přístroji držte
přístroj uvolněně, tiskněte tlačítka lehce, používejte
speciální funkce, které snižují počet nutných stisknutí
tlačítek (například šablony a prediktivní zadávání textu)
a často odpočívejte.
2
Používejte pouze příslušenství schválené
společností Samsung
Při používání nekompatibilního příslušenství může dojít
k poškození přístroje nebo k zranění.
Na palubě letadla vypněte přístroj nebo jeho
bezdrátové funkce
Přístroj může rušit přístroje letadla. Dodržujte veškeré
předpisy letecké společnosti a na výzvu jejích
zaměstnanců vypněte přístroj nebo aktivujte režim, ve
kterém jsou vypnuty bezdrátové funkce.
Chraňte baterie a nabíječky před poškozením
•
•
•
•
Nevystavujte baterie velice nízkým ani velice
vysokým teplotám (pod 0 °C/32 °F nebo nad
45 °C/113 °F). Extrémní teploty mohou snížit
nabíjecí kapacitu a životnost baterií.
Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty.
Jinak by mohlo dojít k propojení kladného a
záporného terminálu baterie, což by mělo za
následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo
baterii.
Pokud baterii nahradíte baterií nesprávného typu,
může dojít k výbuchu. Použité baterie zlikvidujte
podle pokynů.
Manipulujte s přístrojem opatrně a rozumně
•
Chraňte přístroj před vodou – tekutiny mohou
způsobit vážné poškození. Nemanipulujte s
přístrojem mokrýma rukama. Dojde-li k poškození
přístroje vodou, může být zrušena platnost záruky
výrobce.
•
•
•
•
•
Nepoužívejte a neskladujte přístroj v prašném,
znečištěném prostředí, abyste zabránili poškození
pohyblivých částí.
Přístroj obsahuje komplexní elektronické součásti –
chraňte jej před nárazy a manipulujte s ním opatrně,
abyste zabránili vážnému poškození.
Nenanášejte na přístroj barvu, protože barva může
zablokovat pohyblivé díly a zabránit správné
funkčnosti.
Nepoužívejte blesk fotoaparátu a světlo na přístroji
v blízkosti očí dětí a zvířat.
Při vystavení magnetickému poli může dojít k
poškození přístroje a paměťové karty. Nepoužívejte
pouzdra pro přenášení a příslušenství s
magnetickým uzávěrem a chraňte přístroj před
dlouhodobým vystavením magnetickému poli.
Ochrana před rušením jiného elektronického
zařízení
Přístroj vysílá signály na rádiové frekvenci (RF), které
mohou rušit nestíněné nebo nedostatečně stíněné
elektronické vybavení, například kardiostimulátory,
naslouchadla a lékařské přístroje v domácnosti nebo
vozidlech. Dojde-li k jakýmkoli problémům s rušením,
obraťte se na výrobce elektronického zařízení.
3
Důležité informace k
používání
Manipulujte se SIM kartami a paměťovými
kartami opatrně
•
Používejte přístroj v normální poloze
•
•
Nedotýkejte se interní antény přístroje. Vnitřní
anténa se nachází v dolní části přístroje.
Abyste při používání GPS služeb získali co nejlepší
signál, držte přístroj na výšku.
Tento přístroj může opravovat pouze
kvalifikovaný personál
Pokud bude přístroj opravován nekvalifikovanou
osobou, může dojít k poškození přístroje a bude
zrušena platnost záruky.
Zajištění maximální životnosti baterie a
nabíječky
•
•
•
•
4
Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení
může zkrátit životnost baterie.
Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před
použitím je nutné je znovu nabít.
Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.
•
•
•
Nevyndávejte kartu, když přístroj přenáší informace
nebo když k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke
ztrátě dat nebo poškození karty nebo přístroje.
Chraňte karty před silnými nárazy, statickou
elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
Časté zapisování a mazání zkracuje životnost
paměťových karet.
Nedotýkejte se zlatých kontaktů a terminálů prsty
ani kovovými předměty. Pokud je znečištěná, otřete
kartu měkkým hadříkem.
Zajištění dostupnosti tísňových služeb
V některých oblastech nebo za určitých okolností
nemusí být z vašeho přístroje možná tísňová volání.
Před cestováním do vzdálených nebo nerozvinutých
oblastí zjistěte alternativní způsob, kterým lze
kontaktovat tísňové služby.
Informace o certifikaci SAR (specifická míra
absorpce)
Váš přístroj splňuje normy Evropské unie, které
omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci
vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto
normy zabraňují prodeji mobilních přístrojů, které
překračují maximální úroveň pro vystavení (známé jako
specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2,0
watty na kilogram tělesné tkáně.
Během testování byla maximální zaznamenaná
hodnota SAR pro tento model 0,671 wattu na kilogram.
Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR
pravděpodobně mnohem nižší, protože přístroj vysílá
jen takové množství energie, které je nutné k přenosu
signálu na nejbližší základnovou stanici. Automatickým
vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné přístroj
omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové
frekvenci.
Prohlášení o shodě na zadní straně této uživatelské
příručky dokládá splnění evropské směrnice o
rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém
zařízení (R&TTE) ze strany tohoto přístroje. Další
informace o SAR a souvisejících normách EU
naleznete na webových stránkách věnovaných
mobilním přístrojům Samsung.
Správná likvidace produktu
(Likvidace elektrického a elektronického vybavení)
(Platné v Evropské unii a dalších
evropských zemích s děleným sběrem
odpadu)
Tato značka na produktu nebo příslušné
dokumentaci označuje, že by produkt po
dovršení životnosti neměl být likvidován s
běžným odpadem. Abyste zabránili poškození
životního prostředí a lidského zdraví nekontrolovanou
likvidací odpadu, likvidujte tento produkt odděleně od
ostatních typů odpadu a zajistěte jeho recyklaci.
Podpoříte tak opakované využití zdrojů.
Soukromí uživatelé by se měli obrátit buď na prodejce,
u kterého tento produkt zakoupili, nebo na místní úřad,
na kterém získají informace o tom, kam mohou tento
produkt odnést k ekologické recyklaci.
Komerční uživatelé by se měli obrátit na dodavatele a
zkonzultovat podmínky nákupní smlouvy. Tento produkt
nesmí být při likvidaci směšován s jiným odpadem.
5
Vítejte
Vybalení
Tato stručná příručka vám pomůže sestavit váš
přístroj a naučit se základní postupy. Informace
o dalších postupech naleznete v uživatelské
příručce přístroje SGH-i900.
Balení obsahuje následující součásti:
•
•
•
•
•
•
Telefon
Baterie
Cestovní adaptér (nabíječka)
Disk CD-ROM1
Stereofonní sluchátka
Datový kabel pro počítač
Součásti dodávané s tímto zařízením a
dostupné příslušenství se může lišit v
závislosti na oblasti, kde jste jej zakoupili,
nebo na poskytovateli služeb.
1. Disk CD-ROM obsahuje software Microsoft
ActiveSync, doplňkový software a další aplikace.
6
Seznámení s přístrojem
Pohled zepředu
1
5
6
2
7
3
8
1
Sluchátko
2
Multifunkční konektor
3
Tlačítko pro hovor/hlasitý odposlech
4
Mikrofon
5
Přední objektiv fotoaparátu
6
Dotykový displej
7
Tlačítko konec/zamknutí přístroje
8
Trackpad
4
7
Pohled zezadu
5
1
6
2
7
8
4
Tlačítko fotoaparátu
5
Tlačítko pro obnovení
6
Blesk fotoaparátu
7
Zadní objektiv fotoaparátu
8
Kryt baterie
Tlačítka
Tlačítko
3
Zapnutí nebo vypnutí přístroje
(stisknutím a podržením);
aktivace nebo deaktivace režimu
spánku; indikace stavu přístroje
4
8
Popis
1
Vypínací tlačítko/indikátor
2
Tlačítko hlavního menu
3
Tlačítko hlasitosti
Aktivace obrazovky pro vytáčení;
vytočení nebo příjem hovoru;
aktivace hlasitého odposlechu v
průběhu hovoru (stisknutím a
podržením)
Tlačítko
Popis
Posun na dotykovém displeji;
potvrzení výběru nebo spuštění
vybrané aplikace
Ukončení hovoru; návrat na
obrazovku Dnes; zamknutí nebo
odemknutí přístroje (stisknutím a
podržením)
Otevření obrazovky s hlavním
menu
Nastavení hlasitosti; během
hovoru – nastavení hlasitosti
hlasu; když telefon zvoní –
ztlumení vyzvánění
Zapnutí fotoaparátu (stisknutím a
podržením); v režimu fotoaparátu
– pořízení fotografie nebo
nahrání videa
Ikony
Ikona
Popis
Je k dispozici síť UMTS
Připojeno k síti UMTS
Je k dispozici síť HSDPA
Připojeno k síti HSDPA
Probíhá ActiveSync
Stav baterie
Vybitá baterie
Nabíjení baterie
Žádná baterie
Pokus o přístup přes Bluetooth
9
Ikona
Popis
Popis
Zmeškaný hovor
Jsou připojena stereo sluchátka
Bluetooth
Jsou k dispozici další stavové
ikony (zobrazíte je klepnutím na
ikonu)
Je podržen hovor
Hovory jsou přesměrovány
Nová textová zpráva
Nová e-mailová zpráva
Připojeno k počítači
Nová multimediální zpráva
Probíhá datová komunikace
Nová hlasová zpráva
Je k dispozici síť EDGE
Žádný signál
Připojeno k síti EDGE
Žádná karta SIM
Je k dispozici síť GPRS
Čekající upozornění
Připojeno k síti GPRS
Hledání signálu
10
Ikona
Příjem dat pomocí funkce
Bluetooth
Je připojeno rádio
Rádio je vypnuto
Ikona
Popis
Vyzvánění je zapnuto
Vyzvánění je vypnuto
Vyzvánění nastaveno na vibrační
Roaming
Síla signálu
Chyba při synchronizaci
Urgentní upozornění (klepnutím na
ikonu zobrazíte zprávu)
Probíhá hlasový hovor
Je aktivní Wi-Fi
Probíhá datová komunikace přes
Wi-Fi
Používání dotykového
displeje
Na dotykovém displeji přístroje můžete
provádět následující činnosti:
Klepnutí: jedním klepnutím na displej vyberete
příkazy nebo spustíte aplikace.
Klepnutí a podržení: klepnutím a podržením na
položce zobrazíte seznam dostupných akcí. V
místní nabídce klepněte na akci, kterou chcete
provést.
Přetažení: klepnutím a podržením posuvníku
nebo textu a tahem můžete přesunout
posuvník nebo označit text.
Abyste zabránili poškrábání dotykového
displeje přístroje, neklepejte a nepište na
dotykovém displeji běžnými pery, tužkami
ani jinými ostrými objekty.
11
Sestavení a příprava
přístroje
Vložení SIM karty a baterie
1. Sundejte kryt baterie.
12
2. Vložte kartu SIM.
Vložte SIM kartu tak, aby zlaté kontakty
směřovaly k přístroji.
3. Vložte baterii.
Nabíjení baterie
1. Otevřete kryt multifunkčního konektoru na
boku přístroje.
4. Vraťte kryt baterie na místo.
2. Připojte malý konec cestovního adaptéru k
přístroji.
13
3. Zapojte velký konec cestovního adaptéru
do elektrické zásuvky.
3. Vložte paměťovou kartu do slotu pro
paměťovou kartu štítkem směrem nahoru.
4. Po dokončení nabíjení odpojte cestovní
adaptér od elektrické zásuvky.
5. Odpojte cestovní adaptér od zařízení.
I když je připojen kabel nabíječky,
• baterie se v určitých situacích nemusí
nabíjet kvůli ochraně přístroje;
• napětí baterie může zůstat nízké, pokud
přístroj využívá hodně energie.
Vložení paměťové karty (volitelné)
4. Vložte baterii.
Po vložení paměťové karty můžete ukládat
multimediální soubory a zprávy nebo zálohovat
důležité informace. Váš telefon podporuje karty
microSD™ s kapacitou maximálně 16 GB
(závisí na výrobci a typu paměťové karty).
5. Vraťte kryt baterie na místo.
1. Sundejte kryt baterie.
2. Vyjměte baterii.
14
První zapnutí přístroje
1. Přístroj zapnete stisknutím a podržením
[ ].
2. Postupujte podle zobrazených pokynů.
Přístroj se automaticky připojí k mobilní síti.
Odemknutí vnějších tlačítek a
dotykového displeje
Vnější tlačítka a dotykový displej můžete
zamknout, aby při náhodném stisknutí tlačítek
nebo displeje nedošlo ke spuštění žádné
funkce. Na obrazovce Dnes stiskněte a podržte
[
]. Chcete-li tlačítka a displej odemknout,
klepněte na možnost Odemknout →
Odemknout nebo stiskněte a podržte [
].
Vypnutí bezdrátových funkcí
Po vypnutí bezdrátových funkcí přístroje
můžete používat ty funkce přístroje, které
nevyužívají připojení k síti. Tato funkce je
vhodná nacházíte-li se na místech, na kterých
je zakázáno používání bezdrátových zařízení,
například v letadle nebo v nemocnici.
Vypnutí bezdrátových funkcí:
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost
Start → Nastavení.
2. Na kartě Připojení klepněte na možnost
Bezdrátové sítě.
3. Klepněte na možnost Telefon.
Přístroj na obrazovce dnešního dne zobrazí
ikonu .
Chcete-li bezdrátové funkce zapnout, opakujte
kroky 1 až 3.
15
Používání miniaplikací
Na obrazovce Dnes můžete používat
miniaplikace.
Miniaplikace
Popis
Fotoalbum
Procházení fotografií a
nastavení fotografie
jako pozadí
Klepnutím na šipku v levé dolní části obrazovky
dnešního dne otevřete panel nástrojů. Můžete
změnit uspořádání miniaplikací na panelu
nástrojů nebo je přesunout na obrazovku
dnešního dne.
Světové
hodiny
Zobrazení času v jiné
zemi nebo městě
Dnešní
datum
Zobrazení dnešního
data
Dostupné miniaplikace se mohou lišit v
závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli
služeb.
Digitální
hodiny
Zobrazení aktuálního
času
Události
Zobrazení
zmeškaných hovorů a
nových zpráv
Hudební
přehrávač
Otevření hudebního
přehrávače a přehrání
hudebních souborů
Otevřete panel nástrojů
Miniaplikace
16
Popis
Analogové
hodiny
Zobrazení aktuálního
času
Hry
Přístup k hrám
Miniaplikace
Popis
FM rádio
Poslech FM rádia
Stav služeb
Zobrazení aktuálního
stavu služeb
Profil
Zapnutí nebo vypnutí
zvuku systému
Poznámka
Zobrazení poznámek
a vytvoření nové
poznámky
Přidání miniaplikací na obrazovku
Dnes
1. Otevřete panel nástrojů.
2. Přetáhněte miniaplikaci z panelu nástrojů
na obrazovku Dnes. Miniaplikaci můžete
umístit kamkoli na obrazovce.
Používání základních funkcí
pro volání
Uskutečnění hlasového hovoru
1. Stiskněte [
].
2. Zadejte směrové číslo oblasti a telefonní
číslo.
3. Klepněte na možnost
nebo stiskněte
[
].
Během hovoru je dotykový displej
zamknutý. Dotykový displej můžete
odemknout stisknutím trackpadu.
4. Hovor ukončíte stisknutím [
].
Uskutečnění videohovoru
1. Stiskněte [
].
2. Zadejte směrové číslo oblasti a telefonní
číslo.
17
3. Klepněte na možnost
Zadávání textu
.
4. Hovor ukončíte stisknutím [
].
Chcete-li zadat text, klepněte na ikonu panelu
pro zadání textu v dolní části obrazovky.
Klepněte na šipku vedle ikony panelu pro
zadání textu a zvolte jeden z následujících
způsobů zadávání textu:
].
•
•
•
•
Příjem hovoru
1. Stiskněte [
].
2. Hovor ukončíte stisknutím [
Odmítnutí hovoru
Klepněte na možnost Ignorovat nebo stiskněte
[
].
Odmítnete-li hovor, volající uslyší obsazený
tón.
Nastavení hlasitosti hovoru
Chcete-li nastavit hlasitost hovoru, klepněte na
ikonu
a přetáhněte posuvník hlasitosti
hovoru ( ) nebo během hovoru stiskněte
tlačítko hlasitosti.
18
Klávesnice
Samsung Klávesnice
Samsung Klávesy
Samsung Telefon
Panel pro zadávání textu můžete kdykoli
zobrazit nebo skrýt klepnutím na ikonu panelu.
• Další informace o zadávání textu
naleznete v uživatelské příručce.
• V závislosti na jazyku nemusí být
některé způsoby zadávání textu k
dispozici.
Práce s aplikacemi
Spuštění aplikací nebo otevření
složek
Ukončení aplikací
Aktuální aplikaci ukončíte klepnutím na
možnost
nebo
.
Ukončení aplikace spuštěné na pozadí:
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost
Start.
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost
Start → Programy → Správce úloh.
2. Klepněte na aplikaci nebo složku.
2. Přejděte na aplikaci a klepněte na možnost
Ukončit úlohu.
Další informace o aplikacích v přístroji
naleznete v uživatelské příručce.
Přepínání aplikací
Váš přístroj umožňuje souběžný běh více
aplikací.
Pokud nainstalujete více aplikací, které
mění registr přístroje, může dojít k poruše.
Budete muset provést hardwarový reset.
Na obrazovce Dnes klepněte na možnost
Start → Nastavení → karta Systém →
Hardwarový reset → Vymazat paměť.
Přepnutí mezi jednotlivými aktivními
aplikacemi:
1. Klepnutím na ikonu
aplikací.
otevřete seznam
2. Klepněte na aplikaci.
19
Používání základních funkcí
fotoaparátu
1. Stiskněte a podržte [Fotoaparát].
2. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku,
otočte přístroj doleva.
3. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte
požadované úpravy.
4. Pořiďte snímek stisknutím trackpadu nebo
[Fotoaparát].
Zobrazení fotografie
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost
Start → Programy → Album médií.
.
3. Fotografii otevřete klepnutím na miniaturu.
20
1. Stiskněte a podržte [Fotoaparát].
2. Klepnutím na možnost
videokameru.
Fotografování
2. Klepněte na možnost
Nahrávání videozáznamu
spustíte
3. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku,
otočte přístroj doleva.
4. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte
požadované úpravy.
5. Stisknutím trackpadu nebo [Fotoaparát]
zahájíte nahrávání.
6. Chcete-li nahrávání zastavit, klepněte na
možnost nebo stiskněte trackpad nebo
[Fotoaparát].
Přehrávání videozáznamu
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost
Start → Programy → Album médií.
2. Klepněte na možnost
.
3. Fotografii otevřete klepnutím na miniaturu.
• Synchronizace s aplikací ActiveSync® (viz
uživatelská příručka)
Přehrávání hudebních souborů
Poslech hudby
Zařízení je vybaveno aplikací Windows Media
Player, která umožňuje přehrávání hudebních
souborů.
Uložení hudebních souborů do
přístroje
Hudební soubory lze do přístroje uložit
následujícími způsoby:
• Kopírování souborů na paměťovou kartu a
vložení karty do přístroje
• Stažení souborů z webu (viz uživatelská
příručka)
• Příjem přes Bluetooth (viz uživatelská
příručka)
1. Klepněte na možnost Start → Programy
→ Windows Media.
2. Na obrazovce knihovny klepněte na
možnost Nabídka → Knihovna a potom
vyberte paměť, ze které chcete načíst
soubory.
3. Klepněte na možnost Nabídka →
Aktualizovat knihovnu....
4. Po aktualizaci knihoven klepněte na
možnost Hotovo.
5. Vyberte kategorii.
6. Přejděte na knihovnu, kterou chcete
přehrát, a klepněte na možnost Přehrát.
21
Během přehrávání:
• Pokud chcete pozastavit přehrávání nebo v
přehrávání pokračovat, klepněte na možnost
nebo .
• K předchozímu nebo dalšímu souboru
můžete přejít klepnutím na možnost nebo
.
• Hlasitost můžete nastavit klepnutím na
možnost
nebo .
Upravte si přístroj
Naučte se měnit témata a obrázky na pozadí,
přidávat a odebírat položky a upravit hlasitost
systému z obrazovky dnešního dne.
Změna tématu nebo obrázku na
pozadí
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost
Start → Nastavení.
22
2. Na kartě Osobní klepněte na možnost
Dnes.
3. Na kartě Vzhled klepněte na téma nebo
klepněte na možnost Použít tento obrázek
jako pozadí → Procházet a vyhledejte
obrázek pro pozadí.
4. Po skončení klepněte na možnost
.
Přidání nebo odebrání položek z
obrazovky dnešního dne
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost
Start → Nastavení.
2. Na kartě Osobní klepněte na možnost
Dnes.
3. Na kartě Položky přidejte nebo odeberte
položky klepnutím na zaškrtávací políčka
vedle jednotlivých položek.
4. Klepněte na název položky a potom
uspořádejte položky klepnutím na možnost
Nahoru nebo Dolů.
5. Po skončení klepněte na možnost
.
Nastavení hlasitosti systému
Chcete-li nastavit hlasitost systému (pro
tlačítka a aplikace), klepněte na ikonu
a
přetáhněte posuvník hlasitosti systému ( )
nebo během používání aplikace stiskněte
tlačítko hlasitosti.
Pauza etikety
Aktivujete-li režim etikety, můžete položením
telefonu čelní stranou dolů dočasně vypnout
hudební přehrávač nebo ztlumit upozornění na
událost.
2. Na kartě Systém klepněte na možnost
Pohybové čidlo.
3. Na kartě Etiketa klepněte na políčko vedle
položky Společenská pauza.
Elektronická verze
uživatelské příručky
Další informace naleznete v
uživatelské příručce přístroje SGH-i900.
Příručka je k dispozici na webových
stránkách společnosti Samsung
(http://www.samsung.cz). Příručka je k
dispozici jako soubor aplikace Adobe Acrobat
(.pdf). Pokud nemáte aplikaci Adobe Reader,
můžete si bezplatnou aplikaci stáhnout z
adresy www.adobe.com.
1. Na obrazovce Dnes klepněte na možnost
Start → Nastavení.
23
Prohlášení o shodě (R&TTE)
My, společnost
Samsung Electronics,
prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt
mobilní telefon pro sítě GSM: SGH-i900
kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými
normativními dokumenty.
Bezpečnost
Elektromagnetická
kompatibilita
SAR
Rádio
EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
EN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006
EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)
EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)
Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše
uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici
1999/5/EC.
Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC,
která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:
BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka 0168
Technická dokumentace je uložena u:
Samsung Electronics QA Lab.
a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.05.22
(místo a datum vydání)
Yong-Sang Park / Vedoucí manažer
(jméno a podpis oprávněné osoby)
* Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra společnosti Samsung je uvedena na
www.samsung.cz, anebo můžete kontaktovat svého dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.
Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho přístroje v závislosti na softwaru
přístroje nebo poskytovateli služeb.
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.:GH68-19896A
Czech. 10/2008. Rev. 1.1
Download PDF

advertising