Samsung | SM-G900F | Samsung SM-G900F Uživatelská přiručka (Kitkat)

SM-G900F
Uživatelská příručka
Czech. 04/2014. Rev.1.1
www.samsung.com
Obsah
Nejdříve si přečtěte
Přizpůsobení
42
42
Úvodní informace
45
46
46
47
47
8
Rozvržení zařízení
10Tlačítka
11 Obsah balení
12 Vložení karty SIM nebo USIM a baterie
15 Nabíjení baterie
18 Vkládání paměťové karty
20 Zapínání a vypínání zařízení
20 Uchopení zařízení
21 Zamknutí a odemknutí zařízení
Připojení k síti
49
49
51
52
Základy
22
25
26
30
34
34
36
39
41
Přepnutí do jednoduchého režimu
Správa Domovské obrazovky a obrazovky
Aplikace
Změna metody zámku obrazovky
Nastavení tapety
Změna vyzváněcích tónů
Nastavení účtů
Přesouvání kontaktů z jiných zařízení do
vašeho zařízení
Používání dotykového displeje
Ikony indikátoru
Panely s oznámeními a rychlými
nastaveními
Domovská obrazovka a obrazovka
Aplikace
Spouštění aplikací
Instalování a odinstalování aplikací
Zadávání textu
Používání funkce úsporného režimu
Přístup k informacím nápovědy
Připojování k mobilní síti
Připojování k síti Wi-Fi
Používání síťového přepínače Smart
Sdílení připojení a používaní mobilních
přístupových bodů
Pohyby a funkce používání
54
58
58
63
64
65
2
Ovládací pohyby
Bezdotykový náhled
Více oken
Panel nástrojů
Ovládání jednou rukou
Zvýšení citlivosti dotykového displeje
Obsah
Telefon
Galerie
66Volání
69 Přijímání hovorů
70 Během hovoru
98
100
102
102
103
Kontakty
72
73
Přidávání kontaktů
Správa kontaktů
Internet & SNS
104Internet
105Chrome
106Hangouts
106ChatON
Zprávy & e-mail
76Zprávy
79E-mail
81 Google Mail
S Health
108 Informace o aplikaci S Health
109 Spuštění aplikace S Health
110 Přizpůsobení hlavní obrazovky aplikace
S Health
111 Používání menu aplikace S Health
112 Měření provedených kroků
114 Záznam informací o cvičení
121 Ukládání potravinového příjmu
123 Používání dodatečných nabídek
124 Konfigurace nastavení služby S Health
Fotoaparát
83
87
87
88
90
91
93
93
94
95
Prohlížení obsahu v zařízení
Úpravy obsahu v zařízení
Otevírání dalších možností
Označování tváří
Používání aplikace Označit kamaráda
Pořizování fotografií nebo videí
Spouštění fotoaparátu na uzamčené
obrazovce
Používání režimu snímání
Používání režimu Vyfoť a uprav
Používání režimu Dual Camera
Používání režimu virtuální prohlídky
Použití efektů filtru
Používání funkce přiblížení
Používání režimu Vzdálený hledáček
Změna nastavení fotoaparátu
Hlasové funkce
126 S Voice
128Záznamník
130 Hlasové vyhledávání
131 Režim Auto
3
Obsah
Multimédia
169Lupa
170Mapy
170Poznámka
171 Moje soubory
173Baterka
139Hudba
142Video
144YouTube
145Flipboard
145Google+
145Fotky
146 Hry Play
146 Hudba Play
146 Kiosek Play
Připojování k ostatním
zařízením
174NFC
176Bluetooth
179 S Beam
180 Rychlé připojení
184 Smart Remote
187 Screen Mirroring
189 Používání funkce Mobilní tisk
Zabezpečení
151 Soukromý režim
Bezpečnost
155 Odesílání zpráv s žádostí o pomoc
Správce zařízení a dat
190 Upgrade zařízení
191 Přesun souborů mezi zařízením a
počítačem
192 Zálohování nebo obnovení dat
193 Provádění obnovení dat
Nástroje
158 S vyhledávač
159 S Plánovač
162Kalkulačka
162Hodiny
164Disk
164Dropbox
165Google
166 Režim Děti
Nastavení
194 Otevření menu Nastavení
194 RYCHLÉ NASTAVENÍ
194 SÍŤOVÁ PŘIPOJENÍ
199 PŘIPOJIT A SDÍLET
200 ZVUK A ZOBRAZENÍ
204PERSONALIZACE
4
Obsah
Odstraňování potíží
206POHYB
207 UŽIVATEL A ZÁLOHA
208SYSTÉM
215APLIKACE
222 Nastavení Google
Usnadnění
223Usnadnění
224 Používání tlačítka Domů k otevírání menu
usnadnění
224TalkBack
236 Změna velikosti písma
236 Zvětšení obrazovky
236 Nastavení připomenutí oznámení
237 Převrácení barev displeje
237 Nastavení barev
238 Nastavení oznámení blesku
238 Vypnutí všech zvuků
238 Přizpůsobení nastavení titulků
239 Nastavení vyvážení zvuku
239 Používání monofonního zvuku
239 Používání detektoru dětského pláče
240 Používání automatické hmatové zpětné
vazby
240 Používání pomocných menu
242 Zapnutí obrazovky pomocí funkce
bezdotykového ovládání
242 Používání funkce inteligentního rolování
243 Nastavení možností prodlevy klepnutí a
podržení
243 Používání režimu ovládání interakce
244 Příjem nebo ukončování hovorů
244 Používání režimu ovládání jedním
klepnutím
244 Konfigurace nastavení usnadnění
246 Používání dalších užitečných funkcí
5
Nejdříve si přečtěte
Zařízení poskytuje mobilní komunikaci a mediální služby pomocí nejvyšším standardům a
technologickým znalostem společnosti Samsung. Tato uživatelská příručka a informace dostupné na
adrese www.samsung.com obsahují podrobnosti o funkcích a vlastnostech zařízení.
• Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a
správném používání zařízení.
• Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
• Některý obsah se může od vašeho zařízení lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb nebo
softwaru zařízení.
• Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon CPU a paměti RAM, ovlivní
celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických
údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
• Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných
dodavatelů než společnosti Samsung.
• Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu
způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o
přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
• Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou
být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů
pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné
používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
• Datové služby, jako například zasílání zpráv, nahrávání a stahování, automatická synchronizace
nebo používání služeb určování polohy, mohou být dále zpoplatněny. Chcete-li se dalším
poplatkům vyhnout, vyberte si vhodný datový tarif. Bližší informace získáte od svého
poskytovatele služeb.
• Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora
může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace
dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky
instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.
• Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou
způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení
licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.
6
Nejdříve si přečtěte
Ikony v pokynech
Upozornění: Situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob
Výstraha: Situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje
Poznámka: Poznámky, rady nebo dodatečné informace
7
Úvodní informace
Rozvržení zařízení
Infračervená dioda
Snímač vzdálenosti/
světla/gest
Oznamovací kontrolka
Přední fotoaparát
Sluchátko
Vypínač
Dotykový displej
Tlačítko Domů
Tlačítko Zpět
Tlačítko Poslední
aplikace
Mikrofon
Univerzální konektor
Konektor pro sluchátka
Mikrofon
GPS anténa
Zadní fotoaparát
Tlačítko hlasitosti
Blesk
Zadní kryt
NFC anténa (na baterii)
Reproduktor
Hlavní anténa
8
Úvodní informace
• Nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými objekty. Mohlo by dojít k problémům s
připojením nebo zvýšenému vybíjení baterie.
• Nepoužívejte ochranné fólie na obrazovku. Mohlo by dojít k selhání snímačů.
Údržba odolnosti proti vodě a prachu
Pokud do zařízení pronikne voda nebo prach, může dojít k jeho poškození. Chcete-li zabránit
poškození zařízení a zachovat jeho voděodolnost a prachotěsnost, pečlivě dodržujte tyto rady.
• Neponořujte zařízení do vody hlouběji než 1 m a pod vodou ho nenechávejte déle než 30 minut.
• Ověřte, zda jsou zadní kryt a krytky univerzálního konektoru těsně uzavřeny. V opačném případě
nemusí poskytovat ochranu před vodou a prachem.
• Neponořujte zařízení na delší dobu do vody.
• Nevystavujte zařízení působení vody pod tlakem, například vody vytékající z kohoutku, vln v
oceánu nebo ve vodopádu.
• Neotevírejte kryty zařízení, pokud je zařízení ve vodě nebo na velmi vlhkých místech, například v
bazénech nebo koupelnách.
• Neotevírejte zadní kryt pomocí mokrých rukou nebo pokud je zařízení vlhké.
• Pryžová těsnění upevněná na zadním krytu představují důležité součásti zařízení. Při otevírání
a zavírání zadního krytu si dávejte pozor, abyste nepoškodili pryžové těsnění. Také ověřte, zda
pryžové těsnění neobsahuje nečistoty, například písek nebo prach, aby nedošlo k poškození
zařízení.
• Kryt univerzálního konektoru od zařízení neodpojujte ani jej neodstraňujte.
• Pokud je zařízení vystaveno působení čisté neslané vody, pečlivě ho usušte pomocí čisté,
suché látky. Pokud je zařízení vystaveno působení jiné kapaliny než čisté vody, opláchněte
zařízení okamžitě čistou vodou a pečlivě ho osušte čistou a suchou látkou. Pokud
neopláchnete zařízení čistou vodou a neosušíte ho dle pokynů, může dojít k problémům při
používání zařízení nebo kosmetickým poškozením.
• Kryty zadní strany a univerzálního konektoru se mohou při upuštění zařízení nebo nárazu
povolit. Ujistěte se, že jsou všechny kryty správně zarovnané a pevně uzavřené.
9
Úvodní informace
• Bylo-li zařízení ponořeno do vody nebo je mokrý mikrofon či reproduktor, nemusí být
během hovoru dobře slyšet zvuk. Zajistěte, aby byl mikrofon nebo reproduktor čistý a osušte ho
otřením suchou látkou.
• Vodě odolná konstrukce zařízení způsobuje, že za jistých podmínek může mírně vibrovat.
Vibrace v těchto podmínkách, například při vysoké hlasitosti, jsou normální a neovlivňují funkci
zařízení.
• Dotykový displej a další funkce nemusí správně fungovat, pokud zařízení používáte ve vodě
nebo dalších kapalinách.
• Zařízení bylo testováno v řízením prostředí a získalo certifikaci odolnosti vůči vodě a prachu
v konkrétních situacích (splňuje požadavky klasifikace IP67 uvedené v mezinárodní normě
IEC 60529 – stupně ochrany poskytované ochrannými kryty [Kód IP]. Podmínky testování:
15–35 °C, 86–106 kPa, 1 metr, 30 minut). Navzdory této klasifikaci není vaše zařízení zcela
odolné proti poškození vodou v jakékoliv situaci.
Tlačítka
Tlačítko
Funkce
• Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko a
podržte ho.
Vypínač
Nedávné
aplikace
Domů
• Chcete-li zamknout nebo odemknout zařízení, stiskněte
toto tlačítko. Zařízení přejde do režimu zámku po vypnutí
dotykového displeje.
• Klepnutím otevřete seznam nedávno spuštěných aplikací.
• Klepnutím a podržením získáte přístup k dalším možnostem
pro aktuální obrazovku.
• Stisknutím zařízení odemknete. Zařízení přejde do režimu
zámku po vypnutí dotykového displeje.
• Stisknutím tlačítka se vraťte na domovskou obrazovku.
• Chcete-li spustit službu S Voice, dvakrát stiskněte tlačítko.
• Pro spuštění stiskněte položku Google a podržte ji.
Zpět
• Klepnutím na tlačítko se vraťte na předchozí obrazovku.
Hlasitost
• Stisknutím upravte hlasitosti zařízení.
10
Úvodní informace
Obsah balení
Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:
• Zařízení
• Baterie
• Uživatelská příručka
• Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a
poskytovatele služeb.
• Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být
kompatibilní.
• Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
• Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před
zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
• Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Některá příslušenství,
například dokovací zařízení, nemusí mít stejnou certifikaci odolnosti vůči vodě a prachu.
• Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na
společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na
webu společnosti Samsung.
11
Úvodní informace
Vložení karty SIM nebo USIM a baterie
Vložte kartu SIM nebo USIM dodanou poskytovatelem mobilních telefonních služeb a přiloženou
baterii.
• Se zařízením pracují pouze karty microSIM.
• Některé služby LTE nemusí být v závislosti na poskytovateli služby k dispozici. Bližší
informace o dostupnosti služby získáte od svého poskytovatele služeb.
1 Sundejte zadní kryt.
Neporaňte si při sundavání zadního krytu nehty.
Zadní kryt nadměrně neohýbejte nebo s ním nekruťte. Mohlo by dojít k poškození krytu.
12
Úvodní informace
2 Vložte kartu SIM nebo USIM tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
• Nevkládejte paměťovou kartu do slotu pro SIM kartu. Pokud dojde náhodou k zasunutí
paměťové karty do slotu pro kartu SIM, vezměte zařízení do servisního centra společnosti
Samsung a nechte paměťovou kartu vyjmout.
• Buďte opatrní, abyste neztratili SIM nebo USIM kartu a neumožnili jiným osobám, aby
ji používaly. Společnost Samsung neodpovídá za žádné škody nebo potíže způsobené
ztrátou nebo odcizením karet.
3 Vložte baterii.
2
1
13
Úvodní informace
4 Vraťte zpět zadní kryt.
2
1
Stisknout
Zarovnat
• Ověřte, zda je zadní kryt pevně uzavřen.
• Se zařízením používejte pouze zadní kryty a příslušenství schválené společností Samsung.
Vyjmutí karty SIM nebo USIM a baterie
1 Sundejte zadní kryt.
2 Vyjměte baterii.
14
Úvodní informace
3 Stiskněte kartu SIM nebo USIM prstem a vytáhněte ji ven.
Nabíjení baterie
Před prvním použitím baterii nabijte pomocí nabíječky. K nabíjení zařízení lze také používat počítač
připojený k zařízení pomocí kabelu USB.
Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené
nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.
• Pokud je baterie vybitá, zobrazí se ikona prázdné baterie.
• Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení
nabíječky. Před tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
• Používáte-li více aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení
k jinému zařízení, dojde k rychlému vybití baterie. Chcete-li se vyhnout odpojení od sítě
nebo ztrátě napájení během přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po plném nabití
baterie.
15
Úvodní informace
1 Připojte USB kabel k napájecímu adaptéru USB.
2 Otevřete kryt univerzálního konektoru.
3 Používáte-li kabel USB, zapojte kabel USB do pravé strany univerzálního konektoru zobrazeného
na obrázku níže.
• Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození
způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.
• Ověřte, zda je zadní kryt a kryt univerzálního konektoru pevně uzavřen a zabraňte
vniknutí vody a prachu do zařízení. Otevřené nebo povolené kryty mohou umožnit
vniknutí vody a prachu do zařízení a tak způsobit poškození.
• Dávejte pozor, abyste nepoškodili nebo neodpojili kryt víceúčelového konektoru.
Poškozený nebo chybějící kryt by mohl způsobit proniknutí vody do zařízení.
4 Zapojte napájecí adaptér USB do elektrické zásuvky.
• Během nabíjení můžete zařízení používat, ale jeho plné nabití může trvat delší dobu.
• Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat.
Pokud se tak stane, odpojte nabíječku ze zařízení.
• Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení. To je normální a nemělo by to mít žádný
vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může
nabíječka přestat nabíjet.
• Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska
Samsung.
16
Úvodní informace
5 Po úplném nabití odpojte zařízení od nabíječky. Nejprve odpojte nabíječku od zařízení a pak ji
odpojte z elektrické zásuvky.
Nevyjímejte baterii před odpojením nabíječky. Mohlo by dojít k poškození zařízení.
Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač,
proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Nabíječka by měla během
nabíjení zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.
6 Zavřete kryt univerzálního konektoru.
Ověřte, zda je kryt univerzálního konektoru pevně uzavřen.
Snížení spotřeby baterie
Zařízení nabízí možnosti, které pomáhají šetřit spotřebu baterie. Přizpůsobením těchto možností a
deaktivací funkcí na pozadí můžete zařízení mezi jednotlivými nabíjeními používat delší dobu:
• Když zařízení nepoužíváte, přepněte je stisknutím vypínače do režimu spánku.
• Zbytečné aplikace zavřete pomocí správce úloh.
• Deaktivujte funkci Bluetooth.
• Deaktivujte funkci Wi-Fi.
• Deaktivujte automatickou synchronizaci aplikací.
• Snižte dobu podsvícení.
• Snižte jas displeje.
17
Úvodní informace
Vkládání paměťové karty
Vaše zařízení přijímá paměťové karty s maximální kapacitou 128 GB. V závislosti na výrobci a typu
paměťové karty nemusí být některé paměťové karty kompatibilní s vaším zařízením.
• Některé paměťové karty nemusí být plně kompatibilní se zařízením. Používání
nekompatibilní karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty a poškodit
data uložená na kartě.
• Dávejte pozor, abyste paměťovou kartu vložili správnou stranou vzhůru.
• Zařízení podporuje u paměťových karet systémy souborů typu FAT a exFAT. Pokud vložíte
kartu naformátovanou s jiným systémem souborů, zařízení vás vyzve k přeformátování
paměťové karty.
• Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
• Při vkládání paměťové karty do zařízení se soubory adresáře paměťové karty zobrazí ve
složce Moje soubory → SD card.
1 Sundejte zadní kryt.
2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
3 Vraťte zpět zadní kryt.
18
Úvodní informace
Vyjmutí paměťové karty
Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte. Na domovské obrazovce
klepněte na položku Aplikace → Nastavení → Úložiště → Odpojit SD kartu.
1 Sundejte zadní kryt.
2 Vysuňte paměťovou kartu.
3 Vraťte zpět zadní kryt.
Nevysunujte paměťovou kartu, pokud zařízení přenáší nebo získává informace. Mohlo by
dojít ke ztrátě či poškození dat nebo k poškození paměťové karty nebo zařízení. Společnost
Samsung neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním poškozených
paměťových karet včetně ztráty dat.
Formátování paměťové karty
Paměťová karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením kompatibilní. Paměťovou kartu
formátujte pouze v zařízení.
Na domovské obrazovce klepněte na položku Aplikace → Nastavení → Úložiště → Formátovat
kartu SD → Formátovat SD kartu → Odstranit vše.
Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data
uložená v zařízení. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností
uživatele.
19
Úvodní informace
Zapínání a vypínání zařízení
Pokud zařízení zapínáte poprvé, nastavte je dle následujících zobrazených pokynů.
Stisknutím a podržením vypínače na několik sekund zařízení zapněte.
Vypnutí zařízení provedete stisknutím a podržením vypínače a poté klepnutím na položku Vypnout.
Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle
nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
Uchopení zařízení
Nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými objekty. Mohlo by dojít k problémům s připojením
nebo zvýšenému vybíjení baterie.
20
Úvodní informace
Zamknutí a odemknutí zařízení
Stisknutím vypínače vypnete obrazovku a zařízení se přepne do režimu zámku. Zařízení se
automaticky zamkne, pokud ho delší dobu nepoužíváte.
Chcete-li zařízení odemknout, stiskněte Vypínač nebo tlačítko Domů a přejeďte prstem v libovolném
směru v rámci oblasti odemknuté obrazovky.
Můžete změnit odemykací kód, který slouží k odemykání zařízení. Podrobnosti naleznete v části
Změna metody zámku obrazovky.
21
Základy
Používání dotykového displeje
• Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické
výboje mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
• Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a
netlačte příliš silně prsty.
• Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se
nachází mimo oblast dotykového vstupu.
• Ponechání dotykového displeje v nečinnosti po delší dobu může vést ke stínovým
obrazům (vypálení obrazu do obrazovky) nebo duchům. Pokud zařízení nepoužíváte,
vypněte dotykový displej.
• Při používání dotykového displeje doporučujeme používat prsty.
Klepnutí
Chcete-li otevřít aplikaci, vybrat položku menu, stisknout tlačítko na obrazovce nebo zadat znaky
pomocí klávesnice na obrazovce, klepněte na položku prstem.
22
Základy
Klepnutí a podržení
Chcete-li otevřít dostupné možnosti, klepněte a podržte položku po dobu více než 2 sekund.
Přetažení
Chcete-li přesunout ikonu nebo miniaturu, klepněte a podržte ji a přetáhněte ji do cílového umístění.
Dvojité klepnutí
Chcete-li přiblížit část webové stránky nebo obrázku, dvakrát na ni klepněte. Chcete-li se vrátit zpět,
znovu dvakrát klepněte.
23
Základy
Listování
Chcete-li zobrazit další panel, listujte v domovské obrazovce nebo v obrazovce Aplikace doleva nebo
doprava. Chcete-li procházet webovou stránku nebo seznam, například kontakty, listujte nahoru
nebo dolů.
Roztahování a přitahování
Chcete-li přiblížit část webové stránky, mapy nebo obrázku, roztáhněte od sebe dva prsty.
Zmáčknutím položku oddalte.
24
Základy
Ikony indikátoru
Ikony zobrazené ve stavovém panelu poskytují informace o stavu zařízení. Ikony uvedené v tabulce
níže se vyskytují nejčastěji.
Stavový řádek se u některých aplikacích nemusí objevit v horní části obrazovky. Chcete-li
zobrazit stavový řádek, přetáhněte dolů z horní části obrazovky.
Ikona
Definice
Žádný signál
Síla signálu
Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
Připojeno k síti GPRS
Připojeno k síti EDGE
Připojeno k síti UMTS
Připojeno k síti HSDPA
Připojeno k síti HSPA+
Připojeno k síti LTE
Připojeno k síti Wi-Fi
Funkce Bluetooth je aktivována
GPS je aktivní
Probíhá volání
Zmeškaný hovor
Funkce Bezdotykové procházení byla aktivována
Funkce inteligentního zastavení nebo pozastavení byla aktivována
Synchronizováno s webem
Připojeno k počítači
Žádná karta SIM ani USIM
Nová textová nebo multimediální zpráva
Budík je aktivní
25
Základy
Ikona
Definice
Ztišený režim je aktivní
Vibrační režim aktivován
Režim Letadlo je aktivní
Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
Stav baterie
Panely s oznámeními a rychlými nastaveními
Používání panelu s oznámeními
Když obdržíte nové oznámení, jako jsou správy nebo zmeškané hovory, na stavovém řádku se
zobrazí ikony indikátoru. Pro víc informací o ikonách otevřete panel s oznámeními a zobrazte
podrobnosti.
Chcete-li otevřít panel s oznámeními, přetáhněte stavový řádek dolů.
Chcete-li panel s oznámeními zavřít, přetáhněte řádek zpět nahoru.
26
Základy
Na panelu s oznámeními můžete používat tyto funkce.
Spuštění Nastavení.
Aktivace nebo deaktivace
možností. Pro podrobnější
nastavení klepnout a podržet
možnosti.
Zobrazení všech tlačítek
rychlého nastavení.
Spuštění aplikace S vyhledávac.
Spouštění funkce Rychlé přip.
Vymazat všechna oznámení.
Nastavení jasu.
Klepnout na oznámení a vykonat
rozličné činnosti.
Nastavení jasu
Chcete-li nastavit zařízení a upravit jas automaticky, zaškrtněte pole Automaticky. Chcete-li ručně
upravit jas z automatické úrovně, přetáhněte řádek úpravy jasu doleva nebo doprava.
Když je baterie slabá, řádek úpravy jasu z panelu s oznámeními zmizí.
27
Základy
Používání panelu s rychlými nastaveními
Na panelu s oznámeními naleznete několik tlačítek pro rychle nastavení. Chcete-li zobrazit nebo
získat přístup k více tlačítkům pro rychlé nastavení, otevřete panel s rychlými nastaveními. Po
otevření panelu s rychlými nastaveními můžete zapínat a vypínat rozličné funkce nebo konfigurovat
nastavení.
Chcete-li otevřít panel s rychlými nastaveními, přetáhněte stavový řádek pomocí dvou prstů dolů.
Chcete-li panel s rychlými nastaveními zavřít, přetáhněte řádek zpět nahoru.
Chcete-li znovu uspořádat tlačítka pro rychlé nastavení na panelu s oznámeními, klepněte na
položku , klepněte a podržte položku a pak ji přetáhněte do jiného umístění.
Použijte následující možnosti:
• Wi-Fi: Aktivace nebo deaktivace funkce Wi-Fi. Podrobnosti naleznete v části Připojování k síti WiFi.
• Umístění: Aktivace nebo deaktivace funkce GPS.
• Zvuk / Vibrace / Ztlumit: Aktivuje nebo deaktivuje zvukový režim a tichý režim. Zařízení můžete
nastavit na vibrace nebo ztišení všech zvuků v tichém režimu.
• Otočení displeje: Povolení nebo zakázání otáčení rozhraní při otočení zařízení.
Některé aplikace nedovolují otáčení displeje.
• Bluetooth: Aktivace nebo deaktivace funkce Bluetooth.
• Mobilní data: Aktivace nebo deaktivace mobilního datového připojení.
28
Základy
• Podpora stahov.: Aktivace nebo deaktivace funkce zrychlení stahování. Podrobnosti naleznete v
části Používání zrychlení stahování.
• Ultra ús. režim: Aktivace nebo deaktivace úsporného režimu ultra. Podrobnosti naleznete v části
Používání funkce úsporného režimu.
• Více oken: Nastavení zařízení pro použití funkce více oken. Podrobnosti naleznete v části Více
oken.
• Panel nástrojů: Skryje nebo zobrazí ikonu Nástroje. Podrobnosti naleznete v části Panel
nástrojů.
• Akt. bod Wi-Fi: Aktivace nebo deaktivace funkce sdílení připojení sítě Wi-Fi. Podrobnosti
naleznete v části Sdílení připojení a používaní mobilních přístupových bodů.
• Screen Mirroring: Aktivace nebo deaktivace funkce zrcadlení obrazovky. Podrobnosti naleznete
v části Screen Mirroring.
• NFC: Aktivace nebo deaktivace funkce NFC. Podrobnosti naleznete v části NFC.
• Synch.: Aktivace nebo deaktivace automatické synchronizace aplikací.
• Chytrý poh. st.: Aktivace nebo deaktivace funkce Chytrý pohotovostní stav. Pokud aktivujete
tuto funkci, obrazovka zůstane zapnutá, dokud se na ni budete dívat.
• Int. pauza: Aktivace nebo deaktivace funkce Inteligentní pauza. Pokud aktivujete tuto funkci,
přehrávání se pozastaví, pokud se nedíváte na obrazovku.
• Úsporný režim: Aktivace nebo deaktivace úsporného režimu. Podrobnosti naleznete v části
Používání funkce úsporného režimu.
• Režim blok.: Aktivace nebo deaktivace režimu blokování. V režimu blokování bude vaše zařízení
blokovat oznámení. Chcete-li vybrat typ blokovaných oznámení, klepněte na položku Nastavení
→ Režim blokování.
• Režim Letadlo: Aktivace nebo deaktivace režimu letadla.
• Režim Auto: Aktivace nebo deaktivace režimu pro automobil. Podrobnosti naleznete v části
Režim Auto.
• Soukromý režim: Aktivace nebo deaktivace soukromého režimu. Podrobnosti naleznete v části
Soukromý režim.
• Citlivost tlačítek: Aktivuje nebo deaktivuje funkci citlivosti dotyků. Podrobnosti naleznete v části
Zvýšení citlivosti dotykového displeje.
29
Základy
Domovská obrazovka a obrazovka Aplikace
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje
nástroje, zkratky aplikací a další položky. Nástroje jsou malé aplikace, které spouštějí konkrétní funkce
aplikací a tak o nich poskytují informace a pohodlný přístup na vaší domovské obrazovce.
Domovská obrazovka může obsahovat více panelů. Chcete-li zobrazit další panely, přejděte vlevo
nebo vpravo. Chcete-li přizpůsobit domovskou obrazovku, vyhledejte si další podrobnosti na stránce
Správa Domovské obrazovky a obrazovky Aplikace.
Nástroj
Aplikace
Složka
Indikátory obrazovky
Oblíbené aplikace
30
Základy
Možnosti domovské obrazovky
Klepněte na prázdnou oblast a podržte ji nebo přitáhněte prsty k sobě na domovské obrazovce a
otevřete možnosti dostupné na domovské obrazovce.
31
Základy
Používání aplikace Můj časopis
Chcete-li otevřít aplikaci Můj časopis, klepněte na položku
doprava.
nebo rolujte na domovské obrazovce
Aplikace Můj časopis zobrazuje živé aktualizace ze sociálních sítí a zprávy, které vás zajímají.
Otevření dalších
možností.
Chcete-li vybrat zobrazovaný obsah, klepněte na položku → Nastavení a pak vyberte kategorie,
které vás zajímají.
Chcete-li po otevření aplikace Můj časopis automaticky aktualizovat obsah, klepněte na položku →
Nastavení a pak zaškrtněte Automaticky aktualizovat při...
Chcete-li deaktivovat funkci Můj časopis, klepněte na domovské obrazovce na prázdnou oblast a
podržte ji. Pak klepněte na položku Nastavení domovské obrazovky a zrušte zaškrtnutí položky Můj
časopis.
32
Základy
Obrazovka Aplikace
Obrazovka Aplikace zobrazuje ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.
Na domovské obrazovce klepněte na položku Aplikace a otevřete obrazovku Aplikace. Chcete-li
zobrazit další panely, rolujte doprava nebo doleva, případně vyberte indikátor obrazovky na její
spodní straně. Chcete-li přizpůsobit obrazovku Aplikace, vyhledejte si další podrobnosti na stránce
Správa Domovské obrazovky a obrazovky Aplikace.
Otevření dalších
možností.
Aplikace
Indikátory
obrazovky
33
Základy
Spouštění aplikací
Na domovské obrazovce nebo obrazovce Aplikací otevřete aplikaci výběrem ikony.
Chcete-li zobrazit seznam nedávno použitých aplikací, klepněte na položku
aplikace, kterou chcete otevřít.
a vyberte ikonu
Ukončení aplikace
→ a pak klepněte na položku Konec vedle aplikace, kterou chcete zavřít.
Klepněte na položku
Všechny aktivní aplikace zavřete klepnutím na položku Ukončit vše. Případně klepněte na položku
→ .
Instalování a odinstalování aplikací
Samsung Apps
Tuto aplikaci použijte k nákupu a stahování vyhrazených aplikací Samsung.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Samsung Apps.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Instalování aplikací
Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku
klíčových slov.
a vyhledávejte je pomocí
Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na
položku Zdarma. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s cenou
aplikace.
Ve výchozím nastavení zařízení všechny nainstalované aplikace automaticky aktualizuje,
když je dostupná nová verze. Chcete-li výchozí nastavení změnit nebo aplikace aktualizovat
ručně, klepněte na položku → Nastavení → Automaticky aktualizované aplikace a pak
vyberte vhodnou možnost.
34
Základy
Obchod Play
Tuto aplikaci použijte k nákupu a stahování aplikací a her, které je možné na zařízení spustit.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Obchod Play.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Instalování aplikací
Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku
klíčových slov.
a vyhledávejte je pomocí
Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na
položku INSTALOVAT. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s
cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Ve výchozím nastavení zařízení všechny nainstalované aplikace automaticky aktualizuje,
když je dostupná nová verze. Chcete-li výchozí nastavení změnit nebo aplikace aktualizovat
ručně, klepněte na položku → Nastavení → Automatické aktualizace a pak vyberte
vhodnou možnost.
Stahování navrhovaných aplikací
Umožňuje prohlížet a stahovat vyhrazené aplikace zařízení Galaxy.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku → Základní aplikace pro GALAXY. Nebo na domovské
obrazovce klepněte na nástroj GALAXY Essentials nebo GALAXY Gifts a pak klepněte na položku
vedle aplikace.
Chcete-li stáhnout všechny aplikace v seznamu, klepněte na položku Stáhnout vše.
Správa aplikací
Odinstalování nebo zakazování aplikací
Chcete li zakázat výchozí aplikace, klepněte na obrazovce Aplikace na položku → Odinstalovat/
zakázat aplikace Vedle aplikací, které můžete zakázat, se objeví . Vyberte aplikaci a klepněte na
položku Vypnout.
Chcete-li stažené aplikace odinstalovat, klepněte na obrazovce Aplikace na položku → Stažené
aplikace → → Odinstalovat. Případně na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení →
Správce aplikací, vyberte aplikaci a pak klepněte na položku Odinstalovat.
35
Základy
Povolení aplikací
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku → Zobrazit zakázané aplikace, vyberte aplikace a pak
klepněte na tlačítko Hot.
Případně na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Správce aplikací, rolujte na
VYPNUTO, vyberte aplikaci a pak klepněte na položku Povolit.
• Skrýt aplikace: Skryje aplikace pouze na obrazovce Aplikace. Skryté aplikace budete moci
i nadále používat.
• Zakázat aplikace: Zakáže vybrané výchozí aplikace, které ze zařízení nemohou být
odinstalovány. Zakázané aplikace nemůžete používat.
• Odinstalovat aplikace: Odinstaluje stažené aplikace.
Zadávání textu
Když zadáte text pro posílání zpráv, vytváření poznámek a podobně, automaticky se zobrazí
klávesnice.
Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit
jazyk zápisu na jeden z podporovaných jazyků.
Navrhovaná klíčová slova
Nastavení možností pro
klávesnici Samsung.
Odstranění předcházejícího
znaku.
Zadání pomocí velkých písmen.
Pro všechna velká písmena
klepněte na klávesu dvakrát.
Rozdělení na další řádek.
Vložení mezery.
Zadávání interpunkčních
znamének.
Nastavení jazyka zadávání textu
Klepněte na položku → Vyberte jazyky zadávání a pak vyberte jazyky, které chcete používat.
Pokud vyberete dva nebo více jazyků, můžete mezi nimi měnit tak, že přejdete prstem po klávesu
mezery doleva nebo doprava.
36
Základy
Změna rozvržení klávesnice
Klepněte na položku , vyberte jazyk pod položkou DOSTUPNÉ JAZYKY a pak vyberte rozvržení
klávesnice, které chcete používat.
Na Klávesnice 3x4 obsahuje klávesa tři nebo čtyři znaky. Chcete-li zadat znak, opakovaně
mačkejte klávesu odpovídající příslušnému znaku.
Používání dalších funkcí klávesnice
Klepněte na položku a podržte ji a pak použijte následující funkce: Místo ikony
závislosti na poslední použité funkci zobrazit jiné ikony.
se mohou v
• : Zadávání textu hlasem.
Změna jazyka.
Otevření klávesnice.
Spuštění nebo přerušení
zadávaní textu hlasem.
Před instalací této funkce ověřte, zda je síť Wi-Fi nebo mobilní síť připojena. Při používání
této funkce pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.
• : Přepnutí do režimu ručního psaní.
Přepnutí na standardní
klávesnici.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
37
Základy
• : Vložení položky ze schránky.
• : Nastavení možností pro klávesnici.
• : Vložení emotikonů.
• : Přepnutí na plovoucí klávesnici. Chcete-li klávesnici přesunout na jiné místo, přetáhněte
.
Přepnutí na standardní
klávesnici.
Kopírování a vkládání
1 Klepněte na text a podržte.
2 Přetáhnutím nebo vyberte požadovaný text, nebo klepněte na položku Vybrat všechno a
vyberte všechen text.
3 Klepněte na položku Kopírovat nebo Vyjmout. Vybraný text se zkopíruje do schránky.
4 Umístěte kurzor na místo, na které chcete text vložit, a klepněte na položku → Vložit. Chceteli vložit text, který jste již předtím zkopírovali, klepněte na položku
38
→ Schránka a text vyberte.
Základy
Používání funkce úsporného režimu
Úsporný režim
Šetřete energii baterie omezením funkcí zařízení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Úsporný režim → Úsporný režim a pak
přetáhněte přepínač Úsporný režim doprava. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a
klepnutím na položku aktivujte funkci Úsporný režim.
Vyberte si z následujících možností:
• Blokovat data na pozadí: Zabrání aplikacím, které běží na pozadí v použití mobilního datového
připojení.
• Omezit výkon: Omezí různé možnosti, například vypnutí nedávno použitých aplikací a
podsvícení tlačítka Zpět.
• Režim Stupně šedi: Zobrazit barvy na obrazovce ve stupních šedi.
Ultra úsporný režim
Tento režim použijte k prodloužení doby provozu zařízení na baterii. V úsporném režimu ultra
zařízení provádí následující funkce:
• Zobrazuje barvy na obrazovce ve stupních šedi.
• Omezuje dostupné aplikace pouze na nezbytné a vybrané aplikace.
• Deaktivuje mobilní datové připojení při vypnutí obrazovky.
• Deaktivuje funkce Wi-Fi a Bluetooth.
39
Základy
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Úsporný režim → Ultra úsporný režim a
přetáhněte přepínač Ultra úsporný režim doprava. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a
klepnutím na položku aktivujte funkci Ultra ús. režim.
Otevření dalších možností.
Spustit Telefon.
Spouštění Zpráv.
Spustit Internet.
Přidání dalších aplikací, které lze
používat.
Zbývající energie baterie
Odhadovaná maximální
pohotovostní doba
Chcete-li přidat aplikaci na domovské obrazovce, klepněte na položku
a pak vyberte aplikaci.
Chcete-li odebrat aplikaci z domovské obrazovky, klepněte na položku → Odebrat, vyberte aplikaci
pomocí a pak klepněte na tlačítko OK.
Chcete-li změnit nastavení síťové konektivity nebo další nastavení, klepněte na položku →
Nastavení.
Chcete-li deaktivovat funkci úsporného režimu ultra, klepněte na položku → Vypnout Ultra
úsporný režim.
Odhadovaná maximální pohotovostní doba ukazuje zbývající čas, než dojde energie v
zařízení, které se nepoužívá. Pohotovostní doba se může lišit v závislosti na nastavení
zařízení a provozních podmínkách.
40
Základy
Přístup k informacím nápovědy
Chcete-li otevřít informace nápovědy aplikace, zatímco aplikaci používáte, klepněte na položku →
Nápověda.
Pro přístup k informacím nápovědy a nalezení postupu, jak používat zařízení a aplikace na obrazovce
Aplikace, klepněte na položku Nastavení → Nápověda.
• Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.
• Před instalací této funkce ověřte, zda je síť Wi-Fi nebo mobilní síť připojena. Při používání
této funkce pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.
41
Přizpůsobení
Přepnutí do jednoduchého režimu
Jednoduchý režim poskytuje lepší zážitky uživateli používáním jednoduššího rozvržení a velkých
ikon na domovské obrazovce. Máte přístup k nejoblíbenějším aplikacím, často používaným
nastavením a můžete přidávat zkratky na oblíbené kontakty.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Snadný režim → Snadný režim, vyberte
aplikace, u kterých chcete používat jednodušší rozvržení a pak klepněte na položku Hotovo.
Chcete-li se vrátit do standardního režimu, klepněte na domovské obrazovce na položku Nastavení
Snadného režimu → Snadný režim → Snadardní režim → Hotovo.
Správa zkratek
Chcete-li přidat zkratku do aplikace na domovské obrazovce, rolujte doleva, klepněte na položku
a pak vyberte aplikaci.
Chcete-li přidat zkratku do kontaktu na domovské obrazovce, rolujte doprava a klepněte na položku
.
Chcete-li odstranit zkratku z domovské obrazovky, klepněte na položku → Upravit a vyberte
aplikaci nebo kontakt pomocí položky .
Správa Domovské obrazovky a obrazovky
Aplikace
Správa domovské obrazovky
Přidávání položek
Klepněte a podržte aplikaci nebo složku z obrazovky Aplikace a pak ji přetáhněte na domovskou
obrazovku.
Chcete-li přidat nástroje, klepněte a podržte prázdnou oblast na domovské obrazovce, klepněte na
položku Nástroje, klepněte a podržte nástroj a pak ho přetáhněte na domovskou obrazovku.
42
Přizpůsobení
Přesouvání a odstranění položky
Klepněte a podržte položku na domovské obrazovce a pak ji přetáhněte do nového umístění.
Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.
Často používáné aplikace můžete také přesunout do oblasti zkratek na spodní straně domovské
obrazovky.
Chcete-li položku odstránit, klepněte na ni a podržte ji. Pak ji přetáhněte do možnosti Odebrat, která
se objeví v horní části obrazovky.
Vytvoření složky
1 Na domovské obrazovce klepněte na aplikaci, podržte ji a přetažením Vytvořit složku v horní
části obrazovky.
2 Zadejte název složky.
3 Klepněte na položku
, vyberte aplikace, které chcete přesunout do složky, a pak klepněte na
položku Hot.
Správa panelů
Chcete-li přidat, přesunout nebo odebrat panel na domovské obrazovce klepněte na prázdnou
oblast a podržte ji.
Chcete-li přidat panel, rolujte doleva na poslední panel a pak klepněte na položku
.
Chcete-li přesunout panel, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do nového
umístění.
Chcete-li odstranit panel, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do možnosti
Odebrat v horní části obrazovky.
Chcete-li nastavit panel jako hlavní domovskou obrazovku, klepněte na položku
43
.
Přizpůsobení
Správa obrazovky Aplikace
Změna režimu zobrazení
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku → Zobrazit jako a vyberte metodu řazení.
Skrývání aplikací
Aplikace, které nechcete vidět na obrazovce Aplikace, můžete skrýt.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku → Skrýt aplikace, vyberte aplikace a pak klepněte na
tlačítko Hot.
Chcete-li zobrazit skryté aplikace, na obrazovce Aplikace klepněte na položku → Zobr. skryté
aplik., vyberte aplikace a pak klepněte na tlačítko Hotovo.
Přesouvání položek
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku → Upravit. Klepněte a podržte položku a přesuňte ji
do jiného místa.
Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.
Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji do možnosti Vytvořit stránku, která se
nachází v horní části obrazovky.
Vytváření složek
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
→ Vytvořit složku. Alternativně klepněte na
položku → Upravit, klepněte a podržte aplikaci a pak ji přetáhněte na položku Vytvořit složku,
která se zobrazí v horní části obrazovky.
2 Zadejte název složky.
3 Klepněte na položku
, vyberte aplikace, které chcete přesunout do složky, a pak klepněte na
položku Hot.
44
Přizpůsobení
Změna metody zámku obrazovky
Způsob, jakým zamykáte obrazovku, můžete změnit a zabránit tak ostatním v přístupu k vaším
soukromým informacím.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Zamknout displej → Zámek displeje a
pak vyberte metodu zámku obrazovky. Kdykoliv zařízení odemykáte, vyžaduje k odemknutí kód.
Pokud kód k odemknutí zapomenete, můžete zařízení nechat resetovat v servisním
středisku Samsung.
Znak
Nakreslete vzor spojením čtyř nebo více teček a pak ho opětovným nakreslením ověřte. Nastavte
záložní kód PIN k odemknutí obrazovky v případě, že zapomenete vzor.
Otisk prstu
Zaregistrujte vaše otisky pro odemknutí obrazovky. Podrobnosti naleznete v části Soukromý režim.
PIN
Kód PIN se skládá pouze z čísel. Zadejte alespoň čtyři čísla a pak heslo opětovným zadáním ověřte.
45
Přizpůsobení
Heslo
Heslo se skládá ze znaků a z čísel. Zadejte alespoň čtyři znaky, včetně čísel a symbolů, a pak heslo
opětovným zadáním ověřte.
Nastavení tapety
Nastavení snímku nebo fotografie uložené v zařízení jako tapety domovské obrazovky nebo
zamčené obrazovky.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Pozadí. Případně na domovské
obrazovce klepněte na prázdnou oblast a podržte ji a pak klepněte na položku Pozadí.
2 Vyberte obrazovku, pro kterou chcete danou tapetu použít.
3 Rolujte doleva nebo doprava a vyberte z obrázků, které se zobrazují na spodní straně obrazovky.
Chcete-li vybrat fotografie pořízené fotoaparátem zařízení nebo další snímky, klepněte na
položku Další obrázky.
4 Klepněte na položku Nastavit Pozadí nebo Hotovo.
Změna vyzváněcích tónů
Změní vyzváněcí tóny příchozích hovorů a oznámení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Zvuk.
Chcete-li nastavit vyzváněcí tón pro příchozí volání, klepněte na položku Vyzvánění, vyberte
vyzváněcí tón a pak klepněte na položku OK. Chcete-li jako tón vyzvánění použít skladbu uloženou
ve vašem zařízení nebo účtu, klepněte na položku Přidat.
Chcete-li nastavit vyzváněcí tón pro oznámení, klepněte na položku Oznámení, vyberte vyzváněcí
tón a pak klepněte na položku OK.
46
Přizpůsobení
Nastavení účtů
Přidávání účtů
Některé aplikace používané v zařízení vyžadují zaregistrovaný účet. Chcete-li maximálně využívat
možnosti zařízení, vytvořte si účty.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Účty → Přidat účet a vyberte službu účtu.
Nastavení následně dokončete podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li synchronizovat obsah se svými účty, vyberte účet a zaškrtněte položky, které se mají
synchronizovat.
Odebírání účtů
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Účty, vyberte účet a pak klepněte na
položku → Odebrat účet.
Přesouvání kontaktů z jiných zařízení do vašeho
zařízení
Přesouvání kontaktů pomocí aplikace Samsung Smart Switch
Kontakty můžete přenášet z předchozího zařízení do nového zařízení pomocí aplikace Smart Switch
(pro mobilní telefony a počítače). Další informace získáte na adrese www.samsung.com/smartswitch.
Aplikace Samsung Smart Switch není na některých zařízeních nebo počítačích
podporována.
Používání aplikace Smart Switch Mobile
Tuto aplikaci použijte k přenosu kontaktů z předchozího zařízení iPhone nebo zařízení Android do
nového zařízení. Aplikaci si můžete stáhnout z obchodu Samsung Apps nebo Obchod Play.
47
Přizpůsobení
1 V zařízení klepněte na položku Smart Switch Mobile.
2 V zařízení vyberte možnost v závislosti na typu předchozího zařízení a postupujte dle pokynů na
obrazovce.
Pokud předchozí zařízení obsahovalo systém Android, ověřte, zda je v zařízení nainstalována
aplikace Smart Switch Mobile. Další informace naleznete v nápovědě.
Používání aplikace Smart Switch v počítačích
Tuto funkci použijte k importu zálohy vašich kontaktů (z mobilních zařízení vybraných výrobců) z
počítače do vašeho zařízení. Aplikaci si můžete stáhnout na stránce www.samsung.com/smartswitch.
1 Zálohování kontaktů z předchozího zařízení do počítače. Pro podrobnosti kontaktujte výrobce
zařízení.
2 V počítači spusťte aplikaci Smart Switch.
3 Připojte vaše aktuální zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
4 Na počítači klikněte na výrobce vašeho předchozího zařízení a pro přenos kontaktů do vašeho
zařízení se řiďte pokyny na obrazovce.
Přesouvání kontaktů pomocí aplikace Samsung Kies
Chcete-li obnovit kontakty ve vašem zařízení, importujte zálohu kontaktů z počítače pomocí
aplikace Samsung Kies. Pomocí aplikace Samsung Kies můžete také zálohovat kontakty do počítače.
Podrobnosti naleznete v části Připojení pomocí aplikace Samsung Kies.
48
Připojení k síti
Připojování k mobilní síti
Chcete-li používat Internet, když síť Wi-Fi není dostupná, připojte zařízení k mobilní síti.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Použití dat a pak zaškrtněte Mobilní data.
Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku Mobilní data aktivujte tuto
funkci.
Připojování k síti Wi-Fi
Chcete-li použít síť Internet nebo sdílet mediální soubory s jinými zařízeními, připojte zařízení k síti
Wi-Fi. Další možnosti naleznete v části Wi-Fi.
• Zařízení využívá neharmonizovanou frekvenci a je určeno k použití ve všech evropských
zemích. Sítě WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské
unii, ale nemohou být provozovány mimo budovy.
• Nepoužíváte-li síť Wi-Fi, vypněte ji a šetřete energii baterie.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Wi-Fi. Případně otevřete panel s
rychlými nastaveními a klepněte na položku Wi-Fi a podržte ji.
2 Přetáhněte přepínač Wi-Fi doprava.
3 Vyberte síť ze seznamu nalezených Wi-Fi sítí. Sítě, které vyžadují heslo, se zobrazí pomocí ikony
zámku.
4 Klepněte na položku Připojit. Po připojení zařízení k síti Wi-Fi se zařízení automaticky připojí,
kdykoliv bude síť dostupná.
49
Připojení k síti
Přidávání sítí Wi-Fi
Pokud se požadovaná síť nezobrazí v seznamu sítí, klepněte na položku Přidat síť Wi-Fi v dolní části
seznamu sítí. Zadejte název sítě do pole SSID sítě, vyberte typ zabezpečení, a pokud se nejedná o
otevřenou síť, zadejte heslo a pak klepněte na položku Připojit.
Aktivace funkce Wi-Fi Passpoint
Funkce Wi-Fi Passpoint zařízení umožňuje hledat a připojit se k certifikované síti Wi-Fi. Pomocí funkce
Passpoint se můžete připojit k veřejným sítím Wi-Fi, které podporují automatické ověřování. Když se
přesunete na nové umístění, funkce vyhledá a připojí vás k další certifikované síti Wi-Fi.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti.
Klepněte na položku → Upřesnit a pak zaškrtněte položku Passpoint.
Zapomínání sítí Wi-Fi
Jakoukoliv dříve použitou síť, včetně aktuální sítě, lze zapomenout, takže se k ní zařízení automaticky
nepřipojí. Vyberte síť v seznamu sítí a pak klepněte na položku Odstranit.
50
Připojení k síti
Používání zrychlení stahování
Tuto funkci použijte k rychlejšímu stahování velkých souborů pomocí sítí Wi-Fi a mobilních sítí
zároveň. Před použitím této funkce ověřte, zda jsou aktivní připojení k mobilní síti a funkce sítě Wi-Fi.
Silnější signál sítě Wi-Fi zaručí lepší rychlost stahování.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Podpora stahování a pak přetáhněte
přepínač Podpora stahování doprava. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím
na položku Nezobrazovat rychlost aktivujte tuto funkci.
• Při stahování souborů pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.
• V průběhu stahování velkých souborů se může zařízení zahřívat. Pokud zařízení překročí
nastavenou teplotu, funkce se deaktivuje.
• Pokud jsou síťové signály nestabilní, může dojít k ovlivnění rychlosti a výkonu této funkce.
• Pokud mají připojení k síti Wi-Fi a mobilní síti významně rozdílné rychlosti přenosu dat,
může zařízení využívat pouze nejrychlejší připojení.
• Tato funkce podporuje pouze protokol Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1.
Funkci nelze použít s ostatními protokoly, například HTTPS nebo FTP.
Používání síťového přepínače Smart
Tato funkce vám umožní udržet si stabilní připojení k síti při prohlížení webových stránek, stahování
obsahu a podobně. Před použitím této funkce ověřte, zda jsou aktivní připojení k mobilní síti a
funkce sítě Wi-Fi.
Při používání této funkce pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Wi-Fi a pak zaškrtněte Inteligentní
přepínač sítě. Zařízení automaticky přepne ze sítě Wi-Fi na mobilní síť, pokud bude síť Wi-Fi slabá
nebo nestabilní. Když se signál sítě Wi-Fi zlepší, zařízení přepne z mobilní sítě zpátky na síť Wi-Fi.
51
Připojení k síti
Sdílení připojení a používaní mobilních
přístupových bodů
Informace o sdílení připojení a mobilních přístupových bodech
Tuto funkci použijte ke sdílení datového připojení k mobilní síti zařízení s počítači a dalšími
zařízeními, pokud je připojení k síti Internet nedostupné. Připojení lze vytvořit pomocí funkce Wi-Fi,
USB nebo Bluetooth.
Za využívání této funkce mohou být účtovány další poplatky.
Používání přístupového bodu mobilní sítě
Umožní používat zařízení jako mobilní přístupový bod a sdílet datové připojení k síti s dalšími
zařízeními.
Než začnete tuto funkci používat
• Ověřte, zda je funkce Wi-Fi deaktivována.
• Ověřte, zda je funkce mobilního připojení vašeho zařízení aktivní.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Sdílení př. a akt. b. Wi-Fi → Přenosný
aktivní bod Wi-Fi.
2 Přetáhněte přepínač Přenosný aktivní bod Wi-Fi doprava.
• Na stavovém řádku se objeví
. Další zařízení naleznou vaše zařízení v seznamu sítí Wi-Fi.
• Chcete-li nastavit heslo aktivního bodu, klepněte na položku → Konfigurovat a zadejte
úroveň zabezpečení. Pak zadejte heslo a klepněte na položku Uložit.
3 Na obrazovce druhého zařízení hledejte a vyberte vaše zařízení ze seznamu sítí Wi-Fi.
4 V připojeném zařízení použijte datové připojení k mobilní síti zařízení k přístupu k Internetu.
52
Připojení k síti
Používání sdílení připojení k Internetu přes USB
Sdílí datové připojení zařízení k mobilní síti s počítačem pomocí USB kabelu.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Sdílení př. a akt. b. Wi-Fi.
2 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
3 Zaškrtněte položku Sdílení internetového připojení přes USB.
Po spojení dvou zařízení se na stavovém panelu objeví ikona
.
4 V počítači použijte datové připojení k mobilní síti svého zařízení.
Používání sdílení připojení k Internetu přes Bluetooth
Nasdílí datové připojení k mobilní síti zařízení s připojenými počítači a dalšími zařízeními přes funkci
Bluetooth.
Než začnete tuto funkci používat
• Ověřte, zda je vaše zařízení spárováno s dalším zařízením přes funkci Bluetooth. Podrobnosti
naleznete v části Bluetooth.
• Ověřte, zda počítač, který připojujete, podporuje funkci Bluetooth.
1 Na obrazovce Aplikace svého zařízení klepněte na položku Nastavení → Sdílení př. a akt. b. WiFi.
2 Zaškrtněte položku Sdílení připojení Bluetooth.
3 Na připojeném zařízení otevřete obrazovku s nastaveními pro Bluetooth, klepněte na položku
→ Přípojení k Internetu.
Po spojení dvou zařízení se na stavovém panelu objeví ikona
.
4 V připojeném zařízení použijte datové připojení k mobilní síti zařízení k přístupu k Internetu.
Metody připojení se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení.
53
Pohyby a funkce používání
Ovládací pohyby
Nadměrné otřesy nebo nárazy zařízení mohou vést k nezamýšleným vstupům. Ovládejte
pohyby správně.
Procházení bez dotyku
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Pohyby a gesta → Procházení bez
dotyku a pak přetáhněte přepínač Procházení bez dotyku doprava.
Rolujte stránkami nebo seznamy přejetím ruky nad snímačem ve směru, kterým chcete rolovat.
54
Pohyby a funkce používání
Přímé volání
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Pohyby a gesta → Přímé volání a pak
přetáhněte přepínač Přímé volání doprava.
Při zobrazení hovoru, zprávy nebo podrobností kontaktu zvednutím a podržením zařízení u ucha
zahájíte hovor.
Inteligentní upozornění
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Pohyby a gesta → Inteligentní
upozornění a pak přetáhněte přepínač Inteligentní upozornění doprava.
Když zařízení zvednete po určité době nečinnosti nebo po vypnutí obrazovky, tak v případě, že máte
zmeškané hovory nebo nové zprávy, zavibruje.
55
Pohyby a funkce používání
Ztlumit/Pozastavit
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Pohyby a gesta → Ztlumit/Pozastavit a
pak přetáhněte přepínač Ztlumit/Pozastavit doprava.
Zakrtí displeje rukou
Zakryjte obrazovku dlaní a ztište příchozí hovory nebo alarmy a pozastavte přehrávání médií.
Obrácení zařízení
Otočte zařízení a ztište tak příchozí hovory nebo alarmy, případně pozastavte přehrávání médií.
56
Pohyby a funkce používání
Inteligentní pauza
Přehrávání se automaticky přeruší, když se přestanete dívat na obrazovku. Přehrávání se obnoví, když
se znovu podíváte na obrazovku.
Dlaní uložit obrazovku
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Pohyby a gesta → Dlaní uložit
obrazovku a pak přetáhněte přepínač Dlaní uložit obrazovku doprava.
Položte okraj ruky na obrazovku a potažením přes obrazovku zleva doprava nebo opačně zachyťte
snímek obrazovky. Obrázek se uloží do složky Galerie → → Album → Screenshots.
Snímky obrazovky nelze v některých aplikacích vytvořit.
57
Pohyby a funkce používání
Bezdotykový náhled
Pomocí této funkce můžete vykonávat některé činnosti, zatímco váš prst se vznáší nad obrazovkou.
Ukažte prstem na obrazovku, chcete-li zobrazit náhled obsahu nebo informace ve vyskakovacím
okně.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Bezdotykový náhled a pak přetáhněte
přepínač Bezdotykový náhled doprava.
Více oken
Informace o funkci Více oken
Tuto funkci používejte pro zobrazení dvou aplikací na obrazovce ve stejný čas. Funkci můžete
používat k prohlížení e-mailů nebo používání sítě Internet, zatímco zároveň přehráváte video.
Zapnutí zobrazení více oken (Multi Window)
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Nastavení → Více oken a pak přetáhněte
přepínač Více oken doprava. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na
položku Více oken aktivujte tuto funkci.
58
Pohyby a funkce používání
2 Klepněte na položku
na levé straně obrazovky a otevřete panel Více oken.
Úchyt panelu Více oken
3 Klepněte na ikonu aplikace a podržte ji a spusťte ji z panelu Více oken. Pak ji přetáhněte do
jednoho ze dvou oken.
Ikony aplikací označené
lze zároveň spouštět v samostatných oknech na obrazovce.
59
Pohyby a funkce používání
Vytvoření kombinace Více oken
Tuto funkci použijte k uložení kombinace aktuálně spuštěných aplikací více oken.
1 Spusťte dvě aplikace na rozdělené obrazovce funkce Více oken.
2 Otevřete panel Více oken a klepněte na položku → Vytvořit.
3 Zadejte název a klepněte na položku OK.
Momentálně spuštěná kombinace funkce Více oken bude přidána na panel Více oken.
Nastavení velikosti okna
Tažením kruhu mezi okny s aplikacemi nahoru a dolů změníte velikost oken.
60
Pohyby a funkce používání
Používání možností funkce Více oken
Pokud použijete aplikace Více oken, vyberte okno aplikace a okolo něj se objeví bílý rámeček.
Klepněte na kruh mezi okny aplikací a otevřete následující možnosti:
• : Přepínání poloh mezi aplikacemi s více okny.
61
Pohyby a funkce používání
• : Přetáhněte a vložte text nebo zkopírované snímky z jednoho okna do druhého. Klepněte
na položku a podržte ji ve vybraném okně a přetáhněte ji do umístění v jiném okně.
Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.
• : Uzavření aplikace.
Opětovné uspořádání aplikací na panelu Více oken
Aplikace na panelu Více oken můžete znovu uspořádat.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Nastavení → Více oken a pak přetáhněte
přepínač Více oken doprava. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na
položku Více oken aktivujte tuto funkci.
2 Otevřete panel Více oken a klepněte na položku
→ Upr.
V zařízení se zobrazí dostupné aplikace, které můžete použít na panelu Více oken.
62
Pohyby a funkce používání
3 Klepněte na aplikaci a přetáhněte ji na panel Více oken.
4 Klepněte na položku Hot.
Panel nástrojů
Z ikony panelu nástrojů můžete snadno spouštět různé aplikace, i když používáte další aplikace.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Panel nástrojů a pak přetáhněte přepínač
Panel nástrojů doprava. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku
Panel nástrojů režim aktivujte. Na obrazovce se zobrazí .
Chcete-li spustit aplikaci, klepněte na položku
a vyberte aplikaci.
Chcete-li posunout ikonu panelu nástrojů, klepněte na položku
umístění.
a pak ji přetáhněte do jiného
Chcete-li změnit aplikace v panelu nástrojů, klepněte a podržte položku
Upravit.
Chcete-li skrýt ikonu panelu nástrojů, klepněte a podržte položku
63
a pak ji přetáhněte na
a pak ji přetáhněte do Odebrat.
Pohyby a funkce používání
Ovládání jednou rukou
Pokud chcete zařízení pohodlně ovládat jednou rukou, můžete přepnout na režim ovládání jednou
rukou.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Ovládání jednou rukou a pak přetáhněte
přepínač Ovládání jednou rukou doprava.
Chcete-li přepnout do režimu ovládání jednou rukou, podržte zařízení v jedné ruce. Pak rychle
přetáhněte váš palec z okraje obrazovky do středu obrazovky a zase zpět.
Zvětšení nebo zmenšení
velikosti obrazovky.
Otevření bočního menu a
zobrazení oblíbených aplikací.
Návrat na zobrazení celé
obrazovky.
Otevření bočního menu a
zobrazení oblíbených
kontaktů.
Návrat na domovskou
obrazovku.
Nastavení hlasitosti.
Návrat na předchozí
obrazovku.
Otevření seznamu nedávno
spuštěných aplikací.
64
Pohyby a funkce používání
Správa zkratek kontaktů nebo aplikací
Zkratky kontaktů nebo aplikací můžete spravovat otevřením bočního menu.
1 Klepnutím na položku nebo otevřete boční menu.
2 Klepněte na položku v dolní části bočního menu.
3 Klepněte a podržte snímek kontaktu nebo aplikace a pak ji přetáhněte do bočního menu.
Chcete-li odstranit zkratku kontaktního snímku nebo aplikace, klepněte na položku
4 Klepněte na položku
.
.
Zvýšení citlivosti dotykového displeje
Tuto funkci použijte k ovládání obrazovky, když nosíte rukavice.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Zobrazení a pak zaškrtněte Zvýšit
citlivost dotyků. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku aktivujte
funkci Zvýšit citlivost dotyků.
• Pro lepší rozpoznávání při ovládání obrazovky použijte kožené rukavice. Ostatní typy
materiálu nemusí být rozpoznány.
• Pokud máte nasazené rukavice tlačte na obrazovku větší silou.
• Obrazovka nemusí reagovat, pokud nosíte rukavice a používáte zařízení pomocí
obrazovky S View.
65
Telefon
Volání
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Telefon.
Klepněte na položku Klávesnice, zadejte telefonní číslo a pak klepněte na položku , pokud chcete
uskutečnit hlasový hovor, nebo na položku , pokud chcete uskutečnit videohovor. Také můžete
uskutečňovat hovory na čísla v položkách Protokoly, Oblíbené a Kontakty.
Zobrazení protokolů hovorů a
zpráv.
Zobrazení oblíbených kontaktů.
Zadat číslo pomocí klávesnice.
Zobrazení seznamu kontaktů.
Otevření dalších možností.
Přidání čísla do seznamu
kontaktů.
Ukázka telefonního čísla.
Odstranění předcházejícího
znaku.
66
Telefon
Volání ze záznamů hovorů nebo seznamů kontaktů
Chcete-li uskutečnit hovor, klepněte na položku Protokoly nebo Kontakty a pak přetáhněte kontakt
nebo telefonní číslo doprava.
Chcete-li vypnout funkci volání přetáhnutím ikony doprava, klepněte na položku → Nastavení →
Kontakty a pak zrušte výběr Přejetím volat/poslat zpr.
Volání ze seznamu oblíbených položek
Chcete-li kontaktům, se kterými komunikujete nejčastěji, volat jednoduše, přidejte je do seznamu
oblíbených položek.
Chcete-li přidat kontakty do seznamu oblíbených položek, klepněte na položku Kontakty, vyberte
kontakt a pak klepněte na položku .
Chcete-li zavolat svému oblíbenému kontaktu, klepněte na položku Oblíbené a vyberte kontakt.
67
Telefon
Předvídání čísel
Klepněte na položku Klávesnice.
Při zadávání čísel na klávesnici se zobrazí automatické předpovídání. Vyberte jednu z následujících
možností a zahajte hovor.
Rychlé vytáčení čísel
Klepněte na položku Klávesnice.
Pro čísla zrychlené volby klepněte na odpovídající číslo a přidržte je.
Chcete-li přiřadit kontakt číslu rychlé volby, klepněte na dostupné číslo rychlé volby na klávesnici a
podržte ho, klepněte na položku OK a pak vyberte kontakt. Nebo klepněte na položku Kontakty →
→ Rychlé vytáčení, vyberte číslo a pak vyberte kontakt.
Mezinárodní volání
Klepněte na položku Klávesnice.
Klepněte a podržte 0, dokud se nezobrazí znak +. Zadejte kód země, kód oblasti a telefonní číslo a
pak klepněte na položku .
Chcete-li zablokovat odcházející mezinárodní hovory, klepněte na položku → Nastavení → Volat
→ Další nastavení → Blokování hovorů. Pak vyberte typ hovoru a zrušte výběr Mezinárodní
hovory.
68
Telefon
Přijímání hovorů
Přijímání hovorů
V případě příchozího volání přetáhněte položku
mimo velký kruh.
Pokud se během používání aplikace zobrazí rozevírací okno oznámení hovoru, klepněte na položku
Přijmout v rozevíracím okně.
Pokud je aktivní služba čekající hovor, lze provést další volání. Po přijetí druhého hovoru bude první
hovor podržen.
Odmítnutí hovoru
V případě příchozího volání přetáhněte položku
mimo velký kruh.
Pokud se během používání aplikace zobrazí rozevírací okno oznámení hovoru, klepněte na položku
Odmítnout v rozevíracím okně.
Chcete-li při odmítnutí příchozího hovoru odeslat zprávu, přetáhněte panel zpráv nahoru.
Chcete-li vytvořit rozličné zprávy odmítnutí, klepněte na položku Telefon → na obrazovce Aplikace,
klepněte na položku → Nastavení → Volat → Odmítnutí hovoru → Nastavení zpráv při
odmítnutí hovoru → Vytvořit.
Automatické odmítání hovorů od nechtěných čísel
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Telefon.
2 Klepněte na položku → Nastavení → Volat → Odmítnutí hovoru → Režim automatického
odmítnutí → Autom. odmítaná čísla.
3 Klepněte na položku Seznam automatického odmítnutí → Vytvořit, zadejte číslo a pak
přiřaďte kategorii.
4 Klepněte na tlačítko Uložit.
Zmeškané hovory
Zmeškáte-li hovor, zobrazí se na stavovém řádku ikona . Otevřete panel s oznámeními a zobrazte
seznam zmeškaných hovorů. Případně klepněte na obrazovce Aplikace na položku Telefon →
Protokoly a zobrazte zmeškané hovory.
69
Telefon
Během hovoru
Během hlasového hovoru
K dispozici jsou následující akce:
• : Zvýší hlasitost.
• Přidat volání: Vytočí druhý hovor.
• Klávesnice: Otevře klávesnici.
• Ukončit: Ukončí aktuální volání.
• Reproduktor: Aktivuje nebo deaktivuje reproduktor hlasitého odposlechu. Používáte-li
reproduktor hlasitého odposlechu, mluvte do mikrofonu v horní části zařízení a nepřibližujte
zařízení k vašim uším.
• Ztlumit: Vypne mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet.
• Bluetooth: Přepne na sluchátka Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.
• → Držet: Podrží volání. Klepněte na položku Zrušit, pokud chcete obnovit podržený hovor.
• → Kontakty: Otevře seznam kontaktů.
• → Poznámka: Vytvoří poznámku.
• → Zprávy: Odešle zprávu.
• → Přizpůsobit zvuk během hovoru: Vyberte typ zvuku volání, který chcete používat se
sluchátkem.
• → Nastavení: Změní nastavení hovoru.
Při spouštění aplikací během hovoru se zobrazí vyskakovací okno pro obrazovku volání ( ). V
telefonní konverzaci můžete pokračovat při používání aplikaci.
Chcete-li posunout vyskakovací okno, přetáhněte ho do jiného umístění.
Chcete-li vyskakovací okno odstranit, klepněte na něj a podržte ho a pak klepněte na položku OK.
Chcete-li se vrátit na obrazovku volání, klepněte na vyskakovací okno.
70
Telefon
Během video hovoru
K dispozici jsou následující akce:
• → Skrýt: Skryje váš obraz před druhou stranou.
• → Odchozí obrázek: Vybere obrázek, který se zobrazí druhé straně.
• → Uložit obrázek: Uloží obrázek druhé strany.
• → Záznam videa: Uloží video obrázků druhé strany.
• → Poznámka: Vytvoří poznámku.
• → Zpráva: Odešle zprávu.
• → Klávesnice: Otevře klávesnici.
• → Vypnout reproduktor / Zapnout reproduktor: Aktivuje nebo deaktivuje reproduktor.
Používáte-li reproduktor hlasitého odposlechu, mluvte do mikrofonu v horní části zařízení a
nepřibližujte zařízení k vašim uším.
• → Přepnout na sluchátko: Pokud jsou připojena k zařízení, přepne na Bluetooth sluchátka.
• → Povolit duální fotoaparát / Zakázat duální fotoaparát: Povolí nebo zakáže funkci duálního
fotoaparátu. Použije přední a zadní fotoaparát, takže druhá strana uvidí vás i vaše okolí.
Video volání s režimem Dual Camera bude k dispozici až na 3 minuty. Po 3 minutách zařízení
z důvodu optimalizace výkonu vypne zadní fotoaparát.
Klepněte na obrazovku a použijte následující možnosti:
• Přepnout: Přepíná mezi předním a zadním fotoaparátem.
• Ztlumit: Vypne mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet.
• Ukončit: Ukončí aktuální volání.
71
Kontakty
Přidávání kontaktů
Přesouvání kontaktů z jiných zařízení
Můžete přesouvat kontakty z jiných zařízení do vašeho zařízení. Podrobnosti naleznete v části
Přesouvání kontaktů z jiných zařízení do vašeho zařízení.
Ruční vytváření kontaktů
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty → Kontakty.
2 Klepněte na položku a zadejte informace o kontaktu.
• : Přidat obrázek.
• /
: Přidat nebo odstranit pole kontaktu.
3 Klepněte na tlačítko Uložit.
Chcete-li do seznamu kontaktů přidat telefonní číslo z klávesnice, klepněte na položku Klávesnice,
zadejte číslo a klepněte na položku Přidat do Kontaktů.
Vytváření kontaktů z vizitek
Pořídí fotografii vizitky a extrahuje z ní kontaktní údaje.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty → Kontakty.
2 Klepněte na položku → Vizitky → .
Chcete-li vybrat nebo přidat jazyk pro rozpoznání, klepněte na položku → Cílový jazyk.
72
Kontakty
3 Položte vizitku na rovný povrch a otočte přístroj na šířku.
4 Nastavte zařízení tak, aby odpovídalo kartě uvnitř rámečků na obrazovce. Když se rámeček
zbarví do zelena, zařízení automaticky pořídí fotografii. Zařízení také načte kontaktní údaje z
vizitky a převede je na položku kontaktu.
• Pokud zařízení nerozpozná fotografii automaticky, klepněte na položku
.
• Chcete-li pořídit fotografie vizitek ručně, klepněte na položku → Automaticky
vyfotografovat → Vyp.
• Chcete-li extrahovat text z uloženého snímku, klepněte na položku → Načíst obrázek.
5 Upravte nebo přidejte další informace a klepněte na položku Uložit.
Správa kontaktů
Úpravy kontaktu
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty → Kontakty.
2 Vyberte kontakt, který chcete upravovat a pak klepněte na položku .
3 Upravte kontaktní informace nebo klepněte na položku Přidat další pole a přidejte další
kontaktní údaje.
4 Klepněte na tlačítko Uložit.
Odstranění kontaktu
Vyberte kontakt, který chcete odstranit a pak klepněte na položku → Odstranit.
Sdílení kontaktu
Vyberte kontakt, který chcete sdílet, klepněte na položku → Sdílet vizitku a pak vyberte metodu
sdílení.
73
Kontakty
Správa skupin
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty → Kontakty.
Klepněte na položku
.
Vytvoření nové skupiny
Klepněte na položku
, zadejte název skupiny a pak klepněte na položku Uložit.
Přidávání kontaktů do skupiny
Vyberte skupinu a pak klepněte na položku
na položku Uložit.
. Vyberte kontakty, které chcete přidat, a pak klepněte
Odstranění skupiny
Klepněte na položku → Vymazat skupinu, vyberte uživatelsky přidané skupiny a pak klepněte na
položku Hot.
Odesílání zprávy nebo e-mailu členům skupiny
Vyberte skupinu, klepněte na položku → Odeslat zprávu nebo e-mail → Zpráva nebo E-mail,
vyberte členy, klepněte na položku Hot., zadejte zprávu a pak klepněte na tlačítko Odeslat.
Sloučit kontakty s účty
Sloučí kontakty, které byly uloženy do zařízení s vašimi účty.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty → Kontakty.
Klepněte na položku → Sloučit účty → Google nebo Účet Samsung account.
Import a export kontaktů
Importujte své kontakty ze skladovacích služeb na zařízení nebo ze zařízení na skladovací služby.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty → Kontakty.
Klepněte na položku → Nastavení → Kontakty → Import/Export a pak vyberte možnost importu
nebo exportu.
74
Kontakty
Hledání kontaktů
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty → Kontakty.
Použijte jednu z následujících metod hledání:
• Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
• Přetáhněte prst po rejstříku na pravé straně seznamu kontaktů a rychle jím rolujte.
• Klepněte na pole hledání v horní části seznamu kontaktů a zadejte kritéria hledání.
Po výběru kontaktu proveďte jednu z následujících akcí:
• : Přidat do oblíbených kontaktů.
• /
: Zahájit hlasový nebo video hovor.
• : Vytvořit zprávu.
• : Napsat e-mail.
Přidání zkratek kontaktů na domovskou obrazovku
Přijdete na domovskou obrazovku zkratky kontaktů, se kterými často komunikujete.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty → Kontakty.
2 Vyberte kontakt.
3 Klepněte na položku → Přidat zást. na dom. obr.
75
Zprávy & e-mail
Zprávy
Odesílání zpráv
Odesílá textové zprávy (SMS) nebo multimediální zprávy (MMS).
Pokud se nacházíte mimo svoji domovskou síť, odesílání nebo přijímání zpráv může být
dodatečně zpoplatněno.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Zprávy.
2 Klepněte na položku .
3 Přidejte příjemce a zadejte zprávu.
Otevření dalších možností.
Vložení adresátů.
Vybrat kontakty ze seznamu
kontaktů.
Přiložit soubory.
Poslat zprávu.
Vložení emotikonů.
Vložení zprávy.
4 Klepněte na položku
a odešlete zprávu.
76
Zprávy & e-mail
Při vytváření zprávy klepněte na položku a použijte jednu z následujících možností:
• Rychlé odezvy: Vyberte vzor zprávy a vložte zprávu.
• Vložit smajlíka: Vloží emotikony.
• Přidat předmět: Vloží objekt.
• Přidat snímek: Přidá snímky zpráv.
• Plánovat zprávu: Nastaví konkrétní čas a datum pro odeslání zprávy.
• Vyřadit: Stornuje psaní zprávy.
• Velikost písma: Změní velikost písma textu v textovém poli.
Odesílání naplánovaných zpráv
Během psaní zprávy klepněte na položku → Plánovat zprávu. Nastavte datum a čas a klepněte na
položku Hot.
• Pokud je zařízení ve stanovenou dobu vypnuté, pokud není připojeno k síti, nebo pokud
je síť nestabilní, zpráva nebude odeslána.
• Tato funkce je založena na času a datu nastaveném v zařízení. Čas a datum nemusí být
správný, pokud se pohybujete mezi časovými pásmy a síť neaktualizuje informace.
Přidání kontaktů do prioritního seznamu
Nastaví kontakty, se kterými komunikujete často, jako prioritní. Zprávy jim můžete posílat, pokud
vyberete ikonu kontaktu nad seznamem zpráv.
Klepněte na položku Klepněte a přidejte prioritní odesílatele. → Přijaté nebo Tel.sez., vyberte
kontakty, které chcete přidat, a pak klepněte na položku Hot. Chcete-li přidat další kontakty, klepněte
na položku .
Chcete-li odebrat kontakty z prioritního seznamu, klepněte na kontakt a podržte ho a pak klepněte
na položku Správa prioritních odesílatelů → → Hot.
77
Zprávy & e-mail
Zobrazení příchozích zpráv
Příchozí zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu. Chcete-li zobrazit zprávy od dané osoby,
vyberte její kontakt.
Pokud se nacházíte mimo svoji domovskou síť, odesílání nebo přijímání zpráv může být
dodatečně zpoplatněno.
Při zobrazování zprávy klepněte na položku a použijte jednu z následujících možností:
• Videohovor: Uskutečnit videohovor s daným kontaktem.
• Zobrazit kontakty: Zobrazí informace kontaktu.
• Přidat do Kontaktů: Přidá kontakt do seznamu oblíbených kontaktů.
• Rychlé odezvy: Zadá jednu ze vzorových zpráv.
• Přidat příjemce: Přidá adresáty, kterým se zpráva odešle.
• Vložit smajlíka: Vloží emotikony.
• Přidat předmět: Vloží objekt.
• Přidat snímek: Přidá snímky zpráv.
• Plánovat zprávu: Nastaví konkrétní čas a datum pro odeslání zprávy.
• Přidat do prior. odesílatelů / Odebrat z prior. odesílatelů: Přidá nebo odstraní kontakty ze
seznamu prioritních odesílatelů.
• Přidat do čísel spamu / Odebrat z čísel nevyžádané pošty: Identifikuje telefonní čísla jako
spam nebo odebere telefonní číslo ze seznamu spamu.
• Vyřadit: Stornuje psaní zprávy.
• Velikost písma: Změní velikost písma textu v textovém poli.
78
Zprávy & e-mail
Správa zpráv
Zatímco si prohlížíte seznam zpráv, klepněte na položku a použijte následující možnosti:
• Vybrat: Vybere zprávu nebo ji označí jako spam.
• Odstranit: Odstraní všechny vybrané zprávy.
• Koncepty: Zobrazí zprávy uložené pro pozdější doručení.
• Zamknuté zprávy: Zobrazí uzamčené zprávy.
• Plánované zprávy: Zobrazí plánované zprávy.
• Nevyžádané zprávy: Zobrazí zprávy ve složce spam.
• Velikost písma: Změní velikost písma textu v textovém poli.
• Nastavení: Změní nastavení zpráv.
• Nápověda: Přístup k nápovědě o odesílání a spravování zpráv.
E-mail
Nastavení e-mailových účtů
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku E-mail.
Nastavte e-mailový účet při prvním otevírání položky E-mail.
Zadejte e-mailovou adresu a heslo. V případě soukromého e-mailového účtu, jako je například
Google Mail, klepněte na položku Další, v případě firemního e-mailového účtu klepněte na položku
Ruční nastavení. Po výběru dokončete nastavení dle pokynů na obrazovce.
Chcete-li spravovat jiný e-mailový účet, klepněte na položku
→ Spravovat účty →
.
Odesílání zpráv
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku E-mail.
Klepněte na položku
na položku .
v dolní části obrazovky. Zadejte příjemce, předmět a zprávu a pak klepněte
Chcete-li přidat příjemce ze seznamu kontaktů, klepněte na položku
Klepněte na položku
.
a připojte obrázky, videa a další položky.
Klepnutím na položku →
vložte do zprávy obrázky, události a jiné údaje.
79
Zprávy & e-mail
Odesílání naplánovaných zpráv
Během psaní zprávy klepněte na položku → Naplánovaný e-mail. Zaškrtněte políčko
Naplánovaný e-mail, nastavte čas a datum a pak klepněte na položku Hotovo.
• Pokud je zařízení ve stanovenou dobu vypnuté, pokud není připojeno k síti, nebo pokud
je síť nestabilní, zpráva nebude odeslána.
• Tato funkce je založena na času a datu nastaveném v zařízení. Čas a datum nemusí být
správný, pokud se pohybujete mezi časovými pásmy a síť neaktualizuje informace.
Čtení zpráv
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku E-mail.
Klepněte na položku , vyberte e-mailový účet, který chcete použít a načtěte nové zprávy. Chcete-li
manuálně načíst nové zprávy, klepněte na položku .
Chcete-li si zprávu přečíst, klepněte na ni.
Odstraňování zprávy.
Otevření dalších možností.
Přidání této e-mailové adresy do
seznamu kontaktů.
Otevírání příloh.
Označení zprávy jako upomínky.
Přeposílání zprávy.
Odpověď všem příjemcům.
Přechod na předchozí nebo další
zprávu.
Odpovídání na zprávu.
80
Zprávy & e-mail
Přidání kontaktů do prioritního seznamu
Nastaví kontakty, se kterými komunikujete často, jako prioritní.
Klepněte na položku → Prioritní odesílatelé → Klepněte a přidejte prioritní odesílatele. →
Zad. e-mail nebo Tel.sez., zadejte emailové adresy nebo vyberte kontakty, které chcete přidat a pak
klepněte na položku OK nebo Hot.
Chcete-li přidat více kontaktů do prioritního seznamu, klepněte na položku
.
Chcete-li odstranit kontakty z prioritního seznamu, klepněte a podržte kontakt, klepněte na položku
Upravit seznam prioritních odesílatelů, klepněte na každý kontakt a pak klepněte na položku
Hotovo.
Google Mail
Tuto aplikaci použijte k rychlému a přímému přístupu do služby Google Mail.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Google Mail.
• Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Tato aplikace může být označena odlišně v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
Odesílání zpráv
Klepněte na položku
, zadejte příjemce, předmět a zprávu a pak klepněte na položku
81
.
Zprávy & e-mail
Čtení zpráv
Chcete-li si zprávu přečíst, klepněte na ni.
Odstraňování zprávy.
Ponechání zprávy pro
dlouhodobé uložení.
Označení zprávy jako
nepřečtené.
Otevření dalších možností.
Označení zprávy jako upomínky.
Odpovídání na zprávu.
Náhled přílohy.
82
Fotoaparát
Pořizování fotografií nebo videí
Informace o pořizování fotografií nebo videí
Tuto aplikaci použijte k vytváření fotografií nebo videí.
Galerie použijte k zobrazení fotografií a videí nasnímaných fotoaparátem zařízení. Podrobnosti
naleznete v části Prohlížení obsahu v zařízení.
Etiketa fotoaparátu
• Nefoťte nebo nefilmujte ostatní osoby bez jejich svolení.
• Nefoťte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
• Nefoťte nebo nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.
• Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
• Ujistěte se, že je objektiv čistý. V opačném případě nemusí zařízení v některých režimech
vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.
• Přední objektiv fotoaparátu se hodí pro pořizování šikoroúhlých fotografií. U šikorouhlých
fotografií může dojít k jemnému zkreslení, které neindikuje zhoršenou funkčnost zařízení.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotoaparát.
2 Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit.
Pokud je předmět zaostřen, rámeček ohniska zezelená.
83
Fotoaparát
3 Klepnutím na položku
pořiďte fotografii nebo klepnutím na položku
pořiďte video.
• Chcete-li změnit zaostření při pořizování videa, klepněte na místo, kam chcete zaostřit.
Chcete-li zaostřit na střed obrazovky, klepněte na položku .
• Chcete-li během nahrávání zachytit obrázek z videa, klepněte na položku
.
Zobrazení
aktuálního režimu.
Přepínání mezi
předním a zadním
fotoaparátem.
Spuštění záznamu
videa.
Aktivace nebo
deaktivace režimu
výběrového
zaostření.
Pořízení fotografie.
Změna režimu
fotografování.
Aktivace nebo
deaktivace HDR
(bohaté tóny).
Zobrazení
pořízených fotografií
a videí.
Změna nastavení
fotoaparátu.
Prohlížení fotografií nebo videí
Fotografie nebo videa můžete prohlížet okamžitě po jejich pořízení otevřením náhledu miniatur na
obrazovce fotoaparátu.
Klepněte na náhled miniatur v pravé dolní části obrazovky.
84
Fotoaparát
Používání efektu HDR (bohaté tóny)
Fotografujte s bohatými barvami a reprodukujte detaily a to i ve světlých a tmavých prostorech.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotoaparát →
Bez efektu
a pak pořiďte fotografii.
S efektem
Používání režimu výběrového zaostření
Chcete-li zdůraznit popředí a rozmazat pozadí, použijte efekt špatného zaostření.
Bez efektu
S efektem
85
Fotoaparát
Než začnete tento režim používat
• Doporučujeme umístit předměty přibližně 10–50 cm od zařízení. Umístěte předměty, které
chcete zaostřit, do blízkosti zařízení.
• Při pořizování fotografií se ujistěte, že je mezi předmětem a pozadím dostatečná vzdálenost.
Vzdálenost by měla být činit než dvojnásobek vzdálenosti mezi zařízením a předmětem.
• Kvalita fotografií pořízených zařízením může být v následujících situacích ovlivněna:
– – Fotografie předmětů, které se pohybují.
– – Fotografie, které byly pořízeny při pohybujícím se zařízení.
– – Interiérové fotografie, podmínky slabého osvětlení, nebo situace, kdy je zde silné světlo za
objekty.
– – Fotografie obsahující pozadí, které nelze rozlišit od objektů, například stíny nebo
jednobarevné zdi.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotoaparát.
2 Klepněte na položku v levé části obrazovky.
Pokud se položka
nezobrazí, klepněte na položku
→ Selektivní fokus a aktivujte ji.
3 Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit.
Pokud je předmět zaostřen, rámeček ohniska zezelená.
4 Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku .
5 Klepněte na náhled miniatur v pravé dolní části obrazovky a fotografii upravte.
6 Klepněte na položku a vyberte jednu z následujících položek:
• Zaost. na blízko: Nechte objekt vyniknout a rozmažte pozadí okolo objektu.
• Zaostř. na dálku: Rozmaže objekt a způsobí, že pozadí vynikne okolo objektu.
• Pan. zaostření: Nechá vyniknout objekt a jeho pozadí.
7 Klepněte na položku Hot.
86
Fotoaparát
Spouštění fotoaparátu na uzamčené obrazovce
Chcete-li rychle snímat fotografie výjimečných chvil, spusťte Fotoaparát na uzamčené obrazovce.
1 Na zamčené obrazovce přetáhněte položku mimo velký kruh.
2 Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit.
Pokud je předmět zaostřen, rámeček ohniska zezelená.
3 Klepnutím na položku
pořiďte fotografii nebo klepnutím na položku
pořiďte video.
Používání režimu snímání
K dispozici je několik fotografických efektů.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotoaparát → Režim.
• Automaticky: Tuto funkci použijte, chcete-li nechat fotoaparát vyhodnotit okolí a určit ideální
režim pro fotografování.
• Překrásná tvář: Vytvoří fotografii s osvětlenými tvářemi pro jemnější snímky.
• Vyfot' a uprav: Pořídí sérii fotografií a použije na ně různé efekty. Zařízení identifikuje fotografie
v Galerii.
pomocí
• Panoráma: Vytvoří fotografii složenou z mnoha fotografií spojených dohromady. Zařízení
v Galerii.
identifikuje fotografie pomocí
Chcete-li získat nejlepší snímek, využijte rady níže.
– – Posuňte fotoaparát pomalu jedním směrem.
– – Držte hledáček fotoaparátu uvnitř naváděcího rámečku.
– – Vyhněte se fotografování předmětů před nerozpoznatelnými pozadími, například prázdnou
oblohou nebo rovnými zdmi.
87
Fotoaparát
• Virt. prohl.: Vytváří fotky prostoru pohybem zařízení a snímáním z různých uhlů za účelem
vytvoření stereoskopických snímků. Zařízení identifikuje fotografie pomocí v Galerii.
• Ob. snímání: Pořídí fotografie nebo videa na šířku pomocí zadního nebo předního fotoaparátu.
Snímek zachycený předním fotoaparátem se zobrazí ve vloženém okně ve snímku pořízeném
zadním fotoaparátem a naopak.
• Stáhnout: Stáhne víc režimů fotografování z Samsung Apps.
Používání režimu Vyfoť a uprav
O režimu Vyfoť a uprav
Tento režim použijte k pořízení série fotografií a jejich úpravě pomocí různých efektů využívajících
režimy snímání.
Funkce přiblížení není při pořizování fotografií v tomto režimu dostupná.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotoaparát.
2 Klepněte na položku Režim → Vyfot' a uprav.
3 Klepněte na položku .
Zařízení pořídí sérii fotografií a zobrazí dostupné režimy snímání.
4 Vyberte režim snímání a použijte efekt na fotografie.
• Nejlepší fotografie: Vytvoří řadu fotografií a uloží nejlepší z nich. Chcete-li zobrazit další
fotografie, přejděte vlevo nebo vpravo. Zařízení doporučí nejlepší fotografii a označí ji
pomocí .
88
Fotoaparát
• Nejlepší obličej: Pořídí více skupinových snímků současně a jejich kombinací vytvoříte
nejlepší možný snímek. Klepněte na bílý rámeček na každém obličeji a vyberte nejlepší
individuální pózu pro každý subjekt z póz, které se zobrazují na spodní straně obrazovky. Pak
slučte snímky do jedné fotografie. Zařízení doporučí nejlepší fotografii a označí ji pomocí .
• Dram. snímek: Pořídí sérii fotografií a zkombinuje je, čímž vytvoří snímek, který zobrazuje
stopy pohybu.
• Guma: Vymaže pohybující se objekty na pozadí. Klepněte na položku a vymažte
pohybující se objekty. Klepněte na položku a obnovte původní fotografii.
• Posouvání snímku: Použijete efekt na pozadí objektu, který způsobí, že bude objekt
vypadat, jako by se pohyboval velkou rychlostí. Klepněte na položku Objekty a vyberte
objekt. Klepněte na položku Roz. pohyb a změňte úhel rozmazání, který bude použit na
pozadí. Klepněte na položku a upravte úhel rozmazání tak, že svým prstem nakreslíte kruh
kolem velkého kruhu. Chcete-li upravit úroveň rozmazání pozadí, přetáhněte obrazovku
doleva nebo doprava.
5 Klepněte na položku
.
Dramatický snímek
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotoaparát.
2 Klepněte na položku Režim → Vyfot' a uprav.
3 Klepněte na položku .
Zařízení pořídí sérii fotografií a zobrazí dostupné efekty.
4 Po dokončení pořizování fotografií klepněte na položku Dram. snímek.
5 V spodní části obrazovky vyberte víc fotografií, které mají stopy pohybu, které chcete použít.
Chcete-li upravit stopy pohybu vybraných fotografií, klepněte na položku
a vyberte fotografii.
a zobrazte stopy pohybu objektu nebo klepněte na položku
Klepněte na položku
vymažte stopy pohybu. Upravte fotografii dle potřeby a klepněte na položku Hot.
89
a
Fotoaparát
6 Klepnutím na položku
snímek uložte.
Chcete-li získat nejlepší snímek, využijte rady níže. V jiných podmínkách snímání nemusí
zařízení správně fotografovat.
• Během fotografování držte fotoaparát stabilně a nehýbejte se.
• Fotografujte objekty pohybující se jedním směrem.
• Fotografujte na pozadí, která neobsahují pohybující se objekty.
• Vyhněte se fotografování předmětu a pozadí s podobnými barvami.
Používání režimu Dual Camera
Pokud snímáte fotografii krajiny pomocí zadního fotoaparátu, zobrazí se fotografie nebo video
zachycené předním fotoaparátem ve vložením okně a podobně. Tuto funkci použijte k vytváření
fotografií nádherných krajin a zároveň autoportrétů.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotoaparát → Režim → Ob. snímání a přepněte do
režimu Dual Camera. Klepnutím na položku pořiďte fotografii nebo klepnutím na položku
pořiďte video.
Přepínání mezi
předním a zadním
fotoaparátem.
Klepnutím změňte
velikost nebo
posuňte umístění.
Vybírejte mezi
různými
dostupnými styly.
• V režimu Dual Camera můžete nahrávat videa dlouhá až 5 minut v rozlišení Full HD a až
10 minut v rozlišení HD nebo VGA.
• Při pořizování videí v tomto režimu dochází k záznamu zvuku pomocí zabudovaného
mikrofonu.
90
Fotoaparát
Používání režimu virtuální prohlídky
O režimu virtuální prohlídky
Tento režim snímání používejte k pořizování fotografií v prostoru pohybováním dopředu a otáčením
doleva nebo doprava. Fotografie prostoru se pořizují z různých úhlů. Fotky si můžete prohlížet v
prezentaci a simulovat tak skutečný pohyb v prostoru.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotoaparát.
2 Klepněte na položku Režim → Virt. prohl.
3 Posuňte zařízení a umístěte tečku dovnitř velkého kruhu uprostřed obrazovky náhledu. Zařízení
zjistí, kdy zastavíte a začne pořizovat fotografie z tohoto místa v prostoru.
4 Pohybujte se pomalu dopředu nebo se otáčejte v průběhu pořizování fotografií vlevo nebo
vpravo. Kdykoliv se tečka nachází uvnitř velkého kruhu, zařízení automaticky pořídí fotografii.
91
Fotoaparát
5 Pohybujte zařízením pomalu ve směru šipky. Pokud se tečka nachází uprostřed velkého kruhu,
zařízení začne pořizovat snímky. Opakujte tuto akci, chcete-li pořídit více fotografií.
Chcete-li zobrazit náhled fotografie, klepněte na položku v levé dolní části obrazovky. Směr, ve
kterém byly snímky pořízeny, se zobrazí na každé miniatuře náhledu.
Chcete-li smazat poslední pořízený snímek, klepněte na položku Zpět.
6 Pro dokončení klepněte na položku
.
Prohlížení fotografií
Zobrazí řadu fotografií pořízených z různých míst a směrů.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
2 Vyberte snímek s ikonou na miniatuře.
3 Klepněte na položku .
Zařízení zobrazuje fotografie v prezentaci.
Zobrazení tras
pohybu.
Přetáhněte pro
zobrazení fotografie
z jiných umístění a
směrů.
Spustit nebo zastavit
prezentaci.
92
Fotoaparát
Použití efektů filtru
Pro pořizování fotografií nebo videí použijte efekty filtrů.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotoaparát.
2 Klepněte na položku → Efekty a pak vyberte efekt, který chcete použít.
Chcete-li stáhnout další efekty, klepněte na položku Stáhnout.
Chcete-li změnit pořadí efektů nebo skrýt efekty ze seznamu, klepněte na položku Správa
efektů.
Používání funkce přiblížení
Při pořizování fotografií nebo videí přiblíží nebo oddálí obrazovku.
Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přibližte a přitažením oddalte.
Efekt přiblížení/oddálení je k dispozici při použití funkce přiblížení během snímání videa.
93
Fotoaparát
Používání režimu Vzdálený hledáček
Použijte svoje zařízení jako hledáček pro jiné zařízení. Toto zařízení můžete ovládat dálkově
a pořizovat tak snímky nebo videa zdálky. Zařízení zobrazí stejný snímek, jako se zobrazí na
připojeném zařízení.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotoaparát.
2 Klepněte na položku → Vzdálený hledáček.
3 Klepněte na položku Snadné připojení přes NFC nebo Nastavení Wi-Fi Direct a připojte se k
dalšímu zařízení.
• Snadné připojení přes NFC: Aktivuje funkci NFC na obou zařízeních.
• Nastavení Wi-Fi Direct: Aktivuje funkci Wi-Fi Direct na obou zařízeních.
4 Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete zařízení zaostřit.
5 Klepněte na položku a pořiďte fotografii zobrazenou v hledáčku připojeného zařízení.
Ujistěte se, že zařízení, které chcete připojit, podporuje režim vzdáleného hledáčku.
94
Fotoaparát
Změna nastavení fotoaparátu
Změna uspořádání zkratek fotoaparátu
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotoaparát → .
2 Klepněte na položku, podržte ji a přetáhněte ji do slotu v levé části obrazovky.
Zkratky fotoaparátu můžete znovu uspořádat pro rychlý a snadný přístup na obrazovku
náhledu.
Konfigurace nastavení
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotoaparát → . Ne všechny následující možnosti jsou
dostupné, jak v režimech statického fotoaparátu, tak i videokamery. Dostupné možnosti se mohou
lišit v závislosti na použitém režimu.
• Vel. obrázku: Vybere rozlišení. Pro vyšší kvalitu použijte vyšší rozlišení. Nicméně vyšší rozlišení
zabere více paměti.
• Sériové snímky: Vytvoří řadu fotografií pohybujících se objektů.
• Stabilizace obrazu: Nastaví zařízení na automatickou detekci tmavších podmínek a úpravu jasu
fotografií bez blesku.
Tato možnost není dostupná při pořizování videí.
95
Fotoaparát
• Rozpoznání obličeje: Nastaví zařízení na rozpoznávání obličejů osob a pořízení jejich fotografií.
• ISO: Vybere hodnotu citlivosti ISO. Ovládá citlivost fotoaparátu na světlo. Měří se v ekvivalentech
kinofilmu. Nízké hodnoty se používají pro pevné nebo jasně osvícené objekty. Naopak vyšší
hodnoty pro rychle se pohybující nebo slabě osvětlené objekty.
• Režimy měření: Vyberte metodu měření. Hodnota určuje výpočet hodnot osvětlení. Ve středu
měří osvětlení pozadí uprostřed scény. Bod měří hodnotu světla v určité poloze. Matice
průměruje celou scénu.
• Klepnutím fotografujte.: Klepněte na snímek na obrazovce náhledu a pořiďte fotografie.
• Selektivní fokus: Pomocí tohoto nastavení můžete pořídit snímky s efektem špatného zaostření.
• Velikost videa: Vybere rozlišení. Pro vyšší kvalitu použijte vyšší rozlišení. Nicméně vyšší rozlišení
zabere více paměti.
• Režim nahrávání: Změní režim záznamu.
• Stabilizace obrazu: Aktivuje nebo deaktivuje funkci odstraňující otřesy. Stabilizátor obrazu
pomáhá ostřit při pohybu fotoaparátu.
• Zesílení zvuku: Zesílí zvuk z přibližovaného objektu během záznamu.
• Efekty: Vybere mezi různými dostupnými efekty.
• Blesk: Aktivuje nebo deaktivuje blesk.
• Samospoušt': Tuto funkci použijte pro vytvoření časově zpožděných snímků.
• HDR (Sytý tón): Tuto funkci použijte ke zlepšení kontrastního poměru fotografií. Funkce HDR
zvýrazňuje podrobnosti v oblasti s příliš velkým nebo malým množstvím světla.
• Značka polohy: Připojí k fotografii značku polohy GPS.
• Chcete-li zlepšit příjem GPS signálů, snažte se nefotografovat na místech, kde může být
signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného
počasí.
• Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na internet. Chcete-li
tomu zabránit, deaktivujte nastavení značky GPS.
96
Fotoaparát
• Úložiště: Vybere umístění úložiště v paměti.
• Kontrola obrázků/videí: Nastavení zařízení na zobrazení fotografií nebo videí po jejich pořízení.
• Vzdálený hledáček: Nastavení zařízení na používání jako hledáčku a ovládání dalšího zařízení k
pořizování fotografií nebo videí.
• Vyvážení bílé: Vybere vhodné vyvážení bílé barvy, aby měly obrázky realistický rozsah barev.
Nastavení je určeno pro konkrétní stavy osvětlení. Tato nastavení jsou podobná rozsahu teplot
pro expozici vyvážení bílé barvy v profesionálních fotoaparátech.
• Hodnota expozice: Změní hodnotu expozice. Toto nastavení určuje, kolik světla čidlo
fotoaparátu pojme. Pro slabě osvětlené situace použijte vyšší hodnotu expozice.
• Vodicí čáry: Zobrazí pokyny hledáčku a pomůže s kompozicí při výběru předmětů.
• Ovládání hlasem: Nastaví zařízení k vytvoření fotografií pomocí hlasových příkazů.
• Nápověda: Přístup k nápovědě pro používání fotoaparátu.
• Obnovit: Obnoví nastavení fotoaparátu.
97
Galerie
Prohlížení obsahu v zařízení
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
Hledání snímků nebo videí.
Spouštění Fotoaparát.
Řazení obrázků a videí podle
času, alba a dalších položek.
Otevření dalších možností.
Obrázky a videa
2 Vyberte snímek.
• Výběr více snímků:
Po klepnutí a podržení snímku se na obrázku zobrazí položka
chcete-li vybrat víc.
. Potom klepněte na snímky,
• Výběr všech snímků:
Po klepnutí a podržení snímku se na obrázku zobrazí položka
Vybráno 1 → Vybrat vše.
98
. Pak klepněte na položku
Galerie
3 Vyberte možnost.
Odeslání snímku ostatním
uživatelům.
Úpravy snímku.
Přechod na předchozí
obrazovku.
Otevření dalších možností.
Hledání dalších zařízení pro
zobrazení snímku.
Odstranění snímku.
Zobrazení obsahu uloženého v jiných zařízeních
Obsah uložený v jiných zařízeních můžete zobrazit, pokud jsou zařízení registrována v aplikaci
Samsung Link. Přihlaste se do vašeho účtu Samsung a zobrazte seznam dalších zařízení, která
umožňují zobrazení dostupného obsahu. Ověřte, zda jsou zaregistrovaná zařízení zapnuta a
připojena k síti Wi-Fi nebo mobilní síti. Pro další informace navštivte odkaz link.samsung.com.
Pokud otevíráte obsah uložený v dalších zařízeních pomocí mobilní sítě, mohou být
účtovány další poplatky. Chcete-li se vyhnout dalším poplatkům, používejte funkci Wi-Fi.
Klepněte na položku , vyberte zařízení pod položkou PŘIPOJENÁ ZAŘÍZENÍ a pak vyberte obsah.
99
Galerie
Úpravy obsahu v zařízení
Používání režimu studio
Při prohlížení snímků nebo videí můžete použít funkce úprav v režimu studio k úpravám obsahu.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie → → Studio.
• Fotografické studio: Upravuje snímky použitím různých efektů.
• Kolážové studio: Zkombinuje několik snímků dohromady a vytvoří koláž.
• Vyfoť a uprav: Použije různé efekty na pořízené snímky.
• Sudio videoklipů: Upraví nebo vytvoří videa s více snímky.
• Zkracování videa: Ořízne segmenty videa.
Úpravy obrázků
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
2 Klepněte na položku → Studio → Fotografické studio a pak vyberte snímek.
3 Upravte snímek použitím různých efektů.
Používání efektů na obrázek.
Oprava efektu červených očí,
úpravy a retuš tváře nebo
rozmazání pozadí.
Úprava sytosti a jasu snímku.
Uprava snímku pomocí přidání
nálepek, vložení rámu nebo
kreslení na snímek.
Oříznutí, otočení nebo změna
velikosti snímku.
100
Galerie
4 Klepněte na položku Hotovo → .
5 Vyberte možnost uložení a klepněte na tlačítko OK.
Upravená fotografie bude uložena do složky Studio. Chcete-li otevřít složku, klepněte na
položku Galerie → → Album → Studio.
Úprava videí
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
2 Klepněte na položku → Studio → Studio videoklpů.
3 Vyberte videa, které chcete upravit a pak klepněte na položku Hotovo.
Můžete také vybrat snímky, ze kterých chcete vytvořit video.
4 Upravte video použitím různých efektů.
Výběr hudby na pozadí.
Zahození videoklipu.
Uložení videoklipu.
Změna pořadí videí nebo
snímků ve videoklipu nebo
přidání dalších souborů.
Náhled videoklipu.
Přehrávání videoklipu.
Nastavení délky videoklipu.
Použití efektů na videoklip.
101
Galerie
5 Klepněte na položku .
6 Vyberte možnost uložení a klepněte na položku Hot.
Upravené video bude uloženo do složky Studio. Chcete-li otevřít složku, klepněte na položku
Galerie → → Album → Studio.
Otevírání dalších možností
Použijte další možnosti, například řazení obsahu, zobrazení prezentací a další.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie, → a pak použijte jednu z následujících
možností:
• Vybrat: Vybere snímky nebo videa.
• Odstranit: Vymaže snímky nebo videa.
• Seřadit od nejstaršího: Seřadí nejstarší snímky a videa v zařízení.
• Vytvořit album: Vytvoří nové album.
• Obsah k zobrazení: Vybere snímky nebo videa, která se zobrazí.
• Prezentace: Spustí prezentaci pomocí obrázků v aktuální složce.
• Studio: Upraví snímky nebo videa v režimu studio.
• Nastavení: Změní nastavení galerie.
• Nápověda: Otevře informace nápovědy pro Galerii.
Označování tváří
Zaregistruje tváře do obrázku jako značky tváře.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
2 Klepněte na položku → Nastavení, a pak zaškrtněte položku Značka obličeje.
Okolo rozpoznané tváře se zobrazí bílý rámeček.
102
Galerie
3 Klepněte na tvář a pak klepněte na položku Přidat jméno.
4 Vyberte nebo přidejte kontakt do značky.
Když se na obrázku zobrazí značka tváře, klepněte na značku tváře a použijte dostupné
možnosti, například provádění hovorů nebo odesílání zpráv.
Rozpoznávání tváře může v závislosti na úhlu tváře, velikosti tváře, barvy kůže, výrazu tváře,
podmínkách osvětlení nebo příslušenství, které předmět nosí, selhat.
Používání aplikace Označit kamaráda
Aplikace Tag buddy umožňuje označovat fotografie pomocí informací, například polohy, jmen osob
a dat.
Chcete-li aktivovat aplikaci Tag buddy, klepněte obrazovce Aplikace na položku Galerie → →
Nastavení → Označit kamaráda a pak přetáhněte přepínač Označit kamaráda doprava.
Vyberte z následujících možností označení:
• Datum: Přidá čas a datum. Označené informace jsou založeny na času a datu nastaveném
v zařízení.
• Umístění: Přidá podrobnosti o tom, kde byly vaše snímky pořízeny. Před použitím této funkce
aktivujte funkci GPS v položce Fotoaparát.
• Kategorie: Přiřadí k snímkům kategorie. Zařízení kategorie k snímkům přiřazuje automaticky.
• Značky: Přidá označení, které se na fotografiích mají zobrazit. Pomocí nastavení Označení tváře
také můžete označovat tváře osob. Podrobnosti naleznete v části Označování tváří.
Zadané informace můžete upravovat pomocí Tag Buddy. Během zobrazení snímku s označeními
klepněte na informace o označené v spodní části obrazovky. Klepněte na položku , upravte
podrobnosti a pak klepněte na položku Hotovo.
103
Internet & SNS
Internet
Procházení webových stránek
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Internet.
2 Klepněte na pole zadávání adresy. Chcete-li změnit nástroj vyhledávání, klepněte na ikonu
nástroje vedle pole webové adresy.
3 Zadejte webovou adresu nebo klíčové slovo a pak klepněte na položku Přejít na. Chcete-li
prohledávat web hlasem, klepněte na položku .
Chcete-li zobrazit panely nástrojů, potáhněte prstem mírně dolů po obrazovce.
Uložit aktuální webovou stránku
do záložek.
Otevření správce okna webové
stránky.
Přečíst článek pomocí Čtečky.
Otevření dalších možností.
Obnovení aktuální webové
stránky.
Přechod na domovskou stránku.
Zobrazit uložené stránky.
Přechod na dříve navštívenou
stránku.
Zobrazit webové stránky v
záložkách.
104
Internet & SNS
Správa oblíbených webových stránek
Jako oblíbené stránky můžete nastavovat často používané webové stránky a pak je rychle otevírat.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Internet.
Klepněte na položku
a zobrazte seznam rychlého přístupu.
Chcete-li přidat webovou stránku do seznamu rychlého přístupu při prohlížení webové stránky,
klepněte na položku → Přidat do rychlého přístupu.
Chcete-li odstranit webovou stránku ze seznamu rychlého přístupu, klepněte na ikonu webové
stránky a podržte ji a pak ji přetáhněte na položku Odstranit, která se objeví v horní části obrazovky.
Správa historie webové stránky
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Internet.
Klepněte na položku
webových stránek.
→ Historie a otevřete webovou stránku ze seznamu nedávno navštívených
Chcete-li odstranit historii, klepněte na položku → Smazat historii.
Chcete-li mazat webové stránky v historii, klepněte na položku → Odstranit, vyberte webové
stránky, které chcete odstranit a pak klepněte na položku Hotovo.
Chrome
Použijte tuto aplikaci k vyhledávání informací a procházení webových stránek.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Chrome.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Klepněte na pole adresa, zadejte webovou adresu nebo klíčové slovo a pak klepněte na položku
Přejít na.
105
Internet & SNS
Hangouts
Použijte tuto aplikaci k chatování a kontaktu s přáteli, a to individuálně nebo ve skupinách.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hangouts.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Vyberte kamaráda ze seznamu přátel nebo zadejte údaje pro vyhledávání a vyberte kamaráda z
výsledků hledání a začněte chatovat.
ChatON
Použijte tuto aplikaci k chatování a kontaktu s přáteli, a to individuálně nebo ve skupinách.
Po přihlášení do účtu Samsung můžete zobrazit veškerou historii obsahu chatu odeslanou z
registrovaných zařízení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku ChatON.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.
Zobrazení nebo úprava
podrobností profilu.
Vyberte typ konverzace, ve které
chcete začít chat.
Zobrazení seznamu chatů.
Otevření dalších možností.
Zobrazení seznamu kamarádů.
Hledání kamarádů.
Přidat kamarády do seznamu
přátel.
Můj profil
Stažení položek a zobrazení
seznamu doporučených
kamarádů.
Seznam kamarádů
106
Internet & SNS
Chatování s kamarády
Klepněte na položku → Zahájit chat a pak vyberte kamaráda, se kterým chcete začít chatovat.
Pak zadejte zprávu do textového pole a klepněte na položku .
Chcete-li odeslat hromadnou zprávu, klepněte na položku
→ Vysílání.
Chcete-li zahájit hlasový nebo video chat, klepněte na položku
ChatON Video Chat.
→ ChatON Voice Chat nebo
Video chatování s režimem dvojité kamery bude k dispozici až na 3 minuty. Po 3 minutách
zařízení z důvodu optimalizace výkonu vypne zadní fotoaparát.
107
S Health
Informace o aplikaci S Health
Tuto aplikaci použijte k nastavení energetického příjmu v kaloriích a úrovní spálených kalorií na
základě fyzických statistik. Můžete ji použít k zaznemenávání skutečných kalorií, které jíte a spalujete.
Aplikace také doporučuje cvičení a poskytuje zdravotní rady, které vám pomohou udržet vyvážený
životní styl.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku S Health.
Funkce aplikace S Health
Používáte-li aplikaci S Health, můžete používat následující funkce:
• Krokoměr: Počítá kroky, které provedete.
• Cvičení: Nastavení a správa cílů cvičení. Můžete ukládat a kontrolovat údaje o cvičení, například
množství, rychlost a spálené kalorie. Když cvičíte venku, můžete také používat funkci Cvičení k
pořizování fotografií, poslechu hudby a kontrole vaší polohy.
• Jídlo: Pomáhá spravovat příjem v kaloriích.
108
S Health
Spuštění aplikace S Health
Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé, přečtěte si a potvrďte podmínky používání a pak nastavte
uživatelský profil.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku S Health.
2 Přečtěte si informace na obrazovce o aplikaci a klepněte na položku Další.
3 Přečtěte si a potvrďte podmínky používání a pak klepněte na položku Další.
4 Přihlaste se do účtu Samsung. Nebo klepněte na položku Přeskočit a tento postup přeskočte.
5 Zadejte uživatelské jméno a datum narození, vyberte pohlaví a pak klepněte na položku Další.
Chcete-li zakázat viditelnost vašeho profilu u ostatních uživatelů aplikace S Health, zaškrtněte
políčko Skryje moji informace v profilu ostatním uživatelům S Health.
6 Zadejte fyzické statistiky a pak klepněte na položku Další.
7 Vyberte úroveň činnosti a klepněte na položku Další.
Po dokončení nastavení profilu se zobrazí zadané informace o profilu.
Na základě fyzických statistik zařízení vypočítá hodnotu bazálního metabolismu (BMR)
a doporučí denní kalorický příjem. Doporučení nemusí být přesné pro všechny věkové
kategorie, tělesné konstrukce nebo výživové potřeby.
8 Zkontrolujte informace o profilu a klepněte na položku Start.
Zobrazí se hlavní obrazovka aplikace S Health.
109
S Health
Přizpůsobení hlavní obrazovky aplikace S Health
Zobrazí souhrn, který bude obsahovat aktuální počet kroků a počet spálených nebo
zkonzumovaných kalorií. Na hlavní obrazovce aplikace S Health můžete také přeorganizovat zkratky
pro snadnější přístup do menu aplikace S Health a změnit obrázek pozadí.
Na hlavní obrazovce aplikace S Health klepněte na položku → Upravit oblíbené a pak klepněte na
položku a přidejte zkratky na hlavní obrazovku S Health.
Chcete-li zkratky odstranit, klepněte na položku
.
Otevření obrazovky menu
aplikace S Health.
Otevření dalších možností.
Shrnutí počtů kroků, cílů v
kaloriích a příjmu energie v
kaloriích.
Zkratky do menu aplikace
S Health
Hledání a stahování aplikací.
Klepněte na položku a použijte následující funkce:
• Upravit oblíbené: Přidá nebo upraví zkratky menu aplikace S Health.
• Nastavit pozadí: Vybere obrázek pozadí.
• Nastavení: Konfigurace nastavení aplikace S Health.
• Nápověda: Otevře informace o používání služby S Health.
110
S Health
Používání menu aplikace S Health
Klepnutím na položku
otevřete různá menu.
Můj profil
Otevření hlavní obrazovky
aplikace S Health.
Výběr pro použití nabídek.
• Krokoměr: Měří počet kroků a kontroluje spálené kalorie. Podrobnosti naleznete v části Měření
provedených kroků.
• Cvičení: Ukládá dobu cvičení a kontroluje spálené kalorie. Podrobnosti naleznete v části Záznam
informací o cvičení.
• Jídlo: Zaznamená a spravuje příjem v kaloriích. Podrobnosti naleznete v části Ukládání
potravinového příjmu.
• Další aplikace: Vyhledá a stáhne aplikace, které se dokáží synchronizovat s aplikací S Health.
K dispozici je více informací o funkcích aplikace S Health nebo aplikacích stažených
pomocí položky Další aplikace Pro přístup k dalším informacím o funkci nebo aplikaci ji
otevřete. Pak klepněte na položku → Nápověda, vyberte téma a pak klepněte na položku
Uživatelská příručka.
111
S Health
Měření provedených kroků
Zařízení počítá počet kroků, které jste provedli a měří uraženou vzdálenost. Pomocí snímače také
měří počet spálených kalorií.
1 Klepněte na položku → Krokoměr.
2 Klepněte na položku Start a zahajte vycházku.
Zařízení měří počet kroků, uraženou vzdálenost a počet spálených kalorií a zobrazuje je ve
skutečném čase.
Zobrazení a správa připojování
příslušenství.
Zobrazení protokolů denního
počtu kroků.
Otevření dalších možností.
Přesun na konkrétní datum
záznamů počítání kroků.
Počet kroků
Cílový počet kroků
Ušlá vzdálenost
Počet spálených kalorií
Zobrazení počtu kroků v grafu.
Začít měřit.
Kontrola hodnocení v komunitě.
3 Chcete-li měření zastavit, klepněte na položku Pozastavit → OK.
Měření se uloží.
112
S Health
Klepněte na položku a použijte následující funkce:
• Denní cíl počtu kroků: Změní cílový počet kroků.
• Vynulovat denní údaje: Vynuluje denní počet kroků.
• Sdílet přes: Odešle aktuální stránku ostatním uživatelům.
• Nastavení: Konfigurace nastavení aplikace S Health.
• Nápověda: Otevře informace o používání služby S Health.
• Když aplikace Krokoměr sleduje vaše kroky a zobrazuje počet kroků, může dojít ke krátké
prodlevě.
• Pokud používáte aplikaci Krokoměr při jízdě autem nebo vlakem, mohou počet kroků
ovlivňovat vibrace.
Zobrazení počtu kroků v grafu
Zobrazení počtu spálených kalorií za určité období v grafu.
Na hlavní obrazovce Krokoměr klepněte na položku
.
Zobrazení protokolů denního počtu
kroků.
Otevření obrazovky menu
aplikace S Health.
Zobrazení a správa připojování
příslušenství.
Zobrazení hodinových, denních
nebo měsíčných záznamů ve
grafu.
Celkový počet kroků
Zobrazení počtu kroků v grafu.
Návrat na předchozí obrazovku.
113
S Health
Resetování záznamů denního počtu kroků
Zařízení načítá počet kroků z každého dne.
Chcete-li resetovat počítání denního počtu kroků, klepněte na položku → Vynulovat denní data
→ OK.
Záznam informací o cvičení
Ukládá vaše údaje o cvičení a spálených kaloriích pomocí funkce cvičení aplikace S Health. Záznamy
cvičení a spálených kaloriích můžete zobrazit v grafu a tyto údaje sdílet s ostatními.
Klepněte na položku
→ Cvičení.
• Před použitím této funkce doporučujeme těhotným ženám, starším osobám a mladým
dětem, uživatelům trpícím různými chorobami, například nemocemi srdce nebo vysokým
krevním tlakem, obrátit se pro rady na licencovaného lékařského profesionála.
• Pokud trpíte závratěmi, cítíte bolest nebo máte během cvičení potíže s dýcháním,
přestaňte tuto funkci používat a vyhledejte radu licencovaného lékařského profesionála.
Zahájení cvičení
1 Na hlavní obrazovce Cvičení nastavte typ cvičení, aktivujte nebo deaktivujte hlasového
průvodce, vyberte hudbu na pozadí a pak klepněte na položku Start.
Zařízení uloží dobu cvičení a zobrazí průběh směrem k dosažení cílů cvičení.
114
S Health
2 Začněte cvičit a používejte různé funkce na obrazovce.
Klepněte na položku , zamkněte obrazovku a zobrazte pouze informace o cvičení. Chcete-li
obrazovku odemknout, klepněte na položku a podržte ji.
Pořízení fotografie polohy
cvičení.
Zobrazení mapy míst, kde jste
cvičili.
Typ cvičení
Zobrazení a správa připojování
příslušenství.
Informace zobrazené během
cvičení, například rychlost, čas a
další položky. Klepnutím
zobrazíte další položky.
Aktivace nebo deaktivace
průvodce zvukem.
Ovládání přehrávání hudby.
3 Chcete-li dokončit cvičení, klepněte na položku Pozastavit → Stop.
Informace o cvičení, vzdálenosti a pořízených fotografiích se zobrazí na obrazovce.
4 Zadejte další informace a pak klepněte na položku Hot.
Zařízení ukládá informace o cvičení.
115
S Health
Klepněte na položku a použijte následující funkce:
• Nastavit maximální srdeční tep: Nastaví zařízení na automatickou aktualizaci maximální tepové
frekvence na základě profilu a předchozího měření hodnot tepové frekvence. Nebo nastavte
ruční aktualizaci tepové frekvence a zadejte ji sami.
• Vynulovat denní data: Vynuluje denní údaje o cvičení.
• Nastavení: Konfigurace nastavení aplikace S Health.
• Uživatelská příručka: Otevře informace o používání služby S Health.
Funkci trenéra použijte, pokud cvičíte v režimu běhání
Funkci přizpůsobeného trenéra používejte k bezpečnému a efektivnímu cvičení. Obdržíte rady od
trenéra ve skutečném čase, které vás bezpečně a efektivně provedou cvičením, které vás udržuje v
kondici.
Připojte zařízení k zařízení pro sledování tepové frekvence a použijte funkci trenéra.
Chcete-li zobrazit dostupný zařízení pro sledování tepové frekvence, klepněte na položku
→ Nastavení → Kompatibilní příslušenství → Cvičení.
Informace o funkci Trenér
Funkce Trenér obsahuje technologii Firstbeat, která poskytuje individuální pokyny při cvičení.
Technologie Firstbeat využívá analýzu efektu cvičení (TE), která měří nahromaděnou fyzickou zátěž
během cvičení a hodnotí vliv na vaši kondici. Úrovně efektu cvičení jsou založeny na vašem fyzickém
profilu a tepové frekvenci zaznamenané během cvičení. Úroveň efektu cvičení se zvyšuje, pokud
provádíte efektivní cvičení a funkce Trenér využívá analýzu efektu cvičení k poskytování zpětné
vazby.
Zpětná vazba je funkcí zajišťována pomocí výzev, například „zrychli“, „udržuj tempo“ a „zpomal“. Při
prvním použití funkce Trenér odhadne odpovídající úroveň efektu cvičení na základě vašeho profilu.
V průběhu cvičení analyzuje vaši historii cvičení a zajistí osobnější vedení. Typické cvičení může začít
s nižší intenzitou a ostře zvýšit svoji intenzitu směrem ke konci.
Pro další informace navštivte odkaz www.firstbeat.fi/te.
V průběhu cvičení nemusí zařízení pro sledování tepové frekvence správně pracovat, pokud
je vystaveno vlivům nadměrného pocení nebo dojde ke změně jeho polohy.
116
S Health
1 Nošení zařízení pro sledování tepové frekvence.
2 Na hlavní obrazovce Cvičení klepněte na položku
→ Načíst.
3 Vyberte zařízení pro sledování tepové frekvence ze seznamu nalezených zařízení.
4 Zařízení připojte k vašemu zařízení pro sledování tepové frekvence podle pokynů na obrazovce.
117
S Health
5 Po dokončení připojení klepněte na položku Běh na hlavní obrazovce Cvičení.
Zobrazení stavu připojení.
6 Klepněte na položku Nastavení cíle cvičení → Cílový efekt cvičení.
7 Klepněte na položku Auto v rozevíracím okně a automaticky nastavte maximální tepovou
frekvenci.
Maximální tepová frekvence představuje nejrychlejší tepovou frekvenci osoby, kterou
dosáhne pomocí cvičení. Pokud znáte vaši maximální tepovou frekvenci, zadejte ji ručně.
Pokud nastavíte automatické měření maximální tepové frekvence, zařízení ji vypočítá
pomocí vzorce „210 - 0,65 x věk“.
118
S Health
8 Nastavte intenzitu cvičení a pak klepněte na položku Další.
Nastavte intenzitu cvičení na
jednu ze tří dostupných úrovní.
9 Nastavte dobu trvání cvičení a pak klepněte na položku Hot.
Pokud nastavíte dobu trvání cvičení kratší, než činí doporučená doba, dojde ke zvýšení
intenzity cvičení pro dosažení požadované úrovně TE.
10Na hlavní obrazovce Cvičení aktivujte nebo deaktivujte hlasového průvodce, vyberte hudbu na
pozadí a pak klepněte na položku Start.
11Zahájení cvičení.
Pokud během cvičení cítíte bolest nebo nepohodlí, okamžitě přestaňte cvičit a poraďte se s
lékařem.
12Chcete-li dokončit cvičení, klepněte na položku Pozastavit → Stop.
13Zkontrolujte dobu trvání cvičení, vzdálenost a počet spálených kalorií a klepněte na položku
Hot. a uložte informace o cvičení do zařízení.
119
S Health
Zobrazení záznamu o spálených kaloriích
Spálené kalorie za určité období můžete zobrazit v grafu a údaje porovnat.
Na hlavní obrazovce Cvičení klepněte na položku
.
Zobrazení protokolů denního
cvičení.
Otevření obrazovky menu
aplikace S Health.
Zobrazení a správa připojování
příslušenství.
Zobrazení hodinových, denních
nebo měsíčných záznamů ve
grafu.
Spálených kalorií celkem
Zobrazení počtu spálených
kalorií v grafu.
Návrat na předchozí obrazovku.
120
S Health
Ukládání potravinového příjmu
Uloží denní spotřebu potravin a spravuje příjem kalorií.
1 Klepněte na položku → Jídlo.
2 Klepněte na položku vedle jídla.
3 Zadejte informace o době jídla a klepněte na položku Hot.
• Chcete-li hledat jídlo, klepněte na položku Hledat a vyberte ho z výsledků hledání.
• Chcete-li si vybrat ze seznamu potravin řazeného podle kategorií, klepněte na položku
Kategorie.
• Chcete-li si vybrat z často konzumovaných potravin, klepněte na položku Často.
• Chcete-li si vybrat ze seznamu Moje potraviny, klepněte na položku Moje jídlo.
4 Zadejte další informace o potravinách a pak klepněte na položku Uložit.
Informace o potravinách se uloží jako kalorický příjem potravin.
Zobrazení protokolů denního
příjmu energie v kaloriích.
Otevření dalších možností.
Přesun na konkrétní datum a
zobrazení záznamů příjmu
energie v kaloriích.
Celkový příjem energie v
kaloriích
Cíl v kaloriích
Zobrazení nebo úpravy
informací o časech stravování.
Přidání informací o jídle.
Pořízení fotografie položky
potravin, kterou přidáte do
informací o potravinách.
Výběr ze seznamu Moje
potraviny.
Zobrazení příjmu energie v
kaloriích v grafu.
121
S Health
Klepněte na položku a použijte následující funkce:
• Denních cíle kalorií: Změní denní cíl příjmu kalorií.
• Moje jídlo: Uvádí často konzumované potraviny.
• Vynulovat denní data: Vynuluje denní údaje o příjmu kalorií.
• Sdílet přes: Odešle aktuální stránku ostatním uživatelům.
• Nastavení: Konfigurace nastavení aplikace S Health.
• Uživatelská příručka: Otevře informace o používání služby S Health.
Informace o kaloriích v sekci Jídlo použijte pouze pro vlastní potřebu. Poskytovaná data
nemusí být vždy přesná a mohou se změnit. Některé informace o potravinách se mohou lišit
od skutečných hodnot v kaloriích.
Zobrazení příjmu energie v kaloriích v grafu
Příjem kalorií za určité období můžete zobrazit v grafu a údaje porovnat.
Na hlavní obrazovce Potraviny klepněte na položku
Otevření obrazovky menu
aplikace S Health.
.
Zobrazení protokolů denního
příjmu energie v kaloriích.
Zobrazení hodinových, denních
nebo měsíčných záznamů ve
grafu.
Celkový příjem energie v
kaloriích
Zobrazení příjmu energie v
kaloriích v grafu.
Návrat na předchozí obrazovku.
122
S Health
Zadávání informací o často konzumovaných potravinách
Uloží informace o potravinách, které často konzumujete. Kalorický příjem můžete rychle aktualizovat
přidáním uložených informací o potravinách, místo zadávání údajů při každém jídle.
1 Klepněte na položku → Moje jídlo.
2 Klepněte na položku Přidat položku jídla, zadejte název potravin a jeho kalorickou hodnotu a
pak klepněte na položku Uložit.
3 Zadejte množství snědených potravin a klepněte na položku OK.
Informace o potravinách se přidají na seznam Moje potraviny.
4 Chcete-li uložit informace o příjmu potravin ze seznamu často konzumovaných potravin,
klepněte na položku Moje jídlo, vyberte přidané potraviny a pak klepněte na položku Hot.
5 Klepněte na tlačítko Uložit.
Používání dodatečných nabídek
Můžete stahovat a instalovat různé aplikace, které jsou kompatibilní s touto aplikací.
1 Klepněte na položku → Další aplikace.
2 Klepněte na položku Další a pak vyberte aplikaci.
3 Aplikaci nainstalujte podle pokynů na obrazovce.
123
S Health
Konfigurace nastavení služby S Health
Na hlavní obrazovce aplikace S Health klepněte na položku → Nastavení a pak vyberte jednu z
následujících možností:
• Profil: Upraví vaše fyzické statistiky.
• Účty: Přihlásí do účtu Samsung za účelem online správy dat aplikace S Health.
• Heslo: Nastavení kódu PIN pro uzamknutí nebo odemknutí funkce S Health.
• Nastavení jednotek: Možnosti nastavení jednotek.
• Oznámení: Nastavení zařízení k zobrazení nových událostí a výsledků.
• Moje příslušenství: Zobrazí a spravuje připojování příslušenství.
• Kompatibilní příslušenství: Zobrazí příslušenství, které je kompatibilní se zařízením nebo
umožní správu připojeného příslušenství.
• Vymazání dat: Resetuje data služby S Health.
• Zkontrolovat aktualizace: Zkontroluje aktuální verzi aplikace S Health.
• Smluvní podmínky: Zobrazí podmínky používání, včetně pravidel používání osobních údajů a
ukládání dat.
• O aplikaci S Health: Zobrazí informace o službě S Health.
124
S Health
• Osobní údaje shromažďované aplikací S Health je možné v zařízení ukládat pouze pro
informační účely. Společnost Samsung nepřijímá, neukládá ani nepřenáší vaše osobní
údaje. (Pokud se však ke svému účtu Samsung přihlásíte z aplikace S Health, vaše údaje
mohou být uloženy na serveru za účelem zálohování údajů.) Osobní údaje mohou být
uloženy až do dokončení těchto účelů. Osobní údaje uložené aplikací S Health můžete
odstranit pomocí možnosti Obnovit data v menu Nastavení nebo přeinstalováním
aplikace. Obnovení dat vymaže všechny informace uložené na serveru. Údaje, které
jste sdíleli na sociálních sítích nebo přenesli do skladovacích zařízení musíte vymazat
samostatně.
• Přebíráte plnou odpovědnost za nevhodné používání dat sdílených na sociálních sítích
nebo přenášených k jiným osobám. Při sdílené osobních údajů s ostatními osobami
buďte opatrní.
• Chcete-li zabezpečit své osobní údaje, klepněte na hlavní obrazovce aplikace S Health na
položku → Nastavení → Heslo a pak nastavte heslo.
• Pokud je zařízení připojeno k měřícím zařízením, ověřte komunikační protokol a potvrďte
tak správný provoz. Pokud používáte bezdrátové připojení (např. Bluetooth nebo ANT+),
může zařízení přijímat rušení od jiných zařízení. Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných
zařízení, která vysílají rádiové vlny.
• Obsah aplikace S Health se může lišit v závislosti na verzi softwaru aplikace. Služby
poskytované prostřednictvím aplikace se mohou měnit nebo jejich podpora může být
zrušena bez předchozího upozornění.
125
Hlasové funkce
S Voice
Informace o aplikaci S Voice
Tuto aplikaci použijte k hlasovému ovládání různých funkcí zařízení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku S Voice. Případně dvakrát stiskněte tlačítko Domů.
Chcete-li deaktivovat přístup stisknutím tlačítka Domů, klepněte na položku → Settings, a pak
zrušte zaškrtnutí položky Open via the home key.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Nastavení jazyka
Klepněte na položku → Settings → Language a pak vyberte jazyk.
Vybraný jazyk bude použit pouze pro funkci S Voice, ne jako jazyk rozhraní zařízení.
Používání aplikace S Voice
Po otevření aplikace S Voice zařízení spustí funkci rozpoznávání hlasu a ikona mikrofonu se zbarví do
červena.
Vyslovte hlasový příkaz.
Pokud vyslovíte příkaz a zařízení ho rozpozná, začne ikona mikrofonu v dolní části obrazovky blikat
zeleně. Pak zařízení příkaz vykoná.
126
Hlasové funkce
Rady pro lepší rozpoznávání hlasu:
• Mluvte čistě.
• Mluvte na tichých místech.
• Nepoužívejte urážlivá nebo slangová slova.
• Vyhněte se mluvení místními akcenty.
Zařízení nemusí vaše příkazy rozpoznat nebo může provést nechtěné příkazy v závislosti na okolí
nebo způsobu vaší mluvy.
Probuzení funkce S Voice v pohotovostním režimu
Pokud funkci S Voice po určitou dobu nepoužíváte, automaticky se přepne do pohotovostního
režimu.
Klepněte na ikonu mikrofonu nebo vyslovte „Ahoj Galaxy“ a zařízení obnoví rozpoznávání hlasu.
Změna hlasového probuzení
Hlasové probuzení můžete z „Hi Galaxy“ změnit na jiné. Hlasové probuzení se používá na spuštění
aplikace S Voice, když je zařízení v pohotovostním režimu.
Klepněte na položku → Settings → Voice wake-up → Set wake-up command.
Zakázání hlasové zpětné vazby
Klikněte na položku → Disable voice prompt. Zařízení přestane poskytovat hlasovou zpětnou
vazbu, když vyslovíte příkazy.
Opravy nechtěných hlasových příkazů
Pokud zařízení nerozpozná hlasové příkazy správně, můžete je upravit.
Chcete-li upravit hlasový příkaz, klepněte na poslední bublinu příkazu, která obsahuje vyslovený text
a upravte text pomocí klávesnice.
127
Hlasové funkce
Záznamník
Záznam hlasových poznámek
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Záznamník.
Klepnutím na položku spustíte nahrávání. Mluvte do mikrofonu. Klepnutím na položku
nahrávání pozastavíte. Chcete-li nahrávání zrušit, klepněte na položku . Klepnutím na položku
nahrávání dokončíte.
V průběhu záznamu hlasové poznámky klepněte na položku
a vložte záložku.
Otevření dalších možností.
Uplynulý čas záznamu
Spuštění záznamu.
Zobrazení seznamu hlasových
poznámek.
Změna režimu záznamu.
Chcete-li nastavit zařízení na odstranění hluku na pozadí, klepněte na položku → Nastavení a pak
zaškrtněte položku Redukce hluku.
128
Hlasové funkce
Ukládání souborů s kontextuálními štítky
Přidat kontextové značky, například umístění a data, do názvů souborů při ukládání hlasových
poznámek.
Klepněte na položku → Nastavení a pak zaškrtněte položku Kontextový název souboru. Zařízení
přidá datum záznamu do názvu souboru. Chcete-li přidat umístění, kde dojde k záznamu hlasové
poznámky, klepněte na položku → Nastavení a pak zaškrtněte položku Značky polohy.
Přehrávání hlasových poznámek
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Záznamník.
Klepnutím na položku
hlasovou poznámku přehrajete.
• : Zkrátí hlasovou poznámku.
• : Nastaví část hlasové poznámky pro přehrávání ve smyčce.
• : Upravit rychlost přehrávání.
• : Přeskočte tichou část v hlasové poznámce.
• : Vložte záložky do hlasové poznámky.
• /
: Pozastavení nebo obnovení přehrávání.
• /
: Přejít na předchozí nebo další hlasovou zprávu.
Používání seznamu záložek
Konkrétní body v hlasové poznámce můžete označit záložkou. Každá záložka je v hlasové poznámce
označena ikonou záložky.
Chcete-li během přehrávání hlasové zprávy zobrazit podrobnosti o záložce, klepněte na položku →
Záložky. Chcete-li hlasovou poznámku přehrát z dané pozice, vyberte záložku ze seznamu záložek.
129
Hlasové funkce
Správa hlasových poznámek
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Záznamník →
.
Klepněte na položku
a zahajte hledání hlasových poznámek.
Klepněte na položku
a zahajte mazání hlasových poznámek.
Klepněte na položku a vyberte jednu z následujících položek:
• Vybrat: Vybere hlasové poznámky, které chcete odstranit nebo sdílet.
• Filtrovat podle kategorie: Seřadí poznámky podle data, názvu nebo kategorie.
• Upravit kategorie: Zobrazí poznámky filtrované podle kategorie.
• Záložky: Přidá, odstraní nebo přejmenuje kategorie.
• Nastavení: Změní nastavení diktafonu.
Přejmenování hlasových poznámek
Klepněte na hlasovou poznámku a podržte ji a pak klepněte na položku → Přejmenovat, zadejte
název hlasové poznámky a pak klepněte na položku OK.
Správa kategorií
Klepněte na položku → Upravit kategorie →
klepněte na položku Hot.
, zadejte název kategorie, vyberte barvu a pak
Chcete-li hlasové poznámce změnit nebo přiřadit kategorii, klepněte v seznamu hlasových
poznámek na poznámku a podržte ji. Pak klepněte na položku → Změnit kategorii a vyberte
kategorii.
Chcete-li hlasové poznámky filtrovat podle kategorie, klepněte na položku → Filtrovat podle
kategorie a pak vyberte kategorii.
Hlasové vyhledávání
Tuto aplikaci použijte k prohledávání webových stránek pomocí hlasu.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hlasové vyhledávání.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Po zobrazení položky Mluvte na obrazovce vyslovte klíčové slovo nebo frázi.
130
Hlasové funkce
Režim Auto
Informace o režimu Auto
Pomocí tohoto režimu můžete zařízení ovládat v autě. Můžete poslouchat zprávy a hudbu pomocí
hlasových příkazů bez toho, abyste se zařízení dotkli.
Otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku Režim Auto režim aktivujte.
Během řízení se nedívejte na obrazovku ani zařízení neovládejte rukama.
• Mapy navigace, aktuální poloha a další údaje z navigace se mohou lišit od aktuálně
zobrazených informací o poloze. Je třeba vždy brát ohled na podmínky vozovky, provozu
a na další faktory, které mohou jízdu ovlivnit. Při jízdě je třeba dodržovat všechna
bezpečnostní varování a dopravní předpisy.
• Za využívání funkce navigace mohou být účtovány další poplatky.
• Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Tento režim není v některých jazycích podporován.
Než začnete tento režim používat
• Ověřte, zda vozidlo, ke kterému připojujete zařízení, podporuje funkci Bluetooth.
• Ověřte, zda je při registraci vozidla do zařízení funkce Bluetooth vašeho zařízení a vozidla aktivní.
131
Hlasové funkce
Spuštění režimu Auto
Při prvním spuštění této aplikace dodržujte pokyny na obrazovce a dokončete nastavení.
1 Otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku Režim Auto režim aktivujte.
2 Pokud se zobrazí vyskakovací okno aplikace S-Voice, přečtěte si dokument zřeknutí se práv,
klepněte na položku Open S Voice a pak postupujte podle pokynů na obrazovce.
3 Po zobrazení obrazovky režimu Auto klepněte na položku Next.
4 Přečtěte si a potvrďte podmínky používání a pak klepněte na položku Next.
5 Přečtěte si obsah varování a klepněte na položku Next.
6 Klepněte na položku Ano a propojte vaše zařízení a vozidlo pomocí funkce Bluetooth.
Pokud zařízení nemůže vozidlo nalézt, klepněte v zařízení na položku Search from mobile
device a zaregistrujte vozidlo ručně.
7 Po dokončení registrace klepněte na položku Next.
8 Přečtěte si pokyny na obrazovce a klepněte na položku Start.
Po dokončení nastavení se zobrazí hlavní obrazovka režimu Auto.
Registrace vozidla
Po registraci vozidla do zařízení můžete poslouchat hlasovou zpětnou vazbu ze zařízení pomocí
reproduktorů vozidla. Zařízení můžete také nastavit k automatické aktivaci režimu auto, když se
připojí k vozidlu, a další funkce.
1 Klepněte na položku → Settings → Register Car → Add car.
2 Potvrďte požadavek o autorizaci Bluetooth a klepněte na položku Yes a aktivujte funkci
Bluetooth.
132
Hlasové funkce
3 Připojení zařízení a vozidla dokončete dle pokynů na obrazovce.
Pokud vozidlo nedokáže vaše zařízení detekovat, klepněte na položku Search from mobile
device a vyhledejte vozidlo ve vašem zařízení.
• Před registrací vozidla ho spusťte a zapněte rádio.
• V průběhu registrace vozidla do zařízení umístěte zařízení do blízkosti vozidla.
Automatická aktivace režimu Auto
Zařízení můžete nastavit na aktivaci režimu Auto, pokud jsou zařízení a vozidlo propojeny pomocí
funkce Bluetooth.
Po dokončení registrace vozidla klepněte na položku → Nastavení → Register Car a pak
zaškrtněte položku Auto Open via Bluetooth.
Přidání zkratek na často navštěvovaná místa
Uloží zkratky na často navštěvovaná místa pro snadné hledání tras.
1 Klepněte na položku → Settings → Registered Places.
2 Klepněte na položku Home, Work nebo Car.
Chcete-li přidat nová místa, klepněte na položku , zadejte název místa, vyberte metodu
rozpoznání umístění a pak klepněte na položku Hotovo.
3 Klepněte na položku Zvolit metodu, vyberte metodu rozpoznávání umístění, například mapy,
síť Wi-Fi nebo funkci Bluetooth a pak klepněte na tlačítko OK.
4 Klepněte na položku Hotovo.
133
Hlasové funkce
Používání menu režimu Auto
Otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku Režim Auto režim aktivujte.
Když se zobrazí hlavní obrazovka režimu Auto, řekněte „Hi, Galaxy“ nebo klepněte na horní část
obrazovky a vyslovte hlasový příkaz. Případně můžete klepnutím použít nabídky na obrazovce.
• Pokud na pozadí běží režim Auto, můžete tento režim vzbudit pomocí hlasového
příkazu. Tuto funkci není možno použít, pokud je zařízení nastaveno na spuštění služby
Google pomocí hlasového příkazu „OK Google.“ Chcete-li deaktivovat vzbuzení pomocí
hlasového příkazu, klepněte na obrazovce Aplikace na položku Google → → Nastavení
→ Hlasové vyhledávání a pak zaškrtněte Hotword detection.
• Hotword detection nemusí být dostupná v závislosti na oblasti nebo poskytovateli
služeb.
Otevření dalších
možností.
Aktivace funkce
hlasového příkazu.
Zahájení volání.
Poslech hudby.
Odesílání zpráv.
Obdržení pokynů.
Klepněte na položku a použijte následující možnosti:
• Example commands: Zobrazí příklady mluvených příkazů.
• Settings: Změní nastavení režimu Auto.
• Help: Otevře informace o používání režimu Auto.
134
Hlasové funkce
Volání
Otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku Režim Auto režim aktivujte.
Volání pomocí hlasových příkazů
1 Na hlavní obrazovce režimu Auto, řekněte „Hi, Galaxy“ nebo klepněte na horní část obrazovky.
2 Vyslovte hlasový příkaz včetně jména kontaktu.
Příklad hlasového příkazu:
„Volat Charlieho mobil“
Volání klepnutím na menu
1 Na hlavní obrazovce režimu Auto klepněte na položku Phone.
2 Vyslovte hlasový příkaz, včetně jména kontaktu nebo vyberte kontakt z navrhovaných kontaktů
v dolní části obrazovky.
Chcete-li hledat kontakty, klepněte na položku
a zadejte název kontaktu.
Odesílání zpráv
Otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku Režim Auto režim aktivujte.
Odesílání zprávy pomocí hlasových příkazů
1 Na hlavní obrazovce režimu Auto, řekněte „Hi, Galaxy“ nebo klepněte na horní část obrazovky.
2 Vyslovte hlasový příkaz včetně jména kontaktu.
Příklad hlasového příkazu:
„Poslat Katie zprávu. Máš dnes večer čas na večeři?“
3 Vyslovte zprávu a pak řekněte „Send“ a zprávu odešlete.
Chcete-li zprávu upravit, vyslovte „Replace“ a pak zprávu znovu vyslovte.
135
Hlasové funkce
Odesílání zprávy zadáním textu
1 Na hlavní obrazovce režimu Auto klepněte na položku Messages.
2 Vyslovte jméno kontaktu nebo vyberte kontakt z navrhovaných kontaktů v dolní části
obrazovky.
Chcete-li hledat kontakty, klepněte na položku
a zadejte název kontaktu.
3 Klepněte na položku a zadejte zprávu pomoví klávesnice nebo zprávu řekněte nahlas.
4 Klepněte na položku Send a zprávu odešlete.
Chcete-li zprávu upravit, vyslovte Replace a znovu zprávu zadejte.
Používání navigační funkce
Otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku Režim Auto režim aktivujte.
Navigace do přednastaveného cíle
Zařízení vás naviguje do přednastaveného cíle. Před použitím této funkce uložte zkratky na často
navštěvovaná místa pro snadné hledání tras. Podrobnosti naleznete v části Přidání zkratek na často
navštěvovaná místa.
1 Na hlavní obrazovce režimu Auto, řekněte „Hi, Galaxy“ nebo klepněte na horní část obrazovky.
2 Vyslovte „Navigation“ a název cíle předvolby pomocí hlasového příkazu. Případně klepněte na
položku Navigation a vyberte cíl předvolby, například Home, Work nebo My Place.
136
Hlasové funkce
Navigace do cíle
Vyberte přesný cíl pomocí klepnutí a podržení prstu na mapě. Nebo pro navigaci do cíle použijte
hlasový příkaz.
1 Na hlavní obrazovce režimu Auto, řekněte „Hi, Galaxy“ nebo klepněte na horní část obrazovky.
2 Vyslovte „Navigation“ nebo klepněte na položku Navigation.
3 Vyslovte klíčové slovo nebo adresu umístění pomocí hlasového příkazu. Případně klepněte na
položku Map a pak zadejte klíčové slovo nebo adresu umístění.
Chcete-li hledat umístění, klepněte na pole hledání.
4 Vyslovte „Route“ nebo klepněte na položku Route.
Poslech hudby
Otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku Režim Auto režim aktivujte.
Přehrávání hudby pomocí hlasových příkazů
1 Na hlavní obrazovce režimu Auto, řekněte „Hi, Galaxy“ nebo klepněte na horní část obrazovky.
2 Vyslovte hlasový příkaz včetně klíčových slov skladby.
Příklad hlasového příkazu:
„Play music“
3 Po zobrazení obrazovky hudebního přehrávače vyslovte hlasový příkaz k ovládání přehrávání.
Přehrávání hudby klepnutím na obrazovku
1 Na hlavní obrazovce režimu Auto klepněte na položku Music.
2 Vyslovte hlasový příkaz včetně klíčových slov skladby.
3 Ovládejte přehrávání klepnutím na tlačítka.
Chcete-li hledat skladbu, klepněte na položku
a zadejte klíčová slova skladby.
137
Hlasové funkce
Konfigurace nastavení
Otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku Režim Auto režim aktivujte.
Klepněte na položku → Settings a pak změňte následující nastavení:
• Language: Vybere jazyk funkce převodu textu na řeč.
• Register Car:
– – Auto Open via Bluetooth: Nastaví zařízení na aktivaci režimu Auto, pokud jsou zařízení a
vozidlo propojeny pomocí funkce Bluetooth.
– – Add car: Zaregistruje vozidlo, které je připojeno k zařízení pomocí funkce Bluetooth.
• Reject message: Nastaví zařízení na odeslání zprávy při odmítnutí příchozího hovoru. Zprávu
odmítnutí můžete vytvořit nebo upravit.
• Edit suggested contacts:
– – Auto recommend: Nastavte zařízení na automatické navrhování kontaktů ze seznamu
kontaktů.
– – Set favourites: Přidá kontakty do oblíbených položek. Klepněte na položku Add contact a
přidejte oblíbené kontakty.
• Registered Places: Nastavení konkrétní polohy, pokud používáte funkce GPS, Wi-Fi nebo
Bluetooth ke zjištění vaší aktuální polohy.
• Terms of Service: Zobrazí podmínky používání režimu Auto.
138
Multimédia
Hudba
Přehrávání hudby
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hudba.
Vyberte hudební kategorii a pak vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.
Hledání dalších zařízení pro
přehrávání souboru.
Otevření dalších možností.
Nastavení hlasitosti.
Nastavení souboru jako oblíbené
skladby.
Zapnutí režimu náhodného
přehrávání.
Změna režimu opakování.
Otevření seznamu skladeb.
Přidání skladby do seznamu
skladeb.
Přecházení na předchdzející
skladbu. Klepnutím a podržením
se rychle přesuňte zpět.
Přecházení na další skladbu.
Klepnutím a podržením se rychle
přesuňte vpřed.
Pozastavení a obnovení
přehrávání.
139
Multimédia
Chcete-li poslouchat skladby se stejnou úrovní hlasitosti, klepněte na položku → Nastavení a pak
zaškrtněte položku Chytrá hlasitost.
Pokud je aktivní funkce Chytrá hlasitost, může být hlasitost vyšší než hlasitost samotného
zařízení. Dávejte pozor, abyste se dlouhodobě nevystavovali hlasitým zvukům a nedošlo tak
k poškození vašeho sluchu.
Chytrá hlasitost funkci nelze u některých souborů aktivovat.
Chcete-li nastavit vlastní zvuk během poslechu skladeb pomocí sluchátek, klepněte na položku →
Nastavení → Adapt Sound → Zap.
Po první aktivaci této možnosti klepněte na položku Start a upravte zvuk. Zařízení přehraje řadu
zvukových testů pro nastavení hlasitosti zvuku a začne pípat. Pokud slyšíte pípání, klepněte na
položku Ano a pokud pípání neslyšíte, klepněte na položku Ne. Tento krok opakujte pro každý test,
dokud nebude nastavení zvuku dokončeno. Pak zaškrtněte položku Zvuk hudby a použijte tuto
možnost, kdykoliv chcete poslouchat hudbu.
Pokud zvýšíte hlasitost až na úroveň 14 nebo výše, bude možnost přizpůsobení zvuku
během přehrávání hudby deaktivována. Pokud snížíte hlasitost na úroveň 13 nebo níže,
bude možnost znovu aktivována.
Nastavení skladby jako vyzváněcího tónu nebo tónu upozornění
Chcete-li použít aktuálně přehrávanou skladbu jako vyzváněcí tón nebo tón upozornění, klepněte na
položku → Nastavit jako → Od začátku nebo Automatická doporučení, vyberte možnost a pak
klepněte na položku Hot.
Vytváření seznamů skladeb
Vytvořte si vlastní výběr skladeb.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hudba.
Klepněte na položku Sezn. skl. → → Vytvořit seznam skladeb. Zadejte název a klepněte na
položku OK. Klepněte na položku , vyberte skladby, které chcete přidat, a pak klepněte na položku
Hot.
Chcete-li aktuálně přehrávanou skladbu přidat do seznamu skladeb, klepněte na položku
vyberte seznam skladeb.
140
a
Multimédia
Přehrávání hudby podle nálady
Použijte tuto funkci k přehrávání hudby, která vyhovuje vaší náladě.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hudba.
Klepněte na položku Hudební ráj. Skladby budou automaticky kategorizovány podle nálady.
Chcete-li poslouchat hudbu v buňkách, klepněte na buňku nálady nebo několik buněk přetáhněte.
Kategorie skladeb jsou založeny na dostupných informacích o skladbě. Některé skladby
nesmí být kategorizovány v buňkách nálady.
Přehrávání hudby uložené na jiných zařízeních
Umožňuje vyhledávat hudbu uloženou na jiných zařízeních a přehrávat ji na vašem zařízení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hudba.
Přístup k hudbě na registrovaném zařízení
Chcete-li získat přístup a přehrávat hudbu, klepněte na položku Zařízení a vyberte zařízení
pod položkou REGISTROVANÁ ZAŘÍZENÍ. Skladbu můžete přehrávat na zařízeních, které jsou
zaregistrována do služby Samsung Link. Pro další informace navštivte odkaz link.samsung.com.
Ověřte, zda jsou zaregistrovaná zařízení zapnuta a připojena k síti Wi-Fi nebo mobilní síti.
Pokud otevíráte obsah uložený v dalších zařízeních pomocí mobilní sítě, mohou být
účtovány další poplatky. Chcete-li se vyhnout dalším poplatkům, používejte funkci Wi-Fi.
Přístup k skladbě na nedalekém zařízení
Chcete-li získat přístup a přehrávat hudbu, klepněte na položku Zařízení a vyberte zařízení pod
položkou NEDALEKÁ ZAŘÍZENÍ. Sklabu můžete přehrávat na zařízeních, které mají aktivovanou
funkci sdílení obsahu.
Chcete-li aktivovat tuto funkci, na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Nedaleká
zařízení a pak přetáhněte přepínač Nedaleká zařízení doprava. Další nastavení naleznete v části
Nedaleká zařízení.
141
Multimédia
Video
Přehrávání videí
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Video.
Vyberte video, které chcete přehrát.
Hledání dalších
zařízení pro
přehrávání souboru.
Nastavení hlasitosti.
Otevření dalších
možností.
Přechod vpřed nebo
zpět přetažením
panelu.
Pozastavení a
obnovení
přehrávání.
Změnit poměr stran
obrazovky.
Přepnout na
rozevírací přehrávač
videí.
Přejít na další video.
Klepnutím a
podržením se rychle
přesuňte vpřed.
Přejít na
předchádzející
video. Klepnutím a
podržením se rychle
přesuňte zpět.
Chcete-li přizpůsobit umístění ovládacího panelu, klepněte během přehrávání na položku →
Nastavení, zaškrtněte položku Mini ovladač a pak klepněte na položku Zavřít. Pak klepněte na
položku nebo a přesuňte ovládací panel na jinou stranu obrazovky.
Tato funkce je k dispozici pouze v zobrazení na šířku.
Používání rozevíracího video přehrávače
Tuto funkci použijte k využívání dalších aplikací bez nutnosti zavření přehrávače videí. Během
a použijte rozevírací video přehrávač.
sledování videa klepněte na položku
Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení zvětšete nebo přitažením zmenšete. Chceteli přehrávač posunout, přetáhněte ho do jiného umístění.
142
Multimédia
Vytváření snímků
Chcete-li použít tuto funkci, klepněte během přehrávání na položku → Nastavení, zaškrtněte
položku Zachytit a pak klepněte na položku Zavřít.
Klepnutím na položku
vytvoříte během přehrávání z videa snímek.
Sdílení nebo mazání videí
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Video.
Klepněte na položku → Vybrat, vyberte videa, klepněte na položku → Sdílet pomocí a pak
vyberte metodu sdílení.
Klepněte na položku → Odstranit, vyberte videa a pak klepněte na položku Hot.
Úprava videí
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Video.
Vyberte video, klepněte na položku → Upravit → Zkracování videa. Posuňte počáteční úchyt do
požadované počáteční polohy, posuňte koncový úchyt do požadované koncové polohy, klepněte na
položku Hotovo, zadejte název souboru a pak klepněte na položku OK a video uložte.
Chcete-li upravovat videa pomocí aplikace pro upravování videí, klepněte na položku Video Editor.
Přehrávání videí uložených na jiných zařízeních
Umožňuje vyhledávat videa uložena na jiných zařízeních a přehrávat je na vašem zařízení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Video.
Přístup k videu na registrovaném zařízení
Chcete-li získat přístup a přehrávat video, klepněte na položku Zařízení a vyberte zařízení
pod položkou REGISTROVANÁ ZAŘÍZENÍ. Video můžete přehrávat na zařízeních, které jsou
zaregistrována do služby Samsung Link. Pro další informace navštivte odkaz link.samsung.com.
Ověřte, zda jsou zaregistrovaná zařízení zapnuta a připojena k síti Wi-Fi nebo mobilní síti.
Pokud otevíráte obsah uložený v dalších zařízeních pomocí mobilní sítě, mohou být
účtovány další poplatky. Chcete-li se vyhnout dalším poplatkům, používejte funkci Wi-Fi.
143
Multimédia
Přístup k videu na nedalekém zařízení
Chcete-li získat přístup a přehrávat video, klepněte na položku Zařízení a vyberte zařízení pod
položkou NEDALEKÁ ZAŘÍZENÍ. Video můžete přehrávat na zařízeních, které mají aktivovanou
funkci sdílení obsahu.
Chcete-li aktivovat funkci sdílení obsahu, na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení →
Nedaleká zařízení a pak přetáhněte přepínač Nedaleká zařízení doprava. Další nastavení naleznete
v části Nedaleká zařízení.
YouTube
Tuto aplikaci použijte ke sledování videí z webové stránky služby YouTube.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku YouTube.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Sledování videí
Klepněte na položku
klepněte na položku
a vyberte kategorii. Chcete-li hledat video zadáváním klíčového slova,
.
Otočte zařízení do orientace na šířku a zobrazte video na celé obrazovce.
Sdílení videí
Vyberte video, které chcete zobrazit, klepněte na položku
a pak vyberte metodu sdílení.
Nahrávání videí
Klepněte na položku
klepněte na položku
→ Nahraná videa →
.
, vyberte video, zadejte informace o videu a pak
144
Multimédia
Flipboard
Tuto aplikaci použijte pro přístup k vlastním časopisům.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Flipboard.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Chcete-li aplikaci Flipboard spustit, přejeďte prstem po uvítací stránce, vyberte nová témata a pak
klepněte na položku Build Your Flipboard.
Vyberte hlavní příběh nebo téma, přejeďte prstem přes stránky aplikace Flipboard a pak vyberte
článek, který si chcete přečíst.
Google+
Tuto aplikaci použijte, chcete-li s jinými lidmi zůstat v kontaktu prostřednictvím služby sociální sítě
Google.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Google+.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Klepněte na položku Vše pro změnu kategorie, potom prohlížejte příspěvky z vašich kruhů
rolováním nahoru nebo dolů.
Fotky
Tuto aplikaci použijte ke správě fotografií, alb a videí, která jste uložili v zařízení a nahráli do služby
Google+.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotky.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
145
Multimédia
Hry Play
Tuto aplikaci použijte ke stahování a hraní her.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hry Play.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Hudba Play
Tuto aplikaci použijte k poslechu hudby ze zařízení nebo streamování hudby ze služby Google cloud.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hudba Play.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Kiosek Play
Tuto aplikaci použijte ke čtení nejnovějších novinových článků.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kiosek Play.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
146
Zabezpečení
Snímač prstů
Pro lepší rozpoznávání otisků prstů
Pokud skenujete otisky prstů v zařízení, vezměte na vědomí následující podmínky, které mohou
ovlivňovat výkon funkce:
• Tlačítko Domů obsahuje senzor pro rozpoznání otisku prstu. Ověřte, zda není tlačítko Domů
poškrábané nebo poškozené kovovými objekty, například mincemi, klíči a náhrdelníky.
• Ochrana obrazovky, která je dodávána spolu se zařízením, může způsobit nesprávné fungování
senzoru rozpoznávání otisků. Chcete-li zlepšit citlivost rozpoznávání otisků prstů, odstraňte
ochranu obrazovky.
• Ověřte, zda jsou oblast rozpoznávání otisku prstu a vaše prsty čisté a suché.
• Zařízení nemusí rozpoznat otisky prstů, které obsahují vrásky nebo jizvy.
• Zařízení nemusí správně rozpoznat otisky prstů z malých nebo tenkých prstů.
• Abyste zlepšili rozpoznávání, zaregistrujte otisky prstů na ruce, kterou při ovládání zařízení
používáte nejčastěji.
• Prst neprotahujte příliš rychle nebo pomalu. Protáhněte prst mírnou rychlostí, aby ho zařízení
rozpoznalo.
• V suchém prostředí se může v zařízení tvořit statická elektřina. Tuto funkci nepoužívejte v
suchých prostředích nebo se před použitím funkce zbavte statické elektřiny tak, že se dotknete
kovového předmětu.
147
Zabezpečení
Registrace otisků prstů
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Snímač prstů → Správce otisků
prstů.
2 Pokud registrujete vícero otisků prstů, objeví se vyskakovací okno pro registrací otisků prstů.
Oskenujte registrovaný otisk prstu na zařízení a klepněte na položku
.
3 Položte prst na oblast otisků prstů v dolní části obrazovky.
4 Klepněte na obrazovku a podržte ji v oblasti otisků prstů a pak potáhněte prstem směrem dolů
přes tlačítko Domů.
Opakujte tuto akci pomocí stejného prstu, dokud se otisk prstu nezaregistruje.
Pokud prst ohnete nebo použijete koneček prstu, zařízení nemusí váš otisk rozpoznat.
5 Pokud se zobrazí vyskakovací okno vyžadující heslo, zadejte alternativní heslo a klepněte na
položku Pokračovat, znovu zadejte alternativní heslo pro ověření a pak klepněte na tlačítko OK.
Namísto skenování svých otisků prstů můžete použít alternativní heslo.
6 Pokud se zobrazí rozevírací okno otisků prstů, klepněte na položku OK → Otisk prstu. K
odemknutí obrazovky můžete použít otisky prstů.
148
Zabezpečení
Správa registrovaných otisků prstů
Své registrované otisky prstů můžete odstranit nebo přejmenovat.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Snímač prstů → Správce otisků prstů.
Chcete-li odstranit otisky, klepněte na položku → Zrušit registraci, vyberte otisky a pak klepněte na
položku → OK.
Chcete-li přejmenovat otisk, klepněte na položku → Vybrat, vyberte otisk, klepněte na položku
a pak zadejte nový název a klepněte na položku OK.
Změna alternativního hesla
Heslo, které používáte jakou alternativu ke skenovaní svých otisků prstů, můžete změnit.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Snímač prstů → Změnit alternativní
heslo.
2 Zadejte aktuální alternativní heslo a klepněte na tlačítko Pokračovat.
3 Zadejte nové heslo a klepněte na položku Pokračovat.
4 Znovu zadejte heslo a klepněte na položku OK.
Odemykání obrazovky pomocí otisků prstů
Obrazovku můžete odemykat pomocí registrovaných otisků prstů.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Snímač prstů → Zámek displeje → Otisk
prstu. Případně na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Zamknout displej →
Zámek displeje → Otisk prstu.
149
Zabezpečení
Ověření hesla od účtu Samsung
Své heslo do účtu Samsung ověříte pomocí otisků prstů. Namísto zadávání hesla můžete použít otisk
prstu, například když kupujete obsah ze Samsung Apps.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Snímač prstů → Ověřit Samsung účet
a pak přetáhněte přepínač Ověřit Samsung účet doprava. Zadejte své heslo do účtu Samsung a
klepněte na položku Potvrdit.
Používání otisků prstů k nákupům pomocí funkce PayPal
Nákupy můžete provádět naskenováním vašich otisků prstů.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Snímač prstů → Zaplatit pomocí
služby PayPal.
2 Klepněte na položku Instalovat pod položkou Protokol FIDO Ready™.
3 Klepněte na položku Odkaz pod položkou PayPal.
4 Při přihlášení do služby PayPal a registraci svých otisků prstů se řiďte pokyny na obrazovce.
150
Zabezpečení
Soukromý režim
Informace o soukromém režimu
Tento režim použijte, chcete-li, aby ostatní uživatelé neměli přístup nebo nemohli používat konkrétní
obsah uložený v zařízení, jakým jsou snímky a dokumenty. Můžete ukládat obsah do konkrétního
umístění a bezpečně skrývat položky deaktivováním soukromého režimu.
Skrytí obsahu
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Soukromý režim a pak přetáhněte
přepínač Soukromý režim doprava. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a
klepnutím aktivujte Soukromý režim.
Při první aktivaci soukromého režimu nastavte kód odemykání a záložní kód PIN.
2 Zadejte kód pro odemčení soukromého režimu.
Když je tento režim aktivován, na horní straně obrazovky se zobrazí .
3 Chcete-li vybrat položky, které chcete skrýt, klepněte na položku v seznamu a podržte ji,
zaškrtněte položky, které chcete vybrat a pak klepněte na položku → Přesunout do složky
Soukromé nebo klepněte na položku Přesunout → Soukromé → Přesunout sem.
Na položkách přesouvaných do soukromého režimu se zobrazí .
4 Po zvolení položek, které mají být skryté, na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení
→ Soukromý režim a pak přetáhněte přepínač Soukromý režim doleva. Případně otevřete
panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku Soukromý režim aktivujte tuto funkci.
Vybrané položky z obrazovky zmizí.
Před deaktivováním soukromého režimu se ujistěte, že všechny soubory jsou bezpečně
uloženy nebo přemístěny.
151
Zabezpečení
Zobrazování skrytého obsahu
Skryté položky je možno zobrazovat, jen když máte aktivován soukromý režim.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Soukromý režim a pak přetáhněte
přepínač Soukromý režim doprava. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a
deaktivujte položku Soukromý režim.
2 Zadejte kód pro odemčení soukromého režimu.
3 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Moje soubory → Soukromé.
Všechny položky přesouvané do soukromého režimu se zobrazí na obrazovce.
152
Bezpečnost
Nouzový režim
Informace o nouzovém režimu
Tento režim používejte k prodloužení pohotovostní doby zařízení, když se nacházíte v nouzové
situaci. Pokud je tento režim aktivní, jas obrazovky se sníží a spotřeba energie z baterie je snížena
omezením některých funkcí. Můžete také zapnout blesk, zvukové alarmy a odeslat informace o
poloze ostatním uživatelům ve zprávě.
Aktivace nouzového režimu
Stiskněte a podržte vypínač a pak klepněte na položku Tísňový režim. Případně na obrazovce
Aplikace klepněte na položku Nastavení → Bezpečnostní pomoc → Tísňový režim a pak
přetáhněte přepínač Tísňový režim doprava.
Za odesílání zpráv nebo používání mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.
153
Bezpečnost
Otevření dalších možností.
Zapnutí blesku.
Zvuková upozornění.
Odeslání aktuálních údajů o
poloze ve zprávě.
Spustit Telefon.
Spustit Internet.
Přidání dalších aplikací, které lze
používat.
Zbývající energie baterie a
odhadovaná doba
pohotovostního režimu
Zahájit nouzové volání.
Odhadovaná maximální pohotovostní doba ukazuje zbývající čas, než dojde energie v
zařízení, které se nepoužívá. Pohotovostní doba se může lišit v závislosti na nastavení
zařízení a provozních podmínkách.
Deaktivace nouzového režimu
Chcete-li deaktivovat nouzový režim, stiskněte a podržte Vypínač a pak klepněte na položku Tísňový
režim. Případně klepněte na položku → Vypnout Tísňový režim. Nouzový režim je deaktivován.
154
Bezpečnost
Odesílání zpráv s žádostí o pomoc
Informace o odesílání zpráv s žádostí o pomoc
Kontakty můžete předem nastavit k odesílání zprávy v případě nouze. Chcete-li odeslat zprávu
primárním kontaktům, třikrát rychle stiskněte vypínač.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Bezpečnostní pomoc.
Přidávání primárních kontaktů
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Bezpečnostní pomoc.
2 Klepněte na položku Správa primárních kontaktů → Vytvořit primární kontakt.
3 Klepněte na položku Vytvořit nový kontakt a zadejte kontaktní údaje nebo klepněte na
položku Vybrat z kontaktů a přidejte stávající kontakt jako primární kontakt.
Nastavení pomocných zpráv
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Bezpečnostní pomoc → Odeslat zprávy
nápovědy, přetáhněte přepínač Odeslat zprávy nápovědy doprava a pak vyberte obsah, který
chcete zahrnout do nouzové zprávy.
Odesílání zpráv s žádostí o pomoc
V nouzi stiskněte třikrát rychle Vypínač. Zařízení odešle zprávy primárním kontaktům. Zprávy
obsahují informace o vaší poloze.
Za odesílání zpráv nebo používání mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.
155
Bezpečnost
Oznámení nebezpečného počasí (Geo News)
Informace o oznámení nebezpečného počasí (Geo News)
Tuto funkci použijte k přijímání oznámení, o nebezpečném počasí vaší polohy.
• Tato funkce identifikuje vaše umístění a poskytne vám informace o katastrofách,
pokud se vyskytnou ve vašem okolí. Poskytnuté informace se mohou lišit v závislosti na
poskytovateli služeb ve vašem aktuálním umístění.
Chcete-li zobrazit informace o nebezpečném počasí a oblasti a jazyky, ve kterých jsou
tyto informace dostupné, navštivte stránku www.samsung.com/geonews.
• Pokud obdržíte oznámení od služby předpovídání počasí, zatímco využíváte roaming,
mohou být účtovány další poplatky.
Příjem oznámení
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Bezpečnostní pomoc → Zeměpisné
zprávy a pak přetáhněte přepínač Zeměpisné zprávy doprava.
Varovné oznámení
Zaškrtněte políčko Oznamovací okna.
Pokud se stav počasí zhorší, zařízení zobrazí oznámení ve vyskakovacím okně. Z vyskakovacího okna
můžete vykonat nouzový hovor nebo poslat nouzové zprávy na přednastavené kontakty.
156
Bezpečnost
Sledování oznámení
Oznámení pro méně nebezpečné počasí se zobrazují ve stavovém řádku v horní části obrazovky.
Informace se zobrazují v nástroji Zeměpisné zprávy.
Používání nástroje geo news
V nástroji Zeměpisné zprávy můžete vidět své současné umístění a informace o katastrofách ve
vašem regionu.
V domovské obrazovce rolujte doleva a klepněte na nástroj Zeměpisné zprávy.
Otevření dalších
možností.
Současná poloha
Informace o
katasttrofách pro vaši
současnou polohu.
157
Nástroje
S vyhledávač
Pomocí této aplikace můžete vyhledávat obsah v rámci zařízení a na internetu. Můžete použít
rozličné filtry a zobrazit historii vyhledávání.
Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku S vyhledávač.
Hledání obsahu
Klepněte na pole vyhledávání a zadejte klíčové slovo, nebo klepněte na položku
slovo.
Pro získání lepších výsledků klepněte na položku
a řekněte klíčové
a použijte filtry pod polem hledání.
Chcete-li aktualizovat seznam výsledků vyhledávání, klepněte na položku → Obnovit.
Parametry vyhledávání můžete nastavit pomocí dostupných filtrů nebo vyberte kategorie hledání.
Klepněte na položku → Nastavení → Vyberte filtry nebo Vyberte hledanou kateg.
Správa historie vyhledávání
Chcete-li odstranit historii, klepněte na položku → Nastavení → Odstranit historii.
Chcete-li nastavit, aby zařízení neukládalo výsledky hledání, klepněte na položku → Nastavení a
pak zrušte výběr Ukládat historii hledání.
158
Nástroje
S Plánovač
Spouštění aplikace S Plánovač
Tuto aplikace použijte ke správě aplikací a úloh.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku S Plánovač.
Změna režimu zobrazení
Otevření dalších možností.
Přejít na dnešní datum.
Vytvoření událostí nebo úkolů.
Klepněte na položku a použijte následující:
• Přejít na: Přejde na určené datum.
• Odstranit: Mazání událostí nebo úloh.
• Hledat: Hledání událostí nebo úloh.
• Kalendáře: Výběr kalendářů, které se mají zobrazit.
• Synchronizace: Synchronizuje události a úlohy s vašimi účty.
• Nastavení: Změna nastavení aplikace S Planner.
159
Nástroje
Vytvoření událostí nebo úkolů
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku S Plánovač.
2 Klepněte na položku . Případně vyberte datum bez událostí nebo úloh a znovu na datum
klepněte.
Pokud datum již má uložené události nebo úlohy, klepněte na datum a na položku
.
3 Vyberte datum nebo úkol a zadejte podrobnosti.
• Přidat událost: Nastavte pro tuto událost počáteční a konečné datum. Můžete zvolit
volitelné nastavení opakování.
• Přidat úkol: Přidá úlohu ke specifickému datu. Můžete zvolit volitelné nastavení priority.
Výběr položky.
Vyberte kalendář, který chcete
použít nebo který se má
synchronizovat.
Vložení názvu.
Připojte mapu zobrazující
polohu události.
Nastavte pro tuto událost
počáteční a konečné datum.
Přidat další podrobnosti.
4 Chcete-li událost nebo úlohu uložit, klepněte na položku Uložit.
160
Nástroje
Synchronizovat události nebo úlohy s vašimi účty
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku S Plánovač.
Chcete-li synchronizovat události nebo úlohy s vašimi účty, klepněte na položku → Synchronizace.
Chcete-li přidat účty, se kterými provedete synchronizaci, klepněte na položku → Kalendáře →
Přidat účet. Pak vyberte účet, se kterým chcete provést synchronizaci a přihlaste se. Po přidání účtu
se vedle názvu účtu zobrazí zelený kroužek.
Chcete-li změnit možnost synchronizace účtu, klepněte na obrazovce Aplikace na položku
Nastavení → Účty a pak vyberte službu účtu.
Mazání událostí nebo úkolů
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku S Plánovač.
Chcete-li vymazat události nebo úkoly, klepněte na položku → Odstranit, vyberte události nebo
úkoly a pak klepněte na tlačítko Hotovo → OK.
Chcete-li událost nebo úkol vymazat, zatímco ho zobrazujete, klepněte na položku
→ OK.
Chcete-li úkoly označit jako splněné, klepněte na datum s úkoly a zaškrtněte hotové úkoly.
Sdílení událostí nebo úkolů
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku S Plánovač.
Chcete-li událost nebo úkol sdílet, zatímco ho zobrazujete, klepněte na položku → Sdílet pomocí a
pak vyberte metodu sdílení.
161
Nástroje
Kalkulačka
Tuto aplikaci použijte pro jednoduché nebo komplexní výpočty.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kalkulačka.
Otočte zařízení do zobrazení na šířku a zobrazte vědeckou kalkulačku. Pokud je Otočení displeje
zakázáno, klepněte na položku → Vědecká kalkulačka.
Chcete-li zobrazit historii výpočtů, klepněte na položku
Chcete-li odstranit historii, klepněte na položku
a skryjte klávesnici.
→ Smazat historii.
Hodiny
Upozornění
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hodiny → Upozornění.
Nastavení upozornění
Klepněte na položku v seznamech upozornění, nastavte dobu upozornění, vyberte dny, ve které
se bude alarm opakovat, nastavte další různé možnosti upozornění a pak klepněte na položku
Uložit. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat upozornění, klepněte na položku vedle upozornění v
seznamu upozornění.
• Posunout budík: Nastaví interval a počet opakování alarmu po předem nastavenou dobu.
• Inteligentní upozornění: Nastavte čas a tón pro inteligentní upozornění. Inteligentní
upozornění se aktivuje s nízkou hlasitostí několik minut před časem aktivace předem
nastaveného upozornění. Hlasitost inteligentního upozornění se postupně zvyšuje, dokud ho
nevypnete nebo se neaktivuje předem nastavené upozornění.
Zastavení upozornění
Chcete-li alarm zastavit, přetáhněte ikonu mimo velký kruh. Chcete-li alarm po určené době
mimo velký kruh.
opakovat, přetáhněte ikonu
162
Nástroje
Odstraňování alarmů
Klepněte na položku → Odstranit, vyberte alarmy a pak klepněte na položku Hot.
Světové hodiny
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hodiny → Světové hodiny.
Vytvoření hodin
Klepněte na položku
a zadejte název města nebo vyberte město ze seznamu měst.
Chcete-li zohlednit letní čas, klepněte na hodiny, podržte je a klepněte na položku
.
Odstraňování hodin
Klepněte na položku → Odstranit, vyberte hodiny a pak klepněte na položku Hot.
Stopky
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hodiny → Stopky.
Pro spuštění měření času klepněte na položku Začátek. Chcete-li zaznamenat mezičasy, klepněte na
položku Kolo.
Klepnutím na položku Stop měření času zastavte. Chcete-li stopky vynulovat, klepněte na položku
Vynulovat.
Časovač
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hodiny → Časovač.
Nastavte dobu trvání a pak klepněte na položku Začátek.
Po vypršení časovače přetáhněte ikonu
mimo velký kruh.
163
Nástroje
Disk
Tuto aplikaci použijte k přístupu k souborům uloženým v úložném zařízení Google Drive. Všechny
soubory můžete uložit na jednom místě, mít k nim přístup odkudkoliv a sdílet je s dalšími uživateli.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Disk.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Dropbox
Tuto aplikaci použijte, chcete-li uložit a sdílet soubory s ostatními pomocí cloudového úložiště služby
Dropbox. Když uložíte soubory do služby Dropbox, tak se vaše zařízení automaticky synchronizuje s
webovým serverem a jakýmikoliv dalšími zařízeními, která mají nainstalovánu službu Dropbox.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Dropbox.
2 Přihlaste se do účtu Dropbox. Pokud účet nemáte, vytvořte si účet Dropbox.
3 Klepněte na položku Turn on Camera Upload.
Zařízení nahraje fotografie pořízené pomocí fotoaparátu zařízení na službu Dropbox. Chcete-li
nahrávat videa, přetáhněte přepínač Include videos napravo.
Chcete-li nahrávat fotografie nebo videa ručně, klepněte na položku Skip this.
164
Nástroje
4 Použijte následující funkce:
• : Nahrát nebo otevřít soubory. Klepněte na položku → Upload here pro nahrání
souborů.
• : Zobrazí nahrané fotografie nebo videa. Chcete-li sdílet nebo odstranit soubory či
odstranit alba, klepněte na položku .
• : Otevře soubory v seznamu oblíbených položek.
• : Zobrazí oznámení.
Google
Tuto aplikaci použijte k prohledávání internetu. Také ji můžete použít pro hledání aplikací a obsahu
aplikací uloženého na zařízení nebo paměťové kartě.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Google.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Prohledávání zařízení
Klepněte do pole hledání a pak zadejte klíčové slovo. Případně klepněte na položku
klíčové slovo.
a pak vyslovte
Google Now
Zobrazte karty Google Now, které zobrazují aktuální počasí, informace o veřejné dopravě, vaši další
schůzku a více informací v době, kdy je budete pravděpodobně potřebovat.
Když poprvé otevřete službu Google, připojte se ke službě Google Now. Chcete-li změnit nastavení
funkce Google Now, klepněte na položku → Nastavení a pak přetáhněte přepínač Chytré karty
Google doleva nebo doprava.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
165
Nástroje
Režim Děti
Pomocí tohoto nástroje vytvoříte pro děti zábavné a bezpečné prostředí a zabráníte jim v přístupu k
určitým aplikacím nebo obsahu.
Než použijete tento nástroj, musíte ho stáhnout a nainstalovat. Na domovské obrazovce klepněte
na položku Režim Děti → Instalovat. Po instalaci se nástroj zobrazí na domovské obrazovce a
obrazovce Aplikace.
Chcete-li spustit dětský režim, klepněte na položku Režim Děti na domácí obrazovce nebo
obrazovce Aplikace.
Pokud tento nástroj spouštíte poprvé, klepněte na položku Nastavit PIN kód v dolní části obrazovky.
Dále postupujte podle pokynů na obrazovce.
Pokud dojde omylem k odinstalaci nástroje Režim Děti, můžete ho znovu nainstalovat. Na
domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast na domovské obrazovce a podržte ji,
klepněte na položku Nástroje, klepněte a podržte na nástroj Režim Děti. Přetáhněte nástroj
na domovskou obrazovku a klepněte na položku Režim Děti a znovu ho nainstalujte.
Domovská obrazovka dětského režimu
Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem aplikacím v dětském režimu.
Galerie pro děti
Nově přidané aplikace
Fotoaparát pro děti
Kreslení pro děti
Média pro děti
Záznamník pro děti
Ukončit dětský režim.
Přístup k aplikaci Rodičovský
zámek.
166
Nástroje
Tuto aplikaci použijte k zobrazení uložených snímků, výkresů, hlasových záznamů a souborů médií,
ke kterým umožníte dětem přístup.
Tuto aplikaci použijte k vytváření fotografií nebo videí.
Tuto aplikaci použijte k vytvoření kresby perem, štětcem nebo jiných nástrojů.
Tuto aplikaci použijte k záznamu nebo přehrávání hlasových záznamů.
Tuto aplikaci použijte k přehrávání video souborů. Před použitím této aplikace do ní přidejte videa,
která jsou uložena na zařízení. Podrobnosti naleznete v části Rodičovský zámek.
167
Nástroje
Oblast přehrávání dětského režimu
Rolujte doprava na domovské obrazovce a otevřete oblast přehrávání dětského režimu.
Můžete komunikovat s postavami, předměty na pozadí a podobně.
Rodičovský zámek
Tuto aplikaci můžete použít k nastavení omezení dětského režimu a ovládání přístupu k obsahu a
aplikacím. Můžete změnit nastavení dětského režimu, omezit dobu používání a podobně.
Na domovské obrazovce klepněte na položku
a zadejte kód PIN.
Chcete-li opustit rodičovský zámek, stiskněte tlačítko Domů.
168
Nástroje
Klepněte na položku a použijte následující:
• Jméno dítěte: Zobrazí a upraví profil dítěte.
• AKtivita: Zobrazí informace o způsobu využívání zařízení dítětem, například dobu hraní a často
používané aplikace.
• Denní limit hraní: Nastavení časového limitu pro správu intenzity používání zařízení dětmi.
• Aplikace: Zobrazuje a přidává aplikace, které lze používat v dětském režimu.
• Média: Umožňuje dětem přístup k některým fotografiím a videím uloženým v zařízení.
• Obecné: Konfigurace nastavení dětského režimu.
• Dětský obchod: Stahování aplikací pro děti z obchodu Samsung Apps.
Lupa
Pomocí tohoto nástroje můžete prostřednictvím zadního fotoaparátu zvětšovat text nebo objekty.
Chcete-li nástroj přidat na domovskou obrazovku, klepněte na prázdnou oblast na domovské
obrazovce a podržte ji, klepněte na položku Nástroje, klepněte a podržte nástroj Lupa a pak ho
přetáhněte na domovskou obrazovku.
Klepněte na nástroj Lupa na domovské obrazovce.
Klepnutím na položku
nebo
upravíte zvětšení.
Chcete-li zaostřit na střed obrazovky, klepněte na položku
ručně, a to tak, že klepnete na místo, kam chcete zaostřit.
. Zaostření také můžete upravovat
Chcete-li pro zobrazení textu nebo objektu v tmavých podmínkách použít blesk, klepněte na tlačítko
.
Chcete-li text nebo objekt vyfotit, klepněte na položku
169
.
Nástroje
Mapy
Tuto aplikaci použijte ke zvýraznění umístění zařízení, vyhledání míst nebo získání tras.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Mapy.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Hledání míst
Hledání umístění zadáním adresy nebo klíčového slova. Po nalezení místa vyberte místo, u kterého
se zobrazí podrobné informace. Další informace naleznete v nápovědě.
Získání pokynů, jak se dostat k cíli
Klepnutím na položku nastavte počáteční a koncová umístění a pak vyberte způsob dopravy.
Zařízení zobrazí trasy jak se dostat do cíle.
Poznámka
Tuto aplikaci použijte k záznamu důležitých informací, jejich uložení a zobrazení později.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Poznámka.
Přidávání a správa kategorií
Vytvoří kategorie pro správu a třídění poznámek.
V seznamu poznámek klepněte na položku
→ Správa kategorií.
Chcete-li přidat novou kategorii, klepněte na položku
položku OK.
Chcete-li vymazat kategorii, klepněte na položku
, zadejte název kategorie a pak klepněte na
vedle ní.
Chcete-li přejmenovat kategorii, klepněte a podržte název kategorie, zadejte nový název a pak
klepněte na položku OK.
Chcete-li změnit pořadí kategorií, klepněte na položku
dolů na novou pozici.
170
vedle kategorie a přesuňte ji nahoru nebo
Nástroje
Vytváření poznámek
Klepněte na položku v seznamu poznámek a zadejte poznámku. Při vytváření poznámky použijte
jednu z následujících možností:
• : Vytvořit nebo nastavit kategorii.
• : Vložit obrázky.
• : Vytvořit a vložit hlasový záznam.
Chcete-li poznámku uložit, klepněte na tlačítko Hot.
Chcete-li upravit poznámku, klepněte na poznámku a pak klepněte na obsah poznámky.
Hledání poznámek
Klepněte na položku
vyhledat.
v seznamu poznámek a zadejte klíčové slovo, které se má v poznámkách
Mazání poznámek
Klepněte na položku → Odstranit, vyberte poznámky a pak klepněte na položku Hot.
Chcete-li poznámku odstranit, zatímco ji zobrazujete, klepněte na položku → Odstranit.
Moje soubory
Informace o aplikaci Moje soubory
Tuto aplikaci použijte pro přístup ke všem druhům souborů uložených v zařízení, včetně obrázků,
videí, skladeb a zvukových klipů.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Moje soubory.
171
Nástroje
Zobrazení souborů
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Moje soubory.
Vyberte složku, kterou chcete otevřít. Chcete-li v adresáři přejít o úroveň výše, klepněte na položku .
Chcete-li se vrátit na hlavní obrazovku Moje soubory, klepněte na položku .
Vyberte složku, klepněte na položku a pak použijte jednu z následujících možností:
• Vybrat: Vybere soubory nebo složky.
• Odstranit: Odstraní soubory nebo složky.
• Vytvořit složku: Vytvoří složku.
• Režim zobrazení: Změní režim zobrazení.
• Seřadit podle: Seřadí soubory nebo složky.
• Přidat zástupce: Přidá zkratku do složky na domovské obrazovky nebo na hlavní obrazovku
Moje soubory.
• Nastavení: Změní nastavení správce souborů.
Klepněte na soubor nebo složku a pak použijte jednu z následujících možností:
• : Odešle soubory jiným uživatelům nebo umožní jejich sdílení.
• : Odstranění souborů nebo složek.
• → Přesunout: Přesune soubory nebo složky do jiné složky.
• → Kopírovat: Zkopíruje soubory nebo složky do jiné složky.
• → Přejmenovat: Přejmenuje soubor nebo složku.
• → Přidat zástupce: Přidá zkratku do složky na domovské obrazovky nebo na hlavní obrazovku
Moje soubory.
• → Zip: Komprimuje soubory nebo složky a vytvoří soubor zip.
• → Podrobnosti: Zobrazení podrobností souboru nebo složky.
Hledání souborů a složek
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Moje soubory.
Klepněte na položku
a pak zadejte kritéria hledání.
172
Nástroje
Prohlížení informací úložiště
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Moje soubory.
Klepněte na položku
a zobrazte informace o paměti vašeho zařízení a paměťové karty.
Přidání zkratek serveru FTP do zařízení
Přidá zkratku serveru FTP do oblasti zkratek.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Moje soubory.
Klepněte na položku → Přidat server FTP, zadejte podrobnosti, například adresu serveru,
uživatelské jméno a heslo a pak klepněte na položku Hot.
Baterka
Použijte tento nástroj na zapnutí nebo vypnutí blesku a zlepšení viditelnosti.
Chcete-li nástroj přidat na domovskou obrazovku, klepněte na prázdnou oblast na domovské
obrazovce a podržte ji, klepněte na položku Nástroje, klepněte a podržte nástroj Baterka a pak ho
přetáhněte na domovskou obrazovku.
Klepněte na nástroj Baterka na domovské obrazovce a zapněte ho nebo ho vypněte.
173
Připojování k ostatním
zařízením
NFC
Informace o NFC
Vaše zařízení umožňuje čtení značek NFC (Near Field Communication), které obsahují informace o
produktech. Tuto funkci můžete také použít k provádění plateb nebo nakupování lístků při přepravě
nebo událostech po stažení povinných aplikací.
Baterie obsahuje integrovanou anténu NFC. S baterií zacházejte opatrně, abyste anténu NFC
nepoškodili.
Než začnete tuto funkci používat
• Zkontrolujte polohu antén NFC na vašem zařízení a dalších zařízeních.
• Ověřte, zda je Funkce NFC ve vašem zařízení a dalších zařízeních, ke kterým se chcete připojit,
aktivní.
• Ujistěte se, že obrazovka zařízení je odemčená. Jinak zařízení nebude schopno přečíst označení
NFC nebo přijímat data.
174
Připojování k ostatním zařízením
Používání funkce NFC
Funkci NFC použijte k odesílání snímků nebo kontaktů do dalších zařízení a čtení informací o
produktu ze značek NFC. Pokud vložíte kartu SIM nebo USIM, která obsahuje funkci plateb, budete
moci používat zařízení k pohodlnému placení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → NFC a pak přetáhněte přepínač NFC
doprava.
Umístěte oblast antény NFC na zadní stranu zařízení do blízkosti značky NFC. Zobrazí se informace ze
značky.
Nakupování pomocí funkce NFC
Aby bylo možné funkci NFC využívat k provádění plateb, je třeba se zaregistrovat ke službě
mobilních plateb. Chcete-li se zaregistrovat nebo získat další informace o službě, obraťte se na
poskytovatele služby.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → NFC a pak přetáhněte přepínač NFC
doprava.
Dotkněte se oblastí antény NFC na zadní straně zařízení čtečky karet NFC.
Chcete-li nastavit výchozí aplikaci pro platby, klepněte na položku Klepnout a zaplatit a vyberte
aplikaci.
Seznam platebních služeb nemusí zahrnovat všechny dostupné platební aplikace.
175
Připojování k ostatním zařízením
Odesílání dat
Funkci Android Beam použijte k odesílání dat, například webových stránek a kontaktů, do zařízení s
aktivní funkcí NFC.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → NFC a pak přetáhněte přepínač NFC
doprava.
2 Klepněte na položku Android Beam a pak přetáhněte přepínač Android Beam doprava.
3 Vyberte položku a klepněte NFC anténou druhého zařízení na anténu NFC vašeho zařízení.
4 Když se na obrazovce objeví položka Dotykem odešlete., klepněte na obrazovku zařízení a
odešlete položku.
Bluetooth
Informace o funkci Bluetooth
Aplikace Bluetooth vytváří přímé bezdrátové připojení mezi dvěma zařízeními na krátké vzdálenosti.
K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními použijte rozhraní Bluetooth.
• Společnost Samsung nenese odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití
dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
• Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná
a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní
dosah snížen.
• Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností
Bluetooth SIG, nemusejí být se zařízením kompatibilní.
• Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo
ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely).
Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce
Bluetooth.
176
Připojování k ostatním zařízením
Než začnete tuto funkci používat
• Ověřte, zda je funkce Bluetooth ve vašem zařízení a dalších zařízeních, ke kterým se chcete
připojit, aktivní.
• Ověřte, zda jsou obě zařízení nastavena jako viditelná pro další zařízení Bluetooth.
Párování s jinými zařízeními Bluetooth
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Bluetooth, pak přetáhněte přepínač
Bluetooth doprava a klepněte na položku Hledat. Uvedena jsou nalezená zařízení.
Chcete-li nastavit zařízení jako viditelné pro další zařízení, klepněte na název zařízení.
2 Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování.
Pokud se vaše zařízení již předtím spárovalo, klepněte na název zařízení bez potvrzení
automaticky vygenerovaného klíče.
3 Potvrďte požadavek autorizace Bluetooth na obou zařízeních.
Odesílání a příjem dat
Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. S dalšími zařízeními Bluetooth
můžete sdílet data, například kontakty nebo soubory médií. Následující akce představují příklad
odeslání snímku do jiného zařízení.
Odeslání snímku
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
2 Vyberte snímek.
177
Připojování k ostatním zařízením
3 Klepněte na položku
→ Bluetooth a pak vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování.
Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby
zařízení zapnulo možnost viditelnosti. Nebo nastavte vaše zařízení jako viditelné pro další
zařízení.
4 Potvrďte požadavek autorizace Bluetooth na druhém zařízení.
Příjem snímku
Když vám další zařízení zašle snímek, přijměte požadavek autorizace Bluetooth. Přijatý snímek se
uloží do složky Galerie → Download.
Zrušení párování zařízení Bluetooth
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Bluetooth.
Zařízení zobrazí spárovaná zařízení v seznamu.
2 Klepněte na položku vedle názvu zařízení a zrušte jeho spárování.
3 Klepněte na položku Ukončit párování.
178
Připojování k ostatním zařízením
S Beam
Tuto funkci použijte k odesílání dat, například videí, hudby a dokumentů.
Než začnete tuto funkci používat
• Ověřte, zda je Funkce NFC nebo Wi-Fi ve vašem zařízení a dalších zařízeních, kterým chcete
odeslat soubory, aktivní.
Odesílání dat
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → NFC a pak přetáhněte přepínač NFC
doprava.
2 Klepněte na položku S Beam a pak přetáhněte přepínač S Beam doprava.
3 Vyberte soubor a klepněte NFC anténou druhého zařízení na anténu NFC vašeho zařízení.
4 Když se na obrazovce objeví položka Dotykem odešlete., klepněte na obrazovku zařízení a
odešlete soubor.
• Pomocí služby S Beam neodesílejte autorsky chráněné údaje. Mohlo by dojít k porušení
autorských zákonů. Společnost Samsung není zodpovědná za jakékoliv závazky,
způsobené nelegálním používáním autorských údajů.
• Pokud se obě zařízení pokusí odeslat data zároveň, může dojít k selhání přenosu.
179
Připojování k ostatním zařízením
Rychlé připojení
Informace o funkci Rychlé připojení
Tuto funkci můžete používat k rychlému hledání a připojení blízkých zařízení. Zařízení můžete
používat jako dálkové ovládání připojením k televizoru. Můžete také pohodlně sdílet obsah uložený
v zařízení s počítači.
• Metody připojení se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení nebo sdíleného
obsahu.
• Název zařízení se může lišit v závislosti na zařízeních Bluetooth, s kterými párujete. Název
zařízení se například může zobrazit jako BT MAC.
Než začnete tuto funkci používat
• Ověřte, zda připojovaná zařízení podporují funkci Rychlé připojení a jejich obrazovky jsou
zapnuté.
• Ověřte, zda je funkce Wi-Fi Direct nebo Bluetooth v zařízení, která nepodporují funkci Rychlé
připojení, aktivní.
Připojování k ostatním zařízením
1 Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku Rychlé připojení.
Po otevření panelu se automaticky aktivuje funkce Bluetooth a zařízení vyhledá nejbližší
zařízení.
2 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.
Další kroky se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení. Připojení mezi zařízeními
dokončete dle pokynů na obrazovce.
Chcete-li nedalekým zařízením dovolit vyhledat vaše zařízení a připojit se k němu, klepněte
na položku → Vždy připraveno k přepojení a pak přetáhněte přepínač Vždy připraveno k
přepojení doprava.
180
Připojování k ostatním zařízením
Opětovné hledání zařízení
Pokud se požadované zařízení neobjeví na seznamu, vyhledejte ho.
Klepněte na položku
a vyberte zařízení ze seznamu nalezených zařízení.
Odpojování zařízení
Chcete-li deaktivovat funkci Rychlé připojení, klepněte na položku
Případně klepněte na položku .
v horní části obrazovky.
Sdílení obsahu
Sdílí obsah s připojenými zařízeními.
1 Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku Rychlé připojení.
2 Vyberte zařízení ze seznamu nalezených zařízení.
3 Vyberte kategorii médií.
4 Vyberte obsah, který chcete sdílet, a pak klepněte na položku Hotovo.
Zařízení odešle obsah do připojeného zařízení.
Připojování k televizoru
Připojte zařízení k televizoru a ovládejte televizor pomocí zařízení jako dálkového ovládání.
Než začnete tuto funkci používat
• Ověřte, že je televizor zapnutý.
• Ověřte, zda je televizor registrovaný do funkce WatchON.
• Nainstalujte do zařízení aplikaci WatchON. Aplikaci si můžete stáhnout z obchodu Samsung
Apps nebo Obchod Play.
181
Připojování k ostatním zařízením
1 Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku Rychlé připojení.
2 V seznamu nalezených zařízení klepněte na položku Ovládát.
Po připojení zařízení k televizoru TV se na obrazovce zobrazí rozvržení dálkového ovládání.
Po prvním připojení zařízení k televizoru klepněte na položku Nast. dálk. ovládání. Připojení
zařízení následně dokončete podle pokynů na obrazovce.
3 Ovládejte připojený televizor pomocí dálkového ovládání.
Připojení do skupiny funkce Group Play
Sdílení obsahu s dalšími zařízeními pomocí funkce Group Play.
Než začnete tuto funkci používat
• Vyhledejte nebo se připojte k vytvořené relaci, případně vytvořte novou relaci.
• Nainstalujte aplikaci Group Play na obě zařízení. Aplikaci si můžete stáhnout z obchodu
Samsung Apps nebo Obchod Play.
1 Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku Rychlé připojení.
2 V seznamu nalezených zařízení klepněte na položku Připoj.
V seznamu se zobrazí pouze zařízení, která podporují relace funkce Group Play.
3 Vyberte relaci funkce Group Play, ke které se chcete připojit.
4 Připojení mezi zařízeními dokončete dle pokynů na obrazovce.
182
Připojování k ostatním zařízením
Prohlížení obsahu počítačů
Chcete-li používat obsah uložený na dálkově připojených počítačích, spusťte aplikaci Samsung Link.
Chcete-li tuto funkci použít, přihlaste se k vašemu účtu Samsung.
Než začnete tuto funkci používat
• Ověřte, zda všechna zařízení používají tuto funkci a jsou připojena ke stejné síti.
• Ověřte, zda jsou všechny počítače, ke kterým se zařízení připojuje, registrované v aplikaci
Samsung Link.
• Nainstalujte aplikaci Samsung Link na obě zařízení. Aplikaci si můžete stáhnout z obchodu
Samsung Apps nebo Obchod Play.
1 Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku Rychlé připojení.
2 V seznamu nalezených zařízení klepněte na položku Připojit.
V seznamu se zobrazí pouze dostupné počítače.
3 Vyberte počítač, ke kterému se chcete připojit.
4 Připojení mezi zařízeními dokončete dle pokynů na obrazovce.
183
Připojování k ostatním zařízením
Smart Remote
Informace o funkci Inteligentní dálkové ovládání
Pomocí této aplikace se připojte k televizi a používejte zařízení jako dálkové ovládání. Pomocí svého
zařízení můžete vyhledávat a vybírat TV programy a ovládat jednotlivé kanály.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Smart Remote.
Než začnete tuto aplikaci používat
• Ověřte, zda jste zařízení připojili k síti.
• Ověřte, zda infračervený port zařízení směřuje k televizoru.
Připojování k televizoru
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Smart Remote.
2 Klepněte na položku Vyberte zemi nebo oblast a vyberte zemi.
3 Vyberte region a pak vyberte službu vysílání.
Zobrazí se dostupné TV programy.
184
Připojování k ostatním zařízením
Používání zařízení místo dálkového ovládání
Pomocí zařízení můžete zapínat nebo vypínat televizor, procházet kanály, či upravovat úroveň
hlasitosti televizoru a používat zařízení jako dálkové ovládání.
1 V zařízení klepněte na položku → Pokračovat.
2 Vyberte značku televizoru.
3 Ověřte, zda infračervený port zařízení směřuje k televizoru a klepněte na položku
. Pak
klepněte na položku Ano, tento kód funguje pokud zařízení televizor vypne.
Pokud zařízení televizor nevypne, klepněte na položku Odešlete kód znovu nebo Ne, zkuste
jiný kód a pak tento proces opakujte, dokud televizor signál nerozpozná.
4 Výběr zdroje kanálu.
5 Po dokončení nastavení klepněte na položku
.
Otevření dalších možností.
Zapínání nebo vypínání
televizoru.
Ovládací menu televizoru
Další funkce
185
Připojování k ostatním zařízením
Sledování televizoru pomocí zařízení
Ze seznamu dostupných programů, které chcete sledovat na připojeném televizoru, vyberte televizní
program.
1 Klepněte na položku
→ TV pořady, Filmy nebo Sport a vyberte kategorii rolováním vlevo
nebo vpravo.
2 Vyberte televizní program a klepněte na položku Sledovat.
Vybraný program se zobrazí v připojeném televizoru.
3 Chcete-li přepínat kanály nebo upravit hlasitost, klepněte na položku
.
Na obrazovce se zobrazí panel dálkového ovládání.
Nastavení připomenutí programů
1 Vyberte televizní program, který chcete sledovat.
2 Klepněte na položku Připomen., nastavte alarm, který vám připomene dobu začátku televizního
programu a pak klepněte na položku Hot.
Alarm se aktivuje v předem nastaveném čase.
186
Připojování k ostatním zařízením
Screen Mirroring
Informace o funkci Screen Mirroring
Tuto funkci použijte k připojení vašeho zařízení k velké obrazovce pomocí hardwarového klíče
AllShare Cast nebo HomeSync a sdílení obsahu. Tuto funkci můžete také používat s dalšími
zařízeními, která podporují funkci Wi-Fi Miracast.
Zrcadlení obrazovky u
povolených zařízení
(Klíčenka AllShare Cast,
HomeSync a zařízení
Wi-Fi Miracast)
• Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Zařízení s aktivní funkcí Miracast, která nepodporují funkci ochrany digitálního obsahu s
vysokou propustností (HDCP 2.X) nemusí být s touto funkcí kompatibilní.
• Některé soubory mohou být během přehrávání uloženy do mezipaměti, v závislosti na
připojení k síti.
• Chcete-li ušetřit energii, deaktivujte tuto funkci, když ji nepoužíváte.
• Pokud určíte frekvenci sítě Wi-Fi, nemusí být hardwarové klíče AllShare Cast nebo
HomeSync zjištěny nebo se nemusí připojit.
• Pokud hrajete videa nebo hry na televizoru, vyberte příslušný režim televizoru, abyste
získali z funkce maximum.
187
Připojování k ostatním zařízením
Než začnete tuto funkci používat
• Ověřte, zda je zařízení s aktivní funkcí zrcadlení obrazovky připojeno k televizoru pomocí kabelu
HDMI.
• Ověřte, že je televizor zapnutý.
Prohlížení obsahu na televizoru
Před připojením televizoru k zařízení připojte televizor a zařízení s aktivní funkcí zrcadlení obrazovky.
Chcete-li nastavit připojení, postup naleznete v uživatelské příručce zařízení. Následující akce
představují příklad prohlížení obsahu v televizoru připojeném pomocí klíče AllShare Cast.
1 V televizoru vyberte režim připojení, například režim HDMI a připojte externí zařízení.
2 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Screen Mirroring.
Uvedena jsou nalezená zařízení.
3 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.
Obrazovka zařízení se zobrazí na obrazovce televizoru.
Pokud připojujete zařízení poprvé, klepněte na název klíčenky v seznamu a podržte ho a zadejte
kód PIN zobrazený na obrazovce televizoru.
4 Otevřete nebo přehrajte soubor a pak zobrazení ovládejte pomocí kláves na vašem zařízení.
Zastavení prohlížení obsahu
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Screen Mirroring a pak přetáhněte
přepínač Screen Mirroring doprava.
188
Připojování k ostatním zařízením
Používání funkce Mobilní tisk
Chcete-li tisknout fotografie nebo dokumenty, připojte zařízení ke tiskárně.
Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.
Než začnete tuto funkci používat
• Ujistěte se, že funkce Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct je aktivována na vašem zařízení i na tiskárně.
Připojování k tiskárně
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Tisk, vyberte typ tiskárny a pak přetáhněte
přepínač v pravé horní části obrazovky doprava. Zařízení vyhledá tiskárny, které jsou připojeny ke
stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení. Vyberte tiskárnu, kterou chcete používat jako výchozí.
Chcete-li tiskárny přidat ručně, klepněte na položku → Přidat tiskárnu →
a pak klepněte na položku OK.
, zadejte podrobnosti
Chcete-li změnit nastavení tisku, klepněte na položku → Nastavení.
Tisk obsahu
Během zobrazování obsahu, jako jsou obrázky nebo dokumenty, klepněte na položku → Tisk a pak
vyberte tiskárnu.
189
Správce zařízení a dat
Upgrade zařízení
Zařízení lze upgradovat na nejnovější software.
Upgrade pomocí bezdrátového připojení
Zařízení lze přímo upgradovat na nejnovější software pomocí služby bezdrátového zasílání firmwaru
(FOTA).
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → O zařízení → Aktualizace softwaru →
Aktualizovat.
Upgrade pomocí aplikace Samsung Kies
Stáhněte si nejnovější aplikaci Samsung Kies z webu Samsung. Spusťte aplikaci Samsung Kies a
připojte zařízení k počítači. Aplikace Samsung Kies zařízení automaticky rozpozná a zobrazí případné
dostupné aktualizace v dialogovém okně. Chcete-li spustit upgrade, klikněte na tlačítko Aktualizace
v dialogovém okně. Viz nápověda aplikace Samsung Kies pro podrobnosti o postupu upgradu.
• Nevypínejte počítač a neodpojujte kabel USB, pokud probíhá aktualizace zařízení.
• Během aktualizace zařízení nepřipojujte k počítači další mediální zařízení. Mohlo by to
způsobit narušení procesu aktualizace.
190
Správce zařízení a dat
Přesun souborů mezi zařízením a počítačem
Přesunujte zvuky, videa, obrázky nebo jiné typy souborů ze zařízení do počítače a naopak.
• Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB od zařízení. Mohlo by dojít ke ztrátě dat
nebo poškození zařízení.
• Neodpojujte zařízení od počítače, pokud přehráváte soubory uložené v zařízení pomocí
připojeného počítače. Po dokončení přehrávání souboru odpojte zařízení od počítače.
• Zařízení se nemusí správně připojit, pokud jsou připojena pomocí USB rozbočovače.
Připojte zařízení přímo k USB portu počítače.
Připojování jako mediální zařízení
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Otevřete panel s oznámeními a pak klepněte na položku Připojeno jako multimediální zařízení
→ Mediální zařízení (MTP).
Pokud váš počítač nepodporuje protokol Media Transfer Protocol (MTP) nebo neobsahuje
nainstalovaný žádný odpovídající ovladač, klepněte na položku Fotoaparát (PTP).
3 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.
191
Správce zařízení a dat
Připojení pomocí aplikace Samsung Kies
Samsung Kies je počítačová aplikace, která spravuje multimediální obsah a osobní údaje v zařízeních
Samsung. Stáhněte si nejnovější aplikaci Samsung Kies z webu Samsung.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Aplikace Samsung Kies se v počítači spustí automaticky. Pokud se program Samsung Kies
nespustí, dvakrát klepněte na ikonu Samsung Kies v počítači.
2 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.
Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.
Zálohování nebo obnovení dat
Udržujte vaše osobní údaje, údaje aplikací a nastavení v bezpečí ve vašem zařízení. Citlivé údaje
můžete zálohovat na záložní účet a použít je později.
Používání účtu Google
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení.
2 Klepněte na položku Záloha a obnovení a zaškrtněte Zálohovat moje data.
3 Klepněte na položku Záložní účet a vyberte účet jako záložní účet.
Chcete-li uložit data, musíte se přihlásit do účtu Google pomocí průvodce nastavením.
Průvodce nastavením můžete spustit a otevřít provedením továrního vymazání dat v
zařízení. Pokud se nepřihlásíte do účtu Google pomocí průvodce nastavením, nebudete
moci obnovit zálohované údaje.
192
Správce zařízení a dat
Používání účtu Samsung
1 Na obrazovce aplikace klepněte na položku Nastavení → Účty → Přidat účet → Samsung
account a pak se přihlaste do svého účtu Samsung.
2 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení.
3 Klepněte na položku Cloud → Zálohování, zaškrtněte položky, které chcete zálohovat, a pak
klepněte na položku Zálohovat → Zálohovat.
Chcete-li obnovit data, klepněte na položku Obnovit, vyberte položky, které chcete obnovit a pak
klepněte na položku Obnovit.
Provádění obnovení dat
Vymaže všechna nastavení a data na zařízení. Před provedením obnovení do továrního nastavení
ověřte, zda jste zálohovali všechna důležitá data uložená v zařízení. Podrobnosti naleznete v části
Zálohování nebo obnovení dat.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení.
2 Klepněte na položku Záloha a obnovení → Obnovit tovární data.
3 Klepněte na položku Resetovat zařízení → Odstranit vše.
Zařízení se automaticky restartuje.
193
Nastavení
Otevření menu Nastavení
Tuto aplikaci použijte, chcete-li konfigurovat zařízení, nastavit možnosti aplikace a přidat účty.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení.
Chcete-li hledat nastavení zadáváním klíčových slov, klepněte na položku
.
RYCHLÉ NASTAVENÍ
Zobrazí seznam možností nastavení oblíbených položek.
Chcete-li upravit seznam možností nastavení oblíbených položek, klepněte na položku → Upravit
rychlé nastavení, vyberte možnost nastavení a pak klikněte na Ulož.
SÍŤOVÁ PŘIPOJENÍ
Wi-Fi
Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Wi-Fi a pak přetáhněte přepínač Wi-Fi doprava.
Stabilního připojení k síti docílíte, pokud nastavíte, aby se zařízení automaticky připojovalo buď
k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti podle toho, který signál je nejsilnější. Chcete-li mezi sítěmi přepínat
automaticky, zaškrtněte možnost Inteligentní přepínač sítě.
194
Nastavení
Chcete-li použít možnosti, klepněte na položku .
• Hledat: Vyhledá dostupné sítě.
• Wi-Fi Direct: Aktivuje funkci Wi-Fi Direct a propojí zařízení přímo pomocí sítě Wi-Fi za účelem
sdílení souborů.
• Upřesnit: Upravte nastavení sítě Wi-Fi.
• Tlačítko WPS: Připojí se k zabezpečené síti Wi-Fi pomocí tlačítka WPS.
• Zadání PIN kódu WPS: Připojí se k zabezpečené síti Wi-Fi pomocí PIN kódu WPS.
• Nápověda: Přístup k informacím nápovědy týkající se sítě Wi-Fi.
Nastavení pravidel spánku sítí Wi-Fi
Klepněte na položku → Upřesnit → Ponechat Wi-Fi zapnuté během spánku.
Při vypnutí obrazovky zařízení automaticky vypne připojení k síti Wi-Fi. Pokud k tomu dojde
a pokud je zařízení nastaveno k použití mobilních sítí, tak provede automatický přechod
do datových sítí. Může dojít k účtování poplatků za přenos dat. Chcete-li se vyhnout dalším
poplatkům, nastavte tuto možnost na hodnotu Vždy.
Nastavení oznámení sítě
Zařízení může zjistit otevřené sítě Wi-Fi a upozornit na ně, pokud jsou dostupné, zobrazením ikony
na stavovém řádku.
Klepněte na položku → Upřesnit a zaškrtnutím položky Oznámení sítě tuto funkci aktivujte.
Wi-Fi Direct
Funkce Wi-Fi Direct propojí zařízení přes síť Wi-Fi bez nutnosti použít přístupový bod.
Klepněte na položku → Wi-Fi Direct.
195
Nastavení
Podpora stahování
Nastavení zařízení na stahování souborů pomocí sítě Wi-Fi a mobilních sítí zároveň.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Podpora stahování a pak přetáhněte přepínač
Podpora stahování doprava.
Při stahování souborů pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.
• Nezobrazovat rychlost: Nastavte zařízení tak, aby během režimu zrychlení stahování
nezobrazovalo informace o rychlosti přenosu dat ve vyskakovacím okně.
Bluetooth
Aktivace funkce Bluetooth pro přenášení informací na krátké vzdálenosti.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Bluetooth a pak přetáhněte přepínač Bluetooth
doprava.
Chcete-li použít další možnosti, klepněte na položku .
• Časový limit viditelnosti: Nastavení doby viditelnosti zařízení.
• Přijaté soubory: Zobrazení přijatých souborů pomocí funkce Bluetooth.
• Přejmenovat zařízení: Změní název zařízení.
• Nápověda: Přístup k informacím nápovědy týkající se funkce Bluetooth.
Sdílení př. a akt. b. Wi-Fi
Umožní používat zařízení jako mobilní přístupový bod a sdílet datové připojení k síti s dalšími
zařízeními. Podrobnosti naleznete v části Sdílení připojení a používaní mobilních přístupových bodů.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Sdílení př. a akt. b. Wi-Fi.
• Přenosný aktivní bod Wi-Fi: Přístupový bod mobilní sítě použijte ke sdílení datového připojení
zařízení s počítači nebo jinými zařízeními přes síť Wi-Fi. Tuto funkci můžete používat, pokud není
k dispozici síťové připojení.
196
Nastavení
• Sdílení internetového připojení přes USB: Sdílení připojení přes USB použijte ke sdílení
datového připojení mobilního zařízení s počítačem přes USB. Po připojení k počítači je zařízení
využíváno jako bezdrátový modem počítače.
• Sdílení připojení Bluetooth: Sdílení připojení přes Bluetooth použijte ke sdílení připojení
zařízení k datové síti pomocí počítačů nebo dalších zařízení pomocí funkce Bluetooth.
Režim Letadlo
V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce zařízení vypnuty. Budete moci používat pouze
služby, které nevyužívají připojení k síti.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Režim Letadlo.
Použití dat
Přehled o množství využívaných dat a přizpůsobení nastavení pro omezení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Použití dat.
• Mobilní data: Nastavení zařízení na používání datového připojení v jakékoli mobilní síti.
• Nastavit limit mobilních dat: Nastavení omezení využívání mobilních dat.
• Cyklus používání dat: Nastavení měsíčního data obnovení ke sledování využívání dat v různých
obdobích.
Chcete-li použít další možnosti, klepněte na položku .
• Datový roaming: Nastavení zařízení na používání datových připojení během roamingu.
• Omezit data na pozadí: Nastavení zařízení zakázání synchronizace na pozadí při používání
mobilní sítě.
• Automaticky synchrinizovat data: Aktivace nebo deaktivace automatické synchronizace
aplikací. Informace, které se budou synchronizovat v každém účtu, můžete vybrat pod položkou
Nastavení → Účty.
• Zobrazit využití sítě Wi-Fi: Nastavení zařízení na zobrazení využívání dat pomocí sítě Wi-Fi.
• Mobilní aktivní body: Vybírá přístupové body mobilní sítě a brání tak aplikacím spuštěným na
pozadí v jejich použití.
197
Nastavení
Polohy
Změna nastavení oprávnění informací o poloze.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Polohy a pak přetáhněte přepínač Polohy doprava.
• Režim: Vybere metodu shromažďování údajů o poloze.
• POSLEDNÍ POŽADAVKY NA INFORMACE O POLOZE: Zobrazení, které aplikace požadují
aktuální informace o poloze a jejich využívání kapacity baterie.
• SLUŽBY PRO ZJIŠŤ. POLOHY: Zobrazí, které služby určování polohy vaše zařízení používá.
• Moje místa: Nastavení profilů, které budou použity pro konkrétní polohy, pokud používáte
funkce GPS, Wi-Fi nebo Bluetooth ke zjištění vaší aktuální polohy.
Další sítě
Přizpůsobit nastavení pro ovládání sítí.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Další sítě.
Výchozí aplikace zpráv
Vybere výchozí aplikaci používanou k zasílání zpráv.
Mobilní sítě
• Mobilní data: Nastavení zařízení na používání datového připojení v jakékoli mobilní síti.
• Datový roaming: Nastavení zařízení na používání datových připojení během roamingu.
• Názvy přístupových bodů: Nastavení názvů přístupových bodů (APN).
• Režim sítě: Výběr typu sítě.
• Síťoví operátoři: Vyhledávání dostupných sítí a výběr sítě pro roaming.
VPN
Nastavení a připojení k virtuální soukromé síti (VPN).
198
Nastavení
PŘIPOJIT A SDÍLET
NFC
Aktivujte funkci NFC a načtěte nebo zapište značky NFC, které obsahují informace.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku NFC a pak přetáhněte přepínač NFC doprava.
• Android Beam: Zapnutí funkce Android Beam k odesílání dat, například webových stránek a
kontaktů, do zařízení s aktivní funkcí NFC.
• S Beam: Chcete-li odeslat data, například videa, obrázky a dokumenty do zařízení, které
podporuje NFC a službu Wi-Fi Direct, aktivujte funkci S Beam.
• Klepnout a zaplatit: Nastavení výchozí aplikace mobilní platby.
Seznam platebních služeb nemusí zahrnovat všechny dostupné platební aplikace.
Nedaleká zařízení
Změní nastavení pro sdílení obsahu, pokud připojíte zařízení k blízkým zařízením.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Nedaleká zařízení a pak přetáhněte přepínač
Nedaleká zařízení doprava.
• JMÉNO ZAŘÍZENÍ: Zobrazí název mediálního serveru pro vaše zařízení.
• Sdílené obsahy: Nastavuje sdílení obsahu zařízení s jinými zařízeními.
• Povolená zařízení: Zobrazí seznam zařízení, která mohou přistupovat do zařízení.
• Zakázaná zařízení: Zobrazí seznam zařízení, která mají blokován přístup do zařízení.
• Stáhnout do: Vybere umístění v paměti pro ukládání souborů médií.
• Stáhnout z jiných zařízení: Nastaví zařízení na příjem nahrávání z jiných zařízení.
Tisk
Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Dostupné tiskárny
můžete hledat nebo přidat tiskárnu ručně pro tisk souborů pomocí funkce Wi-Fi nebo cloudových
služeb.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Tisk.
199
Nastavení
Screen Mirroring
Aktivujte funkci zrcadlení obrazovky a sdílejte vaše zobrazení s ostatními.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Screen Mirroring.
ZVUK A ZOBRAZENÍ
Zvuk
Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zvuk.
• Režim zvuku: Nastavení zařízení na použití režimu zvuku nebo tichého režimu.
• Hlasitost: Nastavení úrovně hlasitosti vyzváněcích tónů, hudby a videa, systémových zvuků a
oznámení.
• Intenzita vibrací: Nastavení síly vibrací oznámení.
• Vyzvánění: Přidá nebo vybere vyzvánění pro příchozí hovory.
• Vibrace: Přidá nebo vybere vzor vibrací.
• Oznámení: Výběr vyzvánění pro události, například příchozí zprávy a upozornění.
• Při vyzvánění vibrace: Nastavení vibrací a přehrávání vyzvánění zařízení během příchozích
hovorů.
• Tón kláv. pro volbu čísel: Nastavení zvuků zařízení při klepnutí na tlačítka na klávesnici.
• Zvuky tlačítek: Nastaví výběr zvuků zařízení při výběru aplikace nebo možnosti na dotykovém
displeji.
• Zvuk zamknutí displeje: Nastavení zvuku zařízení, který zazní při zamknutí nebo odemknutí
dotykového displeje.
• Hmatová zpětná vazba: Nastavení vibrací zařízení při klepnutí na klávesy.
• Při klepnutí zvuk: Nastavení zvuku zařízení po stisknutí klávesy.
• Při klepnutí vibrace: Nastavení vibrace zařízení po stisknutí klávesy.
• APLIKACE SAMSUNG: Změní nastavení oznámení pro každou aplikaci.
• Hudební efekty: Vybere zvukový efekt, který bude použit při nastavení na hudbu.
200
Nastavení
Zobrazení
Změna nastavení pro displej.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zobrazení.
• Jas: Nastavení jasu displeje.
• Písmo:
– – Styl písma: Změna typu písma zobrazovaného textu.
– – Velikost písma: Změna velikosti písma.
• Otáčení obrazovky: Nastavení obsahu pro automatické otáčení při otočení zařízení.
– – Inteligentní otáčení: Nastavení otáčení rozhraní v souladu s orientací tváře.
• Inteligentní pohotovostní režim: Nastavení bránění vypnutí podsvícení displeje při sledování
displeje zařízení.
• Časový limit displeje: Nastavení prodlevy, než zařízení vypne podsvícení displeje.
• Režim displeje:
– – Adapt Display: Tento režim použijte pro optimalizaci displeje v souladu s nastavením
displeje.
– – Dynamický: Tento režim použijte k oživení tónu displeje.
– – Standardní: Tento režim použijte pro normální okolí.
– – Profesionální fotografie: Tento režim použijte, chcete-li nastavit skutečnější barvy na
displeji.
– – Kino: Tento režim použijte pro ztlumené okolí, například v tmavé místnosti.
• Aut. nast. tónu displeje: Slouží k úspoře energie zařízení pomocí úpravy jasu displeje.
• Spořič displeje: Nastavení spuštění spořiče obrazovky zařízení po připojení ke stolnímu doku
nebo během nabíjení.
201
Nastavení
• LED indikátor:
– – Nabíjení: Nastavení zapnutí oznamovací kontrolky zařízení během nabíjení baterie.
– – Vybitá baterie: Nastavení zapnutí oznamovací kontrolky zařízení u vybité baterie.
– – Oznámení: Nastavení zapnuté oznamovací kontrolky zařízení se zmeškanými hovory,
zprávami nebo upozorněními.
– – Nahrávání hlasů: Nastavení zapnutí oznamovací kontrolky zařízení při záznamu hlasových
poznámek.
• Doba osvětlení tlačítek: Nastavení doby, po kterou zůstane podsvícení tlačítek Poslední
aplikace a tlačítka Zpět rozsvícené.
• Zvýšit citlivost dotyku: Nastavení zařízení umožňující používání dotykové obrazovky
s nasazenými rukavicemi.
V závislosti na typu nošeného materiálu při dotyku nemusí být některé příkazy rozpoznány.
Pozadí
Změna nastavení tapety.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Pozadí.
• Domovská obrazovka: Výběr obrázku na pozadí domovské obrazovky.
• Zamknout displej: Výběr obrázku na pozadí obrazovky zámku.
• Domovská a zamknutá obrazovka: Výběr obrázku na pozadí domovské obrazovky a obrazovky
zámku.
Zamknout displej
Změna nastavení zamknuté obrazovky.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamknout displej.
• Zámek displeje: Aktivace funkce zámku obrazovky. Následující možnosti se mohou lišit v
závislosti na výběru funkce zámku obrazovky.
• Duální hodiny: Nastavení zařízení na zobrazení duálních hodin.
202
Nastavení
• Velikost hodin: Změna velikosti hodin.
• Zobrazit datum: Nastavení zařízení pro zobrazení data s hodinami.
• Zástupce fotoaparátu: Nastavení zobrazení textu nápovědy na uzamčené obrazovce zařízení.
• Informace o majiteli: Zadejte vaše informace, které se zobrazí s hodinami.
• Efekt odemknutí: Vybere efekt, který se zobrazí při odemknutí obrazovky.
• Další informace: Nastavení zařízení na zobrazení informací na uzamknuté obrazovce a
zobrazení počasí, nadcházejících událostí nebo počtů kroků, pokud používáte funkci Walking
Mate v aplikaci S Health.
• Nápověda: Nastavení zobrazení textu nápovědy na uzamčené obrazovce zařízení.
Více oken
Nastavení zařízení pro použití funkce Více oken.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Více oken a pak přetáhněte přepínač Více oken
doprava.
• Otevřít v zobr. více oken: Nastavení zařízení na aktivaci funkce Více oken po otevření souborů z
položky Moje soubory nebo Video. Zařízení tuto funkci také aktivuje, když budete zobrazovat
přílohy zpráv.
Oznamovací panel
Přizpůsobí položky, které se zobrazí na panelu s oznámeními.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Oznamovací panel.
• Nastavení jasu: Nastavení zařízení na zobrazení panelu nastavení jasu na panelu s oznámeními.
• Doporučené aplikace: Nastavte zařízení pro zobrazení seznamu doporučených aplikací na
panelu s oznámeními na základě vašich akcí, například připojením sluchátek k zařízení.
• Nast. tl. rychlého nast.: Opětovné uspořádání tlačítek rychlého nastavení zobrazených na
panelu s oznámeními.
203
Nastavení
Panel nástrojů
Nastavení zařízení pro použití panelu nástrojů.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Panel nástrojů a pak přetáhněte přepínač Panel
nástrojů doprava.
• APLIKACE: Zobrazí seznam aplikací, které se zobrazí na panelu nástrojů.
• Upravit: Vybere aplikace, které se zobrazí na panelu nástrojů.
Ovládání jednou rukou
Aktivace režimu ovládání jednou rukou pro pohodlné ovládání při manipulaci se zařízením jednou
rukou.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Ovládání jednou rukou a pak přetáhněte přepínač
Ovládání jednou rukou doprava.
PERSONALIZACE
Snadný režim
Nastavení zařízení do jednoduchého režimu.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Snadný režim.
• Standardní režim: Nastavení zařízení do standardního režimu.
• Snadný režim: Nastavení zařízení do jednoduchého režimu.
• SNADNÉ APLIKACE: Vybere pro aplikace jednodušší rozvržení.
Usnadnění
Tuto funkci můžete používat pro přístup k nastavení a vylepšení usnadnění používání zařízení.
Podrobnosti naleznete v části Usnadnění.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Usnadnění.
204
Nastavení
Režim blokování
Vybere typ oznámení, která budou blokována nebo nastaví povolení oznámení hovorů od
konkrétních kontaktů v režimu blokování.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Režim blokování a pak přetáhněte přepínač Režim
blokování doprava.
Soukromý režim
Chcete-li zabránit ostatním v přístupu k vašemu osobnímu obsahu, aktivujte soukromý režim.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Soukromý režim a pak přetáhněte přepínač
Soukromý režim doprava.
• Metoda odemknutí: Nastavuje nebo mění metodu odemknutí pro aktivaci soukromého režimu.
Snímač prstu
Zaregistrujte vaše otisky prstů do zařízení a zabezpečte zařízení nebo se přihlaste do svého účtu
Samsung.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Snímač prstů.
• Správce otisků prstů: Zaregistruje nebo odstraní informace o otiscích prstů.
• Změňte alternativní heslo: Změní alternativní heslo, použije se, pokud zařízení nerozpozná
otisk prstu.
• Zámek displeje: Nastavuje metodu uzamknutí a alternativní heslo.
• Ověřit Samsung účet: Nastavení zařízení na ověřování účtu Samsung pomocí otisků prstů.
• Zaplatit přes PayPal: Nastaví vaše zařízení tak, aby ověřilo váš účet PayPal a aby povolilo nákupy
pomocí vašich otisků prstů.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
205
Nastavení
POHYB
Pohyby a gesta
Aktivuje funkci rozpoznávání pohybu a mění nastavení, která ovládají rozpoznávání pohybu vašeho
zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Pohyby a gesta.
• Procházení bez dotyku: Přejeďte rukou doleva nebo doprava přes snímač a procházejte snímky,
webové stránky nebo skladby.
• Přímé volání: Nastavení zařízení, aby provádělo hlasové hovory zvednutím a podržením zařízení
v blízkosti ucha se zobrazeným hovorem, zprávou nebo podrobnostmi kontaktu.
• Inteligentní upozornění: Nastavení zařízení na upozornění v případě, že máte zmeškané hovory
nebo nové zprávy při zvednutí zařízení.
• Ztlumit/Pozastavit: Nastaví vaše zařízení tak, aby jste pomocí pohybů dlaní nebo odvrácením
pohledu od obrazovky mohli ztlumit příchozí hovory nebo budíky, případně pozastavit
přehrávání médií.
– – Zakrytí displeje rukou: Nastavení zařízení, aby ztišilo příchozí hovory nebo budíky, případně
pozastavilo přehrávání médií při zakrytí obrazovky dlaní.
– – Obrácení zařízení: Nastavení zařízení, aby ztišilo příchozí hovory nebo budíky případně
pozastavilo přehrávání médií položením zařízení přední stranou směrem dolů.
– – Inteligentní pauza: Nastavení pozastavení přehrávání videa v zařízení pokud se nedíváte na
obrazovku.
• Dlaní uložit obrazovku: Nastavení zařízení na zachycení snímku obrazovky přejetím dlaně
doleva nebo doprava přes obrazovku.
Bezdotykový náhled
Náhled obsahu nebo zobrazení informací v rozevíracím okně ukázáním na položku prstem.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Bezdotykový náhled a pak přetáhněte přepínač
Bezdotykový náhled doprava.
206
Nastavení
UŽIVATEL A ZÁLOHA
Účty
V této části můžete přidat e-mailové nebo SNS účty.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Účty.
Cloud
V této části můžete měnit nastavení synchronizace dat nebo souborů pomocí účtu Samsung nebo
cloudového úložiště Dropbox.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Cloud.
Záloha a obnovení
Změňte nastavení pro správu nastavení a dat.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zálohování a obnovení.
• Zálohovat moje data: Nastavení zařízení, aby provádělo zálohování nastavení a dat aplikací na
server Google.
• Zálohovat účet: Nastavení nebo úprava účtu zálohování Google.
• Automatické obnovení: Nastavení zařízení, aby provádělo obnovení nastavení a dat aplikací při
opětovné instalaci aplikací na tomto zařízení.
• Obnovit tovární data: Obnovení výchozích továrních hodnot nastavení a odstranění všech
vašich dat.
207
Nastavení
SYSTÉM
Jazyk a zadávání
Změňte nastavení pro zadání textu. Některé možnosti nemusí být v závislosti na vybraném jazyku k
dispozici.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Jazyk a zadávání.
Jazyk
Výběr jazyka, ve kterém se budou zobrazovat všechna menu a aplikace.
Výchozí
Vyberte výchozí typ klávesnice pro vkládání textu.
Klávesnice Samsung
Chcete-li změnit nastavení klávesnice Samsung, klepněte na položku
.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
• Čeština: Výchozí rozvržení klávesnice.
• Vyberte jazyky zadávání: Výběr jazyků zadávání textu.
• Prediktivní zadávání textu: Aktivujte režim předpovídání textu a nechte předpovídat slova na
základě zadání a zobrazit navrhovaná slova. Můžete také přizpůsobit nastavení předpovídání
slov.
• Automatické nahrazení: Nastavte, aby zařízení opravovalo překlepy a neúplná slova, klepnutím
na mezerník nebo interpunkční znaménko.
• Moji zástupci: Nastaví číselné zkratky pro často používaný text. Chcete-li vložit přednastavený
text, klepněte a podržte číselný kláves.
• Automaticky velká písmena na začátku vět: Nastavení automatické změny prvního znaku
na velký znak po ukončovacím interpunkčním znaménku, například tečce, otazníku nebo
vykřičníku.
• Automatické mezery: Nastavení zařízení pro automatické vkládání mezer mezi slova.
• Automatická interpunkce: Nastavení zařízení na vložení tečky po dvojím klepnutí na mezerník.
208
Nastavení
• Přejíždění po klávesnici:
– – Žádný: Nastavení zařízení na deaktivaci funkce potažení klávesnice.
– – Souvislé zadávání: Nastavení zadávání textu do zařízení přejetím po klávesnici.
– – Ovládání kurzoru: Zapne funkci chytré navigace klávesnice pro pohyb kurzoru tahem po
klávesnici.
– – Zadávání kmitnutím: Povolí nebo zakáže zadávání čísel nebo symbolů na klávesnici
klepnutím a podržením klávesy a pak potažením prstu směrem nahoru.
• Zvuk: Nastavení zvuku zařízení po klepnutí na klávesu.
• Vibrace: Nastavení vibrací zařízení po klepnutí na klávesu.
• Náhled znaků: Umožňuje nastavit telefon, aby zobrazoval velký obrázek každého stisknutého
znaku.
• Zpoždění klepnutí a podržení: Nastaví dobu rozpoznávání klepnutí a podržení obrazovky.
• Obnovit nastavení: Obnovení nastavení klávesnice Samsung.
Hlasové zadávání Google
Chcete-li změnit nastavení hlasového vstupu, klepněte na položku
.
• Zvolit vstupní jazyky: Výběr jazyků pro zadávání textu.
• Cenzura: Nastavení zařízení, aby bránilo v rozpoznávání nevhodných slov u hlasového vstupu.
• Rozpoznávání řeči offline: Stáhne a nainstaluje jazykové údaje pro hlasový vstup offline.
Hledání hlasem
• Jazyk: Výběr jazyka pro rozpoznávání hlasu.
• Hlasový výstup: Nastavení zařízení k poskytování zpětné vazby a upozornění na aktuální akce.
• Cenzura: Skrytí nevhodných slov, které vaše zařízení rozpozná z výsledků hlasového
vyhledávání.
• Rozpoznání spouštěcího slova: Nastavte zařízení tak, aby po vyslovení spouštěcího slova
během vyhledávání spustilo vyhledávaní pomocí hlasu.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Rozpoznávání řeči offline: Stáhne a nainstaluje jazykové údaje pro hlasový vstup offline.
• Náhlavní souprava Bluetooth: Nastavení zařízení k umožnění hlasového vyhledávání pomocí
sluchátek Bluetooth, když jsou připojeny k zařízení.
209
Nastavení
Možnosti převodu text-řeč
• PREFEROVANÝ MODUL TTS: Výběr modulu syntézy řeči. Chcete-li změnit nastavení pro moduly
syntézy řeči, klepněte na položku .
• Rychlost mluvení: Výběr rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.
• Poslechnout si příklad: Poslech mluveného textu na ukázku.
• Výchozí stav jazyka: Zobrazí stav výchozího jazyka pro funkci převodu řeči na text.
Čtení oznámení
Nastavení zařízení na hlasité čtení oznámení, když máte příchozí hovory, zprávy nebo události.
Rychlost ukazatele
Nastavte rychlost ukazatele pro myš nebo dotykovou destičku (trackpad) připojenou k zařízení.
Datum a čas
Přístup a změna následujících nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Datum a čas.
Pokud se baterie zcela vybije nebo je vyjmuta ze zařízení, datum a čas se resetuje.
• Automatická aktualizace data a času: Automatické aktualizace data a času při pohybu v
různých časových pásmech.
• Nastavit datum: Ruční nastavení data.
• Nastavit čas: Ruční nastavení času.
• Automatické časové pásmo: Nastavení zařízení na příjem informací o časovém pásmu při
pohybu časovými pásmy ze sítě.
• Vybrat časové pásmo: Nastavení výchozího časového pásma.
• Použít 24hodinový formát: Zobrazení času ve 24hodinovém formátu.
• Vyberte formát data: Výběr formátu data.
210
Nastavení
Bezpečnostní pomoc
Aktivuje nouzový režim a nastaví primární kontakty a zprávy. Podrobnosti naleznete v části Nouzový
režim.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Bezpečnostní pomoc.
• Tísňový režim: Nastavení zařízení na aktivaci nouzového režimu a omezení spotřeby energie
baterie používáním základních funkcí, například volání.
• Zeměpisné zprávy: Nastavení zařízení na přijímání oznámení o nebezpečných
meteorologických jevech.
• Odeslat zprávy nápovědy: Nastavení zařízení tak, aby odeslalo zprávy s žádostí o pomoc, když
třikrát stisknete Vypínač.
– – Odeslat obrázky: Nastavení zařízení tak, aby odeslalo fotografie pořízené předním a zadním
fotoaparátem spolu se zprávami s žádostí o pomoc.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
– – Odeslat zvukovou nahrávku: Nastavení zařízení na nahrání zvuku a jejich odeslání společně
se zprávou příjemcům.
• Správa primárních kontaktů: Vybere nebo upraví příjemce zpráv s žádostí o pomoc.
Příslušenství
Změna nastavení příslušenství.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Příslušenství.
• Zvukový výstup: Výběr formátu zvukového výstupu, který bude použit při připojování zařízení k
zařízením HDMI. Některá zařízení nemusí nastavení prostorového zvuku podporovat.
Baterie
Zobrazení množství zařízením spotřebované energie baterie.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Baterie.
• Zobrazit kapacitu baterie: Nastavení zobrazení zbývající kapacity baterie zařízení.
211
Nastavení
Úsporný režim
V této části můžete aktivovat úsporný režim a změnit nastavení úsporného režimu. Podrobnosti
naleznete v části Používání funkce úsporného režimu.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Úsporný režim.
• Úsporný režim: V této části můžete aktivovat úsporný režim a změnit nastavení úsporného
režimu.
– – Blokovat data na pozadí: Zabrání aplikacím, které běží na pozadí v použití mobilního
datového připojení.
– – Omezit výkon: Nastaví zařízení na omezování různých možností, například vypnutí nedávno
použitých aplikací a podsvícení tlačítka Zpět.
– – Režim Stupně šedi: Nastavení zařízení na zobrazení všech barev ve stupních šedi.
• Ultra úsporný režim: Prodlouží dobu pohotovostního režimu a omezí spotřebu baterie pomocí
jednoduššího rozvržení a omezeného přístupu k aplikaci.
Odhadovaná maximální pohotovostní doba ukazuje zbývající čas, než dojde energie v
zařízení, které se nepoužívá. Pohotovostní doba se může lišit v závislosti na nastavení
zařízení a provozních podmínkách.
Úložiště
V této části můžete zobrazit informace o paměti vašeho zařízení a paměťové karty nebo paměťovou
kartu naformátovat.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Úložiště.
Formátováním paměťové karty se trvale vymažou všechna data.
Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší, než je uváděno, protože operační
systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti. Dostupná kapacita se může změnit po
upgradu zařízení.
212
Nastavení
Zabezpečení
Změňte nastavení tak, abyste zařízení a kartu SIM nebo USIM zabezpečili.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zabezpečení.
• Šifrovat zařízení: Nastavení hesla šifrování dat uložených v zařízení. Při každém zapínání zařízení
je třeba zadat heslo.
Před povolením tohoto nastavení nabijte baterii, protože zašifrování vašich dat může zabrat
více než hodinu.
• Šifrovat externí SD kartu: Nastavení zařízení, aby provádělo šifrování souborů na paměťovou
kartu.
Pokud restartujete zařízení do továrního nastavení a necháte toto nastavení povolené,
zařízení nebude moci číst zašifrované soubory. Před resetováním zařízení zakažte toto
nastavení.
• Dálkové ovládání: Nastavení zařízení, které umožňuje ovládat ztracené nebo ukradené zařízení
na dálku pomocí internetu. Chcete-li tuto funkci použít, je nutné se přihlásit k vašemu účtu
Samsung.
– – REGISTRACE ÚČTŮ: Přidání nebo zobrazení účtu Samsung.
– – Použít bezdrátové sítě: Nastavení zařízení, které umožňuje shromažďování dat o poloze
nebo určování polohy ztraceného nebo ukradeného zařízení pomocí sítě Wi-Fi nebo
mobilních sítí.
• Upoz. na změnu SIM karty: Aktivuje nebo deaktivuje funkci Najít můj telefon, která pomáhá
vyhledávat zařízení při ztrátě nebo krádeži.
• Přejít na webovou stránku: Otevře webovou stránku Find my mobile
(findmymobile.samsung.com). Na webové stránce Find my mobile můžete sledovat a ovládat
ztracené nebo ukradené zařízení.
• Zámek reaktivace: Nastavení zařízení, aby vyžadovalo účet Samsung poté, co bylo resetováno,
aby nemohli ostatní uživatelé zařízení reaktivovat.
• Nastavte zámek SIM karty:
– – Zamknout SIM kartu: Aktivace nebo deaktivace funkce zamknutí kódem PIN – před
použitím zařízení budete nuceni zadat kód PIN.
– – Změnit PIN kód SIM karty: Změna kódu PIN používaného k přístupu k datům na kartě SIM
nebo USIM.
213
Nastavení
• Viditelná hesla: Nastavení zobrazování hesel zařízení během jejich zadávání.
• Správci zařízení: Zobrazení nainstalovaných správců zařízení. Správcům zařízení můžete dovolit
použít pro zařízení nové zásady.
• Neznámé zdroje: Nastavení zařízení umožňující instalaci aplikací z neznámých zdrojů.
• Ověřovat aplikace: Toto nastavení zařízení umožňuje společnosti Google kontrolovat aplikace,
zda před instalací neprovádí škodlivou činnost.
• Aktual. zásad zabezpečení: Nastavení zařízení na kontrolu a stahování bezpečnostních
aktualizací.
• Odesílat zprávy zabezpečení: Nastavení zařízení na automatické odesílání aktualizovaných
zpráv zabezpečení společnosti Samsung.
• Typ úložiště: Nastavení typu úložiště pro soubory přihlašovacích údajů.
• Důvěryhodné přihlašovací údaje: Používejte pouze certifikáty a osvědčení, zajistíte tím
bezpečné používaní různých aplikaci.
• Instalovat z paměti zařízení: Instaluje zašifrované certifikáty uložené na úložišti USB.
• Vymazat přihlašovací údaje: Odstranění veškerých osvědčení ze zařízení a nastavení nového
hesla.
Nápověda
Přejděte do informací nápovědy a naučte se, jak používat zařízení a aplikace nebo konfigurovat
důležité nastavení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Nápověda.
O zařízení
Otevření informací o zařízení, úprava názvu zařízení nebo aktualizace softwaru zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku O zařízení.
214
Nastavení
APLIKACE
Správce aplikací
Kontrola a správa aplikací v zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Správce aplikací.
Výchozí aplikace
Vybere výchozí nastavení pro používání aplikací.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Výchozí aplikace.
• Domů: Vybere výchozí režim domovské obrazovky.
• Zprávy: Vybere výchozí aplikaci používanou k zasílání zpráv.
• VYMAZAT VÝCHOZÍ NASTAVENÍ:
Volat
Přizpůsobení nastavení pro funkce volání.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Volat.
• Odmítnutí hovoru: Automaticky odmítne hovory z konkrétních telefonních čísel. Přidá telefonní
čísla do seznamu odmítnutí.
• Příjem a ukončování hovorů:
– – Stisknutím tlačítka Domů: Nastavení zařízení k odpovědi na volání stisknutím tlačítka
Domů.
– – Ovládání hlasem: Nastavení zařízení na přijmutí nebo odmítnutí hovoru pomocí hlasových
příkazů.
– – Mávnutím rukou nad zařízením: Pokud přijímáte hovor, posuňte vaši ruku doleva a pak
doprava přes snímač a odpovězte na hovor.
– – Stisknutím vypínače: Nastavení zařízení k ukončení hovoru po stisknutí vypínače.
215
Nastavení
• Okna oznámení hovoru: Nastavení zařízení na zobrazování vyskakovacího okna, když obdržíte
příchozí hovor a zároveň používáte aplikace.
• Okna stavu během hovoru: Nastavení zařízení na zobrazování vyskakovacího okna se stavem
hovoru, když zároveň používáte aplikace.
• Zobrazit info o volajícím: Nastavení zařízení na zobrazení nedávné aktivity volajícího na
sociálních sítích v průběhu příchozího volání.
• Upozornění na hovor:
– – Při přijetí hovolu: Nastavení vibrací zařízení, pokud druhá strana přijme volání.
– – Vibrace při ukonč. hovoru: Nastavení vibrací zařízení, pokud druhá strana ukončí volání.
– – Tón spojení hovoru: Aktivuje nebo deaktivuje tón spojení volání.
– – Minutové oznámení: Aktivuje nebo deaktivuje minutový oznamovací tón.
– – Tón ukončení hovoru: Aktivuje nebo deaktivuje tón ukončení volání.
– – Upozornění během hovorů: Nastaví upozornění zařízení na události během hovoru.
• Příslušenství k volání:
– – Automatický příjem: Nastaví automatické odpovídání zařízení na volání po určené době
(dostupné pouze po připojení sluchátek).
– – Časovač autom. příjmu: Vybere časový interval, ve kterém zařízení před odpovědí na volání
počká.
– – Podmínky odchozího hovoru: Nastavení povolení odchozích volání zařízení pomocí
sluchátek s funkcí Bluetooth, i když je zařízení zamknuté.
– – Typ odchozího hovoru: Vybere typ odchozího volání používající sluchátka s funkcí
Bluetooth sluchátka.
216
Nastavení
• Další nastavení:
– – ID volajícího: Zobrazí ID volajícího druhé straně u odchozích volání.
– – Přesměrování hovorů: Přesměrování příchozích hovorů na jiné číslo.
– – Automatický kód oblasti: Nastaví zařízení na automatické vkládání předpony (kód oblasti
nebo země) před telefonní číslo.
– – Blokování hovorů: Blokuje příchozí nebo odchozí hovory.
– – Čekající hovor: Umožňuje upozornění na příchozí hovory, pokud hovor probíhá.
– – Automaticky opakovat: Aktivuje automatické opakování vytáčení volání, které nebyly
spojeny nebo které byly přerušeny.
– – Čísla pevné volby: Aktivuje nebo deaktivuje režim FDN a omezí volání na čísla na seznamu
FDN. Zadejte kód PIN2, který jste obdrželi s kartou SIM nebo USIM.
• Tóny vyzvánění a tlačítek:
– – Vyzváněcí tóny: Přidá nebo vybere vyzvánění pro příchozí hovory.
– – Vibrace: Přidá nebo vybere vzor vibrací.
– – Při vyzvánění vibrace: Nastavení vibrací a přehrávání vyzvánění zařízení během příchozích
hovorů.
– – Tón kláv. pro volbu čísel: Nastavení zvuků zařízení při dotyku tlačítek na obrazovce volání.
• Přizpůsobit zvuk během hovoru: Vyberte typ zvuku volání, který chcete používat se
sluchátkem.
• Redukce hluku: Nastaví funkci redukce hluku zařízení, která odstraňuje hluk na pozadí, takže
druhá strana vás může lépe slyšet.
• Obrázek při videohovoru: Vybere obrázek, který se zobrazí druhé straně.
• Služba hlasově pošty: Vybere nebo nastaví poskytovatele služby hlasové schránky.
• Nast. hlasové schránky: Zadejte číslo pro přístup ke službě hlasové schránky. Získat toto číslo
od poskytovatele služby.
• Zvuk: Výběr zvonění pro nové zprávy ve hlasové schránce.
• Vibrace: Nastaví vibrací zařízení při příjmu hlasové zprávy.
• Účty: Nastavení zařízení na příjem IP volání a nastaví účty pro služby IP volání.
• Použít internetové volání: Nastavení, zda používat služby IP volání pro všechny hovory nebo
pouze pro IP volání.
217
Nastavení
Kontakty
Změní nastavení pro používání kontaktů.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Kontakty.
• Import/Export: Importuje nebo exportuje kontakty.
• Zobrazit kontakty: Vybere, které kontakty se mají zobrazit.
• Přejetím volat/poslat zpr: Nastaví zařízení na zahájení hovoru nebo odeslání zprávy, pokud
potáhnete kontakt doleva nebo doprava v seznamu kontaktů.
• Pouze kontakty s tel.: Nastavení zařízení na zobrazení pouze kontaktů, které obsahují telefonní
číslo.
• Seřadit podle: Vybere možnost řazení kontaktů.
• Zobrazit kontakty podle: Vybere možnost zobrazení názvů kontaktů.
• Odeslat kontaktní informace: Vybere metodu sdílení kontaktů.
• Účty: Přidá nebo upraví účet pro synchronizaci kontaktů.
E-mail
Změní nastavení pro správu a odesílání e-mailů.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku E-mail.
• Spravovat účty: Spravuje stávající e-mailové účty nebo přidá nové účty.
• Zobrazení: Změní nastavení zobrazování e-mailů.
• Výchozí zobrazení: Nastavení zařízení na otevření konkrétní obrazovky po odstranění e-mailů.
• Nastavení prioritního odesílatele: Změní nastavení pro prioritní odesílatele.
• Adresy nevyžádané pošty: Přidá blokované e-mailové adresy.
• Odložit odeslání e-mailu: Nastavení doby, po kterou zařízení počká, než odešle e-maily poté, co
klepnete na tlačítko odeslat.
218
Nastavení
Galerie
Změní nastavení pro používání Galerie.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Galerie.
• Synch. pouze přes Wi-Fi: Synchronizace pouze, když je aktivováno připojení k síti Wi-Fi.
• Filtrovat podle: Vybere kategorie pro řazení snímků. Když pořídíte fotografii, bude řazena do
kategorie automaticky založené na nastavených kategoriích.
• Označit kamaráda: Nastaví zařízení na zobrazení kontextových značek.
• Značka obličeje: Zaregistrujte si tváře do obrázku jako značky tváře.
Internet
Změní nastavení pro používání Internetu.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Internet.
• Účet: Přihlášení do účtu Samsung.
• Nastavit domovskou stránku: Nastavení výchozí domovské stránky.
• Automatické vyplnění formulářů: Nastavení zařízení na automatické zadávání údajů o uživateli,
například názvů nebo telefonních čísel, když vyplňujete formuláře na webových stránkách.
• Soukromí: Správa osobních dat, pokud navštěvujete webové stránky.
• Obrazovka a text: Změna nastavení, úprava velikosti písma a další možnosti během prohlížení
webových stránek.
• Nastavení obsahu: Změna nastavení správy souborů cookie z navštívených webových stránek
nebo nastavení, zda se mají zobrazovat rozevírací okna a další funkce.
• Správa šířky pásma: Změna nastavení šířky pásma.
219
Nastavení
Zprávy
Změní nastavení pro používání zpráv.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zprávy.
• Výchozí aplikace zpráv: Vybere výchozí aplikaci používanou k zasílání zpráv.
• Displej: Změní nastavení okna zasílání zpráv, například velikost písma, barvu pozadí a další
možnosti.
• Rychlé odezvy: Přidá nebo upraví šablonu zprávy.
• SMS: Změní nastavení textových zpráv.
• MMS: Změní nastavení multimediálních zpráv.
• Odstranit staré zprávy: Nastaví zařízení na odstraňování starých zpráv.
• Prioritní odesílatelé: Nastavení zařízení na zobrazování seznamu prioritních odesílatelů.
• Zprávy Push: Nastavení intervalu pro zobrazení rozevíracích oznámení, která vás upozorní na
nové zprávy.
• Informační služba: Nastavení zařízení na přijímaní tzv. cell broadcast zpráv.
• Oznámení: Nastavení zařízení na upozornění na nové zprávy.
• Podpis: Nastavení zařízení na zobrazení podpisu na zprávě.
• Filtr nevyžádané pošty: Nastavení zařízení na blokování zpráv z konkrétních čísel nebo z čísel,
která obsahují konkrétní slova.
• Zpozdit odesílání zpráv: Nastavení doby, po kterou zařízení počká, než odešle zprávy poté, co
klepnete na tlačítko odeslat.
• Bezpečný režim:
– – Povolit přístup k odkazům: Nastaví zařízení tak, aby otevřelo odkaz ve zprávě po tom, co na
něj klepnete.
– – Upoz. na potenc. hrozby: Zařízení vás upozorní, když nainstalujete aplikace, které podporují
odesílání zpráv a mohou tak představovat hrozbu tzv. phishingu.
220
Nastavení
S Plánovač
Změní nastavení pro používání aplikace S Plánovač.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku S Plánovač.
• První den týdne: Vybere první den v týdnu.
• Zobrazit čísla týdnů: Nastavení zařízení na zobrazení počtu týdnů v roce.
• Skrýt odmítnuté události: Nastavení zařízení na skrytí událostí s ukončenou platností.
• Skrýt dokončené úkoly: Nastavení zařízení na skrytí dokončených událostí.
• Počasí: Nastavení zařízení na zobrazení předpovědi počasí.
• Zamknout časové pásmo: Nastavení zařízení, zda chcete ponechat nezměněné nastavení
časového pásma při pohybu mezi časovými pásmy.
• Vybrat časové pásmo: Výběr časového pásma.
• Zobrazit dnešek podle: Nastavení kalendáře, aby používal domácí časové pásmo nebo vybrané
časové pásmo.
• Vyberte typ upozornění: Vybere nastavení oznámení pro události.
• Zvuk upozornění: Vybere vyzváněcí tón pro události nebo úlohy.
• Vibrace: Nastavení zařízení na vibrace, které vás upozorní na události nebo úlohy.
• Rychlé odezvy: Vytvoří šablony pro odesílání zpráv účastníkům akce.
S Voice
Změní nastavení rozpoznávání hlasu.
• Language: Výběr jazyka pro rozpoznávání hlasu.
• Hide offensive words: Skrytí nevhodných slov, které vaše zařízení rozpozná z výsledků
hlasového hledání.
• About: Zobrazení informací o verzi.
• Open via the home key: Nastavení zařízení, aby spustilo aplikaci S Voice po dvojitém stisknutí
tlačítka Domů.
• Voice wake-up: Nastavení zařízení, aby spouštělo hlasové rozpoznávání vyslovením příkazu
probuzení při používání aplikace S Voice.
• Auto start speakerphone: Nastavení zařízení, aby automaticky zapínalo hlasitý odposlech pro
volání pomocí aplikace S Voice.
221
Nastavení
• Show body of message: Nastavení zařízení, aby zobrazovalo text nové zprávy.
• Check missed events: Nastavení zařízení, aby kontrolovalo zmeškané hovory, zprávy nebo
události, když je spuštěná aplikace S Voice stisknutím tlačítka sluchátek.
• Personal briefing: Nastavení zařízení na zobrazení událostí uložených v aplikaci S Plánovač,
když používáte aplikaci S Voice.
• Home address: Zadání adresy domů pro použití informací o poloze s funkcemi hlasových
příkazů.
• Log in to Facebook: Zadání informací o účtu sítě Facebook za účelem používání sítě Facebook s
funkcí S Voice.
• Log in to Twitter: Zadání informací o účtu sítě Twitter za účelem používání sítě Twitter s funkcí S
Voice.
Nastavení Google
Tuto aplikaci použijte ke konfiguraci nastavení některých funkcí poskytovaných společností Google.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení Google.
222
Usnadnění
Usnadnění
Menu usnadnění představují speciální funkce pro osoby s jistými fyzickými omezeními, například
špatným zrakem nebo poškozeným sluchem. Můžete používat následující funkce:
• TalkBack
• Změna velikosti písma
• Zvětšení obrazovky
• Upozornění na oznámení
• Převrácení barev displeje
• Nastavení barev
• Vypnutí všech zvuků
• Oznámení blikáním
• Nastavení vyvážení zvuku
• Režim monofonního zvuku
• Přizpůsobení nastavení titulků
• Automatická dotyková vazba
• Dětský monitor
• Pomocná menu
• Funkce Bezdotykové ovládání
• Funkce Smart Scroll
• Nastavení možností prodlevy klepnutí a podržení
• Režim ovládání interakce
• Změna metody odpovídání nebo ukončování hovorů
• Režim ovládání jedním klepnutím
• Konfigurace nastavení usnadnění
Chcete-li použít menu usnadnění, klepněte na obrazovce Aplikace na položku Nastavení →
Usnadnění.
223
Usnadnění
Používání tlačítka Domů k otevírání menu
usnadnění
Následující menu usnadnění můžete otevřít trojnásobným rychlým stisknutím tlačítka Domů.
• Usnadnění
• TalkBack
• Negativní barvy
• Ovládání interakce
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Přímý přístup a pak
přetáhněte přepínač Přímý přístup doprava. Pak vyberte menu usnadnění, která se otevře po
rychlém trojnásobném stisknutí tlačítka Domů.
Pokud vyberete více než jedno menu, zařízení zobrazí rozevírací vyskakovací okno s dotazem, které
menu chcete použít pokaždé, když třikrát rychle stisknete tlačítko Domů. Chcete-li povolit Ovládání
interakce v menu usnadnění, aktivujte tuto funkci. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Nastavení → Usnadnění → Obratnost a interakce → Řízení interakce, přetáhněte přepínač Řízení
interakce doprava.
TalkBack
Aktivace a deaktivace funkce TalkBack
Aktivujte funkci TalkBack a nastavte zařízení na hlasité čtení textu na obrazovce nebo vybraných
funkcích. Tato funkce je užitečná, pokud nevidíte nebo máte obtíže s viděním obrazovky.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak → TalkBack.
2 Přetáhněte přepínač TalkBack doprava.
Chcete-li funkci TalkBack deaktivovat, přetáhněte přepínač TalkBack doleva.
3 Klepněte na možnost OK.
224
Usnadnění
Po aktivaci funkce TalkBack zařízení zajistí hlasovou zpětnou vazbu a přečte nahlas vybrané funkce.
Zařízení také poskytuje hlasovou zpětnou vazbu při vypnutí obrazovky, když máte nová oznámení a
další.
Když aktivujete funkci Prozkoumání dotykem během použití funkce TalkBack, zařízení přečte
vybrané položky nahlas. Zařízení nejdříve položky na obrazovce přečte, když na ně klepnete. Zařízení
pak vykoná funkci nebo otevře aplikaci, pokud kdekoliv na obrazovce poklepete rychle dvakrát
za sebou. Pokud je funkce Prozkoumání dotykem deaktivována, zařízení nemůže provádět různé
funkce, které vyžadují ovládání pomocí gest prstů.
Chcete-li tuto funkci Prozkoumat hmatem, klepněte na obrazovce Aplikace na položku Nastavení
→ Usnadnění → Zrak → TalkBack → Nastavení a pak zaškrtněte položku Prozkoumání dotykem.
Některé funkce jsou při používání funkce TalkBack nedostupné.
Ovládání obrazovky pomocí gest prstů
K ovládání obrazovky, když používáte funkci TalkBack, můžete používat různá gesta prstů. Pokud
je funkce Prozkoumání dotykem deaktivována, zařízení nemůže provádět některé funkce, které
vyžadují ovládání pomocí gest prstů.
Chcete-li tuto funkci Prozkoumání dotykem, klepněte na obrazovce Aplikace na položku Nastavení
→ Usnadnění → Zrak → TalkBack → Nastavení a pak zaškrtněte položku Prozkoumání dotykem.
• Prozkoumání obrazovky: Obrazovku prozkoumáte, když na obrazovku umístíte prst a začněte
jím pohybovat. Vyberte položku a podržte ji a zařízení ji nahlas přečte. Po uvolnění prstu se
položka pod vaším prstem vybere.
• Výběr položek: Klepněte na položku a vyberte ji. Nebo vyberte položku a podržte ji při
průzkumu obrazovky a pak prst uvolněte.
• Otevírání vybrané položky: Po přečtení požadované položky při hlasitém čtení vybraných
položek uvolněte prst z položky. Pak rychle dvakrát klepněte kamkoliv na obrazovku.
• Výběr předchozí položky: Rolujte na obrazovce rychle směrem nahoru nebo doleva jedním
prstem.
225
Usnadnění
• Výběr další položky: Rolujte na obrazovce rychle směrem dolů nebo doprava jedním prstem.
• Rolování seznamy: Rolujte obrazovku nahoru nebo dolů dvěma prsty.
• Návrat na předchozí stránku: Rolujte obrazovku doprava pomocí dvou prstů.
• Přesun na předchozí stránku: Rolujte obrazovku doleva pomocí dvou prstů.
• Odemknutí obrazovky: Rolujte obrazovku libovolným směrem v rámci oblasti zamknuté
obrazovky dvěma prsty.
• Otevření panelu s oznámeními: Přetáhněte horní část obrazovky směrem dolů dvěma prsty.
• Otevření panelu rychlého nastavení: Přetáhněte horní část obrazovky směrem dolů třemi prsty.
Nastavení gest prstů pro funkci TalkBack můžete nakonfigurovat v položce Správa gest. Podrobnosti
naleznete v části Konfigurace nastavení gest prstů.
Konfigurace nastavení gest prstů
Používáte-li funkci TalkBack, můžete provádět akce pomocí gest prstů. Můžete provádět různé akce,
například návrat na předchozí obrazovku, otevření Domovské obrazovky a další. Před použitím gesta
prstů nakonfigurujte.
Konfigurace nastavení pro svislá gesta
Dvoudílná svislá gesta můžete používat potažením prstů směrem nahoru a dolů z dolního okraje
obrazovky nebo naopak.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak → TalkBack →
Nastavení → Správa gest → Dvoudílná svislá gesta. Pak vyberte jednu z následujících funkcí:
• Přejití na první a poslední položky na obrazovce: Pokud potáhnete prst nahoru a pak dolů po
obrazovce, dojde k výběru první položky v horní části obrazovky. Pokud potáhnete prst dolů a
pak nahoru po obrazovce, dojde k výběru poslední položky v dolní části obrazovky.
• Přepínání úrovní podrobnosti čtení: Když potáhnete prst směrem nahoru a pak dolů po
obrazovce, dojde ke změně jednotky čtení. Jednotka čtení se změní pro stránku, odstavec,
řádek, slovo, znak a pro výchozí nastavení. Pokud potáhnete prst dolů a pak nahoru po
obrazovce, dojde k obrácení pořadí jednotky čtení.
226
Usnadnění
Konfigurace nastavení pro gesta zkratek
Tuto funkci použijte ke konfiguraci osmi gest zkratek. Můžete nakonfigurovat různá gesta, například
potažení prstů směrem nahoru a pak doprava bez uvolnění a další. Můžete měnit gesta zkratek nebo
přiřadit funkce nevyužitým zkratkám.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak → TalkBack →
Nastavení → Správa gest. Vyberte gesto a pak mu přiřaďte funkci.
K dispozici jsou následující funkce:
• Tlačítko Zpět: Návrat na předchozí obrazovku.
• Tlačítko Domovská stránka: Otevře Domovskou obrazovku.
• Tlačítko Poslední aplikace: Otevře seznam nedávno použitých aplikací.
• Otevřít oznámení: Otevře panel s oznámeními.
• Otevřít globální kontextovou nabídku: Otevře globální kontextové menu. Klepněte na
obrazovku a podržte ji pro otevření kruhového globálního kontextového menu. Můžete
používat funkce jako jsou Rychlá navigace, Číst shora, Hláskovat poslední výrok nebo Číst
od dalši položky. Pak prozkoumejte menu nakreslením kruhu pomocí prstu bez uvolnění. Až
naleznete požadované menu, uvolněte prst z menu a vyberte ho.
Klepněte na položku Pozastavit zpětnou vazbu v horním levém rohu obrazovky, chcete-li
pozastavit hlasovou zpětnou vazbu.
Klepněte na položku Nastavení aplikace TalkBack v pravém horním rohu obrazovky, chcete-li
získat přístup k nastavením funkce TalkBack. Podrobnosti naleznete v části Režim Auto.
• Otevřít místní kontextové nabídku: Otevře místní kontextové menu. Umožňuje vybrat
jednotku pro čtení textu na obrazovce. Pokud použijete tuto funkci při zadávání textu, zobrazí
se kontextová menu, například ovládací menu kurzoru. Klepněte na obrazovku a podržte ji pro
otevření kruhového kontextového menu. Pak prozkoumejte menu nakreslením kruhu pomocí
prstu bez uvolnění. Až naleznete požadované menu, uvolněte prst z menu a vyberte ho.
• Číst shora: Přečte položky nahlas od první položky po poslední v daném pořadí.
• Číst od další položky: Přečte položky nahlas počínaje položkou vedle vybrané položky v daném
pořadí.
227
Usnadnění
Změna jednotek čtení
Používáte-li funkci TalkBack, můžete poslouchat čtení textu na obrazovce. Pro výběr požadovaného
textu potáhněte prstem nahoru, dolů, doleva nebo doprava. Ve výchozím nastavení zařízení přečte
text nahlas ve vybrané oblasti. Nebo můžete zařízení nastavit na čtení textu v různých jednotkách,
například řádcích nebo odstavcích.
Změna jednotek čtení pomocí místních kontextových menu
1 Vyberte nějaký text, který chcete přečíst.
2 Potáhněte prst směrem nahoru a pak doprava bez uvolnění a otevřete místní kontextové menu.
3 Klepněte na obrazovku a podržte ji a pak nakreslete prstem kruh a prozkoumejte menu. Až
uslyšíte zprávu Změnit úroveň podrobností, prst uvolněte.
4 Znovu klepněte na obrazovku a podržte ji a pak nakreslete prstem kruh a prozkoumejte menu.
Až uslyšíte čtení požadované jednotky, prst uvolněte.
Postup změny gesta zkratky a otevření místního kontextové menu naleznete v části Konfigurace
nastavení pro gesta zkratek.
Změna jednotek čtení pomocí dvoudílných svislých gest.
Pokud potáhnete prst nahoru a pak dolů po obrazovce, dojde ke změně jednotky čtení. Jednotka
čtení se změní pro stránku, odstavec, řádek, slovo, znak a pak pro výchozí nastavení. Pokud
potáhnete prst dolů a pak nahoru po obrazovce, dojde k obrácení pořadí jednotky čtení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak → TalkBack →
Nastavení → Správa gest → Dvoudílná svislá gesta → Přepínání úrovní podrobnosti čtení.
Pomocí aktuální jednotky čtení můžete poslouchat text vedle aktuálně vybraného textu. Chcete-li
poslouchat další části textu, potáhněte prstem dolů nebo doprava po obrazovce. Pomocí aktuální
jednotky čtení můžete také poslouchat text před aktuálně vybraným textem. Chcete-li poslouchat
předchozí části textu, potáhněte prstem dolů nebo doleva po obrazovce.
228
Usnadnění
Pozastavení hlasové zpětné vazby
Otevřete globální kontextové menu potažením prstu směrem dolů a pak doprava po obrazovce
bez uvolnění. Po výběru položky Pozastavit zpětnou vazbu v levé dolní části obrazovky dojde k
pozastavení hlasové zpětné vazby.
Po pozastavení hlasové zpětné vazby ji můžete znovu obnovit zapnutím obrazovky nebo jinými
způsoby. Chcete-li změnit metodu pro obnovení hlasové zpětné vazby, klepněte na obrazovce
Aplikace na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak → TalkBack → Nastavení → Obnovit z
pozastavení. Pak vyberte možnost.
Postup změny gesta zkratky a otevření globálního kontextové menu naleznete v části Konfigurace
nastavení pro gesta zkratek.
Používání rychlé navigační funkce
Pomocí rychlé navigační funkce můžete otevírat menu nakreslením kruhu na obrazovce bez rolování
nahoru a dolů za účelem výběru položky.
Otevřete globální kontextové menu potažením prstu směrem dolů a pak doprava po obrazovce
bez uvolnění. Klepněte na obrazovku a podržte ji a pak nakreslete prstem kruh okolo menu a
prozkoumejte ho. Až uslyšíte zprávu Rychlá navigace, prst uvolněte. Pak znovu klepněte na
obrazovku a nakreslete prstem kruh okolo menu a prozkoumejte je. Až uslyšíte čtení požadovaného
menu, prst uvolněte.
Přidávání a správa označení snímků
Snímkům na obrazovce můžete přiřazovat označení. Po výběru snímků zařízení nahlas přečte jejich
označení. Pomocí místního kontextového menu přidejte označení do neoznačených snímků.
Otevřete místní kontextové menu potažením prstu směrem nahoru a pak doprava po obrazovce
bez uvolnění. Klepněte na obrazovku a podržte ji a pak nakreslete prstem kruh okolo menu a
prozkoumejte ho. Pokud slyšíte čtení nabídky přidání označení, uvolněte prst a přidejte označení.
Chcete-li zobrazit označení, klepněte na obrazovce Aplikace na položku Nastavení → Usnadnění →
Zrak → TalkBack → Nastavení → Spravovat vlastní štítky.
229
Usnadnění
Konfigurace nastavení funkce TalkBack
Konfigurace nastavení pro funkci TalkBack pro vaše pohodlí.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak → TalkBack →
Nastavení. Případně otevřete globální kontextové menu potažením prstu směrem dolů a pak
doprava po obrazovce bez uvolnění. Pak potáhněte prst do pravé horní části obrazovky a po přečtení
položky Nastavení aplikace TalkBack ho uvolněte.
• Hlasitost řeči: Upravte úroveň hlasitosti hlasové zpětné vazby.
Hlasitost hlasové zpětné vazby se může lišit v závislosti na hlasitosti médií. Chcete-li upravit
hlasitost média, stiskněte tlačítko hlasitosti při poslechu zpětné hlasové vazby nahoru nebo
dolů. Případně na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Zvuk → Hlasitost a
pak přetáhněte panel nastavení hlasitosti pro mediální obsah doleva nebo doprava.
• Měnit výšku hlasu: Nastavení zařízení na hlasité čtení textu v nízkých frekvencích, pokud je
zadáván pomocí klávesnice.
• Hlasová odezva klávesnice: Nastavení zařízení na hlasité čtení textu nebo symbolů zadaných
pomocí klávesnice. Můžete také nastavit typ klávesnice, se kterou chcete tuto funkci používat.
• Hovor s vyp. obrazovkou: Nastavení zařízení na poskytování hlasové zpětné vazby, pokud je
obrazovka vypnutá.
• Použít snímač polohy: Nastavení zařízení na pozastavení hlasové zpětné vazby, když položíte
ruku nad snímač v horní části zařízení. Chcete-li obnovit hlasovou zpětnou vazbu, klepněte na
obrazovku.
• Zatřesením spustit kontinuální čtení: Nastavení zařízení na hlasité čtení textu zobrazeného na
obrazovce, když zařízením zatřesete. Můžete si vybírat z různých rychlostí třesení.
• Oznámit ID volajícího: Nastavení zařízení na hlasité přečtení jména volajícího, když máte
příchozí hovor.
• Vibrační odezva: Nastavení vibrací zařízení při zkoumání obrazovky.
• Zvuková odezva: Nastavení zařízení na vydávání zvuku, když ovládáte obrazovku, například
rolování obrazovky a další možnosti.
230
Usnadnění
• Zaměřit se na zvuk hovoru: Nastavení zařízení na snížení hlasitosti médií, pokud zařízení čte
nahlas položku.
• Hlasitost zvuku: Nastavení hlasitosti zvuku, který se přehraje při klepnutí na ovládací prvek
obrazovky. Tato funkce je dostupná, pokud je zvolena možnost Zvuková odezva.
• Prozkoumat dotykem: Zařízení bude nahlas číst položky nacházející se pod prstem. Když
například na domovské obrazovce pomocí prstu klepnete na položku Aplikace, zařízení nahlas
přečte slovo „Aplikace“. Chcete-li vybrat Aplikace, uvolněte z nich prst a dvakrát rychle klepněte
na obrazovku. Požadovanou stránku zobrazíte rolováním nalevo nebo napravo pomocí dvou
prstů. Další informace o ovládání obrazovky pomocí funkce zkoumání dotykem naleznete v části
Ovládání obrazovky pomocí gest prstů.
• Seznamy posouvat automaticky: Nastavení zařízení na automatické rolování zbytkem
seznamu, který není zobrazen na obrazovce, a hlasité čtení položek.
• Výběr jedním klepnutím: Nastavení zařízení na otevření vybrané položky jedním klepnutím.
• Spustit výukový program Prozkoumání dotykem: Zobrazí výukové video o používání funkce
Zkoumání dotykem.
• Správa gest: Přiřazuje provedení akcí gestům prováděných pomocí prstů. Podrobnosti
naleznete v části Konfigurace nastavení gest prstů.
• Spravovat vlastní štítky: Zobrazí přidaná označení.
• Obnovit z pozastavení: Vybere způsob obnovení hlasové zpětné vazby.
• Nastavení vývojáře: Nastavení možností pro vývoj aplikací.
Používání zařízení s vypnutou obrazovkou
Nastavení zařízení na neustálé vypínání obrazovky a udržování obsahu na obrazovce v soukromí.
Obrazovka se nezapne, pokud stisknete externí tlačítka nebo klepnete na obrazovku. Zároveň
nedojde k vypnutí momentálně aktivních funkcí.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak a pak zaškrtněte
položku Vypnutý displej. Tuto funkci můžete aktivovat nebo deaktivovat dvojitým stisknutím
vypínače.
231
Usnadnění
Používání funkce rychlého zadávání pomocí kláves
Nastavte zařízení na zadávání znaků při uvolnění prstu ze znaku na klávesnici. Tuto funkci můžete
použít k zadávání znaků místo uvolňování prstu a dvojitého poklepání na obrazovku.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak a pak zaškrtněte
položku Rychlé zadávání z klávesnice.
Hlasité čtení hesel
Nastavte zařízení na hlasité čtení hesla po zadání hesla, pokud je funkce TalkBack aktivní. Tuto funkci
použijte k ověření, zda jste zadali správné heslo.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak a pak zaškrtněte
položku Vyslovovat hesla.
Nastavení funkcí převodu testu na řeč
Změní nastavení funkcí převodu textu na řeč po aktivaci funkce TalkBack, například jazyky, rychlost a
další možnosti.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak → Možnosti převodu
textu-řeč a pak použijte následující funkce:
• Modul převodu textu na řeč Samsung / Modul převodu textu na řeč Google: Vyberte modul
pro funkci převodu textu na řeč.
• Rychlost mluvení: Výběr rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.
• Poslechnout si příklad: Poslech mluveného textu na ukázku. Pokud zařízení nedokáže číst
příklady nahlas, klepněte na položku → Instalovat hlasová data a stáhněte a nainstalujte
hlasová data funkce převodu textu na řeč.
• Výchozí stav jazyka: Zobrazí stav aktuálního nastavení jazyka pro funkci převodu řeči na text.
232
Usnadnění
Zadávání textu pomocí klávesnice
Chcete-li zobrazit klávesnici, klepněte do pole zadávání textu a pak rychle dvakrát klepněte kamkoliv
na obrazovku.
Když se dotknete klávesnice prstem, zařízení přečte nahlas tlačítka znaků pod vaším prstem. Až
uslyšíte požadovaný znak, uvolněte prst z obrazovky a vyberte ho. Znak se vloží a zařízení začne
nahlas číst text.
Pokud není funkce Rychlé zadávání z klávesnice. aktivní, uvolněte prst z požadovaného znaku a
pak dvakrát rychle klepněte kamkoliv na obrazovku. Chcete-li aktivovat funkci rychlého zadávání
pomocí kláves, klepněte na obrazovce Aplikace na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak a pak
zaškrtněte položku Rychlé zadávání z klávesnice.
Zadávání dalších znaků
Klepněte na tlačítko na klávesnici a podržte ho. Pokud jsou pomocí tlačítka dostupné další znaky,
zobrazí se nad klávesnicí rozevírací okno obsahující tyto znaky. Chcete-li vybrat znak, potáhněte
prstem po obrazovce, dokud neuslyšíte požadovaný znak a pak ho uvolněte.
Změna jazyka zadávání textu klávesnice
Chcete-li přidat jazyky zadávání textu, klepněte na obrazovce Aplikace na položku Nastavení →
Jazyk a zadávání. Pak klepněte na položku vedle položky Klávesnice Samsung → Vyberte
jazyky zadávání a pak vyberte jazyky.
Chcete-li změnit jazyk zadávání textu klávesnice v průběhu zadávání textu, klepněte na položku
podržte ji a pak vyberte jazyk.
a
Úpravy textu
Pro přesun kurzoru nebo kopírování a vkládání textu použijte místní kontextové menu.
Otevřete místní kontextové menu potažením prstu směrem nahoru a pak doprava po obrazovce
bez uvolnění. Klepněte na obrazovku a podržte ji a pak nakreslete prstem kruh okolo menu a
prozkoumejte je. Až uslyšíte zprávu Změnit úroveň podrobností, prst uvolněte. Pak znovu klepněte
na obrazovku a nakreslete kruh okolo menu a prozkoumejte je. Až uslyšíte čtení požadované
jednotky, prst uvolněte.
Když upravujete text, nastavte jednotku čtení buď na slovo, nebo na znak dle vašeho výběru. V
režimu výběru zařízení vybere text v souladu s vybranou jednotkou čtení.
233
Usnadnění
Potáhněte prstem nahoru, dolů, doleva nebo doprava a poslouchejte čtení textu. Při hlasitém čtení
textu, který chcete upravit, použijte následující akce:
• Mazání textu: Klepněte na tlačítko vymazat na klávesnici.
• Výběr textu pomocí režimu výběru: Aktivujte režim výběru určený k výběru a poslechu textu.
Chcete-li aktivovat režim výběru, otevřete místní kontextové menu a vyberte položku Ovládání
kurzoru → Zahájit režim výběru. Rolujte doleva nebo doprava a poslechněte si text nacházející
se před nebo po momentálně vybraném textu. Chcete-li deaktivovat režim výběru, otevřete
místní kontextové menu a vyberte položku Ovládání kurzoru → Ukončit režim výběru.
• Výběr celého textu: Otevřete místní kontextové menu a vyberte položku Ovládání kurzoru →
Vybrat vše. Bude vybrán veškerý text.
• Kopírování nebo ořezávání textu: Vyberte text pomocí místní kontextového menu. Pak otevřete
místní kontextové menu a vyberte položku Ovládání kurzoru. Vyberte položku Kopírovat a
zkopírujte vybraný text nebo vyberte položku Vyjmout a vystřihnete vybraný text. Vybraný text
se zkopíruje do schránky.
• Vkládání textu: Umístěte kurzor do bodu, kam chcete text vložit, otevřete místní kontextové
menu a pak vyberte položku Ovládání kurzoru → Vložit.
Hlasové zadávání textu
Text můžete zadávat hlasem. Chcete-li zobrazit klávesnici, klepněte do pole zadávání textu a pak
rychle dvakrát klepněte kamkoliv na obrazovku.
Po klepnutí na položku a podržení, zařízení zobrazí vyskakovací okno s možnostmi klávesnice.
Přetáhněte prst po obrazovce bez uvolnění. Po zvolení položky uvolněte váš prst. Pak vyslovte
slova, která chcete zadat do textového pole. Mluvená slova se na obrazovce objeví jako text a zařízení
je nahlas přečte.
Chcete-li přidat další text, vyberte tlačítko mikrofonu a řekněte slova.
Změna jazyka zadávání textu
Během zadávání textu pomocí hlasu vyberte položku Čeština (Česká repubilka) a vyberte nový
jazyk pro zadávání textu.
Chcete-li přidat jazyky do seznamu, vyberte položku Čeština (Česká repubilka) → Přidat další
jazyky, zrušte výběr Automaticky a pak vyberte jazyky, které chcete.
234
Usnadnění
Hlasité čtení informací z dokumentů a snímků
Pořizování fotografií dokumentů nebo vizitek a extrahování a čtení textu. Pokud pořídíte fotografie
barevných nebo vzorovaných snímků, zařízení také nahlas přečte barvy a informace o vzorech.
Otevřete aplikaci Samsung Apps a stáhněte a nainstalujte aplikaci Optická čtečka.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Optická čtečka.
Chcete-li vybrat jazyky pro rozpoznání, vyberte položku → Nastavení jazyka.
Používání režimu dokumentu
Výchozím režimem této aplikace je režim dokumentu. Používáte-li režim barvy a vzoru, přepněte
do režimu dokumentu výběrem položky . V režimu dokumentu, když extrahujete fotografie
dokumentů nebo vizitek, zařízení zobrazí extrahovaný text.
Položte předmět na rovný povrch a vyberte položku . Po aktivaci funkce TalkBack zařízení
automaticky po pořízení fotografie přečte text na obrazovce nahlas.
Chcete-li extrahovat text z uloženého snímku, vyberte položku → Načíst snímek.
Chcete-li text na obrazovce nechat přečíst nahlas, když je funkce TalkBack deaktivována, vyberte
položku → Převod textu na řeč.
Používání režimu barvy a vzoru
Chcete-li používat režim barvy a vzoru, aktivujte funkci TalkBack.
Vyberte položku a přepněte do režimu barvy a vzoru. V barevném/vzorovaném režimu zařízení
zobrazí informace o barvách a vzorech objektů při pořizování fotografií. Zařízení identifikuje položky,
například běžně používané barvy a vzory. Tento režim pomáhá zrakově postiženým uživatelům
vybírat požadované barvy nebo vzory.
Zachyťte předmět pomocí hledáčku zařízení a vyberte položku . Zařízení pořídí fotografii a
identifikuje barvu a vzor předmětu. Když zařízení ukončí rozpoznávání předmětu, automaticky
nahlas přečte informace o barvě a vzoru objektu.
Výsledné informace o barvách se mohou lišit v závislosti na světelných podmínkách.
Nezapomeňte snímky v režimu barvy a vzoru pořizovat za dobrých světelných podmínek.
235
Usnadnění
Změna velikosti písma
Tuto funkci použijte ke změně velikosti písma. Zařízení poskytuje různé velikosti písma, které činí
používání zařízení mnohem pohodlnějším pro osoby s postižením zraku. Nastavení velikosti písma
na Obrovské nemusí být v některých aplikacích dostupné.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak → Velikost písma.
Zvětšení obrazovky
Tuto funkci použijte ke zvětšení obrazovky a přiblížení konkrétní oblasti.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak → Gesta pro zvětšení
a pak přetáhněte přepínač Gesta pro zvětšení doprava.
• Přiblížení a oddálení: Klepněte rychle třikrát na obrazovku a přibližte nebo oddalte konkrétní
oblast. Pro návrat znovu rychle třikrát klepněte na obrazovku.
• Průzkum obrazovky rolováním: Použijte dva prsty k rolování zvětšené obrazovky.
• Nastavení poměru přiblížení: Klepněte na obrazovku dvěma prsty na zvětšené obrazovce. Pak
roztáhněte dva prsty od sebe nebo je přitáhněte k sobě a upravte poměr.
• Klávesy na obrazovce není možno zvětšit lupou.
• Při aktivování této funkce může dojít k snížené funkcionalitě některých aplikací, například
Telefon a Kalkulačka.
Nastavení připomenutí oznámení
Použijte tuto funkci na upozornění o oznámeních, které jste si ještě nepřečetli.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak → Připomenutí
oznámení a pak přetáhněte přepínač Připomenutí oznámení doprava.
Chcete-li nastavit interval mezi upozorněními, klepněte na položku Interval připomenutí.
236
Usnadnění
Převrácení barev displeje
Tuto funkci použijte ke zlepšení viditelnosti obrazovky a jako pomoc uživatelům pro snadnější
rozpoznávání textu na obrazovce. Je-li tato funkce aktivní, zařízení zobrazuje barvy negativu, který
představuje převrácené barvy na obrazovce. Převrácením barev se zvyšuje kontrast mezi černou a
bílou.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak a pak zaškrtněte
položku Negativní barvy.
Nastavení barev
Tuto funkci použijte k nastavení způsobu zobrazení barev na obrazovce, pokud máte potíže s
rozlišováním barev. Zařízení změní barvy na lépe rozpoznatelné barvy.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Zrak → Nastavení
barev.
2 Přetáhněte přepínač Nastavení barev doprava.
3 Klepněte na položku Start.
4 Uspořádejte barevné dlaždice podle pořadí jejich podobnosti počínaje od základní barvy.
5 Po dokončení nastavování barev klepněte na položku Hot.
Pokud dokážete rozlišit barvy, není nutné žádné přizpůsobení.
6 Pokud nelze barvy rozlišit, klepněte na položku Fotoap. nebo Obrázek.
7 Přetáhněte panel nastavení barev doleva nebo doprava a klepněte na položku Hot.
Chcete-li barvu znovu upravit, klepněte na položku → Znovu nastavit barvu.
237
Usnadnění
Nastavení oznámení blesku
Nastavení blikání blesku při příchozích hovorech, nových zprávách nebo oznámeních.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Sluch a pak zaškrtněte
položku Upozorňování bleskem.
Vypnutí všech zvuků
Nastavení zařízení na ztišení všech zvuků zařízení, například zvuků médií, včetně hlasu volajícího
během hovoru.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Sluch a pak zaškrtněte
položku Vypnout všechny zvuky.
Přizpůsobení nastavení titulků
Titulky Samsung
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Sluch → Titulky Samsung
(skryté) a pak přetáhněte přepínač Titulky (skryté) doprava.
Použijte následující možnosti:
• Zarovnání textu: Změní polohu titulků.
• Písmo: Změní typ písma.
• Velikost písma: Změní velikost písma.
• Okraj: Změní okraje textu titulků.
• Písmo: Upraví průhlednost a změní barvu textu.
• Barva pozadí: Upraví průhlednost a změní barvu pozadí pole titulků.
• Okno titulků: Upraví průhlednost a změní barvu celého okna titulků.
238
Usnadnění
Titulky Google
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Sluch → Titulky Google
(skryté) a pak přetáhněte přepínač Titulky Google (skryté) doprava.
Použijte následující možnosti:
• Jazyk: Vybere jazyk pro zobrazení titulků.
• Velikost textu: Změna velikosti písma.
• Styl titulků: Změní styl titulků.
Nastavení vyvážení zvuku
Nastavení vyvážení zvuku v zařízení pomocí dvojitých sluchátek.
Chcete-li upravit vyvážení zvuku, připojte duální sluchátka k zařízení. Na obrazovce Aplikace
klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Sluch → Vyvážení zvuku. Přetáhněte panel
přizpůsobení doleva nebo doprava a upravte vyvážení zvuku a pak klepněte na položku Nastavit.
Používání monofonního zvuku
Nastavení zařízení, které umožňuje používat monofonní zvuk, pokud posloucháte zvuk pomocí
jednoho sluchátka. Tento režim můžete použít, pokud máte poškozený sluch nebo v situacích, kdy je
jedno sluchátko pohodlnější.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Sluch a pak zaškrtněte
položku Mono zvuk.
Používání detektoru dětského pláče
Nastavení zařízení na detekci dětského pláče a upozornění pomocí vibrací.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Sluch → Dětská chůvička
a pak přetáhněte přepínač Dětská chůvička doprava.
Klepněte na položku a aktivujte funkci detekce zvuku. Když zařízení zjistí zvuky, začne vibrovat.
Chcete-li blikání blesku pro detekování zvuku, klepněte na položku → Nastavení a pak zaškrtněte
položku Upozorňování bleskem.
239
Usnadnění
Používání automatické hmatové zpětné vazby
Nastavení vibrací zařízení při přehrávání zvuků ve stažených aplikacích, například hrách.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Sluch a pak zaškrtněte
položku Automatický hmatový vjem.
Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.
Používání pomocných menu
Zobrazení ikony pomocných zkratek
Nastavení zařízení na zobrazení ikony pomocných zkratek. Ikonu můžete používat k přístupu k
aplikacím, funkcím a nastavení klepnutím na pomocná menu v ikoně. Ovládejte zařízení klepáním na
pomocná menu v ikoně bez prozkoumávání obrazovky. Když spustíte tuto funkci, aktivuje se režim
Režim jednoho klepnutí.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Obratnost a interakce
→ Pomocné menu.
2 Přetáhněte přepínač Pomocné menu doprava.
Ikona pomocné zkratky se zobrazí v pravé dolní části obrazovky.
3 Klepněte na Dominantní ruka a přesuňte ikonu pomocné zkratky do pohodlnějšího umístění.
Přístup k pomocným menu
Ikona pomocných zkratek se zobrazí jako plovoucí ikona, která poskytuje snadný přístup k
pomocným menu z libovolné obrazovky.
Když klepnete na ikonu pomocné zkratky, ikona se mírně rozbalí a na ikoně se zobrazí pomocná
menu. Klepněte na šipku nahoru nebo dolů a přejděte na další panely nebo rolujte obrazovku
nahoru nebo dolů a vyberte jiná menu.
240
Usnadnění
Používání kurzoru
V pomocném menu klepněte na položku Kurzor. Na obrazovce se zobrazí kurzor a oblast, ve které
lze kurzor ovládat. Obrazovku můžete ovládat pomocí malých pohybů prstu po dotykové oblasti.
Potažením prstu po dotykové oblasti můžete pohybovat kurzorem. Chcete-li vybrat položky pod
kurzorem, klepněte na obrazovku.
Použijte následující možnosti:
• /
: Vybere položku nebo roluje na obrazovce doprava nebo doleva.
• /
: Roluje po obrazovce nahoru nebo dolů.
• : Přesunout oblast dotyku do jiného umístění.
• : Zavřít oblast dotyku.
Chcete-li změnit nastavení kurzoru, v obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení →
Usnadnění → Obratnost a interakce → Pomocné menu, potáhněte přepínač Pomocné menu
doprava a pak použijte možnosti v sekci NAST. TOUCHPADU A KURZORU.
Používání rozšířených pomocných menu
Nastavte zařízení na zobrazení rozšířených pomocných menu pro vybrané aplikace. Například když
spustíte položku Zprávy, zobrazí se na pomocném menu funkce hledání a skládání.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Obratnost a interakce
→ Pomocné menu → Pomocné plus, přetáhněte přepínač menu Pomocné plus doprava a pak
vyberte aplikace.
Úpravy pomocných menu
Tuto funkci můžete používat k úpravě menu v ikoně pomocné zkratky.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Obratnost a interakce →
Pomocné menu, přetáhněte přepínač Pomocné menu doprava a pak klepněte na položku Upravit.
Chcete-li přidat nebo odebrat menu, klepněte na položku nebo položku .
241
Usnadnění
Zapnutí obrazovky pomocí funkce bezdotykového
ovládání
Použijte funkci bezdotykového ovládání k zapnutí obrazovky pohybem ruky nad snímačem v horní
části zařízení. Obrazovku můžete zapnout bez mačkání tlačítka. Když používáte tuto funkci, umístěte
zařízení na rovný povrch nebo zařízení bezpečně držte, aby se nemohlo hýbat.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Obratnost a interakce →
Probuzení bez dotyku a pak přetáhněte přepínač Probuzení bez dotyku doprava.
Používání funkce inteligentního rolování
Nastavení zařízení k rolování obrazovky směrem nahoru nebo dolů nakloněním hlavy nebo zařízení.
Tuto funkci můžete používat, pokud sledujete e-maily nebo webové stránky.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Obratnost a interakce →
Inteligentní posouvání a pak přetáhněte přepínač Inteligentní posouvání doprava.
Použijte následující možnosti:
• Naklánění hlavy: Nastavení zařízení k rolování obrazovky nahoru nebo dolů nakloněním hlavy
nahoru nebo dolů.
• Naklánění zařízení: Nastavení zařízení k rolování obrazovky nahoru nebo dolů nakloněním
zařízení nahoru nebo dolů.
• Rychlost: Nastaví rychlost rolování obrazovky.
• Zobrazení vizuální zpětné vazby: Nastavení zařízení na zobrazení ikony vizuální zpětné vazby,
když zařízení rozpozná vaši akci.
242
Usnadnění
Nastavení možností prodlevy klepnutí a podržení
Nastaví dobu rozpoznávání klepnutí a podržení obrazovky.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Obratnost a interakce →
Zpoždění klepnutí a podržení a pak vyberte možnost.
Používání režimu ovládání interakce
Aktivuje režim ovládání interakce za účelem omezení reakce zařízení na vstupy během používání
aplikací. Používání tohoto režimu může být užitečné, chcete-li ostatním povolit pouze omezený
přístup a ovládání vašich médií a dat.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Obratnost a interakce
→ Řízení interakce.
2 Přetáhněte přepínač Ovládání interakce doprava.
3 Při používání aplikace zároveň stiskněte a podržte tlačítko Domů a tlačítko hlasitosti.
4 Upravte velikost rámečku nebo nakreslete linii okolo oblasti, kterou chcete omezit.
5 Klepněte na položku Hot.
Zařízení zobrazí omezenou oblast. Pokud klepnete na obrazovku nebo stisknete tlačítka,
například tlačítko Domů, nebude zařízení v této oblasti fungovat.
Chcete-li deaktivovat režim ovládání interakce, stiskněte zároveň tlačítko Domů a tlačítko hlasitosti a
podržte je.
243
Usnadnění
Příjem nebo ukončování hovorů
Nastavení metody odpovídání nebo ukončování hovorů.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Příjem a ukončování
hovorů.
Použijte následující možnosti:
• Stisknutím tlačítka Domů: Nastavení zařízení k odpovědi na volání stisknutím tlačítka Domů.
• Ovládání hlasem: Nastavení zařízení na přijmutí hovoru pomocí hlasových příkazů.
• Mávnutím rukou nad zařízením: Pokud přijímáte hovor, posuňte vaši ruku doleva a pak
doprava přes snímač a odpovězte na hovor.
• Stisknutím vypínače: Nastavení zařízení k ukončení hovoru po stisknutí vypínače.
Používání režimu ovládání jedním klepnutím
Nastavení zařízení na ovládání příchozích volání nebo oznámení klepnutím na tlačítko místo
přetažení. Po aktivaci alarmu nebo v případě příchozího hovoru zastavte alarm nebo odpovězte na
volání klepnutím na tlačítko, místo přetažením tlačítka.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění a pak zaškrtněte Režim
jednoho klepnutí.
Konfigurace nastavení usnadnění
Ukládání nastavení dostupnosti do souboru
Exportuje aktuální nastavení usnadnění v souboru.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Správa usnadnění
→ Import/Export, vyberte možnost exportu a pak klepněte na položku OK. Soubor nastavení
usnadnění se uloží do vybraného umístění úložiště.
244
Usnadnění
Importování souboru nastavení usnadnění
Importuje soubor nastavení usnadnění a aktualizuje aktuální nastavení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Správa usnadnění →
Import/Export a pak vyberte možnost Export. Vyberte soubory, které chcete importovat, a pak
klepněte na položku Hot. → OK. Nastavení usnadnění se aktualizuje v souladu s importovaným
souborem.
Sdílení souborů nastavení usnadnění
Sdílení souborů nastavení usnadnění s ostatními uživateli pomocí e-mailu, funkce Wi-Fi Direct,
Bluetooth a dalších.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Správa usnadnění →
Sdílet pomocí. Pak vyberte soubory usnadnění a klepněte na položku Hot. Vyberte metodu sdílení a
soubory nasdílejte podle pokynů na obrazovce.
Zobrazení služeb usnadnění
Zobrazí služby usnadnění nainstalované v zařízení.
Na obrazovce aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění, a zobrazte seznam služeb
usnadnění dostupných v sekci SLUŽBY.
245
Usnadnění
Používání dalších užitečných funkcí
• Používání funkce S Voice: Pomocí funkce S Voice můžete vykonávat rozličné úkoly
prostřednictvím hlasových příkazů. Spusťte funkci S Voice a volejte, posílejte zprávy a zobrazujte
úkoly. Podrobnosti naleznete v části S Voice.
• Hledání hlasem: Obsah na internetu můžete vyhledávat pomocí hlasových příkazů. Používejte
tuto funkci, když jste na cestách a když nemůžete na zadání textu použít ruce. Podrobnosti
naleznete v části Hlasové vyhledávání.
• Používání panelu s oznámeními: Chcete-li otevřít panel s oznámeními, přetáhněte stavový řádek
dolů. Můžete zobrazit zmeškané hovory, nové zprávy, upravovat jas obrazovky a podobně.
Podrobnosti naleznete v části Panely s oznámeními a rychlými nastaveními.
• Přepnutí na jednoduchý režim: Jednoduchý režim využívá jednodušší rozvržení a velké ikony
pro jednoduché ovládání. K často používaným aplikacím nebo zkratkám získáte snadný
přístup, pokud je přidáte na domovskou obrazovku. Podrobnosti naleznete v části Přepnutí do
jednoduchého režimu.
• Používání ovládacích pohybů: Ovládejte zařízení pomocí pohybů dlaní nebo gest. Podrobnosti
naleznete v části Ovládací pohyby.
• Používání skenování prstu: Zaregistrujte své otisky prstů na zařízení pro odemykání obrazovky
nebo ověřování vašeho hesla do účtu Samsung. Podrobnosti naleznete v části Soukromý režim.
• Používání režimu Auto: Ovládejte při řízení zařízení pomocí hlasových příkazů. Můžete přijímat
přicházející hovory, zobrazovat zprávy a poslouchat hudbu bez toho, abyste se zařízení dotkli.
Podrobnosti naleznete v části Režim Auto.
• Používání zkratek pro kontakty: Přidá na domovskou obrazovku zkratky pro kontakty pro
jednodušší volání nebo posílání zpráv. Podrobnosti naleznete v části Přidání zkratek kontaktů na
domovskou obrazovku.
• Používání funkce Záznamník: Nahrávejte nebo přehrávejte hlasové poznámky. Podrobnosti
naleznete v části Záznamník.
246
Odstraňování potíží
Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení.
Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.
Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k zadání
jednoho z následujících kódů:
• Heslo: Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
• Kód PIN: Při prvním použití zařízení nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN
dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámek SIM karty.
• Kód PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání
nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
• Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo
USIM. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.
Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb
• Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál
ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou zobrazovat
opakovaně chybové zprávy.
• Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další podrobnosti získáte u
poskytovatele služeb.
Zařízení není zapnuté
• Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.
• Baterie nemusí být správně vložena. Vložte baterii znovu.
• Otřete zlatě zbarvené kontakty a baterii znovu vložte.
247
Odstraňování potíží
Dotykový displej reaguje pomalu nebo nesprávně
• Pokud k dotykovému displeji připojíte ochranný kryt nebo volitelné příslušenství, nemusí
dotykový displej správně fungovat.
• Pokud při používání dotykového displeje nosíte rukavice nebo zašpiněné ruce, případně
ovládáte displej pomocí ostrých objektů nebo konečky prstů, může dojít k selhání dotykového
displeje.
• Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
• Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné softwarové chyby.
• Ověřte, zda je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
• Pokud je dotykový displej poškrabaný nebo poškozený, navštivte servisní středisko Samsung.
Zařízení zamrzá nebo obsahuje kritické chyby
Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být pro obnovení funkce nutné zavřít aplikace nebo
znovu vložit baterii a zařízení zapnout. Pokud se zařízení zaseklo a neodpovídá, stiskněte a podržte
vypínač a tlačítko pro nastavení hlasitosti zároveň po dobu více než 7 sekund a restartujte ho.
Pokud nedojde k vyřešení problému, proveďte obnovení do továrního nastavení. Na obrazovce
Aplikace klepněte na položku Nastavení → Záloha a obnovení → Obnovit tovární data →
Resetovat zařízení → Odstranit vše. Před provedením obnovení do továrního nastavení si
nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.
Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung.
Hovory nejsou spojovány
• Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné mobilní síti.
• Ujistěte se, že jste nenastavili blokování telefonního čísla, které vytáčíte.
• Ujistěte se, že jste nenastavili blokování příchozího telefonního čísla.
Ostatní vás během hovoru neslyší
• Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.
• Ujistěte se, že se mikrofon nachází v blízkosti vašich úst.
• Pokud používáte sluchátka, ujistěte se, že jsou správně připojena.
248
Odstraňování potíží
Během hovoru je slyšet ozvěna
Upravte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti nebo přejděte na jiné místo.
Mobilní síť nebo síť Internet se často odpojuje nebo je nedostatečná
kvalita zvuku
• Ujistěte se, že neblokujete interní anténu zařízení.
• Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete
signál ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základní stanicí
poskytovatele služeb. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
• Pokud používáte zařízení za jízdy, můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí
poskytovatele služeb.
Ikona baterie je prázdná
Baterie je vybitá. Baterii dobijte nebo vyměňte.
Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností
Samsung)
• Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
• Pokud jsou svorky baterie špinavé, nemusí se baterie správně nabíjet nebo se může zařízení
vypnout. Otřete oba zlatě zbarvené kontakty a zkuste znovu vložit baterii.
• Baterie v některých zařízeních nelze vyměnit vlastními silami. Chcete-li vyměnit baterii, navštivte
servisní středisko společnosti Samsung.
Baterie se vybíjí rychleji, než po zakoupení
• Pokud vystavíte baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k omezení využitelné
kapacity.
• Spotřeba kapacity baterie se zvyšuje, pokud používáte funkce zasílání zpráv nebo některé
aplikace, například hry nebo síť Internet.
• Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.
249
Odstraňování potíží
Zařízení je při dotyku horké
Při používání aplikací, které vyžadují více energie, nebo při používání aplikací v zařízení po delší
dobu může být zařízení na dotek horké. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani
výkon zařízení.
Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy
K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění
fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:
• Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou baterii.
• Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
• Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím
fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.
Kvalita fotografií je nižší než na náhledu
• Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
• Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit
šum nebo mohou být snímky neostré.
Při otevírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy
Pokud se zobrazí chybové zprávy nebo nedojde ke spuštění přehrávání multimediálních souborů po
jejich otevření v zařízení, vyzkoušejte následující možnosti:
• Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
• Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud
je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání
souboru.
• Ověřte, zda jsou formáty souborů podporovány zařízením. Pokud není formát souboru
zařízením podporován, například DivX nebo AC3, nainstalujte aplikaci, která ho podporuje. Pro
potvrzení formátu souborů, které vaše zařízení podporuje, navštivte stránku www.samsung.com.
250
Odstraňování potíží
• Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa
zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
• Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejich použití bylo autorizováno poskytovatelem
síťových služeb nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah dostupný na síti
Internet, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně zobrazit.
Nelze najít jiné zařízení Bluetooth
• Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení aktivní.
• Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení, ke kterému se chcete připojit, aktivní.
• Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce
Bluetooth (10 m).
Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.
Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno
• Dbejte na to, aby byl používaný kabel USB kompatibilní se zařízením.
• Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.
• Pokud jste uživatel systému Windows XP, ujistěte se, že máte v počítači nainstalován servisní
balíček Windows XP Service Pack 3 nebo novější verzi.
• Ujistěte se, že máte v počítači nainstalovánu verzi aplikace Samsung Kies nebo Windows Media
Player 10 nebo vyšší.
Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu
Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k
vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo sítě Wi-Fi nebo mobilní sítě.
251
Odstraňování potíží
Byla ztracena data uložená v zařízení
Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude
možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost
za ztrátu dat uložených v zařízení.
Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera
• Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek a může docházet k lehkým otřesům nebo vibracím
součástí.
• Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.
252
Copyright
Copyright © 2014 Samsung Electronics
Tento průvodce je chráněn mezinárodními zákony o autorských právech.
Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou
formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými
systémy pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
®
™
™
™
™
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi CERTIFIED Passpoint , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.
• Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.
Download PDF

advertising