Samsung | SM-G530FZ | Samsung SM-G530FZ Uživatelská přiručka (Lollipop)

SM-G530FZ
Uživatelská příručka
Czech. 07/2015. Rev.1.0
www.samsung.com
Obsah
Nejdříve si přečtěte
Připojení k síti
33 Mobilní data
33Wi-Fi
34 Sdílení připojení k Internetu a Mobile
hotspot
Úvodní informace
6
7
9
14
16
16
Obsah balení
Rozvržení zařízení
Používání SIM nebo USIM karty a baterie
Používání paměťové karty
Zapínání a vypínání zařízení
Zamknutí a odemknutí obrazovky
Přizpůsobení
36
38
39
40
41
Základy
17
20
24
26
26
28
30
31
32
Používání dotykového displeje
Rozložení domovské obrazovky
Panel s oznámeními
Spouštění aplikací
Instalace nebo odinstalace aplikací
Zadávání textu
Zachycení obrazovky
Moje soubory
Úsporný režim
Správa Domovské obrazovky a obrazovky
Aplikace
Nastavení tapety a tónů vyzvánění
Změna metody zámku obrazovky
Přenos dat z předchozího zařízení
Nastavení účtů
Telefon
42Volání
43 Přijímání hovorů
44 Možnosti během hovorů
Kontakty
45
45
46
2
Přidávání kontaktů
Import a export kontaktů
Hledání kontaktů
Obsah
Připojování k ostatním
zařízením
Zprávy & e-mail
47Zprávy
48E-mail
69Bluetooth
71 Wi-Fi Direct
73NFC
75 Screen Mirroring
77 Mobilní tisk
Fotoaparát
51
53
56
Základní fotografování a filmování
Režimy fotografování a filmování
Nastavení fotoaparátu
Správce zařízení a dat
78
79
Galerie
58
59
Prohlížení obsahu v zařízení
Úprava fotografií
80
80
Užitečné aplikace a funkce
Upgrade zařízení
Přesun souborů mezi zařízením a
počítačem
Zálohování nebo obnovení dat
Provádění obnovení dat
Nastavení
60 S Plánovač
61Internet
62Video
62Kalkulačka
63Hodiny
64Poznámky
65Rádio
66Záznamník
67 Aplikace Google
81 Otevření menu Nastavení
81Připojení
85Zařízení
87Osobní
89Systém
Řešení problémů
3
Nejdříve si přečtěte
Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, ve které se dozvíte informace o bezpečném a
správném používání zařízení.
• Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
• Některý obsah se může od vašeho zařízení lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb nebo
softwaru zařízení.
• Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon procesoru a paměti RAM, ovlivní
celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických
údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
• Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných
dodavatelů než společnosti Samsung.
• Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu
způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o
přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
• Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou
být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů
pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné
používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
• Datové služby, jako například zasílání zpráv, nahrávání a stahování, automatická synchronizace
nebo využívání služeb určování polohy, mohou být v závislosti na datovém tarifu dále
zpoplatněny. U přenosů velkého množství dat je doporučeno používat funkci Wi-Fi.
• Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora
může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace
dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky
instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.
• Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou
způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení
licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.
4
Nejdříve si přečtěte
Ikony v pokynech
Upozornění: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob
Výstraha: situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje
Poznámka: poznámky, rady nebo dodatečné informace
5
Úvodní informace
Obsah balení
Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:
• Zařízení
• Baterie
• Uživatelská příručka
• Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a
poskytovatele služeb.
• Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být
kompatibilní.
• Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
• Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před
zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
• Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Použití neschváleného
příslušenství může způsobit problémy s výkonem a poruchy, na které se nevztahuje
záruka.
• Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na
společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na
webu společnosti Samsung.
6
Úvodní informace
Rozvržení zařízení
Snímač vzdálenosti
Sluchátko
Přední fotoaparát
Vypínač
Dotykový displej
Tlačítko Domů
Tlačítko Zpět
Tlačítko Poslední aplikace
Mikrofon
Univerzální konektor
Konektor pro sluchátka
Blesk
GPS anténa
Zadní fotoaparát
Tlačítko hlasitosti
Zadní kryt
Reproduktor
NFC anténa (na baterii)
Hlavní anténa
7
Úvodní informace
• Nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými objekty. Mohlo by dojít k problémům s
připojením nebo zvýšenému vybíjení baterie.
• Doporučuje se používat ochrannou fólii na displej schválenou společností Samsung.
Neschválené ochranné fólie na displej mohou způsobit špatné fungování senzorů.
• Nedovolte, aby se do kontaktu s dotykovým displejem dostala voda. Vlhké prostředí nebo
styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
Tlačítka
Tlačítko
Funkce
Vypínač
Nedávné
aplikace
Domů
• Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko a
podržte ho.
• Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo zamknete obrazovku.
• Klepnutím otevřete seznam posledních aplikací.
• Klepnutím a podržením získáte přístup k dalším možnostem
pro aktuální obrazovku.
• Stisknutím tohoto tlačítka zapnete obrazovku, když je
zamknutá.
• Stisknutím tlačítka se vraťte na domovskou obrazovku.
• Pro spuštění stiskněte položku Google a podržte ji.
Zpět
• Klepnutím na tlačítko se vraťte na předchozí obrazovku.
Hlasitost
• Stisknutím upravte hlasitosti zařízení.
8
Úvodní informace
Používání SIM nebo USIM karty a baterie
Vložení karty SIM nebo USIM a baterie
Vložte kartu SIM nebo USIM dodanou poskytovatelem mobilních telefonních služeb a přiloženou
baterii.
• Se zařízením pracují pouze karty microSIM.
• Některé služby LTE nemusí být v závislosti na poskytovateli služby k dispozici. Další
informace o dostupnosti služby získáte od poskytovatele služeb.
1 Sundejte zadní kryt.
Dejte pozor, abyste si při sundavání zadního krytu neporanili nehty.
Zadní kryt nadměrně neohýbejte nebo s ním nekruťte. Mohlo by dojít k poškození krytu.
9
Úvodní informace
2 Vložte kartu SIM nebo USIM tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
• Nevkládejte paměťovou kartu do slotu pro SIM kartu. Pokud dojde náhodou k zasunutí
paměťové karty do slotu pro kartu SIM, vezměte zařízení do servisního centra společnosti
Samsung a nechte paměťovou kartu vyjmout.
• Buďte opatrní, abyste neztratili SIM nebo USIM kartu a neumožnili jiným osobám, aby
ji používaly. Společnost Samsung neodpovídá za žádné škody nebo potíže způsobené
ztrátou nebo odcizením karet.
3 Založte baterii zlatými kontakty na kontakty zařízení.
2
1
10
Úvodní informace
4 Vraťte zpět zadní kryt.
Vyjmutí karty SIM nebo USIM a baterie
1 Sundejte zadní kryt.
2 Vyjměte baterii.
3 Vytáhněte SIM nebo USIM kartu.
11
Úvodní informace
Nabíjení baterie
Před prvním použitím baterii nabijte pomocí nabíječky. K nabíjení telefonu lze také používat počítač,
který je k němu připojen pomocí kabelu USB.
Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené
nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.
• Pokud je baterie vybitá, zobrazí se ikona prázdné baterie.
• Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení
nabíječky. Před tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
• Používáte-li více aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení
k jinému zařízení, dojde k rychlému vybití baterie. Chcete-li se vyhnout odpojení od sítě
nebo ztrátě napájení během přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po plném nabití
baterie.
Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru USB a zapojte konec kabelu USB do univerzálního
konektoru.
Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození
způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.
12
Úvodní informace
• Během nabíjení můžete zařízení používat, ale plné nabití baterie může trvat delší dobu.
• Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat.
Pokud se tak stane, odpojte nabíječku ze zařízení.
• Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení. To je normální a nemělo by to mít žádný
vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může
nabíječka přestat nabíjet.
• Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska
Samsung.
Po úplném nabití odpojte zařízení od nabíječky. Nejprve odpojte nabíječku od zařízení a pak ji
odpojte z elektrické zásuvky.
Nevyjímejte baterii před odpojením nabíječky. Mohlo by dojít k poškození zařízení.
Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač,
proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Během nabíjení by
nabíječka měla zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.
Snížení spotřeby baterie
Zařízení nabízí možnosti, které pomáhají šetřit spotřebu baterie. Přizpůsobením těchto možností a
deaktivací funkcí na pozadí můžete zařízení mezi jednotlivými nabíjeními používat delší dobu:
• Když zařízení nepoužíváte, přepněte je stisknutím vypínače do režimu spánku.
• Zbytečné aplikace zavřete pomocí správce úloh.
• Deaktivujte funkci Bluetooth.
• Deaktivujte funkci Wi-Fi.
• Deaktivujte automatickou synchronizaci aplikací.
• Snižte dobu podsvícení.
• Snižte jas obrazovky.
13
Úvodní informace
Používání paměťové karty
Instalace paměťové karty
Vaše zařízení přijímá paměťové karty s maximální kapacitou 64 GB. V závislosti na výrobci a typu
paměťové karty nemusí být některé paměťové karty kompatibilní s vaším zařízením.
• Některé paměťové karty nemusí být plně kompatibilní se zařízením. Používání
nekompatibilní karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty a poškodit
data uložená na kartě.
• Dávejte pozor, abyste paměťovou kartu vložili správnou stranou vzhůru.
• Zařízení podporuje u paměťových karet systémy souborů typu FAT a exFAT. Pokud vložíte
kartu naformátovanou s jiným systémem souborů, zařízení vás vyzve k přeformátování
paměťové karty.
• Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
• Při vkládání paměťové karty do zařízení se soubory adresáře paměťové karty zobrazí ve
složce Moje soubory → SD karta.
1 Sundejte zadní kryt.
2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
3 Vraťte zpět zadní kryt.
14
Úvodní informace
Vyjmutí paměťové karty
Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte. Na domovské obrazovce
klepněte na položku Aplikace → Nastavení → Úložiště → Odpojit SD kartu.
1 Sundejte zadní kryt.
2 Vysuňte paměťovou kartu.
3 Vraťte zpět zadní kryt.
Nevysunujte paměťovou kartu, pokud zařízení přenáší nebo získává informace. Mohlo by
dojít ke ztrátě či poškození dat nebo k poškození paměťové karty či telefonu. Společnost
Samsung neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním poškozených
paměťových karet včetně ztráty dat.
Formátování paměťové karty
Paměťová karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením kompatibilní. Paměťovou kartu
formátujte pouze v zařízení.
Na domovské obrazovce klepněte na položku Aplikace → Nastavení → Úložiště → Formátovat
kartu SD → FORMÁTOVAT SD KARTU → ODSTRANIT VŠE.
Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data
uložená v telefonu. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností
uživatele.
15
Úvodní informace
Zapínání a vypínání zařízení
Stisknutím a podržením vypínače na několik sekund zařízení zapněte.
Při prvním zapnutí zařízení nebo po resetování dat nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.
Vypnutí zařízení provedete stisknutím a podržením vypínače a poté klepnutím na položku Vypnout.
Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle
nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
Zamknutí a odemknutí obrazovky
Stisknutím vypínacího tlačítka dojde k vypnutí a zamknutí obrazovky. Pokud není zařízení používáno
po určitou dobu, obrazovka se vypne a automaticky zamkne.
Chcete-li obrazovku odemknout, stiskněte vypínací tlačítko nebo tlačítko Domů a přejeďte prstem
v libovolném směru v rámci oblasti odemknuté obrazovky.
Můžete změnit odemykací kód, který slouží k odemykání obrazovky. Další informace naleznete
v části Změna metody zámku obrazovky.
16
Základy
Používání dotykového displeje
• Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické
výboje mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
• Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a
netlačte příliš silně prsty.
• Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se
nachází mimo oblast dotykového vstupu.
• Ponechání dotykového displeje v nečinnosti po delší dobu může vést ke stínovým
obrazům (vypálení obrazu do obrazovky) nebo duchům. Pokud zařízení nepoužíváte,
vypněte dotykový displej.
• Při používání dotykového displeje doporučujeme používat prsty.
Klepnutí
Chcete-li otevřít aplikaci, vybrat položku menu, stisknout tlačítko na obrazovce nebo zadat znaky
pomocí klávesnice na obrazovce, klepněte na položku prstem.
17
Základy
Klepnutí a podržení
Chcete-li otevřít dostupné možnosti, klepněte a podržte příslušnou položku nebo obrazovku déle
než 2 sekundy.
Přetažení
Chcete-li přesunout určitou položku, klepněte a podržte ji a přetáhněte ji do cílového umístění.
Dvojité klepnutí
Chcete-li přiblížit webovou stránku nebo obrázek, dvakrát na ně klepněte. Chcete-li se vrátit zpět,
znovu dvakrát klepněte.
18
Základy
Listování
Chcete-li zobrazit další panel, listujte v domovské obrazovce nebo v obrazovce Aplikace doleva nebo
doprava. Chcete-li procházet webovou stránku nebo seznam položek, například kontakty, listujte
nahoru nebo dolů.
Roztahování a přitahování
Chcete-li přiblížit část webové stránky, mapy nebo obrázku, roztáhněte od sebe dva prsty. Stažením
prstů k sobě položku oddalte.
19
Základy
Rozložení domovské obrazovky
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje
nástroje, zkratky aplikací a další položky. Nástroje jsou malé aplikace, které spouštějí konkrétní funkce
aplikací a tak o nich poskytují informace a pohodlný přístup na vaší domovské obrazovce.
Chcete-li zobrazit další panely, rolujte doprava nebo doleva, případně klepněte v dolní části
obrazovky na některý z indikátorů obrazovky. Informace o přizpůsobení domovské obrazovky
naleznete v části Správa domovské obrazovky.
Nástroj
Aplikace
Složka
Indikátor obrazovky
Oblíbené aplikace
20
Základy
Možnosti domovské obrazovky
Chcete-li zobrazit dostupné možnosti, klepněte na domovské obrazovce na prázdnou oblast a
podržte ji nebo přitáhněte prsty k sobě.
21
Základy
Obrazovka Aplikace
Na obrazovce Aplikace jsou zobrazeny ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.
Na domovské obrazovce klepněte na položku Aplikace a otevřete obrazovku Aplikace. Chcete-li
zobrazit další panely, rolujte doprava nebo doleva, případně vyberte indikátor obrazovky na její
spodní straně. Informace o přizpůsobení obrazovky Aplikace naleznete v části Správa obrazovky
Aplikace.
Otevření dalších
možností.
Aplikace
Indikátory obrazovky
22
Základy
Ikony indikátoru
Ikony indikátoru jsou zobrazeny na stavovém řádku v horní části obrazovky. Ikony uvedené v tabulce
níže se vyskytují nejčastěji.
Stavový řádek se u některých aplikacích nemusí objevit v horní části obrazovky. Chcete-li
zobrazit stavový řádek, přetáhněte dolů z horní části obrazovky.
Ikona
Definice
Žádný signál
Síla signálu
Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
Připojeno k síti GPRS
Připojeno k síti EDGE
Připojeno k síti UMTS
Připojeno k síti HSDPA
Připojeno k síti HSPA+
/
Připojeno k síti LTE
Připojeno k Wi-Fi
Funkce Bluetooth je aktivována
GPS je aktivní
Probíhá volání
Zmeškaný hovor
Nová textová nebo multimediální zpráva
Budík je aktivní
Ztišený režim je aktivní
Vibrační režim je aktivní
Režim Letadlo je aktivní
Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
Stav baterie
23
Základy
Panel s oznámeními
Používání panelu s oznámeními
Když obdržíte nové oznámení, jako jsou zprávy nebo zmeškané hovory, na stavovém řádku se
zobrazí ikony indikátoru. Pro víc informací o ikonách otevřete panel s oznámeními a zobrazte
podrobnosti.
Chcete-li otevřít panel s oznámeními, přetáhněte stavový řádek dolů. Chcete-li panel s oznámeními
zavřít, přetáhněte řádek zpět nahoru.
24
Základy
Na panelu s oznámeními můžete používat tyto funkce.
Aktivace nebo deaktivace možností.
Chcete-li zobrazit podrobná
nastavení, klepněte na tlačítko a
podržte je.
Spuštění Nastavení.
Nastavení jasu.
Klepnout na oznámení a vykonat
rozličné činnosti.
Vymazat všechna oznámení.
Použití tlačítek rychlého nastavení
Některé funkce můžete aktivovat nebo deaktivovat na panelu s oznámeními. Klepnutím na
následující možnosti je můžete aktivovat nebo deaktivovat. Pokud klepnete a podržíte tlačítko,
můžete zobrazit podrobnější nastavení.
• Wi-Fi: Další informace naleznete v části Wi-Fi.
• Umístění: Další informace naleznete v části Umístění.
• Zvuk / Vibrace / Ztlumit: Výběr režimu zvuku.
• Otočení displeje: Povolení nebo zakázání otáčení rozhraní při otočení zařízení.
Některé aplikace nedovolují otáčení displeje.
25
Základy
• Bluetooth: Další informace naleznete v části Bluetooth.
• Mobilní data: Další informace naleznete v části Použití dat nebo Mobilní sítě.
• Ultra ús. režim: Další informace naleznete v části Ultra úsporný režim.
• Mobile hotspot: Další informace naleznete v části Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot.
• Screen Mirroring: Další informace naleznete v části Screen Mirroring.
• NFC: Další informace naleznete v části NFC.
• Synch.: Pokud tuto funkci aktivujete, zařízení bude automaticky synchronizovat aplikace, jako je
kalendář nebo e-mail.
• Režim Letadlo: Další informace naleznete v části Režim Letadlo.
Spouštění aplikací
Na domovské obrazovce nebo obrazovce Aplikace otevřete aplikaci výběrem ikony.
Chcete-li zobrazit seznam nedávno použitých aplikací, klepněte na položku
aplikace, kterou chcete otevřít.
a vyberte ikonu
Ukončení aplikace
Klepněte na
a zavřete aplikací přetažením její ikony doleva nebo doprava. Všechny aktivní
→ .
aplikace zavřete klepnutím na položku
Instalace nebo odinstalace aplikací
Galaxy Apps
Pomocí této aplikace můžete kupovat a stahovat další aplikace.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galaxy Apps.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
26
Základy
Instalace aplikací
Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku HLEDAT a vyhledávejte je pomocí
klíčových slov.
Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na
položku INSTALOVAT. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s
cenou aplikace.
→ Nastavení →
Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na
Automaticky aktualizované aplikace a vyberte příslušnou možnost.
Obchod Play
Pomocí této aplikace můžete kupovat a stahovat další aplikace.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Obchod Play.
Instalace aplikací
Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku
klíčových slov.
a vyhledávejte je pomocí
Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na
položku INSTALOVAT. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s
cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na
Automatické aktualizace a vyberte příslušnou možnost.
→ Nastavení →
Správa aplikací
Odinstalace nebo zakázání aplikací
Chcete-li zakázat výchozí aplikace, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na → Odinstalovat/
zakázat aplikace. U aplikací, které můžete deaktivovat, se zobrazí ikona . Vyberte aplikaci a
klepněte na položku OK.
Chcete-li stažené aplikace odinstalovat, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na → Stažené
aplikace → → Odinstalovat. Případně na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení →
Správce aplikací, vyberte aplikaci a pak klepněte na položku ODINSTALOVAT.
27
Základy
Povolení aplikací
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku → Zobr. zakázané apl., vyberte aplikace a pak
klepněte na tlačítko Hot. Případně na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení →
Správce aplikací, rolujte na VYPNUTO, vyberte aplikaci a pak klepněte na položku POVOLIT.
• Skrývání aplikací: Skryje aplikace pouze na obrazovce Aplikace. Skryté aplikace budete
moci i nadále používat.
• Zakázat aplikace: Zakáže vybrané výchozí aplikace, které ze zařízení nemohou být
odinstalovány. Zakázané aplikace nemůžete používat.
• Odinstalovat aplikace: Odinstaluje stažené aplikace.
Zadávání textu
Rozvržení klávesnice
Když zadáte text pro posílání zpráv, vytváření poznámek a podobně, automaticky se zobrazí
klávesnice.
Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit
jazyk zápisu na jeden z podporovaných jazyků.
Zadání pomocí velkých písmen. Pro
všechna velká písmena klepněte na
klávesu dvakrát.
Odstranění předcházejícího znaku.
Zadání čísel a interpunkčních
znamének.
Rozdělení na další řádek.
Vložení mezery.
Změna nastavení klávesnice.
28
Základy
Změna jazyka zadávání textu
Klepněte na položku → Vyberte jazyky zadávání a pak vyberte jazyky, které chcete používat.
Pokud vyberete dva nebo více jazyků zadávání textu, můžete mezi nimi přepínat tak, že přejedete
prstem po mezerníku doleva nebo doprava.
Změna rozložení klávesnice
Klepněte na položku , vyberte jazyk pod položkou Jazyky zadávání a pak vyberte rozložení
klávesnice, které chcete používat.
Na Klávesnice 3x4 obsahuje klávesa tři nebo čtyři znaky. Chcete-li zadat znak, klepněte
opakovaně na příslušnou klávesu, dokud se nezobrazí požadovaný znak.
Používání dalších funkcí klávesnice
Pokud chcete používat různé funkce, klepněte na položku a podržte ji. V závislosti na poslední
použité funkci se mohou místo ikony zobrazit jiné ikony.
• : Zadávání textu hlasem.
Změna jazyka.
Otevření klávesnice.
Spuštění nebo přerušení zadávaní
textu hlasem.
• : Změna nastavení klávesnice.
• : Vložení emotikonů.
29
Základy
Změna typu klávesnice
Klepněte na libovolné pole pro zadávání textu, otevřete panel s oznámeními, klepněte na položku
Vybrat klávesnici a pak vyberte typ klávesnice, který chcete použít.
Pokud se na seznamu dostupných klávesnic nezobrazí výchozí klávesnice nebo pokud instalujete
nové klávesnice, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na položku Nastavení → Jazyk a zadávání a
zaškrtnete klávesnici.
Kopírování a vkládání
1 Klepněte na text a podržte.
2 Přetažením nebo vyberte požadovaný text, nebo klepněte na položku Vybrat vše a
vyberte všechen text.
3 Klepněte na položku Kopírovat nebo Vyjmout. Vybraný text se zkopíruje do schránky.
4 Klepněte a podržte v místě, kam má být vložen text a klepněte na položku Vložit.
Zachycení obrazovky
Během používání zařízení můžete pořizovat snímky obrazovky.
Stiskněte a podržte současně tlačítko Domů a vypínací tlačítko. Obrázek se uloží do složky Galerie →
Screenshots. Jakmile pořídíte snímek obrazovky, můžete jej upravit a sdílet s ostatními.
Snímky obrazovky nelze v některých aplikacích vytvořit.
30
Základy
Moje soubory
Informace o aplikaci Moje soubory
Tato aplikace slouží k získání přístupu k různým souborům uloženým v zařízení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Moje soubory.
Hledání souborů a složek.
Otevření dalších možností.
Zobrazení souborů podle kategorií.
Zobrazení historie stahování.
Zobrazení souborů uložených v zařízení.
31
Základy
Úsporný režim
Ultra úsporný režim
Tento režim použijte k prodloužení doby provozu zařízení na baterii. V ultra úsporném režimu
zařízení provádí následující funkce:
• Omezuje dostupné aplikace pouze na nezbytné a vybrané aplikace.
• Deaktivuje mobilní datové připojení při vypnutí obrazovky.
• Deaktivuje funkce Wi-Fi a Bluetooth.
Na obrazovce Aplikace klepněte na Nastavení → Ultra úsporný režim a klepnutím na přepínač
Ultra úsporný režim funkci aktivujete.
Chcete-li přidat aplikaci na domovskou obrazovku, klepněte na položku
a vyberte aplikaci.
Chcete-li změnit nastavení pro ultra úsporný režim, například pro připojení k síti nebo zvuk, klepněte
na → Nastavení.
Chcete-li deaktivovat ultra úsporný režim, klepněte na → Vypnout Ultra úsporný režim.
Odhadovaná maximální pohotovostní doba ukazuje zbývající čas, než dojde energie v
zařízení, které se nepoužívá. Pohotovostní doba se může lišit v závislosti na nastavení
zařízení a provozních podmínkách.
32
Připojení k síti
Mobilní data
Chcete-li používat Internet nebo sdílet mediální soubory s jinými zařízeními, připojte telefon
k mobilní síti. Další možnosti naleznete v části Použití dat.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Použití dat a pak zaškrtněte Mobilní data.
Případně otevřete panel s oznámeními a klepnutím na položku Mobilní data aktivujte tuto funkci.
Wi-Fi
Chcete-li použít síť Internet nebo sdílet mediální soubory s jinými zařízeními, připojte zařízení k síti
Wi-Fi. Další možnosti naleznete v části Wi-Fi.
Nepoužíváte-li síť Wi-Fi, vypněte ji a šetřete energii baterie.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na Nastavení → Wi-Fi a klepnutím na přepínač Wi-Fi tuto
funkci aktivujete.
2 Ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte požadovanou síť. U sítí, které vyžadují heslo, se zobrazuje ikona
zámku.
3 Klepněte na položku PŘIPOJIT.
Jakmile se zařízení připojí k síti Wi-Fi, zařízení se k této síti bude znovu připojovat pokaždé,
když bude k dispozici – aniž by bylo třeba vyplňovat heslo.
Chcete-li zabránit automatickému připojování zařízení k určité síti, vyberte ji ze seznamu sítí
a klepněte na položku ODSTRANIT.
33
Připojení k síti
Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot
Informace o sdílení připojení a mobilních přístupových bodech
Tuto funkci použijte ke sdílení datového připojení k mobilní síti zařízení s počítači a dalšími
zařízeními, pokud je připojení k síti Internet nedostupné. Připojení lze vytvořit prostřednictvím Wi-Fi,
USB nebo Bluetooth.
Za využívání této funkce mohou být účtovány další poplatky.
Používání přístupového bodu mobilní sítě
Umožní používat zařízení jako mobilní přístupový bod a sdílet datové připojení k síti s dalšími
zařízeními.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Sdílení připojení k Internetu a
Mobile hotspot → Mobile hotspot.
2 Klepnutím na přepínač Mobile hotspot tuto funkci aktivujete.
• Na stavovém řádku se objeví
sítí Wi-Fi.
. Ostatní zařízení budou moci najít vaše zařízení v seznamu
• Chcete-li nastavit heslo mobilního aktivního bodu, klepněte na → Konfigurovat aktivní
bod a vyberte úroveň zabezpečení. Pak zadejte heslo a klepněte na položku ULOŽIT.
3 Na obrazovce druhého zařízení hledejte a vyberte své zařízení ze seznamu sítí Wi-Fi.
4 V připojeném zařízení použijte datové připojení k mobilní síti zařízení pro přístup na Internet.
34
Připojení k síti
Používání sdílení připojení k Internetu přes USB
Sdílejte mobilní datové připojení telefonu s ostatními zařízeními pomocí USB kabelu.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Sdílení připojení k Internetu a
Mobile hotspot.
2 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
3 Zaškrtněte položku Sdílení přip. přes USB.
Po spojení dvou zařízení se na stavovém panelu objeví ikona
.
4 V počítači použijte datové připojení k mobilní síti svého zařízení.
Používání sdílení připojení k Internetu přes Bluetooth
Sdílejte mobilní datové připojení telefonu s ostatními zařízeními přes Bluetooth. Ověřte, zda počítač,
který připojujete, podporuje funkci Bluetooth.
1 Spárujte telefon s jiným zařízením přes Bluetooth. Další informace naleznete v části Párování s
dalšími zařízeními Bluetooth.
2 Na obrazovce Aplikace klepněte na Nastavení → Sdílení připojení k Internetu a Mobile
hotspot.
3 Zaškrtněte položku Sdílení připojení Bluetooth.
4 Na připojeném zařízení otevřete obrazovku s nastaveními pro Bluetooth, klepněte na položku
→ Připojení k Internetu.
Po spojení dvou zařízení se na stavovém panelu objeví ikona
.
5 V připojeném zařízení použijte datové připojení k mobilní síti zařízení pro přístup na Internet.
Metody připojení se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení.
35
Přizpůsobení
Správa Domovské obrazovky a obrazovky
Aplikace
Správa domovské obrazovky
Přidávání položek
Klepněte a podržte aplikaci z obrazovky Aplikace a pak ji přetáhněte na domovskou obrazovku.
Chcete-li přidat nástroje, otevřete domovskou stránku, klepněte a podržte prázdnou oblast, klepněte
na položku Nástroje, klepněte a podržte nástroj a pak ho přetáhněte na domovskou obrazovku.
Přesunutí a odstranění položky
Klepněte a podržte položku na domovské obrazovce a pak ji přetáhněte do nového umístění.
Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.
Často používáné aplikace můžete také přesunout do oblasti zkratek na spodní straně domovské
obrazovky.
Chcete-li položku odstranit, klepněte na ni a podržte ji. Pak ji přetáhněte do možnosti Odebrat, která
se objeví v horní části obrazovky.
Vytvoření složky
1 Na domovské obrazovce klepněte na aplikaci, podržte ji a přetažením na Vytvořit složku v horní
části obrazovky.
2 Zadejte název složky.
3 Klepněte na položku
, vyberte aplikace, které chcete přesunout do složky, a pak klepněte na
položku Hot.
36
Přizpůsobení
Správa panelů
Chcete-li přidat, přesunout nebo odebrat panel na domovské obrazovce klepněte na prázdnou
oblast a podržte ji.
Chcete-li přidat panel, rolujte doleva na poslední panel a pak klepněte na položku
.
Chcete-li přesunout panel, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do nového
umístění.
Chcete-li odstranit panel, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte na možnost
Odebrat v horní části obrazovky.
Chcete-li nastavit panel jako hlavní domovskou obrazovku, klepněte na položku
.
Správa obrazovky Aplikace
Změna metody řazení
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku → Zobrazit jako a vyberte metodu řazení.
Skrývání aplikací
Aplikace, které nechcete vidět na obrazovce Aplikace, můžete skrýt.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku → Skrýt aplikace, vyberte aplikace a pak klepněte na
tlačítko Hot.
Chcete-li zobrazit skryté aplikace, na obrazovce Aplikace klepněte na položku → Zobr. skryté
aplik., vyberte aplikace a pak klepněte na tlačítko Hot.
Přesouvání položek
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku → Upravit. Klepněte a podržte položku a přesuňte ji
do jiného místa.
Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.
Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji do možnosti Vytvořit stránku, která se
nachází v horní části obrazovky.
37
Přizpůsobení
Nastavení tapety a tónů vyzvánění
Nastavení tapety
Nastavte snímek nebo fotografii uložené v zařízení jako tapetu domovské obrazovky nebo zamčené
obrazovky.
1 Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast a podržte ji a pak klepněte na Pozadí.
Nebo můžete na obrazovce Aplikace klepnout na položku Nastavení → Zobrazení → Pozadí.
2 Vyberte obrazovku, pro kterou chcete danou tapetu použít.
3 Rolujte doleva nebo doprava a vyberte z obrázků, které se zobrazují na spodní straně obrazovky.
Chcete-li vybrat fotografie pořízené fotoaparátem zařízení nebo další snímky, klepněte na
položku Z Galerie.
4 Klepněte na položku NASTAVIT JAKO POZADÍ nebo ULOŽIT.
Změna vyzváněcích tónů
Změní vyzváněcí tóny příchozích hovorů a oznámení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Zvuky a oznámení.
Chcete-li nastavit vyzváněcí tón pro příchozí volání, klepněte na položku Vyzvánění, vyberte
vyzváněcí tón a pak klepněte na položku OK. Chcete-li jako vyzvánění použít skladbu uloženou ve
vašem telefonu nebo účtu, klepněte na PŘIDAT.
Chcete-li nastavit vyzváněcí tón pro oznámení, klepněte na položku Oznámení, vyberte vyzváněcí
tón a pak klepněte na položku OK.
38
Přizpůsobení
Změna metody zámku obrazovky
Můžete změnit způsob zamykání obrazovky a zabránit tak ostatním v přístupu k vašim soukromým
informacím.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Zamknout displej → Zámek displeje a
pak vyberte metodu zámku obrazovky. Kdykoliv zařízení odemykáte, vyžaduje k odemknutí kód.
Pokud kód k odemknutí zapomenete, můžete zařízení nechat resetovat v servisním
středisku Samsung.
Znak
Nakreslete vzor spojením čtyř nebo více teček a pak ho opětovným nakreslením ověřte. Nastavte
záložní kód PIN k odemknutí obrazovky v případě, že zapomenete vzor.
PIN
Kód PIN se skládá pouze z čísel. Zadejte alespoň čtyři čísla a pak PIN opětovným zadáním ověřte.
Heslo
Heslo se skládá ze znaků a z čísel. Zadejte alespoň čtyři znaky, včetně čísel a symbolů, a pak heslo
opětovným zadáním ověřte.
39
Přizpůsobení
Přenos dat z předchozího zařízení
Používání účtů pro zálohování
Pomocí svého účtu Google můžete přenést zálohovaná data z předchozího do nového zařízení. Další
informace naleznete v části Zálohování nebo obnovení dat.
Používání aplikace Samsung Smart Switch
Data můžete přenášet z předchozího do nového zařízení pomocí aplikace Smart Switch. Další
informace naleznete na adrese www.samsung.com/smartswitch.
Aplikace Samsung Smart Switch není na některých zařízeních nebo počítačích
podporována.
Používání aplikace Smart Switch v počítači
Tuto funkci použijte k importu zálohy vašich dat (z mobilních zařízení vybraných výrobců) z počítače
do vašeho zařízení. Aplikaci si můžete stáhnout na stránce www.samsung.com/smartswitch.
1 Zálohujte data z předchozího zařízení do počítače. Další informace vám poskytne výrobce
daného zařízení.
2 V počítači spusťte aplikaci Smart Switch.
3 Připojte vaše aktuální zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
4 V počítači klikněte na výrobce vašeho předchozího zařízení a pro přenos dat do vašeho zařízení
postupujte podle pokynů na obrazovce.
40
Přizpůsobení
Používání aplikace Samsung Kies
Chcete-li obnovit data ve vašem zařízení, importujte zálohu dat z počítače pomocí aplikace Samsung
Kies. Pomocí aplikace Samsung Kies můžete také zálohovat data do počítače. Další informace
naleznete v části Připojení pomocí aplikace Samsung Kies.
Nastavení účtů
Přidávání účtů
Některé aplikace používané v zařízení vyžadují zaregistrovaný účet. Chcete-li maximálně využívat
možnosti zařízení, vytvořte si účty.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Účty → Přidat účet a vyberte službu účtu.
Nastavení následně dokončete podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li synchronizovat obsah se svými účty, vyberte účet a zaškrtněte položky, které se mají
synchronizovat.
Odebírání účtů
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Účty, vyberte účet a pak klepněte na
položku → Odebrat účet.
41
Telefon
Volání
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Telefon.
Klepněte na položku Klávesnice, zadejte telefonní číslo a pak klepněte na položku , pokud chcete
uskutečnit hlasový hovor, nebo na položku , pokud chcete uskutečnit videohovor. Také můžete
uskutečňovat hovory na čísla v položkách Protokoly, Oblíbené a Kontakty.
Zobrazení protokolů hovorů a
zpráv.
Zobrazení oblíbených kontaktů.
Zadat číslo pomocí klávesnice.
Zobrazení seznamu kontaktů.
Přidání čísla do seznamu kontaktů.
Otevření dalších možností.
Ukázka telefonního čísla.
Odstranění předcházejícího znaku.
Volání ze záznamu hovorů nebo seznamu kontaktů
Chcete-li uskutečnit hovor, klepněte na položku Protokoly nebo Kontakty a pak přejeďte přes
kontakt nebo telefonní číslo doprava.
42
Telefon
Mezinárodní volání
Klepněte na položku Klávesnice.
Klepněte na položku 0 a podržte ji, dokud se nezobrazí znak +. Zadejte kód země, kód oblasti a
telefonní číslo a pak klepněte na položku .
Chcete-li zablokovat odchozí mezinárodní hovory, klepněte na položku → Nastavení → Volat
→ Další nastavení → Blokování hovorů → hlasový nebo video hovor. Potom zaškrtněte možnost
Mezinárodní hovory, zadejte heslo a klepněte na OK.
Přijímání hovorů
Přijímání hovorů
V případě příchozího volání přetáhněte položku
mimo velký kruh.
Odmítnutí hovoru
V případě příchozího volání přetáhněte položku
mimo velký kruh.
Chcete-li při odmítnutí příchozího hovoru odeslat zprávu, přetáhněte panel zpráv nahoru.
Chcete-li vytvořit rozličné zprávy odmítnutí, na obrazovce Aplikace klepněte na Telefon → →
Nastavení → Volat → Odmítnutí hovoru → Zprávy při odmítnutí → .
Zmeškané hovory
Zmeškáte-li hovor, zobrazí se na stavovém řádku ikona
. Otevřete panel s oznámeními a zobrazte
seznam zmeškaných hovorů. Případně klepněte na obrazovce Aplikace na položku Telefon →
Protokoly a zobrazte zmeškané hovory.
43
Telefon
Možnosti během hovorů
Během hlasového hovoru
K dispozici jsou následující akce:
• Př. hovor: Vytočení druhého hovoru.
• Klávesnice: Otevření klávesnice.
• Ukončit: Ukončení aktuálního volání.
• Reprod.: Aktivuje nebo deaktivuje reproduktor hlasitého odposlechu. Při použití hlasitého
odposlechu nepřikládejte telefon k uchu.
• Ztlumit: Vypne mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet.
• Bluetooth: Přepne na sluchátka Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.
Další možnosti se zobrazí po klepnutí na .
Během video hovoru
K dispozici jsou následující akce:
• → Skrýt: Skryje váš obraz před druhou stranou.
• → Odchozí obrázek: Vybere obrázek, který se zobrazí druhé straně.
• → Vytvořit obrázek: Uloží obrázek druhé strany.
• → Nahrát videoklip: Nahrávání videa z obrázků druhé strany.
• → Poznámka: Vytvoření poznámky.
• → Zprávy: Odesílání zprávy.
• → Klávesnice: Otevření klávesnice.
• → Vypnout reproduktor / Zapnout reproduktor: Aktivuje nebo deaktivuje reproduktor
hlasitého odposlechu. Při použití hlasitého odposlechu nepřikládejte telefon k uchu.
• → Přepnout na sluchátko / Přepnout na telefon: Přepnutí výstupu zvuku na připojená
sluchátka Bluetooth nebo zpět na reproduktor telefonu.
Klepněte na obrazovku a použijte následující možnosti:
• Přepnout: Přepínání mezi předním a zadním fotoaparátem.
• Ztlumit: Vypne mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet.
• Ukončit: Ukončení aktuálního volání.
44
Kontakty
Přidávání kontaktů
Přesouvání kontaktů z jiných zařízení
Můžete přesouvat kontakty z jiných zařízení do vašeho zařízení. Další informace naleznete v části
Přenos dat z předchozího zařízení.
Ruční vytváření kontaktů
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty → Kontakty.
2 Klepněte na položku a zadejte informace o kontaktu.
• : Přidat obrázek.
• /
: Přidat nebo odstranit informaci o kontaktu.
3 Klepněte na položku ULOŽIT.
Chcete-li do seznamu kontaktů přidat telefonní číslo z klávesnice, klepněte na položku Klávesnice,
zadejte číslo a klepněte na položku Přidat do Kontaktů.
Import a export kontaktů
Importujte své kontakty ze skladovacích služeb na zařízení nebo ze zařízení na skladovací služby.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty → Kontakty.
Klepněte na položku → Nastavení → Kontakty → Import/export kontaktů a pak vyberte
možnost importu nebo exportu.
45
Kontakty
Hledání kontaktů
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty → Kontakty.
Použijte jednu z následujících metod hledání:
• Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
• Klepněte na pole hledání v horní části seznamu kontaktů a zadejte kritéria hledání.
Po výběru kontaktu proveďte jednu z následujících akcí:
• : Přidat do oblíbených kontaktů.
• /
: Zahájit hlasový nebo video hovor.
• : Vytvořit zprávu.
• : Napsat e-mail.
Přidání zkratek kontaktů na domovskou obrazovku
Přidejte na domovskou obrazovku zkratky kontaktů, se kterými často komunikujete.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty → Kontakty.
2 Vyberte kontakt.
3 Klepněte na položku → Přidat zástupce na domovskou obrazovku.
46
Zprávy & e-mail
Zprávy
Odesílání zpráv
Odesílá textové zprávy (SMS) nebo multimediální zprávy (MMS).
Během roamingu mohou být odesílání a příjem zpráv dodatečně zpoplatněny.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Zprávy.
2 Klepněte na položku .
3 Přidejte příjemce a zadejte zprávu.
Otevření dalších možností.
Vložení adresátů.
Vybrat kontakty ze seznamu
kontaktů.
Vložení zprávy.
Přiložit soubory.
4 Klepněte na položku
Poslat zprávu.
a odešlete zprávu.
47
Zprávy & e-mail
Zobrazení příchozích zpráv
Příchozí zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu. Chcete-li zobrazit zprávy od dané osoby,
vyberte její kontakt.
Během roamingu mohou být odesílání a příjem zpráv dodatečně zpoplatněny.
Další možnosti se při prohlížení zprávy zobrazí po klepnutí na .
E-mail
Nastavení e-mailových účtů
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku E-mail.
Nastavte e-mailový účet při prvním otevírání položky E-mail.
Zadejte e-mailovou adresu a heslo. Klepnutím na DALŠÍ vytvořte soukromý e-mailový účet,
klepnutím na RUČNÍ NASTAVENÍ vytvořte firemní e-mailový účet. Po výběru dokončete nastavení
dle pokynů na obrazovce.
Chcete-li nastavit jiný e-mailový účet, klepněte na položku → Nastavení → Spravovat účty →
Máte-li více než jeden e-mailový účet, můžete některý z nich nastavit jako výchozí. Klepněte na
→ SPRAVOVAT ÚČTY, vyberte účet a zaškrtněte možnost Výchozí účet.
48
.
Zprávy & e-mail
Odesílání e-mailů
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku E-mail.
Klepnutím na
v dolní části obrazovky vytvoříte zprávu.
Uložení zprávy pro pozdější
doručení.
Odstranění zprávy.
Připojení obrázků, videí a jiného
obsahu.
Poslat zprávu.
Otevření dalších možností.
Přidání příjemců.
Zadání předmětu.
Přidání kopie nebo skryté kopie.
Vložení zprávy.
Přidávání příjemců ze seznamu
kontaktů.
49
Zprávy & e-mail
Čtení e-mailů
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku E-mail.
Klepněte na položku , vyberte e-mailový účet, který chcete použít a načtěte nové zprávy. Chcete-li
manuálně načíst nové zprávy, klepněte na položku .
Chcete-li si zprávu přečíst, klepněte na ni.
Odstraňování zprávy.
Otevření dalších možností.
Přidání e-mailové adresy do
seznamu kontaktů nebo zobrazení
dalších možností.
Otevírání příloh.
Označení zprávy jako upomínky.
Přeposílání zprávy.
Odpověď všem příjemcům.
Přechod na předchozí nebo další
zprávu.
Odpovídání na zprávu.
50
Fotoaparát
Základní fotografování a filmování
Pořizování fotografií a nahrávání videí
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotoaparát.
2 Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit.
3 Klepnutím na položku pořiďte fotografii nebo klepnutím na položku zaznamenejte video.
• Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přibližte a stažením oddalte.
• Chcete-li během nahrávání zachytit obrázek z videa, klepněte na položku
.
Zobrazení aktuálního
režimu.
Přepínání mezi
předním a zadním
fotoaparátem.
Spuštění nahrávání
videa.
Pořízení fotografie.
Změna režimu
fotografování.
Změna nastavení
fotoaparátu.
Zobrazení
zachycených fotografií
a videí.
51
Fotoaparát
• Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
• Ujistěte se, že je objektiv čistý. V opačném případě nemusí zařízení v některých režimech
vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.
• Přední objektiv fotoaparátu se hodí pro pořizování širokoúhlých fotografií. U širokoúhlých
fotografií může dojít k jemnému zkreslení, které neindikuje zhoršenou funkčnost zařízení.
Spouštění fotoaparátu na uzamčené obrazovce
Chcete-li rychle snímat fotografie výjimečných chvil, spusťte Fotoaparát na uzamčené obrazovce.
Na zamčené obrazovce přetáhněte položku mimo velký kruh. Pokud není zobrazena ikona
, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na Nastavení → Zamknout displej a zaškrtněte Zástupce
fotoaparátu.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Etiketa fotoaparátu
• Nefoťte ani nenatáčejte ostatní osoby bez jejich svolení.
• Nefoťte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
• Nefoťte ani nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.
52
Fotoaparát
Režimy fotografování a filmování
Automaticky
Tento režim použijte, chcete-li nechat fotoaparát vyhodnotit okolí a určit ideální režim pro
fotografování.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotoaparát →
→ Automaticky.
Samospoušť
Tento režim slouží k pořizování autoportrétů pomocí předního objektivu.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotoaparát.
2 Chcete-li použít přední fotoaparát, klepněte na položku .
3 Klepněte na položku → Samospoušť.
4 Autoportrét pořídíte nastavením dlaně směrem k obrazovce nebo klepnutím na položku
Wide selfie
Tento režim slouží k pořizování širokoúhlých autoportrétů pomocí předního objektivu.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotoaparát.
2 Chcete-li použít přední fotoaparát, klepněte na položku
3 Klepněte na položku → Wide selfie.
53
.
.
Fotoaparát
4 Autoportrét pořídíte nastavením dlaně směrem k obrazovce nebo klepnutím na položku
5 Pomalým otáčením zařízením směrem doleva a potom doprava pořídíte panoramatickou
.
fotografii. Zařízení sloučí fotografie do jednoho panoramatického obrázku.
• Modrý rámeček udržujte uvnitř hledáčku.
• Při pořizování širokoúhlých autoportrétů se osoby nesmí hýbat.
• Rozlišení fotografie mohou ovlivnit světelné podmínky.
• V závislosti na podmínkách fotografování mohou být z fotografie oříznuty horní a dolní
část obrázku zobrazené na obrazovce náhledu.
Překrásná tvář
Pomocí tohoto režimu můžete pořídit fotografii s osvětlenými tvářemi pro jemnější obrázky.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotoaparát →
→ Překrásná tvář.
Panoráma
Pomocí tohoto režimu můžete vytvořit fotografii složenou z mnoha fotografií spojených dohromady.
v Galerie.
Zařízení identifikuje fotografie pomocí
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotoaparát →
→ Panoráma.
Chcete-li získat nejlepší snímek, využijte rady níže.
• Posuňte fotoaparát pomalu jedním směrem.
• Udržujte snímek v rámečku hledáčku fotoaparátu.
• Neměli byste fotit neurčité pozadí, například prázdnou oblohu nebo holou stěnu.
54
Fotoaparát
Selfie zad. f.
V tomto režimu může fotoaparát automaticky rozpoznávat a zaostřovat váš obličej, pokud pořizujete
autoportrét pomocí zadního fotoaparátu.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotoaparát → → Selfie zad. f.
2 Přesuňte hledáček do polohy, kde se objeví váš obličej, a nastavte velikost snímku.
3 Namiřte objektiv zadního fotoaparátu na svůj obličej. Jakmile dojde k rozpoznání obličeje, zazní
pípnutí. Po uplynutí 2 sekund zařízení automaticky pořídí fotografii.
Sériový sn.
V tomto režimu můžete pořizovat série fotografií pohybujících se objektů.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotoaparát →
→ Sériový sn.
Chcete-li pořídit kontinuálně několik snímků, klepněte a podržte
.
HDR (Sytý tón)
Pomocí tohoto režimu můžete fotografovat s bohatými barvami a reprodukovat detaily a to i ve
světlých a tmavých prostorech.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotoaparát →
Bez efektu
→ HDR (Sytý tón).
S efektem
55
Fotoaparát
Noc
Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie při slabém osvětlení bez použití blesku.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotoaparát →
→ Noc.
Anim. GIF
Tento režim slouží k vytváření animované fotografie ze sady fotografií.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotoaparát →
→ Anim. GIF.
Nastavení fotoaparátu
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotoaparát → . Ne všechny následující možnosti jsou
dostupné, jak v režimech statického fotoaparátu, tak i videokamery.
• : Aktivuje nebo deaktivuje blesk.
• : Slouží k převrácení obrazu za účelem vytvoření zrcadlení původní scény při fotografování
předním objektivem.
• : Tuto funkci použijte pro vytvoření časově zpožděných snímků.
• : Umožňuje vybrat efekt filtru, který se použije při pořizování fotografií nebo nahrávání videí.
• / : Vybere rozlišení. Pro vyšší kvalitu použijte vyšší rozlišení. Nicméně vyšší rozlišení zabere
více paměti.
Chcete-li použít další možnosti, klepněte na položku
.
• Selfie dlaní: V zařízení nastavte rozeznání vaší dlaně, abyste tímto způsobem mohli pořizovat
autoportréty.
• Překrásná tvář: V zařízení nastavte pořizování fotografii s osvětlenými tvářemi pro jemnější
obrázky.
• Hodnota expozice: Změna hodnoty expozice. Toto nastavení určuje, kolik světla čidlo
fotoaparátu pojme. Pro slabě osvětlené situace použijte vyšší hodnotu expozice.
• ISO: Vybere hodnotu citlivosti ISO. Ovládá citlivost fotoaparátu na světlo. Měří se v ekvivalentech
kinofilmu. Nízké hodnoty se používají pro pevné nebo jasně osvícené objekty. Naopak vyšší
hodnoty pro rychle se pohybující nebo slabě osvětlené objekty.
56
Fotoaparát
• Vyvážení bílé: Vybere vhodné vyvážení bílé barvy, aby měly obrázky realistický rozsah barev.
Nastavení je určeno pro konkrétní stavy osvětlení. Tato nastavení jsou podobná rozsahu teplot
pro expozici vyvážení bílé barvy v profesionálních fotoaparátech.
• Režimy měření: Vyberte metodu měření. Hodnota určuje výpočet hodnot osvětlení. Ve středu
měří osvětlení pozadí uprostřed scény. Bod měří hodnotu světla v určité poloze. Matice
průměruje celou scénu.
• Klepnutím fotograf.: Klepnutím na obrázek na obrazovce náhledu pořídíte fotografie.
• Velikost videa: Vybere rozlišení. Pro vyšší kvalitu použijte vyšší rozlišení. Nicméně vyšší rozlišení
zabere více paměti.
• Režim nahrávání: Změna režimu záznamu.
• Značky polohy: Nastavte v telefonu možnost přidávání značky polohy k fotografiím.
• Chcete-li zlepšit příjem GPS signálů, snažte se nefotografovat na místech, kde může být
signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného
počasí.
• Pokud sdílíte fotografii s připojenou značkou polohy, mohou ostatní vidět informace o
poloze.
• Místo uložení: Vybere umístění úložiště v paměti.
• Dělicí čáry: Zobrazí pokyny hledáčku a pomůže s kompozicí při výběru předmětů.
• Ovládání hlasem: Nastaví zařízení k vytvoření fotografií pomocí hlasových příkazů.
• Tlačítko hlasitosti: Nastavení zařízení na použití tlačítka hlasitosti k ovládání spouště nebo
funkce zoomu.
• Obnovit nastavení: Obnovení nastavení fotoaparátu.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na použitém režimu.
57
Galerie
Prohlížení obsahu v zařízení
Na obrazovce Aplikace klepněte na Galerie a vyberte snímek nebo video.
Video soubory zobrazují ikonu
v miniatuře náhledu.
Chcete-li skrýt nebo zobrazit panel nabídky a miniatury náhledu, klepněte na obrazovku.
Odeslání snímku ostatním
uživatelům.
Úpravy snímku.
Přechod na předchozí obrazovku.
Otevření dalších možností.
Odstranění snímku.
Miniatury náhledu snímků a videí
58
Galerie
Úprava fotografií
Upravte snímky použitím různých efektů.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
Pro používání této funkce je nutné stáhnout a nainstalovat požadovanou aplikaci.
Se zobrazeným snímkem klepněte na položku
a použijte následující funkce:
• Otočit: Otočí snímek.
• Oříznout: Ořízne snímek.
• Barva: Úprava sytosti a jasu snímku.
• Efekt: Používání efektů na obrázek.
• Portrét: Opraví efekt červených očí, upraví a retušuje tváře nebo rozmaže pozadí.
• Nálepka: Upevní nálepku.
• Kreslení: Kreslí na snímek.
• Rámečky: Používání rámečků na obrázek.
Jakmile dokončíte úpravy snímku, klepněte na
.
59
Užitečné aplikace a funkce
S Plánovač
Vytvoření událostí nebo úkolů
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku S Plánovač.
2 Klepněte na položku . Případně vyberte datum bez událostí nebo úloh a znovu na datum
klepněte.
Pokud datum již má uložené události nebo úlohy, klepněte na datum a klepněte na
.
3 Vyberte datum nebo úkol a zadejte podrobnosti.
• Přidat událost: Nastavte pro tuto událost počáteční a konečné datum. Můžete zvolit
volitelné nastavení opakování.
• Přidat úkol: Přidá úlohu ke specifickému datu. Můžete zvolit volitelné nastavení priority.
Výběr položky.
Vyberte kalendář, který chcete
použít nebo který se má
synchronizovat.
Vložení názvu.
Nastavte pro tuto událost počáteční
a konečné datum.
Přidat další podrobnosti.
4 Chcete-li událost nebo úlohu uložit, klepněte na položku ULOŽIT.
60
Užitečné aplikace a funkce
Synchronizovat události nebo úlohy s vašimi účty
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku S Plánovač.
Chcete-li synchronizovat události nebo úlohy s vašimi účty, klepněte na položku → Synchronizace.
Chcete-li přidat účty, se kterými provedete synchronizaci, klepněte na položku → Kalendáře →
Přidat účet. Pak vyberte účet, se kterým chcete provést synchronizaci, a přihlaste se. Po přidání účtu
se vedle názvu účtu zobrazí zelený kroužek.
Chcete-li změnit možnost synchronizace účtu, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na Nastavení
→ Účty a vyberte účet služby.
Internet
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Internet.
2 Klepněte na pole pro zadávání adresy.
3 Zadejte webovou adresu nebo klíčové slovo a pak klepněte na položku Přejít na.
Chcete-li zobrazit panely nástrojů, potáhněte prstem mírně dolů po obrazovce.
Čtení článku v režimu čtení.
Otevření dalších možností.
Obnovení aktuální webové stránky.
Otevření domovské stránky.
Zobrazení záložek, uložených
stránek a nedávné historie
Internetu.
Přechod na dříve navštívenou
stránku.
Otevření správce okna webové
stránky.
61
Užitečné aplikace a funkce
Video
Přehrávání videí
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Video.
Vyberte video, které chcete přehrát.
Změnit poměr stran
obrazovky.
Nastavení hlasitosti.
Otevření dalších
možností.
Přechod vpřed nebo
zpět přetažením
panelu.
Pozastavení a
obnovení přehrávání.
Přejít na předcházející
video. Klepnutím a
podržením se rychle
přesuňte zpět.
Přejít na další video.
Klepnutím a
podržením se rychle
přesuňte vpřed.
Kalkulačka
Tuto aplikaci použijte pro jednoduché nebo komplexní výpočty.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kalkulačka.
Otočte zařízení do zobrazení na šířku a zobrazte vědeckou kalkulačku. Pokud je Otočení displeje
zakázáno, klepněte na položku → Vědecká kalkulačka.
62
Užitečné aplikace a funkce
Hodiny
Upozornění
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hodiny → Upozornění.
Nastavení upozornění
Klepněte na položku v seznamech upozornění, nastavte dobu upozornění, vyberte dny, ve které
se bude alarm opakovat, nastavte další různé možnosti upozornění a pak klepněte na položku
ULOŽIT. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat upozornění, klepněte na položku vedle upozornění
v seznamu upozornění.
• Posunout budík: Nastavení intervalu a počtu opakovaných zvonění budíku po předem
nastavenou dobu.
• Inteligentní upozornění: Nastavte čas a tón pro inteligentní upozornění. Inteligentní
upozornění se aktivuje s nízkou hlasitostí několik minut před časem aktivace předem
nastaveného upozornění. Hlasitost inteligentního upozornění se postupně zvyšuje, dokud ho
nevypnete nebo se neaktivuje předem nastavené upozornění.
Zastavení upozornění
Chcete-li upozornění zastavit, přetáhněte ikonu mimo velký kruh. Pokud jste již dříve aktivovali
možnost odložení, přetažením mimo velký kruh dojde po určité době k opakování budíku.
Odstraňování upozornění
Klepněte na položku → Vybrat, vyberte upozornění a pak klepněte na položku
.
Světové hodiny
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hodiny → Světové hodiny.
Vytvoření hodin
Klepněte na položku
a zadejte název města nebo vyberte město ze seznamu měst.
Odstraňování hodin
Klepněte na položku → Vybrat, vyberte hodiny a pak klepněte na položku
63
.
Užitečné aplikace a funkce
Stopky
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hodiny → Stopky.
Pro spuštění měření času klepněte na položku ZAČÁTEK. Chcete-li zaznamenat mezičasy, klepněte
na položku KOLO.
Klepnutím na položku STOP měření času zastavte. Chcete-li stopky vynulovat, klepněte na položku
OBNOVIT.
Časovač
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hodiny → Časovač.
Nastavte dobu trvání a pak klepněte na položku ZAČÁTEK.
Po vypršení časovače přetáhněte ikonu
mimo velký kruh.
Poznámky
Pomocí této aplikace můžete vytvářet poznámky a uspořádat je podle kategorie.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Poznámky.
Vytváření poznámek
Klepněte na položku v seznamu poznámek a zadejte poznámku. Při vytváření poznámky použijte
jednu z následujících možností:
• : Vytvořit nebo nastavit kategorii.
• : Vložit obrázky.
• : Vytvořit a vložit hlasový záznam.
Chcete-li poznámku uložit, klepněte na položku ULOŽIT.
Chcete-li upravit poznámku, klepněte na poznámku a pak klepněte na obsah poznámky.
Hledání poznámek
Klepněte na položku
vyhledat.
v seznamu poznámek a zadejte klíčové slovo, které se má v poznámkách
64
Užitečné aplikace a funkce
Rádio
Poslech FM rádia
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Rádio.
Před použitím aplikace je třeba připojit sluchátka, která fungují jako anténa.
FM rádio skenuje a ukládá při prvním spuštění automaticky dostupné stanice.
Klepnutím na ikonu zapněte FM rádio. Ze seznamu rádiových stanic vyberte požadovanou stanici
se vraťte na obrazovku FM rádia.
a klepnutím na položku
Nastavení hlasitosti.
Záznam skladby z FM rádia.
Otevření dalších možností.
Přidání aktuální rádiostanice do
seznamu oblíbených.
Zadejte ručně frekvenci rádiové
stanice.
Volič frekvence.
Zapnutí nebo vypnutí FM rádia.
Zobrazení seznamu dostupných
stanic.
Zobrazení seznamu oblíbených
stanic.
Vyhledání dostupné rádiostanice.
Skenování rádiových stanic
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Rádio.
Klepněte na položku → Načíst a pak vyberte možnosti skenování. FM rádio automaticky vyhledá a
uloží dostupné stanice.
Ze seznamu rádiových stanic vyberte požadovanou stanici a klepnutím na položku
obrazovku FM rádia.
65
se vraťte na
Užitečné aplikace a funkce
Záznamník
Záznam hlasových poznámek
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Záznamník.
Klepnutím na položku spustíte nahrávání. Mluvte do mikrofonu. Klepnutím na položku
nahrávání pozastavíte. Chcete-li nahrávání zrušit, klepněte na položku . Klepnutím na položku
nahrávání dokončíte.
Otevření dalších možností.
Uplynulý čas záznamu.
Zobrazení seznamu hlasových
poznámek.
Spuštění záznamu.
Přehrávání hlasových poznámek
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Záznamník.
Klepnutím na položku
• /
• /
hlasovou poznámku přehrajete.
: Pozastavení nebo obnovení přehrávání.
: Přejít na předchozí nebo další hlasovou zprávu.
66
Užitečné aplikace a funkce
Aplikace Google
Google nabízí aplikace v oblasti zábavy, sociálních sítí a obchodu. Pro přístup k některým aplikacím
budete pravděpodobně potřebovat účet Google. Další informace naleznete v části Nastavení účtů.
Chcete-li zobrazit více informací o aplikaci, otevřete menu nápovědy jednotlivých aplikací.
Některé aplikace nemusí být dostupné nebo mohou mít jiné označení v závislosti na oblasti
nebo poskytovateli služeb.
Chrome
Vyhledávejte informace a procházejte webové stránky.
Disk
Ukládejte svůj obsah do cloudu, kde k němu budete mít přístup odkudkoli a budete jej moci sdílet
s ostatními.
Gmail
Odesílejte a přijímejte e-maily prostřednictvím služby Google Mail.
Google
Můžete rychle vyhledávat položky na Internetu nebo ve svém zařízení.
Nastavení Google
Nakonfigurujte nastavení pro určité funkce poskytované Googlem.
Google+
Sdílejte své příspěvky a sledujte aktualizace, které sdílí vaše rodina, přátelé a jiní uživatelé. Dále
můžete zálohovat své fotografie, videa a další obsah.
Hangouts
Chatujte se svými přáteli sami nebo ve skupinách a při chatování používejte obrázky, emotikony a
videohovory.
67
Užitečné aplikace a funkce
Mapy
Najděte na mapě svoji lokalitu, vyhledávejte různé lokality a prohlížejte si informace o různých
místech.
Fotky
Můžete spravovat fotografie, alba a videa které jste uložili v zařízení a nahráli do služby Google+.
Knihy Play
Stahujte různé knihy z webu Obchod Play, které si poté můžete ve svém zařízení přečíst.
Hry Play
Můžete stahovat hry z webu Obchod Play a hrát je s ostatními.
Filmy Play
Ve svém zařízení můžete přehrávat videa a stahovat různý obsah ke sledování z webu Obchod Play.
Hudba Play
Vyhledávejte, poslouchejte a sdílejte hudbu ve svém zařízení.
Kiosek Play
Můžete číst zprávy a časopisy, které vás zajímají, na jednom pohodlném místě.
Hlasové vyhledávání
Po vyslovení klíčového slova nebo fráze můžete rychle vyhledat příslušnou položku.
YouTube
Sledujte a vytvářejte videa a sdílejte je s ostatními.
68
Připojování k ostatním
zařízením
Bluetooth
Informace o funkci Bluetooth
Aplikace Bluetooth vytváří přímé bezdrátové připojení mezi dvěma zařízeními na krátké vzdálenosti.
K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními použijte rozhraní Bluetooth.
• Společnost Samsung nenese odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití
dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
• Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná
a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní
dosah snížen.
• Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností
Bluetooth SIG, nemusejí být se zařízením kompatibilní.
• Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo
ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely).
Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce
Bluetooth.
69
Připojování k ostatním zařízením
Párování s dalšími zařízeními Bluetooth
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na Nastavení → Bluetooth, klepnutím na přepínač Bluetooth
tuto funkci aktivujete a poté klepněte na HLEDAT.
Uvedena jsou nalezená zařízení.
Chcete-li nastavit zařízení jako viditelné pro další zařízení, klepněte na název zařízení.
2 Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování.
Pokud se vaše zařízení již předtím spárovalo, klepněte na název zařízení bez potvrzení
automaticky vygenerovaného klíče.
Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby
zařízení zapnulo možnost viditelnosti.
3 Potvrďte požadavek autorizace Bluetooth na obou zařízeních.
Odesílání a příjem dat
Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. S dalšími zařízeními Bluetooth
můžete sdílet data, například kontakty nebo soubory médií. Následující akce představují příklad
odeslání snímku do jiného zařízení.
Odeslání snímku
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
2 Vyberte snímek.
3 Klepněte na → Bluetooth a vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek přenést.
Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby
zařízení zapnulo možnost viditelnosti. Nebo nastavte vaše zařízení jako viditelné pro další
zařízení.
4 Potvrďte požadavek autorizace Bluetooth na druhém zařízení.
70
Připojování k ostatním zařízením
Příjem snímku
Když vám další zařízení zašle snímek, přijměte požadavek autorizace Bluetooth. Přijatý snímek se
uloží do složky Galerie → Download.
Zrušení párování zařízení Bluetooth
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Bluetooth.
Zařízení zobrazí spárovaná zařízení v seznamu.
2 Klepněte na položku vedle názvu zařízení a zrušte jeho spárování.
3 Klepněte na položku Ukončit párování.
Wi-Fi Direct
O funkci Wi-Fi Direct
Funkce Wi-Fi Direct propojí zařízení přes síť Wi-Fi bez nutnosti použít přístupový bod.
Připojování k ostatním zařízením
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na Nastavení → Wi-Fi a klepnutím na přepínač Wi-Fi tuto
funkci aktivujete.
2 Klepněte na
→ Wi-Fi Direct.
Uvedena jsou nalezená zařízení.
3 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.
Chcete-li změnit název zařízení, klepněte na → Přejmenovat zařízení.
4 Potvrďte požadavek autorizace funkce Wi-Fi Direct v druhém zařízení.
71
Připojování k ostatním zařízením
Odesílání a příjem dat
S dalšími zařízeními můžete sdílet data, například kontakty nebo multimediální soubory. Následující
akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.
Odeslání snímku
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
2 Vyberte snímek.
3 Klepněte na položku → Wi-Fi Direct, vyberte zařízení, do kterého chcete odeslat přenést, a
klepněte na HOTOVO.
4 Potvrďte požadavek autorizace funkce Wi-Fi Direct v druhém zařízení.
Příjem snímku
Když vám další zařízení zašle snímek, přijměte požadavek autorizace funkce Wi-Fi Direct. Přijatý
snímek se uloží do složky Galerie → Download.
Ukončení připojení k zařízení
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Wi-Fi.
2 Klepněte na → Wi-Fi Direct.
Zařízení zobrazí připojená zařízení v seznamu.
3 Klepnutím na UKONČIT PŘIPOJENÍ → OK odpojíte daná zařízení.
72
Připojování k ostatním zařízením
NFC
Informace o NFC
Vaše zařízení umožňuje čtení značek NFC (Near Field Communication), které obsahují informace o
produktech. Tuto funkci můžete také použít k provádění plateb nebo nakupování lístků při přepravě
nebo událostech po stažení povinných aplikací.
Baterie obsahuje integrovanou anténu NFC. S baterií zacházejte opatrně, abyste anténu NFC
nepoškodili.
Používání funkce NFC
Funkci NFC použijte k odesílání snímků nebo kontaktů do dalších zařízení a čtení informací o
produktu ze značek NFC. Pokud vložíte kartu SIM nebo USIM, která obsahuje funkci plateb, budete
moci používat zařízení k pohodlnému placení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na Nastavení → NFC a klepnutím na přepínač NFC tuto funkci
aktivujete.
Umístěte oblast antény NFC na zadní stranu zařízení do blízkosti značky NFC. Zobrazí se informace ze
značky.
Ujistěte se, že obrazovka zařízení je odemčená. Jinak zařízení nebude schopno přečíst
označení NFC nebo přijímat data.
73
Připojování k ostatním zařízením
Nakupování pomocí funkce NFC
Aby bylo možné funkci NFC využívat k provádění plateb, je třeba se zaregistrovat ke službě
mobilních plateb. Chcete-li se zaregistrovat nebo získat další podrobnosti o službě, obraťte se na
poskytovatele služby.
Na obrazovce Aplikace klepněte na Nastavení → NFC a klepnutím na přepínač NFC tuto funkci
aktivujete.
Dotkněte se oblastí antény NFC na zadní straně zařízení čtečky karet NFC.
Chcete-li nastavit výchozí aplikaci pro platby, klepněte na položku Klepnout a zaplatit a vyberte
aplikaci.
Seznam platebních služeb nemusí zahrnovat všechny dostupné platební aplikace.
Odesílání dat
Funkci Android Beam použijte k odesílání dat, například webových stránek a kontaktů, do zařízení s
aktivní funkcí NFC.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na Nastavení → NFC a klepnutím na přepínač NFC tuto funkci
aktivujete.
2 Klepněte na položku Android Beam a pak klepnutím na přepínač Android Beam tuto funkci
aktivujte.
3 Vyberte položku a dotkněte se NFC anténou druhého zařízení NFC antény vašeho zařízení.
4 Když se na obrazovce objeví položka Dotykem odešlete., klepněte na obrazovku zařízení a
odešlete položku.
74
Připojování k ostatním zařízením
Screen Mirroring
Informace o funkci Screen Mirroring
Tuto funkci použijte k připojení vašeho zařízení k velké obrazovce pomocí hardwarového klíče
AllShare Cast nebo HomeSync a sdílení obsahu. Tuto funkci můžete také používat s dalšími
zařízeními, která podporují funkci Wi-Fi Miracast.
Zrcadlení obrazovky u
povolených zařízení
(Klíčenka AllShare Cast,
HomeSync a zařízení Wi-Fi
Miracast)
• Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Zařízení s aktivní funkcí Miracast, která nepodporují funkci ochrany digitálního obsahu
s vysokou propustností (HDCP 2.X) nemusí být s touto funkcí kompatibilní.
• Některé soubory mohou být během přehrávání uloženy do mezipaměti, v závislosti na
připojení k síti.
• Chcete-li ušetřit energii, deaktivujte tuto funkci, když ji nepoužíváte.
• Pokud určíte frekvenci sítě Wi-Fi, nemusí být hardwarové klíče AllShare Cast nebo
HomeSync detekovány nebo se nemusí připojit.
• Pokud hrajete videa nebo hry na televizoru, vyberte příslušný režim televizoru, abyste
získali z funkce maximum.
75
Připojování k ostatním zařízením
Prohlížení obsahu na televizoru
Před připojením zařízení k televizoru propojte televizor a zařízení s aktivní funkcí zrcadlení obrazovky.
Chcete-li nastavit připojení, postup naleznete v uživatelské příručce zařízení. Následující akce
představují příklad prohlížení obsahu v televizoru připojeném pomocí klíčenky funkce AllShare Cast.
1 Připojte kabelem HDMI k televizoru klíč AllShare Cast.
2 V televizoru vyberte režim připojení, například režim HDMI, a připojte externí zařízení.
3 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Screen Mirroring.
Uvedena jsou nalezená zařízení.
4 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.
Obrazovka zařízení se zobrazí na obrazovce televizoru.
Pokud připojujete zařízení poprvé, klepněte na název klíčenky v seznamu a podržte ho a zadejte
kód PIN zobrazený na obrazovce televizoru.
5 Otevřete nebo přehrajte soubor a pak zobrazení ovládejte pomocí kláves na vašem zařízení.
76
Připojování k ostatním zařízením
Mobilní tisk
Připojte zařízení k tiskárně pomocí Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct a tiskněte snímky či dokumenty.
Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.
Přidávání zásuvných modulů tiskárny
Přidání zásuvných modulů tiskáren pro tiskárny, ke kterých chcete připojit zařízení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na Nastavení → Tisk → Stáhnout modul plug-in a vyhledejte
modul plug-in tiskárny na webu Obchod Play. Vyberte zásuvný modul tiskárny a nainstalujte jej.
Připojování k tiskárně
Na obrazovce Aplikace klepněte na Nastavení → Tisk, vyberte modul plug-in tiskárny a poté
klepnutím na přepínač v pravé horní části obrazovky funkci aktivujete. Zařízení vyhledá tiskárny,
které jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení. Vyberte tiskárnu, kterou chcete používat
jako výchozí.
Chcete-li tiskárny přidat ručně, vyberte modul plug-in tiskárny a klepněte na → Přidat tiskárnu →
ADD PRINTER, zadejte podrobnosti a poté klepněte na OK.
Chcete-li změnit nastavení tisku, vyberte modul plug-in tiskárny a klepněte na → Nastavení.
Tisk obsahu
Během zobrazování obsahu, jako jsou obrázky nebo dokumenty, klepněte na položku → Tisk →
→ Všechny tiskárny a pak vyberte tiskárnu.
77
Správce zařízení a dat
Upgrade zařízení
Zařízení lze upgradovat na nejnovější software.
Upgrade pomocí bezdrátového připojení
Zařízení lze přímo upgradovat na nejnovější software pomocí služby bezdrátového zasílání firmwaru
(FOTA).
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → O zařízení → Aktualizace softwaru →
Aktualizovat.
Upgrade pomocí aplikace Samsung Kies
Stáhněte si nejnovější verzi aplikace Samsung Kies z webu Samsung. Spusťte aplikaci Samsung Kies a
připojte zařízení k počítači. Aplikace Samsung Kies zařízení automaticky rozpozná a zobrazí případné
dostupné aktualizace v dialogovém okně. Chcete-li spustit upgrade, klikněte na tlačítko Aktualizace
v dialogovém okně. Další informace o upgradu naleznete v nápovědě k aplikaci Samsung Kies.
• Nevypínejte počítač a neodpojujte kabel USB, pokud probíhá aktualizace zařízení.
• Během aktualizace zařízení nepřipojujte k počítači další mediální zařízení. Mohlo by to
způsobit narušení procesu aktualizace.
78
Správce zařízení a dat
Přesun souborů mezi zařízením a počítačem
Přesunujte zvuky, videa, obrázky nebo jiné typy souborů ze zařízení do počítače a naopak.
Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB od zařízení. Mohlo by dojít ke ztrátě dat
nebo poškození zařízení.
• Neodpojujte zařízení od počítače, pokud přehráváte soubory uložené v zařízení pomocí
připojeného počítače. Po dokončení přehrávání souboru odpojte zařízení od počítače.
• Zařízení se nemusí správně připojit, pokud jsou připojena pomocí USB rozbočovače.
Připojte zařízení přímo ke konektoru USB počítače.
Připojování jako mediální zařízení
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Otevřete panel s oznámeními a pak klepněte na položku Připojeno jako multimediální zařízení
→ Mediální zařízení (MTP).
Pokud váš počítač nepodporuje protokol Media Transfer Protocol (MTP) nebo neobsahuje
nainstalovaný žádný odpovídající ovladač, klepněte na položku Fotoaparát (PTP).
3 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.
Připojení pomocí aplikace Samsung Kies
Samsung Kies je počítačová aplikace, která spravuje multimediální obsah a osobní údaje v zařízeních
Samsung. Stáhněte si nejnovější aplikaci Samsung Kies z webu Samsung.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Aplikace Samsung Kies se v počítači spustí automaticky. Pokud se program Samsung Kies
nespustí, dvakrát klepněte na ikonu Samsung Kies v počítači.
2 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.
Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.
79
Správce zařízení a dat
Zálohování nebo obnovení dat
Udržujte své osobní údaje, údaje aplikací a nastavení v bezpečí ve vašem zařízení. Citlivé údaje
můžete zálohovat na záložní účet a použít je později.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení.
2 Klepněte na položku Záloha a obnovení a zaškrtněte Zálohovat moje data.
3 Klepněte na položku Zálohovat účet a vyberte účet jako záložní účet.
Chcete-li uložit data, musíte se přihlásit do účtu Google pomocí průvodce nastavením.
Průvodce nastavením můžete spustit a otevřít provedením továrního vymazání dat v
zařízení. Pokud se nepřihlásíte do účtu Google pomocí průvodce nastavením, nebudete
moci obnovit zálohované údaje.
Provádění obnovení dat
Vymaže všechna nastavení a data na zařízení. Před provedením obnovení do továrního nastavení
ověřte, zda jste zálohovali všechna důležitá data uložená v zařízení. Další informace naleznete v části
Zálohování nebo obnovení dat.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Záloha a obnovení → Obnovit tovární
data → RESETOVAT ZAŘÍZENÍ → ODSTRANIT VŠE. Zařízení se automaticky restartuje.
80
Nastavení
Otevření menu Nastavení
Tuto aplikaci použijte, chcete-li konfigurovat zařízení, nastavit možnosti aplikace a přidat účty.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení.
Připojení
Wi-Fi
Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.
Na obrazovce Nastavení klepněte na Wi-Fi a poté klepnutím na přepínač Wi-Fi funkci aktivujete.
Chcete-li použít možnosti, klepněte na položku .
• Hledat: Vyhledá dostupné sítě.
• Wi-Fi Direct: Aktivuje funkci Wi-Fi Direct a propojí zařízení přímo pomocí sítě Wi-Fi za účelem
sdílení souborů.
• Upřesnit: Úprava nastavení sítě Wi-Fi.
• Tlačítko WPS: Připojení k zabezpečené síti Wi-Fi pomocí tlačítka WPS.
• Zadání PIN kódu WPS: Připojení k zabezpečené síti Wi-Fi pomocí PIN kódu WPS.
Nastavení pravidel spánku sítí Wi-Fi
Klepněte na položku → Upřesnit → Ponechat Wi-Fi zapnuté během spánku.
Při vypnutí obrazovky zařízení automaticky vypne připojení k síti Wi-Fi. Pokud k tomu dojde
a pokud je zařízení nastaveno k použití mobilních sítí, tak provede automatický přechod
do datových sítí. Může dojít k účtování poplatků za přenos dat. Chcete-li se vyhnout dalším
poplatkům, nastavte tuto možnost na hodnotu Vždy.
81
Nastavení
Wi-Fi Direct
Funkce Wi-Fi Direct propojí zařízení přes síť Wi-Fi bez nutnosti použít přístupový bod.
Klepněte na → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Aktivace funkce Bluetooth pro přenášení informací na krátké vzdálenosti.
Na obrazovce Nastavení klepněte na Bluetooth a poté klepnutím na přepínač Bluetooth funkci
aktivujete.
Chcete-li použít další možnosti, klepněte na položku .
• Časový limit viditelnosti: Nastavení doby, po kterou bude zařízení viditelné.
• Přijaté soubory: Zobrazení přijatých souborů přes Bluetooth.
Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot
Umožní používat zařízení jako mobilní přístupový bod a sdílet datové připojení k síti s dalšími
zařízeními. Další informace naleznete v části Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot.
• Mobile hotspot: Přístupový bod mobilní sítě použijte ke sdílení datového připojení zařízení
s počítači nebo jinými zařízeními přes síť Wi-Fi. Tuto funkci můžete používat, pokud není k
dispozici síťové připojení.
• Sdílení přip. přes USB: Sdílení připojení přes USB použijte ke sdílení datového připojení
mobilního zařízení s počítačem přes USB. Po připojení k počítači je zařízení využíváno jako
bezdrátový modem počítače.
• Sdílení připojení Bluetooth: Sdílení připojení přes Bluetooth použijte ke sdílení připojení
zařízení k datové síti pomocí počítačů nebo dalších zařízení pomocí funkce Bluetooth.
82
Nastavení
Režim Letadlo
V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce zařízení vypnuty. Budete moci používat pouze
služby, které nevyužívají připojení k síti.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Režim Letadlo.
Použití dat
Přehled o množství využívaných dat a přizpůsobení nastavení pro omezení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Použití dat.
• Mobilní data: Nastavení používání datového připojení zařízení v jakékoli mobilní síti.
• Nastavit limit mobilních dat: Nastavení omezení využívání mobilních dat.
• Cyklus použití dat: Nastavení měsíčního data obnovení ke sledování využívání dat v různých
obdobích.
Chcete-li použít další možnosti, klepněte na položku .
• Datový roaming: Nastavení používání datových připojení zařízení během roamingu.
• Omezit data na pozadí: Nastavení zakázání synchronizace zařízení na pozadí při používání
mobilní sítě.
• Automaticky synchronizovat data: Aktivace nebo deaktivace automatické synchronizace
aplikací, jako je kalendář neb e-mail. Můžete určit, které informace mají být synchronizovány pro
jednotlivé účty v části Nastavení → Účty.
• Zobrazit využití sítě Wi-Fi: Zobrazení využití dat zařízení přenesených prostřednictvím Wi-Fi.
• Mobilní aktivní body: Vybírá přístupové body mobilní sítě a brání tak aplikacím spuštěným na
pozadí v jejich použití.
Umístění
Změna nastavení oprávnění informací o poloze.
Na obrazovce Nastavení klepněte na Umístění a poté klepnutím na přepínač Umístění funkci
aktivujete.
• Režim: Výběr způsobu shromažďování údajů o vaší poloze.
• Poslední požadavky na informace o poloze: Zobrazení aplikací, které vyžadují informace o vaší
aktuální poloze, a jejich využití baterie.
• Služby pro zjišť. polohy: Zobrazení služeb pro zjišťování polohy, které používá vaše zařízení.
83
Nastavení
NFC
Aktivujte funkci NFC a načtěte nebo zapište značky NFC, které obsahují informace.
Na obrazovce Nastavení klepněte na NFC a poté klepnutím na přepínač NFC funkci aktivujete.
• Android Beam: Zapnutí funkce Android Beam k odesílání dat, například webových stránek a
kontaktů, do zařízení s aktivní funkcí NFC.
• Klepnout a zaplatit: Nastavení výchozí aplikace mobilní platby.
Seznam platebních služeb nemusí zahrnovat všechny dostupné platební aplikace.
Screen Mirroring
Aktivujte funkci zrcadlení obrazovky a sdílejte vaše zobrazení s ostatními.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Screen Mirroring.
Tisk
Stáhněte aplikaci tiskárny pro tisk souborů.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Tisk.
Další sítě
Přizpůsobit nastavení pro ovládání sítí.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Další sítě.
Výchozí aplikace zpráv
Vybere výchozí aplikaci používanou k zasílání zpráv.
Mobilní sítě
• Mobilní data: Nastavení používání datového připojení zařízení v jakékoli mobilní síti.
• Datový roaming: Nastavení používání datových připojení zařízení během roamingu.
• Názvy přístupových bodů: Nastavení názvů přístupových bodů.
• Režim sítě: Výběr typu sítě.
• Síťoví operátoři: Vyhledávají dostupné sítě a ručně registrují síť.
84
Nastavení
VPN
Nastavení a připojení k virtuální soukromé síti (VPN).
Zařízení
Zvuky a oznámení
Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zvuky a oznámení.
• Při vyzvánění vibrace: Nastavení vibrací a přehrávání vyzvánění zařízení během příchozích
hovorů.
• Vyzvánění: Přidání nebo výběr vyzváněcího tónu pro příchozí hovory.
• Oznámení: Výběr vyzvánění pro události, například příchozí zprávy a zmeškané hovory.
Zobrazení
Změna nastavení zobrazení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zobrazení.
• Pozadí:
– – Domovská obrazovka: Výběr obrázku na pozadí domovské obrazovky.
– – Zamknout displej: Výběr obrázku na pozadí obrazovky zámku.
– – Domovská a zamknutá obrazovka: Výběr obrázku na pozadí domovské obrazovky a
uzamknuté obrazovky.
• Oznamovací panel:
– – Application notifications: Změní metodu oznámení pro každou aplikaci.
• Jas: Nastavení jasu displeje.
• Automaticky otočit displej: Nastavení obsahu pro automatické otáčení při otočení zařízení.
• Časový limit displeje: Nastavení prodlevy než zařízení vypne podsvícení displeje.
• Spořič displeje: Nastavení zařízení, které umožňuje spuštění spořiče obrazovky při nabíjení
zařízení.
• Styl písma: Změna typu písma zobrazovaného textu.
• Velikost písma: Změna velikosti písma.
85
Nastavení
Zamknout displej
Změna nastavení zamknuté obrazovky.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamknout displej.
• Zámek displeje: Změna metody zámku obrazovky. Následující možnosti se mohou lišit v
závislosti na výběru metody zámku obrazovky.
• Duální hodiny: Nastavení zařízení, které umožňuje zobrazení duálních hodin.
• Zobrazit datum: Nastavení zařízení, které umožňuje zobrazení data s hodinami.
• Zástupce fotoaparátu: Nastavení zobrazení textu nápovědy na uzamčené obrazovce zařízení.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Informace o majiteli: Zadejte informace, které se zobrazí s hodinami.
• Efekt odemknutí: Vybere efekt, který se zobrazí při odemknutí obrazovky.
• Nápověda: Nastavení řízení pro zobrazení textu nápovědy na uzamknuté obrazovce.
Volat
Přizpůsobení nastavení pro funkce volání.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Volat.
• Příjem a ukončování hovorů:
– – Stisknutím tlačítka Domů: Umožňuje nastavit zařízení, aby přijalo hovor po stisknutí tlačítka
Domů.
– – Stisknutím vypínače: Nastavení zařízení k ukončení hovoru po stisknutí vypínače.
• Další nastavení:
– – Zobr. moje ID volajícího: Zobrazí ID volajícího druhé straně u odchozích volání.
– – Přesměrování hovorů: Přesměrování příchozích hovorů na jiné číslo.
– – Automatický kód oblasti: Nastavení telefonu na automatické vkládání předvolby (kódu
oblasti nebo země) před telefonní číslo.
– – Blokování hovorů: Blokuje příchozí nebo odchozí hovory.
– – Čekající hovor: Umožňuje upozornění na příchozí hovory, pokud hovor probíhá.
– – Čísla pevné volby: Aktivuje nebo deaktivuje režim FDN a omezí volání na čísla na seznamu
FDN. Zadejte kód PIN2, který jste obdrželi s kartou SIM nebo USIM.
86
Nastavení
• Tóny vyzvánění a tlačítek:
– – Vyzváněcí tóny: Přidání nebo výběr vyzváněcího tónu pro příchozí hovory.
– – Při vyzvánění vibrace: Nastavení vibrací a přehrávání vyzvánění zařízení během příchozích
hovorů.
– – Tón kláv. pro volbu čísel: Nastavení zvuků telefonu při klepnutí na tlačítka klávesnice.
• Skrýt moje video: Vybere obrázek, který se zobrazí druhé straně.
• Poskytovatel služeb: Výběr poskytovatele služeb hlasové schránky.
• Nast. hlasové schránky: Zadejte číslo pro přístup ke službě hlasové schránky. Získat toto číslo
od poskytovatele služby.
Správce aplikací
Kontrola a správa aplikací v zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Správce aplikací.
Osobní
Účty
V této části můžete přidat e-mailové nebo SNS účty.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Účty.
Záloha a obnovení
Změňte nastavení pro správu nastavení a dat.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Záloha a obnovení.
• Zálohovat moje data: Nastavení zařízení pro zálohování nastavení a dat aplikací na server
Google.
• Zálohovat účet: Nastavení nebo úprava účtu zálohování Google.
• Automatické obnovení: Nastavení zařízení, aby provádělo obnovení nastavení a dat aplikací při
opětovné instalaci aplikací na tomto zařízení.
• Obnovit tovární data: Obnovení nastavení na jejich výchozí tovární hodnoty a smazání všech
dat.
87
Nastavení
Usnadnění
Pomocí této funkce lze zlepšit usnadnění přístupu k zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Usnadnění.
• Přímý přístup: Nastavte otevření vybraných nabídek usnadnění po rychlém trojnásobném
stisknutí tlačítka Domů.
• Příjem a ukončování hovorů:
– – Stisknutím tlačítka Domů: Umožňuje nastavit zařízení, aby přijalo hovor po stisknutí tlačítka
Domů.
– – Stisknutím vypínače: Nastavení zařízení k ukončení hovoru po stisknutí vypínače.
• Režim jednoho klepnutí: Nastavení zařízení na ovládání příchozích volání nebo oznámení
klepnutím na tlačítko místo přetažení.
• TalkBack: Aktivace funkce TalkBack, která poskytuje hlasovou zpětnou vazbu. Chcete-li zobrazit
informace nápovědy a zjistit, jak funkci používat, klepněte na NASTAVENÍ → Spustit výukový
program Prozkoumání dotykem.
• Vyslovovat hesla: Nastavte zařízení na hlasité čtení hesla po zadání hesla, pokud je funkce
TalkBack aktivní.
• Velikost písma: Změna velikosti písma.
• Gesta pro zvětšení: Nastavte v telefonu zvětšení obrazovky a přiblížení konkrétní oblasti.
• Zástupce usnadnění: Nastavení zařízení, které umožňuje aktivovat funkci TalkBack, pokud
stisknete a podržíte vypínací tlačítko a poté klepnete a podržíte dva prsty na obrazovce.
• Možnosti převodu text-řeč:
– – Preferovaný modul TTS: Vyberte modul pro funkci převodu textu na řeč. Chcete-li změnit
nastavení pro moduly syntézy řeči, klepněte na položku .
– – Rychlost mluvení: Výběr rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.
– – Poslechnout si příklad: Poslech mluveného textu na ukázku.
– – Výchozí stav jazyka: Zobrazí stav aktuálního nastavení jazyka pro funkci převodu řeči na
text.
88
Nastavení
• Upozorňování bleskem: Nastavení blikání blesku při příchozích hovorech, nových zprávách
nebo oznámeních.
• Vypnout všechny zvuky: Nastavení zařízení na ztišení všech zvuků zařízení, například zvuků
médií a hlasu volajícího během hovoru.
• Titulky Google (skryté): Nastavení zařízení, které umožňuje zobrazit skryté titulky pro obsah
podporovaný Googlem a změna nastavení skrytých titulků.
• Mono zvuk: Nastavte zařízení tak, aby po připojení sluchátek přepnulo výstup zvuku ze stereo
na mono.
• Vyvážení zvuku: Nastavení vyvážení zvuku v telefonu pomocí sluchátek.
• Zpoždění klepnutí a podržení: Nastaví dobu rozpoznávání klepnutí a podržení obrazovky.
• Řízení interakce: Aktivuje režim ovládání interakce za účelem omezení reakce zařízení na vstupy
během používání aplikací.
Systém
Jazyk a zadávání
Změňte nastavení pro zadání textu. Některé možnosti nemusí být v závislosti na vybraném jazyku k
dispozici.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Jazyk a zadávání.
Jazyk
Výběr jazyka, ve kterém se budou zobrazovat všechna menu a aplikace.
Výchozí
Vyberte výchozí typ klávesnice pro vkládání textu.
89
Nastavení
Klávesnice Samsung
Změna nastavení klávesnice Samsung.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
• English(UK): Výchozí rozvržení klávesnice.
• Vyberte jazyky zadávání: Výběr jazyků pro zadávání.
• Prediktivní zadávání textu: Aktivujte režim předpovídání textu a nechte předpovídat slova na
základě zadání a zobrazit navrhovaná slova. Můžete také přizpůsobit nastavení předpovídání
slov.
• Automatické nahrazení: Nastavení opravování překlepů a neúplných slov klepnutím na
mezerník nebo interpunkční znaménko.
• Automaticky velká písmena na začátku vět: Nastavení automatické změny prvního znaku
na velký znak po ukončovacím interpunkčním znaménku, například tečce, otazníku nebo
vykřičníku.
• Automatické mezery: Nastavení automatického vkládání mezer mezi slova.
• Automatická interpunkce: Nastavení zařízení na vložení tečky po dvojím klepnutí na mezerník.
• Přejíždění po klávesnici:
– – Žádný: Deaktivujte funkci potahování prstem klávesnice zařízení.
– – Souvislé zadávání: Nastavení zařízení pro zadávání textu přejetím prstu po klávesnici.
• Zvuk: Nastavení zvuku při dotyku tlačítek.
• Náhled znaků: Umožňuje nastavit zařízení, aby zobrazovalo velký obrázek každého stisknutého
znaku.
• Obnovit nastavení: Nastavení obnovení klávesnice Samsung.
Hlasové zadávání Google
Změna nastavení hlasového zadávání.
• Zvolit vstupní jazyky: Výběr jazyků pro zadávání.
• Cenzura: Nastavení zařízení, které zabraňuje rozpoznávání nevhodných výrazů v hlasových
vstupech.
• Rozpoznávání řeči offline: Stáhnutí a instalace jazykových dat pro offline hlasové zadávání.
90
Nastavení
Možnosti převodu text-řeč
• Preferovaný modul TTS: Výběr modulu syntézy řeči. Chcete-li změnit nastavení pro moduly
syntézy řeči, klepněte na položku .
• Rychlost mluvení: Výběr rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.
• Poslechnout si příklad: Poslech mluveného textu na ukázku.
• Výchozí stav jazyka: Zobrazení stavu výchozího jazyka pro funkci převodu textu na řeč.
Rychlost ukazatele
Nastavte rychlost ukazatele pro myš nebo dotykovou destičku (trackpad) připojenou k zařízení.
Datum a čas
Přístup a změna následujících nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Datum a čas.
Pokud se baterie zcela vybije nebo je vyjmuta ze zařízení, datum a čas se resetuje.
• Automatická aktualizace data a času: Automatická aktualizace data a času při cestování do
jiných časových pásem.
• Nastavit datum: Ruční nastavení data.
• Nastavit čas: Slouží k ručnímu nastavení aktuálního času.
• Automatické časové pásmo: Nastavení přijímání informací o časovém pásmu v zařízení při
pohybu časovými pásmy ze sítě.
• Vybrat časové pásmo: Nastavení domovského časového pásma.
• Použít 24hodinový formát: Zobrazení času v 24 hodinovém formátu.
• Vyberte formát data: Výběr formátu data.
91
Nastavení
Ultra úsporný režim
Prodlouží dobu pohotovostního režimu a omezí spotřebu baterie pomocí jednoduššího rozvržení a
omezeného přístupu k aplikaci. Další informace naleznete v části Ultra úsporný režim.
Na obrazovce Nastavení klepněte na Ultra úsporný režim a poté klepnutím na přepínač Ultra
úsporný režim funkci aktivujete.
Odhadovaná maximální pohotovostní doba ukazuje zbývající čas, než dojde energie v
zařízení, které se nepoužívá. Pohotovostní doba se může lišit v závislosti na nastavení
zařízení a provozních podmínkách.
Baterie
Zobrazení množství zařízením spotřebované energie baterie.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Baterie.
• Zobrazit kapacitu baterie: Nastavení zařízení pro zobrazení údajů o zbývající kapacitě baterie.
Úložiště
V této části můžete zobrazit informace o paměti vašeho zařízení a paměťové karty nebo paměťovou
kartu naformátovat.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Úložiště.
Formátováním paměťové karty se trvale vymažou všechna data.
Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší, než je uváděno, protože operační
systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti. Dostupná kapacita se může změnit po
upgradu zařízení.
92
Nastavení
Zabezpečení
Změňte nastavení tak, abyste zařízení a kartu SIM nebo USIM zabezpečili.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zabezpečení.
• Správci zařízení: Zobrazení nainstalovaných správců zařízení. Správcům zařízení můžete dovolit
použít pro zařízení nové zásady.
• Neznámé zdroje: Nastavení zařízení umožňující instalaci aplikací z neznámých zdrojů.
• Šifrovat zařízení: Nastavení hesla šifrování dat uložených v zařízení. Při každém zapínání zařízení
je třeba zadat heslo.
Před povolením tohoto nastavení nabijte baterii, protože zašifrování vašich dat může zabrat
více než hodinu.
• Šifrovat externí SD kartu: Nastavení zařízení pro šifrování souborů na paměťové kartě.
Pokud restartujete zařízení do továrního nastavení a necháte toto nastavení povolené,
zařízení nebude moci číst zašifrované soubory. Před resetováním zařízení zakažte toto
nastavení.
• Dálkové ovládání: Nastavení zařízení, které umožňuje ovládat ztracené nebo odcizené zařízení
na dálku prostřednictvím Internetu. Chcete-li tuto funkci použít, je nutné se přihlásit k vašemu
účtu Samsung.
• Upoz. na změnu SIM karty: Aktivujte nebo deaktivujte funkci Find My Mobile, která pomáhá s
lokalizací přístroje pokud byl ztracen nebo odcizen.
• Přejít na webovou stránku: Přístup k webu Find my mobile (findmymobile.samsung.com). Z
webové stránky Find my mobile můžete sledovat a ovládat ztracené nebo ukradené zařízení.
• Nastavte zámek SIM karty:
– – Zamknout SIM kartu: Aktivace nebo deaktivace funkce zamknutí kódem PIN – před
použitím zařízení budete nuceni zadat kód PIN.
– – Změnit PIN kód SIM karty: Změna kódu PIN používaného k přístupu k datům na kartě SIM
nebo USIM.
93
Nastavení
• Viditelná hesla: Nastavení zobrazování hesel zařízení během jejich zadávání.
• Aktual. zásad zabezpečení: Nastavení kontroly a stahování aktualizací zabezpečení.
• Odesílat zprávy o zabezpečení: Nastavení zařízení, které umožňuje automaticky odesílat
společnosti Samsung aktualizované zprávy o zabezpečení.
• Typ úložiště: Nastavení typu úložiště souborů s přihlašovacími údaji.
• Důvěryhodné přihlašovací údaje: Používejte pouze certifikáty a osvědčení, zajistíte tím
bezpečné používaní různých aplikaci.
• Instalovat z paměti zařízení: Nainstalujte šifrované certifikáty, které jsou uloženy v paměťovém
zařízení USB.
• Vymazat přihlašovací údaje: Odstranění veškerých osvědčení ze zařízení a nastavení nového
hesla.
O zařízení
Otevření informací o zařízení, úprava názvu zařízení nebo aktualizace softwaru zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku O zařízení.
94
Řešení problémů
Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení.
Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.
Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k zadání
jednoho z následujících kódů:
• Heslo: Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
• Kód PIN: Při prvním použití zařízení, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN
dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámek SIM karty.
• Kód PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání
nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
• Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo
USIM. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb
• Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál
ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou zobrazovat
opakovaně chybové zprávy.
• Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další informace získáte od svého
poskytovatele služeb.
Zařízení není zapnuté
• Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.
• Baterie nemusí být správně vložena. Vložte baterii znovu.
• Otřete zlatě zbarvené kontakty a baterii znovu vložte.
95
Řešení problémů
Dotykový displej reaguje pomalu nebo nesprávně
• Pokud k dotykovému displeji připojíte ochranný kryt nebo volitelné příslušenství, nemusí
dotykový displej správně fungovat.
• Pokud při používání dotykového displeje nosíte rukavice nebo zašpiněné ruce, případně
ovládáte displej pomocí ostrých objektů nebo konečky prstů, může dojít k selhání dotykového
displeje.
• Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
• Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné softwarové chyby.
• Ověřte, zda je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
• Pokud je dotykový displej poškrabaný nebo poškozený, navštivte servisní středisko Samsung.
Zařízení zamrzá nebo obsahuje kritické chyby
Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být nezbytné zavřít všechny aplikace nebo zařízení
vypnout a znovu zapnout. Pokud se zařízení zaseklo a neodpovídá, stiskněte a podržte vypínač a
tlačítko pro nastavení hlasitosti zároveň po dobu více než 7 sekund a restartujte ho.
Pokud nedojde k vyřešení problému, proveďte obnovení do továrního nastavení. Na obrazovce
Aplikace klepněte na položku Nastavení → Záloha a obnovení → Obnovit tovární data →
RESETOVAT ZAŘÍZENÍ → ODSTRANIT VŠE. Před provedením obnovení do továrního nastavení si
nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.
Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung.
Hovory nejsou spojovány
• Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné mobilní síti.
• Ujistěte se, že jste nenastavili blokování telefonního čísla, které vytáčíte.
• Ujistěte se, že jste nenastavili blokování příchozího telefonního čísla.
Ostatní vás během hovoru neslyší
• Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.
• Ujistěte se, že se mikrofon nachází v blízkosti vašich úst.
• Pokud používáte sluchátka, ujistěte se, že jsou správně připojena.
96
Řešení problémů
Během hovoru je slyšet ozvěna
Upravte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti nebo přejděte na jiné místo.
Mobilní síť nebo síť Internet se často odpojuje nebo je nedostatečná
kvalita zvuku
• Ujistěte se, že neblokujete interní anténu zařízení.
• Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete
signál ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základní stanicí
poskytovatele služeb. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
• Pokud používáte zařízení za jízdy, můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí
poskytovatele služeb.
Ikona baterie je prázdná
Baterie je vybitá. Nabijte baterii.
Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností
Samsung)
• Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
• Pokud jsou svorky baterie špinavé, nemusí se baterie správně nabíjet nebo se může zařízení
vypnout. Otřete oba zlatě zbarvené kontakty a zkuste znovu vložit baterii.
Baterie se vybíjí rychleji než po zakoupení
• Pokud vystavíte zařízení nebo baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k
omezení využitelné kapacity.
• Spotřeba kapacity baterie se zvyšuje, pokud používáte funkce zasílání zpráv nebo některé
aplikace, například hry nebo síť Internet.
• Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.
97
Řešení problémů
Zařízení je při dotyku horké
Při používání aplikací, které vyžadují více energie, nebo při používání aplikací v zařízení po delší
dobu může být zařízení na dotek horké. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani
výkon zařízení.
Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy
K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění
fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:
• Nabijte baterii.
• Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
• Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím
fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.
Kvalita fotografií je nižší než na náhledu
• Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
• Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit
šum nebo mohou být snímky neostré.
Při otevírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy
Pokud se zobrazí chybové zprávy nebo nedojde ke spuštění přehrávání multimediálních souborů po
jejich otevření v zařízení, vyzkoušejte následující možnosti:
• Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
• Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud
je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání
souboru.
• Ověřte, zda jsou formáty souborů podporovány zařízením. Pokud není formát souboru
zařízením podporován, například DivX nebo AC3, nainstalujte aplikaci, která ho podporuje. Pro
potvrzení formátu souborů, které vaše zařízení podporuje, navštivte stránku www.samsung.com.
98
Řešení problémů
• Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa
zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
• Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejichž použití bylo autorizováno
poskytovatelem síťových služeb nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah
dostupný na síti Internet, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně
zobrazit.
Nelze najít jiné zařízení Bluetooth
• Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení aktivní.
• Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení, ke kterému se chcete připojit, aktivní.
• Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce
Bluetooth (10 m).
Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.
Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno
• Dbejte na to, aby byl používaný kabel USB kompatibilní se zařízením.
• Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.
• Pokud jste uživatel systému Windows XP, ujistěte se, že máte v počítači nainstalován servisní
balíček Windows XP Service Pack 3 nebo novější verzi.
• Ujistěte se, že máte v počítači nainstalovánu verzi aplikace Samsung Kies nebo Windows Media
Player 10 nebo vyšší.
Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu
Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k
vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo sítě Wi-Fi nebo mobilní sítě.
99
Řešení problémů
Došlo ke ztrátě dat uložených v zařízení
Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude
možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost
za ztrátu dat uložených v zařízení.
Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera
• Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo
vibracím součástí.
• Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.
100
Copyright
Copyright © 2015 Samsung Electronics
Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.
Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou
formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými
systémy pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
®
™
™
™ a logo Wi-Fi jsou registrované
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
• Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.
Download PDF

advertising