Samsung | SM-J120FN | Samsung SM-J120FN Uživatelská přiručka (Lollipop)

SM-J120FN
Uživatelská příručka
Czech. 03/2016. Rev.1.0
www.samsung.com
Obsah
Základy
52 Smart Manager
54 S Plánovač
56Video
57Záznamník
58 Moje soubory
58Poznámka
59Hodiny
60Kalkulačka
61Rádio
62 Aplikace Google
4
Nejdříve si přečtěte
Obsah balení
5
6
Rozvržení zařízení
8Baterie
13 Karta SIM nebo USIM
14 Paměťová karta
16 Zapínání a vypínání zařízení
16 Dotykový displej
19 Domovská obrazovka
25 Zamknout displej
26 Oznamovací panel
28 Zadávání textu
29 Zachycení obrazovky
30 Spouštění aplikací
30 Správa zařízení a dat
Nastavení
64Úvod
64Wi-Fi
66Bluetooth
68 Režim Letadlo
68 Mobilní hotspot a sdílení internetového
připojení
69 Použití dat
70 Mobilní sítě
71 NFC a platba (modely s aktivní funkcí
NFC)
73 Další nastavení připojení
74 Zvuky a oznámení
75Zobrazení
75Aplikace
75Pozadí
Aplikace
34 Instalace nebo odinstalace aplikací
35Telefon
39Kontakty
40Zprávy
42Internet
43E-mail
44Fotoaparát
50Galerie
2
Obsah
75 Zamykací obr. a zabezp.
76Soukromí
76Usnadnění
77Účty
78 Záloha a obnovení
78 Jazyk a zadávání
79Baterie
79Úložiště
80 Datum a čas
80 Uživatelská příručka
80 O zařízení
Dodatek
81
Řešení problémů
3
Základy
Nejdříve si přečtěte
Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, ve které se dozvíte informace o bezpečném a
správném používání zařízení.
• Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
• Některý obsah se může od vašeho zařízení lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb,
specifikacích modelu nebo softwaru zařízení.
• Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon procesoru a paměti RAM, ovlivní
celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických
údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
• Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných
dodavatelů než společnosti Samsung.
• Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu
způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o
přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
• Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou
být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů
pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné
používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
• Datové služby, jako například zasílání zpráv, nahrávání a stahování, automatická synchronizace
nebo využívání služeb určování polohy, mohou být v závislosti na datovém tarifu dále
zpoplatněny. U přenosů velkého množství dat je doporučeno používat funkci Wi-Fi.
• Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora
může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace
dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky
instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.
• Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou
způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení
licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.
4
Základy
Ikony v pokynech
Upozornění: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob
Výstraha: situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje
Upozornění: poznámky, rady nebo dodatečné informace
Obsah balení
Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:
• Zařízení
• Baterie
• Průvodce rychlým spuštěním
• Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a
poskytovatele služeb.
• Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být
kompatibilní.
• Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
• Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před
zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
• Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Použití neschváleného
příslušenství může způsobit problémy s výkonem a poruchy, na které se nevztahuje
záruka.
• Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na
společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na
webu společnosti Samsung.
5
Základy
Rozvržení zařízení
Konektor pro sluchátka
Snímač vzdálenosti
Reproduktor
Přední fotoaparát
Vypínací tlačítko
Dotykový displej
Tlačítko Domů
Tlačítko Nedávné
Tlačítko Zpět
Univerzální konektor
Mikrofon
GPS anténa
Blesk
Hlasitý reproduktor
Zadní fotoaparát
Tlačítko hlasitosti
Zadní kryt
Anténa NFC (modely s aktivní funkcí NFC)
Hlavní anténa
6
Základy
• Nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými objekty. Mohlo by dojít k problémům s
připojením nebo zvýšenému vybíjení baterie.
• Doporučuje se používat ochrannou fólii na displej schválenou společností Samsung.
Neschválené ochranné fólie na displej mohou způsobit špatné fungování senzorů.
• Nedovolte, aby se do kontaktu s dotykovým displejem dostala voda. Vlhké prostředí nebo
styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
Tlačítka
Tlačítko
Funkce
Vypínač
• Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko a
podržte ho.
• Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo zamknete obrazovku.
Nedávné
Domů
• Klepnutím otevřete seznam posledních aplikací.
• Stisknutím tohoto tlačítka zapnete obrazovku, když je
zamknutá.
• Stisknutím tlačítka se vraťte na domovskou obrazovku.
• Pro spuštění stiskněte položku Google a podržte ji.
Zpět
• Klepnutím na tlačítko se vraťte na předchozí obrazovku.
Hlasitost
• Stisknutím upravte hlasitosti zařízení.
7
Základy
Baterie
Instalace baterie
1 Sundejte zadní kryt.
Dejte pozor, abyste si při sundavání zadního krytu neporanili nehty.
Zadní kryt nadměrně neohýbejte nebo s ním nekruťte. Mohlo by dojít k poškození krytu.
2 Založte baterii zlatými kontakty na kontakty zařízení.
2
1
8
Základy
3 Vraťte zpět zadní kryt.
Vyjmutí baterie
1 Sundejte zadní kryt.
2 Vyjměte baterii.
9
Základy
Nabíjení baterie
Před prvním použitím nebo po delší době, kdy jste zařízení nepoužívali, je nutné nabít baterii.
Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené
nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.
1 Zapojte menší konec nabíječky do víceúčelového konektoru na zařízení a zapojte velký konec
nabíječky do elektrické zásuvky.
Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození
způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.
2 Po úplném nabití odpojte zařízení od nabíječky. Nejprve odpojte nabíječku od zařízení a pak ji
odpojte z elektrické zásuvky.
Nevyjímejte baterii před odpojením nabíječky. Mohlo by dojít k poškození zařízení.
Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač,
proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Během nabíjení by
nabíječka měla zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.
10
Základy
Zobrazení zbývající doby nabíjení
Během nabíjení otevřete domovskou obrazovku a klepněte na položku
→ Nastavení → Baterie.
Skutečná doba nabíjení se může lišit v závislosti na stavu zařízení a podmínkách nabíjení.
Zbývající doba nabíjení se nemusí zobrazit, pokud nabíjíte zařízení ve velmi chladných nebo
horkých podmínkách.
Snížení spotřeby baterie
Zařízení nabízí různé možnosti, které pomáhají šetřit energii baterie.
• Optimalizujte zařízení pomocí Chytrého správce.
• Když zařízení nepoužíváte, přepněte je stisknutím vypínacího tlačítka do režimu spánku.
• Aktivujte úsporný režim.
• Zavřete aplikace, které nepotřebujete.
• Když nepoužíváte funkci Bluetooth, vypněte ji.
• Když nepoužíváte funkci Wi-Fi, vypněte ji.
• Deaktivujte automatickou synchronizaci aplikací.
• Snižte dobu podsvícení.
• Snižte jas obrazovky.
Tipy a opatření týkající se nabíjení baterie
• Pokud je baterie vybitá, zobrazí se ikona prázdné baterie.
• Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před
tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
• Používáte-li více aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení k
jinému zařízení, dojde k rychlému vybití baterie. Chcete-li se vyhnout odpojení od sítě nebo
ztrátě napájení během přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po plném nabití baterie.
• Použití jiného zdroje napájení než nabíječky, například počítače, může mít za následek nižší
rychlost nabíjení způsobenou nižším elektrickým proudem.
• Během nabíjení můžete zařízení používat, ale plné nabití baterie může trvat delší dobu.
11
Základy
• Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat. Pokud
se tak stane, odpojte nabíječku ze zařízení.
• Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení a nabíječky. To je normální a nemělo by to mít
žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může
nabíječka přestat nabíjet.
• Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska
Samsung.
Režim úspory energie
Šetřete energii baterie omezením funkcí zařízení.
Na domovské obrazovce klepněte na položku
klepněte na přepínač, abyste funkci aktivovali.
→ Nastavení → Baterie → Úsporný režim a
Pokud chcete, aby se režim úspory energie automaticky aktivoval, když zbývající úroveň nabití
baterie dosáhne předem nastavené úrovně, klepněte na položku Spustit úsporný režim a vyberte
možnost.
Ultra úsporný režim
Tento režim použijte k prodloužení doby provozu zařízení na baterii. V ultra úsporném režimu
zařízení provádí následující funkce:
• Omezuje dostupné aplikace pouze na nezbytné a vybrané aplikace.
• Deaktivuje mobilní datové připojení při vypnutí obrazovky.
• Deaktivuje funkce Wi-Fi a Bluetooth.
Na domovské obrazovce klepněte na položku
klepněte na přepínač, abyste funkci aktivovali.
→ Nastavení → Baterie → Ultra úsporný režim a
Chcete-li deaktivovat ultra úsporný režim, klepněte na DALŠÍ → Vypnout Ultra úsporný režim.
Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba
používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.
12
Základy
Karta SIM nebo USIM
Instalace karty SIM nebo USIM
Vložte kartu SIM nebo USIM dodávanou poskytovatelem mobilních telefonních služeb.
• Se zařízením pracují pouze karty microSIM.
• Některé služby LTE nemusí být v závislosti na poskytovateli služby k dispozici. Další
informace o dostupnosti služby získáte od poskytovatele služeb.
1 Sejměte zadní kryt a vyjměte baterii.
2 Vložte kartu SIM nebo USIM tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
Buďte opatrní, abyste neztratili SIM nebo USIM kartu a neumožnili jiným osobám, aby ji
používaly. Společnost Samsung neodpovídá za žádné škody nebo potíže způsobené ztrátou
nebo odcizením karet.
3 Vložte zpět baterii a nasaďte zadní kryt.
13
Základy
Vyjmutí karty SIM nebo USIM
1 Sejměte zadní kryt a vyjměte baterii.
2 Vytáhněte SIM nebo USIM kartu.
Paměťová karta
Instalace paměťové karty
Vaše zařízení přijímá paměťové karty s maximální kapacitou 128 GB. V závislosti na výrobci a typu
paměťové karty nemusí být některé paměťové karty kompatibilní s vaším zařízením.
• Některé paměťové karty nemusí být plně kompatibilní se zařízením. Používání
nekompatibilní karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty a poškodit
data uložená na kartě.
• Dávejte pozor, abyste paměťovou kartu vložili správnou stranou vzhůru.
• Telefon podporuje paměťové karty se systémem souborů typu exFAT. Pokud vložíte
kartu naformátovanou s jiným systémem souborů, zařízení vás vyzve k přeformátování
paměťové karty.
• Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
• Při vkládání paměťové karty do zařízení se soubory adresáře paměťové karty zobrazí ve
složce Moje soubory → SD karta.
14
Základy
1 Sundejte zadní kryt.
2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
3 Vraťte zpět zadní kryt.
Vyjmutí paměťové karty
Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte.
Na domovské obrazovce klepněte na položku
→ Nastavení → Úložiště → Odpojit SD kartu.
1 Sundejte zadní kryt.
2 Vysuňte paměťovou kartu.
3 Vraťte zpět zadní kryt.
Nevysunujte paměťovou kartu, pokud zařízení přenáší nebo získává informace. Mohlo by
dojít ke ztrátě či poškození dat nebo k poškození paměťové karty nebo zařízení. Společnost
Samsung neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním poškozených
paměťových karet včetně ztráty dat.
15
Základy
Formátování paměťové karty
Paměťová karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením kompatibilní. Paměťovou kartu
formátujte pouze v zařízení.
→ Nastavení → Úložiště → Formátovat kartu SD
Na domovské obrazovce klepněte na položku
→ FORMÁTOVAT SD KARTU → ODSTRANIT VŠE.
Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data
uložená na paměťové kartě. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou
činností uživatele.
Zapínání a vypínání zařízení
Na několik sekund stiskněte a podržte vypínací tlačítko, abyste zařízení zapnuli.
Při prvním zapnutí zařízení nebo po resetování dat nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.
Abyste zařízení vypnuli, stiskněte a podržte vypínací tlačítko, a poté klepněte na položku Vypnout.
• Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte a přidržte zároveň vypínací tlačítko a
tlačítko pro snížení hlasitosti po dobu více než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.
• Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle
nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
Dotykový displej
• Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické
výboje mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
• Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a
netlačte příliš silně prsty.
• Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se
nachází mimo oblast dotykového vstupu.
• Ponechání dotykového displeje v nečinnosti po delší dobu může vést ke stínovým
obrazům (vypálení obrazu do obrazovky) nebo duchům. Pokud zařízení nepoužíváte,
vypněte dotykový displej.
• Při používání dotykového displeje doporučujeme používat prsty.
16
Základy
Klepnutí
Chcete-li otevřít aplikaci, vybrat položku menu, stisknout tlačítko na obrazovce nebo zadat znaky
pomocí klávesnice na obrazovce, klepněte na položku prstem.
Klepnutí a podržení
Chcete-li otevřít dostupné možnosti, klepněte a podržte příslušnou položku nebo obrazovku déle
než 2 sekundy.
Přetažení
Chcete-li přesunout určitou položku, klepněte a podržte ji a přetáhněte ji do cílového umístění.
17
Základy
Dvojité klepnutí
Chcete-li přiblížit webovou stránku nebo obrázek, dvakrát na ně klepněte. Chcete-li se vrátit zpět,
znovu dvakrát klepněte.
Tažení
Chcete-li zobrazit další panely, táhněte na domovské obrazovce nebo na obrazovce Aplikace doleva
nebo doprava. Chcete-li procházet webovou stránku nebo seznam položek, například kontakty,
táhněte nahoru nebo dolů.
Roztahování a přitahování
Chcete-li přiblížit část webové stránky, mapy nebo obrázku, roztáhněte od sebe dva prsty. Stažením
prstů k sobě položku oddalte.
18
Základy
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje
nástroje, zkratky aplikací a další položky.
Chcete-li zobrazit další panely, přesuňte prst doleva nebo doprava.
Nástroj
Indikátory obrazovky
Složka
Aplikace
Oblíbené aplikace
Ikona obrazovky Aplikace
19
Základy
Možnosti domovské obrazovky
Chcete-li zobrazit dostupné možnosti, klepněte na domovské obrazovce na prázdnou oblast a
podržte ji nebo přitáhněte prsty k sobě. Upravte domovskou obrazovku přidáním, vymazáním nebo
přesunutím panelů domovské obrazovky. Můžete také nastavit tapetu domovské obrazovky, nástroje
pro domovskou obrazovku a další.
• Pozadí: Změňte nastavení pozadí pro domovskou obrazovku a zamknutou obrazovku.
• Nástroje: Přidání nástrojů na domovskou obrazovku. Nástroje jsou malé aplikace, které spouštějí
konkrétní funkce aplikací a tak o nich poskytují informace a pohodlný přístup na vaší domovské
obrazovce.
Přidávání položek
Klepněte a podržte aplikaci nebo složku z obrazovky Aplikace a pak ji přetáhněte na domovskou
obrazovku.
Chcete-li přidat nástroje, klepněte na prázdnou oblast na domovské obrazovce, podržte ji, klepněte
na položku Nástroje, klepněte na nástroj, podržte ho a pak ho přetáhněte na domovskou obrazovku.
20
Základy
Přesunutí a odstranění položky
Klepněte a podržte položku na domovské obrazovce a pak ji přetáhněte do nového umístění.
Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.
Často používané aplikace můžete také přesunout do oblasti zkratek na spodní straně domovské
obrazovky.
Chcete-li položku odstranit, klepněte na ni a podržte ji. Pak ji přetáhněte na položku Odebrat v horní
části obrazovky.
Vytváření složek
1 Na domovské obrazovce klepněte na aplikaci a podržte ji a pak ji přetáhněte na jinou aplikaci.
2 Jakmile se kolem aplikací objeví rámeček složky, aplikaci pusťte.
Bude vytvořena nová složka obsahující vybrané aplikace.
3 Klepněte na položku Zadejte název složky a zadejte název složky.
Chcete-li změnit barvu složky, klepněte na položku
.
Chcete-li do složky přidat více aplikací, klepněte na další aplikaci, podržte ji a přetáhněte ji do složky.
21
Základy
Správa panelů
Chcete-li přidat, přesunout nebo odebrat panel na domovské obrazovce klepněte na prázdnou
oblast a podržte ji.
Chcete-li přidat panel, táhněte doleva a pak klepněte na položku
.
Chcete-li přesunout panel, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do nového
umístění.
Chcete-li odstranit panel, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte na možnost
Odebrat v horní části obrazovky.
Chcete-li nastavit panel jako hlavní domovskou obrazovku, klepněte na položku
.
Obrazovka Aplikace
Na obrazovce Aplikace jsou zobrazeny ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.
a otevřete obrazovku Aplikace. Chcete-li zobrazit
Na domovské obrazovce klepněte na položku
další panely, přesuňte prst doleva nebo doprava.
Přesouvání položek
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku UPRAVIT. Klepněte a podržte položku a přesuňte ji do
jiného místa.
Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.
Vytváření složek
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku UPRAVIT.
2 Klepněte na aplikaci, podržte ji a pak ji přetáhněte na jinou aplikaci.
22
Základy
3 Jakmile se kolem aplikací objeví rámeček složky, aplikaci pusťte.
Bude vytvořena nová složka obsahující vybrané aplikace.
4 Klepněte na položku Zadejte název složky a zadejte název složky.
Chcete-li změnit barvu složky, klepněte na položku
.
Chcete-li do složky přidat více aplikací, klepněte na další aplikaci, podržte ji a přetáhněte ji do složky.
23
Základy
Ikony indikátoru
Ikony indikátoru jsou zobrazeny na stavovém řádku v horní části obrazovky. Ikony uvedené v tabulce
níže se vyskytují nejčastěji.
Stavový řádek se u některých aplikacích nemusí objevit v horní části obrazovky. Chcete-li
zobrazit stavový řádek, přetáhněte dolů z horní části obrazovky.
Ikona
Definice
Žádný signál
Síla signálu
Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
Připojeno k síti GPRS
Připojeno k síti EDGE
Připojeno k síti UMTS
Připojeno k síti HSDPA
Připojeno k síti HSPA+
/
Připojeno k síti LTE (pro modely podporující LTE)
Připojeno k Wi-Fi
Funkce Bluetooth je aktivována
GPS je aktivní
Probíhá volání
Zmeškaný hovor
Nová textová nebo multimediální zpráva
Budík je aktivní
Ztišený režim je aktivní
Vibrační režim je aktivní
24
Základy
Ikona
Definice
Režim Letadlo je aktivní
Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
Stav baterie
Zamknout displej
Stisknutím vypínacího tlačítka dojde k vypnutí a zamknutí obrazovky. Pokud není zařízení používáno
po určitou dobu, obrazovka se vypne a automaticky zamkne.
Chcete-li obrazovku odemknout, stiskněte vypínací tlačítko nebo tlačítko domů, potom prstem
táhněte jakýmkoliv směrem.
Můžete změnit způsob zamykání obrazovky a zabránit tak ostatním v přístupu k vašim soukromým
informacím.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Zamykací obr. a zabezp. → Typ
zámku displeje a pak vyberte metodu zámku obrazovky. Kdykoliv zařízení odemykáte, vyžaduje k
odemknutí kód.
Pokud kód k odemknutí zapomenete, můžete zařízení nechat resetovat v servisním
středisku Samsung.
25
Základy
Znak
Nakreslete vzor spojením čtyř nebo více teček a pak ho opětovným nakreslením ověřte. Nastavte
záložní kód PIN k odemknutí obrazovky v případě, že zapomenete vzor.
PIN
Kód PIN se skládá pouze z čísel. Zadejte alespoň čtyři čísla a pak PIN opětovným zadáním ověřte.
Heslo
Heslo se skládá ze znaků a z čísel. Zadejte alespoň čtyři znaky, včetně čísel a symbolů, a pak heslo
opětovným zadáním ověřte.
Oznamovací panel
Používání panelu s oznámeními
Když obdržíte nové oznámení, jako jsou zprávy nebo zmeškané hovory, na stavovém řádku se
zobrazí ikony indikátoru. Chcete-li zobrazit více informací o ikonách, otevřete panel s oznámeními a
zobrazte podrobnosti.
Chcete-li otevřít panel s oznámeními, přetáhněte stavový řádek dolů. Chcete-li zavřít panel s
oznámeními, přejeďte prstem přes displej směrem nahoru.
26
Základy
Na panelu s oznámeními můžete používat tyto funkce.
Změna uspořádání tlačítek pro
rychlé nastavení.
Tlačítka pro rychlé nastavení
Spuštění Nastavení.
Nastavení jasu.
Maximalizace jasu pro lepší
viditelnost ve světlých podmínkách.
Klepnout na oznámení a vykonat
rozličné činnosti.
Vymazat všechna oznámení.
Používání tlačítek pro rychlé nastavení
Klepnutím na tlačítka pro rychlé nastavení můžete aktivovat některé funkce. Táhnutím doleva nebo
doprava v oblasti s tlačítky zobrazíte další tlačítka. Pokud klepnete na tlačítko a podržíte jej, můžete
zobrazit podrobnější nastavení.
Chcete-li změnit rozvržení tlačítek, klepněte na položku UPRAVIT, klepněte na tlačítko a podržte jej a
pak ho přetáhněte do jiného umístění.
27
Základy
Zadávání textu
Rozvržení klávesnice
Když zadáte text pro posílání zpráv, vytváření poznámek a podobně, automaticky se zobrazí
klávesnice.
Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit
jazyk zápisu na jeden z podporovaných jazyků.
Odstranění předcházejícího znaku.
Zadání pomocí velkých písmen. Pro
všechna velká písmena klepněte na
klávesu dvakrát.
Zadávání interpunkčních
znamének.
Rozdělení na další řádek.
Změna nastavení klávesnice.
Vložení mezery.
Změna jazyka zadávání textu
Klepněte na položku → Přidat jazyky zadávání a pak vyberte jazyky, které chcete používat.
Pokud vyberete dva nebo více jazyků zadávání textu, můžete mezi nimi přepínat tak, že přejedete
prstem po mezerníku doleva nebo doprava.
Změna rozvržení klávesnice
Klepněte na položku , vyberte jazyk pod položkou Jazyky zadávání a pak vyberte rozložení
klávesnice, které chcete používat.
Na Klávesnice 3x4 obsahuje klávesa tři nebo čtyři znaky. Chcete-li zadat znak, klepněte
opakovaně na příslušnou klávesu, dokud se nezobrazí požadovaný znak.
28
Základy
Další funkce klávesnice
Pokud chcete používat různé funkce, klepněte na položku
závislosti na poslední použité funkci zobrazit jiné ikony.
a podržte ji. Místo ikony
se mohou v
• : Zadávání textu hlasem.
Spuštění nebo přerušení zadávaní
textu hlasem.
Otevření klávesnice.
• : Vložení emotikonů.
• : Změna nastavení klávesnice.
Kopírování a vkládání
1 Klepněte na text a podržte.
2 Přetažením nebo vyberte požadovaný text, nebo klepněte na položku Vybrat vše a
vyberte všechen text.
3 Klepněte na položku Kopírovat nebo Vyjmout.
4 Klepněte a podržte v místě, kam má být vložen text, a klepněte na položku Vložit.
Zachycení obrazovky
Během používání zařízení můžete pořizovat snímky obrazovky.
Stiskněte a podržte současně tlačítko Domů a vypínací tlačítko. Pořízené snímky můžete zobrazit v
Galerie.
Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.
29
Základy
Spouštění aplikací
Na domovské obrazovce nebo obrazovce Aplikace otevřete aplikaci výběrem ikony.
Chcete-li otevřít aplikaci ze seznamu posledních aplikací, klepněte na položku
poslední aplikace.
a vyberte okno
Ukončení aplikace
Klepnutím na položku
a přetažením ikony poslední aplikace doleva nebo doprava ji zavřete. Pro
zavření všech spuštěných aplikací klepněte na položku ZAVŘÍT VŠE.
Správa zařízení a dat
Přenos dat z předchozího zařízení
Data můžete přenášet z předchozího do nového zařízení pomocí aplikace Samsung Smart Switch.
K dispozici jsou následující verze aplikace Samsung Smart Switch.
• Mobilní verze: Přenášejte data mezi mobilními zařízeními. Aplikaci si můžete stáhnout z
obchodu Galaxy Apps nebo Obchod Play.
• Verze pro počítače: Přenášejte data mezi zařízením a počítačem. Aplikaci si můžete stáhnout na
stránce www.samsung.com/smartswitch.
• Aplikace Samsung Smart Switch není na některých zařízeních nebo počítačích
podporována.
• Platí jistá omezení. Podrobnosti získáte na adrese www.samsung.com/smartswitch.
Společnost Samsung bere autorská práva vážně. Přenášejte pouze takový obsah, který
máte ve svém vlastnictví nebo na jehož přenos máte právo.
Přenos dat z mobilního zařízení
Můžete přenést data z předchozího zařízení do nového zařízení.
Stáhněte si aplikaci Smart Switch z obchodu Galaxy Apps nebo Obchod Play a nainstalujte ji.
Spusťte aplikaci Smart Switch a dle pokynů na obrazovce přeneste data z předchozího zařízení.
30
Základy
Přenos dat z počítače
Data z předchozího zařízení si můžete zazálohovat do počítače a potom je importovat do nového
zařízení.
1 Na počítači otevřete www.samsung.com/smartswitch, odkud si můžete stáhnout aplikaci Smart
Switch.
2 V počítači spusťte aplikaci Smart Switch.
Pokud předchozí zařízení není zařízení Samsung, zazálohujte si data do počítače pomocí
programu dodaného výrobcem daného zařízení. Následně přeskočte k pátému kroku.
3 Připojte své předchozí zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
4 Na počítači si zazálohujte data ze zařízení podle pokynů na obrazovce. Poté odpojte své
předchozí zařízení od počítače.
5 Připojte své nové zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
6 Na počítači přeneste data do nového zařízení podle pokynů na obrazovce.
Používání zařízení jako výměnného disku pro přenos dat
Přesunujte zvuky, videa, obrázky nebo jiné typy souborů ze zařízení do počítače a naopak.
Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB od zařízení. Mohlo by dojít ke ztrátě dat
nebo poškození zařízení.
Zařízení se nemusí správně připojit, pokud jsou připojena pomocí USB rozbočovače. Připojte
zařízení přímo ke konektoru USB počítače.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Otevřete panel s oznámeními a pak klepněte na položku Připojeno jako multimediální zařízení
→ Mediální zařízení (MTP).
Pokud váš počítač nepodporuje protokol Media Transfer Protocol (MTP) nebo neobsahuje
nainstalovaný žádný odpovídající ovladač, klepněte na položku Fotoaparát (PTP).
3 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.
31
Základy
Aktualizace zařízení
Zařízení lze aktualizovat na nejnovější software.
Aktualizace pomocí bezdrátového připojení
Zařízení lze přímo aktualizovat na nejnovější software pomocí služby bezdrátového zasílání firmwaru
(FOTA).
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → O zařízení → Aktualizace softwaru →
Stáhnout aktualizace ručně.
Chcete-li automaticky kontrolovat dostupné aktualizace, aktivujte klepnutím přepínač
Stahovat aktualizace automaticky. Aktualizace se stáhnou pouze tehdy, je-li telefon
připojen k síti Wi-Fi.
Aktualizace pomocí aplikace Smart Switch
Připojte zařízení k počítači a aktualizujte zařízení na nejnovější software.
1 Na počítači otevřete www.samsung.com/smartswitch, odkud si můžete stáhnout a nainstalovat
aplikaci Smart Switch.
2 V počítači spusťte aplikaci Smart Switch.
3 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
4 Pokud je k dispozici aktualizace softwaru, postupujte dle pokynů na obrazovce a aktualizujte
zařízení.
• Nevypínejte počítač a neodpojujte kabel USB, pokud probíhá aktualizace zařízení.
• Během aktualizace zařízení nepřipojujte k počítači další mediální zařízení. Mohlo by to
způsobit narušení procesu aktualizace. Před aktualizací odpojte všechna ostatní mediální
zařízení od počítače.
32
Základy
Zálohování nebo obnovení dat
Udržujte své osobní údaje, údaje aplikací a nastavení v bezpečí ve vašem zařízení. Citlivé údaje
můžete zálohovat na záložní účet a použít je později. Chcete-li zálohovat nebo obnovit data, musíte
se přihlásit ke svému účtu Google. Další informace naleznete v části Účty.
Používání účtu Google
Na obrazovce Aplikace klepněte na Nastavení → Záloha a obnovení a klepnutím na přepínač
Zálohovat moje data tuto funkci aktivujete. Klepněte na položku Zálohovat účet a vyberte účet
jako záložní účet.
Obnovení dat prostřednictvím účtu Google aktivujete klepnutím na přepínač Automatické
obnovení. Když přeinstalujete aplikace, budou obnovena zálohovaná nastavení a data.
Provádění obnovení dat
Vymaže všechna nastavení a data na zařízení. Před provedením obnovení do továrního nastavení
ověřte, zda jste zálohovali všechna důležitá data uložená v zařízení. Další informace naleznete v části
Zálohování nebo obnovení dat.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Záloha a obnovení → Obnovit tovární
data → RESETOVAT ZAŘÍZENÍ → ODSTRANIT VŠE. Zařízení se automaticky restartuje.
33
Aplikace
Instalace nebo odinstalace aplikací
Galaxy Apps
Kupujte a stahujte aplikace. Stahovat lze aplikace, které jsou speciálně určeny pro zařízení Samsung
Galaxy.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galaxy Apps.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Instalace aplikací
Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku HLEDAT a vyhledávejte je pomocí
klíčových slov.
Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na
položku INSTALOVAT. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s
cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.
→ Nastavení →
Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na
Automaticky aktualizované aplikace a vyberte příslušnou možnost.
Obchod Play
Kupujte a stahujte aplikace.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Obchod Play.
Instalace aplikací
Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte pole vyhledávání a vyhledávejte klíčová slova.
Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na
položku INSTALOVAT. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s
cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na
Automatické aktualizace a vyberte příslušnou možnost.
34
→ Nastavení →
Aplikace
Správa aplikací
Odinstalace nebo zakázání aplikací
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku UPRAVIT. Vedle aplikací, které můžete zakázat
nebo odinstalovat, se objeví ikona . Vyberte aplikaci a klepněte na položku VYPNOUT nebo
ODINSTALOVAT. Případně na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Aplikace →
Správce aplikací, vyberte aplikaci a pak klepněte na položku VYPNOUT nebo ODINSTALOVAT.
• VYPNOUT: Zakáže vybrané výchozí aplikace, které ze zařízení nemohou být odinstalovány.
• ODINSTALOVAT: Odinstaluje stažené aplikace.
Povolení aplikací
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Aplikace → Správce aplikací, rolujte na
VYPNUTO, vyberte aplikaci a pak klepněte na položku ZAPNOUT.
Telefon
Úvod
Umožňuje volat a přijímat hlasové a video hovory.
Volání
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Telefon.
2 Zadejte telefonní číslo.
Pokud se na obrazovce neobjeví klávesnice, otevřete klávesnici klepnutím na položku
35
.
Aplikace
3 Klepnutím na položku
uskutečníte hlasový hovor, klepnutím na položku
uskutečníte
video hovor.
Otevření dalších možností.
Přidání čísla do seznamu kontaktů.
Ukázka telefonního čísla.
Odstranění předcházejícího znaku.
Skrytí klávesnice.
Volání ze zamčené obrazovky
Na zamčené obrazovce přetáhněte položku
mimo velký kruh.
Volání ze záznamu hovorů nebo seznamu kontaktů
Klepněte na položku PROTOKOL nebo KONTAKTY, potom táhněte doprava na kontakt nebo
telefonní číslo a uskutečněte hovor.
Mezinárodní volání
1 Klepnutím na položku zobrazte klávesnici, pokud se klávesnice na obrazovce neobjeví.
2 Klepněte na položku 0 a podržte ji, dokud se nezobrazí znak +.
3 Zadejte kód země, kód oblasti a telefonní číslo a pak klepněte na položku .
36
Aplikace
Přijímání hovorů
Přijímání hovorů
V případě příchozího volání přetáhněte položku
mimo velký kruh.
Odmítnutí hovoru
V případě příchozího volání přetáhněte položku
mimo velký kruh.
Chcete-li při odmítnutí příchozího hovoru odeslat zprávu, přetáhněte panel zpráv nahoru.
Chcete-li vytvořit různé zprávy odmítnutí, na obrazovce Aplikace klepněte na možnost Telefon →
DALŠÍ → Nastavení → Blokování hovorů → Zprávy při odmít. hovoru, zadejte zprávu a klepněte
na možnost .
Zmeškané hovory
Zmeškáte-li hovor, zobrazí se na stavovém řádku ikona . Otevřete panel s oznámeními a zobrazte
seznam zmeškaných hovorů. Případně klepněte na obrazovce Aplikace na položku Telefon →
PROTOKOL a zobrazte zmeškané hovory.
37
Aplikace
Možnosti během hovorů
Během hlasového hovoru
K dispozici jsou následující akce:
• PODRŽET: Podržení hovoru. Klepněte na položku OBNOVIT HOVOR, pokud chcete obnovit
podržený hovor.
• Přidat hovor: Vytočení druhého hovoru.
• Dodat. hlas.: Zvýšení hlasitosti.
• Bluetooth: Přepne na sluchátka Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.
• Reprod.: Aktivuje nebo deaktivuje reproduktor hlasitého odposlechu. Při použití hlasitého
odposlechu nepřikládejte telefon k uchu.
• Klávesnice / Skrýt: Otevřete nebo zavřete klávesnici.
• Ztlumit: Vypne mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet.
• E-mail: Odeslání e-mailu.
• Zpráva: Odesílání zprávy.
• Internet: Procházení internetových stránek.
• Kontakty: Otevření seznamu kontaktů.
• S plánovač: Otevře kalendář.
• Poznámka: Vytvoření poznámky.
• : Ukončení aktuálního volání.
Během video hovoru
Klepněte na obrazovku a použijte následující možnosti:
• : Přepínání mezi předním a zadním fotoaparátem.
• : Ukončení aktuálního volání.
• : Vypne mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet.
38
Aplikace
Kontakty
Úvod
Umožňuje vytvářet nové kontakty nebo spravovat kontakty v zařízení.
Přidávání kontaktů
Ruční vytváření kontaktů
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty.
2 Klepněte na položku a vyberte místo pro uložení.
3 Zadejte informace kontaktu.
• : Přidat obrázek.
• /
: Přidat nebo odstranit informaci o kontaktu.
4 Klepněte na položku ULOŽIT.
Chcete-li do seznamu kontaktů přidat telefonní číslo z klávesnice, otevřete obrazovku Aplikace
a klepněte na položku Telefon. Pokud se na obrazovce neobjeví klávesnice, otevřete klávesnici
klepnutím na položku . Zadejte číslo a klepněte na položku Přidat do Kontaktů.
Chcete-li do seznamu kontaktů přidat telefonní číslo z přijatých hovorů nebo zpráv, otevřete
obrazovku Aplikace, klepněte na položku Telefon → PROTOKOL → a pak klepněte na obrázek
kontaktu.
Import kontaktů
Importujte kontakty z úložných služeb do vašeho zařízení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty → DALŠÍ → Nastavení → Import/export
kontaktů → IMPORT a pak vyberte možnost importu.
39
Aplikace
Hledání kontaktů
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty.
Použijte jednu z následujících metod hledání:
• Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
• Klepněte na pole hledání v horní části seznamu kontaktů a zadejte kritéria hledání.
Po výběru kontaktu proveďte jednu z následujících akcí:
• : Přidat do oblíbených kontaktů.
• /
: Zahájit hlasový nebo video hovor.
• : Vytvořit zprávu.
• : Napsat e-mail.
Zprávy
Úvod
Odesílejte a prohlížejte zprávy podle konverzací.
Odesílání zpráv
Během roamingu může být odesílání zpráv dodatečně zpoplatněno.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Zprávy.
2 Klepněte na položku .
40
Aplikace
3 Přidejte příjemce a zadejte zprávu.
Otevření dalších možností.
Vložení adresátů.
Vybrat kontakty ze seznamu
kontaktů.
Vložení zprávy.
Přiložit soubory.
Poslat zprávu.
4 Klepněte na položku ODES. a zprávu odešlete.
Zobrazení zpráv
Zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu.
Během roamingu může být přijímání zpráv dodatečně zpoplatněno.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Zprávy.
2 V seznamu zpráv vyberte kontakt.
3 Zobrazit konverzaci.
41
Aplikace
Internet
Hledejte informace procházením internetu a vytvářejte si záložky oblíbených internetových stránek,
abyste je mohli příště pohodlně otvírat.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Internet.
2 Klepněte na pole pro zadávání adresy.
3 Zadejte webovou adresu nebo klíčové slovo a pak klepněte na položku Přejít na.
Chcete-li zobrazit panely nástrojů, potáhněte prstem mírně dolů po obrazovce.
Otevření dalších možností.
Obnovení aktuální webové stránky.
Zobrazí záložky, uložené
internetové stránky a nedávnou
historii.
Otevření domovské stránky.
Otevření správce záložek
prohlížeče.
Přechod na dříve navštívenou
stránku.
42
Aplikace
E-mail
Nastavení e-mailových účtů
Nastavte e-mailový účet při prvním otevírání položky E-mail.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku E-mail.
2 Zadejte e-mailovou adresu a heslo, potom klepněte na položku DALŠÍ.
Pokud chcete ručně zaregistrovat e-mailový účet společnosti, klepněte na položku RUČNÍ
NASTAVENÍ.
3 Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li nastavit jiný e-mailový účet, klepněte na položku DALŠÍ → Nastavení → Přidat účet.
Máte-li více než jeden e-mailový účet, můžete některý z nich nastavit jako výchozí. Klepněte na
položku DALŠÍ → Nastavení → DALŠÍ → Nastavit výchozí účet.
Odesílání e-mailů
1 Klepněte na položku a vytvořte e-mail.
2 Přidejte příjemce a zadejte text e-mailu.
3 Klepněte na položku ODESLAT a odešlete e-mail.
Čtení e-mailů
V seznamu e-mailů klepněte na e-mail a přečtěte si ho.
43
Aplikace
Fotoaparát
Úvod
Umožňuje pořizovat fotografie a nahrávat videa pomocí různých režimů a nastavení.
Základní fotografování a filmování
Můžete pořizovat fotografie a nahrávat videa. Své fotografie a videa prohlížejte v aplikaci Galerie.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotoaparát.
Etiketa fotoaparátu
• Nefoťte ani nenatáčejte ostatní osoby bez jejich svolení.
• Nefoťte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
• Nefoťte ani nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.
44
Aplikace
Pořizování fotografií a nahrávání videí
1 Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit.
2 Klepnutím na položku pořiďte fotografii nebo klepnutím na položku zaznamenejte
video.
• Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přibližte a stažením oddalte.
Aktuální režim
Náhled miniatury
Skrýt nebo zobrazit
ikony nastavení.
Nahrávání videa.
Rychlá nastavení
Pořízení fotografie.
Nastavení fotoaparátu
Přepínání mezi
předním a zadním
fotoaparátem.
Režimy fotografování
a filmování
Na obrazovce náhledu táhněte doprava, abyste otevřeli seznam režimů snímání. Nebo táhněte
doleva, pokud chcete zobrazit fotografie a videa, které jste pořídili.
• Obrazovka náhledu se může lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném
fotoaparátu.
• Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
• Ujistěte se, že je objektiv čistý. V opačném případě nemusí zařízení v některých režimech
vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.
45
Aplikace
Spouštění fotoaparátu na uzamčené obrazovce
Chcete-li rychle pořizovat fotografie, spusťte Fotoaparát na zamčené obrazovce.
Na zamčené obrazovce přetáhněte položku
mimo velký kruh.
• Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Když spustíte Fotoaparát na zamčené obrazovce s aktivovanými bezpečnostními
funkcemi, nebudou některé funkce fotoaparátu k dispozici.
Automatický režim
Automatický režim použijte, chcete-li nechat fotoaparát vyhodnotit okolí a určit ideální režim pro
fotografování.
Na obrazovce náhledu klepněte na položku REŽIM → Automaticky.
Profesionální režim
Při fotografování můžete upravit různé možnosti snímání, například hodnotu expozice a hodnotu
ISO.
Na obrazovce náhledu klepněte na položku REŽIM → Pro. Vyberte možnosti a přizpůsobte
nastavení, potom pořiďte fotografii klepnutím na položku .
• : Vybere vhodné vyvážení bílé barvy, aby měly obrázky realistický rozsah barev.
• : Vybere hodnotu citlivosti ISO. Ovládá citlivost fotoaparátu na světlo. Nízké hodnoty se
používají pro nehybné nebo jasně osvícené objekty. Vyšší hodnoty se používají pro rychle se
pohybující nebo špatně osvětlené objekty. Nicméně vyšší hodnota citlivosti ISO může způsobit
objevení šumu na fotografiích.
• : Změna hodnoty expozice. Toto nastavení určuje, kolik světla čidlo fotoaparátu pojme. Pro
slabě osvětlené situace použijte vyšší hodnotu expozice.
46
Aplikace
Panoráma
Pořídí sérii fotografií vodorovně nebo svisle a pak je spojí dohromady a vytvoří širokoúhlou scénu.
Na obrazovce náhledu klepněte na položku REŽIM → Panoráma.
Chcete-li získat nejlepší snímky při používání panoramatického režimu, využijte tyto rady:
• Posuňte fotoaparát pomalu jedním směrem.
• Udržujte snímek v rámečku hledáčku fotoaparátu.
• Neměli byste fotit neurčité pozadí, například prázdnou oblohu nebo holou stěnu.
Sériový sn.
Vytvoří řadu fotografií pohybujících se objektů.
Na obrazovce náhledu klepněte na položku REŽIM → Sériový sn.
Chcete-li pořídit kontinuálně několik snímků, klepněte a podržte
.
Překrásná tvář
Vytvoří fotografii s osvětlenými tvářemi pro jemnější obrázky.
Na obrazovce náhledu klepněte na položku REŽIM → Překrásná tvář.
Zvuk a foto
Pořizujte fotografie se zvukem. Zařízení identifikuje fotografie pomocí
Na obrazovce náhledu klepněte na položku REŽIM → Zvuk a foto.
Sport
Pořizujte fotografie rychle se pohybujících předmětů.
Na obrazovce náhledu klepněte na položku REŽIM → Sport.
47
v Galerie.
Aplikace
Samospoušť
Pořizujte autoportréty předním fotoaparátem.
1 Na obrazovce náhledu klepněte na položku a přepněte přední fotoaparát na autoportréty.
2 Klepněte na REŽIM → Samospoušť.
3 Obraťte se k přednímu objektivu fotoaparátu.
4 Jakmile telefon najde vaši tvář, klepnutím na obrazovku pořiďte autoportrét.
Chcete-li pořídit fotografii pomocí dlaně, klepněte na položku , potom klepněte na přepínač
Ovládání gestem, abyste funkci aktivovali. Ukažte směrem k přednímu fotoaparátu svou dlaň.
Jakmile telefon vaši dlaň rozpozná, pořídí fotografii po uplynutí několika sekund.
Nastavení fotoaparátu
Rychlá nastavení
Na obrazovce náhledu používejte následující rychlá nastavení.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném
fotoaparátu.
• : Umožňuje vybrat efekt filtru, který se použije při pořizování fotografií nebo nahrávání videí.
• : Vyberte délku prodlevy, než fotoaparát automaticky pořídí fotografii.
• : Aktivuje nebo deaktivuje blesk.
• : Upravte posuvný panel, abyste pořídili fotografii s osvětlenými tvářemi pro jemnější
obrázky.
48
Aplikace
Nastavení fotoaparátu
Na obrazovce náhledu klepněte na položku
.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném
fotoaparátu.
• Velikost obrázku (zadní) / Velikost obrázku (přední): Výběr rozlišení pro fotografie. Použití
vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu videa, video ale v paměti zabere více místa.
• Velikost videa (zadní) / Velikost videa (přední): Výběr rozlišení pro videa. Použití vyššího
rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu videa, video ale v paměti zabere více místa.
• Ovládání gestem: V zařízení nastavte rozeznání vaší dlaně, abyste tímto způsobem mohli
pořizovat autoportréty.
• Uložit obr. jako v náhledu: Slouží k převrácení obrazu za účelem vytvoření zrcadlení původní
scény při fotografování předním fotoaparátem.
• Režim zaostření: Volba režimu zaostření. Aut. zaos. je ovládáno pomocí fotoaparátu. Makro je
určeno pro velmi blízké objekty.
• Dělicí čáry: Zobrazí pokyny hledáčku a pomůže s kompozicí při výběru předmětů.
• Značky polohy: Připojí k fotografii značku polohy GPS.
• Síla signálu GPS se může snížit v místech, kde může být signál stíněn, například mezi
budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
• Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na internet. Chcete-li
tomu zabránit, deaktivujte nastavení značky polohy.
• Zkontrolovat obrázky: Nastavení zařízení pro zobrazení fotografií po jejich zachycení.
• Rychlé spuštění: Nastavte zařízení, aby spustilo fotoaparát, když rychle dvakrát za sebou
stisknete tlačítko Domů.
• Místo uložení: Vybere umístění úložiště v paměti.
• Funkce tl. hlasitosti: Nastavení zařízení na použití tlačítka hlasitosti k ovládání spouště nebo
funkce zoomu.
• Vynulovat nastavení: Obnovení nastavení fotoaparátu.
49
Aplikace
Galerie
Úvod
Umožňuje zobrazení a správu fotografií a videí uložených v zařízení.
Prohlížení snímků nebo videí
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
2 Vyberte snímek nebo video.
Video soubory zobrazují ikonu
položku .
v miniatuře náhledu. Chcete-li přehrát video, klepněte na
Přechod na předchozí obrazovku.
Další možnosti
Úpravy snímku.
Sdílejte snímek s ostatními.
Odstranění snímku.
Chcete-li skrýt nebo zobrazit menu, klepněte na obrazovku.
50
Aplikace
Mazání snímků nebo videí
Mazání snímku nebo videa
Vyberte snímek nebo video a klepněte na položku Odstr. v dolní části obrazovky.
Mazání více snímků nebo videí
1 Na hlavní obrazovce Galerie klepněte na snímek nebo video, které chcete vymazat, a podržte je.
2 Zaškrtněte snímky nebo videa, které chcete vymazat.
3 Klepněte na položku DALŠÍ → Odstr.
51
Aplikace
Smart Manager
Úvod
Chytrý správce poskytuje přehled o stavu baterie, úložiště paměti RAM a zabezpečení systému
vašeho zařízení. Chytrý správce umožňuje snadnou optimalizaci telefonu a režim Ultra Data Saving
pomáhá se správou užívání mobilních dat.
• Některé funkce této aplikace nemusí být dostupné v závislosti na regionu nebo
poskytovateli služeb.
• Některá zařízení tuto funkci nemusejí podporovat.
52
Aplikace
Používání funkce rychlé optimalizace
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Smart Manager → SMAZAT VŠE.
Funkce rychlé optimalizace zvyšuje výkon zařízení prostřednictvím následujících akcí.
• Identifikace aplikací, které využívají nadměrné množství elektrické energie, a částečné vyčištění
paměti.
• Vymazání nepotřebných souborů a zavření aplikací spuštěných na pozadí.
• Hledání malwaru.
Správa výkonu zařízení
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Smart Manager a vyberte funkci.
Baterie
Zkontrolujte zbývající úroveň nabití baterie a dobu, po kterou lze zařízení používat. U zařízení s
nízkou zbývající úrovní nabití baterie můžete energii baterie šetřit aktivací funkcí úsporného režimu a
zavřením aplikací, které spotřebovávají nadměrné množství energie baterie.
Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba
používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.
Úložiště
Zkontrolujte stav použité a dostupné kapacity paměti. Můžete vymazat nepoužívané a zbytkové
soubory nebo odinstalovat aplikace, které již nepoužíváte.
RAM
Zkontrolujte množství dostupné paměti RAM. Můžete zavřít aplikace na pozadí a omezit množství
používané paměti RAM, abyste zařízení zrychlili.
Zabezpečení zařízení
Zkontrolujte stav zabezpečení zařízení. Funkce prohledá telefon a kontroluje nepřítomnost malwaru.
53
Aplikace
S Plánovač
Úvod
Spravujte svůj rozvrh zadáním nadcházejících událostí nebo úloh v plánovači.
Vytváření událostí
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku S Plánovač.
2 Klepněte na položku nebo poklepejte na datum.
Pokud datum již má uložené události nebo úlohy, klepněte na datum a klepněte na
.
3 Zadejte podrobnosti události.
Vložení názvu.
Nastavte pro tuto událost počáteční
a konečné datum.
Vyberte kalendář, který chcete
použít nebo který se má
synchronizovat.
Nastavení alarmu.
Zadejte místo události.
Přidat další podrobnosti.
4 Uložte událost klepnutím na položku ULOŽIT.
54
Aplikace
Vytváření úloh
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku S Plánovač.
2 Klepněte na položku → Úkoly.
3 Zadejte podrobnosti úlohy a klepněte na položku DNES nebo ZÍTRA, abyste nastavili datum
splnění.
Chcete-li přidat více podrobností, klepněte na položku
.
4 Uložte úlohu klepnutím na položku ULOŽIT.
Synchronizovat události nebo úlohy s vašimi účty
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Účty, vyberte službu účtu, potom
klepněte na přepínač Synchronizovat Kalendář, abyste události a úlohy synchronizovali s účtem.
Chcete-li přidat účty pro synchronizaci, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na položku S
Plánovač → DALŠÍ → Správa kalendářů → Přidat účet. Pak vyberte účet, se kterým chcete provést
synchronizaci, a přihlaste se. Po přidání účtu se vedle názvu účtu zobrazí zelený kroužek.
55
Aplikace
Video
Sledujte videa uložená v zařízení a přizpůsobte si nastavení přehrávání.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Video.
Vyberte video, které chcete přehrát.
Otevření dalších
možností.
Převíjet nebo rychle
vpřed přetažením
panelu.
Pozastavení a
obnovení přehrávání.
Změnit poměr stran
obrazovky.
Nastavení hlasitosti.
Přejít na předcházející
video. Klepnutím a
podržením přetočíte
obsah dozadu.
Přejít na další video.
Klepnutím a
podržením přetočíte
obsah dopředu.
56
Aplikace
Záznamník
Tuto aplikaci použije k nahrávání nebo přehrávání hlasových poznámek.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Tools → Záznamník.
2 Klepnutím na položku spustíte nahrávání. Mluvte do mikrofonu.
Klepnutím na položku Pauza nahrávání pozastavíte.
Klepnutím na položku Odm. hovoru při nahrávání hlasové poznámky automaticky odmítněte
příchozí hovory.
Spuštění záznamu.
3 Klepnutím na položku
nahrávání dokončíte.
57
Aplikace
Moje soubory
Otevírejte a spravujte různé soubory uložené v telefonu.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Tools → Moje soubory.
• Kategorie: Zobrazení souborů podle kategorie.
• Místní úložiště: Zobrazení souborů uložených v zařízení.
• VYUŽITÍ PAMĚTI: Zobrazení informací o paměti vašeho zařízení.
Chcete-li vyhledávat soubory nebo složky, klepněte na položku HLEDAT.
Poznámka
Vytvářejte poznámky a organizujte je podle kategorií.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Tools → Poznámka.
Vytváření poznámek
Klepněte na položku
v seznamu poznámek a zadejte poznámku. Při vytváření poznámky použijte
jednu z následujících možností:
• Kategorie: Vytvořit nebo nastavit kategorii.
• Obrázek: Vložit obrázky.
• Hlasová: Vytváření hlasového záznamu pro vložení.
• Úkoly: Přidáním zaškrtávacích políček na začátek každé řádky můžete vytvořit seznam úloh.
Chcete-li poznámku uložit, klepněte na položku ULOŽIT.
Chcete-li upravit poznámku, klepněte na poznámku a pak klepněte na obsah poznámky.
Hledání poznámek
Klepněte na položku HLEDAT v seznamu poznámek a zadejte klíčové slovo, které se má v
poznámkách vyhledat.
58
Aplikace
Hodiny
Úvod
Nastavujte budíky, kontrolujte aktuální čas v mnoha různých městech po celém světě, určete čas
události nebo nastavte konkrétní trvání.
Upozornění
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hodiny → Upozornění.
Nastavení upozornění
Klepněte na položku PŘIDAT v seznamech upozornění, nastavte dobu upozornění, vyberte dny, ve
které se bude alarm opakovat, nastavte další různé možnosti upozornění a pak klepněte na položku
ULOŽIT.
Chcete-li otevřít klávesnici, abyste mohli zadat čas výstrahy, klepněte na položku KLÁVESNICE.
Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat upozornění, klepněte na ikonu vedle upozornění v seznamu
upozornění.
Zastavení upozornění
Klepnutím na tlačítko KONEC upozornění vypnete. Pokud jste dříve aktivovali možnost posunutí
upozornění, klepněte na položku POSUNOUT BUDÍK a nastavte opakování upozornění za určitou
dobu.
Odstraňování upozornění
Klepněte na položku
a upozornění v seznamu upozornění.
Světové hodiny
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hodiny → Světové hodiny.
Vytvoření hodin
Klepněte na položku PŘIDAT a zadejte název města nebo vyberte město ze seznamu měst.
Odstraňování hodin
Klepněte na položku
na hodinách.
59
Aplikace
Stopky
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hodiny → Stopky.
2 Pro spuštění měření času klepněte na položku Začátek.
Chcete-li při měření události zaznamenávat časy kol, klepněte na položku KOLO.
3 Klepnutím na položku ZASTAVIT měření času zastavte.
Chcete-li měření obnovit, klepněte na položku POKRAČOVAT.
Chcete-li stopky vynulovat, klepněte na položku VYNULOVAT.
Časovač
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hodiny → Časovač.
2 Nastavte dobu trvání a pak klepněte na položku ZAČÁTEK.
Chcete-li otevřít klávesnici, abyste mohli zadat dobu trvání, klepněte na položku KLÁVESNICE.
3 Po uplynutí nastaveného času časovače klepněte na položku KONEC.
Kalkulačka
Provádějte jednoduché nebo komplexní výpočty.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kalkulačka.
Otočte zařízení do zobrazení na šířku a zobrazte vědeckou kalkulačku. Pokud je funkce Otočení
displeje vypnutá, otevřete panel upozornění a aktivujte ji klepnutím na položku Otočení displeje.
Chcete-li zobrazit historii výpočtů, klepněte na položku HISTORIE. Chcete-li zavřít panel historie
výpočtů, klepněte na položku KLÁVESNICE.
Chcete-li vymazat historii, klepněte na položku HISTORIE → SMAZAT HISTORII.
60
Aplikace
Rádio
Poslech FM rádia
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Rádio.
Před použitím aplikace je třeba připojit sluchátka, která fungují jako anténa.
FM rádio skenuje a ukládá při prvním spuštění automaticky dostupné stanice.
Klepnutím na ikonu
zapněte FM rádio. Ze seznamu rádiových stanic vyberte požadovanou stanici
se vraťte na obrazovku FM rádia.
a klepnutím na položku
Automatické vyhledávání a
ukládání dostupných stanic.
Záznam skladby z FM rádia.
Otevření dalších možností.
Přidání aktuální rádiostanice do
seznamu oblíbených.
Zadejte ručně frekvenci rádiové
stanice.
Volič frekvence.
Zapnutí nebo vypnutí FM rádia.
Zobrazení seznamu dostupných
stanic.
Vyhledání dostupné rádiostanice.
61
Aplikace
Skenování rádiových stanic
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Rádio.
Klepněte na položku NAČÍST a pak vyberte možnosti skenování. FM rádio automaticky vyhledá a
uloží dostupné stanice.
Ze seznamu rádiových stanic vyberte požadovanou stanici a klepnutím na položku
obrazovku FM rádia.
se vraťte na
Aplikace Google
Google nabízí aplikace v oblasti zábavy, sociálních sítí a obchodu. Pro přístup k některým aplikacím
budete pravděpodobně potřebovat účet Google. Další informace naleznete v části Účty.
Chcete-li zobrazit více informací o aplikaci, otevřete menu nápovědy jednotlivých aplikací.
Některé aplikace nemusí být dostupné nebo mohou mít jiné označení v závislosti na oblasti
nebo poskytovateli služeb.
Chrome
Vyhledávejte informace a procházejte webové stránky.
Gmail
Odesílejte a přijímejte e-maily prostřednictvím služby Google Mail.
Mapy
Najděte na mapě svoji lokalitu, vyhledávejte různé lokality a prohlížejte si informace o různých
místech.
Hudba Play
Vyhledávejte, poslouchejte a sdílejte hudbu ve svém zařízení.
62
Aplikace
Filmy Play
Stahování videí ke shlédnutí z obchodu Obchod Play.
Disk
Ukládejte svůj obsah do cloudu, kde k němu budete mít přístup odkudkoli a budete jej moci sdílet
s ostatními.
YouTube
Sledujte a vytvářejte videa a sdílejte je s ostatními.
Fotky
Můžete vyhledávat, spravovat a upravovat všechny fotografie a videa z různých zdrojů na jednom
místě.
Hangouts
Chatujte se svými přáteli sami nebo ve skupinách a při chatování používejte obrázky, emotikony a
videohovory.
Google
Můžete rychle vyhledávat položky na Internetu nebo ve svém zařízení.
Hlasové vyhledávání
Po vyslovení klíčového slova nebo fráze můžete rychle vyhledat příslušnou položku.
Nastavení Google
Nakonfigurujte nastavení pro určité funkce poskytované Googlem.
63
Nastavení
Úvod
Přizpůsobte nastavení pro funkce a aplikace. Můžete si své zařízení lépe přizpůsobit
nakonfigurováním různých možností nastavení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení.
Wi-Fi
Připojování k síti Wi-Fi
Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.
Nepoužíváte-li síť Wi-Fi, vypněte ji a šetřete energii baterie.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Wi-Fi a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
2 Ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte požadovanou síť.
U sítí, které vyžadují heslo, se zobrazuje ikona zámku.
64
Nastavení
3 Klepněte na položku PŘIPOJIT.
Jakmile se zařízení připojí k síti Wi-Fi, zařízení se k této síti bude znovu připojovat
pokaždé, když bude k dispozici – aniž by bylo třeba vyplňovat heslo. Chcete-li zabránit
automatickému připojování zařízení k určité síti, vyberte ji ze seznamu sítí a klepněte na
položku ODSTRANIT.
Wi-Fi Direct
Funkce Wi-Fi Direct propojí zařízení přes síť Wi-Fi bez nutnosti použít přístupový bod.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Wi-Fi a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
2 Klepněte na Wi-Fi Direct.
Uvedena jsou nalezená zařízení.
Pokud se zařízení, ke kterým se chcete připojit, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení
zapnulo funkci Wi-Fi Direct.
3 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.
Telefon se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Wi-Fi Direct.
Odesílání a příjem dat
S dalšími zařízeními můžete sdílet data, například kontakty nebo multimediální soubory. Následující
akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
2 Vyberte snímek.
3 Klepněte na položku Sdílet → Wi-Fi Direct, vyberte zařízení, do kterého chcete odeslat přenést,
a klepněte na SDÍLET.
4 Přijměte požadavek připojení funkce Wi-Fi Direct v druhém zařízení.
Pokud jsou zařízení již připojená, bude snímek do druhého zařízení odeslán bez procedury
požadavku na připojení.
65
Nastavení
Ukončení připojení k zařízení
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Wi-Fi.
2 Klepněte na Wi-Fi Direct.
Zařízení zobrazí připojená zařízení v seznamu.
3 Odpojte zařízení klepnutím na název zařízení.
Bluetooth
Úvod
K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními Bluetooth použijte rozhraní Bluetooth.
• Společnost Samsung nenese odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití
dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
• Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná
a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní
dosah snížen.
• Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností
Bluetooth SIG, nemusejí být se zařízením kompatibilní.
• Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo
ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely).
Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce
Bluetooth.
66
Nastavení
Párování s dalšími zařízeními Bluetooth
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Bluetooth a pak funkci aktivujte klepnutím na
přepínač.
Uvedena jsou nalezená zařízení.
2 Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování.
Pokud se vaše zařízení již předtím spárovalo, klepněte na název zařízení bez potvrzení
automaticky vygenerovaného klíče.
Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby
zařízení zapnulo možnost viditelnosti. Postup najdete v uživatelských příručkách druhého
zařízení.
Vaše zařízení je viditelné pro ostatní zařízení, zatímco je otevřená obrazovka nastavení
Bluetooth.
3 Potvrďte připojení přijetím požadavku na připojení Bluetooth na svém zařízení.
Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Bluetooth.
Odesílání a příjem dat
Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. S dalšími zařízeními Bluetooth
můžete sdílet data, například kontakty nebo soubory médií. Následující akce představují příklad
odeslání snímku do jiného zařízení.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
2 Vyberte snímek.
3 Klepněte na Sdílet → Bluetooth a vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek přenést.
Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby
zařízení zapnulo možnost viditelnosti.
4 Potvrďte požadavek připojení Bluetooth na druhém zařízení.
67
Nastavení
Zrušení párování zařízení Bluetooth
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Bluetooth.
Zařízení zobrazí spárovaná zařízení v seznamu.
2 Klepněte na položku vedle názvu zařízení a zrušte jeho spárování.
3 Klepněte na položku Ukončit párování.
Režim Letadlo
V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce zařízení vypnuty. Budete moci používat pouze
služby, které nevyužívají připojení k síti.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Režim Letadlo.
Ujistěte se, že zařízení je během startu a přistání vypnuté. Pokud to dovolí posádka, můžete
po startu zařízení používat v režimu Letadlo.
Mobilní hotspot a sdílení internetového připojení
Umožní používat zařízení jako mobilní přístupový bod a sdílet datové připojení k síti s dalšími
zařízeními, pokud není dostupné připojení k síti. Připojení lze vytvořit prostřednictvím Wi-Fi, USB
nebo Bluetooth.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Mobilní hotspot a sdílení internetového připojení.
Za využívání této funkce mohou být účtovány další poplatky.
• Mobile hotspot: Mobilní aktivní bod použijte ke sdílení datového připojení zařízení s počítači
nebo jinými zařízeními.
• Sdílení připojení Bluetooth: Sdílení připojení přes Bluetooth použijte ke sdílení připojení
zařízení k datové síti pomocí počítačů nebo dalších zařízení pomocí funkce Bluetooth.
• Sdílení přip. přes USB: Sdílení připojení přes USB použijte ke sdílení datového připojení
mobilního zařízení s počítačem přes USB. Po připojení k počítači je zařízení využíváno jako
bezdrátový modem počítače.
68
Nastavení
Používání přístupového bodu mobilní sítě
Umožní používat zařízení jako mobilní přístupový bod a sdílet datové připojení k síti s dalšími
zařízeními.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Mobilní hotspot a sdílení internetového
připojení → Mobile hotspot.
2 Klepnutím aktivujte přepínač.
Na stavovém řádku se objeví ikona
v seznamu sítí Wi-Fi.
. Ostatní zařízení budou moci najít vaše zařízení
Chcete-li nastavit heslo mobilního aktivního bodu, klepněte na DALŠÍ → Konfigurovat Mobile
hotspot a vyberte úroveň zabezpečení. Pak zadejte heslo a klepněte na položku ULOŽIT.
3 Na obrazovce druhého zařízení hledejte a vyberte své zařízení ze seznamu sítí Wi-Fi.
4 V připojeném zařízení použijte datové připojení k mobilní síti zařízení pro přístup na Internet.
Použití dat
Přehled o množství využívaných dat a přizpůsobení nastavení pro omezení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Použití dat.
• Mobilní data: Nastavení používání datového připojení zařízení v jakékoli mobilní síti.
• Nastavit limit mobilních dat: Nastavení omezení využívání mobilních dat.
• Data na pozadí: Zabrání aplikacím, které běží na pozadí, v použití mobilního datového
připojení.
Chcete-li změnit datum vynulování období sledování v rámci měsíce, klepněte na položku
Změnit cyklus.
69
→
Nastavení
Omezení používání dat
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Použití dat, potom klepněte na přepínač Nastavit
limit mobilních dat, abyste funkci aktivovali.
2 Nastavte limit přetažením panelu přizpůsobení směrem nahoru nebo dolů.
3 Nastavte úroveň výstrahy využití dat přetažením panelu přizpůsobení varování směrem nahoru
nebo dolů.
Zařízení vás bude varovat, jakmile bude dosaženo úrovně varování.
Mobilní sítě
Nakonfigurujte si nastavení mobilních sítí.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Mobilní sítě.
• Datový roaming: Nastavení používání datových připojení zařízení během roamingu.
• Názvy přístupových bodů: Nastavení názvů přístupových bodů.
• Režim sítě: Výběr typu sítě.
• Síťoví operátoři: Vyhledávají dostupné sítě a ručně registrují síť.
70
Nastavení
NFC a platba (modely s aktivní funkcí NFC)
Úvod
Vaše zařízení umožňuje čtení značek NFC (Near Field Communication), které obsahují informace o
produktech. Tuto funkci můžete také použít k provádění plateb nebo nakupování lístků při přepravě
nebo událostech po stažení povinných aplikací.
Baterie obsahuje integrovanou anténu NFC. S baterií zacházejte opatrně, abyste anténu NFC
nepoškodili.
Používání funkce NFC
Funkci NFC použijte k odesílání snímků nebo kontaktů do dalších zařízení a čtení informací o
produktu ze značek NFC.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku NFC a platba a pak funkci aktivujte klepnutím na
přepínač.
2 Umístěte oblast antény NFC na zadní stranu zařízení do blízkosti značky NFC.
Zobrazí se informace ze značky.
Ujistěte se, že obrazovka zařízení je odemčená. Jinak zařízení nebude schopno přečíst
označení NFC nebo přijímat data.
71
Nastavení
Provádění plateb pomocí funkce NFC
Aby bylo možné funkci NFC využívat k provádění plateb, je třeba se zaregistrovat ke službě
mobilních plateb. Chcete-li se zaregistrovat nebo získat další podrobnosti o službě, obraťte se na
poskytovatele služby.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku NFC a platba a pak funkci aktivujte klepnutím na
přepínač.
2 Dotkněte se oblastí antény NFC na zadní straně zařízení čtečky karet NFC.
Chcete-li nastavit výchozí platební aplikaci, otevřete obrazovku nastavení a klepněte na položku NFC
a platba → Klepnout a zaplatit a poté vyberte aplikaci.
Seznam platebních služeb nemusí zahrnovat všechny dostupné platební aplikace.
Odesílání dat
Umožňuje povolení výměny dat, když se NFC anténa vašeho zařízení dotkne NFC antény dalšího
zařízení.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku NFC a platba a pak funkci aktivujte klepnutím na
přepínač.
2 Klepněte na položku Android Beam a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
3 Vyberte položku a dotkněte se NFC anténou druhého zařízení NFC antény vašeho zařízení.
72
Nastavení
4 Když se na obrazovce objeví položka Dotykem odešlete., klepněte na obrazovku zařízení a
odešlete položku.
Pokud se obě zařízení pokusí odeslat data zároveň, může dojít k selhání přenosu.
Další nastavení připojení
Možnosti
Přizpůsobte nastavení pro ovládání dalších funkcí.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Další nastavení připojení.
• Tisk: Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Dostupné
tiskárny můžete hledat nebo přidat tiskárnu ručně pro tisk souborů. Další informace naleznete
v části Tisk.
• VPN: Nastavení a připojení k virtuální soukromé síti (VPN).
• Výchozí aplikace zpráv: Vybere výchozí aplikaci používanou k zasílání zpráv.
Tisk
Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Můžete zařízení
připojit k tiskárně pomocí Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct a tisknout snímky či dokumenty.
Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.
73
Nastavení
Přidávání zásuvných modulů tiskárny
Přidání zásuvných modulů tiskáren pro tiskárny, ke kterých chcete připojit zařízení.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Další nastavení připojení → Tisk → Stáhnout
modul plug-in.
2 Vyhledejte zásuvný modul tiskárny ve službě Obchod Play.
3 Vyberte zásuvný modul tiskárny a nainstalujte jej.
4 Vyberte plug-in tiskárny a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
Zařízení vyhledá tiskárny, které jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení.
Chcete-li přidat tiskárny ručně, klepněte na položku DALŠÍ → Přidat tiskárnu → ADD PRINTER.
Chcete-li změnit nastavení tisku, klepněte na položku DALŠÍ → Nastavení tisku.
Tisk obsahu
Během zobrazování obsahu, jako jsou obrázky nebo dokumenty, klepněte na položku Sdílet → Tisk
→
→ Všechny tiskárny a pak vyberte tiskárnu.
Zvuky a oznámení
Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zvuky a oznámení.
• Režim zvuku: Nastavení zařízení na použití režimu zvuku nebo tichého režimu.
• Hlasitost: Nastavení úrovně hlasitosti vyzváněcích tónů, hudby a videa, systémových zvuků a
oznámení.
• Vyzváněcí tóny a zvuky: Změní nastavení vyzváněcích tónů a zvuků systému.
• Vibrace: Změní nastavení vibrací.
• Kvalita zvuku a efekty: Umožňuje konfiguraci dalších nastavení zvuku.
• Nerušit: Nastavení ztišení zvuku příchozích hovorů a oznámení, kromě povolených výjimek.
• Oznámení aplikací: Změní nastavení oznámení pro každou aplikaci.
74
Nastavení
Zobrazení
Změna nastavení zobrazení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zobrazení.
• Jas: Nastavení jasu displeje.
• Režim Venku: Pro zvýšení viditelnosti displeje ve světlých podmínkách aktivujte venkovní režim.
• Písmo: Změní velikost a typ písma.
• Časový limit displeje: Nastavení prodlevy než zařízení vypne podsvícení displeje.
• Režim displeje: Změní režim obrazovky a upraví barvy a kontrast displeje.
• Spořič displeje: Nastavení zařízení, které umožňuje spuštění spořiče obrazovky při nabíjení
zařízení.
Aplikace
Spravujte aplikace zařízení a měňte jejich nastavení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Aplikace.
• Správce aplikací: Kontrola a správa aplikací v zařízení.
• Výchozí aplikace: Vybere výchozí nastavení pro používání aplikací.
• Nastavení aplikací: Přizpůsobení nastavení oznámení pro jednotlivé aplikace.
Pozadí
Změňte nastavení pozadí pro domovskou obrazovku a zamknutou obrazovku.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Pozadí.
Zamykací obr. a zabezp.
Změňte nastavení tak, abyste zařízení a kartu SIM nebo USIM zabezpečili.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na vybrané metodě zámku obrazovky.
• Typ zámku displeje: Změna metody zámku obrazovky.
• Zobrazit informace: Změna nastavení pro položky zobrazené na zamknuté obrazovce.
75
Nastavení
• Oznámení: Nastavte, zda se má zobrazovat obsah oznámení na uzamčené obrazovce, a vyberte,
jaké oznámení se má zobrazit.
• Najít moje mobilní zařízení: Aktivujte nebo deaktivujte funkci Najít můj mobil. Tato funkce
vám může pomoci najít své zařízení, pokud je ukradené nebo ztracené. Můžete také navštívit
internetové stránky Find my mobile (findmymobile.samsung.com), které vám umožní sledovat a
ovládat své ukradené nebo ztracené zařízení.
• Neznámé zdroje: Nastavení zařízení umožňující instalaci aplikací z neznámých zdrojů.
• Další nastavení zabezpečení: Konfigurace dalších nastavení zabezpečení.
Soukromí
Změňte nastavení soukromí.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Soukromí.
• Umístění: Změna nastavení oprávnění informací o poloze.
• Hlásit diagn. informace: Nastavení automatického odesílání informací o diagnostice a
používání zařízení společnosti Samsung.
Usnadnění
Nakonfigurujte různá nastavení pro usnadnění přístupu k zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Usnadnění.
• Zrak: Přizpůsobte nastavení a vylepšete usnadnění pro uživatele s poruchou zraku.
• Sluch: Přizpůsobte nastavení a vylepšete dostupnost pro uživatele s poruchou sluchu.
• Obratnost a interakce: Přizpůsobte nastavení a vylepšete dostupnost pro uživatele s poruchou
pohyblivosti.
• Přímý přístup: Nastavte otevření vybraných nabídek usnadnění po rychlém trojnásobném
stisknutí tlačítka Domů.
• Připomenutí oznámení: Použijte tuto funkci na upozornění o oznámeních, které jste si ještě
nepřečetli.
• Příjem a ukončování hovorů: Můžete změnit způsob přijímání nebo ukončování hovorů.
• Režim jednoho klepnutí: Nastavení zařízení na ovládání příchozích volání nebo oznámení
klepnutím na tlačítko místo přetažení.
76
Nastavení
• TalkBack: Aktivace funkce TalkBack, která poskytuje hlasovou zpětnou vazbu. Chcete-li zobrazit
informace nápovědy a zjistit, jak funkci používat, klepněte na NASTAVENÍ → Spustit výukový
program Prozkoumání dotykem.
• Přístup pomocí přepínačů: Nastavení ovládání nabídek na obrazovce stisknutím fyzických
tlačítek na telefonu.
Účty
Přidá účty Samsung a Google nebo jiné účty do seznamu k synchronizaci.
Přidávání účtů
Některé aplikace používané v zařízení vyžadují zaregistrovaný účet. Chcete-li maximálně využívat
možnosti zařízení, vytvořte si účty.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Účty → Přidat účet.
2 Vyberte službu účtu.
3 Nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li synchronizovat obsah se svými účty, vyberte účet a vyberte položky, které se mají
synchronizovat.
Registrace účtu Samsung
K používání některých aplikací Samsung potřebujete účet Samsung. Na svůj účet Samsung můžete
zálohovat data uložená v zařízení nebo je z něj obnovit. Zaregistrujte si svůj účet Samsung v zařízení,
abyste mohli pohodlně používat služby Samsung.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Účty → Přidat účet.
2 Klepněte na položku Účet Samsung account.
3 Nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.
Jakmile bude váš účet Samsung zaregistrován, můžete používat aplikace, které vyžadují účet
Samsung, aniž byste se v nich museli přihlašovat.
Odebírání účtů
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Účty, vyberte název účtu, vyberte účet, který chcete
odebrat, a pak klepněte na položku DALŠÍ → Odebrat účet.
77
Nastavení
Záloha a obnovení
Změňte nastavení pro správu nastavení a dat.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Záloha a obnovení.
• Zálohovat moje data: Zálohování osobních údajů a dat aplikací na serveru Samsung. Můžete
také nastavit zařízení, aby data zálohovalo automaticky.
• Obnovit: Obnova dříve zálohovaných osobních údajů a dat aplikací z účtu Samsung.
• Zálohovat účet: Nastavení nebo úprava účtu zálohování Google.
• Zálohovat moje data: Nastavení zařízení pro zálohování nastavení a dat aplikací na server
Google.
• Automatické obnovení: Nastavení zařízení, aby automaticky obnovovalo nastavení a data
aplikací ze serveru Google při opětovné instalaci aplikací.
• Vynulovat nastavení: Obnovení továrního nastavení telefonu bez vymazání dat.
• Obnovit tovární data: Obnovení nastavení na jejich výchozí tovární hodnoty a smazání všech
dat.
Jazyk a zadávání
Změňte nastavení pro zadání textu. Některé možnosti nemusí být v závislosti na vybraném jazyku k
dispozici.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Jazyk a zadávání.
• Jazyk: Výběr jazyka, ve kterém se budou zobrazovat všechna menu a aplikace.
• Výchozí klávesnice: Vyberte výchozí typ klávesnice pro vkládání textu.
• Klávesnice Samsung: Změna nastavení klávesnice Samsung.
• Hlasové zadávání Google: Změna nastavení hlasového zadávání.
• Hlasový vstup: Vyberte výchozí službu hlasového vstupu. Můžete také změnit nastavení
jednotlivých služeb.
• Možnosti převodu text-řeč: Změna nastavení funkce převodu textu na řeč.
• Rychlost ukazatele: Nastavte rychlost ukazatele pro myš nebo dotykovou destičku (trackpad)
připojenou k zařízení.
78
Nastavení
Baterie
Zobrazte informace o spotřebě energie baterie a změňte možnosti úspory energie.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Baterie.
• Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba
používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.
• Některá zařízení tuto funkci nemusejí podporovat.
• VYUŽITÍ BATERIE: Zobrazení množství zařízením spotřebované energie baterie.
• Optimalizace aplikací: Spravujte aplikace a šetřete energii baterie. Můžete zobrazit seznam
aplikací, které spotřebovávají nadměrné množství energie baterie.
• Úsporný režim: V této části můžete aktivovat úsporný režim a změnit nastavení úsporného
režimu. Další informace naleznete v části Režim úspory energie.
• Ultra úsporný režim: Prodlouží dobu pohotovostního režimu a omezí spotřebu baterie pomocí
jednoduššího rozvržení a omezeného přístupu k aplikaci. Další informace naleznete v části Ultra
úsporný režim.
• Zobrazit procenta baterie: Nastavení zařízení pro zobrazení údajů o zbývající kapacitě baterie.
Úložiště
Zobrazit informace o paměti vašeho zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Úložiště.
Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší, než je uváděno, protože operační
systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti. Dostupná kapacita se může změnit po
aktualizaci zařízení.
79
Nastavení
Datum a čas
Přístup a změna následujících nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Datum a čas.
Pokud se baterie zcela vybije nebo je vyjmuta ze zařízení, datum a čas se resetuje.
• Automatická aktualizace data a času: Automatická aktualizace data a času při cestování do
jiných časových pásem.
• Automatické časové pásmo: Nastavení přijímání informací o časovém pásmu v zařízení při
pohybu časovými pásmy ze sítě.
• Nastavit datum: Ruční nastavení data.
• Nastavit čas: Slouží k ručnímu nastavení aktuálního času.
• Vybrat časové pásmo: Nastavení domovského časového pásma.
• Použít 24hodinový formát: Zobrazení času v 24 hodinovém formátu.
Uživatelská příručka
Zobrazí informace nápovědy, kde se naučíte používat zařízení a aplikace nebo konfigurovat důležité
nastavení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Uživatelská příručka.
O zařízení
Otevření informací o zařízení, úprava názvu zařízení nebo aktualizace softwaru zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku O zařízení.
80
Dodatek
Řešení problémů
Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení.
Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.
Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k zadání
jednoho z následujících kódů:
• Heslo: Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
• Kód PIN: Při prvním použití zařízení, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN
dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámek SIM karty.
• Kód PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání
nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
• Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM
nebo USIM. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb
• Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál
ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou zobrazovat
opakovaně chybové zprávy.
• Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další informace získáte od svého
poskytovatele služeb.
Zařízení se nezapne
• Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.
• Baterie nemusí být správně vložena. Vložte baterii znovu.
• Otřete zlatě zbarvené kontakty a baterii znovu vložte.
81
Dodatek
Dotykový displej reaguje pomalu nebo nesprávně
• Pokud na dotykový displej nasadíte chránič displeje nebo volitelné příslušenství, nemusí
dotykový displej fungovat správně.
• Pokud máte rukavice, pokud se dotykového displeje dotýkáte špinavýma rukama nebo pokud
klepnete na displej ostrým předmětem nebo nehtem, nemusí dotykový displej fungovat
správně.
• Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
• Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné softwarové chyby.
• Ujistěte se, že je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
• Pokud je dotykový displej poškrábaný nebo poškozený, navštivte servisní centrum Samsung.
Telefon zamrzá nebo obsahuje kritické chyby
Vyzkoušejte následující řešení. Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko
Samsung.
Restart telefonu
Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být nezbytné zavřít všechny aplikace nebo zařízení
vypnout a znovu zapnout.
Nucený restart
Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte a přidržte zároveň vypínací tlačítko a tlačítko pro
snížení hlasitosti po dobu více než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.
Resetování telefonu
Pokud nedojde k vyřešení problému pomocí výše uvedených metod, proveďte obnovení do
továrního nastavení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Záloha a obnovení → Obnovit tovární
data → RESETOVAT ZAŘÍZENÍ → ODSTRANIT VŠE. Před provedením obnovení do továrního
nastavení si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.
82
Dodatek
Hovory nejsou spojovány
• Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné mobilní síti.
• Ujistěte se, že jste nenastavili blokování telefonního čísla, které vytáčíte.
• Ujistěte se, že jste nenastavili blokování příchozího telefonního čísla.
Ostatní vás během hovoru neslyší
• Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.
• Ujistěte se, že se mikrofon nachází v blízkosti vašich úst.
• Pokud používáte sluchátka, ujistěte se, že jsou správně připojena.
Během hovoru je slyšet ozvěna
Upravte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti nebo se přesuňte na jiné místo.
Mobilní síť nebo síť Internet se často odpojuje nebo je nedostatečná
kvalita zvuku
• Ujistěte se, že neblokujete interní anténu zařízení.
• Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete
signál ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základní stanicí
poskytovatele služeb. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
• Pokud používáte zařízení za jízdy, můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí
poskytovatele služeb.
Ikona baterie je prázdná
Baterie je vybitá. Nabijte baterii.
83
Dodatek
Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností
Samsung)
• Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
• Pokud jsou svorky baterie špinavé, nemusí se baterie správně nabíjet nebo se může zařízení
vypnout. Otřete oba zlatě zbarvené kontakty a zkuste znovu vložit baterii.
Baterie se vybíjí rychleji než po zakoupení
• Pokud vystavíte zařízení nebo baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k
omezení využitelné kapacity.
• Spotřeba kapacity baterie se zvyšuje, pokud používáte funkce zasílání zpráv nebo některé
aplikace, například hry nebo síť Internet.
• Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.
Zařízení je při dotyku horké
Při používání aplikací, které vyžadují více energie, nebo při používání aplikací v zařízení po delší
dobu může být zařízení na dotek horké. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani
výkon zařízení. Pokud se zařízení přehřeje nebo je delší dobu horké, nějakou dobu jej nepoužívejte.
Pokud se zařízení nadále přehřívá, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung.
Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy
K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění
fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:
• Nabijte baterii.
• Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
• Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím
fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.
84
Dodatek
Kvalita fotografií je nižší než na náhledu
• Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
• Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit
šum nebo mohou být snímky neostré.
Při otevírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy
Pokud se zobrazí chybové zprávy nebo nedojde ke spuštění přehrávání multimediálních souborů po
jejich otevření v zařízení, vyzkoušejte následující možnosti:
• Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
• Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud
je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání
souboru.
• Ověřte, zda jsou formáty souborů podporovány zařízením. Pokud není formát souboru
zařízením podporován, například DivX nebo AC3, nainstalujte aplikaci, která ho podporuje. Pro
potvrzení formátu souborů, které vaše zařízení podporuje, navštivte stránku www.samsung.com.
• Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa
zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
• Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejichž použití bylo autorizováno
poskytovatelem síťových služeb nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah
dostupný na síti Internet, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně
zobrazit.
Nelze najít jiné zařízení Bluetooth
• Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení aktivní.
• Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení, ke kterému se chcete připojit, aktivní.
• Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce
Bluetooth (10 m).
Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.
85
Dodatek
Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno
• Dbejte na to, aby byl používaný kabel USB kompatibilní se zařízením.
• Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.
• Pokud jste uživatel systému Windows XP, ujistěte se, že máte v počítači nainstalován servisní
balíček Windows XP Service Pack 3 nebo novější verzi.
Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu
Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k
vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo sítě Wi-Fi nebo mobilní sítě.
Došlo ke ztrátě dat uložených v zařízení
Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude
možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost
za ztrátu dat uložených v zařízení.
Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera
• Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo
vibracím součástí.
• Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.
86
Copyright
Copyright © 2016 Samsung Electronics
Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.
Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou
formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými
systémy pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
®
™
™
™ a logo Wi-Fi jsou registrované
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
• Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.
Download PDF

advertising