Samsung | GT-I5800 | Samsung GT-I5800 Uživatelská přiručka (Froyo)

GT-I5800
Uživatelská příručka
Používání této příručky
Děkujeme, že jste si pořídili mobilní telefon značky Samsung.
Díky výjimečné technologii a vysokým standardům
společnosti Samsung tento telefon uspokojí vaše nároky na
vysokou kvalitu mobilní komunikace a zábavu.
Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila
s funkcemi a vlastnostmi vašeho telefonu.
• Před použitím telefonu si příručku pečlivě přečtěte, dozvíte
se zde informace o bezpečném a správném používání
přístroje.
• Články v této příručce vycházejí z výchozího nastavení
vašeho telefonu.
• Příručku uchovejte pro pozdější využití.
2
Používání této příručky
Ikony v pokynech
Nejdříve se seznamte s ikonami použitými v této příručce:
Upozornění—situace, které by mohly způsobit
zranění vás nebo jiných osob
Výstraha—situace, které by mohly způsobit
poškození telefonu nebo jiného zařízení
Poznámka—poznámky, rady nebo dodatečné
informace
►
Viz—stránky se souvisejícími informacemi;
například: ► str. 12 (znamená „viz strana 12“)
→
[
Následující krok—pořadí možností nebo menu,
které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci;
například: V základním režimu otevřete seznam
aplikací a vyberte Zprávy → Nová zpráva
(znamená Zprávy, potom Nová zpráva)
]
Hranaté závorky—tlačítka telefonu; například:
[ ] (znamená Vypínací tlačítko/tlačítko ukončení)
Informace o autorských právech
Práva na veškeré technologie a produkty, které jsou součástí
tohoto zařízení, jsou majetkem příslušných vlastníků:
• Tento výrobek pracuje na platformě Android založené na
Linuxu, kterou je možné rozšířit programy založenými na
JavaScript.
• Google™, Android Market™, Google Talk™, Google Mail™,
Google Maps™ a YouTube™ jsou ochranné známky
Google, Inc.
• Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti
Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
• Oracle a Java jsou registrované ochranné známky Oracle
a/nebo jeho poboček. Ostatní jména mohou být ochranné
známky jejich náležitých vlastníků.
• Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka
společnosti Microsoft Corporation.
•
je ochranná známka společnosti SRS Labs, Inc.
Technologie WOW HD je zaregistrována pod licencí
společnosti SRS Labs, Inc.
Používání této příručky
3
• Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi jsou registrované
ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
• DivX®, DivX Certified®a související loga
jsou ochranné známky společnosti
DivX, Inc. a používají se za poskytnutí
licence. Chráněny jedním nebo více U.S.
patenty: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
• Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou
majetkem příslušných vlastníků.
O VIDEU DIVX
DivX® je formát digitálního videa vytvořený společností DivX,
Inc. Toto zařízení je oficiálně certifikované DivX Certified® a
přehrává video ve formátu DivX. Abyste získali více informaci
a softwarové nástroje ke konverzi vašich souborů do formátu
DivX, navštivte stránky www.divx.com.
Telefon má DivX certifikaci pro přehrávání DivX® videa až do
rozlišení 320x240.
O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND
Aby mohl tento přístroj s certifikací DivX Certified® přehrávat
obsah DivX Video on- Demand (VOD), musí být zaregistrován
u společnosti DivX. Registrační kód obdržíte po otevření části
DivX VOD ve vašem menu nastavení. Pro více informací jak
dokončit registraci, navštivte vod.divx.com.
4
Používání této příručky
Obsah
Sestavení ..................................................... 9
Vybalení . ..................................................................... 9
Vložení karty SIM nebo USIM a baterie ............... 9
Nabíjení baterie ...................................................... 11
Vložení paměťové karty (volitelné) ................... 13
Připevnění popruhu (volitelné) .......................... 15
Úvodní informace .................................... 16
Zapnutí a vypnutí telefonu . ................................ 16
Seznámení s přístrojem ........................................ 16
Používání dotykového displeje .......................... 19
Zamknutí nebo odemknutí dotykového
displeje a tlačítek ...................................................
Seznámení se základní obrazovkou ..................
Otevírání aplikací ...................................................
Přizpůsobení telefonu ..........................................
Zadávání textu . ......................................................
Stahování aplikací z Android Market ................
Stahování souborů z webu ..................................
Synchronizace dat . ................................................
Vyhledávání informací pomocí služby
Google Search . .......................................................
Obsah
21
21
23
25
29
32
33
33
35
5
Komunikace .............................................. 36
Osobní informace .................................... 67
Volání ........................................................................
Zprávy .......................................................................
Google Mail .............................................................
E-mail ........................................................................
Talk . ...........................................................................
Social Hub ................................................................
Kontakty ...................................................................
Kalendář ...................................................................
Poznámka ................................................................
Diktafon . ..................................................................
36
41
44
46
47
48
Zábava ....................................................... 49
Fotoaparát ...............................................................
Přehrávač videa ......................................................
Galerie . .....................................................................
Hudební přehrávač ................................................
FM rádio . ..................................................................
6
Obsah
49
58
59
61
64
67
70
71
72
Web ............................................................ 74
Internet .....................................................................
Layar ..........................................................................
Mapy .........................................................................
Latitude ....................................................................
Místa . ........................................................................
Navigace . .................................................................
Hledat .......................................................................
YouTube . ..................................................................
74
78
78
80
81
81
82
82
Denní shrnutí .......................................................... 83
Market . ..................................................................... 84
Samsung Apps ........................................................ 84
Konektivita . .............................................. 85
Bluetooth .................................................................
Wi-Fi . .........................................................................
AllShare ....................................................................
Mobilní přístupový bod . ......................................
Sdílení internetového připojení přes USB .......
Připojení k počítači ................................................
85
87
88
91
91
92
Nástroje ..................................................... 95
Hodiny ...................................................................... 95
Kalkulačka . .............................................................. 97
Moje soubory .......................................................... 97
Správce úloh . .......................................................... 98
Služba ThinkFree Office ........................................ 98
Hlasové vytáčení .................................................. 100
Hledání hlasem ..................................................... 101
Napsat a odeslat ................................................... 101
Nastavení ................................................ 102
Otevření menu nastavení .................................. 102
Bezdrátové sítě ..................................................... 102
Nastavení hovorů ................................................. 103
Zvuk . ....................................................................... 105
Displej ..................................................................... 105
Obsah
7
Informace o poloze a zabezpečení .................. 106
Aplikace .................................................................. 107
Účty a synchronizace .......................................... 108
Soukromí . .............................................................. 108
SD karta a paměť telefonu ................................. 109
Hledat ..................................................................... 109
Místní nastavení a text . ...................................... 109
Hlasový vstup a výstup . ..................................... 111
Usnadnění . ............................................................ 112
Datum a čas ........................................................... 112
O telefonu .............................................................. 113
8

Řešení problémů . .................................. 114
Bezpečnostní upozornění .................... 119
Rejstřík ..................................................... 128
Sestavení
Vybalení
Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:
• Mobilní telefon
• Baterie
• Cestovní adaptér (nabíječka)
• Uživatelská příručka
Používejte pouze software schválený společností
Samsung. Pirátský nebo nelegální software může
způsobit poškození nebo poruchy, na které se
nevztahuje záruka výrobce.
• Součásti dodávané s telefonem se mohou lišit v
závislosti na softwaru a příslušenství dostupném ve
vaší oblasti nebo nabízeném poskytovatelem služeb.
• Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního
prodejce výrobků Samsung.
• Pro váš telefon se nejlépe hodí příslušenství dodané
společně s ním.
• Jiné příslušenství, než to dodané s přístrojem, s ním
nemusí být kompatibilní.
Vložení karty SIM nebo USIM a
baterie
Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb,
obdržíte kartu SIM (Subscriber Identity Module), ve které
budou načteny podrobnosti o předplatném, například kód
PIN a volitelné služby. Chcete-li používat služby v sítích UMTS
a HSDPA, můžete zakoupit kartu USIM (Universal Subscriber
Identity Module).
Sestavení
9
3 Vložte kartu SIM nebo USIM.
Vložení karty SIM nebo USIM a baterie:
1 Pokud je telefon zapnutý, stiskněte a podržte [
výběrem Vypnutí jej vypněte.
]a
2 Sundejte zadní kryt.
• Vložte kartu SIM nebo USIM do telefonu tak, aby
zlaté kontakty směřovaly nahoru.
• Bez vložení karty SIM nebo USIM můžete používat
Při sundávání zadního krytu si dejte pozor na nehty.
10 Sestavení
funkce telefonu nevyužívající připojení k síti a
některá menu.
• Nevkládejte paměťovou kartu do slotu pro SIM
kartu.
4 Vložte baterii.
Nabíjení baterie
5 Vraťte zpět zadní kryt.
Před prvním použitím telefonu musíte nabít baterii.
Baterii telefonu můžete nabít buď pomocí přiloženého
cestovního adaptéru nebo připojením telefonu k počítači
pomocí datového kabelu.
Používejte pouze nabíječky a kabely schválené
společností Samsung. Neschválené nabíječky
nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo
poškození telefonu.
Když poklesne napětí baterie, telefon vydá varovný tón
a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie.
Ikona baterie
bude prázdná a zčervená. Pokud
napětí baterie klesne příliš, telefon se automaticky
vypne. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte
baterii.
Sestavení
11
››Nabíjení pomocí cestovního adaptéru
1 Otevřete kryt multifunkčního konektoru na horní straně
2
přístroje.
Zapojte malý konec cestovního adaptéru do
multifunkčního konektoru.
Nesprávné připojení cestovního adaptéru může
způsobit vážné poškození telefonu. Na poškození
způsobená nesprávným použitím se nevztahuje
záruka.
12 Sestavení
3 Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické
zásuvky.
• Během nabíjení můžete telefon používat, ale jeho
nabití může trvat delší dobu.
• Zatímco se zařízení nabíjí, dotykový displej nemusí
pracovat z důvodu kolísavého přívodu energie.
Pokud se tak stane, odpojte cestovní adaptér ze
zařízení.
• Během nabíjení může dojít k zahřátí telefonu. Toto je
normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost
ani výkon telefonu.
• Pokud se telefon nenabíjí správně, obraťte se na
servisní středisko Samsung.
4 Až bude baterie zcela nabitá, odpojte cestovní adaptér od
telefonu a poté z elektrické zásuvky.
Nevyndávejte baterii před odpojením cestovního
adaptéru. Mohlo by dojít k poškození telefonu.
Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte cestovní adaptér,
tím ušetříte energii. Cestovní adaptér nemá vypínač,
proto jej musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil
přívod energie. Pokud používáte cestovní adaptér, měl
by zůstávat v blízkosti elektrické zástrčky.
››Nabíjení pomocí datového kabelu
Nejprve se ujistěte, že je počítač zapnutý.
1 Otevřete kryt multifunkčního konektoru na horní straně
přístroje.
2 Jednu koncovku (mikro USB) datového kabelu zapojte do
Vložení paměťové karty (volitelné)
Abyste mohli ukládat dodatečné multimediální soubory,
musíte vložit paměťovou kartu. Váš telefon podporuje karty
microSD™ nebo microSDHC™ s kapacitou maximálně 32 GB
(závisí na výrobci a typu paměťové karty).
Společnost Samsung používá schválené průmyslové
standardy pro paměťové karty. I přesto nemusí být
některé značky kompatibilní s vaším telefonem.
Používání nekompatibilní paměťové karty může
způsobit poškození telefonu nebo paměťové karty, a
poškodit data uložená na kartě.
multifunkčního konektoru.
3 Druhou koncovku datového kabelu zapojte do USB portu
v počítači.
V závislosti na typu použitého datového kabelu může
chvíli trvat, než nabíjení začne.
4 Až bude baterie zcela nabitá (ikona baterie se již
nepohybuje), odpojte datový kabel od telefonu a poté z
počítače.
Sestavení
13
• Váš telefon podporuje pouze paměťové karty se
strukturou souborů typu FAT. Pokud vložíte kartu
s jinou strukturou souborů, telefon váš požádá o
přeformátování paměťové karty.
• Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost
paměťových karet.
• Jakmile vložíte paměťovou kartu do přístroje,
adresář souboru na paměťové kartě se zobrazí ve
složce /mnt/sdcard.
1
2
Sundejte zadní kryt.
Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly
nahoru.
3 Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud se nezajistí
na místě.
4 Vraťte zpět zadní kryt.
››Vyjmutí paměťové karty
Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve
ji odpojte.
1 V základním režimu vyberte Aplikace → Nastavení → SD
karta a paměť telefonu → Odpojit SD kartu → ΟΚ.
2 Sundejte zadní kryt.
3 Mírně na kartu zatlačte, dokud se z telefonu neuvolní.
4 Vytáhněte paměťovou kartu ze slotu.
5 Vyjměte paměťovou kartu.
6 Vraťte zpět zadní kryt.
Nevyndávejte kartu, když telefon přenáší informace
nebo k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat
nebo poškození karty či telefonu.
14 Sestavení
››Formátování paměťové karty
Po naformátování paměťové karty v počítači nemusí být
karta kompatibilní s telefonem. Formátujte paměťovou kartu
pouze v přístroji.
V základním režimu vyberte Aplikace → Nastavení → SD
karta a paměť telefonu → Odpojit SD kartu → ΟΚ →
Formátovat SD kartu → Formátovat SD kartu → Vymazat
vše.
Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte
zazálohovat všechna důležitá data uložená v
telefonu. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat
způsobenou činností uživatele.
Připevnění popruhu (volitelné)
1 Sundejte zadní kryt.
2 Protáhněte popruh přes otvor a zahákněte jej za malý
výstupek.
3 Vraťte zpět zadní kryt.
Sestavení
15
Úvodní informace
Zapnutí a vypnutí telefonu
Telefon můžete zapnout stisknutím a podržením [ ]. Přístroj
se automaticky připojí k mobilní síti.
Pokud telefon zapínáte poprvé, klepněte na obrázek Android
na obrazovce a řiďte se zobrazenými pokyny pro nastavení
telefonu.
Telefon vypnete stisknutím a podržením [ ] a výběrem
Vypnutí.
• Na místech, na kterých je zakázáno používání
bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v
nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny
zaměstnanců.
• Chcete-li používat pouze ty funkce telefonu, které
nevyužívají připojení k síti, přepněte do režimu
Letadlo. Stiskněte a podržte [ ] a vyberte Režim
Letadlo.
16 Úvodní informace
Seznámení s přístrojem
››Rozvržení telefonu
Snímač
vzdálenosti
Tlačítko hlasitosti
Sluchátko
Dotykový displej
Tlačítko Domů
Tlačítko Zpět
Tlačítko Menu
Mikrofon
Multifunkční
konektor
Vypínací tlačítko
Konektor pro
sluchátka
Objektiv
fotoaparátu
››Tlačítka
Tlačítko
Funkce
Zapínání
Zadní kryt
Menu
Interní anténa
Reproduktor
Domů
Zapnutí zařízení (stisknutí a
podržení); otevření rychlých menu
(stisknutí a podržení); zamknutí
dotykového displeje.
Otevření seznamu možností
dostupných z aktuální obrazovky;
otevření panelu Vyhledávání
Google (stisknutí a podržení).
Návrat na základní obrazovku;
otevření seznamu naposledy
otevřených aplikací (stisknutí a
podržení).
Zpět
Návrat na předchozí obrazovku.
Hlasitost
Nastavení hlasitosti přístroje.
Úvodní informace
17
››Ikony indikátoru
Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti
na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.
Ikona
Ikona
Definice
GPS je aktivní
Definice
Probíhá hlasový hovor
Žádný signál
Je podržen hovor
Síla signálu
Hlasitý odposlech je aktivní
Připojeno k síti GPRS
Zmeškaný hovor
Připojeno k síti EDGE
Připojeno k síti UMTS
Wi-Fi je aktivní
Bluetooth je aktivní
Jsou připojena sluchátka Bluetooth
18 Úvodní informace
Synchronizováno s webem
Nahrávání dat
Stahování dat
Přesměrování hovorů je aktivní
Připojen k počítači
Ikona
Definice
Ikona
Definice
Žádná karta SIM ani USIM
Probíhá přehrávání hudby
Nová textová nebo multimediální zpráva
FM rádio je zapnuté na pozadí
Nová e-mailová zpráva
Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat
opatrně
Nová hlasová zpráva
Budík je aktivní
Upozornění na událost
Stav baterie
10:00
Aktuální čas
Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
Používání dotykového displeje
Tichý režim je aktivní
Pomocí dotykového displeje přístroje lze jednoduše vybírat
položky a aktivovat funkce. Seznamte se se základními úkony
pro používání dotykového displeje.
Režim Letadlo je aktivní
Vibrace jsou aktivní
Úvodní informace
19
• Abyste zabránili poškrábání dotykového displeje,
nepoužívejte ostré nástroje.
• Zabraňte styku dotykového displeje s ostatními
elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje
mohou způsobit poruchu displeje.
• Zabraňte styku dotykového displeje s vodou. Vlhké
prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu
displeje.
• Aby bylo používání dotykového displeje co
nejefektivnější, před použitím telefonu z displeje
odstraňte ochrannou fólii.
• Dotykový displej obsahuje vrstvu, která je schopna
detekovat drobný elektrický náboj vydávaný lidským
tělem. Chcete-li dosáhnout nejlepší odezvy, klepejte
na dotykový displej konečky prstů. Dotykový displej
nereaguje na doteky ostrými předměty, jako je např.
jehla nebo pero.
20 Úvodní informace
Dotykový displej můžete ovládat pomocí následujících akcí:
• Klepnutí: Jedním klepnutím prstu vyberete menu či
možnost, nebo spustíte aplikaci.
• Klepnutí a podržení: Klepnutím na položku a podržením
déle než 2 sekundy zobrazíte seznam voleb.
• Přesunutí: Klepnutím a tažením prstu nahoru, dolů, doleva
nebo doprava můžete listovat položkami seznamu.
• Táhnout a pustit: Klepněte a podržte prst na položce, a
tažením prstu položku přeneste.
• Dvojité klepnutí: Při prohlížení fotografií nebo webových
stránek dvojitým rychlým klepnutím prstem můžete
přibližovat nebo oddalovat náhled.
• Telefon dotykový displej po určité době vypne,
pokud ho nebudete používat. Displej zapnete
stiskem jakéhokoliv tlačítka.
• Také můžete nastavit dobu podsvícení. V základním
režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Nastavení → Displej → Časový limit displeje.
Zamknutí nebo odemknutí
dotykového displeje a tlačítek
Dotykový displej a tlačítka je možné zamknout, abyste
zabránili nechtěné aktivaci funkcí telefonu.
Zamknout je můžete stisknutím [ ]. Chcete-li je odemknout,
zapněte displej stiskem libovolného tlačítka a pak přejeďte
prstem přes šedé okno.
Seznámení se základní obrazovkou
Na telefonu v základním režimu je zobrazena základní
obrazovka. Z pohotovostní obrazovky si můžete zobrazit stav
přístroje a otevírat aplikace.
Základní obrazovka obsahuje několik panelů. Přepínat mezi
nimi můžete přechodem doleva nebo doprava. Můžete
také vybrat bod v horní části obrazovky a přesunout se na
příslušný panel základní obrazovky přímo.
››Přidávání položek na základní obrazovku
Základní obrazovku si můžete přizpůsobit přidáním zkratek
k aplikacím nebo položkám v aplikacích, nástrojům nebo
složkám. Přidání položky na základní obrazovku:
1 Stiskněte [
2
] → Přidat nebo klepněte do prázdné
oblasti základní obrazovky a podržte.
Vyberte kategorii položky → položka:
• Nástroje: Přidání nástrojů na pohotovostní obrazovku.
• Zkratky: Přidání zkratek k položkám, například
aplikacím, záložkám nebo kontaktům.
• Složky: Vytvoření nové složky nebo přidání složek pro
vaše kontakty.
• Pozadí: Nastavení obrázku na pozadí.
Úvodní informace
21
››Přesun položek na základní obrazovce
1 Chcete-li přesunout položku, klepněte na ni a podržte.
2 Položka se zvýrazní - nyní ji můžete přetáhnout na
požadované místo.
››Odstranění položek ze základní obrazovky
1 Chcete-li položku odstranit, klepněte na ni a podržte.
2
3
Položka se zvýrazní a v oblasti aplikací se zobrazí ikona
koše, která znamená, že oblast aplikací v dolní části
pohotovostní obrazovky se změnila na koš.
Přetáhněte položku do koše.
Jakmile položka zčervená, uvolněte ji.
22 Úvodní informace
››Používání panelu zkratek
V základním režimu nebo při používání aplikace klepnutím
do oblasti ikon indikátoru a tažením prstu dolů otevřete
panel zkratek. Můžete aktivovat nebo deaktivovat funkce
bezdrátového připojení a otevřít seznam oznámení, například
o zprávách, hovorech, událostech nebo stavech zpracování.
Seznam skryjete tažením jeho dolní části nahoru.
Ze zobrazení panelu zkratek můžete využít následující
možnosti:
• Wi-Fi: Aktivace nebo deaktivace funkce připojení k síti
WLAN. ► str. 87
• Bluetooth: Aktivace nebo deaktivace bezdrátové funkce
Bluetooth. ► str. 85
• GPS: Aktivace nebo deaktivace funkce GPS připojení.
• Zvuk: Aktivace nebo deaktivace tichého režimu.
• Automat. otočení Aktivace nebo dekativace
automatického otáčení.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na
poskytovateli služeb a oblasti.
››Přidávání a odstraňování panelů ze
základní obrazovky
Na základní obrazovku můžete přidávat a odstraňovat z ní
panely a uspořádat si tak nástroje podle vašich potřeb.
1 V základním režimu stiskněte [ ] → Upravit.
2 Vyberte a přidejte nové panely nebo je odstraňte
přetažením panelu do koše na spodní straně obrazovky.
].
3 Stiskněte [
Otevírání aplikací
Otevírání aplikací přístroje:
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací výběrem
Aplikace.
2 Přejděte vlevo nebo pravo do jiné obrazovky aplikací.
Můžete také vybrat bod v horní části obrazovky a
přesunout se na příslušnou obrazovku hlavního menu
přímo.
3 Vyberte aplikaci.
• Abyste mohli používat aplikace společnosti Google,
je třeba mít zřízen účet Google. Pokud nemáte účet
u společnosti Google, zaregistrujte se.
• Zkratku aplikace můžete vytvořit klepnutím a
podržením ikony aplikace ze seznamu aplikací.
Ikonu si můžete přesunout na libovolné místo na
základní obrazovce.
4 Stiskem [
] se vrátíte na předchozí obrazovku; stiskem
tlačítka Domů se vrátíte na základní obrazovku.
Telefon obsahuje vnitřní pohybový senzor, který
detekuje směr jeho natočení. Pokud telefon při
používání některých funkcí natočíte, jeho rozhraní
se automaticky přepne do zobrazení na šířku.
Pokud nechcete, aby telefon při natočení měnil
orientaci zobrazení, vyberte Nastavení → Displej →
Automaticky otočit displej.
Úvodní informace
23
››Organizace aplikací
››Používání správce úloh
1 V seznamu aplikací stiskněte [ ] → Upravit.
2 Klepněte na aplikaci a podržte.
3 Přetáhněte ikonu aplikace na požadované místo.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Aplikace můžete v seznamu aplikací reorganizovat změnou
jejich pořadí nebo jejich seskupením do kategorií tak, aby
vyhovovaly vašim potřebám.
4
Ikonu aplikace můžete přesunout na jinou obrazovku
hlavního menu. Nejčastěji používané aplikace můžete
také přesunout vedle položky Domů.
Stiskněte [ ] → Uložit.
››Otevírání naposledy otevřených aplikací
1 Stisknutím a podržením tlačítka Domů otevřete seznam
naposledy otevřených aplikací.
2 Vyberte aplikaci, kterou chcete otevřít.
24 Úvodní informace
Přístroj podporuje multitasking. Najednou může být
spuštěno více aplikací. Při používání multitaskingu ale může
docházet k zasekávání, problémům s pamětí a spotřeba
energie může být vyšší. Abyste se těmto problémům vyhnuli,
ukončete nepotřebné programy pomocí správce úloh.
2
Správce úloh → Aktivní aplikace.
Zobrazí se seznam všech aktuálně spuštěných aplikací.
Aplikaci zavřete výběrem Konec.
Chcete-li zavřít všechny aktivní aplikace, vyberte Uk. vše.
Přizpůsobení telefonu
Používání telefonu může být efektivnější, když si jej upravíte
podle svých potřeb.
››Nastavení aktuálního času a data
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Nastavení → Datum a čas.
2 Nastavte datum a čas a jiné možnosti.
››Zapnutí nebo vypnutí zvuku při doteku
V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Nastavení → Zvuk → Slyšitelný výběr.
››Nastavení hlasitosti vyzvánění
Stiskem tlačítka hlasitosti nahoru nebo dolů nastavte
hlasitost vyzvánění.
››Přepnutí do tichého režimu
Chcete-li telefon zlumit nebo ztlumení zrušit, proveďte jednu
z následujících možností:
• V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Telefon → Klávesnice a poté klepněte a podržte #.
• V základním režimu stiskněte a podržte [ ] a vyberte
Tichý režim.
››Změna vyzvánění
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Nastavení → Zvuk → Zvonění hlasového hovoru.
2 Vyberte vyzvánění ze seznamu a vyberte OK.
››Aktivace animací při přepínání oken
V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Nastavení → Displej → Animace → Některé animace nebo
Všechny animace.
Úvodní informace
25
››Výběr pozadí na základní obrazovku
1 V základním režimu stiskněte [ ] → Pozadí → možnost.
2 Vyberte obrázek.
3 Vyberte Uložit nebo nastavit pozadí.
Společnost Samsung nenese zodpovědnost za způsob
použití výchozích obrázků a pozadí nahraných v
telefonu.
››Nastavení jasu displeje
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
2
3
Nastavení → Displej → Jas.
Tažením posuvníku nastavte úroveň jasu.
Stiskněte OK.
Vyšší úroveň jasu displeje ovlivňuje spotřebu telefonu.
26 Úvodní informace
››Nastavení zámku displeje
Zamknutím dotykového displeje pomocí znaku pro
odemknutí nebo hesla zabráníte neautorizovaným osobám,
aby použili váš telefon bez dovolení.
• Jakmile nastavíte zámek displeje, přístroj bude
vyžadovat kód pro odemknutí při každém zapínání a
při odemykání dotykového displeje.
• Pokud kód PIN nebo heslo zapomenete, můžete
přístroj nechat odemknout v servisním středisku
Samsung. Před odevzdáním přístroje servisnímu
středisku Samsung nezapomeňte provést zálohovu
kopii všech důležitých dat uložených na vašem
přístroji.
• Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu
bezpečnostních hesel či soukromých informací, ani
za jiné škody způsobené nelegálním softwarem.
Nastavení znaku pro odemknutí
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
2
3
4
5
6
Nastavení → Informace o poloze a zabezpečení →
Nastavit zámek displeje → Znak.
Prohlédněte si pokyny na obrazovce a vzorové znaky a
vyberte Další (chcete-li).
Nakreslete znak tažením prstu a propojením alespoň 4
bodů.
Vyberte Pokračovat.
Pro potvrzení nakreslete znak znovu.
Vyberte Potvrdit.
Nastavení PIN kódu pro odemknutí
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Nastavení → Informace o poloze a zabezpečení →
Nastavit zámek displeje → PIN.
2 Zadejte nový kód PIN (číselný) a vyberte Pokračovat.
3 Zadejte znovu kód PIN a vyberte OK.
Nastavení hesla pro odemknutí
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
2
3
Nastavení → Informace o poloze a zabezpečení →
Nastavit zámek displeje → Heslo.
Zadejte nové heslo (alfanumerické) a vyberte
Pokračovat.
Zadejte znovu heslo a vyberte OK.
››Zamknutí karty SIM nebo USIM
Telefon můžete zamknout aktivací hesla PIN dodaného s
kartou SIM nebo USIM.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Nastavení → Informace o poloze a zabezpečení →
Nastavte zámek SIM karty → Zamknout SIM kartu.
Úvodní informace
27
2 Zadejte kód PIN a vyberte OK.
Jakmile je zamknutí kódem PIN aktivní, je třeba při každém
zapínání telefonu zadat kód PIN.
• Pokud několikrát za sebou zadáte nesprávný kód
PIN, vaše karta SIM nebo USIM se zablokuje. Kartu
SIM nebo USIM odblokujete zadáním kódu PUK.
• Pokud svoji kartu SIM nebo USIM zablokujete
zadáním nesprávného kódu PUK, lze ji odblokovat
odesláním vašemu poskytovateli služeb.
››Aktivace mobilního stopaře
Když někdo do vašeho telefonu vloží novou kartu SIM nebo
USIM, mobilní stopař automaticky odešle kontaktní číslo
určeným příjemcům, abyste měli možnost telefon najít a
získat jej zpět.
28 Úvodní informace
Chcete-li tuto funkci použít, potřebujete účet Samsung,
abyste mohli ovládat přístroj na dálku.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
2
3
4
5
6
Nastavení → Informace o poloze a zabezpečení →
Nastavit aplikaci Mobile Tracker.
Zadejte heslo a vyberte OK.
Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo účtu Samsung a
vyberte Přihlásit.
Účet Samsung vytvoříte výběrem Registrovat.
Přečtěte si podmínky a vyberte Přij.
Zadejte telefonní číslo včetně kódu země
(se znaménkem +).
Zadejte jméno odesílatele.
7 Zadejte text zprávy, která se odešle příjemcům.
8 Vyberte Uložit.
››Zadávání textu pomocí klávesnice Swype
Zadávání textu
2 Takto pokračujte, dokud nebude slovo dokončeno.
Text můžete zadávat výběrem znaků na virtuální klávesnici
nebo ručním psaním na displej.
Text můžete vkládat pouze v některých jazycích.
Text v jiném jazyce můžete zadávat po přepnutí na
požadovaný jazyk. ► str. 110
››Změna typu klávesnice
Typ klávesnice můžete podle potřeby měnit. Klepněte
na pole pro zadávání textu a podržte, a vyberte Způsob
zadávání → typ klávesnice (Swype nebo Samsung).
1 Vyberte první znak slova a táhněte prstem k druhému
znaku, aniž byste prst sundali z displeje.
3 U posledního znaku sundejte prst z displeje. Slovo se vloží
do pole pro zadávání textu.
4 Opakování kroků 1-3 napište požadovaný text.
Další znaky můžete zadat jejich klepnutím a podržením.
Úvodní informace
29
››Zadávání textu pomocí klávesnice
Můžete také použít následující tlačítka:
Samsung
Číslo
1
3
2
4
5
1 Vyberte
2
Funkce
1
Změna velikosti písmen.
2
Přepínání mezi režimem ABC a režimem
symbolů/číselným režimem.
3
Vymazání zadaných písmen.
4
Nový řádek.
5
Vložení mezery.
• Chcete-li klávesnici Swype skrýt, stiskněte [ ].
• Chcete-li zobrazit informace nápovědy pro
používání klávesnice Swype, vyberte
30 Úvodní informace
.
→ Typy klávesnice na výšku a zvolte způsob
vkládání textu.
Můžete si vybrat jeden ze způsobů zadávání textu tlačítky
(QWERTY nebo tradiční klávesnice) nebo pomocí ručního
psaní.
Zadejte text výběrem alfanumerických tlačítek nebo
psaním na obrazovku.
Můžete také použít následující tlačítka:
1
4
2
3
5
6
7
Číslo
1
2
3
Funkce
Změna velikosti písmen.
Přepínání mezi číselným režimem/režimem
symbolů a režimem ABC.
Zadání textu hlasem; Tato ikona je dostupná
pouze v případě, že je na klávesnici Samsung
aktivována funkce hlasového zadání.
4
Vymazání zadaných písmen.
5
Nový řádek.
6
7
Otevření nastavení klávesnice; Změna
způsobu zadání textu (klepnutí a podržení).
Vložení mezerníku; Vložení tečky (dvojí
poklepání); Změna jazyka zadání (klepnutí
a podržení, poté přetočení doleva nebo
doprava).
Funkce této klávesy se může lišit v
závislosti na poskytovateli služeb.
››Zkopírování a vložení textu
Při vkládání textu můžete použít funkci kopírovat a vložit a
text použít v jiných aplikacích.
1 Kurzor umístěte na počáteční pozici.
2 Klepněte na pole pro zadání textu a podržte.
3 Vyberte Vybrat text ze seznamu voleb.
4 Klepněte na konečnou pozici.
5 Klepněte a podržte zvýrazněný text.
6 Vyberte Kopírovat pro zkopírování nebo Vyjmout pro
vyjmutí a uložení textu do schránky.
7 V jiné aplikaci klepněte na pole pro zadání textu a
podržte.
8 Výběrem Vložit vložíte text ze schránky do textového
pole.
Úvodní informace
31
Stahování aplikací z Android Market
Jelikož je váš přístroj založen na platformě Android, jeho
funkce lze rozšířit instalací dalších aplikací. Trh Android
Market představuje pohodlný a rychlý způsob pořizování her
a aplikací pro mobilní telefony.
• Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a
poskytovateli služeb.
• Váš přístroj uloží uživatelské soubory ze stažených
aplikací do vnitřní paměti.
››Instalace aplikace
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Market.
2 Po zobrazení podmínek vyberte Přijmout.
32 Úvodní informace
3 Vyberte kategorii položek → položka.
4 Vyberte Instalovat (u položek zadarmo) nebo Koupit.
Pokud vyberete Instalovat, položka se začne automaticky
stahovat.
Pokud vyberete Koupit, je třeba zadat údaje vaší kreditní
karty. Postupujte podle zobrazených pokynů.
››Odinstalování aplikace
1 Z domovské obrazovky Android Market stiskněte
[
] → Mé aplikace.
2 Vyberte položku, kterou chcete odstranit.
3 Vyberte Odinstalovat → OK.
Stahování souborů z webu
Když stáhnete soubor nebo aplikaci z webu, telefon je uloží
na paměťovou kartu.
Soubory stažené z webu mohou obsahovat viry, které
mohou poškodit váš telefon. Abyste riziko snížili,
stahujte soubory pouze z důvěryhodných zdrojů.
Některé mediální soubory mohou využívat systém
Digital Rights Management k ochraně autorských práv.
Tato ochrana může zabraňovat stažení, kopírování,
upravování nebo přenášení některých souborů.
Stažení souborů z webu:
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Internet.
Chcete-li nainstalovat aplikaci staženou z jiných webových
stránek než Android Market, je třeba vybrat Nastavení →
Aplikace → Neznámé zdroje.
Synchronizace dat
V případě potřeby můžete synchronizovat data s různými
webovými servery, zálohovat je nebo obnovovat.
Po dokončení synchronizace telefon zůstane připojen
k webu. Pokud dojde ke změnám na webu, proběhne
automatická synchronizace a aktualizované informace se
objeví v telefonu, a obráceně.
Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a
poskytovateli služeb.
2 Vyhledejte soubor nebo aplikaci a stáhněte ji.
Úvodní informace
33
››Nastavení účtu na serveru
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
3 Vyberte účet.
4 Vyberte aplikace, které chcete synchronizovat.
2 Vyberte Přidat účet → typ účtu.
3 Proveďte nastavení podle zobrazených pokynů.
››Ruční synchronizace dat
Nastavení → Účty a synchronizace.
U online služeb komunit, například Facebook nebo
MySpace, zadejte své uživatelské jméno a heslo a vyberte
Přihlásit.
››Aktivace automatické synchronizace
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
2
Nastavení → Účty a synchronizace.
Vyberte Automatická synchronizace.
34 Úvodní informace
Budete-li chtít aplikaci vyřadit z automatické synchronizace,
odškrtněte políčko vedle požadované aplikace.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Nastavení → Účty a synchronizace.
2 Vyberte účet.
3 Stiskněte [ ] → Synchronizovat nyní. Telefon zahájí
synchronizaci vybraných dat.
Vyhledávání informací pomocí
služby Google Search
Z vašeho přístroje můžete pomocí služby Google Search
vyhledávat informace z webových stránek nebo aplikace či
soubory.
1 V základním režimu [
2
] stiskněte a podržte .
Na základní obrazovce se otevře panel Google Search.
Zadejte klíčové slovo a vyberte Ok.
Úvodní informace
35
Komunikace
Volání
Naučte se používat funkce volání, např. vytáčení a přijímání
hovorů, využívat dostupné možnosti během hovoru, nebo si
přizpůsobit a používat různé funkce volání.
››Vytočení nebo příjem hovoru
Pro vytáčení, přijímání, ukončování nebo odmítání hovorů
můžete použít tlačítka nebo dotykový displej.
Vytočení hovoru
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
2
Telefon → Klávesnice a zadejte kód oblasti a telefonní
číslo.
Výběrem
hovor vytočíte.
Pokud telefon držíte u obličeje, dotykový displej se
automaticky vypne, aby nedošlo k nechtěné aktivaci
funkcí.
3 Hovor ukončíte výběrem Ukončit.
• Čísla, která často voláte, ukládejte do kontaktů.
► str. 67
• Chcete-li rychle zobrazit záznamy hovorů, abyste
mohli vytáčet poslední volaná čísla, vyberte Telefon
→ Protok.
• Pro hlasové vytáčení použijte funkci hlasových
příkazů. ► str. 100
36 Komunikace
Příjem hovoru
1 Při příchozím hovoru přetáhněte
Volání na mezinárodní číslo
doprava, dokud se
nezobrazí Přijmout.
Vyzvánění můžete ztlumit stiskem á podržením
tlačítka hlasitosti.
2 Hovor ukončíte výběrem Ukončit.
Odmítnutí hovoru
Při příchozím hovoru, přetáhněte
doleva, dokud se
nezobrazí Odmítnout. Volající uslyší obsazený tón.
Pokud chcete, aby volající po odmítnutí hovoru obdržel
zprávu, vyberte Odmítn. zprávou.
Změnu zprávy provedete výběrem Nastavení →
Nastavení hovorů → Všechny hovory → Odmítnout
hovor se zprávou.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
2
Telefon → Klávesnice a klepnutím a podržením 0 vložte
znak +.
Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země,
směrové číslo oblasti a telefonní číslo), a pak výběrem
číslo vytočíte.
››Používání sluchátek
Po připojení dodaných handsfree sluchátek k telefonu
můžete pomocí nich přijímat hovory.
• Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.
• Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte a podržte tlačítko
sluchátek.
• Chcete-li během volání hovor podržet nebo vyvolat
podržený hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
• Pokud chcete hovor ukončit, stiskněte tlačítko sluchátek.
Komunikace
37
Dodaná sluchátka jsou určena pouze pro váš zařízení
a nemusí být kompatibilní s ostatními telefony a MP3
přehrávači.
››Používání možností během hovoru
V průběhu hovoru můžete použít následující možnosti:
• Hlasitost můžete nastavit stisknutím tlačítka pro zvýšení a
snížení hlasitosti.
• Chcete-li aktivovat funkci hlasitého odposlechu, vyberte
Reprod.
V hlučném prostředí můžete mít při používání funkce
hlasitý odposlech potíže slyšet osobu, se kterou
mluvíte. Lépe budete slyšet při použití telefonu v
normálním režimu.
• Chcete-li vypnout mikrofon, aby vás druhá strana nemohla
slyšet, vyberte Ztlumit.
38 Komunikace
• Chcete-li slyšet a hovořit s druhou osobou pomocí
sluchátek Bluetooth, vyberte Sluchátka.
• Chcete-li podržet hovor, vyberte Podržet. Chcete-li vyvolat
podržený hovor, vyberte Uvolnit.
• Chcete-li vytočit druhý hovor, vyberte Přidat hovor a
vytočte nové číslo.
• Jakmile uslyšíte tón čekajícího hovoru, můžete přijmout
druhý hovor přetažením
doprava, dokud se nezobrazí
Přijmout. Telefon se zeptá, zde chcete první hovor ukončit
nebo přidržet. Pokud chcete tuto funkci používat, je třeba si
předplatit službu čekající hovor.
• Chcete-li přepínat mezi dvěma hovory, vyberte Přepnout.
• Chcete-li ukončit podržený hovor, vyberte Přepnout →
Ukončit hovor.
• Chcete-li uskutečnit konferenční hovor, vytočte nebo
přijměte druhý hovor a po spojení s druhou osobou
vyberte Sloučit. Opakujte postup, pokud chcete přidat
další osoby. Pokud chcete tuto funkci používat, je třeba si
předplatit službu konferenční hovor.
››Zobrazení a vytáčení čísel zmeškaných
hovorů
Na displeji telefonu se zobrazují zmeškané hovory. Chcete-li
vytočit číslo zmeškaného hovoru, otevřete panel zkratek a
vyberte zmeškaný hovor.
››Používání dalších funkcí
Můžete také využívat různé další funkce volání, např.
automatické odmítání, režim čísel pevné volby (FDN) nebo
přesměrování či blokování hovorů.
Nastavení automatického odmítání
Chcete-li automaticky odmítat hovory z určitých
čísel, použijte funkci automatické odmítání. Aktivace
automatického odmítání a nastavení seznamu pro odmítání:
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
2
Nastavení → Nastavení hovorů → Všechny hovory →
Automaticky odmítnout.
Automatické odmítání aktivujete výběrem Zapnout
automatické odmítnutí.
3 Vyberte Seznam automatického odmítnutí.
4 Stiskněte [ ] → Vytv.
5 Zadejte číslo, které chcete odmítat, a vyberte Uložit.
6 Chcete-li přidat další čísla, opakujte kroky 4-5.
Používání režimu čísel pevné volby (FDN)
V režimu FDN telefon omezí vytáčení odchozích hovorů
pouze na hovory uložené v seznamu FDN. Aktivace režimu
FDN:
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
2
3
Nastavení → Nastavení hovorů → Čísla pevné volby →
Zapnout pevnou volbu.
Zadejte kód PIN2 dodaný s vaší kartou SIM nebo USIM a
vyberte OK.
Vyberte Seznam čísel pevné volby a přidejte kontakty,
které chcete použít v režimu čísel pevné volby.
Komunikace
39
Nastavení přesměrování hovorů
Nastavení blokování hovorů
Přesměrování hovorů je síťová funkce, která přesměrovává
příchozí hovory na vámi určené číslo. Tuto funkci lze aktivovat
pro různé podmínky, při kterých nejste schopni přijímat
hovory, např. když právě hovoříte nebo jste mimo dosah sítě.
Blokování hovorů je síťová funkce, pomocí které můžete
omezit určité typy hovorů nebo zabránit ostatním volat z
vašeho telefonu.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
2
3
Nastavení → Nastavení hovorů → Hlasový hovor →
Přesměrování hovorů.
Vyberte podmínku.
Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a
vyberte Povolit.
Vaše nastavení se odešle na síť.
40 Komunikace
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
2
3
Nastavení → Nastavení hovorů → Hlasový hovor →
Blokování hovorů.
Vyberte typy hovorů, které chcete blokovat.
Zadejte heslo pro blokování hovorů a vyberte OK.
Vaše nastavení se odešle na síť.
Nastavení čekajícího hovoru
Čekající hovor je síťová funkce, která vás upozorní na příchozí
hovor, když máte jiný hovor.
V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Nastavení → Nastavení hovorů → Hlasový hovor →
Čekající hovor. Vaše nastavení se odešle na síť.
››Zobrazení záznamů hovorů
Záznamy o vašich hovorech si můžete zobrazit a filtrovat
podle jejich typu.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Telefon → Protok.
] → Zobrazit podle → způsob třídění
záznamů hovorů.
Ze záznamů hovorů můžete rychlým tažením prstu po
kontaktu doleva nebo doprava kontaktu zavolat nebo
odeslat zprávu.
2 Stiskněte [
3 Vybráním záznamu zobrazíte podrobnosti.
Ze zobrazení podrobností můžete vytočit číslo, odeslat
zprávu na číslo nebo přidat číslo do kontaktů či
seznamu odmítaných.
Zprávy
Naučte se vytvářet a odesílat textové (SMS), multimediální
(MMS) nebo emailové zprávy, zobrazovat a spravovat
odeslané nebo přijaté zprávy.
Pokud se nacházíte mimo svoji domovskou síť,
odesílání nebo přijímání zpráv může být dodatečně
zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého
poskytovatele služeb.
››Odeslání textové zprávy
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Zprávy → Nová zpráva.
2 Vyberte Kontakty.
Číslo můžete zadat buď ručně, nebo ho vybrat ze
seznamu posledních příjemců či skupin kontaktů stiskem
jiného tlačítka.
Komunikace
41
3 Zaškrtněte políčka vedle kontaktů a vyberte Přidat.
4 Vyberte pole pro zadávání textu a zadejte text zprávy.
5
Chcete-li vložit emotikony, stiskněte [
smajlíka.
Zprávu odešlete výběrem Odesl.
] → Vložit
››Odeslání multimediální zprávy
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Zprávy → Nová zpráva.
2 Vyberte Kontakty.
Číslo nebo emailovou adresu můžete zadat buď ručně,
nebo je vybrat ze seznamu posledních příjemců či skupin
kontaktů stiskem jiného tlačítka.
42 Komunikace
3 Zaškrtněte políčka vedle kontaktů a vyberte Přidat.
4
5
6
7
Pokud zadáte emailovou adresu, telefon zprávu převede
na multimediální.
Vyberte pole pro zadávání textu a zadejte text zprávy.
Chcete-li vložit emotikony, stiskněte [ ] → Vložit
smajlíka.
Stiskněte [ ] → Připojit → možnost, a přidejte položku.
Soubor můžete vybrat ze seznamu, nebo pořídit novou
fotografii, nahrát video či zvukový klip.
Stiskněte [ ] → Přidat předmět a přidejte předmět
zprávy.
Zprávu odešlete výběrem Odesl.
››Zobrazení textové nebo multimediální
• Chcete-li zprávu zamknout a ochránit ji tak před smazáním,
1
• Chcete-li uložit přílohy, stiskněte [
2
3
zprávy
V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Zprávy.
Zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu,
podobně jako u aplikace messenger.
Vyberte kontakt.
Z vlákna zpráv vyberte textovou nebo multimediální
zprávu.
V zobrazení zpráv máte k dispozici následující možnosti:
• Chcete-li přehrát obsah přílohy, klepněte na obrazovku
zprávy a vyberte
.
• Chcete-li na zprávu odpovědět, stiskněte [
]→
Odpověď, zadejte text zprávy a vyberte Odesl. Zpráva se
odešle.
• Chcete-li přeposlat zprávu dalším lidem, stiskněte [ ] →
Předat.
stiskněte [
položky.
] → Zamknout zprávu.
] → Připojené
• Text zprávy zkopírujete stisknutím [
] → Kopírovat text
zprávy.
• Chcete-li zprávu odstranit, stiskněte [ ] → Odstranit
zprávy.
• Chcete-li zobrazit podrobnosti zprávy, stiskněte [ ] →
Zobrazit podrobnosti zprávy.
››Poslech zpráv hlasové pošty
Pokud jste nastavili přesměrování zmeškaných hovorů na
server hlasové pošty když nepřijímáte hovory, volající zde
může zanechat hlasovou zprávu. Otevření schránky hlasové
pošty a poslech hlasových zpráv:
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Telefon → Klávesnice a poté klepněte a podržte 1.
2 Řiďte se pokyny ze serveru hlasové pošty.
Komunikace
43
Pro přístup na server hlasové pošty je třeba nejprve
uložit jeho číslo. Číslo vám poskytne poskytovatel
služeb.
Google Mail
Nové emaily na serveru Google Mail™ si můžete stahovat
do vaší schránky. Po spuštění této aplikace se zobrazí
schránka přijatých zpráv. Na liště názvů se zobrazí celkový
počet nepřečtených zpráv; nepřečtené zprávy budou
psány tučně. Pokud zprávu pojmenujete, její název se
zobrazí v barevném obdélníku u zprávy.
• Toto menu Google Mail může být pojmenováno
jinak v závislosti na poskytovateli služeb.
• Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a
poskytovateli služeb.
44 Komunikace
››Odeslání e-mailu
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Google Mail.
2 Pro pokračování vyberte OK.
3 Stiskněte [ ] → Nová.
4 Do pole příjemce zadejte jméno nebo adresu.
5 Zadejte předmět a text emailu.
6 Chcete-li připojit soubor, stiskněte [ ] → Připojit →
soubor.
7 Email odešlete výběrem
.
››Čtení e-mailů
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Google Mail.
2 Vyberte email ze seznamu vláken.
V zobrazení emailů máte k dispozici následující možnosti:
• Chcete-li na email odpovědět, vyberte .
• Chcete-li odpovědět všem příjemcům emailu, vyberte
→ Odp. všem.
• Chcete-li přeposlat email dalším lidem, vyberte →
Přeposlat.
• Chcete-li zobrazit přílohu, vyberte Náhled vedle přílohy.
Chcete-li ji uložit do telefonu, vyberte Stáhnout.
• Chcete-li email archivovat, vyberte Archiv.
• Chcete-li email odstranit, vyberte Smazat.
• Na další nebo předešlou zprávu přejdete výběrem
nebo
.
Přidání označení k emailu
››Uspořádání emailů podle označení
1 Ze schránky doručených emailů stiskněte [
Emaily si můžete uspořádat jejich označením nebo přidáním
hvězdiček, pomocí kterých označíte důležité emaily. Emaily
pak můžete filtrovat podle označení.
1 Ze schránky doručených emailů klepněte na email a
podržte.
2 Vyberte Změnit štítky.
3 Zvolte označení, které chcete přidat, a vyberte OK.
Přidání hvězdičky k emailu
1 Ze schránky doručených emailů klepněte na email a
podržte.
2 Vyberte Přidat hvězdičku. Ikona hvězdičky vedle emailu
se aktivuje.
Filtrování emailů
2
] → Přejít
na štítky.
Vyberte označení emailů, které chcete zobrazit.
Komunikace
45
E-mail
Naučte se odesílat a zobrazovat emaily vašeho osobního
nebo firemního emailového účtu.
››Nastavení emailového účtu
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
2
3
4
E-mail.
Zadejte emailovou adresu a heslo.
Vyberte Další (u běžných e-mailových účtů, jako jsou
Google Mail a Yahoo) nebo Ruční nast. (u ostatních
společností e-mailových účtů).
Postupujte podle zobrazených pokynů.
Po dokončení se emaily stáhnou do telefonu. Pokud jste
vytvořili více než dva účty, můžete mezi nimi přepínat;
stiskněte [ ] → Účty a vyberte účet, ze kterého chcete
přijímat zprávy.
46 Komunikace
››Odeslání e-mailu
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
E-mail → emailový účet.
2 Stiskněte [ ] → Vytvořit.
3 Vyberte Kontakty.
4
5
6
7
Emailovou adresu můžete zadat buď ručně, nebo ji vybrat
ze seznamu posledních příjemců či skupin kontaktů
stiskem jiného tlačítka.
Vyberte pole Kopie nebo Skrytá a přidejte další příjemce.
Předmět můžete zadat do pole předmětu.
Vyberte pole pro zadávání textu a zadejte text emailu.
Vyberte Připojit a připojte soubor.
Soubor můžete vybrat ze seznamu, nebo pořídit
fotografii, video či zvukový klip.
8 Email odešlete výběrem Odeslat.
Pokud nejste připojeni k internetu nebo jste v oblasti
bez signálu, email se uloží do seznamu vláken, dokud
nebude připojení k dispozici.
››Zobrazení emailu
Po otevření emailového účtu můžete prohlížet dříve stažené
emaily v režimu offline nebo se připojit k emailovému serveru
a přečíst si nové zprávy. Po stažení emailů je můžete prohlížet
v režimu offline.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
E-mail → emailový účet.
2 Stiskem [ ] → Obnovit aktualizujete složku s emaily.
3 Vyberte email ze seznamu vláken.
V zobrazení emailů máte k dispozici následující možnosti:
• Chcete-li na zprávu odpovědět, stiskněte [ ] →
Odpovědět.
• Chcete-li přeposlat email dalším lidem, stiskněte [ ] →
Předat.
• Chcete-li zprávu odstranit, stiskněte [ ] → Odstranit.
• Zprávu přesunete do jiné složky stisknutím [ ] →
Přesunout do složky.
• Obrázek ze zprávy načtete stisknutím [ ] → Zobrazit
obr.
• Přílohu zobrazíte vybráním oblasti přílohy. Pro uložení do
přístroje vyberte .
Talk
Pomocí služby Google Talk™ se můžete bavit s rodinou nebo
přáteli.
Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a
poskytovateli služeb.
Komunikace
47
››Přidání osob do seznamu přátel
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
2
3
Talk.
V seznamu přátel snadno zobrazíte všechny vaše
kontakty Google Talk.
Stiskněte [ ] → Přidat přítele.
Zadejte emailovou adresu přítele a vyberte Poslat
pozvánku.
Jakmile přítel přijme pozvánku, přidá se do seznamu vašich
přátel.
››Zahájení chatu
3 Zadejte text zprávy a vyberte Poslat.
4
5
Chcete-li vložit emotikony, stiskněte [ ] → Další →
Vložit emotikon.
Chcete-li přepínat mezi aktivními chaty, stiskněte [ ] →
Přepnout chaty.
Chcete-li chat ukončit, stiskněte [ ] → Ukončit chat.
Social Hub
Naučte se otvírat Social Hub™, integrovanou komunikační
aplikaci pro e-mail, zprávy, rychlé zprávy, kontakty a údaje
kalendáře. Bližší informace naleznete na stránkách
http://socialhub.samsungmobile.com.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
2
2 Nyní můžete pracovat s aplikací Social Hub.
Talk.
Vyberte osobu ze seznamu přátel. Otevře se obrazovka
chatu.
48 Komunikace
Social Hub.
Zábava
Fotoaparát
Naučte se pořizovat a prohlížet fotografie a videa. Fotografie
můžete pořizovat v maximálním rozlišení 2048 x 1536 pixelů
(3,2 megapixelů) a videa v maximálním rozlišení 320 x 240
pixelů.
Před použitím fotoaparátu je třeba vložit paměťovou kartu.
››Fotografování
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
2
Fotoaparát.
Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte zařízení
doleva.
• Rozhraní fotoaparátu se zobrazuje pouze při držení
na šířku.
• Klepnutím na displej skryjete nebo zobrazíte ikony
v hledáčku.
• Fotoaparát se po určité době nečinnosti
automaticky vypne.
• Kapacita paměti, kterou fotografie zabere, se může
lišit s ohledem na místo a podmínky fotografování.
3 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované
úpravy.
1
2
3
4
5
6
7
8
Zábava
49
Číslo
1
Funkce
Kontrola stavu a nastavení fotoaparátu.
• : Rozlišení
• : Typ měření expozice
• : GPS je aktivní
• : Počet fotografií, které lze pořídit (v
závislosti na dostupné paměti)
• : Úložiště
2
Změna režimu focení.
3
Změna režimu scény.
4
Úprava hodnoty expozice; výběrem +
expozici zvýšíte nebo – snížíte.
5
Změna nastavení fotoaparátu.
6
Přepnutí na videokameru.
50 Zábava
Číslo
Funkce
7
Pořízení fotografie.
8
Zobrazení naposledy pořízené fotografie.
4 Stiskem tlačítka hlasitosti přibližte nebo oddalte náhled.
5
Nebo můžete klepnout na obrazovku dvěma prsty a
roztáhnout je (jejich přiblížením náhled opět oddálíte).
Výběrem pořídíte fotografii.
Fotografie se automaticky uloží.
Po dokončení pořizování výběrem pořízené fotografie
zobrazíte.
• Další fotografie zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
• Přiblížit nebo oddálit náhled můžete výběrem nebo .
Přiblížit nebo oddálit náhled můžete také poklepáním na
obrazovku.
• Chcete-li odeslat fotografii ostatním, vyberte Sdíl.
• Chcete-li fotografii nastavit jako pozadí nebo přiřadit jako
obrázek ID volajícího ke kontaktu, vyberte Nastavit jako.
• Fotografii můžete odstranit výběrem Odstranit.
››Pořizování fotografií s možnostmi
přednastavenými pro různé scény
Váš fotoaparát obsahuje předdefinovaná nastavení pro
různé scény. Můžete tak jednoduše zvolit správný režim
odpovídající vašim podmínkám a foceným objektům.
Například když fotíte v noci, vyberte noční režim, který
používá prodlouženou dobu expozice.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Fotoaparát.
2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte zařízení
doleva.
→ scéna →
.
3 Vyberte
4 Proveďte požadované úpravy.
5 Výběrem pořídíte fotografii.
Zábava
51
››Fotografování v režimu úsměv
Fotoaparát je schopen rozeznat obličeje osob a pomůže vám
pořídit fotografie jejich usmívajících se obličejů.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Pokud chcete, můžete snadno pořizovat řady fotografií
pohybujících se objektů. Tato funkce je užitečná, když chcete
fotografovat děti při hře nebo sportovní utkání.
Fotoaparát.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
doleva.
→ Úsměv.
Vyberte
Proveďte požadované úpravy.
Vyberte .
Namiřte objektiv fotoaparátu na osobu.
Telefon rozpozná lidi v záběru a rozpozná jejich úsměv.
Když se osoba usměje, telefon automaticky pořídí
fotografii.
2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte zařízení
2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte zařízení
3
4
5
6
››Pořízení řady snímků
52 Zábava
Fotoaparát.
doleva.
3 Vyberte → Nepřetržitý.
4 Proveďte požadované úpravy.
5 Klepněte a podržte . Fotoaparát bude pořizovat
fotografie dokud nepustíte spoušť fotoaparátu.
››Pořízení panoramatické fotografie
Pomocí režimu panoráma můžete pořizovat široké
panoramatické fotografie. Tento režim je vhodný pro
fotografování krajinek.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
7
V tomto režimu můžete vyfotit dvě fotografie se stejným
pozadím a poté spojit levou a pravou půlku každé fotografie
do jedné. Může to být užitečné, když se chcete vyfotit s
kamarádem, ale není k dispozici nikdo, kdo by vás vyfotil.
Fotoaparát.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
doleva.
→ Panoráma.
Vyberte
Proveďte požadované úpravy.
Výběrem pořídíte první fotografii.
Pomalu pohybujte telefonem v libovolném směru a
srovnejte zelený rámeček s hledáčkem.
Po jeho srovnání fotoaparát automaticky pořídí další
fotografii.
Dokončete panoramatický snímek opakováním kroku 6.
2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte zařízení
2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte zařízení
3
4
5
6
››Pořízení spojené fotografie
Fotoaparát.
doleva.
3 Vyberte → Přidat mě.
4 Proveďte požadované úpravy.
5 Poklepejte na levou nebo na pravou stranu, kam nejprve
chcete pořídit fotografii.
pořídíte první fotografii.
Levá polovina první fotografie slouží jako průhledné
vodítko pro další fotografii.
6 Výběrem
Zábava
53
7 Pomocí vodítka proveďte požadované úpravy.
8 Výběrem pořídíte druhou fotografii.
Telefon automaticky spojí levou stranu první fotografie a
pravou stranu druhé fotografie a sloučí je do jedné.
››Pořízení akčního snímku
V tomto režimu můžete pořídit snímky pohyblivých objektů a
potom je sloučit do jedné fotografie, která bude znázorňovat
průběh akce.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Fotoaparát.
5 Výběrem pořídíte první fotografii.
6 Pohybem přístroje sledujte pohybující se objekt.
Další fotografii telefon pořídí automaticky.
7 Sledujte objekt, dokud zařízení nepořídí všechny snímky
nutné pro akční fotografii.
››Úprava nastavení fotoaparátu
Před pořízením fotografie vyberte
následující volby:
Možnosti
2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte zařízení
Makro
3
4
Samospoušť
doleva.
→ Akční snímek.
Vyberte
Proveďte požadované úpravy.
54 Zábava
→
. Zobrazí se
Funkce
Aktivace režimu makro pro pořizování
detailních fotografií.
Výběr délky prodlevy před pořízením
fotografie.
Rozlišení
Změna rozlišení.
Vyvážení bílé
Úprava vyvážení barev s ohledem na
světelné podmínky.
Možnosti
Funkce
Nastavení
Efekty
Použití speciálního efektu, například
hnědého nebo černobílého odstínu.
Zvuk spouště
ISO
Nastavení citlivosti snímače fotoaparátu.
Vynulovat
Měření
Výběr typu měření expozice.
Kvalita
obrázku
Nastavení úrovně kvality vašich fotografií.
Upravit
Úprava kontrastu, sytosti a ostrosti.
Před pořízením fotografie vyberte
následující nastavení:
→
. Zobrazí se
Nastavení
Funkce
Pokyny
Zobrazení pokynů na obrazovce náhledu.
Kontrola
Nastavení pro zobrazení právě
pořízeného snímku.
Funkce
Nastavení zvuku spouště při pořízení
fotografie.
Vyresetování možností fotografování a
menu.
››Pořízení videa
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Fotoaparát.
2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte zařízení
doleva.
3 Stisknutím
přejdete do režimu videokamery.
Zábava
55
4 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované
úpravy.
1
2
5
6
3
4
Číslo
1
2
56 Zábava
7
Funkce
Kontrola stavu a nastavení videokamery.
•
: Max. délka videa, které lze
pořídit (v závislosti na dostupné paměti)
• : Úložiště
Změna režimu nahrávání (pokud chcete
video přiložit k multimediální zprávě nebo
uložit normálně).
Číslo
Funkce
3
Úprava hodnoty expozice; výběrem +
expozici zvýšíte nebo – snížíte.
4
Změna nastavení videokamery.
5
Přepnutí na fotoaparát.
6
Pořízení videa.
7
Zobrazení naposledy pořízené fotografie.
5 Stiskem tlačítka hlasitosti přibližte nebo oddalte náhled.
6 Vybráním spustíte nahrávání.
7 Výběrem nahrávání zastavíte.
Video se automaticky uloží.
Fotoaparát možná nebude správně nahrávat videa na
paměťovou kartu s nízkou přenosovou rychlostí.
Po pořízení videí je můžete zobrazit vybráním .
• Další videa zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
• Chcete-li odeslat video ostatním, vyberte Sdíl.
• Chcete-li video přehrát, vyberte Přehrát.
• Chcete-li video odstranit, vyberte Odstranit.
››Úprava nastavení videokamery
Před pořízením videa vyberte
následující možnosti:
→
. Zobrazí se
Možnosti
Funkce
Samospoušť
Výběr délky prodlevy před spuštěním
nahrávání videa.
Rozlišení
Změna rozlišení.
Vyvážení bílé
Efekty
Úprava vyvážení barev s ohledem na
světelné podmínky.
Použití speciálního efektu, například
hnědého nebo černobílého odstínu.
Možnosti
Funkce
Kvalita videa
Nastavení úrovně kvality vašich videí.
Upravit
Úprava kontrastu, sytosti a ostrosti.
Před pořízením videa vyberte
nastavení:
→
. Zobrazí se následující
Nastavení
Funkce
Pokyny
Zobrazení pokynů na obrazovce
náhledu.
Nahrávání zvuku
Zapnutí nebo vypnutí zvuku.
Kontrola
Vynulovat
Nastavení pro zobrazení právě
pořízeného videa.
Vyresetování možností fotografování
a menu.
Zábava
57
Přehrávač videa
Naučte se pomocí přehrávače videa přehrávat různé typy
videosouborů. Přehrávač videí podporuje následující formáty:
3gp, mp4, avi, wmv, asf, divx (kodek: MPEG4, H.263, H.264,
WMV, DivX, XviD).
• Některé formáty souborů nejsou podporovány v
závislosti na softwaru přístroje.
• Pokud velikost souboru překročí velikost dostupné
paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě.
4 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:
7
3
8
4
Číslo
1
2
3
2
58 Zábava
6
2
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Videopřeh.
Vyberte video, které chcete přehrát.
Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte zařízení
doleva.
5
1
3
Funkce
Změna poměru stran zobrazení videa.
Posunutí na určitý úsek souboru tažením
nebo klepnutím na posuvník.
Opakované spuštění přehrávání nebo
přechod zpět; vyhledávání zpět v souboru
(klepnutí a podržení).
Číslo
Funkce
7
Aktivace prostorového zvuku s 5.1 kanály,
když jsou připojena sluchátka.
Zastavení přehrávání a návrat do seznamu
skladeb.
Pozastavení přehrávání; výběrem
přehrávání obnovíte.
Přechod vpřed; vyhledávání vpřed v
souboru (klepnutí a podržení).
8
Nastavení hlasitosti.
4
5
6
Galerie
Naučte se prohlížet fotografie a přehrávat videa uložená na
paměťové kartě.
››Podporované formáty souborů
Typ
Formát
Obrázek
Přípona: bmp, gif, jpg, png
Video
• Přípona: 3gp, mp4, avi, wmv, asf, divx
• Kodek: MPEG4, H.263, H.264, WMV, DivX,
XviD
• Některé formáty souborů nejsou podporovány v
závislosti na softwaru přístroje.
• Pokud velikost souboru překročí velikost dostupné
paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě.
››Zobrazení fotografie
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Galerie.
2 Vyberte složku.
Zábava
59
3 Chcete-li změnit režim zobrazení, vyberte
4
nebo v
pravém horním rohu obrazovky.
Chcete-li zobrazit fotografie nebo videa pořízená v určitý
den, klepněte na šipky na kartě níže nebo táhněte kartu
doleva nebo doprava.
Vyberte fotografii (bez ikony), kterou chcete zobrazit.
Při prohlížení fotografie jsou k dispozici následující možnosti:
• Další fotografie zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
• Přiblížit nebo oddálit náhled můžete výběrem nebo
. Nebo můžete klepnout na obrazovku dvěma prsty a
roztáhnout je (jejich přiblížením náhled opět oddálíte).
• Chcete-li spustit prezentaci fotografií a videí, vyberte
Prezentace. Prezentaci zastavíte klepnutím na displej.
• Chcete-li používat další možnosti fotografií, například jejich
sdílení, mazání nebo úpravu, vyberte Menu.
››Přehrávání videozáznamu
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Galerie.
2 Vyberte složku → video (s ikonou
3
4
), které chcete
přehrát.
Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte zařízení
doleva.
Přehrávání můžete ovládat pomocí virtuálních tlačítek.
► str. 58
››Sdílení obrázků a videí
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Galerie.
2 Vyberte složku a stiskněte [ ].
3 Vyberte obrázky nebo videa.
4 Vyberte Sdílet → možnost sdílení.
5 Odešlete soubory jako součást multimediální zprávy
nebo emailu, přes Bluetooth, nebo soubory odešlete do
online alba pro média nebo na stránku komunit.
60 Zábava
Hudební přehrávač
Když jste na cestách, můžete díky hudebnímu přehrávači
poslouchat vaši oblíbenou hudbu. Hudební přehrávač
podporuje následující formáty: mp3, 3gp, mp4, aac, ogg,
wma
• Můžete také přehrávat následující formáty
hudebních souborů, pokud je otevřete ze složky
Moje soubory, z multimediálních zpráv nebo z
webového prohlížeče: amr, wav, mid, xmf, mxmf,
rtttl, imy, rtx, ota
• Některé formáty souborů nejsou podporovány v
závislosti na softwaru přístroje.
• Pokud velikost souboru překročí velikost dostupné
paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě.
• Samsung není odpovědný za žádné užití hudebních
souborů dodaných spolu s přístrojem.
››Uložení hudebních souborů do přístroje
Začněte přesunutím souborů do telefonu nebo na
paměťovou kartu:
• Stažení z webu. ► str. 33
• Stažení z počítače pomocí volitelné aplikace Samsung Kies.
► str. 92
• Příjem přes Bluetooth. ► str. 86
• Kopírování souborů na paměťovou kartu. ► str. 93
• Synchronizace s aplikací Windows Media Player 11.
► str. 93
››Přehrávání hudby
Po přesunutí hudebních souborů do telefonu nebo na
paměťovou kartu:
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Hudební přehrávač.
2 Vyberte hudební kategorii přechodem doleva nebo
doprava.
3 Vyberte hudební soubor.
Zábava
61
4 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:
1
2
3
4
5
Číslo
7
8
9
Funkce
Aktivace prostorového zvuku s 5.1 kanály,
když jsou připojena sluchátka.
1
2
1
3
1
62 Zábava
Číslo
Funkce
6
Aktivace režimu náhodného přehrávání.
Posunutí na určitý úsek souboru tažením
nebo klepnutím na posuvník.
4
Opakované spuštění přehrávání nebo
přechod zpět; vyhledávání zpět v souboru
(klepnutí a podržení).
5
Otevření aktuálního seznamu skladeb.
6
7
8
9
Nastavení hlasitosti.
1
Změna režimu opakování (vypnuto,
opakování jednoho souboru nebo
opakování všech souborů).
Pozastavení přehrávání; výběrem
přehrávání obnovíte.
Přechod vpřed; vyhledávání vpřed v
souboru (klepnutí a podržení).
1.Tyto ikony se zobrazí po klepnutí na obrazovku přehrávače.
SRS WOW HD™ výrazně vylepšuje kvalitu přehrávání
zvuku a nabízí zážitek z dynamického prostorového
zvuku s hlubokými, sytými basy a maximální čistotou
při vyšších frekvencích.
››Vytvoření seznamu skladeb
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Hudební přehrávač.
2 Vyberte Seznamy skladeb.
3 Stiskněte [ ] → Vytv.
4 Zadejte název nového seznamu skladeb a vyberte Uložit.
5 Vyberte Přidat hudbu.
6 Vyberte soubory, které chcete zařadit, a vyberte Přidat.
Během přehrávání můžete přidávat soubory do seznamu
skladeb stiskem [ ] → Další → Přidat do přehrávaného
seznamu.
››Přidání skladeb do rychlého seznamu
Do rychlého seznamu můžete přidávat skladby a ukládat je
do seznamů skladeb. Během přehrávání stiskem [ ] → Př.
do rych. s. přidáte aktuální skladbu do rychlého seznamu.
Chcete-li přejít do rychlého seznamu, na hlavní obrazovce
hudebního přehrávače vyberte Seznamy skladeb → Rychlý
seznam. Chcete-li rychlý seznam uložit jako seznam skladeb,
stiskněte [ ] → Ul. jako s. skl.
››Nastavení hudebního přehrávače
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Hudební přehrávač.
] → Další → Nastavení, nebo stiskněte
[ ] → Nastavení.
Upravte a přizpůsobte si nastavení hudebního
přehrávače:
2 Stiskněte [
3
Možnosti
Funkce
Ekvalizér
Výběr výchozího typu ekvalizéru.
Efekt
Výběr zvukového efektu.
Nabídka Hudba
Výběr hudebních kategorií, které se
zobrazí v hudební knihovně.
Zábava
63
Možnosti
Funkce
Vizualizace
Výběr animované vizualizace, která
se zobrazí během přehrávání.
FM rádio
Díky FM rádiu můžete poslouchat hudbu nebo zprávy. Aby
bylo možné poslouchat FM rádio, je nutné připojit k telefonu
dodaná sluchátka, která slouží jako rádiová anténa.
››Poslech FM rádia
1 Připojte k telefonu dodaná sluchátka.
2 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
FM rádio.
3 FM rádio můžete zapnout vybráním
(je-li vyžadováno).
FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.
Při prvním zapnutí FM rádia se spustí automatické
ladění.
4 Ze seznamu rádiových stanic vyberte požadovanou
stanici a stiskem [
1
6
7
2
3
4
5
64 Zábava
] se vraťte na obrazovku FM rádia.
5 FM rádio můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:
3
8
4
Číslo
Funkce
1
Nastavení hlasitosti.
2
Vypnutí FM rádia; výběrem FM rádio
zapnete.
3
Změna frekvence o 0,1 MHz.
4
Vyhledání dostupné rádiostanice.
5
6
7
8
Přidání aktuální rádiostanice do seznamu
oblíbených.
Změna zvukového výstupu (sluchátka
nebo reproduktor telefonu).
Změna frekvence přechodem vlevo nebo
vpravo na panelu stupnice.
Nastavení automatického přeladění
frekvence stanice FM rádia, jestliže je
momentální signál slabý.
››Automatické uložení rádiové stanice
1 Připojte k telefonu dodaná sluchátka.
2 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
FM rádio.
3 Vyberte Hledat → možnost hledání.
FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.
4 Ze seznamu rádiových stanic vyberte požadovanou
stanici a stiskem [
] se vraťte na obrazovku FM rádia.
››Přidání rádiostanice do seznamu
oblíbených
1 Připojte k telefonu dodaná sluchátka.
2 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
FM rádio.
3 FM rádio zapnete výběrem
.
Zábava
65
4 Přejděte na požadovanou rádiostanici.
5 Výběrem + stanici přidáte do seznamu oblíbených.
››Úprava nastavení FM rádia
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
2
3
FM rádio.
Stiskněte [ ] → Nastavení.
Upravte a přizpůsobte si nastavení FM rádia:
Možnosti
OBLAST
Přehrávání na
pozadí
Zobrazit ID
stanice
66 Zábava
Funkce
Výběr vaší oblasti.
Nastavení přehrávání FM rádia na
pozadí během používání ostatních
aplikací.
Nastavení zobrazování ID stanice
na obrazovce FM rádia. ID
stanice jsou k dispozici pouze u
radiostanic, které tuto informaci
poskytují.
Možnosti
Alternativní
frekvence
Automatické
vypnutí FM rádia
Funkce
Nastavení automatického
přeladění frekvence stanice FM
rádia, jestliže je signál slabý.
Nastavení vypnutí FM rádia po
uplynutí stanovené doby.
Osobní informace
Kontakty
Naučte se vytvářet a spravovat seznam vašich osobních nebo
obchodních kontaktů uložených v paměti telefonu nebo na
kartě SIM nebo USIM. Ke svým kontaktům si můžete ukládat
jména, čísla mobilních a domácích telefonů, emailové adresy,
narozeniny a další.
››Vytvoření kontaktu
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
2
3
4
5
Kontakty.
Vyberte .
Vyberte umístění v paměti.
Zadejte údaje o kontaktu.
Vybráním Uložit přidáte kontakt do paměti.
Kontakt můžete také vytvořit z obrazovky volání.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Telefon → Klávesnice.
2 Zadejte telefonní číslo.
3 Vyberte Přidat do Kontaktů → .
4 Vyberte umístění v paměti.
5 Zadejte údaje o kontaktu.
6 Vybráním Uložit přidáte kontakt do paměti.
››Nalezení kontaktu
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Kontakty.
2 Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
Osobní informace
67
3 Vyberte jméno kontaktu.
Po nalezení kontaktu můžete provést toto:
• Zavolat kontaktu výběrem telefonního čísla.
• odeslat zprávu výběrem Zpráva.
• upravit informace kontaktu stisknutím [ ] →
Upravit.
• sdílet údaje o kontaktu s ostatními stiskem [ ] →
Odeslat přes → možnost sdílení.
››Nastavení čísla rychlé volby
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
2
3
Kontakty.
Stiskněte [ ] → Další → Rychlá volba.
Vyberte číslo pozice → kontakt.
Toto číslo můžete rychle vytočit klepnutím a
podržením pozice čísla na obrazovce volání.
68 Osobní informace
››Vytvoření vaší vizitky
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Kontakty.
2 Stiskněte [ ] → Můj profil.
3 Zadejte své osobní údaje.
4 Vyberte Uložit.
Svou vizitku můžete odeslat přiložením ke zprávě či
e-mailu nebo ji můžete odeslat přes Bluetooth.
››Načtení kontaktů z vašich účtů komunit
V případě zájmu si můžete zobrazit seznam účtů na
webových stránkách komunit a vybrat účet, ze kterého
přidáte kontakty do vašeho telefonu.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
››Kopírování kontaktů
2
3
4
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Kontakty.
Stiskněte [ ] → Získat přátele.
Vyberte Přidat účet.
Postupujte podle zobrazených pokynů.
››Vytvoření skupiny kontaktů
Vytvořením skupiny kontaktů můžete spravovat více
kontaktů najednou a zasílat zprávy nebo e-maily celé
skupině. Začněte vytvořením skupiny.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Kontakty → Skupiny.
2 Stiskněte [ ] → Vytv.
3 Zadejte název a vyberte vyzvánění pro skupinu.
4 Vyberte Uložit.
Můžete kopírovat kontakty na a z karty SIM nebo USIM.
Kontakty.
2 Stiskněte [
3
4
] → Import/Export → Import ze SIM karty
nebo Export na SIM kartu.
Vyberte kontakty, které chcete kopírovat a zvolte Import
nebo Export.
Chcete-li exportovat kontakty, výběrem položky Ano
potvrdíte volbu.
››Import nebo export kontaktů
Můžete uložit všechny kontakty jako soubory vcf na
paměťovou kartu nebo je exportovat z paměťové karty.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Kontakty.
2 Stiskněte [
] → Import/Export → Import z SD karty
nebo Export na SD kartu.
Osobní informace
69
3 Chcete-li importovat kontakty, vyberte umístění importu.
Chcete-li exportovat kontakty, výběrem položky OK
potvrdíte volbu.
››Zobrazení protokolu komunikace
Podle potřeby si můžete zobrazit protokoly komunikace,
například hovory, zprávy, emaily nebo vlákna sociálních sítí.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
2
Kontakty → Historie.
Vyberte položku, kterou chcete zobrazit.
››Zobrazení aktivit na sociálních sítích
Pokud chcete, můžete si zobrazit nedávné aktivity kontaktů
na sociálních sítích, například Facebook, MySpace a Twitter.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
2
Kontakty → Aktivity.
Vyberte položku, kterou chcete zobrazit.
70 Osobní informace
Kalendář
Naučte se vytvářet a spravovat denní, týdenní a měsíční
události, a nastavovat upozornění, která vám připomenou
důležité události.
››Vytvoření události
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Kalendář.
2 Stiskněte [ ] → Vytvořit.
3 Podle potřeby zadejte podrobnosti o události.
4 Vyberte Uložit.
››Zobrazení událostí
Změna zobrazení kalendáře:
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Kalendář.
2 V horní části kalendáře zvolte režim zobrazení.
Zobrazení událostí pro určitý den:
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Kalendář.
2 Vyberte datum v kalendáři. V měsíčním zobrazení jsou
3
dny s naplánovanými událostmi označeny malým
trojúhelníkem.
Chcete-li zobrazit určitý den ručním zadáním data,
stiskněte
[ ] → Přejít na, zadejte datum výběrem + nebo - a
vyberte Nastavit.
Chcete-li vybrat dnešní datum, stiskněte [ ] → Dnes.
Vybráním události zobrazíte její podrobnosti.
Událost můžete odeslat ostatním stisknutím [ ] →
Odeslat přes → možnost.
››Vypnutí upozornění na událost
Nastavíte-li pro událost v kalendáři upozornění, v určený čas
se zobrazí ikona upozornění na událost.
1 Otevřete panel zkratek v horní části obrazovky.
2 Více podrobností o události zobrazíte výběrem
připomínky.
3 Chcete-li odložit nebo zrušit připomínku, vyberte Odložit
vše nebo Ukončit vše.
Poznámka
Naučte se ukládat důležité informace pro pozdější využití.
››Vytvoření poznámky
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Poznámka.
Osobní informace
71
2 Pokud existují uložené poznámky, vyberte Vytvořit pozn.
3
4
5
6
nebo stiskněte [ ] → Vytvořit.
Zadejte text poznámky.
Abyste skryli klávesnici, stiskněte [
Vyberte barvu pro změnu pozadí.
Vyberte Uložit.
].
››Prohlížení poznámek
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
2
Poznámka.
Vybráním poznámky zobrazíte podrobnosti.
• Chcete-li zobrazit podrobnosti všech poznámek v
seznamu, stiskněte [ ] → Maximalizovat.
• Úpravu poznámky provedete výběrem .
• Poznámku smažete výběrem → OK.
Poznámku můžete odeslat ostatním klepnutím a
podržením poznámky a vybráním Odeslat pomocí
→ volba.
Diktafon
Naučte se ovládat diktafon v telefonu.
››Nahrávání zvukových poznámek
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Diktafon.
2 Vybráním spustíte nahrávání.
3 Mluvte do mikrofonu.
4 Po skončení vyberte .
Poznámka se automaticky uloží.
5 Chcete-li nahrát další hlasové poznámky, vyberte
dolní části obrazovky.
72 Osobní informace
v
››Přehrání hlasové poznámky
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
2
3
4
Diktafon.
Vyberte .
Výběrem v seznamu nahrávek hlasovou poznámku
přehrajete.
Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:
Číslo
Funkce
1
Posunutí na určitý úsek souboru tažením
posuvníku.
2
Zastavení přehrávání.
3
Nastavení hlasitosti.
4
Pozastavení přehrávání; výběrem
přehrávání obnovíte.
Hlasovou poznámku můžete odeslat ostatním stiskem
[ ] → Sdílet → možnost sdílení.
1
2
3
4
Osobní informace
73
Web
Provoz webových služeb vyžaduje datové připojení. Obraťte
se na svého mobilního operátora a vyberte nejvhodnější
datovou kvótu.
Internet
Naučte se procházet a označovat své oblíbené webové
stránky.
• Přístup k webu a stahování mediálního obsahu
může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace
získáte od svého poskytovatele služeb.
• Dostupné ikony se mohou lišit v závislosti na
poskytovateli služeb a oblasti.
74 Web
››Procházení webových stránek
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
2
Internet; zobrazí se určená domovská stránka.
Chcete-li navštívit webovou stránku, vyberte pole pro
zadání adresy URL, zadejte webovou adresu (URL) stránky
a vyberte Ok.
Webové stránky můžete procházet pomocí následujících
tlačítek:
1
2
Horní obrazovka se může lišit v závislosti na oblasti
nebo poskytovateli služeb.
Číslo
1
2
Funkce
Zadáním webové adresy zobrazíte
požadovanou stránku.
Otevření seznamu uložených záložek,
často navštěvovaných stránek, a historii
stránek.
Při procházení webových stránek máte k dispozici následující
možnosti:
• Pro přiblížení nebo oddálení poklepejte na obrazovku.
Můžete také použít funkci přiblížení dvěma prsty - položte
dva prsty na obrazovku a pomalu je přibližte nebo
roztáhněte.
• Chcete-li otevřít nové okno, stiskněte [ ] → Nové okno.
• Chcete-li zobrazit aktivní okna, stiskněte [ ] → Okna.
V případě potřeby si můžete otevřít i několik stránek a
přepínat mezi nimi.
• Chcete-li znovu načíst aktuální webovou stránku, stiskněte
[ ] → Obnovit.
• Chcete-li přejít na další stránku v historii, stiskněte [
]→
Předat.
• Chcete-li přidat aktuální webovou stránku do záložek,
stiskněte [ ] → Přidat záložku.
• Chcete-li přidat zástupce záložky na pohotovostní
obrazovku, stiskněte [ ] → Další → Přidat zástupce
dom. sítě.
• Chcete-li přidat zdroj RSS, stiskněte [ ] → Další→ Přidat
zdroje RSS. Kanály RSS můžete číst pomocí služby Google
Reader.
• Chcete-li najít text na webové stránce, stiskněte [ ] →
Další → Najít na str.
• Chcete-li zobrazit podrobnosti webové stránky, stiskněte
[ ] → Další → Info o st.
• Chcete-li odeslat webovou adresu (URL) stránky ostatním,
stiskněte [ ] → Další → Sdílet stránku.
• Chcete-li zobrazit historii stahování, stiskněte [ ] → Další
→ Stažené položky.
• Chcete-li upravit nastavení prohlížeče, stiskněte [ ] →
Další → Nastavení.
Web
75
››Vyhledávání informací hlasem
Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a
poskytovateli služeb.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Internet.
2 Vyberte pole adresy.
3 Vyberte a vyslovte klíčové slovo do mikrofonu.
Přístroj vyhledá informace a webové stránky podle
klíčového slova.
››Přidání oblíbených webových stránek do
záložek
Pokud znáte webovou adresu stránky, můžete záložku přidat
ručně. Přidání záložky:
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Internet.
76 Web
2 Vyberte → Záložky.
3 Vyberte Přidat. Chcete-li do záložek přidat stránku, kterou
4
5
jste si prohlédli, stiskněte [ ] → Zadat do záložek
poslední zobrazenou stránku.
Zadejte název stránky a webovou adresu (URL).
Stiskněte OK.
V seznamu záložek klepněte na záložku a podržte. Budete
moci použít následující možnosti:
• Chcete-li webovou stránku otevřít, vyberte Otevřít.
• Chcete-li webovou stránku otevřít v novém okně, vyberte
Otevřít v novém okně.
• Chcete-li upravit podrobnosti záložky, vyberte Upravit
záložku.
• Chcete-li přidat zástupce záložky na základní obrazovku,
vyberte Přidat zástupce dom. sítě.
• Chcete-li odeslat webovou adresu (URL) stránky ostatním,
vyberte Sdílet odkaz.
• Chcete-li zkopírovat webovou adresu (URL) stránky,
vyberte Kop. URL odkazu.
• Chcete-li odstranit záložku, vyberte Odstranit záložku.
• Chcete-li webovou stránku nastavit jako domovskou
stránku prohlížeče, vyberte Nastavit jako domovskou
stránku.
››Otevírání více stránek
V případě potřeby si můžete otevřít i několik stránek a
přepínat mezi nimi.
1 Při prohlížení webové stránky stiskněte [
2
3
4
] → Nové
okno.
V novém okně otevřete další webovou stránku.
Více webových stránek otevřete stisknutím [ ] → Nové
okno.
Chcete-li zobrazit aktivní okna, stiskněte [ ] → Okna a
vyberte webovou stránku, kterou chcete zobrazit.
››Přidání adresy kanálu RSS
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Internet.
2 Přejděte na webovou stránku obsahující zdroj RSS.
3 Stiskněte [ ] → Další →Přidat zdroje RSS.
4 Výběrem zdroje RSS otevřete službu Google Reader a
zobrazíte stránku.
››Otevírání často navštěvovaných stránek
nebo historie stránek
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Internet.
2 Vyberte
→ Nejnavštěvov. nebo Historie.
Web
77
3 Vyberte webovou stránku, kterou chcete navštívit.
Výběrem ikony hvězdy vpravo můžete přidat webovou
stránku do seznamu záložek.
Layar
Aplikace Layar vám pomocí fotoaparátu v telefonu umožňuje
procházet místa a získávat aktuální místní informace a mapy
a sdílet je s ostatními.
V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Layar.
Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a
poskytovateli služeb.
78 Web
Mapy
Naučte se používat službu Google Maps™ a pomocí ní
určovat svoji polohu, v mapě online vyhledávat ulice, města
nebo země a získávat informace o trasách.
• Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a
poskytovateli služeb.
• Při používání funkcí GPS nesahejte na oblast vnitřní
antény, ani ji nepřekrývejte rukama nebo jinými
předměty.
• Abyste dosáhli lepšího signálu GPS, nepoužívejte
přístroj v těchto podmínkách:
–– mezi budovami, v tunelech nebo v podzemních
průchodech či uvnitř budov
–– za špatného počasí
–– v blízkosti pole vysokého napětí nebo
elektromagnetického pole
››Aktivace služeb určování polohy s
použitím Google Maps
Musíte aktivovat služby určování polohy pro určení vlastní
polohy a hledání na mapě.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
2
Nastavení → Informace o poloze a zabezpečení.
Upravte následující nastavení pro aktivaci služeb určování
polohy:
Možnost
Funkce
Použít
bezdrátové
sítě
Nastavení použití bezdrátové sítě
WLAN anebo mobilních sítí pro určení
vaší polohy.
Nastavení použití satelitu GPS pro
určení vaší polohy. Můžete zobrazit
polohu s přesností na úrovni ulice.
Použití senzorů pro zlepšení polohy
chodců při stínění signálu GPS. Může
existovat odchylka mezi odhadem
senzoru a vaší aktuální pozicí.
Použít
satelity GPS
Použít
pomoc
senzorů
››Hledání konkrétního místa
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
2
3
Mapy.
Na mapě se zobrazí vaše aktuální poloha.
Stiskněte [ ] → Hledat.
.
Zadejte klíčové slovo pro určení polohy a vyberte
• Chcete-li určit polohu hlasem, vyberte .
• Přiblížit nebo oddálit náhled můžete výběrem
nebo
.
• Novou polohu na mapu přidáte výběrem → volba.
Web
79
››Získání trasy k určitému cíli
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
2
3
4
5
6
7
Mapy.
Stiskněte [ ] → Trasa.
Zadejte adresy výchozího místa a cílového místa.
Chcete-li zadat adresu z vašeho seznamu kontaktů nebo
→ Kontakty nebo
ukázat polohu na mapě, vyberte
Místo na mapě.
Vyberte způsob cestování (autem, autobusem nebo
pěšky) a vyberte Spustit.
Výběrem trasy zobrazíte podrobnosti o ní (chcete-li).
Stiskněte Zobrazit na mapě.
Po dokončení stiskněte [ ] → Vymazat mapu.
Latitude
Naučte se sdílet vaši polohu s přáteli a zobrazovat polohu
přátel pomocí funkce Google Latitude™.
Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a
poskytovateli služeb.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
2
3
4
80 Web
Latitude.
Přístroj se automaticky připojí Latitude.
Stiskněte [ ] → Přidání přátel → Vybrat z kontaktů
nebo Přidat pomocí e-mailové adresy.
Vyberte přátele, které chcete přidat, nebo zadejte
e-mailovou adresu a vyberte Přidat přátele → Ano.
Jakmile přítel přijme vaši pozvánku, bude moci sdílet
polohu.
Stiskněte [ ] → Zobrazit mapu.
Polohy vašich přátel jsou na mapě vyznačeny jejich
fotkami.
Místa
Navigace
Zde se dozvíte, jak vyhledat místa kolem vás.
Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a
poskytovateli služeb.
Naučte se používat navigační systém GPS k nalezení a
zobrazení cíle pomocí hlasového navádění.
Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a
poskytovateli služeb.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Místa.
2 Vyberte kategorii.
3
4
Přístroj hledá místa v okolí vaší aktuální pozice, která
odpovídají vámi zvolené kategorii.
Vybráním názvu místa zobrazíte podrobnosti.
Abyste zobrazili místo na mapě, vybertě
.
Chcete-li zobrazit trasu k místu, vyberte
.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Navigace.
2 Zadejte cíl jedním z následujících způsobů:
• Vyslovit cíl: Vyslovte cíl, například „Navigovat do cíle.“
• Napsat cíl: Zadejte cíl pomocí virtuální klávesnice.
• Kontakty: Vyberte cíl z adres vašich kontaktů.
• Místa s hvězdičkou: Vyberte cíl ze seznamu míst s
hvězdami.
Web
81
3 Navigaci s hlasovým naváděním spustíte výběrem
4
Instalovat.
Navigaci ukončíte stisknutím [
] → Ukončit navigaci.
Hledat
Můžete vyhledávat aplikace na vašem přístroji a určitá data
na webu.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
2
3
››Sledování videí
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
YouTube.
2 Vyberte video ze seznamu doporučených videí.
3 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj
doleva.
4 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:
2
Hledat.
Zadejte písmeno nebo slovo hledaného údaje.
Vyberte název položky, kterou chcete otevřít.
YouTube
Naučte se zobrazovat a sdílet videa pomocí YouTube.
Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a
poskytovateli služeb.
82 Web
1
Číslo
Funkce
1
Posunutí na určitý úsek souboru tažením
posuvníku.
2
Změna kvality zobrazení.
››Sdílení videí
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
YouTube.
2 Vyberte video ze seznamu doporučených videí.
3 Vyberte Další → Sdílet → možnost sdílení.
››Nahrávání videí
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
2
3
4
5
YouTube.
Stiskněte [ ] → Nahrát.
Vyberte video z vašeho alba a přejděte ke kroku 8.
Pokud chcete pořídit a uložit nové video, výběrem
zapněte fotoaparát a přepněte na videokameru.
Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj
doleva.
Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované
úpravy.
Vybráním spustíte nahrávání.
6 Výběrem nahrávání zastavíte.
7 Nahraná videa uložíte výběrem Uložit.
8 Zadejte své uživatelské jméno a heslo a vyberte Přihlásit
se.
9 Zadejte podrobnosti o uloženém videu a vyberte Nahrát.
Denní shrnutí
Naučte se získávat aktuální informace o počasí, financích,
novinkách a denním rozvrhu.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Denní přehled.
a přidejte města, informace o akciích nebo
událostech.
Výběrem
aktualizujete informace.
Informace získáte přechodem doleva nebo doprava.
Informaci zobrazenou na obrazovce vyberete
stisknutím [ ] → Nastavení.
2 Vyberte
3
4
Web
83
Market
• Službu Samsung Apps spustíte v Pohotovostním režimu.
Z Android Market můžete stahovat hry, vyzvánění a ostatní
aplikace.
Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a
poskytovateli služeb.
• Nástroje spustíte klepnutím a podržením prázdné oblasti
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Market.
2 Vyhledejte soubor a stáhněte jej do telefonu. ► str. 33
Samsung Apps
Služba Samsung Apps vám umožní jednoduše stahovat do
přístroje a aktualizovat potřebné aplikace.
Váš přístroj se stane chytřejším díky plně optimalizovaným
aplikacím ze Samsung Apps. Můžete si užívat nejen
aktualizací stažených aplikací, ale i těch, kterými je vybaven
přístroj. Prozkoumejte užitečné aplikace a učiňte svůj život s
mobilem ještě lepším.
84 Web
Otevřete seznam aplikací a vyberte Samsung Apps.
na pohotovostní obrazovce a výběrem Nástroje ze
seznamu.
• Stažené aplikace spustíte v Pohotovostním režimu.
Otevřete seznam aplikací a vyberte požadovanou aplikaci.
• Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a
poskytovateli služeb.
• Chcete-li použít Samsung Apps, přístroj musí být
připojen k internetu pomocí mobilního připojení
nebo Wi-Fi.
• Přístup k internetu a stahování aplikací může být
dodatečně zpoplatněno.
• Poskytované aplikace, nástroje a aktualizace se
mohou lišit v závislosti na oblasti a poskytovateli
služeb.
Konektivita
Bluetooth
Funkce Bluetooth představuje bezdrátovou přenosovou
technologii komunikace krátkého dosahu, která umožňuje
přenášet data na vzdálenost asi 10 metrů bez nutnosti
fyzického připojení.
Pro přenos informací pomocí Bluetooth nemusí být zařízení
blízko sebe. Pokud se zařízení nacházejí ve vzájemném
dosahu, přenos informací může probíhat i když je každé v
jiné místnosti.
• Společnost Samsung nenese zodpovědnost za
případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat
odeslaných nebo přijatých pomocí bezdrátové
funkce Bluetooth.
• Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte
a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně
zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí
překážky, může být provozní dosah snížen.
• Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována
nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusejí
být s telefonem kompatibilní.
››Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Nastavení → Bezdrátové sítě → Nastavení Bluetooth.
2 Vybráním Bluetooth zapnete Bluetooth.
Konektivita
85
››Nalezení jiných zařízení Bluetooth a
spárování s nimi
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
2
3
Nastavení → Bezdrátové sítě → Nastavení Bluetooth
→ Hledat zařízení.
Vyberte zařízení.
Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro
Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a vyberte
OK. Nebo výběrem Přijmout srovnejte kódy PIN vašeho
telefonu a druhého zařízení.
Jakmile majitel druhého zařízení zadá stejný kód PIN
nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno.
Pokud párování proběhne úspěšně, zařízení automaticky
vyhledá dostupné služby.
Některá zařízení (obzvláště náhlavní soupravy a sady
handsfree do automobilu) mohou mít pevný kód PIN
pro Bluetooth, například 0000. V případě nutnosti
zadejte tento kód.
86 Konektivita
››Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth
1 Z příslušné aplikace nebo složky Moje soubory vyberte
2
3
soubor nebo položku, např. kontakt, událost z kalendáře,
poznámku či mediální soubor.
Stiskněte [ ] → Sdílet, Odeslat přes nebo Odeslat
pomocí → Bluetooth.
Vyhledejte zařízení Bluetooth a spárujte se s ním.
››Příjem dat pomocí funkce Bluetooth
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Nastavení → Bezdrátové sítě → Nastavení Bluetooth
→ Viditelný.
Vaše zařízení bude viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth
po dobu 120 sekund.
2 Po výzvě zadejte kód PIN pro Bluetooth a vyberte OK
3
(je-li to nutné).
Výběrem Přijmout potvrďte, že chcete přijmout data ze
zařízení (je-li to nutné).
Přijatá data se závislosti na typu uloží do příslušné aplikace
nebo složky. Například hudba nebo zvukový klip se uloží do
složky zvuků a kontakt do kontaktů.
Wi-Fi
Naučte se používat funkce bezdrátové sítě telefonu pro
aktivaci a připojení k místním bezdrátovým sítím (WLAN)
kompatibilním se standardem IEEE 802.11 b/g/n.
K internetu a jiným síťovým zařízením se můžete připojit na
kterémkoliv místě, kde je k dispozici přístupový bod nebo
bezdrátové připojení.
Telefon využívá neharmonizovanou frekvenci a je
určen k použití ve všech evropských zemích. Sítě
WLAN mohou být v budovách provozovány bez
omezení v celé Evropské unii, ale ve Francii nemohou
být provozovány mimo budovy.
››Aktivace funkce WLAN
V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Nastavení → Bezdrátové sítě → Nastavení Wi-Fi → Wi-Fi.
Můžete také otevřít panel zkratek a vybrat Wi-Fi.
Aktivní bezdrátová síť WLAN spuštěná na pozadí vybíjí
baterii. Kvůli úspoře baterie aktivujte bezdrátovou síť
WLAN jen tehdy, když ji budete používat.
››Vyhledání a připojení k bezdrátové síti
WLAN
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Nastavení → Bezdrátové sítě → Nastavení Wi-Fi.
Zařízení automaticky vyhledá dostupné sítě WLAN.
Konektivita
87
2 Vyberte síť v části Sítě Wi-Fi.
3 Zadejte heslo sítě (je-li to nutné).
4 Vyberte Připojit.
››Přidání sítě WLAN ručně
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
2
3
4
Nastavení → Bezdrátové sítě → Nastavení Wi-Fi →
Přidat síť Wi-Fi.
Zadejte SSID sítě a vyberte typ zabezpečení.
Na základě vybraného typu zabezpečení upravte
nastavení zabezpečení.
Vyberte Uložit.
AllShare
Naučte se používat službu DLNA (Digital Living Network
Alliance), která vám umožní sdílet mediální soubory mezi
DLNA zařízeními u vás doma pomocí sítě WLAN.
Nejdříve musíte aktivovat funkci WLAN a vytvořit profil
WLAN. ► str. 87
››Úprava nastavení DLNA pro sdílení
mediálních souborů
Chcete-li umožnit ostatním DLNA zařízením přístup k
mediálním souborům ve vašem telefonu, je třeba aktivovat
sdílení médií.
Některé soubory nebude možné přehrát na zařízeních
DLNA.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
AllShare.
2 Vyberte Nastavení.
88 Konektivita
3 Nastavte funkci DLNA úpravou následujících nastavení:
Možnosti
Funkce
Název
mediálního
serveru
Zadání názvu vašeho telefonu
představujícího server médií.
Sdílet média
Zapnutí sdílení videí, obrázků
nebo hudby s ostatními DLNA
zařízeními.
››Přehrávání vašich souborů pomocí jiného
DLNA zařízení
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
AllShare.
Přístupový bod
Výběr profilu připojení pro DLNA.
2 Vyberte Přehrát soubor z telefonu v jiném přehrávači.
3 Vyberte kategorii médií → soubor.
4 Vyberte Přidat do přehrávaného.
5 Vyberte přehrávač – ten, který přehraje mediální soubor.
Uložit z jiných
zařízení
Nastavení povolení odesílání
souborů ostatním zařízením.
6 Přehrávání můžete ovládat pomocí ikon v telefonu.
Vybraný přehrávač začne přehrávat soubor.
Přehrávání se může ukládat do vyrovnávací paměti, v
závislosti na připojení k síti a připojeném serveru.
Konektivita
89
››Přehrávání ostatních souborů ve vašem
››Přehrávání souborů z jednoho zařízení na
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
2 Vyberte Přehrát soubor ze serveru v telefonu.
2 Vyberte Přehrát soubor ze serveru v jiném přehrávači
telefonu
AllShare.
Telefon automaticky vyhledá DLNA zařízení.
3 Vyberte zařízení představující server médií — to, které
obsahuje mediální soubory.
4 Vyberte kategorii médií a soubor.
5 Přehrávání můžete ovládat pomocí ikon v telefonu.
jiném
AllShare.
3
4
5
6
90 Konektivita
prostřednictvím telefonu.
Telefon automaticky vyhledá DLNA zařízení.
Vyberte zařízení představující server médií — to, které
obsahuje mediální soubory.
Vyberte kategorii médií a soubor.
Vyberte přehrávač – ten, který přehraje mediální soubor.
Vybraný přehrávač začne přehrávat soubor.
Přehrávání můžete ovládat pomocí ikon v telefonu.
Mobilní přístupový bod
Váš přístroj lze nastavit jako bezdrátový přístupový bod
počítače nebo jiného zařízení a sdílet tak mobilní síťové
připojení přístroje prostřednictvím funkce WLAN.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
2
3
Nastavení → Bezdrátové sítě → Mobilní přístupový
bod.
Vyberte Mobilní přístupový bod pro aktivaci funkce
mobilního přístupového bodu.
Chcete-li přizpůsobit funkci mobilního přístupového
bodu, vyberte Nastavení Mobile AP:
Možnost
Funkce
SSID síťě
Zabezpečení
Skrýt mé
zařízení
Zobrazení a úprava názvu přístroje,
které se zobrazí na externím zařízení.
Zobrazení nebo úprava síťového
klíče, pomocí kterého zabráníte
neautorizovanému přístupu na síť.
Zabránění ostatním zařízením nalézt
váš přístroj.
4 Po skončení vyberte Uložit.
5 Z jiného zařízení vyhledejte název přístroje v seznamu
dostupných připojení a připojte se k síti.
Váš přístroj sdílí mobilní připojení s jiným zařízením.
Sdílení internetového připojení přes
USB
Přístroj můžete nastavit jako bezdrátový modem k počítači a
sdílet mobilní síťové připojení přístroje přes USB.
1 Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a
volitelného datového kabelu k počítači.
2 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Nastavení → Bezdrátové sítě →Sdílení internetového
připojení.
Konektivita
91
3 Vyberte Sdílení internetového připojení přes USB pro
aktivaci funkce sdílení internetového připojení přes USB.
Váš přístroj sdílí mobilní síťové připojení s počítačem.
Sdílení síťového připojení zastavíte odškrtnutím políčka
vedle Sdílení internetového připojení přes USB.
Tento způsob sdílení síťového připojení se může lišit v
závislosti na operačním systému počítače.
Připojení k počítači
Naučte se připojovat telefon k počítači pomocí volitelného
datového kabelu v různých režimech připojení přes USB. Po
připojení telefonu k počítači budete moci synchronizovat
soubory s aplikací Windows Media Player, přenášet data do a
z telefonu přímo, používat aplikaci Samsung Kies a využívat
telefon jako bezdrátový modem pro počítač.
92 Konektivita
››Připojení pomocí Samsung Kies
Ujistěte se, že aplikace Samsung Kies je nainstalována
ve vašem počítači. Nebo si ji můžete stáhnout ze stránek
společnosti Samsung (www.samsungmobile.com).
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
2
3
4
Nastavení → Bezdrátové sítě → Nastavení USB →
Samsung Kies.
Stiskněte tlačítko Domů a vraťte se do základního režimu.
Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a
volitelného datového kabelu k počítači.
Po spuštění Samsung Kies můžete využívat bezdrátová
připojení nebo kopírovat data a soubory.
Více informací naleznete v nápovědě aplikace Samsung
Kies.
›› Synchronizace s programem Windows
Media Player
Ujistěte se, že aplikace Windows Media Player je
nainstalována ve vašem počítači.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
2
3
4
5
Nastavení → Bezdrátové sítě → Nastavení USB →
Přehrávač médií.
Stiskněte tlačítko Domů a vraťte se do základního režimu.
Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a
volitelného datového kabelu k počítači s nainstalovanou
aplikací Windows Media Player.
Po připojení se v počítači zobrazí okno.
Otevřete Windows Media Player a synchronizujte hudební
soubory.
V případě potřeby upravte nebo zadejte název telefonu v
okně, které se zobrazí.
6 Vyberte a přetáhněte požadované hudební soubory do
synchronizačního seznamu.
7 Spusťte synchronizaci.
››Připojení jako velkokapacitní paměťové
zařízení
Pokud do přístroje vložíte paměťovou kartu, můžete také
pomocí zařízení, které pracuje také jako čtečka paměťových
karet, otevírat soubory na paměťové kartě.
1 Vložte do přístroje paměťovou kartu.
2 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
3
4
5
Nastavení → Bezdrátové sítě → Nastavení USB →
Velkokapacitní paměť.
Stiskněte tlačítko Domů a vraťte se do základního režimu.
Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a
volitelného datového kabelu k počítači.
Po připojení vyberte Připojit úložiště USB → OK.
Konektivita
93
6 Otevřete složku a zobrazte soubory.
7 Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.
8 Po dokončení vyberte Vypnout.
Chcete-li odpojit telefon od počítače, klepněte na
ikonu USB zařízení na panelu úloh Windows a klepněte
na volbu pro bezpečné odebrání velkokapacitního
paměťového zařízení. Poté odpojte datový kabel
od počítače. Pokud budete postupovat jinak, hrozí
vám ztráta dat uložených na paměťové kartě nebo
poškození karty.
94 Konektivita
Nástroje
Hodiny
Naučte se nastavit a ovládat budíky a světové hodiny. Můžete
také používat stopky a časovač.
Pokud jste nastavili Inteligentní upozornění,
telefon přehraje přirozený zvuk a zobrazí obrazovku
upozornění, dokud upozornění neskončí.
››Vypnutí upozornění
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Když slyšíte upozornění:
• Budík zastavíte přetažením doprava, dokud se
nedosáhne tečky.
• Aby se budík po určité době opakoval, přetáhněte
doleva, dokud se nedosáhne tečky.
2 Vyberte Vytvořit upozornění nebo stiskněte [
››Odstranění upozornění
››Nastavení nového upozornění
Hodiny → Upozornění.
3
4
]→
Vytvořit.
Nastavte podrobnosti upozornění.
Výběrem Nastavit jako každodenní informaci
aktivujete daily briefing ihned po vypnutí upozornění.
Po skončení vyberte Uložit.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Hodiny → Upozornění.
2 Stiskněte [ ] → Odstr.
3 Vyberte upozornění, která chcete odstranit.
4 Vyberte Odstranit.
Nástroje
95
››Vytvoření světových hodin
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Hodiny → Sv. hodiny.
2 Vyberte Přidat město nebo stiskněte [ ] → Přidat.
3 Zadejte jméno města nebo vyberte město ze seznamu.
4
Chcete-li vybrat město v zobrazení světové mapy,
vyberte .
Chcete-li přidat další hodiny, opakujte kroky 2 a 3.
Chcete-li v hodinách zohlednit letní čas, klepněte a
podržte hodiny a vyberte Nastavení letního času.
››Používání stopek
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
2
Hodiny → Stopky.
Vybráním Začátek spustíte stopky.
96 Nástroje
3 Výběrem Kolo zaznamenáte mezičasy.
4 Po skončení vyberte Stop.
5 Výběrem Vynulovat vymažete zaznamenané časy.
››Používání časovače
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Hodiny → Časovač.
2 Nastavte dobu, kterou chcete odpočítávat.
3 Výběrem Spustit spustíte odpočítávání.
4
Nyní můžete souběžně s odpočítáváním na pozadí
používat i ostatní funkce. Stiskněte tlačítko Domů nebo
[ ] a otevřete další aplikaci.
Po dokončení odpočítávání časovače přetáhněte
doprava, dokud se nedosáhne tečky.
Kalkulačka
Naučte se provádět matematické výpočty přímo ve vašem
telefonu jako s běžnou příruční kalkulačkou.
››Provedení výpočtu
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
2
Kalkulačka.
Základní matematické operace můžete provádět pomocí
tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.
Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku a mohli
použít vědeckou kalkulačku. Pokud jste deaktivovali
automatické přepínání orientace, stiskněte [ ] →
Vědecká kalkulačka.
››Zobrazení historie výpočtů
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Kalkulačka.
2 Proveďte výpočet.
3 Výběrem zavřete klávesnici kalkulačky.
Zobrazí se historie výpočtů.
4 Chcete-li historii smazat, stiskněte [
historii.
] → Smazat
Moje soubory
Naučte se rychle a jednoduše otevírat všechny vaše obrázky,
videa, hudbu, zvukové klipy a ostatní typy souborů uložených
na paměťové kartě.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Moje soubory.
2 Vyberte složku → soubor.
Nástroje
97
V libovolné složce stiskněte [ ]. Zobrazí se následující
možnosti:
• Chcete-li odeslat soubor ostatním v multimediální zprávě,
e-mailu nebo přes Bluetooth, vyberte Sdílet.
• Chcete-li vytvořit novou složku, vyberte Vytvořit složku.
• Chcete-li odstranit soubory nebo složky, vyberte Odstranit.
• Chcete-li změnit režim zobrazení, vyberte Zobr. podle.
• Chcete-li seřadit soubory nebo složky, vyberte Seřadit
podle.
• Chcete-li použít další možnosti, například přesouvání,
kopírování nebo přejmenování, vyberte Další.
Správce úloh
Pomocí správce úloh můžete zobrazovat aktuálně spuštěné
aplikace, velikost paketu aplikací, paměťové údaje a sledovat
paměť RAM.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Správce úloh.
98 Nástroje
2 Použijte následující možmosti:
• Aktivní aplikace: Zobrazí seznam všech aktuálně
spuštěných aplikací na vašem přístroji.
• Balíček: Zobrazí velikost paketu nainstalovaných
aplikací na přístroji.
• Správce RAM: Kontrola a správa paměti RAM vašeho
přístroje.
• Souhrn: Zobrazí využitou a dostupnou paměť na
vašem přístroji a na paměťové kartě.
• Náp.: Zobrazí nápovědu k životnosti baterie.
Služba ThinkFree Office
Naučte se zobrazovat a upravovat dokumenty na paměťové
kartě vložené v telefonu. Pokud jste si zřídili účet u webových
služeb ThinkFree můžete spravovat dokumenty online. Tato
aplikace podporuje následující formáty souborů: doc, docx,
txt, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf (podrobnosti naleznete na stránce
http://product.thinkfree.com/mobile/android/market).
››Vytvoření nového dokumentu
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
2
3
4
5
6
7
8
ThinkFree Office.
Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé, vyberte Přijmout.
Vyberte Aktivovat ted' aktivujte aplikaci ThinkFree Office.
Vyberte Moje dokumenty.
Stiskněte [ ] → Nový → typ dokumentu.
Zadejte název dokumentu a vyberte OK.
Upravte obsahu dokumentu pomocí nástrojů v dolní části
obrazovky.
Po skončení vyberte ikonu pro uložení na panelu nástrojů,
nebo stiskněte [ ] → Soubor → Uložit.
››Zobrazení a úprava dokumentů v telefonu
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
ThinkFree Office.
2 Vyberte Moje dokumenty → dokument.
3 Vyberte typ kódování textu (je-li to nutné).
4 Zobrazte a upravte dokument dle potřeby.
• Pomocí dvou prstů přibližte nebo oddalte dokument;
5
Položte dva prsty na displej a pomalu je přibližujte
nebo roztahujte.
• Chcete-li otevřít panel nástrojů a upravit dokument
(soubor aplikace word, excel, nebo textový soubor),
stiskněte [ ] → Upravit.
• Abyste vyhledali text v dokumentu, stiskněte [ ] →
Najít.
Po dokončení úprav dokument uložte.
Nástroje
99
››Správa dokumentů online
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
2
3
4
ThinkFree Office.
Vyberte Online.
Zadejte svoje uživatelské jméno a heslo pro přístup k účtu
a vyberte Přihlásit.
Prohlížejte si a spravujte vaše dokumenty na serveru
podle potřeby.
Hlasové vytáčení
Naučte se vytáčet čísla nebo otevírat aplikace hlasem.
• Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a
poskytovateli služeb.
• Váš telefon je schopen rozpoznat pouze příkazy v
americké angličtině.
• Dostupné jazyky funkce hlasové vytáčení se mohou
lišit v závislosti na vaší oblasti.
100 Nástroje
››Volání kontaktu pomocí hlasového
vytáčení
Na čísla můžete volat přímo vyslovením jména kontaktu
nebo jeho čísla.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Vytáčení hlasem.
2 Řekněte “Call” nebo “Dial” a pak jméno nebo telefonní
číslo. Nebo také můžete říct "Redial", chcete-li vytočit
poslední volané číslo.
Telefon vytočí vybrané číslo.
››Otevření aplikace
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Vytáčení hlasem.
2 Řekněte “Open” a poté název aplikace.
Telefon otevře příslušnou aplikaci.
Hledání hlasem
Naučte se vyhledávat informace na webu hlasem.
Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a
poskytovateli služeb.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
2
Voice Search.
Vyslovte klíčové slovo do mikrofonu.
Telefon vyhledá informace a webové stránky podle
klíčového slova.
Napsat a odeslat
2 Zadejte text pomocí panelu pro vkládání textu.
3 Po skončení vyberte jednu z možností.
• Chcete-li text odeslat v textové zprávě, vyberte Odeslat
zprávu nebo Odeslat.
• Chcete-li text nahrát na webovou stránku komunit,
vyberte Aktualizovat stav.
• Chcete-li text uložit jako poznámku nebo událost
kalendáře, vyberte Uložit.
4 Na základě vybrané možnosti odešlete zprávu, přihlašte
se na stránku komunit a nahrajte text, nebo vytvořte
poznámku či událost kalendáře.
Naučte se zadávat text a odesílat ho ve zprávě, nahrávat na
webové stránky komunit nebo ukládat jako poznámku či
událost kalendáře.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Napsat a odeslat.
Nástroje
101
Nastavení
Otevření menu nastavení
››Nastavení Wi-Fi
• Wi-Fi: Zapnutí nebo vypnutí síťové funkce WLAN. ► str. 87
• Oznámení sítě: Nastavení upozornění telefonu na
dostupnou otevřenou síť.
1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
• Přidat síť Wi-Fi: Ruční přidání přístupového bodu sítě
2
››Mobilní přístupový bod
Nastavení.
Vyberte kategorii nastavení a vyberte možnost.
Bezdrátové sítě
V této části můžete měnit nastavení bezdrátových síťových
připojení.
››Režim Letadlo
V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce telefonu
vypnuté. Budete moci používat pouze služby nevyužívající
připojení k síti.
WLAN.
Aktivujte funkci mobilního přístupového bodu a sdílejte
mobilní síťové připojení s počítačem nebo dalšími zařízeními
prostřednictvím funkce WLAN. ► str. 91
››Nastavení Bluetooth
• Bluetooth: Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth.
► str. 85
• Jméno zařízení: Nastavení názvu Bluetooth vašeho
telefonu.
• Viditelný: Nastavení viditelnosti telefonu pro ostatní
zařízení Bluetooth.
• Hledat zařízení: Hledání dostupných zařízení Bluetooth.
102 Nastavení
››Nastavení USB
Aktivujte různé režimy připojení USB při připojení přístroje k
počítači. ► str. 92
››Sdílení internetového připojení
• Režim sítě: Výběr síťového pásma.
• Síťoví operátoři: Vyhledávání dostupných sítí a výběr sítě
pro roaming.
››Synchronizovat
Aktivujte funkci sdílení internetového připojení přes USB,
abyste mohli sdílet mobilní síťové připojení přístroje s
počítačem pomocí USB. Po připojení k počítači je přístroj
využíván jako bezdrátový modem počítače.
Nastavení synchronizačních profilů a synchronizace telefonu
s určeným webovým serverem.
››Nastavení VPN
Úprava nastavení funkcí volání.
Nastavení a správa sítí VPN.
››Mobilní sítě
• Datové přenosy aktivovány: Nastavte pro povolení sítě s
přepínáním paketů pro služby sítě.
• Datový roaming: Nastavení připojení telefonu k jiné síti,
když jste v zahraničí nebo není k dispozici domovská síť.
• Názvy přístupových bodů: Nastavení názvů přístupových
bodů.
Nastavení hovorů
››Všechny hovory
• Zobrazit moje číslo: Zobrazení vašeho telefonního čísla
příjemcům (tuto funkci lze použít pouze tehdy, když je
vložena karta SIM nebo USIM).
• Automaticky odmítnout: Zapnutí nebo vypnutí
automatického odmítnutí a zadání seznamu volajících, kteří
se mají automaticky odmítnout.
Nastavení
103
• Příjem hovorů: Nastavení příjmu hovorů - stisknutím
libovolného tlačítka nebo automaticky přijímat hovory po
určité době.
• Volání s předvolbou: Aktivace volání s předvolbou a
nastavení čísel předvolby.
• Odmítnout hovor se zprávou: Výběr zprávy, která se
odešle volajícímu při odmítnutí hovoru.
• Tóny stavu hovoru: Aktivace nebo deaktivace tónu spojení
hovoru, minutového oznámení nebo ukončení hovoru.
• Vibrace u odchozího hovoru: Nastavení vibrací přístroje
při přijetí hovoru druhou osobou.
• Upozornění během hovoru: Aktivace nebo deaktivace
upozornění během hovoru.
››Hlasový hovor
• Přesměrování hovorů: Přesměrování příchozích hovorů
na jiné telefonní číslo.
• Blokování hovorů: Blokování příchozích nebo odchozích
hovorů.
104 Nastavení
• Čekající hovor: Po aktivaci této funkce budete moci
přijmout příchozí hovor, i když už s někým hovoříte.
• Automaticky opakovat: Aktivace automatického
opakovaného vytočení hovoru, který nebyl spojen nebo
byl přerušen.
››Čísla pevné volby
• Zapnout pevnou volbu: Aktivace nebo deaktivace režimu
pevné volby (FDN) pro omezení volání na čísla v seznamu
FDN. Pro aktivaci je třeba zadat kód PIN2 dodaný s kartou
SIM nebo USIM a restartovat telefon.
• Změnit PIN2 kód: Změna kódu PIN2, který chrání primární
kód PIN. Pokud je karta SIM nebo USIM zablokována, toto
menu se změní na Odblokovat PIN2.
• Seznam čísel pevné volby: Nastavení seznamu kontaktů
pevné volby.
››Hlasová schránka
• Hlasová schránka: Výběr vašeho poskytovatele služeb
nebo určení jiného poskytovatele pro příjem hlasové pošty.
• Hlasová schránka: Zadejte číslo pro přístup k hlasové
poště. Toto číslo si můžete opatřit od poskytovatele služeb.
Zvuk
Změna nastavení pro různé zvuky přístroje.
• Tichý režim: Aktivace tichého režimu, který ztlumí všechny
zvuky kromě zvuků médií a upozornění.
• Vibrace: Nastavení vibrací telefonu jako upozornění na
příchozí hovory.
• Hlasitost: Nastavení úrovně hlasitosti pro vyzvánění,
hudbu a videa, upozornění, zvukový systém telefonu a
vyzváněcí tóny oznámení.
• Zvonéní hlasového hovoru: Výběr vyzvánění pro příchozí
hlasové hovory.
• Vyzváněcí tón oznámení: Výběr vyzvánění pro
upozornění na události, například příchozí zprávy, ztracené
hovory nebo budíky.
• Slyšitelné tóny tlačítek: Nastavení zvuků telefonu při
dotyku tlačítek na obrazovce volání.
• Slyšitelný výběr: Nastavení zvuků telefonu při výběru
aplikace nebo možnosti na dotykovém displeji.
• Zvuky zamknutí displeje: Nastavení zvuku, který zazní při
zamykání nebo odemykání dotykového displeje.
• Hmatová zpětná vazba: Nastavení vibrace telefonu,
pokud se dotknete tlačítek.
• Intenzita vibrací: Úprava intenzity vibrací hmatové
odezvy.
Displej
Změna nastavení pro displej.
• Jas: Nastavení jasu displeje.
• Automaticky otočit displej: Nastavení automatického
otočení obsahu obrazovky po otočení telefonu.
Nastavení
105
• Animace: Nastavení zobrazování animací při přepínání
oken.
• Časový limit displeje: Nastavení prodlevy, než telefon
vypne podsvícení displeje.
• Úsporný režim: Aktivace úsporného režimu. V úsporném
režimu telefon spoří energii úpravou vyvážení bílé na
displeji a úrovní jasu.
Informace o poloze a zabezpečení
V této části můžete měnit nastavení zabezpečení telefonu a
karty SIM nebo USIM, a funkce GPS.
• Použít bezdrátové sítě: Nastavení používání bezdrátových
sítí pro zjišťování pozice (pokud to podporuje příslušná
aplikace).
• Použít satelity GPS: Aktivace funkce GPS pro zjišťování
polohy (pokud to podporuje příslušná aplikace). Pomocí
GPS si můžete prohlížet místa s vysokou úrovní přiblížení.
106 Nastavení
• Použít pomoc senzorů: Nastavení použití senzorů pro
zlepšení polohy chodců při stínění signálu GPS. Může
existovat odchylka mezi odhadem senzoru a vaší aktuální
pozicí.
• Nastavit zámek displeje: Nastavení bezpečnostního kódu
pro odemknutí. Jakmile zadáte bezpečnostní kód, tato
možnost se změní na Změnit zámek displeje.
-- Žádné: Deaktivace zámku displeje.
-- Znak: Nastavení znaku pro odemknutí displeje.
-- PIN: Nastavení PIN kódu (číselný) pro odemknutí displeje.
-- Heslo: Nastavení hesla (alfanumerické) pro odemknutí
displeje.
• Nastavit zámek SIM karty:
-- Zamknout SIM kartu: Aktivace nebo deaktivace funkce
zamknutí kódem PIN - před použitím telefonu budete
nuceni zadat kód PIN.
-- Změnit PIN kód SIM karty: Změna kódu PIN
používaného k přístupu k datům na kartě SIM nebo
USIM.
• Mobilní stopař: Aktivace nebo deaktivace funkce
mobilního stopaře, který vám pomůže telefon nalézt po
jeho ztrátě či krádeži. ► str. 28
• Nastavit aplikaci Mobile Tracker: Po aktivaci mobilního
stopaře ( ► str. 28) můžete upravit následující možnosti.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na
poskytovateli služeb a oblasti.
-- Nastavit příjemce: Nastavení příjemců, kteří obdrží
zprávu ze ztraceného telefonu.
-- Účet Samsung: Po nastavení webového účtu Samsung
budete moci ovládat ztracený telefon na dálku.
-- Změnit heslo: Změna hesla aplikace mobilní stopař.
-- Nápověda: Zobrazení nápovědy k funkci mobilní stopař.
• Viditelná hesla: Ve výchozím nastavení telefon z
bezpečnostních důvodů zobrazuje vaše hesla jako ·. Pokud
chcete, můžete nastavit zobrazování hesel při jejich psaní.
• Vyberte správce zařízení: Zobrazení nainstalovaných
správců přístroje. Můžete aktivovat správce přístroje pro
použití nových zásad na vašem přístroji.
• Použít zabezpečené přihlašovací údaje: Používejte
pouze certifikáty a osvědčení. Zajistíte tak bezpečné
používání různých aplikací.
• Instalovat zašifrované certifikáty z SD karty: Instalace
šifrovaných certifikátů uložených na paměťové kartě.
• Nastavit heslo: Vytvoření a potvrzení hesla pro přístup k
osvědčením.
• Vymazat úložiště: Odstranění veškerých osvědčení z
přístroje a nastavení nového hesla.
Aplikace
V této části můžete měnit nastavení pro správu
nainstalovaných aplikací.
• Neznámé zdroje: Vyberte tuto volbu, pokud chcete
stahovat aplikace z libovolných zdrojů. Pokud tuto
volbu nevyberete, budete moci stahovat aplikace pouze
z Android Market.
Nastavení
107
• Správa aplikací: Zobrazení seznamu aplikací
nainstalovaných v telefonu a ověření informací o nich.
Chcete-li zobrazit aktuálně spuštěné aplikace nebo
dodatečně nainstalované aplikace třetích stran, stiskněte
[ ] → Seřadit podle velikosti.
• Spuštěné služby: Zobrazení používaných služeb; po
otevření je můžete spravovat.
• Rozvoj:
-- Ladění USB: Vyberte tuto volbu, chcete-li připojit telefon
k počítači pomocí datového kabelu při vývoji aplikací.
-- Zůstat vzhůru: Nastavení přístroje, aby při nabíjení
baterie ponechal displej zapnutý.
-- Povolit fiktivní polohy: Umožnění odesílání údajů o
fiktivní poloze a službách do Správce umístění za účelem
testování při vývoji aplikací.
• Samsung Apps: Výběr síťového připojení (Wi-Fi nebo síť
s přepínáním paketů) pro získávání oznámení o nových
aplikacích ze Samsung Apps.
Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a
poskytovateli služeb.
108 Nastavení
Účty a synchronizace
V této části můžete měnit nastavení funkce automatická
synchronizace nebo spravovat synchronizaci účtů.
• Data na pozadí: Toto nastavení bude nyní využíváno
během funkce automatická synchronizace. Automatická
synchronizace se nyní spustí na pozadí, bez otevírání
aplikací.
• Automatická synchronizace: Telefon nyní bude
synchronizovat kontakty, kalendář a emaily automaticky.
Soukromí
V této části můžete měnit nastavení pro správu vašich
nastavení a dat.
• Zálohovat moje data: Zálohování nastavení přístroje na
serveru Google.
• Automatické obnovení: Nastavení přístroje pro obnovení
dat aplikací, které jste zálohovali při jejich instalaci.
• Obnovit tovární data: Vyresetování vašich nastavení na
jejich výchozí tovární hodnoty a smazání všech vašich dat.
SD karta a paměť telefonu
• Vyhledávatelné položky: Výběr typu položek, které
V této části můžete zjišťovat údaje o paměťových kartách a
telefonu, a formátovat externí nebo interní paměť.
• Vymazat zástupce: Smazání informací z posledních
Hledat
Místní nastavení a text
Změna nastavení služby Google Search.
• Nastavení Vyhledávání Google:
-- Zobrazovat návrhy webů: Nastavení zobrazování
návrhů během zadávání klíčových slov.
-- Sdílet se společností Google: Nastavení použití
vaší aktuální polohy pro vyhledávání a další služby
společnosti Google.
-- Historie vyhledávání: Nastavení zobrazování historie
hledání vašeho účtu Google.
-- Spravovat historii vyhledávání: Správa historie hledání
vašeho účtu Google.
chcete zahrnout do hledání.
hledání.
V této části můžete měnit nastavení zadávání textu.
››Vybrat místní nastavení
Výběr jazyka, ve kterém se budou zobrazovat všechna menu
a aplikace.
››Zvolte metodu zadávání
Vyberte typ klávesnice (klávesnice Swype nebo Samsung).
Nastavení
109
››Swype
• Jazyk: Výběr jazyka při zadávání textu.
Některé jazyky nemusí být podporovány. Text v jiném
jazyce můžete zadávat po přepnutí na požadovaný
jazyk.
• Predikce slov: Nastavení předvídání slov podle písmen,
které píšete, a zobrazování návrhů slov.
• Zvukový signál: Zapnutí nebo vypnutí zvuku klávesnice
Swype.
• Vibrace při stisku: Nastavení vibrace telefonu, když se
dotknete tlačítka.
• Povolit tipy: Aktivace indikátoru rychlé nápovědy.
• Auto. vkládání mezer: Nastavení automatického vkládání
mezer mezi slova.
• Auto. velká písmena: Nastavení automatické změny
prvního písmena na velké po ukončovacím interpunkčním
znaménku, například tečce, otazníku nebo vykřičníku.
110 Nastavení
• Ukázat celou stopu: Nastavení délky zobrazení stopy
tažení vašeho prstu na klávesnici.
• Okno s výběrem slov: Nastavení frekvence zobrazení
seznamu slov.
• Rychlost vs. přesnost: Nastavení poměru rychlosti a
přesnosti.
• Nápověda: Zobrazení nápovědy k používání klávesnice
Swype.
• Příklady: Naučte se psát text rychleji pomocí klávesnice
Swype.
• Verze: Zobrazení informací o verzi.
››Klávesnice Samsung
• Typy klávesnice na výšku: Vyberte výchozí způsob
zadávání textu, například pomocí klávesnice QWERTY,
tradiční klávesnice nebo ručním psaní na displej.
• Jazyky zadávání: Výběr jazyka při zadávání textu.
U některých jazyků nelze zadávat text. Pokud chcete
zadat text, musíte změnit jazyk psaní na některý z
podporovaných jazyků.
• XT9: Po aktivací režimu XT9 budete moci zadávat text
pomocí režimu prediktivního vkládání.
• Rozšířená nastavení XT9: Aktivace rozšířených funkcí
režimu XT9, například automatického dokončování,
opravování nebo nahrazování a možnosti sestavení
vlastního seznamu slov.
• Přejíždění klávesnice: Zapnutí nebo vypnutí funkce
přejíždění klávesnice pro další režim zadávání textu.
Můžete přepínat mezi vkládacími režimy přechodem vlevo
nebo vpravo na klávesnici.
• Automatické psaní velkých písmen: Nastavení
automatické změny prvního písmena na velké po
ukončovacím interpunkčním znaménku, například tečce,
otazníku nebo vykřičníku.
• Nastavení psaní rukou: Přizpůsobení doby rozpoznávání v
režimu Psaní rukou.
• Hlasový vstup: Aktivace funkce hlasového zadání pro
zadání textu hlasem na klávesnici Samsung.
• Automaticky tečka: nastavení přístroje na vložení tečky po
dvojím klepnutí na mezerník.
• Kurz: Naučte se zadávat text pomocí klávesnice Samsung.
Hlasový vstup a výstup
Změna nastavení hlasového rozpoznávání a funkce převodu
textu na řeč.
››Nastavení rozpoznávání hlasu
• Jazyk: Vyberte jazyk pro rozpoznávání hlasu od společnosti
Google.
• Bezpečné vyhledávání: Nastavení přístroje k filtrování
explicitního textu anebo obrázků z výsledků hlasového
hledání.
• Blokovat nevhodná slova: Skrytí nevhodných slov, které
váš přístroj rozpozná z výsledků hlasového hledání.
• Zobrazit návrhy: Nastavte, pokud chcete zobrazit návrhy
slov nebo frází u funkce hlasového hledání.
Nastavení
111
››Nastavení převodu textu na řeč
• Poslechnout si příklad: Poslech mluveného textu na
ukázku. Pro používání funkce převodu textu na řeč si
nainstalujte hlasová data.
• Režim Vozidlo: Po aktivaci režimu Vozidlo bude přístroj
nahlas číst upozornění na příchozí hovory, zprávy nebo
podrobnosti o událostech.
• Vždy použít moje nastavení: Po zapnutí této funkce bude
přístroj vždy používat v aplikacích vámi specifikované
nastavení.
• Výchozí modul: Nastavení syntézy řeči enginu, která se má
použít v mluveném textu.
• Instalovat hlasová data: Stažení a instalace hlasových dat
pro používání funkce převodu textu na řeč.
• Rychlost mluvení: Výběr rychlosti mluvení při použití
funkce převodu textu na řeč.
• Jazyk: Výběr jazyka funkce převodu textu na řeč.
• Pico TTS: Výběr jazykového paketu pro funkci převodu
textu na řeč.
112 Nastavení
Usnadnění
Změňte nastavení pro funkce usnadnění.
• Usnadnění: Aktivace stažené aplikace usnadnění, jako je
Talkback nebo Kickback, které poskytují zvuk, melodii nebo
vibrační odezvu.
• Vypínačem ukončíte hovor: Nastavení přístroje pro
ukončení hovoru v průběhu hovoru stiskem
[ ].
Datum a čas
V této části si můžete zobrazit a upravovat následující
nastavení zobrazení času a data v telefonu:
• Automaticky: Automatická aktualizace času při cestování
do jiných časových pásem.
• Nastavit datum: Ruční nastavení data.
• Vybrat časové pásmo: Nastavení domovského časového
pásma.
• Nastavit čas: Ruční nastavení času.
• Použít 24hodinový formát: Nastavení zobrazení času v
24-hodinovém formátu.
• Vyberte formát data: Výběr formátu data.
O telefonu
V této části si můžete zobrazit informace o přístroji,
zkontrolovat jeho stav a naučit se, jak ho používat.
Nastavení
113
Řešení problémů
Když telefon zapnete, nebo při jeho používání,
budete vyzváni k zadání jednoho z následujících
kódů:
Kód
Heslo
PIN
PUK
Zkuste problém vyřešit takto:
Když je aktivní funkce zámek telefonu, musíte
zadat heslo, které jste pro telefon nastavili.
Při prvním použití telefonu, nebo když je nutné
zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný
s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete
vypnout pomocí menu Zamknout SIM kartu.
Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle
kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu
PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od
poskytovatele služeb.
114 Řešení problémů
Kód
Zkuste problém vyřešit takto:
PIN2
Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte
zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM.
Bližší informace získáte od svého poskytovatele
služeb.
Na telefonu se zobrazí "Služba není dostupná"
nebo "Chyba sítě"
• Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným
příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a
zkuste to znovu.
• Bez předplatného nelze některé možnosti používat.
Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.
Dotykový displej reaguje pomalu nebo chybně
Pokud je telefon vybaven dotykovým displejem a dotykový
displej nereaguje správně, postupujte takto:
• Odstraňte ochranné kryty z dotykového displeje. Ochranné
kryty mohou bránit telefonu v rozpoznání pokynů a pro
telefony s dotykovým displejem se nedoporučují.
• Dbejte na to, aby byly vaše ruce při používání dotykového
displeje čisté a suché.
• Restartujte telefon, abyste odstranili dočasné chyby v
softwaru.
• Ujistěte se, že v telefonu je nahrána nejnovější verze
softwaru.
• Pokud je dotykový displej poškrábán nebo poškozen,
odneste telefon do servisního střediska Samsung.
Váš zařízení přestane reagovat nebo vykazuje
vážné chyby
Pokud přístroj přestane reagovat nebo se zasekne, možná
bude nutné ukončit všechny programy nebo resetovat
přístroj. Pokud váš přístroj zamrzl a nereaguje, stiskněte a
podržte [ ] po dobu 8 – 10 sekund. Zařízení se pak samo
restartuje.
Pokud problém stále přetrvává, proveďte obnovení továrních
dat. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Nastavení → Soukromí → Obnovit tovární data →
Resetovat telefon → Vymazat vše.
Hovory jsou přerušovány
Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným
příjmem, můžete ztratit spojení se sítí. Přejděte na jiné místo
a zkuste to znovu.
Řešení problémů
115
Odchozí hovory nejsou spojovány
Špatná kvalita zvuku
• Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení.
• Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
• Zkontrolujte, zda jste pro volané telefonní číslo nenastavili
• Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu telefonu.
• Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným
Příchozí hovory nejsou spojovány
Při volání z části kontakty se hovor nespojí
blokování hovorů.
• Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
• Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
• Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili
blokování hovorů.
Druhá strana vás během hovoru neslyší
• Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
• Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
• Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně
připojena.
116 Řešení problémů
příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a
zkuste to znovu.
• Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné
číslo.
• V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.
• Zkontrolujte, zda jste pro vytáčené telefonní číslo
nenastavili blokování hovorů.
Telefon vydává zvukový signál a ikona baterie
bliká
Napětí baterie je nízké. Abyste mohli telefon dále používat,
nabijte nebo vyměňte baterii.
Baterie se nenabíjí správně nebo se telefon vypíná
• Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté
kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít
znovu.
• Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii
zlikvidujte a vyměňte ji za novou (pokyny pro správnou
likvidaci získáte od místních úřadů).
Telefon je horký na dotek
Při používání aplikací náročných na energii nebo
dlouhodobém používání aplikací může být telefon horký
na dotek. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na
životnost ani výkon telefonu.
Při spouštění fotoaparátu se objevují chybové
zprávy
Mobilní telefon Samsung musí mít pro provoz aplikace
fotoaparátu dostatek dostupné paměti a dostatečně nabitou
baterii. Pokud se při spuštění fotoaparátu zobrazují chybové
zprávy, postupujte takto:
• Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou.
• Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo
odstraněním souborů z telefonu.
• Restartujte telefon. Pokud máte s aplikací fotoaparátu
potíže i po provedení těchto kroků, obraťte se na servisní
středisko Samsung.
Při spouštění FM rádia se objevují chybové zprávy
Aplikace FM rádio v mobilním telefonu Samsung používá
kabel sluchátek jako anténu. Bez připojených sluchátek
nemůže FM rádio přijímat rádiové stanice. Chcete-li použít
FM rádio, nejdříve zkontrolujte, zda jsou správně připojena
sluchátka. Poté vyhledejte a uložte dostupné rádiostanice.
Pokud FM rádio nefunguje ani po provedení těchto kroků,
zkuste naladit požadovanou stanici jiným rádiovým
přijímačem. Pokud je rádiová stanice na jiném přijímači
slyšet, může být nutná oprava telefonu. Obraťte se na servisní
středisko Samsung.
Řešení problémů
117
Při otevírání hudebních souborů se objevují
chybové zprávy
Některé hudební soubory nelze v mobilním telefonu
Samsung přehrát, a to z různých důvodů. Pokud se při
otevření hudebních souborů v telefonu zobrazují chybové
zprávy, postupujte takto:
• Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo
odstraněním souborů z telefonu.
• Zkontrolujte, zda není hudební soubor chráněn systémem
Digital Rights Management (DRM). Pokud je soubor
chráněn systémem DRM, ujistěte se, že máte příslušnou
licenci nebo klíč pro přehrání souboru.
• Zkontrolujte, zda telefon podporuje typ souboru.
Nelze nalézt jiné zařízení Bluetooth
• Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth v telefonu aktivní.
• Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth aktivní na zařízení,
ke kterému se chcete připojit.
• Ujistěte se, že se telefon a druhé zařízení Bluetooth
nacházejí v dostatečné blízkosti (maximálně 10 metrů).
Pokud pomocí těchto informací problém nevyřešíte, obraťte
se na servisní středisko Samsung.
Po propojení telefonu s počítačem se spojení
nezdaří
• Zkontrolujte, zda je používaný datový kabel kompatibilní
s telefonem.
• Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné a
aktuální ovladače.
118 Řešení problémů
Bezpečnostní
upozornění
Chcete-li zabránit zranění vás nebo jiných osob, nebo
poškození přístroje, před jeho použitím si přečtěte
následující informace.
Varování: Zabraňte úrazu elektrickým proudem,
požáru nebo výbuchu
Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky, nebo
uvolněné elektrické zásuvky
Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama
a neodpojujte nabíječku tažením za kabel
Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel
Během nabíjení přístroj nepoužívejte a nedotýkejte se jej
mokrýma rukama
Nezkratujte nabíječku či baterii
Dávejte pozor, abyste nabíječku či baterii neupustili, a chránili
ji před nárazy
Nabíjejte baterii pouze nabíječkami schválenými výrobcem
Nepoužívejte přístroj během bouřky
Váš přístroj se může porouchat a může se zvýšit riziko úrazu elektrickým
proudem.
Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-Iontovou
(Li-Ion) baterií
Pokyny pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterií získáte v nejbližším autorizovaném
servisním středisku.
Při manipulaci a likvidaci baterií a nabíječek postupujte
opatrně
• Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo
pro váš přístroj. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná
zranění nebo poškození přístroje.
• Nevhazujte baterie ani přístroje do ohně. Při likvidaci baterií a přístrojů se řiďte
všemi místními předpisy.
• Nepokládejte baterie či přístroje na topná zařízení (například na mikrovlnné
trouby, kamna či radiátory) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
Bezpečnostní upozornění
119
• Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému
tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.
Chraňte přístroj, baterie a nabíječky před poškozením
Nepoužívejte přístroj v blízkosti jiných elektronických zařízení
Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Přístroj může
být jinými elektronickými zařízeními rušen.
• Nevystavujte přístroj a baterie extrémně nízkým či vysokým teplotám.
• Extrémní teploty mohou způsobit deformaci přístroje, snížit kapacitu
Nepoužívejte přístroj v blízkosti kardiostimulátoru
• Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Mohlo by dojít k propojení
• Pokud přístroj potřebujete použít, udržujte jej ve vzdálenosti nejméně 15 cm
a životnost baterií či telefonu.
kladného a záporného pólu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo
trvalé poškození baterie.
• Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.
Výstraha: Dodržujte veškerá bezpečnostní
upozornění a předpisy při používání přístroje v
oblastech s omezeními
V místech, na kterých je zakázáno používání telefonu, přístroj
vypněte
Řiďte se příslušnými předpisy, které omezují používání mobilního přístroje
v určitých oblastech.
120 Bezpečnostní upozornění
• Pokud možno, přístroj používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm
od kardiostimulátoru - přístroj jej může rušit.
od kardiostimulátoru.
• Abyste minimalizovali případné rušení kardiostimulátoru, používejte přístroj
na druhé straně těla, než se nachází kardiostimulátor.
Nepoužívejte přístroj v nemocnici či v blízkosti lékařského
zařízení, které by mohlo být rušeno rádiovými signály
Pokud vy osobně používáte lékařská zařízení, obraťte se na výrobce příslušných
zařízení a ujistěte se, zda je bezpečné zařízení používat v blízkosti přístroje, který
vysílá rádiové signály.
Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na jeho výrobce
ohledně informací o možném rušení rádiovými signály.
Některá naslouchátka mohou být rušena rádiovými signály vysílanými vaším
přístrojem. Obraťte se na výrobce ohledně informací o bezpečném používání
vašeho naslouchátka.
Ve výbušném prostředí přístroj vypínejte
• Ve výbušném prostředí nevyndávejte baterii a přístroj vypněte.
• Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízeními, pokyny
a symboly.
• Nepoužívejte přístroj u benzínových čerpadel (u čerpacích stanic) ani v
blízkosti paliv či chemikálií.
• Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky
ve stejné části vozu jako přístroj, jeho díly či příslušenství.
Pokud se nacházíte v letadle, přístroj vypněte
Používání mobilního telefonu je v letadlech zakázané. Přístroj by mohl rušit
elektronické navigační zařízení letadla.
V důsledku rádiových signálů vysílaných vaším přístrojem
by mohlo dojít k poruše elektronických zařízení motorového
vozidla.
Elektronická zařízení vašeho automobilu by mohla v důsledku rádiových signálů
vysílaných vaším telefonem přestat fungovat. Více informací získáte u výrobce
příslušného zařízení.
Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami
a nařízeními týkající se používání mobilních
telefonů při řízení motorového vozidla.
Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to
zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte mobilní telefon. S ohledem
na bezpečnost svoji a ostatních se vždy řiďte zdravým rozumem a zapamatujte
si následující doporučení:
• Používejte sadu handsfree.
• Seznamte se se svým telefonem a jeho funkcemi usnadnění, jako jsou např.
rychlá či opakovaná volba. Tyto funkce vám pomohou snížit množství času
potřebné pro vytočení nebo příjem hovoru.
• Umístěte telefon tak, abyste ho měli stále na dosah. Naučte se obsluhovat
mobilní telefon, aniž byste spustili oči ze silnice. Pokud vám někdo volá
v nevhodnou chvíli, využijte svou hlasovou schránku.
• Osobě, se kterou hovoříte, dejte vždy najevo, že právě řídíte. Netelefonujte
za hustého provozu či nebezpečných povětrnostních podmínek. Déšť,
plískanice, sníh, led, ale také silný provoz mohou být nebezpečné.
• Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte telefonní čísla. Pořizování
poznámek nebo listování kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní
povinnosti - bezpečné jízdy.
Bezpečnostní upozornění
121
• Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravní situaci. Vyřizujte hovory,
když právě stojíte, nebo než se zařadíte do provozu. Zkuste si naplánovat
hovory na dobu, kdy bude váš automobil v klidu. Potřebujete-li volat během
jízdy, navolte jen několik číslic, zkontrolujte provoz na silnici před sebou a
ve zpětných zrcátkách, a potom pokračujte.
• Nezapojujte se do stresující nebo citově vypjaté konverzace; mohlo by to
odvést vaši pozornost od řízení. Upozorněte osoby, s nimiž hovoříte, že právě
řídíte automobil, a jestliže začne hovor odvádět vaši pozornost od provozu
na silnici, ukončete jej.
• Použijte telefon, budete-li potřebovat volat o pomoc. Při požáru, dopravní
nehodě nebo naléhavých zdravotních obtížích vytočte místní tísňové číslo.
• Používejte svůj mobilní telefon, abyste v případě nouze zavolali pomoc
ostatním. Stanete-li se svědky dopravní nehody, zločinu nebo jiné
nebezpečné situace, kdy budou v ohrožení lidské životy, zavolejte na místní
tísňové číslo.
• V případě potřeby (pokud se nenacházíte v nouzové situaci) kontaktuje
silniční službu nebo zavolejte speciální asistenční službu. Když uvidíte
porouchané vozidlo, které není nebezpečné pro ostatní provoz, nefunkční
dopravní signalizaci, menší dopravní nehodu, při níž nebyl nikdo zraněn, či
odcizené vozidlo, volejte silniční asistenci nebo jiné speciální netísňové číslo.
Řádná péče a používání vašeho mobilního
telefonu
Udržujte přístroj v suchu
• Vlhkost a všechny typy kapalin mohou způsobit poškození součástek přístroje
nebo elektronických obvodů.
• Pokud dojde ke styku přístroje s vodou, vyjměte baterii a nezapínejte jej.
Otřete přístroj hadříkem a odneste do servisního střediska.
• Kapaliny změní barvu štítku, který indikuje poškození vodou uvnitř telefonu.
Dojde-li k poškození přístroje vodou, může být zrušena platnost záruky
výrobce.
Přístroj nepoužívejte ani neskladujte v prašném, znečištěném
prostředí.
Prach může způsobit poruchu přístroje.
Přístroj nepokládejte na šikmé plochy
V případě pádu může dojít k poškození přístroje.
Přístroj neuchovávejte na horkých či studených místech.
Přístroj používejte při teplotách v rozmezí -20 °C až 50 °C
• Přístroj nenechávejte uvnitř vozidla - teploty zde mohou dosáhnout až 80 °C
a mohlo by dojít k explozi přístroje.
122 Bezpečnostní upozornění
• Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu (například
na přístrojové desce automobilu).
• Baterii skladujte při teplotách v rozmezí 0 °C až 40 °C.
Přístroj neuchovávejte společně s kovovými předměty, jako
jsou mince, klíče nebo šperky.
Dávejte pozor, abyste přístroj neupustili, a chránili jej před
nárazy
• Mohlo by dojít k poškození displeje přístroje.
• Pokud dojde k ohnutí či deformaci přístroje, přístroj nebo jeho součásti
mohou přestat fungovat.
• Mohlo by to způsobit deformaci či poruchu přístroje.
• Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, mohlo by
V blízkosti očí lidí nebo zvířat nepoužívejte blesk
Přístroj neuchovávejte v blízkosti magnetických polí
Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky
knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit.
• Nepoužívejte pouzdra pro přenášení či příslušenství s magnetickým uzávěrem
a chraňte přístroj před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.
• Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu
to způsobit požár.
• Mohlo by to způsobit poruchu přístroje nebo vybití baterie.
• Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní
Přístroj neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub,
horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob
• Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
• Přístroj by se mohl přehřát a způsobit požár.
Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit dočasnou ztrátu nebo poškození
zraku.
• Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost
baterie.
nabít.
• Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
• Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.
Používejte pouze baterie, nabíječky, příslušenství a spotřební
materiál schválený výrobcem
• Používání neznačkových baterií či nabíječek může zkrátit životnost přístroje
nebo způsobit jeho poruchu.
• Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání
příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung.
Bezpečnostní upozornění
123
Přístroj ani baterii neolizujte a nekousejte do ní
• Mohlo by to způsobit poškození přístroje nebo výbuch.
• Pokud přístroj používají děti, ujistěte se, že jej používají správně.
V průběhu hovoru:
• Držte přístroj rovně, stejně jako klasický telefon.
• Mluvte přímo do mikrofonu.
• Nedotýkejte se interní antény přístroje. Mohlo by to snížit kvalitu hovoru nebo
způsobit, že přístroj bude vysílat silnější rádiový signál než obvykle.
• Držte telefon uvolněně, tiskněte tlačítka lehce, používejte speciální funkce,
které snižují počet nutných stisknutí tlačítek (například šablony a prediktivní
zadávání textu), a často odpočívejte.
Chraňte svůj sluch
• Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.
• Vystavení hlasitým zvukům při řízení by mohlo odvést vaši
pozornost a způsobit nehodu.
• Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost
a používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste
slyšeli konverzaci nebo hudbu.
124 Bezpečnostní upozornění
Při používání přístroje během chůze či jiného pohybu buďte
opatrní
Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob.
Přístroj nenoste v zadní kapse nebo u pasu
Při pádu byste se mohli zranit nebo poškodit přístroj.
Přístroj nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho
opravit
• Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti
záruky výrobce. Chcete-li přístroj nechat opravit, odneste jej do servisního
střediska Samsung.
• Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo
požár.
Nenanášejte na přístroj barvu, ani na něj nelepte nálepky
Barvy nebo nálepky mohou zablokovat pohyblivé díly a zabránit tak správné
funkčnosti přístroje. Pokud máte alergii na barvu nebo kovové části výrobku,
může se objevit svědění, exém nebo otok na kůži. Pokud pozorujete tyto
příznaky, přestaňte výrobek používat a obraťte se na lékaře.
Čištění přístroje:
• Přístroj a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.
• Póly baterie čistěte bavlněnou tkaninou nebo hadříkem.
• Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla.
Tento přístroj může opravovat pouze kvalifikovaný personál
Pokud bude přístroj opravován nekvalifikovanou osobou, může dojít
k poškození přístroje a bude zrušena platnost záruky výrobce.
Zacházejte s kartami SIM a paměťovými kartami opatrně
Nepoužívejte přístroj s prasklým nebo poškozeným displejem
• Nevyndávejte kartu, když přístroj přenáší informace nebo když k nim
O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Odneste
přístroj do servisního střediska Samsung a nechte jej opravit.
• Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem
Přístroj používejte pouze ke stanovenému účelu
• Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými předměty. Pokud
Pokud přístroj používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní
Nedovolte, aby přístroj používaly děti
Nejedná se o hračku. Nedovolte, aby si s ním děti hrály - mohly by ublížit sobě
nebo ostatním, přístroj poškodit, nebo zbytečnými hovory zvýšit vaše náklady.
Instalujte mobilní přístroje a vybavení opatrně
• Zajistěte, aby byly mobilní přístroje a související vybavení ve vozidle pevně
uchyceny.
• Neumisťujte přístroj ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci
zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může
způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.
přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či přístroje.
z jiných zařízení.
je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem.
Zajištění dostupnosti tísňových služeb
V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z vašeho přístroje
možné vytáčet tísňová volání. Před cestou do vzdálených nebo nerozvinutých
oblastí si zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.
Zálohujte důležitá data
Společnost Samsung nenese odpovědnost za ztrátu dat.
Nešiřte materiál chráněný autorským právem
Nešiřte materiál chráněný autorským právem, který jste nahráli dalším osobám
bez souhlasu vlastníků obsahu. Tímto počínáním porušujete autorská práva.
Výrobce není odpovědný za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním užíváním
materiálu chráněného autorským právem.
Bezpečnostní upozornění
125
Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption
Rate)
Váš přístroj splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii
na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto
normy zabraňují prodeji mobilních přístrojů, které překračují maximální úroveň
pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnotě
2 W/kg.
Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model
0.575 W/kg. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně
mnohem nižší, protože přístroj vysílá jen takové množství energie, které je nutné
k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanici. Automatickým vysíláním
na nižší úrovni kdykoli je to možné přístroj omezuje celkovou míru vystavení
energii na rádiové frekvenci.
Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské
směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE)
tímto přístrojem. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete
na webových stránkách společnosti Samsung.
126 Bezpečnostní upozornění
Správná likvidace výrobku
(Elektrický a elektronický odpad)
(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným
sběrem odpadu)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci
znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například
nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti
zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným
negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným
nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od
ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného
využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili,
nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto
výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny
podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí
být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.
Správná likvidace baterií v tomto výrobku
(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními
systémy zpětného odběru baterií)
Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie
v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány
společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené
symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť,
kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené
směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto
látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.
Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů
oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat
prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.
Prohlášení
Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou
chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými
zákony o duševním vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně
pro vaše osobní a nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat
způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb.
Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od
příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani
služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat,
nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla,
využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.
„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU".
SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI
SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG
VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY
OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST
SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST
ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ
PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE
SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŤ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU,
ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY,
POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z
JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU
NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE
SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.“
Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost
Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou
k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami
pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá
kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost
Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo
pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto
zařízení.
Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem
a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by
měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.
Bezpečnostní upozornění
127
Rejstřík
AllShare 88
automatické odmítání 39
baterie
nabíjení 11
vložení 9
blokování hovorů 40
Bluetooth
aktivace 85
hledání a párování s Bluetooth
zařízeními 86
odesílání dat 86
příjem dat 86
čas a datum, nastavení 25
časovač 96
128 Rejstřík
čekající hovor 40
denní přehled 83
diktafon 72
DLNA
viz AllShare
dotykový displej
používání 19
zamknutí 21
email
nastavení účtů 46
odesílání 46
zobrazení 47
FM rádio
poslech 64
uložení stanic 65
fotoaparát
pořizování fotografií 49
pořizování videí 55
úprava nastavení 54
úprava nastavení videokamery 57
fotografie
fotografování v režimu úsměv 52
pořízení panoramatické
fotografie 53
pořízení sady fotografií 52
pořizování 49
pořizování akčních snímků 54
pořizování podle scény 51
spojení dvou fotografií 53
zobrazení 59
galerie
formáty souborů 59
přehrávání videí 60
sdílení souborů 60
zobrazení fotografií 59
Gmail 44
Google Maps 78
Google Search 82
Google Talk 47
hlasová pošta 43
hlasové hovory
používání možností 38
přijímání 37
vytáčení 36
hlasové poznámky
nahrávání 72
přehrávání 73
hlasové vytáčení 100
hledání hlasem 101
hovory
blokování 40
čekající hovor 40
konferenční 38
mezinárodní čísla 37
odmítnutí 37
používání možností během
hovoru 38
používání sluchátek 37
přesměrování 40
přijímání 37
vytáčení 36
zobrazení zmeškaných hovorů 39
hudební přehrávač
přehrávání hudby 61
uložení souborů 61
vytvoření seznamu skladeb 63
jas, displej 26
jazyk 109
kalendář
vytváření událostí 70
zobrazení událostí 70
kalkulačka 97
karta SIM
vložení 9
Karta USIM
vložení 9
zamknutí 27
kontakty
import a export 69
kopírování nebo přesouvání 69
nastavení čísla rychlé volby 68
vyhledání 67
vyhledávání kontaktů 67
vytváření 67
Rejstřík
129
vytváření kontaktů 67
vytváření skupin 69
vytvoření vaší vizitky 68
Layar 78
Mobilní přístupový bod 91
mobilní stopař 28
multimediální zprávy (MMS)
odesílání 42
zobrazení 43
napsat a odeslat 101
nastavení
aplikace 107
bezdrátové a ostatní sítě 102
datum a čas 112
displej 105
hlasový vstup a výstup 111
hledání 109
informace o poloze a
130 Rejstřík
zabezpečení 106
místní nastavení a text 109
nastavení hovorů 103
o telefonu 113
SD karta a paměť telefonu 109
soukromí: 108
účty a synchronizace 108
usnadnění 112
zvuk 105
obrazovka menu
organizace aplikací 24
otevírání 23
paměťová karta
formátování 15
vložení 13
vyjmutí 14
poznámky
vytváření 71
zobrazení 72
přehrávač videa 58, 60
přesměrování hovorů 40
připojení
Bluetooth 85
DLNA 88
počítač 92
WLAN 87
připojení k počítači
Samsung Kies 92
velkokapacitní paměť 93
Windows Media Player 93
přístupové kódy 114
režim čísel pevné volby 39
režim letadlo 16
Samsung Kies 92
Sdílení internetového připojení přes
USB 91
SIM karta
zamknutí 27
Služba ThinkFree Office 98
správce souborů 97
správce úloh 98
stahování
aplikace 32
soubory 33
stopky 96
světový čas 96
synchronizace
s programem Windows Media
Player 93
s webovými účty 33
telefon
ikony indikátoru 18
nastavení 102
panel zkratek 22
přizpůsobení 25
rozvržení 16
tlačítka 17
zapnutí a vypnutí 16
textové poznámky 71
textové zprávy
odesílání 41
zobrazení 43
tichý režim 25
upozornění
deaktivace 95
vypnutí 95
vytváření 95
videa
pořizování 55
přehrávání 60
vybalení 9
webový prohlížeč
procházení webových stránek 74
přidávání záložek 76
Windows Media Player 93
WLAN
aktivace 87
vyhledání a připojení k sítím 87
YouTube
nahrávání videí 83
sledování videí 82
zadávání textu 29
základní obrazovka
přidávání panelů 23
přidávání položek 21
zamknutí kódem PIN 27
záznamy hovorů 41
Rejstřík
131
zprávy
nastavení emailových účtů 46
odesílání textových zpráv 41
odeslání emailu 46
odeslání multimediální zprávy 42
otevírání hlasové pošty 43
132 Rejstřík
Prohlášení o shodě (R&TTE)
My, společnost
Samsung Electronics
prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt
Mobilní telefon pro sítě GSM, WCDMA a Wi-Fi : GT-I5800
kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami
a/nebo jinými normativními dokumenty.
Bezpečnost
E N 60950-1 : 2006
EN 50332-1 : 2000
EN 50332-2 : 2003
SAR
E N 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006
Elektromagnetická EN
301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
kompatibilita
E N 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Rádio
E N 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)
Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly
provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními
požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.
Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku
[IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících
autorizovaných orgánů:
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka 0168
Technická dokumentace je uložena u:
Samsung Electronics QA Lab.
a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.06.25
Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře
(místo a datum vydání)
(jméno a podpis oprávněné osoby)
* To není adresa servisního střediska Samsung. Adresu a telefonní číslo
servisního střediska Samsung najdete na záručním listu, nebo kontaktujte
obchod, kde jste výrobek zakoupili.
Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho přístroje v závislosti na softwaru přístroje nebo poskytovateli
služeb.
Pro instalaci Kies (PC Sychronizace)
1. Stáhněte poslední verzi Kies z webové stránky Samsung
(www.samsungmobile.com) a nainstalujte ji do Vašeho PC.
2. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte
Nastavení → Bezdrátové sítě → Nastavení USB →
Samsung Kies.
3. Připojte telefon k PC pomocí datového kabelu.
Více informací naleznete v nápovědě pro Kies.
www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.:GH68-33113A
Czech. 05/2011. Rev. 1.1
Download PDF

advertising