Samsung | SM-T555 | Samsung SM-T555 Uživatelská přiručka (Nougat)

SM-T555
Uživatelská příručka
Czech. 09/2017. Rev.1.0
www.samsung.com
Obsah
Základy
Aplikace a funkce
4
5
37 Instalace nebo odinstalace aplikací
39Telefon
44Kontakty
47Zprávy
50Internet
52E-mail
53Fotoaparát
60Galerie
64 Více oken
68SideSync
77Hudba
78Video
79Kalendář
80 Moje soubory
81Poznámka
82Hodiny
83Kalkulačka
84 Sdílení obsahu
85 Aplikace Google
Nejdříve si přečtěte
Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a
jejich řešení
Rozvržení a funkce zařízení
8
11Baterie
13 Karta SIM nebo USIM
15 Paměťová karta (micro SD karta)
17 Zapínání a vypínání zařízení
18 Výchozí nastavení
19 Účet Samsung
21 Přenos dat z předchozího zařízení
24 Popis obrazovky
33 Oznamovací panel
35 Zadávání textu
2
Obsah
Nastavení
Dodatek
87Úvod
87Připojení
88Wi-Fi
90Bluetooth
92 Mobilní hotspot a Sdílení přip.
93 Další nastavení připojení
94 Zvuky a vibrace
95Oznámení
96Zobrazení
96Pozadí
97 Rozšířené funkce
98 Údržba zařízení
100Aplikace
100 Zamykací obr. a zabezp.
102 Soukromý režim
104 Cloud a účty
104 Záloha a obnovení
105Google
105Usnadnění
106 Obecná správa
107 Aktualizace softwaru
107 Uživatelská příručka
108 O tabletu
109 Řešení problémů
115 Vyjmutí baterie (nevyjímatelný typ)
3
Základy
Nejdříve si přečtěte
Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, ve které se dozvíte informace o bezpečném a
správném používání zařízení.
• Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
• Některý obsah se může od vašeho zařízení lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb,
specifikacích modelu nebo softwaru zařízení.
• Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon procesoru a paměti RAM, ovlivní
celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických
údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
• Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných
dodavatelů než společnosti Samsung.
• Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu
způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o
přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
• Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou
být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů
pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné
používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
• Datové služby, jako například zasílání zpráv, nahrávání a stahování, automatická synchronizace
nebo využívání služeb určování polohy, mohou být v závislosti na datovém tarifu dále
zpoplatněny. U přenosů velkého množství dat je doporučeno používat funkci Wi-Fi.
• Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora
může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace
dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky
instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.
• Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou
způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení
licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.
• V závislosti na oblasti a modelu musí některá zařízení získat osvědčení Federální komise pro
telekomunikace (FCC). Má-li vaše zařízení osvědčení FCC, můžete zobrazit ID FCC zařízení.
Chcete-li zobrazit ID FCC, spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na O tabletu → Informace o
baterii.
4
Základy
Ikony v pokynech
Výstraha: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob
Upozornění: situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje
Upozornění: poznámky, rady nebo dodatečné informace
Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich
řešení
Když se zařízení zahřívá při nabíjení baterie
Během nabíjení může dojít k zahřívání zařízení a nabíječky. Během bezdrátového nabíjení nebo
rychlého nabíjení může být zařízení na dotek teplejší. To nemá žádný vliv na životnost zařízení ani na
jeho výkon, je to při provozu zařízení normální. Pokud se baterie zahřeje na příliš vysokou teplotu,
může nabíječka zastavit nabíjení.
Když se zařízení zahřeje, postupujte takto:
• Odpojte nabíječku od zařízení a zavřete všechny spuštěné aplikace. Počkejte, až zařízení
vychladne, a potom znovu spusťte jeho nabíjení.
• Pokud se přehřívá spodní část zařízení, může to být způsobeno poškozením připojeného
kabelu USB. Vyměňte poškozený kabel USB za nový kabel schválený společností Samsung.
• Při používání bezdrátové nabíječky nevkládejte mezi zařízení a bezdrátovou nabíječku cizí
předměty, například kovové předměty, magnety a karty s magnetickým proužkem.
Funkce bezdrátového nebo rychlého nabíjení je dostupná pouze u podporovaných modelů.
5
Základy
Když se zařízení zahřívá během používání
Když používáte funkce nebo aplikace, které vyžadují větší výkon, nebo když je používáte po delší
dobu, může se zařízení dočasně zahřát z důvodu zvýšeného odběru energie z baterie. Zavřete
všechny spuštěné aplikace a nějakou dobu zařízení nepoužívejte.
Níže jsou uvedeny příklady situací, kdy se může zařízení přehřívat. V závislosti na používaných
funkcích a aplikacích se nemusejí tyto příklady týkat vašeho modelu.
• Během počátečního nastavování po zakoupení nebo při obnově dat
• Při stahování velkých souborů
• Při používání aplikací, které vyžadují větší výkon, nebo při dlouhodobém používání aplikací
– – Při dlouhodobém hraní her vysoké kvality
– – Při dlouhodobém nahrávání videa
– – Při streamování videa s maximálním nastavením jasu
– – Při připojování k televizoru
• Při používání více úloh najednou (nebo s mnoha aplikacemi spuštěnými na pozadí)
– – Při používání funkce Více oken
– – Při aktualizování nebo instalování aplikací při současném nahrávání videa
– – Při stahování velkých souborů během videohovoru
– – Při nahrávání videa při používání aplikace navigace
• Při používání velkého objemu dat pro synchronizaci s cloudem, e-mailem nebo jinými účty
• Při používání aplikace navigace v autě, když je zařízení umístěno na přímém slunečním světle
• Při používání funkce mobile hotspot a sdílení připojení k síti (tethering)
• Při používání zařízení v oblastech se slabým signálem nebo bez příjmu
• Při nabíjení baterie poškozeným kabelem USB
• Když je univerzální konektor zařízení poškozený nebo vystavený působení cizích těles, jako jsou
kapaliny, prach, kovové piliny a tuha
• Když používáte roaming
6
Základy
Když se zařízení zahřeje, postupujte takto:
• Mějte software v zařízení aktualizovaný na nejnovější verzi.
• Konflikty mezi spuštěnými aplikacemi mohou působit zahřívání zařízení. Restartujte zařízení.
• Deaktivujte funkce Wi-Fi, GPS a Bluetooth, když je nepoužíváte.
• Zavřete aplikace, které zvyšují spotřebu energie z baterie nebo které jsou spuštěné na
pozadí, když je nepoužíváte.
• Odstraňte nepotřebné soubory či nepoužívané aplikace.
• Snižte jas obrazovky.
• Pokud se zařízení přehřívá nebo pokud bude po delší dobu na dotyk horké, chvilku jej
nepoužívejte. Pokud se bude zařízení i nadále přehřívat, kontaktujte servisní středisko
Samsung.
Omezení funkcí zařízení v případě jeho přehřátí
Pokud se zařízení zahřeje, může dojít k omezení jeho funkcí a výkonu nebo se může v zájmu snížení
teploty vypnout. Funkce je dostupná pouze u podporovaných modelů.
• Zvýší-li se teplota zařízení nad běžnou hodnotu, zobrazí se zpráva upozorňující na přehřátí
telefonu. V zájmu snížení teploty zařízení se omezí jas obrazovky a rychlost operací a přeruší se
nabíjení baterie. Spuštěné aplikace budou ukončeny a dokud teplota zařízení neklesne, nebude
možné provádět tísňová volání.
• Pokud se zařízení přehřívá nebo pokud bude po delší dobu na dotyk horký, zobrazí se zpráva
upozorňující na vypnutí zařízení. Vypněte zařízení a počkejte, až se poklesne jeho teplota.
Opatření pro provozní prostředí
Zařízení se může zahřívat kvůli okolnímu prostředí za následujících podmínek. Dbejte opatrnosti, aby
nedošlo ke zkrácení životnosti baterie, poškození zařízení nebo vzniku požáru.
• Zařízení neuchovávejte na místech s příliš nízkou nebo vysokou teplotou.
• Nevystavujte zařízení dlouhodobě přímému slunečnímu světlu.
• Neskladujte zařízení dlouhodobě na velmi horkých místech, například uvnitř vozidla v létě, ani je
na takových místech nepoužívejte.
• Nepokládejte zařízení na místa, která se mohou přehřívat, například na elektrickou topnou rohož.
• Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkých kuchyňských spotřebičů
nebo vysokotlakých nádob.
• Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.
7
Základy
Rozvržení a funkce zařízení
Obsah balení
Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:
• Zařízení
• Průvodce rychlým spuštěním
• Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a
poskytovatele služeb.
• Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být
kompatibilní.
• Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
• Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před
zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
• Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Použití neschváleného
příslušenství může způsobit problémy s výkonem a poruchy, na které se nevztahuje
záruka.
• Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na
společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na
webu společnosti Samsung.
8
Základy
Rozvržení zařízení
Světelné čidlo
Přední fotoaparát
Mikrofon
Vypínací tlačítko
Dotykový displej
Tlačítko hlasitosti
Tlačítko Domů
Slot pro paměťovou kartu
Slot pro kartu SIM
Tlačítko Nedávné
Tlačítko Zpět
Konektor pro sluchátka
Univerzální konektor
Zadní fotoaparát
Západka
GPS anténa
Hlavní anténa
Západka
Reproduktor
Reproduktor
9
Základy
• V následujících situacích může dojít k problémům s připojením a k vybíjení baterie:
– – Pokud do oblasti antény zařízení nalepíte kovové samolepky
– – Pokud na zařízení nasadíte kryt zařízení vyrobený z kovového materiálu
– – Pokud při používání určitých funkcí, jako jsou hovory nebo mobilní datové připojení,
zakryjete oblast antény zařízení rukama nebo jinými předměty
• Doporučuje se používat ochrannou fólii na displej schválenou společností Samsung.
Neschválené ochranné fólie na displej mohou způsobit špatné fungování senzorů.
• Nezakrývejte snímač světla příslušenstvím pro displej, jako jsou například ochranné fólie
na displej nebo nálepky. Mohlo by dojít k selhání snímače.
• Nedovolte, aby se do kontaktu s dotykovým displejem dostala voda. Vlhké prostředí nebo
styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
Tlačítka
Tlačítko
Funkce
Vypínač
• Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko a
podržte ho.
• Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo zamknete obrazovku.
Nedávné
Domů
• Klepnutím otevřete seznam posledních aplikací.
• Stisknutím tohoto tlačítka zapnete obrazovku, když je
zamknutá.
• Stisknutím tlačítka se vraťte na domovskou obrazovku.
• Pro spuštění stiskněte položku Google a podržte ji.
• Klepnutím na tlačítko se vraťte na předchozí obrazovku.
Zpět
• Klepnutím a podržením získáte přístup k dalším možnostem
pro aktuální obrazovku.
Hlasitost
• Stisknutím upravte hlasitosti zařízení.
10
Základy
Baterie
Nabíjení baterie
Před prvním použitím nebo po delší době, kdy jste zařízení nepoužívali, je nutné nabít baterii.
Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené
nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.
Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození
způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.
Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač,
proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Během nabíjení by
nabíječka měla zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.
1 Připojte USB kabel k napájecímu adaptéru USB.
2 Zapojte kabel USB do univerzálního konektoru zařízení.
3 Zapojte napájecí adaptér USB do elektrické zásuvky.
4 Po úplném nabití odpojte nabíječku od zařízení. Pak odpojte nabíječku z elektrické zásuvky.
11
Základy
Snížení spotřeby baterie
Zařízení nabízí různé možnosti, které pomáhají šetřit energii baterie.
• Optimalizujte zařízení pomocí funkce údržby zařízení.
• Když zařízení nepoužíváte, vypněte stisknutím vypínacího tlačítka obrazovku.
• Aktivujte úsporný režim.
• Zavřete aplikace, které nepotřebujete.
• Když nepoužíváte funkci Bluetooth, vypněte ji.
• Když nepoužíváte funkci Wi-Fi, vypněte ji.
• Vypněte automatickou synchronizaci aplikací, které se synchronizují, například e-mailů.
• Snižte dobu podsvícení.
• Snižte jas obrazovky.
Tipy a opatření týkající se nabíjení baterie
• Pokud je baterie vybitá, zobrazí se ikona prázdné baterie.
• Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před
tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
• Používáte-li více aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení k
jinému zařízení, dojde k rychlému vybití baterie. Chcete-li se vyhnout ztrátě napájení během
přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po plném nabití baterie.
• Použití jiného zdroje napájení, než je nabíječka, například počítače, může mít za následek nižší
rychlost nabíjení způsobenou nižším elektrickým proudem.
• Během nabíjení můžete zařízení používat, ale plné nabití baterie může trvat delší dobu.
• Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat. Pokud
k tomu dojde, odpojte nabíječku od zařízení.
• Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení a nabíječky. To je normální a nemělo by to mít
žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může
nabíječka přestat nabíjet.
• Pokud byste zařízení nabíjeli, když je univerzální konektor mokrý, mohlo by dojít k poškození
zařízení. Než začnete zařízení nabíjet, univerzální konektor důkladně osušte.
• Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska
Samsung.
12
Základy
Karta SIM nebo USIM
Instalace karty SIM nebo USIM
Vložte SIM nebo USIM kartu dodávanou poskytovatelem mobilních telefonních služeb.
• Používejte pouze kartu microSIM.
• Buďte opatrní, abyste neztratili SIM nebo USIM kartu a neumožnili jiným osobám, aby
ji používaly. Společnost Samsung neodpovídá za žádné škody nebo potíže způsobené
ztrátou nebo odcizením karet.
Některé služby LTE nemusí být v závislosti na poskytovateli služby k dispozici. Další
informace o dostupnosti služby získáte od poskytovatele služeb.
1 Otevřete kryt slotu pro kartu SIM.
2 Vložte kartu SIM nebo USIM tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
3 Zatlačte kartu SIM nebo USIM do slotu, dokud nezapadne na místo.
• Nevkládejte paměťovou kartu do slotu pro SIM kartu. Pokud dojde náhodou k zasunutí
paměťové karty do slotu pro kartu SIM, vezměte zařízení do servisního centra společnosti
Samsung a nechte paměťovou kartu vyjmout.
• Buďte opatrní, abyste neztratili SIM nebo USIM kartu a neumožnili jiným osobám, aby
ji používaly. Společnost Samsung neodpovídá za žádné škody nebo potíže způsobené
ztrátou nebo odcizením karet.
4 Zavřete kryt slotu pro kartu SIM.
13
Základy
Vyjmutí SIM nebo USIM karty
1 Otevřete kryt slotu pro kartu SIM.
2 Stiskněte kartu SIM nebo USIM prstem a vytáhněte ji ven.
3 Zavřete kryt slotu pro kartu SIM.
14
Základy
Paměťová karta (micro SD karta)
Instalace paměťové karty
Kapacita paměťové karty vašeho zařízení se může od ostatních modelů lišit a některé paměťové
karty nemusejí být s vaším zařízením kompatibilní v závislosti na výrobci a typu paměťové karty.
Maximální kapacitu paměťové karty vašeho zařízení naleznete na internetových stránkách Samsung.
• Některé paměťové karty nemusí být plně kompatibilní se zařízením. Používání
nekompatibilní karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty a poškodit
data uložená na kartě.
• Dávejte pozor, abyste paměťovou kartu vložili správnou stranou vzhůru.
• Zařízení podporuje u paměťových karet systémy souborů typu FAT a exFAT. Pokud vložíte
kartu naformátovanou s jiným systémem souborů, zařízení vás vyzve k přeformátování
paměťové karty nebo kartu nerozpozná. Abyste takovou paměťovou kartu mohli
používat, musíte ji naformátovat. Pokud vaše zařízení tuto paměťovou kartu nemůže
naformátovat nebo rozpoznat, kontaktujte jejího výrobce nebo servisní centrum
Samsung.
• Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
• Při vkládání paměťové karty do zařízení se soubory adresáře paměťové karty zobrazí ve
složce Moje soubory → SD karta.
1 Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu.
2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
3 Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud nezapadne na místo.
4 Zavřete kryt slotu pro paměťovou kartu.
15
Základy
Vyjmutí paměťové karty
Abyste mohli paměťovou kartu zabezpečené vyjmout, nejprve ji odpojte.
Spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Údržba zařízení → Úložiště → → Nastavení
úložiště → SD karta → ODPOJIT.
1 Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu.
2 Tlačte na paměťovou kartu, dokud se nepovysune ze zařízení, a pak ji vytáhněte.
3 Zavřete kryt slotu pro paměťovou kartu.
Nevyjímejte externí úložiště (například paměťovou kartu nebo úložiště USB) během přenosu
dat či těsně po něm nebo zatímco zařízení přistupuje k informacím. Mohlo by dojít k
poškození či ztrátě dat nebo k poškození externího úložiště či zařízení. Společnost Samsung
neodpovídá za ztráty (včetně ztráty dat) vzniklé v důsledku nesprávného používání
externích úložných zařízení.
Formátování paměťové karty
Paměťová karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením kompatibilní. Paměťovou kartu
formátujte pouze v zařízení.
Spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Údržba zařízení → Úložiště → → Nastavení
úložiště → SD karta → Formát → FORMÁTOVAT.
Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data
uložená na paměťové kartě. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou
činností uživatele.
16
Základy
Zapínání a vypínání zařízení
Na několik sekund stiskněte a podržte vypínací tlačítko, abyste zařízení zapnuli.
Při prvním zapnutí zařízení nebo po resetování dat nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.
Abyste zařízení vypnuli, stiskněte a podržte vypínací tlačítko, a poté klepněte na položku Vypnout.
Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle
nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
Restart zařízení
Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte zároveň vypínací tlačítko a tlačítko snížení hlasitosti a
podržte je po dobu více než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.
Vypínací tlačítko
Tlačítko snížení hlasitosti
17
Základy
Výchozí nastavení
Při prvním zapnutí zařízení nebo po resetování dat nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.
Postup výchozího nastavení se může lišit v závislosti na softwaru zařízení a vaší oblasti.
1 Zapněte zařízení.
2 Vyberte upřednostňovaný jazyk zařízení.
Vyberte jazyk.
3 Vyberte síť Wi-Fi a připojte se k ní.
Pokud se nepřipojíte k síti Wi-Fi, je možné, že během výchozího nastavení nebudete moci
nastavit některé funkce zařízení.
4 Výchozí nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.
5 Nastavte způsob zamykání obrazovky, který ochrání vaše zařízení. Své osobní informace můžete
ochránit tak, že ostatním zabráníte v přístupu k zařízení. Pokud chcete způsob zamykání
obrazovky nastavit později, klepněte na položku Teď ne.
18
Základy
6 Přihlaste se do účtu Samsung. Služby Samsung si můžete užívat napříč všemi svými zařízeními
a zároveň si tak udržovat svá data aktuální a v bezpečí. Další informace naleznete v části Účet
Samsung.
7 Vyberte funkce, které chcete používat, a dokončete výchozí nastavení.
Zobrazí se domovská obrazovka.
Účet Samsung
Úvod
Váš účet Samsung představuje službu integrovaného účtu, která vám umožňuje používat různé
služby Samsung nabízené mobilními zařízeními, televizory a internetovými stránkami Samsung. Až si
zaregistrujete účet Samsung, budete moci svá data udržovat aktuální a zabezpečená ve všech svých
zařízeních Samsung prostřednictvím služby Samsung Cloud, sledovat a ovládat odcizené zařízení,
prohlížet tipy a triky z aplikace Samsung Members a podobně.
Vytvořte si účet Samsung pomocí své e-mailové adresy.
Chcete-li si přečíst seznam služeb, které můžete se svým účtem Samsung používat, navštivte
account.samsung.com. Pokud se chcete dozvědět další informace o účtech Samsung, spusťte
aplikaci Nastavení a klepněte na položku Cloud a účty → Účty → Účet Samsung account →
Nápověda.
19
Základy
Zaregistrování účtu Samsung
Zaregistrování nového účtu Samsung
Pokud účet Samsung nemáte, měli byste si ho vytvořit.
1 Spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Cloud a účty → Účty → Přidat účet.
2 Klepněte na položku Účet Samsung account → VYTVOŘIT ÚČET.
3 Vytváření účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.
Zaregistrování stávajícího účtu Samsung
Pokud již účet Samsung máte, zaregistrujte si ho v zařízení.
1 Spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Cloud a účty → Účty → Přidat účet.
2 Klepněte na položku Účet Samsung account.
3 Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo, potom klepněte na položku PŘIHLÁSIT.
Pokud informace ke svému účtu zapomenete, klepněte na položku Zapomněli jste ID nebo
heslo? Informace ke svému účtu naleznete, když zadáte požadované informace a bezpečnostní
kód zobrazený na obrazovce.
4 Klepnutím na položku HOT. dokončete registraci účtu Samsung.
Odstranění účtu Samsung
Když odstraníte svůj zaregistrovaný účet Samsung ze zařízení, vaše data, například kontakty nebo
události, budou také odstraněna.
1 Spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Cloud a účty → Účty.
2 Klepněte na položku Účet Samsung account → → Odebrat účet.
3 Klepněte na položku OK, zadejte své heslo k účtu Samsung a klepněte na položku POTVRDIT.
20
Základy
Přenos dat z předchozího zařízení
Z předchozího zařízení můžete do svého telefonu přenášet kontakty, obrázky a jiná data pomocí
aplikace Smart Switch nebo pomocí úložiště Samsung Cloud.
• Některá zařízení nebo počítače tuto funkci nemusejí podporovat.
• Platí jistá omezení. Podrobnosti získáte na adrese www.samsung.com/smartswitch.
Společnost Samsung bere autorská práva vážně. Přenášejte pouze takový obsah, který
máte ve svém vlastnictví nebo na jehož přenos máte právo.
Přenos dat pomocí aplikace Smart Switch
Data můžete z předchozího zařízení do svého zařízení přenášet pomocí aplikace Samsung Smart
Switch.
K dispozici jsou následující verze aplikace Samsung Smart Switch.
• Mobilní verze: Přenášejte data mezi mobilními zařízeními. Aplikaci si můžete stáhnout z
obchodu Galaxy Apps nebo Obchod Play.
• Verze pro počítače: Přenos dat mezi zařízením a počítačem. Aplikaci si můžete stáhnout na
stránce www.samsung.com/smartswitch.
Přenos dat bezdrátově pomocí funkce Wi-Fi Direct
Data z předchozího zařízení do svého zařízení můžete přenést bezdrátově pomocí funkce Wi-Fi
Direct.
1 Na obou zařízeních si z obchodu Galaxy Apps nebo Obchod Play stáhněte a nainstalujte
aplikaci Smart Switch.
2 Umístěte zařízení tak, aby byla blízko sebe.
3 Na obou zařízeních spusťte aplikaci Smart Switch.
21
Základy
4 Na předchozím zařízení klepněte na položku BEZDRÁTOVÝ → ODESLAT → PŘIPOJIT.
5 Na zařízení klepněte na položku BEZDRÁTOVÝ → PŘIJMOUT a vyberte typ předchozího
zařízení.
6 Přeneste ze svého předchozího zařízení data podle pokynů na obrazovce.
Přenos záložních dat z počítače
Přenos dat mezi zařízením a počítačem. Musíte stáhnout počítačovou verzi aplikace Smart Switch
na adrese www.samsung.com/smartswitch. Data z předchozího zařízení si můžete zazálohovat do
počítače a potom je importovat do svého zařízení.
1 Na počítači otevřete www.samsung.com/smartswitch, odkud si můžete stáhnout aplikaci Smart
Switch.
2 V počítači spusťte aplikaci Smart Switch.
Pokud předchozí zařízení není zařízení Samsung, zazálohujte si data do počítače pomocí
programu dodaného výrobcem daného zařízení. Následně přeskočte k pátému kroku.
3 Připojte své předchozí zařízení k počítači pomocí jeho kabelu USB.
4 Na počítači si zazálohujte data ze zařízení podle pokynů na obrazovce. Poté odpojte své
předchozí zařízení od počítače.
5 Připojte své zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
6 Na počítači přeneste data do svého zařízení podle pokynů na obrazovce.
22
Základy
Samsung Cloud
Data z předchozího zařízení si můžete zazálohovat do úložiště Samsung Cloud a potom je obnovit na
novém zařízení. Pokud chcete používat úložiště Samsung Cloud, musíte se zaregistrovat a přihlásit
k účtu Samsung. Další informace naleznete v části Účet Samsung.
Zálohování dat
1 Na svém předchozím zařízení se přihlaste ke svému účtu Samsung.
2 Spusťte aplikaci Nastavení, vyberte možnost zálohy a zazálohujte si data.
• Pokud vaše zařízení podporuje Samsung Cloud, spusťte aplikaci Nastavení, klepněte
na položku Cloud a účty → Samsung Cloud → Nastavení zálohování, potom si
zazálohujte data.
• Způsob zálohování se může lišit v závislosti na modelu.
• Některá data nebudou zálohována. Chcete-li zjistit, jaká data budou zálohována, spusťte
aplikaci Nastavení, klepněte na položku Cloud a účty → Samsung Cloud → Nastavení
zálohování.
Obnovení dat
1 Na novém zařízení spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Cloud a účty → Samsung
Cloud → Obnovit.
2 Klepněte na položku a vyberte předchozí zařízení ze seznamu zařízení.
3 Zaškrtněte typy dat, které chcete obnovit a klepněte na položku OBNOVIT.
23
Základy
Popis obrazovky
Ovládání dotykového displeje
• Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické
výboje mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
• Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a
netlačte příliš silně prsty.
• Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se
nachází mimo oblast dotykového vstupu.
• Ponechání dotykového displeje v nečinnosti po delší dobu může vést ke stínovým
obrazům (vypálení obrazu do obrazovky) nebo duchům. Pokud zařízení nepoužíváte,
vypněte dotykový displej.
• Při používání dotykového displeje doporučujeme používat prsty.
Klepnutí
Klepněte na obrazovku.
24
Základy
Klepnutí a podržení
Klepněte na obrazovku a podržte ji po dobu přibližně 2 sekund.
Přetažení
Klepněte na položku, podržte ji a přesuňte do jiného místa.
25
Základy
Poklepání
Poklepejte na obrazovku.
Tažení
Táhněte nahoru, dolů, doleva nebo doprava.
Roztahování a přitahování
Na obrazovce roztáhněte nebo stáhněte dva prsty.
26
Základy
Domovská obrazovka a obrazovka Aplikace
Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje
nástroje, zkratky aplikací a další položky.
Na obrazovce Aplikace jsou zobrazeny ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.
Obrazovka se může lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
Nástroj
Aplikace
Složka
Indikátor obrazovky novinek.
Umožňuje zobrazit nejnovější
články v různých kategoriích.
Indikátory obrazovky
Oblíbené aplikace
27
Základy
Přepínání mezi domovskou obrazovkou a obrazovkou Aplikace
Na domovské obrazovce otevřete obrazovku Aplikace tažením nahoru nebo dolů. Pro návrat na
domovskou obrazovku táhněte nahoru nebo dolů na obrazovce Aplikace. Případně můžete stisknout
tlačítko Domů nebo klepnout na tlačítko Zpět.
Domovská obrazovka
Obrazovka Aplikace
Přesouvání položek
Klepněte a podržte položku, potom ji přesuňte do jiného místa. Chcete-li položku přesunout na jiný
panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.
Chcete-li přidat zástupce aplikace na domovskou obrazovku, klepněte na položku na obrazovce
Aplikace, podržte ji a přetáhněte ji do horní nebo spodní části obrazovky. Na domovskou obrazovku
bude přidán zástupce aplikace.
Často používané aplikace můžete také přesunout do oblasti zkratek na spodní straně domovské
obrazovky.
28
Základy
Vytváření složek
Můžete vytvářet složky a shromažďovat podobné aplikace, abyste mohli aplikace rychle otvírat a
spouštět.
1 Na domovské obrazovce nebo na obrazovce Aplikace klepněte na aplikaci, podržte ji a pak ji
přetáhněte na jinou aplikaci.
2 Jakmile se kolem aplikací objeví rámeček složky, aplikaci pusťte.
Bude vytvořena nová složka obsahující vybrané aplikace. Klepněte na položku Zadejte název
složky a zadejte název složky.
• Přidání dalších aplikací
Na složce klepněte na položku PŘIDAT APLIKACE. Zaškrtněte aplikace, které chcete přidat, a
klepněte na položku PŘIDAT. Můžete také přidat aplikaci jejím přetažením do složky.
• Přesunutí aplikací ze složky
Chcete-li aplikaci přesunout na nové místo, klepněte na ni a podržte ji.
• Odstranění složky
Klepněte na složku, podržte ji a pak klepněte na položku Odstranit složku. Bude vymazána
pouze příslušná složka. Aplikace ve složce budou přesunuty na obrazovku Aplikace.
29
Základy
Úprava domovské obrazovky
Chcete-li zobrazit možnosti úprav, klepněte na domovské obrazovce na prázdnou oblast a podržte ji
nebo přitáhněte prsty k sobě. Můžete nastavit tapetu, přidávat nástroje a další. Můžete také přidávat
či odstraňovat panely domovské obrazovky nebo měnit jejich uspořádání.
• Přidávání panelů: Přetáhněte doleva a klepněte na položku
.
• Přesouvání panelů: Klepněte a podržte náhled panelu, pak ho přetáhněte do nového umístění.
• Odstraňování panelů: Klepněte na panelu na položku
.
• Pozadí: Změní nastavení tapety domovské obrazovky a zamknuté obrazovky.
• Nástroje: Nástroje jsou malé aplikace, které spouštějí konkrétní funkce aplikací a tak poskytují
informace a pohodlný přístup na vaší domovské obrazovce. Klepněte na nástroj, podržte jej a
přetáhněte na domovskou obrazovku. Nástroj bude přidán na domovskou obrazovku.
• Nast. domovské obrazovky: Změnou velikosti mřížky můžete na domovské obrazovce zobrazit
více nebo méně položek apod.
Zobrazení všech aplikací na domovské obrazovce
Můžete zařízení nastavit tak, aby zobrazovalo všechny aplikace na domovské obrazovce bez použití
samostatné obrazovky Aplikace. Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast, podržte ji
a pak klepněte na Nast. domovské obrazovky → Rozložení domovské obrazovky → Pouze na
Dom. obrazovce → POUŽÍT.
Nyní máte přístup ke všem svým aplikacím tažením doleva na domovské obrazovce.
30
Základy
Ikony indikátoru
Ikony indikátoru jsou zobrazeny na stavovém řádku v horní části obrazovky. Ikony uvedené v tabulce
níže se vyskytují nejčastěji.
Stavový řádek se u některých aplikacích nemusí objevit v horní části obrazovky. Chcete-li
zobrazit stavový řádek, přetáhněte dolů z horní části obrazovky.
Ikona
Definice
Žádný signál
Síla signálu
Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
Připojeno k síti GPRS
Připojeno k síti EDGE
Připojeno k síti UMTS
Připojeno k síti HSDPA
Připojeno k síti HSPA+
/
Připojeno k síti LTE
Připojeno k Wi-Fi
Funkce Bluetooth je aktivována
Používají se funkce polohy
Probíhá volání
Zmeškaný hovor
Nová textová nebo multimediální zpráva
Budík je aktivní
Ztišený režim je aktivní
Vibrační režim je aktivní
Režim Letadlo je aktivní
Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
Nabíjení baterie
Stav baterie
31
Základy
Zámek displeje
Stisknutím vypínacího tlačítka dojde k vypnutí a zamknutí obrazovky. Pokud není zařízení používáno
po určitou dobu, obrazovka se vypne a automaticky zamkne.
Obrazovka se zamyká pomocí Přejetí, výchozí metody zamykání obrazovky.
Abyste obrazovku odemkli, stiskněte vypínací tlačítko nebo tlačítko Domů a táhněte v libovolném
směru.
Změna způsobu zamykání obrazovky
Chcete-li změnit způsob zamykání obrazovky, spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku
Zamykací obr. a zabezp. → Typ zámku displeje a pak vyberte způsob zamykání.
Když jako metodu zamykání obrazovky zvolíte vzor, PIN nebo heslo, můžete ochránit své osobní
informace a zabránit ostatním v přístupu k vašemu zařízení. Jakmile nastavíte metodu zamknutí
obrazovky, bude zařízení vyžadovat při každém odemykání kód pro odemčení.
• Přejetí: Obrazovku odemknete tak, že po ní potáhnete prstem v libovolném směru.
• Znak: Obrazovku odemknete tak, že nakreslíte vzor sestávající ze čtyř nebo více teček.
• PIN kód: Obrazovku odemknete tak, že zadáte PIN kód sestávající minimálně ze čtyř číslic.
• Heslo: Obrazovku odemknete tak, že zadáte heslo sestávající minimálně ze čtyř znaků, číslic
nebo symbolů.
• Žádný: Nenastaví se žádná metoda zamykání obrazovky.
Můžete zařízení nastavit, aby provedlo reset dat na výrobní nastavení, pokud několikrát
za sebou nesprávně zadáte kód pro odemčení a dosáhnete limitu pro počet pokusů.
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Nastavení
zabezpečeného zámku, potom klepnutím aktivujte přepínač Autom. výrobní nastavení.
32
Základy
Zachycení obrazovky
Během používání zařízení můžete pořizovat snímky obrazovky.
Stiskněte a podržte současně tlačítko Domů a vypínací tlačítko. Pořízené snímky můžete zobrazit v
Galerie.
Snímky obrazovky můžete také pořizovat tažením ruky doleva nebo doprava přes obrazovku. Pokud
není tato funkce aktivovaná, spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Rozšířené funkce a
potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač Dlaní uložit obrazovku.
Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.
Oznamovací panel
Když obdržíte nové oznámení, jako jsou zprávy nebo zmeškané hovory, na stavovém řádku se
zobrazí ikony indikátoru. Chcete-li zobrazit více informací o ikonách, otevřete panel s oznámeními a
zobrazte podrobnosti.
Chcete-li otevřít panel s oznámeními, přetáhněte stavový řádek dolů. Chcete-li zavřít panel s
oznámeními, přejeďte prstem přes displej směrem nahoru.
Panel s oznámeními můžete otevřít, i když je obrazovka zamčená.
33
Základy
Na panelu s oznámeními můžete používat tyto funkce.
Spuštění Nastavení.
Tlačítka rychlého nastavení
Klepnout na oznámení a vykonat
rozličné činnosti.
Vymazat všechna oznámení.
Otevření nastavení oznámení.
Používání tlačítek pro rychlé nastavení
Klepnutím na tlačítka pro rychlé nastavení můžete aktivovat některé funkce. Více tlačítek zobrazíte
tažením směrem dolů po panelu s oznámeními.
Chcete-li měnit nastavení funkcí, klepněte na text pod jednotlivými tlačítky. Pokud klepnete na
tlačítko a podržíte jej, můžete zobrazit podrobnější nastavení.
Chcete-li změnit rozvržení tlačítek, klepněte na položku → Pořadí tlačítek, klepněte na tlačítko a
podržte jej a pak ho přetáhněte do jiného umístění.
34
Základy
Zadávání textu
Rozvržení klávesnice
Když zadáte text pro posílání zpráv, vytváření poznámek a podobně, automaticky se zobrazí
klávesnice.
Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit
jazyk zadávání textu na jeden z podporovaných jazyků.
Odstranění předcházejícího znaku.
Zadání pomocí velkých písmen.
Pro všechna velká písmena
klepněte na klávesu dvakrát.
Rozdělení na další řádek.
Pohyb kurzoru.
Vložení symbolů.
Vložení mezery.
Přepnutí do režimu psaní rukou.
Změna jazyka zadávání textu
Klepněte na položku
a podržte ji, klepněte na položku → Jazyky a typy → SPRÁVA JAZYKŮ
ZADÁVÁNÍ a pak vyberte jazyky, které chcete používat. Pokud vyberete dva nebo více jazyků
zadávání textu, můžete mezi nimi přepínat tak, že přejedete prstem po mezerníku doleva nebo
doprava.
Další funkce klávesnice
Pokud chcete používat různé funkce, klepněte na položku
v závislosti na poslední použité funkci zobrazit jiné ikony.
a podržte ji. Místo ikony
se mohou
• : Zadávání textu hlasem.
Změňte nastavení hlasového
vstupu.
Spuštění nebo přerušení zadávaní
textu hlasem.
35
Základy
• : Přepnutí do režimu psaní rukou.
Přepnutí na standardní
klávesnici.
Zobrazit informace o úpravách
ručního psaní.
Změna nastavení klávesnice.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• : Vložení položky ze schránky.
• : Vložení emotikonů.
• : Přepnutí na plovoucí nebo rozdělenou klávesnici. Klávesnici můžete přesunout na jiné
místo přesunutím jezdce.
• : Změna nastavení klávesnice.
Kopírování a vkládání
1 Klepněte na text a podržte.
2 Přetažením nebo vyberte požadovaný text, nebo klepněte na položku Vybrat vše a
vyberte všechen text.
3 Klepněte na položku Kopírovat nebo Vyjmout.
Vybraný text se zkopíruje do schránky.
4 Klepněte a podržte místo, kam chcete text vložit, a klepněte na položku Vložit.
Chcete-li vložit text, který jste již předtím zkopírovali, klepněte na položku Schránka a text
vyberte.
36
Aplikace a funkce
Instalace nebo odinstalace aplikací
Galaxy Apps
Kupujte a stahujte aplikace. Stahovat lze aplikace, které jsou speciálně určeny pro zařízení Samsung
Galaxy.
Spusťte aplikaci Galaxy Apps.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Instalace aplikací
Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na vyhledávací pole a vyhledávejte klíčová slova.
Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na
položku INSTALOVAT. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s
cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na → Nastavení →
Automaticky aktualizované aplikace a vyberte příslušnou možnost.
Obchod Play
Kupujte a stahujte aplikace.
Spusťte aplikaci Obchod Play.
Instalace aplikací
Procházejte aplikace podle kategorií nebo aplikace vyhledávejte podle klíčového slova.
Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na
položku INSTALOVAT. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s
cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na
Automatické aktualizace a vyberte příslušnou možnost.
37
→ Nastavení →
Aplikace a funkce
Správa aplikací
Odinstalace aplikací a používání režimu spánku aplikací
Klepněte na aplikaci, podržte ji a vyberte možnost.
• Vypnout: Zakáže vybrané výchozí aplikace, které nemohou být ze zařízení odinstalovány.
• Spánek: Přepne aplikace do režimu spánku, aby se nespouštěly na pozadí, čímž sníží spotřebu
energie z baterie.
• Odinstalovat: Odinstaluje stažené aplikace.
Povolení aplikací
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Aplikace →
potom klepněte na položku ZAPNOUT.
→ Vypnuto, vyberte aplikaci,
Nastavení oprávnění aplikací
Aby některé aplikace správně fungovaly, mohou vyžadovat oprávnění k přístupu k a používání
informací na vašem zařízení. Když otevřete aplikaci, může se objevit vyskakovací okno s požadavkem
na přístup k určitým funkcím nebo informacím. Ve vyskakovacím okně klepněte na položku
POVOLIT, abyste aplikaci poskytli oprávnění.
Chcete-li zobrazit nastavení oprávnění aplikací, spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku
Aplikace. Vyberte aplikaci a klepněte na položku Oprávnění. Můžete zobrazit seznam oprávnění
aplikace a změnit její oprávnění.
Budete-li chtít zobrazit nebo změnit nastavení oprávnění aplikací podle kategorie oprávnění, spusťte
aplikaci Nastavení a klepněte na položku Aplikace → → Oprávnění aplikace. Vyberte položku a
klepněte na přepínače vedle aplikací, abyste jim udělili oprávnění.
Pokud aplikacím neudělíte oprávnění, je možné, že základní funkce aplikací nebudou
správně fungovat.
38
Aplikace a funkce
Telefon
Úvod
Umožňuje volat a přijímat hlasové a video hovory.
Volání
1 Spusťte aplikaci Telefon a zadejte telefonní číslo.
Pokud se na obrazovce neobjeví klávesnice, otevřete klávesnici klepnutím na položku
2 Klepnutím na položku
uskutečníte hlasový hovor, klepnutím na položku
uskutečníte
video hovor.
Otevřít další možnosti.
Přidání čísla do seznamu
kontaktů.
Ukázka telefonního čísla.
Odstranění předcházejícího
znaku.
Skrytí klávesnice.
39
.
Aplikace a funkce
Volání ze záznamu hovorů nebo seznamu kontaktů
Klepněte na položku POSLEDNÍ nebo KONTAKTY, potom táhněte doprava na kontakt nebo
telefonní číslo a uskutečněte hovor. Pokud je tato funkce deaktivována, spusťte aplikaci Nastavení,
klepněte na položku Rozšířené funkce, potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač Přejetím
volat/poslat zprávy.
Používání rychlé volby
Nastavte si čísla rychlé volby, abyste mohli rychle telefonovat.
Chcete-li nastavit číslo rychlé volby, klepněte na položku → Rychlá volba, vyberte číslo rychlé
volby a potom přidejte telefonní číslo.
Chcete-li navázat hovor, klepněte na číslo rychlé volby na klávesnici a podržte je. U čísel rychlé volby
10 a výše klepněte na první číslici (číslice) čísla, potom klepněte na poslední číslici a podržte ji.
Pokud například jako číslo rychlé volby nastavíte číslo 123, klepněte na číslo 1, klepněte na číslo 2 a
potom klepněte na číslo 3 a podržte je.
Volání ze zamčené obrazovky
Na zamčené obrazovce přetáhněte položku
mimo kruh.
Mezinárodní volání
1 Klepnutím na položku zobrazte klávesnici, pokud se klávesnice na obrazovce neobjeví.
2 Klepněte na položku 0 a podržte ji, dokud se nezobrazí znak +.
3 Zadejte kód země, kód oblasti a telefonní číslo a pak klepněte na položku .
40
Aplikace a funkce
Přijímání hovorů
Přijímání hovorů
V případě příchozího volání přetáhněte položku
mimo velký kruh.
Odmítnutí hovoru
V případě příchozího volání přetáhněte položku
mimo velký kruh.
Chcete-li při odmítnutí příchozího hovoru odeslat zprávu, přetáhněte panel zpráv odmítnutí nahoru.
Chcete-li vytvořit různé zprávy odmítnutí, spusťte aplikaci Telefon klepněte na položku →
Nastavení → Rychlá odmítnutí, zadejte zprávu a potom klepněte na položku .
Zmeškané hovory
Zmeškáte-li hovor, zobrazí se na stavovém řádku ikona . Otevřete panel s oznámeními a zobrazte
seznam zmeškaných hovorů. Případně spusťte aplikaci Telefon a zobrazte zmeškané hovory
klepnutím na položku POSLEDNÍ.
Blokování telefonních čísel
Blokujte hovory z konkrétních čísel přidaných do seznamu blokovaných čísel.
1 Spusťte aplikaci Telefon a klepněte na položku → Nastavení → Blokovat čísla.
2 Klepněte na položku , vyberte kontakty a pak klepněte na položku HOT.
Chcete-li zadat číslo ručně, klepněte na možnost Zadejte telefonní číslo, zadejte telefonní číslo,
potom klepněte na položku .
Když se vás budou blokovaná čísla snažit kontaktovat, nebudete na to upozorněni. Informace o
takových hovorech budou uloženy do protokolu volání.
Můžete také blokovat příchozí hovory od osob, které nezobrazí své ID volajícího. Tuto funkci
aktivujete klepnutím na přepínač Blokovat neznámé volající.
41
Aplikace a funkce
Možnosti během hovorů
Během hlasového hovoru
K dispozici jsou následující akce:
• HLASITOST: Nastavení hlasitosti.
• : Otevřít další možnosti.
• Přidat hovor: Vytočí druhý hovor. První hovor bude podržen. Když ukončíte druhý hovor, dojde
k obnovení prvního hovoru.
• Dodat. hlas.: Zvýšení hlasitosti.
• Bluetooth: Přepne na sluchátka s podporou funkce Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.
• Podržet: Podržení hovoru. Podržený hovor obnovíte klepnutím na tlačítko Obnovit hovor.
• Klávesnice / Skrýt: Otevře nebo zavře klávesnici.
• Ztlumit: Vypne mikrofon, aby vás druhá strana neslyšela.
• : Ukončí aktuální hovor.
Během video hovoru
Klepněte na obrazovku a použijte následující možnosti:
• HLASITOST: Nastavení hlasitosti.
• : Otevřít další možnosti.
• Fotoaparát: Vypne fotoaparát, aby vás druhá strana neviděla.
• Přepn.: Přepíná mezi předním a zadním fotoaparátem.
• : Ukončí aktuální hovor.
• Ztlumit: Vypne mikrofon, aby vás druhá strana neslyšela.
• Bluetooth: Přepne na sluchátka s podporou funkce Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.
42
Aplikace a funkce
Přidání telefonního čísla do seznamu Kontakty
Přidání telefonního čísla do seznamu Kontakty pomocí klávesnice
1 Spusťte aplikaci Telefon.
2 Zadejte číslo a klepněte na položku PŘIDAT DO KONTAKTŮ.
Pokud se na obrazovce neobjeví klávesnice, otevřete klávesnici klepnutím na položku
.
3 Pokud chcete vytvořit nový kontakt, klepněte na položku Vytvořit kontakt, nebo klepněte na
položku Aktualizovat stávající a přidejte číslo ke stávajícímu kontaktu.
Přidání telefonního čísla do seznamu Kontakty ze seznamu hovorů
1 Spusťte aplikaci Telefon a klepněte na položku POSLEDNÍ.
2 Klepněte na telefonní číslo.
3 Pokud chcete vytvořit nový kontakt, klepněte na položku VYTVOŘIT KONTAKT, nebo klepněte
na položku AKTUALIZOVAT STÁVAJÍCÍ a přidejte číslo ke stávajícímu kontaktu.
43
Aplikace a funkce
Kontakty
Úvod
Umožňuje vytvářet nové kontakty nebo spravovat kontakty v zařízení.
Přidávání kontaktů
Vytvoření nového kontaktu
1 Spusťte aplikaci Kontakty, klepněte na položku
2 Zadejte informace kontaktu.
a vyberte umístění úložiště.
Výběr umístění úložiště.
Přidat obrázek.
Zadejte informace kontaktu.
Otevřít další informační pole.
V závislosti na vybraném umístění úložiště se mohou měnit typy informací, které lze uložit.
3 Klepněte na položku ULOŽIT.
44
Aplikace a funkce
Import kontaktů
Kontakty můžete přidat importováním z jiných úložišť do svého zařízení.
1 Spusťte aplikaci Kontakty a klepněte na položku
kontaktů → IMPORT.
→ Správa kontaktů → Import/export
2 Vyberte umístění úložiště, ze kterého chcete kontakty importovat.
3 Zaškrtněte soubory VCF nebo kontakty, které chcete importovat, a klepněte na položku HOT.
4 Vyberte umístění úložiště, do kterého chcete kontakty uložit, a klepněte na položku IMPORT.
Synchronizace kontaktů s webovými účty
Synchronizujte kontakty v zařízení s online kontakty uloženými ve vašich webových účtech, jako je
například účet Samsung.
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Cloud a účty → Účty, vyberte název účtu, vyberte
účet, s kterým chcete provést synchronizaci, a potom klepněte na položku Kontakty (Samsung účet)
nebo Synchronizovat Kontakty.
Hledání kontaktů
Spusťte aplikaci Kontakty.
Použijte jednu z následujících metod hledání:
• Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
• Tažením prstu po rejstříku na levé straně seznamu kontaktů můžete seznamem rychle
procházet.
• Klepněte na pole hledání v horní části seznamu kontaktů a zadejte kritéria hledání.
Po výběru kontaktu proveďte jednu z následujících akcí:
• : Přidat do oblíbených kontaktů.
• /
• : Vytvořit zprávu.
• : Napsat e-mail.
: Zahájit hlasový nebo video hovor.
45
Aplikace a funkce
Sdílení kontaktů
Můžete sdílet kontakty s ostatními prostřednictvím různých možností sdílení.
1 Spusťte aplikaci Kontakty a klepněte na položku
2 Vyberte kontakty a klepněte na položku SDÍLET.
3 Vyberte způsob sdílení.
→ Sdílet.
Uložení a sdílení profilu
Ukládejte a sdílejte informace o svém profilu, například svou fotografii a stavovou zprávu, s ostatními
prostřednictvím funkce sdílení profilu.
• Funkce sdílení profilu nemusí být k dispozici v závislosti na oblasti nebo poskytovateli
služeb.
• Funkce sdílení profilu je k dispozici pouze pro kontakty, kteří mají na svém zařízení
aktivovanou funkci sdílení profilu.
1 Spusťte aplikaci Kontakty a vyberte svůj profil.
2 Klepněte na položku UPRAVIT, upravte si profil a klepněte na položku ULOŽIT.
3 Klepněte na → Sdílení profilu a potom danou možnost aktivujte klepnutím na přepínač.
Abyste mohli funkci sdílení profilu používat, musíte mít ověřené telefonní číslo. Můžete zobrazit
aktualizované profilové informace svých kontaktů v položce Kontakty.
Chcete-li nastavit další položky ke sdílení, klepněte na položku Sdílený obsah, potom položky
aktivujte klepnutím na přepínače vedle nich.
Chcete-li nastavit skupinu kontaktů, se kterou chcete profil sdílet, klepněte na položku Sdílet s a
vyberte možnost.
46
Aplikace a funkce
Sloučení duplicitních kontaktů
Když naimportujete kontakty z jiných úložišť nebo je synchronizujete s jinými účty, váš seznam
kontaktů může obsahovat duplikáty. Zpřehledněte svůj seznam kontaktů sloučením duplicitních
položek.
1 Spusťte aplikaci Kontakty a klepněte na položku → Správa kontaktů → Sloučit kontakty.
2 Zaškrtněte kontakty a klepněte na položku SLOUČIT.
Odstranění kontaktů
1 Spusťte aplikaci Kontakty a klepněte na položku → Odstranit.
2 Vyberte kontakty a klepněte na položku ODSTRANIT.
Zprávy
Úvod
Odesílejte a prohlížejte zprávy podle konverzací.
Odesílání zpráv
Během roamingu může být odesílání zpráv dodatečně zpoplatněno.
1 Spusťte aplikaci Zprávy a klepněte na položku .
2 Přidejte příjemce a klepněte na položku VYTVOŘIT.
47
Aplikace a funkce
3 Vložení zprávy.
Otevřít další možnosti.
Upravit příjemce.
Přidávání příjemců ze seznamu
kontaktů.
Přiložit soubory.
Poslat zprávu.
Vložení emotikonů.
Vložení zprávy.
4 Klepněte na položku ODES. a zprávu odešlete.
Zobrazení zpráv
Zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu.
Během roamingu může být přijímání zpráv dodatečně zpoplatněno.
1 Spusťte aplikaci Zprávy a klepněte na položku KONVERZACE.
2 V seznamu zpráv vyberte kontakt.
3 Zobrazit konverzaci.
Chcete-li odpovědět na zprávu, napište odpověď a klepněte na položku ODES.
48
Aplikace a funkce
Blokování nežádoucích zpráv
Můžete blokovat zprávy z konkrétních čísel přidaných do seznamu blokovaných čísel.
1 Spusťte aplikaci Zprávy a klepněte na položku
→ Nastavení → Blokovat zprávy → Blokovat
čísla.
2 Klepněte na položku PŘIJATÉ nebo KONTAKTY, vyberte kontakt a pak klepněte na položku
.
Chcete-li zadat číslo ručně, klepněte na položku Zadejte číslo., potom zadejte telefonní číslo.
Nastavení upozornění na zprávy
Můžete změnit zvuk upozornění, možnosti zobrazení a další.
1 Spusťte aplikaci Zprávy, klepněte na položku
→ Nastavení → Oznámení a potom danou
možnost aktivujte klepnutím na přepínač.
2 Změna nastavení upozornění.
• Zvuk upozornění: Změní zvuk upozornění.
• Vibrace při přehr. zvuku: Nastaví zařízení tak, aby vibrovalo při přijetí zpráv.
• Autom. otevírané okno: Nastaví zařízení tak, aby zobrazovalo zprávy ve vyskakovacích
oknech.
• Náhled zprávy: Nastaví zařízení tak, aby zobrazovalo obsah zprávy na zamčené obrazovce a
ve vyskakovacích oknech.
Nastavení připomínání zpráv
Můžete nastavit, aby vás zařízení v určitém intervalu upozorňovalo, že máte nezkontrolovaná
oznámení. Pokud tato funkce není aktivní, spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku
Usnadnění → Připomenutí oznámení a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač. Klepnutím na
přepínač Zprávy potom tuto funkci aktivujete.
49
Aplikace a funkce
Internet
Úvod
Hledejte informace procházením internetu a vytvářejte si záložky oblíbených internetových stránek,
abyste je mohli příště pohodlně otvírat.
Procházení webových stránek
1 Spusťte aplikaci Internet.
2 Klepněte na pole pro zadávání adresy.
3 Zadejte webovou adresu nebo klíčové slovo a pak klepněte na položku Přejít na.
Chcete-li zobrazit panely nástrojů, potáhněte prstem mírně dolů po obrazovce.
Uložit aktuální webovou stránku
do záložek.
Obnovení aktuální webové
stránky.
Otevřít další možnosti.
Přesun mezi stránkami.
Zobrazení záložek, uložených
internetových stránek a nedávné
historie procházení.
Zavření záložky.
Otevření nové záložky.
Otevření domovské stránky.
50
Aplikace a funkce
Používání tajného režimu
V tajném režimu můžete otevřené karty, záložky a uložené stránky spravovat samostatně. Pomocí
hesla můžete zamknout tajný režim.
Aktivace tajného režimu
Klepněte na položku → Zap. Režim utajení. Pokud tuto funkci používáte poprvé, nastavte, zda
chcete pro tajný režim používat heslo.
V tajném režimu není možné používat některé funkce, například zachycení obrazovky.
V tajném režimu zařízení změní barvu panelů nástrojů.
Změna nastavení zabezpečení
Své heslo můžete změnit.
Klepněte na položku → Nastavení → Soukromí → Zabezpečení Režimu utajení → Změnit
heslo.
Deaktivace tajného režimu
Klepněte na položku → Vypnout Režim utajení.
51
Aplikace a funkce
E-mail
Nastavení e-mailových účtů
Nastavte e-mailový účet při prvním otevírání položky E-mail.
1 Spusťte aplikaci E-mail.
2 Zadejte e-mailovou adresu a heslo, potom klepněte na položku PŘIHLÁSIT.
Pokud chcete ručně zaregistrovat e-mailový účet, klepněte na položku RUČNÍ NASTAVENÍ.
3 Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li nastavit jiný e-mailový účet, klepněte na položku
→
→ Přidat účet.
Máte-li více než jeden e-mailový účet, můžete některý z nich nastavit jako výchozí. Klepněte na
položku → → → Nastavit výchozí účet.
Odesílání e-mailů
1 Klepněte na položku a vytvořte e-mail.
2 Přidejte příjemce a zadejte text e-mailu.
3 Klepněte na položku ODESLAT a odešlete e-mail.
Čtení e-mailů
Když je E-mail otevřený, zařízení automaticky načte nové e-maily. Chcete-li e-maily načíst ručně,
táhněte po obrazovce směrem dolů.
Klepněte na e-mail na obrazovce, abyste si ho přečetli.
Pokud je synchronizace e-mailů zakázána, nelze načíst nové e-maily. Chcete-li synchronizaci
e-mailů povolit, klepněte na položku → → název vašeho účtu a potom synchronizaci
aktivujte klepnutím na přepínač Synchronizovat účet.
52
Aplikace a funkce
Fotoaparát
Úvod
Umožňuje pořizovat fotografie a nahrávat videa pomocí různých režimů a nastavení.
Etiketa fotoaparátu
• Nefoťte ani nenatáčejte ostatní osoby bez jejich svolení.
• Nefoťte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
• Nefoťte ani nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.
Spouštění fotoaparátu
Fotoaparát můžete spustit následujícími způsoby:
• Spusťte aplikaci Fotoaparát.
• Na zamčené obrazovce přetáhněte položku
mimo kruh.
• Dostupnost některých metod závisí na oblasti nebo poskytovateli služeb.
• Pokud spustíte aplikaci Fotoaparát na zamčené nebo vypnuté obrazovce s nastaveným
způsobem zamykání, některé funkce fotoaparátu nebudou k dispozici.
• Pokud se pořízené fotografie zdají být rozmazané, vyčistěte objektiv fotoaparátu a zkuste
to znovu.
Používání gest tažení
Obrazovku náhledu můžete rychle ovládat tažením prstem různými směry. Můžete změnit režim
snímání, přepínat mezi fotoaparáty a používat efekty filtrů.
53
Aplikace a funkce
Přepnutí fotoaparátů
Na obrazovce náhledu můžete přepnout mezi fotoaparáty tak, že prstem přetáhnete nahoru nebo
dolů.
Náhled zadního fotoaparátu
Náhled předního fotoaparátu
Změna režimů snímání
Seznam režimů snímání otevřete tak, že na obrazovce náhledu potáhnete prstem směrem doprava.
Vyberte požadovaný režim snímání.
Náhled zadního fotoaparátu
Režimy fotografování a filmování
54
Aplikace a funkce
Zobrazení efektů filtru
Seznam efektů filtrů otevřete tak, že na obrazovce náhledu potáhnete prstem směrem doleva.
S jejich pomocí můžete svým fotografiím dodat osobitý efekt.
Poté, co vyberete filtr, klepněte na obrazovku náhledu a pořiďte fotografii nebo nahrajte video.
Chcete-li používaný filtr odstranit, otevřete seznam filtrů a klepněte na položku Bez efektu.
Tato funkce je dostupná pouze v některých režimech snímání.
Náhled zadního fotoaparátu
Efekty filtru
55
Aplikace a funkce
Základní fotografování a filmování
Pořizování fotografií a nahrávání videí
1 Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit.
2 Klepnutím na položku pořiďte fotografii nebo klepnutím na položku zaznamenejte
video.
Aktuální režim
Oživení a rozjasnění
obličejů.
Nastavení fotoaparátu
Náhled miniatury
Pořízení fotografie.
Nahrávání videa.
Přepíná mezi předním a
zadním fotoaparátem.
Režimy fotografování a
filmování
Efekty filtru
• Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přibližte a stažením oddalte. Můžete
na liště lupy směrem k nebo .
také přetáhnout položku
• Chcete-li během nahrávání zachytit obrázek z videa, klepněte na položku
.
• Chcete-li změnit zaostření při nahrávání videa, klepněte na místo, kam chcete zaostřit.
Chcete-li použít režim automatického ostření, klepněte na položku .
• Obrazovka náhledu se může lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném
fotoaparátu.
• Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
• Objektiv nesmí být poškozený nebo znečištěný. V opačném případě nemusí zařízení v
některých režimech vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.
56
Aplikace a funkce
Změna režimů snímání
Na obrazovce náhledu můžete tažením doprava otevřít seznam režimů snímání a vybrat režim.
• Automaticky: Pořizujte nejlepší možné fotografie nastavením zařízení na automatickou úpravu
expozice a barev fotografií.
• Panoráma: Vytvářejte panoramatické snímky pořízením více snímků v horizontálním nebo
vertikálním směru.
• Sériový sn.: Vytvoří řadu fotografií pohybujících se objektů.
• Překrásná tvář: Vytvoří fotografii s osvětlenými tvářemi pro jemnější obrázky.
• Sport: Pořizujte fotografie rychle se pohybujících předmětů.
• Zvuk a foto: Pořizujte fotografie se zvukem.
• Samospoušť: Pořizujte selfie a používejte na ně různé efekty, například efekt rozprašovacího
štětce.
Automatický režim
Automatický režim použijte, chcete-li nechat fotoaparát vyhodnotit okolí a určit ideální režim pro
fotografování.
Na seznamu režimů snímání klepněte na položku Automaticky.
Panoráma
V panoramatického režimu pořídíte sérii fotografií, pak je spojíte dohromady a vytvoříte širokoúhlou
scénu.
Chcete-li získat nejlepší snímky při používání panoramatického režimu, využijte tyto rady:
• Posuňte fotoaparát pomalu jedním směrem.
• Udržujte snímek v rámečku hledáčku fotoaparátu. Pokud se obrázek náhledu nachází
mimo vodící rámeček nebo pokud nebudete zařízením pohybovat, zařízení automaticky
přestane pořizovat fotografie.
• Neměli byste fotit neurčité pozadí, například prázdnou oblohu nebo holou stěnu.
1 Na seznamu režimů snímání klepněte na položku Panoráma.
2 Klepněte na položku a pomalu posuňte zařízení jedním směrem.
3 Klepnutím na položku zastavte pořizování fotografií.
57
Aplikace a funkce
Sériový sn.
Vytvoří řadu fotografií pohybujících se objektů.
V seznamu režimů snímání klepněte na položku Sériový sn.
Chcete-li pořídit kontinuálně několik snímků, klepněte a podržte
.
Překrásná tvář
Vytvoří fotografii s osvětlenými tvářemi pro jemnější obrázky.
Na seznamu režimů snímání klepněte na položku Překrásná tvář.
Sport
Pořizujte fotografie rychle se pohybujících předmětů.
V seznamu režimů snímání klepněte na položku Sport.
Zvuk a foto
Pořizujte fotografie se zvukem. Zařízení identifikuje fotografie pomocí
v Galerie.
Na seznamu režimů snímání klepněte na položku Zvuk a foto.
Samospoušť
Pořizujte autoportréty předním fotoaparátem. Na obrazovce můžete zobrazovat náhled různých
zkrášlovacích efektů.
1 Na obrazovce náhledu prstem přetáhnete nahoru nebo dolů, nebo klepněte na
a přepněte
přední fotoaparát na autoportréty.
2 Na seznamu režimů snímání klepněte na položku Samospoušť.
3 Obraťte se k přednímu objektivu fotoaparátu.
4 Jakmile telefon rozpozná váš obličej, ukažte na přední kameru svoji dlaň.
Jakmile zařízení vaši dlaň rozpozná, bude spuštěno odpočítávání. Po dokončení odpočítávání
zařízení pořídí fotografii.
Abyste mohli používat různé možnosti snímání pro přední fotoaparát, klepněte na položku
→ Metody fotografování, potom je aktivujte klepnutím na přepínače.
58
Aplikace a funkce
Nastavení fotoaparátu
Rychlá nastavení
Na obrazovce náhledu používejte následující rychlá nastavení.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném
fotoaparátu.
• : Nastavte v telefonu nahrávání zvuku před a po pořízení fotografie.
Nastavení fotoaparátu
Na obrazovce náhledu klepněte na položku
fotografování k dispozici.
. Některé možnosti nemusí být v závislosti na režimu
ZADNÍ FOTOAPARÁT
• Velikost obrázku: Výběr rozlišení fotografií. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší
kvalitu fotografií, video ale v paměti zabere více místa.
• Velikost videa: Výběr rozlišení videa. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu
videa, video ale v paměti zabere více místa.
• Časovač: Vyberte délku prodlevy, než fotoaparát automaticky pořídí fotografii.
PŘEDNÍ FOTOAPARÁT
• Velikost obrázku: Výběr rozlišení fotografií. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší
kvalitu fotografií, video ale v paměti zabere více místa.
• Velikost videa: Výběr rozlišení videa. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu
videa, video ale v paměti zabere více místa.
• Uložit obrázky jako v náhledu: Převrátí obraz a vytvoří zrcadlový obraz původní scény při
pořizování fotografií pomocí předního fotoaparátu.
• Metody fotografování: Vyberte možnosti snímání, které se mají použít.
• Časovač: Vyberte délku prodlevy, než fotoaparát automaticky pořídí fotografii.
59
Aplikace a funkce
SPOLEČNÉ
• Na celou obrazovku (16:9): Slouží k nastavení náhledu fotografií a videí pomocí poměru stran
celé obrazovky zařízení.
• Dělicí čáry: Zobrazí vodítka hledáčku a pomůže s kompozicí při výběru předmětů.
• Značky polohy: Připojí k fotografii značku polohy GPS.
• Síla signálu GPS se může snížit v místech, kde může být signál stíněn, například mezi
budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
• Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na internet. Chcete-li
tomu zabránit, deaktivujte nastavení značky polohy.
• Zkontrolovat obrázky: Nastavení zařízení na zobrazení fotografií po jejich pořízení.
• Místo uložení: Vybere umístění úložiště v paměti.
• Plovoucí tlačítko Fotoaparát: Přidá tlačítko Fotoaparát, které můžete umístit kamkoliv na
displej. Tato funkce je k dispozici pouze v režimu Automaticky a Samospoušť.
• Funkce tlačítka hlasitosti: Nastavení zařízení na použití tlačítka hlasitosti k ovládání spouště
nebo funkce zoomu.
• Vynulovat nastavení: Obnovení nastavení fotoaparátu.
Galerie
Úvod
Umožňuje zobrazit snímky a videa uložená v zařízení. Snímky a videa můžete také spravovat v albech
a vytvářet příběhy, které chcete sdílet s ostatními.
60
Aplikace a funkce
Prohlížení snímků a videí
1 Spusťte aplikaci Galerie a klepněte na položku OBRÁZKY.
2 Vyberte snímek.
Otevřít další možnosti.
Přidá obrázek do oblíbených
položek.
Úpravy snímku.
Sdílejte snímek s ostatními.
Odstranění snímku.
Můžete vytvořit animaci GIF nebo koláž z více snímků. Klepněte na položku → Animovat
nebo Koláž a potom vyberte snímky. Můžete vybrat až šest snímků pro koláž.
Hledání snímků
Spusťte aplikaci Galerie a klepnutím na položku zobrazte snímky roztříděné podle kategorií, jako
je poloha, lidé, dokumenty, režim snímání a podobně.
Chcete-li hledat snímky zadáváním klíčových slov, klepněte do vyhledávacího pole.
Prohlížení alb
Obrázky a videa můžete zobrazovat roztříděná podle složek nebo alb. Animace a koláže, které jste
vytvořili, budou také roztříděny do vašich složek na seznamu alb.
Spusťte aplikaci Galerie, klepněte na položku ALBA a vyberte album.
61
Aplikace a funkce
Zobrazení příběhů
Když zachytíte nebo uložíte snímky a videa, zařízení přečte jejich značky data a polohy, snímky
a videa roztřídí a potom vytvoří příběhy. Pro automatické vytváření příběhu je potřeba zachytit více
snímků a videí.
Vytváření příběhů
Umožňuje vytvářet příběhy na různá témata.
1 Spusťte aplikaci Galerie a klepněte na položku PŘÍBĚHY.
2 Klepněte na možnost → Vytvořit příběh.
3 Zaškrtněte obrázky nebo videa, která chcete do příběhu zařadit, a klepněte na položku
HOTOVO.
4 Zadejte název příběhu a klepněte na položku VYTVOŘIT.
Pokud chcete k příběhu přidat snímky nebo videa, vyberte příběh a klepněte na položku PŘIDAT.
Chcete-li z příběhu odebrat snímky nebo videa, vyberte příběh, klepněte na položku → Upravit,
zaškrtněte snímky nebo videa, která chcete odebrat, a potom klepněte na položku → Odebrat z
příběhu.
Odstranění příběhů
1 Spusťte aplikaci Galerie a klepněte na položku PŘÍBĚHY.
2 Klepněte na příběh, který chcete odstranit, podržte jej a klepněte na položku ODSTR.
Synchronizace obrázků a videí s úložištěm Samsung Cloud
Obrázky a videa uložená v Galerie můžete synchronizovat s úložištěm Samsung Cloud a zajistit
si tak přístup k nim z jiných zařízení. Pokud chcete používat úložiště Samsung Cloud, musíte se
zaregistrovat a přihlásit k účtu Samsung. Další informace naleznete v části Účet Samsung.
Spusťte aplikaci Galerie, klepněte na položku → Nastavení a aktivujte funkci klepnutím na
přepínač Samsung Cloud. Obrázky a videa zachycená na zařízení se automaticky uloží do úložiště
Samsung Cloud.
62
Aplikace a funkce
Mazání snímků nebo videí
Mazání snímku nebo videa
Vyberte snímek nebo video a klepněte na položku
v dolní části obrazovky.
Mazání více snímků nebo videí
1 Na obrazovce Galerie klepněte na snímek nebo video, které chcete odstranit, a podržte je.
2 Zaškrtněte snímky nebo videa, které chcete vymazat.
3 Klepněte na položku ODSTR.
63
Aplikace a funkce
Více oken
Úvod
Funkce Více oken umožňuje spustit dvě aplikace zároveň v zobrazení rozdělené obrazovky. V
zobrazení v novém okně můžete také spouštět více aplikací zároveň.
Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.
Zobrazení rozdělené obrazovky
1 Klepnutím na položku otevřete seznam posledních aplikací.
2 V okně poslední aplikace táhněte nahoru nebo dolů a klepněte na položku
.
Zvolená aplikace se spustí v horním okně.
3 Ve spodním okně táhněte směrem nahoru nebo dolů a vyberte další aplikaci, kterou chcete
spustit.
Chcete-li spustit aplikace, které nejsou uvedeny v seznamu nedávno spuštěných aplikací,
klepněte na položku SEZ. APL. a vyberte aplikaci.
64
Aplikace a funkce
Používání dalších možností
Klepnutím na lištu mezi okny aplikací zobrazíte další možnosti.
Přepínání poloh mezi okny
aplikací.
Ukončení aktuálně vybrané
aplikace
Přepnutí vybraného okna na
zobrazení ve vyskakovacím
okně
Nastavení velikosti okna
Tažením lišty mezi okny aplikací nahoru nebo dolů změníte velikost oken.
Když přetáhnete lištu mezi okny aplikací k hornímu nebo spodnímu okraji obrazovky, okno se
maximalizuje.
65
Aplikace a funkce
Minimalizace zobrazení rozdělené obrazovky
Stisknutím tlačítka Domů minimalizujete zobrazení rozdělené obrazovky. Na stavovém řádku se
zobrazí ikona . Aplikace se spodním okně se zavře a aplikace v horním okně zůstane aktivní
v minimalizovaném zobrazení rozdělené obrazovky.
Chcete-li zavřít zobrazení rozdělené obrazovky, otevřete panel oznámení a klepněte na ikonu
v oznámení funkce Více oken.
Sdílení textu nebo obrázků mezi okny
Přetáhněte text nebo zkopírované obrázky z jednoho okna do druhého. Klepněte na položku a
podržte ji ve vybraném okně a přetáhněte ji do umístění v jiném okně.
Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.
66
Aplikace a funkce
Zobrazení vyskakovacích oken
1 Klepnutím na položku otevřete seznam posledních aplikací.
2 Potáhněte nahoru nebo dolů, klepněte a podržte okno aplikace a poté je přetáhněte do části
Puštěním zde zobrazíte v novém okně.
Obrazovka aplikace se zobrazí v novém okně.
Minimalizovat okno.
Uzavření aplikace.
Maximalizovat okno.
Přesouvání nových oken
Chcete-li přesunout vyskakovací okno, klepněte na panel nástrojů okna a přetáhněte jej do nového
umístění.
67
Aplikace a funkce
SideSync
Úvod
Aplikace SideSync umožňuje snadné sdílení obrazovky a dat mezi smartphony a tablety Samsung
Android a různými počítači. Po připojení vašich zařízení se na připojeném tabletu nebo počítači
objeví virtuální obrazovka. Oznámení, například zprávy, se zobrazují na hlavním panelu nebo v
automatických oknech.
Než začnete
• Aplikaci SideSync je třeba nainstalovat na obě zařízení, která chcete propojit. Není-li aplikace
SideSync nainstalována, stáhněte ji a nainstalujte jedním z následujících způsobů:
– – Chcete-li stáhnout a nainstalovat aplikaci SideSync do tabletu nebo smartphonu Samsung
Android, vyhledejte aplikaci SideSync v obchodu Galaxy Apps nebo Obchod Play. Pokud
vaše zařízení aplikaci SideSync nepodporuje, je možné, že se vám nepodaří ji vyhledat.
– – Chcete-li aplikaci SideSync stáhnout a instalovat do počítače, otevřete
www.samsung.com/sidesync. Na tomto webu naleznete také informace týkající se
systémových požadavků aplikace SideSync.
• Chcete-li propojit smartphone a tablet, musí podporovat funkci Wi-Fi Direct.
• Chcete-li bezdrátově propojit tablet a počítač, musí být obě zařízení připojena ke stejnému
bezdrátovému přístupovému bodu.
68
Aplikace a funkce
Připojování k počítačům a smartphonům
Připojování k počítači
1 Připojte tablet k počítači pomocí kabelu USB.
Nebo připojte obě zařízení ke stejnému přístupovému bodu.
2 Na obou zařízeních spusťte aplikaci SideSync.
3 Na obou zařízeních klepněte na položku START.
Zařízení se navzájem vyhledají a propojí. Potom se na počítači zobrazí hlavní panel.
Připojení ke smartphonu prostřednictvím funkce Wi-Fi Direct
1 Na tabletu i na smartphonu spusťte aplikaci SideSync.
2 Na obou zařízeních klepněte na položku START.
Zařízení se navzájem vyhledají a propojí.
3 Na tabletu vyberte ze seznamu nalezených zařízení váš smartphone.
69
Aplikace a funkce
4 Na smartphonu přijměte žádost o připojení.
Na tabletu se zobrazí hlavní panel.
Automatické připojování zařízení
Pokud již byla dvě zařízení připojena, můžete nastavit, aby se připojovala automaticky.
Na tabletu klepněte na SideSync → DALŠÍ → Nastavení a klepnutím na přepínač Aut. připojovaná
zařízení aktivujte funkci automatického připojování. Nebo na hlavním panelu klepněte na položku
DAL. → Nastavení → Připojení a aktivujte funkci automatického připojování.
70
Aplikace a funkce
Používání hlavního panelu
Z tabletu můžete spouštět často používané aplikace a zobrazovat oznámení.
Klepnutím na oznámení se spustí související aplikace nebo program. Níže je obrázek hlavního panelu
tabletu na počítači.
Minimalizace hlavního panelu.
Otevřít další možnosti.
Zavření hlavního panelu.
Zapnutí virtuální obrazovky
tabletu.
Přidání dalších aplikací.
Klepnout na oznámení a vykonat
rozličné činnosti.
Kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu aplikace můžete měnit uspořádání aplikací a odstraňovat
je.
Opětovné spuštění přehrávání médií
Hudbu a videa můžete pozastavit na tabletu a znovu spustit jejich přehrávání na jiném zařízení.
Na hlavním panelu vyberte tlačítko přehrávání na ovladači hudby nebo oznámení videa. Přehrávání
na tabletu se pozastaví a znovu se spustí na jiném zařízení.
Ovládání hudby připojeného zařízení a oznámení videa se zobrazí pouze při přehrávání
mediálních souborů prostřednictvím výchozí aplikace pro přehrávání hudby a videí.
71
Aplikace a funkce
Sdílení webové stránky
Webovou stránku můžete otevřít na tabletu a zobrazit ji ve webovém prohlížeči připojeného zařízení.
Při procházení webových stránek na tabletu se na hlavním panelu zobrazí oznámení o možnosti
otevření webu. Vyberte oznámení na hlavním panelu. Potom se na připojeném zařízení zobrazí
stejná webová stránka.
Sdílení přístupového bodu vašeho tabletu
Pokud nemáte k dipozici připojení k internetu, můžete s počítači sdílet mobilní data svého tabletu.
Za využívání této funkce mohou být účtovány další poplatky.
Na hlavním panelu klepněte na položku DAL. → Uklj. Mob. pristupne točke. Tím se váš tablet stane
mobilním přístupovým bodem.
Používání funkcí volání a zpráv ve vyskakovacích oknech
V případě příchozího hovoru nebo zprávy se na připojeném zařízení zobrazí vyskakovací okno.
Ve vyskakovacím okně můžete příchozí hovor přijmout nebo odmítnout. Při hovoru bude použit
mikrofon a reproduktor připojeného zařízení.
V případě příchozí zprávy na ni můžete přímo odpovědět.
72
Aplikace a funkce
Používání virtuální obrazovky
Aplikace SideSync zrcadlí obrazovku zařízení na jiném zařízení. Prostřednictvím virtuální obrazovky
můžete používat funkce zařízení. Níže je obrázek virtuální obrazovky tabletu na počítači.
Na hlavním panelu klepněte na položku Tablet screen.
• Některé funkce nemusí být na virtuální obrazovce k dispozici.
• V závislosti na typu připojených zařízení se může lišit vzhled a funkce virtuální obrazovky.
Zavření virtuální obrazovky.
Minimalizace virtuální obrazovky.
Klepněte na položku
Maximalizace virtuální obrazovky.
a použijte následující možnosti:
• Vždy nahoře: U virtuální obrazovky nastavte, aby se zobrazovala vždy nahoře.
• Otočit: Otočení obrazovky.
• Průhlednost okna: Nastavte úroveň průhlednosti virtuální obrazovky.
• Zachytit: Vytvoření snímku obrazovky.
• Zapnout režim Prezentace: Zapnutí obrazovky tabletu pro možnost ovládání jak
prostřednictvím počítače, tak prostřednictvím tabletu. Dostupnost této funkce závisí na typu
připojeného zařízení.
73
Aplikace a funkce
Pro přesun virtuální obrazovky klikněte v horní části virtuální obrazovky a přetáhněte ji do nového
umístění.
Pro nastavení velikosti virtuální obrazovky umístěte kurzor myši na hranu virtuální obrazovky,
klikněte a táhněte za ni.
Přepínání mezi obrazovkami
Chcete-li používat skutečnou obrazovku tabletu, stiskněte na tabletu vypínací tlačítko nebo tlačítko
Domů. Virtuální obrazovka se vypne a zapne se obrazovka tabletu.
Chcete-li se vrátit na virtuální obrazovku, klikněte na počítači na virtuální obrazovku tabletu.
Skutečná obrazovka se vypne a zapne se virtuální obrazovka.
Virtuální obrazovku a obrazovku připojeného zařízení můžete zobrazit a ovládat současně.
→ Zapnout režim Prezentace na virtuální obrazovce zapněte
Klepnutím na položku
obrazovku připojeného zařízení. Dostupnost této funkce závisí na typu připojeného zařízení.
Sdílení souborů a schránky
Kopírování souborů do počítače
1 Chcete-li na obrazovce tabletu spustit režim úprav, klepněte na soubor a podržte jej.
2 Zaškrtněte další soubory, které chcete kopírovat.
3 Klepněte na vybrané soubory, podržte je a přetáhněte je mimo virtuální obrazovku.
Soubory se zkopírují do určeného umístění.
74
Aplikace a funkce
Když například přesunete obrázek z tabletu do otevřeného dokumentu aplikace Word v počítači,
obrázek bude do dokumentu vložen.
Kopírování souborů do tabletu
V počítači vyberte soubory a přetáhněte je na hlavní panel nebo virtuální obrazovku tabletu.
Soubory se uloží do složky Moje soubory → Interní paměť → SideSync.
Při vytváření zprávy nebo e-mailu na virtuální obrazovce se ke zprávě nebo e-mailu připojí
kopírované soubory.
Je-li zapnuta virtuální i skutečná obrazovka tabletu, nelze sdílet soubory.
Sdílení schránky
Prostřednictvím funkce sdílení schránky můžete mezi připojenými zařízeními pohodlně kopírovat
a vkládat text. Můžete kopírovat nebo vyjmout text na virtuální obrazovce a vložit jej do textového
pole mimo virtuální obrazovku nebo naopak.
75
Aplikace a funkce
Sdílení klávesnice a myši počítače
Používejte obrazovku tabletu jako druhý monitor a ovládejte jej pomocí klávesnice a myši počítače.
1 Na hlavním panelu klepněte na položku DAL. → Zapnout Sdílení klávesnice a myši.
Je-li otevřená virtuální obrazovka, zmizí z obrazovky počítače.
2 Chcete-li kurzorem myši přejít na obrazovku tabletu, přesuňte jej do levého nebo pravého rohu
obrazovky počítače.
Kurzor myši se zobrazí na obrazovce tabletu.
3 Akce, jako například zadávání textu, kopírování a vkládání a vybírání položek na tabletu,
provádějte pomocí klávesnice a myši počítače.
Přesunutím kurzoru zpět na obrazovku počítače můžete opět ovládat počítač.
76
Aplikace a funkce
Hudba
Poslouchejte hudbu roztříděnou do kategorií a přizpůsobte nastavení přehrávání.
Spusťte aplikaci Hudba.
Vyberte kategorii a pak vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.
Klepněte na snímek alba v dolní části obrazovky a otevřete obrazovku hudebního přehrávače.
Otevřít další možnosti.
Přístup ke kvalitě zvuku a k
nastavení efektů.
Nastavení souborů jako
oblíbených skladeb.
Otevření seznamu skladeb.
Nastavení hlasitosti.
Zapnutí režimu náhodného
přehrávání.
Změna režimu opakování.
Přecházení na předcházející
skladbu. Klepnutím a podržením
přetočíte obsah dozadu.
Přecházení na další skladbu.
Klepnutím a podržením přetočíte
obsah dopředu.
Pozastavení a obnovení
přehrávání.
77
Aplikace a funkce
Video
Sledujte videa uložená v zařízení a přizpůsobte si nastavení přehrávání.
Spusťte aplikaci Video.
Vyberte video, které chcete přehrát.
Otevření seznamu
skladeb.
Otevřít další
možnosti.
Pozastavení a
obnovení přehrávání.
Přejít na další video.
Klepnutím a
podržením přetočíte
obsah dopředu.
Přejít na předcházející
video. Klepnutím a
podržením přetočíte
obsah dozadu.
Převíjet nebo rychle
vpřed přetažením
panelu.
Zamknutí obrazovky
přehrávání.
Změnit poměr stran
obrazovky.
Vytvoření animace
GIF.
Přepnout na
rozevírací přehrávač
videí.
Táhněte prstem nahoru nebo dolů na levé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili jas, nebo
táhněte prstem nahoru nebo dolů na pravé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili hlasitost.
Chcete-li přetáčet rychle vzad nebo vpřed, potáhněte prstem doleva nebo doprava po obrazovce
přehrávání.
78
Aplikace a funkce
Kalendář
Úvod
Spravujte svůj rozvrh zadáním nadcházejících událostí nebo úloh v plánovači.
Vytváření událostí
1 Spusťte aplikaci Kalendář a klepněte na položku
nebo poklepejte na datum.
Pokud datum již má uložené události nebo úlohy, klepněte na datum a klepněte na
.
2 Zadejte podrobnosti události.
Nastavte pro tuto událost
počáteční a konečné datum.
Vložení názvu.
Vyberte kalendář, který chcete
použít nebo který se má
synchronizovat.
Nastavení alarmu.
Zadejte místo události.
Připojte mapu zobrazující
polohu události.
Přidání poznámky.
Přidat další podrobnosti.
3 Uložte událost klepnutím na položku ULOŽIT.
79
Aplikace a funkce
Vytváření úloh
1 Spusťte aplikaci Kalendář a klepněte na položku ZOBRAZIT → Úkoly.
2 Klepněte na položku a zadejte podrobnosti úlohy.
3 Uložte úlohu klepnutím na položku ULOŽIT.
Synchronizovat události nebo úlohy s vašimi účty
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Cloud a účty → Účty, vyberte službu účtu a potom
klepněte na položku Kalendář (Samsung účet) nebo Synchronizovat Kalendář.
Chcete-li přidat účty pro synchronizaci, spusťte aplikaci Kalendář a klepněte na položku → Správa
kalendářů → Přidat účet. Pak vyberte účet, se kterým chcete provést synchronizaci, a přihlaste se.
Po přidání účtu se účet objeví v seznamu.
Moje soubory
Otevírejte a spravujte různé soubory uložené v telefonu.
Spusťte aplikaci Moje soubory.
Zobrazte soubory, které jsou uloženy v každém z úložišť. Rovněž můžete zobrazit soubory v zařízení
nebo na paměťové kartě podle kategorie.
Chcete-li uvolnit místo v úložišti telefonu, klepněte na položku → Získat další místo.
Chcete-li vyhledávat soubory nebo složky, klepněte na vyhledávací pole a zadejte příslušné klíčové
slovo. Případně klepněte na položku a pak vyslovte klíčové slovo.
80
Aplikace a funkce
Poznámka
Vytvářejte poznámky a organizujte je podle kategorií.
Spusťte aplikaci Poznámka.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Vytváření poznámek
Klepněte na položku
v seznamu poznámek a zadejte poznámku. Při vytváření poznámky použijte
jednu z následujících možností:
• Kategorie: Vytvořit nebo nastavit kategorii.
• Úkoly: Přidáním zaškrtávacích políček na začátek každé řádky můžete vytvořit seznam úloh.
• Obrázek: Vložit obrázky.
• Kreslení: Zapisujte nebo kreslete poznámky, které se vloží. Můžete zvolit tloušťku pera a barvu.
• Hlasová: Vytváření hlasového záznamu pro vložení.
Chcete-li poznámku uložit, klepněte na položku ULOŽIT.
Chcete-li upravit poznámku, klepněte na poznámku a pak klepněte na obsah poznámky.
Hledání poznámek
Klepněte na položku HLEDAT v seznamu poznámek a zadejte klíčové slovo, které se má v
poznámkách vyhledat.
81
Aplikace a funkce
Hodiny
Úvod
Nastavujte budíky, kontrolujte aktuální čas v mnoha různých městech po celém světě, určete čas
události nebo nastavte konkrétní trvání.
UPOZORNĚNÍ
Spusťte aplikaci Hodiny a klepněte na položku UPOZORNĚNÍ.
Nastavení upozornění
Klepněte na položku
v seznamech upozornění, nastavte dobu upozornění, vyberte dny, ve
které se bude alarm opakovat, nastavte další různé možnosti upozornění a pak klepněte na položku
ULOŽIT.
Chcete-li otevřít klávesnici, abyste mohli zadat čas výstrahy, klepněte na pole pro zadání času.
Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat upozornění, klepněte na přepínač vedle upozornění v seznamu
upozornění.
Zastavení upozornění
Klepnutím na tlačítko KONEC upozornění vypnete. Pokud jste dříve aktivovali možnost posunutí
upozornění, klepněte na položku POSUNOUT BUDÍK a nastavte opakování upozornění za určitou
dobu.
Odstraňování upozornění
Klepněte na upozornění a podržte ho, zaškrtněte upozornění, která chcete odstranit, a potom
klepněte na položku ODSTRANIT.
SVĚTOVÉ HODINY
Spusťte aplikaci Hodiny a klepněte na položku SVĚTOVÉ HODINY.
Vytvoření hodin
Klepněte na položku
položku PŘIDAT.
, zadejte název města nebo vyberte město na glóbusu a potom klepněte na
Odstraňování hodin
Klepněte na hodiny a podržte je, zaškrtněte hodiny, které chcete odstranit, a potom klepněte na
položku ODSTRANIT.
82
Aplikace a funkce
STOPKY
1 Spusťte aplikaci Hodiny a klepněte na položku STOPKY.
2 Pro spuštění měření času klepněte na položku ZAČÁTEK.
Chcete-li při měření události zaznamenávat časy kol, klepněte na položku KOLO.
3 Klepnutím na položku ZASTAVIT měření času zastavte.
Chcete-li měření obnovit, klepněte na položku POKRAČOVAT.
Chcete-li stopky vynulovat, klepněte na položku VYNULOVAT.
ČASOVAČ
1 Spusťte aplikaci Hodiny a klepněte na položku ČASOVAČ.
2 Nastavte dobu trvání a pak klepněte na položku ZAČÁTEK.
Chcete-li otevřít klávesnici, abyste mohli zadat dobu trvání, klepněte na pole pro zadání doby
trvání.
3 Po uplynutí nastaveného času časovače klepněte na položku KONEC.
Kalkulačka
Provádějte jednoduché nebo komplexní výpočty.
Spusťte aplikaci Kalkulačka.
V horní části obrazovky je zobrazena historie výpočtů.
Chcete-li odstranit historii, klepněte na položku SMAZAT HISTORII.
83
Aplikace a funkce
Sdílení obsahu
Sdílejte obsah používáním různých možností sdílení. Následující činnosti představují příklad sdílení
snímků.
Při sdílení souborů pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.
1 Spusťte aplikaci Galerie a vyberte snímek.
2 Klepněte na položku a vyberte metodu sdílení, například zprávu a e-mail.
Když využíváte komunikaci nebo sdílíte historii, kontaktované osoby se zobrazí na panelu
možností sdílení. Chcete-li přímo sdílet obsah prostřednictvím odpovídající aplikace,
vyberte ikonu osoby. Pokud tato funkce není aktivní, spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na
položku Rozšířené funkce a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač Přímé sdílení.
84
Aplikace a funkce
Používání dalších funkcí
• Sdílení odkazů: Slouží ke sdílení velkých souborů. Nahrávejte soubory na úložiště serveru
Samsung a sdílejte je s ostatními prostřednictvím webového odkazu nebo kódu. Abyste mohli
tuto funkci používat, musí být ověřeno telefonní číslo.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Přenést soubory do zař.: Slouží ke sdílení obsahu se zařízeními v blízkosti prostřednictvím
připojení Wi-Fi Direct nebo Bluetooth. Na zařízení musí být aktivováno nastavení viditelnosti.
• Zobrazit obsah v TV (Smart View): Prohlížejte obsah zobrazený na vašem zařízení na větší
obrazovce prostřednictvím bezdrátového připojení.
Když je snímek odeslán do zařízení příjemců, objeví se na jejich zařízení oznámení. Abyste snímek
zobrazili nebo stáhli, klepněte na toto oznámení.
Aplikace Google
Google nabízí aplikace v oblasti zábavy, sociálních sítí a obchodu. Pro přístup k některým aplikacím
budete pravděpodobně potřebovat účet Google.
Chcete-li zobrazit více informací o aplikaci, otevřete menu nápovědy jednotlivých aplikací.
Některé aplikace nemusí být dostupné nebo mohou mít jiné označení v závislosti na oblasti
nebo poskytovateli služeb.
Chrome
Vyhledávejte informace a procházejte webové stránky.
Gmail
Odesílejte a přijímejte e-maily prostřednictvím služby Google Mail.
Google+
Sdílejte své příspěvky a sledujte aktualizace, které sdílí vaše rodina, přátelé a jiní uživatelé. Dále
můžete zálohovat své fotografie, videa a další obsah.
Mapy
Najděte na mapě svoji lokalitu, vyhledávejte mapu světa a prohlížejte si informace o různých místech
kolem vás.
85
Aplikace a funkce
Hudba Play
Vyhledávejte, poslouchejte a sdílejte hudbu ve svém zařízení. Hudební sbírky uložené ve vašem
zařízení můžete nahrávat do cloudu, abyste k nim měli přístup později.
Filmy Play
Kupte nebo za poplatek sledujte videa, například filmy a televizní programy, v obchodě Obchod
Play.
Knihy Play
Stahujte různé knihy z webu Obchod Play, které si poté můžete ve svém zařízení přečíst.
Kiosek Play
Můžete číst zprávy a časopisy, které vás zajímají, na jednom pohodlném místě.
Hry Play
Můžete stahovat hry z webu Obchod Play a hrát je s ostatními.
Disk
Ukládejte svůj obsah do cloudu, kde k němu budete mít přístup odkudkoli a budete jej moci sdílet
s ostatními.
YouTube
Sledujte a vytvářejte videa a sdílejte je s ostatními.
Fotky
Vyhledávejte, spravujte a upravujte všechny své fotografie a videa z různých zdrojů na jednom místě.
Google
Můžete rychle vyhledávat položky na Internetu nebo ve svém zařízení.
Hangouts
Posílejte zprávy, obrázky a emotikony svým přátelům a pořádejte s nimi videohovory.
Hlasové vyhledávání
Po vyslovení klíčového slova nebo fráze můžete rychle vyhledat příslušnou položku.
86
Nastavení
Úvod
Přizpůsobte nastavení pro funkce a aplikace. Můžete si své zařízení lépe přizpůsobit
nakonfigurováním různých možností nastavení.
Spusťte aplikaci Nastavení.
Chcete-li hledat nastavení zadáváním klíčových slov, klepněte na položku
.
Připojení
Možnosti
Můžete měnit nastavení pro různá připojení, například nastavení funkce Wi-Fi a Bluetooth.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení.
• Wi-Fi: Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým
zařízením. Další informace naleznete v části Wi-Fi.
• Bluetooth: K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními Bluetooth použijte
rozhraní Bluetooth. Další informace naleznete v části Bluetooth.
• Viditelnost tabletu: Funkce umožňuje ostatním zařízením najít vaše zařízení a sdílet s vámi
obsah. Když je tato funkce aktivovaná, je vaše zařízení viditelné pro jiná zařízení, která jej mohou
vyhledat jako dostupné zařízení prostřednictvím možnosti Přenos souborů do zařízení.
• Použití dat: Přehled o množství využívaných dat a přizpůsobení nastavení pro omezení.
Nastavte zařízení, aby automaticky zakazovalo mobilní datové připojení, když množství
využitých mobilních dat dosáhne zadané úrovně.
• Režim Letadlo: Vypne na zařízení všechny bezdrátové funkce. Budete moci používat pouze
služby, které nevyužívají připojení k síti.
Ujistěte se, že je při vzletu a přistávání toto zařízení vypnuto. Po vzletu můžete zařízení
používat v režimu letadlo, je-li to povoleno personálem letadla.
87
Nastavení
• Mobilní hotspot a Sdílení přip.: Umožní používat zařízení jako mobile hotspot a sdílet datové
připojení k síti s dalšími zařízeními, pokud není dostupné síťové připojení. Připojení lze vytvořit
prostřednictvím Wi-Fi, USB nebo Bluetooth. Další informace naleznete v části Mobilní hotspot a
Sdílení přip..
• Mobilní sítě: Slouží ke konfiguraci nastavení mobilních sítí.
• Umístění: Změna nastavení oprávnění poskytování informací o poloze.
• Další nastavení připojení: Přizpůsobte nastavení pro ovládání dalších funkcí. Další informace
naleznete v části Další nastavení připojení.
Wi-Fi
Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.
Nepoužíváte-li síť Wi-Fi, vypněte ji a šetřete energii baterie.
Připojování k síti Wi-Fi
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Wi-Fi a pak funkci aktivujte
klepnutím na přepínač.
2 Ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte požadovanou síť.
U sítí, které vyžadují heslo, se zobrazuje ikona zámku. Zadejte heslo a klepněte na položku
PŘIPOJIT.
• Jakmile se zařízení připojí k síti Wi-Fi, zařízení se k této síti bude znovu připojovat
pokaždé, když bude k dispozici – aniž by bylo třeba vyplňovat heslo. Chcete-li zabránit
automatickému připojování zařízení k určité síti, vyberte ji ze seznamu sítí a klepněte na
položku ODSTRANIT.
• Pokud se nemůžete správně připojit k síti Wi-Fi, restartujte funkci Wi-Fi svého zařízení
nebo bezdrátový router.
88
Nastavení
Wi-Fi Direct
Funkce Wi-Fi Direct propojí zařízení přes síť Wi-Fi bez nutnosti použít přístupový bod.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Wi-Fi a pak funkci aktivujte
klepnutím na přepínač.
2 Klepněte na Wi-Fi Direct.
Uvedena jsou nalezená zařízení.
Pokud se zařízení, ke kterým se chcete připojit, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení
zapnulo funkci Wi-Fi Direct.
3 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.
Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Wi-Fi Direct.
Odesílání a příjem dat
S dalšími zařízeními můžete sdílet data, například kontakty nebo multimediální soubory. Následující
akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.
1 Spusťte aplikaci Galerie a vyberte snímek.
2 Klepněte na položku → Wi-Fi Direct a pak vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek
odeslat.
3 Přijměte požadavek připojení funkce Wi-Fi Direct v druhém zařízení.
Pokud jsou zařízení již připojená, bude snímek do druhého zařízení odeslán bez procedury
požadavku na připojení.
Ukončení připojení k zařízení
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Wi-Fi.
2 Klepněte na Wi-Fi Direct.
Zařízení zobrazí připojená zařízení v seznamu.
3 Odpojte zařízení klepnutím na název zařízení.
89
Nastavení
Bluetooth
K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními Bluetooth použijte rozhraní Bluetooth.
• Společnost Samsung nenese odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití
dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
• Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná
a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní
dosah snížen.
• Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností
Bluetooth SIG, nemusejí být se zařízením kompatibilní.
• Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo
ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely).
Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce
Bluetooth.
Párování s dalšími zařízeními Bluetooth
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Bluetooth a poté funkci aktivujte
klepnutím na přepínač.
Uvedena budou nalezená zařízení.
2 Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování.
Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby
zařízení zapnulo možnost viditelnosti. Postup najdete v uživatelských příručkách druhého
zařízení.
Vaše zařízení je viditelné pro ostatní zařízení, zatímco je otevřená obrazovka nastavení
Bluetooth.
3 Potvrďte připojení přijetím požadavku na připojení Bluetooth na svém zařízení.
Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Bluetooth.
90
Nastavení
Odesílání a příjem dat
Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. S dalšími zařízeními Bluetooth
můžete sdílet data, například kontakty nebo soubory médií. Následující akce představují příklad
odeslání snímku do jiného zařízení.
1 Spusťte aplikaci Galerie a vyberte snímek.
2 Klepněte na → Bluetooth a vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek přenést.
Pokud se vaše zařízení již předtím spárovalo, klepněte na název zařízení bez potvrzení
automaticky vygenerovaného klíče.
Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby
zařízení zapnulo možnost viditelnosti.
3 Potvrďte požadavek připojení Bluetooth na druhém zařízení.
Zrušení párování zařízení Bluetooth
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Bluetooth.
Zařízení zobrazí spárovaná zařízení v seznamu.
2 Klepněte na položku vedle názvu zařízení a zrušte jeho spárování.
3 Klepněte na položku Ukončit párování.
91
Nastavení
Mobilní hotspot a Sdílení přip.
Umožní používat zařízení jako mobile hotspot a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními,
pokud není dostupné síťové připojení. Připojení lze vytvořit prostřednictvím Wi-Fi, USB nebo
Bluetooth.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Mobilní hotspot a Sdílení přip.
Za využívání této funkce mohou být účtovány další poplatky.
• Mobilní hotspot: Mobile hotspot použijte ke sdílení datového připojení zařízení s počítači nebo
jinými zařízeními.
• Sdílení připojení Bluetooth: Sdílení připojení přes Bluetooth použijte ke sdílení připojení
zařízení k datové síti pomocí počítačů nebo dalších zařízení pomocí funkce Bluetooth.
• Sdílení přip. přes USB: Sdílení připojení přes USB použijte ke sdílení datového připojení
mobilního zařízení s počítačem přes USB. Po připojení k počítači je zařízení využíváno jako
bezdrátový modem počítače.
Používání mobile hotspot
Umožní používat zařízení jako mobile hotspot a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Mobilní hotspot a Sdílení přip. →
Mobilní hotspot.
2 Klepnutím aktivujte přepínač.
Na stavovém řádku se objeví ikona
v seznamu sítí Wi-Fi.
. Ostatní zařízení budou moci najít vaše zařízení
Chcete-li nastavit heslo mobilního hotspotu, klepněte na položku → Konfigurovat Mobilní
hotspot a vyberte úroveň zabezpečení. Pak zadejte heslo a klepněte na položku ULOŽIT.
3 Na obrazovce druhého zařízení hledejte a vyberte své zařízení ze seznamu sítí Wi-Fi.
4 V připojeném zařízení použijte datové připojení k mobilní síti zařízení pro přístup na Internet.
92
Nastavení
Další nastavení připojení
Přizpůsobte nastavení pro ovládání dalších funkcí.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Další nastavení připojení.
• Hledání nedalekých zař.: Nastavte zařízení na vyhledávání nedalekých zařízení, ke kterým se lze
připojit.
• Tisk: Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Dostupné
tiskárny můžete hledat nebo přidat tiskárnu ručně pro tisk souborů. Další informace naleznete
v části Tisk.
• VPN: Nastavení a připojení k virtuálním soukromým sítím (VPN).
• Ethernet: Možnost sítě Ethernet je dostupná, pokud je k zařízení připojen adaptér sítě Ethernet.
Tuto možnost použijte k aktivaci funkce sítě Ethernet a konfiguraci nastavení sítě.
Tisk
Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Můžete zařízení
připojit k tiskárně pomocí Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct a tisknout snímky či dokumenty.
Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.
Přidávání zásuvných modulů tiskárny
Přidání zásuvných modulů tiskáren pro tiskárny, ke kterých chcete připojit zařízení.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Další nastavení připojení → Tisk →
Stáhnout modul plug-in.
2 Vyhledejte zásuvný modul tiskárny ve službě Obchod Play.
3 Vyberte zásuvný modul tiskárny a nainstalujte jej.
4 Vyberte plug-in tiskárny a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
Zařízení vyhledá tiskárny, které jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení.
5 Vyberte tiskárnu, kterou chcete přidat.
Chcete-li přidat tiskárny ručně, klepněte na položku → Přidat tiskárnu.
93
Nastavení
Tisk obsahu
Během prohlížení obsahu, jako jsou obrázky nebo dokumenty, otevřete seznam možností, klepněte
→ Všechny tiskárny a potom vyberte tiskárnu.
na položku Tisk →
Metoda tisku se může lišit v závislosti na typu obsahu.
Zvuky a vibrace
Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zvuky a vibrace.
• Režim zvuku: Nastavení zařízení tak, aby používalo režim zvuku, vibrační režim nebo tichý
režim.
• Při vyzvánění vibrace: Nastavení vibrací a přehrávání vyzvánění zařízení během příchozích
hovorů.
• Použít tl. ovl. hlas. pro média: Nastavení telefonu na úpravu úrovně hlasitosti médií po
stisknutí tlačítka hlasitosti. Během přehrávání mediálních souborů se bude hlasitost multimédií
upravovat vždy.
• Hlasitost: Nastavení úrovně hlasitosti vyzváněcích tónů, hudby a videa, systémových zvuků a
oznámení.
• Intenzita vibrací: Nastavení síly vibrací oznámení.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Zvonění: Změnit vyzváněcí tón hovoru.
• Typ vibrací: Vyberte typ vibrací.
• Zvuky oznámení: Změní nastavení zvuku upozornění pro jednotlivé aplikace.
• Nerušit: Nastaví zařízení tak, aby tlumilo zvuky příchozích hovorů, zvuky upozornění a médií
kromě povolených výjimek.
• Zvuky tlačítek: Nastaví výběr zvuků zařízení při výběru aplikace nebo možnosti na dotykovém
displeji.
• Zvuky zamknutí displeje: Nastavení zvuku zařízení, který zazní při zamknutí nebo odemknutí
dotykového displeje.
• Zvuk nabíjení: Nastaví zařízení tak, aby se ozval zvuk, když je připojíte k nabíječce.
• Vibrační zpětná vazba: Nastaví zařízení, aby vibrovalo, když klepněte na položku
při dalších akcích, například při klepnutí na položku a její přidržení.
94
nebo
a
Nastavení
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Tóny kl. pro volbu čísel: Nastavení zvuků zařízení při klepnutí na tlačítka na klávesnici.
• Zvuk klávesnice: Nastaví zařízení, aby se ozval zvuk po klepnutí na klávesu.
• Vibrace tlačítek: Nastaví zařízení, aby vibrovalo po klepnutí na klávesu.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Kvalita zvuku a efekty: Nakonfiguruje další nastavení zvuku.
• Samostatný zvuk aplikace: Nastavení telefonu na přehrávání zvuku z určité aplikace v
připojeném reproduktoru Bluetooth nebo náhlavní soupravy nezávisle na zvuku z jiných
aplikací. Například tak můžete poslouchat aplikaci Navigace z reproduktoru zařízení zároveň
poslouchat přehrávání z aplikace Hudba prostřednictvím reproduktoru Bluetooth vozidla.
Oznámení
Změní nastavení oznámení pro každou aplikaci.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Oznámení.
Chcete-li přizpůsobit natavení upozornění, klepněte na položku ROZŠÍŘENÉ a vyberte aplikaci.
• Povolit oznamování: Povolí upozornění z vybraných aplikací.
• Zobrazit tiše: Nastaví zařízení, aby ztlumilo zvuky oznamování a skrývalo náhledy oznámení.
• Na zamykací obrazovce: Zobrazí nebo skryje upozornění z vybraných aplikací, když je zařízení
zamčené.
• Nastavit jako prioritní: Zobrazí upozornění v horní části panelu s oznámeními a zahrne je do
povoleného seznamu, když je aktivována možnost Nerušit.
95
Nastavení
Zobrazení
Možnosti
Změní nastavení displeje a domovské obrazovky.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zobrazení.
• Jas: Úprava jasu displeje.
• Automatický jas: Nastavte zařízení tak, aby zaznamenávalo úpravy jasu, které provedete, a
použilo je automaticky v podobných světelných podmínkách.
• Režim displeje: Změní režim obrazovky a upraví barvy a kontrast displeje.
• Zvětš. obrazovky a písmo: Změní nastavení lupy obrazovky nebo velikost a styl písma.
• Domovská obrazovka: Změnou velikosti mřížky můžete na domovské obrazovce zobrazit více
nebo méně položek apod.
• Rámečky ikon: Nastaví, zda se bude zobrazovat stínované pozadí, aby byly ikony lépe vidět.
• Stavový panel: Umožňuje přizpůsobení nastavení pro zobrazení oznámení nebo ukazatelů na
stavovém řádku.
• Časový limit displeje: Nastavení prodlevy, než zařízení vypne podsvícení displeje.
• Spořič obrazovky: Nastavení spuštění spořiče obrazovky zařízení během nabíjení.
Pozadí
Změní nastavení tapety domovské obrazovky a zamknuté obrazovky.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Pozadí.
96
Nastavení
Rozšířené funkce
Aktivujte pokročilé funkce a změňte nastavení, která je ovládají.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Rozšířené funkce.
Nadměrné otřesy nebo nárazy zařízení mohou u některých funkcí způsobit nezamýšlený
vstup.
• Příslušenství: Změna nastavení příslušenství.
• Inteligentní pohotovostní režim: Nastavte zařízení tak, aby se displej nevypínal, když jej
sledujete.
• Více oken: Vyberte způsob spouštění Více oken.
• Inteligentní zachycení: Nastavte zařízení tak, aby zachytilo aktuální obrazovku s rolovací oblastí.
Snímek obrazovky pak můžete oříznout a okamžitě sdílet.
• Dlaní uložit obrazovku: Nastavení zařízení na zachycení snímku obrazovky přejetím ruky doleva
nebo doprava přes obrazovku. Pořízené snímky můžete zobrazit v Galerie.
Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.
• Snadné ztlumení: Příchozí hovory a alarmy v zařízení ztišíte pomocí pohybů dlaní.
• Přejetím volat/poslat zprávy: Nastavení zařízení na zahájení hovoru nebo odeslání zprávy,
pokud na kontaktu nebo telefonním čísle potáhnete doleva nebo doprava.
• Přímé sdílení: Umožňuje nastavit zařízení tak, aby na panelu možností sdílení zobrazovalo
osoby, které jste kontaktovali, a tak můžete obsah sdílet přímo.
97
Nastavení
Údržba zařízení
Funkce údržby zařízení poskytuje přehled o stavu baterie, úložiště, paměti a zabezpečení systému
vašeho zařízení. Můžete také zařízení automaticky optimalizovat klepnutím prstu.
Baterie
Zabezpečení zařízení
Paměť
Úložiště
Používání funkce rychlé optimalizace
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Údržba zařízení → OPRAVIT nebo OPTIMALIZOVAT.
Funkce rychlé optimalizace zvyšuje výkon zařízení prostřednictvím následujících akcí.
• Vyčištění části paměti.
• Vymazání nepotřebných souborů a zavření aplikací spuštěných na pozadí.
• Správa abnormálně vysokého využívání baterie.
• Vyhledávání zhroucených aplikací a škodlivého softwaru.
98
Nastavení
Baterie
Zkontrolujte zbývající úroveň nabití baterie a dobu, po kterou lze zařízení používat. U zařízení s téměř
vybitou baterií můžete pomoci zbývající energii baterie zachovat aktivací funkcí úspory energie.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Údržba zařízení → Baterie.
• Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba
používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.
• Nemůžete přijímat upozornění z aplikací, které používají úsporný režim.
Úsporný režim
• STŘ.: Aktivací úsporného režimu prodloužíte dobu využívání baterie.
• MAX.: V maximálně úsporném režimu snižuje zařízení spotřebu baterie aktivací tmavého motivu
a omezením počtu dostupných aplikací a funkcí. Zařízení deaktivuje síťová připojení s výjimkou
mobilní sítě.
Správa baterie
Energii baterie můžete ušetřit tím, že zabráníte aplikacím spuštěným na pozadí, aby používaly
energii baterie, když se nepoužívají. Zaškrtněte aplikace v seznamu aplikací a klepněte na položku
ÚS. ENERG. Můžete také klepnout na položku → Rozšířené nastavení a nastavit možnosti Monitor
režimu aplikací.
Úložiště
Zkontrolujte stav použité a dostupné paměti.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Údržba zařízení → Úložiště.
• Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší, než je uváděno, protože operační
systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti. Dostupná kapacita se může změnit po
aktualizaci zařízení.
• Dostupnou kapacitu vnitřní paměti svého zařízení můžete zobrazit v části Specifikace na
webu Samsung.
Správa paměti
Chcete-li odstranit zbytkové soubory například z mezipaměti, klepněte na položku SMAZAT. Chceteli odstranit soubory nebo odinstalovat aplikace, které už nepoužíváte, vyberte kategorii v nabídce
UŽIVATELSKÁ DATA. Potom zaškrtnutím vyberte položky a klepněte na položku ODSTRANIT nebo
ODINSTALOVAT.
99
Nastavení
Paměť
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Údržba zařízení → Paměť.
Chcete-li zvýšit rychlost zařízení snížením objemu využívané paměti, zaškrtněte aplikace ze seznamu
aplikací a klepněte na položku SMAZAT.
Zabezpečení zařízení
Zkontrolujte stav zabezpečení zařízení. Tato funkce vyhledá ve vašem zařízení škodlivý software.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Údržba zařízení → Zabezpečení zařízení →
ZKONTROLOVAT TABLET.
Aplikace
Spravujte aplikace zařízení a měňte jejich nastavení. Můžete si prohlédnout informace o využívání
aplikací, změnit nastavení ohledně oznámení nebo povolení aplikací a odinstalovat nebo zakázat
aplikace, které nejsou potřeba.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Aplikace.
Zamykací obr. a zabezp.
Možnosti
Změňte nastavení tak, abyste zařízení a kartu SIM nebo USIM zabezpečili.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na vybrané metodě zámku obrazovky.
• Typ zámku displeje: Změna metody zámku obrazovky.
• Smart Lock: Nastavte zařízení, aby se v určitých situacích automaticky odemykalo.
• Nastavení zabezpečeného zámku: Změní nastavení zámku obrazovky pro vybraný způsob
zamykání.
• Informace a FaceWidgets: Umožňuje změnu nastavení položek zobrazených na obrazovce,
když je vypnutá nebo zamčená.
• Oznámení: Nastaví, zda se na zamčené obrazovce bude zobrazovat obsah oznámení, a zvolí,
která oznámení se budou zobrazovat.
100
Nastavení
• Zástupci aplikací: Vyberte aplikace, pro které se budou na zamčené obrazovce zobrazovat
zástupce.
• Najít moje mobilní zařízení: Aktivujte nebo deaktivujte funkci Najít můj mobil. Navštivte
internetové stránky Find my mobile (findmymobile.samsung.com), které vám umožní sledovat a
ovládat svůj ukradený nebo ztracený telefon.
• Neznámé zdroje: Nastavení zařízení umožňující instalaci aplikací z neznámých zdrojů.
• Soukromý režim: Aktivujte soukromý režim, aby ostatní neměli přístup k vašemu soukromému
obsahu. Další informace naleznete v části Soukromý režim.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Šifrovat zařízení: Šifrujte data zařízení, aby k nim ostatní neměli přístup v případě, že zařízení
ztratíte nebo že vám bude odcizeno. Abyste mohli zašifrované zařízení používat, musíte
data zařízení při každém zapnutí zařízení dešifrovat. Můžete nastavit, zda se data zařízení
budou dešifrovat automaticky nebo zda bude vyžadován kód pro odemknutí. Když jsou data
zašifrovaná, není je možné zálohovat ani obnovit. Pokud několikrát za sebou zadáte kód pro
odemčení nesprávně a dosáhnete limitu pro počet pokusů, provede zařízení reset na výrobní
data.
• Šifrovat SD kartu: Nastavení zařízení, aby provádělo šifrování souborů na paměťovou kartu.
Pokud restartujete zařízení do továrního nastavení a necháte toto nastavení povolené,
zařízení nebude moci číst zašifrované soubory. Před resetováním zařízení zakažte toto
nastavení.
• Další nastavení zabezpečení: Nakonfigurujte další bezpečnostní nastavení.
101
Nastavení
Soukromý režim
Pomocí této funkce můžete ve svém zařízení skrýt osobní obsah tak, aby k němu ostatní neměli
přístup.
Aktivace soukromého režimu
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Soukromý režim a
pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
Pokud soukromý režim aktivujete poprvé, nastavte si kód přístupu do soukromého režimu podle
pokynů na obrazovce.
2 Dodržujte pokyny na obrazovce a zadejte přednastavený kód přístupu soukromého režimu.
Soukromý režim se aktivuje a na stavové liště se objeví ikona
.
Skryté položky je možno zobrazovat a otvírat, jen když máte aktivován soukromý režim.
Pokud chcete skrýt položky uložené v soukromé složce, deaktivujte soukromý režim.
Skrytí obsahu
1 Na domovské obrazovce nebo obrazovce Aplikace skryjte položky spuštěním aplikace.
2 Vyberte položku a pak klepněte na položku → Přesunout do složky Soukromé.
Pokud není soukromý režim aktivovaný, řiďte se pokyny na obrazovce a zadejte přednastavený
kód přístupu do soukromého režimu.
Zvolené položky budou přesunuty do soukromé složky.
102
Nastavení
Zobrazování skrytého obsahu
Skryté položky je možno zobrazovat, jen když máte aktivován soukromý režim.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Soukromý režim a
pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
2 Dodržujte pokyny na obrazovce a zadejte přednastavený kód přístupu soukromého režimu.
3 Spusťte aplikaci Moje soubory a klepněte na položku Soukromé.
Položky přesunuté do soukromé složky se objeví na obrazovce.
Zrušení skrytí obsahu
1 V soukromé složce klepněte na položku, podržte ji a zaškrtněte položky, u kterých chcete zrušit
skrytí.
2 Klepněte na položku → Odebrat ze složky Soukromé.
3 Vyberte složku, do které chcete položky přesunout, a klepněte na položku HOT.
Položky budou přesunuty do zvolené složky.
Automatická deaktivace soukromého režimu
Můžete zařízení nastavit, aby automaticky deaktivovalo soukromý režim při každém vypnutí
obrazovky.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Soukromý režim a
pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
2 Dodržujte pokyny na obrazovce a zadejte přednastavený kód přístupu soukromého režimu.
3 Klepnutím na přepínač Automaticky vypnout tuto funkci aktivujete.
Když je aktivovaná možnost Automaticky vypnout, zařízení nepřenese soubory do
soukromé složky, pokud se během přenosu vypne obrazovka.
103
Nastavení
Cloud a účty
Možnosti
K synchronizaci, zálohování nebo obnovení dat vašeho zařízení používejte Samsung Cloud. Dále
můžete registrovat a spravovat účty, například účet Samsung nebo Google.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Cloud a účty.
Pravidelně zálohujte data na zabezpečené úložiště, jako je například Samsung Cloud nebo
počítač, abyste je mohli obnovit v případě jejich poškození nebo ztráty během nechtěného
obnovení dat do výrobního nastavení.
• Samsung Cloud: Můžete spravovat obsah, který chcete zabezpečené uložit do úložiště
Samsung Cloud. Zkontrolujte stav využití úložiště Samsung Cloud a synchronizujte, zálohujte a
obnovujte svá data. Další informace naleznete v části Samsung Cloud.
• Můj profil: Spravujte své osobní informace a podrobnosti o účtu Samsung.
• Účty: Přidá účty Samsung a Google nebo jiné účty do seznamu k synchronizaci.
Záloha a obnovení
Udržujte své osobní údaje, údaje aplikací a nastavení v bezpečí ve vašem zařízení. Citlivé údaje
můžete zálohovat a použít je později. Chcete-li zálohovat nebo obnovit data, musíte se přihlásit ke
svému účtu Google nebo Samsung.
Používání účtu Samsung
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Cloud a účty → Záloha a obnovení → Nastavení
zálohování pro účet Samsung, aktivujte funkci klepnutím na přepínače vedle položek, které chcete
zálohovat, a potom klepněte na položku ZÁLOHOVAT.
Data budou zálohována do úložiště Samsung Cloud. Další informace naleznete v části Samsung
Cloud.
Chcete-li zařízení nastavit tak, aby data zálohovalo automaticky, aktivujte tuto funkci klepnutím na
přepínač AUTOMATICKY ZÁLOHOVAT.
Chcete-li pomocí účtu Samsung obnovit zálohovaná data z úložiště Samsung Cloud, klepněte na
položku Obnovit. Vyberte zařízení a typy dat, které chcete obnovit, a klepněte na položku OBNOVIT.
Vybraná data budou na zařízení obnovena.
104
Nastavení
Používání účtu Google
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Cloud a účty → Záloha a obnovení a aktivujte funkci
klepnutím na přepínač Zálohovat moje data pro účet Google. Klepněte na položku Zálohovat účet
a vyberte účet jako záložní účet.
Chcete-li obnovit data pomocí účtu Google, klepněte na přepínač Automatické obnovení, abyste
funkci aktivovali. Když přeinstalujete aplikace, budou obnovena zálohovaná nastavení a data.
Google
Nakonfigurujte nastavení pro určité funkce poskytované Googlem.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Google.
Usnadnění
Nakonfigurujte různá nastavení pro usnadnění přístupu k zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Usnadnění.
• Zrak: Přizpůsobte nastavení a vylepšete usnadnění pro uživatele s poruchou zraku.
• Sluch: Přizpůsobte nastavení a vylepšete dostupnost pro uživatele s poruchou sluchu.
• Obratnost a interakce: Přizpůsobte nastavení a vylepšete dostupnost pro uživatele s poruchou
pohyblivosti.
• Převod textu na řeč: Změna nastavení funkce převodu textu na řeč.
• Směrový zámek: Změna nastavení směrové kombinace pro odemknutí obrazovky.
• Přímý přístup: Nastavte otevření vybraných nabídek usnadnění po rychlém trojnásobném
stisknutí tlačítka Domů.
• Připomenutí oznámení: Nastaví zařízení na upozornění o oznámeních, které jste si ještě
nepřečetli.
• Příjem a ukončování hovorů: Můžete změnit způsob přijímání nebo ukončování hovorů.
• Režim jednoho klepnutí: Nastavení zařízení na ovládání příchozích volání nebo oznámení
klepnutím na tlačítko místo přetažení.
• Záloha nastavení usnadnění: Export nebo import nastavení usnadnění pro jejich sdílení
s jinými zařízeními.
• SLUŽBY: Zobrazí služby usnadnění nainstalované v zařízení.
105
Nastavení
Obecná správa
Upravte si nastavení systému zařízení nebo zařízení resetujte.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Obecná správa.
• Jazyk a zadávání: Vyberte jazyky zařízení a změňte nastavení, jako jsou například klávesnice
a typy hlasového zadávání. Některé možnosti nemusí být v závislosti na vybraném jazyku k
dispozici. Další informace naleznete v části Přidání jazyků zařízení.
• Datum a čas: Přístup a změna následujících nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.
Pokud se baterie zcela vybije nebo je vyjmuta ze zařízení, datum a čas se resetuje.
• Nahlásit diagnostické informace: Nastavte zařízení tak, aby společnosti Samsung automaticky
odesílalo diagnostické informace a informace o používání zařízení.
• Marketingové informace: Nastavte, jestli chcete dostávat reklamní informace společnosti
Samsung, jako jsou speciální nabídky, výhody pro členy a informační bulletiny.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Obnovit: Resetujte nastavení svého zařízení nebo proveďte reset na výrobní data. Můžete
resetovat všechna svá nastavení a síťová nastavení. Můžete také nastavit zařízení, aby se
v předem nastavenou dobu restartovalo kvůli provedení optimalizace zařízení.
Přidání jazyků zařízení
Můžete přidávat jazyky, které budete na zařízení používat.
1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Obecná správa → Jazyk a zadávání → Jazyk →
Přidat jazyk.
Chcete-li zobrazit všechny jazyky, které je možné přidat, klepněte na položku → Všechny
jazyky.
2 Vyberte jazyk, který chcete přidat.
3 Chcete-li nastavit jazyk jako výchozí jazyk, klepněte na položku NAS. JAKO VÝCH. Chcete-li
zachovat stávající nastavení jazyka, klepněte na položku ZACHOVAT.
Vybraný jazyk bude přidán do seznamu jazyků. Pokud změníte výchozí jazyk, bude vybraný
jazyk přesunut do horní části seznamu.
Chcete.-li změnit výchozí jazyk v seznamu jazyků, přetáhněte vedle jazyka a přesuňte jej do
horní části seznamu. Potom klepněte na položku HOTOVO. Pokud některá aplikace výchozí jazyk
nepodporuje, budou použit další podporovaný jazyk ze seznamu.
106
Nastavení
Aktualizace softwaru
Software zařízení můžete aktualizovat pomocí služby firmware vzduchem (FOTA). Aktualizace
softwaru si také můžete naplánovat.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Aktualizace softwaru.
Pokud jsou pro zabezpečení vašeho zařízení a blokování nových typů bezpečnostních
hrozeb vydány naléhavé softwarové aktualizace, budou nainstalovány automaticky bez
vašeho souhlasu.
• Stáhnout aktualizace ručně: Ruční vyhledání a stažení aktualizací.
• Stahovat aktualizace automaticky: Umožňuje nastavit zařízení tak, aby stahovalo aktualizace
automaticky, kdykoli je připojeno k síti Wi-Fi.
• Plánované aktualizace softwaru: Umožňuje nastavit zařízení tak, aby instalovalo stažené
aktualizace ve stanovený čas.
Informace o aktualizacích zabezpečení
Aktualizace zabezpečení jsou poskytovány s cílem posílit zabezpečení vašeho zařízení a chránit
vaše osobní informace. Aktualizace zabezpečení určené pro váš model naleznete na adrese
security.samsungmobile.com.
Web podporuje pouze některé jazyky.
Uživatelská příručka
Zobrazí informace nápovědy, kde se naučíte používat zařízení a aplikace nebo konfigurovat důležité
nastavení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Uživatelská příručka.
107
Nastavení
O tabletu
Zpřístupněte si informace o zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na O tabletu.
• Moje telefonní číslo: Zobrazí vaše telefonní číslo.
• Stav: Zobrazí nejrůznější informace o zařízení, jako je stav karty SIM, MAC adresa Wi-Fi a sériové
číslo.
• Právní informace: Zobrazí právní informace týkající se zařízení, jako jsou například bezpečnostní
informace a licence open source.
• Jméno zařízení: Umožňuje zobrazit a upravit název, který se zobrazí po propojení vašeho
zařízení s jinými zařízeními přes Bluetooth, Wi-Fi Direct nebo jiným způsobem.
• Číslo modelu: Zobrazí číslo modelu zařízení.
• Informace o softwaru: Zobrazí informace o softwaru zařízení, jako je verze operačního systému
a verze firmwaru.
• Informace o baterii: Zobrazí stav baterie zařízení a informace o ní.
108
Dodatek
Řešení problémů
Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení.
Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.
Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k zadání
jednoho z následujících kódů:
• Heslo: Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
• Kód PIN: Při prvním použití zařízení nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN
dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámek SIM karty.
• Kód PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání
nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
• Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo
USIM. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb
• Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál
ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou zobrazovat
opakovaně chybové zprávy.
• Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další informace získáte od svého
poskytovatele služeb.
Zařízení se nezapne
Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.
109
Dodatek
Dotykový displej reaguje pomalu nebo nesprávně
• Pokud na dotykový displej nasadíte ochranu obrazovky nebo volitelné příslušenství, nemusí
dotykový displej fungovat správně.
• Pokud máte rukavice, pokud se dotykového displeje dotýkáte špinavýma rukama nebo pokud
klepnete na displej ostrým předmětem nebo nehtem, nemusí dotykový displej fungovat
správně.
• Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
• Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné softwarové chyby.
• Ujistěte se, že je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
• Pokud je dotykový displej poškrábaný nebo poškozený, navštivte servisní centrum Samsung.
Zařízení zamrzá nebo se u něj objeví kritická chyba
Zkuste následující řešení. Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung.
Restart zařízení
Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být nezbytné zavřít všechny aplikace nebo zařízení
vypnout a znovu zapnout.
Nucený restart
Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte zároveň vypínací tlačítko a tlačítko snížení hlasitosti a
podržte je po dobu více než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.
Resetování zařízení
Pokud se pomocí způsobů uvedených výše nepodaří problém vyřešit, proveďte obnovení do
továrního nastavení.
Spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Obecná správa → Obnovit → Obnovit tovární
data → OBNOVIT → ODSTRANIT VŠE. Před provedením obnovení do továrního nastavení si
nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.
Pokud jste pro zařízení registrovali účet Google, musíte se po resetování zařízení přihlásit ke
stejnému účtu Google.
110
Dodatek
Hovory nejsou spojovány
• Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné mobilní síti.
• Ujistěte se, že jste nenastavili blokování telefonního čísla, které vytáčíte.
• Ujistěte se, že jste nenastavili blokování příchozího telefonního čísla.
Ostatní vás během hovoru neslyší
• Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.
• Ujistěte se, že se mikrofon nachází v blízkosti vašich úst.
• Pokud používáte sluchátko, ujistěte se, že je správně připojeno.
Během hovoru je slyšet ozvěna
Upravte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti nebo se přesuňte na jiné místo.
Mobilní síť nebo síť Internet se často odpojuje nebo je nedostatečná
kvalita zvuku
• Ujistěte se, že neblokujete interní anténu zařízení.
• Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete
signál ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základní stanicí
poskytovatele služeb. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
• Pokud používáte zařízení za jízdy, můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí
poskytovatele služeb.
Ikona baterie je prázdná
Baterie je vybitá. Nabijte baterii.
111
Dodatek
Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností
Samsung)
• Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
• Navštivte servisní středisko Samsung a nechejte vyměnit baterii.
Baterie se vybíjí rychleji než po zakoupení
• Pokud vystavíte zařízení nebo baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k
omezení využitelné kapacity.
• Spotřeba baterie se zvyšuje, pokud používáte určité funkce nebo aplikace (například GPS, hry
nebo internet).
• Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.
Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy
K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění
fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:
• Nabijte baterii.
• Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
• Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím
fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.
Kvalita fotografií je nižší než na náhledu
• Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
• Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit
šum nebo mohou být snímky neostré.
112
Dodatek
Při otevírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy
Pokud se zobrazí chybové zprávy nebo nedojde ke spuštění přehrávání multimediálních souborů po
jejich otevření v zařízení, vyzkoušejte následující možnosti:
• Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
• Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud
je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání
souboru.
• Ověřte, zda jsou formáty souborů podporovány zařízením. Pokud není formát souboru
zařízením podporován, například DivX nebo AC3, nainstalujte aplikaci, která ho podporuje. Pro
potvrzení formátu souborů, které vaše zařízení podporuje, navštivte stránku www.samsung.com.
• Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa
zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
• Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejichž použití bylo autorizováno
poskytovatelem síťových služeb nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah
dostupný na síti Internet, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně
zobrazit.
Nelze najít jiné zařízení Bluetooth
• Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení aktivní.
• Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení, ke kterému se chcete připojit, aktivní.
• Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce
Bluetooth (10 m).
Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.
Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno
• Dbejte na to, aby byl používaný kabel USB kompatibilní se zařízením.
• Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.
• Pokud jste uživatel systému Windows XP, ujistěte se, že máte v počítači nainstalován servisní
balíček Windows XP Service Pack 3 nebo novější verzi.
Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu
Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k
vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo sítě Wi-Fi nebo mobilní sítě.
113
Dodatek
Došlo ke ztrátě dat uložených v zařízení
Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude
možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost
za ztrátu dat uložených v zařízení.
Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera
• Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo
vibracím součástí.
• Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.
V úložišti zařízení není dostatek místa
Uvolněte místo v úložišti odstraněním nepotřebných dat, například z mezipaměti, pomocí správy
telefonu, nebo ručním odstraněním nepoužívaných aplikací a souborů.
Na domovské obrazovce se nezobrazuje tlačítko Aplikace
Obrazovku Aplikace můžete bez použití tlačítka Aplikace otevřít tažením nahoru nebo dolů na
domovské obrazovce. Pro návrat na domovskou obrazovku táhněte nahoru nebo dolů na obrazovce
Aplikace. Chcete-li tlačítko Aplikace zobrazit ve spodní části domovské obrazovky, spusťte aplikaci
Nastavení a klepněte na položku Zobrazení → Domovská obrazovka → Tlačítko Aplikace →
Zobrazit tl. Aplikace → POUŽÍT.
Na panelu s oznámeními se nezobrazuje panel přizpůsobení jasu
obrazovky
Otevřete panel s oznámeními přetažením stavového řádku dolů a poté přetáhněte panel s
vedle panelu přizpůsobení jasu a klepnutím na
oznámeními směrem dolů. Klepněte na položku
přepínač Zobrazit ovládací prvek nahoře funkci aktivujte.
Služba Samsung Cloud nefunguje
• Ujistěte se, že jste správně připojeni k síti.
• Během servisní kontroly služby Samsung Cloud ji nemůžete používat. Zkuste to prosím později.
114
Dodatek
Vyjmutí baterie (nevyjímatelný typ)
• Tyto pokyny slouží pouze pro vašeho poskytovatele služeb nebo zástupce schválené
opravny.
• Na škody či poškození způsobené neoprávněným vyjmutím baterie se nevztahuje záruka.
• Chcete-li vyjmout nebo vyměnit baterii, obraťte se na svého poskytovatele služeb nebo
zástupce schválené opravny.
1 Do otvoru mezi obrazovkou a zadním krytem zařízení zasuňte otevírací nástroj.
Potom začněte pomocí nástroje páčením oddělovat obrazovku od zadního krytu a oddělte je
podle níže uvedeného nákresu.
Při zasouvání nástroje buďte opatrní, abyste nepoškodili vnitřní součásti zařízení.
2 Pokračujte v zasouvání nástroje a páčení obrazovky a zadního krytu po obvodu zařízení.
Opatrně otočte zadní kryt a dejte pozor, abyste nepoškodili háčky.
3 Jakmile dojde k uvolnění obrazovky, oddělte ji od zadního krytu.
Potom odložte zadní kryt stranou a obrazovku položte na rovnou podložku přední stranou
směrem dolů.
115
Dodatek
4 Povolte a demontujte šrouby, jak ukazuje níže uvedený obrázek.
5 Odpojte konektor baterie podle níže uvedeného nákresu.
6 Vyjměte baterii.
116
Copyright
Copyright © 2017 Samsung Electronics
Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.
Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou
formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými
systémy pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
®
™
™
™ a logo Wi-Fi jsou registrované
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
• Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.
Download PDF

advertising