Samsung | SM-T555 | Samsung SM-T555 Uživatelská přiručka (Lollipop)

SM-T555
Uživatelská příručka
Czech. 10/2015. Rev.1.1
www.samsung.com
Obsah
Nejdříve si přečtěte
Pohyby a funkce používání
34
36
Úvodní informace
6
7
9
12
14
15
Obsah balení
Rozvržení zařízení
Používání SIM nebo USIM karty a baterie
Používání paměťové karty
Zapínání a vypínání zařízení
Zamknutí a odemknutí obrazovky
Pohyby a gesta
Více oken
Přizpůsobení
40
41
42
43
45
Správa Domovské obrazovky a obrazovky
Aplikace
Nastavení tapety a tónů vyzvánění
Změna metody zámku obrazovky
Soukromý režim
Nastavení účtů
Základy
16
19
23
25
25
27
29
29
30
Používání dotykového displeje
Rozložení domovské obrazovky
Panel s oznámeními
Spouštění aplikací
Instalování a odinstalování aplikací
Zadávání textu
Zachycení kopie obrazovky
Moje soubory
Úsporný režim
Telefon
46Volání
47 Přijímání hovorů
48 Možnosti během hovorů
Kontakty
49
50
50
Připojení k síti
31 Mobilní data
31Wi-Fi
32 Mobilní hotspot a sdílení internetového
připojení
2
Přidávání kontaktů
Import a export kontaktů
Hledání kontaktů
Obsah
Zprávy & e-mail
75
82
84
51Zprávy
52E-mail
Správce zařízení a dat
Fotoaparát
54
55
57
85
87
Základní fotografování a filmování
Režimy fotografování a filmování
Nastavení fotoaparátu
87
88
89
Galerie
58
SideSync 3.0
Screen Mirroring
Mobilní tisk
Přenos dat z předchozího zařízení
Použití zařízení jako vyměnitelného disku
pro přenos dat
Aktualizace zařízení
Zálohování nebo obnovení dat
Provádění obnovení dat
Prohlížení obsahu v zařízení
Nastavení
90 Otevření menu Nastavení
90Připojení
93Zařízení
94Osobní
99Systém
Užitečné aplikace a funkce
59 S vyhledávač
59 S Plánovač
61Internet
62Hudba
63Video
64Hodiny
65Kalkulačka
65Poznámka
66 Smart Manager
67 Aplikace Google
Dodatek
102 Řešení problémů
107 Vyjmutí baterie (neměnitelný typ)
Připojování k ostatním
zařízením
70Bluetooth
72 Wi-Fi Direct
74 Rychlé připojení
3
Nejdříve si přečtěte
Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném
používání zařízení.
• Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
• Některý obsah se může od vašeho zařízení lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb nebo
softwaru zařízení.
• Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon procesoru a paměti RAM, ovlivní
celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických
údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
• Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných
dodavatelů než společnosti Samsung.
• Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu
způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o
přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
• Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou
být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů
pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné
používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
• Datové služby, jako například zasílání zpráv, nahrávání a stahování, automatická synchronizace
nebo využívání služeb určování polohy, mohou být v závislosti na datovém tarifu dále
zpoplatněny. U přenosů velkého množství dat je doporučeno používat funkci Wi-Fi.
• Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora
může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace
dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky
instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.
• Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou
způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení
licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.
4
Nejdříve si přečtěte
Ikony v pokynech
Upozornění: Situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob
Výstraha: Situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje
Poznámka: Poznámky, rady nebo dodatečné informace
5
Úvodní informace
Obsah balení
Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:
• Zařízení
• Uživatelská příručka
• Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a
poskytovatele služeb.
• Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být
kompatibilní.
• Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
• Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před
zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
• Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Použití neschváleného
příslušenství může způsobit problémy s výkonem a poruchy, na které se nevztahuje
záruka.
• Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na
společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na
webu společnosti Samsung.
6
Úvodní informace
Rozvržení zařízení
Světelné čidlo
Přední fotoaparát
Mikrofon
Vypínač
Dotykový displej
Tlačítko hlasitosti
Tlačítko Domů
Slot pro paměťovou kartu
Slot pro kartu SIM
Tlačítko Poslední aplikace
Tlačítko Zpět
Konektor pro sluchátka
Univerzální konektor
Zadní fotoaparát
Západka
GPS anténa
Hlavní anténa
Západka
Reproduktor
Reproduktor
7
Úvodní informace
• Nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými objekty. Mohlo by dojít k problémům s
připojením nebo zvýšenému vybíjení baterie.
• Doporučuje se používat ochrannou fólii na displej schválenou společností Samsung.
Neschválené ochranné fólie na displej mohou způsobit špatné fungování senzorů.
• Nedovolte, aby se do kontaktu s dotykovým displejem dostala voda. Vlhké prostředí nebo
styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
Tlačítka
Tlačítko
Funkce
Vypínač
Nedávné
aplikace
Domů
• Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko a
podržte ho.
• Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo zamknete obrazovku.
• Klepnutím otevřete seznam nedávno spuštěných aplikací.
• Klepnutím a podržením spustíte zobrazení rozdělené
obrazovky.
• Stisknutím tohoto tlačítka zapnete obrazovku, když je
zamknutá.
• Stisknutím tlačítka se vraťte na domovskou obrazovku.
• Pro spuštění stiskněte položku Google a podržte ji.
Zpět
• Klepnutím na tlačítko se vraťte na předchozí obrazovku.
Hlasitost
• Stisknutím upravte hlasitosti zařízení.
8
Úvodní informace
Používání SIM nebo USIM karty a baterie
Instalace SIM a USIM karty
Vložte SIM nebo USIM kartu dodanou poskytovatelem mobilních telefonních služeb.
• Se zařízením pracují pouze karty microSIM.
• Některé služby LTE nemusí být v závislosti na poskytovateli služby k dispozici. Další
informace o dostupnosti služby získáte od poskytovatele služeb.
1 Otevřete kryt slotu pro kartu SIM.
2 Vložte kartu SIM nebo USIM tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
3 Zatlačte kartu SIM nebo USIM do slotu, dokud nezapadne na místo.
• Nevkládejte paměťovou kartu do slotu pro SIM kartu. Pokud dojde náhodou k zasunutí
paměťové karty do slotu pro kartu SIM, vezměte zařízení do servisního centra společnosti
Samsung a nechte paměťovou kartu vyjmout.
• Buďte opatrní, abyste neztratili SIM nebo USIM kartu a neumožnili jiným osobám, aby
ji používaly. Společnost Samsung neodpovídá za žádné škody nebo potíže způsobené
ztrátou nebo odcizením karet.
4 Zavřete kryt slotu pro kartu SIM.
9
Úvodní informace
Vyjmutí SIM nebo USIM karty
1 Otevřete kryt slotu pro kartu SIM.
2 Stiskněte kartu SIM nebo USIM prstem a vytáhněte ji ven.
3 Zavřete kryt slotu pro kartu SIM.
Nabíjení baterie
Před prvním použitím baterii nabijte pomocí nabíječky. K nabíjení telefonu lze také používat počítač,
který je k němu připojen pomocí kabelu USB.
Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené
nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.
• Pokud je baterie vybitá, zobrazí se ikona prázdné baterie.
• Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení
nabíječky. Před tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
• Používáte-li více aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení
k jinému zařízení, dojde k rychlému vybití baterie. Chcete-li se vyhnout odpojení od sítě
nebo ztrátě napájení během přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po plném nabití
baterie.
10
Úvodní informace
1 Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru USB a zapojte konec kabelu USB do univerzálního
konektoru.
Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození
způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.
2 Zapojte napájecí adaptér USB do elektrické zásuvky.
• Během nabíjení můžete zařízení používat, ale plné nabití baterie může trvat delší dobu.
• Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat.
Pokud se tak stane, odpojte nabíječku ze zařízení.
• Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení. To je normální a nemělo by to mít žádný
vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může
nabíječka přestat nabíjet.
• Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska
Samsung.
3 Po úplném nabití odpojte zařízení od nabíječky. Nejprve odpojte nabíječku od zařízení a pak ji
odpojte z elektrické zásuvky.
Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač,
proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Během nabíjení by
nabíječka měla zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.
11
Úvodní informace
Snížení spotřeby baterie
Zařízení nabízí možnosti, které pomáhají šetřit spotřebu baterie. Přizpůsobením těchto možností a
deaktivací funkcí na pozadí můžete zařízení mezi jednotlivými nabíjeními používat delší dobu:
• Optimalizujte zařízení pomocí Chytrého správce.
• Když zařízení nepoužíváte, přepněte je stisknutím vypínače do režimu spánku.
• Zbytečné aplikace zavřete pomocí správce úloh.
• Deaktivujte funkci Bluetooth.
• Deaktivujte funkci Wi-Fi.
• Deaktivujte automatickou synchronizaci aplikací.
• Snižte dobu podsvícení.
• Snižte jas obrazovky.
Používání paměťové karty
Instalace paměťové karty
Vaše zařízení přijímá paměťové karty s maximální kapacitou 128 GB. V závislosti na výrobci a typu
paměťové karty nemusí být některé paměťové karty kompatibilní s vaším zařízením.
• Některé paměťové karty nemusí být plně kompatibilní se zařízením. Používání
nekompatibilní karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty a poškodit
data uložená na kartě.
• Dávejte pozor, abyste paměťovou kartu vložili správnou stranou vzhůru.
• Zařízení podporuje u paměťových karet systémy souborů typu FAT a exFAT. Pokud vložíte
kartu naformátovanou s jiným systémem souborů, zařízení vás vyzve k přeformátování
paměťové karty.
• Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
• Při vkládání paměťové karty do zařízení se soubory adresáře paměťové karty zobrazí ve
složce Moje soubory → SD karta.
12
Úvodní informace
1 Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu.
2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
3 Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud nezapadne na místo.
4 Zavřete kryt slotu pro paměťovou kartu.
Vyjmutí paměťové karty
Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte. Na domovské obrazovce
klepněte na položku Aplik. → Nastavení → Úložiště → Odpojit SD kartu.
1 Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu.
2 Tlačte na paměťovou kartu, dokud se nepovysune ze zařízení, a pak ji vytáhněte.
3 Zavřete kryt slotu pro paměťovou kartu.
Nevysunujte paměťovou kartu, pokud zařízení přenáší nebo získává informace. Mohlo by
dojít ke ztrátě či poškození dat nebo k poškození paměťové karty či telefonu. Společnost
Samsung neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním poškozených
paměťových karet včetně ztráty dat.
13
Úvodní informace
Formátování paměťové karty
Paměťová karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením kompatibilní. Paměťovou kartu
formátujte pouze v zařízení.
Na domovské obrazovce klepněte na položku Aplik. → Nastavení → Úložiště → Formátovat kartu
SD → FORMÁTOVAT SD KARTU → ODSTRANIT VŠE.
Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data
uložená v telefonu. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností
uživatele.
Zapínání a vypínání zařízení
Stisknutím a podržením vypínače na několik sekund zařízení zapněte.
Při prvním zapnutí zařízení nebo po resetování dat nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.
Vypnutí zařízení provedete stisknutím a podržením vypínače a poté klepnutím na položku Vypnout.
Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle
nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
14
Úvodní informace
Zamknutí a odemknutí obrazovky
Stisknutím vypínacího tlačítka dojde k vypnutí a zamknutí obrazovky. Pokud není zařízení používáno
po určitou dobu, obrazovka se vypne a automaticky zamkne.
Chcete-li obrazovku odemknout, stiskněte vypínací tlačítko nebo tlačítko Domů a přejeďte prstem
v libovolném směru v rámci oblasti odemknuté obrazovky.
Můžete změnit odemykací kód, který slouží k odemykání obrazovky. Další informace naleznete
v části Změna metody zámku obrazovky.
15
Základy
Používání dotykového displeje
• Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické
výboje mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
• Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a
netlačte příliš silně prsty.
• Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se
nachází mimo oblast dotykového vstupu.
• Ponechání dotykového displeje v nečinnosti po delší dobu může vést ke stínovým
obrazům (vypálení obrazu do obrazovky) nebo duchům. Pokud zařízení nepoužíváte,
vypněte dotykový displej.
• Při používání dotykového displeje doporučujeme používat prsty.
Klepnutí
Chcete-li otevřít aplikaci, vybrat položku menu, stisknout tlačítko na obrazovce nebo zadat znaky
pomocí klávesnice na obrazovce, klepněte na položku prstem.
16
Základy
Klepnutí a podržení
Chcete-li otevřít dostupné možnosti, klepněte a podržte příslušnou položku nebo obrazovku déle
než 2 sekundy.
Přetažení
Chcete-li přesunout určitou položku, klepněte a podržte ji a přetáhněte ji do cílového umístění.
17
Základy
Dvojité klepnutí
Chcete-li přiblížit část webové stránky nebo obrázku, dvakrát na ni klepněte. Dalším poklepáním se
vrátíte k původnímu zobrazení.
Listování
Chcete-li zobrazit další panel, listujte v domovské obrazovce nebo v obrazovce Aplikace doleva nebo
doprava. Chcete-li procházet webovou stránku nebo seznam položek, například kontakty, listujte
nahoru nebo dolů.
Roztahování a přitahování
Chcete-li přiblížit část webové stránky, mapy nebo obrázku, roztáhněte od sebe dva prsty.
Zmáčknutím položku oddalte.
18
Základy
Rozložení domovské obrazovky
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje
nástroje, zkratky aplikací a další položky. Nástroje jsou malé aplikace, které spouštějí konkrétní funkce
aplikací a tak o nich poskytují informace a pohodlný přístup na vaší domovské obrazovce.
Chcete-li zobrazit další panely, rolujte doprava nebo doleva, případně klepněte v dolní části
obrazovky na některý z indikátorů obrazovky. Informace o přizpůsobení domovské obrazovky
naleznete v části Správa domovské obrazovky.
Nástroj
Aplikace
Složka
Indikátory obrazovky
Oblíbené aplikace
19
Základy
Možnosti domovské obrazovky
Na domovské obrazovce můžete klepnutím a podržením prázdné oblasti nebo stažením prstů k sobě
získat přístup k dostupným možnostem.
20
Základy
Obrazovka Aplikace
Na obrazovce Aplikace jsou zobrazeny ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.
Na domovské obrazovce klepněte na položku Aplik. a otevřete obrazovku Aplikace. Chcete-li
zobrazit další panely, rolujte doprava nebo doleva, případně vyberte indikátor obrazovky na její
spodní straně. Informace o přizpůsobení obrazovky Aplikace naleznete v části Správa obrazovky
Aplikace.
Úprava obrazovky
Aplikace.
Aplikace
Indikátor obrazovky
21
Základy
Ikony indikátoru
Ikony indikátoru jsou zobrazeny na stavovém řádku v horní části obrazovky. Ikony uvedené v tabulce
níže se vyskytují nejčastěji.
Stavový řádek se u některých aplikacích nemusí objevit v horní části obrazovky. Chcete-li
zobrazit stavový řádek, přetáhněte dolů z horní části obrazovky.
Ikona
Definice
Žádný signál
Síla signálu
Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
Připojeno k síti GPRS
Připojeno k síti EDGE
Připojeno k síti UMTS
Připojeno k síti HSDPA
Připojeno k síti HSPA+
/
Připojeno k síti LTE
Připojeno k Wi-Fi
Funkce Bluetooth je aktivována
GPS je aktivní
Probíhá volání
Zmeškaný hovor
Synchronizováno s webem
Nová textová nebo multimediální zpráva
Je aktivován budík
Ztišený režim je aktivní
Vibrační režim je aktivní
Režim Letadlo je aktivní
Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
Stav baterie
22
Základy
Panel s oznámeními
Používání panelu s oznámeními
Když obdržíte nové oznámení, jako jsou zprávy nebo zmeškané hovory, na stavovém řádku se
zobrazí ikony indikátoru. Pro víc informací o ikonách otevřete panel s oznámeními a zobrazte
podrobnosti.
Chcete-li otevřít panel s oznámeními, přetáhněte stavový řádek dolů. Chcete-li panel s oznámeními
zavřít, přetáhněte řádek zpět nahoru.
Na panelu s oznámeními můžete používat tyto funkce.
Aktivace nebo deaktivace
možností. Chcete-li zobrazit
podrobná nastavení, klepněte na
tlačítko a podržte je.
Změnit uspořádání tlačítek pro
rychlé nastavení.
Spuštění aplikace S vyhledávač.
Spouštění funkce Rychlé přip.
Spuštění Nastavení.
Klepnout na oznámení a vykonat
rozličné činnosti.
Vymazat všechna oznámení.
Nastavení jasu.
23
Základy
Změna uspořádání tlačítek pro rychlé nastavení
Chcete-li znovu uspořádat tlačítka pro rychlé nastavení na panelu s oznámeními, klepněte na
UPRAVIT, klepněte a podržte položku a pak ji přetáhněte do jiného umístění a klepněte na HOTOVO.
Použití tlačítek rychlého nastavení
Některé funkce můžete aktivovat nebo deaktivovat na panelu s oznámeními. Klepnutím na
následující možnosti je můžete aktivovat nebo deaktivovat. Pokud klepnete a podržíte tlačítko,
můžete zobrazit podrobnější nastavení.
• Wi-Fi: Další informace naleznete v části Wi-Fi.
• Umístění: Aktivace nebo deaktivace funkce GPS.
• Zvuk / Vibrace / Ztlumit: Výběr režimu zvuku.
• Otočení displeje: Povolení nebo zakázání otáčení rozhraní při otočení zařízení.
Některé aplikace nedovolují otáčení displeje.
• Bluetooth: Další informace naleznete v části Bluetooth.
• Mobilní data: Další informace naleznete v části Použití dat nebo Mobilní sítě.
• Úsporný režim: Další informace naleznete v části Úsporný režim.
• Režim Letadlo: Další informace naleznete v části Režim Letadlo.
• Nerušit: Aktivace nebo deaktivace režimu blokování. V režimu blokování bude zařízení blokovat
oznámení. Chcete-li určit, která oznámení budou blokována, klepněte na Nastavení → Zvuky a
oznámení → Nerušit.
• Režim čtení: Aktivace nebo deaktivace režimu čtení. V režimu čtení pomáhá zařízení chránit
vaše oči při nočním čtení.
• Ultra ús. režim: Další informace naleznete v části Ultra úsporný režim.
• Mobile hotspot: Další informace naleznete v části Mobilní hotspot a sdílení internetového
připojení.
• Chytrý poh. st.: Pokud aktivujete tuto funkci, obrazovka zůstane zapnutá, dokud se na ni budete
dívat.
• Soukromý režim: Další informace naleznete v části Soukromý režim.
• Screen Mirroring: Další informace naleznete v části Screen Mirroring.
• Synch.: Pokud tuto funkci aktivujete, zařízení bude automaticky synchronizovat aplikace, jako je
kalendář nebo e-mail.
24
Základy
Spouštění aplikací
Na domovské obrazovce nebo obrazovce Aplikací otevřete aplikaci výběrem ikony.
Chcete-li zobrazit seznam nedávno použitých aplikací, klepněte na položku
aplikace, kterou chcete otevřít.
a vyberte ikonu
Ukončení aplikace
Klepněte na
a zavřete aplikací přetažením její ikony doleva nebo doprava. Všechny aktivní
aplikace zavřete klepnutím na položku ZAVŘÍT VŠE.
Instalování a odinstalování aplikací
Aplikace Samsung Galaxy
Pomocí této aplikace můžete kupovat a stahovat další aplikace.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galaxy Apps.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Instalování aplikací
Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku HLEDAT a vyhledávejte je pomocí
klíčových slov.
Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na
položku Instalovat. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s cenou
aplikace.
→ Nastavení →
Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na
Automaticky aktualizované aplikace a vyberte příslušnou možnost.
25
Základy
Obchod Play
Pomocí této aplikace můžete kupovat a stahovat další aplikace.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Obchod Play.
Instalování aplikací
Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku
klíčových slov.
a vyhledávejte je pomocí
Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na
položku INSTALOVAT. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s
cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na
Automatické aktualizace a vyberte příslušnou možnost.
→ Nastavení →
Správa aplikací
Odinstalování nebo zakazování aplikací
Chcete-li zakázat výchozí aplikace, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na UPRAVIT. U aplikací,
které můžete deaktivovat, se zobrazí ikona . Vyberte aplikaci a klepněte na položku VYPNOUT →
HOT.
Chcete-li stažené aplikace odinstalovat, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na UPRAVIT →
→ ODINSTALOVAT → HOT. Případně na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení →
Aplikace → Správce aplikací, vyberte aplikaci a pak klepněte na položku ODINSTALOVAT.
Povolení aplikací
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Aplikace → Správce aplikací, rolujte na
VYPNUTO, vyberte aplikaci a pak klepněte na položku ZAPNOUT.
• Zakázat aplikace: Zakáže vybrané výchozí aplikace, které ze zařízení nemohou být
odinstalovány. Zakázané aplikace nemůžete používat.
• Odinstalovat aplikace: Odinstaluje stažené aplikace.
26
Základy
Zadávání textu
Rozložení klávesnice
Když zadáte text pro posílání zpráv, vytváření poznámek a podobně, automaticky se zobrazí
klávesnice.
Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit
jazyk zápisu na jeden z podporovaných jazyků.
Odstranění předcházejícího
znaku.
Rozdělení na další řádek.
Zadání pomocí velkých písmen.
Pro všechna velká písmena
klepněte na klávesu dvakrát.
Pohyb kurzoru.
Zadávání interpunkčních
znamének.
Změna nastavení klávesnice.
Vložení mezery.
Změna jazyka zadávání textu
Klepněte na položku → Vyberte jazyky zadávání a pak vyberte jazyky, které chcete používat.
Pokud vyberete dva nebo více jazyků zadávání textu, můžete mezi nimi přepínat tak, že přejedete
prstem po mezerníku doleva nebo doprava.
Používání dalších funkcí klávesnice
Po klepnutí a podržení můžete používat různé funkce. V závislosti na poslední použité funkci se
mohou místo ikony zobrazit jiné ikony.
• : Zadávání textu hlasem.
Změna jazyka.
Otevření klávesnice.
Spuštění nebo přerušení zadávaní
textu hlasem.
27
Základy
• : Přepnutí do režimu ručního psaní.
Přepínání mezi číselným a
znakovým režimem.
Přepnutí na standardní klávesnici.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• : Vložení položky ze schránky.
• : Vložení emotikonů.
• : Přepnutí na plovoucí nebo rozdělenou klávesnici.
• : Změna nastavení klávesnice.
Kopírování a vkládání
1 Klepněte na text a podržte.
2 Přetáhnutím nebo vyberte požadovaný text, nebo klepněte na položku Vybrat vše a
vyberte všechen text.
3 Klepněte na položku Kopírovat nebo Vyjmout. Vybraný text se zkopíruje do schránky.
4 Umístěte kurzor na místo, na které chcete text vložit, a klepněte na položku → Vložit. Chceteli vložit text, který jste již předtím zkopírovali, klepněte na položku
28
→ Schránka a text vyberte.
Základy
Zachycení kopie obrazovky
Během používání zařízení můžete pořizovat snímky obrazovky.
Stiskněte a podržte současně tlačítko Domů a vypínací tlačítko. Pořízené obrázky si můžete
prohlédnout ve složce Galerie. Jakmile pořídíte snímek obrazovky, můžete jej upravit a sdílet
s ostatními.
Snímky obrazovky lze pořizovat také pomocí jiných způsobů. Další informace naleznete v části Dlaní
uložit obrazovku.
Snímky obrazovky nelze v některých aplikacích vytvořit.
Moje soubory
Pomocí této aplikace máte přístup k různým souborům uloženým v zařízení nebo v jiných
umístěních, jako jsou služby cloudového úložiště.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Moje soubory.
Hledání souborů a složek.
Otevření dalších možností.
Zobrazení nedávných souborů.
Zobrazení souborů podle
kategorií.
Zobrazení souborů uložených v zařízení.
Zobrazení souborů uložených ve
službách cloudového úložiště.
Zobrazení informací o úložišti.
29
Základy
Úsporný režim
Úsporný režim
Šetřete energii baterie omezením funkcí zařízení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na Nastavení → Baterie → Úsporný režim a klepnutím na
přepínač tuto funkci aktivujte.
Pokud chcete, aby se režim úspory energie automaticky aktivoval, když zbývající úroveň nabití
baterie dosáhne předem nastavené úrovně, klepněte na položku Spustit úsporný režim a vyberte
možnost.
Ultra úsporný režim
Tento režim použijte k prodloužení doby provozu zařízení na baterii. V ultra úsporném režimu
zařízení provádí následující funkce:
• Omezuje dostupné aplikace pouze na nezbytné a vybrané aplikace.
• Deaktivuje mobilní datové připojení při vypnutí obrazovky.
• Deaktivuje funkce Wi-Fi a Bluetooth.
Na obrazovce Aplikace klepněte na Nastavení → Baterie → Ultra úsporný režim a klepnutím na
přepínač tuto funkci aktivujte.
Chcete-li přidat aplikaci na domovskou obrazovku, klepněte na položku
a vyberte aplikaci.
Chcete-li odebrat aplikaci z domovské obrazovky, klepněte na položku DALŠÍ → Odebrat, vyberte
aplikaci pomocí a pak klepněte na tlačítko HOT.
Chcete-li změnit nastavení pro ultra úsporný režim, například pro připojení k síti nebo zvuk, klepněte
na DALŠÍ → Nastavení.
Chcete-li deaktivovat ultra úsporný režim, klepněte na DALŠÍ → Vypnout Ultra úsporný režim.
Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba
používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.
30
Připojení k síti
Mobilní data
Chcete-li používat Internet nebo sdílet mediální soubory s jinými zařízeními, připojte telefon
k mobilní síti. Další možnosti naleznete v části Použití dat.
Na obrazovce Aplikace klepněte na Nastavení → Použití dat a klepnutím na přepínač Mobilní data
tuto funkci aktivujete.
Wi-Fi
Chcete-li použít síť Internet nebo sdílet mediální soubory s jinými zařízeními, připojte zařízení k síti
Wi-Fi. Další možnosti naleznete v části Wi-Fi.
• Zařízení využívá neharmonizovanou frekvenci a je určeno k použití ve všech evropských
zemích. Sítě WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské
unii, ale nemohou být provozovány mimo budovy.
• Nepoužíváte-li síť Wi-Fi, vypněte ji a šetřete energii baterie.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na Nastavení → Wi-Fi a klepnutím na přepínač tuto funkci
aktivujte.
2 Ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte požadovanou síť. Sítě, které vyžadují heslo, se zobrazí pomocí
ikony zámku.
3 Klepněte na položku PŘIPOJIT.
Jakmile se telefon jednou připojí k síti Wi-Fi, bude se k ní znovu připojovat vždy, když bude
tato síť dostupná bez nutnosti zadávat heslo. Chcete-li zabránit automatickému připojování
telefonu k určité síti, vyberte ji ze seznamu sítí a klepněte na ODSTRANIT.
31
Připojení k síti
Mobilní hotspot a sdílení internetového připojení
Informace o sdílení připojení a mobilních přístupových bodech
Tuto funkci použijte ke sdílení datového připojení k mobilní síti zařízení s počítači a dalšími
zařízeními, pokud je připojení k síti Internet nedostupné. Připojení lze vytvořit prostřednictvím Wi-Fi,
USB nebo Bluetooth.
Za využívání této funkce mohou být účtovány další poplatky.
Používání přístupového bodu mobilní sítě
Umožní používat zařízení jako mobilní přístupový bod a sdílet datové připojení k síti s dalšími
zařízeními.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Mobilní hotspot a sdílení
internetového připojení → Mobile hotspot.
2 Klepnutím aktivujte přepínač.
• Na stavovém řádku se objeví
Wi-Fi.
. Další zařízení budou moci najít váš telefon v seznamu sítí
• Chcete-li nastavit heslo mobilního aktivního bodu, klepněte na DALŠÍ → Konfigurovat
Mobile hotspot a vyberte úroveň zabezpečení. Pak zadejte heslo a klepněte na položku
ULOŽIT.
3 Na obrazovce druhého zařízení hledejte a vyberte vaše zařízení ze seznamu sítí Wi-Fi.
4 V připojeném zařízení použijte datové připojení k mobilní síti zařízení k přístupu k Internetu.
32
Připojení k síti
Používání sdílení připojení k Internetu přes USB
Sdílejte mobilní datové připojení telefonu s ostatními zařízeními pomocí USB kabelu.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Mobilní hotspot a sdílení
internetového připojení.
2 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
3 Klepnutím na přepínač Sdílení přip. přes USB tuto funkci aktivujete.
Po spojení dvou zařízení se na stavovém panelu objeví ikona
.
4 V počítači použijte datové připojení k mobilní síti svého zařízení.
Používání sdílení připojení k Internetu přes Bluetooth
Sdílejte mobilní datové připojení telefonu s ostatními zařízeními přes Bluetooth. Ověřte, zda počítač,
který připojujete, podporuje funkci Bluetooth.
1 Spárujte telefon s jiným zařízením přes Bluetooth. Další informace naleznete v části Párování s
jinými zařízeními Bluetooth.
2 Na obrazovce Aplikace klepněte na Nastavení → Mobilní hotspot a sdílení internetového
připojení.
3 Klepnutím na přepínač Sdílení připojení Bluetooth tuto funkci aktivujete.
4 Na připojeném zařízení otevřete obrazovku s nastaveními pro Bluetooth, klepněte na položku
→ Připojení k Internetu.
Po spojení dvou zařízení se na stavovém panelu objeví ikona
.
5 V připojeném zařízení použijte datové připojení k mobilní síti zařízení k přístupu k Internetu.
Metody připojení se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení.
33
Pohyby a funkce používání
Pohyby a gesta
Nadměrné otřesy nebo nárazy zařízení mohou vést k nechtěnému zadání textu. Ovládejte
pohyby správně.
Ztlumit
Na obrazovce Aplikace klepněte na Nastavení → Pohyby a gesta a klepnutím na přepínač Ztlumit
tuto funkci aktivujete.
Příchozí hovory a alarmy ztište zakrytím obrazovky rukou.
34
Pohyby a funkce používání
Dlaní uložit obrazovku
Na obrazovce Aplikace klepněte na Nastavení → Pohyby a gesta a klepnutím na přepínač Dlaní
uložit obrazovku tuto funkci aktivujete.
Položte okraj ruky na obrazovku a potažením přes obrazovku zleva doprava nebo opačně zachyťte
snímek obrazovky. Pořízené obrázky si můžete prohlédnout ve složce Galerie. Jakmile pořídíte
snímek obrazovky, můžete jej upravit a sdílet s ostatními.
Snímky obrazovky nelze v některých aplikacích vytvořit.
35
Pohyby a funkce používání
Více oken
Informace o funkci Více oken
Funkce Více oken umožňuje spustit dvě aplikace zároveň v zobrazení rozdělené obrazovky. V
zobrazení v novém okně můžete také spouštět více aplikací zároveň.
Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.
Zobrazení rozdělené obrazovky
1 Klepnutím na položku otevřete seznam posledních aplikací.
2 V okně poslední aplikace táhněte nahoru nebo dolů a klepněte na položku
.
Zvolená aplikace se spustí v horním okně.
3 Vyberte další aplikaci, která se má spustit.
Zobrazení rozdělené obrazovky můžete také spustit klepnutím na položku
přidržením.
36
a jejím
Pohyby a funkce používání
Použití dalších možností
Pokud používáte aplikace v zobrazení rozdělené obrazovky, vyberte okno aplikace a klepněte na
kruh mezi okny aplikací, aby se otevřely následující možnosti:
• : Přepínání poloh mezi okny aplikací.
• : Přetáhněte a vložte text nebo zkopírované snímky z jednoho okna do druhého. Klepněte na
položku a podržte ji ve vybraném okně a přetáhněte ji do umístění v jiném okně.
Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.
37
Pohyby a funkce používání
• : Minimalizování okna.
• : Maximalizování okna.
• : Uzavření aplikace.
Nastavení velikosti okna
Tažením kruhu mezi okny s aplikacemi nahoru a dolů změníte velikost oken.
Zobrazení v novém okně
1 Na obrazovce Aplikace spusťte aplikaci, kterou chcete zobrazit v novém okně.
2 Přetáhněte dolů úhlopříčně z jednoho z horních rohů.
Obrazovka aplikace se zobrazí v novém okně.
Přetažení obsahu.
Minimalizování okna.
Uzavření aplikace.
Maximalizování okna.
38
Pohyby a funkce používání
Přesouvání vyskakovacích oken
Chcete-li přesunout nové okno, klepněte na kruh na okně, přidržte jej a přesuňte do nové polohy.
Spouštění zobrazení v novém okně ze zobrazení rozdělené obrazovky
1 V zobrazení rozdělené obrazovky klepněte na okno aplikace, kterou chcete zobrazit v novém
okně.
2 Klepněte a podržte kroužek mezi okny aplikací.
Vybraná aplikace se zobrazí ve vyskakovacím okně.
39
Přizpůsobení
Správa Domovské obrazovky a obrazovky
Aplikace
Správa domovské obrazovky
Přidávání položek
Klepněte a podržte aplikaci nebo složku z obrazovky Aplikace a pak ji přetáhněte na domovskou
obrazovku.
Chcete-li přidat nástroje, otevřete domovskou stránku, klepněte a podržte prázdnou oblast, klepněte
na položku Nástroje, klepněte a podržte nástroj a pak ho přetáhněte na domovskou obrazovku.
Přesouvání a odstranění položky
Klepněte a podržte položku na domovské obrazovce a pak ji přetáhněte do nového umístění.
Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.
Často používáné aplikace můžete také přesunout do oblasti zkratek na spodní straně domovské
obrazovky.
Chcete-li položku odstranit, klepněte na ni a podržte ji. Pak ji přetáhněte do možnosti Odebrat, která
se objeví v horní části obrazovky.
Vytvoření složky
1 Na domovské obrazovce klepněte na aplikaci a podržte ji a pak ji přetáhněte na jinou aplikaci.
2 Zadejte název složky.
Chcete-li do složky přidat více aplikací, klepněte na další aplikaci, podržte ji a přetáhněte ji do
složky.
40
Přizpůsobení
Správa panelů
Chcete-li přidat, přesunout nebo odebrat panel na domovské obrazovce klepněte na prázdnou
oblast a podržte ji.
.
Chcete-li přidat panel, rolujte doleva na poslední panel a pak klepněte na položku
Chcete-li přesunout panel, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do nového
umístění.
Chcete-li odstranit panel, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do možnosti
Odebrat v horní části obrazovky.
Chcete-li nastavit panel jako hlavní domovskou obrazovku, klepněte na položku
.
Správa obrazovky Aplikace
Přesouvání položek
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku UPRAVIT. Klepněte a podržte položku a přesuňte ji do
jiného místa.
Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.
Nastavení tapety a tónů vyzvánění
Nastavení tapety
Nastavte snímek nebo fotografii uložené v zařízení jako tapetu domovské obrazovky nebo zamčené
obrazovky.
1 Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast a podržte ji a pak klepněte na Pozadí.
Nebo můžete na obrazovce Aplikace klepnout na položku Nastavení → Pozadí.
2 Vyberte obrazovku, pro kterou chcete danou tapetu použít.
3 Rolujte doleva nebo doprava a vyberte z obrázků, které se zobrazují na spodní straně obrazovky.
Chcete-li vybrat fotografie pořízené fotoaparátem zařízení nebo další snímky, klepněte na
položku Z Galerie.
4 Klepněte na položku NASTAVIT JAKO POZADÍ nebo HOT.
41
Přizpůsobení
Změna vyzváněcích tónů
Změní vyzváněcí tóny příchozích hovorů a oznámení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Zvuky a oznámení.
Chcete-li nastavit vyzváněcí tón pro příchozí volání, klepněte na položku Vyzváněcí tóny a zvuky
→ Zvonění, vyberte vyzváněcí tón a pak klepněte na položku OK. Chcete-li jako vyzvánění použít
skladbu uloženou ve vašem telefonu nebo účtu, klepněte na Přidat vyzváněcí tón.
Chcete-li nastavit vyzváněcí tón pro oznámení, klepněte na položku Vyzváněcí tóny a zvuky →
Výchozí zvuk oznámení, vyberte vyzváněcí tón a pak klepněte na položku OK.
Změna metody zámku obrazovky
Můžete změnit způsob zamykání obrazovky a zabránit tak ostatním v přístupu k vašim soukromým
informacím.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Zamykací obr. a zabezp. → Typ
zámku displeje a pak vyberte metodu zámku obrazovky. Kdykoliv zařízení odemykáte, vyžaduje k
odemknutí kód.
Pokud kód k odemknutí zapomenete, můžete zařízení nechat resetovat v servisním
středisku Samsung.
Znak
Nakreslete vzor spojením čtyř nebo více teček a pak ho opětovným nakreslením ověřte. Nastavte
záložní kód PIN k odemknutí obrazovky v případě, že zapomenete vzor.
PIN
Kód PIN se skládá pouze z čísel. Zadejte alespoň čtyři čísla a pak heslo opětovným zadáním ověřte.
Heslo
Heslo se skládá ze znaků a z čísel. Zadejte alespoň čtyři znaky, včetně čísel a symbolů, a pak heslo
opětovným zadáním ověřte.
42
Přizpůsobení
Soukromý režim
Pomocí této funkce můžete ve svém zařízení skrýt osobní obsah tak, aby k němu ostatní neměli
přístup.
V soukromém režimu můžete skrýt položky v aplikacích Galerie, Video, Hudba, Moje soubory a
Internet.
Aktivace soukromého režimu
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na Nastavení → Soukromí → Soukromý režim a klepnutím na
přepínač tuto funkci aktivujte.
Pokud soukromý režim aktivujete poprvé, nastavte si kód přístupu do soukromého režimu podle
pokynů na obrazovce.
2 Dodržujte pokyny na obrazovce a zadejte přednastavený kód přístupu soukromého režimu.
Aktivuje se soukromý režim a ve stavovém řádku se zobrazí ikona
.
Skryté položky je možno zobrazovat a otvírat, jen když máte aktivován soukromý režim.
Pokud chcete skrýt položky uložené v soukromé složce, deaktivujte soukromý režim.
Skrytí obsahu
1 Na obrazovce Aplikace spusťte aplikaci pro skrytí položek.
2 Vyberte položku a pak klepněte na položku DALŠÍ → Přesunout do složky Soukromé.
Pokud není soukromý režim aktivovaný, řiďte se pokyny na obrazovce a zadejte přednastavený
kód přístupu do soukromého režimu.
Zvolené položky budou přesunuty do soukromé složky.
43
Přizpůsobení
Zobrazování skrytého obsahu
Skryté položky je možno zobrazovat, jen když máte aktivován soukromý režim.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na Nastavení → Soukromí → Soukromý režim a klepnutím na
přepínač tuto funkci aktivujte.
2 Dodržujte pokyny na obrazovce a zadejte přednastavený kód přístupu soukromého režimu.
3 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Moje soubory → Soukromé.
Položky přesunuté do soukromé složky se objeví na obrazovce. Záložky můžete zobrazit pomocí
aplikace Internet.
Zrušení skrytí obsahu
1 V soukromé složce klepněte na položku, podržte ji a zaškrtněte položky, u kterých chcete zrušit
skrytí.
2 Klepněte na položku DALŠÍ → Odebrat ze složky Soukromé.
3 Vyberte složku, do které chcete položky uložit, a klepněte na položku PŘESUNOUT SEM.
Položky budou přesunuty do zvolené složky.
Automatická deaktivace soukromého režimu
Můžete zařízení nastavit, aby automaticky deaktivovalo soukromý režim při každém vypnutí
obrazovky.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na Nastavení → Soukromí → Soukromý režim a klepnutím na
přepínač tuto funkci aktivujte.
2 Dodržujte pokyny na obrazovce a zadejte přednastavený kód přístupu soukromého režimu.
3 Klepnutím na přepínač Automaticky vypnout tuto funkci aktivujete.
Když je aktivovaná možnost Automaticky vypnout, zařízení nepřenese soubory do
soukromé složky, pokud se během přenosu vypne obrazovka.
44
Přizpůsobení
Nastavení účtů
Přidávání účtů
Některé aplikace používané v zařízení vyžadují zaregistrovaný účet. Chcete-li maximálně využívat
možnosti zařízení, vytvořte si účty.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Účty → Přidat účet a vyberte službu účtu.
Nastavení následně dokončete podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li synchronizovat obsah se svými účty, vyberte účet a zaškrtněte položky, které se mají
synchronizovat.
Odebírání účtů
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Účty, vyberte účet a pak klepněte na
položku DALŠÍ → Odebrat účet.
45
Telefon
Volání
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Telefon.
Na klávesnici zadejte telefonní číslo a pak klepněte na položku , pokud chcete uskutečnit hlasový
, pokud chcete uskutečnit videohovor. Také můžete uskutečňovat hovory
hovor, nebo na položku
na čísla v položkách PROTOKOL, OBLÍBENÉ a KONTAKTY.
Přidání čísla do seznamu
kontaktů.
Otevření dalších možností.
Ukázka telefonního čísla.
Odstranění předcházejícího
znaku.
Skrytí klávesnice.
Volání ze záznamů hovorů nebo seznamu kontaktů
Chcete-li uskutečnit hovor, klepněte na položku PROTOKOL nebo KONTAKTY a pak přejeďte přes
kontakt nebo telefonní číslo doprava.
46
Telefon
Mezinárodní volání
Klepněte na položku Telefon.
Otevřete klávesnici, klepněte a podržte klávesu 0, dokud se nezobrazí znak +. Zadejte kód země, kód
oblasti a telefonní číslo a pak klepněte na položku .
Chcete-li zablokovat odcházející mezinárodní hovory, klepněte na položku DALŠÍ → Nastavení
→ Další nastavení → Blokování hovorů. Poté vyberte typ hovoru, klepnutím na přepínač
Mezinárodní hovory jej aktivujte, zadejte heslo a klepněte na tlačítko OK.
Přijímání hovorů
Přijímání hovorů
V případě příchozího volání přetáhněte položku
mimo velký kruh.
Odmítnutí hovoru
V případě příchozího volání přetáhněte položku
mimo velký kruh.
Chcete-li při odmítnutí příchozího hovoru odeslat zprávu, přetáhněte panel zpráv nahoru.
Chcete-li vytvořit rozličné zprávy odmítnutí, na obrazovce Aplikace klepněte na možnost Telefon
→ DALŠÍ → Nastavení → Odmítnutí hovoru → Zprávy při odmítnutí, zadejte zprávu odmítnutí
a klepněte na možnost .
Zmeškané hovory
Zmeškáte-li hovor, zobrazí se na stavovém řádku ikona . Otevřete panel s oznámeními a zobrazte
seznam zmeškaných hovorů. Případně klepněte na obrazovce Aplikace na položku Telefon →
PROTOKOL a zobrazte zmeškané hovory.
47
Telefon
Možnosti během hovorů
Během hlasového hovoru
Během hlasového hovoru se automaticky zamkne obrazovka zařízení, aby nedocházelo k
nechtěnému dotykovému ovládání.
K dispozici jsou následující akce:
• Přidat hovor: Vytočení druhého hovoru.
• Dodat. hlas.: Zvýšení hlasitosti.
• Bluetooth: Přepne na sluchátka Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.
• Reprod.: Podržení hovoru. Podržený hovor obnovíte klepnutím na tlačítko Pokračovat.
• Klávesnice: Otevření klávesnice.
• Ztlumit: Vypne mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet.
• E-mail: Odeslání e-mailu.
• Zpráva: Odesílání zprávy.
• Internet: Procházení internetových stránek.
• Kontakty: Otevření seznamu kontaktů.
• S Plánovač: Otevře kalendář.
• Poznámka: Vytvoření poznámky.
• : Ukončení aktuálního volání.
• HLASITOST: Nastavení hlasitosti.
Další možnosti se zobrazí po klepnutí na DALŠÍ.
Během video hovoru
Klepněte na obrazovku a použijte následující možnosti:
• : Přepínání mezi předním a zadním fotoaparátem.
• : Ukončení aktuálního volání.
• : Vypne mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet.
• HLASITOST: Nastavení hlasitosti.
Další možnosti se zobrazí po klepnutí na DALŠÍ.
48
Kontakty
Přidávání kontaktů
Přesouvání kontaktů z jiných zařízení
Můžete přesouvat kontakty z jiných zařízení do vašeho zařízení. Další informace naleznete v části
Přenos dat z předchozího zařízení.
Ruční vytváření kontaktů
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty.
2 Klepněte na položku a zadejte informace o kontaktu.
• • : Přidat obrázek.
/
: Přidat nebo odstranit informaci o kontaktu.
3 Klepněte na položku ULOŽIT.
49
Kontakty
Import a export kontaktů
Importujte své kontakty ze skladovacích služeb na zařízení nebo ze zařízení na skladovací služby.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty.
Klepněte na položku DALŠÍ → Nastavení → Import/export kontaktů a pak vyberte možnost
importu nebo exportu.
Hledání kontaktů
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty.
Použijte jednu z následujících metod hledání:
• Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
• Tažením prstu po rejstříku na levé straně seznamu kontaktů můžete seznamem rychle
procházet.
• Klepněte na pole hledání v horní části seznamu kontaktů a zadejte kritéria hledání.
Po výběru kontaktu proveďte jednu z následujících akcí:
• : Přidat do oblíbených kontaktů.
• /
: Zahájit hlasový nebo video hovor.
• : Vytvořit zprávu.
• : Napsat e-mail.
Přidání zkratek kontaktů na domovskou obrazovku
Přidejte na domovskou obrazovku zkratky kontaktů, se kterými často komunikujete.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty.
2 Vyberte kontakt.
3 Klepněte na položku DALŠÍ → Přidat zástupce na domovskou obrazovku.
50
Zprávy & e-mail
Zprávy
Odesílání zpráv
Odesílá textové zprávy (SMS) nebo multimediální zprávy (MMS).
Během roamingu mohou být odesílání a příjem zpráv dodatečně zpoplatněny.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Zprávy.
2 Klepněte na položku .
3 Přidejte příjemce a zadejte zprávu.
Otevření dalších možností.
Vybrat kontakty ze seznamu
kontaktů.
Vložení adresátů.
Vložení zprávy.
Vložení emotikonů.
Přiložit soubory.
Poslat zprávu.
4 Klepněte na položku ODES. a zprávu odešlete.
51
Zprávy & e-mail
Zobrazení příchozích zpráv
Příchozí zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu. Chcete-li zobrazit zprávy od dané osoby,
vyberte její kontakt.
Během roamingu mohou být odesílání a příjem zpráv dodatečně zpoplatněny.
Další možnosti se při prohlížení zprávy zobrazí po klepnutí na DALŠÍ.
E-mail
Nastavení e-mailových účtů
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku E-mail.
Nastavte e-mailový účet při prvním otevírání položky E-mail.
Zadejte e-mailovou adresu a heslo. Klepnutím na DALŠÍ vytvořte soukromý e-mailový účet,
klepnutím na RUČNÍ NASTAVENÍ vytvořte firemní e-mailový účet. Po výběru dokončete nastavení
dle pokynů na obrazovce.
Chcete-li nastavit jiný e-mailový účet, klepněte na položku DALŠÍ → Nastavení → Přidat účet.
Máte-li více než jeden e-mailový účet, můžete některý z nich nastavit jako výchozí. Klepněte na
položky DALŠÍ → Nastavení → DALŠÍ → Nastavit výchozí účet, vyberte účet a klepněte na
HOTOVO.
52
Zprávy & e-mail
Posílání e-mailů
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku E-mail.
Klepnutím na
v dolní části obrazovky vytvoříte e-mail.
Připojení obrázků, videí a jiného
obsahu.
Odeslání e-mailu.
Otevření dalších možností.
Přidání příjemců.
Přidání kopie nebo skryté kopie.
Zadání předmětu.
Přidávání příjemců ze seznamu
kontaktů.
Zadání textu e-mailu.
Čtení e-mailů
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku E-mail.
Vyberte e-mailový účet, který chcete použít, a načtou se nové e-maily.
Klepněte na e-mail, který si chcete přečíst.
Přechod na předchozí nebo další
e-mail.
Otevření dalších možností.
Přidání e-mailové adresy do
seznamu kontaktů nebo
zobrazení dalších možností.
Označení e-mailu jako upomínky.
Otevírání příloh.
Odpověď všem příjemcům.
Přeposlání e-mailu.
Odpovídání na e-mail.
Odstranění e-mailu.
53
Fotoaparát
Základní fotografování a filmování
Pořizování fotografií a nahrávání videí
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotoaparát.
2 Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit.
3 Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na . Chcete-li nahrát video, klepněte na
.
• Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přibližte a přitažením oddalte.
• Chcete-li během nahrávání zachytit obrázek z videa, klepněte na položku Kopie.
• Chcete-li změnit zaostření při nahrávání videa, klepněte na místo, kam chcete zaostřit.
Chcete-li zaostřit na střed obrazovky, klepněte na položku .
Zobrazení aktuálního
režimu.
Zobrazení zachycených
fotografií a videí.
Výběr mezi různými
dostupnými efekty.
Spuštění nahrávání
videa.
Tuto funkci použijte pro
vytvoření časově
zpožděných snímků.
Pořízení fotografie.
Přepínání mezi
předním a zadním
fotoaparátem.
Změna nastavení
fotoaparátu.
Změna režimu
fotografování.
• Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
• Ujistěte se, že je objektiv čistý. V opačném případě nemusí zařízení v některých režimech
vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.
54
Fotoaparát
Spouštění fotoaparátu na uzamčené obrazovce
Chcete-li rychle snímat fotografie výjimečných chvil, spusťte Fotoaparát na uzamčené obrazovce.
Na zamčené obrazovce přetáhněte položku
mimo velký kruh.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Etiketa fotoaparátu
• Nefoťte ani nenatáčejte ostatní osoby bez jejich svolení.
• Nefoťte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
• Nefoťte ani nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.
Režimy fotografování a filmování
Automaticky
Tento režim použijte, chcete-li nechat fotoaparát vyhodnotit okolí a určit ideální režim pro
fotografování.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotoaparát → REŽIM → Automaticky.
Panoráma
Pomocí tohoto režimu můžete vytvořit fotografii složenou z mnoha fotografií spojených dohromady.
Zařízení identifikuje fotografie pomocí v Galerie.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotoaparát → REŽIM → Panoráma.
Chcete-li získat nejlepší snímek, využijte rady níže.
• Posuňte fotoaparát pomalu jedním směrem.
• Udržujte snímek v rámečku hledáčku fotoaparátu.
• Neměli byste fotit neurčité pozadí, například prázdnou oblohu nebo holou stěnu.
55
Fotoaparát
Sériový sn.
V tomto režimu můžete pořizovat série fotografií pohybujících se objektů.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotoaparát → REŽIM → Sériový sn.
Chcete-li pořídit kontinuálně několik snímků, klepněte a podržte
.
Překrásná tvář
Pomocí tohoto režimu můžete pořídit fotografii s osvětlenými tvářemi pro jemnější obrázky.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotoaparát → REŽIM → Překrásná tvář.
Intervalový snímek
Pomocí tohoto režimu lze postupně vytvořit sérii autoportrétů, z níž můžete vybrat a uložit
fotografie, které požadujete.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotoaparát.
2 Chcete-li použít přední fotoaparát, klepněte na položku .
3 Klepněte na položku REŽIM → Intervalový snímek.
4 Jakmile zařízení najde vaši tvář, klepnutím na ikonu pořiďte autoportrét. Fotografii můžete
také pořídit klepnutím na obrazovku.
Zařízení pořídí fotografie ve dvousekundových intervalech.
5 Zaškrtněte fotografie, které chcete uložit, a klepněte na položku ULOŽIT.
Zvuk a foto
Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie se zvukem. Zařízení identifikuje fotografie
pomocí v Galerie.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotoaparát → REŽIM → Zvuk a foto.
Sport
V tomto režimu můžete pořizovat fotografie rychle se pohybujících objektů.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotoaparát → REŽIM → Sport.
56
Fotoaparát
Nastavení fotoaparátu
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotoaparát → . Ne všechny následující možnosti jsou
dostupné, jak v režimech statického fotoaparátu, tak i videokamery.
• Velikost obrázku (zadní) / Velikost obrázku (přední): Vybere rozlišení. Vyšší rozlišení má za
následek vyšší kvalitu fotografií, které ale zaberou více paměti.
• Velikost videa (zadní): Vybere rozlišení. Vyšší rozlišení má za následek vyšší kvalitu videí, které
ale zaberou více paměti.
• Ovládání gestem: V zařízení nastavte rozeznání vaší dlaně, abyste tímto způsobem mohli
pořizovat autoportréty.
• Uložit jako hor. překlopený: Slouží k převrácení obrazu za účelem vytvoření zrcadlení původní
scény při fotografování předním fotoaparátem.
• Režim zobrazení: Změna poměru stran obrazovky náhledu.
• Dělicí čáry: Zobrazí pokyny hledáčku a pomůže s kompozicí při výběru předmětů.
• Značky polohy: Nastavte v telefonu možnost přidávání značky polohy k fotografiím.
• Chcete-li zlepšit příjem GPS signálů, snažte se nefotografovat na místech, kde může být
signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného
počasí.
• Pokud sdílíte fotografii s připojenou značkou polohy, mohou ostatní vidět informace o
poloze. Chcete-li tomu zabránit, klepněte při prohlížení fotografie na položku DALŠÍ →
Podrobnosti → UPRAVIT a potom klepněte na položku ve složce Místo a odstraňte
informace o poloze.
• Zkontrolovat obrázky: Nastavení zařízení pro zobrazení fotografií po jejich zachycení.
• Místo uložení: Vybere umístění úložiště v paměti.
• Funkce tl. hlasitosti: Nastavení zařízení na použití tlačítka hlasitosti k ovládání spouště nebo
funkce zoomu.
• Vynulovat nastavení: Obnovení nastavení fotoaparátu.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na použitém režimu.
57
Galerie
Prohlížení obsahu v zařízení
Na obrazovce Aplikace klepněte na Galerie a vyberte snímek nebo video.
Video soubory zobrazují ikonu
v miniatuře náhledu.
Chcete-li skrýt nebo zobrazit menu, klepněte na obrazovku.
Přechod na předchozí obrazovku.
Otevření dalších možností.
Přidání položky do seznamu
oblíbených položek.
Odstranění snímku.
Sdílení snímku s ostatními
uživateli.
Úpravy snímku.
58
Užitečné aplikace a funkce
S vyhledávač
Pomocí této aplikace můžete vyhledávat v zařízení různý obsah. Můžete použít rozličné filtry a
zobrazit historii vyhledávání.
Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku S vyhledávač.
Hledání obsahu
Klepněte na pole vyhledávání a zadejte klíčové slovo, nebo klepněte na položku
slovo.
a řekněte klíčové
Pro získání lepších výsledků klepněte na příslušné filtry pod polem hledání.
Chcete-li vybrat kategorie hledání, klepněte na DALŠÍ → Vyberte hledaná místa.
S Plánovač
Vytváření událostí
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku S Plánovač.
2 Klepněte na položku . Případně vyberte datum bez událostí a znovu na datum klepněte.
Pokud datum již má uložené události, klepněte na datum a na položku
59
.
Užitečné aplikace a funkce
3 Zadejte podrobnosti události.
Vložení názvu.
Vyberte kalendář, který chcete
použít nebo který se má
synchronizovat.
Nastavte pro tuto udalost
počátečné a konečné datum.
Nastavení připomenutí události.
Zadání místa konání události.
Přidat další podrobnosti.
Připojte mapu zobrazující polohu
události.
4 Chcete-li událost uložit, klepněte na položku ULOŽIT.
Vytváření úloh
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku S Plánovač.
2 Klepněte na ÚKOLY, zadejte podrobnosti a klepnětě na DNES nebo ZÍTRA pro nastavení
termínu splnění.
Chcete-li přidat další podrobnosti, klepněte na položku
.
3 Chcete-li úlohu uložit, klepněte na položku ULOŽIT.
Synchronizovat události nebo úlohy s vašimi účty
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku S Plánovač.
Chcete-li přidat účty, se kterými provedete synchronizaci, klepněte na položku DALŠÍ → Správa
kalendářů → Přidat účet. Potom vyberte účet, se kterým má být provedena synchronizace, a
přihlaste se.
Chcete-li změnit možnost synchronizace účtu, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na Nastavení
→ Účty a vyberte účet služby.
60
Užitečné aplikace a funkce
Internet
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Internet.
2 Klepněte na pole zadávání adresy.
3 Zadejte webovou adresu nebo klíčové slovo a pak klepněte na položku Přejít na.
Chcete-li zobrazit panely nástrojů, potáhněte prstem mírně dolů po obrazovce.
Obnovení aktuální webové
stránky.
Přechod na dříve navštívenou
stránku.
Otevření dalších možností.
Zobrazení záložek, uložených
stránek a nedávné historie
Internetu.
Čtení článku v režimu čtení.
Zavření záložky.
Otevření domovské stránky.
Otevření nové záložky.
61
Užitečné aplikace a funkce
Hudba
Přehrávání hudby
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hudba.
Vyberte hudební kategorii a pak vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.
Otevření dalších možností.
Otevření seznamu skladeb.
Nastavení souboru jako oblíbené
skladby.
Nastavení hlasitosti.
Zapnutí režimu náhodného
přehrávání.
Změna režimu opakování.
Přecházení na předchozí skladbu.
Klepnutím a podržením se rychle
přesuňte zpět.
Přecházení na další skladbu.
Klepnutím a podržením se rychle
přesuňte vpřed.
Pozastavení a obnovení
přehrávání.
Chcete-li poslouchat skladby se stejnou úrovní hlasitosti, klepněte na položku DALŠÍ → Nastavení a
klepnutím na přepínač Chytrá hlasitost tuto funkci aktivujte.
Pokud je aktivní funkce Chytrá hlasitost, může být hlasitost vyšší než hlasitost samotného
zařízení. Dávejte pozor, abyste se dlouhodobě nevystavovali hlasitým zvukům a nedošlo tak
k poškození Vašeho sluchu.
U některých souborů se nemusí aktivovat funkce Chytrá hlasitost.
62
Užitečné aplikace a funkce
Video
Přehrávání videí
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Video.
Vyberte video, které chcete přehrát.
Otevření seznamu skladeb.
Otevření dalších možností.
Pozastavení a obnovení
přehrávání.
Přechod vpřed nebo zpět
přetažením panelu.
Nastavení hlasitosti.
Přesun ovládacího panelu
doleva.
Přesun ovládacího panelu
doprava.
Přepnout na rozevírací
přehrávač videí.
Změnit poměr stran
obrazovky.
Přejít na předcházející
video. Klepnutím a
podržením se rychle
přesuňte zpět.
Přejít na další video.
Klepnutím a podržením se
rychle přesuňte vpřed.
63
Užitečné aplikace a funkce
Hodiny
UPOZORNĚNÍ
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hodiny → UPOZORNĚNÍ.
Nastavení upozornění
Nastavte čas budíku a klepnutím na položku MOŽNOSTI nastavte další různé možnosti budíku a
potom klepněte na ULOŽIT.
Chcete-li otevřít klávesnici, abyste mohli zadat čas výstrahy, klepněte na položku KLÁVESNICE.
Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat upozornění, klepněte na položku
seznamu upozornění.
vedle upozornění v
Zastavení upozornění
Budík zastavte klepnutím na KONEC. Pokud jste již dříve aktivovali možnost odložení, klepnutím na
POSUNOUT BUDÍK dojde po určité době k opakování budíku.
Odstraňování upozornění
Klepněte na položku
a upozornění v seznamu upozornění.
SVĚTOVÉ HODINY
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hodiny → SVĚTOVÉ HODINY.
Vytvoření hodin
Zadejte název města nebo vyberte město ze seznamu měst nebo na glóbusu a klepněte na
Odstraňování hodin
Klepněte na položku
na hodinách.
64
.
Užitečné aplikace a funkce
STOPKY
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hodiny → STOPKY.
Pro spuštění měření času klepněte na položku ZAČÁTEK. Chcete-li zaznamenat mezičasy, klepněte
na položku KOLO.
Klepnutím na položku ZASTAVIT měření času zastavte. Chcete-li stopky vynulovat, klepněte na
položku VYNULOVAT.
ČASOVAČ
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hodiny → ČASOVAČ.
Nastavte dobu trvání a pak klepněte na položku ZAČÁTEK.
Chcete-li otevřít klávesnici, abyste mohli zadat dobu trvání, klepněte na položku KLÁVESNICE.
Po vypršení časovače klepněte na KONEC.
Kalkulačka
Tuto aplikaci použijte pro jednoduché nebo komplexní výpočty.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kalkulačka.
Chcete-li odstranit historii, klepněte na položku SMAZAT HISTORII.
Poznámka
Pomocí této aplikace můžete vytvářet poznámky a uspořádat je podle kategorie.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Poznámka.
Vytváření poznámek
Klepněte na položku v seznamu poznámek a zadejte poznámku. Při vytváření poznámky použijte
jednu z následujících možností:
• Kateg.: Vytvořit nebo nastavit kategorii.
• Obrázek: Vložit obrázky.
• Hlasová: Vytváření hlasového záznamu pro vložení.
• Úkoly: Přidáním zaškrtávacích políček na začátek každé řádky můžete vytvořit seznam úloh.
Chcete-li poznámku uložit, klepněte na tlačítko ULOŽIT.
Chcete-li upravit poznámku, klepněte na poznámku a pak klepněte na obsah poznámky.
65
Užitečné aplikace a funkce
Hledání poznámek
Klepněte na položku HLEDAT v seznamu poznámek a zadejte klíčové slovo, které se má v
poznámkách vyhledat.
Smart Manager
Chytrý správce poskytuje přehled o stavu baterie, úložiště paměti RAM a zabezpečení systému
vašeho zařízení. Můžete také zařízení automaticky optimalizovat jedním klepnutím prstu.
Používání funkce rychlé optimalizace
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Smart Manager → SMAZAT VŠE.
Funkce rychlé optimalizace zvyšuje výkon zařízení prostřednictvím následujících akcí.
• Identifikace aplikací, které využívají nadměrné množství elektrické energie, a částečné vyčištění
paměti.
• Vymazání nepotřebných souborů a zavření aplikací spuštěných na pozadí.
• Hledání malwaru.
Používání aplikace Chytrý správce
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Smart Manager a vyberte funkci.
Baterie
Zkontrolujte zbývající úroveň nabití baterie a dobu, po kterou lze zařízení používat. U zařízení s
nízkou zbývající úrovní nabití baterie můžete energii baterie šetřit aktivací funkcí úsporného režimu a
zavřením aplikací, které spotřebovávají nadměrné množství energie baterie.
Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba
používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.
66
Užitečné aplikace a funkce
Úložiště
Zkontrolujte stav použité a dostupné kapacity paměti. Můžete vymazat nepoužívané a zbytkové
soubory nebo odinstalovat aplikace, které již nepoužíváte.
RAM
Zkontrolujte množství dostupné paměti RAM. Můžete zavřít aplikace na pozadí a omezit množství
používané paměti RAM, abyste zařízení zrychlili.
Zabezpečení zařízení
Zkontrolujte stav zabezpečení zařízení. Funkce prohledá telefon a kontroluje nepřítomnost malwaru.
Aplikace Google
Google nabízí aplikace v oblasti zábavy, sociálních sítí a obchodu. Pro přístup k některým aplikacím
budete pravděpodobně potřebovat účet Google. Další informace naleznete v části Nastavení účtů.
Další informace týkající se aplikace naleznete v nabídce nápovědy aplikace.
Některé aplikace nemusí být dostupné nebo mohou mít jiné označení v závislosti na oblasti
nebo poskytovateli služeb.
Chrome
Vyhledávejte informace a procházejte webové stránky.
Gmail
Odesílejte a přijímejte e-maily prostřednictvím služby Gmail.
Google+
Sdílejte své příspěvky a sledujte aktualizace, které sdílí vaše rodina, přátelé a jiní uživatelé. Dále
můžete zálohovat své fotografie, videa a další obsah.
67
Užitečné aplikace a funkce
Mapy
Najděte na mapě svoji lokalitu, vyhledávejte různé lokality a prohlížejte si informace o různých
místech.
Hudba Play
Vyhledávejte, poslouchejte a sdílejte hudbu ve svém zařízení.
Filmy Play
Ve svém zařízení můžete přehrávat videa a stahovat různý obsah ke sledování z webu Obchod Play.
Knihy Play
Stahujte různé knihy z webu Obchod Play, které si poté můžete ve svém zařízení přečíst.
Kiosek Play
Můžete číst zprávy a časopisy, které vás zajímají, na jednom pohodlném místě.
Hry Play
Můžete stahovat hry z webu Obchod Play a hrát je s ostatními.
Disk
Ukládejte svůj obsah do cloudu, kde k němu budete mít přístup odkudkoli a budete jej moci sdílet
s ostatními.
YouTube
Sledujte a vytvářejte videa a sdílejte je s ostatními.
Fotky
Můžete spravovat fotografie, alba a videa které jste uložili v zařízení a nahráli do služby Google+.
68
Užitečné aplikace a funkce
Hangouts
Chatujte se svými přáteli sami nebo ve skupinách a při chatování používejte obrázky, emotikony a
videohovory.
Google
Můžete rychle vyhledávat položky na Internetu nebo ve svém zařízení.
Hlasové vyhledávání
Po vyslovení klíčového slova nebo fráze můžete rychle vyhledat příslušnou položku.
Nastavení Google
Nakonfigurujte nastavení pro určité funkce poskytované Googlem.
69
Připojování k ostatním
zařízením
Bluetooth
Informace o funkci Bluetooth
Aplikace Bluetooth vytváří přímé bezdrátové připojení mezi dvěma zařízeními na krátké vzdálenosti.
K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními použijte rozhraní Bluetooth.
• Společnost Samsung nenese odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití
dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
• Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná
a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní
dosah snížen.
• Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností
Bluetooth SIG, nemusejí být se zařízením kompatibilní.
• Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo
ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely).
Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce
Bluetooth.
70
Připojování k ostatním zařízením
Párování s jinými zařízeními Bluetooth
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na Nastavení → Bluetooth a klepnutím na přepínač tuto
funkci aktivujte.
Uvedena jsou nalezená zařízení.
2 Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování.
Pokud se vaše zařízení již předtím spárovalo, klepněte na název zařízení bez potvrzení
automaticky vygenerovaného klíče.
Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby
zařízení zapnulo možnost viditelnosti.
3 Potvrďte požadavek autorizace Bluetooth na obou zařízeních.
Odesílání a příjem dat
Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. S dalšími zařízeními Bluetooth
můžete sdílet data, například kontakty nebo soubory médií. Následující akce představují příklad
odeslání snímku do jiného zařízení.
Odeslání snímku
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
2 Vyberte snímek.
3 Klepněte na Sdílet → Bluetooth a vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek přenést.
Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby
zařízení zapnulo možnost viditelnosti.
4 Potvrďte požadavek autorizace Bluetooth na druhém zařízení.
71
Připojování k ostatním zařízením
Příjem snímku
Když vám další zařízení zašle snímek, přijměte požadavek autorizace Bluetooth. Přijaté obrázky si
můžete prohlédnout ve složce Galerie.
Zrušení párování zařízení Bluetooth
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Bluetooth.
Telefon zobrazí spárovaná zařízení v seznamu.
2 Klepněte na položku vedle názvu zařízení a zrušte jeho spárování.
3 Klepněte na položku Ukončit párování.
Wi-Fi Direct
O funkci Wi-Fi Direct
Funkce Wi-Fi Direct propojí zařízení přes síť Wi-Fi bez nutnosti použít přístupový bod.
Připojování k ostatním zařízením
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na Nastavení → Wi-Fi a klepnutím na přepínač tuto funkci
aktivujte.
2 Klepněte na Wi-Fi Direct.
Uvedena jsou nalezená zařízení.
Pokud se zařízení, ke kterým se chcete připojit, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení
zapnulo funkci Wi-Fi Direct.
3 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.
4 Potvrďte požadavek autorizace funkce Wi-Fi Direct v druhém zařízení.
72
Připojování k ostatním zařízením
Odesílání a příjem dat
S dalšími zařízeními můžete sdílet data, například kontakty nebo multimediální soubory. Následující
akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.
Odeslání snímku
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
2 Vyberte snímek.
3 Klepněte na Sdílet → Wi-Fi Direct a vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek přenést.
4 Potvrďte požadavek autorizace funkce Wi-Fi Direct v druhém zařízení.
Pokud jsou zařízení již připojená, bude snímek do druhého zařízení odeslán bez procedury
požadavku na připojení.
Příjem snímku
Když vám další zařízení zašle snímek, přijměte požadavek autorizace funkce Wi-Fi Direct. Přijaté
obrázky si můžete prohlédnout ve složce Galerie.
Ukončení připojení k zařízení
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Wi-Fi.
2 Klepněte na Wi-Fi Direct.
Telefon zobrazí připojená zařízení v seznamu.
3 Zařízení odpojíte klepnutím na jeho název.
73
Připojování k ostatním zařízením
Rychlé připojení
Informace o funkci Rychlé připojení
Tuto funkci můžete používat k rychlému hledání a připojení blízkých zařízení.
• Metody připojení se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení nebo sdíleného
obsahu.
• Název zařízení se může lišit v závislosti na zařízeních Bluetooth, s kterými párujete. Název
zařízení se například může zobrazit jako BT MAC.
Připojování k ostatním zařízením
1 Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku Rychlé přip.
Pokud tuto funkci používáte poprvé, vyberte možnost viditelnosti a klepněte na položku
ZAPNOUT RYCHLÉ PŘIPOJENÍ.
Po otevření panelu se automaticky aktivují funkce Wi-Fi a Bluetooth a zařízení vyhledá nejbližší
zařízení.
Pokud jste si na zařízení nainstalovali Samsung Link, objeví se seznam zařízení
registrovaných ve službě Samsung Link v horní části obrazovky.
2 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.
Další kroky se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení. Připojení mezi zařízeními
dokončete dle pokynů na obrazovce.
Chcete-li okolním zařízením povolit vyhledávání a připojení k vašemu zařízení, klepněte na
položku NAST. → Viditelnost zařízení a vyberte možnost.
Opětovné hledání zařízení
Pokud se požadované zařízení neobjeví na seznamu, vyhledejte ho.
Klepněte na položku OBN. a vyberte zařízení ze seznamu nalezených zařízení.
Deaktivace funkce Rychlé připojení
Klepněte na položku
.
74
Připojování k ostatním zařízením
Sdílení obsahu
Sdílí obsah s připojenými zařízeními.
1 Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku Rychlé přip.
2 Vyberte zařízení ze seznamu nalezených zařízení.
3 Klepněte na položku Sdílet obsah a vyberte kategorii médií.
4 Vyberte obsah, který chcete sdílet, a pak klepněte na položku HOTOVO.
Zařízení odešle obsah do připojeného zařízení.
SideSync 3.0
O aplikaci SideSync 3.0
Tato aplikace slouží k ovládání obrazovky smartphonu pomocí virtuální obrazovky smartphonu ve
vašem tabletu.
Obrazovku tabletu můžete ovládat také pomocí virtuální obrazovky v počítači
prostřednictvím Wi-Fi nebo kabelu USB. Stáhněte si do počítače aplikaci SideSync 3.0
z webových stránek společnosti Samsung (www.samsung.com/sidesync) a nainstalujte ji.
Další informace naleznete v nabídce nápovědy na virtuální obrazovce.
• Ve svém tabletu můžete prohlížet zprávy nebo používat chatovací místnost smartphonu.
• Ve svém tabletu můžete na větším displeji sledovat video přehrávané ve smartphonu.
• Soubory je možné mezi tabletem a smartphonem snadno přenášet přetažením.
Než začnete tuto aplikaci používat
• Váš tablet a smartphone musí podporovat funkci Wi-Fi Direct.
• Aplikace SideSync 3.0 musí být nainstalována v tabletu i ve smartphonu.
Pokud není v některém zařízení nainstalována, stáhněte si ji a nainstalujte z webu Galaxy Apps
nebo Obchod Play.
• Aplikace SideSync 3.0 funguje pouze v zařízeních se systémem Android verze 4.4 nebo vyšší.
75
Připojování k ostatním zařízením
Připojení tabletu a smartphonu
1 V tabletu klepněte na obrazovce Aplikace na položku SideSync 3.0.
2 Ve smartphonu spusťte aplikaci SideSync 3.0.
3 Tablet automaticky vyhledá dostupné smartphony.
Vyberte jeden z nalezených smartphonů.
4 Na obrazovce smartphonu klepněte na OK.
76
Připojování k ostatním zařízením
5 V tabletu se zobrazí virtuální obrazovka smartphonu a obrazovka smartphonu se vypne.
77
Připojování k ostatním zařízením
Používání virtuální obrazovky smartphonu
Procházejte obrazovku a používejte aplikace na virtuální obrazovce smartphonu. Můžete odesílat
nebo přijímat zprávy, případně chatovat s ostatními.
• Některé funkce, jako Screen Mirroring, nemusí na virtuální obrazovce smartphonu
fungovat.
• Virtuální obrazovka smartphonu se může lišit v závislosti na smartphonu.
Minimalizace obrazovky.
Otevření dalších možností.
Maximalizování obrazovky tak,
aby odpovídala obrazovce
tabletu.
Otáčení obrazovky
Zavřít SideSync 3.0.
Zachycení kopie obrazovky
Otevření stejné webové stránky
ve webovém prohlížeči tabletu.
Virtuální obrazovka smartphonu
Tlačítko Poslední aplikace
Tlačítko Zpět
Tlačítko Domů
78
Připojování k ostatním zařízením
Přesouvání virtuální obrazovky smartphonu
Klepněte na horní okraj virtuální obrazovky smartphonu a přetáhněte jej na jiné místo.
Nastavení velikosti virtuální obrazovky smartphonu
1 Klepněte a podržte v pravé dolní části virtuální obrazovky smartphonu.
2 Jakmile se zobrazí rámeček, tažením můžete upravit jeho velikost.
Zadávání textu
Při zadávání textu na virtuální obrazovce smartphonu se zobrazí klávesnice tabletu. Pomocí této
klávesnice zadejte text.
79
Připojování k ostatním zařízením
Přepínání mezi obrazovkou smartphonu a virtuální obrazovkou smartphonu
Používat obrazovku smartphonu a virtuální obrazovku smartphonu současně není možné. Pokud
používáte virtuální obrazovku smartphonu v tabletu, obrazovka smartphonu se vypne.
Používání obrazovky smartphonu
Stisknutím tlačítka Domů na smartphonu zapnete obrazovku smartphonu a vypnete virtuální
obrazovku v tabletu.
Používání virtuální obrazovky smartphonu
Klepnutím na PŘEPNOUT NA TABLET na obrazovce tabletu zapnete virtuální obrazovku a vypnete
obrazovku smartphonu.
Přehrávání hudby nebo videí v tabletu
Hudbu a videa uložené ve smartphonu můžete přehrávat prostřednictvím obrazovky a reproduktoru
tabletu.
1 Na virtuální obrazovce smartphonu v tabletu spusťte hudební soubor nebo soubor videa.
2 Vybraný soubor se přehraje prostřednictvím obrazovky a reproduktoru tabletu.
Během přehrávání můžete nastavit hlasitost na virtuální obrazovce smartphonu nebo v tabletu.
80
Připojování k ostatním zařízením
Kopírování souborů mezi zařízeními
Kopírování souborů ze smartphonu do tabletu
1 Na virtuální obrazovce smartphonu klepněte a podržte požadovaný soubor.
2 Vyberte soubory, které chcete zkopírovat, klepněte a podržte libovolný vybraný soubor a
přetáhněte jej na obrazovku tabletu.
3 Na obrazovce tabletu se spustí funkce Moje soubory. Vyberte složku pro uložení souboru a
klepněte na HOT.
Kopírování souborů z tabletu do smartphonu
1 Na obrazovce tabletu klepněte a podržte požadovaný soubor.
2 Vyberte soubory, které chcete zkopírovat, klepněte a podržte libovolný vybraný soubor a
přetáhněte jej na virtuální obrazovku smartphonu.
3 Na virtuální obrazovce smartphonu se spustí funkce Moje soubory. Vyberte složku pro uložení
souboru a klepněte na HOT.
Používání funkcí volání u tabletu
Funkce volání vašeho tabletu můžete používat prostřednictvím reproduktoru a mikrofonu tabletu.
Pomocí virtuální obrazovky smartphonu můžete přijímat příchozí hovory nebo uskutečnit hovor.
Další informace o funkcích volání naleznete v uživatelské příručce ke smartphonu.
81
Připojování k ostatním zařízením
Screen Mirroring
Informace o funkci Screen Mirroring
Tuto funkci použijte k připojení vašeho zařízení k velké obrazovce pomocí hardwarového klíče
AllShare Cast nebo HomeSync a sdílení obsahu.
Zařízení s aktivní funkcí
zrcadlení obrazovky (klíč
AllShare Cast, HomeSync)
• Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Některé soubory mohou být během přehrávání uloženy do mezipaměti, v závislosti na
připojení k síti.
• Chcete-li ušetřit energii, deaktivujte tuto funkci, když ji nepoužíváte.
• Pokud určíte frekvenci sítě Wi-Fi, nemusí být hardwarové klíče AllShare Cast nebo
HomeSync detekovány nebo se nemusí připojit.
• Pokud hrajete videa nebo hry na televizoru, vyberte příslušný režim televizoru, abyste
získali z funkce maximum.
82
Připojování k ostatním zařízením
Prohlížení obsahu na televizoru
Před připojením zařízení k televizoru propojte televizor a zařízení s aktivní funkcí zrcadlení obrazovky.
Chcete-li nastavit připojení, postup naleznete v uživatelské příručce zařízení. Následující akce
představují příklad prohlížení obsahu v televizoru připojeném pomocí klíčenky funkce AllShare Cast.
1 Připojte kabelem HDMI k televizoru klíč AllShare Cast.
2 V televizoru vyberte režim připojení, například režim HDMI, a připojte externí zařízení.
3 Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku UPRAVIT → Screen Mirroring.
Uvedena jsou nalezená zařízení.
4 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.
Obrazovka zařízení se zobrazí na obrazovce televizoru.
Pokud připojujete zařízení poprvé, klepněte na název klíčenky v seznamu a podržte ho a zadejte
kód PIN zobrazený na obrazovce televizoru.
5 Otevřete nebo přehrajte soubor a pak zobrazení ovládejte pomocí kláves na vašem zařízení.
83
Připojování k ostatním zařízením
Mobilní tisk
Připojte zařízení k tiskárně pomocí Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct a tiskněte snímky či dokumenty.
Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.
Přidávání modulů plug-in pro tiskárny
Přidejte moduly plug-in pro tiskárny, ke kterým chcete zařízení připojit.
Na obrazovce Aplikace klepněte na Nastavení → Další nastavení připojení → Tisk → Stáhnout
modul plug-in a vyhledejte modul plug-in tiskárny na webu Obchod Play. Vyberte modul plug-in
tiskárny a nainstalujte jej.
Připojování k tiskárně
Na obrazovce Aplikace klepněte na Nastavení → Další nastavení připojení → Tisk, vyberte modul
plug-in tiskárny a poté klepnutím na přepínač funkci aktivujete. Zařízení vyhledá tiskárny, které jsou
připojeny ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení.
Chcete-li tiskárny přidat ručně, vyberte modul plug-in tiskárny a klepněte na DALŠÍ → Přidat
tiskárnu → ADD PRINTER, zadejte podrobnosti a poté klepněte na OK.
Chcete-li změnit nastavení tisku, vyberte modul plug-in tiskárny a klepněte na DALŠÍ → Nastavení
tisku.
Tisk obsahu
Během zobrazování obsahu, jako jsou obrázky nebo dokumenty, klepněte na položku Sdílet → Tisk
→
→ Všechny tiskárny a pak vyberte tiskárnu.
84
Správce zařízení a dat
Přenos dat z předchozího zařízení
Data můžete přenášet z předchozího do nového zařízení pomocí aplikace Samsung Smart Switch. K
dispozici jsou následující verze aplikace Samsung Smart Switch.
• Verze pro mobilní zařízení (Smart Switch Mobile): Přenášejte data mezi mobilními zařízeními.
Aplikaci si můžete stáhnout z obchodu Galaxy Apps nebo Obchod Play.
• Verze pro počítače: Přenášejte data mezi zařízením a počítačem. Aplikaci si můžete stáhnout na
stránce www.samsung.com/smartswitch.
• Aplikace Samsung Smart Switch není na některých zařízeních nebo počítačích
podporována.
• Platí některá omezení. Další podrobnosti naleznete na adrese
www.samsung.com/smartswitch. Společnost Samsung bere autorská práva vážně.
Přenášejte pouze obsah, který vlastníte a na jehož přenášení máte právo.
Přenášení dat z mobilního zařízení
Přenášejte data z předchozího zařízení do nového.
Následující činnosti představují příklad přenášení z předchozího zařízení Android. Chcete-li přenášet
data z mobilního zařízení vybaveného jiným operačním systémem, postupujte podle pokynů na
obrazovce.
1 Stáhněte a nainstalujte aplikaci Smart Switch prostřednictvím Galaxy Apps nebo Obchod Play
na předchozím i novém zařízení.
2 Spusťte aplikaci Smart Switch Mobile na obou zařízeních.
3 Na předchozím zařízení klepněte na položku Zařízení Android → Start.
4 Na předchozím zařízení klepněte na položku Odesíl. zařízení → PŘIPOJIT.
Zařízení se automaticky propojí.
85
Správce zařízení a dat
5 Na předchozím zařízení vyberte data, která chcete přenést do nového zařízení, a klepněte na
položku POSL.
6 V novém zařízení přijměte data klepnutím na položku PŘIJMOUT ve vyskakovacím okně s
požadavkem na připojení.
Spustí se přesun dat.
7 Po dokončení přesunu dat klepněte na obou zařízeních na položku DOKONČIT.
Přenášení dat z počítače
Zálohujte data z předchozího zařízení do počítače a importujte je do nového zařízení.
1 V počítači otevřete webovou stránku www.samsung.com/smartswitch a stáhněte aplikaci Smart
Switch.
2 V počítači spusťte aplikaci Smart Switch.
Pokud předchozí zařízení není značky Samsung, zálohujte data do počítače prostřednictvím
programu poskytovaného výrobcem tohoto zařízení. Potom přeskočte ke kroku 5.
3 Připojte vaše předchozí zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
4 V počítači podle pokynů na obrazovce zálohujte data ze zařízení. Potom předchozí zařízení
odpojte od počítače.
5 Připojte vaše nové zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
6 V počítači podle pokynů na obrazovce přeneste data do nového zařízení.
86
Správce zařízení a dat
Použití zařízení jako vyměnitelného disku pro
přenos dat
Přesunujte zvuky, videa, obrázky nebo jiné typy souborů ze zařízení do počítače a naopak.
Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB od zařízení. Mohlo by dojít ke ztrátě dat
nebo poškození zařízení.
Zařízení se nemusí správně připojit, pokud jsou připojena pomocí USB rozbočovače. Připojte
zařízení přímo k USB portu počítače.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Otevřete panel s oznámeními a pak klepněte na položku Připojeno jako multimediální zařízení
→ Mediální zařízení (MTP).
Pokud váš počítač nepodporuje protokol Media Transfer Protocol (MTP) nebo neobsahuje
nainstalovaný žádný odpovídající ovladač, klepněte na položku Fotoaparát (PTP).
3 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.
Aktualizace zařízení
Zařízení lze aktualizovat na nejnovější software.
Aktualizace pomocí bezdrátového připojení
Zařízení lze přímo aktualizovat na nejnovější software pomocí služby bezdrátového zasílání firmwaru
(FOTA).
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → O zařízení → Aktualizace softwaru →
Aktualizovat.
Automatickou kontrolu dostupných aktualizací aktivujte klepnutím na přepínač
Automatická aktualizace. Funkci stahování aktualizací pouze prostřednictvím připojení
Wi-Fi aktivujete klepnutím na přepínač Pouze Wi-Fi.
87
Správce zařízení a dat
Aktualizace prostřednictvím aplikace Smart Switch
Připojte zařízení k počítači a aktualizujte jej na nejnovější software.
1 V počítači otevřete webovou stránku www.samsung.com/smartswitch a stáhněte a nainstalujte
aplikaci Smart Switch.
2 V počítači spusťte aplikaci Smart Switch.
3 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
4 V počítači klikněte v okně připojení na tlačítko aktualizace.
• Nevypínejte počítač a neodpojujte kabel USB, pokud probíhá aktualizace zařízení.
• Během aktualizace zařízení nepřipojujte k počítači další mediální zařízení. Mohlo by to
způsobit narušení procesu aktualizace. Před aktualizací odpojte od počítače všechna
mediální zařízení.
Zálohování nebo obnovení dat
Udržujte vaše osobní údaje, údaje aplikací a nastavení v bezpečí ve vašem zařízení. Citlivé údaje
můžete zálohovat na záložní účet a použít je později. Chcete-li zálohovat nebo obnovit data, je nutné
se přihlásit k účtu Google nebo Samsung. Další informace naleznete v části Nastavení účtů.
Používání účtu Samsung
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Záloha a obnovení → Zálohovat moje
data, vyberte položky, které chcete zálohovat, a potom klepněte na položku ZÁLOHOVAT.
Automatické zálohování dat zařízení aktivujete klepnutím na přepínač Automaticky zálohovat.
Chcete-li obnovit data prostřednictvím účtu Samsung, klepněte na položku Obnovit. Při obnově
vybraných položek budou ze zařízení odstraněna aktuální data.
88
Správce zařízení a dat
Používání účtu Google
Na obrazovce Aplikace klepněte na Nastavení → Záloha a obnovení a klepnutím na přepínač
Zálohovat moje data tuto funkci aktivujete. Klepněte na položku Zálohovat účet a vyberte účet
jako záložní účet.
Obnovení dat prostřednictvím účtu Google aktivujete klepnutím na přepínač Automatické
obnovení. Při reinstalaci aplikací zazálohujte nastavení a data budou obnovena.
Provádění obnovení dat
Vymaže všechna nastavení a data na zařízení. Před provedením obnovení do továrního nastavení
ověřte, zda jste zálohovali všechna důležitá data uložená v zařízení. Další informace naleznete v části
Zálohování nebo obnovení dat.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Záloha a obnovení → Obnovit tovární
data → RESETOVAT ZAŘÍZENÍ → ODSTRANIT VŠE. Zařízení se automaticky restartuje.
89
Nastavení
Otevření menu Nastavení
Tuto aplikaci použijte, chcete-li konfigurovat zařízení, nastavit možnosti aplikace a přidat účty.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení.
Chcete-li hledat nastavení zadáváním klíčových slov, klepněte na položku HLEDAT.
Připojení
Wi-Fi
Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.
Na obrazovce Nastavení klepněte na Wi-Fi a klepnutím na přepínač tuto funkci aktivujte.
Stabilní připojení k síti v telefonu lze zachovat automatickým výběrem sítě Wi-Fi nebo mobilní sítě,
která používá nejsilnější signál. Chcete-li mezi sítěmi přepínat automaticky, klepněte na možnost
DALŠÍ → Inteligentní přepínač sítě → Zapnout.
Chcete-li použít možnosti, klepněte na položku DALŠÍ.
Nastavení pravidel spánku sítí Wi-Fi
Klepněte na položku DALŠÍ → Wi-Fi zapnuté během spánku.
Při vypnutí obrazovky zařízení automaticky vypne připojení k síti Wi-Fi. Pokud k tomu dojde
a pokud je zařízení nastaveno k použití mobilních sítí, tak provede automatický přechod
do datových sítí. Může dojít k účtování poplatků za přenos dat. Chcete-li se vyhnout dalším
poplatkům, nastavte tuto možnost na hodnotu Vždy.
90
Nastavení
Bluetooth
Aktivace funkce Bluetooth pro přenášení informací na krátké vzdálenosti.
Na obrazovce Nastavení klepněte na Bluetooth a klepnutím na přepínač tuto funkci aktivujte.
Režim Letadlo
V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce zařízení vypnuty. Budete moci používat pouze
služby, které nevyužívají připojení k síti.
Na obrazovce Nastavení klepněte na Režim Letadlo a klepnutím na přepínač tuto funkci aktivujte.
Mobilní hotspot a sdílení internetového připojení
Umožní používat zařízení jako mobilní přístupový bod a sdílet datové připojení k síti s dalšími
zařízeními. Další informace naleznete v části Mobilní hotspot a sdílení internetového připojení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Mobilní hotspot a sdílení internetového připojení.
• Mobile hotspot: Přístupový bod mobilní sítě použijte ke sdílení datového připojení zařízení
s počítači nebo jinými zařízeními přes síť Wi-Fi. Tuto funkci můžete používat, pokud není k
dispozici síťové připojení.
• Sdílení připojení Bluetooth: Sdílení připojení přes Bluetooth použijte ke sdílení připojení
zařízení k datové síti pomocí počítačů nebo dalších zařízení pomocí funkce Bluetooth.
• Sdílení přip. přes USB: Sdílení připojení přes USB použijte ke sdílení datového připojení
mobilního zařízení s počítačem přes USB. Po připojení k počítači je zařízení využíváno jako
bezdrátový modem počítače.
Použití dat
Přehled o množství využívaných dat a přizpůsobení nastavení pro omezení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Použití dat.
• Mobilní data: Nastavení používání datového připojení zařízení v jakékoli mobilní síti.
• Nastavit limit mobilních dat: Nastavení omezení využívání mobilních dat.
Chcete-li použít další možnosti, klepněte na položku DALŠÍ.
• Omezit data na pozadí: Nastavení zakázání synchronizace zařízení na pozadí při používání
mobilní sítě.
• Zobrazit využití sítě Wi-Fi: Zobrazení využití dat zařízení přenesených prostřednictvím Wi-Fi.
• Omezit sítě: Nastavení zakázání synchronizace zařízení na pozadí při používání sítě Wi-Fi.
91
Nastavení
Mobilní sítě
Nakonfigurujte si nastavení mobilních sítí.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Mobilní sítě.
• Datový roaming: Nastavení používání datových připojení zařízení během roamingu.
• Názvy přístupových bodů: Nastavení názvů přístupových bodů.
• Režim sítě: Výběr typu sítě.
• Síťoví operátoři: Vyhledávají dostupné sítě a ručně registrují síť.
Další nastavení připojení
Přizpůsobit nastavení pro ovládání sítí.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Další nastavení připojení.
Tisk
Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Pokud chcete a
tisknout soubory, můžete vyhledat dostupné tiskárny nebo tiskárnu připojit ručně.
VPN
Nastavení a připojení k virtuální soukromé síti (VPN).
Výchozí aplikace zpráv
Vybere výchozí aplikaci používanou k zasílání zpráv.
Ethernet
Možnost Ethernet je dostupná v případě, že je k zařízení připojen adaptér sítě Ethernet. Pomocí této
možnosti můžete aktivovat funkci Ethernet a nakonfigurovat nastavení sítě.
92
Nastavení
Zařízení
Zvuky a oznámení
Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zvuky a oznámení.
• Režim zvuku: Nastavení zařízení na použití režimu zvuku nebo tichého režimu.
• Hlasitost: Nastavení úrovně hlasitosti vyzváněcích tónů, hudby a videa, systémových zvuků a
oznámení.
• Vyzváněcí tóny a zvuky: Změní nastavení vyzváněcích tónů a zvuků systému.
• Vibrace: Přidá nebo vybere vzor vibrací.
• Kvalita zvuku a efekty: Vybere zvukový efekt, který bude použit při nastavení na hudbu.
• Nerušit: Změna nastavení pro správu přerušení.
• Upozorňování na zamykací obrazovce: Nastavení, zda se má zobrazovat obsah oznámení na
zamknuté obrazovce.
• Oznámení aplikací: Změní nastavení oznámení pro každou aplikaci.
Zobrazení
Změna nastavení zobrazení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zobrazení.
• Jas: Nastavení jasu displeje.
• Písmo: Změní velikost a typ písma.
• Časový limit displeje: Nastavení prodlevy než zařízení vypne podsvícení displeje.
• Inteligentní pohotovostní režim: Nastavení zařízení, které umožňuje zabránit vypnutí
podsvícení displeje při jeho sledování.
• Režim displeje: Změna režim obrazovky.
• Spořič displeje: Nastavení telefonu, které umožňuje spustit spořič obrazovky v případě, že se
telefon nabíjí nebo je připojen k doku počítače.
93
Nastavení
Pohyby a gesta
Aktivuje funkci rozpoznávání pohybu a mění nastavení, která ovládají rozpoznávání pohybu vašeho
zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Pohyby a gesta.
• Ztlumit: Příchozí hovory a alarmy v zařízení ztišíte pomocí pohybů dlaní.
• Dlaní uložit obrazovku: Nastavení zařízení na zachycení snímku obrazovky přejetím dlaně
doleva nebo doprava přes obrazovku.
Aplikace
Spravujte aplikace zařízení a měňte jejich nastavení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Aplikace.
Správce aplikací
Kontrola a správa aplikací v zařízení.
Výchozí aplikace
Vybere výchozí nastavení pro používání aplikací.
Nastavení aplikací
Přizpůsobení nastavení oznámení pro jednotlivé aplikace.
Osobní
Pozadí
Změňte nastavení pozadí pro domovskou obrazovku a zamknutou obrazovku.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Pozadí.
94
Nastavení
Zamykací obr. a zabezp.
Změňte nastavení tak, abyste zařízení a kartu SIM nebo USIM zabezpečili.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na vybrané metodě zámku obrazovky.
• Typ zámku displeje: Změna metody zámku obrazovky.
• Zobrazit informace: Změna nastavení pro položky zobrazené na zamknuté obrazovce.
• Efekt odemknutí: Vybere efekt, který se zobrazí při odemknutí obrazovky.
• Zabezpečení zařízení: Zkontrolujte stav zabezpečení telefonu a prohledejte telefon a
zkontrolujte nepřítomnost malwaru.
• Najít moje mobilní zařízení: Přístup k webu Find my mobile (findmymobile.samsung.com).
Z webové stránky Find my mobile můžete sledovat a ovládat ztracené nebo ukradené zařízení.
• Neznámé zdroje: Nastavení zařízení umožňující instalaci aplikací z neznámých zdrojů.
• Další nastavení zabezpečení: Konfigurace dalších nastavení zabezpečení.
Soukromí
Změňte nastavení soukromí.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Soukromí.
• Umístění: Změna nastavení oprávnění informací o poloze.
• Soukromý režim: Chcete-li zabránit ostatním v přístupu k vašemu osobnímu obsahu, aktivujte
soukromý režim.
• Hlásit diagn. informace: Nastavení automatického odesílání informací o diagnostice a
používání zařízení společnosti Samsung.
95
Nastavení
Usnadnění
Pomocí této funkce lze zlepšit usnadnění přístupu k zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Usnadnění.
• Zrak: Přizpůsobte nastavení a vylepšete usnadnění pro uživatele s poruchou zraku.
– – Galaxy TalkBack: Aktivace funkce TalkBack, která poskytuje hlasovou zpětnou vazbu.
– – Nápověda Galaxy TalkBack: Zobrazení informací nápovědy týkající se používání funkce
Galaxy TalkBack.
– – Vypnutý displej: Nastavení zařízení na neustálé vypínání obrazovky a udržování obsahu na
obrazovce v soukromí.
– – Rychlé zadávání z klávesnice: Nastavte zařízení na zadávání znaků při uvolnění prstu ze
znaku na klávesnici. Tuto funkci můžete použít k zadávání znaků místo uvolňování prstu a
dvojitého poklepání na obrazovku.
– – Vyslovovat hesla: Nastavte zařízení na hlasité čtení hesla po zadání hesla, pokud je funkce
TalkBack aktivní.
– – Velikost písma: Změna velikosti písma.
– – Gesta pro zvětšení: Nastavte v telefonu zvětšení obrazovky a přiblížení konkrétní oblasti.
– – Okno Lupy: Aktivace lupy umožňuje přiblížení obrazovky a zobrazení větší verze jejího
obsahu.
– – Stupně šedi: Zobrazit barvy na obrazovce ve stupních šedi.
– – Negativní barvy: Převrátí barvy displeje a zlepší viditelnost.
– – Nastavení barev: Úprava barevného schématu obrazovky, pokud zařízení zjistí, že trpíte
barvoslepostí nebo máte potíže se čtením obsahu.
– – Zástupce usnadnění: Nastavení zařízení, které umožňuje aktivovat funkci TalkBack, pokud
stisknete a podržíte vypínací tlačítko a poté klepnete a podržíte dva prsty na obrazovce.
– – Možnosti převodu text-řeč: Změní nastavení funkcí převodu textu na řeč po aktivaci funkce
TalkBack, například jazyky, rychlost a další možnosti.
96
Nastavení
• Sluch: Přizpůsobte nastavení a vylepšete dostupnost pro uživatele s poruchou sluchu.
– – Vypnout všechny zvuky: Nastavení telefonu, které umožňuje ztišení všech jeho zvuků,
například zvuků médií a hlasu volajícího během hovoru.
– – Titulky Samsung (skryté): Nastavení zařízení, které umožňuje zobrazit skryté titulky pro
obsah podporovaný společností Samsung a změnit nastavení skrytých titulků.
– – Titulky Google (skryté): Nastavení zařízení, které umožňuje zobrazit skryté titulky pro obsah
podporovaný Googlem a změna nastavení skrytých titulků.
– – Vyváž. zvuku vlevo/vpravo: Nastavení vyvážení zvuku v telefonu pomocí sluchátek.
– – Mono zvuk: Nastavte zařízení tak, aby po připojení sluchátek přepnulo výstup zvuku ze
stereo na mono.
– – Automatický hmatový vjem: Nastavení vibrací zařízení při přehrávání zvuků ve stažených
aplikacích, například hrách.
• Obratnost a interakce: Přizpůsobte nastavení a vylepšete dostupnost pro uživatele s poruchou
pohyblivosti.
– – Univerzální přepínač: Nastavení prohledávání a zvýrazňování položek na obrazovce
s následným přečtením nahlas. Dotykový displej můžete ovládat připojením externího
přepínače, klepáním na obrazovku nebo pomocí pohybů hlavy a gest obličeje.
– – Pomocné menu: Nastavení zařízení, které umožňuje zobrazit ikonu pomocného zástupce,
která vám pomůže získat přístup k funkcím podporovaným externími tlačítky nebo k funkcím
na panelu s upozorněními. Můžete také upravit menu na ikoně zástupce.
– – Zpoždění klepnutí a podržení: Nastaví dobu rozpoznávání klepnutí a podržení obrazovky.
– – Řízení interakce: Aktivuje režim ovládání interakce za účelem omezení reakce zařízení na
vstupy během používání aplikací.
97
Nastavení
• Směrový zámek: Vytvoření směrové kombinace k odemčení displeje.
• Přímý přístup: Nastavte otevření vybraných nabídek usnadnění po rychlém trojnásobném
stisknutí tlačítka Domů.
• Připomenutí oznámení: Nastavte v telefonu upozornění o oznámeních, které jste si ještě
nepřečetli.
• Příjem a ukončování hovorů: Můžete změnit způsob přijímání nebo ukončování hovorů.
• Režim jednoho klepnutí: Nastavení zařízení na ovládání příchozích volání nebo oznámení
klepnutím na tlačítko místo přetažení.
• Správa usnadnění: Export nebo import nastavení usnadnění pro jejich sdílení s jinými
zařízeními.
• Služby: Zobrazí služby usnadnění nainstalované v zařízení.
Účty
V této části můžete přidat e-mailové nebo SNS účty.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Účty.
Záloha a obnovení
Změňte nastavení pro správu nastavení a dat.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Záloha a obnovení.
• Zálohovat moje data: Zálohování osobních údajů a dat aplikací na serveru Samsung. Zařízení je
také možné nastavit na automatické zálohování dat.
• Obnovit: Obnova dříve zálohovaných osobních údajů a dat aplikací z účtu Samsung.
• Zálohovat účet: Nastavení nebo úprava účtu zálohování Google.
• Zálohovat moje data: Nastavení zařízení pro zálohování nastavení a dat aplikací na server
Google.
• Automatické obnovení: Nastavení zařízení, aby provádělo obnovení nastavení a dat aplikací při
opětovné instalaci aplikací na tomto zařízení.
• Obnovit tovární data: Obnovení nastavení na jejich výchozí tovární hodnoty a smazání všech
dat.
98
Nastavení
Systém
Jazyk a zadávání
Změňte nastavení pro zadání textu. Některé možnosti nemusí být v závislosti na vybraném jazyku k
dispozici.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Jazyk a zadávání.
• Jazyk: Výběr jazyka, ve kterém se budou zobrazovat všechna menu a aplikace.
• Výchozí klávesnice: Vyberte výchozí typ klávesnice pro vkládání textu.
• Klávesnice Samsung: Změna nastavení klávesnice Samsung.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
• Hlasové zadávání Google: Změna nastavení hlasového zadávání.
• Hlasový vstup: Změna nastavení rozpoznávání hlasu.
• Možnosti převodu text-řeč: Změna nastavení funkce převodu textu na řeč.
• Rychlost ukazatele: Nastavte rychlost ukazatele pro myš nebo dotykovou destičku (trackpad)
připojenou k zařízení.
Baterie
Zobrazení informací o stavu baterie a změna možností úsporného režimu.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Baterie.
• Úsporný režim: V této části můžete aktivovat úsporný režim a změnit nastavení úsporného
režimu.
• Ultra úsporný režim: Prodlouží dobu pohotovostního režimu a omezí spotřebu baterie pomocí
jednoduššího rozvržení a omezeného přístupu k aplikaci.
• Zobrazit kapacitu baterie: Nastavení zařízení pro zobrazení údajů o zbývající kapacitě baterie.
Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba
používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.
99
Nastavení
Úložiště
V této části můžete zobrazit informace o paměti vašeho zařízení a paměťové karty nebo paměťovou
kartu naformátovat.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Úložiště.
Formátováním paměťové karty se trvale vymažou všechna data.
Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší, než je uváděno, protože operační
systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti. Dostupná kapacita se může změnit po
upgradu zařízení.
Příslušenství
Změna nastavení příslušenství.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Příslušenství.
• Automaticky odemknout: Nastavení zařízení na automatické odemknutí, pokud dojde
k otevření krytu. Tuto funkci lze použít pouze pro některé metody zámku obrazovky.
Datum a čas
Přístup a změna následujících nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Datum a čas.
Pokud se baterie zcela vybije nebo je vyjmuta ze zařízení, datum a čas se resetuje.
• Automatická aktualizace data a času: Automatická aktualizace data a času při cestování do
jiných časových pásem.
• Automatické časové pásmo: Nastavení přijímání informací o časovém pásmu v zařízení při
pohybu časovými pásmy ze sítě.
• Nastavit datum: Ruční nastavení data.
• Nastavit čas: Slouží k ručnímu nastavení aktuálního času.
• Vybrat časové pásmo: Nastavení domovského časového pásma.
• Použít 24hodinový formát: Zobrazení času v 24 hodinovém formátu.
• Vyberte formát data: Výběr formátu data.
100
Nastavení
O zařízení
Otevření informací o zařízení, úprava názvu zařízení nebo aktualizace softwaru zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku O zařízení.
101
Dodatek
Řešení problémů
Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení.
Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.
Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k zadání
jednoho z následujících kódů:
• Heslo: Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
• Kód PIN: Při prvním použití zařízení, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN
dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámek SIM karty.
• Kód PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání
nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
• Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo
USIM. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb
• Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál
ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou zobrazovat
opakovaně chybové zprávy.
• Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další informace získáte od svého
poskytovatele služeb.
Zařízení se nezapne
Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.
102
Dodatek
Dotykový displej reaguje pomalu nebo nesprávně
• Pokud k dotykovému displeji připojíte ochranný kryt nebo volitelné příslušenství, nemusí
dotykový displej správně fungovat.
• Pokud při používání dotykového displeje nosíte rukavice nebo zašpiněné ruce, případně
ovládáte displej pomocí ostrých objektů nebo konečky prstů, může dojít k selhání dotykového
displeje.
• Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
• Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné softwarové chyby.
• Ověřte, zda je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
• Pokud je dotykový displej poškrabaný nebo poškozený, navštivte servisní středisko Samsung.
Zařízení zamrzá nebo obsahuje kritické chyby
Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být potřeba zavřít aplikace nebo zařízení vypnout
a opět zapnout. Pokud se zařízení zaseklo a neodpovídá, stiskněte a podržte vypínač a tlačítko pro
nastavení hlasitosti zároveň po dobu více než 7 sekund a restartujte ho.
Pokud nedojde k vyřešení problému, proveďte obnovení do továrního nastavení. Na obrazovce
Aplikace klepněte na položku Nastavení → Záloha a obnovení → Obnovit tovární data →
RESETOVAT ZAŘÍZENÍ → ODSTRANIT VŠE. Před provedením obnovení do továrního nastavení si
nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.
Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung.
Hovory nejsou spojovány
• Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné mobilní síti.
• Ujistěte se, že jste nenastavili blokování telefonního čísla, které vytáčíte.
• Ujistěte se, že jste nenastavili blokování příchozího telefonního čísla.
Ostatní vás během hovoru neslyší
• Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.
• Ujistěte se, že se mikrofon nachází v blízkosti vašich úst.
• Pokud používáte sluchátka, ujistěte se, že jsou správně připojena.
103
Dodatek
Během hovoru je slyšet ozvěna
Upravte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti nebo přejděte na jiné místo.
Mobilní síť nebo síť Internet se často odpojuje nebo je nedostatečná
kvalita zvuku
• Ujistěte se, že neblokujete interní anténu zařízení.
• Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál
ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základnovou stanicí
poskytovatele služeb. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
• Pokud používáte zařízení za jízdy, můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí
poskytovatele služeb.
Ikona baterie je prázdná
Baterie je vybitá. Nabijte baterii.
Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností
Samsung)
• Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
• Navštivte servisní středisko Samsung a nechte vyměnit baterii.
Baterie se vybíjí rychleji, než po zakoupení
• Pokud vystavíte zařízení či baterii velmi nízkým nebo vysokým teplotám, může dojít k omezení
využitelné kapacity.
• Spotřeba kapacity baterie se zvyšuje, pokud používáte funkce zasílání zpráv nebo některé
aplikace, například hry nebo síť Internet.
• Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.
Zařízení je při dotyku horké
Při používání aplikací, které vyžadují více energie, nebo při používání aplikací v zařízení po delší
dobu může být zařízení na dotek horké. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani
výkon zařízení.
104
Dodatek
Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy
K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění
fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:
• Nabijte baterii.
• Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
• Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím
fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.
Kvalita fotografií je nižší než na náhledu
• Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
• Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit
šum nebo mohou být snímky neostré.
Při otevírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy
Pokud se zobrazí chybové zprávy nebo nedojde ke spuštění přehrávání multimediálních souborů po
jejich otevření v zařízení, vyzkoušejte následující možnosti:
• Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
• Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud
je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání
souboru.
• Ověřte, zda jsou formáty souborů podporovány zařízením. Pokud není formát souboru
zařízením podporován, například DivX nebo AC3, nainstalujte aplikaci, která ho podporuje. Pro
potvrzení formátu souborů, které vaše zařízení podporuje, navštivte stránku www.samsung.com.
• Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa
zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
• Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejich použití bylo autorizováno poskytovatelem
síťových služeb nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah dostupný na síti
Internet, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně zobrazit.
105
Dodatek
Nelze najít jiné zařízení Bluetooth
• Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení aktivní.
• Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení, ke kterému se chcete připojit, aktivní.
• Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce
Bluetooth (10 m).
Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.
Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno
• Dbejte na to, aby byl používaný kabel USB kompatibilní se zařízením.
• Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.
• Pokud jste uživatel systému Windows XP, ujistěte se, že máte v počítači nainstalován servisní
balíček Windows XP Service Pack 3 nebo novější verzi.
Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu
Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k
vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo sítě Wi-Fi nebo mobilní sítě.
Došlo ke ztrátě dat uložených v zařízení
Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude
možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost
za ztrátu dat uložených v zařízení.
Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera
• Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo
vibracím součástí.
• Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.
106
Dodatek
Vyjmutí baterie (neměnitelný typ)
• Pokyny jsou určeny pouze poskytovateli služby nebo autorizovanému opraváři.
• Na poškození a poruchy způsobené neautorizovanou výměnou baterie se nevztahuje
záruka.
• Chcete-li vyjmout či vyměnit baterii, kontaktujte poskytovatele služeb nebo
autorizovaného opraváře.
1 Do otvoru mezi obrazovkou a zadním krytem zařízení zasuňte otevírací nástroj.
Potom začněte pomocí nástroje páčením oddělovat obrazovku od zadního krytu a oddělte je
podle níže uvedeného nákresu.
Při zasouvání nástroje buďte opatrní, abyste nepoškodili vnitřní součásti zařízení.
2 Pokračujte v zasouvání nástroje a páčení obrazovky a zadního krytu po obvodu zařízení.
Opatrně otočte zadní kryt a dejte pozor, abyste nepoškodili háčky.
3 Jakmile dojde k uvolnění obrazovky, oddělte ji od zadního krytu.
Potom odložte zadní kryt stranou a obrazovku položte na rovnou podložku přední stranou
směrem dolů.
107
Dodatek
4 Podle níže uvedeného obrázku povolte a vyšroubujte šrouby.
5 Odpojte konektor baterie podle níže uvedeného nákresu.
6 Vyjměte baterii.
108
Copyright
Copyright © 2015 Samsung Electronics
Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.
Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou
formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými
systémy pro ukládání bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
®
™
™
™ a logo Wi-Fi jsou registrované
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
• Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.
Download PDF

advertising