Samsung | SM-P605 | Samsung SM-P605 Uživatelská přiručka (Jellybean)

SM-P605
Uživatelská příručka
www.samsung.com
www.sar-tick.com
Tento výrobek splňuje platné
národní limity SAR - 2,0 W/kg.
Maximální hodnoty SAR
naleznete v části Informace
o certifikaci SAR (Specific
Absorption Rate) tohoto
návodu.
O této příručce
Zařízení poskytuje vysoce kvalitní
mobilní komunikaci a zábavu díky
vysokým standardům a technologickým
znalostem společnosti Samsung. Tato
uživatelská příručka je speciálně navržena
k podrobnému popisu funkcí a vlastností
zařízení.
• Před použitím zařízení si přečtěte tuto
příručku. Dozvíte se zde informace
o bezpečném a správném používání
zařízení.
2
O této příručce
• Popis je založen na výchozím nastavení
zařízení.
• Obrázky a snímky se od vzhledu
konkrétního produktu mohou lišit.
• Obsah se může od koncového produktu
či softwaru poskytnutého operátorem či
jiným poskytovatelem služeb lišit a může
být měněn bez předchozího upozornění.
Nejnovější verzi příručky naleznete na
webové stránce společnosti Samsung,
www.samsung.com.
• Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který
vyžaduje vysoký výkon CPU a paměti RAM,
ovlivní celkový výkon zařízení. Aplikace
související s obsahem nemusí v závislosti
na technických údajích zařízení a prostředí,
ve kterém se používají, správně pracovat.
• Dostupné funkce a doplňkové služby se
mohou s ohledem na typ zařízení, použitý
software nebo poskytovatele služeb lišit.
3
O této příručce
• Aplikace a jejich funkce se mohou lišit
s ohledem na zemi, oblast a použitý
hardware. Společnost Samsung
neodpovídá za problémy s výkonem
způsobené aplikacemi od jiných
dodavatelů.
• Společnost Samsung neodpovídá za
problémy spojené s výkonem nebo za
nekompatibilitu způsobenou úpravou
nastavení registru či změnou softwaru
operačního systému. Pokus o přizpůsobení
operačního systému může vést k chybné
funkčnosti zařízení nebo aplikací.
• Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky
a další média dodávaná k tomuto zařízení
mohou být na základě licence používána
pouze v omezené míře. Stažení a používání
těchto materiálů pro komerční či jiné účely
představuje porušení zákonů o autorských
právech. Za nezákonné používání médií
jsou odpovědní výhradně uživatelé.
4
O této příručce
• Datové služby, jako například zasílání
zpráv, nahrávání a stahování, automatická
synchronizace nebo používání služeb
určování polohy, mohou být dále
zpoplatněny. Chcete-li se dalším
poplatkům vyhnout, zvolte si vhodný
datový tarif. Bližší informace získáte od
svého poskytovatele služeb.
• Původní aplikace dodané spolu se
zařízením mohou být aktualizovány a
jejich podpora může být ukončena bez
předchozího upozornění. Máte-li otázky
týkající se některé aplikace dodané se
zařízením, kontaktujte servisní středisko
společnosti Samsung. V případě
uživatelsky instalovaných aplikací
kontaktujte poskytovatele služeb.
• Úpravy operačního systému zařízení
nebo instalace softwaru z neoficiálních
zdrojů mohou způsobit poruchy zařízení
a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti
představují porušení licenční smlouvy
společnosti Samsung a mají za následek
ztrátu záruky.
5
O této příručce
Ikony v pokynech
Upozornění: situace, které by mohly
způsobit zranění vás nebo jiných osob
Výstraha: situace, které by mohly
způsobit poškození zařízení nebo
jiného přístroje
Poznámka: poznámky, rady nebo
dodatečné informace
Copyright
Copyright © 2013 Samsung Electronics
Tento průvodce je chráněn mezinárodními
zákony o autorských právech.
Žádná část této příručky nesmí být
reprodukována, šířena, překládána nebo
předávána žádnou formou nebo způsobem,
elektronicky ani mechanicky, včetně
fotokopií, natáčení ani žádnými jinými
systémy pro ukládání, bez předchozího
písemného svolení společnosti Samsung
Electronics.
6
O této příručce
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou
registrované ochranné známky společnosti
Samsung Electronics.
• Logo Android, Google™, Google Maps™,
Google Mail™, YouTube™, Google Play™
Store a Google Talk™ jsou ochranné
známky společnosti Google, Inc.
• Bluetooth® je registrovaná ochranná
známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na
celém světě.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi
Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi
jsou registrované ochranné známky
sdružení Wi-Fi Alliance.
• Všechny ostatní ochranné známky a
autorská práva jsou majetkem příslušných
vlastníků.
7
Obsah
Úvodní
informace
12 Rozvržení zařízení
14Tlačítka
16 S Pen
16 Obsah balení
18 Instalace SIM a
USIM karty
20 Nabíjení baterie
26Vkládání
paměťové karty
30 Výměna hrotu
pera S Pen
32 Zapínání a
vypínání zařízení
33 Uchopení zařízení
33Nastavení
hlasitosti
34 Přepnutí do
tichého režimu
8
Základy
35 Ikony indikátoru
37Používání
dotykového
displeje
41 Ovládací pohyby
44 Pohyb dlaní
46 Používání pera
S Pen
52Funkce
Bezdotykový
náhled
53Samsung
Inteligentní pauza
53Samsung
Inteligentní
posouvání
55 Zapnutí zobrazení
více oken
59Oznámení
59Panel
s oznámeními
Obsah
62Domovská
obrazovka
67Zamknutá
obrazovka
69 Používání aplikací
70Obrazovka
Aplikace
72Nápověda
73 Zadávání textu
77 Připojování k síti
Wi-Fi
79 Nastavení účtů
81 Přenos souborů
84Zabezpečení
zařízení
86 Upgrade zařízení
Komunikace
88Telefon
98Kontakty
106Zprávy
109E-mail
112 Google Mail
115Hangouty
116Google+
116ChatON
118Twitter
Web a sítě
119Internet
122Chrome
124Bluetooth
127 Screen Mirroring
129 Samsung Link
131 Group Play
Média
132Hudba
136Fotoaparát
152Galerie
159Fotopříběh
160Video
162 Ed. videa
164 Můj časopis
166Flipboard
167 SketchBook for
Galaxy
168Businessweek+
9
Obsah
169NYTimes
Aplikace a
obchody s médii
170 Obchod Play
172 Samsung Hub
173 Samsung Apps
174 Knihy Play
174 Play Movies
175 Hudba Play
175 Časopisy Play
176 Hry Play
Nástroje
177 S Note
185 S plánovač
189 POLARIS Office 5
194Dropbox
195Cloud
197Upozornění
198 Světové hodiny
199Kalkulačka
200 S překladač
200 S Voice
10
202 S vyhledávač
203Google
204 Album výstřižků
206Hlasové
vyhledávání
206 Moje soubory
208 Stažené položky
209TripAdvisor
210Evernote
211KNOX
Cestování a
poloha
212Mapy
Nastavení
213 Otevření menu
Nastavení
213Připojení
221Zařízení
237Ovládání
247Obecné
257 Nastavení Google
Řešení
problémů
Bezpečnostní
informace
11
Úvodní informace
Rozvržení zařízení
Vypínač
Světelné čidlo
Dotykový
displej
Tlačítko Menu
Reproduktor
Mikrofon
Univerzální
konektor
Tlačítko Zpět
Zadní
fotoaparát
Zásuvka pera S
Pen
Blesk
GPS anténa
Slot pro
paměťovou
kartu
Slot pro kartu
SIM
12
Tlačítko
hlasitosti
Přední
fotoaparát
Tlačítko Domů
Konektor pro
sluchátkajack
Reproduktor
Oblast antény
Úvodní informace
Mikrofon v horní části zařízení je aktivní
pouze pokud použijete hlasitý odposlech
nebo nahráváte videa.
• Nezakrývejte oblast antény rukama
nebo jinými objekty. Mohlo by dojít
k problémům s připojením nebo
zvýšenému vybíjení baterie.
• Doporučuje se používat ochrannou
fólii na displej schválenou
společností Samsung.
Neschválené ochranné fólie na
displej mohou způsobit špatné
fungování senzorů.
• Nedovolte, aby se do kontaktu s
dotykovým displejem dostala voda.
Vlhké prostředí nebo styk s vodou
může způsobit poruchu displeje.
13
Úvodní informace
Tlačítka
Tlačítko
Vypínač
14
Funkce
• Chcete-li zařízení
zapnout nebo
vypnout, stiskněte
tlačítko a podržte ho.
• Chcete-li restartovat
zařízení, pokud
obsahuje kritické
chyby nebo se
zasekává a zamrzá,
stiskněte a podržte
tlačítko po dobu více
než 7 sekund.
• Chcete-li zamknout
nebo odemknout
zařízení, stiskněte
toto tlačítko. Zařízení
přejde do režimu
zámku po vypnutí
dotykového displeje.
Úvodní informace
Tlačítko
Menu
Domů
Zpět
Hlasitost
Funkce
• Klepnutím otevřete
seznam dostupných
možností na aktuální
obrazovce.
• Klepnutím a
podržením tlačítka na
domovské obrazovce
spusťte aplikaci S
Vyhledávač.
• Stisknutím tlačítka se
vraťte na domovskou
obrazovku.
• Stisknutím a
podržením otevřete
seznam nedávno
spuštěných aplikací.
• Klepnutím na tlačítko
se vraťte na předchozí
obrazovku.
• Stisknutím upravte
hlasitosti zařízení.
15
Úvodní informace
S Pen
Tlačítko pera
S Pen
Hrot pera S
Pen
Název
Funkce
• Provádění základních
Hrot pera S Pen akcí s perem S Pen.
(str. 37)
• Provádění pokročilých
Tlačítko pera
akcí s perem S Pen.
S Pen
(str. 46)
Obsah balení
Zkontrolujte, zda se v balení nacházejí
následující položky:
• Zařízení
• Uživatelská příručka
16
Úvodní informace
• Položky dodané se zařízením a
dostupné příslušenství se mohou lišit
podle oblasti a poskytovatele služeb.
• Dodané položky jsou určeny pouze
pro toto zařízení a s jinými zařízeními
nemusí být kompatibilní.
• Vzhled a specifikace se mohou bez
předchozího upozornění změnit.
• Dodatečné příslušenství můžete
zakoupit u místního prodejce výrobků
Samsung. Před zakoupením se ujistěte,
že jsou se zařízením kompatibilní.
• Jiná příslušenství nemusí být s vaším
zařízením kompatibilní.
• Používejte pouze příslušenství
schválené společností Samsung.
Na závady způsobené používáním
neschváleného příslušenství se
nevztahuje záruční servis.
17
Úvodní informace
• Dostupnost veškerého příslušenství se
může změnit a je závislá výhradně na
společnostech, které je vyrábějí. Další
informace o dostupném příslušenství
naleznete na webu společnosti
Samsung.
Instalace SIM a USIM karty
Vložte SIM nebo USIM kartu dodanou
poskytovatelem mobilních telefonních
služeb.
• Se zařízením pracují pouze karty
microSIM.
• Některé služby LTE nemusí být v
závislosti na poskytovateli služby
k dispozici. Bližší informace o
dostupnosti služby získáte od svého
poskytovatele služeb.
18
Úvodní informace
1 Vložte kartu SIM nebo USIM tak, aby zlaté
kontakty směřovaly dolů.
• Nevkládejte paměťovou kartu do
slotu pro SIM kartu. Pokud dojde
náhodou k zasunutí paměťové karty
do slotu pro kartu SIM, vezměte
zařízení do servisního centra
společnosti Samsung a nechte
paměťovou kartu vyjmout.
• Buďte opatrní, abyste neztratili
SIM nebo USIM kartu a neumožnili
jiným osobám, aby ji používaly.
Společnost Samsung neodpovídá za
žádné škody nebo potíže způsobené
ztrátou nebo odcizením karet.
19
Úvodní informace
2 Zatlačte SIM nebo USIM kartu do slotu,
dokud nezapadne na místo.
Vyjmutí SIM nebo USIM karty
Tlačte na kartu SIM nebo USIM, dokud se
nepovysune ze zařízení a pak ji vytáhněte.
Nabíjení baterie
Před prvním použitím baterii nabijte
pomocí nabíječky. K nabíjení zařízení lze
také používat počítač připojený k zařízení
pomocí kabelu USB.
20
Úvodní informace
Používejte pouze nabíječky, baterie
a kabely schválené společností
Samsung. Neschválené nabíječky
nebo kabely mohou způsobit explozi
baterie nebo poškození zařízení.
• Když poklesne napětí baterie,
zařízení vydá varovný tón a zobrazí
zprávu informující o nízkém napětí
baterie.
• Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení
se nemůže zapnout okamžitě po
připojení nabíječky. Před tím, než
zařízení zapnete, nechte vybitou
baterii několik minut nabíjet.
• Používáte-li více aplikací najednou,
síťové aplikace nebo aplikace, které
vyžadují připojení k jinému zařízení,
dojde k rychlému vybití baterie.
Chcete-li se vyhnout odpojení od
sítě nebo ztrátě napájení během
přenosu dat, vždy používejte tyto
aplikace po plném nabití baterie.
21
Úvodní informace
Nabíjení pomocí nabíječky
Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru
USB a zapojte konec kabelu USB do
univerzálního konektoru.
Nesprávné připojení nabíječky může
způsobit vážné poškození zařízení. Na
poškození způsobená nesprávným
použitím se nevztahuje záruka.
22
Úvodní informace
• Během nabíjení můžete zařízení
používat, ale jeho plné nabití může
trvat delší dobu.
• Pokud je napájení zařízení během
nabíjení nestabilní, dotyková
obrazovka nemusí fungovat. Pokud
se tak stane, odpojte nabíječku ze
zařízení.
• Během nabíjení může dojít k zahřátí
zařízení. To je normální a nemělo
by to mít žádný vliv na životnost
ani výkon zařízení. Pokud se baterie
zahřeje více, než je obvyklé, může
nabíječka přestat nabíjet.
• Pokud se zařízení nenabíjí správně,
vezměte zařízení a nabíječku do
servisního střediska Samsung.
Po úplném nabití odpojte zařízení od
nabíječky. Nejprve odpojte nabíječku od
zařízení, a pak ji odpojte z elektrické zásuvky.
Nevyjímejte baterii před odpojením
nabíječky. Mohlo by dojít k poškození
zařízení.
23
Úvodní informace
Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte
nabíječku, ušetříte tak energii.
Nabíječka nemá vypínač, proto
ji musíte odpojit od zásuvky, aby
se přerušil přívod energie. Během
nabíjení by nabíječka měla zůstat v
blízkosti elektrické zásuvky a měla by
být snadno dostupná.
Kontrola stavu nabití baterie
Pokud nabíjíte baterii vypnutého zařízení,
zobrazí se aktuální stav nabíjení baterie
pomocí následujících ikon:
Nabíjení
24
Plně nabito
Úvodní informace
Snížení spotřeby baterie
Zařízení nabízí možnosti, které pomáhají
šetřit spotřebu baterie. Přizpůsobením
těchto možností a deaktivací funkcí na
pozadí můžete zařízení mezi jednotlivými
nabíjeními používat delší dobu:
• Když zařízení nepoužíváte, přepněte je
stisknutím vypínače do režimu spánku.
• Zbytečné aplikace zavřete pomocí správce
úloh.
• Deaktivujte funkci Bluetooth.
• Deaktivujte funkci Wi-Fi.
• Deaktivujte automatickou synchronizaci
aplikací.
• Snižte dobu podsvícení.
• Snižte jas displeje.
25
Úvodní informace
Vkládání paměťové karty
Vaše zařízení přijímá paměťové karty s
maximální kapacitou 64 GB. V závislosti
na výrobci a typu paměťové karty nemusí
být některé paměťové karty kompatibilní s
vaším zařízením.
• Některé paměťové karty nemusí
být plně kompatibilní se zařízením.
Používání nekompatibilní karty může
způsobit poškození zařízení nebo
paměťové karty a poškodit data
uložená na kartě.
• Dávejte pozor, abyste paměťovou
kartu vložili správnou stranou
vzhůru.
26
Úvodní informace
• Zařízení podporuje u paměťových
karet systémy souborů typu
FAT a exFAT. Pokud vložíte kartu
naformátovanou s jiným systémem
souborů, zařízení vás vyzve
k přeformátování paměťové karty.
• Časté zapisování a mazání dat
zkracuje životnost paměťových
karet.
• Jakmile vložíte paměťovou kartu
do zařízení, v interní paměti se ve
složce Moje soubory → Vše → SD
memory card zobrazí adresář se
soubory paměťové karty.
1 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté
kontakty směřovaly dolů.
27
Úvodní informace
2 Zatlačte paměťovou kartu do slotu,
dokud nezapadne na místo.
Vyjmutí paměťové karty
Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně
vyjmout, nejprve ji odpojte. Na domovské
obrazovce klepněte na položku →
Nastavení → Obecné → Úložiště →
Odpojit SD kartu.
Tlačte na paměťovou kartu, dokud se
nepovysune ze zařízení, a pak ji vytáhněte.
28
Úvodní informace
Nevysunujte paměťovou kartu,
pokud zařízení přenáší nebo získává
informace. Mohlo by dojít ke ztrátě
či poškození dat nebo k poškození
paměťové karty nebo zařízení.
Společnost Samsung neodpovídá
za škody způsobné nesprávným
používáním poškozených paměťových
karet včetně ztráty dat.
Formátování paměťové karty
Paměťová karta naformátovaná v počítači
nemusí být se zařízením kompatibilní.
Paměťovou kartu formátujte pouze
v zařízení.
Na domovské obrazovce klepněte na
položku → Nastavení → Obecné →
Úložiště → Formátovat kartu SD →
Formátovat SD kartu → Odstranit vše.
29
Úvodní informace
Před naformátováním paměťové karty
si nezapomeňte zálohovat všechna
důležitá data uložená v zařízení.
Záruka výrobce se nevztahuje na
ztrátu dat způsobenou činností
uživatele.
Výměna hrotu pera S Pen
Při používání pera S Pen může dojít k
otupení hrotu pera S Pen. Pokud dojde k
otupení hrotu, vyměňte jej za nové.
1 Uchopte hrot pevně pinzetou a
vytáhněte jej.
30
Úvodní informace
2 Nasuňte do pera S Pen nový hrot, až
uslyšíte cvaknutí.
Dejte pozor, abyste mezi pinzetu a
hrot nezachytili svůj prst.
• Použité hroty již znovu nepoužívejte.
Mohlo by dojít k závadě pera S Pen.
• Při zasouvání hrotu do pera S Pen
hrot nadměrně netiskněte.
• Nenasouvejte hrot do pera S Pen
kulatým hrotem napřed. Mohlo by
dojít k poškození pera S Pen nebo
zařízení.
Černý hrot má na špičce víčko
s bílou gumou. Je-li gumové víčko
opotřebované, vyměňte hrot za nový.
31
Úvodní informace
Zapínání a vypínání zařízení
Pokud zařízení zapínáte poprvé, nastavte je
dle následujících zobrazených pokynů.
Stisknutím a podržením vypínacího tlačítka
na několik sekund zařízení vypnete nebo
zapnete.
• Na místech, na kterých je
zakázáno používání bezdrátových
zařízení (například v letadle nebo
v nemocnici), dodržujte veškerá
upozornění a pokyny zaměstnanců.
• Stiskněte a podržte vypínač a
klepnutím na položku Režim
Letadlo zakažte bezdrátové funkce.
32
Úvodní informace
Vypnutí zařízení provedete stisknutím a
podržením vypínače a poté klepněte na
položku Vypnout.
Uchopení zařízení
Nezakrývejte oblast antény rukama nebo
jinými objekty. Mohlo by dojít k problémům
s připojením nebo zvýšenému vybíjení
baterie.
Nastavení hlasitosti
Stiskněte tlačítko Zvýšení nebo Snížení
hlasitosti a upravte hlasitost vyzváněcího
tónu nebo upravte hlasitost zvuku při
přehrávání hudby nebo videa.
33
Úvodní informace
Přepnutí do tichého režimu
Použijte jednu z následujících metod:
• Stiskněte a podržte tlačítko Snížení
hlasitosti, dokud se zařízení nepřepne do
tichého režimu.
• Stiskněte a podržte vypínač a pak klepněte
na položku Ztlumit nebo Vibrace.
• Otevřete panel s oznámeními v horní části
obrazovky a klepněte na položku Zvuk
nebo Vibrace.
34
Základy
Ikony indikátoru
Ikony zobrazené v horní části obrazovky
poskytují informace o stavu zařízení.
Ikony uvedené v tabulce níže se vyskytují
nejčastěji.
Ikona Definice
Žádný signál
Síla signálu
Roaming (mimo normální oblast
pokrytí)
Připojeno k síti GPRS
Připojeno k síti EDGE
Připojeno k síti UMTS
Připojeno k síti HSDPA
Připojeno k síti HSPA+
Připojeno k síti LTE
Připojeno k Wi-Fi
Funkce Bluetooth je aktivována
35
Základy
Ikona Definice
GPS je aktivní
Probíhá volání
Zmeškaný hovor
Funkce Inteligentní obrazovka je
aktivní
Synchronizováno s webem
Připojeno k počítači
Žádná karta SIM ani USIM
Nová textová nebo multimediální
zpráva
Budík je aktivní
S Pen je vyjmuto
Tichý režim je aktivní
Vibrační režim aktivován
Režim Letadlo je aktivní
Vyskytla se chyba nebo je třeba
postupovat opatrně
Stav baterie
36
Základy
Používání dotykového displeje
K ovládání dotykového displeje používejte
pouze prsty nebo pero S Pen.
• Zabraňte styku dotykového displeje
s jinými elektrickými zařízeními.
Elektrostatické výboje mohou
způsobit poruchu displeje.
• Aby nedošlo k poškození
dotykového displeje, neklepejte
na něj ostrými předměty a netlačte
příliš silně prsty.
• Zařízení nemusí rozpoznat doteky
v blízkosti okrajů obrazovky mimo
dotykovou oblast.
• Ponechání dotykového displeje v
nečinnosti po delší dobu může vést
ke stínovým obrazům (vypálení
obrazu do obrazovky) nebo duchům.
Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte
dotykový displej.
37
Základy
Gesta pomocí prstů
Klepnutí
Chcete-li otevřít aplikaci, vybrat položku
menu, stisknout tlačítko na obrazovce
nebo zadat znaky pomocí klávesnice na
obrazovce, klepněte na položku prstem.
Klepnutí a podržení
Chcete-li otevřít dostupné možnosti,
klepněte a podržte položku po dobu více
než 2 sekund.
38
Základy
Přetažení
Chcete-li přesunout ikonu, miniaturu nebo
zobrazit náhled nového umístění, klepněte
a podržte ji a přetáhněte ji do cílového
umístění.
Dvojité klepnutí
Chcete-li přiblížit část webové stránky,
mapy nebo obrázku, dvakrát na ni klepněte.
Chcete-li se vrátit zpět, znovu dvakrát
klepněte.
39
Základy
Listování
Chcete-li zobrazit další panel, listujte v
domovské obrazovce nebo v obrazovce
aplikace doleva nebo doprava. Chcete-li
procházet webovou stránku nebo seznam,
například kontakty, listujte nahoru nebo
dolů.
Zmáčknutí
Chcete-li přiblížit část webové stránky, mapy
nebo obrázku, roztáhněte od sebe dva prsty.
Zmáčknutím položku oddalte.
40
Základy
Ovládací pohyby
Jednoduché pohyby umožňují snadné
ovládání zařízení.
Před použitím pohybů se ujistěte, že jste
aktivovali funkci pohybu. Na domovské
obrazovce klepněte na položku →
Nastavení → Ovládání → Pohyby a
přetáhněte přepínač Pohyby doprava.
Nadměrné otřesy nebo nárazy
zařízení mohou vést k nezamýšleným
vstupům.
Otáčení obrazovky
Mnoho aplikací umožňuje zobrazení buď v
orientaci na výšku, nebo na šířku. Otáčení
zařízení způsobí, že se displej automaticky
upraví tak, aby vyhovoval nové orientaci
obrazovky.
41
Základy
Aby se displej automaticky neotáčel,
otevřete panel oznámení a zrušte výběr
položky Otočení displeje.
• Některé aplikace nedovolují otáčení
displeje.
• Některé aplikace zobrazují odlišné
obrazovky v závislosti na orientaci.
Zvednutí
Když zařízení zvednete po určité době
nečinnosti nebo po vypnutí obrazovky, tak
v případě, že máte zmeškané hovory nebo
nové zprávy, zavibruje.
42
Základy
Naklánění (Přiblížit/Oddálit)
Klepněte na dva body na displeji, podržte
je a poté nakloněním přístroje dozadu a
dopředu přibližte nebo oddalte obraz na
displeji.
Přesun pomocí posunutí
Klepnutím a podržením položky na displeji
a posunem zařízení doleva nebo doprava
přesunete položku na jiný panel domovské
obrazovky nebo seznamu obrazovky
Aplikace.
43
Základy
Procházení pomocí posunutí
(Procházet obrázky)
Při přiblížení obrázku klepněte a podržte
bod na obrazovce a pak posunutím zařízení
libovolným směrem procházejte obrázky.
Pohyb dlaní
Pohyb dlaní použijte k ovládání zařízení
klepnutím na obrazovku.
Před použitím pohybů se ujistěte, že
jste aktivovali funkci pohybu dlaně. Na
domovské obrazovce klepněte na položku
→ Nastavení → Ovládání → Pohyb
dlaní a přetáhněte přepínač Pohyb dlaní
doprava.
44
Základy
Přejíždění (Kopie obrazovky)
Pokud přes displej přejedete rukou,
vytvoříte kopii obrazovky. Obrázek se uloží
do Galerie → Alba → Screenshots. Snímky
obrazovky nelze v některých aplikacích
vytvořit.
Zakrývání (Ztlumit/Pozastavit)
Zakryjte obrazovku rukou a pozastavte
přehrávání médií.
45
Základy
Používání pera S Pen
Přiložené pero S Pen lze snadno používat k
výběru položek nebo provádění funkcí. Akce
pomocí pera S Pen se stisknutým tlačítkem
poskytují dodatečné možnosti, například
uložení snímku obrazovky.
Chcete-li ho použít, vytáhněte pero S Pen
ze slotu.
46
Základy
Po vytažení pera S Pen ze slotu ho zařízení
detekuje a provede následující:
• Zapne dotykový displej (pokud je
vypnutý).
• Slouží ke spuštění akční poznámky nebo
zobrazení bezdotykového příkazu.
• Hrot pera S Pen lze vyměnit. Pokud
dojde k otupení hrotu pera, vyměňte
hrot za nový.
• Pokud pero S Pen nefunguje
správně, obraťte se na servisní
středisko Samsung. Další informace
o peru S Pen naleznete na webové
stránce společnosti Samsung.
• Nejlepších výsledků dosáhnete, když
budete pero S Pen udržovat vůči
dotykové obrazovce především v
kolmé poloze a vyhnete se psaní pod
ostrým úhlem.
47
Základy
Ukládání snímků obrazovky
Se stisknutým tlačítkem S Pen klepněte
na obrazovku, dokud neuslyšíte kliknutí.
Snímek obrazovky se uloží do složky Galerie
→ Screenshots.
Na snímek obrazovky lze kreslit nebo
psát nebo ho oříznout. Upravený snímek
obrazovky se uloží do složky Galerie →
IMG_edited.
Snímky obrazovky nelze v některých
aplikacích vytvořit.
Spuštění akční poznámky
Se stisknutým tlačítkem S Pen dvakrát
klepněte na obrazovku a spusťte akční
poznámku.
48
Základy
Zapište nebo nakreslete poznámku a poté
klepnutím na poznámku spojte s různými
akcemi, jako je například přidání kontaktů
nebo odeslání e-mailu. Vyberte poznámku
a pomocí pera S Pen nakreslete kolem
oblasti čáru, abyste s vybranou oblastí mohli
provádět tyto akce.
Výběr a záznam snímku
Se stisknutým tlačítkem S Pen nakreslete
čáru okolo oblasti, kterou chcete vybrat.
Je-li třeba, použijte jednu z následujících
možností:
• : Obnovení původního výběru.
• : Převedení výběru do kulatého tvaru.
• : Převedení výběru do obdélníkového
tvaru.
• : Přizpůsobení výběru.
49
Základy
Vyberte aplikaci, kterou chcete použít s
vybranou oblastí z ikon, které se zobrazí v
dolní části obrazovky.
Použití bezdotykového příkazu
Držte pero S Pen nad obrazovkou a stiskněte
tlačítko S Pen.
Ve většině případů se při stisknutí tlačítka
S Pen objeví na obrazovce obecné
bezdotykové příkazy.
Použijte následující postupy:
• Akční poznámka: Spusťte akční
poznámku.
• Tvůrce alba výstřižků: Vyberte a zachyťte
obrázek a uložte jej do alba Album
výstřižků.
• Psaní po displeji: Zachyťte snímek
obrazovky a upravte jej pomocí pera S Pen.
50
Základy
• S vyhledávač: Spusťte aplikaci S
vyhledávač.
• Okno pera: V určených oblastech
obrazovky spusťte více aplikací.
Součástí některých položek jsou kontextové
nabídky, které ukazatel pera S Pen rozzáří.
Držte pero S Pen nad položkou a stisknutím
tlačítka S Pen zobrazte nabídku.
51
Základy
Funkce Bezdotykový náhled
Tato funkce slouží k provádění různých
funkcí, zatímco přes obrazovku přejíždíte
perem S Pen nebo prstem.
Na domovské obrazovce klepněte na
položku → Nastavení → Ovládání → S
Pen → Bezdotykový náhled a přetáhněte
přepínač Bezdotykový náhled doprava.
Ukažte na položku perem S Pen a zobrazte
si náhled obsahu nebo informace
v rozevíracím okně.
Posunutím ukazatele pera S Pen na hranu
obrazovky (nahoru/dolů/doleva/doprava)
můžete procházet panely nebo seznamy.
52
Základy
Samsung Inteligentní pauza
Tato funkce slouží k pozastavení videa, když
se podíváte mimo obrazovku.
Na domovské obrazovce klepněte na
položku → Nastavení → Ovládání
→ Inteligentní displej a pak zaškrtněte
možnost Inteligentní pauza.
Během přehrávání videa pozastavte
přehrávání videa pohledem směrem od
obrazovky. Chcete-li přehrávání obnovit,
znovu se podívejte na obrazovku.
Samsung Inteligentní posouvání
Tato funkce slouží k procházení obrazovky
nahoru nebo dolů prostřednictvím
naklánění hlavy nebo zařízení.
53
Základy
Na domovské obrazovce klepněte na
položku → Nastavení → Ovládání
→ Inteligentní displej → Inteligentní
posouvání a pak přetáhněte přepínač
Inteligentní posouvání doprava. Klepněte
na položku Inteligentní posouvání a
vyberte typ procházení.
Při prohlížení e-mailů a webových stránek se
zobrazí ikona procházení ( pro orientaci
hlavy) zobrazující stav rozpoznávání pohybů.
Když zařízení rozpozná pohyby vaší hlavy
nebo zařízení, změní se ikona na nebo
. Potom nakloňte hlavu dolů nebo
nahoru nebo nakloňte zařízení dopředu
nebo dozadu podle směru, kterým chcete
procházet obsah.
54
Základy
Zapnutí zobrazení více oken
Tuto funkci používejte pro zobrazení dvou
aplikací najednou.
• Můžete spustit jen aplikace na
panelu Více oken.
• Pokud spouštíte aplikace, které
obsahují multimediální soubory, jako
například muziku nebo video, tak
zvuk z obou souborů bude přehrán
současně.
• Dostupnost této funkce závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
Chcete-li používat panel Více oken,
klepněte na obrazovce Aplikace na položku
Nastavení → Zařízení → Více oken a pak
přetáhněte přepínač Více oken doprava.
55
Základy
Používání panelu více oken
Chcete-li zobrazit panel Více oken pro
zobrazení více oken, klepněte a držte
. Na levé straně obrazovky se zobrazí panel
Více oken. Zvolte jednu aplikaci a potom
přetáhněte jinou aplikaci z nabídky Více
oken na obrazovku. Můžete spustit jednu
aplikaci ve dvou oknech současně. Pro
skrytí zobrazení více obrazovek (Více oken)
opětovně stiskněte a držte .
Tažením kruhu mezi panely s aplikacemi
doleva a doprava změníte velikost panelů.
56
Základy
Klepněte na držadlo panelu pro jeho skrytí
nebo zobrazení. Je-li panel otevřený a
chcete ho přesunout, klepněte a podržte
úchyt a přetáhněte ho k doleva nebo
doprava okraji obrazovky. Pro změnu polohy
panelu na obrazovce na něj klepněte a
podržte, potom jej přetáhněte nahoru nebo
dolů.
Používání aplikací s více okny (Více
oken)
Při používání aplikací panelu Více oken
vyberte panel příslušné aplikace, klepněte
na kruh mezi panely aplikací a použijte
jednu z následujících možností:
• : Otevření seznamu naposledy použitých
aplikací v levém nebo pravém okně.
• : Přepínání poloh mezi aplikacemi s více
okny.
57
Základy
: Sdílet položky mezi okny aplikací. Pro
sdílení přetáhněte položku z jednoho okna
do druhého. Některé aplikace tuto funkci
nemusí podporovat.
• : Uzavření aplikace.
•
Sdílení souborů
Chcete-li sdílet položku mezi okny,
přetáhněte ji z jednoho okna do druhého.
Vytvoření spárovaného okna
Tato funkce slouží k uložení kombinace
aktuálně spuštěných aplikací v okně Více
oken.
Na panelu Více oken klepněte na tlačítko
→ Vytvořit, zadejte název a klepněte na
tlačítko OK.
58
Základy
Oznámení
Ikona oznámení se zobrazí na stavovém
řádku v horní části obrazovky a oznamuje
zmeškané hovory, nové zprávy, události
v kalendáři, stav zařízení a další položky.
Tažením směrem dolů od stavového řádku
otevřete panel s oznámeními. Chcete-li
zobrazit další upozornění, procházejte
seznamem. Chcete-li panel s oznámeními
zavřít, přetáhněte nahoru panel, který se
nachází v dolní části obrazovky.
Panel s oznámeními
V panelu oznámení můžete prohlížet
aktuální nastavení vašeho zařízení. Táhněte
směrem dolů ze stavového řádku a potom
klepněte na položku a použijte jednu z
následujících možností:
• Wi-Fi: Aktivace nebo deaktivace funkce
Wi-Fi.
• GPS: Aktivace nebo deaktivace funkce
GPS.
59
Základy
• Zvuk: Aktivace nebo deaktivace tichého
režimu. V tichém režimu můžete nechat
zařízení vibrovat nebo ztišit.
• Otočení displeje: Povolení nebo zakázání
otáčení rozhraní při otočení zařízení.
• Bluetooth: Aktivace nebo deaktivace
funkce Bluetooth.
• Režim čtení: Aktivace nebo deaktivace
režimu čtení. V režimu čtení pomáhá
zařízení chránit vaše oči při nočním čtení.
Chcete-li vybrat aplikace, u kterých má
být režim použit, klepněte na nabídku
Nastavení → Zařízení → Zobrazení →
Režim čtení.
• Mobilní data: Aktivace nebo deaktivace
datového připojení.
• Režim blok.: Aktivace nebo deaktivace
režimu blokování. V režimu blokování
bude zařízení blokovat oznámení. Chceteli určit, která oznámení budou blokována,
klepněte na Nastavení → Zařízení →
Režim blokování.
60
Základy
• Úsporný režim: Aktivace nebo deaktivace
úsporného režimu.
• Více oken: Nastavuje použití funkce více
oken.
• Screen Mirroring: Aktivace nebo
deaktivace funkce zrcadlení obrazovky.
• Akt. bod Wi-Fi: Aktivace nebo deaktivace
funkce sdílení připojení Wi-Fi.
• Bezdotykový náhled: Aktivace nebo
deaktivace funkce Bezdotykový náhled.
• Chytrý poh. st.: Aktivace nebo deaktivace
funkce Chytrý pohotovostní stav.
• Int. pauza: Aktivace nebo deaktivace
funkce inteligentního pozastavení
• Intelig. posunutí: Aktivace nebo
deaktivace funkce inteligentního
posouvání
• Synch.: Aktivace nebo deaktivace
automatické synchronizace aplikací.
61
Základy
• Režim Letadlo: Aktivace nebo deaktivace
řežimu Letadlo.
Dostupné možnosti se mohou lišit v
závislosti na oblasti nebo poskytovateli
služeb.
Chcete-li znovu uspořádat možnosti na
panelu s oznámeními, otevřete panel
s oznámeními, klepněte na položku →
, klepněte a podržte položku a pak ji
přetáhněte do jiného umístění.
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka představuje počáteční
bod přístupu ke všem funkcím zařízení.
Zobrazuje ikony indikátoru, nástroje, zkratky
aplikací a další položky.
Domovská obrazovka může obsahovat
více panelů. Chcete-li zobrazit další panely,
přejděte doleva nebo doprava.
62
Základy
Nové uspořádání položek
Přidání ikony aplikace
Na domovské obrazovce klepněte na
položku a podržte ikonu aplikace a pak ji
přetáhněte do náhledu panelu.
Přidávání položky
Domovskou obrazovku můžete přizpůsobit
přidáním nástrojů, složek nebo panelů.
Klepněte a podržte prázdnou oblast na
domovské obrazovce a pak vyberte jednu z
následujících kategorií:
• Aplikace a nástroje: Přidání nástrojů nebo
aplikací na domovskou obrazovku.
• Složka: Vytvoření nové složky.
• Stránka: Přidejte na domovskou
obrazovku nový panel.
Přesouvání položky
Klepněte a podržte položku a přesuňte ji do
jiného místa. Chcete-li ji přesunout na jiný
panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.
63
Základy
Odebírání položky
Klepněte a podržte položku a přesuňte ji do
koše, který se zobrazí v horní části domovské
obrazovky. Jakmile koš zčervená, položku
uvolněte.
Nové uspořádání panelů
Přidání nového panelu
Klepněte na položku
→ .
→ Upravit stránku
Přesouvání panelu
Klepněte na položku → Upravit stránku,
klepněte a podržte náhled panelu a pak ho
přetáhněte do nového umístění.
Odebírání panelu
Klepněte na položku → Upravit stránku,
klepněte a podržte náhled panelu a pak ho
přetáhněte do koše v horní části obrazovky.
64
Základy
Nastavení tapety
Nastavení snímku nebo fotografie uložené v
zařízení jako tapety domovské obrazovky.
Na domovské obrazovce klepněte na
položku → Nastavit pozadí →
Domovská obrazovka a pak vyberte jednu
z následujících možností:
• Galerie: Zobrazit fotografie zachycené
fotoaparátem zařízení nebo obrázky
stažené z Internetu.
• Pozadí: Zobrazit obrázky tapet.
• Živá pozadí: Zobrazení animovaných
obrázků.
Pak vyberte obrázek a klepněte na položku
Nastavit pozadí. Nebo vyberte obrázek,
změňte jeho velikost přetažením rámečku a
pak klepněte na položku Hot.
65
Základy
Používání nástrojů
Nástroje jsou malé aplikace poskytující
praktické funkce a informace na domovské
obrazovce. Chcete-li nástroje používat,
přidejte je z panelu nástrojů na domovskou
obrazovku.
• Některé nástroje se připojují
k webovým službám. Používání
webových nástrojů může být
dodatečně zpoplatněno.
• Dostupné nástroje se mohou
lišit v závislosti na oblasti nebo
poskytovateli služeb.
Přidání nástrojů na domovskou
obrazovku
Na domovské obrazovce klepněte na
položku → Nástroje. Přejděte doleva
nebo doprava na panel nástrojů a pak
nástroj klepnutím a podržením přidejte do
domovské obrazovky.
66
Základy
Zamknutá obrazovka
Zamknutá obrazovka brání v aktivaci
nechtěných funkcí zařízení, pokud ho
nepoužíváte a také umožňuje přidávat
praktické nástroje.
Zamknutí a odemknutí zařízení
Stisknutím vypínače vypnete obrazovku
a zařízení se přepne do režimu zámku.
Zařízení se automaticky zamkne, pokud ho
delší dobu nepoužíváte.
Chcete-li odemknout zařízení, stiskněte
vypínací tlačítko nebo tlačítko Domů
a přejeďte prstem v libovolném směru
v oblasti pro odemykání obrazovky v pravé
části obrazovky.
67
Základy
Přidávání nástrojů
Chcete-li používat nástroje s uzamknutou
obrazovkou, klepněte na obrazovce
Aplikace na položku Nastavení → Zařízení
→ Zamknout displej a pak zaškrtněte
položku Více nástrojů.
Klepněte na oblast panelu nástrojů v levé
části obrazovky. Přejděte doleva na poslední
stránku, klepněte na položku a pak
výběrem přidejte nástroj do zamknuté
obrazovky.
Nové uspořádání panelů
Přesouvání panelu
V oblasti panelu nástrojů přejeďte doprava
nebo doleva, klepněte a podržte náhled
panelu a pak jej přetáhněte do nového
umístění.
Odebírání panelu
V oblasti panelu nástrojů přejeďte doprava
nebo doleva, klepněte a podržte náhled
panelu a pak jej přetáhněte do koše v horní
části obrazovky.
68
Základy
Používání aplikací
Zařízení může spouštět mnoho různých
typů aplikací, v rozsahu od médií po
internetové aplikace.
Spuštění aplikace
Na domovské obrazovce nebo obrazovce
aplikací otevřete aplikaci výběrem ikony.
Spuštění ze seznamu nedávno
spuštěných aplikací
Stisknutím a podržením tlačítka Domů
otevřete seznam nedávno spuštěných
aplikací.
Vyberte ikonu aplikace, kterou chcete
spustit.
Ukončení aplikace
Nepoužívané aplikace ukončujte, ušetříte
tak energii baterie a zachováte výkon
zařízení.
69
Základy
Stiskněte a podržte tlačítko Domů, klepněte
na Správce úloh a pak klepnutím na
položku Konec vedle aplikace danou
aplikaci zavřete. Všechny aktivní aplikace
zavřete klepněte na položku Ukončit vše.
Případně stiskněte a podržte tlačítko Domů
a pak klepněte na ikonu Zavřít vše.
Obrazovka Aplikace
Obrazovka Aplikace zobrazuje ikony všech
aplikací, včetně nově nainstalovaných
aplikací.
Na domovské obrazovce klepněte na
položku a otevřete obrazovku Aplikace.
Chcete-li zobrazit další panely, přejděte
doleva nebo doprava.
Nové uspořádání aplikací
Klepněte na položku → Upravit,
klepněte a podržte aplikaci a pak ji
přetáhněte do nového umístění. Chcete-li
ji přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na
stranu obrazovky.
70
Základy
Organizace pomocí složek
Pro usnadnění vložte související aplikace do
společné složky.
Klepněte na položku → Upravit,
klepněte a podržte aplikaci a pak ji
přetáhněte na možnost Vytvořit složku.
Zadejte název složky a pak klepněte na
položku OK. Přetažením vložte aplikace do
nové složky a pak klepněte na položku Ulož.
a uspořádání uložte.
Nové uspořádání panelů
Zmáčkněte obrazovku, klepněte a podržte
náhled panelu a pak ho přetáhněte do
nového umístění.
Instalace aplikací
Ke stahování a instalaci aplikací použijte
obchod s aplikacemi, jako je například
Samsung Apps.
71
Základy
Odinstalace aplikací
Klepněte na položku → Odinstalovat/
zakázat aplikace a pak vyberte aplikaci,
kterou chcete odinstalovat.
Výchozí aplikace, které byly součástí
zařízení od zakoupení, nelze
odinstalovat.
Nápověda
Přejděte do informací nápovědy a naučte
se jak používat zařízení a aplikace nebo
konfigurovat důležité nastavení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Nápověda. Chcete-li zobrazit rady, vyberte
kategorii.
Pro řazení kategorií v abecedním pořadí
klepněte na položku .
Chcete-li hledat klíčová slova, klepněte na
položku .
72
Základy
Zadávání textu
K zadávání textu použijte klávesnici
Samsung nebo funkci hlasového vstupu.
Zadávání textu není v některých
jazycích podporováno. Chcete-li zadat
text, musíte změnit jazyk zápisu na
jeden z podporovaných jazyků.
Změna typu klávesnice
Klepněte na libovolné pole pro zadávání
textu, otevřete panel s oznámeními,
klepněte na položku Zvolte metodu
zadávání a pak vyberte typ klávesnice, který
chcete použít.
Změna rozvržení
klávesnice.
Zadání pomocí
velkých písmen.
Zadávání
interpunkčních
znamének.
Vložení mezery.
Odstranění
předcházejícího
znaku.
Rozdělení na další
řádek.
Zadání pomocí
velkých písmen.
Přidání položky ze
schránky.
73
Základy
Zadání velkých písmen
Před zadáním znaku klepněte na položku
. Pro všechna velká písmena klepněte na
klávesu dvakrát.
Změna typu klávesnice
Klepnutím na
klávesnice.
můžete změnit typ
Změna jazyka klávesnic
Přidejte jazyky klávesnice a pak posuňte
tlačítko mezerníku doleva nebo doprava,
čímž změníte jazyk klávesnice.
Ruční psaní
Klepněte na položku a podržte ji, poté
klepněte na a napište slovo prstem nebo
pomocí pera S Pen. Navrhovaná slova se
zobrazí po zadání znaků. Vyberte navržené
slovo.
74
Základy
Přímé zadávání pomocí pera
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Nastavení → Ovládání → S Pen → Přímé
zadávání perem a pak přetáhněte přepínač
Přímé zadávání perem doprava.
Držte pero S Pen nad textovým polem a
v levém horním rohu textového pole se
zobrazí ikona . Klepnutím na položku
aktivujete psaní perem S Pen. Chcete-li
provést jednoduché opravy, změnit jazyky
zadávání nebo zadat mezeru mezi znaky,
klepněte na jednotlivé nástroje pro opravy
zobrazené na podložce pro ruční psaní.
Jakmile je tato funkce aktivována, můžete
provádět následující postupy:
• Odeslání ručně psané zprávy
• Uskutečnění hovoru napsáním jména
kontaktu nebo telefonního čísla na
klávesnici
• Nastavení budíku napsáním číslic
75
Základy
Hlasové zadávání textu
Aktivujte funkci hlasového zadávání a pak
hovořte do mikrofonu. Zařízení zobrazí, co
mu nadiktujete.
Pokud zařízení slova nerozezná, klepněte na
podtržený text a vyberte alternativní slovo
nebo frázi z rozvíracího seznamu.
Chcete-li změnit jazyk nebo přidat jazyky
pro hlasové rozpoznávání, klepněte na
aktuální jazyk.
Kopírování a vkládání
Klepněte a podržte prst nad textem,
přetažením položky nebo vyberte více
nebo méně textu a pak klepněte na položku
Kopírovat, chcete-li text kopírovat nebo
položku Vyjmout, chcete-li text vyjmout.
Vybraný text se zkopíruje do schránky.
76
Základy
Chcete-li ho vložit do pole zadávání textu,
klepněte a podržte ho v bodě, kde by měl
být vložen a pak klepněte na položku Vložit.
Připojování k síti Wi-Fi
Chcete-li použít síť Internet nebo sdílet
mediální soubory s jinými zařízeními,
připojte zařízení k síti Wi-Fi. (str. 213)
Zapínání a vypínání sítě Wi-Fi
Otevřete panel s oznámeními a pak klepněte
na položku Wi-Fi síť zapněte nebo vypněte.
• Zařízení využívá neharmonizovanou
frekvenci a je určeno k použití ve
všech evropských zemích. Sítě WLAN
mohou být v budovách provozovány
bez omezení v celé Evropské unii, ale
nemohou být provozovány mimo
budovy.
• Nepoužíváte-li síť Wi-Fi, vypněte ji a
šetřete energii baterie.
77
Základy
Připojování k sítím Wi-Fi
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Nastavení → Připojení → Wi-Fi a pak
přetáhněte přepínač Wi-Fi doprava.
Vyberte síť ze seznamu nalezených sítí
Wi-Fi, v případě potřeby zadejte heslo a pak
klepněte na položku Připojit. Sítě, které
vyžadují heslo, se zobrazí pomocí ikony
zámku. Po připojení zařízení k síti Wi-Fi se
zařízení automaticky připojí, kdykoliv bude
síť dostupná.
Přidávání sítí Wi-Fi
Pokud se požadovaná síť nezobrazí v
seznamu sítí, klepněte na položku Přidat
síť Wi-Fi v dolní části seznamu sítí. Zadejte
název sítě do pole SSID sítě, vyberte
typ zabezpečení, a pokud se nejedná o
otevřenou síť, zadejte heslo a pak klepněte
na položku Připojit.
78
Základy
Zapomínání sítí Wi-Fi
Jakoukoliv dříve použitou síť, včetně
aktuální sítě, lze zapomenout, takže se k ní
zařízení automaticky nepřipojí. Vyberte síť
v seznamu sítí a pak klepněte na položku
Odstranit.
Nastavení účtů
Aplikace Google, jako například Obchod
Play, vyžadují účet Google a aplikace
Samsung Apps vyžadují účet Samsung.
Chcete-li maximálně využívat možnosti
zařízení, vytvořte si účty Google a Samsung.
Přidávání účtů
Postupujte podle pokynů, které se zobrazí
při otevření aplikace Google bez přihlášení,
k nastavení účtu Google.
79
Základy
Chcete-li se přihlásit nebo zaregistrovat
do účtu Google, klepněte na obrazovce
Aplikace na položku Nastavení → Obecné
→ Účty → Přidat účet → Google. Pak
klepněte na položku Nový a zaregistrujte
se nebo klepněte na položku Existující a
nastavení účtu dokončete podle pokynů na
obrazovce. V zařízení lze používat více než
jeden účet Google.
Podobně nastavte i účet Samsung.
Odebírání účtů
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Nastavení → Obecné vyberte název účtu
pod položkou Účty, vyberte účet, který
chcete odebrat, a pak klepněte na položku
Odebrat účet.
80
Základy
Přenos souborů
Přesunujte zvuky, videa, obrázky nebo
jiné typy souborů ze zařízení do počítače a
naopak.
V některých aplikacích jsou
podporovány následující formáty
souborů. Některé formáty souborů
nejsou podporovány v závislosti
na verzi softwaru zařízení nebo
operačního systému počítače.
• Hudba: mp3, m4a, 3ga, aac, ogg,
oga, wav, wma, amr, awb, flac, midi,
xmf, mxmf, imy, rtttl, rtx, and ota
• Obrázky: bmp, gif, jpg a png
• Video: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4,
3gp, a webm
• Dokument: doc, docx, xls, xlsx, ppt,
pptx, pdf, a txt
81
Základy
Připojení pomocí aplikace Samsung
Kies
Samsung Kies je počítačová aplikace, která
spravuje multimediální obsah a osobní
údaje v zařízeních Samsung. Stáhněte si
nejnovější aplikaci Samsung Kies z webu
Samsung.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu
USB.
Aplikace Samsung Kies se v počítači
spustí automaticky. Pokud se program
Samsung Kies nespustí, dvakrát klepněte
na ikonu Samsung Kies v počítači.
2 Přesunujte soubory mezi zařízením a
počítačem.
Další informace naleznete v nápovědě
aplikace Samsung Kies.
Připojování pomocí aplikace
Windows Media Player
Ujistěte se, že je v počítači nainstalována
aplikace Windows Media Player.
82
Základy
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu
USB.
2 Otevřete aplikaci Windows Media Player
a proveďte synchronizaci hudebních
souborů.
Připojování jako mediální zařízení
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu
USB.
2 Otevřete panel s oznámeními a pak
klepněte na položku Připojeno jako
multimediální zařízení → Mediální
zařízení (MTP).
Pokud váš počítač nepodporuje
protokol Media Transfer Protocol (MTP)
nebo neobsahuje nainstalovaný žádný
odpovídající ovladač, klepněte na
položku Fotoaparát (PTP).
3 Přesunujte soubory mezi zařízením a
počítačem.
83
Základy
Zabezpečení zařízení
Zabraňte ostatním v používání nebo
přístupu k osobním údajům a informacím
uloženým v zařízení pomocí funkcí
zabezpečení. Kdykoliv zařízení odemykáte,
vyžaduje k odemknutí kód.
Nastavení vzorce
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Nastavení → Zařízení → Zamknout
displej → Zámek displeje → Znak.
Nakreslete vzor spojením čtyř nebo více
teček a pak ho opětovným nakreslením
ověřte. Nastavte záložní kód PIN odemknutí
k odemknutí obrazovky v případě, že
zapomenete vzor.
84
Základy
Nastavení kódu PIN
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Nastavení → Zařízení → Zamknout
displej → Zámek displeje → PIN.
Zadejte alespoň čtyři čísla a pak heslo
opětovným zadáním ověřte.
Nastavení hesla
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Nastavení → Zařízení → Zamknout
displej → Zámek displeje → Heslo.
Zadejte alespoň čtyři znaky, včetně čísel a
symbolů, a pak heslo opětovným zadáním
ověřte.
Odemykání zařízení
Zapněte obrazovku stisknutím vypínače
nebo tlačítka Domů a zadejte kód pro
odemknutí.
Pokud kód k odemknutí zapomenete,
můžete zařízení nechat resetovat
v servisním středisku Samsung.
85
Základy
Upgrade zařízení
Zařízení lze upgradovat na nejnovější
software.
Dostupnost této funkce závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
Upgrade pomocí aplikace Samsung
Kies
Spusťte aplikaci Samsung Kies a připojte
zařízení k počítači. Aplikace Samsung
Kies zařízení automaticky rozpozná a
zobrazí případné dostupné aktualizace
v dialogovém okně. Chcete-li spustit
upgrade, klikněte na tlačítko Aktualizace v
dialogovém okně. Viz nápověda aplikace
Samsung Kies pro podrobnosti o postupu
upgradu.
86
Základy
• Nevypínejte počítač a neodpojujte
kabel USB, pokud probíhá
aktualizace zařízení.
• Během aktualizace zařízení
nepřipojujte k počítači další mediální
zařízení. Mohlo by to způsobit
narušení procesu aktualizace.
Upgrade pomocí bezdrátového
připojení
Zařízení lze přímo upgradovat na nejnovější
software pomocí služby bezdrátového
zasílání firmwaru (FOTA).
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Nastavení → Obecné → O zařízení →
Aktualizace softwaru → Aktualizovat.
87
Komunikace
Telefon
Tuto aplikaci použijte k uskutečnění nebo
přijetí hovoru.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Telefon.
Volání
Volání
Použijte jednu z následujících metod:
• Klávesnice: Zadejte číslo pomocí
klávesnice a pak klepněte na položku .
• Protokoly: Zahajte hovor z historie
příchozích a odchozích hovorů a zpráv.
• Oblíbené: Zahajte hovor ze seznamu
oblíbených kontaktů.
• Kontakty: Zahajte hovor ze seznamu
kontaktů.
88
Komunikace
Rychlé vytáčení čísel
Pro čísla zrychlené volby klepněte na
odpovídající číslo a přidržte je.
Předvídání čísel
Při zadávání čísel na klávesnici se zobrazí
automatické předpovídání. Vyberte jednu z
následujících možností a zahajte hovor.
Hledání kontaktů
Zadejte jméno, telefonní číslo nebo
e-mailovou adresu a vyhledejte kontakt v
seznamu kontaktů. Při zadávání znaků se
zobrazí předpovídané kontakty. Vyberte
jeden a zahajte hovor.
Mezinárodní hovor
Klepněte a podržte 0 dokud se nezobrazí
znaménko +. Zadejte kód země, kód oblasti
a telefonní číslo a pak klepněte na položku .
89
Komunikace
Během hovoru
K dispozici jsou následující akce:
• Podržet: Podržení hovoru. Podržený hovor
obnovíte klepnutím na tlačítko Uvolnit.
• Přidat hovor: Vytočení druhého hovoru.
• Klávesnice: Otevření klávesnice.
• Ukončit: Ukončení aktuálního volání.
• Kontakty: Otevření seznamu kontaktů.
• Ztlumit: Vypne mikrofon, aby vás druhá
strana nemohla slyšet.
• Sluchátka: Přepne na sluchátka Bluetooth,
pokud jsou k zařízení připojena.
• Přepnout: Přepíná mezi dvěma hovory.
• Sloučit: Pokud jsou spojeny dva hovory,
vytvoří konferenční hovor. Pokud chcete
přidat další osoby, opakujte postup. Tato
funkce je dostupná, pouze pokud je aktivní
služba konferenčního hovoru.
90
Komunikace
→ Akční poznámka: Spusťte akční
poznámku.
• → Zpráva: Odesílání zprávy.
• → Přenos: Propojí první stranu s
druhou stranou. Odpojí vás od konverzace.
• → Správa konferenčních hovorů:
Ponechá soukromou konverzaci s jednou
stranou během konferenčního hovoru
nebo odpojí jednu stranu z konferenčního
hovoru.
•
Přidávání kontaktů
Chcete-li do seznamu kontaktů přidat
telefonní číslo z klávesnice, zadejte číslo a
klepněte na možnost .
Zobrazení záznamů hovorů
Chcete-li zobrazit historii příchozích a
odchozích hovorů, klepněte na položku
Protokoly.
Chcete-li filtrovat protokol volání, klepněte
na možnost → Zobrazit a pak vyberte
příslušnou možnost.
91
Komunikace
Číslo pevné volby
Zařízení lze nastavit k omezování odchozích
hovorů pouze na čísla se speciálním
předčíslím. Tato předčíslí jsou uložena na
kartě SIM nebo USIM.
Klepněte na položku → Nastavení
hovorů → Nastavení hovorů → Další
nastavení → Čísla pevné volby →
Zapnout pevnou volbu a pak zadejte
kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM.
Klepněte na položku Seznam čísel pevné
volby a přidejte čísla.
Blokování hovorů
Zařízení lze nastavit k blokování určitých
hovorů. Například lze zakázat mezinárodní
hovory.
Klepněte na položku → Nastavení
hovorů → Nastavení hovorů → Další
nastavení → Blokování hovorů, vyberte
typ hovoru, vyberte možnost blokování
hovoru a zadejte heslo.
92
Komunikace
Přijímání hovorů
Zvedání hovorů
V případě příchozího hovoru přetáhněte
mimo velký kruh.
Pokud je aktivní služba čekající hovor, lze
provést další volání. Po přijetí druhého
hovoru bude první hovor podržen.
Odmítnutí hovoru
V případě příchozího hovoru přetáhněte
mimo velký kruh.
Chcete-li při odmítnutí příchozího hovoru
odeslat zprávu, přetáhněte panel zpráv
nahoru. Chcete-li vytvořit zprávu při
odmítnutí hovoru, klepněte na položku
→ Nastavení hovorů → Nastavení hovorů
→ Nastavení zpráv při odmítnutí hovoru.
93
Komunikace
Automatické odmítání hovorů od
nechtěných čísel
Klepněte na → Nastavení hovorů →
Nastavení hovorů → Odmítnutí hovoru
→ Režim automatického odmítnutí →
Autom. odmítaná čísla a poté klepněte
na Seznam automatického odmítnutí.
Klepněte na položku Přidat, zadejte číslo,
přiřaďte kategorii a pak klepněte na položku
Uložit.
Zmeškané hovory
Zmeškáte-li hovor, zobrazí se na stavovém
řádku ikona . Otevřete panel s oznámeními
a zobrazte seznam zmeškaných hovorů.
94
Komunikace
Čekající hovor
Čekající hovor představuje službu
poskytovanou poskytovatelem služeb.
Uživatel může tuto službu použít k
pozastavení aktuálního hovoru a přepnutí
na příchozí hovor. Tato služba není dostupná
u video hovorů.
Chcete-li tuto službu využít, klepněte
na položku → Nastavení hovorů →
Nastavení hovorů → Další nastavení, a
zaškrtněte položku Čekající hovor.
Přesměrování hovorů
Zařízení lze nastavit k odesílání příchozích
hovorů na vybrané číslo.
Klepněte na položku → Nastavení
hovorů → Nastavení hovorů → Další
nastavení → Přesměrování hovorů a pak
vyberte typ hovoru a podmínku. Zadejte
číslo a klepněte na položku Povolit.
95
Komunikace
Video hovory
Vytvoření video hovoru
Zadejte číslo nebo vyberte kontakt ze
seznamu kontaktů a pak klepněte na
položku zahajte video hovor.
Během video hovoru
K dispozici jsou následující akce:
• Hide me: Skryje váš obraz před druhou
stranou.
• Mute: Vypne mikrofon, aby vás druhá
strana nemohla slyšet.
• Headset: Přepne na sluchátka Bluetooth,
pokud jsou k zařízení připojena.
• Switch camera: Přepínání mezi předním a
zadním fotoaparátem.
• Keypad: Otevření klávesnice.
• End call: Ukončení aktuálního volání.
96
Komunikace
→ Outgoing image: Vybere obrázek,
který se zobrazí druhé straně.
• → Odchozí obrázek: Použije
emotikony na váš obrázek.
• → Klávesnice: Použije dekorativní
ikony na váš obrázek.
• → Přepnout na sluchátko: Změní
režim zobrazení do filtrovaného režimu.
• → Reproduktor vyp: Použije přední a
zadní fotoaparát, takže druhá strana uvidí
vás i vaše okolí.
Video volání s režimem dvojité kamery
bude k dispozici až na 3 minuty.
Po 3 minutách zařízení z důvodu
optimalizace výkonu vypne zadní
fotoaparát.
•
Klepnutím a podržením obrázku druhé
strany přejděte na následující možnosti:
• Vytvořit obrázek: Uloží obrázek druhé
strany.
97
Komunikace
• Nahrát videoklip: Uloží video obrázků
druhé strany.
Nahrávání hovorů bez předchozího
souhlasu druhé strany je v mnoha
zemích nezákonné.
Kontakty
Tuto aplikaci použijte ke správě kontaktů,
včetně telefonních čísel, e-mailových adres a
dalších položek.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Kontakty.
Správa kontaktů
Klepněte na položku Kontakty.
Vytvoření kontaktu
Klepněte na položku a zadejte informace
o kontaktu.
• : Přidat obrázek.
• / : Přidat nebo odstranit pole kontaktu.
98
Komunikace
Úpravy kontaktu
Zvolte kontakt, který chcete upravovat,
potom klepněte na položku .
Odstranění kontaktu
Klepněte na položku
kontakty.
→ Odstranit
Nastavení čísla rychlé volby
Klepnutím na položku → Nastavení
rychlých voleb vyberte číslo rychlé volby a
pak vyberte kontakt. Chcete-li odebrat číslo
rychlé volby, klepněte na něj a podržte ho a
pak klepněte na položku Odstranit.
99
Komunikace
Hledání kontaktů
Klepněte na položku Kontakty.
Použijte jednu z následujících metod
hledání:
• Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu
kontaktů.
• Pro rychlé procházení použijte indexy na
levé straně seznam kontaktů, podél nichž
táhněte seznam prstem.
• Klepněte na pole hledání v horní části
seznamu kontaktů a zadejte kritéria
hledání.
Po výběru kontaktu proveďte jednu z
následujících akcí:
• : Přidat do oblíbených kontaktů.
• / : Zahájit hlasový nebo video hovor.
• : Vytvořit zprávu.
• : Napsat e-mail.
100
Komunikace
Zobrazení kontaktů
Klepněte na položku Kontakty.
Podle výchozího nastavení zobrazí telefon
všechny uložené kontakty.
Klepněte na → Zobrazit kontakty a
vyberte místo, ve kterém jsou uloženy
kontakty.
Přesouvání kontaktů
Klepněte na položku Kontakty.
Přesouvání kontaktů do služby Google
Klepněte na položku → Sloučit účty →
Spojit s Google.
Kontakty přesunuté do služby Google
Contacts se zobrazí pomocí ikony
v seznamu kontaktů.
101
Komunikace
Přesouvání kontaktů do služby
Samsung
Klepněte na položku → Sloučit účty →
Spojit s účtem Samsung account.
Kontakty přesunuté do služby Samsung
Contacts se zobrazí pomocí ikony
v seznamu kontaktů.
Import a export kontaktů
Klepněte na položku Kontakty.
Import kontaktů
Klepněte na → Import/Export →
Import ze SIM karty, Import z paměti USB,
nebo Import z SD karty.
Export kontaktů
Klepněte na → Import/Export → Export
na SIM kartu, Export do paměti USB, nebo
Export na SD kartu.
102
Komunikace
Sdílení kontaktů
Klepněte na položku → Sdílet vizitku
přes, vyberte kontakty, klepněte na tlačítko
Hot. a pak vyberte metodu sdílení.
Oblíbené kontakty
Klepněte na položku Oblíbené.
Klepněte na položku a pak proveďte
jednu z následujících akcí:
• Hledat: Hledání kontaktů.
• Přidat do oblíbených položek: Přidání
kontaktů k oblíbeným.
• Odebrat z oblíbených položek: Odebrání
kontaktů z oblíbených.
• Tabulka / Seznam: Zobrazení kontaktů
v podobě tabulky nebo seznamu.
• Nápověda: Přístup k informacím
nápovědy ohledně používání kontaktů.
Skupiny kontaktů
Klepněte na položku Skupiny.
103
Komunikace
Přidávání kontaktů do skupiny
Vyberte skupinu a pak klepněte na položku
. Vyberte kontakty, které chcete přidat, a
pak klepněte na položku Hot.
Správa skupin
Klepněte na položku a pak proveďte
jednu z následujících akcí:
• Hledat: Hledání kontaktů.
• Upravit: Změna nastavení skupiny.
• Vytvořit: Vytvoří novou skupinu.
• Odebrat člena: Odebrání členů ze skupiny.
• Odeslat zprávu: Odeslání zprávy členům
skupiny.
• Odeslat e-mail: Odeslání e-mailu členům
skupiny.
• Změnit pořadí: Klepněte a podržte
vedle názvu skupiny, přetáhněte ho
nahoru nebo dolů do jiného umístění a
pak klepněte na tlačítko Hot.
• Nápověda: Přístup k informacím
nápovědy ohledně používání kontaktů.
104
Komunikace
Odesílání zprávy nebo e-mailu členům
skupiny
Vyberte skupinu, klepněte na položku
→ Odeslat zprávu nebo Odeslat e-mail,
vyberte členy a pak klepněte na tlačítko Hot.
Vizitka
Klepněte na položku Kontakty.
Vytvoří vizitku a odešle ji ostatním.
Klepněte na položku Nastavit profil,
zadejte podrobnosti, například telefonní
číslo, e-mailovou adresu a poštovní adresu
a pak klepněte na položku Uložit. Dojde-li k
uložení informací uživatele během nastavení
zařízení, vyberte vizitku v JÁ a pak ji upravte
Klepněte na položku .
Klepněte na položku → Sdílet vizitku
přes a pak vyberte metodu sdílení.
105
Komunikace
Zprávy
Tuto aplikaci použijte k odeslání textových
zpráv (SMS) nebo multimediálních zpráv
(MMS).
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Zprávy.
Pokud se nacházíte mimo svoji
domovskou síť, odesílání nebo
přijímání zpráv může být dodatečně
zpoplatněno. Bližší informace získáte
od svého poskytovatele služeb.
Odesílání zpráv
Klepněte na položku , přidejte příjemce,
zadejte zprávu a pak klepněte na položku .
Chcete-li přidat příjemce, použijte
následující metody:
• Zadejte telefonní číslo.
• Klepněte na položku , vyberte kontakty a
pak klepněte na položku Hot.
106
Komunikace
• Držte pero S Pen nad položkou
a
stiskněte tlačítko S Pen. Zobrazí se seznam
nedávno použitých kontaktů.
Pomocí následující metody vytvořte
multimediální zprávu:
• Klepněte na ikonu a připojte obrázky,
videa, kontakty, poznámky, události a další
položky.
• Chcete-li vložit předmět, klepněte na
položku → Přidat předmět.
• Držte pero S Pen nad položkou a
stiskněte tlačítko S Pen. Zobrazí se
nedávno přidané obrázky.
Odesílání ručně psaných poznámek
Držte pero S Pen nad textovým polem a
v levém horním rohu textového pole se
zobrazí ikona . Klepněte na položku
, potom klepněte na položku a napište
ručně zprávu pomocí pera S Pen.
107
Komunikace
Odesílání naplánovaných zpráv
Během psaní zprávy klepněte na → Plán.
Nastavte datum a čas, potom klepněte na
položku OK. Zařízení odešle zprávu v určený
čas a datum.
• Pokud je zařízení ve stanovenou
dobu vypnuté, pokud není připojeno
k síti, nebo pokud je síť nestabilní,
zpráva nebude odeslána.
• Tato funkce je založena na času a
datu nastaveném v zařízení. Čas a
datum nemusí být správný, pokud se
pohybujete mezi časovými pásmy a
síť neaktualizuje informace.
Překládání a odesílání zpráv
Chcete-li použít funkci překládání, klepněte
během psaní zprávy na položku →
Přeložit, přetáhněte přepínač Přeložit
doprava, nastavte jazykovou kombinaci a
pak klepněte na položku OK.
108
Komunikace
Klepněte na položku zprávu přeložte a
pak klepněte na položku Hot. Přeložená
zpráva nahradí zprávu zdrojového jazyka.
Zobrazení příchozích zpráv
Příchozí zprávy jsou seskupeny do vláken
podle kontaktu.
Chcete-li zobrazit zprávu od dané osoby,
vyberte její kontakt.
Poslech hlasové zprávy
Klepněte a podržte klávesu 1 na klávesnici
a pak postupujte dle pokynů od
poskytovatele služeb.
E-mail
Tuto aplikaci použijte k odeslání nebo
zobrazení e-mailových zpráv.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
E-mail.
109
Komunikace
Nastavení e-mailových účtů
Nastavení e-mailového účtu při prvním
otevírání položky E-mail.
Zadejte e-mailovou adresu a heslo. V
případě soukromého e-mailového účtu,
jako je například Google Mail, klepněte
na položku Další, v případě firemního
e-mailového účtu klepněte na položku
Ruční nast. Po výběru dokončete nastavení
dle pokynů na obrazovce.
Chcete-li nastavit jiný e-mailový účet,
klepněte na položku → Nastavení →
Přidat účet.
Odesílání zpráv
Klepněte na e-mailový účet, který chcete
použít, a pak klepněte na ikonu v horní
části obrazovky. Zadejte příjemce, předmět a
zprávu a pak klepněte na ikonu .
110
Komunikace
Chcete-li přidat příjemce ze seznamu
kontaktů, klepněte na položku .
Klepněte na položku a připojte obrázky,
videa, kontakty, poznámky, události a další
položky.
Klepněte na položku → vložte do zprávy
obrázky, události, kontakty, informace o
poloze nebo jiné údaje.
Odesílání naplánovaných zpráv
Při vytváření zprávy klepněte na →
Plánované odesílání, nastavte čas a datum
a pak klepněte na tlačítko Hotovo. Zařízení
odešle zprávu v určený čas a datum.
• Pokud je zařízení ve stanovenou
dobu vypnuté, pokud není připojeno
k síti, nebo pokud je síť nestabilní,
zpráva nebude odeslána.
• Tato funkce je založena na času a
datu nastaveném v zařízení. Čas a
datum nemusí být správný, pokud se
pohybujete mezi časovými pásmy a
síť neaktualizuje informace.
111
Komunikace
Čtení zpráv
Vyberte e-mailový účet, který chcete použít
a načtěte nové zprávy. Chcete-li manuálně
načíst nové zprávy, klepněte na položku .
Chcete-li si zprávu přečíst, klepněte na ni.
Přidání této
e-mailové adresy do
seznamu kontaktů.
Otevírání příloh.
Hledání zprávy.
Přijímání nových
zpráv.
Přeposílání zprávy.
Odstraňování
zprávy.
Označení zprávy
jako upomínky.
Odpovídání na
zprávu.
Vytvořit zprávu.
Klepnutím na kartu příloha otevřete přílohy
a pak je uložte Klepněte na položku Uložit.
Google Mail
Tuto aplikaci použijte k rychlému a přímému
přístupu do služby Google Mail.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Google Mail.
112
Komunikace
• Dostupnost této aplikace závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
• Tato aplikace může být označena
odlišně v závislosti na oblasti nebo
poskytovateli služeb.
Odesílání zpráv
V libovolné poštovní schránce klepněte na
ikonu , zadejte příjemce, předmět a zprávu
a pak klepněte na ikonu ODESLAT.
Chcete-li přidat více příjemců, klepněte na
položku + KOPIE/SKRYTÁ.
Klepnutím na připojíte obrázky.
Chcete-li zprávu uložit pro pozdější
doručení, klepněte na položku → Uložit
koncept.
Chcete-li připojit videa, klepněte na položku
→ Připojit video.
Chcete-li začít znovu, klepněte na položku
→ Zahodit.
113
Komunikace
Chcete-li změnit nastavení aplikace Google
Mail, klepněte na položku → Nastavení.
Chcete-li napsat svůj názor na vývoj
aplikace, klepněte na položku → Zaslat
zpětnou vazbu.
Chcete-li otevřít informace nápovědy
aplikace Google Mail, klepněte na položku
→ Nápověda.
Čtení zpráv
Vytvořit zprávu.
Hledání zprávy.
Ponechání této
zprávy pro
dlouhodobé uložení.
Odstranění této
zprávy.
Přeposlání této
zprávy dalším lidem.
Odpověď všem
příjemcům.
Odpovídání na
zprávu.
Označení zprávy
jako upomínky.
114
Komunikace
Označení
Aplikace Google Mail nepoužívá skutečné
složky, ale používá místo toho označení. Po
spuštění aplikace Google Mail se zobrazí
zprávy označené jako Doručená pošta.
Chcete-li přidat označení do zprávy, vyberte
zprávu, klepněte na ikonu → Změnit
štítky a pak vyberte označení, které chcete
přiřadit.
Hangouty
Tuto aplikaci použijte k chatování s
ostatními.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Hangouty.
Dostupnost této aplikace závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
Chcete-li začít chatovat, vyberte přítele ze
seznamu přátel nebo zadejte údaje pro
vyhledávání přítele ve výsledcích.
115
Komunikace
Google+
Tuto aplikaci použijte, chcete-li s jinými lidmi
zůstat v kontaktu prostřednictvím služby
sociální sítě Google.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Google+.
Dostupnost této aplikace závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
Klepněte na položku Vše pro změnu
kategorie, potom prohlížejte příspěvky z
vašich kruhů rolováním nahoru nebo dolů.
Chcete-li použít další funkce sociální sítě,
klepněte na položku .
ChatON
Tuto aplikaci použijte k chatování pomocí
libovolného zařízení. Chcete-li tuto aplikaci
použít, je nutné se přihlásit k vašemu účtu
Samsung nebo ověřit své telefonní číslo.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
ChatON.
116
Komunikace
Dostupnost této aplikace závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
Zadáním telefonních čísel nebo e-mailových
adres účtů Samsung nebo výběrem
kamarádů ze seznamu návrhů vytvořte
seznam kamarádů. Alternativně klepněte na
položku → → Synchronizace kontaktů
a proveďte manuální synchronizaci kontaktů
ze zařízení.
Klepněte na → Zahájit chat a po výběru
kamaráda začněte chatovat.
Chcete-li přepnout na hlasový nebo video
chat, klepněte na položku → ChatON
Voice Chat nebo ChatON Video Chat.
Video chatování s režimem dvojité
kamery bude k dispozici až na
3 minuty. Po 3 minutách zařízení
z důvodu optimalizace výkonu vypne
zadní fotoaparát.
117
Komunikace
Twitter
Tato aplikace umožňuje přistupovat k webu
sociální sítě Twitter a zůstat v kontaktu
s lidmi.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Twitter.
Dostupnost této aplikace závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
118
Web a sítě
Internet
Tuto aplikaci použijte k procházení
internetu.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Internet.
Zobrazení webových stránek
Klepněte na pole adresa, zadejte webovou
adresu a pak klepněte na položku Přejít na.
Při prohlížení webové stránky sdílejte
nebo vytiskněte aktuální webovou stránku
klepnutím na položku .
Chcete-li změnit nástroj vyhledávání,
klepněte na pole adresy a pak klepněte na
ikonu nástroje vyhledávání vedle webové
adresy.
119
Web a sítě
Otevření nové stránky
Klepněte na položku .
Chcete-li přejít na novou webovou stránku,
přejděte doleva nebo doprava na poli
s názvem a pak klepnutím vyberte název.
Vyhledávání na webu pomocí hlasu
Klepněte na pole adresy, klepněte na
položku , vyslovte klíčové slovo a pak
vyberte jedno z navrhovaných klíčových
slov, které se zobrazí.
Záložky
Chcete-li přidat aktuální webovou stránku
do záložek, stiskněte položku .
Chcete-li otevřít webovou stránku v
záložkách, klepněte na položku a pak
jednu vyberte.
120
Web a sítě
Historie
Klepněte na položku → Historie a
otevřete webovou stránku ze seznamu
nedávno navštívených webových stránek.
Chcete-li odstranit historii, klepněte na
položku → Smazat historii.
Odkazy
Klepněte a podržte odkaz na webovou
stránku a otevřete ji na nové stránce, uložte
nebo kopírujte.
Chcete-li zobrazit uložené odkazy, použijte
položku Stažené položky. (str. 208)
Sdílení webových stránek
Chcete-li sdílet adresu webových stránek s
ostatními, klepněte na položku → Sdílet
pomocí.
Chcete-li sdílet část webové stránky,
klepněte a podržte požadovaný text a pak
klepněte na položku Sdílet pomocí.
121
Web a sítě
Chrome
Použijte tuto aplikaci k vyhledávání
informací a procházení webových stránek.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Chrome.
Dostupnost této aplikace závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
Zobrazení webových stránek
Klepněte na pole adresy a pak zadejte
webovou adresu nebo kritéria vyhledávání.
Otevření nové stránky
Klepněte na položku → Nová karta.
Chcete-li přejít na novou webovou stránku,
přejděte doleva nebo doprava na poli
s názvem a pak klepnutím vyberte název.
122
Web a sítě
Záložky
Chcete-li vytvořit záložku aktuální webové
stránky, klepněte na , zadejte podrobnosti,
například název a webovou adresu, a poté
klepněte na Uložit.
Chcete-li otevřít webovou stránku v
záložkách, klepněte na ikonu → Záložky a
pak jednu vyberte.
Vyhledávání na webu pomocí hlasu
Klepněte na ikonu , vyslovte klíčové slovo a
pak vyberte jedno z navrhovaných klíčových
slov, která se zobrazí.
123
Web a sítě
Synchronizace s dalšími zařízeními
Jste-li přihlášení ke stejnému účtu Google,
otevře synchronizace karty a záložky, které
můžete použít pomocí aplikace Chrome na
jiném zařízení.
Chcete-li zobrazit otevřené karty v jiných
zařízeních, klepněte na → Jiná zařízení.
Vyberte webovou stránku k otevření.
Bluetooth
Aplikace Bluetooth vytváří přímé bezdrátové
připojení mezi dvěma zařízeními na krátké
vzdálenosti. K výměně dat nebo mediálních
souborů s dalšími zařízeními použijte
rozhraní Bluetooth.
124
Web a sítě
• Společnost Samsung nenese
odpovědnost za případnou ztrátu,
zachycení nebo zneužití dat
odeslaných nebo přijatých pomocí
funkce Bluetooth.
• Vždy se přesvědčte, že zařízení,
se kterými sdílíte a vyměňujete
data, jsou důvěryhodná a řádně
zabezpečená. Pokud se mezi
zařízeními nacházejí překážky, může
být provozní dosah snížen.
• Některá zařízení, obzvláště ta, která
nejsou testována nebo schválena
společností Bluetooth SIG, nemusejí
být se zařízením kompatibilní.
• Nepoužívejte Bluetooth k
nezákonným účelům (například
pirátské kopie souborů nebo ilegální
odposlouchávání hovorů pro
komerční účely).
Společnost Samsung není
odpovědná za případné následky
ilegálního zneužití funkce Bluetooth.
125
Web a sítě
Chcete-li aktivovat funkci Bluetooth,
klepněte na obrazovce Aplikace na položku
Nastavení → Připojení → Bluetooth a pak
přetáhněte přepínač Bluetooth doprava.
Párování s jinými zařízeními
Bluetooth
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Nastavení → Připojení → Bluetooth →
Hledat a projděte si seznam nalezených
zařízení. Vyberte zařízení, se kterým
chcete provést párování, a pak přijměte
automaticky vytvořený přístupový klíč na
obě zařízení.
126
Web a sítě
Odesílání a příjem dat
Mnoho aplikací podporuje přenos dat
pomocí funkce Bluetooth. Příkladem je
aplikace Galerie. Otevřete aplikaci Galerie,
vyberte obrázek, klepněte na položku
→ Bluetooth a pak vyberte jedno ze
spárovaných zařízení s funkcí Bluetooth.
Po provedení přijměte žádost o ověření
Bluetooth na dalším zařízení a obrázek
přijměte. Přenesený soubor bude uložen do
složky Bluetooth. Pokud obdržíte kontakt,
bude automaticky přidán do seznamu
kontaktů.
Screen Mirroring
Tuto funkci použijte k připojení vašeho
zařízení k velké obrazovce pomocí
hardwarového klíče AllShare Cast nebo
HomeSync a sdílení obsahu. Tuto funkci
můžete také používat s dalšími zařízeními,
která podporují funkci Wi-Fi Miracast.
127
Web a sítě
• Dostupnost této funkce závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
• Zařízení s aktivní funkcí Miracast,
která nepodporují funkci ochrany
digitálního obsahu s vysokou
propustností (HDCP) nemusí být
s touto funkcí kompatibilní.
• Některé soubory mohou být během
přehrávání uloženy do mezipaměti, v
závislosti na připojení k síti.
• Chcete-li ušetřit energii, deaktivujte
tuto funkci, když ji nepoužíváte.
• Pokud určíte frekvenci sítě Wi-Fi,
nemusí být hardwarové klíče
AllShare Cast nebo HomeSync
zjištěny nebo se nemusí připojit.
• Pokud hrajete videa nebo hry na
televizoru, vyberte příslušný režim
televizoru, abyste získali z funkce
maximum.
128
Web a sítě
Na obrazovce Aplikace klepněte na
položku Nastavení → Připojení → Screen
Mirroring a pak přetáhněte přepínač
Screen Mirroring doprava. Vyberte zařízení,
otevřete nebo přehrajte soubor a pak
zobrazení ovládejte pomocí kláves na vašem
zařízení. Chcete-li se připojit k zařízení
pomocí kódu PIN, klepněte na název
zařízení, podržte ho a zadejte kód PIN.
Samsung Link
Aplikace slouží k přehrávání obsahu
uloženého na vzdálených zařízeních nebo
na webových úložištích prostřednictvím
Internetu. Je možné přehrávat a odesílat
jakýkoliv multimediální soubor ze svého
zařízení do jiného zařízení nebo na službu
webového úložiště.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Samsung Link.
129
Web a sítě
Chcete-li spustit aplikaci Samsung Link, je
nutné ji stáhnout a nainstalovat. Klepněte na
tlačítko Instal. a postupujte podle pokynů
na obrazovce.
• Dostupnost této aplikace závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
• Stahování aplikace prostřednictvím
mobilní sítě může být zpoplatněno.
Chcete-li se poplatkům vyhnout,
kontaktujte poskytovatele služeb.
130
Web a sítě
Group Play
Aplikace slouží ke sdílení a přehrávání
obsahu s přáteli. Vytvořte nebo se přidejte
k relaci funkce Group Play a pak sdílejte
obsah, jako například obrázky nebo hudbu.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Group Play.
Chcete-li spustit aplikaci Group Play, je
nutné ji stáhnout a nainstalovat. Klepněte
na tlačítko Instalovat a postupujte podle
pokynů na obrazovce.
• Dostupnost této aplikace závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
• Pokud používáte tuto aplikaci,
nemůžete používat síť Internet.
• Stahování aplikace prostřednictvím
mobilní sítě může být zpoplatněno.
Chcete-li se poplatkům vyhnout,
kontaktujte poskytovatele služeb.
131
Média
Hudba
Tuto aplikaci použijte k poslechu hudby.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Hudba.
• Některé formáty souborů nejsou
podporovány v závislosti na
nainstalované verzi softwaru zařízení.
• Některé soubory se nemusí
v závislosti na použité metodě
kódování přehrát správně.
Přehrávání hudby
Vyberte hudební kategorii a pak vyberte
skladbu, kterou chcete přehrát.
Klepněte na snímek alba v dolní části
obrazovky a otevřete obrazovku hudebního
přehrávače.
132
Média
Skenování zařízení s povolenou funkcí
DLNA.
Nastavení souboru
jako oblíbené
skladby.
Zapnutí režimu
náhodného
přehrávání.
Skrytí obrazovky
hudebního
přehrávače.
Restart aktuálně
přehrávané skladby
nebo přechod na
předchozí skladbu.
Klepnutím a
podržením se rychle
přesuňte zpět.
Nastavení hlasitosti.
Změna režimu
opakování.
Otevření seznamu
skladeb.
Přecházení na další
skladbu. Klepnutím a
podržením se rychle
přesuňte vpřed.
Pozastavení a
obnovení
přehrávání.
Chcete-li poslouchat skladby se stejnou
úrovní hlasitosti, klepněte na položku →
Nastavení → Upřesnit → Chytrá hlasitost.
U některých souborů se nemusí
aktivovat funkce Chytrá hlasitost.
Pokud je aktivní funkce Chytrá
hlasitost, může být hlasitost vyšší,
než hlasitost samotného zařízení.
Dávejte pozor, abyste se dlouhodobě
nevystavovali hlasitým zvukům a
nedošlo tak k poškození vašeho
sluchu.
133
Média
Chcete-li nastavit vlastní zvuk během
poslechu skladeb pomocí sluchátek,
klepněte na položku → Nastavení →
Upřesnit → Adapt Sound → Zap. Pokud
zvýšíte hlasitost až na úroveň 14 nebo výše,
bude možnost přizpůsobení zvuku během
přehrávání hudby deaktivována. Pokud
snížíte hlasitost na úroveň 13 nebo níže,
bude možnost znovu aktivována.
Nastavení skladby jako vyzvánění
nebo tón upozornění
Chcete-li použít aktuálně přehrávanou
skladbu jako vyzvánění nebo tón
upozornění, klepněte na položku
→ Nastavit jako a vyberte příslušnou
možnost.
134
Média
Vytváření seznamů skladeb
Vytvořte si vlastní výběr skladeb.
Klepněte na → Vytvořit seznam
skladeb. Zadejte název a klepněte na
položku OK. Vyberte skladby, které chcete
přidat, a pak klepněte na Hot.
Chcete-li aktuálně přehrávanou skladbu
přidat do seznamu skladeb, klepněte na
položku → Přidat do přehrávaného
seznamu.
Přehrávání hudby podle nálady
Přehrávejte hudbu ve skupinách podle
nálady. V zařízení se automaticky vytvoří
seznam skladeb. Po přidání nové skladby
klepněte na položku Hudební ráj → .
Klepněte na položku Hudební ráj a vyberte
buňku nálady. Nebo vyberte více buněk
přetažením vašeho prstu.
135
Média
Fotoaparát
Tuto aplikaci použijte k vytváření fotografií
nebo videí.
Galerie použijte k zobrazení fotografií a
videí nasnímaných fotoaparátem zařízení.
(str. 152)
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Fotoaparát.
• Fotoaparát se při nečinnosti
automaticky vypne.
• Ujistěte se, že je objektiv čistý.
V opačném případě nemusí zařízení
v některých režimech vyžadujících
vyšší rozlišení správně pracovat.
Etiketa fotoaparátu
• Nefoťte nebo nefilmujte ostatní osoby bez
jejich svolení.
• Nefoťte nebo nefilmujte v místech, kde je
to zakázáno zákonem.
• Nefoťte nebo nefilmujte v místech, kde
byste mohli porušit soukromí ostatních
osob.
136
Média
Pořizování fotografií
Pořízení fotografie
Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu,
kam chcete fotoaparát zaostřit. Pokud
je předmět zaostřen, rámeček ohniska
zezelená. Chcete-li pořídit fotografii,
klepněte na položku .
Zobrazení více
možností.
Přepnout do režimu
Dual Camera.
Přepínání mezi
předním a zadním
fotoaparátem.
Chcete-li zobrazit
fotografie a videa,
otevřete aplikaci
Galerie.
Zobrazení
aktuálního režimu.
Spuštění záznamu
videa.
Změna režimu
fotografování.
Výběr mezi různými
dostupnými efekty.
Režim fotografování
K dispozici je několik fotografických efektů.
Klepněte na položku Režim a pak přejeďte
na horní nebo dolní stranu obrazovky na
pravé straně obrazovky.
137
Média
• Automaticky: Tuto funkci použijte, chcete-
li nechat fotoaparát vyhodnotit okolí a
určit ideální režim pro fotografování.
• Překrásná tvář: Vytvoří fotografii s
osvětlenými tvářemi pro jemnější obrázky.
• Nejlepší fotografie: Vytvoří řadu fotografií
a pak uloží nejlepší z nich.
• Nejlepší obličej: Pomocí této funkce
pořídíte více skupinových snímků
současně a jejich kombinací vytvoříte
nejlepší možný obrázek.
Chcete-li pořídit více fotografii, klepněte
na položku . Abyste získali co nejlepší
snímek, držte fotoaparát stabilně a při
fotografování se nehýbejte. Až se spustí
aplikace Galerie, klepněte na žlutý
rámeček na každé tváři a vyberte nejlepší
jednotlivou pózu dané osoby. Po výběru
pózy každého jednotlivce klepněte na
položku Uložit, aby se obrázky sloučily do
jedné fotografie, kterou uložíte.
138
Média
• Zvuk a foto: Tuto funkci použijte
k vytvoření fotografie se zvukem.
Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na
položku . Po pořízení fotografie zařízení
zaznamená několik sekund zvuku.
Při pořizování fotografií v tomto
režimu dojde k záznamu zvuku
pomocí zabudovaného mikrofonu.
• Akční snímek: Tuto funkci použijte
k pořízení řady fotografií a jejich
zkombinování do snímku, který zobrazuje
stopy pohybu.
Chcete-li získat nejlepší snímek, využijte
rady níže. V jiných podmínkách snímání
nemusí zařízení správně fotografovat.
–– Během fotografování držte fotoaparát
stabilně a nehýbejte se.
–– Fotografie objektu pohybujícího se
jedním směrem.
–– Pořídí fotografie na pozadí, které
nebudou obsahovat pohybující se
objekty.
139
Média
–– Vyhněte se fotografování předmětu a
pozadí s podobnými barvami.
–– Vyhněte se fotografování předmětů,
které se nachází příliš blízko nebo
příliš daleko, aby se vešly do hledáčku,
nebo které jsou příliš dlouhé, například
autobus nebo vlak.
• Sytý tón (HDR): Tuto funkci použijte,
chcete-li pořídit fotografii s vylepšeným
kontrastním poměrem.
• Guma: Tuto funkci použijte ke smazání
pohybů pohybujících se předmětů na
pozadí.
Chcete-li vytvořit řadu fotografií, klepněte
na položku . Zařízení odstraní stopy
pohybu z pohybujícího se předmětu.
Chcete-li obnovit původní fotografii,
klepněte na položku Zobr. pohyb.
objekty a pak klepněte na zvýrazněnou
oblast.
140
Média
Chcete-li získat nejlepší snímek, využijte
rady níže.
–– Během fotografování držte fotoaparát
stabilně a nehýbejte se.
–– Vyhněte se fotografování předmětu a
pozadí s podobnými barvami.
–– Při pořizování fotografií objektu, který se
pohybuje pouze pomalu nebo naopak
rychle, nemusí fotoaparát rozpoznat
všechny pohyby.
–– Pokud se na pozadí pohybuje více
předmětů, nemusí fotoaparát rozpoznat
všechny pohyby.
• Panoráma: Vytvoří fotografii složenou z
mnoha fotografií spojených dohromady.
Chcete-li získat nejlepší snímek, využijte
rady níže.
–– Posuňte fotoaparát pomalu jedním
směrem.
–– Držte hledáček fotoaparátu uvnitř
naváděcího rámečku.
141
Média
–– Vyhněte se fotografování předmětů před
nerozpoznatelnými pozadími, například
prázdnou oblohou nebo rovnými zdmi.
• Sport: Toto nastavení použijte pro rychle
se pohybující předměty.
• Noc: Toto nastavení slouží k pořizování
snímků při zhoršených světelných
podmínkách.
Panoramatické fotografie
Panoramatická fotografie představuje
širokoúhlou fotografii obsahující více
snímků.
Klepněte na položku Režim → Panoráma.
Klepněte na položku
a posuňte
fotoaparát jedním směrem. Když se
modrý rámeček zarovná s hledáčkem, tak
fotoaparát automaticky vytvoří další snímek
panoramatické sekvence. Chcete-li snímání
zastavit, klepněte na položku .
Pokud je hledáček mimo daný směr, zařízení
zastaví snímání.
142
Média
Použití efektů filtrů
Pro pořizování fotografií nebo videí použijte
efekty filtrů.
Klepněte na a vyberte efekt filtru.
Dostupné možností se liší podle režimu.
Záznam videí
Záznam videa
Chcete-li pořídit video, klepněte na položku
. Chcete-li nahrávání pozastavit, klepněte
na položku . Chcete-li nahrávání zastavit,
klepněte na položku .
Stisknutím spouště při snímání videa
můžete pořizovat fotografie.
143
Média
Během nahrávání použijte následující akce:
• Chcete-li změnit ohnisko, klepněte na
místo, kam chcete zaostřit. Chcete-li
zaostřit na střed obrazovky, klepněte na
položku .
• Chcete-li během nahrávání zachytit
obrázek z videa, klepněte na položku .
Režim nahrávání
Chcete-li změnit režim nahrávání, klepněte
na položku → .
• Normální: Tento režim použijte pro
normální kvalitu.
• Omezení MMS: Tento režim použijte ke
snížení kvality pro odeslání pomocí zprávy.
• Rychlý pohyb: Tento režim použijte k
záznamu videa pohybujícího se předmětu.
Zařízení přehraje video ve zrychleném
záběru.
144
Média
Přibližování a oddalování
Použijte jednu z následujících metod:
• Pomocí tlačítka hlasitosti přibližte nebo
oddalte náhled.
• Na obrazovce roztažením dvou prstů
od sebe zobrazení přibližte a přitažením
oddalte.
Efekt přiblížení/oddálení je k dispozici
při použití funkce přiblížení během
snímání videa.
Režim Dual Camera
Pokud snímáte fotografii krajiny
pomocí zadního fotoaparátu, zobrazí se
fotografie nebo video zachycené předním
fotoaparátem ve vloženém okně a podobně.
145
Média
Tuto funkci použijte k vytváření fotografií
nádherných krajin a zároveň autoportrétů.
Klepnutím na položku přepněte do
režimu dual camera. Klepnutím na položku
pořiďte fotografii nebo klepnutím na
položku pořiďte video.
Klepnutím změňte
velikost nebo
posuňte umístění.
Vybírejte mezi
různými
dostupnými styly.
• V režimu dvou kamer můžete
nahrávat videa dlouhá až 5 minut
v rozlišení Full HD a až 10 minut
v rozlišení HD.
• Při pořizování videí v tomto režimu
dochází k záznamu zvuku pomocí
zabudovaného mikrofonu.
146
Média
Sdílet snímek
Klepněte na položku → a pak vyberte
jednu z následujících možností:
• Sdílet snímek: Odešle fotografii přímo do
jiného zařízení pomocí funkce Wi-Fi Direct.
• Sdílet fotografii kamarád: Nastaví
zařízení k rozeznávání tváří osob, které
jste na fotografii označili a dané osobě ji
odešle.
• Sdílet fot. v ChatON: Odeslání fotografie
jiného zařízení prostřednictvím služby
ChatON.
• Vzdálený hledáček: Nastavení dálkového
ovládání fotoaparátu na zařízení.
Vzdálené ovládání fotoaparátu
Nastavení zařízení jako hledáčku pro
vzdálené ovládání fotoaparátu.
Klepněte na položku → → Vzdálený
hledáček a pak připojte zařízení a
fotoaparát pomocí funkce Wi-Fi Direct.
Klepnutím na položku
pořiďte fotografii
na dálku pomocí zařízení jako hledáčku.
147
Média
Konfigurace nastavení fotoaparátu
Chcete-li konfigurovat nastavení
fotoaparátu, klepněte na ikonu → . Ne
všechny následující možnosti jsou dostupné,
jak v režimech statického fotoaparátu, tak i
videokamery. Dostupné možnosti se mohou
lišit v závislosti na použitém režimu.
• Velikost fotografie / Velikost videa:
Vybere rozlišení. Pro vyšší kvalitu použijte
vyšší rozlišení. Nicméně vyšší rozlišení
zabere více paměti.
• Sériové snímání: Vytvoří řadu fotografií
pohybujících se objektů.
• Klep. fotografujte: Klepnutím na obrázek
na obrazovce náhledu pořídíte fotografie.
• Rozpoznání obličeje: Nastaví zařízení
na rozpoznávání obličejů osob a pořízení
jejich fotografií.
• Měření: Vyberte metodu měření. Hodnota
určuje výpočet hodnot osvětlení. Ve
středu měří osvětlení pozadí uprostřed
scény. Bod měří hodnotu světla v určité
poloze. Matice průměruje celou scénu.
148
Média
• ISO: Vybere hodnotu citlivosti ISO. Ovládá
citlivost fotoaparátu na světlo. Měří se v
ekvivalentech kinofilmu. Nízké hodnoty se
používají pro pevné nebo jasně osvícené
objekty. Naopak vyšší hodnoty pro rychle
se pohybující nebo slabě osvětlené
objekty.
• Stabilizace obrazu: Aktivuje nebo
deaktivuje stabilizátor obrazu. Stabilizátor
obrazu pomáhá ostřit při pohybu
fotoaparátu.
• Automatická detekce noci: Nastaví
zařízení na automatickou detekci tmavších
podmínek a úpravu jasu fotografií bez
blesku.
• Uložit jako: Nastaví zařízení k odstranění
původní fotografie při vytváření fotografií
v režimu bohatých tónů.
• Značka polohy: Připojí k fotografii značku
polohy GPS. Tuto funkci aktivujte, pokud
pořizujete snímky pro vytvoření alb
v aplikaci Fotopříběh.
149
Média
• Chcete-li zlepšit příjem GPS signálů,
snažte se nefotografovat na místech,
kde může být signál stíněn, například
mezi budovami, v nízko položených
oblastech či za špatného počasí.
• Vaše umístění může být vidět na
fotografiích, když je nahrajete na
internet. Chcete-li tomu zabránit,
deaktivujte nastavení značky GPS.
• Kontrola: Rychlé zobrazení pořízených
fotografií.
• Tl. hlasitosti: Nastavení zařízení na použití
tlačítka hlasitosti k ovládání spouště nebo
funkce zoomu.
• Časovač: Tuto funkci použijte pro
vytvoření časově zpožděných snímků.
• Vyvážení bílé: Vybere vhodné vyvážení
bílé barvy, aby měly obrázky realistický
rozsah barev. Nastavení je určeno pro
konkrétní stavy osvětlení. Tato nastavení
jsou podobná rozsahu teplot pro expozici
vyvážení bílé barvy v profesionálních
fotoaparátech.
150
Média
• Hodnota expozice: Změna hodnoty
expozice. Toto nastavení určuje, kolik
světla čidlo fotoaparátu pojme. Pro slabě
osvětlené situace použijte vyšší hodnotu
expozice.
• Vodící linky: Zobrazí pokyny hledáčku a
pomůže s kompozicí při výběru předmětů.
• Blesk: Aktivuje nebo deaktivuje blesk.
• Ovládání hlasem: Nastaví fotoaparát k
vytvoření fotografií pomocí hlasových
příkazů.
• Kontextový název souboru: Nastaví
fotoaparát tak, aby zobrazoval kontextové
štítky. Tuto funkci aktivujte, chcete-li
použít aplikaci Tag Buddy v Galerie a
Fotopříběh.
• Uložit jako překlopený: Převrátí obraz a
vytvoří zrcadlový obraz původní scény.
• Úložiště: Vybere umístění úložiště v
paměti.
• Vynulovat: Obnovení nastavení
fotoaparátu.
151
Média
Zkratky
Přeorganizuje zkratky pro snadný přístup k
různým možnostem fotoaparátu.
Klepněte na položku → Upravit rychlé
nastavení.
Klepněte na možnost, podržte ji a
přetáhněte ji do slotu, který se zobrazí v
horní části obrazovky. V rámci seznamu
lze klepnutím a přetažením posouvat další
ikony.
Galerie
Tuto aplikaci použijte k zobrazení obrázků
a videa.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Galerie.
• Některé formáty souborů nejsou
podporovány v závislosti na
nainstalované verzi softwaru zařízení.
• Některé soubory se nemusí
v závislosti na použité metodě
kódování přehrát správně.
152
Média
Zobrazení snímků
Po spuštění aplikace Galerie se zobrazí
obrázky podle data vytvoření. Pokud jiná
aplikace, například E-mail, uloží obrázek,
dojde k automatickému vytvoření složky
Download obsahující obrázek. Podobně,
automatické zachycení snímku vytvoří
složku Screenshots. Vyberte složku, kterou
chcete otevřít.
Ve složce se zobrazí obrázky podle data
vytvoření. Vyberte obrázek a zobrazte ho na
celé obrazovce.
Přejděte vlevo nebo vpravo na další nebo
předchozí obrázek.
Přibližování a oddalování
K přiblížení obrázku použijte jednu z
následujících metod:
• Chcete-li provést přiblížení, poklepejte
kamkoliv na obrazovce.
• Chcete-li obrázek přiblížit, roztáhněte na
libovolném místě dva prsty. Naopak pro
oddálení je přitáhněte k sobě nebo pro
návrat dvakrát klepněte.
153
Média
Zobrazení obrázků pomocí funkce
pohybu
Pomocí funkce pohybu spusťte funkci s
konkrétním pohybem.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Nastavení → Ovládání → Pohyby,
přetáhněte položku Pohyby, přepněte
doprava a zapněte spínače jednotlivých
funkcí.
Chcete-li funkci Pohyb přestat používat,
přetáhněte přepínač Pohyby doleva.
Přehrávání videí
Video soubory zobrazují ikonu v náhledu.
Vyberte video, které chcete sledovat, a
klepněte na položku .
Ořezávání segmentů videa
Vyberte video a pak klepněte na položku
. Posuňte počáteční úchyt do požadované
počáteční polohy, posuňte koncový úchyt
do požadované koncové polohy a pak video
uložte.
154
Média
Úpravy obrázků
Se zobrazeným snímkem klepněte na
položku a použijte následující funkce:
• Oblíbené: Přidání položky do seznamu
oblíbených položek.
• Prezentace: Spustí prezentaci pomocí
obrázků v aktuální složce.
• Rámeček fotografie: Pomocí této
možnosti můžete do obrázku přidat
rámeček a poznámku. Upravený snímek
obrazovky se uloží do složky Photo frame.
• Poznámka k fotografii: Pomocí této
možnosti můžete napsat poznámku na
zadní stranu obrázku. Chcete-li poznámku
upravit, klepněte na ikonu .
• Kopírovat do schránky: Zkopírování
obsahu do schránky.
• Tisk: Vytiskne obrázek pomocí USB nebo
Wi-Fi připojení. Některé tiskárny nemusí
být se zařízením kompatibilní.
• Přejmenovat: Přejmenuje soubor.
155
Média
• Sdílet fotografii kamaráda: Odešle
obrázek osobě, jejíž tvář je na obrázku
označena.
• Otočit doleva: Otočení proti směru
hodinových ručiček.
• Otočit doprava: Otočení po směru
hodinových ručiček.
• Oříznout: Změna velikosti modrého
rámečku a oříznutí a uložení obsaženého
obrázku.
• Nastavit jako: Nastavení obrázku jako
tapety nebo obrázku kontaktu.
• Podrobnosti: Zobrazí podrobnosti
obrázku.
• Nastavení: Změna nastavení galerie.
Úpravy snímků
Se zobrazeným snímkem klepněte na
položku a použijte následující funkce:
• Otočit: Otočí snímek.
• Oříznout: Ořízne snímek.
• Barva: Nastavuje sytosti nebo jasu obrázku
156
Média
• Efekt: Používání efektů na obrázek.
• Nálepka: Upevní nálepku.
• Kreslení: Kreslí na snímek.
• Rámeček: Používání rámečků na obrázek.
Oblíbené obrázky
Když prohlížíte snímek, klepněte na položku
→ Oblíbené a přidejte snímek do
seznamu oblíbených položek.
Odstranění obrázků
Použijte jednu z následujících metod:
• Ve složce klepněte na položku →
Vyberte položku, zaškrtněte obrázky a
pak klepněte na ikonu .
• Při zobrazení obrázku klepněte na položku .
Sdílení obrázků
Použijte jednu z následujících metod:
• Ve složce klepněte na položku →
Vyberte položku, zaškrtněte obrázky
a pak je klepnutím na ikonu odešlete
ostatním nebo je sdílejte na sociální síti.
157
Média
• Při zobrazení obrázku klepněte na položku
a odešlete ho ostatním nebo ho sdílejte
pomocí služeb sociálních sítí.
Nastavení jako tapety
Při zobrazení obrázku klepněte na položku
→ Nastavit jako a nastavte obrázek jako
tapetu nebo ji přiřaďte ke kontaktu.
Označování tváří
Klepněte na tlačítko → Nastavení →
Značky a zaškrtněte položky Značka
obličeje. Okolo rozpoznané tváře se zobrazí
žlutý rámeček. Klepněte na tvář, klepněte na
položku Přidat jméno a pak vyberte nebo
přidejte kontakt.
Když se na obrázku zobrazí značka tváře,
klepněte na značku tváře a použijte
dostupné možnosti, například provádění
hovorů nebo odesílání zpráv.
Rozpoznávání tváře může v závislosti
na úhlu tváře, velikosti tváře, barvy
kůže, výrazu tváře, podmínkách
osvětlení nebo příslušenství, které
osoba nosí, selhat.
158
Média
Používání pomocníka značek
Klepněte na položku → Nastavení
→ Značky → Označit kamaráda a pak
přetáhněte přepínač Označit kamaráda
doprava a při otevírání snímku zobrazte
kontextovou značku (počasí, poloha, datum
a jméno osoby).
Fotopříběh
Tuto aplikaci použijte k vytvoření vlastního
digitálního alba, kam budete ukládat
vaše příběhy a přehledně a automaticky
organizovat vaše snímky.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Fotopříběh.
Chcete-li spustit aplikaci Fotopříběh, je
nutné ji stáhnout a nainstalovat. Klepněte
na tlačítko Instalovat a postupujte podle
pokynů na obrazovce.
Stahování aplikace prostřednictvím
mobilní sítě může být zpoplatněno.
Chcete-li se poplatkům vyhnout,
kontaktujte poskytovatele služeb.
159
Média
Video
Tuto aplikaci použijte k přehrávání video
souborů.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Video.
• Některé formáty souborů nejsou
podporovány v závislosti na
nainstalované verzi softwaru zařízení.
• Některé soubory se nemusí
v závislosti na použité metodě
kódování přehrát správně.
Přehrávání videí
Vyberte video, které chcete přehrát.
Skenování zařízení
s povolenou funkcí
DLNA.
Přechod vpřed
nebo zpět
přetažením panelu.
Změnit poměr
stran obrazovky.
Restart aktuálního
videa nebo přechod
na předchozí video.
Klepnutím a
podržením se rychle
přesuňte zpět.
160
Nastavení hlasitosti.
Přejít na další video.
Klepnutím a
podržením se
rychle přesuňte
vpřed.
Přepnutí do režimu
plovoucí
obrazovky.
Pozastavení a
obnovení
přehrávání.
Média
Odstraňování videí
Klepněte na volbu → Odstranit, zvolte
videa zaškrtnutím, potom klepněte na
Odstranit.
Sdílení videí
Klepněte na volbu → Sdílet pomocí,
zvolte videa zaškrtnutím, klepněte na Hot.,
potom zvolte způsob sdílení.
Používání rozevíracího přehrávače
Tuto funkci použijte k využívání dalších
aplikací bez nutnosti zavření přehrávače
videí. Během sledování videa klepněte na
položku a použijte rozevírací přehrávač.
Na obrazovce roztažením dvou prstů od
sebe zobrazení zvětšete nebo přitažením
zmenšete. Chcete-li přehrávač posunout,
přetáhněte ho do jiného umístění.
Nákup videí
Projděte obrazovku doleva nebo doprava a
vyberte video.
161
Média
Ed. videa
Pomocí této aplikace můžete upravovat
videa a používat celou řadu různých efektů.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Ed. videa.
Chcete-li spustit aplikaci Ed. videa, jenutné
ji stáhnout a nainstalovat. Klepněte na
tlačítko Install a postupujte podle pokynů
na obrazovce.
• Některé soubory videí v Galerie
se nemusí zobrazit v závislosti na
rozlišení a kodeku videa.
• Některé soubory se nemusí v
závislosti na použité metodě
kódování přehrát správně.
• Stahování aplikace prostřednictvím
mobilní sítě může být zpoplatněno.
Chcete-li se poplatkům vyhnout,
kontaktujte poskytovatele služeb.
162
Média
YouTube
Tuto aplikaci použijte ke sledování videí
z webové stránky služby YouTube.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
YouTube.
Dostupnost této aplikace závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
Sledování videí
Klepněte na položku a pak zadejte klíčové
slovo. Vyberte jeden z výsledků hledání a
spusťte video.
Klepnutím přejdete do zobrazení na celou
obrazovku.
Přidání videa do
seznamu
přehrávání.
Pozastavení nebo
obnovení
přehrávání.
Změna kvality
displeje.
Přechod vpřed
nebo zpět
přetažením panelu.
Hledání videí.
Přeposlat
adresu URL
dalším lidem.
Ukončení režimu
na celou
obrazovku
163
Média
Sdílení videí
Vyberte video, které chcete zobrazit,
klepněte na položku a pak vyberte
metodu sdílení.
Nahrávání videí
Vyberte váš účet, klepněte na ikonu ,
vyberte video, zadejte informace videa a pak
klepněte na položku NAHRÁT.
Můj časopis
Pomocí této aplikace můžete vytvářet vlastní
společenský magazín.
Na domovské obrazovce přejeďte rychle
prstem zespodu směrem nahoru.
Při prvním spuštění aplikace Můj
časopis klepněte na tlačítko Další
přečtete si a potvrďte souhlas se
smluvními podmínkami a klepněte na
tlačítko Start.
164
Média
Chcete-li založit vlastní časopis, klepněte
na položku a potom zaškrtněte kategorie.
Klepněte na položku , vyberte nová témata
a potom klepněte na položku .
Rychlým přejetím prstem doleva nebo
doprava změňte kategorii, rychlým přejetím
prstem nahoru nebo dolů otáčejte stránky
časopisu a vyberte článek, který si chcete
přečíst.
Při prohlížení stránky klepněte na položku
a použijte následující aplikaci:
• :Spuštění aplikace S Note.
• : Spuštění aplikace S plánovač.
• : Odeslání e-mailu.
• : Spuštění vyhledávání Google.
• : Otevření webového prohlížeče.
• : Otevření obrazovky aplikací.
165
Média
Během čtení článku používejte následující
ikony:
• : Přejít na předchozí stránku.
• : Sdílet článek s ostatními.
• : Označení článku jako „To se mi líbí“ na
Facebooku.
• : Zobrazit další komentáře o článku.
• : Označení článku v aplikaci Flipboard
jako „To se mi líbí“.
• : Přidání článku do vašeho časopisu
Flipboard.
Flipboard
Tuto aplikaci použijte pro přístup k vlastním
časopisům.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Flipboard.
Dostupnost této aplikace závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
166
Média
Chcete-li spustit aplikaci Flipboard, přejeďte
prstem doleva po uvítací stránce, vyberte
nová témata a pak klepněte na položku
Build Your Flipboard.
Vyberte hlavní příběh nebo téma, přejeďte
prstem přes stránky aplikace Flipboard a pak
vyberte článek, který si chcete přečíst.
Během čtení článku používejte následující
ikony:
• : Přejít na předchozí stránku.
• : Sdílet článek s ostatními.
• : Označení článku v aplikaci Flipboard
jako „To se mi líbí“.
• : Přidání článku do vašeho časopisu
Flipboard.
SketchBook for Galaxy
Tato aplikace slouží k vytvoření rychlého
konceptu nebo načrtnutí nápadu na projekt.
Na obrazovce aplikací klepněte na ikonu
SketchBook for Galaxy.
167
Média
Pomocí uměleckých nástrojů nakreslete
nebo namalujte své digitální dílo. Obrázek se
uloží do složky Galerie.
Chcete-li spustit aplikaci SketchBook for
Galaxy, je nutné ji stáhnout a nainstalovat.
Klepněte na tlačítko Install a postupujte
podle pokynů na obrazovce.
• Dostupnost této aplikace závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
• Stahování aplikace prostřednictvím
mobilní sítě může být zpoplatněno.
Chcete-li se poplatkům vyhnout,
kontaktujte poskytovatele služeb.
Businessweek+
Tato aplikace slouží k získávání nejnovějších
zpráv z oblasti financí, obchodu atd.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Businessweek+.
Dostupnost této aplikace závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
168
Média
NYTimes
Pomocí této aplikace můžete procházet
některé články atd.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
NYTimes.
Dostupnost této aplikace závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
Chcete-li vyhledávat články, klepněte na
položku a do pole vyhledávání zadejte
klíčové slovo.
169
Aplikace a obchody s
médii
Obchod Play
Tuto aplikaci použijte k nákupu a stahování
aplikací a her, které je možné na zařízení
spustit.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Obchod Play.
Dostupnost této aplikace závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
Instalace aplikací
Procházejte aplikace podle kategorií nebo
klepněte na položku a vyhledávejte je
pomocí klíčových slov.
Chcete-li zobrazit informace, vyberte
aplikaci. Pro stažení klepněte na položku
INSTALOVAT. Pokud je aplikace
zpoplatněna, klepněte na cenu a dokončete
proces nákupu podle pokynů na obrazovce.
170
Aplikace a obchody s médii
• Pokud je k dispozici nová verze
jakékoliv nainstalované aplikace, tak
se v horní části obrazovky zobrazí
ikona aktualizace, která vás na
aktualizaci upozorní. Otevřete panel
s oznámeními a klepnutím na ikonu
aplikaci aktualizujte.
• Chcete-li nainstalovat aplikace
stažené jiných zdrojů, klepněte na
obrazovce Aplikace na položku
Nastavení → Obecné →
Zabezpečení → Neznámé zdroje.
Odinstalace aplikací
Odinstalace aplikací zakoupených v
obchodě Obchod Play.
Klepněte na položku , vyberte aplikaci,
kterou chcete odstranit, v seznamu
nainstalovaných aplikací a pak klepněte na
tlačítko ODINSTALOVAT.
171
Aplikace a obchody s médii
Samsung Hub
Díky této aplikaci můžete nakupovat, užívat
si a spravovat obsah digitálních médií.
Aplikace Samsung Hub rovněž propaguje a
doporučuje obsah, který se vám může líbit.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Samsung Hub.
Typy poskytovaného obsahu se
mohou lišit v závislosti na oblasti nebo
poskytovateli služeb.
Nakupování multimediálního obsahu
Vyberte kategorii služeb, vyberte mediální
obsah a pak dokončete proces nákupu.
Správa obsahu v zařízení
Vyberte kategorii služby, přejděte doleva a
pak spravujte obsah v zařízení.
172
Aplikace a obchody s médii
Samsung Apps
Tuto aplikaci použijte k nákupu a
stahování vyhrazených aplikací Samsung.
Další informace naleznete na stránce
www.samsungapps.com.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Samsung Apps.
Dostupnost této aplikace závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
Instalace aplikací
Procházejte aplikace podle kategorií.
Klepnutím na položku KATEGORIE vyberte
kategorii.
Chcete-li hledat aplikaci, klepněte na
položku v horní části obrazovky a pak
zadejte klíčové slovo do pole hledání.
Chcete-li zobrazit informace, vyberte
aplikaci. Pro stažení klepněte na položku
Zdarma. Pokud je aplikace zpoplatněna,
klepněte na cenu a dokončete proces
nákupu podle pokynů na obrazovce.
173
Aplikace a obchody s médii
Knihy Play
Tuto aplikaci použijte ke čtení a stahování
souborů knih.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Knihy Play.
Dostupnost této aplikace závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
Play Movies
Tuto aplikaci použijte ke sledování, stahování
a půjčování filmů nebo televizních pořadů.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Play Movies.
Dostupnost této aplikace závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
174
Aplikace a obchody s médii
Hudba Play
Tuto aplikaci použijte k poslechu hudby ze
zařízení nebo streamování hudby ze služby
Google cloud.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Hudba Play.
Dostupnost této aplikace závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
Časopisy Play
Tuto aplikaci použijte ke čtení a stahování
časopisů.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Časopisy Play.
Dostupnost této aplikace závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
175
Aplikace a obchody s médii
Hry Play
Tato aplikace slouží ke stahování a hraní her.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Hry Play.
Dostupnost této aplikace závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
176
Nástroje
S Note
Tato aplikace slouží k vytváření poznámek
pomocí multimediálních souborů a
hlasových nahrávek.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
S Note.
Vytváření poznámek
Při prvním spuštění aplikace S Note klepněte
na tlačítko Začátek a zobrazte výchozí
obaly a šablonu. Nastavení dokončete podle
pokynů na obrazovce.
Skládání poznámek
Nakreslením náčrtků pomocí prstu nebo
pera S Pen nebo přidáním multimediálních
souborů nebo hlasových poznámek můžete
vytvářet poznámky s bohatším obsahem.
Klepnutím na položku zapište nebo
kreslete na obrazovku nebo klepnutím na
položku zadávejte text pomocí klávesnice.
177
Nástroje
Vrácení nebo
opakování poslední
akce.
Vyberte oznámku.
Vymažte poznámku.
Zadání poznámky.
Připojování další
stránky k aktuální
poznámce.
Vložení
multimediálního
souboru.
Uložení poznámky.
Přepněte do režimu
pera
S Pen nebo prstů.
Měňte možnosti
stránek.
Používáte-li šablony s rámečky kolem
obrázků, přidejte obrázek klepnutím a
podržením rámečku obrázku a klepnutím na
položku Obrázky nebo Fotografovat.
Chcete-li rámeček odstranit, klepněte a
podržte rámeček a potom klepněte na
tlačítko Odstranit.
Během zápisu poznámky znovu klepněte na
položku a změňte typ pera, tloušťku čáry
nebo barvu pera.
Při mazání ručně psané poznámky
klepnutím na položku a pak klepnutím
na položku změníte velikost gumy nebo
klepnutím na položku Smaz. vše poznámku
vymažete.
178
Nástroje
Uložení aktuálního
nastavení jako
profilu pera.
Změna typu pera.
Změna tloušťky čáry.
Změna barvy pera.
Přidejte novou
barvu podle
nástroje pro výběr
barev.
Chcete-li přiblížit nebo oddálit obrazovku,
roztáhněte nebo přitáhněte k sobě dva
prsty.
Chcete-li přidat novou stránku, klepněte na
položku → Přidat stránku.
Stránku odstraníte klepnutím na položku
→ Odstr. str.
Chcete-li přidat značku stránky, klepněte na
položku → Přid. zn.
Chcete-li přidat index stránky, klepněte na
položku → Index stránky.
Chcete-li změnit šablonu stránky, klepněte
na položku → Přidat šabl.
Chcete-li změnit pozadí stránky, klepněte na
položku → Pozadí.
179
Nástroje
Chcete-li na stránce zobrazit mřížku,
klepněte na položku → Zobr. mřížku.
Používání nástroje pro výběr
Napište vzorec nebo nakreslete tvar a
klepněte na položku . Nakreslením kruhu
kolem vzorce nebo tvaru jej označte a
klepnutím na položku Převést na → Tvar
nebo Vzorec jej organizujte.
Vkládání multimediálních souborů
Klepnutím na položku vložte obrázky,
videa, hlasové poznámky atd.
Vytvoření tabulky
Klepněte na položku → Snadný graf →
Tabulka, nastavte počet řádků a sloupců
tabulky a klepněte na tlačítko Hot.
• Chcete-li do tabulky zadat údaje, klepněte
na buňku tabulky.
180
Nástroje
• Chcete-li přidat nebo odstranit sloupce,
klepněte na položku → Přidat sadu dat
nebo Odstranit sadu dat.
• Chcete-li přidat nebo odstranit řádky,
klepněte na položku → Přidat položku
nebo Odstranit položku.
Vytvoření grafu
Chcete-li vytvořit graf, klepněte na položku
→ Snadný graf a vyberte typ grafu.
Potom nakreslete lišty, čáry a rozdělovače
grafu.
Chcete-li vytvořit graf na základě údajů
v tabulce, klepněte a podržte tabulku,
klepněte na položku Upravit graf → a
vyberte graf.
Úprava grafu
Chcete-li upravit graf, klepněte na graf nebo
tabulku, klepněte na položku → Upravit
graf a použijte následující možnosti:
• Klepnutím na položku v levém horním
rohu obrazovky změňte typ grafu.
181
Nástroje
• Klepněte na položku a klepněte na
a
opravte hodnoty prstem nebo perem
S Pen.
Dostupné možnosti se mohou lišit
v závislosti na typu grafu.
Použití nástroje pro načrtnutí nápadu
Klepněte na položku → Skica nápadu a
napište klíčové slovo nebo vyberte kategorii
pro vyhledávání obrázků.
Chcete-li na seznam přidat vlastní náčrtky,
klepněte na položku a v panelu náčrtků
nakreslete obrázek.
Prohlížení stránek s poznámkami
Při prohlížení stránek klepněte na položku
a použijte následující možnosti:
• Odstranit: Odstranění stránky.
• Sdílet pomocí: Odeslání stránky ostatním.
• Export: Uložení stránky jako souboru
obrázku nebo souboru PDF.
• Upravit stránky: Přidání nebo odstranění
stránek.
182
Nástroje
• Přid. zn.: Přidání značky stránky.
• Index stránky: Přidání indexu stránky.
• Přidat zást. na dom. obr.: Přidání
zástupce stránky na domovskou
obrazovku.
• Tisk: Vytištění stránky pomocí USB nebo
Wi-Fi připojení. Některé tiskárny nemusí
být se zařízením kompatibilní.
• Uložit jako: Uložení stránky pod jiným
názvem.
• Nastavit jako: Nastavení poznámky jako
tapety nebo její přiřazení ke kontaktu.
Prohlížení náhledů stránek
Tažením poznámky směrem dolů zobrazte
náhled stránky nad poznámkou.
Klepnutím na položku na obalu poznámky
otevřete následující možnosti:
183
Nástroje
• Odstranit: Odstranění poznámky.
• Sdílet pomocí: Sdílení poznámky s
ostatními.
• Export: Exportování poznámky do
obrázkového souboru nebo souboru PDF.
• Přejmenovat: Přejmenování poznámky.
• Upravit obálku: Změna obalu poznámky.
• Přidat k oblíbeným položkám: Přidání
poznámky do seznamu oblíbených
položek.
• Zamknout: Zamknutí poznámky tak, aby ji
nemohli vidět ostatní.
• Přidat zást. na dom. obr.: Přidání
zástupce poznámky na domovskou
obrazovku.
Vyhledávání poznámek
Tato funkce slouží k vyhledávání poznámek
podle zadaných kritérií vyhledávání, jako
jsou názvy, značky, text nebo ručně napsaná
slova.
184
Nástroje
Klepněte na položku , potom klepněte
na pole hledání v horní části obrazovky a
zadejte kritéria hledání.
S plánovač
Tuto aplikaci použijte ke správě událostí a
úloh.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
S plánovač.
Vytvoření událostí nebo úkolů
Klepněte na položku a pak použijte jednu
z následujících metod:
• Přidat událost: Vloží událost s volitelným
nastavením opakování.
• Přidat úkol: Vloží úlohu s volitelným
nastavením priority.
Chcete-li přidat událost nebo úlohu rychleji,
klepněte na datum, vyberte ho a pak na něj
znovu klepněte.
185
Nástroje
Zadejte název a určete, jaký kalendář chcete
použít nebo s ním provést synchronizaci.
Pak klepněte na položku Upravit detaily
události nebo Upravit detaily úkolu a
přidejte další podrobnosti, například četnost
opakování událostí, kdy přichází upozornění
s předstihem nebo kde se zobrazí.
Pošlete e-mail ostatním a pozvěte je na
událost. Zadejte e-mailovou do pole
Účastníci nebo klepnutím na položku
otevřete seznam kontaktů.
Připojte mapu zobrazující polohu události.
Zadejte umístění do pole Místo, klepněte
na položku vedle pole a pak zvýrazněte
přesné umístění klepnutím a podržením
zobrazené mapy.
186
Nástroje
Synchronizace s kalendářem Google
Na obrazovce Aplikace klepněte na
Nastavení → Obecné → Účty → Google
v části Moje účty, vyberte účet Google
a zaškrtněte políčko Synchronizovat
Kalendář.
Chcete-li manuálně synchronizovat
aktualizace, tak na obrazovce Aplikace
klepněte na položku S plánovač → →
Synchronizace.
Chcete-li zobrazit synchronizované
události a úkoly, klepněte na položku →
Kalendáře a zaškrtněte účet Google.
Ruční psaní na zobrazení měsíců
Chcete-li funkci aktivovat, klepněte na
obrazovce zobrazení měsíců na položku
. Funkce je k dispozici pouze v zobrazení
měsíců v režimu zobrazení na šířku.
187
Nástroje
Změna typu kalendáře
Vyberte jeden z několika typů kalendářů,
včetně roku, měsíce, týdne a dalších
možností v horní části obrazovky.
Hledání událostí
Klepněte na položku a pak zadejte klíčové
slovo hledání.
Chcete-li zobrazit dnešní události, klepněte
na položku Dnes v horní části obrazovky.
Odstranění událostí
Klepněte na tlačítko → Odstranit,
zaškrtněte požadované události a klepněte
na tlačítko Odstranit.
Sdílení událostí
Vyberte událost nebo úkol, klepněte na
položku → Sdílet pomocí a pak vyberte
metodu sdílení.
188
Nástroje
POLARIS Office 5
Pomocí této aplikace můžete upravovat
dokumenty v různých formátech včetně
tabulek a prezentací.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
POLARIS Office 5.
Některé funkce nemusí být v závislosti
na daném typu souboru k dispozici.
Zobrazení naposledy
otevřených
dokumentů.
Procházení složek.
Procházení podle
formátů
dokumentů.
Vytvoření
dokumentu.
Sdílení dokumentů
s ostatními.
Zobrazení
oblíbených
dokumentů.
Vytváření dokumentů
Klepněte na ikonu a vyberte typ
dokumentu.
Dokument můžete upravovat pomocí
panelu nástrojů pro úpravy v horní části
obrazovky.
189
Nástroje
Akci dokončíte tak, že klepnete na ikonu
dokumentu v levé horní části obrazovky,
klepnete na Uložit, zadáte název souboru,
vyberete složku pro ukládání a klepnete na
Uložit.
Chcete-li dokument uložit jako soubor
PDF, klepněte na ikonu dokumentu v levé
horní části obrazovky, klepněte na Export
PDF, zadejte název souboru a klepněte na
Exportovat.
Při úpravách dokumentů klepněte na a
pak použijte jednu z následujících funkcí:
• Přepnout do režimu Zobrazení:
Zobrazení náhledu dokumentu.
• Poznámka snímku: Úpravy poznámek na
snímcích.
• Najít/nahradit: Hledání nebo nahrazení
textu.
• Rozložení stránky: Změna rozvržení
stránek.
• Konverze obrazovky: Použití animace
nebo efektů přechodu na snímky.
190
Nástroje
• Předvolby: Změna nastavení režimu
zobrazení.
• Přečíst vše: Čtení dokumentu pomocí
funkce převodu textu na řeč.
• Filtr: Zobrazení buněk filtrovaných podle
určitých kritérií.
• Řadit: Seřazení buněk podle určitých
kritérií.
• Chránit list: Zamknutí listu tak, aby jej
nemohli ostatní upravovat.
• Zmrazit: Zachování vybraného řádku na
místě.
• Přepočítat: Přepočítání funkcí na listu.
• Snímání obrazovky: Zachycení vybrané
oblasti.
• Zobrazit informace: Zobrazení
podrobností o dokumentu.
• Nápověda: Zobrazení nápovědy
k používání aplikace POLARIS Office.
191
Nástroje
Čtení dokumentů
Klepněte na soubor na obrazovce naposledy
otevřených dokumentů. Nebo klepněte
na Prohlížeč souborů, Typ formuláře,
Oblíbené či Zobrazit současně a vyberte
soubor, který chcete otevřít.
V dokumentu můžete kreslit po klepnutí na
položku .
Chcete-li v dokumentu najít určitý textový
řetězec, klepněte na .
Klepněte na ikonu a pak použijte jednu z
následujících funkcí:
• Přepnout do režimu Úpravy: Otevření
panelu nástrojů pro úpravy.
• Přidat do záložek: Otevření panelu
záložek. Výběr názvu pro přechod k bodu
záložek.
• Předvolby: Změna nastavení režimu
zobrazení.
• Plynulé zobrazení: Zobrazení snímků za
sebou.
192
Nástroje
• Poznámka snímku: Úpravy poznámek na
snímcích.
• Zmrazit: Zachování vybraného řádku na
místě.
• Snímání obrazovky: Zachycení vybrané
oblasti.
• Zobrazit informace: Zobrazení
podrobností o dokumentu.
• Nápověda: Zobrazení nápovědy
k používání aplikace POLARIS Office.
Sdílení dokumentů
Můžete sdílet dokumenty s několika
zařízeními, která jsou připojena ke stejné síti
Wi-Fi. Při sdílení dokumentů můžete kreslit
nebo psát poznámky na obrazovce.
Chcete-li vytvořit skupinu sdílení, klepněte
na Zobrazit současně → . Vyberte
dokument, který chcete sdílet, zadejte název
a heslo skupiny sdílení a klepněte na OK.
Chcete-li se připojit ke skupině sdílení,
vyhledejte ji a připojte se k ní pomocí hesla.
193
Nástroje
Dropbox
Tuto aplikaci použijte, chcete-li uložit a sdílet
soubory s ostatními pomocí cloudového
úložiště služby Dropbox. Když uložíte soubory
do služby Dropbox, tak se vaše zařízení
automaticky synchronizuje s webovým
serverem a jakýmikoliv dalšími počítači, které
mají nainstalovánu službu Dropbox.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Dropbox.
Dostupnost této aplikace závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
Při prvním spouštění služby Dropbox klepněte
na položku Start a aktivujte ji. Nastavení
dokončete podle pokynů na obrazovce.
Jakmile aktivujete službu Dropbox,
fotografie a videa pořízená pomocí kamery
v zařízení se nahrají do služby Dropbox
automaticky. Chcete-li zobrazit nahrané
fotografie nebo videa, klepněte na položku
. Chcete-li sdílet nebo mazat soubory
případně vytvářet alba, klepněte na položku
a pak vyberte soubory.
194
Nástroje
Chcete-li do služby Dropbox odeslat
soubory, klepněte na položku → →
Upload here → Photos or videos nebo
Other files. Chcete-li otevřít soubory ve
službě Dropbox, vyberte příslušný soubor.
Při prohlížení obrázků nebo videí klepněte
na položku a přidejte obrázek či video
do seznamu oblíbených položek. Chceteli otevřít soubory v seznamu oblíbených
položek, klepněte na tlačítko .
Cloud
Tuto funkci můžete používat k synchronizaci
souborů nebo zálohování nastavení a dat
aplikací pomocí účtu Samsung nebo služby
Dropbox.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Nastavení → Obecné → Cloud.
Dostupnost této funkce závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
195
Nástroje
Synchronizace s účtem Samsung
Klepněte na účet Samsung nebo položku
Nastavení synchronizace a proveďte
synchronizaci souborů.
Zálohování nebo obnovení dat
Klepněte na položku Zálohování a proveďte
zálohování nebo klepněte na položku
Obnovit a obnovte data pomocí účtu
Samsung.
Synchronizace pomocí služby
Dropbox
Klepněte na položku Spojit s účtem
na Dropbox a pak zadejte účet služby
Dropbox. Nastavení dokončete podle
pokynů na obrazovce.
Jakmile se přihlásíte, klepněte na položku
Allow a zařízení automaticky synchronizuje
soubory se službou Dropbox, kdykoliv
provedete nějaké změny.
196
Nástroje
Upozornění
Tato aplikace slouží k nastavení budíku nebo
upozornění na důležité události.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Upozornění.
Zapnutí nebo
vypnutí upozornění.
Datum a čas
Nastavení alarmů
Klepněte na položku , nastavte čas zapnutí
alarmu, vyberte dny opakování alarmu a pak
klepněte na tlačítko Uložit. Budík můžete
nastavit také napsáním číslic perem S Pen.
• Alarm polohy: Nastavení lokality. Alarm se
zapne, pouze pokud se nacházíte v dané
poloze.
• Posunout budík: Nastavení intervalu a
počtu opakovaných zvonění budíku po
předem nastavenou dobu.
197
Nástroje
• Inteligentní upozornění: Nastavení
času budíku pro spuštění před předem
nastavenou dobou.
Zastavení alarmů
Chcete-li alarm zastavit, přetáhněte ikonu
mimo velký kruh. Chcete-li alarm po určené
době opakovat, přetáhněte ikonu mimo
velký kruh.
Odstraňování alarmů
Klepněte na alarm a podržte ho a pak
klepněte na položku Odstranit.
Světové hodiny
Tato aplikace slouží ke kontrole času v celé
řadě velkých měst na světě.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Světové hodiny.
198
Nástroje
Vytvoření hodin
Klepněte na položku , zadejte název města
nebo vyberte město ze seznamu měst nebo
na globusu a klepněte na .
Chcete-li zohlednit letní čas, klepněte na
hodiny, podržte je a klepněte na položku
Nastavení letního času.
Odstraňování hodin
Klepněte na hodiny a podržte je a pak
klepněte na položku Odstranit.
Kalkulačka
Tuto aplikaci použijte pro jednoduché nebo
komplexní výpočty.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Kalkulačka.
Chcete-li odstranit historii, klepněte na
položku → Smazat historii.
199
Nástroje
S překladač
Tuto aplikaci použijte k překladu textu do
jiných jazyků.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
S překladač.
Chcete-li spustit aplikaci S překladač, je
nutné ji stáhnout a nainstalovat. Klepněte
na tlačítko Instalovat a postupujte podle
pokynů na obrazovce.
Stahování aplikace prostřednictvím
mobilní sítě může být zpoplatněno.
Chcete-li se poplatkům vyhnout,
kontaktujte poskytovatele služeb.
S Voice
Tuto aplikaci použijte při vytočení čísla,
odesílání zpráv, psaní poznámek a dalších
možností pomocí hlasu.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
S Voice. Případně dvakrát klepněte na
tlačítko Domů.
200
Nástroje
• Dostupnost této aplikace závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
• Aplikace není v některých jazycích
podporována.
Zde naleznete několik příkladů mluvených
příkazů:
• Open music
• Launch calculator
• Call Lulu mobile
• Dial Lulu work
• Check schedule
Rady pro lepší rozpoznávání hlasu
• Mluvte čistě.
• Mluvte na tichých místech.
• Nepoužívejte urážlivá nebo slangová slova.
• Vyhněte se mluvení místními akcenty.
Zařízení nemusí vaše příkazy rozpoznat
nebo může provést nechtěné příkazy v
závislosti na okolí nebo způsobu vaší mluvy.
201
Nástroje
Použití příkazů pro probuzení při
zamknuté obrazovce
Při uzamčené obrazovce můžete pomocí
přednastavených hlasových povelů používat
různé funkce.
Chcete-li funkci aktivovat, klepněte na
obrazovce Aplikace na položku Nastavení
→ Zařízení → Zamknout displej a
přetáhněte přepínač Probuzení při
zamknutém displeji směrem doprava.
S vyhledávač
Tato aplikace slouží k vyhledávání široké
škály položek v zařízení včetně e-mailů,
dokumentů, obrázků, hudby, aplikací atd.
Klepnutím a podržením ikony spusťte
aplikaci S vyhledávač.
Klepněte do pole hledání a pak zadejte
kritéria vyhledávání. Případně klepněte na
položku a pak vyslovte klíčové slovo. Tuto
funkci můžete použít také k vyhledávání
ručně psaného obsahu v zařízení.
202
Nástroje
Google
Tuto aplikaci použijte k prohledávání nejen
internetu, ale také aplikací a jejich obsahu
v zařízení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Google.
Dostupnost této aplikace závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
Hledání zařízení
Klepněte do pole hledání a pak zadejte
klíčové slovo. Případně klepněte na položku
a pak vyslovte klíčové slovo.
Pokud nejsou nalezeny žádné výsledky v
aplikacích zobrazí se webový prohlížeč s
výsledky hledání.
Rozsah hledání
Chcete-li vybrat obsah, který budou
aplikace hledat, klepněte na položku →
Nastavení → Vyhledávání v tabletu a pak
zaškrtněte položky, které chcete hledat.
203
Nástroje
Chytré karty Google
Spusťte vyhledávání Google, aby se
zobrazily karty Google Now, které zobrazují
aktuální počasí, informace o veřejné
dopravě, vaši další schůzku a více informací
v době, kdy je budete pravděpodobně
potřebovat.
Když poprvé otevřete vyhledávání Google,
připojte se ke službě Google Now. Chceteli změnit nastavení služby Google Now,
klepněte na → Nastavení → Chytré
karty Google.
Album výstřižků
Aplikace slouží k vytvoření vlastního
obrázkového alba s obsahem z webových
stránek, videí atd.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Album výstřižků.
Dostupnost této aplikace závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
204
Nástroje
Tvorba kategorií
Klepněte na položku → Vytvořit
kategorii, vyberte rozvržení ze seznamu,
zadejte název a potom klepněte na tlačítko
OK.
Sbírání položek
Při prohlížení webových stránek nebo videí
držte stisknuté tlačítko S Pen a kolem oblasti,
kterou chcete vybrat, nakreslete čáru. V
seznamu aplikací ve spodní části obrazovky
klepněte na položku Album výstřižků a
vyberte kategorii, do které chcete vybranou
oblast přidat.
Nebo u bezdotykového příkazu klepněte na
položku Tvůrce alba výstřižků, nakreslete
kolem oblasti čáru a klepněte na .
Prohlížení položek
Vyberte kategorii a pak vyberte položku.
Chcete-li přejít na zdroj položky, klepněte při
jejím prohlížení na položku Link.
205
Nástroje
Hlasové vyhledávání
Tuto aplikaci použijte k prohledávání
webových stránek pomocí hlasu.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Hlasové vyhledávání.
Dostupnost této aplikace závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
Po zobrazení položky Mluvte na obrazovce
vyslovte klíčové slovo nebo frázi.
Moje soubory
Tuto aplikaci použijte pro přístup ke všem
druhům souborů uložených v zařízení,
včetně obrázků, videí, skladeb a zvukových
klipů.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Moje soubory.
206
Nástroje
Zobrazení souborů
Vyberte kategorii a pak klepnutím otevřete
složku. Chcete-li prohlížet fotografie a
videa nahraná ve službě Dropbox, klepněte
na ikonu Dropbox a přihlaste se k účtu
Dropbox.
Ve složce klepněte na položku a pak
použijte jednu z následujících možností:
• Přidat FTP: Do oblasti zkratek přidejte
zkratky serveru FTP.
• Vybrat položku: Vyberte soubory nebo
složky.
• Seřadit podle: Seřazení souborů nebo
složek.
• Přidat zástupce: Do oblasti zástupců
přidejte zástupce složky.
• Hledat nedaleká zařízení: Vyhledání
zařízení s aktivovaným sdílením
multimédií.
• Nastavení: Změní nastavení správce
souborů.
207
Nástroje
Vyhledávání souboru
Klepněte na položku , potom klepněte
na pole hledání v horní části obrazovky a
zadejte kritéria hledání.
Přidávání zkratek do složek
Přidejte do oblasti zástupců zástupce často
používaných složek. Ve složce klepněte na
položku → Přidat zástupce.
Přidání serveru FTP do zařízení
Do oblasti zástupců přidejte zástupce
serveru FTP. Klepněte na položku →
Přidat FTP, zadejte podrobnosti, jako
adresu serveru, uživatelské jméno a heslo a
klepněte na tlačítko Hot.
Stažené položky
Tuto aplikaci použijte, chcete-li zobrazit,
které soubory byly pomocí aplikací staženy.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Stažené položky.
208
Nástroje
Dostupnost této aplikace závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
Vyberte soubor a otevřete ho v příslušné
aplikaci.
Chcete-li soubory řadit podle velikosti,
klepněte na položku Seřadit podle
velikosti.
Chcete-li soubory řadit podle data, klepněte
na položku Seřadit podle data.
TripAdvisor
Tuto aplikaci použijte k získání informací
o cestování, například cíli nebo hotelu.
Můžete si také zarezervovat pokoj a sdílet
vaše hodnocení s ostatními.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
TripAdvisor.
Chcete-li spustit aplikaci TripAdvisor, je
nutné ji stáhnout a nainstalovat. Klepněte na
tlačítko Install a postupujte podle pokynů
na obrazovce.
209
Nástroje
• Dostupnost této aplikace závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
• Stahování aplikace prostřednictvím
mobilní sítě může být zpoplatněno.
Chcete-li se poplatkům vyhnout,
kontaktujte poskytovatele služeb.
Evernote
Tato aplikace slouží k vytváření,
synchronizaci a sdílení vytvořených
multimediálních poznámek. K poznámkám
můžete přidávat značky nebo je řadit
do poznámkového bloku, abyste mohli
efektivně spravovat své nápady.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Evernote.
Dostupnost této aplikace závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
210
Nástroje
KNOX
Prostřednictvím této funkce můžete zařízení
používat k práci a osobním aktivitám.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
KNOX.
Chcete-li spustit aplikaci KNOX, je nutné ji
stáhnout a nainstalovat. Klepněte na tlačítko
Instalovat a postupujte podle pokynů na
obrazovce.
• Dostupnost této aplikace závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
• Aby byla data chráněna, dojde
po opakovaném zadání špatného
hesla k odstranění aplikace KNOX a
souvisejících dat.
• Stahování aplikace prostřednictvím
mobilní sítě může být zpoplatněno.
Chcete-li se poplatkům vyhnout,
kontaktujte poskytovatele služeb.
211
Cestování a poloha
Mapy
Tuto aplikaci použijte ke zvýraznění umístění
zařízení, vyhledání míst nebo získání tras.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Mapy.
Dostupnost této aplikace závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
Hledání míst
Vyhledávejte místa zadáním adresy nebo
klíčového slova. Jakmile je místo vyhledáno,
vyberte místo pro zobrazení podrobných
informací. Další informace naleznete
v nápovědě.
Získání pokynů, jak se dostat k cíli
Klepněte na položku a nastavte počáteční
a koncový bod a potom vyberte metodu
cestování. Zařízení zobrazí trasy vedoucí do
cíle.
212
Nastavení
Otevření menu Nastavení
Tuto aplikaci použijte, chcete-li konfigurovat
zařízení, nastavit možnosti aplikace a přidat
účty.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Nastavení.
Připojení
Wi-Fi
Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit
k internetu nebo jiným síťovým zařízením
pomocí sítě Wi-Fi.
Chcete-li použít možnosti, klepněte na
položku Wi-Fi → .
• Upřesnit: Úprava nastavení sítě Wi-Fi.
• Tlačítko WPS: Připojení k zabezpečené síti
Wi-Fi pomocí tlačítka WPS.
213
Nastavení
• Zadání PIN kódu WPS: Připojení
k zabezpečené síti Wi-Fi pomocí PIN kódu
WPS.
• Nápověda: Zobrazení informací nápovědy
pro aplikaci Wi-Fi.
Nastavení pravidel spánku sítí Wi-Fi
Klepněte na položku Wi-Fi → →
Upřesnit → Ponechat Wi-Fi zapnuté
během spánku.
Při vypnutí obrazovky zařízení
automaticky vypne připojení k síti
Wi-Fi. Pokud k tomu dojde a pokud je
zařízení nastaveno k použití datových
sítí, tak provede automatický přechod
do datových sítí. Může dojít k účtování
poplatků za přenos dat. Chcete-li
se vyhnout účtům za využívání dat,
nastavte tuto možnost na hodnotu
Vždy.
214
Nastavení
Nastavení oznámení sítě
Zařízení může zjistit otevřené sítě Wi-Fi a
upozornit na ně, pokud jsou dostupné,
zobrazením ikony na stavovém řádku.
Klepněte na položku Wi-Fi → → Upřesnit
a zaškrtnutím položky Oznámení sítě tuto
funkci aktivujte.
Wi-Fi Direct
Funkce Wi-Fi Direct propojuje dvě zařízení
přímo přes síť Wi-Fi bez přístupového bodu.
Klepněte na položku Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Aktivace funkce Bluetooth pro přenášení
informací na krátké vzdálenosti.
Chcete-li použít další možnosti, klepněte na
položku .
• Časový limit viditelnosti: Nastavení doby,
po kterou bude zařízení viditelné.
• Přijaté soubory: Zobrazení přijatých
souborů prostřednictvím funkce
Bluetooth.
215
Nastavení
• Nápověda: Zobrazení informací nápovědy
pro funkci Bluetooth.
Sdílení přip. a př. akt. bod
• Přenosný aktivní bod Wi-Fi: Přenosný
aktivní bod sítě Wi-Fi použijte ke sdílení
připojení k mobilní sítě zařízení pomocí
počítačů nebo jiných zařízení přes síť Wi-Fi.
• Sdílení internetového připojení přes
USB: Sdílení připojení přes USB použijte
ke sdílení připojení zařízení k mobilní síti
pomocí počítače přes USB. Po připojení
k počítači je zařízení využíváno jako
bezdrátový modem počítače.
• Sdílení připojení Bluetooth: Sdílení
připojení přes Bluetooth použijte ke
sdílení připojení zařízení k mobilní síti
pomocí počítače nebo jiných zařízení přes
Bluetooth.
216
Nastavení
Režim Letadlo
V tomto režimu budou všechny bezdrátové
funkce zařízení vypnuty. Budete moci
používat pouze služby, které nevyužívají
připojení k síti.
Použití dat
Přehled o množství využívaných dat a
přizpůsobení nastavení pro omezení.
• Mobilní data: Nastavení používání
datového připojení zařízení v jakékoli
mobilní síti.
• Nastavit limit mobilních dat: Nastavení
limitu pro využití mobilních dat.
• Cyklus použití dat: Zadání měsíčního data
obnovení ke sledování využívání dat.
Chcete-li použít další možnosti, klepněte na
položku .
• Datový roaming: Nastavení používání
datových připojení zařízení během
roamingu.
217
Nastavení
• Omezit data na pozadí: Nastavení
zakázání synchronizace zařízení na pozadí
při používání mobilní sítě.
• Automaticky synchronizovat data:
Aktivace nebo deaktivace automatické
synchronizace aplikací. Můžete určit,
které informace mají být synchronizovány
pro jednotlivé účty v části Nastavení →
Obecné → Účty.
• Zobrazit využití sítě Wi-Fi: Zobrazení
využití dat zařízení přenesených
prostřednictvím Wi-Fi.
• Mobilní aktivní body: Vyberte hotspoty
Wi-Fi, které nemají aplikace spuštěné na
pozadí používat.
Služby pro zjišť. polohy
Změna nastavení oprávnění informací
o poloze.
• Přístup k informacím o poloze: Nastavení
zařízení, které umožňuje aplikacím
používat informace o vaší aktuální poloze.
218
Nastavení
• Použít satelity GPS: Nastavení zařízení
pro použití GPS satelitů k hledání aktuální
polohy.
• Použít bezdrátové sítě: Nastavení
zařízení, které umožňuje povolit nebo
zakázat sbírání údajů o poloze nebo určit
polohu ztraceného nebo odcizeného
telefonu prostřednictvím sítě Wi-Fi.
• Moje místa: Nastavení profilů, které
budou použity pro určitá umístění při
použití funkcí GPS, Wi-Fi nebo Bluetooth
pro vyhledání vaší aktuální polohy.
Další sítě
Přizpůsobit nastavení pro ovládání sítí.
Mobilní sítě
• Mobilní data: Použijte pro nastavení
povolení sítě s přepínáním paketů pro
služby sítě.
• Datový roaming: Použijte pro nastavení
připojení zařízení k jiné síti, když jste
v zahraničí nebo když není k dispozici
domovská síť.
219
Nastavení
• Názvy přístupových bodů: Nastavení
názvů přístupových bodů.
• Režim sítě: Výběr typu sítě.
• Síťoví operátoři: Vyhledávání dostupných
sítí a výběr sítě pro roaming.
VPN
Nastavení a připojení k virtuální soukromé
síti (VPN).
Nedaleká zařízení
• Jméno zařízení: Zadává název mediálního
serveru pro vaše zařízení.
• Sdílené obsahy: Nastavení zařízení pro
sdílení obsahu s jinými zařízeními.
• Seznam povolených zařízení: Zobrazení
seznamu zařízení, které mohou mít přístup
k zařízení.
• Seznam nepovolených zařízení:
Zobrazení seznamu zařízení, které mají
blokovaný přístup k zařízení.
• Stáhnout do: Vybere umístění v paměti
pro ukládání souborů médií.
220
Nastavení
• Uložit z jiných zařízení: Nastavení
telefonu pro přijetí nahrávaných položek
z jiných zařízení.
Screen Mirroring
Aktivujte funkci zrcadlení obrazovky a
sdílejte vaše zobrazení s ostatními.
Zařízení
Zvuk
Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.
• Hlasitost: Nastavení úrovně hlasitosti
vyzváněcích tónů, hudby a videa,
systémových zvuků a oznámení.
• Intenzita vibrací: Nastavení síly vibrací
oznámení.
• Vyzvánění: Výběr vyzvánění pro příchozí
hovory.
• Vibrace: Přidá nebo vybere vzor vibrací.
• Výchozí zvuk oznámení: Výběr vyzvánění
pro události, například příchozí zprávy a
zmeškané hovory.
221
Nastavení
• Při vyzvánění vibrace: Nastavení vibrací
a přehrávání vyzvánění zařízení během
příchozích hovorů.
• Tón kláv. pro volbu čísel: Nastavení zvuků
přístroje při dotyku tlačítek na obrazovce
volání.
• Zvuky tlačítek: Nastavení zvuků zařízení
při výběru aplikace nebo možnosti na
dotykovém displeji.
• Zvuk zamknutí displeje: Nastavení zvuku,
který zazní při zamykání nebo odemykání
dotykového displeje.
• Hmatová zpětná vazba: Nastavení vibrací
zařízení při dotyku kláves.
• Zvuk připojení/odpojení pera: Nastavení
zařízení při vydávání zvuků během
vkládání a vysouvání pera S Pen ze slotu.
• Zvuk tlačítek: Nastavení zvuku při dotyku
tlačítek.
• Vibrace tlačítek: Nastavení vibrací zařízení
po klepnutí na klávesu.
222
Nastavení
• Zvukový výstup: Výběr formátu
zvukového výstupu, který bude použit
při připojování zařízení k zařízením
HDMI. Některá zařízení nemusí nastavení
prostorového zvuku podporovat.
• Adapt Sound: Přizpůsobte zvuk pro
ucho, které při poslechu hudby používáte
nejvíce.
Zobrazení
• Jas: Nastavení jasu displeje.
• Časový limit displeje: Nastavení prodlevy
než zařízení vypne podsvícení displeje.
• Doba osvětlení tlačítek: Nastavení doby
podsvícení tlačítek.
• Režim displeje:
–– Přizpůsobit displej: Tento režim slouží
k optimalizaci displeje podle nastavení
zobrazení.
–– Dynamicky: Tento režim slouží
k vytvoření živějšího tónu displeje.
–– Standardní: Tento režim použijte pro
normální prostředí.
223
Nastavení
–– Videoklip: Tento režim použijte pro
tmavé prostředí, například v temných
místnostech.
• Režim čtení: Vyberte, které aplikace
mají využívat režim čtení. V režimu čtení
pomáhá zařízení chránit vaše oči při
nočním čtení.
• Spořič displeje: Nastavení zařízení pro
spuštění spořiče obrazovky, je-li zařízení
připojeno k doku počítače nebo se nabíjí.
• Zobrazit kapacitu baterie: Nastavení
zařízení pro zobrazení údajů o zbývající
kapacitě baterie.
• Po uložení kopie obrazovky upravit:
Nastavení úpravy snímku obrazovky
zařízení po jeho zachycení.
Více oken
Nastavení zařízení pro použití funkce více
oken.
Zamknout displej
Změna nastavení zamknuté obrazovky.
224
Nastavení
• Zámek displeje: Aktivace funkce zámku
obrazovky. Následující možnosti se mohou
lišit podle vybrané funkce uzamknutí
obrazovky.
• Více nástrojů: Nastavení zařízení, které
umožňuje používat nástroje na uzamknuté
obrazovce.
• Možnosti nástroje Hodiny: Slouží ke
konfiguraci nastavení pomůcky hodiny.
–– Duální hodiny: Nastavení telefonu pro
zobrazení duálních hodin na uzamknuté
obrazovce.
–– Velikost hodin: Změna velikosti hodin.
–– Zobrazit datum: Nastavení zařízení,
které umožňuje zobrazení data
s hodinami.
• Zástupci: Nastavení zařízení pro zobrazení
a úpravy zkratek aplikací na uzamknuté
obrazovce.
225
Nastavení
Dostupnost této funkce závisí na
oblasti a poskytovateli služeb.
• Osobní zpráva: Úprava osobní zprávy.
• Informace o majiteli: Zadejte informace,
které se zobrazí s hodinami.
• Efekt odemknutí: Výběr efektu při
odemykání obrazovky.
• Efekt inkoustu: Změna barvy efektu
inkoustu. Efekt inkoustu je k dispozici
pouze pro pero S Pen.
• Probuzení při zamknutém displeji:
Nastavení zařízení pro rozpoznávání
příkazu probuzení, když je obrazovka
uzamknuta.
• Akční pozn. na zamk. disp.: Nastavení
spuštění akční poznámky při dvojitém
klepnutí na uzamčenou obrazovku se
stisknutým tlačítkem S Pen.
• Nápověda: Nastavení řízení pro zobrazení
textu nápovědy na uzamknuté obrazovce.
226
Nastavení
Pozadí
Změna nastavení tapety.
• Domovská obrazovka: Výběr obrázku na
pozadí domovské obrazovky.
• Zamknout displej: Výběr obrázku na
pozadí obrazovky zámku.
• Domovská a zamknutá obrazovka:
Výběr obrázku na pozadí domovské
obrazovky a uzamknuté obrazovky.
Písmo
Změna nastavení písma.
• Styl písma: Změna typu písma
zobrazovaného textu.
• Velikost písma: Změna velikosti písma.
Oznamovací panel
Přizpůsobení položek zobrazených na
panelu s oznámeními.
227
Nastavení
Usnadnění
Usnadňující služby jsou funkce určené
osobám s jistým tělesným handicapem.
Otevřením a upozorněním následujících
nastavení zlepšíte dostupnost zařízení.
• Automaticky otočit displej: Nastavení
automatického otočení rozhraní při
otočení zařízení.
• Časový limit displeje: Nastavení prodlevy
než zařízení vypne podsvícení displeje.
• Vyslovovat hesla: Nastavení zařízení
na hlasité čtení hesel při aktivaci funkce
Talkback.
• Příjem/ukončování hovorů:
–– Přijímat hovory tlačítkem Domů:
Umožňuje nastavit zařízení, aby přijalo
příchozí hovor po stisknutí tlačítka
Domů.
228
Nastavení
–– Ovládání hlasem: Nastavení zařízení,
které umožňuje přijímání či odmítání
příchozího hovoru pomocí hlasových
příkazů.
–– Vypínačem ukončíte hovor: Nastavení
zařízení k ukončení hovoru po stisknutí
vypínače.
• Snadný dotykový režim: V tomto
nastavení můžete ovládat příchozí
kontroly nebo oznámení klepnutím na
tlačítko místo přetažení.
• Zobrazit zástupce: Přidání zástupce
nastavení Usnadnění do rychlé nabídky,
která se zobrazí po stisknutí a podržení
vypínače.
• Správa usnadnění: Export nebo import
nastavení usnadnění pro jejich sdílení
s jinými zařízeními.
• TalkBack: Aktivace funkce Talkback, která
poskytuje hlasovou zpětnou vazbu.
• Velikost písma: Změna velikosti písma.
• Zvětšení: Nastavte v zařízení přibližování
nebo oddalování pomocí gest prstů.
229
Nastavení
• Negativní barvy: Převrátí barvy displeje a
zlepší viditelnost.
• Nastavení barev: Úprava barevného
schématu obrazovky, pokud zařízení zjistí,
že trpíte barvoslepostí nebo máte potíže
se čtením obsahu.
• Přpomenutí oznámení: Aktivace a
deaktivace pípání při novém oznámení.
• Zástupce usnadnění: Nastavení zařízení,
které umožňuje aktivovat funkci Talkback,
pokud stisknete a podržíte vypínací
tlačítko a poté klepnete a podržíte dva
prsty na obrazovce.
• Možnosti převodu text-řeč:
–– Preferovaný modul TTS: Výběr modulu
syntézy řeči. Chcete-li změnit nastavení
pro moduly syntézy řeči, klepněte na
položku .
–– Rychlost mluvení: Výběr rychlosti
mluvení při použití funkce převodu textu
na řeč.
–– Poslechnout si příklad: Poslech
mluveného textu na ukázku.
230
Nastavení
• Vyvážení zvuku: Nastavení vyvážení
zvuku pomocí dvojitých sluchátek.
• Mono zvuk: Povoluje monofonní zvuk při
poslechu s jedním sluchátkem.
• Vypnout všechny zvuky: Vypnutí všech
zvuků zařízení.
• Upozorňování bleskem: Nastavení blikání
blesku při příchozích hovorech, nových
zprávách nebo oznámeních.
• Pomocné menu: Nastavení zařízení, které
umožňuje zobrazit ikonu pomocného
zástupce, která vám pomůže získat přístup
k funkcím podporovaným externími
tlačítky nebo k funkcím na panelu
s upozorněními. Můžete také upravit menu
na ikoně zástupce.
• Zpoždění klepnutí a podržení: Nastavení
doby rozpoznání pro klepnutí a podržení
prstu na displeji.
• Řízení interakce: Nastavení oblasti
obrazovky tak, aby byla vyloučena
z dotykového ovládání.
231
Nastavení
Volat
Přizpůsobení nastavení pro funkce volání.
• Odmítnutí hovoru: Automaticky
odmítne hovory z konkrétních telefonních
čísel. Přidá telefonní čísla do seznamu
odmítnutí.
• Nastavení zpráv při odmítnutí hovoru:
Přidá nebo upraví zprávu odesílanou při
odmítnutí hovoru.
• Příjem/ukončování hovorů:
–– Přijímat hovory tlačítkem Domů:
Umožňuje nastavit zařízení, aby přijalo
příchozí hovor po stisknutí tlačítka
Domů.
–– Ovládání hlasem: Nastavení zařízení,
které umožňuje přijímání či odmítání
příchozího hovoru pomocí hlasových
příkazů.
–– Vypínačem ukončíte hovor: Nastavení
zařízení k ukončení hovoru po stisknutí
vypínače.
232
Nastavení
• Upozornění na hovor:
–– Vibrace: Nastavení vibrací zařízení,
pokud druhá strana přijme volání.
–– Vibrace při ukonč. hovoru: Nastavení
vibrací zařízení, pokud druhá strana
ukončí volání.
–– Tón spojení hovoru: Aktivuje nebo
deaktivuje tón spojení volání.
–– Minutové oznámení: Aktivuje nebo
deaktivuje minutový oznamovací tón.
–– Tón ukončení hovoru: Aktivuje nebo
deaktivuje tón ukončení volání.
–– Upozornění během hovoru: Nastaví
upozornění zařízení na události během
hovoru.
• Příslušenství k volání:
–– Automatický příjem: Nastaví
automatické odpovídání zařízení na
hovory po určené době (dostupné pouze
po připojení sluchátek).
233
Nastavení
–– Časovač autom. příjmu: Vybere
časový interval, ve kterém zařízení před
odpovědí na volání počká.
–– Podmínky odchozího hovoru:
Nastavení povolení odchozích volání
zařízení pomocí sluchátek s funkcí
Bluetooth, i když je zařízení zamknuté.
–– Typ odchozího hovoru: Vybere typ
odchozího volání používající sluchátka
s funkcí Bluetooth headset.
• Další nastavení:
–– ID volajícího: Zobrazí ID volajícího druhé
straně u odchozích volání.
–– Přesměrování hovorů: Přesměrování
příchozích hovorů na jiné číslo.
–– Automatický kód oblasti: Nastaví
zařízení na automatické vkládání
předpony (kód oblasti nebo země) před
telefonní číslo.
–– Blokování hovorů: Blokuje příchozí
nebo odchozí hovory.
234
Nastavení
–– Čekající hovor: Umožňuje upozornění
na příchozí hovory, pokud hovor probíhá.
–– Automaticky opakovat: Aktivuje
automatické opakování vytáčení volání,
které nebyly spojeny nebo které byly
přerušeny.
–– Čísla pevné volby: Aktivuje nebo
deaktivuje režim FDN a omezí volání na
čísla na seznamu FDN. Zadejte kód PIN2,
který jste obdrželi s kartou SIM nebo
USIM.
• Tóny vyzvánění a tlačítek:
–– Vyzváněcí tóny: Výběr vyzvánění pro
příchozí hovory.
–– Vibrace: Přidá nebo vybere vzor vibrací.
–– Při vyzvánění vibrace: Nastavení vibrací
a přehrávání vyzvánění zařízení během
příchozích hovorů.
–– Tón kláv. pro volbu čísel: Nastavení
zvuků přístroje při dotyku tlačítek na
obrazovce volání.
235
Nastavení
• Zvýšit hlasitost v kapse: Nastaví zařízení
na zvyšování hlasitosti vyzvánění, pokud
je zařízení v těsném prostoru, například v
tašce nebo kapse.
• Obrázek při videohovoru: Vybere
obrázek, který se zobrazí druhé straně.
• Vlastní video u přijatého hovoru:
Nastavte, zda se má druhé straně
zobrazovat váš živý obraz nebo
přednastavený obrázek.
• Použít možnosti při chybě během
hovoru: Po výběru se v případě selhání
připojení video hovoru pokusí zahájit
hlasový hovor.
• Služba hlasové pošty: Vybere nebo
nastaví poskytovatele služby hlasové
schránky.
• Nast. hlasové schránky: Zadejte číslo pro
přístup ke službě hlasové schránky. Získat
toto číslo od poskytovatele služby.
• Zvuk: Výběr vyzvánění upozorňujících na
nové hlasové zprávy.
236
Nastavení
• Vibrace: Nastaví vibrací zařízení při příjmu
hlasové zprávy.
• Účty: Nastavení zařízení na příjem IP volání
a nastaví účty pro služby IP volání.
• Použít internetové volání: Nastavení,
zda používat služby IP volání pro všechny
hovory nebo pouze pro IP volání.
Režim blokování
Vybere typ oznámení, která budou
blokována nebo nastaví povolení oznámení
hovorů od konkrétních kontaktů v režimu
blokování.
Ovládání
Jazyk a zadávání
Změňte nastavení pro zadání textu.
Některé možnosti nemusí být v závislosti na
vybraném jazyku k dispozici.
237
Nastavení
Jazyk
Výběr jazyka ve kterém se budou zobrazovat
všechna menu a aplikace.
Výchozí
Zvolte výchozí typ klávesnice pro vkládání
textu.
Klávesnice Samsung
Chcete-li změnit nastavení klávesnice
Samsung, klepněte na položku .
Dostupné možnosti se mohou lišit v
závislosti na oblasti nebo poskytovateli
služeb.
• Jazyky zadávání: Výběr jazyků pro
zadávání.
• Prediktivní zadávání textu: Aktivujte
režim předpovídání textu a nechte
předpovídat slova na základě zadání a
zobrazit navrhovaná slova. Můžete také
přizpůsobit nastavení předpovídání slov.
238
Nastavení
• Automatické nahrazení: Nastavení
opravování překlepů a neúplných slov
klepnutím na mezerník nebo interpunkční
znaménko.
• Automaticky velká písmena na začátku
vět: Nastavení automatické změny prvního
znaku na velký znak po ukončovacím
interpunkčním znaménku, například tečce,
otazníku nebo vykřičníku.
• Automatické mezery: Nastavení
automatického vkládání mezer mezi slova.
• Automatická interpunkce: Nastavení
zařízení na vložení tečky po dvojím
klepnutí na mezerník.
• Žádný: Deaktivujte funkci potahování
prstem klávesnice zařízení.
• Souvislé zadávání: Nastavení zařízení pro
zadávání textu přejetím prstu po klávesnici.
239
Nastavení
• Ovládání kurzoru: Aktivace funkce
inteligentní navigace pomocí klávesnice,
která umožňuje posun kurzoru tlačítky na
klávesnici.
• Zvuk: Nastavení zvuku při dotyku tlačítek.
• Vibrace: Nastavení vibrací zařízení po
klepnutí na klávesu.
• Náhled znaků: Umožňuje nastavit
zařízení, aby zobrazovalo velký obrázek
každého stisknutého znaku.
• Detekce pera: Pomocí této možnosti lze
telefon nastavit, aby při klepnutí na pole
pomocí pera S Pen otevřel panel pro psaní
rukou.
• Nápověda: Zobrazení nápovědy
k používání klávesnice Samsung.
• Obnovit nastavení: Nastavení obnovení
klávesnice Samsung.
240
Nastavení
Hlasové zadávání Google
Chcete-li změnit nastavení hlasového
vstupu, klepněte na položku .
• Zvolit vstupní jazyky: Výběr jazyků pro
zadávání textu.
• Blok. pohoršující slova: Nastavení
zařízení, které zabraňuje rozpoznávání
nevhodných výrazů v hlasových vstupech.
• Stáhnout rozpozn. řeči offline: Stáhnutí
a instalace jazykových dat pro offline
hlasové zadávání.
Rozpoznávání psaní rukou
Výběr jazyka vyhledávání ručního psaní.
Hledání hlasem
• Jazyk: Výběr jazyka pro rozpoznávání
hlasu.
• Hlasový výstup: Nastavení zařízení k
poskytování zpětné vazby a upozornění na
aktuální akce.
241
Nastavení
• Blok. pohoršující slova: Skrytí
nevhodných slov ve výsledcích hlasového
hledání.
• Stáhnout rozpozn. řeči offline: Stáhnutí
a instalace jazykových dat pro offline
hlasové zadávání.
• Náhlavní souprava Bluetooth:
Nastavení zařízení k umožnění hlasového
vyhledávání pomocí sluchátek Bluetooth,
když jsou připojeny k zařízení.
Možnosti převodu text-řeč
• Preferovaný modul TTS: Výběr modulu
syntézy řeči. Chcete-li změnit nastavení
pro moduly syntézy řeči, klepněte na
položku .
• Rychlost mluvení: Výběr rychlosti mluvení
při použití funkce převodu textu na řeč.
• Poslechnout si příklad: Poslech
mluveného textu na ukázku.
242
Nastavení
Rychlost ukazatele
Nastavte rychlost ukazatele pro myš nebo
dotykovou destičku (trackpad) připojenou
k zařízení.
Ovládání hlasem
Nastavení rozpoznávání hlasových příkazů
pro jeho ovládání zařízení. Můžete vybrat
funkce, které chcete ovládat pomocí
hlasových příkazů.
Je-li aktivována funkce Při vyzvánění
vibrace, telefon nerozezná v případě
příchozího hovoru hlasové příkazy.
S Pen
V této části můžete změnit nastavení pro
používání pera S Pen.
• Vypnout detekci pera: Nastavení
nečinnosti obrazovky při vkládání nebo
vyjímání pera S Pen.
• Ukazatel: Nastavení zobrazení ukazatele
pera S Pen při držení pera S Pen nad
obrazovkou.
243
Nastavení
• Přímé zadávání perem: Nastavení
spuštění podložky pro ruční psaní při
držení pera S Pen nad polem pro zadávání
textu.
• Bezdotykový náhled: Nastavení
ukazatele pera S Pen, který se má
zobrazit při přejíždění perem S Pen nad
obrazovkou.
• Bezdotykový příkaz: Při držení pera S Pen
nad položkou zobrazte stisknutím tlačítka
pera seznam možností položky nebo
obecných bezdotykových příkazů.
• Zvuková a hmatová zpětná vazba:
Nastavení zařízení, aby vydávalo zvuk a
vibrace, při ukázání na položky prstem.
• Možnosti odpojení pera: Nastavení
zařízení pro spuštění akční poznámky
nebo spouštěcího programu pera při
vytažení pera S Pen ze zásuvky.
• Zvuk připojení/odpojení pera: Nastavení
zařízení při vydávání zvuků během
vkládání a vysouvání pera S Pen ze slotu.
244
Nastavení
Pohyby
Aktivuje funkci rozpoznávání pohybu a
mění nastavení, která ovládají rozpoznávání
pohybu vašeho zařízení.
• Inteligentní upozornění: Nastavení
zařízení na upozornění v případě, že máte
zmeškané hovory nebo nové zprávy při
zvednutí zařízení.
• Lupa: Nastavení zařízení na přiblížení nebo
oddálení při prohlížení obrázků v Galerie
nebo při procházení webových stránek
nastavíte tak, že pomocí prstů klepnete
na dva body a přidržíte je, a pak naklopíte
zařízení tam a zpět.
• Přesunout ikonu: Nastavení zařízení, aby
vydávalo zvuk a vibrace, při ukázání na
položky prstem.
• Procházet obrázek: Nastavení zařízení
na procházení snímků pohybem do
libovolného směru při přiblížení snímku.
245
Nastavení
Pohyb dlaní
Aktivace funkce pohybu dlaně k ovládání
zařízení dotykem obrazovky.
• Kopie obrazovky: Nastavení zařízení na
zachycení snímku obrazovky přejetím
dlaně doleva nebo doprava přes
obrazovku.
• Ztlumit/Pozastavit: Nastavení zařízení,
aby pozastavilo přehrávání médií při
dotyku obrazovky pomocí dlaně.
Inteligentní displej
• Inteligentní pohotovostní režim:
Nastavení zařízení, které umožňuje
zabránit vypnutí podsvícení displeje při
jeho sledování.
• Inteligentní otáčení: Nastavení otáčení
rozhraní v souladu s orientací tváře.
• Inteligentní pauza: Nastavení pozastavení
přehrávání videa v zařízení pokud se
nedíváte na obrazovku.
246
Nastavení
• Inteligentní posouvání:
–– Posouvat podle: Vybere metodu
rolování obrazovky nahoru nebo dolů.
–– Rychlost: Nastaví rychlost rolování
obrazovky.
–– Zobrazení vizuální zpětné vazby:
Nastaví zařízení na zobrazení ikony
signálu, když zařízení rozpozná vaši akci.
Tato funkce nemusí správně fungovat
v jasném světle, v tmavých prostorách
nebo pokud zařízením hýbete nebo
třesete.
Obecné
Účty
V této části můžete přidat e-mailové nebo
SNS účty.
Cloud
V této části můžete měnit nastavení
synchronizace dat nebo souborů pomocí účtu
Samsung nebo cloudového úložiště Dropbox.
247
Nastavení
Záloha a obnovení
Změňte nastavení pro správu nastavení a
dat.
• Zálohovat moje data: Nastavení zařízení
pro zálohování nastavení a dat aplikací na
server Google.
• Zálohovat účet: Nastavení nebo úprava
účtu zálohování Google.
• Automatické obnovení: Nastavení
zařízení pro obnovení nastavení a dat
aplikací při opětovné instalaci aplikací v
tomto zařízení.
• Obnovit tovární data: Obnovení
nastavení na jejich výchozí tovární
hodnoty a smazání všech dat.
Datum a čas
Změna nastavení zobrazení data a času v
zařízení.
Pokud se baterie zcela vybije nebo je
vyjmuta ze zařízení, datum a čas se
resetuje.
248
Nastavení
• Automatická aktualizace data a času:
Automatická aktualizace data a času při
cestování do jiných časových pásem.
• Nastavit datum: Ruční nastavení data.
• Nastavit čas: Slouží k ručnímu nastavení
aktuálního času.
• Automatické časové pásmo: Nastavení
přijímání informací o časovém pásmu v
zařízení při pohybu časovými pásmy ze
sítě.
• Vybrat časové pásmo: Nastavení
domovského časového pásma.
• Použít 24hodinový formát: Zobrazení
času v 24 hodinovém formátu.
• Vyberte formát data: Výběr formátu data.
Příslušenství
Změna nastavení příslušenství.
• Zvuk doku: Nastavení přehrání zvuku
zařízení pokud je zařízení připojeno nebo
vysunuto ze stolního doku.
249
Nastavení
• Režim zvukového výstupu: Nastavení
zařízení pro použití reproduktorů doku je-li
zařízení připojeno k doku počítače.
• Zvukový výstup: Výběr formátu
zvukového výstupu, který bude použit
při připojování zařízení k zařízením
HDMI. Některá zařízení nemusí nastavení
prostorového zvuku podporovat.
• Daynote: Nastavení zařízení pro zobrazení
bloku rychlých poznámek, pokud dojde
k otevření krytu.
• Jednotka: Možnosti nastavení jednotek.
Správce aplikací
Kontrola a správa aplikací v zařízení.
Baterie
Zobrazení množství zařízením spotřebované
energie baterie.
250
Nastavení
Úsporný režim
V této části můžete aktivovat úsporný režim
a změnit nastavení úsporného režimu.
• Úsporný režim procesoru: Nastavení
omezení využívání některých systémových
zdrojů zařízení.
• Úsporný režim displeje: Nastavení
zařízení ke snížení jasu displeje.
• Vypnout hmatovou zpětnou vazbu:
Nastavení vypnutí vibrací zařízení při
klepnutí na klávesy.
• Informace o úsporném režimu: Zjistěte,
jak se dá snížit spotřeba energie baterie.
Úložiště
V této části můžete zobrazit informace o
paměti vašeho zařízení a paměťové karty
nebo paměťovou kartu naformátovat.
Formátováním paměťové karty se
trvale vymažou všechna data.
251
Nastavení
Skutečná dostupná kapacita vnitřní
paměti je menší, než je uváděno,
protože operační systém a výchozí
aplikace zabírají část této paměti.
Provedete-li upgrade zařízení, může se
změnit jeho dostupná kapacita.
Zabezpečení
Změňte nastavení tak, abyste zařízení a
kartu SIM nebo USIM zabezpečili.
• Šifrovat zařízení: Nastavení hesla šifrování
dat uložených v zařízení. Při každém
zapínání přístroje je třeba zadat heslo.
Před povolením tohoto nastavení
nabijte baterii, protože zašifrování
vašich dat může zabrat více než
hodinu.
252
Nastavení
• Šifrovat externí SD kartu: Nastavení
zařízení pro šifrování souborů na
paměťové kartě.
Pokud restartujete zařízení do
továrního nastavení a necháte toto
nastavení povolené, zařízení nebude
moci číst zašifrované soubory. Před
resetováním zařízení zakažte toto
nastavení.
• Dálkové ovládání: Nastavení zařízení,
které umožňuje ovládat ztracené nebo
odcizené zařízení na dálku prostřednictvím
Internetu. Chcete-li tuto funkci použít, je
nutné se přihlásit k vašemu účtu Samsung.
–– Registrace účtů: Přidání nebo zobrazení
účtu Samsung.
–– Použít bezdrátové sítě: Nastavení
zařízení, které umožňuje vyhledat
soubory dat nebo určit polohu
ztraceného nebo odcizeného zařízení
prostřednictvím sítě Wi-Fi.
253
Nastavení
• Upoz. na změnu SIM karty: Aktivace
nebo deaktivace funkce Najít moje mobilní
zařízení, která pomáhá nalézt zařízení po
jeho ztrátě či krádeži.
• Přejít na webovou stránku Najít moje
mobilní zařízení: Přístup k webu Find my
mobile (findmymobile.samsung.com). Na
webu Find my mobile můžete sledovat
a ovládat své ztracené nebo ukradené
zařízení.
• Nastavte zámek SIM karty:
–– Zamknout SIM kartu: Aktivace nebo
deaktivace funkce zamknutí kódem PIN
– před použitím zařízení budete nuceni
zadat kód PIN.
254
Nastavení
–– Změnit PIN kód SIM karty: Změna kódu
PIN používaného k přístupu k datům na
kartě SIM nebo USIM.
• Viditelná hesla: Ve výchozím nastavení
zařízení z bezpečnostních důvodů skryje
hesla. Nastavení zobrazování hesel zařízení
během jejich zadávání.
• Správci zařízení: Zobrazení
nainstalovaných správců zařízení.
Správcům zařízení můžete dovolit použít
pro zařízení nové zásady.
• Neznámé zdroje: Tuto volbu vyberte,
pokud chcete instalovat aplikace z
libovolných zdrojů. Pokud ji nevyberete,
budete moct stahovat aplikace pouze z
obchodu Play Store.
• Ověřovat aplikace: Nastavení této
možnosti umožňuje službě Google
zkontrolovat škodlivé chování aplikace
před její instalací.
255
Nastavení
• Změnit úroveň zabezpečení: V pravidlech
zabezpečení vyberte úroveň akcí.
• Auto akt. zabezpečení: Natavení
automatických kontrol a stahování
aktualizací.
• Pouze přes Wi-Fi: Nastavení
automatického stahování aktualizací
zabezpečení, pouze je-li zařízení připojeno
k síti Wi-Fi.
• Typ úložiště: Nastavení typu úložiště
obsahu s přihlašovacími údaji.
• Důvěryhodné přihlašovací údaje:
Používejte pouze certifikáty a osvědčení.
Zajistíte tak bezpečné používání různých
aplikací.
256
Nastavení
• Instalovat z paměti zařízení: Nainstalujte
šifrované certifikáty, které jsou uloženy v
paměťovém zařízení USB.
• Vymazat přihlašovací údaje: Odstranění
veškerých osvědčení ze zařízení a
nastavení nového hesla.
O zařízení
Přístup k informacím o zařízení a
k aktualizaci softwaru v zařízení.
Nastavení Google
Pomocí této aplikace můžete
nakonfigurovat nastavení pro některé
funkce společnosti Google.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku
Nastavení Google.
257
Řešení problémů
Před kontaktováním servisního střediska
společnosti Samsung zkuste použít
následující řešení. Některé situace se nemusí
týkat vašeho zařízení.
Když zapnete zařízení nebo pokud
zařízení používáte, vyzve vás k zadání
jednoho z následujících kódů:
• Heslo: Když je aktivní funkce zámek
zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro
zařízení nastavili.
• Kód PIN: Při prvním použití zařízení, nebo
když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat
kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM.
Tuto funkci můžete vypnout pomocí
nabídky Zámek SIM karty.
• Kód PUK: Karta SIM nebo USIM
je zablokována – obvykle kvůli
opakovanému zadání nesprávného kódu
PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste
obdrželi od poskytovatele služeb.
258
Řešení problémů
• Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího
PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s
kartou SIM nebo USIM. Bližší informace
získáte od svého poskytovatele služeb.
Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení
sítě nebo služeb
• Pokud se nacházíte v oblasti se slabým
signálem nebo nedostatečným příjmem,
můžete signál ztratit. Přesuňte se do jiné
oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu
se mohou zobrazovat opakovaně chybové
zprávy.
• Bez předplatného nelze získat přístup k
některým možnostem. Další podrobnosti
získáte u poskytovatele služeb.
Zařízení není zapnuté
• Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se
nezapne. Před zapnutím zařízení baterii
úplně nabijte.
• Baterie nemusí být správně vložena. Vložte
baterii znovu.
• Otřete zlatě zbarvené kontakty a baterii
znovu vložte.
259
Řešení problémů
Dotyková obrazovka reaguje pomalu
nebo nesprávně
• Pokud k dotykovému displeji připojíte
ochranný kryt nebo volitelné příslušenství,
nemusí dotykový displej správně fungovat.
• Pokud při používání dotykového displeje
nosíte rukavice nebo zašpiněné ruce,
případně ovládáte displej pomocí ostrých
objektů nebo konečky prstů, může dojít
k selhání dotykového displeje.
• Vlhké prostředí nebo styk s vodou může
způsobit poruchu displeje.
• Restartujte zařízení k odstranění jakékoliv
dočasné softwarové chyby.
• Ověřte, zda je software zařízení
aktualizován na nejnovější verzi.
• Pokud je dotykový displej poškrabaný
nebo poškozený, navštivte servisní
středisko Samsung.
260
Řešení problémů
Zařízení zamrzá nebo obsahuje kritické
chyby
Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává,
může být pro obnovení funkce nutné
zavřít aplikace nebo znovu vložit baterii a
zařízení zapnout. Pokud se zařízení zaseklo a
neodpovídá, stiskněte a podržte vypínač po
dobu více než 7 sekund a restartujte ho.
Pokud nedojde k vyřešení problému,
proveďte obnovení do továrního nastavení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na
položku Nastavení → Obecné → Záloha
a obnovení → Obnovit tovární data
→ Resetovat zařízení → Odstranit vše.
Před provedením obnovení do továrního
nastavení si nezapomeňte zálohovat
všechna důležitá data uložená v zařízení.
Pokud není problém stále vyřešen,
kontaktujte servisní středisko Samsung.
261
Řešení problémů
Hovory nejsou spojovány
• Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné
mobilní síti.
• Ujistěte se, že jste nenastavili blokování
telefonního čísla, které vytáčíte.
• Ujistěte se, že jste nenastavili blokování
příchozího telefonního čísla.
Ostatní vás během hovoru neslyší
• Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný
mikrofon.
• Ujistěte se, že se mikrofon nachází v
blízkosti vašich úst.
• Pokud používáte sluchátka, ujistěte se, že
jsou správně připojena.
Během hovoru je slyšet ozvěna
Upravte hlasitost stisknutím tlačítka
hlasitosti nebo přejděte na jiné místo.
262
Řešení problémů
Mobilní síť nebo síť Internet se často
odpojuje nebo je nedostatečná kvalita
zvuku
• Ujistěte se, že neblokujete interní anténu
zařízení.
• Pokud se nacházíte v oblasti se slabým
signálem nebo nedostatečným příjmem,
můžete signál ztratit. Může docházet
k problémům s konektivitou vlivem
problémů se základní stanicí poskytovatele
služeb. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste
to znovu.
• Pokud používáte zařízení za jízdy,
můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem
problémů se sítí poskytovatele služeb.
Ikona baterie je prázdná
Baterie je vybitá. Baterii dobijte nebo
vyměňte.
263
Řešení problémů
Baterie se nenabíjí správně (pro
nabíječky schválené společností
Samsung)
• Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
• Pokud jsou svorky baterie špinavé,
nemusí se baterie správně nabíjet nebo se
může zařízení vypnout. Otřete oba zlatě
zbarvené kontakty a zkuste znovu vložit
baterii.
• Baterie v některých zařízeních nelze
vyměnit vlastními silami. Chcete-li
vyměnit baterii, navštivte servisní středisko
společnosti Samsung.
Baterie se vybíjí rychleji, než po
zakoupení
• Pokud vystavíte baterii velmi vysokým
nebo nízkým teplotám, může dojít k
omezení využitelné kapacity.
• Spotřeba kapacity baterie se zvyšuje,
pokud používáte funkce zasílání zpráv
nebo některé aplikace, například hry nebo
síť Internet.
264
Řešení problémů
• Baterie je spotřební zboží a její užitečná
kapacita s postupem času klesá.
Zařízení je při dotyku horké
Při používání aplikací, které vyžadují
více energie, nebo při používání aplikací
v zařízení po delší dobu může být zařízení
na dotek horké. To je normální a nemělo
by to mít žádný vliv na životnost ani výkon
zařízení.
Při spouštění fotoaparátu se zobrazí
chybové zprávy
K provozu fotoaparátu musí mít zařízení
dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se
při spouštění fotoaparátu zobrazí chybové
zprávy, zkuste následující:
• Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně
nabitou baterii.
• Uvolněte část paměti přesunutím souborů
do počítače nebo odstraněním souborů ze
zařízení.
265
Řešení problémů
• Restartujte zařízení. Pokud máte po
vyzkoušení těchto rad stále problémy s
použitím fotoaparátu, kontaktujte servisní
centrum Samsung.
Kvalita fotografií je nižší než na náhledu
• Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na
okolí a používané metodě fotografování.
• Pokud pořizujete fotografie v tmavých
místech, v noci nebo uvnitř, může se na
snímcích objevit šum nebo mohou být
snímky neostré.
Při otevírání multimediálních souborů se
zobrazují chybové zprávy
Pokud se při otevírání multimediálních
souborů ve vašem zařízení zobrazí chybové
zprávy nebo soubory nelze přehrávat,
vyzkoušejte následující postup:
• Uvolněte část paměti přesunutím souborů
do počítače nebo odstraněním souborů ze
zařízení.
266
Řešení problémů
• Ujistěte se, že hudební soubor není
chráněn službou DRM (Digital Rights
Management). Pokud je soubor chráněn
službou DRM, ujistěte se, že máte
příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání
souboru.
• Ujistěte se, že vaše zařízení podporuje typ
souboru.
• Vaše zařízení podporuje fotografie a videa
zachycená pomocí zařízení. Fotografie a
videa zachycená jinými zařízeními nemusí
správně pracovat.
• Vaše zařízení podporuje multimediální
soubory, jejich použití bylo autorizováno
poskytovatelem síťových služeb nebo
poskytovateli dodatečných služeb. Některý
obsah dostupný na síti Internet, například
vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se
nemusí správně zobrazit.
267
Řešení problémů
Nelze najít jiné zařízení Bluetooth
• Ujistěte se, že je bezdrátová funkce
Bluetooth v zařízení aktivní.
• Ujistěte se, že je bezdrátová funkce
Bluetooth v zařízení, ke kterému se chcete
připojit, aktivní.
• Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení
Bluetooth se nachází v maximálním
dosahu funkce Bluetooth (10 m).
Pokud výše uvedené rady problém
nevyřešily, kontaktujte servisní centrum
Samsung.
Připojení není při připojení zařízení
k počítači navázáno
• Dbejte na to, aby byl používaný kabel USB
kompatibilní se zařízením.
• Zkontrolujte, zda jsou v počítači
nainstalovány správné ovladače a že jsou
aktuální.
268
Řešení problémů
• Pokud jste uživatel systému Windows XP,
ujistěte se, že máte v počítači nainstalován
servisní balíček Windows XP Service Pack 3
nebo novější verzi.
• Ujistěte se, že máte v počítači
nainstalovánu verzi aplikace Samsung Kies
nebo Windows Media Player 10 nebo vyšší.
Zařízení nemůže najít vaši aktuální
polohu
Signály GPS mohou být blokovány
překážkami, například stěnami domu.
Nastavte zařízení, aby k vyhledávání aktuální
polohy v těchto situacích používalo sítě
Wi-Fi nebo mobilní sítě.
269
Řešení problémů
Byla ztracena data uložená v zařízení
Vždy vytvářejte záložní kopie všech
důležitých dat uložených v zařízení.
V opačném případě nebude možné
v případě poškození nebo ztráty data
obnovit. Společnost Samsung neponese
odpovědnost za ztrátu dat uložených
v zařízení.
Po celém obvodu pouzdra zařízení se
objevila úzká mezera
• Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek
a může docházet k lehkým otřesům nebo
vibracím součástí.
• Časem může tření mezi součástmi
způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.
270
Bezpečnostní informace
Tyto bezpečnostní informace zahrnují obsah pro
mobilní zařízení. Některé části se nemusí týkat
vašeho zařízení. Abyste zabránili poranění sama
sebe nebo ostatních, případně poškození zařízení,
přečtěte si bezpečnostní informace týkající se
vašeho zařízení, než začnete toto zařízení používat.
Výstraha
Nedodržování bezpečnostních výstrah a
předpisů může vést k závažnému zranění
nebo smrti.
Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či
zástrčky nebo uvolněné elektrické zásuvky.
Nezajištěná připojení mohou způsobit zásah
elektrickým proudem nebo požár.
Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma
rukama a při odpojování nabíječky netahejte za
kabel.
Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.
271
Bezpečnostní informace
Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel.
Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo
požáru.
Nepoužívejte zařízení během nabíjení a
nedotýkejte se zařízení mokrýma rukama.
Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.
Nezkratujte nabíječku ani zařízení.
Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo
požáru nebo by mohla baterie selhat nebo vybuchnout.
Nepoužívejte vaše zařízení venku za bouřky.
Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo
selhání zařízení.
Používejte baterie, nabíječky, příslušenství a
potřeby schválené výrobcem.
• Používání běžných baterií nebo nabíječek může
zkrátit životnost vašeho zařízení nebo způsobit
selhání zařízení. Mohou také způsobit požár nebo
výbuch baterie.
• Používejte pouze baterii a nabíječku navrženou
výhradně pro vaše zařízení. Nekompatibilní baterie
a nabíječka může způsobit vážná poranění nebo
poškození zařízení.
• Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost
uživatele při používání příslušenství či spotřebního
materiálu neschváleného společností Samsung.
272
Bezpečnostní informace
Neupouštějte nabíječku ani zařízení a nevystavujte
je nárazům.
Manipulaci a likvidaci zařízení a nabíječky
provádějte opatrně.
• Baterii ani zařízení nikdy nelikvidujte v ohni. Nikdy
nevkládejte baterii ani zařízení do topných zařízení,
například do mikrovlnné trouby, běžné trouby nebo
radiátorů. V případě přehřátí by zařízení mohlo
explodovat. Při likvidaci použité baterie a zařízení se
řiďte všemi místními předpisy.
• Zařízení nikdy nemačkejte ani nepropichujte.
• Nevystavujte zařízení vysokému vnějšímu tlaku,
mohlo by dojít k vnitřnímu zkratu a přehřátí.
Zařízení, baterii a nabíječku chraňte před
poškozením.
• Nevystavujte zařízení ani baterii velmi nízkým nebo
velmi vysokým teplotám.
• Extrémní teploty mohou poškodit zařízení a snížit
kapacitu nabíjení a životnost zařízení i baterie.
• Dbejte na to, aby se baterie nedostala do kontaktu
s kovovými předměty, protože by mohlo dojít ke
spojení pólů + a – na baterii a následně k dočasnému
nebo trvalému poškození baterie.
• Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo
baterii.
273
Bezpečnostní informace
Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů,
mikrovlnných trub, horkého vybavení kuchyně
nebo vysokotlakých nádob.
• Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
• Zařízení by se mohlo přehřát a způsobit požár.
Nepoužívejte a neskladujte zařízení v oblastech
s vysokou koncentrací prachových či poletujících
částic.
Prachové či cizí částice by mohly způsobit poruchu
zařízení, která by mohla mít za následek požár nebo
poranění elektrickým proudem.
Zabraňte kontaktu univerzálního konektoru a malé
koncovky nabíječky s vodivými materiály, například
kapalinami, prachem, kovovými prášky a tuhami.
Vodivé materiály mohou způsobit zkrat nebo korozi
svorek, což může vést k výbuchu nebo požáru.
Nekousejte ani neolizujte zařízení ani baterii.
• Mohlo by dojít k poškození zařízení nebo výbuchu
a požáru.
• Děti nebo zvířata se mohou udusit malými díly.
• Pokud zařízení používají děti, ujistěte se, že jej
používají správně.
274
Bezpečnostní informace
Nevkládejte zařízení nebo dodané příslušenství do
očí, uší nebo úst.
Takové jednání může způsobit udušení nebo vážné
zranění.
Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou LithioIontovou (Li-Ion) baterií.
Pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterie se obraťte na
nejbližší autorizované servisní centrum.
Upozornění
Nedodržení bezpečnostních upozornění
a předpisů může způsobit zranění nebo
poškození majetku.
Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných
elektronických zařízení.
• Většina elektronických zařízení vysílá signály
na rádiové frekvenci. Zařízení může být jinými
elektronickými zařízeními rušeno.
• Používání LTE datového připojení může způsobovat
rušení ostatních zařízení, například zvukového
vybavení a telefonů.
275
Bezpečnostní informace
Nepoužívejte vaše zařízení v nemocnici, na letišti
nebo v automobilovém vybavení, které může být
rušeno radiovou frekvencí.
• Pokud možno, zařízení používejte ve vzdálenosti
nejméně 15 cm od kardiostimulátoru – zařízení jej
může rušit.
• Abyste minimalizovali možné rušení
s kardiostimulátorem, používejte zařízení pouze na
straně těla, na které nemáte kardiostimulátor.
• Pokud používáte lékařský přístroj, obraťte se před
použitím přístroje na jeho výrobce, abyste se ujistili,
zda bude či nebude mít radiofrekvenční záření
vysílané zařízením na přístroj vliv.
• V letadle může používání elektronických zařízení
způsobit, rušení elektronických navigačních přístrojů
letadla. Ujistěte se, že je při vzletu a přistávání toto
zařízení vypnuto. Po vzletu můžete zařízení používat
v režimu letadlo, je-li to povoleno personálem letadla.
• Funkčnost elektronických zařízení v automobilu
může být poškozena kvůli radiofrekvenčnímu rušení
z vašeho zařízení. Další informace vám poskytne
výrobce.
Nevystavujte zařízení hustému kouři nebo
výparům.
Mohlo by dojít k poškození vnější části zařízení nebo
selhání.
276
Bezpečnostní informace
Pokud používáte naslouchátko, obraťte se
na výrobce, aby vám poskytl informace o
radiofrekvenčním záření.
Radiofrekvenční záření vysílané zařízením může
způsobovat rušení některých naslouchátek. Před
použitím zařízení se obraťte na výrobce, který vám
poskytne informace o vlivu radiofrekvenčního záření
vysílaného zařízením na naslouchátka.
Nepoužívejte zařízení v blízkosti přístrojů nebo
vybavení, které vysílá na radiových frekvencích,
například zvukové systémy nebo radiové věže.
Radiové frekvence mohou způsobit selhání zařízení.
Ve výbušném prostředí zařízení vypínejte.
• Ve výbušném prostředí nevyndávejte baterii
a zařízení vypněte.
• Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými
nařízeními, pokyny a symboly.
• Zařízení nepoužívejte na čerpacích stanicích,
v blízkosti paliv nebo chemikálií nebo ve výbušném
prostředí.
• Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny
nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako zařízení,
jeho díly či příslušenství.
277
Bezpečnostní informace
Rozbušky, odpalovací oblasti
Nacházíte-li se v odpalovací oblasti či v oblasti
označené pokyny vyzývajícími k vypnutí
„obousměrných rádií“ a „elektronických zařízení“,
vypněte svůj mobilní telefon či jiné bezdrátové zařízení,
abyste předešli vzájemnému rušení s odpalovacími
pracemi.
Pokud si všimnete zvláštních pachů nebo zvuků
vycházejících z vašeho zařízení nebo baterie nebo
vidíte-li kouř nebo kapaliny vytékající ze zařízení
nebo baterie, přestaňte zařízení okamžitě používat
a vezměte ho do servisního centra Samsung.
V opačném případě by mohlo dojít k požáru nebo
výbuchu.
Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami
a nařízeními týkající se používání mobilních zařízení
při řízení motorového vozidla.
Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání
vozidla. Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení
nepoužívejte mobilní zařízení. Pro vaši bezpečnost
i bezpečnost ostatních používejte zdravý rozum a
pamatujte na následující doporučení:
• Seznamte se s tímto zařízením a jeho funkcemi
usnadnění, jako jsou např. rychlá či opakovaná volba.
Tyto funkce vám pomohou snížit množství času
potřebné pro vytočení nebo příjem hovoru.
278
Bezpečnostní informace
• Umístěte zařízení tak, abyste jej měli stále na dosah.
Ujistěte se, že můžete bezdrátové zařízení používat,
aniž přestali sledovat provoz na silnici. Pokud vám
někdo volá v nevhodnou dobu, použijte k přijetí
hovoru hlasovou schránku.
• Netelefonujte za hustého provozu či nebezpečných
povětrnostních podmínek. Déšť, plískanice, sníh, led,
ale také silný provoz mohou být nebezpečné.
• Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte
telefonní čísla. Pořizování poznámek nebo listování
kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní povinnosti
– bezpečné jízdy.
• Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravní
situaci. Vyřizujte hovory, když právě stojíte, nebo než
se zařadíte do provozu. Zkuste si naplánovat hovory
na dobu, kdy bude váš automobil v klidu.
• Nezapojujte se do stresující nebo citově vypjaté
konverzace; mohlo by to odvést vaši pozornost
od řízení. Dejte osobě, se kterou hovoříte, vědět,
že řídíte, a konverzaci, která by mohla rozptýlit vaši
pozornost, raději odložte.
279
Bezpečnostní informace
Buďte opatrní a používejte vaše mobilní
zařízení správně.
Udržujte zařízení v suchu.
• Vlhkost a tekutiny mohou poškodit součásti nebo
elektronické obvody zařízení.
• Zařízení nezapínejte, je-li mokré. Pokud je zařízení
již zapnuté, vypněte jej a vyjměte okamžitě baterii
(pokud se zařízení nevypíná či není možné vyjmout
baterii, ponechte jej v tomto stavu). Poté jej ručníkem
osušte a odevzdejte do servisního střediska.
• Kapaliny změní barvu štítku, který indikuje poškození
vodou uvnitř zařízení. Dojde-li k poškození zařízení
vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.
Zařízení uchovávejte na rovném povrchu.
Při pádu zařízení může dojít k jeho poškození.
Zařízení neuchovávejte v oblastech s příliš vysokou
nebo nízkou teplotou. Doporučujeme používat
zařízení při teplotách od 5 °C do 35 °C.
• Neskladujte zařízení ve velmi horkých oblastech,
například uvnitř vozidla v létě. Mohlo by dojít k
selhání obrazovky, poškození zařízení nebo výbuchu
baterie.
• Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu svitu po
delší dobu (na palubní desce automobilu, například).
• Skladujte baterii při teplotách od 0 °C do 45 °C.
280
Bezpečnostní informace
Zařízení neuchovávejte s kovovými předměty, jako
jsou mince, klíče a řetízky.
• Mohlo by dojít ke zkratu nebo poruše funkčnosti
zařízení.
• Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu
s kovovými předměty, může dojít k požáru.
Zařízení neuchovávejte v blízkosti magnetických
polí.
• Mohlo by to způsobit poruchu zařízení nebo vybití
baterie.
• Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty,
telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se
mohou vlivem magnetických polí poškodit.
Nepoužívejte toto zařízení nebo aplikaci po dobu
přehřátí zařízení.
Dlouhodobé vystavení pokožky přehřátému zařízení
může vést k symptomům lehkého popálení, které se
projevuje např. červenými skvrnami nebo zarudnutím.
Nepoužívejte zařízení s odstraněným zadním
krytem.
Baterie může ze zařízení vypadnout a poškodit se nebo
selhat.
281
Bezpečnostní informace
Pokud zařízení disponuje bleskem fotoaparátu
nebo světlem, nezapínejte je v blízkosti očí osob či
zvířat.
Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit
dočasnou ztrátu nebo poškození zraku.
Varování při vystavení se zábleskům.
• Při používání zařízení ponechte některá světla v
místnosti zapnutá, obrazovka by se neměla nacházet
příliš blízko očí.
• Pokud jste v průběhu sledování videa nebo hraní her
v jazyce Flash po delší dobu vystaveni zábleskům,
může dojít k záchvatu nebo ke ztrátě vědomí. Pokud
pociťujete nevolnost, neprodleně přestaňte používat
zařízení.
• Pokud má někdo z vašich příbuzných historii
záchvatů nebo ztráty vědomí při používání
podobného zařízení, poraďte se před používáním
zařízení s lékařem.
• Pokud se cítíte nepohodlně, například křeče nebo
dezorientace, okamžitě přestaňte zařízení používat a
poraďte se s lékařem.
• Chcete-li zabránit namáhání očí, dělejte při používání
zařízení časté přestávky.
282
Bezpečnostní informace
Snížení nebezpečí opakovaných poruch hybnosti.
Pokud opakovaně provádíte určité pohyby, například
tisknete tlačítka, kreslíte prsty znaky na dotykovou
obrazovku nebo hrajete hry, můžete pociťovat
občasnou bolest rukou, krku, ramen nebo jiných částí
těla. Používáte-li zařízení po delší dobu, držte zařízení
uvolněným stiskem, lehce tiskněte tlačítka a dělejte
časté přestávky. Pokud během nebo po používání
zařízení pociťujete nepohodlí, přestaňte zařízení
používat a obraťte se na lékaře.
Při použití sluchátek chraňte sluch a uši.
• Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům
může poškodit sluch.
• Vystavení se hlasitým zvukům při chůzi
může rozptýlit vaši pozornost a způsobit
nehodu.
• Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte
hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost
nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.
• V suchém prostředí se může ve sluchátkách tvořit
statická elektřina. Z tohoto důvodu omezte používání
sluchátek v suchém prostředí, případně se dotkněte
před připojením sluchátek kovového předmětu, aby
se statická elektřina vybila.
• Nepoužívejte sluchátka při jízdě nebo řízení. Mohly
by rozptýlit vaši pozornost a způsobit nehodu nebo
mohou být v závislosti na vaší oblasti nezákonná.
283
Bezpečnostní informace
Při používání zařízení během chůze či jiného
pohybu buďte opatrní.
• Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění
sebe či jiných osob.
• Dbejte na tom, aby se vám kabel sluchátek neomotal
kolem rukou nebo kolem blízkých předmětů.
Zařízení nenoste v zadní kapse nebo u pasu.
Pokud byste upadli, mohli byste se zranit nebo poškodit
zařízení.
Nenanášejte na zařízení barvu, ani na něj nelepte
nálepky.
• Barvy nebo nálepky mohou zablokovat pohyblivé
díly a zabránit tak správné funkčnosti zařízení.
• Jste-li alergičtí na lakované nebo kovové části
zařízení, můžete trpět svěděním, vyrážkami nebo
otoky. Pokud k tomu dojde, přestaňte zařízení
používat a obraťte se na lékaře.
Zařízení nepoužívejte, pokud je prasklé nebo
rozbité.
O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit
ruku nebo obličej. Odneste zařízení do servisního
střediska Samsung a nechte jej opravit.
284
Bezpečnostní informace
Instalujte mobilní zařízení a vybavení opatrně.
• Zajistěte, aby byla mobilní zařízení a související
vybavení ve vozidle pevně uchycena.
• Zařízení ani příslušenství nenechávejte v blízkosti
nebo uvnitř prostoru pro airbagy. Nesprávně
nainstalovaný bezdrátový přístroj může při rychlém
nafouknutí airbagu způsobit závažné zranění.
Dávejte pozor, abyste zařízení neupustili, a chránili
jej před nárazy.
• Vaše zařízení by se mohlo poškodit nebo selhat.
• Pokud dojde k ohnutí či deformaci zařízení, přístroj
nebo jeho součásti mohou přestat fungovat.
Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky.
• Nenabíjejte zařízení déle než týden, přílišné nabití by
mohlo mít za následek zkrácení životnosti baterie.
• Nepoužívaná zařízení se postupem času vybijí a před
použitím musí být znovu nabita.
• Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od zdroje
elektrické energie.
• Baterii používejte pouze k účelům, ke kterým byla
zamýšlena.
• Ponechání nevyužívaných baterií delší dobu bez
činnosti může snížit jejich životnost a výkon. Může
také způsobit selhání baterií nebo výbuch nebo
způsobit požár.
285
Bezpečnostní informace
• Pro zajištění dlouhé životnosti vašeho zařízení a
baterie dodržujte všechny pokyny v této příručce.
Poškození nebo slabý výkon způsobený nedodržením
výstrah a pokynů může vést k propadnutí záruky.
• Vaše zařízení se může časem opotřebit. Některé díly a
opravy jsou kryty zárukou v rámci platného období,
ale škody nebo degenerace způsobené používáním
neoprávněného příslušenství se toho netýkají.
Používáte-li zařízení, vezměte na vědomí
následující:
• Držte zařízení rovně, stejně jako klasický telefon.
• Mluvte přímo do mikrofonu.
Zařízení nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte
se ho opravit.
• Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít
za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Pokud
zařízení vyžaduje servis, zaneste je do servisního
střediska Samsung.
• Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to
způsobit výbuch nebo požár.
• Před vyjmutím baterie zařízení vypněte. Pokud baterii
vyjmete se zapnutým zařízením, může dojít k selhání
zařízení.
286
Bezpečnostní informace
Při čištění zařízení vezměte na vědomí následující:
• Zařízení a nabíječku otírejte hadříkem nebo
pogumovanou látkou.
• Kontakty baterie čistěte vatovým tamponem nebo
ručníkem.
• Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla. Mohlo by
dojít k odbarvení nebo korozi vnějších částí zařízení
nebo zásahu elektrickým proudem a požáru.
Zařízení používejte pouze ke stanovenému účelu.
Vaše zařízení může selhat.
Pokud zařízení používáte na veřejnosti, neobtěžujte
ostatní.
Toto zařízení může opravovat pouze kvalifikovaný
personál.
Pokud bude zařízení opravováno nekvalifikovanou
osobou, může dojít k poškození zařízení a bude zrušena
platnost záruky výrobce.
Se SIM kartami, paměťovými kartami nebo kabely
manipulujte opatrně.
• Při vkládání karty nebo připojování kabelu do zařízení
se ujistěte, že je karta vložena nebo je kabel připojen
na správné straně.
• Nevyndávejte kartu, když zařízení přenáší informace
nebo když k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít
ke ztrátě dat nebo poškození karty či zařízení.
287
Bezpečnostní informace
• Chraňte karty před silnými nárazy, statickou
elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
• Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani
kovovými předměty. Pokud je karta znečištěná, otřete
ji měkkým hadříkem.
• Vkládání karty nebo připojování kabelu silou nebo
nesprávným způsobem může vést k poškození
víceúčelového konektoru nebo jiných částí zařízení.
Zajištění dostupnosti tísňových služeb.
V některých oblastech nebo za určitých okolností
nemusí být z tohoto zařízení možné vytáčet tísňová
volání. Před cestou do vzdálených nebo nerozvinutých
oblastí si zjistěte alternativní způsob, kterým lze
kontaktovat tísňové služby.
Chraňte vaše osobní data a zabraňte úniku nebo
zneužití citlivých informací.
• Při používání zařízení nezapomínejte zálohovat
důležitá data. Společnost Samsung nenese
odpovědnost za ztrátu dat.
• Při likvidaci zařízení zálohujte všechna data, poté
resetujte zařízení. Tímto způsobem zabráníte zneužití
osobních údajů.
• Při stahování aplikací si pozorně přečtěte obrazovku
oprávnění. Pozornost věnujte zejména aplikacím,
které mají přístup k více funkcím nebo významnému
množství osobních údajů.
288
Bezpečnostní informace
• Své účty pravidelně kontrolujte, zda nedošlo
k neoprávněnému nebo podezřelému použití.
Objevíte-li známku zneužití osobních informací,
kontaktujte svého poskytovatele služeb za účelem
odstranění nebo změny informací o účtu.
• V případě ztráty nebo odcizení zařízení změňte hesla
ke svým účtům z důvodu ochrany svých osobních
údajů.
• Vyhněte se používání aplikací z neznámých zdrojů
a zabezpečte zařízení pomocí vzoru uzamčení
obrazovky, hesla nebo kódu PIN.
Nešiřte materiál chráněný autorským právem.
Materiály chráněné autorskými právy nesmíte
distribuovat bez souhlasu majitelů obsahu. Tímto
počínáním porušujete autorská práva. Výrobce není
odpovědný za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním
užíváním materiálu chráněného autorským právem.
289
Bezpečnostní informace
Malware a viry
Chcete-li vaše zařízení ochránit před malwarem a
viry, dodržujte následující užitečné tipy. Nedodržení
těchto pokynů může vést k poškození nebo ztrátě
dat, které nemusí být kryty záruční službou.
• Nestahujte neznámé aplikace.
• Nenavštěvujte nedůvěryhodné webové stránky.
• Podezřelé zprávy nebo e-maily od neznámých
odesilatelů odstraňujte.
• Nastavte si heslo a pravidelně ho měňte.
• Pokud je nepoužíváte, deaktivujte bezdrátové funkce,
například Bluetooth.
• Pokud se zařízení chová abnormálně, spusťte
antivirový program a zkontrolujte infekci.
• Před spuštěním nově stažené aplikace a souborů
spusťte v zařízení antivirový program.
• Nainstalujte do počítače antivirový program a
pravidelně ho spouštějte pro kontrolu infekce.
• Neupravujte nastavení registrů nebo neupravujte
operační systém zařízení.
290
Bezpečnostní informace
Informace o certifikaci SAR (Specific
Absorption Rate)
TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ NORMY
PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM
Vaše mobilní zařízení je rádiový vysílač a přijímač. Je
zkonstruován tak, aby nepřekročoval limity vystavení
rádiovým vlnám (radiofrekvence elektromagnetického
pole) doporučené mezinárodními normami. Normy
byly vyvinuty nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP)
a zahrnují podstatnou míru bezpečnosti. Jsou navrženy
tak, aby zaručily bezpečnost všech osob bez ohledu na
věk nebo zdravotní stav.
U norem o vystavení rádiovým vlnám se používá měrná
jednotka s názvem Specific Absorption Rate neboli SAR.
Limity SAR pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg.
Testy SAR se provádějí pomocí standardizované
provozní pozice se zařízením vysílajícím na nejvyšší
certifikované výkonové úrovni ve všech testovaných
frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR podle
norem ICNIRP u tohoto modelu zařízení jsou:
Maximální SAR u tohoto modelu za podmínek, ve
kterých byly zaznamenány
SAR při nošení na těle
0,902 W/kg
291
Bezpečnostní informace
V průběhu používání jsou aktuální hodnoty SAR u
tohoto zařízení obvykle znatelně nižší než jsou výše
uváděné hodnoty. Je tomu tak proto, že za účelem
výkonnosti systému a minimalizování interference sítě
je provozní výkon vašeho mobilního zařízení při volání
automaticky snížen, pokud není plný výkon pro hovor
potřeba. Čím nižší je výstupní výkon zařízení, tím nižší
jsou také jeho hodnoty SAR.
Organizace, jako jsou například Světová zdravotnická
organizace (World Health Organization) a Úřad pro
potraviny a léčiva Spojených států (US Food and Drug
Administration), doporučují lidem, kteří se vystavení
rádiové frekvenci obávají a chtějí je snížit, aby používali
příslušenství handsfree, které jim umožní používat
bezdrátová zařízení dále od hlavy a těla, nebo aby
zařízení používali kratší dobu.
Další informace získáte tak, že na stránkách
www.samsung.com/sar vyhledáte název zařízení a číslo
jeho modelu.
292
Bezpečnostní informace
Správná likvidace výrobku
(Elektrický a elektronický odpad)
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Toto označení na produktu, příslušenství
nebo v dokumentaci značí, že produkt a
elektronická příslušenství (např. nabíječka,
sluchátka, kabel USB) by neměly být likvidovány
s běžným domácím odpadem.
Možným negativním dopadům na životní prostředí
nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou
likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od
ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací
za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce,
u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného
městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou
tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a
zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento
výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být
likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.
293
Bezpečnostní informace
Správná likvidace baterií v tomto
výrobku
(Platí pro země s odděleným systémem
sběru)
V označení na akumulátoru, příručce nebo
na balení je uvedeno, že akumulátor tohoto
produktu nesmí být likvidován spolu s dalším odpadem
z domácnosti. Případně vyznačené symboly chemikálií
Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje
rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím
referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66.
Akumulátor přiložený k tomuto produktu nelze vyměnit
svépomocí. Pro informace o jeho výměně kontaktujte
poskytovatele služeb. Nepokoušejte se akumulátor
vyjmout a nevystavujte jej ohni. Akumulátor
nerozebírejte, nelámejte nebo nepropichujte. Máte-li
v úmyslu produkt vyhodit, odneste jej do sběrného
dvora, kde budou provedena příslušná opatření týkající
se recyklace a rozebrání produktu, včetně akumulátoru.
294
Bezpečnostní informace
Prohlášení
Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení
patří třetím stranám a jsou chráněné autorským
právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými
zákony o duševním vlastnictví. Takový obsah a služby
jsou poskytovány výhradně pro osobní nekomerční
použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat
způsobem, který není povolen majitelem obsahu
nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti
výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení
od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele
služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí
tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat,
nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat,
vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je
žádným způsobem distribuovat.
„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU
POSKYTOVÁNY "JAK JSOU". SPOLEČNOST SAMSUNG
NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY,
A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST
SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ
ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI
NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST
SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST,
DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO
OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ
PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ
NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG
ODPOVĚDNÁ, AŤ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU,
295
Bezpečnostní informace
ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ
ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ
ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ
Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z
POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI
NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ,
ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD
INFORMOVÁNA.“
Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny
nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje
ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou
k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou
přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových
zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá
kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto
prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá
jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo
pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou
přístupné přes toto zařízení.
Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický
servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky
a požadavky související s obsahem nebo službami by
měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele
obsahu a služeb.
296
Prohlášení o shodě
Podrobnosti produktu
Pro následující
Produkt : Přenosné zařízení GSM WCDMA LTE BT/WiFi
Modely : SM-P605
Prohlášení a platné normy
Tímto prohlašujeme, že produkty výše jsou v souladu se základními požadavky směrnice
R&TTE (1999/5/ES) použitím:
Bezpečnost
EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
SAREN 62311 : 2008
EN 62209-2 : 2010
EN 62479 : 2010
ElektromagnetickáEN 301 489-1 V1.9.2 (09-2011)
EN 301 489-7 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V2.2.1 (09-2012)
EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
EN 55022 : 2010 / AC : 2011
EN 55024 : 2010
RádioEN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 301 908-1 V5.2.1 (05-2011)
EN 301 908-2 V5.2.1 (07-2011)
EN 301 908-13 V5.2.1 (05-2011)
EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010)
EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010)
EN 300 328 V1.8.1 (06-2012)
EN 301 893 V1.7.1 (06-2012)
a směrnice (2011/65/EU) týkající se omezení používání konkrétních nebezpečných látek v
elektrickém a elektronickém vybavení.
Byl dodržen postup posouzení shody uváděný v článku 10 a podrobně uvedený v dodatku
[IV] směrnice 1999/5/ES a do procesu byly zapojeny následující upozorněné úřady:
TÜV SÜD BABT, Octagon House, Concorde Way, Fareham,
Hampshire, PO15 5RL, UK*
Identifikační značka: 0168
Zástupci v EU
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2013.09.13
(Místo a datum vydání)
Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře
(Jméno a podpis oprávněné osoby)
* To není adresa servisního střediska Samsung. Adresu a telefonní číslo servisního střediska Samsung
najdete na záručním listu, nebo kontaktujte obchod, kde jste výrobek zakoupili.
V závislosti na oblasti, poskytovateli služeb nebo verzi
softwaru se některý obsah může ve vašem zařízení
lišit anebo změnit bez předchozího upozornění.
O aplikaci Samsung Kies
Aplikace Samsung Kies je počítačová aplikace,
která spravuje mediální knihovny a kontakty a
synchronizuje je se zařízeními Samsung.
Stáhněte si nejnovější verzi aplikace Samsung
Kies z webové stránky společnosti Samsung
(www.samsung.com/kies) a nainstalujte ji do
počítače.
Printed in Korea
GH68-39965H Rev.1.1
Czech. 07/2014
Download PDF

advertising