Samsung | SM-T700 | Samsung SM-T700 Uživatelská přiručka (Lollipop)

SM-T700
Uživatelská příručka
Czech. 06/2015. Rev.1.1
www.samsung.com
Obsah
Nejdříve si přečtěte
Připojení k síti
35Wi-Fi
36Internet
Úvodní informace
7
8
10
12
14
15
Obsah balení
Rozvržení zařízení
Nabíjení baterie
Používání paměťové karty
Zapínání a vypínání zařízení
Zamknutí a odemknutí obrazovky
Pohyby a funkce používání
37Pohyby
39 Více oken
44 Panel nástrojů
44 Zvýšení citlivosti dotykové obrazovky
Základy
Přizpůsobení
16
19
22
45
26
26
28
30
31
33
34
Používání dotykového displeje
Rozložení domovské obrazovky
Panely s oznámeními a rychlými
nastaveními
Spouštění aplikací
Instalování a odinstalování aplikací
Zadávání textu
Zachycení kopie obrazovky
Moje soubory
Úsporný režim
Zobrazení informací nápovědy
51
52
53
56
57
59
60
Správa Domovské obrazovky a obrazovky
Aplikace
Nastavení tapety a tónů vyzvánění
Změna metody zámku obrazovky
Snímač prstů
Soukromý režim
Více uživatelů
Přenos dat z předchozího zařízení
Nastavení účtů
Kontakty
61
62
2
Přidávání kontaktů
Správa kontaktů
Obsah
Fotoaparát
65
68
71
121 Hancom Office Viewer
124NYTimes
125 Aplikace Google
Základní fotografování a filmování
Režimy fotografování a filmování
Nastavení fotoaparátu
Připojování k ostatním
zařízením
Galerie
74
76
82
127Bluetooth
129 Wi-Fi Direct
131 Rychlé připojení
133 SideSync 3.0
139 Remote PC
144 Screen Mirroring
146 Mobilní tisk
Prohlížení fotografií nebo videí
Úpravy fotografií nebo videí
Nastavení Galerie
Multimédia
83Hudba
86Video
Správce zařízení a dat
Užitečné aplikace a funkce
147 Upgrade zařízení
148 Přesun souborů mezi zařízením a
počítačem
149 Zálohování nebo obnovení dat
150 Provádění obnovení dat
89 Režim Děti
92 S vyhledávač
93 S Plánovač
96 S Voice
98E-mail
101Kalkulačka
101Hodiny
102 Smart Remote
106WebEx
117Businessweek+
118Dropbox
119Evernote
120Flipboard
Nastavení
151 Otevření menu Nastavení
151PŘIPOJENÍ
155ZAŘÍZENÍ
159OBECNÉ
165APLIKACE
3
Obsah
Usnadnění
166 O usnadnění přístupu
167 Používání tlačítka Domů k otevírání menu
usnadnění
167 Hlasová zpětná vazba (TalkBack)
178 Změna velikosti písma
178 Zvětšení obrazovky
178 Nastavení připomenutí oznámení
179 Převrácení barev displeje
179 Nastavení barev
180 Nastavení oznámení blesku
180 Vypnutí všech zvuků
180 Nastavení titulků
181 Nastavení vyvážení zvuku
181 Mono zvuk
182 Pomocné menu
184 Nastavení možností prodlevy klepnutí a
podržení
184 Řízení interakce
184 Používání režimu ovládání jedním
klepnutím
185 Správa nastavení usnadnění přístupu
186 Používání dalších užitečných funkcí
Dodatek
187 Řešení problémů
192 Odebírání baterie
4
Nejdříve si přečtěte
Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném
používání zařízení.
• Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
• Některý obsah se může od vašeho zařízení lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb nebo
softwaru zařízení.
• Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon procesoru a paměti RAM, ovlivní
celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických
údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
• Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných
dodavatelů než společnosti Samsung.
• Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu
způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o
přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
• Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou
být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů
pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné
používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
• Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora
může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace
dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky
instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.
• Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou
způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení
licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.
5
Nejdříve si přečtěte
Ikony v pokynech
Upozornění: Situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob
Výstraha: Situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje
Poznámka: Poznámky, rady nebo dodatečné informace
6
Úvodní informace
Obsah balení
Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:
• Zařízení
• Uživatelská příručka
• Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a
poskytovatele služeb.
• Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být
kompatibilní.
• Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
• Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před
zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
• Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Na závady způsobené
používáním neschváleného příslušenství se nevztahuje záruční servis.
• Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na
společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na
webu společnosti Samsung.
7
Úvodní informace
Rozvržení zařízení
Světelné čidlo
Reproduktor
Mikrofon
Přední fotoaparát
Vypínač
Tlačítko hlasitosti
Dotykový displej
IrLED
Slot pro paměťovou kartu
Tlačítko Poslední aplikace
Tlačítko Domů
Univerzální konektor
Tlačítko Zpět
GPS anténa
Zadní fotoaparát
Západka
Blesk
Západka
Konektor pro sluchátka
Reproduktor
8
Úvodní informace
• Nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými objekty. Mohlo by dojít k problémům s
připojením nebo zvýšenému vybíjení baterie.
• Doporučuje se používat ochrannou fólii na displej schválenou společností Samsung.
Neschválené ochranné fólie na displej mohou způsobit špatné fungování senzorů.
• Nedovolte, aby se do kontaktu s dotykovým displejem dostala voda. Vlhké prostředí nebo
styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
Tlačítka
Tlačítko
Funkce
Vypínač
Nedávné
aplikace
Domů
• Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko a
podržte ho.
• Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo zamknete obrazovku.
• Klepnutím otevřete seznam nedávno spuštěných aplikací.
• Klepnutím a podržením získáte přístup k dalším možnostem
pro aktuální obrazovku.
• Stisknutím tohoto tlačítka zapnete obrazovku, když je
zamknutá.
• Stisknutím tlačítka se vraťte na domovskou obrazovku.
• Chcete-li spustit službu S Voice, dvakrát stiskněte tlačítko.
• Pro spuštění stiskněte položku Google a podržte ji.
Zpět
• Klepnutím na tlačítko se vraťte na předchozí obrazovku.
Hlasitost
• Stisknutím upravte hlasitosti zařízení.
9
Úvodní informace
Nabíjení baterie
Před prvním použitím baterii nabijte pomocí nabíječky.
Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené
nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.
• Pokud je baterie vybitá, zobrazí se ikona prázdné baterie.
• Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení
nabíječky. Před tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
• Používáte-li více aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení
k jinému zařízení, dojde k rychlému vybití baterie. Chcete-li se vyhnout odpojení od sítě
nebo ztrátě napájení během přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po plném nabití
baterie.
Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru USB a zapojte konec kabelu USB do univerzálního
konektoru.
Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození
způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.
10
Úvodní informace
• Během nabíjení můžete zařízení používat, ale plné nabití baterie může trvat delší dobu.
• Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat.
Pokud se tak stane, odpojte nabíječku ze zařízení.
• Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení. To je normální a nemělo by to mít žádný
vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může
nabíječka přestat nabíjet.
• Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska
Samsung.
Po úplném nabití odpojte zařízení od nabíječky. Nejprve odpojte nabíječku od zařízení a pak ji
odpojte z elektrické zásuvky.
Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač,
proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Během nabíjení by
nabíječka měla zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.
Snížení spotřeby baterie
Zařízení nabízí možnosti, které pomáhají šetřit spotřebu baterie. Přizpůsobením těchto možností a
deaktivací funkcí na pozadí můžete zařízení mezi jednotlivými nabíjeními používat delší dobu:
• Když zařízení nepoužíváte, přepněte je stisknutím vypínače do režimu spánku.
• Zbytečné aplikace zavřete pomocí správce úloh.
• Deaktivujte funkci Bluetooth.
• Deaktivujte funkci Wi-Fi.
• Deaktivujte automatickou synchronizaci aplikací.
• Snižte dobu podsvícení.
• Snižte jas obrazovky.
11
Úvodní informace
Používání paměťové karty
Instalace paměťové karty
Vaše zařízení přijímá paměťové karty s maximální kapacitou 128 GB. V závislosti na výrobci a typu
paměťové karty nemusí být některé paměťové karty kompatibilní s vaším zařízením.
• Některé paměťové karty nemusí být plně kompatibilní se zařízením. Používání
nekompatibilní karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty a poškodit
data uložená na kartě.
• Dávejte pozor, abyste paměťovou kartu vložili správnou stranou vzhůru.
• Zařízení podporuje u paměťových karet systémy souborů typu FAT a exFAT. Pokud vložíte
kartu naformátovanou s jiným systémem souborů, zařízení vás vyzve k přeformátování
paměťové karty.
• Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
• Při vkládání paměťové karty do zařízení se soubory adresáře paměťové karty zobrazí ve
složce Moje soubory → SD karta.
12
Úvodní informace
1 Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu.
2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
3 Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud nezapadne na místo.
4 Zavřete kryt slotu pro paměťovou kartu.
Vyjmutí paměťové karty
Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte. Na domovské obrazovce
klepněte na položku → Nastavení → OBECNÉ → Úložiště → Odpojit SD kartu.
1 Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu.
2 Tlačte na paměťovou kartu, dokud se nepovysune ze zařízení, a pak ji vytáhněte.
3 Zavřete kryt slotu pro paměťovou kartu.
Nevysunujte paměťovou kartu, pokud zařízení přenáší nebo získává informace. Mohlo by
dojít ke ztrátě či poškození dat nebo k poškození paměťové karty či zařízení. Společnost
Samsung neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním poškozených
paměťových karet včetně ztráty dat.
13
Úvodní informace
Formátování paměťové karty
Paměťová karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením kompatibilní. Paměťovou kartu
formátujte pouze v zařízení.
Na domovské obrazovce klepněte na položku → Nastavení → OBECNÉ → Úložiště →
Formátovat kartu SD → FORMÁTOVAT SD KARTU → ODSTRANIT VŠE.
Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data
uložená v telefonu. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností
uživatele.
Zapínání a vypínání zařízení
Stisknutím a podržením vypínače na několik sekund zařízení zapněte.
Při prvním zapnutí zařízení nebo po resetování dat nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.
Vypnutí zařízení provedete stisknutím a podržením vypínače a poté klepnutím na položku Vypnout.
Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle
nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
14
Úvodní informace
Zamknutí a odemknutí obrazovky
Stisknutím vypínacího tlačítka dojde k vypnutí a zamknutí obrazovky. Pokud není zařízení používáno
po určitou dobu, obrazovka se vypne a automaticky zamkne.
Chcete-li obrazovku odemknout, stiskněte vypínací tlačítko nebo tlačítko Domů a přejeďte prstem
v libovolném směru v rámci oblasti odemknuté obrazovky.
Můžete změnit odemykací kód, který slouží k odemykání obrazovky. Další informace naleznete
v části Změna metody zámku obrazovky.
15
Základy
Používání dotykového displeje
• Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické
výboje mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
• Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a
netlačte příliš silně prsty.
• Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se
nachází mimo oblast dotykového vstupu.
• Ponechání dotykového displeje v nečinnosti po delší dobu může vést ke stínovým
obrazům (vypálení obrazu do obrazovky) nebo duchům. Pokud zařízení nepoužíváte,
vypněte dotykový displej.
• Při používání dotykového displeje doporučujeme používat prsty.
Klepnutí
Chcete-li otevřít aplikaci, vybrat položku menu, stisknout tlačítko na obrazovce nebo zadat znaky
pomocí klávesnice na obrazovce, klepněte na položku prstem.
16
Základy
Klepnutí a podržení
Chcete-li otevřít dostupné možnosti, klepněte a podržte příslušnou položku nebo obrazovku déle
než 2 sekundy.
Přetažení
Chcete-li přesunout určitou položku, klepněte a podržte ji a přetáhněte ji do cílového umístění.
Dvojité klepnutí
Chcete-li přiblížit část webové stránky nebo obrázku, dvakrát na ni klepněte. Dalším poklepáním se
vrátíte k původnímu zobrazení.
17
Základy
Listování
Chcete-li zobrazit další panel, listujte v domovské obrazovce nebo v obrazovce Aplikace doleva nebo
doprava. Chcete-li procházet webovou stránku nebo seznam položek, například kontakty, listujte
nahoru nebo dolů.
Roztahování a přitahování
Chcete-li přiblížit část webové stránky, mapy nebo obrázku, roztáhněte od sebe dva prsty.
Zmáčknutím položku oddalte.
18
Základy
Rozložení domovské obrazovky
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Na domovské
obrazovce jsou dva různé typy panelů. Na panelu klasické domovské obrazovky jsou zobrazeny
nástroje, zástupci aplikací a další položky. Na panelu domovské obrazovky s obsahem jsou zobrazeny
nástroje Obsah. Nástroje jsou malé aplikace, které spouštějí konkrétní funkce aplikací a tak o nich
poskytují informace a pohodlný přístup na vaší domovské obrazovce.
Chcete-li zobrazit další panely, rolujte doprava nebo doleva, případně klepněte v dolní části
obrazovky na některý z indikátorů obrazovky. Informace o přizpůsobení domovské obrazovky
naleznete v části Správa klasické domovské obrazovky nebo Správa domovské obrazovky
s obsahem.
<Klasická Domovská obrazovka>
<Domovská obrazovka s obsahem>
19
Základy
Obrazovka Aplikace
Na obrazovce Aplikace jsou zobrazeny ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.
Na domovské obrazovce klepněte na položku a otevřete obrazovku Aplikace. Chcete-li zobrazit
další panely, rolujte doprava nebo doleva, případně vyberte indikátor obrazovky na její spodní
straně. Informace o přizpůsobení obrazovky Aplikace naleznete v části Správa obrazovky Aplikace.
Otevření dalších
možností.
Aplikace
Indikátory obrazovky
20
Základy
Ikony indikátoru
Ikony indikátoru jsou zobrazeny na stavovém řádku v horní části obrazovky. Ikony uvedené v tabulce
níže se vyskytují nejčastěji.
Stavový řádek se u některých aplikacích nemusí objevit v horní části obrazovky. Chcete-li
zobrazit stavový řádek, přetáhněte dolů z horní části obrazovky.
Ikona
Definice
Připojeno k Wi-Fi
Funkce Bluetooth je aktivována
GPS je aktivní
Funkce inteligentního zastavení nebo pozastavení byla aktivována
Synchronizováno s webem
Je aktivován budík
Tichý režim je aktivní
Vibrační režim je aktivní
Režim Letadlo je aktivní
Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
Stav baterie
21
Základy
Panely s oznámeními a rychlými nastaveními
Používání panelu s oznámeními
Když obdržíte nové oznámení, například zprávy, na stavovém řádku se zobrazí ikony indikátoru. Pro
víc informací o ikonách otevřete panel s oznámeními a zobrazte podrobnosti.
Chcete-li otevřít panel s oznámeními, přetáhněte stavový řádek dolů. Chcete-li panel s oznámeními
zavřít, přetáhněte řádek zpět nahoru.
22
Základy
Na panelu s oznámeními můžete používat tyto funkce.
Aktivace nebo deaktivace
možností. Pro podrobnější
nastavení klepnout a
podržet možnosti.
Spuštění Nastavení.
Zobrazení všech tlačítek
rychlého nastavení.
Spuštění aplikace
S vyhledávač.
Spouštění funkce
Rychlé přip.
Klepnout na oznámení a
vykonat rozličné činnosti.
Vymazat všechna oznámení.
Nastavení jasu.
Změna uspořádání tlačítek pro rychlé nastavení
Chcete-li znovu uspořádat tlačítka pro rychlé nastavení na panelu s oznámeními, klepněte na
položku → , klepněte a podržte položku a pak ji přetáhněte do jiného umístění.
23
Základy
Používání panelu s rychlými nastaveními
Některé funkce můžete aktivovat nebo deaktivovat na panelu s oznámeními. Chcete-li aktivovat či
deaktivovat další funkce, otevřete panel s rychlými nastaveními.
Chcete-li otevřít panel s rychlými nastaveními, přetáhněte stavový řádek pomocí dvou prstů dolů.
Nebo můžete klepnout na na panelu s oznámeními. Chcete-li panel s rychlými nastaveními zavřít,
přetáhněte řádek zpět nahoru.
24
Základy
Klepnutím na následující možnosti je můžete aktivovat nebo deaktivovat. Pokud klepnete a podržíte
tlačítko, můžete zobrazit podrobnější nastavení.
• Wi-Fi: Další informace naleznete v části Wi-Fi.
• Umístění: Další informace naleznete v části Umístění.
• Zvuk / Vibrace / Ztlumit: Výběr režimu zvuku.
• Otočení displeje: Povolení nebo zakázání otáčení rozhraní při otočení zařízení.
Některé aplikace nedovolují otáčení displeje.
• Bluetooth: Další informace naleznete v části Bluetooth.
• Přizp. displej: Po aktivaci této funkce se displej automaticky optimalizuje pro různé aplikace.
• Ultra ús. režim: Další informace naleznete v části Ultra úsporný režim.
• Více oken: Další informace naleznete v části Více oken.
• Panel nástrojů: Další informace naleznete v části Panel nástrojů.
• Screen Mirroring: Další informace naleznete v části Screen Mirroring.
• Synch.: Pokud jste tuto funkci aktivovali, zařízení bude automaticky synchronizovat aplikace,
jako je kalendář nebo e-mail.
• Režim čtení: Po aktivaci tohoto režimu pomáhá zařízení chránit vaše oči při nočním čtení.
• Chytrý poh. st.: Pokud aktivujete tuto funkci, obrazovka zůstane zapnutá, dokud se na ni budete
dívat.
• Int. pauza: Pokud aktivujete tuto funkci, přehrávání se pozastaví, pokud se nedíváte na
obrazovku.
• Úsporný režim: Další informace naleznete v části Úsporný režim.
• Režim Letadlo: Další informace naleznete v části Režim Letadlo.
• Soukromý režim: Další informace naleznete v části Soukromý režim.
• Citlivost tlačítek: Další informace naleznete v části Zvýšení citlivosti dotykové obrazovky.
25
Základy
Spouštění aplikací
Na domovské obrazovce nebo obrazovce Aplikací otevřete aplikaci výběrem ikony.
Chcete-li zobrazit seznam nedávno použitých aplikací, klepněte na položku
aplikace, kterou chcete otevřít.
a vyberte ikonu
Ukončení aplikace
→ Správce úloh a pak klepněte na položku KONEC vedle aplikace, kterou
Klepněte na položku
chcete zavřít. Všechny aktivní aplikace zavřete klepnutím na položku UKONČIT VŠE. Případně
→ Zavřít vše.
můžete klepnout na
Instalování a odinstalování aplikací
Galaxy Apps
Pomocí této aplikace můžete kupovat a stahovat další aplikace.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galaxy Apps.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Instalování aplikací
Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku
klíčových slov.
a vyhledávejte je pomocí
Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na
položku Instalovat. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s cenou
aplikace.
Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na → Nastavení →
Automaticky aktualizované aplikace a vyberte příslušnou možnost.
26
Základy
Obchod Play
Pomocí této aplikace můžete kupovat a stahovat další aplikace.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Obchod Play.
Instalování aplikací
Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku
klíčových slov.
a vyhledávejte je pomocí
Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na
položku INSTALOVAT. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s
cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na
Automatické aktualizace a vyberte příslušnou možnost.
→ Nastavení →
Stahování navrhovaných aplikací
Umožňuje prohlížet a stahovat vyhrazené aplikace zařízení Galaxy.
Na domovské obrazovce klepněte na nástroj GALAXY Essentials nebo GALAXY Gifts a pak klepněte
na položku vedle aplikace.
Chcete-li stáhnout všechny aplikace v seznamu, klepněte na položku Stáhnout vše.
Správa aplikací
Odinstalování nebo zakazování aplikací
Chcete-li zakázat výchozí aplikace, klepněte na obrazovce Aplikace na položku → Odinstalovat/
zakázat aplikace. U aplikací, které můžete deaktivovat, se zobrazí ikona . Vyberte aplikaci a
klepněte na položku VYPNOUT.
Chcete-li stažené aplikace odinstalovat, klepněte na obrazovce Aplikace na → Stažené aplikace
→ Odinstalovat. Případně na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → APLIKACE →
Správce aplikací, vyberte aplikaci a pak klepněte na položku ODINSTALOVAT.
27
Základy
Povolení aplikací
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku → Zobrazit zakázané aplikace, vyberte aplikace a
pak klepněte na tlačítko ULOŽIT. Případně na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení
→ APLIKACE → Správce aplikací, rolujte na VYPNUTO, vyberte aplikaci a pak klepněte na položku
POVOLIT.
• Skrývání aplikací: Skryje aplikace pouze na obrazovce Aplikace. Skryté aplikace budete
moci i nadále používat.
• Zakázat aplikace: Zakáže vybrané výchozí aplikace, které ze zařízení nemohou být
odinstalovány. Zakázané aplikace nemůžete používat.
• Odinstalovat aplikace: Odinstaluje stažené aplikace.
Zadávání textu
Rozložení klávesnice
Když zadáte text pro posílání zpráv, vytváření poznámek a podobně, automaticky se zobrazí
klávesnice.
Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit
jazyk zápisu na jeden z podporovaných jazyků.
Odstranění předcházejícího
znaku.
Zadávání interpunkčních
znamének.
Rozdělení na další řádek.
Zadání pomocí velkých
písmen. Pro všechna velká
písmena klepněte na klávesu
dvakrát.
Pohyb kurzoru.
Změna nastavení klávesnice.
Vložení mezery.
28
Základy
Změna jazyka zadávání textu
Klepněte na položku → Vyberte jazyky zadávání a pak vyberte jazyky, které chcete používat.
Pokud vyberete dva nebo více jazyků zadávání textu, můžete mezi nimi přepínat tak, že přejedete
prstem po mezerníku doleva nebo doprava.
Používání dalších funkcí klávesnice
Po klepnutí a podržení můžete používat různé funkce. V závislosti na poslední použité funkci se
mohou místo ikony zobrazit jiné ikony.
• : Zadávání textu hlasem.
Změna jazyka.
Otevření klávesnice.
Spuštění nebo přerušení
zadávaní textu hlasem.
• : Přepnutí do režimu ručního psaní.
Přepínání mezi režimy
rozpoznávání čísel a znaků.
Zadávání čísel, znaků a
symbolů pomocí klávesnice.
Přepnutí na standardní
klávesnici.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
29
Základy
• : Vložení položky ze schránky.
• : Změna nastavení klávesnice.
• : Vložení emotikonů.
• : Změna typu klávesnice. Chcete-li klávesnici přesunout na jiné místo, přetáhněte záložku.
Kopírování a vkládání
1 Klepněte na text a podržte.
2 Přetáhnutím nebo vyberte požadovaný text, nebo klepněte na položku Vybrat vše a
vyberte všechen text.
3 Klepněte na položku Kopírovat nebo Vyjmout. Vybraný text se zkopíruje do schránky.
4 Umístěte kurzor na místo, na které chcete text vložit, a klepněte na položku → Vložit. Chceteli vložit text, který jste již předtím zkopírovali, klepněte na položku
→ Schránka a text vyberte.
Zachycení kopie obrazovky
Během používání zařízení můžete pořizovat snímky obrazovky.
Stiskněte a podržte současně tlačítko Domů a vypínací tlačítko. Obrázek se uloží do složky Galerie
→
→ Album → Screenshots. Jakmile pořídíte snímek obrazovky, můžete jej upravit a sdílet
s ostatními.
Snímky obrazovky lze pořizovat také pomocí jiných způsobů. Další informace naleznete v části Dlaní
uložit obrazovku.
Snímky obrazovky nelze v některých aplikacích vytvořit.
30
Základy
Moje soubory
Informace o aplikaci Moje soubory
Pomocí této aplikace máte přístup k různým souborům uloženým v zařízení nebo v jiných
umístěních, jako jsou služby cloudového úložiště.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Moje soubory. Můžete také na klasické domovské
obrazovce klepnout na možnost .
Zobrazení souborů
seskupených podle data.
Otevření dalších možností.
Zobrazení zástupců složek
nebo FTP serverů.
Hledání souborů a složek.
Zobrazení informací o
úložišti.
Změna režimu zobrazení.
Zobrazení souborů podle
kategorií.
Zobrazení historie
stahování.
Zobrazení souborů
uložených nebo
vytvořených v určitých
aplikacích.
Zobrazení souborů
uložených v zařízení.
31
Základy
Klepněte na a použijte následující možnosti:
• Vybrat: Výběr souborů nebo složek, na které chcete použít možnosti.
• Odstranit: Odstranění souborů nebo složek.
• Přidat FTP: Přidání zástupce FTP serveru do Složky.
• Hledat nedaleká zařízení: Vyhledání zařízení s aktivovaným sdílením multimédií.
• Možnosti zobrazení: Změna možností zobrazení souborů.
Zobrazení souborů
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Moje soubory.
Vyberte složku, klepněte na položku a pak použijte jednu z následujících možností:
• Vybrat: Výběr souborů nebo složek, na které chcete použít možnosti.
• Odstranit: Odstranění souborů nebo složek.
• Seřadit podle: Seřazení souborů nebo složek.
• Přidat do Oblíbených složek: Přidání zástupce složky v části Oblíbené složky.
• Přidat zástupce dom. sítě: Přidání zástupce souboru nebo složky na klasickou domovskou
obrazovku.
• Přidat FTP: Přidání zástupce FTP serveru do Složky.
• Hledat nedaleká zařízení: Vyhledání zařízení s aktivovaným sdílením multimédií.
• Možnosti zobrazení: Změna možností zobrazení souborů.
Klepněte na soubor nebo složku a použijte následující možnosti:
• : Sdílení dokumentů s ostatními.
• : Odstranění souborů nebo složek.
• : Přesunutí souborů nebo složek do jiné složky.
• : Zkopírování souborů nebo složek do jiné složky.
• → Přejmenovat: Přejmenování souboru nebo složky.
• → Přidat do Oblíbených složek: Přidání zástupce složky v části Oblíbené složky.
• → Přidat zástupce dom. sítě: Přidání zástupce souboru nebo složky na klasickou domovskou
obrazovku.
• → Zip: Komprimace souborů nebo složek vytvořením souboru ZIP.
• → Podrobnosti: Zobrazení podrobností o souboru nebo složce.
32
Základy
Úsporný režim
Úsporný režim
Šetřete energii baterie omezením funkcí zařízení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na možnosti Nastavení → OBECNÉ → Úsporný režim a klepnutím
na přepínač Úsporný režim funkci aktivujete. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a
klepnutím na položku aktivujte funkci Úsporný režim.
Vyberte si z následujících možností:
• Omezit výkon: Můžete omezit různé možnosti, například vypnutí podsvícení tlačítka Poslední
aplikace nebo tlačítka Zpět.
• Režim Stupně šedi: Zobrazit barvy na obrazovce ve stupních šedi.
Ultra úsporný režim
Tento režim použijte k prodloužení doby provozu zařízení na baterii. V ultra úsporném režimu
zařízení provádí následující funkce:
• Zobrazuje barvy na obrazovce ve stupních šedi.
• Omezuje dostupné aplikace pouze na nezbytné a vybrané aplikace.
• Deaktivuje funkci Bluetooth.
Na obrazovce Aplikace klepněte na Nastavení → OBECNÉ → Úsporný režim a klepnutím na
přepínač Ultra úsporný režim funkci aktivujete. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a
klepnutím na položku aktivujte funkci Ultra ús. režim.
Chcete-li přidat aplikaci na domovskou obrazovku, klepněte na položku
a vyberte aplikaci.
Chcete-li odebrat aplikaci z domovské obrazovky, klepněte na položku → Odebrat, vyberte
aplikaci pomocí a pak klepněte na tlačítko HOT.
Chcete-li změnit nastavení pro ultra úsporný režim, například pro připojení k síti nebo zvuk, klepněte
na → Nastavení.
Chcete-li deaktivovat ultra úsporný režim, klepněte na → Vypnout Ultra úsporný režim.
Odhadovaná maximální pohotovostní doba ukazuje zbývající čas, než dojde energie v
zařízení, které se nepoužívá. Pohotovostní doba se může lišit v závislosti na nastavení
zařízení a provozních podmínkách.
33
Základy
Zobrazení informací nápovědy
Chcete-li zobrazit informace nápovědy a zjistit, jak používat zařízení a aplikace, otevřete obrazovku
Aplikace a klepněte na Nápověda.
Chcete-li zobrazit informace nápovědy k určité aplikaci během jejího používání, klepněte na →
Nápověda.
Některé aplikace nemusí obsahovat informace nápovědy.
34
Připojení k síti
Wi-Fi
Chcete-li použít síť Internet nebo sdílet mediální soubory s jinými zařízeními, připojte zařízení k síti
Wi-Fi. Další možnosti naleznete v části Wi-Fi.
• Zařízení využívá neharmonizovanou frekvenci a je určeno k použití ve všech evropských
zemích. Sítě WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské
unii, ale nemohou být provozovány mimo budovy.
• Nepoužíváte-li síť Wi-Fi, vypněte ji a šetřete energii baterie.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na Nastavení → PŘIPOJENÍ → Wi-Fi a klepnutím na přepínač
Wi-Fi tuto funkci aktivujete.
2 Ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte požadovanou síť. Sítě, které vyžadují heslo, se zobrazí pomocí
ikony zámku.
3 Klepněte na položku PŘIPOJIT.
Jakmile se telefon jednou připojí k síti Wi-Fi, bude se k ní znovu připojovat vždy, když bude
tato síť dostupná bez nutnosti zadávat heslo.
Chcete-li zabránit automatickému připojování telefonu k určité síti, vyberte ji ze seznamu sítí
a klepněte na ODSTRANIT.
35
Připojení k síti
Přidávání sítí Wi-Fi
Pokud se požadovaná síť nezobrazí v seznamu sítí Wi-Fi, klepněte na položku Přidat síť Wi-Fi v dolní
části seznamu. Zadejte název sítě do pole SSID sítě, vyberte typ zabezpečení, a pokud se nejedná o
otevřenou síť, zadejte heslo a pak klepněte na položku PŘIPOJIT.
Internet
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Internet.
2 Klepněte na pole zadávání adresy.
3 Zadejte webovou adresu nebo klíčové slovo a pak klepněte na položku Přejít na. Chcete-li
prohledávat web hlasem, klepněte na položku .
Čtení článku v režimu čtení.
Obnovení aktuální webové
stránky.
Přechod na dříve
navštívenou stránku.
Otevření dalších možností.
Zavření záložky.
Zobrazení záložek,
uložených stránek a nedávné
historie Internetu.
Otevření nové záložky.
Otevření domovské stránky.
36
Pohyby a funkce používání
Pohyby
Nadměrné otřesy nebo nárazy zařízení mohou vést k nechtěnému zadání textu. Ovládejte
pohyby správně.
Ztlumit/Pozastavit
Na obrazovce Aplikace klepněte na Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Pohyby a klepnutím na přepínač
Ztlumit/Pozastavit tuto funkci aktivujete.
Položením dlaně na displej
Chcete-li ztlumit alarm nebo pozastavit přehrávání médií, zakryjte obrazovku dlaní.
Klepněte na položku Ztlumit/Pozastavit → Položením dlaně na displej.
37
Pohyby a funkce používání
Inteligentní pauza
Přehrávání se automaticky přeruší, když se přestanete dívat na obrazovku. Přehrávání se obnoví, když
se znovu podíváte na obrazovku.
Klepněte na položku Ztlumit/Pozastavit → Inteligentní pauza.
Dlaní uložit obrazovku
Na obrazovce Aplikace klepněte na Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Pohyby a klepnutím na přepínač
Dlaní uložit obrazovku tuto funkci aktivujete.
Položte okraj ruky na obrazovku a potažením přes obrazovku zleva doprava nebo opačně zachyťte
→ Album → Screenshots. Jakmile
snímek obrazovky. Obrázek se uloží do složky Galerie →
pořídíte snímek obrazovky, můžete jej upravit a sdílet s ostatními.
Snímky obrazovky nelze v některých aplikacích vytvořit.
38
Pohyby a funkce používání
Více oken
Informace o funkci Více oken
Tuto funkci používejte pro zobrazení dvou aplikací na obrazovce ve stejný čas. Funkci můžete
používat k prohlížení e-mailů nebo používání sítě Internet, zatímco zároveň přehráváte video.
Zapnutí zobrazení Více oken
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Více oken a klepnutím na
přepínač Více oken tuto funkci aktivujete. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a
klepnutím na položku Více oken aktivujte tuto funkci.
2 Tažením prstu od pravého okraje doprostřed obrazovky otevřete panel Více oken. Nebo můžete
klepnout a podržet
.
Panel Více oken
39
Pohyby a funkce používání
3 Na panelu Více oken klepněte a podržte ikonu aplikace a poté ji přetáhněte na obrazovku.
Jakmile obrazovka zmodrá, uvolněte ikonu aplikace.
4 Na panelu Více oken klepněte a podržte jinou ikonu aplikace a poté ji přetáhněte do nového
umístění.
Ikony aplikací označené
lze zároveň spouštět v samostatných oknech na obrazovce.
Vytvoření kombinace Více oken
Tuto funkci použijte k uložení kombinace aktuálně spuštěných aplikací více oken.
1 Spusťte dvě aplikace na rozdělené obrazovce funkce Více oken.
2 Otevřete panel Více oken a klepněte na → Vytvořit.
Kombinace Více oken je přidána do horní části panelu Více oken.
Chcete-li odstranit kombinace Více oken, otevřete panel Více oken, klepněte na
kombinaci Více oken a klepněte na OK.
40
→ Upr., vyberte
Pohyby a funkce používání
Nastavení velikosti okna
Tažením kruhu mezi okny s aplikacemi nahoru a dolů změníte velikost oken.
Používání možností funkce Více oken
Pokud použijete aplikace Více oken, vyberte okno aplikace a okolo něj se objeví modrý rámeček.
Klepnutím na kruh mezi okny aplikací zobrazíte následující možnosti:
41
Pohyby a funkce používání
• : Přepínání poloh mezi aplikacemi s více okny.
• : Přetáhněte a vložte text nebo zkopírované snímky z jednoho okna do druhého. Klepněte na
položku a podržte ji ve vybraném okně a přetáhněte ji do umístění v jiném okně.
Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.
• : Maximalizování okna.
• : Uzavření aplikace.
42
Pohyby a funkce používání
Opětovné uspořádání aplikací na panelu Více oken
Aplikace na panelu Více oken můžete znovu uspořádat.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Více oken a klepnutím na
přepínač Více oken tuto funkci aktivujete. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a
klepnutím na položku Více oken aktivujte tuto funkci.
2 Otevřete panel Více oken a klepněte na položku
→ Upr.
V zařízení se zobrazí dostupné aplikace, které můžete použít na panelu Více oken.
3 Klepněte na aplikaci a přetáhněte ji na panel Více oken.
4 Klepněte na položku Hot.
43
Pohyby a funkce používání
Panel nástrojů
Z panelu nástrojů můžete snadno spouštět různé aplikace, i když používáte jiné aplikace.
Na obrazovce Aplikace klepněte na Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Panel nástrojů a klepnutím na
přepínač Panel nástrojů tuto funkci aktivujete. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a
klepnutím na položku Panel nástrojů režim aktivujte. Na obrazovce se zobrazí .
Chcete-li spustit aplikaci, klepněte na položku
a vyberte aplikaci.
Chcete-li posunout panel nástrojů, klepněte na položku
a pak ji přetáhněte do jiného umístění.
Chcete-li změnit aplikace na panelu nástrojů, klepněte a podržte položku
Upr.
Chcete-li skrýt panel nástrojů, klepněte a podržte položku
a pak ji přetáhněte na
a pak ji přetáhněte na Odebrat.
Zvýšení citlivosti dotykové obrazovky
Tuto funkci použijte k ovládání obrazovky, když nosíte rukavice.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Zobrazení a pak zaškrtněte
Zvýšit citlivost dotyku. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku
Citlivost tlačítek aktivujte tuto funkci.
• Pro lepší rozpoznávání při ovládání obrazovky použijte kožené rukavice. Ostatní typy
materiálu nemusí být rozpoznány.
• Pokud máte nasazené rukavice tlačte na obrazovku větší silou.
44
Přizpůsobení
Správa Domovské obrazovky a obrazovky
Aplikace
Správa klasické domovské obrazovky
Přidávání položek
Klepněte a podržte aplikaci nebo složku z obrazovky Aplikace a pak ji přetáhněte na klasickou
domovskou obrazovku.
Chcete-li přidat nástroje, otevřete klasickou domovskou obrazovku, klepněte a podržte prázdnou
oblast, klepněte na položku Nástroje, klepněte a podržte požadovaný nástroj a pak ho přetáhněte
na klasickou domovskou obrazovku.
Přesouvání a odstranění položky
Klepněte a podržte položku na klasické domovské obrazovce a pak ji přetáhněte do nového
umístění.
Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.
Chcete-li položku odstranit, klepněte na ni a podržte ji. Pak ji přetáhněte do možnosti Odebrat, která
se objeví v horní části obrazovky.
Vytvoření složky
1 Na domovské obrazovce klepněte a podržte aplikaci a přetáhněte ji na položku Vytvořit složku,
která se zobrazí v horní části obrazovky.
2 Zadejte název složky.
3 Klepněte na položku
, vyberte aplikace, které chcete přesunout do složky, a pak klepněte na
položku ULOŽIT.
45
Přizpůsobení
Správa složek
Chcete-li přejmenovat složku, vyberte ji a klepněte na její stávající název. Zadejte nový název složky a
klepněte na Hot.
Chcete-li změnit barvu složky, vyberte požadovanou složku, klepněte na a vyberte barvu.
Chcete-li přesunout více aplikací do složky, klepněte a podržte příslušnou aplikaci a přetáhněte ji do
složky.
Chcete-li přesunout aplikaci ze složky, vyberte složku, klepněte a podržte aplikaci a přetáhněte ji do
nového umístění.
Správa panelů
Chcete-li přidat, přesunout nebo odebrat panel na klasické domovské obrazovce, klepněte na
prázdnou oblast a podržte ji.
Chcete-li přidat panel, rolujte doleva na poslední panel a pak klepněte na položku
.
Chcete-li přesunout panel, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do nového
umístění.
Chcete-li odstranit panel, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do možnosti
Odebrat v horní části obrazovky.
Chcete-li nastavit panel jako hlavní klasickou domovskou obrazovku, klepněte na položku
.
Správa domovské obrazovky s obsahem
Na domovské obrazovce s obsahem jsou zobrazeny nástroje Obsah. Aplikaci můžete spouštět přímo
po výběru nástroje Obsah na domovské obrazovce s obsahem.
46
Přizpůsobení
Přidání nástroje nebo panelu
1 Na domovské obrazovce s obsahem stáhněte prsty k sobě.
2 Na obrazovce Nástroje vyberte panel, který chcete upravit, nebo klepnutím na
vytvořte nový
panel ( 1 ). Vyberte nástroje, které chcete přidat na panel z dolního podokna obrazovky ( 2 ).
Procházením doprava nebo doleva v dolním podokně obrazovky zobrazíte další nástroje.
3 Klepněte na položku HOT.
47
Přizpůsobení
Nastavení velikosti nástroje
1 Na domovské obrazovce s obsahem klepněte a podržte nástroj, jehož velikost chcete změnit.
2 Velikost nástroje upravíte tažením rámečku, který je kolem něj zobrazen.
3 Změnu uložíte klepnutím na
.
48
Přizpůsobení
Přesunutí nástroje.
1 Na domovské obrazovce s obsahem klepněte a podržte požadovaný nástroj.
2 Klepněte a podržte nástroj a přetáhněte jej do nového umístění.
Chcete-li uspořádat nástroje na aktuálním panelu v náhodných umístěních, klepněte na Změnit
rozložení.
Odebírání panelu
1 Na domovské obrazovce s obsahem stáhněte prsty k sobě.
2 Na obrazovce Nástroje klepněte a podržte panel, který chcete odebrat.
3 Přetáhněte panel na položku Odebrat, která se objeví v horní části obrazovky.
Na domovské obrazovce s obsahem musí zůstat alespoň jeden panel.
Správa obrazovky Aplikace
Změna režimu zobrazení
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku → Zobrazit jako a vyberte metodu řazení.
Skrývání aplikací
Aplikace, které nechcete vidět na obrazovce Aplikace, můžete skrýt.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku → Skrýt aplikace, vyberte aplikace a pak klepněte na
tlačítko ULOŽIT.
Chcete-li zobrazit skryté aplikace, na obrazovce Aplikace klepněte na položku → Zobrazit skryté
aplikace, vyberte aplikace a pak klepněte na tlačítko ULOŽIT.
49
Přizpůsobení
Přesouvání položek
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku → Upravit. Klepněte a podržte položku a přesuňte ji
do jiného místa.
Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.
Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji do možnosti Vytvořit stránku, která se
nachází v horní části obrazovky.
Složky lze přesouvat pouze na panel složek.
Vytváření složek
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku → Vytvořit složku.
2 Zadejte název složky.
3 Klepněte na položku , vyberte aplikace, které chcete přesunout do složky, a pak klepněte na
položku ULOŽIT.
Nová složka je přidána na panel složek obrazovky Aplikace.
Správa složek
Chcete-li přejmenovat složku, vyberte ji a klepněte na její stávající název. Zadejte nový název složky a
klepněte na Hot.
Chcete-li změnit barvu složky, vyberte požadovanou složku, klepněte na a vyberte barvu.
Chcete-li přesunout více aplikací do složky, klepněte na → Upravit, klepněte a podržte příslušnou
aplikaci a přetáhněte ji do složky.
Chcete-li přesunout aplikaci ze složky, vyberte složku, klepněte na klepněte → Upravit, vyberte
složku, klepněte a podržte aplikaci a přetáhněte ji na panel aplikací. Pokud přesouváte aplikaci ze
složky na panel složek, vytvoří se nová složka.
50
Přizpůsobení
Nastavení tapety a tónů vyzvánění
Nastavení tapety
Nastavte snímek nebo fotografii uložené v zařízení jako tapetu klasické domovské obrazovky nebo
zamčené obrazovky.
1 Na klasické domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast a podržte ji a pak klepněte na
Pozadí. Nebo můžete na obrazovce Aplikace klepnout na položku Nastavení → ZAŘÍZENÍ →
Pozadí.
2 Vyberte obrazovku, pro kterou chcete danou tapetu použít.
3 Rolujte doleva nebo doprava a vyberte z obrázků, které se zobrazují na spodní straně obrazovky.
Chcete-li vybrat fotografie pořízené fotoaparátem zařízení nebo další snímky, klepněte na
položku Z Galerie.
4 Klepněte na položku NASTAVIT JAKO POZADÍ nebo HOTOVO.
Změna vyzváněcích tónů
Změňte vyzvánění pro oznámení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Zvuky a oznámení → Vyzváněcí tón
oznámení, vyberte vyzvánění a klepněte na OK.
51
Přizpůsobení
Změna metody zámku obrazovky
Můžete změnit způsob zamykání obrazovky a zabránit tak ostatním v přístupu k vašim soukromým
informacím.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Zamknout displej →
Zámek displeje a pak vyberte metodu zámku obrazovky. Kdykoliv zařízení odemykáte, vyžaduje k
odemknutí kód.
Pokud kód k odemknutí zapomenete, můžete zařízení nechat resetovat v servisním
středisku Samsung.
Znak
Nakreslete vzor spojením čtyř nebo více teček a pak ho opětovným nakreslením ověřte. Nastavte
záložní kód PIN k odemknutí obrazovky v případě, že zapomenete vzor.
PIN
Kód PIN se skládá pouze z čísel. Zadejte alespoň čtyři čísla a pak heslo opětovným zadáním ověřte.
Heslo
Heslo se skládá ze znaků a z čísel. Zadejte alespoň čtyři znaky, včetně čísel a symbolů, a pak heslo
opětovným zadáním ověřte.
Otisk prstu
Zaregistrujte vaše otisky pro odemknutí obrazovky. Další informace naleznete v části Snímač prstů.
52
Přizpůsobení
Snímač prstů
Pro lepší rozpoznávání otisků prstů
Pokud skenujete otisky prstů v zařízení, vezměte na vědomí následující podmínky, které mohou
ovlivňovat výkon funkce:
• Tlačítko Domů obsahuje senzor pro rozpoznání otisku prstu. Ověřte, zda není tlačítko Domů
poškrábané nebo poškozené kovovými objekty, například mincemi, klíči a náhrdelníky.
• Ochrana obrazovky, která je dodávána spolu se zařízením, může způsobit nesprávné fungování
senzoru rozpoznávání otisků. Chcete-li zlepšit citlivost rozpoznávání otisků prstů, odstraňte
ochranu obrazovky.
• Ověřte, zda jsou oblast rozpoznávání otisku prstu a vaše prsty čisté a suché.
• Zařízení nemusí rozpoznat otisky prstů, které obsahují vrásky nebo jizvy.
• Zařízení nemusí správně rozpoznat otisky prstů z malých nebo tenkých prstů.
• Abyste zlepšili rozpoznávání, zaregistrujte otisky prstů na ruce, kterou při ovládání zařízení
používáte nejčastěji.
• Prst neprotahujte příliš rychle nebo pomalu. Protáhněte prst mírnou rychlostí, aby ho zařízení
rozpoznalo.
• V suchém prostředí se může v zařízení tvořit statická elektřina. Tuto funkci nepoužívejte v
suchých prostředích nebo se před použitím funkce zbavte statické elektřiny tak, že se dotknete
kovového předmětu.
53
Přizpůsobení
Registrace otisků prstů
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Snímač prstů →
Správce otisků prstů.
2 Pokud registrujete vícero otisků prstů, objeví se vyskakovací okno pro registrací otisků prstů.
Oskenujte registrovaný otisk prstu na zařízení a klepněte na položku
.
3 Položte prst na oblast otisků prstů v dolní části obrazovky.
4 Klepněte na obrazovku a podržte ji v oblasti čtečky otisků prstů a pak potáhněte prstem směrem
dolů přes tlačítko Domů.
Opakujte tuto akci pomocí stejného prstu, dokud se otisk prstu nezaregistruje.
Pokud prst ohnete nebo použijete koneček prstu, zařízení nemusí váš otisk rozpoznat.
5 Pokud se zobrazí vyskakovací okno vyžadující heslo, zadejte alternativní heslo a klepněte na
položku POKRAČOVAT, znovu zadejte alternativní heslo pro ověření a pak klepněte na tlačítko
OK. Namísto skenování svých otisků prstů můžete použít alternativní heslo.
6 Pokud se zobrazí rozevírací okno otisků prstů, klepněte na položku OK. K odemknutí obrazovky
můžete použít otisky prstů.
54
Přizpůsobení
Správa registrovaných otisků prstů
Své registrované otisky prstů můžete odstranit nebo přejmenovat.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Snímač prstů → Správce
otisků prstů.
Chcete-li odstranit otisky, klepněte na položku → Zrušit registraci, vyberte otisky a pak klepněte
na položku HOTOVO.
Chcete-li přejmenovat otisk prstu, klepněte na něj a podržte jej, klepněte na
Poté klepněte na OK.
a zadejte nový název.
Změna alternativního hesla
Heslo, které používáte jakou alternativu ke skenovaní svých otisků prstů, můžete změnit.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Snímač prstů →
Změnit heslo zál.
2 Naskenujte registrovaný otisk prstu nebo klepněte na možnost
3 Zadejte nové heslo a klepněte na položku POKRAČOVAT.
4 Znovu zadejte heslo a klepněte na položku OK.
a zadejte heslo zálohy.
Odemykání obrazovky pomocí otisků prstů
Obrazovku můžete odemykat pomocí registrovaných otisků prstů.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Snímač prstů → Zámek
displeje → Otisk prstu. Případně na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení →
ZAŘÍZENÍ → Zamknout displej → Zámek displeje → Otisk prstu.
Ověření hesla od účtu Samsung
Své heslo do účtu Samsung ověříte pomocí otisků prstů. Namísto zadávání hesla můžete použít otisk
prstu, například když kupujete obsah ze Galaxy Apps.
Na obrazovce Aplikace klepněte na Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Snímač prstů → Ověřit Samsung
účet a poté klepnutím na přepínač v pravé horní části obrazovky funkci aktivujete.
55
Přizpůsobení
Soukromý režim
Informace o soukromém režimu
Tento režim použijte, chcete-li, aby ostatní uživatelé neměli přístup nebo nemohli používat konkrétní
obsah uložený v zařízení, jakým jsou snímky a dokumenty. Můžete ukládat obsah do konkrétního
umístění a bezpečně skrývat položky deaktivováním soukromého režimu.
Skrytí obsahu
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Soukromý režim a klepnutím
na přepínač Soukromý režim tuto funkci aktivujete. Případně otevřete panel s rychlými
nastaveními a klepnutím aktivujte Soukromý režim.
Při první aktivaci soukromého režimu nastavte kód odemykání a záložní kód PIN.
2 Zadejte kód pro odemčení soukromého režimu.
Když je tento režim aktivován, na horní straně obrazovky se zobrazí .
3 Chcete-li vybrat položky, které mají být skryty, klepněte a podržte příslušnou položku
v seznamu, zaškrtněte položky, které chcete vybrat, a klepněte na → Přesunout do složky
Soukromé.
Na položkách přesouvaných do soukromého režimu se zobrazí
.
4 Jakmile vyberete položky, které chcete skrýt, otevřete obrazovku Aplikace klepněte na
Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Soukromý režim a klepnutím na přepínač Soukromý režim tuto
funkci deaktivujete. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku
Soukromý režim aktivujte tuto funkci.
Vybrané položky z obrazovky zmiznou.
Před deaktivováním soukromého režimu se ujistěte, že všechny soubory jsou bezpečně
uloženy nebo přemístěny.
56
Přizpůsobení
Zobrazování skrytého obsahu
Skryté položky je možno zobrazovat, jen když máte aktivován soukromý režim.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Soukromý režim a klepnutím
na přepínač Soukromý režim tuto funkci aktivujete. Případně otevřete panel s rychlými
nastaveními a klepnutím aktivujte Soukromý režim.
2 Zadejte kód pro odemčení soukromého režimu.
3 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Moje soubory → Soukromé.
Všechny položky přesouvané do soukromého režimu se zobrazí na obrazovce.
Více uživatelů
Nastavte další uživatelské účty jiných uživatelů, kteří budou moci používat zařízení s individuálními
nastaveními, jako jsou e-mailové účty předvolby tapety atd. K dispozici jsou následující typy
uživatelských účtů.
• Vlastník: Účet vlastníka je vytvořen pouze při prvním nastavení zařízení a není možné vytvořit
více než jeden takovýto účet. Tento účet má úplnou kontrolu nad zařízením včetně správy
uživatelských účtů.
• Uživatel: Tento účet umožňuje uživatelům přistupovat k jejich vlastním aplikacím a obsahu a
přizpůsobit nastavení zařízení, která mají vliv na všechny účty.
• Omezený profil: Z omezeného účtu je možné pouze přistupovat k aplikacím a obsahu
povolených z účtu vlastníka, a nelze používat služby, které vyžadují přihlášení.
Přidávání uživatelů
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Uživatelé.
2 Klepněte na položku Přidat uživatele nebo profil → Uživatel → OK → NASTAVIT.
3 Nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.
57
Přizpůsobení
Přidávání omezených profilů
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Uživatelé.
2 Klepněte na položku Přidat uživatele nebo profil → Omezený profil.
3 Nastavte kód pro odemknutí a poté vyberte aplikace a obsah, k nimž mají uživatelé s omezeným
oprávněním přístup.
Přepínání uživatelů
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Uživatelé.
2 Vyberte účet, na který se chcete přepnout, a odemkněte zařízení.
Správa uživatelů
Pokud používáte účet vlastníka, můžete odstraňovat účty nebo měnit jejich nastavení.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Uživatelé.
2 Klepněte na vedle účtu, a poté vyberte nebo zrušte výběr aplikací a obsahu, ke kterým
chcete povolit nebo omezit přístup pro dané účty.
Účet odstraníte klepnutím na
.
58
Přizpůsobení
Přenos dat z předchozího zařízení
Používání účtů pro zálohování
Pomocí svého účtu Google nebo Samsung můžete přenést zálohovaná data z předchozího do
nového zařízení. Další informace naleznete v části Zálohování nebo obnovení dat.
Používání aplikace Samsung Smart Switch
Data můžete přenášet z předchozího do nového zařízení pomocí aplikace Smart Switch (pro mobilní
telefony a počítače). Další informace naleznete na adrese www.samsung.com/smartswitch.
Aplikace Samsung Smart Switch není na některých zařízeních nebo počítačích
podporována.
Používání aplikace Smart Switch Mobile
Tato aplikace slouží k přenosu dat z předchozího do nového zařízení. Aplikaci si můžete stáhnout z
obchodu Galaxy Apps nebo Obchod Play.
1 V zařízení klepněte na položku Smart Switch.
2 V zařízení vyberte možnost v závislosti na typu předchozího zařízení a postupujte dle pokynů na
obrazovce.
Pokud předchozí zařízení obsahovalo systém Android, ověřte, zda je v zařízení nainstalována
aplikace Smart Switch Mobile. Další informace naleznete v nápovědě.
Používání aplikace Smart Switch v počítači
Tuto funkci použijte k importu zálohy vašich dat (z mobilních zařízení vybraných výrobců) z počítače
do vašeho zařízení. Aplikaci si můžete stáhnout na stránce www.samsung.com/smartswitch.
1 Zálohujte data z předchozího zařízení do počítače. Další informace vám poskytne výrobce
daného zařízení.
2 V počítači spusťte aplikaci Smart Switch.
3 Připojte vaše aktuální zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
4 V počítači klikněte na výrobce vašeho předchozího zařízení a pro přenos dat do vašeho zařízení
postupujte podle pokynů na obrazovce.
59
Přizpůsobení
Používání aplikace Samsung Kies
Chcete-li obnovit data ve vašem zařízení, importujte zálohu dat z počítače pomocí aplikace Samsung
Kies. Pomocí aplikace Samsung Kies můžete také zálohovat data do počítače. Další informace
naleznete v části Připojení pomocí aplikace Samsung Kies.
Nastavení účtů
Přidávání účtů
Některé aplikace používané v zařízení vyžadují zaregistrovaný účet. Chcete-li maximálně využívat
možnosti zařízení, vytvořte si účty.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → OBECNÉ → Účty → Přidat účet a vyberte
službu účtu. Nastavení následně dokončete podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li synchronizovat obsah se svými účty, vyberte účet a zaškrtněte položky, které se mají
synchronizovat.
Odebírání účtů
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → OBECNÉ → Účty, vyberte účet a pak
klepněte na položku → Odebrat účet.
60
Kontakty
Přidávání kontaktů
Přesouvání kontaktů z jiných zařízení
Můžete přesouvat kontakty z jiných zařízení do vašeho zařízení. Další informace naleznete v části
Přenos dat z předchozího zařízení.
Ruční vytváření kontaktů
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty → KONTAKTY.
2 Klepněte na položku a zadejte informace o kontaktu.
• : Přidat obrázek.
• /
: Přidat nebo odstranit informaci o kontaktu.
3 Klepněte na položku ULOŽIT.
Vytváření kontaktů z vizitek
Pořídí fotografii vizitky a extrahuje z ní kontaktní údaje.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty → KONTAKTY.
2 Klepněte na položku → Vizitky → .
Chcete-li vybrat nebo přidat jazyk pro rozpoznání, klepněte na položku → Cílový jazyk.
61
Kontakty
3 Položte vizitku na rovný povrch a otočte přístroj na šířku.
4 Nastavte zařízení tak, aby odpovídalo kartě uvnitř rámečků na obrazovce. Když se rámeček
zbarví do zelena, zařízení automaticky pořídí fotografii. Zařízení také načte kontaktní údaje z
vizitky a převede je na položku kontaktu.
• Pokud zařízení nerozpozná fotografii automaticky, klepněte na položku
.
• Chcete-li pořídit fotografie vizitek ručně, klepněte na položku → Automaticky
vyfotografovat → Vypnuto.
• Chcete-li extrahovat text z uloženého snímku, klepněte na položku → Načíst obrázek.
5 Upravte nebo přidejte další informace a klepněte na položku ULOŽIT.
Správa kontaktů
Úpravy kontaktu
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty → KONTAKTY.
2 Vyberte kontakt, který chcete upravovat a pak klepněte na položku .
3 Upravte kontaktní informace nebo klepněte na položku PŘIDAT DALŠÍ POLE a přidejte další
kontaktní údaje.
4 Klepněte na položku ULOŽIT.
Odstranění kontaktu
Vyberte kontakt, který chcete odstranit, a klepněte na
.
Sdílení kontaktu
Vyberte kontakt, který chcete sdílet, klepněte na položku → Sdílet vizitku přes a pak vyberte
metodu sdílení.
62
Kontakty
Správa skupin
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty → SKUPINY.
Vytvoření nové skupiny
Klepněte na položku
, zadejte název skupiny a pak klepněte na položku ULOŽIT.
Přidávání kontaktů do skupiny
Vyberte skupinu a pak klepněte na ikonu → Přidat člena. Vyberte kontakty, které chcete přidat, a
pak klepněte na položku HOT.
Odstranění skupiny
Klepněte na položku → Odstranit skupiny, vyberte uživatelsky přidané skupiny a pak klepněte na
položku HOT.
Odeslání e-mailu členům skupiny
Vyberte skupinu, klepněte na → Odeslat e-mail, vyberte požadované členy, klepněte na HOT.,
zadejte zprávu a klepněte na tlačítko pro odeslání.
Sloučení kontaktů s účty
Sloučí kontakty, které byly uloženy do zařízení s vašimi účty.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty → KONTAKTY.
Klepněte na položku → Přesunout kontakty v zařízení do → Google nebo Samsung account.
Import a export kontaktů
Importujte své kontakty ze skladovacích služeb na zařízení nebo ze zařízení na skladovací služby.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty → KONTAKTY.
Klepněte na položku → Nastavení → Import/export kontaktů a pak vyberte možnost importu
nebo exportu.
63
Kontakty
Hledání kontaktů
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty → KONTAKTY.
Použijte jednu z následujících metod hledání:
• Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
• Tažením prstu po rejstříku na levé straně seznamu kontaktů můžete seznamem rychle
procházet.
• Klepněte na pole hledání v horní části seznamu kontaktů a zadejte kritéria hledání.
Po výběru kontaktu proveďte jednu z následujících akcí:
• : Přidat do oblíbených kontaktů.
• : Napsat e-mail.
Přidání zástupců kontaktů na klasickou domovskou obrazovku
Na klasickou domovskou obrazovku můžete přidávat zástupce kontaktů, s nimiž často komunikujete.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty → KONTAKTY.
2 Vyberte kontakt.
3 Klepněte na položku → Přidat zást. na dom. obr.
64
Fotoaparát
Základní fotografování a filmování
Pořizování fotografií a nahrávání videí
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotoaparát.
2 Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit.
3 Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na . Chcete-li nahrát video, klepněte na
.
• Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přibližte a přitažením oddalte.
• Chcete-li během nahrávání zachytit obrázek z videa, klepněte na položku
.
• Chcete-li změnit zaostření při nahrávání videa, klepněte na místo, kam chcete zaostřit.
Chcete-li zaostřit na střed obrazovky, klepněte na položku .
Přepínání mezi
předním a zadním
fotoaparátem.
Zobrazení aktuálního
režimu.
Spuštění nahrávání
videa.
Pořízení fotografie.
Změna režimu
fotografování.
Změna nastavení
fotoaparátu.
Zobrazení
zachycených fotografií
a videí.
65
Fotoaparát
• Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
• Ujistěte se, že je objektiv čistý. V opačném případě nemusí zařízení v některých režimech
vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.
• Přední objektiv fotoaparátu se hodí pro pořizování šikoroúhlých fotografií. U šikorouhlých
fotografií může dojít k jemnému zkreslení, které neindikuje zhoršenou funkčnost zařízení.
Změna uspořádání zkratek fotoaparátu
Zkratky fotoaparátu můžete znovu uspořádat pro rychlý a snadný přístup na obrazovku náhledu. Na
obrazovce náhledu klepněte na . Klepněte na položku, podržte ji a přetáhněte ji do slotu v levé
části obrazovky.
Etiketa fotoaparátu
• Nefoťte ani nenatáčejte ostatní osoby bez jejich svolení.
• Nefoťte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
• Nefoťte ani nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.
66
Fotoaparát
Vzdálený hledáček
Použijte svoje zařízení jako hledáček pro jiné zařízení. Toto zařízení můžete ovládat dálkově a
pořizovat tak snímky nebo vide zdálky. Zařízení zobrazí stejný snímek, jako se zobrazí na připojeném
zařízení.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotoaparát.
2 Klepněte na položku → Vzdálený hledáček.
3 Klepnutím na NASTAVENÍ WI-FI DIRECT se připojíte k jinému zařízení.
4 Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete zařízení zaostřit.
5 Klepněte na položku a pořiďte fotografii zobrazenou v hledáčku připojeného zařízení.
Ujistěte se, že zařízení, které chcete připojit, podporuje režim vzdáleného hledáčku.
67
Fotoaparát
Režimy fotografování a filmování
Automaticky
Tento režim použijte, chcete-li nechat fotoaparát vyhodnotit okolí a určit ideální režim pro
fotografování.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotoaparát → Režim → Automaticky.
Překrásná tvář
Pomocí tohoto režimu můžete pořídit fotografii s osvětlenými tvářemi pro jemnější obrázky.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotoaparát → Režim → Překrásná tvář.
Sn. a další
Tento režim použijte k pořízení série fotografií a jejich úpravě pomocí různých efektů využívajících
v Galerie.
režimy snímání. Zařízení identifikuje fotografie pomocí
Funkce přiblížení není při pořizování fotografií v tomto režimu dostupná.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotoaparát.
2 Klepněte na položku Režim → Sn. a další.
3 Klepněte na položku .
Zařízení pořídí sérii fotografií a zobrazí dostupné režimy snímání.
4 Vyberte režim snímání a použijte efekt na fotografie.
• Nejlepší fotografie: Vytvoří řadu fotografií a uloží nejlepší z nich. Chcete-li zobrazit další
fotografie, přejděte vlevo nebo vpravo. Zařízení doporučí nejlepší fotografii a označí ji
pomocí .
68
Fotoaparát
• Nejlepší obličej: Pořídí více skupinových snímků současně a jejich kombinací vytvoříte
nejlepší možný snímek. Klepněte na žlutý rámeček na každém obličeji a vyberte nejlepší
individuální pózu pro každý subjekt z póz, které se zobrazují na spodní straně obrazovky. Pak
slučte snímky do jedné fotografie. Zařízení doporučí nejlepší fotografii a označí ji pomocí .
• Dram. snímek: Pořídí sérii fotografií a zkombinuje je, čímž vytvoří snímek, který zobrazuje
stopy pohybu. Rozšiřte stopu pohybu na snímku výběrem více fotografií z dolní části
obrazovky. Chcete-li upravit stopy pohybu vybraných fotografií, klepněte na položku
a vyberte fotografii. Klepněte na položku Obnovit a zobrazte stopy pohybu objektu nebo
klepněte na položku Odebrat a vymažte stopy pohybu. Upravte fotografii dle potřeby a
klepněte na položku .
• Guma: Vymaže nežádoucí pohyblivé objekty. Klepnutím na položku vymažete nežádoucí
pohybující se objekty. Klepněte na položku a obnovte původní fotografii.
• Posouvání snímku: Použijete efekt na pozadí objektu, který způsobí, že bude objekt
vypadat, jako by se pohyboval velkou rychlostí. Klepněte na položku Objekty a vyberte
objekt. Klepněte na položku Roz. pohyb a změňte úhel rozmazání, který bude použit na
pozadí. Klepněte na položku Úhel → a upravte úhel rozmazání tak, že svým prstem
nakreslíte kruh kolem velkého kruhu. Chcete-li nastavit úroveň rozostření pozadí, klepněte
na Roz. pohyb a přetáhněte posuvník pro nastavení.
5 Jakmile dokončíte úpravy fotografií, klepněte na
.
Panoráma
Pomocí tohoto režimu můžete vytvořit fotografii složenou z mnoha fotografií spojených dohromady.
v Galerie.
Zařízení identifikuje fotografie pomocí
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotoaparát → Režim → Panoráma.
Chcete-li získat nejlepší snímek, využijte rady níže.
• Posuňte fotoaparát pomalu jedním směrem.
• Udržujte snímek v rámečku hledáčku fotoaparátu.
• Neměli byste fotit neurčité pozadí, například prázdnou oblohu nebo holou stěnu.
69
Fotoaparát
HDR (Sytý tón)
Pomocí tohoto režimu můžete fotografovat s bohatými barvami a reprodukovat detaily a to i ve
světlých a tmavých prostorech.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotoaparát → Režim → HDR (Sytý tón).
Bez efektu
S efektem
Ob. snímání
Pokud snímáte fotografii krajiny pomocí zadního fotoaparátu, zobrazí se fotografie nebo video
zachycené předním fotoaparátem ve vloženém okně a podobně. Tuto funkci použijte k vytváření
fotografií nádherných krajin a zároveň autoportrétů.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotoaparát → Režim → Ob. snímání a přepněte do
režimu Oboustranné snímání. Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na . Chcete-li nahrát video,
klepněte na .
Přepínání mezi
předním a zadním
fotoaparátem.
Klepnutím změňte
velikost nebo posuňte
umístění.
Vybírejte mezi
různými dostupnými
styly.
70
Fotoaparát
• V režimu Oboustranného snímání můžete nahrávat videa dlouhá až 5 minut v rozlišení
Full HD a až 10 minut v rozlišení HD nebo VGA.
• Při nahrávání videí v tomto režimu dochází k záznamu zvuku pomocí zabudovaného
mikrofonu.
Správa režimů fotografování
Vyberte režimy fotografování, které se zobrazí na obrazovce pro výběr režimu.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotoaparát → Režim → Spr. režimů.
Stahování režimů fotografování
Stáhne víc režimů fotografování z Galaxy Apps.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotoaparát → Režim → Stáhnout.
Nastavení fotoaparátu
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotoaparát → . Ne všechny následující možnosti jsou
dostupné, jak v režimech statického fotoaparátu, tak i videokamery.
• Velikost obrázku: Vybere rozlišení. Pro vyšší kvalitu použijte vyšší rozlišení. Nicméně vyšší
rozlišení zabere více paměti.
• Sériové snímání: Vytvoří řadu fotografií pohybujících se objektů.
• Detekce slabého osv.: Nastaví zařízení na automatickou detekci tmavších podmínek a úpravu
jasu fotografií bez blesku.
Tato možnost není dostupná při nahrávání videí.
71
Fotoaparát
• Rozpoznání obličeje: Nastaví zařízení na rozpoznávání obličejů osob a pořízení jejich fotografií.
• ISO: Vybere hodnotu citlivosti ISO. Ovládá citlivost fotoaparátu na světlo. Měří se v ekvivalentech
kinofilmu. Nízké hodnoty se používají pro pevné nebo jasně osvícené objekty. Naopak vyšší
hodnoty pro rychle se pohybující nebo slabě osvětlené objekty.
• Režimy měření: Vyberte metodu měření. Hodnota určuje výpočet hodnot osvětlení. Ve středu
měří osvětlení pozadí uprostřed scény. Bod měří hodnotu světla v určité poloze. Matice
průměruje celou scénu.
• Klepnutím fotograf.: Klepnutím na obrázek na obrazovce náhledu pořídíte fotografie.
• Uložit jako: Nastavení telefonu pro uložení fotografie se sytými odstíny i původní fotografie
nebo jen fotografie se sytými odstíny.
• Velikost videa: Vybere rozlišení. Pro vyšší kvalitu použijte vyšší rozlišení. Nicméně vyšší rozlišení
zabere více paměti.
• Režim nahrávání: Změna režimu záznamu.
• Stabilizace videa: Aktivuje nebo deaktivuje stabilizátor obrazu. Stabilizátor obrazu pomáhá
ostřit při pohybu fotoaparátu.
• Efekty: Umožňuje vybrat efekt filtru, který se použije při pořizování fotografií nebo nahrávání
videí. Chcete-li stáhnout další efekty, klepněte na položku Stáhnout. Chcete-li změnit pořadí
efektů nebo skrýt efekty ze seznamu, klepněte na položku Spr. efektů.
• Blesk: Aktivuje nebo deaktivuje blesk.
• Časovač: Tuto funkci použijte pro vytvoření časově zpožděných snímků.
• Režim zobrazení: Změna poměru stran obrazovky náhledu.
• Značky polohy: Připojí k fotografii značku polohy GPS.
• Chcete-li zlepšit příjem GPS signálů, snažte se nefotografovat na místech, kde může být
signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného
počasí.
• Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na internet. Chcete-li
tomu zabránit, deaktivujte nastavení značky GPS.
72
Fotoaparát
• Místo uložení: Vybere umístění úložiště v paměti.
• Kontrola obr./videí: Nastavení zařízení pro zobrazení fotografií nebo videí po jejich zachycení.
• Vzdálený hledáček: Svoje zařízení můžete ovládat dálkově a pořizovat tak snímky nebo videa
zdálky.
Dostupnost této funkce závisí na zařízení, které chcete připojit.
• Vyvážení bílé: Vybere vhodné vyvážení bílé barvy, aby měly obrázky realistický rozsah barev.
Nastavení je určeno pro konkrétní stavy osvětlení. Tato nastavení jsou podobná rozsahu teplot
pro expozici vyvážení bílé barvy v profesionálních fotoaparátech.
• Hodnota expozice: Změna hodnoty expozice. Toto nastavení určuje, kolik světla čidlo
fotoaparátu pojme. Pro slabě osvětlené situace použijte vyšší hodnotu expozice.
• Dělicí čáry: Zobrazí pokyny hledáčku a pomůže s kompozicí při výběru předmětů.
• Tlačítko hlasitosti: Nastavení zařízení na použití tlačítka hlasitosti k ovládání spouště nebo
funkce zoomu.
• Ovládání hlasem: Nastaví zařízení k vytvoření fotografií pomocí hlasových příkazů.
• Nápověda: Zobrazení nápovědy k používání fotoaparátu.
• Obnovit nastavení: Obnovení nastavení fotoaparátu.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na použitém režimu.
73
Galerie
Prohlížení fotografií nebo videí
Prohlížení obsahu v zařízení
Na obrazovce Aplikace klepněte na Galerie a vyberte snímek nebo video.
Video soubory zobrazují ikonu
v miniatuře náhledu.
Chcete-li skrýt nebo zobrazit panel nabídky a miniatury náhledu, klepněte na obrazovku.
Odeslání snímku ostatním
uživatelům.
Úpravy snímku.
Přechod na předchozí
obrazovku.
Otevření dalších možností.
Hledání dalších zařízení pro
zobrazení snímku.
Odstranění snímku.
Miniatury náhledu obrázků a
videí.
74
Galerie
Zobrazení obsahu uloženého v jiných zařízeních
Umožňuje vyhledávat obsah uložený na jiných zařízeních a zobrazovat jej na vašem zařízení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
Přístup k obsahu na nedalekém zařízení
Klepněte na
a vyberte zařízení v části Nedaleká zařízení pro přístup k obsahu. Obsah můžete
zobrazit na zařízeních, která mají aktivovanou funkci sdílení obsahu.
Na obrazovce Aplikace klepněte na Nastavení → PŘIPOJENÍ → Nedaleká zařízení a klepnutím na
přepínač Nedaleká zařízení ji aktivujete. Další nastavení naleznete v části Nedaleká zařízení.
Výběr možnosti řazení
Snímky nebo videa ve vašem zařízení lze seřadit podle času nebo alba. Dále můžete snímky či videa
filtrovat podle kategorie, jako jsou například osoby.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie →
a vyberte možnost seřazení.
Otevírání dalších možností
Na obrazovce Aplikace klepněte na Galerie a vyberte snímek nebo video. Klepněte na a použijte
následující možnosti.
• Další informace: Zobrazení dalších informací o souboru.
• Studio: Upraví snímky nebo videa v režimu studio. Další informace naleznete v části Úpravy
fotografií nebo videí.
• Otočit doleva: Otočení proti směru hodinových ručiček.
• Otočit doprava: Otočení po směru hodinových ručiček.
• Oříznout: Ořízne snímek.
• Přejmenovat: Přejmenuje soubor.
• Prezentace: Spustí prezentaci pomocí obrázků v aktuální složce.
• Nastavit jako: Nastavení obrázku jako tapety nebo obrázku kontaktu.
• Tisk: Tisk obrázku po připojení zařízení k tiskárně. Další informace naleznete v části Mobilní tisk.
75
Galerie
• Nastavení: Změna nastavení galerie.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na vybraném souboru.
Chcete-li vybrat více souborů ze seznamu souborů, klepněte a podržte požadovaný soubor a poté
klepněte na další soubory. Jakmile jsou soubory vybrány, můžete je současně sdílet nebo odstranit
nebo získat přístup k dalším možnostem klepnutím na .
Úpravy fotografií nebo videí
Fotografické studio
Upravte snímky použitím různých efektů.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
2 Klepněte na položku → Studio → Fotografické studio.
3 Vyberte snímek, který chcete upravit.
76
Galerie
4 Upravte snímek použitím různých efektů.
Používání efektů na obrázek.
Úprava sytosti a jasu snímku.
Ozdobení snímku přidáním
nálepek.
Ořízne snímek.
Kreslí na snímek.
Otočí snímek.
Vložení rámečku do obrázku.
5 Jakmile dokončíte úpravy snímku, klepněte na
6 Zadejte název souboru a klepněte na OK.
→ Uložit jako.
Upravená fotografie bude uložena do složky Studio. Chcete-li otevřít složku, klepněte na
→ Album → Studio.
položku Galerie →
77
Galerie
Kolážové studio
Zkombinuje několik snímků dohromady a vytvoří koláž.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
2 Klepněte na položku → Studio → Kolážové studio.
3 Vyberte snímky, které chcete upravit, a pak klepněte na HOTOVO.
4 Upravte snímek použitím různých efektů.
Přidávání obrázků.
Odstranění snímku.
Odstranění snímku.
Skrytí panelu obrázku.
Změna stylu koláže.
Změna děleného rozložení.
5 Jakmile dokončíte úpravy snímků, klepněte na
.
Upravený snímek bude uložen do složky Studio. Chcete-li otevřít složku, klepněte na položku
→ Album → Studio.
Galerie →
78
Galerie
Sn. a další
Použije různé efekty na pořízené snímky.
Vybrat lze pouze fotografie pořízené v režimu shot & more.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
2 Klepněte na položku → Studio → Sn. a další.
3 Vyberte snímek, který chcete upravit.
4 Upravte snímek použitím různých efektů.
Vytvoření snímku se stopami
pohybu.
Vytvoření nejlepšího
možného snímku.
Vymazání pohybujících se
objektů z pozadí.
Uložení nejlepší fotografie.
Nastavení objektu tak, aby
vypadal, že se pohybuje
rychle.
5 Jakmile dokončíte úpravy snímku, klepněte na
.
Upravený snímek bude uložen do složky Studio. Chcete-li otevřít složku, klepněte na položku
→ Album → Studio.
Galerie →
79
Galerie
Editor videa
Upravujte nebo vytvářejte videa pomocí více snímků a videí.
Pro používání této funkce je nutné stáhnout a nainstalovat požadovanou aplikaci.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
2 Klepněte na položku → Studio → Editor videa.
3 Vyberte videa, které chcete upravit a pak klepněte na položku HOTOVO.
Můžete také vybrat snímky, ze kterých chcete vytvořit video.
4 Upravte video použitím různých efektů.
Přidání hudby na
pozadí nebo použití
zvukových efektů na
videoklip.
Vrácení nebo
opakování poslední
akce.
Automatická úprava
videoklipu.
Přidání více snímků.
Otevření dalších
možností.
Přidání více videí.
Uložení videoklipu.
Nahrávání videa.
Přehrávání videoklipu.
Rozdělení nebo
oříznutí videí nebo
změna pořadí videí.
5 Jakmile dokončíte úpravy videa, klepněte na EXPORT.
6 Vyberte možnost uložení a klepněte na položku OK.
Upravené video bude uloženo do složky Export. Chcete-li otevřít složku, klepněte na položku
→ Album → Export.
Galerie →
80
Galerie
Zkracování videa
Ořízněte segmenty videa.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
2 Klepněte na položku → Studio → Zkracování videa.
3 Vyberte video, které chcete upravit.
4 Posuňte počáteční závorku do požadované počáteční polohy, posuňte koncovou závorku do
požadované koncové polohy a pak klepněte na HOTOVO.
Aktuální pozice
Počáteční závorka
Koncová závorka
5 Zadejte název souboru a video uložte klepnutím na OK.
81
Galerie
Nastavení Galerie
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
2 Klepněte na položku → Nastavení.
3 Použijte následující možnosti:
• Značky → Označit kamaráda: Označení fotografií pomocí různých informací, jako je datum
a místo. Chcete-li upravit značky, klepněte na danou informaci na snímku, klepněte na ,
upravte podrobnosti a pak klepněte na HOTOVO.
• Značky → Značka obličeje: Přiřazení značek obličejům na snímku. Po detekci obličeje se
kolem něj zobrazí žlutý rámeček. Vyberte obličej, klepněte na Přidat jméno a poté klepněte
na kontakt pro identifikaci značky obličeje. Jakmile se na snímku zobrazí značka obličeje,
klepněte na ni a získáte přístup k různým možnostem, například k odesílání zpráv dané
osobě.
Při použití funkce Značka obličeje může rozpoznávání tváře v závislosti na úhlu tváře,
velikosti tváře, barvy kůže, výrazu tváře, podmínkách osvětlení nebo příslušenství, které
předmět nosí, selhat.
82
Multimédia
Hudba
Přehrávání hudby
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hudba.
Vyberte hudební kategorii a pak vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.
Hledání dalších zařízení pro
přehrávání souboru.
Nastavení hlasitosti.
Otevření dalších možností.
Nastavení souboru jako
oblíbené skladby.
Zapnutí režimu náhodného
přehrávání.
Změna režimu opakování.
Otevření seznamu skladeb.
Zobrazení seznamu
doporučených skladeb
podle aktuálně přehrávané
skladby.
Přecházení na předchozí
skladbu. Klepnutím a
podržením se rychle
přesuňte zpět.
Pozastavení a obnovení
přehrávání.
Přecházení na další skladbu.
Klepnutím a podržením se
rychle přesuňte vpřed.
83
Multimédia
Chcete-li poslouchat skladby se stejnou úrovní hlasitosti, klepněte na položku → Nastavení →
Upřesnit a pak zaškrtněte položku Chytrá hlasitost.
Pokud je aktivní funkce Chytrá hlasitost, může být hlasitost vyšší než hlasitost samotného
zařízení. Dávejte pozor, abyste se dlouhodobě nevystavovali hlasitým zvukům a nedošlo tak
k poškození Vašeho sluchu.
U některých souborů se nemusí aktivovat funkce Chytrá hlasitost.
Chcete-li nastavit vlastní zvuk během poslechu skladeb pomocí sluchátek, klepněte na položku →
Nastavení → Upřesnit → Adapt Sound → Zapnuto.
Po první aktivaci této možnosti klepněte na položku START a upravte zvuk. Zařízení přehraje řadu
zvukových testů pro nastavení hlasitosti zvuku a začne pípat. Pokud slyšíte pípání, klepněte na
položku ANO a pokud pípání neslyšíte, klepněte na položku NE. Tento krok opakujte pro každý test,
dokud nebude nastavení zvuku dokončeno. Pak zaškrtněte položku Zvuk hudby a po klepnutí na
HOT. se tato možnost použije, kdykoliv chcete poslouchat hudbu.
Pokud zvýšíte hlasitost až na úroveň 14 nebo výše, bude možnost přizpůsobení zvuku
během přehrávání hudby deaktivována. Pokud snížíte hlasitost na úroveň 13 nebo níže,
bude možnost znovu aktivována.
Nastavení skladby jako tónu upozornění
Chcete-li použít aktuálně přehrávanou skladbu jako tón vyzvánění, klepněte na → Nastavit jako
→ Od začátku nebo Automatická doporučení, vyberte příslušnou možnost a klepněte na HOT.
Vytváření seznamů skladeb
Vytvořte si vlastní výběr skladeb.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hudba.
Klepněte na položku SEZN. SKL. → → Vytvořit seznam skladeb. Zadejte název a klepněte na
položku OK. Klepněte na položku , vyberte skladby, které chcete přidat, a pak klepněte na položku
HOT.
Chcete-li přidat aktuálně přehrávanou skladbu do seznamu skladeb, klepněte na → Př. do sezn.
skl. a vyberte příslušný seznam skladeb.
84
Multimédia
Přehrávání hudby podle nálady
Použijte tuto funkci k přehrávání hudby, která vyhovuje vaší náladě.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hudba.
Klepněte na položku HUDEBNÍ RÁJ. Skladby budou automaticky kategorizovány podle nálady.
Chcete-li poslouchat hudbu v buňkách, klepněte na buňku nálady nebo několik buněk přetáhněte.
Kategorie skladeb jsou založeny na dostupných informacích o skladbě. Některé skladby
nesmí být kategorizovány v buňkách nálady.
Přehrávání hudby uložené na jiných zařízeních
Umožňuje vyhledávat hudbu uloženou na jiných zařízeních a přehrávat ji na vašem zařízení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hudba.
Přístup k skladbě na nedalekém zařízení
Klepněte na NEDALEKÁ ZAŘÍZENÍ a vyberte zařízení, ze kterého chcete mít přístup k hudbě a
přehrávat hudbu. Skladbu můžete přehrávat na zařízeních, která mají aktivovanou funkci sdílení
obsahu.
Na obrazovce Aplikace klepněte na Nastavení → PŘIPOJENÍ → Nedaleká zařízení a klepnutím na
přepínač Nedaleká zařízení ji aktivujete. Další nastavení naleznete v části Nedaleká zařízení.
85
Multimédia
Video
Přehrávání videí
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Video.
Vyberte video, které chcete přehrát.
Otevření dalších možností.
Nastavení hlasitosti.
Přepnout na rozevírací
přehrávač videí.
Hledání dalších zařízení pro
přehrávání souboru.
Přechod vpřed nebo zpět
přetažením panelu.
Otevření seznamu skladeb.
Změnit poměr stran
obrazovky.
Přejít na další video.
Klepnutím a podržením se
rychle přesuňte vpřed.
Přejít na předcházející video.
Klepnutím a podržením se
rychle přesuňte zpět.
Pozastavení a obnovení
přehrávání.
86
Multimédia
Používání rozevíracího video přehrávače
Tuto funkci použijte k využívání dalších aplikací bez nutnosti zavření přehrávače videí. Během
a použijte rozevírací video přehrávač.
sledování videa klepněte na položku
Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení zvětšete nebo přitažením zmenšete. Chceteli přehrávač posunout, přetáhněte ho do jiného umístění.
Vytváření snímků
Chcete-li použít tuto funkci, klepněte během přehrávání na položku → Nastavení, zaškrtněte
položku Zachytit a pak klepněte na položku ZAVŘÍT.
Klepnutím na položku
vytvoříte během přehrávání z videa snímek.
Sdílení nebo mazání videí
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Video.
Klepněte a podržte video, klepněte na
a vyberte způsob sdílení.
Klepněte na tlačítko → Odstranit, vyberte videa a klepněte na tlačítko HOT.
Úprava videí
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Video.
Vyberte video, klepněte na položku → Upravit → Studio → Zkracování videa. Posuňte počáteční
úchyt do požadované počáteční polohy, posuňte koncový úchyt do požadované koncové polohy,
klepněte na položku HOTOVO, zadejte název souboru a pak klepněte na položku OK a video uložte.
Chcete-li videa upravovat pomocí aplikace pro úpravu videí, vyberte video a klepněte na položku
→ Upravit → Editor videa.
87
Multimédia
Přehrávání videí uložených na jiných zařízeních
Umožňuje vyhledávat videa uložena v jiných zařízeních a přehrávat je ve vašem zařízení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Video.
Přístup k videu na nedalekém zařízení
Klepněte na NEDALEKÁ ZAŘÍZENÍ a vyberte zařízení, ze kterého chcete mít přístup k videu a video
přehrávat. Video můžete přehrávat na zařízeních, které mají aktivovanou funkci sdílení obsahu.
Na obrazovce Aplikace klepněte na Nastavení → PŘIPOJENÍ → Nedaleká zařízení a klepnutím na
přepínač Nedaleká zařízení ji aktivujete. Další nastavení naleznete v části Nedaleká zařízení.
88
Užitečné aplikace a funkce
Režim Děti
Spuštění režimu Děti
Pomocí tohoto nástroje vytvoříte pro děti zábavné a bezpečné prostředí a zabráníte jim v přístupu k
určitým aplikacím nebo obsahu.
Než použijete tento nástroj, musíte ho stáhnout a nainstalovat. Na klasické domovské obrazovce
klepněte na položku Režim Děti → INSTALOVAT.
Chcete-li spustit dětský režim, klepněte na položku Režim Děti na klasické domovské obrazovce
nebo obrazovce Aplikace. Po instalaci se nástroj zobrazí na klasické domovské obrazovce a
obrazovce Aplikace.
Pokud tento nástroj spouštíte poprvé, klepněte na položku NASTAVIT PIN KÓD v dolní části
obrazovky. Dále postupujte podle pokynů na obrazovce.
Pokud dojde omylem k odinstalaci nástroje Režim Děti, můžete ho znovu nainstalovat.
Na klasické domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast a podržte ji, klepněte na
položku Nástroje, klepněte a podržte na nástroj Režim Děti. Přetáhněte nástroj na klasickou
domovskou obrazovku a klepněte na položku Režim Děti a znovu ho nainstalujte.
Domovská obrazovka dětského režimu
Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem aplikacím v dětském režimu.
Galerie pro děti
Média pro děti
Fotoaparát pro děti
Kreslení pro děti
Ukončit dětský režim.
Záznamník pro děti
Přístup k rodičovské
kontrole.
89
Užitečné aplikace a funkce
Tuto aplikaci použijte k zobrazení uložených snímků, výkresů, hlasových záznamů a souborů médií,
ke kterým umožníte dětem přístup.
Tuto aplikaci použijte k přehrávání videí. Před použitím této aplikace do ní přidejte videa, která jsou
uložena na zařízení. Další informace naleznete v části Rodičovský zámek.
Tuto aplikaci použijte k vytvoření kresby perem, štětcem nebo jiných nástrojů.
Tuto aplikaci použijte k záznamu nebo přehrávání hlasových záznamů.
Tuto aplikaci použijte k pořizování fotografií nebo nahrávání videí.
90
Užitečné aplikace a funkce
Oblast přehrávání dětského režimu
Rolujte doprava na domovské obrazovce a otevřete oblast přehrávání dětského režimu.
Můžete komunikovat s postavami, předměty na pozadí a podobně.
Rodičovský zámek
Tuto aplikaci můžete použít k nastavení omezení dětského režimu a ovládání přístupu k obsahu a
aplikacím. Můžete změnit nastavení dětského režimu, omezit dobu používání a podobně.
Na domovské obrazovce klepněte na položku
a zadejte kód PIN.
Chcete-li opustit rodičovský zámek, stiskněte tlačítko Domů.
• Jméno dítěte: Zobrazí a upraví profil dítěte.
• Denní limit hraní: Nastavení časového limitu pro správu intenzity používání zařízení dětmi.
• Aplikace: Zobrazuje a přidává aplikace, které lze používat v dětském režimu.
• Média: Umožňuje dětem přístup k některým fotografiím a videím uloženým v zařízení.
• Dětský obchod: Stahování aplikací pro děti z obchodu Galaxy Apps.
91
Užitečné aplikace a funkce
S vyhledávač
Pomocí této aplikace můžete vyhledávat v zařízení různý obsah. Můžete použít rozličné filtry a
zobrazit historii vyhledávání.
Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku S vyhledávač.
Hledání obsahu
Klepněte na pole vyhledávání a zadejte klíčové slovo, nebo klepněte na položku
slovo.
a řekněte klíčové
Pro získání lepších výsledků klepněte na příslušné filtry pod polem hledání.
Chcete-li vybrat kategorie hledání, klepněte na → Nastavení → Vyberte hledanou kateg.
Správa historie vyhledávání
Můžete zobrazit nebo odstranit výsledky předchozího hledání. Vyberte položku předchozího hledání
a proveďte hledání znovu.
vedle položky.
Chcete-li odstranit historii, klepněte na možnost
Chcete-li nastavit, aby telefon neukládal historii hledání, klepněte na → Nastavení a zrušte
zaškrtnutí políčka Použít historii hledání.
92
Užitečné aplikace a funkce
S Plánovač
Spouštění aplikace S Plánovač
Tuto aplikace použijte ke správě aplikací a úloh.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku S Plánovač.
Přejít na dnešní datum.
Změna režimu zobrazení.
Otevření dalších možností.
Hledání událostí nebo úloh.
Vytvoření událostí nebo
úkolů.
Klepněte na položku a použijte následující:
• Vyberte datum, které chcete zobrazit: Přechod na konkrétní datum.
• Odstranit: Odstranění událostí nebo úkolů.
• Synchronizovat: Synchronizace událostí a úkolů s vašimi účty.
• Kalendáře: Výběr kalendářů, které se mají zobrazit.
• Nastavení: Změna nastavení aplikace S Planner.
93
Užitečné aplikace a funkce
Vytvoření událostí nebo úkolů
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku S Plánovač.
2 Klepněte na položku . Případně vyberte datum bez událostí nebo úloh a znovu na datum
klepněte.
Pokud datum již má uložené události nebo úlohy, klepněte na datum a na položku
.
3 Vyberte datum nebo úkol a zadejte podrobnosti.
• UDÁLOST: Nastavte pro tuto událost počáteční a konečné datum. Můžete zvolit volitelné
nastavení opakování.
• ÚKOL: Přidá úlohu ke specifickému datu. Můžete zvolit volitelné nastavení priority.
Výběr položky.
Vložení názvu.
Vyberte kalendář, který
chcete použít nebo který se
má synchronizovat.
Připojte mapu zobrazující
polohu události.
Nastavte pro tuto udalost
počátečné a konečné datum.
Přidat další podrobnosti.
4 Chcete-li událost nebo úlohu uložit, klepněte na položku HOTOVO.
94
Užitečné aplikace a funkce
Synchronizovat události nebo úlohy s vašimi účty
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku S Plánovač.
Chcete-li synchronizovat události nebo úlohy s vašimi účty, klepněte na položku →
Synchronizovat.
Chcete-li přidat účty, se kterými provedete synchronizaci, klepněte na položku → Kalendáře →
Přidat účet. Pak vyberte účet, se kterým chcete provést synchronizaci a přihlaste se. Po přidání účtu
se vedle názvu účtu zobrazí zelený kroužek.
Chcete-li změnit možnost synchronizace účtu, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na Nastavení
→ OBECNÉ → Účty a vyberte účet služby.
Mazání událostí nebo úkolů
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku S Plánovač.
Chcete-li vymazat události nebo úkoly, klepněte na položku → Odstranit, vyberte události nebo
úkoly a pak klepněte na tlačítko HOTOVO → ODSTRANIT.
Chcete-li událost nebo úkol vymazat, zatímco ho zobrazujete, klepněte na položku → Odstranit →
ODSTRANIT.
Chcete-li úkoly označit jako splněné, klepněte na datum s úkoly a zaškrtněte hotové úkoly.
Sdílení událostí nebo úkolů
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku S Plánovač.
Chcete-li událost nebo úkol sdílet, zatímco ho zobrazujete, klepněte na položku → Sdílet pomocí a
pak vyberte metodu sdílení.
95
Užitečné aplikace a funkce
S Voice
Informace o aplikaci S Voice
Tuto aplikaci použijte k hlasovému ovládání různých funkcí zařízení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku S Voice. Případně dvakrát stiskněte tlačítko Domů.
Chcete-li deaktivovat přístup stisknutím tlačítka Domů, klepněte na položku → Settings →
Open S Voice a pak zrušte zaškrtnutí položky Open via the home key.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Nastavení jazyka
Klepněte na položku → Settings → General → Language a pak vyberte jazyk.
Vybraný jazyk se použije pouze pro funkci S Voice, nikoli jako jazyk zobrazený v zařízení.
Používání aplikace S Voice
Po otevření aplikace S Voice zařízení spustí funkci rozpoznávání hlasu a ikona mikrofonu se zbarví do
modře.
Vyslovte hlasový příkaz.
Pokud zařízení příkaz rozpozná, bude provedena odpovídající akce.
96
Užitečné aplikace a funkce
Rady pro lepší rozpoznávání hlasu:
• Mluvte čistě.
• Mluvte na tichých místech.
• Nepoužívejte urážlivá nebo slangová slova.
• Vyhněte se mluvení místními akcenty.
Zařízení nemusí vaše příkazy rozpoznat nebo může provést nechtěné příkazy v závislosti na okolí
nebo způsobu vaší mluvy.
Probuzení funkce S Voice v pohotovostním režimu
Pokud funkci S Voice po určitou dobu nepoužíváte, automaticky se přepne do pohotovostního
režimu.
Klepněte na ikonu mikrofonu nebo vyslovte „Hi Galaxy“ a zařízení obnoví rozpoznávání hlasu.
Změna hlasového probuzení
Hlasové probuzení můžete z „Hi Galaxy“ změnit na jiné. Hlasové probuzení se používá na spuštění
aplikace S Voice, když je zařízení v pohotovostním režimu.
Klepněte na položku → Settings → Open S Voice → Voice wake-up → Set wake-up command.
Zakázání hlasové zpětné vazby
Klikněte na položku → Disable Voice feedback. Zařízení přestane poskytovat hlasovou zpětnou
vazbu, když vyslovíte příkazy.
Opravy nechtěných hlasových příkazů
Pokud zařízení nerozpozná hlasové příkazy správně, můžete je upravit.
Chcete-li upravit hlasový příkaz, klepněte na poslední bublinu příkazu, která obsahuje vyslovený text
a upravte text pomocí klávesnice.
97
Užitečné aplikace a funkce
E-mail
Nastavení e-mailových účtů
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku E-mail.
Nastavte e-mailový účet při prvním otevírání položky Email.
Zadejte e-mailovou adresu a heslo. V případě soukromého e-mailového účtu, jako je například
Google Mail, klepněte na položku DALŠÍ, v případě firemního e-mailového účtu klepněte na položku
RUČNÍ NASTAVENÍ. Po výběru dokončete nastavení dle pokynů na obrazovce.
Chcete-li nastavit jiný e-mailový účet, klepněte na položku → Nastavení → Přidat účet.
Máte-li více než dva e-mailové účty, můžete některý z nich nastavit jako výchozí. Klepněte na
možnosti → Nastavení, vyberte účet a zaškrtněte možnost Výchozí účet.
Odesílání zpráv
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Email.
Klepnutím na
v horní části obrazovky vytvoříte zprávu.
Odstranění zprávy.
Poslat zprávu.
Přidání příjemců.
Otevření dalších možností.
Přidání kopie nebo skryté
kopie.
Zadání předmětu.
Vložení souborů do zprávy
nebo použití možností
úprav.
Vložení zprávy.
Připojení obrázků, videí a
jiného obsahu.
Uložení zprávy pro pozdější
doručení.
Přidávání příjemců ze
seznamu kontaktů.
98
Užitečné aplikace a funkce
Otevírání dalších možností
Při vytváření zprávy klepněte na a získáte přístup k dalším možnostem.
• Plánované odesílání: Odeslání zprávy v naplánovaný čas.
• Pokud je zařízení ve stanovenou dobu vypnuté, pokud není připojeno k síti, nebo pokud
je síť nestabilní, zpráva nebude odeslána.
• Tato funkce je založena na času a datu nastaveném v zařízení. Zprávy mohou být
odeslány v nesprávný čas, pokud se pohybujete mezi časovými pásmy nebo síť
neaktualizuje informace.
• Důležitost: Výběr úrovně priority zprávy.
• Možnosti zabezpečení: Nastavení možností zabezpečení zprávy.
99
Užitečné aplikace a funkce
Čtení zpráv
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku E-mail.
Vyberte e-mailový účet, který chcete použít a načtěte nové zprávy. Chcete-li manuálně načíst nové
zprávy, klepněte na položku .
Chcete-li si zprávu přečíst, klepněte na ni.
Přeposílání zprávy.
Odpovídání na zprávu.
Odstraňování zprávy.
Vytvořit zprávu.
Otevření dalších možností.
Přidání e-mailové adresy do
seznamu kontaktů nebo
zobrazení dalších možností.
Označení zprávy jako
upomínky.
Odpověď všem příjemcům.
Otevírání příloh.
Přechod na předchozí nebo
další zprávu.
100
Užitečné aplikace a funkce
Kalkulačka
Tuto aplikaci použijte pro jednoduché nebo komplexní výpočty.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kalkulačka.
V horní části obrazovky se zobrazí historie výpočtů.
Chcete-li odstranit historii, klepněte na položku SMAZAT HISTORII.
Hodiny
UPOZORNĚNÍ
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hodiny → UPOZORNĚNÍ.
Nastavení upozornění
Klepněte na položku v seznamech upozornění, nastavte dobu upozornění, vyberte dny, ve které
se bude alarm opakovat, nastavte další různé možnosti upozornění a pak klepněte na položku
ULOŽIT. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat upozornění, klepněte na položku vedle upozornění
v seznamu upozornění.
• Posunout budík: Nastavení intervalu a počtu opakovaných zvonění budíku po předem
nastavenou dobu.
• Inteligentní upozornění: Nastavte čas a tón pro inteligentní upozornění. Inteligentní
upozornění se aktivuje s nízkou hlasitostí několik minut před časem aktivace předem
nastaveného upozornění. Hlasitost inteligentního upozornění se postupně zvyšuje, dokud ho
nevypnete nebo se neaktivuje předem nastavené upozornění.
Zastavení upozornění
Chcete-li upozornění zastavit, přetáhněte ikonu mimo velký kruh. Pokud jste již dříve aktivovali
mimo velký kruh dojde po určité době k opakování budíku.
možnost odložení, přetažením
Odstraňování upozornění
Klepněte na položku → Odstranit, vyberte upozornění a pak klepněte na položku
101
.
Užitečné aplikace a funkce
SVĚTOVÉ HODINY
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hodiny → SVĚTOVÉ HODINY.
Vytvoření hodin
Klepněte na položku
a zadejte název města nebo vyberte město ze seznamu měst.
Chcete-li zohlednit letní čas, klepněte na hodiny, podržte je a klepněte na položku
.
Odstraňování hodin
Klepněte na položku → Odstranit, vyberte hodiny a pak klepněte na položku HOT.
Smart Remote
Informace o funkci Inteligentní dálkové ovládání
Pomocí této aplikace se připojte k televizi a používejte zařízení jako dálkové ovládání. Pomocí svého
zařízení můžete vyhledávat a vybírat TV programy a ovládat jednotlivé kanály.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Smart Remote.
Před použitím této funkce ověřte, zda je připojena síť Wi-Fi.
102
Užitečné aplikace a funkce
Připojování k televizoru
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Smart Remote.
2 Klepněte na možnost Choose Your Country or Region a vyberte zemi.
3 Vyberte region a pak vyberte službu vysílání.
4 Vyberte značku televizoru.
5 Ověřte, zda infračervený port zařízení směřuje k televizoru a klepněte na položku
. Pak
klepněte na položku Yes, this code works pokud zařízení televizor vypne.
Pokud zařízení televizor nevypne, klepněte na položku Send code again nebo No, try another
code a pak tento proces opakujte, dokud televizor signál nerozpozná.
6 Výběr zdroje kanálu.
Zobrazí se dostupné TV programy.
103
Užitečné aplikace a funkce
Používání zařízení místo dálkového ovládání
Pomocí zařízení můžete zapínat nebo vypínat televizor, procházet kanály, či upravovat úroveň
hlasitosti televizoru a používat zařízení jako dálkové ovládání.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Smart Remote.
2 Klepněte na položku .
Ovládací menu televizoru
104
Užitečné aplikace a funkce
Sledování televizoru pomocí zařízení
Ze seznamu dostupných programů, které chcete sledovat na připojeném televizoru, vyberte televizní
program. Ověřte, zda infračervený port zařízení směřuje k televizoru.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Smart Remote.
2 V levé horní části obrazovky vyberte kategorii.
Vyberte televizní program a klepněte na Watch On TV.
Vybraný program se zobrazí v připojeném televizoru.
Na obrazovce se zobrazí panel dálkového ovládání.
Nastavení připomenutí programů
1 Vyberte televizní program, který chcete sledovat.
2 Klepněte na položku Set Reminder, nastavte alarm, který vám připomene dobu začátku
televizního programu a pak klepněte na položku Set to.
Alarm se aktivuje v předem nastaveném čase.
105
Užitečné aplikace a funkce
WebEx
O WebEx
Tato aplikace slouží k pořádání a navštěvování telekonferencí. Můžete používat různé funkce, jako je
sdílení obsahu a videoschůzky v HD.
Než začnete tuto aplikaci používat
• Zařízení musí být připojeno k síti Wi-Fi.
• Musíte mít k dispozici účet WebEx.
• Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Tato aplikace nemusí fungovat správně v závislosti na stavu brány firewall a sítě.
106
Užitečné aplikace a funkce
Registrace účtu
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku WebEx.
2 Na obrazovce přihlášení klepněte na Create an account.
3 Na obrazovce se objeví webová stránka pro registraci ke službě WebEx.
Aplikaci nebude možné použít, pokud se na obrazovce zobrazí vyskakovací okno s informací
o nedostupnosti služby WebEx v dané oblasti.
4 Nastavte účet podle pokynů na obrazovce.
Po uplynutí zkušebního období nebudou některé funkce dostupné. Chcete-li používat
všechny funkce služby WebEx, přejděte na placený účet. Další informace naleznete na webu
služby WebEx.
107
Užitečné aplikace a funkce
Vytvoření relace schůzky
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku WebEx a potom klepněte na položku Sign in.
2 Zadejte heslo a klepněte na položku Sign in.
3 V zařízení se zobrazí obrazovka služby WebEx.
Vytvoření relace schůzky.
Aktualizace seznamu
schůzek.
Připojení k relaci schůzky
zadáním čísla relace.
4 Klepnutím na
vytvoříte relaci schůzky.
108
Užitečné aplikace a funkce
5 Zadejte téma schůzky, nastavte heslo a klepněte na Start now.
6 Klepněte na
→ Connect using Internet.
109
Užitečné aplikace a funkce
7 Zapne se mikrofon a v horní části obrazovky se objeví
. Můžete mít schůzku se zvukovým
přenosem s ostatními uživateli.
Pozvání lidí nebo
připomenutí pozvaným
ohledně schůzky.
Sdílení obrazovky.
Ukončení relace schůzky.
Zobrazení informací o schůzce.
Zobrazení účastníků a
chatování s nimi.
Zobrazení čísla relace.
Zahájení nebo ukončení
schůzky se zvukovým
přenosem.
Zapnutí nebo vypnutí
mikrofonu.
Zahájení nebo ukončení
videoschůzky.
Pozvání lidí na schůzku
Pošlete e-mailovou pozvánku ostatním a pozvěte je na schůzku. Dále je můžete pozvat nasdílením
čísla relace nebo telefonního čísla relace.
Pozvání lidí e-mailem
1 Klepněte na → Invite by email.
2 Zadejte e-mailovou adresu a klepněte na Send invitation.
110
Užitečné aplikace a funkce
Pozvání lidí zasláním telefonního čísla relace
Můžete pozvat ostatní na schůzku nasdílením telefonního čísla relace. Telefonní číslo relace se vytvoří
při vytváření relace schůzky. Je uvedeno v e-mailové pozvánce spolu s informacemi o schůzce.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Připojení k relaci schůzky
Chcete-li se připojit ke schůzce, použijte některou z následujících metod.
Připojení ke schůzce pomocí čísla relace
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku WebEx.
2 Přihlaste se do účtu WebEx.
3 Klepněte na → Join by number.
111
Užitečné aplikace a funkce
4 Zadejte číslo relace, ke které se chcete připojit, a klepněte na Join.
Číslo relace se vytvoří, když hostitel vytváří relaci schůzky. Pokud toto číslo neznáte, kontaktujte
hostitele.
5 Klepněte na → Connect using Internet.
6 Zapne se mikrofon a v horní části obrazovky se objeví
přenosem s ostatními uživateli.
112
. Můžete mít schůzku se zvukovým
Užitečné aplikace a funkce
Připojení ke schůzce výběrem schůzky v seznamu My Meetings
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku WebEx.
2 Přihlaste se do účtu WebEx.
3 V seznamu My Meetings vyberte schůzku a klepněte na Join.
4 Klepněte na → Connect using Internet.
5 Zapne se mikrofon a v horní části obrazovky se objeví
zvukovým přenosem.
113
. Můžete se připojit ke schůzce se
Užitečné aplikace a funkce
Připojení ke schůzce z e-mailové pozvánky
Pokud vás někdo pozve na schůzku, obdržíte e-mailovou pozvánku.
1 Otevřete e-mailovou pozvánku a klepněte na odkaz v e-mailu.
2 Spustí se služba WebEx a zobrazí se přihlašovací obrazovka.
3 Přihlaste se do účtu WebEx.
Pokud jste již přihlášeni do svého účtu, objeví se obrazovka schůzky.
4 Klepněte na → Connect using Internet.
5 Zapne se mikrofon a v horní části obrazovky se objeví
. Můžete mít schůzku se zvukovým
přenosem s ostatními uživateli.
Připojení ke schůzce zavoláním na telefonní číslo relace
Ke schůzce se můžete připojit tak, že zavoláte na telefonní číslo relace ve smartphonu. Zavolejte na
telefonní číslo uvedené v e-mailové pozvánce.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Spuštění schůzky
Spuštění video schůzky
1 Klepněte na → Start my video.
2 V levém dolním rohu obrazovky se zobrazí váš obrázek.
Chcete-li video schůzku zastavit, klepněte na
114
→ Stop my video.
Užitečné aplikace a funkce
Spuštění schůzky se zvukovým přenosem
1 Klepněte na → Connect using Internet.
2 Zapne se mikrofon a v horní části obrazovky se objeví
.
Chcete-li ztlumit zvuk, klepněte na . Ikona se změní na
.
Chcete-li schůzku se zvukovým přenosem zastavit, klepněte na
→ Leave audio conference.
Chatování s účastníky
1 Klepnutím na zobrazíte seznam účastníků.
2 Vyberte název účtu a klepněte na Chat.
3 Na obrazovce se objeví okno pro chatování.
Chcete-li chatovat se všemi účastníky, klepněte na
→ Chat with everyone.
Sdílení obrazovky
Sdílejte aktuální obrazovku vašeho zařízení s účastníky. Svoji obrazovku může sdílet pouze osoba
označená jako předvádějící. Osoba, která vytvořila schůzku, je na začátku schůzky označena jako
předvádějící.
1 Pokud jste předvádějící, klepněte na v horní části obrazovky.
2 Pokud tuto funkci používáte poprvé, postupujte podle pokynů na obrazovce.
3 Ve vyskakovacím okně klepněte na Share screen.
4 Po aktivaci funkce sdílení obrazovky se v pravém horním rohu obrazovky zobrazí
.
Obsah obrazovky zařízení předvádějícího se zobrazí na obrazovkách zařízení účastníků.
Zastavení funkce sdílení obrazovky.
Klepněte na
→ Stop sharing. Zařízení zastaví sdílení obrazovky a zobrazí obrazovku schůzky.
115
Užitečné aplikace a funkce
Změna předvádějícího
Předvádějícího mohou změnit pořadatel schůzky a aktuální předvádějící.
1 Klepněte na a vyberte účastníka, který má být označen jako předvádějící.
2 Klepněte na Make presenter.
3 U názvu účtu předvádějícího se zobrazí
.
Zavření a ukončení schůzky
Klepněte na
→ End meeting nebo Leave meeting.
Pokud došlo během schůzky k chybě síťového připojení
Pokud je schůzka stále spuštěna, znovu se k ní připojte.
Pokud byla schůzka ukončena, spusťte ji znovu.
116
Užitečné aplikace a funkce
Businessweek+
Tato aplikace složí k získání nejnovějších zpráv z oblasti financí, obchodu, údajů trhu atd.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Businessweek+.
Při prvním spuštění této aplikace postupujte podle pokynů na obrazovce.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Stažení článku
1 Prstem procházejte jednotlivá vydání podle data a zobrazujte náhledy obrázků obálek.
Na hlavní obrazovce aplikace Businessweek+ můžete použít některou z následujících možností:
• : Změna režimu zobrazení.
• : Přístup k seznamu stažených vydání.
• : Přístup k uloženým článkům podle kategorie.
• : Zobrazení podrobných informací o aplikaci nebo změna nastavení.
2 Klepněte na položku Download. Zobrazí se obrázek se stavem stahování.
Procházejte titulní stránky a stahujte více článků.
117
Užitečné aplikace a funkce
Otevírání a prohlížení článků
Po dokončení stahování klepněte na titulní stránku vydání a prstem procházejte stránky.
Při prohlížení článku můžete použít některou z následujících možností:
• : Přístup k seznamu stažených vydání.
• : Přehrání dostupného videa nebo zvukového klipu.
• : Přístup k uloženým článkům podle kategorie.
• : Zobrazení a vyhledání indexu různých společností.
• : Zobrazení titulků nebo článků podle kategorie.
• : Uložení článku do seznamu výstřižků.
• : Změna velikosti písma.
• : Odešle aktuální stránku ostatním uživatelům.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na prohlíženém článku.
Dropbox
Tuto aplikaci použijte, chcete-li uložit a sdílet soubory s ostatními pomocí cloudového úložiště služby
Dropbox. Když uložíte soubory do služby Dropbox, tak se vaše zařízení automaticky synchronizuje s
webovým serverem a jakýmikoliv dalšími zařízeními, která mají nainstalovánu službu Dropbox.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Dropbox.
Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé nebo ji spouštíte znovu po resetování dat, dokončete nastavení
podle pokynů na obrazovce.
Použijte následující funkce:
• : Nahrát nebo otevřít soubory. Klepněte na položku → Upload here pro nahrání souborů.
• : Zobrazí nahrané fotografie nebo videa. Chcete-li sdílet nebo odstranit soubory či odstranit
alba, klepněte na položku .
• : Otevře soubory v seznamu oblíbených položek.
• : Zobrazí oznámení.
118
Užitečné aplikace a funkce
Evernote
Tato aplikace slouží k vytváření, synchronizaci a sdílení multimediálních poznámek. K poznámkám
můžete přidávat značky nebo je řadit do poznámkového bloku, abyste mohli efektivně spravovat své
nápady.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Evernote.
Přihlaste se do účtu Evernote. Pokud účet Evernote nemáte, vytvořte si jej. Nastavení dokončete
podle pokynů na obrazovce.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Zobrazení informací o úložišti a účtu.
Hledání poznámek.
Synchronizace poznámek s vaším účtem nebo změna
nastavení.
Vytváření poznámek pomocí
různých možností.
Zobrazení aktualizovaných
oznámení o tipech pomocí
aplikace a dalších funkcí.
Zobrazení poznámek v různých režimech.
119
Užitečné aplikace a funkce
Skládání poznámek
Poznámku můžete vytvořit pomocí obrázků, hlasových záznamů a jiných příloh. Vyberte možnost
pro vytvoření poznámky.
Při vytváření poznámky použijte jednu z následujících možností:
• : Nastavení připomenutí k poznámce.
• : Připojení souborů nebo použití dalších možností.
• : Pořízení fotografie a její připojení k poznámce.
• → Uložit: Uložení poznámky.
• → Zápisník: Výběr umístění pro uložení.
• → Štítky: Přidání značky do poznámky.
• → Nastavit umístění: Přidání umístění do poznámky.
• → Nastavení: Otevření dalších možností.
Odstranění poznámek
Klepněte na poznámku a podržte ji a pak klepněte na položku Smazat.
Flipboard
Tato aplikace slouží k zobrazení aktualizací a novinek živých sociálních sítí ve formátu
přizpůsobeného časopisu.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Flipboard.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé nebo ji spouštíte znovu po resetování dat, dokončete nastavení
podle pokynů na obrazovce.
Na hlavní obrazovce aplikace Flipboard si můžete vybrat různé článků a odběry.
120
Užitečné aplikace a funkce
Hancom Office Viewer
O aplikaci Hancom Office Viewer
Pomocí této aplikace můžete zobrazovat dokumenty v různých formátech včetně tabulek a
prezentací.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hancom Office Viewer.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Hledání v dokumentech
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hancom Office Viewer.
Po klepnutí na Otevřít můžete procházet požadovaný dokument.
Vytvoření složky.
Seřazení dokumentů a
složek.
Výběr dokumentů nebo
složek.
Stažení nových dokumentů
a složek.
Změna režimu zobrazení.
Chcete-li vyhledat naposledy otevřené dokumenty, klepněte na Poslední dokumenty.
121
Užitečné aplikace a funkce
Čtení dokumentů
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hancom Office Viewer.
Klepněte na požadovaný dokument v části Poslední dokumenty nebo ve složce.
Klepněte na nebo a pak použijte jednu z následujících funkcí:
Textový editor
• Najít: Hledání textu.
• Lupa: Změna velikosti zobrazení.
• Informace o dokumentu: Zobrazení podrobností o dokumentu, jako je název, datum vytvoření
a autor.
• Zobrazit nebo skrýt komentáře: Skrytí nebo zobrazení komentářů v dokumentu.
• Tisk: Tisk dokumentu po připojení zařízení k tiskárně. Další informace naleznete v části Mobilní
tisk.
• Odeslat: Odeslání dokumentu ostatním nebo jeho sdílení.
• Nápověda: Zobrazení informací o aplikaci Hancom Office Viewer.
Prezentace
• Najít: Hledání textu.
• Lupa: Změna velikosti zobrazení.
• Informace o dokumentu: Zobrazení podrobností o dokumentu, jako je název, datum vytvoření
a autor.
• Prezentace: Spuštění prezentace od první stránky.
• Od aktuálního snímku: Spuštění prezentace od aktuální stránky.
• Zobrazit zobrazení prezentujícího: Zobrazení nástrojů prezentace v zařízení, je-li připojeno
k externímu monitoru.
• Tisk: Tisk dokumentu po připojení zařízení k tiskárně. Další informace naleznete v části Mobilní
tisk.
• Odeslat: Odeslání dokumentu ostatním nebo jeho sdílení.
• Nápověda: Zobrazení informací o aplikaci Hancom Office Viewer.
122
Užitečné aplikace a funkce
Tabulka
• Najít: Hledání textu.
• Přiblížení: Změna velikosti zobrazení.
• Informace o dokumentu: Zobrazení podrobností o dokumentu, jako je název, datum vytvoření
a autor.
• Seřadit: Seřazení buněk podle určitých kritérií.
• Zobrazit vzorce: Zobrazení vzorců uvnitř buněk namísto jejich vypočítaných výsledků.
• Ukotvit příčky: Zachování vybraného řádku na místě.
• Mřížka: Skrytí nebo zobrazení mřížky.
• Zobrazit všechny komentáře: Skrytí nebo zobrazení poznámek v dokumentu.
• Oblast tisku: Výběr oblasti tisku.
• Tisk: Tisk dokumentu po připojení zařízení k tiskárně. Další informace naleznete v části Mobilní
tisk.
• Odeslat: Odeslání dokumentu ostatním nebo jeho sdílení.
• Nápověda: Zobrazení informací o aplikaci Hancom Office Viewer.
PDF
• Hledat: Hledání textu.
• Odeslat: Odeslání dokumentu ostatním nebo jeho sdílení.
• Vlastnosti: Zobrazení podrobností o dokumentu, jako je název, datum vytvoření a autor.
• Přiblížení: Změna velikosti zobrazení.
• Skrýt komentáře / Zobrazit komentáře: Skrytí nebo zobrazení komentářů v dokumentu.
• Svislé posouvání stránek / Nepřetržité zobrazení / Vodorovné posouvání stránek: Změna
režimu zobrazení.
• Přeformátovat zobrazení: Zobrazení pouze obsahu dokumentu bez okrajů.
• Přejít na stránku: Přechod na určitou stránku.
• Záložky: Zobrazení záložek v dokumentu.
• Tisk: Tisk dokumentu po připojení zařízení k tiskárně. Další informace naleznete v části Mobilní
tisk.
Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na vybraném souboru.
123
Užitečné aplikace a funkce
Správa dokumentů
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hancom Office Viewer.
Při procházení dokumentu klepněte na
z následujících možností.
• , vyberte dokumenty nebo složky a poté použijte některou
: Přejmenování dokumentu nebo složky.
• : Zkopírování dokumentů nebo složek do jiné složky.
• : Přesunutí dokumentů nebo složek do jiné složky.
• : Odstranění dokumentů nebo složek.
• : Odeslání nebo sdílení dokumentů s ostatními uživateli.
NYTimes
Pomocí této aplikace můžete procházet články atd.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku NYTimes.
2 Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.
Po zobrazení hlavní obrazovky aplikace NYTimes použijte některou z následujících možností:
• : Aktualizace seznamu článků.
• : Vyhledávání článků.
• : Přístup k dalším možnostem nebo změna nastavení.
3 Klepněte na článek, který si chcete přečíst.
Při prohlížení článku můžete použít některou z následujících možností:
• : Zobrazení komentářů ostatních uživatelů k článku.
• : Odešle aktuální stránku ostatním uživatelům.
• : Uložení článku do vašeho seznamu.
• : Přidání vašich vlastních poznámek k článku.
• : Přístup k dalším možnostem nebo změna nastavení.
124
Užitečné aplikace a funkce
Aplikace Google
Google nabízí aplikace v oblasti zábavy, sociálních sítí a obchodu. Pro přístup k některým aplikacím
budete pravděpodobně potřebovat účet Google. Další informace naleznete v části Nastavení účtů.
Další informace týkající se aplikace naleznete v nabídce nápovědy aplikace.
Některé aplikace nemusí být dostupné nebo mohou mít jiné označení v závislosti na oblasti
nebo poskytovateli služeb.
Chrome
Vyhledávejte informace a procházejte webové stránky.
Gmail
Odesílejte a přijímejte e-maily prostřednictvím služby Gmail.
Google+
Sdílejte své příspěvky a sledujte aktualizace, které sdílí vaše rodina, přátelé a jiní uživatelé. Dále
můžete zálohovat své fotografie, videa a další obsah.
Mapy
Najděte na mapě svoji lokalitu, vyhledávejte různé lokality a prohlížejte si informace o různých
místech.
Hudba Play
Vyhledávejte, poslouchejte a sdílejte hudbu ve svém zařízení.
Filmy Play
Ve svém zařízení můžete přehrávat videa a stahovat různý obsah ke sledování z webu Obchod Play.
Knihy Play
Stahujte různé knihy z webu Obchod Play, které si poté můžete ve svém zařízení přečíst.
125
Užitečné aplikace a funkce
Kiosek Play
Můžete číst zprávy a časopisy, které vás zajímají, na jednom pohodlném místě.
Hry Play
Můžete stahovat hry z webu Obchod Play a hrát je s ostatními.
Disk
Ukládejte svůj obsah do cloudu, kde k němu budete mít přístup odkudkoli a budete jej moci sdílet
s ostatními.
YouTube
Sledujte a vytvářejte videa a sdílejte je s ostatními.
Fotky
Můžete spravovat fotografie, alba a videa které jste uložili v zařízení a nahráli do služby Google+.
Hangouts
Chatujte se svými přáteli sami nebo ve skupinách a při chatování používejte obrázky, emotikony a
videohovory.
Google
Můžete rychle vyhledávat položky na Internetu nebo ve svém zařízení.
Hlasové vyhledávání
Po vyslovení klíčového slova nebo fráze můžete rychle vyhledat příslušnou položku.
Nastavení Google
Nakonfigurujte nastavení pro určité funkce poskytované Googlem.
126
Připojování k ostatním
zařízením
Bluetooth
Informace o funkci Bluetooth
Aplikace Bluetooth vytváří přímé bezdrátové připojení mezi dvěma zařízeními na krátké vzdálenosti.
K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními použijte rozhraní Bluetooth.
• Společnost Samsung nenese odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití
dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
• Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná
a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní
dosah snížen.
• Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností
Bluetooth SIG, nemusejí být se zařízením kompatibilní.
• Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo
ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely).
Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce
Bluetooth.
127
Připojování k ostatním zařízením
Párování s jinými zařízeními Bluetooth
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na Nastavení → PŘIPOJENÍ → Bluetooth, klepnutím na
přepínač Bluetooth tuto funkci aktivujete a poté klepněte na HLEDAT.
Uvedena jsou nalezená zařízení.
Chcete-li nastavit zařízení jako viditelné pro další zařízení, klepněte na název zařízení.
2 Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování.
Pokud se vaše zařízení již předtím spárovalo, klepněte na název zařízení bez potvrzení
automaticky vygenerovaného klíče.
Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby
zařízení zapnulo možnost viditelnosti.
3 Potvrďte požadavek autorizace Bluetooth na obou zařízeních.
Odesílání a příjem dat
Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. S dalšími zařízeními Bluetooth
můžete sdílet data, například kontakty nebo soubory médií. Následující akce představují příklad
odeslání snímku do jiného zařízení.
Odeslání snímku
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
2 Vyberte snímek.
3 Klepněte na → Bluetooth a vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek přenést.
Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby
zařízení zapnulo možnost viditelnosti. Nebo nastavte vaše zařízení jako viditelné pro další
zařízení.
4 Potvrďte požadavek autorizace Bluetooth na druhém zařízení.
128
Připojování k ostatním zařízením
Příjem snímku
Když vám další zařízení zašle snímek, přijměte požadavek autorizace Bluetooth. Přijatý snímek se
→ Album → Download.
uloží do složky Galerie →
Zrušení párování zařízení Bluetooth
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → PŘIPOJENÍ → Bluetooth.
Zařízení zobrazí spárovaná zařízení v seznamu.
2 Klepněte na položku vedle názvu zařízení a zrušte jeho spárování.
3 Klepněte na položku Ukončit párování.
Wi-Fi Direct
O funkci Wi-Fi Direct
Funkce Wi-Fi Direct propojí zařízení přes síť Wi-Fi bez nutnosti použít přístupový bod.
Připojování k ostatním zařízením
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na Nastavení → PŘIPOJENÍ → Wi-Fi a klepnutím na přepínač
Wi-Fi tuto funkci aktivujete.
2 Klepněte na
→ Wi-Fi Direct.
Uvedena jsou nalezená zařízení.
3 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.
Chcete-li změnit název zařízení, klepněte na → Přejmenovat zařízení.
4 Potvrďte požadavek autorizace funkce Wi-Fi Direct v druhém zařízení.
129
Připojování k ostatním zařízením
Odesílání a příjem dat
S dalšími zařízeními můžete sdílet data, například kontakty nebo multimediáln soubory. Následující
akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.
Odeslání snímku
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
2 Vyberte snímek.
3 Klepněte na → Wi-Fi Direct a vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek přenést.
4 Potvrďte požadavek autorizace funkce Wi-Fi Direct v druhém zařízení.
Příjem snímku
Když vám další zařízení zašle snímek, přijměte požadavek autorizace funkce Wi-Fi Direct. Přijatý
→ Album → Download.
snímek se uloží do složky Galerie →
Ukončení připojení k zařízení
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → PŘIPOJENÍ → Wi-Fi.
2 Klepněte na → Wi-Fi Direct.
Telefon zobrazí připojená zařízení v seznamu.
3 Klepnutím na UKONČIT PŘIPOJENÍ → OK odpojíte daná zařízení.
130
Připojování k ostatním zařízením
Rychlé připojení
Informace o funkci Rychlé připojení
Tuto funkci můžete používat k rychlému hledání a připojení blízkých zařízení.
• Metody připojení se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení nebo sdíleného
obsahu.
• Název zařízení se může lišit v závislosti na zařízeních Bluetooth, s kterými párujete. Název
zařízení se například může zobrazit jako BT MAC.
Než začnete tuto funkci používat
• Pokud se připojujete k zařízení, které podporuje funkci Quick Connect, aktivujte jeho obrazovku,
aby je bylo možné detekovat.
• Pokud se připojujete k zařízení, které nepodporuje funkci Quick Connect, musí být aktivována
funkce Wi-Fi Direct nebo Bluetooth.
Připojování k ostatním zařízením
1 Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku Rychlé přip.
Pokud tuto funkci používáte poprvé, vyberte možnost viditelnosti a klepněte na položku
SPUSTIT.
Po otevření panelu se automaticky aktivují funkce Wi-Fi a Bluetooth a zařízení vyhledá nejbližší
zařízení.
2 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.
Další kroky se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení. Připojení mezi zařízeními
dokončete dle pokynů na obrazovce.
Chcete-li okolním zařízením povolit vyhledávání a připojení k vašemu zařízení, klepněte na
položku → Nastavit viditelnost zařízení → Zviditelnit zařízení a vyberte možnost.
131
Připojování k ostatním zařízením
Opětovné hledání zařízení
Pokud se požadované zařízení neobjeví na seznamu, vyhledejte ho.
Klepněte na položku
a vyberte zařízení ze seznamu nalezených zařízení.
Deaktivace funkce Rychlé připojení
Chcete-li deaktivovat funkci Rychlé připojení, klepněte na položku
Případně klepněte na položku .
v horní části obrazovky.
Sdílení obsahu
Sdílí obsah s připojenými zařízeními.
1 Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku Rychlé přip.
2 Vyberte zařízení ze seznamu nalezených zařízení.
3 Vyberte kategorii médií.
4 Vyberte obsah, který chcete sdílet, a pak klepněte na položku HOTOVO.
Zařízení odešle obsah do připojeného zařízení.
132
Připojování k ostatním zařízením
SideSync 3.0
O aplikaci SideSync 3.0
Tato aplikace slouží k ovládání obrazovky smartphonu pomocí virtuální obrazovky smartphonu ve
vašem tabletu.
• Ve svém tabletu můžete prohlížet zprávy nebo používat chatovací místnost smartphonu.
• Ve svém tabletu můžete na větším displeji sledovat video přehrávané ve smartphonu.
• Soubory je možné mezi tabletem a smartphonem snadno přenášet přetažením.
Než začnete tuto aplikaci používat
• Váš tablet a smartphone musí podporovat funkci Wi-Fi Direct.
• Aplikace SideSync 3.0 musí být nainstalována v tabletu i ve smartphonu.
Pokud není v některém zařízení nainstalována, stáhněte si ji a nainstalujte z webu Galaxy Apps
nebo Obchod Play.
• Aplikace SideSync 3.0 funguje pouze v zařízeních se systémem Android verze 4.4 nebo vyšší.
Připojení tabletu a smartphonu
1 V tabletu klepněte na obrazovce Aplikace na položku SideSync 3.0.
2 Ve smartphonu spusťte aplikaci SideSync 3.0.
133
Připojování k ostatním zařízením
3 Tablet automaticky vyhledá dostupné smartphony.
Vyberte jeden z nalezených smartphonů.
4 Na obrazovce smartphonu klepněte na OK.
134
Připojování k ostatním zařízením
5 V tabletu se zobrazí virtuální obrazovka smartphonu a obrazovka smartphonu se vypne.
135
Připojování k ostatním zařízením
Používání virtuální obrazovky smartphonu
Procházejte obrazovku a používejte aplikace na virtuální obrazovce smartphonu. Můžete odesílat
nebo přijímat zprávy, případně chatovat s ostatními.
• Některé funkce, jako Screen Mirroring, nemusí na virtuální obrazovce smartphonu
fungovat.
• Virtuální obrazovka smartphonu se může lišit v závislosti na smartphonu.
Minimalizace obrazovky.
Otevření dalších možností.
Maximalizování obrazovky tak,
aby odpovídala obrazovce tabletu.
Otáčení obrazovky
Zavřít SideSync 3.0.
Zachycení kopie obrazovky
Otevření stejné webové stránky ve
webovém prohlížeči tabletu.
Virtuální obrazovka smartphonu
Tlačítko Poslední aplikace
Tlačítko Zpět
Tlačítko Domů
Přesouvání virtuální obrazovky smartphonu
Klepněte na horní okraj virtuální obrazovky smartphonu a přetáhněte jej na jiné místo.
136
Připojování k ostatním zařízením
Nastavení velikosti virtuální obrazovky smartphonu
1 Klepněte a podržte v pravé dolní části virtuální obrazovky smartphonu.
2 Jakmile se zobrazí rámeček, tažením můžete upravit jeho velikost.
Zadávání textu
Při zadávání textu na virtuální obrazovce smartphonu se zobrazí klávesnice tabletu. Pomocí této
klávesnice zadejte text.
Přepínání mezi obrazovkou smartphonu a virtuální obrazovkou smartphonu
Používat obrazovku smartphonu a virtuální obrazovku smartphonu současně není možné. Pokud
používáte virtuální obrazovku smartphonu v tabletu, obrazovka smartphonu se vypne.
Používání obrazovky smartphonu
Stisknutím tlačítka Domů na smartphonu zapnete obrazovku smartphonu a vypnete virtuální
obrazovku v tabletu.
Používání virtuální obrazovky smartphonu
Klepnutím na PŘEPNOUT NA TABLET na obrazovce tabletu zapnete virtuální obrazovku a vypnete
obrazovku smartphonu.
137
Připojování k ostatním zařízením
Přehrávání hudby nebo videí v tabletu
Hudbu a videa uložené ve smartphonu můžete přehrávat prostřednictvím obrazovky a reproduktoru
tabletu.
1 Na virtuální obrazovce smartphonu v tabletu spusťte hudební soubor nebo soubor videa.
2 Vybraný soubor se přehraje prostřednictvím obrazovky a reproduktoru tabletu.
Během přehrávání můžete nastavit hlasitost na virtuální obrazovce smartphonu nebo v tabletu.
Kopírování souborů mezi zařízeními
Kopírování souborů ze smartphonu do tabletu
1 Na virtuální obrazovce smartphonu klepněte a podržte požadovaný soubor.
2 Vyberte soubory, které chcete zkopírovat, klepněte a podržte libovolný vybraný soubor a
přetáhněte jej na obrazovku tabletu.
3 Na obrazovce tabletu se spustí funkce Moje soubory. Vyberte složku pro uložení souboru a
klepněte na HOT.
Kopírování souborů z tabletu do smartphonu
1 Na obrazovce tabletu klepněte a podržte požadovaný soubor.
2 Vyberte soubory, které chcete zkopírovat, klepněte a podržte libovolný vybraný soubor a
přetáhněte jej na virtuální obrazovku smartphonu.
3 Na virtuální obrazovce smartphonu se spustí funkce Moje soubory. Vyberte složku pro uložení
souboru a klepněte na HOT.
138
Připojování k ostatním zařízením
Používání funkcí volání u tabletu
Funkce volání vašeho tabletu můžete používat prostřednictvím reproduktoru a mikrofonu tabletu.
Pomocí virtuální obrazovky smartphonu můžete přijímat příchozí hovory nebo uskutečnit hovor.
Další informace o funkcích volání naleznete v uživatelské příručce ke smartphonu.
Remote PC
Spuštění aplikace Remote PC
Tato aplikace slouží k zobrazení a ovládání obrazovky počítače ve vašem zařízení po propojení
vašeho zařízení a počítače přes Wi-Fi nebo síť LAN. Dále můžete mezi zařízením a počítačem snadno
zobrazovat a přenášet soubory.
Než začnete tuto aplikaci používat
• Musíte mít zaregistrovaný účet Samsung.
• Ověřte, že je počítač zapnutý.
• Ujistěte se, že máte v počítači nainstalovanou aplikaci Agent.
• Abyste mohli tuto funkci používat, proveďte postupně následující kroky:
1. Zaregistrujte zařízení pomocí účtu Samsung.
2. Zaregistrujte počítač pomocí účtu Samsung.
3. Propojte vzdáleně zařízení s počítačem.
139
Připojování k ostatním zařízením
Registrace zařízení
1 Ve svém zařízení klepněte na obrazovce Aplikace na položku Remote PC.
2 Na úvodní obrazovce klepněte na Další.
Spuštění aplikace.
3 Klepněte na PŘIHLÁSIT, zadejte svůj účet Samsung a heslo a poté znovu klepněte na PŘIHL.
Pokud není účet Samsung zaregistrován, postupujte dle pokynů na obrazovce a účet Samsung
vytvořte.
Registrace počítače
1 V počítači spusťte webový prohlížeče a přejděte na stránku remotepc.rview.com.
2 Přihlaste se do účtu Samsung.
Musíte se přihlásit do stejného účtu Samsung, který používáte ve svém zařízení.
3 Nainstalujte aplikaci Agent, pokud není ve vašem počítači nainstalována.
Postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte zobrazovaný název počítače, nastavení proxy
serveru a heslo. Chcete-li získat další informace o nastaveních proxy serveru, kontaktujte svého
správce sítě.
Po dokončení instalace se na hlavním panelu zobrazí ikona
140
.
Připojování k ostatním zařízením
4 Klepněte na Zkontrolovat připojení (Refresh).
Vzdálené připojení zařízení k počítači
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Remote PC.
2 Klepněte na obnovit.
Zobrazení názvu
počítače.
Vzdálené propojení
zařízení s počítačem.
3 Klepněte na ON.
4 Zadejte heslo pro připojení a klepněte na OK.
Pokud jste zapomněli heslo, klepněte na Zapomněli jste heslo?.
5 Vytvoří se připojení a poté můžete ovládat počítač vzdáleně ze zařízení.
141
Připojování k ostatním zařízením
Ovládání počítače v telefonu
Po propojení zařízení můžete ve svém zařízení zobrazit a ovládat obrazovku počítače. Dále můžete
spouštět a upravovat soubory v počítači a přenášet je do zařízení.
Procházení obrazovky.
Otevření dalších
možností.
Klepněte na obrazovku a po klepnutí na
možností:
Stav připojení
v dolní části obrazovky použijte jednu z následujících
• Myš: Zobrazení kurzoru myši na obrazovce telefonu.
• Klávesnice: Otevření klávesnice pro zadání textu do vybraného textového pole.
• Vzdálený průzkumník: Otevření správce souborů pro vyhledání a přenos souborů mezi
připojenými zařízeními.
• Přepnout okno: Přepínání mezi dvěma monitory, je-li počítač připojen ke dvěma monitorům.
• Zavřít: Ukončení aktuálně spuštěné aplikace.
• Další:
– – Pevná obrazovka: Uzamknutí obrazovky telefonu, kterým se deaktivují funkce přiblížení a
posouvání.
– – Nastavení připojení: Změna nastavení připojení.
– – Ctrl + Alt + Delete: Spuštění správce úloh v počítači.
– – Odpojit: Ukončete připojení mezi telefonem a počítačem.
142
Připojování k ostatním zařízením
Přesun souborů mezi zařízením a počítačem
1 Klepněte na položku → Vzdálený průzkumník.
2 Na panelu správce souborů počítače klepněte a podržte požadovaný soubor. Poté jej přetáhněte
na panel správce souborů zařízení. Soubory můžete přesouvat i naopak.
Správce souborů
počítače
Správce souborů
zařízení
Odpojení zařízení od počítače
Ve svém zařízení klepněte na
→ OK.
V počítači klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu
143
na hlavním panelu a ukončete aplikaci Agent.
Připojování k ostatním zařízením
Screen Mirroring
Informace o funkci Screen Mirroring
Tuto funkci použijte k připojení vašeho zařízení k velké obrazovce pomocí hardwarového klíče
AllShare Cast nebo HomeSync a sdílení obsahu.
Zařízení s aktivní funkcí
zrcadlení obrazovky
(klíč AllShare Cast,
HomeSync)
• Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Některé soubory mohou být během přehrávání uloženy do mezipaměti, v závislosti na
připojení k síti.
• Chcete-li ušetřit energii, deaktivujte tuto funkci, když ji nepoužíváte.
• Pokud určíte frekvenci sítě Wi-Fi, nemusí být hardwarové klíče AllShare Cast nebo
HomeSync detekovány nebo se nemusí připojit.
• Pokud hrajete videa nebo hry na televizoru, vyberte příslušný režim televizoru, abyste
získali z funkce maximum.
144
Připojování k ostatním zařízením
Prohlížení obsahu na televizoru
Před připojením televizoru k zařízení připojte televizor a zařízení s aktivní funkcí zrcadlení obrazovky.
Chcete-li nastavit připojení, postup naleznete v uživatelské příručce zařízení. Následující akce
představují příklad prohlížení obsahu v televizoru připojeném pomocí klíčenky funkce AllShare Cast.
1 Připojte zařízení s aktivní funkcí zrcadlení obrazovky k televizoru pomocí kabelu HDMI.
2 V televizoru vyberte režim připojení, například režim HDMI, a připojte externí zařízení.
3 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → PŘIPOJENÍ → Screen Mirroring.
Uvedena jsou nalezená zařízení.
4 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.
Obrazovka zařízení se zobrazí na obrazovce televizoru.
Pokud připojujete zařízení poprvé, klepněte na název klíčenky v seznamu a podržte ho a zadejte
kód PIN zobrazený na obrazovce televizoru.
5 Otevřete nebo přehrajte soubor a pak zobrazení ovládejte pomocí kláves na vašem zařízení.
145
Připojování k ostatním zařízením
Mobilní tisk
Připojte zařízení k tiskárně pomocí Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct a tiskněte snímky či dokumenty.
Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.
Připojování k tiskárně
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → PŘIPOJENÍ → Tisk, vyberte typ tiskárny a
poté klepnutím na přepínač v pravé horní části obrazovky funkci aktivujete. Zařízení vyhledá tiskárny,
které jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení. Vyberte tiskárnu, kterou chcete používat
jako výchozí.
Chcete-li tiskárny přidat ručně, klepněte na položku → Přidat tiskárnu → ADD PRINTER, zadejte
podrobnosti a pak klepněte na položku OK.
Chcete-li změnit nastavení tisku, klepněte na položku → Nastavení.
Tisk obsahu
Během zobrazování obsahu, jako jsou obrázky nebo dokumenty, klepněte na položku → Tisk →
→ Všechny tiskárny a pak vyberte tiskárnu.
146
Správce zařízení a dat
Upgrade zařízení
Zařízení lze upgradovat na nejnovější software.
Upgrade pomocí bezdrátového připojení
Zařízení lze přímo upgradovat na nejnovější software pomocí služby bezdrátového zasílání firmwaru
(FOTA).
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → OBECNÉ → O zařízení → Aktualizace
softwaru → Aktualizovat.
Upgrade pomocí aplikace Samsung Kies
Stáhněte si nejnovější verzi aplikace Samsung Kies z webu Samsung. Spusťte aplikaci Samsung Kies a
připojte zařízení k počítači. Aplikace Samsung Kies zařízení automaticky rozpozná a zobrazí případné
dostupné aktualizace v dialogovém okně. Chcete-li spustit upgrade, klikněte na tlačítko Aktualizace
v dialogovém okně. Další informace o upgradu naleznete v nápovědě k aplikaci Samsung Kies.
• Nevypínejte počítač a neodpojujte kabel USB, pokud probíhá aktualizace zařízení.
• Během aktualizace zařízení nepřipojujte k počítači další mediální zařízení. Mohlo by to
způsobit narušení procesu aktualizace.
147
Správce zařízení a dat
Přesun souborů mezi zařízením a počítačem
Přesunujte zvuky, videa, obrázky nebo jiné typy souborů ze zařízení do počítače a naopak.
Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB od zařízení. Mohlo by dojít ke ztrátě dat
nebo poškození zařízení.
• Neodpojujte zařízení od počítače, pokud přehráváte soubory uložené v zařízení pomocí
připojeného počítače. Po dokončení přehrávání souboru odpojte zařízení od počítače.
• Zařízení se nemusí správně připojit, pokud jsou připojena pomocí USB rozbočovače.
Připojte zařízení přímo k USB portu počítače.
Připojování jako mediální zařízení
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Otevřete panel s oznámeními a pak klepněte na položku Připojeno jako multimediální zařízení
→ Mediální zařízení (MTP).
Pokud váš počítač nepodporuje protokol Media Transfer Protocol (MTP) nebo neobsahuje
nainstalovaný žádný odpovídající ovladač, klepněte na položku Fotoaparát (PTP).
3 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.
148
Správce zařízení a dat
Připojení pomocí aplikace Samsung Kies
Samsung Kies je počítačová aplikace, která spravuje multimediální obsah a osobní údaje v zařízeních
Samsung. Stáhněte si nejnovější aplikaci Samsung Kies z webu Samsung.
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Aplikace Samsung Kies se v počítači spustí automaticky. Pokud se program Samsung Kies
nespustí, dvakrát klepněte na ikonu Samsung Kies v počítači.
2 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.
Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.
Zálohování nebo obnovení dat
Udržujte vaše osobní údaje, údaje aplikací a nastavení v bezpečí ve vašem zařízení. Citlivé údaje
můžete zálohovat na záložní účet a použít je později.
Používání účtu Google
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení.
2 Klepněte na položku OBECNÉ → Záloha a obnovení a zaškrtněte Zálohovat moje data.
3 Klepněte na položku Zálohovat účet a vyberte účet jako záložní účet.
Chcete-li uložit data, musíte se přihlásit do účtu Google pomocí průvodce nastavením.
Průvodce nastavením můžete spustit a otevřít provedením továrního vymazání dat v
zařízení. Pokud se nepřihlásíte do účtu Google pomocí průvodce nastavením, nebudete
moci obnovit zálohované údaje.
149
Správce zařízení a dat
Používání účtu Samsung
1 Na obrazovce aplikace klepněte na položku Nastavení → OBECNÉ → Účty → Přidat účet →
Účet Samsung account a pak se přihlaste do svého účtu Samsung.
2 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení.
3 Klepněte na položku OBECNÉ → Cloud → Zálohování, zaškrtněte položky, které chcete
zálohovat, a pak klepněte na položku ZÁLOHOVAT → ZÁLOHOVAT.
Chcete-li obnovit data, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na Nastavení → OBECNÉ →
Cloud → Obnovit, vyberte požadované položky a klepněte na OBNOVIT.
Provádění obnovení dat
Vymaže všechna nastavení a data na zařízení. Před provedením obnovení do továrního nastavení
ověřte, zda jste zálohovali všechna důležitá data uložená v zařízení. Další informace naleznete v části
Zálohování nebo obnovení dat.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → OBECNÉ → Záloha a obnovení →
Obnovit tovární data → RESETOVAT ZAŘÍZENÍ → ODSTRANIT VŠE. Zařízení se automaticky
restartuje.
150
Nastavení
Otevření menu Nastavení
Tuto aplikaci použijte, chcete-li konfigurovat zařízení, nastavit možnosti aplikace a přidat účty.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení.
Chcete-li hledat nastavení zadáváním klíčových slov, klepněte na položku
.
PŘIPOJENÍ
Wi-Fi
Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.
Na obrazovce Nastavení klepněte na PŘIPOJENÍ → Wi-Fi a poté klepnutím na přepínač Wi-Fi funkci
aktivujete.
Chcete-li použít možnosti, klepněte na položku .
• Upřesnit: Úprava nastavení sítě Wi-Fi.
• Tlačítko WPS: Připojení k zabezpečené síti Wi-Fi pomocí tlačítka WPS.
• Zadání PIN kódu WPS: Připojení k zabezpečené síti Wi-Fi pomocí PIN kódu WPS.
• Nápověda: Zobrazení informací nápovědy pro aplikaci Wi-Fi.
151
Nastavení
Nastavení pravidel spánku sítí Wi-Fi
Klepněte na položku → Upřesnit → Ponechat Wi-Fi zapnuté během spánku.
Nastavení oznámení sítě
Zařízení může zjistit otevřené sítě Wi-Fi a upozornit na ně, pokud jsou dostupné, zobrazením ikony
na stavovém řádku.
Klepněte na položku → Upřesnit a zaškrtnutím položky Oznámení sítě tuto funkci aktivujte.
Bluetooth
Aktivace funkce Bluetooth pro přenášení informací na krátké vzdálenosti.
Na obrazovce Nastavení klepněte na PŘIPOJENÍ → Bluetooth a poté klepnutím na přepínač
Bluetooth funkci aktivujete.
Chcete-li použít další možnosti, klepněte na položku .
• Časový limit viditelnosti: Nastavení doby, po kterou bude zařízení viditelné.
• Přijaté soubory: Zobrazení přijatých souborů přes Bluetooth.
• Přejmenovat zařízení: Změna názvu zařízení.
• Nápověda: Zobrazení informací nápovědy pro funkci Bluetooth.
Režim Letadlo
V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce zařízení vypnuty. Budete moci používat pouze
služby, které nevyužívají připojení k síti.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku PŘIPOJENÍ → Režim Letadlo.
152
Nastavení
Použití dat
Sledování množství použitých dat.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku PŘIPOJENÍ → Použití dat.
Chcete-li použít další možnosti, klepněte na položku .
• Mobilní aktivní body: Vybírá přístupové body mobilní sítě a brání tak aplikacím spuštěným na
pozadí v jejich použití.
Umístění
Změna nastavení oprávnění informací o poloze.
Na obrazovce Nastavení klepněte na PŘIPOJENÍ → Umístění a poté klepnutím na přepínač
Umístění funkci aktivujete.
• Režim: Výběr způsobu shromažďování údajů o vaší poloze.
• Poslední požadavky na informace o poloze: Zobrazení aplikací, které vyžadují informace o vaší
aktuální poloze, a jejich využití baterie.
• Služby pro zjišť. polohy: Zobrazení služeb pro zjišťování polohy, které používá vaše zařízení.
• Moje místa: Nastavení profilů, které budou použity pro určitá umístění při použití funkcí GPS,
Wi-Fi nebo Bluetooth pro vyhledání vaší aktuální polohy.
Další sítě
Přizpůsobit nastavení pro ovládání sítí.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku PŘIPOJENÍ → Další sítě.
VPN
Nastavení a připojení k virtuální soukromé síti (VPN).
Ethernet
Možnost Ethernet je dostupná v případě, že je k zařízení připojen adaptér sítě Ethernet. Pomocí této
možnosti můžete aktivovat funkci Ethernet a nakonfigurovat nastavení sítě.
153
Nastavení
Nedaleká zařízení
Změní nastavení pro sdílení obsahu, pokud připojíte zařízení k blízkým zařízením.
Na obrazovce Nastavení klepněte na PŘIPOJENÍ → Nedaleká zařízení a klepnutím na přepínač
Nedaleká zařízení ji aktivujete.
• Název zařízení: Zobrazení názvu multimediálního serveru pro vaše zařízení.
• Obsah pro sdílení: Nastavení zařízení pro sdílení obsahu s jinými zařízeními.
• Povolená zařízení: Zobrazení seznamu zařízení, které mohou mít přístup k zařízení.
• Zakázaná zařízení: Zobrazení seznamu zařízení, které mají blokovaný přístup k zařízení.
• Stáhnout do: Vybere umístění v paměti pro ukládání souborů médií.
• Přijímat soub. z jiných zařízení: Nastavení telefonu pro přijetí nahrávaných položek z jiných
zařízení.
Tisk
Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Dostupné tiskárny
můžete hledat nebo přidat tiskárnu ručně pro tisk souborů pomocí funkce Wi-Fi nebo cloudových
služeb.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku PŘIPOJENÍ → Tisk.
Screen Mirroring
Aktivujte funkci zrcadlení obrazovky a sdílejte vaše zobrazení s ostatními.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku PŘIPOJENÍ → Screen Mirroring.
154
Nastavení
ZAŘÍZENÍ
Zvuky a oznámení
Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku ZAŘÍZENÍ → Zvuky a oznámení.
• Režim zvuku: Nastavení zařízení na použití režimu zvuku nebo tichého režimu.
• Intenzita vibrací: Nastavení síly vibrací oznámení.
• Vyzváněcí tón oznámení: Výběr vyzvánění pro události, například pro příchozí zprávy.
Zobrazení
Změna nastavení zobrazení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku ZAŘÍZENÍ → Zobrazení.
• Písmo:
– – Styl písma: Změna typu písma zobrazovaného textu.
– – Velikost písma: Změna velikosti písma.
• Jas: Nastavení jasu displeje.
• Otočení obrazovky: Nastavení obsahu pro automatické otáčení při otočení zařízení.
– – Inteligentní otáčení: Nastavení otáčení rozhraní v souladu s orientací tváře.
• Inteligentní pohotovostní režim: Nastavení zařízení, které umožňuje zabránit vypnutí
podsvícení displeje při jeho sledování.
• Časový limit displeje: Nastavení prodlevy než zařízení vypne podsvícení displeje.
• Režim displeje:
– – Adaptivní obrazovka: Tento režim slouží k optimalizaci displeje podle nastavení zobrazení.
– – Kino AMOLED: Tento režim slouží k vytvoření živějšího tónu displeje.
– – Fotografie AMOLED: Tento režim použijte, chcete-li nastavit skutečnější barvy na displeji.
– – Základní: Tento režim použijte pro tmavé prostředí, například v temných místnostech.
155
Nastavení
• Režim čtení: Vyberte, které aplikace mají využívat režim čtení. V režimu čtení pomáhá zařízení
chránit vaše oči při nočním čtení.
• Aut. nast. tónu displeje: Slouží k úspoře energie pomocí úpravy jasu displeje.
• Spořič displeje: Nastavení telefonu, které umožňuje spustit spořič obrazovky v případě, že se
telefon nabíjí nebo je připojen k doku počítače.
• Doba osvětlení tlačítek: Nastavení doby, po kterou zůstane zapnuto podsvícení tlačítka
Poslední aplikace a tlačítka Zpět.
• Zvýšit citlivost dotyku: Nastavení zařízení umožňující používání dotykového displeje
s nasazenými rukavicemi.
V závislosti na typu nošeného materiálu při dotyku nemusí být některé příkazy rozpoznány.
Pozadí
Umožňuje změnit nastavení pozadí.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku ZAŘÍZENÍ → Pozadí.
• Domovská obrazovka: Výběr obrázku na pozadí klasické domovské obrazovky.
• Zamknout displej: Výběr obrázku na pozadí obrazovky zámku.
• Domovská a zamknutá obrazovka: Výběr obrázku na pozadí klasické domovské obrazovky a
uzamknuté obrazovky.
Zamknout displej
Změna nastavení zamknuté obrazovky.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku ZAŘÍZENÍ → Zamknout displej.
• Zámek displeje: Změna metody zámku obrazovky. Následující možnosti se mohou lišit v
závislosti na výběru metody zámku obrazovky.
• Možnosti nástroje Hodiny: Slouží ke konfiguraci nastavení pomůcky hodiny.
– – Velikost hodin: Změna velikosti hodin.
– – Zobrazit datum: Nastavení zařízení, které umožňuje zobrazení data s hodinami.
156
Nastavení
• Zástupci: Nastavení zařízení pro zobrazení a úpravy zkratek aplikací na uzamknuté obrazovce.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Informace o majiteli: Zadejte informace, které se zobrazí s hodinami.
• Efekt odemknutí: Vybere efekt, který se zobrazí při odemknutí obrazovky.
• Nápověda: Nastavení řízení pro zobrazení textu nápovědy na uzamknuté obrazovce.
Více oken
Nastavení zařízení pro použití funkce Více oken.
Na obrazovce Nastavení klepněte na ZAŘÍZENÍ → Více oken a klepnutím na přepínač Více oken
funkci aktivujete.
• Otevřít v zobr. Více oken: Nastavení zařízení, které umožňuje aktivovat funkci Více oken při
otevírání souborů ze složky Moje soubory nebo Video. Zařízení tuto funkci také aktivuje, když
budete zobrazovat přílohy zpráv.
Oznamovací panel
Přizpůsobí položky, které se zobrazí na panelu s oznámeními.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku ZAŘÍZENÍ → Oznamovací panel.
• Nastavení jasu: Nastavení zařízení, které umožňuje zobrazit lištu nastavení jasu na panelu
s oznámeními.
• Doporučené aplikace: Nastavte zařízení pro zobrazení seznamu doporučených aplikací na
panelu s oznámeními na základě vašich akcí, například připojením sluchátek k zařízení.
• Nast. tl. rychlého nast.: Slouží ke změně uspořádání tlačítek rychlého nastavení zobrazených na
panelu oznámení.
Panel nástrojů
Nastavení zařízení pro použití panelu nástrojů.
Na obrazovce Nastavení klepněte na ZAŘÍZENÍ → Panel nástrojů a poté klepnutím na přepínač
Panel nástrojů funkci aktivujete.
Zobrazí seznam aplikací, které se zobrazí na panelu nástrojů. Chcete-li upravit seznam aplikací,
klepněte na .
157
Nastavení
Pohyby
Aktivuje funkci rozpoznávání pohybu a mění nastavení, která ovládají rozpoznávání pohybu vašeho
zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku ZAŘÍZENÍ → Pohyby.
• Ztlumit/Pozastavit:
– – Položením dlaně na displej: Nastavení zařízení, aby ztlumilo alarm nebo pozastavilo
přehrávání médií při dotyku obrazovky pomocí dlaně.
– – Inteligentní pauza: Nastavení pozastavení přehrávání videa v zařízení pokud se nedíváte na
obrazovku.
• Dlaní uložit obrazovku: Nastavení zařízení na zachycení snímku obrazovky přejetím dlaně
doleva nebo doprava přes obrazovku.
Usnadnění
Pomocí této funkce lze zlepšit usnadnění přístupu k zařízení. Další informace naleznete v části
O usnadnění přístupu.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku ZAŘÍZENÍ → Usnadnění.
Uživatelé
Nastavení a správa uživatelských profilů pro individuální nastavení. Další informace naleznete v části
Více uživatelů.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku ZAŘÍZENÍ → Uživatelé.
Soukromý režim
Chcete-li zabránit ostatním v přístupu k vašemu osobnímu obsahu, aktivujte soukromý režim.
Na obrazovce Nastavení klepněte na ZAŘÍZENÍ → Soukromý režim a klepnutím na přepínač
Soukromý režim funkci aktivujete.
• Typ př. do Soukr. režimu: Nastavuje nebo mění metodu odemknutí pro aktivaci soukromého
režimu.
158
Nastavení
Snímač prstů
Zaregistrujte vaše otisky prstů do zařízení a zabezpečte zařízení nebo se přihlaste do svého účtu
Samsung.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku ZAŘÍZENÍ → Snímač prstů.
• Správce otisků prstů: Registrace nebo odstranění informací o otisku prstu.
• Změnit heslo zál.: Změní alternativní heslo, použije se, pokud zařízení nerozpozná otisk prstu.
• Zámek displeje: Změna metody zámku obrazovky.
• Ověřit Samsung účet: Nastavení zařízení, které umožňuje ověřit účet Samsung pomocí otisků
prstů.
OBECNÉ
Účty
V této části můžete přidat e-mailové nebo SNS účty.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku OBECNÉ → Účty.
Cloud
V této části můžete měnit nastavení synchronizace dat nebo souborů pomocí účtu Samsung nebo
cloudového úložiště Dropbox.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku OBECNÉ → Cloud.
159
Nastavení
Záloha a obnovení
Změňte nastavení pro správu nastavení a dat.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku OBECNÉ → Záloha a obnovení.
• Zálohovat moje data: Nastavení zařízení pro zálohování nastavení a dat aplikací na server
Google.
• Zálohovat účet: Nastavení nebo úprava účtu zálohování Google.
• Automatické obnovení: Nastavení zařízení, aby provádělo obnovení nastavení a dat aplikací při
opětovné instalaci aplikací na tomto zařízení.
• Obnovit tovární data: Obnovení nastavení na jejich výchozí tovární hodnoty a smazání všech
dat.
Jazyk a zadávání
Změňte nastavení pro zadání textu. Některé možnosti nemusí být v závislosti na vybraném jazyku k
dispozici.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku OBECNÉ → Jazyk a zadávání.
Jazyk
Výběr jazyka, ve kterém se budou zobrazovat všechna menu a aplikace.
160
Nastavení
Výchozí
Vyberte výchozí typ klávesnice pro vkládání textu.
Klávesnice Samsung
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
• Vyberte jazyky zadávání: Výběr jazyků pro zadávání.
• Prediktivní zadávání textu: Aktivujte režim předpovídání textu a nechte předpovídat slova na
základě zadání a zobrazit navrhovaná slova. Můžete také přizpůsobit nastavení předpovídání
slov.
• Automaticky nahradit: Nastavení opravování překlepů a neúplných slov klepnutím na
mezerník.
• Aut. velká p. na začátku: Nastavení automatické změny prvního znaku na velký znak po
ukončovacím interpunkčním znaménku, například tečce, otazníku nebo vykřičníku.
• Automatické mezery: Nastavení automatického vkládání mezer mezi slova.
• Automatická interpunkce: Nastavení zařízení na vložení tečky po dvojím klepnutí na mezerník.
• Přejíždění po klávesnici:
– – Žádný: Deaktivujte funkci potahování prstem klávesnice zařízení.
– – Souvislé zadávání: Nastavení zařízení pro zadávání textu přejetím prstu po klávesnici.
– – Ovládání kurzoru: Aktivace funkce inteligentní navigace pomocí klávesnice, která umožňuje
posun kurzoru tlačítky na klávesnici.
• Zvuk: Nastavení zvuku při dotyku tlačítek.
• Vibrace: Nastavení vibrací zařízení po klepnutí na klávesu.
• Náhled znaků: Umožňuje nastavit zařízení, aby zobrazovalo velký obrázek každého stisknutého
znaku.
• Obnovit nastavení: Nastavení obnovení klávesnice Samsung.
Hlasové zadávání Google
• Zvolit vstupní jazyky: Výběr jazyků pro zadávání.
• Cenzura: Nastavení zařízení, které zabraňuje rozpoznávání nevhodných výrazů v hlasových
vstupech.
• Rozpoznávání řeči offline: Stáhnutí a instalace jazykových dat pro offline hlasové zadávání.
161
Nastavení
Možnosti převodu text-řeč
• Preferovaný modul TTS: Výběr modulu syntézy řeči. Chcete-li změnit nastavení pro moduly
syntézy řeči, klepněte na položku .
• Rychlost mluvení: Výběr rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.
• Poslechnout si příklad: Poslech mluveného textu na ukázku.
• Výchozí stav jazyka: Zobrazení stavu výchozího jazyka pro funkci převodu textu na řeč.
Rychlost ukazatele
Nastavte rychlost ukazatele pro myš nebo dotykovou destičku (trackpad) připojenou k zařízení.
Datum a čas
Přístup a změna následujících nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku OBECNÉ → Datum a čas.
Pokud se baterie zcela vybije nebo je vyjmuta ze zařízení, datum a čas se resetuje.
• Automatická aktualizace data a času: Automatická aktualizace data a času při cestování do
jiných časových pásem.
• Nastavit datum: Ruční nastavení data.
• Nastavit čas: Slouží k ručnímu nastavení aktuálního času.
• Vybrat časové pásmo: Nastavení domovského časového pásma.
• Použít 24hodinový formát: Zobrazení času v 24 hodinovém formátu.
• Vyberte formát data: Výběr formátu data.
162
Nastavení
Příslušenství
Změna nastavení příslušenství.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku OBECNÉ → Příslušenství.
• Zvukový výstup: Výběr formátu zvukového výstupu, který bude použit při připojování zařízení k
zařízením HDMI. Některá zařízení nemusí nastavení prostorového zvuku podporovat.
• Automaticky odemknout: Nastavení zařízení na automatické odemknutí, pokud dojde
k otevření krytu.
Baterie
Zobrazení množství zařízením spotřebované energie baterie.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku OBECNÉ → Baterie.
• Zobrazit kapacitu baterie: Nastavení zařízení pro zobrazení údajů o zbývající kapacitě baterie.
Úsporný režim
V této části můžete aktivovat úsporný režim a změnit nastavení úsporného režimu. Další informace
naleznete v části Úsporný režim.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku OBECNÉ → Úsporný režim.
• Úsporný režim: V této části můžete aktivovat úsporný režim a změnit nastavení úsporného
režimu.
– – Omezit výkon: Nastaví zařízení na omezování různých možností, například vypnutí a
podsvícení tlačítka Poslední aplikace a tlačítka Zpět.
– – Režim Stupně šedi: Nastavení zařízení na zobrazení všech barev ve stupních šedi.
• Ultra úsporný režim: Prodlouží dobu pohotovostního režimu a omezí spotřebu baterie pomocí
jednoduššího rozvržení a omezeného přístupu k aplikaci.
Odhadovaná maximální pohotovostní doba ukazuje zbývající čas, než dojde energie v
zařízení, které se nepoužívá. Pohotovostní doba se může lišit v závislosti na nastavení
zařízení a provozních podmínkách.
163
Nastavení
Úložiště
V této části můžete zobrazit informace o paměti vašeho zařízení a paměťové karty nebo paměťovou
kartu naformátovat.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku OBECNÉ → Úložiště.
Formátováním paměťové karty se trvale vymažou všechna data.
Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší, než je uváděno, protože operační
systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti. Dostupná kapacita se může změnit po
upgradu zařízení.
Zabezpečení
Změňte nastavení tak, abyste zařízení a kartu SIM nebo USIM zabezpečili.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku OBECNÉ → Zabezpečení.
• Správci zařízení: Zobrazení nainstalovaných správců zařízení. Správcům zařízení můžete dovolit
použít pro zařízení nové zásady.
• Neznámé zdroje: Nastavení zařízení umožňující instalaci aplikací z neznámých zdrojů.
• Šifrovat zařízení: Nastavení hesla šifrování dat uložených v zařízení. Při každém zapínání zařízení
je třeba zadat heslo.
Před povolením tohoto nastavení nabijte baterii, protože zašifrování vašich dat může zabrat
více než hodinu.
• Šifrovat externí SD kartu: Nastavení zařízení pro šifrování souborů na paměťové kartě.
Pokud restartujete zařízení do továrního nastavení a necháte toto nastavení povolené,
zařízení nebude moci číst zašifrované soubory. Před resetováním zařízení zakažte toto
nastavení.
• Dálkové ovládání: Nastavení zařízení, které umožňuje ovládat ztracené nebo odcizené zařízení
na dálku prostřednictvím Internetu. Chcete-li tuto funkci použít, je nutné se přihlásit k vašemu
účtu Samsung.
• Přejít na webovou stránku: Přístup k webu Find my mobile (findmymobile.samsung.com).
Z webové stránky Find my mobile můžete sledovat a ovládat ztracené nebo ukradené zařízení.
164
Nastavení
• Viditelná hesla: Nastavení zobrazování hesel zařízení během jejich zadávání.
• Aktual. zásad zabezpečení: Natavení kontroly a stahování aktualizací zabezpečení.
• Odesílat zprávy o zabezpečení: Nastavení zařízení, které umožňuje automaticky odesílat
společnosti Samsung aktualizované zprávy o zabezpečení.
• Typ úložiště: Nastavení typu úložiště souborů s přihlašovacími údaji.
• Důvěryhodné přihlašovací údaje: Používejte pouze certifikáty a osvědčení, zajistíte tím
bezpečné používaní různých aplikaci.
• Instalovat z paměti zařízení: Nainstalujte šifrované certifikáty, které jsou uloženy v paměťovém
zařízení USB.
• Vymazat přihlašovací údaje: Odstranění veškerých osvědčení ze zařízení a nastavení nového
hesla.
O zařízení
Otevření informací o zařízení, úprava názvu zařízení nebo aktualizace softwaru zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku OBECNÉ → O zařízení.
APLIKACE
Správce aplikací
Kontrola a správa aplikací v zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku APLIKACE → Správce aplikací.
Výchozí aplikace
Vybere výchozí nastavení pro používání aplikací.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku APLIKACE → Výchozí aplikace.
165
Usnadnění
O usnadnění přístupu
Menu usnadnění představují speciální funkce pro osoby s jistými fyzickými omezeními, například
špatným zrakem nebo poškozeným sluchem. Můžete používat následující funkce:
• TalkBack
• Změna velikosti písma
• Zvětšení obrazovky
• Upozornění na oznámení
• Převrácení barev displeje
• Nastavení barev
• Vypnutí všech zvuků
• Oznámení blikáním
• Nastavení vyvážení zvuku
• Režim monofonního zvuku
• Přizpůsobení nastavení titulků
• Pomocná menu
• Nastavení možností prodlevy klepnutí a podržení
• Režim ovládání interakce
• Režim ovládání jedním klepnutím
• Správa nastavení usnadnění přístupu
Chcete-li použít nabídky usnadnění, klepněte na obrazovce Aplikace na položku Nastavení →
ZAŘÍZENÍ → Usnadnění.
166
Usnadnění
Používání tlačítka Domů k otevírání menu
usnadnění
Následující menu usnadnění můžete otevřít trojnásobným rychlým stisknutím tlačítka Domů.
• Usnadnění
• TalkBack
• Negativní barvy
• Řízení interakce
Na obrazovce Aplikace klepněte na Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Usnadnění a klepnutím na přepínač
Přímý přístup tuto funkci aktivujete. Pak vyberte menu usnadnění, která se otevře po rychlém
trojnásobném stisknutí tlačítka Domů.
Pokud vyberete více než jedno menu, zařízení zobrazí rozevírací vyskakovací okno s dotazem, které
menu chcete použít pokaždé, když třikrát rychle stisknete tlačítko Domů. Chcete-li povolit Řízení
interakce v menu usnadnění, aktivujte tuto funkci. Na obrazovce Aplikace klepněte na Nastavení →
ZAŘÍZENÍ → Usnadnění → Obratnost a interakce a klepnutím na přepínač Řízení interakce tuto
funkci aktivujete.
Hlasová zpětná vazba (TalkBack)
Aktivace a deaktivace funkce TalkBack
Aktivujte funkci TalkBack a nastavte zařízení na hlasité čtení textu na obrazovce nebo vybraných
funkcích. Tato funkce je užitečná, pokud máte obtíže se sledováním obrazovky.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Usnadnění → Zrak →
TalkBack.
2 Klepnutím na přepínač v horní části obrazovky tuto funkci aktivujete.
Chcete-li funkci TalkBack deaktivovat, klepněte na přepínač v horní části obrazovky a poté rychle
dvakrát klepněte kamkoli na obrazovku.
3 Klepněte na možnost OK.
Pro deaktivaci funkce TalkBack klepněte na OK a poté rychle dvakrát klepněte kamkoli na
obrazovku.
167
Usnadnění
Po aktivaci funkce TalkBack zařízení zajistí hlasovou zpětnou vazbu a přečte nahlas vybrané funkce.
Zařízení také poskytuje hlasovou zpětnou vazbu při vypnutí obrazovky, když máte nová oznámení a
další.
Když aktivujete funkci Prozkoumání dotykem během použití funkce TalkBack, zařízení přečte
vybrané položky nahlas. Zařízení nejdříve položky na obrazovce přečte, když na ně klepnete. Zařízení
pak vykoná funkci nebo otevře aplikaci, pokud kdekoliv na obrazovce poklepete rychle dvakrát
za sebou. Pokud je funkce Prozkoumání dotykem deaktivována, zařízení nemůže provádět různé
funkce, které vyžadují ovládání pomocí gest prstů.
Chcete-li aktivovat funkci Prozkoumání dotykem, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na
Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Usnadnění → Zrak → TalkBack → NASTAVENÍ a zaškrtněte možnost
Prozkoumání dotykem.
Některé funkce jsou při používání funkce TalkBack nedostupné.
Ovládání obrazovky pomocí gest prstů
K ovládání obrazovky, když používáte funkci TalkBack, můžete používat různá gesta prstů. Pokud
je funkce Prozkoumání dotykem deaktivována, zařízení nemůže provádět některé funkce, které
vyžadují ovládání pomocí gest prstů.
Chcete-li aktivovat funkci Prozkoumání dotykem, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na
Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Usnadnění → Zrak → TalkBack → NASTAVENÍ a zaškrtněte možnost
Prozkoumání dotykem.
• Prozkoumání obrazovky: Obrazovku prozkoumáte, když na obrazovku umístíte prst a začněte
jím pohybovat. Vyberte položku a podržte ji a zařízení ji nahlas přečte. Po uvolnění prstu se
položka pod vaším prstem vybere.
• Výběr položek: Klepněte na položku a vyberte ji. Nebo vyberte položku a podržte ji při
průzkumu obrazovky a pak prst uvolněte.
• Otevírání vybrané položky: Po přečtení požadované položky při hlasitém čtení vybraných
položek uvolněte prst z položky. Pak rychle dvakrát klepněte kamkoliv na obrazovku.
• Výběr předchozí položky: Rolujte na obrazovce rychle směrem nahoru nebo doleva jedním
prstem.
168
Usnadnění
• Výběr další položky: Rolujte na obrazovce rychle směrem dolů nebo doprava jedním prstem.
• Rolování seznamy: Rolujte obrazovku nahoru nebo dolů dvěma prsty.
• Návrat na předchozí stránku: Rolujte obrazovku doprava pomocí dvou prstů.
• Přesun na předchozí stránku: Rolujte obrazovku doleva pomocí dvou prstů.
• Odemknutí obrazovky: Rolujte obrazovku libovolným směrem v rámci oblasti zamknuté
obrazovky dvěma prsty.
• Otevření panelu s oznámeními: Přetáhněte horní část obrazovky směrem dolů dvěma prsty.
• Otevření panelu s rychlými nastaveními: Přetáhněte horní část obrazovky směrem dolů třemi
prsty.
Nastavení gest prstů pro funkci TalkBack můžete nakonfigurovat v položce Správa gest. Další
informace naleznete v části Konfigurace nastavení gest prstů.
Konfigurace nastavení gest prstů
Používáte-li funkci TalkBack, můžete provádět akce pomocí gest prstů. Můžete provádět různé akce,
například návrat na předchozí obrazovku, otevření Domovské obrazovky a další. Před použitím gesta
prstů nakonfigurujte.
Konfigurace nastavení pro svislá gesta
Dvoudílná svislá gesta můžete používat potažením prstů směrem nahoru a dolů z dolního okraje
obrazovky nebo naopak.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Usnadnění → Zrak
→ TalkBack → NASTAVENÍ → Správa gest → Dvoudílná svislá gesta. Pak vyberte jednu z
následujících funkcí:
• Přechod na první a poslední položky na obrazovce: Pokud potáhnete prst nahoru a pak dolů
po obrazovce, dojde k výběru první položky v horní části obrazovky. Pokud potáhnete prst dolů
a pak nahoru po obrazovce, dojde k výběru poslední položky v dolní části obrazovky.
• Přepínání úrovní podrobnosti čtení: Pokud potáhnete prst nahoru a pak dolů po obrazovce,
dojde ke změně jednotky čtení. Jednotka čtení se změní pro stránku, odstavec, řádek, slovo,
znak a pro výchozí nastavení. Pokud potáhnete prst dolů a pak nahoru po obrazovce, dojde
k obrácení pořadí jednotky čtení.
169
Usnadnění
Konfigurace nastavení pro gesta zkratek
Tuto funkci použijte ke konfiguraci osmi gest zkratek. Můžete nakonfigurovat různá gesta, například
potažení prstů směrem nahoru a pak doprava bez uvolnění a další. Můžete měnit gesta zkratek nebo
přiřadit funkce nevyužitým zkratkám.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Usnadnění → Zrak →
TalkBack → NASTAVENÍ → Správa gest. Vyberte gesto a pak mu přiřaďte funkci.
K dispozici jsou následující funkce:
• Tlačítko Zpět: Návrat na předchozí obrazovku.
• Tlačítko Plocha: Otevře Domovskou obrazovku.
• Tlačítko Poslední aplikace: Otevře seznam nedávno použitých aplikací.
• Otevřít oznámení: Otevře panel s oznámeními.
• Otevřít globální kontextovou nabídku: Otevře globální kontextové menu. Klepněte na
obrazovku a podržte ji pro otevření kruhového globálního kontextového menu. Můžete
používat funkce jako jsou Rychlá navigace, Číst shora, Hláskovat poslední výrok nebo Číst
od další položky. Pak prozkoumejte menu nakreslením kruhu pomocí prstu bez uvolnění. Až
naleznete požadované menu, uvolněte prst z menu a vyberte ho.
Klepněte na položku Pozastavit zpětnou vazbu v horním levém rohu obrazovky, chcete-li
pozastavit hlasovou zpětnou vazbu.
Klepněte na položku Nastavení aplikace TalkBack v pravém horním rohu obrazovky, chceteli získat přístup k nastavením funkce TalkBack. Další informace naleznete v části Konfigurace
nastavení funkce TalkBack.
• Otevřít místní kontextovou nabídku: Otevře místní kontextové menu. Umožňuje vybrat
jednotku pro čtení textu na obrazovce. Pokud použijete tuto funkci při zadávání textu, zobrazí
se kontextová menu, například ovládací menu kurzoru. Klepněte na obrazovku a podržte ji pro
otevření kruhového kontextového menu. Pak prozkoumejte menu nakreslením kruhu pomocí
prstu bez uvolnění. Až naleznete požadované menu, uvolněte prst z menu a vyberte ho.
• Číst shora: Přečte položky nahlas od první položky po poslední v daném pořadí.
• Číst od další položky: Přečte položky nahlas počínaje položkou vedle vybrané položky v daném
pořadí.
170
Usnadnění
Změna jednotek čtení
Používáte-li funkci TalkBack, můžete poslouchat čtení textu na obrazovce. Pro výběr požadovaného
textu potáhněte prstem nahoru, dolů, doleva nebo doprava. Ve výchozím nastavení zařízení přečte
text nahlas ve vybrané oblasti. Nebo můžete zařízení nastavit na čtení textu v různých jednotkách,
například řádcích nebo odstavcích.
Změna jednotek čtení pomocí místních kontextových menu
1 Vyberte nějaký text, který chcete přečíst.
2 Potáhněte prst směrem nahoru a pak doprava bez uvolnění a otevřete místní kontextové menu.
3 Klepněte na obrazovku a podržte ji a pak nakreslete prstem kruh a prozkoumejte menu. Až
uslyšíte zprávu Změnit úroveň podrobnosti, prst uvolněte.
4 Znovu klepněte na obrazovku a podržte ji a pak nakreslete prstem kruh a prozkoumejte menu.
Až uslyšíte čtení požadované jednotky, prst uvolněte.
Postup změny gesta zkratky a otevření místního kontextové menu naleznete v části Konfigurace
nastavení pro gesta zkratek.
Změna jednotek čtení pomocí dvoudílných svislých gest.
Pokud potáhnete prst nahoru a pak dolů po obrazovce, dojde ke změně jednotky čtení. Jednotka
čtení se změní pro stránku, odstavec, řádek, slovo, znak a pak pro výchozí nastavení. Pokud
potáhnete prst dolů a pak nahoru po obrazovce, dojde k obrácení pořadí jednotky čtení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Usnadnění → Zrak
→ TalkBack → NASTAVENÍ → Správa gest → Dvoudílná svislá gesta → Přepínání úrovní
podrobnosti čtení.
Pomocí aktuální jednotky čtení můžete poslouchat text vedle aktuálně vybraného textu. Chcete-li
poslouchat další části textu, potáhněte prstem dolů nebo doprava po obrazovce. Pomocí aktuální
jednotky čtení můžete také poslouchat text před aktuálně vybraným textem. Chcete-li poslouchat
předchozí části textu, potáhněte prstem dolů nebo doleva po obrazovce.
171
Usnadnění
Pozastavení funkce TalkBack
Otevřete globální kontextové menu potažením prstu směrem dolů a pak doprava po obrazovce
bez uvolnění. Po výběru položky Pozastavit zpětnou vazbu v levé dolní části obrazovky dojde k
pozastavení funkce TalkBack.
Po pozastavení funkce TalkBack ji můžete znovu obnovit zapnutím obrazovky nebo jinými způsoby.
Chcete-li změnit metodu obnovení funkce TalkBack, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte
na Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Usnadnění → Zrak → TalkBack → NASTAVENÍ → Obnovit z
pozastavení. Pak vyberte možnost.
Postup změny gesta zkratky a otevření globálního kontextové menu naleznete v části Konfigurace
nastavení pro gesta zkratek.
Používání rychlé navigační funkce
Pomocí rychlé navigační funkce můžete otevírat menu nakreslením kruhu na obrazovce bez rolování
nahoru a dolů za účelem výběru položky.
Otevřete globální kontextové menu potažením prstu směrem dolů a pak doprava po obrazovce
bez uvolnění. Klepněte na obrazovku a podržte ji a pak nakreslete prstem kruh okolo menu
a prozkoumejte ho. Až uslyšíte zprávu Rychlá navigace prst uvolněte. Pak znovu klepněte na
obrazovku a nakreslete prstem kruh okolo menu a prozkoumejte je. Až uslyšíte čtení požadovaného
menu, prst uvolněte.
Přidávání a správa označení snímků
Snímkům na obrazovce můžete přiřazovat označení. Po výběru snímků zařízení nahlas přečte jejich
označení. Pomocí místního kontextového menu přidejte označení do neoznačených snímků.
Otevřete místní kontextové menu potažením prstu směrem nahoru a pak doprava po obrazovce
bez uvolnění. Klepněte na obrazovku a podržte ji a pak nakreslete prstem kruh okolo menu a
prozkoumejte ho. Pokud slyšíte čtení nabídky přidání označení, uvolněte prst a přidejte označení.
Chcete-li změnit štítky, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na Nastavení → ZAŘÍZENÍ →
Usnadnění → Zrak → TalkBack → NASTAVENÍ → Spravovat vlastní štítky.
172
Usnadnění
Konfigurace nastavení funkce TalkBack
Konfigurace nastavení pro funkci TalkBack pro vaše pohodlí.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Usnadnění → Zrak →
TalkBack → NASTAVENÍ. Případně otevřete globální kontextové menu potažením prstu směrem
dolů a pak doprava po obrazovce bez uvolnění. Pak potáhněte prst do pravé horní části obrazovky a
po přečtení položky Nastavení aplikace TalkBack ho uvolněte.
• Hlasitost řečí: Upravte úroveň hlasitosti hlasové zpětné vazby.
Hlasitost hlasové zpětné vazby se může lišit v závislosti na hlasitosti médií. Chcete-li upravit
hlasitost média, stiskněte tlačítko hlasitosti při poslechu zpětné hlasové vazby nahoru nebo
dolů. Případně na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Zvuky a
oznámení a pak přetáhněte panel nastavení hlasitosti pro mediální obsah doleva nebo doprava.
• Měnit výšku hlasu: Nastavení zařízení na hlasité čtení textu v nízkých frekvencích, pokud je
zadáván pomocí klávesnice.
• Hlasová zpětná vazba klávesnice: Nastavení zařízení na hlasité čtení textu nebo symbolů
zadaných pomocí klávesnice. Můžete také nastavit typ klávesnice, se kterou chcete tuto funkci
používat.
• Hlasová oznámení při vypnuté obrazovce: Nastavení zařízení na poskytování hlasové zpětné
vazby, pokud je obrazovka vypnutá.
• Zatřesením spustit kontinuální čtení: Nastavení zařízení na hlasité čtení textu zobrazeného na
obrazovce, když zařízením zatřesete. Můžete si vybírat z různých rychlostí třesení.
• Vibrační zpětná vazba: Nastavení vibrací zařízení při zkoumání obrazovky.
• Zvuková zpětná vazba: Nastavení zařízení na vydávání zvuku, když ovládáte obrazovku,
například rolování obrazovky a další možnosti.
173
Usnadnění
• Zvýraznit zvuk řeči: Nastavení zařízení na snížení hlasitosti médií, pokud zařízení čte nahlas
položku.
• Hlasitost zvuku: Nastavení hlasitosti zvuku, který se přehraje při klepnutí na ovládací prvek
obrazovky. Tato funkce je dostupná, pokud je zvolena možnost Zvuková zpětná vazba.
• Prozkoumání dotykem: Zařízení bude nahlas číst položky nacházející se pod prstem. Pohybujte
prstem na jakékoli místo na obrazovce a najděte hledanou položku. Když hledanou položku
najdete, otevřete ji zvednutím prstu a rychlým dvojitým klepnutím kdekoliv na obrazovce.
Požadovanou stránku zobrazíte rolováním nalevo nebo napravo pomocí dvou prstů. Další
informace o ovládání obrazovky pomocí funkce zkoumání dotykem naleznete v části Ovládání
obrazovky pomocí gest prstů.
• Seznamy posouvat automaticky: Nastavení zařízení na automatické rolování zbytkem
seznamu, který není zobrazen na obrazovce, a hlasité čtení položek.
• Výběr jedním klepnutím: Nastavení zařízení na otevření vybrané položky jedním klepnutím.
• Spustit výukový program Prozkoumání dotykem: Zobrazí výukové video o používání funkce
Zkoumání dotykem.
• Správa gest: Přiřazuje provedení akcí gestům prováděných pomocí prstů. Další informace
naleznete v části Konfigurace nastavení gest prstů.
• Spravovat vlastní štítky: Zobrazí přidaná označení.
• Obnovit z pozastavení: Vybere způsob obnovení hlasové zpětné vazby.
• Nastavení vývojáře: Nastavení možností pro vývoj aplikací.
Používání zařízení s vypnutou obrazovkou
Nastavení zařízení na neustálé vypínání obrazovky a udržování obsahu na obrazovce v soukromí.
Obrazovka se nezapne, pokud stisknete externí tlačítka nebo klepnete na obrazovku. Zároveň
nedojde k vypnutí momentálně aktivních funkcí.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Usnadnění → Zrak a pak
zaškrtněte položku Vypnutý displej. Tuto funkci můžete aktivovat nebo deaktivovat dvojitým
stisknutím vypínače.
174
Usnadnění
Používání funkce rychlého zadávání pomocí kláves
Nastavte zařízení na zadávání znaků při uvolnění prstu ze znaku na klávesnici. Tuto funkci můžete
použít k zadávání znaků místo uvolňování prstu a dvojitého poklepání na obrazovku.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Usnadnění → Zrak a pak
zaškrtněte položku Rychlé zadávání z klávesnice.
Hlasité čtení hesel
Nastavte zařízení na hlasité čtení hesla po zadání hesla, pokud je funkce TalkBack aktivní. Tuto funkci
použijte k ověření, zda jste zadali správné heslo.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Usnadnění → Zrak a pak
zaškrtněte položku Vyslovovat hesla.
Nastavení funkcí převodu testu na řeč
Změní nastavení funkcí převodu textu na řeč po aktivaci funkce TalkBack, například jazyky, rychlost a
další možnosti.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Usnadnění → Zrak →
Možnosti převodu text-řeč a pak použijte následující funkce:
• Modul převodu textu na řeč Samsung: Vyberte modul pro funkci převodu textu na řeč.
• Rychlost mluvení: Výběr rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.
• Poslechnout si příklad: Poslech mluveného textu na ukázku. Pokud zařízení nedokáže číst
příklady nahlas, klepněte na položku → Instalovat hlasová data a stáhněte a nainstalujte
hlasová data funkce převodu textu na řeč.
• Výchozí stav jazyka: Zobrazí stav aktuálního nastavení jazyka pro funkci převodu řeči na text.
175
Usnadnění
Zadávání textu pomocí klávesnice
Chcete-li zobrazit klávesnici, klepněte do pole zadávání textu a pak rychle dvakrát klepněte kamkoliv
na obrazovku.
Když se dotknete klávesnice prstem, zařízení přečte nahlas tlačítka znaků pod vaším prstem. Až
uslyšíte požadovaný znak, uvolněte prst z obrazovky a vyberte ho. Znak se vloží a zařízení začne
nahlas číst text.
Pokud není funkce Rychlé zadávání z klávesnice aktivní, uvolněte prst z požadovaného znaku a
pak dvakrát rychle klepněte kamkoliv na obrazovku. Chcete-li aktivovat funkci rychlého zadávání,
otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Usnadnění → Zrak a
zaškrtněte možnost Rychlé zadávání z klávesnice.
Zadávání dalších znaků
Klepněte na tlačítko na klávesnici a podržte ho. Pokud jsou pomocí tlačítka dostupné další znaky,
zobrazí se nad klávesnicí rozevírací okno obsahující tyto znaky. Chcete-li vybrat znak, potáhněte
prstem po obrazovce, dokud neuslyšíte požadovaný znak, a pak ho uvolněte.
Změna jazyka zadávání textu
Chcete-li přidat jazyky zadávání textu, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na Nastavení →
OBECNÉ → Jazyk a zadávání. Poté klepněte na možnost Klávesnice Samsung → Vyberte jazyky
zadávání a vyberte jazyky, které chcete použít.
Chcete-li změnit vstupní jazyk, klepněte na položku
.
Úpravy textu
Pro přesun kurzoru nebo kopírování a vkládání textu použijte místní kontextové menu.
Otevřete místní kontextové menu potažením prstu směrem nahoru a pak doprava po obrazovce
bez uvolnění. Klepněte na obrazovku a podržte ji a pak nakreslete prstem kruh okolo menu a
prozkoumejte je. Až uslyšíte zprávu Změnit úroveň podrobnosti, prst uvolněte. Pak znovu klepněte
na obrazovku a nakreslete kruh okolo menu a prozkoumejte je. Až uslyšíte čtení požadované
jednotky, prst uvolněte.
Když upravujete text, nastavte jednotku čtení buď na slovo, nebo na znak dle vašeho výběru. V
režimu výběru zařízení vybere text v souladu s vybranou jednotkou čtení.
176
Usnadnění
Potáhněte prstem nahoru, dolů, doleva nebo doprava a poslouchejte čtení textu. Při hlasitém čtení
textu, který chcete upravit, použijte následující akce:
• Mazání textu: Klepněte na tlačítko vymazat na klávesnici.
• Výběr textu pomocí režimu výběru: Aktivujte režim výběru určený k výběru a poslechu textu.
Chcete-li aktivovat režim výběru, otevřete místní kontextové menu a vyberte položku Ovládání
kurzoru → Zahájit režim výběru. Rolujte doleva nebo doprava a poslechněte si text nacházející
se před nebo po momentálně vybraném textu. Chcete-li deaktivovat režim výběru, otevřete
místní kontextové menu a vyberte položku Ovládání kurzoru → Ukončit režim výběru.
• Výběr celého textu: Otevřete místní kontextové menu a vyberte položku Ovládání kurzoru →
Vybrat vše. Bude vybrán veškerý text.
• Kopírování nebo ořezávání textu: Vyberte text pomocí místní kontextového menu. Pak otevřete
místní kontextové menu a vyberte položku Ovládání kurzoru. Vyberte položku Kopírovat a
zkopírujte vybraný text nebo vyberte položku Vyjmout a vystřihnete vybraný text. Vybraný text
se zkopíruje do schránky.
• Vkládání textu: Umístěte kurzor do bodu, kam chcete text vložit, otevřete místní kontextové
menu a pak vyberte položku Ovládání kurzoru → Vložit.
Hlasové zadávání textu
Text můžete zadávat hlasem. Chcete-li zobrazit klávesnici, klepněte do pole zadávání textu a pak
rychle dvakrát klepněte kamkoliv na obrazovku.
Po klepnutí na položku a podržení, zařízení zobrazí vyskakovací okno s možnostmi klávesnice.
Přetáhněte prst po obrazovce bez uvolnění. Po zvolení položky uvolněte váš prst. Pak vyslovte
slova, která chcete zadat do textového pole. Mluvená slova se na obrazovce objeví jako text a zařízení
je nahlas přečte.
Chcete-li přidat další text, vyberte tlačítko mikrofonu a řekněte slova.
Změna jazyka zadávání textu
Během zadávání textu pomocí hlasu vyberte položku Čeština (Česká republika) a vyberte nový
jazyk pro zadávání textu.
Chcete-li přidat jazyky do seznamu, vyberte položku Čeština (Česká republika) → Přidat další
jazyky, klepněte na možnost Automaticky a poté vyberte jazyky, které chcete použít.
177
Usnadnění
Změna velikosti písma
Tuto funkci použijte ke změně velikosti písma. Zařízení poskytuje různé velikosti písma, které činí
používání zařízení mnohem pohodlnějším pro osoby s postižením zraku. Nastavení velikosti písma
na Obrovské nemusí být v některých aplikacích dostupné.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Usnadnění → Zrak →
Velikost písma.
Zvětšení obrazovky
Tuto funkci použijte ke zvětšení obrazovky a přiblížení konkrétní oblasti.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Usnadnění → Zrak →
Gesta pro zvětšení a poté klepnutím na přepínač v horní části obrazovky funkci aktivujte.
• Přibližování a oddalování: Klepněte rychle třikrát na obrazovku a přibližte nebo oddalte
konkrétní oblast. Pro návrat znovu rychle třikrát klepněte na obrazovku.
• Průzkum obrazovky rolováním: Použijte dva prsty k rolování zvětšené obrazovky.
• Nastavení poměru přiblížení: Klepněte na obrazovku dvěma prsty na zvětšené obrazovce. Pak
roztáhněte dva prsty od sebe nebo je přitáhněte k sobě a upravte poměr.
• Klávesy na obrazovce není možno zvětšit lupou.
• Při aktivování této funkce může dojít k snížené funkcionalitě některých aplikací, například
Kalkulačka.
Nastavení připomenutí oznámení
Použijte tuto funkci na upozornění o oznámeních, které jste si ještě nepřečetli.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Usnadnění → Zrak →
Připomenutí oznámení a poté klepnutím na přepínač v horní části obrazovky funkci aktivujte.
Chcete-li nastavit interval mezi upozorněními, klepněte na položku Interval připomenutí.
178
Usnadnění
Převrácení barev displeje
Tuto funkci použijte ke zlepšení viditelnosti obrazovky a jako pomoc uživatelům pro snadnější
rozpoznávání textu na obrazovce. Je-li tato funkce aktivní, zařízení zobrazuje barvy negativu, který
představuje převrácené barvy na obrazovce. Převrácením barev se zvyšuje kontrast mezi černou a
bílou.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Usnadnění → Zrak a pak
zaškrtněte položku Negativní barvy.
Nastavení barev
Tuto funkci použijte k nastavení způsobu zobrazení barev na obrazovce, pokud máte potíže s
rozlišováním barev. Zařízení změní barvy na lépe rozpoznatelné barvy.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Usnadnění → Zrak.
2 Klepnutím na přepínač Nastavení barev tuto funkci aktivujete.
3 Klepněte na položku START.
4 Uspořádejte barevné dlaždice podle pořadí jejich podobnosti počínaje od základní barvy.
5 Po dokončení nastavování barev klepněte na položku HOT.
Pokud dokážete rozlišit barvy, není nutné žádné přizpůsobení.
6 Pokud nelze barvy rozlišit, klepněte na položku Fotoap. nebo Obrázek.
7 Přetáhněte panel nastavení barev doleva nebo doprava a klepněte na položku HOT.
Chcete-li barvu znovu upravit, klepněte na položku → Znovu nastavit barvu.
179
Usnadnění
Nastavení oznámení blesku
Nastavení blikání blesku při příchozích hovorech, nových zprávách nebo oznámeních.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Usnadnění → Sluch a pak
zaškrtněte položku Upozorňování bleskem.
Vypnutí všech zvuků
Nastavte zařízení tak, aby ztlumilo všechny zvuky, například zvuky multimédií.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Usnadnění → Sluch a pak
zaškrtněte položku Vypnout všechny zvuky.
Nastavení titulků
Titulky Samsung
Na obrazovce Aplikace klepněte na Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Usnadnění → Sluch → Titulky
Samsung (skryté) a poté klepnutím na přepínač v horní části obrazovky tuto funkci aktivujete.
Použijte následující možnosti:
• Zarovnání textu: Změní polohu titulků.
• Písmo: Změní typ písma.
• Velikost písma: Změna velikosti písma.
• Okraj: Změní okraje textu titulků.
• Písmo: Změna barvy a průhlednosti textu.
• Pozadí: Změna barvy a průhlednosti pozadí pole titulků.
• Okno titulků: Změna barvy a průhlednosti okna titulků.
180
Usnadnění
Titulky Google
Na obrazovce Aplikace klepněte na Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Usnadnění → Sluch → Titulky
Google (skryté) a poté klepnutím na přepínač v horní části obrazovky tuto funkci aktivujete.
Použijte následující možnosti:
• Jazyk: Vybere jazyk pro zobrazení titulků.
• Velikost textu: Změna velikosti písma.
• Styl titulků: Změní styl titulků.
Nastavení vyvážení zvuku
Nastavení vyvážení zvuku v telefonu pomocí sluchátek.
Chcete-li upravit vyvážení zvuku, připojte k telefonu sluchátka. Na obrazovce Aplikace klepněte
na položku Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Usnadnění → Sluch → Vyvážení zvuku. Přetáhněte panel
přizpůsobení doleva nebo doprava a upravte vyvážení zvuku a pak klepněte na položku OK.
Mono zvuk
Nastavte zařízení tak, aby po připojení sluchátek přepnulo výstup zvuku ze stereo na mono. Výstup
mono sloučí stereofonní zvuk do jednoho signálu, který je přehráván ze všech reproduktorů
sluchátek. Tuto funkci použijte v případě, že máte postižení sluchu nebo pokud je pro vás
pohodlnější jedno sluchátko do ucha.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Usnadnění → Sluch a pak
zaškrtněte položku Mono zvuk.
181
Usnadnění
Pomocné menu
Zobrazení ikony pomocných zkratek
Nastavení zařízení na zobrazení ikony pomocných zkratek. Ikonu můžete používat k přístupu k
aplikacím, funkcím a nastavení klepnutím na pomocná menu v ikoně. Ovládejte zařízení klepáním na
pomocná menu v ikoně bez prozkoumávání obrazovky. Když spustíte tuto funkci, aktivuje se režim
Režim jednoho klepnutí.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Usnadnění →
Obratnost a interakce.
2 Klepnutím na přepínač Pomocné menu tuto funkci aktivujete.
Ikona pomocné zkratky se zobrazí v pravé části obrazovky.
3 Klepněte na Pomocné menu → Dominantní ruka a přesuňte ikonu pomocné zkratky do
pohodlnějšího umístění.
Přístup k pomocným menu
Ikona pomocných zkratek se zobrazí jako plovoucí ikona, která poskytuje snadný přístup k
pomocným menu z libovolné obrazovky.
Když klepnete na ikonu pomocné zkratky, ikona se mírně rozbalí a na ikoně se zobrazí pomocná
menu. Klepněte na šipku nahoru nebo dolů a přejděte na další panely nebo rolujte obrazovku
nahoru nebo dolů a vyberte jiná menu.
182
Usnadnění
Používání kurzoru
V pomocném menu klepněte na položku Kurzor. Na obrazovce se zobrazí kurzor a oblast, ve které
lze kurzor ovládat. Obrazovku můžete ovládat pomocí malých pohybů prstu po dotykové oblasti.
Potažením prstu po dotykové oblasti můžete pohybovat kurzorem. Chcete-li vybrat položky pod
kurzorem, klepněte na obrazovku.
Použijte následující možnosti:
• /
: Vybere položku nebo roluje na obrazovce doprava nebo doleva.
• /
: Roluje po obrazovce nahoru nebo dolů.
• : Přesunout oblast dotyku do jiného umístění.
• : Zavřít oblast dotyku.
Chcete-li změnit nastavení kurzoru, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na Nastavení →
ZAŘÍZENÍ → Usnadnění → Obratnost a interakce, klepnutím na přepínač Pomocné menu tuto
funkci aktivujete, klepněte na Pomocné menu a použijte možnosti v části Nast. dot. destičky a
kurzoru.
Používání rozšířených pomocných menu
Nastavte zařízení na zobrazení rozšířených pomocných menu pro vybrané aplikace. Například když
spustíte položku Galerie, zobrazí se na pomocném menu funkce hledání a skládání.
Na obrazovce Aplikace klepněte na Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Usnadnění → Obratnost a interakce
→ Pomocné menu → Pomocné plus, klepnutím na přepínač v horní části obrazovky tuto funkci
aktivujete a poté vyberte příslušné aplikace.
Úpravy pomocných menu
Tuto funkci můžete používat k úpravě menu v ikoně pomocné zkratky.
Na obrazovce Aplikace, klepněte na Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Usnadnění → Obratnost a
interakce, klepnutím na přepínač Pomocné menu tuto funkci aktivujete, klepněte na Pomocné
menu a poté klepněte na Upravit. Chcete-li přidat nebo odebrat menu, klepněte na položku
nebo položku .
183
Usnadnění
Nastavení možností prodlevy klepnutí a podržení
Nastaví dobu rozpoznávání klepnutí a podržení obrazovky.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Usnadnění → Obratnost a
interakce → Zpoždění klepnutí a podržení a pak vyberte možnost.
Řízení interakce
Aktivuje režim ovládání interakce za účelem omezení reakce zařízení na vstupy během používání
aplikací. Používání tohoto režimu může být užitečné, chcete-li ostatním povolit pouze omezený
přístup a ovládání vašich médií a dat.
1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Usnadnění →
Obratnost a interakce → Řízení interakce.
2 Klepnutím na přepínač v horní části obrazovky tuto funkci aktivujete.
3 Při používání aplikace zároveň stiskněte a podržte tlačítko Domů a tlačítko hlasitosti.
4 Upravte velikost rámečku nebo nakreslete linii okolo oblasti, kterou chcete omezit.
5 Klepněte na položku HOT.
Zařízení zobrazí omezenou oblast. Pokud klepnete na obrazovku nebo stisknete tlačítka,
například tlačítko Domů, nebude zařízení v této oblasti fungovat.
Chcete-li deaktivovat režim ovládání interakce, stiskněte zároveň tlačítko Domů a tlačítko hlasitosti a
podržte je.
Používání režimu ovládání jedním klepnutím
Nastavení zařízení na ovládání příchozích volání nebo oznámení klepnutím na tlačítko místo
přetažení. Jakmile zazní budík, vypnete jej klepnutím na tlačítko, nikoli jeho tažením.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Usnadnění a pak zaškrtněte
Režim jednoho klepnutí.
184
Usnadnění
Správa nastavení usnadnění přístupu
Ukládání nastavení dostupnosti do souboru
Exportuje aktuální nastavení usnadnění v souboru.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Usnadnění → Správa
usnadnění → Import/Export a poté vyberte možnost Import. Soubor nastavení usnadnění se uloží
do vybraného umístění úložiště.
Importování souboru nastavení usnadnění
Importuje soubor nastavení usnadnění a aktualizuje aktuální nastavení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Usnadnění → Správa
usnadnění → Import/Export a pak vyberte možnost Export. Vyberte soubory, které chcete
importovat, a pak klepněte na položku HOT. → OK. Nastavení usnadnění se aktualizuje v souladu s
importovaným souborem.
Sdílení souborů nastavení usnadnění
Sdílení souborů nastavení usnadnění s ostatními uživateli pomocí e-mailu, funkce Wi-Fi Direct,
Bluetooth a dalších.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Usnadnění → Správa
usnadnění → Sdílet pomocí. Pak vyberte soubory usnadnění a klepněte na položku HOT. Vyberte
metodu sdílení a soubory nasdílejte podle pokynů na obrazovce.
185
Usnadnění
Zobrazení služeb usnadnění
Zobrazí služby usnadnění nainstalované v zařízení.
Na obrazovce aplikace klepněte na položku Nastavení → ZAŘÍZENÍ → Usnadnění a zobrazte
seznam služeb usnadnění dostupných v sekci Služby.
Používání dalších užitečných funkcí
• Používání aplikace S Voice: Pomocí funkce S Voice můžete vykonávat rozličné úkoly
prostřednictvím hlasových příkazů. Spusťte funkci S Voice a volejte, posílejte zprávy a zobrazujte
úkoly. Další informace naleznete v části S Voice.
• Hledání hlasem: Obsah na internetu můžete vyhledávat pomocí hlasových příkazů. Používejte
tuto funkci, když jste na cestách a když nemůžete na zadání textu použít ruce.
• Používání panelu s oznámeními: Tažením stavového řádku dolů otevřete panel s oznámeními.
Můžete zobrazit zmeškané hovory, nové zprávy, upravit jas obrazovky atd. Další informace
naleznete v části Panely s oznámeními a rychlými nastaveními.
• Používání ovládacích pohybů: Ovládejte zařízení pomocí pohybů dlaní nebo gest. Další
informace naleznete v části Pohyby.
• Používání skenování prstu: Zaregistrujte své otisky prstů na zařízení pro odemykání obrazovky
nebo ověřování vašeho hesla do účtu Samsung. Další informace naleznete v části Snímač prstů.
• Používání zkratek pro kontakty: Přidáváním zástupců ke kontaktům na klasické domovské
obrazovce můžete pohodlněji odesílat zprávy. Další informace naleznete v části Přidání zástupců
kontaktů na klasickou domovskou obrazovku.
186
Dodatek
Řešení problémů
Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení.
Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.
Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k zadání
jednoho z následujících kódů:
• Heslo: Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
• Kód PIN: Při prvním použití zařízení, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN
dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámek SIM karty.
• Kód PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání
nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
• Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo
USIM. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb
• Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál
ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou zobrazovat
opakovaně chybové zprávy.
• Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další informace získáte od svého
poskytovatele služeb.
Zařízení se nezapne
Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.
187
Dodatek
Dotykový displej reaguje pomalu nebo nesprávně
• Pokud k dotykovému displeji připojíte ochranný kryt nebo volitelné příslušenství, nemusí
dotykový displej správně fungovat.
• Pokud při používání dotykového displeje nosíte rukavice nebo zašpiněné ruce, případně
ovládáte displej pomocí ostrých objektů nebo konečky prstů, může dojít k selhání dotykového
displeje.
• Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
• Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné softwarové chyby.
• Ověřte, zda je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
• Pokud je dotykový displej poškrabaný nebo poškozený, navštivte servisní středisko Samsung.
Zařízení zamrzá nebo obsahuje kritické chyby
Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být pro obnovení funkce nutné zavřít aplikace nebo
znovu vložit baterii a zařízení zapnout. Pokud se zařízení zaseklo a neodpovídá, stiskněte a podržte
vypínač a tlačítko pro nastavení hlasitosti zároveň po dobu více než 7 sekund a restartujte ho.
Pokud nedojde k vyřešení problému, proveďte obnovení do továrního nastavení. Na obrazovce
Aplikace klepněte na položku Nastavení → OBECNÉ → Záloha a obnovení → Obnovit tovární
data → RESETOVAT ZAŘÍZENÍ → ODSTRANIT VŠE. Před provedením obnovení do továrního
nastavení si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.
Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung.
Často dochází k odpojení internetu
• Ujistěte se, že neblokujete interní anténu zařízení.
• Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál
ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základnovou stanicí
poskytovatele služeb. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
• Pokud používáte zařízení za jízdy, můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí
poskytovatele služeb.
188
Dodatek
Ikona baterie je prázdná
Baterie je vybitá. Baterii dobijte nebo vyměňte.
Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností
Samsung)
• Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
• Pokud jsou svorky baterie špinavé, nemusí se baterie správně nabíjet nebo se může zařízení
vypnout. Otřete oba zlatě zbarvené kontakty a zkuste znovu vložit baterii.
• Baterie v některých zařízeních nelze vyměnit vlastními silami. Chcete-li vyměnit baterii, navštivte
servisní středisko společnosti Samsung.
Baterie se vybíjí rychleji, než po zakoupení
• Pokud vystavíte baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k omezení využitelné
kapacity.
• Spotřeba kapacity baterie se zvyšuje, pokud používáte funkce zasílání zpráv nebo některé
aplikace, například hry nebo síť Internet.
• Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.
Zařízení je při dotyku horké
Při používání aplikací, které vyžadují více energie, nebo při používání aplikací v zařízení po delší
dobu může být zařízení na dotek horké. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani
výkon zařízení.
Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy
K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění
fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:
• Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou baterii.
• Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
• Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím
fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.
189
Dodatek
Kvalita fotografií je nižší než na náhledu
• Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
• Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit
šum nebo mohou být snímky neostré.
Při otevírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy
Pokud se zobrazí chybové zprávy nebo nedojde ke spuštění přehrávání multimediálních souborů po
jejich otevření v zařízení, vyzkoušejte následující možnosti:
• Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
• Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud
je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání
souboru.
• Ověřte, zda jsou formáty souborů podporovány zařízením. Pokud není formát souboru
zařízením podporován, například DivX nebo AC3, nainstalujte aplikaci, která ho podporuje. Pro
potvrzení formátu souborů, které vaše zařízení podporuje, navštivte stránku www.samsung.com.
• Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa
zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
• Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejich použití bylo autorizováno poskytovatelem
síťových služeb nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah dostupný na síti
Internet, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně zobrazit.
Nelze najít jiné zařízení Bluetooth
• Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení aktivní.
• Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení, ke kterému se chcete připojit, aktivní.
• Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce
Bluetooth (10 m).
Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.
190
Dodatek
Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno
• Dbejte na to, aby byl používaný kabel USB kompatibilní se zařízením.
• Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.
• Pokud jste uživatel systému Windows XP, ujistěte se, že máte v počítači nainstalován servisní
balíček Windows XP Service Pack 3 nebo novější verzi.
• Ujistěte se, že máte v počítači nainstalovánu verzi aplikace Samsung Kies nebo Windows Media
Player 10 nebo vyšší.
Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu
Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k
vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo sítě Wi-Fi nebo mobilní sítě.
Došlo ke ztrátě dat uložených v zařízení
Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude
možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost
za ztrátu dat uložených v zařízení.
Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera
• Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo
vibracím součástí.
• Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.
191
Dodatek
Odebírání baterie
• Chcete-li vyjmout baterii, musíte navštívit autorizované servisní středisko s poskytnutými
pokyny.
• Z důvodu vlastní bezpečnosti se nepokoušejte vyjmout baterii. Nesprávné vyjmutí baterie
může mít za následek poškození baterie a zařízení, poranění osob anebo může způsobit
nebezpečnost zařízení.
• Společnost Samsung nepřijímá odpovědnost za jakékoli poškození nebo ztrátu (smluvní či
mimosmluvní, včetně nedbalosti), která může vzniknout na základě pochybení při dodržování
těchto upozornění a pokynů, jinou než smrt nebo poranění osob způsobené nedbalostí
společnosti Samsung.
1 Do otvoru mezi obrazovkou a zadním krytem zařízení zasuňte otevírací nástroj.
Potom začněte oddělovat obrazovku od zadního krytu pomocí k tomu určeného nástroje.
2 Pokračujte v zasouvání nástroje a páčení obrazovky a zadního krytu po obvodu zařízení.
3 Jakmile dojde k uvolnění obrazovky, oddělte ji od zadního krytu.
Potom odložte zadní kryt stranou a obrazovku položte na rovnou podložku přední stranou
směrem dolů.
4 Odspojite konektor baterije i uklonite vrpcu.
5 Vyjměte baterii.
192
Copyright
Copyright © 2015 Samsung Electronics
Tento průvodce je chráněn mezinárodními zákony o autorských právech.
Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou
formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými
systémy pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
®
™
™
™ a logo Wi-Fi jsou registrované
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
• Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.
Download PDF

advertising